Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

61. évfolyam 41. szám Lendva 2017. október 12. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Hvala, köszönöm, thank you!

Három nyelven, szlovénül, magyarul és angolul köszönte meg a jókívánságokat a három kibocsátó-felnevelő-befogadó közösségnek a 80. születésnapját ünneplő

Suzanne Király-Moss a Galéria-Múzeum által megrendezett szombati kiállítás-megnyitón. Továbbá a barátoknak és ismerősöknek, nem utolsó sorban családjának, hogy el-

érhette élete álmát, képzőművész, illetve amerikai–szlovén és lendvai művész lehetett. A művésznő emberi habitusáról, személyiségvonásairól, szikrázóan szellemes humo-

ráról Hajós Ferenc, az életmű művészi vonatkozásairól, a pályaív fontosabb állomásairól Franc Obal művészettörténész szólt. Kapcsolódó cikkünk a 5. oldalon.

Vida Törnar Judit, a pedagógus-egyesület újraválasztott elnöke:

„Az idei tervek között a jubileum méltó megünneplése, illetve a szülőket is megszólító előadássorozat is szerepel” 4–5. oldal


Iránytű Szlovén fejlesztési pénzek

Jövőre állnak rendelkez Szolarics Nađ Klára

Furfangosság Az egyik „szemét ügy” még le sem zárult, már itt a láthatáron a másik. Az emberek bizonytalanok, mert elvesztették a bizalmukat, és a hitüket is abban, hogy a jogállam hatékonyan működik, hogy törődik az állampolgáraival. Keserű felismerés, hogy fél év után sem sikerült sem a községnek, sem a civilkezdeményezésnek, a nyilvánosságnak megállítani a terjedő bűzt a lendvai biogázerőműből. Azok, akik elhatározták, hogy maguk állnak az ügy élére, újra és újra légüres térbe kerülnek. Tulajdonképpen nincsenek betartatlan ígéretek, „csak” a jog, a törvény, a szabály betartásával van a baj. Ezt illetően pedig a civilkezdeményezés tehetetlen. De vannak az államnak szervei, intézményei, szolgálatai, amelyeknek hatáskörükből fakadóan az állampolgárok – ha jobban tetszik, az adófizetők – jogainak betartása a feladatuk, hogy intézkedjenek a jogsértők ellen, hogy megakadályozzanak, büntessenek minden szabálysértést, visszaélést. És minden furfangosságot – teszem hozzá. A furfangosságot, amely mindenki számára átlátható, de a képünkbe lehet röhögni, ha sikerül a sunyi trükk. Tudjuk, hogy az ipar mindenképp jelent egy bizonyos környezetterhelést, melyre kezdettől fogva oda kell figyelni, és el kell érni, hogy ez a hatás minél kisebb legyen. Mert veszélyt jelent a természetre, az emberre, s nem áll jogában senkinek és semmiféle tőkének ezt tönkretenni. Ezért érthetetlen, hogy bizonyos anyagok feldolgozásában a határértékeket súroló adatokkal milyen könnyedén működési engedélyhez lehet jutni. Mert a 216 tonnával kevesebb hulladékgumi feldolgozása szinte ugyanakkora környezetszennyezést okoz, mint a 30 ezer tonnányi éves megengedett mennyiség, amikor már szükségeltetik a környezeti hatás felmérése. Lendván a nyilvánosság tájékoztatása nélkül 29.784 tonnányit kívánnak feldolgozni. Amire az ARSO, a környezetvédelem „csősze” olyan véleményt adott ki, hogy a hatásfelmérés így már nem szükséges. Effajta tevékenység űzéséhez könnyebben engedélyhez jutni talán nem is lehet. Furfangos. Röhöghetnek bele a képünkbe.

Az anyaországból érkező fejlesztési pénzek mellett a muravidéki magyar közösség életében igencsak jelentős szerepet játszanak a szlovén állam által biztosított keretösszegek, amelyek idei kiírása elmarad. A keretösszeg azonban nem vész el, várhatóan a jövő évben kerülnek kiírásra a régió pályázói számára, ahogy a ribnicai alap vissza nem térítendő összegei is. A tárgykörben Horváth Ferencet, az MMÖNK Tanácsának elnökét kérdeztük. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A kérdéskört megvitatták az MMÖNK közelmúltban lezajlott tanácsülésén is; akkor elhangzott, hogy az illetékes minisztérium

még nem írta alá a szerződést a szlovén gazdaságfejlesztési stratégiában biztosított nemzetiségi eszközök – 345 ezer euró a 2017-es évre – átutalásáról, ezért a csúcsszervezet azt szeretné elérni, hogy az

említett összeget a 2018-as évre jóváhagyott eszközökkel együtt folyósítsák összesen 695 ezer eurós összegben. A muravidéki magyarság elnöke már tárgyalt is erről az illetékes minisztériumban, és

Megemlékezés a nemzeti gyásznapon

Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország ljubljanai nagykövete emlékezik a gyásznapon.

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Október 6-án, az aradi vértanúk napján a ljubljanai várban a magyar nagykövetség és a József Attila Magyar Kultúregyesület meghívására az egybegyűltek gróf Batthyány Lajos emléktáblájánál rövid rendezvénnyel és koszorúzással rótták le tiszteletüket az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon kivégzett 13 vértanú és a mártír mi-

niszterelnök előtt. A Himnusz és a Szózat elhangzása között az egyesület nevében Hermán László üdvözölte a jelenlévőket, majd Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország ljub­ ljanai nagykövete kifejezte elégedettségét, hogy ez a megemlékezés Ljubljanában hagyománnyá vált, ugyanakkor a szórványban élő magyarokat arra buzdította, hogy vegyenek

részt a hasonló jellegű eseményeken is magyar nemzettudatuk erősítése érdekében. Továbbá felajánlotta segítségét és az egyesület támogatását is a magyar közösségek javaslatainak, terveinek a megvalósításához. A megemlékezésen elhangzott Juhász Gyula Vértanúink című verse Soós Klára előadásában. Horvat Livija

N É P Ú J S Á G 2 0 17. o k t ó b e r 12 .


Nemzetiség

zésre az idei összegek

Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke: „A fejlesztési keretösszegek kérdése megoldódott, de a ribnicai alap keretének feloldásán még dolgoznunk kell.” pénzügytechnikai okokból úgy állapodtak meg, az idei évre szánt összeg nem kerül átütemezésre, de a jövő évi összeget megduplázzák. A minisztériumban kapott ígéretek alapján azonban a szerződést már idén úgy kötik meg, hogy a tervezett beruházások előfinanszírozását meg lehessen oldani hitelfelvétel nélkül. Ez azonban csak

a különböző munkálatok kivitelezői esetében lesz lehetséges, a programok esetében ez nem megoldható, így valószínűsíthető a hitelfelvétel. A lényeg Horváth Ferenc szerint az, hogy a keret teljes mértékben rendelkezésre áll, de a programot, illetve ennek ütemtervét még a kormánynak is meg kell erősítenie. Az MMÖNK elnökének szavai szerint a minisztériumi egyeztetésen újból szóba került az olasz közösség által kívánt 50:50 százalékos keretmegosztás – jelenleg 70:30 arányban kerül felhasználásra a magyar közösség javára –, amit a Muravidék fejlettségi szintje, a munkanélküliségi ráta és egyéb kedvezőtlen statisztikai adatok ismertetésével sikerült elhárítani. Horváth Ferenc a minisztériumi, illetve államtitkársági tárgyalásokról megjegyezte, hogy ritka konstruktív, segítőkész fogadtatásban volt része, ezért igencsak gyorsan meg is tudtak állapodni. Az elnök szavai szerint jóval bonyolultabb az úgynevezett ribnicai

alap kisebbségi kereteinek, elsősorban a megközelítőleg 140 ezer eurónyi vissza nem térítendő keretnek a tárgyköre. Az alap vezetősége szerint a közelmúltban nagyon kevés hitelt sikerült kiközvetíteniük a régióban, ezek közül is nagyon sok „bedőlt”, vagyis az alap nem tudta az összegeket visszaforgatni, emiatt azt szeretnék, hogy a vissza nem térítendő összegeket csak a forgóeszközökből – például a kamatokból bejövő pénzekből – lehessen kiírni, vagyis az alaptőkét nem szeretnék bolygatni. A közösség Horváth Ferenc szerint ezzel nem ért egyet, mert nem a közösség hibája, hogy az alap hiteleket, támogatásokat osztott olyan projektekre, amelyek nem valósultak meg. Szavai szerint mindenképpen ragaszkodni fog a kerethez, ha előbb nem tudnak megállapodni, akkor ezt a szlovén–magyar kisebbségi vegyesbizottság ülésére is felterjeszti. Véleménye szerint ez ugyanis nem egyszerűen pénzügyi, hanem politikai kérdés is, hiszen az említett keret igencsak jelentősnek számít a ma-

gyar kisebbség életében, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a 2017-es pénzek 2018 során álljanak rendelkezésre. Horváth

Ferenc hozzátette, idén is a 2016-os kerettel rendelkeztünk, ha akkor meg lehetett oldani, akkor meg lehet oldani ismét.

Indul a járdaépítés Domonkosfán Šalovci Község Tanácsa október 3-án tartott ülésén megtárgyalta a község féléves költségvetési beszámolóját. A költségvetés féléves bevételi teljesülése 45, míg a kiadásoké 42 százalékos volt, a gazdálkodás a jóváhagyott előirányzatok szerint haladt – nyilatkozta Fartek Iztok polgármester. Emellett a tanács megtárgyalta a község ingatlanvagyonának eladási tervét is, az összérték közel 140 ezer euró. Amíg a mezőgazdasági föld- és erdőterületek iránt van kereslet, az építési telkek és lakóházak megvásárlására nincs érdeklődés. A tervek szerint az értékesítésből befolyó összeget a község a tartozásainak törlesztésére fordítja majd – tette hozzá Fartek. Az ülésen elfogadták az óvoda új gazdasági árát is, mely hét euróval növekedett, így a teljes ár 422 euró, ebből a szülők hozzájárulása legfeljebb 350 euró lehet. Az új ár október 1-től érvényes. A tanácstagok beleegyezésüket adták továbbá az idősebbek otthoni gondozási díjának megemeléséhez is. Ezentúl a szolgáltatás elvégzésének teljes gazdasági ára hétfőtől szombatig 17,03 euró óránként, ebből az igénylő hozzájárulása 7,08 euró. Vasárnap és ünnepnapokon a gondozás óránként 18,79 euró, mely összeghez a gondozott 7,96 euróval járul hozzá. A községi beruházásokról és projektekről a polgármester elmondta, hogy befejező fázisához érkezett Markovcin a volt iskola szálláshelyeinek kialakítása. Jelenleg a berendezés vásárlása van folyamatban, illetve hamarosan megkezdődik az épület környékének rendbetétele is. A napokban pedig Domonkosfán elkezdődik a mintegy 400 méteres járdaszakasz építése is. hs

Az életkörülmények és a gazdaság javításáért A MURABA Európai Területi Társulás (MURABA ETT) tagjai az Országos Szlovén Önkormányzat, Szentgotthárd Város Önkormányzata, Lendva Község és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség. A cél a magyar és a szlovén nemzeti közösségek által vegyesen lakott térség fejlődésének elősegítése a társulás működési területén a határ két oldalán. A MURABA ETT-nek a napokban kinevezett igazgatója Huszár Veronika.

Az egyezményt július 5-én aláíró felek azzal a célkitűzéssel hozták létre a MURABA Európai Területi Társulást, hogy elősegítsék Magyarországon a szlovén nemzeti közösség által vegyesen lakott terület, illetve Szlovéniában a magyar nemzeti közösség által lakott terület fejlesztését. Az ETT az említett térségben a határon átnyúló gazdasági, társadalmi együttműködést és a területi kohézió megerősítését kívánja elmozdítani, ezzel javítva az életminőséget is.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. o k t ó b e r 12 .

Feladatának tartja a magyar és a szlovén nemzetiségi jogok megvalósításának, a nemzeti identitás megőrzésének, az anyanemzettel való kapcsolattartásnak az elősegítését. Fontos teendője a nemzetiségi kérdésekben állást foglalni, javaslatokat készíteni és ezeket az illetékes szervekhez beterjeszteni. A célok elérése érdekében együttműködési programokat, projekteket valósít meg az EU által nyújtott társfinanszírozás, illetve esetenként a tagállami pénzügyi hoz-

zájárulás révén, különösen a munkaerőpiac, a fiatalok, a vállalkozás-fejlesztés és -élénkítés, az infrastruktúra, a kétnyelvű oktatás és a képzés terén. De ide sorolható még a megújuló energia hasznosítására irányuló fejlesztések, az ivóvízellátás és a szennyvízkezelés javítását szolgáló kezdeményezések támogatása is. A célkitűzések és a feladatok megvalósításával, a személyi és anyagi jellegű erőforrások aktiválásával a magyar és a szlovén nemzeti közösség által lakott

területek fejlettségi szintje javulhat. – A MURABA ETT a két nemzeti közösség megmaradását, fejlődését szolgálja, s a fő cél a két régió együttműködése, a gazdasági fejlődés fellendítése, ez az, amit leginkább szem előtt tartunk. Mindez új fejezetet jelenthet a két őshonos nemzeti közösség életében, hiszen a társuláson keresztül közösen lehet jelentkezni az EU-s pályázatokra – mondta az MMÖNK elnöke, Horváth Ferenc. Szolarics Nađ Klára

3


Muravidék Muravidéki Pedagógusok Egyesülete

Tízéves jubileum, régi-új elnök A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete október 5-én – szimbolikusan a tanárok nemzetközi napján – tartott évi közgyűlésén a lendvai Bánffy Központban eredményesnek értékelte a szakmai fórum munkáját, és a következő mandátumra is az eddigi elnököt, Vida Törnar Juditot erősítette meg. Az egyesület alelnöke Tóth Erzsébet lett. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Az idén megalakulásának 10. évfordulóját ünneplő egyesület a tavalyi évben közel 42 ezer eurós költségvetéssel rendelkezett, ami az előző évekhez viszonyítva jelentős növekedést jelent. Kiemelt jelentőségű nemzetiségi intézményként ugyanis először részesültek a 3,5 millió forintos (körülbelül 11.500 eurós) anyaországi támogatásban. Mint Vida Törnar Judit elnök beszámolójában elmondta, mivel szerte a Kárpát-medencében a kisebbségi pedagógus egyesületek ilyen

jellegű támogatásban részesülnek és ennek révén több programot valósíthatnak meg, úgy gondolta, a Muravidéken is a kiemelt jelentőségű szervezetek közé sorolható az egyesület. Mint ismeretes, az MMÖNK a továbbiakban is a kiemelt intézmények körébe javasolja az egyesületet, melybe nyolc kétnyelvű tanintézményből – óvodától a középiskoláig – tömörülnek pedagógusok. Egyedül a Lendvai Zeneiskolában nem volt érdeklődés a tagság iránt, de a tagok véleménye szerint a kollektívát újból meg kellene keresni. A kiemelt státusz lehetőséget adott

arra, hogy az egyesület idén július elsejétől félmunkaidőre ügyvezető titkárt is alkalmazzon. A pályázatra jelentkező 18 jelölt közül Koša Péter tölti be a tisztséget. A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy az elmúlt évben a legnagyobb tételt a két nyelvi szaktanácsadó költsége (12.800 euró) képezte. A további nagyobb kiadások közé tartoztak az előadói díjak (7.600 ezer euró), a könyvbeszerzés (2.800 euró), a terepmunka (1.300 euró). A kiadások összesen 31.700 eurót tettek ki. A tagok egyhangúlag elfogadták a beszámolót,

10 éves ünnepség november 11-én Dobronakon A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete (MPE) idén ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját. A jubileumi ünnepséget, melynek keretében aláírásra kerül a Kárpát-medencei Pedagógus Egyesületek közti együttműködési megállapodás, november 11-én szervezik meg Dobronakon. Az esemény kapcsán november 10-én a Muravidéken bemutatkozik a magyarországi Nemzeti Pedagógus Kar. az ügyvitelt pozitívan értékelte az ellenőrzőbizottság is (Karakatič Betti elnök, Lázár Lenke és Balaskó Valika tagok). Varga Stefan István, az ülés levezetője a beszámoló kapcsán viszont kifejtette, hogy a jövőben a beszámolót célszerű lenne írásos formában, ülésanyagként kézhez kapni, azért is, hogy az egyesületet ne érhessék (az elmúlt időszakban tapasztalt) vádak és támadások. Vida Törnar Judit sze-

rint az egyesület pályázati pénzből működik, melyek elszámolásai pontosak és megtekinthetők. Egyhangú támogatást kapott a 2016-os tartalmi beszámoló is. A „pedagógus-évet” a terepmunka, a továbbképzések, a tanévkezdő szakmai nap, a Ringató és a Magyar Fészek, illetve a Filmklub szervezése, a tehetséggondozó program, a magyar tanórák szervezése Muraszombatban, néptánc szervezése

Magyar Sabina fotókiállítása

Keresni a jó beállítást, várni az ideális pillanatot Pénteken este a lendvai Színház- és Hangversenyterem előcsarnokában nyílt meg Magyar Sabina lendvai amatőr fotós, a Ljubljanai Egyetem Építészeti és Geodéziai Kara hallgatójának „Izbrano urbano” című fotókiállítása.

Magyar Sabina első kiállításának fotói az utazásain készültek.

4

Fehér Bea

„A fényképek mindennapjaink részévé váltak, azonban a létrejött képek nagy mennyisége miatt a többségükről gyakran megfeledkezünk” – vélekedik Sabina. Elmondása szerint már középiskolás korától megfontoltan fényképez: keresi a megfelelő szöget, várja az ideális pillanatot. A kiállított fényképek Európában, az Egyesült Államokban, valamint Ázsia különböző országaiban, városaiban tett utazásai során készültek, ahol minden alkalommal a helybeli kultúrát és az építészetet próbálta lencsevégre kapni. A kiállítás létrejöttével Sabina több éves álma vált valóra. „További, egyben

legfontosabb céljaim között szerepel egy jó minőségű fényképezőgép beszerzése, hiszen hobbiszinten a jövőben is szeretnék a fényképezéssel foglalkozni, fejlődni. Szeretnék megörökíteni minden pillanatot! Úgy gondolom, hogy már most van elég anyagom egy új kiállításhoz. Nagyon örülnék annak is, ha alkalomadtán másutt is bemutatkozhatnék” – tette hozzá végül Sabina. A tárlat a Pomurje Horvát Kultúregyesület projektjének keretében valósult meg, a fotók kiválasztásánál pedig Dolenčić Davor segédkezett. A kiállítás 2017. október 27-ig tekinthető meg a Színház- és Hangversenyterem előcsarnokában.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. o k t ó b e r 12 .


Muravidék

A magyar pedagógusok egyesületének közgyűlése pozitívan értékelte az egyesület munkáját és újabb mandátumra megválasztotta az eddigi elnököt. a tanároknak és a kapcsolatápolás a Kárpát-medencei pedagógusokkal jellemezte. A beszámoló megvitatása kapcsán Varga

Stefan István az egyesület és a magyar pedagógusok munkájának jelentőségét hangsúlyozta, szerinte ők képezik a magyarság vé-

dőbástyáját, Solarič László pedig az egyesület fejlődését, szakmai munkáját és kivált a tanévkezdő napok fontosságát emelte ki. Majd

elhangzott az a javaslat is, hogy tanévzáró napot is lehetne szervezni. A beszámolók elfogadása után az elnökválasztásra került sor: Vida Törnar Judit eddigi elnök egyedüli jelöltként egyhangú támogatást kapott. Javaslatára az egyesület alelnökévé Tóth Erzsébetet, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola tanárát választották meg. Az eddig 11 tagú igazgatói bizottságot 12 tagúra bővítették azzal az indokkal, hogy a legnagyobb kétnyelvű iskola, az 1. Sz. Lendvai KÁI alsó tagozatos tanárainak is legyen képviselete a bizottságban. Az eddig kinevezett tagok Gaál Erzsébet, Varga Tea, Tóth Erzsébet, Varga

Valéria (helyettesíti Toplak Alenka), Varga Edit, Zadravec Szekeres Ilona, Karakatič Betti, Lázár Lenke, Balaskó Valika és Sabo Manuela, míg az új tagot később nevezik ki. Az egyesület idei, illetve a 2017/18-as tanévhez kapcsolódó tervei a jubileum méltó megünneplése mellett több szakmai, illetve nevelési tematikával a szülőket is megszólító előadássorozat szer vezése a Tudás-tér projekt keretében, könyvvásárlás, a didaktikai program folytatása az óvodákban… Az egyesületnek elkészült a logója, és 2018-tól bevezetésre kerül az éves tagsági díj 5 eurós összegben.

A 80 esztendős Suzanne Király-Moss kiállítása

Nem csak a művészt, az embert is köszöntötték Szombaton a Lendvai Zsinagógában kiállítással köszöntötték 80. születésnapja alkalmával Suzanne Király-Moss amerikai származású képzőművészt, aki immár fél évszázada lendvai művésznek vallja magát. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Az est folyamán a zsúfolásig megtelt kiállítóteremben előbb Lázár Beáta, a Galéria-Múzeum igazgató-

szót. Hajós Suzanne barátjaként szólt, hiszen többek nevében ő nem csak a művészt, hanem az embert és jó barátot is köszönteni szerette volna. „Műértőként” csak annyit szeretett

évek után Amszterdamban, Bécsben, majd Zágrábban kikötő fiatal alkotó esetében az utóbbi állomást hatalmas szerencsének mondta, ahol későbbi férjével, alkotótársával, Király

A művésznőt barátai és tisztelői köszöntötték 80. születésnapján, kívánva alkotói örömökben gazdag és sikeres további pályát. ja köszöntötte a művésznőt 80. születésnapján, majd Hajós Ferencnek, Szlovénia egykori magyarországi nagykövetének adta át a

volna közölni, hogy amit Suzanne alkot, az magában is csodálatosan szép. Az életrajzi vonatkozásokon túl Hajós az amerikai

N É P Ú J S Á G 2 0 17. o k t ó b e r 12 .

Ferenccel találkozott, aki meg sem állt vele Lendváig. S azóta is együtt, hihetetlen szorgalommal és odaadással építik a 100 éves

lendvai képzőművészeti örökséget, folytatva azt a hagyományt, mely mostanra magában is fogalomnak számít. Hajós Ferenc a költőként, restaurátorként is kiváló alkotókészséggel megáldott művésznő „szikrázó” szellemiségét és humorát is kiemelte, nem utolsósorban azt az örömöt, amelyet nemrég Suzy arcán látott a szlovén állampolgárság átvételekor. Ezzel nemcsak valóban lendvai, hanem szlovén(iai) képzőművésszé is vált. Obal Franc művészettörténész, aki 1974 óta követi nyomon Suzanne Király-Moss művészi pályáját, az amerikai „előképzés” után a Zágrábi Művészeti Akadémia éveit jelölte meg az egész pályát, az egész életművet meghatározó időszakként, amely a művészeti „perszonalizáció” jegyében az autonóm művészszemélyiség kifejlesztését segítette elő. A harmadik vízválasztó Bécs, ahol a modernizmust, a szecesszióból kinövő hundertwasseri törekvéseket is megismerte. A színekkel és vonalakkal jegyzett útkeresés később a ma is

oly jellemző ellipszisben folytatódott, valamiféle „My Way”-törekvéssel ös�szhangban. A 80-as években, a képzőművészeti transz­avantgárd idején a képzőművészet is a figuralitáshoz nyúlt vissza, amelyet Suzy is átvett. Az ő akkori akvarelljein a kifejezés abszolút szabadságára figyelhetünk fel, mely tartalmi és strukturális szinten is megjelent. A 90-es években is tovább tudott lépni, grafikáiba kollázselemeket csempészve be, „tapinthatóvá”, s ezáltal még inkább átadhatóvá téve az érzést és a belső élményt. Innen már csak egy lépés választotta el a „kozmikus” élménytől, mely a jelen kiállítás anyagában is kiemelkedő szerepet kap. Az Amerikából hozott szabad szellemiség ezeken a képeken is megjelenik, már-már megszállott „hívőként” ismételgeti az alkotói szabadság és a személyiség jegyében épített út kozmikus igazát. A megnyitót Köves Sara, a ljubljanai zeneakadémia növendéke tette még fenségesebbé, elmélyítve a két művészeti ág közötti kapcsolatot.

5


Gazdaság Ecos Center biogázerőmű

Felügyelői kezdeményezés az engedély visszavonására Majcen Irena környezetvédelmi és területrendezési miniszter a petesházi civilkezdeményezés nyílt levelére és Göncz László képviselői kérdésére is azt válaszolta, hogy a minisztérium visszavonhatja a biogázerőmű környezetvédelmi engedélyét az illetékes felügyelő javaslatára is, ha megvannak ehhez a törvényi feltételek. Laj Ferenc képviselő értesülése szerint Hržica Dragica a javaslatot már meg is tette. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Hržica Dragica környezetvédelmi főfelügyelő maga tájékoztatta Laj Ferencet arról, hogy az Ecos Center biogázerőmű környezetvédelmi engedélyének visszavonását szeptember 29-ével kezdeményezte az ARSO Környezetvédelmi Ügynökségnél, és telefonbeszélgetésében reményét fejezte ki a gyors intézkedésre és az engedély visszavonására, amihez megvannak a törvényi feltételek. Az engedély visszavonása végre a biogázerőmű üzemelésének tényleges leállítását jelentené, amire már nyár óta a civilkezdeményezés és Lendva Község is törekszik. A felügyelő

július 24-én Majcen Irena miniszterrel és csapatával látogatást tett a lendvai biogázerőműben, és részt vett a tulajdonossal, Pavlinjek Jožeffel folytatott beszélgetésen is. Az engedély visszavonása feltételeinek meglétét az ARSO mérlegeli, a feltételek hiányában az engedély hatályban maradhat. A civilkezdeményezésnek és Göncz László parlamenti képviselőnek megküldött miniszteri válaszban (mindkettő szeptember 26-i keltezésű) olvasható az is, hogy a felügyelőség szeptember 12-én és 13-án rendkívüli ellenőrzést tartott. Megállapították, hogy a fennmaradt folyékony végterméket három napon

át engedély nélkül Magyarországra szállították, amit a felügyelő rendelettel leállított, hiszen az anyag összetétele nem ismert. Ezért a folyékony végtermék ellenőrzését is elrendelte a felügyelő, melyet a felhatalmazott cég szeptember 13-án el is végzett. A Horvátországból érkezett hulladékot és csomagolóanyagot a megfelelő módon, az engedélyekkel összhangban szállították vissza Horvátországba. A miniszter arról is tájékoztatta a civilkezdeményezést, hogy a nem legális hulladékszállítmányokkal kapcsolatosan és a kiadott felügyelői határozatok teljesítésének elmaradását illetően az eljárások még folyamatban vannak. A

tény, hogy Hržica Dragica főfelügyelő az ARSO-nál javaslatot tett a lendvai biogázerőmű környezetvédelmi engedélyének vis�szavonására, arra enged következtetni, hogy adot-

lerakott hulladékok miatt. A felügyelőség már aznap vizsgálatot tartott, ezt követően pedig még 19-szer látogattak el a létesítménybe, az üzemeltető felé több szóbeli és írásbeli felszólítást tettek, határozatot adtak ki. Több szabálysértési eljárást is indítottak ellene, pénzbüntetést szabtak ki a környezetvédelmi engedély megszegéséért (75 ezer euró a jogi személy és 3.500 euró a felelős személy részére), illetve a felügyelő határozatai megvalósításának elmaradásáért (20 és 10 ezer

A civilkezdeményezés már reagált Gömbös Géza, az „Elég a bűzből!” civilkezdeményezés képviselője hiányolja a konkrét elmozdulást a helyzet javulása irányába, hiszen a biogázerőműből még mindig árad a bűz, az eljárások nem értek célt. Az ügyben a minisztériumhoz, a képviselőkhöz, a kormányhoz és az országgyűléshez küldött nyílt levelükre érkezett a minisztériumi válasz, mely a konkrétumok helyett inkább az ügy kronológiáját tartalmazza. Az ezzel kapcsolatos véleményüket már tudatták az ARSO-val, s hamarosan összeül a községi környezetvédelmi bizottság is, melynek tagja a civilkezdeményezés. Nem megerősített hír szerint október végén jár le az a határidő, ameddig a biogázerőmű állami támogatásban részesült… Vajon utána is működik tovább? tak ehhez a törvényi feltételek (az engedély szinte folyamatos megszegése), s az eljárás remélhetőleg hamar befejeződik. Idén a felügyelőség április 25-én kapta meg az első feljelentést az erős bűz terjedése és az erőműben

euró a cég, illetve 4 ezer és ezer euró a felelős személy részére). Az intézkedések még folyamatban vannak. A válaszlevelekben a biogázerőművet üzemeltető Ecos Center számára kiszabott határidők nem szerepelnek.

Meghívó

Szeptember 29-ével a környezetvédelmi felügyelőség az ARSO-nál kezdeményezte a környezetvédelmi engedély visszavonását.

6

A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete sok szeretettel vár minden kedves szülőt, pedagógust és érdeklődőt a Tudástér című előadássorozat 1. előadására, melynek keretében a közönség Kozma-Vízkeleti Dániel „Elkerülhető zökkenők a családi életúton” című előadását hallhatja. Az eseményre 2017. október 24én, kedden 17 órai kezdettel kerül sor Dobronakon a helyi kétnyelvű általános iskolában.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. o k t ó b e r 12 .


Muravidék Megerősítették a vár mögötti domboldalt

Az esővíz-elvezetés javítása a Fő utcán Lendva Község folytatja a földcsuszamlásnak kitett területek szanálását, nemrégiben a vár mögötti partot erősítette meg a kivitelező Pavčnik cég, ezzel több tíz év után ismét járhatóvá vált a gyalogút is. A munkálatok értéke 150 ezer euró. Emellett a hegyről lezúduló esővíz elvezetésénél a Vajs-háznál lévő akna is komoly problémát okoz, így itt is megkezdődött az átépítés. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Lendva-hegy több helyen is földcsuszamlásnak van kitéve, a domboldalak szanálását, megerősítését a község tervezetten végzi, legutóbb a vár mögötti part került sorra. A lezúduló esővíz sokszor elmosta a földet, utakat, kutakat és szőlőültetvényeket rongált meg. A part megerő-

sítésével párhuzamosan a munkálatok kivitelezője, a maribori Pavčnik cég a felszíni vizek elvezetésére az árkokat betonelemekkel erősítette meg, elvezették a talajvizet is, ezenkívül vízvisszatartókat is építettek. A szeptember végén befejeződött munkálatok során megjavították az utat is, s mintegy 40 év után ismét járhatóvá tették a közel egy kilométer hos�-

Az akna teljes felújítása kapcsán különválasztják a háztartási szennyvíz és az esővíz elvezetését is. szú gyalogutat az említett utca végétől az egykori Švec vendéglő irányába. A

Határkérdés: nincs információ

munkálatok értéke 150 ezer euró, melyre Lendva Község és a Területrendezési és Környezetvédelmi Minisztérium biztosított fedezetet. A földcsuszamlásnak kitett többi terület szanálását a község jövőre tervezi. Mint azt Gjerkeš Stanislav, Lendva Község alpolgármestere elmondta, a hegyi záporpatakokban lezúduló víz elvezetése gondot okoz a városban is. A templomudvart átszelő csatorna az idegenforgalmi irodánál ér a Fő utcáig, innen a csapadékvizet a túloldali akna veszi át, ez azonban, mint kiderült, olyan rossz állapotban volt, hogy már többször is gondot okozott, nem volt képes elvezetni a nagy mennyiségű vizet. – Ennek a javítását nem

lehetett halogatni, a csöveket ki kellett cserélni. Az új csővezeték lerakásával megtörténik a szennyvízcsatorna kiépítése is, hiszen a város ezen részében még vegyes, tehát eső- és háztartási szennyvízelvezető csatorna volt. Továbbá az áramszolgáltató céggel egyeztetve elkészítjük a föld alatti vezetékek elhelyezésére alkalmas objektumokat is. A munkálatok folyamatban vannak, a befejezés egy hónap múlva várható, a kivitelező szintén a Pavčnik cég. Ebbe a beruházásba kerülnek beépítésre az ideiglenesen a II. Sz. KÁI egykori sportpályáján elhelyezett csövek is – mondta az alpolgármester, aki ezen munkálatok értékéről még nem tudott adatokkal szolgálni.

Lesz elmozdulás az üzem ügyében? A B a l a ž i c - fé l e b e tonüzem az a gazdasági létesítmény, amely a nemzetközi döntőbírósági határozat értelmében Horvátországhoz került. A kormánybizottság Lendván tett látogatása utáni információk szerint a kapcai labdarúgópályát és a betonüzemet

más helyre, szlovén kataszterbe helyeznék át. Balažic Damjantól, a betonüzem harmadik generációs tulajdonosától megtudtuk, hogy semmiféle információval nem rendelkezik a cég maradását vagy költözését illetően, ez a helyzet pedig korlátozza

N É P Ú J S Á G 2 0 17. o k t ó b e r 12 .

már a jövő évi terveket, a munkát, a beruházásokat is az engedélyek és a hitelek beszerzését illetően. Az üzem átköltöztetése sem egyszerű, hiszen ahhoz, hogy a munka folytatódni tudjon, a feltételeket az új helyszínen biztosítani kell. Szolarics Nađ Klára

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

7


Muravidék

Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Október 4-én ismét elindult a Ringató a Muravidéken. A 30 perces foglalkozás kisgyermekes csalá-

doknak szól, s leginkább a magyar néphagyományból merített zenei anyaggal keltik fel a kicsik érdek-

lődését a muzsika iránt, minél színesebb zenei ingerekkel körülvéve őket. A kisgyermekeknek nincs

Milyen jó fél órára együtt énekelni, csoportban játszani a gyerekekkel!

Kóruskoncert Lendván és Dobronakon

más dolguk, mint megmerítkezni a dalokban, játékokban, élvezni a családdal, anyukával, apukával eltöltött időt. Az idei évadban újdonság, hogy a kéthetente a megszokott helyszínen, azaz a lendvai Bánf fy Központban tartott Ringató köztes heteiben kihelyezett foglalkozásokat tart Hochrein Judit, aki Zalaegerszegről érkezik a Muravidékre. Célunk, hogy minél többen megtapasztalhassák, milyen jó fél órára együtt énekelni, csoportban játszani a gyerekekkel. Ebben a 30 percben megszűnik a külvilág, egymásra és a zenére figyelünk. A kisgyermekek élvezik, hogy anya, apa vagy a nagymama, nagypapa is önfeledten énekel, ringatózik, játszik. A felnőttek pedig kikapcsolnak, feltöltődnek, és otthon szívesen ismétlik a foglalkozáson tanult népdalokat, mondókákat, játékokat. A kihelyezett Ringatók nyilvánosak, azokon is

bárki részt vehet. Nem titkolt szándékunk, hogy a jövőben minél többen kedvet kapjanak ahhoz, hogy kéthetente eljöjjenek Lendvára is. A Ringató azért is nagyon értékes, mert a családok életében így (jobban) helyet kap a magyar nyelvű énekszó. A gyermekek egy vidám élményhez a magyar nyelvet kötik, még ha ez nem is tudatos, s az életükben ez nagy jelentőséggel bírhat. A foglalkozások a fél évnél idősebb gyerekeknek szólnak, körülbelül három éves korig. Persze vannak, akik elmúltak három évesek, de már régóta járnak, és nem szeretnének kimaradni a jó hangulatból. A muravidéki foglalkozások idén is ingyenesek az MMÖNK és a Bethlen Gábor Alap Zrt. jóvoltából. Október 11-én a Lendvai Óvoda várta a kisgyermekes családokat, majd 18-án ismét a Bánffy Központ lesz a helyszín! Dr. Gróf Annamária magyar nyelvi szaktanácsadó

„Csapjunk a húrok közé!”

MEGHÍVÓ A Cantabile a délelőtti szentmisén a dobronaki Szent Jakab-templomban. A törökbálinti Cantabile Kórus október 6-a kapcsán két koncer tet is adott a Muravidéken: pénteken a lendvai Szent Katalin-templomban, vasárnap pedig a dobronaki Szent Jakab-templomban léptek fel. Az egyházi tematikájú klasszikus repertoárból válogatva a magyar zeneés operatörténet nagy alkotásaiból hangzottak el részletek, mint például Erkel Bánk bánja vagy a Kodály-év kapcsán a Kállai

8

kettős, de olyan alkotásokat is megszólaltatott a vegyes kórus – melynek tagjai között nagyszerű tenorok is vannak –, mint a már említett Bánk bánból a Hazám, hazám, vagy a fiatalabb korosztályhoz közelebb álló, A csitári hegyek alatt című népi ihletésű dalfeldolgozás. A kórus, mely október 1-jén ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját, Székely Marianna karnagy vezetésével már többfelé, több nemzetközi fesztiválon

járt, így 2005-ben Grazban, 2009-ben Prágában is ezüst elismerést szerzett, 2015-ben pedig a Pesti Vigadóban a hazai kórusfesztiválok szemléjén arany oklevelet is kapott. A dobronaki előadás a 10 órai szentmisével is jól egyberímelt, melynek első és utolsó, a liturgiához nagyszerűen igazodó énekét is a kórus szolgáltatta a feledhetetlen Alleluja, alleluja kivonuló dallammal, melyet vastaps kísért. -ce

Sok szeretettel meghívunk minden kedves citerazene-kedvelőt és családját, barátainkat és ismerőseinket az Új Muravidék citeraegyüttes lemezbemutató koncertjére, amely 2017. október 14-én, szombaton 19 órakor lesz Dobronakon a művelődési házban. Sok szeretettel várunk mindenkit! A szervezők: az Új Muravidék citeraegyüttes és a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

N É P Ú J S Á G 2 0 17. o k t ó b e r 12 .


Info

Több pályázati pénz a kultúrában Továbbra is Režonja az igazgató

Samo Selimović a kultúra területén várható fejleményekre hívta fel a figyelmet. A Lendvai Kultúregyesületek Szövetsége szervezésében az Asociacija Egyesület csütörtökön a helyi kultúrpolitika iránt támasztott igények érvényesítéséről és a lehetőségek jobb kihasználásáról szervezett műhelytevékenység keretében kerek­ asztalt Lendván a „Kettesben”. H o z j a n D a n ij e l a a szervezők nevében köszöntötte Samo Selimović előadót, illetve a résztve-

vőket. Selimović kifejtette: nagyon oda kell figyelni a következő időszakban a kultúra területén várható fejleményekre, mert rengeteg, eddig visszatartott pénz kerül kiírásra, illetve ennek következményeként kiosztásra. Vonatkozik ez a községi költségvetésből származó támogatásokra is. Lendva esetében a kulturális stratégia, illetve program elfogadásával különösen megnő az esély arra, hogy

a kulturális szervezetek, illetve egyének kulturális támogatáshoz jussanak. Nem utolsósorban választási év előtt állunk! – hangzott el. Az Asociacija az európai pénzeket illetően is közvetítő szerepet kíván vállalni a kultúrában, de figyelmeztetnek, hogy a finanszírozás során az egyéni kezdeményezésekre nem esik olyan hangsúly, mint a szervezetekre és az egyesületekre. -ce

A Muraszombati Mezőgazdasági Intézet Tanácsa a napokban újabb négyéves igazgatói mandátumra nevezte ki Režonja Francot. A régió mezőgazdaságát szakmai szempontból igazgató és vezető Režonja kinevezése egyáltalán nem meglepetés, az intézet sikeres vezetése mellett ugyanis a szakember erőteljesen részt vesz az agrárkamara politikai életében is. A nemrég megtartott kamarai választásokon saját listájával indult, a regionális, muraszombati egység tanácsában két képviselővel rendelkezik, miközben tagja a kamara országos igazgatói tanácsának is. tt

Jerkič Lidija a ZSSS szakszervezet élén Október 4-ével Jerkič Lidija vette át a legnagyobb országos szakszervezet, a Szabad Szlovén Szakszervezeti Szövetség (ZSSS) vezetését Semolič Dušantól, aki 26 éven keresztül állt a szervezet élén. Az új elnököt a küldöttek többsége a Cankar otthonban megtartott ZSSS-kongres�szuson választotta meg, értékelve az általa benyújtott munkaprogramot is. Jerkič Lidija 11 éven át a SKEI, a fémipari vállalatok ágazati szakszervezetének elnöke volt, akinek határozott fellépései, kezdeményezései segítették a fémipari dolgozók jogainak érvényesülését, sérelmeik orvoslását. Tudatában van annak, hogy a szakszervezet tagsága jelentősen csökkent – fejtette ki –, így ismét élni kíván ezekkel a határozott eszközökkel, illetve jobb kapcsolatot szeretne építeni a gazdasági kamarával és a munkaadókkal. Mint mondta, alkalmasabb idő nincs a tárgyalásokra, mint a jelen, hiszen a gazdaság munkaerőhiánnyal küszködik, ami a szakszervezetek tárgyalási pozícióját erősítheti. SNK

nepujsag.net N É P Ú J S Á G 2 0 17. o k t ó b e r 12 .

9


Info a mai napon... Október 12-én történt 1902 A magyar labdarúgó-válogatott első hivatalos mérkőzését játszotta. A csapat kapitánya Hajós Alfréd olimpiai bajnok úszó volt. 1927 Sztálin lett a Szovjetunió első számú vezetője. 1928 Először használtak vastüdőt egy bostoni gyermekkórházban. 1935 Megszületett Luciano Pavarotti, többszörös Grammy-díjas olasz tenor operaénekes. 1968 Megszületett Hugh Jackman ausztrál filmproducer, színész, filmszínész. 1971 Bemutatták a Broadwayn a „Jézus Krisztus Szupersztár” című musicalt. 1986 Meghalt Fényes Szabolcs zeneszerző, Erkel Ferenc-díjas kiváló művész. 1992 Megszületett Josh Hutcherson amerikai színész. 2003 Michael Schumacher hatodik világbajnoki címét szerezte meg, ez rekord a Forma-1 eddigig történetében. Gömbös Jenő

visszapillantó

2007. október 11-én, 41. szám

Gombadömping

Dobronakról küldték a fönti fotót, bizonyságul, hogy az elmúlt napok gombadömpingje vidékünket sem kerülte el. A kosárnyi

vargánya „ínséges időkben” igen nagy pénzbe szokott kerülni. Boték azonban bizonyára nem eladásra szedték, hiszen a finom

gomba a szárításon kívül igen sokféle módon elkészíthető: például kirántva vagy savanyúságnak. Van, ahol csak fűszerként

használják bográcsba vagy pörköltbe. Szerző: Bence Lajos

energetikai tanácsadás

A fűtési szezon megkezdése előtt E havi cikkünkben a fűtéssel kapcsolatos takarékoskodási tippekkel fogunk szolgálni. Még időben, tehát a fűtési szezon megkezdése előtt szerezzük be a fűtőanyagot, illetve végezzünk el vagy végeztessünk el néhány fontos teendőt fűtési rendszerünkön. Kazánházunkban a kazán közvetlen közelében ne legyen gyúlékony és könnyen éghető anyag, és fontos, hogy az égéshez mindig elegendő levegőmennyiséget biztosítsunk. Ha fatüzelésű kazánunk van, ezt alaposan tisztíttassuk ki, mint ahogy a kéményt is. Ha pellettel, fűtőolajjal vagy gázzal fűtünk, a kazánt szakemberrel vizsgáltassuk meg. Az elhanyagolt és rendszertelenül karbantartott fűtési berendezések már sajnos többször okoztak tragédiát. Amennyiben fűtési rendszerünk és az érvényben lévő előírások ezt megkövetelik, feltétlenül szerezzünk be szénmonoxid-riasztót is. Ezek után bizonyosod-

10

junk meg arról, hogy a fűtőtestekben legyen elegendő víz. Ha kell, töltsük fel és feltöltés után kötelezően légtelenítsük is ezeket. Továbbá ellenőriznünk kell a fűtővíz keringését is, ugyanis a nyári leállás alatt a szivattyú gyakran leragad. A radiátorok és a külső fal közé helyezzünk alufóliával bevont hőszigetelő anyagból készült lapot. Ez csökkenteni fogja a falon át távozó hőenergia mennyiségét. Télen sok meleget az ablakokon, pontosabban az ablaküvegen és a réseken keresztül veszítünk el. Ezért már a fűtési szezon kezdete előtt vizsgáljuk meg, nincs-e a keret és a szárnyak között rés. A felsorolt munkák elvégzése után, tehát még a folyamatos fűtés előtt végezzünk el egy úgynevezett próbafűtést és bizonyosodjunk meg arról, hogy minden a legnagyobb rendben működik. Fatüzelésű kályhában mindig csak száraz fával tü-

zeljünk. 1 kilogramm nedves fa fűtőértéke 2,2 kWh, 1 kilogramm száraz fáé viszont már 4 kWh, tehát közel a duplája. Emellett a száraz fa jobban ég és a kályhában nem keletkeznek lerakódások. 1 milliméter koromlerakódás már 6-10 százalékkal csökkenti kazánunk hatásfokát, ezért fontos a kazán tisztítása fűtési szezon közben is. A radiátorokat ne takarjuk el különböző tárgyakkal, például bútorokkal, fűtéskor pedig ne takarjuk le őket ruhákkal. Javasolt télen a vastag és rövid függönyök használata, melyek nem érik el a radiátor felső részét. Takarékoskodási szempontból nagyon fontos szerepe van helyiségeink hőmérsékletének is. A legmelegebb a fürdőszoba legyen, fürdés idején tartsunk itt 23–24 fokot. A nappaliban és az ebédlőben elegendő a 20–21 Celsius-fok, a folyosón és a hálóban pedig nem szükséges 17–18 foknál

melegebb. Ha mégis melegebbre vágyunk, mert például alvás közben fázunk, akkor vásároljunk inkább egy meleg takarót. Tudni kell ugyanis, hogy minden Celsius-fok hozzáadott meleg 6 százalékkal növeli meg energiafogyasztásunkat. Termosztatikus radiátorszelepek beépítésével elérhető, hogy más-más helyiségekben különböző hőmérsékletek legyenek. Éjszakára és arra az időszakra, amikor nem vagyunk otthon, csökkentsük helyiségeink hőmérsékletét 2–3 fokkal, ezzel az említett időszakban 15 százalékos energia-megtakarítást érünk el. Ügyeljünk azonban arra, hogy a hőmérséklet sehol se csökkenjen 15–16 Celsius-fok alá, hiszen ilyenkor az ismételt felmelegítés többe kerül, mint amennyit spóroltunk. Szellőztetni télen is szükséges. A szellőztetés fontos és szükséges annak ellenére, hogy energiaveszteséggel jár.

Mivel a lakásunkban életvitelszerűen tartózkodunk és különböző aktivitásokat is végzünk, a levegő szen�nyeződik és elnedvesedik. A rossz minőségű levegő pedig egyaránt ártalmas az emberekre és magára a lakásra is. Ma már egyre több épület automatikusan működő gépi szellőztető rendszerrel van ellátva, ezeknél a hőenergia vesztesége minimális. Ezek a készülékek ugyanis visszanyerik az elhasznált levegő hőjét. Azokban a háztartásokban, ahol az említett lehetőség nincs meg, továbbra is csak kézileg, az ablakokon keresztül lehet szellőztetni. Ez esetben általában naponta háromszor ajánlatos a szellőztetés, mégpedig huzattal. Ez azt jelenti, hogy egy rövid időre egyszerre tárunk ki minden ablakot és ajtót. Hogy naponta hányszor és mennyi ideig legyenek nyitva az ablakaink, az főleg levegőnk szennyezettségétől és a kinti hőmérséklettől függ.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. o k t ó b e r 12 .


Info

Makramé? – nagyanyáink hobbija újra hódít Reneszánszát éli a makramé. A kézimunkák iránt fogékonyak számára nem újdonság a téma, sőt több kortárs iparművész is egyre szívesebben kísérletezik a csomózással. Az igen látványos, de elsőre talán bonyolultnak tűnő technika könnyen elsajátítható, ráadásul szép és kézzel fogható eredményt biztosít. A makraméban az a jó, hogy már egy-két egyszerű

alapcsomó variálásával is meghökkentően szép

tő, ami a 90-es években jött divatba, mindössze egyetlen csomózási technikával készül, mégis több száz féle végeredmény születik. Érdemes már az első gyakorlások során köveket, gyöngyöket felhasználni.

karkötőket lehet alkotni. A klasszikus barátság-karkö-

praktika Ezzel egyrészt gyorsabban haladhatsz az elkészítésben, hiszen egyetlen gyöngy akár ötpercnyi csomózást is megspórol, másrészt látványosabb a végeredmény. A kifejezetten makramézáshoz kapható viaszolt kordszálak, poliészterzsinórok olcsók és könnyű velük dolgozni. Ékszerkellékesnél, hobbiboltban, rövidáruboltban kaphatóak a hozzávaló szerelékekkel együtt, mint például a delfinkapocs és a szalagvég. Az olyan egyszerű alapok elsajátítása, mint a

spirálcsomó, a laposcsomó vagy a sorcsomó gyorsan megtanulható. Az internet tele van oktatóoldalakkal. A makramétechnikával nem csak karkötőt készíthetsz, csinálhatsz fülbevalót, nyakláncot, kulcstartót, de még faldíszt is. Pláne, ha rögtön a mélyvízbe szeretsz ugrani. S hogy kiktől ered ez a nagyszerű találmány? Hát természetesen a matrózoktól. A hosszú hajóutakon egyes matrózok azzal töltötték unalmas óráikat, hogy a fedélzeten található nem kevés kötélből különböző csomózási technikák segítségével használati tárgyakat (kosár, halászháló, függőágy) készítettek és a partra érve eladták azokat. Az utazásoknak köszönhetően gyorsan elterjedt a makramé az araboktól indulva Európán át Amerikáig.

Közmédia javallat október 16. és 22. között

Sasvári-Merza Krisztina heti ajánlója Sasvári-Merza Krisztina, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. szerkesztője több mint egy évtizede dolgozik a közmédiában. Szerkesztő-riporterként kezdetben az Aranyfüst hagyományés értékőr­ző műsort, később a Napi mozaik információs magazint készítette. Az élsportban is letette névjegyét: szinkronúszásban kétszer is képviselte hazánkat Európa-bajnokságon. Hétfőn és minden hétköznap a Muzsikáló délutánt hallgatom az autóban hazafelé. A klasszikus zeneműveket szellemes magyarázatokkal látják el a műsorveze-

tők, emellett az érdekesnek ígérkező aktuális kulturális eseményekre is felhívják a figyelmet (Bartók rádió 15.06). Este a férjemmel együtt gyakran nézzük a Sport7főt. Ebben a magazinműsorban a legérdekesebbek a vendégek: egy-egy világversenyhez kapcsolódva a legkülönbözőbb sportágak képviselőit hívják meg beszélgetni (M4 18.45). Azért, hogy mesésen induljon a kedd, amikor te-

N É P Ú J S Á G 2 0 17. o k t ó b e r 12 .

hetjük, kislányommal együtt megnézzük egykori kedvenc rajzfilmsorozatainkat: a Vízipók-Csodapókot, a Magyar népmeséket vagy a Pityke őrmestert. A népmesék sosem veszítik érvényüket, a bábfigurák pedig, ma is ugyanannyira szerethetőek és bájosak, mint régen (M2 11.15; 11.20; 11.35). Szerda estére Cseke Eszter és S. Takács András Ont the spot – Az ellenség gyermekei című dokumentumfilm-sorozatának első részét választom. Az alkotók ismét egy súlyos kérdés nyomába erednek, hogy miképp hat a traumatikus gyermekkor azokra, akiknek szüleit elhurcolták, kitelepítették vagy meggyilkolták, és hogyan tudják ezt a veszteséget későbbi életük során feldolgozni (Duna 22.25). Csütörtök estére a Bagi Nacsa Show kínál felhőtlen szórakozást mindenkinek.

Megújult formában, sok-sok poénnal jelentkezik a két házigazda: Bagi Iván és Nacsa Olivér a Dunán. A velük töltött óra a hétvégére készülődés hangulatát teszi még derűsebbé (21.00). A péntek esti televíziós kínálatból kiemelkedik az 1961-es Két félidő a pokolban című magyar játékfilm Sinkovits Imre, Garas Dezső és Szendrő József főszereplésével. A filmet a száz éve született, háromszoros Kossuth-díjas Fábri Zoltán rendezte. A szívszorító történet szereplői munkaszolgálatosok egy ukrán munkatáborban (Duna 22.05). Családom apraja-nagyja futballrajongó, jómagam is gyakran és örömmel látogatok ki a meccsekre. Egyértelmű, hogy a szombat délután a Fradi–Újpest rangadóé. Kihagyhatatlan a futballvilág számára az NB1 legfontosabb, legnagyobb hírű és a legtöbb

nézőt-hallgatót vonzó meccse! (M4 15.30). Esti moziként a komoly etikai kérdéseket felvető Erin Brocovich – Zűrös természet című amerikai filmdrámát ajánlom Julia Roberts főszereplésével (Duna 21.35). A vasárnap reggeli Isten kezében Luther és a reformáció örökségének jár utána. Luther Lipcsében folytatta azt a disputát, amely után egyértelműen a hitújítás útjára lépett. Johann Sebastian Bach huszonhét éven keresztül volt a város zeneigazgatója, egyben a híres Tamás-templom karnagya (Duna 8.45). Este nem​ érdemes elmulasztani a gyönyörű képeket felvonultató, Az utolsó császár című francia–olasz– angol filmet Bernardo Bertolucci rendezésében (M5 21.10).

11


Info október 13. péntek Szlovén Tévé I. 6:10 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:05 Jó napot kívánunk, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:45 Tudományos műsor, 12:25 A csodálatos Japán – japán 23:10 Vétlen Balthazár sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, ism., 15:20 Hidak, 16:05 Lelki villanás, 16:25 Profil, 17:00 Hírek, 17:30 Alpok–Duna–Adria, 17:55 Hírek, 18:00 Infodrom, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Szlovén üdvözlet, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:10 Vétlen Balthazár – francia–svéd film, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:20 A gyümölcsösök – dok. műsor, 8:55 Aranyfüst, 9:25 Hallgassunk a csöndre, 10:10 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 11:00 Halló TV, 12:05 Jó reggelt, 14:50 Jó napot kívánunk, 15:45 Állatokról, emberekről, 16:20 A kertben, 17:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:00 Halló Tv, 19:05 Gyerekműsor, 20:05 Carte Blanche – lengyel film, 21:55 Ki tudná? – kvíz, 23:20 Éjféli klub, 0:45 Popshop, 1:10 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:05 ÉletmódKalauz, 12:35 Fókusz, 13:10 Éjjel-nappal Budapest, 14:20 Survivor – Törzsek háborúja, 15:40 Story Extra, 16:10 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:20 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 Survivor – Törzsek háborúja, 20:05 Éjjel-nappal Budapest, 21:25 Barátok közt – magyar sorozat, 22:00 21 Jump Street – A kopasz osztag – am. film, 0:05 Híradó, 0:35 Magyarul Balóval, 1:15 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi titkok – reality, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Bosszú vagy szerelem – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Vigyázat, gyerekkel vagyok! – kvíz, 20:50 Az 50 milliós játszma, 22:30 Tények, 22:55 A 657-es járat – am. film, 0:55 Grimm – am. sorozat, 2:00 Ismétlések.

Duna Tévé 5:50–9:05 Virradóra, 9:05–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Jamie 15 perces kajái, 13:20 Charly, majom 23:45 A méhek világa a családban – német sorozat, 14:15 Don Matteo – olasz sorozat, 15:20 A vidéki doktor – német sorozat, 16:10 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:25 Zimmer Feri – magyar film, 22:00 Kvartett – A nagy négyes – angol film, 23:45 A méhek világa – svájci–német–osztrák dok. film, 1:25 Tóth János – magyar sorozat, 1:55 Az én ’56om, 2:10 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 A nagymama – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Kosár, 13:45 Rúzs és selyem, 14:15 A rejtélyes XX. század, 14:50 Esély, 15:15 Életkerék – dok. film, 15:45 Öt kontinens, 16:20 1100 év Európa közepén – dok. sorozat, 16:50 Magyarország története, 17:20 Család-barát, 19:00 Magyar rock – zenés műsor, 20:00 Önök kérték!, 21:00 Híradó, 21:35 Tűzvonalban – magyar sorozat, 22:30 Ridikül, 23:15 Kulturális híradó, 0:05 Mindenki Akadémiája, 0:35 Duna anzix, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek.

október 14. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:45 Választások 2017, ism., 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Híradó, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 A kertben, 14:15 Ambiensek, 15:05 A fény határai – osztrák dok. műsor, 16:00 Közelről – beszélgetős műsor, 17:00 Hírek, 17:20 A tekintet csábítása – dok. film, 17:50 Taxi-kvíz, 18:00 Édes élet Rachel Allennel, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanás, 20:00 Ki tudná? – kvíz, 21:15 Tökfejek, 21:45 Eltűntek – angol sorozat, 22:50 Hírek, 23:20 Chevalier – görög film, 1:05 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Jó reggelt, 8:45 Jó napot kívánunk, 9:50 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 10:55 Idegenforgalmi műsor, 11:40 10 hazai, 12:30 Édes élet Rachel Allennel, 13:45 Darja Švajger 12:50 A csodálatos Japán – koncertje japán sorozat, 14:00 Nuša Derenda koncertje, 15:55 Varázskonyha apánál, 16:25 Nemzetközi látóhatár, 17:25 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:20 Est a Palladiumban, ism., 19:15 Infodrom, 19:30 Saját ritmusában – zenés dok. sorozat, 20:05 A fekete léggömb – ausztrál–am. film, 21:45 Zvezdana, 22:30 Popshop, 23:10 A Ritem mladosti 10 éve, 23:50 Zenés műsor.

RTL Klub 6:40 Kölyökklub, 9:10 Kedvenc társállataink – magazin, 9:40 Top Shop, 10:35 Anyák gyöngye – am. sorozat, 11:05 Brandmánia, 11:35 Fitt Mánia, 12:10 Autogram, 12:45 HighLife, 13:15 Őszinte Ingatlanos, 13:50 Glades – Tengerparti gyilkosságok – am. sorozat, 14:50 A mentalista – am. sorozat, 15:55 A tenger vadjai 2. – A zátony – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz Plusz, 20:00 X-Faktor, 23:35 Fejjel a falnak – am. film, 2:25 Ismétlések.

TV2 7:00 TV2 matiné, 9:00 Rajzfilm, 9:30 Trendmánia – magazin, 10:05 Babavilág, 10:35 Ízes élet, 11:10 Otthontérkép – magazin, 11:40 1:15 Prometheus Poggyász, 12:15 SzÉpítők, 12:45 Barátok és egyéb gubancok – am. sorozat, 13:15 E.T. – A földönkívüli – am. film, 15:45 A szultána – török sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 18:50 007 Spectre – A Fantom visszatér – am.–angol film, 21:50 Die Hard 3. – Az élet mindig drága – am. film, 0:40 Hello Hollywood – Návai Anikóval, 1:15 Prometheus – am. film, 3:25 Hazudj, ha tudsz! – am. sorozat.

Duna Tévé 6:20–9:30 Virradóra, 9:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:55 Új idők új dalai, 13:25 Peru, Chile – dok. sorozat, 13:55 Zimmer Feri – magyar film, 15:35 Micsoda éjszaka! – magyar film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:35 SzerencseSzombat, 19:30 Belevaló papapótló – am. film, 21:15 Összeesküvés-elmélet – am. film, 23:35 Azután – am. film, 1:45 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:15 Délelőtti műsor, 11:15 A csodacsatár – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 MMA-portrék, 14:20 Hangvilla, 14:50 A szántóvető lelkész – Tessedik Sámuel élete – magyar dok. film, 15:45 Hogy volt!?, 16:45 Új idők új dalai, ism., 17:15 Család-barát, 18:55 Térkép, 19:25 Ízőrzők, 20:00 Mindenből egy van – magyar sorozat, 21:00 Híradó, 21:35 Fábry, 22:50 Tóth János – magyar sorozat, 23:25 Kulturális híradó, 0:00 Opera Café, 0:30 Evangélium, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:35 Ismétlések.

október 15. vasárnap

október 16. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:40 Művelődési műsor, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet, ism., 14:45 Az üldözők – am. film, 16:45 Fókusz Mozi, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 21:30 Interjú, 22:15 Hírek, 22:45 Hét dal a hosszú életért – angol–am. dok. műsor, 23:50 Jó éjszakához – komolyzene, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:15 Zenés matiné, 9:05 A kód – dok. műsor, 9:55 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 11:00 A csodálatos Japán – japán sorozat, 12:45 Sportműsor gyerekeknek, 13:15 Az ifjabb Gőzös – am. film, 14:40 A tekintet csábítása, 15:15 A bolhapiac – dok. műsor, 16:00 Zvezdana, ism., 16:50 Ambiensek, 17:25 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:20 City folk: Mexikóváros, 18:50 Zenével és tánccal, 19:50 Lottó, 20:00 Az emberiség elveszett törzsei – angol dok. műsor, 21:00 Automobilitás, 21:30 Rectify – am. sorozat, 22:30 Tökfejek, ism., 22:50 Ismétlések.

RTL Klub 6:50 Kölyökklub, 9:45 Kölyökkalauz, 10:15 Teleshop, 11:10 ÉletmódKalauz, 11:45 StílusKalauz, 12:15 Édes 21:40 Az utolsó boszorotthon, 12:45 Az Év kányvadász Hotelje, 13:20 Profi a konyhámban, 13:55 XXI. század – a legendák velünk élnek, 14:30 Házon kívül, 15:00 Hidalgo – A tűz óceánja – am. film, 18:00 Híradó, 18:45 Bosszúállók: Ultron kora – am. film, 21:40 Az utolsó boszorkányvadász – am. film, 23:50 Portré, 0:20 Éjsötét árnyék – am. film, 2:50 Ismétlések.

TV2 7:00 TV2-matiné, 8:55 Gyerekműsor, 9:25 Falforgatók, 9:55 Tűsarok, 10:30 Több mint TestŐr, 11:00 Speed zóna, 11:35 Super Car, 12:05 TechGuru, 12:40 Gyilkos sorok – am. sorozat, 13:45 Doktor House – am. sorozat, 14:45 Az ördög jobb és bal keze 2. – olasz film, 17:25 Ripost – magazin, 18:00 Tények, 18:50 Sztárban sztár – show-műsor, 22:00 Doktor Szöszi – am. film, 0:05 Próbatétel – kanadai–angol film, 2:00 Ismétlések.

Duna Tévé 5:50–12:00 Vallási műsorok, 12:00 Híradó, 12:45 Luther – rajzfilmsorozat, 13:00 Univerzum – osztrák sorozat, 13:55 Marco Polo – olasz sorozat, 15:10 Déryné – magyar film, 17:00 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:35 A kalandor és a lady – angol sorozat, 19:30 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Körhinta – magyar film, 22:40 Kísérleti gyilkosság – am. film.

Duna World 5:25–11:35 Dél­ előtti műsor, 11:35 120-as tempó – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nagyok, 13:45 Reformáció hét11:35 120-as tempó ről hétre, 13:55 Peru, Chile – dok. sorozat, 14:25 Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek, 15:00 Tiltott zóna – Harctéren a vadvilág – dok. film, 15:55 Önök kérték!, ism., 17:00 Ismerd meg!, 18:55 Öt kontinens, 19:25 Szerelmes földrajz, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:35 Fekete Szivárvány – dok. film, 22:30 Hogy volt!?, 23:25 Kulturális híradó, 0:00 Hangvilla, 0:30 Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek, 1:00 Híradó, 1:35 Ismétlések.

7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:15 Édes élet Rachel Allennel, ism., 10:45 10 hazai, 11:20 Tudom!, 12:05 Roma nemzetiségi műsor, 12:25 A csodálatos Japán ism., 12:25 A csodálatos Japán – japán sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Panoptikum, 14:25 A nyolcadik nap, 15:00 Jó napot, Koroška!, 15:30 Gyerekműsor, 15:55 Zenével és tánccal, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 Frissítő front – ifjúsági műsor, 17:55 Hírek, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 22:55 Opus, 23:35 Zenés est, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:30 A vidra – dok. műsor, 9:15 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 10:15 Halló TV, 11:05 Jó reggelt, 13:25 Mezőgazdasági műsor, 14:30 Éjféli klub, 16:00 Automobilitás, 16:35 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:00 Halló TV, 19:00 Gyerekműsor, 19:20 A szegfű – japán sorozat, 20:00 Idegenforgalmi műsor, 21:00 Bedrag – dán sorozat, 22:10 A napilap – horvát sorozat, 23:20 Hogyan építettük a moszkvai metrót – francia dok. műsor, 0:15 Ismétlések.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:10 Kedvenc társállataink, 12:45 Fókusz, 13:15 Éjjel-nappal Budapest, 14:30 Survivor – Törzsek háborúja, 15:40 Story Extra, 16:10 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:20 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 A Konyhafőnök VIP, 20:35 Éjjel-nappal Budapest, 21:55 Barátok közt – magyar sorozat, 22:35 Dr. Csont – am. sorozat, 23:35 Híradó, 0:10 Magyarul Balóval, 0:50 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi titkok – reality-sorozat, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Bosszú vagy szerelem – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Ninja Varrior Hungary, 21:50 Tények, 22:15 True Lies – Két tűz között – am. film, 1:20 Bűnös Chicago – am. sorozat, 2:10 Tények este, 2:50 MotoGP összefoglaló, 3:20 Ismétlések.

Duna Tévé 5:50–9:20 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Jamie 15 perces kajái, 13:15 Charly, majom a családban – nem. sorozat, 14:05 Don Matteo – olasz sorozat, 15:15 A vidéki doktor – osztrák 23:45 Fortuna sorozat, 16:05 A múlt árnyékágyermekei ban – szlovák sorozat, 17:00 Ridikül – beszélgetős műsor, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:25 Kékfény – magazin, 21:25 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 22:15 A rejtélyek asszonya – am. sorozat, 23:45 Fortuna gyermekei – am. film, 1:20 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Egy pofon, egy csók – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Médiaklikk, 13:45 Ízőrzők, 14:15 Öt kontinens, 14:45 Itthon vagy!, 15:10 Nemzetiségi magazinok, 16:15 1100 év Európa közepén – dok. sorozat, 16:45 Magyarország története, 17:20 Család-barát, 19:00 Magyar rock, 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:35 Tűzvonalban – magyar sorozat, 22:35 Ridikül – beszélgetős műsor, 23:30 Kulturális híradó, 0:05 Mindenki Akadémiája, 0:40 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Otthon, külhonban / Mozaik / Boszorkányság. Vagy mégsem? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Pannónia földjén (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 17. o k t ó b e r 12 .


október 17. kedd

október 18. szerda

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:05 Jó napot kívánunk, 11:15 Tudom!, 11:45 A lélek horizontja, 12:25 A csodálatos Japán – japán sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, 14:40 Fókusz Mozi, 15:00 Hidak: Barangolások, 15:40 Gyerekműsor, 16:30 Szlovénia-szerte, 17:00 Híradó, 17:25 A kód – dok. műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Broadchurch – angol sorozat, 20:55 Szíria – francia dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 23:10 Tanúságtevők, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:15 Édes élet Rachel Allennel, 9:35 Village folk, 10:00 Az építészet története – dok. sorozat, 10:50 A farm, ahol élünk – am. 21:30 Che – az argentin sorozat, 12:15 Halló TV, 13:20 Jó reggelt, 16:00 City folk: Mexikóváros, ism., 16:40 Varázskonyha apánál, 17:10 Celje: Celje – Mura, labdarúgó-mérkőzés, 19:10 Gyerekműsor, 19:20 A szegfű – japán sorozat, 20:00 Emberi laboratórium – angol dok. sorozat, 20:55 Helyes ötlet, 21:30 Che – az argentin – koprodukciós film, 1. rész, ism., 23:50 Est a Palladiumban, 0:45 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:00 Kölyökkalauz, 12:35 Éjjel-nappal Budapest, 13:45 A Konyhafőnök VIP, 15:40 Story Extra, 16:10 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:20 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 A Konyhafőnök VIP, 20:35 Éjjel-nappal Budapest, 21:55 Barátok közt – magyar sorozat, 22:35 Castle – am. sorozat, 23:30 Híradó, 0:00 XXI. század – a legendák velünk élnek, 0:40 Magyarul Balóval, 1:15 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi Titkok – reality-sorozat, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Bosszú és szerelem – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Vigyázat, gyerekkel vagyok! – kvíz, 20:50 Az 50 milliós játszma – szórakoztató műsor, 22:30 Tények, 22:55 Született szobalányok – am. sorozat, 23:55 A múlt fogságában – am. sorozat, 0:55 Lángoló Chicago – am. sorozat, 1:55 Tények este, 2:35 Ismétlések.

Duna Tévé 5:50–8:40 Virradóra, 8:40–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Jamie 15 perces kajái, 13:15 Charly, majom a családban, 14:05 Don Matteo – olasz sorozat, 15:10 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 16:00 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 17:00 Ridikül– beszélgetős műsor, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:25 Önök kérték!, 21:25 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 22:20 Cédrusliget – kanadai sorozat, 23:10 A folyó – am. film, 1:15 Ismétlések.

Duna World 5:00–11:20 Délelőtti műsor, 11:20 Uborkafa – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Minden tudás, 13:40 Szerelmes földrajz, 14:10 Térkép, 14:40 Életkor, 15:05 Nemzetiségi magazinok, 16:00 Útravaló, 16:15 1100 év Európa közepén – dok. sorozat, 16:45 Magyarország története, 17:15 Család-barát, 19:00 Magyar rock, 20:00 Karmesterverseny, 21:00 Híradó, 21:35 Tűzvonalban – magyar sorozat, 22:35 Ridikül – beszélgetős műsor, 23:30 Kulturális híradó, 0:05 Mindenki Akadémiája, 0:40 Duna anzix, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:50 Opus, ism., 12:25 A csodálatos Japán – japán sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Interjú, ism., 14:35 Lelki villanás, 15:00 Hidak, 15:40 Gyerekműsor, 16:30 Szlovénia-szerte, 17:00 Híradó, 17:25 Turbulencia, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Fel a fejjel, Danbé – francia film, 21:35 Sikertörténet – kisfilm, 22:00 Visszhangok, 22:55 Panoptikum, 23:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:50 Állatok a városban – dok. műsor, 9:35 10 hazai, 10:20 Házikók – dok. film, 11:30 Jó reggelt, 14:15 Jó napot kívánunk, 15:25 Hétvégi csomag, ism., 17:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:00 Halló TV, 18:55 Gyerekműsor, 19:30 A szegfű – japán sorozat, 19:50 Lottó, 20:05 Zenés műsor, 21:10 Közelről – beszélgetős műsor, 22:00 Aranyfüst, 22:35 Margarita szívószállal – indiai film, 0:15 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:00 StílusKalauz, 12:35 Éjjel-nappal Budapest, 13:45 A Kony1:35 Szerelemben, háborúban hafőnök VIP, 15:40 Story Extra, 16:10 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:20 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 A Konyhafőnök VIP, 20:45 Éjjel-nappal Budapest, 22:05 Barátok közt – magyar sorozat, 22:40 Szulejmán – török sorozat, 23:50 Híradó, 0:20 Házon kívül, 0:55 Magyarul Balóval, 1:35 Szerelemben, háborúban – török sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi titkok – dokureality, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Bosszú vagy szerelem – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Vigyázat, gyerekkel vagyok! – kvíz, 20:50 Az 50 milliós játszma – szórakoztató műsor, 22:30 Tények, 22:55 Beverly Hills-i zsaru – am. film, 1:10 Hollow Crown – Koronák harca – angol sorozat, 2:15 Tények Este, 2:55 Ismétlések.

Duna Tévé 5:55–9:25 Virradóra, 9:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Jamie 15 perces kajái, 13:15 Charly, majom a családban, 14:10 Don Matteo – olasz sorozat, 15:10 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 16:05 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 17:00 Ridikül – beszélgetős műsor, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:25 Skandináv lottó sorsolása, 20:35 Zsaruvér – am. sorozat, 21:25 No Limit – francia sorozat, 22:25 On the Spot, 23:25 Bizalom – magyar film, 1:10 Az én ’56-om, 1:25 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 A tranzitutas – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Magyar gazda, 13:40 Noé barátai – dok. sorozat, 14:10 Nagyok, 14:40 Kárpát Exp11:30 A tranzitutas ressz, 15:00 Nemzetiségi magazinok, 16:00 Zebra, 16:15 1100 év Európa közepén – dok. sorozat, 16:45 Magyarország története, 17:15 Család-barát, 19:00 Dob+basszus, 19:30 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Híradó, 21:35 Tűzvonalban – magyar sorozat, 22:35 Ridikül – beszélgetős műsor, 23:30 Kulturális híradó, 0:05 Mindenki Akadémiája, 0:40 Duna Anzix, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

október 19. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:45 Turbulencia, ism., 12:25 A csodálatos Japán – japán sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Babonák a modern világban – kanadai dok. műsor, 14:30 Szlovének Olaszországban, 15:00 Hidak: Vendégem, 15:50 Helyes ötlet, 16:30 Szlovénia-szerte, 17:00 Híradó, 17:30 Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Választások 2017, 22:00 Visszhangok, 22:50 A nyolcadik nap, 23:30 Cseh század – cseh sorozat, 0:55 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 17. o k t ó b e r 12 .

Október 12-én, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:25 Bogarak – dok. műsor, 8:50 Idegenforgalmi műsor, 9:15 Fókusz Mozi, 9:40 Alpok– Duna–Adria, 10:20 A félelem megmarad – dok. film, 11:10 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 12:15 Jó reggelt, 15:25 A kód – dok. műsor, 16:20 A tekintet csábítása, 17:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:00 Halló TV, 18:55 Gyerekműsor, 19:20 A szegfű – japán sorozat, 20:00 Kína madártávlatból – dok. sorozat, 20:55 Ambiensek, 21:30 A francia miniszter – francia film, 23:30 Jazz, 0:10 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:00 Portré, 12:35 Éjjel-nappal Budapest, 13:45 A Konyhafőnök VIP, 15:40 Story Extra, 16:10 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:20 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 A Konyhafőnök VIP, 20:45 Éjjel-nappal Budapest, 22:05 Barátok közt – magyar sorozat, 22:40 Válótársak – magyar sorozat, 23:45 Híradó, 0:20 Magyarul Balóval, 1:00 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi Titkok – reality-sorozat, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Bosszú vagy szerelem – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Vigyázat, gyerekkel vagyok! – kvíz, 20:50 Az 50 milliós játszma – szórakoztató műsor, 22:30 Tények, 22:55 1/1 Azurák Csabával – beszélgetős műsor, 23:55 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 1:00 Briliáns elmék – am. sorozat, 2:00 Tények este, 2:40 A Spíler TV bemutatja: Premier League – összefoglaló, 3:05 A Passió – am. film.

Nagyító alatt: műkedvelő színjátszás a Muravidéken egykor és ma (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Október 13-án, pénteken 15.20-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: szombaton 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Október 17-én, kedden 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:40–9:10 Virradóra, 9:10–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Jamie 15 perces kajái, 13:15 Robbie, a fókacsemete – német sorozat, 14:05 Don Matteo – olasz 22:00 Elemi szerelem sorozat, 15:00 A vidéki doktor – német sorozat, 15:50 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 16:45 Szerencse Híradó, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:25 Tóth János – magyar sorozat, 21:00 A Bagi Nacsa Show, 22:00 Elemi szerelem – francia film, 23:25 Jóvoltköszönömkérekmég – am. film, 1:05 Az én ’56-om, 1:20 Ismétlések.

Barangolások: Szekszárd és Kemenesalja (az MTVA produkciója) (ismétlés: szerdán 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Október 18-án, szerdán 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna World 5:25–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 Egy lepecsételt lakás – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Kék bolygó – am. dok. film, 13:40 Opera Café, 14:10 Magyar Krónika, 14:45 Család és otthon, 15:10 Nemzetiségi magazinok, 16:15 1100 év Európa közepén – dok. sorozat, 16:45 Magyarország története – dok. sorozat, 17:15 Család barát, 19:00 Magyar rock, 20:00 Szenes Iván írta – zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Tűzvonalban – magyar sorozat, 22:35 Ridikül, ism., 23:30 Kulturális híradó, 0:10 Mindenki Akadémiája, 0:40 Duna anzix, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:40 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Hidak: benne Emlékezünk… rovat (ismétlés: csütörtökön 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Október 19-én, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: portré (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 17.30-kor és másnap 13.45-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info gyertyafény Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2017. október 10-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Kamionsofőr Legartis d.o.o., Hármasmalom 2I., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, havi bér: 1.200 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2017. október 12.) Pincér Gostilna pri Studencu, Nedelica 76., Turnišče (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2017. október 25.) CNC-operátor Martmetal d.d., Ipari utca 5., Lendva (4 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2017. október 26.) Géplakatos Martmetal d.d., Ipari utca 5., Lendva (2 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2017. október 26.) Hegesztő Martmetal d.d., Ipari utca 5., Lendva (5 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2017. október 25.) Pék Leotrimi d.o.o., Ljudska pravica tér 11., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, havi bér: 824 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2017. október 12.) Fémmegmunkáló Linox Solution d.o.o., Vasút utca 43., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2017. október 14.)

Október 13-a és 19-e között Lendvai Plébánia Szombaton, október 14-én 17.00 órakor Petesházán és 18.00 órakor Lendván lesz szentmise. Vasárnap, október 15-én, Évközi 28. vasárnap Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, valamint Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise. Szerdán, október 18-án 8.00 órakor szentmise Pincén és 9.30-kor az Idősebb Polgárok Otthonában.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor, valamint szerdán 7.30-kor vannak. Pénteken, október 13-án, Fatimai emléknapon Dobronakon 16.00 órakor imaóra, majd 17.00 órakor szentmise lesz. Vasárnap, október 15-én, Évközi 28. vasárnap Dobronakon 8.00 és 10.00 órakor, valamint 11.30-kor Göntérházán lesz szentmise.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 8.00 órakor.

időjárás A hét végére túlnyomóan napos, enyhe idő várható.

apróhirdetés •Eladók kitűnő állapotban lévő vadászpuskák: egy sörétes, hosszúcsövű Magnum 12-es Remington és egy 30-6 kaliberű Ruger amerikai katonai távcsővel. Ára: megbeszélés alapján. Megvásárlásukra kizárólag fegyvertartási engedéllyel rendelkező személyek jelentkezhetnek! Érdeklődni: tel. 070-471-816 vagy 02575-1059.

lekkel, gyümölcsössel (közművesített építési telek, egy tulajdonos). Érdeklődni: tel. 041-932-401.

•Nagykanizsán eladók 3 éves, iskolázott, 25–30 cmes nordmannfenyő-csemeték, garantáltan a Kaukázusból származó magból. Ár: 0,50 EUR /db vagy 150 Ft/ db. Érdeklődni: tel. 003620-586-0003.

•Zala megyében, Nagykanizsa és Zalaegerszeg között félúton, Hahóton igényesen kialakított, rendezett, tetőtér-beépítéses családi ház melléképülettel, komplett berendezéssel eladó! Az eladásra kínált ingatlan nagy előnye, hogy az azonnali költözéshez semmilyen bútorra, berendezésre, átalakításra nincs szükség, mert az épület teljesen felszerelt, lakható állapotban van. Érdeklődni.: tel. +3630/9866-900 vagy fuller.attila@t-online.hu

•Vendéglő bérbe adó Csentében (a focipálya mellett). Bérleti díj: megbeszélés alapján. Érdeklődni: tel. 031786-012. •Felsőlakosban eladó építési telek (742 m2). Érdeklődni: tel. 064-243-580. •Lendván eladó komfortos családi ház kerttel, gyümölcsössel, leaszfaltozott bejárattal, két garázzsal, pincehelyiséggel és üzleti célra alkalmas résszel, külön bejárattal. Érdeklődni: tel. 041-730-922.

•Eladó 1985-ös évjáratú, 1. tulajdonostól származó Tomo Vinkovič 420-as kellékekkel (mulcsozó, kapáló, hóeke). Érdeklődni: tel. 031-772025 vagy Hármasmalom 38-as házszám alatt.

•Költözés miatt eladó Kirby porszívó összes kellékkel és tisztítószerrel, valamint ebédlőbútor (kerek asztal, komód és hat párnázott szék). Érdeklődni: tel. 041-730-922.

•Nagyon kedvezményes áron Dolnja Bistricán eladó régi építésű ház nagy te-

Takarító ISS Facility Services d.o.o., Tržaška 53., Maribor (1 munkahely Lendván – a Lek területén, meghatározott idő: 2 hónap, jelentkezési határidő: 2017. október 12.) Csempéző/burkoló Gal gradbene storitve, Falusi utca 79., Lendva (3 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2017. október 12.) Fordító-projekt vezetője Preteks d.o.o., Župančič utca 6F., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 14 hónap, angol, magyar, német, horvát, szlovén nyelvtudás, havi bér: 1.100 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2017. október 15.) Építőipari munkás Gradbeništvo Ramadan Sahitaj, Ulica S. Rozmana 4., Muraszombat (10 munkahely a Lendvai KE területén, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2017. november 11.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

14

N É P Ú J S Á G 2 0 17. o k t ó b e r 12 .


Info KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kedves Szülők és Nagyszülők! 2017. október 18-án, 16.45-kor minden kisgyermekes családot szeretettel várunk a Ringatóra a lendvai Bánffy Központban! A program a fél évnél idősebb, de három évnél fiatalabb gyermekek számára a legizgalmasabb. A foglalkozások a magyar Miniszterelnökség és az MMÖNK jóvoltából INGYENESEK!

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik drága anyánk, anyósunk, nagymamánk és dédanyánk,

Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben Tovább élhetek.

Kócán Margit,

szül. Sátán (1929–2017)

temetésén részt vettek, a Hodosi Idősebb Polgárok Otthona részére és a halottasházra adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönet Hribernik Vili plébános úrnak és Slaviček Jože kántor úrnak a gyászszertartásért, a dolinci énekkarnak a megható gyászénekekért, valamint a Banfi temetkezési vállalatnak a szolgáltatásért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. A gyászoló család

Málénap Gyertyánosban

Hodos, Alsólakos, Reichenbach, 2017. október 3-án

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájdalomtól megtört szívvel mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, komáknak, keresztgyerekeknek, sógoroknak, szomszédoknak, ismerősöknek és jóbarátoknak, akik

Varga Mária,

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok.

szül. Koren (1933–2017)

A Gyertyánosi Hajnal Művelődési Egyesület sok szeretettel várja jelentkezésüket az immár 3. Málénapra, amely 2017. október 28-án lesz a gyertyánosi faluotthonban 18.00 órai kezdettel. A legjobb HAGYOMÁNYOS vagy MODERN KUKORICAMÁLÉ (lehet mindkettőre is jelentkezni) elkészítésének versenyére nevezhet bárki: magánszemélyek mellett egyesületek, iskolák, óvodák stb. A nevezési díjat – 5,00 EUR személyenként, amely egy uzsonnát, italt és elismerést tartalmaz – a jelentkezési lap vagy a minta átadásánál kell kifizetni. Személyenként több mintát is le lehet adni. A málémintának 15 x 15 cm nagyságúnak kell lennie, és szombaton, 2017. október 28-án, 17.00 és 18.00 óra között kell leadni a gyertyánosi faluotthonban. Az értékelést háromtagú zsűri végzi még aznap 18.00 és 19.00 óra között. Az eredményhirdetés és a díjkiosztás 20.00 óra után lesz. A jelentkezési lapot legkésőbb 2017. október 20-ig küldjék el címünkre: „Hajnal” Művelődési Egyesület, Gyertyános, Fő utca 52., 9220 Lendva, vagy e-mailben: elvira.goncz@gmail.com

N É P Ú J S Á G 2 0 17. o k t ó b e r 12 .

temetésén részt vettek, részvétnyilvánításukkal, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisére, a templomra, valamint a család részére adakozva mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetet mondunk a Horvat családnak és Fehér komaasszonynak a segítségért, Dolamič Martin – Konrad plébános úrnak a megható gyászszertartásért, az imádkozóasszonyoknak az elmondott imákért, a rakicsáni napi kórház dolgozóinak az odaadó ápolásért, a Lendvai Egészségház dolgozóinak, valamint a Kiss temetkezési vállalatnak a szolgáltatásért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Gyászoló lánya, Joli családjával

névnapsoroló Október 13-tól 19-ig Péntek – Kálmán Szombat – Helén Vasárnap – Teréz Hétfő – Gál Kedd – Hedvig Szerda – Lukács Csütörtök – Nándor

Felsőlakos, 2017. szeptember 30-án

figyelmükbe •Október 12-én, csütörtökön, 18.00 órakor, •Lendvai Könyvtár •Zsebők Csaba: Végtelenjeinken hajózunk című verseskötetének bemutatója. •Október 14-én, szombaton, 10.00–18.00 óráig, •Magyarszombatfa, a Ginti Panzió grillterasza •Magyarszombatfa–Pártosfalva – Határ menti települések találkozója.

•Október 14-én, szombaton, 19.00 órakor, •Lendva, Színház- és Hangversenyterem •Špas teater: Alpska saga című szlovén musical az Agropop együttes zenéjével. (szlovén bérlet) •Október 18-án, szerdán, 18.00 órakor, •a KKSz helyiségei, Lendva (Fő utca 2.) •39. Irodalmi est.

15


Info Humor Egy kacsa besétált a kocsmába és odaszólt a pultosnak: – Kérek egy szendvicset és egy sört! – De hát maga kacsa! – válaszolta a pultos megdöbbenve. – Látom, jó szeme van. – De hát maga beszél! – hüledezett tovább a férfi. – Látom, a füle is jó. Akkor megkaphatnám, amit kértem? – kérdezte a kacsa. – Természetesen. Elnézést, de nem szoktak nálunk kacsák rendelni. Mi járatban van errefelé? – Ott az út túloldalán dolgozom kőművesként egy építkezésen. – Kőművesként? – lepődik meg a csapos. – Tudok én magának egy jobb állást, sokkal többet kereshetne, mint most. – Igen? És hol? – kérdezte a kacsa. – A cirkuszban. – A cirkuszban? De hát a cirkuszosok egy nagy kerek sátorban vannak, nem? – De igen. – Mi a fenét akarnának azok egy kőművestől? Szőke hölgy meséli a barátnőjének: – Képzeld, tegnap szervizbe kellett vinnem az autót. – És rendben van vele minden? – Igen, hála istennek. – Én ilyenkor mindig félek, hogy átver a szerelő. – Én is féltem, de aztán megnyugodtam, amikor kiderült, hogy csak az irányjelző-folyadékot kellett utántölteni. Repül a gólya, csőrében egy öregemberrel. Megszólal az öreg: – Na, most már valld be, gólya: eltévedtünk?! A feleség kétségbeesve rohan a férjhez: – Drágám, az anyám leesett a létráról, most mit csináljak? – Paprikás krumpli jó lesz, azt szeretem...

16

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Amíg nem lát maga előtt célokat, egy helyben toporog. El kell hitetnie magával, hogy érdemes elindulnia. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Sok szerencsés találkozásban lehet része, amelyek segítik az életében. Újra meg tudja határozni a céljait is. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Ne engedjen az indulatainak, mert az csak feszültséget szítana. Így is nehezen találja meg a közös hangot a környezetével. Rák Jún. 22. - júl. 22. Hajlamos lehet az árral szembeúszni és mindig a nehezebb utat választani, még akkor is, ha nem lenne muszáj. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Azokkal az emberekkel dolgozzon együtt, akikkel eddig is kön�nyen megtalálta a közös hangot. Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Servet zenekar, Misztrál együttes. A szerencse Palotás Mária hármasmalmi olvasónknak kedvezett, az ajándékot szerkesztőségünkben veheti át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje október 23. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

kulcslyuk

Somi Mira, a Somi húsáruüzem gazdaasszonya Az ideális férfi? • A férjem. Álomutazás? • Bali. Álomszakma? • Légiutas-kísérő. Kedvenc színe? • Rózsaszín. Gyermekkori álma? • Hogy Splitben fogok élni. Ha szabadidő, akkor… • Élvezem a természetet. Amit a legjobban meg tud főzni… • Töltött sertésfilé aszalt szilvával és hajdinás štruklji. Kedvenc fűszere? • Fahéj. Kedvenc tévéműsor, film? • Travel Channel.

Legkedvesebb nóta, zeneszám? • Ne bodi kot drugi – Ditka. Amitől a legjobban fél… • A kígyóktól. Amit nem tesz, tett soha… • Ártani másoknak. Kabala, amulett? • Hegyikristály. Káros szenvedélye? • Mozgáshiány. A leghasznosabb tárgya? • A telefonom. Ha megnyerné a lottó főnyereményét… • Utaznék a világban. Életbölcsessége, kedvenc mondása? • Az élet túl rövid ahhoz, hogy megengedhesd magadnak azt, hogy rosszul élj. (P. Coelho)

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Sok új kihívással kell megküzdenie. Legyen türelmes, az élet hamarosan új lehetőségeket hoz. Csak észre kell vennie! Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Nagyon türelmetlenné válhat. Kerülje a veszekedést, lassan, de kitartóan haladjon a saját maga által kijelölt úton. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Nehezen megy az összpontosítás, ezért inkább csak sodródjon az árral. Engedje meg, hogy mások vezessék. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Tele van energiával és magabiztossággal. Ha már hosszabb ideje nem találkozott a szerelemmel, most itt az ideje. Bak Dec. 23. – jan. 20. Menekül az olyan helyzetek elől, ahol ki kellene állnia magáért. Ne adja fel, tisztítsa meg a gondolatait. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Amíg nem tud nemet mondani, inkább kerülje az embereket, ugyanis könnyen kihasználhatják a jóindulatát. Halak Febr. 20. – már. 20. Lassan, de biztosan fog gondoskodni arról, hogy az életében néhány dolog könnyebben és lazábban menjen.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. o k t ó b e r 12 .


Horizont Új bérlője van a Kapornaki Ökoháznak

A lennel próbálkoznak Kapornakon az utolsó bérlője óta több mint két évig üresen, gazdátlanul állt a mesébe illő épület, az ökoház, augusztustól azonban újra kiadta a község. Az új bérlő Könye Tibor és felesége, Jožica lett. Tibor hodosi gyökerei miatt rendszeres hazajáró volt, családja révén nem ismeretlen számára a gazdálkodás sem, ma pedig nyugdíjasként ő is gazda lett, méghozzá ökogazda. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Tiborék hátrahagyva a városi életet Muraszombatból Kapornakra költöztek az ökoházba. Úgy döntöttek, hogy nyugdíjas éveikre belevágnak a gazdálkodásba. A ház bére mindössze

– A polgármesterrel felvettem a kapcsolatot, jeleztem a szándékomat a házat illetően. Majd nem sokkal később jött a válasz, hogy a község elfogadta a jelentkezésemet és bérbe vehetem az épületet. – mondja. – A feltétel mindössze annyi volt, hogy

hogy egy területet bevessünk, learassuk, a feldolgozását pedig akár télre is be lehet ütemezni. Úgy tudom, hogy a tájházban van is tiloló, tehát akár be is lehetne mutatni a munka folyamatát. Továbbá szóba került már az is, hogy jövőre itt a portánkon

Adijo, Vinci!

Könye Tibor, az ökoház új gazdája óvatos a tervekkel, de vannak elképzelései a jövőt illetően. 100 euró havonta, plusz a rezsi, ám ezzel nincs még vége a dolognak, hiszen az ökoház nem csupán egy kiadó épület: a településhez szervesen hozzátartozó gazdaság a község turisztikai látványossága, amelynek a működésével többek között a turizmusban is részt kell vállalnia. Könye Tiborral a tervekről, lehetőségekről beszélgettünk. – Milyen feltételekkel tudta bérbe venni az ökoházat? – kérdezem Tibort, hiszen teljesen friss hírként hatott, hogy végre új bérlője van a háznak.

a területet rendben kell tartanunk. Ez többnyire a kaszálást jelenti. Igaz, a község a nagyobb füves területet rendezi, de a ház közvetlen környékét nekünk kell. – Milyen tervekkel vágnak bele az Önök előtt álló kihívásba? – A házhoz tar tozó földterület megművelését illetően vannak már terveim. Úgy gondolom, hogy érdemes volna megpróbálni a len termesztését és feldolgozását. Utánajártam, és a tavaszi vetésű len alkalmas lenne arra,

N É P Ú J S Á G 2 0 17. o k t ó b e r 12 .

bemutatásra kerülne a tökmagozás, összekapcsolva valamelyik őrségi rendezvénnyel. Egyelőre nagyobb elképzeléseim nincsenek, óvatosan tervezgetek, majd ahogy alakulnak a dolgok és ahogy a lehetőségeink engedik, úgy lépünk tovább. A házba tehát újra élet költözött. Hogy az ökoház jelleg megvalósul-e, az a bérlőkön múlik. Bízzunk benne, hogy kreatívan és kellő elszántsággal néznek a kihívások elé, azzal a céllal, hogy az ökoház beteljesítse küldetését!

Milan Vincetič a goričkói Stanjevciben született 1957-ben, s itt is halt meg a múlt héten, alig 60 évesen. Viszontlátásra, Vinci, ahogy a baráti körödből mindenki e néven ismert. Valódi „partizánnév” – így szoktunk néha élcelődni veled, eszedbe juttatva azt a napot, amikor egy görbe éjszaka alatt 50 verset írtál a népfelszabadítókról, azonos stílusban és hangnemben, s mit ad Isten, ha időben nem vonod vissza a kötettervet, a kiadvány meg is jelent volna. Ennyit a veled kapcsolatos számos anekdota egyikéről, a többi – a gyászos alkalommal összhangban – komolyabb lesz, ígérem. Mivel magaddal és környezeteddel is mindig kritikus voltál, talán túlzottan is, nem lehetett belőled más, csak KÖLTŐ. Nagy szlovén költő szerettél volna lenni, érdemeid szerint az is lehettél volna, s a számos díj és elismerés némi elégtétellel is szolgált számodra, de mégiscsak vidéki költő maradtál. Mert a „máris hálátlan” utókor nem engedte, hogy költőfejedelemként többre vidd. Többszöri próbálkozásod ellenére nem lett belőled sem egyetemi tanár, sem tanszékvezető, csak „tanítóbácsi” a technikai szakközépiskolában. A Separatio újságban is szigorú mércét követeltél: az esztétikum és a magas minőség nevében. Ezért mindenféle más irányú közeledést elutasítottál (ezt nagyon jól tetted), de magadra haragítottad a dilettáns írók egyre növekvő hadát. Elmagányosodásodhoz, elszigetelésedhez ez is hozzásegített. Halálod előtt egy költői fesztivál kapcsán megtapasztalhattad a magyar irodalom kiöregedett „nagyjainak” infantilis, világproblémákat felvállaló vergődését, pluralista idiómáit. Akkor talán számodra is világossá vált: a legtöbb, amit elérhet az ember, ha lemond világmegváltó céljairól, és sajátjairól tudósít, nekik ír. Egyszer talán a helyi közeg is felnő ahhoz, hogy magáénak mond, saját Költőjének tekint. B.L. Lendváról

17


Muravidék Összefogás, siker

Átadás előtti hajrában a „mindenki tájháza” Az összefogás iskolapéldájaként emlegethetnénk a szombat délelőttre meghirdetett szentlászlói önkéntes munkaakciót. Az Alvárium névre keresztelt tájház környékét szorgalmas kezek néhány óra alatt teljesen megtisztították. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Délelőtt 10 óra körül már látványos volt a változás. Tágasabb, tisztább képet mutatott az udvar, melynek szélében a hófehér

lukra vették a munkát, és szabadidejükben önkéntesnek álltak. Nem kevesen! A helyiek mellett a környékről is érkeztek, a Moravske Toplice-i község magyar falvaiból, illetve Lendváról a muravidéki magyar ön-

csúcsszervezet elnökével. A moráci magyar önkormányzat elnöke, Vugrinec Zsuzsa is jelen volt, elégedetten konstatálta, hogy az összefogásban mekkora erő rejlik. Bedő Andrea, a tájház projekt vezetője is hol ide,

Mindenki tudja a dolgát, tisztul, szépül a tájház környéke. ház a visszaverődő délelőtti nap sugaraiban fürdőzött. Örültek is mind, akik vál-

kormányzattól is többen részt vettek az akcióban, élükön Horváth Ferenccel, a

hol oda szaladt. A ház kódis­ állásában sikerült néhány percet elrabolni az idejéből,

ahol az akció sikeréről és a már kirajzolódott tervekről nyilatkozott lapunknak. – Több mint 30-an gyűltek össze a felhívásra, mindenki tudja a dolgát, és már ebből is látszik, hogy a helyiek valóban a sajátjuknak érzik a tájházat – kezdte mosolyogva és elégedetten, majd elárulta, bízott a helyiekben, abban, hogy lehet rájuk számítani és sokan eljönnek, és ezért a bogrács is 50 főre készült. – A nap folyamán a ház környezetét tisztítjuk meg, rendezzük a területet, ez a munka folyik éppen. Azokat a régi, őshonos fákat, amiket meg lehet menteni, megtartjuk, hiszen azok is értéket képviselnek – köztük egy mézkörtefát, amiből állítólag már nincs is a környéken –, ami viszont tönkrement, azoktól meg kell válnunk. Az udvar egy része az elképzeléseink szerint füves terület lesz kaptárral és virágzó, mézelő növényekkel. Elöl viszont térkővel kirakott felhajtó lesz, feljebb pedig buszparkolót fogunk kialakítani, de azt már csak 2018-ban. Odabent is folyamatos a sürgés-forgás. A helyi asszonyok ablakot pucolnak, takarítják a helyiségeket. Az épület tipikus tájház lesz számos funkci-

óval – méhészeti központ oktató- és tárgyalóteremmel, illetve szálláslehetőséggel. A szobákat a régi bútorokkal fogjuk berendezni. Ez lesz tehát átadva novembert 11én – mondta Andrea. Közben az udvar végében több méter magasra csaptak a lángok, a kivágott gazból valódi örömtűz lett. A tájházhoz tartozó régi pajta is megszabadult a fogságban tartó gaztól, falai fellélegezhettek. Még nehéz elképzelni, de itt lesz a vizesblokk a buszos kirándulók fogadására. Konyhája és fogadóterme pedig akár gasztronómiai rendezvények helyszínéül is szolgálhat majd a jövőben. Még az 1936-ban épített egykori trágyadomb kerete is szerephez jut, azon belül fognak kialakítani egy kis kiülős, kávézós teraszt. A munka végeztével asztalhoz hívtak mindenkit, meleg étellel, frissítővel kínálva őket. A napos idő mellé jókedv is társult, így senki nem érezte kötelességnek, talán még munkának sem ezeket az órákat. A tájház pedig napról napra szépül, és ahogy az emberek felkarolták, már most biztosak lehetünk abban, hogy az Alvárium élő, lüktető szíve lesz Szentlászlónak.

De jó volt felidézni!

A régi idők egyik foglalatosságát, a kukoricafosztást elevenítették fel Dobronakon. A munka jó hangulatban, a régi emlékek felidézése mellett folyt.

18

Meglepően sokan jöttek el a kukoricafosztásra, melyet hagyományélesztőként szervezett a dobronaki Petőfi Sándor ME hétfőn délután a Dobronoki György-ház udvarán. Kicsik és nagyok a kukoricakupacon vagy a padokon helyet foglalva szedték le a „sasát” a sárgára érett kukoricáról. A kupacban, akinek szerencséje volt, elrejtett almát, bort találhatott… Gyorsan teltek a „silingák”, kosarak, melyekből a tengeri utánfutóra került állattakarmánynak. A Dobronaki Nótázók kezdeményezésére felcsendült a nóta, felele-

venedtek a régi emlékek, viccek, történetek. A kukoricafosztás befejezését követte az áldomás: zsíros kenyér vöröshagymával, paprikával, paradicsommal, kukoricamálé, tökmagos pogácsa, diós és kakaós kalács, fröccs és tea. – Örülök, hogy ennyien összejöttünk, főleg annak, hogy a gyerekes családok is eljöttek. Az egyesületünk szeretné feleleveníteni a régi idők foglalatosságait, ezek közül az egyik a kukoricafosztás – mondta Toplak Alenka, a művelődési egylet elnöke. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 0 17. o k t ó b e r 12 .


Horizont Őszi zsibongó az utcán

Régi ügyességi játékok Kedden délután életre kelt a Lendvai Kétnyelvű Óvoda udvara és utcája, ahol hagyományosan az Őszi zsibongó az utcán elnevezésű rendezvényre érkeztek a kicsik és a kicsit nagyobb óvodások. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A napos októberi délutánon jó hangulatban érkeztek a szülőkkel a gyer-

mekek az óvoda hagyományos rendezvényére. A helyszínen a kíváncsi gyerekeket leleményes ügyességi és mozgásfejlesztő foglalkozások várták, melyeket

Vörös Irma, a rendezvény egyik szervezője mutatott be: – Idén azokat a játékos foglalkozásokat igyekeztünk felidézni, melyekkel a gyermekek nagyszülei

Az idei őszi zsibongón a régi ügyességi játékokkal ismerkedhettek meg a gyermekek.

A talicskába a termények mellé a gyerekek is jókedvűen belekuporodtak. játszottak valamikor, és ezekhez az őszi terményeket – gesztenyét, diót, mogyorót, kukoricát, tököt, krumplit… – használtuk fel. A gyermekek kipróbálhatták ügyességüket a kukoricaszárból készült alagútban mászással, az őszi termények talicskában szállításával, a célba dobással, a zsákban ugrálással, valamint az ugróiskolával és a malmozással. Emellett gesztenyéből tetszetős bábokat is lehetett készíteni. A szórakoztató játék után meglepetésként a Miškino Gledališče gyer-

mekszínház a Permetfelhő a szörnyek ellen című előadást mutatta be, melyen jókat kacagott az össszegyűlt népes társaság. A rendezvény végén a megvendégelés sem maradt el, a régi időkre visszaemlékezve zsíros kenyeret hagymával és kukoricamálét lehetett enni a tea mellé. A keddi program hangulatosan, jókedvűen zajlott, a gyermekek szüleikkel együtt láthatóan élvezték a foglalkozásokat, melyek közül néhányat talán otthon, a nagyszülőkkel együtt is kipróbáltak.

Elmerülve a sali káposztanap hangulatában Vasárnap délután a sali Dišeči volčin – He-

nye boroszlán Turisztikai Egyesület szervezésében

15. alkalommal került megrendezésre a tradicionális

A káposztaillatba burkolózott sátor alatt a baráti társaságok kóstolgatással múlatták az időt. N É P Ú J S Á G 2 0 17. o k t ó b e r 12 .

Káposztanap, a káposztás ételek színes skáláját felvonultató rendezvény Salban. A muravidéki szlovén nyelvjárásban népszerűsített káposztanap – Kapüstni den – a szervezők legnagyobb rendezvénye az év folyamán. Nem csak méreteiben és a látogatók számát illetően nőtte ki már a sátrat, de az ételkínálat, a résztvevő egyesületek munkáit bemutató standok, a kézművesek és kisiparosok kínálata is évről évre gyarapszik. A rendezvény összekapcsolja a község mind a hat települését, kultúregyesületek, zenei és egyéb csoportok mutatkoznak be, ki-ki a színpadon, mások a lábosok mögött. Hiszen ez a

nap a káposztáról, az ételek kóstolásáról szól. A kedvelt és sokoldalú zöldségből készíthető tradicionális vagy éppen reformételeket, édes és sós előételeket, desszerteket felvonultató kóstolópultok mellett idén is volt szármafőző verseny, illetve egyéb éttermi kínálat is, gondolva azokra, akik nem rajonganak a káposztáért. Bár valószínűleg ilyen nem igazán akadt ezen a rendezvényen. A jó ételek mellé gazdag kultúrműsor is járt sok zenével, hogy a látogató valóban egy kellemes vasárnap délutánt tölthessen el, és esze ágában se legyen elsietni. AK

19


Horizont

Idén a tanórákat mutatták be Arany a göntérházi ovisoknak

Ezúttal a tanórákon folyó munkát kísérhetik figyelemmel a látogatók. A II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában pénteken nyílt napot tartottak, amelyen a látogatók betekinthettek az iskolában zajló tanórákba. Volt környezetismereti óra, melyen az ősszel kapcsolatos témákról tanultak az iskolások, majd a szlovén és a német nyelv oktatása, valamint a matematika került sorra. Emellett a legaktívabbak sportórán mutatták be tudásukat, néhány tanuló pedig lángossütésben vett részt. A nyílt nap alkalmából a látogatók különböző tevékenységekbe is bekapcsolódhattak, melyek közül az ovis és iskolás vendégek a relaxációs, úgynevezett snoezelen szobában a mesehallgatásnak örültek a legjobban. hs

A tánccsoportok október 6-a és 8-a között Velenjében megszervezett 14. mini fesztiválján, a Pika Miga című találkozón a fesztivál egyedüli óvodai csoportjaként sikeresen szerepelt a göntérházi óvoda csoportja. A gyerekek Kolenc Marija, Novak Ines és Šemiga Biserka óvónők vezetésével Az óra, amely leáll című koreográfiát mutatták be, és a produkcióért arany elismerésben részesültek. M.J.

kkl.si

LAVINA

www.

Lavina Kultúrklub Kulturno umetniško društvo Lavina

Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ

Notranja organizacijska enota za umetnost, kulturo, gledališko dejavnost in dejavnost kulturnega kreativnega sektorja Művészeti, kulturális, színházi tevékenységi és kreatív kulturális ágazati belső szervezeti egység

Trg Györgya Zale – Zala György tér 1., 9220 Lendava – Lendva T: +386(0)2 577 60 22 • F: +386(0)2 577 60 34 • W: www.kkl.si • E: gledalisce@kkl.si

20

www.kkl.si N É P Ú J S Á G 2 0 17. o k t ó b e r 12 .


Mi újság, ifjúság?

Új szakkör, olimpia és új diákok az iskolapadban Az Ifi magazintól idén ősztől sajnos búcsút kellett vennünk, hiszen a helyére egy új, kicsiknek szóló gyermeklap, a Kelepelő lépett. De rólatok, nagyokról sem feledkeztünk meg, így mostantól a Népújságban rendszeresen megjelenő Gyermekoldal helyett a tinik számára tartunk fenn egy egész újságoldalt „Mi újság, ifjúság?” címmel, ahol minden rólatok fog szólni. Első alkalommal csapjunk is bele, lássuk, mi történt a pártosfalvi iskolában az új tanév megkezdése óta! Olvassátok el, miről adtak hírt nekünk az ottani diákok.

Új tanév, új iskola Ebben az iskolában nagyon jól érzem magam, mert már négy új barátom van, aki kisegít a bajban és segít, ha nem értek valamit. Ez az iskola azért is jó, mert itt nem csúfolnak ki,

mint az előző iskolámban. És ennek nagyon örülök. Ez az egész nagyszerű és egyben fura is. Azért jó, hogy itt tanulok, mert itt több barátom van. És fura, ha belegondolok, hogy ez tényleg megtör-

ténik velem vagy csak álmodom? Annyira jó ez az iskola, hogy nem lehet megmagyarázni. Pintér Örsi Sarolt, 6. osztály

Új szakkör a pártosfalvi iskolában Ebben a tanévben egy új szakkör kezdett működni az iskolánkban. Ez a fazekas szakkör, 21 tanuló látogatja. Minden hónapban egyszer találkozunk. Az első találkozáskor Horváth Csaba zalaegerszegi fazekas mutatta be a mesterséget, amit azonnal ki is próbálhattunk. Egy ékszeres dobozt készítet-

tünk. Ülésrend szerint mehettünk korongozni. A korong új és modern. A Fazekas inasnak állok című népdalt is megtanulhattuk a fazekas mestertől. Novemberben már az új iskolai kemencét is használhatjuk, ami a technika tanteremben van elhelyezve. A második találkozón ceruzatartót és gombát

készítettünk, mivel itt a gombaszezon. Nekem nagyon tetszik ez a szakkör, hisz olyan dolgot próbálhatok ki, amire különben nem lenne esélyem. Talán még az is előfordul, hogy valakinek ez lesz a foglalkozása, ha felnő. Abraham Alida Kiara, 6. osztály

Moravske Toplice Község 11. Mini Olimpiája A Sport Európai Hete keretében került megrendezésre pénteken, 2017. szeptember 29-én Moravske Toplice Község 11. Mini Olimpiája. Az idei rendezvényen, amelyet Moravske Toplicén szerveztek meg, a fokovci és a bogojinai általános iskolások mellett mi, pártosfalvi iskolások is részt vettünk. Először terepfutás-

ban mérettettük meg magunkat. A kicsik 600, a nagyok 1000 métert futottak. Az uzsonna után új sportágakkal ismerkedtünk, ezeket próbálhattuk ki. Az első harmad tanulói akadályversenyekben mutatták meg ügyességüket. A 4. és 5. osztályosok gyephokiztak, mi, 6. és 7. osztályosok teniszeztünk. Először

N É P Ú J S Á G 2 0 17. o k t ó b e r 12 .

megismerkedtünk a tenisz alapszabályaival, majd csapatokat alkotva kipróbáltuk a játékot. A 8. és 9. osztályosok is gyeplabdáztak. A nap végén elismerést kaptunk. Nagyon tetszett ez a nap, hiszen új dolgokat próbálhattunk ki.

Horváth Csaba vezetésével folyt a korongozás.

VI. BOTCSINÁLTA BRIGHELLA TÁBORA SZÍNHÁZI LAVINA – otthonalvós tábor színjátszást, mozgásművészetet, muzsikálást kedvelő, közös alkotásra és kísérletezésre nyitott fiataloknak 2017. október 28. és november 3. között a Bánffy Központ stúdiótermében. Csoportvezető: Herczeg Diána rendező, színész és drámapedagógus

Max. létszám : 15 fő Alsó korhatár: 14 év Tábordíj: 10 euró/fő

Jelentkezni az iskolákban a magyartanároknál lehet vagy az alábbi elérhetőségen, ahol bővebb információk is kaphatók: Nađ Eva, tel. 031 677 057 Jelentkezési határidő: 2017. október 19. Gyere, ugorj be közénk!

Laco Nina, 6. osztály

21


Sport A felázott talajhoz a Nafta alkalmazkodott jobban

Egygólos győzelem a sereghajtó ellen korai időszakában gólt szerzett Vinko révén, aki a 22. percben Grabant jobb oldali beadását követően a kapu előtt keletkezett kavarodásban a legjobban találta fel magát. Az első játékrész végéig mindkét oldalon adódtak helyzetek, de a hálók érintetlenek maradtak. A folytatásban is a vendégek veszélyeztettek többet, gyors ellentámadásokkal próbáltak kapura törni. A helyzeteket azonban a

Rogaška Slatina – Nafta 1903 0:1 (0:1) A mérkőzés helyszíne: Rogaškai Sportközpont A nézők száma: 220 Játékvezetők: Kovačič Darjan, Vojska Matej, Zupančič Primož Szövetségi ellenőr: Govedarevič Stevo Rogaška: Lojen, Močić (Zupanc Terglav 53.), Mraz, Čuček, Stiplošek, Žilić, Neskič, Grošič, Janžek (Ahec 67.), Majer, Romih (Hustić 58.). Edző: Ibrahim Neskić Nafta 1903: Raduha, Živko, Grabant (Cekovski 78.), Oštrek, Vöröš (Šeruga 61.), Novinić, Zeljko (Malešević 46.), Leuštek, Marciuš, Monjac, Vinko. Edző: ifj. Fridl Franc Gólszerző: Vinko (22.) Sárga lap: Zeljko, Romih, Grabant, Oštrek, Grošič, Monjac, Stiplošek, Leuštek Kiállítva: – Horvat Meštrovič Feri

A Nafta a 10. fordulóban újabb három ponttal gazdagodott, szombaton ugyanis nehéz talajon, felázott gyepen megérdemelten győzött Rogaška ellen. Fridl edző a szerdai mérkőzés után négy játékosát, Šerugát, Maleševičet, Cekovskit és Roginićet is pihentette. A sereghajtó csapat keményen indította a játékot,

10. forduló Rogaška – Nafta 1903 Fužinar – Brda Radomlje – Brežice Ilirija – Veržej Drava – Krka Z. Kranj – Dekani Sežana – AŠK Bravo Mura – Dob

0:1 (0:1) 1:0 (1:0) 4:2 (1:2) 0:0 (0:0) 3:1 (2:0) 2:2 (0:2) 0:1 (0:0) 5:1 (1:1)

TÁBLÁZAT 1. Mura 10 8 2 0 30:6 2. Drava 10 8 1 1 26:14 3. Radomlje 10 7 2 1 25:15 4. Dekani 10 5 5 0 18:10 5. Nafta 1903 10 5 2 3 14:10 6. Brežice 10 5 2 3 14:14 7. Sežana 10 4 4 2 13:12 8. Ilirija 10 4 2 4 21:17 9. AŠK Bravo 10 4 1 5 12:13 10. Krka 10 3 2 5 12:17 11. Fužinar 10 3 1 6 12:21 12. Zarica Kranj 10 2 3 5 12:16 13. Veržej 10 1 4 5 5:16 14. Roltek Dob 10 1 2 7 12:19 15. Brda 10 1 2 7 6:18 16. Rogaška 10 1 1 8 9:23

26 25 23 20 17 17 16 14 13 11 10 9 7 5 5 4

A 11. forduló párosítása 2017. 13-a és 15-e között: Nafta 1903 – Drava, AŠK Bravo – Mura, Krka – Sežana, Dob – Zarica Kranj, Veržej – Rogaška, Brežice – Ilirija, Brda – Radomlje, Dekani – Fužinar.

22

de a lendvai gárda ennek ellenére már a mérkőzés

Vinko Vedran győztes találata volt az idényben az első gólja.

Összejött az első idegenbeli siker Zarica Kranj – Nafta 1903 1:4 (1:2) Múlt szerdán végre megtört a jég, a Nafta a bajnokság 6., elmaradt fordulójának összecsapásán megszerezte első idegenbeli győzelmét. A lendvai kapuba ezúttal Raduha állt be, a pályára pedig visszatért Marciuš és Vinko is. Kiegyenlített játékot láthatott a közönség az első félidőben, melynek 22. percében Grabant próbálkozott a 16-os széléről, és lapos lövése a hálóban kötött ki. Ezt követően a Nafta előnyét Monjac növelte a 38. percben, aki Roginić fejjel továbbított labdáját könnyen küldte a kapuba. A játékrész utolsó perceiben Huč faragott a hazaiak hátrányából. A folytatásban a lendvai gárda teljesen a vendéglátók fölé kerekedett és átvette a játék irányítását. Így már a 48. percben egy mélyen beadott labdánál Roginić helyezkedett jól és győzte le Hafner kapust, majd egy ígéretes helyzetnél Novinić lövése a keresztléctől csorgott szögletre. Monjac az utolsó előtti percben állította be az idény első, de fölényes idegenbeli Nafta-győzelmének végeredményét. f.h.m. 1. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

2. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

7. forduló

7. forduló

Hídvég – Olimpija Bistrica – Nafta ÖF Kobilje – Dobronak Csente – Nedelica

2:0 (0:0) 2:2 (1:2) 1:3 (1:1) 2:2 (2:1)

TÁBLÁZAT 1. Dobronak 6 6 0 0 16:3 18 2. Hídvég 6 5 0 1 14:3 15 3. Nedelica 6 3 1 2 7:12 10 4. Bistrica 6 2 1 3 13:7 7 5. Kobilje 6 2 1 3 8:11 7 6. Olimpija 6 2 0 4 9:15 6 7. Csente 6 1 2 3 8:16 5 8. Nafta ÖF 6 0 1 5 9:17 1 A 8. forduló párosítása 2017. október 15-én, 15.00: Csente – Dobronak, Bistrica – Hídvég, Kobilje – Nafta ÖF, Olimpija – Nedelica.

Kapca – Graničar Zvezda – Petesháza Turnišče ÖF – Renkovci Panonija – szabad

3:1 (3:1) 8:1 (5:1) 1:2 (1:1)

TÁBLÁZAT 1. Renkovci 6 5 1 0 18:3 16 2. Kapca 6 5 0 1 32:9 15 3. Graničar 6 2 2 2 17:11 8 4. Turnišče ÖF 6 2 1 3 9:10 7 5. Zvezda 6 2 1 3 13:23 7 6. Petesháza 6 1 1 4 6:30 4 7. Panonija 6 0 2 4 7:16 2 A 8. forduló párosítása 2017. október 15-én, 10.00: Zvezda – Panonija, Kapca – Renkovci, Turnišče ÖF – Petesháza, Graničar – szabad.

támadók nem tudták értékesíteni, így a mérkőzés végéig megmaradt az első félidei eredmény. A Nafta szombaton második vendégszerepléséről tért haza veretlenül, amivel sikerült az idény első harmada után az ötödik helyre felkapaszkodnia a tabellán. A Nafta pénteken a városi stadionban a második helyen álló ptuji Drava ellen lép pályára este nyolc órakor.

Mura – Roltek Dob 5:1 A vendégek magabiztosan indították a mérkőzést és az első percben vezetést is szereztek, ezt azonban nem tudták a félidő végéig megtartani. A 34. percben ugyanis emberhátrányba kerültek, amit a vendéglátók kihasználtak és még az első félidőben Maroša góljával szépítettek. A folytatásban a Mura felülkerekedett, és Bobičanec, Kouter, Karničnik és Šlak találatával fölényesen nyerte a találkozót. hs

Vereséggel indítottak Miközben a harmad­ osztályú női röplabdabajnokság a hétvégén indul, a korosztályos csapatoknál már zajlanak a selejtező csoportmérkőzések. A lendvai serdülőlányok az első fordulót Mariborban játszották, ahol 1. MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 7. forduló Hodos – Cven Rotunda – Serdica Ižakovci – Dokležovje Bakovci – Gančani Goričanka – Križevci Puconci – Mura ÖF

3:0 (2:0) 3:0 (0:0) 4:0 (1:0) 3:1 (1:0) 1:1 (1:1) 0:1 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Bakovci 7 7 0 0 26:4 21 2. Križevci 6 4 2 0 20:2 14 3. Goričanka 6 4 2 0 15:3 14 4. Mura ÖF 6 3 2 1 11:17 11 5. Ižakovci 6 3 1 2 15:11 10 6. Rotunda 6 3 1 2 8:7 10 7. Gančani 6 2 3 1 13:8 9 8. Hodos 6 2 1 3 10:8 7 9. Puconci 6 2 0 4 2:9 6 10. Serdica 6 0 2 4 1:7 2 11. Cven 7 0 0 7 2:23 0 12. Dokležovje 6 0 0 6 2:26 0 A 8. forduló párosítása 2017. október 14-én és 15-én, 15.30: Serdica – Hodos, Puconci – Goričanka, Križevci – Bakovci, Mura ÖF – Cven, Dokležovje – Rotunda, Gančani – Ižakovci.

Muraszombat és Ljutomer ellen is két játszmában szenvedtek vereséget. A pontgyűjtés az idősebb lányok mezőnyében sem sikerült, a ljutomeri tornán Puconci és Muraszombat is két játszmában bizonyult jobbnak. F.h.m.

Gros Branko lemondott Személyes okokra hivatkozva a múlt hónap végén Gros Branko lemondott a Lendvai Községközi Labdarúgó-szövetség elnöki tisztségéről. A szövetség alapszabályzatának 22. szakasza értelmében már elindították az eljárást az új elnök megválasztására, melyre november 6-án kerül sor a rendkívüli elnökválasztási közgyűlésen. hs

N É P Ú J S Á G 2 0 17. o k t ó b e r 12 .


Sport

Rengetegen gyalogoltak Miško útján A radgonai kupán versenyeztek A Lendvai Sportlövészeti Egyesület céllövői a hétvégén a 21. Radgona Kupán szerepeltek, melyen Legenič Sandra, Legenič Doris és Tkalec Maja csapatban a 10. helyet szerezte meg. A felállásból Legenič Sandra célzott a legjobban, aki egyéniben

a mezőny közepén, a 26. helyen végzett. Az idei 14 csapatos versenyt ismételten az ormosdi Kovinar nyerte és az egyéni győztes is soraikból került ki: Kuharič Urškának sikerült legyőzni mind az 50 rajthoz álló céllövőt. hs

(Fotó: Ligeti László)

Egyoldalú mérkőzés Szombaton reggel közel hétszáz túrázó indult el a hagyományosan megrendezett 21. Miško Kranjec gyalogtúrára, mely Nagypalináról, az író szülőházától indult és mintegy 16 kilométeres útvonalon vezetett a Lendva-hegyre az író egykori borospincéjéig. A hazai és a szomszédságból érkező túrázókhoz az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola és a Lendvai Kétnyelvű Középiskola tanulói is csatlakoztak a kellemes őszi napon. A Lendvai Hegymászók Egyesülete által megszervezett túra a Tuš bevásárlóközpontnál ért véget. hs

Érmekkel gazdagodva

Miközben Pártosfalva a kisfociliga 6. fordulójában szabad volt, Szentlászló idegenben súlyos, 8:0-s vereséget szenvedett az

éllovas Filovcitól, így egy ponttal nyolcadik a tabellán. Pártosfalva öt ponttal a 6. helyen áll. F.h.m.

Horváth kétszer talált a hálóba A lakosi Torcida kispályás focicsapat Bistricán vendégszerepelt a belatinci kispályás ligában, ahol hátrányból Horváth László góljával szépítettek a lakosiak, majd a félidő végéig Bedő Igor találatával vezetést is szereztek. A

folytatásban ismét Horváth növelte az előnyt, így a mérkőzés a Torcida 3:1-es győzelmével ért véget. A lakosi csapat a ligában hét ponttal kilencedik, Cserencsóc vezeti az összesítést 15 ponttal. F.h.m

TOBORZÓ

Csatlakozz egy jó csapathoz! Ne unatkozz otthon, gyere! Vár rád egy összetartó baráti társaság! Egyesületünk ötéves kortól várja a focizni szerető fiúk és lányok jelentkezését! A szakmai munkáról Gerenčer Borut, Petkovič Borut, Bažika Silvester, Šooš Vladimir, Novinič Mitja, Vinko Vedran és Kuzma Stanislav edzők gondoskodnak, de a szakmai stáb tovább bővül. A Duplek Kupán 40 klub 253 versenyzője indult. A hétvégén a hagyományos Duplek Kupáért küzdöttek meg a fiatal cselgáncsozók, köztük jelen voltak a két lendvai klub tagjai is, akik a korosztályos versenyen 12 érmet gyűjtöttek. A Judo Klubból aranyérmes lett a 48 kilós súlycsoportban Kulčar Vita (U18) és a tízéveseknél Gašper

Žerdin. Ezüstérmet szerzett U14-ben Ferencek Tamara (52 kg), U12-ben Gerič Nela (40 kg) és az U10-ben Čeleš Gal, valamint Čeh Jure. Bronzéremnek az U12-ben Maučec Tinaja (44 kg), míg az U10-ben Zver Aleš és Čeh Jakob örülhetett. A KBV-nek győzelmet szerzett az U15-ben Marič Aljoša (60 kg), míg Lipuš

N É P Ú J S Á G 2 0 17. o k t ó b e r 12 .

Lino (55 kg) harmadik lett. Az U18-ban Zver Mihael (60 kg) a döntőben szenvedett vereséget. A nemzetközi cselgáncstornán 253 versenyző indult 40 klubból. FB

nepujsag.net

Jelentkezés: Bukovec János Telefon: +386 40 871 753 E-mail: nafta1903@gmail.com

Kosárlabdatorna Lendván A lendvai Lindau Kosárlabdaklub idén is megrendezi a négy ország csapatait felvonultató kosárlabdatornát, melyen a lendvaiak mellett zalaegerszegi, muraközi és hochneukircheni kosarasok lépnek pályára. A torna október 14-én 12.30-kor kezdődik a lendvai középiskola tornatermében. A szervező minden érdeklődőt szeretettel vár!

23


Magyarország Főkonzulátusa Generalni konzulat Madžarske Lendva/Lendava

AZ

magyar nemzetiségi művelődési intézet zavod za kulturo madžarske narodnosti

EXPERIDANCE PRODUCTION TÁNCKARA

BEMUTATJA ROMÁN SÁNDOR KOREOGRÁFIÁJÁT

1546

2017

LENDVA

SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM ((9220 Lendva,, Zala György y gy tér 1.))

2017. DECEMBER 4. 19:00 A jegyeket a Bánffy Központban lehet megvásárolni. (Lendva, Fő utca 32., tel.: 02 577 66 70)

Népújság, 2017. október 12.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 61. évf. 41. sz.

Advertisement