Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

63. évfolyam 34. szám Lendva 2019. augusztus 22. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Együtt, mint a búzaszemek

A legnagyobb magyar ünnepet, Szent István napját, egyben az új kenyér születését Lendván a Templom téren augusztus 19-én ünnepelte meg a muravidéki magyar-

ság, majd 20-án a dobronaki magyarság is megemlékezést tartott. Mindkét eseményen az összefogás, az együtt cselekvés fontosságát emelték ki az ünnepi szóno-

kok. Lendván a Szent Katalin-, illetve Dobronakon a Szent Jakab-plébániatemplomban Szent István-napi ünnepi misét mutattak be. Bővebben a 2–3. oldalon.

Dr. Vass Vilmos és Szabó Ferenc

A Magyar Ezüst Érdemkereszt és a Magyar Arany Érdemkereszt muravidéki kitüntetettjei 4. oldal


Iránytű Muravidéki augusztus20-i ünnepély

„Nem rajtunk múlik a párbes A muravidéki magyarság központi augusztus 20-i megemlékezése hagyományosan a lendvai Templom téren álló Szent István-szobor előtt zajlott. Az ünnepi szónok Horváth Ferenc Tomka Tibor országgyűlési képviselő, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsának elnöke, valamint Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke volt. Az Egy kisebbségben élő közösségnek, még inkább a ünnepély után a lendvai Szent Katalin-plébániatemplomban vezetőinek általában igencsak finoman, megfontoltan, Székely János szombathelyi megyéspüspök mutatott be elővigyázatosan kell mozogni a politika színterén. Sok ünnepi szentmisét.

Kisebbségi konfúzió!?

szempontot kell figyelembe venni, a mi esetünkben a magyarországi és a szlovéniai viszonyokat, az éppen hatalmon lévő garnitúrát itt és ott, a helyi és az országos szintű közvélemény alakulását, nem utolsósorban a regionális vagy akár éppen a kontinentális trendeket, folyamatokat. Természetesen ez nehéz feladat, amelybe könnyen csúszik hibás, helytelen lépés, előáll olyan helyzet, amelyben szinte mindig nehéz dönteni. A muravidéki magyar politikum a napokban egy olyan lépésre szánta el magát, amelyet már régóta fontolgat, de eddig még nem lépett meg, ugyanis teljes felállásban részt vett a Muravidéknek a szlovén anyanemzethez csatolása 100. évfordulójára szervezett belatinci ünnepélyen. Ahogy ez a napokban el is hangzott, tette ezt a békés együttélés, a közös, építő, gyűlölet nélküli jövő érdekében, annak ellenére, hogy minden előzetes hír ennek éppen ellentmondott. Tény, az ünnepség szervezői tényleg megtettek mindent, hogy az ünnepség ne a győzelmi mámor, hanem az együttélés és a közös jövő építése jegyében folyjon le. Némi kirekesztő, gyűlölködő mellékhang leginkább helyi megnyilvánulásokban volt tapasztalható, de ezeket is sikeresen csitították. Ennek ellenére, nekem személy szerint a részvétel – ténylegesen magasztos és fontos célja ellenére – egy kicsit ellentmondásos, konfúziós, már-már skizofrén lépésnek tűnik. Mert nevezhetjük almának vagy körtének, a jelenlétünkkel mégis csak a Muravidék Magyarországtól való elcsatolását ünnepeltük meg muravidéki magyarként. Megtörtént, úgy tűnik, így kellett lennie!

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A magyar és a szlovén himnusz elhangzása, valamint a vendégek köszöntése után Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke mondott ünnepi beszédet. Ennek elején – érintve a honfoglaló magyarokat, a magyarok és más népek találkozását – a nem mindig jól sikerült együttélés jelentőségét hangsúlyozta. Kifejtette, az együttélés leginkább a 20. században szenvedett csorbát, ugyanis a nagyhatalmak érdekei miatt a térségben nem erős szövetségeket, hanem vasfüggönyt építettünk, utak keresése és építése

helyett inkább a vasúti sínek felszedése jellemezte a vidéket. „Szinte mindent megtettek annak érdekében, hogy a térségben ne a szeretet, hanem a gyűlölet uralkodjon, hogy az itt élő magyarok, szlovénok és más nemzetiségűek meggyűlöljük egymást. Majdnem sikerült is nekik. Mély sebeket okoztak és hagytak bennünk, és követőik manapság sem tétlenkednek” – fejtette ki a muravidéki magyar csúcsszervezet vezetője. Gondolatmenetét folytatva kitért arra, jelenleg a gyűlöletet egyre inkább felváltja a szeretet, az egymás iránti tisztelet és megbecsülés, a rombolás helyett pedig az

építkezés, a kölcsönös bizalom helyreállítása a cél. „Egy olyan korszak után, amelyet az ’ami magyar, az csak rossz lehet’ mondat jellemzett, ez nem könnyű feladat” – mondta Horváth Ferenc. Kitért arra is, a sokszínű Muravidéken fontos, hogy mindenki megőrizze saját anyanyelvét, saját kultúráját, beleértve az igencsak ízes és gazdag muravidéki magyar tájszólásunkat. Az MMÖNK elnöke beszéde végén megköszönte Dolamič Martin Konrad lendvai plébánosnak, hogy idén is együtt ünnepelhettük meg Szent István ünnepét, az első magyar királyhoz méltó hangnemben, aki korát

Ünnepelt a Dobronak községi magyarság

„Védelmezzük minden erőnkkel A dobronaki magyarság augusztus 20-án a Szent Jakab-plébániatemplomnál, a Szent István-szobor előtt tartotta meg Szent István-napi megemlékezését. Az ünnepi szónok Varga Edit, a Dobronak községi magyarság elnöke volt. Az ünnepély után a plébániatemplomban Šantak Tomislav plébános mutatott be ünnepi szentmisét. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A himnuszok elhangzása és a vendégek köszöntése után Varga Edit, a DKMÖNK elnöke mondott ünnepi beszédet. Ennek bevezető részében augusztus 20-a, Szent István napjának jelentőségéről, az ünnep évszázadok során

változó mondanivalójáról beszélt az egybegyűlteknek, majd áttért a jelenbe, Dobronakra. „Számunkra, a Muravidéken élő Dobronak községi magyarok számára leginkább talán azt jelenti, hogy tartsunk ki a hitünk mellett és minden erőnkkel védelmezzük az őseinktől, így Szent Istvántól kapott értékeinket. Azt is jelenti,

kell, hogy legyen reményünk a megmaradásra , hogy soha ne adjuk föl önmagunkat, hogy a múltunkat nem lehet elvenni tőlünk, de csak akkor, ha ismerjük is azt.” Kifejtette, többek közt azért gyűltek itt össze, hogy erőt merítsenek a Szent István-i üzenetekből, hogy augusztus 20-a alkalmából emlékezetük-

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 2 2 .


Horizont

széd folytatása: mi hiszünk az összefogásban”

A magyar önkormányzatok vezetői együtt koszorúzták meg Szent István szobrát. megelőzve ismerte fel a többnyelvű és többnemzetiségű ország erényeit és előnyeit. Hozzátette, külön örvendetes, hogy ez a gondolat jellemezte az elmúlt napokat is, hogy a Muravidéknek a szlovén anyanemzethez csatolása 100 éves évfordulója kapcsán szervezett ünnep is egymás megbecsülésé-

ről, az együttélésről és az egymás iránti tiszteletről szólt. Kifejtette, a muravidéki magyar politikum a jelenlétével kimutatta, nem a muravidéki magyarokon múlik a párbeszéd folytatása. Ünnepi köszöntőt mondott Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke is. Felidézte a magyar

történelem meghatározó, sorsfordító pillanatait; Zala György és Király Ferenc lendvai szobrászművészek alkotásain keresztül kitért arra, hogy a művészi koncepció, a korszellem, a rendelkezésre álló ismeretek más és más vonásokat tesznek hangsúlyossá a Szent Istvánt ábrázoló alkotásokon. Áttérve a 21.

századba, a mai emberre, Pácsonyi Imre kifejtette, első magyar királyunk nagysága abban rejlik, hogy szuverén módon határozta meg Magyarország helyét az akkori világban. „Azzal tette naggyá és maradandóvá országát, hogy szabályokat és szerkezetet adott, amelyek túlélték hatalomváltások és korszakváltások viharait. Emberséges és igazságos törvényeivel megvetette a nemzet új közösségi magatartásának alapjait, a letelepedett népesség együttélésének kereteit. E törvények évszázadokon keresztül követendő mintaként szolgáltak a későbbi jogalkotóknak. A vármegyék rendszere, az egyház szervezete ezer év után is működő intézmények. Legfontosabb történelmi elhatározása a kereszténység felvétele volt. A kereszténység által meghatározott közös hit és erkölcsiség vált a magyarság együttélésének alapjává.” Beszéde végén az alelnök kitért Orbán Viktor

magyar miniszterelnök egy 14 évvel ezelőtti beszédére, amelyben kifejtette, egy nemzet akkor erős, ha van bátorsága szembenézni múltjával és jelenével, ha vannak közös céljai, s mindenki tagja, részese lehet a közös céloknak, a nemzet közös, nagyszabású vállalkozásának, a jövőbe vezető ösvénynek, amely a nemzetegyesítéshez, az összefogáshoz és a közös felemelkedéshez vezethet bennünket. Az ünnepélyt a völ­ gyi­falui Petőfi Sándor ME tagjai, a népdalkör, a citerazenekar, illetve a Lendvai KKI tanulója, Mocsnek Ottó szavalata tarkította, s a szervezők az ünnepély előtt, illetve közben gyermekfoglakozásról is gondoskodtak. Az ünnepély után a lendvai Szent Katalin-plébániatemplomban Székely János szombathelyi megyéspüspök mutatott be ünnepi szentmisét. Az esti órákban a Bánffy Központ udvarán Szeder és zenekara szórakoztatta az egybegyűlteket.

ell az őseinktől, Szent Istvántól kapott értékeinket”

Varga Edit, a dobronaki magyarság elnöke mondott ünnepi beszédet. N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 2 2 .

ben felelevenítsék a nagy király történelmi példáját. Az elnök kitért arra is, a dobronaki magyarság igyekszik elvégezni feladatait, elérni kitűzött céljait, emellett pedig fontos, hogy a megvívott mindennapi harcaikban megmaradnak embernek, odafigyelnek embertársaikra, barátaikra, szomszédjaikra, mert egymásnak fontosak kell, hogy legyenek, mert a közösségük csak így működhet jól. „Rajtunk, a mi összefogásunkon, kitartásunkon múlik, hogy sikeressé tegyük a közösségünket. Hitünk és szívünk erős, hogy a célunkat elérjük. Kívánom, hogy

Szent István szellemisége járja át mindenki szívét. Hiszem, hogy együtt van a Muravidék, Dobronak, Zsitkóc és az összes magyarlakta falu. Ezt üzeni számunkra a mai ünnep, ezt üzeni Szent István” – e szavakkal fejezte be a beszédét Varga Edit. Az ünnepi beszéd után a Dobronaki Nótázók, illetve Neubauer Zsanett és Szomi Éva kulturális műsora következett, majd a jelenlévők megkoszorúzták Szent István szobrát. Az ünnepély után a Szent Jakab-plébániatemplomban Šantak Tomislav plébános mutatott be ünnepi szentmisét.

3


Nemzetiség Az államalapítás ünnepén az Országházban

Szabó Ferenc és Vass Vilmos kitüntetettek Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

(Fotó: S.G.M.)

Az ünnepi díjátadásra augusztus 19-én Budapesten, az Országház Vadásztermében került sor, ahol Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adta át a kitüntetéseket. „A Szent István-i mű az a küldetés, hogy építsük az országot” – mondta köszöntőjében

Semjén Zsolt, majd hangsúlyozta: akkor folytatjuk Szent István országépítő nagy művét, ha mindenki megteszi a saját helyén azt, ami az ő speciális küldetése. Egy kis létszámú nemzet számára csak akkor van megmaradás, ha minden tagjában benne él a tudat, hogy érdemes és büszkeség ehhez a nemzethez tartozni.

Szabó Ferenc a Magyar Arany Érdemkeresztet vette át.

Az ünnepségen Szabó Ferenc a Magyar Arany Érdemkereszt, Vass Vilmos a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vette át. A völgyifalui Szabó Ferenc gazdag közösségépítő, kulturális tevékenységéért, kisebbségi politikai szerepvállalásáért érdemelte ki a rangos elismerést. Alapítója és oszlopos tagja a helyi népdalkörnek, több mint húsz évig elnöke volt a Petőfi Sándor Művelődési Egyesületnek, alapító tagként jegyzik a Muravidéki Nótázók, vezette a Völgyifalui Önkéntes Tűzoltóegyletet. A művelődési és egyesületi élet mellett részt vett a helyi közösségi, önkormányzati munkában, hosszú évekig tagja és alelnöke volt a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának, tagja több nemzetiségi intézet tanácsának. A zentai születésű,

(Fotó: S.G.M.)

Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából a Muravidékről magyar állami kitüntetésben részesült Szabó Ferenc, az MMÖNK Tanácsának korábbi alelnöke, a völgyifalui művelődési egyesület egykori vezetője és Vass Vilmos orvos, a Magyar Egészségügyi Társaság Muravidéki Tagozatának vezetője.

Vass Vilmos a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel. de már több mint negyven éve muravidéki dr. Vass Vilmos már 42 éve dolgozik az egészségügyi alapellátásban, közben a családorvosi szakosítást és az antikoaguláns szakképzést is befejezte. Tíz évig, 1980-tól 1990-ig a dobronaki körzeti rendelőben dolgozott orvosként, majd néhány évig a Lendvai Egészségházban tevékenykedett, míg 1994ben, az elsők között a Muravidéken magánrendelőt nyitott Lendván. Megalakulásától vezeti a Magyar

Sal községi magyar önkormányzat

A tájház megnyitójára készülnek A sali magyar nemzetiségi önkormányzat tanácsának múlt heti ülésén Orban Dušan tanácselnök tájékoztatta a tagokat, hogy a tájház ünnepélyes megnyitására november 9-én kerül sor, amely alkalomból az önkormányzat megalakulásának 20. évfordulóját is megünneplik. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A kulturális kísérőprogram megszervezéséhez és a rangos vendégek meghívásához az önkormányzat a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) segítségére számít – az intézet képviseletében az

4

ülésen jelen volt Soós Mihály igazgató és Bacsi Zsuzsanna szakmunkatárs is, akikkel a részletekről egyeztetett a tanács. Az elnök a folyatásban tájékoztatta a tanácstagokat, hogy a tájháznál megtartott szakmai hét keretében felmerült átszervezések miatt a pajtát csak

tavasszal fogják megnyitni a nagyközönség előtt, hiszen annak berendezése külön tematikában fog megvalósulni, amolyan látványkiállítás formájában, és a kivitelezési megoldásokhoz, illetve a tárgyak kezeléséhez, felállításához még időre van szükség. Október 14-én egy újabb

tábort szerveznek a tájháznál, amikor végleges helyükre kerülnek azok a berendezési tárgyak, amelyek a főépületben és a melléképületekben kapnak helyet. A szlovén gazdaságfejlesztési projekt nyilvános pályázatának harmadik szakasza lezárult, így folytatódhat a tájház felújítása, immár a véghajrában. A folytatásban a tanácstagok megtárgyalták a november 10-re tervezett hagyományos Szent Márton-napi gyalogtúra

Egészségügyi Társaság Muravidéki Tagozatát, a szervezet keretében rendezi a Határon Túli Tudományos Konferenciát dr. Tomka Miklós emlékére. 2018-ban a Szegedi Orvostudományi Egyetemtől megkapta a címzetes főorvosi címet is. Mindkét kitüntetettet üdvözölték és köszöntötték Lendván a magyar államalapítás tiszteletére rendezett központi muravidéki megemlékezésen, illetve a dobronaki Vass Vilmost a helyi ünnepségen is. programját, ami ezúttal a falu nevezetességeit fogja érinteni, illetve döntöttek arról, hogy az önkormányzat logóját mely formában fogja használni az önkormányzat a különféle dokumentumokon, hivatalos iratokon. Az ülésen újra tárgyalták a Vasfüggöny Park felállítását, melynek a közeljövőben szintén meg kell valósulnia. A támogatást az MMÖNK-tól már megkapták. Az elnök arról is beszámolt, hogy a falu turisztikai népszerűsítése céljából kétfajta promóciós kiadvány is készülőben van, melyekből a két helyi templomról, illetve a településről tájékozódhatnak az ide érkező kirándulók.

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 2 2 .


Muravidék Vinarium Fesztivál

Szombattól fesztiváli hangulatba kerül Lendva Magyar Janez, Lendva Község polgármestere rendhagyóan a városi parkban tartott sajtótájékoztatót az augusztus 24-étől szeptember 7-ig tartó Vinarium Fesztivál égisze alatt folyó etno-kulináris-turisztikai rendezvényekről. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A programsorozat három kiemelkedő rendezvénye a Bográcsfeszt, a 40. Lendvai Szüret és – idén

először bekerülve a programba – a Halászléfőző Verseny. Ezekről az egyes szer vezési-kivitelezési felelősök szóltak: Varga Romeo, a Turisztikai és Fejlesztési Intézet igaz-

gatója, Hozjan Daniela, a községi kultúregyesületek szövetségének elnöke és Vida Törnar Judit, a Lendva Községi MNÖK elnöke. Az eseménysorozatot szombaton a Halászléfőző

Ismét több ezer látogatóra számítanak a Vinarium Fesztivál szervezői.

Verseny indítja, majd augusztus 31-én a Bográcsfeszt követi, a szeptember 7-i zárórendezvényként pedig hagyományosan a jubiláló, 40. Lendvai Szüret szerepel a sorozatban kulturális és gasztronómiai programmal. A Halászléfőző Verseny kiemelkedő része a nemzetközi néptáncfesztivál lesz, mindez a Drvarnica előtti füves területen zajlik. Idén is lesz Gasztroutca házi ételkülönlegességekkel, valamint megtartják a lendvai borok estjét. Kellemes társasági rendezvénynek ígérkezik a szerb, horvát, muravidéki és magyar etno-est kulturális és gasztronómiai programmal augusztus 26-a és 29-e között a lendvai kultúrotthonnál, de lesz jazzkoncert és ízelítő a zsidó zenei kultúrából is. – A község folytatja partnerségi körének bővítését, így a jövőben már az osztrák Bad Radkersburg

és a két rábavidéki szlovén szervezet is támogatja törekvéseinket, hogy elnyerjük az Európai Kulturális Fővárosa (EKF) címet 2025-ben. A támogatói dokumentumot, valamint Tarlós Istvánnal, Budapest főpolgármesterével a testvérvárosi együttműködési okiratot a Bográcsfeszt előnapján írjuk alá. Ekkor rendezzük meg a hagyományos tematikus konferenciát is, mely idén a Fórum Lendva – Europa Futura címet kapta és az EKF 2025 pályázat részét képezi – mondta többek közt Magyar Janez polgármester. A rendezvények nagyszínpadát a Cubis szálló előtti rendezvénytéren állítják fel, amelyen mások mellett fellép Tanja Žagar énekes, illetve az Avsenik együttes. A szervezők gazdag programot ígérnek a gyerekek számára is, a részletes program a www.festivalvinarium.si honlapon olvasható.

A muravidéki szlovénok anyanemzethez csatlakozásának 100 éve trianoni békeszerződés rendelkezéseivel ugyanis a Muravidéket az akkori Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz csatolták. Szlovéniában 2006 óta augusztus 17-e állami ünnep. A 100 éves évforduló

alkalmából augusztus 16án Belatincon Borut Pahor államelnök jelenlétében emlékmű-együttest avattak, melynek 27 oszlopa a muravidéki községeket jelképezi. A központi ünnepélyre

(Fotó: Galič Tomaž)

Szlovéniában és szerte a Muravidéken több rendezvénnyel, konferenciával, kiadvánnyal megünnepelték a muravidéki szlovénok anyanemzethez csatlakozásának 100 éves évfordulóját. Az 1919-es

Marjan Šarec kormányfő ünnepi beszédében a térség többnemzetiségű jellegét és a békés együttélést is kiemelte. N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 2 2 .

augusztus 17-én este a belatinci várparkban került sor. Az ünnepséget, melyet közvetített a Szlovén RTV, szentmise előzte meg Stanislav Zore ljubljanai főérsek vezetésével, valamint a zágrábi, a győri és a szombathelyi egyházmegyék püspökei és papjai közreműködésével. A szertartás egy része magyarul folyt, Peter Štumpf muraszombati püspök pedig prédikációjában a jószomszédi viszonyok fontosságát emelte ki. Az ünnepi műsort ös�szeállítói – Primož Ekart rendező és Dušan Šarotar muravidéki író – három tartalmi fogalom köré fűzték: folyó (Mura), írott szó, gravitációs hullámok, és leginkább a vidék kulturális-természeti és humán jellegzetességeit világították meg.

Marjan Šarec kormányfő ünnepi beszédében a régió jelen helyzetéről, gazdaságáról, az állami támogatásokról szólt. Kiemelte: az évforduló lehetőség a térség olyan érvényesítésére, ahol kölcsönös megértésben élnek a többségi szlovén nemzet, a magyar, a roma, a horvát és egykor a zsidó és a német nemzetiség tagjai, s mindannyian saját kulturális és civilizációs értékeiket fejlesztik. A zenés-táncos-filmes műsorban Varga Irén színművész magyar nyelven, Horvat Nataša pedig roma nyelven is szavalt. Kifejezve tiszteletüket a szlovén állam előtt és a békés együttélés jegyében az ünnepi szentmisén és az ünnepségen jelen voltak a muravidéki magyar önkormányzatok vezetői is. Kmj

5


Muravidék Gyertyánosi falunapok

Kiállítások, évforduló, lángosfesztivál Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Varázslatos hímzések, forró lángosok A rendezvénysorozat pénteken este kétnyelvű ünnepi szentmisével kezdődött, majd a nagysátorban a falunapok megrendezésének 35. évfordulója jegyében alkalmi ünnepségre, a faluotthonban pedig a faluünnepek történetét ábrázoló fotókiállítás megnyitójára került sor. Az estét mulatság zárta. A kultúrműsorral egybekötött szombati kezdésen Göncz Vaupotič Elvira, a Hajnal ME elnöke köszöntötte a jelenlévőket és a meghívott vendégeket, elsősorban a Vas megyei Bajcgyertyános önkormányzatát, akikhez testvértelepülési kapcsolat fűzi őket. Majd a nép-

dalkörök bemutatkozása következett, a helyi magyar és szlovén népdalkör mellett a Kiskanizsai As�szonykórus is fellépett. A faluotthonban megnyílt hímzéskiállításon a hímzők odaadó munkáját az MNMI munkatársai és a helyiek is virágcsokorral és ajándékokkal köszönték meg, külön elismeréssel a vezetőnek, Bukovec Máriának és a mentornak, Feher Andreának. Az első ízben megszervezett Lángosfesztiválon a szervezők által felállított műsorrend szerint 11 csoport mérte össze lángoskészítési tudását. A háromtagú, Tompa Zdenka, Rudas Magda és Bacsi Zsuzsanna összeállítású zsűri nevében Tompa Zdenka gasztronómiai szakértő foglalta össze a verseny tapasztalatait. Mint elmondta, az eredeti, ízesítés nélküli lángost, a tészta minőségét osztályozták elsőként, majd a második körben a feltéteseket. A szakember kifejtette: nem

A rendezvény furfangosan kitalált falusi ügyességi játékokkal, gyermekfoglalkozásokkal folytatódott, majd kiváló hangulatban zajlott egészen a késő esti órákig.

kezdeményezésére alakult meg 2014-ben. Miután egészségügyi okok miatt a szakmai vezető elhagyta a csoportot, a citerások útját Gerenčer Sindi egyengette tovább. Az elmúlt évben

(Fotó: Gyertyánosi HK)

A múlt hétvégén a falunapokat Gyertyánosban több más mellett a hímzőszakkör munkáinak bemutatása, valamint a korábbi falunapokról készült fotóanyag kiállítása mellett ügyességi versenyekkel és az első ízben megszervezett lángosfesztivállal ünnepelték meg.

Az első ízben megrendezett lángossütő verseny, a Lángosfeszt első helyezett csapata Hosszúfaluból. volt könnyű a győztesek kiválasztása, akiknek sorrendje ekképpen alakult: a harmadik a helyi, gyertyánosi csapatot, a második Bejcgyertyános csapatát, az első hely pedig Hosszúfalu csapatát illette meg. A kiemelt első helyen a radamosi csapat végzett.

A citerazenekar ötödik évfordulója Vasárnap a Kéknefelejcs citerazenekar fennállásának ötödik évfordulóját ünnepelték meg. Az ünnepség a citerazenekar és a helyi népdalkör közös fellépésével kezdődött, majd a Söjtöri Népdalkör, az Új Muravidék és a völgyifalui Pünkösdi Rózsa citerazenekar, valamint a gyertyánosi népi zenészek, a „Mantraši” együttes lépett színpadra. A jubiláló citeracsoport Gyurica József csoportvezető és a lenti Zsohár Cecília szakmai vezető

ismét Gyurica József került a csoport élére, aki időközben a kecskeméti citeratáborban elegendő tudást szerzett ahhoz, hogy elvállalja a jelenleg hattagú zenekar szakmai vezetését is. A Kéknefelejcs az elmúlt öt év alatt a helyi és a szomszédos falvak rendezvényein, Lendván és Magyarországon szerepelt. Az évforduló alkalmából elismerésben részesítettek minden tagot – Gyurica József, Gyurica Katalin, Gerenčer Sindi, Szomi József, Farkas Rozália, Farkas Petra, Simonka Štefan, Cseke Gabika, Zsohár Cecília, Belső Péter, Nagy Jan, Nagy Nejc –, aki az elmúlt öt évben részt vett a csoport munkájában.

nepujsag.net A Kéknefelejcs citerazenekar a helyi népdalkörrel közösen lépett fel az ünnepségen.

6

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 2 2 .


Újabb közlekedési beruházások

Info

Kerékpárút és -pihenő épül Lendván Lendva a közeljövőben is fejleszti a közúti infrastruktúrát, a Vasút utcai (kétnyelvű középiskola) parkolókon kívül kerékpárutat, egyben gyalogutat terveznek építeni. A beruházás a szlovén állam és az EU Kohéziós Alapjának támogatásával valósul meg. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A tervezett munkálatokra Lendva Község már közzétette a közbeszerzési kiírást. A projekt kivitelezési határideje ez év október 30-a. A fejlesztések a tervek szerint jelentősen javítják a kerékpárosok és a gyalogosok közlekedésbiztonságát, az új kerékpárút-szakasz pedig a bringaturizmus szempontjából is vonzóbbá és jobban megközelíthetővé teszi a régi városrészt. A tervek szerint október végéig a Kebele-patak partján a Slomšek lakóte-

leptől indulva egy kilométer hosszúságban kétirányú kerékpárút épül a város felé. A szakasz a Župančič utcát érintve a Cubis szálloda parkolóján, majd a közeli körforgalmon keresztül haladva ér el az autóbuszállomáshoz. Az állomás közvetlen közelében bicikliparkolót és elektromosbringa-töltőállomást alakítanak ki, mellette pihenő készül a kerékpározók számára. A négy méter széles kerékpárút egyben a gyalogosok közlekedését is szolgálja. Az új út használatát kellemesebbé teszik a mellette elhelyezett padok és a napenergiával működő

utcai lámpák, a kialakított zöldövezet is. A kerékpárút és -pihenő megépítésének megvalósítási határideje október vége, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola mellett készülő parkolóké pedig 2020. Az utóbbi községi költségvetésből valósul meg. A területrendezés – mely összefügg a lendvai labdarúgó-akadémia építésével is – a tervezettnél kisebb területen valósul meg és kisebb mértékű beavatkozást jelent. Egyelőre – a források biztosításáig – teljes egészében kikerül a megvalósításból a tenisz- és a röplabda-

létesítmény megépítése. A községi és állami forrásokból megvalósított fejlesztés révén 2020 végéig 91 személygépkocsi-parkolót, 10 busz- és nyolc mozgássé-

A biciklis pihenő látványterve. pálya építése, valamint a szabadtéri fitneszkellékek felállítása és a vendéglátói

rült-parkolót építenek ki a középiskola melletti téren a Vasút utcában.

Utazás állatparádéval

Szeder a Bánffyban A poggyászból szokatlan állatok bújnak elő, a hétköznapi tárgyak pedig életre kelnek.

A Bánffy Nights sorozatban Szeder műsora is elnyerte a közönség tetszését. Az államalapítás ünnepének előestéjén megtelt a Bánffy Központ terasza, és körülbelül öttucatnyi hallgató élvezte Szeder zenéjének sajátos humorát, szókimondó, őszinte szövegeit és az énekes öniróniáját másfél órán keresztül. Szeder amúgy

Junior Artisjus-díjas énekes, dalszerző, 2014-ben Hab a tetején című debütáló albumával tűnt fel először meghatározó szereplőként a magyar könnyűzenei palettán, a Reggeli dallal pedig rögtön az érdeklődés homlokterébe került. A zenei játé-

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 2 2 .

kosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. A Bánffyban a koncerteknek ezzel nincs vége: pénteken, augusztus 23-án este nyolc órától az odaLÖKött KÖLtészetet hallhatják az érdeklődők. SoPe

A lendvai nyári rend e z vé nye k ke r et é b e n a Színház- és Hangversenyteremben pénteken a hazai Pupilla Bábszínház bemutatta évek óta sikerrel játszott darabját, a ZooPotniki (UtaZOOk) című előadást. A vonaton utazó fiú és lány története előbb csak a rejtett udvarlásra korlátozódik, majd a záró részben, a szerelmi jelenetben két látszólag idegen ember egymásra találását is bemutatja. Ennek szolgálatában áll a bájos meseszövés, a tökéletes játék-zörej összhatás, a sziporkázó színpadi játék és a kellékek összessége. A

kofferekbe csomagolt „otthonok” cseréje az egymásra találáson túlmutató közös otthon képét is előrevetíti. A bábelőadás az ugyancsak a kofferekbe rejtett állatkákon túl a tengeri világ „ollós szörnyei” mellett egy valódi vízi ragadozó megszelídítését is magába foglalja. A Pupilla megalakulása óta színvonalas produkciókkal kényezteti a gyerekeket, akik meglepő érzékkel – a felnőtteket is meghazudtoló módon – értik a bábosok nyelvezetét, melyhez a legtöbb esetben a nyelvi eszközöket akár nélkülözni is lehet… -ce

7


Info a mai napon... Augusztus 22-én történt 1785 II. József aláírta a jobbágyrendeletet, amely az örökös jobbágyság megszüntetését szolgálta. 1837 Megnyílt Pest első állandó magyar színháza, a Pesti Magyar Színház, a későbbi Nemzeti Színház. 1862 Megszületett Claude Debussy francia impresszionista zeneszerző, zongoraművész és karmester. 1895 Megszületett Almásy László Ede autóversenyző, pilóta, Afrika-kutató, felfedező, „Az angol beteg”. 1898 Megszületett Alexander Cal­der amerikai képzőművész, szobrász, aki kinetikus szobrokat és 3D rajzokat készített drótból. 1902 Először jelent meg az Egyesült Államok elnöke (Theodore Roosevelt) nyilvánosan egy automobilban. 1911 Ellopták a Mona Lisát. 1915 Kanadában megszületett James Hillier, az elektronmikroszkóp feltalálója. 1931 Bethlen lemondása után gróf Károlyi Gyulát nevezték ki Magyarország miniszterelnökévé.

visszapillantó

1969. augusztus 22-én, 30. szám

Nincs válaszfal vidéki és városi üzletek között… (…) Az első önkiszolgáló Az első önkiszolgáló boltot 1966-ban adták át rendeltetésének Lendván, s mellette félig önkiszolgáló rendszerrel rőfös kereskedést és rövidáru üzletet is nyitottak. Az első falusi önkiszolgáló Odrancin nyílt 1967-ben, és ez volt Muravidék első falusi önkiszolgáló boltja. A vállalatnak jelenleg 6 önkiszolgáló üzlete működik, s ezek közül négy tavaly készült el: Dobronakon, Turniščén, Hosszúfaluban és Mursko Središčén. Az önkiszolgáló boltokban különlegesen képzett személyzetre van szükség, s e kereskedők továbbképzéséről is gondoskodtak a vállalatban. A lendvai Univerzal az első olyan szlovén kereskedelmi vállalatok közé tartozott, amelyek alkalmazottaikat külön tanfolyamra küldték, hogy megtanulják, mi a kereskedő teendője egy modern

nyelvről mindenkinek

Nálunk csaknem mindent meg lehet kapni – mondják büszkén a dobronakiak, amikor elégedetten távoznak a tavaly épült új önkiszolgáló boltból. önkiszolgáló boltban. Miért van büfé is az önkiszolgáló bolt mellett? A vállalatban körülbelül így válaszolnak erre a kérdésre: Erre a lépésre azért szántuk el magunkat, mert az önkiszolgáló vásárlási mód jelenleg leginkább megfelel a vásárlók kívánságának, vidéki vásárlóinknak is. Másodszor: a muravidéki emberek so-

kat járnak külföldön, és külföldön megszokják, hogy az önkiszolgáló bolt mellett falatozó is van. Úgy gondoljuk, helyes, ha ezt idehaza is megtalálják, ezenkívül ezzel elejét ves�szük annak a nemkívánatos jelenségnek is, hogy a vásárlók a boltban isznak. Hogy ezúttal a hasznosat a kellemessel társítottuk, igazolja az a tény is, hogy

a falusi önkiszolgáló boltokban 60–104 százalékkal nagyobb a forgalom, mint a klasszikus üzletekben. Büfé nyitását az egyes falvakban ezen kívül (Vel. Polana, Hosszúfalu) a helyi körülmények is megkövetelik. A hosszúfalusi gazdák így például el tudják adni a jó minőségű boraikat, és ezzel jól járnak ők is, és a fogyasztók is.

Dr. Gaál Péter, a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének lektora

Hiedelmek és tévhitek a (magyar) nyelvről – A magyar egy kis nyelv I. Amikor a magyar nyelv jelentőségéről, presztízséről esik szó, a közvélemény tudatában valószínűleg az a leginkább élő álláspont, hogy a magyar a kis nyelvek közé tartozik. Az, hogy ennek a vélekedésnek mi lehet az oka, nehezen meghatározható. Bizonyára szerepet játszik benne az a tény is, hogy Magyarország területét és népességét tekintve valóban nem tartozik a legjelentősebb országok közé (a világ körülbelül 200 országa közül mindkét mutatóban valahol a 100. hely környékén található). De vajon a kis országhoz egyben egy kis nyelv is tartozik? Cikkünkben ezt a kérdést járjuk körbe röviden.

8

A világon beszélt nyelvek száma nagyjából 6.000 és 7.000 közé tehető. Hogy a bevezetőben felvetett kérdésre választ kaphassunk, célszerű először megvizsgálni, hogy – a beszélők száma alapján – a magyar hányadik helyen áll a nyelvek rangsorában. (A magyar nyelvet beszélők számát jelenleg 13–14 millió főre becsülik, a beszélők területi eloszlásával majd egy későbbi alkalommal foglalkozunk.) Az eredmény talán meglepőnek tűnhet, de kétségtelen tény, hogy a magyar benne van az első ötvenben a legtöbb ember által beszélt nyelvek listáján, és az Európában beszélt nyelvek között is valahol a 10. és 15. hely között jegyzik. Figyelembe

véve tehát a fenti adatokat, pusztán a számokat vizsgálva határozottan kijelenthetjük, hogy a magyar egyáltalán nem kis nyelv, sőt – szigorúan számszaki nézőpontból – sokkal inkább sorolható a nagy nyelvek közé. Jegyezzük meg ugyanakkor, hogy az összevetést nyilvánvalóan nem a legnagyobb nyelvekkel (például angol, kínai, spanyol stb.) kapcsolatban érdemes megtenni, hiszen azok már valóban teljesen más nagyságrendet képviselnek. Egy nyelv jelentőségét (ha úgy tetszik, nagyságát) azonban nemcsak beszélői száma, hanem egyéb szempontok alapján is lehet minősíteni. Kezdjük mindjárt egy talán természetesnek

tűnő jellemzővel, az írásbeliséggel. Habár pontos számok nem állnak rendelkezésünkre, de a világ nyelvei legalább 40 százalékának nincsen írásbelisége. A magyar nyelvnek azonban nemcsak, hogy van írásbelisége, de ráadásul az különböző regiszterekben is létezik (például irodalmi nyelv, hivatalos nyelv, tudományos nyelv stb.). Ez utóbbi megállapítás egyébként a magyar nyelv beszélt változatára is jellemző. A magyar nyelv tehát – akár írásbeli, akár szóbeli változatáról beszélünk – mindenféle közlési szándék megvalósítására alkalmas. A magyar nyelvhez ráadásul egy tradicionális, szerteágazó intézményrendszer

kapcsolódik (lásd például Magyar Tudományos Akadémia), és hogy a 21. század kihívásáról is ejtsünk szót, a digitális világban is „megállja a helyét”, hiszen például a legfontosabb, széles körben elterjedt szoftverek, alkalmazások mind átestek magyarításon, azaz lokalizálták őket, így azokat anyanyelvünkön használhatjuk. A cikkben taglalt indokokat figyelembe véve tehát bátran kijelenthetjük, hogy a magyar nyelvet kis nyelvnek nevezni meglehetősen téves felfogás, annak okai pedig, hogy nyelvünket mindezek ellenére viszonylag kevesen tanulják, ismerik vagy éppen egzotikusnak tartják, egészen máshol keresendők.

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 2 2 .


Info Hagyományőrző és katonatábor Márokföldön

Tisztelet, fegyelem, hagyományőrzés Augusztus 9-e és 14-e között már második éve táborozhattak a muravidéki gyerekek Márokföldön a Hagyományőrző és katonatáborban a lendvai MNMI szervezésében. „Katonák, csapatonként sorakozó!” – hangzott el naponta többször a parancs, s a tábor 7–12 éves lakói

fegyelmezetten felsorakoztak, mint a katonák, hogy elkezdődhessen a program. Ha ez nem történt meg,

büntetésül minden táborozó és táboroztató együtt lenyomott tíz fekvőtámaszt. Az Őrállók Alapítvány által

Vidáman minden akadályon át!

lebonyolított tábor legfőbb szabályai az egymás iránti tisztelet, a fegyelem, a becsület és a magyar kultúra megőrzése és ápolása. Az alapítvány elnöke Pfeiffer Tamás, aki egyben a tábor vezetője, „főmumusa” is volt, de természetesen bárkinek gondja volt, hozzá fordulhatott először. A húsz muravidéki és öt anyaországi gyereket Végi Noémi és Šooš Peter kíséretében a helyszínen tíz táboroztató várta és foglalkoztatta egész héten át. Minden reggel hétkor ébresztő, utána jurtaellenőrzés következett, majd a reggeli torna, illetve a kaszálás a lovak számára. Naponta ötször étkeztek bőségesen, illetve délelőtt és délután is edzettek. Megismerkedtek a karikás ostorral, a középkori dobófegyverek helyes használatával, pár-

bajoztak játékszablyákkal, íjaztak mindkét kézzel, illetve íjászpárbajoztak is egymás ellen, természetesen fejvédővel és speciális nyílvesszőkkel. Vacsora előtt leveleket írhattak egymásnak rovásírással, illetve esténként és reggelenként a tábor hivatalos zászlaját egy arra legérdemesebb gyerek húzhatta fel és le, aki abban a napban többet teljesített, mint máskor. A legnagyobb melegben elmentek egy közeli patakhoz, ahol felfrissülhettek, illetve az utolsó előtti napon a helyi kalandparkba is ellátogattak. Az utolsó napon a fiatalok hozzátartozói fotók és beszámolók által átélhették, mit tanultak a gyermekeik az alatt a közel egy hét alatt, melyet egymással és a mozgással, nem pedig az elektronikus kütyük nyomkodásával töltöttek. A hét végére ös�szesen 477 fekvőtámaszt teljesítettek, hiszen „ami nem megy a fejbe, az megy az izomba”. (-)

FEKETE-FEHÉR VILÁG nemzetközi fotókiállítás

Hundertwasser & Hasegawa Kelet és Nyugat

2019. november 30-ig Lendvai vár

東 洋と西 洋

Robert

JURAK szoborkiállítás

Nemes László Rajzok 2019. szeptember 15-ig Lendvai Zsinagóga

24

Fiatal Képzőművészek Nemzetközi Alkotótelepe

2019. aug. 1-jétől szept. 15-ig

47.

Nemzetközi Művésztelep (Bronzöntés)

2019. szeptember 1-jéig Lendvai vár

2019. november 30-ig Lendvai vár

Galéria-Múzeum Lendva • Bánffy tér 1. • 9220 Lendva T: +386 (0)2 578 92 60 • E: info@gml.si •

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 2 2 .

galerijamuzej.lendava

2019. aug. 19-től szept. 5-ig az egykori lendvai polgári iskolában

www.gml.si 9


Info augusztus 23. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:15 Szlovén üdvözlet, 10:35 Anapurna – dok. műsor, 11:25 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 11:55 Városi séták: 23:05 Bob nagyban játszik Radovljica, 12:25 Circom Regional: Férfi hárfával – magazinműsor, 13:00 Hírek, 13:35 Doberdob – dok. film, 15:00 Hidak, 16:05 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Ifjúsági zenei műsor, 17:55 Ifjúsági műsor, 18:20 Tudom! – kvíz 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Ptuj 2019 – fesztivál, 21:25 Tarokk – a Maribori TV dok. műsora, 22:00 Visszhangok, 22:45 Nyári helyszín, 23:05 Bob nagyban játszik – francia film, 0:50 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 10:00 Zenés műsor, 10:30 Ízletes konyha, 11:15 Jó reggelt, 13:50 Állatokról, emberekről, 14:30 A kertben, 15:00 A Prifarski zenekar és barátaik – koncert, 17:00 Kajakkenu vb Szegedről 17:55 Enyém, tiéd, miénk – családi sorozat, 19:20 Zenés műsor, 20:00 Tomaž Kajzer életei – szlovén sorozat, 20:45 Gyerekek Petričkából – dok. film, 22:25 TV-klub, 23:25 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro Show, 10:10 Top shop, 11:55 Fókusz, 13:05 Ausztrál expressz – ausztrál sorozat, 14:20 Drága örökösök – magyar sorozat, 15:35 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 16:45 Megtörve – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:00 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:10 Barátok közt – magyar sorozat, 21:50 Gagyi mami – am.–német vígjáték, 23:55 Híradó, 0:30 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 1:40 Az év hotelje.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 9:35 Teleshop, 10:45 Asztro Világ, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – amerikai sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Esmeralda – mexikói sorozat, 15:40 Szerelmem, Ramón – mexikói sorozat, 16:45 Anya – török sorozat 18:00 Tények, 18:30 Tények Plusz, 19:05 Hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:00 Bezár a bazár, 21:05 Áll az alku – szórakoztató műsor, 22:50 Áll az alku – szórakoztató műsor, 0:15 Magánnyomozók – dokureality, 1:20 Walker, a texasi kopó – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:10 Virradóra, 9:10–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:45 Ízőrzők, 13:20 Családbarát, 14:25 Kitekintő – osztrák ismeretterjesztő 20:25 Akéb sőnket – Nőj sorozat, 15:15 Végtelen meg, teknős! szerelem – török sorozat, 16:05 Anya, az állatorvos – német sorozat, 17:05 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Brown atya – angol krimisorozat, 20:25 Akéb sőnket – Nőj meg, teknős! – angol film, 22:50 Kenó, 23:40 Balatoni nyár – magazinműsor

Duna World 5:25–11:20 Délelőtti műsor, 11:35 Kristóf, a magánzó – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Életkerék – magazinműsor, 13:50 Öt kontinens, 14:20 Balatoni nyár – magazinműsor, 16:20 Család-barát, 17:25 Ízőrzők, 18:05 … és még egymillió lépés – magyar ismeretterjesztő sorozat, 19:00 Magyar válogatott – zenés műsor, 20:00 Önök kérték válogatás, 21:00 Híradó, 21:35 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:35 Banán, pumpa, kurbli – a L’art pour l’art Társulat műsora 23:30 M5 Híradó, 0:05 Mindenki Akadémiája, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

augusztus 24. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:05 Ifjúsági műsor, 10:45 Varázskonyha apánál, 11:00 Helyes ötlet, 11:35 A hét, 12:40 NaGlas!: Tanja Ribič, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 14:15 Gašerbrum II – dok. film, 15:05 Bertrand Piccard – francia dok. film, 16:00 Új húszas – szlovén sorozat, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Babilon.tv: az élet fűszerei, 17:35 Szlovén magazin, 18:00 Mezsgyék, 18:10 Legyen a kedvére: tengeri finomságok, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:25 Érverés, 20:05 Most vagy soha – spanyol film, 21:35 Ciril Zlobec – dok. film, 22:10 Hírek, 22:30 A szolgálólány meséje – am. sorozat, 22:55 Természet – az új aranybarlang – francia dok. film, 23:40 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 7:00 Jó reggelt! 9 : 0 0 B ran ko Šoemen – dok. műsor, 11 : 0 0 Ízletes konyha, 11:25 Tarokk – a Maribori TV dok. műsora, 12:10 17:55 Kameleoni Forradalmi ifjúság – dok. film, 13:30 TV klub 14:40 Automobilitás, 16:15 Ballada a pilótáról – cseh film, 15:15 U21-es foci-vb, 17:55 Kameleoni – a hajdani jugoszláv Beatles – zenés dok. film, 19:00 Zenés műsor, 20:00 Opera a maribori parkból, 21:45 Vagy van, vagy nincs – am. film, 23:25 Zvezdana – beszélgetős műsor, 0:10 Aritmikus koncert – Hamo & Tribute, 1:15 Zenés műsor.

RTL Klub 6:40 Kölyökklub, 9:20 Top shop 10:20 Muppet show, 10:55 Autogram, 11:35 Kevin, a minden6ató – am. sorozat, 12:45 Gagyi mami – am. film, 14:55 Az oroszlánykirály 3 – Hakuna Matata – am. film, 16:30 Liló és Stitch – a csillagkutya – am. rajzfilm, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz Plusz – magazinműsor, 20:05 Kincs, ami nincs – olasz–am. film, 22:30 Ölve vagy halva – am. film.

TV2 7:05 Tom és Jerry, 8:20 TV2 animáció, 10:15 Designműhely Dorogi Gabriellával, 10:50 Autószerelők, avagy minden új egyszer régi 00:25 Világok harca lesz!, 11:20 Techguru, 11:55 Poggyász, 12:25 Szépítők, 13:00 Csapdába csalva – német sorozat, 13:35 Éjszaka a múzeumban 2. – am.–kanadai vígjáték, 15:50 Alex felügyelő – lengyel sorozat, 18:00 Tények, 16:55 Hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 18:00 Tények, 18:30 Tények Plusz, 18:55 A gondozoo – am. film, 21:10 Gladiátor – am.–angol film, 00:25 Világok harca – am.–angol film, 2:55 Briliáns elmék– am. sorozat.

Duna Tévé 6:40–9:10 Virradóra, 9:10-10:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:55 Jó ebédhez szól a nóta, 13:30 Doc Martin – angol sorozat, 14:35 János vitéz – magyar film, 15:55 Családi kör, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:35 Szerencse Szombat, 19:35 Tom Sawyer kalandjai – német film, 21:30 Airplane – am. film, 22:50 Kenó, 23:00 A Neoton Família sztárjai, 0:10 Balatoni nyár – magazinműsor, 2:00 Új idők új dalai.

Duna World 5:25–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 Uz Bence – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 MMA portrésorozat, 14:20 Balatoni nyár – magazinműsor, 16:20 Család-barát, 20:00 Dokuzóna, 21:00 Híradó, 21:35 Fapad – magyar sorozat, 22:35 Hacktion újratöltve – magyar sorozat, 23:30 Híradó, 0:00 Opera Café, 0:30 Evangélium, 0:55 Himnusz.

augusztus 25. vasárnap Szlovén Tévé I.

augusztus 26. hétfő Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:55 Hallgassunk a csöndre, 11:20 Hegyfok, 11:25 A szellem horizontja, 12:00 Az emberek és a Föld, 13:00 Hírek, 13:25 Ptuj 2019 – fesztivál, 15:00 Limonádé – rövidfilm, 15:25 Egy burka, egy nadrág – francia film, 17:00 Hírek, 17:20 Joker – kvíz, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccal, 19:25 A hét tükre, 20:00 Aenne Burda – német sorozat, 21:35 Interjú: Dr. Marko Bošnjak, 22:25 Hírek, 22:45 Elektromos álmok: Miha Kralj – dok. film, 0:00 Jó éjszakára – zenés műsor, 0:15 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 6:15 Zenés műsor, 7:10 Babilon.tv: az élet fűszerei, 7:30 Ízletes konyha, 7:40 Zenés matiné, 10:00 Az anyák – szlovén sorozat, 12:00 Tokió: cselgáncs, 14:30 Ambiensek, 14:30 Ifjúsági zenés műsor – a Maribori TV műsora, 17:20 Labdázások, 17:50 Szeged: Kajak-kenu vb, 18:55 Zenés műsor, 20:00 Emberek palotája – dok. film, 20:55 Lottó, 21:05 Janez Bončina Benč koncertje, 22:50 Zvezdana – beszélgetős műsor, 23:15 Zenés műsor.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 9:00 A Muzsika TV bemutatja 9 : 3 0 Topshop, 10 : 2 5 M u p p e t Show – am. film, 11:10 Kalandozó, 19:00 Amerika Kapitány: 11:50 Az év hotelAz első bosszúálló je, 12:35 Kevin, a minden6ó – am. sorozat, 13:45 Földindulás – am. film, 15:40 Szuper felsőtagozat – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Amerika Kapitány: Az első bosszúálló – am. film, 21:35 Támadás a Fehér Ház ellen 2. – London ostroma – am.–angol film, 23:40 Portré, 0:20 Amerika Kapitány: Az első bosszúálló – am. film.

TV2 7:05 TV2 animáció, 10:20 Agrártúra, 10:55 Több mint testőr – életmódmagazin, 11:25 Super Car – autósmagazin, 12:00 Csodás vidék – reality, 12:30 Az építkezők – magazinműsor, 13:05 Innovátorok, 13:35 Csapdába csalva – német sorozat, 14:10 Nagy durranás – am. film, 15:55 Addams Family 2. – am. film, 18:00 Tények, 18:55 Központi hírszerzés – am. film, 21:00 Hogyan rohanj a veszTEDbe – am. film, 23:50 Megint 48 óra – am. film, 1:55 Szélcsend – magyar film.

Duna Tévé 6:00 Híradó, 6:40–11:00 Virradóra, 11:00 Unitárius istentisztelet és szoboravatás, 12:01 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 Partitúra, 14:20 Édes anyanyelvünk, 14:25 Univerzum – osztrák filmsorozat, 15:30 Maga lesz a férjem – magyar film, 17:00 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:35 Szeretünk, doki! – ausztrál sorozat, 19:30 Szeretünk, doki! – ausztrál sorozat, 20:25 Emma – angol–am. film, 22:25 Kenó, 23:25 Balatoni nyár – magazinműsor, 0:45 Hogy volt!?

Duna World 5:25–11:15 Délelőtti műsor, 11:15 Éjfélkor – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 A nagyok – magyar dok. sorozat, 13:50 Budapest halai 22:40 Hacktion Újratöltve – magyar film, 14:45 Novum, 15:15 Balatoni nyár, 16:35 Szép, szőke szerelmünk, a Tisza, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:35 Tiltott kastélyok, 22:40 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, 23:25 Híradó, 0:30 Tőkéczki és Takaró: Történelem és irodalom mindenkinek, 0:55 Himnusz.

6:10 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt!, 9:15 Joker – kvíz, 10:35 Interjú: Dr. Marko Bošnjak, 11:25 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 11:55 A lélek horizontja, 12:40 Makrorégiók, 13:00 Hírek, 13:35 Za Prekmurje gre! – dok. 10:35 Interjú: Dr. Marko Bošnjak műsor, 14:45 Inside–Offside – dok. műsor, 15:10 Jó napot, Koroška!, 16:10 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Ruše 2019 – a Maribori TV műsora, 18:10 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 21:00 Studio City, 22:00 Visszhangok, 22:50 Platform, 23:20 Nyári legenda 23:30 Zenés est, 0:35 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 10:00 Zenés műsor, 10:45 Gyerekműsor, 11:35 Ízletes konyha, 12:00 Tokió: cselgáncs, 14:30 Tarokk – a Maribori TV műsora, 15:10 Otroci na čakanju – dok. film, 16:00 Az emberek és a Föld, 16:50 Tokió: cselgáncs, 17:55 Enyém, tiéd, miénk – családi sorozat, 18:55 Gyerekműsor, 19:25 Zenés műsor, 20:00 Repülőgépen, 20:55 Anyák – szlovén sorozat, 21:00 Koronák harca – III. Richárd – angol sorozat, 21:50 Adria blues – szlovén film, 21:50 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro Show, 10:10 Top Shop, 11:50 Fókusz, 13:05 Ausztrál expressz – ausztrál sorozat, 14:20 Drága örökösök – magyar sorozat, 15:35 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 16:45 Megtörve – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:00 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:10 Barátok közt – magyar sorozat, 21:55 Az U.N.C.L.E. embere – am. film, 0:25 Hiradó, 1:00 Rejtjelek – am. film.

TV2 5:20 Családi titkok – magyar sorozat, 6:15 Mokka, 6:25 Tények Reggel, 6:25 Mokka, 8:55 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 9:35 Teleshop, 10:45 Asztro – Világ, 12:00 Tények, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Esmeralda – mexikói sorozat, 15:40 Szerelmem, Ramón – dráma, 16:45 Anya – török sorozat, 18:00 Tények, 18:20 Tények Plusz, 19:10 Ázsia Expressz 2, 20:55 Kapd el, ha tudsz! – vetélkedő, 22:30 Extrém Activity, 0:00 Magánnyomozók.

Duna Tévé 5:55–9:30 Virradóra, 9:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 13:25 Jamie egyszerű és gyors kajái, 13:55 Magyarország finom, 14:20 Brown atya 14:20 Brown atya – német–osztrák–olasz sorozat, 15:10 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:05 Rex Rómában – német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Brown atya – angol sorozat, 20:25 Agatha Raisin – angol sorozat, 21:20 A legendák hivatala – francia sorozat, 22:10 Kenó, 22:20 NCIS – am. sorozat, 23:10 Hogy volt!?

Duna World 5:00–11:20 Délelőtti műsor, 11:20 Sarajevo – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Roma magazin, 13:50 Domovina, 14:20 Család-barát – magazinműsor, 15:55 Életkor, 16:15 Ízőrzők, 16:45 Öt kontinens, 17:20 Ízőrzők – magyar sorozat, 17:55 … és még egymillió lépés – ismeretterjesztő sorozat, 18:40 Itthon vagy, 19:00 Mága Zoltán-koncert 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:35 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:35 Ridikül, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:30 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

10

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 2 2 .


Info augusztus 27. kedd

augusztus 28. szerda

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:15 Hétvégi csomag, 10:50 A hét, 11:50 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 12:20 50 év – a szlovén film archívuma, 13:00 Hírek, 13:35 A heti tv-műsorból, 14:50 Babilon.tv: az élet fűszerei, 15:10 Hidak: Barangolások, 16:10 Gyerekműsor, 17:00 Híradó, 17:25 Bober – dok. műsor, 17:55 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Krónika Hitler életéről – német dok. műsor, 20:55 Senki magja – újzélandi sorozat, 22:00 Visszhangok, 22:50 Valerija Skrinjar – dok. film, 0:15 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 10:30 Zenés műsor, 12:00 Tokió: cselgáncs, 14:30 Automobilitás, 15:30 Repülőgépen: Ciprus, 16:45 Tokió: cselgáncs, 17:55 22:45 NaGlas!: Tanja Ribič Enyém, tiéd, miénk – családi sorozat, 18:55 Rafting – ifjúsági dok. sorozat, 19:25 Zenés műsor, 20:00 Szimfonikus zenei együttesek, 20:40 Közelebbről – beszélgetős műsor Vesna Milekkel, 21:45 Átverés – am. sorozat, 22:45 NaGlas!: Tanja Ribič, 23:10 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro-Show, 10:10 Top Shop, 11:50 Fókusz, 13:05 Ausztrál expressz – ausztrál sorozat, 14:20 Drága örökösök – magyar sorozat, 15:35 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 16:40 Megtörve – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:00 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:10 Barátok közt – magyar sorozat, 22:00 Hajas agyas – am. film, 0:05 Hiradó, 0:05 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat.

TV2 5:20 Reggeli műsor 8:50 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 9:35 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények 20:55 Kapd el, ha tudsz! Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Esmeralda – mexikói sorozat, 15:40 Szerelmem, Ramón – dráma, 16:45 Anya – török sorozat, 18:00 Tények, 19:10 Ázsia Expressz 2, 20:55 Kapd el, ha tudsz! – vetélkedő, 22:30 Extrém Activity, 0:00 Magánnyomozók – dokureality.

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 13:20 Jamie egyszerű és gyors kajái 14:20 Brown atya – angol sorozat, 15:15 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:05 Rex Rómában – német–osztrák – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Brown atya – angol sorozat, 20:25 Önök kérték!, 21:25 McMafia – am.–angol sorozat, 22:15 Kenó, 23:20 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 23:20 Hogy volt!?.

Duna World 5:00–11:15 Délelőtti műsor, 11:30 Nők apróban – magyar film, 12:50 V4 Híradó, 13:00 Híradó, 13:20 Srpski Ekran, 13:50 Unser Bildschirm, 14:15 Család-barát, 15:50 Család 19, 16:15 Hazajáró, 16:45 Térkép, 17:20 Útravaló, 17:35 Ízőrzők, 18:10 … és még egymillió lépés – ismeretterjesztő sorozat, 19:00 Magyar válogatott – zenés műsor, 20:00 Üdítő, 21:00 Híradó, 21:35 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:35 Ridikül, 23:30 M5 Híradó, 23:55 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:15 Szlovén üdvözlet, 10:45 Az emberek és a Föld, 11:30 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 12:05 Ambiensek, 12:40 Elfelejtett szlovénok: Ivan Oražen, 13:00 Hírek, 13:35 Interjú – Dr. Marko Bošnjak, 14:35 Branko és Afrika – dok. műsor, 15:00 Hidak: Nagyító alatt, 16:05 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Egy fokkal több – dok. műsor, 18:00 50 könyv, amelyet nekünk írtak, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Nagy elmék – francia film, 22:00 Visszhangok, 22:00 Kultúra, 22:50 Ami szent és a világ, 23:40 Egy fokkal több – dok. műsor, 0:20 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 10:45 Zenés műsor, 11:30 Ízletes konyha, 12:00 Tokió: cselgáncs, 14:30 Varázskonyha Apánál, 15:00 Joker – kvíz, 16:40 Tokió: cselgáncs, 17:55 Enyém, tiéd, miénk – családi sorozat, 18:55 Gyerekműsor, 19:25 Zenés műsor, 20:00 Peter Gabriel világa – zenés dok. film, 20:55 Lottó, 21:05 Az utolsó szó jogán!, 21:35 Az örökség – dán sorozat, 22:45 A testem minden lelke – dok. film, 0:15 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro Show, 10:10 Top Shop, 11:50 Fókusz, 13:05 Ausztrál expressz – ausztrál sorozat, 14:20 Drága örökösök – magyar sorozat, 22:00 A gyógyító 15:35 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 16:45 Megtörve – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:00 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:10 Barátok közt, 22:00 A gyógyító – am. film, 0:15 Híradó, 0:50 CSI: Miami helyszínelők – am. film.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 9:35 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Esmeralda – mexikói sorozat, 15:40 Szerelmem, Ramón – mexikói sorozat, 16:45 Anya – török sorozat 18:00 Tények, 19:10 Ászia Expressz 2., 20:55 Kapd el, ha tudsz! – vetélkedő, 22:30 Extrém Activity, 0:00 Magánnyomozók, 1:10 Walker, a texasi kopó.

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 13:20 Jamie egyszerű és gyors kajái, 14:20 Brown atya – angol sorozat, 15:15 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:05 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Brown atya – angol sorozat, 20:20 Skandináv lottó, 20:35 Mattoni – cseh sorozat, 21:40 Pietro szigete – olasz sorozat, 22:25 Kenó, 23:30 Tideland – kanadai–angol film, 1:25 Magyar Krónika.

Duna World 5:25–11:25 Délelőtti műsor, 11:40 Nők apróban – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi műsorok, 13:50 Ecranul Nostru, 14:20 Család11:40 Nők apróban barát,15:55 Magyar gazda, 16:20 Noé barátai, 16:50 Novum – magyar sorozat, 17:20 Ízőrzők, 17:50 … és még egymillió lépés – magyar sorozat, 18:35 Itthon vagy! 19:00 Magyar válogatott – zenés műsor, 20:05 Budavári Palotakoncert, 21:00 Híradó, 21:35 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:40 Ég, föld, férfi, nő – ismeretterjesztő sorozat, 23:25 Ridikül, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:35 Hetedhét kaland, 0:40 M2 matricák – dok. sorozat.

augusztus 29. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 9:15 Szlovén üdvözlet – zenei műsor, 10:35 A város felemelkedése – dok. film, 11:25 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 11:55 Egy fokkal több – dok. műsor, 12:30 Circom Regional, 13:00 23:30 Ki Tomaž Lavrič? Hírek, 13:35 Dosszié: Janez Drnovšek portréja, 14:40 Hidak, 15:05 Hidak: Nagyító alatt, 16:10 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Humanitáriusság, 17:55 Röviden: Szabad akarat, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Tárcsa, Glóbusz, Töréspont, 22:00 Visszhangok, 22:30 Nyári színhely, 23:30 Ki Tomaž Lavrič? – dok. film, 0:20 Humanitáriusság, 0:45 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 10:30 Zenés műsor, 11:30 Ízletes konyha, 12:00 Tokió: cselgáncs, 14:30 Közelebbről – beszélgetés Vesna Milekkel, 15:25 Maribori TV: Ptuj, 16:45 Tokió: cselgáncs, 17:50 Enyém, tiéd, miénk – családi sorozat, 18:55 Firbcologi – ifjúsági műsor, 19:20 Zenés műsor, 20:00 Lakók – angol dok. film, 20:55 Mišával – beszélgetős műsor, 21:40 Ambiensek, 22:10 Automobilitás, 22:40 Szlovén jazz, 0:00 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro Show, 10:10 Top Shop, 11:55 Fókusz – magazinműsor, 13:05 Ausztrál expressz – ausztrál sorozat, 14:20 Drága örökösök – magyar sorozat, 15:35 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 16:45 Megtörve – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:00 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:10 Barátok közt, 22:00 Tökös csaj – am. film, 0:15 Híradó, 0:50 CSI: Miami helyszínelők.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Augusztus 22-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Vendégem: szabadidős sportolók – ismétlés (ismétlés: pénteken 9.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Augusztus 23-án, pénteken 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Család csak egy van, 9:35 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Esmeralda – mexikói sorozat, 15:40 Szerelmem, Ramón – – mexikói sorozat, 16:45 Anya – török sorozat 18:00 Tények, 19:10 Ázsia Expressz 2., 20:00 Kapd el,ha tudsz! – vetélkedő, 22:30 Extrém Activity, 0:00 Magánnyomozók, 1:10 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 2:10 Tények este.

Duna Tévé 5:55–8:40 Virradóra, 9:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 13 : 2 0 Jamie egyszerű és gyors kajái, 23:00 Sose halunk meg! 14 : 2 5 Brown atya – angol sorozat, 15:15 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:10 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Brown atya – angol sorozat, 20:25 Bagi–Nacsa Orfeuma, 21:25 Egy másik életben, 22:50 Kenó, 23:00 Sose halunk meg! – magyar film, 0:35 Hogy volt?! – szórakoztató műsor 1:30 Világörökség Portugáliában – portugál sorozat, 1:50 Rúzs és selyem.

Hidak: benne a magyar államalapítás emlékére szervezett ünnepségek (ismétlés: szombaton 9.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Augusztus 27-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Barangolások: Pécs és Szeged – ismétlés (ismétlés: szerdán 9.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Augusztus 28-án, szerdán 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna World 5:50–11:10 Délelőtti műsor, 11:25 Kiskirályok – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Rondó, 13:50 Kvartett, 14:15 Család-barát, 15:50 Kék bolygó, 16:15 Opera Café, 16:40 Magyar Krónika, 17:10 Ízőrzők, 20:00 Szenes Iván írta – zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Munkaügyek – magyar filmsorozat, 22:35 Ridikül, 23:30 Híradó 0:00 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:30 Hetedhét kaland – magyar műsor.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Nagyító alatt: Trianon – ismétlés (ismétlés: csütörtökön 9.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Augusztus 29-én, csütörtökön 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: válogatás az Ízes Muravidék rovatból (ismétlés: pénteken 9.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 21.00-kor és másnap 11.25-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 2 2 .

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén 2019. augusztus 20-án a munkaadók a következő munkahelyeket hirdették meg: Munkaoktató Zavod DETEL Murska Sobota, Koroška ulica 22., 9000 Muraszombat (3 munkahely, határozott idő 24 hónap, jelentkezési határidő: 2019. augusztus 28.) Kereskedelmi-értékesítési igazgató Events Pkatinum d.o.o., Adrijanci 81., 9203 Petrovci (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, angol, német és horvát nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2019. szeptember 9.) Gépésztechnikus Legartis, gradbeno podjetje d.o.o., Hármasmalom 2l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. augusztus 24.) Ács Legartis, gradbeno podjetje d.o.o., Hármasmalom 2l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. augusztus 24.) Kőműves Legartis, gradbeno podjetje d.o.o., Hármasmalom 2l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. augusztus 24.) Biztonsági őr FIT d.d., Mala ul. 1., 1000 Ljubljana (1 munkahely, meghatározott idő: 1 hónap, jelentkezési határidő: 2019. szeptember 5

MEGHIVÓ A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt az 57. AGRA Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár keretében megvalósuló Intelligens megoldások az agráriumban című, B2B tárgyalásokkal egybekötött magyar–szlovén üzletemberfórumra. A rendezvény időpontja: 2019. augusztus 27. (kedd) 10:00 óra A rendezvény helyszíne: Gornja Radgona, vásárterület, 5. terem. Program 10:00–10:20 Köszöntő A CED felépítése és szerepvállalása a szlovén–magyar gazdasági kapcsolatokban – Skapinyecz Péter cégvezető. CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. 10:20–10:40 Digitalizáció a mezőgazdaságban Szlovén Agrárkamara 10:40–11:00 Az Országos Jégkármérséklő Rendszer működése. Agrárdigitalizációs megoldások a mezőgazdaságban. 11:00–11:20 Magyar cégbemutató – Innovációs megoldások a gyümölcstermesztésben – Holland Alma Kft. 11:20–11:30 Tájékoztató a „SeeMeet Slovenia 2019” üzleti rendezvényről – Gönc Ferenc.

Hegesztő Linox Solution d.o.o., Vasút u. 43., 9220 Lendva (2 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. augusztus 31.) Gépkezelő Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d., Fő utca 115., 9220 Lendva (határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. augusztus 26.) Pincér TE-KRO d.o.o., Dolnja Bistrica 22., 9232 Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2019. szeptember 13.) Fémmegmunkáló TAMES D.O.O., Ormoška cesta 14., 2250 Ptuj (2 munkahely, határozott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2019. augusztus 28.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

Matt Richards és Mark Langthorne: Bohém rapszódia (Freddie Mercury élete, halála és öröksége) (Könyvmolyképző, 2019, 549 oldal)

A Bohém rapszódia átfogó életrajz privát fotókkal és interjúkkal. A könyvben azoknak az embereknek az emlékezései szerepelnek, akik Freddie Mercury legközelebbi barátai voltak élete utolsó éveiben, és sok ismeretlen, megdöbbentő tényt közölnek az énekesről és életéről.

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

Nyáron Lendvára 2019. június 15. – szeptember 7.

Az Európa Kulturális Fővárosa 2025 címre pályázó város Candidate for the European Capital of Culture 2025

Az idei nyári programunkban mindenki találhat magának való szórakozást. Számos esemény követi majd egymást: sok-sok zene, egy leheletnyi irodalom és művészet, filmek és színházi előadások, alkotó- és képzőművészeti műhelyfoglalkozások, bronzöntés, gasztronómia és más különböző élmények. Az eseménysorozat csúcsa az idén is az augusztus 24-e és szeptem ber 7-e között zajló Vinarium Fesztivál lesz. Jöjjenek, Lendva várja Önöket…

www.lendava-lendva.si

12

A Népújság a Nemzetközi Halászléfőző Versenyen augusztus 24-én Lendván

Előfizetői akció!

Aki a rendezvényen rendeli meg lapunkat, egy évig ingyenesen kapja a Népújságot! Látogassa meg standunkat és rendelje meg a muravidéki magyar hetilapot! Népújság – Önöknél minden héten, már több mint 60 éve

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 2 2 .


Info figyelmükbe •Augusztus 23-án, pénteken, 18.00 órakor, •a lendvai Színház- és Hangversenyterem nyári színpada •Zvezdana in Zvonko v cirkusu – gyerekelőadás. •Augusztus 26-án, hétfőn, 17.00 órakor, •a lendvai Színház- és Hangversenyterem nyári színpada •Újvidéki nap Az est folyamán fellépnek: Mišo Blizanac és a Vojvodžanski tamburaši – Újvidék, Petar Gajković – Párizs, KUD Branislav Nušič – Lalić, Szerbia. •Augusztus 28-án, szerdán, 17.00 és 22.00 óra között, •a lendvai Színház- és Hangversenyterem nyári színpada •Muravidéki roma est – kultúrműsor és gasztronómia •Augusztus 30-án, pénteken, 20.00 órakor, •a lendvai Színház- és Hangversenyterem nyári színpada •Vinarium Fesztivál – Džezzva-koncert.

névnapsoroló Augusztus 23-tól 29-ig Péntek – Bence Szombat – Bertalan Vasárnap – Lajos Hétfő – Izsó Kedd – Gáspár, Mónika Szerda – Ágoston Csütörtök – Beatrix

Legyen Ön is az előfizetőnk!

nepujsag.net

gyertyafény

Augusztus 23-a és 29-e között Lendvai Plébánia Szombaton, augusztus 24-én vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig 17.00 órakor Petesházán és 18.30-kor Gyertyánosban. Vasárnap, augusztus 25-én 11.00 órakor Petesházán lesz ünnepi szentmise – a petesházi templom megépítésének évfordulója. Ezen a vasárnapon Lendván nem lesznek szentmisék. Autóbusz is indul azok számára, akik nem tudnak egyedül eljutni Petesházára. A busz 9 órakor indul Kótból. Augusztus 26-tól–30-ig plébániánkban oratóriumot szervezünk. Szerdán, augusztus 28-án 9.30-kor szentmise az idősek otthonában.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 19.00 órakor vannak, szerdánként reggel 7.30-kor. A falvakon szombatonként 17.30-kor lesznek a szentmisék.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 10.00 órakor. Vasárnap, augusztus 25-én 10.00 órakor kihelyezett istentiszteletet tartunk Szentgotthárdon.

apróhirdetés •Eladók kismalacok. Érdeklődni 068-627-163. •Eladó családi ház Lendván, a Fő utca 63. szám alatt. Érdeklődni a 0049-176-493759-61 vagy a 00385-915399-593-as számon. •Kezdőknek ajánlott Tchai­ ka pianínó eladó. Érdeklődni a szerkesztőségben. •Eladók szőlészeti gépek: csúcsok vágásához, 600–3000 literes automata prések, szőlő szállítására pótkocsik, 2000–8000 literes poliészterhordók, traktorok, szőlőbetakarító gépek. Érdeklődni: 041346-735. •Gáborjánházán eladó a régi iskola épülete (260 m2) fél hektár kerttel, nagy pajtával, valamint építési telekkel. Érdeklődni: 031-547-543.

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 2 2 .

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy életének 100. évében Göntérházán elhunyt szeretett édesapánk, apósunk, nagyapánk, dédapánk, rokonunk és jóbarátunk,

Csuka József (1919-2019)

Te is meghajolsz a búzamezőid előtt, hogy megtaláljam benned Jézust, hogy az ösvényeiden maradhassak, akkor is, ha lemaradok, hogy még egyszer megfoghassam a kezed, hogy eltaláljak Hozzád a sötétben, a lemerülés után, hogy megtaláljalak és megőrizzem igazi fényed. (Zágorec-Csuka Judit: Családi album)

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, akik drága halottunkat elkísérték utolsó útjára, virágot, gyertyát adományoztak, szentmisékre, a templomra adakoztak. Külön köszönet a dobronaki Štihec Simon plébános úrnak a megható gyászszertartásért, dr. Hebar Kepe Julianna kezelőorvosnak az odaadó gyógyításért, az ápolónőknek és a rakicsáni kórház személyzetének a gondos ápolásért. Köszönetet mondunk a göntérházi imádkozóasszonyoknak az imádságokért. Hálával adózunk mindazoknak is, akik szeretett halottunkat meglátogatták betegágyánál. Emlékét örökre szeretettel őrizzük. Göntérháza, 2019. augusztus 14-én

A gyászoló család

A gyászjelentést, köszönetnyilvánítást, megemlékezést a Népújságban leadhatja személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (Lendva, Fő utca 124., tel: 02/5776-180) hétfőtől csütörtökig 8.00 és 14.30 között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, illetve az info@nepujsag.net e-mail címen.

Segítségkérés Marton Árpádnak A Szlovén Vöröskereszt lendvai egysége segélyakciót indított a bánutai Marton Árpád megsegítésére. A kétgyermekes családapát 31 éves korában baleset érte, ennek következtében súlyos végtagbénulása lett, az utóbbi egy évben kórházi kezelésre szorult. A mind a négy végtagra kiterjedő mozgássérültség miatt Marton Árpád csak a jobb kezét tudja használni, azt is csak részben. A károsodás következtében 24 órás gondozást igényel. Bánutai otthonát az új helyzethez át kell alakítani, különböző építési beavatkozásokat kell véghezvinni. Marton Árpád állapotának megőrzéséhez továbbá mágneses kezelésekre van szükség, amit a celjei kórházban biztosítanak számára. A sérült szállítása külön erre átalakított járművel lehetséges a villanymeghajtású tolószék csatlakoztatása miatt. Mindezekre a családnak csak korlátozott anyagi lehetősége van, ezért megsegítésükre a Szlovén Vöröskereszt lendvai egysége segélyakciót indított. A pénzadományokat az SI56 0312 4100 0922 524 számlaszámra SI00 010731212019 hivatkozással és a „Pomoč Marton” céllal küldhetik el. Érdeklődni a lendava.ozrk@siol.net e-mail címen vagy a 02 575 11 27-es telefonszámon lehet.

13


Info Humor Egy idős úr bemegy az optikushoz. Azt mondja a szakember: – Jó napot! Magának öt dioptriával erősebb szemüveg kell! – Ez igen! Ránézésre ilyen pontosan látja? – Nem, de a kirakaton keresztül tetszett bejönni. Az új híd felavatása után odaállítanak egy rendőrt, hogy számolja meg, hány ember megy át a hídon. A rendőr számolja: – Egy darab, két darab, három darab... Meghallja ezt egy járókelő, mondja a rendőrnek: – Az embereket nem darabban számolják, hanem főben. A rendőr számol tovább, most már jól: – 4 fő, 5 fő, 6 fő, 7 fő, kedd, szerda... – Mennyibe kerül ez a kutya? – Ötezer forintba. – És hűséges fajta? – Meghiszem azt! Már vagy ötször eladtam, és reggelre mindig visszajött! Cseng a telefon. Csak a kutya van otthon, ő veszi fel a kagylót. – Vau! – jelentkezik barátságosan. – Tessék? – szól egy döbbent hang a vonal túlsó végén. – Vau! – ismétel készségesen a kutya. – Halló, nem értem! – kiáltja kétségbeesetten a férfihang. Mire a kutya mérgesen: – Akkor betűzöm, V, mint Viktor, A, mint Aladár, U, mint Ubul! – Mi volt ma az iskolában, kisfiam? – Anya, ma én voltam az egyetlen, aki jelentkezett, amikor a tanítónéni kérdést tett fel! – Nagyon ügyes vagy, Pistike! Mi volt a kérdés? – Ki törte be az ablakot?

14

Tánccal képviselték Lendvát és a Muravidéket

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. A héten egy jogi ügy nyomhatja a vállát. A bíróság az Ön javára dönt. Jobban be kell osztania a pénzét. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Jól teszi, ha elutaznak valahová a párjával, mert most romantikus időszakot jeleznek a csillagok. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Ha van gyermeke, akkor az iskolakezdésig még sok mindent kell elintéznie. A munkahelyén jelentős előrelépést jeleznek a bolygók. Rák Jún. 22. - júl. 22. Kedvező fejlemények várhatók a magánéletében és a karrierjében. Hívja meg a barátait egy nyárbúcsúztató összejövetelre.

A lendvai Prekmurje néptáncegyüttes augusztus 14-e és 17-e között háromnapos vendégszereplésen mutatkozott be Szerbiában. A Lebane és Leskovac községekben megrendezett X. Nemzetközi Néptáncfesztiválon fellépő hazai egyesület bemutatta a muravidéki táncokat és a muravidéki lakodalmi szokásokat. A rendezvényen további húsz néptánccsoport lépett színpadra, a szerbek mellett lengyelek, macedónok, románok, bolgárok és litvánok képviselték hazájukat. A muravidékiek számos új folklór-kapcsolatot is kialakítottak. ak

kulcslyuk

Sobočan Boštjan, a Hidak műsor operatőre A legjobb dolgok az életemben: • A két kislányom születése. Ahol házat építenék: • A tengerparton. Gyermekkori álmom: • Megvalósult, mindig két gyereket akartam. A hobbim: • A futás és a szőlőskertem. Amit a legjobban meg tudok főzni: • Én készítem a legjobb szendvicseket, meg lehet kérdezni a páromat. A film, amit többször is megnéztem: • Les Riviéres pourpres – Bíbor folyók. Ha visszamehetnék az időben, akkor: • Semmit sem csinálnék másképp. Egyetlen dolog, amit a jövőről szeretnék tudni: • Hogy hány unokám lesz. Amit egyszer ki szeretnék próbálni: • Az ejtőernyős ugrást. A leghasznosabb tárgyam • Porszívó. Akinek a tanácsát mindig megfogadom: • Hogy mindig, olyan személy nincs...

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Az első sorsterületén tartózkodik az összes szenvedélyt jelző égitest. Izgalmas napoknak néz elébe, főleg, ha független. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Az égitestek meghozzák a hatásukat. Ön, aki decens és vis�szafogott, most igazán válogathat a jelentkezők közül. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Rrománc a láthatáron. Fennáll a lehetősége, hogy az illető nem teljesen független, de a nagy döntések még elodázhatók. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Az Uránusz izgalmas fejleményeket jelez. Ez a váratlanság bolygója, mindig olyat hoz, amire nem számítottunk. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Az érzelmeire van hangolva, vágyakozhat valamilyen romantikus programra. Ez az intimitás ideje.

Ha szomorú vagyok, ettől mindig jobb kedvem lesz: • Ha a családtagjaim megölelnek. Életem legnagyobb élménye volt: • Kuba 2008, ott tudtam meg, hogy apuka leszek. Amit már rég meg kellett volna tennem: • Néha nemet mondani a munkára. Ami a legjobban tetszik a Muravidéken: • A kétnyelvűség.

Bak Dec. 23. – jan. 20. Kerülje az idősebb emberekkel az összecsapást, mert nem kapja meg azt az elismerést, ami járna Önnek. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. A munkahelyén nagy meglepetés érheti. Annyira kreatív megoldást talál egy nehéz helyzetre, hogy fizetésemeléssel is díjazzák. Halak Febr. 20. – már. 20. Uralkodó planétája az ég tetején áll, ezért most megkaphatja eddig végzett kiváló munkája eredményét.

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 2 2 .


Muravidék Családok Őrségi Találkozója Hodoson

Szórakozás, ügyességi vetélkedő és tánc Hétvégén Hodoson a helyi magyar önkormányzat és a község szervezésében idén is megtartották a Családok Őrségi Találkozóját. Az ifjúsági központ udvarán a hagyományos program ezúttal is kellemes kikapcsolódást nyújtott a vendégeknek. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Miután Roman Silvija, a magyar önkormányzat elnöke megnyitotta a ta-

lálkozót és jó szórakozást kívánt a vendégeknek, a szervezők már toborozni kezdték a vetélkedő játékosait. A vállalkozó kedvű fiatalokból hamar össze

is verődött öt páros, akik bizonyítani akarták, hogy ők aztán valóban „leányok és legények a gáton” – e szállóige már a rendezvény szlogenjévé vált. Közben a

Az ügyességi játékok vidám percekkel ajándékozták meg a játékosokat és a közönséget is.

sátor mellett a roston sült húsok illatát fel-felkapta a szél és csalogatta a pulthoz azokat is, akik már túl voltak az ebéden. Az udvar másik végében pedig a lángossütő asszonyok szorgoskodtak, fokhagymás, tejfölös, sajtos lángost kínáltak. A sorban állás miatt senki sem zsörtölődött, inkább bekapcsolódott az éppen aktuális témába, amit az asszonyok feldobtak. A rendezvény főképp erről szólt: társalgás, nosztalgiázás, találkozás a barátokkal, a rég nem látott ismerősökkel, az elszármazott rokonsággal. Míg az idősebbek inkább a sátorban vagy az árnyékban ejtőztek, addig a kisgyerekes családok birtokba vették a „gyermekrészleget”. Kicsik és nagyok próbálták ki a fajátékokat, az ugrálóvárat, került mindenki kezére csillámtetoválás és csak úgy ragadtak az apró kezek a vattacukortól. A legizgalmasabb mind közül talán a kisvonat volt, ami körös-

körül szállította a kicsiket – és bizony megesett, hogy a jókedvükben lévő nagyokat is – a rendezvény helyszínén. A találkozón minden évben megszervezik az ügyességi játékokat, és ezúttal sem volt másként. A feladatok elvégzéséhez kellett némi ügyesség, nem ártott a gyorsaság, de főleg egy jó adag humorérzék szükségeltetett. Az eredmény pedig úgy alakult, ki hogyan dolgozott meg érte. A harmadik helyen Adrijana és Öcsi végzett, a második Judit és Dušan lett, az első, dicsőséges helyet pedig Álmos és Zsolt szerezte meg, akik a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet által biztosított, Budapestre szóló színházjegyet nyerték. A délután további részében és a rendezvény folytatásában már a zene kapta a főszerepet. A Skok együttes dallamaira rophatta mindenki, aki szeret táncolni, mulatni.

Már Pincén is védi a termést a kelepelő Különleges paradicsom

Múlt csütörtökön a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete megszervezte a hagyományos kelepelőállítást. Idén a pincei Lőrinc Mária és családja pincéjénél került sor az eseményre, amelyről a kulturális műsor, az élőzene, az étel és az ital sem hiányzott. Az egyesület augusztus 24-én, szombaton a Halászléfőző Versenyen is várja a vendégeket ingyenes halászlére és egy jó fröccsre, illetve augusztus 29-én a lendvai gasztroutcába, ahol a magyar nap keretében mutatkoznak be. tt N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 2 2 .

Különleges óriásparadicsom termett Csentében Etus veteményeskertjében. A paradicsom sajátossága a külalakjában is megmutatkozik, olyan, mintha koktélparadicsomok nőttek volna össze. Köszönjük a remek fotót, és továbbra is várjuk a hasonló érdekességeket olvasóinktól! Ak

15


Horizont Herman László vitrázsai a dabasi templomban

„Mindegyik szent a szívemhez nőtt” A dabasi templom a korábbi felújítást követően hazai művészünk, Herman László festő és üvegfestő mintegy féléves munkájának köszönhetően új színes ablakokkal csalogatja a híveket. A művésszel Lendván beszélgettünk a nagyszabású vállalkozás befejezése után. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

– Volt már korábban is hasonló munkája, illetve felkérése? – Volt, de inkább magánszemélyek részéről, belső ablakok-ajtók átalakítása „tiffanys” célzattal. Volt egy templomablakos felkérésem is, de ilyen nagyszabású, nagy vállalkozásom még nem volt.

munka jellegéből adódóan nagy művészi szabadságról nem lehet szó. A szentek, a szentéletű személyek ábrázolására, jelképrendszerére is szigorú megkötések vonatkoznak. Az különös volt számomra, hogy miért csak három magyar alak kapott helyet, akik közül Mindszentyt „csak” boldoggá avatták, rajta kívül Szent Istvánra és Szent Erzsébetre esett a

Szent Erzsébetnél sikerült magamból a maximumot kihozni. De Teréz anyát és a többi ábrázolt személyiséget is megszerettem, életüket, csodás történeteiket áttanulmányozva valamennyien a szívemhez nőttek. – Volt még egy kikötése az egyházi elöljáróknak, s ez is már a 21. századi igények felé mutat… – Igen, kérés volt a

Szent Rita ábrázolása esetében már átalakult a kereszt. zőtől a már-már sziluettig, Szent Kinga esetében pedig szinte az eltűnéséig. Herman László a beszélgetés végén még elmondta, szeretné folytatni a vitrázs-sorozatot, melyre érkezett is felkérés éppen a dabasi Nagytemplom kapcsán, de a szomszédos település Krisztus szíve

templomára is elkészítette már a tervet. S végezetül hozzátette, örül, hogy az ablakokkal szinte az örökkévalóságnak dolgozhat, mert ezek technikailag és kivitelezésben is maradandó alkotások. – A következő forradalomig bizonyára megmaradnak – mosolyodik el.

A felszentelési ünnepségen a dabasi templomban, Herman László balról a harmadik. A dabasiak felkérése az összes ablakra szólt, mely által a templom fény és díszítés szempontjából is teljesen új formát kapott. – A technikát illetően talán nem, de a témát illetően voltak-e fenntartásai, amikor a felkérést elfogadta? – Az új, fúziós-egybeolvasztásos technológia miatt ma már a részekből összeillesztett ablakok készítése a múlté. A tartalmat illetően a hitbizottság és a támogatók, valamint a megrendelők szigorú feltételeket szabtak, így már az elején tudtam, hogy a

16

választásuk. A többi ábrázolt szent sorába tartozik Teréz anya, Szent Kinga, az újkori lengyel pápa, II. János Pál, Szent Mónika, Szent Cecília, Szent Pió atya vagy Szent Rita is, ők a szimpátia és a kedveltségük által kerültek a névsorba. – Melyik szent, illetve szentéletű személyiség ábrázolása jelentette a legnagyobb művészi kihívást? – Egyér telmű, hogy Szent Istváné, hiszen az ő életét, életművét és alakját ismertem a legkorábbról. Úgy érzem, nála és

figuratív ábrázolásmódnak a szimbolikus-absztrakttal való felcserélése, ami nem könnyű feladat, hiszen a színek használatánál is voltak kikötések, a keretek is egységesek és a fény áthatolását illetően is voltak elvárások. Én e tekintetben Róth Miksának, a parlament ablakművészének a stílusát, az egységes, de az ablakok részleteinek nagyon is változatos megfestését vettem alapul. – Az ablakokon ismétlődő keresztek is nagy változatosságot mutatnak. – Igen, a nagyon kifejeN É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 2 2 .


Horizont Előkészítő néprajzi tábor Domonkosfán

A tájház élő, dobogó szíve lesz a falunak November 9-én megnyílik a domonkosfai tájház és a hozzá tartozó porta. Nem kevesebb mint tíz évet vártak már erre azok a tárgyak, amelyeket még a tájház gondolatának megszületése előtt gyűjtöttek össze a Szegedi Tudományegyetem néprajzosai a faluban. Most, a megnyitó küszöbén egy szépen felújított épület és az udvar melléképületekkel várja a tárgyakat. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A gyűjtés akkori vezetői tíz év elteltével a helyi magyar önkormányzat meghívására visszatértek Domonkosfára, hogy szakmai segítséget, tanácsot nyújtsanak a komplexum kialakításában, berendezésében, illetve a tárgyak felfrissítésében, kezelésében,

terek állnak rendelkezésre. Figyelembe kell venni azt is, hogy a vidéken még van három másik tájház, és nem szeretnénk, ha a tematika bármelyikben is ismétlődne – illetve lesz majd egy Völgyifaluban is, ahol majd szintén az egyediségre kell törekedni. A tárgyakat átnéztük, felmértük az állapotukat, tisztítás, konzerválás történt, hiszen

– A gasztronómia lesz a fő irány, főleg a népi ételeket, szokásokat, ünnepeket körüljárva kutattunk. Ez alapján kirajzolódtak az alapvető különbségek a Muravidék tájegységein belül is – mondta. Hogy miben lesz más a domonkosfai tájház és épületegyüttes, mint például a már működő kapornaki tájház, arról a két szakem-

Ferkov Jakab, a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum igazgatója, Szabó Magdolna, a budapesti Néprajzi Múzeum munkatársa, valamint Simon András és Mód László a szegedi egyetem néprajzi tanszékéről. konzerválásában. – Ebben a néhány napban kialakult egy jó stratégia, amely a helyiek igényeit is figyelembe veszi, vagyis hogy Domonkosfán egy élő tájház valósuljon meg. A fő irányvonal pedig a gasztronómia lesz – mondta a tájház udvarán Mód László néprajzkutató, az egyetem adjunktusa. – A megnyitás előtt szükségessé vált egy leltár. Felmértük a kialakítandó falumúzeum lehetőségeit, hogy milyen

az elmúlt tíz évben számos károsító tényező megjelent rajtuk. A munkákat helyi önkéntes fiatalokkal végeztük. Októberben pedig újra visszatérünk, de akkor már konkrétan a kiállításrendezési feladatok várnak ránk – tette hozzá a szakember. Simon András, a tanszék vezetője pedig arról beszélt, hogy a tájház egyedi arculatának kialakításához további gyűjtésre is szükség volt a faluban.

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 2 2 .

ber úgy nyilatkozott, hogy kevesebb lesz az enteriőr jellegű megoldás, ami egyben erős helyi igény. – Ezzel az óhajjal egyet tudunk érteni. Magyarországon is megtörtént számos tájház esetében, hogy a létrehozott múzeumokban alapvetően nincs élet. A látogató érkezik, elkéri a kulcsot vagy kinyitják neki a tájházat, megnézik a tárlatot és ennyi, ami történik. Domonkosfán arra kell törekednünk, hogy életet

vigyünk a falak közé, a tájház bekerüljön a település mindennapjaiba, magukénak érezzék az emberek. A közös tanácskozás, az ötletelés remek gondolatokat szült – fejtette ki Mód László, majd bemutatta azt az elképzelést is, hogy a tájház padlását is látogathatóvá kívánják tenni. – A padlástér szinte adta magát. Szeretnénk érzékeltetni a látogató számára, hogy a tárgyaknak van egy vándorlása a házon, a portán belül. Ha jött egy újabb bútor vagy egy új ízlés, akkor a régi, megunt vagy lecserélt darab kikerült a kamrába és mondjuk terménytároló funkciót kapott vagy épp a padlásra került. A gasztronómiai jelleg itt is megmutatkozik majd, hiszen ott van a húsfüstölő, ami szintén nagyon izgalmas és különleges. Szeretnénk, ha a padláson interaktív élményben lenne része a látogatónak, mondjuk félhomályban, zseblámpával kellene megkeresni, beazonosítani a tárgyakat – magyarázta a szakember. A porta melléképületei szintén funkciót kapnak. Az első kamrában a pálinkafőző kap helyet, ahol egy teljesen őrségi specialitással találkozhat a látogató, a tűzhelybe épített kétcsöves pálinkafőzővel. – A melléképület következő helyiségében már a tökmagolaj-ütéssel, illetve a kenyérsütéssel és a gabonafajtákkal ismerkedhetünk meg. A harmadikban pedig a cekkerkötés, a kópickötés, aztán a cipészműhely és az asztalosműhely titkaiba nyerhetünk betekintést. Az utolsó teremben a tájegységünkre szintén jellemző, mára elhagyott fazekasság, korongozás kerülne bemutatásra – kapcsolódott be a beszélgetésbe Orban Dušan, a helyi magyar önkormányzat elnöke is, aki a tábornak nem csak

szervezője és házigazdája, de résztvevője is volt, és igyekezett minél több tudást magába szívni a tájház működtetésével, a tárgyi és az eszmei tartalom kezelésével kapcsolatban. – A színt mezőgazdasági kiállítással szeretnénk megtölteni, amit viszont majd csak tavasszal fogunk megnyitni. Az ötletek megvannak, de még sok a tennivaló – mondta a nemzetiségi önkormányzat elnöke. A pajta viszont rövidesen elkészül. A színpadon az utazóládákat és az ezekhez kapcsolódó dolgokat szeretnék kiállítani, a vidékre igencsak jellemző kivándorlás témával. Leveleket, képeslapokat is felhasználva, érzékeltetve a munkamigráció személyre és családokra mért hatásait. – A dizájnt tekintve itt egy modernebb szemlélet kapna helyet. A kivándorlás az egész Muravidékre jellemző volt a 20. században, de így kiállításként még sehol nem jelent meg. Számos bőrönd, utazóláda van névvel, feliratokkal, amik élet- és családtörténeteket mesélnek – mondta Simon András. A készülő tájház szerkezeti felépítése kapcsán Orban Dušan szólt ismét, felvázolva az önkormányzat vízióját: – Szeretnénk, ha a turista nem csak megállna és fotózna egyet a faluban, hanem elidőzne, akár megpihenne, megismerkedne a helyi emberekkel, megismerné a szokásokat, megkóstolná a helyi ételeket. Az is fontos, hogy idővel ebből a turizmusból az itt élők némi saját bevételhez is jussanak – mondta. A főépületben egyébként irodahelyiség és házasságkötő terem is lesz. A helyi művelődési egyesület számára is biztosítanak termet, illetve ülések, előadások, irodalmi estek színhelyéül is szolgál majd.

17


Horizont Vereség a tengerparton

Štromajer négy perc alatt duplázott A forduló derbijét játszotta a Nafta a tengerparti Bonifika Stadionban vasárnap este, ahol az esélyesebbnek tartott koperi csapattal mérkőzött meg. Az újonc igazolta a várakozásokat, még az első félidőben megszerezte a győzelemhez szükséges kétgólos előnyt. A mérkőzés elején bőven akadt dolga Raduha kapusnak, aki a 7. percben az első veszélyes hazai támadásban kétszer is sikeresen avatkozott közbe. A félidő derekáig a lendvai hálóőr nem ingott meg, a hazai ostromot magabiztosan állta. A Nafta beadásokkal próbálkozott, azonban a végső lövések mind messze elkerülték a kaput. Így történt a 10. percben is, amikor Oštrek harcolt ki egy helyzetet, de lövése a kapu felett hagyta el a pályát. A 18. percben Vinko kis híján vezetést

Koper – Nafta 1903 2:1 (2:0) A mérkőzés helyszíne: Koperi Bonifika Stadion A nézők száma: 800 Játékvezetők: Podgoršek Marko, Jamnik Jure, Habuš Žan Szövetségi ellenőr: Bezjak Dušan Koper: Nenezić, Mišić, Guberac, Jelić Balta (Andjelić 57.), Vršič, Badžim, Baša (Gajšek 73.), Žužek, Galešić, Hadžić, Štromajer (Šolaja 84.); edző: Srebrnič Miran Nafta 1903: Raduha, Pirtovšek (Drk 81.), Oštrek, Ploj, Malešević, Vinko, Živko, Bolla, Zagorec, Šeruga, Rebernik (Bizjak 84.); edző: Sluka Marjan Gólszerzők: Štromajer (28., 32.), Oštrek (58.) Sárga lap: Baša, Galešič, Jelić Balta, Vinko, Zagorec, Maleševič Piros lap: –

Raduha Florijan kapusnak bőven akadt dolga a sárgamezes Koper támadásai során.

3. forduló

6. forduló Mura – Rudar Bravo – Domžale Celje – Maribor Tabor – Triglav Aluminij – Olimpija

2:0 (0:0) 0:0 (0:0) 2:1 (1:0) 2:0 (1:0) 1:0 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Aluminij 6 4 2 0 2. Olimpija 6 4 1 1 3. Mura 5 3 2 0 4. Tabor 6 3 0 3 5. Celje 6 2 3 1 6. Triglav 6 2 0 4 7. Maribor 6 1 3 2 8. Bravo 6 1 2 3 9. Rudar 6 0 3 3 10. Domžale 5 0 2 3

7:2 14 13:5 13 12:7 11 7:8 9 11:9 9 9:14 6 8:8 6 6:9 5 6:12 3 8:13 2

A 7. forduló párosítása 2019. augusztus 24-én és 25-én: Olimpija – Mura, Domžale – Aluminij, Maribor – Bravo, Triglav – Celje, Rudar – Tabor.

18

Újpest – Paks Ferencváros – Kaposvár Mezőkövesd – Puskás AFC MOL Fehérvár – DVTK Honvéd – Kisvárda DVSC – ZTE

1:1 (0:0) 1:0 (1:0) 1:0 (0:0) 5:1 (1:1) 1:3 (0:1) 3:2 (2:1)

TÁBLÁZAT 1. MOL Fehérvár 3 3 0 0 11:3 2. Mezőkövesd 3 3 0 0 4:1 3. Debrecen 2 2 0 0 7:3 4. Kisvárda 3 2 0 1 5:5 5. Paks 3 1 1 1 4:3 6. Újpest 3 1 1 1 4:5 7. Ferencváros 1 1 0 0 1:0 8. Puskás AFC 3 1 0 2 3:4 9. DVTK 3 1 0 2 4:8 10. ZTE 2 0 0 2 2:4 11. Kaposvár 3 0 0 3 3:7 12. Honvéd 3 0 0 3 3:8

9 9 6 6 4 4 3 3 3 0 0 0

A 4. forduló párosítása 2019. augusztus 24-én és 25-én: Kaposvár – ZTE, DVTK – Mezőkövesd, Puskás AFC – Ferencváros, Paks – MOL Fehérvár, DVSC – Honvéd, Kisvárda – Újpest.

4. forduló Koper – Nafta 1903 Radomlje – Beltinci Krško – Dekani Dob – Brda Rogaška – Fužinar Dravograd – Brežice Drava – Gorica Bilje – Krka

2:1 (2:0) 4:0 (1:0) 3:0 (1:0) 1:1 (1:0) 2:1 (2:1) 5:1 (2:0) 1:2 (1:0) 3:3 (2:0)

TÁBLÁZAT 1. Krško 4 3 1 0 16:5 10 2. Radomlje 4 3 1 0 11:3 10 3. Gorica 4 3 0 1 10:5 9 4. Koper 4 2 2 0 7:5 8 5. Bilje 4 2 2 0 7:5 8 6. Nafta 1903 4 2 0 2 8:5 6 7. Krka 4 1 3 0 8:7 6 8. Dravograd 4 1 1 2 8:9 4 9. Dekani 4 1 1 2 7:9 4 10. Fužinar 4 1 1 2 6:8 4 11. Dob 4 0 3 1 7:8 3 12. Brda 4 0 3 1 5:6 3 13. Drava 4 1 0 3 5:8 3 14. Brežice 4 1 0 3 4:10 3 15. Beltinci 4 1 0 3 2:10 3 16. Rogaška 4 1 0 3 2:10 3 Az 5. forduló párosítása 2019. augusztus 24-én és 25-én: Nafta 1903 – Drava, Brežice – Koper, Dekani – Rogaška, Gorica – Dob, Krka – Krško, Fužinar – Radomlje, Brda – Bilje, Beltinci – Dravograd.

szerzett a Naftának, beadása ugyanis veszélyesen Nenezić hálója felé vette az irányt. A koperi hálóőr nagy erőfeszítés árán akadályozta meg a labda kapuban landolását. Tíz perc elteltével aztán a lendvai hálóőrt Štromajer kényszerítette térdre, aki Vršič beadásánál a legmagasabbra ugrott és fejjel helyezett a hálóba. Alig négy perc elteltével aztán újra Štromajer járt sikerrel, 18 méterről pókhálózta ki a kapu jobb felső sarkát.

A folytatásban a Nafta agresszív játékra váltott és faragott is a hátrányból. Az 58. percben Oštrek szabadrúgásból, mintegy 20 méterről lőtt kapura, labdája pedig a kapufáról pattant Nenezić hálójába. A mérkőzés végéig azonban a Nafta igyekezete hiábavaló volt, az újabb találathoz inkább a hazaiak voltak közelebb. A Sluka Marian vezette lendvai csapat így második idegenbeli találkozójáról is vereséggel tért haza. F.h.m. A Lendvai Körzeti Labdarúgó-szövetség kupasorozatának 1. fordulója: Panonija – Dobronak Csente – Kapca Zvezda – Petesháza Bistrica – Nafta ÖF Kobilje – Renkovci Nedelica – Graničar

MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

1. forduló Rakičan – Olimpija Bogojina – Polana Križevci – Goričanka Grad – Tromejnik Hotiza – Čarda Turnišče – Črenšovci Slatina – Gančani: elhalasztva TÁBLÁZAT 1. Polana 1 1 0 0 2. Turnišče 1 1 0 0 3. Križevci 1 1 0 0 4. Grad 1 1 0 0 5. Hotiza 1 1 0 0 6. Olimpija 1 0 1 0 7. Rakičan 1 0 1 0 8. Goričanka 1 0 0 1 9. Tromejnik 1 0 0 1 10. Čarda 1 0 0 1 11. Bogojina 1 0 0 1 12. Črenšovci 1 0 0 1 13. Gančani 0 0 0 0 14. Slatina 0 0 0 0

6:1 (2:0) 4:0 (1:0) 1:5 (1:3) 3:5 (0:2) 2:1 (1:0) 4:0 (2:0)

1:1 (0:0) Kos; Vida 1:4 (0:0) 2:1 (2:0) 1:0 (0:0) 1:0 (0:0) 3:0 (1:0)

4:1 3:0 2:1 1:0 1:0 1:1 1:1 1:2 0:1 0:1 1:4 0:3 0:0 0:0

3 3 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0

A 2. forduló párosítása 2019. augusztus 25-én: Olimpija – Črenšovci, Rakičan – Bogojina, Polana – Križevci, Čarda – Turnišče, Gančani – Hotiza, Tromejnik – Slatina, Goričanka – Grad.

1. forduló Hodos – Bakovci 2:1 (1:0) Vlaj, Andrejek; Roškar Apače – Šalovci 5:0 (2:0) Cven – Puconci 2:5 (0:3) Cankova – Roma 3:3 (1:0) Mura ÖF – Ižakovci 9:2 (4:2) Serdica – Lipa 5:1 (1:1) Tišina – Dokležovje 3:2 (1:0) TÁBLÁZAT 1. Mura ÖF 1 1 0 0 2. Apače 1 1 0 0 3. Serdica 1 1 0 0 4. Puconci 1 1 0 0 5. Tišina 1 1 0 0 6. Hodoš 1 1 0 0 7. Roma 1 0 1 0 8. Cankova 1 0 1 0 9. Dokležovje 1 0 0 1 10. Bakovci 1 0 0 1 11. Cven 1 0 0 1 12. Lipa 1 0 0 1 13. Šalovci 1 0 0 1 14. Ižakovci 1 0 0 1

9:2 5:0 5:1 5:2 3:2 2:1 3:3 3:3 2:3 1:2 2:5 1:5 0:5 2:9

3 3 3 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0

A 2. forduló párosítása 2019. augusztus 24-én és 25-én: Hodos – Cven, Puconci – Cankova, Bakovci – Šalovci, Dokležovje – Apače, Lipa – Tišina, Roma – Mura ÖF.

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 2 2 .


Sport

Esélytelenek voltak a lendvai salakmotorosok A petesházi pályán szombaton rendezték meg a Szlovén Salakmotoros Liga versenyét, amelyen a Vinarium Lendva és az AMD Krško négyfős csapatai mérkőztek meg 13 futamban. A szlovén liga első alkalommal megrendezett versenysorozata elsősorban edzésjellegű és a fiatal versenyzők tapasztalatgyűjtését szolgálja. A lendvai csapat, amelyet Dalibor Bot és Vugrinec

Dario mellett két meghívott magyarországi versenyző – Kovács Roland és Fazekas Denisz – alkotott, nem tudta felvenni a tempót a krškói csapattal, amelyet Ivačič Matic és Hriberšek Jernej oldalán két cseh vendég Mikel Patrik és Smetana Ondřej alkotott. Egyik futamban sem voltak igazán versenyképesek a lendvai salakosok, ami után nem meglepő, hogy a petesházi oválison fölényes, 61 pon-

tos vendéggyőzelem született. Magabiztosan, vesztett pont nélkül menetelt a fiatal Ivačič, aki 21 pontot gyűjtött csapatának, Hriberšek 16, Smetana 15 és Mikel 9 ponttal zárta a versenyt. Miközben a krškói Praznik Milan edző nem titkolta elégedettségét, Koren Jože lendvai edző láthatóan csalódott volt, és gondolatait nem is kívánta megosztani lapunkkal. A lendvai négyfős felállás

csupán 17 pontot gyűjtött, a legtöbbet, 9 pontot Kovács szerzett, Fazekas 6 pontot gyűjtött, míg a lendvai klub két regisztrált versenyzője, Bot és Vugrinec csupán egy ponttal járult hozzá a pontgyűjtéshez.

Lendvai Körzeti Labdarúgóliga, 2019/20 – őszi idény: 1. forduló augusztus 25-én: Bistrica : Zvezda Kapca : Kobilje Nedelica : Renkovci Dobronak : Nafta ÖF Petesháza : Csente Graničar : Panonija

__ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __

2. forduló szeptember 1-jén: Nafta ÖF : Petesháza Bistrica : Kapca Kobilje : Nedelica Renkovci : Dobronak Csente : Graničar Zvezda : Panonija

A petesházi oválison a csapatok futamonként két-két versenyzővel versenyeztek.

Magabiztosan rajtolt az utánpótlás A hétvégén kezdetét vette a szlovén másodosztályú utánpótlásliga 2019/20-as idénye, amelyet hazai pályán győzelemmel indított a Nafta 1903 ifjúsági és serdülőcsapata a liga újonca, a Rogaška-Rogatec nevű csapat ellen. A lendvai stadionban pénteken délután mindkét hazai felállás magabiztos játékkal, megérdemelten gyűjtötte be első három pontját. Előbb a serdülők léptek pályára és már az első félidő 4. percében büntetőből vezetést szereztek. Mezga Matej ellen szabálytalankodtak a vendégek, Žganec Josip pedig értékesítette a 11-est. Az előnyt a 13. percben Škrilec Rok szabadrúgásból növelte. A térfélcserét követően Šooš Vladimir edző csapatának játéka kis-

sé visszaesett, amit Daljič David kihasznált és faragott a vendégek hátrányából. Hamar megrázta viszont magát a lendvai csapat, és Glogovec Erik kétszer is betalált a vendégek hálójába, s ezzel beállította a 4:1-es végeredményt. Az ifjúsági csapatok megmérettetésén Cigut Bojan kapus hálója a né-

hány veszélyes ellentámadás ellenére érintetlen maradt. A Bažika Silvester által vezetett csapatot az első félidőben Koščak Lovro juttatta vezetéshez, majd gólpassza után Sakač Leon növelte a Nafta előnyét. A 3:0-s győzelmet 11-esből Šupljika Mateo állította be, miután Koščak ellen szabálytalankodtak. F.h.m.

Továbbjutottak az első fordulóból A Nafta 1903 múlt szerdán a szlovén kupasorozat első fordulójában a harmadosztályú Šenčur csapatánál vendégszerepelt, ahol a számtalan gólhelyzet ellenére csak Vinko Vedrannak a 93. percben szerzett góljával tudott győzni. A minimális győzelemmel a Nafta továbbjutott a kupasorozat következő fordulójába. hs

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 2 2 .

A lendvai Vinarium salakmotoros csapatra a folytatásban a krškói vis�szavágó, valamint októberben a petesházi oválison az AMTK Ljubljana elleni összecsapás vár még. hs

__ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __

3. forduló szeptember 8-án: Kapca : Zvezda Panonija : Csente Nedelica : Bistrica Dobronak : Kobilje Petesháza : Renkovci Graničar : Nafta ÖF

__ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __

4. forduló szeptember 15-én: Zvezda : Csente Kapca : Nedelica Bistrica : Dobronak Nafta ÖF : Panonija Kobilje : Petesháza Renkovci : Graničar

__ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __

5. forduló szeptember 22-én: Csente : Nafta ÖF Dobronak : Kapca Nedelica : Zvezda Panonija : Renkovci Petesháza : Bistrica Graničar : Kobilje

__ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __

6. forduló szeptember 29-én: Bistrica : Graničar Kapca : Petesháza Nedelica : Dobronak Zvezda : Nafta ÖF Renkovci : Csente Kobilje : Panonija

__ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __

7. forduló október 6-án: Dobronak : Zvezda Csente : Kobilje Petesháza : Nedelica Nafta ÖF : Renkovci Panonija : Bistrica Graničar : Kapca

__ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __

8. forduló október 13-án: Bistrica : Csente Kapca : Panonija Zvezda : Renkovci Kobilje : Nafta ÖF Dobronak : Petesháza Nedelica : Graničar

__ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __

9. forduló október 20-án: Petesháza : Zvezda Csente : Kapca Nafta ÖF : Bistrica Renkovci: Kobilje Panonija : Nedelica Graničar : Dobronak

__ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __

10. forduló október 27-én: Bistrica : Renkovci Zvezda : Kobilje Nedelica : Csente Kapca : Nafta ÖF Petesháza : Graničar Dobronak : Panonija

__ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __

11. forduló november 3-án: Csente : Dobronak __ : __ Graničar : Zvezda __ : __ Renkovci: Kapca __ : __ Nafta ÖF: Nedelica __ : __ Panonija : Petesháza __ : __ Kobilje : Bistrica __ : __

12. forduló, november 11-én: Zvezda : Bistrica Kobilje : Kapca Renkovci: Nedelica Nafta ÖF : Dobronak Csente : Petesháza Panonija : Graničar

__ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __

19


www.lendva.info

14.00

A XIV. Nemzetközi Halászléfőző Verseny megnyitója.

14.30

Gyermek- és szórakoztató programok (íjászat, hagyományos faműves játékok, légvárak, csillámtetoválás, arcfestés, lovas kocsikázás, lovaglás).

14.30

XI. Nemzetközi Néptáncfesztivál, zenél a Tokos zenekar és barátai. „Merítsen az MMR-ből!”

18.30

Eredményhirdetés.

19.00

A Tokos zenekar és barátainak koncertje.

20.00

e m 1.

i fes t

szombat, 2019. augusztus 24.

sobota, 24. avgust 2019

Lendva, a “Drvarnica” Bárnál

Lendava, pri baru Drvarnica

14.30 órakor/ ob 14.30 uri

19.00 órakor/ ob 19.00 uri

A néptáncegyüttesek műsora, zenél a Tokos zenekar és barátai. Nastop folklornih skupin, glasbena spremljava Tokos s prijatelji.

Szervezők és támogatók/ organizatorji in pokrovitelji:

l

1

i n z é ö p k t t á e n z c f m e e s n i n f d o o l r klorn zti .I dna

vá al v i

X

A Pannon Cigányzenekar szólistáinak a koncertje (Baranyai Lajos és zenekara).

A Tokos zenekar és barátainak koncertje. Koncert glasbene skupine Tokos s prijatelji.

A XIV. Nemzetközi Halászléfőző Verseny keretében. V sklopu XIV. mednarodnega tekmovanja v kuhanju ribje čorbe. Csoóri Sándor Alap

www.facebook.com/muravidek.nte/

Médiatámogatók/ medijski pokrovitelji:

Profile for Népújság

Népújság, 2019. 08. 22.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 63. évf. 34. sz.

Népújság, 2019. 08. 22.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 63. évf. 34. sz.

Profile for nepujsag
Advertisement