Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

62. évfolyam 41. szám Lendva 2018. október 11. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

(Fotó: Szolarics Dávid)

Vidéki road movie

Horváth Botka Áron ígéretes fiatal lendvai rendező ismét filmet forgatott Lendván, valamint a szomszédos Bödeházán és Zalalövőn. Ezúttal a road movie

műfajába kóstol bele, s a „forgatások helyszíneként patinás, az idő múlását idéző helyek kerülnek előtérbe, például egy régi út, egy elhagyott ház, egy elhagyott

kert, a szlovén–magyar határ melletti búzamezők, kukoricások” – mondja riportunkban. Színészi stábját akadémiai társai, fiatal színészek alkotják,

de ott van köztük a szlovén színművészet ismert alakja, Marko Mandić is. Áron a filmes projektbe ismét bekacsolta a helyi fiatalokat is. Bővebben a 8. oldalon.

Bánutai Eva Marija, a lendvai kisipari kamara elnöke:

„A kisvállalkozók olyan kihívásokkal néznek szembe, amelyek megoldását az államnak kell elősegítenie” 4. oldal


Iránytű Az aradi vértanúk emlékére

„A szabadságharc a kie Szolarics Nađ Klára

Az együttműködést akarni kell A választások előtt talán nem szerencsés az együttműködésről írni, mert ilyenkor az ilyen dolgok mögött sok minden megbújhat. Lehet mögötte minden, de úgy szoktuk meg, hogy legkevésbé a becsület és a tisztesség a mozgatórugó. Az együttműködéshez akarat is kell, mert lényegében ezen múlik minden. Úgy is tűnhet, hogy az együttműködésre nincs manapság igény, de valójában van. Egyre több. Nem egy termelővel találkoztam, akik épp az együttműködési hajlamot, a szövetkezést hiányolják. Elsősorban kisebb termelőkről van szó, akik egyedül nem tudják folyamatosan kielégíteni a piac, a vásárlók igényeit. Míg a legtöbb esetben a termék minősége jó lenne, a mennyiség biztosítása már gondot okoz. Márpedig a vállalkozás, a termelő a kínálat folyamatos biztosítása nélkül nem tud hosszabb ideig működni. A butiktermelés nem hoz a régiónak sem önellátást, mint amilyen irányba haladnia kellene a Muravidéknek a jövőben, s nem biztosít ütemes fejlődést, „csupán” megélhetést. Az egészséges alapokon létesülő együttműködés gyümölcsöző lehet az idegenforgalom területén is, amire a szólamok szintjén a régióban szintén alapoznunk kellene. Az ágazatnak kifejezett szinergiás hatása van, de akik a közös ügyeket kézbe vehetnék, nem kapkodják el a dolgokat. Miért nem jött már létre valami, vagy miért nincs valaki, akivel a termelők, a vállalkozók együttműködni kívánnának? A nagyobb együttműködésre a Lendvai Területi Kisipari és Vállalkozói Kamara kerekasztal-beszélgetésén is kitértek. A szakemberhiányt taglalva az építőiparban, a vendéglátóiparban, helyénvaló volt a megjegyzés: ha jobb lenne az együttműködés, akkor az egyes kisiparosoknál jelentkező munkaerőhiány enyhítésére a másiknál többletként lévőket ideglenesen át tudnák csoportosítani. S mindehhez akár jogi formát is lehetne találni.

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) a múlt pénteken a Bánffy Központban tartott megemlékezést az aradi vértanúk emléknapja alkalmából. Göncz László történész, író és Kiss Gábor, a zalaegerszegi Deák Ferenc Zala Megyei és Városi Könyvtár igazgatója az 1849. október 6-ai megtorlás előzményeiről és következményeiről szólt, kitérve a megtorlás helyi vonatkozásaira is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A Bánffy Központ kávézójában szép számban egybegyűlt közönséget Soós Mihály, az MNMI igazgatója, illetve Varga Edit, az MMÖNK alelnöke köszöntötte, kitérve a muravidéki megemlékezés ljubljanai, illetve aradi vonatkozásaira, majd az előadók a megtorlásról szóló első ismereteikkel, személyes emlékekkel vezették fel előadásukat. Göncz László kifejtette, felemelő érzés volt számára, hogy még 2004 során jelen lehetett Zala György aradi Szabadság-szobrának újbóli felavatásán, a műalkotás ugyanis előzőleg csak a „búvóhelyén” volt megtekinthető. Kifejtette, talán azonos értékű élmény volt számára, hogy több ízben jelen lehetett a ljubljanai várban található Batthyány-emléktábla megkoszorúzásánál, majd hozzátette, sajnos az emléktábla a vár külső faláról az épület belsejébe került, egy cellába, ahol az első felelős magyar miniszterelnök raboskodott. Göncz ezután röviden összefoglalta az 1848/49-es forradalom és szabadságharc vívmányait, az úgynevezett áprilisi törvényeket, amelyek a forradalom bukása miatt csak kismértékben tudtak megvalósulni, de mindenképpen jelentős sikernek nevezte a jobbágyfelszabadítást és a közteherviselés bevezetését, amelyek végérvényesen a magyar társadalom

életének részévé váltak. Kiss Gábor is megosztotta személyes élményeit a forradalommal kapcsolatosan; kifejtette, a kommunista hatalom az 1956os forradalom tükrében értelmezte az 1848/49-es forradalmat és szabadság-

harcot, így az eszméit vis�szaszorították, csak a múlt század nyolcvanas éveinek végétől lehetett igazán szabadon megünnepelni. Az előadó leginkább a forradalom bukása utáni megtorlás brutalitásának okait firtatva kifejtette,

A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet szabályai a 2018-as szlovéniai helyhatósági választásokra A Választási és népszavazási kampányról szóló törvény (SzK Hivatalos Lapja, 41/2007) 5., 6. és 7. cikkelye alapján a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, a Népújság hetilap meghirdeti szabályait a 2018. november 18-ai szlovéniai helyhatósági választási kampányra. A Népújság hetilap mint a muravidéki magyar közösség írott sajtóterméke a választási kampányt a független sajtó elveivel összhangban és a professzionális újságírói irányelveknek megfelelően követi. A politikai pártok és jelöltek tevékenységéről az újságírók tudósítanak „ Helyhatósági választások 2018” címszó alatt. A nem újságírók által írt, választásokkal kapcsolatos szövegeket nem jelentetjük meg; kivételt jelentenek a válaszok, illetve hibaigazítások, melyeket a sajtótörvény értelmében jelentetünk meg. Az „Olvasóink írják” rovatban nem teszünk közzé kampányjellegű leveleket, írásokat. A választási hirdetések, felhívások megjelentetése más hirdetések, illetve reklámszövegek tarifája szerint történik. Az újság címoldalán nincs lehetőség reklámozásra. Király M. Jutka, a Népújság felelős szerkesztője

a szlovéniai magyarok hetilapja

magyar nemzetiségi tájékoztatási intézet

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . o k t ó b e r 11 .


Nemzetiség

egyezésben hozta meg eredményeit” Batthyány Lajos miniszterelnök, illetve a zalai származású Csány László. Utóbbi a forradalom, az első felelős magyar kormány „szürke” második embereként a szabadságharc gazdasági hátteréről gondoskodott.

A rendezvény végén az előadók kifejtették, a brutális megtorlás ellenére a harcnak mégis volt eredménye, ez már nem egészen húsz esztendővel a forradalom után az osztrák–magyar kiegyezésben csúcsosodott ki.

Koszorúzás Ljubljanában a Batthyány-emléktáblánál Kiss Gábor és Göncz László történészek tartottak előadást, illetve beszélgettek az aradi vértanúk emléknapja kapcsán. ez a Habsburg birodalom hirtelen megbomlásában keresendő, abban, hogy Magyarország önálló kormányt hozott létre, méghozzá a tavaszi hadjárat során végigverve az oszt-

rák császári csapatokon. A nagyhatalmak, ebben az esetben a cári Oroszország segítségével elért osztrák győzelem utáni megtorlás így tehát brutális volt, ennek elszenvedői pedig

a katonák, a tábornokok voltak, míg a politikusok emigrációban kerestek menedéket. Kivételt képez a birtokai alapján javarészt akár muravidéki származásúnak is tekinthető

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

Szanálások, átszervezések

Az Aradi Vértanúk Napja alkalmából Magyarország Ljubljanai Nagykövetsége és a József Attila Magyar Kultúregyesület tagjai október 4-én megkoszorúzták Batthyány Lajos, Magyarország első felelős miniszterelnöke emléktábláját a ljubljanai várban. A megemlékezésen az egybegyűltekhez Szilágyiné Bátorfi Edit ljubljanai magyar nagykövet és Horváth Ferenc magyar nemzetiségi parlamenti képviselő, az MMÖNK elnöke szólt, az alkalmi kultúrműsort a József Attila Kultúregyesület állította össze. kmj

átszervezéssel oldják meg: hétköznapokon 8-tól 21-ig, illetve szombaton 8-tól 14 óráig tart nyitva a kávézó és a bolt, a vasárnapi nyitva tartás pedig megszűnik.

folyamatban van. A kulturális minisztérium ígérete szerint a munkatársak fizetéseit a minisztériumnál „fennmaradt” összegekből biztosítják az idei évben.

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) Tanácsa október 3-i ülésén az ügyviteli beszámolók áttekintése után a szanálási és egyéb munkaügyi tervekről is szólt a szeptembertől az igazgatói tisztséget betöltő Soós Mihály. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Kepe Kocon Lili leköszönő igazgatónak – júliusi-augusztusi munka- és pénzügyi beszámolója után, melyet a tanács elfogadott – az intézet élén végzett vezetői munkáját virágcsokorral köszönte meg Vida Törnar Judit, az intézet tanácsának elnöke. Az új vezető, Soós Mihály a közeljövőben megvalósítandó szanálási és munkaügyi terveiről, valamint a Bánffy Központban lévő kávézó és könyvke-

reskedés átrendezéséről és a nyitvatartási időt érintő változásokról szólt. A szanálási tervre 35 ezer euró áll rendelkezésre, melyből az épület be­á zásának a következményeit kívánják eltüntetni a galériateremben. A tervekben a tatarozás és a festés mellett az elektromos rendszer felújítása is szerepel, valamint mindez a földszinti raktár, illetve archívum kialakításának a tervével is összefügg. A könyvesbolt és kávézó is átalakításon, „helycserén” esik át, így

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . o k t ó b e r 11 .

Az MNMI Tanácsa több időszerű témát is megvitatott. a tervek szerint a turisták is könnyebben jutnak a szolgáltatásokhoz, a nyitva tartás átalakítását és a két munkaerőt igénylő szolgálatot pedig belső

A honlapon az információ- és törzsanyag-áramoltatás évek óta húzódó ügye is napirenden lesz az intézetnél, a Facebook-frissítés pedig már

Az intézet a már bejáródott történések és rendezvények ütemében a közeljövőben több hazai témájú bemutatót is szervez.

3


Gazdaság Jubilál a Lendvai Kisipari és Vállalkozói Kamara

A munkaerőhiány a legsúlyosabb gond Negyven éves a Lendvai Területi Kisipari és Vállalkozói Kamara (TKVK), melynek jelenleg 254 tagja van, elnöke pedig második mandátumában Bánutai Éva Marija. A Lendvai Közigazgatási Egység területéről a kisiparosokat tömörítő kamara a jubileum alkalmából hétfőn kerekasztal-beszélgetést szervezett Lendván a Városházán A kisgazdaságok gondjai és lehetőségei címmel. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az összejövetelen a helyi kisiparosok és vállalkozók, valamint Horvat Jožef és Horváth Ferenc képviselők, a polgármesterek, Meh Branko, az országos kamara, illetve Bánutai Éva Marija, a Lendvai Területi Kisipari és Vállalkozói Kamara elnöke az aktuális politikai és gazdasági

– Még mindig bőven van mit tenni az inasképzés terén. Idén a kisiparban négyezer helyet írtak ki inasképzésre, az idei igény 1.400, míg a jelentkező diákok száma 78. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium az inasképzés fejlesztésére 28 millió eurónyi EU-s pénzt kapott. Az iskoláztatási lehetőségek nyitottak, felsőfokon is, tény azonban, hogy a fizetések és a szülők

betegállomány ügye – mely szerint a betegállomány költségeinek fizetése 15 nap után a betegbiztosítóra hárulna – parlamenti eljárásba került. Egyelőre még nyitott a munkabalesetek kezelésének kérdése. Balažek Anton, Lendva Község polgármestere a kisgazdaság és a vállalkozások támogatásának fontosságáról és a lehetőségekről szólt. Utóbbiak

Bánutai Éva Marija, a Lendvai Területi Kisipari és Vállalkozói Kamara elnöke: – A tevékenységünket egyre több kisiparos és vállalkozó értékeli, a csúcsszervezetünkben is, mellyel eredményesen működünk együtt. Ma nagy szükség van erre: a kisiparosok és a vállalkozók olyan kihívásokkal néznek szembe, amelyek megoldását az államnak kell elősegítenie, ehhez pedig erős tárgyalófél szükséges. Örömmel állapíthatom meg, hogy a kamara visszanyerte a kisiparosok bizalmát, többen a kilépésüket követően ismét csatlakoztak hozzánk. Felismerték, hogy minden kérdésben igyekszünk a rendelkezésükre állni, segíteni nekik. Egyre többen ismerik fel azt is, hogy a kamara rengeteg információt továbbít ingyen, a projektek, újdonságok bemutatását is díjmentesen, illetve méltányos ár mellett szervezzük meg. Hasonló a helyzet a továbbképzésekkel is, például a fodrászok és a vendéglátósok esetében. cég igazgatója elfogadhatatlannak tartja a munkaengedélyek megszerzésének hosszantartó folyamatát, mert a munkaerőre azonnal szükség van. Cigan Marjan vendéglős a pincérek és a szakácsok súlyos hiányára

A munkaerőhiány megoldásának egyik fontos eleme lenne a fizetések javulása, amit a kisiparosok az állam közreműködése nélkül nem tudnak megoldani – hangzott el a lendvai kerekasztal-beszélgetésen. eseményeket járták körül. Terítékre került a kisipart is sújtó szakemberhiány és lehetőségeket kerestek a szorosabb együttműködésre a községekkel. A kerekasztal-beszélgetés témafelvezetője Meh Branko, a Szlovén Kisipari és Vállalkozói Kamara elnöke volt. Mint elmondta, az új kormányt már tájékoztatták a kisiparosok és vállalkozók legégetőbb gondjairól. Néhányra a koalíciós szerződés is ígér megoldást, de oda kell figyelni a követelések teljesítésére.

4

szemléletének terén van még tennivaló – mondta az országos kamara elnöke. Emellett még az adók és járulékok magas mértékét, a merev és hosszantartó bürokratikus eljárásokat is meg kell változtatni, határozattan tárgyalni kell az adók mértékéről, a nyereség megadóztatásáról. Ennek hiányában néhány szlovén élvonalbeli vállalkozó már bejelentette a távozását Szlovéniából. Horvat Jožef képviselő (NSi) elmondta, hogy a 22 kisipari követelés közül a

között elsősorban az Európa Kulturális Fővárosa 2025 projektet említette. Markoja Avgust, Odranci Község polgármestere a fiatal, szakképzett munkaerő Ausztriába vándorlását emelte ki. Szerinte minden feltételt figyelembe véve (elválasztva a családtól, munkakörülmények, megélhetési költségek) nem feltétlenül van nagy különbség az ottani és a hazai kereset között, ha figyelembe vesszük az otthon nyújtotta előnyöket. Hozjan Matjaž, a Legartis

figyelmeztetett. A kerekasztal-megbeszélés megállapítása: a probléma már elég régóta tart ahhoz, hogy az illetékes szervek felfigyeljenek rá és következtetéseket vonjanak le.

Ötven éves a muraszombati kisipari kamara Fennállásának 50 éves évfordulóját ünnepli idén a Muraszombati Területi Kisipari és Vállalkozói Kamara. A jeles jubileum alkalmából az ünnepi rendezvény előtt a kamara kiállítást rendezett a muraszombati tanulmányi könyvtárban. A tárlat a kisipar fejlődését szemléltette a felsorakoztatott dokumentumok, fényképek és szerszámok által. A kamara évfordulós ünnepi rendezvényén jelen volt Marjan Šarec szlovén kormányfő és Branko Meh, a Szlovén Kisipari és Vállalkozói Kamara elnöke. A rendezvény alkalmából Vlado Mandič, a területi kamara elnöke a kiemelkedő eredményeket elért kisiparosoknak és vállalkozóknak elismeréseket osztott ki. A kitüntetettek élvonalában a rogašovci Ficko parasztgazdaság és a Pavlinjek család Roto Group vállalkozása áll. A Ficko-gazdaság birsalmatermékei arany AGRA díjban részesültek, a Roto Groupnak pedig a Celjei Kisipari Vásár Ezüstcéh elnevezésű elismerését ítélték oda polietilénből gyártott csónakjukért.

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . o k t ó b e r 11 .


Muravidék Nyílt nap a Lendvai Egészségházban

Megelőzés, védőoltás, újraélesztés, fogászat A Lendvai Egészségházban szombaton egy év kihagyás után ismét nyílt napot szerveztek, amelyen a hangsúlyt a megelőzésre és a tájékoztatásra helyezték. Az esemény keretében hivatalosan átadták az új külső felvonót. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Szombaton délelőtt a megszokottnál kevesebb érdeklődő érkezett az egészségház nyílt napjára, amelynek vezérfonala ismét a betegségek megelőzése volt. Egyrészt, mert az egészségügyi mutatók még

mindig elmaradnak az országos átlagtól a közigazgatási egységben – tudtuk meg Požgai Horvat Olga igazgatótól –, másrészt viszont az elváltozások korai felfedezése és eredményes kezelése miatt. A folyosókon felállított bemutatóhelyeken aznap a látogatóknak vérnyomást

és vércukorszintet mértek, a bokaindex-méréssel pedig egyszerű vizsgálatot végeztek a perifériás érbetegség kimutatására a tünetmentes stádiumban. Alkalom adódott az alapszintű újraélesztés gyakorlására az automata defibrilátorral. Emellett hasznos tanácsadással és

újdonságokkal szolgáltak a fogászati területen, ahol bemutatták a fogak és a fogak közötti felületek helyes tisztítását. Újdonság volt a kullancs ált al terjesztett agyvelőgyulladás elleni, kedvezményes áron ajánlott védőoltás, valamint az északi gyaloglás megfelelő technikájának az elsajátítása. A nyílt nap keretében hivatalosan is átadták rendeltetésének az új felvonót, amelynek megépítése közel egy évig tartott. A beruházást az intézmény alapítója, Lendva Község f inanszírozta mintegy 132.000 euró értékben. Az építkezési és az üzemeltetési engedély körüli nehézségek után a liftet szeptember elején állították szolgálatba, és azóta minden munkanapon reg-

gel hat órától este nyolc óráig üzemel. Az ünnepélyes átadáson Požgai Horvat Olga igazgató elmondta, örömére szolgál, hogy az egészségház többéves törekvés után külső felvonóval büszkélkedhet. Beszédében kiemelte, hogy a lift fontos eredmény az intézetnek, hiszen biztosítja az idősek, a mozgáskorlátozottak és a kisgyermekes szülők számára az emelet könnyebb megközelítését és a szolgáltatások igénybevételét. Beszédében Balažek Anton polgármester is megerősítette, hogy a projekt befejezése elhúzódott, de a kitartás kifizetődött és szeptembertől a lift már rendelkezésre áll. A rendezvényen hagyományosan bemutatkozott régiónk gyógyszertári központja is.

„Morzsácska” jótékonysági akció

A Lendvai Egészségház külső felvonóját Požgai Horvat Olga igazgató és Balažek Anton polgármester adta át.

Egy napig sem fog nélkül...

Azonnal terhelhető svájci implantátummal

• Nincsen vágás, nincsen második műtét • Foghúzás után is azonnal behelyezhető Dr. Hetey Susanna Fogorvosi magánrendelés

A Szlovén Vöröskereszt Lendvai Területi Szervezete az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola közreműködésével 2018. október 13-án, szombaton 8 és 12 óra között „Morzsácska” címmel jótékonysági adománygyűjtő akciót szervez a Mercator és a Spar bevásárlóközpont előtt. Az akcióban közreműködők az önkéntes adományokért kenyeret osztanak, a bevétel teljes összegét az 1. Sz. Lendvai KÁI tanulóira fordítják.

Meghívó A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete sok szeretettel vár minden kedves szülőt, pedagógust és érdeklődőt a Tudástér című előadássorozat 2. évadának 2. előadására, melynek keretében dr. Pais Ella „Tehetség, kreativitás, avagy puma a ketrecben” című előadását hallgathatják meg. Az eseményre 2018. október 15-én, hétfőn 17 órai kezdettel kerül sor a Dobronaki KÁI-ban. A belépés ingyenes.

Telefonos elérhetőség: 06/20-327-1136 www.newsmile.hu N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . o k t ó b e r 11 .

5


Muravidék Korlátozzák a SIBAHE működését?

Negyven családnak segítenek a községben Az utóbbi hetekben több ízben is megkereste szerkesztőségünket a SIBAHE (Slovenska banka hrane – Szlovén Élelmiszerbank) nevezetű nonprofit humanitárius szervezet, miszerint tapasztalataik szerint Lendva Község valami miatt korlátozni szeretné tevékenységüket, hiszen az élelmiszer raktározására nem sikerül helyiséghez jutniuk. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A SIBAHE, vagyis a Szlovén Élelmiszerbank Alen Novit igazgató elmondása szerint humanitárius nonprofit szervezet, amelynek alaptevékenysége élelmiszer gyűjtése és osztása

a rászorulóknak. Ezt a tevékenységet folytatják már több mint két éve a Lendvai község területén is, ahol jelenleg 40 családot segítenek ilyen módon, évi szinten pedig nagyjából 3 ezer kilogramm, kizárólagosan ajándékozott élelmiszert osztanak ki a

Völgyi Mária Lendváról szintén a SIBAHE önkéntesei közé tartozik.

bence Lajos

írott szóval

rászorulóknak. Alen Novit szerint az egyre növekedő kereslet, valamint a megszerzett és szétosztott élelmiszerdonációk miatt már hosszabb ideje törekednek arra, hogy az élelmiszer raktározása, valamint a teljesen önkéntes alapon tevékenykedő munkatársak munkájának megkönnyítése érdekében megfelelő helyiségeket szerezzenek a község területén. Ennek érdekében már több ízben fordultak a község képviselőihez, de a többször is megígért helyiségekből eddig nem lett semmi. Novit elmondása szerint arra hivatkoznak, nem rendelkeznek ilyennel, nem tudnak megfelelő helyiségeket találni. Véleménye szerint azonban csak az illetékes személyek „színészkedéséről” van szó, akik valójában nem szeretnék a szervezet tevékenységének kiszélesítését, illetve esetleg akár a tevékenységek meg-

Szeretettel meghívjuk Bence Lajos: Írott szóval (Esszék és tanulmányok) c. kötetének a bemutatására, amely 2018. október 17-én, szerdán18.00 órakor lesz a Bánffy Központban, Lendván.

e ss z é k é s ta n u l m á n y o k

6

magyar nemzetiségi művelődési intézet zavod za kulturo madžarske narodnosti

Alen Novit, a SIBAHE igazgatója: „Nem tudunk bért fizetni a helyiségekért.”

szüntetését vették célba. Kifejtette azt is, bér fejében természetesen tudnának helyiségeket szerezni, de nonprofit szervezetként ezt egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, így a Lendvai községben, ahogy a Muravidék területén is jelenleg csak korlátoltan tudják végezni humanitárius tevékenységüket. A kérdéskörben természetesen hivatalosan megkerestük Lendva Község illetékeseit is, de lapzártáig nem kaptunk választ feltett kérdéseinkre.

Helyhatósági választások 2018

Polgármesterjelöltek: Balažek nem indul! A november 18-i helyhatósági választásokon az eddig rendelkezésre álló adatok alapján a nemzetiségileg vegyesen lakott községekben a következő polgármesterjelöltek indulnak: Lendva Községben a polgármesterválasztáson a polgárok támogatásával indul dr. Kaszás Mihael Csentéből és Kulčar Igor Hármasmalomból, akik már a nyilvánossággal is megosztották szándékukat. Az elérhető adatok szerint a helyhatósági választásokon indulni szándékozik Magyar János Felsőlakosból, akit az SDS Párt indít – szintén meg nem erősített információk szerint – az NSi támogatásával. Az esetleges jelöltek között van – a polgárok támogatásával – Laj Ferenc Alsólakosból és Baumgartner Mihaela Lendváról, akit az SMC párt indít. Lendva Község jelenlegi polgármestere, Balažek Anton keddi lapzártánkkor tette közzé a lendavadanes.si internetes oldalon, hogy nem indul újra a polgármesteri posztért, de a DESUS listáján indul tanácstagjelöltként. Moravske Toplice Községben a jelenlegi polgármesternek, Glavač Alojznak két ellenfele is lesz. Nem hivatalos adatok szerint egyikük a mlajtinci Vojkovič Borut, a másik pedig az eddigi alpolgármester, Kodila Štefan Selóból, akit – nem hivatalos információk szerint – az SMC párt indít. Šalovci Községben a jelenlegi polgármester, Fartek Iztok augusztusban a községi ünnepen jelentette be, hogy ismét indul a helyhatósági választásokon, mellette Korpič Jože is bejelentette polgármesteri jelölését. Hodos Községben az eddigi polgármester, Orbán Lajos is bejelentette már részvételét az őszi választásokon. Dobronak Községben hatodik alkalommal indul a polgármesteri tisztségért Kardinar Marjan. SNK, HS

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . o k t ó b e r 11 .


Muravidék Lendvai Katasztrófavédelmi Központ

Aláírták a tűz- és polgári védelmi megállapodásokat Az új Katasztrófavédelmi Központ építésének megkezdése előtt Lendva Község a Legartis vállalattal, a Lendvai Tűzoltószövetséggel, a Lendvai Önkéntes Tűzoltóegylettel és a Vöröskereszt Lendvai Területi Szervezetével október 3-án aláírta az építési, a tűzvédelmi és a polgári védelmi tevékenységről szóló együttműködési megállapodást. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Lendva Község a Katasztrófavédelmi Központ megépítésével minőségi

mészeti csapások és más katasztrófák okozta károk elhárításában és megelőzésében. Balažek Anton polgármester örömét fejezte ki,

mellett az árvízbiztonsági, a környezetvédelmi és a humanitárius szervezetek szorosan együttműködnek egy helyen. A polgármester kitért az ipari övezet tűz-

Lendva polgármestere, Balažek Anton tűzvédelmi és polgári védelmi együttműködési megállapodást írt alá a községi tűzoltóság vezetőivel és a területi Vöröskereszt elnökével. munkafeltételeket és a zökkenőmentes működést igyekszik biztosítani a tűzoltóságnak és a polgári védelemnek a tűzvédelem területén, valamint a ter-

hogy több éves egyeztetések után a terv a kivitelezéshez érkezett. Elmondta, hogy a korszerű, közérdeket szolgáló központban a tűzvédelem

védelmének biztosítására, amihez további forrásra lesz szükség. Mint mondta, reméli, a Lendvai ÖTE teljesíti a község elvárását, hogy a harmadikból a ne-

gyedik kategóriába lépjen, ami jobb felszerelést és képzettebb tűzoltócsapatot igényel. A jövő év májusában átadásra kerülő központ beruházási értéke 1,2 millió euró, az építkezést a lendvai Legartis vállalat végzi, amelynek igazgatójával, Hozjan Matjaž-zsal a polgármester aláírta az építkezésről szóló szerződést. A község tulajdonában lévő épületet a Lendvai Tűzoltószövetség működteti majd. Az ünnepélyes eseményen a polgármester és Prendl Srečko, a Lendvai Tűzoltószövetség elnöke, Bažika Ladislav, a Lendvai Önkéntes Tűzoltóegylet elnöke, valamint Šinko Štefan, a Vöröskereszt Lendvai Területi Szervezetének elnöke együttműködési megállapodás írt alá a községben biztosított tűz- és polgári védelemről. Prendl örömét fejezte ki, hogy a központ nemsokára elkészül, és nemcsak a tűzoltóságnak, hanem a polgároknak, a közösségnek is szolgálja az érdekeit. A szövetségben ezért megtesznek minden tőlük telhetőt, hogy a küldetésüknek és az elvárásoknak eleget

tegyenek. Bažika elnök felszólalásában a lendvai tűzoltóság komoly hagyományait vázolta, amely 1873-ig nyúlik vissza, amikor Kakasdy Hajós Mihály megalapította az első tűzoltóegyletet. Šinko elnök is üdvözölte a projektet, hiszen a lendvai Vöröskereszt végre megfelelő helyiséget kap a tevékenységéhez, a rászorultak élelmiszercsomagjainak és a ruhák tárolására és kiosztására. Az eseményen jelen volt Hajós Ferenc, a Lendvai ÖTE tiszteletbeli elnöke, aki hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a nagy hagyománnyal rendelkező tűzoltóság erősödjön, hiszen az egyre súlyosabb természeti katasztrófák a jövőben még fontosabbá teszik az önkéntes tűzoltóságot és a polgári védelmet. A rendezvényen előterjesztették az ötletet, hogy a tiszteletbeli elnök nagyapjáról, Kakasdy Hajós Mihályról nevezzék el a központot. Az ünnepélyes hangulatú szerződés-aláírásokat egy kissé beárnyékolta az, hogy a szervező az eseményt teljes egészében egynyelvűen bonyolította le.

Regionális fejlesztési konferencia Felsőlendván A Muraszombati Fejlesztési Központ szervezésében Felsőlendván (Gradon) tartottak tanácskozást, amelyen a mintegy hetven résztvevő hasznos tudnivalókat hallhatott a 2021–2027es regionális fejlesztési programról. Már digitális nomádok is vannak és új technológiás szakemberhiány tapasztalható. A fejlesztési konferencián helyi önkormányzatok, regionális fejlesztési intézmények, civilszervezetek és válla-

latok képviselői vettek részt. A 2021–2027-es időszakra vonatkozó regionális fejlesztési program tervezetének elkészítését 2019 végére tűzték ki. – A régió fejlesztési tervének merésznek és ambiciózusnak kell lennie, de megvalósítható célkitűzésekkel. Ezért fontos az előkészítés, a kulcsfontosságú célok meghatározása és a megbízható partnerek megtalálása – mondta Kar Bojan, a Muraszombati Fejlesztési Központ igazgatója. Sor kerül a fejlesztési célok

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . o k t ó b e r 11 .

széleskörű megtárgyalására is községi szinten, a fejlesztési és gazdasági intézményekben és különböző témájú műhelymunkákon, melyeket a Muraszombati Fejlesztési Központ, a Sinergija Fejlesztési Ügynökség, a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet, a Prlekija Ügynökség és a Pora Gornja Radgona szerveznek. A felsőlendvai tanácskozáson Čer Matej vállalkozó, az elektromos mobilitás területének úttörője arról beszélt, milyen lehetősé-

geket nyújt a folyamatban lévő 4. ipari forradalom a Muravidéknek. A fejlődés a digitalizáción és a gyors információs technológián alapszik, mely átrendezi az együttműködéseket és a jövedelemelosztást. A vidék jövőjét illetően szerinte az energetikai és élelmiszeri önellátásra kellene összpontosítani. Természetesen a fenntartható fejlődés keretében, lehetőséget nyújtva az úgynevezett digitális nomádok (laptoppal, kötetlenül dolgozó világjárók) és a startup-ok részére. Kuran

Manuel az élelmezési szokásokra és az egészségügyi változásokra hívta fel a figyelmet, kiemelve az alkalmazott idegtudomány jelentőségét is. Božanič Sara formatervező az innovációkra, a talentumok szerepére helyezte előadásában a hangsúlyt, mindezt a kreatív ipar és vállalkozás jegyében. Šarotar Žižek Simona pedig a szakemberhiányra figyelmeztetett, főleg az új technológiát illetően. Szolarics Nađ Klára

7


Kultúra Filmforgatás Lendván

A road movie stílusába kóstoltak bele Horváth Botka Áron – aki a filmelméleti mesterképzés hallgatója a ljubljanai Színház-, Rádió-, Film- és Televíziós Akadémián (AGRFT) – a stábjával filmforgatással töltötte meg a napokban a lendvai Alsó utcát. Nađ Eva

Kultúrklub támogatásával évente egy-egy filmes projektet vezet Lendván, amelyekbe aktívan bevonja a helyi fiatalokat, feltárva előttük a forgatás fortélyait, megosztva velük tapasztalatait. „Ismét

(Fotó: Szolarics Dávid)

A rövidfilm forgatása Lendva mellett Zalalövőn és Bödeházán, a szomszédos magyar településeken is folyt. Ahogy a rendező mondta, „patinás, az idő

múlását idéző helyszínek kerülnek előtérbe, például egy régi út, egy elhagyott ház, egy elhagyott kert, a szlovén–magyar határ melletti búzamezők, kukoricások.” A lendvai születésű rendező a Lavina

Horváth Botka Áron rendező, illetve Marko Mandić és Lara Vovk színművészek a forgatáson.

olyan csapat gyűlt össze, amely szereti a filmet, a filmkészítést. 2015 óta forgatunk így minden évben. Ilyen volt a Kígyóvér (Snake Blood) és a következő évben a Dreamstate videoklip. Tavaly Az iskola (The School) című rövid játékfilmet forgattuk ilyen módon, idén pedig a road movie stílusába kóstolunk bele. A filmet impresszionista képekkel spékeljük meg, ami azt jelenti, hogy a forgatókönyvnek nincs lineáris íve, hanem a karakterek belső világát, benyomásait, érzelmeit tükrözi. Ilyenkor nagyon fontosak a színészek arckifejezései, a kis pillantások, a kamera mozgása” – mondta Horváth Botka Áron rendező. A filmnek, ami az idő elmúlásáról, a változásokról, az életszakaszokról szól, a beszélgetésünk idején még

nem volt címe. „Elválunk, magunk mögött hagyunk tárgyakat, embereket, érzéseket, amik igazából az élet részei. A film fő kérdései a fent említettek után következő el- és befogadás, az újrakezdés.” A színészi gárdát Štampah Misi helyi mindenes művész, Lara Vovk és Andraž Jug, a ljubljanai Színművészeti Akadémia (AGRFT) fiatal diplomázott színészei és Marko Mandić ismert szlovén színművész alkotja, valamint a stáb igen erős operatőri csapattal bír. A rövidfilm forgatása és az alkotóműhely az LKMNÖK, a Szlovén Köztársaság Kulturális Közalapítványa és Lendva Község támogatásával jött létre. Az utómunkák a következő hetekben kezdődnek, a filmet természetesen Lendván is bemutatják.

Herman László Keszthelyen

Egy csepp a léleknek A múlt szombaton dr. Magyar Lóránt orvos, mentálhigiénés szakember, teológus, NLP-tréner „Újra lendületben” címmel

tartott továbbképzést a Göntérházi KÁI tantestülete részére. Ezúttal nem a szaktantárgyakon és a curriculumon volt a hangsúly,

Dr. Magyar Lóránt orvos, mentálhigiénés szakember, teológus előadása.

8

hanem az ember, a pedagógus testi és lelki világán. Azon a szellemi erőn, mely napi hivatásunk gyakorlásában tartást ad, felszítja a tüzet, ha kihunyni látszik, ha szunnyad a lelkesedés. Azon lelki erőn, mely segít bennünket, hogy jobb emberré, tanárrá és munkatárssá, élettárssá, szülővé és nevelővé váljunk. A kiváló integratív szemléletű szakember bölcs tanácsait örömmel szívlelte meg a lelkes csoport. A továbbképzés a Lend­­va Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség támogatásával jött létre. Az odafigyelést ezúton is megköszönjük. Zadravec Szekeres Ilona

Keszthelyen a Goldmark Károly Művelődési Központban október 5-én megnyílt Herman László felsőlakosi születésű festőművész „Made in China” című kiállítása. Az alkotót és aktuális ciklusát Pisnjak Atilla művészettörténész mutatta be a közönségnek, a megnyitót Pál Emil (zongora) és Kósa Péter (hegedű) fellépése tette színesebbé. A tárlatmegnyitó keretében előadást tartott Tóth Gergely alternatív közgazdász. A kiállítás a Balaton-menti városban október 26-ig tekinthető meg. Kmj

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . o k t ó b e r 11 .


Info

Lebontották a göntérházi malmot Az építési felügyelőség határozata alapján le kellett bontani a göntérházi malmot, mert az épület már nem volt biztonságos. Rossz állapota igazán a júniusi vihar idején mutatkozott meg, amikor az erős szél megemelte a tetőszerkezetet, több zsindely és lécdarab a földre hullt, némelyik egészen közel a

szomszéd házhoz. A több éve üresen álló és elhanyagolt épület veszélyessé vált, szanálása a meglévő szerkezet megőrzésével nem volt lehetséges – állapította meg az építési hatóság, s határozatot adott ki az épület lebontására 40 napos határidővel. A Göntérházának jellegzetes arculatot adó

malom Lendva Község tulajdonában volt, s korábban múzeumi célokra tervezték felhasználni. A tervek azonban időközben megváltoztak, az épület állapota pedig egyre romlott. A malomépület lebontásával Lendva Község közbeszerzés alapján a Pavčnik Kft.-t bízta meg. A munkálatok értéke forgal-

Lebontották a göntérházi malom épületét, amely mára veszélyessé vált.

mi adóval valamivel több mint 47 ezer eurót tesz ki. A költségek a bontási munkálatokon kívül felölelik az építési hulladék szétválogatását, elkülönítve a faanyagot és a téglát. A fát a helyi közösség ren-

delkezésére bocsátják, a téglából pedig törmeléket készítenek a mezei utak feltöltéséhez. Az eltávolított malomépület helyén egyelőre nem terveznek új létesítményt felállítani. Szolarics Nađ Klára

A boranalízist és a borpromóciót támogatja a község Október elején jelentette meg Lendva Község azt a pályázatot, amely 7 ezer eurós kerettel támogatja a termelők boranalízisét, valamint várhatóan nyolc termelő esetében 10 ezer eurós kerettel bort vásárol fel promóciós célokra. A nyilvános pályázatot a község két részre osztotta. Az első, november elsejéig nyitott pályázati részben 7 ezer eurós kerettel a termelők boranalízisét támogatja a község, a feltétel pedig az, hogy a termelő a Lendvai Bortermő Alkörzetben rendelkezzen regisztrált szőlőültetvénnyel és a bort forgalomba hozza. A pályázat második, október 15-ig nyitott részében 10 ezer eurós kerettel a község promóciós célokra várhatóan nyolc termelőtől (100 borpalack egy fajtából) vásárolna fel bort. A feltételek azonosak a pályázat első részében szereplőkkel, bővebb információk a község weboldalán találhatók (www.lendava.si). tt

Miško-túra: résztvevők a szélrózsa minden irányából

A szép számban összegyűlt túrázók idén Csentéből mentek Nagypalina felé. N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . o k t ó b e r 11 .

A napsütéses szombat reggelen a csentei Muránia kerékpáros központban szép számban gyűltek ös�sze túrázók a 22. Miško Kranjec gyalogtúrára, amely idén az író születésének 110. évfordulója jegyében zajlott. Indulás előtt az egybegyűlteket Kozak Štefan, a Lendvai Hegymászók Egyesületének elnöke köszöntötte, kifejezve örömét, hogy idén is a szélrózsa minden irányából érkeztek részvevők az eseményre, az emléktúrához pedig az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola és a Lendvai Kétnyelvű Középiskola diákjai is csatlakoztak. A helyszínen Nagypalina polgármestere, Jaklin Damjan is üdvözölte a részvevő-

ket, aki a Csentéből útnak indult és a szőlőslankák között kígyózó karavánt a Lendva-hegyen, az író egykori borospincéjénél fogadta. Rövid pihenő után a Lármafánál és a kilátótoronynál elhaladva a Hos�szúfalu-hegyen értek a síkságra a túrázók, majd a Lendva-patak mentén Kispalinán keresztül érkeztek meg Nagypalinára, az író szülőházához, ismét megtéve a mintegy 16 kilométeres utat, amelyet Miško Kranjec az élete során számtalanszor bejárt. A résztvevők társalgással zárták a gyaloglást, az érdeklődők pedig megtekinthették az író szülőházában kialakított kiállítást is. hs

9


Info a mai napon... Október 11-én történt 1811 Vízre bocsátották az első gőzhajtású kompot, a Juliannát. Útja New Yorkból Hobokenbe és vissza vezetett. 1881 David Henderson Houston feltalálta a tekercses filmes fényképezőgépet. 1884 Megszületett Eleanor Roosevelt, a világ első First Ladyje. 1886 Thomas A. Edison 19 évesen szabadalmaztatta első találmányát, a szavazatszámláló gépet. 1889 Megszületett Schlosser Imre labdarúgó, edző, korának legnagyobb futballistája. 1889 Meghalt James Prescott Joule angol fizikus, aki megfogalmazta a Joule-féle hőelméletet. 1948 Megszületett Kepes András újságíró, író. 1960 Aretha Franklin életében először lépett színpadra. 1967 Nyugati hírügynökségek bejelentették, hogy meggyilkolták Che Guevarát. 1971 Panama az Amerikai Egyesült Államoktól hivatalosan kérte a csatornaövezet visszaadását.

visszapillantó

1988. október 14-én, 40. szám

Gombagyűjtők a Muravidéken Idén ősszel a gombagyűjtők száma erősen megnövekedett. A muravidékiek, akik országos viszonylatban is az élvonalhoz tartoznak, ami a gombagyűjtést illeti, az idén jóval tömegesebben vonultak ki az erdőkbe, karjukon kosarakkal. Egyrészt mert a gomba elkészítésének változatai szinte kimeríthetetlenek, másrészt mert a legolcsóbb ebédmegoldást is jelenti. Ám nem árt óvatosnak lenni – figyelmeztet bennünket Fidersek Tilda, aki már évek óta foglalkozik gombagyűjtéssel. – Hogyan kapott kedvet a gombagyűjtéshez? – Már gyermekkoromban a szüleimmel, ismerőseimmel jártam az erdőt, s figyeltem, hogy milyen gombákat tesznek a kosarukba a felnőttek. Amikor már dolgoztam, igyekeztem minden időt kihasználni a gombagyűjtésre. Többször gondoltam arra, hogy ha majd nyugdíjba vonulok, akkor kedvemre

A napokban egy érdekességről tudósított bennünket egy másik gombagyűjtő Lendváról. Trajber Mihael ugyan­is az erdőt járva egy négyes vargánya-családot lelt. Számára is meglepetést jelentett a gombák között is ritkaságszámba menő példány. járhatom az erdőket anélkül, hogy az órát figyelném. Így is lett, s ha csak tehetem, fogom a kosaram és már itthon sem vagyok. Különös világ a gombák világa, ezért csodálom őket, s túlzás nélkül állítom, hogy szinte tisztelettel vagyok irántuk. A gombagyűjtés állandó figyelmet igényel, s nem lehet laikusan hozzáfogni, mert már sokan

pórul jártak. A megfelelő szakkönyvek óriási segítséget jelentenek a kezdőknek, s én a mai napig is böngészem a szakliteratúrát. A világosan megfogalmazott, jól felismerhető képekkel ellátott könyvek minden pillanatban ott kell hogy legyenek a gombagyűjtő keze ügyében. Ám azt azonnal hozzá kell fűznöm, hogy pusztán könyvből nem

lehet megtanulni a gombafajták megkülönböztetését. A legfontosabb, hogy a kezdők a tapasztaltabb gombagyűjtőkhöz csatlakozzanak. – A gombagyűjtés fegyelmet követel az emberektől. Nem csak az ehető gombákra kell vigyázni, hanem a mérgezőkre is, mert a természetben létező egyensúly könnyen felbillen. – Sajnos a gombaidény sok gomba felesleges pusztulását is okozza. Az emberek tudatlansága következtében feleslegesen letörik az ehetetlen gombákat, mit sem törődve azok más növényekkel való együttélésével. A másik dolog, hogy ilyenkor teli lesznek az erdők zacskókkal, konzervdobozokkal. Egyszóval nyomon követhető, hogy merre jártak az emberek. Természetesen mindez elkerülhető lenne. (…) Szerző: Botka Á.

Tárgyak, amelyeknek bizony lejár a szavatossága… Vannak olyan használati tárgyaink otthonainkban, melyekről nem is gondolnánk, hogy van szavatossági idejük. Pedig így van. Most olyan tárgyakat mutatunk, melyek közül néhánynak talán már az Ön otthonában is a kukában volna a helye.

deformálódni és a szövet maga is megnyúlik. Zuhanyrózsa Ebben is megtelepedhetnek a baktériumok,

praktika Papucs Az otthoni papucsokat csak hat hónapig ajánlott használni, utána a gombák táptalajává válhatnak. Párna A töltés típusától függetlenül egy párna 2–3 év után elveszti az alakját, majd poratkák telepszenek meg benne. Törölköző A nedves törölköző kedvező a baktériumok számára, míg a gyakori magas hőmérsékletű mosás roncsolja az anyagot. Az optimális csereideje egy, maximum két év.

10

Melltartó Általában két év után

kezdi elveszíteni alakját, mivel a betétek hajlamosak

ezért ajánlott azokat legfeljebb félévente cserélni.

Hajkefe Az átlagos fésűk vagy kefék eltarthatósága csupán egy év, még akkor is, ha rendszeresen vannak tisztítva. Ezen időszak után korpásodást és hajhullást okozhatnak. Fűszerek A fűszerek két év után elvesztik az ízüket és a tulajdonságaikat. Sportcipő A sportcipők rendszeres használatakor a különböző terhelés-elnyelő rendszerek, a talpuk és a sarkuk gyorsan elhasználódnak. A futócipőket körülbelül 400 kilométer után célszerű cserélni, vagy ha más sportról van szó, akkor egy év után. Mosogatószivacs Bakteriális okokból az efféle szivacsokat legfeljebb két hétig ajánlott használni.

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . o k t ó b e r 11 .


Info muravidék 1918–1922 – hónapról hónapra

Vége a háborúnak

Dr. Göncz László

2019-ben lesz száz esztendeje, hogy bekövetkezett a Muravidéket érintő legnagyobb területi és politikai változás a magyar államalapítás óta. Az első világháborút lezáró békekonferencia a „magyar” határok meghatározása egyik legkésőbbi döntéseként az addig Magyarországhoz tartozó mintegy ezer négyzetkilométernyi területet az újonnan létrejött délszláv államnak ítélte. A döntéssel a Muravidék lakosságának mintegy háromnegyedét képező szlovén nemzetiség a délszláv állam egyik államalkotó nemzetébe, a szlovénségbe integrálódott (kivéve a Rábavidék hét-nyolc szlovének lakta települését), a 15–20 ezer főt számláló, közel harminc településen élő magyarok viszont kisebbségi státuszba kényszerültek. Főképpen a rendszerváltást megelőző időszakban az érintett országok történetírói és közvélemény-for málói szubjektívan, az adott állam érdekei és célkitűzései szempontjából próbálták bemutatni a száz éve történteket. Az 1990-es évek után változott a szemlélet, a történészek nagyobb figyelmet fordítottak, fordítanak az objektivitásra, ami azonban a köztudat formálásánál, főképpen a szlovén közegben még mindig csekély mértékben érződik. Bizonyára részrehajlásmentesen soha nem lehet az egyik oldalról „elszakításnak”, a másikról „egyesítésnek” minősített eseményt bemutatni, de törekedni kell erre! Száz év távlatából megállapítható,

hogy a határváltozást a kisebbségbe került vagy kisebbségben maradt közösségek, a muravidéki magyarok és a rábavidéki szlovénok sínylették meg leginkább. Számuk drasztikusan csökkent, és a kétoldalú törekvések ellenére sem tűnik könnyűnek a két kis lélekszámú közösség megmaradása. Az 1918 és 1922 között zajló eseményekről, azok körülményeiről, összefüggéseiről, valamint következményeiről a Népújság havi rendszerességgel ismeretterjesztő cikket közöl. Az ismertetők tartalma – a teljesség igénye nélkül – túlnyomórészt az adott hónap száz esztendővel korábbi eseményeire fókuszál, azonban tágabb időszakra vonatkozó történelmi ös�szefüggések is helyet kapnak benne. …… Az első világháború 1918 októberében a végéhez közeledett. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a bő négy éve zajló, sok-sok millió katona és civil áldozat pusztulását követelő „vérengzés” végre befejeződik. Az Osztrák–Magyar Monarchiában az esztendő nyarán megjelenő újságok még leginkább a német és osztrák–magyar haderő sikereit, esetenként végső győzelmét emlegették, a sorok között azonban már érezhető volt a Monarchia jövője szempontjából megfogalmazódó aggodalom. Nem térünk ki a világháború idején folyamatosan változó geopolitikai helyzetre, a hadban álló felek érdekeire, a különböző békeajánlati kezdeményezésekre, a titkos szerződésekre és az emigrációban tevékenykedő politikusok szerepére (mint például a Jugoszláv Bizottság törekvései, valamint a cseh Masaryk és Beneš tevékenysége), fontos azonban megemlíteni, hogy 1918 ja-

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . o k t ó b e r 11 .

nuárjában Wilson amerikai elnöknek a kongresszushoz intézett 14 pontja, főképpen annak a Monarchia „létére” vonatkozó része meghatározó lökést adott a közép-európai nemzetek és nemzetiségek önrendelkezési, elszakadási terveinek. Az utolsó háborús év tavaszától az antant részéről eldöntött tény volt az Osztrák–Magyar Monarchia megszűnése. A kérdés csak

Slavič Matija, a Muravidék délszláv államhoz csatolásának fontos személyisége. Forrás: Pokrajin­ski muzej Murska Sobota (Muraszombati Területi Múzeum). az volt, hogy az újonnan létrejött országok területe hogyan alakuljon át. A „magyarországi” részt illetően nyilvánvalóvá vált, hogy az antant által támogatott csehszlovák és jugoszláv állam részben az addig Magyarországhoz tartozó területekből alakul meg, és Románia követelései is Erdélyt illetően – Besszarábia mellett – akkorra már támogatást nyertek. A mai Muravidék területén 1918 októberében Magyarország-ellenes hangulat a lakosság körében tömegesen még nem volt. A Májusi Nyilatkozatot, a délszláv népek egy államba tömörítésének 1917-ben napvilágot látott dokumentumát néhány muravidéki származású személy ugyan aláírta, valamint eseten-

ként a Klekl Jože katolikus plébános által szerkesztett hetilapban, a szlovén nyelvjárásban írott Novinében is találkozunk már 1918 őszén délszláv egyesülési rokonszenvvel, azonban a lakosság körében még nem volt ennek nagyobb hatása. A szűk körben tapasztalható délszláv-szimpátia leginkább a stájerországi oldalon a jugoszláv eszmét hangoztatók tevékenységének volt a következménye. A Mura folyó stájer oldaláról származó Slavič Matija, a Mariborban székelő stájerországi Szlovén Nemzeti Tanács Muravidékért felelős megbízottja (később a párizsi békekonferencián a jugoszláv küldöttség Muravidék-szakértője) 1918 szeptemberében beutazta Vas és Zala megyék szlovénok lakta településeit és szervezőmunkát végzett a szláv eszmével szimpatizáló római katolikus papok körében. Slavič, aki maga is pap volt, a legnagyobb rokonszenvet Belatincon Kühár plébánosnál, Bagonyán Basa plébánosnál, valamint a már említett, idősebb Klekl Jože cserencsóci és az azonos nevű ifjabb Klekl Jože nagydolinci plébánosoknál tapasztalta. Négy esztendő szenvedése és bizonytalanságai után 1918 őszén minden provokáció könnyen váltott ellenszenvet. Észlelvén az akkor még elég elenyésző „szlovén” mozgolódást, Muraszombat és szűkebb környékének magyarsága az 1919. október 20-án a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület fennállásának 25. évfordulójára szervezett rendezvényen a későbbi fejlemények ismeretében károsnak minősíthető felszólalásokkal borzolta a kedélyeket. Amellett, hogy hangoztatták a Mura mente magyar voltát (ami közel ezeréves tradíció alapján érthető volt), a közgyűlésen az is elhangzott részükről, hogy a Mura mentén nem élnek szlovének, „csak vendül

beszélő magyarok”. A sértő és valótlan felszólalásokat a szlovénok ingerülten fogadták, és viszontválaszként azt hangoztatták, hogy „Mi szlovénok vagyunk! Éljen Jugoszlávia”. A későbbi döntő fejleményekre az említett nyilatkozat-háború kevésbé hatott mérvadóan, azonban a többségében szlovénok lakta falvakban a lakosság érték- és véleményformálása szempontjából volt jelentősége. Októberben már a frontokról is érkeztek haza katonák, akik – mint azt a későbbi események fontos szereplője, a később pappá szentelt Jerič Iván elmondta – a más nemzetiségű bajtársaktól ötletet és buzdítást kaptak az államalkotó nemzetek (a magyarok és az osztrákok) iránti ellenszenvre, valamint az elszakadási törekvések támogatására, bár addig mindnyájan ugyanabban a hadseregben szolgáltak. Nemzeti jellegű ellentétek, kisebb villongások akkor még kizárólag a túlnyomórészt szlovénok lakta falvakban voltak. Azokban a magyar falvakban, amelyek néhány hónappal később a délszláv államhoz kerültek, az emberek akkor még alig észleltek nemzeti konfliktust, és fel sem merült bennük, hogy tíz hónappal később az ő hátukon csattan a legnagyobbat az ostor. Inkább a Budapesten zajló belpolitikai eseményekre figyeltek, hiszen október 28-án kezdetét vette az „őszirózsás forradalom”, Magyarország köztársasággá alakult Károlyi Mihály miniszterelnök vezetésével. Ennek hatására a muravidéki településeken is megalakultak a nemzeti tanácsok, azonban – annak ellenére, hogy másutt éppen akkor zajlottak az elszakadási nyilatkozatok elfogadásai (szlovákok, horvátok) – egyiknek sem volt olyan célkitűzése, hogy szorgalmazta volna a Mura mente elszakadását Magyarországtól. (Folytatjuk)

11


Info október 12. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:05 Jó napot kívánunk, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:55 Tudományos műsor, 12:25 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 23:10 Az ifjúság édes madara Hírek, 13:30 Céltábla, 15:15 Hidak, 16:00 Lelki villanás, 16:20 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Alpok–Duna–Adria, 17:55 Hírek, 18:00 Ifjúsági műsor, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Szlovén üdvözlet, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:10 Az ifjúság édes madara – am. film, 1:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:15 A szlovén tamburazenekarok 34. találkozója, 8:45 Aranyfüst, ism., 9:25 Gyilkos sorok – am. sorozat, 11:15 Halló TV, 11:50 Jó reggelt, 14:30 Jó napot kívánunk, 15:35 Állatokról, emberekről, 16:00 A kertben, 16:30 Halló TV, 17:10 Gyilkos sorok – am. sorozat, 18:10 Tele M, 18:40 Tengermelléki krónika, 19:05 Gyerekműsor, 20:05 Várandósok – Az a bizonyos 9 hónap – am. film, 22:00 Zvezdana, 22:40 Gyilkos sorok – am. sorozat, 23:40 Hétvégi csomag, 1:10 Trükkök kanadai módra, ism., 1:35 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:10 Lifestyle, 12:40 Fókusz, 13:15 Éjjel-nappal Budapest, 14:30 Survivor – reality, 15:45 Story Extra, 16:20 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Survivor – reality, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 20:55 Éjjel-nappal Budapest, 22:15 Showder klub, 23:20 Híradó, 23:50 Magyarul Balóval, 0:30 Foglalkozásuk: amerikai – am. sorozat, 1:40 Lila füge – magazin, 2:15 Droghadsereg – am. film.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Julieta – mexikói sorozat, 15:45 Titkok szállodája – mexikói sorozat, 16:50 Feriha – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Csak show és más semmi! – szórakoztató műsor, 20:40 Sztárok és párok – szórakozató műsor, 22:00 Korhatáros szerelem – magyar sorozat, 23:10 Aranyélet – magyar sorozat, 0:30 Tények Extra 1:00 A replikáns – am. film.

Duna Tévé 5 : 5 5 – 9 : 3 5 V i r ra d ó ra , 9:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Főzzünk megint egyszerűen!, 13:20 Honfoglaló, ism., 14:10 A múlt árnyékában – szlovák 22:30 Jelenetek egy sorozat, 15:10 Alpesi őrjáházasságból rat – olasz sorozat, 16:10 A hegyi doktor – német sorozat, 16:50 Szerencse Híradó, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló – vetélkedő, 20:25 Díva – am. zenés film, 22:30 Jelenetek egy házasságból – svéd minisorozat, 1:20 Tóth János – magyar sorozat, 1:50 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:20 Délelőtti műsor, 11:20 A rágalom iskolája – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi magazin, 13:45 Öt kontinens, 14:20 Család-barát, 15:45 Kárpát Expressz, 16:10 Rúzs és selyem, 16:40 Kincskereső – dok. film, 17:15 Ízőrzők, 17:50 Gasztroangyal, 18:50 Hétmérföld – magazinműsor, 19:30 Büszkeségeink a Hungarikumok – dok. sorozat, 20:00 Önök kérték!, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, ism., 22:35 Honfoglaló, ism., 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:30 M2 matricák – Hevül a vegyület – dok. sorozat, 0:45 Hetedhét kaland, 1:00 Ismétlések.

október 13. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:40 Közelről – beszélgetős műsor, ism., 11:40 A Hét, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Híradó, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 A kertben, 14:35 Little lunch – ausztrál sorozat, 15:00 Ambiensek, 15:35 Profil, 16:10 Írország a levegőből – ír–am. dok. műsor, 17:00 Hírek, 17:20 Szlovénia természeti parkjai – dok. sorozat, 17:55 Donna Hay – főzőműsor, 18:20 Mezsgyék, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanás, 20:00 Ki tudná? – kvíz, 21:15 Tökfejek, 21:40 Hírek, 22:05 A szolgálólány meséje – am. sorozat, 23:10 Three windows and a hanging – koszovói–német film, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Jó reggelt, 9:10 Gyilkos sorok – am. sorozat, 11.30 Ízletes konyha, 12:00 Az Orosz Kápolna – Elégia a Vršič alatt – dok. film, 12:50 12:00 Az Orosz Kápolna – Idegenforgalmi műsor, 13:35 10 hazai, 14:10 Elégia a Vršič alatt Navigare Necesse Est – dok. film, 15:15 Darcy Oake: A valóság határán, 16:25 Gyilkos sorok – am. sorozat, 17:30 Oslo: Norvégia – Szlovénia, labdarúgó-mérkőzés, 20:15 Szerelem a végzetem – am. film, 21:50 TV-klub, 22:50 Gyilkos sorok – am. sorozat, 23:45 Aleksander Mežek – koncert, 1:15 Trükkök kanadai módra, ism., 1:40 Zenés műsor.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 10:05 Teleshop, 10:55 Brandmánia, 11:25 Noé kedvencei, 11:55 Pacsi!, 12:30 Autogram, 13:00 Édesítő, 13:30 Új csaj – am. sorozat, 14:00 A simlis és a szende – 15:15 Doktor Murphy – am. sorozat, 16:20 Mackótestvér 2. – am. rajzfilm, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz plusz, 20:00 X-Faktor, 21:55 Elhajlási engedély – am. film, 0:05 A te eseted – am. film, 2:05 Cobra 11 – német sorozat.

TV2 7:00 TV2 matiné, 9:25 Trendmánia – magazin, 9:55 Babavilág, 10:30 A mi családunk – hírműsor, 11:05 Falforgatók, 11:35 Poggyász, 12:05 Szépítők, 12:40 Családi titkok 13:45 Ébredő sötétség – reality, 13:45 Ébredő sötétség – am. film, 15:55 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:55 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Masterchef Junior – szórakoztató műsor, 21:15 R.I.P.D. – Szellemzsaruk – am. film, 23:25 Mélyütés – am. film, 2:15 Briliáns elmék – am. sorozat.

Duna Tévé 6:20–9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Rex Rómában – olasz sorozat, 13:40 A remény vágtája – am.–kanadai film, 15:10 A tizedes meg a többiek – magyar film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:35 SzerencseSzombat, 19:35 Behálózva – am. film, 21:25 Titokzatos folyó – am. film, 23:50 On the Spot – dok. sorozat, 0:50 Önök kérték!, ism., 1:50 Erdélyi erődtemplomok – dok. sorozat, 2:15 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:25 Délelőtti műsor, 11:25 Fügefalevél – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 MMA portrésorozat, 14:20 Család-barát, 15:55 OJD – Irodalom és könyv 26 percben, 16:30 Új idők új dalai, 17:00 Színe-java – szórakoztató műsor, 17:55 Borvacsora – Sopron, 18:55 Térkép, 19:25 Ízőrzők, 20:00 Dokuzóna, 21:00 Híradó, 21:35 Fábry, 22:55 Tóth János – magyar sorozat, 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Opera Café, 0:25 Evangélium, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:35 Ismétlések.

október 14. vasárnap

október 15. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:45 Hallgassunk a csöndre, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet, ism., 14:55 Három keresztapa – am. film, 16:50 Fókusz Mozi, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Kisvárosi gyilkosságok – angol sorozat, 21:40 Interjú, 22:30 Hírek, 22:55 Kidobott élelmiszerek – am. dok. film, 0:15 Jó éjszakára, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:40 Zenés matiné, 8:40 Ízletes konyha, 9:10 A kód, 9:55 Gyilkos sorok – am. sorozat, 12:20 Sportműsor gyerekeknek, 13:05 Jöttünk, láttunk, visszamennénk – francia film, 14:50 Világutazó, 16:00 Zvezdana, ism., 16:40 Gyilkos sorok – am. sorozat, 17:50 Álmok a jövőről – francia dok. sorozat, 18:50 Zenével és tánccal, 19:50 Lottó, 20:05 A kék bolygó II – angol dok. sorozat, 21:05 Halhatatlanok, 21:35 Gyilkos sorok – am. sorozat, 22:30 Ambiensek, 23:00 Automobilitás, 23:30 Aranyfüst, 0:05 Ismétlések.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 9:30 Teleshop, 10:20 Lifestyle, 10:55 Édes otthon, 11:25 Az év hotelje, 11:55 Lila füge – magazin, 12:30 21:45 Nagyfater elszabadul Street Kitchen – főzőshow, 13:00 Profi a konyhámban, 13:35 XXI. század – a legendák velünk élnek, 14:05 Házon kívül, 14:35 Osztálytalálkozó – dok. film, 15:50 Rendőrakadémia 5.: Irány Miami Beach – am. film, 18:00 Híradó, 18:55 Szenzációs Négyes – szórakoztató műsor, 21:45 Nagyfater elszabadul – am. film, 23:50 Portré, 0:25 Osztálytalálkozó – dok. film, ism., 1:40 Árulás és megtorlás – am. film.

TV2 7:20 TV2-matiné, 9:20 Design műhely Dorogi Gabriellával, 9:55 Tűsarok, 10:25 Több mint Testőr, 11:00 Super Car, 11:30 Ötletgazdag – magazin, 12:05 Konyhatündér – Marton Adrival – főzőshow, 12:35 Telenovella – am. sorozat, 13:05 Ripost, 13:40 Jumanji – am. film, 15:55 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:55 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Sztárban sztár – show-műsor, 22:00 Aranyélet – magyar sorozat, 23:25 A fülke – am. film, 1:15 Doktor House – am. sorozat, 2:15 Fejjel a falnak – am. sorozat.

Duna Tévé 5:50–12:45 Vallási műsorok, 12:45 Jó ebédhez szól a nóta, 13:15 Állati operatőrök – angol dok. sorozat, 14:05 Múzeumtúra – francia módra – dok. sorozat, 14:35 14:00 Ámos Imre – az Rex Rómában – olasz sorozat, 15:30 Karosszék – Apokalipszis festője magyar film, 17:00 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:35 Brown atya – angol sorozat, 19:30 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Maigret és a halott gyémántkereskedő – angol film, 22:40 Kétarcú január – am.–francia–angol film, 0:20 Ismétlések.

Duna World

7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:05 Donna Hay – főzőműsor, ism., 10:50 10 hazai, 11:20 Tudom! – kvíz, 12:05 Roma nemzetiségi ma13:35 A tenger – az eltűnt gazin, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 műanyag titka Hírek, 13:35 A tenger – az eltűnt műanyag titka – francia dok. műsor, 14:30 Át-járás – beszélgetős műsor, 15:00 Jó napot, Koroška!, 15:30 A nyolcadik nap, ism., 16:00 Zenével és tánccal, 16:25 Gyerekműsor, 17:00 Híradó, 17:25 Ifjúsági műsor, 17:55 Hírek, 18:00 Rajzfilmek, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 22:55 A játék művészete, 23:30 Zenés est, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:40 Gyilkos sorok – am. sorozat, 10:35 Halló TV, 11:25 Jó reggelt, 14:05 Mezőgazdasági műsor, 15:10 Automobilitás, 16:00 Kihívások, 16:30 Halló TV, 17:10 Gyilkos sorok – am. sorozat, 18:10 Tele M, 18:40 Tengermelléki krónika, 18:55 Gyerekműsor, 19:30 A csodálatos Japán – japán sorozat, 20:00 Világutazó, 21:00 A tó rejtélye – francia sorozat, 22:05 Vita activa – Hannah Arendt szelleme – izraeli–német dok. műsor, 0:10 Gyilkos sorok – am. sorozat, 1:10 Ismétlések.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:10 Pacsi!, 12:40 Fókusz, 13:10 Éjjel-nappal Budapest, 14:30 Survivor – reality, 15:45 Story Extra, 16:20 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Survivor – reality, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 20:55 Éjjel-nappal Budapest, 22:15 Dr. Csont – am. sorozat, 23:15 Híradó, 23:45 Magyarul Balóval, 0:25 Foglalkozásuk: amerikai – am. sorozat, 1:30 Autogram, 2:05 Pokolba az élettel – am. film.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Julieta – mexikói sorozat, 15:45 Titkok szállodája – mexikói sorozat, 16:50 Feriha – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Ninja Warrior Hungary, 22:25 Elrabolva – francia–am. sorozat, 23:30 R.I.P.D. – Szellemzsaruk – am. film, ism., 1:30 Tények Extra.

Duna Tévé 5:55–9:25 Virradóra, 9:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Főzzünk megint egyszerűen!, 13:20 Honfoglaló, 14:10 A múlt árnyé0:10 Benkő Samu portréja kában, 15:10 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:10 A hegyi doktor – német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló – vetélkedő, 20:25 Kékfény, 21:25 A legendák hivatala – francia sorozat, 22:25 NCIS – Tengerészeti helyszínelők – am. sorozat, 23:15 Alpesi nyomozók – osztrák sorozat, 0:10 Benkő Samu portréja, 1:00 Ismétlések.

Duna World

5:25–10:00 Délelőtti műsor, 10:00 Szentté avatás Rómában, 13:00 Híradó, 13:20 A Nagyok, 13:45 Virtuóz pillanatok, 14:00 Ámos Imre – az Apokalipszis festője – portréfilm, 15:00 Darwin nyomában – dok. film, 16:55 Színe-java, 17:55 Borvacsora – Tokaj, 18:55 Öt kontinens, 19:25 Szerelmes földrajz, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:35 Az idők jelei – dok. film, 22:40 Hogy volt!?, 23:35 Kulturális híradó, 0:05 SzépMűvészet, 0:30 Ismétlések.

5:55–11:15 Délelőtti műsor, 11:15 A gyilkos a házban van – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi magazin, 14:25 Család-barát, 15:55 Életkor, 16:20 Ízőrzők, 16:55 Öt kontinens, 17:30 Ízőrzők, 18:05 Gasztroangyal, 19:05 Virágzó Magyarország – dok. sorozat, 19:30 Büszkeségeink a Hungarikumok – dok. sorozat, 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Honfoglaló, ism., 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:30 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

12

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyarnótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . o k t ó b e r 11 .


október 16. kedd

október 17. szerda

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 10:05 Jó napot kívánunk!, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:45 A lélek horizontja, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Studio city, 14:30 Fókusz Mozi, 14:40 City folk, 15:20 Hidak: Barangolások, 15:55 Gyerekműsor, 17:00 Híradó, 17:30 A kód, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Durrellék – angol sorozat, 20:55 Ki gyilkolta meg Daphnét? – olasz dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 23:10 Tanúságtevők, 1:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 10:05 Jó napot kívánunk, 11:00 Tudom! – kvíz, 11:30 Ízletes konyha, 11:50 A játék művészete, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Híradó, 13:35 Interjú, ism., 14:35 Lelki villanás, 15:00 Hidak, 15:30 Gyerekműsor, 17:00 Híradó, 17:30 Turbulencia, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Jeges nagyi – cseh–szlovák film, 22:00 Vissz­ hangok, 22:55 Panoptikum, 23:55 Turbulencia, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:20 Sportműsor gyerekeknek, 8:50 Alpok–Duna–Adria, 9:15 Gyilkos sorok – am. sorozat, 11:00 15:55 Trieszt: 50. Barkolana Halló TV, 11:50 Jó reggelt, 14:35 Ki tudná? – kvíz, ism., 15:55 Trieszt: 50. Barkolana – vitorlázás – riport, 16:30 Halló TV, 17:10 Gyilkos sorok – am. sorozat, 18:10 Tele M, 18:40 Tengermelléki krónika, 19:00 Ifjúsági műsor, 19:30 A csodálatos Japán – japán sorozat, 20:00 Ljubljana: Szlovénia – Ciprus, labdarúgó-mérkőzés, 22:55 Bedrag – dán sorozat, 0:10 Gyilkos sorok – am. sorozat, 1:05 Ismétlések.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:10 Noé kedvencei, 12:40 Fókusz, 13:10 Éjjel-nappal Budapest, 14:30 Survivor – reality, 15:45 Story Extra, 16:20 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Survivor – reality, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 20:55 Éjjel-nappal Budapest, 22:15 Házon kívül, 22:45 XXI. század – a legendák velünk élnek, 23:20 Híradó, 23:50 Magyarul Balóval, 0:30 Foglalkozásuk: amerikai – am. sorozat, 1:35 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Julieta – mexikói sorozat, 15:45 Titkok szállodája – mexikói sorozat, 16:50 Feriha – török 22:00 Bogaras sorozat, 18:00 Tények, 19:00 A szülők legbátrabb páros – szórakoztató műsor, 22:00 Bogaras szülők – magyar sorozat, 22:40 APB – A milliárdos körzet – am. sorozat, 23:50 Tények Extra, 0:20 Lángoló Chicago – am. sorozat, 1:20 Briliáns elmék – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:30 Virradóra, 9:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Főzzünk megint egyszerűen! – angol sorozat, 13:20 Honfoglaló – vetélkedő, 14:10 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 15:05 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:10 A hegyi doktor – német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló, 20:25 Önök kérték!, 21:25 A szálloda – angol sorozat, 22:20 Rejtélyek asszonya – am. sorozat, 23:50 Egy negyvenes nő és a flört – am. film, 1:20 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:20 Délelőtti műsor, 11:20 A piac – magyar sorozat, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi magazinok, 14:25 Család-barát, 15:50 Család ’18, 16:20 Szerelmes földrajz, 16:50 Térkép, 17:25 Ízőrzők, 18:00 Gasztroangyal, 19:00 Virágzó Magyarország – dok. sorozat, 19:30 Büszkeségeink a Hungarikumok – dok. sorozat, 20:00 Beugró – Felkészültek? Mert mi nem! – szórakoztató műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Honfoglaló, ism., 23:25 Kulturális híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:20 10 hazai, 8:45 Gyilkos sorok – am. sorozat, 11:00 Halló TV, 11:35 Jó reggelt, 13:55 Jó napot kívánunk, 14:35 Hétvégi csomag, 16:00 Ambiensek, 16:30 Halló TV, 17:10 Gyilkos sorok – am. sorozat, 18:10 Tele M, 18:40 Tengermelléki krónika, 18:55 Gyerekműsor, 19:20 A csodálatos Japán – japán sorozat, 19:50 Lottó, 20:00 Koper: Koper – Celje P. L., kézilabda-mérkőzés, 22:00 Aranyfüst, 22:35 Victoria – német film, 0:55 Ismétlések.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:10 Kölyökkalauz, 12:40 Fókusz, 13:10 Éjjel-nappal Budapest, 14:30 Survivor – reality, 15:45 Story Extra, 16:20 19:00 Survivor Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Survivor – reality, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 20:55 Éjjel-nappal Budapest, 22:15 Szulejmán – török sorozat, 23:20 Híradó, 23:55 Magyarul Balóval, 0:35 Foglalkozásuk: amerikai – am. sorozat, 1:45 Édes otthon, 2:15 Tűzörvény – am. film.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Julieta – mexikói sorozat, 15:45 Titkok szállodája – mexikói sorozat, 16:50 Feriha – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Mit tenne a gyereked? – szórakoztató műsor, 20:40 Sztárok és párok – szórakoztató műsor, 22:20 Zoo – Állati ösztön – am. sorozat, 23:25 Tények Extra, 23:55 Halálkanyar – am. film, 2:40 Tények este, 3:20 Bűnös Chicago – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 9:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Főzzünk megint egyszerűen!, 13:15 Honfoglaló, ism., 14:10 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 15:10 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:10 A hegyi doktor – német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló – vetélkedő, 20:25 Skandináv lottó sorsolása, 20:35 Partitúra – zenés útisorozat, 21:35 A becsület ideje – lengyel sorozat, 22:25 On the Spot – dok. sorozat, 23:25 Kuckók – cseh film, 1:30 Ismétlések.

Duna World 5:55–11:40 Délelőtti műsor, 11:35 Állványokon – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi magazinok, 14:25 Család-barát, 15:50 Magyar gazda, 16:20 Noé 11:35 Állványokon barátai – dok. sorozat, 16:50 Novum – dok. sorozat, 17:25 Ízőrzők, 18:00 Gasztroangyal, 19:00 Virágzó Magyarország – dok. sorozat, 19:30 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, ism., 22:35 Honfoglaló, ism., 23:25 Kulturális híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:35 Ismétlések.

október 18. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:45 Turbulencia, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Híradó, 13:35 Akcentus: az orvosi kender, 14:30 Szlovének Olaszország13:35 Akcentus: az ban, 15:00 Hidak: Vendégem, orvosi kender 15:45 Helyes ötlet, 16:25 Gyerekműsor, 17:00 Híradó, 17:25 Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, 22:00 Visszhangok, 22:50 A nyolcadik nap, 23:25 Hollow Crown – angol sorozat, 0:30 Ismétlések.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyarnóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Október 11-én, csütörtökön 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:10 Idegenforgalmi műsor, 8:35 Az identitás csempészei – dok. film, 9:45 Gyilkos sorok – am. sorozat, 11:00 Halló TV, 11:50 Jó reggelt, 15:00 TV Klub, 15:50 A kód, 16:30 Halló TV, 17:10 Gyilkos sorok – am. sorozat, 18:10 Tele M, 18:40 Tengermelléki krónika, 19:00 Gyerekműsor, 19:30 A csodálatos Japán – japán sorozat, 20:00 A Föld természeti csodái – angol dok. sorozat, 20:55 Automobilitás, 21:30 Dobra žena – szerb film, 23:05 Gyilkos sorok – am. sorozat, 0:10 Jazz, 1:20 Ismétlések.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:10 Édesítő, 12:40 Fókusz, 13:10 Éjjel-nappal Budapest, 14:30 Survivor – reality, 15:45 Story Extra, 16:20 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Survivor – reality, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 20:55 Éjjel-nappal Budapest, 22:10 Doktor Murphy – am. sorozat, 23:15 Híradó, 23:45 Magyarul Balóval, 0:25 Brandmánia, 1:00 Az Év hotelje, ism., 1:30 Street Kitchen, ism., 2:05 A te eseted – am. film.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Julieta – mexikói sorozat, 15:45 Titkok szállodája – mexikói sorozat, 16:50 Feriha – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Mit tenne a gyereked? – szórakoztató műsor, 20:40 Sztárok és párok – szórakozató műsor, 22:20 NCIS – Tengerészeti helyszínelők – am. sorozat, 23:25 Tények Extra, 23:55 1/1 Azurák Csabával, 0:55 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 2:00 Gotham – am. sorozat.

Nagyító alatt: a magyar nyelvű tévéműsorok 40 éves jubileuma (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Október 12-én, pénteken 15.15-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne az Ízes Muravidék gasztronómiai rovat (ismétlés: szombaton 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Október 16-án, kedden 15.20-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra , 9 : 3 5 – 12 : 0 0 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Főzzünk megint egyszerűen!, 13:15 Honfoglaló, ism., 21:55 Derült égből apu 14:00 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 14:50 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 15:55 A hegyi doktor – német sorozat, 16:45 Szerencse Híradó, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló – vetélkedő, 20:25 A Bagi Nacsa Show, 21:25 Tóth János – magyar sorozat, 21:55 Derült égből apu – francia–angol film, 23:55 Szerelmesfilm – magyar film, 2:00 Ismétlések.

Barangolások: Zala megye és az Őrség (az MTVA produkciója) (ismétlés: szerdán 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Október 17-én, szerdán 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna World 5:55–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 A tranzitutas – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi magazinok, 14:25 Család-barát, 15:55 Kék bolygó, 16:20 Opera Café, 16:50 Magyar Krónika, 17:25 Ízőrzők, 18:00 Gasztroangyal, 19:00 Virágzó Magyarország, 19:30 Pannonia 3 keréken – dok. sorozat, 20:00 Szenes Iván írta – Andreával, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, ism., 22:35 Honfoglaló, ism., 23:25 Kulturális híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:30 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hidak: benne gazdasági rovat (ismétlés: csütörtökön 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Október 18-án, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: portré (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 17.40-kor és másnap 11.00-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . o k t ó b e r 11 .

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2018. október 9-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Takarító – magasban végzett munka ISS Facility d.o.o., Tržaška cesta 53., Maribor (1 munkahely Lendván a Lek üzemében, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2018. október 17.) Szobafestő Dogša d.o.o., Prešeren utca 8., Lendva (4 munkahely, határozatlan idő, havi bér: 1.675 euró/bruttó, jelentkezési határidő: 2018. október 13.) Hivatásostűzoltó-jelölt Nafta varovanje in požarna varnost d.o.o., Hármasmalom 1F., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2018. október 14.) Biztonsági őr Fit d.d., Mala ulica 1., Ljubljana (1 munkahely a Lendvai IE területén, meghatározott idő: 1 hónap, jelentkezési határidő: 2018. október 19.) Munkavezető a fémmegmunkálási folyamatban Martmetal, d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2018. október 26.) Fodrász Alter ego plus Frizerski studio Doris Čuka s.p., Fő utca 1., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2018. november 1.) CNC Bohrwerk-kezelő Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (2 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2018, október 26.) Önálló webprogramozó Cadis d.o.o., Malom utca 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, havi bér: 1.900 euró/bruttó, jelentkezési határidő: 2018. október 12.)

Kárpátmedencei Magyarok Zenéje 2018 Október 13-án, szombaton, 18.00 órakor Dobronakon a művelődési házban a „Kárpát-medencei Magyarok Zenéje 2018” című sorozat muravidéki koncertjére kerül sor. A műsorban fellép a Magyar Örökség-díjas Misztrál együttes, a Csángóföldről érkező Servet zenekar és a Dobronaki Nótázók csoportja. A koncer t ingyenes, ugyanakkor a rendezvény során arra is lehetőség nyílik, hogy adományainkkal támogassuk Kárpátalját.

apróhirdetés •Vendéglő bérbe adó Csentében (a focipálya mellett). Bérleti díj: megbeszélés alapján. Érdeklődni: tel. 031786-012.

négyzetméter. Az elektromos áram bekötve, a vezetékes víz pár méterre van. Ár: 2.900.000 Ft. Érdeklődni: tel. +36-30-491-1033.

•Eladók vadászpuskák, újak és használtak. Ár: megegyezés alapján. Érdeklődni: tel. 070-776-120.

•Keresem az 1961-ben kiadott, első teljesen magyar nyelvű és Szlovéniában készült olvasókönyvet. Amen�nyiben valakinek meglenne és szívesen eladná (esetleg odaajándékozná), kérem, írjon a következő címre: Salamon Árpád, Aškerčeva 4., 3210 Slovenske Konjice.

•Hármasmalom 1-es házszám alatt lakóház eladó. Érdeklődni: tel. 040-976-215. •Eladó 1,5 éves, keveset használt, fekete színű, holland típusú női kerékpár. Ára: 90 euró. Érdeklődni: tel. 041-554-392. •Zártkerti ingatlan eladó a Nagykanizsa közeli Homokkomárom-Nagyhegyen. A területen 30 négyzetméteres, kiváló állapotú épület található. Az ingatlanon lugasos szőlő és gyümölcsös van telepítve, kiépített úton megközelíthető, területe 2.400

•Nagykanizsán, zöldövezetben 100 m2-es, két teraszos, két WC-vel rendelkező földszinti lakás teljesen berendezve eladó. A lakás felújított, karbantartott, bevásárlóközpont a közelben! Érdeklődni: tel. +36-30283-24-93. •Sürgősen kiadó szobát vagy lakást keres diáklány Lendván. Tel. 031-671-011

névnapsoroló Október 12-től 18-ig Péntek – Miksa Szombat – Kálmán Vasárnap – Helén Hétfő – Teréz Kedd – Gál Szerda – Hedvig Csütörtök – Lukács

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

Raktáros Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2018. október 26.) Ács Legartis d.o.o., Hármasmalom 2., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2018. október 27.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

nepujsag.net 14

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . o k t ó b e r 11 .


Info KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk,

Király Imre

Abraham Erika Éva

Akit szerettünk, az sose hal meg, csak nagyon távol van tőlünk.

(1940–2018)

(1947–2018)

temetésén részt vettek, elkísérték utolsó nyugvóhelyére és e nehéz pillanatokban bármilyen módon mellettünk álltak. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Szerettei

Kapornak, 2018. szeptember 20-án

gyertyafény Október 12-e és 18-a között Lendvai Plébánia Pénteken, október 12-én Lendván 19.00 órakor lesz szentmise. Szombaton, október 13-án Petesházán 17.00, valamint Lendván 18.00 órakor lesz szentmise. A szentmise után a Siófoki Férfi Dalkör egy rövid koncerttel kedveskedik a híveknek. Vasárnap, október 14-én, Évközi 28. vasárnap Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, valamint Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise.

Dobronaki Plébánia

Vasárnap, október 14-én, Évközi 28. vasárnap Dobronakon 8.00 és 10.00 órakor, valamint Göntérházán 11.30-kor lesz szentmise. Szerdán, október 17-én 7.30-kor szentmise a plébániatemplomban.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 11.30-kor.

Legyen Ön is az előfizetőnk!

Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak. Pénteken, október 12-én 17.00 órakor fatimai emléknap imaórával, utána szentmise.

Kedves Szülők és Nagyszülők! Szerdán, október 17-én, szerdán 16.45-kor minden kisgyermekes családot szeretettel várunk a Ringatóra Lendván, a Bánffy Központban. A program a fél évnél idősebb, de három évnél fiatalabb gyermekek számára a legizgalmasabb. A foglalkozások az MMÖNK jóvoltából INGYENESEK!

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . o k t ó b e r 11 .

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk temetésén részt vettek, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisére és a templomra adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönet Dolamič Martin – Konrad plébános úrnak a gyászszertartásért, a lakosi imádkozóasszonyoknak az elmondott imákért, valamint a Silencija temetkezési vállalatnak a szolgáltatásért. Külön köszönet Zadravec-Sekereš Ilona versmondónak a szavalatért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Felsőlakos, 2018. október 5-én

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 79. életévében örökre itt hagyott bennünket a drága és szerető férj, édesapa, após és nagyapa,

„Elmentem, mert mennem kellett, de a szívetek mélyén örökké veletek leszek.”

Fehér Ferenc (1939–2018)

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik részt vettek a temetésen, illetve részvétnyilvánításukkal, virágokkal, adományaikkal és egyéb segítségükkel e nehéz pillanatokban enyhíteni igyekeztek a gyászunkat. Egyúttal köszönetet mondunk Dolamič Martin – Konrad plébános úrnak a meghitt temetési szertartásért, Sabo Tatjanának, az 1. Sz. Lendvai KÁI igazgatójának az elmondott beszédért, Šetar Lucijának az énekért és Bači Jasnának a szavalatért, valamint a Silencija temetkezési vállalatnak a szertartás lebonyolításáért. Lendva, 2018. szeptember 27-én

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, jóbarátoknak, keresztgyerekeknek, komáknak és munkatársaknak, akik drága halottunk,

Csak a jók mennek el...

Tót Mária,

szül. Kepe (1933–2018)

temetésén részt vettek, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisére és egyéb célokra adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet a Lendvai Egészségház Sürgősségi Betegellátó Osztálya, valamint a maribori UKC Belgyógyászata dolgozóinak az ellátásért; msgr. Režonja Franc razkrižjei plébános úrnak és Horvat Dejan markovci plébános úrnak a közbenjárásukért, Štihec Simon dobronaki plébános úrnak a megható gyászszertartásért; a völgyifalui imádkozóasszonyoknak az elmondott imákért, a völgyifalui énekkarnak a megható énekekért és a Silencija temetkezési vállalatnak a temetés lebonyolításáért. Hálás köszönet a jó szomszédok önzetlen segítségéért. A gyászoló család

Völgyifalu, 2018.október 6-án

15


Info Humor Megy a székely a fiával horgászni. Kieveznek a csónakkal, belógatják a csalit, majd leülnek. Egy félóra múlva megkérdi a gyerek: – Édesapám, miért lebeg a csónak a víz tetején? – Azt én nem tudom – mondja az öreg. Eltelik egy újabb félóra. – Édesapám, a halak hogyan tudnak levegőt venni a víz alatt? – kérdi ismét a gyerek. – Hát azt én nem tudom – feleli az öreg. Kis idő múlva: – Édesapám, miért kék az ég? – kérdi a gyerek. – Azt nem tudom – mondja újra az öreg. – És édesapám, nem baj, hogy ilyen sokat kérdezek? – Nem baj, kérdezz fiam, hogy okosodj. – Mit mond a nulla a nyolcasnak? – De szép öved van! A mérnökhallgató vizsgázik. Tanár: – Fiam, zavarja a neonfény? Diák: – Nem. Tanár: – Rendben, akkor találkozunk jövőre. Jövőre: T: – Fiam, zavarja a neonfény? D: – Igen. T: – Rendben, akkor visz­ lát jövőre! Rákövetkező évre: T: – Fiam, zavarja a neonfény? D: – De tanár úr, ez halogénlámpa! T: – Akkor kezdhetjük… Két szőke csaj beszélget: – Képzeld, tegnap véletlenül összetörtem egy tányért. Lehet, hogy ez jelent valamit a születendő gyermekemre nézve… – Ne légy már ilyen babonás. Születésem előtt az én anyám is összetört egy hanglemezt, és látod semmi bajom... semmi bajom... semmi bajom...

16

Szókereső

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Ha szeretne előrelépni a karrierjében, nem ártana kapcsolatokat építenie, mert most ez lehet a kulcs a sikerhez. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Ne féljen elmondani a véleményét egy bizonyos dologgal kapcsolatban. Ezzel ugyanis rengeteget javulhatnak a kapcsolatai. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. A munkában figyeljen oda a rutinfeladatokra, mert most azokra tolódik a hangsúly. Az aprólékossága előnyére is válhat.

Szókereső rovatunk újabb feladvánnyal várja olvasóinkat. A szabályok egyszerűek: a betűrácsban elrejtettünk szavakat, melyeket Önöknek kell megtalálni. Minden héten elrejtünk azonban hibás megfejtéseket is, vagyis olyan szavakat, amik nem illenek a sorba. Ha beküldött megfejtésük tartalmazza ezt a szót, akkor nem lesz érvényes a megfejtés sem. Keresgélhetnek minden irányba, balról jobbra és jobbról balra, fentről le és lentről fel, de még átlósan is bujkálhat a megfejtés. Ezúttal három „K” betűvel kezdődő muravidéki vegyesen lakott települést keresünk. Bízunk benne, hogy sikerrel megtalálják ezeket olvasóink. Előző szókereső játékunk helyes megfejtése: dió, mogyoró, gesztenye, a hibás elem pedig a makk volt. A szerencse Nagy Drágica gyertyánosi olvasónknak kedvezett, nyereménye a Millennium szobrásza, Zala György című monográfia. Gratulálunk! Új rejtvényünk beküldési határideje: október 22. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

kulcslyuk

Kovač Tünde, a Muravidék Néptáncegyüttes csoportvezetője Amit először megnézek egy férfin: • A szemmel láthatatlan tulajdonságait. A legjobb tulajdonságom: • Diplomatikus vagyok. Ahol házat építenék: • Közel az édenhez, távol a gondoktól, legyen az bárhol. Akivel szívesen megismerkednék: • Olyan személyekkel, akik bármely téren gyarapíthatják az intellektuális tudásomat. Gyermekkori álmom: • Az örök gyermek mindig álmodik, így felnőttként is ugyanaz. A hobbim: • Hétlevelű lóhere kajtatása, hisz a hatlevelű már megvan. Amit a legjobban meg tudok főzni: • A főzés nem az erősségem, a sütés annál inkább. Amire a legbüszkébb vagyok: • A büszkeség nem erényem, de örülök

az elért sikereimnek. Kedvenc évszakom: • Az évszakok közti átmenet, hisz akkor mindig jön valami változás. Akinek a tanácsát mindig megfogadom: • Amióta az eszemet tudom, a saját fejem után járok. Ami leginkább bos�szant a világban: • A semmittevés. Amit már meg kellett volna tennem: • Magasabbra emelni a lécet a céljaim elérésében. A legfontosabb, amit a szüleimtől megtanultam: • Becsüld meg azt, amely tudásnak birtoklója vagy, hisz azt nem veheti el senki sem. Ha lehetne egy kívánságom: • Kaphatnék jóváírva még kettőt? Az aranyhalacskánál is három volt. Amire örökre emlékezni akarok: • Csak szeretnék, ha lehetne, az életem első néhány felhőtlen gyerekévére.

Rák Jún. 22. - júl. 22. Meg kell dolgoznia a sikerért. Nem lesz könnyű, sok időbe és energiába telhet, de megéri küzdeni. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Jelentős változások várják, aminek köszönhetően megszilárdul az önbizalma és a biztonságérzete is. Szűz Aug. 24. – szept. 23. A napokban megérkeznek az újabb lehetőségek az életébe, amelyekkel elérheti, hogy fejlődésnek induljon. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Újabb lehetőségek várják és elégedettnek érezheti magát. Kezdi végre meglelni az egyensúlyt az életében. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Egy teljesen új feladat érkezhet. Ne rémüljön meg, ki fog derülni, hogy kiváló érzéke van hozzá. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Törekedjen arra, hogy megőrizze a lelki egyensúlyát. Tágítsa látókörét, legyen nyitott és rugalmas a környezetével szemben. Bak Dec. 23. – jan. 20. Fogja vissza a kritikus megjegyzéseit! Egy ismerőse a segítségére lehet, ha őszinte vele és megosztja a problémáit. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Résen kell lennie, mert sors­ szerű változások vannak megírva erre az időszakra, és ha nem figyel, még lemaradhat róluk. Halak Febr. 20. – már. 20. Nem ártana, ha az anyagi problémák mellett a testi és lelki egészségére is gondolna, amit elhanyagolt.

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . o k t ó b e r 11 .


Horizont Király Vujanović Annamária fiatal kutató

Az új energiaforrások előtérbe kerültek Király Vujanović Annamáriának a Maribori Egyetem Vegyészeti és Vegyészettechnológiai Karán készített doktori dis�szertációja – A vállalatok beszerzési hálózatainak többcélú szintézise a megújuló energiaforrások integrálása alapján címmel – elnyerte a Henkel Alap legjobb doktori dolgozata díját. A projekt iránt óriási az érdeklődés. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

– Szerencsém volt, hiszen a ptuji Perutnina szárnyashúst előállító vállalat keretében végezhettem a kutatásaimat gazdaság és tudomány témában – kez-

di a beszélgetést a lendvai származású Annamária –, akkor, amikor a vállalat a nagy mennyiségben felhalmozott trágya és a melléktermékekből származó anyagok feldolgozása, illetve szanálása érdekében hő, illetve villanyáram termelé-

Király Vujanović Annamária a diplomaosztón.

sére biogáz-erőművet épített. A munkánkra felfigyelt a minisztérium és EU-s támogatást is kaptunk. Az értékelési folyamat öt, nemzetközileg is elismert tudományos folyóiratban közzétett tanulmány szerint történt, valamint a nemzet-

közi és hazai konferenciákon való bemutatásokkal. A munka lépcsőzetesen folyt, évente egy tanulmány közzétételével, melyekben az időközben begyűjtött tapasztalatokat összegeztük. Ez rengeteg utazással is járt Kuala Lumpurtól Malajziáig, Rodosztól Dubrovnikig, illetve Macedóniáig, ahol a férjemet is megismertem, illetve a Szlovén Vegyésznapokon való részvételig – mondja Annamária, akivel a hét végén nagyszüleinél, Király Lajcsinál és Mucánál találkoztunk Csentében. Férjével és két gyermekével jelenleg Zágrábban él, de ha ideje engedi, szívesen látogat el a szüleihez Lendvára és a nagyszüleihez. Az energiafogyasztás és az ezzel kapcsolatos túlfogyasztás témája iránt az utóbbi években/hónapokban megnőtt az érdeklődés itthon is, hiszen a Perutnina után a kočevjei Melamin gyár is megkeresett bennünket – sorolja a kutató. – A programunkat ugyanis úgy állítottuk össze, hogy bármelyik vállalatban felhasználható. Minden az adatbevitelen múlik. A munka Kravanja Zdravko professzor mentorsága, illetve Pahor Bojan, a Perutnina üzemben végzett munkaelemzések szakembere, mentor-professzorom vezetésével folyt.

Még fontosabb az , hogy a munka nem ért véget, a metodológia fejlesztésére is mód nyílik, amit a kutató újabb kihívásként fog fel. Főleg az ázsiai térségből érkeznek újabb és újabb meghívások: ők most már rá vannak kényszerülve, hogy változtassanak környezetszennyező életmódjukon. Így például Szingapúrban, ahol őserdőket irtanak ki azért, hogy termőterülethez jussanak, az így keletkezett bűz és füst miatt maszkokban járnak az emberek az utcán. Európában még szerencsések vagyunk, mert úgy élünk, ahogy. De például Kínában már más a helyzet, ők már a hazai, olcsó élelmiszert bizalmatlansági tényezők miatt nem is vásárolják, inkább a számukra méregdrága amerikait és európait. Ők a környezeti ártalmak és a természet megőrzését ma már mindennél fontosabbnak tartják, s remélhetőleg ez itthon is érezteti majd a hatását, ha máshol nem is, hát az élelmiszertermesztésben bizonyára. A fiatal kutató, aki előtt várhatóan szép karrier áll, rengeteget utazik. Külföldi útjai, a kutatások eredményeit bemutató szimpóziumokon való részvétel a tudomány melletti elkötelezettségét is tükrözik.

VII. Botcsinálta Brighella Tábora – Színházi Lavina Rendező, táborvezető: Molnár Róbert Bánffy Központ, 2018. 10. 27. – 11. 2. Tábordíj: 10 EUR/fő, jelentkezési határidő: 2018. 10. 20. Bővebb információ, jelentkezés: 031 77 057 (Nađ Eva), illetve kud.kk.lavina@gmail.com. A színházhoz nem kell más, csak három deszka, kettő színész és egy közös szenvedély. (Lope de Vega) Szervező: Lavina KK Támogató: BGA Zrt., MNMI Médiatámogató: MMR, Népújság

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . o k t ó b e r 11 .

17


Horizont Szigeti Edit természetfotói a Bánffyban

Vadászösvényeken fényképezőgéppel A Bánffy Központ kávézójában Lendván hétfőn este megnyílt Szigeti Edit, az ismert magyar vadászlap, a Nimród szerkesztő munkatársa természetfotóinak kiállítása. Ezúttal őszi és téli motívumait csodálhatjuk meg. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A rendezvény az MNMI és a keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központ közös gondozásában jött létre a Nemzeti Kulturális Alap működésének 25. évfordulója alkalmából. A keszthelyi kulturális szakkollégium öt rendezvényt szervez a jubileum kapcsán, és egyet a határon túlra, a Muravidékre is hozott: délelőtt népi játszóházakat

szerveztek az óvodákban, majd a napot kiállítás-megnyitóval zárták a Bánffy Központban, mellyel több éves kiváló szakmai kapcsolat köti össze őket. A megnyitó közönségét a házigazda nevében Kepe Kocon Lili köszöntötte, majd Csengei Ágota, a Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatója méltatta a jó együttműködést és mutatta be Szigeti Edit fotóst. A Budapesten született, de ma Keszthelyen élő Szigeti Edit

egyedül járja a természetet, kedvenc területe a Kis-Balaton környéke. Lendván ezúttal a természet, az állatvilág őszi és téli fotói láthatók, de – mint ígérték

Csengei Ágota, a keszthelyi művelődési központ igazgatója méltatta a jó együttműködést és mutatta be Szigeti Edit fotóst. természet iránti rajongása már gyermekkorában megmutatkozott, kedvenc időtöltése a lovaglás mellett az erdők, mezők élővilágának megfigyelése volt. A fotózást középiskolás korában kezdte, 2001-ben pedig befejezte

a Gödöllői Agrártudományi Egyetemet. Ma agrármérnökként gazdálkodik, ír és fotóz a Nimród vadászújságnak. Hogy írásai és képei hitelesebbek legyenek, egy vadásztanfolyamot is elvégzett, ám amikor fotózik,

a szervezők – a tavaszi és nyári motívumok is megérkeznek majd hozzánk. A kiállítás-megnyitót Kósa Péter hegedűjével, a Dobronaki Nótázók pedig dalcsokraikkal tették hangulatosabbá.

Muraszombati Nemzeti Közegészségügyi Intézet

Szembesüljünk a függőséggel – szakmai találkozó A Nemzeti Közegészségügyi Intézet Muraszombati Területi Egysége szakmai tanácskozást szervezett Muraszombatban a függőségek kezeléséről, a programokról, az aktivitásokról. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A régió a függőségek területén nem tűnik ki az országos átlagból, a függőségben szenvedők kezelési programjainak kivitelezésében viszont már jelentősen elmarad attól. A területi

intézet ezért a helyzet értékelése és a régióban a lelki egészség felmérése érdekében szakmai tanácskozást szervezett múlt szerdán Szembesüljük a függőséggel címmel. Emellett a kábítószerek használata kapcsán is elemezték az állapotokat,. A regionális eseményre a

szervezők meghívták a szociális ügyintéző központok, az egészségházak, a rendőrség, a civilszervezetek és a nem kormányzati szervezetek képviselőit, hogy összegyűjtsék a tapasztalatokat, és ennek nyomán beazonosítsák a legégetőbb függőségi problémákat a ré-

A függőségről és a fiatalok mentális egészségéről szóló szakmai tanácskozásra a muravidéki régió közintézményeiből és szervezeteiből érkeztek résztvevők.

18

gióban, majd kidolgozzanak egy kezelési akciótervet. A hatékony munka érdekében a jövőben a függőséggel és a lelki egészséggel foglalkozó szervezeteket hálózati kapcsolatba kell szervezni, hogy a gondok megoldásával mélyebben és hatékonyabban lehessen foglalkozni. Ugyanis Koroskó és Bela krajina mellett a muravidéki régió egy szürke folt, ahol az állam által támogatott függőségi programokat nem használják ki és nem alkalmazzák, többek közt nincs a régiónak függőségmegelőző központja és drogkezelő kommunája sem – hangzott el az eseményen. A szakmai tanácskozáson Jože Hren az egészségügyi minisztériumból és Marjeta Ferla a Munka-, Szociális- és Családügyi Minisztériumból az országos szinten alkalmazott programokat mutatták be a függőség elleni területen. Hočevar Grom Ada az országos közegészségügyi intézetből bemutatta a Gyermekek

és fiatalok lelki egészsége Szlovéniában című publikáció legfontosabb megállapításait, amelyből kiderült, hogy egyre több fiatal küzd lelki gondokkal, ezért fontos a mentális egészség erősítése és a függőség megelőzése. A publikációban többek közt elemezték a szlovén fiatalok szembesülési képességét a stresszel és a rohanó idővel, és arra a következtésekre jutottak, hogy sokkal összetettebb a témakör, mint gondolták és sokkal több a nehézség, mint várták. Ez különösen jellemző azokra a régiókra, ahol a mentális egészségügyi területen szakemberhiányban szenvednek. Ezzel a problémával szembesülnek a muravidéki szülők is. Az eseményen elhangzott, hogy a jövőben az országban a gyermekek és a fiatalok számára 25 mentális egészségügyi központot hoznak létre. Még idén működni kezd egy ilyen központ Postojnán, Celjében és Kočevjén.

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . o k t ó b e r 11 .


Horizont Pártosfalva és Magyarszombatfa 5. találkozója

A jó szomszédság nagy kincs Pártosfalva és Magyarszombatfa már hagyományosan évente megtartja azt a találkozót, ami leginkább a polgárokat kapcsolja össze. Egy rövid kultúrműsor, néhány kedves gondolat a szervezőktől, majd a fő program a társalgás, a kapcsolatok ápolása. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A szervező és vendéglátó idén a Pártosfalvi Ady Endre Művelődési és Tu-

risztikai Egyesület volt, de a magyarszombatfai önkormányzat is részt vett az előkészületekben. A találkozót ezúttal a tűzoltóotthonban tartották, ahol

Vörös Jožica, a kultúregylet elnöke röviden köszöntötte az egybegyűlteket. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Glavač Alojz, Moravske Toplice Köz-

A Pártosfalvi KÁI diákjai versekkel léptek színpadra. ség polgármestere, Albert Attila, Magyarszombatfa polgármestere, illetve Vugrinec Zsuzsi, a moráci község nemzetiségi önkormányzatának elnöke is. A programot a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola diákjai színesítették szavalatokkal, majd Štraus Jurij katolikus pap Kančevciről, Beznec Štefan domonkosfai evangélikus lelkész, illetve Bódis Tamás református lelkész szólt a közönséghez a jó közösségek, a jó emberi viszonyok fontosságáról. A folytatásban pedig a kötetlen program, a szórakozás kapta a főszerepet: a barátkozás és a társalgás finom ételek és muzsika mellett. A találkozó évről évre a két településen élők közti barátságról, a jószomszédi viszony életben tartásáról szól. N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . o k t ó b e r 11 .

Kertésznaptár

A málna metszése Hogy hogyan kell a málnabokrot megmetszenünk, attól függ, mikor terem – évente egyszer vagy kétszer. A málnának két fő típusát ismerjük, attól függően, mikor hoz gyümölcsöt. Ezek szerint vannak egyszer termő nyári málnafajták és kétszer termő, úgynevezett őszi vagy folyton termő málnafajták. A piros gyümölcsű málna lehet egyszer vagy kétszer termő, a fajtától függően, míg a sárga gyümölcsű málnafajták kétszer termők. A feketemálna – nem ös�szetévesztendő a szederrel – és a bíbormálna viszont egy szezonban csak egyszer terem. A málnavesszők legfeljebb kétévesek – azaz két évig élnek. Az egyszer termő nyári málnafajták azokon a vesszőkön hoznak termést, amelyek az előző nyáron fejlődtek ki, majd szépen átteleltek. A kétszer termő vagy folyton termő málnafajták az előző nyáron kifejlődött vesszőkön is, valamint az adott évben kihajtott fiatal, új vesszőkön is teremnek gyümölcsöt. A málnabokor metszése lényegében abból áll, hogy visszametsszük a már letermett vesszőket. Az egyszer termő nyári málna vesszőit közvetlenül az érett gyümölcsök leszüretelése után metsszük vissza. A vesszőket egészen a talaj szintjéig vágjuk vissza, de vigyázzunk arra, hogy a nyár folyamán kihajtott új vesszőket ne metsszük meg! Miután a gyümölcstermő idős vesszőket lemetszettük, az új vesszőket futtassuk karóra vagy karók közé vízszintesen kifeszített egy-két dróthuzalra. Ezek a fiatal vesszők a következő évben fognak teremni. Ha egy sorban termesztünk málnát, az új vesszőket ritkítsuk meg úgy, hogy a megmaradó vesszők közötti távolság 15 centiméter legyen. Így a gyümölcstermő vesszők a következő szezonban nem állnak majd túlzsúfoltan. A kétszer termő vagy folyton termő málnabokrok az új vesszők felső harmadán vagy csúcsán hoznak gyümölcsöt az első idényük őszén, majd a második idényük tavaszán oldalirányban ugyanezen vesszők alsó kétharmadán. A kétszer termő málna letermett vesszőinek a végét metsszük le. Addig a legalacsonyabban lévő pontig metsszük vissza a vesszőt, ahol még volt rajta gyümölcs (ez általában a talajtól számítva 100–120 centire van). Hagyjuk meg a vessző alsó részét, hogy a következő tavasszal vagy kora nyáron teremni tudjon. Miután a vesszőnek ez a része is letermett a második évben, vágjuk vissza a talajig. Ezzel egy időben a fiatal, új vesszőket, amelyek már az ősszel teremni fognak, futtassuk fel karóra vagy rácsos futtatóra. Általános gyakorlat, hogy a következő tavasszal vagy kora nyáron gyümölcsöt hozó folyton termő málnafajták vesszőinek alsó kétharmadát kikarózzák vagy növénytámaszra futtatják. Ha nem szeretnénk ezt a gyakorlatot követni, az őszi szüret után metsszük vissza az összes vesszőt; ez azzal jár, hogy csak egyszer fogunk tudni gyümölcsöt betakarítani a kétszer vagy folyton termő málnabokrunkról. Tomka Tibor

19


Horizont Hátizsákkal Brazíliában (3)

Barangolás az őserdőben és Brazília területén található a világ összes esőerdejének 25 százaléka, az amazóniai esőerdők 60 százaléka. Biodiverzitása fantasztikus. Több majomfajta él Brazíliában, mint a világ bármely más országában, de vezető helyen áll az emlősök, a növények és az édesvízi halak fajtáinak tekintetében is. Harmadik a madárfajok és ötödik a hüllőfajok számát tekintve.

Sobočan Gabriella

Az Amazonas folyó körülbelül 6.400 kilométer hosszú, hatalmas árterülete van, az esős évszakban víz alá kerülnek a környező erdők is. A folyó fölött nincsenek hidak. Több mint 3.000 féle hal él a folyóban, köztük a hírhedt húsevő piranja is. Az Amazonas dzsungele a világ legnagyobb esőerdeje: a világ összes esőerdejének 54 százalékát teszi ki. Leghangosabb élőlénye a tukán, a színes madárnak már 800 méterről hallani a hangját. A világ összes növényfajtájának nagyjából a fele megtalálható itt. Az ehető növényfajták száma

nagyjából 3.000, ebből a helyiek 1.500 félét fogyasztanak rendszeresen. Manaus, az Amazonas fővárosa a Rio Negro és az Amazonas folyók összefolyásánál fekszik. Fő vonzereje pedig a csodás természeti környezet az őserdei vidék közepén. Az Amazonas térségének legnagyobb városa, s Amazónia felfedezését Manausban kezdtem. A 19. században élte csúcskorát a város. Ekkor a világ a brazíliai kaucsukot használta, majd a növény magjának kicsempészése után az egész régió hanyatlani kezdett, bár az elmúlt ötven évben számos más ipart igyekeztek idevonzani. A város gazdagságát egykor a gumiültetvények alapozták meg, ma inkább az esőerdő természeti szépségeit megismerni vágyó turisták jelentik a fő bevételi forrást. Innen indulnak a népszerű hajóutak a Negro és a Solimoes folyók találkozásához. Berepültem a dzsungelbe, ahol nem volt se térerő, se internet, ellenben rengeteg

szúnyog és még durvább rovarok is, amik össze-vissza csipkedtek. Legjobban a kis, apró fekete legyek csípésétől szenvedtem, amelyek begyulladtak, viszkettek, fájtak és csak a hazatérésemet követő 1 hónap után tűntek el. Az igazi kalandok csak ezután kezdődtek. Valódi túrára indultunk az őserdőben, egész pontosan a Yuma Nemzeti Parkban, ahogy az Amazonas-medence ezen részét nevezik. Úgy éreztem magam, mint egy Tarzan-filmben: Thiago, a fiatal srác, aki vezetett minket, egy nagy késsel vágta az utat előttünk, hiszen itt nincsenek ösvények. A dzsungel páratartalmát elég könnyen viseltük, mivel nem az esős időszak alatt jártunk ott. Érdekes volt megszokni, hogy szinte percenként a fejünkre esett egy levél a fáról, melyet a majmok rúgtak le, vagy épp egy bogár hullott fentről a hajunkba. Este a sűrű erdő mélyén vertünk tábort, ahol felkötöttük a függőágyakat. Miután a nyárson sült csirkét

Manaus, a híres Operaház, aminek alapanyagait a világ minden tájáról hozták.

20

Amint leszáll az este, megindul a kajmán- és a békavadászat. A túravezetőnk épp egy kajmánbébit kapott ki a vízből. Szerencsére a szülei nem voltak a közelben, így nagyobb baj nem lett az akcióból. leöblítettük néhány pohár sörrel, be is sötétedett teljesen. Amikor a tűz teljesen kialudt, igazi vaksötétség köszöntött ránk, és ekkor jött az egész nap legizgalmasabb része, habár meg sem mozdultunk a függőágyban és semmit sem láttunk. Az őserdő ilyenkor kel életre, és a nappal alig érzékelhető zajok helyett az élővilág igazi szimfóniáját hallgathattuk. Hangos tücsökszerű csiripelés, különböző, számunkra teljesen ismeretlen hangok, amelyeket időnként teljesen háttérbe szorít a majmok tényleg ijesztő üvöltése. Egy csoport majom közvetlenül a fejünk fölött lévő fán gyűlt össze, így folyamatosan hulltak a levelek és a kisebb faágak a függőágyunkba. Hajnalban a ragadozók ordítása és a majmok rikácsolása kelt minket, ami összevegyül a madarak hangjával. Hihetetlen élmény volt. Másnap a túravezetőnk bevitt minket a

dzsungel mélyébe, ahol több órán keresztül gyalogoltunk keskeny őserdei ösvényeken, s eközben alkalmam nyílt egy kicsit megismerni az őserdő növényvilágát, valamint jó néhány élőlényét. Láttam hatalmas, ököl nagyságú tarantulapókot, mérgező minibékát, mérgező hangyákat, láttam a fejem fölött lajhárt is, láttam kininfát, olyan gyökereket, amikből az indiánok mérget nyertek ki, s ezt kenték a nyílra, láttam szimbiózisban élő gombát és fát, megismertem a citrusfát, ettem citrushangyát. A túravezetőnk mutatott ehető gyümölcsöket és mérgező növényeket, valamint olyan bogyókat is, amiket a helyiek gyógyszerként használnak. Érdekes „biológiaóra” volt a dzsungelben. Azt azért tudni kell, hogy a hiedelmekkel ellentétben itt nem olyan könnyű bármilyen állatot is látni. Ugyanis olyan buja a növényzet, hogy az állatok

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . o k t ó b e r 11 .


Horizont

s hajókázás az Amazonason

A gumifából nyert kaucsuk egykor komoly jövedelmet hozott az országnak. nagyon könnyen el tudnak bújni, arról nem is szólva, hogy sok állat mesteri rejtőzködő technikát fejlesztett ki, így túravezetőnk éles szeme kellett hozzá, hogy észrevegyük őket. Emellett a túravezetőnk mesterien utánzott mindenféle állathangot, a madártól kezdve a krokodilig, mi meg sem tudtuk volna különböztetni, melyik az igazi. Ez a képessége is segített az állatok nyomára bukkanni.

Kajmánokat minden nap láttam napozni a parton vagy a magas fű között heverészve. Megtudtam, hogy akár hatméteresre is megnőnek, s ekkor már simán nekitámadnak egy csónaknak is, ha abban csak egy vagy két ember ül. Éjszaka vadásznak, ezért az alkonyat beálltakor hallható csobbanások után nem célszerű a vízben vagy a parton tartózkodni. A folyó vize egyébként annyira zavaros, hogy az áldozatok az

utolsó pillanatig nem tudnak a rájuk leselkedő veszélyről. A kajmánok időnként vadászat közben is feljönnek körülnézni a vízfelszínre, és elmondhatom, hogy ös�szetéveszthetetlen fejüket felbukkanni látni a csónaktól pár méterre nem éppen megnyugtató látvány. Bizonyos állatok, növények, virágok csak az Amazonas őserdejében találhatók meg a Földön. Egyre súlyosabb mértéket ölt azonban az amazóniai erdőirtás, mely nemcsak az élővilág sokszínűségét, de a Brazília őserdeiben élő indiánokat is veszélyezteti. Addig kell megnézni a kihalófélben lévő állatokat és az indián kultúrát, amíg még lehet. A helyi lakosság nagyon ügyel arra, hogy megóvja a természetet, ami körülveszi, és persze az állatvilágot. Külső „behatolók” nem nagyon tudnak pusztítani, de az erdőirtás, a globális felmelegedés, a túlhalászat és más hasonló problémák komoly gondokat okozhatnak a területen, s veszélyeztetik a rózsaszín delfinek, a jaguárok, a sasok és más állatok életét. – A pápa lehet, hogy argentin, de a főnöke biztosan brazil! – mondogatják a bra-

Az amazonasi őserdőt meglátogatni gyakorlatilag csak a vízről lehet. N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . o k t ó b e r 11 .

zilok, ha Ferenc pápa szóba kerül. Isten brazil (Deus é brasileiro) – így hangzik a közkedvelt mondás. Vagy ha nem is az, azért valami

„feliratosak”. Elég beülni egy taxiba vagy buszra szállni, és azonnal szemünkbe ötlenek a műszerfalat díszítő ájtatos mondatok: „Isten az

Indián gyerekek – Manaus, Amazónia. köze biztosan van Brazíliához. És bár nagyon szeretik az argentin pápát is, azért valószínűleg minden brazil hívő jobban örült volna, ha a legutóbbi konklávén a szintén esélyes Sao Paulo-i püspököt, Odilo Scherert választották volna meg. Aki ugyan kevésbé karizmatikus, mint a felülmúlhatatlan Ferenc pápa, de legalább brazil. Akárcsak a „főnöke”, a Jóisten. Brazília a világ legnépesebb római katolikus országa, és a brazilok hajlamosak azt gondolni, hogy a Mindenható számára Brazília valóban kiemelt jelentőséggel bír (aki esetleg kételkedne ebben, gondoljon csak Rio de Janeiro látképére). A 210 milliós lakosságból szinte mindenki katolikus – legalábbis papíron. Jézust üdítőital formájában is fogyasztják, a hívőket pedig biztosan felismeri, aki olvasni tud, mert többnyire

én buszvezetőm.”, „Isten vigyáz rám.”. Ne lepődjünk meg, ha egy kifőzde falán ott díszeleg Pál apostol nem éppen a gőzölgő feijoada (brazil specialitás: belsőségekkel főtt bab) fölé illő biztatása (Róm. 8.31): „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”, Egy popcorn-árus targoncáján pedig szigetelőszalaggal kiragasztva ez áll: „Én és egész családom Isten dicsőségéért dolgozunk.” A vallásos feliratok és szimbólumok nemcsak a tárgyakon és az épületeken, hanem tetoválások formájában az embereken is díszelegnek. A mellkasokon óriási kelta keresztek ágaskodnak, a vállakon a népszerű, „harcias” szent, Szent György szúrja szíven a sárkányt, és ha kisétálunk a tengerpartra, a homokban üldögélő férfiak kivarrt hátáról szó szerint egész bibliai fejezeteket lehet leolvasni. (Folytatjuk)

21


Sport A döntetlensorozat folytatódott

Novinić büntetőt rontott Vitanest Bilje – Nafta 1903 2:2 (2:1) A mérkőzés helyszíne: Bilje, „V Dolinci” A nézők száma: 120 Játékvezetők: Podgoršek Marko, Ajdovec Rafael, Habuš Žan Szövetségi ellenőr: Mitrovič Milan Bilje: Lipičar, Pušnar, Batič, Ferjančič, Frelih, Nagode, Doplihar, Humar, Frelih (M. Žižmond 75.), L. Žižmond, Vencato Gomes, edző: Valentinčič Sandi Nafta 1903: Raduha, Šeruga, Ploj, Malešević (Vinko 46.), Novinić, Zeljko, Paku, Matas (Oštrek 79.), Cekovski (Vas 79.), Cvrtila, Leuštek, edző: ifj. Fridl Franc Gólszerző: Ploj (7.), Frelih (17.), Pušnar (37.), Vinko (87.) Sárga lap: Pušnar, Lipičar, Humar, Batič, Vencanto Gomes, Doplihar, Ferjančič. Piros lap: Cvrtila, Pušnar

A Nafta pontosztozkodási sorozata folytatódott a bajnokság tízedik fordulójában is. A felállás egy nappal korábban,

már pénteken elutazott a tengerparti Bilje elleni szombati mérkőzésre. A táblázat 14. helyén álló csapattal így sem bírt a

A második félidőben pályára lépő Vinko Vedran a mérkőzés utolsó perceiben mentett pontot a Naftának.

10. forduló

12. forduló Domžale – Mura Celje – Olimpija Maribor – Aluminij Krško – Rudar Triglav – Gorica

2:2 (1:0) 1:3 (1:1) 2:1 (1:0) 0:0 (0:0) 2:4 (1:1)

TÁBLÁZAT 1. Maribor 12 8 3 1 34:11 27 2. Olimpija 12 6 4 2 24:13 22 3. Gorica 12 5 6 1 18:15 21 4. Aluminij 12 5 2 5 19:19 17 5. Domžale 12 4 3 5 20:18 15 6. Celje 12 2 7 3 13:16 13 7. Mura 12 3 4 5 19:19 13 8. Triglav 12 3 3 6 16:25 12 9. Rudar 12 3 2 7 9:27 11 10. Krško 12 1 6 5 5:14 9 A 13. forduló párosítása 2018. október 20-án és 21-én: Mura – Rudar, Gorica – Maribor, Aluminij – Domžale, Celje – Krško, Olimpija – Triglav.

22

Ferencváros – DVSC Mezőkövesd – Haladás Paks – Kisvárda Újpest – Puskás AFC Honvéd – DVTK Mol Vidi – MTK

2:2 (0:1) 2:0 (1:0) 4:1 (3:1) 2:0 (0:0) 1:0 (0:0) 0:3 (0:2)

lendvai gárda, Vinko is csak az utolsó percekben mentett pontot. A keretből sérülés miatt továbbra is hiányzott Roginić, Živko és Prahič. Kezdeményezőbben a Nafta játszott, amit a mérkőzés elején Ploj használt ki, amikor egy mély beadást lapos lövéssel juttatott Lipičar hálóőr háta mögé. A hátrányt tíz perc elteltével Frelih dolgozta le, aki egy jobb oldali szabadrúgás után fejjel talált védhetetlenül Raduha kapujába. A félidő derekán feszült lett a helyzet a pályán egy civakodás következtében, és Podgoršek játékvezető piros lappal büntette Cvrtilát. Az emberhátrány megzavarta a lendvai csapatot, amit kihasznált a biljei csapat és a 37. percben vezetést szerzett: a kapu elé belőtt labdát Pušnar váltotta gólra, aki aztán második sárga lapja miatt még az első

10. forduló Bilje – Nafta 1903 2:2 (2:1) Rogaška – Dob 1:1 (1:0) Sežana – Beltinci 3:0 (3:0) Drava – Brda 1:2 (1:0) Fužinar – Ilirija 4:2 (3:0) Ankaran – Dekani 1:0 (0:0) Brežice – Krka 0:1 (0:1) Bravo – Radomlje: október 24-én játsszák

TÁBLÁZAT 1. Ferencváros 10 7 3 0 21:8 24 2. Honvéd 10 6 1 3 13:7 19 3. MTK 10 5 2 3 16:15 17 4. Paks 10 4 4 2 16:11 16 5. MOL Vidi 9 4 3 2 16:10 15 6. Mezőkövesd 10 4 3 3 16:12 15 7. DVSC 10 3 5 2 14:13 14 8. Újpest 9 3 4 2 8:7 13 9. Puskás AFC 10 2 2 6 10:16 8 10. Kisvárda 10 2 2 6 9:21 8 11. DVTK 10 1 3 6 7:16 6 12. Haladás 10 1 2 7 11:21 5

TÁBLÁZAT 1. Bravo 9 6 2 1 24:9 2. Sežana 10 6 2 2 23:10 3. Nafta 1903 10 5 4 1 17:13 4. Radomlje 9 5 2 2 20:7 5. Drava 10 5 1 4 22:13 6. Dob 10 4 4 2 15:10 7. Krka 10 4 4 2 16:13 8. Ankaran 10 4 4 2 14:15 9. Fužinar 10 4 3 3 14:14 10. Rogaška 10 3 5 2 14:14 11. Beltinci 10 3 2 5 15:19 12. Dekani 10 3 0 7 15:22 13. Bilje 10 2 2 6 7:21 14. Ilirija 10 2 1 7 14:25 15. Brda 10 1 3 6 15:25 16. Brežice 10 1 3 6 7:22

A 11. forduló párosítása 2018. október 20án: MTK – Honvéd, DVTK – Újpest, Kis­várda – Mezőkövesd, Puskás AFC – Fe­rencváros, Haladás – MOL Vidi, DVSC – Paks.

A 11. forduló párosítása 2018. október 13-án és 14én: Nafta 1903 – Rogaška, Ilirija – Brežice, Radomlje – Fužinar, Brda – Ankaran, Beltinci – Drava, Krka – Bilje, Dob – Sežana, Dekani – Bravo (október 31-én játsszák).

20 20 19 17 16 16 16 16 15 14 11 9 8 7 6 6

félidő vége előtt elhagyni kényszerült a pályát. A mérkőzés végéig így mindkét csapat tíz játékossal játszott. A térfélcserét követően kiegyensúlyozottabb lett a játék, Fridl Franc edző pedig kockáztatott, és a védő Malešević helyére támadásba küldte Vedran Vinkót. A terv bevált, hiszen Vinko három perccel a mérkőzés vége előtt egy szöglet utáni kipattanó

labdát pakolt a hálóba. Ez előtt Novinić még egy büntetőt rontott el. Az eredmény miatt sem volt ezúttal meggyőző a csapat, az újabb pontosztozkodás pedig a második helyébe került a Naftának. A hétvégi, 10. fordulóval a bajnokság első harmada fejeződött be, amelyben az első ligát megcélzó Nafta teljesítménye nem volt igazán meggyőző. f.h.m./hs

Féltucatnyi gólt szerzett Szentlászló A hétvégén a moráci nyolccsapatos kispályás bajnokság hatodik fordulóját bonyolították le, amelyben Szentlászló hazai pályán féltucatnyi góllal győzött Strehovci ellen. Pártosfalva nem tudott Filovci fölé kerekedni, hazai közönség előtt 2:4-re

maradt alul. Fölényes, 9:0ás győzelmet aratott Mlajtinci Vučja Gomila ellen, míg Noršinci 5:0-ra verte Ivancit. Az összesítést Noršinci vezeti 15 ponttal, Szentlászló 9 ponttal negyedik, Pártosfalva pedig kettővel hetedik. F.h.m.

Ismét győztek a lendvai tekézők A Lendvai Tekeklub férficsapata hétvégén a Maribor OTS Liga negyedik fordulójában az Invalid tekecsapattal mérkőzött meg. Idegenben 5:3-as (3066:2990 fa) győzelmet szerzett a lendvai együttes, amivel megerősítette

helyét a tabella élén. A fordulóban győzött Šimon 503, Tisovic 517 és Matko 521 fával, míg Radakovič, Horvat és Šalamun alulmaradt párbajában. F.h.m. LENDVA KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 7. forduló Panonija – Nafta ÖF Kapca – Olimpija Zvezda – Graničar Csente – Renkovci Kobilje – Petesháza Nedelica – szabad

7. forduló Goričanka – Dobronak Rakičan – Križevci Čarda – Bogojina Radenska – Bistrica

1:0 (0:0) 2:2 (2:2) 6:1 (3:0) 1:0 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Čarda 7 6 1 0 22:2 2. Rakičan 7 4 3 0 19:4 3. Radenska 7 4 1 2 11:11 4. Goričanka 7 3 0 4 10:15 5. Bogojina 7 2 2 3 11:13 6. Križevci 7 2 2 3 12:15 7. Dobronak 7 1 1 5 3:14 8. Bistrica 7 1 0 6 5:19

19 15 13 9 8 8 4 3

A 8. forduló párosítása 2018. október 14-én: Bistrica – Dobronak, Rakičan – Radenska, Goričanka – Bogojina, Čarda – Križevci.

3:1 (2:0) 1:6 (1:4) 2:1 (2:1) 4:1 (2:0) 6:0 (3:0)

TÁBLÁZAT 1. Kobilje 6 6 0 0 31:1 18 2. Csente 7 5 1 1 25:10 16 3. Olimpija 6 4 0 2 15:6 12 4. Nafta ÖF 7 3 1 3 11:12 10 5. Panonija 6 3 0 3 17:16 9 6. Renkovci 6 2 1 3 15:11 7 7. Nedelica 6 2 1 3 7:9 7 8. Graničar 6 2 1 3 8:11 7 9. Zvezda 6 2 1 3 8:16 7 10. Kapca 7 2 0 5 9:24 6 11. Petesháza 7 1 0 6 4:34 3 A 8. forduló párosítása 2018. október 13-án és 14én: Olimpija – Zvezda, Graničar – Panonija, Nedelica – Csente, Renkovci – Kapca, Nafta ÖF – Kobilje, Petesháza – szabad.

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . o k t ó b e r 11 .


Sport

A Nafta bekerült a négy közé Győztek a serdülők Múlt szerdán került sor a Lendvai Körzeti Labdarúgószövetség kupasorozata harmadik fordulójának utolsó összecsapására. Kebelén a másodikligás Nafta

nyi kialakított helyzet ellenére azonban a Nafta nem tudott élni a lehetőséggel és a pihenőre gólnélküli döntetlennel indultak a csapatok. A térfélcserét

a Nafta előnyét. A 3:0-s győzelmet Cvrtila állította be tíz perccel a mérkőzés vége előtt. Kebele csapata a meccsen csak elvétve jutott az ellenfél térfelére.

A másodosztályú keleti utánpótlás-bajnokság kilencedik fordulójában a Nafta 1903 a hotizai focipályán az esélyesebb Rudar Velenje csapatát fogadta, ahol a serdülők meglepetést szerezve győzelmet arattak. Az ifjúsági listavezetők közötti találkozót a velenjei vendégek magabiztosan nyerték. Míg Stopajnik Tomaž hálója érintetlen maradt a mérkőzésen, Lőrinc Marko négyszer kényszerült a hálóba sétálni a labdáért. A lendvai kapust kétszer győzte le Jovan Gašper, illetve

egyszer Videčnik Aleš és Tabakovič Ali. A serdülők összecsapásán a gólnélküli első félidő után a csereként pályára lépő Koščak Lovro a második félidő második percében szerzett vezetést a Naftának. A gólhátrányba kerülő Rudar azonban gyorsan válaszolt és három perc elteltével Jovanović Sandro révén egyenlített. A 2:1-es fontos hazai győzelmet Toplek Dominik állította be. A közös tabellát a Šampion vezeti 34 ponttal, a Nafta 1903 negyedik 30 ponttal. f.h.m.

Az élre tört a Torcida A bizonyítási lehetőséggel Vas Árpád sem tudott élni. 1903 a lendvai körzeti ligát vezető Kebelével csapott össze, amelyet az első játékrészben nem tudott találatokkal felülmúlni. A lendvai felállás mezőnyfölényben játszott a találkozón és szinte megrohamozta a kebelei kaput. A kezdőcsapatban ezúttal bizonyítási lehetőséget kaptak azok a játékosok, akik kevesebbet játszanak a bajnokságban. A megan�1. MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 8. forduló Hodos – Lipa Bakovci – Rotunda Cven – Mura ÖF Serdica – Puconci Ižakovci – Gančani

3:3 (1:1) 0:0 (0:0) 2:1 (1:0) 0:2 (0:1) 0:4 (0:2)

TÁBLÁZAT 1. Gančani 8 5 3 0 23:8 18 2. Serdica 8 5 2 1 18:6 17 3. Hodos 8 4 2 2 20:13 14 4. Puconci 8 4 2 2 12:9 14 5. Mura ÖF 8 3 3 2 14:13 12 6. Cven 8 3 1 4 14:22 10 7. Bakovci 8 2 3 3 14:12 9 8. Ižakovci 8 2 1 5 8:19 7 9. Lipa 8 0 5 3 18:23 5 10. Rotunda 8 0 2 6 7:23 2 A 9. forduló párosítása 2018. október 13-án és 14–én: Puconci – Hodos, Mura ÖF – Serdica, Lipa – Bakovci, Rotunda – Ižakovci, Gančani – Cven.

követően az 58. percben a csereként pályára lépő Zeljkónak sikerült megtörni a kebelei védelmet és Bukovec kapust, majd a 67. percben kettőre növelte

A körzeti kupasorozat elődöntőiben a Nafta mellett Cserencsóc, Palina és Odrijánc küzd majd a döntőbe jutásért. F.h.m.

A gyengébb bajnoki kezdés után lábra kapott a Lakosi Torcida kispályás csapata és a hétvégi ötödik fordulóban megszerezte sorozatban a harmadik győzelmét. A nagyarányú, 6:1-es győzelmet idegenben a Tropicano Bistrica ellen aratta a lakosi együttes. A vendéglátók csupán az első félidőben mutattak komoly ellenállást, de már ekkor gólhátránnyal zárták

a félidőt. A folytatásban a hazaiak visszaestek, amit a vendégek a javukra váltottak és alaposan megtömték a bistricaiak hálóját. A találkozón két találatot szerzett Horváth László és Gerenčer Borut, egyet pedig Herceg Zlatko és Kerek Ladislav. Az újabb győzelemmel az élre állt a Torcida a belatinci kispályás ligában. F.h.m.

Dobogós helyezések A Lendvai Judo Klub tanítványai szombaton a 18. Nemzetközi Duplek Kupán vettek részt, ahol az éremvadászatot négy korosztályban kísérelték meg. A 18 éveseknél az elődöntőben Kulčar Vita (48 kg) és Mlinarič Nejc (81 kg) maradt alul, akik a megmérettetést így a harmadik helyen zárták. A 15 éveseknél a dobogó legalsó fokára állhatott Mlinarič Maj (66 kg) is. A 12 éveseknél tornagyőzelmet szerzett Gerič Nela (48 kg), harmadik lett Gabor Ria (40kg) és Čeleš Gal (38 kg), Biro Jan (55 kg) a negyedik helyen végzett. A legfiatalabbak, a tízéve-

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . o k t ó b e r 11 .

A cseperedő klubtagok szép éremgyűjteménnyel tértek haza a dupleki cselgáncstornáról. sek körében Horvat Neža a döntőben maradt alul, míg Biro Jure és Horvat

Tian Domen a harmadik helyen zárta a versenyt. A maribori cselgáncstornán

297 dzsúdós lépett tatamira 33 klubból. hs

23


LENDVA MAKOVECZ KULTÚRPALOTA 2018. SZEPTEMBER 25. 19 ÓRA

Népújság, 2018. 10. 11.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 62. évf. 41. sz.

Népújság, 2018. 10. 11.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 62. évf. 41. sz.

Advertisement