Page 1

2011/6.

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

55. évfolyam 38. szám Lendva 2011. szeptember 22. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

IX/26. IX/22.

Info 7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Örök körforgás

csak minden forog körbekörbe? A már márkanévvé vált lendvai Diáxínpadból

kinőtt Egy&Más Vándorszínház komoly, felnőtt (tartalmú) produkcióval mutatkozott be. Megtörtént

az áttörés az állandó társulat felállása felé – írjuk a 4. oldalon. kmj

Ivan Oletič, a Nafta Labdarúgóklub új elnöke:

Egymillió euró érkezhet a kétnyelvű oktatás reformjára

Szúnyogh Sándor neve alatt újjáalakult az alsólakosi kultúregylet

Az élet örök körforgás – ezt a nagybetűs igazságot mutatta be színpadi deszkákon a legújabb muravidéki ma-

gyar premier, a Körmagyar című darab, arra is keresve a választ, hogy valójában létezik-e majd új világ, vagy

„Az előző vezetőség sokat tett, s az új emberekben is látom a komoly szándékot.” 19. oldal

2–3. oldal

5. oldal


Iránytű Megjelent az ”oktatási reformpályázat„

Egymillió euró a kétnyel kétnye Tomka Tibor

„A háború után…” Annak ellenére, hogy az elmúlt napokban a hidegfronttal megérkezett a lehűlés és az alpesi lankákat már az első hó is ellepte, igen hosszú és politikailag forró ősznek nézünk elébe. Elmondható ez szűkebb pátriánkra, ahol e sorok írása közben a képviselők éppen a hatalmon lévő kormányfő, kormány sorsáról döntenek, de a környező országokról is, sőt az általános válság miatt a tágabb európai, illetve világtérségre is. Az anyaországban a biztos, kényelmes többségben zajló kormányzás eddig zömében pozitív fejleményei után terítékre kerültek a kellemetlenebb dolgok is. Az ország általános újjáépítése, a devizaadósok megmentése mellett ugyanis egyszerűen nem mehet a dolog elvonások, megszorítások nélkül – még ha nem is szeretik, ha ennek nevezzük őket. Déli szomszédunknál választásokra készülnek, emellett most szembesülnek az esedékes uniós csatlakozás valóságával, hogy azzal mi mindent kell „lenyelni”, hogy a mostanára már igen akadozó és világviszonylatban egyre inkább teret vesztő európai népek közösségéhez csatlakozhassanak. Ahhoz a közösséghez, amelynek egyes részeit egészségügyi hasonlattal élve már néhányszor újraélesztették, és arról tanakodnak, vajon van-e egyáltalán értelme újra megkísérelni az újraélesztést, mert a páciens ismét haldoklik. A forró politikai színteret izzásig hevíthetik a szakszervezetek, érdekképviseletek, amelyek természetesen nem tudják majd megérteni a „nem megy így tovább, az elmúlt évtizedekben túl jól éltünk, többet fogyasztottunk, mint termeltünk” és a hasonló szövegeket. Kifejtik, hogy az elmúlt időszakban nem az egyszerű ember alakította így a világot, viselje az egész következményeit az, aki tette. Vajon mi minden történhet, hová torkolhat az egész és milyen lesz az új világ a „háború után”? Mert igazából háború zajlik körülöttünk, szerencsére nem igazi fegyverekkel. Kemény harc folyik, az új világban pedig majd az tud jobban boldogulni, aki megnyeri a harcot, illetve jobban helyezkedik. De hát így volt ez eddig mindig!

Igazgató: Lázár Beáta, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Az elmúlt hónapokban számtalan fórumon lehetett hallani a kétnyelvű oktatás reformjának szükségességéről, az uniós pályázatról, amely által a kétnyelvű oktatás reformja elindítható. Az egymillió eurós pályázat a múlt héten jelent meg, a kétéves lefutású projektet 85 százalékban az EU Szociális Alapja, 15 százalékban a szlovén állam, vagyis az Oktatási Minisztérium finanszírozza. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Hivatalosan a „Kétnyelvű iskolák tanítóinak E-kompetenciái” című pályázat elsődleges célja egy olyan oktatási modell létrehozása, amely az informatikai-kommunikációs technológia segítségével biztosítani tudja az oktatási célokat, illetve az uniós és a nemzeti politikák irányvonalait úgy, hogy a gyakorlati oktatásban egyenrangúvá teszi a többségi és a kisebbségi, vagy­

is a szlovén és a magyar nyelvet. Ennek alapja a pályázat szerint a pedagógusok nyelvi kompetenciája, méghozzá olyan szinten, hogy ezeket tannyelvként tudják alkalmazni, vagyis a pedagógusok szakképesítése közben a szlovén szakterminológia mellett azonos figyelmet kell szentelni a magyarnak is, emellett a magyar nyelv és kultúra tanítása is nagyobb szerepet kap. Célként szerepel a kétnyelvű oktatási modell, a didaktikai, módszertani szakképzés felül-

építése, olyan pedagógiai stratégia, munkaformák és munkamódszerek kialakítása, amely a kétnyelvűséget értéknek tekinti az óvodától a középiskoláig. Az említettek kidolgozása során elvárt a szoros koordináció és együttműködés az e-oktatási formákkal. A projekt keretében ennek céljaiból fakadva számos tevékenység fut majd, köztük a legjelentősebbnek a szakgárda, vagyis a pedagógusok magyar nyelvű e-kompetenciáinak növelése

Megbukott a Pahor-kormány A szlovén országgyűlés 51 nem és 36 igen szavazat mellett a szlovén miniszterelnök által javasolt öt új miniszter személye ellen szavazott, de mivel Borut Pahor kormányfő a miniszterek megerősítését az egész kormány sorsához kötötte, a szavazatok aránya egyben bizalmatlanságot is jelent a kormánynak. A szavazáson nem volt jelen Andrej Magajna és Vili Rezman független képviselő, míg a Zares képviselője, Alojzij Potočnik tartózkodott. A kormánynak bizalmat szavaztak az SD és az LDS képviselői, valamint Alojz Posedel, Vili Trofenik és Franc Žnidaršič független képviselők. A bizalmatlanság mellett az SDS, az SLS, az SNS, a Desus és a Zares hat képviselője voksolt. A két nemzetiségi képviselő, Göncz László és Roberto Battelli szintén – a jelenleg már az új kormány kinevezéséig csak a folyó ügyeket végző – kormány ellen szavazott. A döntéssel megkezdődött a tíznapos időszak, amely alatt a lemondásban lévő miniszterelnök újra kezdeményezheti a bizalmi szavazást, illetve bármelyik képviselőcsoport, valamint a képviselők tízfős csoportja új miniszterelnököt ajánlhat a kormány élére. Ha mindkettő

megtörténik, a képviselők először az új miniszterelnök személyéről döntenek. Ha az említett tíznapos időszak alatt nincs jelölt a miniszterelnöki posztra, akkor a köztársasági elnök, Danilo Türk a bizalmatlanság megszavazásától eltelt 30 nap eltelte után feloszlatja az országgyűlést és új választásokat ír ki. Az utóbbi, jelenleg leginkább valószínű forgatókönyv szerint az előrehozott választásokra már akár november végén sor kerülhet, de valószínűbbnek tartják a decemberi időpontot. tt

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 2 2 .


Muravidék

elvű oktatás reformjára tűnik. Egyszerűsítve: az óvónők, osztálytanítók, a szaktantárgyak oktatói, illetve az iskolaigazgatók továbbképzéséről van szó. Emellett fut majd a magyar nyelvű e-anyag készítése – ezen belül az online szótár elkészítése, illetve felülépítése –, továbbá a környezetnyelvként tanított magyar nyelv, vagyis népszerűbben a magyar 2-es módszer tanának, szakanyagának elkészítése, a magyar nyelv presztízsnövelése, promóciója a környékbeli egynyelvű iskolákban, amelyek a

Lendvai Kétnyelvű Középiskolához gravitálnak, valamint a magyar nyelv fakultatív oktatásának erősítése a kétnyelvű területen kívül. A nyilvános pályázat a pályázótól az általános feltételek teljesítése mellett legalább 5 kétnyelvű oktatási intézménnyel kötött megállapodást követel, a partneri szerződésben pontosítani kell, mely években és milyen tevékenységeket folytat a partner. Ebből a pályázati feltételből egyértelműen kiderül, a pályázó csakis az

MMÖNK lehet. A pályázat október 18-ig áll nyitva, maga a projekt lefutása pedig két év, vagyis 2012 és 2013 során kell lebonyolítani a programokat. Az ös�szeg zöme 2012-ben kerül kifizetésre, még fontosabb információ azonban az, hogy a projekt megnyerése esetén ennek kivitelezése előtt az említett összeg 20 százaléka előfinanszírozásként kerül kifizetésre, vagyis a program előfinanszírozásával nem várhatók olyan gondok, mint tapasztalhatók voltak az eddigi uniós pályázatok során.

80 euró tanulónként

Folyósították a „Szülőföldön magyarul” támogatásokat Megérkezett a Muravidékre a „Szülőföldön magyarul” nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás a 2010/2011-es tanévre. A pályázat lebonyolítója, az MNMI hétfőn és kedden utalta át az összegeket a pályázók számlájára. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A muravidéki lebonyolító szervezet, az MNMI m u n k a t á r s á tó l , B a c s i Jasnától megtudtuk, hogy az idén összesen 294 pályázatot közvetítettek a Bethlen Gábor Alap felé, ez pedig összesen 392 beadványt jelentett. A pályázók zöme általános és középiskolás volt, de 15 óvodás, illetve 6 egyetemista is élt a lehetőséggel. A legtöbb, 167 pályázat az 1. Lendvai Sz. KÁI tanulóitól érkezett, őket a Lendvai KKI követi 88 pályázóval. A Dobronaki KÁI 39, a Göntérházi KÁI 23, míg a Pártosfalvi KÁI 33 pályázót vonultatott fel. Éltek a pályázati lehetőséggel a ljubljanai József Attila Magyar Kultúregyesület magyarul tanuló tagjai is,

Bacsi Jasna, az MNMI illetékes munkatársa: „Az idén először az óvodások is pályázhattak, 15-en éltek a lehetőséggel.” összesen 18-an. Az idén először pályázhattak azok az óvodások is, akik a következő tanévben magyar 1-es szinten kezdik el az általános iskolát, ahogy már említettük, összesen 15-en. A Muravidékre a pályázat révén megközelítőleg 8,7 millió forint érkezett.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 2 2 .

A diákok, tanulók, óvodások személyenként 22.400 forintnak (valamivel kevesebb, mint 80 euró), míg az egyetemisták 2.800 forintnak (valamivel kevesebb, mint 10 euró) megfelelő összegű eurót kapnak kézhez, illetve a megadott folyószámlákra.

Jegyzet

Elkötelezettség, kreativitás Lendván az alkotómunka, a műkedvelő színjátszás és annak bemutatása – kisebb-nagyobb intenzitással – mindig jelen volt. A falusi krónikák, az Alsólendvai Híradó, a Lendvai Füzetek, a régi fényképek és kiollózott cikkek tanúskodnak arról, hogy a színpadi szereplést mindig kedvelték erre az emberek. Semmilyen történelmi esemény sem tudta elfojtani az alkotás és Šimonka Tanja, a társalgás utáni vágyat. Ugyanis a lendvai kultúre két dolog nélkülözhetetlen ahház igazgatója hoz, hogy az ember mérhetetlen mennyiségű energiát, szabad idejének jelentős részét áldozza a megfelelő szöveg keresésére, a szereplők fellelésére, a szövegtanulásra, az előadás felállítására, hogy az majd a színpadon önálló életre kelhessen. Ilyen elkötelezett emberekkel és előadásaikkal Lendván már sokszor találkoztunk. Hosszú éveken keresztül a „Nafta-teremben” a Toplak Ferenc által rendezett előadások uralták a színpadot. Rendkívül sikeres volt Györkös Boris általános iskolás csoportja. Néhányan közülük – „megfertőződve a színjátszás vírusával” – félhivatásosan, hivatásosan, ma is eredményesen űzik e mesterséget. A Ku-Kuc Színház sikere egy évtizede Miša Gerič és Urška Raščan nevéhez kapcsolódik. Szlovénia-szerte elragadtatást váltanak ki életszerű, szórakoztató és nevelő gyermekelőadásaikkal. Ezt a hagyományt építette tovább a „Škatla” diákszíntársulat Štefan Kardoš irányításával, aki számára nem ez volt az első, és reméljük, nem is az utolsó ilyen jellegű munka. A Pupilla Bábszínház Sinkó Sabinával az élen közel két évtizedes fennállása alatt tizenkét bábelőadást vitt színpadra. Nem csak a hazai bábosok „térképén” tartják nyilván őket, hanem a nemzetközi találkozókon is magasan rangsoroltak. Továbbá nem hagyhatjuk figyelmen kívül az általános iskolák színjátszócsoportjainak népes táborát, melyek a Színházi Maratonon mutatkoznak be. Itt kell megemlítenünk tanáraikat, akik amolyan többfunkciós szerepben szervezők, díszlettervezők, rendezők, koreográfusok, sőt olykor szereplők is. A legnagyobb érdeklődést a Diáxínpad, ma már Egy&Más Vándorszínház társulata és a „Kofetarji” szenior csoport váltotta ki. Ők hivatásos rendezői kéz irányításával és jobb infrastrukturális körülmények között dolgozhattak. Ebből kifolyólag magasabbak voltak (lesznek) az elvárások is. A szép, új színházterem, a nézőtér párnázott székei, a tágas színpad és a kiváló műszaki feltételek megkönnyítik a munkát, emelik az előadás színvonalát, tetszetősebbé téve azt. Mégis, a lényeg valami másban rejlik. Az elkötelezettségben, a jó értelemben vett megszállottságban, a kreativitásban, a színdarab alkotóinak közösségi igényében. Mindez nem csak a színpadon lévőkre, hanem a színfalak mögött dolgozókra is vonatkozik. A felsoroltakra és azokra is, akiket ezúttal nem említettünk meg, de egyformán fontosak. Talán elérkezett az idő, hogy a megszerzett tapasztalatot, a felgyülemlett energiát és akaratot egy közös előadássá formáljuk!

3


Kultúra Körtánc, melyben a derű az úr

Körmagyar, avagy bújtatott nemzet-karakterológia

tal elvtárson” (Sabo Aleš) és a milliomosként visszatérő, magyarságába „belerészegült” disszidens (Štampah Misi) viselkedés-modelljén, pökhendiségén kívül a többiek nem viselnek magukon „ideológiagyanús” bélyeget. Ez erényére válik a darabnak. A szereplőkről: a Pis­

A Diáxínpadból átvedlett Egy&Más Vándorszínház szombati premier előadásán bizonyította: kezd felnőni a valódi színházi produkciókhoz, s bár vannak még kisebb bökkenők, de így is megtörtént az áttörés az állandó társulat felállása felé. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A „kisebb bökkenők” megléte, tehát a szokásos „kekeckedésünk” azonban nem annyira a rátermettség kérdését feszegeti, hanem talán a darabválasztás sem volt megfelelő, talán a rendező, Szloboda Tibor is túllőtt egy kicsit a célon, talán… De hagyjuk: valljuk inkább be úgy istenigazából, a grandiózus, próbaigényes darab egy kicsit meghaladta a társulat erejét, talán a szerepkiosztás, a rendelkezésre álló szerep-

valójához Arthur Schnitz­ler darabjának Kornis Mi­hály általi átiratát, jelenetsorának a rendszerét használja fel. A darab azonban – tértől és időtől függetlenül – klas�szikus témát boncolgat, a férfi-nő viszony és az emberi kapcsolatok annyiszor színpadra „énekelt” voltát. „… inkább szakmák vannak, bár a darab egzisztenciálisan és egyébként is nagyon mélyről indul, így az első jelenetben egy prostituált és egy katona találkoznak egymással, majd egy milliomossal és egy prostituálttal zárul be a kör, így válik Kör-

feltűnő kifinomult prostiig – azt a látszatot próbálja kelteni, sőt elhitetni, hogy a rendszerváltással talán „finomult” a „kiszolgáltatottság”, de minden maradt a régiben. Ez azonban nem az egyedüli olvasata a „hagyma-darabnak”, lehet jól szórakozni az egészen, a „gegeken”, a poénokon keresztül (a felállított, fejezetenként megszaporodó tükrök sugallata szerint) – magunkba is nézhetünk, ahogy a disszidálásból hazatérő fiatalember a magyar jövőt az akkor még hiányzó valóságshow-któl

Hamarosan bezárul a kör. lőgárda – dologtévő időben, a munka ugyanis jócskán belelógott a tanévkezdésbe –, s a rendelkezésre álló egy hónap sem volt talán elég a sok, néhol nagyon is blőd, de a szleng és az argó minden területét érintő szöveg betanulására, annak autentikus artikulálására. A rendező a mondani-

4

magyarrá. A szociális háló így teljesül be, s a férfi–nő viszonyok is ebben találkoznak újra” – nyilatkozta a darabról Szloboda Tibor rendező lapunknak. A laza füzérű, az emberi kapcsolatokról szóló jelenetsor a fura szereplőkkel – a kör íve az utcalánytól a darab végén

és a kereskedelmi tévéktől óvná meg. A szexbe torkolló jelenetek – melyek nagyon is diszkrét megvilágításban történnek – mindegyikében jelen van a rendszerváltozás előtti kor „idillje”, magyar társadalma. Azé, amely trágár beszédben ugyan nem, de emberség-

A darab – tértől és időtől független – klasszikus témát boncolgat, a férfi-nő viszonyt. ben jobb volt a mainál. En�nyit a darab „nemzet-karakterológiai” vonatkozásairól. A Körmagyar drámai erejét a szerelem és a párkapcsolat, valamint az új magyar sikerfilmek által elburjánzott, erotikába torkolló jelleg csak fokozza. Ez azonban ritkán válik taszítóvá, inkább kacajt, derűt vált ki naivitásuk. Itt jöhetne a „visszacsatolás” kérdése, s a rendezői nyilatkozat szerint: – A lényeg az emberen lesz. Az előadásokat az embereknek rendezem, a politika mint olyan nem érdekel, mert embertelennek tartom – így Szloboda. S tényleg, a „fia-

njak Atilla és Nađ Éva páros alig fér a bőrébe, de az újonc, Kovács Sándor is viszi a darabot, nem véletlenül egy „tandemben” szerepelnek. A többiek a már megszokott formájukat hozzák. A darab végén csak sajnálkozhatunk: mennyi tehetség veszett el vagy maradt „érintetlenül” a színjátszást és a drámai műfajokat illetőleg vidékünkön a múltban. A megmérettetés tehát szükséges volt, s nem lehet elég korán kezdeni. Ez a fiatalok játékán látszik, nekik nem nehéz „hozni” a feladatot, belebújva a szerepbe – tulajdonképpen önmagukat belebújtatva.

Kilenc ország művészei Ljubljanában Hétfőn nyílt meg a Magyar Köztársaság Ljubljanai Nagykövetségén a XXI. Zalai Nemzetközi Művésztelepek anyagából rendezett kiállítás, amelyet SzentIványi István nagykövet és Angyal Mária művészettörténész nyitott meg. A kiállításon anyaga burmai, fehéroroszországi, horvátországi, magyarországi, romániai, svédországi, szerbiai és ukrajnai művészek állítanak ki. Szlovéniát a rangos nemzetközi mezőnyben Salamon Árpád és Heda Widmar képviseli. -ce

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 2 2 .


Kultúra Feszt Magyar: Az identitás összeköt

Hagyományépítő fesztivál tíz város részvételével A budapesti Millenárison a hétvégén zajló rendezvény, a 10. Millenáris a korábbiakhoz képest gyökeresen másfajta elképzelést próbált megvalósítani 10 város gasztronómiai, kézműves, innovációs és művészeti sajátosságainak felmutatásával. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Benyó Zoltán, az új rendezvénysorozat megbízottja, a rendezvény ötletmestere elmondta: a 10 város, 10 géniusz és 10 életérzés szlogen alatt megvalósuló rendezvény a magyar kö-

zösségek értékeit helyezi a középpontba. Évente két alkalommal a Millenáris különböző helyszíneinek visszatérő vendége lesz az egész Kárpát-medence. A tízek „társasága”, a magyarországi (Nyíregyháza, Békéscsaba, Székesfehérvár, Miskolc) városok

mellett a határon túli vidékek (Erdély – Kolozsvár, Arad, Muravidék – Lendva, Kárpátalja – Beregszász, Felvidék – Kassa, Vajdaság – Magyarkanizsa) egy-egy kulturális központi státussal bíró városa kulturális, gasztronómiai értékeinek a felmutatását vállalta fel.

A Cuk Borház termékeiről (borok és húskészítmények) sokan elismerően nyilatkoztak.

Lendva idilli színeiben Horvát Margit népi iparművész. A különböző helységek egy-egy frappáns gyűjtőfogalommal, a helyhez fűződő „asszociáció-hányadosokkal” lettek ellátva. Így Lendvának az Idill jutott. Erről is kérdeztük a szervezőket. – A kisvárosról, jöjjünk bármilyen irányból, a béke, a nyugalom szigete, az idill jut az ember eszébe – meséli Benyó Zoltán. – De ezzel nem csak én vagyok így, ez szinte egybehangzó véleményként alakult ki. A standot pedig a „Lugas” jegyében formáltuk partnerünkkel, az MNMI-vel, amelyben Rudas Magda és a Cuk Borház állította ki kóstolásra felkínált termékeit. A három napig zajló, egész hétvégére kiterjedő műsorban a Muravidéki Nótázók csoportja mellett Horvát Margit és Urisk Er-

Az alsólakosi Szúnyogh Sándor ME

Névváltoztatással újraalakulva Az utóbbi 10 évben az alsólakosi Petőfi Sándor Művelődési Egyesületről keveset hallottunk. Az egyik ilyen esemény az volt, amikor Szúnyogh Sándor helyi poétának – mint alapítónak – a faluotthon falán emléktáblát helyeztek el. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Ezt követően azonban ismét pangás következett be a tevékenységben, majd idén a helyi közösség és néhány lelkes régi tag közbenjárására az egyesületek nyilvántartásából közben

törölt kultúregyesület újbóli működtetését határozták el. A közgyűlésre sok egykori tag is eljött, köztük sok fiatal. Ez alkalomból az új vezetés megválasztása mellett a kultúrtevékenység újbóli elindítása és az esetleges névváltoztatás is szóba került, tudtuk meg az

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 2 2 .

egyik kezdeményezőtől, Simonka Máriától, a helyi közösség tagjától. Az ezt követő eseményekről már az új elnök, Bogdan Simona számol be: – Mivel az elmúlt 10 évben az egyesületben pangás volt tapasztalható, a fiatalok pedig újabb és újabb

Bogdan Simona tervekkel álltak elő, úgy döntöttem, hogy elvállalom az elnöki tisztséget. A névváltoztatást is minden jelenlévő tag támogatta:

zsébet népi iparművész képviselte a kézműves szakmát, szombaton a Pupilla Bábszínház, vasárnap pedig az Etnotrip zenekar lépett fel. E sorok írója nem rejtheti el csalódását afölött, hogy a hosszú készülődés és erőbedobás ellenére éppen azok hiányoztak az eseményről, akiknek készült, nevezetesen a közönség. Mivel azonban hagyományteremtő fázisban van a rendezvény, s talán a nagyobb reklám sem ártana, a legjobb reményekkel távozott kis csoportunk, hogy tavasszal talán jobb lesz. Mert művészetben, kézművességben, gasztronómiai termékekben szemet gyönyörködtető és szívet melengető dolgokat tudtunk felmutatni. Szúnyogh Sándor a falu szülötte, s a kultúregyesület megalakulásában is az egyik kezdeményező volt. Az új névvel a bejegyzés már meg is történt, nagy örömünkre a családtagok is támogatták az elképzelést, és örültek is neki – mondja Simona. A ter veket illetőleg megtudtuk még, hogy a régen működő szekciók (például a színjátszók) közül szeretnének néhányat elindítani. A fő cél persze itt is az, hogy a fiatalok és az idősebbek közötti párbeszéd újra megteremtődjön, hiszen mindenki tanulhat a másiktól.

5


Muravidék A biohulladék szállításáról Lendván

A gyakoribb elszállítást szerződésbe kell foglalni Ez év július 1-jétől kötelező a biohulladékok elkülönített gyűjtése, ennek kezelését a falvakon házi komposztálással, Lendván pedig külön kukába gyűjtve oldják meg, amit a Komunala Kft. szállít el a Lendva Községgel kötött korábbi szerződés alapján. Ennek ellenére nem mennek simán a dolgok. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Főleg a lakótömböknél jelentkeznek problémák, ahova a Lakásgazdálkodási Kft. a lakótömbök nagyságától függően speciális, 120, 240, illetve 660 literes konténereket helyezett el a biohulladék gyűjtésére. – Igaz, hogy a konténereket július 15-én, tehát

amik a gyakorlatban kellemetlenségeket okoznak. Ezt főleg a nyári hőségben lehetett tapasztalni, amikor a „biokukák” orrfacsaróan bűzleni kezdtek, férgek és legyek jelentek meg, hiszen a meleg miatt gyors lebomlás indult a biohulladékban. A lakótömbök lakói pedig bejelentéseket tettek a községnél, a felügyelőségnél, hogy a szolgálta-

szó, hogy miután kötelező lett a biohulladék elkülönített gyűjtése, a szállítással kapcsolatban nincs semmi módosítás, nincs szerződésünk, pedig ez a szolgáltatás nekünk külön költséget jelent. Ennek ellenére havonta kétszer ürítjük ezeket, de ha a szerződéshez tartanánk magunkat, akkor sokkal kedvezőtlenebb lenne a kép.

Amíg nem lesz megegyezés a biohulladékok szállításáról, nem kizárt, hogy bűz lesz a városban. egy kis csúszással szereztük be és helyeztük el, viszont úgy tűnik, hogy mégis túl korán, hiszen a dolgok nem úgy működnek, ahogy kellene. Vannak még tisztázatlan dolgok,

tással megbízott cég nem üríti kellő gyakorisággal a biokonténereket – mondta a helyzettel elégedetlen Igor Kolenko, a Lakásgazdálkodási Kft. igazgatója. – Pedig csak arról van

El kell mondanom, hogy ez ügyben a nyár folyamán egy lépés sem történt. Az, hogy mi mindent találunk a biokonténerekben, az megint más kérdés, van ott minden, ami oda tartozik

A Moravske Toplice-i község területén szeptember 1-jével három hónapos próbaidőszakra bevezették a szelektív hulladékgyűjtést a háztartásoknál. Ennek értelmében a szolgáltatás kivitelezője, a muraszombati Saubermacher-Komunala cég minden hónapban két átlátszó műanyagzsákot juttat el a háztartásokhoz, ahonnan havonta egyszer, a megbeszélt időpontban elszállítja az elkülönítve összegyűjtött hulladékot (műanyag, flakon, tetrapack…). Mivel a községben az öko-szigeteken nagy mennyiségű hulladék halmozódik fel, a hulladékot a forrásánál, a háztartásoknál gyűjtik össze, egyelőre díjmentesen – döntött a községi tanács. A 0,95 euró begyűjtési és szállítási költségeket a Moravske Toplice-i községi költségvetés fedezi abból a tételből, melyből egyébként az öko-szigetek ürítését finanszírozták. és ami nem. Mostantól megfigyeljük a biokukák tartalmát a háztartásoknál, ugyanis jobban oda kell figyelni, mi tartozik a biohulladékhoz és mi nem. Mint a felhasználók tapasztalhatják, a számlán nem bio-, hanem vegyes hulladék van elszámolva – mondta Kocon József, a lendvai Komunala Kft. igazgatója. A biohulladékot a szolgáltató Puconcira viszi, de ahogy majd üzembe helyezik a Gramoz Kft. komposztálóját, Hármasmalomba szállítják ezt. Tehát a szolgáltatás pontosításának hiánya miatt keletkeznek gondok a lakótömbökhöz elhelyezett biokonténerek ürítése körül. A témában a lakótömbök lakói panaszt emeltek a községközi felügyelőségnél is. Hogy mit tesz és mit tehet a község a gondok

megoldása érdekében, azt a polgármesteri hivatal kérdéseinkre kapott válaszából tudhatjuk meg. – A községi szolgálatok figyelemmel kísérik, mennyire következetesek a háztartások a hulladékok szelektálása során, hiszen a gazdasági szolgáltatás kivitelezője panaszkodik, s emiatt vegyes hulladékként kezeli ezt. Szeptember végére beszámoló készül erről, s majd kiderül, mi az igazság. A program szerint a biológiailag lebomló hulladék szállítása májustól októberig hetente egyszer történik, illetve havonta kétszer a többi hónapban – áll a válaszokban. A szolgáltatást igénybe vevők pedig csak remélhetik, hogy az illetékesek minél előbb ésszerű megoldást találnak a kérdésre.

A Nafta átszervezése elbocsájtásokkal is jár

Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő a lendvai Nafta Cégcsoport szanálását illetően a parlament hétfői ülésén képviselői kérdést intézett Franc Križanič pénzügyminiszterhez. A Nafta ugyanis tőkésítés címén a jóváhagyott átszervezési program alapján 10 mil-

6

lió euróban részesült (ebből 3,4 millió októberben várható, a többi megérkezett már), s Gönczöt többek közt az érdekelte, hogy a cég talpra állítási folyamata a munkahelyek megőrzését is tartalmazza-e. Križanič miniszter válasza szerint a cég átszervezése mellett a Nafta Petrochem Kft.-ben káderátszervezés is folyik,

hiszen a metanolgyártást a veszteségesség miatt leállítják, így sor kerül munkaerő-leépítésre is. A cégcsoport más kft.-iben nem terveznek elbocsátásokat, sőt a Nafta Strojna Kft. újabb dolgozókat vesz fel. A Naf ta Petrochemben 2011-ben 41 dolgozóval csökkentik a foglalkoztatottak számát (2010 végén

171 dolgozója volt). Ebből 16 dolgozónak már kézbesítették a felmondást, összhangban a kidolgozott programmal, augusztusban pedig 11 dolgozó otthoni várakozásra lett irányítva. A dolgozók 100 százalékos fizetést kapnak. Más okok miatt a céget 25 dolgozó hagyta el ebben az évben. Minden munkaerő-felesleg-

nek bizonyult dolgozó végkielégítésben részesül, mely a becslések szerint 700 ezer eurónyi összeget jelent. Abban az esetben, ha az állam mint a cég tulajdonosa stratégiai partnert talál a Nafta Cégcsoportot illetően, nem kizárt a tulajdonjog felosztása sem. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 2 2 .


Info

Készen várja első lakóit a hodosi otthon A Hodosi Idősek Otthona vasárnap ünnepélyes keretek között került megnyitásra. Az épület a júliusi átadásától a mai megnyitásig teljes belső átalakuláson ment át, teljesen felszerelt, otthonos, barátságos enteriőrrel várja első lakóit. A megnyitóra a helybelieken kívül a környékről is nagyon sokan látogattak el. Az ünnepségen tiszteletét tette Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő és Marjan Bezjak, az SDS képviselője, Hodos Község polgármestere, Bunderla Rudolf, valamint Viljem Kerčmar evangélikus lel-

kész. A Hrastovec Szociális és Védelmi Intézet vezetője, egyben a Hodosi Idősek Otthonának igazgatója, Josip Lukač köszöntötte a vendégeket. – Hodos az én álmom és emellett kitartok. Intézetünk az ország egyik legjobb és leginkább elismert otthona, melynek az ajtaja mindig mindenki számára nyitva áll. Így lesz ez Hodoson is – hangsúlyozta. Ígéretet tett arra, hogy az intézmény 3 idős személy számára 3 hónapig ingyen ellátást biztosít, de nyitva áll az ajtó azok számára is, akik bármilyen egészségügyi segítségre szorulnak.

A Hodosi Idősek Otthonát a Hrastovec Szociális és Védelmi Intézet üzemelteti. Az igazgató beszédében jövőben még szeretné, ha bővülhetne az állomány. még hozzáfűzte, hogy a további helyi alkalmazottal A.K.

Nyereséges a Pomurske lekarne

A patikalánc tavaly több mint 25 millió euró forgalmat bonyolított le.

A Pomurske lekarne patikalánc sajtótájékoztatón mutatta be új kiadványát, amelynek a Lepo pozdravljeni (Üdvözöljük) címet adták. A könyvecske egyfajta útbaigazító a leggyakoribb betegségekkel kapcsolatosan, illetve a gyógyszeripar és a gyógyszertári szakma jelentőségének bemutatására is szolgál.

A Pomurske lekarne 14 egységén és 10 konces�sziós patikáján keresztül mintegy 125.000 muravidékit kíván megszólítani. A kiadvány egy előadássorozatra épül, négy szakaszon át taglalja az életkor különböző korszakait, s a könyvtárakban lehet kikölcsönözni. A szerzők: Polonca Fiala, Bojan Madjar, Miranda Koren és

Nina Ošlaj. A vállalat tavaly 25,1 millió euró forgalmat bonyolított le, a bevételek 0,35 millióval haladták meg a kiadásokat, összesen 832.300 recept került kiváltásra. A bevételi többletet beruházásra és adományokra fordították, egy része pedig nem került felosztásra. HF

feltétlenül a kérdezőbiztos jelenlétére, hiszen történhet önkitöltéssel, illetve az interneten is.

az öngyilkosságok száma az országban. Az év első öt hónapjában mintegy 40 százalékkal lettek többen öngyilkosok, mint egy évvel korábban ugyanebben a periódusban. Az öngyilkossági kísérletek száma is megnőtt. Görögországban eddig mindig az európai átlag alatt volt ez a szám, az ortodox egyház ugyanis erősen megbélyegzi az öngyilkosságot.

kilométert (ez kicsit több, mint Ausztrália területének fele). A kutatók szerint ha a folyamatot nem sikerül megállítani, valamikor

hétről hétre Vučja vas – Szombaton felavatták dr. Dragotin Cvetko akadémikus, a Ljubljanai Bölcsészkar mu­ zi­kológiai tanszéke megalapítójának mellszobrát, Edo Do­linar szobrászművész munkáját. Cvetko születésének 100. évfordulója alkalmából muravidéki szülőfaluja ezzel tisztelgett előtte, az országban pedig több rendezvényre kerül sor. Budapest – Október 1. és 31. közt zajlik majd Magyarországon a tízéven-

ként esedékes népszámlálás. Az összeírásban való részvételt törvény írja elő. A válaszadás anonim, illetve egyes kérdések esetében önkéntes. A népszámlálási kérdőívek kötelező részében lakásra és személyekre vonatkozó kérdések vannak, az úgynevezett szenzitív kérdések közt pedig a nemzetiségi hovatartozásra, anyanyelvre, vallási meggyőződésre, illetve tartós betegségre és fogyatékosságra vonatkozók vannak. A válaszadáshoz nincs szükség

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 2 2 .

Athén – Miközben újabb takarékossági intézkedéseket szabott feltételül az EU és az IMF ahhoz, hogy Görögország megkapja a csőd elkerüléséhez szük-

séges hitelrészletet, kiderült: a válság kezdete óta közel duplájára emelkedett

USA – Húsz-harminc éve van még az északi sarkvidék jegének: az északi sarkvidéken a jég újra elérte a 2007-es minimumot, 4,33 millió négyzet-

2030 és 2040 között jöhet el az első olyan sarki tél, amikor teljesen eltűnik az összefüggő jégtakaró és csak elszórt, kisebb jégtáblák maradnak a sarkvidéken. Ez katasztrofális következményekkel fog járni a sarkvidék élővilágára.

7


Info a mai napon... Szeptember 22-én történt 1791 Megszületett Michael Faraday angol kémikus és kísérleti fizikus, az elektromos mező fogalmának megalkotója. 1792 Kikiáltották a Francia Köztársaságot. 1827 Joseph Smith amerikai vallásalapító megalapította a mormon egyházat. 1852 Meghalt William Tierney Clark angol mérnök, a budapesti Lánchíd tervezője. 1885 Megszületett Benedek Marcell Kossuth-díjas irodalomtörténész, esztéta, író. 1910 Megszületett Faludy György költő, műfordító. 1922 Megszületett Chen Ning Yang kínai származású Nobel-díjas amerikai fizikus. 1949 Végrehajtották az első szovjet atombomba-kísérletet. 1951 Megszületett David Co­ver­ dale, a Deep Purple és a White­snake énekese.

visszapillantó

1991. szeptember 20-án, 36. szám

A kisebbségi jogok ne csorbuljanak Három minisztert is vártak Lendvára az elmúlt héten szombaton a Szlovén Demokratikus Szövetség lendvai községi szervezetének alakuló közgyűlésére. Janez Janša véderőminiszter és Igor Bavčar belügyminiszter meg is érkezett, míg Jelko Kacin tájékoztatási miniszter elfoglaltsága miatt nem jelenhetett meg az összejövetelen. A miniszteri vendégek jelenléte, ami egyben a szövetség legmagasabb tisztségviselőjének jelenlétét is jelentette, emeli ki ezt az eseményt a helyi jellegű történések sorából. Janez Janša mint a Szlovén Demokratikus Szövetség

Tanácsának elnöke üdvözölte a mintegy 40 jelenlévőt. Mindjárt az elején elmondta, jelentősnek tartja a tényt, hogy az alakuló községi szervezet olyan területen működik majd, ahol a szlovének mellett

magyarok is élnek. Reményét fejezte ki, hogy ők is tevékenyen részt vesznek majd a párt munkájában, mert véleménye szerint a párt összekötő kapocs szeretne lenni a többségi és a magyar lakosság között.

Hozzátette azt is, hogy a szövetségnek eddig nem volt kialakított álláspontja a kisebbségeket illetően, de reméli, hogy a jövőben e téren is változik a helyzet. Az alakuló közgyűlés tényénél is érdekesebbnek ígérkezett Janez Janša tanácselnök beszéde, hiszen a pártprogramon túl kifejtette pártja véleményét egy-egy égető, mindannyiunkat érintő kérdésben. A két legfontosabb kulcsfontosságú kérdésnek ítélte meg a parlamenti demokráciát és Szlovénia önállósulását, sőt, ez utóbbi talán még fontosabb, hiszen a parlamenti demokrácia már kialakult azóta, hogy a párt ezt a választások előtt szorgalmazta.

magyar sajtó a nagyvilágban

Októberi Tükör Évkönyv – a Magyarok Angliai Országos Szövetségének kiadványa Csortán Tünde

Hozzávetőlegesen 25.000 magyar él szétszórtan Nagy-Britanniában, beékelődve a négy őshonos – angol, skót, észak-ír és walesi – nemzetbe. Érdemes tudni, hogy Angliában az első magyar szervezet 1638-ban alakult tizenhat teológus diákkal Londoni Liga néven, és azt is, hogy London volt az 1849-es magyar emigráció központja, amikor több mint kétszázan menekültek Londonba, közöttük Kossuth Lajos is. A múlt században nagyon sok értelmiségi menekült Nagy-Britanniába, így rengeteg magyar nyelvű lap indult, aminek következménye, hogy aránytalanul nagy volt az írók tábora az olvasókéval szemben. Előfizető hiányában egy-két évnél tovább nem bírták fedezni a kiadás anyagi

8

hátterét, így megszűntek. Cs. Szabó Lászlót idézve: „A forradalom után közel tízezer író érkezett Nyugatra, de egyetlen olvasó sem.” 1992. július 11-én alakult a Magyarok Angliai Országos Szövetsége (MAOSZ), amely átfogó szerepet vállalt a magyar közösségben, képviselve az 1956 előtt és utána alakult kisebbnagyobb, régebbi-újabb magyar szervezeteket. Feladatköre politikamentes, a közösség fennmaradását szolgálja, koordinálva a tagszervezetek közötti információcserét, a problémák közös megoldásának megkeresését, ápolja a magyar nyelvet és kultúrát, ugyanakkor a magyar–angol baráti viszony kiépítésére törekszik. A szövetség megalakulásának évében útjára indult az Angliai Magyar Tükör című, negyedévenként megjelenő lap.

Főszerkesztője és felelős kiadója a MAOSZ egykori alapító tagja és elnöke, Pátkai Róbert főtisztelendő úr, aki 1956 novemberében menekült Londonba, ahol Anglia magyar püspöke lett és 1965-től az angliai evangélikus egyház püspöke is; jelenleg munkájának elismeréseként az angliai evangélikus egyháztanács Honorary President kitüntetéses tiszteletbeli püspöke. A lap 14 évig jelent meg negyedévenként, de előfizető hiányában 2006 decemberében megszűnt. Egy év szünet után, 2007-ben a MAOSZ kiadta évköny­ vét Októberi Tükör néven, az Angliai Magyar Tükör utódjaként, amely színvonalas, tartalmas és változatos olvasmány az angliai magyar közösség életéről. Az évkönyv felelős kiadója Pátkai Róbert, szerkesztői pedig a BBC londoni ma-

gyar adásának egykori munkatársai: Jotischky László újságíró és Sárközi Mátyás író és újságíró. Az évkönyv kordokumentum jellegű, amelyben beszámolnak az angliai magyarság múltjáról és jelenéről, tevékenységéről, nemzeti évfordulóinkról, az angliai emigráció centenáris évfordulóiról, az angliai magyarokról 1956 előtt és után, a magyar gazdaságról, az evangélikus egyház szerepéről a magyarság életében, képzőművészeti kiállításokról, az angliai magyar dzsesszről, a globalizációról, a nyelvoktatásról, a nemzeti himnuszról, a pénzügyi és energiaválságról, az egyház szerepéről, az angliai magyarság, a Kárpát-medencei magyarság és a világ fontosabb eseményeiről. A kiadványban jelen vannak versek, megemlékezések és visszaemlékezések is.

Az évkönyv megrendelhető a MAOSZ honlapján keresztül (http://www. maosz.org.uk), ára 12,50 angol font. Pátkai Róbert püspök úr egyik cikkének zárógondolatát idézzük végül egy régi római mondás kapcsán: „nulla futura sine praeteritas, azaz: nincs jövő múlt nélkül” – magyarságunk kötelez anyanyelvünk megőrzésére, közösségi kapcsolataink ápolására, történelmi múltunk és kultúránk ismeretére és továbbadására.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 2 2 .


Info

Európai Mobilitási Hét Lendván is Több mint száz gyereket üdvözölt szeptember 20-án Anton Balažek, Lendva polgármestere a Városháza előtt, ahol az Európai Mobilitási Hét (EMH) alkalmából a lezárt Fő utcán az aszfaltra gyermekrajzok készültek. Az 1. és 2. Sz. Lendvai KÁI, valamint a Göntérházi KÁI alsó tagozatos tanulói, illetve a lendvai óvodások ezen az autómentes napon a rajzok által környezetvédelmi kérdésekre kívántak figyelmeztetni. Az EMH 2002 óta minden év szeptember 16-a és 22-e között kerül megrendezésre a fenntartható

fejlődés jegyében, minden évben más-más mottóval. Az idén az energia hatékony felhasználására hívnak fel a „Közlekedjünk okosan” jelszóval. Európában az energia legnagyobb felhasználója a közlekedés, Szlovéniában az energiafogyasztás 40 százalékét teszi ki. Az autómentes nap hosszú távú célja Lendván is az volt, hogy rávegye a rendszerint autóval munkába, iskolába vagy kikapcsolódni járó polgárokat, hogy az utazáshoz fenntartható, alternatív közlekedési módokat vegyenek igénybe. Szolarics Nađ Klára

A gyerekek az Európai Mobilitási Hét alkalmából az útra rajzoltak, így figyelmeztettek a környezetvédelmi kérdésekre.

egészségünk

Kell-e félni az altatástól? Dr. Larnsak Goran aneszteziológus szakorvos Az aneszteziológia (érzéstelenítés) a sebészet fejlődésével alakult ki és vált önálló tudománnyá. Az egyre bonyolultabb, nagyobb fájdalommal járó műtéti technikák megjelenése és a társadalmi fejlődés hívta életre az igényt, hogy a műtétet ne „csak˝ túléljék a betegek, hanem lehetőség szerint minél kevesebb fájdalmat szenvedjenek el közben. A tudományág fejlődése szakadatlan kísérletezés az újabb, biztonságosabb szerek felkutatására, melyek a „tökéletes alvás és a tökéletes biztonság˝ jegyében biztosítják az érzéstelenítést. Aki már átesett műtéten, tudja, hogy a legtartalmasabb beszélgetést az altatóorvossal folytatta. A műtét előtti kivizsgálás során az altatóor-

vos az, aki időt szán arra, hogy a beteget kikérdezze, a problémait meghallgassa és kérdéseire válaszoljon. Ekkor alapos vizsgálatnak is alávetik a beteget, mert minden állapotjellemző, a korábban szedett gyógyszerek, korábbi műtétek, azok lefolyása, szövődmények, gyógyszerérzékenység ismerete szükséges ahhoz, hogy a beteggel együtt tudjunk dönteni a műtéti érzéstelenítésről. Az altatóorvos az állapotfelmérést követően, valamint a tervezett műtét ismeretében javaslatot tesz azon műtéti érzéstelenítésekre, melyek az adott betegnél a várható műtéthez alkalmazhatóak. Az előzetes vizsgálatok tervezett műtét esetében akár a kórházba történő befekvés előtt megtörténnek. A kórházba történő felvétel után, a műtétet megelőző napon történik meg egy ellenőrző vizsgálat, felmérendő, hogy történt-e a beteg állapotában valamilyen változás, ugyanekkor kerülnek sorra az előzetesen

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 2 2 .

kért vizsgálatok. A beteg utasításokat kap arra vonatkozólag, hogy mikortól nem szabad enni, folyadékot fogyasztani és a rendszeresen szedett gyógyszerekből mit és mikor kell bevenni. A műtéti előkészítés során a beteg előző este altatót kap, a műtét reggelén pedig nyugtató gyógyszert. A műtőhelyiségben az aneszteziológus asszisztens és orvos fogadja a beteget. Ezt követően kerül sor a vénabiztosításra, infúzióbekötésre és az ellenőrző műszerek felhelyezésére. Kétféle érzéstelenítést alkalmazunk: 1. Megtartott tudat mellett úgynevezett regionális érzéstelenítés. Eme technikák közös jellemzője, hogy blokkoljuk az operálandó területet ellátó érzőidegeket. Ezek közül legismertebb a spinál és epidurál érzéstelenítés („gerincbe adott injekció˝), melyeket leggyakrabban a sérvműtétekhez, hasi műtétekhez és (talán ez a legérdekesebb) a császármetszésekhez alkalmazunk. Mind-

kettő állhat egyszeri szúrásból, vagy behelyezünk egy nagyon vékony csövet, melyen folyamatosan vagy szakaszosan adagoljuk a megfelelő gyógyszereket (pl. epiduralis szülés). 2. A köznyelvben ismert altatásnak, illetve általános érzéstelenítésnek is több formája ismert. Vannak olyan eljárások, melyek során a vénába adott gyógyszeren kívül semmilyen más altatószert nem használunk. Más eljárások során a vénába adott gyógyszerkombinációval a beteget elaltatjuk, majd a narkózist altatógázok adagolásával fenntartjuk. A nagyobb műtéteknél, ahol a beteg saját légzőizmainak vagy hasi izmainak mozgása zavarná a műtét végzését, a műtét elején izmok ellazítására alkalmas gyógyszereket alkalmazunk, majd egy műanyag csövet vezetünk be a beteg légcsövébe, amelyen keresztül adagoljuk az altatógázokat és a beteget lélegeztetjük. A jól vezetett narkózis eredményeként

a beteg nem érez fájdalmat, a műtétre nem emlékszik, de a beavatkozás végén rövid idővel a tudata visszatér, nyelni, beszélni tud, végtagjai mozgatására képes. Soha olyan gondosan és pontosan nem figyelik a beteg életfolyamatainak nagy részét, mint az altatás közben. Nem csak a pulzust, vérnyomást tudjuk ellenőrizni, hanem folyamatos EKG-kontroll történik. Emellett a vér oxigén-telítettségét, az alvás mélységét, a beáramló gázok összetételét, az izmok tónusának változásit is folyamatosan követjük. A modern altatógépek számtalan paraméter ellenőrzésére képesek, ezek a legkisebb kóros eltérést azonnal riasztással jelzik, hogy azonnal beavatkozhassunk. A narkózis után a beteget az ébredőbe szállítják, ahol szakképzett személyzet folytatja a megfigyelést, és ahol történik a műtét utáni fájdalomcsillapítás. Visszatérve a feltett kérdésre: van ok félni az altatástól?

9


Info szeptember 23. péntek Szlovén Tévé 6:20 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Intim vallomások – dok. film, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 16:00 Szlovén villanások, 16:30 Babilon.tv, 17:00 Hírek, 17:25 Különleges ajánlat, 18:00 Kertészkedők, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 20:00 Egészségünkre!, 21:25 Kézművesek Szlovéniában – dok. sorozat, 22:00 Visszhangok, 23:00 Éjféli klub, 0:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggelt, ism., 12:45 Videó-fal, 13:30 A hírnök, A nyolcadik nap, ism., 14:30 Firma.tv, Percek a…, ism., 15:45 Koppenhága: Kerékpár-vb, 22:30 Sivatagi szentek 17:15 Montpelliere: Tornász-vb, 19:00 Videó-fal, 19:50 Montpelliere: Tornász-vb, 22:30 Sivatagi szentek – am. film, 23:55 Kadhafi, a legjobb ellenségünk – francia dok. műsor, ism., 1:30 Videó-fal.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:20 Kárpát Expressz, 12:50 Teadélutánok Greguss Pállal, 13:20 Anno, 13:50 Háttértudomány, 14:20 Vendégségben Izraelben, 14:50 Bűvölet – olasz sorozat, 15:50 Liszt Ferenc – magyar sorozat, 16:20 Kisváros – magyar sorozat, 17:00 Robbie, a fóka – német sorozat, 17:50 Angyali érintés – am. sorozat, 18:40 Szerelemhajó – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Bubus – színházi előadás, 22:00 Az Este, 22:35 Titkok és szolgálatok – olasz sorozat, 23:30 Tálentum – magyar sorozat, 0:05 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:15 Asztro Show, 13:30 Fél kettő, 14:15 Második esély – am. sorozat, 15:15 A szív útjai – török sorozat, 16:15 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 Való Világ, 22:45 Vámpírnaplók – am. sorozat, 23:50 A főnök – am. sorozat, 0:40 Reflektor, 0:55 Törzsutas, 1:20 Ments meg! – am. sorozat, 2:15 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:45 Jégtörők 3. – Az ifi bajnokság – kanadai film, 13:30 EZO.TV, 14:30 Eva Luna – am. sorozat, 15:30 Psych – am. 11:45 Jégtörők 3. sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:25 Update konyha, 17:30 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 ÖsszeEsküvők, 20:35 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:50 Aktív, 21:50 ÖsszeEsküvők – valóságshow, 23:20 Aktív Extra, 23:25 Esküdj!, 23:55 Tények este, 0:30 EZO.TV, 2:25 Eureka – am. sorozat.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Szerelmes földrajz – magyar sorozat, 15:00 A világ felfedezése – angol sorozat, 16:00 Arcélek, 16:15 Építészet XXI, 16:45 Duna anzix, 17:10 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 18:50 Öregberény – magyar sorozat, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Az Északitenger kalózai – spanyol film, 22:30 Dunasport, 22:30 Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny, 23:05 Fehér leander – am. film, 1:05 Ismétlések.

szeptember 24. szombat Szlovén Tévé 6:10 Visszhangok, 7:00 Gyerekműsor, 11:00 Ünnepély a Tengermellék visszacsatolásának napja alkalmából, 12:00 A Hét 13:00 Hírek, 13:20 Zenés emlékek Boris Kopitarral, ism., 14:15 Hondo – am. film, 15:35 A gyűjtők – dok. műsor, 16:05 Állatokról, emberekről, 16:25 A kertben, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat délután, 18:30 Mezsgyék, 18:35 Rajzfilm, 19:00 14:15 Hondo Híradó, 20:00 Carl és Bertha – német film, 21:30 A kertben – dok. sorozat, 22:00 Hírek, 22:45 Az anarchia fiai – am. sorozat, 23:30 A prédikátor – holland film, ism., 1:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:45 Az időn át, 8:10 Szlovénia nézetei, 10:10 Éjféli klub, ism., 11:20 Szlovén villanások, Percek a…, ism., 12:35 Shirlie Roden, a fény nagykövete – portréfilm, 14:10 Kaunas: Kosárlabda-Eb, 15:55 Szingapúr: Forma–1, időmérő edzés, 17:15 Maribor: Tornászvk, 19:55 Ljubljana: Olimpija – Koper, labdarúgómérkőzés, 21:50 Koppenhága: Kerékpár-vb, 23:00 33/45, zenés szombat éjszaka, 0:30 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:45–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Sztársáv, 13:00 Divatos tengerpartok a `60-as években – francia sorozat, 13:50 Magyarország, 14:20 Archer kalandja – ausztrál film, 16:00 Magyarország története, 16:30 Hogy volt!?, 18:25 Sándor Mátyás – magyar sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 SzerencseSzombat, 21:00 A Bermuda-háromszög rejtélye – am. sorozat, 22:25 A Nemadomfel Együttes és a Quimby együttes jótékonysági koncertje 2010, 23:20 Montalbano felügyelő – olasz sorozat, 1:10 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:30 Asztro Show, 11:25 Házon kívül – magazin, 12:00 Hírek, 12:10 Autómánia, 12:45 Tuti gimi – am. sorozat, 13:45 Sue Thomas – FBI – am. sorozat, 14:45 Canterbury esetek – am. sorozat, 15:40 Forma–1 – Szingapúri Nagydíj, időmérő edzés, 17:30 CSI: 22:15 Lángoló jég Miami helyszínelők – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 X-Faktor – A válogatás, 21:05 ValóVilág, 22:15 Lángoló jég – am. film, 0:25 Árnyékok közt – kanadai film, 2:10 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 11:15 Két TestŐr, 11:45 Babavilág, 12:15 Mindig nyár – am. sorozat, 13:05 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:05 Autóguru, 14:35 Capri – olasz sorozat, 16:40 Crusoe – am. sorozat, 17:35 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:00 Magellán, 19:35 Féktelen balfékek – am. film, 21:25 A szajré – am. film, 23:45 Fénysebességen – am. film, 1:20 EZO.TV, 2:20 Kalandjárat.

Duna Tévé 7:05 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Isten kezében, 12:30 EtnoKlub, 13:50 Török kezdőknek – német sorozat, 14:45 Magyar elsők – magyar sorozat, 15:05 A tészta útja – angol dok. sorozat, 16:00 Aranyszarvas – Magyar századok, 17:00 Zala Open Nemzetközi Formációs Táncfesztivál, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:05 Sherlock Holmes és a Baker Street-i vagányok – angol film, 21:00 Nagyítás – angol film, 22:50 Dunasport, 23:05 Etűdök gépzongorára – szovjet film, 0:45 Semmittevők – magyar film, 1:25 Ismétlések.

szeptember 25. vasárnap Szlovén Tévé

szeptember 26. hétfő Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:45 Hallgassunk a csöndre, 11:20 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:15 Egészségünkre!, 14:30 Első és második, 14:50 Alpok–Duna–Adria, 15:20 A kertben – dok. sorozat, 15:55 Monty Donnal a legszebb olasz kertekben – angol dok. sorozat, 17:00 Hírek, 17:15 A torontói Plamen együttes, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 A szlovén Vöröskereszt jótékonysági koncertje, 21:40 Dragotin Cvetko portréja, 22:35 Hírek, 23:10 Ars 360, 23:20 Az ígéret – angol sorozat, 1:10 Ismétlések.

6:25 Villanás, 6:35 A hét tükre, ism., 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:10 Gyerekműsor, 12:05 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Alpok–Duna–Adria, 13:50 Idegenforgalmi műsor, 14:15 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:40 Első és második, ism., 16:05 Dragotin Cvetko portréja, ism., 17:00 Hírek, 17:30 Lelki villanás, 17:45 Kilátás a…, 18:00 Kertészkedők, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 A Hét, 21:00 Studio City, 22:00 Visszhangok, 23:00 A játék művészete, 23:30 Zenés est, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II.

Szlovén Tévé II. 7:40 Az időn át, 8:10 Glóbusz, Helyek és szokások, 9:10 Turbulencia, ism., 9:45 Zenés műsor, 10:25 Grimm meséi: A ravasz parasztlány – német film, 11:25 Montpelliere: Tornász-vb, 13:00 Koppenhága: Kerékpár-vb, 13:30 Forma–1, Szingapúri Nagydíj, 16:00 Koppenhága: Kerékpár-vb, 17:00 Forma–1, Szingapúri Nagydíj, ism., 17:15 Maribor: Tornász-vk, 20:00 Lottó, 20:10 South Riding – angol sorozat, 21:00 Szuper Lottó sorsolása, 21:10 Forma okkal – dok. műsor, 21:40 Kötéltáncos – angol dok. műsor, 23:15 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55 Híradó, 9:05 Így szól az Úr!, 9:15 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:05 Zegzugos történetek, 12:30 A Hold fázisai – francia film, 12:55 Marco kalandozásai – olasz sorozat, 15:20 Út Londonba, 15:50 Telesport, 18:05 Anno, 18:30 A király kalóza 22:30 Oda az igazság! – francia sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Bűvös szék, 21:00 Hullámok ördöge – am. film, 22:30 Oda az igazság! – magyar film, 0:00 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:05 Trendmánia, 11:35 Törzsutas, 12:00 Híradó, 12:15 Merlin kalandjai – angol sorozat, 13:20 Magyar autósport – magazin, 13:35 Forma–1 – Szingapúri Nagydíj, 16:15 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 16:40 Majom a havon – kanadai film, 18:30 Híradó, 19:00 Holnapután – am. film, 21:25 ValóVilág, 23:05 Heti hetes, 0:25 Portré, 0:55 Halottasház – am. film.

TV2 6:45 TV2-matiné, 11:20 Stahl konyhája, 11:50 Kalandjárat, 12:25 Borkultusz, 12:55 90210 – am. sorozat, 13:45 A kiválasztott – am. sorozat, 14:45 Monk – am. sorozat, 15:40 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:35 Step up – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Transformers – am. film, 22:45 Frizbi Hajdú Péterrel, 23:45 Knight Rider – am. sorozat, 0:40 Az alkonyat harcosa – japán film, 3:00 EZO.TV.

Duna Tévé 6:20 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Élő egyház, 12:30 Élő népzene, 13:00 Csellengők, 13:30 Valamit visz a víz – magyar film, 15:00 Múltidéző, 15:30 Dunáról fúj a szél – magyar sorozat, 15:35 A repülés története – magyar film, 15:55 Vannak vidékek – magyar sorozat, 16:55 Tal13:30 Valamit visz a víz palatnyi zöld, 17:25 Kirakat, 18:00 Híradó, 18:30 Mese, 19:00 Tragédia –újragondolva – magyar dok. film, 19:45 Heti hírmondó, 20:25 Klubszoba, 21:25 Lélek Boulevard, 21:50 Dunasport, 22:10 Free Rainer – A te tévéd is hazudik – osztrák film, 0:10 Illényi Katica koncertje a Tháliában, 1:20 Ismétlések.

11:30 Jó reggelt, 14:15 Videó-fal, 15:05 Szombat délután, ism., 16:30 Bikini – álomsziget zárt területen – német dok. műsor, 17:20 Szülők kisebbségben 20:00 Albert Camus – angol sorozat, 17.50 Jó napot, Koroška!, ism., 18:25 Firma.tv, 18:55 Aritmia, 19:50 A 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:00 Albert Camus – francia film, 21:40 Zenés műsor, 22:50 4 hónap, 3 hét és 2 nap – román film, 0:40 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:20 Kárpát Expressz, 12:50 Nemzetiségi magazinok, 13:50 Szent István vándorlás, 14:20 Vizsgálat, lépj be!, 14:50 Bűvölet – olasz sorozat, 15:20 Liszt Ferenc – magyar sorozat, 15:50 Kisváros – magyar sorozat, 17:05 Robbie, a fóka – német sorozat, 17:50 Angyali érintés – am. film, 18:40 Szerelemhajó – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Csárdáskirálynő – német operettfilm, 21:55 Az Este, 22:30 Titkok és szolgálatok – olasz sorozat, 23:25 A KOGART kiállítások 2006–2011, 0:00 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Asztro Show, 13:30 Fél kettő, 14:15 Második esély – am. sorozat, 15:15 A szív útjai – török sorozat, 16:15 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 Való Világ, 22:45 Hazudj, ha tudsz! – am. sorozat, 23:50 Reflektor, 0:00 Helyszíni szemle – német sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:35 Step Up – am. film, 13:30 EZO.TV, 14:30 Eva Luna – am. sorozat, 15:30 Psych – am. sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 ÖsszeEsküvők, 20:35 Jóban Rosszban – ma2:20 Sodródás gyar sorozat, 21:15 Aktív, 21:50 NCIS – am. sorozat, 22:50 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:45 Aktív Extra, 23:50 Esküdj! – show, 0:20 Tények este, 0:55 EZO. TV, 1:25 Különleges ügyosztály – Párizs – francia sorozat, 2:20 Sodródás – am. film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Afrika színei – spanyol dok. sorozat, 15:10 Egy kis művészet, 15:20 Korea, Kína és Japán kultúrájának története – koreai dok. sorozat, 16:10 Híres zeneszerzők nyomában – francia dok. sorozat, 17:10 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 18:50 Öregberény – magyar sorozat, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Gyermekkorok – francia film, 22:20 Sportaréna, 23:05 Pedersen elvtárs – norvég film, 1:15 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 2 2 .


Info szeptember 27. kedd Szlovén Tévé 6:20 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Első és második, A játék művészete, ism., 13:00 Hírek, 13:25 Studio City, Babilon.tv, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Kanapé, 16:00 Intim vallomások – dok. film, 17:00 Hírek, 17:30 Tudományos műsor, 17:40 Állatokról, emberekről, 18:00 Kertészkedők, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Hír21:00 Kolizej adó, 20:00 Céltábla, 21:00 Kolizej – dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 23:00 Glóbusz, 23:30 Pakisztán – francia dok. műsor, 0:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 11:00 Jó reggelt, ism., 13:45 Aritmia, Aranyfüst, ism., 15:05 Zenés emlékek Boris Kopitarral, ism., 16:00 Hallgassunk a csöndre, ism., 17:05 A kertben, ism., 17:30 Hidak: Kanapé, ism., 18:00 A hírnök, 18:30 A szlovén vízkör, 19:00 Videó-fal, 19:50 Astro sorsolás, 20:00 City folk: Minszk, 20:25 Pearsonéknál II. – am. sorozat, 20:45 Szakács a pácban – angol film, 22:15 Brane Rončel a színfalak mögött, 23:45 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:20 Kárpát Expressz, 12:50 Nemzetiségi magazinok, 13:50 Világörökségeink – dok. műsor, 14:25 Lélek-tantörténetek, 14:50 Bűvölet – olasz sorozat, 15:45 Kisváros – magyar sorozat, 17:00 Robbie, a fóka – német sorozat, 17:50 Angyali érintés – am. sorozat, 18:40 Szerelemhajó – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Önök kérték!, 21:00 Róza néni elintézi – magyar film, 22:00 Az Este, 22:35 Titkok és szolgálatok – olasz sorozat, 23:30 Barangolások öt kontinensen, 0:10 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Asztro Show, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:15 Második esély – am. sorozat, 15:15 A szív útjai – török 0:10 Légimentők sorozat, 16:15 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 ValóVilág, 22:45 Házon kívül – magazin, 23:15 XXI. század, 23:55 Reflektor, 0:10 Légimentők – angol sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:40 Vak-randi – am. film, 13:30 EZO.TV, 14:30 Eva Luna – am. sorozat, 15:30 Psych – am. sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 ÖsszeEsküvők, 20:35 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:15 Aktív, 21:50 G.I. Joe: A kobra árnyéka – am. film, 23:50 Aktív Extra, 23:55 Esküdj!, 0:25 Tények este, 1:00 EZO.TV, 1:30 A médium – am. sorozat, 2:25 A kanyaron túl – magyar film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Csellengők, 14:40 A malom – magyar dok. film, 15:15 Afrika színei, 16:10 Erős Európa – dok. film, 17:10 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 18:45 Öregberény – magyar sorozat, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Szegénylegények – magyar film, 22:30 Dunasport, 22:35 A királynő és én – svéd dok. film, 0:10 Az élet méltó befejezése – dok. sorozat, 1:00 Ismétlések.

szeptember 28. szerda Szlovén Tévé 6:20 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Kolizej – dok. műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, ism., 14:30 Lelki villanás, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Tudományos műsor, Állatokról, emberekről, ism., 16:15 Glóbusz, ism., 17:00 Hírek, 17:30 Turbulencia, 18:00 Kertészkedők, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Kisasszony – svájci film, 22:00 Visszhangok, 23:00 Helyes ötlet! 23:35 Turbulencia, ism., 0:05 Végzetes baleset – am. sorozat, 1:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 11:25 Jó reggelt, ism., 14:10 Videó-fal, 15:00 Monty Donnal a legszebb olasz kertekben – angol dok. sorozat, ism., 16:00 City folk: Minszk, ism., 16:30 Hidak, ism., 17.00 Kolizej – dok. műsor, ism., 17:55 Lendva: Nafta – Mura, labdarúgó-mérkőzés, 19:50 Lottó, 20:00 A londoni körhinta, 20:30 Sport-kihívás, 21:00 Sportműsor, 22:00 Aranyfüst, 22:30 Aritmia, ism., 23:15 Videó-fal.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:20 Kárpát Expressz, 12:50 Nemzetiségi magazinok, 13:50 Optika, 14:20 Liszt Kínában, 14:50 Bűvölet – olasz sorozat, 15:45 Kisváros – magyar sorozat, 17:05 Robbie, a fóka – német sorozat, 17:50 Angyali érintés – am. 20:05 Hofélia sorozat, 18:40 Szerelemhajó – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Hofélia – kabaré, 21:25 Linda – magyar sorozat, 22:20 Az Este, 22:55 Titkok és szolgálatok – olasz sorozat, 23:50 Út a semmibe – dok. film, 1:10 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Asztro Show, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:15 Második esély – am. sorozat, 15:15 A szív útjai – török sorozat, 16:15 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 ValóVilág, 22:15 Életeken át – am. film, 0:25 Reflektor, 0:35 Míg az exem el nem választ – francia film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:45 Winnetou és a félvér Apanatschi – német film, 13:30 EZO.TV, 14:30 Eva Luna – am. sorozat, 15:30 Psych – am. sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:30 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 ÖsszeEsküvők, 20:35 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:15 Aktív, 21:50 Dr. House – am. sorozat, 22:50 Született feleségek – am. sorozat, 23:45 Aktív Extra, 23:50 Esküdj!, 0:20 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:25 Szellemekkel suttogó – am. sorozat.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Élő népzene, 14:50 Beavatás, 15:05 Pozitív sokk – dok. műsor, 15:45 Korea, Kína és Japán kultúrájának története – koreai dok. sorozat, 16 : 3 5 Magyar cirkusztörténet – dok. sorozat, 21:00 A szerelem egy álom 17:10 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 18:50 Öregberény – magyar sorozat, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 A szerelem egy álom – osztrák film, 22:30 Dunasport, 22:35 Dokureflex, 0:15 Ismétlések.

szeptember 29. csütörtök Szlovén Tévé 6:20 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 A szlovén vízkör, 12:30 Tudományos műsor, 13:00 Hírek, 13:20 Céltábla, 14:25 Forma okkal – dok. műsor, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Határtalan, 15:45 Turbulencia, 16:15 Helyes ötlet! 17:00 Hírek, 17:30 Babilon.tv, ism., 18:00 Kertészkedők, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Hullámok közt, 22:00 Visszhangok, 23:00 A nyolcadik nap, 23:30 Ami szent és a világ, 0:20 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terepjáró, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 2 2 .

Szeptember 22-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 10:40 Jó reggelt, 14:15 Videófal, 14:20 A szlovén Vöröskereszt jótékonysági koncertje, ism., 16:00 Zenés műsor, 16:35 Lynx magazin, 17:05 Hidak: Határtalan, ism., 17:35 Dr. Martin – angol sorozat, 18:30 Maribor – Birmingham, 18:30 Maribor – Bir- labdarúgó-mérkőzés, 21:10 mingham, labdarúgó- Labdarúgó-magazin, 21:25 A lóhere, 21:35 Az orvosnő mérkőzés naplója – német sorozat, 22:25 Szentkápolna Párizsban – francia dok. film, 23:45 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:20 Kárpát Expressz, 12:50 Nemzetiségi magazinok, 14:50 Bűvölet – olasz sorozat, 15:45 Kisváros – magyar sorozat, 17:05 Robbie, a fóka – német sorozat, 17:50 Angyali érintés – am. sorozat, 18:40 Szerelemhajó – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Szinglik éjszakája – magyar film, 21:45 Linda – magyar sorozat, 22:40 Az Este, 23:15 Titkok és szolgálatok – olasz sorozat, 0:20 Századfordító magyarok, 1:20 Ma reggel.

Súlypont: stúdióbeszélgetés a Bethlen Gábor Alapról (ismétlés: csütörtök 16.55-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Szeptember 23-án, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Asztro Show, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:15 Második esély – am. sorozat, 15:15 A szív útjai – török sorozat, 16:15 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 ValóVilág, 22:10 Láthatatlan – am. film, 0:25 Reflektor, 0:40 Kemény zsaruk – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:40 Hajótöröttek szigete – ausztrál film, 13:30 EZO.TV, 14:30 Eva Luna – am. sorozat, 15:30 Psych – am. sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:30 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 21:50 A kabalapasi Aktív, 20:35 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:15 Aktív, 21:50 A kabalapasi – am. film, 23:55 Aktív Extra, 0:00 Esküdj!, 0:30 Tények este, 1:05 EZO.TV, 1:35 Elsőszámú ellenségem – am. sorozat.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Talpalatnyi zöld, 14:50 A világ felfedezése – angol dok. sorozat, 15:40 Felelet az életnek, 16:15 A Szukidzsi halpiac – japán dok. sorozat, 17:10 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 18:55 Az állatok nyelve – német dok. sorozat, 19:25 Öregberény – magyar sorozat, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 A Provence-i fűszeres – francia film, 22:35 Dunasport, 22:45 Muzsikás történet – dok. sorozat, 23:40 Megalopolis – olasz dok. sorozat, 0:35 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Hidak: történelmi rovatunk témája a Honfoglalás (az ismétlés elmarad) Szeptember 27-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Kanapé: ifjúsági műsor, benne divat, zene és sok más (ismétlés: kedden 17.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Szeptember 28-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne ismét jelentkezik a nyelvművelő rovat, melynek témája a kérvény (ismétlés: szerdán 16.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Szeptember 29-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Határtalan: a szombathelyi, a vajdasági és a lendvai tévéstúdió közös műsora (ismétlés: csütörtök 17.05-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2011. szeptember 20-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Tehergépkocsi-szerelő Petty Transport d.o.o., Gornja Bistrica 116 C., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, horvát és szerb nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2011. október 24.) Tehergépkocsi-vezető nemzetközi forgalomban Petty Transport d.o.o., Gornja Bistrica 116 C., Črenšovci (5 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, angol, horvát és német alap nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2011. december 1.) Tehergépkocsi-vezető Petty Transport d.o.o., Gornja Bistrica 116 C., Črenšovci (2 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, angol, horvát és német alap nyelvtudás, bruttó havi bér 750 euró, jelentkezési határidő: 2011. december 12.) Gépészeti szerelő Jansik d.o.o., Ulica prekmurske čete 74., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2011. szeptember 27.) Kőműves Gradbeništvo Pintarič, Dolinska ulica 6., Odranci (3 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2011. szeptember 24.) Szerelő J.A.L.- Lopert d.o.o., Ulica Štefana Kovača 6., Turnišče (1 munkahely, meghatározatlan idő, alap német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2011. október 10.) Gépészmérnök Artex d.o.o., Vasút utca 43., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2011. október 9.) Pincér Dan-gradnje d.o.o., Hármasmalom 27., Lendva (3 munkahely, magyar nyelvtudás, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2011. szeptember 24.) Pincér Bistro na meji, Fő utca 137., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2011. szeptember 30.) Pincér Okrepčevalnica King, Srednja Bistrica 49A., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2011. október 6.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon.

12

A Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség ösztöndíjpályázatot hirdet egyetemi és főiskolai hallgatóknak 12 hónap időtartamra. Az ösztöndíjat magyar nemzetiségű, Šalovci községi diákok pályázhatják meg. A pályázónak a következő dokumentumokat kell mellékelnie: a tanévre érvényes hallgatói jogviszonyról szóló igazolást szlovéniai vagy külföldi egyetemről, illetve főiskoláról; igazolást a befejezett évfolyam tanulmányi eredményéről; a szlovén állampolgárságról szóló nyilatkozatot; a Šalovci községben lévő állandó lakcímről szóló nyilatkozatot és az önéletrajzot. Mellékelni lehet hozzá még az oktatási, kulturális és egyéb nemzetiségi intézmények ajánlásait, országos és határon túli versenyeken szerzett oklevelek másolatait. A pályázatokat a Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség székhelyén igényelhető pályázati űrlapon lehet benyújtani az önkormányzat címére: Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, Domonkosfa 67., 9206 Križevci. Jelentkezési határidő: 2011.szeptember 30. További információk a 041-372-833 telefonszámon kaphatók. Jakoša Emerik, a Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának elnöke

gyertyafény Szeptember 22-e és 29-e között Lendvai Plébánia Szeptember 25-én Slomšekvasárnap. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Pe­tes­ házán 11.00 órakor. Szombaton szentmise lesz 17.00 órakor Pincén, 18.00 órakor Völgyifaluban és 19.00 órakor Lendván a családok szentmiséje.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor lesznek, kivéve szerda, amikor a szentmisére reggel 7.30kor kerül sor. Vasárnap Dobronakon szentmise 8.00 és 10.00 órakor.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Református Egyház Szeptember 25-én Szentlászlón 10.00 órakor lesz istentiszteletet.

időjárás A hét végére napos, meleg idő várható.

apróhirdetés •Eladó nagyon jó állapotban lévő, diófából készült, 180 cm hosszú és 75 cm széles asztal padokkal. Ára: megegyezés szerint. Érdeklődni: tel. 041-207-601. •Fölvásárolunk nagyobb mennyiségű szőlőt. Érdeklődni: tel. 031-564-022. •Eladó bor – olaszrizling – nagyobb mennyiségben. Érdeklődni: tel. 031-293-449. •Eladó keveset használt, jó állapotban lévő, kék színű Keeway F-Act robogó, 49 ccm/3,4 KW (a hozzá tartozó sisakot ingyen adom). Érdeklődni: tel. 040-603-063. •Eladó olaszrizling bor és szőlő. Érdeklődni: tel. 041220-432 vagy 051-305-856. •Eladó 4–5 m3 száraz kőrisfa palló. Érdeklődni: 031547-543.

névnapsoroló Szeptember 23-tól 29-ig Péntek – Tekla Szombat – Gellért Vasárnap – Kende Hétfő – Jusztina Kedd – Adalbert Szerda – Vencel Csütörtök – Mihály

•Eladó 800–1000 kg szőlő, chardonnay, sauvignon és olaszrizling. Ára: megegyezés alapján. Érdeklődni: tel. 579-1570. •Bérbe adó teljesen berendezett családi ház Lendván. Ár: megegyezés alapján. Érdeklődni: tel. 051-444-150. •Smaragdtuja termelői áron, különböző méretben kapható Magyarországon, a határtól 25 kilométerre. Érdeklődni: tel. 0036/3028-13-010 vagy 0036/3025-67-744. •„Szedd magad” akcióban több fajta alma integrált termesztésből eladó. Ára: 0,25 euró/kg. Szedhető hétköznaponként 10–17 óráig. Érdeklődni: tel. 040-241-901 vagy 040-266-292. •Kedvező áron eladó használt, jó állapotban lévő 90x190-es ifjúsági ágy matraccal együtt. Érdeklődni: tel. 041-557-608.

figyelmükbe •Szeptember 24., szombat 16.00 óra, •Hodos Bajánsenyei szüreti felvonulás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 2 2 .


Info MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Hoztam virágot csokorba kötve, szomorúan nézem a virágot és a gyertyafényt. Sötét sírhalmodban neked már nem ragyog a napsugár, sem a gyertyafény.

Nem vártok már minket ragyogó szemekkel, nem örültök már nekünk szerető szívekkel. Tudjuk, hogy nem jöttök, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Hiába borul rátok a temető csendje, szívünkben élni fogtok mindörökre.

Szeptember 16-án múlt el 6 szomorú év, hogy örökre itt hagyott bennünket szeretett

Hermán János

Cigan Lajos

Cigan Margit

(1921–2010)

(1930–2001)

(1924–2005)

Köszönet mindazoknak, akik egy percre megállnak sírjánál és gyertyát gyújtanak emlékére. Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS Virágerdő sűrűjében Pihen egy szív csendesen, Rég nem dobbant családjáért, Messze vitted, Istenem. Telhetnek a hónapok, Múlhatnak az évek, Mi örökké szeretünk És nem feledünk téged. Szeptember 21-én múlt el 30 szomorú év, hogy örökre itt hagyott bennünket drága

Vida István (1943–1981)

Köszönet mindazoknak, akik egy pillanatra megállnak sírhalmánál, gyertyát gyújtanak és felidézik emlékét. Szerettei

Felhívás A lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet felhívja a muravidéki (azaz szlovéniai) kézművesek (például hímzők, hímestojás-festők, csuhéfonók, csipkekészítők, fafaragók stb.) figyelmét, hogy lehetőséget biztosítunk Lendván 2011. október 19-én vagy 20-án a zalaegerszegi Keresztury Dezső ÁMK Kézművesek Házának közreműködésével alkotásaik hivatalos zsűriztetésére. A zsűrizés díja alkotásonként 1700 Ft, melyből 50 százalékot az MNMI szakköröseitől átvállal. Jelentkezési lap átvehető a hímzőszakkörök vezetőitől, illetve a Bánffy Könyvesboltban. A jelentkezési lapot a nevezési díj alkotóra eső részével együtt (ami 850 Ft/alkotás és lemondás esetén sem igényelhető vissza) az MNMI-ben (Lendva, Fő utca 32.) legkésőbb október 7-éig kell leadni. Érdeklődni a 02 577 66 64-es telefonszámon lehet.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 2 2 .

Köszönet mindazoknak, akik velünk együtt szívükben őrzik emléküket, egy pillanatra megállnak, gyertyát gyújtanak és virágot helyeznek sírhalmukra.

Szeretteik

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájó szívvel mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, komáknak, szomszédoknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, akik drága apánk, apósunk, nagyapánk és dédapánk,

Míg éltél, nagyon szerettünk, míg élünk el nem felejtünk.

Hermán Lajos – Lali (1926–2011)

temetésén részt vettek, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisékre adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet Bernád József püspöki tanácsos úrnak a gyászszertartásért, az imádkozóasszonyoknak az elmondott imákért és az énekeseknek a megható gyászénekekért. Mindenkinek még egyszer hálás köszönet. A gyászoló család

Felsőlakos, 2011. szeptember 10-én

TE is HÍMEZZ! A csentei Petőfi Sándor ME hímzőszakköre MŰHELYMUNKÁT tart a csentei faluotthonban 2011. szeptember 29-én és 30-án 16 és 20 óra között. Szeptember 29-én, csütörtökön HETÉSI minták előrajzolása, színei és öltései ismertetése, a hímzés gyakorlása, szélcsipke horgolása. Szeptember 30-án, pénteken az elkezdett hetési hímzések befejezése. Kívánságra karácsonyi minták szerkesztése, előrajzolása saját anyagra. Tisztelettel várjuk azokat, akik már tudnak hímezni, de eddig még nem varrtak hetési mintát, de azokat is, akik szeretnének megtanulni, de eddig nem volt alkalmuk vagy bátorságuk. A kezdéshez adunk egy kis terítőnek való anyagot és fonalat. Mindenkit szeretettel várnak: A csentei hímzőszakkör tagjai A rendezvény támogatója:

13


Info Humor Éjszaka az utcán megállít a rendőr két részeg alakot: – Igazolják magukat, kérem. Nevet és lakcímet kérek. Az egyik részeg megszólal: – Az én nevem Kis Jóska, és nincs állandó lakcímem. Mire a másik: – Az én nevem meg Nagy Béla, és a Jóska szomszédja vagyok. Egy könyvelő felkeresi az egyik ügyfelét, egy vidéki gazdát. A gazda éppen a birkákat tereli be egy karámba. Azt mondja a könyvelőnek: – Maga nagyon jól ért a számokhoz. Meg tudja-e saccolni, hogy hány birka van a nyájamban? A könyvelő nézi egy fél percig a nyájat, aztán azt feleli: – Ezernyolcszázharminckettő. – Pontosan! – kiált fel a farmer meglepődve. – Hogy találta ki ilyen gyorsan? – Megszámoltam a lábakat, aztán elosztottam néggyel. – Pisti, mikor szoktál felébredni hétköznap? – kérdezi a tanár. – Körülbelül másfél órával azután, hogy beérek az iskolába. – Képzeld, ma a parkolóban összekevertem az autómat, és fél óráig próbáltam kinyitni valaki másét. Néha már azt gondolom, nem vagyok normális! – panaszkodik a feleség. – Á, ne aggódj, én is állandóan így járok! – mondja a férj. – Te is összekevered az autódat máséval? – Nem, én is azt gondolom, hogy nem vagy normális! A történelemtanár magyarázza a gyerekeknek: – Egyes kultúrákban még ma is divat a többnejűség, amit úgy hívunk: poligámia. Nálunk azonban csak az egynejűség elfogadott, más néven a monotónia. A rendőr, síppal a kezében, megállít egy szőke nőt. – Hölgyem, nem hallotta, hogy maga után fütyültem? – Hallottam – feleli a szöszi –, de vezetés közben nem flörtölök.

14

Adok egy viccet 1 dollárért Jason Schneider 1 dollárért mesél viccet a New York-i Central Parkban, volt már, hogy 6 óra alatt 140 dollár is összejött neki. Meggazdagodni a faviccekből nem fog, de jobban bevált neki a parkbéli munka, mint korábbi alkalmi munkái. Schneider egy 80x100 centis táblával hirdeti magát, melyen csak annyi áll: „1 dolláros viccek – a nevetés garantált” – ha valaki nem röhög a poénján, visszaadja az egy dollárt. „Napi 20 viccet írok, ezek közül talán kettő elég jó ahhoz, hogy elmondjam a parkban. Ezek közül is maximum egy ütős. Eleinte az emberek néha vis�szakérték a pénzüket. De most is, ha nem nevetnek, visszaadom az egy dollárt” – mondta Schneider. A férfi 2007-ben költözött New Yorkba, annak reményében, hogy felveszik a Comedy Centralhoz vagy az HBO-hoz. Nem vették fel, úgyhogy idén áprilisban kiállt a parkba. Mindenkinek tud megfelelő poént mondani, csúcsidőben sorállás alakul ki

Kos Már. 21. – ápr. 20. Ne vegye át mások idegességét, feszültségét. Ha ilyesmit tapasztal a környezetében, udvariasan, de határozottan kerülje az illetőt. Bika Ápr. 21. – máj. 20 Ne engedje, hogy rákényszerítsék az azonnali döntésre. Fontolja meg, mit határoz, hiszen nem kicsi a tét és Ön viseli majd a következményeket. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Néha úgy érzi, hogy kedvesének nem több, mint csupán egy jó barát. Ez nem jelenti a szerelem elmúltát, épp ellenkezőleg, fontos új állomást értek el. Rák Jún. 22. - júl. 22. Ha nem akar mindent értelme ellenőrzése alatt tartani, akkor folyamatosan képes érzékelni megérzéseit, amelyek tévedhetetlenül vezetik. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Kreatív és eredeti ötletei vannak, és ez vonzza a hasonló gondolkodású embereket. Arra azonban vigyázzon, hogy ne lopja el mások ötleteit.

előtte, disznó vicceket pedig csak akkor mesél, ha gyerekek nincsenek a közelben. „Bearanyozza a napom” – mondja például egy elégedett vásárló, Mary McLean.

kulcslyuk

Kučan Bojan, szenvedélyes kerékpáros Šalovciból Az ideális nő? • Katarina Kresal. Álomutazás? • Bali. Álomszakma? • Katona. Ha sport, akkor... • Kerékpározás. Ha lazítás, akkor... • Masszázs. Ha étel, akkor... • Pizza. Ha ital, akkor... • Víz. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Domačica-keksz. Kedvenc ruhadarab... • Rövidnadrág. Kedvenc író, könyv? • Samo človek sem – Jure Robič. Mi a kedvenc rajzfilmed? • Bojan. Kabala, amulett? • Nincs.

Horoszkóp

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Elérkezett a megfelelő pillanat, hogy megvalósítsa egy régi vágyát, vagy elkezdje azt a nagyobb volumenű dolgot, amit a fejében forgat. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Könnyebb lenne elintézni a helyzetet egy kegyes hazugsággal, de tudja jól, hogy lelkiismerete nem hagyna Önnek nyugtot, úgyhogy inkább ne hazudjon! Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Bízzon jobban saját ítéleteiben és ne hagyja magát befolyásolni, különösen a magánéletét érintő kérdésekben, hiszen ott csak az Ön érzései számítanak. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ha megfeledkezett egy fontos dátumról, ne telefonon próbálja rendezni az ügyet, hanem személyesen keresse fel azt, akinek a jóindulatától függ. Bak Dec. 23. – jan. 20. Sok múlik most azon, men�nyire határozottan fogalmazza meg, hogy mit szeretne. Ne legyen benne már a kérdésben a visszautasítás lehetősége.

Hiszel bármilyen természetfeletti erőben? • Nem. Legjobb tulajdonságod? • Makacs vagyok. Legrosszabb tulajdonságod? • Elhamarkodott döntéseket hozok. Ha tehetnéd, a világban eltörölnéd a... • Háborút.

Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Eredeti gondolkodásmódja révén az Ön fejében egészen más megoldások körvonalazódnak, mint munkatársai vagy akár felettesei fejében. Halak Febr. 20. – már. 20. Ha nem biztos benne, hogy ez a mostani álmai állása, találja ki, hogy mit csinálna szívesen. A gondolat teremtő ereje óriási, bár időbe telik, míg megvalósul.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 2 2 .


Muravidék Lenti hitoktató Lendván

Már akkor érdemes a hittanórát megtartani, ha a gyerekek kibeszélik magukból a problémákat Primusa Kancsal Mária lenti hitoktató a héten Lendván három magyar nyelvű csoporttal kezdte el tanítani a hittant. Muravidéki órái az MMÖNK és a Lendvai Plébánia együttműködésének eredményeképpen jöttek létre. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

– Érettségi után óvónőként dolgoztam, majd egy pedagógiai tanfolyam elvégzése után Lentiben a plébánián próbáltam elhelyezkedni, de első nekifutásra visszautasítottak. Elutaztam, s amikor néhány nap múlva visszaérkeztem, már kész órarend fogadott a hittanórák menetéről, mégis volt rám szükség, felvettek. Pár órával kezdtem, aztán egyre bővült a tanmenet, és hamarosan már főállásban dolgoztam mint hitoktató. Közben sikeresen elvégeztem Győrben a hittudományi főiskolát – meséli a kezdeteket Mária, aki ma Lentiben három iskolában tanít, a héten pedig Lendván is megkezdte a hitoktatást a Lendvai Plébánián. – Az itteni tanítás nagy kihívás lesz számomra is, a gyerekek számára pedig új dolog, hiszen itt eddig még hitoktató nem tanította a hittant. Magyarországon ez már régóta nagyon bevált, a hitoktató-képzések nagyon beindultak, most pedig már ott tartunk, hogy elég sokan vagyunk, a munka pedig kevés, hiszen a gyerek is kevés.

Primusa Kancsal Mária hitoktató: „A mai fiataloknak az az igényük, hogy valaki beszéljen, beszélgessen velük, és a hittan erre is jó.” – Mi az oka, hogy kevés gyerek jár hittanra? – Úgy látom, hogy az elsőáldozásig sokan eljárnak, aztán felsőben már csak hébe-hóba, vagyis a bérmálás előtt kezdenek csak újra rendszeresebben járni. Nálunk a püspök úr kitolta a bérmálást 16 évre, ami azt jelenti, hogy a nyolcadik után már középiskolába elkerült gyereket elég nehéz újra hittanra járatni azért, hogy bérmálkozzon. Szóval emiatt is csökkent a létszám. Itt Lendván a plébános úr elég szigorúan

veszi a hittanra és a misére járást. – Lendván hány csoportban oktat? – Lendván három csoportom lesz, sajnos elég kevés gyerekkel, összevont csopor tokban, egy-egy órában délután háromtól. Megvolt az első találkozás, a gyerekek nagyon aranyosak. De azért izgulok én is. – Hogy fog folyni a hittanoktatás? – Rendes éves tanmenet alapján tanítok tankönyvekből, minden órán meg van határozva az anyag. Feleltetés persze nincs, piros pont viszont van, azért, hogy a piciket ösztönözzük. Velük még játékosan foglalkozunk, énekelgetünk, felkészülünk, misén kicsit szerepelgetnek, megtanuljuk az imádságokat, megismerjük a Bibliát. A nagyokkal más a helyzet, őket már több dolog foglalkoztatja, de velük is jól lehet foglalkozni, elsősorban meg kell találni náluk a közös hangot. A nagyokkal ugye már a bérmálásra készülünk. „Tartsd meg a parancsokat!” – a tanmenet a tízparancsolatra épül, ami nagyon érdekli őket, a mai témákkal foglalkozunk – a szekták, a házasság, a lelkiismeret –, ezek a dolgok őket már

A Magyar Köztársaság Ljubljanai Nagykövetsége, a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének Vas Megyei Csoportja

tisztelettel meghívja Önt

foglalkoztatják, van róla véleményük, meglátásuk, ezt meg kell hallgatni. A mai fiataloknak ez az igényük, hogy valaki beszéljen, beszélgessen velük, és

a hittan erre is jó. Elmondják a dolgaikat, kibeszélik magukból a problémákat, ha csak ezért, már akkor is érdemes volt a hittanórát megtartani.

Szentmise a hrastoveci internáltak emlékére A lendvai Szent Katalin plébániatemplomban szeptember 25-én, vasárnap 10 órakor a szentmisét a hrastoveci internáltakért szolgálják. Az immár 65. szentmisére várják mindazokat, akik őrzik az események, az áldozatok emlékét.

Lendva-vidéki Gyermeknéptánccsoport

Sok szeretettel várjuk a Lendva-vidéki Gyermek­ nép­tánccsoport régi és új tagjait az új tanév első próbájára 2011. szeptember 28-án, szerdán 17 órára a Bánffy Központba. A jelentkezési lap a Bánffy Központban igényelhető, illetve letölthető a Muravidék Néptáncegyüttes honlapjáról: www.muravidek-ne.si Célcsoport: 1–5. osztályos tanulók A gyerekek hozzanak magukkal váltáscipőt, próbaruhát (a lányok szoknyát) és sok jókedvet! Minden további információt a következő telefonszámon vagy email-címen lehet kérni: 02 577 66 666 (MNMI) 041 715 422 (MNMI) muravidek@gmail.com A kitöltött jelentkezési lapot hozzák el az első próbára. Szeretettel várunk minden táncos kedvű gyermeket!

2011. szeptember 22-én, csütörtökön 18.00 órára a lendvai Bánffy Központba a művészeti társaság IV. Régió Art tárlatainak megnyitására.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 2 2 .

15


Horizont Kína keresztül-kasul (2)

A Nagy Fal nem látható sz A Tiltott Városban vagyunk még: a császári palotát a Csendes Örökkévalóság palotája zárja, ahova Qianlong vonult vissza, aki teljes 60 évig uralkodott, majd önkéntesen lemondott a trónról. Ha a Tiltott Várost az északi oldalon hagyod el, akkor az Isteni Hatalom kapuján távozol a komplexumból.

A családi szerencsegömb

Paušič Olga Paušič Andrej

Becsületesen lejártuk a lábunkat és már nagyon vártuk, hogy visszatérjünk a hostelbe, hogy kipihenjük magunkat és egy jó hideg sört igyunk. Milyen jólesik! Viszont nagyon zavaró, hogy mindenhol nagy a tömeg. Mit tehet az ember? A kínaiak mint a hangyák – 1,4 milliárd van belőlük. Valahol ennek látszódnia kell!

Séta a Nagy Falon Legegyszerűbb a kínai Nagy Falat egy idegenforgalmi iroda szervezésében megtekinteni. Egyszerű ilyen irodát találni, a kommunikáció sem okoz gondot, hiszen jól beszélnek angolul. Ezt is az olimpiai játékoknak köszönhetik. Pekingben nem botlottunk nyelvi nehézségekbe, a latin betűs táblák is gyakoriak, így a hosszú séták közben kitűnően tájékozódtunk. De ahogyan elhagyod a fővárost, nagy gondot jelent, hogy valakivel megértesd magad. Mivel gyakorló utazók vagyunk, gyorsan feltaláltuk magunkat. A szállodákban, hostelekben megkértük a recepcióst, írja le nekünk azokat a címeket, látványosságokat, amiket látni szerettünk volna. Így a taxisnak csak

16

Mindenhol nagy a tömeg a kezébe nyomtuk az előre „legyártott” cetliket. Simán eljutottunk az úti célhoz! A fővárostól a Nagy Falat legközelebb Badalingban lehet megnézni, ami Pekingtől 80 kilométerre északnyugatra található. Mao Ce-tung szerette mondani: „Aki nem járt a Nagy Falon, az nem igazi kínai.” Hasonló érvényes nálunk a Triglavra. A z i d e g e n fo r g a l m i irodában egynapos túrát ajánlottak számunkra Badalingig, ami magába foglalta a Ming-dinasztia sírhelyének látogatását, a jádekő és a selyem feldolgozásának megismerését, az ebédet, egy talpmas�százst, valamint látogatást egy ismert kínai teaházban – mindezt 220 jüanért. Rögtön kaptunk a lehetősé-

gen! Később kiderült, hogy ez inkább shopping-túra, mintsem látványosságokat megtekintő túra, de mi nem dőltünk be ennek. Nyolc órakor, rögtön a reggeli után egy Mercedes kisbusz várt bennünket az idegenvezetővel, aki igen jól beszélt angolul. Elindultunk. Az időjáráselőrejelzések igazi meleg, nyári napot jósoltak 35 fokkal. A legelső állomás a jádekő-feldolgozó műhely volt. A jáde Kínában évezredek óta nagy becsben van, nem csak ékszerek és dísztárgyak alapanyaga, hanem a jólét szimbóluma is. Ebből készítették a halotti maszkokat és öltözékeket, hasonlóan, mint a maják Dél-Amerikában, akik sokkal többre becsülték a jádekövet, mint az aranyat.

Majdnem kipotyogott a szemünk! A kisiparo­ sok csak a családi szerencsegömb megmunkálását mutatták be. Ez egy igen bonyolult folyamat, hiszen egy darab jádekőből készül, amit fúrógéppel munkálnak meg úgy, hogy három gömböt vájnak ki, amelyek egymásban vannak. Ezt a gömböt minden család az otthonában jól látható helyen tartja, hiszen szerencsét hoz. De nem azért hoztak ide bennünket, hogy ténylegesen megmutassák a jádekő-feldolgozás folyamatát, hanem hogy vásároljunk! Minden egyes ékszer ára 20 euró felett volt, gondolom, azt hitték, gazdag nyugati turisták vagyunk. Végül is vettem

egy gyönyörű sötétzöld karkötőt 46 euróért, ami a legdrágább kínai vásárlásomnak számított. Az idegenvezető nagyon csalódottnak bizonyult, egész Badalingig egy szót sem szólt, még szerencse, hogy magunk is utánaolvastunk a Nagy Fal történetének. Badalingban egy tömeg kellős közepébe csöppentünk. Már messziről láttuk, hogy milyen hosszú sor kígyózik a fal meredek lépcsőin az első nagyobb erődítmény felé. Igaz, hogy a Nagy Falnak ez a része van legközelebb Pekinghez, de igen meredek is, nagyon megviseli a térdet. Talán tűrhetőbb lett volna, ha nem lett volna olyan kibírhatatlanul meleg. Az első bástyáig jó fél órát másztunk. Még feljebb 3 bástya volt, a végén azok számára, akik megbirkóztak ezzel a

A Tiltott Város egy csendes része. N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 2 2 .


Horizont

zabad szemmel a Holdról

A kínai Nagy Fal Badalingnál. Ez a rész van a legközelebb Pekinghez, de igen meredek. résszel, a „hősök” pavilonja volt látható. Annak ellenére, hogy nagyon izzadtunk, fájtak az izmaink és már nagyon fáradtak voltunk, élveztük. Nem kis dolog a kínai Nagy Falon lenni! Fent megpihentünk és élveztük az elénk táruló csodálatos látványt, a változatos tájat, melybe az erő és a szilárdság szimbólumaként simul az építmény. Gyönyörű élményként könyveltük el, annak ellenére, hogy a valamikori 6300 kilométeres dicsőségből csak egy jó kilométert láttunk! A Nagy Fal első kilométereit 2000 évvel ezelőtt építtették különböző fejedelmek uralkodói, akik állandóan területi harcokba keveredtek. Ebben a korszakban a falnak határvonal szerepe volt. Amikor i. e. 221-ben Qui Shi Huangdi császárnak sikerült a fejedelmeket csá-

szársággá egyesíteni, a fal egyes részeit lebontatta, az északi részét pedig megerősíttette, hiszen ennek a résznek erős védelmi szerepe volt. Az építtetést a Han-dinasztia folytatta. A fal mai formáját a Mingdinasztia idejében nyerte el, amikor a mongolok erősen veszélyeztették a császárságot. A kínaiak a Nagy Falat wan li chang cheng-nek nevezték, ami szó szerinti fordításban „Tízezer li hos�szú falat” (körülbelül 5000 km) jelent. A fal teljesen belesimul a környezetbe. 3–8 méter magas, a szélessége az aljánál 6–7, a tetejénél pedig 4–6 méter. A fal külső borítása téglákból és tégla alakú kődarabokból áll. Belsejét döngölt agyaggal, illetve kőzúzalékkal töltötték fel. Az építkezés embertelen körülmények között folyt, így sok építőmunkás a falnál lelte halálát. Holttes-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 2 2 .

tüket szintén a fal belseje rejti. A falat tornyok/bástyák tagolják, amelyekben katonák laktak, egyben itt tárolták az élelmiszert és a fegyvereket is. A falnak fontos figyelmeztető szerepe is volt, ahonnan füst- és tűzjeleket adtak. A közhiedelemmel ellentétben a Nagy Fal nem látható szabad szemmel a világűrből. Csak néhány méter széles, és a színe hasonlít a környezetéhez, így az űrből lehetetlen észlelni. Az ezzel kapcsolatos városi legenda (hogy a Nagy Fal volna az egyetlen ember alkotta dolog a földön, ami a Holdról is látszik) egy 1932-es amerikai képregényből ered. Badalingban csak egy jó órát időztünk, majd a közeli településen egy fantasztikus ebédben volt részünk. Rizs és zöldséges csirkehús jó erősen megfűszerezve, köretként sült krumpli sült paprikával szójamártásban. És tea. Kínában tea nélkül semmi sem történik! Megnéztük a Mingdinasztia császárainak sírhelyét is. Tizenhárom császár nyugszik a kis völgyben, amely a tenger felé nyílik és igen kellemes a klímája. A császárok abban hittek, hogy a lélek a halál után a mennybe csak egyenes úton tud eljutni, így az utolsó földi nyugvóhelynek tökéletesnek kellett lenni az utolsó utazásra. Láttuk a nagy vörös kaput is, amely az átjárást szimbolizálja a földi élet és a túlvilág között. Mögötte egy nagy épület van, ahol a gyászolók felkészültek a szertartásra. A legérdekesebb helyekre a turisták nem mehetnek be, sajnos, mert engem leginkább az érdekelt volna. Amikor újra Pekingben voltunk, egy selyemfeldol-

Teázás közben a hostelben. Kínában semmi sem történik tea nélkül. gozó műhelyt látogattunk meg. Nagyon élveztem. A selyem már régóta az a termék, amely révén Kína nemzeti kincstárába tömérdek pénz folyt. A nevezetes

Ilyen egy teaüzlet. Selyemúton egészen Velencéig szállították a selymet. Tudatában voltunk annak is, hogy itt is vásárolnunk illett volna, de nem tettük meg. Az idegenvezetőnknek ez nem nagyon tetszett. Viszont gyönyörködhettünk a csodálatos színes selyem ágyneműkben, ruhákban, blúzokban. Hasonló történt a csodás sportklubban is, ahol az olimpiai játékok résztvevői is vendégeskedtek. Kellemes lábmasszázsban volt részünk, közben tippeket adtak az egészségesebb

életmódhoz, ennek ellenére nem vásároltunk a drága készítményekből. Egy tibeti orvos meg akart győzni bennünket, gondolta, a férfiakkal könnyebb, így a férjem tenyeréből kiolvasta, hogy Parkinson-kórban szenved. Tuti gyógyszert ajánlott neki 5900 jüan értékben. Persze, hogy nem dőltünk be neki, így az orvos láthatóan igen csalódottan távozott tőlünk. Hátra volt még egy pekingi teaház látogatása. Egy udvarias és igen beszédes hosztesz bemutatta a teakülönlegességeket és azok elkészítési módját. Hangsúlyozta, hogy Kínában a puer és oolong teák a legértékesebbek, amelyek tearózsából és jázminból készülnek, valamint egy szokatlan virágból készült virágtea. A tea úgy készül, hogy a megszárított szirmokat forró vízbe teszed, és amikor az illóolajait kiengedi magából, akár az asztalon is hagyhatod dísznek. Mindegyiket megkóstoltuk, tényleg kitűnőek voltak. Hogy valamit vegyünk is – szó se róla! Minden méregdrága volt. A tervek szerint csak négy napot maradhattunk Pekingben, és ennek vége lett – irány Jünnan! (folytatjuk)

17


Sport Hibák döntöttek

Majcen eltemette a Naftát Nafta – Rudar 1:2 (1:1) A mérkőzés helyszíne: Sportpark, Lendva. A nézők száma: 1000. Játékvezetők: Peter Šart (Prevalje), illetve Ul és Kmetec. Szövetségi ellenőr: Aldo Knafelc (Koper). Nafta: Ajlec, Korošec (61. Vörös), Caban, Jerebic, Matjašec, Da Silva, Tomažič-Šeruga, Vass, Raduha (46. Zelko), Polarecki (83. Vori), Vraniševič; Edző: Stanko Preradovič 2,5. Rudar: Savič, Jeseničnik, Berko, Stojnič, Rotman, Tolomir, Žinko, Trifkovič (92. Rošer), Bratanovič (78. Bizjak), Mujakovič, Majcen; Edző: Milan Đuričič. Góllövők: 1:0 – Polareczki (9.), 1:1 – Majcen (26.), 1:2 – Majcen (53.). Sárga lap: Jerebic, Polareczki, Caban, Matjašec, Vraniševič, illetve Mujakovič, Jeseničnik, Bizjak. Kiállítva: Rotman (54.)

Feri Horvat Meštrovič

A rendkívül fontos meccsen a védelem eltiltott oszlopa, Levačič és a sérült Sreš nélkül lépett pályára a Nafta. Közepes színvonalú meccsen a vendégek letámadással kezdtek, zavarva a Nafta játékának építését. Ennek ellenére a Nafta a 7. percben vezetéshez jutott: Polareczki faképnél hagyta védőit, s a jobb oldalról beindulva mintegy 15 méterről legyőzte Savičot. Nem sokk al később a

9. forduló Olimpija – Domžale 3:1 (2:1) Anđelkovič 16., Vršič 36., 83./11-esből; Zatkovič 29. Celje – Mura 05 0:1 (0:1) Eterović 33. Gorica – Triglav 0:0 Nafta – Rudar 1:2 (1:1) Polareczki 9.; Majcen 25., 53. Koper – Maribor 2:2(1:1) Bubanja 18., Đukić 50.; Lesjak 25., Tavares 63. Táblázat 1. Maribor 9 6 2 1 22:11 20 2. Olimpija 9 5 2 2 17:13 17 3. Domžale 9 4 3 2 12:9 15 4. Gorica 9 4 2 3 14:7 14 5. Rudar 9 4 2 3 15:12 14 6. Mura 05 9 3 2 4 8:14 11 7. Triglav 9 3 1 5 5:17 10 8. Celje 9 2 2 5 12:15 8 9. Koper 9 1 5 3 8:12 8 10. Nafta 9 1 3 5 9:12 6 A 11. forduló párosítása 2011. szeptember 24-én: Celje – Domžale, Olimpija – Koper, Mura 05 – Gorica, Maribor – Nafta, Triglav – Rudar.

18

Nafta színeiben debütáló Vraniševič veszélyeztetett, de a vendégportás hárítani tudott. A 26. percben a vendégek egyenlítettek, amikor a csatársor kijátszotta a Nafta védelmét, Majcen pedig a tizenhatos széléről meglepte a rosszul helyezkedő Ajlecet. A félidő végéig a két tizenhatos között zajlott a játék, de kimagasló helyzet egyik

Magyar Nemzeti Bajnokság 9. forduló Diósgyőr – Kaposvár Vasas – Videoton ZTE – Kecskemét Honvéd – Újpest Haladás – Pápa Pécs – Siófok Debrecen – Paks Győr – Ferencváros

2:1 (1:0) 0:0 1:1 (1:1) 2:0 (0:0) 2:1 (0:0) 1:1 (1:0) 4:2 (1:0) 2:0 (2:0)

Táblázat 1. Debrecen 9 8 1 – 20–7 25 2. Győr 9 8 1 – 17–5 25 3. Honvéd 9 6 – 3 19–10 18 4. Pécs 9 5 2 2 13–14 17 5. Diósgyőr 9 4 3 2 14–10 15 6. Videoton 9 4 2 3 12–6 14 7. Pápa 9 4 1 4 10–10 13 8. Kecskemét 9 3 4 2 17–12 3 9. Haladás 9 3 2 4 9–11 11 10. Siófok 9 2 4 3 8–8 10 11. Paks 9 2 4 3 15–19 10 12. Kaposvár 9 1 4 4 12–18 7 13. Vasas 9 1 4 4 9–16 7 14. Újpest 9 1 2 6 9–15 5 15. Ferencváros 9 1 2 6 6–12 5 16. ZTE 9 – 2 7 5–22 2 A 10. forduló párosítása szeptember 23-a és 25-e között: Videoton – ZTE, Kaposvár – Debrecen, Újpest – Haladás, Paks – Pécs, Pápa – Vasas, Siófok – Honvéd, Kecskemét – Ferencváros, Diósgyőr – Győr.

Da Silva megnyerte a párharcot, a Nafta viszont fontos pontokat veszített. kapu előtt sem alakult ki. A félidőt követően a Nafta gólszerzésre törekedett, ám Ajlec újabb hibája hátrányba sodorta a lendvaiakat: a lendvai kapus rosszul szabadított fel, Majcen pedig 7–8 méterről könnyedén betalált. Egy perccel később a Nafta emberelőnybe került, miután a pálya közepén Rotman szándékosan megütötte Vasst, ezért a játékvezető kiállította. A játék ebből eredően gyakorlatilag tel-

jesen áttevődött a vendégek térfelére, a vendégek szinte alig jutottak a Nafta kapujának közelébe. A 77. percben Vraniševič fejese a kapu fölött szállt el. Két perccel később Da Silva lőtt magasan a kapu fölé, a 87. percben pedig az ifjú Vori nem találta fel jól magát a kapu elé vágott, jobb oldalLENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓ LIGA 5. forduló

2:0 (2:0) 1:3 (0:3)

Kapca – Zsitkóc 1:3 (1:2) Prendl; Jovanovič (3) Graničar – Zvezda 4:1 (2:0) Novak 82), Kósa, Koren; Graj Renkovci – Nafta 0:4 (0:1) Utroša (2), Drvarič, Varga Nedelica – Panonija 1:0 (0:0) Lebar Hídvég – Veterani 3:4 (1:3) Bela, Marton, Gál; Zver, Köveš, Balažic, Dominko Polana – Petesháza 3:1 (0:0) Denša, Žalik, Horvat; Mavriček Csente – Olimpija 1:1 (0:0) Lázár; Šimunič

Táblázat 1. Beltinci 5 4 1 0 20:5 13 2. Apace 5 4 0 1 15:8 12 3. Ljutomer 5 3 1 1 13:3 10 4. Turnišče 5 3 1 1 12:5 10 5. Bistrica 5 2 2 1 10:8 8 6. Šalovci 5 2 2 1 10:9 8 7. Bogojina 5 2 2 1 8:8 8 8. Hotiza 5 2 1 2 7:10 7 9. Puconci 5 1 3 1 11:10 6 10. Črenšovci 5 1 2 2 9:7 5 11. Gančani 5 0 4 1 5:8 4 12. Hodos 5 1 0 4 9:11 3 13. Dobronak 5 0 1 4 2:20 1 14. Kobilje 5 0 0 5 2:21 0

Táblázat 1. Veterani 5 4 0 1 22:9 12 2. Polana 5 3 1 1 12:6 10 3. Nafta 5 3 1 1 13:8 10 4. Graničar 5 3 0 2 10:5 9 5. Petesháza 5 3 0 2 12:9 9 6. Nedelica 5 2 3 0 11:8 9 7. Panonija 5 2 2 1 7:5 8 8. Renkovci 5 2 1 2 11:7 7 9. Hídvég 5 2 1 2 19:16 7 10. Zsitkóc 5 2 0 3 8:14 6 11. Csente 5 1 2 2 6:13 5 12. Kapca 5 1 1 3 6:10 4 13. Olimpija 5 0 2 3 6:15 2 14. Zvezda 5 0 0 5 5:23 0

A 6. forduló párosítása 2011. szeptember 24én és 25-én, 16.00: Apače – Bogojina, Beltinci – Puconci (mind szombaton), Šalovci – Kobilje, Hotiza – Črenšovci, Bistrica – Turnišce, Dobronak – Ljutomer, Gančani – Hodos.

A 6. forduló párosítása 2011. szeptember 25-én: Zsitkóc – Nafta, Zvezda – Csente, Veterani – Polana (mind 10.00), Pa­ nonija – Renkovci, Olimpija – Nedelica, Petesháza – Graničar, Kapca – Hídvég (mind 15.30).

Muravidéki Labdarúgó Liga 5. forduló Ljutomer – Beltinci Puconci – Bistrica Crenšovci – Šalovci Gancani – Apače Hodos – Dobronak Vass (3), Toth (2) Turnišče – Hotiza Kobilje – Bogojina

0:1 (0:0) 2:2 (1:1) 1:1 (1:1) 0:3 (0:2) 5:0 (1:0)

Celje – Mura 05 0:1 (0:1) Ante Šimundža eddig maximálisan eleget tett az „új seprű”-elvárásnak, hiszen vezetése alatt a csapat a második meccsét is megnyerte. Celjében mindkét csapatnak adódott több helyzete, a lécen is csattant mindkét térfélen a labda, a meccset eldöntő gólt pedig a 33. percben Eterović szerezte. ról érkezett beadásnál. Stanko Preradovič a meccset követően sajnálta, hogy a csapat saját hibái miatt veszített, de mint mondta, nem panaszkodik, hiszen két meghatározó játékos elhagyta a csapatot, ezért azzal a gárdával kell eredményre törekednie, amely a rendelkezésére áll.

Kupavereség Šenčur – Nafta 1:0 (1:0) A Hervis Kupa nyol­cad­ döntőjében a forduló egyik meglepetését a Nafta okozta, hiszen vereséget szenvedett a másodikligás Šenčur otthonában. A Nafta jobban kezdett, Zelko két nagy helyzetet is elpuskázott az 5. és a 7. percben, majd ahogy az lenni szokott, a meccs múlásával a hazaiak egyre inkább vérszemet kaptak, s a 73. percben Čatič hatalmas lövésével megszerezték a mindent eldöntő gólt. A Naftában Prša, Korošec, Matjašec, Caban, Jerebic, Da Silva, Tomažič-Šeruga, Vass, Zelko (79. Levačič), Raduha és Jovanovič (46. Polareczki) lépett pályára. A forduló többi eredménye: Triglav – Celje 0:1 (0:1) Koper – Olimpija 2:0 (1:0) Šentjur – Rudar 0:10 (0:5) Tolmin – Gorica 1:2 (0:1) Odranci - Bravo 1 Interblock 0:7 (0:5) Zavrč – Domžale 5:0 (2:0) Miren – Maribor – később Feri.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 2 2 .


Sport

Ivan Oletič lett a Nafta az új elnöke A Nafta rendkívüli közgyűlésén az új vezetőség megválasztása állt a középpontban, hiszen a korábban bejelentettek értelmében Štefan Sömen eddigi elnök benyújtotta lemondását. Az ülésen két szakaszban változtattak a küldöttek az alapszabályzaton. Ennek értelmében az okirat úgy módosult, hogy az új Ivan Oletič, a Naf­ta igazgatói bizottság összetétele 7 egykori futballis- főről 5-re csökkent. A 28. szakasz tája került a lend­ változása pedig személyi jellegű vai klub elnöki volt, hiszen Stanko Preradovič szé­kébe. Stan­ko vezetőedzőt felmentették a fePreradovič veze- gyelmi bizottság éléről, mondván tőedzővel nem kis megkérdőjelezhető a két tisztség feladat előtt állnak. összeférhetősége, s helyére Kiss Istvánt, a Nafta U–14-es csapatának technikai vezetőjét választották meg. Az elnök és a vezetőség felmentése napirendnél Štefan Sömen vázolta a mandátumában elvégzett munka jelentősebb vonásait, elmondta, hogy ebben a pillanatban a klubnak mintegy 200.000 euró tartozása van, a Lesjak- és Vinko-féle követelésben pedig a leköszönő elnök szerint a Naftának van igaza. A vezetőség felmentését követően Igor Magdič ülésvezető elnök Ivan Oletičet javasolta elnöknek, valamint az igazgatói bizottságba a két meglévő tag mellé (Bruno Pintarič és Igor Magdič) még Gáspár Sándor és Horváth Ferenc neve hangzott el. A küldöttek a jelölteket vita nélkül megszavazták. Az újonnan megválasztott elnök többek közt kiemelte, hogy a klubnak jó a szanálási terve, s a számla zárolásának feloldásába jómaga is 2–3 havi munkát fektetett. Az előző vezetőség ezen a téren sokat tett, s az új emberekben is látja a komoly szándékot, így valamennyien arra fognak törekedni, hogy a klub a jövőben is az 1. ligában szerepeljen. Ivan Oletič 1958-as születésű, az Oletič GPI Inženering igazgatója. Feri.h.m.

Jól kezdtek a dzsúdósok A Lendava JK fiataljai jól kezdték az idényt a Duplekben megrendezett tornán, amelyen 30 magyar, szlovén és horvát klubból összesen 204 versenyző mérte össze erejét több korosztályban. A lendvai klub versenyzőinek dobogós eredményei; U–11: 2. Aljaž Kovač (42 kg), 3. Gašpar Zadravec (34 kg), Domen Kotnjek (38 kg) és Nejc Mlinarič (38 kg); U–13: 1. Nina Kotnjek

(28 kg), 2. Tilen Farkaš (42 kg), 3. Luka Gorjan (42 kg); U–15: 1. Maja Adanič (48 kg) és Niko Gorjan (+73 kg), 3. Jan Jurgec (55 kg). A csapat kiváló eredményei révén összesítésben a negyedik helyet érte el. A győzelmet a Šiška csapata szerezte meg. A Budo Sportból Gönc Melita (70 kg) és Nagy Marko (73 kg) a kadétoknál egyaránt 5. lett. Feri.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 2 2 .

Gólzápor Hodoson

A Muravidéki Liga 5. fordulójában vasárnap délután Hodos fogadta Dobronak csapatát. Az első félidő 12. percében Tóth Andrej első góljával a Hodos megalapozta a játék menetét. A második félidő elején a 49. perben Tóth még egy góllal erősített az álláson, majd Vass Gábor további három jól célzott lö-

minisport Harmadik a Magyar/ Koncut páros Zgornja Kungotán rendezték meg az első A-tornát a helyi tollaslabdaklub szervezésében, amelyen 40 versenyző mérte össze tudását. A tornán a lendvaiak a lányok versenyében voltak érdekeltek: egyéniben Nika Koncut a hatodik helyen végzett, női párosban pedig Magyar Sabinával a dobogó alsó fokára léphetett.F. B.

vésével rávert a dobronaki fiúkra a 67., a 76. és a 86. percben. A végeredmény így: Hodos–Dobronak 5:0. A hodosi fiúk ezzel a mérkőzéssel egy sikeres hetet zártak, hiszen a szerdai kupamérkőzésen szintén kitűnően szerepeltek, akkor a Serdica ellen nyertek 4:2-re. (ak)

Győzelemmel rajtoltak Megkezdődött a bajnokság a tekeligában. A Nafta női csapata a 2. szlovén liga keleti csoportjában a nyitófordulóban a Ceršak csapatát látta vendégül és 6:2es sikert (fában 3020:2938) könyvelt el. A férfiak a 3. liga keleti csoportjában a Konjice II. ellen arattak 5:3-as sikert (fában 3166:3084). F. B.

Gerencsér második lett Hévízen A Zala megyei és a lendvai spor tszövetség együttműködése keretében a lendvaiak részt vettek a zalaiak sportnapján Hévízen, amelyen több mint 500 versenyző szállt harcba a helyezésekért. Lendváról 13 résztvevője volt a versenynek, akik labdarúgásban, asztaliteniszben, céllövészetben és kerékpározásban indultak. Labdarúgásban a lendvaiak Kusek, Cseke, Pál, Gjerkeš, Kovács, Radoš, Varga és Lukič felállásban mind a három meccsüket elveszítették, mégpedig Zalaegerszeg ellen 3:1-re, Keszthely ellen 2:1-re és a házigazdák ellen 1:0-ra. Asztaliteniszben összesen 35 versenyző mérkőzött

Utroša Guatemalában szerepelt A lendvai Mladost válogatott tollaslabdázója, Utroša Iztok Guatemalában indult harcba az olimpiai indulást is jelentő pontokért. Utroša a második fordulóig jutott, így a tornát a 17–32. helyen zárta. F. B.

meg a helyezésekért. Különösen jól szerepelt egyéniben Gerencsér Róbert, aki egészen a döntőig jutott – addig 3:1-re legyőzte Hegedűst (Hévíz) és Lászlót

(Lenti), illetve 3:0-ra Berkit (Keszthely) –, majd pedig a döntőben 3:2-re szenvedett vereséget Deizingertől (Lenti). Feri.h.m.

In memoriam Kontrec Feri 1937–2011

74 esztendős korában állt meg a szíve egy nagy sportembernek és a sport szerelmesének. Feri, ahogy barátai hívták, a 70-es években látta el a Nafta Labdarúgó Klubban a titkári teendőket, több mint 10 évig vezette a Lendvai Sportszövetség keretein belül működő nemzetközi bizottságot, s maradandót alkotott a zalai és a muravidéki sportkapcsolatok gazdagításában is. Megbecsült barátként és sportmunkásként emlékét örökké megőrizzük a szívünkben. Feri.h.m.

19


L Liszt z a Kárpát-medencében

A Prima Primissima-díjas

Érdi Tamás zongoraművész

koncertkörútja Szabadka • Zenta • Pélmonostor • Lendva • Temesvár • Léva • Galánta • Beregszász • Szatmárnémeti

2011. szeptember 29. 19 óra Lendva - Zsinagóga támogatók

rendezők

MAGYAR MÛVELÔDÉSI INTÉZET ÉS KÉPZÔMÛVÉSZETI LEKTORÁTUS

A program a támogatóknak köszönhetően ingyenes.

A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, a Népújság gondozásában megjelent a kétnyelvű oktatás történetének átfogó feldolgozása. Megvásárolható a Bánffy Könyvesboltban Lendván, ára 10 euró.

Népújság, 2011/38.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2011/38.szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you