Page 1

2011/7.

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

55. évfolyam 42. szám Lendva 2011. október 20. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

X/20.

Info 7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Együtt egy jó ügyért

da udvara. Míg egész épüle­ tek emelkedtek ki a földből az évek alatt, addig az óvoda és iskola udvarának hiányzó kerítése valamiért elkerülte a figyelmet. Évek mentek el, szem előtt volt, mégsem

látta senki! Az önkéntesség éve van, ha ilyen módon lehet hozzáadni, tenni a közért, akkor legyen ez egy jó példa, egy jó ügyért! (Cik­ künk a 16. oldalon.) AK

Létezik még önkéntes munka, összefogás, érde­ mes toborozni egy jó cél érdekében, de hinni is kell abban, hogy vannak még sokan, akik hasonlóképp gondolkodnak. A hodosi

kétnyelvű tagiskola és óvo­ da udvarának kerítése már évek óta befejezetlenül várt arra, hogy egyszer végigér­ jen és körbefogja a játszóte­ ret, biztonságot teremtsen a gyerekek számára. Az út

felőli kerítésrész is megfa­ kult már, a festék lassacs­ kán lekopott az évek alatt. Most szombaton azonban a hodosiak összefogásának eredményeképpen elkészült a kerítés és megújult az óvo­

A magyar közösségek együtt sürgetik a közvetlen finanszírozást

A Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa akár 76 tagú is lehet

Csomós Miklós, Budapest főpolgármester-helyettese:

„Reményeink szerint a jövőben is hasonló ajándékokkal tudunk kedveskedni a Muravidéknek.”

2–3. oldal

7. oldal

2. oldal


Iránytű A nemzetiség pénzelése

Sürgetik a közvetl Tomka Tibor

Világháló, világforradalom!? A hétvégén a nyugati világban lezajló világforradalom, illetve antikapitalista tüntetéssorozat több szempontból hozott újat is, meg nem is. Az ilyen megmozdulások végül is már a múlt század hatvanas, hetvenes éveiben is zajlottak nagyon hasonló célokkal, majd némi – nem teljesen pontosan meghatározható – eredménnyel elcsendesültek. Megváltozatták a világot? Az akkori általános társadalmi változásokra biztosan hatással voltak. Ahogy akkor is, így a jelenben is, a „civilkezdeményezés” a kapitalizmus és egyben a szabadság „őshazájában” történt, Amerikában. Akkor inkább az általános emberi jogok, a még a második világháború előtt betokosodott társadalom ellen indítottak küzdelmet, jelenleg azért, mert a modern neoliberális kapitalizmus válságba sodorta a világot. Az amerikai javak nagy részét a lakosság elenyésző hányada birtokolja, és ez így van már, amióta megszületett a „szabadság országa”. Mi történt tehát, mi a különbség? Csak annyi, hogy eddig a rendszer képes volt valamennyire normális szinten tartani a kisember életszínvonalát, volt munka, volt lakás, volt pénz. Ez nagyon sokak számára megszűnt a tengerentúlon, és az egyébként sem éppen a szociális érzékenységéről ismert államban egyszerűen elpattant a húr. A világforradalom Európára és a világ egyéb pontjaira is átterjedt – leginkább a világhálón működő különböző közösségi portálokon keresztül –, az említett múlt századi hasonló megmozdulásokkal ellentétben napokon belül. Európában, ahol jóval igazságosabb, szociálisabban érzékenyebb kapitalizmust sikerült felépíteni, vagy még szűkebben Szlovéniában, ahol kapitalizmusról talán nem is beszélhetünk, mert még a tőkeakkumuláció folyamata kezdetén tartunk – a harácsoló „tajkunok” is inkább csak hitelekkel rendelkeznek –, a megmozdulások egy picit furcsák, és inkább amolyan trendi, társadalmi igazságot követelő hóbortnak tűnnek. Ha semmi másra, arra jó volt, hogy figyelmeztessék a világ vezetőit, a húr már igen feszes, tenni kell valamit, mert megszervezni nagyon könnyen, nagyon gyorsan, akár néhány órán, napon belül most már sok mindent lehet. Az amerikaiak a történelemben többször bizonyították, megújulni képes, nagy nemzet. Talán ebből a kátyúból is megtalálják a kivezető utat!

Igazgató: Lázár Beáta, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A magyar nemzeti közösség a nemzetiségi parlamenti képviselő kezdeményezésére már hosszabb ideje sürgeti a községi magyar önkormányzatok közvetlen állami finanszírozását. A kezdeményezést a napokban közösen megfogalmazott és aláírt, a Nemzetiségi Hivatal igazgatójának címzett levéllel az öt községi nemzetiségi tanácselnök nyomatékosította. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az említett levél sze­ rint az elmúlt években, de leginkább hónapokban a községi nemzetiségi ön­ kormányzat tanácsülésein többször terítékre került a kisebbségi önkormány­ zatok finanszírozása, illet­ ve a községek kétnyelvű ügykezelése. Az aláíró öt elnök megállapítja, a jelenleg hatályos rendszer több szempontból meg­ kérdőjelezhető. Az állam jelenleg ugyanis közvetet­ ten a községeken, vagyis

a polgármesteren keresz­ tül pénzeli a kisebbségi önkormányzatokat – ez eddig több esetben gondot okozott, ugyanis nem volt megszabva, hogy a község és a kisebbségi önkor­ mányzat milyen arányban részesül az államtól folyó­ sított pénzekből. Az öt magyar községi elnök szerint a szlovén alkotmány szellemében a kisebbségi önkormányza­ tokat mindenképpen köz­ vetlenül, tehát a községek beleszólása nélkül kellene pénzelni, míg a községek kétnyelvű ügykezelésére

szánt összegeket továbbra is a községek folyószám­ láira látják célszerűnek folyósítani. A kétnyelvű ügykezelésre folyósított eszközök tartalmi kérdése­ ibe jónak látnák a magyar kisebbségi önkormányza­ tok közvetlen beleszólását. A levelet aláíró öt köz­ ségi nemzetiségi tanács­ elnök kifejti azt is, itt a végső ideje annak, hogy az önkormányzatra érkező összegek jogosultságának kritériumait közösen ki­ dolgozzák, a Nemzetiségi Hivatal szerepét pedig a közpénzekre vonatkozó

Ajándék a magyar fővárostól Csütörtökön Csomós Miklós, Budapest főpolgár­ mester-helyettese Lendván, a Bánffy Központban talál­ kozott Horváth Ferenc mu­ ravidéki elnökkel, illetve a muravidéki nemzetiségi intézmények vezetőivel. Az ismerkedő megbeszé­ lésen a magyar intézmé­

nyek vezetői bemutatták tevékenységeiket, szóltak a muravidéki magyarság helyzetéről. A főpolgármester-he­ lyettes a Budapest által a muravidéki magyarság­ nak – megközelítően 2 millió forint értékű – aján­ dékként adott „Mici néni

A muravidéki magyarság és a magyar főváros kapcsolatát Horváth Ferenc muravidéki elnök és Csomós Miklós főpolgármester-helyettes szentesítette.

két élete” című színházi előadás bemutatására ér­ kezett Lendvára. A magyar főváros és a muravidéki magyarság kapcsolatának jeleként a muravidéki ma­ gyarságnak juttatott ingye­ nes színházi előadást Hor­ váth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke be­ szélte meg Tarlós István budapesti főpolgármester­ rel, ahogy például azt is, hogy Lendva egyik nagy szülöttjéről, Zala György szobrászművészről utcát neveztek el Budapesten. Az ajándék jelentőségét egyértelműen növeli, hogy a megállapodás szerint nem egyszeri alkalomról, hanem hosszabb távú kap­ csolatról van szó, vagyis a magyar közösség a jövőben is hasonló ajándékokban részesülhet. tt

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .


Muravidék

len finanszírozást törvényi rendelkezések feletti őrködésben látják. A levélírók kifejtik azt is, azt várták, hogy a közvetlen fi­ nanszírozási rendszer már a következő költségvetési évben életbe lép, de ez a je­ lenlegi politikai helyzet, az ehhez szükséges törvényi, illetve egyéb alapok hiánya miatt lehetetlen, pedig az illetékesek elegendő idővel rendelkeztek, hogy elhárít­

sák az akadályokat. A levél írói szerint ez különösen azért sajnálatos, mert mind az öt nemzetiségi önkor­ mányzat és az öt érintett község is konszenzusra jutott a tárgykörben, amely nagyban javítana a nemze­ tiségnek szánt közpénzek transzparens, tartalmi fel­ használásán. Végül a levélírók felhív­ ják a Nemzetiségi Hivatal

igazgatóját, hogy a jelenlegi interregnum ellenére fog­ jon hozzá a tárgykör meg­ oldásának előkészítéséhez operatív szinten, így leg­ alább a 2013-as költségveté­ si évben életbe léphetne az új finanszírozási rendszer. A kérdéssel kapcsolatosan a levélírók az igazgató állás­ pontját kérik, illetve javasla­ tokat várnak az aktivitások elindításához.

A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet szabályai a 2011-es szlovéniai országgyűlési választásokra A Választási és Népszavazási Kampányról szóló törvény (SzK Hivatalos Lapja, 41/2007) 5., 6. és 7. cikkelye alapján a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, a Népújság hetilap meghirdeti szabályait a 2011. december 4-i szlovéniai országgyűlési választási kampányra. A Népújság hetilap mint a muravidéki magyar közösség írott sajtóterméke a választási kampányt a független sajtó elveivel összhangban és a professzionális újságírói irányelveknek megfelelően követi. A politikai pártok és jelöltek tevékenységéről az újságírók tudósítanak a „Választások 2011” címszó alatt. A nem újságírók által írt, választásokkal kapcsolatos szövegeket nem jelentetjük meg; kivételt jelentenek a válaszok, illetve hibaigazítások, melyeket a sajtótörvény értelmében kötelesek vagyunk megjelentetni. Az „Olvasóink írják” rovatban nem teszünk közzé kampányjellegű leveleket, írásokat. A magyar nemzetiségi országgyűlési képviselőjelölteknek ingyenes bemutatkozási lehetőséget biztosítunk, éspedig egy egész színes oldalt szabad választás

szerinti bemutatkozásra, illetve programközlésre. Díjmentes bemutatkozási lehetőségre nincs mód a választások előtti utolsó lapszámban (2011. december 1.) Azok a nemzetiségi parlamenti képviselőjelöltek, akik ki szeretnék használni a bemutatkozási lehetőséget, legkésőbb 2011. november 10-ig írásban jelezzék szándékukat a Népújság szerkesztőségében. A bemutatkozások sorrendjét nyilvános sorsolással határozzuk meg, melyre 2011. november 11-én kerül sor a Népújság szerkesztőségében (Lendva, Fő utca 124.). A választási hirdetések, felhívások megjelentetése más hirdetések, illetve reklámszövegek tarifája szerint történik. Az újság címoldalán nincs lehetőség reklámozásra. A Népújság a Választási és Népszavazási Kampányról szóló törvény 5. cikkelye, a Szlovén Alkotmánybíróság Up-316/09-19 számú határozata és a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet Alapokirata 5. cikkelye értelmében közvélemény-kutatást készít a nemzetiségi parlamenti jelöltekről és a választásokon induló pártokról, melyet 2011. december 1-jén tesz közzé.

Király M. Jutka, a Népújság felelős szerkesztője

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .

Göncz László

országgyűlési napló

Napló – másabb hangvételben Az Országgyűlés októberi működése olyan, mint a halálraítéltek utolsó óráinak tengődése. Nehéz a leleményességre összpontosítani, amikor mindenki tisztában van a kialakult helyzettel. Jelképesen (de csak úgy!) hasonló a hangulat 1849 októberéhez, amikor kivégezték az első felelős magyar kormány miniszterelnökét és a 13 aradi vértanút. Egészen máig visszhangzik a mártírok igazság-kiáltása, ami a törvényhozó testületről aligha mondható el. Ennek oka összetett, de nem mellőzhető, hogy a testületet főképpen az általa megválasztott kormány belső válsága lökte a feloszlatás süllyesztőjébe. Az Országgyűlés ugyan formálisan megpróbált eleget tenni kötelezettségének, és talán túl is teljesített az elmúlt hetekben – szerintem inkább mennyiségi, mint minőségi vonatkozásban –, azonban őszintén fel kell tenni a kérdést, hogy az adott körülmények közepette van-e értelme az ilyen „légüres térben toporgásnak”? Nem lett volna-e célravezetőbb az előrehozott választások időpontját néhány héttel korábbra helyezni? Merülhettek volna fel alkotmányjogi dilemmák, azonban a társadalom szempontjából mindenképpen hasznosabb lett volna a novemberi választás. Így marad a december 4-i időpont, amellyel kapcsolatosan – tekintettel az elmúlt napok több esetben mindenképpen meglepő fejleményeire – nem mernék jóslásokba bocsátkozni. Saját jövőbeni szereplésemről pedig amúgy sem illő, és még kevésbé etikus szólni. Nem nehéz kitalálni, hogy az országgyűlés októberi plenáris időszaka előtt, és közben is, számos rendkívüli ülésre vonatkozó követelés fogalmazódott meg ellenzéki és kormánypárti oldalról egyaránt. Voltak is napirenden fontos kérdések! Elég, ha ezúttal a šoštanji hőerőmű egymilliárd eurónyi összeget meghaladó beruházása kölcsöngaranciájának kérdésére utalok, vagy az euró stabilitására vonatkozó „uniós” kezdeményezésre. Nemzetiségi szempontból több törvényt illetően jelentős tartalmi változásokat javasoltunk. A köztevékenységről és az ösztöndíjakról szóló törvényekbe sikerült meghatározó tartalmi kiegészítéseket beiktatni. A törekvés azonban fabatkát sem ér, hiszen az előállt helyzet miatt mindkét törvény tárgyalása megfeneklett. Az általános nemzetiségi törvénnyel kapcsolatos állapotot ezúttal nem is említem. Az ülések a szó szoros értelmében „előkampánnyá” fajultak, mivel a politikai pártok szempontjából a teljes „reflektorfényben” a korteskedésre kiváló alkalom kínálkozott. Az októberi plenáris ülés is hasonló hangulatban zajlik (lapzártakor még nem fejeződött be, ezért erre vonatkozóan csak feltételesen fogalmazok). A helyzet tragikomikus állapotát jól illusztrálja, hogy most már az ellenzéki és a kormánypárti szerepkör an�nyira összekeveredett, hogy még „belülről” sem lehet minden helyzetben pontosan tudni, hogy az érvelések mi vagy ki mellett szólnak. Ettől függetlenül az ülésszak fontos hozadéka lehet, ha például elfogadásra kerülnek a jogtalanul szerzett vagyon elkobzására vagy az aránytalanul magas közlekedési bírságok ésszerű csökkentésére vonatkozó törvények. Az pedig nemzetiségi szempontból is fontos lesz, hogy elfogadásra kerül a külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek elismerésére vonatkozó törvény. A parlament október 21-i feloszlatása következtében novemberben és decemberben plenáris ülésre nem kerülhet sor. Rendkívüli ülés azonban még mindenképpen várható, akár indokolt tartalom, akár „ingyenkapmpány” céljából. A parlamenti napló megjelenése azonban az említett időszakban mindenképpen szünetel, jövőbeni sorsáról pedig a szerkesztőség lesz hivatott dönteni.

3


Kultúra A Mici néni két élete lendvai sikere

Retró zenés játék, teltházas előadás A Mici néni két élete című darab parádés szereposztásban, Bodrogi Gyula és Esztergályos Cecília főszereplésével került a múlt hét végén a lendvai közönség elé. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A Hámos György és Rutkay Zsófia által írt és Léner Péter rendező által

egyszobás lakásban/albér­ letben kuporognak. E cso­ daváró hangulaton csupán a szerelem tud úrrá lenni. A fiatalok amúgy is a szerelem mindent megszépítő „kö­

Jelenet a darabból. színpadra álmodott darab a hatvanas évek békés világát idézi meg, amikor a lakás­ probléma a tetőpontjára ér, amikor a fiatal házasok

dén” át szemlélik a világot, az idősebb korosztály pedig – ahogy Mici néni, az egyko­ ri ünnepelt operett-énekes­ nő és az egykori fiákeres/

taxis – a „retróban” remény­ kedve új életet él, bebizo­ nyítván, hogy a szerelemre sohasem késő. A változás olyannyira szembetűnő, hogy a titkolódzás ellenére a két ember megfiatalodik, az orvos helyett táncolni jár, a gyógyszer helyett áttér a konyakmeggyre… A rendezővel, Léner Péterrel készült interjúban a riporter megkérdezte, mi a „hozzáadott érték” a da­ rabhoz a „retrót” illetőleg. Meglepő választ kapott. Tulajdonképpen szükség­ telen, mert úgy jó, ahogy van, minimális az elmoz­ dulás. Így is eléri a célját a darab. A szórakoztatást, a fergeteges poénok, szituá­ ciók biztosítják, amilyent a magyar kabaréműfaj „el­ bír”. S a siker, ahogy ez a lendvai előadáson is volt, borítékolva van.

Beszélgetés Bodrogi Gyulával A darab előtt volt an�­ nyi ideje a fiákeres, ké­ sőbb taxis szerepkörben feltűnő Kossuthdíjas színésznek, h o g y n é h á ny röpke kérdésre válaszoljon… – Milyen élmény egy színész számára a nagy elődök, Kiss Manyi és Páger Antal által fémjelzett, azonos című nagysikerű film után a színdarabban játszani fél évszázaddal később? – Ez nagyon jó dolog, egy remek színdarab, na­ gyon jól meg volt csinálva a film is. Ez egy nagyon jól megírt színdarab, öröm benne játszani. – S a dalok? – A dalok is a fülében vannak az idősebb kor­ osztálynak, betéve tudják a szövegét, zenéjét. – Halljuk azt a nagy slágert is, hogy: „milliók fogják énekelni ezt a dalomat”? – Nem, az későbbi dolog, az a hatvanas évek vége, a Mici néhány évvel korábbi, főleg az első rész. Mi azt a József At­

tilában csináltuk a Lulu című színdarabban, s csak aztán lett belőle sláger. Ezek – a Rövid az élet, meg az Ez az a ház, meg a Nem várok holnapig – korábbiak. – A jelen szerep mit tartogat? – A taxiso­ főr, aki fiákeres volt korábban, de taxis lett, visszaemlé­ kezik arra, amikor Mici még nagy sztár volt, s azt elevenítik föl és élik meg újra. – A darabban a fiatalok és az idősebbek között is szent a béke? – Igen. Generációs probléma nincs, talán csak generációs helyzet­ ről beszélhetünk. – Poénok annál inkább… – Hát, majd meglátjuk a hatást, nagyon remél­ jük, hogy ülnek majd a poénok. Egy éve megy a József Attila Színházban, általában teltházas az előadás. A fiatalokat az érdekli, hogy ez hogy is volt, az idősebbek pe­ dig emlékezni szeretnek arra, hogy is volt.

X. Magyar Festészet Napja

„Nem zavarnak a rongálók, mert így él a szobor” Tízéves az a kezdeményezés, mely a Csontváry Koszta Tivadarhoz kötött festészet napi mozgalmat elindította. Idén a budapesti és a környékbeli rendezvényekre a határon túli alkotókat is meghívták. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Az október 11–18-ig tartó rendezvénysorozat keretében az ország több városában is kiállításokat, szimpóziumokat, illetve a magyar képzőművészet eme gazdag ágának tiszteletére emléktábla-avatásokat, meg­ emlékezéseket szerveztek. Feledy Balázs szervezőkurátor a Gellért Szálló Für­ dőtermében tartott tanács­

4

kozáson – melynek témája a magyar festészet nemzeti karaktere volt – kifejtette: olyan téma ez, amelyre Magyarországon mindenki tudja a választ, mégis félve küldték el a meghívókat. Nem így a határon túli ré­ giókba, ahonnan mindjárt pozitív válasz érkezett. Tőkés László, az Eu­ rópai Parlament alelnöke, Királyhágó-melléki refor­ mátus püspök, a rendez­ vény fővédnöke örömmel

nyugtázta, hogy a határon túli képzőművészeket, mű­ vészeti írókat is meghívták a rendezvényre. – Nem úgy történt, mint a kisvárdai színházi találkozón, ahol a határon túlról érkező szín­ házak „kívül maradtak” a rendezvényen. A meghívott anyaországi művészek, ítészek, valamint a felvidéki, erdélyi, kárpát­ aljai, délvidéki és muravi­ déki vendégek kifejtették: van a magyar festészetnek

nemzeti karaktere, mert csak így lehet magyar. Matl Péter munkácsi szobrász, akinek szobrát a Vereckeihágón rendszeresen meg­ gyalázzák, kifejtette: már nem zavarja, hogy havon­ ta leköpdösik, felgyújtják vagy másképp támadják az emlékművet. Az imát mon­ dók száma lényegesen több ezeknél. Így él a szobor, a műalkotás. E sorok írója Zala György szülővárosának erején túli erőfeszítéseiről beszélt, hogy a magyar történelmi szobrászat nagy alakjának visszaszerezze az őt meg­ illető helyet a 20. századi magyar szobrászat pante­

onjában. Balázs Art Valéria a délvidéki festészet egyéni arculatának felvázolására vállalkozott, a sajátosan magyar Hangya András­ tól a csáktornyai Bezerédy Lujóig, illetve a zágrábi/ lendvai Gábor Zoltánig. A hétnapos rendezvény­ sorozat hétfőn a szentend­ rei „malomban” rendezett „összmagyar” jellegű kiállí­ tással folytatódott, melyen Göntér Endre és Baumgartner Dubravko is kiállít, kedden Baumgartner a Nemzeti Ga­ lériában csoportos kiállítá­ son vett részt, Göntér pedig szakrális tartalmú képekkel a Szent István Bazilikában szerepel műveivel.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .


Muravidék Gradon ülésezett a bizottság

Segítenek az adminisztratív akadályok elhárításában A Magyarország–Szlovénia Határon Átívelő Vegyes Bizottság 3. ülésére október 14-én Gradon került sor. Az ülésen tájékoztató hangzott el a 2011-es munkaprogram fejlesztéseiről és tevékenységeiről, valamint ismertető a 2012-es munkaterv javaslatairól. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A gradi várban meg­ tartott ülést Roman Lavtar és Virág Rudolf helyettes államtitkár, a vegyes bizott­ ság szlovén, illetve magyar társelnöke vezette le. A je­ lenlévőket Daniel Kalamar, Grad Község polgármes­ tere köszöntötte, majd a 2011-es munkaprogram teljesítéséről Petra Hiršel

Horvat, a bizottság szlovén titkára tartott tájékoztatót. A szlovén–magyar határ­ térségben négy község hat projektet valósít meg. – A bizottság feladata az esetleges akadályok elhárí­ tása a két állam községei, megyéi együttműködésé­ nek területén. Felhívjuk a figyelmet a lehetőségekre, igyekszünk jobban bevinni a köztudatba az együtt­ működés hasznosságát. A

bizottság hatásköre korlá­ tozott, informatív jellegű, de fontos az állami szervek felé, hiszen tudatosítani kívánjuk az önkormány­ zatok együttműködésének hasznosságát Szlovénia és Magyarország között. A határ menti térségben már tartottunk tájékoztatást a 2007-ben aláírt megálla­ podásról – mondta többek közt Roman Lavtar a szlo­ vén társelnök.

A Magyarország–Szlovénia Határon Átívelő Vegyes Bizottság Nagykanizsa után most Gradon ült össze. A 2012-es munkater­ vet illetően több konkrét javaslat is elhangzott, fő­ leg a magyar oldalról. A bizottság jövőre elkészíti a már együttműködő ön­ kormányzatok katalógusát a nagyobb áttekinthetőség és a hatékonyabb informá­ ciócsere érdekében, ami akkor válhat fontossá, ha tör vénymódosításokról van szó. Több javaslat – főleg az infrastruktúrát és a kultúrát illetően – túllépi a vegyes bizottság

hatáskörét. A javaslatok azonban nem vesznek el, hiszen a bizottság eze­ ket továbbítja az illetékes tárcákhoz. Ilyen például a Kétvölgy–Felsőszölnök közötti útszakasz, vagy a Rédics–Göntérháza közötti út, illetve a Lendva–Rédics vasúti szakasz újraéleszté­ se. Az ülésen tájékoztató hangzott el a turisztikai kapcsolatokról és a szlo­ vén–magyar üzletemberek egyesületének tevékeny­ ségéről.

Megfelelő szakmát a fejlődésért A miniszter intézkedett ja a szlovén és a magyar oldalon a pályaválasztás előtt álló fiatalok, szüleik és tanáraik informálása a hiányszakmáról, valamint a jövő ígéretes szakmá­ inak megismertetése, a munkaerőpiac helyzetének elemzése, felnőttképzések és hasonló akciók meg­ szervezése annak érdeké­ ben, hogy megfelelő irányú képzettséget kapjanak, mellyel esélyessé válnak a mielőbbi foglalkoztatásra. A határon átnyúló cél a két ország közötti munkaerő-áramlás növelése. Olyan ok­ tatási folyamatot kell létrehozni, amely által jobban lehet a l k a l m a z ko d n i a munkaerőpiac szük­ ségleteihez. A határ mindkét oldaláról ter­ mészetesen bekap­ csolják a projektbe a munkáltatókat is. A projekt keretében kö­ zös kommunikációs A projekt fő célja a szlovén és a magyar oldalon a pályaválasz- bázist is felállítanak. tás előtt álló fiatalok, szüleik és tanáraik informálása. Szolarics Nađ Klára Október 17-én a Ka­ marák Házában Zalaeger­ szegen Rober t Grah, a Muravidéki Gazdasági Ka­ mara, a „Right profession – megfelelő szakmát a fej­ lődésért” projekt vezető partnerének igazgatója partneri szerződést írt alá a projekt többi résztvevő­ jével, a Zala Megyei és Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával,

valamint a Muravidékről a Muraszombati Területi Kisipari Kamarával, illet­ ve a Fejlesztések és az Ötletek Központjával. A 3 éves időtartamú, mint­ egy 791 ezer euró értékű projekt a „Befektetés a jö­ vőbe” program keretében, az EU Fejlesztési Alapjá­ nak társfinanszírozásával valósul meg, közel 658 ezer euró támogatással. A „Megfelelő szakmát a fejlődésért” projekt fő cél­

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .

Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő írásban figyelmeztette Patrik Vlačič illetékes közlekedési minisztert, hogy a Muravidéken a kétnyelvű területen a kétnyelvű közlekedési és földrajzi jelölések sok helyen következetlenek, vagy csak szlovén nyelvűek, vagy a magyar feliratokban helyesírási hibák

Az egynyelvű, nyelvtanilag helytelen táblák a miniszter szerint rövid időn belül eltűnnek. akadnak. A képviselő állításait konkrét esetekkel, fotókkal, javítási ajánlások kíséretével küldte el. A miniszter válaszában kifejtette, az elküldött anyagot közvetítette mindkettő állami közútkezelő vállalatnak, a DARS-nak és az SZK Útigazgatási Vállalatának, és utasította őket, hogy a következetlenségeket a legrövidebb időn belül hárítsák el, majd a befejezett munkáról számoljanak be. tt

5


Muravidék ”Mese, mese, mátka„ – találkozó Őriszentpéteren

A mese egész életünkben elkísér bennünket Vasárnap volt a mesemondók 3. találkozója, amelyre közel 100 mesemondó jött el a három „megyéből”, a Muravidékről, Zalából és Vasból. Emléklapot minden részvevő kapott, a legkiválóbbak oklevelet és könyvajándékot is átvehettek. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A találkozón az álta­ lános iskolások mellett a középiskolások, s már hagyományosan a „meg­ lett embör” kategóriában

a felnőttek és az idősebb korosztály is összemérte mesemondó tudását. Ezzel is igazolva Pácsonyi Imré­ nek a megyei hivatal kul­ turális bizottsága részéről a köszöntőben elmondott szavait, mely szerint: a

mese az egész életben elkísér bennünket. Török Károlyné M. Marianna, a rendezvény szervezője a Zala Megyei Közművelő­ dési Intézmény nevében örömét fejezte ki, hogy a két megyén kívül ismét

muravidéki mesemondók is jelentkeztek a versenyre. A közel 100 versenyző a magyar népmesetár gaz­ dag hagyományának majd mindegyikét felvonultatta: a klasszikus, illetve Bene­ dek Elek-i hagyományos mesétől a népi szürrealis­ ta, illetve legújabb kori, modern meséig. A legtöbb mesélő – bár sok esetben az izgalmat sem lehetett telje­ sen levetkezni – szemmel láthatóan jól érezte magát egy–egy mesehős szerepé­ ben. A már-már színpadi produkciónak számító 10– 12 perces „darabok” előadá­ sához stílszerű öltözéket is választottak maguknak. A fő hangsúly természetesen a tiszta és biztos szövegérté­ sen és a szép beszéden volt. A nyelvjárás – éppen a mu­ ravidékiek esetében – is jól

jött. Hiszen ahogy az egyik résztvevő elmondta: ilyen szép magánhangzókat csak az Őrségben és a Muravidék őrségi részén lehet még hallani. Némely esetben a produkció túl hosszúra, máskor, főleg a nagyobbak esetében, túl rövidre sikere­ dett: egyik sem nyerte meg a zsűri tetszését, amely végül korcsoportonként arany-, ezüst- és bronzhelyezé­ sekkel, néhány esetben 4. helyezéssel és különdíjjal jutalmazta a fellépők igye­ kezetét, a befektetett mun­ kát. Tanulságos volt a „meg­ lett” kategóriában az idősek autentikus előadásmódja, úgy, ahogy régen meséltek az öregek tollfosztáskor, tökmagköpesztésnél, ku­ koricafosztásnál vagy más csendes munkánál, a tévé és a rádió előtti időkben.

gépezetszerű képződmény volt, ennek kellett lennie.” A sok szempontból kérdésessé vált klónozást és az őssejt-kutatást, az emberélet kioltására irányuló (a lombikbébi-program „feleslege”) kísérletezést az „iszonyatos” Mengele-programhoz hasonlítja. Legalábbis addig a pontig kérdésessé válik, amíg nem legalizálódnak azok a titkos laboratóriumok, amik az ilyen kísérletezéseket végzik. „Valójában az embrionális őssejt-kutatás munkahipotézise és célja megalapozatlan, igaztalan” – mondja ki fenntartásainak igazi okát. Ilyen és ehhez hasonló okfejtéseket talá-

lunk a könyv számomra legizgalmasabb második és harmadik fejezetében is, melyben a tudomány és az istenhit egymást kiegészítő „tevékenységként” jelenik meg. Ez utóbbiban saját, kizárólag személyes véleményét tolmácsolja, miként írja: „ahogy bennem van”. Hogy igaz vagy tévúton jár-e, stílusosan a végső „ítéletre” bízza. A feltételekhez kötött, tudatosan és hátsó szándék nélkül vállalt gyógyító törekvés azonban számára és az olvasó számára is egyértelmű. -ce

A muravidéki kisiskolások Patyi Király Erzsébet vezetésével jól helytálltak: Herman Nika harmadik, Kósa Doris pedig negyedik helyezést ért el.

könyv-elő

Ke l l e rm aye r M i klós: Az élet. Kairosz Kiadó, Budapes t, 2010. A könyv ára: 11,40 euró. A szerző a sejtkutatásnak szentelte eddigi

6

életét, hogy kísérletet tegyen az általa „egyetlennek” mondott igazság, a hit és a tudomány újraegyesítésére. Ez a keresők és a „gyötrődő agnosztikusok” szerint lehetetlen vállalkozásnak tűnhet. Pedig a tudós meggyőződése, hogy ez nem lehetetlen vállalkozás! A professzor a Szentírás, József Attila, valamint az evolúcióelmélet atyja, Darwin mentén próbálja megfogalmazni nézeteit, melyek néha nagyon is konkrét következtetésekig vezetik el. Ilyen például az, hogy a nagy bajban leledző világot folyton-folyvást gyógyítani kell, ahogy arra Krisztus

urunk tanította a tanítványokat, s rajtuk keresztül az egész emberiséget. A három nagyobb fejezetre tagolt könyv első fejezetében a világhírű sejtkutató, tudós a sejtekről megszerzett eddigi ismereteink összefoglalását adja. „A progenitortól az édenkertig” című alfejezetben olvassuk: „Az első élő sejt tehát 3,5–4 milliárd évvel ezelőtt egyszer, valahogy létrejött. Azt nem tudjuk, hogy ez az első élő sejt milyen volt, mekkora volt, de azt tudjuk, hogy azóta a Földet a leszármazottaival folytonosan betöltő, ’programozott’, fizikai, kémiai, mechanikai

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .


Info

Šalovci Községi Tanács

tézet alapítási rendeleté­ nek elfogadását, a döntést a nagyobb társalapítók döntése után szeretnék meghozni. A következő napirendi pont alatt az igen alacsonynak számító temető-karbantartási díjak megemeléséről tárgyaltak és a különböző áremelési javaslatok között valahol az arany középút (egyes sír 18, kettes sír 22 euró éven­

te) mellett döntöttek. Ez valamivel már csökkenteni tudja az évi szinten ezen a tételen felgyülemlő 30 ezer eurós veszteséget. A tanács a helyi óvoda kérésére a vegyes tagozat maximális lehetséges gyermek-befo­ gadóképességét 17-ről 19 főre emelte, majd előszer­ ződés alapján elfogadta a Mozaik Egyesület ajánla­ tát az általa bérelt épület megvásárlásáról, illetve elutasította a műanyag szelektív gyűjtéséről szóló úgynevezett „sárgazacs­ kós” kísérleti projektet.

2012. március 19-ig kell dönteni. A javaslatokhoz azonban beleegyezését kell adnia a 28 községi tanács­ nak. A fejlesztési tanács az új összetétel szerint akár 16 tagú (4 a községek, 4 a gazdaság, 2 a civil szfé­ ra, 5 a területi fejlesztési partnerek, 1 a nemzetiség képviselője), akár 76 tagú (a 28 község polgármeste­ re, 28 gazdasági képviselő, 14 tag a civilszférából, 5 tag a területi fejlesztési partner képviselője, 1 nem­ zetiségi), illetve 21 tagú (8 községi képviselő, 8 tag

a gazdaságból, 4 a civil szférából, 1 a nemzeti­ ségtől) is lehet. A vitában kiéleződtek a vélemények, hiszen a polgármesterek az egyenletes képviseleti elvet hiányolták. Danilo Krapec, az RRA Mura igazgatója azonban kifejtette: ha a tagok a szakszolgálat által elkészített részletes anyag mellett nem tudnak dönte­ ni, nem tudja, a következő ülésig mivel egészítsék ki a javaslatokat. A döntés szerint az újbóli vitához rendkívüli ülést hívnak össze.

zében lehetett. Az impres�szionizmus nagyjai között számon tartott holland festő az észak-franciaországi Auvers-sur-Oise-ban hunyt el 1890. július 29-én, alig 37 évesen.

Temető-karbantartás 30 ezer mínusszal? A Šalovci Községi Tanács 9. rendes ülésén többek között a közüzemi ivóvíz-ellátási rendszer üzemeltetéséről, a temetőkarbantartási díjakról döntöttek, illetve módosították a helyi iskola alapításáról szóló rendeletet. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A formális napirendi pontok után a tanács a közüzemi ivóvíz-ellátási rendszer üzemeltetéséről

szóló rendeletet módosí­ totta első olvasatban, első­ sorban a hatályos törvényi rendelkezésekkel, illetve a terepen lévő helyzettel való összehangolás miatt. A tanács a következők­

ben a markovci fiókiskola ideiglenes bezárása miatt módosította a Šalovci ÁI alapításáról szóló rende­ letet, majd társalapítóként elnapolták a Muraszom­ bati Egészségház közin­

Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa

A tanácsnak akár 76 tagja is lehet Az RRA Mura Regionális Fejlesztési Ügynökség hétfőre hívta össze a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsának 41. ülését, melyen az állatmenhely kérdéskörét, a Szlovénia–Magyarország projektben való együttműködést és a 2012–2014-es kivitelezési program alapjait tárgyalták meg. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A jelenlévő polgármes­ terek és a többi résztvevő körében azonban a külön­

félék alatt szereplő téma váltotta ki a legélénkebb vitát. Hány tagja legyen a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsának a tör­ vénymódosítások és az

SVRL javaslatai, valamint az RRA Mura szakszolgá­ lata által előkészített anyag figyelembe vétele után? A fejlesztési tanács új össze­ tételéről és ügyrendjéről

hétfőn nyilvánosságra hozott, legfrissebb felméréséből. A közvélemény-kutató cég korábban kizárólag Mitt Romney volt massa­ chusettsi kormányzóval kapcsolatban mutatta ki a győzelem esélyét, aki most 41:43 arányban kikapna az elnöktől.

Puma ennek ellenére is felkészül az ellenszélre, hiszen a közgazdászok jövőre

ehetnek ketchupos étket a tanulók, és az sem lehet más, mint a – francia eredetű – sült krumpli. Az új előírás szerint az iskoláknak biztosítaniuk kell diákjaik minden étkezéséhez a tejterméket és a kenyeret.

lényegesen alacsonyabb gazdasági növekedéssel számolnak.

Amszterdam – Véletlenül halt meg Van Gogh: egy új életrajzi könyv szerint könnyen lehetséges, hogy Vincent Van Gogh a közhittel ellentétben nem követett el öngyilkosságot, hanem egy véletlenül elsült fegyvernek vált áldozatává: a gyilkos eszköz két, általa is ismert fiatal egyikének a ke-

hétről hétre Ljubljana – A szlovén vállalatok a legeladósodottabbak közé tartoznak az Európai Unióban. A Szlovén Bank adatai szerint 2010 év végén csak a görög vállalatok voltak jobban eladósodva, míg a spanyol és ír vállalatok adósságai nagyságrendben összehasonlíthatók a szlovénokéval. USA – Már van jelölt, aki legyőzné Obamát: Herman Cain georgiai üzletember, a republikánus elnökaspiránsi mezőny egyetlen fekete indulója 43:41 arányban legyőzné Barack Obamát, ha most tartanák az amerikai elnökválasztást – derült ki a Rasmussen Reports

Berlin – A német Puma, sportfelszerelést és sportruházati cikket gyártó vállalat mind a tizenkét fontos piacán növelte forgalmát. A cég működési területe meglehetősen ellenálló a válságokkal szemben, az ágazat ugyanis a piacvezető Nike és Adidas vállalatokkal együtt lényegesen kisebb visszaesést szenvedett el más ágazatokhoz, például az autóiparhoz képest. A

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .

Párizs – Kitiltották a ketchupot a francia általános iskolákból, pontosabban szigorúan korlátozták használatát, hogy a nebulók ne szokjanak el a hagyományos francia konyha ízeitől. Ezentúl hetente csak egyszer

Los Angeles – Hatvanhárom ország nevezte be filmjét a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjáért folyó versengésbe – jelentette be az Amerikai Filmakadémia. A Filmakadémia szakbizottsága január 24-ig szűkíti le a hosszú listát arra az öt filmre, amelyek Oscarjelölést kapnak. Az idegen nyelvű film kategóriába minden ország egy filmet nevezhet. A Filmakadémia díjainak átadására 2012. február 26-án kerül sor Hollywoodban.

7


Info a mai napon... Otóber 20-án történt 1554 Zólyom városában megszületett Balassi Bálint, a magyar reneszánsz költészet kiemelkedő alakja. 1740 III. Károly magyar király halála után Mária Terézia lépett a trónra, megkezdődött az osztrák örökösödési háború. 1875 Magyarország miniszterelnökévé nevezték ki Tisza Kálmánt, miután a kormánypárt tagja lett. 1883 Megszületett Lugosi Béla, magyar származású amerikai filmszínész (Drakula). 1884 Budapesten meghalt id. Bókai János, a hazai gyermekgyógyászat megalapítója. 1887 Megalapították a Fővárosi Múzeumot. 1900 Átadták a pesti Duna-parti villamosvonalat. 1949 Norman Joseph Woodland és Bernard Silver szabadalmaztatta a vonalkód elődjét, mely koncentrikus körökből állt. 1953 Megszületett Katona Klári énekesnő. 2009 Meghalt Dargay Attila magyar rajzfilmrendező, képregényrajzoló (Vuk, Szaffi, Pom-pom).

visszapillantó

2001. október 18-án, 41. szám

Elkészül végre? Szép, ami érdek nél­ kül is az, hangzik a régi esztétika egyik alaptétele. Vagy a másik: a műalko­ tás legyen szép és igaz. Az épület uralja a teret, szemet szúr sárkányos, táltosos, mitikus, figuratív tornyaival. Uralja a sze­ met, s vele a képzeletet is. Ez azonban így kevés. Mert magában „törékeny” anyagból készült, téglá­ ból, fából, kőimitációból. És nem szólal meg. Nem „lakható be”, míg csak el nem készül. Mit is akar­ tunk benne? Színházat? Talán mozitermet, esetleg kongresszusi központot? (Mondják, ez a legjövedel­ mezőbb manapság.) A szlovén Kulturális Minisztérium illetékese múlt heti látogatásakor megjegyezte: meg kell nyitni mindenáron, de előbb az országnak is tud­ nia kell, hogy miből lesz

fenntartható, ha részben is csupán. Mert ahogy önellátó színház sincs a mai világban, úgy önellátó művelődési házat is nehéz elképzelni. Így utólag meg még nehezebb. Amikor ugyanis hos�­ szabb huzavona után 1995 tavaszán tiszta víz került a pohárba, s a község úgy döntött, hogy a művelődé­ si ház építését nem lehet tovább halogatni, a javí­ tott, „kicsinyített” változat mellett döntöttek. Ez azt jelentette, hogy a „kőszín­ házi” változatot egészítette volna ki az akkor még álló zsidó iskola. Ez utóbbi lett volna az, amely az épület funkcionalitását is biztosította volna. Ma már nehéz lesz az épületet bármi másra felhasználni, mint amit fő rendeltetésé­ nek szántak az illetékesek, színházi produkciókra, folklórfesztiválok, tánc­

csoportok találkozója, a fiatalok számára előadá­ sok, koncertek és más tömeges rendezvények, esetleg nagyobb szabású kongresszusok, konferen­ ciák lebonyolítására. Egy

azonban már bizonyos: az állam(ok) az épület felépí­ tése után sem vonhatják ki magukat a ház fenntartásá­ nak támogatásából. A prí­ met pedig a továbbiakban is a községnek kell vinnie.

adományokból fenntartott havi elektronikus hírlevél tartotta életben a magyar szervezetek közötti kap­ csolatot, ez azonban 2005 decembere óta szünetel. A kolónia igényének, hajlan­ dóságának és áldozatválla­ lásának, ugyanakkor az ala­

nai Magyar Hírlap” néven, amely az argentínai ma­ gyarok független folyóirata magyar és spanyol nyelven. Magyarul ír a felnőtteknek és gyerekeknek, és spanyol nyelven a hozzájuk kötődő magyarul nem tudó élet­ társakhoz és barátokhoz. Figyelme nem csak a na­ gyobb, argentínai és brazil, hanem a szomszédos orszá­ gok magyar közösségeire is irányul. Kiadója és szer­ kesztője Haynalné Kesserű Zsuzsanna, rovatvezetője Sebessné Bonczos Zsuzsa. A

pító védnökök és támogatók anyagi hozzájárulásának köszönhetően a megszűnt havilapot átszervezték és 2005 márciusától új szer­ kesztésben jelentetik meg Buenos Airesben „Argentí-

kiadvány az interneten is ol­ vasható, elérhetősége: www. argentinaimagyarhirlap. blogspot.com. Egy év alatt tíz alkalommal jelent meg, éves előfizetéssel megren­ delhető bárhonnan a nagy­

világból. Az újság magyar nyelvű korpuszának tízol­ dalnyi tartalmából: olvasók levelei és útleírásai, sport­ rovat, magyarországi hírek, megemlékezések a nemzeti ünnepek alkalmából, ver­ sek, Brazíliai Híradó rovat – a S~ ao Paulóban zajló bra­ zíliai magyar élet króniká­ ja, dél-amerikai társadalmi és személyes vonatkozású hírek, események. A négy­ oldalas ifjúsági melléklet neve: „HuFi”, melynek szá­ mait összegyűjtve könyvecs­ két kaphatnak a fiatalok a cserkészélet, a versek, a néprajz és néptánc gyöngy­ szemeiből. A négyoldalas spanyol nyelvű „Secciónen Castellano” mellékletben magyar vonatkozású hí­ rekről, eseményekről, ki­ állításokról, koncertekről olvashatunk, majd hirdeté­ sekkel, konyhai recepttel és eseménynaptárral zárul a kiadvány.

magyar sajtó a nagyvilágban

Argentínai Magyar Hírlap – a dél-amerikai magyarok újságja Csortán Tünde

Tőlünk közel 14.000 kilométerre, Dél-Ameriká­ ban, a tizenkét dél-amerikai országban 180–200.000 főre becsülik a magyarok lélek­ számát. Hozzávetőlegesen 100.000 magyar él Brazíliá­ ban, 40.000 Argentínában, a többiek szétszóródva: Venezuelában, Uruguay­ ban, Chilében, Peruban, Pa­r aguayban, Kolumbi­ ában és Bolíviában, ahol a magyarok néhány száz fős csoportokban élnek. Brazíliában S~ ao Paolóban, Argentínában pedig Bue­ nos Airesben és környékén jegyezhető fel a legszínvo­

8

nalasabb magyar közösségi élet, amely tudományos és kulturális tevékenység formájában nyilvánul meg. Ebben a közegben születik meg Buenos Ariesben a kontinentális jelentőségű magyar nyelvű „Dél-amerikai Magyar Hírlap” című havilap Czanyó Adorján szerkesztésében és kiadá­ sában, amely az argentínai és a brazíliai magyarság egyetlen színvonalas kiad­ ványa volt. Utolsó száma 2004 januárjában jelent meg, huszonhét év után a szerkesztő betegsége miatt a lap megszűnt. Ebben az időszakban a 2000 óta léte­ ző „HungArgenNews” című,

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .


Info

A Környezeti és Területi Minisztérium Területi Igazgatósága és a Gazdasági Minisztérium Energiaigazgatósága a jelen

NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTELLEL értesíti a nyilvánosságot a DV 2 × 400 kV Cirkovce–Pince távvezeték kiépítéséről szóló állami területrendezési terv módosított megoldásairól tartandó második nyilvános tájékoztatóról I. A Környezeti és Területi Minisztérium Területi Igazgatósága és a Gazdasági Minisztérium Energiaigazgatósága a DV 2 × 400 kV Cirkovce–Pince távvezeték kiépítéséről szóló állami területrendezési terv módosított megoldásairól tartandó tájékoztató idejében tett megjegyzésekhez és javaslatokhoz fűzött állásfoglalások előkészítésének eljárásában értesíti a nyilvánosságot, hogy a tervezett távvezeték megoldása Lendva Községben módosult. A módosítások a következő grafikus ábrázolásokon vannak bemutatva: – Az ÁTT területe optimalizálásának bemutatása a nyilvános tájékoztató után (M 1:50 000) és – Térrendezési megoldás az infrastruktúrával való keresztezések bemutatásával (M 1:5 000), amelyet LN-37/03 szám alatt 2011 októberében a ZEU d. o. o., Murska Sobota készített el (a folytatásban grafikus dokumentáció). A módosításokat az állami területrendezési terv javaslatának előkészítése során figyelembe veszik.

II. A Környezeti és Területi Minisztérium és a Gazdasági Minisztérium nyilvános tájékoztatót szervez a módosításokról, amely 2011. 11. 8-án lesz 17.00 órai kezdettel Lendva Község nagytermében, Lendva, Fő utca 20. III. Az első pontban említett grafikus dokumentáció 2011. 10. 27-től 2011. 11. 14-ig megtekinthető – a Környezeti és Területi Minisztérium Területi Igazgatóságán, Ljubljana, Dunajska cesta 21., – Lendva Község helyiségeiben, Lendva, Fő utca 20., és – Velika Polana Község helyiségeiben, Velika Polana 111., Velika Polana. Az első pontban említett grafikus dokumentációba az előző bekezdésben meghatározott időszak alatt digitális formában is betekintés nyerhető a Környezeti és Területi Minisztérium és a Gazdasági Minisztérium honlapjain.

dr. Mitja PAVLIHA, A TERÜLETI IGAZGATÓSÁG VEZÉRIGAZGATÓJA

mag. Janez KOPAČ, AZ ENERGIAIGAZGATÓSÁG VEZÉRIGAZGATÓJA

étel, erő, egészség

MURASZOMBATI EGÉSZSÉGVÉDELMI INTÉZET

prim. mag. Branislava Belović, dr. med.

Tökmag – egészséges és finom A tökmag gazdag telí­ tetlen zsiradékokban, vi­ taminokban és ásványi anyagokban. Cink, magné­ zium, vas található benne. Ugyanakkor tartalmaz ami­

nosavakat, alanint, glicint és glutamint. Az említett elemek kedvezően hatnak a prosztatára. A tökmag tartalmaz omega 3 zsírsa­ vakat is, amelyek fontos

szerepet játszanak az egész szervezetben, ezért nagyon ajánlatos, hogy a tökmagot bevonjuk a napi táplálko­ zásba. Felhasználási mód­ ja sokrétű. Az őrölt vagy

finomra vagdalt tökmagot elkeverjük ecettel, kevés vízzel, sóval, borssal, egy kiskanál mustárral, aprított petrezselyemmel – és egy fi­ nom salátaöntetet kapunk, amelyet felhasználhatunk árpagyöngy- vagy tésztasa­ látákhoz. Az őrölt tökmagot elkészíthetjük mint egy

kukoricakalács töltelékét, vagy belekeverhetjük a pis­ kótatésztába. A tökmaggal meghinthetjük a külön­ böző salátákat, a párolt zöldséget és a burgonya­ pürét. Azonban ügyeljünk az elfogyasztandó tökmag mennyiségére is, ugyanis sok kalóriát tartalmaz.

Tészta tökmaggal

Tökmagos galuska

• 40 dkg tészta • 2 kanál tökmag • 1 kanál fehérolaj • 1 kanál tökmagolaj • 5 dkg parmezán • 4 kanál aprított petrezselyem • 4 gerezd fokhagyma

• 14 dkg liszt • 20 dkg búzagríz • 1,5 dl tej • 0,5 dl ásványvíz • 2 kanál durvára vagdalt tökmag • 1 csapott kávéskanál sütőpor • Só

A tésztát kifőzzük és leszűrjük. A többi hozzávalót elektromos keverőben elkeverjük. Leöntjük vele a tésztát és tálaljuk. Jó tanács: próbáljuk ki az öntetet teljes értékű tésztafélével kombinálva is.

Elkeverjük a lisztet, a sütőport és a grízt. Hozzáadjuk a tejet, az ásványvizet, kevés sót és a tökmagot. Jól elkeverjük és egy órát pihentetjük. Kanállal kis galuskákat formázunk, amelyeket utána sós, forró vízben kifőzünk.

" N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .

" 9


Info október 21. péntek Szlovén Tévé 6:20 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 ŠOA: A hallgatás súlya – dok. film, 13:00 Hírek, 13:30 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Fekete-fehér idők, 16:05 Szlovén villanások, 16:30 Babilon.tv, 17:00 Hírek, 17:25 Különleges kínálat, 17:55 Kertészkedők, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 20:00 Egészségünkre!, 22:00 Visszhangok, 23:00 Éjféli klub, 0:10 Gandzsa – am. sorozat, 1:05 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:50 Jó reggelt, ism., 13:35 Videó-fal, 14:25 A hírnök, Európai magazin, ism., 15:25 A nyolcadik nap, Firma. tv, ism., 16:30 Hidak, ism., 17:00 Mozogj velünk!, 17:30 Circom regional, 18:25 Fekete-fehér idők, 18:40 Érdekel a könyv, 19:05 Videó-fal, 20:00 A szent tűz – izraeli dok. műsor, 20:55 Hirdetők – am. sorozat, 21:45 Katyn 21:45 Katyn – lengyel film, 23:40 Romantikus erőszak – magyar dok. műsor, ism., 0:55 Videó-fal.

Magyar Tévé 5:55-9:00 Nap-kelte, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Tcha Limberger, 13:25 Esély, 13:55 Kő, papír, olló – 1014, 14:25 Natúra, 14:55 Angyali érintés – am. sorozat, 15:45 Sólyom és galamb – olasz sorozat, 16:40 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Észak és Dél – am. sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Poén Péntek, 21:10 Mindenből egy van, 22:10 Az Este, 22:45 Családom és egyéb emberfajták – am. sorozat, 23:10 A hivatal – angol sorozat, 23:45 Ghymes, 0:40 Ismétlések.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Asztro Show, 13:30 Fél kettő, 14:15 A szív útjai – török sorozat, 15:15 Második esély – am. sorozat, 16:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 Való Világ, 22:10 Öld meg Rómeót! – am. film, 0:30 Reflektor, 0:45 Törzsutas, 2:15 Autómánia.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:45 Fedőneve: Jane Doe – Váratlan eltűnés – am. film, 13:30 EZO.TV, 14:30 Psych – am. sorozat, 15:30 Második élet – am. sorozat, 17:25 Update konyha, 17:30 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 ÖsszeEsküvők, 1:35 Utolsó csapás 20:35 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:15 Aktív, 21:50 ÖsszeEsküvők – valóságshow, 23:25 Aktív Extra, 23:30 Esküdj!, 0:00 Tények este, 0:35 EZO.TV, 1:35 Utolsó csapás – am. film.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 14:15 Törvény által védve – magyar sorozat, 14:45 Pannonia 3 keréken – magyar sorozat, 15:15 Nyelvőrző, 15:45 Arcélek, 16:15 Ízőrzők: Békésszentandrás, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 MacGyver – am. sorozat, 20:30 Végjáték – kanadai sorozat, 21:15 Hírek, 21:30 San Franciscó-i zsaru – am. film, 23:20 Dunasport, 23:25 Egy házasság első napja – magyar film, 0:25 Megalopolis – olasz sorozat.

október 22. szombat Szlovén Tévé 6:10 Visszhangok, 7:00 Gyerekműsor, 10:40 Éjféli klub, ism., 11:55 A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:25 Zenés emlékek Boris Kopitarral, ism., 14:25 Trükkök – lengyel film, 16:05 Állatokról, emberekről, 16:20 A kertben, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat délután, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Rex felügyelő – osztrák film, 20:00 Rex felügyelő 21:30 Poros ország? – dok. sorozat, 22:00 Hírek, 22:40 Az anarchia fiai – am. sorozat, 23:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:50 Az időn át, 8:00 Szlovénia nézetei, ism., 9:35 Sölden: Óriás műlesiklás, nők, 1. futam, 11:00 Ünnepség az utolsó jugoszláv katona távozásának évfordulója alkalmából, 12:00 Különleges kínálat, ism., 12:35 Sölden: Óriás műlesiklás, nők, 2. futam, 13:45 Érdekel a könyv, Mozogj velünk!, ism., 14:40 Sportmagazin, 15:10 Svédország – Szlovénia, kézilabda-mérkőzés, nők, 16:35 Laurenti felügyelő: A halál hosszú árnyékai – német film, 18:00 Óriás műlesiklás, ism., 18:50 A londoni körhinta, 19:20 Sport-kihívás, 20:00 Nova Gorica: Gorica – Domžale, labdarúgó-mérkőzés, 22:00 Idegenforgalmi műsor, 22:25 Videó-fal, 23:10 33/45, zenés szombat éjszaka, 0:50 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:45–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Zöld tea, 12:35 HungarIQ, 13:05 Erdőjárók, 13:35 Valaki – portréfilm, 14:05 Szekszárdi mise, 15:05 Liszt 200, 15:55 A fantasztikus labirintus – angol film, 17:40 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:15 A Cég – A CIA regénye – am. sorozat, 21:50 Liszt 200, 23:50 Sporthírek, 0:00 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 8:20 Kölyökklub, 10:30 Asztro Show, 11:25 Házon kívül – magazin, 12:00 Hírek, 12:10 Autómánia, 12:50 Jéglovagok – am. sorozat, 13:55 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 14:25 Sue Thomas – FBI – am. sorozat, 15:30 Döglött akták – am. sorozat, 23:45 Szégyenfolt 16:30 Poseidon – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 X-Faktor, 22:30 ValóVilág, 23:45 Szégyenfolt – am. film, 1:45 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 11:35 Babavilág, 12:05 9 hónap – magazin, 12:35 Tűsarok, 13:05 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:10 Autóguru, 14:40 Gyilkos számok – am. sorozat, 15:35 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:30 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:00 Magellán, 19:35 Lara Croft: Tomb Raider – am. film, 21:35 Jackie Chan: A szépfiú – am. film, 23:35 A sárkány – Bruce Lee élete – am. film, 1:45 EZO.TV, 2:45 Kalandjárat.

Duna Tévé 7:05 Gyerekeknek, 12:00 Híradó, 12:15 Lyukasóra, 12:50 Magyar történelmi arcképcsarnok – magyar sorozat, 13:55 Hogy volt!?, 15:00 A forradalom előestéje, 16:15 Colorado földjén, 18:00 Híradó, 18:35 Pannonia 3 keréken – dok. sorozat, 19:00 Carlo Goldoni: A hazug, 21:15 Holt költő szerelme – magyar film, 21:30 A nap birodalma – am. film, 0:00 Dunasport, 1:25 Békesség, és minden jót! – magyar film, 2:30 Ismétlések.

október 23. vasárnap

október 24. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:50 Hallgassunk a csöndre, 11:20 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:20 Egészségünkre!, 15:10 Első és második, 15:30 Alpok–Duna–Adria, 16:00 A nagy tektonikus árok – angol dok. sorozat, 17:00 Hírek, 17:15 A fehér bolygó – kanadai film, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 A küldetés: Eurovízió, 22:00 Családi történetek, 22:55 Hírek, 23:25 Ars 360, 23:35 A zsaru – francia sorozat, 1:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:15 Az időn át, 8:25 Glóbusz, ism., 8:55 Fúvószenekarok 31. versenye, 9:35 Sölden: Óriás műlesiklás, férfiak, 1. futam, 10:45 Klára – svéd film, 12:05 Az egyetem, 12:35 Sölden: Óriás műlesiklás, férfiak, 2. futam, 13:30 Szeretem a futballt, 13:55 Sport-bolygó, 14:35 Turbulencia, 15:20 Tours: Tours VB – ACH Volley Ljubljana, röplabda-mérkőzés, 16:50 Ljubljana: Szlovénia – Ausztria, kézilabda-mérkőzés, nők, 18:30 Sölden: Óriás műlesiklás, ism., 19:50 Lottó, 20:00 A Borštnik-gyűrű átadása, 21:15 A Borštnik-gyűrűs díjazott portréja, 21:35 Koper: Cimos Koper – Hamburg, kézilabda-mérkőzés, 23:00 A műtárgyak élete – dok. műsor, 23:30 Az árulás – am. dok. műsor, 0:50 Kisfilmek.

Magyar Tévé 6:55 Ma reggel, 9:05 Ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth térről, 9:25 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:05 Szellem a palackból..., 12:35 Anno, 13:00 Szökés a nagy árvíz idején – magyar film, 13:30 Budakeszi srácok – magyar film, 13:30 Budakeszi srácok 15:50 Telesport, 18:05 Az én forradalmam, 18:50 A miniszterelnök ünnepi beszéde a forradalom és szabadságharc emléknapján, 19:30 Híradó este, 20:15 Mindszenty – Szeretlek, Faust – magyar film, 21:30 A walesi bárdok, 22:25 A lét elviselhetetlen könnyűsége – am. film, 1:15 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:05 Trendmánia, 10:35 Törzsutas, 11:40 Hogyan fogjunk gazdag feleséget? – am. film, 13:35 Hárman párban – am. film, 15:50 Willow – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 ValóVilág, 22:00 Heti hetes, 23:15 Puskás Hungary – magyar film, 1:45 Asszonymaffia – am. film.

TV2 6:45 TV2-matiné, 11:35 Stahl konyhája, 12:05 A kutya rúgja meg: Európa-bajnokság – am. film, 13:40 Egy bolond százat csinál – magyar film, 15:30 I.Q. – A szerelem relatív – am. film, 17:25 ÖsszeEsküvők, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Spiderwick krónikák – am. film, 21:55 A Da Vinci-kód – am. film, 0:55 Eszter hagyatéka – magyar film, 2:30 Napló.

Duna Tévé 6:20 Gyerekeknek, 12:00 Híradó, 12:15 Élő népzene, 12:45 Hazajáró, 13:20 Rosszcsont kalandjai – am. sorozat, 14:15 Csellengők, 14:45 Törvény által védve – magazinműsor, 15:15 Utókor – dok. sorozat, 15:45 Múltidéző, 16:20 Ünnepi stúdió, 18:00 Híradó, 22:30 Megsebzett ünnep 18:30 Heti Hírmondó, 19:00 Önök kérték!, 20:00 56 csepp vér – magyar musical, 21:30 Klubszoba, 22:30 Megsebzett ünnep – magyar film, 23:10 Dunasport, 23:25 Élet a Marson – angol sorozat, 0:20 Luther – angol sorozat, 1:25 Ismétlések.

6:20 Villanás, 6:35 A hét tükre, ism., 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:10 Gyerekműsor, 12:05 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Alpok–Duna–Adria, ism., 14:00 Idegenforgalmi műsor, A lélek horizontja, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:40 Első és második, ism., 16:00 Családi történetek, ism., 17:00 Hírek, 17:30 Lelki villanás, 17:45 Kilátás a…, 18:00 Kertészkedők, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 A Hét, 21:00 Studio City, 22:00 Visszhangok, 23:00 A játék művészete, 23:30 Zenés est, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 11:20 Jó reggelt, 14 : 10 V i d e ó - f a l , 15:00 A szent tűz – izraeli dok. műsor, ism., 15:55 Szombat délután, ism., 17:05 22:50 Sivatagi szentek A családom – angol sorozat, 17:35 Feketefehér idők, 17:50 Jó napot, Koroška!, ism., 18:20 Firma.tv, 19:00 Aritmia, 19:50 A 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:00 Jótékonysági koncert, 21:30 Zenés műsor, 22:50 Sivatagi szentek – am. film, 0:15 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 14:00 Társbérletben a tárgyakkal, 14:30 Budapest természeti értékei, 15:00 Angyali érintés – am. sorozat, 15:50 Sólyom és galamb – olasz sorozat, 16:45 MM – Egészségügyi magazin, 17:35 Észak és Dél – am. sorozat 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Kékfény, 21:10 Hacktion – magyar sorozat, 22:05 Az Este, 22:40 Átok – magyar film, 23:10 Aranymetszés, 0:05 HungarIQ, 0:40 Ismétlések.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Asztro Show, 13:30 Fél kettő, 14:15 A szív útjai – török sorozat, 15:15 Második esély – am. sorozat, 16:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 ValóVilág, 22:10 Showder klub, 23:15 Minden, amit mindig is tudni akartál a pókerről, 23:55 Reflektor, 0:10 Totál szívás – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:45 Utazás a Föld középpontja felé – am. film, 13:30 EZO.TV, 14:30 Eva Luna – am. sorozat, 15:30 Rex felügyelő – német sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények , 19 : 2 0 ÖsszeEsküvők, 20:35 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:15 1:30 Fűre tépni szabad Aktív, 21:50 NCIS – am. sorozat, 22:50 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:45 Aktív Extra, 23:50 Esküdj! – show, 0:20 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:30 Fűre tépni szabad – am. film, 3:00 Magellán.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:15 Híradó, 14:45 Csellengők, 15:15 Klubszoba, 16:15 A tészta útja – angol sorozat, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 MacGyver – am. sorozat, 20:30 A férfi a legjobb orvosság – német sorozat, 21:15 Hírek, 21:30 A remény rabjai – am. film, 23:50 Sportaréna, 0:45 Dunasport, 1:00 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .


Info október 25. szerda

október 25. kedd Szlovén Tévé 6:20 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Első és második, A játék művészete, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Studio City, Babilon.tv, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Barangolások, 15:40 Érdekel a könyv, ŠOA: A hallgatás súlya – dok. film, ism., 17:00 Hírek, 17:30 Tudományos műsor, 23:30 Sanghaj zűrös évei 17:45 Állatokról, emberekről, 18:00 Kertészkedők, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Céltábla, 21:00 A jövő energiája, 22:00 Visszhangok, 23:00 Glóbusz, 23:30 Sanghaj zűrös évei – kínai dok. műsor, 0:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:20 Jó reggelt, ism., 12:45 Aritmia, ism., 13:30 Aranyfüst, ism., 14:05 Zenés emlékek Boris Kopitarral, ism., 15:00 Hallgassunk a csöndre, ism., 15:30 A szlovén vízkör, 15:55 Poros ország? – dok. sorozat, ism., 16:25 A kertben, ism., 16:50 Hidak: Barangolások, ism., 17:20 A hírnök, 17:55 Labdarúgómérkőzés, 20:00 Az Astro sorsolása, 20:05 City folk: Hága, 20:30 Pearsonéknál II. – am. sorozat, 21:00 Őrülten boldog – dán film, 22:40 Brane Rončel a színfalak mögött, 0:05 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 14:00 Álmok mai álmodói – tudós fiatalok, 14:30 Csavargások Afrikában dr. Livingstone ürügyén, 15:00 Angyali érintés – am. sorozat, 15:50 Sólyom és galamb – olasz sorozat, 16:50 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Észak és Dél – am. sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 A Kennedy család – kanadai sorozat, 21:00 DTK, 22:10 Az Este, 22:45 Tudorok – ír sorozat, 23:45 Barangolások öt kontinensen, 0:50 Ismétlések.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Asztro Show, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:15 A szív útjai – török sorozat, 15:15 Második esély – am. sorozat, 16:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 ValóVilág, 22:10 Házon kívül – magazin, 22:45 XXI. század, 23:25 Reflektor, 23:40 Fehér kezek – francia film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:40 A megbocsájtás útja – am. film, 13:30 EZO.TV, 14:30 Eva Luna – am. film, 15:30 Rex felügyelő – német sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 ÖsszeEsküvők, 20:35 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:15 Aktív, 22:00 John Rambo – am. film, 23:45 Aktív Extra, 23:50 Esküdj!, 0:20 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:30 Magyar szépség – magyar film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 14:15 Napok, évek, századok, 14:45 Határtalanul magyar, 15:15 Sportaréna, 16:15 Ízőrzők: Csákvár – magyar film, 16:45 Virágzó Magyarország – magyar sorozat, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 MacGyver – am. sorozat, 20:30 Mad Men – Reklámőrültek – am. sorozat, 21:15 Hírek, 21:30 Apa és fia – angol film, 23:15 Dunasport, 23:20 Az élet méltó befejezése – magyar sorozat, 2:05 Ismétlések.

Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 A jövő energiája, ism., 13:00 Hírek, 13:30 A Hét, ism., 14:20 Lelki villanás, 14:35 Fekete-fehér idők, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Tudományos műsor, Állatokról, emberekről, ism., 16:15 Glóbusz, ism., 17:00 Hírek, 17:30 Turbulencia, 18:00 Kertészkedők, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Szerelem és féltékenység – finn film, 21:40 Kisfilm, 22:00 Visszhangok, 23:00 Helyes ötlet! 23:30 Turbulencia, ism., 0:00 Végzetes baleset – am. sorozat, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:55 Jó reggelt, ism., 13:40 Videó-fal, 14:30 A nagy tektonikus árok – angol dok. sorozat, ism., 15:20 A Borštnik-gyűrű átadása, ism., 17:00 City folk, ism., 17:30 Hidak, ism., 18.00 A jövő energiája, ism., 18:55 Videó-fal, 19:50 Lottó, 20:00 A londoni körhinta, 20:25 Ljubljana: ACH Volley Ljubljana – Budvanska Rivijera, röplabda-mérkőzés, 22:30 A ljubljanai maraton – riport, 22:45 Aranyfüst, 23:15 Jazz, 23:55 Videó-fal.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 14:00 Tudástár 2011, 14:30 Válogatás az Országos Természetfilm-fesztivál filmjeiből, 15:00 Angyali érintés – am. sorozat, 15:45 Sólyom és galamb – olasz sorozat, 16:45 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Észak és Dél 23:05 A Bang– am. sorozat, 18:30 Maradj Jensen-ügy talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Párizsi helyszínelők – francia sorozat, 21:05 On the spot, 22:00 Az Este, 22:35 KorTárs, 23:05 A Bang-Jensen-ügy – magyar film, 0:00 Szellem a palackból..., 0:35 Ismétlések.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Asztro Show, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:15 A szív útjai – török sorozat, 15:15 Második esély – am. sorozat, 16:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 ValóVilág, 23:35 Vámpírnaplók – am. sorozat, 23:40 Reflektor, 23:55 Fehér kezek – francia film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:35 A napisten piramisa – francia film, 13:30 EZO.TV, 14:30 Eva Luna – am. sorozat, 15:30 Rex felügyelő – német sorozat, 16:30 Második élet, 17:25 Update konyha, 17:30 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 ÖsszeEsküvők, 20:35 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:15 Aktív, 21:50 Dr. House – am. sorozat, 22:50 Született feleségek – am. sorozat, 23:45 Aktív Extra, 23:50 Esküdj!, 0:20 Tények este, 0:55 EZO.TV, 2:55 Ismétlések.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 14:15 Utókor, 14:45 Heuréka! Megtaláltam!, 15:15 Önök kérték!, 16:15 Floyd Olaszországban – angol sorozat, 16:45 Virágzó Magyarország, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 21:30 Gosford park Térkép, 19:30 MacGyver – am. sorozat, 20:30 Kis Dorrit – angol sorozat, 21:20 Híradó, 21:30 Gosford park – am. film, 23:45 Dunasport, 23:50 Budapest–Bamako 2010 – magyar dok. Film, 0:45 Wagner: Tannhauser, 1:05 Ismétlések.

október 26. csütörtök Szlovén Tévé 6:20 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:10 A szlovén vízkör, 12:35 Tudományos műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, ism., 14:25 A műtárgyak élete – dok. műsor, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Határtalan, 15:45 Turbulencia, 16:15 Helyes 14:25 A műtárgyak élete ötlet! 17:00 Hírek, 17:30 Babilon.tv, ism., 18:00 Kertészkedők, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Hullámok közt, 22:00 Visszhangok, 23:00 A nyolcadik nap, 23:30 Ami szent és a világ, 0:20 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terepjáró, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .

Október 20-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 10:30 Jó reggelt, 13:15 Videó-fal, 14:05 Küldetés: Eurovízió, ism., 16:00 A fúvószenekarok 31. versenye, ism., 16:35 Hidak: Határtalan, ism., 17:05 Dr. Martin – angol sorozat, 17:50 Európai magazin, 18:25 Az egyetem, 19:50 A lóhere, 20:00 Rövid megálló Svájcban – angol film, 21:30 Az orvosnő naplója – német sorozat, 22:20 George Gently – angol sorozat, 23:55 Videó-fal.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 13:30 Alpok–Duna–Adria, 14:00 TED – műszaki műsor, 14:30 Természetfilmesek és egyéb állatfajták, 15:00 Angyali érintés – am. sorozat, 15:45 Sólyom és galamb – olasz sorozat, 16:45 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Észak és Dél – am. sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Nők – am. film, 22:10 Az Este, 22:45 Valaki – portréfilm, 23:15 Múlt-kor, 23:45 Angi jelenti – Bunkerek, 0:15 Zöld tea, 0:50 Ismétlések.

Súlypont: stúdióbeszélgetés Martin Dolamič Konrad lendvai plébános úrral és Primusa Kancsal Mária hitoktatóval (ismétlés: csütörtökön 16.00-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Október 21-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Asztro Show, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:15 A szív útjai – török sorozat, 15:15 Második esély – am. sorozat, 16:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 ValóVilág, 22:10 Dr. Csont – am. sorozat, 0:30 Reflektor, 0:40 Infománia.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:50 A préri gyermekei – am. film, 13:30 EZO.TV, 14:30 Eva Luna – am. sorozat, 15:30 Rex felügyelő – német sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 ÖsszeEsküvők, 21:50 Apádra ütök 20:35 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:15 Aktív, 21:50 Apádra ütök – am. film, 23:55 Aktív Extra, 0:00 Esküdj!, 0:30 Tények este, 1:05 EZO.TV, 1:40 Elsőszámú ellenségem – am. sorozat.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 14:15 Egészség+, 14:45 Az állatok nyelve – német sorozat, 15:15 Munka-Társ, 15:45 Lélek Boulevard – magyar sorozat, 16:15 Floyd Olaszországban – angol sorozat, 16:45 Virágzó Magyarország, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 MacGyver – am. sorozat, 20:30 Angyalbőrben – magyar sorozat, 21:25 Híradó, 21:30 Végítélet – magyar film, 22:40 Dunasport, 22:45 Hamis vádak árnyékában – magyar dok. film, 23:50 A titokzatos Dante – olasz film, 0:50 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Hidak: benne ismét jelentkezik történelmi rovatunk, témája a kalandozások kora (ismétlés: pénteken 16.25-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Október 25-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Barangolások: Nyárádszereda, 2. rész (a Duna Televízió produkciója) (ismétlés: kedden 16.50-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Október 26-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne ismét jelentkezik mezőgazdasági rovatunk, témája az erdők (ismétlés: szerdán 17.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Október 27-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Határtalan: a szombathelyi, a vajdasági és a lendvai tévéstúdió közös műsora (ismétlés: csütörtökön 16.35-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info gyertyafény Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete

2011. október 19-e és 26-a között Lendvai Plébánia

A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2011. október 18-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Tehergépkocsi-szerelő Petty Transport d.o.o., Gornja Bistrica 116 C., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, horvát és szerb nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2011. október 24.) Tehergépkocsi-vezető nemzetközi forgalomban Petty Transport d.o.o., Gornja Bistrica 116 C., Črenšovci (5 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, angol, horvát és német alap nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2011. december 1.) Tehergépkocsi-vezető Petty Transport d.o.o., Gornja Bistrica 116 C., Črenšovci (2 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, angol, horvát és német alap nyelvtudás, bruttó havi bér: 750 euró, jelentkezési határidő: 2011. december 12.) Biztosítási ügynök Lendva területén Prima zavarovalna družba d.o.o, Partizanska ulica 19., Ljubljana (1 munkahely, meghatározatlan idő, jelentkezési határidő: 2011. október 30.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon.

Október 20-án, csütörtökön 19.00 órakor a plébános Lendvahegyen a tanácstagokkal fogja imádkozni a rózsafüzért, majd megtartja első találkozóját velük. Október 21-én, pénteken 9.45-kor szentmise az Idősek Otthonában. Október 21-én, pénteken 19.00 órakor a plébános Felsőlakosban a kápolnában imádkozza a rózsafüzért. Különös szeretettel várja az Élő Rózsafüzér Társulat tagjait és a gyermekeket. Az imaóra után találkozó a tanácstagokkal. Október 23-án missziós vasárnap. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Petesházán és Gyertyánosban 11.00 órakor. Már szombaton este szentmise Pincén 16.00 és Völgyifaluban 17.00 órakor, valamint Lendván a családok szentmiséje 18.00 órakor. Október 24-én, hétfőn 18.00 órakor a plébános Csentében a kápolnában imádkozza a rózsafüzért. Különös szeretettel várja az Élő Rózsafüzér Társulat tagjait és a gyermekeket. Az imaóra után találkozó tanácstagokkal. Október 25-én, kedden 19.00 órakor a plébános Hosszúfaluban a temetői kápolnában imádkozza a rózsafüzért. Különös szeretettel várja az Élő Rózsafüzér Társulat tagjait és a gyermekeket. Az imaóra után találkozó tanácstagokkal.

KÉZMŰVESEK FIGYELMÉBE! A lendvai székhelyű Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a lendvai Turizmus Kft. minden kedves kézműves szíves figyelmébe ajánl egy kedvező lehetőséget:

KATALIN-NAPI VÁSÁR LENDVÁN a Fő utcán és a templomtéren 2011. november 25-én, pénteken 8–17 óráig. Helyet és asztalt biztosítunk. Jelentkezni és érdeklődni lehet a 00 386 2 577 66 66-os (MNMI) és a 00386 2 5788 390-es (TURIZMUS Kft.) telefonszámon, vagy a zsuzsi@mnmizkmn.si, illetve info@lendava-vabi.si elektromos postacímeken, valamint a www.mnmi-zkmn.si, illetve www.lendava-vabi.si honlapokról letölthető jelentkezési lapon 2011. november 15-ig. A jelentkezéskor 30 eurós helyfoglalót kell fizetni, amelyből 20 eurót a vásáron való részvételkor visszafizetünk, 10 eurót pedig szervezési költségként számolunk el. A szervezők

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor lesznek, kivéve szerdán, amikor a szentmisére reggel 7.30kor kerül sor. Vasárnap missziós vasárnap. Dob­ ro­nakon szentmise 8.00 és 10.00 órakor lesz.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Református Egyház Október 23-án 13.30-kor Szent­lász­ lón istentiszteletre kerül sor.

12

apróhirdetés •Eladó nagyon jó állapotban lévő, diófából készült, 180 cm hosszú és 75 cm széles asztal padokkal. Ára: megegyezés szerint. Érdeklődni: tel. 041-207-601. •Eladó 4–5 m3 száraz kőrisfa palló. Érdeklődni: 031547-543. •Kedvező áron eladó használt, jó állapotban lévő 90x190-es ifjúsági ágy matraccal együtt. Érdeklődni: tel. 041-557-608.

•Smaragdtuja termelői áron, különböző méretben kapható Magyarországon, a határtól 25 kilométerre. Érdeklődni: tel. 0036/3028-13-010 vagy 0036/3025-67-744. •4 éves – régi magyar fajtájú – körtefa-csemeték, 2 méter magasak eladók. Betegségekkel szemben ellenállóak, szépen kifejlettek. Érdeklődni: tel. 031378-642.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .


Info névnapsoroló Október 21-től 27-ig Péntek – Orsolya Szombat – Előd Vasárnap – Gyöngyi Hétfő – Salamon Kedd – Blanka Szerda – Dömötör Csütörtök – Szabina

időjárás A hét végére részben borult, hideg idő várható.

Legyen Ön is az előfizetőnk! FELHÍVÁS Értesítjük mindazokat, akik írásaikkal szeretnének közreműködni a LINDUA folyóirat következő számának kialakításában, hogy írásaikat 2011. november 20-ig várjuk az alábbi email-címek egyikére: lindua@knjiznica-lendava.si pausico@yahoo.com v.t.judit@gmail.com Rohamosan közeledik az idei naptári év vége. Már erőteljesen érezni a levegőben, hogy nemsokára itt a Mikulás-nap, a karácsony és a szilveszter. Mivel a 2011-es évet a kulturális és természeti örökségnek szenteltük, mi is szeretnénk a kedves olvasókat megajándékozni egy meghitt esti olvasmánnyal, amelynek a témája az ünnepekhez kapcsolódik. Minden érdekel bennünket, ami az ünnepi hagyományokkal, az ünnepi ételekkel, élményekkel függ össze. Szeretnénk tudni, hogyan ünnepeltek egykor, mi változott az elmúlt évtizedekben, milyenek a mostani ünnepi pillanataink. A szövegek témája tehát a decemberi idilli hangulat. Emlékezzünk együtt a múltra, készítsünk együtt tipikusan ünnepi ételeket, írják meg élményeiket, keressék elő az ünnepek ihlette verseiket, elbeszéléseiket. Nagy örömmel fogadnánk régi ünnepi fényképeiket és képeslapjaikat is. A LINDUA következő száma 2011 decemberében jelenik meg. Szerkesszük együtt az ünnepi számot! A LINDUA szerkesztősége

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .

13


Info Humor Műszaki boltban: – Uram, ajánlhatok önnek egy nagyszerű zsebszámológépet? – Nem, köszönöm, mindig tudom, hogy hány zsebem van. Egy farmer betelefonál a Fehér Házba, bemutatkozik és közli a recepcióssal: – Én akarok lenni az Egyesült Államok következő elnöke. – Maga meghibbant? – kérdezi a recepciós. – Miért? Az követelmény? Két barátnő beszélget: – Józsi minden nap a fülembe súgja, hogy a világ legszebb lányát fogja feleségül venni. – Ó, a szemétláda! Pedig milyen régóta jártok már! Két bőrszerkós, rikító színekre festett, égnek álló hajú, mindenféle piercinget viselő fiatal bemegy egy szuvenírboltba. Nézelődnek, majd az egyikük felpróbál egy napszemüveget. – Na, hogy áll? – kérdi a társától. – Ugyan már, vedd le gyorsan! Tök nevetséges vagy benne! Egy férfi bemegy a kerti felszerelések boltjába. Mondja a tulajnak, hogy egy nagyobb méretű kerti törpét keres. Nézegeti a kínálatot, majd megkérdi: – Ez a vörös képű, ronda, kövér gnóm itt a sarokban mennyibe kerül? Mire a tulaj: – Sajnálom, uram, de a feleségem nem eladó! Orvos a beteghez: – Magának szemüvegre van szüksége. – Honnan tudja, doktor úr? Még el sem mondtam a panaszomat. – Már akkor megállapítottam, amikor az ablakon keresztül jött be a rendelőbe. – Pincér, én nem ezt rendeltem! – Tudom, uram, de amit rendelt, az sokkal rosszabb ennél. Két kannibál beszélget: – Tegnap éjjel elfogtunk egy betörőt. – És hogy ízlett?

14

Horoszkóp

MEGHÍVÓ

Kos Már. 21. – ápr. 20. Bizonyára megvannak a maga elképzelései és tervei, de hallgassa meg ismerősei tanácsát és véleményét is.

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt

Göncz László: KÁLVÁRIA című, a pécsi Pro Pannonia Kiadó gondozásában megjelent regényének bemutatójára 2011. október 21-én 18 órára a lendvai Bánffy Központba. Köszöntőt mond Bence Lajos költő, irodalomtörténész. A műről Szirtes Gábor író, a kiadó igazgatója szól, valamint Mák Ferenc irodalmár, szerkesztő, a kisebbségben élő magyar közösségek irodalmának jeles ismerője osztja meg gondolatait a közönséggel. A műsorban közreműködik Zadravec Szekeres Ilona.

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Végre megkapja azt a nagyobb önállóságot, amely hiányzott ahhoz, hogy elismertnek érezze magát. Rák Jún. 22. - júl. 22. Vegye lazán az eseményeket és nem lesz oka aggodalomra! Kapcsolja ki kritikus elméjét! Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Emberek közé kívánkozik, hogy megvitathassa velük azokat a témákat, amelyek mostanában foglalkoztatják.

kulcslyuk

Bažika Magda, a csentei hímzőszakkör vezetője Az ideális férfi? • Megértő, megbízható. Álomutazás? • Mindig megilletődöm, ha eljutok egy történelmi helyre. Remélem, még néhány vár rám. Álomszakma? • Tanítónő, sohasem tudtam elképzelni magamat más szakmában. Ha sport, akkor... • Most már csak gyaloglás, ha közben a barátnőmmel is beszélgetek, akkor teljes a napom. Ha lazítás, akkor... • Egyedül lenni, csöndben, és hímezni. Ha étel, akkor... • Nincs kedvenc ételem, viszont van néhány olyan, amit nem eszem meg. Ha ital, akkor... • Csapvíz. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Főleg az, amit nem én készítek el. Kedvenc ruhadarab? • Egyszerű, kényelmes. Kedvenc író, könyv? • Jókai, Mikszáth. Bizonyos műveket, egyes részeket többször is elolvasok. Melyik a kedvenc rajzfilmje? • Amit éppen az unokák néznek. Kabala, amulett? • Nincs.

Bika Ápr. 21. – máj. 20 Ha sikerül megoldania a felmerülő nehézségeket, magabiztosan végezhet minden további feladatot.

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Bölcs magatartásával megnyugtatóan hat környezetére. Használja ki, hogy azonnal átlátja a helyzetek okait. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Belső rugalmassága és játékossága lehetővé teszi, hogy az akadályokat csupán erőpróbának tekintse. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Erős szuggesztív ereje üzleti sikereket hozhat, magánéletében problémák tisztázásában segíthet.

Hisz-e bármilyen természetfeletti erőben? • Csak a sorsban. Viszont az élet során rádöbbentem, hogy sokkal könnyebb annak, aki hívő, mert nem vívódik annyit. Legjobb tulajdonsága? • Ismerőseim azt mondják, hogy segítőkész vagyok. Legrosszabb tulajdonsága? • Megjegyzek dolgokat, szavakat, gesztusokat. Ha tehetné, a világban eltörölné a... • Ez a világ sajnos nem az én világom. Nekem sokat jelent az őszinte szó, a mosoly, a béke és a nyugalom a családban, a környezetemben, a társadalomban. Ezt hoznám vissza, ha tudnám!

Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ragadja meg a továbbképzésre kínálkozó alkalmat. Ismeretei elmélyítése új utakat nyithat meg Ön előtt. Bak Dec. 23. – jan. 20. Ahelyett, hogy tovább hajtja magát, igyekezzen sorrendet felállítani a tennivalók között. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Nagy szüksége van arra, hogy érezze, van egy társa, aki minden körülmények között kitart Ön mellett. Halak Febr. 20. – már. 20. Itt az idő, hogy továbbfejlessze, pontosítsa terveit, vagy bevonhat másokat azok megvalósításába.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .


Muravidék Bemutatták az új projektet

Mesterképzés Dobronakon A dobronaki Petőfi Sándor Kultúregyesület a szlovén Művelődési Minisztériumnál nyert pályázatot mesterek képzésére. A projekt célja nyolc mestert képezni hagyományos, a vidékre egykor jellemző mesterségekben. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

A projektet a sajtónak és a nyilvánosságnak a Dobronoki György-házban Cár Anna koordinátor és Berden Anna projektvezető

ladja a 102.000 eurót, ebből a pályázati forrás 92 ezer, a többit pedig az egyesület­ nek kell saját forrásból elő­ teremtenie. A projektben szakmai partnerként részt vesz a Magyar Nemzeti­ ségi Művelődési Intézet.

hajlandóak lesznek részt venni a 80x6 órás mes­ terképzésben. A projekt vállalása szerint 2 fazekast, 2 kosárkötőt szeretnének kiképezni, továbbá 2 olyan személyt, aki csuhéból és szalmából készít tárgyakat,

Dobronakon a projekt keretében nyolc kézműves mestert terveznek kiképezni. mutatta be. Cár elmondta, hogy ez valamilyen módon a tavalyi inas-program foly­ tatása, hiszen rádöbben­ tek a mesterek hiányára a térségben. Az egyesület projektjének összköltség­ vetése valamivel megha­

Az első lépés, a leendő mesterek felkutatása már folyamatban van, a cél a teljes magyar közösségből Pincétől Hodosig meg­ szólítani azokat a szemé­ lyeket, akik érdeklődnek a kézművesség iránt, s

illetve 2 mézeskalácsost, tehát összesen 8 szakem­ bert. Látható, hogy csak­ is olyan szakmákról van szó, amelyek egykoron a vidékünkön elterjedtek és megbecsültek voltak, s ezt az állapotot szeretnék

Cár Anna koordinátor (jobbról) és Berden Anna projektvezető mutatta be a programot. visszaállítani. A turisták és az itt élő emberek között ugyanis megvan az igény a bóvli kínai tárgyak helyett igényes hazai kézimunkatermékekre. A projekt céljai között szerepel még a nemzeti tudat, a magyar kultúra és a muravidéki magyar közösség megerősítése, a szakmák megszeretteté­ se. A jelölteknek elsősor­ ban szeretetet és érdek­ lődést, valamint kitartást kell mutatniuk az említett szakma iránt, de egyfajta

előképzettség előnyt je­ lenthet. A program elkép­ zelése szerint szeretnék a termékeket majd árulni, illetve évente nemzetkö­ zi vásárokat szervezni, nemcsak Dobronakon, hanem más településeken is. A szakmai irodalom tervbe vett elkészítése jó alapul szolgálhat a jövő nemzedékeknek, hiszen a projekt – amely jövő év szeptemberében fejeződik be – célja, hogy a fiatal nemzedékeknek is átadják a tudást.

A Lek adománya a Lendvai Egészségháznak

Kitüntetés Unger Mirának Unger Mira – So­mogy­ váry Attila, a Pécsi Nyug­ díjas Egyesület elnökének javaslatára – megkapta a Nagyasszony címet a Főnix Somogyi Nagyasszonyok Egyesületében. Az említett egyesület minden évben ilyen címet adományoz azon hölgyeknek, akik több éven keresztül aktív szerepet vállaltak példás és önzetlen munkájukkal különböző civilszerveze­ tekben, a közös jó érdeké­ ben cselekedve. Az idén először osztották ki a címet határon túli hölgyeknek is, így Unger Mira mellett még egy horvátországi és egy szerbiai hölgy is a cím vi­ selője lett. A laudációban a szervezők külön kiemelték Unger Mira múlhatatlan

Az idén a Lek vállalat 5.000 euróval járult hozzá az új ultrahang-készülék megvásárlásához.

Unger Mira (jobbról) magas rangú elismerést vehetett át Nagyatádon. érdemeit a pécsi egyesü­ lettel való együttműkö­ dés terén, valamint aktív munkásságát a kultúra és a barátság ápolása terén. A Nagyatádon sorra kerülő rendezvényen Unger Mira

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .

Széchenyit idézve („a jövő­ nek élünk, a szépnek és a jónak, amit tehetünk”) kö­ szönte meg az elismerést, amelyet gazdag kulturális műsor keretében adtak át. HF

Štampar Gizella, a Lek lendvai egységének igazgatónője 5.000 eurós adományt nyújtott át dr. Pozsgai-Horvat Olgának, a Lendvai Egészségház igazgatójának. Az igazgatónő megköszönte az adományt, hangsúlyozva: az idei adománnyal a Lek ismételten bebizonyította, hogy együtt él a közeggel, ahol működik, és jó szomszéd módjára gondját viseli annak. Meggyőződését fejezte ki, hogy az új ultrahang-készülék hozzájárul majd a betegek jobb ellátásához és a betegségek gyorsabb felismeréséhez. – Az utóbbi években donációkra és szponzorálásokra több mint 155.000 eurót fordított a Lek – hangsúlyozta a jelképes csekk átadásakor a vállalat lendvai igazgatónője, kiemelve, hogy a támogatás különböző sportegyesületekhez, betegek egyesületeihez, általános és középiskolákhoz került. HF

15


Muravidék Önkéntes munkával, összefogásban

Körbeért a kerítés Hodoson A szombat az önkéntes munka napja volt Hodoson. A helyi óvoda és iskola udvarán egykor elmaradt, befejezetlen munkálatok, a terület rendezése összefogással, önkéntes munkával valósult meg a nemzetiség ösztönzésére. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A Hodos Községi MNÖK hívta fel a figyelmet

az elmaradt munkálatokra, s a pártosfalvi anyaiskola, valamint a hodosi tagis­ kola és óvoda, továbbá a község csatlakozásával a

közösség megszervezte a toborzást az önkéntes munkára. Szombat reggel szép számú jelentkezőt – soraikban a tagiskola és

óvoda dolgozóival – kö­ szönthetett a helyi MNÖK elnöke, Abraham Boris, il­ letve a Pártosfalvi KÁI igaz­ gatónője, Jožefa Herman az iskolaudvaron, hogy még a tél beköszönte előtt elvégezzék az elmaradt munkálatokat. Így a kerítés befejezése mellett a virág­ ágyásokat és a többi nö­ vényzetet is rendbe szed­ ték. A régi kerítést újrafes­ tették, az új léceket pedig két rétegben festették le. Ezt megelőzően kőműves munkára is szükség volt, hogy a betonkerítés tartó­ elemeire rákerülhessenek a vasvázak, azokra pedig az asztalos keze munkáját dicsérő lécek. A virágágyá­ sokat a helyi asszonyok

varázsolták újjá, az iskola gondnoka pedig a bokrok és a sövény visszavágása után bekapcsolódott a ke­ rítés felrakásába. A hodosi óvoda szakácsnője gon­ doskodott meleg ételről, a helybéli asszonyok pedig a süteményről, még forralt bor is jutott az asztalra, hogy a munka még jobban menjen. Az akció beváltotta a reményeket, az összefogás­ nak meglett az eredménye, délutánra a szorgos kezek újjávarázsolták az iskola és óvoda udvarát, amit végre körbeölel a kerítés. Sokan szánták rá a napjukat, de a végeredményt méregetve elégedetten nyugtázták: érdemes volt!

A lendvai nyugdíjasok kirándulása Goricskón Új kerítés, rendezett növények, virágágyások, és egy jó példa arra, hogy létezik még összefogás egy-egy jó cél érdekében.

Kell-e a piramisoknak cégér? Barátom meséli: idegesítik a szüreti felvonulások, mert tele vannak anakronisztikus, oda nem illő figurákkal, mintha csak a farsangi bolondozás részét képeznék – tisztelet a kivételeknek. Sehol egy szőlőpásztor, egy hegybíró, csak bohóckodás, meg maszatos képű, rongyos ruházatú „szélházi” ember. Sehol egy szőlőtaposó menyecske vagy puttonyos fiú, hogy a mákosdiós-lekváros kuglófról, kalácsról ne is szóljunk. – Vannak viszont fáraók, meg minden más… – Fáraók? – kérdezem hüledezve. – Miket beszélsz, berúgtál? Nálunk? – Akkor talán piramisok is vannak? – kérdem viccelődve. – Mármint az egyiptomi fáraók örök nyugvóhelyéül szolgáló gúla alakú óriásépítmények? Az évekkel ezelőtt felfedezett szarajevói piramisok is égbe kiáltó csodának

16

számítottak. – Homályosíts fel, kérlek – folytatom –, tényleg vannak a Lendva-vidéken (esetleg a Muravidéken) is ilyenek? Vagy csak a Piramida, eredeti funkciójához (tűztorony, őrtorony) nem kapcsolódó szó lefordítása okozta a galibát, hogy a Lármafa helyett „Piramis” került az épülő-szépülő, nemsokára őszi pompájába öltöző lendvahegyi pihenőhely és faluotthon elé, az egyébként hibátlan kétnyelvű táblára? – Ki tudja, mi lakozik a mélyben? – emelte fel mutatóujját barátom. – Te ugye arról sem hallottál, hogy a lendvai várat a lenti várral alagút kötötte össze? Tudatlan! – Egy azonban biztos – bátorodtam fel –, a Piramida magyarul piramis ugyan, de a Lendva-hegy csúcsán lévő tornyot Lármafának nevezték, amióta világ a világ… -lapaj

A kirándulóknak tetszett a táj, másodízben szerveztek kirándulást Hodos környékére. A Lendvai Nyugdíjasok Egyesületének túrázói múlt szerdán egy kirándulással egybekötött gyalogtúrát szer­ veztek a goricskói dombok közé. Hodos és Kapornak úti céllal a természetjárás örömeit a helyi nevezetességek megtekintésével kapcsolták össze. A nyugdíjas egyesületnek 720 tagja van, az egyesület különböző szakkörei kínálnak a tagoknak számtalan lehetőséget arra, hogy társaságban, kellemesen töltsenek el egy-egy órát. A túrázók Marič Aleksander vezetésével negyedévente adnak ki értesítést a szervezett kirándu­ lásokról tagjaik számára. Tavasszal és ősszel nagyobb buszos kirándulásokat is szerveznek, minden hónap 3. szerdáján pedig Lendva környékén túrázgatnak. A múlt héten viszont Goricskóra kirándultak, azon belül is Hodos és Kapornak úti céllal. A kapornaki Škerlákféle tájház gyűjteményét tekintették meg először, majd gyalogszerrel folytatták útjukat az ifjúsági központhoz, ahol a pihenő alatt gesztenyesütésre is volt lehetőség. A kirándulást a helyi tó megtekintésével zárták. AK N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .


Mezőgazdaság Igazságosabb és gyakorlatiasabb

Mit hoz az új európai mezőgazdasági politika? A Közös Agrárpolitika (KAP) 2008. évi reformjának lezárása óta az érintettek és az agrárközgazdászok figyelme a következő nagy változásra összpontosul, a 2014–2020 közötti pénzügyitervezési időszakra. A kezdeti, jelentősen különböző vízióktól mára néhány alapvető kérdésben az illetékesek eljutottak a kompromisszumhoz közeli állapotig. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A reformtervezet az uniós agrárpolitika átala­ kítására irányul, hogy az jobban szolgálja az élel­ miszerellátás biztonságát, a környezetvédelmet, va­ lamint a vidéki térségek fenntartható fejlődését. A közös agrárpolitika re­ formjával az EU olyan vál­ tozásokat kíván bevezetni 2013 után, amelyek segí­ tenek a gazdálkodóknak igazodni a változó piaci ke­ reslethez, és biztosítják az élelmiszerellátás fenntart­ hatóságát. A támogatási rendszert méltányosabbá, egyszerűbbé és célzottab­ bá szeretnék tenni – csak az aktív termelők részesül­ nek majd támogatásban, amelynek összege évente és gazdaságonként maxi­ mum 300.000 euró lehet. A pénzeszközök igazságo­ sabban oszlanak majd meg az egyes termelők, régiók és tagállamok között. A gazdálkodók segítséget kapnak ahhoz, hogy iga­ zodjanak az árak és a ke­ reslet gyors ingadozásához – illetve gazdasági válság esetén a segítség gyorsab­ ban érkezik majd. A közös agrárpolitikára elkülönített összegek 30 százalékát a környezetbarát módsze­ reket alkalmazó gazda­ ságok kapják. Nagyobb hangsúlyt kap a kutatás és az innováció – a kutatás és fejlesztés költségveté­ se megkétszereződik, a kutatás jobban igazodik a termelők igényeihez, a kutatási eredmények pedig

hamarabb kerülnek át a gyakorlatba. A termelők pozícióját meg szeretnék erősíteni – az EU támogatni fogja a gazdálkodói szerve­ zeteket és ösztönözni fogja a gazdálkodók és fogyasz­ tók közötti közvetlenebb kapcsolatot. Még többet szeretnének tenni a kör­ nyezet megóvásáért – az éghajlatváltozás elleni küz­ delem és az erőforrá­sok hatékony felhasználása a vidéki térségek egyik fő feladata lesz. A mezőgaz­ daságot vonzóbbá akarják tenni a fiatalok számára – így a tervezet szerint a negyven éven aluliak támogatást kaphatnak a gazdálkodóként eltöltött első öt évben. Elő kell segíteni, hogy több vidéki munkahely jöjjön létre és növekedjen a vállalkozói szellem – a kisebb projek­

tek az első öt évben akár 70.000 euró támogatásban is részesülhetnek. Csök­ kenteni szeretnék a bü­ rokráciát is – a szabályok egyszerűsödnek, főként a kistermelők számára, akik évente és gazdaságonként 500 és 1.000 euró közötti átalányösszeget kapnak majd. Az előző reformok­ nak köszönhetően a közös agrárpolitika jóval keve­ sebbet emészt fel az EU költségvetéséből: a korábbi 75 százalékkal ellentétben ma már csak annak 40 százalékát. Az új reform­ csomag még célzottabbá és hatékonyabbá teszi a ren­ delkezésre álló pénzös�­ szegek felhasználását. Az új jogszabályok 2014-ben léphetnek hatályba, ha az Európai Parlament és a tag­ államok minisztereiből álló tanács jóváhagyja azokat.

Vaddisznó pöttyökkel Szőrzetét tekintve szokatlan vaddisznót lőtt október 8-án Matoša Mirko, a Petesházi Vadászegyesület tagja. A foltos, mintegy 82 kilogrammos vaddisznót a völgyifalui térségben, a magyar határ közelében ejtette el. A kilőtt vad valószínűleg a házi sertés és a vaddisznó kereszteződése. Azzal, hogy Matoša elejtette a feketefoltos vaddisznót, a mutáns fajta elszaporodását is megakadályozta. SNK

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .

Kertésznaptár

Október a cserjék, de a rózsa ültetési időszaka is Néhány növény kivételével a lombhullató cserjék ültetésére is a legalkalmasabb időszak az október. A cserjék mellett októberben ültethető a rózsa is. Ha a növényeket októberben elültetjük, akkor elegendő idő áll rendelkezésükre, hogy még a nagyobb fagyok előtt elegendő hajszálgyökeret tudjanak nevelni ahhoz, hogy tavasszal növekedésnek tudjanak indulni. Ez olyan kúszónövényekre is igaz, mint a borostyán, a vadszőlő és a lonc. A díszcserjék ültetésekor a talaj megfelelő előkészítése és a tápanyag biztosítása nagyon fontos. A frissen ültetett cserjék talajába ne keverjünk be istállótrágyát, azt inkább takarásra használjuk. A takaróréteg megvédi a növényeket a fagytól és a tápanyag is bekerül a növények gyökereihez a téli csapadékkal. A cserjék ültetése során ügyeljünk arra, hogy a gyökerek ne száradjanak ki az ültetésig, a gyökereket A kertek egyik legnagyobb iszapoljuk, ültetés kedvencét még október vé- után a tövek körül a földet nyomkodjuk le, gén is el lehet ültetni. majd alaposan öntözzük meg a növényt. A lomblevelű örökzöldeket és a tűlevelűeket is bőségesen öntözzük meg, főként akkor, ha a talaj laza szerkezetű és száraz az időjárás. Rózsát még októberben is ültethetünk, ha a megfelelő óvintézkedéseket megtesszük. Az október végén elültetett rózsák még fejlesztenek új gyökereket, mielőtt a talaj átfagyna. Ezért tavasszal már erősebben hajtanak, mint a később telepített példányok. A rózsafákat körülbelül 80–110 centire ültessük egymástól. Bokorrózsáknak elegendő a 40–50 centis tőtávolság. Ha sorokba ültetjük, a sortávolság 100, illetve 60 centiméter legyen. A bokorrózsákat olyan mélyre ültessük, hogy az oltás helyét földdel bőségesen be tudjuk takarni a téli fagyok ellen. A rózsafákat – más rózsákkal ellentétben – ferdén ültessük. Ha a rózsafákat ferdén ültetjük, ezzel megkönnyítjük a törzsek eldöntését, és így elérhetjük, hogy a hajlítás során a rózsafa törzse a talajszinthez képest körülbelül 60 fokos szögben álljon. A szakszerű ültetés és a bőséges öntözés biztosítja, hogy a rózsák meggyökeresedjenek. A gyökereket ültetés előtt vágjuk vissza, ezután iszapoljuk. Ültetéskor ügyeljünk arra, hogy a gyökerek függőlegesen álljanak a földben. Az októberben ültetett rózsa hajtásait csak tavasszal vágjuk vissza a szükséges mértékben. Ha már most teljes mértékben visszametsszük a rózsát, a tél folyamán a megmaradt vesszők esetleg elfagyhatnak. A rózsafákat az ültetés után hajlítsuk le a földre és koronájukat földdel takarjuk be. Október végén a régebben telepített rózsáinkat is védjük takarással a fagytól. tt

17


Sport Négy + egy kiállítás

Žganec játékvezető kreálta az eredményt A mérkőzés helyszíne: Sportpark, Lendva. A nézők száma: 700. Játékvezetők: Mitja Žganec (Ljubljana), illetve Podobnik és Pavlič. Szövetségi ellenőr: Janko Turk (Lavrenc na Dravskem polju). Nafta: Prša, Korošec (46. Kocsis), Matjašec, Caban, Jerebic, Raduha (52. Vranešević), Tomažič-Šeruga, Polareczki, Da Silva, Vaš, Zelko (66. Sreš); Edző: Stanko Preradovič. CM Celje: Mujčinović, Akakpo, Krajcer, Popović, Bezjak (70. Kotnik), Bakarič, Radulović, Marijan (46. Močivnik), Gobec, Firer (77. Avguštin), Medved; Edző: eltiltva Góllövők: 0:1 – Močivnik (48. perc), 0:2 – Popovič (61. perc/ 11-esből) Sárga lap: Caban, Matjašec, Tomažič Šeruga, Da Silva, Sreš, illetve Gobec. Kiállítva: Kocsis (56.), Caban (59.), Tomažič Šeruga (62. – második sárga), illetve Krajcer (75.) Feri Horvat Meštrovič

A bennmaradásér t küzdő két csapat összecsa­ pásának végén a celjeiek örülhettek, hiszen a három pontnak köszönhetően ideiglenesen az 5. helyre léphettek előre, de a mér­ kőzést a ljubljanai Mitja Žganec rendkívül rossz bíráskodása jellemezte. Az első f igyelemre méltó megmozdulásra 12 percet kellett várni, ami­ kor Vass 25 méteres lövé­

se kijött Mujčinovićról, Polareczki lecsapott a ki­ pattanóra, de éles szögből nem tudta a kapus háta mögé küldeni a labdát. Vass szabadrúgását vala­ mivel később a vendég­ portás szögletre öklözte. Mintegy fél óra elteltével a vendégek is bejegyezték első helyzetüket: Bezjak 15 méterről bődületeset

Magyar Nemzeti Bajnokság 12. forduló

14. forduló Gorica – Koper 4:1 (0:0) Arčon 68., Zarifovič 76., Galešić 82., Rakušček 87.; Bagarić 55. Nafta – Celje 0:2 (0:0) Močivnik 48., Popovič 61./11-esből Rudar – Olimpija 2:2 (1:0) Majcen 33., Mujakovič 70.; Vršič 50., Anđelkovič 90. Domžale – Maribor 1:4 (0:1) Horvat 55.; Tavares 23., Volaš 62., Mezga 63., Milec 90. Triglav – Mura 05 1:2 (1:1) Krcić 16.; Eterović 9., Sreš 85. Táblázat 1. Maribor 13 8 3 2 29:15 27 2. Gorica 14 7 3 4 23:12 24 3. Olimpija 14 6 5 3 24:19 23 4. Rudar 13 5 5 3 20:16 20 5. Mura 05 14 5 5 4 13:17 20 6. Celje 14 5 3 6 20:18 18 7. Domžale 14 5 3 6 18:21 18 8. Nafta 14 3 5 6 15:17 14 9. Koper 14 2 6 6 13:22 12 10. Triglav 14 3 2 9 6:24 11 A 15. forduló párosítása 2011. október 22-én és 23-án: Gorica – Domžale, Koper – Nafta, Celje – Rudar, Olimpija – Triglav, Mura 05 – Maribor.

18

Debrecen – Győr Videoton – Kecskemét Diósgyőr – Pécs Kaposvár – Honvéd Paks – Haladás Siófok – Vasas Újpest – ZTE Pápa – Ferencváros

Fotó: Čiček

Nafta – CM Celje 0:2 (0:0)

Ha Zelko berúgja hatalmas helyzetét, kérdés, hogyan alakult volna a meccs. rúgott a labdába, amely azonban jócskán a kapu felett szállt el. A 36. perc­ ben hatalmas helyzetet hagytak ki a lendvaiak, amikor Matjašec a hosszú sarkon kiválóan megtalálta Zelkót, akinek azonban nem sikerült a kapuba irányítani a labdát. Az edző eltiltása miatt a szünetben a celjeiek az autóbuszban tartották meg a megbeszélést. A folytatás váratlan Muravidéki Labdarúgó Liga 9. forduló

2:0 (1:0) 0:2 (0:0) 4:0 (2:0) 2:2 (1:2) 3:2 (1:0) 0:0 4:2 (2:0) 1:2 (0:0)

Táblázat 1. Debrecen 12 10 2 0 28:8 32 2. Győr 12 9 1 2 21:9 28 3. Diósgyőr 12 6 3 3 20:15 21 4. Honvéd 12 6 2 4 23:15 20 5. Videoton 12 6 2 4 17:9 20 6. Kecskemét 12 5 4 3 20:16 19 7. Pécs 12 5 4 3 18:23 19 8. Paks 12 4 5 3 25:27 17 9. Pápa 12 4 3 5 12:13 15 10. Haladás 12 4 2 6 14:19 14 11. Siófok 12 2 6 4 9:10 12 12. Vasas 12 2 6 4 12:16 12 13. Újpest 12 3 2 7 17:21 11 14. Kaposvár 12 1 7 4 16:22 10 15. Ferencváros 12 2 2 8 8:15 8 16. Zalaegerszeg 12 0 3 9 9:31 3 A 13. forduló párosítása 2011. október 21-e és 23-a között: Honvéd – Diósgyőr, Ferencváros – Újpest, Vasas – Paks, Haladás – Kaposvár, ZTE – Siófok, Kecskemét – Pápa, Győr – Videoton, Pécs – Debrecen.

Ljutomer – Apače 0:0 Puconci – Hodos 2:2 (1:2) Pejnovič, Mihalič; Sipos (2) Črenšovci – Dobronak 4:1 (3:1) Kutoš (öngól), Tornar, Hozjan, Horvat; Kociper Turnišče – Gančani 4:2 (2:1) Kobilje – Beltinci 1:4 (1:1) Bogojina – Bistrica 3:3 (2:2) Šalovci – Hotiza 2:0 (0:0) Táblázat 1. Beltinci 9 8 1 0 35:6 25 2. Ljutomer 9 6 2 1 21:7 20 3. Šalovci 9 6 2 1 20:13 20 4. Turnišče 9 6 1 2 22:12 19 5. Apače 9 6 1 2 25:16 19 6. Hotiza 9 5 1 3 17:13 16 7. Bistrica 9 3 4 2 24:17 13 8. Puconci 9 2 5 2 18:21 11 9. Črenšovci 9 2 3 4 16:15 9 10. Bogojina 9 2 3 4 16:22 9 11. Gančani 9 0 6 3 10:16 6 12. Hodos 9 1 2 6 12:17 5 13. Dobronak 9 0 1 8 7:34 1 14. Kobilje 9 0 0 9 4:38 0 A 10. forduló párosítása 2011. október 22-én és 23-án, 15.00: Apače – Hotiza, Beltinci – Bogojina, Ljutomer – Puconci (mind 22-én), Bistrica – Šalovci, Dobronak – Kobilje, Gančani – Črenšovci, Hodos – Turnišče.

vendégvezetést hozott, amely Žganec lelkén szá­ rad: a bíró nem fújta le a Matjašec ellen elkövetett egyértelmű szabálytalan­ ságot, Medved beadása pedig háton találta az ép­ pen beálló Močivnikot, így a labda furcsa ívre váltva Prša mellett a ka­ puba szállt. A túloldalon Matjašec egy kapáslövés­ sel próbálkozott, ám ez a kapus kezében kötött ki. Mindössze 11 pályán eltöltött perc után Kocsis LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓ LIGA 9. forduló Graničar – Hídvég Nafta – Zvezda Nedelica – Veterani Renkovci – Petesháza Polana – Zsitkóc Csente – Kapca Panonija – Olimpija

2:1 (0:1) 6:1 (3:0) 2:0 (1:0) 1:1 (1:0) 2:2 (1:1) 4:0 (2:0) 5:0 (2:0)

Táblázat 1. Nedelica 9 6 3 0 33:10 21 2. Polana 9 6 2 1 29:9 20 3. Nafta 9 6 2 1 28:12 20 4. Panonija 9 5 3 1 18:8 18 5. Veterani 9 5 1 3 28:18 16 6. Csente 9 4 3 2 20:15 15 7. Renkovci 9 4 2 3 19:13 14 8. Graničar 9 4 2 3 16:12 14 9. Petesháza 9 3 2 4 15:17 11 10. Hídvég 9 3 1 5 23:27 10 11. Zsitkóc 9 3 1 5 16:21 10 12. Kapca 9 1 2 6 10:27 5 13. Olimpija 9 0 2 7 9:34 2 14. Zvezda 9 0 0 9 8:49 0 A 10. forduló párosítása 2011. október 23-án: Zsitkóc – Olimpija, Zvezda – Panonija, Veterani – Renkovci (mind 10.00), Kapca – Nedelica (13.00), Petesháza – Nafta, Hídvég – Csente, Polana – Graničar (mind 14.30).

Triglav : Mura 05 1:2 (1:1) Kranjban mintegy 700 néző előtt a Mura sorozatban nyolcadik meccsén sem szenvedett vereséget, sőt, győzelemmel tért haza. A vendégek Eterović góljával már a 9. percben vezetést szereztek, amelyet a 17. percben Krcić egyenlített ki. A meccsen nem volt túl sok helyzet, kicsivel talán a hazaiak voltak kezdeményezőbbek, a meccset eldöntő gólt azonban a 85. percben mégis a Mura szerezte Sreš jóvoltából. súlyos szabálytalanságá­ val emberhátrányba hozta a Naftát. A hátrány alig három perccel később megduplázódott, hiszen az ismét hibázó játékve­ zető 11-est ítélt a vendé­ geknek és egyben kiállí­ totta Cabant, valamint a tiltakozó hazai edzőt is. A büntetőt Popović értékesí­ tette. Az idegileg kikészült lendvaiak a következő támadásban csapatkapi­ tányukat is elveszítették, miután Tomažič Šeruga második sárgája miatt az öltözőbe kényszerült, így a Nafta nyolc játékossal foly­ tatta. A rossz bíráskodás a 73. percben folytatódott, amikor Krajcer megmoz­ dulását Vass ellen a bíró ti­ zenegyesnek minősítette, s a védőt kiállította. Vassnak azonban nem sikerült érté­ kesítenie a büntetőt. Kár, hogy a Nafta szá­ mára ilyen fontos meccset a bíró elrontott, a játékve­ zető egyáltalán nem volt a helyzet magaslatán. – Sok éve vagyok a futballban, de ilyet még nem tapasztaltam – nyilat­ kozta a meccset követően a hazai szakvezető, míg a vendégek edzőjét képvi­ selő Dabanovič próbálta megmagyarázni a megma­ gyarázhatatlant…

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .


Sport

Ötödik a Judo Klub Ljutomerben szervez­ ték meg a város kupaver­ senyét utánpótlás cselgán­ csozók számára, amelyen 190 versenyző mérte össze erejét. A csapatversenyt a JK Šiška Ljubljana nyerte meg a JK Bežigrad előtt. A versenyen résztvevő két lendvai gárda közül a Judo Klub az ötödik, a KBV pedig a nyolcadik helyen végzett. Egyéniben az idősebb fiúknál Jan Jurgec (55 kg) és Niko Gorjan (+73 kg, mindkettő JK) egyaránt második lett, a fiatalabb fi­ úknál Tilen Farkaš a 42 ki­ lósoknál minden ellenfelét legyőzte, a döntőben csa­ pattársát, Luka Gorjancot verte, Grega Kotnjek az 55 kilósoknál (mind JK) har­ madik lett, akárcsak a má­ sik lendvai klubból Mihael Zver 30 kilogrammban. A fiatalabb lányoknál Nina

Kotnjek (JK) a 28 kilósok versenyét megnyerte, a cicibánoknál pedig Aljoša Marič (KBV) a 30 kilósok­ nál és Jure Markoja (JK) a 46 kilós kategóriában állt a dobogó legmagasabb fokára. Második lett Luka Podgorelec 26 kilóban és Primož Škafar (mindkettő KBV) az 50 kilós kategó­ riában, harmadik helyre pedig Lino Lipuš a 26 ki­ logrammban és Marko Čeh (mindkettő KBV) a 42 kilogrammban, illetve Gašper Zadravec a 34 kilós, Nejc Mlinarič a 38 kilós és Štefan Litrop (mind JK) a 46 kilós kategóriában volt jó. A lányoknál ebben a korosztályban a KBV szerepelt kiválóan, hiszen a 29 kilósok döntőjében Eva Lepoša legyőzte Pia Percet, Anja Škafar pedig a 33 kilósoknál 3. lett. Feri.h.m.

Kemény bírságok A Nafta–Celje meccsen történtek következményeként a szövetség illetékes osztálya még a megszabott határidő lejárta előtt kiszabta a büntetést, így Kocsis és Caban 3–3, míg a csapatkapitány Tomažič Šeruga egy meccses eltiltást kapott. Stanko Preradovič két mérkőzésen kényszerül a nézőtérre. A csapat a 6 sárga és 3 piros lap miatt összesen 600 euró bírságot köteles fizetni. S ahogy a levélben megjegyzik, a bírságok kiszabásánál méltányolták a körülményeket a meccsen… F. B.

Bertalan 3. helye Ljutomer adott otthont a 2. országos liga céllövő­ versenyének. A nyolc keletszlovéniai csapat közül 1141 körrel a Gančani győzött az azonos körszámú Koloman Flisar II előtt, míg a harma­ dik Štefan Kovač Turnišče mindössze egy körrel ma­ radt le. A Varstroj Lendava 1134 körrel az ötödik leg­

jobb eredményt érte el. Egyéniben Mitja Černi (Gančani, 392 kör) győzött Valter Pajič (Tišina, 387 kör) és Bertalan Kristijan (Varstroj, 386 kör) előtt. A két másik lendvai eredmé­ nye: 16. Matija Topolnjak 375 és 19. Bruno Peric 373 körrel. Feri.h.m.

Szlovénia – Szerbia női labdarúgó Eb-selejtező október 22-én 18 órakor Lendvai Sportpark N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .

minisport Fontos Nafta-sikerek Az ötödik forduló a tekeligában jól zárult mindkét lendvai csapat számára, hiszen hazai pályán fontos sikereket könyveltek el. A hölgyek a második liga keleti csoportjában 7:1-re, fában 3137:2930-re győzték le a Radlje csapatát. Egyéniben Stanič 541, Gomzi 560, Hozjan 479, Sapač 535 és Ščap 534 fával győzött. A csapat 2 győzelemmel és 3 vereséggel, 4 ponttal a hetedik a tabellán. A fér fiak 5:3-as, fában 3258:3192 sikert értek el Cer­ šak csapata ellen Matko 562, Radakovič 569 és Mat­jašič 534 fás győzelme jóvoltából. Négy győzelemmel és egy vereséggel a Nafta a listavezető. F. B. 450 túrázó Miško útján A Lendvai Hegymászó Egyesület hagyományos gyalogtúráján az idén mintegy 450 versenyző vett részt Szlovénia minden részéből, de magyarországi és horvátországi túrázók, valamint a középiskola diákjai is beneveztek a Miško útján elnevezésű gyalogtúrára. A mintegy 16 kilométeres gyalogtúrát a résztvevők könnyű sétával 5 órán belül tették meg, s társalgással folytatták a Lipa szálloda előtt, ahol kultúrprogram várta őket. Feri.h.m. Somogyi ezüstérme Ljubljanában az 1. országos céllövőligában légpuskával Ljubljanában a fővárosi Olimpija diadalmaskodott 1176 körrel. A versenyen szereplő Jezero 1170 körrel az ötödik legjobb eredménnyel rukkolt elő. Egyéniben Živa Dvoršak (Olimpija) 396 kört elérve három körrel volt jobb a második helyen végző Somogyi Péternél. Csapattársai közül Kološa 390 körrel 15., Cár pedig 387 körrel a 23. lett. F. B. A Mariborra várva Nagy elvárásokkal és izgalommal várja Muraszombatba a Šimundža-érában még veretlen Mura a listavezető Maribort. A meccs azonban szélesebb körben is érdeklődést keltett, hiszen a Mura fiataljait figyelik majd a Shaktar Donyecktől a meccsre bejelentkezett megfigyelők, de a Fazanerija lelátóin más európai klubok megfigyelői is rendszeres vendégek. F. B.

Egyelőre „csak” dobogón a Rokada Šentjurban rendezték meg az országos első sakk­ liga első öt fordulóját. A lendvai Rokada jól felké­ szülve, Gerencsér József csapatkapitány irányításával a dobogós helyek egyikét tűzte ki célul, s egyelőre maximálisan a terven be­ lül vannak. A lendvaiak az első fordulóban a Radenska Pomgrad II Murska Sobota ellen 3,5:2,5-es arányban muravidéki rangadót nyer­ tek Ivánec Dezső győzelmé­ vel, valamint Horváth Ádám, Horváth Tamás, Damjan Plesec, Branko Vidič és Ivan Nerat döntetlenjével. A 2. fordulóban a Paloma Sladki vrh visszalépése miatt a Rokada szabad volt, a 3. fordulóban pedig a Žalec ellen aratott 4:2-es sikert (Horváth Á. Horváth T. és Nerat győzött, Plesec és Ivánec remizett). A 4. fordu­ lóban a Šentjurra 4,5:1,5-es (Horváth Á., Plesec, Ivánec győzött, Horváth T., Vidič és Nerat döntetlen) vereséget

mért a Rokada, az 5. fordu­ lóban pedig a Rokada 5:1-re verte a Slovenj Gradecet: Horváth Á., Plesec, Ivánec és Vidič győzelmével, illetve Horváth T. és Nerat döntet­ lenjével. A ligában szereplő Radenska Pomgrad többi eredménye: Radenska Pomgrad II – Slovenj Gradec 2,5.3,5, Radenska Pomgrad II – ŠK Milan Majcen Sevnica 3:3, Radenska Pomgrad II – ŠK Impol Slov. Bistrica 3,5:2,5 és Radenska Pomgrad II – Hoče 3:3. A hétvégi folytatás előtt a tabellát a Kovinar Maribor vezeti 21 ponttal a 17,5 pon­ tos Šentjur előtt, a harmadik pedig egy meccsel keve­ sebbel a Rokada 17 ponttal, míg a Radenska Pomgrad II 14,5 ponttal az ötödik. A Rokadának jó esélye van akár a bajnokság megnyerésére is: az utolsó forduló igazi rangadót ígér a Kovinar ellen. HF

Két második helyezés Az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola tornatermében került sor az első tollaslabdatornára a 11 és a 15 éves korosztály számára, amelyen 34 fiú és 24 lány lépett pályára. A Mla­dost versenyzői közül

Nyugdíjasok tekeversenye A Radenci Nyugdíjasok Egyesületének szervezésé­ ben került sor a nyugdíjas rendőrök országos tekebaj­ nokságára 7 csapat részvé­ telével. A bajnoki címet a muraszombati Maks Perc klub tagjai nyerték 2163 fá­ val, egyéniben pedig tagjuk, Franc Prapotnik diadalmas­ kodott 576 fával, csapattársa Pohovnikar pedig 552 fával a 3. lett. A győztes csapat­ ban Kuk, Les­jak, Prapotnik és Po­hov­nikar lépett pályá­ ra. Feri.h.m.

hárman végeztek a dobo­ gón: a 11 éveseknél Ha­nuš második, Horvat pedig har­ madik lett, míg a 15 éve­ seknél Hozjan fiúpárosban Vračkóval az oldalán végzett a második helyen. Egyéni­ ben a lendvaiak itt nem értek el dobogóközeli eredményt. F. B.

Dobronaki bajnok! Žalecben rendezték meg az országos kötött­ fogású birkózóbajnoksá­ got öt klub részvételével. A legtöbb győzelmet az elvárásoknak megfelelő­ en a muraszombati klub tagjai szerezték meg, hat bajnokot avatva. Külön említést érdemel Klemen Podgorelec, a Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola tanulójának sikere az 53 kilós súlycsoportban. F. B.

19


SZEZONNYITÓ TÁNCHÁZ a Tabán népzenei együttessel 2011. október 28-án, pénteken Lendván,a Bánffy Központban 17 órától gyermektáncház 19 órától ifjúsági és felnőtt táncház A táncházat Gerlecz Edit és Gerlecz László vezetik. Szervezők: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Muravidék Néptáncegyüttes Támogató:

Tradicionális kínai orvoslás minden egyes szolgáltatás csak 13,99 € (akupunktúra, Tui-na masszázs, Ventuza-terápia) Az ajánlat 2012. 02. 17-ig érvényes.

Egész napos fürdés + ebéd a lendvai Terme fürdőben csak 9,99 € (leves, főétel és saláta) Az akció 2011. 11. 6-tól 2012. 02. 17-ig tart és a hét minden napján érvényes.

Népújság, 2011/42.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2011/42. szám

Népújság, 2011/42.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2011/42. szám

Advertisement