Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

55. évfolyam 45. szám Lendva 2011. november 10. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

Az újbor bírája Szent Márton kereszteli meg a bort: napjára, november 11-re ki kell forrnia a mustnak. Ezért mondják, Márton a bornak bírája. Az idén gyönyörű ősz és gazdag szőlőtermés előzte meg a Márton-napot. A muravidéki szőlősgazdák is elégedettek, jó bor ígérkezik, a napokban folynak a Márton-napi vigasságok, vásárok, mókás borkeresztelések… Szakembereink azt mondják, a jó minőségű bort el lehet adni megfelelő áron, csak megfelelő lépéseket kell tenni a piacon. Így legyen!

Pomogáts Béla, az Anyanyelvi Konferencia elnöke:

„A magyar nyelv múltja, jelene és jövője egyszersmind a magyarság múltja, jelene és jövője.”

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a


Iránytű Az első konkrét költségvetési megszorítások

Kevesebb pénz a nemzet Király M. Jutka

Hét szűk esztendő, nem csak a kultúrában Tény: országos szinten csökken a kulturális tartalmak költségvetési támogatása, következésképpen a nemzetiségi kultúra támogatása is. Minden magas szintű ígéret és pozitív politikai hozzáállás ellenére, miszerint az őshonos nemzetiségek intézeteinek és programjainak támogatása (nominálisan) nem csorbulhat, ez bekövetkezett, illetve jövőre bekövetkezik. Elsőként a kultúrában, de az ország gazdasági és egyéb kondícióit nézve szinte minden pillanatban várhatók a konkrét megszorítások a közszféra – és a nemzetiség intézményrendszere egészében oda tartozik – többi területén is. Nem kizárt a bérek csökkentése sem. Nem könnyű szembenézni a jól bevált tartalmak csonkításával, kimondani, hogy valamit nem tudunk megszervezni, valakit nem tudunk vendégül látni vagy valahol nem tudjuk képviselni a közösséget, mert egyszerűen nincs rá pénzünk. Míg a múlt években bőségesen futotta. A „hét szűk esztendő” változásokra, átszervezésekre, nem utolsó sorban fontossági sorrend kialakítására késztet. A minőségi anyanyelvápoló, közösségformáló és nemzeti identitáserősítő programokat őrizzük meg, a „desszertről” meg sajnos le kell mondani. Vagy van, amikor a „desszert” a legjobb, a nyerő? Nem meglepő, nemzetiségileg vegyesen lakott térségünkben meg szinte szabályszerű, hogy bármilyen, a nemzetiséggel kapcsolatos pénzügyi információ kerül nyilvánosságra, nagy visszhangra talál. Persze anonim és többnyire nem jóhiszemű csomagolásban. (Csupán legújabb illusztrációként: míg egy kisebb helyi portálon a hírek esetleg egy-két hozzászólást kapnak, a nemzetiségi kulturális pénzcsökkentés mindjárt több mint 30 kommentárt kapott.) A közösségnek ezt is tudni kell kezelni.

Igazgató: Lázár Beáta, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Az általános országos megszorításokat a nemzetiségen belül elsőként a kultúra érzi meg: a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) 2012-es évi költségvetési támogatása 40 ezer euróval csökken. A kialakult helyzetet az intézet tanácsa november eleji rendkívüli ülésén vitatta meg. Az első körben kevesebb jut könyvkiadásra. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A nemzetiségi művelődési intézetet mint a szlovéniai magyar nemzetiség központi kulturális intézményét a Művelődési Minisztérium az 1990es évek végétől programtámogatásban részesíti. Költségvetése 2006-ig növekedett, majd 2007-től az összeg nem változott, de anyaországi támogatások, pályázatok révén költségvetési gyarapodás volt ta-

A Bánffy Könyvesbolt és a Kávézó működése A könyvesbolt és a kávézó működtetése nem szerepel a szlovén kulturális minisztérium általi költségvetési támogatásban. Működtetésüket – non profit alapon – más, részben anyaországi forrásokból biztosítják. pasztalható. Az idén először szembesül az intézet konkrét költségvetési csökkenéssel: a minisztérium által előterjesztett támogatási szerződés a 2012-es évre 40 ezer euróval keve-

sebbről szól. Mint ismeretes, az állam a kulturális minisztériumon keresztül támogatja a két őshonos nemzetiségi közösség kulturális tevékenységét; az összeg 58 százalékát a

Nemzetiségi RTV programbizottság

Megtartani a műsorok számá A Magyar Nemzeti Közösség RTV Programbizottságának hétfői ülésén elfogadták a rádió- és a tévéműsorok program- és gyártási tervének idei 9 havi megvalósításáról szóló beszámolót, valamint a 2012-es program- és gyártási tervet. Miért tolódik el időben a riportok vetítése? Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A nemzetiségi RT V programbizottság az előző ülés jegyzőköny­ vének áttekintése során megállapította, hogy két határozat nem valósult meg teljes egészében. Az egyik a goricskói kétnyelvű terület frekvenciákkal való lefedettségének megoldása, azaz a szürke foltok felszámolása, amit korábban Abraham Boris tanácstag vetett fel. Hogy a goricskói falvakban is jó minőségben tudják fogni a szlovén TV-programokat, erre az RTV-n belül keresnek megoldásokat, ami már folyamatban is van.

Azonban, mint kiderült, a javasolt megoldásokhoz az APEK hozzájárulása is szükséges. Tekintettel arra, hogy határsávról van szó, az újabb erősítők felszereléséhez is engedély kell. A Szlovén RTV 2011– 2015-ig terjedő fejlesztési stratégiájához tett javaslatot, mely a Magyar Műsorok Stúdiójának szervezeti és ügyviteli önállóságának elérésére vonatkozott, az RTV Tanácsa nem vette figyelembe. Zver Ilona, a magyar műsorok programigazgatója tájékoztatta a bizottságot, hogy szeptembertől megoldódott a kétnyelvű pótlék kifizetése a technika és a kivitelezés terén dolgo-

zók számára is, sikeres volt a médiaműhely, elkészült a díszlettár és a parkoló, viszont az elnyert ToursMedia projekt (Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013) sorsa az egyik partnernél az építési engedély beszerzése terén felmerült gondok miatt bizonytalan. Ennek függvényében áll a közvetítőautó beszerzése is. A honlap frissítésére a Bethlen Gábor Alaptól támogatást nyertek. Lovrič Mirjana, a Lend­ vai Tévéstúdió, illetve Végi József, az MMR felelős szerkesztője elmondta, hogy a rádió- és a tévéműsorok program- és gyártási tervének megvalósítása

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 1 0 .


Muravidék

tiségi kultúrára

Kepe Lili: Az MNMI támogatásának csökkentése nem csak az intézet, hanem az egész magyar közösség problémája. magyar, 42 százalékát az olasz közösség programjaira szánja. 2011-ben a magyar közösség 421 ezer euró költségvetési támoga-

tásban részesült, 2012-re mintegy 382 ezer euró a tervezett támogatás, ami a 2002-es szintre veti vissza az intézet költségvetését. A nemzetiségi közösség vezetősége tiltakozott a csökkentés ellen, több tárgyalást folytattak, a nemzetiségi képviselő az országgyűlésben költségvetési módosítást nyújtott be, s bár a miniszter asszony ígéretet tett, hogy a minisztérium saját költségvetéséből pótolja a különbözetet, de ennek ellenére a tervezett 2012-es összeg maradt. Kepe Lili, az MNMI igazgatója fontosnak tartotta tájékoztatni a tanácsot a kialakult helyzetről és közösen megvitatni a következményeket. A csökkentés ugyanis elsősorban a programokra hat, hiszen, mint hangsúlyozta,

a béreket és az intézet működésére szánt összeget nem lehet csökkenteni. A tanácstagok szerint mindent meg kell tenni a csökkentett összeg pótlására, másrészt viszont szembe kell nézni a realitásokkal. Mint a nemzetiségi csúcsszervezet ülésen jelenlévő elnöke, Horváth Ferenc is kifejtette, a megszorítások valószínűleg más területeken is bekövetkeznek. Ami a kulturális programok csökkentését illeti, a tanácstagok a műkedvelési és az anyanyelvápolási tartalmak teljes körű megtartása mellett voksoltak, míg az első megszorításokat a könyvkiadás terén javasolták, de racionalizálásra vár más terület is. A tanács határozata szerint az MNMI a 2012-es évre készítsen két költségvetés-tervezetet: egy fejlődési jellegűt és egyet a jelen helyzet tükrében, a szerződést a minisztériummal pedig írja alá.

át és minőségét 2012-ben is visszaszorítása – az az RTV fejlesztési eszközeinek kiesése nyomán – tény, a stúdió igyekszik megtartani a műsorok számát és minőségét. 2012-re inkább az A nemzetiségi RTV programbizottság megvitatta és elfogadta a idén bevezetett adások 2012-es program- és gyártási tervet. tökéletesítése az idei év 9 hónapjára a meg és egyéb projektmun- lesz jellemző, mint újak ter vekkel összhangban kákat is megvalósítottak. A indítása. Az ülésen továbbá elvan. A Határtalan című té- műsorvezetők toborzása a véadásban már az Újvidéki gyermek- és ifjúsági adá- hangzott: az RTV-n belül Televízió riportjai is látha- sokba a kisebb iskolákban hasznos lenne a két őstók, valamint valamennyi nem volt sikeres, sem az honos nemzetiségi közösrovat új grafikai arculatot MMR reggeli, interaktív ség közötti pénzfelosztákapott, szeptembertől pe- műsorsávjának bevezeté- si arány újragondolása. dig a Magyarok történelme se, hiszen bizonytalan az Abraham Boris tag pedig című adás is elindult. A ter- újításnak a pénzkerete. megkérdezte, miért tolóveken kívül több projektet A beszámolót a bizottság dik el annyira időben a (goricskói) riportok készíis megvalósítottak. Végi Jó- elfogadta. A 2012-es program- és tése és sugárzása. Az illezsef tájékoztatója szerint a rádiós műsorok is a tervvel gyártási terv annak elle- tékesektől magyarázatot, összhangban valósultak nére, hogy a költségvetés választ nem kapott. N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 1 0 .

Jegyzet

Amikor Márton a mustot borrá változtatja Nos, végre megérkezett a gyönyörű színekbe öltözött ősz is. Nekünk, szőlőtermelőknek az idén napsütéses szüretet ajándékozott, amely édes nedűjét még akkor is ízlelhetjük, amikor Márton püspök Magdič Edita, a mustot már rég borrá Lendva-hegyi változtatta. Várunk rád itt, Lendván, borász ahol a napsugarak először érintik a szőlőtőkét, itt, ahol megvannak azok a természeti adottságok, amelyeket értékelni, értékesíteni is tudunk. Ó, milyen lélegzetelállító a kilátás a Lendva-hegy legmagasabb pontjáról! Itt van november 11-e, Márton napja, amelynek a legjobban mi, bortermelők örülünk, hiszen büszkén felkínálhatjuk termésünket, csodálatos borainkat. A turisták, ismerősök, látogatók minden évben türelmetlenül várják a lendvai Márton-napi túrát, ahol jó szervezésben, Marika irányításával és a finom borok mellett hamar felcsendül a nóta, elárad a jókedv és vidám a társalgás. A Lipa Szálloda udvarán is jól érezzük magunkat, amikor kóstolgatjuk a finom újbort. De a számos ínyencség, gazdag gasztronómiai kínálat mellett mégis mi, emberek vagyunk azok, akik lelket adunk, pecsétet nyomunk a tájra. Mindez, amit felsoroltam, nagyon szép, de ezt olyan formában is kell látni és értékelni, hogy minden egyes turista rajtunk, a táj lakóin keresztül is érzékelje ezt a szépséget, ami miatt a későbbiekben szívesen visszalátogat majd hozzánk. És akkor megérkezik Szent Márton – a bornak bírája.

3


Kultúra November 13-a, a Magyar Nyelv Napja

jéből és szerepéből. Az első világháború idején a Kárpát-medencében (vagy­ is a történelmi Magyarországon) nagyjából tíz és félmillió magyar élt. A trianoni (majd az ezt mintegy megismétlő párizsi)

háborús veszteséget is – ott folytatódott minden, ahol Trianonkor abbamaradt. – Ha mérleget kívánnánk vonni, a veszteséglistán milliós nagyságrendű magyar populációval kell számolnunk. – A Kárpát-medencében (jelenleg nyolc országban) élő magyarság az elmúlt hat évtizedben drámai veszteségeket szenvedett. A magyarság nagy tömegeinek áttelepülésre kényszerítése és a mindenütt tapasztalható mesterséges, nem egyszer erőszakos elnemzetietlenítés és asszimiláció következtében ma csupán nagyjából tizenkét és félmillió magyar él a Kárpát-medencében: Magyarországon tíz, Erdélyben másfélmillió,

határmódosítások következtében 1920-ban nagyjából 3,5 millió magyar (1,9 millió Erdélyben, a Bánságban és a Partiumban, 1,1 millió a Felvidéken, félmillió a Délvidéken) került a szomszédos államok fennhatósága alá. Vagyis a magyarság állományának nagy jából egyharmada jutott kisebbségi sorba. A második világháború után pedig – ideértve a

Szlovákiában hatszázezer, a Vajdaságban háromszázezer, Kárpátalján százötvenezer és természetesen a Muravidéken, Horvátországban, Ausztriában is él mindenütt néhány tízezer magyar. – Ma sem lehetünk teljesen nyugodtak. – A magyarságnak a maga történelmi szállásterületein, hol kíméletlenebb eszközöket használó

Anyanyelvünk a múlt, a jelen és a jövő tükrében A Magyar Országgyűlés nemrég határozatot hozott arról, hogy november 13-át a Magyar Nyelv Napjává nyilvánítják. Milyen feladatokat ró a magyar közösséghez tartozókra a határozat, mely nem szeretne holt betű maradni? – erről kérdeztük Pomogáts Bélát, az Anyanyelvi Konferencia elnökét. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

– A magyar nyelv múltja, jelene és jövője – közös meggyőződésünk szerint – egyszersmind a magyarság múltja, jelene és jövője: egy történelmi nemzet és egy kultúra jövője, amely, hitünk szerint, alkotórésze annak a kulturális közösségnek, amelyet Európaként ismerünk. Akik a történelem során nem egy alkalommal, nem éppen indokolatlanul veszélyeztetettnek látták a magyar nép sorsát, rendre a magyar nyelv fennmaradásának esélyeivel is küszködtek – kezdte a beszélgetést Pomogáts Béla, utalva az irodalom és a nyelv, valamint a nemzet sorsszerű összefüggéseire, majd így folytatta: – A magyar költészet, a magyar irodalom, minden más nemzeti és társadalmi feladatvállalásán túl, a magyar nyelv intézményes védelmezője, gondozója és fenntartója is, költőink szinte rendszeresen adtak hangot annak, hogy milyen ünnepi érzések töltik el őket anyanyelvünkre gondolva, vagy milyen szorongások zaklatják őket, midőn ennek veszélyeztetettségére terelődik a gondolat. Hadd, idézzek most csak egyetlen költői művet, a Himnusz költőjétől a Zrínyi második énekét: „más hon áll a négy folyam partján, / Más szózat és más keblű nép, / S szebb arcot ölt e föld kies határa, / Hogy kedvre gyúl, ki bájkörébe lép.” A költemény a két-

4

ségbeesés szülötte. Ilyen kétségbeesésre, fájdalom, nem egyszer adott komoly okot a magyar történelem. – Mára e végsőkig pes�szimista szemlélet mintha oldódni látszanék, hiszen a trianoni „mélypont” ellenére a herderi jóslat a kisebbségi magyarságot illetőleg még nem következett be… – A történelem folyamatosan meggyőzhetett bennünket arról, hogy a magyar nyelv „halála” sohasem bizonyult valószínű lehetőségnek, mint ahogy most sem az: mindannyiunk erős meggyőződése, éljünk Magyarországon vagy kisebbségi közösségben, hogy nyelvünk, ameddig egyáltalán lesz emberi történelem, mindig fennmarad. Sőt, a magyar nyelv igen előkelő helyet foglal el a világ nyelvei között. Eszerint a földkerekségen tizenkét olyan nyelv létezik, amelynek több mint százmillió használója van. További tíz nyelvet ötvenmilliónál többen beszélnek, majd további harmincnégy nyelvet tízmilliónál több ember használ. Ezek közé tartozik a maga nagyjából tizenhárom és félmilliós közösségével a magyar nyelv. – Mégsem lehetünk teljesen optimisták, hiszen a nyelv romlását naponta tapasztaljuk… – Én talán úgy fogalmaznék, hogy a helyzete veszélyeztetett, minthogy a mögöttünk lévő évszázad mostoha történelmi folyamatai következtében igen sokat veszített ere-

asszimilációs kényszerrel, hol csendesebb beolvasztási politikával, de mindig a nyelvét és a nemzeti identitását veszélyeztető állami stratégiákkal kell megküzdenie. Ugyanakkor nem mondható el az, hogy idehaza, Magyarországon határozottabb anyanyelvvédelmező stratégiára számíthatnánk. – A Magyar Nyelv Napja talán erre a problémára is ráirányíthatja a figyelmet, hiszen vannak ennek a nyelvvédelemnek elszánt munkásai és intézményei… – Igen, bár ne feledjük, hogy ezeknek a társadalomban betöltött szerepe, a rendelkezésükre álló nyilvánosság jóval szegényesebb, mint azoké a (például televíziós) vállalkozásoké, amelyek nem építik, hanem kimondottan rombolják a nemzeti közösség anyanyelvi kultúráját és kötődéseit. Így átgondolni- és tennivaló ezért van éppen elég, nyelvünk védelme (és gazdagítása) ma is személyes elkötelezettséget és szívós munkát követel. – Az Anyanyelvi Konferencia (a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága) ennek a munkának régi elkötelezettje… – Bizonyára nem véletlen, hogy a mozgalom létrehozásánál elsősorban kiváló nyelvtudósok, így Bárczi Géza és Lőrincze Lajos tevékenykedtek, és azóta is számos magyarországi és kisebbségben élő magyar nyelvtudós, tanár, közművelődési szakember vesz részt abban a közös munkában, amely anyanyelvünk és anyanyelvi kultúránk gondozásának ügyét vállalta magára. Ez a közös munka ért el számottevő eredményeket a szlovéniai magyar közösségben, tudományos és közéletben – annak bizonyságaként, hogy anyanyelvünk védelme és gondozása a legszebb és leghasznosabb nemzeti tennivalóink közé tartozik. Nem csak a jelenben, hanem a jövőben is.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 1 0 .


Muravidék

Kiállítás harminc Ha nem jut be az irodalmi év terméséből Útjára indult a II. Kárpát-medencei Irodalmi Karaván

„vérkeringésbe”, elvész

Zentán indult útjára az idei évi irodalmi karaván, melyen muravidéki és kárpátaljai magyar írók mutatkoztak be több helyszínen. A karaván célja – megismerni egymás alkotásait és találkozni a közönséggel – ma sem változott. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Az újrainduló karaván a hagyományoknak megfelelően több helyszínen zajlott: így a két

és az esztétikai szint emelését befolyásoló tényezőről is eszmecserét folytattak. Vári Fábián László, az Együtt főszerkesztője örömmel nyugtázta, hogy ami az utánpótlást illeti –

ben folyt. Ez utóbbiban ugyan nincs hiány, de az időközben megváltozott bemutatkozási módok, ezek technikája és kivitelezése nem tűri az eddig gyakorolt ad hoc megol-

A két írócsoport közös fellépése Kishegyesen: Dupka György, Nagy Zoltán Mihály és Vári Fábián László a muravidéki írókkal. kisebbség írói Zentán kívül Csókán, Magyarkanizsán, Bácsfeketehegyen, Kishegyesen, Adán és Szabadkán – hol külön-külön, hol pedig együtt – léptek fel. A muravidéki írócsoportot Göncz László, Halász Albert és jómagam alkottuk. A kárpátaljai irodalmat Vári Fábián László, Dupka György és Nagy Zoltán Mihály képviselte. A házigazdák a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársai voltak Hajnal Jenő igazgató vezetésével, akik hagyományosan kiváló szervezőmunkát végeztek. A csoport tagjai pénteken a Hét Nap szerkesztőségébe is ellátogattak. A karaván három napja alatt a Muratáj és az Együtt szerkesztőségeinek tagjai néhány közös kérdésről, a folyóirat terjesztését, az utánpótlás-nevelést érintő

nincsenek kételyek: Bakos Kiss Károly, Lengyel János és a fiatalabb generáció tagjai lassan „kitanulják” a szakmát. A zEtna VIII. Irodalmi Fesztiválhoz kapcsolódó kerekasztal a jövő évben esedékes belgrádi könyvvásárra való felkészülés, a kisebbségi magyar irodalmak részvételi szándékának a fürkészése jegyé-

dásokat. Már ma el kell kezdeni a bemutatkozásra a felkészülést, úgy, ahogy azt a modern könyvpiac és marketing megköveteli. A kerekasztal egyik fontos megjegyzése a kisebbségi irodalmak „helyzetbe hozásának” kérdéskörét is érintette: ha egy könyv, illetve alkotás nem jut be az irodalom „vérkeringésébe”, elvész.

A szombathelyi Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban egy hónapig lehet megtekinteni a Suzanne Király-Moss képeiből készített kiállítást, mely a Vas megye és a Muravidék közötti együttműködési megállapodás keretében valósult meg. Az MNMI közreműködésével létrejött k i á l l í t á s ra a l e n d va i m ű vésznő szinte egész tevékenységét bemutatva mintegy 30 nagyobb méretű képet válogattak a helyi Médium Galéria vezetői. Ezek KirályMoss szinte mindegyik művészeti korszakát érintik, az olajtól a „homokkal szórt” technikáig, illetve a kollázsig, tematikában azonban majdhogynem egységesek, hiszen az Utak című, időszakonként vis�szatérő ciklusba sorolhatók. Közös jegyük továbbá,

hogy a művésznő gyakran nyúl a merész színekhez, s az örök körforgást, a természet csodáit festi gyakran mikroszkopikus aprólékossággal, leképezéssel. Ha további jegyekre vagyunk kíváncsiak: az anyaság, az élet tovább-

élése, az „örök nőiség” is megtalálható képeinek színhordozásában, absztrahált „látomásaiban”. A szerdán megnyitott kiállítás egy hónapig lesz megtekinthető a szombathelyi Médium Galériában, a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban. -ce

választások 2011

Dobronaki kampányindító

Megnyertük a pályázatot A minap értesültünk arról, hogy az MNMI – általa az egész magyar közösség – sikeres volt a Népújság hasábjain már többször említett, a kétnyelvű oktatásban a magyar nemzettudatot, általában a magyar nyelvhasználatot javítani kívánó, egymillió euró összegű nagy pályázati kiíráson. A kétnyelvű oktatásra vonatkozó, a muravidéki magyar közösség által elfogadott stratégiában is leírt reformkezdeményezések elindításáról, a projektben résztvevő intézményekről, illetve a projekt esetleges buktatóiról a következő számban írunk. tt

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 1 0 .

Hétfőn Dobronakon a Dobronoki György-házban Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselőjelölt hivatalosan is elindította kampányát a december 4-re kiírt előrehozott parlamenti választásokra. A képviselőjelölt az előző mandátumban kialakult válságos helyzet okait, a mandátumban megoldott, illetve még megoldásra váró legfontosabb nemzetiségi kérdéseket taglalta, illetve vázolta az újbóli megválasztása esetén rá váró legfontosabb feladatokat. tt

5


Muravidék Ülésezett a Dobronak Községi Tanács

A közös községi igazgatóság mellett A Dobronak Községi Tanács 11. rendszeres ülésén elfogadta a 2011-es költségvetés módosítását, elfogadta a közös községi igazgatásról szóló rendeletet, illetve módosította a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákapcsolás feltételeit is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A határozatképesség és a napirend megállapítása után az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása alatt Kovács István különstátusú tanácstag újra felhozta a magyar közösség alkotmányos jogait, illetve ezek véleménye szerinti be nem tartását. Kifejtette, a 13 év alatt a község, illetve illetékesei furcsa mód nem találtak elegendő erőt, hogy ezt a területet is rendezzék. A nyelvhasználatot illetően a napirendi pont alatt felszólalt Ratko Vera, a roma

közösség képviselője, aki azután érdeklődött, vajon felszólalhat-e ő is saját anyanyelvén az üléseken – a témáról a roma kérdésekkel foglalkozó bizottság alakít majd ki véleményt. Marjan Kardinar polgármester felszólította a tanácstagokat, maradjanak a tárgynál, vagyis az előző ülés jegyzőkönyvéhez tegyék meg észrevételeit. A következőkben a tanács gyorsított eljárásban – a tárgykört az előző üléseken vitatták meg részletesebben – elfogadta a község 2011-es költségvetésének módosítását,

amelyre leginkább a költségvetésbe épített pályázati összegek és ezzel a realizáció késése miatt volt szükség. A község az idei költségvetésbe egyébként 7 projektet vezetett be, ebből öt szerepelt sikeresen a pályázatokon és zömében a következő 1–2 évben zajlanak majd le. A várt 4 millió euró helyett megközelítően 2 millió érkezett a község költségvetésébe, ez pedig a költségvetés módosításának szükségességét jelentette. A következő napirendi pont alatt a tanács megvitatta Lendva, Kebele és

A völgyifalui népdalkör a felvidéki Pozsonyeperjesen mutatkozott be

A völgyifalui népdalkör a pozsonyeperjesi Nemzetközi Dalostalálkozón.

6

Dobronak Községek már ötödik éve közösen működtetett községi igazgatóságának, vagyis a közös községi felügyelőség és rendészet, a belső pénzügyi és költségvetési ellenőrzés, a területrendezés, illetve a közszolgálat biztosítása és kivitelezése munkáját. A közös szervről szóló rendelet módosítására a lendvai községben történő átszervezések és a törvényi háttér módosítása miatt van szükség. A tanácstagok körében a községek közötti szerv tevékenysége iránt kételyek is felmerültek – leginkább a szerintük nem megfelelő felügyelői tevékenységet hozták fel –, de mégis mellette döntöttek, mivel az említett feladatkör elvégzésének finanszírozása így

a legolcsóbb, különösen arra való tekintettel, hogy a működést 50 százalékban az állam fedezi. A községi tanács a lakosság, illetve a szennyvízcsatorna-rákapcsolási díjat még nem kifizető háztartások szociális helyzetére tekintettel módosította a szennyvízcsatorna-rendszerről szóló rendeletet is. A rendelet szerint minden háztartás köteles csatlakozni a rendszerre ott, ahol ez kiépült, a csatlakozás 2500 eurós ellenértékét pedig decembertől csak egy összegben lehetne kifizetni. Az utóbbit a tanács úgy módosította, legfeljebb 36 hónapos részletfizetést tesz lehetővé, de az igénylők esetében megvizsgálja a részletfizetés már említett szociális vonzatait is.

Po z s o nye p e r j e s é s Völgyifalu évek óta jó baráti kapcsolatokat ápol, amit akár már testvértelepülési együttműködésnek is nevezhetnénk. A települések kölcsönösen részt vesznek egymás rendezvényein. Pozsonyeperjesen október 29-én tartották meg az énekkarok hagyományos Nemzetközi Dalostalálkozóját, s a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával létrejött találkozón részt vett a völgyifalui népdalkör is. Azonban nem csak a hangverseny volt említésre méltó, ugyanis a házigazdák honismeretből is adtak egy kis ízelítőt. A

hangverseny másnapján megtekintettük a tallósi E s te rh á z y- k a s t é l y t é s szentmisén vettünk részt a pozsonyeperjesi római katolikus templomban. Látogatásunk pedig Jókai Mór szülővárosával, a csodálatos múlttal rendelkező Révkomárommal zárult. Itt megtekintettük a komáromi erődrendszert, Jókai Mór szobrát a Duna Menti Múzeum előtt, a Szent András templomot, sétáltunk a Komárom hőséről, Klapka Györgyről elnevezett téren, valamint megnéztük a város legújabb nevezetességét, az Európa-udvart. Balaskó József

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 1 0 .


Muravidék Muravidéki agrárkamara

A tavaszi méhpusztulás utózöngéje Az agrárkamara muraszombati területi egységének hétfői ülésén elsősorban a közös agrárpolitika várható változásairól, a 2014–2020-as időszak már ismert kritikus pontjairól tárgyaltak, de szó esett utózöngeként a tavasszal történt méhpusztulásról is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az előző ülés határozatainak megvalósítását firtató napirendi pont alatt a tanácstagok kifejtették, elfogadhatatlannak tartják, hogy a tavaszi méhpusztulás után betiltott csávázószerek továbbra is tiltólistán vannak, különösen azért, mert a vizsgálatok nem bizonyították be egyértelműen, hogy az említett szerek okozták a pusztulást. Minden jel arra mutat inkább, hogy a

különböző természeti, időjárási körülmények és az említett szer kölcsönhatása okozta a pusztulást, de nagy valószínűséggel ide sorolható a méhek rossz telelése is. A tanácstagok kifejtették csodálkozásukat, hogy a tiltás csak a szántóföldekre érvényes, miközben azonos aktív anyagot tartalmazó szereket például a gyümölcstermesztésben továbbra is használhatnak. A vetőmagvak csávázásának kihagyása véleményük szerint legalább 50 száza-

lékos kiesést jelent majd a kukoricater mesztőknek. Éppen ezért olyan határozatot fogadtak el, miszerint követelik a mezőgazdasági miniszter, a kamara, illetve a méhészek illetékeseinek közös találkozóját, amelyen tisztázni tudják az ügyet. A következőkben Igor Hrovatič, az agrárkamara igazgatója bemutatta a közös uniós agrárpolitika 2014–2020-as időszakára várható, már ismert változásokat, ezek szlovéniai vonatkozásait. Ahogy a

kamaraigazgató kifejtette, az eddig már elfogadott irányvonalak alapján lényeges változás nem várható. A közös agrárpolitika reformjával az EU olyan változásokat kíván bevezetni 2013 után, amelyek segítenek a gazdálkodóknak igazodni a változó piaci kereslethez és biztosítják az élelmiszerellátás fenntarthatóságát. A támogatási rendszert méltányosabbá, egyszerűbbé és célzottabbá szeretnék tenni. A pénzeszközök igazságosabban oszlanak majd meg az egyes termelők, régiók és tagállamok között. A gazdálkodók segítséget kapnak ahhoz, hogy igazodjanak az árak és a kereslet gyors ingadozásához – gazdasági válság esetén a segítség gyorsab-

ban érkezik majd. A közös agrárpolitikára elkülönített összegek 30 százalékát a környezetbarát módszereket alkalmazó gazdaságok kapják. Nagyobb hangsúlyt kap a kutatás és az innováció – a kutatás és fejlesztés költségvetése megkétszereződik, a kutatás jobban igazodik a termelők igényeihez, a kutatási eredmények pedig hamarabb kerülnek át a gyakorlatba. A termelők pozícióját meg szeretnék erősíteni – az EU támogatni fogja a gazdálkodói szervezeteket és ösztönözni fogja a gazdálkodók és a fogyasztók közötti közvetlenebb kapcsolatot. A következő költségvetési időszak konkrétumairól az elhangzottak szerint még nagy vita várható az európai politikában, így a részleteket kár lenne taglalni, az egészet ugyanis még az Európa Parlamentnek is el kell fogadnia.

Műhelymunka a japán művészet virágkötési technikáiról A Lendvai Kultúregyesület október végén háromnapos műhelymunkát szervezett a művészi japán virágkötési technikákról. A műhelymunkát Mirjana Ošlaj vezette, aki már több mint 35 éve ápolja e szép művészetet és örömmel adja át a fiatalabb generációnak. Első nap a jelenlévők egy előadást hallhattak az „ikebana” ezeréves történelméről, stílusairól és a felhasznált anyagokról, ezt követően pedig saját maguk is hozzáláttak néhány egyszerűbb darab elkészítéséhez. Másnap három alapstílust ismerhettek meg, amelyeket fel

is használtak munkájuknál, így néhány igen szép alkotás készült. Harmadik nap a temetőkbe szánt ikebanáknak szenteltünk időt. A résztvevők hoztak magukkal kellékeket is, vidáman folyt a munka, amelynek eredménye több szép és ötletes virágcsoda lett. A sikeres műhely résztvevői tavasszal ismét találkoznak, hiszen akkor több virág áll majd rendelkezésükre. Ezennel szeretnénk megköszönni a Lendvai Kultúregyesületek Községi Szövetségének a helyet, a Cojhter Kerámiának néhány váza és edény kölcsönzését, az Ana virágüz-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 1 0 .

A műhelymunkán jó volt a hangulat, a résztvevők elégedettek voltak alkotásaikkal. letnek a szegfűket, valamint a Taja virágbolt kellékeit,

hiszen ezzel hozzásegítettek minket az eredményes

műhelymunkához. M.O.

7


Muravidék Nyilvános tájékoztató a távvezeték nyomvonaláról

Már elkerüli a falvakat

A Területrendezési és Környezetvédelmi Minisztérium Területi Igazgatósága és a Gazdasági Minisztérium Energiaigazgatósága november 8-án Lendván a második nyilvános tájékoztatót szervezte meg a 2x400 kV-os Cirkovce–Pince távvezeték nyomvonalának módosításairól. A módosított terv már elkerüli Gyertyános és Kapca területét. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A távvezeték építéséről szóló állami területrendezési terv módosított megoldásairól szóló nyilvános tájékoztatón több mint 30 polgár jelent meg Gyertyánosból, Kapcáról és Kótból, a lendvai községet Stanko Gjerkeš képviselte. Mint kiderült, a tervek előkészítője (Területrendezési és Környezetvédelmi Minisztérium) a legnagyobb mér tékben figyelembe vette a júniusi nyilvános tájékoztatón elhangzott megjegyzéseket a 2x400

kV-os magasfeszültségű távvezeték nyomvonalával kapcsolatosan. Akkor mintegy 70 polgár határozottan követelte, hogy a tervezett vezetéket Gyertyános és Kapca esetében helyezze át az elsődleges nyomvonalról, hiszen az átszelné a lakott területet, az udvarokat. A nyomvonal Gyertyánosban és Kapcán kanyarodott fel a házak felé, ott, ahol már áll a 110 kV-os vezeték, ami Szlovénia önállósulása előtt épült ki, jelenleg pedig szeli a horvát kataszteri községet. Emiatt került volna az új vezeték a határ közelébe. A júniusi gyűlés után

felhívta a polgárok figyelmét a távvezeték nem optimális nyomvonalára. Ezek után a Gyertyánosi és a Kapcai HK mint polgári kezdeményezés szerveződött meg a terv módosítása érdekében. A keddi tájékoztatón

a Gazdasági Minisztérium találkozót szervezett a Külügyminisztériummal és a Területrendezési és Környezetvédelmi Minisztériummal, melyen megállapították, hogy a határral kapcsolatos vita megoldása szempontjából és az illetékességet tekintve nincs kifogás az ellen, hogy a tervezett távvezeték Kapca és Gyertyános területén a meglévő távvezetékkel együtt haladjon, ahol nem jelent veszélyt a polgárok egészségére, nem építi le életkörnyezetüket. A cél eléréséhez nagyban hozzájárult Galič Tamás tájékozottsága, aki

javaslat hangzott el a 328– 332-es oszlopoknak a tervezettnél délebbre való felállítására, melynek lehetőségét a tervező felméri. A nyomvonal tervének megtekintése és a megjegyzések leadása november 14-ig lehetséges.

Nyereséges a Mura és Partnerei Kft. A Mura és Partnerei Kft. mintegy 700 ezer euró nyereséggel zárta az idei év első kilenc hónapját. A gazdálkodási mutatók szerint nem csak a tervezetteket valósították meg, hanem túl is szárnyalták a várakozásokat. Az említett időszakban a kft. az eladásból 7,7 millió euró tiszta bevételt könyvelt el, ami a cégnek mintegy 700 ezer euró nyereséget hozott. A Mura és Partnerei Kft.-t augusztus végén a csődbe jutott Mura Rt. anyavállalattól az Aha Moda cég ugyan megvásárolta, de mivel szeptember végéig a tulajdonjog még nem volt bejegyezve, a háromnegyed évi elszámolást és a beszámolót a Mura Rt. készítette el és juttatta el az illetékes ügynökséghez. A Mura és Partnerei Kft. szeptemberben 1499 dolgozót foglalkoztatott. A bevételek 9,3 százalékát a saját márkajelű termékek értékesítésével teremtették meg, valamint a méretre varrás, illetve a termelési kapacitások és szolgáltatások forgalmazásával. A nemzetközi kooperációkban végzett munka a cégnek mintegy 6,5 millió eurót hozott – tette közzé november elején a Szlovén Hírügynökség. SNK

Akció a Lenti Termálfürdőben!

Napi korlátlan belépési lehetőséggel!

A bérlet -től 1 r e b m e v 2011. no 3-ig érvényes. r2 decembe .900 Ft) (14 ÁR: 50 € s.) züksége s p é k y n azolvá ránál. éséhez ig ett fürdő pénztá ció: ít z s é lk e d Informá (A bérlet vásárolható a fe 320 Meg 92/351/ 6 3 0 0 : Tel. nti.hu urdo@le .hu e-mail: f tifurdo www.len

8

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 1 0 .


Nemzetközi tűzoltó-találkozó Csentében A Csentei Tűzoltó Egyesület szervezésében a múlt

héten újra felelevenítették a már három évtizede tartó

kapcsolatot az anyaországi tűzoltókkal, azaz a letenyei

A csentei tűzoltók már harminc éve tartják a kapcsolatot a szomszédos magyarországi tűzoltókkal.

választások 2011

Kik indulnak a választásokon? Hivatalosan is elkezdődött a kampány a december 4-i előrehozott parlamenti választásokra. A pártoknak, illetve a jelölteknek novem-

ber 9-ig kellett benyújtani a jelöléseket, legkésőbb november 15-ig meg kell jelentetni a jelöltek névsorát. A pártlistákon a Mura-

SD LDS Zares DeSUS SDS SLS Nsi Állampolgársági Lista – Virant Pozitív Szlovénia – Janković SNS

vidéken a nemzetiségileg vegyesen lakott területen a következő jelöltek indulnak (lapzártáig ezek még nem váltak hivatalos adatokká).

Lendva (1.VE)

Muraszombat–Goričko (4.VE)

Prša Rozina Dominko Mihael Györkös József Kepe Zsuzsi Režonja-Šimonka Ivanka Radovan Žerjav Horvat Jožef Magdič Igor Roman Ferenčak Nuša Horvat

Dejan Židan Zoran Kos Zita Flisar-Novak Rituper Jože Karlo Šoš Radovan Žerjav Nataša Kuhar-Čerpnjak Irma Benko Daniel Kalamar Miran Györek

és a csömödéri önkéntes egyletekkel. Idén az említett vendégek mellett a találkozóra meghívót kaptak a lenti tűzoltók is. A csentei tűzoltóegylet elnökétől, Meolic Jánostól megtudtuk, a magyarországi vendégek mellett jelen volt a lendvai tűzoltószövetség több magas rangú képviselője. A harminc éve tartó kapcsolatot az idén úgymond hivatalosan is szentesítették, nemzetközi kapcsolatról szóló szerző-

dést írtak alá, ahogy Meolic elnök említi, ez alapján pénzügyi támogatásban is reménykednek. Az eseményen „a legjobb muravidéki bogrács” és a nemes csentei nedű kóstolgatása mellett az egybegyűlt tűzoltócsapatok kötéldobásban, csődobásban és egyéb tűzoltói tudományokban is megmérettettek. A találkozó kapcsán a csentei tűzoltók megünnepelték azt is, hogy a csentei tűzoltótized jól szerepelt a községi tűzoltóversenyen, amelyet harmadszor nyert meg, így a nyertesnek járó serleg az egyesület örök tulajdonában marad.

népújság web-ankét

A kisebbségi díj jó ötlet, de fontos, mi alapján ítélik oda A Népújság honlapján közzétett kérdésünkre – Mi a véleménye a tervezett muravidéki magyar kisebbségi díj alapításáról? – november elejéig 78 szavazat érkezett. A válaszolók több mint jó harmada (38 százalék) úgy válaszolt, hogy a díj jó ötlet, mert meg kell becsülni azokat, akik tesznek valamit. 26 százalékuk véleménye attól függ, hogy mi alapján ítélik oda a díjat. A válaszadók 21 százaléka szerint a díjjal a közösségben már megint csak egymást tüntetgetik ki, míg 14 százalékuk nem támogatja a díj létrehozását. A válaszadók 1 százalékát nem érdekli a téma. (kmj)

hétről hétre Ljubljana – A DARS elkészítette a 2012-es autópálya-matricákat – az ezúttal világoszöld színű matricákat december 1-től lehet megvásárolni. Az ára nem változott: a személygépkocsik részére az éves matrica 90 euró, a havi 30 euró, míg a heti 15 euró. A mostani rózsaszínű éves matrica 2012. január végéig érvényes.

kérdezett harmada 20.000 forintnál is kevesebbért fog ajándékokat vásárolni az ünnep előtt. Az idén egy ember átlagosan 6 főnek vesz ajándékot, ami eggyel kevesebb, mint tavaly. Bern – A svájci szakszervezetek elegendő aláírást gyűjtöttek ahhoz, hogy Svájcban népszavazást írjanak ki a 22 frankos minimális órabér

Budapest – A magyarok átlagosan 34.800 forintot terveznek költeni az idén karácsonyra, ami ezer forinttal több, mint 2010-ben, derül ki egy on-line felmérésből. Az elemzés szerint a 2.500 megN É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 1 0 .

bevezetéséről. Ha a svájciak megszavazzák a 22 frankos minimális órabért, az a 42 órás munkahetet alapul véve négyezer frank havi bruttó jövedelmet jelentene. Ez bőven meghaladja a szomszédos államokban érvényes minimálbéreket. Franciaországban például 9 eurós órabér van érvényben, Németországban ugyan nincs általános alsó bérhatár, de a szakszervezetek legalább 8,50 eurós órabért követelnek. Tokió – Tokió egyik külvárosában elkészült a világ második legmagasabb, emberkéz alkotta objektuma, a

Tokyo Sky Tree nevű torony. A 634 méteres épületnél csak a dubaji Burj Khalifa felhőkarcoló magasabb a világon. A tokiói torony rendeltetése egészen más lesz: csak az alsó 31 emeleten lesznek irodák és üzlethelységek, afölött digitális tévéés rádióadásokat sugárzó adótoronyként működik. A Sky Tree a hasonló méretű épületekhez képest gyorsan és olcsón épült fel, a 2008 nyarán kezdődött építkezés 440 millió dollárba került. London – Idén ismét egy venezuelai lány lett a világ szépe: Ivian Sarcost, aki Fü-

löp-szigeteki és Puerto Rico-i szépséget utasított maga mögé, vasárnap Londonban koronázták meg. Idén már hatvanadik éve rendezték

meg a Miss World versenyt, mely a világ legnépszerűbb és legnézettebb szépségversenye, több mint 140 országban van jelen. A legtöbb első helyezést Venezuela, India és az Egyesült Királyság lányai érték el.

9


Info a mai napon... November 10-én történt 1483 Eislebenben megszületett Luther Márton német teológus, a reformáció elindítója. 1759 Megszületett Friedrich Schiller német költő és drámaíró (Don Carlos, Tell Vilmos, Wallenstein-trilógia). 1871 Henry Morton Stanley brit újságíró és Afrika-kutató megtalálta az elveszettnek hitt David Livingstone felfedezőt. 1876 Megszületett Kazay Endre gyógyszerész szakíró, polihisztor, az első magyar nyelvű gyógyszerészeti lexikon szerkesztője. 1888 Megszületett Andrej Nyi­ ko­lajevics Tupoljev szovjet– orosz repülőgép-tervező. 1891 Meghalt Arthur Rimbaud francia költő, a szimbolizmus képviselője, akinek művei sötétek és ezoterikusak. 1892 Kirobbant a Panama-botrány. 1925 Megszületett Richard Burton angol színpadi és filmszínész (Nagy Sándor, Nem félünk a farkastól, 1984). 1938 Meghalt Musztafa Kemal Atatürk, a modern Törökország megalapítója és első köztársasági elnöke.

visszapillantó

1971. november 5-én, 41. szám

Sportnap az iskolában A vénasszonyok nyara több szép, meleg nappal örvendeztette meg a Mu-

ravidéket is. A lendvai Drago Lugarič Iskolán két héttel ezelőtt úgynevezett

sportnapot szerveztek. Az ilyen napoknak nagyon örülnek ám a diá-

A szabadban elfogyasztott étel mindig jobban esik.

kok, mert ilyenkor tanítás nincs – éljen a kirándulás! Már jókor reggel össze is gyülekeztek, elemózsiával felpakolva vágtak neki az útnak. A kiránduló diákok egy része a petesházi legelő szép és még lombos tölgyfái alatt pihent meg, és vidám krumplisütéssel, gesztenyesütéssel telt el a délelőtt egy része. Akadt persze szalonna is a nyársra. A gyaloglás és a kerékpározás megtette a magáét: még a válogatós gyerekek is olyan jóízűen ettek, hogy öröm volt nézni. S miután elvetették az evés gondját, játszottak, futkostak késő estig.

nyelvről mindenkinek Gróf Annamária, a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének lektora

Ha rászokik, megszokja! Jelen – múlt – jövő? A nyelvben nem mindig létezik mindhárom. A szokik ige használata igen érdekes jelenség, mivel az összmagyar standard csak múlt idejű alakban, viszont jelen idejű értelemben illeszti mondatba. A Zaicz Gábor szerkesztette Etimológiai szótár szerint az ige ’valamit rendszeresen, szokásszerűen tesz’ jelentése a múlt idejű alakhoz kapcsolódik, és a befejezett cselekvés által előidézett állapotot fejezi ki (Zaicz Gábor szerk. 2006: Etimológiai szótár. Budapest: Tinta Kiadó, 802.) Tehát a Mikor szoktál boltba menni? kérdésnél arra vagyunk kíváncsiak, hogy a másik mely napokon vagy milyen gyakran jár a boltba,

10

nem pedig régen, a múltban mikor járt. Mivel a muravidéki magyar nyelvváltozatban (és más nyelvjárá­ sokban is) létezik a szokik ige jelen idejű változata, teljesen érthető, hogy ezen a tájon múlt idejű visszatérő cselekvésnek értelmezik a Keddenként szoktam/szoktál/szokott/szoktunk/szoktatok/szoktak bevásárolni. mondatot, hiszen a múlt idő jele (-t, -tt) az igealak része. Ha jelen időben szeretnék használni az igét, akkor ezt mondják: Keddenként szokok/szoksz/szok/szokunk/ szoktok/szoknak bevásárolni. A beszélt nyelvben ez teljesen helyénvaló itt, a Muravidéken. Fontos tudni ugyanakkor, hogy az összmagyar

standardban – legyen az beszélt vagy írott nyelv – a szokik ige jelen idejű alakja csak igekötőkkel fordul elő, az igekötő viszont nagyban módosítja a szó eredeti jelentését. Megszokom/megszokod/megszokja/megszokjuk/megszokjátok/megszokják majd ezt a hideget is. Elszokik a kemény munkától. Átszokik a sarki kocsmába. Leszokom/leszoksz/leszokik/leszokunk/leszoktok/ leszoknak a dohányzásról. Beleszokik, mint kiskutya az ugatásba. Visszaszokik a friss gyümölcsre a befőtt helyett. Hozzászokik a gondolathoz. Ezekben az esetekben valóban az ige hordozza a lényegi tartalmat, míg a korábbiaknál a -ni végű főnévi igenév, tehát a

bevásárolni tartalmazta a cselekvést magát, a szokott csak a gyakoriságot fejezte ki, úgynevezett segédige volt. Felmerül a kérdés, hogy az összmagyar standard nyelvváltozat hogyan képes kifejezni a múlt időben visszatérően végzett cselekvést. A Nem szoktam étteremben enni. mondat jelentése, hogy otthon étkezem, nem pedig az, hogy régebben nem ettem étteremben. A gyakorlat azt mutatja, hogy amennyiben a múltban létezett szokásról akarunk beszélni, a megértés megkönnyítése végett beillesztünk a mondatba egy időt jelölő szót (időhatározót): Korábban/régebben nem szoktam étteremben enni. Megoldás lehet a szoktam volt összetett igealak használata is, bár ezt egyre inkább régiesnek érezzük: A Margitszigeten szoktam volt

sétálni. Valamint természetesen másképp is fogalmazhatunk: Amikor Budapesten éltem, sokat sétáltam a Margitszigeten. Mivel a jövőben nem tudhatjuk előre, hogy milyen szokásaink lesznek, ezt az igét nem tudjuk jövő időben használni, nem lehet azt mondani, hogy 2020-ban nem fogok moziba szokni járni. Tehát ne lepődjenek meg, ha valaki múlt időben a jelenről beszél! Ha pedig nem lenne világos a beszélgetés során a szokás időpontja, nyugodtan kérdezzenek rá! A standardot beszélők nem nagyon fognak értetlenkedni, hiszen a szok(ik) egyértelműen a jelenre vonatkozik, talán csak csodálkozni fognak a másféle kifejezésmódon. Továbbra is várom kérdéseiket az info@nepujsag. net címen, addig is beszéljenek, éljenek magyarul!

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 1 0 .


Info kő kövön maradjon!

A kapornaki Skerlák-ház Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

Kapornak településen a 101. szám alatt, Őrihodos és Domafölde szomszédságában egy szeren áll a Skerlákház. Ez a paraszti épületegyüttes 1997 óta a szlovéniai magyarság első helytörténeti és néprajzi gyűjteményének ad otthont. A gyűjtemény a lendvai székhelyű Magyar Nemzetiségi Művelődési In-

1901-ben) volt. A szorgalmas és igyekvő fiúk Amerikában élő nagybátyjuk hathatós anyagi támogatásával emelték az épületet. Sándor később a kapornaki Balog Margitot vette feleségül, akitől 1925-ben egy Sándor nevű fiúgyermeke született. A visszaemlékezők szerint a családnál még ketten szolgáltak, így összesen hatan végezték a ház körüli és a mezőgazdasági munkákat.

A lakóházon már első látásra is szembeötlik, hogy építtetői nem a legszegényebb réteghez tartoztak. Az okkersárga színű falakat fehér vakolatdíszek ékesítik. Annak ellenére, hogy az épületegyüttes nem tekinthető tájháznak, hiszen a konyhája kivételével berendezése nem eredeti, egész udvara és környezete remekül tükrözi egy 20. századi őrségi porta felépítését és egyévszázados

konyhából, kamrából és két, kályhás lakószobából áll. A féltetős lécrácsozattal díszített, beüvegezett előtérben kaptak helyet a ház egykori tulajdonosaira emlékeztető tárgyak: néhány kézzel vetett, házi égetésű tégla SA (Skerlák Alexander) monogrammal és a család kétkápás tehénnyerge. A kissé szűk folyosón a történeti Őrség, különös tekintettel a Szlovéniához csatolt őrségi falvak múltját ismerhetik meg a látogatók értékes le-

20. század első harmadában fényképezéssel is foglalkozott, az ő felvételeiből látható válogatás e szobában. A konyha főbb berendezési tárgyait a sarokpad, a felette lévő tálas, az asztal, egy a falba beépített téka és a kemence jelentik, valamint sok apró használati eszköz és edény. A berendezési tárgyak eredetiek és a két világháború közötti időszakra jellemzőek. Így a konyha a gyűjtemény egyetlen olyan helyisége, amely olyan, mintha egy

Cserépkályha pártadísze 1908-as évszámmal. Kapornaki gyűjtemény. (GML archívuma K.97.63.)

A Kapornaki Helytörténeti és Néprajzi Gyűjteménynek helyet adó Skerlák-ház. Fotó: LKZ 2011. tézetnek, az akkori Hodos– Šalovci Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösségének, a Vas Megyei Közgyűlés és Önkormányzati Hivatal levéltárának és múzeumi intézményeinek, valamint a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének egy évtizedes közös munkájából született. Természetesen nem felejtkezhetünk meg a sok lelkiismeretes és nagylelkű kapornaki, hodosi és domaföldi lakosról sem, akik őseiktől kapott, addig féltve őrzött örökségüket ajánlották fel a gyűjtemény számára. Az alápincézett lakóépület a 20. század első harmadában épült téglából, tetejét cseréppel fedték. Építtetői a földműves családból származó testvérpár, Skerlák Sándor (született 1899-ben) és Skerlák Ferenc (született

Az erős és jól fejlett gazdaságban már az 1970-es évektől korszerű mezőgazdasági gépekkel dolgoztak. A második világháború ideje alatt náluk létesült a környék legnagyobb teljesítményű nyilvános pálinkafőzője. Az 1990 előtti évtizedekben pedig itt főzték a pálinkát a Muravidék legnagyobb szállodája, a muraszombati Diana Hotel részére. A ház utolsó lakója idős korára öregotthonba került, halála után pedig az összes tulajdona a Hodos–Šalovci Községre szállt. Egy nemes és példaértékű elhatározás révén az önkormányzat helytörténeti és néprajzi gyűjteményt alakított ki benne, amelynek gyűjteményei egymást követő szakaszokban jöttek létre 1997 és 2006 között.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 1 0 .

fejlődését. Az épülethez köcsögfa, faragókamra, boronás méhes, cséplőpajta, kispajta, istálló és egy ide telepített boronafalú présház is tartozik. Az épület lakrésze egy nyitott verandából, egy keskeny folyosóból, a folyosóról nyíló kemencével ellátott, mászókéményes

véltári források és térképek segítségével. Itt olyan csemegékre is bukkanhatnak, mint Könye János hodosi magyar szabólegény vándorkönyve, vagy a reformátusok és evangélikusok otthonait díszítő Luther Márton- és Kossuth Lajos-ábrázolások. A történelmi dokumentumokat egyebek között egy szarkofág formájú ácsolt láda, egy tölgyfa kásaőrlő és egy mesterjegyes bárd illusztrálja. Az elülső szoba falain a hodosi Könye család archív fotóinak, irat- és magyar könyvészeti hagyatékának válogatott darabjait láthatjuk. A család egyik tagja, Könye Lajos a

Kapornak községtáblája az 1941 és 1945 közötti időszakból (Kapornaki gyűjtemény. GML archívuma K.97.37.)

tájház részét képezné. A lakóház hátulsó szobájában Hodosról, Ka­por­ nakról és Do­m a­f öldéről való tárgyak sorakoznak. A veleméri fazekasok munkái, a vétyemi üveghuta termékei, egy zöldmázas táblás kályha, Dávid Judit 1856-ból való menyasszonyi ládája. Értékes, míves lenyomatai a múltnak, amelyek megállásra és elmélkedésre késztetik az idelátogatót az egykori mesterek lelkivilágáról és tudásáról. A ház és az udvar egyes tartozékait sorra véve hiteles képet kaphatunk egy őrségi nagygazdacsalád 20. század eleji mindennapjairól. A dolgos élet fontos részét képezték a nagymama szövőszékén készült halottas lepedő, a pajtában található mezőgazdasági eszközök, a faragókamrában egymás mellett sorakozó szerszámok, a boronafalú méhesben a zsúpszalmából fonott kasok, a hűst és bort adó lugas, a pincében csordogáló körtepálinka illata és zamata. A Skerlák-házban található páratlanul gazdag néprajzi és helytörténeti gyűjtemény követőkért kiált!

11


Info november 11. péntek Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Idegen a városban, – dok. film, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 16:00 Szlovének Olaszországban, 16:30 Babilon.tv, 17:00 Hírek, 17:20 Különleges ajánlat, 17:55 Kertészkedők, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 20:00 Egészségünkre!, 22:00 Visszhangok, 23:00 Éjféli klub, 0:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:45 Gyerekműsor, 10:50 Jó reggelt, ism., 14:25 A hírnök, Európai magazin, ism., 15:25 A nyolcadik nap, Firma.tv, ism., 16:30 Hidak, ism., 17:00 Tengermelléki mozaik, 17:30 Sze18:05 Circom regional retem a futballt, ism., 18:05 Circom regional, 18:30 Fekete-fehér idők, 18:45 Érdekel a könyv, 19:05 Videó-fal, 20:00 Énekelni az életért – osztrák dok. műsor, 20:50 Hirdetők – am. sorozat, 21:40 Az alagút – játékfilm, 23:05 Miss World 2011, ism. 0:55 Videó-fal, ism.

Magyar Tévé 5:25–9:00Nap-kelte, 9:002:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 JudRom – dok. film, 13:25 Esély, 13:55 Kő, papír, olló, 14:25 Natúra, 14:55 Lássuk Indonéziát – magyar sorozat, 15:10 Angyali érintés – am. sorozat, 15:55 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 16:35 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Poén Péntek, 22:05 Az Este, 22:40 Családom és egyéb emberfajták – am. sorozat, 23:05 A hivatal – angol sorozat,23:40 Két szív – koncert, 0:45 Ismétlések.

RTL Klub 7:45 Reggeli, 8:25 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 9:25 Második esély – am. sorozat, 12:10 Asztro Show, 13:10 A szív útjai – török sorozat, 15:10 Második esély – am. sorozat, 16:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 Való Világ, 22:10 A halál a ragadozó ellen – am. film, 0:05 Reflektor, 0:20 Törzsutas, 1:45 Autómánia.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:00 Szegény embert az Amish húzza – am. film, 13:10 Eva Luna – am. sorozat, 14:10 EZO.TV, 15:10 Rex felügyelő – német sorozat, 16:10 Második élet – am. sorozat, 17:15 Update Konyha, 17:20 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 ÖsszeEsküvők, 20:35 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 11:00 Szegény embert 21:20 ÖsszeEsküvők az Amish húzza – valóságshow, 23:10 Aktív, 23:40 Esküdj!, 0:15 Tények este, 0:50 EZO.TV, 1:50 Hősök – am. sorozat 2:40 Murphy törvénye – am. film.

Duna Tévé 5:15–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 14:10 Törvény által védve – magyar sorozat, 14:40 Pannonia 3 keréken – magyar sorozat, 15:10 Lyukasóra, 15:40 Szerelmes földrajz, 16:15 Ízőrzők, 16:45 II. János Pál pápa – Félelem nélkül – francia film, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 MacGyver – am. sorozat, 20:30 Végjáték – kanadai sorozat, 21:15 Hírek, 21:30 De Luca felügyelő – olasz sorozat, 23:25 Dunasport, 23:30 A raszta vallás, avagy Bob Marley misztikája – argentin dok. film, 0:15 Koncert az A38 hajón, 1:15 Ismétlések.

november 12. szombat Szlovén Tévé 6:10 Visszhangok, 7:00 Gyerekműsor, 10:45 Éjféli klub, ism., 12:00 A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:25 Zenés emlékek Boris Kopitarral, ism., 14:30 Fekete lovak – szerb film, 16:05 Állatokról, emberekről, 16:25 A kertben, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat délután, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 14:30 Fekete lovak 19:00 Híradó, 20:00 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 20:30 Tartsd meg magadnak – angol film, 22:15 A pillantás csábítása, 22:40 Hírek, 23:15 Huzatos terület: Róma, 23:25 Az anarchia fiai – am. sorozat, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:50 Az időn át, 9:00 Szlovénia nézetei, ism., 10:20 Különleges kínálat, 10:45 Tengermelléki mozaik, ism., 11:15 Szlovének Olaszországban, Circom regional, ism., 12:45 Érdekel a könyv, ism., 13:15 Sportkihívás, ism., 13:55 Forma–1, Abu Dhabi Nagydíj, időmérő edzés, 15:05 A londoni körhinta, 15:55 Velenje: Rudar – Maribor, labdarúgó-mérkőzés, 17:55 Sportmagazin, 18:20 Vezetőiskola – angol film, 20:00 A bécsi filharmonikusok és Gergijev Valerij koncertje, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 21:55 Videó-fal, 22:40 33/45, zenés szombat éjszaka, 0:10 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:30–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Múlt kor, 12:35 Zöld tea, 13:05 HungarIQ, 13:35 Natúra, 14:00 Erdőjárók, 14:30 Valaki – portréfilm, 15:00 A természet csodái – angol sorozat, 15:55 Rudi malac újra száguld – német film, 17:35 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:15 Hallgass velem – am. film, 21:55 Egy szoknya, egy nadrág – magyar film, 23:35 Esély a lángok közt – jótékonysági koncert, 0:25 Sporthírek, 0:35 Koncert az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:30 Asztro Show, 11:35 Házon kívül, 12:05 Autómánia, 12:40 Törzsutas, 13:10 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 13:40 Forma–1, Abu Dhabi Nagydíj, időmérő edzés, 15:25 Míg a halál el nem választ – am. film, 15:50 Döglött akták – am. sorozat, 16:50 Jackie, a jó fiú, – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 X-Faktor, 22:00 ValóVilág, 23:05 Bérgyilkosok kézikönyve – am. film, 0:55 Egy call girl titkos naplója – angol sorozat, 1:25 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 10:25 Egyik kutya, másik eb! – magazin, 10:50 Bajnokok Ligája-magazin, 11:20 Babavilág, 11:50 Tűsarok, 12:20 9 hónap – magazin, 12:55 Gyilkos számok – am. sorozat, 13:50 Autóguru, 14:20 Xéna – am. sorozat, 15:20 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:20 13-as raktár – angol sorozat, 17:25 Hawaii Five-O – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:00 Magellán, 19:35 Valami Amerika – magyar film, 22:00 A gyűjtő – am. film, 0:15 Kincsvadászok – kanadai film, 1:55 EZO.TV, 2:55 Kalandjárat.

Duna Tévé 7:10 Gyerekeknek, 12:00 Híradó, 12:15 Nyelvőrző, 12:45 Vannak vidékek – magyar sorozat, 13:15 Felfedező úton a Robinson család – új-zélandi sorozat, 14:15 Törzsasztal, 15:10 Talpalatnyi zöld – magazin, 15:40 Veszélyben, 16:10 Magas Sierra – am. film, 18:00 Híradó, 18:30 Pannonia 3 keréken – dok. sorozat, 19:00 Mért nem marad reggelire? – színházi előadás, 21:30 A csendes amerikai – am. film, 23:10 Dunasport, 23:25 Elég a sötétből – olasz film, 1:05 A lovak festője – magyar film, 1:55 Kisenciklopédia.

november 13. vasárnap Szlovén Tévé

november 14. hétfő Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:50 Hallgassunk a csöndre, 11:20 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:20 Egészségünkre!, 15:15 Első és második, 15:35 Szlovén magazin, 16:00 A horizonton túl – ausztrál dok. sorozat, 17:00 Hírek, 17:15 Találd ki, hogy ki jön vacsorára?, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 A küldetés: Eurovízió, 21:40 Interjú , 22:30 Hírek, 23:00 Ars 360, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:30 Az időn át, 9:40 Glóbusz, ism., 10:25 Szlovénia összhangjai, 11:00 Charlotte és Henry kalandjai – ausztrál rajzfilm, 12:25 Turbulencia, Az egyetem, ism., 13:30 Forma–1, Abu Dhabi Nagydíj, 16:00 Szeretem a futballt, 16:30 Bern: Műkorcsolya-Eb, 17:25 Ljubljana: Krim Mercator – Larvik, kézilabda-mérkőzés, nők, 19:00 Sportmagazin, 19:50 Lottó, 20:00 A kis nagyvilág – angol sorozat, 20:50 Parasztbiblia, 21:20 Fogyasztói templomok – kanadai dok. műsor, 22:35 Kisfilm, 23:30 Forma–1, ism.

Magyar Tévé 6:55 Ma reggel, 9:05 Így szól az Úr!, 9:10 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:05 Zegzugos történetek, 12:35 Anno, 13:05 Winston Churchill – am. dok. film, 14:10 Balázs Fecó 60 éves, 14:40 Elsietett házasság – magyar film, 16:00 Telesport, 16:30 Apócák a pác13:05 Winston Churchill ban – angol film, 18:05 Déltenger kincse – ausztrál sorozat, 18:55 A Lényeg, 19:30 Híradó este, 20:15 Magyarország, szeretlek!, 21:30 A zsaruk becsülete – am. film, 23:40 Apocalypto – am. film, 1:50 Sporthírek, 2:00 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:00 Trendmánia, 10:35 Teleshop, 11:35 Theodora Vízilabda Magyar Kupa, 12:40 Robin Hood – angol sorozat, 13:15 Magyar autósport-magazin, 13:35 Forma–1, Abu Dhabi Nagydíj, 16:10 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 16:35 Mindent bele, fiúk – olasz film, 18:30 Híradó, 19:00 ValóVilág, 21:25 Heti hetes, 22:45 Sziriana – am. film, 1:10 Portré 1:45 Egy call girl titkos naplója – angol sorozat.

TV2 6:45 TV2-matiné, 11:10 Stahl konyhája, 11:40 Kalandjárat, 12:10 Borkultusz, 12:40 Talpig nő, 13:00 Több mint TestŐr, 13:40 Simlis Jack, a karibi szuperkém – am. sorozat, 14:05 ÖsszeEsküvők, 15:10 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:05 Valami Amerika – magyar film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 A múmia – am. film, 22:30 Frizbi Hajdú Péterrel, 23:30 TotalCar, 0:00 Célkeresztben – am. sorozat, 0:50 Sivatagi álom – francia film, 3:00 EZO.TV, 3:30 Napló.

Duna Tévé 6:05 Gyerekeknek, 12:00 Híradó, 12:15 Élő népzene, 12:45 Hazajáró, 13:15 Rosszcsont kalandjai – am. sorozat, 14:15 Csellengők, 14:45 Törvény által védve – magazinműsor, 15:15 Utókor – dok. sorozat, 15:45 Múltidéző, 16:15 Rákóczi nótája – magyar 22:40 Élet a Marson film, 18:00 Híradó, 18:30 Heti Hírmondó, 19:00 Önök kérték!, 20:00 Mága Show, 21:30 Klubszoba, 22:25 Dunasport, 22:40 Élet a Marson – angol sorozat, 23:35 Luther – angol sorozat, 0:25 Trans-Formation – Véda kertje – magyar koncertfilm, 1:25 Ismétlések.

6:25 Villanás, 6:35 A hét tükre, ism., 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Szlovén magazin, 13:55 Idegenforgalmi műsor, 14:20 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Első és második, ism., 16:05 Interjú, ism., 17:00 Hírek, 17:30 Lelki villanás, 17:45 Kilátás a…, 17:55 Kertészkedők, 18:30 Rajzfilm, 18:55 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio City, 22:00 Visszhangok, 23:00 Írások, 23:30 Zenés est, 1:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 11:15 Jó reggelt, 14:00 Videó-fal, 14:50 Énekelni az életért – osztrák dok. műsor, 15:45 Szombat délután, ism., 16:55 A családom – angol sorozat, 17:20 Ars 360, 17:50 Jó napot, Koroška!, ism., 18:20 Firma.tv, 19:00 Pokoli választás, 19:50 A 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:00 Charlotte 20:00 Charlotte Corday – francia film, 21:35 Sosztakovics közelről Corday – német portréfilm, 22:35 Pánik az irányítótoronyban – am. film, 0:05 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 14:00 Társbérletben a tárgyakkal, 14:30 Budapest természeti értékei, 14:55 Lássuk Indonéziát! – magyar dok. sorozat, 15:10 Angyali érintés – am. sorozat, 16:00 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 16:45 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Kékfény, 21:10 Hacktion – magyar sorozat, 22:00 Az Este, 22:35 Átok 2 – magyar film, 23:05 Aranymetszés, 0:00 HungarIQ, 0:40 Ismétlések.

RTL Klub 6:45 Reggeli, 8:25 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 12:10 Asztro Show, 13:10 A szív útjai – török sorozat, 14:15 A virginiai férfi – am. film, 16:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 ValóVilág, 22:10 Showder Klub, 23:10 Minden, amit mindig is tudni akartál a pókerről, 23:50 Reflektor, 0:05 Odaát – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:15 Ki hitte volna? – olasz film, 13:10 Eva Luna – am. sorozat, 14:10 EZO.TV, 15:10 Rex felügyelő – német sorozat, 16:10 Második élet, 17:15 Update Konyha, 17:20 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 11:15 Ki hitte ÖsszeEsküvők, 20:35 Jóban volna? Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Aktív, 21:20 NCIS – am. sorozat, 22:20 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:20 Aktív Extra, 23:50 Esküdj! – show, 0:25 Tények este, 1:00 EZO.TV, 1:35 Orvgyilkosság – am. film, 3:00 Magellán.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 14:15 Heti Hírmondó, 14:45 Csellengők, 15:15 Klubszoba, 16:15 Híres zeneszerzők nyomában – francia sorozat, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 MacGyver – am. sorozat, 20:30 A férfi a legjobb orvosság – német sorozat, 21:15 Hírek, 21:30 Gyökerek – am. sorozat, 23:00 Dunasport, 23:10 Sportaréna, 0:05 Kosáry Domonkos olvasónaplója – magyar dok. sorozat, 0:55 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 1 0 .


Info november 15. kedd

november 16. szerda

Szlovén Tévé 6:20 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Első és második, Írások, ism., 13:00 Hírek, 13:35 Studio City, Babilon.tv, 20:00 Választások 2011: ism., 15:00 Hírek, Szembesítés 15:10 Hidak: Kanapé, 15:40 Érdekel a könyv, 16:00 Jelek – dok. film, 17:00 Hírek, 17:25 Tudományos műsor, 17:40 Állatokról, emberekről, 17:55 Kertészkedők, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Választások 2011: Szembesítés, 22:00 Visszhangok, 23:00 Glóbusz, 23:30 Churchill és Lengyelország elárulása – német dok. műsor, 0:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:20 Jó reggelt, ism., 13:05 Pokoli választás, 13:55 Aranyfüst, ism., 14:25 Zenés emlékek Boris Kopitarral, ism., 15:20 Hallgassunk a csendre, 15:50 A pillantás csábítása, ism., 16:15 A kertben, ism., 16:40 Hidak: Kanapé, 17:15 A hírnök, 17:45 Ljubljana: Szlovénia – USA, labdarúgó-mérkőzés, 20:15 Az Astro sorsolása, 20:25 Novo mesto: Krka – Lietuvos Rytas, kosárlabda-mérkőzés, 22:20 Pearsonéknál II. – am. sorozat, 22:45 Akvárium – angol film, 0:45 Brane Rončel a színfalak mögött, 2:15 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:25–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 14:00 Álmok mai álmodói – tudós fiatalok, 14:30 Csavargások Afrikában dr. Livingstone ürügyén, 15:10 Angyali érintés – am. sorozat, 16:00 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 16:45 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 A Kennedy család – kanadai sorozat, 21:00 DTK, 22:10 Az Este, 22:45 Tudorok – ír sorozat, 23:45 A rejtélyes XX. század, 0:15 Esély, 0:50 Ismétlések.

RTL Klub 6:45 Reggeli, 8:25 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 8:25 Második esély – argentin sorozat, 12:10 Asztro Show, 13:10 A szív útjai – török sorozat, 14:20 A Little Richard sztori – am. film, 16:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 ValóVilág, 22:10 Házon kívül – magazin, 22:40 XXI. század, 23:20 Reflektor, 23:35 Családi bűnök – am. film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:15 Ki hitte volna? – olasz film, 13:10 Eva Luna – am. film, 14:10 EZO.TV, 15:10 Rex felügyelő – német sorozat, 16:10 Második élet – am. sorozat, 17:15 Update Konyha, 17:20 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 ÖsszeEsküvők, 20:35 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 S.W.A.T. – am. film, 23:40 Aktív Extra, 0:10 Esküdj!, 0:45 Tények este, 1:20 EZO.TV, 1:55 Történetek az elveszett birodalomból – magyar film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 14:15 Napok, évek, századok, 14:45 Határtalanul magyar, 15:15 Sportaréna, 16:15 Divathét, 16:40 A kézműves, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 MacGyver – am. sorozat, 20:30 Mad Men – Reklámőrültek – am. sorozat, 21:15 Hírek, 21:30 A lány a tét – am. film, 23:15 Dunasport, 23:25 Kosáry Domokos olvasónaplója – dok. sorozat, 0:05 Koncert Bende Zsolt tiszteletére, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Janez Hacin portréja, 13:00 Hírek, 13:30 A Hét, ism., 14:20 Lelki villanás, 14:35 Fekete-fehér idők, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Tudományos műsor, Állatokról, emberekről, ism., 16:20 Glóbusz, ism., 17:00 Hírek, 17:25 Turbulencia, 17:55 Kertészkedők, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Az illuzionista – am. film, 22:00 Visszhangok, 23:00 Helyes ötlet! 23:30 Turbulencia, ism., 0:05 Végzetes baleset – am. sorozat, 1:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:35 Jó reggelt, ism., 13:20 Videó-fal, 14:10 A horizonton túl, ism., 15:00 Találd ki, hogy ki jön vacsorára?, ism., 16:20 Hidak, 16:55 Szentpétervár: St. Peterburg – Cimos Koper, kézilabda-mérkőzés, 18:35 City folk, 19:00 Videó-fal, 19:50 Lottó, 20:00 A londoni körhinta, 20:30 Sportkihívás, 21:00 Ljubljana: Krim Mercator – Larvik, kézilabda-mérkőzés, ism., 22:15 Aranyfüst, 22:45 Jazz, 23:30 Videó-fal.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 14:00 Tudástár 2011, 14:30 Válogatás az Országos Természetfilm-fesztivál filmjeiből, 14:55 Lássuk Indonéziát! – dok. 23:05 A gyereksztár-gyár sorozat, 15:10 Angyali érintés – am. sorozat, 16:00 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 16:45 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Párizsi helyszínelők – francia sorozat, 21:05 On the spot, 22:00 Az Este, 22:35 KorTárs, 23:05 A gyereksztár-gyár – am. dok. film, 0:00 Zegzugos történetek, 0:30 Ismétlések.

RTL Klub 6:45 Reggeli, 9:25 Második esély – am. sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Asztro Show, 13:10 A szív útjai – török sorozat, 14:15 Boldogító igen (vagy nem?) – am. film, 16:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 ValóVilág, 23:05 Vámpírnaplók – am. sorozat, 0:10 Reflektor, 0:25 Könnyen jött pénz – am. film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:10 Az Ezüst-tó kincse – német film, 13:10 Eva Luna – am. sorozat, 14:10 EZO.TV, 15:10 Rex felügyelő – német sorozat, 16:10 Második élet, 17:15 Update Konyha, 17:20 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 ÖsszeEsküvők, 20:35 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Dr. House – am. sorozat, 22:20 Szellemekkel suttogó – am. sorozat, 23:20 Aktív Extra, 23:50 Esküdj!, 0:25 Tények este, 1:00 EZO.TV, 1:35 A csodatevő – angol film, 3:10 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 14:10 Utókor, 14:40 Törzsasztal, 15:40 Önök kérték!, 16:35 Floyd Olaszországban – angol sorozat, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 MacGyver – am. sorozat, 20:30 Kis Dorrit 21:30 Randi az – angol sorozat, 21:20 Híradó, 21:30 Randi az oltárnál – am. film, oltárnál 23:00 Dunasport, 23:05 Kosáry Domokos olvasónaplója – magyar dok. sorozat, 23:50 10. Lamantin Jazz Fesztivál, 0:50 Ismétlések.

november 17. csütörtök Szlovén Tévé 6:20 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:10 A szlovén vízkör, 12:35 Tudományos műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Dosszié, 14:25 Parasztbiblia – dok. műsor, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Súlypont, 15:45 Turbulencia, 16:15 Helyes ötlet! 17:00 Hírek, 17:25 Babilon.tv, 17:55 Kertészkedők, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Választások 2011: Szembesítés, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:00 A nyolcadik nap, 23:30 Azok a szép évek – dok. film, 0:25 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terepjáró, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 1 0 .

November 10-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 10:20 Jó reggelt, 11:50 Videó-fal, 12:40 Küldetés: Eurovízió, ism., 14:15 Szlovénia összhangjai, 14:50 Választások 2011: Szembesítés, 16:40 Hidak: Súlypont, ism., 17:10 Kingdom – angol sorozat, 18:00 Európai magazin, 18:30 Az egyetem, 19:00 A lóhere, 19:50 Lóhere, 20:00 17:10 Kingdom A nyolcadik nap – játékfilm, 21:50 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 22:40 Gregor Gently: Az éjszaka áldozata – angol sorozat, ism., 0:15 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 13:30 Alpok–Duna–Adria, 14:00 TED – műszaki műsor, 14:25 Természetfilmesek és egyéb állatfajták, 14:55 Lássuk Indonéziát! – magyar dok. sorozat, 15:05 Angyali érintés – am. sorozat, 15:55 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 16:45 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Szóbeszéd – am. film, 22:00 Az Este, 22:35 Valaki – portréfilm, 23:05 Múlt-kor, 23:35 Angi jelenti – Bunkerek, 0:05 Zöld tea, 0:30 Ismétlések.

RTL Klub 6:45 Reggeli, 9:25 Második esély – am. sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Asztro Show, 13:10 A szív útjai – török sorozat, 14:15 Robert Kennedy – am. film, 16:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 ValóVilág, 22:10 Dr. Csont – am. sorozat, 23:15 Kemény zsaruk – am. sorozat, 0:15 Reflektor, 0:30 Infománia.

Vendégem: Császár Ilona (ismétlés: csütörtökön 16.40-kor a Szlovén TV II. csatornáján) November 11-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Hidak: benne riport az idény első vadászatáról (ismétlés: pénteken 16.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) November 15-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 10:50 Sabrina – am. film, 13:10 Eva Luna – am. sorozat, 14:10 EZO.TV, 15:10 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:10 Második élet – am. sorozat, 17:15 Update Konyha, 17:20 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 21:20 Üvegtigris ÖsszeEsküvők, 20:35 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Üvegtigris – magyar film, 23:35 Aktív Extra, 0:05 Esküdj!, 0:40 Tények este, 1:15 EZO.TV, 1:50 A blogger – am. sorozat.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 14:10 Egészség+, 14:40 Veszélyben, 15:10 Munka-Társ, 15:40 Talpalatnyi zöld, 16:10 Az erdélyi szász kultúra nyomában – magyar dok. sorozat, 16:50 Virágzó Magyarország, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 MacGyver – am. sorozat, 20:30 Angyalbőrben – magyar sorozat, 21:25 Híradó, 21:30 Kútfejek – magyar film, 23:15 Dunasport, 23:20 Puskás Ferenc – Egy legenda életre kel – portréfilm, 0:10 Puccini: Bohémélet, 1:15 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Kanapé: ifjúsági műsor – benne divat, az új őrület, vagyis a zumba, a WTFunk együttes és persze Gusztáv (ismétlés: kedden 16.40-kor a Szlovén TV II. csatornáján) November 16-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne ismét jelentkezik az Iskolapad című rovat (ismétlés: szerdán 16.20-kor a Szlovén TV II. csatornáján) November 17-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Súlypont: a magyar nemzetiségi országgyűlési képviselőjelöltek szembesítése (ismétlés: csütörtökön 16.45-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info gyertyafény Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2011. november 8-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Tehergépkocsi-vezető nemzetközi forgalomban Petty Transport d.o.o., Gornja Bistrica 116 C., Črenšovci (5 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, angol, horvát és német alap nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2011. december 1.) Tehergépkocsi-vezető Petty Transport d.o.o., Gornja Bistrica 116 C., Črenšovci (2 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, angol, horvát és német alap nyelvtudás, bruttó havi bér: 750 euró, jelentkezési határidő: 2011. december 12.) Asztalos Mizarstvo Horvat Kristijan s.p., Vasút utca 4., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, , jelentkezési határidő: 2011. november 14.) Pincér Dan-gradnje d.o.o., Hármasmalom 27. I., Lendva (3 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, magyar nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2011. november 16.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

Javaslattételi felhívás a magyar nemzetiségi kulturális nívódíjak odaítélésére A 2012. évben a Magyar Kultúra Napja (január 22.) alkalmából kerülnek kiosztásra a muravidéki magyar kulturális nívódíjak. A szabályzat értelmében a művelődés terén végzett kimagasló tevékenységért, jelentős eredményekért összesen három díj osztható ki az egyének és a csoportok között. A három díj közül az egyik egy 15 és 25 év közötti fiatalnak vagy ilyen korosztályú csoportnak ítélhető oda. Évente két különdíj is kiosztható. A kulturális nívódíjak odaítélésére vonatkozó írásos javaslataikat a művelődési egyesületek, a nemzetiségi kultúrában közreműködő egyének, valamint a nemzetiségi szervezetek és intézetek legkésőbb 2011. december 9-ig juttathatják el a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet címére (9220 Lendva, Fő utca 32.). A döntés az MNMI Tanácsának hatáskörébe tartozik. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Szakszolgálata

14

2011. november 10-e és 16-a között

Lendvai Plébánia November 11-én, pénteken 18.00 órakor a plébániatemplomban emlékmise bemutatására kerül sor az elhunytakért. Egy papírlapocskára olvashatóan írják rá azon halottaik nevét, akikről ennél a szentmisénél meg szeretnének emlékezni, és akikért egyben imádkozni szeretnének. A lapocskát a szentmise előtt tegyék a Kereszt-oltárnál kihelyezett kosárkába. Az így figyelmünkbe ajánlott neveket minden pénteken felolvassuk a szentmise alatt. Egyben ez alkalomból szentmisére is lehet adományozni. November 13-a évközi 33. vasárnap, egyben fatimai emléknap. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Petesházán és Gyertyánosban 11.00 órakor. Délután 16.30-kor imaórával kezdődik az emlékezés a fatimai jelenésekre. A busz a megszokott módon közlekedik, 15.00 órakor indul Kótból. Szombaton szentmise Pincén 16.00 és Völgyifaluban 17.00 órakor, Lendván 18.00 órakor a családok szentmiséje. November 16-án, szerdán 19.00 órakor találkozó az 1., 2. és 3. osztályos tanulók szüleivel.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor lesznek, kivéve szerdán, amikor a szentmisére reggel 7.30-kor kerül sor. Vasárnap Dobronakon szentmise 8.00 és 10.00 órakor lesz.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Református Egyház November 13-án 10.00-kor istentisztelet lesz Szentlászlón. A Magyar Bibliatársulat szolgálata elmarad.

névnapsoroló November 11-től 17-ig Péntek – Márton Szombat – Jónás Vasárnap – Szilvia Hétfő – Aliz Kedd – Albert Szerda – Ödön Csütörtök – Gergő

MEGHÍVJUK ÖNÖKET

a Márton-napi rendezvényünkre,

amely DOBRONAKON 2011. 11. 11-ÉN, PÉNTEKEN 11.11 ÓRAI KEZDETTEL LESZ A DOBRONOKI GYÖRGY-HÁZ UDVARÁN. - A Dobronaki Turista Egyesület csoportjának a borkeresztelője - A Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola és a Dobronaki Óvoda kultúrműsora - Naca és Mári - Műhelymunkák a néphagyományok megőrzése témában Ebből az alkalomból természetesen nem hagyhatjuk ki borászaink újborainak megkóstolását, de kenyeret is pirítunk és egyéb más finomságokat is felszolgálunk. A névnapot vagy születésnapot ünneplőket meglepetés várja… Várjuk Önöket! Idegenforgalmi Intézet, Turista Egyesület, Szőlő- és Bortermelők Egyesülete, Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola és Dobronaki Óvoda, Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, Dobronak Község

apróhirdetés •Eladó nagyon jó állapotban lévő, diófából készült, 180 cm hosszú és 75 cm széles asztal padokkal. Ára: megegyezés szerint. Érdeklődni: tel. 041-207-601. • Smaragdtuja termelői áron már 3 eurótól, különböző méretben kapható Zalalövőn (Nagyfernekági út 31.), a határtól 25 kilométerre. Érdek-

lődni a 0036/30-28-13-010 vagy a 0036/30-25-67-744 telefonszámokon lehet a hét minden napján. • 4 éves – régi magyar fajtájú – körtefa-csemeték, 2 méter magasak eladók. Betegségekkel szemben ellenállóak, szépen kifejlettek. Érdeklődni: tel. 031378-642.

Gyalogtúra a függőség ellen A Lendvai Rendőrállomás, a Lendvai Hegymászó Egyesület és a Közlekedési Megelőzési és Nevelő Körzeti Szervezet november 19-én 10 órai kezdettel a Zala György térről induló gyalogtúrát szervez a függőség ellen. Mint minden évben, a túra kezdetén a résztvevők megemlékeznek a közlekedési balesetek áldozatairól, s ennek tiszteletére mécseseket gyújtanak. A túra a Lendva- és a Hosszúfalu-hegyen zajlik, a Cuk Borozóban tea várja a résztvevőket, a túra pedig a kétnyelvű általános iskolában fejeződik be. A gyalogtúrát minden időjárási körülmény között megtartják a szervezők. A részvétel ingyenes!

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 1 0 .


Info KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Felhívás A választójogi nyilvántartásról szóló törvény 21. szakasza (SzK H.l. 2007. évi 1. sz.) értelmében a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Választói Névjegyzéket Előkészítő Bizottsága értesíti a nemzetiségileg vegyesen lakott területen és a nemzetiségileg vegyesen lakott területen kívül élő magyar nemzetiségű polgárokat, hogy 2011. november 10-től az illetékes Közigazgatási Hivataloknál nyilvánosan megtekinthetik a magyar nemzetiségi választók névjegyzékét. Szeretnénk felhívni minden kedves választópolgárt, hogy a kifüggesztett névjegyzéket tekintse át. Amennyiben valamilyen oknál fogva nem szerepelnek a névjegyzéken, 2011. november 19-ig felkerülhetnek a listára és így élhetnek választói jogukkal. Feliratkozáshoz igénylőlapokat a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség székházában (Lendva, Fő utca 124.), illetve az illetékes Közigazgatási Hivatalban lehet igényelni, telefonon pedig a 02/575-14-49-es számon adunk bővebb információkat. Külön felkérjük azon választópolgárokat, akik a legutóbbi választások óta töltötték be 18. életévüket és szavazni kívánnak az országgyűlési jelöltekre is, hogy a fent említett helyen és időpontban feliratkozhatnak a névjegyzékre. A közigazgatási egységekben jelentkezhetnek azok is, akik nevet vagy lakcímet változtattak, illetve fel szeretnének kerülni a nemzetiségi választói névjegyzékre vagy le szeretnének kerülni róla. Közreműködésüket előre is köszönjük. a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Választási Névjegyzéket Előkészítő Bizottsága

Legyen Ön is az előfizetőnk!

időjárás A hét végére száraz, hideg idő várható.

Hálás szívvel megköszönjük mindazok őszinte együttérzését, akik mély fájdalmunkban személyesen, vagy bármi más módon osztoztak, részvétüket kifejezték, s szeretett halottunk,

„Istenke, vedd térdedre édesanyámat, ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt, ki adtál életet, adj neki most álmot, és mivel ígértél, szavadat kell állnod, mert ő mindig hitt és sose kételkedett, szájára suttogva vette a nevedet.”

Kovács Mária (1920–2011)

temetésén részt vettek, szentmisére vagy a templom részére adakoztak és sírjára a kegyelet virágait, gyertyáit elhelyezték. Külön köszönet a muraszombati kórház sebészeti osztályának, hogy utolsó óráiban odaadóan ápolták. Köszönjük Štihec Simon plébános úrnak a megható gyászszertartást, a göntérházi énekeseknek és imádkozóknak a szívhez szóló gyászénekeket és imákat. Völgyifalu, Petesháza, Radamos, 2011. október 25-én

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS „Amíg éltél, szerettünk, amíg élünk, el nem felejtünk.” Fájó szívvel mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, keresztgyerekeknek, komáknak, szomszédoknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, akik drága halottunk,

Bacsi Erzsébet, szül. Király (1932–2011)

temetésén részt vettek, virág-, gyertya- és egyéb adományukkal, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönet Štihec Simon, Šantak Tomislav és Marton István plébános uraknak a gyászszertartásért, a dobronaki és a zsitkóci énekkarnak a megható gyászénekekért és a zsitkóci imádkozóasszonyoknak az elmondott imákért. Külön köszönet unokájának, Mitjának és Bacsi Jasnának a búcsúbeszédért, Kepe Hebar Julianna kezelőorvosnak a segítségért, dr. Kepe Lajosnak és a muraszombati kórház ápolási osztálya dolgozóinak a gondozásért, valamint a Komunala vállalatnak a szolgáltatásért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Zsitkóc, 2011. október 31-én Mama, nagyon fogsz hiányozni!

A gyászoló család

13 unokád és 7 dédunokád

figyelmükbe •November 11., péntek 18.00 óra, •Lendvai Zsinagóga •A lendvai Lions Klub által meghirdetett Békeplakát 2011 című képzőművészeti pályázatra érkezett alkotások kiállításának megnyitója. •November 17., csütörtök 18.00 óra, •Lendvai Könyvtár •Irodalmi találkozó Pau­ šič Olga írónővel, illetve új könyveinek bemutatója. N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 1 0 .

15


Info

Humor

Humor

Horoszkóp

A parancsnok utasítja két rendőrét, hogy mérjék meg az udvaron álló oszlop magasságát. A rendőrök kimennek és tanakodnak. Az éppen arra sétáló társuk megszólal – Azt tanácsolom, fiúk, hogy döntsétek le, és úgy próbáljátok megmérni! – Ugyan már, te mafla, nekünk a magassága kell, nem a hossza.

A házaspár lefekvéshez készülődik. Az asszony panaszkodva: – Korábban mindig fogtad a kezem... A férj kinyúl és megfogja. – Aztán mindig megcsókoltál... A férfi megcsókolja. – Aztán beleharaptál a nyakamba. A férj fölkel. – Hová mész? – kérdezi az asszony. – A fürdőszobába a fogamért... Egy kis panzióból reggel kijelentkezik egy vendég. A recepciós érdeklődik: – Hogy érezte magát nálunk? – Szörnyen – feleli a férfi. – Az éjjel alig aludtam. 15 percenként arra riadtam, hogy valami dübörög. Nem sokkal ezután jön egy fiatal pár, őket is megszólítja az alkalmazott: – Jó reggelt! Remélem, sikerült kipihenni magukat nálunk! – Sajnos nem – feleli a fiatalember. – Valaki a szomszéd szobában olyan hangosan horkolt, hogy negyedóránként átkopogtunk a falon, hogy hagyja abba.

Egy kislány bemegy a kisállat-kereskedésbe: – Csókolom! Tessék mondani, törpenyuszi van? – Persze, van itt több is – mutatja az eladó. – Mondd csak, kedveském, melyiket szeretnéd? Ezt a fehér, lógó fülűt, vagy a fekete foltosat, vagy ezt az aranyos kis szürkét inkább? – Tökmindegy – feleli a kislány – A pitonom nem válogatós.

16

Kos Már. 21. – ápr. 20. Ne akarja mindenáron jónak mutatni magát, mert különben a partnere álszentnek fogja tartani. Bika Ápr. 21. – máj. 20 Valakinek a gyors észjárása felkelti érdeklődését, de ő sajnos egészen más területeken hasznosítja ezt.

2011. november 19., 19 óra Színház- és Hangversenyterem, Lendva

ŐSZI TALÁLKOZÓ MURASZOMBATBAN, melyre szeretettel várja a Muraszombati Baráti Kör a településre bevándoroltakat, illetve az onnan elszármazottakat, a magyar kultúra tisztelőit. A program az egyesület hímzőasszonyainak munkáiból rendezett kiállítás megnyitójával kezdődik 2011. november 12-én, szombaton 14 órakor a Muraszombati Szapháry-várkastélyban. A kiállítás megtekintető november 12-én 19 óráig; november 13-án 13–18 óráig. A Muraszombati Baráti Kör és a Lendvai MNMI

kulcslyuk

Varga József, dobronaki „Mártonpüspök” Az ideális nő? • Családszerető és megbízható. Álomutazás? • A nagyvilág. Álomszakma? • Ami voltam, géplakatos. Ha sport, akkor... • Télen úszás, gyaloglás, nyáron motorozás. Ha lazítás, akkor... • Motorozás. Ha étel, akkor... • Borsós káposzta, káposztás tészta. Ha ital, akkor... • Saját borom, chardonnay, Vid-kúti víz. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Diós palacsinta és eperfagyi – hű, de finom… Kedvenc ruhadarab? • Fekete nadrág, fehér ing. Kedvenc író, könyv? • Göncz László: Olvadó jégcsapok. Mi a kedvenc rajzfilmje? • Ami az unokám kedvence éppen, most a Maja, a méhecske. Kabala, amulett? • Nincs.

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Ön kedveli a változatosságot és rengeteg dolgot kipróbál, mielőtt elkötelezné magát az egyik mellett. Rák Jún. 22. - júl. 22. Akkor érzi jól magát, ha az élete biztonságos keretek között zajlik, ezért minden változásnak ellenáll. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Nagy lépést tesz egy új terve megvalósítása felé. Nem is gondolta, hogy ez ennyire egyszerűen halad majd. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Csak akkor mer új dolgokat kipróbálni, ha meg van róla győződve, hogy képes helytállni bennük. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Barátai társaságában találja meg azt a fajta megnyugvást és érzelmi biztonságot, amely feltölti Önt. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Szerelmi életére most inkább a nyugalom jellemző, így más dolgokra jobban oda tud figyelni. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Különösen tisztán érzékeli, miről kell lemondania. Ezek a lemondások azonban most inkább erősítik. Bak Dec. 23. – jan. 20. Legyen kész a kompromis�szumokra. Valami miatt a partnere most sokkal ingerlékenyebb, mint máskor.

Hisz-e bármilyen természetfeletti erőben? • A sorsban. Legjobb tulajdonsága? • Könnyen illeszkedem másokhoz, a családhoz, a barátokhoz. Legrosszabb tulajdonsága? • A barátoktól kellene megkérdezni. Ha tehetné, a világban eltörölné... • … a nagy különbségeket a szegények és a gazdagok között.

Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Most némi merészséggel pótolhatja hiányzó tapasztalatait. Legyen nyugodtan rámenősebb, mint máskor. Halak Febr. 20. – már. 20. Néha elragadja a képzelete, és ilyenkor hajlamos rá, hogy kizárjon mindent, ami nem a kedvére való.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 1 0 .


Gazdaság Látogatás a völgyifalui Kaszás biogazdaságnál

„Lényeges előrelépés volt számunkra, csak pozitívan tudunk nyilatkozni a biogazdálkodásról” A Kaszás biogazdaság még 2007 során kezdte el az átállást a hagyományos gazdálkodásról az egyre inkább teret hódító biogazdálkodásra. A gazdaság keretében a szántóföldi termesztés mellett gyümölcstermesztéssel, szőlőtermesztéssel és borászattal is foglalkoznak. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Beszélgetőtársaim, Kaszás László, Kaszás Irén, illetve az egészet kezdeményező fiuk, Kaszás Mihály elmondása szerint a 2007ben elindított átállás után három évvel kapták meg a maribori egyetem égisze alatt működő intézet certifikátumát. Az ötlet az egyébként agrárszakember fiútól, Mihálytól származik, aki egyetemi tanulmányai során döntötte el, hogy csak természetbarát, biogazdálkodással hajlandó foglalkozni. Visszaemlékezése szerint anyja készségesen fogadta az ötletet, míg apja jóval szeptikusabban állt hozzá, műtrágya és a hagyományos növényvédő szerek nélkül ugyanis nem tudta elképzelni a gazdálkodást. Az ifjabb generáció akarata mégis érvényesült, belevágtak, és véleményük szerint jól döntöttek. Hat hektár szántóföldet művelnek, ezeken búzát, tönkölybúzát, hajdinát termesztenek, a föld pihentetésére pedig mindegyik negyedik évben fekete lóherét vetnek. Az említett kultúrák mellett kisebb területen vetnek kukoricát, tököt és burgonyát is. A gabonát a SVIT ökológiai malomban őröltetik Gornja Bistricén, az idei évben pedig sikerült elkészíteniük a különböző gabonákból készült lisztek tetszetős csomagolásait is. A termés zömét még mag formájában értékesítik, kisebb részét pedig feldolgozva árusítják. A szántóföldek mellett

szerint nagyjából fele termés várható, mint a hagyományos termesztésben, a drága műtrágyák, illetve növényvédő szerek mellőzése, illetve a viszonylag jónak mondható támogatá-

A Kaszás család és a nemrég készült csomagolásban a termékek. nagyjából egyhektárnyi területen foglalkoznak gyümölcstermesztéssel, a zömében magas törzsű almát, de mandulát, datolyaszilvát és kajszit is felvonultató fiatal ültetvényben még nem volt igazi termés, ez a következő években várható. Az eddig termett gyümölcsből azonban saját szükségletre már készültek különböző finomságok, a receptek már készen állnak, várják, hogy elindíthassák a feldolgozást. A jövő terveihez tartozik ezzel kapcsolatban egy kisebb szárító beszerzése, a szántóföldhöz kapcsolódóan pedig egy szintén kisebb malom és kemence építése. Gondolkoznak ugyanis azon is, hogy a finom hazai biolisztből igazi házi kenyeret, péksüteményt készítenek. A gazdasághoz tartozik megközelítően 30 ár szőlőültetvény is – erre az idén kapták meg a certifikátumot, mert hosszabb az átállási időszak –, így a zömében

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 1 0 .

olaszrizlingből, furmintból és sauvignonból az idén már hivatalosan is biobor készül. Mindhárom területen, a szántóföldön és az ültetvényekben is megfigyelésük

sok miatt azonban az ilyen termesztés – amellett, hogy jóval egészségesebb termékeket hoz létre – jobban megéri. A szántóföldön egyáltalán nem használnak

növényvédő szereket, a gyümölcsösben kén és az úgynevezett algoplazmin, míg a szőlőben ugyanez, esetleg egy alkalommal réz jöhet számításba. A műtrágya teljesen kizárt, a szerves trágya, a komposzt viszont engedélyezett. A család egyértelműen elégedetten nyilatkozik a biogazdálkodásról, eddig nem akadt gondjuk az értékesítéssel sem, igaz, csak most kezdenek elindulni a piacon. Bekapcsolódtak az úgynevezett partneri mezőgazdasági termelésbe, a muraszombati Egészség és Fejlődés Központja kezdeményezésére indított projektbe, amely által a parasztgazdaság szerződést ír alá a fogyasztóval, és heti rendszerességgel friss élelmiszerrel, termékkel látja el. Garantáltan friss áru, emellett 30 százalékkal olcsóbb, mivel ki vannak iktatva a közvetítők. A jelenlegi kínálat a www. ekokasas.si weblapon is megtekinthető.

T-F, Egészségügyi szolgáltatások,Tibor Füle, s.p. Kidrič utca 38., 9220 Lendva

ÖNKÖLTSÉGES SZAKORVOSI RENDELÉS a LIPA szállodában Lendván PROKTOLÓGIAI AMBULANCIA (Dr. Füle Tibor) UROLÓGIAI AMBULANCIA (Dr. Boštjan Šutar) ÉRSEBÉSZETI AMBULANCIA (Dr. Petra Hari) ORTOPÉD AMBULANCIA (Dr. Slavko Kramberger) Előjegyzés és bővebb információ a Lipa szállodában (tel.: 02/577 44 55) és a következő mobilszámon: 041-435-400 14 és 18 óra között.

17


Muravidék Pannon gasztronómiai élmények

A minőségi idegenforgalmi kínálat érdekében A több szlovéniai és magyarországi partner közösen megnyert uniós pályázata, a „Pannon gasztronómiai élmények” elsősorban a régió vendéglátósait célozza meg, de törekszik a mezőgazdasági termelők, feldolgozók felvilágosítására is, elsősorban a régió idegenforgalmi kínálatának javítása érdekében. A projekt keretében bemutatókat is tartanak, az egyiken mi is jelen voltunk. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A Kisipari Kamara muraszombati kirendeltsége, a Moravske Toplice-i Idegenforgalmi Központ, a „Diši po Prekmurju” szervezet, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Zalai Borút Egyesület, illetve a Pannon Helyi Termék szervezete közös projektjének célja az egybekötött és a minőségen alapuló turisztikai kínálat, az új, gasztronómiai és egyedi helyi termékek fejlesztése. Mindezt a régió vendéglátósainak továbbképzésével, a határon átnyúló régió közös idegenforgalmi termékeinek megalkotásával, illetve a közös, szervezett értékesítéssel szeretnék elérni. A

Goricskói sonka tőzegáfonyás tormával. megcélozzák a helyi mezőgazdasági termelőket, feldolgozókat, illetve a turisztikai értékesítőket is. Mindezen törekvések legfőbb célja a hagyományos, de mégis új gasztronómiai termékek kialakítása, amelyeket gasztronómiai bemutatók keretében mutattak, illetve mutat-

A négyfogásos vacsorát megelőzően a meghívott vendégeket hagyományos muravidéki vendéghívó invitálta, a személyzet újborral, pirított dödöllével várt

bennünket. A kellemesen berendezett étteremben a házigazdák köszöntője után máris következett az előétel, a goricskói sonka tőzegáfonyás tormával, amely mellé bemutatása után a Marof Pincészet kiváló fehér házasított borát kínálták fel. A „Beli križ” elnevezésű küvé maradt az asztalon a házi levestésztával és a leveles tésztából alkotott fedővel készített fácánleves mellett is. Ezután váltás történt a borok tekintetében, a Marof Pincészet szakembere ugyanis egy igen magas alkoholtartalmú, de ennek ellenére igen üde és frissnek tűnő sauvignont mutatott be a főételhez. A dióbélmártásos, hajdinakásás sertésszelet mellé a főszakács rókagombás árpagyöngyrizottót kínált fel. A felkínált bor és a főétel igazi összhangja után egy még inkább egymáshoz

illő, aszalt gyümölcsös, mézes joghurtfelfújt következett egy szintén kiváló Marof-borral, a válogatott, 250 Oe cukorfokkal szüretelt olaszrizlinggel. A kellemes és tényleg a célnak megfelelő, hagyományos, de mégis újszerű gasztronómiai élményt nyújtó vacsorát egy helyi egyetemistákból verbuvált, hagyományos népdalokat, népzenét előadó együttes, a Markova banda tarkította. A projekt bemutatóit az említett belatinci étterem mellett további hét muravidéki vendéglő szervezte meg, illetve fogja szervezni, a projektben pedig összesen 15 étterem vesz részt. Mindegyikük sajátosan összeállított menüvel várja a vendégeket, köztük például a lendvai Lovski dom vendéglő, a kapcai Malibu vagy a dobronaki Gostilna pri Lujzi.

Márton-napi vásár – Szombathely Vasárnap a vasi megyeszékhelyen, a Szombathelyi Skanzen területén megrendezett Márton-napi országos vásárra több százan látogattak el. A szép, kora őszinek mondható idő a vásárosoknak is kedvezett, sok szép téli kelmét, kucsmát, bundát és meleg holmit, valamint tejet, mézet, hús- és tejterméket vásárolhatott a közönség.

A hajdinakásás sertésszelet rókagombás árpagyöngyrizottóval. szervezett bemutatókon a régió legjobb éttermeinek, vendéglátóegységeinek együttműködésével a helyben készült specialitások mellett bemutatásra kerülnek az egyedi kulturális és természeti érdekességek is. Az említett célok elérése érdekében különböző műhelyeket szerveznek a vendéglátósoknak, de

18

nak be. Az említett bemutatók három nagyobb részre oszthatók. Ezek közül a „Tök varázsa”, illetve az „Őszi szüret” már megtörtént szeptember és október során, míg a „Pannon kincsek” rész bemutatói jelenleg folynak. Egy ilyen bemutatón a belatinci Tonček vendéglőben mi is jelen voltunk.

Autentikus környezetben folyt a vásár. Természetesen vasi és őrségi finomságokat, népi ételeket (dödölle, forralt bor), bor- és gyümölcskészítményeket, befőtteket, szörpöket és lekvárokat is lehetett a helyszínen kóstolni, illetve vásárolni. A szórakozni vágyók és a kultúra iránt érdeklődők sem jöttek hiába, hiszen a nagyszínpadon a kétnapos rendezvény alatt népi együttesek, néptánccsoportok váltogatták egymást. A Muravidékről a Muravidéki Nótázók csapata lépett színpadra. A rendezvényen a gasztronómiai és borkülönlegességeket a lendvai méhészek, Rudas Magda és Rozsmán István borász képviselték. -ce

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 1 0 .


Helló! A pályázatunkra beérkezett rajzok

Gavrič Žan, Gyertyánosi TI, 3. osztály

Tibaut Zsiga, Gyertyánosi TI, 3. osztály

Kedves Gyerekek! Köszöntünk benneteket újra, rögtön az őszi szünet után! Oldalatokon ma a dobronaki kis művészek alkotásait láthatjátok, a gyerekek képzelete szárnyalt, és egészen Afrikáig meg sem állt. Nézzétek csak, vannak itt elefántok, zsiráfok, majmok és kígyók! De két másik rajzunk is említést érdemel, amik pályázati felhívásunkra érkeztek a gyertyánosi iskolából. Egy-egy oroszláncsalád van a képeken, és természetesen jár értük az ígért ajándékcsomag, amit az alkotók szerkesztőségünkben vehetnek át. Gratulálunk!

Horvat Nika, 5 éves

Kralj Pia, 5 éves

Az elefánt Cipot Andrej, 5,5 éves

Az elefántok a ma élő legnagyobb szárazföldi emlősállatok, Afrikában és Ázsiában élnek. Az ormányosok családjának ma élő egyetlen faja, csupasz bőrű, patás lábú, növényevő állatok. Felső metszőfogaik agyarakká alakultak, melyeknek a súlya 100 kilogramm is lehet, a táplálék kiásására, mozgatására és harcra szolgálnak. Az elefántok sokáig élhetnek, akár 70 évig is, olykor még tovább. Vemhességük 21 hónapig tart. Az afrikai elefánt nagyobb, mint az ázsiai. Ma minden elefánt szigorúan védett, az elefántcsont-kereskedelem mégis kihalással fenyegeti őket. Tudtad-e? • A fehér elefánt Thaiföld szent állata. • Az elefántok 20 kilométerről megérzik az érett gyümölcs illatát. • India egyes részein a folyók medrében vörös iszap található. A környéken élő elefántok így rózsaszínben pompáznak, mivel rendszeresen hemperegnek az iszapban. Híres elefántok: Dumbo, a kiselefánt, Kíváncsi Fáncsi, Horton, Zelefánt, Nelly

Somi Simon, 5 éves N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 1 0 .

19


Lendva Község Beszélgetés mag. Anton Balažekkel, Lendva Község polgármesterével

Nem szabad leállítan mivel éppen azok ge Lendva Község az idei, 15. ünnepet hasonlóan ünnepelte meg, mint az elmúlt években. Annak ellenére, hogy Szlovéniát és a Muravidéket – amely gazdasági és szociális szempontból a leggyengébb régiók egyike –, sőt az európai országok többségét mély recesszió jellemzi, Lendva Község a 2011-es évben viszonylag sokat invesztált a fejlődésbe. A Bogrács Fővárosa lett, amit személyesen a köztársasági elnök, dr. Danilo Türk kiáltott ki, s remélhetőleg az ehhez kötődő tervek és akciók új lendületet hoznak a turizmus terén is. Lezajlottak az ünnephez kapcsolódó rendezvények és megemlékezések, valamint kiosztásra kerültek a községi elismerések. – Mindez milyen érzéseket váltott ki Önből, milyennek értékeli a község helyzetét? – A gondolatok és az érzelmek a körülmények­ nek megfelelőek, általá­ ban véve jók, hiszen a gazdasági válság nem állította le a község beru­ házásait. Az elért eredmé­ nyek fölötti elégedettség ellenére – amelyekbe az elmúlt évekhez viszonyít­ va sokkal több energiát kellett fektetni – aggaszt a válság következménye­ ként kialakult helyzet. Az idei évben a község zavar­

ni, ha a helyzet más lenne. Meggyőződésem, hogy vannak erőforrásaink, amelyek megalapozzák ambícióinkat és azokat a jövő reális forgatóköny­ vévé emelik. – A gazdasági és szociális helyzet romlik, a válság egyre inkább elhúzódni látszik. És itt vannak az előrehozott választások. Hogyan hat mindez a község működésére, mi erről a véleménye? – A súlyos reces�­ szió már három éve tart. Szlovéniában a munka­

„Tudatában vagyok annak, hogy a megfelelő politikai kombinációban reális esélyeim vannak a parlamenti képviselői funkcióra, de ez most valamelyest önző szituáció lenne, mivel akkor a községben is előrehozott választásokat kellene lebonyolítani. Én viszont teljes egészében igazolni szeretném a választópolgárok bizalmát és korrekten zárni a polgármesteri mandátumot.” talanul működött, ami op­ timizmussal tölt el, hiszen folyamatosan bizonyítjuk, hogy nehéz körülmények között is lehet jól dolgoz­ ni. De nem elég, hogy a község helyzete stabil, ha azt a gazdaság nem tudja követni. Sokkal könnyebb lenne dolgozni és tervez­

20

helyek mintegy 12 szá­ zalékát veszítettük el. Sajnos a Muravidéken és a mi községünkben is, ahol az arány egy kicsit alacsonyabb, mintegy 7 százalék a veszteség, de mégis aggasztó, hiszen krónikus a munkahelyek hiánya. Az úgynevezett

Muravidéki Törvény nem hozta meg a várt ered­ ményeket, de személy szerint nem is vártam mást. Az ilyen helyzetek­ ben rendkívül elővigyá­ zatosnak, bölcsnek és határozottnak kell lenni. Az elővigyázatosság a beruházási kiadások jó tervezésében tükröződik. Most tényleg nincs itt az ideje a kockázatos, nagy beruházásoknak, de en­ nek ellenére sem szabad leállítani a beruházáso­ kat, mivel éppen azok ge­ nerálják a fejlődést. Több határozottságra van szük­ ség, hogy hatékonyan

meg tudjunk birkózni a tényleges problémákkal. Valahogy tétlenül várjuk, hogy a dolgok maguktól oldódjanak meg, illetve hogy minden úgy marad­ jon, ahogy volt. – Sokan azt várták, hogy új kihívásként ezúttal jelölteti magát az országgyűlési választásokon. Határozottan reagált, amikor a média találgatta, kit fog támogatni. Nem érdekli, nem vonzza a magas politika? – Minden bizonnyal nem megfelelőek a kö­ rülmények ahhoz, hogy

otthagyjam a polgármes­ teri tisztséget. Jogosan okoznék csalódást a vá­ lasztópolgároknak, hiszen a mostani helyzetben igenis szükség van rám itt. Ezt a polgármesteri vá­ lasztásokon elért magas fokú támogatottság miatt is így érzem. Tudatában vagyok annak, hogy a megfelelő politikai kom­ binációban reális esélye­ im vannak a parlamenti képviselői funkcióra, de ez most valamelyest önző szituáció lenne, mivel akkor a községben is elő­ rehozott választásokat kellene lebonyolítani. Én viszont teljes egészében igazolni szeretném a vá­ lasztópolgárok bizalmát és korrekten zárni a pol­ gármesteri mandátumot. – Térségünkben fontos a nemzetiségi jogok megvalósítása és a magyar nemzeti közösség helyzete. Fennáll a veszélye annak, hogy az államháztartási gondok hatnak majd e jogok megvalósítására? – Az őshonos nemze­ ti közösségek jogainak megvalósítása Szlovéniá­ ban szilárd jogi alapokon van, sok éves gyakorlat áll mögöttünk. A recesszió átmeneti probléma, s nem szabadna, hogy olyan drasztikus következmé­ nyei legyenek, amelyek megkérdőjeleznék ezen

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 1 0 .


Lendva Község

ni a beruházásokat, enerálják a fejlődést

„Célszerű lenne a helyi közösségek tartalmi szerepkörének megszilárdítása, vagyont lehetne rendelni a feladataikhoz, amivel saját megfontolásuk szerint gazdálkodnának. Jelenlegi helyzetük ezt tulajdonképpen nem teszi lehetővé.” jogok megvalósítását. De következményei minden bizonnyal lesznek, ám pozitívak is lehetnek olyan értelemben, hogy jobban fog tudatosulni bennünk a gazdasági alap meg­ teremtésének fontossá­ ga, amely a társadalom különböző szükségletei megvalósításának előfel­ tétele. A közfogyasztást egyeztetni kell a tényle­ ges lehetőségekkel. Ha hatékonyabbak leszünk, többel fogunk rendelkezni.

Tehát sok bölcsességre és politikai ügyességre, a kö­ rülményekhez való gyors és hatékony alkalmazko­ dásra, valamint a tágabb közvélemény támogatá­ sára is szükség lesz. – Községi szinten hogyan fognak megbirkózni az előállt helyzettel? Mire fektetik a hangsúlyt, illetve milyen változások szükségesek ahhoz, hogy a jelenlegi helyzetből győztesként kerüljön ki a község?

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 1 0 .

– Sok a feladat, hiszen igen széles a tevékenysé­ geink palettája. Várható, hogy az állam minden té­ ren takarékoskodni fog, és csökkenti az önkormány­ zatok finanszírozását. Te­ hát minden szinten növel­ ni kell a hatékonyságot és a szolidaritást. Támogatni kell a versenyképes prog­ ramokat, amelyek a tár­ sadalomnak visszaadják a befektetéseket. Termé­ szetesen szükség lesz a beruházások szelektá­ lására, de nem szabad elhanyagolnunk a szoli­ daritást és azok segítését, akik azt igazán igénylik. Változtatni kell a munká­ hoz való viszonyuláson, és biztosítani kell, hogy munkával mindannyian méltóan tudjunk élni. Csatlakozom azon vé­ leményhez, miszerint a közszférában dolgozók jo­ gaikat tekintve egyenlők legyenek a gazdaságban dolgozókkal azzal, hogy egészében nézve meg kell változtatni az alkal­ mazottak iránti viszonyu­ lást, miszerint a becsüle­ tes munkát becsületesen meg is kell fizetni. Változásokra számít­ hatunk az önkormány­ zatok terén is. Lendva Község létrehozta más községekkel az úgyneve­ zett közös községi igaz­ gatóságot. Meggyőződé­ sem, hogy ilyen irányban fognak haladni a dolgok. Másfelől viszont újra kell definiálni a helyi közös­ ségek szerepét. Célszerű lenne a helyi közösségek tartalmi szerepkörének megszilárdítása, vagyont lehetne rendelni a felada­ taikhoz, amivel saját meg­

ZÖLD SZÁM – TELEFONVONAL LENDVA KÖZSÉG POLGÁRAI SZÁMÁRA 2011. november 1-jével Lendva Községben hívható az úgynevezett ZÖLD SZÁM, amely a község polgárainak és lakosainak lehetővé teszi a saját környezetükben észlelt, önerőből azonban nem rendezhető problémák vagy mulasztások aktív és mindenekelőtt gyorsabb rendezését. Elsősorban környezetvédelmi, az utakkal és a közlekedésbiztonsággal, a lakáskérdéssel, a zöldterületekkel, a közvilágítással, valamint a nyilvános infrastruktúrával (vízvezeték, szennyvízcsatorna…) kapcsolatos kérdésekre gondolunk. Az ingyenesen hívható, 080 48 47-es zöld szám napi 24 órában működik. Hogy polgáraink számára lehetővé tegyük községünk kellemesebb életkörülményeinek alakítását, a www.obcan.si oldalon már tavaly létrehoztuk a POMOČ OBČANU webes alkalmazást, ahova megírhatták kérdéseiket, ötleteiket és javaslataikat. A webes felülettel és a zöld számmal segíteni kívánjuk a lakosságot és a látogatókat, és elsősorban a „barátságosabb és szebb község” biztosítása a cél. Községi Igazgatóság

fontolásuk szerint gazdál­ kodnának. Jelenlegi hely­ zetük ezt tulajdonképpen nem teszi lehetővé. A gazdaság megszilár­ dításához létfontosságú a benépesítettség és a humán erőforrások meg­ tartása. Nyitottabbá kell válnunk, biztosítanunk kell a feltételeket a bevándorlá­ sok növelésére. Lendvának van esélye, erőforrása és lehetősége, hogy ezt meg­ valósítsa és megszilárdítsa pozícióját. Az infrastruk­ túra megfelelő, megérett

az idő az új tartalmakra és partnerségekre. Ebbe a kategóriába tartozik a területi együttműködés a szomszédos régiókkal és erőfeszítéseink növelése a munkahelyek létrehozása területén. Minden egyes új vagy megtartott mun­ kahelyen újraértékelődik a tudás és a munka, a kreativitás és a szorgalom, ami szilárd pillére lehet jövőnknek. (x) Fizetett hirdetés

21


Sport Nyert a Nafta

Győzelem a hajrában

tett ki a lendvai publikum, hiszen Zelko mintegy 20 méterről félmagas labdával másodszorra is legyőzte a vendégek hálóőrét. A bírói hosszabbításban Osmanaj

Nafta – Domžale 2:1 (0:1) A mérkőzés helyszíne: Sportpark, Lendva. A nézők száma: 600. Játékvezetők: Gregor Gostenčnik (Maribor), illetve Žunič és Ajdovec. Szövetségi ellenőr: Jožef Rajh (Celje). Nafta: Prša, Vinko (81. Stojko), Caban, Jerebic, Matjašec (33. Vörös P.), Da Silva, Tomažič Šeruga, Raduha, Sreš, Polareczki (46. Vranešević), Zelko; Edző: Stanko Preradovič. Domžale: Vidmar, Elsner, Brezovački (37. Diallo), Grbič, Apatič, Gerič (83. Zadnikar), Teinovič, Zatkovič, Horvat, Krcič (70. Osmanaj), Pekič; Edző: Darko Birjukov. Góllövők: 0:1 – Elsner (17. perc), 1:1 – Sreš (65. perc), 2:1 – Zelko (81. perc). Sárga lap: Raduha, Vinko, Caban, illetve Diallo. Kiállítva: – Horvat Meštrovič Feri

Az erősen tartalékos Nafta Vass, Korošec, Ajlec, Levačič és Kocsis nélkül kényszerült pályára lépni. Ennek nyomán a meccs első felében alárendelt szerep jutott csak a lendvaiaknak, így elsősorban csak ellentámadásokra építették játékukat. A vendégek túlereje a 17. percben – Prša kapus segítségével is – meghozta az eredményt, hiszen a hosszan beívelt labdát Pekič visszafejelte a kapu elé, ahol az egyedül álló Elsner

a kapuba tolta a játékszert. A következő percben Da Silva próbált egyenlíteni, ám lövése elsüvített a kapufa mellett. A 31. percben Pekič fejesét szép mozdulattal Prša szögletre ütötte. A bírói ráadásban Da Silva könnyedén egyenlíthetett volna, ám a brazil játékos lövése a bal kapufa mellett hagyta el a játékteret. A második félidőt is a vendégek kezdték jobban,

Magyar Nemzeti Bajnokság 15. forduló

17. forduló Nafta – Domžale 2:1 (0:1) Sreš 64., Zelko 80.; Elsner 17. Koper – Triglav 3:0 (3:0) Pučko 2., Bubanja 16., Smolej 45./öngól Gorica – Rudar 2:2 (1:1) Žigon 29., Gregorič 48.; Klinar 20., Trifkovič 87. Celje – Maribor 2:3 (1:1) Đaković 20., Pavlovič 73.; Cvijanovič 6., 88., Volaš 90. Olimpija – Mura 05 3:1 (2:1) Bešič 19., Valenčič 27., Vršič 48.; Eterović 22. Táblázat 1. Maribor 16 10 4 2 37:20 34 2. Olimpija 17 8 6 3 30:22 30 3. Gorica 17 8 4 5 28:19 28 4. Rudar 16 6 6 4 25:21 24 5. Domžale 17 7 3 7 24:24 24 6. Celje 17 6 3 8 25:24 21 7. Koper 17 5 6 6 21:23 21 8. Mura 05 17 5 5 7 16:25 20 9. Nafta 17 4 5 8 20:25 17 10. Triglav 17 3 2 12 6:29 11 A 18. forduló párosítása 2011. november 19-én: Domžale – Olimpija, Mura – Celje, Maribor – Koper, Triglav – Gorica, Rudar – Nafta.

22

Győr – Pápa Honvéd – Pécs Vasas – Diósgyőr Kecskemét – Siófok ZTE – Kaposvár Haladás – Debrecen Videoton – Újpest Ferencváros – Paks

Levačič révén született a Mura egyenlítő gólja, a második egyenlítés pedig a bosnyák Fajič érdeme. s a 49. percben Gerič erős lövése 18 méterről próbára tette a hazai portást, aki kiöklözte a labdát. A Nafta Vranešević beállásával támadóbb játék mellett döntött, s a mindent vagy semmit koncepció ezúttal bevált. Az egyenlítésre a 65. percig kellett várni: Vranešević beadása Srešhez került, aki egyet húzott a labdán, s a 16-os vonaláról kilőtte Vidmar kapujának jobb alsó sarkát. A 81. percben újabb ovációban törhe-

Táblázat 1. Debrecen 15 11 4 0 30:9 37 2. Győr 15 11 1 3 26:14 34 3. Diósgyőr 15 8 3 4 25:19 26 4. Videoton 15 8 2 5 23:12 26 5. Honvéd 15 7 4 4 27:18 25 6. Kecskemét 15 7 4 4 27:21 25 7. Pécs 15 6 6 3 22:25 24 8. Paks 15 5 6 4 29:30 21 9. Vasas 15 3 7 5 15:19 16 10. Ferencváros 15 4 3 8 13:15 15 11. Pápa 15 4 3 8 16:22 15 12. Haladás 15 4 3 8 15:22 15 13. Újpest 15 4 2 9 20:28 14 14. Siófok 15 2 7 6 12:16 13 15. Kaposvár 15 1 10 4 18:24 13 16. ZTE 15 0 5 10 13:37 5 A 16. forduló párosítása 2011. november 18-a és 20-a között: Pápa – Újpest, Videoton – Siófok, Haladás – Pécs, Kecskemét – Paks, ZTE – Diósgyőr, Győr – Honvéd, Vasas – Debrecen, Ferencváros – Kaposvár.

LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓ LIGA 12. forduló

0:1 (0:1) 5:0 (2:0)

Zsitkóc – Zvezda 5:0 (1:0) Somi J. (2), Brda, Bacsi L., Bacsi S. Veterani – Panonija 4:7 (2:1) Balažic (2), Horvat, Zver; Z. Horvat (3), Horvát R., I. Hozjan, Režonja, Magyar Graničar – Csente 1:6 (0:2) Licardo; Herceg és Plevel (2–2), Pál, Lázár Petesháza – Olimpija 1:3 (1:2) Sebők; Koren (öngól), Bazsika, Lisjak Kapca – Nafta 1:3 (1:2) B. Prendl; Horváth L., Meszelics Hídvég – Renkovci 0:4 (0:1) Ritlop (2), Kočar, Černi Polana – Nedelica 3:1 (2:1) D. Hozjan (2), Žalik; Prša

Táblázat 1. Beltinci 12 10 1 1 45:9 31 2. Ljutomer 12 8 3 1 27:7 27 3. Apače 12 8 2 2 34:21 26 4. Turnišče 12 7 3 2 26:14 24 5. Šalovci 12 7 2 3 23:22 23 6. Hotiza 12 7 1 4 27:20 22 7. Bistrica 12 4 5 3 29:23 17 8. Bogojina 12 3 4 5 20:28 13 9. Puconci 12 2 6 4 21:30 12 10. Črenšovci 12 2 5 5 17:18 11 11. Gančani 12 1 7 4 16:20 10 12. Hodos 12 2 3 7 17:19 9 13. Kobilje 12 1 0 11 10:48 3 14. Dobronak 12 0 2 10 10:43 2

Táblázat 1. Nafta 12 9 2 1 39:15 29 2. Nedelica 12 8 3 1 43:16 27 3. Panonija 12 8 3 1 37:15 27 4. Csente 12 7 3 2 32:17 24 5. Polana 12 7 2 3 34:17 23 6. Renkovci 12 6 3 3 31:17 21 7. Graničar 12 6 2 4 21:20 20 8. Veterani 12 5 2 5 37:35 17 9. Zsitkóc 12 5 1 6 27:24 16 10. Petesháza 12 3 2 7 18:26 11 11. Hídvég 12 3 1 8 25:36 10 12. Olimpija 12 2 2 8 17:43 8 13. Kapca 12 1 2 9 13:40 5 14. Zvezda 12 0 0 12 12:65 0

A 13. forduló párosítása 2011. november 11én és 12-én, 14.00: Črenšovci – Puconci (szombaton), Turnišče – Apače, Kobilje – Ljutomer, Bogojina – Hodos, Šalovci – Gančani, Hotiza – Dobronak, Bistrica – Beltinci.

A 13. forduló párosítása 2011. november 13-án: Nafta Hídvég, Zvezda – Petesháza (mind 10.00), Nedelica – Graničar, Renkovci – Polana (mind 10.30), Csente – Zsitkóc, Panonija – Kapca, Olimpija – Veterani (mind 13.30).

Muravidéki Labdarúgó Liga 12. forduló

3:2 (2:0) 1:1 (0:1) 2:3 (0:2) 3:2 (1:2) 1:1 (1:1) 0:1 (0:1) 3:0 (0:0) 0:0

előtt adódott még egy lehetőség, de a cserejátékos jobb oldalról a kapu mellé dörrentett. Gostenčnik játékvezető elsősorban a hazaiakat büntetve nem mutatott jó teljesítményt. A második félidőben mutatott játék alapján a Nafta megérdemelten győzött. Brezovački sérülésével

Apače – Bistrica Ljutomer – Črenšovci Puconci – Turnišče Beltinci – Hotiza Dobronak – Šalovci Dezső; Cener, Žido, Grkinič Gančani – Bogojina Hodos – Kobilje Vass (2), Ülen, Gábor, Gorza

1:1 (1:0) 2:0 (2:0) 2:2 (1:0) 1:2 (0:2) 1:3 (0:2)

Olimpija – Mura 05 3:1 (2:1) Vereséggel ért véget a Mura első szereplése a Stožicében. Bešič gólját Eterović még kiegyenlítette, de Valenčič, majd az egykori murás Vršič találatával a Mura sorozatban harmadik vereségét szenvedte el. Az előző fordulóban a Domžale ellen kaptak ki: Pekić volt mindkét hazai gól szerzője, míg a Mura találatát Lotrič szerezte. a vendégek védelme erősen sebezhetővé vált – ezt nyilatkozta a sajtótájékoztatón Darko Birjukov, a vendégek mestere, aki gratulált a Naftának. Stanko Preradovič elmondta, hogy a rossz első félidőt követően az öltözőben bizonyos változásokat terveztek el, s ez a pályán meg is mutatkozott. Kiemelte még, hogy a Naftában még sosem szerepelt ennyi hazai nevelésű játékos, mint a szombati meccsen.

ZTE – Nafta 2011. november 11. 14.00 óra ZTE Aréna

Botlás az első akadályon Nika Koncut a hétvégén Budapesten szerepelt nemzetközi tollaslabdatornán, ám a Mladost tagja nem járt sok sikerrel, hiszen már az első fordulóban 2:0-ás vereséget szenvedett a francia Lebuhanic ellen, így nem jutott a legjobb 32 közé. Hasonlóan sikertelen volt Puerto Ricóban Utroša Iztok, aki szintén az első fordulóban vereséget szenvedett 2:1 arányban Sri Lanka-i ellenfele ellen. F. B.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 1 0 .


Sport

Sikeres hétvége A tekeligában a hétvégén a 7. fordulóban a lendvai férfi- és női csapat házigazdaként egyaránt kimagaslóan teljesítve magabiztos győzelmet aratott. A hölgyek miután legyőzték a második helyezett Fužinart, felugrottak a tabella közepére. Az eredmény: Nafta – Fužinar Ravne na Koroškem 7:1 (3050:2888 fa). A csapatból Stanič 527, Gomzi 528, Kolar Donko 444, Sapač

519 és Ščap 533 fával diadalmaskodott. A férfiak is folytatták menetelésüket, s a Dra­v a DC ellen 6:2-es, fában 3238:3060 arányú győzelmet könyveltek el Zadravec 550, Matko 558, Simon 568 és Matjašič 566 fás egyéni sikere nyomán, így továbbra is listavezetőként a bajnokság nagy meglepetésének számítanak. F. B.

Első alkalommal a keretben Vedran Vinko, miután sikerült ideiglenes játékengedélyt kapnia, úgy tűnik, lassan szerephez juthat csapatában. A Metz második csapatában pályára lépve 3:2-es sikernek volt részese az elsőligás Nancy otthonában, a petesházi csatár pedig két gólnál működött közre, és csapata 1:0-ás vezetésénél közvetlenül az ő passzából született a gól. Jó teljesítménye meghozta az eredményt, hiszen az U. S. Boulogne elleni bajnokin már a cse-

repadon foglalt helyet: első alkalommal, miután Franciaországba szerződött. Csapata öt sorozatbeli vereséget követően zsinórban második győzelmét aratta, így Vinko szerint jelentősen javult a klubban a hangulat. Saját sorsát illetően elmondta: egyre jobban kezdi megszokni új feladatkörét, amelyben az edző szélső támadóként számít rá, s eddigi pozícióival szemben jelentősen több védekezési feladatot is el kell látnia. F. B.

kosárlabda PŠK Ljutomer 2 – Lindau 56:68 (15:24, 21:18, 9:11, 11:15) A tavalyi év csalódottságát követően a Lindau kiválóan kezdte az új bajnokságot a Muravidéki Kosárlabdaligában, hiszen az idénynyitón idegenben verte a Ljutomer második csapatát. Az agresszívan védekező lendvaiak a sikert az első játékrészben alapozták meg, amikor több hárompontost is hozva 24:15-re húztak el. A második játékrészben a hazaiak több lepattanót begyűjtve mindössze 6 pontra csökkentették a hátrányukat. A 3. játékrészben a 9:9-es részeredmény a két csapat fáradtságára utalt, hiszen mindkét palánk alatt halmozódtak a hibák. Az utolsó negyedben a lendvaiak

rutinos játékkal megőrizték előnyüket, többek közt csapatkapitányuknak, Zrnának köszönhetően, aki mind a 18 pontját hármasból érte el. A Lindau pontszerzői: Zrna 18, Hozjan 13, Balažic 12, Horvatič 8, Novak 5, Balaž 5, Magdalenič 4, Kuk 3, Žalik 0. A forduló többi eredménye: KD Sobota – PŠK Ljutomer 3 89:59 (25:10, 21:21, 21:10, 22:18), KK Pi­cerija Nona Lenart – PŠK Ljutomer 1 66:75 (16:16, 15 : 21, 17 : 15, 16 : 23), KK Paloma – KK Sveta Ana 101:41 (20:12, 30:6, 31:6, 20:17), SBK Gornja Radgona – KK GMT Beltinci 66:77 (21:19, 14:21, 16:10, 15:27). HF

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 1 0 .

minisport

Negyedik lett a Varstroj

Buzeti FIDEmester lett A Radenska Pom­g rad Sakk Klub, amely híres jó utánpótlás-neveléséről, újabb FIDE-mesterrel büszkélkedhet, hiszen a 24 esztendős Jernej Buzeti személyében már az ötödik FIDE-mestert tudhatja soraiban. F. B.

Lendván szervezték meg a 2. országos liga északkeleti régiójának céllövőversenyét légpuskával. A csapatversenyben a Kovinar Ormož győzött 1139 körrel, egy körrel megelőzve a Gan­čanit. A Var­stroj 1134 körrel a negyedik legjobb eredményt produkálta. Az

Gyökeres változások Dobronakon A katasztrofális kezdés a bajnokságban (11 meccsből mindössze 1 pont) változásokhoz vezetett a Dobronaki Labdarúgóklubban. A játékosok követelésére lemondott a teljes vezetőség Cár Sanyi elnökkel az élen, s egyben az edzői poszton is változás történt: Szolarics László helyett a csapat irányítását a tavasszal egészségi okok miatt lemondó Cár Mátyás veszi át. A rendkívüli közgyűlésen Horvat Kristijánt választották meg ügyvezető elnöknek. F. B.

Egerszegi edzősiker

Szerény lendvai teljesítmény Mariborban az Iršič emlékversenyen a Judo Klub Murska Sobota kiválóan szerepelt, hiszen összesen 5 éremmel tért haza. A lendvai klubok közül csak a KBV lépett pályára, de különösebb sikert nem ért el, hiszen a kadétoknál Gál Patrik (73 kg) és Barbara Halas (63 kg) ötödik helyezése jelentette a legjobb teljesítményt. F. B. Utolsóként a ligában maradtak Mariborban az utolsó, 9. fordulóval befejeződött a verseny a 2. sakkliga keleti csoportjában. A Lendava SK a Slovenska Konjice ellen 3,5:2,5-es vereséget szenvedett (Žalik győzött, döntetlent Vuk, Strbad és Baša ért el). A lendvaiak így 16 ponttal, 2 meccsponttal az utolsó helyen zárták a bajnokságot, de mivel az egyik csapat lemondta a részvételt a bajnokságban, így nem estek ki az alacsonyabb ligába. A bajnokságot a ŽŠK Maribor II 35,5 ponttal/14 meccsponttal nyerte meg. F. B.

A Labdar úgóedzők Lendvai Egyesülete által szervezett teremfocitornát a zalaegerszegi edzők nyerték meg, miután a lendvai edzőket az utolsó másodpercben elért góllal 2:1-re legyőzték. A lendvai edzők a bírókat

egyéni verseny sorrendje: 1. Mitja Černi (Gančani) 391, 2. Samo Zelko (Tišina) 388, 3. Tadej Žalik (Turnišče) 384, 4. Bertalan Kristjan (Var­stroj) 383, 11. Bruno Pe­ric (Varstroj) 377 és 15. Ma­tija Topolnjak (Varstroj) 374 kör. F.m.h.

4:1-re győzték le, míg a zalaiak 3:1-re voltak jobbak a játékvezetőknél. Az edzők csapatában Magdič, Režonja, Bukovec, Lebar, Doma, Utroša, Vori, Soós, Gerebic és Mujdrica lépett pályára. Feri.h.m.

Podgorelec ezüstérme A RK Murska Sobota kötöttfogású birkózótornát szervezett, amelyen hat országból összesen 52 fiatal vett részt. A legtöbb sikert a hazaiak érték el, hiszen ös�szesen 8 alkalommal léptek

a dobogóra, az érmek fele pedig a legnemesebb fémből készült. A dobronaki Klemen Podgorelec az 50 kilós súlycsoportban a döntőig jutott. F. B.

Változások Odrancin

A pálya közepére ültetett fa a „rajongók” elégedetlenségét jelzi. A klub történetének legsikeresebb idényét követően az odranci focicsapatnál az ősz nem alakult a tervek szerint. Az új edzőnek, Milan Koblencernek a megújult csapattal nem sikerült különösebb sikereket elérnie, s a sorozatos vereségek az edző, valamint 13 év után Marjan Marič elnök lemondásával jártak. A közgyűlésig az elnöki teendőket az eddigi alelnök, Branko Ferenčak látja el, a kispadra pedig Jože Rous ül. S a napokban érdekes „jelenség” történt, ugyanis ismeretlenek a csapat pályájának a közepére egy fát ültettek. F. B.

23


Szervezők: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Népújság, 2011/45.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2011/45. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you