Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

54. évfolyam 44. szám Lendva 2010. november 4. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Lindua 1573 1573-ban írta az alsólendvai Kultsár György mindhárom művét, melyekkel a három részre szakadt ország kis csücske az ő és prédikátortársai jóvoltából – igaz, rövid időre – a Dunántúl legfontosabb szellemi központjává lett. Kultsár evangéliumi leveleit (posztillák) Bártfán újra is nyomtatták, s a 17. században ott volt a megújított vallás minden prédikátorának kezében. Sikerének titka esztétikai, ahogy szigorú kritikusa, Szenczi Molnár is elismeri: szépen ír! Hatása az elkövetkező századokban sem csökkent jelentősebben, lépten-nyomon felbukkant, nem is mindig egyházi szövegekben, prédikációirodalmi termékekben. Most a Lendvai Galéria-Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár jóvoltából ismét közkinc�csé lett Hoffhalter vándornyomdász Lendván készült mindhárom alkotásának hasonmása. A kiadás éve: 1573. Kapcsolódó cikkünk a 6–7. oldalon. -ce

Borut Pahor miniszterelnök:

18–19. oldal

„Nem a pénz a legfontosabb, de e nélkül hiábavalók a jogok, mert nem érvényesíthetők.”

2–3. oldal


Iránytű

Az Országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága az ún. általáno

Borut Pahor miniszterelnök kife Szolarics Nađ Klára

Mi mindent jelent(het), hogy „multikulti”? Mintegy jó két héttel ezelőtt Angela Merkel német kancellár kijelentette, hogy Németországban a multikulturális társadalmi modell, melyet évtizedekig építettek és ápoltak, csődbe ment, és igen konkrétan megfogalmazott megállapítása negatívan visszhangzott Európában – mondván, politikailag megfontolatlanul ezzel csak olajt önt a tűzre a bevándoroltak békés integrációja ellen –, s ezt követően Szlovéniában is olvashattunk néhány visszhangot és „multikulti” elemzést, hozzászólást. Ezeket mindig különös érdeklődéssel olvasom, mert valahol meggyőződésem, hogy a Muravidéken, a határmenti, nemzetiségileg vegyesen lakott térségben a multikulturalizmust személyesen éljük meg, és a mindennapokban sokkal előbb „itt volt”, mint ahogy közhasználatba került a most szinte divatos „multikulti” kifejezés. A fogalom alapvető szótári jelentése (kulturális vagy nemzeti sokszínűség, az etnikai kisebbségek elismerése) mellett a multikulturalizmusnak számos árnyalata (és árnyoldala) van. Szlovéniában például sokszor egyfajta „Balkan-mix”-re korlátozódik, vagy a romák elfogadására – bár a multikulturalizmusnak a nyitottságot és a modern, kozmopolita életszemléletet kellene tükröznie! A nemzeti kisebbségek és közvetve a nemzetiségileg vegyesen lakott területek csak ritkán kerülnek szóba a multikulti véleménycserékben (no, a Piranban kiválasztott színes bőrű polgármester kapcsán olvasható volt néhány kommentár a Tengermellék társadalmi, nemzetiségi nyitottságáról), mintha az őshonos meghatározás valamiképpen előirányozná, hogy a multikulti témából ki kell hogy maradjanak a kisebbségek. Mert a multikulti már csak a (jövőbeni) befogadásról szól(hat), az őshonos kisebbségek pedig itt élnek ősidők óta. Pedig a multikulturalizmus ennél többről szól – közös dolgainkról, identitástudatunkról, iskoláinkról, koncertjeinkről, politikai szervezettségünkről, utazásainkról, istentiszteleteinkről... A múltban, ma és persze a jövőben is. Jó és magától értetődő jelenség, hogy a kisebbségmentes multikulti-vita sok szereplője vagy maga a társadalom (még) nem érzékeli, hogy mi minden a multikulturalizmus?

Igazgató: Horváth Ferenc, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A Parlament Nemzetiségi Bizottságának múlt heti, 15. rendszeres ülésén a két őshonos kisebbség helyzetfelmérésének, illetve az ehhez kapcsolódó ún. általános nemzetiségi törvény előkészületeinek dinamikájáról esett szó. Az ülésen jelen volt Borut Pahor miniszterelnök is, aki kifejezte személyes támogatását a nemzetiségek által fontosnak tartott törvény kapcsán. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az ülés elején Göncz László magyar nemzetiségi parlamenti képviselő és egyben az említett bizottság elnöke röviden vázolta a nemzetiségi képviselők alkotta parlamenti frakció véleményét a tárgykörben. Kifejtette, az elmúlt két évben a bizottság üléseinek fele közvetlenül vagy közvetve erről a témáról szólt. A frakció Göncz elmondása szerint a témakörben szorosan együttműködött a nemzetiségi közösségekkel, az illetékes minisztériumokkal, illetve az erőteljes támogatást nyújtó Nemzetiségi Hivatallal is. Kifejté-

sét folytatva Göncz László hangsúlyozta, az előbb említettek, a kormány és a nemzetközi intézmények is egy álláspontot alakítottak ki a tárgykörben, méghozzá azt, hogy az igen példásan rendezett törvényi háttér és a nemzetiségi jogok gyakorlatban való érvényesítése között nagy űr tátong. Emellett megállapították azt is, hogy a nemzetiségi jogokat több mint kétszáz törvény, törvény alatti rendszabály rendezi, ami sokszor átláthatatlanná teszi a jogokat. Az általános nemzetiségi törvény célja tehát az átláthatatlanság megszüntetése mellett a jogok gyakorlati érvényesítésének javítása is lenne, mégpedig megfelelő

szankcionálási szabályok meghozásával. Göncz László a végén hangsúlyozta, a kormány a külön szakmai bizottság létrehozásával már eddig is megmutatta, komolyan áll hozzá a témához, most azonban véleménye szerint már mindenképpen konkrétan neki kellene fognia a törvény előkészítéséhez. A bevezető után Borut Pahor miniszterelnök fejtette ki véleményét a témában. Hangsúlyozta, Szlovénia önállósulásában is nagy szerepe volt annak, hogy a két őshonos kisebbség rendelkezik parlamenti képviseltséggel – ez döntött elmondása szerint az igen szoros szavazáskor. A mi-

Az LKMNÖK ülését berekesztették

Halász Albert a lendvai magyarsá Kedden este az LKMNÖK Tanácsának alakuló ülésén második fordulóban Halász Albertet választották a lendvai magyar önkormányzat elnökének. A tanács procedurális okok miatt, pontosabban a csúcsszervezet statútumának értelmezése, illetve a lendvai és a muravidéki önkormányzatok jelölési, benevezési szabályainak különböző értelmezése miatt nem döntött az MMÖNK Tanácsába küldendő képviselőiről. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az ülést megnyitó leköszönő elnök, Horváth Ferenc köszöntötte az új tanácstagokat, majd az LKMNÖK Nemzetiségi Választói Bizottságának elnöke számolt be a választásokról. Ezután az új tanács megválasztotta a Mandátumvizsgáló Bizottságot, amely név szerint Balaskó József, Kocon József, Vida Ingrid, Szobocsán Gabriel-

la, Pozsonec Mária, Varga István, Pozsonec Róbert, Bence Lajos, Bernjak Erzsébet, Halász Albert, Horváth Ferenc és Laj Ferenc mandátumait rendben találta, így ezeket a tanács is megerősítette. Ezután az új elnök kiválasztásának folyamata kezdődött el. Bence Lajos Halász Albertet jelölte a posztra, míg Varga István Balaskó Józsefet. A tanácstagok titkos szavazáson az első jelöltre hat, míg a

másodikra öt szavazatot adtak le, míg egy szavazat érvénytelen lett – senkit sem jelölt meg ez a szavazat. Az LKMNÖK Alapszabályzata az elnök megválasztásához a tanácstagok több mint felét írja elő, így az eredményt érvénytelennek minősítették. A szavazást ezután megismételték. Az ismétlésben Halász Albert hét, míg Balaskó József öt szavazatott kapott. Az eredmény kihirdetése után Halász Albert átvette az el-

N É P Ú J S Á G 2 010 . n o v e m b e r 4 .


Muravidék

os nemzetiségi törvényről

ejezte személyes támogatását

Göncz László, a Nemzetiségi Bizottság elnöke az ülés végén bejelentette, a következő ülésen posztot cserélnek a bizottság alelnökével, Roberto Battellivel. niszterelnök ezután különösen a gazdasági válságra tekintettel a két őshonos kisebbség pénzelésére tért át. Hangsúlyozta, nem ez a legfontosabb, de e nélkül hiábavalók a jogok, mert egyszerűen egyáltalán nem érvényesíthetők. A finanszírozás a véleménye szerint kielégítő, különösen a válságra tekintettel, a jogok érvényesítése terén pedig támogatja az általános nem-

zetiségi törvényt, ha a nemzetiségek, illetve képviselőik úgy látják, ez még inkább segíteni tud helyzetükön. Elképzelése szerint a törvény téziseit a nemzetiségnek kell előkészíteni, majd ezek alapján a kormány hozzálát a törvény előkészítéséhez. A miniszterelnök felszólalása és távozása után a bizottsági tagok, illetve a meghívott vendégek vitát indítottak a nemzetiségi

ág új elnöke ság nöklő posztot, megköszönte a bizalmat és kifejezte reményét, hogy az első ülésén megosztottságot mutató tanács az elkövetkező üléseken, az érdemi munka közben nagyobb egységet tud majd mutatni. A következő napirendi pont alatt az LKMNÖK Tanácsa az MMÖNK Tanácsába delegált volna képviselőket, de még a szavazás előtt Kocon József felszólította az elnöklőt, hogy véleménye szerint Horváth Ferenc nem jelölhető tagként az MMÖNK Tanácsába, mivel az önkormányzat által alapított intézmény, az MNTI igazgatója. Véleménye szerint a jelölés esetében előzetesen le kellett volna mondania igazgatói posztjáról, ugyanis itt nem választásról,

Halász Albert, az LKMNÖK Tanácsának új elnöke. hanem benevezésről van szó. Mások, köztük Horváth Ferenc is azon a véleményen voltak, ez nem az LKMNÖK Tanácsának dolga, hanem a csúcsszervezeté, amely vagy megerősíti vagy nem a mandátumát, vagyis az igazgatói posztról az MMÖNK Tanácsában való mandátum megerősítése előtt még lemondhat. Végül Halász Albert elnök javaslatára

N É P Ú J S Á G 2 010 . n o v e m b e r 4 .

jogok gyakorlati érvényesítése kapcsán. Ebben az elmúlt két év során már többször kiderült, zömében a kisebbségek felvetéseit megerősítő, pozitív vélemények hangzottak el, majd a vita után a bizottság határozatban hívta fel a kormányt, hogy serkentse aktivitásait az ún. általános nemzetiségi törvény megalkotása terén, illetve határozatban határozta meg azt is, hogy a nemzetiségek, illetve képviselőik az év végéig küldik el a törvény magalkotásához szükséges irányelveket, téziseket az illetékes kormányhivatalhoz. A bizottság a különfélék között a Geodéziai Igazgatóság csak egy nyelven kiküldött értesítései ellen tiltakozott, és határozatban felszólította a szervezetet, hogy a jövőben ilyen hibát ne kövessen el. Egyben úgy döntöttek, minden közintézményt is felhívnak, tartsa be a kétnyelvűségre vonatkozó törvényeket. az ülést berekesztették, az ügyben pedig harminc napon belül ülnek újra össze, azután, hogy véleményt formál az LKMNÖK Jogi és Statutáris Bizottsága. A különfélék között a tanács módosította nemrég hozott döntését az ösztöndíjakról, az önkormányzat egyik ösztöndíjasa, Krajnc Alisa ugyanis értesítette az önkormányzatot, megkapta a Zois állami ösztöndíjat, amely kizár minden egyéb ösztöndíjat. A tanács ezért helyette az illetékes bizottság által pontszám alapján soron következő jelöltnek, Juretič Sarának ítélte oda a havi juttatást. A tanács nem döntött a választási bizottság tagjainak járó díjak kifizetéséről sem, mivel ehhez költségvetés-módosításra lesz szükség – a költségvetés 6 ezer eurót irányzott elő erre a célra, míg a díjak kifizetésére körülbelül 15,5 ezer euróra lenne szükség.

Jegyzet

Törvényalkotást, nyomatékkal A Nemzetiségi Hivatal honlapja szerint a magyar és az olasz kisebbség jogait több mint hetven jogszabály, illetve egyéb jogi előírás rögzíti. A tekintélyes szám nem csak a jogkereső állampolgárokat, hanem a jogászokat is komoly kihívás elé állítja. A készülőben lévő kisebbségi Varga Péter, az kerettörvény egyik legnagyobb MMÖNK Jogi Bi- hozadéka vitathatatlanul az áttezottságának tagja kinthetőség lesz. Ennyiben azonban nem szabad kimerülnie a küszöbön álló jogalkotásnak. Felmerül a kérdés, hogy a magas szintű alkotmányos biztosítékok mellett egyáltalán miért szükséges további jogszabályok alkotása. Az Alkotmány a vállalatokról is csak néhány mondatot tartalmaz. Ahhoz azonban, hogy a piacgazdaság működni tudjon, a gazdasági társaságokról szóló törvény pár száz paragrafusán kívül több tucat jogszabályt és egyéb előírást kellett hozni. A hétköznapokban ugyanis nem közvetlenül az Alkotmányt, hanem ez utóbbiakat alkalmazzuk. A kisebbségi jogokat természetesen nem kell és talán nem is célszerű ilyen részletességgel szabályozni, de a társadalmi élet számos területén egyértelművé kell tenni, hogy kinek mi a feladata, kötelessége, joga, és mindezt hogyan is lehet végrehajtani. Fontos, hogy az új törvény kódex jelleget kapjon. Ez azt jelentené, hogy a többi jogszabályt a kerettörvényhez kell igazítani, amely ezen felül kitölthetné az eddig megbúvó joghézagokat, és – amennyiben maga is kellően világos – feloldhatná a kétértelmű rendelkezések körüli meddő jogvitákat. Nem kellene tehát hónapokig vitázni azon, hogy milyen nyelvtudással rendelkező jelölt nevezhető ki egy oktatási intézmény élére. Egy közkedvelt jogászi hasonlattal élve: a jelenlegi rendelkezések némelyike leginkább a görög mitológiából ismert Prokrusztész ágyához hasonlít. Az attikai útonálló arról volt híres, hogy vendégeit olyan ágyba fektette, amely mindenkihez tökéletesen illett. Aki hosszabb volt, abból levágta a felesleget, aki rövidebb, azt az ágy méretéhez nyújtotta. Ehhez kapcsolódik a szankciórendszer kidolgozásának szükségessége is. Szankció alatt nem feltétlenül drákói szigorral kivetett bírságokra kell gondolni, hanem olyan hátrányos jogkövetkezményre, amely megakadályozza a jogszabály megkerülését. Például, ha a kisebbség csúcsszerve jogi úton el tudná érni, hogy meg se hozzanak vagy érvénytelenné nyilvánítsanak olyan egyedi határozatokat vagy döntéseket, amelyek figyelmen kívül hagyják a kisebbségeket védő jogi garanciákat. Közhelyszámba megy, hogy a törvény nem oldja meg a régió gazdasági és szociális problémáit, nem teremt új munkahelyeket. Ezen kívül még valamire nem alkalmas: nem tudja előírni az emberi minőséget. Erről ugyanis, csakúgy, mint az Arany János verséből ismert madárfüttyről, nem szól a corpus juris.

3


Nemzetiség Megalakult a nemzetiségi tanács Dobronakon

Az elnök újra Cár Anna, az alelnök Hancsik József – Úgy próbálok tevékenykedni, hogy ne legyen konfliktus közöttünk, csak így tudunk továbblépni – nyilatkozta újbóli kinevezése után Cár Anna, a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke. Visszautasították Koren Štefan fellebbezését és panaszemelését. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (DKMÖNK) T anácsának október 27-i alakuló ülését a legidősebb tag és az elmúlt mandátum elnöke, Cár Anna vezette. A napirend szerint Ne ve n k a Fe r e n c e k , a Dobronaki MÖNK Választási Bizottságának elnöke számolt be részletesen a választási bizottság és a három szavazóhelyi (Zsitkóc, Dobronaki KÁI és dobronaki művelődési ház) szavazatszámláló bizottság munkájáról a 2010. október 10-én lebonyolított nemzetiségi választásokon. A bizottsághoz a választásokat követően október 13-án egy fellebbezés és október 26-án egy panaszemelés érkezett, mindkettő Koren Štefan jelölttől. A postán érkezett

A dobronaki magyar nemzetiségi tanács alakuló ülésén áttekintették a választási jegyzőkönyveket. fellebbezésben az érintett a választási bizottság és a szavazatszámláló bizottság munkáját kifogásolta. A választási bizottság október 14-én a fellebbezést elutasította, mivel határidőn kívül lett benyújtva. A nemzetiségi választások (a Dobronak Községi MÖNK statútuma értelmében is) a helyi önkormányzati választásokról szóló törvény értelmében kerülnek lebonyolításra, mely

szerint az eredményeket a bizottságnak a szavazóhelyeken kell kifüggesztenie, amit a bizottság meg is tett. A fellebbezési határidő a választások után következő nap (ez esetben október 11.), és közvetlenül a választási bizottságnál kell benyújtani, és nem 3 napon belül, mint ahogy az érintett értelmezte (a parlamenti választások szabályai alapján). Koren panaszemelését illetően

a választási bizottság elnöke a mandátumvizsgáló bizottságnak, majd a megerősített tanácsnak azt javasolta, hogy a panaszemelést vesse el, többek között mivel már visszautasították a fellebbezést a túllépett határidő miatt. A választási bizottság a szavazatszámláló bizottság munkájában szabálytalanságot nem állapított meg. A tanács betekintést kért és kapott a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyveibe. Szinte mindegyiknél volt hiba, de ezek a végeredményre nem voltak hatással, így a szavazólapok újraszámlálására nem került sor. A d o b ro n a k i n e m zetiségi tanács tagjai a 2010–2014-es mandátumban: Hancsik József, Kolosa Tanja, Kovács Attila, Kovač Katarina, Cár Anna, Cár József és Preišpenger Ernő. Az elnöki tisztségre egy jelölt volt, Cár Anna személyében, aki egyöntetű támogatást kapott. Cár Anna a választásokon legmagasabb eredményt kapó Hancsik Józsefet ajánlotta alelnöknek, aki egyben a fiatal generáció képviselője is. Az egyedüli jelölt a tanácstól teljes támoga-

tást kapott. Dobronakról négy tagot delegálnak a muravidéki nemzetiségi csúcsszervezetbe. Két tag ennek munkájában nem kíván részt venni, így titkos szavazással Cár Annát, Kovač Katarinát, Hancsik Józsefet és Kolosa Tanját nevezték a csúcsszervezet tanácsába. Cár Anna régi/új elnök a megválasztása után a tervekről a következőket mondta: – Nagyon jó tanácsunk van, fiatal erőkkel gazdagodva, tapasztalatainkat rájuk ruházzuk, együtt törekedve a szebb jövőre. Optimizmussal nézek a következő 4 évre, régi álmom, remélem, valóra válik: a Dobronoki György-házban kézműves központot szeretnénk kialakítani. Fontosnak tartom az együttműködést a községgel, a polgármesterrel, a Nemzetiségi Hivatallal, az MNMIvel, a csúcsszervezettel, a másik község tanácsaival, az anyaországgal, továbbra is támogatjuk az egyesületeket, a hagyományőrzést, a kultúrát. Úgy próbálok tevékenykedni, hogy ne legyen konfliktus közöttünk, csak így tudunk továbblépni.

Nem tudják összehívni a nemzetiségi Šalovci Községi MNÖK: tanácsot Moravske Toplicén!? Az október 10-i helyhatósági választások után minden vegyesen lakott községben megalakult már a községi nemzetiségi tanács – a törvény értelmében ezt legkésőbb kedden lehetett volna megtenni –, Moravske Toplicén azonban ez nem történt meg. Hogy miért nem, annak több oka van, a helyzet ugyanis elég bonyolult. Vörös Tibor még hivatalban lévő tanácselnök lapunknak azt nyilatkozta, a megválasztásról nem kapott értesítést, így nem tudja

4

összehívni a tanácsot. A községi külön választási bizottság elnöke, Rituper Ludvik elmondása szerint az értesítéseket nem lehetett kiküldeni, mivel

a nemzetiségi tanácsba kettő képviselő a községi tanácsból különstátusúként (Vörös Tibor és Szabotin László) kerül a nemzetiségi tanácsba, közben a

községi tanács csak november 8-án ül össze az egyik polgármesterjelölt (Kodila Štefan) és a helyet vesztett különstátusú jelölt (Bogdán István) fellebbezése miatt. A felsorolt tények, megállapítások csak megerősítik az előző lapszámokban tett megállapításainkat, miszerint a nemzetiségi választások körül sok a felesleges bonyodalom, a szabályok nem egyértelműek, községtől községig változnak, nehezen átláthatóak és átfogó átvilágításra szorulnak. tt

Jakosa Emerik az új elnök A Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség alakuló ülésén az új tanácstagok, vagyis Jakosa Emerik, Horvát Leon, Orbán Dusán, Sebők Renáta és Skaper Vendel mandátumainak megerősítése után a tanácsi tisztségek kerültek terítékre. Az elnöki posztra két jelölt volt, Orbán Dusán és Jakosa Emerik személyében. A tanácstagok végül Jakosa Emeriket szavazták meg négy szavazattal, majd a tanács alelnöki posztján egyhangúlag megerősítették Horvát Leont. A tanács döntött a domonkosfaiak által az MMÖNK Tanácsába küldendő képviselőkről is, a posztokra Orbán Dusánt és Sebők Renátát választották. tt

N É P Ú J S Á G 2 010 . n o v e m b e r 4 .


Muravidék Az új tanácsnak 19 tagja van

A viszonyok és a kommunikáció esztétikája A Lendvai Községi Tanácsnak az új összetételben 16+3 tagja van, akik 6 listáról (kivéve a nemzetiségi és a roma közösségi tagokat) jutottak be az október 10-i választásokon. Az alakuló ülésen a választási bizottságok beszámolóját követően az új tanácstagok magatartási kódexet írtak alá. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A tanács első ülésén jelen volt mind a 19 tag, az ülést pedig a legidősebb, Kiralj Ladislav vezette, majd a községi választási bizottságok beszámolójára, valamint a polgármesteri választások eredményeinek ismertetésére került

sor. Az illetékes bizottság áttekintette a választási bizonylatokat, majd a tagok és Anton Balažek mint polgármester megerősítésére került sor. A községi tanácsba Marija Unger, Stanislav Gjer­keš, Simon Šebjanič, Varga Cuk Doris, Đanino Kut­njak, Prša Bruno és valószínűleg Vaupatič Göncz El­vira került be az Anton

Balažek polgármester vezette listáról. A tanácsba bekerülő Anton Balažek tag­sága megszűnt polgármesteri mandátumának megerősítésével. A testületben az SDS-nek három tagja van: Somi Janez, Ivanka Režonja Šimonka és Horvat Gyöngyi. A DeSUS-t két tag képviseli, Kiralj Ladislav és Aleksander Marič. Gerenčer

Dobronak Község Tanácsának alakuló ülése

Együttműködve fejleszteni tovább a községet Dobronak Község Tanácsának október 27-én tartott alakuló ülésén megerősítésre került a polgármester és a 11 tanácstag mandátuma a 2010–2014-es időszakra. Fellebbezésre, illetve panaszemelésre nem került sor. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az alakuló ülést a legidősebb tanácstag, Kovács István nyitotta meg magyarul és szlovénul, majd az ülés további lebonyolítását a régi/új polgármesternek adta át. Az október 10én a Dobronaki községben (Dobronak, Zsitkóc és Strehovci) lebonyolított önkormányzati választásokról választási egységenként Végi Jež Klavdija, a Községi Választási Bizottság elnöke és Ester Povše, a Községi Választási Különbizottság alelnöke számolt be. A bizottságokhoz fellebbezés, illetve panasz nem érkezett. Mandátum-megerősítést kapott a régi/új polgármester, Marjan Kardinar, aki az október 10-i választásokon 69,29 százalékos választási részvétel mel-

lett megkapta a szükséges többséget (482 szavazat, 60,7 százalék). Ellenjelöltje, mag. Koren Štefan 312 szavazatot kapott, ami 39,2 százalékot jelent. A 8+3 tagú községi tanácsban a mandátumok megerősítése után a kövekező négy évben a községi tanácsot Zsitkóc Választási Egységből Preišpenger Ernő (LDS), Dobronakon a kultúrotthon VE-ből Sekereš Deziderij (LDS) és Vass Vilmos (SDS), a KÁI VEből Bojan Gavrič (LDS), Horvat Elizabeta (LDS) és Hančik Jožef, a Strehovci VE-ből Leon Casar és Alojz Slepec alkotja. Mellettük magyar nemzetiségi különstátusú tagként Kovács István, a szlovén nemzet különstátusú tagjaként Štefan Holcman és a roma közösséget képviselő tag, Ratko Vera kapott helyet.

N É P Ú J S Á G 2 010 . n o v e m b e r 4 .

A negyedik mandátumát megkezdő Marjan Kardinar gratulált a megerősített tanácstagoknak, s elmondta, hogy a 12 évnyi tapasztalat jó alap ahhoz, hogy a községet a jövőben is a fejlődés irányába terelje, természetesen együtt a községi tanáccsal, hiszen ez közös érdek, közös felelősség. A választásokon a polgárok ezen jelölteknek és polgármesternek adtak bizalmat, hogy az elkezdetteket közösen folytassák jó irányba, melyhez meg kell érteni e kétnyelvű község polgárainak akaratát. A községi tanács minden megjegyzés nélkül kinevezte az öttagú mandátumvizsgáló és kinevezési-választási bizottságot Sekereš Deziderij, Bojan Gavrič, Alojz Slepec, Preinšpenger Ernest, Vass Vilmos és Hančik Jožef összetételben.

Jožef és Požgai Horvat Olga az LDS listájáról került a tanácsba, az SD-ből Boštjan Hac, az SMS listájáról pedig preferens szavazatokkal Sobočan Gabriela. Magyar különstátusú tanácstag Laj Franc és Pozsonec Mária lesz, a roma közösséget Milan Olah képviseli. A mandátumok megerősítését követően Balažek polgármester letette az esküt, majd minden tag aláírta a községi tisztségviselők magatartási kódexét. Balažek régi/új polgármester megköszönte a korábbi tanácsnak a korrekt és eredményes munkát. – A választások új eredményt hoztak, a dísz- és az első ülés után olyan a benyomásom, hogy „valódi emberek” kerültek be. Az emberek értékelni tudják, mi és hogyan történt, az előző mandátum tehát eredményes volt. Most valamivel nehezebb időszakra kell szá-

mítanunk, a válságon még nem vagyunk túl, célunk továbbra is a költségvetési egyensúly. Az eskütételem és a magatartási kódex aláírása kívülről talán csupán esztétikai, formai lépésnek tűnhet, de számomra ez fontos gesztus – mondta a polgármester. Bízik a demokrácia két fontos tényezőjében, az igazságban és az esztétikában. Hosszú távon mindig megmutatkozik az igazság, az esztétika pedig a viszonyokban és a kommunikációban, a tettekben, amelyeken nyomot hagy – hívta fel a tanácstagok figyelmét. Alacsony szintű politikai kultúrát lehetett tapasztalni a választási kampány alatt. Balažek sajnálatát fejezte ki, hogy emiatt egyes ügyek a bíróságon folytatódnak, „hiszen először történik meg, hogy a község mint intézmény vádemelési javaslatot tesz, valamint én is, mint polgármester.”

Projekteket erősítettek meg az 1. rendkívüli ülésen Dobronakon közvetlenül a községi tanács alakuló ülése után sor került a tanács 1. rendkívüli ülésére, amelyen a tagoknak négy fejlesztési projektet terjesztett be elfogadásra Marjan Kardinar polgármester. A projektek terve korábban született, amelyekkel a község különböző pályázatokra jelentkezett. Ezek esetében a Mezőgazdasági Minisztériumnál mutatkozik lehetőség pályázati támogatásra. Ehhez azonban – a nagy érdeklődés miatt – a minisztérium a beruházás dokumentációját és az ehhez csatolandó községi tanácsi határozatot kéri. A válaszadáshoz rendelkezésre álló határidő október 28-a, azaz a rendkívüli ülést követő egy nap volt. Dr. Vass tanácstag megjegyezte, hogy a jövőben látni kívánja a projekt részletesebb bemutatását a pénzügyi kerettel, kerülve a sürgősséget. A véleményéhez csatlakozott Hančik József tanácstag is. A tanács határozatot hozott a kultúrotthon teljes szanálására (az I. fázis megvalósítása 2011-ben), a falvak központjának rendezésére (2011–2012), az ifjúsági turizmus határon átnyúló Szlovénia–Horvátország programjára, ennek keretében a Vid-otthon létrehozására (2011–2012) és a Bakonakitó védőtöltésének szanálására (2011) vonatkozó projektekre. A tervek összértéke 1,972 millió euró, a község önrésze 535 ezret jelent: a kultúrotthon felújítására a 388 ezer euróból 113 ezret, a faluközpontok rendezésére az 599 ezerből 174 ezret, az ifjúsági turizmusra a 302 ezerből 88 ezret, a Bakonaki-tó gátjának szanálására a 187 ezerből 54 ezret kell biztosítania a községnek. SNK

5


Kultúra Kultsár harmadik alkotása is közkincs

A remény hangján a kétségbeesés ellen Lendva Község Ünnepe és a Reformáció Napja alkalmával csütörtökön került sor Kultsár György prédikátor sorrendben harmadik, megjelenési sorrendben második fakszimile könyvének bemutatására. A hasonmás kiadvány a GalériaMúzeum Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiadásában jelent meg. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

„Az ördögnek a penitenciatartó bűnössel való vetekedéséről és a kétség-

beesés ellen a reménységről való tanúság” – kissé hosszú című, de a kor szokásait híven tükröző – Kultsár-mű az egyike az alsólendvai Bánffy család-

nál prédikátor-tanítóként működő udvari szerző három, a mecénás család gondozásában 1573-ban kinyomtatott könyve közül. A mű újbóli kiadása

A könyvbemutatón Nagy Zoltán, Bóka László, Hubert Ildikó, Gerics Ferenc és Lendvai Kepe Zoltán szólt a közös összefogásban megjelent könyvekről.

Luther Márton nevét viseli ezentúl a templom Novak Leont, a muraszombati evangélikus templom lelkészét a lendvai rendezvényen Kultsár György műveinek jellegéről, mai üzenetéről kérdeztük. – A 16. századhoz hasonlóan az üdvözülés kérdése ma is aktuális, amellyel minden hívőnek szembesülnie kell. Így Kultsár Györgyöt is az foglalkoztatta, hogy Isten igéje felé fordítsa mecénásai, házurai tekintetét, s rajtuk keresztül az igehirdetésen résztvevőkét, mert az élet nehézségeit Krisztus szenvedéseinek ismeretében kön�nyebben el lehet viselni. A boldogulást a 21. században az embertársaink iránti viszony határozza meg, azzal, hogy új értékrendek jelennek meg a társadalomban, amelyek azt sugallják, hogy osztoznunk kell a jóban, rosszban, szolidaritást kell vállalnunk a szenvedésben is. – Mint minden évben, idén is, a Reformáció Napja közeledtével a muraszombati egyházközségben már szerdán ünnepélyes keretekben emlékeztek… – Idén külön készültünk az ünnepre a püspökséggel, hiszen a muraszombati egyházközség 110. évfordulóját ünnepeljük. Ez alkalmat adott arra is, hogy az egyházközségünk templomát, mely a legnagyobbnak számít vidékünkön, Luther Mártonról nevezzük el. Ez alkalomból emlékművet is lelepleztünk, Irena Brunec alkotását, amelyet Erniša evangélikus püspök szentelt fel Igor Lukšič oktatási miniszter jelenlétében. alkalmából a lendvai polgárosodást, ipari fejlődést

Mitológia a tányérokon, tárgyakon

Mindketten valami mást is csináltak A Bánffy Központ kiállítótermében pénteken két marosvásárhelyi művész, Szakács Sándor ötvös és Kádár Ferenc keramikus munkáit mutatták be. Nemes László tárlatbemutatójából kiderült: mindkét művész valamilyen más művészeti ágban jeleskedett, s csak szabad idejükben foglalkoznak kézművességgel.

A két művész két erdélyi népdalt is előadott.

6

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Erdély, s főleg Kolozsvár a magyar kultúra bölcsőjét jelenti. A kolozsvári születésű Nemes László azonban Marosvásárhelynek köszönheti, hogy azzá vált, ami – mondta a művész. Mert befogadó város az is, mint ahogy Lendva is az volt az ő esetében. S odakerülésekor azt kellett látnia, hogy mindenki csinál valamit, legtöbbször a polgári-művészi foglalkozásától elütőt. Ahogy Kádár Ferenc is, aki a marosvásárhelyi filharmónia zenekarában énekesként dolgozott, s csak szabad idejében ült fel

és nyomdászatot bemutató kiállítóteremben a rea fazekasok szerszámára, a korongozóra, de a gyakorlati tárgyak, edények helyett ő a mitológia és a mesék világának terrakotta-megmintázására vállalkozott. Társa, Szakács Sándor is szabad idejében készít tányérokat, használati tárgyakat fémből, gazdagon díszítve azok peremét, illetve tányér-részét. Itt mitológiai alakokat, mesefigurákat is elhelyez, gondosan megmunkálva az anyag felületét. A használati tárgyakat a tárlatról ki-ki saját belátása és „szerencséje” szerint haza is vihette. Mert a terrakotta plasztika jól mutat egy-egy borospincében is… A két művész, mintegy ráadásként két erdélyi népdalt is elénekelt a szépszámú közönség tiszteletére.

N É P Ú J S Á G 2 010 . n o v e m b e r 4 .


Kultúra formáció közeledtével a protestantizmus jegyében tevékenykedő szerző „trilógiáját” többen is méltatták. Elsőként Gerics Ferenc igazgató, aki a könyves szakmával (OSZK) való gyümölcsöző együttműködés mellett a barátságot és a segítő szándékot is kiemelte a hasonmások egy évtizede indult kiadásánál. A budapesti Országos Széchényi Könyvtár tudományos igazgatója, Boka László Kultsár művének szerepét a kulturális felemelkedésben és a prédikációs irodalom magas szintű irodalomként való emlegetésének az okait kutatva a magas esztétikai mércét alkalmazó korabeli zsoltáríró, Szenczi Molnár

Albert véleményére hagyatkozott, aki „szép műnek” nevezte az alsólendvai prédikátor művét. Rajta kívül Szenczi csak Balassi Bálint verseit illette ilyen magas minősítéssel. Nagy Zoltán, a könyv társszerkesztője a könyvek, különösen a Posztillák későbbi sorsával, utóéletével foglalkozott, kiemelve annak egyediségét, illetve jelen kötetnek az egyházivallási jelentőségét. A mű – melyet a valószínűleg Sárvárról idekerült szerző „Alsólendván írt, Mindszent havának 7. napján” – művelődéstörténeti jelentőségéről Hubert Ildikó beszélt, kiemelve azokat a stiláris jellemzőket, amelyek a művet ma

Novak Leon muraszombati evangélikus lelkész a Kultsár-könyvvel. is élvezetes olvasmánnyá teszik. – Az OSZK régi nyomtatványok adattárában egy példányban,

borító nélkül fennmaradt rövid írás nem önálló mű, hanem fordítás; Urbanus Rhegius német szerző latin fordításából magyarította a lendvai prédikátor. Gondolatiságát nem az igaz hittől eltérő vallási felekezetek ellen fogalmazta meg, hanem nagy megértésben velük. – Kutsár György fordítása ma is élvezhető, pergő olvasmány, amely szépen folyó magyar nyelven szólaltatja meg dialógusának szereplőit. Hogy miért lehet aktuális ma is a könyvecske üzenete? Mert az ember önnön és a világ jobbításáért való örök küzdelmének keservét, értelmét fogalmazza meg – írja a bevezető tanulmányban Hubert. Teszi ezt a remény

és a vigasz hangján, a kétségbeesés ellen. Lendvai Kepe Zoltán szlovén nyelvű összefoglalójában Zver Ilona szlovén nyelvű fordításait emelte ki, amelyek mindegyik könyv tanulmányrészében az idegen ajkúak esetében is fogódzókat adnak a hasonmás iránt érdeklődők számára. – Ne feledjük – mondta a kötet egyik társszerkesztője –, olyan művek nyomtatásáról van szó, amelyek a mai Szlovénia területén az elsők között szerepelnek. A rendezvényen megjelentek a lendvai és a muraszombati evangélikus hitközség vezetői, Jana Kerčmar és Leon Novak lelkészek.

Lendva Község Ünnepe – október 28-a

Díszpolgári címet és kitüntetéseket osztottak ki Az 1366-dik évben Nagy Lajos által Lendvának adományozott vásárjoggal a budaihoz hasonló kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok elindítását remélhette a város. Így Simon-Juda napján, október 28-án Lendva Község ünnepel. Az idén díszülésre került sor a Városházán, majd hangversenyre a zsinagógában. A község díszpolgára Király Ferenc szobrászművész lett. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Mag. Anton Balažek, Lendva Község polgármestere szerint az ünnep mindig számadás is az elvégzett és a tervezett jövőbeli feladatokról. A polgármester ünnepi beszédében elmondta: szerinte jó úton

haladunk, hiszen a kitűzött célokat teljesítettük, olyan beruházásokat sikerült nyélbe ütni, melyekhez a szűkebb és tágabb környezetünkben lévő községekben csak most látnak hozzá. Ilyenek az ivóvíz, a szennyvízcsatorna, illetve a közúti infrastruktúra ügye. Mégsem lehetünk

teljesen elégedettek, hiszen a Nafta vállalat a privatizáció során nem szabad, hogy az energetikai lobbi martalékává váljon. A Rédics–Bratonci vasúti összeköttetés ügyét sem szabad figyelmen kívül hagyni, akár csak az egyre erősödő recesszió közepette a szociális érzékenységet

A kitüntetettek az elismerések átvételét követő pillanatokban. N É P Ú J S Á G 2 010 . n o v e m b e r 4 .

Király Ferenc átveszi a Lendva Díszpolgára kitüntető címet. és a feszültségekkel teli hétköznapjaink lecsapódásaként jelentkező türelmetlenséget és tolerancia ügyét. A fiatal házasok lakásépítési-elhelyezkedési gondját és a kezdő vállalkozásokat is segíteni kell! Most, amikor a lakosság 12–15 százalékban megélhetési gondokkal küzd, még nagyobb gondot kell fordítanunk a munkanélküliségre és a szociális helyzet javítására. A műsorban felléptek irodalmi összeállítással a Lendvai KKI diákjai, valamint a Lendvai Zeneiskola

tanárai, Cseh Gyula és Vojislav Slijepčević. Őket a zsinagógában tar tott koncerten is hallhatta a közönség. A községi ünnep alkalmával kitüntetést vehetett át a Hotizai HK a rendezett és tiszta településképért, a „Kofetarji” nyugdíjas színjátszócsoport a kulturális és szabadidős kínálat gazdagításáért, Šantak Tomislav egykori lendvai, ma muraszombati plébános a hit és a lelki élet gondozásért, a határon átnyúló kapcsolatokban tett szolgálataiért, valamint az életminőség javítása terén szerzett érdemeiért, Jože Gerenčer zeneszerző és karnagy a kóruszenei kultúra előmozdítása terén végzett önzetlen tevékenységéért. Király Ferenc Munkácsy-díjas szobrásznak a lendvai művészélet és sok évtized tárlatai és művésztelepei szervezéséért, valamint a lendvai GalériaMúzeum intézményének elindítása és a tevékenység kiteljesedésében végzett önzetlen munkájáért a község a Lendva Díszpolgára címet adományozta.

7


Gazdaság A külföldi beruházásokról

Jelentős a Carthago, a Xal és a Wolford muravidéki beruházása Az RRA Mura Fejlesztési Ügynökség még ma is egyedülálló szervezetnek számít Szlovéniában a külföldi érdekeltségű beruházások vonatkozásában, e témakörrel ugyanis 2004-től szisztematikusan foglalkozik. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Mint ahogy azt Danilo Krapec, az RRA Mura igazgatója elmondta, eredmén�-

miatt kimaradt ez a tétel, 2008-ban viszont a 27 községhez fordultak közvetlen támogatásért az ügynökség költségeinek fedezésére azon tevékenységet illetően,

A külföldi beruházások révén talán új gazdasági ágazatok indulnak el a Muravidéken. nyel is tudnak szolgálni. A külföldi beruházások ösztönzése a Muravidéket illetően 2006-ig a közvetlen fejlesztési pénzekből történt, 2007-ben a változások

mely a külföldi beruházók érdeklődésének felkeltésére irányul a régióval kapcsolatban. 17 községtől kaptak választ, az elmúlt két év befolyt összege 15 ezer eurót

tett ki… Az ügynökség több promóciós tevékenységet bonyolított le különböző vásárokon, bemutatókon, adatbázist állítottak fel a rendelkezésre álló telkekről, a régió gazdasági erejéről, a munkaerőről… – ismertette Gönc Ferenc, az ügynökség munkatársa. Az elmúlt időszakban három zöldmezős (greenfield) külföldi beruházás történt, éspedig a Carthago Odrancin (autóipar), a XAL égőtesteket gyártó kft. és a Wolford alsóneműt gyártó kft. Muraszombatban épített új üzemcsarnokot. A régióban így 400 új munkahely jött létre, s még 180 a következő 3 évben. Az RRA Mura tovább folytatja tevékenységét a külföldi tőke Muravidékre vonzásának érdekében, illetve tenni kívánnak a szűkebb régió felismerhetőségének területén.

A mezőgazdaság feladata az élelemtermelés

A prioritás a termőföld védelme Az elmúlt hetekben már több fórumon tárgyalták a mezőgazdaság és az élelmiszeripar stratégiájáról szóló rezolúciót, amely elsősorban politikai dokumentumnak számít, ennek ellenére mindenki nagy reményeket fűz hozzá. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A rezolúció a szlovén mezőgazdaság és élelmiszeripar fő céljait hivatott lefektetni 2020-ig. A dokumentum előkészítője az illetékes mezőgazdasági tárca, észrevételeit pedig különböző fórumokon keresztül minden érdekelt megteheti. Egyelőre a dokumentum-

8

ról annyit lehet tudni, az ország egyre alacsonyabb önellátása miatt az illetékes tárcavezető ragaszkodik ahhoz, hogy az egyik fő célnak a nagyobb élelemtermelést kell megjelölni, ehhez pedig sok minden szükséges, például a stabil termelési és közgazdasági viszonyok biztosítása, a versenyképesség növelése, a termőföld védelme és

termékenységének megtartása, a mezőgazdaság hatékony szervezése, illetve átszervezése, a hazai élelmiszeripari láncok erősítése és felismerhetőségének növelése. A rezolúciónak, illetve stratégiának természetesen csak akkor lesz hatása, ha ezt az irányadó dokumentumot hamarosan konkrét, törvényi lépések is követik.

A három cég ber uházását a szlovén állam szubvenciókkal támogatta. Matjaž Kekec, az odranci Carthago igazgatója elmondta, hogy cégük mintegy 1,2 millió euró támogatásban részesült Szlovéniában, jelenleg 191 munkást foglalkoztatnak. A termelés bővítésére – a beruházás értéke 11 millió euró – 840 ezer euró szubvencióval élhetnek. Az eddigi fejlemények-

kel elégedettek, a munkaerő biztosításával nagyobb gondok nincsenek, a cégnél az átlagkereset 968 euró. Alois Göther, a muraszombati Wolford igazgatója is elégedettségének adott hangot, a 145 foglalkoztatott átlagbére az ágazati kollektív szerA gazdasági cikkek megjelentetését támogatja:

ződés felett 20 százalékkal mozog és a teljesítménytől függ. A XAL Kft.-ben is elégedettek, jelenleg 62 dolgozót foglalkoztatnak, a szerződés értelmében még 150-et kötelesek. A XAL 850 ezer euró szubvencióban részesült.

Újra érmek a dobronaki orchideáknak A dobronaki Ocean Orchids vállalat kettő, ún. csüngő, kaszkád stílusban nevelt orchideáért arany-, illetve ezüstérmet nyert az Amszterdami Kertészeti Vásáron. Az aranyérmes „Ocean Pacifik” orchidea egyben a vásár tíz legszebb növénye között is nevezve volt. Az október elején Amszter- Az új fajta legfontosabb ismérve damban hagyo- az óriási, 16 centiméteres virág, mányosan meg- aminek kitenyésztése eddig fehér tartott Hortifair fajoknál nem volt lehetséges. Kertészeti Vásáron – 70 országból érkezett cégek 25 ezer látogatónak mutatják be kertészeti felszereléseiket és növényeiket – minden évben megrendezik a növénytermesztők ún.„House of Quality” versenyét is, amelyen az idén megközelítően ezer növényt vonultattak fel a vágott virágoktól a virágos és a lombjukkal díszítő növényekig. Az Ocean Orchids a virágos növények között kettő nagyvirágú phalenopsist vonultatott fel, és egy arany-, illetve egy ezüstérmet hozott haza a Muravidékre. Az aranyérmes „Ocean pacifik” japán kereszteződés gyümölcse. Óriási, akár 16 centiméter átmérőjű virágok jellemzik. A dobronaki cég megszerezte a japán fajta kizárólagos termesztési jogát. Az orchidea elsősorban külföldre kerül majd, Szlovéniában csak a kiemelt üzletekben árulják. tt

N É P Ú J S Á G 2 010 . n o v e m b e r 4 .


Info

Radamosban vállalták a megmérettetést A második számlálás

után is Glavač

Az október mint tűzvédelmi hónap keretében az elmúlt héten a község önkéntes tűzoltóegyletei közül a Radamosi ÖTE tűzoltói vállalták az ilyenkor szokásos felkészültségi megmérettetést. Az egyleteknek ugyan másfajta megmérettetési módjai is vannak, pl. az év közben megrendezett tűzoltógyakorlatok alkalmá-

val, de nagy kihívást jelent az is, amikor egy konkrét helyen zajlik az előre be nem jelentett gyakorlat. Így Radamosban például egy szimulált bozótos, illetve erdőtűz volt az élőben történő gyakorlás színhelye, az elvégzendő tűzoltási gyakorlat célja. Göncz Robert, a Lend­ vai Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka a sikeresen

elvégzett gyakorlat után értékelte a csapat teljesítményét, rámutatva az elkövetett hibákra és hiányosságokra. Ezekből, mint kiderült, igen kevés akadt, így az eredmény az öt adható pontból 4-est tett ki. Ez, mint a parancsnok elmondta, regionális viszonylatban is igen kedvező helyezést jelent. -ce

Moravske Toplicén október 27-én Štefan Kodila polgármester-jelölt fellebbezésében azt követelte, hogy a községi választási bizottság számolja újra a község mind a 28 szavazóhelyiségéből beérkezett szavazólapokat. Ez megtörtént, s az újraszámlálás szerint az eredmény az első számlálással azonos. A vasárnapi (október 24.) polgármester-választás 2. körében Alojz Glavač, az SDS, az SLS és a DeSUS jelöltje 1569 szavazatot szerzett, így 12 szavazattal kapott többet, mint ellenjelöltje, Štefan Kodila, az SMS jelöltje. Egyébként Kodila az 1. körben 17 szavazattal előzte meg a harmadik helyen végző Ivan Kramperščeket, akire 539-en szavaztak. Kodila akkor 552, Glavač pedig 1192 szavazatot kapott. Kodila fellebbezésében a választási egységek bizottságainak munkájával kapcsolatban a szabálytalanság gyanúját is felvetette, valamint az eredmények megsemmisítését követelte ott, ahol hivatalos feljegyzés született a kampánycsend megszegéséről, illetve egyéb szabálytalanságokról – tette közzé sajtónyilatkozatában. Ezt követően sajtónyilatkozatban fejtette ki véleményét Glavač is, eszerint ő, aki a község megalakulása óta aktív szerepet vállalt a községben, nem tapasztalt ennyire alacsony politikai kultúrát és becstelen viszonyt, mint a mostani választásokon, ami ártott a község tekintélyének. SNK

hétről hétre Ljubljana – Szlovéniában november 1-től 7-ig tart a Szlovén Vöröskereszt (RKS)

hagyományos Szolidaritási Hete, melynek célja a pénzadományok gyűjtése humanitárius segítségként a rászorultak részére. A Szlovén Posta minden egységében, valamint minden vasút- és autóbusz-állomáson forgalomban vannak a 0,13 euró értékű pótbélyegek. Sármellék – Várhatóan brit, német és orosz váro­ sokba indulhatnak tavasztól repülőjáratok Sármellékről: a tárgyalások szerint a legnagyobb európai légitársaság, a Ryanair a balatoni repteret ismét Londonnal és Frankfurttal kötheti össze, a

hatályba lépő menetrendi időszaktól a Germanwings is visszatérhet Sármellékre, egy vagy két német városba kínálva majd légi összeköttetést. Újdonságnak számít, hogy az Aeroflot szintén menetrend szerinti járatokat indítana, a Moszkvába tervezett járatok hetente több alkalommal is repülnének. Brasil – Először lett női elnöke Brazíliának: a vasárnapi

második fordulóban Dilma Roussef a szavazatok 56 százalékát szerezte meg, míg ve-

N É P Ú J S Á G 2 010 . n o v e m b e r 4 .

télytársa, a Szociáldemokrata Párt jelöltje, José Serra 44 százalékot szerzett. A bolgár bevándorló apától és brazil anyától származó Roussef marxista gerillából lett közalkalmazott, majd miniszter Lula kormányában. Kampányában azt ígérte, hogy folytatja elődje és mentora, a népszerű Lula politikáját. Peking – Alexandria Mills, amerikai versenyző nyerte a Világszépe (Miss World) 2010 döntőjét szombaton a dél-kínai Hajnansziget Szanija tengerpar ti üdülőhelyen. A Miss World idei – sorrendben 60. – döntőjén a világ 120 országának szépségei vettek részt. A második helyezett a botswanai jelölt, a harmadik pedig Venezuela szépségkirálynője lett. A szlovén szépségkirálynő, Sandra Adam

még a döntő előtt hazajött Kínából, a Magyarországot képviselő Kaló Jennifer nem került a legjobb húsz közé. USA – Egy évig tar tó pénzügyi tárgyalások után csődöt jelentett Hollywood egyik legrégebbi filmgyára (1924), a Metro-GoldwynMayer (MGM). A cég, amely

a James Bond-filmeket, a Rocky-sorozatot és az Óz, a csodák csodáját is jegyzi, egyben bejelentette, hogy több mint 4 milliárd dolláros adósságát egy hitelezői csoport állja majd. Ők kapják meg a tulajdonjogok 95 százalékát, a maradék tulajdonrészt és a cég vezetését pedig egy kisebb produkciós cég veszi át. A legendás stú-

dió – amelynek jelképévé vált az ordító oroszlán logó – több mint négyezer filmet készített, melyek összesen 205 Oscardíjat hoztak számára. USA – Nincs többé a Pontiac – 84 éves fennállása és a mozivásznakat is betöltő tündöklése után vasárnap megszűnt létezni a General Motors legendás autómárkája, a Pontiac. Az évek óta hanyatló robusztus márka megszüntetéséről tavaly döntött a csődbe jutott autógyártó. A csökkenő

kereslet oka a megváltozott vezetési szokásokban és a hibás vállalati stratégiában keresendő. A Pontiac 1968ban egymillió darabbal érte el az eladási csúcsot.

9


Info a mai napon... November 5-én történt: 1944 Fölrobban a forgalomtól zsúfolt Margit-híd pesti szakasza. Több jármű, köztük egy villamos a Dunába zuhan. Sok járókelő és utas életét veszti. A budai szakaszt január 30-án robbantják föl a németek. 1944 Megszületett Linda Gray amerikai színésznő („Dallas” sorozat). 1945 Megalakul az UNESCO. 1948 T. S. Eliot megkapja az irodalmi Nobel-díjat. 1952 Dwight David Eisenhower lesz az Egyesült Államok 34. elnöke. 1956 A szovjet csapatok megszállják Magyarországot, Nagy Imre a jugoszláv követségre menekül. 1966 Vihardagály következtében Velence belvárosa víz alá kerül. Ez a város történetének eddigi legmagasabb árvize (194 cm). 1980 Ronald Reagan győz az amerikai elnökválasztáson.

visszapillantó

1990. november 9-én, 43. szám

Referendum – igen vagy nem? A lendvai községben a képviselők szerint tartal- készítése a talajvizekről, 1976-ban szavaztunk az mazza a legszükségesebb hogy bővíthessük az ivóelső referendumi program beruházások jegyzékét. vízhálózatot; az illegális mellett és megkezdtük Ezek pedig: tanulmány szemétlerakó helyek szaa községfejlesztési j á r u l é k f i z et é s ét . Hamarosan lejár az 1985–90-es referendumi program, a lendvai községi képviselő-testület elfogadta a kezdeményezést az új program elkészítésére. Sok mindenre kellene pénz, úgy vélik azonban, hogy mindenképpen elsősorban a most lejáró program meg nem valósított célkitűzéseit kell meg- A lendvai Župančič utca egy része. A központban látható valósítani. Az új épületrom már régóta nem áll, helyét és egész környékét az program tervezete új lendvai kultúrközpont építésére tartogatják. Hogy mikor és most közvitán van, miből épül fel, arra most nehéz válaszolni.

nálásának társpénzelése és a lendvai gyógyszertár kiépítése. A lendvaiak – de nem csak a lendvaiak – véleménye szerint mindenképpen bele kell hogy kerüljön a kultúrközpont építésének minimális társpénzelése, hiszen Lendván nincs egyetlen épület, terem, helyiség, ahol akár művelődési élet folyhatna, akár fellépéseket, rendezvényeket, ünnepélyeket lehetne szervezni. Az egész község érdeke az idősek otthonának kiépítése. A gyertyánosiak bizonyára szeretnék látni a referendumi programban a helyi iskola bővítését. S sorolhatnánk így még tovább. Valószínűleg sok szóbeli összetűzés után készül el a referendumi program végleges formája.

mesterségek dicsérete

A vadász Kepéné Bihar Mária

A vadászat ősfoglalkozásnak tekinthető. A magyarság vadászati hagyományának egyik legszebben emléket állító művészeti alkotás Arany János Rege a csodaszarvasról című verse. Ebben a hun-magyar eredetmondák egyike jelenik meg. A gímszarvas űzése nem más, mint egy hajtóvadászat, amit eleink nemcsak szórakozásból űztek, hanem hadgyakorlat céljából is. A vadászatról természetesen később sem mondott le a magyarság. Egész falvaknak volt a kötelessége a hivatásos vadászat, ami hús- és bőrszerző foglalkozás is volt egyben, a vadászat ugyanis a ruházkodás céljait is szolgálta. A magyar prém már a középkorban európai hírű volt. A vadászatban évszázadokon át éltek az ősi módszerek. Az idősebb

10

emberek veremmel, csapdával, hurokkal vadásztak, a fiatalabbak íjjal, kopjával, buzogánnyal, no meg kutyával és vadászmadárral, sólyommal ejtették el a vadat. Sok Kárpát-medencei település őrzi a vadászfalvak emlékét, ilyen például Solymár, a királyi solymászok szállása, illetve a többi Solymos, Vadkert, Vadász, Haraszti, Radvány és Agárd nevű települések. A magyar jogszokás eltért a nyugatitól, nálunk a föld népét nem tiltották a vadászattól, eleinte mindenütt és mindenkor vadászhattak. A királyok és a főrangúak vadászatra tilalmas helyeket jelöltek ki, ezek voltak az úgynevezett vadkertek. Itt érdemes megemlíteni, hogy az alsólendvai Bánffyak is létesítettek vadkertet, amely máig fennmaradt elnevezése egy lendvahegyi dűlőnek. De másutt, amíg akadt vad bőven, ritka kivételektől eltekintve szabadon vadászhattak a jobbágyok. A ragadozók irtását egyenesen kötelezték. A vad bőrét

azonban be kellett szolgáltatni, mert az még a húsnál is értékesebbnek számított. A farkas, róka, hiúz, menyét, nyuszt és nyest bőre

Farkasverem. (MN II. 2001. 58.) gyakori öltözet volt abban az időben. A vadkertekben persze nem ragadozókat tartottak. Nyúl, szarvas, dámvad, vadkan, fácán, fogoly tanyázott a fenntartott helyeken. 1504-ben azonban megszakadt ez az idilli állapot egy törvény elfogadása kapcsán, amely a parasztoknak megtiltotta, hogy a maguk hasznára értékes állatokra vadás�szanak. Értékes állatnak

számított a szarvas, az őz, a nyúl, a vadkan és a fácán is, de a ragadozók irtása továbbra is kötelesség maradt. A Mohács utáni időkben is a legkedveltebb gondűző foglalkozás a vadászat volt, annak is egyik ősi módja a solymászat. A sólyom megbecsült lakója volt az udvarházaknak. Egy úrfi nem is kívánt egyebet magának, mint éles szablyát, gyors lovat, gyors agarat és jó sólymot. A szárnyas ragadozók megszerzése és betanítása komoly szakértelmet kívánt. Az agár mellett a másik legkedveltebb vadászkutya a vizsla volt. A nemesek külön vadászmestereket tartottak, akik gondoskodtak vadászmadaraikról, kutyáikról és vadászataik szervezéséről. Természetesen vadászbaleset vagy balesetnek álcázott merénylet is akadt bőven. Zrínyi Miklós, a költő is egy ilyen alkalommal vesztette életét 1664. november 18-án. A 17. század folyamán általánossá váltak a lőfegy-

verek. A vadászok száma és „hatékonysága” egyre növekedett, a vadállomány pedig csökkent. Például a bölény a 18. század elejére már csak a székely erdőségekben élt. A vadászati törvény még 1840-ben sem engedélyezte a jobbágyok számára a vadászati jogot. A vadászat csak a 20. század elején vált többek számára hozzáférhetővé és erre az időre már inkább csak szórakozás volt. Végezetül egy híres magyar vadász, Széchenyi Zsigmond gondolatai álljanak itt: „... a vadászat – költészet híján – szerintem nem is vadászat. Ne az agancs súlya számítson a legtöbbet, hanem ötvözetének finomsága. A hozzá fűződő emlék finomsága! (...) Hiszen nem is a lövés a vadászat. A puska elsütése csak kicsengése, emberállati kiélése a vadászatnak. Mert a vadászat – áhítat.” A vadászat ősfoglalkozását Bogdán Istvánnak a Régi magyar mesterségek című könyve alapján mutattuk be.

N É P Ú J S Á G 2 010 . n o v e m b e r 4 .


Info

Törvényt sértett az RTV Ez év májusában e sorok írója és Zver Helena, a lendvai RTV-Stúdió vezetője a Népújságban „olvasói levélváltásba” bonyolódott a lendvai RTV-Stúdió új munkahelyi besorolásai és pénzügyei végett. Mivel a lendvai RTV-Stúdió 2007–2010 közötti pénzügyei több kérdést is felvetettek, az RTV Felügyelő Tanácsánál (Nadzorni svet RTV) feljelentést tettem az RTV akkori vezérigazgatója, Anton Guzej ellen a belső revízió hiánya végett. Az RTV Felügyelő Tanácsa válaszában „mellébeszélt”, Zver Helena pedig a Népújság 21. számában megjelent levelében ezzel kapcsolatosan még megjegyezte (idézem): „Az említett szerv (RTV Felügyelő Tanácsa) a levél íróját (Kovács Attilát) világosan tájékoztatja, hogy a Nemzetiségi Programbizottság tagjaként melyek az illetékességei.” Zver Helenának válaszlevelemben megírtam (Népújság 22. száma), hogy (idézem): „… az ez ügyben (feljelentés ügyében) feltett négy kérdésemre az RTV Felügyelő Tanácsa nem adott ’világos’ válaszokat. Ebből kifolyólag

kénytelen leszek újra az illetékes szervhez fordulni, hogy a konkrét kérdéseimre tényleg ’világos’ válaszokat kapjak.” Ezt meg is tettem. Az RTV Felügyelő Tanácsa (második) válaszában már egy kicsit „megemberelte” magát, és elismerte, hogy az RTV vezérigazgatója hibát követett el. A saját szerepéről (a vezérigazgatót ugyanis a RTV Felügyelő Tanácsa „felügyeli”) azonban mélyen hallgatott. Mivel az RTV Felügyelő Tanácsának második válaszával sem voltam megelégedve, mint az RTV Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai Programbizottságának tagja feljelentést tettem a Szlovén Pénzügyminisztérium Költségvetésért Felelős Hivatalánál (Urad RS za nadzor proračuna) az RTV vezetősége ellen (melynek Zver Helena is tagja) és az RTV Felügyelő Tanácsa ellen. És láss csodát! Amint az ügy kikerült az RTV köréből, és magasabb, állami szintre került, teljesen más választ kaptam a feljelentésre, mint az RTV Felügyelő Tanácsától. Összegezve az „Urad RS za nadzor proračuna” válaszát:

az RTV vezetősége, illetve az ügyviteli szerve (poslovodni organ) törvényellenesen járt el akkor, amikor nem rendelte el a belső revíziót az elmúlt négy évben – 2006, 2007, 2008 és 2009 –, mivel ez minden évben kötelező lett volna. Az említett hivatal viszont azt is leszögezte, hogy a törvény be nem tartása nem jár büntetőjogi következményekkel

olvasóink írják (kazenska določba) az RTV vezetőségére nézve, mivel az ügyvitel ellenőrzését a törvény az RTV Felügyelő Tanácsára bízza. Ők viszont nem figyelmeztették (felügyelték) az RTV vezetőségét, vagyis nem látták el a feladatukat. Így már érthető, miért nem válaszolt „világosan” az RTV Felügyelő Tanácsa mindkét feljelentésemre – ez esetben ugyanis saját hibájukat is el kellett volna ismerniük, ami viszont megkérdőjelezné szakmai hozzáértésüket. Felmerül a kérdés, miért nem rendelte el az RTV vezetősége a törvény által előírt belső revíziót? Az egyik lehetséges válaszra Majda Širca kultu-

étel, erő, egészség

rális miniszter asszonnyal a Delo 2009. január 24-i szombati mellékletében megjelent interjúból lehet következtetni. Ebben kifejtette, hogy a 2008-as RTV-s fizetési reform anyagi fedezetének egy részét a korábbi kormány (Janez Janša kormánya: 2004–2008 között) a nemzetiségi programokon keresztül szándékozta átcsempészni, amit az új kormány (Borut Pahor kormánya) megakadályozott, mivel ez a jogállamiság kijátszását jelentette volna. A korábbi kormány törvényellenes pénzátutalásának megakadályozása azonban elsősorban nem az azt követő kormány kötelessége lett volna, hanem az RTV vezérigazgatójáé és a nemzetiségi műsorok vezetői, vagyis a magyar műsorok esetében Zver Helena feladata. Természetesen ezzel kapcsolatosan írásban kértem magyarázatot Anton Guzej akkori vezérigazgatótól és Zver Helenától, a magyar műsorok vezetőjétől. Anton Guzejtől a mai napig nem kaptam választ (és nem is fogok, mivel időközben az RTV-nek új vezérigazgatója lett), Zver Helena konkrét válasza viszont még várat magára.

Remélem, hogy az RTV Magyar Műsorok Programbizottsága a következő gyűlésen tárgyalni fogja a fentiekben leírtakat és nem tesz úgy, mint a legutóbbi gyűlésünkön. Akkor ugyanis azt javasoltam Zver Helena újbóli kinevezése előtt, hogy a lendvai RTV-Stúdióban óriási belső elégedetlenséget szülő 2008as munkahelyi besorolások tisztázása végett kérje meg a programbizottság az RTV vezérigazgatóját, rendeljen el egy belső revíziót. A programbizottság azonban Bernjak Elizabeta elnök asszonnyal az élen egyhangúlag elvetette a javaslatomat. A fentiekben említett feljelentéseket és az azokhoz kapcsolódó nyilvános adatokat és dokumentumokat (informacije javnega značaja) a Tisztelt Olvasó megtekintheti a dobronaki magyar önkormányzat szakszolgálatánál (amelynek tagja a választópolgárok akarata alapján lettem), az MMÖNK szakszolgálatánál (a szerv, amely az RTV programbizottságába delegált) és a Népújság szerkesztőségében. Kovács Attila, RTV Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai Programbizottságának tagja

MURASZOMBATI EGÉSZSÉGVÉDELMI INTÉZET

prim. mag. Branislava Belović, dr. med.

Mit kell tudni a gomba elkészítéséről? A gombát főzhetjük, süthetjük, párolhatjuk – de csak rövid ideig. Ha sokáig főzzük, megkeményedik. Mivel a gomba éterikus olajakat tartal-

maz, amelyek specifikus ízt adnak, ezért a fűszerezéssel legyünk óvatosak és mértékletesek. Elegendő, ha csak enyhén megsózzuk, borsozzuk,

hagymát, petrezselymet, szerecsendiót adunk hozzá. Kitűnően illik a gombához a fokhagyma, a kakukkfű és majoranna. A különféle ételeket készít-

hetjük friss, fagyasztott vagy tar tósított ecetes gombából. Az ecetes gomba kitűnő salátában vagy húsételek mellé. Szárított gombából is sokféle étel

készíthető, de használat előtt áztassuk be. A szárított gombát kávédarálón le is darálhatjuk és fűszerként adhatjuk különböző ételekhez. Mindig a főzés elején adjuk az ételhez, ugyanis ily módon jobban kifejezésre jut a gomba aromája.

Gombaleves zöldséggel

Saláta gombával

• 25 dkg gomba • 4 burgonya • 2 sárgarépa • 2 kanál olaj • Kevés citromlé • Petrezselyem • Kisebb hagyma • Kapor, babérlevél, só, bors

• 50 dkg burgonya • 50 dkg ecetben tartósított gomba • Hagyma • 2 kanál olaj • Só, bors • Ecet szükség szerint

A gombát felaprítjuk. Olajon megpároljuk a felaprított hagymát, hozzáadjuk a felkarikázott sárgarépát és pároljuk. Vizet öntünk hozzá, hozzáadjuk a petrezselymet, a babért, a sót és a felkockázott burgonyát. Olajon megpirítjuk a gombát és a leveshez adjuk. Meghintjük kaporral, metélőhagymával és petrezselyemmel.

" N É P Ú J S Á G 2 010 . n o v e m b e r 4 .

A burgonyát megfőzzük, meghámozzuk és karikára szeleteljük. Hozzáadjuk a leszűrt gombát, kissé megsózzuk, borsozzuk és olajjal leöntjük.

" 11


Info november 5. péntek Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:10 Írások, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Turbulencia, Érdekel a könyv, ism., 14:25 Szlovén villanások, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Különleges ajánlat, 17:50 Lelki villanás, 18:05 Fejjel a bulira, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:40 Öko-villanások, 19:55 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 20:30 Egészségünkre! 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:50 Tévéshop, 9:20 Szenvedélyek – szlovén sorozat, A hírnök, ism., 10:15 Európai magazin, Fekete-fehér idők, ism., 11:05 Komolyzene, 12.00 Tengerkék égbolt – norvég sorozat, ism., 12:45 Sportműsor, 13:40 Főnök akarok lenni – holland dok. műsor, A nyolcadik nap, ism., 15:10 Percek a…, 15:40 Circom regional, 16:05 Mozogj velünk!, 16:35 Lake Karapiro: Evező-vb, 18:00 Idegenforgalmi műsor, 18:25 A nagy és a kis képernyő legendái, 19:25 City folk: Utrecht, 20:00 Hírességek utolsó napjai: Marlon Brando – francia dok. sorozat, 20:55 Sürgős esetek – osztrák sorozat, 21:45 Gorkij Park – am. film, 23:50 Jó fiú – német film, 1:20 Törvényvédők – am. sorozat.

Magyar Tévé 5:50-9:00 Nap-kelte, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:35 Körzeti magazinok, 14:30 Átjáró, 15:00 Nemzet és védelem, 15:30 Sírjaink hol domborulnak…, 16:00 Origami, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:50 Teadélután, 17:35 A Silla királyság ékköve – dél-koreai sorozat, 18:40 McLeod lányai – ausztrál sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Üdítő, 21:05 Az Este, 21:35 1 – magyar film, 23:10 A rejtélyes XX. század, 23:40 Prizma, 23:50 Hírek, 0:35 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:15 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:40 A fogtündér – am. film, 16:20 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 17:25 Döglött akták 14:40 A fogtündér – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 Vacsoracsata, 20:05 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 CSI – A helyszínelők – am. sorozat, 22:20 Vámpírnaplók – am. sorozat, 23:20 A főnök – am. sorozat, 0:25 Reflektor, 0:40 ittHON, 1:05 Odaát – am. sorozat, 1:55 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:45 Didi és az édességgyár – brazil film, 13:25 Kvízió, 14:50 Megamánia, 15:25 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:30 Marina – mex. sorozat, 17:30 Árva angyal – mex. sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Ezek megőrültek! – szórakoztató műsor, 20:00 Aktív, 20:05 Jóban Roszban – magyar sorozat, 20:40 Megasztár 5., 23:30 Tények este, 0:00 EZO.TV, 0:55 Hősök – am. sorozat, 1:45 Smallville – am. sorozat.

Duna Tévé

november 6. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 8:55 Mirski – finn film, 10:35 Éjféli klub, ism., 11:50 A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Zenés emlékek Boris Kopitarral, 14:20 Miss Marple: A kristálytükör meghasadt – angol film, 15:55 Szombat délután, 17:00 Hírek, 17:15 Mezsgyék, 17: 2 0 Szombat délután, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:20 Villa20:05 Foyle háborúja nás, 20:05 Foyle háborúja – angol film, 21:45 Hri-bar, 22:50 Hírek, 23:25 Végzetes baleset – am. sorozat, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:45 Tévéshop, 8:20 Az időn át, 9:00 Szlovénia nézetei, ism., 10:25 Különleges ajánlat, Circom regional, ism., 11:35 Hírességek utolsó napjai: Marlon Brando – francia dok. sorozat, ism., 12:30 Hercule Poirot: A harmadik lány – angol film, 14:05 Miss World 2010, ism., 16:05 Sí-magazin, 16:45 Lendva: Nafta – Celje, labdarúgó-mérkőzés, 19:00 Lake Karapiro: Evező-vb, 20:15 Alenka Godec koncertje, 22:05 Aranyfüst, 22:35 Szlovén magazin, ism., 23:00 A volt párom – am. film.

Magyar Tévé 5:45–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Sztársáv, 13:00 Delta, 13:30 Egészségábécé, 14:00 Kincskereső, 14:30 Pécsi keringő, 15:00 Múlt-kor, 15:30 Biszku és a többiek, 16:55 Hogy volt!?, 18:25 Elisa lánya – olasz sorozat, 19 : 3 0 21:00 Gyilkosság a villában Híradó este, 20:05 SzerencseSzombat, 21:00 Gyilkosság a villában – am. film, 23:00 Hírek, 23:15 A zene világnapja, 1:05 Magyar bulizenék.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:25 Játék, 11:25 Házon kívül, 12:00 Híradó, 12:10 Autómánia, 12:45 Tuti gimi – am. sorozat, 13:40 Sue Thomas – FBI – am. sorozat, 14:35 Tengeri őrjárat – olasz sorozat, 15:45 Édes, drága titkaink – am. sorozat, 16:35 Forma–1, Brazil Nagydíj, időmérő edzés, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 X-faktor, 21:50 Végsebesség – am. film, 23:50 Egy makulátlan elme örök ragyogása – am. film, 1:55 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 12:10 Babavilág, 12:40 A láthatatlan ember – am. sorozat, 13:35 Az Ügynökség – am. sorozat, 14:35 Shark – am. sorozat, 16:30 Duval és Moretti – francia sorozat, 17:30 Luxusdoki – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Magellán, 19:35 Vakrandi – am. film, 21:30 Pokolfajzat – am. film, 23:45 Buborék – am. film, 1:05 EZO.TV, 2:00 Kalandjárat.

Duna Tévé

5:30-9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Kikötő, 14:25 Virágzó városok – japán dok. sorozat, 15:15 Felelet az életnek, 15:45 Beavatás, 16:00 Mi vagyunk az unió, 16:20 Anya, az állatorvos – német sorozat, 17:15 Térkép, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Labdarúgó-mérkőzés, 21:05 Diplomatavadász – magyar sorozat, 21:55 Knut Vaage: Veslefrikk – színházi előadás, 23:15 Váltó, 23:30 Drót – am. sorozat, 0:25 Kikötő, 0:40 Sinkovits Imre a mi képernyőnkön – dok. film, 1:55 Komolyzene, 2:50 Híradó.

7:20 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Isten kezében, 12:30 EtnoKlub, 13:45 Daktari – am. sorozat, 14:40 Madártávlatból, 15:10 Balatoni utazás, 15:45 Szerelmes földrajz, 16:25 Talpalatnyi zöld, 17:00 Pannonia 3 keréken – magyar dok. sorozat, 17:30 Kirakat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 A zene az kell, 19:30 Lerajzolom percek alatt – szórakoztató műsor, 20:30 A klastrom titka – angol film, 22:05 Dunasport, 22:20 Lélek Boulevard, 22:50 Nemzetkép és kultúra – dok. sorozat, 0:35 Drogtanya – am. film, 23:35 Amikor utoljára láttam Párizst – am. film, 1:40 Híradó.

november 7. vasárnap Szlovén Tévé

november 8. hétfő Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 9:55 Vasárnapi szentmise, 11:00 Művelődési műsor, 11:30 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:10 Egészségünkre!, ism., 14:30 Vasárnap délután, 17:00 Hírek, 17:15 Vasárnap délután, 18:05 Első és második, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:20 A hét tükre, 19:55 Ismét itthon, 21:40 Lottó, 21:50 Ars 360, 22:05 Interjú: dr. Janez Potočnik, 23:00 Hírek, 23:25 Tetthely – osztrák sorozat, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:20 Tévéshop, 7:50 Az időn át, 8:00 Glóbusz, Lynx-magazin, ism., 9:00 Hri-bar, Turbulencia, ism., 10:50 Gyermek- és ifjúsági énekkarok találkozója, 11:20 Szeretem a futballt, ism., 11:55 Zvenigorod: Zvezda – Krim, kézilabda-mérkőzés, nők, 13:30 Pinocchio – olasz film, 15:20 Fejjel a bulira, ism., 0:00 Jack és Rose 15:45 Asztalos mindörökballadája re – dok. műsor, 16:30 Hercule Poirot: Találkozás a halállal – angol film, 18:05 Sport-bolygó, 18:35 Lake Karapiro: Evező-vb, 20:00 A folyók és az élet: Nílus – angol dok. sorozat, 20:55 A kis Dorrit-lány – angol sorozat, 21:50 Zenés műsor, 23:15 Forró Bronx – am. sorozat, 0:00 Jack és Rose balladája – am. film.

Magyar Tévé 5:50 Híradó, 9:05 Így szól az Úr!, 9:15 Vallási műsor, 12:00 Hírek, 12:10 Sport7, 13:05 Kul-túra 2010, 13:35 Hogy volt!?…, 15:00 Szellem a palackból, 15:30 Körhinta, 16:00 Erkel – magyar film, 17:55 Panoráma, 18:25 Elisa lánya – olasz sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Szempont, 21:00 Csináljuk a fesztivált, 21:55 Aranymetszés, 22:50 Hírek, 23:05 Erkel Ferenc: Bánk bán, 1:20 Magyar válogatott – zenés műsor, 2:15 Magyar pop.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 11:30 MeneTrend, 12:00 Híradó, 12:05 Pasifaló – am. sorozat, 13:00 Magyar autósportmagazin, 13:15 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 13:45 Robin Hood – angol sorozat, 14:40 Doktor Addison – am. sorozat, 15:35 Eltűntnek nyilvánítva – am. sorozat, 16:30 Forma–1, Brazil Nagydíj, 18:50 Híradó, 19:15 A Karib-tenger kalózai 2. – am. film, 22:30 Heti hetes, 23:30 Várj, míg világos lesz! – am. film, 1:15 Portré.

TV2 6:45 TV2-matiné, 10:50 Stahl konyhája, 11:20 Kalandjárat, 11:50 Borkultusz, 12:20 Sliders – am. sorozat, 13:20 Monk – am. sorozat, 14:20 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai – olasz sorozat, 15:20 Sheena, a dzsungel királynője – am. sorozat, 16:20 Megasztár 5., 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Álmomban már láttalak – am. film, 22:05 Frizbi Hajdú Péterrel, 23:05 The Cleaner – am. sorozat, 0:00 Isten bárányai – francia film, 2:00 EZO.TV, 2:55 Napló.

Duna Tévé 7:00 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Élő egyház 12:35 Élő népzene, 13:05 Csellengők, 13:30 Körhinta, 15:05 Dunáról fúj a szél, 15:15 Ízőrzők, 15:55 Magyar történelmi arcképcsarnok, 16:25 Vannak vidékek, 17:25 Mese, 17:40 Arcélek, 18:00 Híradó, 18:25 Heti hírmondó, 19:15 Egy kis művészet, 19:20 20:05 Bánk bán Kikötő extra, 20:05 Bánk bán – magyar operafilm, 22:05 Divathét, 22:30 Dunasport, 22:50 Nemzetkép és kultúra, 23:40 Cuki hagyatéka – am. film, 1:35 Kaushiki – koncertfilm, 2:35 Híradó.

7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Előre nézünk, 17:30 Állatokról, emberekről, 17:55 Szlovén magazin, 18:25 A 3X3 plusz 6 sorsolása, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:55 A Hét, 20:55 A családom – angol sorozat, 21:20 A nyolcadik nap, 22:00 Visszhangok, 23:05 Glóbusz, 23:40 Zenés est, 1:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 11:05 Tévéshop, 11:35 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 12:05 Szombat délután, ism., 14:45 Tudományos műsor, ism., 15:10 Gyermek- és ifjúsági énekkarok találkozója, ism., 15:40 Szlovén villanás, Különleges ajánlat, ism., 16:30 Ars 360, Írások, ism., 17:10 Első és második, Ez lesz a szakmám, ism., 18:00 A Karamazov testvérek – orosz sorozat, 18:50 Rajzfilm, 19:00 Damijannal, ism., 19:40 Impro TV, 20:10 Tranzisztor, 21:00 Studio city, 22:00 Érdekel a könyv, 22:20 Simon – holland film, 0:00 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:35 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Átjáró, 15:05 Szülőföldjeim, 16:00 Fejezetek a magyar vasutak történetéből, 16:20 Magyarok cselekedetei, 16:30 Híradó, 16:55 Teadélután, 21:35 Így, ahogy vagytok 17:35 A Silla királyság ékköve – dél-koreai sorozat, 18:40 McLeod lányai – ausztrál sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Kékfény, 21:05 Az Este, 21:35 Így, ahogy vagytok – magyar film, 23:30 Pécsi keringő, 0:15 Hírek, 0:55 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 12:00 Híradó, 12:15 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:40 Másodszori szerelem – am. film, 16:20 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 17:25 Döglött akták – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 Vacsoracsata, 20:05 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Dr. Csont – am. sorozat, 22:20 Showder klub, 23:30 Face the Pro, 0:35 Reflektor, 0:50 Váltságdíj – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:40 Macsómizéria – am. film, 13:25 Kvízió, 14:50 Megamánia, 15:25 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:25 Boszorkánykonyha, 16:30 Marina – mexikói sorozat, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Ezek megőrültek!, 20:10 Aktív, 20:45 19:05 Ezek megJóban Rosszban – magyar őrültek! sorozat, 21:20 NCIS – am. sorozat, 22:20 Gyilkos számok – am. sorozat, 23:10 Aktív, 23:25 Megamánia, 23:55 Elit egység – kanadai sorozat, 0:50 Tények este, 1:20 EZO.TV, 2:15 Leszámolás – Terror – orosz film.

Duna Tévé 5:30-9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Kikötő, 14:30 Az utolsó nomádok – spanyol dok. sorozat, 15:20 Kisenciklopédia, 16:10 Sorompók – magyar sorozat, 16:45 Heuréka!, 17:15 Térkép, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 18:55 Derrick – német sorozat, 20:00 Híradó, 20:05 Közbeszéd, 20:30 A Blokád – magyar dok. sorozat, 20:55 Sporthírek, 21:35 A lakáj – magyar operafilm, 23:10 Váltó, 23:25 Nemzetkép és kultúra, 0:15 Múlt idő ’90, 0:40 Beavatás, 1:15 Híradó.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 010 . n o v e m b e r 4 .


Info november 10. szerda

november 9. kedd Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:20 A vadon története – angol sorozat, 11:50 Interjú, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Ars 360, A nyolcadik nap, ism., 14:00 Lelki villanás, A lélek horizontja, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Pitypang, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Előre nézünk, 17:30 Szlovénia természetes parkjai, 18:00 Tudományos műsor, 18:30 Az Astro sorsolása, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:55 Parádé, 21:00 A kövekben rejlő milliók – dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:05 A tengerbe temetve – kanadai dok. műsor, 23:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:35 Tévéshop, 9:05 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 9:35 Jó napot, Koroška!, Idegenforgalmi műsor, ism., 10:30 Zenés emlékek Boris Kopitarral, ism., 11:25 Vasárnap délután, Aranyfüst, ism., 15:00 Művelődési műsor, Studio city, ism., 16:55 A hírnök, 17:20 Hidak: Pitypang, ism., 18:00 A folyók és az élet: Nílus – angol dok. sorozat, ism., 18:50 Gazdasági műsor, 19:10 A kertben, 19:35 Babilon. 18:00 A folyók és az si, 20:00 Ismét vadon – élet: Nílus am. dok. műsor, 20:55 Helyes ötlet!, 21:20 A másság arcai – dok. sorozat, 21:50 IV. Henrik gyilkossága – francia dok. film, 23:20 A hírnév csapdái – francia film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Átjáró, 15:05 Tudástár 2010, 15:35 Összhang, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Teadélután, 17:35 A Silla királyság ékköve – dél-koreai sorozat, 18:40 McLeod lányai – ausztrál sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Önök kérték!, 21:05 Az Este, 21:35 Berlin felett az ég – német film, 23:40 Szellem a palackból, 0:10 Prizma, 0:25 Hírek, 0:35 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:15 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:35 Szent Patrick legendája – am. film, 16:20 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 17:25 Döglött akták – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 Vacsoracsata, 20:05 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Vészhelyzet – am. sorozat, 22:20 A Grace klinika – am. sorozat, 23:25 XXI. század, 23:55 Végzetes vadászat – am. film, 1:40 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:55 Távol Afrikától – am. film, 13:25 Kvízió, 14:50 Megamánia, 15:25 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:30 Marina – mexikói sorozat, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Ezek megőrültek! – szórakoztató műsor, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Mission: Impossible – am. film, 23:20 Megamánia, 23:50 A médium – am. sorozat, 0:45 Tények este, 1:15 EZO. TV, 2:10 Passzport – magyar film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:25 Talpalatnyi zöld, 14:55 Mi vagyunk az unió, 15:15 Kisenciklopédia, 15:25 A Schabowski irat – német film, 16:20 Törzsasztal, 17:15 Térkép, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Újrakezdés – olasz sorozat, 20:00 Híradó, 20:05 Közbeszéd, 20:30 Török kezdőknek – német sorozat, 21:00 Gengszterfilm – magyar film, 22:40 Kikötő, 23:30 Váltó, 23:40 Divathét, 0:05 Koncertek az A38 hajón, 1:00 Kikötő, 1:20 Híradó.

Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:20 Szlovénia természetes parkjai, A kövekben rejlő milliók – dok. film, ism., 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, Művelődési műsor, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Előre nézünk, 17:30 Turbulencia, 18:25 20:05 Egy makulátlan Rajzfilm, 19:00 Híradó, elme örök ragyogása 20:05 Egy makulátlan elme örök ragyogása – am. film, 21:45 Lottó, 22:05 Visszhangok, 23:15 Ami szent és a világ, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:45 Tévéshop, 10:15 Szenvedélyek – szlovén sorozat, Ismét itthon, ism., 12:20 Hri-bar, Érdekel a könyv, ism., 13:35 Zenés műsor, 15:45 Babilon.si, ism., 16:00 Hidak, ism., 16:30 Szlovének világszerte, 17:00 Fekete-fehér idők, 17:25 Adjátok vissza a kiskutyákat – am. film, 19:00 Állatokról, emberekről, 19:20 Mozaik, 20:00 Jó Mozartnak lenni – szlovén film, 21:50 Szerelmesek, őrültek, tehetségesek – dok. film, 22:25 M. Krleža: Agónia – színházi előadás, 0:40 Jazz.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:35 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Átjáró, 15:05 Elrabolt műkincsek, 15:45 A fóti templom, 15:55 Optika, 16:30 Híradó, 16:55 Teadélután, 17:35 A Silla királyság ékköve – dél-koreai sorozat, 18:40 McLeod lányai – ausztrál sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Két zsaru egy pár – olasz sorozat, 21:05 Az este, 21:35 Doris Duke titkos élete – am. sorozat, 23:05 Múlt-kor, 23:35 Prizma, 23:50 Hírek, 0:00 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:15 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:35 A televízió aranykora – am. film, 16:20 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 17:25 Döglött akták – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 Vacsoracsata, 20:05 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Rendőrakadémia 5. – am. film, 23:20 Ami a szexet illeti – am. film, 1:15 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:45 Gyapjúsapka – am. film, 13:25 Kvízió, 14:50 Megamánia, 15:25 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:30 Marina – mexikói sorozat, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Ezek 11:45 Gyapjúsapka megőrültek!, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Dr. House – am. sorozat, 22:20 Született feleségek – am. sorozat, 23:25 Megamánia, 23:55 Szellemekkel suttogó – am. sorozat, 0:45 Tények este, 1:15 EZO.TV, 2:10 Zűrös kölyök – angol film.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Kikötő, 14:30 Szerelmes földrajz, 15:05 Irány a strand! – francia dok. 15:35 Kisenciklopédia, 15:40 Valóságos kincsesbánya, 16:15 Mesterművek a századforduló magyar építészetéből – dok. sorozat, 16:45 Nyelvőrző, 17:15 Térkép, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:00 Újrakezdés – olasz sorozat, 20:00 Híradó, 20:05 Közbeszéd, 20:30 Török kezdőknek – német sorozat, 20:55 A papa – am. film, 22:25 Váltó, 22:40 Diplomatavadász – magyar sorozat, 23:25 Közelebb Kínához, 23:55 Koncertek az A38 hajón, 0:45 Kikötő, 1:05 Híradó.

november 11. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, ism., 11:35 Ami szent és a világ, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, Parádé, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Vendégem…, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Tengerkék égbolt – norvég sorozat, 18:15 Elénekelt költők, 18:30 A lóhere, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:55 Szlovénia nézetei, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 A kép képe, 23:35 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terepjáró, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 010 . n o v e m b e r 4 .

November 4-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 12:10 Tévéshop, 12:40 Szenvedélyek – szlovén sorozat, Glóbusz, ism., 13:40 Ismét vadon – am. dok. műsor, Jazz, ism., 16:00 Európai magazin, ism., 16:30 Segítsünk egymásnak, 17:00 Hidak: Vendégem…, ism., 17:30 Ez lesz a szakmám, 18:00 Helyes ötlet!, 18:25 Fejjel a bulira, 18:50 Ötödik ház balra – szlovén sorozat, 19:20 Szeretem a futballt, 20:00 Trixie – am. film, 21:50 Baráti zűrzavarok – angol sorozat, 22:45 Ha megtámad a tigris – olasz sorozat.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00– 12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:35 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Átjáró, 15:00 A karthausi fia, 15:30 Az öröklét örök vágya – francia dok. film, 16:30 Hírek, 16:55 Teadélután, 15:30 Az öröklét 17:45 A Silla királyság ékköve örök vágya – dél-koreai sorozat, 18:40 McLeod lányai – ausztrál sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Jelfogó, 21:05 Az Este, 21:35 Doris Duke titkos élete – am. sorozat, 23:05 Barangolások öt kontinensen, 23:30 Prizma, 23:45 Hírek, 0:00 Ma reggel.

Nagyító alatt: az ingatlanok értékelése és megadóztatása (ismétlés: csütörtökön 16.55-kor a Szlovén TV II. csatornáján) November 5-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:15 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:35 Karácsonyi szerelem – am. film, 16:20 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 17:25 Döglött akták – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 Vacsoracsata, 20:05 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Gálvölgyi show, 22:00 Kész átverés, 23:10 Házon kívül, 23:40 Ments meg! – am. sorozat, 0:40 Reflektor, 0:55 Infománia.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:45 Három pacák és az idegenek – am. film, 13:25 Kvízió, 14:50 Megamánia, 15:25 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:30 Marina – mex. sorozat, 17:30 Árva angyal – mex. sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Ezek megőrültek! – szórakoztató műsor, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Kótyagos szerelem – am. film, 22:55 Megamánia, 23:25 Divatkreátor – magyar film, 23:55 Bostoni halottkémek – am. sorozat, 0:50 Tények este, 1:20 EZO.TV, 2:15 Eureka – am. sorozat.

Hidak: kiadták Kultsár György, 16. századi lendvai prédikátor harmadik könyvét (az ismétlés elmarad) November 9-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Kikötő, 14:25 Clipperton, a rejtelmes sziget – francia dok. sorozat, 14:55 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – dok. sorozat, 15:25 Magyar elsők, 15:40 Krisztus szolgája: Szent Márton, 16:40 Így kiáltok én, lengyel föld fia – dok. film, 17:15 Tér22:25 Diplomatavadász kép, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 18:55 Mussolini és én, Galeazzo Ciano – olasz film, 20:00 Híradó, 20:05 Közbeszéd, 20:30 G. Verdi: Traviata – magyar operafilm, 22:25 Diplomatavadász – magyar sorozat, 23:20 Váltó, 23:35 Etno klub, 0:45 Kikötő, 1:05 Híradó.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Pitypang: gyermekműsor, témája az időjárás, a műsor vendégei a pártosfalvi iskolások (ismétlés: kedden 17.20-kor a Szlovén TV II. csatornáján) November 10-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne ismét jelentkezik gazdasági rovatunk (ismétlés: szerdán 16.00-kor a Szlovén TV II. csatornáján) November 11-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: Pivar Ella (ismétlés: csütörtökön 17.00-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info gyertyafény Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2010. november 2-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Pincér – munkahely Lendván Tajms, gostinske, prevozne storitve d.o.o., Južna cesta 97., Izola (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2010. november 11.) Fogorvos Lendvai Egészségház, Kidrič utca 34., Lendva (2 munkahely, meghatározatlan idő, jelentkezési határidő: 2010. november 6.) Gépészeti installáció-szerelő Jansik, inženiring in gradbeništvo d.o.o., Ulica prekmurske čete 74., Črenšovci (3 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, terepmunka Szlovéniaszerte, jelentkezési határidő: 2010. november 11.) Olaj- és gázkészülék-javító Režonja, remont, proizvodnja, servis Velika Polana 184., Velika Polana (1 munkahely, meghatározatlan idő, jelentkezési határidő: 2010. november 21.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon.

Tisztelettel MEGHÍVJUK ÖNÖKET, hogy tartsanak velünk a

Márton-napi rendezvényeken: szombaton, 2010. november 6-án 16.00 órakor a strehovci szőlőhegy alján a hagyományos kelepelőbontáson, 18.00 órától a tűzoltó- és faluotthonban a Márton-napi bálon és mustkeresztelésen, szombaton, 2010. november 13-án 13.30 órakor Dobronakon a Paphegyen, ahol a muravidéki borkirálynők társaságában elvégezzük a világ legöregebb szőlőtőkéjének a Szent Orbán-szobor mellett lévő utódja leszüretelését, 14.00 órakor a Márton-napi felvonulás megszentelésén a Szent Jakab-templomnál, 14.30 órakor a Dobronoki György-háznál, ahol kultúrműsorral, mustkeresztelővel várjuk önöket. Borból és hazai finomságokból nem lesz hiány. Tiszteljenek meg minket részvételükkel!

A rendezvény szervezői

14

November 3-a és 10-e között

Lendvai Plébánia November 4-én elsőcsütörtök. 17.00 órakor szentségkitétel, imaóra szentmisével a papi és szerzetesi hivatásokért. November 5-én elsőpéntek, reggel 6.45 órakor rózsafüzér és Jézus Szíve ájtatossága Lendván, 8.00 órakor Gyertyánosban és Völgyifaluban, 9.45kor az Idősek Otthonában. Lendván 18.00 órakor lesz szentmise. November 6-án elsőszombat, reggel 7.00 órakor Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ájtatossága Lendván, 18.00 órakor a családok vasárnapi szentmiséje. November 7-én hálaadás vasárnapja. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00, 10.00 és 18.00 órakor, Gyertyánosban és Petesházán 11.00 órakor. Pincén szombaton 16.00 órakor, Völgyifaluban pedig 17.00 órakor lesz szentmise.

Dobronaki Plébánia Vasárnap 8.00 órakor szlovén, 10.00 órakor magyar nyelvű szentmise. Hétköznap a szentmisék 19.00 órakor – kivéve szerdán reggel 7.30-kor – lesznek. Falvakon szombatonként 17.00 órakor lesznek szentmisék.

Evangélikus egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Református egyház November 7-én 14.00 órakor Cse­ke­ fán istentiszteletre kerül sor.

apróhirdetés •Kedvező áron eladó jó állapotban lévő, forgalomból kivont, 1996-os évjáratú Fiat Punto. Érdeklődni: tel. 031-704-878.

Lendvai Szőlő- és Gyümölcstermelők Egyesülete

Meghívó! Az LSZGYE szeretettel meghív minden érdeklődőt a szombaton, november 6-án megszervezésre kerülő 5. hagyományos Mártonnapi gyalogtúrára. A túra délelőtt 10 órakor a Terme Lendva elől indul. Minden részvevő a 10 eurós részvételi díj befizetése ellenében poharat kap. A program magába foglal két megállót szőlőtermelőborász gazdaságoknál, itt a házi finomságok és bor mellett zenéről is gondoskodunk. Délután 14 órakor a túrázók visszatérnek a Terme Lendva területére, ahol a Lendva-hegyi gazdák kínálatát tekinthetik meg.

•Gosztolán eladó 9 db, 6 méter hosszú fa telefonoszlop betongyámmal együtt. Ára: 100 euró/db. Érdeklődni: 0036/30-91-65-668.

•November 4., csütörtök 17 óra, •muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár •Irodalmi találkozó Karolina Kolmanič írónővel •November 5., péntek 17 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •A VDC Murska Sobota lendvai és ljutomeri egységei néptánccsoportjainak 5. évfordulója •November 5., péntek 18 óra, •Galéria-Múzeum, Lendva •Az „Insula” képzőművészeti egyesület kiállításának megnyitója

A szervezőség

Képviselői fogadóórák Értesítünk minden érdeklődőt (nemzetiségi, önkormányzati és egyéb szervezetet, intézményt, valamint ügyfelet), hogy Göncz László, magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő november folyamán a következő menetrend szerint tart képviselői fogadóórát: HODOS: hétfőn, 2010. november 8-án 10.45 és 11.30 óra között a Hodos Községi MNÖK székhelyén, Hodos 52.; DOMONKOSFA: hétfőn, 2010. november 8-án 11.45 és 12.30 óra között a Šalovci Községi MNÖK székhelyén, Domonkosfa 67.; PÁRTOSFALVA: kedden, 2010. november 8-án 12.45 és 13.30 óra között a Moravske Toplice Községi MNÖK székhelyén, Pártosfalva 67.; DOBRONAK: kedden, 2010. november 8-án 14.00 és 14.45 óra között a Dobronak Községi MÖNK székhelyén, Dobronak 297.; LENDVA: – ügyfélfogadás – Az illetékes referens munkanapokon 8 és 11 óra között, valamint 13 és 15 óra között áll az ügyfelek rendelkezésére, péntekenként csak délelőtti ügyfélfogadás van. – találkozási lehetőség a képviselővel a referenssel történő egyeztetés szerint A lendvai képviselői iroda telefonszáma: 02 620 36 00 fax: 02 575 1 419 e-mail: gabriela.sobocan@lendava.si

•Eladó 4 gumiabroncs felnikkel (175/70 – R13). Érdeklődni: tel. 041-557-608. •Gondos gazdiknak ajándékba adok 3 kiscicát (fotó e-mailben küldhető). Érdeklődni: tel. 041-740-262.

figyelmükbe

Újdonságok a Lendvai Könyvtárban • • • • • •

Wass Albert: Tizenhárom almafa Ryan, Burton – Dave, Macneil: Stephenie Meyer-képregény Barry, Dave – Pearson, Ridley: Péter és a csillagfogók Roberts, Nora: Pogánykő (A Völgy-trilógia 3. része) Harris, Charlaine: True Blood sorozat 1–7. rész Dahlke, Ruediger: A böjtölés nagykönyve

N É P Ú J S Á G 2 010 . n o v e m b e r 4 .


Info KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Kopinja Štefan

Aki a szerettei szívében él, nem halt meg, hanem örökké itt marad azok életében.

(1959–2010)

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, jóbarátoknak, ismerősöknek és szomszédoknak, akik a nehéz pillanatokban mellettünk álltak és drága Pityunkat oly nagy számban elkísérték utolsó útjára, valamint koszorút és gyertyát adományoztak. Köszönet Bernád József püspöki tanácsos úrnak és Briber László plébános úrnak a megható gyászszertartásért, a petesházi énekkarnak, valamint a Komunala temetkezési vállalatnak. Gyászoló szerettei

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk,

Hancs Ferenc (1926–2010)

temetésén részt vettek, valamint adományaikkal és részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet dr. Kulcsár Romeo kezelőorvosnak és a Lendvai Egészségház terepi védőszolgálatának az odaadó ápolásért. Köszönet Bernád József püspöki tanácsos úrnak a megható gyászszertartásért, a kapcai imádkozóasszonyoknak és énekeseknek az elmondott imákért és az elhangzott énekekért, valamint a Kiss temetkezési vállalatnak a szolgáltatásért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. A gyászoló család

névnapsoroló November 5-től 11-ig

Meseóra a Lendvai Könyvtárban: Csokoládétolvaj kerestetik A novemberi meseórán egy nagyon fura tolvaj után eredünk. Valaki ugyanis kirabolt egy boltost és ellopott egy csomó csokoládét! Vajon a kismókusnak sikerül megtalálnia a gazembert és visszaszereznie a csokoládét? Mindezt megtudjátok, ha csatlakoztok hozzánk a magyar meseórán (kivételesen a hónap harmadik keddjén), 2010. november 16-án 16.30-kor a Lendvai Könyvtárban. Könyvtár Lendva Könyvtár Lendva

N É P Ú J S Á G 2 010 . n o v e m b e r 4 .

Péntek – Imre Szombat – Lénárd Vasárnap – Rezső Hétfő – Zsombor Kedd – Tivadar Szerda – Réka Csütörtök – Márton

időjárás A hét végére enyhe, borult idő várható elszórt csapadékkal.

Hosszúfaluhegy, 2010. október 27-én

MEGEMLÉKEZÉS Nem haltál meg, csak elmentél, elmentél úgy, hogy nem is szóltál, úgy szöktél meg ebből a világból, hogy Isten veledet sem mondtál. Három fájdalmas év múlt el azóta, hogy a csentei temetőben örök álmát alussza jó barátom és főbérlőm,

Györkös Boris Fájó és megtört szívvel mondok hálát szüleinek, gyerekeinek, rokonainak és mindazoknak, akik ma is őrzik emlékét, megállnak a sírjánál, imát mondanak és gyertyát gyújtanak emlékére. Barátja és albérlője, Toncsek

15


Info

Humor

Humor

Egy üzletember késő este hullafáradtan ér haza a munkából. Ledobja a táskáját és félájultan zuhan a fotelbe. Felesége azonnal hoz neki egy nagy pohár sört és együttérző hangon kérdezi: – Jaj, drágám, milyen kimerült vagy! Nehéz napod volt, ugye? – Ne is mondd! Az összes számítógép lefagyott, és egész nap nekünk kellett gondolkozni!

Egy festőművész kiállítja a képeit egy galériában. Este, zárás előtt megkérdezi a galéria vezetőjétől: – Volt ma érdeklődés a képeim iránt? – Van egy jó hírem is és egy rossz is – feleli a vezető. – Járt itt egy férfi, aki megkérdezte, hogy men�nyivel fognak többet érni a festmények az ön halála után. Mondtam neki, hogy mindegyik a dupláját fogja érni. Erre meg is rendelt 15 képet. – És mi a rossz hír? – Hogy az ön orvosa volt. Két ember beszélget: – Nálunk a portás rajtakapott egy menedzsert, mikor lopott anyagot vitt ki az üzemből. Azonnal elbocsátották. Szörnyű! – Nagyon is helyénvaló, ennek így kell lennie. A vétkeseket szigorúan meg kell büntetni. – Igen, de most nincs portásunk.

Rendőrök vizsgáznak. Bemegy az első, majd pár perc múlva ki is jön. Mondja a második vizsgázónak: – Figyelj, az a feladat, hogy barkochba-szerűen kell kérdezni és ki kell találni a keresett szót! A szó az lesz, hogy pingvin. De ne mondd meg egyből, hanem először kérdezgessél! Bemegy a második rendőr és megkérdezi: – Leülhetek? Vizsgáztató: – Igen. Rendőr: – Akkor ez csak a pingvin lehet!

16

Horoszkóp

KEDVES IFJÚSÁG!

Szeretettel meghívunk benneteket a Nemes László festőművész által vezetett alkotó műhelymunkára, amely pénteken 2010. november 12-én 17 órakor lesz Pincén a Life-házban (faluotthon). Ez alkalommal Laci bácsi a textilfestészet világába kalauzolja a kisebb és nagyobb érdeklődő fiatalokat. Információ a 02 577 27 26-os telefonszámon kapható. Szeretettel vár benneteket a szervező: Life – Lendvai Ifjak Egyesülete

Kos Már. 21. – ápr. 20. Törődjön többet kötelességeivel, különben egyre nyomasztóbbá válnak, és úgy érzi majd, hogy nem tud eleget tenni nekik. Bika Ápr. 21. – máj. 20 Ha mostanában új vállalkozásba kezdett, itt az ideje, hogy levonja a tanulságot és kijavítsa a nyilvánvaló hibákat, hogy hamarosan elérhesse, amit tervezett. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Pénzügyi téren jelentős javulásra számíthat, és ezt valamiféleképpen barátainak köszönheti. Emellett a szerelmi életében is izgalmak várhatóak. Rák Jún. 22. - júl. 22. Ragyogó esélyekkel indul, bármit tervez is mostanra. Ugyanolyan sikeres lehet a szerelemben, mint a hivatásában vagy a pénzügyekben.

november

LENDVAI ZSINAGÓGA 2010. NOVEMBER 6., 20.00

A „QUATTRO ACIES” vonósnégyes, valamint Mihael Šuler, pozan A belépés díjtalan.

kulcslyuk

Bobovec Szabó Petra, lendvai könyvtáros Az ideális férfi... •Még nem született meg. Mi a kedvenc rajzfilmed? • Mézengúz (Bee Movie). Ha sport, akkor... • Futás futópadon. Ha lazítás, akkor... • Olvasás.

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Többnyire szeret azonnal cselekedni és azonnal eredményt látni, most mégis inkább kivár és megadja a módját a dolgoknak, ami meg is hozza a gyümölcsét. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Most érzi csak igazán, mekkora felelősséget vállalt és milyen terheket vett magára. Ne aggódjon, könnyedén eleget tud majd tenni feladatainak. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Megpróbálhatja kirekeszteni gondolataiból a kellemetlen eseményeket vagy tényeket, de jobban tenné, ha minél hamarabb rendezné őket.

Ha étel, akkor.... •Tészta minden formában. Ha ital, akkor... • Kávé a Starbucks kávézóból. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Csoki csipsszel. (Tényleg finom!) Kedvenc ruhadarab? • Cipő. Vízpart vagy hegyek? • Hegyek. Kaland vagy kényelem? • Kényelem. Kedvenc sorozatod? • Grace klinika. Kabala, amulett? • Kabala: egy plüssdelfin Londonból. Hiszel bármilyen természetfeletti erőben? • A sorsban. Legjobb tulajdonságod? • Segítőkészségem. Legrosszabb tulajdonságod? • Makacsságom. Ha tehetnéd, a világban eltörölnéd a... • … betegségeket.

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Mivel szereti a luxust, tudja, hogy meg is kell fizetnie, pedig ha jobban utánajárna a dolgoknak, kevesebb ráfordítással is beszerezhetné őket. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Egy szerelmi kaland akkor is hatással van a párkapcsolatra, ha nincs komoly terve vele. Ha nem is derül ki, a lelki eltávolodás akkor is hat. Bak Dec. 23. – jan. 20. Kiválóan érzékeli a másik nem tagjainak minden rezdülését. Ez hatalmas fegyver, hiszen így bárkinek felkeltheti az érdeklődését. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Több dologra is lehetősége nyílik, de Önre egyáltalán nem jellemző módon nem mer ezekkel élni. Ne aggódjon, hamarosan régi bátorságát is visszanyeri. Halak Febr. 20. – már. 20. Úgy érezheti, nem azon a helyen van, ami megfelelne a képességeinek. Vagy vállalja a magasabb beosztás felelősségét vagy elherdálja tehetségét.

N É P Ú J S Á G 2 010 . n o v e m b e r 4 .


Helló!

Kedves gyerekek!

Gyalogtúra a Pohorjén

Ősszel a fák átfestik a dombokat sárgára, vörösre, olyan a táj, mint egy színes képeslap-mozaik. Odabent a jó meleg konyhában nagymama tököt süt a régi „redlijében”, és uzsonnára finom diós kalácsot és langyos tejet kínál. Oldalatok ma épp oly színes, mint az ősz maga; nézzétek meg a szép rajzokat és olvassátok el az írásokat!

Rendhagyó találkozó az oviban Mica boszorkánnyal

Az 1. Sz. lendvai óvoda 2–4 éves gyermekcsoportja alkotó műhelyfoglalkozást szervezett közösen a szülőkkel: töklámpásokat és mécseseket készítettek.

Ellátogatott hozzájuk Mica boszorkány, akivel a gyerekek varázsitalt készítettek, amit aztán meg is kóstoltak. A sokszínű és sikeres program befejezéseként

közös esti sétát tettek az óvoda melletti utcában, kezükben varázslatosan világítottak a lámpások. Vörös Irma és a többi szakdolgozó

A Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola 3. osztályos tanulói négynapos őszi gyalogtúrán vettek részt. Arehon megismerkedtek az erdőkkel és a gyalogtúrák során elsajátították mindazt, amit az erdőben feltétlenül tudni kell. Sok kisgyerek először volt távol a szülők nélkül négy teljes napig, de a

kicsik kitűnően vettek minden akadályt: ágyigazítás, tisztálkodás, a szekrény rendberakása, felelősségvállalás és a közösségbe való beilleszkedés. A kilátótorony, a kívánságharang és az erdőlakó kismanók sokáig megmaradnak a gyermekkor emlékei között. Koter Gizella

Melisa Barič, 2 és fél éves, Pártosfalvi Kétnyelvű Óvoda

MEGYÜNK

A pártosfalvi óvodások a már hagyományos őszi gyalogtúrájukat örökítették meg a seloi Rotundánál. Ehhez idén egy induló is íródott az óvónénijük tollából: N É P Ú J S Á G 2 010 . n o v e m b e r 4 .

MEGYÜNK, MEGYÜNK, MENETELÜNK; HOVÁ? MERRE? MIÉRT? TALÁLKOZNI BARÁTOKKAL SELOBAN. MENNEK LÉPTEK, KICSIK, NAGYOK; PARTON FÖL, PARTON LE. ITT A CÉLPONT, ITT A BARÁT. ALMÁT ADOK, ALMÁT KAPOK, JÓ BARÁT. JÁTSZUNK EGYET, KETTŐT, HÁRMAT, GYORSAN TELIK AZ IDŐ, HAMAR HAZAFELÉ JÁR. KICSI LÉPTEK, NAGY LÉPTEK, LASSAN MEGY A LÁB, A KIS ÁGYAM MÁR ENGEMET VÁR. írta: Tea Varga

17


Horizont

A halottak ünnepén Élni úgy érdemes, hogy az ember később a (minden)szentek között találja magát – tanítja a keresztény vallás. A hét végére összesűrűsödő ünnepek közül kétségtelenül a Mindenszentek ünnepe az össznépi. Más vallások (így például a buddhisták) az élet örökkévalóságának törvényét hirdetve az emberi élet végét jelentő halál tényét igyekeznek kiiktatni. A lélek más formában való „továbbélése”, a testet öltő szellem más, rosszabb esetben növény vagy állat képében való újraéledése a földi élet véges voltának, a „porból lettél és porrá

válsz” megmásíthatatlan tényét cáfolja meg. Újabb „amerikanizált” ünnepnek számít a Halloween, mely kelta szokásalapú ünnep, de ma már éppen amerikai közvetítéssel Kínában is elterjedt. Az ősi konfucionista néphit szerint a lélek egyik része a család közelében marad, s ilyenkor érdemes őt kiszolgálni. Ezért nagy evést-ivást rendeznek számukra a temetkezési helyen, illetve a természetben. Ezt és az összes ősi szokást a hatalom is eltűri, bár a marxizmus itt még erősen jelen van. Nálunk a gyertya-automaták felállítását követően

– ami talán ésszerű is, különösen évközi temetőlátogatáskor – újabban gesztenyeárusok jelentek meg a temető bejáratánál. S ha ez a tendencia folytatódik, akár – alig hiszem el, hogy a kínaiakat utánoznánk vele – nem befelé, hanem kifelé jövet vásároljuk meg a család számára a mindenszenteki ebédet, esetleg vacsorát… -ce

Élő Népművészet muravidéki alkotókkal Élő Népművészet címmel nyílt meg október 29-én Budapesten a Néprajzi Múzeumban egy hatalmas, változatos és az elképzelhető legmagasabb színvonalú kiállítás, melyen muravidéki alkotók munkái is láthatók. Közülük kiemelhetjük – mert a nagytekintélyű zsűri is ezt tette ezüst elismerésével – Jandl Olgát és Antolašić Darinkát,

Istentisztelet Felsőőrben Az ausztriai Felsőőrbe (Oberwart) érve talán nem is sejti az odalátogató, hogy milyen történelmi helyen

itt megengedték a szabad vallásgyakorlatot. A 11 vármegyéből 2–2 ilyen települést határoztak meg,

Napjára ugyanis az Őrségi Egyházmegye egy központi ünnepséget szervezett, ahol a helyi lelkipásztor

Jandl Olga népi iparművész átveszi az elismerést. akik a régi csodaszép hetési szőtteseket készítik el hímzéssel. A hímzések mellett még tizenhat másik kézműves szakma mestereinek munkájában is gyönyörködhet a látogató (játék, ékszer, csipke, fémművesség, viselet, kisplasztika, fa- és kéregmunkák stb.). Ezt látni kell! P.Z.

Megalakult a Duna Médiahálózat Az istentiszteleten részt vettek a Vas és Zala megyei reformátusok és lelkipásztoraik. jár. Pedig a település a magyar honfoglalás után már a nyugati határvédelem része lett. Az „őri” helyzetet a történelem folyamán többször is megőrizte, akár az országért, akár a hitéért kellett harcolnia. Az 1580ban protestantizálódott település egy 1681-es törvény alapján az egyik artikuláris hellyé vált, azaz

18

így a vallásukat gyakorolni akaró protestánsoknak sok esetben 40–50 kilométert is meg kellett tenniük. Ez a szégyenteljes állapot egészen 1781-ig, a türelmi rendelet kiadásáig tartott. Erre is emlékeztünk most vasárnap, amikor a szentlászlói református gyülekezet tagjaival ott jártunk. A Reformáció

– Nt. Gúthy László – mellett liturgiával szolgált Nt. Szakál Péter esperes és igehirdetéssel Ft. Steinbach József püspök úr, aki a Dunántúli Refor mátus Egyházkerület püspöke. Az istentiszteleten részt vettek a Vas és Zala megyei reformátusok és lelkipásztoraik, mintegy fél ezren. Bódis Tamás

Október utolsó hétvégéjén Újvidéken a Duna régió tizennégy országának 312 képviselője – közszolgálati médiumok vezetői, médiaszabályozó hatóságok, valamint különféle rádiós és televíziós műhelyek munkatársai – megalakította a Duna Régió Médiahálózatot (DAMe Media Network). A projekt kezdeményezője a Vajdasági Rádió és Televízió, a jövőbeni központja a médiahálózatnak, amelynek az a célja, hogy erősítse az együttműködést és a kölcsönös tájékoztatást a régió médiumai között, valamint őrizze a Duna-menti országok művelődési és kulturális értékeit, örökségét. A Duna Médiahálózat megalapításának szándéknyilatkozatát aláírta a szlovéniai magyar nemzetiségi média is, illetve az RTV képviselői jelen voltak a konferencián is. kmj

N É P Ú J S Á G 2 010 . n o v e m b e r 4 .


Horizont Varga Sándor (1925–2007)

A muravidéki magyarság hiteles és szókimondó politikusa volt Varga Sándor a muravidéki magyarság meghatározó egyénisége volt a 20. század második felében. A magyar közösség általános jogainak kivívása, valamint a kulturális és a tájékoztatási intézményrendszer alapjainak lerakása mellett a kisebbségi érdekvédelmi rendszer megalkotása a nevéhez is fűződik.

Göncz László

Varga Sándor 1925. november 10-én született Göntérházán. Kovácsmester nagyapja műhelyében közelről megismerte a történelmi Hetés sajátosságait, szokásait, valamint a tájegység lakosságának a trianoni határral való kettészakítottságából származó szorongását. Az iskolában hamar megtapasztalta a kisebbségbe kényszerült magyarság elnyomását, valamint a nemzeti alapon jelentkező politikai ellentéteket. Mindez befolyásolta, hogy a későbbiek során életének és tevékenységének jelentős része az igazság melletti kiállásra, a kisebbségben élő magyar közösség jogainak kivívására és a két világháború között tapasztalt, nemzeti ellentéteket mellőző, példás egymás mellett élés kultúrájának a kialakítására összpontosult. A II. világháború utáni, politikai tekintetben balra tolódott időszakban kezdett Sándorban ébredezni az a felismerés, hogy a magyar nemzeti kisebbség egyenjogúsága érdekében neki is tennie kell valamit. Hatással volt rá Vlaj Lajos költő, a kommunista párt egyik legismertebb muravidéki magyar nemzetiségű aktivistá-

ja. Vlaj kezdeményezésére 1949-ben Lendván megalakult a Szlovéniai Magyarok Művelődési Szövetsége, amelybe Varga Sándort is bekapcsolták. Vallomása szerint Sándort kevésbé érdekelték a kommunista mozgalom ideológiai eszméi, ezért a pártba csak később, 1959-ben lépett be, sokkal inkább a hozzá mindig is közel álló baloldali szociális érzékenységgel azonosult. Baloldali érzelmű ember volt, azonban nem volt benne gyűlölet a más világnézetű és a vallásos emberek iránt. A hidegháború időszakában, amikor a magyar– jugoszláv ellentét 1949-ben tetőzött, az államvédelmi

közül nagyon sokan már akkor „átálltak” a szlovén, azaz a jugoszláv értékrendszerre, másrészt azt is észlelte, hogy – bármennyire volt is egyoldalú és durva a

volt. A korabeli Lendvai járás területén létrehozott érdekvédelmi szervezet vezetése mellett kezdettől támogatta a muraszombati szervezettel való szoros együttműködést. A két közösséget formálisan összekötő koordinációs testületet is ő vezette. Ismerte a II. világháború után kialakult muravidéki magyar oktatási rendszer hiányosságait és

illetve felkészítve az igényes feladatra. Azt is fontos körülménynek tekintette, hogy akkoriban tetőzött a vita Jugoszlávia és Ausztria között a karintiai szlovénok jogainak biztosításáról, egyebek mellett a muravidékihez hasonló kétnyelvű oktatási modellről is, és a muravidéki példával a szlovén hatóság nyomásgyakorlást kívánt kieszközölni. Varga hiteles és szókimondó, a végsőkig küzdő egyéniség volt. Hogy ma a muravidéki magyarság esetében érdekvédelemről és nemzeti tanácsokról beszélhetünk, és ezek közösségi életünk fontos tényezői a jelenben, az Varga Sándornak is kö-

A lendvai és muraszombati érdekközösség együttes ülésén 1976-ban (középen Varga Sándor).

Varga Sándor titkosszolgálat zaklatta a magyar közösség egyes tagjait, és – egyebek mellett – kémkedésre kényszerítette őket. Sándorral is próbálkoztak, ő azonban nem állt kötélnek. Felfigyelt arra, hogy egyrészt a fiatalabb nemzedékekhez tartozók

N É P Ú J S Á G 2 010 . n o v e m b e r 4 .

magát szocialistának nevező jugoszláv rendszer – véleménye szerint ideológiai tekintetben kevésbé volt elnyomó, mint a magyarországi. Sándort mindig érzékenyen érintette az is, amikor a magyarságot bizonyos körök igazságtalanul megpróbálták lejáratni. A 20. század ötvenes éveiben a muravidéki magyarság nemzeti tudata rohamosan gyengült, ezért Varga Sándort már akkor erőteljesen foglalkoztatta valamilyen kisebbségi érdekvédelmi szervezet létrehozása. Néhány kisebb eredmény után az 1974-es szlovén tagköztársasági alkotmány tette lehetővé a magyar oktatási-művelődési érdekközösségek létrejöttét, aminek Sándor lelkes támogatója és szervezője

problémáit, ezért támogatta a kétnyelvű oktatási rendszer bevezetését, bár arról meg volt győződve, hogy a modell bevezetése a sajátos körülmények függvényeként következett be. Véleménye szerint nagy gondot jelentett, hogy a közművelődési szervezet 1952-ben, a közigazgatási átszervezés révén megszűnt, így nem volt hiteles szerv, amely szót emelt volna a magyar oktatásügy érdekében. A modell bevezetése mögött kevésbé észlelt politikai manipulációt, bár azt kezdetben lehetetlen volt felmérni, hogy milyen előnyökkel vagy buktatókkal járhat az új modell. Később, 1962 után észlelte, hogy nehézségek vannak, mivel a tanítók nem voltak felkészülve,

szönhető. Ugyanúgy nagy volt a szerepe tájékoztatási intézményrendszerünk létrehozása terén. Pozitív tulajdonságai közé sorolható kifinomult valóságérzéke is. Ezt az is bizonyítja, hogy a rendszerváltás időszakában felismerte, hogy a megváltozott társadalmi viszonyok következtében aktív politikai tevékenységének időszaka befejeződött. Hangsúlyozta, hogy a muravidéki magyar közösség friss embereket és új politikai kerékvágást követel, amibe ő nem kívánt beleszólni. Így is cselekedett! A politikai tevékenységtől való visszavonulása után intenzíven kutatott, így több kiváló és hiánypótló helytörténeti jellegű kötettel gazdagította közösségünket és a szélesebb régiót.

19


Horizont Ecuador, Peru (1)

A világ közepéig, majd Dél-Amerika az utóbbi időben igen kedvelt turisztikai célpont. Mély benyomást tett rám Peru gazdag inka történelmével, Ecuador viszont még sosem jutott eszembe mint lehetséges úti cél – de a véletlen pont oda sodort. Idősebb fiamnak köszönhetően, aki mindenképpen meg akarta mászni Ecuador legismertebb tűzhányóit, a Cotopaxit és a Chimborazót, teljesült egy nagy kívánságom: eljutottam Peru északi részére, ahova csak nagy ritkán utaznak turisták. Összehangoltuk terveinket, kívánságainkat és az anyagiakat, így nagyobb nehézségek nélkül kettőt egy csapásra oldottunk meg, átutaztuk Ecuadort és Perut Tumbestől Limáig. Az utat saját terveink alapján hárman jártuk be: Igor fiam, Jože férjem és jómagam. Igazi kalandnak ígérkezett.

Az örök tavasz városa Paušič Olga Paušič Igor

Ecuador fővárosa Quito (2850 méterrel a tengerszint felett fekszik), melyet jónéhány ragadványnévQuito – az óvárosi Nagy tér (Plaza Grande).

Az Egyenlítő vonalán.

20

vel illetnek: Dél-Amerika kolostora, mivel rengeteg kolostorral és templommal büszkélkedhet, melyeket a spanyol hódítók építették a 16. században; az örök tavasz városának is nevezik, mivel az Egyenlítőnél fekszik, és egész évben kellemes az éghajlata, nappal 25 °C-ig emelkedik, éjszaka pedig 8°C-ig süllyed a hőmérséklet. Aki ismeri a dél-amerikai fővárosokat, igazat ad abban, hogy Quito a legszebb. Az óváros 1978tól a kulturális világörökség része. A város viharos történelemmel dicsekedhet. Legelőször Quito indiánok lakta terület központja volt, majd az inkák betörése után a 15. században az Inka Birodalom északi részének, a 13. nagy inka uralkodónak, Atahualpa birtokának lett a központja. Így azt gondoltam, hogy a városban inka

nyomokra is bukkanunk, de sajnos egy-két templom és kolostor alapkövén kívül semmi sem maradt meg az utókornak. Atahaulpa halála után 1533-ban Rumiňahui hadvezér felégettette a várost, hogy mindaz, amit az inkák létrehoztak, ne kerüljön a spanyol konkvisztádorok kezébe. Quito gyönyörű épületei ma a spanyol építészek keze nyomát dicsérik. Később a város sorsát számos véres ütközet pecsételte meg, amelyeket a spanyolok ellen indítottak. Csak 1830-tól, Simon Bolivárnak és Antonio Sucre-nak köszönhetően valósult meg az ecuadoriak nagy álma: Ecuador önálló, független ország lett, mint ahogy Kolumbia és Venezuela (addig a három ország Nagy-Kolumbia fennhatósága alá tartozott). Minden szépsége ellenére Quito rossz emlékként

marad meg bennem. Még mielőtt Ecuadorba érkeztünk volna, a tudtunkra adták, hogy a város nem a legbiztonságosabbak közé tartozik. Főleg a zsebtolvajok azok, akik megkeserítik a turisták életét. Csak Quitoban jár-kel az összes turista a mellén a hátizsákjával és nem a hátán. Ennek ellenére a Szent Ferenc templomnál eltűnt a pénztárcám. Igaz, hogy a mellényem zsebében volt, melyet nem lehetett elcipzározni – de ennek ellenére nagyon csalódott és dühös voltam (a saját felelőtlenségem miatt is). Ágyő, zsebpénz! A tévéhíradóból megtudtuk, hogy Quitoban nagyon sok a bűncselekmény, ezért nem ajánlatos éjszaka az utcákon tartózkodni. Annak ellenére, hogy hárman voltunk, inkább betartottuk az ajánlást. A csodálatos Nagy téren (Plaza Grande), az elnöki pa-

N É P Ú J S Á G 2 010 . n o v e m b e r 4 .


Horizont

az Ördög orrán tovább

Quito – az elnöki palota előtti téren. lota előtt való üldögélésünk alatt arra döbbentünk rá, hogy a városban rengeteg a koldus, ami nem szép fényt vet a városra. Ez is igazolja azt, hogy Ecuador rosszul oldja meg a szociális problémákat. Koldusokkal más városokban is találkoztunk, de nem ilyen létszámban. A városban nagyon sok a kutya is, így a zöldterületek és sétautak teli vannak kutyaürülékkel, ami, úgy látszik, senkinek sem szálka a szemében. Azt viszont el kell mondani, hogy a leglátogatottabb helyeket rendszeresen tisztítják. Az óvárosban feltétlenül meg kell nézni az elnöki palotát, a híres „arany” templomot, a La Companiát, a Szent Ferenc templomot, a bazilikát, Sucre marshall rezidenciáját, a kolostorokat, a múzeumokat – és még sorolhatnám. Az óvárosi és az újvárosi rész között a sok sárga taxinak köszönhetően közvetlen összeköttetés van, amely igen olcsó (egy városi utazás 2 dollárba kerül, függetlenül attól, hány kilométert is utazol), de érdekes a városban trolibusszal is közlekedni

(0,25 dollár). Az ecuadoriak pénzneme az amerikai dollár. A papírpénz teljesen egyforma az amerikaival, a fémpénzre viszont saját szimbólumaikat verik. Az új városrészben egy botanikus kertet néztünk meg, amely 500 különböző fajta orchideával büszkélkedhet, mindegyik csak Ecuadorban honos. Igazi szemet gyönyörködtető látvány!

La Mitad del Mundo – a világ közepe Autóbusszal a várostól könnyen megközelíthető a 22 kilométerre fekvő La Mitad del Mundo park – az Egyenlítő, amelyről az ország kapta a nevét. Az egyenlítőt 1736-ban Charles Marie Condamine vezetésével egy csoport francia tudós mérte le és határozta meg. A park igazi turistalátványosság, amelyben múzeum, planetárium, valamint egy hatalmas szobor látható, melynek a tetejéről csodálatos kilátás nyílik a hegyvidékre és Ecuador

N É P Ú J S Á G 2 010 . n o v e m b e r 4 .

egyik legszebb tűzhányójára, az 5897 méter magas Cotopaxira.

Kalapok, üveggyöngyök és az artezánok A szombati vásár Ota­ valo­ban (három óra utazásra autóbusszal Quitotól észak felé) annyira látványos, hogy azt kár lenne kihagyni. Ecuadorban a legnagyobb vásári rendezvénynek számít, az

redése, valamint az artezán háziipar termékeinek kavalkádja található itt, melyek még a legkifinomultabb vásárló legvadabb kívánságait is teljesítik. Otavaloban megvásárolhatók a tipikus ecuadori kalapok, melyeket idős és fiatal egyaránt visel, de lehet itt venni panama-kalapokat is. Viszont a legszebb panama-kalapok Cuencában kaphatók, ahol készítik is őket. Nagyon jellegzetesek a vásári konyhák is, ahol egy-két dollárért jóllakhatsz a hazai finomságokból. De nagyon óvatosnak kell lenni, mivel a tisztaság nem az erényük, és a padok mellett, ahol turisták étkeznek, éhenkórász kutyák ólálkodnak, akik legszívesebben megosztanák veled az ebédedet. Mindenesetre jó, ha a hátizsákod égetett italt is rejt (mi Ecuadorban cukornádból készült rumot fogyasztottunk), amivel leöblíted a vásárban elfogyasztott ételt.

Tűzhányók sugárútja Ecuador fővárosából déli irányba indultunk. Az utunk a tűzhányók csodálatos útján vezetett. Ecuadorban

Az Egyenlítő vonalán (La Mitad del Mundo park). odalátogatók pedig egy életre szóló élménnyel gazdagodnak. A színek, az illatok és a hangok csodálatos keve-

tűzhányóból harmincnál is többet találhatunk. A „tűzhányók útja” elnevezéssel a német Alexander von Hum-

boldt kutató illette, amikor 1802-ben tanulmányúton vett részt Ecuadorban és Peruban. Egymást érik a hatalmas, hóval borított hegycsúcsok: Corazon, Rumiňahui, Antisana, Illiniza, Cotopaxi, Pucayata, Carihuairazo, Chimborazo – mindegyik a saját jellegzetes „sapkájával” nyúlik a magasba. Az út kényelmes, hiszen a Pánamerikai úton utaztunk, a buszok megfelelőek, és ami nem egy utolsó szempont, nagyon olcsók. Az utazást különböző árusok látogatása tette színesebbé, akik a termékeiket szívesen kínálják az utasoknak. Minden kapható itt: fűszernövényekből készült teakeverék, karamella, üdítő, csoki, egyszóval minden, ami az önkiszolgálók polcain is megtalálható. Az állomásokon étel-, ital- és gyümölcsárusok is vannak, így nem kell élelemről gondoskodni, ha többórás utazásra adja a fejét az utazó. Nagyon ízletes volt a szárított banán, a sült bab főtt sertésbőrkével, a kukorica és a mézédes mandarin. Az utasszállító az utazók lelki nyugalmáról is gondoskodik: egyfolytában filmeket adnak a tévében, vagy énekesek, zenészek szórakoztatják kis alamizsna reményében az utasokat. Egyszóval, Ecuadort autóbusszal átutazni egy igazi élmény! A táj igen festői: minden földdarab meg van művelve, még a nagyon magasban lévők is be vannak vetve, biztos jó termést hoznak. Az enyhe éghajlat és a vulkanikus talaj kiváló minősége miatt a földművesek több élelmiszert termelnek, mint amennyire az ország lakosságának szüksége van. Pont ezért ésszel nem tudom felfogni, honnan és miért az a sok hajléktalan az utcákon. (folytatjuk)

21


Sport Szűkmarkú gorenjszkóiak

Otthon tartották a pontokat Triglav Gorenjska – Nafta 2:0 (1:0) A mérkőzés helyszíne: Športni center Kranj A nézők száma: 150. Játékvezetők: Dejan Balažič (Šmarje–Sap), illetve Podobnik és Pavlič. Szövetségi ellenőr: Janko Kodarin (Koper–Capodistria). Triglav Gorenjska: Gracar, Stjepanović, Burgar, Brajič, Dolžan, Jelar (88. Stanarevič), Sever (75. Špelič), Najdenov, Potokar, Pokorn, Ovčina (86. Pirc); Edző: Siniša Brkič. Nafta: Murko, Vassiljev, Matjašec, Bečiri (54. Vörös), Caban, Čeh, Vass, Buzeti (19. Maruško), Benko, Filipovič, Dvorančič (46. Gerencsér); Edző: Damir Rob. Góllövők: 1:0 – Burgar (45. perc), 2:0 – Sever (55. perc). Sárga lap: Pokorn, illetve Caban, Benko. Kiállítva: – Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

Nagyon gyér érdeklődés kísérte az elsőligás összecsapást, s a közönség hazai fölényt láthatott. A klubot sújtó anyagi gondok, úgy tűnik, eljutottak a fejekből a lábakba is, hiszen a hazaiak is fukarkodtak a helyzetek kihasználásával, így mindkét félidőben csak egy-egy gól született. A gorenjszkóiak már a 8. percben betaláltak, igaz, a Najdenov beadásából született gólt a bíró lesre hivatkozva nem adta meg,

bár a kapu előtt senki sem ért a labdához, de Murkót akadályozták a hazai játékosok. A hazaiaknak ez nem szegte kedvét: Burgar a kapu fölé tüzelt, majd Sever lövését Murko hárította. A 25. percben Sever túljárt Murko eszén, a labda pedig a csatárén, így maradt a gólnélküli döntetlen. Egy perccel később Ovčina a kapu elé benyesett labdájáról Burgar késett le. A 33.

Celje – Maribor 0:4 (0:3) Volaš 4.,45.,64., Tavares 25. Koper – Olimpija 2:0 (0:0) Guberac 76., Osterc 90. Triglav – Nafta 2:0 (1:0) Burgar 45., Sever 55. Primorje – Gorica 0:2 (0:1) Jogan 18., Balažic 73. Domžale – Rudar 2:3 (0:2) Šimunovič 65., Kosmač 81.; Djermanović 32., Trifkovič 34., Tolmir 67. Táblázat 1. Maribor 15 11 4 0 30:6 37 2. Domžale 15 9 2 4 22:12 29 3. Nafta 15 7 2 6 27:25 23 4. Koper 15 6 3 6 19:19 21 5. Rudar 15 5 4 6 23:26 19 6. Gorica 15 5 4 6 18:22 19 7. Triglav 15 4 5 6 17:27 17 8. Primorje 15 4 3 8 24:30 15 9. Olimpija 15 3 5 7 16:21 14 10. Celje 15 3 4 8 18:26 13 A 16. forduló párosítása 2010. november 6-án: Nafta – Celje, Maribor – Koper, Olim­ pija – Primorje, Gorica – Domžale, Ru­dar – Triglav.

22

LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓ LIGA 11. forduló

Magyar labdarúgó-bajnokság 12. forduló

15. forduló

percben a Nafta bosszút állhatott volna, de a góllövőlista éllovasa, Jože Benko nem tudott túljárni Gracar eszén. Következett egy Burgarhelyzet, majd Filipovič szerezhetett volna örömöt a Naftának. Már szinte a félidei sípszóval született meg a hazaiak vezetése: egy mély labdára ugyan Murko odaért Burgar előtt, de kivágott labdája Jelarhoz jutott, aki Burgarnak visszapasszolt, ő pedig a kapuba irányította a labdát. A második félidőben összességében kevesebb helyzet adódott. A tabella utolsó helyezettje a harmadik Nafta ellen az 55. percben duplázta meg előnyét: Ovčina lövése Murkóról kipattant, Sever pedig a kapuba gyömöszölte a labdát. A második gól nem változtatott a meccs menetén, Murkónak továbbra is na-

Debrecen – Kaposvár Videoton – Honvéd Ferencváros – Szolnok MTK – ZTE Siófok – Pápa Vasas – Haladás Győr – Kecskemét Újpest – Paks

3:1 (1:1) 0:2 (0:0) 1:0 (0:0) 3:4 (0:3) 0:1 (0:0) 2:1 (1:1) 2:1 (2:1) 2:3 (1:2)

Táblázat 1. Videoton 12 8 2 2 25:14 26 2. ZTE 12 7 2 3 24:17 23 3. Ferencváros 12 7 1 4 19:17 22 4. Debrecen 12 6 3 3 23:17 21 5. Paks 12 6 2 4 21:17 20 6. Kaposvár 12 6 2 4 18:14 20 7. Honvéd 12 6 2 4 17:13 20 8. Pápa 12 6 1 5 22:19 19 9. Vasas 12 5 1 6 19:24 16 10. Újpest 12 4 4 4 19:14 16 11. Győr 12 4 3 5 15:14 15 12. MTK 12 4 4 5 16:18 15 13. Siófok 12 3 4 5 12:17 13 14. Kecskemét 12 3 0 9 18:30 9 15. Szolnok 12 2 2 8 8:23 8 16. Szombathely 12 1 4 7 13:21 7 A 13. forduló párosítása 2010. november 5-e és 7-e között: Kecskemét – Újpest, Honvéd – Győr, Kaposvár – Videoton, Haladás – MTK, Paks – Siófok, Pápa – Vasas, ZTE – Ferencváros, Debrecen – Szolnok.

A Nafta játékosainak becsületére váljon, hogy az utolsó pillanatokig próbálkoztak, így a hajrában Vass, valamint Vassiljev kétszer eresztett el távolról egy-egy lövést, de gól nem született. Mint ahogy a meccs utolsó helyzetéből sem, amelyet Stjepanovič hagyott ki: Burgar lecsapott egy labdára, indította játékostársát, aki azonban túl magasan célzott.

Szlovén siker Magyarország ellen A Naftának a sérülések nélkül is épp elég baja lenne, s Buzeti kimaradása csak tovább tetézi a gondokat. gyokat kellett védenie, főleg Stjepanovič és Jelar távoli kísérleteinél. A 68. percben Vassiljev távoli lövése a kapu fölött hagyta el a pályát, egy perccel később pedig az észt válogatott Benko fejét találta meg, a labda azonban ismét a léc fölött távozott.

Nafta – Turnišče 2:0 (2:0) Horváth, Varga Panonija – Kobilje 3:2 (2:1) Magyar, Bombek (2); Šebjanič, Sebők Graničar – Zsitkóc 3:2 (1:1) Sobočan, Novak 11-esből, Gabor; Somi (2) Nedelica – Hídvég 0:2 (0:1) Lutar, Gostan Csente – Polana 2:2 (1:1) Vida, Kostric; Horvat Kapun (2) Olimpija – Zvezda 1:0 (1:0) Lisjak Renkovci – Kapca 3:2 (1:2) Černi, Ritlop, Zver; Prendl, Kramar

Črenšovci – Ljutomer Puconci – Bakovci Bistrica – Gančani Hotiza – Rakičan Hodos – Petesháza Šnepf (4), Ulen, Zelko, Roman Bogojina – Turnišče Dobronak – Šalovci Kociper

Táblázat 1. Csente 11 7 3 1 39:13 24 2. Kobilje 11 8 0 3 42:17 24 3. Nafta 11 7 1 3 30:15 22 4. Renkovci 11 7 1 3 21:16 22 5. Nedelica 11 6 2 3 17:15 20 6. Hídvég 11 5 4 2 31:20 19 7. Graničar 11 4 4 3 18:18 16 8. Panonija 11 4 3 4 26:16 15 9. Olimpija 11 4 3 4 20:22 15 10. Polana 11 4 2 5 25:18 14 11. Turnišče 11 4 1 6 36:30 13 12. Kapca 11 1 3 7 18:36 6 13. Zsitkóc 11 1 1 9 19:51 4 14. Zvezda 11 1 0 10 7:62 3

Táblázat 1. Rakičan 11 8 2 1 26:13 26 2. Hotiza 11 8 2 1 22:9 26 3. Turnišče 11 7 0 4 29:19 21 4. Bistrica 11 6 2 3 30:18 20 5. Črenšovci 11 6 2 3 25:14 20 6. Hodos 11 6 2 3 26:16 20 7. Puconci 11 6 1 4 21:17 19 8. Bogojina 11 4 2 5 24:21 14 9. Šalovci 11 4 2 5 12:13 14 10. Gančani 11 3 2 6 14:22 11 11. Ljutomer 11 3 2 6 11:22 11 12. Dobronak 11 2 3 6 16:20 9 13. Bakovci 11 1 4 6 12:23 7 14. Petesháza 11 0 0 11 4:45 0

A 11. forduló párosítása 2010. november 7-én: Kobilje – Graničar, Turnišče – Panonija, Kapca – Nafta, Zvezda – Nedelica (mind 10.00), Hídvég – Renkovci, Csente – Olimpija (mind 13.30), Polana – Zsitkóc (14.00).

A 12. forduló párosítása 2010. november 7-én: Ljutomer – Bogojina (szombaton, 14.00), Rakičan – Hodos (10.30), Gančani – Bakovci, Šalovci – Puconci, Turnišče – Dobronak, Petesháza – Črenšovci, Bistrica – Hotiza (mind 14.00)

Muravidéki Labdarúgó Liga 11. forduló 1:1 (0:1) 1:1 (0:1) 2:1 (1:1) 2:0 (1:0) 7:0 (4:0) 4:1 (3:0) 1:0 (0:0)

A felázott lendvai pálya miatt Turniščén zajlott a Szlovénia és Magyarország közti barátságos U–18-as labdarúgó-mérkőzés. Az első percekben a szlovének voltak a jobbak és harcoltak ki maguknak sok jó helyzetet. Az első félidő vége felé a magyarok vették át az irányítást, de ők sem tudtak gólt szerezni. A második félidőt ismét a szlovének kezdték jobban, és már az ötvenedik percben Jažna gólpasszából Sirk gólt tudott szerezni. Utána még mindkét csapat szép helyzeteket harcolt ki, de kihasználni nem tudták azokat. Végül a szlovének megérdemelten győzni tudtak a meccsen, amelyen a muravidéki Erik Janža is szerepelt. Feri.h.m.

Nem jutottak tovább

A Szlovén U–17-es válogatott megkezdte a Cipruson szervezett Eb-kvalifikációt. Első mérkőzésüket 1:0-ra elveszítették a franciák ellen, a másodikat pedig 3:2-re az olaszok ellen. Mindkét meccsen méltó ellenfélnek bizonyultak, de nem volt elég szerencséjük. A harmadik mérkőzésüket viszont a hazai ciprusiak ellen sikerült 2:0-ra megnyerniük. A meccsen szerepet kapott a Mura 05 tagja, Mitja Lotrič is. Három ponttal a szlovén válogatott harmadik lett a csoportjában, s nem jutott tovább. Feri.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 010 . n o v e m b e r 4 .


Sport Muravidéki Kosárlabda Liga

A négy közé akarnak kerülni A Lindau új vezetőjével, Balažic Dejannal, illetve gyakorlatilag változatlan kerettel – ismét – a legjobb négy közé vágyik. Vasárnap itthon kezdenek. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

A Muravidéki Kosárlabda Liga a hétvégén rekordszámú, 9 csapattal

indul. A Lindau mellett a bajnoki címért még harcba száll a KK Beltinci, a KK PŠK Ljutomer 1, a KK PŠK Lju­tomer 2, a KK Paloma Sladki vrh, a KK Gornji Pet­

Šnepf négy gólja

Vasárnap délután Hodoson a Muravidéki Labdarúgó Liga 11. fordulójában a hazai, hodosi csapat 7–0-ra verte a vendég

Petesházát. A bajnoki mérkőzés első félidejében 4–0-ás előnyre tettek szert a hazaiak, s ezután a második félidő már nem hozott túl nagy izgalmakat, hozott viszont 3 további gólt, így kiütéses hazai győzelem született. Pečelin kapujába Šnepf 4 alkalommal talált be, Ülen, Roman és Zelko pedig egy-egy alkalommal iratkozott fel a góllövőlistára. A meccset Mertik vezette Odranciról. AK

Egygólos siker A sereghajtó Zvezda Hosszúfaluba látogatott, s a papírforma szerint a hazai csapat esélyesebbnek számított a győzelemre. Harcias és odaadó játékukkal azonban a

rov­ci, a KK Murska Sobota, valamint a két újonc, a KK Radenci és a KK Sveta Ana, akik ellen vasárnap 17 órakor mérkőzik meg a Lindau a szezonnyitón. A ligában számos átigazolás történt, hiszen három játékos elhagyta a KK Radenska Creativ első csapatát, s az idényt a Muravidéki Ligában folytatja, ami nyilvánvalóan a liga színvonalát növeli, egy játékos viszont a Muravidéki Ligából az 1.B ligába igazolt. A változások a Lindaut nem érintették, hiszen a csapat az előző idényben is játszó játékosokból áll: Horvatič Sandi, Horvatič Gorazd, Ba­lažic Dejan, Hozjan Tomas, Svet­k o Klemen, Ho­z jan Mitja, Sijarič Aleš, Sršen Simon, Pamič Sašo, Zrna Dejan, Kuk Saša, Mag­da­ lenič Tomislav, Žalik Matej és Gönc Beno. Magdalenič Tomislav és Gönc Beno az idén vélhetően sokat lesznek egyetemi tanulmányaik miatt távol, debütálni fog viszont a Lendvai Kétnyelvű Kö-

völgyifaluiak komoly ellenállást nyújtottak. A meccs egyetlen gólját Lisjak szerezte még a 8. percben, s bár többet támadott az Olimpija, újabb gól már nem született. Ráadásul a 35. percben Gazdag szabálytalansága Kósa ellen tizenegyest és kiállítást érdemelt volna, de Ternar játékvezető sem szabálytalanságot nem ítélt, sem pirosat nem mutatott fel a szabálytalankodónak. HF N É P Ú J S Á G 2 010 . n o v e m b e r 4 .

A Lindau nehéz idény elé néz, de a cél változatlan: a Négyek Döntője, ott pedig... zépiskola tanulója, Žalik Matej. A klubban szintén több meccsen számíthatnak majd Balažic Dejanra, aki tavaly szolgálati továbbképzése miatt szintén sokat volt távol. Balažic nemcsak a pályán bizonyíthat, hiszen a Lindauban őt bízták meg a csapat vezetésével is, és edzői licenccel is rendelkezik. A klub szakmai vezetősége szerint a klub a legnehezebb idénye elé néz, hiszen az összes csapat nagyon erősnek számít, általában „hosszú paddal” rendelkeznek. Ez utóbbi a lendvaiak egyik mínusza lehet a bajnokságban, ugyanis a fiatal

Zalaegerszegen a tekézők A Nafta tekeklub férfiés női csapata rész vett a Zalaegerszegen szervezett V. Darabos Sándor Emlékversenynek . A háromnapos versenyen több mint 300 résztvevője volt Szlovéniából és Magyarországról. A

Nafta férficsapata a III. csoportban kiváló harmadik helyezést ért el, míg a nők a hatodik helyen végeztek. A csapatok II. kategóriájában a Nafta a 10. helyen végzett, 195 fát döntve. Feri.h.m.

Donko kiválóan teljesített A horvátországi Me­ du­lin­ban szervezett gyorsasági görkorcsolya utolsó félmaratoni HIC versenyén a szlovén válogatott és a lendvai Dokonca tagja, Ta­ deja Donko kiválóan teje-

játékosokból továbbra is hiányt szenvednek. A cél mindezek ellenére is az alapszakaszban a legjobb négy között végezni, amely szereplést biztosítana a Négyek Tornáján. Ott pe-

sített. Így Donko az összetettben, hét verseny után az ifjak korosztályában a 2. helyen áll, novemberben pedig már el is kezdi a felkészülést az Európa-bajnokságra. F.B.

dig természetesen a cél csakis az első hely megszerzése lehet, különösen 4 második és 3 harmadik hely után, most már igazán vágyva a csúcsra... Hogy a klub céljai megvalósuljanak, nagyon sok múlik a szervezettségen és a fegyelmezett meccsre járásokon, hogy egy-egy mérkőzésen minél több játékossal tudjanak kiállni az ellenfelek ellen.

Ribli duplázott A szlovén sakkliga ötödik és hatodik fordulójában a muraszombati ŠD Radenska Pomgrad egy vereséget és egy győzelmet tudott szerezni. Az ötödik fordulóban 2,5:3,5-re kikaptak a ŽŠK Maribortól, a hatodikban pedig 4,5:1,5re győzték le az ŠK Goricát. A muraszombati klub színeiben két magyar sakkozó is szerepelt (Ruck Róbert és Ribli Zoltán). Ribli mindkét fordulóban győzni tudott, míg Ruck kétszer döntetlent játszott. A 6. forduló utáni tabella: 1. ŽŠK Maribor 29,5 pont, 2. ŠD Teh-Center Ptuj 26,5 pont, 3. ŠD Radenska Pomgrad Murska Sobota 22 pont. F.B.

23


LENDVAI SZÍNHÁZ ÉS HANGVERSENTEREM 2010. november 19. 18.30

NEPRIDIPRAV 20.00

ROBELDULE 21.00

KONTRABANT

2010. november 21. 18.00

A MARKO BANDA 20 ÉVE

2010. november 25. 20.00

LARA JANKOVIC FERI LAINŠCEK VERSEIT ÉNEKLI

Információk: www-zkp-lendava.si • Pénztár (helyfoglalás és jegyvásárlás): 02 577 60 24

44_10nepujsag  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2010/44. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you