Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

61. évfolyam 45. szám Lendva 2017. november 9. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

25 év után is példaértékű

Hétfőn volt pontosan 25 éve, hogy Szlovénia és Magyarország aláírta a ma is példaértékűnek

számító kisebbségvédelmi egyezményt. A ljubljanai székhelyű Nemzetiségkutató Inté-

zet a tárgykörben nemzetközi tudományos tanácskozást szervezett, melynek védnöke

Orban Ludvik, Hodos Község polgármestere:

Milan Brglez, a szlovén parlament elnöke volt. A tanácskozásról bővebben a 2–3. oldalon.

„Eőry Ernő kiváló személyiség volt, az emléktáblával örök emléket állítottunk munkásságának” 4. oldal


Iránytű

25 éve írták alá a szlovén–magyar kisebbségvédelmi eg

Mindenképpen pozi Király M. Jutka

Ráció és emóció Huszonöt éves a szlovén–magyar kisebbségvédelmi egyezmény. A szlovén Etnikai Kutatóintézet – amelynek munkatársai, Miran Komac és Mitja Žagar Hajós Ferenc jogásszal közösen készítették a dokumentumot – az évforduló alkalmából nemzetközi tudományos tanácskozással emlékezett a két kisebbség, a szlovéniai magyar és a rábavidéki szlovén közösség számára jelentős eseményre. Az „emlékezett” szó természetesen csak részben fedi a konferencia tartalmát, és ez esetben inkább stiláris mondatszerkesztési szabály, hiszen inkább elemzésről, a nézőpontváltásról, a kisebbségpolitikai hatásról, a kisebbségi jelenről volt szó. A jövőképről kevésbé. Vonalat húzva az elmúlt huszonöt év alá, az az első kérdés, mit hoz(ott) az egyezmény a két kisebbségnek és hogyan valósul(t) meg a gyakorlatban? Milyen az értelmi és érzelmi hozadéka? Milan Brglez szlovén parlamenti elnök bevezető előadásából merítve ugyanis a ráció és az emóció kölcsönhatása az egyik kulcskérdés, és ha a kisebbségvédelmi kutatói szakma, illetve bármelyik tudományos ágazat nem veszi figyelembe az emóciót, szinte törvényszerűen téved. Kisebbségben tudjuk, hogy az emóciónak nagy hatása van. Egyértelmű és egyöntetű megállapítás (a politikum, a tudomány, a kisebbség részéről) és nem diplomáciai fényezés, hogy az egyezmény pozitív (értelmi és érzelmi) hatással volt/van mindkét kisebbségi térségben. Létrejöttekor egy stabilizációs elemet jelentett. Igen, az árnyaltabb kisebbségpolitikai elemzés rávilágít arra, hogy számos dilemma még nyitott és a megváltozott társadalmi körülmények között több új is felvetődött. Hogy a gyakorlat nem tükrözi az elméletet vagy csak egy-egy esetben, hogy az élet más, mint a papír, és hogy szembe kell néznünk a „Megmaradunk?” kérdéssel… De mindezek ellenére és mindezekért: határozott az igen a kisebbségvédelmi egyezményekre.

Hétfőn a Nemzetiségkutató Intézet szervezésében a ljubljanai Cankar Otthonban nemzetközi tudományos tanácskozást szerveztek a Szlovénia és Magyarország között 1992-ben aláírt kisebbségvédelmi egyezmény megszületésének évfordulója alkalmából. A tanácskozás védnöke Milan Brglez, a szlovén parlament elnöke volt. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Hétfőn az 1992. november 6-án Ljubljanában aláírt, „a Szlovén Köztársaságban élő magyar nemzeti közösség és a Magyar Köztársaságban élő szlovén nemzeti kisebbség különjogainak biztosításáról” szóló egyezmény” 25.

kontextusában mutatta be. Kifejtette, negyed évszázada, amikor a szlovén– magyar kisebbségvédelmi egyezmény megszületett, senki sem gondolta: a világtörténelem olyan utat vesz, hogy a második világháború után szinte folyamatosan fejlődő emberi jogok intézményének még az alapjai is megremegnek.

Milan Brglez, a Szlovén Országgyűlés elnöke volt a tanácskozás védnöke.

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

évfordulója alkalmából szervezett tudományos tanácskozást a Nemzetiségkutató Intézet a Cankar Otthonban. A tanácskozást az intézet vezetője, Sonja Novak Lukanovič nyitotta meg, majd átadta a szót a rendezvény védnökének, a Szlovén Országgyűlés elnökének, Milan Brgleznek, aki bevezető előadásában a kisebbségvédelmet tágabb, a jelen kor kihívásainak

Hangsúlyozta, habár ez a nyugati világban nem deklaratív szinten történik, de a mindennapi gyakorlatban sajnos igen. Az egyre inkább globalizálódó, szabványosított világban a kisebbségek – legyenek azok hagyományos etnikai vagy újszerűbb kisebbségek – nem férnek bele a szabványosított formákba, ezért nem kívánatosak. A kisebbségek védelmét

természetesen nem szabad szerinte feladni, de szükséges újraértékelni, és ebben az újraértékelésben nem szabad figyelmen kívül hagyni a legújabb trendeket, az egyre inkább terjedő társadalmi gyűlöletet, amely veszélyezteti az emberi jogokat. „Az emberi jogok nem utolsó sorban szorosan összefüggnek a kisebbségek védelmével, egymást kiegészítik és közösen fejlődnek, attól függetlenül, hogy egyéni, vagy kollektív kisebbségi jogokról beszélünk” – mondta Milan Brglez, aki kitért a két szomszédos állam között 25 éve aláírt egyezményre is, amelyet egyértelműen a jószomszédi viszonyok egyik zálogaként jellemzett. A szlovén parlament elnöke után Köles Kiss Erika szlovén nemzetiségi szószóló és Göncz László magyar nemzetiségi képviselő is üdvözölte a tanácskozást, majd a szlovén–magyar kisebbségvédelmi egyezmény létrejöttéről és tartalmáról szóló rész következett. Elsőként Hajós Ferenc egykori magyarországi nagykövet, az egyezmény egyik megalkotója tartott előadást ennek tartalmáról, a visszhangokról az Európa Tanácsban. Kifejtette, az egyezmény a két kisebbség tevékenységeinek és életének minden szegmensét rendezi, a legnagyobb értéke pedig az, hogy kifejezetten elismeri a két kisebbség kollektív jogait, illetve a vegyesbizottsági munkában biztosítja a kisebbségek

N É P Ú J S Á G 2 0 17. n o v e m b e r 9 .


Nemzetiség

gyezményt

itív a hatása!

Hajós Ferenc, Szlovénia első magyarországi nagykövete, az egyezmény egyik megalkotója: „Az Európa Tanácsban is példaértékűnek tartották, ezért non paper-ként terjesztették.” részvételét is. Hasonlóan vélekedett az egyezményt bemutató előadásában Miran Komac, aki kifejtette, az egyezmény biztosítja a kisebbségek elismerését, a jogot a létezésükhöz, illetve

a jogot a kisebbséghez való tartozáshoz és a megfelelő védelemhez, amely az úgynevezett kompenzációs jogok révén valósul meg, nevezetesen a nyelvhasználati, az oktatási, a tájé-

koztatási, a kulturális és egyéb jogokon keresztül. Utána Szilágyi Imre előadásában a magyar kisebbségvédelmet mutatta be a szlovén–magyar kisebbségvédelmi egyezmény tükrében. Kifejtette, a rendszerváltás után mindegyik magyar kormány külpolitikai célkitűzései azonosak voltak, a szuverenitás helyreállítása, a szomszédsági kapcsolatok új alapokra helyezése és a határon túli magyarok kisebbségi jogainak védelme. Igaz, egy-egy kormány az egyik vagy a másik elemre helyezte inkább a hangsúlyt, a célkitűzések sikere pedig a szomszédos államoktól is függött, így nem véletlen, hogy a célkitűzések és az értékrendek hasonlósága miatt éppen magyar–szlovén viszonylatban sikerült leggyorsabban és a legteljesebb mértékben megfogalmazni és aláírni a kisebbségvédelmi egyezményt, illetve a barátsági és együttműködési szerződést. A többi szomszédjával ez Magyarországnak vagy később sikerült, vagy a mai napig nem valósult meg. A fo l y t a t á s b a n a z egyezmény bilaterális és multilaterális vonzatait mutatták be, így Petra Roter a bilaterális kisebbségvédelmi egyezmény csapdáiról, Mitja Žagar az egyéni és kollektív kisebbségi jogok közötti különbségekről és ezek összefonódásáról, míg Vizi

Szilágyi Imre: „Nem véletlen, hogy ez a két ország állapodott meg gyorsan és a legteljesebb mértékben a kisebbségek védelméről.” Balázs az anyaországok szerepéről adott elő. A tudományos tanácskozás utolsó részében Romana Bešter és Janez Pirc a szlovén–magyar kisebbségvédelmi vegyesbizottság jegyzőkönyveit analizálta, míg Hirnök Munda Katalin és Kovács Attila a rábavidéki szlovének, illetve a muravidéki magyarok ismert, valamikori politikusainak, nevesebb képviselőinek meglátásait összegezte az egyezmény jelentőségéről.

Az elhangzott előadások utáni vitában, illetve a tanácskozás befejezéseként a résztvevők nyugtázták, hogy a szlovén– magyar kisebbségvédelmi egyezmény mindenképp pozitív hatással volt a két szomszédos országban élő kisebbségekre, ahogy általában a két ország közötti viszonyra is. A résztvevők közül többen kifejezték csodálkozásukat, hogy a muravidéki magyar csúcs­ szervezet nem képviseltette magát a tanácskozáson.

Ülésezett az LKMNÖK Tanácsa

Nyolc tanulmányi támogatás mellett döntöttek Kedden este a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsa 17. rendszeres ülésén a könyvtár igazgatói posztjára benyújtott pályázat véleményezése mellett döntött az önkormányzat költségvetésének módosításáról, illetve a felsőfokú tanulmányi támogatásokról is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatói posztjára egy jelölt adta

be pályázatát. Az eddigi igazgató, Halász Albert vezetői terveinek bemutatása után a tanács egyhangúlag támogatta a jelöltet, így pozitív véleményt közve-

N É P Ú J S Á G 2 0 17. n o v e m b e r 9 .

tít a közintézmény tanácsa felé. Hasonlóképpen egyhangúlag támogatólag döntöttek a tanácstagok a Vida Törnar Judit elnök által beterjesztett 2017-es

költségvetés-módosításról, amelyre azért volt szükség, mer t Lendva Község a Muravidéki Vágta szervezésére kiegészítő jelleggel ötezer euróval támogatta az önkormányzatot. Vita nélkül fogadta el a tanács az illetékes bizottság által benyújtott javaslatot a felsőfokú tanulmányi támogatásokról is. Tíz pályázati igény érkezett be,

ebből egy nem felelt meg a pályázati követelményeknek, míg egy másikat az alacsony elért pontszám miatt utasítottak vissza. A nyertes nyolc pályázó, név szerint Kovač Tünde, Zagorec Ádám, Gal Patrik, Ftičar Ines, Vida Dorian, Göncz Norbert, Šabjan Rebeka és Toth Matija a tanévben havi 100 euró támogatásra számíthat.

3


Muravidék Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

Újraszervezik a színjátszótársulatot A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) Tanácsának hétfői ülésén a tagok elfogadták az első kilenc hónapra vonatkozó pénzügyi és tartalmi beszámolót, az alapító okirat módosítását, valamint tájékoztatást kaptak a színjátszócsoport tevékenységének jövőbeli alakulásáról is. Emellett meglepetéssel és csalódottsággal fogadták a Szülőföldön magyarul program kifizetésének további csúszását. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Az ülésen Vida Simona, az intézet megbízott vezetője terjesztette a tanács elé az intézet szeptemberig szóló pénzügyi és tartalmi beszámolóját, kifejtve, hogy a programok a kitűzött célok-

kal és a jóváhagyott keret­ összegekkel összhangban kerültek megvalósításra. Elmondta, hogy az elmúlt év december 31-én fennálló több mint 108 ezer eurós kötelezettségeket a szállítók és a szakemberek iránt szeptember 30-ára sikerült 72 ezer euróval

csökkenteni, így az év végéig fennmaradt kötelezettség valamivel több mint 36 ezer eurót jelent. Emellett a minisztériumnál az igazgató betegállományából eredően felhalmozódott 11.400 euró bérköltség-többlet átcsoportosítását kérelmezték; amennyiben a kérelem jó-

váhagyásra kerül, az összeg egy részét programköltségekre, illetve működésre fordítanák. A Bánffy Központ működésével kapcsolatban elhangzott, hogy az első kilenc hónapban 5.470 euró veszteséget termelt, ebből a könyvesbolt 2.870 eurós veszteséggel működött. A tanácsot továbbá váratlanul érte a hír, hogy a Szülőföldön magyarul program október végére ígért támogatási pénzei bizonyos adminisztrációs gondok miatt még nem kerültek kifizetésre. Az igazgató megbízottja a kialakult helyzetet

Emléktáblát avattak Hodoson

Köszönet és hála Eőry Ernőnek A Szlovén Tűzoltószövetség elnöke, majd tiszteletbeli elnöke, Hodos Község díszpolgára volt Eőry Ernő. Életét és munkásságát ma már egy emléktábla hirdeti szülőfalujában. A tábla ünnepélyes leleplezésére szombaton került sor, melyen a családtagok mellett határon innen és túlról is érkeztek az önkéntes tűzoltóságok képviselői, magas rangú vendégek. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Szombaton délben a helyi tűzoltóotthon és kultúrház előtt a tűzoltóegy-

letek hosszú sora alkotott tisztelgő sorfalat az egy éve elhunyt Eőry Ernő emlékére szervezett eseményen. A szlovén, majd a magyar himnusz elhang-

zását követően Eőry Ernő méltatásával folytatódott a megemlékezés. – A tűzoltószövetség tiszteletbeli elnöke, férj és apa, Hodos díszpolgára nagy és nemes

Az emléktábla a községháza falán kapott helyet, emlékeztetve mindenkit a falu szülöttének emberi, szakmai nagyságára.

4

ember volt – hangzottak a bevezető gondolatok, majd Orban Ludvik, Hodos Község polgármestere mondott ünnepi beszédet, melyben Eőry Ernő életútját elevenítette fel. A krónikában elhangzott, hogy Eőry Ernő erejét és elszántságát számos területen végzett kiváló munkája bizonyítja. Ott volt azok között, akik a magyar nemzeti önigazgatási közösségek megalapítását szorgalmazták, élen járt a határon átnyúló magyar– szlovén tűzoltókapcsolatok erősítésében, több éven keresztül parlamenti képviselőként és nemzetiségi bizottsági tagként működött. Már gyermekkorától tagja volt a helyi önkéntes tűzoltóegyletnek, 1989-től 2008-ig ő volt a Szlovén Tűzoltószövetség elnöke, majd haláláig tiszteletbeli elnöke. Számtalan feladata mellett egész életében gondos figyelemmel fordult szülőfaluja iránt, követte, tanácsaival segítette a község fejlődését. – Kiváló és nemes személyiség, a szlovén tűzoltóság meg-

a hétfőn továbbított levéllel magyarázta, mely szerint az illetékes állami szervnél zajlanak az egyeztetések az összeg kiutalásának lebonyolításáról. Az átutalás pontos időpontjáról azonban nem tudott információval szolgálni, de az egyhónapos csúszás is lehetségesnek tűnik. A tanács elnöke, Vida Törnar Judit kifejtette, ilyen kellemetlenségeket az intézet nem engedhet meg magának, és kérte a szülők megfelelő tájékoztatását az ügyben. Az ezt követő pontban a tartalmi programnál a legnagyobb hiányt a könyvújítója, tiszteletbeli elnöke és Hodos díszpolgára. Az emléktáblával örök emléket állítottunk munkásságának – zárta gondolatait a polgármester. A polgármestert követően Utroša Dušan, a Muravidéki Regionális Tűzoltószövetség elnöke szólt az egybegyűltekhez, majd a Szlovén Köztársaság védelmi minisztere, Andreja Katič méltatása hangzott el. – Eőry Ernő önkéntes tűzoltóként, elnökként, majd tiszteletbeli elnökként is meghatározó alakja volt a szlovén tűzoltóságnak. A mai nap egy különleges pillanat, amikor köszönetet és hálát mondhatunk a tűzoltóságnál végzett áldozatos munkájáért. A méltatások után a magas rangú vendégek és a polgármester leleplezték a községháza homlokzatán elhelyezett emléktáblát. A megemlékezés pedig a kultúrházban folytatódott, ahol a Jančič Florjan szerkesztésében megjelent, Eőry Ernő életéről és munkásságáról szóló kiadványt mutatták be. Az ünnepi megemlékezés a hodosi temetőben ért véget, ahol koszorút helyeztek el sírjánál.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. n o v e m b e r 9 .


Muravidék

A tanács elfogadta az első kilenc hónapra vonatkozó pénzügyi és tartalmi beszámolót. kiadásnál észlelték, ezért javasolták a tevékenység támogatását a jövőben. E téren az intézetben jelenleg három kötet és egy CD kiadása jöhet szóba. A vita folyamán megállapításra került, hogy a nehéz anyagi helyzetből kifolyólag az alig kilenc hónap elteltével 70 százalékkal sikerült csökkenteni a veszteséget, ami a jövőt illetően biztató. Horváth Ferenc csúcsszervezeti elnök erre a megállapításra

azzal reagált, hogy az előző években felhalmozódott veszteség azért keletkezett, mert a bevételek mértéke és a kiadások vállalása nem állt összhangban. Az elnök emellett hangot adott annak, hogy a szanálási év után jövőre az intézet hírnevét kell helyreállítani. Kifejtette, most kreatív, vonzó és ütős programötletekre van szükség, melyeknek színvonalasaknak és a közönséget vonzónak kell lenniük. Emellett javasolta a színházi

bérlet összeállításához egy szakmailag hozzáértő bizottság kinevezését. A továbbiakban az ülésen költségvetés-módosításra is sor került, mivel a törvény értelmében a tavalyi évben az alkalmazottak előmeneteléhez szükséges hétezer eurós eszközök felét biztosította a minisztérium, a másik felét programokból kellett fedezni. Idén viszont a minisztérium az eszközök másik felét is megtérítette. A kilenc hónapra vonat-

kozó beszámolókat és a költségvetés-módosítást a tanács végül elfogadta. A tevékenységi kódok összhangba hozásának napirendre tűzött kérdését az alapos egyeztetés és áttekintés szükségessége miatt a tanács a következő ülésen tárgyalja tovább. A színházi tevékenységről Gönc Š. Renáta számolt be az ülésen. Elmondta, hogy az Egy&Más Vándorszínház körül kialakult helyzet után a társulat tagjaival szeptember 15-én megbeszélésre került sor, melyen többen kifejtették, hogy folytatni kívánják a színjátszást. A legutóbbi októberi találkozón már konkrét javaslatokkal foglalkozott a hattagú csapat, melynek csoportvezetői tisztségét Gál Patrik vállalta el. Gönc Š. Renáta hozzátette, mivel a csoport úgy érzi, egy korszaknak vége van, új névben is gondolkodik. Eközben új rendező után is megkezdődött a kutakodás, hangzott el, több színházzal felvették a kapcsolatot, s végül két rendező mutatott

hajlandóságot az együttműködésre. Velük a napokban zajlanak az egyeztetések. Az egyik a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színésze, Mihály Péter, a másik pedig Pénzes Csaba, aki munkássága során a zalaegerszegi Griff Bábszínházban is dolgozott, illetve több önálló projektben is sikeres. Az egyebek alatt a tanács az új alapszabályzat kidolgozása kapcsán hozott döntést. Ugyanis a háromtagú bizottság, melyet Lebar Tomi, Berden Mario és Vida Simona alkot, állást foglalt arról, hogy a jelenlegi törvény értelmében az alapító okirat megállja a helyét, ezért új alapító okirat helyett módosítási javaslatot látott célszerűnek. A tanács hosszabb vita után az okirat módosítása mellett döntött, kiindulva abból, hogy megszünteti az igazgatóhelyettesi posztot, a helyettesi feladatok pedig az igazgató hatáskörébe kerülnek. A módosított okirat kidolgozására a tanács a háromtagú bizottságot kéri fel.

Budapest és Lendva kultúrkapcsolata

Lendvai művészek a Hegyvidék Galériában A budapesti Hegyvidék Galériában október 30-án megnyílt a „Lendvai művészek” című kiállítás, mely Király Ferenc szobrászművész, Gálics István grafikus, valamint Göntér Endre és Baumgartner Dubravko festőművészek munkáit mutatja be. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A budapesti Hegyvidéki Önkormányzat és

Lendva város, illetve a Lendvai Galéria-Múzeum között évtizedekre visszanyúló a kapcsolat, igaz, nem mindig éves rendsze-

A lendvai alkotók az ünnepélyes bemutatón. N É P Ú J S Á G 2 0 17. n o v e m b e r 9 .

rességgel. A hegyvidéki művészek azonban már a 90-es évek végén csoportos kiállítással mutatkoztak be Zala György városában, a

lendvaiak közül pedig Göntér Endre és Gálics István művei is szerepeltek Budapesten, nem utolsósorban egy csoportos kiállításra is sor került. A jelen kiállítás azonban mégis rendhagyó, hiszen egy valódi galériahelyiségben került megrendezésre – mondta köszöntőjében Fonti Krisztina alpolgármester. Szlovénia magyarországi nagykövete, Kokalj Robert a szlovén nép fához való ragaszkodását és természetszeretetét emelte ki. A négy művész alkotói munkásságában, etikai-emberi hitvallásában is – utalva Gálics és Király fában mintázott-faragott fanyomataira és kisplasztikáira – hangsúlyosan jelenik meg a természetközelség. Kallós Judit művé-

szettörténész szíves kalauzában a kiállító lendvaiak, Gálics István, Király Ferenc, Göntér Endre és Baumgartner Dubravko művészetét részletekbe menően elemezte, kiemelve az életművek legfontosabb jellemzőit, stílusbéli sajátosságait. Gerič Ferenc, a lendvai galéria nyugalmazott igazgatója pedig köszöntőjében felidézte a kapcsolatépítés fontosabb állomásait, majd kifejezte reményét a „nagy európai művészek” sorozat folytatása kapcsán, mert ezekkel a tárlatokkal sikerült a szlovén és a magyar műkedvelő közönség figyelmét is Lendvára fordítani. A „Lendvai művészek” című kiállítás novemberben tekinthető meg a Királyhágó téri galériában.

5


Muravidék A beruházó senkit sem győzött meg a terveivel

Nem kell gumifeldolgozó Lendvára! Lendva Község Környezetvédelmi Bizottsága hétfői ülésén napirendre tűzte a lendvai ipari övezetbe tervezett gumifeldolgozó kérdését. A tervezett létesítményről Groff Tomaž, a beruházó L4T vállalat igazgatója szólt, a hallottak viszont nem győzték meg a jelenlévőket. Továbbra is maradt a „Köszönjük, nem kérjük” egyöntetű bizottsági álláspont. Groff: Nem kívánunk oda jönni, ahol a projektünkhöz nincs beleegyezés és nincs meg a megfelelő dialógus a közösséggel. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A környezetvédelmi bizottság ülésén a tagokon kívül jelen volt még néhány tanácstag is, valamint a Lendvai Helyi Közösség elnöke és több érdeklődő polgár. Annak ellenére, hogy a Lendvára tervezett gumifeldolgozó üzemről felröppent hír a nyilvánosság körében elégedetlenséget váltott ki, az ülésen nem vett részt sem Balažek Anton polgármester, sem a két alpolgármester. A környezetvédelmi bizottság már a községi tanács legutóbbi ülésére az üzem létrehozását elutasító határozatot nyújtott be, ami mellett továbbra is kitartott.

tervismertetőt Groff Tomaž, a Hármasmalomban székelő L4T Kft. igazgatója tartotta meg. Groff Tomaž a tervezett üzem bemutatásának kezdetén megosztotta a saját véleményét is: hiszi és bízik abban, hogy a tevékenységük nem veszélyt, hanem egy új lehetőséget jelent Lendva és Szlovénia számára. – Az ipari zónában ugyanis fejlesztési és kompetenciaközpontot kívánunk létrehozni a depolimerizációs technológia fejlesztése céljából, valamint egyben ipari üzemet használt gumik feldolgozására. Ezt az olasz partnerünk 10 éves kutatásai előzik meg, és nem környe-

Groff Tomaž, az L4T Kft. igazgatója. Itt nem a gumiabroncsok klasszikus elégetéséről van szó, hanem az R3 normatívák alapján anyagfeldol-

Hova tartott a gumiabroncsokkal megrakott két – lencsevégre kapott – kamion? Gerencsér József, a bizottság elnöke már akkor kifejtette, hogy a beruházó, az L4T (amely együttműködik a Curti-Costruzioni Meccaniche olasz céggel) terveit a bizottság meghallgatja, de az álláspontját ez már nem változtatja meg. Ilyen eredménnyel is zárult a hétfői kétórás ülés, amelyen a

6

zetszennyező technológiáról van szó. Ez egy projekt, ami a gazdasági áramlás befejező részét jelenti. Lendván nem ökológiai problémát kívánunk létrehozni, hanem egy jó példát mutatni a tágabb térségben is. A használt gumik feldolgozása összhangban áll a hulladékokra vonatkozó EU-direktívával.

gozásról egy oxigénmentes folyamat során. Az így nyert anyagokat a gumiüzemek újra tudják hasznosítani – mondta Groff. Az új központban 50 új munkahely nyílna, közvetetten, az alvállalkozókkal együtt akár 500 – tette hozzá, s a foglalkoztatottak egyharmada magas végzettségű lenne. Az üzemi

rendszert és a feldolgozási folyamatokat 24 órában felügyelik, és nem lesz titok a nyilvánosság előtt – mondta még Groff. – Lendva mellett azért döntöttünk, mert jó a megközelíthetősége, a földrajzi fekvése, a tevékenységhez megfelelő szakemberekkel rendelkezik a Nafta jelenléte miatt. A Nafta vállalatnál megfelelő infrastruktúra áll rendelkezésre, van ipari vágány, tisztítóberendezés, tűzvédelem. És mindeközben zárt termelési folyamatról beszélünk – érvelt tovább a projekt mellett Groff, s próbálta meggyőzni a jelenlévőket, akik azonban felszólalásaikban szinte egységesen kifejtették, az Albin Promotion gumifeldolgozó üzem, a rétegrepesztés, a biogázerőmű és más hasonló rossz tapasztalatok után nem kívánnak a környéken még egy környezetterhelő, egészségre veszélyt jelentő tevékenységet. Megtapasztalva a szlovén törvények és a felügyelőség gyengeségét – mint Gerencsér fogalmazott – a beruházó a kiskapukat megtalálva könnyen környezetvédelmi engedélyhez jut, majd következnek a kön�nyen elérhető módosítások a helyi lakosság, a közösség bevonása nélkül. Egy-egy folyamat leállítása ekkor már szinte lehetetlen, illetve értelmetlenül hosszú. Majerič Boštjan elmondta: az Ep1 cég 2015. december 12-én a Nafta helyhasználati módosítására nyújtott be kérelmet a községhez, de a beleegyezési határozat nem található sehol. A jegyzőkönyvek olvasása közben csak az Ep1 cég felé továbbított álláspont található, mely szerint az üzemelés beindításához a tanács beleegyezése szükséges. Feltette a kérdést: milyen fokú a tűzbiztonság, ha ekkora mennyiségű gumi lángra kap? Az is érdekelte, hajlandó-e az L4T pénzbeli garanciát adni az üzem beindítása előtt.

Hebar Tibor, a községközi felügyelőség vezetője, aki a környezeti ügyekért felelős, Groff állítását a berendezések megfelelőségéről cáfolta: az ipari tisztítóberendezés technológiája elavult és nem is rendelkezik üzemelési engedéllyel. A Nafta keretében működő tűzoltóegység pedig nem tudja biztosítani a tűzvédelmet a gumifeldolgozó számára is az ott tárolt gumiabroncsok tervezett mennyiségének tükrében. Ehhez Nađ Drago hozzáfűzte, hogy az Albin Promotion esetében szinte az egész Nafta udvarán raktározták a gumiabroncsokat, melyek eltávolítása végül jogi erőfeszítést is igényelt. Kolenko Igor kifejtette, hogy az állam nem biztosít megfelelő védelmet, az ilyen döntéseket a községi tanácsokra bízza, Lendvának pedig a turizmusra alapozott terveket kell követnie. Mint Koncut Ivan elmondta, nehezen követhető a fejlemények sorrendje az L4T és a község között az időponti eltérések miatt. Zver Dušan, a Lendvai HK elnöke elmondta: ennyi rossz tapasztalat után a polgárok készek le is zárni az utat a használt gumiabroncsokat szállító teherautók előtt. Véletlen vagy sem, épp az ülés napján két gumikat szállító kamionra lettek figyelmesek a polgárok Lendva környékén, de Groff cáfolta, hogy cégüknek bármilyen köze lenne ehhez. A jelenlévők kifejtették, hogy örömmel fogadják az új beruházókat, de csak akkor, ha környezetileg tiszta tevékenységgel érkeznek a község területére. Groff Tomaž, az L4T igazgatója válaszolt a feltett kérdésekre, a projekt azonban nem kapott támogatást. Majd úgy nyilatkozott, hogy cége nem kíván olyan környezetbe jönni, ahol a tervekhez nincs meg a beleegyezés és az együttműködési szándék.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. n o v e m b e r 9 .


Muravidék Interreg-szerződések aláírása

Hét projektre hárommillió eurót hagytak jóvá Kedden Martjancin került sor az Interreg V-A Szlovénia–Magyarország Együttműködési Program támogatási szerződéseinek aláírására, valamint a már megvalósítás alatt álló Green Exercise projekt keretében átadták a Zöld park elnevezésű játszóteret a helyi sport- és rekreációs központban. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Interreg V-A Szlovénia–Magyarország Együttműködési Program a 2014–2020-as támogatási időszakra 14,8 millió eurót irányzott elő. A 2015-ben kiírt harmadik pályázati körben hét projekt

nyert támogatást mintegy hárommillió euró összértékben. A hét projekt közül öt projekt – a Tele-ka-land, a Mura–Rába Tour, a Horse Based Tourism, a Back in the day és az E-document Pannonica – támogatási szerződéseinek aláírására kedden került sor Martjancin. A szerződéseket a szlovén és a magyar pro-

jektpartnerek, illetve a Szlovén Kormány Fejlesztési és Európai Kohéziós Politikai Hivatalának (SVRK) vezetője, Seljak Nina látta el kézjegyével. A hétből további nyertes még az Escape és a GardEN projekt. Az ünnepélyes eseményen egybegyűlteket Glavač Alojz, Moravske Toplice Község polgármestere kö-

Az Interreg V-A Szlovénia–Magyarország Együttműködési Program támogatási szerződéseit Martjancin írták alá.

szöntötte, kifejezve örömét a két ország eredményes együttműködése kapcsán, különösen pedig azt tartotta jónak, hogy az úgynevezett „puha” tartalmú projektek megvalósítása mellett döntött a két ország, konkrétan a Green Exercise programon belül is. Fontos hangsúlyozni az egészséges életmód jelentőségét – mondta a polgármester –, hiszen a számokban mérhető eredmények nem mindig valódi mutatói az életminőségnek. A cél megismertetni a fiatalokkal az egészséges életmódot, ezért is került a Zöld park a martjanci óvoda mellé, a már meglévő sport- és rekreációs központba, hozzájárulva a térségben élők életmódjának javításához, az egészséges életmód biztosításához. Hasonlóan vélekedett Mrkela Aleš programirányító is, hiszen a négy régióra (Zala, Vas, Muravidék, Dráva-menti vidék) kiterjedő projekt társfinanszírozási célja, hogy a segítségével azokat a területeket fejlesszék, melyek egy kicsit háttérbe szorultak, kevésbé figyel-

nek oda rájuk. Fontos a „puha” tartalmak fejlesztése az idegenforgalom szempontjából is, hiszen az ide látogató vendégek hosszabb tartózkodását szolgálják. Erre hivatott a zöldturizmus jegyében készült Zöld park is. – A határon átívelő régiófejlesztési projektek támogatására az Interreg V-A 2014–2020-as időszakára közel 15 millió euró céleszközt irányoztak elő. Eddig ennek 77 százaléka valósult meg, mégpedig az I. prioritási tengelyen 80 százalékos mértékben, a II. tengelyen pedig, ahol inkább az együttműködésen van a hangsúly, 40 százalékban. Szeretnénk, ha a régiófejlesztési kezdeményezéseknél erősödne az együttműködés, ami által könnyebben biztosítani lehetne a projektek magasabb pontszámát – fejtette ki Mrkela Aleš szlovén programirányító. A szerződések aláírása előtt az egybegyűltekhez szólt még Trojer Urška és Horváth Dóra Szlovénia, illetve Magyarország kohéziós hivatalából.

Még nincs döntés a Mura-üzemcsarnok eladásáról

Három vásárló érdeklődik

A Mura egykori üzemcsarnokának megvásárlására benyújtott ajánlatokról a Ribnicai Regionális Fejlesztési Alap várhatóan november végéig dönt. Amint korábban beszámoltunk róla, a muraszombati Muránia Vállalkozási Inkubátor és Innovációs Központ (PIIC) ismét eladásra kínálta a lendvai ingatlant, az október 9-i határidőig három vásárló jelzett vételi szándékot, közülük egy muravidéki is. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Mura egykori üzemcsarnoka és a hozzá tartozó telek felbecsült értéke 600 ezer euró, az ingatlant nem terheli adósság. A lendvai ingatlan – 3750 négyzetméternyi üzemcsarnok és a hozzá tartozó telek

– a Ribnicai Regionális Fejlesztési Alaphoz tartozik, amelynek része a PIIC is. A kiírás október 9-én zárult le, a határidőig – amint ezt Ilc Luka, az eladást lebonyolító központ képviselője elmondta – három cég jelezte vételi szándékát, közülük egy muravidéki. Az eladás tárgyát az üzemcsarnok

N É P Ú J S Á G 2 0 17. n o v e m b e r 9 .

és a telek együtt alkotja, az érdeklődőkkel jelenleg még folynak a tárgyalások. Az eladásról a végső döntést a ribnicai alap hozza meg várhatóan november végéig. A Mura-üzemcsarnok eladásával már 2009-ben próbálkoztak, akkor hasonló eladási ár mellett nem

A Mura üzemcsarnokának harmadik vételi kiírására három érdeklődő jelentkezett. volt iránta érdeklődés, mint ahogy a második kiíráson sem, amikor a vételárat 15 százalékkal csökkentették. Az üzemcsarnok a textilipari tevékenység megszűnése után nem talált új gazdasági tevékenységet folytató tulajdonosra és a tervezett vállalkozói inkubátor sem

indult be. A már hosszabb ideje üresen álló csarnokban a legjobb években hat cég működött, ma egy, november 30-ával ennek is lejár a bérleti szerződése. Ilc Luka elmondta, hogy a ribnicai alapnál bíznak a sikeres eladásban.

7


Kultúra Id. Dora Géza-emléknap Szentlászlón

Zenével és tánccal emlékeztek a falu zenészére gyományainak, értékeinek megőrzéséhez, ápolásához és átmentéséhez. Dora Géza 1933. november 8-án született és 2015. március 1-jén hunyt el. A zene már gyermekkorától fontos szerepet töltött be az életében. 1979-ben az egyik alapítója volt a József Attila Művelődési Egyesületnek, melynek mindvégig szellemi irányítója és lelkes tagja volt. Alapítója, alkotója, zenésze és koreográfusa volt a falusi néptáncegyüttesnek, amely 37 éve ápolja, őrzi a hagyományokat magyar és szlovén határmenti táncokkal. Fiával, ifjabb Dora Gézával 35 éven át szolgáltatta a zenei kíséretet az egylet próbáin és fellépésein. A faluközösség elnökeként anyagilag és erkölcsileg is támogatta a falu kulturális életét, néhány évig a kultúregylet elnöke is volt. A falu vallási életében is fontos szerepet vállalt, hiszen több mint fél évszázadon át kántora volt a helyi református gyülekezetnek.

Az „emlékutazáson” a szervező művelődési egyesület a kivetítőn megjelenő fotókkal repítette vissza az időben a közönséget, melyeken Géza bácsi életéből villantak fel pillanatok. Ezt követően a színpadon meg is elevenedett az örökség, a zene és a néptánc. Először a gencsapáti Ispiláng Néptánccsoport lépett színpadra, akik mezőségi és bukovinai táncokat adtak elő a Harangláb népzenei együttes kíséretére. Őket követte a Muravidék Néptáncegyüttes temperamentumos, tüzes moldvai tánca, majd a bogojinai Jože Košič Művelődési Egyesület lépett színpadra a Kerkától a Rábáig című produkcióval. A táncos műsort a helyiek zárták, a József Attila ME néptánccsoportja vasi táncokat adott elő. A kulturális, táncos emlékest végén a házigazda kultúregylet vezetője, ifjabb Dora Géza egy emléklappal köszönte meg a fellépőknek a szereplést.

Absztrakcióval kacérkodó kifejezésmód

sűrűn festett vonalak alkotják, amelyekkel a világos és a sötét ellentétét hozta létre. A letisztult képeket egybefolyó színekkel egészíti ki, ame-

Szinte a színpadról búcsúzott el. Utolsó szerepléséről még magával vitte a harmonika utolsó hangjait és a közönség utolsó tapsát. A szentlászlói József Attila Művelődési Egyesület szervezésében idősebb Dora Gézára emlékeztek szombat este a falujában, Szentlászlón. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A Dora Géza-emléknap több volt, mint egy megemlékezés, hiszen Géza

bácsi olyan gazdag kulturális örökséget hagyott hátra falujának és a tágabb térségnek is, ami az emlékezésen túl utat, irányt is mutat a jövőnek, a felnövő generá-

ciónak. Valódi példakép, aki a kultúra és az amatőr műkedvelés terén végzett kimagasló tevékenységével nagymértékben hozzájárult faluja és a tágabb térség ha-

A falu zenészére emlékeztek a helyiek néptánccal és zenével.

A LindArt nyertes párosának kiállítása

A tavalyi, már 21. LindArt Nemzetközi Ifjúsági Művésztelep nyertes párosa a Szerbiából érkezett Branka Lalić és Dalibor Milojković lett. A győztes művészpárosnak a Lendvai Galéria-Múzeum a következő évben mindig lehetőséget ad egy tárlat keretében a bemutatkozásra; a tavalyi nyertesek kiállítását péntek este nyitották meg a lendvai várban. Fehér Bea

A kiállított képeken az absztrakcióval kacérkodó sajátos kifejezésmódok kerültek előtérbe. Az alkotók stílusai az elvont alkotásokban bontakoznak ki. Műveiken jelentős mértékben visszaszorították a színeket, történeteiket a kifejező vonalak határozták meg – emelte ki méltatásában

8

Doroteja Kotnik művészettörténész. Branka Lalić művészi kompozícióit textíliából építette fel, amelyekre papírköröket helyezett. Ezek a végtelenség motívumaként jelennek meg és számos létfilozófiai kérdést is felvetnek. A fiatal művésznő fonalak papírra varrásával igazán egyedi alkotásokat hozott létre. Helyenként

Az alkotók (jobbról) a közös munka nyomán saját műveikkel is bemutatkozhattak. feltűnik egy okker vagy egy sárga folt, amelyekkel kibontakozik a színek kifinomult összekapcsolása. Dalibor Milojković kiállított képein mezőket, folyó-

kat, dombos tájakat jelenített meg. Az üres és a termő mezők érzékeltetéséhez a vonalak különféle dinamikáját alkalmazta. Rajzait továbbá pontok vagy éppen

lyek az akvarelltechnikára emlékeztetnek. Az érdeklődők a tárlatot november 27-ig tekinthetik meg a Lendvai Galéria-Múzeumban.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. n o v e m b e r 9 .


Mi lesz a lépcsősorral a Lendva-hegyen?

Info

Csak egy kis akarat kellene Így vélekedik az „Őrizzük meg a lépcsőt a Lendva-hegyen” civilkezdeményezés, s hozzáfűzik: ahhoz, hogy a lépcső használatát ismét biztonságossá tegyék, nincs szükség komoly beavatkozásra és súlyos költségekre, s a lépcsősort még ma is kedvelik a hegyi lakók és a turisták. A kezdeményezésről, a javításról és a karbantartásról a Lendva-hegyi Helyi Közösség dönt. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Galič Ottó lendvai polgár ismertette velünk az

„Őrizzük meg a lépcsőket a Lendva-hegyen” elnevezésű civilkezdeményezés javaslatát. Balažek Antonnak, Lendva Község

polgármesterének bemutatták már azon elképzelésüket, hogy a vár mellett vezető új gyalogútról az utolsó háznál induló

A civilkezdeményezés azt szeretné, ha nem zárnák le a Lendva-hegyre vezető lépcsősort.

Lebontották a sátrakat

Múlt csütörtökön az egykori Integral vállalat udvaráról a 2015-ös migránsáradat idején felállított sátrakat elkezdte eltávolítani az ezzel megbízott Petre vállalat. A 2016 áprilisától üresen álló adatfelvételi és átmeneti befogadó migránsközpontot kormányhatározattal készenléti állomássá nyilvánították egy újabb migránsáradat esetére, s most ez a státusz is megszűnt. Ezzel a Vrhnikán, Dobován és Šentiljben már elbontott központok után a lendvai létesítmény – mely az utolsó volt Szlovéniában – fenntartása is befejeződött. hs N É P Ú J S Á G 2 0 17. n o v e m b e r 9 .

lépcsőt tegyék rendbe. A lépcsősor már korábban is a legrövidebb utat jelentette a Lendva-hegyre, mely a nemrégiben felújított gyalogúthoz hasonlóan a Hugi vendéglő közelében ér ki a Lendva-hegyen. Galič szerint a hegyoldalba erősített betonkockákból mintegy 50 évvel ezelőtt épített lépcsőt ma is használják a hegyre kiránduló a turisták és a hegyen lakók. Rossz állapota miatt a gyalogosok számára azonban veszélyt is jelent a lépcsősor. – A lépcső most mindenkié és senkié, és értesülésünk szerint Lendva Község le akarja zárni. Mi viszont a lépcsők megőrzését szeretnénk, véleményünk szerint csak egy kicsit rendbe kellene ehhez hozni: a betonlépcsők környékét le kell kaszálni, azokat a lapokat, melyek idő közben a hiányos karbantartás miatt elmozdultak, meg kell erősíteni, hogy újra biztonságos legyen rajta a közlekedés. Ez nem igényel komoly beavatkozást és nagy költséget,

csak akarat és hozzáállás kérdése. Most, ebben az állapotban a lépcsősor főleg lefelé veszélyes. De inkább rendbe hozni kell, nem pedig lezárni egy megszokott útvonalat! Ennek érdekében már 90 aláírást is gyűjtöttünk – mondta Galič Ottó, aki kifejtette még, hogy a lépcső használata továbbra is saját felelősségre történne. A telek, amelyen a betonlépcső áll, kataszterileg a Lendva-hegyi Helyi Közösséghez tartozik. A Lendva-hegyi lépcsők megőrzését szorgalmazó kezdeményezés ügyében kikértük Lendva Község véleményét is. Megtudtuk, hogy a civilkezdeményezéstől nem érkezett hozzájuk hivatalos megkeresés, Balažek Anton polgármester viszont találkozott az ügyben Galič Ottóval és sor került már a Lendva-hegyi HK tanácsának ülésére is. Az ülésen úgy döntöttek, hogy a HK vezetősége felméri, megjavíttatja-e és a továbbiakban karbantartja-e lépcsősort vagy sem.

Kerék Péter sikeresen pályázott Mivel a Magyar Állandó Értekezlet sikeresnek minősítette a 2016 – a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve programot, megállapodás született arról, hogy 2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve lesz. Ennek értelmében a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága meghirdette a programot, valamint a pályázatot a Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és ott működő magyar családi vállalkozások tevékenységének támogatására mintegy 890 millió forintos keretösszeggel. A pályázat lebonyolítója a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. A júniusban közzétett támogatási kiírásra négy családi vállalkozás pályázott a Muravidékről, közülük a kapcai Kerék Péter projektje nyertes lett. Kerék a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával, illetve forgalmazásával kapcsolatos fejlesztésre vonatkozó projekttervet nyújtott be. Vállalkozása tevékenységét a tökmag-feldolgozás terén kívánja fejleszteni, a beruházás értéke 4,4 millió forint, amihez a muravidéki vállalkozó megkapta az igényelt teljes támogatást. SNK

9


Info a mai napon... November 9-én történt 1879 Megszületett Bory Jenő építész, festő és szobrász. 1904 Nagyjából 5 percig tartott az első motoros repülőgépes repülés. 1905 Felszentelték a budapesti Szent István-templomot, a későbbi Bazilikát. 1923 Münchenben megbukott a nemzetiszocialisták puccskísérlete, az úgynevezett Hitler-puccs. 1929 Budapesten megszületett Kertész Imre, az egyetlen irodalmi Nobel-díjas magyar író. 1938 A kristályéjszakán (Kristallnacht) országos zsidóellenes erőszakhullámot hajtottak végre Németországban. 1941 Budapesten is bevezették az új forgalmi rendet, a jobb oldali közlekedést. 1944 35 éves korába agyonlőtték Radnóti Miklós költőt. 1970 Meghalt Charles De Gaulle francia politikus és tábornok, aki az V. Köztársaság első elnöke volt 1959-től 1969-ig. 1989 Megkezdődött a berlini fal lebontása, amelyet az NDK kormánya építtetett Nyugat-Berlin köré.

visszapillantó

1997. november 13-án, 45. szám

Gálics műhelyét nyilvánítsák múzeummá Ljubljanában, a és tárgyi örökségét, Magyar Köztársaság egy múzeumra való Nagykövetségén nonépművészeti tárgyat vember 6-án nyitották gyűjtött össze. A műmeg a Gálics István terem rendezésével lendvai grafikusműés múzeummá alavész emlékére rendekításával, melyben a zett kamaratárlatot. néprajzi gyűjtemény A rendezvény nagy mellett helyet kapnávisszhangot váltott nak Gálics grafikái is, ki a Ljubljanában élő ezen örökség a széles muravidékiek körényilvánosság rendelben. Megjelenésével kezésére állna. sok lendvai is tiszteGálics István munlettel adózott a művész kásságáról és műveemlékének. inek, színes fametA vendégeket és A Gálics István emlékére rendezett kamaratárlat megnyitása szet-ciklusainak műGálics István családtag- Ljubljanában. vészi értékéről Breda jait Őszi István nagyKlančnik, a ljubljanai követ köszöntötte, majd kezdeményezésről, hogy gatási Közösség figyelmét Moderna Galerija művéGerics Ferenc, a lendvai Gálics Partizán utcai mű- arra, segítsék megvalósítani szettörténésze szólt. A Galária-Múzeum igazgatója termét (házát) múzeummá az ötletet. Gálics műter- tárlatot egy vonós duett szólt Pistáról, vagy Öcsiről, alakítsák át. Gerics Ferenc me ugyanis egy valósá- előadása tette még ünneahogy barátai a művészt felhívta az oktatási és kul- gos néprajzi gyűjtemény: pélyesebbé. szólították. Nyilvánosan túrminisztérium, Lendva „vérbeli lokálpatriótaként” először halhattunk arról Község és a Muravidéki Ma- minden erejével meg akarta Szerző: a már régen rebesgetett gyar Nemzetiségi Önigaz- őrizni Lendva kulturális Király Jutka

étel, erő, egészség prim. mag. Branislava Belović, dr. med. • Muravidéki Harc a rák ellen egyesület, Petrás Teodóra • NIJZ OE Murska Sobota

Gesztenyés finomságok Eljött a gesztenyeidény – jöhet a gesztenye főve, sülve, édes vagy sós ételekben... Az őszi étrendnek ez a termény gazdag, de speciális ízvilá-

got kölcsönöz. A gesztenye energiában gazdag, hiszen 44 százalék keményítőt tartalmaz, de az ásványi anyagok és vitaminok sem

hiányoznak belőle. Leg­ gyakrabban sütve vagy főve fogyasztjuk. Ajánlatosabb a főtt gesztenye fogyasztása. Kínálhatjuk húsételek mellé

belőle – pürét, tortát, piskótatekercset, palacsintát... A kulináris élvezetek mellett ne feledkezzünk meg a mértékletességről!

Gesztenyetöltelékes kalács

Gesztenyetöltelékes palacsinta

• • • • •

• • • • •

50 dkg liszt • 2,5 dkg élesztő • 10 dkg olaj 1 tojássárgája • 8 dkg cukor • Késhegynyi só Tej szükség szerint Töltelék: 2 dl tej •4 dkg barnacukor • 1 vaníliás cukor 2 kanál kakaó • 2 tojásfehérje

Megdagasztjuk a tésztát, majd kelesztjük. A gesztenyét leöntjük a forró tejjel és megvárjuk, míg magába szívja. Hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás cukrot és a kakaót, jól elkeverjük. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, majd lassan a kihűlt töltelékhez adjuk. A megkelt tésztát lisztezett felületre tesszük, kettévágjuk és kinyújtjuk. A kinyújtott tésztára egyenletesen rákenjük a tölteléket, feltekerjük, majd kikent, belisztezett tepsibe helyezzük. Kelesztjük, majd miután megkelt, közepes sütőben körülbelül 1 órán át sütjük.

" 10

köretként is (baromfi, vadhús, bárányhús), az áttört főtt gesztenyével pedig besűríthetjük a vadas szószokat. Édességeket is készíthetünk

20 dkg liszt • 2 tojás • 1,5 dl tej 0,5–1 dl ásványvíz • Kevés só Töltelék: 30 dkg gesztenyepüré • 1 kanál barnacukor Fél dl tej • 5 dkg sötét csokoládé 5 dkg dió vagy pirított mogyoró

Elkészítjük a palacsintatésztát és 30 percig pihentetjük. Kisütjük a palacsintákat. Felforraljuk a tejet és a cukrot, leves�szük a tűzről és belekeverjük a gesztenyepürét. A tölteléket lehűtjük. A hideg palacsintákat megtöltjük a töltelékkel, négybe hajtjuk őket. Reszelt csokoládéval és durvára darabolt dióval meghintjük.

" N É P Ú J S Á G 2 0 17. n o v e m b e r 9 .


Info

Szobanövények a jobb alvásért Szobanövényeink meghálálják a gondoskodást. Számos jótékony hatásukról tudunk, melyek nem csak otthonossá varázsolják életterünket, de javítanak a hangulatunkon, a közérzetünkre is pozitív hatással vannak. Miért ne használnánk ki tudatosan a növények jótékony hatását éjszaka, alvás közben is? Hiszen bizonyos növények csökkentik a stresszt, a szorongást, valamint a levegőben található szennyeződéseket is megszűrik. Ezeken túl segítenek legyőzni a megfázást, a mellkas szorító érzését és az álmatlanságot is. A NASA és az American College kutatása kiderítette, hogy mely növények hálószobánkba költöztetésével járunk a legjobban. Aranypálma: A madagaszkári növény a leghatékonyabb a levegőben lévő szennyeződések eltávolítása tekintetében. A kutatók állítása szerint a pálma bárki számára kiváló megoldás lehet, aki hajlamos a megfázásra és az arcüregi

praktika problémákra. A növény által a levegőbe bocsátott nedvesség könnyebbé teszi a légzést, így teszi lehetővé a könnyebb elalvást. Aloe vera: A tartása nem igényel különösebb erőfeszítést, emellett esztétikus növény. Ez a növény az egyik legjobb a levegő megtisztítása tekintetében. Miért? Egész éjszaka oxigént bocsát ki, amely ideálissá teszi a hálószobát. Közönséges borostyán: A házadat benövő boros-

tyán kiváló a hálószobába is. A növény képes rövid időn belül a levegőben lévő penész túlnyomó többségének eltávolítására. Törpe datolyapálma: Egy szívós növényről van szó, amely bírja a szárazságot és sokáig él, emellett pedig tökéletes a levegőben lévő szennyeződések eltávolítására. Bostoni páfrány: Ez a szemrevaló növény a viktoriánus korszak óta díszíti az épületek belső tereit. Különösen hatékonyan vonja ki a levegőből a formaldehidet.

Rákvirág: Ennek tartása a legkönnyebb, mivel kevés fénnyel is beéri. Olyan helyen is megmarad, ahol más növény elpusztulna,

szik és képes eltávolítani a hálószoba levegőjében található méreganyagok akár 90 százalékát mindössze két nap alatt. Ez különösen

például egy sötét szobában. A legjobb benne azonban az, hogy szintén eltávolítja a méreganyagokat. Vitorlavirág: Ez a gyönyörű növény szintén képes a levegő megtisztítására, illetve elnyeli a penész spóráit a levelein keresztül. Ezeket utána a növény eljuttatja a gyökereibe, ahol tápanyagként hasznosítja őket. Rrendkívül gyorsan növek-

hasznos a porallergiától szenvedő emberek számára. Botpálma: A leghatékonyabb növények egyike a levegő formaldehidtől, ammóniától, xiloltól és toluoltól való megtisztítása tekintetében. Kislevelű fikusz: Ez a növény a legjobb a szőnyegek és bútorok által kibocsátott szennyeződések eltávolítására.

Közmédia javallat november 13. és 19. között

FarkasGregóczki Rita heti ajánlója Farkas-Gregóczki Rita másfél évvel ezelőtt kezdte a pályafutását a közmédiában. Jelenleg szerkesztőként tevékenykedik a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Vallási Főszerkesztőségén. Emellett három gyermek büszke édesanyja. Hétfőre Jamie 30 perces kajáit választottam a Duna kínálatából. Szeretek főzni, így a főzőműsorok is közel állnak a szívemhez, sok praktikus tanácsot és ötletet merítek belőlük. Fontos a rendelkezésre álló időt a családdal minél hatékonyabban eltölteni, ezért is örömmel tanulok min-

dig új konyhai praktikákat (12.50). Nyolc-, öt- és hároméves gyermekeim hétköznap esténként kíváncsian várják a Mickey egér játszótere rajzfilmsorozatot. Ez a műsor fellazítja a műfaj adta megszokott kereteket. A rajzfilmfigurák megszólítják és sok mindenre oktatják a kis nézőket, így velük együtt játszva és tanulva passzív szemlélőből aktív részeseivé válnak a meséknek

N É P Ú J S Á G 2 0 17. n o v e m b e r 9 .

(M2 18.00). Leggyakrabban esténként jut időm a televízió képernyője elé ülni. Ilyenkor örömmel választom a beszélgetős műsorokat, elsősorban a Ridikül esti ismétlését. Dióssy Klári műsorvezető érdekesebbnél érdekesebb témákat tálal vendégei elé (kedd, 22.35). Szerdán délután szívből ajánlom a „Tebenned bíztunk eleitől fogva” című református egyházi félórát. Ebben a műsorban meghatározó a szerkesztő-műsorvezető, Fekete Ágnes személyisége, és a mód, ahogy személyessé teszi az elhangzó gondolatokat. Elsősorban azoknak ajánlom, akinek a hétköznapi életben felhasználható lelki táplálékra van szükségük, vagyis mindenkinek (Kossuth rádió 13.30). Késő este vetítik a kitűnő filmes páros – Cseke Eszter és S. Takács András – On The Spot: Az ellenség gyer-

mekei című sorozatának aktuális epizódját. Ezek a dokumentumfilmek különös sorosokat villantanak fel, távoli, de nagyon is emberi történeteket mesélnek (Duna 22.20). Csütörtök délután 14.10től Az én váram – Lakáskultúra mindenkinek felüdülésként hat rám és jó ötleteket ad lakókörnyezetünk megújításához. Izgalmas aspektus, hogy vendégként kukkanthatunk be elismert művészek, hírességek otthonába. Itt a sztorizás is kihagyhatatlan kelléke a vendéglátásnak. Esti filmként az Édes november című amerikai mozit javaslom Charlize Theron, az egyik nagy kedvencem főszereplésével. Többször láttam már, mégis mindig jó újranézni ezt az édesbús történetet (Duna 22.00). A pénteki kínálatból a Másfélmillió lépés Magyarországon – 32 év múlva

ragadta meg a figyelmemet. Rockenbauer Pálék csapata 1979 nyarán járta be az Országos Kéktúra útvonalát. 32 évvel később, 2011-ben új csapat tette meg ugyanazt az útvonalat, feltárva, hogy mi minden változott azóta. A műsor olyan településekre is felhívja a figyelmet, amelyekre érdemes ellátogatni, de még kevésbé ismertek (M5 12.00). Szombaton 11.30-tól vetítik, az őshazát felkereső Julianus barát viszontagságait bemutató filmet. A megindító és felemelő történet gyermekkorom egyik meghatározó élménye volt. Vasárnap kora reggel a Gasztroangyallal ébredünk. A különösen szép tájak és a helyi érdekességek adják a műsor egyedi zamatát (Duna 6.45).

11


Info november 10. péntek Szlovén Tévé I. 6:10 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:05 Jó napot kívánunk, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:55 Tudományos műsor, 12:25 A csodálatos Japán – japán sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Választások 2017, ism., 15:20 Hidak, 16:05 23:10 Jerry Lelki villanás, 16:25 Profil, 17:00 Lewis: Az ember Hírek, 17:30 Alpok–Duna–Adria, a bohóc mögött 17:55 Hírek, 18:00 Infodrom, 18:15 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Szlovén üdvözlet, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:10 Jerry Lewis: Az ember a bohóc mögött – francia–am. film, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:25 A mormota – dok. műsor, 8:55 Aranyfüst, 9:35 Látogatóban, 10:20 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 11:05 Halló TV, 12:10 Jó reggelt, 14:40 Jó napot kívánunk, 15:45 Állatokról, emberekről, 16:20 A kertben, 17:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:00 Halló TV, 19:05 Gyerekműsor, 20:00 A halhatatlanok – sportműsor, 20:35 Solna: Svédország – Olaszország, labdarúgó-mérkőzés, 22:45 Éjféli klub, 0:00 Ismétlések.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:20 ÉletmódKalauz, 12:50 Éjjel-nappal Budapest, 14:05 A Konyhafőnök VIP, 15:45 Story Extra, 16:10 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:20 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 A Konyhafőnök VIP, 20:30 Éjjel-nappal Budapest, 21:50 Barátok közt – magyar sorozat, 22:25 A Showder Klub bemutatja, 23:35 Híradó, 0:10 Magyarul Balóval, 0:50 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi titkok – reality, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Bosszú vagy szerelem – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Ázsia Expressz – reality, 20:35 Az 50 milliós játszma, 22:00 Tények, 22:25 Anakonda – am. film, 0:25 Grimm – am. sorozat, 1:35 Ismétlések.

Duna Tévé 5:50–9:05 Virradóra, 9:05–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Jamie 30 perces kajái, 13:20 Robbie, a fókacsemete – német sorozat, 14:10 Don 21:30 Tiltott táncok Matteo – olasz sorozat, 15:20 A vidéki doktor – német sorozat, 16:10 Mámoros szerelem – mexikói sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 Végtelen szerelem – török sorozat, 20:25 Fölszállott a páva – 2017, 21:30 Tiltott táncok – angol–francia–ír film, 23:30 A berlini fal – Az éjszaka, amikor a vasfüggöny leereszkedett – német dok. film, 0:25 Tóth János – magyar sorozat, 1:00 Az én ’56-om, 1:15 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 Irány Caracas – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Kosár, 13:45 Rúzs és selyem, 14:10 SzépMűvészet, 14:45 Esély, 15:10 Nemzetiségi magazinok, 15:40 Öt kontinens, 16:10 1100 év Európa közepén – dok. sorozat, 16:40 A rejtélyes XX. század, 17:15 Család-barát, 19:00 Magyar pop – zenés műsor, 20:00 Önök kérték!, 21:00 Híradó, 21:35 Tűzvonalban – magyar sorozat, 22:35 Ridikül, 23:30 Kulturális híradó, 0:10 Mindenki Akadémiája, 0:40 Az én Afrikám – dok. sorozat, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek.

november 11. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:45 A világ szíve: Coloradói nemzeti parkok – dok. sorozat, 11:40 Interjú, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Híradó, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 A kertben, 14:15 Ambiensek, 15:05 Luther bűne – hogyan próbálta Róma elnyomni a reformációt? – osztrák–német dok. műsor, 16:00 Közelről – beszélgetős műsor, 17:00 Hírek, 17:20 A szlovén vízkör, 17:45 Taxi-kvíz, 18:00 Édes élet Rachel Allennel, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Ki tudná? – kvíz, 21:20 A tó tükre – ausztrál sorozat, 22:25 Hírek, 23:10 Jó éjt, anyu! – osztrák film, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Jó reggelt, 8:30 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 9:15 Alpesi magazin, 9:55 Levi: Műlesiklás, nők, 1. futam, 15:00 Varázslatos éjszaka – Il 11:10 A csodálatos Volo és Placido Domingo Japán – japán sorozat, 12:25 Varázskonyha apánál, 12:55 Levi: Műlesiklás, nők, 2. futam, 14:10 Est a Palladiumban, ism., 15:00 Varázslatos éjszaka – Il Volo és Placido Domingo – koncert, 17:00 Ljubljana: Olimpija – Maribor, labdarúgó-mérkőzés, 19:20 Infodrom, 19:35 Frissítő front – ifjúsági műsor, 20:00 A halhatatlanok – sportműsor, 20:35 Koppenhága: Dánia – Írország, labdarúgó-mérkőzés, 22:45 Mef & N.O.B. – koncert, 23:55 Aranyfüst, 0:35 Zenés műsor, 1:45 Ismétlések.

RTL Klub 6:45 Kölyökklub, 9:30 Pénzügyesek, 10:00 Top Shop, 11:00 Anyák gyöngye – am. sorozat, 11:25 Brandmánia, 11:55 Fitt Mánia, 12:25 Autogram, 13:00 HighLife, 13:30 Őszinte Ingatlanos, 14:05 A mentalista – am. sorozat, 15:05 A sas – am.–angol film, 17:20 Trip to the moon – reality, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz plusz, 20:00 X-Faktor, 22:40 Szemenszedett boldogság – am. film, 0:25 Ismétlések.

TV2 7:00 TV2 matiné, 9:00 Rajzfilm, 9:30 Trendmánia – magazin, 10:05 Babavilág, 10:35 Ízes élet, 11:10 Otthontérkép – magazin, 11:40 Poggyász, 12:15 SzÉpítők, 12:45 Gyilkos sorok – am. sorozat, 13:50 Államfőnök – am. film, 15:50 A szultána – török sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 18:50 Ázsia Expressz – reality, 20:20 Az 50 milliós játszma, 22:00 Hitman – A 47-es ügynök – am. film, 0:15 Hello Hollywood – Návai Anikóval, 0:50 A Keresztapa 3 – am. film, 3:45 Zsaruvér – am. sorozat.

Duna Tévé 6:20–9:30 Virradóra, 9:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:45 Új idők, új dalai, 13:20 Peru, Chile – dok. sorozat, 13:45 Tárlatvezetés Portugáliában – portugál dok. sorozat, 14:15 Móricz-darabkák – magyar film, 15:15 Isten hozta, őrnagy úr! – magyar film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:35 SzerencseSzombat, 19:30 Drágám, a kölykök összementek! – am. film, 21:10 Mona Lisa mosolya – am. film, 23:20 On the Spot – dok. sorozat, 0:20 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 A papucshős – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Kocsis – Intim megvilágításban, 14:15 Hangvilla, 14:45 Bokros jelentések – dok. film, 15:40 Hogy volt!?, 16:40 Új idők új dalai, ism., 17:15 Család-barát, 19:00 Térkép, 19:30 Ízőrzők, 20:05 Mindenből egy van – magyar sorozat, 21:00 Híradó, 21:35 Fábry, 22:55 Tóth János – magyar sorozat, 23:30 Kulturális híradó, 0:00 Opera Café, 0:30 Evangélium, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:35 Ismétlések.

november 12. vasárnap Szlovén Tévé I.

november 13. hétfő Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:20 Hallgassunk a csöndre, 11:00 Hírek, 11:15 Mezsgyék, 11:20 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet, ism., 15:05 Nikosztratosz – francia–görög film, 16:45 Fókusz Mozi, 17:00 Hírek, 17:30 Hétvégi csomag, 18:10 Választások 2017, 18:50 Hírek, 19:50 A Híradó válogatásából, 20:15 Választások 2017, 21:35 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 23:00 Hírek, 23:30 Amikor a föld könnyűnek tűnik – német–grúz dok. műsor, 0:20 Jó éjszakára – zenés műsor, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:10 Zenés matiné, 8:25 A kód – dok. műsor, 9:15 A szlovén vízkör – dok. műsor, 9:55 Levi: Műlesiklás, férfiak, 1. futam, 11:05 Sportműsor gyerekeknek, 11:35 A csodálatos Japán – japán sorozat, 12:55 Levi: Műlesiklás, férfiak, 2. futam, 14:05 A csodálatos Japán – japán sorozat, 14:55 Automobilitás, 15:25 Ambiensek, 16:15 New neighbours – Új szomszédok – dok. műsor, 16:55 Kranj: Falmászó vk, 19:05 Zenével és tánccal, 19:50 Lottó, 19:55 Automobilitás, 20:35 Pireusz: Görögország – Horvátország, labdarúgó-mérkőzés, 22:40 A titok – angol sorozat, 23:40 Ismétlések.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 9:25 Kölyökkalauz, 10:00 Teleshop, 10:55 Édes otthon, 11:25 ÉletmódKalauz, 11:55 StílusKalauz, 12:30 18:45 Star Wars: Fördős Zé a konyhában, A Sith-ek bosszúja 13:00 Az Év Hotelje, 13:35 Profi a konyhámban, 14:05 XXI. század – a legendák velünk élnek, 14:40 Házon kívül, 15:10 Egy zseni, két haver, egy balek – olasz– francia film, 18:00 Híradó, 18:45 Star Wars: A Sith-ek bosszúja – am. film, 21:35 Robotzsaru – kanadai film, 23:55 Portré, 0:30 Hostages – am. sorozat.

TV2 7:00 TV2-matiné, 9:20 Aranyemberek – dok. sorozat, 9.55 Nagy Vagy, Auchan Kupa! – szórakoztató műsor, 10:25 Tűsarok, 11:00 Több mint TestŐr, 11:30 Bűvös szakács – dok. sorozat, 12:05 Super Car, 12:35 Az Év Háziasszonya, 13:10 Gyilkos sorok – am. sorozat, 14:15 Szívdobbanás – am. sorozat, 15:20 Truman show – am. film, 17:25 Ripost – magazin, 18:00 Tények, 18:50 Sztárban sztár – show-műsor, 21:40 Édes kis semmiség – am. film, 23:40 Gorillák a ködben – am. film, 2:15 Ismétlések.

Duna Tévé 5:50–12:00 Vallási műsorok, 12:00 Híradó, 12:50 Luther – rajzfilmsorozat, 13:05 Univerzum, 14:05 Tárlatvezetés Portugáliában – portugál dok. sorozat, 14:35 Marco Polo – olasz sorozat, 15:40 Pepita kabát – magyar film, 17:00 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:35 Terence Hill – Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 19:35 Magyarország, szeretlek!, 21:10 Hajnali láz – magyar–svéd–izraeli film, 23:10 Ütközéspont – am. film, 0:55 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:15 Délelőtti műsor, 11:50 Fölszállott a a páva – 2017, ism., 13:00 Híradó, 13:20 Nagyok, 13:45 Reformáció hétről 21:35 Gravitáció, avagy hétre, 14:00 Peru, Chia kötődés természete le – dok. sorozat, 14:30 Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek, 15:05 Bokros jelentések – dok. sorozat, 16:00 Önök kérték!, ism., 17:00 Ismerd meg!, 18:55 Öt kontinens, 19:25 Szerelmes földrajz, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:35 Gravitáció, avagy a kötődés természete – magyar dok. film, 22:35 Ismétlések.

7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:15 Édes élet Rachel Allennel, ism., 10:45 10 hazai, 11:20 Szóljon a zene: Edvin Fliser, 12:05 Roma nemzetiségi műsor, ism., 12:25 A csodá11:20 Szóljon a zene: latos Japán – japán Edvin Fliser sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Panoptikum, 14:25 A nyolcadik nap, 15:00 Jó napot, Koroška!, 15:30 Gyerekműsor, 15:55 Zenével és tánccal, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 Frissítő front – ifjúsági műsor, 17:55 Hírek, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 22:55 Írások, 23:35 Zenés est, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:20 A bagoly – dok. műsor, 9:10 A jövőbe tekintés – dok. film, 10:15 Halló TV, 11:20 Jó reggelt, 14:10 Mezőgazdasági műsor, 15:00 Éjféli klub, 16:25 Automobilitás, 17:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:00 Halló TV, 18:55 Gyerekműsor, 19:20 A szegfű – japán sorozat, 20:00 A halhatatlanok – sportműsor, 20:35 Milánó: Olaszország – Svédország, labdarúgó-mérkőzés, 22:45 Bedrag – dán sorozat, 22:05 A napilap – horvát sorozat, 23:55 Szerelem és nemiség japán módra – francia dok. műsor, 1:05 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:05 Pénzügyesek, 12:35 Éjjel-nappal Budapest, 13:50 A Konyhafőnök VIP, 15:45 Story Extra, 16:15 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:20 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 A Konyhafőnök VIP, 20:50 Éjjel-nappal Budapest, 22:10 Barátok közt – magyar sorozat, 22:45 Dr. Csont – am. sorozat, 23:45 Híradó, 0:20 Magyarul Balóval, 1:00 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi titkok – reality-sorozat, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Bosszú vagy szerelem – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Ninja Warrior Hungary, 21:35 Tények, 22:00 xXx2: A következő fokozat – am. film, 0:15 Bűnös Chicago – am. sorozat, 1:10 Tények este, 1:50 MotoGP összefoglaló, 2:20 Ismétlések.

Duna Tévé 5:50–9:20 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Jamie 30 perces kajái, 13:20 Robbie, a fókacsemete – nem. sorozat, 14:10 Don Matteo – olasz sorozat, 15:20 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 16:10 Mámoros szerelem – mexikói sorozat, 17:00 Ridikül – beszélgetős műsor, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 Végtelen szerelem – török sorozat, 20:25 Kékfény – magazin, 21:25 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 22:15 Rejtélyek asszonya – Az orosz kapcsolat – am. film, 23:45 Hideg nyomon – am. film, 1:40 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 A falu rossza – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Médiaklikk, 13:40 Ízőrzők, 14:15 Öt kontinens, 14:45 Itthon vagy!, 15:10 Nemzetiségi magazinok, 16:10 1100 év Európa közepén – dok. sorozat, 16:40 A rejtélyes XX. század, 17:20 Család-barát, 18:55 Magyar pop – zenés műsor, 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:35 Tűzvonalban – magyar sorozat, 22:35 Ridikül – beszélgetős műsor, 23:30 Kulturális híradó, 0:10 Mindenki Akadémiája, 0:40 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Otthon, külhonban / Mozaik / Boszorkányság. Vagy mégsem? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Pannónia földjén (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 17. n o v e m b e r 9 .


november 14. kedd

november 15. szerda

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 11:15 Tudom!, 11:45 A lélek horizontja, 12:25 A csodálatos Japán – japán sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, ism., 14:40 Fókusz Mozi, ism., 15:00 Hidak: Kanapé, 15:35 Gyerekműsor, 16:30 Szlovénia-szerte, 17:00 Híradó, 17:25 A kód – dok. műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Trust me – angol sorozat, 21:05 Facebook – kémkedés a felhasználók után – ausztrál dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 23:10 Tanúságtevők, 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:15 A csigák – dok. műsor, 8.45 Village folk, 9:00 Az építészet története – dok. sorozat, 9:50 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 10:50 Hétvégi csomag, 11:15 22:45 A vasember Halló TV, 12:20 Jó reggelt, 15:00 Jó napot kívánunk, 16:10 New neighbours – Új szomszédok – dok. műsor, ism., 16:45 Varázskonyha apánál, 17:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:00 Halló TV, 18:55 Gyerekműsor, 19:15 A szegfű – japán sorozat, 19:55 Helyes ötlet, 20:35 Dublin: Írország – Dánia, labdarúgó-mérkőzés, 22:45 A vasember – lengyel film, 1:30 Est a Palladiumban, 2:25 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:05 Kölyökkalauz, 12:35 Éjjel-nappal Budapest, 13:50 A Konyhafőnök VIP, 15:45 Story Extra, 16:15 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:20 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 A Konyhafőnök VIP, 20:50 Éjjel-nappal Budapest, 22:10 Barátok közt – magyar sorozat, 22:45 Castle – am. sorozat, 23:45 Híradó, 0:15 XXI. század – a legendák velünk élnek, 0:50 Magyarul Balóval, 1:30 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi Titkok – reality-sorozat, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Bosszú és szerelem – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Ázsia Expressz – reality, 20:35 Az 50 milliós játszma – szórakoztató műsor, 22:00 Tények, 22:25 Született szobalányok – am. sorozat, 23:25 A múlt fogságában – am. sorozat, 0:25 Hollow Crown – Koronák harca – angol sorozat, 1:35 Tények este, 2:15 Pánik – magyar film.

Duna Tévé 5:50–8:40 Virradóra, 8:40–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Jamie 30 perces kajái, 13:20 Robbie, a fókacsemete – német sorozat, 14:10 Don Matteo – olasz sorozat, 15:20 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 16:10 Mámoros szerelem – mexikói sorozat, 17:00 Ridikül – beszélgetős műsor, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 Végtelen szerelem – török sorozat, 20:25 Önök kérték!, 21:25 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 22:20 Laura rejtélyei – am. sorozat, 23:05 Apák és lányaik – am.–olasz film, 1:05 Nagyok – dok. sorozat, 1:30 Reformáció hétről hétre, 1:40 Az én ’56-om, 1:50 Ismétlések.

Duna World 5:00–11:20 Délelőtti műsor, 11:20 Platonov szerelmei – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Minden tudás, 13:40 Szerelmes földrajz, 14:10 Térkép, 14:40 Életkor, 15:00 Nemzetiségi magazinok, 16:00 Útravaló, 16:15 1100 év Európa közepén – dok. sorozat, 16:45 A rejtélyes XX. század, 17:20 Család-barát, 19:00 Magyar elsők, 19:20 Solti Nemzetközi Karmesterverseny – Előkészületek, 21:00 Híradó, 21:35 Tűzvonalban – magyar sorozat, 22:35 Ridikül, 23:30 Kulturális híradó, 0:10 Mindenki Akadémiája, 0:40 Az én Afrikám – dok. sorozat, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:50 Írások, ism., 12:25 A csodálatos Japán – japán sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Nemzetközi látóhatár, 14:40 Lelki villanás, 15:00 Hidak, 15:35 Gyerekműsor, 17:00 Híradó, 17:25 Turbulencia, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Csak egy maroknyi élet – német film, 21:35 Kisfilm, 22:00 Visszhangok, 22:55 Panoptikum, 23:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:15 A kétéltűek – dok. műsor, 10:00 10 hazai, 10:45 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 11:40 Halló TV, 12:45 Jó reggelt, 15:20 Jó napot kívánunk, 16:15 Hétvégi csomag, 17:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:00 Halló TV, 19:00 Gyerekműsor, 19:25 A szegfű – japán sorozat, 19:50 Lottó, 20:00 A 2Celos 2arca – zenés dok. film, 20:55 Közelről – beszélgetős műsor, 21:55 Aranyfüst, 22:30 Down nyomozó – norvég film, 0:00 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:05 Stíluskalauz, 12:35 Éjjel-nappal Budapest, 13:50 A Konyhafőnök VIP, 15:45 Story Extra, 16:15 Elif 16:15 Elif – A szeretet – A szeretet útján – török sorozat, 17:20 Fókusz, 18:00 útján Híradó, 18:55 A Konyhafőnök VIP, 20:50 Éjjel-nappal Budapest, 22:10 Barátok közt – magyar sorozat, 22:45 Szulejmán – török sorozat, 23:55 Híradó, 0:25 Házon kívül, 1:00 Magyarul Balóval, 1:40 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi Titkok – reality-sorozat, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Bosszú és szerelem – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Ázsia Expressz – reality, 20:35 Az 50 milliós játszma – szórakoztató műsor, 22:00 Tények, 22:25 Elysium – Zárt világ – am. film, 0:45 Hollow Crown – Koronák harca – angol sorozat, 1:50 Tények este, 2:30 Ismétlések.

Duna Tévé 5:55–9:25 Virradóra, 9:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Jamie 30 perces kajái, 13:20 Robbie, a fókacsemete – német sorozat, 14:10 Don Matteo – olasz sorozat, 15:20 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 16:10 Mámoros szerelem – mexikói sorozat, 17:00 Ridikül – beszélgetős műsor, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 Végtelen szerelem – török sorozat, 20:25 Skandináv lottó sorsolása, 20:35 Zsaruvér – am. sorozat, 21:25 No Limit – francia sorozat, 22:20 On the Spot, 23:20 Gyerekgyilkosságok – magyar film, 0:45 Az én ’56-om, 1:00 Testközelben – Bencsik István szobrászművész, 1:55 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Harminchárom névtelen levél – magyar film, 13:00 Híradó, 13:45 Noé barátai – dok. sorozat, 14:15 Nagyok, 14:45 Kárpát Expressz, 15:10 11:35 Harminchárom Nemzetiségi magazinok, névtelen levél 16:10 Hetedhét – dok. film, 17:20 Család-barát, 19:30 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Híradó, 21:35 Tűzvonalban – magyar sorozat, 22:35 Ridikül – beszélgetős műsor, 23:35 Kulturális híradó, 0:05 Mindenki Akadémiája, 0:40 Az én Afrikám – dok. sorozat, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:40 Ismétlések.

november 16. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:45 Turbulencia, 12:25 A csodálatos Japán – japán sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 A NASA tíz legnagyobb eredménye – angol dok. sorozat, 14:25 Szlovének Olaszországban, 15:00 Hidak: Vendégem, 15:50 Helyes ötlet, 16:30 Szlovénia-szerte, 17:00 Híradó, 17:30 Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, 22:00 Visszhangok, 22:50 A nyolcadik nap, 23:30 Auguste Rodin – kőbe zárt élet – francia dok. műsor, 0:30 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 17. n o v e m b e r 9 .

November 9-én, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:20 Őshonos háziállatok – dok. műsor, 9:00 Idegenforgalmi műsor, 9:40 Fókusz Mozi, 10:05 Alpok–Duna–Adria, 10:50 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 11:50 Halló TV, 12:55 Jó reggelt, 15:50 A kód – dok. műsor, 16:35 A szlovén vízkör, 17:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:00 Halló TV, 18:55 Gyerekműsor, 19:20 A szegfű – japán sorozat, 20:00 A világ szíve: Coloradói nemzeti parkok – dok. sorozat, 21:00 Ambiensek, 21:35 Egy jobb világ – dán–svéd film, 23:35 Jazz, 0:30 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:05 Portré, 12:35 Éjjel-nappal Budapest, 13:50 A Konyhafőnök VIP, 15:45 Story Extra, 16:15 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:20 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 A Konyhafőnök VIP, 20:50 Éjjel-nappal Budapest, 22:10 Barátok közt – magyar sorozat, 22:45 Válótársak – magyar sorozat, 23:50 Híradó, 0:25 Magyarul Balóval, 1:00 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi Titkok – reality-sorozat, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Bosszú vagy szerelem – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Ázsia Expressz – reality, 20:35 Az 50 milliós játszma – szórakoztató műsor, 22:00 Tények, 22:25 1/1 Azurák Csabával – beszélgetős műsor, 23:25 Propaganda, 0:25 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 1:35 Tények este, 2:15 Halálkanyar – am. film.

Nagyító alatt: a magyar kormány által a muravidéki magyaroknak nyújtott pályázati támogatások felhasználása (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) November 10-én, pénteken 15.20-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: szombaton 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) November 14-én, kedden 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:40–9:10 Virradóra, 9:10–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Jamie 30 perces kajái, 13:10 Robbie, a fókacsemete – 22:00 Édes november német sorozat, 14:00 Don Matteo – olasz sorozat, 15:10 A vidéki doktor – német sorozat, 16:00 Mámoros szerelem – mexikói sorozat, 16:45 Szerencse Híradó, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 Végtelen szerelem – török sorozat, 20:25 Tóth János – magyar sorozat, 21:00 A Bagi Nacsa Show, 22:00 Édes november – am. film, 0:05 Kislány a küszöbön 2. – német film, 2:05 Az én ’56-om, 2:15 Hazajáró, 2:40 Ismétlések.

Kanapé: ifjúsági műsor, benne Botcsinálta Brighella Táborának előadása, a Bagossy Brothers Company, programajánló és klipek (ismétlés: szerdán 8.40-kor a Szlovén TV II. csatornáján) November 15-én, szerdán 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna World 5:25–11:25 Délelőtti műsor, 11:25 A megközelíthetetlen – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Kék bolygó – am. dok. film, 13:40 Opera Café, 14:10 Magyar Krónika, 14:40 Család és otthon, 15:10 Nemzetiségi magazinok, 16:10 1100 év Európa közepén – dok. sorozat, 16:40 A rejtélyes XX. század, 17:20 Család barát, 18:55 Magyar pop – zenés műsor, 20:00 Nem csak a 20 éveseké a világ – zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Tűzvonalban – magyar sorozat, 22:35 Ridikül, 23:30 Kulturális híradó, 0:10 Mindenki Akadémiája, 0:40 Az én Afrikám – dok. sorozat, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:40 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Hidak: benne gazdasági rovat (ismétlés: csütörtökön 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) November 16-án, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: portré (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 17.30-kor és másnap 13.45-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info apróhirdetés Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2017. november 7-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Építkezési munkavezető Legartis d.o.o., Hármasmalom 2I., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2017. november 18.) Szobafestő Varis d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (5 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2017. november 12.) Bolti eladó Kocet d.o.o., Kranjec utca 5., Lendva (3 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2017. november 12.) Pincér Kocet d.o.o., Kranjec utca 5., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, havi bér: 804,96 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2017. november 9.) Pék és kebab-készítő Leotrimi d.o.o., Ljudska pravica tér 11., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, havi bér: 824 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2017. november 10.) Informatikus Lendvai Egészségház, Kidrič utca 43., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, egyetemi végzettség, jelentkezési határidő: 2017. november 9.) CO2-hegesztő Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (5 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2017. november 25.)

•Eladók kitűnő állapotban lévő vadászpuskák: egy sörétes, hosszúcsövű Magnum 12-es Remington és egy 30-6 kaliberű Ruger amerikai katonai távcsővel. Ár: megbeszélés alapján. Megvásárlásukra kizárólag fegyvertartási engedéllyel rendelkező személyek jelentkezhetnek! Érdeklődni: tel. 070-471-816 vagy 02575-1059. •Nagykanizsán eladók 3 éves, iskolázott, 25–30 cm-es nordmannfenyő-csemeték, garantáltan a Kaukázusból származó magból. Ár: 0,50 EUR /db vagy 150 Ft/db. Érdeklődni: tel. 0036-20-586-0003. •Vendéglő bérbe adó Csentében (a focipálya mellett). Bérleti díj: megbeszélés alapján. Érdeklődni: tel. 031-786-012.

•Felsőlakosban eladó építési telek (742 m2). Érdeklődni: tel. 064-243-580. •Költözés miatt eladó Kirby porszívó összes kellékkel és tisztítószerrel, valamint ebédlőbútor (kerek asztal, komód és hat párnázott szék). Érdeklődni: tel. 041730-922. •Nagyon kedvezményes áron Dolnja Bistricán eladó régi építésű ház nagy telekkel, gyümölcsössel (közművesített építési telek, egy tulajdonos). Érdeklődni: tel. 041-932-401. •Lendván eladó komfortos családi ház kerttel, gyümölcsössel, leaszfaltozott bejárattal, két garázzsal, pincehelyiséggel és üzleti célra alkalmas résszel, külön bejárattal. Érdeklődni: tel. 041-730-922.

Diabétesz világnap A Lendvai Diabetikusok Egyesülete meghívja Önöket a cukorbetegség világnapja alkalmából rendezett programokra, amelyek 2017. november 13-án és 14-én zajlanak: • Hétfőn, 10 órától sétatúra a városban (a Mercator-parkolóból indulva). • Kedden 9 és 11 óra között vércukorszint- és vérnyomásmérés a Tuš bevásárlóközpontban, ezt követően 15 órakor egészségügyi tanácsadás a Kultúregyesületek Lendva Községi Szövetsége (ZKD) helyiségeiben.

•Gracia Sószoba – sóterápiás kezelések légzési nehézségek enyhítésére. Érdeklődni: Majda Radiković-Jaklin, Lendva, Tomšič utca 17., illetve a 041-758-588-as telefonszámon vagy a majda. rj@gmail.com email-címen. •Nemesnépen felújításra szoruló lakóház gazdálkodási tevékenységre alkalmas, jó állapotú melléképületekkel, nagy területtel a főút mellett eladó. Pályázathoz ideális feltételek. Megvétel esetén több hektár külterületi földrészletre opciós elővételi jogot biztosítok. Érdeklődni: tel. 0036/30-20-48-767.

névnapsoroló November 10-től 16-ig Péntek – Réka Szombat – Márton Vasárnap – Jónás Hétfő – Szilvia Kedd – Aliz Szerda – Albert Csütörtök – Ödön

időjárás A hét végére változékony idő várható, kevés cspadékkal.

Minden kedves érdeklődőt szeretetel várunk!

Általános orvos Salvus medicinske storitve d.o.o., Hármasmalom 56A., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, félmunkaidő, jelentkezési határidő: 2017. november 18.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

14

N É P Ú J S Á G 2 0 17. n o v e m b e r 9 .


Info gyertyafény

November 10-e és 16-a között Lendvai Plébánia Pénteken, november 10-én Lendván 18.00 órakor megemlékező szentmise lesz. Szombaton, november 11-én 17.00 órakor Petesházán és 18.00 órakor Lendván lesz szentmise. Vasárnap, november 12-én, Évközi 32. vasárnap Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, valamint Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise. Hétfőn, november 13-án, Fatimai emléknapon 17.00 órakor imaóra, utána szentmise. Szerdán, november 15-én 8.00 órakor Völgyifaluban és 9.30-kor az Idősebb Polgárok Otthonában lesz szentmise.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor, valamint szerdán 7.30-kor vannak. Pénteken, november 10-én Dobronakon 17.30-kor imaóra a Legszentebb előtt, utána szentmise. Szombaton, november 11-én 16.00 órakor szentmise lesz Göntérházán. Vasárnap, november 12-én, Évközi 32. vasárnap Dobronakon 8.00 és 10.00 órakor, valamint Radamosban 11.30-kor lesz szentmise. Hétfőn, november 13-án, Fatimai emléknapon Dobronakon 18.00 órakor imaóra és 19.00 órakor szentmise.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 8.00 órakor.

Református Egyház Vasárnap, november 12-én 10.00 órakor a szentlászlói református templomban hálát adunk a reformáció 500 éves jubileumáért, valamint a szentlászlói református templom felújításának befejezéséért. Igét hirdet Főtiszteletű Steinbach József püspök úr.

figyelmükbe •November 9-én, csütörtökön, 18.00 órakor, •Lendvai Könyvtár •A Pannon Pódium rendezvényei: a Pannon Tükör 2017/5. lapszámának, Bene Zoltán: Az érdemes, nemes Rózsasándor kalandjai című betyárpikareszkjének és Bubits Tünde: Cigiszünet című regényének bemutatója. •November 9-én, csütörtökön, 18.00 órakor, •Muraszombati Galéria •Robert Inhof: „Upodobitve Martina Luthra med leti 1530– 1617” (Luther Márton ábrázolásai 1530 és 1617 között) című előadása.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk hálás köszönetet a rokonoknak, a keresztlányának, a szomszédoknak, a jóbarátoknak és az ismerősöknek, akik drága édesapám, nagyapánk és dédapánk,

Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél, Elmentél azoktól, akiket szerettél. Minden betegséget csendben eltűrtél, Panasz nélkül befelé könnyeztél. Annyi erő, kitartás volt benned, Dolgos kezed határt nem ismert.

Szomi József (1925–2017)

temetésén részt vettek, elkísérték utolsó nyugvóhelyére, koszorú-, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisére és egyéb célokra adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal gyászunkban osztozni igyekeztek. Köszönet Lendvai Zoltán rédicsi plébános úrnak a gyászszertartásért, Balázs Henriett énekesnőnek a megható énekekért, a radamosi imádkozó- és énekesasszonyoknak az elmondott imákért és a gyászénekekért, a lenti Kolping Otthon személyzetének a gondozásért, Szomi Istvánnak és Margitnak Lentiből az odaadó segítségért, valamint a Silencija temetkezési vállalatnak a szolgáltatásért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. A gyászoló család

Radamos, Filovci, 2017. október 28-án

•November 10-én, pénteken, 17.00 órakor, •Lendvai Zsinagóga •Az 5. Harmatfogók antológia bemutatója.

Színházbusszal az adventi vásárba

•November 10-én, pénteken, 19.00 órakor, Színház- és •Hangversenyterem, Lendva •Nina Pušlar koncertje. Belépődíj elővételben: 16 EUR , november 7-től: 19 EUR

Tekintse meg Budapest adventi fényeit, vásári forgatagát, és nézzen meg a József Attila Színház előadásában egy szép, vidám történetet szerelemről, hűségről, pénzről és tisztességről: a Veszek egy éjszakát című darabot. Az autóbusz 2017. december 9-én, szombaton 9 órakor indul Lendván a Spar Áruháztól. Jelentkezni lehet Lendván a Bánffy Könyvesboltban a 10 eurós színházjegy megvásárlásával. Az útiköltség 15 euró. Várható hazaérkezés éjjel 1 órakor. Ajándékozza meg magát és szeretteit egy szép adventi élménnyel!

•November 11-én, szombaton, 18.00 órakor, •Strehovci, falu- és tűzoltóotthon •Mártonozás élőzenével.

Meghívó

•November 12-én, vasárnap, 14.00 órakor, •Dobronak, kultúrotthon Márton-napi rendezvény. •November 14-én, kedden, 18.00 órakor, •Lenti Városi Könyvtár •Kovács Zoltán fotós, tanár „Világhírű magyar fotóművészek” című előadása.

nepujsag.net N É P Ú J S Á G 2 0 17. n o v e m b e r 9 .

A Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség és Šalovci Község sok szeretettel meghívja Önt

a 7. Szent Márton-napi gyalogtúrára. Indulás 2017. november 12-én, vasárnap 9.30-kor a domonkosfai evangélikus templomtól.

Koroška cesta 160 2000 Maribor, Slovenija Oddelek za madžarski jezik in književnost

A Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke tisztelettel és szeretettel meghív minden irodalomkedvelőt AZ IRODALOM ÉS AZ IRODALMI FORDÍTÁS FINOM JÁTÉKA című irodalmi délutánra. Vendégünk: TÓTH KRISZTINA magyar költő és író Fordító: GAÁL GABRIELLA Moderátor: RUDAŠ JUTKA A rendezvény ideje: 2017. november 20. 15.00 óra A rendezvény helye: az FF 2. 23. számú előadó (Bölcsészettudományi Kar, Koroška cesta 160., Maribor) Az irodalmi délután magyar és szlovén nyelven folyik. SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

15


Info Humor

Horoszkóp

Egy nyugdíjas megkapja élete legelső golfszerelését és elhatározza, hogy ki is próbája. – Még sosem golfoztam – mondja az edzőnek –, mit kell csinálnom? – A labdát úgy kell megütnie, hogy a zászló felé repüljön. A nyugdíjas felméri a távolságot, majd nagyot üt a labdába. Az végigrepül a pálya felett és a lyuk előtt két centivel ér földet. – És most mit kell csinálni? – kérdi az elképedt edzőtől. – Bele kell ütni a lyukba. – Hát ezt előbb is mondhatta volna!

Kos Már. 21. – ápr. 20. Előre tudja vinni mindazt, amit már hosszabb ideje csak tologat. Fellélegezhet, végre több ideje jut saját magára.

Cseng a telefon a tűzoltóságon. – Jöjjenek azonnal, kigyulladt a házam! – Próbálta már vízzel locsolni? – Igen. – És használt? – Nem. – Akkor fölösleges kimennünk, mi is csak ezt tudnánk csinálni.

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Nehezen hoz döntést valamivel kapcsolatban, sokat töpreng és őrlődik magában. Beszélje meg a problémáit a barátaival.

A szőke nő odamegy a buszoshoz és megkérdezi: – Ez a busz megy Ausztráliába? – Nem hölgyem. – Lécci-lécci-lécci! A telefonos ébresztőszolgálatot hívja egy férfi: – Azonnal kapcsolja a főnökét, panaszt akarok tenni! Nem ébresztettek fel, most el fogok késni a munkahelyemről és a gyerekek is az iskolából... – Elnézést, de ma szombat van, biztos, hogy kell ma iskolába menni? – Ne szórakozzanak már maguk is, a gyerekek is ezzel jöttek. – Katona! Fel tudna váltani egy ezrest? – Persze, haver. – Katona, így nem beszélünk egy tiszttel! Szóval fel tudja váltani? – Nem, uram!

16

Bika Ápr. 21. – máj. 20. Álmodozóbb lesz, mint általában. Hallgasson a megérzéseire, a komoly döntéseket pedig halassza későbbre. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Új, működőképes célokat tud megfogalmazni. A párkapcsolatában is sikerül konszenzusra jutni egy vitás kérdésben. Rák Jún. 22. - júl. 22. Mostanában különösen foglalkoztatni kezdi a siker utáni vágy, és ha tesz is érte, semmiképpen sem marad el az eredmény.

Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Nostradamus, Világok vándora. A szerencse Gyurica Margit petesházi olvasónknak kedvezett, az ajándékot szerkesztőségünkben veheti át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje november 20. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

kulcslyuk

Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Most sok lehetőséget kap arra, hogy megcsillogtathassa egyediségét. Ha óvatosan lépdel előre, sok mindent elérhet.

Tadina Boštjan, gyümölcsés zöldségtermékek gyártója Az ideális nő? • Megértő, türelmes, szerető – a feleségem. Álomutazás? • Lakókocsival a francia borvidéken. Álomszakma? • Számomra nincs olyan. Kedvenc színe? • Az sincs. Gyermekkori álma? • Nem emlékszem..., de sok volt. Ha szabadidő, akkor… • A családommal töltöm. Amit a legjobban meg tud főzni… • Az égetett italokat. Kedvenc fűszere? • Chili. Kedvenc tévéműsor, film? • Dokumentumműsorok. Legkedvesebb nóta, zeneszám? • Több is van, például U2: Pride, Lačni Franz: Zadnja večerja. Amitől a legjobban fél… • Nélkülözés, éhezés. Amit nem tesz, tett soha…

Szűz Aug. 24. – szept. 23. A csillagok nemcsak a szerelemben hoznak szerencsét, de anyagi körülményeiben is javulás állhat be.

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Olyan belső változásokra számíthat, amelyek erősebbé és stabilabbá teszik. Érzékenységét most csupa jó dologra használja. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ne hagyja, hogy korábbi kudarc­ élményei magakadályozzák abban, hogy valaminek újra nekifusson.

• Kábítószerezés. Kabala, amulett? • Nincs. Káros szenvedélye? • Csokoládé. A leghasznosabb tárgya? • Nincs. Ha megnyerné a lottó főnyereményét… • Egy részét megtartanám a családomnak, valamennyit pedig jótékony célra fordítanék. Életbölcsessége, kedvenc mondása? • Amit elkezdesz, fejezd is be!

Bak Dec. 23. – jan. 20. Készüljön fel arra, hogy napról napra jobb lesz a kedve – ráadásul az anyagiakban is kedvező fordulat várható. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Legjobban akkor fogja érezni magát, ha kedves emberek veszik körül. Most jobban oda kell figyelnie a teste jelzéseire. Halak Febr. 20. – már. 20. A tervezettnél sokkal többet tud majd elérni. Meggyőzhet valakit az egyik tervéről, és támogatást is kaphat rá.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. n o v e m b e r 9 .


Kultúra Botcsinálta Brighella Tábora

„A belső tűz még megvan!”

tevékenységéhez, tükröt tartva a problémának. A szűnni nem akaró taps azt jelezte, szükség lenne továbbra is az ilyen, nem hivatalos előadásokra is… (Másból van elég...)

Az idei őszi szünetben hatodik alkalommal került sor Lendván Botcsinálta Bri­ghella Táborára, amelyet a Bethlen Gábor Alap támogatásával szervezett meg a Lavina Kultúrklub. A táborzárást jelentő Tűz! című „vizsgaelőadást” pénteken mutatták be a Színház- és Hangversenyteremben. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Nađ Éva a Lavina Kultúrklub nevében megköszönte az MNMI és mások által nyújtott támogatást, kifejezve örömét a szép számú közönségnek is, hogy elfogadták a meghívást. Herczeg Diána színész-drámatanár, a Teleszterion Színházi Műhely tagja, a tábor szakmai vezetője pedig az előadáshoz kapcsolódóan Lázár Ervin Tűz című novellájáról elmondta: a prométheuszi mitológia mondanivalóját ma sokan kétségbe vonják, mondván, a mai embernek úgysincs szüksége „belső tűzre”. Ennek ellenkezője bizonyosodott be a próbák

közben: a belső tűz ma is megvan! A tízszereplős jelenetsor bevezető szakaszában a két narrátor, a Prométheusz májának „csipegetésével” megbízott Keselyű (Koša Péter) és az emberek számára a tüzet ellopó Prométheusz (Kovács Álmos) – magának a Tűznek a megtestesítője – párbeszédéből kiderül: mára mindenféle tűzzel kapcsolatos asszociáció kiveszett („Értsd meg, hogy nincs tűz! Nincs rá szükség!”), s ezzel a tábortűznek és a másfajta közösségépítésnek is „lőttek”. Nincs is minél melegedni, az atom- és lézerháborús körülményekhez igazodva a tűzoltók is „sugárvédőkké” váltak…

A csoport befogad, ha te úgy akarod Soós Sara, a közgazdasági gimnázium diákja: – Több hasonló színházi táborban voltam már, ez most a második Botcsinálta Brighella Tábora számomra. Más táborokban, például az Útra, Kamasz!-ban is hasonló drámajátékokat játszottunk. Kiskorom óta közel áll hozzám a színház és a színházi tevékenység. Ez a tábor számomra kikapcsolódás, más itt dolgozni, és más, amikor darabot viszünk színre valamelyik csoporttal. Örültem, hogy Dia játékosra fogta a dolgokat. Itt nem az a lényeg, hogy mindenkiből színészt faragjanak, hanem önmagunk megismerése, az önbizalom növelése. Neubauer Karmen, a Dobronaki KÁI tanulója: – Csodálatos, érdekes volt a tábor, új barátaim is lettek. Minden tapasztalat nagyon jól jön, és nekem kimondottan tetszettek a koncentrációs gyakorlatok. A legjobban az, amikor három különböző dologkra kellett figyelnünk egyszerre – a beszédre, a labdára és a helycserére. Egyedül én voltam újonc ebben a táborban, de többen vannak Dobronakról, és útközben, amikor Lendvára együtt utaztunk, mondták nekem a csoporttársaim, hogy akkor fogad be a csoport, ha ezt az illető is akarja, és én ettől a nyitástól nem féltem.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. n o v e m b e r 9 .

A szelfik és a reklámok világa kétes értékrenddel bírnak, nem a közösségépítést, hanem annak rombolását segítik. A társaság tagjaira hárult az a feladat is, hogy a modern kütyük, a telefonos és reklámszakma készülékeinek „ártalmas” hatására, a fiataloknál rossz beidegződésként jelentke-

ző problémákra felhívják a figyelmet. Megoldás nélkül – ezt a nézőre bízta a rendező. A kérdőjelek és nyitva felejtett felvetések azonban jól illeszkedtek a főhős jobbító szándékú

A darabban felléptek: Végi Noémi, Požonec Róbert, Neubauer Karmen, Kovács Álmos, Czvik Csenge, Soós Sara, Kovács Botond, Koša Péter, Nađ Éva és Kocon Petra.

FELHÍVÁS XIII. KATALIN-NAPI KÉZMŰVES KIRAKODÓVÁSÁR ÉS TERMELŐI PIAC LENDVÁN, A TEMPLOM KÖRNYÉKÉN 2017. november 25-én, szombaton 8 órától 17 óráig. Jelentkezni és érdeklődni lehet: • Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva: a 00 386 2 577 66 66-os telefonszámon vagy zsuzsi@mnmi-zkmn.si • Területi Kisipari-Vállalkozói Kamara, Lendva: a 00386 2 575 1737-es telefonszámon, a 00386 2 5788 311 –es faxon vagy tatjana.kosa@ozs.si, • Pomurje Horvát Kultúregyesület, Lendva: a 00 386 41 395 040-es számon vagy kutnjak.d@gmail.com, www.hkd-pomurje.si • Turisztikai és Fejlesztési Közintézet, Lendva: a 00386 1 200 9422-es számon vagy info@ztr.si A jelentkezési határidő 2017. november 17. • Mindazon résztvevők számára, akik vendéglátással és virágkötéssel foglalkoznak, a vásár részvételi díja 30 EUR. • A vásár többi résztvevője számára a részvételi díj 15 EUR (szervezési költségek), valamint 15 EUR kaució, amit a vásáron való részvétel után visszatérítünk.

17


Muravidék Képzőművészeti tábor Felsőlakosban

Toldi ma is az Erő és az Erény példaképe

Az őszi szünidőben a Felsőlakosi Arany János Művelődési Egyesület által megszervezett képzőművészeti diáktábor legsikerültebb alkotásaiból nyílt kiállítás vasárnap a helyi faluotthonban. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Kósa Klára, az Arany János ME elnöke köszöntőjében a diáktábor létrejöttének a körülményeiről beszélt, majd megköszönte a támogatónak, a lendvai magyar önkormányzatnak a segítséget. Az Arany Jánosról és a Toldi keletkezésének történetéről szóló rövid kétnyelvű előadás után az alkotótábor művészeti vezetője, a felsőlakosi születésű festőművész, Herman László szólt az egybegyűltekhez. Herman kifejtette: első ízben vezette a tábort, amelyet négy felsős és egy alsó tagozatos általános iskolás tanuló látogatott. Az Arany-emlékévben Toldi

Miklós alakjához, az Erő és az Erény gondolatkörökhöz kapcsolta a diáktábor tematikáját. A mentor végül is elégedett volt az alkotások színvonalával, hiszen a fiatalok nagyon komolyan vették a feladatot, s közben a festészet alapjait is elsajátították. Toldi Miklós alakját pedig, akinél Erő és Erény szorosan összetartozó fogalmak, kitűnően megragadták. A kiállításon minden fiatal alkotótól – Horvat Klea, Sijarič Izabela, Koša Dora, Koša Doris és Fekonja Tjaša – öt akriltechnikával készített mű került kiállításra. A teltházas rendezvényen a szülők és a nagyszülők is láthatóan elégedettek voltak a látottakkal.

Herman László első ízben vezette szülőfalujában a diákok őszi művésztelepét, de reményei szerint nem utoljára.

Emléktábla-avatás a kápolnában A re fo r m á c i ó 5 0 0 . évfordulója alkalmából október 31-én 10 órakor a szlovén Református Keresztyén Egyház Szentlászlón ünnepi úrvacsorás istentiszteletet tartott, majd 15 órakor Szerdahelyen várták istentiszteletre a helyi hívőket, ahol a jeles

máció eredetét, az ősi formációhoz, vagyis az isten teremtette világhoz, a bibliához való visszafordulást, az Istennel való eredeti lelki kapcsolat megújítását, a reformáció egyéni, belső megélését hirdette. Az istentisztelet végén a lelkész és az esperes le-

jelképes összeget kellett fizetnie. A márványtábla rendeltetése, hogy megemlékezzen a reformáció 500. évfordulójáról. A Dunántúlon hagyománya van az emléktáblák leleplezésének a reformációs jubileumok alkalmából, a 400. évfordulóra is

Kedves Szülők és Nagyszülők! 2017. november 15-én 15.30-kor minden kisgyermekes családot szeretettel várunk a Ringatóra a Lendvai Óvoda GÖNTÉRHÁZI TAGOZATÁBAN. A program a fél évnél idősebb, de három évnél fiatalabb gyermekek számára a legizgalmasabb. A foglalkozások a Miniszterelnökség és az MMÖNK jóvoltából INGYENESEK!

18

Szabadi István körmendi lelkipásztor és Bódis Tamás lelkész a szerdahelyi kápolnában. nap alkalmából emléktáblát avattak. Szerdahelyen Bódis Tamás református lelkész, illetve a lelkész meghívására Szabadi István körmendi lelkipásztor tartott hálaadó istentiszteletet. A magyar nyelven tartott liturgiában a vendég esperes a refor-

leplezte az ez alkalomból készült emléktáblát. Az esemény kapcsán Bódis Tamás, a református gyülekezet lelkésze elmondta, hogy a tábla a dunántúli egyházkerület felajánlásából készült jelentős támogatással – a szlovén református egyháznak csak egy

készültek hasonlóak. A Szlovén Református Keresztyén Egyház az 500. évfordulóra összesen két táblát kapott Magyarországról, a másikat most hétvégén, november 12-én fogják felavatni a szentlászlói templomban. Abraham Klaudia

N É P Ú J S Á G 2 0 17. n o v e m b e r 9 .


Horizont

Libacombból és újborból nem volt hiány Balázs, Szent György és Orbán mellett Csentében Szent Márton napját is méltó módon megün-

neplik. Így történt ez a múlt szombaton is, amikor a csentei faluotthonban gyűltek össze az egyesületi

tagok, a vendégek és az anyaországi baráti egyesületek tagjai, borlovagok. Az elnöki köszöntőt követően

sor került a kihagyhatatlan mustkeresztelőre, a megtelt faluotthon termében a jelenlévők együtt ismételték a püspök által felolvasott tízparancsolatot. A hagyománynak megfelelően Csentében ilyenkor nagy evést-ivást rendeznek, hogy a következő esztendőben is bőven legyen mit fogyasztani. A mondás szerint novemberben már le lehet vágni a tömött libát, ezért a Márton-napi ételek jellemzően libafogások, mert „aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik.” A Márton-napi lúdvacsora után „Márton

poharával”, vagyis a novemberre éppen kiforrott újborral szokás koccintani. Úgy tartották, hogy a minél több ivással egyre több erőt és egészséget töltenek magukba. Ezért libacombból és újborból bizony Csentében sem volt hiány, még a tombola főnyereménye is liba volt és egy kisebb hordót is csapra kellett ütni. Az egyesületben ezzel véget ért a rendezvények sora és teljesült az év elején meghatározott program, a következő szent előtt február 3-án tisztelegnek pincejárással. F.H.M.

A hagyományos mustkeresztelés Márton püspökkel Csentében.

Márton-napi gyalogtúra

Szép számú társaság vett részt az idei „Pincétől pincéig” gyalogtúrán. A Völgyifalui Turisztikai Egyesület múlt pénteken ismét sikeresen bonyolította le az immár VII. Márton-napi „Pincétől pincéig” gyalogtúrát, mely késő délután a helyi faluotthon elől indult. Mintegy ötven fiatal és idősebb túrázó vágott neki a Máli-hegy felé vezető útvonalnak, majd elhaladva

a szőlőskertek mellett a Tamáskúton keresztül hat kilométer után érkezett meg a falu központjába. Útközben a társaság öt szőlősgazdához (Soós, Ribarič, Sreš, Feher, Toth) tért be megkóstolni az újborokat és a házi finomságokat, melyek közül nem hiányzott a vágott zsíros és a pirított kenyér sem. A

N É P Ú J S Á G 2 0 17. n o v e m b e r 9 .

jó hangulatú csapat dobszóra folytatta útját és bő három óra után érkezett meg a faluotthonba, ahol rövid mókás előadással a hagyományokhoz híven borrá szentelték a mustot. Ezt követően társalgással és szórakozással zárult az idei völgyifalui Márton-napi gyalogtúra. hs

19


Horizont Kertésznaptár

Kerti avar – semmiképp se tüzeljük el! Habár az utóbbi években, úgy tűnik, alábbhagyott, de vidékünkön még mindig széles körben elterjedt „népbetegség” a kerti hulladékok és az avar égetése. Pedig ez a tevékenység káros a környezetre és az emberi egészségre, emellett pazarló is. Az értékes szerves anyagból az égetés során hamu keletkezik, ez pedig csak korlátozottan jó trágyázásra. Ezzel szemben komposztáláskor maradéktalanul elbomlanak a növényi részek és hasznos humusz keletkezik. Egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat, óriási légszennyezést okoz. A nagy szen�nyezést elsősorban a rossz légellátás, az alacsony égéshőmérséklet, a magas nedvességtartalom okozza. Valamennyi kerti hulladék és avar komposztálható. A folyamat során az elhalt növényi részeket mikroorganizmusok bontják le és alakítják át humusszá. A humusz hosszú távon tárolja és a növények számára könnyen felvehető formában adagolja azokat az ásványi anyagokat, melyek a növekedéshez szükségesek, emellett a tömegének sokszorosát kitevő víz megkötésére, tárolására képes. A komposztálás során elkerüljük a hatalmas légszen�nyezést, értékes humuszhoz, növényi trágyához jutunk. Komposztálni mindenki tud. Mindössze néhány négyzetméter árnyékos helyre és egy kis türelemre van szükségünk a kertben. A komposztálás alapvető szabálya a komposztálandó anyag megfelelő aprítása, a komposzt rendszeres keverése, nedvesen tartása és a tűző nap elleni védelme. Fontos, hogy a komposzt közvetlen kapcsolatban legyen a talajjal, hiszen a lebontó mikroorganizmusok onnan költöznek bele. A komposztálás folyamata általában 1 év, de bizonyos növények, vastagabb ágak komposztálása ennél több időt is igénybe vehet. Nélkülözhetetlen szerszám a vasvilla vagy ásóvilla, mellyel a komposzt keverését végezzük. Hasznos segédeszköz a komposztálóedény, az aprítógép, de ezek hiányában halomba rakva is komposztálhatunk, s az aprítást metszőollóval is végezhetjük. Az avar egyébként felhasználható a fagyérzékeny növények védelmére is. Egy részét célszerű a nyírott vagy szabad növekedésű sövény alá tölteni, mert ezeknek a gyökérzete is kárt szenvedhet szigorú fagyok esetén. Az ilyen avarban szívesen készítenek maguknak téli szállást a sünök és egyes nálunk telelő madárfajok is. A veteményeskertbe kiültetett salátapalánták, őszi borsóvetések, póréhagymák sorközét is védhetjük avarréteggel, sőt a felásott talaj is jobban porhanyósodik a levélréteg alatt. A tiszta avar között sikeresen tárolhatunk sütőtököt, laskatököt és gyökérzöldségeket is. Tomka Tibor

20

November a prosztatarák hónapja

Bajusszal a legelterjedtebb férfibetegség ellen Novemberben a férfiak világszerte bajusznövesztéssel hívják fel a figyelmet a legelterjedtebb férfibetegségre, a prosztatarákra. Szlovéniában évente a betegség 360 férfi halálát okozza, közben pedig ezerháromszáz új beteget diagnosztizálnak. Ebből adódóan a megelőzés érdekében vidékünkön is komolyabb tájékoztatásra lenne szükség. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A férfiak novemberben az Ausztráliából indult Movember mozgalommal a legelterjedtebb férfibetegségre, a prosztatarákra, a szűrővizsgálatok fontosságára – elsősorban a 40 év feletti férfiaknak ajánlott – hívják fel a figyelmet. A betegség elsősorban a 45 év feletti férfiaknál jelentkezik és ugrásszerűen növekedik hatvan és hetven év között. A tapasztalatok azt mutatják, a férfiak csak ritkán látogatnak el az orvoshoz, illetve végeztetnek szűrővizsgálatot, még akkor is, amikor az első tünetek már észlelhetők, pedig a korai időszakban diagnosztizált betegség nyolcvan százalékban gyógyítható. A kórra továbbá jellemző, hogy lassan terjed, hiszen a betegség keletkezésétől a klinikai tünetekig 9–17 év is eltelhet. A korai fázisban viszont nem észlelhetők egészségügyi tünetek, de a megnagyobbodott prosztatával járó vizelési nehézségek már a daganatot jelenthetik, melynek kezelését klinikai beavatkozással, sugarazással, hormonkezelésekkel, kemoterápiával, illetve egyéb kezelésekkel végzik. Emellett a ljubljanai onkológiai intézet adatai szerint – hasonlóan, mint a világban – Szlovéniában is emelkedik a betegek száma, az utóbbi két évtizedben szinte megduplázódott. Ezért az országos

urológiai egyesület és általában az egészségügyi szakma is figyelmeztet a megelőzés fontosságára,

várólistájára is. Ezér t lenne fontos vidékünkön is, az egyre elöregedő társadalomban

Az adatok szerint a prosztatarák terjedése az elmúlt évtizedekben megduplázódott Szlovéniában. valamint az urológusok hiányára, ebből kifolyólag a felülvizsgálatok hosszú

L

a prosztataszűrés fontosságának tudatosítása és az alapos tájékoztatás.

„ átjátok feleim szümtükkel Halotti beszéd) mik vagyunk?” (

MEGHÍVÓ november 15-én szerdán 18 órakor Lendván

A M A G YA R N Y E LV N A PJA alkalmából a Bánffy Központba, ahol dr. Zagorec Csuka Judit beszélget dr. Bernjak Elizabeta és dr. Kolláth Anna nyelvészekkel.

Nyelvünk legrégibb latin betűs emlékét felidézve várnak a szervezők, a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete és a Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet minden kedves érdeklődőt.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. n o v e m b e r 9 .


Horizont

Azt gondoltad, hogy színházba járni unalmas? Szeretem a lovakat. Megfeszülő izmaikkal száguldozva a szabadban, lobogó sörényükkel a végtelen (embernek szinte elérhetetlen), önfeledt, boldog szabadság képzetét idézik fel, és a tekintetük olykor még némi bölcsességet is sugall. A lovas színház – mert már ilyen is van évek óta – alaposan felülírja eddigi elképzeléseinket a színházról. Ez egy megvalósult álom, mely az ember, a művészet és a ló elválaszthatatlan egységét hivatott létrehozni. Egy egyedülálló művészeti kifejezésmód. De nem csak dübörgő paták és az ostor csattogtatása… Musical-, rockopera-, operett- és opera-összeállítás a valamikor hosszúfalui téglagyár romkertjében? Igazi kulturális csemege a Márton-napi hétvégén Hosszúfaluban: két lovasszínházi produkcióra is várjuk az „ínyenceket” a Kárpát-medencei lovas

színház elnevezésű projekt keretében. Derzsi György, a nem mindennapi előadások rendezője, művészeti vezetője. A lovas jelenetek szakmai színvonalát Tóth Szilárd, a lovas produkció vezetője és a Győri Ördöglovasok biztosítják. A műsorban közreműködik a Forgatag Táncegyüttes. November 10-én egy musicalgálával, november 11-én pedig egy opera- és operett-válogatással várják a szervezők a látogatókat. Ezekben az előadásokban 17–18 színészt és 15–20 lovat láthatunk. A produkciókban amellett, hogy az előadók lóháton fakadnak dalra, lesz fergeteges kaszkadőrshow, római harci szekér, sok-sok magyar és nemzetközi ének. Tóth Szilárd szavaival élve „szenzációs dolognak” lesznek szem- és fültanúi, akik betérnek az előadásokra. További információk: Az előadáshoz nem szük-

Felejthetetlen élményt ígér a fergeteges lovasszínházi produkció. séges színházi öltözet! A nézők lelátón helyez-

kedhetnek el, a helyek elfoglalása érkezési sor-

rendben történik. (X)

(Fotó: K. A.)

Vargányahármas egyben

A képen egy vargányacsalád látható, s a „bébi” a két nagyobb gomba tetejéből nőtt ki. A valóságos gombatrófeát Kovač Štefan találta a dobronaki erdőben. Hogy milyen ételbe került azóta a vargányahármas, nem tudjuk, de ne is találgassuk, hiszen annyi minden készíthető ebből az erdei ínyencségből. SNK N É P Ú J S Á G 2 0 17. n o v e m b e r 9 .

21


Sport Felugrottak a második helyre

A meccs végén potyogtak a gólok Nafta 1903 – Brda 3:0 (0:0) A mérkőzés helyszíne: lendvai sportpark A nézők száma: 350 Játékvezetők: Šorli Armando, Skok Aleš, Bezjak Boštjan Szövetségi ellenőr: Tkalčič Silvester Nafta 1903: Raduha, Vöröš, Malešević, Novinić, Zeljko (Grabant 60.), Ilić (Leuštek 76.), Oštrek, Živko, Marciuš, Roginić (Cekovski 87.), Vinko, edző: ifj. Fridl Franc Brda: Mavrič, Debenjak, Esdra Shongo, Kavčič, Kompara, Rojc, Ferjančič (Simčič Zuljan 76.), Kodermac, Aniekan (Kodermac 85.), Kuraj (Bužinel 68.), Kavčič, edző: Žlogar Anton Gólszerző: Vinko (72.), Roginić (82.), Marciuš (83.) Sárga lap: Kuraj, Kavčič, Ferjančič, Mavrič Kiállítva: – Horvat Meštrovič Feri

Szombaton kora délután a Nafta a vártnál nehezebben tudott áttörni a Brda tömör védelmén, és a vendégek ellentámadásaiból az első játékrészben ígéretes helyzetek is kiala-

kultak. Annak ellenére, hogy mezőnyfölényben játszott a Nafta és többet birtokolta a labdát, a vendégek szilárd védelme csak nehezen tört meg. A hazaiak játéka így nem tudott megfelelően kibontakozni, kihagyott lehetőségek jelle-

Drava – Mura 2:3 Vasárnap Ptujban a két éllovas csapott össze, s a rangadóból a Mura került ki győztesként. Míg a pörgős első félidőben a hálók érintetlenek maradtak, a térfélcserét követően Cuffaro révén vezetést szereztek a hazaiak. A 60. percben Sirk egyenlített, majd ismét a Drava szerzett vezetést, amikor Petek járt sikerrel, erre azonban rögvest válaszolt Bobičanec. A végeredményt Sirk állította be, amivel a Mura újabb három ponttal megerősítette vezető helyét a tabellán. hs

Krško – Maribor Aluminij – Domžale Gorica – Triglav Kranj Celje – Rudar Olimpija – Ankaran

0:5 (0:3) 0:1 (0:0) 0:3 (0:0) 2:1 (2:0) 1:0 (1:0)

TÁBLÁZAT 1. Olimpija 15 11 4 0 29:6 2. Maribor 15 11 4 0 28:8 3. Rudar 15 7 2 6 18:15 4. Domžale 15 6 4 5 30:16 5. Gorica 15 7 1 7 18:20 6. Celje 15 4 6 5 17:19 7. Krško 15 4 4 7 21:31 8. Aluminij 15 3 4 8 16:25 9. Triglav Kranj 15 2 5 8 14:27 10. Ankaran 15 1 4 10 12:36

37 37 23 22 22 18 16 13 11 7

A 16. forduló párosítása 2017. november 17-e és 19-e között: Maribor – Olimpija, Ankaran – Celje, Triglav Kranj – Aluminij, Rudar – Gorica, Domžale – Krško.

22

Honvéd– Puskás AFC DVTK – Balmazújváros Ferencváros – DVSC Haladás – Paks Vasas – Újpest Videoton – Mezőkövesd

mezték a játékot, emellett voltak technikai hibák is. A félidő végéig Roginić, Ošterk, Ilić és Vinko próbálkozásai vagy a kapufa mellett csorogtak el, vagy a kapus hárított, de az ellenfél sem tudott élni az előtte adódó lehetőségekkel, bár többször is veszélyben forgott Raduha kapuja. A második játékrész-

14. forduló Nafta 1903 – Brda Fužinar – Krka Ilirija – Dob Rogaška – Dekani Veržej – Brežice Drava – Mura Z. Kranj – Sežana Radomlje – AŠK Bravo

15. forduló 15. forduló

A Nafta (fehér mezben) nehezen kezdte meg a gólgyártást, de aztán megtört a jég.

4:3 (1:0) 1:2 (1:1) 2:1 (0:0) 1:2 (0:0) 0:1 (0:0) 4:0 (3:0)

TÁBLÁZAT 1. Videoton 15 9 5 1 33:16 2. Ferencváros 15 9 5 1 30:14 3. DVSC 15 7 4 4 24:14 4. Honvéd 15 7 4 4 28:25 5. DVTK 15 6 3 6 28:25 6. Paks 15 5 6 4 24:24 7. Vasas 15 6 2 7 19:24 8. Újpest 15 4 7 4 19:19 9. Puskás AFC 15 4 4 7 20:25 10. Balmazújv. 15 3 4 8 18:23 11. Haladás 15 3 2 10 12:29 12. Mezőkövesd 15 2 4 9 15:32

32 32 25 25 21 21 20 19 16 13 11 10

A 16. forduló párosítása 2017. november 18-án, 15.30: Balmazújváros – Haladás, Mezőkövesd – Vasas, Paks – Ferencváros, Puskás AFC – DVTK, Újpest – Honvéd, DVSC – Videoton (19.30).

3:0 (0:0) 4:2 (1:1) 0:2 (0:0) 3:0 (2:0) 1:0 (1:0) 2:3 (1:0) 2:2 (1:0) 1:1 (1:0)

TÁBLÁZAT 1. Mura 14 11 2 1 38:10 2. Nafta 1903 14 9 2 3 26:13 3. Radomlje 14 8 4 2 30:19 4. Drava 14 9 1 4 31:22 5. Dekani 14 6 6 2 25:20 6. Krka 14 6 2 6 23:26 7. Sežana 14 5 4 5 18:18 8. Bravo 14 5 3 6 17:17 9. Brežice 14 5 3 6 17:20 10. Ilirija 14 4 3 7 23:25 11. Dob 14 4 2 8 20:26 12. Rogaška 14 4 2 8 18:24 13. Fužinar 14 4 2 8 19:31 14. Zarica Kranj 14 3 4 7 21:24 15. Brda 14 2 4 8 8:21 16. Veržej 14 2 4 8 6:24

35 29 28 28 24 20 19 19 18 15 14 14 14 14 10 10

A 15. forduló párosítása 2017. november 11-én és 12-én: Dekani – Nafta 1903, Dob – Rogaška, AŠK Bravo – Ilirija, Krka – Radomlje, Sežana – Fužinar, Mura – Z. Kranj, Brežice – Drava, Brda – Veržej.

ben is mezőnyfölényben játszott a Nafta, de a próbálkozásai ismét sorra kudarcot vallottak – egészen a játékidő utolsó harmadáig, amikor az egyre nagyobb nyomás alatt megtört az ellenfél, de ez sem ment

egyszerűen. Először a vendégek a tizenhatoson belül Marciušt buktatták, ám a 11-est Novinić elhibázta; lövését Mavrič kapus Roginićhoz ütötte ki, aki fejjel próbálkozott, de a vendég hálóőr ezt is hárította; az újabb kiütött labdára ekkor Vinko vetődött be és az üres kapura ő már sikerrel járt. A kapott gól után a vendégek játéka visszaesett és a következő tíz percben kétszer is betalált a házigazda. Az egyik támadásban Vinko lépett meg a védelemtől, pontosan beadott labdáját pedig Roginić fejjel juttatta a kapu jobb alsó sarkába, majd szinte a következő percben ismét Vinko pas�szolt Marciušnak, aki nagyon szép lapos lövéssel állította be a végeredményt. Az átlagos minőségű mérkőzésen megérdemelten nyert a Nafta, mely kihasználva a Drava vereségét és a radomljei pont­ osztozkodást a második helyre ugrott a tabellán, s a folytatásban üldözőbe veheti az éllovas Murát

Podgorelec bronzérme November 2-a és 5-e között az idősebb fiúk és a serdülő korosztály számára Muraszombatban bonyolították le a 3. Balkán Kötöttfogású Birkózóversenyt, melyre háromszáz fiatal érkezett 12 országból. Szép nemzetközi eredményt ért el a dobronaki Podgorelec Luka, aki a 1. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 11. forduló Nafta ÖF – Dobronak Hídvég – Nedelica Bistrica – Csente Kobilje – Olimpija

0:0 (0:0) 2:0 (1:0) 2:0 (1:0) 0:1 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Dobronak 10 7 2 1 19:5 23 2. Bistrica 10 6 1 3 22:8 19 3. Hídvég 10 6 0 4 17:9 18 4. Nedelica 10 5 1 4 11:16 16 5. Kobilje 10 4 1 5 11:15 13 6. Olimpija 10 4 1 5 13:18 13 7. Csente 10 3 2 5 11:21 11 8. Nafta ÖF 10 0 2 8 11:23 2 Az elhalasztott 4. forduló párosítása 2017. november 11-én és 12-én: Nedelica – Hídvég, Csente – Bistrica, Olimpija – Kobilje, Dobronak – Nafta ÖF.

szlovén válogatott színeiben a serdülő korosztályban a döntő összecsapásokig jutott. A 76 kilogrammos súlycsoport elődöntőjében Podgorelec vereséget szenvedett, majd a bronzéremért folytatott harcban a román Andreia Horea Barbulóval szemben nyerni tudott és így a bronz­éremnek örülhetett. FB 2. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 11. forduló Zvezda – Kapca Panonija – Graničar Petesháza – Renkovci Turnišče ÖF – szabad

0:5 (0:1) 0:3 (0:1) 1:3 (1:1)

TÁBLÁZAT 1. Kapca 10 8 1 1 43:10 25 2. Renkovci 9 7 1 1 25:9 22 3. Graničar 9 4 2 3 23:15 14 4. Turnišče ÖF 9 3 2 4 19:15 11 5. Zvezda 9 3 2 4 18:32 11 6. Panonija 10 0 5 5 9:21 5 7. Petišovci 10 1 1 8 8:43 4 Az őszi bajnoki címet Kapca csapata szerezte meg. A bajnokság tavasszal folytatódik.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. n o v e m b e r 9 .


Sport A körzeti labdarúgó-szövetség rendkívüli közgyűlése

Újraindítják a Muravidéki Ligát A Lendva Körzeti Labdarúgó-szövetség hétfőn megtartott rendkívüli elnökválasztó közgyűlésén a tagok az eddigi alelnököt, az egyedüli jelölt Režonja Slavkót választották meg új elnöknek. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A rendkívüli közgyűlésre azt követően került sor, hogy Gros Branko szeptember végén írásban lemondott elnöki megbízatásáról személyes és egészségügyi okokra hivatkozva. Gros hétfőn este sem kívánta részletezni döntését, csupán azt fejtette ki, hogy miután Aleksander Čeferin távozott a Szlovén Labdarúgó-szövetség éléről, az újonnan kialakult munkakörülmények, a meghatározott feltételek és a folyamatos nyomásgyakorlás mellett nem tudta megfelelően ellátni a feladatkörét. Ezek után – még mielőtt lemondását a közgyűlésnek elfogadásra bocsájtotta volna – a szövetség anyagi helyzetét mutatta be röviden, melyből kiderült, hogy október 31-én a szövetség 34.700 euróval rendelkezett úgy, hogy az addig beérkezett 1. MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 11. forduló Hodos – Križevci Bakovci – Mura ÖF Cven – Gančani Serdica – Dokležovje Ižakovci – Goričanka Rotunda – Puconci

0:0 (0:0) 4:1 (2:0) 0:6 (0:0) 2:1 (1:1) 0:3 (0:2) 1:1 (1:0)

TÁBLÁZAT 1. Bakovci 11 9 0 2 36:15 27 2. Križevci 10 7 3 0 25:3 24 3. Goričanka 10 7 2 1 27:9 23 4. Gančani 10 6 3 1 29:10 21 5. Mura ÖF 10 5 2 3 20:28 17 6. Puconci 10 4 1 5 11:15 13 7. Rotunda 10 3 3 4 10:13 12 8. Hodos 10 3 2 5 19:20 11 9. Ižakovci 10 3 1 6 16:19 10 10. Serdica 10 2 3 5 11:14 9 11. Dokležovje 10 1 1 8 8:35 4 12. Cven 11 0 1 10 5:36 1 Az elhalasztott 4. forduló párosítása 2017. november 12-én: Hodos – Ižakovci, Mura ÖF – Rotunda, Serdica – Goričanka, Gančani – Križevci, Dokležovje – Puconci.

A közgyűlés Režonja Slav­ kót választotta a lendvai körzeti fociszövetség élére. számlák már kifizetésre kerültek. Ezt követően a szövetség 21 tagja közül a 18 jelenlevő elfogadta Branko Gros lemondását az elnöki tisztségről. A folytatásban a Nafta

1903, Odriánc, Bistrica és Tornisa klubjai által javasolt elnökjelölt, Režonja Slav­ ko – aki eddig a szövetség alelnöke volt – bemutatta a 2020-ig tartó munkaprogramját, melynek előterébe a szövetség előirányzott programjának kivitelezését helyezte, némi újításokkal bővítve. A korosztályos és a körzeti fociligák lebonyolítása mellett a legfontosabb feladatok közé sorolta az ifjúsági központokban a fiatalokkal végzett munka folytatását, amely az eddigi értékelések alapján megfelelő és hasznos mind a focistáknak, mind az edzőknek. Mivel a következő idénytől országos szövetségi határozat alapján átszerveződik a harmadosztályú liga, melynek keleti ligája 10 csapatra csökken, a rá következő idényben viszont

A második játszmában dőlt el a meccs Pénteken hazai közönség előtt játszotta az idény első hazai mérkőzését a Muránia harmadosztályú női röplabdacsapata Črna ellen. Biztatóan kezdték a mérkőzést a lendvai lányok, de az ellenfél hamar rendezte sorait és könnyedén, 25:12-re nyerte az első szettet. A következő játszmában sokkal kiélezettebb volt a játék: szinte az utolsó pontokig vezetett a fiatal lendvai felállás, majd a lendület alábbhagyott, ezzel az ellenfél élni tudott és gyorsan felzárkózott. Az izgalmas véghajrában az vendégek összeszedettebben játszottak és 25:23-ra nyerték a

N É P Ú J S Á G 2 0 17. n o v e m b e r 9 .

menetet. Aztán a harmadik szett elején fej-fej mellett haladt a két csapat, de a vendégek hamar átvették a vezetést és 25:15-re simán húzták be a háromjátszmás győzelmet. A felnőtt csapat mellett az utánpótláscsapatok is már javában versenyeznek a csoportselejtezőkben. A hétvégén az idősebb lányok léptek pályára Muraszombatban, s a ptuji fiatalok ellen 2:1-s győzelmet szereztek, majd a Kema Puconci ellen ugyanilyen arányú vereséget szenvedtek. Az ötcsapatos versenyben a lendvai Muránia a harmadik. F.hm./hs

ismét kettő bajnokságra (keleti és nyugati) oszlik, melyet 14–14 csapat alkot, ésszerűnek tűnik újra beindítani a Muravidéki Ligát. Ezért ennek alapjait és programját mihamarabb elő kell készíteni – fejtette ki az elnökjelölt. Emellett a fontos feladatok közé tartozik a korosztályos körzeti ligák magasabb

színvonalának biztosítása és egyre sürgetőbb a játékvezetők és az edzők kérdéskörének a megoldása is, egyre aggasztóbb ugyanis a fiatal játékvezetők hiánya, emellett pedig fiatal edzőkre is szükség lenne. Miután az elnökjelölt programbemutatását követően nem alakult ki vita, a 18 jelenlevő tag titkos szavazással döntött az elnökjelölt megerősítéséről: 16 támogató szavazattal a Lendvai Körzeti Labdarúgó-szövetség elnöki tisztét 2020-ig Režonja Slavko tölti be.

minisport Két győzelem a folytatásban A hétvégén már az új név – Lendvai Tekeklub – alatt folytatta a versenyt a lendvai tekeegyesület férfi és női csapata, s mindkettő győzelemmel zárta a fordulót. Szoros küzdelmet vívott a győzelemért a férficsapat a Maribori Tekeliga 7. fordulójában, végül 5:3-ra (3016:2976 fa) verték a maribori Prepoljét. Šimon 542, Zadravec 544, Horvat 485 fával megnyerte párbaját, Kuk 444, Tisovic 496 Potočnik 505 fát döntött. A 2. keleti női tekeliga harmadik fordulójában a lendvai hölgyek Šoštanj csapatát látták vendégül és 7:1-es (2922:2708 fa) arányban az idény első győzelmét könyvelték el. Stanič 509, Kovač 474, Hozjan 528, Kolar Donko 482, Ščap 512 fával győzött, Utroša 415 fával pontot veszített. FB Az első fordulót Lendva nyerte A legfiatalabb korosztály céllövészeti versenyének 2017/18-as idénye Lendván indult el, ahol a lendvai sportlövészeti egyesület szervezte meg a regionális pionír és cicibán légpuskaliga első tornáját. A pionírok csapatversenyének első fordulóját a házigazdák Lebar Vik, Jezernik Alina és Zver Nina felállású csapata nyerte. A kilenc csapat között a petesházi Coal a hetedik helyen zárt. A torna egyéni legjobbja Lebar Vik lett a vendéglátók színeiből, mögötte a másodikon Galambos Milan (Coal) végzett. Emellett Bogar Palnec Mark (Coal) hetedik és Trstenjak Fabjan (Coal) 13. lett. A lányok mezőnyét a cserencsóci Žerdin Saša nyerte, a harmadik helyen Jezernik Alina, a negyediken Zver Nina végzett, míg a cicibánoknál Aladič Aleksander a negyedik helyen zárt a lendvai egyesületből. FB Váratlan vereség Két fordulóval az őszi idény vége előtt Hotiza, a Lendvai község egyedüli harmadosztályú csapata hazai pályán kellemetlen vereséget szenvedett a martjanci Čarda ellen. A mérkőzésen a vendéglátók voltak mezőnyfölényben, de ellentámadásokból a vendégek többször is komolyan veszélyeztettek. Hotiza már az ötödik percben vezetést szerezhetett volna Gerenčer Borut szabadrúgása révén, de távoli lövése kipattant a keresztlécről. Nemsokára azonban Bencik futotta le a hazai védelmet, majd lapos lövéssel legyőzte Prekupec kapust, ezzel vezetést szerezve a Čarda csapatának. A félidő végéig Zelko és ismét Gerenčer előtt adódott szép, de kihagyott helyzet. A folytatásban a hazaiak erőteljesen ostromolták a vendégkaput, azonban nem sikerült legyőzni a szilárd vendégvédelmet, és a támadók is pontatlanul céloztak. A vendégek viszont egy újabb gyors ellentámadásból Poredoš révén növelték az előnyt, és 0:2-es vereséget mértek a házigazdára. A 12. fordulóban Hotiza az idényben negyedik alkalommal maradt alul, ennek ellenére sikerült megtartania negyedik helyezését a tabellán. F.h.m.

23


AZ

EXPERIDANCE PRODUCTION TÁNCKARA

BEMUTATJA ROMÁN SÁNDOR KOREOGRÁFIÁJÁT

1546

2017

LENDVA

SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM ((9220 Lendva,, Zala György y gy tér 1.))

2017. DECEMBER 4. 19:00 A jegyeket a Bánffy Központban lehet megvásárolni. (Lendva, Fő utca 32., tel.: 02 577 66 70)

Népújság, 2017. 11. 09.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 61. évf. 45. sz.

Népújság, 2017. 11. 09.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 61. évf. 45. sz.

Advertisement