Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

57. évfolyam 33. szám Lendva 2013. augusztus 16. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Magyar tévéadásokat!

Az uniós csatlakozáshoz, a közös államalakulathoz mi, muravidéki magyarok is sok reményt fűztünk. Azt sejtettük, hogy a fejek-

ben megmaradt határok lerombolásához több időre lesz szükség, de valószínűleg senki sem gondolta volna, hogy a technológia ilyen roha-

József Lajosné drámapedagógus:

mos fejlődése, a digitális tévézés korlátlan lehetőségei mellett a Muravidéken 2013-ban egyszerűen nem lehet majd magyar tévéadást fogni.

A szlovén szolgáltatók csak elvétve teszik bele a magyar csatornákat a programsémájukba, pedig a lakosság egyre inkább követeli a magyar

„Amelyik szituációt egy játékon keresztül begyakorolja az ember, azt az életben már könnyebben oldja meg” 4. oldal

tévéadásokat. A több éve húzódó probléma legújabb fejleményeiről a 2–3. oldalon írunk.


Iránytű Képviselői kezdeményezés

Hiányzó magyar té Bence Lajos

Miszticizmus és racionális elszántság Az országalapító I. Szent Istvánról, a magyar történelem és egyházi élet talán legnagyobb alakjáról halálának 975. évfordulóján is igazán lehet még elmélkedni. Az Alkotmány és az Új Kenyér Ünnepe címekkel a II. világháború utáni kommunista rendszer augusztus 20-át megpróbálta kitörölni az új nemzedékek emlékezetéből. Főleg az előbbi kifejezés vallott kudarcot csúfosan, olyannyira, hogy az Orbán-kormány nemzetpolitikára épülő rendszere elsőként az alaptörvényt kívánta megváltoztatni. (Talán nem véletlen, hogy lett is belőle európai szintű felháborodás.) Ami a nagy államfő erényeit dicséri, az az, hogy – a hozzá hasonló középkori misztikusoktól eltérően – a keleti-bizánci helyett a nyugati keresztény civilizációs értékek mellett döntött, innen remélte a fejlődéshez és a felemelkedéshez szükséges szellemi pluszt, ideológiai támaszt. Szilveszter pápától el is nyerte a koronát, mellyel a korabeli Európában nem sokan dicsekedhettek. Fiához, Szent Imre herceghez intézett Intelmeit a korabeli Európa első alkotmányának is lehet nevezni. Gizella királyné révén pedig olasz és német hittérítők, s velük együtt egy fejlett európai kultúra is érkezett az országba. Mivel utóddal nem rendelkezett, s közben megtapasztalhatta a testvérháború és a széthúzás bénító, megsemmisítő erejét, utolsó reménységében az „égi racionalitást” választotta, Boldogasszony Anyánk oltalmazó kegyeibe ajánlotta országát. Ha már a földi hatalmak annyiszor cserben hagyták és a szerencse sem állt mellé, az égiekre bízta nagy erőfeszítések árán megalkotott, fegyverekkel és emberfeletti elszántsággal és erővel felépített országa sorsát. Olyan uralkodó volt, akiben a miszticizmus racionális elszántsággal egyesült. Csak ilyen alapokon maradhatott fenn ezeréves országunk. Az ő érdeme, hogy a Kárpát-medencében megmaradt a magyarság, hogy a sorozatos tragédiák és sorscsapások közepette sem veszítette el hitét, nyelvét, önazonosságát.

Az utóbbi időben több olvasó fordult többek között a Népújsághoz is, mert felháborítónak tartják, hogy a szlovén digitális tévéműsor-szolgáltatók programsémáiból hiányoznak a magyar csatornák, illetve csak elvétve találhatók meg, miközben a többi szomszédos ország (olasz, osztrák, horvát) csatornáinak részesedése jóval nagyobb a kínálatban. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A tárgykörben ismét lépett Göncz László nemzetiségi képviselő, aki az egyik szolgáltatóhoz, a Telemach

2

kínálja, megjegyzi azonban, hogy a magyar nyelvű csatornák kínálata igencsak gyér. A képviselő kifejti, a nemzetiségileg vegyesen lakott területen megközelítően 6.500 olyan háztartás

? A nemzeti összetartozás jegyében

Muravidéki búza a Ma Pécs városa az idén harmadik alkalommal rendezi meg a Magyarok Kenyere című eseményt. 2010-ben Pécs Európa Kulturális Fővárosa volt, melynek hatására több civilkezdeményezés látott napvilágot. Az egyik ilyen kezdeményezés a Magyarok Kenyere program volt, melyet nemes és jótékony jellege miatt Pécs városa felkarolt és megvalósított. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Megbízott igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

vezetőjéhez fordult levéllel. A Telemach igazgatójához címzett levelében a képviselő elismeri a szolgáltató erőfeszítéseit, azt, hogy a tévécsatornák széles, minőségi spektrumát

Dr. Korinek László pécsi jogászprofesszor kezdeményezésének lényege az, hogy a magyar földeken – valamennyi magyarországi megyében, valamint a környező országok magyarlakta területein – termett búzából mindenhonnan néhány zsákkal összegyűjtenek, Pécsre szállítják, összeöntik, megőrlik, és az ebből készült lisztet jótékony célra használják fel. Ebből a lisztből készül

egyrészt a pécsi, valamint az országos augusztus 20ai ünnepi nagykenyér a kiscipókkal együtt. A sütésen felül fennmaradt lisztet a Böjte Csaba vezette Dévai Szent Ferenc Alapítvány által nevelt 2300 erdélyi gyermek egyéves étkeztetésére szánják. Ez egy olyan nemes, a magyar nemzeti összet ar tozást szimbolizáló eseménysorozat, mely a korábbi két évben sokakat megérintett és arra késztetett, hogy határon innen vagy túl részt vegyenek az

akcióban, akár búzaküldőként, akár közreműködőként, akár az augusztus 20-ai ünnepségen való személyes részvétellel. A búza összegyűjtésében, szállításában, feldolgozásában, őrlésében, a kenyér megsütésében önkormányzati és magáncégek működnek közre minden ellenszolgáltatás nélkül. Az idén a pécsi Neolit Kft. a Magyarok Kenyere program hivatalos szállítója, akik határon innen és túlról a búzát Pécsre szállítják. 2012-ben

N É P Ú J S Á G 2 013 . a u g u s z t u s 16 .


Nemzetiség Ülésezett a dobronaki nemzetiségi tanács

évécsatornák Átmeneti veszteség van, amelyek potenciálisan érdekeltek lehetnek a magyar csatornák bővebb kínálatában. A képviselő szerint a programséma folyamatos bővítése, a digitális rendszerre való átállás közepette az említett lakosság óhajait is figyelembe kellene venni, különösképpen a Telemach esetében – a régióban igencsak nagy részesedéssel bír –, így a magyar csatornák csomagjának az úgynevezett alapcsomagba helyezését látná megfelelőnek. A képviselő kifejti azt is, tudatában van annak, hogy minden egyes csatorna műsorának közvetítéséhez használati engedély szükséges, jelen esetben ez az Antenna Hungária magyar szakhatóságra tartozik, amely viszont az elmúlt időszakban igencsak leegyszerűsítette a szükséges

eljárást. Göncz László írása szerint az új rendszer alapján elegendő egy értesítés feléjük, hogy a szlovén szolgáltató, jelen esetben a Telemach alapcsomagjába helyezze az úgynevezett magyar csatornacsomagot (MTV1, MTV2, Duna, RTL Klub, TV2). A képviselő levelében természetesen kifejti azt is, a magyar közösség nyelvének megőrzése és fejlődése tekintetében a magyar tévécsatornák nézhetősége kulcsfontosságú, és annak ellenére, hogy tisztában van vele, hogy egy vállalat döntéseit szakmai és kereskedelmi szempontok vezérlik, véleménye szerint megtalálható a megoldás. Éppen ezért az igazgatónak szeptember folyamán munkamegbeszélést ajánl, ahol részletesebben be tudná mutatni a tárgykört.

Múlt héten a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa rendkívüli ülés keretében tárgyalta az önkormányzat féléves beszámolóját. Az adatokból kiderült, az önkormányzat átmeneti, 22,5 ezer eurós veszteséget halmozott fel.

A kisebbségi önkormányzatok közvetett támogatása továbbra is gondokat okoz – Dobronakon is.

agyarok Kenyerében

Több zsák muravidéki búza is kerül a Magyarok Kenyerébe. A búzazsákokat Füle Aranka, az MMÖNK munkatársa segítette felrakni a pécsi kamionra. N É P Ú J S Á G 2 013 . a u g u s z t u s 16 .

több mint 20 tonna búza érkezett be adományokból, idén 50 tonna búzát remélnek a szervezők. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egymaga 25 tonnát ajánlott fel a napokban Magyarország összes megyéjéből. A jelenlegi állás szerint jó esély van arra, hogy e nagy mennyiségű búza az idei évben össze fog gyűlni, mivel határon innen és túlról sokan hozzájárulnak e nemes cél eléréséhez, köztük a muravidéki gazdák is. A búzát felajánló szervezetek számára az idén is oklevelet állítanak ki, de mindenkit várnak a mohácsi Összeöntés Ünnepén 2013. augusztus 17-én és a pécsi Magyarok Kenyere ünnepen augusztus 20-án.

Ahogy Cár Anna elnök, illetve Cuk Laura számvivő beszámolójából kiderült, a 22,5 ezer eurós veszteség csak átmeneti jellegű és kizárólag azért keletkezett, mert a község június végéig csak valamivel több mint 17 ezer eurót utalt az önkormányzat számlájára. Elhangzott, hogy közben megérkezett a többi, eddig esedékes pénz is, de ez már nem szerepelhetett a beszámolóban. Eddig azonban az önkormányzat minden számláját, az ösztöndíjakat, a béreket is ki tudta fizetni, természetesen a tartalékból. A beszámoló kapcsán elsősorban Kovács Attila tanácstag nehezményezte a helyzetet, kifejtette, reméli, az önkormányzat nem utalja át az óvoda építéséhez szükséges pénzt, amíg a beruházás ténylegesen nem kezdődik el, mert félti az önkormányzat eszközeit, mivel szavai szerint Dobronak Község az egyik leginkább adóssággal terhelt önkormányzat az

országban, emellett tudomása szerint olyan pert is vesztett, amelyet csak nehezen tud kifizetni. A tanácstag szerint kérdéses az a módszer is, miszerint az állami támogatást a község az önkormányzat óvodára megítélt összege megérkezéséig nem utalja át az önkormányzat számlájára, és a tanács vezetőségétől, illetve szakszolgálatától azt kérte, ezt tudakolják meg az illetékes minisztériumnál, vagyis kérjenek hivatalos választ az ügyről. A helyzet tisztázása érdekében a tanács úgy döntött, szeptember folyamán ülést hív össze a tárgykörben, erre a polgármestert is meghívják. A féléves beszámoló mellett az önkormányzat két kérvényről is döntött, 200 euróval támogatják az Egy és Más Vándorszínház magyarországi szereplését, illetve 200 euróval a citerazenekarok szeptember folyamán Dobronakon megszervezésre kerülő találkozóját. tt

3


Muravidék Drámatábor a Bánffy Központban

„A színjátszás segít a mindennapi szituációk megoldásában is” „A színjátszásnak sokkal több pozitív oldala van, mint ahogy azt gondolnánk: egy biztonságos, védett környezetben kell megoldani egy drámán vagy játékon keresztül egy szituációt, amelyet legközelebb majd élőben, például egy állásinterjú alkalmával él majd át az ember, és akkor már tudni fogja, mit kell mondania, hogyan kell viselkednie ahhoz, hogy magabiztosnak tűnjön.” Bence Szeréna

A fenti összefoglaló József Lajosné drámapedagógustól származik, aki a lendvai Bánffy Központban öt nap erejéig muravidéki és lenti gyermekeket tanított a színjátszás fortélyaira a múlt héten egy drámatábor keretén belül. A legfontosabb az, hogy a gyermekek meg tudjanak oldani különböző problémákat majd az életben is, ha hasonló szituációkba csöppennek. Emellett pedig természetesen tanultak is egymástól, hiszen minden színdarab betanulása előtt mozgás-, beszéd-, valamint emlékezetfejlesztő gyakorlatokat is végeztek Kati nénivel. Az első nap természetesen az ismerkedésnek volt szentelve, hogy kiderüljön, kinek milyen szerepet lehet majd adni, hiszen nem mindenki tudja ugyanúgy beleélni magát egy király vagy egy udvari bolond helyzetébe. Hosszas tanakodás és próbálkozás után végül is

a nézőnek, ki és mi is ő tulajdonképpen. Ehhez sok mozgásos játékot tanultak és játszottak a gyermekek, valamint koncentrációs beszédgyakorlatokkal is foglalkoztak. Pihenésképpen kézműveskedtek: pa-

pírvirágokat, nemezlabdákat és hűtőmágneseket készítettek. Egy-egy táborozóból játékos formában ki kellett hozni azt, ami benne lapult, hiszen a drámajátékon keresztül értékes tapasztalatokat szerezhet, védett szituációban készülhet fel arra, hogy meg kell szólalnia, még ha kellemetlen helyzetbe is került. A tábor nem volt bentlakásos, de a szülőknek segítség volt, hogy miközben ők dolgoztak, gyermekük hasznosan töltötte el a vakációt.

Bogdan Lara, 7 éves, Radamos: – Jól éreztem magam a táborban, igazán jó kikapcsolódás volt számomra. Ami a legjobban tetszett, az a mágneskészítés volt, de a „boszorkányos” játékot is nagyon élveztem, ami a mozgásunkat fejlesztette, és sokat tanultam közben. A tábor végi színdarabban a szerepem egy udvari bolond volt – viccesen kellett viselkednem és egy sipka is volt a fejemen.

Horváth József Dávid, 11 éves, Lendva:

A drámatábor vezetője, József Lajosné drámapedagógus elmondta, hogy az összes táborozóval rendkívül meg volt elégedve és nagyon élvezte az ittlétet. Muharay Elemér „A király kenyere” című színdarabjánál lyukadtak ki, amelyet a gyerekek be is mutattak az utolsó napon a szüleiknek, ismerőseiknek, jelmez és díszlet nélkül. A cél az volt, hogy a mozgás- és egyéb gyakorlatokkal a gyermek megtanulja, hogyan viselkedik egy adott szereplő, és testmozgásával adja tudtára

– Az első napon beteg voltam, de aztán szerencsére gyorsan befogadtak a többiek. Színészkedni nagyon szeretek, de elsősorban versmondónak mondanám magamat. A kedvenc játékom a tábor során a „lopó” volt, és nagyon ízlett a tábori koszt is. Viszont volt egy foglalkozás, ami kissé idegesített is: egy körben ülős játék volt, amelynek a lényegét még most sem értem, valamint néha a lányok is túl sokat nyaggattak.

Magyar Noémi, 8 éves, Dobronak: – A mágneskészítés és az állatos játék tetszett a legjobban, de virágokat is csináltam színes papírból, valamint egy félgömböt is a nemezlabda készítésekor. Sok új játékot tanultam, mind tetszett, és Kati nénit, a tanárnőnket is nagyon megkedveltem. A színdarabban egy udvari bolond szerepét osztották rám.

Berkes Marcell, 10 éves, Lenti: – Lentiben öt éve már voltam drámatáborban. A lendvai színjátszótábor is szuper volt, sokat játszottunk, kézműveskedtünk. A mágneskészítés volt a kedvencem, valamint a farkas és a nyúl játéka: ez egy fogócskás játék volt, a farkasnak kergetnie kellett a nyulat. Sok újat tanultam, például azt, hogy mindenkit ugyanúgy el kell fogadni itt a táborban, hiszen mindannyian mások vagyunk. Sok új barátot szereztem, a fiúkkal jól összebarátkoztunk.

Ünnepeljen együtt a család!

Gyermekfoglalkozás a magyar államalapítás ünnepe alkalmából A magyar államalapítás és Szent István király ünnepe alkalmából zajló rendezvénysorozat részeként 2013. augusztus 19-én, délután 16 órai kezdettel gyermekfoglalkozás várja a kisebbeket és a nagyobbakat a lendvai Templom téren, a gesztenyefák árnyékában. Az idei évben a kódexfestéssel és az országalma készítésével ismerkedhetnek meg az érdeklődők Kepéné dr. Bihar Mária, Tivadar Éva és dr. Lendvai Kepe Zoltán segítségével. A szülők, nagyszülők nyugodtan részt vehetnek az ünnepségen és a szentmisén, mert addig a gyerekek is tartalmasan, felügyelet mellett töltik az időt és megismerkedhetnek Szent István korával. Jöjjenek el minél többen, ünnepeljen együtt a család!

4

N É P Ú J S Á G 2 013 . a u g u s z t u s 16 .


Muravidék A bor és a perec ünnepe Dobronakon

3000 ujjacska szüretelt tavaly Változatos játékok, tartalmas program jellemezte a szombati, „A bor és a perec ünnepe” név alatt megtartott rendezvényt Dobronakon. A kellemes hangulathoz a nyár végének megfelelő időjárás is nagyban hozzájárult. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Hančik József, a helybéli Szőlő- és Bortermelők Egyesületének elnöke köszöntő beszédében az egyesület életét meghatározó tevékenységekről beszélt, melyek között az utóbbi időben nagy szerep jut a nevelő munkának. Tavaly a testvéregyesületek bevonásával sikerült

egy 300 fős gyermekszüretet szer vezniük, 600 kéz, 3000 ujj szedte a fürtöket, s ennél csodálatosabb dolog alig akad a szőlőter mesztésben, borkészítésben – mondta. Ernest Novak borászati szakember a Muravidéki Bajnok borminősítés elismeréseinek kiosztása előtt kiemelte, hogy a márciusi, Dobronakon megtartott muravidéki borbajnoksá-

Tamara Casar lett az új Muravidéki Borkirálynő.

gon kiváló eredmények születtek, amelynek fokmérője a 18,48-as középeredmény, ami országos viszonylatban is az első helyek egyikét jelenti. Miután a gazdáknak és a kitüntetetteknek jó szüretet kívánt, a bor értékesítése, a piaci igényekhez való alkalmazkodás problémája kapcsán hozzátette: – Egyet azonban ne felejtsünk, a jó bor a jó áron elkelő bor – s ehhez kívánt jó erőt és egészséget. A borászati játékok során összesen négy felnőtt és három gyermekcsapat mérte össze erejét leleményességben, ügyességben: a helyiek mellett, akik egy felnőtt és két gyermekcsapattal versenyeztek, a reszneki, a strehovci és a filovci felnőttek, valamint a turniščei iskola csapata

és stridói (Štrigova – Muraköz) borászok kínálták boraikat. A Muravidéki Borkirálynő vándorkoronája a strehovci Tamara Casar fejére került, egyúttal ő lett

Az ügyességi játékokban a gyermekcsapatok is jól szerepeltek. versenyzett. A kultúrotthon aulájában pereckiállítás zajlott, amelyen a vidék díjnyertes pereckészítői állították ki termékeiket, a borkóstoláson pedig hazai

a régió 10. borkirálynője. Gal Desire mandátuma ezzel lejárt, aki kiemelte, hogy megtiszteltetés volt számára a borkirálynői szerep.

Felvidéki kirándulás

Hodosi, kapornaki, šalovci tűzoltók segítettek az oltásban A múlt héten csütörtök délelőtt Szalafőn, közvetlenül a szlovén–magyar határnál lángra kapott egy állami telepített erdő. Csaknem másfél hektár égett le szinte percek alatt. A hodosi, kapornaki és šalovci tűzoltóegyletek is segítettek az oltásban. A kár becsült értéke körülbelül 4–5 millió forint. Lapunknak Reider Lajos, Szalafő kerületi erdésze nyilatkozott a tűzesetről: – A tüzet az államhatártól 80–100 méterre egy turista házaspár fedezte fel, akik azonnal értesítették a helyieket. Tíz órakor érkeztek ki az első tűzoltók, köztük a szlovéniai Hodos, Kapornak és Šalovci önkéntes egyletei. A katasztrófa elhárításában segített még a hivatásos egységektől a körmendi és a szentgotthárdi tűzoltóság, valamint Őriszentpéter, Ivánc, Kondorfa, Magyarlak és Szalafő önkéntes tűzoltóegyletei. Mintegy másfél hektárnyi hároméves erdőtelepítés vált a lángok martalékává, ami körülbelül 4–5 millió forint kárt jelent. Hogy a tüzet mi okozta, eddig nem sikerült megállapítani. AK Másfél hektár fiatal erdő égett le.

N É P Ú J S Á G 2 013 . a u g u s z t u s 16 .

A felvidéki Hodos település színpadán a nyertes muravidéki Hodos focicsapata. Hodos Község szombaton kirándulást szervezett a felvidéki Nemeshodos testvértelepülés Hodosi lakoma elnevezésű eseményére. A szabadtéri programokat kínáló rendezvényt már harmadik ízben szervezték meg nagy sikerrel, melyen a testvértelepülések találkozója is megvalósult – a vajdasági Feketics, az erdélyi Jákihodos, a magyarországi Somlószőlős, a felvidéki Nemeshodos és a muravidéki Hodos településeket polgármestereik képviselték. A rendezvényen

egész nap programokkal várták az érdeklődőket: főzőverseny, kirakodóvásár, gyermekműhelyek, koncertek, tombola, kultúrműsor, illetve sport szerepelt a kínálatban. A felvidékiek színpadán Bartók-dalokkal mutatkozhatott be a hodosi Őrség Művelődési Egyesület énekkara, illetve a barátságos kispályás futballkupán a Hodosi LK csapata bizonyított – veretlenül játszottak végig, majd átvehették a legjobb csapatnak járó kupát. AK

5


Ajánló 14 órakor: a VIII. Nemzetközi Halászléfőző Verseny megnyitója gyermek- és szórakoztató programok (óriáscsúszda, ugráló, csillámtetoválás, lovas kocsikázás, homokfoci, lovaglás) 15-től 17 óráig: Élő kulturális örökségünk „Merítsen az MMR-ből” 17 órától: az Orasje együttes szórakoztató műsora 19 órakor: eredményhirdetés, utcabál az Orasje és a L'AMOUR FOU együttessel

Fő szervező:

Támogatók:

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva

Médiatámogatók:

Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava

Népújság kirándulás 2013

Kiránduljon a Népújsággal! 2013. szeptember 7-én, szombaton újra indul a „Népújság kirándulás”. Az idén célunk Pécs városa, illetve a híres villányi borvidék. Részletek: 5.30: indulás a lendvai autóbusz-állomásról 9.00: megérkezés Pécsre – A pécsi pezsgőház középkori pincelabirintusa – A világörökség részét képező Cella Septichora – római ókeresztény emlékek – Bazilika

– Jakováli Hasszán pasa dzsámija, minaret és tükörkápolna (Pécs a török korban) – Pécs belvárosa, ebéd egy kitűnő belvárosi étteremben, szabadidő – Zsolnay Negyed 18.00: Vendégségben a Blum pincében Villánykövesden, vacsora. 21.00 órakor hazaindulás, megérkezés várhatóan éjfél körül.

A kirándulás ára: 59 euró Jelentkezés: +386 (02)5776-180 telefonszámon, illetve személyesen a szerkesztőségben.

6

N É P Ú J S Á G 2 013 . a u g u s z t u s 16 .


Info

51. Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár

Augusztus 24-én nyit az AGRA Az idei 49. Gornja Radgona-i AGRA vásár szombaton, augusztus 24-én nyit, és csütörtökig, augusztus 29-ig tartja nyitva kapuit reggel kilenc és este hét óra között. Az ötnapos vásári forgatagban hagyományosan az egész mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari tevékenység bemutatásra kerül. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az idei vásár ismét bemutatja a legkorszerűbb mezőgazdasági gépeket, a csúcsminőségű élelmiszeripari berendezéseket, a környezetkímélő termesztéshez használt eszközöket, illetve az állattenyésztésben, az erdészetben használatos berendezéseket. Ahogy az elmúlt esztendőkben, így az idén is előtérbe kerül a környezetvédelem, a környezetbarát termesztés, az erdőgazdálkodás, illetve a helyi kínálatot nyújtó parasztgazdaságok is. A vásáron összesen 68 ezer négyzetméteren 29 országból érkező több mint 1700 kiállító mutatja

be portékáit. Az idén hivatalos vendégként Brazília mutatkozik be, de nagyobb szerephez jut Lengyelország, Ausztria, valamint a Vajdaság is.

Hagyományosan nagy szerepet kapnak a vásáron a különböző agrárszakmai szervezetek, oktatási intézmények, az idén is számtalan aktuális kerekasztal-be-

szélgetés, előadás várható, ahogy hagyományosan megtekinthetők a különböző mintaültetvények,

illetve állatkiállítások is. A vásári forgatagba az idén is megközelítőleg 120 ezer látogatót várnak. Az egynapos felnőtt belépő 7, az ifjúsági 4 eurót tesz ki, míg a 7 éven aluli gyermekek, illetve a mozgássérültek és kísérőik számára a belépés ingyenes.

A parlagfű kötelező irtása A telektulajdonosokat nem árt emlékeztetni, hogy az érvényben levő törvény kötelezővé teszi a parlagfű irtását. A telkek tulajdonosai kötelesek a káros növényt eltávolítani és megakadályozni terjedését. A törvény szabályozza azt is, hogy az érintettek a parlagfű összes új és váratlan megjelenéséről rendszeresen tájékoztassák az illetékes intézményt (Fitosanitarna inšpekcija Murska Sobota, Tel: 02 512 49 54, 02 512 49 55) A parlagfű közutak és vasútvonalak mentén, folyók mentén, a parlagon hagyott mezőkön, réteken található a leggyakrabban. Nálunk többnyire gyomnövényként a tök, a cukorrépa, a burgonya és a kukorica mellett jelenik meg. A növényeket egyenként, gyökerestül ki kell húzni a földből, még mielőtt elkezdődne a virágzás, illetve beérne. A parlagfű eltávolításának egyik módja a többszöri kaszálás, illetve talajlazítás, azonban a lekaszált növény újra hajt és virágzik. Ez esetben a javasolt eljárás az, hogy a július közepén végzett kaszálást augusztus második hetében meg kell ismételni, aztán szeptember első hetében ismét. A kaszálások közti idő körülbelül 20 nap legyen. A parlagfű semmiképp se kerüljön a kerti komposztálóba, mivel a magok nem veszítenek csírázási képességükből.

Idén is a teljes spektrum várja a vásárra látogatókat.

hétről hétre Róma – Augusztus elején adócsalásért jogerősen elítélték Silvio Berlusconit, aki a jelenleg hatalmon lévő kormánykoalíció második legnagyobb pártjának vezetője. Komoly kérdéseket vetett fel a szövetségen belül, hogy meghagyják-e a pártvezér politikai cselekvőképességét vagy kizárják a politikából – veszélyeztetve

ezzel a kormány jövőjét. A felek egyelőre várakozó állásponton vannak. Velence – Ötven euró bírságot kockáztatnak a Velence utcáin kerékpározók.

A büntetés sem riasztja el azonban a két keréken érkezőket, egyre gyakrabban látni biciklis turistákat a lagúnák városában. Szűkek az utcák, ezért tilos a kerékpározás a városban. Helsinki, Amszterdam – Finnország és Hollandia blokkolni fogja a múlt heti EU-csúcs legfontosabb vívmányának nevezett intézkedést, mely szerint az eurózóna mentőalapja másodpiaci állampapír-vásárlásokkal segítheti a bajba jutott

N É P Ú J S Á G 2 013 . a u g u s z t u s 16 .

országok gazdaságát. Már a csúcson is éles vita támadt abból, hogy a spanyol és az olasz kormányfők közölték: muszáj, hogy kapjanak valamit, mert olyan magasak már állampapírjaik kamatai, hogy össze fognak omlani és maguk alá temetik az eurót.

A németek és a hollandok már akkor jelezték: nincs közös áldozat, előbb beszéljenek arról, hogyan lesz szoros brüsszeli felügyelet és szigorú szabályrendszer. Caracas – Hírügynökségi jelentések szerint Venezuelában – mindenekelőtt Zuila szövetségi államban

– bűnbandák támadnak rá a hosszú hajú nőkre, és

könyörtelenül megfosztják őket az egyik legfőbb ékességüknek számító hajuktól. Helyi sajtójelentések szerint az elmúlt hetekben több ilyen támadásra került sor. Feltételezések szerint az újszerű bűncselekmények elkövetői a zsákmányt szépségszalonoknak adják el, amelyek hajpótlással, illetve parókakészítéssel foglalkoznak. Budapest – Az új magyar légitársaság, a Sólyom

Hungarian Airways átfestett, HA-SHC lajstromjelű Boeing 737-500-as repülőgépe látható a dél-angliai Bournemouth repülőterén. Már a Sólyom hívójele is megvan, az indulását előkészítő légitársaság már beszállítókat keres és állásokat hirdetett meg. A repülőgép most 23 éves.

Egy tanácsadó kiszámolta, mennyit bukik az új légitársaság, ha tényleg az ismert tervek szerint vág bele a légiközlekedésbe. Az első gép ezen a héten érkezhet Magyarországra, s valószínű, hogy a cég a tervek szerint charterezni fog.

7


Info a mai napon... Augusztus 16-án történt 1888 Meghalt dr. John Pemberton amerikai gyógyszerész, a Coca-Cola megalkotója. 1915 Charles F. Kettering szabadalmaztatta az elektromos önindítót. 1934 Megszületett Pierre Richard színész (Magas szőke férfi..., Félénk vagyok, de hódítani akarok). 1938 Meghalt Robert Johnson bluesgitáros és énekes. 1938 Megszületett Balczó András világbajnok, olimpiai bajnok öttusázó. 1949 Meghalt Margaret Mitchell amerikai írónő (Elfújta a szél). 1956 Meghalt Lugosi Béla színész (Drakula). 1958 Megszületett Madonna amerikai–olasz énekesnő, színésznő. 1960 Nagy-Britannia elismerte Ciprus függetlenségét. 1962 A Beatles tagjai kirúgták dobosukat, Pete Bestet, akinek helyére Ringo Starr ült. 1974 Megszületett Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok úszónő. 1977 Graceland-ben szívrohamban meghalt Elvis Presley, a rock and roll koronázatlan királya.

visszapillantó

1973. augusztus 17-én, 31. szám

Milyen messze van a messze? Hodos az utóbbi évek során közelebb került a világhoz. Egyrészt azért, mert néhány évvel ezelőtt megnyílt Hodos mellett a határ, másrészt pedig azért, mert a Muraszombat–Hodos közötti főútvonal korszerűsítésével a valóságban is megrövidült ez az útszakasz. Az új főútvonal ugyanis Mačkovcitól kezdve majdnem teljes egészében új töltésen halad, ami mintegy 10 kilométerrel hozza közelebb Hodost Muraszombathoz. A régi kacskaringós úton Hodos 40 kilométerre esett Muraszombattól, az új, korszerűsített úton pedig jóval közelebb lett. Nem tudom, van-e már erről hivatalos mérés, az autósok azonban már többször lemérték. Egyesek szerint most Hodos 29, mások szerint pedig 30 kilométer Muraszombat-

tól. A különbség a régi és az új távolság közt az autósok mérésének mind a két változata szerint igen jelentős. Ez eddig rendben is volna, ha… M urasz o m b at kö zpontjában azonban még mindig azt hirdeti az útirányt mutató tábla, hogy Hodos kereken 40 kilométer. Nem tudom, kinek kel-

lene szorgalmazni ennek a táblának a módosítását. A táblafelelősök, úgy látszik, még nem jártak ezen az úton, vagy talán azér t nem javítják ki, hogy több kilométerpénzt számolhassanak el? Ez csak az egyik magyarázata lehet a dolognak. Feltehetjük azt is, hogy a Hodosra gyüszmékelő emberek

úgyis ráérnek, és mit sem számít nekik az az egy-két veréblépés. Vagy talán az illetékesek a turizmus miatt nem változtatnak rajta? Ugyanis, ha a külföldi turisták 10 kilométerrel tovább kocsikáznak nálunk, többet láthatnak fatornyos hazánkból, többet is költhetnek, és így a turisták is jól jönnek ki, meg mi is…

Készül a Dolinci-patak új hídja Hodosnál.

Közmédia-javallat

Tomek Viktor, a vajdasági Hát Nap főszerkeszőjének heti ajánlója Ezen a héten Tomek Viktor, a vajdasági Hét Nap hetilap főszerkesztője szemezget a közmédia műsoraiban. A szabadkai székhelyű Hét Nap, a Délvidék egyetlen közéleti hetilapja 1946 óta jelenik meg. Hétfőn (19-én) a Duna Televízió egyik magyar sorozatát, a Rózsa Sándor című tévéfilmsorozatot ajánlom. Gyermekkoromban egyetlen részt sem hagytam ki, ám a nosztalgián kívül azért is esett erre a műsorra a választásom, mert a betyár előszeretettel ,,garázdálkodott’’ a Délvidéken, és leszármazottai még most is

8

közöttünk járnak. (Duna, 20.00) Kedden (20-án) a Bánk bán című magyar operafilmet javaslom. Katona József drámája, a magyar irodalom kiemelkedő alkotása kötelező házi olvasmány a vajdasági középiskolákban. Minden fiatalnak és idősebbnek egy-

aránt ajánlom Erkel Ferenc háromfelvonásos operáját, melyet jómagam először Szegeden láttam. A film a 19. századi historikus festészetre emlékeztető képi beállításokkal, gazdag jelmez- és díszlettárral idézi meg a kort. (Duna, 12.10) A hetet nosztalgiával kezdem, és ez nem változik a hét közepén sem. Szerdán (21-én) a Linda című magyar tévéfilmsorozatot ajánlom minden kedves tévénéző figyelmébe. A sorozat legendás színészgárdát vonultat fel. (Duna, 20.00) Nagyon kedvelem a tudományos-ismeretterjesztő filmeket. Csütörtökre (22ére) Az ember bolygója angol természetfilm-sorozatot javaslom mindenkinek. Ha már a gyerekek sokat tévéz-

nek, akkor legalább valami értelmeset is nézzenek... Természetesen a felnőtteknek is jó kikapcsolódás, hiszen a sorozat lélegzetelállító képkockákkal mutatja be bolygónkat. A sorozat 80 egymásba fonódó és inspiráló történeten át enged betekintést abba, hogy az emberek milyen elképesztő megoldásokkal győzik le vagy állítják szolgálatukba a természet legvadabb erőit is. (M1, 14.45) Közeleg a hétvége, így péntekre (23-ára) – a heti rohanás után – egy kis rádiózást ajánlok. A Kossuth Rádió Rádiószínház című műsorában sugározzák Veres István Galvánelemek és akkumulátorok című darabjának befejező részét. A rádiójáték Veres István ér-

sekújvári születésű, fiatal író első kötete alapján készült. (21.32) A hétvége beköszöntével pihenni, szórakozni is lehet. Talán mindkettőre alkalmas Tina Turner arnheimi koncertje, amelyet szombat (24e) este az M1-en 22.50kor tekinthetnek meg. A hét utolsó napján, vasárnap (25-én) ismét egy filmet ajánlok figyelmükbe. Az Úrilány szobát keres című feketefehér magyar vígjáték színészgárdája mindent elárul, hiszen Zilahy Irén, Somló István, Kökény Ilona, Lengyel Gizi, Kabos Gyula, Ajtay Andor és sokan mások szórakoztatják a tévénézőket. (Duna, 16.30)

N É P Ú J S Á G 2 013 . a u g u s z t u s 16 .


Info népi illemkódex

Magyaros vendégszeretet Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

A vendégjog egy több ezer éves kultúrtörténettel bíró fogalom. A különböző kultúrákban mást és mást jelentett, de az alapja az volt, hogy az otthonát elhagyó, útra kelő embernek – legyen az zarándok vagy kereskedő –, ha jó szándékkal tér be más házához, jár a védelem, az étel és a szállás. A paraszti társadalomban a vendéglátás első gesztusaként abbahagyták a munkát, megtisztelve ezzel a házhoz érkező vendéget. A vendéglátásra elég időt kellett szakítani, nem volt szabad siettetni a vendéget. Éreztetni kellett vele, hogy a háziaknak van idejük a számára. Még a váratlanul érkező vendéget is megillette az odafigyelés. A köszönés fogadása után a „Kerüljön

információcserének, szabadidős tevékenységnek, pihenési alkalomnak is tekintették a más házánál tett beljebb!” szófordulattal in- lyel kínálása, sokszor oda is látogatást. Míg a nők esetévitálták be a vendéget az tette a vendég elé a széket, a ben negatív tulajdonságnak udvarra vagy a házba, és a gazdasszonynak pedig illett tekintették, ha sokat jártak „Mi járatban nálunk?” kér- a kötényével megtörölnie, el otthonról, addig a férfiak déssel igyekeztek megtuda- még akkor is, ha tiszta volt. esetében elvárta a közvélekolni jövetelének okát, ami A vendég megtisztelésé- mény, hogy időnként elláaztán a vendéglátás továb- nek másik fontos eleme volt togassanak a szomszédba bi forgatókönyvét vagy a rokonokhoz. A alakította. Ha csak vendégfogadás fontos mindennapi ügyben szabálya volt, hogy járt el, például kérni a vendéget nem volt jött valamit, akkor a szabad magára hagykonyhába invitálták. ni, nem vitatkoztak Ha komolyabb ügyvele. ben járt el, hírt vagy Még a legszegémeghívást hozott, nyebb helyen is meg esetleg üzleti ügykellett kínálni a venben érkezett, akkor déget valami inni- és inkább a szobába veharapnivalóval. Nagy zették. A férfiaknak szégyennek számímás házába csak tott, ha valaki nem levett kalappal illett tudta mivel megkíbelépni. A vendég nálni a vendéget. A felszólítás nélkül vendéglátásra már nem ülhetett le, meg előre készültek, a kellett várnia, hogy Mária látogatása Erzsébetnél, a világtör- legtöbb háznál volt hellyel kínálják. ténelem egyik legismertebb látogatása. erre a célra félretett Sok helyütt isme- Esztergom, Keresztény Múzeum. szalonna, kolbász, retes volt az „Üljön bor és pálinka. Mind csak le, nehogy elvigye az a társalgás. A vendéglátás a kínálásnak, mind az elfoálmunkat” felszólítás. Ha több volt, mint a társadalmi gadásnak megvolt a maga otthon volt a gazda, az ő érintkezés szükséges módja. rituáléja. A magyaros venfeladata volt a vendég hel�- A paraszti társadalomban dégszeretethez hozzátarto-

zott a többszöri kínálás és a többszöri szabódás utáni szemérmes elfogadása az ételnek. A kínálást nem volt szabad visszautasítani, az komoly sértés lett volna. Férfiak esetében szép vendégfogadási gesztusnak számított a vendég dohánnyal való kínálása és a közösen, ráérősen eregetett pipafüst. Miután kibeszélgették magukat és elintézték az ügyet, a vendégfogadás befejező szakasza következett. Ilyenkor illett még egyszer megkínálni a vendéget, marasztalni, hogy ne menjen még, és valami útravalót, ajándékot adni neki, bármilyen csekélység legyen is az. Ha már tényleg elszánta magát a vendég az indulásra, a kikísérés következett. A vendég megbecsülésének fokát jelezte, hogy a családból hányan kísérték ki és milyen messzire. A kedves vendéget egészen a kapuig illett kísérni, még kicsit ott is elbeszélgetni vele és megköszönni a látogatását. Természetesen a vendégjoggal nem volt szabad visszaélni és a vendégtől is elvárták az illendő viselkedést. De ez már egy másik történet…

Tóth Melita építész

lakberendezési sarok

Isztriai nyaraló elrendezése Kedves építész, családommal egy kisebb nyaralót vásároltunk a gyönyörű Isztrián, és ősszel, a strandszezon végén belekezdenénk a felújításába. Tetszenek a terveid és az ötleteid, ezért mi is hozzád fordulunk. Legelőször a földszint felújításába szeretnénk belevágni, ezért kérjük javaslatodat a konyha-nappali elrendezésénél. A lépcső és terasz helye már fix, nem szeretnénk változtatni, főleg pénzügyi okok miatt. A vezetékek helye szabadon változtatható. Tetszik a minimál kortárs belsőépítészeti stílusod is, melyet naturalisztikus elemekkel hangsúlyozol, ezért kíváncsisággal és érdeklő-

déssel várjuk válaszodat. Köszönettel: Viola családjával. Tisztelt Viola, nagyon szép helyen van a nyaralótok. A teraszotok csodás kilátással rendelkezik a tengerre. A jelenlegi állapotot figyelembe véve mindenképp javaslom a földszinti válaszfal lebontását. A meglevő lépcső és a vezetékek, főleg a víz- és szennyvízvezeték helyét figyelembe véve a következő megoldásra jutottam: a konyha-étkezőt a bejárat mellé helyezném, mely simán egybefolyna a nappali terével és így együtt egy egységes teret hoznának létre. Az új panorámás teraszablak a továbbiakban

N É P Ú J S Á G 2 013 . a u g u s z t u s 16 .

a belső és külső tér összekapcsolását tenné lehetővé. Ily módon teljes mértékben

élvezni lehet a gyönyörű tengerre néző kilátást a nappaliból, részben az étkező-

ből is. A bútorválasztásnál világos színek és korszerű vonalak mellett döntöttem. A részletmegoldásokat fával és üveggel kombináltam. Ezek a vonások továbbá

kihangsúlyozzák a meglevő két gyönyörű, kőből készült teherhordó falat, melyet

mindenképp megtartanék és kihangsúlyoznék. A tér enyhén hosszúkás formája miatt az álgerendákba rejtett spotlámpa-világítással fokoznám a kellemes térérzetet, valamint ily módon korrigálnám kisebb hiányosságait. Ami a padlóburkolatot illeti, mindenképp a faburkolat melletti döntést támogatnám, kivéve a teraszon. Ott kőburkolatot vagy kerámiát raknék. Remélem, tetszik a terv, és bízom benne, hogy sok élvezetes pillanatot fogtok eltölteni ebben a gyönyörű, felújított isztriai nyaralóban. Több rajz/fotó a www. nepujsag.net (Info – Lakberendezés) címen található. Kérdéseiket várjuk az info@nepujsag.net címre.

9


Info augusztus 16. péntek Szlovén Tévé I. 7:10 Nyári színpad, 7:35 A Híradó válogatásából, ism., 8:00 Gyerekműsor, 11:40 Ami szent és a világ, 13:00 Hírek, 13:35 Éjféli klub, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Nyári színpad, ism., 17:35 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 18:05 A gyíkok – dok. műsor, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Modrijani zenekar estje 2012, 1. rész, ism., 21:20 A festői 55, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:20 Éjféli klub, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 12:25 A pont, 13:25 Zenés műsor, 14:30 Hallgassunk a csöndre, 15:00 Érdekel a könyv, 15:20 Miért szegénység? – dok. sorozat, 16:20 Hidak, ism., 19:55 Moszkva: Atlétikai vb, 20:00 Labdarúgó-magazin, 20:35 Jesenice: Szlovénia – Bosznia és Hercegovina, kosárlabda-mérkőzés, 22:45 A Kennedy család – kanadai sorozat, 23:25 Az idők végezetéig – koprodukciós sorozat, 0:10 The Blair Witch Project – am. film, 1:30 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55-9:00 Nap-kelte, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Történetek a nagyvilágból, 13:55 Ridikül, 14:45 Balatoni Nyár, 15:50 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 16:35 Híradó Nyár 2013, 16:50 A szenvedélyek lángjai – am. sorozat, 17:35 Híradó, 17:45 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 18:35 A múlt fogságában – brazil 22:00 A Wendell Baker sorozat, 19:30 Híradó balhé este, 20:15 Bob herceg – magyar film, 21:45 Híradó, 22:00 A Wendell Baker balhé – am. film, 23:40 Munkaügyek – IrReality Show, 0:10 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 11:40 Asztro Show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 EgészségKalauz, 13:40 Ízes élet – Mautner Zsófival, 14:05 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:45 Fókusz, 15:20 A végső akarat – török sorozat, 16:20 Kettős játszma – mexikói sorozat, 17:25 A bosszú angyala – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 1 perc és nyersz!, 20:20 Fókusz, 20:50 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 21:35 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 22:35 Gyilkos hajsza – am. sorozat, 23:40 Totál szívás – am. sorozat, 0:40 Reflektor, 0:55 Gasztrotúra, 1:20 4ütem.

TV2 6:25 Tények Reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 10:50 Astro-Világ, 12:00 Az élet iskolája – brazil sorozat, 13:00 Monk – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 15:00 Született feleségek – am. sorozat, 16:00 Csapdába csalva – német dokureality-sorozat, 17:00 Veled is megtörténhet! – magyar dokureality, 18:00 Tények, 19:10 Családi titkok, 20:15 Aktív, 20:30 Hal a tortán, 21:35 Euro túra – am.–cseh film, 23:35 Luxusdoki – am. sorozat, 0:35 Tények Este, 1:10 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40-9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:20 Ablak a természetre – dok. sorozat, 12:30 Tokió – Az építészet fővárosa – dok. film, 13:05 Európa egészsége – dok. sorozat, 13:55 A templomos lovagok kincse – francia sorozat, 14:30 Kívánságkosár, 15:30 Labdarúgó-mérkőzés, 17:30 Térkép, 18:00 Híradó, 18:30 Kisváros – magyar so21:15 Öt kismalac rozat, 19:10 Angyali érintés – am. sorozat, 19:55 Vérvörös nyár – francia sorozat, 20:55 Hírek, 21:00 Dunasport, 21:15 Öt kismalac – francia–svájci film, 22:45 Koncertek az A38 hajón, 23:40 Juhász Ferenc – Gyémántmorzsalék – dok. film, 0:40 Ismétlések.

augusztus 17. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, ism., 14:15 Helyes ötlet!, ism., 14:50 Szlovénia képei – dok. sorozat, 15:20 A nyelvem határai nem a világom határait képezik – dok. sorozat, 15:55 Történetek az arcok mögött – dok. sorozat, 16:25 Állatokról, emberekről, 17:00 Hírek, 20:00 Gettómilliomos 17:15 A kertben, 17:40 Dzsingisz kán útján – ausztrál dok. sorozat, 18:25 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanások, 20:00 Gettómilliomos – angol film, 22:00 Hírek, 22:25 Nyári színpad, 22:50 Az anarchia fiai – am. sorozat, 23:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:10 Az időn át, 9:20 Nyári színpad, ism., 9:45 Plattforma, 11:00 Szlovének Olaszországban, 12:05 Tacen: Kajak-kenu vk, 13:25 Moszkva: Atlétikai vb, 18:15 Jesenice: Szlovénia – Bosznia és Hercegovina, kosárlabda-mérkőzés, ism., 19:55 Labdarúgómérkőzés, 21:55 33/45 – zenés műsor, 22:55 Konfrontationen – jazzfesztivál, ism.

Magyar Tévé 5:30-9:00 Nap-kelte, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:10 Másfélmillió lépés Magyarországon – dok. sorozt, 13:10 Jillian utazásai – Afrika – am. dok. film, 14:10 Az álmodó – am. film, 15:55 A világörökség kincsei, 16:15 Fábry, 17:35 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:15 Herbie Monte Carlóba megy – am. film, 22:00 Borvacsora, 22:55 A Bécsi Filharmonikusok koncertje, 0:40 Hogyan veszítsük el barátainkat és idegenítsük el az embereket? – angol film.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:00 Roxanne – am. film, 12:05 Gasztrotúra – extra, 12:30 4ütem – magazin, 13:05 Dilinyósok – am. sorozat, 14:00 Agymenők – am. sorozat, 14:25 Eastwicki boszorkák – am. sorozat, 15:30 A hős legendája – am. sorozat, 16:30 Castle – am. 20:05 Fejjel a bajnak sorozat, 18:30 Híradó, 18:55 Házasodna a gazda, 20:05 Fejjel a bajnak – am. film, 22:05 Ocean’s Twelve – Eggyel nő a tét – am. film, 0:40 Idegen közöttünk – am. film.

TV2 6:25 TV2-matiné, 11:30 Babavilág, 12:00 Stílusvadász, 12:30 Én is menyasszony vagyok, 13:00 Doktorok – am. sorozat, 14:00 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai – olasz sorozat, 15:00 A férjem védelmében – am. sorozat, 16:00 Luxusdoki – am. sorozat, 17:00 Sas kabaré, 18:00 Tények, 19:00 Aktív Extra, 19:30 Gyerekek vagy egyebek – francia film, 21:25 Négy tesó – am. film, 23:40 Jackass 3D – am. film, 1:25 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:15 Ízőrzők, 13:00 Szerelmek városa – francia film, 14:40 Táncvarázs, 15:35 Önök kérték!, 16:30 Az eltüsszentett birodalom – magyar film, 18:00 Híradó, 18:30 Örökzöld dallamok, 19:00 Futótűz – am. sorozat, 19:50 300.000 pengő az utcán – magyar film, 21:10 Bonnie és Clyde – am. film, 22:55 Kultikon, 23:25 Dunasport, 23:40 Napok, évek, századok, 0:35 Koncertek az A38 hajón.

augusztus 18. vasárnap Szlovén Tévé

augusztus 19. hétfő Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:45 Művelődési műsor, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 A Modrijani zenekar estje, 1. rész, ism., 14:55 Ausztrália szlovén módra – dok. film, 16:05 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:00 Hírek, 17:15 A kis nagyvilág – angol sorozat, 18:10 Kertjeink – dok. sorozat, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Kisvárosi gyilkosságok – angol sorozat, 21:30 Alenka Puhar és Alenka Rebula portréja, 22:25 Hírek, 23:00 Nyári színpad, 23:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II.

6:55 Nyári színpad, ism., 7:25 Villanás, 7:40 A hét tükre, 8:00 Gyerekműsor, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Éjféli klub, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Nyári színpad, ism., 17:35 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 18:05 A pirani építészeti napok – dok. műsor, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Cho Oju – a türkiz istennője – dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:20 A befejezetlen modernizációk – dok. műsor, 23:50 Érdekel a könyv, 0:10 Jazz, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II.

6:50 Az időn át, 7:15 Nyári színpad, ism., 7:40 Tizenkettő, 8:45 Glóbusz, 9:20 Turbulencia, 9:50 Zenés matiné, 11:50 Tacen: Kajak-kenu vk, 13:00 Moszkva: Atlétikai vb, 17:20 A cicibán énekel és táncol, 18:50 A fák mesélnek – dok. sorozat, 19:15 Az em­ber és a szörny – dok. műsor, 19:50 Lottó, 20:15 Ljubljana: 20:15 Szlovénia – Oroszország Szlovénia – kosárlabda-mérkőzés Oroszország, kosárlabda-mérkőzés, 22:30 A középdél impériuma – francia dok. műsor, 23:55 Kisfilm.

Magyar Tévé 6:00 Ma reggel, 9:00 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:10 Világ Kép, 12:40 Telesport, 13:10 A legendás musztáng – am. film, 14:35 Hallgass a szívedre – am. film, 16:20 Telesport, 18:50 A Lényeg, 19:30 Híradó este, 20:15 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán, 21:20 Mr. és Mrs. Smith – am. film, 23:20 Angyal a hóban – am. film, 1:05 MüpArt classic.

RTL Klub

15:05 A pont, 16:50 Alenka Puhar és Alenka Rebula portréja, ism., 17:50 Jó napot, Koroška!, 18:30 Ez lesz a szakmám, 19:00 A pont, 19:50 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:00 A Mann család – német sorozat, 21:40 Fekete angyalok – izlandi sorozat, 23:10 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55-9:00 Napkelte, 9:00 A szeleburdi család – magyar film, 10:15 Szeleburdi vakáció – magyar film, 11:30 Hunyadi Járat 2 012 , 12 : 0 0 Hírek, 12:10 A 23:40 Julianus barát szalmakalapos férfi nyomában, 12:45 Macskafogó – magyar–kanadai rajzfilm, 14:20 Beszterce ostroma – magyar sorozat, 15:45 A Munkácsy-életút, 16:35 A páva Washingtonban – dok. film, 17.35 Az aranyember – magyar film, 19:30 Híradó este, 20:15 Budavári Palotakoncert, 21:50 Üvegtigris – magyar film, 23:40 Julianus barát – magyar–olasz film.

RTL Klub

7:00 Kölyökklub, 10:00 Ízes élet – Mautner Zsófival, 10:20 Teleshop, 11:15 Gasztrotúra, 11:50 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek, 12:30 Tuti gimi – am. sorozat, 13:30 Barátok közt – maraton – magyar sorozat, 16:25 Castle – am. sorozat, 18:30 Híradó, 18:55 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 Hipervándor – am. film, 21:45 A hatodik napon – am.–kanadai film, 0:10 Portré, 0:45 Ismétlések.

TV2 6:25 TV2-matiné, 11:10 Egészségmánia, 11:40 Stahl konyhája, 12:10 Több mint TestŐr, 12:40 Kalandjárat, 13:10 A kiválasztott – am. sorozat, 14:10 Békétlen békítő – am. sorozat, 15:10 0 – am. sorozat, 16:10 Gyerekek vagy egyebek – francia film, ism., 22:15 Piszkos lappal 18:00 Tények, 19:00 Napló, 20:00 Ébredj velünk – am. film, 22:15 Piszkos lappal – am. film, 0:20 Ryan közlegény megmentése – am. film.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:15 Találkozás Roman Polanskival, 12:30 Ízőrzők, 13:05 halálos tavasz – magyar film, 14:40 Hazajáró, 15:15 Csellengők, 15:40 Hogy volt!?, 16:40 300.000 pengő az utcán – magyar film, 18:00 Híradó, 18:20 Dunasport, 18:30 Heti Hírmondó, 19:00 A világörökség kincsei, 19:15 Önök kérték!, 20:10 Sándor Mátyás – magyar–francia sorozat, 21:15 Lúdas Matyi – magyar film, 23:00 Dunasport, 23:15 Világ-nézet, 0:05 Koncertek az A38 hajón.

7:00 Kölyökklub, 9:10 Egon és Dönci – magyar rajzfilm, 10:30 Reszkessetek, repülők! – am. film, 12:20 Hipervándor – am. film, 14:05 Duma – A vadon hívó szava – am. film, 16:05 Az ördög jobb és bal keze – olasz film, 18:30 Híradó, 18:55 Ébredő sötétség – am. film, 21:00 Végképp eltörölni – am. film, 23:20 Így készült: István, a király, 23:55 A hírnök – am. film.

TV2 6:00 TV2-matiné, 10:50 Astro-Világ, 12:00 Top secret – am. film, 13:55 Münchausen báró kalandjai – angol film, 16:20 János vitéz – magyar rajzfilm, 18:00 Tények, 19:00 Babe 2 – Kismalac a nagyvárosban – am. film, 21:00 Hal a tortán, 22:00 Számkivetett – am. film, 0:45 A kalandor – am. film, 2:30 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40-9:00 Virradóra, 9:20-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:10 Múzeumtúra – Francia módra – francia dok. sorozat, 12:35 Virágzó Magyarország, 12.55 Beszélgetések a természetről – dok. film, 13:55 A templomos lovagok kincsei – francia sorozat, 14:30 Kívánságkosár, 16:35 Térkép, 17:10 Everwood – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Kisváros – magyar sorozat, 19:10 Angyali érintés – am. sorozat, 20:00 Rózsa Sándor – magyar sorozat, 20:55 Hírek, 21:00 20:00 Rózsa Sándor Dunasport, 21:10 A doktor úr – színházi előadás, 23:15 Sportaréna, 23:40 Koncertek az A38 hajón, 0:35 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 013 . a u g u s z t u s 16 .


Info augusztus 20. kedd

augusztus 21. szerda

Szlovén Tévé 6:45 Nyári színpad, ism., 7:15 Visszhangok, ism., 8:00 Gyerekműsor, 12:20 A befejezetlen modernizációk – dok. film, ism., 13:00 Hírek, 13 : 3 0 Cho Oju – a türkiz istennő – dok. műsor, ism., 14:15 A lélek horizontja, 13:30 Cho Oju – a türkiz istennő 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Barangolások, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Nyári színpad, ism., 17:40 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 18:10 Az emlékezet hálói – dok. műsor, 18:45 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Doktor Martin – angol sorozat, 20:50 Miért szegénység? – dok. sorozat, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:20 Glóbusz, 23:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 15:35 A pont, 16:35 Hidak: Barangolások, ism., 17:40 Mezőgazdasági műsor, ism., 18:30 A szlovén vízkör, 19:05 A pont, 19:50 Az Astro sorsolása, 20:00 Ezazene – szlovén sorozat, 20:30 Zenés műsor, 21:40 A taps – dán film, 23:05 Ismétlések.

Magyar Tévé 6:55 Balatoni nyár – Együtt az ország – Szent István ünnepén, 12:05 Virágzó Magyarország, 12:30 Beszterce ostroma – magyar sorozat, 15:30 Kultúránk az UNESCO-ban, 16:00 A Munkácsyéletút, 16:55 Szent István-napi ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet, 18:55 Szent István és a rovás, 19:30 Híradó este, 20:15 Fölszállott a páva – ünnepi gálaműsor, 21:00 Tűzijáték, 21:35 Erkel Ferenc: István király – szabadtéri előadás, 0:40 Sacra Corona – magyar film.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:00 Ennivaló a csaj – am. film, 11:50 Így készült: István, a király, 12:20 Ébredő sötétség – am. film, 14:20 Majom bajom – am.–német film, 16:10 Az ördög jobb és bal keze 2. – olasz film, 18:30 Híradó, 18:55 Ocean’s Thirteen – A játszma folytatódik – am. film, 21:20 István, 23:15 A születés a király – rockopera, 23:15 A születés – am. film, 1:15 Remington Steele – am. sorozat.

TV2 6:00 TV2-matiné, 12:35 Winnetou bosszúja – német film, 14:30 Babe 2. – Kismalac a nagyvárosban – am. film, 16:25 Lúdas Matyi – magyar rajzfilm, 18:00 Tények, 19:00 Cincin lovag – angol–am. rajzfilm, 20:55 Hal a tortán, 21:55 Valami Amerika 2 – magyar film, 0:20 A szabadság útjai – am.–angol film, 2:25 Az öreg hölgy és a testőr – am. film.

Szlovén Tévé 6:45 Nyári színpad, ism., 7:15 Visszhangok, ism., 8:00 Gyerekműsor, 10:55 Nyíltan, ism., 12:00 Miért szegénység? – dok. sorozat, ism., 13:00 Híradó, 13:30 A Hét, ism., 14:20 Glóbusz, 15:10 Hidak: Nagyító alatt, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Nyári színpad, ism., 17:40 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 18:10 A szlovének egészsége – dok. sorozat, ism., 18:45 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Ínyencfalat – am. film, 21:45 A festői 55, 22:00 Visszhangok, 22:55 Nyári színpad, 23:25 Zenés est, 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 14:25 A pont, 16:40 Ez lesz a szakmám, 17:10 Európai magazin, 17:30 Hidak: Nagyító alatt, ism., 18:00 Állatokról, emberekről, 18:30 A kertben, 19:00 A pont, 19:50 Lottó, 20:00 Ljubljana: Szlovénia – Oroszország, kosárlabdamérkőzés, ism., 22:00 A lét elviselhetetlen könnyűsé22:00 A lét elviselhege – am. film, 0:45 A pont. tetlen könnyűsége

Magyar Tévé 5:55-9:00 Nap-kelte, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Útravaló, 13:40 Ridikül, 14:30 A kékvércse – dok. film, 14:55 Az ember bolygója – angol dok. sorozat, 15:50 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 16:35 Híradó Nyár 2013, 16:50 A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai sorozat, 17:35 Híradó, 17:40 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 18:35 A múlt fogságában – brazil sorozat, 19:30 Híradó este, 20:15 Egyszer volt, hol nem volt – am. sorozat, 21:00 Gyilkosság – am.–kanadai sorozat, 21:50 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, 22:45 Híradó, 23:00 Átok – magyar sorozat, 0:00 Munkaügyek – IrReality show, 0:30 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli 11:40 Asztro show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek, 13:40 Ízes élet – Mautner Zsófival, 14:05 Éjjelnappal Budapest – magyar sorozat, 14:45 Fókusz, 15:20 A végső akarat – török sorozat, 16:20 Kettős játszma – mexikói sorozat, 17:25 A bosszú angyala – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:20 Fókusz, 19:50 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:35 Barátok közt – magyar sorozat, 21:15 Szulejmán – török sorozat, 23:25 Reflektor, 23:45 Rejtélyek asszonya – Vadnyugati gyilkosság – am. film.

TV2 6:25 Tények Reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 10:50 Astro-Világ, 12:00 Amit a szív diktál – mexikói sorozat, 13:00 Monk – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 15:00 Született feleségek – am. sorozat, 16:00 Csapdába csalva – német dokureality-sorozat, 17:00 Veled is megtörténhet! – magyar dokureality, 18:00 Tények, 19:10 Családi titkok, 21:35 Junior 20:15 Aktív, 20:30 Hal a tortán, 21:35 Junior – am. film, 23:45 Ringer – A vér kötelez – am. sorozat, 0:45 Tények Este, 1:20 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 6:00-11:00 Délelőtti műsor, 11:00 Endemica Hungarica – dok. film, 11:35 A siklósi vár – dok. film, 12:00 Híradó, 12:10 Bánk bán – magyar operafilm, 14:05 Ida regénye – magyar film, 15:25 Egy szoknya, egy nadrág – magyar film, 16:55 Szent Jobb körmenet, 18:40 Híradó, 19:00 Dunasport, 19:10 Kormorán – Angyalok énekei koncert, 21:00 Honfoglalás – magyar film, 22:45 Dunasport, 22:55 Túl fényes – dok. film, 23:30 José Cura és Komlósi Ildikó Veszprémben – koncert, 0:15 Koncertek az A38 hajón.

Duna Tévé 5:40-9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:20 Ferencváros – Józsefváros – A városmegújítás két útja – dok. film, 13:20 Az emlékezet helyszínei – dok. sorozat, 13:55 A templomos lovagok kincse – francia sorozat, 14:30 Kívánságkosár, 16:35 Térkép, 17:10 Everwood – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Kisváros – magyar sorozat, 19:10 Angyali érintés – am. sorozat, 20:00 Linda – magyar sorozat, 20:55 Hírek, 21:00 Dunasport, 21:15 1200 mérföld hazáig – ausztrál film, 22:45 Koncertek az A38 hajón, 23:55 Ismétlések.

augusztus 22. csütörtök Szlovén Tévé 6:45 Nyári színpad, ism., 7:15 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, 11:55 Állatokról, emberekről, ism., 12:25 A kertben, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Interjú, 14:235 Szlovén villanások, 15:10 Hidak: Vendégem…, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Nyári színpad, ism., 17:35 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 18:05 Kilátás a… – dok. sorozat, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Churchill háborúja – angol film, 21:35 A festői 55, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:20 Panoptikum, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 14:15 A pont, 15:40 Európai magazin, 16:40 A szlovén vízkör, 17:05 Ezazene – szlovén sorozat, ism., 17:45 Hidak: Vendégem…, ism., 18:20 Dzsingisz kán útján – ausztrál dok. sorozat, 19:00 A pont, 19:50 A lóhere, 20:00 Panda – 25 év, koncert, 21:30 Kettőnk szerelme – angol sorozat, 22:20 Tetthely – osztrák sorozat, 23:50 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 013 . a u g u s z t u s 16 .

Augusztus 15-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: Ábrahám Aleksander – ismétlés (ismétlés: csütörtökön 16.15-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Augusztus 16-án, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Magyar Tévé 5:55-9:00 Nap-kelte, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Átjáró, 13:55 Ridikül, 14:45 Az ember bolygója – angol dok. sorozat, 15:35 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 16:20 Híradó Nyár 2013, 16:35 A szenvedélyek lángjai – am. sorozat, 17:25 Szerencse Híradó, 17:35 Híradó, 22:25 Hacktion Újratöltve 17:45 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 18:35 A múlt fogságában – brazil sorozat, 19:30 Híradó este, 20:15 Éjfélkor Párizsban – spanyol–am. film, 21:50 Az Este, 22:25 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, 23:20 Híradó, 23:35 Nemzeti Nagyvizit, 0:05 A rejtélyes XX. század, 0:35 Munkaügyek – IrReality Show, 1:00 Ismétlések.

RTL Klub

Hidak: aktuális összeállítás, benne egyebek mellett riport a dobronaki Bor és perec ünnepéről és a gyertyánosi falunapról (ismétlés: pénteken 16.20-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Augusztus 20-án, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

8:10 Reggeli, 11:40 Asztro Show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 Gasztrotúra, 13:40 Ízes élet – Mautner Zsófival, 14:05 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:45 Fókusz, 15:20 A végső akarat – török sorozat, 16:20 Kettős játszma – mexikói sorozat, 17:25 A bosszú angyala – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:20 Fókusz, 19:50 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:35 Barátok közt – magyar sorozat, 21:15 Revolution – am. sorozat, 23:15 Reflektor, 23:35 Totál szívás – am. sorozat, 0:35 Infománia, 1:10 Remington Steele – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények Reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 10:50 Astro-Világ, 12:00 Amit a szív diktál – mexikói sorozat, 13:00 Monk – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 15:00 Született feleségek – am. sorozat, 16:00 Csapdába csalva – német dokureality-sorozat, 17:00 Veled is megtörténhet! – magyar dokureality, 18:00 Tények, 19:10 Családi titkok, 20:15 Aktív, 20:30 Hal a tortán, 21:35 Pitch Black – 22 évente sötétség – am. film, 23:45 Grimm – am. sorozat, 0:45 Tények Este, 1:20 Astro-Világ Éjjel.

Barangolások: Hét Nap: a vajdasági magyar hetilap – ismétlés (ismétlés: kedden 16.35-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Augusztus 21-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:40-9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:20 Voyager – A múlt titkai és legendái – olasz dok. sorozat, 12:55 Hanti világ – dok. film, 13:55 A templomos lovagok kincse – francia sorozat, 14:30 Kívánságkosár, 16:35 Térkép, 17:10 Everwood – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Kisváros – magyar sorozat, 19:10 Angyali érintés – am. sorozat, 20:00 T.I.R. – olasz–magyar sorozat, 21:00 Hírek, 21:05 Dunasport, 21:15 Magasiskola – magyar film, 22:40 MüpArt classic, 0:40 Koncertek az A38 21:15 Magasiskola hajón, 1:45 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Nagyító alatt: Vadkár Goričkón – ismétlés (ismétlés: szerdán 17.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Augusztus 22-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: Urisk Erzsébet – ismétlés (ismétlés: csütörtökön 17.45-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info gyertyafény Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2013. augusztus 13-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Autószerelő Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica 116B., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, bruttó havi bér: 800 euró, jelentkezési határidő: 2013. augusztus 18.) Közlekedési technikus Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica 116B., Črenšovci (1 munkahely, angol nyelvtudás, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2013. augusztus 18.) Tartálykocsivezető Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica 116B., Črenšovci (1 munkahely, gyakorlat nemzetközi forgalomban, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2013. szeptember 2.) Autóvillamossági szerelő Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica 116B., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2013. november 11.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon.

• Lendván • Dobronakon • Pártosfalván • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

figyelmükbe •Augusztus 16., péntek 19.óra, a lendvai Színház- és Hang­verseny­ terem előcsarnoka •Dominko Miran: Erotika című fotókiállításának megnyitója •Augusztus 19., hétfő 18. óra, lendvai Színház- és Hang­ versenyterem •A szlovákiai Teatro Neline A rétről, a pillangóról és a virágtündérről című bábelőadása

12

időjárás A hét végére jobbára napos idő várható felmelegedéssel.

névnapsoroló

Augusztus 15-e és 21-e között Lendvai Plébánia

A Szlovén Írószövetség

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST

tesz közzé A SZLOVÉNIAI KORTÁRS KISEBBSÉGI ÉS MIGRÁNS IRODALMI ANTOLÓGIÁBA TÖRTÉNŐ BESOROLÁSRA VALÓ NEVEZÉSHEZ.

Augusztus 19. és 23. között (hétfőtől péntekig) a plébánián oratórium lesz. A szülők még bejelenthetik gyermeküket a plébániahivatalban nyitvatartási időben. Szeptember 30-án, szombaton hagyományos zarándoklat Ludbregbe. Jelentkezni a plébániahivatalban lehet. Csütörtökön Mária mennybevételének ünnepe, Nagyboldogasszony napja van. Lendván reggel 8.00 órakor magyar, 9.00 órakor szlovén nyelvű szentmise lesz. 10.00 órakor az idősek otthonában lesz szentmise. Ezen a napon Turniščén reggel 8.00 órakor magyar nyelvű szentmise lesz. Szombaton az esti szentmise után, 20.00 órakor a szülők és a keresztszülők részére lesz előkészület a keresztelőre. A következő vasárnap az évközi huszadik vasárnap. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor. Felsőlakosban búcsú, a szentmise 11.00 órakor kezdődik. S z o m b a t o n 17. 0 0 ó r a k o r Völgyifaluban, ugyancsak 17.00 órakor Gyertyánosban, 18.00 órakor Petesházán és 19.00 órakor Lendván lesz szentmise.

A pályázati felhívásra a Szlovéniában élő kisebbségek és bevándorló csoportok tagjai közül kikerülő szerzőktől várunk irodalmi pályaműveket, akik anyanyelvükön is vagy csak azon írnak. A pályázók tíz verset, vagy kb. 8 oldalas (vagy 15000 karakter terjedelmű) prózai művet, drámát, esszét küldjenek be eredeti nyelven 2013. augusztus 20-ig postai úton a következő címre:

Dobronaki Plébánia

Az antológia 2014 májusában jelenik meg, és a közönség számára még a nyár előtt, valamint a 2014-es Vilenica irodalmi fesztiválon is bemutatásra kerül, és a következő projekt keretében kerül megvalósításra:

Csütörtökön, Nagyboldogasszony napján Turniščén 8.00 órakor magyar nyelvű szentmise lesz. Hétköznap a szentmisék 19.00 órakor lesznek, szerdán 7.30-kor. Szombaton 18.00 órakor Rada­mos­ ban, 19.00 órakor Dobronakon lesz szentmise. Vasárnap évközi 20. vasárnap. A plébániatemplomban 8.00 és 10.00 órakor, Göntérházán pedig 11.30kor lesz szentmise. 16.00 órakor litánia lesz Rigánócban.

Augusztus 16-tól 22-ig

Evangélikus Egyház

Péntek – Ábrahám Szombat – Jácint Vasárnap – Ilona Hétfő – Huba Kedd – Szent István király, Vajk Szerda – Sámuel Csütörtök – Mirjam

Lendván minden első és harmadik vasárnap van istentisztelet.

Društvo slovenskih pisateljev Tomšičeva 12. 1000 Ljubljana vagy az antologija@drustvo-dsp.si e-mail címre. A pályázatok beküldési határideje: 2013. 8. 20. Ha rendelkeznek szlovén fordítással, akkor azt is mellékelhetik a pályázók, de ez nem jelentkezési követelmény. Mellékelni kell egy rövid önéletrajzot is. A kiválasztott írók felajánlják pályaművüket az antológiában való egyszeri megjelenésre, viszonzásul öt szerzői példányt kapnak az antológiából. Az antológiában megjelenő pályaműveket szakmai szerkesztői csapat válogatja be doc. dr. Lidija Dimkovska vezetésével. Az antológiába történő besorolásról a Szlovén Írószövetség várhatóan októberben minden résztvevőt értesít.

„Továbbképzés a kulturális menedzsment és kiadói tevékenység területén a szlovéniai olasz kisebbség tagjai, valamint más migráns csoportok képviselői részére”, amely a „Fejlesztési projektek a sérülékeny társadalmi csoportok foglalkoztathatóságának javítására a kultúra területén és társadalmi befogadásuk támogatására az Európai Szociális Alap keretében a 2013–2014 évben” című közbeszerzési pályázaton került kiválasztásra.

Református egyház Augusztus 18-án 10.00 órakor Szentgotthárdon lesz kihelyezett istentisztelet. N É P Ú J S Á G 2 013 . a u g u s z t u s 16 .


Info apróhirdetés •Eladó női ezüstóra hozzá való lánccal, izraeli ötvösmunka, monogrammal ellátva. Az óra és a lánc gránitkővel díszített. Érdeklődni: tel. 051-227-177. •Eladó egysoros, állítható (37–39) görkorcsolya térdés könyökvédővel, megkímélt állapotban. Érdeklődni: tel. 051-227-177. •Lentiben, a Termálfürdőtől 200 méterre kettő, egész évben nyitva tartó apartman kiadó (egybe is nyitható): alsó szint – 4 fő, felső szint – 5 fő. Az udvarban kis házikó, grillezni, gulyást főzni lehet. A garázs és öt kerékpár használata ingyenes. Érdeklődni: szekrenyanci@gmail. com vagy tel. 0036/30-4469-542. •Magyarországi cég Szlovéniában induló üzletéhez magyarul is beszélő munkatársakat keres. Érdeklődni: tel. 0036/30-742-9704. PálSzántó Kft., Kinizsi utca 94., Nagykanizsa. •Lenti-hegyen hétvégi ház, szőlő, gyümölcsös erdővel betegség miatt áron alul eladó. Érdeklődni: tel. 0036/30-215-4894. •Biedermeier ebédlőgarnitúra eladó. Érdeklődni: tel. 02/579-1662 vagy 070746-842. •Forgalomból kivont járműveket, gépeket vásárolok készpénzért. Érdeklődni: tel. 0036/30-830-2156. •Eladó kitűnő állapotban lévő egytengelyes autószállító. Érdeklődni: tel. 0036/30830-2156. •Lentiben, a központtól 200 méterre (Hunyadi út 42.) családi ház eladó. Érdeklődni: tel. 0036/30-969-9423. •Völgyifaluban ajándékba adunk keverék kutyakölyköket. Érdeklődni: tel. 031806-226.

Ha meg akarja mutatni, hogy ki a legény/leány a gáton,

LENTI NYÁRI ESTÉK Programok

2013. augusztus 16. PÉNTEK 20.00 óra az Intermezzo Latin Club zenekar koncertje 2013. augusztus 23. PÉNTEK 20.00 óra a Pedrofon Rock’n Roll Show Band koncertje 2013. augusztus 30. PÉNTEK 20.00 óra The BlackBirds élő Beatles-show Helyszín: Templom tér Rossz idő esetén: Városi Művelődési Központ További kínálatunk: • Kézműves kirakodóvásár a Templom téren • a Kossuth úti üzletek meghosszabbított nyitva tartása 22.00 óráig

azaz evés-ivásban, táncos mulatozásban, ügyességi vetélkedésben, vagy csak szeretne kikapcsolódni egy hangulatos vasárnap délután, találkozni a barátokkal, ismerősökkel, akkor jöjjön el a már hosszú évek óta jól bevált, sikeres rendezvényre,

A

CSALÁDOK ŐRSÉGI TALÁLKOZÓJÁRA 2013. augusztus 18-án vasárnap délben az egykori hodosi laktanyához, a felújított Hodosi Ifjúsági Otthonhoz.

A program:

A nyár ifjú olvasója Keressük a nyár ifjú olvasóját! A könyvtárban keressük a nyár ifjú olvasóját. Az a tag, aki 2013. június 22-től szeptember 23-ig a legtöbb könyvet olvassa el, könyvjutalomban részesül.

A nyár olvasója Keressük a nyár olvasóját! A könyvtárban keressük a nyár olvasóját. Az a tag, aki 2013. június 22-től szeptember 23-ig a legtöbb könyvet olvassa el, könyvjutalomban részesül.

Ügyességi vetélkedő (hasznos nyereményekkel), íjászat és lovaglás, gyermekprogramok (légvár, arcés hajfestés), huszáros műsor. A zenéről NEMEC LAJCSI gondoskodik, valamint fellép SZABÓ ISTVÁN pánsípos is. Étel- és italkínálat kedvezményes áron. Szeretettel várnak mindenkit a szervezők: Hodos Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség, Hodos Község és a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

Pályázati felhívás muravidéki kiadványok támogatására Az MNMI könyvkiadási pályázatot hirdet a muravidéki magyarság létéhez, történelmi tudatához, szellemi tevékenységéhez kapcsolódó irodalmi és társadalomtudományi művek, tanulmányok és általános irodalmi értékeket hordozó alkotások megjelentetésére, részbeni támogatására. A kéziratok között a már elismert alkotók pályaművei mellett a kuratórium szívesen látná a fiatal, illetve leendő „elsőkötetes” alkotók, valamint az irodalmi palettáról még hiányzó új formák, korszerű elképzelések (pl. rádiójáték, színházi műfajok, adaptációk, dramaturgiai elképzelések és jelenetek, filmforgatókönyvek), alkotások, vázlatok megjelenését is. A kéziratok elbírálását és a 2013/2014. évi könyvkiadási program meghatározását felkért rencenzensek véleményének figyelembe vételével az MNMI végzi el.

N É P Ú J S Á G 2 013 . a u g u s z t u s 16 .

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 15-e. A kéziratokat három példányban az MNMI szakszolgálatánál kell benyújtani: MNMI-ZKMN 9220 Lendva-Lendava, Fő utca – Glavna ulica 32. Az MNMI szakszolgálata a pályázókat legkésőbb 2013. október 15-ig értesíti a döntésről. Az MNMI szakszolgálata Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Zavod za kulturo madžarske narodnosti

13


Info Humor – Képzeld, mi történt, a Józsi elment dolgozni. – Tudtam, hogy pénzért mindenre képes. – Vádlott, miért ütötte el Kovács nénit a zebrán? Miért nem dudált rá legalább, ha már nem tudott megállni? – Nem akartam megijeszteni szegényt. Anyósjelölt a lánykérőnek: – Nos, fiatalember, ezek szerint a vőm szeretne lenni? – Dehogyis, csak nem tudok más utat ahhoz, hogy a lányát feleségül vegyem. Két rendőr megy a sivatagban, meglátnak egy tevét. Azt mondja az egyik rendőr: – Nézd, azt a szegény lovat hogy elverték! – Kezdő fizetésnek adok magának 80 ezret havonta, egy év múlva pedig havi 160-ra emelem majd. – Rendben, akkor visszajövök egy év múlva. Két kolléga beszélget: – Képzeld, a Kovács azt állítja, hogy egy hónap alatt megtanult angolul. – Nem értem! – Az angolok sem. Megállítja a rendőr a szőke nőt gyorshajtás miatt. – Hölgyem, tudja, hogy a megengedettnél sokkal nagyobb sebességgel hajtott? – Igen. Tudja, mindjárt kifogy a benzinem és sietek, hogy mielőbb odaérjek a következő benzinkúthoz. – Apu, ha a húgomnak zongorát vettetek, akkor én meg kérek egy robogót! – Minek az neked, kisfiam? – Hogy elhúzhassak itthonról, ha a tesóm zongorázik.

14

Mindennapi szerek a rossz szagok ellen A nyári meleg miatt könnyebben romlanak meg az élelmiszerek , ami kellemetlen szagokat eredményez, elsősorban a hűtő, illetve a szemetes

környékén. Természetesen az elsődleges megoldást az okok megszüntetése jelenti, ha azonban ezután sem lesz friss a levegő, illetve a megelőzésről is

gondoskodni szeretne, a következő házi szereket is érdemes bevetni. Az ecet az egyik legjobb szagtalanító, megszünteti a kellemetlen aromákat, maga az ecetszag pedig gyorsan elillan. Ecetes vízzel érdemes átmosni a szemetest és a hűtő belsejét, emellett a tömítőgumiról sem szabad elfeledkezni. Hasonló hatást lehet elérni citrommal is, amely nemcsak fertőtlenít és tisztít, de kellemes illatot is hagy maga után. A szemetes környékét illóolajos vízzel is lehet takarítani, emellett jó megoldás, ha magába a tartályba is csöpögtetünk

egy keveset. Talán furcsa, de már néhány evőkanál só is képes arra, hogy magába szívja a szagokat. A szódabikarbóna is remek szagsemlegesítő, egy nyitott tasakkal gyors eredményt lehet elérni. Hasonló hatást lehet elérni őrölt kávéval vagy kávébabbal is: nem

véletlenül teszik ki a parfümériák polcaira, ugyanis semlegesíti a szagokat, illatokat. Bár furcsán hangzik, egy marék macskaalommal is lehet próbálkozni, ez ugyanis olyan speciális anyagból készül, mely magába szívja és semlegesíti a szagokat.

kulcslyuk

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Új ismerősök segítségével és új impulzusokkal kreatív ötletei születnek, melyeket azután meg is valósít. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Ha reálisan megvalósítható célokat tűz ki maga elé, akkor sikerélménnyel zárhatja a hetet. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Karrierjének építésében fontos, hogy ne becsülje alá saját képességeit, így minden elérhető az Ön számára. Rák Jún. 22. - júl. 22. Ha új ismerősével találkozik, legyen egészen önmaga, ne próbáljon megfelelni az ő elvárásainak. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Annyira kitölti a szerelem, hogy egyetlen problémáját sem éli meg végzetesnek, szinte a felhők között lebeg.

Dora Lidija, a szentlászlói turisztikai kiadványok társszerzője

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Legszívesebben kibújna a kötelezettsége alól és eltűnne egy időre, hogy csak önmagával foglalkozhasson.

Az ideális férfi? • Ez nem egyszerű kérdés…

Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Kész arra, hogy azokon a saját hibáin dolgozzon, amelyekről tudja, hogy a párjának gondot okoznak.

Álomutazás? • Utazás a világ körül. Álomszakma? • Szociális munka terén dolgozom. Szeretem ezt a szakmát. Ha sport, akkor... • Gyaloglás. Ha lazítás, akkor... • Csevegés és viccelődés barátokkal, tánc, zene, tévé... Ha étel, ital, akkor... • Magyaros ételek, tintahal, víz. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Krémes sütemények. Kedvenc ruhadarab? • A divatos sálak nagy rajongója vagyok. Kedvenc író, könyv? • Rideg Sándor: Indul a bakterház, Esther Hicks – Jerry Hicks: A vonzás törvénye.

Melyik a kedvenc rajzfilmje? • Nils Holgersson kalandjai. Kabala, amulett? • Nincs. Legjobb tulajdonsága? • Megbízhatónak, figyelmesnek és segítőkésznek tartom magam. Legrosszabb tulajdonsága? • Lehet, hogy bizonyos szituációkban túl óvatos és megfontolt vagyok. Leghasznosabb tárgya? • A táskám és a mobiltelefonom. Ha tehetné, a világban eltörölné... • Elsősorban a kétszínűséget, a gonoszságot, az irigységet, az alábecsülést, az agressziót, valamint a társadalmi egyenlőtlenségeket. De még sorolhatnám... Amit a legjobban szeret hallani... • A természet nyugalmát nyári estéken.

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Amennyiben megbántotta valamivel kedvesét, engesztelje ki. Ha újra egymásra hangolódnak, megtalálják a megoldást. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Amint képessé válik arra, hogy elkötelezze magát, egészen új távlatok nyílnak meg Ön előtt. Bak Dec. 23. – jan. 20. Semmi sem tölti fel annyira, mintha elegendő időt tölthet barátaival. Ez tökéletesen regenerálja. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Szerelmi ügyekben inkább az eszére hallgat, mint a szívére. Ez szinte lehetetlenné tesz egy viharos kalandot. Halak Febr. 20. – már. 20. Ön szigorú belső szabályok szerint él, amelyeket már annyira megszokott, hogy szinte észre sem veszi őket.

N É P Ú J S Á G 2 013 . a u g u s z t u s 16 .


Muravidék

Gyertyánosi falunap Gyertyánosban újra ünnepeltek a hétvégén: szombaton immáron 29. alkalommal rendezték meg a hagyományőrző falunapot. A k ultúr programot Djukič Irén nyitotta meg két dallal, ezt követően pedig Lendva Község alpolgármestere, Szomi Já-

Djukič Irén éneke indította el a gyertyánosi falunapot.

nos szólalt fel, kiemelve, dicséretes dolog, hogy Gyertyánosban sok projekt folyik, hiszen ezzel is azt bizonyítják, hogy az erősebb közösségek

közé tartoznak. Göncz Vaupotič Elvira, a Gyertyánosi Helyi Közösség elnöke elmondta, hogy 1984, az első utak aszfaltozása óta minden évben megünnep-

A fiatal gyetyánosi Hajnal néptánccsoport fellépése.

N É P Ú J S Á G 2 013 . a u g u s z t u s 16 .

lik településük fennállásának évfordulóját, valamint hangsúlyozta a szolidaritás fontosságát, mondván, hogy minden problémát meg kell beszélni, s akkor meg lehet oldani. A fellépők között ott volt még a gyertyánosi Hajnal gyermek néptánckör, a szlovén és a magyar

gyertyánosi népdalkör, a kiskanizsai Árvácska dalkör és Szomi József a legújabb dalszerzeményeivel. A kulturális műsort a hagyományos falusi felvonulás, fazekasműhely és korongozás, szerencsejáték, focimérkőzés és egész éjjelen át tartó vigadozás követte. B.Sz.

Idén korongozásban is kipróbálhatták magukat az erre vállalkozók.

15


Kultúra Hadik Mihály band

Szóljon a dzsessz! Az első Hadik Mihály Band a nyolcvanas években alakult a Muravidéken, első számuk a „Turki prihajajo” (Jönnek a törökök!) címet viselte. Bence Szeréna

2010-től az azonos nevű együttesben a huszonéves Luka Cojhter gitáron, Koša Peter – Peti hegedűn, Matjaž Ambruš – Matyi ütőhangszereken és szaxofonon, Gyurkač Patrick – Gyuri pedig nagybőgőn játszik, méghozzá „szinti szvinget” vagy „gipsy jazz”-t. Az együttes eddig főként a Muravidéken és környékén koncertezett, de felléptek már Maribor utcáin, Magyarországon és Szlovákiában a Felvidéken is, fő „törzshelyük” pedig a lendvai Drvarnica bár. Gyuri, Luka és Matyi már régóta ismerték egymást és zenéltek is. A pince, ahol sokat „lógtak” és zenélgettek, közel volt a Lendva-hegyi Szentháromság-kápolnához, innen jött az ötlet, hogy kellene alapí-

meghallja őket játszani. És ez az, amit hiányolnak a fiúk: Lendvára és környékére, sőt, a Muravidékre vagy talán a szlovéniai mentalitásra sem jellemző az ilyenfajta lazaság, nincs önfeledt tánc vagy vigadozás, vagy ha igen, valljuk be őszintén: csak nagy alko-

holmennyiség kíséretében. Ennek ellenére ha valaki a banda tagjai közül nincs jelen, pont nem ér rá, nélküle is megtartják a koncertet, és sokszor csatlakozott már hozzájuk más zenész is egy-egy koncert alkalmával. A „gipsy jazz” alapja a harmincas évek Franciaországára vezethető vissza, megalapítói Django Reinhardt és Stéphane Grappelli voltak. Legismertebb művelői, ahogy azt neve is elárulja, a cigányok, és talán pont a temperamentum miatt, de forró, azaz „hot jazz”-nek is nevezik. A fiúknak az évek során kialakult egy sajátos

tani egy zenekart, amelyet a híres lendvai törökverőként elhíresült Hadik Mihályról neveznének el. De valami mégis hiányzott. Egy olyan melodikus-dallamjátszó hangszer, mint például egy hegedű, s innen jött az ötlet, hogy felkérjék Petit is zenélni. Ekkor már mindnyájan egyetemisták voltak, Mariborban tanultak és kollégiumokban gyakoroltak. De valójában itt nem is a gyakorlásról, a kiélesített, tökéletességig betanult dallamokról volt szó, hiszen már a dzsessz kifejezés definíciójában is benne van, hogy fő az improvizációs készség, az, hogy az ember átélje azt, amit csinál, hogy a zenének lelke legyen, de egyúttal ne csak egy szűk kör élvezhesse: a közönségnek legyen kedve táncra perdülni vagy akár együtt zenélni, ha

A Hadik Mihály Band szívesen zenél együtt más muzsikusokkal is.

mást felerősítő, olyan eszmény, amely a legnagyobb keresztény politikusokat hevítette”. Semjén fáradozását pedig teológiai szinten sem lehet másképpen minősíteni, mint az érsek tette: „Pro fide et Populo”, azaz „A hitet és a népet szolgálja”. A két részre osztott könyv, ahogy a fejezetcímekből is kitűnik (I. Ellenzékben, ellenszélben – II. Romeltakarítás és újjáépítés), a 2010 előtti és utáni választás politikatörténeti mozaikjainak összerakásából, parlamenti és más közszereplési eseményeinek felvonultatásából kívánja a nemzetegyesítés korábban teljesen elhanyagolt területét a gyakorlati politika színterévé tenni, jogi és alkotmányos úton való rendezését elősegíteni. A 2010-es választásokkal

mokratikusabb parafrázisával érvel. A szavazati jogokkal is járó, a külhoniak számára felkínált magyar állampolgárság ellen ágálókat egy vele készített interjúban így oktatja ki: „Azzal az erővel, amit mond, azt a magyar állampolgárt is meg kellene fosztani szavazati jogától, aki Hollandiában dolgozik egykét évig. Elvégre oda fizeti az adót. Elég abszurd gondolat. Az persze egyértelmű, hogy társadalombiztosítási ellátást, nyugdíjat mindenki onnan kap, ahová a járulékot fizeti.” A könyv második részében a nemzetpolitikáért felelős miniszter és miniszterelnök-helyettes egy új nemzetpolitika feladatkörét is megszabja. S amíg Antall József csak lélekben érezte 15 millió magyar miniszterelnökének magát, addig

zenei ízlésük, de szinte mindegyikőjük mást hallgatott, mielőtt eljutott volna idáig: volt, aki a metálra, volt, aki a nyolcvanas évek pop-rock zenéjére esküdött valaha. Van, akinek a zene a mindene, viszont van, aki a tanulmányait mindennél fontosabbnak tartja. És természetesen szinte mind szerepeltek vagy még mindig szerepelnek más zenekarokban is, de a közös nevező még mindig az imént említett dzsesszes alap a népies hatásokkal, gondolhatunk itt a csárdásos és a bluesos beütésekre is. A Hadik Mihály Band szünetelt kicsit a nyáron, de néhány hete a Lipa szállóban újra láthattuk őket három fellépésen. És hogy mik az elképzeléseik a jövőre nézve? Mivel saját számaik még nincsenek, ezt mindenképpen be szeretnék pótolni, hiszen inspiráció, ötlet és kedv van hozzá. De egy reklámanyag kiadása, esetleg egy videoklip forgatása, valamint egy ritmushangszer, talán egy tangóharmonika beiktatása, no meg kissé több gyakorlásra szánt idő is tervben van.

könyv-elő Semjén Zsolt: Megharcolunk minden magyarért! Barankovics Alapítvány, Budapest, 2011, 182 oldal A kereszténység és közélet sorozatban a KDNP, illetve a Barankovics Alapítvány által megjelentetett könyv a közismert politikus, a nemzetegyesítés ügyének szószólója, élharcosa, Semjén Zsolt közéleti írásait foglalja magába. A teológus-politikusként is feltüntetett szerző – Bábel Balázs, kalocsaiesztergomi érsek előszavával jellemezve – az a fajta politikus és ember, aki azt vallja, hogy „magyarnak, kereszténynek, demokratának lenni nem kizáró dolog, hanem egy-

16

meginduló „romeltakarítás” a 2004. december 5-i nemzetgyalázat nyomainak eltüntetését még ugyanebben az évben a kettős állampolgárságról szóló törvénnyel próbálta gyógyítani. A kettős vagy többes állampolgárság melletti érvelésében az „ahány valós identitás, annyi állampolgárság” talán legde-

Orbán Viktor kormánya valóban nagy lépést tett afelé, hogy – a nemzet közjogi egyesítésével – valóban is annak tekintsék a külhoni magyarok. Semjén azt is tudja, hogy milyen eszközökkel érhető el ez a cél leghamarabb az anyanemzet oldaláról: nemzeti politikával, nemzeti evidenciával, erős állammal. Olyannal, amelyre felnéz a határon túli magyarság, s amellyel a 2004. december 5-tel „újrahitelesített” trianoni traumát le tudja győzni. A 300 ezer honosítási kérelem a magyar nemzetpolitika sikereként is felfogható, de csak türelem, türelem – a kapkodásból mindig csak bajunk származott! -ce

N É P Ú J S Á G 2 013 . a u g u s z t u s 16 .


Muravidék

Történelmi találkozó Hosszúfaluhegyen Va s á r n a p d é l e l ő t t a hosszú­f aluhegyi faluotthonnál tar tották meg a Lendva- és a Hosszúfaluhegyi Helyi Közösségben élő idősebb polgárok találkozóját. Az egybegyűlteket Ivan Denša, a HK Tanácsának elnöke köszöntötte, majd elmondta: mandátumuk kezdetén egy hosszú listát továbbítottak a község felé az elképzelésekről, de anyagiak hiányában ezeknek csak a töredéke valósult meg. Ettől függetlenül Denša szerint elégedettnek kell lenniük a jelen állapottal, de mindezt a több nemzetiségű és nyelvű helyi közösségben fokozatosan tovább kell építeni. Azt szeretnék elérni, hogy minden polgár számára megoldódjon a szenny-

vízcsatorna és az utcai világítás, valamint egyéb javak kérdése, amelyek a minőségi életet biztosítják a gyönyörű környezetben, a szőlőshegyek szívében.

Szomi János, Lendva Község alpolgármestere hangsúlyozta az ilyen jellegű jellegű rendezvények jelentőségét. Elmondta: a mai világban nem könnyű

idősnek lenni, de fiatalnak sem, hiszen a 24 százalékos munkanélküliség a községben aggasztó. De több olyan projekt van kilátásban, amely 150–200

A rendezvényen a Prekmurje tánccsoport is bemutatkozott.

új munkahelyet teremthet, s akkor ez a százalék már ősztől jelentősen csökkenhet – mondta Szomi, aki a községgel való intenzívebb párbeszédre hívta fel a helyi közösség vezetőségét, kiemelve a Hotizai HK pozitív példáját. A kulturális programban fellépett a Prekmurje szlovén néptánccsoport, a Kofetarji színjátszócsoport Olga Pavšič rövid vígjátékát mutatta be, Bazsika Lucija pedig Szúnyogh Sándor költeményét adta elő, majd következett a kötetlen program. A találkozó a maga nemében történelmi volt: a faluotthon épülete ugyanis rövidesen lebontásra kerül, átadja helyét a kilátótoronynak, amely a vidék egyik legnagyobb turisztikai látványosságát jelentheti majd. HF

Az amerikás ládáktól a vajformákig „Háromgombócos mos értékes darab is, amelyekkel a gyűjtők is csak ritkán találkoznak: egyebek között egy katonai lőszerládából kialakított lisztesláda, egy tikászkosár és néhány vajforma is. A tárgyakat a továbbiakban még meg kell tisztítani, nyilvántartásba kell venni, némelyiket restaurálni is szükséges, majd ezt követően kerülhetnek a kiállítási anyagba. Az óriási tárgygazdagság következtében nem sikerült eljutni minden bükkaljai családhoz, így már most nyilvánvaló, hogy nem volt elég ez az egy gyűjtés. Még több alkalomra és a helyiek még aktívabb közreműködésére lesz szükség Domonkosfa gazdag tárgyi örökségének megmentéséhez, megőrzéséhez. Kepéné Bihar Közös erővel zajlik a gyűjtés és a tárgyak rendeltetésének megMária fejtése.

(fotó: KBM)

Augusztus első hetében sikeres néprajzi tárgygyűjtés zajlott Domonkosfa Bükkalja nevű falurészén a leendő Domonkosfai Helytörténeti és Néprajzi Gyűjteményhez. A lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség felkérésére dr. Kepe Zoltán és Kepéné dr.

Bihar Mária néprajzkutatók vezetésével helyi fiatalok és önkéntesek járták a falut és összegyűjtötték a falusi gyűjtemény számára adományozott tárgyakat. A munkában oroszlánrészt vállalt Vegi Kalamar Alen, Vegi Kalamar Aleks, Pocak Edvard és Majda, Horvat Leon és Škaper Vendel. A gyűjtés során mintegy 700 tárgy került elő, köztük szá-

N É P Ú J S Á G 2 013 . a u g u s z t u s 16 .

közlekedés” a Ku-Kuccal

Miša Gerič egy csellengő pingvin szerepében próbálta bemutatni Szemafor úr segítségével, hogy kell biztonságosan átkelni az úton. Az új iskolaév hamarosan megkezdődik, s olyankor a gyermekeknek különösen elővigyázatosan kell közlekedniük egy-egy úton való átkelésnél. Ezért hasznos lehet, ha a gyermekeket játékosan, énekekkel tanítják meg arra, mikor szabad átmenni az úton és hogy mit jelentenek a piros – az eperfagyira –, a sárga – a citromfagyira – és a zöld – a kivifagyira – emlékeztető „gombócok” a jelzőlámpán. Ilyen jellegű előadást szerveztek meg péntek délután a lendvai Sofija generációs házban a három évnél idősebb óvodás gyermekek számára. Az előadást a Ku-Kuc színjátszócsoport mutatta be egy eltévedt kispingvin, Perko történetén keresztül, akinek egy szemafor magyarázta el saját lámpáinak jelentését, ezzel is irányítva és védelmébe véve a bolyongó madárfiókát. B.Sz.

17


Sport

Ötödik lett Roman az elődöntőbe jutott a Nafta Atlétikai világbajnokság

Roman Sonja taktikus futásának köszönhetően az elődöntőbe jutott Moszkvában. A hodosi születésű atléta a 17. idővel (4:08,58) jutott be az 1500 méteres futáson a Moszkvában megrendezett atlétikai vb elődöntőjébe. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

Futását követően ezt nyilatkozta a sajtónak: – Stresszes volt a vége, hiszen eléggé bezártak a vetélytársaim, de a jó hely megszerzése érdekében ezúttal én is lökdösődtem, nemcsak engem löktek meg. Az elődöntőt megjósoltam, hiszen tudtam, hogy erre képes vagyok – elemezte a 34 éves versenyző a fellépést. A selejtezőket az etióp Genzebe Dibaba nyerte 4:06,78-as idővel. A hodosi atléta az utolsó selejtezőcsoportban futott, ami annyi előnyt jelentett, hogy tudta, milyen időre van szüksége, s ezt rutinosan ki is használta. Roman sokáig a hatodik helyen állt, majd visszaesett egy pozíciót, de az erős hajrában sikerült maga mögött tartani ellen-

5. forduló Celje – Olimpija 2:3 (0:1) Jugović 74./11-es, Verbič 87.; Omladić 39./11-es, Šporar 48., Zeba 57. Triglav – Koper 0:3 (0:1) Galešić 26., 63./11-m, 84. Maribor – Krka 3:0 (1:0) Mendy 41., Derviševič 57., Fajić 83. Gorica – Rudar 1:1 (1:0) Živec 28.; Bratanovič 85. Domžale – Zavrč 1:1 (0:1) Dobrovoljc 78.; A. Čeh 31./11-es Táblázat 1. Maribor 4 4 0 0 2. Rudar 5 3 1 1 3. Gorica 5 2 2 1 4. Koper 5 2 2 1 5. Olimpija 4 2 1 1 6. Zavrč 5 2 1 2 7. Domžale 5 1 3 1 8. Krka 5 1 1 3 9. Celje 5 0 2 3 10. Triglav 5 0 1 4

14:2 12 7:5 10 6:4 8 8:9 8 10:5 7 6:7 7 5:7 6 5:11 4 4:7 2 3:11 1

A 6. forduló párosítása 2013. augusztus 17-én: Krka – Zavrč, Rudar – Domžale, Koper – Gorica, Olimpija – Triglav, Maribor – Celje.

18

4:04, 4:05 körüli időt futni, remélem, ezt sikerül is megmutatnom a Luzsnyikistadionban. A kedd este megrendezett elődöntőben Roman az 1-es számot k apt a, számos prominens versenyzővel az első elődöntős csopor tban (mint utóbb kiderült, a gyorsabb csoRoman Sonja a 18. helyet harcolta ki portban). A rajtja jól sikerült, s 1500 méteren Moszkvában. a magas iramú feleit, így az elődöntőbe ju- első körben sokáig a beltás nem került veszélybe. ső pályán az ötödik hely A futam előtt a hodosi környékén futott, a másoatléta optimistán nyilat- dik körben az irama már kozott: – Jól felkészült csökkent, s a 800 méteres vagyok és képes vagyok időmérőnél Roman az utolsó előtti helyre esett vissza. Innen jelentős javulást 3. forduló MTK – Haladás Kecskemét – Mezőkövesd Paks – Puskás Akadémia Pápa – Kaposvár Győr – Ferencváros Debrecen – Diósgyőr Videoton – Pécs Újpest – Honvéd

0:1 (0:1) 2:6 (1:4) 4:1 (1:0) 1:0 (1:0) 1:2 (0:0) 4:0 (2:0) 5:1 (3:1) 1:1 (1:0)

Táblázat 1. Debrecen 3 3 0 0 12:1 2. Videoton 3 3 0 0 9:1 3. Paks 3 3 0 0 8:3 4. Pápa 3 2 1 0 3:1 5. Ferencváros 3 2 0 1 4:4 6. Kecskemét 3 2 0 1 7:8 7. MTK 3 1 1 1 5:3 8. Újpest 3 1 1 1 4:4 9. Haladás 3 1 1 1 3:4 10. Mezőkövesd 3 1 0 2 6:6 11. Győr 3 0 2 1 4:5 12. Diósgyőr 3 0 2 1 3:7 13. Honvéd 3 0 1 2 2:5 14. Puskás AFC 3 0 1 2 3:7 15. Pécs 3 0 0 3 3:9 16. Kaposvár 3 0 0 3 2:10

9 9 9 7 6 6 4 4 4 3 2 2 1 1 0 0

A 4. forduló párosítása 2013. augusztus 16-a és 18-a között: Kaposvár – Újpest, Diósgyőr – Kecs­kemét, Pécs – Győr, Mezőkövesd – Pápa, Ferencváros – MTK, Honvéd – Puskás Akadémia, Videoton – Paks, Haladás – Debrecen.

Jól lőttek A PLE Zalaegerszeg által szervezett nemzetközi céllövőversenyen jól szerepelt a dobronaki Horvat Avgust. A Jezero céllövője sportpisztoly versenyszámban 172 körrel a 11. legjobb eredményt érte el, Németh Ferenc (PLE Zalaegerszeg) 187 körrel győzött. Nagy kaliberű revolverrel Szabó Béla (PLE Zalaegerszeg) végzett az élen 194 körrel, Horvat pedig 181 körrel az ötödik lett. Kispuskával 274 körrel Horváth Károly (PSLE Nagykanizsa) végzett az élen, Kopinya 251 körével (COAL) 4., csapattársa, Gerencsér pedig 239 körrel 5. lett. F. B.

már nem tudott elérni, s az utolsó körbe fordulva ahogy a vetélytársak növelték a tempót, a muravidéki versenyző kezdett leszakadni a bolytól, s végül 4:08:63-as idővel utolsó előttiként, azaz a 11. helyen érkezett célba. A csoportot élete legjobb eredményével (4:04.82) az ausztrál Zoe Buckman nyerte. Romannak a döntőbe jutásért bő 2 másodperccel kellett volna jobb időt futnia, összesítésben így 18. lett.

A horvát Miklavecben rendezett Iris utánpótlás labdarúgótornán a Nafta is részt vett, mégpedig a 13 éves csapattal. A Nafta a Dinamo Pavlovec ellen nyert 2:0-ra, 2:1-re legyőzte a Sloga Čakovecet, majd 1:0-s vereséget szenvedtek a házigazdáktól, 2:1-re kikaptak a Međimurjétől, illetve 2:0-ra legyőzték a Polet Sv. Martint. A Nafta a Rakičan ellen 1:0-ra győzött, így ötödik lett. F.m.h.

Barátságos mérkőzések Lipa – Panonija 3:3 (1:2) A félidőben szerzett 2:1-es gyertyánosi vezetés nem volt elegendő a végső győzelemhez. Boa (2) és Borovič, illetve Z. Horvat (2) és Szücs lőtte a gólokat. Dobronak – Hodos 0:1 (0:1) Mindkét csapat jó játékot mutatott, így elmondható, hogy felkészülve várják a bajnokságot. Bár mindkét oldalon több lehetőség is adódott, a mérkőzés egyetlen gólját még az első félidőben Vass Gábor lőtte. Panonija – Cven 3:4 (1:2) A prlekijai klub sikerével ért véget a barátságos mérkőzés Gyertyánosban. A hazai gólokat Z. Horvat, Péntek és tizenegyesből Biro lőtte. Rédics – Csente 1:3 (0:0) A lendvai és a zalai sportszövetségek közötti cserekapcsolat keretében jött létre a csenteiek vendégszereplése Rédicsen. Bár az első félidőben is volt mindkét kapu előtt helyzet, gól nem született, a folytatásban viszont Ftičar, Lázár és Herceg F. góljaival vendégsiker született. Hotiza – Zvezda 5:2 (3:0) A mérkőzés már tulajdonképpen az első félidőben eldőlt, hiszen a hazaiak jelentős előnyre tettek szert. A folytatásban alaposan kicserélődtek a csapatok, így is született további négy gól, pedig mindkét csapat kihagyott egy-egy tizenegyest is. Gólszerzők: Prajninger és Gjerkeš (2–2), Čurin, valamint Gál és Nerad. Kapca – Bistrica 1:3 (0:2) A vendégek már 3:0-ra is vezettek, amikor Vida S. beállította a végeredményt. feri.h.m., F. B.

N É P Ú J S Á G 2 013 . a u g u s z t u s 16 .


Sport

Megszorongatta a Zvezda a Csentét a kupában

Vasárnap rendezték meg a Lendvai Körzeti Labdarúgó-szövetség Kupasorozatának 1. fordulóját. A legizgalmasabb a Völgyifaluban játszott meccs volt, hiszen a Csentének csak tizenegyesekkel sikerült biztosítani a továbbjutást. A rendes játékrészben 2:2-es (1:2)

eredmény született: Dénes és Bacsi, illetve Varga és Ftičar lőtte a gólokat, tizenegyesekkel pedig a vendégek nyertek 6:5-re. Kapcán a zsitkóciak lőtték az első gólt, de a félidőben már a hazaiak vezettek 2:1-re, a vége pedig 5:2 lett. Gólszerzők: Varga Péter (2), Kramar (2–2),

Kutoš, illetve Varga Edvárd. Az Olimpija esélytelen volt a Nedelica ellen, a mérkőzés 4:0-s (3:0) vendégsiker rel végződött Zadravec (2), Prša és Miholič góljainak köszönhetően. A Nafta–Graničar meccs első félidejében nem született gól, a folytatásban Goričanec a vendégeknek

David lemondott, aztán mégsem nem következett az újabb fordulat, mely szerint dr. Požonec Robert klubelnök és az edző közötti megbeszélésen sikerült tisztázni minden vitás kérdést, így David visszavonta lemondását, pontosabban az igazgatói bizottság azt nem fogadta el, így vasárnap már ismét David ült a Nafta kispadján. A Nafta vezetőségének célja stabilizálni a csapatot és a harmadik liga keleti csoportjában a tabella első felében végezni. F. B.

Kupában: augusztus 21én az Odranci a Šmartno 1928, a Turnišče pedig

az Aluminij csapatát látja majd vendégül. HF

Nafta alapozási meccs Turnišče – Nafta 1903 1:2 (0:1) Két héttel a bajnoki rajt előtt a Levačič és Duh nélkül pályára lépő Nafta újabb győzelmet ért el. A nagy meleg ellenére a meccs rendkívül harcias és tempós volt. Egy perccel a félidő előtt Mihael Ivanič 20 méterről elvégzett szabadrúgásból szerezte meg a vezetést a Naftának. A hazaiak Mitja Gjerkeš jóvoltából egyenlítettek, majd három perccel az utolsó sípszó előtt az alig 16 esztendős Nagy Bence rendkívül látványos mozdulattal lecsapott a labdára és egyből a kapuba bombázta. A Nafta a Valentič, Karlovčec, Gerencsér, Antonovič, Vida, Zagorec, Doma, M. Ivanič, Kocet, Bedő és Perduh felállásban kezdett, a folytatásban pedig David edző még L. Ivaničot, Nagyot és D. Antonovičot küldte pályára.

N É P Ú J S Á G 2 013 . a u g u s z t u s 16 .

Nafta – Ljutomer Dravinja – Šmarje Beltinci – Tromejnik Čarda – Bistrica Grad – Odranci Drava – Šentjur Rakičan – Malečnik

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

A 2. forduló párosítása 2013. augusztus 31-én:

Dravinja – Ljutomer Čarda – Šmarje Beltinci – Nafta Drava – Bistrica Grad – Tromejnik Malečnik – Šentjur Rakičan – Odranci

Kiütéses Odranci-siker Bistricán mintegy 500 néző volt kíváncsi a Lendvai Körzeti Labdarúgó-szövetség Kupasorozatának döntőjére, amely elég egyoldalúra sikerült, hiszen a harmadikligás Odranci gyakorlatilag esélyt sem adott a lendvai ligás házigazdáknak. Vori (24.), Botjak (27.) és Matjašec (38.) már az első félidőben betalált, a folytatásban pedig Gostan (60.) és Kavaš (79.) találatával állt be az 5:0-s végeredmény. A győztesnek Alek­ sander Jerebic csapatkapitánynak Branko Gros, a Lendvai Körzeti Labdarúgó-szövetség elnöke adta át a serleget. Mindkét csapat a legjobb 32 szlovén csapat társaságában folytatja a versenyt a Szlovén

Az 1. forduló párosítása 2013. augusztus 24-én:

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

A 3. forduló párosítása 2013. szeptember 7-én:

Daviddal megy tovább a Nafta.

feri.h.m.

meccs végeredménye: 2:3 a vendégeknek. A Hídvég szabad volt, így automatikusan a második fordulóba jutott. HF

3. Szlovén Labdarúgó Liga – Keleti Csoport

Ljutomer – Malečnik Nafta – Dravinja Šmarje – Beltinci Tromejnik – Čarda Odranci – Drava Bistrica – Grad Šentjur – Rakičan

(fotó: F.h.m.)

Mozgalmas hét van a Nafta mögött, legalább is ami az edzőkérdést illeti, lemondott ugyanis Ivan David, a Naftával a Muravidéki Ligát megnyerő szakember. A váratlan szerződésbontás oka hivatalosan személyi, családi jellegű, a nem hivatalos verzió szerint viszont a klubon belüli konfliktusok következménye. David helyét ideiglenesen a kispadon Boris Radoš foglalta el, bár egyes hírek szerint Radoš akár tartós megoldást is jelenthetett volna, míg-

szerzett vezetést, de Utroša és Gabor góljai 2:1-es naftás sikert eredményeztek. Kisebb meglepetésnek számít a Renkovci–Veterani

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

A 4. forduló párosítása 2013. szeptember 14-én: Ljutomer – Šentjur Nafta – Čarda Dravinja – Beltinci Tromejnik – Drava Odranci – Malečnik Šmarje – Grad Bistrica – Rakičan

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

Az 5. forduló párosítása 2013. szeptember 21-én: Beltinci – Ljutomer Čarda – Dravinja Grad – Nafta Drava – Šmarje Rakičan – Tromejnik Malečnik – Bistrica Šentjur – Odranci

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

A 6. forduló párosítása 2013. szeptember 28-án: Ljutomer – Odranci Beltinci – Čarda Dravinja – Grad Nafta – Drava Tromejnik – Malečnik Šmarje – Rakičan Bistrica – Šentjur

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

A 7. forduló párosítása 2013. október 5-én: Čarda – Ljutomer Drava – Dravinja Grad – Beltinci Malečnik – Šmarje Rakičan – Nafta Odranci – Bistrica Šentjur – Tromejnik

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

A 8. forduló párosítása 2013. október 12-én: Ljutomer – Bistrica Beltinci – Drava Čarda – Grad Nafta – Malečnik Tromejnik – Odranci Dravinja – Rakičan Šmarje – Šentjur

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

A 9. forduló párosítása 2013. október 19-én: Bistrica – Tromejnik Drava – Čarda Grad – Ljutomer Malečnik – Dravinja Rakičan – Beltinci Odranci – Šmarje Šentjur – Nafta

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

A 10. forduló párosítása 2013. október 26-án: Ljutomer – Tromejnik Grad – Drava Čarda – Rakičan Beltinci – Malečnik Nafta – Odranci Dravinja – Šentjur Šmarje – Bistrica

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

A 11. forduló párosítása 2013. november 2-án: Bistrica – Nafta Drava – Ljutomer Tromejnik – Šmarje Malečnik – Čarda Rakičan – Grad Odranci – Dravinja Šentjur – Beltinci

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

A 12. forduló párosítása 2013. november 9-én: Ljutomer – Šmarje Grad – Malečnik Drava – Rakičan Beltinci – Odranci Nafta – Tromejnik Čarda – Šentjur Dravinja – Bistrica

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

A 13. forduló párosítása 2013. november 16-án: Šmarje – Nafta Rakičan – Ljutomer Tromejnik – Dravinja Malečnik – Drava Šentjur – Grad Odranci – Čarda Bistrica – Beltinci

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

Megjegyzés: A Nafta, a Bistrica, a Ljutomer, a Drava, a Dravinja, a Šentjur, a Malečnik és a Šmarje szombaton délután, a Rakičan vasárnap délelőtt, a Beltinci, a Čarda, a Grad, az Odranci és a Tromejnik pedig vasárnap délután játssza hazai mérkőzéseit.

19


Népújság, 2013/33. szám  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2013. 08. 16.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you