Népújság, 2016. 10. 27.

Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

60. évfolyam 43. szám Lendva 2016. október 27. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

650 éves vásárjog

Lendva október 28-án ünnepli községi ünnepét, melyet az országos vásártartási jog megszerzésének napjára jelöltek ki. Nagy Lajos király ugyanis Bánffy Miklós fiainak, Istvánnak és Jánosnak a Lyndua nevű településre vonatkozóan 1366-ban országos vásárjogot adományozott Simon és Júdás napjára, vagyis október 28-ára. Az idén 650 éve történt fontos eseménynek, a város fejlődését is meghatározó napnak és így a 20. községi ünnepnek ezzel most történelmi jubileuma is van. A vásárjog emelte a város rangját, s Alsólendván évszázadokig híres vásárok voltak. Képünk egy épp 100 évvel ezelőtti, 1916-os lendvai vásárt, a főutcai kavalkádot örökíti meg. A történelmi jubileumról és az idei ünnepi rendezvénysorozatról bővebben a 6. és a 15. oldalakon számolunk be. kmj

Hancsik József és Edit falusi vendéglátók:

„Az anyaországi támogatás számunkra azt is jelenti, hogy valaki végre ránk is figyel” 4–5. oldal


Iránytű Ülésezett a lendvai magyar önkormányzat

Király M. Jutka

Drága kétnyelvűségünk Szlovéniában a nemzetiségileg vegyesen lakott területeken, tehát ott, ahol az őshonos olasz és magyar nemzeti kisebbség él a Tengermelléken és a Muravidéken, hivatalos nyelv a szlovén mellett az olasz, illetve a magyar nyelv is. Ez alkotmányos kategória, biztosítja a két nyelv használatának egyenrangúságát és értelemszerűen része minden törvénynek, szabályzatnak stb. Valójában ezt egy kétnyelvű területen nem is kell külön taglalni. Tény, hogy a törvényi alapok ellenére a kétnyelvűség betartása nem mindig következetes, törvénysértő hézagok találhatók még az állami intézmények esetében is (lásd például: Lendvai Idősebb Polgárok Otthona), szabálytalanságok a munkahelyi pályázatoknál, gyakorlati mulasztások (hadd fogalmazzak így) számos más területen. Hogy a kétnyelvűség a gyakorlatban csorbát szenved és általában a kisebbség kárára megy – úgy a Tengermelléken, mint a Muravidéken –, az napirendre került már a parlamenti nemzetiségi bizottság ülésein is, a kormány munkacsoportja pedig, mely a kétnyelvűség törvényi kivitelezését ellenőrizte és a szükséges intézkedések tervét készíti, a napokban adta át első beszámolóját. Gondok tehát vannak, nem titok. Ott, ahol a kétnyelvűség leginkább él és a két nyelv egymás iránti tisztelete a legjobban megnyilvánul, az viszont az oktatás és a kultúra, kivált a nyilvános eseményeken, rendezvényeken. Ezért még inkább meglepő az a napokban Lendva polgármesteréhez, Balažek Antonhoz intézett felelősségre vonó nyílt levél Peter Kuhar volt kulturális újságíró és ismert publicista tollából, melyben azt kérdi, mit fog tenni az alkotmányos jogok betartásáért a nyelvhasználat területén, hiszen a községben olyan rendezvény zajlott – a szombati ’56-os megemlékezés a kultúrotthonban –, ahol csupán egy nyelv használatával megsértették a törvényt. Az első, hogy ez nem igaz – a művészi produkción kívül minden, az együttes bemutatásával együtt kétnyelvű volt, a két nemzeti himnusz elhangzásával. A koncert magyar nyelvű volt. És kérdezzünk vissza: Ezután fordítani fogjuk a magyar és a szlovén bérletes előadásokat? A könnyűzenei koncerteket? Az író-olvasó találkozókat? Valójában szomorú, hogy megtörtént ez a megnyilvánulás Peter Kuhartól.

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Pályázat az új felsőfokú tanulmányi támogatásra A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsa hétfői ülésén elfogadták az önkormányzat új alapszabályzatát, illetve döntöttek az új nevén „felsőfokú tanulmányi támogatásról szóló pályázat” kiírásáról is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A határozatképesség megállapítása, a napirend meghatározása és az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása után az LKMNÖK Tanácsának elnöke, Vida Törnar Judit átadta a szót Fehér Horvát Alexandrának, az önkormányzat jogi munkatársának, aki az ön-

neiskola, a Lendvai Óvoda és az 1. Sz. Lendvai KÁI tanácsaiba nevezett ki képviselőket, mindhárom esetben megerősítette az eddigi személyeket, sorrendben Lebar Teodort, Vida Törnar Juditot és Magyar Jánost. Napirenden szerepelt az önkormányzat által évente kiírt ösztöndíj új megnevezésének meghatározása, az Ösztöndíjazás-

tanács szintén egyhangú döntés alapján annyiban is módosította a szabályzatot, hogy a támogatást kérvényezőknek ezután a magyar intézményekben folytatott aktív tevékenységet ajánlólevélben, leírásban is mellékelniük kell, és nem elegendő ez egyes intézményvezetők aláírása. Az LKMNÖK Tanácsa egyben döntött arról

Egyhangúlag elfogadták az új alapszabályzatot, amelyre leginkább a megváltozott törvényi rendelkezésekkel való összhangba hozás miatt van szükség. kormányzat még nyár elején első olvasatban elfogadott új alapszabályzatának második olvasatát mutatta be. Mivel az első olvasat elfogadásakor csak egy megjegyzést, módosítást kértek a tanácstagok, ezt a tanács második olvasatban megerősítette és egyben egyhangúlag el is fogadta az új alapszabályzatot, amelyre leginkább a közben megváltozott törvényi rendelkezésekkel való összhangba hozás miatt volt szükség. A következőkben a tanács három társalapított intézetbe, a Lendvai Ze-

ról szóló szabályzat módosítása és az ösztöndíjpályázat kiírása is. Ahogy ezt a tanács elnökasszonya, illetve az ülésen jelenlévő Göncz László parlamenti képviselő is megerősítette, az ösztöndíj más megnevezésére a törvénynek való megfelelés miatt van szükség. A vitában az új elnevezés több változata is felmerült, végül a tanács a „felsőfokú tanulmányi támogatás” mellett döntött és ezt az elnevezést iktatta be a felsőfokú tanulmányi támogatásról szóló szabályzatba. Emellett a

is, hogy a pályázati kiírást meghirdetik a Népújság jövő heti számában. A különfélék között Vida Törnar Judit röviden beszámolt a nyári, illetve őszi történésekről, majd vita, illetve inkább közös gondolkozás alakult ki a januártól már esedékes, az anyaország által biztosított nagy horderejű gazdaságélénkítő támogatási csomagról, pályázatról, a lendvai RTV stúdiót ért belső, RTV-s támadásról, illetve a világhálón megjelent, a lendvai kétnyelvűséget vitató írásról is.

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . o k t ó b e r 2 7.


Nemzetiség 56-os megemlékezés Lendván

A legmeghatározóbb a nép egysége volt Magyarország Lendvai Főkonzulátusa és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szervezésében Lendván október 21-én este a színházteremben emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára. Az ünnepi szónok, Földes Gyula lendvai magyar főkonzul ’56 egységét és máig szóló üzenetét hangsúlyozta. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben” – emelte ki a forradalomra emlékezve és a történelmi eseményeket felelevenítve Földes Gyula

főkonzul, hangsúlyozva, hogy a forradalmat nem a reformkommunisták, nem a rendszer hibáinak kijavításában reménykedő értelmiségi elit indította, hanem az utca népe. Azok a fiatalok, akiket a szabadság iránti vágy hősökké formált, akik akkor és ott megértették, mit követel a nemzet, és tudták, hogy most meg

kell védeni a hazát. Nem óvatos beszédeket tartottak a reformtörekvésekről, hanem fegyvert ragadtak és bátran szembeszálltak a szovjet túlerővel. Az egész világnak megmutatták, hogy a szív, az összetartozás és a haza mire képes.” A főkonzul beszédében az ’56-os események

tanúinak visszaemlékezéseiből is idézett, kiemelve, hogy ezekből „levonható egy megfellebbezhetetlen igazság: a 60 évvel ezelőtti októberi őszön a legmeghatározóbb a magyar nép egysége volt. A szabadságért való küzdelemben ettől tudott igazán erős lenni a magyar nemzet azokban a napokban. Köszönettel és hálával tartozunk 1956 igazi hőseinek” – hangsúlyozta. Az ünnepi megemlékezésre meghívták azokat is, akik hatvan évvel ezelőtt a Muravidéken segítettek a Magyarországról menekülőknek. Földes Gyula főkonzul köszöntötte Bíró

Józsefet, Király Lajost és Máriát, Eőry Ernőt, Fehér Máriát, Tomka Györgyöt, Király Ferencet, valamint a távollevő Ábrahám Albertet, Toplak Ernőt, Salamon Árpádot, Fehér Rozáliát, Lebár Károlyt, Fehér Lászlót, Juretics Ferencet és dr. Varga Józsefet. Az ünnepi emlékműsorban a Misztrál együttes adott koncertet. A Megkopott harangszó – 1456–1956 című műsorban megzenésített verseket, költeményeket adtak elő, a látogatók a színház előcsarnokában megtekinthették az 1956os eseményeket bemutató tablókiállítást is.

Megemlékezés Ljubljanában Magyarország Ljubljanai Nagykövetsége október 17-én az 1956-os magyar és lengyel eseményekre emlékező közös kiállítás megnyitásával a Balassi Intézetben és október 18-án a Cankar Otthonban rendezett ünnepi hangversennyel tisztelgett az 1956os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján. Az emlékrendezvényen Szilágyine Bátorfi Edit ljubljanai nagykövet és Hajós Ferenc, Szlovénia első magyarországi nagykövete szólt, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium képviseletében Íjgyártó István kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkár köszöntötte a vendégeket. A pécsi Pannon Filharmonikusok Kocsár Balázs vezényletével és Bogányi Gergely zongoraművész közreműködésével „A magyar szabadság éve – az 1956-os forradalom emlékére” címmel három művet adtak elő. Földes Gyula lendvai főkonzul ünnepi beszédében ’56 hőseinek tiszteletét emelte ki.

Šalovci községi magyar önkormányzat

Pontrendszer a diákok támogatásához Október 18-án tartotta 15. ülését a Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa. A tagok elfogadták a diákok ösztöndíjazásáról szóló szabályzat részleteit, illetve megtárgyalták a Szent Márton-emlékév kapcsán tervezett domonkosfai rendezvényt. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Az ösztöndíjazásról szóló szabályzat a második olvasatban került előterjesztésre: a dokumentum

szerint a közösség évente írja ki a pályázatot, melyre azon magyar nemzetiségű, Šalovci községi diákok, egyetemisták lesznek jogosultak, akik Szlovéniában folytatnak tanulmányokat

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . o k t ó b e r 2 7.

a kétnyelvű középiskolában, vagy bármely felsőoktatási intézmény hallgatói, emellett szerepelnek a községi nemzetiségi választói névjegyzék listáján, illetve kiskorú esetén valamelyik

szülő szerepel a névjegyzékben. A pályázati bizottság beterjesztése alapján a tanács hoz döntést a szabályzatban meghatározott pontrendszer alapján a támogatás mértékéről. A legmagasabb támogatási összegért a tanulóknak 100 pontot kell teljesíteni. Az ennél kevesebb összegyűjtött pont a támogatás összegével lesz arányban. A szerződés egy évre fog

szólni. A tanács egyöntetűen elfogadta a szabályzatot. A következőkben a november 13-ára tervezett Márton-napi gyalogtúra részleteit tárgyalták. Az idei túra 9.30-kor indul a domonkosfai evangélikus templomtól a határon húzódó vasfüggöny tanösvényen Kapornakra, majd vissza. A túra végén Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából a domonkosfai Szent Márton katolikus templomnál elhelyezésre kerül egy emlékmű, Szent Márton lábnyoma.

3


Nemzetiség A külhoni fiatal magyar vállalkozók támogatása

Hancsik konyhai felszerelésre, Bíró húsf Egyértelmű, hogy a gazdaságfejlesztés tud leginkább hozzájárulni a szülőföldön maradáshoz. A Bethlen Gábor Alap „2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program” című pályázata révén két muravidéki vállalkozó, Bíró József Hos�szúfaluból és Hancsik József Dobronakról nyert vissza nem térítendő támogatást. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A húsfeldolgozó tevékenységben működő Bíró József vállalkozó és a Hancsik Parasztgazdaság a legalább egy éve működő, mezőgazdasági tevékenységet nem folytató fiatal magyar vállalkozások kategóriájában járt sikerrel. Bíró József a „Tájjellegű húskészítmények” című pályázatával nyert mintegy 5,24 millió forint támogatást, Hancsik pedig az „Itt ennyi, innyi köll” című projekttel lett eredményes és kapott támogatást mintegy 6 millió forint értékben. Bíró József a húsfeldolgozást, a hústermékek készítését mint családi hagyományt 2013-ban vette át édesapjától, Károlytól, aki nyugdíjba vonult. Józsefnek akkor még más munkahelye volt, döntenie kellett, hol kívánja folytatni. A családi vállalkozás mellett tette le a voksát.

– Igyekszem megtartani apám kuncsaftjait és bővíteni a vásárlói kört. Főleg hazai kolbászt, füstölt húsokat, szalonnát, vindüshúst, vágott zsírt, disznósajtot és egyéb termékeket készítek. De csak azt, ami tájjellegű, amit egykor ezen a tájon disznóöléskor készítettek. A hazai receptúrák híve vagyok: só, bors, fokhagyma. És a technológia meg a hús minősége, ugye, az a legfontosabb. A nyers húst a Panvitánál vásárolom, ők tudnak megfelelő minőségű sertéshúst kínálni – mondta Bíró József. Mint fogalmazott, az elnyert összeggel már lehet valamit kezdeni. Mert sok pályázat felaprózott összegeket kínál, viszont a projekt adminisztrálása sok munkát vesz igénybe. Szerinte hiányzik például vidékünkön egy szakember, egy iroda is, aki a pályázatok megírásával foglalkozna, hiszen a vállalkozónak a

– mondta beszélgetésünk elején Hancsik József, a Hancsik Parasztgazdaság vezetője, akik az „Itt ennyi, innyi köll” című pályázattal mintegy 6 millió vissza nem térítendő támogatást nyertek a külhoni magyar fiatal vállalkozók pályáza-

Bíró József a támogatásból új gépeket szerez be a tájjellegű hústermékek előállításához. legtöbb esetben erre nem futja az idejéből. – Most még egyedül dolgozom a vállalkozásban, a karácsonyi, húsvéti csúcsszezonban apám is besegít. Mivel látok kihívást és lehetőséget a fejlődésben, a támogatást célszerűen be tudom fek-

Hancsik József és Edit fontosnak tartják az ételek minél frissebb elkészítését, s a támogatás ebben komoly segítséget jelent.

4

tetni, gépek vásárlására fordítom. A húsipari felszerelés nagyon drága, a mostaniakat még apám vásárolta használtan. A külhoni fiatal magyar vállalkozók pályázatára Héra József és a muravidéki magyar gazdák egyesü-

lete figyelmeztetett, és segítséget is nyújtottak a benyújtáshoz. De nagyjából magam végeztem a munkát a projekttel, a pályázattal kapcsolatban. A gépek lecseréléséről már régóta gondolkodom, de eddig valahogy nem tudtam dönteni. Most itt a lehetőség. Három gépet kívánok venni, már nagyjából kinéztem őket: kolbásztöltőt, darálógépet és mosogatógépet vásárolok. Ha a jövőben minden jól sikerül, akkor még egy dolgozót is felvennék – tervez Bíró József, s megjegyzi még, hogy egy gazdasági stratégia, egy fejlesztési terv a Muravidéknek mindenképpen jól jönne, hiszen így tudna a terület a fejlődéssel lépést tartani minden téren, a turizmusban, a mezőgazdaságban, az állattenyésztésben. – Ez a pillanat az, amikor kimondhatom, hogy végre valaki figyelt ránk

tán. A mintegy 900 pályázat közül 12–13 százalék volt nyertes, kettő a Muravidékről. – Ez nagy dolog, hogy a Kárpát-medencében, a 15 milliós piacon elismerik a munkádat, hogy versenyképes tudsz lenni. Köszönet jár Egri Éva pályázatírónknak és Héra Józsefnek, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Lendvai Irodája vezetőjének a segítségért. A projektben nem egy kitűnő referenciát tudtak Hancsikék felsorolni, s a felhíváson konyhai felszerelésre pályáztak. Mint fogalmazott, az idegenforgalom a Muravidéken nagy léptekkel fejlődik – „bárcsak így fejlődne az együttműködés is”, jegyzi meg –, ők bővíteni szeretnék a kínálatot és a minőség szintjét is emelni kívánják. – Nekünk valóban jól jön a támogatás, hiszen a kapacitások miatt egy kicsit már korlátozva voltunk,

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . o k t ó b e r 2 7.


Nemzetiség

feldolgozó gépekre pályázott sikeresen

– Két nyertes lett a Muravidékről a külhoni fiatal magyar vállalkozók pályázatán, és két jelölt indulhat a Példakép pályázaton – ismertette Héra József. s a kulináris elképzeléseinket sem mindig tudtuk megvalósítani. Mi itteniek olyan nehezen beszélünk a pénzről, pedig nem harap az. Igaz, én is már egy kicsit elbizonytalanodtam, amikor hosszú idő után sem jött össze semmi üzlet Magyarországgal, nem volt a sok gyűlésezésnek eredménye. Most fordult a helyzet, lehet haladni, nekünk is meg a vidéknek is – mondta Hancsik, aki elégedettséggel fogadta, hogy a pénz azonnali felhasználásra érkezik, a projektet pedig 2017 februárjáig kell realizálni. – Nekünk ez volt az első pályázatunk, eddig nem indultunk ilyenen, hiszen ha a munkámat nem tudom ebben elszámolni, akkor minek a pályázat. Meg a helyzet is olyan volt, hogy nem akartunk rizikót vállalni, ha nem jön össze a dolog. Az az elképzelés foglalkoztat, hogy éppen ilyen esetre talán Magyarország garanciát tudna vállalni egy nálunk nyitott bankegységgel, hogy ha a projektet a végén valaki nem tudja realizálni, akkor a bank segítsen. A magyar bank által a magyar emberek között a Kárpát-medencében el-

kezdene keringeni a pénz, s nem függnénk annyira Nyugattól – véli Hancsik. A vendéglátásban az újonnan beszerzett felszerelés olyan ételek előállítását jelentené, amit eddig a gépek hiánya miatt nem tudtak vállalni. A Hancsik házaspár olyan többfunkciós gépek után nézett, mint kompót- és lekvárfőző, mustpasztörizáló, gépek, üstök, kenyérsütéshez szükséges kellékek, tűzhelyek, hűtők, ami frissen készült ételek elkészítését jelenti akár 100–200 fő részére. Az idegenforgalom fejlődése a Muravidéken náluk az állandó nyitva tartást hozhatja el és talán még plusz munkahelyet is jelenthet. – De az idegenforgalomban még egy téren lépnünk, fejlődnünk kell: az együttműködésben. Nem engedhető meg, hogy a vendég a Lendva-vidéken 6–7 nevezetességet megnézzen, kora este pedig elhagyja a vidéket. Nem itt frissül fel, nem itt étkezik, nem itt hagyja a pénzét. Nekem erre is van megoldásom, de ez a turisztikai intézetekben, szervezetekben dolgozók nagyobb bevonását követeli meg fizetség ellenében. Miért nem fogadták el eddig az ajánlatom? – tette fel a kérdést Hancsik. Mint mondta, a vendégei 85 százaléka Magyarországról és a Kárpát-medencéből érkezik, így erkölcsi kötelességének érzi, hogy jövedelmének arányos részét és a magyar pályázati pénzt a magyar piacon, magyar cégeknél forgassa vissza. Héra József, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Lendvai Irodájának vezetője elmondta, hogy a külhoni fiatal magyar vállalkozókat támogató pályázat kapcsán mintegy 13–15 helyi vállalkozóval találkozott.

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . o k t ó b e r 2 7.

– Közülük kilencen pályáztak, én egy kicsit több vállalkozóra számítottam, de ha az arányokat nézzük, akkor ez reálisnak mondható a többi területhez viszonyítva. Két pályázat lett sikeres, örülök, hogy meg tudtak felelni a feltételeknek, hogy ezáltal fejlődhetnek, fejleszthetnek. Egyébként érkeztek pályázatok Ljubljanából is. A projektek a turisztikai ágazatból, a növénytermesztés, az ökogazdálkodás területéről jöttek, volt autószerelő vállalkozás, fakitermelés,

mezőgazdaság, élelmiszeripar, szolgáltatás, a gépiparból viszont nem volt jelentkező – nyilatkozta Héra József, aki reméli, hogy a nagyszámú pályázat miatt beállt csúszás az év végéig lehetővé teszi a pályázati pénzek utalását, hogy mindenki megkezdheti a munkát legkésőbb januárban. Konkrét dátummal a kifizetést illetően nem tudott szolgálni. A rendszerhez kapcsolódik még a Példakép pályázat is. A Muravidékről ketten kerültek be ebbe a

szűkebb körbe: Hancsik József Dobronakról és Szabó Róbert Lipáról. Az elbírálás után derül majd ki, ki az a sikeres fiatal magyar vállalkozó, akinek a példája követendő. A nyertes jelentős pénzjutalomban részesül, illetve több más, az üzleti életben fontos segítséget is kap (szerződéskötés, anyagbiztosítás stb.). Idén először terjesztette ki Magyarország a Példakép Alapítvány civilkezdeményezését az országon kívülre is.

Főkonzuli fogadás, elismerés

Földes Gyula főkonzul a KÓTA-díj elnyerése alkalmából gratulált a Muravidéki Nótázóknak. Múlt szerdán a lendvai főkonzul, Földes Gyula fogadta a Muravidéki Nótázókat a Bánffy Központban, gratulálva a legutóbbi sikerükhöz, a KÓTA-díj elnyeréséhez. Földes Gyula főkonzul a gratuláció után felajánlotta segítségét, ahogy fogalmazott, akár a csapat népszerűsítésében, akár további programok szervezésében. A főkonzul mellett a Muravidéki Nótázóknak a csapat fenntartója, az MNMI igazgatójaként gratulált Kepe

Kocon Lili, illetve Vida Törnar Judit, az LKMNÖK elnöke is. Cseke József, a Muravidéki Nótázók szakmai vezetője a fogadáson kifejtette, az eddig elértek, így a legutóbbi kifejezetten szakmai díj is csak a további cselekvésre ösztönzi a csapatot. Terveik között szerepel a nótázók megfiatalítása, újabb tagok verbuválása, belátható időn belül pedig egy új zenei hanghordozó megalkotása, illetve az is, hogy Erdélyben is be tudják mutatni munká-

jukat, tudásukat. Elmondta, szinte hihetetlen, de mindeddig nem sikerült bemutatkozniuk Erdélyben, így kifejezetten örülnek annak, hogy a lendvai magyar főkonzul megígérte, segít ennek megszervezésében. A Muravidéki Nótázók karnagya hangsúlyozta, a legfontosabb a csapat bővítése, ugyanis legalább 10–12 férfihangra lenne szükségük, hogy igazán hatásos fellépéseket tudjanak bemutatni. tt

5


Muravidék Lendva Község ünneptől ünnepig

Jövő turizmussal és kultúrával ötvözve Balažek Anton, Lendva község polgármestere a község 20. ünnepe előtt hagyományos sajtótájékoztatót tartott, melyen bemutatta a község mai helyzetét és a jövő kihívásait. A jövő a turizmus és a kultúra ötvözése, s ez többek közt gazdasági lehetőség is. A fő irány a kerékpáros turizmus fejlesztése, új szálloda építése és további befektetések a kommunális közművekbe. A községi ünnep központi rendezvényére október 28-án kerül sor. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A jubileumi, 20. községi ünnepet Lendván rendezvénysorozattal ünneplik meg, mely október 22-én fotókiállítás megnyitásával indult, ezt követte az ifjúság és a turizmus közelebb hozása, a tanulók, diákok találkozója a Vinárium kilátótoronyban, majd a helyi közösségek és közintéze-

tek, valamint a nemzetiség képviselőinek fogadása. A községi tanács ünnepi ülésére és az elismerések kiosztására pénteken, október 28-án a zsinagógában kerül sor, ahol Budavár önkormányzatának ajándékaként a Sárik Péter jazztrió koncertjére kerül sor. A község utórendezvényként Zdravko Počivalšek gazdasági miniszter és a gazdasági szakemberek találkozóját

tervezi novemberre. A lendvai ipari zónában ugyanis élénk beruházási ciklus folyik, ami új munkahelyeket produkálhat, s kedvezően hathat a község munkanélküliségi rátájának (20 százalék) csökkentésére. A pénzügyileg stabil és jó kondícióban lévő községi költségvetés (ami lehetővé teszi a projektek és kiírások önrészének vállalását) által folytatódnak a kom-

munális infrastruktúrába a befektetések. Jelenleg a Slomšek telepen folynak munkálatok a vízvezeték, a csatornahálózat és az utak felújításával. A tervek szerint Csente, a Lendvahegy és Hotiza következik. A község a jövőben a kerékpáros turizmust kívánja magasabb szintre emelni, így kerékpáros pontokat tervez kialakítani Göntérházán, Hotizán és Petesházán, ahol a nevezetességek megtekintése mellett pihenésre, felfrissülésre is adódna alkalom. Mindez a csentei kerékpárközpont kínálatát színesítheti. A Vinárium toronynál a bővített telken étterem és vinotéka épül a magán- és a köztőke összefogásában. El kíván-

Lendva Község ünnepének nyitánya

„Mi itt vagyunk otthon” – Lendva fotókon

ják indítani a borospincés turizmust is. A nemrég megvásárolt áruházi épületnek az Európa Kulturális Fővárosa cím sikeres elnyerése esetén meghatározó szerepe lehet a régi városrész tartalmának kialakításában. Ezen városrész revitalizációjában négy építészeti egyetem (Bécs, Zágráb, Budapest és Ljubljana) vesz részt. Ter vezik egy újabb szálloda megépítését is, tekintettel a szálláslehetőségek utáni fokozódó érdeklődésre – mondta a sajtótájékoztatón Balažek Anton polgármester. Kifejtette még: át kell gondolni, mi legyen a jövőben a helyi közösségek sorsa, hiszen jelenleg egyharmaduk nem működik. sohasem öregszik meg. A fotókon megjelenő külön világ a „harmadik szem” világa, mely nélkülünk, s Önök, a fényképek szerelmesei nélkül örökre látha-

Lendva gyöngyszemei kerültek a közönség elé a lendvai Foto-video Klub tagjainak csoportos kiállításán, melyet Balažek Anton lendvai polgármester nyitott meg szombaton a 20. községi ünnep alkalmával rendezendő sorozat nyitányaként a lendvai színház aulájában. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A polgár mester a megnyitón kiemelte: a Vinárium torony turisztikai sikere után a község a kultúrára is nagyobb hangsúlyt kíván fektetni, hiszen a két húzóágazat csak egymást kiegészítve lehet sikeres. Különösen most, hogy Lendva az Európa Kulturális Fővárosa címre pályázik, s teszi ezt a jelek szerint nagy eséllyel. Ezért a fotós-videós csoportnak is meg fogják adni a lehetőséget a bemutatkozásra, hiszen eddigi tevékenységükkel is

6

bizonyították, hogy kiváló alkotók gyülekezőhelye a közösség, mely a szomszédos országok és klubok pályázatain is sikeresen szerepel. Így legutóbb a négy ország fotósainak gradi kiállításán és máshol is. Sobočan Ladislav, a Foto-Video Klub elnöke pedig a 16 tagot számláló, középiskolásokat is tömörítő klub kiállításán a klub sikereiről beszélt, s arról, hogy a kanizsai és a csáktornyai klubokhoz is baráti szálak fűzik őket. Ez a közös fellépés és a pályázatokon való részvétel miatt is fontos, de a

A legtöbb fotón a turizmus és a kultúra szerepel témaként. tapasztalatcsere miatt is. Végezetül megköszönte a községi támogatást, mely remélhetőleg a továbbiakban sem marad el. A kiállított anyagról elmondta:

– Lendva a mi otthonunk, az otthon pedig ott van, ahonnan emlékeket őrzöl. A fiatalsággal együtt lelkünk csücskében azt a helyet is jelenti, amely

tatlan maradna – mondta Sobočan. A rendezvényen Berden Daniel zenei aláfestésében gyönyörködhettek a résztvevők.

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . o k t ó b e r 2 7.


Az elemzés után változik a fűtés ára?

Info

Tárgyalás a költségekről a szolgáltatóval Kolenko Igor, a Lakásgazdálkodási Vállalat igazgatójának kezdeményezésére hétfőn összevont ülést tartottak a távfűtési bizottságok, a geotermális energia szolgáltatója, a Petrol Geoterm és Lendva Község mint a koncesszió kiírója. Az ülésen több mint negyvenen vettek részt, s végül több kérdésre is választ kaptak. Év végéig elemzés készül, ami alapján talán megoldás is várható. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A többlakásos épületek lakói számára – a Tomšič, a Kranjec, a Župančič utcák és a Ljudska Pravica tér – a geotermális távfűtés árának új elszámolása érthetetlenül magas. Főleg a fix költségek aránya, ami jelenleg 68 százalékot jelent, s a szolgáltató, a 10 éves koncessziós joggal rendelkező Petrol Geoterm számára a távfűtéshez

cessziós szerződés nélkül is. Lendva Község viszont az ügyben megbízza az Energetikai Tanácsadói Irodát, amely elemzi az új rendszert, s szakszerű iránymutatást ad a megoldások megtalálására. Az árakra mindenképpen hat a közös kazánok teljesítménye és maga a fűtés is, hiszen a költségek csökkentéséhez biztosítani kell a lakásokban a 20 fok körüli hőmérsékletet. Még a Városházán megtartott

– Az összejövetelen tisztázni próbáltuk azokat a dolgokat, amikre tudunk hatni. Megfogalmaztuk az elvárásainkat, kiemeltük, hogy az arány a fix és a variábilis költségek között nem elfogadható. Közvetlenül erre valójában nem tudunk hatni, de elfogadtunk egy olyan határozatot, hogy legalább év végéig megpróbáljuk megtalálni azt a módot, hogy lehessen ezen az arányon valahogy változ-

eddig befizetett részleteket pedig december végével számolják el, túlfizetés esetén a különbözetet vis�szafizetik. Többen az ülésen jelen-

lévők közül megjegyezték, hogy a jobb kommunikáció a távfűtésben érdekeltek között feleslegessé tette volna sok kérdésben a vitát.

népújság web-ankét

Népújság web-ankét: legyen Lendván piac! A Népújság honlapján közzétett kérdésünkre – Kell-e Lendván piac? – 120 szavazat érkezett. A válaszolók valamivel kevesebb mint fele (46,6 százalék) szeretné, ha lenne és szívesen járna heti egy alkalommal a városi piacra. A második helyen a „Mindenképp és minél gyakrabban” válaszlehetőség áll, melyet a válaszadók 32,5 százaléka (39 szavazat) jelölt be. Tehát a válaszadók 79,1 százaléka (95 szavazat) a városi piac mellett voksolt. A válaszolók 12,5 százaléka (15 szavazat) a piacnak nem látja nagy értelmét és szerinte nem lenne rá igény. Közel 7 százalékuk (8 szavazat) a „Van itt már elég nagy zsibvásár…” ironikus választ adta, míg 1,6 százalékuk (2 szavazat) szerint semmi szükség piacra, hiszen úgyis csak szupermarketben vásárolnak. (kmj)

Így már nem kell engedély…

A többlakásos épületek lakói pontosan akarják tudni, miből áll össze a fűtés ára a geotermális távfűtés esetében. szükséges infrastruktúra karbantartását fedezi. A fix költségeket mindig fizetni kell, a fűtési idényen kívül is, akkor is, ha a radiátort a lakó meg sem nyitja. Emiatt október 20-án a fűtési bizottságok tanácskozást tartottak a Városházán, ahol többek közt megtudták, hogy az új elszámolási rendszer életbelépése nem a koncessziós szerződéstől függ. Ez az országos szabályrendelet szerint érvénybe lépett volna a kon-

ülés előtt polgári kezdeményezés indult a polgárok, a lakók közgyűlésének összehívására, amihez 295 aláírást gyűjtöttek. A Lakásgazdálkodási Vállalat kezdeményezésére megtartott mostani ös�szejövetelen jelenlévő Jug Miran (Petrol Geoterm) elmondta, hogy cégük törvényt szegne, ha önkényesen megváltoztatná az ár két tételének arányát, hiszen az Energetikai Ügynökség ezt hagyta jóvá.

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . o k t ó b e r 2 7.

tatni. Ebben segítségünkre lesz a lendvai Energetikai Tanácsadó Iroda elemzése. Továbbá megnézzük a négy központi kazán fűtési teljesítményét, mert a számítások alapján tudjuk, hogy ezek között eltérések vannak. A Tomšič utcában például 50 cent négyzetméterenként, a Kranjec utcában 44 cent – mondta Kolenko Igor. Elhangzott, hogy 2017. január 1-jével áttérnek a fix költségek havi elszámolására, az

A Petrol Geoterm mégis megépítheti az új földgáztisztítót Petesházán. A létesítményre a közigazgatási bíróság a környezetvédelmi szervezetek panasza miatt idén májusban visszavonta a már kiadott környezetvédelmi engedélyt, most azonban ugyanez az ügynökség megállapította, hogy a tervezett beruházáshoz – ez esetben a bányászati objektumot az ásványi anyagok gazdagítását szolgáló bányászati objektumnak nevezik – nem szükséges a környezeti hatásfelmérés és a környezetvédelmi engedély megszerzése. Júliusban fordult a Petrol Geoterm a Környezetvédelmi Ügynökséghez (ARSO) azzal a kérelemmel, hogy mérje fel, valójában szükséges-e a környezeti hatásfelmérés és az engedély megszerzése. A tavaly júliusban kiadott engedélyben és a mostani végzésben teljesen egyforma technológiai egységekről van szó azonos kapacitásokkal, azaz napi 222 ezer köbméter megtisztított földgázra vonatkozólag. Az ARSO a határozat magyarázatában kiemeli, hogy a beruházás csak a központi gáztelep kiépítésére vonatkozik, s nem tartalmaz munkálatokat a furatokon és a gázvezetéken. SNK

7


Info a mai napon...

visszapillantó

1956. november 1-jén, 20. szám

Október 27-én történt 1759 Megszületett Kazinczy Ferenc író, költő, a magyar nyelvújítás vezéralakja. 1782 Megszületett Niccolo Paganini itáliai hegedűvirtuóz, zeneszerző. 1811 Megszületett az amerikai Pittstownban Isaac Merritt Singer, a varrógép legsikeresebb fejlesztője. 1858 Megszületett Theodore Roosevelt, az Amerikai Egyesült Államok 26. elnöke, a Teddy mackó névadója. 1889 Megszületett Makai Ödön jogász, ügyvéd, József Attila sógora és gyámja. 1904 Megkezdte működését az első New York-i metró. 1938 A DuPont bemutatott egy új szintetikus anyagot, amit ma nejlonnak (nylon) nevezünk. Gömbös Jenő

energetikai tanácsadás

A fűtés költségei Legutóbb a különböző energiahordozókból előállított fűtési költségekkel foglalkoztunk. Egy 150 négyzetméteres lakóház példáját véve, mely korszerű olajkazán használatával 1500 liter fűtőolajat éget el, megállapítottuk, hogy mennyibe kerülne a fűtés, ha a hőt különböző energiahordozókból állítanánk elő. Kiderült, hogy legdrágább a fűtőolajból és legolcsóbb a hasábfából kapott energia. Mivel hazánkban ma is sok olajüzemelésű központi kazán van használatban, s ezek között még mindig sok a műszakilag elavult, ma arra a kérdésre fogunk válaszolni, hogy mennyire éri meg ezeket a kazánokat lecserélni. Egyben választ fogunk adni arra is, hogy esetleg mely energiahordozóra érdemes lecserélni a fűtőolajat. A feltett kérdésekre csak akkor tudunk választ adni, ha a múltkori cikkben közzétett számításunkat folytatjuk. Ez azt jelenti, hogy a már kiszámolt energiaköltségek mellett kiszámoljuk a fű-

8

tési költségeket is. A fűtési költségeket mindig hosszú távra kell számításba venni, mégpedig fűtési rendszerünk teljes élettartamára. A ma forgalomban lévő fűtőberendezések (központi kazánok, olajégők, gázégők, pelletégők...) élettartama

időszakban. Az eredmények a mellékelt táblázatban találhatók. Most az érdekel bennünket, érdemes-e kicserélni elavult olajkazánunkat. Ezért kiszámoltuk azt is, hogy az adott ház elavult kazán esetében nem 1500, hanem 2100 liter olajat fogyasztana el. A meglévő berendezés alatt egy 15 éves, műszakilag elöregedett központi kazánt értünk, a

si költség 38.500 eurót tesz ki. Kondenzációs olajkazán esetén a húszéves fűtési költségek 32.000 euróra csökkennek. Ez a csökkenés a korszerű kazán 4.500 eurós befektetése mellett csekély. Lényegesen más a helyzet, ha korszerű gázkazánnal fűtünk. Ez esetben a húszéves fűtési költségek 3.200 euró befektetési és 1.500 euró karbantartási költségek mel-

karítás eléri a 23.600 eurót, ami a gázhoz, a pellethez és a hőszivattyúhoz képest kb. 10.000 euró megtakarítást jelent. A hasábfa viszont jóval több munkát követel. A táblázatban az adatokat a jelenlegi árakkal számolva kaptuk, és nem vettük figyelembe az árváltozásokat. A kőolaj és a földgáz is stratégiai energiahordozók, melyek árát a politika ha-

Berendezés Fűtőanyag

Meglévő Fűtőolaj

Fűtőolaj

Korszerű fűtési berendezés Földgáz Pellet Hőszivattyú

Hasábfa

Fogyasztás/év Energiaköltség/év Energiaköltség/20 év Befektetés Karbantartás/20 év Fűtési költség/20 év Megtakarítás/20 év Megtakarítás/év Megtérülési idő

2.100 liter 1.800 € 36.000 € 0 € 2.500 € 38.500 € 0 € 0 € 0 év

1.500 liter 1.300 € 26.000 € 4.500 € 2.000 € 32.500 € 6.000 € 300 € 15 év

1.480 Sm 1.080 € 21.600 € 3.200 € 1.500 € 26.300 € 12.200 € 610 € 5,2 év

6,65 m 370 € 7.400 € 6.500 € 1.000 € 14.900 € 23.600 € 1.180 € 5,5 év

legalább 20 év. Tehát erre az időszakra fogjuk számítani költségeinket is. A számításnál a különböző energiahordozókból kapott energiaköltségek mellett figyelembe kell venni még a fűtőrendszer felújításába fektetett összeget és a fűtőrendszer karbantartási költségeit a következő húszéves

korszerű fűtési berendezés alatt pedig kondenzációs olaj- és gázkazánt, faelgázosító fapellet- és fahasábkazánt, valamint levegő/víz hőszivattyút értünk. Látható, hogy a meglévő kazánnal olajfűtés esetén befektetés nélkül és 2.500 euró karbantartási költség mellett húsz év leforgása alatt a fűté-

3

3.300 kg 825 € 16.500 € 4.700 € 2.000 € 23.200 € 15.300 € 765 € 6,1 év

lett csak a 26.300 eurót érik el. Tehát húsz év leforgása alatt az elavult olajkazánhoz viszonyítva 12.200 eurót takarítunk meg, ami évente 610 eurót tesz ki. Emellett a megtérülési idő 5,2 év, ami nagyon kedvező. Hasábfás tüzelésnél az elavult olajkazánhoz viszonyítva a húszéves megta-

5.322 kWh 690 € 13.800 € 8.000 € 2.000 € 23.800 € 14.700 € 735 € 10,9 év

tározza meg. Emiatt sem ajánlanám hosszú távon az olajfűtést. A földgáz ára jelenleg nagyon kedvező, de nem tudni, hogy ez meddig marad így. Szlovénia európai viszonylatban a gazdagabb országok közé tartozik a fa mennyiségét illetően, emiatt ennek ára kevésbé függ külső tényezőktől.

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . o k t ó b e r 2 7.


Info magyar értékek tárháza

A Szlovéniai Református Keresztyén Egyház Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

A reformáció emléknapjához közeledve a több évszázados múltra visszatekintő muravidéki református közösséget mutatjuk be. A Szlovéniai Református Keresztyén Egyház hivatalosan 1993-ban alakult meg, hogy a 16. századtól itt élő reformátusok gondozásának folytonosságát biztosítsa. A vidék reformátusságának története évszázadokon át összefonódott az Őrségi Egyházmegye történetével. Ezen a hatalmas területen a reformáció korában öt egyházmegye működött. Az ellenreformáció eredményeként az öt egyházmegye 1634-ben egy egyházmegyébe csatlakozott. Az 1681es soproni országgyűlés határozata alapján csupán két őrségi gyülekezetben engedélyezték a reformátusok vallásgyakorlatát, Felsőőrben és Kustánszegen. 1709-ben a megmaradt két őrségi gyülekezet a Pápai

Egyházmegyéhez csatlakozott és 1808-ig oda is tartozott, majd az újra megalakult Őrségi Egyházmegyéhez. A Türelmi Rendeletet követően a két artikuláris gyülekezeten kívül még kilenc egyházközség szerveződött újjá. A szécsiszentlászlói reformátusság Szentgyörgyvölgy fiókegyházközségeként működött évszázadokon át. A vidék református gyülekezeteinek az egyik tragédiája Trianon után az volt, hogy az akkori Szerb– Horvát–Szlovén Királyságban nem maradt anyagyülekezet, ahol lelkész is élt és templom is lett volna. Kezdetben a szécsiszentlászlói református tanító, Kovács Imre végezte az egyházi szolgálatokat, majd 1935-től létrehoztak egy lelkészi állást Szécsiszentlászlón. Póth Károly lelkipásztor költözött ide Baranyából. A második világháború után azonban Póth lelkészt börtönbe zárták és a családját a hrastoveci koncentrációs táborba hurcolták. A család végül 1947ben kénytelen volt elhagyni Szécsiszentlászlót és Baranyába költöztek. Az ekkor már a Jugoszláv Keresztyén

országról érkeztek ide az igehirdetők. 2008 őszén az egyházi vezetés önálló lelkészt hívott a gyülekezetbe, lakhatást és fizetést biztosítva, ennek köszönhetően 2008 óta Bódis Tamás a Szlovéniai Refor mátus Ke r e s z t y é n Egyház lelkésze, aki szintén lelkész A megújult szentlászlói református felesége, Roztemplom. 2014. Fotó: www.ecclesia- gonyi Emőke támogatásával reformata.si. végzi munkáEgyházhoz tartozó gyüleke- ját. Jelenleg mintegy 200 zetek gondozására 1952-ig reformátusról tudunk a Mufelváltva érkeztek lelkészek, ravidéken. A Szlovéniai Reelsősorban a Vajdaságból. A formátus Keresztyén Egyház jugoszláviai polgárháború központja Szentlászló. A és Szlovénia 1991-ben bekö- település 1901-ben épült havetkezett önállósulása után ranglábát 1968-ban kis tempBácskából nem tudtak lelké- lommá alakították, amely szek jönni, ezért a Dunántúli 2015-ben teljes megújuláson Református Egyházkerület- esett át. A tornyában két hez fordult segítségért a harang lakik. A Szlovénimuravidéki magyar refor- ai Református Keresztyén mátusság. 1991-től Magyar- Egyház jelmondata: „Erőm

és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát.” (Zsolt 28,7.) Jelenleg négy gyülekezetben folyik rendszeres gyülekezeti munka, Szentlászlón, Szerdahelyen, Csekefán és Domaföldön. A Szlovéniai Református Keresztyén Egyház szép példája a hithez, az anyanyelvhez és a magyar kultúrához való ragaszkodásnak, hiszen 1946 és 2008 között nem volt saját, helyben lakó lelkésze, de a közösség 60 évnyi „árvasága” alatt is kitartott hite és magyar gyökerei mellett. A mintegy 200 lelket számláló közösség vallási emlékei és kulturális értékei fokozott figyelmet és védelmet igényelnek. A Szlovéniai Református Keresztyén Egyház a magyarul történő lelki gondozással komoly szerepet tölt be az őrségi emberek anyanyelvápolásában, identitásának és lelki egészségének megőrzésében. Lelkészeik ifjúsági nevelő munkája és lelkigondozói tevékenysége felekezetektől független, ökumenikus jellegű. A bemutatás forrásai a következők voltak: Pataki László: Az őrségi református egyházmegye története és a közösség honlapja a www. ecclesia-reformata.si

Közmédia javallat október 31 és november 6. között

Laza Bori heti ajánlója Laza Bori az ELTE meteorológia szakán szerzett tudását mintegy másfél éve kamatoztatja a közmédiában. Főállásban a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren dolgozik előrejelző meteorológusként. Hétfőn kezdjük játékkal, a Maradj talpon! versengéssel! Nagyon szeretem a vetélkedőket, s Gundel Takács Gábor kvízjátéka kiválóan alkalmas arra, hogy keményen

megmozgassa az emberek fantáziáját és agytekervényeit (Duna 19.25). Kedden az időjárás-jelentésekre hívom fel a figyelmet. Mit is mondhatnék: szakmámba vág. „Időjósnak”

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . o k t ó b e r 2 7.

lenni nemcsak munkát, hivatást is jelent, szabadidőmet is gyakran kitölti, nehéz belőle kikapcsolódni. A Híradókban sokan várják az időjárási híreket, s ez alapján tervezhetik hetüket, hétvégéjüket (Duna 18.00). Szerdán a Kárpát Expressz műsort választom. A filmkockákon olyan vidékekre látogathatunk, amelyeket kevésbé ismerünk. Barátnőm erdélyi magyar, s régóta tervezek egy erdélyi körutat, amelyen megismerhetem a filmekből látott csodálatos tájakat: a Gyilkos-tavat vagy a Békás-szorost (Duna World 14.40). A csütörtöki Bagi Nacsa Show kellemes kikapcso-

lódást ígér. Ajánlom annak ellenére, hogy az új M1 indulásakor kiparodizáltak minket. Most már én is nevetek az egykori poénokon (Duna 20.25). Pénteken az újonnan indított M5 csatornáról választok: az Érettségi 2017 adását. A műsor fontos szerepet vállal a fiatalok nagy megmérettetésére való felkészítésben. Egy kedves barátom az adásban a matematika rejtelmeibe próbálja bevezetni az ifjabb nemzedéket. Élvezi csinálni, én pedig szurkolok neki: üdv a klubban! (M5 17.25) A hétvége közeledtével a Hétvége Petőfivel ös�szeállítást karikáztam be. A reggeli adást Péczeli Dóra vezeti, többször voltam nála

beszélgetésen. Kiváló műsorvezető, a félnapos műsorfolyam színes műsorokkal, érdekességekkel és persze sok zenével láncolja a rádióhoz a hallgatót (szombat, Petőfi Rádió 6.03–12.00). Vasárnap az M4-en az UEFA Bajnokok Ligája Magazint láthatják a nézők. Magam is 15 évig fociztam csatári poszton a női focibajnokságokban. Pontosan két éve októberben egy súlyos sérülés vetett véget labdarúgókarrieremnek. Azóta nem lépek rendszeresen pályára, így a fociéhségemet a képernyő előtt csillapítom (M4 14.15).

9


Info október 28. péntek Szlovén Tévé I. 6:00 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 9:00 Szlovén üdvözlet, 11:15 Tudom!, ism., 11:55 Tudományos műsor, 12:25 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:40 Biológiai illúzió – ökológiai tömegtermelés – német dok. műsor, ism., 16:35 23:05 A kút és az inga Lelki villanás, 17:00 Hírek, 17:30 Alpok–Duna–Adria, 17:55 Hírek, 18:00 Infodrom, 18:15 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovén üdvözlet, 21:25 Hullámok közt, 22:00 Visszhangok, 23:05 A kút és az inga – am. film, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:45 A pont, 9:45 Aranyfüst, 10:30 Hallgassunk a csöndre, 11:00 Halló TV, 11:50 Jó reggelt, 14:05 Jó napot kívánunk, 15:05 Állatokról, emberekről, 15:40 A kertben – dok. sorozat, 16:20 Mozogj velünk!, 16:55 Az eső illata a Balkánon – szerb sorozat, 18:00 Halló TV, 19:05 Gyerekműsor, 20:05 Ünnepély a reformáció napja alkalmából, 21:05 Vakrandi – grúz film, 22:50 Éjféli klub, 0:00 Katherine Mills bűvészete, 0:45 A pont, 1:30 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:05 Ismétlések, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:05 EgészségKalauz, 12:35 Story Extra, 13:10 Új csaj – am. sorozat, 13:35 Éjjel-nappal Budapest, 14:50 A Konyhafőnök, 16:20 A kis menyas�szony – indiai sorozat, 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 A Konyhafőnök, 20:20 Éjjel-nappal Budapest, 21:35 Barátok közt – magyar sorozat, 22:15 Csúcsformában – am. sorozat, 23:10 Híradó, 23:45 Magyarul Balóval, 0:20 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 1:25 Igazságosztók – kanadai–am. sorozat.

TV2 6:20 Mokka, 9:20 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Aktív, 13:00 Csapdába csalva – német dokureality, 13:35 Knight Rider – am. sorozat, 14:40 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:45 Maria – mexikói sorozat, 16:50 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Drágám, add az életed! – szórakoztató műsor, 20:40 A szultána – török sorozat, 22:00 Hart háborúja – am. film, 0:55 Red Carpet, 1:05 Tények, 1:55 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Kult+, 12:55 Ízőrzők, 13:35 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 14:25 A palota ékköve – délkoreai sorozat, 15:30 Elfeledett szerelem – mexikói sorozat, 16:15 Charly, majom a családban – német sorozat, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 19:30 Maradj talpon!, 20:30 Fölszállott a páva, 21:30 Nora Roberts: Bukott angyal – am. film, 23:15 Jane Eyre – angol–am. film, 1:15 Egy nagy család – olasz sorozat, 3:00 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 A bolondok grófja – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Tessék! – magazin, 13:45 Rúzs és selyem – magazin, 14:15 A rejtélyes XX. század, 14:45 Kosár – magazin, 15:10 Nemzetiségi magazin, 15:40 Öt kontinens, 16:05 Rostás Pál feltámadása – dok. sorozat, 16:25 Hogy volt!?, 17:20 Az én 56-om – dok. film, 17:30 Család-barát, 19:05 Kívánságkosár, 20:00 Önök kérték!, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:25 Munkaügyek – magyar sorozat, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek.

október 29. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:55 Közelről, ism., 11:55 A hét – ism., 13:00 Híradó, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 A kertben, 14:15 Ambiensek, 15:00 Ragyogó fények és nagy elmék – három város története: Bécs – angol dok. sorozat, ism., 16:00 Szerelmesek az életbe, 17:00 Hírek, 17:20 A szlovének egészsége – dok. műsor, 18:00 Kertből az asztalra, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Minden lehetséges, 21:40 The Affair – am. sorozat, 22:35 Hírek, 23:05 Mami – kanadai film, 1:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Legjobb reggel, 9:15 Jó napot kívánunk, 10:10 Az utolsó sarok mögött van a… televízió, 11:00 Idegenforgalmi műsor, 11:55 Hullámok közt, 12:20 Varázskonyha apánál, 12:55 10 hazai, 13:40 Az 51. Borštniktalálkozó záró rendezvénye, 15:00 Beszél20:05 Addig jár a korsó getés Dare Valič-csal, a kútra… 15 : 10 Pe rp e tu u m Jazzile – The show – koncert, 16:30 Miért van szegénység? – dok. sorozat, 17:30 Doktor Martin – angol sorozat, 18:25 Katherine Mills bűvészete, 19:20 Infodrom, 19:30 Frissítő front: A jogosítvány, 20:05 Addig jár a korsó a kútra… – francia film, 21:30 Tökfejek, 21:50 Zvezdana, 22:35 Abu Dhabi: Cselgáncs vk, 23:25 Ismétlések.

RTL Klub 6:40 Kölyökklub, 9:25 Kisdumások, 9:55 Top Shop, 10:45 Brandmánia, 11:10 Street Kitchen, 11:35 Autogram, 12:00 Fitt-mánia, 12:30 Döglött akták – am. sorozat, 13:35 Cobra 11 – német sorozat, 15:45 Arthur, a legjobb parti – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz Plusz, 20:00 X-Faktor, 22:00 A nagy Gatsby – am. film, 0:45 Végzetes ütközés – kanadai film, 2:25 Jégrengés – kanadai film.

TV2 7:00 TV2 matiné, 9:10 OlimpiÁSZ – A sport mindenkié! – magazin, 9:40 Trendmánia – magazin, 10:15 Ízes élet, 10:45 Babavilág, 11:20 Otthontérkép, 11:50 SzÉpítők – magazin, 12:25 Monk – Flúgos 15:35 Az arc nyomozó – am. sorozat, 13:25 A nélküli ember Jaguár – francia film, 15:35 Az arc nélküli ember – am. film, 18:00 Tények, 18:50 Star Academy – magyar reality, 21:50 X-Men – Az eljövendő múlt napjai – am. film, 0:50 Önkívület – am. film.

Duna Tévé 6:00–9:05 Virradóra, 9:05–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Kult+, 12:55 Ízőrzők, 13:30 A világörökség kincsei, 13:50 Hazajáró, 14:20 Magyar krónika, 14:55 Múzeumtúra – Francia módra, 15:25 A törökfejes kopja – magyar film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:35 SzerencseSzombat, 19:30 Elnökcsemete – am. dok. film, 21:20 Az utolsó akcióhős – am. film, 23:35 Szesz, szex és steksz – am. film, 1:15 Ismétlés.

Duna World 5:25–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 Jelmezbál – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 MMA portrék, 14:15 Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek, 14:45 Hangvilla, 15:15 Új idők új dalai, 15:45 Hogy volt!?, 16:40 Fény a végeken – 1956 Erdélyben és Kárpátalján, 17:35 Család-barát, 19:15 Szabadság tér ’56, 20:05 Csináljuk a Fesztivált!, 21:00 Híradó, 21:30 Fábry, 22:50 Munkaügyek – magyar sorozat, 23:20 Evangélium, 23:55 Opera Café, 0:25 Értsünk hozzá, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

október 30. vasárnap

október 31. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:50 Most szebb az életem – dok. műsor, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet, ism., 15:05 A Rózsaszín Párduc újra lecsap – am. film, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Herceg fehér lovon – szlovén sorozat, 20:40 Interjú, 21:30 Fék nélkül – a rohanás halálos kultúrája – angol dok. műsor, 22:55 Hírek, 23:20 Trubar és a zene – zenés műsor, 0:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:15 Zenés matiné, 8:40 Különleges kínálat, 9:35 Az utolsó sarok mögött van az… új csillag, 10:30 Idegenforgalmi műsor, 11:30 Sportműsor gyerekeknek, 12:00 Szerelmesek az életbe, 13:05 Hillary Clinton – egy nő a fordulóponton – francia dok. műsor, 13.55 Donald Trump – az elnöki inas – francia dok. műsor, 15:05 Zvezdana, 16:00 A szlovének egészsége, 16:30 Ambiensek, 16:55 Doktor Martin – angol sorozat, 17:50 Automobilitás, 18:30 Abu Dhabi: Cselgáncs vk, 19:20 Zenével és tánccal, 19:50 Lottó, 20:00 Ragyogó fények és nagy elmék – három város története: Párizs – angol dok. sorozat, 20:50 A Szuper Lottó sorsolása, 21:00 Örökösök – dán sorozat, 22:00 Tökfejek, ism., 22:20 Egyesek és mások – francia film, 1:15 Ismétlések.

RTL Klub 6:40 Kölyökklub, 9:25 Egészség Kalauz, 9:55 Top Shop, 10:45 BabaKalauz, 11:10 SütniCake – cukrászverseny, 11 : 3 5 HighLife, 22:50 Fehér Isten 12:00 StílusKalauz, 12.30 Édes otthon, 13:00 XXI. század – a legendák velünk élnek, 13:30 Házon kívül, 14:05 Karácsonyi naptárpasik – am. film, 15:55 Tucatjával olcsóbb 2. – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 X-Faktor, 20:50 Coming out – magyar film, 22:50 Fehér Isten – magyar film, 1:20 Portré, 1:55 Szellemcápa – am. film, 3:25 Ismétlések.

TV2 7:00 TV2-matiné, 8:30 Falforgatók, 9:30 a’la CAR, 10:00 Tűsarok – magazin, 10:30 Stahl konyhája, 11:05 Super Car, 11:35 Több mint TestŐr, 12:10 Speed zóna, 12:40 Monk – Flúgos nyomozó – am. sorozat, 13:40 Gyilkos sorok – am. sorozat, 15:50 Az utolsó piszkos tánc – am. film, 18:00 Tények, 18:50 Sztárban sztár, 21:50 Agyő, nagy Ő! – am. film, 0:25 Vérbeli feleségek – am. film, 2:20 Ismétlések.

Duna Tévé 5:50–12:00 Vallási műsorok, 12:00 Híradó, 12:50 Kult+, 13:00 Rúzs és selyem – magazin, 13:45 Múzeumtúra – Francia módra – francia dok. sorozat, 14:20 Columbo – am. sorozat, 15:35 Gyimesi vadvirág – magyar film, 17:00 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:35 Miss Fisher rejtélyes esetei – ausztrál sorozat, 19:35 Magyarország, szeretlek!, 21:10 Kártyavár – am. sorozat, 22:10 Szombat esti láz – am. film, 0:10 Egy veszedelmes viszony – dán–svéd–cseh film, 2:25 Ismétlések.

Duna World 5:50–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Fölszállott a páva, 13:00 Híradó, 13:15 A Nagyok, 13:45 Szabadság tér ’56, 14:30 A rejtélyes XX. század, 15:00 Rúzs és selyem – magazin, 15:30 Önök kérték!, 16:25 Jobb az Úrban bízni – magyar dok. film, 17:25 Család-barát, 19:00 Öt kontinens, 19:30 Szeretettel Hollywoodból, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:30 Patria Nostra – ’56-os menekült kamaszok a Francia Idegenlégióban – dok. film, 23:40 Bábel – Hesnával a világ – dok. sorozat, 0:40 Az én 56-om – dok. sorozat, 1:00 Híradó, 1:15 Ismétlések.

6:25 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt, 8:45 Roma nemzetiségi műsor, 9:00 Az út – séta Trubar nyomain, 9:45 Lelki villanás, 10:00 A reformáció napja – ünnepi istentisztelet közvetítése Moravske Toplicéről, 11:00 Kertből az asztalra, ism., 11:40 10 hazai, 12:25 Tudom!, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Ami szent és a világ, 14:25 A nyolcadik 20:05 Az eretnek nap, 15:00 Jó napot, Koroška!, 15:30 Gyerekműsor, 16:20 Zenével és tánccal, 17:00 Híradó, 17:30 Üdítő front – ifjúsági műsor, 17:55 Hírek, 18:00 eRTeVe, 18:15 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:30 A Híradó válogatásából, 20:05 Az eretnek – szlovén film, 21:45 Hírek, 22:05 Platform, 22:40 Operaest, 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:30 Kulturális hegycsúcsok, 11:00 A pont, 12:00 Jó reggelt, 13:40 Lelki villanás, 14:10 Éjféli klub, 15:35 Mezőgazdasági műsor, 16:40 Automobilitás, 17:15 Nono, a bajkeverő – holland– belga film, 18:50 Gyerekműsor, 20:00 Utolsó tangó Halifax-ben – angol sorozat, 21:00 Husz János – cseh sorozat, 23:05 Emlékek, 0:30 Nagyi lakása – izraeli– német dok. műsor, 2:15 Ismétlések.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 9:55 Street Kitchen, 10:20 Kalandok Sohaországban – angol film, 13:50 A Konyhafőnök, 15:20 Űrcowboyok – am. film, 18:00 Híradó, 18:55 A Konyhafőnök, 20:15 Aranyhaj és a nagy gubanc – am. rajzfilm, 22:05 Jack és Jill – am. film, 0:00 Kidobós: Sok flúg disznót győz – am. film, 1:50 Autogram, 2:15 Ismétlések.

TV2 6:00 TV2-matiné, 9.25 Spartacus – am. film, 13:15 Dave – am. film, 15:45 Éjszaka a múzeumban 2. – am. film, 18:00 Tények, 18:55 Drágám, add az életed! – szórakoztató műsor, 20:00 Transformers: A kihalás kora – am. film, 23:40 Anyám és más futóbolondok a családból – magyar film, 2:10 Jöttem, láttam, beköltöztem – am. film, 3:45 Seholország – am. film.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:05–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Kult+, 12:55 Az ige világosságában – magyar film, 13:25 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 14:20 A palota ékköve – dél-koreai sorozat, 15:25 Elfeledett szerelem – mexi23:20 Mélyvörös kói sorozat, 16:15 Charly, majom a családban – német sorozat, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:25 A suttogó – am. film, 23:20 Mélyvörös – olasz film, 1:10 Egy olajfa utazása – német dok. film, 2:05 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Cifra nyomorúság – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Médiaklikk, 13:40 Ízőrzők, 14:15 Öt kontinens, 14:45 Itthon vagy!, 15:10 Nemzetiségi magazinok, 16:10 Hogy volt!?, 17:05 Az én 56-om – dok. film, 17:15 Csillag a máglyán – magyar film, 19:00 Kívánságkosár, 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon! – ism., 22:30 Ridikül – ism., 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:25 Munkaügyek – magyar sorozat, 1:00 Híradó, 1:15 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.mmr.si, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 575 17 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Otthon, külhonban / Mozaik / Boszorkányság. Vagy mégsem? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Pannónia földjén (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . o k t ó b e r 2 7.


Info november 2. szerda

november 1. kedd

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 11:15 Tudom!, 11:45 A lélek horizontja, 12:25 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Hidak: Könyv születik Alsólendván – játékfilm, 14:35 Roma nemzetiségi műsor, 15:05 Gyerekműsor, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:20 Láthatatlan emlékművek – dok. műsor, 17:55 Hírek, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:30 A Híradó válogatásából, 20:00 Doctor Foster – angol sorozat, 21:00 Memento mori – dok. film, 21:55 Hírek, 22:15 Tanúságtevők, 1:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:00 Boule és Bill – francia– belga film, 10:35 Sportműsor gyerekeknek, 11:00 A szlovének egészsége – dok. műsor, 11:25 Kulturális hegycsúcsok – dok. műsor, 12:15 A pont, 13:15 22:55 Ez is szerelem? Jó reggelt, 15:35 Minden lehetséges, ism., 17:30 Különc kalandorok – am. film, 19:05 Gyerekműsor, 20:05 A halhatatlan – angol dok. műsor, 20:55 Husz János – cseh sorozat, 22:55 Ez is szerelem? – francia–japán film, 0:45 Ismétlések.

RTL Klub 6:50 Kölyökklub, 10:10 BabaKalauz, 10:35 Aranyhaj és a nagy gubanc – am. rajzfilm, 12:30 Pár lépés a mennyország – am. film, 14:30 A Konyhafőnök, ism., 16:00 Richie Rich – Rosszcsont beforr – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 A Konyhafőnök, 20:15 Bos�szúállók – am. film, 23:00 A király nevében 2. – Két világ – német-kanadai film, 0:55 Ismétlések.

TV2 6:20 T V2-matiné, 10:15 Az erdő harcosa – am. film, 12:25 A Spiderwick krónikák – am. film, 14:15 Állj, vagy lő a mamám! – am. film, 16:15 Hamis a baba – magyar film, 18:00 Tények, 18:55 20:10 Páros mellékhatás Drágám, add az életed! – szórakoztató műsor, 20:10 Páros mellékhatás – am. film, 22:45 Egy nap – am. film, 1:10 Vakság – kanadai–brazil–japán film.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Kult+, 12:55 Ízőrzők, 13:30 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 14:25 A palota ékköve – délkoreai sorozat, 15:30 Elfeledett szerelem – mexikói sorozat, 16:15 Charly, majom a családban – német sorozat, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 19:25 Önök kérték!, 20:25 Páduai Szent Antal – A szó, mely éget – olasz film, 22:15 Grand Hotel – spanyol sorozat, 23:05 A Nagyok, 23:40 Lamerica – olasz–francia film, 1:35 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:45 Délelőtti műsor, 11:45 Házasságtörés – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Életkor, 13:40 Szeretettel Hollywoodból, 14:10 Térkép, 14:40 Magyar gazda, 15:05 Nemzetiségi magazinok, 16:00 Útravaló, 16:15 Hogy volt!?, 17:15 Az én ’56-om – dok. film, 17:25 Család-barát, 19:00 Kívánságkosár, 19:55 Dallamról dallamra, 21:00 Híradó, 21:30 Holtak álma felett – Barangolás a fiumei úti sírkertben – dok. film, 22:10 Az én ’56-om, 22:30 Ridikül, 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:25 Munkaügyek – magyar sorozat, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

7:00 Hírek, 7:10 Jó reggelt, 11:15 Tudom!, 11:55 Plattforma, 12:25 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Interjú, ism., 14:25 Glóbusz, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:40 Gyerekműsor, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:25 Turbulencia, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 Ne hagyj el – francia film, 21:35 Fókusz Mozi, 22:00 Visszhangok, 23:05 1916 – ír dok. műsor, 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:25 Kulturális hegycsúcsok – dok. műsor, 11:00 A pont, 11:45 eRTeVe, 12:15 10 hazai, 13:00 Jó reggelt, 15:20 Jó napot kívánunk, 16:25 Hétvégi csomag, 17:50 Velenje: Szlovénia – Svájc, kézilabdamérkőzés, 19:50 Gyerekműsor, 19:50 Lottó, 20:00 Zenés műsor, 20:50 Közelről – beszélgetős műsor, 21:55 Aranyfüst, 22:30 Popshop, 23:00 Aritmikus koncert: Same babe, 0:10 A pont, 0:55 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:05 Ismétlések, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:05 SütniCake – cukrászverseny, 12:35 Story Extra, 13:10 Új csaj – am. sorozat, 13:35 Éjjelnappal Budapest, 14:50 A Konyhafőnök, ism., 16:15 A kis menyasszony 16:15 A kis menyasszony – indiai sorozat, 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 A Konyhafőnök, 20:20 Éjjel-nappal Budapest, 21:35 Barátok közt – magyar sorozat, 22:15 Szulejmán – török sorozat, 23:20 Híradó, 23:50 Házon kívül, 0:20 Magyarul Balóval, 1:00 Fitt-mánia – magazin, 1:35 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:20 Tűsarok, 9:35 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Aktív, 13:00 Csapdába csalva – német dokureality, 13:35 Knight Rider – am. sorozat, 14:40 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:45 Maria – mexikói sorozat, 16:50 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Drágám, add az életed! – szórakoztató műsor, 20:40 A szultána – török sorozat, 22:00 Az Igazság mecénása – A feloldozás – am. film, 0:10 Red Carpet, 0:20 A férjem védelmében – am. sorozat, 1:30 Tények Este, 2:10 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Kult+, 12:55 Ízőrzők, 13:35 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 14:25 A palota ékköve – délkoreai sorozat, 15:0 Elfeledett szerelem – mexikói sorozat, 16:15 Charly, majom a családban – német sorozat, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – német sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:25 Skandináv lottó sorsolása, 20:40 Szabadság tér ’56, 21:35 Szabadság tér ’56 – magyar film, 23:20 Észak és Dél – Mennyország és pokol – am. film, 2. rész, 0:55 Peremvidéken – svéd–finn film.

Duna World 5:50–11:45 Délelőtti műsor, 11:45 Reggeli a marsallnál – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Magyar gazda, 13:40 Noé barátai – dok. sorozat, 14:10 A Nagyok, 14:40 Kárpát Expressz, 15:00 Nemzetiségi magazinok, 16:00 Zebra, 16:15 Hogy volt!?, 17:15 Az én ’56-om – dok. film, ism., 17:25 Család-barát, 18:55 Kívánságkosár, 19:25 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:25 Munkaügyek – magyar sorozat, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

november 3. csütörtök Szlovén Tévé I. 6:00 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:10 Jó reggelt, 11:15 Tudom!, 11:40 Turbulencia, 12:25 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Memento mori – dok. film, ism., 14:20 Szlovének Olaszországban, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Nagyító alatt, 15:55 Töréspont, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, 21:25 Glóbusz, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:40 Ami szent és a világ, 0:40 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . o k t ó b e r 2 7.

Október 27-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:15 Kulturális hegycsúcsok – dok. műsor, 10:45 A pont, 11:45 Hullámok közt, 12:25 Fókusz Mozi, 12:50 Alpok–Duna–Adria, 13:35 Jó reggelt, 16:35 Varázskonyha apánál, 16:55 Az eső illata a Balkánon – szerb sorozat, 18:00 Halló TV, 19:05 Gyerekműsor, 20:05 Feltárjuk Dél-Amerikát – angol dok. sorozat, 20:55 Automobilitás, 21:30 Ambiensek, ism., 22:00 Tökéletes szerelmi bűntény – belga–francia film, 23:45 Jazz, 0:35 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:05 Ismétlések, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:05 Kisdumások, 12:35 Story Extra, 13:10 Új csaj – am. sorozat, 13:35 Éjjel-nappal Budapest, 14:50 A Konyhafőnök, ism., 16:15 A kis menyasszony – indiai sorozat, 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 A Konyhafőnök, 20:20 Éjjel-nappal Budapest, 21:35 Barátok közt – magyar sorozat, 22:15 CSI: A helyszínelők – am. sorozat, 23:15 Híradó, 23:50 Magyarul Balóval, 0:30 Brandmánia, 1:00 Édes otthon, 1:35 Döglött akták – am. sorozat, 2:35 Ismétlések.

Határtalan: az erdélyi, a felvidéki, a keszthelyi, a szombathelyi, az újvidéki és a lendvai tévéstúdió, valamint a Szlovákiai Magyar Televíziós Hírportál közös műsora (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Október 28-án, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:20 Mokka, 9:20 Tűsarok, 9:35 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Aktív, 13:00 Csapdába csalva – német dokureality, 13:35 Knight Rider – am. sorozat, 14:40 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:45 Maria – mexikói sorozat, 16:50 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Drágám, add az életed! – szórakoztató műsor, 20:40 A szultána – török sorozat, 22:00 Backstrom nyomozó – am. sorozat, 23:10 A törvény embere – am. sorozat, 0:20 Red Carpet, 0:30 Premier League – összefoglaló, 1:00 Tények, 1:50 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Kult+, 12:55 Ízőrzők, 13:25 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 14:15 A palota ékköve – dél-koreai sorozat, 15:20 Elfeledett szerelem – mexikói sorozat, 16:05 Charly, majom a családban 22:05 Ghost – német sorozat, 16:55 Szerencse Híradó, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – német sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:25 A Bagi Nacsa Show, 21:30 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:05 Ghost – am. film, 0:15 Nyom nélkül – magyar film.

Duna World 5:50–11:20 Délelőtti műsor, 11:20 Öt férfi komoly szándékkal – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Kék bolygó – magazin, 13:40 Hazajáró, 14:10 Magyar Krónika, 14:40 Család és otthon, 15:05 Nemzetiségi magazinok, 16:10 Hogy volt!?, 17:10 Az én ’56-om, 17:20 Család-barát – magazin, ism., 19:00 Kívánságkosár, 20:00 Szenes Iván írta – zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:25 Munkaügyek – magyar sorozat, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Hidak: benne az Ízes Muravidék című gasztronómiai rovat (ismétlés: szombaton 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) November 1-jén, kedden 13.30-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Hidak: Könyv születik Alsólendván – dokumentum-játékfilm (a Lendvai Tévéstúdió produkciója) (ismétlés: kedden 16.55-kor és 22.10-kor a Maribori TV-n) November 2-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne mezőgazdasági rovat (ismétlés: csütörtökön 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) November 3-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: 20 éves a Dobronaki Szőlő- és Gyümölcstermelők Egyesülete (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 16.15-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info apróhirdetés Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2016. október 25-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Szobafestő HSG Kariera d.o.o., Vošnjakova 3., Ljubljana (5 munkahely Lendván, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2016. október 27.) Kozmetikus Glam Frizersko-lepotni studio, Vasút utca 32., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2016. november 23.) Pincér Market Petesháza, Lendvai út 7., Petesháza, Lendva (1 munkahely, alap magyar nyelvtudás, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2016. november 4.) Technológus Carthago d.d.o, Kamenice 2., Odranco (1 munkahely, angol nyelvtudás, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2016. október 30.) Raktáros Carthago d.d.o, Kamenice 2., Odranco (2 munkahely, német nyelvtudás, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2016. október 30.)

•Eladó a lendvadedesi tónál, a hegyoldal elején, szép környezetben önálló, 50 m2-es hétvégi ház, pince szőlőterülettel együtt (Rédicshez közel). Érdeklődni: tel. 0036-92-701-710 vagy 0036-20-425-1535, illetve 0036-30-545-4921. •Eladók kitűnő állapotban lévő vadászpuskák: egy sörétes, hosszúcsövű Magnum 12-es Remington és egy 30-6 kaliberű Ruger amerikai katonai távcsővel. Ára: megbeszélés alapján. Megvásárlásukra kizárólag fegyvertartási engedéllyel rendelkező személyek jelentkezhetnek! Érdeklődni: tel. 070-471-816 vagy 02575-1059. •Eladók 3 éves, iskolázott, 25–30 cm magas, dán magból termesztett normannfenyő-csemeték. Ár: 150 Ft/db. Érdeklődni: tel. 0036/20-586-0003. •Eladók kismalacok (no­ vember elején vihetők el).

figyelmükbe Érdeklődni 16 és 20 óra között a 041-635-560 számon lehet. •Lendván, a Vasút utcában eladó komfortos családi ház 1200 m2 telken, kerttel, gyümölcsössel, leaszfaltozott bejárattal. A ház 1974-ben épült, a lakórész 192 m2, a garázs és a pince pedig 107 m 2. Energia-tanúsítvánnyal rendelkezik. Fűtési lehetőségek: gázolaj, pellet, cserépkályha. A házban 48 m2-es, üzleti célra is alkalmas rész van kialakítva külön bejárattal. Érdeklődni: tel. 041-730-922.

•Október 27-én, csütörtökön, 18.00 óra, •Lendvai Könyvtár •Zlatko Bacinger: Moje drago serce című könyvének bemutatója. •Október 29-én, szombaton, 18.00 óra, •Szentlászló, faluotthon •IV. Goricskói Kulturális Találkozó. •Október 29-én, szombaton, 9.00 óra, •Petesháza, iskola 1. Gyalogtúra a Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesület szervezésében

névnapsoroló Október 28-tól november 3-ig Péntek – Simon Szombat – Nárcisz Vasárnap – Alfonz Hétfő – Farkas Kedd – Marianna Szerda – Achilles Csütörtök – Győző

időjárás A hét végére jobbára napos, száraz idő várható.

Kőműves Masi-Bau d.o.o., Ložič 25., Lendva (5 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2016. október 27.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

VI. Márton-napi „Pincéto" l pincéig’’ gyalogtúra (Gyepü-hegy és Rác-hegy)

Péntek, 2016. 11. 04. Indulás 16.30-kor a völgyifalui faluotthontól Részvételi díj: tagok 4 eur, többiek 6 eur

12

Mark Woods: Szülők bolygója (Jaffa Kiadó, 2016, 275 oldal) Mark Woods Szülők bolygója című szakkönyve egy világkörüli utazásra visz, amelyből a különböző kultúrák nevelési módszereivel ismerkedünk meg. A szerző célja átvizsgálni a különböző szülői technikákat a világ minden tájáról és megállapítani, kik a legjobb szülők a világon. A különböző kultúrákra jellemző nevelésmódok meglepően eltérőek, de mindegyik szülőnek ugyanaz a célja: egyedülálló és sikeres felnőttet nevelni a gyerekéből. Kutatásának eredménye egy vicces, érdekes könyv, amely felbecsülhetetlen forrása a szülői bölcsességeknek a világ minden részéről. További könyvújdonságaink: Maria Treben: Az allergia (szakkönyv); Kirsten Kearney: Kockacsodák (szakkönyv); A 100 legjobb gluténmentes étel (szakkönyv, receptek); MINECRAFT: Kezdők kézikönyve (szakkönyv) Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . o k t ó b e r 2 7.


Info gyertyafény In memoriam

Október 28-a és november 3-a között Lendvai Plébánia Szombaton, október 29-én a falvakban vasárnapra érvényes szentmisék lesznek: 17.00 órakor Völgyifaluban és 18.00 órakor Petesházán. Vasárnap, október 30-án, évközi 31. vasárnap Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, valamint Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise. A téli időszámításra való átállítás miatt Lendván hétköznap az esti szentmisékre 18.00 órakor kerül sor. Kedden, november 1-jén, Mindenszentek napján Lendván 8.00, 9.00 és 10.00, Gyertyánosban és Petesházán 11.00, valamint Völgyifaluban és Pincén 16.00 órakor lesz szentmise. Szerdán, november 2-án, Halottak napján Lendván 8.00 órakor magyar és 9.00 órakor szlovén nyelvű szentmise lesz. Csütörtökön, november 3-án 17.00 órakor imaóra az új papi és szerzetesi hivatásokért, majd 18.00 órakor szentmise.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak, szerda kivételével, amikor a szentmisére 7.30-kor kerül sor. Szombaton, október 29-én 16.00 órakor szentmise Radamosban. Vasárnap, október 30-án, évközi 31. vasárnap a plébániatemplomban 8.00 és 10.00 órakor, valamint Göntérházán 18.00-kor lesz szentmise. Hétfőn, október 31-én 14.30-kor Szentmise a Mária-fánál.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 10.00 órakor.

Református Egyház Keddenként és péntekenként 7.30tól reggeli könyörgés a szentlászlói református templomban. Vasárnap, október 30-án 10.00 órakor Szentlászlón lesz úrvacsorás, reformációi istentisztelet. Hétfőn, október 31-én 14.00 órakor a szombathelyi református templomban tartunk kihelyezett alkalmat, az Őrségi Református Egyházmegye központ reformációi istentiszteletén.

Nagy Dániel (1936–2016) Nagy Dániel 1936. május 23-án született Erdélyben, a régi Háromszék vármegyei Szárazajtán. Négyen voltak testvérek, szüleik földműveléssel foglalkoztak. A négy elemit szülőfalujában végezte el, majd ahogy önéletrajzában írta: „szép őszi napon szekérre tettek, szalmazsákostól együtt bevittek Sepsiszentgyörgyre a Székely Mikó Kollégiumba”. Nyolc év tanulás után itt érettségizett 1953-ban. Az egyetemi felvételije sikertelennek bizonyult, mivel édesapja kuláklistára került. Édesanyja hívő, rendszeres Biblia-olvasó, sokat imádkozó asszony volt, akinek nagy álma az volt, hogy három fia közül az egyik pap legyen. Imái meghallgatásra találtak, álma valóra vált azáltal, hogy Dániel fia beiratkozhatott a Kolozsvári Protestáns Teológiára. 1958-ban sikeres nagypapi vizsgát tett. A teológia elvégzése után megnősült, Kandó Emmával közel hat évtizeden át éltek boldog házasságban. Az Úr két gyermekkel, két unokával és három dédunokával ajándékozta meg őket. Háromévi patakfalvi segédlelkészi szolgálat után az Udvarhelyi Egyházmegyéhez tartozó Fiatfalvára hívták meg lelkipásztornak, ahol 27 évig hirdette az Igét. Hűséges szolgálatát azonban a regnáló kommunista rendszer nem nézte jó szemmel. Időközben esperessé választották, ám Ceausescu Istentagadó rendszere a szülőföldjéről való távozásra kényszerítette. 1985-ben felesége és lánya hagyta el az országot, míg őt csak 1988-ban, nagy nehézségek és megpróbáltatások árán engedték utánuk. Évtizedekkel később, az 55 éves érettségi találkozóján tudta meg, hogy valójában kiért és miért kellett elmennie otthonról idegen földre. Három és fél évi németországi tartózkodás után Magyarországon telepedtek le, ahol 1992-től közel 15 évig Szentgyörgyvölgy-Kerkafalván, azoknak szórványaiban, illetve a szlovéniai magyarajkú gyülekezetben végezte lélekmentő szolgálatát. 2000 karácsonyán az Erdélyi Református Egyházkerület Közgyűlése „A diktatúra nehéz éveiben Anyaszentegyházunkban kifejtett építő munkásságáért: ANYASZENTEGYHÁZ ÉPÍTŐJE” oklevéllel ismerte el mintegy elégtétel gyanánt a kommunizmus nehéz éveiben végzett, Krisztusra mutató, meg nem alkuvó szolgálatát. Nyugdíjba vonulása után sem hagyta abba az Evangélium hirdetését. Szívesen vállalt szolgálatokat az egyházmegye és a Muravidék gyülekezeteiben vagy éppen a Muravidéki Magyar Rádió hullámhosszain. Még a halálát megelőző hónapban is szolgált. 2016 májusában, a 80. születésnapján még senki sem gondolt arra, hogy súlyos beteg, pedig akkor a kór már benne volt. Állapota hirtelen romlott, és szeptember közepén egyértelművé vált: a szervezetét megtámadó kór halálos. Betegségét végig méltósággal, a tőle megszokott hittel, bizakodással és derűvel hordozta. Azonban kevesebb mint kétheti kórházi kezelés után, 2016. szeptember 30-án a szombathelyi kórház onkológiai osztályán letette életét az ő Megváltó Ura előtt, és eltávozott a minden élők útján. Ama nemes harcot megharcolta, futását elvégezte, a hitet megtartotta, és hisszük, hogy eltétetett számára az igazság koronája, amelyet megad neki az Úr, az igaz bíró ama napon. Életéért, munkájáért, az általa kapott sok-sok ajándékért és azért, hogy ismerhettük őt, legyen áldott az Úr most és mindörökké.

MEGEMLÉKEZÉS Az évek múlnak, de az emlékek élnek, S amíg élünk, őrizzük őket. Október 31-én múlik 5 éve, hogy örökre itt hagyott bennünket a szeretett

Bacsi Erzsébet (1932–2011)

Hálás köszönet mindazoknak, akik még gondolatukban újra látják, gyertyát gyújtanak és virágot helyeznek sírjára. Szerettei

Javaslattételi felhívás a Zala György kulturális nívódíjak odaítélésére A 2017. évben a Magyar Kultúra Napja (január 22.) alkalmából kerülnek kiosztásra a muravidéki magyar Zala György kulturális nívódíjak. A szabályzat értelmében a művelődés terén végzett kimagasló tevékenységért, jelentős eredményekért összesen három díj osztható ki az egyének és a csoportok között. A három díj közül az egyik egy 15 és 25 év közötti fiatalnak vagy ilyen korosztályú csoportnak ítélhető oda. Évente egy Zala György életműdíj és két Zala György különdíj is kiadható. A díjak odaítélésére vonatkozó írásos javaslataikat a művelődési egyesületek, a nemzetiségi kultúrában közreműködő személyek, valamint a nemzetiségi szervezetek és intézetek legkésőbb 2016. november 21-ig juttathatják el a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet címére (9220 Lendva, Fő utca 32.). A döntés az MNMI Tanácsának hatáskörébe tartozik. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Szakszolgálata

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

A Szlovéniai Református Keresztyén Egyház

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . o k t ó b e r 2 7.

13


Info 2

Humor Száguldozik egy motoros az országúton, egyszer csak nekicsapódik a bukósisakjának egy veréb. A veréb elájul, a motoros meg megsajnálja, hazaviszi. Otthon beteszi egy kalitkába, ad neki egy kis kenyeret, vizet, és elmegy dolgozni. Kis idő múltán a veréb magához tér és körbepillant: – Rács, kenyér, víz... A fenébe! Kinyírtam a motorost! A feleség a tükör előtt illegeti magát és a férjét nyaggatja: – Ugye, drágám, sokkal fiatalabbnak látszom a koromnál? A férj leteszi az újságot, szemügyre veszi az as�szonyt: – Nos, a bőröd olyan mint egy húszévesé. A hajad, akár egy tizennyolcasé. Az alakod meg... olyan 25 évesnek tippelem. A feleség teljesen elolvad: – Jaj, olyan kedves vagy. A férj azonban lehűti: – Várj egy kicsit, mindjárt összeadom... A férj hazatérve a nejét meztelenül találja a szobában. – Meg vagy őrülve?! Miért járkálsz itt pucéran? – kérdi. – Mert nincs egy rongyom, amit felvegyek! – feleli a neje. A férj a szekrényhez rohan, kinyitja és azt mondja: – Nincs egy rongyod?! Nézzük csak: egy ruha, két ruha, három ruha, szia Gyula, öt ruha... A gonosz kismalac beleesik egy mély gödörbe. Arra sétál a medve, és látja, hogy a kismalac a gödör alján duzzog, mert nem tud kimászni. Lekiabál neki a medve: – Várj, kismalac, hozok egy létrát! Mire a kismalac: – NEM VÁROK!!!

14

Tonna

Kép rámája Csonka szakrális épület

Ilyen nadrág is van Ezüst

személy

November 2-án, 3-án

3

része

Kos Már. 21. – ápr. 20. Kerülje az anyagi kockázatokat és csak biztosra menjen. Higgye el, megéri.

Szürke fém

Magad

Központban, általános

1 Történjék bármi

2 1

3

Kétharmad!

Majdnem ott!

Ellenérték

strandoló

Részben belát!

Eldorádóban van!

jele

Dabrony határai

Bika Ápr. 21. – máj. 20. Kiváló együttműködő képessége révén pozitív változás várható egy új megbízás kapcsán.

Minden hideg évszakban

Juttat

Most

Talált

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Végre megtisztulhat a régi, rossz dolgoktól, és egy tartós szerelem kibontakozására számíthat.

esemény Fa „karjából”

PohárKülönös

Figura Mérges kutya teszi Római 1200

Dehogy Kutrica

Hamis, utánzat, értéktelen

Sugár jele

Részben ír! Kicsi disznó

Robert becézve -ka párja

Hibáztató Méter

Z

Rádiusz

Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Botcsinálta Brighella Tábora, Színházi Lavina. A szerencse Szabó Erzsébet völgyifalui olvasónknak kedvezett, az ajándékot szerkesztőségünkben veheti át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje november 7. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

kulcslyuk

Rák Jún. 22. - júl. 22. Bármit is csinál ezekben a napokban, legyen fokozottan körültekintő a részleteket illetően. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. A jótékonykodásból ideje lenne már egy kicsit visszavenni! Most csak saját magára gondoljon. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Alapos tervezéssel és megfelelő időzítéssel az elképzelései nagy részét meg tudja valósítani. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Most minden feltétel adott ahhoz, hogy a szerelemben kiteljesedett boldogságot éljen meg.

Utroša Karolina kézimunkaszakkör-vezető Az ideális férfi? • Az őszinteség és a bizalom számomra a legfontosabb. Álomutazás? •Isztambul. Álomszakma? • Pszichológus. Kedvenc színe? • Szeretem a szivárvány minden színét. Gyermekkori álma? • Megtanulni varrni. Ha szabadidő, akkor… • Kézimunkázom. Amit a legjobban meg tud főzni… • „Borsus káposzta” oldalassal. Kedvenc fűszere? • Kurkuma. Kedvenc tévéműsor, film? • Kvízműsorok, Zasledovanje. Legkedvesebb nóta, zeneszám? • Umberto Tozzi: Gloria. Amitől a legjobban fél… • A villanyáramtól és a mennydörgéstől. Amit nem tesz, tett soha… • Bungee jumping.

Horoszkóp

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Ha még egyedül él, de már szeretne szerelembe esni, akkor merjen egy kicsit kíváncsi lenni és elcsábulni! Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ne foglalkozzon mások gyerekes viselkedésével. Maradjon hű önmagához minden helyzetben!

Kabala, amulett? • Egy kulcstartó. Káros szenvedélye? • Dohányzom. A leghasznosabb tárgya? • Olló. Ha megnyerné a lottó főnyereményét… • Nyitnék belőle egy újrahasznosítási központot, a többit szétosztanám a gyerekek közt és jótékonysági célokra fordítanám. Életbölcsessége, kedvenc mondása? • Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!

Bak Dec. 23. – jan. 20. A változás folyamata még mindig tart az életében, és minden, ami körülveszi, ennek kedvező menetét segíti. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Egy olyan társasági meghíváson vehet részt, ahol akad valaki, aki komolyabban felkelti az érdeklődését. Halak Febr. 20. – már. 20. Mostanában nagyon jól tudja kamatoztatni intuícióját a karrierje és az anyagiak terén.

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . o k t ó b e r 2 7.


Horizont Lendvai jubileum

650 éves az Alsólendvának adományozott vásárjog Lendva Község idén, a 20. jubileumi ünnep alkalmából egész hetes programmal szolgál a község polgárai számára. A rendezvénysorozat vége idén október 28-ával, a 650 éve adományozott vásárjog napjával esik egybe.

nem volt). Mindez egyrészt fontos korabeli szerepére, másrészt a nagy tekintélynek örvendő alsólendvai Bánffy család kimagasló helyére utal a korabeli magyar királyság vezető főúri köreiben. A 19. század végén Bellosics Bálint néprajztudós még pezsgő vásári hangulatról ír a kisváros utcáin, a templom előtt pedig a legtekintélyesebb mesteremberek mellett a mézeskalácsosokat és a

ként” említik. Egy, a múlt század 10-es éveinek végén megjelent sajtócikkben viszont a cikkíró már a silány árukínálat felett kesereg, hogy leáldozóban van a „zsibvásárok” ideje. A lendvai „országos” hírű vásárokat előbb a trianoni határmeghúzással együtt járó impériumváltás, majd később a jugoszláv hatalom rövidlátása tette lehetetlenné, melyek a kisváros mai piac- és vásárnélküli helyzetére is

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

650 éve ugyanis annak, hogy a horvát báni tisztséget betöltő Alsólendvai Miklós fiainak, Istvánnak és Jánosnak (I.) Nagy Lajos király vásárjogot adományozott. Akkortól Alsólendva híres országos vásárát, amely jellegét tekintve megegyezett a budaival, Simon és Júdás napján – október 28-án – rendezték meg. Az erről kiadott díszes dokumentumban a következőket olvashatjuk: „Lajos, Isten kegyelméből Magyarország stb. királya, tudatjuk mindenkivel, akit illet, jelen oklevelünk soraival, hogy figyelembe véve Lendvai Miklós bán fiainak hűségét, kérésükre évenként Simon és Júdás apostolok ünnepén országos vásártartást engedélyezünk”. A fenti idézet két olyan elemet is tartalmaz, mely magára a vásártartási jogra mint kiérdemelt, a királyi család iránt tanúsított hűségért kapott jogra utal. Az „országos” jelző azt jelenti, hogy az egész országra kiterjeszthető, ennek értelmében a felkínált áruválaszték és a lebonyolódó kereskedelem mértéke is másfajta rangsorolásba esett, mint a későbbi hetivásároké. A fontos dokumentum folytatásában a király a vásári „szabadságokról és kötelességekről” is rendelkezik, melyben a kereskedőket arra biztatja, „hogy áruikkal a mondott vásárra szabadon menjenek”, következéskép-

Nagy Lajos király Alsólendvának vásárjogot adományozó oklevele 1366-ból. A vásártartási jog Simon és Júdás napjára, vagyis október 28-ra szól. pen „ott mind személyük, mind áruik a mi (a király) védelmünk alatt állnak”. A záró részben a királyi parancsolat „közhírré tételéről” is gondoskodik, amit vásárok alkalmával és más nyilvános helyeken kell kihirdetni. A rangos vásárok nagymértékben hatottak a város központi szerepének kialakulására, ami által – amint azt több jegyzék bizonyítja – jelentősen nőtt a városban tevékenykedő kézművesek és egyéb szakmai jellegű tevékenységet űző iparosok száma (kovácsok, bognárok, íjgyártók, szabók stb.) A vásárjog a kereskedelem és a „szabadkereske-

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . o k t ó b e r 2 7.

dés” meglehetősen korai szakaszában, amikor a történelmi Magyarországon kialakulóban voltak a különböző típusú városformák, óriási adománynak számított. Alsólendva opidumnak, azaz mezővárosnak számított, azonban rövidebb időszakokra feltehetően árumegállítási és hídvámszedési joggal is rendelkezett (valószínűleg a ma Hosszúfaluhoz tartozó területen). Tekintettel azonban az akkoriban még nem pontosan behatárolható várostípus-formákra, egy-két helyen civitasként is említették (bár tudomásunk szerint, objektíve szabad királyi város soha

„vend pecsenyesütőket” említi, akik „kettészelt cipóban” (értsd: lepényben) kínálták a „pirosra sült pecsenyét”. Később az Alsólendvai Híradóban a lendvai vásárokat a „jó minőségű áruk tárháza-

hatottak. Feltámasztásukra az utóbbi évtizedben történtek próbálkozások (például Katalin-napi vásár), de a százévnyi kihagyás után nehéz lesz az újrakezdés, ha egyáltalán lehetséges...

15


Horizont

A völgyifalui iskola eladását tervezik Alkotások őszi Lendva Község megegyezést kötött a Finimo Kft.-vel mint eladóval az egykori lendvai áruház megvásárlásáról, mely a felszámolás alatt álló Gomboc Kft. tulajdonát

Nemzetközi Művelődési Központ székhelye az egykori áruház épületében lesz, ehhez az épületet természetesen teljesen fel kell újítani, a jövőben pedig projektpénzeket kell

lanvagyon kezelési tervének módosításáról is. A 3. módosítás tételei között szerepel az egykori II. Sz. Lendvai KÁI (Szent István király utca 21.), valamint a völgyifalui iskola

termésekből A borongós időjárás sem zavarta meg a Lendvai Kétnyelvű Óvoda 2. számú egységében a múlt kedden rendezett hagyományos „Őszi zsibongás az utcánkban” című rendezvényt. Délután változatos prog-

sok kerültek ki, lehetett őszi termésekből, gesztenyéből, makkból, dióból hangszereket készíteni, levelekből, mogyoróból, tobozokból és kukoricából alkotni és ragasztani. Aki akart, a látott mese alapján

Tervbe tették a völgyifalui iskola eladását is. képezte. A vételár 795 ezer euró áfával. A község erre a célra 800 ezer eurós hos�szúlejáratú kölcsönt vesz fel 10 éves futamidővel. A bankok ajánlatait már bekérték, s a kérelmezték már a Pénzügyminisztérium beleegyezését is. Lendva Község a 2016os költségvetésben már tervezett tételeket a Nemzetközi Művelődési Központ projektre, melynek megvalósítása az áruház megvásárlásától függ. A

biztosítani az energetikai szanálására is. Tervezik továbbá a belső berendezés megvásárlását is és a terület turisztikai célú rendezését. Az épület megfelelő helyet tudna biztosítani a Lendvai Zeneiskola és a könyvtár számára, valamint a színház kiegészítő helyiségei is itt lennének. A projekt megfelel a nemzeti és az európai kiírások társfinanszírozási feltételeinek. A községi tanács határozott a községi ingat-

(Völgyifalu, Fő utca 5.) épületének eladása. Az utóbbival kapcsolatban nemtetszését fejezte ki Kaszás Mihael tanácstag, aki arra figyelmeztetett, hogy az ott működő egyesületeknek nincs helyiségük, s ésszerűbb lenne talán az iskola helyiségeit erre a célra felhasználni. A községi tanács az ingatlanvagyon kezelési tervének módosítását megerősítette. Szolarics Nađ Klára

Az ipari övezet infrastruktúrájának ügyét közérdeknek nyilvánították A lendvai ipari övezetben lévő vállalatok terjeszkedése és az újabb lehetséges telephelyek nyitása miatt új közlekedési és más infrastrukturális feltételek biztosítása válik szükségessé, főleg a zóna jobb oldalán (a volt Murától a Lek vállalatig). A jelenlegi közúti hálózat nem biztosítja a cégek zökkenőmentes megközelítését, a szállítást, valamint az ingázó dolgozók és a közlekedés többi résztvevőjének közlekedésbiztonságát, több helyen csak szűk út, illetve zsákutca található. Mivel az ipari övezetben lévő

16

cégek a felvetődő problémára közös megoldást nem tudtak találni, az ügyet a község úgy próbálja elmozdítani, hogy az ipari övezet infrastruktúrájának ügyét – a községi tanács beleegyezésével – közérdeknek nyilvánította. Ezzel lehetővé tette az övezet további fejlődését, az újabb cégek idetelepülését. Az ipari övezet gazdasági közinfrastruktúrájára a javaslatot a krškói Savaprojekt társaság készítette el. A javaslat elfogadásának folyamata több lépésből áll, így még nem született meg a végleges

átminősítés. A részletes területrendezési tervet a községi tanács is tárgyalja majd, hiszen ezzel javítani tudják az ipari övezetben a kiépítendő úthálózatot és a többi infrastruktúrát, mely megkönnyíti a cégek megközelítését, terjeszkedését. Az információkat a tanács első lépésben megismerte, a területrendezési terv részletesebb módosítását és a többi háttéranyagot pedig 145 napos határidő után ismét megkapja. Véleménynyilvánításra, javaslatokra tehát van még lehetőség. Szolarics Nađ Klára

Az ovisok az őszi termésekből szorgalmasan készítették a hangszereket. rammal várták vissza az ovisokat az intézménybe, melyet az óvónők A répa című orosz népmese színelőadásával indítottak. A szép számú közönség az udvaron érdeklődéssel kísérte végig a bemutatót, aztán az időjárás miatt a különböző foglalkozások idén kivételesen az óvodában folytatódtak. Vidám gyermekzsivaj közben zajlott a munka, az ügyes gyermekkezek alól szebbnél szebb alkotá-

mozaikképet is kirakhatott, epret ültetni újságból készített edénybe és a legkisebbek mindemellett dobozokat színeztek, az őszi termésekből kialakított akadálypályán mehettek végig és nagy érdeklődést keltett körükben a kukoricamorzsolás is. Elégedetten és egy újabb élménnyel gazdagodva indultak hazafelé a résztvevők, kezükben megannyi kedves alkotással. HS

A befogadóközpont státusza nem változik Nem változik az átmeneti befogadóközpont státusza Lendván – jelentette ki Balažek Anton, Lendva Község polgármestere. A lendvai ipari zóna bejáratánál elhelyezkedő területen (az egykori Integral vállalat udvara) kialakított sátoros létesítményben a migránsok tartózkodása 72 óra, utána máshová szállítják őket. Balažek az állami illetékeseket figyelmeztette arra, hogy a központot rendezettebbé kell tenni, hiszen ugyan a város szélén, de mégis közel, látható és forgalmas helyen helyezkedik el. Ismét felmerült a katasztrófavédelmi központ kialakítása ezen a területen. A központot a Belügyminisztérium szükség esetén aktivizálja. Mint Balažek elmondta, véleménye szerint a mingránsügy ma sokkal szervezettebb, követhetőbb és nagyobb felügyelet alatt áll, mint korábban. SNK

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . o k t ó b e r 2 7.


Horizont 200 éves az állami zeneoktatás Szlovéniában

Minden hetedik diák zenél A muravidéki zeneiskolák semmivel sem maradnak le az országos átlagtól – hangzott el a Lendvai Zeneiskola által az állami zeneiskolák 200 éves jubileumára október 20-án szervezett hangversenyen a lendvai Színház- és Hangversenyteremben. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A kezdetek nem voltak könnyűek – emlékezett Magyar Hajnalka, a Lendvai Zeneiskola igazgatója –, de 200 évvel ezelőtt Ljubljanában

magánzeneiskola mögött a muravidékiek sem maradnak el, sőt látványos eredményekkel büszkélkedhetnek. Az est zenei részében négy muravidéki zeneiskola fúvósai bizonyították a fönt mondottakat

kal: a lendvai, a Gornja Radgona-i, a muraszombati és a ljutomeri Slavka Osterca zeneiskolák növendékei. A befejező zenei blokkot az iskolák válogatott szólistáinak előadásaiból állították össze tanáraik,

Dalkörök regionális találkozója Dobronakon A népdalkörök és zenei együttesek vasárnapi találkozóján a Dobronaki Művelődési Házban a muravidéki és a Maribor környéki csoportok léptek színpadra. A minősítő szemlén (Klemen Dovč) a a JSKD közalapítvány körzetek közötti korábbi versenyén már megméretett hat (Gornja Radgona, Maribor, Ruše, Muraszombat, Ljutomer és Lendva) községi körzet 60 csoportja közül a „régiós” minőségi rangot 27 csoport érte el. A vasárnapi szemlén a házigazda Dobronaki Nótázók mellett 12 csoport lépett a közönség elé, így a lendvai körzetből a Hotizai ME népdalköre, a žižki KD Fran Saleški Finžgar nőikara, valamint a bistricai Ferdo Godina ME két énekese. A közreműködő csoportoknak járó elismerő oklevél mellett a „régiós szint” eléréséért a lendvai körzetből a gyertyánosi „Hajnal” ME magyar népdalköre és a Dobronaki Nótázók csoportja vehetett át elismerést. A dobronaki szemle legjobb csoportjai a november 19-i Šmartno pri Litijin rendezendő országos találkozóra kapnak meghívót. Az elismerések kiosztását követően a csoportok a „Nocoj je ena lüstna noč” muravidéki népdal eléneklésével tettek hitet arról, hogy a dal gazdagít és összeköti a jóakaratú embereket. -ce

A lendvai fúvószenekar fellépése a jubileumi koncerten. mégiscsak megteremtődtek a feltételek az első zeneiskola elindításához. Ennek a létrehozásában n a g y s z e re p e vo l t a z egyre igényesebb zenei kompozíciók megjelenésének. Vidékünkön csak a második világháború után indultak a zeneiskolák, de a ljutomeri az elsők között volt, s idén ünnepli fennállásának 90. évfordulóját. Kumer Irena, az Oktatási Intézet muraszombati egységének vezetője pedig a régió zeneiskoláiban folyó képzésnek a zenei és az általános kultúra, valamint közízlés fejlődésére tett hatásáról szólt, s arról, hogy az országban működő 56 állami és 13

színvonalas programjukkal, magabiztos fellépéssel, hangszer tudásuk-

akik kar mesterként is szerepeltek a hangversenyen.

Aranyelismerés a lendvai óvoda tánccsoportjának

A Lendvai Óvoda tánccsoportja a legjobbak között.

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . o k t ó b e r 2 7.

A Lendvai Óvoda tánccsoportja kiválóan szerepelt október közepén a legjobb tánccsoportok országos szemléjén, a „Pika miga” fesztiválon Velenjében. A Mavrični sij (Szivárvány csillogás) kis tánccsoport, melyben 4–6 éves gyerekek táncolnak, a Minden lehetséges című táncszámmal aranyelismerést érdemelt ki. A tánccsoport szakmai vezetői Lebar Romana és Pucko Jerneja óvónők. kmj

17


Sport

Két gól két félidőre elosztva

Somogyi simán győzött

Nafta 1903 – Grad 2:0 (1:0) A sereghajtó csapatot a hétvégén a bajnokság éllovasa látta vendégül Lendván, mely a mérkőzés alatt ugyan fölényben volt a labdabirtoklást tekintve, de a saját kapuja elé tömörülő ellenfelet csak nehezen tudta

előtt Novinić szép próbálkozását a gólvonalról hárította az egyik védőjátékos. A térfélcserét követően is nagy nyomást gyakorolt a hazai gárda az ellenfélre, Panič először a keresztléc fölé fejelt, majd a jobb ka-

el helyzeteket. A sportszerű találkozót kétszáz néző előtt a maribori Gergič Nejc egyengette. A hétvégén viszont beigazolódott a már szeptem­ berben felröppent hír a Nafta 1903 edzőváltása körül, amit

Az 1.B országos nyíltirányzékú légpuska céllövészeti liga rajttornáján a dobronaki Jezero csapata Somogyi Péter, Car Franc és Babič Jožef felállásban a remek harmadik helyet szerezte meg a 12 csapatos versenyben. Az egyéni versenyszámot toronymagasan Somogyi Péter nyerte, aki 420,3 körrel az országos ligák legjobb eredményét lőtte meg. FB

A Nafta csak nehezen tudta megtörni a vendégek szilárd védelmét. megtörni a hazai legénység. Ebből kifolyólag Grad elvétve lendült támadásba, de helyzetig már nem jutott. Az első játékrészben hiába voltak Zágorec és Horvat ígéretes próbálkozásai, az ellenfél védelme állta a sarat. Egészen a 37. percig, amikor Vöröš 18 méterről indított lövése váratlanul érte az aznap kiválóan teljesítő Klemenčič vendégkapust. A szünet

pufa mellé rúgta a labdát. A vendégkapus ezt követően hatalmasat védett a 62. percben, amikor Horvat fejesét szögletre hárította, a sarokrúgás után pedig Zágorec volt pontatlan. Egy kontratámadás a 65. percben újabb gólt eredményezett, Horvat passzát követően Vinko vette be Klemenčič kapuját, a találkozó végéig pedig Vinko és Vida is szalasztott

a klub vezetősége akkor cáfolt. Habár a klub a mérkőzés előtt nem hozta nyilvánosságra, de a bajnokság hétvégi fordulójának jegyzőkönyvébe Radoš Boris helyére Djurić Slobodan edző neve került. Most már tehát biztos, hogy a Naftánál edzőváltás történt. F.h.m./hs SZLOVÉN BAJNOKSÁG 3. LIGA, KELETI CSOPORT 10. forduló

13. forduló 14. forduló Radomlje – Celje Krško – Aluminij Luka Koper – Domžale Maribor – Gorica Rudar – Olimpija

0:3 (0:1) 2:2 (0:1) 1:3 (1:2) 1:0 (0:0) 0:0 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Maribor 14 9 3 2 26:12 2. Olimpija 14 9 2 3 20:10 3. Domžale 14 8 2 4 31:16 4. Celje 14 7 2 5 17:13 5. Gorica 14 6 3 5 17:13 6. Koper 14 5 3 6 13:17 7. Rudar 14 4 4 6 18:18 8. Krško 14 3 5 6 13:23 9. Aluminij 14 3 4 7 13:21 10. Radomlje 14 0 4 10 10:35

30 29 26 23 21 18 16 14 13 4

A 15. forduló párosítása 2016. október 29-én és 30-án: Celje – Krško, Olimpija – Domžale, Aluminij – Maribor, Radomlje – Luka Koper, Gorica – Rudar.

18

Videoton – Paks DVSC – Vasas MTK – Győr Újpest – DVTK Ferencváros – Honvéd Mezőkövesd – Haladás

5:1 (3:1) 1:2 (0:0) 1:0 (0:0) 4:4 (2:1) 3:2 (2:0) 3:0 (1:0)

TÁBLÁZAT 1. Vasas 13 9 1 3 21:10 28 2. Videoton 13 7 2 4 29:15 23 3. Ferencváros 13 6 4 3 25:18 22 4. Haladás 13 6 3 4 16:15 21 5. Honvéd 13 5 3 5 20:14 18 6. Újpest 13 4 5 4 21:20 17 7. Mezőkövesd 13 4 4 5 15:19 16 8. MTK 13 4 4 5 8:14 16 9. DVSC 13 4 3 6 17:20 15 10. Győr 13 3 4 6 6:16 13 11. DVTK 13 3 3 7 17:27 12 12. Paks 13 2 6 5 11:18 12 A 14. forduló párosítása 2016. október 29-én, 18.00: DVTK – Ferencváros, Paks – Újpest, Vasas – Videoton, Győr – DVSC, Mezőkövesd – MTK, Honvéd – Haladás (15.30).

Nafta 1903 – Grad Ljutomer – Čarda Polana – Rakičan Beltinci – Odranci Tromejnik – Križevci Turnišče – Bogojina Mura – Hotiza

2:0 (1:0) 0:4 (0:1) 1:2 (0:0) 1:1 (1:0) 1:0 (1:0) 3:0 (2:0) 7:0 (1:0)

TÁBLÁZAT 1. Nafta 1903 10 8 2 0 28:5 26 2. Beltinci 10 7 2 1 23:7 23 3. Tromejnik 10 7 1 2 20:10 22 4. Odranci 10 6 3 1 20:11 21 5. Mura 10 6 2 2 36:8 20 6. Ljutomer 10 5 2 3 21:12 17 7. Rakičan 10 5 1 4 15:20 16 8. Čarda 10 4 2 4 16:21 14 9. Turnišče 10 3 2 5 14:17 11 10. Polana 10 3 1 6 10:16 10 11. Križevci 10 2 1 7 11:17 7 12. Bogojina 10 1 3 6 7:28 6 13. Hotiza 10 1 1 8 8:35 4 14. Grad 10 0 1 9 7:29 1 A 11. forduló párosítása 2016. október 29-én és 30-án, 14.00: Rakičan – Nafta 1903, Hotiza – Ljutomer, Bogojina – Mura, Križevci – Turnišče, Odranci – Tromejnik, Grad – Beltinci, Čarda – Polana.

Tíz érem Lendvára Az idei negyedik Lju­to­ mer Kupán a lendvai dzsúdósok kiválóan szerepeltek és két versenyszámban tíz érmet gyűjtöttek össze. A 122 fős mezőnyben a Judo Klub tanítványai közül a 14 éveseknél Mlinarič Maj (55 kg) és Ferencek Ta­mara (48 kg) győzött, Žer­din Luka (42 kg) második lett, Jaklin Sa­mo (55 kg) és Horvat Vita (57 kg) az ötödik helyen zártak. A 16 évesek korosztályában Kulčar Vita (44 kg) győzni tudott, Zadravec 1. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

2. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

9. forduló Olimpija – Kobilje Dobronak – Renkovci Nafta ÖF – Bistrica Nedelica – Črenšovci

Gaš­per (60 kg) és Markoja Jure (81 kg) a dobogó legalsó fokán végzett. A KBV csak az idősebb korosztályban indított versenyzőket sikeresen, hiszen Perc Pia (48 kg) a döntő párbajt nyerte meg és lett első, Zver Larisa (52 kg), Podgorelec Luka (42 kg) és Markoja Timi (60 kg) ezüstérmet szereztek, Škafar Primož (73 kg) ötödik lett. A versenynap végén húsz klub közül a Judo Klub a harmadik helyen zárt, a KBV pedig a nyolcadikon. FB

1:2 (0:1) 3:0 (3:0) 1:0 (0:0) 0:0 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Črenšovci 9 7 2 0 36:7 23 2. Kobilje 9 6 1 2 19:9 19 3. Nafta ÖF 9 5 0 4 8:21 15 4. Bistrica 9 4 2 3 26:15 14 5. Nedelica 9 3 1 5 14:14 10 6. Dobronak 9 3 1 5 13:17 10 7. Olimpija 9 2 2 5 11:22 8 8. Renkovci 9 1 1 7 6:28 4 A 10. forduló párosítása 2016. október 29-én és 30-án, 14.00: Renkovci – Olimpija, Kobilje – Bistrica, Nedelica – Nafta ÖF (10.30), Črenšovci – Dobronak (15.00).

9. forduló Panonija – Hídvég Turnišče ÖF – Csente Graničar – Kapca Zvezda – szabad

0:2 (0:2) 0:3 (0:1) 2:1 (0:1)

TÁBLÁZAT 1. Graničar 8 7 0 1 27:6 21 2. Kapca 7 5 1 1 23:4 16 3. Csente 8 4 3 1 27:10 15 4. Turnišče ÖF 8 4 1 3 21:19 13 5. Hídvég 8 3 0 5 14:19 9 6. Zvezda 7 0 2 5 6:33 2 7. Panonija 8 0 1 7 3:30 1 A 10. forduló párosítása 2016. október 30-án, 14.00: Csente – Zvezda, Hídvég – Turnišče ÖF, Kapca – Panonija (10.00), Graničar – szabad.

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . o k t ó b e r 2 7.


Sport

Cseh Gyula kétvölgyi győzelme

minisport Győzelem és vereség Míg a Nafta Tekeklub férficsapata veretlenül menetel a maribori ligában, a nők a második vereségüket szenvedték el a bajnokságban. Ezúttal Šoštanjban 7:1-re, fában 2900:2830-ra csúnyán kikaptak. A pontot a csapatnak Kovač 462 döntött fával és párbajgyőzelemmel szerezte meg, míg Stanič 469, Hozjan 500, Sapač 468, Kolar Donko 467 és Steržaj 464 fás eredménnyel maradt alul. A férfiak vendégségben a Ceršak tekézőit 6:2-re (3209:2961 fa) verték, s ezzel a tabella élére kerültek. Különösen jól teljesített az összecsapáson Zadravec, aki 592 fával nyerte párbaját, mellette Šimon 551, Horvat 535 és Potočnik 533 fával győzni tudott, miközben Radakovič 515 és Kuk 483 fát döntött a csapatnak. FB

Idegenben sem ment a játék

A magyarországi Kétvölgy településen megrendezett 3D-s íjászversenyen Cseh Gyula, a Lendvai Íjászklub tagja vadászreflex versenyszámban 704 körrel magabiztos győzelmet aratott. Klubtársa, Magyar Daniel az ötödik helyen fejezte be a versenyt, melynek 127 résztvevője volt. HS

Edzőváltások a muravidéki csapatoknál Franc Fridl vezetése alatt a muraszombati Mura labdarúgócsapata hatékonyan indította a 3. Keleti Liga őszi idényét egészen az ötödik fordulóig, melyben a Nafta ellen játszott 2:2-s döntetlen után megtorpant és megindult lefelé. A 9. fordulóban elszenvedett újabb vereséget követően a Muránál Fridl edzőt a múlt héten a klub régi ismerőse, Zlatko Gabor váltotta, aki már a hétvégi fordulóban vezette is a csapatot – sikeresen. A Teleing GMT női focicsapatának évek óta tartó 1. MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 10. forduló Radgona – Hodos Puconci – Šalovci Radenci – Bakovci Dokležovje – Goričanka Ižakovci – Cven Serdica – Gančani

1:2 (0:1) 0:1 (0:1) 5:2 (2:1) 0:4 (0:3) 0:5 (0:3) 2:0 (1:0)

TÁBLÁZAT 1. Radgona 10 7 1 2 26:15 22 2. Hodos 10 6 2 2 18:17 20 3. Bakovci 10 5 4 1 24:9 19 4. Serdica 10 6 1 3 26:13 19 5. Radenska 10 5 2 3 20:17 17 6. Ižakovci 10 4 1 5 17:23 13 7. Goričanka 10 2 5 3 17:14 11 8. Puconci 10 3 2 5 9:13 11 9. Cven 10 3 1 6 15:22 10 10. Dokležovje 10 3 1 6 16:25 10 11. Gančani 10 2 3 5 10:15 9 12. Šalovci 10 2 1 7 6:21 7 A 11. forduló párosítása 2016. október 29-én és 30án, 14.00: Hodos – Radenci, Šalovci – Serdica, Cven – Radgona, Bakovci – Dokležovje, Gančani – Ižakovci, Goričanka – Puconci.

uralma az országos bajnokság 6. fordulójában megszakadt, miután a ljublanai Olimpija 1:0-s vereséget mért a csapatra hazai pályán. Ezzel a belatinci lányok nem csak a mérkőzést veszítették el, de az éllovas helyet is kénytelenek vol-

tak átadni az Olimpijának. Emellett idén a csapatnak nem sikerült bekerülni a Bajnokok Ligája 32 csapata közé, ezért távozni kényszerült Sandi Bauer edző, akinek a helyére az idény végéig Nuša Ladinek került. FB

Žagar kiesett az elitből Az Ausztrál Nagydíjjal befejeződött az idei salakmotoros versenysorozat, melyen a világbajnoki cí-

világ nyolc legjobb salakmotorosa között végezni és közvetlenül bekerülni a 2017-es versenysorozatba. A nyolcadik helytől csak egy pont választotta el a szlovén bajnokot, ami viszont nem változtat a tényen, így idén kiesett az elitMatej Žagar egy ponttal maradt le a jövő ből. Žagar évi küzdelmekről. viszont bízhat a wild met a 46 éves amerikai card-ban, azaz a meghívásGreg Hancock negyedszer ban, melyet a versenysoszerezte meg az angol Tai rozat szervezői bizottsága Woffinden és a lengyel négy versenyzőnek oszt Bartosz Zmarzlik előtt. ki a jövő évi Grand PrixMatej Žagar a mel- szereplésre. Az esélye erre bourne-i versenyt a ha- megnő Žagarnak, ha Krško todik helyen zárta, ami jövőre ismét megszervezi összesítésben a kilencedik a Szlovén Nagydíjat, mely helyet jelentette számára. áprilisban a világviadal nyiEzzel nem vált valóra a tóversenyeként esedékes. célja: 11 verseny után a HS

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . o k t ó b e r 2 7.

A 3. keleti röplabdaligában a Muránia női röplabdacsapata első idegenben játszott mérkőzését Puconcin vívta a Kema II ellen. A háromjátszmás találkozót a vendéglátók könnyen nyerték 25:14-re, 25:9-re és 25:16-ra. A bajnokságot Muraszombat vezeti kilenc ponttal. A hétvégen az idősebb lányok is pályára léptek a C selejtezőcsoport 2. fordulójában Puconcin, miután az első tornán szabadok voltak. Az első mérkőzést a házigazda Kema Puconci ellen két játszmában, 25:20-ra és 25:21-re elveszítették, majd a Ljutomer elleni második összecsapás a lendvai lányok 2:1-es győzelmével zárult. Miután az első szettet 25:20-ra megnyerték, a másodikat a véghajrában 22:25-re veszítették el, s a harmadik végig sok izgalmat tartogatott. Végül a lendvaiak jártak sikerrel és 17:15-re nyerték a küzdelmet. A tabellát Puconci vezeti hat ponttal, a lendvai lányok a harmadik helyen állnak kettővel. HS Ötből két arany A boszniai Bihačban jártak nemrég a lendvai KBV cselgáncsozói, akik a hagyományos Bihač Kupán küzdöttek meg az érmekért. Aranyérmet a 14 éveseknél Denša Luka (55 kg) és Pal Nika (52 kg) szerzett, bronzérmet pedig Foschini Nikolas (55 kg) és Lipuš Lino (50 kg) harcolt ki. Ezüstérmet a tízévesek versenyszámában induló Mujdrica Rok (38 kg) tudhat magáénak. A tornán hat országból 430-an versenyeztek. FB Kikapott a Radenska A bajnokság ötödik fordulójában a Radenska tekecsapata Celjében 6:2re kapott ki a házigazdától. Kardinar Marika ugyan 508 fával győzelmet és pontot szerzett a csapatnak, de ez nem volt elegendő az esélyesebb ellenféllel szemben. FB Alulmaradtak az öregfiúk A lendvai Lindau Kosárlabdaklub veteráncsapata 29. alkalommal csapott össze a gorenjskói Krope öregfiúival, akik nagyobb erőfeszítés nélkül tizenöt ponttal győzték le a vendéglátókat Lendván. A lendvaiak a mérkőzés korai időszakában még felül tudtak kerekedni a vendégeken és 21:15-re nyerni tudták az első negyedet, majd egyre jobban visszaestek és a további negyedeket 10:16-ra, 12:17-re és 14:24-re elveszítették. A barátságos találkozó így 57:72-es hazai vereséggel zárult. A Lindaunak a legtöbb pontot Ščap (23) és Križnik (15) szerezte. F.h.m. Véget ért a győzelmi sorozat A beltinci kispályás fociliga 9. fordulójában a lakosi öregfiúknál megszakadt a győzelmi sorozat. A hazai mérkőzését Turnišče csapata a felázott pálya miatt közös megegyezés alapján a lakosi gyepen játszotta le, ahol sima 7:3-as győzelmet aratott. A találkozó első játékrészében a Torcida hagyta, hogy Turnišče 3:1-es előnnyel meglépjen, és a folytatásban sem tudta már utolérni az egyre távolodó riválist, mely ezúttal jól megleckéztette az éllovast. A lakosi gólszerzők Novak és Plevel voltak, a Torcida eredményét pedig egy öngól is szépítette. F.h.m. Pártosfalva jobb volt A Moravske Toplice-i kispályás fociliga nyolcadik fordulójában Pártosfalva hazai pályán 5:1-re győzte le Szentlászlót, míg Vučja Gomila idegenben 10:3-ra verte a sereghajtó Ivancit. Mlajtinci és Strehovci összecsapása pontosztozkodással, 2:2-es végeredménnyel zárult. A Noršinci–Sebeborci találkozót elnapolták, Filovci pedig szabad volt. A tabellát Vučja Gomila vezeti 18 ponttal, Pártosfalva hetedik héttel, őket pedig Szentlászló követi a nyolcadikon hattal. F.h.m.

19


A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet tisztelettel meghívja Önt a Népújság 60 éves évfordulója alkalmából rendezendő ünnepi estre és koncertre 2016. november 5-én, szombaton 17 órára a lendvai Színház- és Hangversenyterembe (Lendva, Zala György tér 1.)

Fellép:

Zséda a Zongorista és Én című műsorával. A belépés ingyenes! A könnyebb szervezés érdekében megkérünk minden kedves érdeklődőt, hogy ingyenes jegyét szíveskedjen felvenni október 27-től Lendván a Népújság szerkesztőségében, Dobronakon a Dobronaki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és Pártosfalván a Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség irodájában.

Az ünnepi műsorban fellépnek: - Varga Irénke színművész - Cár Jenő színművész - Ividő tánccsoport Ünnepeljünk együtt, sok szeretettel várjuk Önöket!