Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

61. évfolyam 32. szám Lendva 2017. augusztus 10. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

A fővárosig vágtatva

A II. Muravidéki Vágtát új helyszínen, Hosszú­ faluban rendezték meg, ahol a szer vezőknek rövid időn belül kellett megteremteniük a biz­ tonságos és színvona­

las versenyzés feltételeit. Az elvégzett munkát mi sem dicséri jobban, mint hogy a múlt szombaton a rendkívüli hőség ellenére nagyszámú lovas állt rajt­ hoz és rengeteg látogató érkezett, akik érdeklőd­

ve követték az izgalmas versenyeket. Idén nyolc magyarlakta település ver­ senyzője és hat szlovén lovas küzdött meg azért, hogy a budapesti Nem­ zeti Vágta nemzetiségi és nemzetközi futamaiból a

középdöntőbe vagy még magasabbra jusson szep­ tember 15-e és 17-e kö­ zött. Tarka volt a rendez­ vény kísérőprogramja is: látványos lovasbemuta­ tók, gyermekprogramok, szórakoztató események

Fridl Franc, a Nafta 1903 edzője:

várták a közönséget a mára az egyik legnagyobb érdeklődést keltő helyi eseményen. Képünkön a nemzetiségi futam első három helyezettje, beszá­ molónk a 4–5. oldalon. SNK

„A másodosztályban minden meccsen magas szintű játékot kell mutatnunk” 18. oldal


Iránytű 3. Vinárium Fesztivál Lendván

Rekordszámú látogató Szolarics Nađ Klára

Amikor Hófehérke csókolja a herceget Azt, hogy az információs-kommunikációs éra újdonságokat hozott az életünkbe, már megszoktuk, sőt elfogadtuk: felgyorsítja, kitágítja létünket, de felületessé is teheti, csak egy kütyü kell hozzá. Mert csak ritkán kerül elemzésre, áttárgyalásra, hogy milyen tartalmakat is „konzumálunk”. A közkultúra területén is ez a helyzet: előadások, könyv, zene, film... A Fructal, a Lek, majd a Ljubljanske mlekarne igazgatója, Rijavec Cvetana a menedzseri munkájáért 2015-ben életműdíjban részesült. Egy nő, aki három nagy céget is vezetett. Egy nő, aki elismerte – bár hasonló tapasztalata nem volt, s az interjúban ki is fejti, hogy miért –, hogy a nők emancipációja csak papíron létezik. Bár az elmúlt 100 évben ez sok mindenben változott. Követi ezt a jelenséget az „újkori elbeszélés” és a populáris kultúra? Filmek, gyerekfilmek, rajzfilmek, a klasszikus meséket feldolgozó filmek elemzése – tükörnek a Hófehérke című mesét vette egy újságcikk, a mese fantasztikus filmfeldolgozásban a Tükröm, tükröm címet kapta. A film szereplői erős, emancipált nők, akik igencsak dominálnak a férfipopuláció felett. A történet fordulata – az életre élesztő, sorsdöntő csók – is fordított. A csókot nem a herceg, hanem Hófehérke adja, nem csak jövőt, egy szebb jövőt ígérve, hanem visszaadva a herceg „beszámíthatóságát” is. Nem biztos, hogy éppen ez növeli a film nézettségét, de mégis valami frisset, újat jelent a kicsit fásult, nálunk lustán mozduló társadalmi berendezésben. Filmen, rajzfilmen – de mikor lesz ez így az életben? Végül is csak kritikus gondolkodású mesékről van szó, nyári unaloműző olvasmányként...

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Az idei 3. Vinárium Fesztivál augusztus 23-ától szeptember 2-ig kínál gazdag szórakoztató-kulturális, gasztronómiai és a régi szüreti hagyományokat felidéző programokat Lendván. A fesztivál két jelentős eseménye mindenképpen a Bográcsfeszt augusztus 26-án és a Lendvai Szüret szeptember 2-án. Idén rekordszámú vendéget várnak Lendvára.

Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Balažek Anton, Lendva Község polgármestere és Kolenko Igor, a Vinárium Fesztivál szervezőbizott­ ságának elnöke sajtótá­

jékoztatón mutatta be a Vinárium Fesztivál 2017 rendezvénysorozatot, az au­ gusztus 23-ától szeptember 2-ig Lendván megszervezett turisztikai programokat, mindezek előtt azonban még szóltak a község ide­

genforgalmában elért 2016os eredményekről is. A polgármester szerint fontos mutató, hogy jelentősen megnőtt a vendégéjszakák száma, kedvező trendet mutat a turizmus fejlődése, amely kifejezetten jelentős

A 2017-es fesztiválról az interneten is megtalálható minden.

Az Alvarium nevet kapta a tájház A szentlászlói méhészeti oktató- és látogatóközpont neve Alvarium, azaz kaptár lesz. A Bethlen Gábor Alap­ kezelő összesen 82,5 millió forintos pályázati támoga­ tásai segítségével készülő tájház – ahol egy méhészeti múzeum is helyet kap – a jövő év végéig készül el. Mint ismeretes, a Mura­ vidéki Magyar Önkormány­ zati Nemzeti Közösség pá­ lyázati támogatással egy kö­ zel százéves ház és pajtája felújítását végzi Szentlász­ lón. A tájház a muravidéki turisztikai koncepcióhoz illeszkedően tematikájában a méhek, a méhészet, a méz készítése és annak gasztro­ nómiai, egészségmegőrzési

és egyéb felhasználási lehe­ tőségei révén kerül kialakí­ tásra. „A tájházat szervesen szeretnénk beilleszteni a környék turizmusába és meghatározó attrakcióvá tenni a térségben. Ren­ geteget ötleteltünk, végül négy név mellett marad­ tunk, ami megfelelő lehet. A névadásba a helyieket is bevontuk, a község lakói kérdőívet kaptak a lehet­ séges névvariációkkal, de volt lehetőségük új nevet is javasolni. A nevek vá­ lasztásánál a nemzetközi brandként is felfogható névvariációk közül két latin eredetű került az élre: az Alvarium és másodikként az Apis. A magyar turiszti­

kai piac aktív szereplőinek a bevonásával online lehe­ tőséget is biztosítottunk a véleménynyilvánításra, de a Népújságban is felhívtuk a figyelmet a szavazás lehető­ ségére. A 134 szavazó közül a többség az Alvarium ne­ vet választotta. A kialakult eredmény azért is szeren­ csés, mert a szakma és a helyiek is ugyanazt válasz­ tották: Alvarium, azaz kap­ tár. Eredetileg a Kaptár név is felmerült, mert az épület funkciójában nem csak a turisztikai látványosság szerepét szeretné betölteni, hanem innen „rajzanának ki” a jövő méhészei is. A Kaptár magyar név azon­ ban Szlovéniában (panj)

N É P Ú J S Á G 2 0 17. a u g u s z t u s 1 0 .


Muravidék

óra számítanak gazdasági ágazat Lendván. De akad még tennivaló, főleg a szakemberállomány területén, és nem csak a felszolgálókra és a szaká­ csokra gondolva. Lendvát a legtöbb turista a nyári hónapokban keresi fel, a főszezon júliustól szept­ emberig tart. Tavaly ebben az időszakban a vendégéj­ szakák száma 12 ezer volt havonta, 2016-ban pedig összesen 129.826. A fő att­ rakció és hajtóerő minden­ képpen a Vinárium kilátóto­ rony, melynek már 180 ezer látogatója volt, ez tavaly 30 százalékos növekedést jelentett. Teljes elégedett­ ségre azonban itt sincs ok, hiszen a kínálat nem kö­ veti az igényeket, s főleg a magánszféra nagyobb bekapcsolódása hiányzik. Ehhez a gondolkodásmód megváltozására lesz szük­ ség – mondta Balažek. Emellett nagyon fontos elemek a kulturális intézmé­ nyek kiállításai is – különö­ sen kiemelendő a jelenlegi Dalí-kiállítás a várgalériában –, ami a turisztikai kínálat egyik színes mozaikköve, de jól látogatottak a nyári

rendezvények is. Az érdek­ lődőknek a www.lendavalendva.si portál négy nyel­ ven nyújt információkat. – Időben felkészültünk az idegenforgalmi kon­ junktúrára Szlovéniában és Közép-Európában, ezért számolhatunk be jó eredmé­ nyekről, a napi vendégek és a vendégéjszakák számának növekedéséről, s ez jó jelzés a potenciális befektetők felé is – fejtette ki Balažek Anton. Mint mondta, az új projek­ tek részben a pinceturiz­ musról (glamping) szólnak, de szükség lenne egy új szállodára is. Kiemelte, hogy mindenképpen pótolni kell a szakemberhiányt a turizmus területén, ennek érdekében már idén ősszel elindítanak egy projektet, amely révén 20–25 fiatal kapna egy évre lehetőséget a tevékenység megismerésére. Ösztönöz­ ni kívánják a magánszférát arra is, hogy merészebben vállalják a turisztikai kínálat gazdagítását. A 3. Vinárium Feszti­ vál egyik legjelentősebb rendezvénye a nemzetközi bográcsfőző verseny, a Bog­ rácsfeszt, melyre idén is a

és nemzetközileg (angolul: hive) nehezen értelmez­ hető, így visszanyúltunk a latin gyökerekhez. A név kicsit hasonlít a Vinárium nevéhez, de ez nem hát­ rány, hanem előny lesz mindkét turisztikai attrak­ ció számára. Magyarul az egyik borpiacot jelent, a

másik kaptárt – nyilatkozta Bedő Andrea. A z A l va r i u m n a k a névválasztás után elindít­ ják a Facebook-oldalát is (https://www.facebook. com/alvarium.si), hogy aki szeretné, itt nyomon tudja követni, mi történik a régi szentlászlói házzal. (-)

A készülő szenlászlói méhészeti tájház – az Alvarium – felújítása és kialakítása több ütemben folyik. N É P Ú J S Á G 2 0 17. a u g u s z t u s 1 0 .

megszokott helyszínen, a Fő utcán kerül sor augusz­ tus 26-án. A nagyszínpad is itt helyezkedik majd el, s az eredményhirdetés után a rendezvény zenés-szóra­ koztatói része is itt folyta­ tódik, amelynek keretében Danijela Martinovič horvát énekesnő koncertjére is sor kerül. A délután folyamán a városi parkban gyermek animációs program, a szín­ háztéren pedig termelői és kézműves vásár lesz. Idén mintegy 100 bográcsfőző csapatnak biztosítanak he­ lyet, a szervezők rekordszá­ mú látogatóra számítanak. A Lendvai Szüret idén szeptember 2-án kerül meg­ rendezésre, idén két hely­ színen, a városközpontban és a kilátótoronynál. Nem marad el a hagyományos szüreti felvonulás (11 óra) Lendva Fő utcáján, ezt egyéb események sora és gazdag kínálat kíséri a kulináris szigeteken 15 óráig. Utána a rendezvény a Vinárium kilátótoronynál folytatódik néptáncfesztivállal, de itt is lesz gyerekprogram, este a Mladi Gamsi szórakoztatja a vendégeket, s lesz tűzijáték is. Úgy a Bográcsfeszt, mint a Lendvai Szüret ideje alatt ingyenes buszjáratot indí­ tanak a kilátótoronyhoz a buszállomástól. A Vinárium Fesztivál ideje alatt a Lend­ va-hegyi borházak nyílt napokat tartanak. A fesztiválköszöntő ren­ dezvény az augusztus 25-én sorra kerülő Kultúra és turizmus című szakmai ta­ nácskozás, valamint a test­ vérvárosok és a természetes gyógyfürdők találkozója az Európa Kulturális Fővárosa 2025 pályázatra való felké­ szülés jegyében. Az esti mű­ sorban jazzkoncert is lesz, valamint bemutatkozik a Vita Kamarakórus. Már au­ gusztus 23-án megnyílik aa gasztrosétány a Malom ut­ cában, ahol a hazai és a kül­ földi műkedvelő csoportok által bemutatott zenés-dalos program is várja a vendé­ geket. Ehhez pedig a helyi finomságok: bogrács, perec, lángos, dödölle, hotizai ha­ lak és nemes lendvai borok párosulnak.

Göncz László

országgyűlési napló

Kedvezőbbnek látszik a helyzet Az Országgyűlés júliusi tevékenysége és ülései során közvetve gyakorta visszatért a szlovén–horvát határvonal meghatározására vonatkozó független nemzetközi bírósági döntés értékelése. A Külügyi Bizottság – a kormány, valamint más magas rangú állami szervek javaslatára – olyan álláspontra helyezkedett, hogy a jelenlegi elutasító horvát álláspont ellenére maradéktalanul a döntés érvényesítésére kell törekedni, de mellőzni kell minden provokatív jellegű megnyilvánulást, ami az ország szempontjából hosszú távon káros lehetne. Nemzetiségi szempontból a júniusi pesszimista hangvétellel ellentétben valamennyire pozitívabb fejleményekről számolhatunk be a tervezett kisebbségvédelmi jogalkotást illetően. Az úgynevezett általános nemzetiségi törvény általunk javasolt munkaszövegén a kormány illetékes hivatala ezúttal mélyrehatóan dolgozott, és néhány kulcsfontosságú kérdést illetően elég közel kerültek egymáshoz álláspontjaink. Korai volna még túlzott optimizmussal tekinteni a folyamatra, de az eddigi hozzáálláshoz képest a jelenlegi törekvés pozitív jellegűnek értékelhető. Az őshonos nemzeti közösségek oktatását szabályozó törvény módosítása terén megindított eljárás úgyszintén a végső fázisba érkezett, és amennyiben a magyar közösség és érdekelt intézményeink konszenzusra jutnak, a törvényjavaslat akár még idén elfogadásra kerülhet. A községi nemzeti önkormányzati közösségek közvetlen pénzelése kérdésében július első felében szintén több egyeztetésre sor került. A kormány az önkormányzatok pénzelését szabályozó törvényjavaslatot elfogadta és beterjesztette az Országgyűlésnek. A javaslat sajnos még nem elégíti ki a magyar közösségnek a közvetlen pénzelésre vonatkozó igényét, azonban a törvényalkotási eljárás keretében mégis mutatkozik esély arra, hogy kedvező változásra kerüljön sor. A koalíció részéről van ugyanis hajlandóság a kérésünk támogatására. Jelenleg az olasz közösség támogatása hiányzik, mert ők a mienktől eltérő körülmények tapasztalataiból kiindulva másképp tekintenek a közvetlen pénzelés ügyére. Remény azonban még mindig van arra, hogy az álláspontok közeledjenek egymáshoz és legalább kompromisszum szülessen. Amennyiben ez megvalósulna, továbbléphetnénk e fontos kérdésben is. Mindhárom említett törvényjavaslat esetében sorsdöntő lesz augusztus vége vagy szeptember eleje. Azt azonban nyugtázhatjuk, hogy mindenesetre kedvezőbbnek látszik a helyzet, mint néhány héttel korábban. A júliusi ülésszak keretében intenzív munka zajlott, hiszen számos törvénymódosítás és egyéb dokumentum került elfogadásra. A teljesség igénye nélkül említjük, hogy az ellenzék erélyes (és nagymértékben jogos) tiltakozása ellenére gyors eljárással tárgyalta az Országgyűlés az orvosi tevékenységről szóló törvényt. A koalíció és az ellenzék szembekerült egymással az igazságügyi törvényeket illetően is. A legnagyobb ellenzéki párt több éves konfliktusa az igazságügy-miniszterrel az ilyen jellegű törvények tárgyalásakor általában elvonja a figyelmet a tényleges tartalmi problémák mélyreható boncolgatásától. Ennek ellenére mindkét törvény támogatást kapott az első olvasatban. A még nem iskolaköteles fogyatékkal élő gyermekek erőteljesebb állami támogatását garantáló törvény tárgyalása szerencsére nem képezte vita tárgyát. A javaslatot – harmadik olvasatban – szinte egyhangúlag fogadta el az Országgyűlés. Az idei fagykár okozta terméskiesés részbeni kártérítéséről rendelkező törvényt úgyszintén gyors eljárással javasolta a kormány elfogadásra. Ugyan bontakozott ki némi vita, azonban a javaslat – érthetően – magas támogatást kapott. Az Országgyűlés rendkívüli ülés keretében tárgyalt az úgynevezett második vasúti folyosóról szóló törvény visszavonására kezdeményezett népszavazás elrendeléséről. Köztudott, hogy az említett népszavazásra szeptember 24-én kerül majd sor, amit végül az Alkotmánybíróság is jóváhagyott.

3


Muravidék II. Muravidéki vágta 2017 – Szent László-emlékfutam

Nyolc magyar nemzetiségi lov Az előzetes bizonytalanságok ellenére – új helyszínen új pálya, rendkívüli hőség – sikeres volt a II. Muravidéki Vágta, melyen hat szlovén és nyolc magyarlakta falu lovasa küzdött meg a budapesti Nemzeti Vágtán való részvétel jogáért. A lovas rendezvény – kiegészülve a látványos lovas mutatványokkal, az érdekes gyermekprogramokkal és a műkedvelői csoportok bemutatkozásával – ismét elnyerte a mintegy kétezer néző tetszését. Budapesten a Muravidéket a győztes Horváth Józsefen kívül még négyen képviselik, míg Szlovénia színeiben Borko Božo indulhat a nemzetközi futamban. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net Fehér Bea

Az ünnepélyes meg­ nyitón Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Ön­ kormányzati Nemzeti Kö­ zösség Tanácsának elnöke, valamint Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntötte az egybegyűlteket. Kiemelték az esemény fontosságát és létrejöttének jelentőségét, rávilágítva a nemzeti össze­ tartozás lényegére. A szervezők egész na­ pos színes programmal várták a látogatókat, így a kicsik és a nagyok is ta­ lálhattak maguknak va­ lót. A legfiatalabbaknak gyermekfoglalkozásokat szerveztek, a kicsik külön­ féle fából készült játékokkal múlathatták az időt, kipró­ bálhatták a pónilovaglást és a sétakocsikázást is. A gyermeksarokban idén ismét a Lavina Kultúrklub feladata volt a kézműves foglalkozások kivitelezése.

Vezérfonaluk természete­ sen a vágta volt, így minden foglalkozás a huszárok és a lovak körül forgott. Kicsik és nagyok egy­ aránt részt vehettek a népi játszóház tevékenységei­ ben is, ahol Vajda Margit a csapatával természetes anyagokból készített eszkö­ zökkel gondoskodott a szó­ rakozásról. A legfiatalabb generáció a hagyományos játékok mellett Berden Mark vezetésével betekintést ka­ pott a virtuális 3D-s világba is, ahol számítógépes játék segítségével kardozhattak, íjazhattak. Az érdeklődők megtekinthették a kézmű­ ves vásárt, megmérettet­ hették magukat íjászat­ ban, a felállított jurtákban megtekinthették a magyar hagyományőrző kiállítást, valamint megkóstolhatták a honfoglalás kori ételeket is. A délelőtt folyamán a csákberényi csikósok látvá­ nyos produkciója szórakoz­ tatta a közönséget: felállva nyargalva a ló hátán, leha­ saltatással, az ostorok pró­ bájával stb. elevenítették fel

Látványos volt a Spartacus című produkció.

4

A gyerekeket pónilovaglás is várta. a csikósok hagyományait. A Muravidéki Vágta ke­ retében szervezték meg ez­ úttal is a „Maradunk!” című kulturális bemutatót, ame­ lyen a Dobronaki Nótázók, a kapcai, a völgyifalui és a gyertyánosi népdalkör, a Prekmurje szlovén néptánc­ együttes, a muraszombati Baráti Kör és a Romano Jilo táncegyüttes, a csentei, a domonkosfai és a radamosi népdalkör, a Pomurje horvát ME néptánccsoportja, vala­ mint Šetar Lucija szólista mutatkozott be. Az ezt követő úgyne­ vezett ifjúsági kupán mind az öt nemzetiségi önkor­ mányzat indított csapatot. Az ifjaknak ügyességüket

és pontosságukat, erejüket és gyorsaságukat kellett bizonyítaniuk többek közt patkódobásban, zsákban ugrálásban, kötélhúzásban. A kupa győztese Hodos csapata lett és vehette át a vándorserleget, Sobočan Niki alkotását. Ezt követő­ en a szép számú közönség előtt a nagyszínpad mögötti terepen lovasbemutatóra került sor. Hamza Viktória, a 22 éves komárom-szőnyi lány a lovak szabad idomí­ tásával foglalkozik, melynek az a lényege, hogy a lovak minden felszerelés és kény­ szerítő eszköz nélkül látvá­ nyos és egyben különleges feladatokat hajtanak végre. A lendvai produkció külön­ legessége volt a pónilovon kívül a kutya bevonása is. A II. Muravidéki Vágta elődöntőjében a nemzeti­ ségi és a szlovén futamon összesen 14 versenyző in­ dult. A muravidéki ma­ gyarságot nyolc település képviselte: Lendva színe­ iben Göntér Aleksander, Domonkosfáéban Szabó Róbert, Kámaházát Bači Damjan, Hosszúfalut Bíró József képviselte, Hodost Somi Erik, Petesházát Hor­

váth József, Dobronakot Göntér Márió, Szentlász­ lót pedig Kolon Tamás. A szlovén elődöntőben Kolarič Teodor, Zidarič Ivan, Zemljič Denis, Gjerek Martin, Borko Božo és Grebenjak Matej vágtatott a döntő futamért. A hos�­ szúfalui helyszínen a kö­ zönség türelmetlenül várta a döntő futam rajtját, amire a hőség miatt kora este ke­ rült sor. Először a szlovén lovasok álltak a döntő rajt­ jához, köztük Borko Božo, Grebenjak Matej, Kolarič Teodor, Zidarič Ivan, Gjerek Matej és Zemljič Denis, az előfutam abszolút győz­ tese, akinek Ghayth nevű lova viszont úgy megriadt, hogy a felvezető sem tudta a rajthoz vezetni, így nagy késéssel indult és a lemara­ dást nem is tudta behozni. A döntő futam győztese a 60 éves, tavaly is induló Borko Božo lett Anaria nevű lovával. Szlovénia színeit tehát ő fogja képviselni a Nemzeti Vágta nemzetközi futamában szeptember 15-e és 17-e között. – A lovam a mi istállónk­ ban jött világra, fiatal állat, de nagyon jól kezelhető és gyors. Számomra nagy megtiszteltetés egy ilyen jellegű és rangú lovas ese­ ményen részt venni, mint a budapesti. Remélem, ad­ dig minden rendben lesz, rövidesen meg is kezdjük a felkészülést – mondta a Središče ob Dravi telepü­ lésről érkezett versenyző. A muravidéki magyar nemzetiség színeiben a döntő futam rajtjához ve­ zetett lovasok közül a leg­ gyorsabban Horváth József (Petesháza) Zsonglőr nevű lovával vágtázott, őt követte a tavaly Budapesten résztve­ vő Bíró József (Hosszúfalu) Fox nevű lovával és Somi Erik (Hodos) Rita nevű lo­ vával. Negyediknek Göntér Aleksander (Lendva) ért a célba Dreams nyergében. A

N É P Ú J S Á G 2 0 17. a u g u s z t u s 1 0 .


Muravidék

vas szállt nyeregbe Muravidékről az első három lovas vesz részt a Nemzeti Vágtán Budapesten, de in­ dulási jogot Lendva, a szer­ vező város nevében Göntér Aleksander is kapott. – Nagyon örülök az

kapcsolat a ló és a lovas között, ha érzik egymást, akkor az eredmény is jön. Ott leszünk a Nemzeti Vág­ ta rajtjánál, ha lehet, akkor a középfutamban is vagy akár még tovább.

igazgatója a Muravidéki Vágta lebonyolítása után elégedettségét fejezte. – Az összefogás révén jöhetett csak létre a verseny. Nem volt könnyű, sok fárad­ ságba és rengeteg munkába

Borko Božo Szlovénia színeiben indul majd Budapesten a Nemzeti Vágta nemzetközi futamában.

A muravidéki magyar lovasok felvezetése a döntő futamra. eredménynek, a továbbju­ tásnak – mondta Horváth József, a Muravidéki Vágta nemzetiségi győztese. – Rengeteg és kemény munka van mögöttem, hiszen új ló­ val indultam. Lóháton ülve a gyakorlás mellett bátorság is kell a vágtázáshoz. Bár ta­ lán nem így látszik, de nem egyszerű. Ha megvannak az edzések, ha megvan a

Hor váth Józsefnek Pirityiné Szabó Judit, a ma­ gyar kormány nemzetpoli­ tikáért felelős államtitkára a Szent László-emlékév je­ gyében egy 1851-es gyalog­ sági szablya másolatát adta át ajándékként. A lovasok díjait a dobronaki PannARt kézművesház készítette. Bendes Csaba, a Nem­ zeti Vágta előfutamainak

A szlovén lovasok a döntő futamon. N É P Ú J S Á G 2 0 17. a u g u s z t u s 1 0 .

került a pálya elkészítése az új helyszínen, de megérte. Szakmai szempontból kez­ detben voltak kételyek, a víz miatt csúszós is volt a pálya, amin javítani kellett. Az em­ berek összefogtak, minden munkagépet bevontak, min­ den kérést teljesítve a pályát rendbe hozták a talajcseré­ vel, így biztonságos és gyors futamot láthattunk. Igaz, ez két óra csúszást is hozott, de megérte, mind a hat fu­ tam balesetmentesen zajlott le. Izgalmas verseny volt, megérte dolgozni. El kell mondani, hogy a muravidéki lovasok sokat fejlődtek, s ez a teljesítmény a középdön­ tőt érheti Budapesten, de igaz az is, hogy sok múlik a sorsoláson. Remek ren­ dezvényhely ez Hosszúfa­ luban, van benne potenciál, lehet fejleszteni évi több rendezvény lebonyolítására is. Le a kalappal az elvégzett munkáért a Lóbarátok Egye­ sületének, a Hosszúfalui Helyi Közösségnek, a Lend­ va községi és a muravidéki magyar önkormányzatnak

az összefogásért – mondta Bendes Csaba. Horváth József, a Ló­ ba­rátok Egyesületének el­ nöke, az egyik főszervező szintén kiemelte, hogy a rengeteg munkát szívvellélekkel, elszántsággal és mindent beleadva végezték el. Mint mondta, reméli, hogy a lovaglás egyre köz­ kedveltebb lesz a Muravi­ déken, a Lendva-vidéken is.

Horváth József Petes­ házáról – neki szurkolhat a muravidéki magyarság a Nemzeti Vágtán. Az esti rendezvényso­ rozatot a Magyar Ördög­ lovasok Spartacus című látványos produkciója zárta. A szinte elviselhetetlen hő­ ség ellenére a Muravidéki Vágtán mintegy 2000 ember gyűlt össze.

Kocon Petra: – Idén a mi csapatunk is segédkezik a foglalkozásokon. A feladatunk az, hogy a gyermekeknek pecsétgyűjtő lapocskákat készítsünk. A kicsik foglalkozásról foglalkozásra járva – miután elvégzik a különféle feladatokat – pecséteket kapnak. Ha elegendő pecsétet gyűjtenek, akkor kisebb ajándékban részesülnek. Mi ezzel varázsoljuk szebbé a napjukat. Horvat Melani: – Az élettársam is versenyez, egyben pedig az esemény főszervezője is, így ma szurkolni jöttem. Nekem nagyon tetszik a rendezvény, Magyarországon is jártam már több hasonló eseményen. Másrészt pedig a kíváncsiságom csalogatott ide, hiszen nálunk ez egy újfajta rendezvénynek számít, látni szeretném, milyen lesz, milyen a visszhang.

5


Muravidék Murakon költői-írói fesztivál

A Mura védelme mindenek fölött! Halász Albert muravidéki költőt a hétvégén már negyedik alkalommal megrendezett Murakon nemzetközi költői-írói fesztiválon a „Mura védelméért díj”-jal tüntették ki.

a költői fesztivált felettébb érdekesnek ítélte meg, hi­ szen ahogy elmondta: a sok nyelven elhangzott, néha nagyon is keveredő műfajú

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A muraközi Mura­szent­ mártonon (Sv. Martin na Muri) negyedik alkalommal megtartott seregszemlére idén is nemzetközi társulat gyűlt össze Borče Panov macedón, Glorjana Veber és Jurij Hudolin szlovén, Ivana Šojat horvát, Paolo Maria Rocco olasz alkotók részvé­ telével, valamint első ízben a Hévíz folyóirat főszerkesz­ tője, Szálinger Balázs kapott alkalmat a bemutatkozásra. Szálinger az általa szer­ kesztett, zalai és regionális témákat, valamint a helytör­ téneti és irodalmi műveket megjelentető folyóiratról

Szálinger Balázs és Halász Albert képviselte a „magyar” színeket a találkozón. megjegyezte: szándékosan nem jelentet meg kritikákat, recenziókat, hanem inkább

irodalmi alkotásokat – a hasonló magyar felolvasó estektől eltérően – maguk a szerzők tolmácsolták „mű­ vészi hitelességgel”, néha több nyelven, az előadásra és az érthetőségre is nagy hangsúlyt fektetve. A rendezvény végén adták át a tavaly alapított, a Mura védelméért járó díjat, amelyet idén Halász Albert muravidéki magyar költőnek ítéltek oda, akinek műveiben is hangot kap az aggódás a folyóért. A díj arra kötelez mindenkit, hogy őrködjön a Mura folyó felett, árgus szemekkel figyeljen mindenféle természeti be­ avatkozást, vízlépcsős vagy más kezdeményezést, mely káros lehet az élővilágra és az emberekre.

a tiszta irodalmat és esszét részesíti előnyben a lap szerkesztésénél. Szálinger

Pereckészítési bemutató Göntérházán a biénnálé keretében A BIO 25 Nemzetközi Formatervezési Biennálé vidék­revitalizálási prog­ ram­ja keretében a „gön­ térházi ponton” vasárnap élelmiszer és gasztronómia témakörben a hetési perec bemutatójára került sor. A programra érkeztek vendégek, szakemberek többek között Olaszország­ ból, Hollandiából, Ausztrá­ liából és Angliából is. Šebjanič Valéria, a program helyi koordi­ nátora és Košir Klemen élelmiszeripari szakértő rögtönzött eladásai után a helyi specialitások talán legismertebbjét, a heté­ si perecet Tivadar Elvira háziasszony mutatta be a vendégeknek, kiemelve azokat a paramétereket, amelyek meghatározzák a pereckészítést a begyú­ rástól a kelesztésen és a cizelláláson, azaz a to­ jással való színezésen át

6

a végső sütésig. A házi­ asszony, aki nemrégen tanulta el a perecsütési mesterséget, a projekt­ vezető szerint nagyon pedánsnak és ügyesnek bizonyult. A szeles időben a régi bolt helyisége nem tűnt a legideálisabb sütésikelesztési helyiségnek, de az eredmény így is sikeres volt, a kóstolók pedig nagy örömmel majszolták a ropogós portékát. Šebjanič Valéria koordi­

nátor ezúttal is elmondta, hogy az üresen álló bolt­ helyiség revitalizálása jó kezdeményezés volt, s jó lenne, ha legalább péksüte­ ményért és kenyérért nem kellene az idősebb polgá­ roknak a szomszéd falvak­ ban lévő boltokba menniük. Košir Klemen projektfelelős pedig a szeptemberi talál­ kozóra már egy újabb ételt is kinézett a gazdag hetési választékból... -ce

Így készül a hetési „nádas” perec. N É P Ú J S Á G 2 0 17. a u g u s z t u s 1 0 .


Már 50–80 százalékos kiesés

Info

Az aszálykárt a hőség és a szél is fokozza Idén a Muravidéken július végéig mindössze 335 liter csapadék esett négyzetméterenként, a nagy hőség és a szél pedig tovább súlyosbította a helyzetet. A sík mezőgazdasági területen az aszálykár már 50–80 százalékos, míg egyébként 30 százalék körüli. Mindez már komoly hiányt okozhat a takarmány-ellátásban. A szőlőhegyeken egyelőre nagyobb gond még nem észlelhető. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A 335 liternyi csapadék 16 százalékkal kevesebb a sokéves átlagnál, amihez az idén a magas hőmér­ séklet és a szél is társult. Mindez a muravidéki me­ zőgazdaságban súlyos ká­ rokat okozott úgy a termő­ földeken, mint a réteken, kaszálókon. A szél és a hőség gyorsítja a nedves­ ség párolgását, a növény pedig 30 fokos hőmérsék­ letnél védekezésből leáll a növéssel. Režonja Franc, a muraszombati Mezőgaz­ dasági és Erdészeti Inté­ zet igazgatója elmondta, hogy már megkondították a vészharangot, járják a terepet és a károk előzetes felbecslése folyik. Ezt a továbbiakban a községi

A muravidéki mezőgazdaságban idén rendkívüli az aszálykár. kárfelbecslési bizottságok folytatják, s a kár mértékét mielőbb továbbítani szeret­ nék a kormány felé. – A Muravidéken a sík, kavicsos, homokos mező­ gazdasági területeken, aho­ va Tornisa és Dobronak ha­ tára sorolható, már mintegy

6 ezer hektárnyi területen okozott kárt a szárazság, a legnagyobbat a kukoricá­ ban, a kései burgonyában, a szójában, az olajtökök és a zöldségfélék esetében, ami a becslések szerint 50–80 százalékos kárt jelent – mondta Režonja Franc. – A

normális talajokon a kár kisebb, 30 százalék körül mozog. A búza esetében 30 százalékos a kiesés, egyhar­ mados kiesésre számítunk a fűnél, mindez pedig ta­ karmánykiesést jelent az állattenyésztők számára. A Muravidéken a felbecsült aszálykár már megközelíti a természeti csapássá nyil­ vánítás határát, de ahhoz, hogy ezt a kormány meg­ tegye, a kárnak az országos GDP 3 ezrelékét kell elér­ nie, és még ezen küszöb alatt vagyunk – mondta az igazgató. Režonja szerint az öntözőrendszerek túl­ zott építése sem ésszerű, hiszen hőségben a talaj felmelegszik, az öntözés lehűti, s az állapot sokkot okoz a növények számára. Egyébként az öntözéshez szükséges vízmennyiség biztosítása is kérdéses, ha tudjuk, hogy így veszélybe kerülhet a talajvízkészlet. A környezetvédők pedig ellenzik a Mura folyó le­ folyásának lassítását is. Režonja még elmondta, hogy az egyre gyakrabban jelentkező szárazság miatt folyamatban van a mező­ gazdasági növénykultúrák

cseréje, nem tanácsolják a sok vizet igénylő növények vetését, például a kuko­ ricáét. A szárazság ellen biztosítást nem lehet kötni. Fehér Marika mező­ gazdasági szaktanácsadó elmondása szerint a szá­ razság és a hőség eddig még látható kárt a szőlő­ hegyeken nem okozott. A tőkének a vizet és a tápanyagokat mélyebbről hozza a gyökér. – Amit viszont tapasz­ taltam, az a szőlőbogyók megégése, főleg ott, ahol a gazdák jobban megritkí­ tották a szőlő leveleit. Így a fürt túl sok napsütést kap, egyébként viszont jó az állapotuk. A szürke­ barát már elszíneződött, a sárgamuskotály már fo­ gyasztható, a szőlőben a méréseket, a mintázást augusztus 16-ával kezdjük el. Jónak ígérkezik az idei termés mennyiségben, tele vannak a tőkék, a minősé­ get később állapítjuk meg. Bízzunk benne, hogy szü­ retig semmi csapás nem éri az ültetvényeket. Elkelne az eső, hogy a bogyók meg tudjanak telni lével – mondta Fehér Marika.

Elindíthatják-e végre az Ecos cég csődeljárását? A Muraszombati Körzeti Bíróság ismét megállapítot­ ta, hogy nincsenek meg a fel­ tételek az Ecos környezetvé­ delmi szolgáltatásokat nyúj­ tó cég kényszermegegyezési folyamatának ismételt el­ indítására. A cég rendkí­ vül eladósodott és ezzel a csődeljárás elindítása válna szükségessé. A cég vagyo­ na 4,7 millió euró, de csak a Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG felé fennálló adóssága ennek az ötszörö­ se. A csődeljárást – amint az a bíróság határozatában olvasható – Nanut Matjaž vezeti.

Amint az köztudott, a lendvai biogázerőmű az Ecos cég tulajdonában van (üzemeltetője az Ecos Cen­ ter), így a biogázerőmű a csődvagyon része lehet. Az első eljárást a Szlovén Pénzügyi Igazgatóság kez­ deményezte április 21-én, de a javaslatot a két társtulajdo­ nos megfellebbezte. A július 11-ei bírósági döntés alapján a kezdeményezés új eljárás­ ba került, az augusztus 3-án meghozott határozat a csőd­ eljárás elindítását jelentené, de az Ecos még megfelleb­ bezheti a határozatot. SNK

N É P Ú J S Á G 2 0 17. a u g u s z t u s 1 0 .

Ismét eljárás indult az Ecos cég adósságai miatt, a cég tulajdonában lévő lendvai biogázerőmű a csődvagyonba kerülhet.

7


Info a mai napon... Augusztus 10-én történt 1519 Magellán portugál felfedező öt hajóval elindult Sevillából, hogy körbehajózza a Földet. 1543 I. Szulejmán seregeivel elfoglalta Esztergom várát. 1793 Párizsban megnyílt a Louvre Múzeum. 1804 A Habsburg Birodalomra hivatalosan is használni kezdték az Ausztria vagy Osztrák Császárság elnevezést. 1938 Meghalt Zombori Vilmos publicista, haditudósító, amatőr színes filmes, az első magyar színes némafilm készítője. 1948 Megszületett Gerevich Pál világbajnok vívó, vívóedző. 1948 Először került adásba a Candid Camera, a rejtett kamerás szórakoztató műsor. 1957 Budapesten megszületett Básti Juli Kossuth-díjas színésznő. 1960 Megszületett Antonio Banderas spanyol származású hollywoodi színész. 1969 Meghalt idősebb Kodolányi János Kossuth-díjas író, újságíró, az úgynevezett népi írók kiemelkedő képviselője. 1986 Először rendeztek világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen.

visszapillantó

2007. augusztus 9-én, 32. szám

Rendelkezik már környezetvédelmi engedéllyel A Lendvai Tisztítóbe­ rendezés Kft. hét éve mű­ ködik, s tevékenységét foly­ tathatja továbbra is, hiszen június közepén a feltételek teljesítése mellett megkapta az öt évre szóló környezet­ védelmi engedélyt. Az iszap legfeljebb 14 napig marad a tisztító mellett. A környezetvédelmi engedélyt a Szlovén Kör­ nyezetvédelmi Ügynökség (ARSO) adja ki, ha a mű­ ködő tisztítóberendezések és hasonló létesítmények eleget tesznek az előírt fel­ tételeknek (a végső határ­ idő augusztus 10.). Daniel Smodiš igazgató a Lendvai Tisztítóberendezés Kft. (LTB) vezetését tavaly jú­ nius 13-án vette át, azóta a víztisztítási és egyéb mutatók is kedvezően vál­ toztak, alacsonyabb a leve­ gőterhelés is – áll a Lendvai Községi Tanács előtt is bemutatott gazdálkodási beszámolóban, amellyel

átállítással a tisztító akár csak az ipari hulladékvizet is ké­ pes magas szinten tisztítani, így a két hulladékvíz-forrásra nincs szükség, mint ahogy eddig vélhető volt. Egyelőre még gondot jelent az eső­ víz (nagy) mennyisé­ ge, mely a tisztítóra a csatorna lendvai szakaszából érkezik, Tavaly nyáron tüntettek a hármasmalmiak a lendvai tisztítóbe- de a problémára már rendezésről terjedő bűz ellen. Mára már sokkal jobb a helyzet. keresik a megoldást. – A nagy esőzé­ sek esetén jó meg­ kapcsolatban a tanács elé­ 40 százalékos, illetve bio­ oldásnak számítanak a gedettségét fejezte ki. Bár kémiai szempontból 75 tározók, illetve a csatorna­ még volt megjegyzés a százalékos lekötöttséget hálózat karbantartójával, hármasmalmi polgárok jelent. Az LBT végzi a kom­ a Komunalával kialakított részéről – az aknából még munális hulladékvíz tisz­ jó viszonynak köszönhető, mindig bűz szivárog –, de títását is a Lendva községi hogy tisztítás nélkül nem ennek elhárítása nem köz­ csatornahálózatból. A Lek került esővíz a Lendvavetlenül az LTB-re tartozik. ipari hulladékvize és a patakba. – mondta Daniel Az év első felében a kommunális hulladékvíz Smodiš.(…) tisztítóberendezésen 309 aránya még nem optimális ezer köbméter szennyvi­ (az utóbbiból hiány van), Szerző: zet tisztítottak meg, ami de minimális technikai Szolarics Nađ Kára

fogas kérdések Lipoglavšek Klara, dr. dent. med. Olvasónk kérdezi: A 6 éves lányom alsó két tejfoga (metszőfogak) normálisan kiesett és hamarosan a maradandók is kinőttek. A két felső metszőfoga is kiesett, de az újak még két hónap elmúltával sem bújtak ki. Mi a gond? Tisztelt Olvasónk! Véleményem szerint egyelőre még nem kell aggódnia emiatt. Engedje meg, hogy bemutassam a fogváltás elveit és sor­ rendjét. Az első tejfogak, az alsó metszőfogak körülbelül a gyermek 8 hónapos korá­ ban (6 és 10 hónap között) jelennek meg. Ezeket a 8.

8

A fogváltásról és a 12. hónap között a felső metszőfogak követik, a 9. és a 13. hónap között a felső kismetszők, a 10. és a 16. hónap között az alsó kismetszők, a 13. és a 19. között a felső első tejőrlők, a 14. és a 18. között az alsó első tejőrlők, a 16. és a 22. között a felső szemfogak, a 17. és a 23. között az alsó szemfogak, a 23. és a 31. között a második alsó tejőrlők és a 25. és 33. hó­ nap között a második felső tejőrlők. A fiúk és a lányok ese­ tén a tejfogak kinövésének időzítése egyforma. Az első maradandó fogak megjele­ nése a négy első nagyőr­ lő kinövésével és az alsó nagymetszők elveszítésével kezdődik (6 és 7 éves kor között), valamint az alsó nagymetszők kinövésével

(7 és 8 éves kor között). Ezt 8 éves kor után a felső mara­ dandó kismetszők kinövése követi, majd 11 éves kor után a második nagyőrlő, 12. év után a felső szemfog, valamint a 13. és a 15. év között a többi nagyőrlő. A bölcsességfogak a 17. és a 21. életkor között kezdenek kinőni, illetve nem is jelen­ nek meg vagy csak részben bújnak ki.

L e e g y s z e r ű s í t ve – mindkét nem esetén a ma­ radandó fogak kinövése csoportonként: – az összes hatos és az alsó egyesek – felső egyesek és az alsó kettesek – a négyesek és az alsó hármasok – az ötösök és a felső hármasok – az összes hetes Ez persze nem azt je­ lenti, hogy a fogak csopor­ tokban, egy időben nőnek ki. Sőt, azt sem jelenti, hogy a két, ugyanabba a csoportba tartozó fog (például mindkét mara­ dandó egyes) egyszerre fog kinőni (gondoljon csak azokra a fényképekre, amelyeken egy aranyos gyerek mosolyát két, nem azonosan kinőtt fog díszí­

ti). Mindkét nem esetén a maradandó fogak kinövé­ sének sorrendje azonos, azzal, hogy a kislányoknál körülbelül 6 hónappal előbb kezdődik. Az egyes fogak kinövésének variabi­ litása, a tejfogakkal szem­ ben, lényegesen nagyobb (5-ször), 8-tól 18 hónapig tartó eltéréssel. Tehát mindezek elle­ nére figyeljen, mert ha a felső metszőfogak helyén vastagodást tapasztalna, az az alatta fekvő maradandó fogra utalna. Figyeljen a fogak esetleges lazulására, kiesésére és az alsó kismet­ szők kinövésére. Amennyi­ ben pedig valóban aggódik és a válaszom nem tudta megnyugtatni, javaslom, hogy a lányával látogassa meg a fogorvost és kérje ki a véleményét.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. a u g u s z t u s 1 0 .


Info

Muravidéki Magyar Napok XII. NEMZETKÖZI HALÁSZLÉFO˝ZO˝ VERSENY

Gazdag gasztronómiai kínálat, néptáncfesztivál, gyermek- és szórakoztató programok, a 3+2 együttes koncertje Időpont: 2017. augusztus 19., 14.00 | Helyszín: Lendva, a Trgovina pri žagi melletti füves terület

KÖZPONTI RENDEZVÉNY A MAGYAR ÁLLAMALAPÍTÁS NAPJA ALKALMÁBÓL Ünnepi szentmise, majd a Szent István-szobor megkoszorúzása

Időpont: 2017. augusztus 20., 10.00 | Helyszín: Lendva, Szent Katalin-templom

SZENT ISTVÁN-NAPI MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS

Időpont: 2017. augusztus 20., 9.30: megemlékezés, 10.00: szentmise | Helyszín: Dobronak, Szent Jakab-templom

VASTAG CSABA-KONCERT Előzenekar: The Moon Lions

Időpont: 2017. augusztus 25., 20.00 | Helyszín: Pártosfalva Támogatók: Szervezők: MMÖNK, LKMNÖK, MNMI, Hodos KMNÖK, Dobronak KMÖNK, Šalovci KMNÖK, Moravske Toplice KMNÖK

Közmédia javallat augusztus 14. és 20. között

Lipcsei Betta heti ajánlója Lipcsei Betta sportújságíró hét éve dolgozik a média világában, szakterülete a magyar és a spanyol labdarúgás volt. Májusban igazolt a közmédiába, ahol a szó szoros értelmében a mélyvízbe dobták a vizes vb-n. A világeseményen tudósítóként és műsorvezetőként is találkozhattak vele a nézők. A hetet természetesen sportműsorral, a Sport7fővel kezdjük. Az egyórás műsor az előző hét eseményeit foglalja össze, s a várható sportizgalmakra is kitér. Akiknek nem volt

ideje követni napról napra a sport világában történteket, azoknak különösen ajánlom: „zanzásítva” kaphatnak információkat (hétfő, M4 20.00). Itt ülünk a negyvenfokos melegben, és mi más juthatna eszembe, mint a Balatoni nyár? A délelőtti műsor életérzést nyújt, a vakáció alatt vízparton beszélgethetünk olyan témákról, amelyekre máskor talán nem jut időnk. A szabadságunkon, de a munkás hétköznapokon is

N É P Ú J S Á G 2 0 17. a u g u s z t u s 1 0 .

kellemes nyári hangulatot áraszt. Akik nem tudják délelőtt nézni, azok a délutáni ismétlésbe kapcsolódhatnak be (kedd, Duna 10.00, Duna World 16.40). Szerdán a kiválasztásnál a négyéves kisfiamra gondolok. Nagyon szeret mesét nézni és hallgatni, s boldog vagyok, mert nem az úgynevezett high tech mesékért dobban meg a szíve, hanem a klasszikus mesék világát kedveli. Lázár Ervin történetein generációk nőttek fel, aznap este az Állatmesével és a Metrómesével búcsúzik Mácsai Pál a gyerekektől (Kossuth 19.48). Kisfiammal az M2-t nézzük általában, s mikor a kicsi elalszik, már e csatornán maradok. Az Én vagyok itt mindig fiatalos témákkal,

közvetlen stílusban szól a nézőkhöz. Nyilván a műsor iránt érdeklődők – idő hiányában – nem lehetnek naprakészek a kulturális események vagy a slágerek világában, így az összeállítás kiválóan pótolja a programmagazinokat (csütörtök, M2 Petőfi 21.25). Egyik kedvenc íróm Rejtő Jenő, s ki ne ismerné népszerű könyvét, a Piszkos Fred, a kapitányt? Pénteken a Rádiószínház adásában hallhatjuk újra az izgalmas történet epizódját. Nemrégiben a Szőke ciklon adaptációját láttam színházban. Rejtőt legfeljebb elrontani lehet, de szerencsére a művészek a színpadon is visszaadták az író szellemét (Kossuth 13.06). Szombaton visszatérek kedvenc sportágamhoz, a labdarúgáshoz. Az OTP Bank

Liga két mérkőzése különösen izgalmasnak ígérkezik. A kiváló formában lévő, nagyon sok jó igazolással rendelkező Újpest fogadja ellenfelét, a DVTK-t (M4 17.30). A Ferencváros abszolút bajnokesélyes, s Király Gábor csapatával, a Haladással méri össze erejét (M4 20.15). Vasárnap, nemzeti ünnepünkön a Debreceni Virágkarnevál közvetítésére ébredhetünk. A rendezvény fél évszázados hagyományra tekint vissza, s igazán szerencsés vagyok, hiszen gyermekként többször is részt vehettem az ünnepi forgatagban (Duna World 8.00). Este a tűzijátékot is a képernyő előtt követem (Duna 21.00).

9


Info Augusztus 11. péntek Szlovén Tévé I. 6:10 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 9:15 Hétvégi csomag, 10:50 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 11:25 Tudományos műsor, 11:50 Helyek és szokások – dok. film, 12:25 A csodálatos Japán – japán sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Néptánc, 14:25 Mount Everest – dok. film, 15:20 Hidak, 15 : 5 5 Platform, 16:30 23:10 Vörös utca Nyári színpad, 17:00 Hírek, 17:30 Szlovén magazin, 17:55 Hírek, 18:00 Infodrom, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A Modrijan együttes éjszakája 2016 , 22:00 Visszhangok, 22:45 Nyári színpad, 23:10 Vörös utca – am. film, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:50 A szlovén vízkör, 9:30 Jó reggelt, 11:45 Victoria, a rabszolgák megmentője – kolumbiai sorozat, 12:40 Aranyfüst, 13:25 Jó napot kívánunk, 14:20 Tökfejek, ism., 15:00 Állatokról, emberekről, 15:35 A kertben, 16:15 Status animarum – dok. film, 18:00 Victoria, a rabszolgák megmentője – kolumbiai sorozat, 18:50 Gyerekműsor, 20:00 London: Atlétikai vb, 23:05 Éjféli klub, 0:15 Janez Bončina Benč – koncert, 2:00 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:20 ÉletmódKalauz, 13:00 Fókusz, 13:50 Szulejmán – török sorozat, 14:50 Éjjel-nappal Budapest, 16:10 Nyerő páros, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:55 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Alkonyat – Hajnalhasadás II. rész – am. film, 23:40 Híradó, 0:15 Halálhágó – am. film.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Magánnyomozók – dokureality, 14:40 Családi titkok – reality, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 19:10 Pénzt vagy éveket! – szórakoztató műsor, 20:35 Humorkoktél – szórakoztató műsor, 21:55 Én és én meg az Irén – am. film, 0:25 Backstrom nyomozó – am. sorozat, 1:30 Ismétlések.

Duna Tévé 5:45-9:10 Virradóra, 9:10-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Főzzünk megint egyszerűen!, 13:15 Herman Ottó 100 – magyar film, 14:10 Zorro – kolumbiai sorozat, 15:00 A vidéki doktor – német sorozat, 15:55 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 16:55 Don Matteo – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:25 22:00 Angélique Elrabolt szív – am. film, 22:00 Angélique – francia film, 00:00 Chiara története – olasz sorozat, 1:45 Az én ’56-om, 2:00 Ismétlések.

Duna World 5:55-11:15 Délelőtti műsor, 11:15 Sellő a pecsétgyűrűn – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Rúzs és selyem, 13:50 A rejtélyes XX. század, 14:25 Esély, 14:50 Nemzetiségi magazin, 15:20 Öt kontinens, 15:55 Család-barát, 16:55 Balatoni nyár, 19:00 Magyar rock – zenés műsor, 20:00 Évszakok Balázs Fecóval – koncertfilm, 21:00 Híradó, 21:35 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, 22:35 Ég, föld, férfi, nő – dok. sorozat, 23:35 Kulturális híradó, 0:05 Mindenki Akadémiája, 0:40 Duna anzix, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek.

Augusztus 12. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:40 Dosszié, 11:55 A Hét, 13:00 Híradó, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:45 A kertben, 14:15 Ambiensek, 15:05 Emberi univerzum – angol dok. sorozat, 16:00 Közelről – beszélgetős műsor, 17:00 Hírek, 17:20 Tanárnő! – dok. film, 17:45 Taxi-kvíz, 18:00 Bűn nélküli vétek, 18:35 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:05 Black or white – am. film, 22:00 Hírek, 22:30 Nyári színpad, 22:50 Take Shelter – am. film, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Jó reggelt, 9:15 Victoria, a rabszolgák megmentője – kolumbiai sorozat, 10:10 Varázskonyha apánál, 10:45 10 hazai, 11:30 Települések és szokások, 12:15 A csodálatos Japán – japán sorozat, 13 : 3 0 Aranyfüst, 14:10 Meglepetések, 15 : 0 0 Janez Bončina Benč 15:00 Janez Bončina Benč – koncert, 16:50 Színházi előadás, 18.00 Victoria, a rabszolgák megmentője – kolumbiai sorozat, 18:50 A csodás Johanca – dok. film, 19:15 Infodrom, 19:25 Adrenalinosok, 20:00 London: Atlétikai vb, 23:00 Laibach – koncert, 0:00 Zenés műsor.

RTL Klub 6:40 Kölyökklub, 9:50 Top Shop, 10:45 Új csaj – am. sorozat, 11:40 Fitt Mánia, 12:10 Autogram, 12:45 Anyák gyöngye – am. sorozat, 13:40 Tövismadarak – am. sorozat, 14:45 Castle – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:50 1 perc és nyersz!, 20:05 A mi kis falunk – magyar sorozat, 21:05 Fantasztikus négyes – am. film, 23:15 A harcos útja – koprodukciós film, 1:25 Az élet csajos oldala – am. sorozat.

TV2 7:00 TV2 matiné, 9:20 Trendmánia – magazin, 9:55 Falforgatók, 10:25 Ízes élet, 11:00 Otthontérkép, 11:30 Poggyász, 12:05 SzÉpítők, 12:35 Gyilkos sorok – am. sorozat, 13:40 Doktor House – am. sorozat, 14:45 Max – am. film, 17:00 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Garfield – am. rajzfilm, 20:40 Százkarátos szerelem – 20:40 Százkarátos szerelem francia film, 22:40 Négybalkezes – francia film, 0:40 Hősök: Újjászületés – am. sorozat, 2:25 Ismétlések.

Duna Tévé 6:00-9:30 Virradóra, 9:30-10:50 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:40 Távol-Kelet – Berlintől Tokióig – német dok. sorozat, 13:55 Szerelmes földrajz, 14:00 Hazajáró, 14:30 Magyar Krónika, 15:05 Délibáb minden mennyiségben – magyar film, 16:25 Tóth János – magyar sorozat, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:35 SzerencseSzombat, 19:30 Taxi – francia film, 21:05 Angyali szemek – am. film, 22:50 Befektetés a jövőbe! – magazin, 22:55 A futár – am. film, 00:35 Ismétlések.

Duna World 5:25-11:30 Délelőtti műsor, 11:30 A porcelánbaba – magyar film, 12:50 Híradó, 13:20 MMA portrék, 14:20 A jó pásztor – dok. film, 15:20 Család-barát, 16:50 Balatoni nyár, 18:50 Térkép, 19:25 Ízőrzők, 20:00 Mindenből egy van – magyar sorozat, 21:00 Híradó, 21:35 Hannibál tanár úr – magyar film, 23:10 Tóth János – magyar sorozat, 23:45 Opera Café, 0:15 Evangélium, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:25 Ismétlések.

Augusztus 13. vasárnap Szlovén Tévé I.

Augusztus 14. hétfő Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:50 Hallgassunk a csöndre, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 A Modrijan együttes éjszakája 2016, 15:10 Sárga szalagot viselt – am. film, 17:00 Hírek, 17:20 Ki tudná? – kvíz, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 21:35 Interjú, 22:25 Hírek, 22:50 Nyári színpad, 23:15 Monszun – francia– kanadai dok. film, 0:40 Jó éjszakához – komolyzene, 1:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:20 Zenés matiné, 8:55 Victoria, a rabszolgák megmentője – kolumbiai sorozat, 9:55 Bűn nélküli vétek, ism., 10:35 Tanárnő! – dok. film, ism., 11:05 A csodálatos Japán – japán sorozat, 12:40 Automobilitás, 13:25 A betörők nyáron dolgoznak – komédia, 15:20 Big Band: Uroš Perić – koncert, 17:25 Zvezdana, ism., 18:05 Victoria, a rabszolgák megmentője – kolumbiai sorozat, 19:00 Zenével és tánccal, 19:45 Lottó, 20:00 London: Atlétikai vb, 23:00 Anno Domini – am. sorozat, 23:45 London: Atlétikai vb, 2:50 Zenés műsor.

RTL Klub 6:40 Kölyökklub, 9:05 BabaKalauz, 9:40 Top Shop, 10:35 A Muzsika TV bemutatja, 11:05 ÉletmódKalauz, 11:35 StílusKalauz, 12:10 Az év hotelje, 12:40 Magyarország 13:15 Mama kicsi fia legszebb városai, 13:15 Mama kicsi fia – am. film, ism., 15:10 Örömzene – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 Cobra 11 – német sorozat, 19:55 Demóna – am. film, 21:55 Bizalom – am. film, 23:55 Portré, 0:30 Ismétlések.

TV2 7:00 TV2-matiné, 9:20 Egymás nyakán – am. sorozat, 9:50 Az Év Pasija – szórakoztató műsor, 10:20 Tűsarok, 10:55 Több mint TestŐr, 11:25 Speed zóna, 12:00 Super Car, 12:30 Falforgatók, 13:05 Gyilkos sorok – am. sorozat, 14:10 Doktor House – am. sorozat, 15:10 Mancs – magyar film, 17:10 Így készült, 17:25 Ripost – magazin, 18:00 Tények, 18:55 A függetlenség napja – am. film, 22:00 Hazárdjáték – am. film, 00:25 Ismétlések.

Duna Tévé 5:50-12:45 Vallási műsorok, 12:45 Ízőrzők, 13:20 Múzeumtúra – francia sorozat, 13:50 Rosa, az esküvőszervező – német film, 2. rész, 15:30 Mágnás Miska – magyar film, 17:00 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:35 Tommy és Tuppence forró nyomon – angol sorozat, 19:35 Jackie Chan: Az elveszett zsaru – am.–hongkongi film, 21:25 Garni-zóna – am. film.

7:00 Jó reggelt, 9:00 Szlovén üdvözlet, 10:35 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 11:15 10 hazai, 11:55 Bűn nélküli vétek, ism., 12:25 A csodálatos Japán – japán sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Tone, jelentkezz! – dok. film, 15:00 Jó napot, Koroška!, 15 : 3 0 Gyerekműsor, 15:55 Zenével és tánccal, 16:30 Nyári színpad, ism., 17:00 Híradó, 17:30 Adrenalinosok – dok . sorozat, 12:25 A csodálatos Japán 17:55 Hírek, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 20:55 Flores – dok. film, 22:00 Visszhangok, 22:45 Nyári színpad, 23:10 Hinterland – angol sorozat, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:45 A szlovén vízkör, 9:20 Jó reggelt, 11:35 Victoria, a rabszolgák megmentője – kolumbiai sorozat, 12:35 Jó napot kívánunk, 13:25 Mezőgazdasági műsor, 14:35 Éjféli klub, 16:00 Ellenállás – dok. film, 17:00 Automobilitás, 17:40 Bűn nélküli vétek, 18:05 Victoria, a rabszolgák megmentője – kolumbiai sorozat, 18:55 Gyerekműsor, 20:00 Derren Brown: Apokalipszis – ism., 20:50 Hosszú az út hazáig – ausztrál sorozat, 21:40 David Beckham – dok. film, 23:10 Ismétlések.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:25 Kedvencek, 13:05 Fókusz, 13:40 Szulejmán – török sorozat, 14:50 Éjjel-nappal Budapest, 16:05 Nyerő Páros – játék, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:55 Barátok közt – magyar sorozat, 21:35 Dr. Csont – am. sorozat, 22:35 Gyertek át! 23:50 Híradó, 0:20 Revolution – am. sorozat, 1:25 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Magánnyomozók – dokurealitysorozat, 14:40 Családi titkok – reality-sorozat, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 19:10 Pénzt vagy éveket! – szórakoztató műsor, 20:35 Irigy Hónaljmirigy 25 éves szuperkoncert, 21:55 Bűnös Louisiana – am. film, 0:10 Bűnös Chicago – am. sorozat, 1:15 Ismétlések.

Duna Tévé

5:50–11:20 Délelőtti műsor, 11:20 3:1 a szerelem javára – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nagyok, 13:45 Reformáció hétről hétre, 13:55 Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek, 14:25 Búcsú Magyarországon – Sátoros ünnepünk – dok. film, 15:25 Fatima 100, 17:30 Balatoni nyár, 18:55 Öt kontinens, 19:25 Hazajáró, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:35 Határon 1988–89 – dok. film, 22:35 On the Spot – dok. sorozat, 23:30 Hangvilla, 0:00 Ismétlések.

5:45-9:10 Virradóra, 9:10-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Főzzünk megint egyszerűen!, 13:15 Univerzum – osztrák dok. sorozat, 14:15 Zorro – kolumbiai sorozat, 15:05 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 15:50 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 16:55 Don Matteo – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:25 Büszkeség és balítélet – angol sorozat, 21:25 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 22:20 No Limit – francia sorozat, 2 3 : 3 5 Katmandu – Tükör az égen – spanyol 23:35 Katmandu – Tükör az égen film, 1:20 Ismétlések.

11:20 3:1 a szerelem javára

5:50-11:20 Délelőtti műsor, 11:20 A piros bugyelláris – magyar film, 12:50 Híradó, 13:20 Ízőrzők, 13:55 Öt kontinens, 14:25 Itthon vagy!, 14:55 Nemzetiségi magazinok, 16:00 Család-barát, 17:00 Balatoni nyár, 19:00 Magyar rock – zenés műsor, 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:35 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, 22:35 Ég, föld, férfi, nő – dok. sorozat, 23:35 Kulturális híradó, 0:05 Mindenki Akadémiája, 0:40 Ismétlések.

Duna World

Duna World

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.mmr.si, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 575 17 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Otthon, külhonban / Mozaik / Boszorkányság. Vagy mégsem? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Pannónia földjén (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 17. a u g u s z t u s 1 0 .


Augusztus 15. kedd

Augusztus 16. szerda Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:30 Szlovén üdvözlet, 10:00 Szentmise, 10:55 A lélek horizontja, 11:45 Operaáriák, 12:20 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Vietnám – dok. film, 14:25 Tanárnő! – dok. film, 15:00 Hidak: Barangolások, 15:45 Gyerekműsor, 16:30 Nyári színpad, ism., 17:00 Híradó, 17:25 Kulturális hegycsúcsok – dok. sorozat, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 20:00 Durrellék – angol sorozat, 20:50 Just Like a Woman – koprodukciós film, 22:20 Hírek, 22:40 Nyári színpad, 23:05 Emlékek, 1:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:35 A szlovén vízkör, 9:15 Jó reggelt, 11:30 Victoria, a rabszolgák megmentője – kolumbiai sorozat, 12:00 Himalája – dok. film, 12:50 Varázskonyha apánál, 13:20 Jó napot, 14:20 Közelről – beszélgetős műsor, 15:20 A sejt – dok. film, 16:00 A. Ipavec – zenés műsor, 18:00 Victoria, a rabszolgák megmentője – kolumbiai sorozat, 18:50 Gyerekműsor, 20:05 Ferenc pápa – francia dok. film, 21:05 Hosszú az út hazáig – ausztrál sorozat, 22:00 Manca Košir műsora, 22:50 A brokenwoodi titkok – új-zélandi sorozat, 20:05 Ferenc pápa 0:20 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:25 Babakalauz, 13:05 Fókusz, 13:40 Szulejmán – török sorozat, 14:50 Éjjel-nappal Budapest, 16:05 Nyerő páros – játék, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:55 Barátok közt – magyar sorozat, 21:35 Állj vagy jövök! – am. film, 23:30 Híradó, 0:00 Hostages – am. sorozat.

TV2 6:20 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Magánnyomozók – dokureality, 14:40 Családi Titkok – realitysorozat, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 19:10 Pénzt vagy éveket!, 20:35 Irigy Hónaljmirigy 25 éves szuperkoncert, 21:55 15:45 A sors útjai Született szobalányok – am. sorozat, 22:55 Telenovella – am. sorozat, 23:25 Lángoló Chicago – am. sorozat, 0:25 Az indíték – kanadai sorozat, 1:30 Tények.

Duna Tévé 5:50–9:10 Virradóra, 9:10–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Főzzünk megint egyszerűen!, 13:20 Univerzum, 14:20 Zorro – kolumbiai sorozat, 15:10 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 16:00 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 17:00 Don Matteo – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:25 Csak színház és más semmi – magyar sorozat, 21:25 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 22:20 Befektetés a jövőbe! – magazin, 22:23 Cédrusliget – kanadai sorozat, 23:15 A Nagyok, 23:40 Ismétlések.

Duna World 5:50-11:35 Délelőtti műsor, 11:20 Képzelt beteg – magyar film, 12:50 Híradó, 13:20 Hazajáró, 13:50 Térkép, 14:25 Nemzetiségi magazinok, 15:25 Útravaló, 15:45 Családbarát, 16:40 Balatoni Nyár, 18:40 Magyar rock, 19:40 Budavári Palotakoncert, 21:00 Híradó, 21:35 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, 22:35 Ég, föld, férfi, nő – dok. sorozat, 23:35 Kulturális híradó, 0:05 Mindenki Akadémiája, 0:40 Duna anzix, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

7:00 Jó reggelt, 9:15 Szlovén üdvözlet, 10:50 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 11:30 Radovljica fesztiválja, 12:25 A csodálatos Japán – japán sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Interjú, 14:20 Kulturális hegycsúcsok – dok. műsor, ism., 15:00 Hidak: Nagyító alatt, 15:45 Gyerekműsor, 16:30 Nyári színpad, 17:00 Híradó, 17:25 A szlovének egészsége – dok. műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 A kórus – am. film, 22:00 Visszhangok, 22:45 Nyári színpad, 23:10 Lépcső a mennybe – német sorozat, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:50 A szlovén vízkör, 9:30 Jó reggelt, 11:50 Victoria, a rabszolgák megmentője – kolumbiai sorozat, 12:35 10 hazai, 13:20 Jó napot kívánunk, 15:35 Az ókor visszhangja – dok. film, 16:15 Báb-est – szórakoztató műsor, 17:10 Manca Košir műsora, 18:05 Victoria, a rabszolgák megmentője – kolumbiai sorozat, 18:55 Gyerekműsor, 19:50 Lottó, 20:00 A pop találkozása a klasszikus zenével – zenés dok. film, 22:35 Meglepetések, 0:15 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:25 StílusKalauz, 13:05 Fókusz, 13:40 Szulejmán – török sorozat, 14:50 Éjjel-nappal Budapest, 16:05 Nyerő páros – játék, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:55 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Szulejmán – török sorozat, 22:40 CSI: Miami helyszínelők – 13:40 Szulejmán am. sorozat, 23:40 Híradó, 0:15 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 1:20 Hazug csajok társasága – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Magánnyomozók – dokureality, 14:40 Családi Titkok – reality-sorozat, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 19:10 Pénzt vagy éveket! – szórakoztató műsor, 20:35 Irigy Hónaljmirigy – szórakoztató műsor, 21:55 Ugrásra készen – am. film, 23:55 Hűtlen vágyak – am. sorozat, 0:55 Tények Este, 1:45 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40-9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Főzzünk megint egyszerűen!, 13:15 Univerzum – osztrák dok. sorozat, 14:15 Zorro – kolumbiai sorozat, 15:05 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 15:55 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 16:50 Don Matteo – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:25 Skandináv lottó sorsolása, 20:35 Zsaruvér – am. sorozat, 21:25 Átok – magyar sorozat, 22:30 Befektetés a jövőbe! – magazin, 22:33 A rejtélyes XX. század, 23:05 Szegénylegények – magyar film, 0:40 Börtönvonat Yumába – am. film, 2:45 Ismétlések.

Duna World 5:50-11:45 Délelőtti műsor, 11:45 A vigyori – magyar film, 12:50 Híradó, 13:20 Magyar gazda, 13:45 Nagyok, 14:15 Kárpát Expressz, 14:45 Nemzetiségi magazinok, 15:50 Család-barát – magazin, 16:50 Balatoni Nyár, 18:50 Magyar rock – zenés műsor, 19:50 Legenda – szórakoztató műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, 22:35 Ég, föld, férfi, nő – dok. sorozat, 23:35 Kulturális híradó, 0:05 Mindenki Akadémiája, 0:40 Duna anzix, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:35 Ismétlések.

Augusztus 17. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 9:15 Hétvégi csomag, 10:45 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 11:10 A szlovének egészsége – dok. műsor, ism., 11:50 Ambiensek, 12:25 A csodálatos Japán – japán sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Illír települések – dok. film, ism., 14:25 Szlovének Magyarországban, 15:00 Hidak: Vendégem, 15:35 Flores – dok. film, ism., 16:30 Nyári színpad, 17:00 Híradó, 17:30 Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Kisvárosi gyilkosságok – angol sorozat, 22:00 Visszhangok, 22:45 Nyári színpad, 23:10 Hajsza – angol sorozat, 20:00 Kisvárosi gyilkosságok 0:45 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 17. a u g u s z t u s 1 0 .

Augusztus 10-én, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:15 A szlovén vízkör, 9:00 Jó reggelt, 11:15 Victoria, a rabszolgák megmentője – kolumbiai sorozat, 12:10 Jó napot kívánunk, 13:50 Varázskonyha apánál, 14:20 A ŠTOS műsor 20. évfordulója, 16:55 Dosszié, 18:00 Victoria, a rabszolgák megmentője – kolumbiai sorozat, 18:50 Gyerekműsor, 20:00 Labdán áll a világ – am. dok. film, 20:55 Hosszú az út hazáig – ausztrál sorozat, 21:50 Tizenhárom – angol sorozat, 22:50 Közelről – beszélgetős műsor, 23:50 Tökfejek, 0:15 Jazz, 1:10 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:25 Portré, 13:05 Fókusz, 13:40 Szulejmán – török sorozat, 14:50 Éjjel-nappal Budapest, 16:05 Nyerő páros – játék, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:55 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Riviéra, 23:40 Híradó, 0:10 Döglött akták – am. sorozat, 1:15 Ismétlések.

TV2

Vendégem: A századforduló magyar építészetének méltatlanul elfelejtett építésze – Takáts László – ismétlés (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Augusztus 11-én, pénteken 15.20-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne a II. Muravidéki Vágta (ismétlés: szombaton 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Augusztus 15-én, kedden 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Magánnyomozók – dokureality, 14:40 Családi Titkok – reality-sorozat, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 19:10 Pénzt vagy éveket!, 20:35 Irigy Hónaljmirigy – szórakoztató műsor, 21:55 A szultána – török sorozat, 23:10 1/1 Azurák Csabával – talk show, 0:10 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 1:10 Tények este, 2:00 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40-9:05 Virradóra, 9:05-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Főzzünk megint egyszerűen!, 13:10 A csodálatos szarvasbőgés – dok. film, 13:40 A természet magyar fotósai – dok. film, 13:50 Zorro – kolumbiai sorozat, 14:40 A vidéki doktor – német sorozat, 15:25 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 16:25 Szerencse Híradó, 16:40 Don Matteo – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 A hegyi doktor – Újra 22:45 Iskolakerülők rendel – német sorozat, 20:25 Tóth János – magyar sorozat, 20:55 Middleton – am. film, 22:40 Befektetés a jövőbe! – magazin, 22:45 Iskolakerülők – magyar film, 0:20 Az igaz bátorság – Két pár – am. film, 2:10 Az én ’56-om, 2:20 Ismétlések.

Barangolások: Kaposvár és Kecskemét – ismétlés (ismétlés: szerdán 07.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Augusztus 16-án, szerdán 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna World 5:50-11:40 Délelőtti műsor, 11:40 A tanítvány – magyar film, 12:50 Híradó, 13:20 Kék bolygó – am. dok. film, 13:45 Az én ’56-om, 14:10 Magyar Krónika, 14:40 Család és otthon, 15:00 Nemzetiségi magazinok, 16:05 Család-barát, 17:05 Balatoni Nyár, 19:00 Magyar rock, 20:00 Nem csak a 20 éveseké a világ, 21:00 Híradó, 21:35 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, 22:35 Ég, föld, férfi, nő – dok. sorozat, 23:35 Kulturális híradó, 0:05 Mindenki Akadémiája, 0:40 Duna anzix, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:35 Ismétlések.

719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Nagyító alatt: A kiegyezés vívmányai Alsólendva vidékén – ismétlés (ismétlés: csütörtökön 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Augusztus 17-én, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: ifj. Horváth Károly – ismétlés (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 17.30-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2017. augusztus 8-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Tanár Lendvai Kétnyelvű Középiskola, Vasút utca 2E., Lendva (7 munkahely, egyetemi végzettség: gépészet, építészet, elektronikai szakosok, határozatlan vagy 12 hónap meghatározott idő, jelentkezési határidő: 2017. augusztus 11.) Asztalos Mizarstvo Kolarič, Ana Kolarič s.p., Srednja ulica 16., Lendva (2 munkahely, technikai végzettség, különböző könnyebb ipari munkák, havi bér: 850 euró bruttó, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2017. augusztus 18.)

Ajándékozz füzetet! A Lendvai Kultúrszervezetek Szövetsége is csatlakozott a muravidéki civilszervezetek „Ajándékozz füzetet!” című jótékonysági akciójához, melynek keretében tanszereket gyűjtenek a muravidéki gyerekek számára. A tanszereket

augusztus végéig hétköznap 8-tól 14-ig óráig gyűjtik a Lendvai Kultúrszervezetek Szövetségének helyiségeiben (Fő utca 2., Lendva). Várják Önöket és a gyerekek nevében előre is köszönik az adományokat.

Ápoló – gyakornok Lendvai Idősebb Polgárok Otthona, Slomšek utca 7., Lendva (3 munkahely, egészségügyi végzettség, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2017. augusztus 13.) Raktári-eladói munka Általános mezőgazdasági szövetkezet, Črenšovci, Szövetkezeti utca 22., Črenšovci (1 munkahely, szakmai középiskolai végzettség, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2017. augusztus 10.) Ügyintéző Agentrade Kft., Hármasmalom 57., Lendva (1 munkahely, középiskolai végzettség, üzleti kommunikáció az ügyfelekkel, angol és magyar nyelvtudás, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2017. augusztus 10.) Községi titkár Lendva Község, Fő utca 20., Lendva (1 munkahely, egyetemi végzettség, angol, német nyelvtudás, meghatározott idő: 60 hónap, jelentkezési határidő: 2017. augusztus 22.) Alkalmazás-programozó V. - gyakornok Lendva Község, Fő utca 20., Lendva (1 munkahely, középiskolai végzettség, modulok fejlesztése, fenntartása, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2017. augusztus 15.) Értékesítő-képviselő a magyar piacon Naton kadrovsko svetovanje d.o.o., Cesta 24. junija 25., Ljubljana (1 munkahely, határozatlan idő, egyetemi végzettség – közgazdaság, magyar, német nyelvtudás, havi bér: 2000 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2017. augusztus 12.)

A K T U Á L I S Emma Healey: Elizabeth eltűnt

(Cartaphilus Könyvkiadó, Budapest, 2016, 302 oldal)

A szerző még nagyon kicsi korában, négyévesen írta első történetét. Aztán eltelt néhány év, mire megjelent ez a regény, amely nagyon gyorsan milliók kedvence lett. Nagy-Britanniában A lány a vonaton mellett a legolvasottabb könyv. A történetben főhősünk fokozatosan veszti el emlékezetét, ezért kis cédulákat hagy saját magának, hogy a legfontosabb dolgokat mindig szem előtt tartsa. Elizabethet viszont nem tudja elfeledni, minden nyom, amit magának hagy hátra, az ő felkutatását szolgálja.

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si.

mét a kávézób s i k e y n é m e an Süt

Villanyszerelő Elektrostudio d.o.o., Fő utca 73., Lendva (2 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, munka Németországban, havi bér: 2500 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2017. augusztus 18.) Munkás Režonja d.o.o., Velika Polana 184., Velika Polana (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, havi bér: 805 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2017. augusztus 11.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

12

Szeptemberig 20% kedvezménnyel! N É P Ú J S Á G 2 0 17. a u g u s z t u s 1 0 .


Info gyertyafény

Augusztus 11-e és 17-e között Lendvai Plébánia Szombaton, augusztus 12-én vasárnapra érvényes szentmisék lesznek a falvakban, éspedig Petesházán 17.00 órakor és Gyertyánosban 18.15-kor lesz szentmise. Vasárnap, augusztus 13-án Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor lesz szentmise. Kedden, augusztus 15-én, Mária menny­bemenetelének ünnepén 8.00 órakor szentmise Lendván. Szerdán, augusztus 16-án 8.00 órakor szentmise Völgyifaluban és 9.30-kor az Idősebb Polgárok Otthonában.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 19.00 órakor vannak. Pénteken, augusztus 11-én 10.00 órakor imaóra a klarissza nővéreknél, utána szentmise, 18.30-kor imaóra a Legszentebb előtt, utána szentmise. Szombaton, augusztus 12-én 17.00 órakor Fatimai emlékezés Kámaházán, 18.00 órakor szentmise. Vasárnap, augusztus 13-án 8.00 és 10.00 órakor, majd 11.00 órakor Radamosban a Mária-fánál szentmise. Hétfőn, augusztus 14-én 17.00 órakor szentmise Radamosban a Máriafánál. Kedden, augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén szentmise 8.00 órakor Tornisán és 10.00 órakor Dobronakon. Szerdán, augusztus 16-án 7.30-kor szentmise.

apróhirdetés •Korrekt áron vásárolnék üzemképes, körlámpás „ezerötös” Ladát, Wartburgot és Citroen „Kacsát”, illetve Renault 4-est. Érdeklődni: tel. 0036/30-659-6171. •Hármasmalom 1-es házszám alatt (ipari zóna) eladó 9 szobás ház 20 ár területtel, vagy 4 családnak alkalmas lakások külön bejáratokkal és villanyórákkal. Érdeklődni: tel. 040-976-215. •Nagykanizsán eladók 3 éves, iskolázott, 25–30 cm-es nordmannfenyő-csemeték, garantáltan a Kaukázusból származó magból. Ár: 0,50 €euró/ db vagy 150 Ft/db. Érdeklődni: tel. 0036-20-586-0003. •Vendéglő bérbe adó Csentében (a focipálya mellett). Bérleti díj: megbeszélés alapján. Érdeklődni: tel. 031-786-012. •Felsőlakosban eladó építési telek (742 m2). Érdeklődni: tel. 064-243-580. •Eladók kitűnő állapotban lévő vadászpuskák: egy sörétes, hosszúcsövű Magnum 12-es Remington és egy 30-6 kaliberű Ruger amerikai katonai távcsővel. Ára: megbeszélés alapján. Megvásárlásukra kizárólag fegyvertartási engedéllyel rendelkező személyek jelentkezhetnek! Érdeklődni: tel. 070-471-816 vagy 02575-1059.

Evangélikus Egyház

•Költözés miatt eladó Kirby porszívó összes kellékkel és tisztítószerrel, valamint ebédlőbútor (kerek asztal, komód és hat párnázott szék). Érdeklődni: tel. 041-730-922.

Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 8.00 órakor.

•Eladó bőr sarok ülőgarnitúra (2,5 x 3,5 m). Irányára: 400. Érdeklődni: tel. 041-677-315.

névnapsoroló Augusztus 11-től 17-ig Péntek – Zsuzsanna Szombat – Klára Vasárnap – Ipoly Hétfő – Marcell Kedd – Nagyboldog-­ asszony, Mária Szerda – Ábrahám Csütörtök – Jácint

•Nagyon kedvezményes áron Dolnja Bistricán eladó régi építésű ház nagy telekkel, gyümölcsössel (közművesített építési telek, egy tulajdonos). Érdeklődni: tel. 041-932-401.

időjárás A hét végére csapadékos, hűvösebb idő várható.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. a u g u s z t u s 1 0 .

figyelmükbe •Augusztus 10-én, csütörtökön, 19.00-kor, •Lendvai Könyvtár •V. Ifjúsági Pannónia írótábor estje, ahol a tábor résztvevői saját műveikből olvasnak fel, valamint a Pannon Tükör című folyóirat legújabb számának bemutatása. •Augusztus 10-én, csütörtökön, 10.00 és 12.00 óra között, •Lendva, Színház- és Hangversenyterem •Kézműves foglalkozások gyerekeknek: Színház.

LENDAVA 1903

NK NAFTA

TOBORZÓ Csatlakozz egy jó csapathoz! Ne unatkozz otthon, gyere! Vár rád egy összetartó baráti társaság! Egyesületünk ötéves kortól várja a focizni szerető fiúk és lányok jelentkezését! A szakmai munkáról Gerenčer Borut, Petkovič Borut, Bažika Silvester, Šooš Vladimir, Novinič Mitja, Vinko Vedran és Kuzma Stanislav edzők gondoskodnak, de a szakmai stáb tovább bővül.

•Augusztus 11-én, pénteken, 21.30-kor, •Lendva, a Színház- és Hangversenyterem szabadtéri színpada •Szabadtéri mozi: a Némaság című történelmi dráma.

Jelentkezés: Bukovec János Telefon: +386 40 871 753 E-mail: nafta1903@gmail.com

•Augusztus 17-én, csütörtökön, 10.00-kor, •Lendva, Színház- és Hangversenyterem •Rajzfilmek gyerekeknek – April és az elképesztő világ.

A Népújság 31. számának 6. oldalán A zene varázsában ringatózva című cikkben tévesen írtuk a rendezvény szervezőjét. A rendezvényt az LKMNÖK szervezte.

Hibaigazítás

Az érintettek és az olvasók elnézését kérjük. A szerkesztőség

JÖJJÖN EL BUDÁRA EGY JÓ KIRÁNDULÁSRA! a „Mesterségek ünnepére”, ahová autóbusz indul

2017. augusztus 18-án, pénteken 8 órakor Lendváról a Spar áruháztól. Várható hazaérkezés még aznap kb. 23 órakor.

Magyarország legnagyobb kézműves vásárát a világörökség részeként is jegyzett budai várban rendezik, ahová a belépőjegy felnőtteknek 2.500 Ft, gyerekeknek (4–14 év) és nyugdíjasoknak 1.000 Ft. Az útiköltség 15 euró, gyerekeknek és hímzőknek 10 euró. Jelentkezni lehet a Bánffy Könyvesboltban, amíg a busz meg nem telik.

A vásár kiemelt témája a HÍMZÉS. 13


Info Humor A tizenéves fiú azért nyúzza az apját, hogy szeretné moziba vinni a barátnőjét a család autójával. Az apja nem igazán rajong az ötletért, ezért gunyorosan megkérdi: – És mit gondolsz, a két lábad vajon mire való? – Az egyik a kuplunghoz, a másik pedig a fékhez és a gázhoz! – feleli a fiú. – Pincér, hány óra van? – Éjfél elmúlt. – Jesszusom! Az anyósom vár az ebéddel! Mosópor-bemutató: – Nézze, milyen szép fehér lett az ing! – Igen, de nekem kockásan jobban tetszett... Kovácsékat kirámolja egy betörő. A rendőrök idejében elkapják, beviszik a sittre. Fél óra múlva Kovács beállít az őrsre és azt mondja az ügyeletes tisztnek: – Elnézést, beszélni akarok azzal a betörővel, akit most elkaptak. – Miért? – kérdi a rendőr. – Mert hajnali háromkor úgy osont be, hogy a feleségem nem ébredt fel. Érdekel a technikája. A békakisfiú kérdezi a békaapukát: – Apu, hogy lesznek a kisbékák? – Hát, kisfiam... tudod, az úgy van, hogy a gólya hozza őket... Mire a békaanyuka hirtelen közbevág: – Persze, a gólya! Miért nem egyből a vérfarkas??? Egy kubai iskolában történelemórán híres külföldi emberekről tanulnak a gyerekek. – Miről volt híres Kolumbusz Kristóf? – kérdi a tanárnő. – Vízum nélkül jutott el Amerikába.

14

Horoszkóp

Szókereső

M L D L F L

J É R G F Á

U F N V B E

R G M G T K

Q A O T E W

W J A P N K

E B D E Á U

R S E B K Y

J T I E N O

T I N Á E Ú

A S A F G Z U O A M D J K Z

Q S O E R X M U U A U O U Ű

E B A I W K J H R E G L K T

D B F D T L É M F M A E S J

F A T G R K O X Z E V N U D

G K O H S I D S F F T D A D

G O E M D E F Á G U Z V M A

J N S O O S A Ő T Z L A I H

F A D D N R E T H G S R J B

N K L S S F Á S G J I T K A

M H Z Á R O B C T A M Á R P

S G M J F A K U J O J E H Ő

M N B V C X Y A S D F G H K

Szókereső rovatunk újabb feladvánnyal várja olvasóinkat. A szabályok egyszerűek: a betűrácsban elrejtettünk szavakat, melyeket Önöknek kell megtalálni. Minden héten elrejtünk azonban hibás megfejtéseket is, vagyis olyan szavakat, amik nem illenek a sorba. Ha beküldött megfejtésük tartalmazza ezt a szót, akkor nem lesz érvényes a megfejtés sem. Keresgélhetnek minden irányba, balról jobbra és jobbról balra, fentről le és lentről fel, de még átlósan is bujkálhat a megfejtés. Ezúttal három muravidéki gyógyfürdő nevét rejtettük el. Bízunk benne, hogy sikerrel megtalálják ezeket olvasóink. Előző szókereső játékunk helyes megfejtése: aratás, cséplés és kévekötés, a hibás elem pedig a permetezés volt. A szerencse Nagy Drágica gyertyánosi olvasónknak kedvezett, nyereménye Király-Moss Suzanne festőművész monográfiája. Gratulálunk! Új rejtvényünk beküldési határideje: augusztus 21. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

kulcslyuk

Breznik Ivan, a lendvai Lipa szálló medencemestere Az ideális nő? • Akik ismernek, tudják, hogy már megtaláltam. Álomutazás? • Ha lehetséges volna, akkor az űrbe. Álomszakma? • Nem tudnám megnevezni, de mindenképpen emberekkel, főleg gyerekekkel foglalkozni. Kedvenc színe? • Kék. Gyermekkori álma? • Hogy rendőr leszek. Ha szabadidő, akkor… • A lányommal töltöm. Amit a legjobban meg tud főzni… • Tészták, pizzák, grillételek. Kedvenc fűszere? • Só. Kedvenc tévéműsor, film? • Mindenekelőtt sport, ha film, akkor pedig a Sakáltanya. Legkedvesebb nóta, zeneszám? • Alice Cooper: Poison.

Amitől a legjobban fél… • Az alattomosságtól. Amit nem tesz, tett soha… • Nem tudom, az élet sokféle helyzet elé állíthatja az embert. Kabala, amulett? • Egy fából készült medál. Káros szenvedélye? • Az édesség. A leghasznosabb tárgya? • Pillanatnyilag a telefonom. Ha megnyerné a lottó főnyereményét… • Nagyon boldog lennék. Életbölcsessége, kedvenc mondása? • Engedj, hogy nyerjél!

Kos Már. 21. – ápr. 20. Párjára és a környezetére figyeljen, nehogy alaptalan viták és neheztelések adódjanak. Élvezze a napsütést. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Fontos dolgokat kell átértékelni, és elengedni, hátat kell fordítani a múltnak. Iktasson be szabadságot. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Ideje élvezni a nyarat. Engedje el magát, találkozzon barátaival, legyen együtt a családdal. Rák Jún. 22. - júl. 22. Több figyelmet fordítson az életmódváltásra, a rendszeres mozgás beiktatását tervezze meg. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Engedje el a fantáziáját, ossza meg ötleteit mással is, mert hosszú távú lesz a siker, főképp az anyagiakban. Szűz Aug. 24. – szept. 23. A nyár nyugodtan telik, kevésbé bulizós. Elég, ha csak kikapcsolódik és feltöltekezik új energiákkal. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Szerelmi téren ne várjon most változást. Ha teheti, menjen el szabadságra, szüksége van feltöltődésre. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. A munkájával elégedetlen, a párkapcsolatnak sem kedvez ez az időszak. Tartson ki, ez nemsokára véget ér. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Remek időszak előtt áll, békesség, kiegyensúlyozottság jellemzi mindennapjait. Az utazás, pihenés is remekül összejön. Bak Dec. 23. – jan. 20. Legyen nyitott és szemlélje optimistábban a világot. A családjával találjanak ismét egymásra. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Új munkalehetőség érkezett, amit érdemes megfontolni, főleg, ha nem érzi jól magát a jelenlegi helyén. Halak Febr. 20. – már. 20. Mozgalmas időszak előtt áll, nem lesz idő pihenésre. Érdemes most belehúzni, mert rövid időn belül pozitív eredmények várhatók.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. a u g u s z t u s 1 0 .


Horizont Családok Találkozója Hodoson

Játék, bolondozás, kikapcsolódás… A Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség és Hodos Község vasárnap hagyományosan megrendezte a Családok Őrségi Találkozóját. Jókedvből, vidámságból ezúttal sem volt hiány, a zene és a tánc pedig csak fokozta a hangulatot. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A Hodosi Ifjúsági Köz­ pont udvarán felállított sátor már a koradélutáni órákban megtelt. Az asz­ talok köré családok, baráti társaságok gyülekeztek. A jelenlévőket Roman Silvija, a magyar nemzetiségi ta­ nács elnöke köszöntötte és kívánt kellemes kikapcsoló­ dást mindenkinek. A Családok Őrségi Ta­ lálkozója minden év au­ gusztusában egy kellemes kikapcsolódást ígérő, szó­ rakoztató rendezvény. Itt egy egész délután áll ren­ delkezésre, hogy a hétköz­ napokból kizökkenve csak

a szórakozásnak és a társa­ ságnak szenteljük az időn­ ket. Jó alkalom arra is, hogy a vidékről elszármazott rokonsággal, barátokkal találkozzunk, a rég nem lá­ tott ismerősökkel váltsunk néhány szót vagy éppen részt vegyünk egy vetélke­ dőn. Ez az a rendezvény ugyanis, ahol nem csak a gyerekek játszhatnak, de a felnőttek is bolondozhat­ nak egy kicsit. Az ügyes­ ségi vetélkedőben bárki bizonyíthatja ügyességét, rátermettségét, vállalva az ügyetlenkedést is, mellyel megnevetteti a nézőközön­ séget. Volt is jelentkező; nyolc páros vetette magát alá a játéknak. A legjobbak

pedig idén is jutalomban részesültek. Így a talicská­ zás, az egyensúlyozás, az almapecázás, a tánc és még egyéb vicces feladatok baj­ nokai Hodoson az Adrijana

toválás várta őket. Az asz­ talokról nem hiányoztak a házi sütemények, volt kürtős kalács és lángos, de roston sült ételekből is volt kínálat. A zenéről idén is a D-dúr együttes gondos­ kodott, akik mindvégig igyekeztek fenntartani a jó hangulatot. Estére már csak a tánc és a mulatozás maradt hátra, mindenki örömére.

A „produkciókon” a játékosok és a nézők is jól szórakoztak.

HAGYOMÁNYOS ARATÁS ÉS CSÉPLÉS A BÍRÓ-KERTBEN

A Hetés Művelődési Egyesület és a Göntérházi Helyi Közösség közhírré téteti, hogy Göntérházán

2017. augusztus 13-án, vasárnap 13 órakor aratási kiállítás lesz a faluotthonban, 14 órakor a Bíró-kertben pedig újra munkába áll a több mint százéves cséplőgép. Legyen úgy, mint régen vót… N É P Ú J S Á G 2 0 17. a u g u s z t u s 1 0 .

és Géza, illetve Simona és Edi párosok lettek holtver­ senyben. Nyereményük fürdőbelépő és vacsora két személyre. A második dicsőséges helyen Miša és Bojan végzett, a harmadik pedik a Tadej és René alkot­ ta páros lett. Természetesen a gyer­ mekek sem unatkoztak. Légvár és hagyományos, fából készült gyermekjáté­ kok, arcfestés és csillámte­

Megtévesztő…

Van, amikor a jelzőtábláknak is „lejár a szavatossági idejük”, és már nem irányítanak és tájékoztatnak, hanem inkább félrevezetnek. Egy ilyen táblára Lendva központjában hívták fel a figyelmünket olvasóink. A valamikori Mercator áruháznál ugyanis – mely már több mint tíz éve üresen áll és már rég nem a Mercator tulajdona – a Zala György tér felől megközelíthető parkolóban még mindig ott áll a tábla, hogy „Engedélyezett a Mercator vásárlóinak – max 30 min.”. Igaz, hogy mi, helyiek szinte észre sem vesszük a feliratot és „ügyesen” használjuk a kevésbé ismert városi parkolót, de az ideérkezőknek ez nem annyira egyértelmű… kmj

15


Horizont A bátorságért…

Muravidéki katonák első világ Számos muravidéki családban maradtak fenn történetek a nagyapáknak, dédapáknak az első világháborúban végrehajtott harci cselekedeteiről. A harci hőstetteket az Osztrák–Magyar Monarchia hadvezetése különböző módokon honorálta, a legtöbb esetben hadikitüntetéssel, -éremmel. A világháború alatt a Monarchia hadseregében becslések szerint közel 4 millió kitüntetési javaslattételre került sor. Dr. Kovács Attila

Az Osztrák– Magyar Monarchia háborús kitüntetései A mai értelemben vett háborús kitüntetések a 18. század második felében jöttek létre, az első regulá­ ris hadseregek felállításá­ val. Ezek fenntartása, mű­ ködtetése új típusú katonai érdemrendek és kitünteté­ sek létrehozását igényelte. A Habsburg Birodalom hadseregében a tisztek által elérhető legrangosabb katonai elismerést (Má­ ria Terézia Katonai Rend) 1757-ben hozták létre, míg a legénység számára a ha­ sonló jellegű kitüntetést 1789-ben (Vitézségi Érem). Mindkét kitüntetési forma az első világháborúig, il­ letve az alatt is megőrizte renoméját. Az isonzói front osztrák–magyar parancs­ noka, Svetozar Borojević von Bojna például az ison­ zói csaták alatt való helyt­ állásáért kapta meg a Mária Terézia Katonai Rendet és mellé a bárói címet. Az em­ lített két kitüntetés mellé a 19. század folyamán továb­ bi katonai elismeréseket, kitüntetéseket alapítottak: Katonai Érdemkereszt, Ka­ tonai Szolgálati Jel, Katonai Érdemérem, Osztrák Csá­ szári Vaskorona Rend stb. Egyes kitüntetéseknek több fokozata volt. Így például a Vitézségi Éremnek az első

16

világháború alatt négy fo­ kozata volt: arany, I. és II. osztályú ezüst és bronz. Az első három fokozatú Vitézségi Érmet elnyert katonák havi illetményben is részesültek. Ugyanaz a Vitézségi Érem négyszer volt adományozható.

főt tartalmazó névjegyzék a minimális számot jelenti, a valóságban nagyobb a Muravidékről származó és hadikitüntetésben ré­ szesült katonák száma. Levéltári iratokkal, köny­ vekkel, újságokkal és más dokumentumokkal azonban egyelőre 1.691 főt sikerült beazonosí­ tanom. Elsősorban az Alsólendvai járásra vonat­ kozó adatok hiányosak. Az 1.691 kitüntetett közül sokan többször is része­ sültek harctéri kitüntetés­ ben, mint például a kapcai Az eddigi kutatásaim születésű Horváth Ignác szerint legalább 1.691 a (szül. 1892), aki összesen Muravidékről (a teljes, öt különböző kitüntetést tehát a szlovén falvakat kapott. Sőt, az egyiket, a is magába foglaló Muravi­ II. Osztályú Ezüst Vitézségi dékről van szó) származó Érmet kétszer nyerte el, tiszt, altiszt és közlegény így végül is összesen hat kapott legalább egy há­ hadikitüntetése volt. A kutatásaim szerint borús kitüntetést az első világháborúban. Az 1.691 a Muravidékről származó és az első vi­ lágégés harc­ te re i t m e g ­ jár t tisztek, altisztek és közlegények 26 különböző kitüntetésben részesültek a háború négy éve során. A kimutatás szerint a mu­ ravidékiek a legtöbb eset­ ben a Bronz Vitézségi Érmet érde­ melték ki, leg­ alább 1.118-at osztottak ki közöttük. Na­ A csekefai Papp Lajos szanitécként gyon sok ka­ érdemelte ki a Bronz Vitézségi Érmet – tona többször a fotó tulajdonosa: Papp Ernő, Csekefa. is kiérdemelte

Muravidéki katonák és harctéri kitüntetéseik

A dobronaki Bojnec Ferenc huszár az orosz fronton szerzett kitüntetéseivel – a fotó tulajdonosa: Bojnec Pál, Dobronak. a Bronz Vitézségi Érmet. Az (alsó)lendvai szárma­ zású Pojbics Károly ven­ déglős például háromszor lett kitüntetve az említett éremmel. Pojbics Károly egyébként mint 50 száza­ lékos rokkant szerelt le, ezért a Sebesülési Érmet is megkapta. A háborúban megse­ besült vagy az egészség­ romlás miatt rokkanttá vált katonák kitüntetésére 1917-ben alapított Sebesü­ lési Érmet a Muravidékről legalább 111 katona kapta meg. Kilenc katona több­ ször is részesült sebesülési éremben, mint például az (alsó)lendvai származású Fritz István (szül. 1894), aki kétszer kapta meg az említett érmet. A Bronz Vitézségi Ér­ met a kiosztások száma szerint az 1916 decembe­ rében az új uralkodó, IV. Károly által alapított Ká­

roly-csapatkereszt követte. Elnyerésének feltétele az első harcvonalban eltöltött 12 hét volt. A Muravidék­ ről legalább 490 katona nyerte el a Károly-csapat­ kereszt jelvényt. Szintén sokan, szám szerint 448-an részesültek kis ezüst, vagy hivatalos nevén II. Osztályú Ezüst Vitézségi Érem kitünte­ tésben. 37-en közülük kétszer nyer ték el az említett érmet. Köztük volt az 1896-ban Csen­ tében született Kepe Ist­ ván ácsmester is, aki a nagykanizsai 20. honvéd gyalogezredben szolgált, és harcolt az orosz és az olasz fronton is. Az emlí­ tett kitüntetés mellett Kepe István még négy másik kitüntetésben is részesült, comb- és fejsérülése miatt Sebesülési Érmet is kapott. Az I. Osztályú Ezüst Vitézségi Érmet, vagy köz­ ismerten a „nagy ezüstöt” a kutatások eddigi állása szerint 139 muravidéki katonai személy kapta meg, köztük 11-en kétszer. A 11 fő közé tartozott a domonkosfai születésű Lábass Péter (szül. 1895) asztalosmester is. Lábass Péter a 83. császári és királyi gyalogezredhez vo­ nult be. Először az orosz, majd az olasz (isonzói) és végül 1916 őszétől a román harctéren is szolgált. A két I. Osztályú Ezüst Vi­ tézségi Érem mellett még négy másik érmet is kapott hőstetteiért. A petesházi születésű honvéd, Szőke Ferenc katonai dossziéja betekintést ad abba, hogy milyen hősi cselekedetért lehetett kiérdemelni az I. Osztályú Vitézségi Érmet: „Kiválóan vitéz magatartás az ellenség előtt. Az 1917. december hó 31-én a Piave vech. menti állásharcokban kiváló bátor magatartást tanúsított és közben megsebesült.”

N É P Ú J S Á G 2 0 17. a u g u s z t u s 1 0 .


Horizont

gháborús harctéri kitüntetései Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett muravidékiek

de a harcot feladta, mert Érem) már 1914. novem­ arany vitézségi éremmel két lövéstől megsebesült, ber 26-án megkapta. Ezt lett kitüntetve.” közben az ellenséges gép követően még kétszer ré­ Zárásként azonban azt irányváltoztatását (vélhe- szesült nagy ezüst vagy I. is hangsúlyozni kell, hogy tően zuhanására gon- Osztályú Ezüst Vitézségi sok esetben a kitüntetési dol, K. A.) is látta. Éremben és egyszer Bronz javaslat és vele együtt a ki­ Zuhanórepülésben Vitézségi Éremben. Az tüntetés egyben veszteségi jött 400 méterig és a 1916. június 4-én elindí­ dokumentum is, hiszen a A katonák kö­ sérülése ellenére a tott orosz offenzíva során hősi cselekedet gyakran zött az egyik leg­ gépet a repülőtérre tanúsított bátor és hősi került a kitüntetésre fel­ rangosabb és egy­ hozta és simán le- helytállásáért az akkor terjesztett személy életébe. ben az egyik leg­ tette.” Huzjan Ist­ m á r s z a k a s z p a ­ nehezebben meg­ ván a harc során rancsnoki rangban kapható harctéri szerzett sérülése lévő Kücsán Lajos kitüntetés az Arany miatt kórházba elnyerte az Arany Vitézségi Érem volt. került, „vigasz­ Vitézségi Érmet. Hogy mennyire igaz talásul” azonban Erről a Muraszom­ a fenti állítás, mi sem megkapta az Arany bat és Vidéke című bizonyítja jobban, Vitézségi Érmet. újság így írt: „Hírt mint az a tény, hogy a A Muravidékről a d t u n k m á r l a Monarchia hadvezetése származó másik sze­ punkban Kücsán az első világháború négy mély, aki bizonyítottan Lajos tótkeresztúri éve során csak körülbelül Arany Vitézségi Éremben lakos kitüntetésé5.000 Arany Vitézségi Ér­ részesült az első világ­ ről, melyet az elmet osztott ki. Ed­ h á b o r ú s o r á n , lenséggel szemben dig bizonyítottan A szentlászlói születésű Both József huszár a tótkeresztúri t a n ú s í tot t v i t é z két muravidéki, a háborúban szerzett kitüntetéseivel – a fotó (Križevci) szüle­ magatartása elisegyébként szlovén tulajdonosa: Molnár István, Szentlászló. tésű Kücsán La­ meréséül kapott. származású sze­ jos (szül. 1890). A vitéz katona a mély részesült Arany Vitéz­ 28-án délelőtt 8 órakor A bécsi levéltárban ta­ háború alatt közleségi Éremben. Az egyik az Fokker gépével két Voisin lálható adatok alapján gényi sorból tiszthe1894-ben Lendvanyíresen és két kísérő harci géppel Kücsán Lajos a 18. Hon­ lyettesé lépett elő és ( B re z ov i c a ) s z ü l etet t vette fel a harcot. A két harci véd Gyalogezredben szol­ már eddig az összes Az alsólendvai Toplak József Huzjan István volt. A gép heves géppuskatüzének gált az orosz fronton. Az legénységi kitün- háborús kitüntetései – a fotó tuHuzjan család később Al­ ellenére egy Voisint 20 mé- első harci kitüntetését (II. tetéseket megkap- lajdonosa: Muravidéki Múzeum, sólendvára költözött és a terre megközelítve elkapott, Osztályú Ezüst Vitézségi ta, most pedig az Muraszombat. fiatal István itt tanulta ki a lakatos mesterséget. 1913ban Bécsújhelyre került, a Monarchia legnagyobb rep­ terén szolgált lakatosként. Itt „fedezték fel” és küldték pilótaiskolába, majd az első világháború kitörését követően az orosz frontra került mint harci pilóta. Eleinte felderítő feladato­ kat látott el, később azon­ ban már a légi harcokban is részt vett. Első légi győzel­ mét 1915 júniusában aratta egy orosz repülőgép felett. 1916 derekán áthelyezték az isonzói frontra, ahol jú­ lius 28-án a túlerőben lévő olasz harci repülőgépekkel sikeresen vette fel a har­ cot. A légi csatáról a Bécsi Hadtörténeti Levéltárban található dokumentum a Egy többszörösen kitüntetett osztrák–magyar katonai egység az isonzói fronton – a fotó tulajdonosa: Skočir következőket írja: „Július (Benkovič) Elizabeta, Hrastnik. N É P Ú J S Á G 2 0 17. a u g u s z t u s 1 0 .

17


Sport A Nafta 1903 készen áll az új idényre

Attraktív futball a cél A Nafta 1903 labdarúgóklub a múlt héten nyílt napot tartott, amelynek keretében a szurkolók találkozhattak a játékosokkal. Az eseményt kísérő sajtótájékoztatón a klub illetékesei ismertették az idénybeli célokat, ambíciókat, bemutatták a csapat új felállását, a szakmai stábot és az elmúlt hónapokban folytatott munkát. Feher Bea

Magdič Igor sajtószóvi­ vő elmondta, hogy a klub céljai a felkészülési időszak kezdetétől változatlanok: továbbra is szép játékot szeretnének mutatni, tehát az attraktív futballt állítják előtérbe. „Nincsenek túl­ zott ambícióink a tabella helyezéseit illetően, hiszen elsősorban stabil második­ ligások szeretnénk lenni. Igaz, hogy ez a liga – szá­ munkra legalábbis – egy­ előre egy nagy rejtély, de az első néhány mérkőzést követően már betekintést kapunk abba, hogy mi­ lyen erős a többi csapat és mi hol helyezkedünk el. Ezek után szükség esetén módosíthatjuk a stratégi­ ánkat” – mondta Magdič. A klub céljai között szerepel az utánpótlás erősítése is,

Bajánsenye – Dobronak 3:3 (3:2)

A felkészülési időszak keretében a Dobronaki LK a magyarországi Bajánsenye csapatával mérkőzött meg. Az első félidőben a vendéglátó csapat bizonyult erősebbnek, hiszen három góllal is vezettek már. Az összecsapás második felében a dobronakiak megrázták magukat és három alkalommal is megzörgették a hálót, döntetlenre mentve a találkozót. A dobronaki csapat góllövői: Horváth J., Horváth B., Zemljič. FB Hídvég – Hodos 3:2 (1:1)

A múlt pénteken zajló összecsapás a hazaiak 3:2-es győzelmével fejeződött be. A döntetlen első félidő után a hídvégi csapat játékosai minden erejüket összeszedve még két gólt rúgtak, ami elegendő volt a mérkőzés megnyeréséhez. A különbség nagyobb is lehetett volna, de Lutar több lehetőséget is elpuskázott. F.h.m. Dobronak – Puconci 2:0 (0:0)

Hazai pályán győztek Dobronak focistái Puconci csapata ellen. Az első félidő góltalanul múlt el, majd a második részben Horváth J. és Žemljič is betalált a kapuba. Annak ellenére, hogy a mérkőzést zivatar is megzavarta, a dobronaki labdarúgók jó fizikai felkészültséget mutattak. FB Franc Fridl, a Nafta edzője és Magdič Igor sajtószóvivő. ezért a labdarúgó-akadé­ mia főszerepet kap. A csapatot a szezon fo­ lyamán 22 játékos alkotja, közülük három ifjúsági játé­ kos kettős szerepben játszik, hiszen az ifjúsági és a felnőtt csapatba is nevezik őket. Az őszi idényben hat új igazolás is felveszi a kék-fehér mezt, név szerint Grabant Bence (magyarországi Dorok LK), Leuštek Leon (horvátor­

Újabb lendvai íjászsiker A hétvégén Mután szerveztek 3D íjászversenyt, amelynek keretében a szlovén 3D kupáért versenyeztek. Ezzel egy időben zajlott a Jadran 3D Kupa 2017 utolsó versenye is. A megmérettetésen 34 klubból 134 íjász vett részt Szlovéniából és Horvátországból. A Lendvai Íjászklub tagjai három érmet szereztek. A tagok férfi kategóriájában, a vadászreflex versenyszámban a következő eredmények születtek: 1. Cseh A legjobbak a dobogón. Gyula (397 kör), 3. Horvat Kristijan (386 kör), 5. Magyar Daniel (312 kör). Női kategória: 4. Horvat Sonja (162 kör). A veteránok kategóriájában, a vadászreflex versenyszámban 7. Flisar Tomaž (161 kör), vadászcsigás versenyszámban 2. Štuhec Bojan (389 kör). Az összetett íj versenyszámban Kuzma Kristijan (421 kör) 15. lett. Horvat Kristijan a Jadran 3D Kupa 2017 összesített versenyén aranyérmet szerzett. K. K.

18

Alapozási mérkőzések

szági Straža LK), Osmanaj Iridon (kuvaiti Al-Shamal LK), Oštrek Stjepan (hor­ vátországi Međimurje LK), Raduha Florjan (Odranci LK) és Živko Žiga (a Mari­ bor B csapata). A csapattól távoztak: Dodlek Antonio, Horvat Žan, Stošič Neman­ ja. Fridl Franc edző mellett Premuš Mihael segédedző és Kuzma Stanislav kapusedző alkotja a szakmai stábot. Fridl elmondása szerint az alapozás során felmerülő kisebb gondoktól eltekintve (elmaradt meccsek, sérü­ lések) mindent megtettek annak érdekében, hogy megfelelően felkészüljenek az új szezonra. „Minden összecsapáson magas szin­ tű játékot kell mutatnunk. A csapat felkészült, cél­ ratörő. Nagyító alá fogjuk venni az ellenfelek játékát, ennek megfelelően fogunk felkészülni az összecsapá­ sokra. Úgy gondolom, hogy optimizmussal kezdhetjük az idényt” – fejezte be Fridl. A focirajongók a Nafta hazai mérkőzéseire belépő­ jegyeket, bérleteket vásárol­ hatnak. A felnőtt belépő ára 6 euró, az ifjúsági jegy (17 éves korig) 3 euró, a bér­ letek pedig 70 eurós áron vásárolhatók meg minden nap a klubnál.

Lipa – Nafta Veteránok 5:2 (2:2)

Vereséget szenvedtek az új szezon első mérkőzésén a Nafta öregfiúi. A lendvai csapat hiányos felállásban lépett pályára, hiányzott néhány kulcsfontosságú játékos. A veteránok számára az első félidő volt a sikeresebb, amikor két gólt is szereztek Zadravecnek és Bedőnek köszönhetően. F.h.m. Olimpija – Nova 7:1 (6:1)

Az Olimpija és a magyarországi Nova mérkőzése a hazai csapat fölényes győzelmével zárult. A közönség nyolc gólt látott, ebből hetet már az első félidőben, de a rossz idő miatt a bíró a hatvanadik percben megszakította a mérkőzést. A hazai csapat soraiból dicséretes játékot mutatott: Vida (3), Bači (2), Gönc (1), Kepe (1). F.h.m. Kapca – Nedelica 3:5 (2:2)

A hétvégén zajló összecsapáson a Nedelicáról érkezett vendégcsapat kerekedett felül, a mérkőzés a hazaiak 3:5-ös vereségével fejeződött be. A kapcai csapatból több kulcsfontosságú játékos is hiányzott, de a hazaiak több kiváló lehetőséget is elszalasztottak. A kapcai góllövők: Vutek, Kramar, Ritlop. F.h.m. Hotiza – Petesháza 4:1 (2:0)

A Petesháza LK – több éves kihagyás után, Leček Avgust edző vezetésével – lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Hotiza LK ifjúsági csapata ellen. Leček edző az összecsapás során minden játékosnak lehetőséget adott. A hazai csapat góllövői: Horvat M., Horvat T., Kepe (2). A vendégcsapat góllövője: Šimonka. F.h.m. Nagykanizsa – Hotiza 8:1 (2:1)

Múlt szombaton vereséget szenvedett a Hotiza LK a nagykanizsai focicsapat ellen. A hotizai labdarúgók az első félidőben szép játékot mutattak, ekkor Biro sikeresen vett át egy labdát és lőtte be a kapuba. A mérkőzés további részében a hazai csapat bizonyult sokkal erősebbnek, és nyolc gólt is lőttek. F.h.m. Graničar LK – Jurovski Dol LK 2:1 (0:1)

Az első gólt Jurovski Dol csapata rúgta, akik a második félidőig fölényben voltak. A hazai csapat labdarúgói azonban felülkerekedtek, egyenlítettek, majd második góljukkal el is döntötték a mérkőzés kimenetelét. A Graničar góllövői: Somi, Hozjan.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. a u g u s z t u s 1 0 .


Sport

Győzelemmel indított a lendvai csapat Nafta 1903 – Roltek Dob 1:0 (0:0) Múlt pénteken hazai pályán, körülbelül 800 néző előtt lépett pályára a 12 év után ismét második­ ligás Nafta 1903, az ellenfél a Roltek Dob volt. A nézők érdekes és egyben harcias mérkőzést kísérhettek fi­ gyelemmel.

súrolta a kapufa bal olda­ lát. A Nafta játékosai sem maradtak adósak, hiszen a 16. percben Živko fejese is a kapufa közelében hagyta el a pályát. Öt perc eltelté­ vel Čretniknek volt meg a lehetősége a gólszerzésre, azonban a hazai kapus jó

volt, azonban ezeket sem sikerült kihasználni. A gólcsendet az ös�­ szecsapás 50. percében Roginić szakította meg, aki Novinić passza után lőtte a labdát a vendégkapuba. A mérkőzés második fele is lehetőségekkel teli volt. Az

56. percben Monjac rúgta a kapufa mellé a labdát, a 60. percben Vinko célzott pontatlanul, majd a 64. percben Marcijuš labdája sem kötött ki a hálóban. A 76. percben ismét Marcijuš próbálkozott sikertelenül a gólszerzéssel. A mérkőzés utolsó perceihez közeledve Vinko még két lehetőséget szalasztott el, így az össze­ csapás végeredménye 1:0

lett a Nafta javára. A mérkőzést Matkovič Aleksander vezette. Nafta 1903: Valentić, Malešević, Živko, Leuštek, Vöröš, Novinić, Oštrek (87. Šeruga), Osmanaj (46. Cekovski), Vinko, Monjac (63. Marcijuš), Roginić. Roltek Dob: Čretnik M., Matič, Nemanič, Zupanc (71. Šmigoc), Splichtal, Račič, Romih, Čretnik G. (71. Kokalj), Avbelj (55. Leskovar), Čeh, Jarovič. F.h.m.

Készülnek a Nafta öregfiúi A Nafta Veteránok LK megkezdte felkészülését a 2017/2018-as szezonra. A lakosi focipályán zajló első edzésen 15 játékos vett részt, a csapathoz csatlakozott a Nafta 1903 egykori két tagja, Bažika Silvester és Kulčar Bojan. A klub a szezon során előreláthatólag 20 játékossal fog rendelkezni. A vezetőséget Pečelin Andrej elnök és Oberstar Ivan szakmai vezető alkotja. A klub célja bennmaradni az I. Lendvai Községközi Labdarúgóligában, valamint a tabella közepén végezni. F.h.m.

Tizenkét év után mozgalmas, sok gólhelyzettel tarkított meccsen szerzett ismét másodikligás győzelmet a Nafta. Az első félidőben a vendégcsapat bizonyult erősebbnek, de több gól­ szerzési lehetőséget is el­ mulasztottak, köztük Račič labdája már a 4. percben

védésének köszönhetően nem kötött ki a labda a hálóban. Az első félidő további részében úgy a hazai, mint a vendégcsa­ patnak is több lehetősége

4. forduló

4. forduló Aluminij – Celje Triglav Kranj – Olimpija Rudar – Krško Ankaran – Maribor Domžale – Gorica

2:2 0:0 0:1 1:5 1:1

TÁBLÁZAT 1. Maribor 4 4 0 0 10:3 2. Olimpija 4 3 1 0 9:1 3. Domžale 4 2 1 1 9:4 4. Krško 4 2 1 1 6:6 5. Rudar Velenje 4 2 0 2 5:4 6. Aluminij 4 1 1 2 6:9 7. Celje 4 1 1 2 4:9 8. Triglav Kranj 4 0 3 1 3:4 9. Gorica 4 0 1 3 2:6 10. Ankaran 4 0 1 3 3:11

12 10 7 7 6 4 4 3 1 1

Az 5. forduló párosítása 2017. augusztus 11-e és 13-a között: Celje – Triglav Kranj, Maribor – Domžale, Gorica – Aluminij, Olimpija – Rudar, Krško – Ankaran.

Mezőkövesd – Videoton Újpest – Vasas Debreceni VSC – Ferencvárosi TC Puskás Akadémia – Honvéd FC Paks – Haladás Balmazújváros – Diósgyőri VTK

0 : 2 1 : 0 0 : 0 0 : 2 2 : 0 4:0

TÁBLÁZAT 1. Honvéd FC 4 2 2 0 8:4 2. Videoton 4 2 2 0 8:4 3. Diósgyőr 4 2 1 1 7:6 4. Vasas 4 2 0 2 3:3 5. Mezőkövesd 4 2 0 2 5:10 6. FTC 4 1 3 0 8:3 7. Újpest 4 1 3 0 7:6 8. Balmazújv. 4 1 2 1 7:4 9. Paks 4 1 2 1 7:6 10. Haladás 4 1 0 3 1:7 11. Debrecen 4 0 2 2 2:4 12. Puskás AFC 4 0 1 3 2:8

8 8 7 6 6 6 6 5 5 3 2 1

Az 5. forduló párosítása 2017. augusztus 12-én 18 órakor: DVTK – Puskás Akadémia, FTC – Paks, Haladás – Balmazújváros, Honvéd – Újpest, Vasas – Mezőkövesd, Videoton – Debrecen (20:30).

N É P Ú J S Á G 2 0 17. a u g u s z t u s 1 0 .

1. forduló Nafta 1903 – Dob Zarica Kranj – Drava Ptuj Fužinar Ravne – Mura Radomlje – Sežana Ilirija – Krka Rogaška – AŠK Bravo Veržej – Dekani Brežice – Brda TÁBLÁZAT 1. Mura 1 1 0 0 2. Ilirija 1 1 0 0 3. AŠK Bravo 1 1 0 0 4. Jadr. Dekani 1 1 0 0 5. Drava Ptuj 1 1 0 0 6. Brežice 1 1 0 0 7. Nafta 1903 1 1 0 0 8. Radomlje 1 0 1 0 9. Sežana 1 0 1 0 10. Zarica Kranj 1 0 0 1 11. Brda 1 0 0 1 12. Roltek Dob 1 0 0 1 13. Veržej 1 0 0 1 14. Fužinar Ravne 1 0 0 1 15. Krka 1 0 0 1 16. Rogaška 1 0 0 1

1:0 1:2 1:4 1:1 4:1 0:3 0:2 1:0 4:1 4:1 3:0 2:0 2:1 1:0 1:0 1:1 1:1 1:2 0:1 0:1 0:2 1:4 1:4 0:3

3 3 3 3 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0

A második forduló párosítása 2017. augusztus 13-án: AŠK Bravo – Nafta 1903, Drava Ptuj – Brda, Zarica Kranj – Fužinar Ravne, Mura – Radomlje, Sežana – Ilirija, Krka – Rogaška, Dob – Veržej, Brežice – Dekani.

Misja Beno európai klubbajnok lett! A múlt héten Salzburg­ ban szervezték meg az Európai Klubbajnokságot, amelyen remekelt az olasz­ országi Hwarang team szí­ neiben Misja Beno lendvai születésű, kétszeres szlovén taekwondo-bajnok. Misja az összecsapások elején két vereséget szenve­ dett, de az azt követő három győzelem elegendő volt ahhoz, hogy a selejtezőkből továbbjusson. A folytatás­ ban ismét kimagasló ered­ ményeket ért el a lendvai versenyző: négy győzelem­ mel és egy vereséggel jutott a következő körbe. A negyeddöntőben Misja legyőzte a macedóniai Eftimovot, míg az elődöntő­ ben a német Daniel Stach volt az ellenfele, akitől az első összecsapáson vere­ séget szenvedett. Ebben a körben Misja az izgalmas, szoros mérkőzést 12:11-es győzelemmel zárta. A döntőben Misja ellen­ fele a szerb Stojanović lett, aki ellen a második körben

Misja Beno lendvai taek­ won­do-versenyző európai klubbajnoki címet nyert. kiütéssel nyerte meg a mér­ kőzést, így a lendvai Misja Beno aranyérmes és európai klubbajnok lett! „Ez a győze­ lem taekwondo-karrierem csúcspontja, hiszen egy igen rangos versenyen sikerült ez a bravúr. Annak ellenére, hogy az összecsapások fo­ lyamán voltak megingásaim, akkor teljesítettem a legjob­ ban, amikor igazán kellett. Nagyon örülök a győzelem­ nek, az európai klubbajnoki cím elnyerésének. Ebben az is közrejátszik, hogy a még nem véglegesen kikezelt váll­ sérülésemmel értem el ezt a nagy sikert” – mondta Misja.

19


MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a magyar államalapítás tiszteletére rendezett ünnepi szentmisére, amely

2017. augusztus 20-án, vasárnap 10 órakor

lesz Lendván a Szent Katalin-templomban. Ünnepi köszönto˝t mond Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke. Az ünnepi szentmisét Pete Polgár Máté, a Szombathelyi Szent István Király Plébánia kormányzója celebrálja. A szentmise után a Szent István-szobor megkoszorúzására kerül sor.

Népújság, 2017. 08. 10.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 61. évf. 32. sz.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you