Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

2010/7.

X/21.

Info Ne gyilkoljon a tabu! 54. évfolyam 42. szám

Lendva 2010. október 21. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

e

t

i

l

a

p

j

a

Fotó: Tomaž Galič

a

7–14. oldal

Egészségünk a legdrágább kincsünk – sokszor hallott, elcsépeltnek számító frázis, de igaz és mindig időszerű. Az egészségünk-

ről való gondoskodás és a betegségek megelőzése fontosságának tudatosítását, valamint a megelőző vizsgálatok demisztifikációját

tűzték ki célul a Lendvai Egészségház hétvégén szervezett Nyílt napján. A közel kétszáz látogató, aki részt vett a programokban, bizonyítja,

hogy jó volt kinyitni a kaput – képünkön a felfújható vastagbél-modellben tett séta látható, melynek során megismerhetők a kóros, rákos el-

Veszélyben a nemzetiségi RTV-programok terjedelme, minősége

Letisztult, rekviemes hangulat a lendvai templomban

A tárgyalások nyomán véget ért a Nafta játékosainak sztrájkja

Hajós Ferenc jogász, nemzetiségi politikus: „Azt hiszem, a nép minél nagyobb képviseltségének alapelve mára némileg elveszett, és ezt gondnak tartom.”

2–3. oldal

6. oldal

19. oldal

16–17. oldal

változások. Hogy tanuljunk, döntsük le tabukat és így is tegyünk egészségünkért. A rendezvényről bővebben az 5. oldalon. kmj


Iránytű A Nemzetiségi Bizottság sürgős ülése

Veszélyben a nemzeti Bence Lajos

Az ingatlanadótól a hír-adóig Sztrájkhullám söpör végig Európán és az unió országain. Az okok: az általános világválságnak mondott gazdasági helyzet. A legsúlyosabb a kép Franciaországban, ahol a nyugdíjkorhatár 60-ról 62 évre emelését vette tervbe a kormány… Ahogy nálunk is, bár korántsem mérhető össze a két ország demokratikus intézményrendszerének a működése. Egy biztos, nagyon ki fog kapni mindenki, aki az utcán megjelenik. Sarkozy ebben a témában belügyminiszterként már egyszer, kb. 3–4 évvel ezelőtt megmutatta a „fogát”. Ő már csak tudja, hogyan kell csinálni, hogy ne ismétlődjön meg az 1968-as párizsi ősz. Nálunk, fiatalabb demokráciákban az említett nyugdíjkorhatár-emelésen kívül más is borzolja az emberek idegeit. Például az újabb és újabb adók kiszabásán töprengő minisztériumok és különböző „reszorok” összehangolt kizsákmányolási, monopolépítő szándéka. A „nem tudja a jobb kéz, mit akar a bal”-alapú, csapongó gazdaságpolitika, az energiaipar és a bankok kijátszáson alapuló politikája. Az ember már azt várja, hogy mikor jelenik meg a telekadók, az épülethasználati ingatlanadók és az útkoptatási adók között – a régi feudális viszonyokat idéző adó a hidak használatáért, vagy egy 80-as évekbeli rejtett kamerás jelenetben a testsúlyra szabott, gyalogosokra is vonatkozó hídterhelési adó analógiájára – a tévétől és az egyéb szenzációktól és hírektől függőségbe kerülő személyek számára a HÍR-ADÓ. Mert akkor számunkra – akik hétről hétre igyekszünk az olvasók kedvében járni – is egy új korszak következik be. Igaz, kevésbé valószínű, hogy azok számára is jut a beszedésre kerülő összegekből, akik tényleg rászorulnának.

Múlt héten az országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága sürgős ülés keretében megerősítette a nemzetiségi parlamenti képviselők frakciójának költségvetés-módosítási javaslatait, így a nemzetiségi RTV-programok, a nemzetiségek kulturális tevékenysége és az őshonos kisebbségek ún. gazdasági alapja költségvetési tételénél is módosítást, vagyis eszköznövelést javasolnak. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az ülés bevezetőjében a bizottság elnöke, Göncz László kifejtette, a nemzetiségi képviselők képviselői csoportja tudatában van az ország nehéz gazdasági helyzetének, és egyetértenek azzal is, hogy a 2011-es és a 2012-es költségvetések megalkotásánál maximális pénzügyi fegyelemre van szükség, figyelmeztetnek azonban arra, hogy a két őshonos kisebbség esetében olyan sebezhető közösségekről van szó, amelyek esetében az említett költségvetési időszakok eszközelvonásai olyan kárt tehetnek, amelyet a jövőben már nem lehet orvosolni. Emiatt ezeket a tételeket elfogadhatatlanoknak tartják. A magyar nemzetiségi képviselő azzal folytatta, az érintett területeken eddig is költségvetési gondokkal küszködött a két kisebbség, de ezt eddig sikerült különböző módosításokkal orvosolni. Jelenleg úgy

áll a dolog, módosítások sincsenek, emellett a kétéves költségvetési tervezetben csökkentették az alap, kiinduló összegeket is. A képviselő a legnehezebbnek a nemzetiségi RTV-programok problémáit nevezte, de gondok várhatók a nemzetiségi kulturális tevékenységek, valamint az őshonos kisebbségek ún. gazdasági alapjának megteremtése terén is. Bevezetőjét a képviselő az oktatásban már elkezdett, de még be nem fejezett beruházások említésével fejezte be, majd a képviselői csoport által megfogalmazott költségvetés-módosítási javaslatokat vitára bocsátotta. A vitában először a jelenlévő minisztériumi képviselők szólaltak fel. A Pénzügyminisztérium képviseletében Slavko Tekavčič kifejtette, az állami költségvetés igen nehéz helyzetben van, a bevételek az előrejelzések alapján 8,3 milliárd eurót tesznek majd ki, ami megközelítően 583 millió euróval

kevesebb az előzetesen várttól. A minisztérium képviselője továbbá kifejtette azt is, a két évre szóló költségvetések ennek ellenére fejlődésorientáltak, a tételek között ugyanis kiválasztották a prioritásokat. Kifejtése végén a szakember megemlítette azt is, eddig a helyi, községi szintekre – az állam által pénzelt szintekre – még nem ért el a válság, így ezen a téren nem várhatók megszorítások. A sort Stojan Pelko, a Művelődési Minisztérium államtitkára, majd Vinko Logaj, az oktatásért és sportért felelős tárca államtitkára, illetve a helyi önkormányzatokért felelős tárca képviseletében Nataša Šerbec folytatta. Mindannyian a saját területükön tapasztalható költségvetési csökkentéseket magyarázták. Ezután Roberto Battelli, a bizottság alelnöke felszólalásában kifejtette, sajnálatos módon a kisebbségek teljes mértékben az állami költségvetéstől függnek, így az RTV-programjaik is, és

A választási fellebbezésről a községi tanács dönt!? Igazgató: Horváth Ferenc, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Ahogy a Népújság olvasóit már tájékoztattuk, Hodoson Bunderla Rudolf polgármesterjelölt győzelme egy postán érkező szavazaton múlott, ezt a szavazatot – a szavazat Bunderla Rudolf mellett szólt – viszont az illetékes helyi választási bizottság érvénytelenítette. A polgármesterjelölt a választási bizottság döntése ellen fellebbezést nyújtott be az állami és a helyi választási bizottsághoz. A jelölt elmondása

szerint az állami választási bizottság a fellebbezést illetékességi okokra hivatkozva visszautasította, és a helyi választási bizottságra bízta a döntést. A helyi választási bizottság – szintén Bunderla Rudolf elmondása szerint – úgy döntött, nem illetékes dönteni az ügyben, a döntést az új mandátumot szerzett községi tanácsra ruházza át mandátumerősítés címén. tt

N É P Ú J S Á G 2 010 . o k tó b e r 21.


Muravidék

iségi RTV-programok ez elfogadhatatlan. Annak ellenére, hogy már 1994 óta figyelmeztetnek erre a problémára, ez megoldatlan maradt, az állam és a nemzeti tévé között sehogy sem születik megfelelő megoldás ezen a téren. Az alelnök kifejtését bővítette az RTV magyar nyelvű műsorokért felelős igazgatóhelyettese, Zver

eszközcsökkentések várhatók. Kifejtette félelmeit, ha a támogatáscsökkentés ténylegesen ilyen mértékben történik majd meg, akkor komoly visszaesés várható a nemzetiségi műsorok terjedelme, minősége szempontjából, és ez természetesen gondot okoz a káderállomány terén is. Ehhez csatlakozott

Antonio Rocco és Zver Ilona, az RTV olasz és magyar nyelvű programjaiért felelős igazgatóhelyettesek kifejtették, a költségvetés tervezett csökkentése nagy gondokat okoz majd a programok szervezésében, terjedelmében és minőségében is. Ilona, aki hangsúlyozta, nem csak az állami támogatás csökkentése okoz gondot a nemzetiségi programoknak, hanem az általános válságban magán az RTV-n belül is csökkentek a bevételek, így várhatóan ebből az irányból is

az olasz műsorokért felelős igazgatóhelyettes, Antonio Rocco is, aki hangsúlyozta, az olasz szerkesztőségekben már most is érezhetők a problémák, ezért minél előbbi megoldásra van szükség. A felszólalók sorát Miro

Petek ellenzéki bizottsági tag folytatta. Mint hangsúlyozta, véleménye szerint a 2011-es és a 2012-es költségvetési dokumentumok igen rosszak, nem felelnek meg a realitásoknak. Véleménye szerint jelen esetben a megadott kisebbségi jogok elvonásáról van szó, ami elfogadhatatlan, és szerinte Szlovéniának semmiképpen sem szabadna megengednie magának egy olyan szégyenletes tettet, amelyet tavaly például Magyarország engedett meg magának. Végül a bizottság elfogadta a nemzetiségi képviselőcsoport által beterjesztett költségvetési módosításokat. A 2011-es költségvetést illetően tehát a bizottság módosító javaslata a nemzetiségi RTVprogramok tételénél 424 ezer eurós növelést javasol. A 2012-es költségvetést illetően az RTV tételénél a módosítás azonos ös�szeget javasol, az őshonos nemzetiségek gazdasági alapjáról szóló tételnél 10 ezer euró, míg a kulturális tevékenységek tételénél 64,5 ezer euró növelésről szól. Mindegyik módosítási javaslat a hiányzó összeget a Vámigazgatóság tételeiből vonná le.

Az őszi szemesztert 24 hallgatóval kezdte a Magyar Tanszék A Maribori Egyetem Bölcsésztudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén a 2010/2011-es tanévben az őszi szemesztert 24 hallgatóval kezdték a két bolognai alapszakos programon: a magyar nyelv és irodalom szakon tíz beiratkozott hallgató van, a fordító szakon kilenc. A „régi”, tanárképző programra öt hallgató jár (mind negyedévesek). A magyar nyelv és irodalom szakra az idén két elsős hallgató iratkozott, míg a fordítói szakra négy, tehát hat elsőéves

N É P Ú J S Á G 2 010 . o k tó b e r 21.

hallgatóval indult a tanév. A tanszéken 4 abszolvens készül a diplomázásra. A lektori hallgatók száma még nem végleges, eddig harmincan jelentkeztek az órákra. Dr. Kolláth Anna tanszékvezető tájékoztatása szerint akkreditálás előtt áll a második szintű (magiszteri fokozatot adó) magyartanár-képző program, melyet remélhetőleg 2011 őszére meg is hirdethetnek. A tanszéken várják a jelentkezőket nyelvészeti doktori programra is. kmj

Jegyzet

A szegénység és az egészség Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy a fogyatékosság hiánya. Több tényező határozza meg: elsősorban a kor, a nem és az öröklött tulajdonságok, másrészt az életvitel, és nem utolsósorban a szociális és a társadalmi körülmények. Az egészségre Gal Kiralj Doris, a munka-, az élet-, az általános okleveles egész- szociális-gazdasági, a kulturális és a környezeti körülmények is nagy ségügyi nővér hatással vannak. Ezek összefonódnak, összefüggésük pedig nyilvánvaló és bizonyított. A különbségek az egészségben a legszegényebbek és a leggazdagabbak között a legészlelhetőbbek, de természetesen léteznek mindegyik szociális-gazdasági csoport körében. Az egyenlőtlenség igazságtalan, hiszen az egészség az ember elemi joga, az egyenlőség és a szociális jog pedig az európai társadalmak alapja. Országunkban a régiók közti különbségek megnyilvánulnak az egészségben is, főleg Szlovénia keleti és nyugati, illetve központi része közt. A várható élettartam a leggyengébben fejlett régiókban három évvel rövidebb, mint a legfejlettebbekben. A halandóság a Muravidéken a legmagasabb. Fő okai főleg a sérülések és a mérgezések, a rákos betegségek és az érrendszer betegségei. A Muravidékre jellemző negatív természetes szaporulat, az idősebb populáció számának növekedése arra utal, hogy az egészségügyi és a szociális szolgáltatások szervezésében és kivitelezésénél nagy változásokra van szükség. Az életvitelről és a kockázati tényezőkről, valamint a kockázatos viselkedésről 2004-ben végzett első nemzeti kutatás kimutatta, hogy mindez kapcsolatban van a nem fertőző betegségekkel, valamint azt is, hogy a kevésbé egészséges életvitel főleg Szlovénia keleti részére, azaz a Muravidékre jellemző. A szegénység az az állapot, amely veszélyezteti a legnagyobb értékünket – az egészségünket. A szegénység és a rossz egészségi állapot közt kétirányú a viszony – a szegények a betegség miatt gyakran még szegényebbé válnak. Az idősebbek mostanáig valahogy segítettek a fiataloknak, de a jövőben erre már nem lesznek képesek. Ugyanakkor a fiatalok a jövedelmükből nem tudják majd eltartani az idősebbeket. Társadalmunk így a megfelelő életminőség fenntartásánál és a szegénység megelőzésénél egyre jobban a tehetetlenség ördögi körébe kerül. Úgy látszik, hogy az idősebbek, a szegények és a tehetetlenek ellátása és gondozása a 21. század legnagyobb kihívása (lesz). A szegénység elhárításánál az egészségügyi szakemberek kulcsszerepet játszhatnak, és elsőként arról kell gondoskodniuk, hogy az egészségügyi törvények módosításai segítsék a szegényeket. A szegénységet kísérő betegségeket nem tudjuk eltüntetni összpontosított gazdasági és politikai intézkedések nélkül, amelyekkel társadalmunk szegényebb tagjai számára igazságot és egyenlőséget tudnánk biztosítani.

3


Muravidék Új vezetőségek a településeken

Négy helyi közösségben utólagos választásokra lesz szükség A helyi közösségek új tanácstagjainak megválasztása egy időben történt az önkormányzati választásokkal október 10én. Négy helyi közösségben – Pincén, Göntérházán (1. választási egység), Petesházán és Hídvég–Bánután – utólagos választásokra lesz szükség, ugyanis Pincén nem volt elég női jelölt, míg a többi helyen a jelöltek száma nem volt elegendő. Az utólag lebonyolított választásokra október 24-én kerül sor. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Lendvai község A szavazatok alapján a helyi közösségek tanácsaiba a következő jelöltek kerültek:

vat Tomi, Kopinya József, Gal Brigita, Balasko József és Karakatič Beti. – Alsólakosi HK: Püc­ko Ladislav, Šimonka Marija, Sobočan Arpad, Žalig Gregor és Jakolovič Ivanka. – Gyertyánosi HK: Ba­ lažek Dániel, Kopinja Leon,

Göncz Robert, Bohnec Béla és Madjar Ivanka. – Göntérházi HK, 2-es választási egység (Ká­­ maháza település): Ignac Temlin, Elvira Marton és Tivadar Jožef. Az 1-es választási egységben (Gön­ térháza település) vasár-

A Lendvai községben négy esetben utólagos választásokat kell tartani, többek közt Bánután is. – Lendvai HK: Do­min­ ko Marija, Hajdinjak Martin, Žalig Branko, Kulčar Štefan, Zver Aleksandra, Orbán János, Grča Teodor, Somi Al Hiasat Irena, Žerdin Štefan, Stanič Živko, Klar Milan, Gjuran Jožef, Vuk Drago, Kepe Klara és Kutnjak Đanino. – Csentei HK: Vida Si­ mo­na, Koša Ksenija, Felső Alen, Györek Doris, Feher Štefan, Balažic Avgust, Kolenko Branko, Perša Bruno, Krpan Andreja, Hebar Robert. – Hosszúfalui HK: Bači Borut, Sobočan Gabriela, Horvat Robert, Banutai Eva Marija, Gönc Marjeta, Varga Kristian, Horvat Jožef és Litrop Piroska. – Völgyifalui HK: Hor­

4

Mataič Bernarda, Vau­patič Göncz Elvira, Bene Magda, Sarjaš Dejan, Raduha Mario,

nap, október 24-én második fordulóra kerül sor. – Hegyi HK, Lend­va­

Pontosítás Abban az esetben, ha az önkormányzati választások proporcionális rendszer szerint történnek, a két tisztségre – polgármester, községi tanács tagja – is bekerülő jelöltnek az egyikről le kell mondania. Amikor megvan az erről szóló határozat, a községi tanácsba tagként a listáról a következő legtöbb szavazatot szerzett jelölt kerül be. A többségi választási rendszer szerint lebonyolított választások esetében ilyen helyzetben a községi választási bizottság pótválasztásokat ír ki (a községi tanács megalakulása után 15 napon belül), éspedig csak abban a választási egységben, amelyikből az érintett jelölt került be a községi tanácsba. Így történik majd Hodos községben is, nyilván a polgármesteri választások 2. körének függvényében. Így a Népújság múlt heti számában „Új összetételben a községi tanácsok is” című cikkünkben Kazimir Sukič jelöltnek a Hodosi Községi Tanácsba való lehetséges bekerülésének említése nem felelt a valóságnak. A szerkesztőség

hegy: Zver Jasmina, Ke­pe Zolti, Zupanec Mar­ko, Denša Ivan, Duh Ana és Ribarič Marjeta. Hosszúfaluhegy: Vörös Laura, Grah Štefan és Huzjan Helena. – Felsőlakosi HK: Somi Štefan, Nagy Silvija, Čih Elizabeta, Štampar Gizela, Kuprivec Jožef, Kiraly Štefan és Toth Ladislav. – Kapcai HK: dr. Zá­ go­rec-Csuka Judit, Horvat Jožef, Muhič Boris, Horvat Jožef, Žalig Maja és Škrban Brigita. – Kóti HK: Gyurica Jožef, Gerenčer Denis, Magyar Štefan és Kepe Zsuzsi. – Pincemajor–Benica HK: Tkalec Nadica, Kovač Jožef, Mavrič Vera, Ferletič Marta, Abakian Nenad és Bensa Branka. – Radamosi HK: Somi Albert, Brda Stjepan, Rudas Magdalena, Mataič Olga és Varga Erika. – Hármasmalmi HK: Ge­­renčer Jožef, Horvat Ana, Komloš Jožef, Lisjak Zlat­ ko, Danč Estika, Po­žo­nec Edvard és Babovič Irena. – Hotizai HK: Marinka Žerdin, Martina Antolin, Jožef Hozjan, Zlatko Mar­ koja, Mitja Törnar, Jad­ranko Ikanovič, Štefan So­bočan, Edvard Farkaš, Ire­na Törnar, Matjaž Ma­je­rič, Franc Špilak és Jožef Tibaut.

Dobronaki község A Dobronaki község három helyi közösségében a következő jelöltek kerültek a tanácsokba: – Dobronaki HK: Se­kereš Deziderij, mag. Ko­ren Štefan, Horvat Eli­za­beta, mag. Bedek Ernest, Ne­meth Lajos. – Zsitkóci HK: Gjerkeš Srečko, Bači Ladislav és Bekö Darko. – Strehovci HK: Horvat To­maž, Holcman Štefan, Sle­pec Alojz, Zadravec Ivan és Slepec Boštjan. Moravske Toplice-i község A Moravske Toplice-i község nemzetiségileg vegyesen lakott területein a szentlászlói és a pártosfalvi helyi közösségekben a következő jelöltek kerültek a tanácsokba: – Szentlászlói HK: Žo­ har István, Valerija Danč, Bog­­dan István, Dora Lidija, Dam­jana Kovač, Bogdan Timea és Horvát Atila. – Pártosfalvi HK: Ko­ vač Štefan, Cvetka Vörös, Dra­­gotin Šlankovič, Ro­man Miholič, Koloman Ko­­zic, Bojan Šušlek és Ja­­nez Prelec. Šalovci és Hodos községek nincsenek helyi közösségekre bontva.

Válasz mag. Anton Balažek nyilatkozatára Mag. Anton Balažek, Lendva újonnan megválasztott polgármestere a Népújság 54. évfolyama 41. számában 2010. október 14-én a következőket nyilatkozta: „A polgármesteri ellenjelöltek azonban együgyűséget mutattak, amivel ártottak Lendva tekintélyének.” Mivel én is az egyik polgármesterjelölt voltam, nyíltan tiltakozom ezen kijelentéssel szemben. Elsősorban nem fogadom el azt a kijelentést, hogy „együgyű” lettem volna, hiszen maga a szó is sértő, a Magyar Értelmező Szótár szerint: gyenge értelmi képességű és jámbor, gyámoltalan, gyermeteg, primitív személyt jelent. Sem gyenge értelmi képességű, sem primitív személynek nem érzem magamat, és kikérem magamnak az újság hasábjain leközölt kijelentést. De még felháborítóbb az a kijelentés is, hogy ártottam volna mint polgármesterjelölt a kampányommal Lendva tekintélyének, hiszen a bemutatkozásomon a polgárok közvetlenül is megismerhették nézeteimet és munkásságomat, amely nyílt és egyenes program volt. Cofek Milan

N É P Ú J S Á G 2 010 . o k tó b e r 21.


Muravidék Az első nyílt nap a Lendvai Egészségházban

A megelőzés a legbiztosabb módszer Szombaton délelőtt közel kétszáz látogatója volt a Lendvai Egészségháznak: ezúttal nem betegek vagy elsősegélyre szorultak, hanem lendvai és környékbeli polgárok, akik ellátogattak a nyílt napra, hogy megismerkedjenek a betegségmegelőzési programokkal, esetleg egy gyaloglási terhelési tesztet végezzenek el. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Amint az egészségház meghirdette, az első nyílt napot a megelőzés, a prevenció tudatosításának szánták; ugyanis nagyon fontos, hogy időben felismerjük a rizikófaktorokat, illetve az orvosok azokat az embereket, akik a veszélyeztetett csoportba tartoznak. A látogatók így az egészségház udvarán és az egészségházban több gyakorlati egészségügyi kérdéssel ismerkedhettek meg, tanácskozhattak orvosokkal, nővérekkel, orvostanhallgatókkal. Tudjuk, a rákos megbetegedések megelőzése, a kórok felismerése érde-

kében tanácsos részt venni a szűrővizsgálatokon, hiszen a betegség felismerhető abban a stádiumban, amikor még nagy valószínűséggel eredményesen gyógyítható. Szlovéniában több megelőzési program működik – a nyílt napon megismerhettük a vastag- és végbélrák felismerésére indított SVIT szűrőprogramot (a felfújható vastagbél-modellben tett sétán „nagyban” is megszemlélhetők voltak a kóros elváltozások), a mellrákszűrő DORA programot, melyre az egészségügy októberben, a mellrák elleni küzdelem hónapjában külön figyelmet fordít. A szilikonos emlőprotézisen, mely kinézetre és

is kipróbálhatták, miként kell önmagukon vizsgálatot végezni és mire kell figyelni. Bővebb információra, tájékoztatásra volt lehetőség a méhnyakrákszűrő ZORA programról is. Mindazok, akik úgy döntöttek, hogy vállalják a két

Bemutatták az automata defibrilláló készüléket és a működését is. tapintásra természetesnek hat, s megtalálhatók benne a rákos csomók, a nyílt nap női látogatói a gyakorlatban

kilométeres gyaloglási terhelési tesztet, az egészség megőrzésére és a krónikus, nem ragályos betegségek (2-

Kerekasztal-beszélgetés a szegénységről

A szegénység és a kirekesztés ellen A fenti cím alatt a Lendvai Szociális Ügyintéző Központ, együttműködve Lendva Községgel, kedden a Városházán kerekasztal-beszélgetést szervezett. A résztvevők megállapították, hogy a jövőben még nagyobb együttműködésre és érzékenységre lesz szükség a kérdés kezelésében.

igyekeznek a szociális helyzetet. A szociális transzferekre a községi költségvetés 1,7 millió eurót fordít, ami a község viszonylatában magas arány. A községnél a szociális szempontból

Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A kerekasztal-beszélgetésen a szociális ügyintézők, az egészségügyben, a Vöröskereszt lendvai egységében és a lendvai plébánia Karitasz szervezetében tevékenykedők ismertették meglátásaikat. Lendva Község polgármestere, Anton Balažek felhívta a figyelmet arra, hogy a gazdasági válság most mutatkozik meg majd teljes valójában, még nehezebb megélhe-

A szegénység és a szociális kirekesztés elleni küzdelem európai éve kapcsán kerekasztal-beszélgetésre került sor Lendván. tési körülményeket hozva, hiszen a várható gazdasági átalakulás a munkahelyek megőrzését, a szociális

N É P Ú J S Á G 2 010 . o k tó b e r 21.

szempontokat tekintve könyörtelenebb lesz. A községben bizonyos szubvenciókkal már most enyhíteni

veszélyeztetett családok és egyének a létrehozott intervenciós alapból évi egyszeri alkalommal segélyt

es típusú cukorbetegség, szívés érrendszeri betegségek, krónikus tüdőbaj, kövérség, depresszió stb.) megelőzésére indított CINDI programban vettek részt. Az eredmények alapján az erre a programra szakosodott egészségügyi szakemberek egyéni javaslatokat tettek, például milyen lenne a megfelelő testmozgás, táplálkozás. A programok mellett a látogatóknak bemutatták az újraélesztés alapjait is, valamint az automata defibrillátor használatát, hiszen előreláthatólag ezek a készülékek a jövőben nálunk is több helyen elérhetők lesznek. Működésük egyszerű: a betegre helyezzük, a készülék felismeri a ritmuszavart, s ha szükséges, önmagától defibrillál. A nyílt nap jó látogatottsága azt bizonyítja, hogy az emberek várják a hasznos, gyakorlati tájékoztatást, és a rendezvény tervezett hagyományossá tétele helyes döntésnek ígérkezik. kaphatnak, szubvencionálják a lakbéreket, az óvodai ellátás árát… Az igények száma tavaly, a Mura csődje után ugrásszerűen megnőtt. Értéket kell ismét kapnia a munkának az ezért járó becsületes fizetéssel, s meg kell akadályozni az elvtelen egyenlősdit – hangsúlyozta többek közt Balažek polgármester. Más területen okoz gondokat a szociális kirekesztés, amivel szintén foglalkozni kell. A Karitasz ez ügyben már lépett, hiszen az anyagi támogatások mellett lelki támogatást is nyújt beszélgetések formájában. A Vöröskereszt azt tapasztalja, hogy egyre több a rászorulók száma, de nagy még azok aránya, akik nem vállalják fel, hogy ilyen jellegű gondjuk van. Fontos a gyermekek nyaraltatása is, a Vöröskereszt jóvoltából idén már több mint 30-an voltak a tengeren.

5


Kultúra Általános Iskolai Történelmi Vetélkedő tizenötödször

A dobogós helyeken a két lendvai és a dobronaki csapat Kedden került sor a kétnyelvű általános iskolák számára szervezett történelmi vetélkedőre. Idén a házigazda a Dobronaki KÁI volt, s a felsősök részvételével zajló vetélkedőn jó színvonalú tudást mutattak a tanulók. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A 4 kétnyelvű általános iskola tanulói 12 csoportot alkotva szóban, írásban és otthoni dolgozatírásban mérték össze erejüket. Az idei történelmi téma az

Árpád-ház kihalása utáni korszak, az Anjouk, a Hunyadiak és Zsigmond kora volt. Az első helyen az 1. Számú Lendvai KÁI csapata végzett (Koša Erik, Vida Dorian, Tóth Matyi) 93 ponttal, a második helyen a lendvai iskola másik

csapata (Šabjan Rebeka, Ferenc Grega, Feher Mátyás) 91 ponttal, a harmadikon pedig a Dobronaki KÁI (Bogdan Attila, Horvat David, Somi Peter) csapata végzett 89 ponttal. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a 70 és 80

Festine – koncertsorozat, Lendva

Letisztult, rekviemes hangulat A Festine Kamarazenekar, a Krogi Kamarakórus, valamint operasztárok léptek fel a pénteki LUX (fény) elnevezésű koncerten a lendvai Szent Katalin plébániatemplomban. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Fauré Cantique Rekviem címmel megírt darabjai nem tartoznak a világ zeneirodalmának a remekművei közé. Nem is lehetnek, hiszen az előbbit, a Racine szövegére írt, harmóniumalapú művet

altatódalnak nevezte. Én ugyanis így érzem a halált; a fájdalmas, halálba való átmenet helyett vidám felszabadulásnak, a túlvilág iránti boldog vágyódásnak, mindenekelőtt szerencsés elmozdulásnak…” A lendvai koncerten a hangulatot tovább fokozták az oltártér mögötti taberná-

imitáló karmesteri dirigálással, a nem túl komor hangulattal és a lebegő harmóniákkal a vegyes kórus tökéletes egységet alkotott. Minden a helyén volt. Jože Vidic (a Ljubljanai SNG Opera részlegének tagja) külső megjelenésével is tökéletesen beillik a „képbe”. A Szathmáry Zsigmond

Így örült az első helyezett csapat (balról jobbra: Dorian, Matyi és Erik). százalék közötti teljesítményt még három további csapat is elérte, így végig ők is esélyesek voltak. Simon Márta a zsűri elnöke kifejtette, dicséret illeti a szervezőket, az MNMI-t és az iskolákat a példás szervezésért, a felkészítő tanárokat az igyekezetért. 12 csoport mérte össze erejét, s ha azt vesszük, hogy

a leggyengébb csoport is 71 pontot, a győztes pedig a 100 lehetségesből 93-mat teljesített, akkor elégedettek lehetünk. A vetélkedőn résztvevő összes csapat emléklapot, a győztesek elismerő oklevelet és jutalomkiránduláson való részvételt érdemeltek ki, amelyet az MNMI szervez számukra.

Három hazai fotós a győztesek között Szombaton kiállítás-megnyitóval, a témában a legsikerültebb alkotások bemutatásával a lendvai Színház- és Hangversenyteremben zárult a Lendvai Foto-video Klub és a Lindua Turistaegyesület 2., Városi hangulatképek témában meghirdetett fotópályázata.

A második „Hangulatképek” győztesei: Dominko Miran, Orbán Péter, Galič Tomaž. Igazán különleges előadást láthatott a lendvai közönség. a francia szerző tizenkilenc éves korában írta. A másikat – a már meglett zeneszerző művét – talán a sajátos rekviem-értelmezés miatt nem jegyzik az operavilág színpadain. Erről a szerző így ír: „Az én Rekviemem (…) nem a haláltól való félelem jegyében fogant. Azt is mondták, hogy valaki a halál előtti

6

kulum-térben elhelyezett, sötétbe burkolózó szentek szobrai, a régi oltárdíszek, valamint a „befelé ható”, a „mélység hangulatát” fokozó basszusok és tenorok, az énekszólók (J. Vidic, U. Žižek), valamint a mélyen búgó harmóniumhang (T. S. Šramel). A sajátos, a szinte mozdulatlanságot és a „szárnypróbálgatást”

freiburgi iskolájában nevelkedett Tomaž Sevšak Šramel is teljesen alárendeli harmóniumjátékát a zenekari összhatásnak, mindig visszafogott, kontrollált. Kíváncsian várjuk a novemberi folytatást! Valljuk be őszintén: ennyivel a lendvai, nem túl népes „komolyzeneértő” közönség önmagának is tartozik.

Zver Dušan, a lendvai turisztikai egyesület tagja a kiállítás megnyitóján ismertette azokat a szempontokat, amelyeket a Kolenko Igor vezette zsűri fontosnak tartott az elbírálásnál. Ezek között is a kreativitást, az aktualitást, a képi kidolgozást, nem utolsó sorban az esztétikumot említette. Ismét olyan felvételeket vártak, amelyek nem a megszokott hangulatokat, hanem a kisváros életének „másságát”, a más hasonló miliőjű városoktól való különbözőségét is tükrözik. Elmondhatjuk: a győztes alkotások esetében ez a kívánalom teljesült. A beérkezett pályaművekből 5 szerzőtől 18 művet tartott méltónak bemutatásra a Lendvai Foto-video Klub és a Lindua Turistaegyesület. Az első díjat Dominko Mirannak, a másodikat Orbán Péternek, a harmadikat pedig Galič Tomažnak ítélte oda a zsűri. -ce

N É P Ú J S Á G 2 010 . o k tó b e r 21.


A Mura vagyonának árverezése

Info

Nem volt komoly érdeklődés Október 18-án került sor a csődbe jutott Mura Rt. fő vagyonának és márkajeleinek árverezésére Muraszombatban, Ljutomerben és Gornja Radgonán. A vásárlásra érdeklődést csak a ljubljanai Geoplin mutatott. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Mura vagyona után a hétfői árverésen gyér volt az érdeklődés. Az ingatlanok piaci értéke együtt az öt márkajellel 31,8 millió euróra lett felbecsülve. A ljubljanai Geoplin jóvoltából három energetikai

gázállomás talált vevőre 12,9 ezer euró értékben. Az árverésen csomagban került kikiáltásra a csődbe jutott Mura Rt. ingatlanja Muraszombatban, Ljutomerben és Gornja Radgonán, s vevőre várt a piaci ár szerint felkínált Muralist-ingatlan, az M-Energetikában való részesedés és az öt márkajel

Segély Brüsszelből Az Európai Bizottság a globalizációs alapból Szlovénia számára 2,2 millió eurót hagyott jóvá a Mura textilipari óriásvállalatnál munkaerő-feleslegnek bizonyult 2554 dolgozó megsegítésére. A segély a Muravidéki Munkaalap, a Regionális Munkaalap és a Foglalkoztatási Intézet aktív foglalkoztatási programjain keresztül valósul meg különböző foglalkoztatási, oktatási, szakképzési, önfoglalkoztatási és motivációs programok formájában.

is. Branko Đorđević csődgondnok szerint az alacsony érdeklődés az ingatlanpiacon tapasztalható válság következménye lehet. Az sem kizárt, hogy a vásárlók a második árverésen alacsonyabb felszámolási árra számítanak. A következő árverésre várhatóan még az idén sor kerül, de már nem csomagban, hanem a megmaradni képes egységek szerint, köztük van a jelenleg jól működő Mura és Partnerei Kft. is. A Mura vagyonának felbecsült értéke 52,6 millió euró, a hitelezőknek pedig 42,7 millió euró tartozást ismertek el. Eddig néhány lakás, apartmanok, a Mura EHM részesedése és az ingóvagyon egy része került eladásra.

Hétfőtől influenza elleni védőoltás Szlovéniában hétfőn elkezdődött az influenza elleni védőoltás. A Muraszombati Egészségvédelmi Intézetben minden hétfőtől péntekig 7.30 és 14.00 között végzik az oltást. Oltást végeznek az egészségházakban és a magánrendelőkben is. A védőoltás ára 12 euró, míg a krónikus betegeknek és a 65 év feletti személyeknek 7 euró.

Ingatlanok értékbecslése – az adatjavítási határidő meghosszabbítása Azután, hogy az SZK Geodéziai Igazgatósága a lakosságnak kiküldte ingatlanjainak értékbecslését, és kiderült, hogy minden tízedik állampolgár hibát talált a becslésben, illetve a közölt adatokban, az illetékesek úgy döntöttek, hogy a tervezett november 25-i adatjavítási határidőt egy hónappal meghosszabbítják. Az in-

gatlanok adatai, ahogy eddig is, javíthatók, módosíthatók az igazgatóság weblapján – a becsléssel együtt közvetített kóddal –, illetve az éppen illetékes geodéziai hivatalokban is. A számtalan bonyodalom miatt a kormány egyébként úgy döntött, az ingatlanadót csak 2012-ben vezeti be. tt

ba emelt. A közelmúltban felgyorsították a 2005-ben elhunyt II. János Pál szentté avatásának folyamatát is.

A remények szerint a tárgyalások végén egy rövid nyilatkozatot is elfogadhatnak a felek az emberi méltóság közös tiszteletének fontosságáról, amely később Ljubljanai Nyilatkozat néven maradhat emlékezetes.

hétről hétre Ljubljana – Szlovénia takarékossági intézkedések miatt 2011-re nem fizeti be

a tagsági díjat az Egyesült Nemzetek Szervezetébe (ENSZ) hárommillió euró értékben. Samuel Žbogar külügyminiszter az ország álláspontját már ismertette Brüsszelben. Az ENSZ tagsági díjának befizetését a későbbi években tervezi az ország. Budapest – Magyarországon újabb különadókat, úgynevezett válságadók vezetnek be. Az Országgyűlés hétfőn 294 igen szavazattal, 44 ellenében, 12 tar tózkodás mellett fogadta el a döntést. Az

Országgyűlés arról is döntött, hogy a törvényjavaslat sürgős kihirdetését kérik a köztársasági elnöktől. Az adó a távközlési, illetve telekommunikációs cégeket, az energetikai szektort és a kereskedelmi áruházláncokat érinti 3 éven keresztül, már 2010-ben is. Szabadka – Létrehozzák a Vajdasági Magyar Nemzeti Színházat: a vajdasági magyarság részleges kulturális autonómiáját gyakorló Magyar Nemzeti Tanács (MNT) hétfői tanács-

N É P Ú J S Á G 2 010 . o k tó b e r 21.

kozásán erről egyhangú döntés született. A javaslat értelmében a szabadkai Népszínház magyar társulata önállósul. Siflis Zol­ tán, a kulturális bizottság elnöke elmondta, hogy a vajdasági magyarság több évtizedes törekvése valósul meg az önálló intézmény, a Vajdasági Magyar Nemzeti Színház létrejöttével. Róma – Hat személyt avatott szentté vasárnap a pápa, köztük a római katolikus egyház első ausztrál szentjét, Mary MacKillopot és a kanadai André atyát, Quebec ugyancsak első szentjét. A zsúfolásig megtelt római Szent Péter téren XVI. Benedek miséje keretében még egy XV. században élt lengyel papot, két olasz és egy spanyol apácát is a szentek sorá-

Doberdó – A doberdói hadszíntér kulturális világörökség részévé nyilvánítását kezdeményezi az Emberi Méltóság Tanácsa, ezzel is kifejezve a környező országok közös emlékezetét és tiszteletét az ott elhunyt osztrák, szlovák, román, szlovén, olasz és magyar százezrek iránt. A szervezet elnöke, Lomnici Zoltán kiemelte továbbá, hogy az Emberi Méltóság Tanácsának vezetősége Simicskó István honvédelmi államtitkár társaságában a héten Szlovéniába utazik, ahol többek között a szlovén államfővel és a honvédelmi miniszterrel is tárgyalnak.

Tel Aviv – A látszerészetet forradalmasító új szemüveget készített Zeev Zalevsky izraeli tudós: az új lencsék tökéletesen éles látást tesznek l e h e t ő vé kö zelre és távolra egyaránt. Találmányát már kipróbálta kísérleti személyeken, akik a kezdeti idegenkedés után mind arról számoltak be, hogy látásuk élessége jelentősen javult. Az új látási segédeszköz főleg az idősebbeknek jelent majd könnyebbséget.

7


Info a mai napon... Október 21-én történt: 1520 Fernao de Magalhaes (Ferdinánd Magellán) portugál tengerész elérte az Atlanti- és a Csendes-óceánt összekötő 600 kilométer hosszú tengerszorost, amelyet később róla neveztek el. 1540 Leonard von Fels osztrák generális megostromolja Budát. 1805 Trafalgarnál a brit hadiflotta Horatio Nelson parancsnoksága alatt legyőzi a franciákat. 1833 Stockholmban megszületett Alfred Nobel svéd kémikus és gyáros, aki feltalálta a dinamitot, valamint létrehozta a Nobel-alapítványt. 1855 54 éves korában meghalt Vörösmarty Mihály költő és drámaíró. Temetése Pesten az első tömegtüntetéssé vált az önkényuralom ellen. 1878 Megszületett Krúdy Gyula író, hírlapíró (Szindbád, A vörös postakocsi).

visszapillantó Az elmúlt héten pénteken megkezdték a Lendva– patak lendvai hídjának lebontását. Mint ismeretes, a régi híd már nem felelt meg a követelményeknek. Nemcsak a teherbírása volt már kicsiny, hanem akadályozta is a víz gyorsabb lefolyását a kibővített medrű Lendva-patakban. A tervek szerint az új híd január végéig készül el, a forgalomnak azonban majd csak áprilisban adják át. Az új híd megfelel majd a kiszélesített patakmedernek – 11,2 méter széles és 40 méter hosszú lesz. Az új híd építése egyébként 1.400.000 újdinárba kerül és a költségek a köztársasági útalap, a községi útalap és a köztársasági vízgazdálkodási

1970. október 23-án, 40. szám

Bontják a Lendva-patak hídját

közösség között oszlanak meg. Péntek óta tehát terelőúton folyik a közlekedés Lendva központjába, azaz a gépjárművek a vágóhidat és az új iskolát megkerülve

juthatnak csak be a városba. Reméljük, a hídépítők nem feledkeznek meg a gyalogosokról és készítenek a számukra ideiglenes átjáró alkalmatosságot,

amíg az új híd építése tart, mert a régi híd lebontása után gyalogszerrel nagyon körülményes lenne megközelíteni Lendva központját.

korára lett vágnivaló. A külföldre. akár 400–500 csirkét vagy piacozás legegyszerűbb A Nyugat-Dunántúlon tyúkot szállítottak. Hosszú módja az volt, hogy a há- a 18. század óta vannak írá- útjaik elmaradhatatlan kelziasszony a lábuknál fogva sos adataink baromfikeres- léke volt különösen esős, kettesével összekötözve a kedelemről. Az egyik ilyen hideg időben a szekeret tyúkfiakat a kezére akasz- leírás Bél Mátyás tollából letakaró gyékényponyva. totta őket, majd így indult származik. A tyúkászat a A tikászok nemcsak élő velük a piacra. Leggyako- 19. század második felében baromfit, hanem tojást is ribb vevői a kofák gyűjtöttek. Egyés a kereskedők volegy hosszabb tak. Orosháza körgyűjtőútjuk akár nyékén garabónak 5–6 napig is tarnevezett kosárba tott. A baromfiketették a csirkéket, reskedők között ha csak keveset is léteztek kis- és vittek a piacra. A nagykereskedők. nagyobb gazdasáA kiskereskedők gok kasokba, láegy-egy nagykedákba zsúfolták az reskedőnek doleladó baromfikat, goztak, akik Buazokat pedig szedapest és Bécs pikéren szállították. acaira szállítottak. Egy-egy k asban A tevékenységnek akár 60–70 csirkét igen csak bealkois szállítottak. A banyult a Monarchia romfiszállításhoz felbomlásával. A szükséges kasokat Tyúkkereskedő asszony. Jankó János rajza, tyúkászok jellegfőként a Tisza és a 1884. (MNL 5. 394.) zetes alakja, emléKörös menti füzeke azonban máig seket hasznosító kosárfo- már virágkorát élte. A felvá- elevenen él. nók készítették. A nagyobb sárlás Veszprém, Zala, SoA tyúkászokat vidél-alföldi városok barom- mogy megyére is kiterjedt. dékünkön tikászoknak fipiacain a 20. század első A nyugat-magyarországi nevezték. Az egyik legfelében a nagykereskedők tyúkászok hosszúszeke- jellegzetesebb tikászfalu vagonszámra vásárolták fel rekkel jártak, amelyek Renkóc, a mai Renkovci az aprójószágot és indítot- saroglyái elöl és hátul le volt. Magdič Štefan egyták útnak a fővárosba vagy voltak eresztve. Egyszerre kori tikász így emlékezett

vissza jeles mesterségére: „Szinte egész Muravidéken tevékenykedtünk. Területünk a teljes Lendvai járás és a Muraszombati járásnak a fele volt, de még a Muraközben, sőt a Murán túl is, Stájerország egyes részein is dolgoztunk. Legtöbbet Svájcba és Németorszégba exportáltunk, ott volt legjobb az ár. Amit mi gyűjtöttünk, az minőségi húsnak számított, nagyon jó ára volt. Elődeink korábban Budapestre és Bécsbe küldték az árut. Renkócon ezzel Koren Martin foglalkozott, meg egy Režonja nevű ember, aki később Stájerországba költözött. Ezek az árut közvetlen Budapestre és Bécsbe küldték. A köles volt a csirkék fő eledele, ezzel javítottuk fel a húsukat. Valamennyi tejet is kaptak, ettől fehérebb lett a húsuk. Mindez szükségeltetett, ha Németországba vagy Svájcba akarta az ember eladni az áruját. OUU, OUU, OUU… így jeleztük a falu szélén, amikor megjelentünk, akkorát kellett kiáltani, hogy meghallja az egész falu.”

mesterségek dicsérete

A tyúkász Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

Ma már elképzelhetetlen egy-egy vasárnapi ebéd tyúkhúsleves, rántott csirke vagy paprikáscsirke nélkül. Ez azonban nem számít olyan régi szokásnak, mint gondolnánk. A legtöbb faluban csak az 1950-es évektől határozta meg az ünnepi étkezést a baromfihús fogyasztása. Előtte a tojás, a tyúkok, a libák és a kacsák inkább fontos piaci árucikknek, pénzzé tehető termelvénynek számítottak, mint ünnepi fogásnak. Otthon csak akkor vágtak tyúkot vagy csirkét, ha beteg vagy gyermekágyas volt a háznál, illetve nehéz fizikai munkát végeztek, például aratás vagy cséplés alkalmával. A kacsát pecsenyéjéért kedvelték, a libát pedig nemcsak húsa, hanem tolla miatt is tartották. De térjünk vissza a baromfikhoz mint a gazdas�szony hatáskörébe tartozó legfontosabb árucikkekhez! A csirke 3–4 hónapos

8

N É P Ú J S Á G 2 010 . o k tó b e r 21.


Info

Az iskolaközösség tagjai lettek Dobronakon a 13 elsős péntektől már igazából is a Dobronaki KÁI iskolaközösségének tagja. Az ünnepélyes felvétel alkal-

mából színes programmal kedveskedtek nekik és a tornateremben egybegyűlt közönségnek az iskola tanulói. Az ének és

a tánc után külön az elsősökhöz Kovač Katarina iskolaigazgató, Marjan Kardinar polgármester és Cár Anna, a községi ma-

gyar nemzetiségi közösség elnöke szólt. A gyerekek megígérték, hogy szorgalmasan tanulnak és figyelnek a tanórákon. Majd meglepetés következett: az igazgatónő az elsősöket tortával ajándékozta meg, melyet jó hangulatban, közösen a szülőkkel fo-

gyasztottak el. Az elsősöknek az iskolaközösségbe való felvételét megelőzően az iskola előtt felhúzták a legrendezettebb iskoláért járó zászlót, amit az idén a Szlovén Turisztikai Szövetség pályázatán nyertek el. SNK

A pártosfalvi iskolások a Plečnik-templomról

Látván a meglepetéstortát, öröm szállt a tanulók arcára. Csoportos fotó Solarič Loretta óvónővel, Varga Klavdija tanítónővel és Kovač Katarina igazgatónővel.

étel, erő, egészség

A Moravske Toplice-i TIC szervezésében a Bogojinai Általános Iskolában október 14-én vetélkedőt szerveztek Plečnik a Muravidéken címmel. A vetélkedőn, mely része a neves szlovén építész bogojinai templomának népszerűsítése érdekében folyó idegenforgalmi akciónak, négy iskola diákjai vettek részt két-két csapattal. A fiatalabb korcsoportban (5. és 6. osztály) a vendéglátó iskola diákjai mutatták a legtöbb tudást, míg az idősebb korcsoportban (7., 8. és 9. osztály) a Pártosfalvi KÁI tanulói lettek a legjobbak. kmj

MURASZOMBATI EGÉSZSÉGVÉDELMI INTÉZET

prim. mag. Branislava Belović, dr. med.

Gazdagítsuk napi étrendünket gombával! A gomba kevés kalóriát tartalmazó élelmiszer. Ennek ellenére van benne fehérje, ásványi anyag, vitamin, rostok és védőanyagok. Kitűnő szelén-forrás, amely egyike a legfontosabb antioxidánsoknak.

Emellett gazdag káliumban, kálciumban, foszforban, vasban, rézben, cinkben. A B-vitamincsoport is megtalálható benne. Mindezen jó tulajdonságok miatt a gomba fogyasztása kedvezően hat az egészség-

re, tudnunk kell azonban, hogy a gomba a nehezen emészthető élelmiszerek közé tartozik. Ezért csak mértékkel fogyasszuk és tartsunk be néhány fontos alapszabályt. Papírtasakban, hűtőszekrényben tá-

roljuk. A műanyagtasakok nem ajánlatosak. A gombát minél előbb használjuk fel, ugyanis a tárolás alatt olyan anyagok szabadulnak fel belőlük, amelyek mérgezéshez hasonló tüneteket idézhetnek elő.

Hajdinakása gombával

Gombatekercs

• • • • • •

• • • • • •

45 dkg gomba • 20 dkg hajdinakása 50 dkg zöldség (bab, sárgarépa, brokkoli, karfiol...) 3 kanál olaj • 2 kisebb felaprított hagyma 2 gerezd felaprított fokhagyma 2 kanál apróra vagdalt petrezselyem 1 kanál pirospaprika, só, bors, majoranna, bazsalikom.

Az olajat felmelegítjük, hozzáadjuk a hagymát, egy kanál vizet öntünk alá, és pároljuk. Ezután hozzáadjuk a feldarabolt gombát, a fűszereket és a fokhagymát. Fedő alatt pirítjuk 8 percig. Amikor elkészül, hozzáadjuk a pirospaprikát és kevés vízzel felöntjük. A pirított gombához hozzáadjuk a főtt zöldséget és hajdinakását. Mindkét összetevő legyen forró. Átkeverjük és lefedjük. Így hagyjuk állni meleg helyen 10 percig. Mielőtt a tányérra helyezzük, pl. forró olajjal átkent merőkanállal megformázzuk, petrezselyemlevéllel díszítjük. Meghinthetjük reszelt sajttal is. Az így elkészített ételt salátával kínáljuk.

" N É P Ú J S Á G 2 010 . o k tó b e r 21.

A gombás ételeket tehát ne tároljuk és ne melegítsük újra. Gombaételeket egész évben készíthetünk, ugyanis egyes gombafajták egész évben kaphatóak (csiperkegomba, sitaki gomba…). Az idényjellegű gombafajtákat pedig csak akkor fogyasszuk, amikor a természetben is megjelennek.

Rétestészta • 1 hagyma • 40 dkg darált hús 40 dkg sampinyongomba (csiperkegomba) 2 kanál olaj • 2 gerezd fokhagyma 3 kanál zsemlemorzsa • 1 tojás +1 tojásfehérje Só, piros őrölt paprika Fél joghurt a tészta kenéséhez

Az olajon megpároljuk a feldarabolt hagymát. Hozzáadjuk a húst. Elkeverjük, hogy a hús ne ragadjon le. Hozzáadjuk a feldarabolt gombát, a fokhagymát és pároljuk. Ízesítjük. A kihűlt masszába belekeverjük a tojást és a tojásfehérjét. A tésztalapot meghintjük zsemlemorzsával, hozzáadjuk a tölteléket és feltekerjük. A tekercset sütőlapra helyezzük, megkenjük joghurttal és megsütjük.

" 9


Info október 22. péntek Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:10 Mesterséges mennyország, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Turbulencia, Érdekel a könyv, ism., 14:25 Szlovén villanások, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Különleges ajánlat, 17:50 Lelki villanás, 18:05 Fejjel a bulira, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:40 Öko-villanások, 19:55 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 20:30 Egészségünkre!, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:20 Tévéshop, 8:50 Szenvedélyek – szlovén sorozat, A hírnök, ism., 9:45 Európai magazin, Fekete-fehér idők, ism., 10:30 Népzenei műsor, 11:15 Tengerkék égbolt – norvég sorozat, ism., 12:00 Sportműsor, 12:55 Mao: A kínai mese – francia dok. so0:20 Hallam Foe rozat, ism., 13:55 A nyolcadik nap, ism., 14:25 Circom regional, 14:50 Percek a…, 15:20 Idegenforgalmi műsor, 15:55 Rotterdam: Tornász-vb, 18:30 Mozogj velünk!, 18:55 Sportbolygó, 19:25 Rotterdam: Tornász-vb, 22:00 Sürgős esetek – osztrák sorozat, 22:45 A vad Bill – am. film, 0:20 Hallam Foe – angol film, 1:50 Törvényvédők – am. sorozat.

Magyar Tévé 5:50–9:00Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:30 Körzeti magazinok, 14:30 Sírjaink hol domborulnak…, 15:00 Ünnepi megemlékezés a Budapesti Műszaki Egyetemen, 16:15 Magyarok cselekedetei, 16:25 Híradó, 16:35 Körzeti híradó, 16:50 Teadélután, 17:35 Halász doktor – magyar film, 18:20 Arcok, harcok, 19:00 Lánglobbantás – élő közvetítés, 19:30 Híradó este, 20:00 Ünnepi megemlékezés a Parlament Kupolaterméből, 21:05 Soha, sehol, senkinek – magyar film, 22:40 Összefoglaló a nap ünnepi eseményeiről, 23:05 A Hortobágy legendája – magyar film, 0:30 Prizma, 0:45 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:15 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:45 Yugioh – A mozifilm – japán rajzfilm, 16:20 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 17:25 Döglött akták – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 Vacsoracsata, 20:05 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 CSI – A helyszínelők – am. sorozat, 22:20 Vámpírnaplók – am. sorozat, 23:20 A főnök – am. sorozat, 0:15 Reflektor, 0:35 ittHON, 0:55 Odaát – am. sorozat, 1:45 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:20 Szerelemcsapda – am. film, 13:25 Kvízió, 14:55 Megamánia, 15:25 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:30 Marina – mex. sorozat, 17:30 Árva angyal – mex. sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Ezek megőrültek! – szórakoztató műsor, 20:00 Aktív, 20:05 Jóban Roszban – magyar sorozat, 20:40 Megasztár 5., 23:30 Tények este, 0:00 EZO.TV, 0:55 Hősök – am. sorozat, 1:45 Smallville – am. sorozat.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Kikötő, 14:25 Irány a strand! – francia dok. sorozat, 15:00 Ünnepi megemlékezés, 16:10 Mundi Romani, 16:40 A világörökség kincsei, 17:00 Beavatás, 17:15 Térkép, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Hazaérés – Koszmovszky Edina – magyar dok. film, 20:00 Ünnepi közvetítés a Parlament Kupolaterméből, 20:45 Labdarúgó-mérkőzés, 23:00 Váltó, 23:15 Pillangó – am. film, 1:40 Kikötő, 1:55 Híradó.

október 23. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 9:00 Külvárosi krokodil 1 – német film, 10:40 Éjféli klub, ism., 11:55 A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Zenés emlékek Boris Kopitarral, 14:15 Miss Marple: A tökéletes trükk – angol film, 15:55 Szombat délután, 17:00 Hírek, 17:15 Mezsgyék, 17:25 Szombat délután, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:20 Villanás, 19:55 Ismét itthon, 21:40 Hri-bar, 22:45 Hírek, 23:20 Végzetes baleset – am. sorozat, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:40 Tévéshop, 8:10 Az időn át, 8:20 Szlovénia nézetei, ism., 9:50 Sölden: Óriás műlesiklás, nők, 1. futam, 10:50 Különleges ajánlat, ism., 11:10 Circom regional, Percek a…, ism., 12:50 Sölden: Óriás műlesiklás, nők, 2. futam, 13:50 Kézilabda-magazin, 14:20 Rotterdam: Tornász-vb, 17:30 Vitorlázás – riport, 18:10 Ljubljana: Krim – Győr, kézilabda-mérkőzés, nők, 20:10 A harcos nő – dán film, 21:50 Aranyfüst, 22:20 Szlovén magazin, ism., 22:45 Az asztronauta – am. film.

Magyar Tévé 5:45–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:10 1956 – a forradalom hétköznapjai, 12:35 Akkor és most: 1956, 14:00 Segítsetek! – dok. film, 14:50 Melbourne 1956 – dok. film, 16:00 Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszéde, 16:30 1956 – a forradalom hétköznapjai, 17:10 Biszku és 21:00 6:3, avagy a többiek, 18:35 Philemon játszd újra Tutti és Baucis – magyar film, 19:30 Híradó este, 20:05 SzerencseSzombat, 21:00 6:3, avagy játszd újra Tutti – magyar film, 22:35 Hírek, 22:45 Végjáték az Akadémia utcában, 23:40 A Nemadomfel Együttes koncertje, 0:35 Ez az élet – magyar dok. film, 1:10 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:40 Forma-1, Koreai Nagydíj, időmérő edzés, 8:20 Kölyökklub, 10:25 Játék, 11:25 Házon kívül, 12:00 Híradó, 12:10 Autómánia, 12:45 Tuti gimi – am. sorozat, 13:35 Forma–1, Koreai Nagydíj, időmérő edzés, ism., 15:15 Pasifaló – am. sorozat, 15:40 Traveler – Az utolsó vakáció – am. sorozat, 16:35 Merlin kalandjai – angol sorozat, 17:30 Glee – Sztárok leszünk – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 X-faktor, 22:05 Meseautó – magyar film, 0:05 56 csepp vér – magyar musical, 1:45 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 10:40 Babavilág, 11:10 Shark – am. sorozat, 12:50 Feketeszakáll és a Karib-tenger kalózai – am. sorozat, 16:05 A vasálarcos – am. film, 17:30 Luxusdoki – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Magellán, 19:35 9 és 1/2 randi – magyar film, 21:20 A.I. – Mesterséges értelem – am. film, 0:05 Világszám! – magyar film, 1:55 A szabadság vihara – am. dok. film, 3:25 Kalandjárat.

Duna Tévé 6:25 Gyerekeknek, 9:40 A kőszívű ember fiai – magyar film, 1. rész, 11:00 ’56 Poznanban kezdődött – dok. film, 11:45 Híradó, 12:05 Isten kezében, 12:30 Birodalmi helytartók – dok. film, 13:00 Amerikai magyar életsorsok – dok. film, 14:10 Ünnepi stúdió, 16:00 Orbán Viktor miniszterelnök ünne21:05 Egymásra pi beszéde, 16:30 Az utca másik nézve oldalán – dok. film, 17:30 Mese, 18:00 A nap krónikája, 19:00 Az angyalok nem sírnak – színházi előadás, 21:05 Egymásra nézve – magyar film, 22:50 Dunasport, 23:05 Kormorán – Farkasok éneke – koncert, 0:15 Híradó.

október 24. vasárnap

október 25. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:50 Hallgassunk a csöndre, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:10 Egészségünkre!, 14:30 Vasárnap délután, 17:00 Hírek, 17:15 Vasárnap délután, 18:05 Első és második, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Hír20:00 A 45. Borštnikadó, 19:20 A hét tükre, találkozó záróünnepsége 20:00 A 45. Borštniktalálkozó záróünnepsége, 21:10 A díjazott portréja, 21:40 Lottó, 22:00 Hírek, 22:50 A zsaru – francia sorozat, 0:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:40 Tévéshop, 8:10 Az időn át, 8:20 Glóbusz, Fejjel a bulira, ism., 9:15 Gyermek– és ifjúsági énekkarok találkozója, 9:50 Sölden: Óriás műlesiklás, férfiak, 1. futam, 10:50 Hullámok közt, Turbulencia, ism., 12:15 Szeretem a futballt, ism., 12:50 Sölden: Óriás műlesiklás, férfiak, 2. futam, 13:55 Rotterdam: Tornász-vb, 18:00 Špaltna-expressz – dok. film, 19:00 Ljubljanai maraton – riport, 20:00 A folyók és az élet: Gangesz – angol dok. sorozat, 20:55 A kis Dorrit-lány – angol sorozat, 21:55 Zenés műsor, 22:50 Forró Bronx – am. sorozat, 23:35 Az üldözött – am. film.

Magyar Tévé 5:50 Híradó, 9:05 Így szól az Úr!, 9:15 Vallási műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Sport7, 13:00 Hogy volt!?…, 14:45 Szellem a palackból, 15:15 Körhinta, 15:45 Királyi esküvő – am. zenés film, 17:20 Panoráma, 17:50 Magyarország története, 18:20 Maupassant történeteiből – francia sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Szempont, 21:00 Csináljuk a fesztivált, 21:55 Aranymetszés, 22:50 Hírek, 23:05 Mélyrétegben – magyar film, 0:20 A keramikus Gorkák – dok. film, 0:50 Magyar pop.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 7:30 Forma–1, Koreai Nagydíj, 11:35 MeneTrend, 12:00 Híradó, 12:15 Pasifaló – am. sorozat, 13:15 Magyar autósport-magazin, 13:30 Forma–1-magazin, 13:30 Forma–1, Koreai Nagydíj, ism., 16:15 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 16:40 A keményfejű – olasz film, 18:30 Híradó, 19:00 Tökéletes célpont – am. film, 20:00 Batman: Kezdődik – am. film, 22:45 Heti hetes, 0:05 Portré.

TV2

7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Előre nézünk, 17:30 Állatokról, emberekről, 17:55 Szlovén magazin, 18:25 A 3X3 plusz 6 sorsolása, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:55 A Hét, 20:55 A családom – angol sorozat, 21:25 A nyolcadik nap, 22:00 Visszhangok, 23:05 Glóbusz, 23:40 L. Pirandello: Ma este improvizálunk – színházi előadás, 1:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 11:00 Tévéshop, 11:30 Szenvedélyek – szlovén sorozat, Szombat délután, ism., 14:10 Tudományos műsor, ism., 14:30 Gyermek- és ifjúsági énekkarok találkozója, ism., 15:30 Szlovén villanások, Különleges ajánlat, ism., 16:20 Mesterséges mennyország, Első és második, ism., 17:15 Ez lesz a szakmám, 17:40 Idrija: Rally, 18:00 A Karamazov testvérek – orosz sorozat, 18:45 Rajzfilm, 19:00 Damijannal, ism., 19:30 Ezazene – szlovén sorozat, 20:10 Tranzisztor, 21:00 Studio city, 22:00 Érdekel a könyv, 22:20 A völgyben – am. film, 0:05 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:35 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Átjáró, 15:05 Szülőföldjeim, 16:05 Fejezetek a magyar vasutak történetéből, 16:30 Hírek, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Teadélután, 17:50 Mindig zöldebb – auszt. sorozat, 18:40 McLeod lányai – auszt. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Kékfény, 21:05 Az Este, 21:35 Montalbano felügyelő – olasz sorozat, 23:30 Pécsi keringő, 23:55 Prizma, 0:10 Hírek, 0:25 Telesport, 0:55 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 12:00 Híradó, 12:15 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:35 Szánon nyert örökség – kanadai film, 16:20 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 17:25 Döglött akták – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 Vacsoracsata, 20:05 Fókusz, 20:40 22:20 Showder Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Dr. Csont – am. sorozat, klub 22:20 Showder klub, 23:30 Poker After Dark 2009, 0:25 Reflektor, 0:40 Váltságdíj – am. sorozat.

TV2

6:45 TV2-matiné, 10:35 Stahl konyhája, 11:05 Kalandjárat, 11:35 Borkultusz, 12:05 Sliders – am. sorozat, 12:55 A Partiőrség – osztrák sorozat, 13:55 Monk – am. sorozat, 14:50 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai – olasz sorozat, 15:50 Sheena, a dzsungel királynője – am. sorozat, 16:505 Megasztár 5., 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Pókember 2. – am. film, 22:30 Frizbi Hajdú Péterrel, 23:30 The Cleaner – am. sorozat, 0:25 Csábító fűszer – görög film, 2:10 EZO. TV, 3:05 Napló.

Duna Tévé

6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:30 Fantom a mélyből – am. film, 13:25 Kvízió, 14:55 Megamánia, 15:25 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:30 Marina – mexikói sorozat, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Ezek megőrültek! – szórakoztató műsor, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 NCIS – am. sorozat, 22:20 Gyilkos számok – am. sorozat, 23:25 Megamánia, 23:55 Elit egység – kan. sorozat, 0:50 Tények este, 1:20 EZO.TV, 2:15 Országúti diszkó – am. film.

Duna Tévé

7:00 Gyerekeknek, 9:20 A kőszívű ember fiai – magyar film, 2. rész, 11:45 Híradó, 12:05 Élő egyház 12:35 Élő népzene, 13:05 Csellengők, 13:30 Európa nem válaszol – magyar film, 15:05 Dunáról fúj a szél, 15:15 Ízőrzők, 15:45 Vannak vidékek, 16:45 Lourdes, avagy a feltámadás útja – francia dok. film, 17:10 Mese, 17:40 Arcélek, 18:00 Híradó, 18:25 Heti hírmondó, 19:15 Egy kis művészet, 19:20 Kikötő extra, 20:05 Az utolsó kettő – magyar dok. film, 21:10 Divathét, 21:40 Dunasport, 21:55 Őfelsége pincére voltam – cseh film, 23:55 Kormorán – Farkasok éneke – koncert, 1:05 Híradó.

5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Kikötő, 14:25 Ázsia királyi lakomái: Indonézia – dok. film, 15:20 Virágzó Magyarország – dok. sorozat, 15:40 Halld, Izrael!, 16:10 Sorompók – magyar sorozat, 16:45 Heuréka!, 17:15 Térkép, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 18:55 Derrick – német sorozat, 20:00 Híradó, 20:05 Közbeszéd, 20:30 Névtelenek – Kabuli történet – szerb dok. film, 21:30 A Blokád – magyar dok. sorozat, 21:50 Sporthírek, 21:55 Váltó, 22:10 Sportaréna, 22:50 Múlt idő ’90, 23:20 Koncertek az A38 hajón, 0:15 Beavatás, 0:25 Kikötő, 0:45 Híradó.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 010 . o k tó b e r 21.


Info október 27. szerda

október 26. kedd Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:10 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:25 A vadon története – angol sorozat, 11:55 Interjú: Ivo Daneu, ism., 13:00 Hírek, 13:30 A nyolcadik nap, Lelki villanás, ism., 14:15 A lélek horizontja, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Barangolások, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Előre nézünk, 17:30 Viktor Saksida – dok. műsor, 18:00 Tudományos műsor, 18:30 Az Astro sorsolása, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:55 Parádé, 20:55 Céltábla, 22:00 Visszhangok, 23:05 A paraszomnia – francia dok. műsor, 0:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:30 Tévéshop, 8:00 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 8:30 Jó napot, Koroška!, Idegenforgalmi műsor, ism., 9:25 Zenés emlékek Boris Kopitarral, ism., 10:15 Vasárnap délután, Aranyfüst, ism., 14:00 Hallgassunk a csöndre, Studio city, ism., 16:05 A hírnök, 16:30 Hidak: Barangolások, ism., 17:00 A folyók és az élet: Gangesz – angol dok. sorozat, ism., 18:00 Eladó egészség – svájci dok. műsor, 18:50 Gazdasági műsor, 19:10 A kertben, 19:40 Babilon.si, 20:00 A világmegváltó kutyák – am. dok. sorozat, 21:00 Helyes ötlet!, 21:25 A királynő és a bíboros – francia sorozat, 22:55 Első látásra – am. film, 0:25 Maxwell – angol film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Átjáró, 15:05 Tudástár 2010, 15:35 Összhang, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Teadélután, 17:50 Mindig zöldebb – auszt. 21:35 Míg a sorozat, 18:40 McLeod lányai – auszt. halál el nem sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Önök kérték!, 21:05 Az Este, 21:35 Míg a választ 1. halál el nem választ 1. – am. film, 23:10 Szellem a palackból, ism., 23:35 Prizma, 23:50 Hírek, 0:05 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:15 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:40 Casper és Wendy – am. film, 16:20 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 17:25 Döglött akták – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 Vacsoracsata, 20:05 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Vészhelyzet – am. sorozat, 22:20 A Grace klinika – am. sorozat, 23:20 XXI. század, 23:55 Ölj meg gyengéden – francia film, 1:30 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:05 Trója – görög film, 2. rész, 13:25 Kvízió, 14:55 Megamánia, 15:25 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:30 Marina – mexikói sorozat, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Ezek megőrül2:35 Nagy ember, tek! – szórakoztató műsor, kis szerelem 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 A tábornok lánya – am. film, 23:45 Megamánia, 0:15 A médium – am. sorozat, 1:10 Tények este, 1:40 EZO.TV, 2:35 Nagy ember, kis szerelem – török film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:25 Talpalatnyi zöld, 14:55 Univerzum, 15:50 Valóságos kincsesbánya – dok. sorozat, 16:20 Törzsasztal, 17:15 Térkép, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Újrakezdés – olasz sorozat, 20:00 Híradó, 20:05 Közbeszéd, 20:30 Török kezdőknek – német sorozat, 20:55 A világörökség kincsei, 21:15 Le a fejjel! – magyar film, 22:50 Kikötő extra, 23:40 Váltó, 23:50 Divathét, 0:20 Koncertek az A38 hajón, 1:10 Kikötő, 1:30 Híradó.

Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:25 Viktor Saksida – dok. műsor, Céltábla, ism., 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, ism., 14:10 S. Maksimović: Inkognitó – kisfilm, 14:20 Hallgassunk a csöndre, ism., 15:00 Hírek, 20:05 Megtört 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműölelések sor, 17:00 Hírek, 17:20 Előre nézünk, 17:30 Turbulencia, 18:25 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:05 Megtört ölelések – spanyol film, 22:10 Lottó, 22:30 Visszhangok, 23:40 Kerekasztal, 1:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Tévéshop, 10:30 Szenvedélyek – szlovén sorozat, Ismét itthon, ism., 12:40 Hri-bar, Érdekel a könyv, ism., 13:55 L. Pirandello: Ma este improvizálunk – színházi előadás, ism., 15:55 Babilon.si, ism., 16:10 Hidak, ism., 16:40 Fekete-fehér idők, 17:00 Johnny Ling legendája – am. film, 18:30 Zenit – dok. műsor, 19:00 Állatokról, emberekről, 19:20 Szeretem a futballt, 20:00 Celje: Szlovénia – Portugália, kézilabdamérkőzés, férfiak, 22:00 I. Cankar: Hlapci – színházi előadás, 0:05 Jazz.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:35 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Átjáró, 15:05 Elrabolt műkincsek, 16:00 Optika – Cinetrip VJ Torna, 16:30 Híradó, 16:55 Teadélután, 17:35 A Silla királyság ékköve – dél-koreai sorozat, 18:40 McLeod lányai – ausztrál sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Két zsaru egy pár – olasz sorozat, 21:05 Az este, 21:35 Míg a halál el nem választ 2. – am. film, 23:10 Múlt-kor, 23:40 Prizma, 23:50 Hírek, 0:05 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:15 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:40 Alaszka aranya – am. film, 16:20 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 14:40 Alaszka 17:25 Döglött akták – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 Vacsoracsata, aranya 20:05 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Megleslek.com – am. film, 23:15 Az éneklő detektív – am. film, 1:20 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:50 Az álomnő – am. film, 13:25 Kvízió, 14:55 Megamánia, 15:25 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:30 Marina – mex. sorozat, 17:30 Árva angyal – mex. sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Édesnégyes, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Dr. House – am. sorozat, 22:20 Született feleségek – am. sorozat, 23:25 Megamánia, 23:55 Szellemekkel suttogó – am. sorozat, 0:45 Tények este, 1:15 EZO.TV, 2:10 A rajzás éjszakája – kanadai film.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Kikötő, 14:30 Szerelmes földrajz – magyar sorozat, 15:05 Miért éppen Magyarország?, 15:35 Kisenciklopédia, 15:45 Goya, az ébren álmodó – kanadai film, 16:45 Nyelvőrző, 17:15 Térkép, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:00 Újrakezdés – olasz sorozat, 20:00 Híradó, 20:05 Közbeszéd, 20:30 Török kezdőknek – német sorozat, 20:55 A magány börtöne – olasz film, 22:40 Váltó, 22:55 Diplomatavadász – magyar sorozat, 23:40 Közelebb Kínához, 0:10 Komolyzene, 0:25 Vágyak városa – dok. film, 1:10 Kikötő, 1:30 Híradó.

október 28. csütörtök

műsorajánló

Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, ism., 11:35 Kerekasztal, ism., 13:00 Hírek, 13:25 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, Parádé, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Határtalan, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Tengerkék égbolt – norvég sorozat, 18:15 Elénekelt költők, 18:30 A lóhere, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:55 Szlovénia nézetei, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 A kép képe, 23:35 Ismétlések.

Október 21-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 10:50 Tévéshop, 11:20 Szenvedélyek – szlovén sorozat, Glóbusz, ism., 12:20 A világmegváltó kutyák – am. dok. sorozat, Jazz, ism., 14:45 A 45. Borštnik-találkozó záróünnepsége, ism., 16:00 Európai magazin, ism., 16:30 Segítsünk egymásnak, 17:00 Hidak: Határtalan, ism., 17:30 Ez lesz a szakmám, 18:00 Helyes ötlet!, 18:25 Fejjel a bulira, 18:50 Ötödik ház balra – szlovén sorozat, 19:20 Az utolsó posta – dok. film, 20:00 Utolsó lehetőség – angol film, 21:30 Baráti zűrzavarok – angol sorozat, 22:30 A fiatalság színei – olasz film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:35 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Átjáró, 15:05 Korhadó múlt, porladó jövő? – dok. film, 15:40 Stephen Hawking univerzuma – angol dok. sorozat, 16:30 Hírek, 16:55 Teadélután, 17:35 A Silla királyság ékköve – dél-koreai sorozat, 18:40 McLeod lányai – ausztrál sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Jelfogó, 21:05 Az Este, 21:35 A tökéletes titkárnő – am. film, 23:10 Barangolások öt kontinensen, 23:40 Prizma, 23:50 Hírek, 0:05 Ma reggel.

Súlypont: stúdióbeszélgetés Hajós Fe­ renc­cel az egykori és a mai muravidéki nemzetiségi politikáról (ismétlés: csütörtökön 16.25-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Október 22-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:15 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:35 Dühöngő folyó – am. film, 16:20 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 17:25 Döglött akták – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 Vacsoracsata, 20:05 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Vakvágányon – am. film, 23:05 Házon kívül, 23:40 Ments meg! – am. sorozat, 0:35 Reflektor, 0:50 Infománia.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:50 Dinasztia: A színfalak mögött – am. film, 13:25 Kvízió, 14:55 Megamánia, 15:25 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:30 Marina – mex. sorozat, 17:30 Árva angyal – mex. sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Ezek megőrültek! – szórakoztató műsor, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Csajozós film – am. film, 22:55 Megamánia, 23:25 Divatkreátor – magyar film, 23:55 Bostoni halottkémek – am. sorozat, 0:50 Tények este, 1:20 EZO.TV, 2:15 Eureka – am. sorozat.

Hidak: benne riport arról, hogy a Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola elnyerte a legrendezettebb és legvendégszeretőbb iskola címet (az ismétlés elmarad) Október 26-án, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Kikötő, 14:25 Clipperton, a rejtelmes sziget – francia dok. sorozat, 14:55 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – magyar dok. sorozat, 15:25 Filléres emlékeim…, 16:15 A mangák világa – francia dok. film, 17:15 Térkép, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 18:55 Mussolini és én, 22:05 Immigrants – Galeazzo Ciano – olasz Jóska menni Amerika film, 20:00 Híradó, 20:05 Közbeszéd, 20:30 Az állatok nyelve – német dok. sorozat, 21:00 Diplomatavadász – magyar sorozat, 21:50 Váltó, 22:05 Immigrants – Jóska menni Amerika – am. rajzfilm, 23:20 Kikötő, 0:15 Etno klub, 1:50 Híradó.

Barangolások: Magyarország gyöngyszemei: Sopron (a Lendvai Tévéstúdió produkciója) (ismétlés: kedden 16.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Október 27-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne ismét jelentkezik az Iskolapad című rovatunk (ismétlés: szerdán 16.10-kor a Szlovén TV II. csatornáján)

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terepjáró, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 010 . o k tó b e r 21.

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Október 28-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Határtalan: a zalaegerszegi, a szombathelyi és a lendvai tévéstúdió közös műsora (ismétlés: csütörtökön 17.00-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség a Szlovén Köztársaság Kulturális Minisztériumának közvetlen felhívása alapján

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT hirdet. A pályázat célja: a szlovéniai magyarság megmaradása és nemzeti identitása megőrzésével kapcsolatos 2011-ben kivitelezendő kulturális programok támogatása. A pályázók köre: szlovéniai székhelyű, nemzetiségi programokat kivitelező ifjúsági, könyvtári, kiadói, nyelvmegtartó és egyéb kulturális tevékenységet (pl. anyanemzettel való kapcsolattartás, nemzetközi együttműködés…) végző szervezetek. A célra rendelkezésre álló keretösszeg: 25.000,00 EUR A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás A pályázaton elnyert pénzösszeg felhasználásának határideje: 2011. december 31. A pályázat beérkezési határideje: 2010. november 11. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat egy eredeti példányban a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség – Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Fő utca – Glavna ulica 124., 9220 Lendva – Lendava címre kérjük eljuttatni.

Pályázati kiírás betlehemi játszol készítésére A Zala Megyei Közművelődési Intézmény 2010. december 9-e és 2011. január 14-e között rendezi meg az „V. Zalai, Regionális és Határontúli Betlehemi jászol” című kiállítását, amelyen a részvételre nyílt pályázatot hirdet kézművesek, hivatásos és műkedvelő alkotók, hagyományőrző csoportok, iskolák, óvodák, egyéni jelentkezők és kollektívák részére. Pályázni a témával foglalkozó (Jézus születéséhez kapcsolódó, a betlehemi jelenetet ábrázoló), népművészeti, képző- vagy iparművészeti jellegű alkotásokkal egyaránt lehet. A pályázatra érkező alkotások minősítését, egyúttal a díjazásra vonatkozó javaslat elkészítését a téma neves szakértői, valamint az egyházközség képviselői végzik. A kiállításra bekerült résztvevők emléklapot és oklevelet kapnak, a kiemelkedő művek alkotói az ünnepélyes megnyitón értékes díjakat vehetnek át. A jelentkezés határideje: 2010. november 5.

A pályázat feltételei: - a pályázatot csak a felhívásban közzétett célra lehet benyújtani, - a pályázatot az előírt adatlapon kell benyújtani, - az adatlapot elektronikus formában kell kitölteni, - a pályázatot magyar és szlovén nyelven kell benyújtani, - a pályázó vállalja, hogy a benyújtott program kivitelezhető, - a pályázó általános tevékenysége nem lehet a pályázat tárgya, - a benyújtott program megvalósítása terjedjen ki a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területének egészére, - a pályázati adatlapon szerepelnie kell a pályázó törvényes képviselője cégszerű aláírásának és a pályázó pecsétjének, - nem pályázhatnak azok a szervezetek, amelyek az előző évben kapott támogatásról nem számoltak el. Egyéb információk: - a pályázati űrlapot a pmsns@muravidek.si email-címen lehet igényelni, - a határidőn túl beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra, - hiánypótlásra nincs lehetőség. Az MMÖNK Hivatala

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves ismerőseit

NAGY JUDIT,

Munkácsy-díjas textilművész

Az alkotások beadásának időpontja: 2010. november 29–30. Információk, nevezési lapok: Török Károlyné Miszori Marianna művészeti szakreferenstől a 00 36/30-442-7681 és a 20/402-9491 telefonon, illetve e-mailben: miszi@yahoo.com, vagy a Zala Megyei Közművelődési Intézmény, 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. levélcímen.

A Szlovéniai Református Keresztyén Egyház felhívás Szeretettel várjuk mindazokat, akik a Reformáció Napján, október 31-én csatlakoznának hozzánk az ausztriai Felsőőrben (Oberwart) tartandó ünnepi istentiszteletre. Az eseményre különbusszal megyünk, melynek várható költsége 10 EUR/fő. Indulás október 31-én 12:00-kor Szentlászlóról. Érkezés várhatóan az esti órákban lesz. Jelentkezni a 00386 70 870 474-es telefonszámon, illetve a reformatus.szlovenia@gmail.com elektronikus címen lehet. Kérdéseikre ugyanitt válaszolunk. Szlovéniai Református Keresztyén Egyház

“Válogatás az életműből” című kiállításának megnyitójára 2010. Október 21-én 18 órakor a lendvai zsinagógába. Az egybegyűlteket Kutszegi István, a Vas Megyei Közgyűlés Hivatala Művelődési Osztályának csoportvezetője köszönti. A kiállítást Cebula Anna művészettörténész, a Szombathelyi Képtár textilgyűjteményének vezetője méltatja.

Szeretettel megívjuk Önöket a Varga József 80. születésnapja alkalmából rendezett ünnepi műsorra, amely 2010. október 22-én, pénteken 10.45 órakor lesz a Göntérházi KÁI tornatermében. Ünnep műsorunkat megtisztelik még jelenlétükkel Király Lajos és Kanizsa József költők, a Krúdy Gyula Irodalmi Kör elnöke és titkára Budapestről. A szervezők

12

N É P Ú J S Á G 2 010 . o k tó b e r 21.


Info gyertyafény Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2010. október 19-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Kamionsofőr – nemzetközi és hazai forgalomban Petty Transport d.o.o., Gornja Bistrica 116., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 24 hónap, jelentkezési határidő: 2010. október 21.) Pincér Okrepčevalnica King, Srednja Bistrica 49A., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2010. október 24.) Szerelési részlegvezető Carthago, proizvodnja avtodomov, Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, főiskolai végzettség, német nyelvtudás, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2010. október 14.) Biztosítási ügynök – Lendva területén Prima zavarovalna družba, Partizanska 19., Ljubljana (1 munkahely, közgazdasági technikus, meghatározatlan idő, jelentkezési határidő: 2010. október 29.) Gépészeti szerelő Jansik d.o.o., Ulica prekmurske čete 74., Črenšovci (3 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2010. október 22.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon.

figyelmükbe •Október 22., péntek, 19 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •Koperi Színház: Chicchi­ gnola című komédia (szlovén bérlet és bérleten kívüli előadás)

névnapsoroló Október 22-től 28-ig Péntek – Előd Szombat – Gyöngyi Vasárnap – Salamon Hétfő – Blanka, Bianka Kedd – Dömötör Szerda – Szabina Csütörtök – Simon, Szimonetta

N É P Ú J S Á G 2 010 . o k tó b e r 21.

Október 21-e és 27-e között Lendvai Plébánia Október 24-én évközi 30., missziós vasárnap. Az összegyűjtött adományok a missziókba kerülnek. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00, 10.00 és 18.00 órakor. Gyertyánosban és Petesházán 11.00 órakor, Pincén szombaton 17.00 órakor, Völgyifaluban pedig 18.00 órakor lesz szentmise.

Dobronaki Plébánia Vasárnap 8.00 órakor szlovén, 10.00 órakor magyar nyelvű szentmise. Hétköznap a szentmisék 19.00 órakor – kivéve szerdán reggel 7.30-kor – lesznek. Falvakon szombatonként 17.00 órakor lesznek szentmisék.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Református Egyház Október 24-én 10.00 órakor Szent­lász­ lón istentiszteletre kerül sor.

időjárás A hét végére borult, hideg idő várható. Kiegészítés! A „Bor és szőlő a képzőművészetben” című rendezvényen a Cuk és a Gyurkač borászatok mellett a Fehér Borozó is bemutatkozott termékeivel. A szerk.

A Szlovén Köztársaság Országgyűlése Magyar Nemzetiségi Képviselői Iroda, Lendva

Képviselői Fórum A NYUGDÍJ- ÉS ROKKANTBIZTOSÍTÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY JAVASLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS VITÁJA Az októberi képviselői fórum tartalmát ezúttal is rendkívül fontos kérdésnek, a nyugdíj- és rokkantbiztosításról szóló törvény ismertetésének és elemzésének szenteljük. A javasolt törvényjavaslat számos szükségszerű, azonban a szakmai és a laikus nyilvánosságot, valamint a politikai szféra különböző szintű szereplőit foglalkoztató rendelkezést tartalmaz, ezért jogosan választottuk soron lévő képviselői fórumunk tartalmául. A Muravidék gazdasági, szociális és demográfiai mutatói különösképpen kedvezőtlenek, ezért reméljük, hogy a törvényjavaslat ismertetése és vitája hozzájárulást jelent a törvény végleges elfogadását illetően. A képviselői fórum keretében – amelyen szakértőként a törvényjavaslat egyik megalkotója, a Munkaügyi, Családügyi és Szociális Minisztérium főelőadója, Žiher Mitja is jelen lesz – kötetlenül eszmét cserélhetünk e fontos kérdésről, valamint véleményünkkel, hozzászólásunkkal és figyelmeztetésünkkel valamennyire segíthetjük a törvényszöveg jobb színvonalú véglegesítését. A képviselői fórum 2010. október 25-én (hétfőn) 16.00 órakor lesz a lendvai Bánffy Központban (Fő utca 36.) Számítunk minden kedves érdeklődő közreműködésére! Tekintettel a tartalom általános jellegére, a fórum kétnyelvű lesz. Dr. Göncz László országgyűlési képviselő

apróhirdetés Kedvező áron eladó jó állapotban lévő, forgalomból kivont, 1996-os évjáratú Fiat Punto. Érdeklődni: tel. 031-704-878. Gondos gazdiknak ajándékba adok 3 kiscicát (fotó e-mailben küldhető). Érdeklődni: tel. 041-740-262. Eladó üzletberendezés újszerű állapotban, tükrösvitrines, rózsafagyökér színű. Ugyanott karácsonyi fenyő nagy tételben eladó. Érdeklődni: Nagykanizsa, tel. 0036/93-313-495 vagy 0036/30-27-08-572.

Eladó 500 kg szőlő – chardonnay. Érdeklődni: tel. 041-578-069. Ajándékba adunk játékos, 3,5 hónapos, szobatiszta és egészséges kiscicát (első oltással). Érdeklődni: tel. 575-1540 vagy 040-896038. Gosztolán eladó 9 db, 6 méter hosszú fa telefonoszlop betongyámmal együtt. Ára: 100 euró/db. Érdeklődni: 0036/30-91-65-668. Eladó 4 gumiabroncs felnikkel (175/70 – R13). Érdeklődni: tel. 041-557-608.

13


Info

Rihanna már az esküvőjére készül

Humor

Humor

Egy házaspár vasárnap reggelizik a konyhában, amikor a férj megszólal: – Az jutott eszembe, hogy ha majd meghalok, add el az összes holmimat. – Miért tennék ilyet? – Arra gondoltam, hogy egyszer majd úgyis újra férjhez mész, és nem akarom, hogy valami idióta használja a cuccaimat. – Miből gondolod, hogy újra egy idiótához fogok feleségül menni?

A friss diplomás amerikai fiú új öltönyt vesz magának, mert álláskeresésre készül. Amikor hazaviszi az új ruhát, az apja nézi az árcédulát: – Megőrültél? 500 dollárt kiadni egy öltönyért? Én ennyi pénzért már kocsit vettem magamnak fiatal koromban. – Hát épp azért vettem 500 dolláros öltönyt, Apa, hogy ne kelljen majd 500 dolláros kocsival járnom.

Az énekesnő abban reménykedik, hogy baseballjátékos kedvese hamarosan oltár elé vezeti. Rihanna ismerősei szerint arra számít, hogy barátnője, Katy Perry közeljövőben esedékes esküvőjének hatására végre az ő kezét is megkéri hivatásos baseballjátékos kedvese, Matt Kemp – írja a more! magazin. Az énekesnő ezért biztosra megy, és Matt-et viszi magával Katy ceremóniájára. Korábbi hírek szerint ráadásul a vőlegényjelöltnek sincs kifogása az ellen, hogy oltár elé vezesse a hírességet. „Rihanna gyerekkora óta az esküvőjére készül. Van egy vázlatfüzete is, amibe azoknak a ruháknak a szabásmintáit gyűjtögeti, amit majd a nagy napon viselne. A füzetet 9 éves kora óta vezeti” – mondta a lapnak egy közeli forrás.

Ausztráliai utazásom során, autózás közben megláttam az égen egy fekete madarat, aminek feltűnően nagy piros-sárga csőre volt. Örvendezve mutattam útitársaimnak: – Nézzétek, egy tukán! – Dehogy tukán! – válaszolta ausztrál barátom. – Csak egy varjú, aminek egy McDonald’s-os szendvicsdoboz szorult a csőrére.

Szőke nő elmegy a szemészetre: – Doktor úr, nem értem! Amikor a kávémat elkezdem inni, állandóan megfájdul a szemem. – Biztos benne? Tegyünk egy próbát! A doki ad neki egy pohár vizet, benne egy kanállal: – Igya meg ezt, kérem! – És ez segít? – kérdi a szöszi. – Nem. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy kiveszi-e a pohárból a kiskanalat, mielőtt beleiszik.

14

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Rugalmassága, érdeklődése és az a képessége, hogy nem tér ki a kihívások elől, felkelti felettesei figyelmét is, így számíthat támogatásukra. Rák Jún. 22. - júl. 22. Üzleti partnerével vagy valamelyik rokonával mindenekelőtt jó diplomáciai érzékre és türelemre lesz szüksége, mert nehezen tud majd dönteni.

Az egykori szexszimbólum indulna a francia elnökválasztáson. A filmsztárt, aki az utóbbi években állatvédőként jeleskedik, az Ökológiai Szövetség elnevezésű párt felkérte, hogy legyen a jelöltjük a 2012-es elnökválasztáson. Bardot el is fogadta a felkérést, főként, hogy haragszik a francia köztársasági elnökre, amiért az korábban, ígérete ellenére nem segített neki állatvédelmi törekvésében. „Egyszerűen hülyének nézett” – fogalmazott Bardot az AP hírügynökségnek. Az egykori szőke ciklont még ma is rengetegen kedvelik Franciaországban, annak ellenére, hogy sokan rasszistának és homofóbnak tartják a bevándorlókkal és a homoszexuálisokkal kapcsolatos kijelentései miatt.

Körözik Sean Conneryt Nemzetközi elfogató parancsot adhatnak ki Sir Sean Connery (80) ellen, miután az egykori James Bond múlt pénteken nem jelent meg spanyolországi tárgyalásán. A skót színészt egy ingatlannal kapcsolatos adócsalás gyanújával idézték be a marbellai bíróságra, de egészségi állapotára hivatkozva nem jelent meg. A bíróságnak jogában áll elfogatási parancsot kiadni Connery ellen, és erőszakkal citálni a tárgyalásra, de bírósági források szerint erre csak a legvégső esetben kerül sor. Connery, aki bahamai birtokán él, megúszhatja, hogy Spanyolországba kelljen repülnie, de a vallomástétel elől nem menekülhet.

Kos Már. 21. – ápr. 20. Még ha eleve reménytelennek látja is, hogy megkapja, amit szeretne, akkor is próbáljon tenni érte, mert komoly támogatói bukkanhatnak fel. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Nem tud koncentrálni és szinte minden eltereli a figyelmét. A tünetek alapján vagy túlterhelt vagy szerelembe esett.

Bardot Sarkozyt váltaná

A takarító néni korholja a diákokat a suli folyosóján: – Gyerekek, ne dobáljátok a szemetet a vécébe, mert eldugul, és én iszom meg a levét.

Horoszkóp

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Szerelmi életében igényes, de ne kövesse el azt a hibát, hogy előítéletei miatt nem ad esélyt egy jónak ígérkező kapcsolatnak. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Fesztelenebbé teheti kapcsolatait, ha őszintén megmondja, mikor mire vágyik, mert így a másik fél pontosabban fel tudja mérni kapcsolatukat. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Előszeretettel titkolja el érzéseit és saját szükségleteit, miközben a másikért mindent megtesz. Így azonban előbb-utóbb elégedetlenné válik. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Azzal, hogy nem vitázik és nem érvel, csak azt éri el, hogy a külvilág úgy éli meg állhatatosságát, hogy makacskodik és nem lehet hatni Önre. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Felerősödik Önben a változatosság utáni vágy és ez kön�nyelművé teheti. Fontos döntések előtt hagyjon magának egy kis gondolkodási időt! Bak Dec. 23. – jan. 20. Mielőtt döntő lépésre szánná magát, tisztázza a helyzetet! Az Ön érzékeny pontjai nem biztos, hogy ugyanolyan fontos területek kedvese számára. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Ha úgy érzi, lassan ereje végére ér és még mindig nagyon távoli a cél, sajnos valószínű, hogy újra kell terveznie elképzeléseit. Halak Febr. 20. – már. 20. Ha továbbra is tartani szeretné ezt a fokozott teljesítményt, találja meg azokat az embereket, akikre rábízhatja munkájának egy részét!

N É P Ú J S Á G 2 010 . o k tó b e r 21.


Sorozat A Szlovéniában élő őshonos nemzeti kisebbségek szervezettségének 35 éve (3)

A muravidéki magyarság önálló szervezettségének 35 éve A kilencvenes évek elején kezdődő közigazgatási átszervezési folyamatok érintették a magyar nemzeti közösség szervezetét is. A 1990-ben megalakult csúcsszervezet égisze alá került a szlovén állami szervekkel, az anyaországgal, valamint a regionális intézményekkel az együttműködés és kapcsolattartás.

közintézményeknek. 1998-ban a nemzetiségileg vegyes területen még két község jött létre: Hodos (leválva Šalovciról) és Dobronak (leválva Lendváról), s így a Mu-

Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Az 1994-ben Szlovéniában az újonnan alakuló községekkel ismét új szervezettségi formában kezdett működni a magyarság szervezete is. A nemzetiségileg vegyesen lakott területen három község alakult – Lendva, valamint a goricskói térségben Moravske Toplice és Hodoš–Šalovci. A nemzetiség a muraszombati község területén egy nemzetiségileg vegyesen lakott község megalapítása mellett foglalt állást, de az Országgyűlés nem támogatta ezt az irányt, sőt a goricskói magyarság körében sem volt egység. A Muravidéki Magyar Nemzetiségi Önigazgatási Közösség Képviselő-testülete természetes jogutódja a Muravidéki Magyar Nemzeti Önigazgatási Tanács (csúcsszervezet) lett, a lendvai és muraszombati községi nemzetiségi közösségek képviselő-testületeinek pedig a községi nemzetiségi tanácsok. A nemzetiség képviselői a községi tanácsokba különstátusú nemzetiségi képviselőket (2, illetve 1) választottak. Az 1994-es decemberi (az önálló Szlovéniában) első

A szlovén parlament nemzetiségi bizottságának látogatása a kilencvenes évek végén a magyar kisebbségnél Lendván. polgármesteri és önkormányzati választásokon a nemzetiség is kiválasztotta tanácstagjait a községi nemzetiségi tanácsokba, akik tagokat választottak a csúcsszervezet 18 tagú tanácsába: Lendváról 11, Hodos–Šalovciról 3, Moravske Toplicéről 3, valamint Muraszombatból, ahol ugyan nem létezett már nemzetiségi politikai szervezet, 1 tagot. A 18 tagú Muravidéki Magyar Nemzeti Önigazgatási Tanács elnöke Balaskó József lett. Az 1994-es választásokkal alakult ki a magyar közösség mai szervezeti felépítésének, működésének jogi alapja, mely az évek során némileg (de valójában nem sokat) módosult. 1994-ben különvált a kulturális tevékenység a politikától, az év elején Göncz László vezetésével Lendván működni kezdett a magyarság – az 1993-ban megalapított Tájékoztatási

N É P Ú J S Á G 2 010 . o k tó b e r 21.

Intézet után, melynek hatáskörébe került a Népújság kiadása – másik önálló intézménye is, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. A magyar nemzeti közösség községi szervezetei társalapítói lettek a községük területén működő oktatási és kulturális

ravidéken a magyar nemzetiség öt községben él és gyakorolja politikai szervezettségét. A csúcsszervezet tagsága 1998-ban 21 tagúra bővült (a Muraszombatban élő nemzetiségieknek már nincs tagjuk), a csúcsszervezet elnöki tisztségére Tomka

1994-ben a nagy muraszombati község helyett a goricskói magyarság két községbe került, ami nagy elégedetlenséget váltott ki.

Györgyöt szavazták meg. 1999 közepén az MMNÖK elfogadta új statútumát, melynek értelmében – letisztítva a múlt terminológiájától – a szervezet neve Muravidéki Magyar Önkormányzatra módosult, de 1999 év végén az állami szervek nyomásának engedve a nevet a mai Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségre változtatták. Tomka György 2006-ig elnökölt a csúcsszervezetben, majd néhány hónappal a választások előtt leváltották, és elnökké Vida Ferencet választották meg. A 2006-os választások után, a 2006–2010-es időszakban Kocon József vezette a közösséget. A muravidéki magyarság parlamenti képviselője (az őshonos nemzetiségi kisebbségek alkotmányos joga Szlovéniában) 1990-től, illetve 1994-től 2008-ig Pozsonec Mária volt. 2008-ban Göncz Lászlót választották meg. A magyar nemzetiségi közösség szervezetének működése az utóbbi húsz évben nem volt zökkenőmentes, egy időszakban (2000-ben) nagy volt a széthúzás a goricskói és a Lendva-vidéki magyarság vezetői között, a konfliktus (elégedetlenség Lendva dominanciájával szemben, a központi költségvetés által a kisebbségnek biztosított pénzek elosztásának kérdése) pedig túlnőtte a helyi, regionális kereteket. A viszály mára rendeződött. A közösségek (belső) működése bár egyik időszakban sem volt zökkenőmentes, de megalakulásuktól máig a változó társadalmi viszonyokban mint érdekvédelmi szervezetek fontos szerepet töltöttek be a közösség megmaradása szempontjából. Kisebbségi szakértők véleménye szerint is az ilyen formájú szerveződés – persze a pozitív szervezeti és tartalmi átalakulások függvényében – a magas szintű kisebbségvédelem alapját jelentheti.

15


Sorozat Hajós Ferenc jogász, nemzetiségi politikus

„A nagymértékű asszimilác maggal biztosan van jövője Hajós Ferenc jogász évekig volt a lendvai községi bíróság elnöke, a múlt század hetvenes éveinek elejétől számos nemzetiségi szerv vezetője, illetve aktív résztvevője, majd az első legitim, lendvai magyar önigazgatási érdekközösség vezetője. Az 1974-es szlovén köztársasági Alkotmány fordítójával, a rendszerváltozás egyik jogi megalapozójával, Szlovénia első magyarországi nagykövetével a szervezett kisebbségi lét 35. évfordulója alkalmából a kezdetekről, illetve az éppen aktuális kisebbségi kérdésekről is beszélgettünk.

Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

ségnek, így végül sikerült megvalósítanunk. Meg kell azonban említenem, hogy már a kezdetektől fogva a nemzetiségi kultúra, a tanügy, a gyermekvédelem, a kétnyelvű közigazgatás és az anyanemzettel való kapcsolattartás mellett az érdekközösséget sokan

ban ezt elfogadhatatlannak tartják, többek között azért is, mert ehhez egyszerűen nincsenek meg az anyagiak. Ez a terület sajnos tudomásom szerint mindmáig megoldatlan maradt. Állami szintről egyéb nyomásról nem beszélhetek. Helyi szinten természete-

projekten, de Eőry Ernő mellett mindenképpen meg szeretném említeni Varga Sándor munkásságát is. – Tudomásunk szerint Ön készítette az akkori szlovén köztársasági Alkotmány magyar fordítását is. Hogyan folyt ez a munka? – Igen, ez jelentős tétel

vezetésre kerülő úgymond önigazgatási terminológiával volt némi problémánk, hiszen ez természetesen nekik is teljesen új volt. Végül, azt hiszem, jól sikerült, a szöveg érthető, habár mai szemmel nézve már biztosan máshogyan álltam volna hozzá.

úgy képzeltük el, hogy ez a kisebbség életének minden területét felöleli, beleértve ennek gazdasági életét is. Ennek többször hangot is adtam, illetve adtunk, de az akkori szlovén vezetők úgy fogalmaztak, Belgrád-

sen voltak próbálkozások – és ezt valahol normálisnak is tartom, mivel helyi szinten valósulnak meg a nemzetiségi jogok –, sokan kifejezték nemtetszésüket, de végül ez is megoldódott. Sokan dolgoztunk ezen a

volt. Kapcsolatba kellett lépnem az anyaországi szakmával, így többször jártam Magyarországon, hogy konzultálni tudjak az ottani szakemberekkel. Komoly segítséget nyújtottak, habár az alkotmányba be-

– A magyar kisebbségi önkormányzati rendszer az elmúlt 35 évben változott is, meg nem is. Mi a véleménye a jelenlegi formáról? – A rendszer alapjai mindenképpen akkoriban

– A magyar nemzetiség önigazgatási érdekközösségeinek létrejöttét az 1974-es Alkotmány tette lehetővé. Gondolom, az ezt megelőző években kemény munka folyt a feltételek kialakítása érdekében. Milyen nehézségek voltak jellemzők az időszakra, volt-e ellenállás? – A munka a DNSZSZen belül folyt, különböző

„Az érdekközösséget sokan úgy képzeltük el, hogy ez a kisebbség életének minden területét felöleli, beleértve a gazdasági életet is.” bizottságokban. Ellenállás természetesen volt, de az állam úgy döntött, megadja a kisebbségeknek ezt a jogot és a magyarságon belül is igen nagy volt a támogatottsága az új típusú legitim szervezett-

16

N É P Ú J S Á G 2 010 . o k tó b e r 21.


Sorozat

ció ellenére egy értelmiségi a magyar kisebbségnek” lettek lefektetve, ennek alapja pedig a széles körű népképviselet volt, akkori nevén a delegátusrendszer. A kezdetekben az érdekközösség alapja mindenképpen a nép, vagyis a magyar ajkú lakosság minél nagyobb képviseltsége volt, ezt pedig a nép körében tapasztalható nagy érdeklődés támasztotta alá. Azt hiszem, ez az alapelv mára némileg elveszett, és ezt problematikusnak tartom, mert így még inkább elő-

– Igen, ez tény, az érdekközösség munkájában a megalakulást követő évek lendülete, az általánosan tapasztalt nagy munkakedv részlegesen elhalt. Ezt valahol normálisnak is tartom, mert a megadott jogok, a törvények és a gyakorlatban történő megvalósítás közötti űr akkor is tapasztalható volt, ahogy információim szerint ma is. A jog, a törvények és ezek gyakorlati magvalósítása között lehetetlen a

a későbbiekben valósult meg és szintén jelentős eredménynek tekinthető. – A múlt század nyolcvanas éveinek végén, a kilencvenes évek elején a rendszerváltozással, Szlovénia önállósulásával történt a legnagyobb változás a kisebbségek életében is. Min munkálkodott abban a korszakban? – A rendszerváltozásnak és az önállósulásnak is természetesen elő kellett készíteni a jogi, törvényi alapjait. Akkoriban számos kollégámmal a meglévő Alkotmány demokratikus normáknak való megfeleltetésén dolgoztunk. Ez is igen fontos munka volt, ezt legjobban talán azzal tudnám szemléltetni, hogy a csoportunkat több alkalommal meglátogatta Janez Drnovšek is. – Közvetlenül az önállósulás után Ön lett Szlovénia első magyarországi

rendszerét és egy szomszédos, baráti ország ebből a szempontból mindenképpen fontos volt. – Mi a véleménye a szlovén oldalról többször hangoztatott reciprocitás elvéről? – Igen, ez a kérdés sajnos többször megjelenik a köztudatban. Én ezt egyszerűen nem tartom elfogadhatónak, mert két országot, két kisebbséget egyszerűen nem lehet összehasonlítani. Mások a történelmi, kulturális és egyéb alapok, ezért ez egyszerűen lehetetlen. A volt Jugoszlávia és később Szlovénia is példaértékűen rendezte kisebbségeinek kérdését és legalábbis hivatalos szinten sohasem hangoztatta a reciprocitást. – Mit gondol a többször támadott ún. kettős választójogról? – Ez is egy igen bonyolult és érdekes kérdés.

„Azt hiszem, a választópolgárok, a nép minél nagyobb képviseltségének alapelve mára némileg elveszett, és ezt problematikusnak tartom.” térbe kerül az embereknél egyre erősebben tapasztalható nemtörődömség, az ún. „politikautálat”. Pedig a politika rólunk szól, vagy­is mi vagyunk a politika. – A meglévő információink alapján az érdekközösség élete a nyolcvanas évek elején, közepén némileg visszaesett, még az Ön által hangoztatott széles körű képviseltség mellett is. Minden tulajdonítja ezt?

százszázalékos átfedés, sok múlik azonban ebben az esetben a kisebbségen is. Akkoriban a közösség még nem rendelkezett hivatásos emberrel sem, csak a későbbiekben alakult ki a professzionális titkári hely, amely megint egy előrelépést jelentett, új lendületet adott a kisebbségi életnek. Említhetném ebben a kontextusban a parlamenti képviseltségünket is, amely ugyanígy csak

N É P Ú J S Á G 2 010 . o k tó b e r 21.

nagykövete. Mit tart a legnagyobb sikernek ebben a korszakban? – Ha kisebbségi szemszögből közelítjük meg a dolgot, akkor mindenképpen a két ország között aláírt kisebbségvédelmi megállapodást kell említenem, de természetesen voltak egyéb fontos dolgok is. Az önálló Szlovénia abban az időszakban építette fel hivatalos nemzetközi kapcsolatait, kapcsolat-

Én igazából nem látom akadályát, mert az egész kisebbségi jog az ún. pozitív diszkrimináción alapszik és a kettős választójog esetében is erről van szó. Konkrét példával élve mondjuk Lendván egy magyar ajkú polgár kettő képviselőt választ, míg a szlovén ajkú csak egyet. Ez csak akkor problematikus, ha nem alkalmazzuk a pozitív diszkrimináció elvét. Egyébként is tudomásom

szerint Magyarország is készül a kisebbségek parlamenti képviseltségére, annak ellenére, hogy a jelenlegi képviselők számát erőteljesen csökkenteni fogják. – Az elmúlt 35 évben minden jogvédelem ellenére a magyar kisebbség száma erőteljesen csökkent. Hogy látja, van a szlovéniai magyar kisebbségnek jövője? – Annak ellenére, hogy az asszimiláció igen erőteljes, látok lehetőségeket a szlovéniai magyar kisebbség jövőjét illetően. Szerintem mindenképpen törekedni kell a már meglévő értelmiségi mag erősítésére, fejlődésére, mert ha ez megmarad, akkor mindig megmarad a lehetőség az új fejlődésre. Nagyon frontos ebből a szempontból az utóbbi időben igen sokszor hangoztatott káderprobléma megoldása, mert tény, hogy megfelelő káder nélkül egyszerűen nem élhetünk a megadott jogokkal. Ebben nagyobb szerepet kell véleményem szerint vállalni magának a kisebbségnek is. Emellett a kisebbségnek, a kisebbségi politikának mindig elővigyázatosnak kell lennie, nagyon jól meg kell fontolni a tervezett lépéseket, csak lépésről lépésre szabad haladnia, mert a meggondolatlan, az adott pillanatban talán jónak is tűnő, de túl nagy haladást követelő lépésnek lehetnek nem kívánt, rossz hatásai is, nem egy, hanem több tíz lépéssel fordított irányba vezethetik a szekerünket.

17


Sport Helytállt a Nafta

Tizenhárom perc hiányzott a bravúrhoz Domžale – Nafta 1:1 (0:1) A mérkőzés helyszíne: Športni park, Domžale. A nézők száma: 350. Játékvezetők: Vojko Goričan (Loče pri Poljčanah), valamint Lunežnik és Bezjak. Szövetségi ellenőr: Leopold Roglič (Kisovec). Domžale: Brljak, Vidović, Teinović, Brezovački (45. Seferović), Pekić, Zatković (63. Horvat), Knezović, Krcić (73. Kosmač), Drevenšek, Juninho, Apatić; Edző: Darko Birjukov. Nafta: Murko, Matjašec, Lesjak, Benko (89. Vörös), Dvorančić (71. Kokol), Vassiljev, Filipović, Bećiri, Caban, Buzeti, Čeh; Edző: Damir Rob. Góllövők: 0:1 – Benko (36. perc), 1:1 – Horvat (77. perc). Sárga lap: Seferović, illetve Caban, Matjašec, Benko. Kiállítva: Matjašec (70. perc – második sárga). Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

Stresszes hetet követően a Nafta játékosai kiválóan helytálltak a második helyezett Domžale otthonában. Az első félidőt a Nafta kezdte jobban, s a játékvezető már a meccs első fázisában 11-est ítélhetett volna Benko buktatásáért, de a síp néma maradt. A 36. percben azonban a Nafta így is vezetést szerzett. Brezovački hibáját követően a Nafta szöglethez

13. forduló Celje – Gorica 1:0 (0:0) Čadikovski 61. Koper – Rudar 2:1 (1:1) Osterc 30., Marčeta 51,; Korun 42. Domžale – Nafta 1:1 (0:1) Horvat 77.; Benko 40. Maribor – Olimpija 0:0 Primorje – Triglav később Táblázat 1. Maribor 13 9 4 0 24:6 31 2. Domžale 13 8 2 3 17:8 26 3. Nafta 13 7 2 4 27:21 23 4. Koper 13 5 2 6 15:17 17 5. Primorje 12 4 3 5 23:22 15 6. Gorica 13 4 3 6 14:20 15 7. Celje 13 3 4 6 18:21 13 8. Rudar 13 3 4 6 17:23 13 9. Olimpija 13 2 5 6 15:19 11 10. Triglav 12 2 5 5 11:24 11 A 14. forduló párosítása 2010. október 23-án és 24-én: Nafta – Maribor, Olimpija – Celje, Gorica – Koper, Rudar – Primorje, Triglav – Domžale.

18

jutott, amelyet Vassiljev végzett el. A beívelt labdát Dvorančič kapura küldte, a gólvonalról még Apatič menteni tudott, ám próbálkozása Benkót találta meg, aki azonnal kapura lőtt és így vezetést szerzett. A folytatásban a hazaiak kerekedtek felül, s a 60. percben Pekič egyenlí-

Magyar labdarúgó-bajnokság 10. forduló Győr – Pápa Újpest – Haladás MTK – Debrecen Honvéd – Kecskemét Siófok – ZTE Vasas – Szolnok Ferencváros – Kaposvár Videoton – Paks

0:1(0:0) 3:1 (0:0) 0:0 (0:0) 1:2 (0:2) 0:4 (0:1) 3:0 (1:0) 1:0 (1:0) 2:1 (2:0)

Táblázat 1. Videoton 10 7 2 1 21:10 23 2. Kaposvár 10 6 1 3 17:11 19 3. Ferencváros 10 6 1 3 17:15 19 4. ZTE 10 5 2 3 18:13 17 5. Honvéd 10 5 1 4 15:13 16 6. Újpest 10 4 4 2 16:8 16 7. Debrecen 10 4 3 3 18:15 15 8. MTK 10 4 4 3 12:12 15 9. Paks 10 4 2 4 16:14 14 10. Pápa 10 4 1 5 18:18 13 11. Vasas 10 4 1 5 16:21 13 12. Siófok 10 3 4 4 12:12 13 13. Győr 10 3 3 4 12:11 12 14. Kecskemét 10 3 0 7 15:24 9 15. Szolnok 10 1 2 7 6:21 5 16. Haladás 10 0 4 6 8:19 4 A 11. forduló párosítása 2010. október 22-e és 24-e között: Paks – Győr, ZTE – Vasas, Szolnok – MTK, Kecskemét – Videoton, Haladás – Siófok, Kaposvár – Honvéd, Pápa – Újpest, Debrecen – Ferencváros.

tését Murko kiváló reflexe akadályozta meg. Három perccel később viszont már a Nafta került helyzetbe, de Vassiljev beadását követően Benko csak Brljak lábát találta el. A 68. percben Matjašec jó helyzetbe ke-

Bojan Matjašec két sárga miatt nem játszhatta végig a meccset.

rült, de nem merte vállalni a lövést, átadása Benko felé pedig pontatlan volt. A 70. percben Matjašec második sárgája miatt emberhátrányba kerültek a lendvaiak, s 7 perccel később ezt a Domžale kihasznált a: Juninho szögletét követően Horvat mintegy 10 méterről bevette Murko kapuját.

Vinko és Novinić is pályára lépett Vedran Vinko a kezdőcsapatban, Novinić Mitja pedig a folytatásban kapott játéklehetőséget a szlovén U–21-es válogatottban a Slovenska Bistricán megrendezett barátságos mérkőzésen. Tomaž Kavčič legénysége Fink (70. perc) góljának köszönhetően győzte le a Róth Antal által irányított magyar korosztályos válogatottat. Vinko az első félidőben egy komoly távoli lövéssel hívta fel magára a figyelmet, a szlovének vezető gólja pedig éppen Novinićtól indult. HF

LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓ LIGA 9. forduló

Muravidéki Labdarúgó Liga 9. forduló Dobronak – Puconci 1:3 (1:2) Dezső; Pejnovič (2), Preininger Crenšovci – Šalovci 1:0 (0:0) Rakičan – Gančani 2:2 (1:1) Bistrica – Petesháza 7:1 (3:1) Žuglelj (2), Vuk (2), Kolarič, Cigut, Graj; Lebár Hotiza – Ljutomer 1:0 (0:0) Hodos – Turnišče 2:1 (2:0) Zelko (2); Horvat Bogojina – Bakovci 2:2 (0:2)

Zvezda – Polana 0:5 (0:1) Žalik (3), Raščan, Mertik Nafta – Zsitkóc 5:2 (2:1) Utroša (2), Drvarič, Perša, Varga G.; Varga E., Somi Nedelica – Turnišče 1:0 (0:0) Jošar Renkovci – Kobilje 2:1 (1:0) Ritlop, Apatič; Gabor Panonija – Graničar 1:1 (1:1) Magyar; Novak Csente – Hídvég 2:0 (1:0) Herceg (2) Olimpija – Kapca 2:2 (1:0) Gönc D., Csuka; Cigan A., Cigan U.

Táblázat 1. Rakičan 9 8 1 0 24:9 25 2. Hotiza 9 6 2 1 17:9 20 3. Črenšovci 9 6 1 2 21:9 19 4. Turnišče 9 6 0 3 24:12 18 5. Bistrica 9 5 1 3 26:15 16 6. Puconci 9 5 0 4 18:15 15 7. Hodos 9 4 2 3 17:15 14 8. Bogojina 9 3 2 4 19:18 11 9. Šalovci 9 3 2 4 10:11 11 10. Gančani 9 3 2 4 12:18 11 11. Ljutomer 9 3 1 5 9:19 10 12. Dobronak 9 1 2 6 13:18 5 13. Bakovci 9 1 2 6 9:20 5 14. Petesháza 9 0 0 9 4:35 0

Táblázat 1. Kobilje 9 7 0 2 37:12 21 2. Csente 9 6 2 1 32:11 20 3. Nafta 9 6 1 2 26:12 19 4. Renkovci 9 6 0 3 17:13 18 5. Nedelica 9 5 2 2 14:12 17 6. Hídvég 9 4 3 2 27:18 15 7. Polana 9 4 1 4 23:15 13 8. Turnišče 9 4 0 5 35:27 12 9. Olimpija 9 3 2 4 17:20 11 10. Graničar 9 2 4 3 14:16 10 11. Panonija 9 2 3 4 17:13 9 12. Kapca 9 1 3 5 15:30 6 13. Zsitkóc 9 1 1 7 16:42 4 14. Zvezda 9 1 0 8 7:56 3

A 10. forduló párosítása 2010 október 24-én: Lju­tomer – Hodos (23-án, 15.00), Rakičan – Bistrica (10.30), Gančani – Puconci, Ba­­­kocvi – Dobronak, Šalovci – Bogojina, Tur­nišče – Črenšovci, Petesháza – Hotiza (mind 15.00)

A 10. forduló párosítása 2010. október 24-én: Turnišče – Renkovci, Zvezda – Csente (mind 10.00), Polana – Graničar, Kobilje – Nafta (mind 11.00), Zsitkóc – Panonija, Kapca – Nedelica, Hídvég – Olimpija (mind 14.30).

minisport A férfiak remekeltek A harmadik szlovén tekeliga keleti csoportjának negyedik fordulójában a Nafta férficsapata 7:1-re (fában 3251:3132) győzte le a Prepoljét. A lendvai gárdából Kuk 541, Magyar 557, Šimon 558, Radakovič 559 és Matjašič 522 fával diadalmaskodott. Öt forduló után két győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel a tabella közepén állnak. A második szlovén tekeliga keleti csoportjának ötödik fordulójában a Nafta női csapata hazai pályán 3:5-re (fában 2995:3029) kikapott a Ceršák csapatától. Öt forduló után két győzelem és három vereség a teljesítményük. F. B. Vučko diadala A már hagyományos, havonta megrendezett ŠD Radenska Pomgrad Murska Sobota sakktornán tizenkét sakkozó közül a lendvai sakk-klub tagja, Jože Vučko bizonyult a legjobbnak, hiszen 9 ponttal megnyerte a tornát. F. B. Vereség a második körben Utroša Iztok szlovén válogatott és a lendvai Mladost tollaslabdaklub tagja részt vett egy nemzetközi tornán Ciprus fővárosában, Nicosiában. Az első fordulóban 2:1-re (21:19, 8:21, 23:21) legyőzte a dán Thomas Fynbét, a második fordulóban viszont 2:0-ás (21:9, 21:19) verességet szenvedett a spanyol Ernesto Velasquestől. F. B. Lackovič győzelme A Segesden szervezett nemzetközi ifjúsági tollaslabdakupán kiválóan teljesített Jure Lackovič, a lendvai Mladost tagja, aki a 13 éves korosztályban az első helyen végzett. F. B. Bronzérem Zágrábból A lendvai KBV Lendava judo klub tagjai részt vettek a Zágrábban rendezett nemzetközi tornán. A tizenöt évesek kategóriájában Viktorija Utroša (52 kg) volt a legeredményesebb, hiszen harmadik helyet tudott szerezni. Saját kategóriájában ötödik helyet szerzett Natalija Varga (63 kg), Gál Patrik (66 kg) és Nagy Marko (73 kg). F. B.

N É P Ú J S Á G 2 010 . o k tó b e r 21.


Sport Vége a Nafta-sztrájknak

Hosszú távú megoldásra törekedve A klubot nyáron elhagyó játékosok lojalitása a Nafta iránt csak az utolsó kifizetésig tartott. A főtámogatók és a község 5 éves együttműködésben gondolkodik. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

A nemrég lezajlott Nafta-közgyűlésen már érzékelhetők voltak a klubon eluralkodó anyagi gondok. Akkor ezt próbálta mindenki valahogy – nem ünneprontóként viselkedve – figyelmen kívül hagyni. Ám a játékosok türelme elfogyott és a múlt héten az elmaradt kifizetések miatt megtagadták az edzést. Pénteken a játékosokkal találkozott Cveto Žalik, a Nafta vállalat igazgatója, mag. Anton Balažek, Lendva Község polgármestere és Igor Magdič klubigazgató. A megbeszélésen a játékosok kielégítő válaszokat kaptak kérdéseikre, így felhagytak a munkamegszakítással és a szombati meccsen való szereplést is vállalták. A játékosok nevében nyilatkozó Aleš Čeh csapatkapitány elmondta, hogy eddig hiányzott, vagy legalábbis nagyon

a játékosok reménykednek a jobb kommunikációban a jövőben, s valamennyien optimistábbak a jelenlegi nehéz helyzet megoldását illetően. A Nafta vezetőségének elképzelése szerint – ezt főleg a Nafta vállalat mint főtámogató és a község szorgalmazta – a jövőben 5 éves szándéknyilatko-

zatban szeretnék lefektetni a klub működési és finanszírozási módját, hogy a teher és az anyagi felelősség is megosztódjon. A játékosokkal a vezetőség folyamatos tárgyalásban van a kifizetéseket illetően. Úgy tűnik, megvan a kölcsönös bizalom, s így a kommunikáció – mint már annyiszor a történelem során – ismét a leghatásosabb módszerek közé tartozik a feszült helyzetek megoldására. A sztrájkveszély tehát elhárítva.

Itthon maradt győzelem A múlt héten a Nafta játékosai megtagadták az edzést, sőt, a bajnoki meccsen való szereplésük is kérdéses volt. Végül sikerült megállapodni. hiányos volt a kommunikáció köztük és a vezetőség között. A vezetőség – mint ahogy azt lapunknak Igor Magdič klubigazgató megerősítette – bemutatta a játékosoknak azt a tervet, amely alapján meg kívánják oldani az elmaradt fizetések és jutalmak kifizetését. Egyelőre még folyamatban van a teljes körű tényfeltárás, amelyet majd a hetente ülésező

végrehajtó bizottság tárgyal és részletesen kidolgozza a szanálási tervet. Az idény az anyagi nehézségek ellenére nem tűnik veszélyeztetettnek, állítják a klubban. Az elmaradt fizetésükért úgyszintén sorba álltak azon játékosok, akik felé szerződésük lejártával a klubnak még tartozása állt fenn… A megbeszélést követően minden fél elégedett volt,

A Lindau Kosárlabda Klub szervezte meg a már hagyományosnak nevezhető lendvai kosárlabdatornát. Az első meccsen a házigazdák 86:33-ra (20:8, 26:11, 15:3, 25:11) győzték le a KK Niederwald Zalaegerszeget. A hazai csapat legjobb dobói Balažic (19), S. Horvatič (15) és G. Horvatič (14 pont) voltak. A vendégeknél Wágner 12 pontot dobott. A második meccsen a zalaiak a KK Rudar Cimper Mursko Sre­ diš­čétől szenvedtek 47:63as (24:19, 9:10, 6:16, 8:18) vereséget. A győzteseknél Kurspagić 23 pontig jutott, míg a túloldalon Sóska és

Wágner 12–12 pontot szerzett. A harmadik meccsen hazai siker született, mégpedig 73:58 (23:11, 14:20, 17:17, 19:10) arányban, így a tornagyőzelem idehaza maradt. A Lindauból Horvatič Sandi (19), Balažic és Horvatič G. (14–14 pont) jeleskedett, míg a horvátoktól 32 pontjával Puklavec dobta a legtöbbet. A Lindauban Klemen, Sršen, Balažic, Hoz­jan T., Hozjan M., Kuk, G. Horvatič és S. Horvatič lé­pett pályára. A Lindau 45 év feletti és 45 év alatti öregfiúinak mérkőzésén az idősebbek nyertek 61:52-re. HF

Matej Žagar kilencedszer lett bajnok Gyengélkedett a Mladost A petesházi oválison szervezték meg a közös horvát–szlovén egyéni salakmotoros bajnokság negyedik futamát. A versenyt a horvát Jurica Pavlicnak sikerült megnyernie, a második helyet és ezzel már a kilencedik szlovén bajnoki címét pedig Matej Žagar szerezte meg. A harmadik helyről pótfutam döntött, amelyben Aleksander Čonda legyőzte a horvát Dino Kovačičot (ő lett a horvát bajnok). A hazai ST Lendava tagjai közül a legjobb Denis Štojs volt, aki a nyolcadik helyet szerezte meg, Vida Ladislav gondokkal küszködve a 15. helyen végzett, míg Dalibor Bot

Pavlic az összes futamát megnyerte. második volt a B csoportban és ezzel – amennyiben a szabályok nem változnak – bejutott a jövő évi A csoportba. A versenyt mintegy

N É P Ú J S Á G 2 010 . o k tó b e r 21.

300 néző látta. A szlovén bajnokság összetettjében Žagar mögött a krškói Čonda végzett. MK

A dolenjskói Mirnán szer vezett „Tom forza Slo­venia Youth In­ter­n a­ tional 2010” tollaslabdatornán nyolc országból 180 versenyző vett részt. A lendvai MK Mladost tagjai sajnos nem értek el kiemelkedő helyeket. A tizenhárom évesek kategóriájában Marko Bajsnak és Nejc Šendlingernek nem sikerült kvalifikálnia magát a fő tornára, párban pedig bejutottak a legjobb 16 közé, de itt elveszítették meccsüket egy horvát páros ellen. A lányoknál Maša Doler az első mec�csét megnyerte, a másodikat viszont már nem, így ő is kiesett a selejtezőben.

Doler sikertelen volt a páros kategóriában is, hiszen ott is már az első körben búcsúzott. A tizenöt évesek kategóriájában a legjobb lendvainak, Luka Miletičnek ebben a korcsoportban sem sikerült feljutnia a főtáblára. F. B.

12. lett a Jezero A Ljublanában zajló első országos bajnokságon légfegyverrel csapatversenyben az SD Kamnik céllövői ünnepelhettek. A dobronakiak a tizenkettedik helyet érték el. A Jezero tagjainak helyezése: 11. Somogyi Péter, 33. Franc Kološa és 36. Darko Horvat. F. B.

19


www.nepujsag.net NAPI FRISSÍTÉS

42-10nepujsag  
42-10nepujsag  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2010/42. szám

Advertisement