Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

56. évfolyam 30. szám Lendva 2012. július 26. ISSN 0352-6569 1,00 EUR

Info 7–14. oldal

Rázós ügyek a

s

z

l

o

A csentei, petesházi mezőkön folytatott rétegrepesztéses palagáz-kitermelés egyre inkább „rázós üg�gyé” válik. Annak ellené-

v

é

n

i

a

i

re, hogy uniós szinten is igencsak ismeretlenek a „fracking” környezeti hatásai, több uniós országban moratóriumot rendeltek el

m

a

g

y

a

az ilyen kitermelést illetően. Közvetlen környékünkön – leginkább a különböző törvényi, felügyelőségi diszharmóniának hála – a

Abraham Albert, Hodos Község díszpolgára:

r

o

k

h

e

munka – úgy tűnik – zavartalanul folyhat. A legújabb fejleményekről bővebben a 3., illetve a 6. oldalon olvashatnak. TT

Mindig hű volt szülőfalujához, a helyi könyvtár megalakulása is a nevéhez kapcsolódik. 3. oldal

t

i

l

a

p

j

a


Iránytű Hodos Község 13. ünnepe

A község továbbra is a Egy község ünnepe attól lesz az ott élő polgárok ünnepnapja, hogy az ünneplés valóban róluk szól, az ő életükről. A díszülés pedig a legünnepélyesebb módja annak, hogy azok a polgárok, akik hozzáadnak valamit a község életéhez, munkájuk megbecsüléseként elismerésben részesüljenek. Hodoson Mindig külön érdeklődéssel olvasom a kisebbségben elő, illetve a határon túliakkal készített interjúkat az sem volt ez másképp. Király M. Jutka

Határon innen és túl

anyaországi sajtóban. Legyen az magyar, szlovén, olasz, horvát kisebbségi-anyaországi viszonylatban. Az „így látom – nem így látom” hasonlítások, érzelmi megközelítések vagy megnyugtatnak vagy nem, de a sohasem hiányzó, sztereotip kérdés, a „Mit jelent kisebbségben, külhonban élni?” mindig megmosolyogtat. Mintha szabályszerűen kötelező lenne feltenni. Pedig nem az. Valójában nem is szeretjük. Legutóbb Marko Sosič-csal, olaszországi külhoni szlovén színházi rendezővel (a Trieszti Szlovén Színház volt igazgatója) és több kötetes íróval a központi szlovén napilapban megjelent interjú (nem hiányozható kérdése) mosolyogtatott meg. A válasz: „Szlovénnek lenni Olaszországban számomra azt jelenti, hogy magabiztosan és kritikusan ápolom az anyanyelvet, a kultúrát, az oktatást és a gazdaságot, és létem méltóságával, minden porcikámmal és a tehetséges diplomáciával keresem a fejlődés útjait az olasz törvényhozás keretein belül és együtt Szlovéniával. Még akkor is, ha az utóbbi cserben hagyna, és időnként elfeledné, hogy már egy évtizede van oktatásunk, sajtónk stb., és hogy sokkal többért állunk ki, mint a folklór. De közösségünket nézve, nehezen kerülöm ki azt a kérdést, hogy a szlovén nemzeti közösség Olaszországban milyen mértékben ismeri fel magát ebben az álláspontban? És hogy magunk elég kritikusak vagyunk-e még, és nem utolsó sorban nem vagyunk-e talán már megmérgezve különböző populizmusokkal és újkori kispolgárisággal?” Nem pontosan a kérdésre, de erős nemzet- és hazaszeretet, kellő kritikus gondolkodást tükröző válasz. Milyen mértékben értünk vele egyet mi, muravidéki magyarok?

Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A község megalakulásának 13. évfordulóján az ünnepi ülésre szombaton az ifjúsági központ udvarán felállított rendezvénysátorban került sor. A díszülést megtisztelte jelenlétével Göncz László, parlamenti képviselő – az ülés díszvendége –, a környező szlovén és magyar települések polgármesterei, és a Kárpátmedencei együttműködési megállapodásban szereplő települések polgármesterei és küldöttségük. Az ülés Bunderla Rudolf ünnepi beszédével vette kezdetét, melyben a polgármester hangsúlyozta, hogy a község minden területen törekszik a fejlődésre, de a

jelen gazdasági helyzetben a körülményekhez való alkalmazkodásra intette polgárait, majd a megvalósult eredményekről és tervekről szólt a szép számú helyi hallgatósághoz. A sikeresen befejezett projektek között említette a kerékpárutak építését, Kapornak és Domaföld ravatalozója homlokzatának a felújítását, a kapornaki tűzoltóotthon belsőépítészeti átalakítását és felszerelését, a hodosi sportpálya melléképületének felépítését. Nagy lépésnek értékeli Hodos Község Idegenforgalmi Hivatalának átadását is. A jelenlegi munkálatok közt a III. tagosítási projektet említette, míg a közeljövőre vonatkozólag a hodosi ravatalozó régóta esedékes felújítását ígérte.

Végül köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette és támogatta munkájában, külön kiemelve Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselőt a községnek nyújtott mindennemű segítségéért. Göncz László szintén megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel: elmondta, neki nem csupán hivatása, de szívügye is az őrségi falvak életminőségének javítása. „A csoda folytatódik, ez a maroknyi önkormányzat akkor is nagyra képes, amikor gazdasági, pénzügyi szempontból rendkívül nehéz időket élünk”- hangsúlyozta. Fontos lépésnek tartja, hogy a község be tudott épülni a tágabb együttműködési rendszerbe, hiszen új szálakat nyitottak meg mind

Módosult a regionális fejlesztés serkentése

A kisebbségeket pozitívan A múlt héten az országgyűlés elfogadta a regionális fejlesztés serkentéséről szóló törvény módosításait. Egyesítik a két fejlesztési alapot, racionalizálják az adminisztrációt, újra bevezetik az ún. regionális tanács intézményét. A két őshonos kisebbséget a törvénymódosítás igazából nem érinti, hoz azonban néhány pozitív változást.

Igazgató: Lázár Beáta, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,00 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A regionális fejlesztés serkentéséről szóló törvény módosításának célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, racionalizálása, a rendszer javítása, leginkább a 2014–

2020-as programidőszak uniós eszközeinek hatékonyabb lehívása érdekében. Az adminisztráció racionalizációja érdekében a módosítás előrebocsátja a két fejlesztési alap, az ún. „ribnicai alap” és a vállalkozásfejlesztési alap egyesítését, és több eddig létező

regionális szintű testületet szüntet meg. Megszünteti a községek kötelezettségét a regionális fejlesztési ügynökségek alapítását illetően, illetve kimondja, hogy a regionális fejlődésről az erre illetékes tárca és a regionális fejlesztési tanács dönt. A módosítá-

N É P Ú J S Á G 2 012 . j ú l i u s 2 6 .


Muravidék

a fejlődésre törekszik

A díszülésen kiosztották a községi elismeréseket. A kézimunka-szakkör díszoklevélben részesült. a szlovéniai, mind a Kárpát-medencei együttműködést illetően. Az ünnepi beszédeket követően a községi elismerések átadására került sor. A Hodos díszpolgára címet idén Hodos szülötte, Abraham Albert vehette át, aki mindig hű volt falujához, és többek között a nevéhez kapcsolódik az első falusi könyvtár megalakulása is.

A községben zajló rendezvényeknek ma is állandó vendége, fotóival pedig jó hírét viszi a községnek. Díszoklevélben részesítették a kézimunka-szakkört, az Árgyélus Gyermek-néptánccsoportot, és a helyi idősek otthonát, valamint id. Kovač Zdravko borászt. Polgármesteri elismerésben Abraham Boris, a Hodos Községi MNÖK

elnöke részesült. Díszoklevelet kaptak a községi közmunkások, melyet képviselőjük, Tamaško Géza vehetett át. A községi ünnep alkalmából a nemzetiségi önkormányzat az önkéntes, segítőkész munkájáért Abraham Edét részesítette elismerésben. „Az én hazám szép és vendégszerető” projekt keretében idén is megválasztották a község legrendezettebb otthonát és udvarát, amit Abraham Bojan és Erzsi kaptak, a legszebb virágok pedig Roman Silva ablakait díszítik. Az elismerések kiosztását követően kultúrműsor szórakoztatta a vendégeket: szerepeltek az Őrség Hodos ME énekkara, az Árgyélus Gyermek-néptánccsoport, a Goricskói Lajkosok, a székesfehérvári Nőszirom Énekkar, a szlovákiai Hodos- Vydrany Napsugarak Tánccsoport és Macho és Mejke humoristák. A nap további részében Lajcsi zenész mellett szórakozhattak az ünneplő hodosiak és vendégeik.

érinti a törvénymódosítás sok érintik, vagyis erősítik a regionális fejlesztési tanácsok operatív hatékonyságát, a fejlesztési tanácsokban megváltozik az eddigi összetétel is, a községek ugyanis egyértelmű többséget kapnak majd a tanácsban. A bevezetett módosítások között ez a döntés kapta a legtöbb bírálatot, leginkább az ún. civil szféra képviselőitől. A regionális fejlesztési tanács mellett újra megalakul az ún. regionális tanács, amelyet kizárólag a polgármesterek és a vegyesen lakott területű

régiókban a csúcsszervezet elnöke alkot majd, hatásköre pedig elsősorban a kulcsfontosságú, a községeket pénzügyileg is érintő döntések jóváhagyása lesz. A módosítások igazából nem érintik a két őshonos kisebbséget, ezt nyilatkozta lapunknak Göncz László, nemzetiségi képviselő is. Elmondása szerint a két alap egyesítése lehetett volna problematikus, de a nemzetiségek befolyása azonos marad a kisebbségeket érintő eszközöket illetően, így a nemzetiségeket illetően semmi sem vál-

N É P Ú J S Á G 2 012 . j ú l i u s 2 6 .

tozik. Pozitív fejleménynek, eredménynek nevezi a képviselő azonban azt, hogy az újraalakuló regionális tanácsban a polgármesterek mellett helyet kap a mindenkori csúcsszervezet elnöke is – ezt a javaslatot még a gazdasági bizottság ülésére a kisebbségek parlamenti frakciója terjesztette be, majd ezt a változatot szavazta meg a parlament is –, így a kisebbségek közvetlenül jelen lehetnek a legfontosabb regionális döntéseknél, ez pedig mindenképpen potenciálisan új lehetőségeket is jelent.

Jegyzet

„Repedezik” a szívem… Muravidék: végtelen idillikus természet, termőföldek. Táj, ahol megállt az idő. Egy ilyen idilli mesevilágban gyorsan megtörténhet az emberrel, hogy elszakad a valóságtól és elszundít... de eljött az idő az ébredésre, mert túl sok „gázos” dolog történt a tudtunk nélkül, és túl sok megválaszolatlan kérdés merült fel a hidraulikus Tóth Melita Muravidék Civil rétegrepesztés kapcsán. VanKezdeményezés nak olyanok, akik még mindig azt gondolják, hogy őket ez a téma nem érinti és csodálkoznak, hogy miért izgulnak az emberek, hisz a hasonló technológiákat már a '60-as évek óta alkalmazzák itt. Igen, ez igaz, de az is igaz, hogy az ilyen és hasonló technológiák alkalmazása aggodalmat keltő, komoly nyomokat hagyott a környezeten. Ezt tudjuk, és mivel óvjuk a környezetünket és az ivóvizünket, nem akarjuk, hogy az ilyen és hasonló környezeti leépülés folytatódjon. Nem akarjuk magunkat és környezetünket kitenni további káros hatásoknak. Sajnos tény, hogy nem végeztek semmiféle környezettanulmányt, mert a jogszabályok nem követelik meg. A szakemberek „laboratóriumban” elvégzett kísérletekkel bizonygatják, hogy semmiféle talajvíz-, ivóvíz-, légszennyeződés nem következhet be. Még a rákkeltő, mutagén vegyszerek is bizonyítvánnyal rendelkeznek és „engedélyezettek”. Mindezt elfogadhatónak kellene találnunk? Ezek után remélem, hogy a tisztelt olvasónak megfordult a fejében, hogy mit tehet ő mint a civil társadalom tagja? A legelső és legfontosabb dolog, amit tehetünk az, hogy felébredünk, kérdéseket teszünk fel, informáljuk magunkat és felfogjuk, hogy csakis rajtunk múlik, hogy milyen lesz a jövőnk. Ilyen célból hozták létre a Muravidék Civil Kezdeményezést is, melynek fő célja, hogy leállítsa a környezetre káros és potenciálisan káros beavatkozásokat. Ez egy nyílt kezdeményezés, mely társítja a hasonlóan gondolkodó és ugyanazt a célt támogató helyi lakosságot a szélesebb közönséggel. Küldetésünket a muravidéki régiót érintő komoly konstruktív párbeszédek kezdeményezésében látjuk, mely kizárja a „fosszilis” Muravidék fogalmát és támogatja a bioregionális tervek kidolgozását, így próbálva méltó örökséget biztosítani utódainknak. A „fracking” csak az egyik módja annak, hogy elpusztítsuk a jövőnket a jelenben és rengeteg „repedt” szívet hagyjunk magunk után...

3


Kultúra Ünnepel a Hajnal Művelődési Egyesület

Kettős jubileum könyvbemutatóval Gyertyánosban vasárnap ünnepelték meg a Hajnal Művelődési Egyesület megalakulásának 30., valamint a magyar népdalkör fennállásának 15. évfordulóját. Az ünnepi rendezvény alkalmat adott arra, hogy Djukič Irén szülőfalujában bemutathassa nemrég megjelent néprajzi kötetét is. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Gyertyánosban mindig aktív közösségi élet folyt,

több szekció tevékenykedett, a nyolcvanas években különösen aktív volt az ifjúság, az egyesületi életet pedig számos zenés,

ezüst fokozatot ért el. A népdalkör mögött számos

területén. A leghosszabb ideje a magyar népdalkör működik: első fellépését 1997 elején jegyezték fel, s azóta folyamatosan ápolják

Djukič Irén, a nyelvjárási szöveggyűjtemény szerzője, három faluban, Gyertyánosban, Kapcán és Kótban kutatott.

A Gyertyánosi Magyar Népdalkör 15 éve működik és szerepel itthon és Magyarországon. a most ünneplő egyesület is már a hetvenes évek végén működött, de mivel hivatalosan 1982-ben jegyezték be, idén ünnepli jubileumát. Az egyesület keretében a kezdetektől

szórakoztató est fémjelezte. A kilencvenes évek elején kissé hanyatlott az egyesületi élet, aztán 1996ban újra aktívan kezdett tevékenykedni a néptánc, a népdal és a kézimunka

a magyar népdalt és hagyományt. A csoport szakmai vezetését 2004-ben Paragi János magyarországi oktató vette át, s már két évre rá, 2006-ban a Vass Lajos rangos népzenei szemlén

hazai és magyarországi szereplés áll, cserekapcsolatokat ápol a kiskanizsai, söjtöri és andráshidai népdalkörökkel. Az utóbbi két csoport, valamint a Hidvég-Bánuta Művelődési Egyesület néptáncosai szereplésükkel meg is tisztelték a vasárnapi jubileumi rendezvényt. Gyertyánosban ma a művelődési egyesület keretében a magyar népdalkör mellett működik a gyermek néptánccsoport, a szlovén felnőtt néptánccsoport és népdalkör, valamint a

hímzőszakkör. Az egyesületet Vaupotič Göncz Elvira vezeti. A kettős jubileum alkalmából az egyesületet és a magyar népdalkört elismerésben részesítette a Magyar Nemzetiségi Művélődési Intézet (MNNI), a Kulturális Közalapítvány pedig Marolt-elismerést adott át az egyesületnek, a népdalkörnek és valamen�nyi aktív tagnak. A rendezvény keretében bemutatásra került Djukič Irén: Nyelvjárási szöveggyűjtemény három muravidéki községből című kötete. A könyv kiadója, az MNNI nevében az intézet igazgatónője, Kepe Lili szólt a szerzőről és a kötetről. „A könyv, az sors – lehet egyéni, családi, közösségi. E könyv három falu, Kót, Kapca és Gyertyános sorsa, hiszen e közösségek hagyományait, történét, nyelvjárását örökíti meg” – hangsúlyozta. Majd Djukič Irén, a könyv szerzője osztotta meg gondolatait a közönséggel művéről, melynek anyagát a múlt század nyolcvanas évei végén gyűjtötte a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán készített szakdolgozatához. A gyűjtemény, mint elmondta, valamilyen módon honvágya és hazaszeretete miatt készült, egyben hozzájárulva a színes, archaikus elemekben gazdag nyelvjárás megőrzéséhez.

„Nyerő páros” lett a magyar-német kooperáció

A magyarországi Lucza Zsigmond és a német Ricarda Hoop, a LindArt 2012 nyertes párosa alkotásuk előtt.

4

A lendvai LindArt Művésztelep lezárultával idén is megszervezték kiállítását, amelyre pénteken került sor a Zsinagóga termeiben. A három páros tíz napig dolgozott együtt, és alkotott közös vásznon, ez bizony nagy kihívást jelenthetett ennyi individualista számára. Egyes képeken bizony látszik egyfajta szakadás, máshol nem észlelhető, hogy a festményt két különböző ember „komponálta” volna meg. A tárlatot Sobočan Žana két fuvolajátéka között Lázár Beáta, a Galéria-Múzeum megbízott igazgatója méltatta és nyitotta meg, aki mind a hat piktort bemutatva jól megfogalmazta az effajta tandemekhez hasonló munka lényegét: a cél az alkalmazkodás, a másság elfogadása, a rasszizmus, vagy bármely más, diszkrimináció elleni küzdelem. A kihirdetett győztes a magyarországi Lucza Zsigmond és a német Ricarda Hoop volt, akiknek fekete-fehér akrilfestménye pont a Zsinagóga fő falára került, úgy látszik, nem hiába, hiszen szemmel láthatólag a nézőközönség tetszését is leginkább ez a festmény nyerte el. B. Sz.

N É P Ú J S Á G 2 012 . j ú l i u s 2 6 .


Kultúra Muraszombati Galéria

Véletlenek, de mégsem azok – másodszor A Muraszombati Galériában július 19-én nyílt meg a Naključja című tárlat második része. A csoportkiállítás első része 2009ben nagy sikert aratott, így idén újra megszervezték egy puritán, egyértelmű cím alatt: Naključja II. (Véletlenek II.). Bence Szeréna

Robert Inhof művészettörténész, a Muraszombati Galéria igazgatójának elmondása szerint a cím egyszerűsége (de nagyszerűsége) szándékos ellentéte a gyakran oly kacifántos, eltúlzott és erőltetett, matematikai szimbólumokkal és érthetetlen hasonlatokkal ellátott kiállítások címeinek. Egyben mindez egyfajta kritika azon tárlatok felé, amelyek szánt szándékkal teszik nehe-

A kiállításon többek között olyan képzőművészek alkotásait láthatjuk, mint Mirsad Begić, Dragica Čadež, Matej Čepin vagy Marjan Gumilar. zebbé a nézőközönség számára a befogadást. Ezekkel

a gondolatokkal nyitotta meg tömören a kiállítást a

Kiállítással nyitották meg a községi ünnepeket Hodos Község a 13. évfordulóját ünnepelte a hétvégén. A három napos rendezvénysorozat pénteken kiállításmegnyitóval vette kezdetét. A helyi kultúrházban felállított tablókra a községben tevékenykedő kézimunka-szakkör hímzései, valamint Abraham Klaudia, amatőr festő olaj-,

és akrilfestményei kerültek. Az Orbán Lajosné szakmai vezetésével nyolcadik éve működő hímzőkör tagjai a különböző tájjellegű mintákkal hímzett terítőikkel mutatkoztak be. Abraham Klaudia, lapunk goricskói tudósítója, ezúttal pedig nem írásaival, hanem ecsetvonásaival nyerte el a kö-

zönség tetszését. Olaj-, és akrilfestményei – tájképek, csendéletek, virágok... – színes fantáziavilágát tükrözik. A kiállítást, amely a hónap végéig tekinthető meg, Hodos Község polgármestere, Bunderla Rudolf nyitotta meg a szép számú érdeklődő előtt. (-)

galéria igazgatója. A rendezvényen többek között olyan képzőművészek alkotásait láthattunk, mint pl. Mirsad Begić, Dragica Čadež, Matej Čepin vagy Marjan Gumilar. A kiállítás alkotói többfajta technikában is alkottak. Többek között főként olajfestmények, faszobrok, kisplasztika és akril, de experimentális jellegű szövet „kirakati bábuk” kísértetiesen lebegő

alakjai is díszelegtek a galéria falain. A kiállítás különlegessége, mondhatni egzotikussága a misztikus vigyorú Bacchus fejszobor volt, amelyet Fritz Lang rendező készített még az első világháború idején, Karol Grossman házában, Ljutomerben. A kiállítás Bach híres csellószvit prelúdiumának kíséretével került megnyitásra a szépszámú közönség előtt.

Kusturicás humorral teli gyertyafényes est Múlt csütörtökön a Muraszombati Vár udvarán a szerbiai Boris Novak és a La Campanella együttes lépett fel. Az instrumentális zenekar sokszínűsége természetesen zsánerükben is tükröződik, hiszen meglelhető benne a dzsessz, a tangó szívbemarkoló melódiája, vagy a keringő ritmusa, valamint néha még a zsidó zene gyökerei is. Mindezt természetesen a Balkán, a szerb zenei beütés fortélyaival kombinálták. Elmondásuk szerint pont származásuk, vagyis otthonuk, Vajdaság kettőssége: „balkáni” és „közép-európai” volta, tehát összekötő kapocs szerepe

Boris Novak és a La Campanella Vajdaság kettős­ ségét: „balkáni” és „közép-európai” voltát, tarkaságát hozta.

Hodoson a hímzőkör munkái és Abraham Klaudia festményeinek a kiállítása tekinthető meg. N É P Ú J S Á G 2 012 . j ú l i u s 2 6 .

miatt van bennük ez a tarkaság. Az „énekes”, Boris Kovać csak időnként szólalt meg, akkor is többnyire humoros dúdolással, vagy rigmusokkal – ezeket egy csöppnyi iróniával fűszerezte, csaknem három szaxofonon és különböző ütőhangszereken is játszott még többek között. Ez és a nagybőgős időnkénti csujjogatása és meglepetésszerű táncszólója, a dobos extázishoz hasonló állapota egy igazán kellemes kikapcsolódást jelentett a gyertyafényes asztaloknál ülvén. Az egészben a bökkenő csupán talán a muraszombati nézőközönség érdektelensége volt: a város nagyságához képest a koncert igencsak csekély látogatottságú volt... B.Sz.

5


Muravidék Ülésezett a Dobronaki Községi Tanács

Terítéken volt a biogázerőmű is A Dobronaki Községi Tanács múlt heti ülésén káderkérdések, az óvodai munkahelyek besorolása és a háztartási szennyvíz tisztítási költségeinek a támogatása került terítékre. Emellett szó esett a biogázerőmű tevékenységének bővítéséről is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A polgármester egészségügyi problémái miatt az alpolgármester, Bojan Gavrič által levezetett tanácsülésen már a napirend, illetve az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadásánál voltak észrevételek. Kovács István, különstátusú nemzetiségi tanácstag ugyanis a biogázerőmű ügyét szerette volna napirendre tűzni, illetve megjegyzéseket tett a jegyzőkönyvek rövidségére, hiányosságára. Az észrevételek, kételyek feloszlatása után – a biogázerőműről egyéb napirendi pont alatt hangzott el tájékoztató, míg a jegyzőkönyvek rövidségét az annak mellékleteként szereplő hangfelvétellel indokolták – azonban mindkét esetben egyhangúlag fogadta

el a tanács a határozatokat. Gyors döntés született a káderkérdésben is, az alapító nevében a Dobronaki KÁI Tanácsában tagként szereplő Prejnšperger Ernő ugyanis személyi okokra hivatkozva lemondott tagságáról, helyére az illetékes községi bizottság javaslatára Hancsik Józsefet választotta a tanács. A következő napirendi pont alatt a tanács beleegyezését adta a Dobronaki Óvoda beterjesztett munkahelyi besorolásához. A 2011/12-es iskolaévben a tagozatok, munkahelyek száma nem változik, a megerősített besorolás nem terheli jobban a községi költségvetést. Hosszabb bevezetést és magyarázatot igényelt a háztartási szennyvíz tisztítási költségeinek a támogatásáról szóló témakör, amelyet Ester Povše, a községi hi-

vatal munkatársa vezetett fel. Elmondása szerint az illetékes minisztérium megerősítésével a községi tanács még 2009 során elfogadta az ún. csatornahasználati díjat, amely háztartásonként 2,28 euró havonta. Eddig az üzemeltető nem számolta fel ezt a díjat, de a csatorna most már esedékes karbantartását, tisztítását ebből az összegből szeretnék fedezni. A törvény értelmében a község legfeljebb 50 százalékos támogatást nyújthat, majd minden következő évben a támogatási összeg legalább 5 százalékos csökkentésére köteles. A tanács elfogadta a beterjesztett határozatot, így július 1-jétől a község háztartásonként 1,14 eurót számol fel havonta ezen a címen. A kérdések és kezdeményezések című napi-

Bojan Gavrič alpolgármester vezette le a Dobronaki Községi Tanács júliusi ülését. rendi pontban került sor a dobronaki Gjerkeš Bio­ gáz­erőmű körül kialakult helyzet taglalása. Ester Povše röviden bemutatta a helyzetet, illetve az ügyben a község által eddig tett lépéseket. Elmondása szerint a község megállapította, hogy az Állami Környezetvédelmi Ügynökség (ARSO) által kiadott hirdetmény túl tágan

fogalmaz, ezek után pedig még július elején tiltakozott az ellen, mert nem tükrözi megfelelő módon a Gjerkeš Biogázerőmű tevékenységi céljait. Sőt, a nyilvánosságot megtévesztő módon állati tetemek feldolgozásáról szól, ezért ennek kijavítását kezdeményezték, többek között azért is, mert ez ellentétes lenne a községi rendeletekkel. Ezt az ARSO meg is tette július 5-én, az új szöveg szerint ugyanis már csak állati eredetű hulladék feldolgozásáról beszél a hirdetmény, így ezt mindkét változatban kifüggesztették a megfelelő helyeken. A község felhívta az ügynökséget, hogy a megnevezést kijavíttassa a Lendvai Közigazgatási Egységnél megtekinthető dokumentációban is, méghozzá ennek mindegyik pontjában, ahol állati tetemek szerepelnek. Ennek azonban csak július 25-e után tudnak eleget tenni, eddig egyébként minden érintett megteheti megjegyzéseit, észrevételeit is. Az ARSO-hoz címzett észrevételben Dobronak Község egyébként követeli azt is, hogy a környezetvédelmi engedély kiadási eljárásában a községet ügyfélként kezeljék.

Kérdéses rétegrepesztés?

Képviselői kérdések, moratórium, civil kezdeményezés!? A rétegrepesztéses palagáz-kitermelés körül egyre több a bizonytalanság, Göncz László, illetve Dejan Židan parlamenti képviselők is több ízben tettek már fel ez ügyben kérdéseket az illetékes tárcavezetőknek. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az eddigi válaszok mindennek nevezhetők, csak éppen megnyugtatóknak nem, sőt újabb kérdéseket vetnek fel. Közben már civil kezdeményezés is létrejött a rétegrepesztéses módszer alkalmazása ellen. Göncz László nemzetiségi képviselő második rétegrepesztés ügyében feltett képviselői kérdésében az első kérdésére és a megérkezett válaszra hivatkozva említi, hogy az illetékes tárca

6

nem rendelkezik megfelelő adatokkal a gázkitermelés ezen módszeréről. Az illetékes állami ügynökség pedig nem kötelezheti a beruházót, hogy környezetvédelmi engedély kiadásához folyamodjon a gázkitermelés kisebb mérete miatt, ez véleménye szerint alaptalan a jelenlegi több szempontból is bizonytalan helyzetben. A rétegrepesztés körül sok a bizonytalanság – hivatkozik a képviselő az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi Bizottságának tanulmányá-

ra is, amely egyértelműen kimondja, a „fracking” az unióban nincs megfelelően törvényileg szabályozva, az emberekre, környezetre való hatása nem ismert pontosan. Annak ellenére, hogy a beruházók a rétegrepesztés ártalmatlansága mellett állnak ki, az érintett petesházi, csentei és környékbeli lakosok aggodalma érthető, különösképpen az állami szervek igencsak passzív hozzáállása miatt. Éppen ezért az illetékes tárcának azt ajánlja, fontolja meg a rétegrepesztés mo-

ratóriumát, ahogy ezt több környező országban is már megtették. Dejan Židan képviselő a napokban két képviselői kérdést is feltett, az egyikben azt firtatja, hogy az említett gázkitermeléshez szükséges–e engedély, vagy elegendő a technikai projektdokumentáció, mert a projekt bejelentésekor szerinte ez még szükséges volt. Židan hozzáteszi – közben változott a törvény: az új, bányászatról szóló törvény a kivitelezőt a környezetvédelmi törvény betartására is kötelezi. A második kérdésében a képviselő azt firtatja, hogy az illetékes minisztérium, illetve szakszolgálatai képesek-e hatástanulmányt végezni a ré-

tegrepesztés környezeti hatásairól, illetve ha képesek, akkor miért nem tették ezt meg, valamint miért nem reagál az egészségügyi tárca keretein belül tevékenykedő felügyelőség, amikor általánosan közismert, hogy a rétegrepesztéskor vegyszereket is alkalmaznak, amelyek veszélyeztethetik az ivóvizet is. Válaszok lapzár táig nem érkeztek, a napokban azonban a terepen létrejött egy civil kezdeményezés a Muravidék Civil Kezdeményezés, amely a lakosság figyelmét a rétegrepesztéses gázkitermelés különböző káros hatásaira szeretné felhívni, toborozva a tagságot a gázkitermelés leállítása mellett.

N É P Ú J S Á G 2 012 . j ú l i u s 2 6 .


Info

Az időjárás enyhülése nem hozott megváltást

Nagyok az idei aszálykárok is A kéthetes 30-37 fokos kánikula országszerte nagy károkat okozott a mezőgazdaságban, ezt nem tudta megváltani az elmúlt napok enyhébb, csapadékosabb időjárása sem. Megközelítően 100 ezer hektáron keletkezett kár, különösképpen a lazább, homokos talajokon sínylették meg a forróságot és a vízhiányt a növényi kultúrák. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az idei aszály jóformán az igencsak csapadékszegény téli és tavaszi időszakkal kezdődött, majd ezt az elmúlt hetekben többször 35C°-os hőség tetézte. A

károk, a terméskiesés, a minőségileg és mennyiségileg is jóval a várakozások alatti búzatermésnél is szembetűnőek voltak, az említett kéthetes kánikula pedig igencsak elvette a kedvét a gazdálkodóknak a kukorica, a tök, a burgonya,

a napraforgó és sok esetben a gyümölcs terméskilátásokat illetően is. A burgonya esetében az aszály éppen a gumók legerőteljesebb növekedési és ezzel legnagyobb vízszükségletű fázisában következett be, így a termés minősége és

Öt lendvai vállalat a nyertesek között A Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztérium égisze alatt az ún. „muravidéki törvény” a vállalkozások kezdő beruházásait és új munkahelyeket teremtő pályázatának negyedik kiírására összesen 49 pályázat érkezett, a pályázók összesen 11,6 millió eurós igényt nyújtottak be. A minisztérium 2012-ben összesen 3,9, míg 2013-ban 2,2 millió eurós kerettel rendelkezik. Az illetékes szakmai bizottság a 49 beérkezett pályázatot áttekintve megállapította, 14

teljes mértékben megfelel a pályázati kiírásnak, míg 35 esetben hiánypótlásra kérték a pályázókat. Az első rostán 6 pályázat esett ki, majd a bent maradt 37 pályázat újbóli áttekintése után 24 projektet tartottak megfelelőnek a támogatásra. A 24 nyertes között öt lendvai vállalat is szerepel. Az Oletić GPI Kft. két évre elosztva megközelítően 380 ezer euró támogatást kapott hi-tech eszközök beszerzésére. A Varis Rt. szintén két évre elosztva 318 ezret nyert új fürdőszoba-

generáció fejlesztésére, a Legartis Kft. a gépi eszközök és az üzlethelyiségek korszerűsítésére 102 ezer eurót, míg a Nafta Strojna Kft. hegesztési folyamatok korszerűsítésére 220 ezer eurót nyert 2012-es folyósítással. Az Usol Kft. szintén 2012-es folyósítással nyert 355 ezer eurót az UNA univerzális, energetikailag hatékony gép fejlesztésére. A nyertes pályázatok között sem dobronaki, sem goricskói vállalt nem szerepel. tt

mennyisége jóval kisebb lesz. Az olajtök esetében a kánikula megakadályozta a normális megtermékenyítést, míg például a napraforgó jóformán csak a megszokott nagyság felére nőtt, ami különösképpen azért jelent nagy kárt, mert általában szilázsként szokták betakarítani. A kukorica esetében sem jobb a helyzet, különösképpen a később vetett területeken, illetve ott, ahol a pattanóbogarak lárváinak kártétele miatt újravetésre volt szükség, alig várható termés.

Ott, ahol a kánikula virágzás közben érte a kukoricát, gyengébb lett a megtermékenyítés, így jóval gyengébb lesz a magkinyerés, de energetikai növényként is jócskán csökkent az ilyen termés értéke. A kertészetben az idén öntözés nélkül reménytelen a helyzet, ugyanis még öntözés mellett is nagy károk keletkeztek. A gyümölcsösöket sem kímélte az aszály, egyelőre a szőlő bírta legjobban a kialakult helyzetet. A károk mértéke igencsak változó, leginkább a talaj struktúrájától függő. Minél lazább, homokosabb a terület, annál nagyobbak a károk, itt akár 100 százalékos terméskiesés is elképzelhető.

Régi-új vezetőség az agrárkamaránál Az agrárkamara május végi választásai után a múlt héten megalakultak a területi egységek tanácsai is. A muraszombati területi egység tanácsába Herman Kisilak, Franc Štuhec, Jožef Bračko, Aleksander Abraham, Štefan Hül, Igor Camplin, Evgen Sapač, Franc Režonja, Franc Küčan, Marijan Perša, Jožef Meolic, Viktor Časar és Danilo Rihtarič került be. Az agrárkamara területi tanácsának alakuló ülésén a tagok Jožef Meolic személyében választottak új elnököt, míg Danilo Rihtarič és Marijan Perša személyében alelnököket. Marijan Perša alelnök vezette a tanácsot az elmúlt négyéves mandátumban, míg Jože Meolic jelenlegi elnök a 2004–2008-as időszakban már vezette az agrárkamara területi egységét. tt

hétről hétre Budapest - A kormány elfogadta a magyar termék rendeletet: magyar termék

az, amely 100 százalékban magyar alapanyagból készül, azt Magyarországon dolgozzák fel és csomagolják. A rendelet a magyar termék megjelölésen kívül tartalmaz még átmeneti kategóriákat is. Azokat a ter-

mékeket, amelyek magyar, de külföldi alapanyagot is tartalmaznak, ám Magyarországon gyártják őket, hazai termék kategóriába sorolják. Ilyen például a hurka, amelyben a rizs nagy valószínűséggel külföldről származik. Stockholm - Egyre több cég fektet be megújuló energiaforrásokba: a dán Lego nemrég Németország egyik legnagyobb épülő tengeri szélfarmjából vásárolt részt, míg a svéd IKEA az idei év eddigi legnagyobb száraz-

N É P Ú J S Á G 2 012 . j ú l i u s 2 6 .

földi szélprojektjét jelentette be Európában. A bútorgyártó cég célja például, hogy teljes svédországi áramszükségletét saját szélerőművei által termelt villamos energiával fedezze. Az IKEA-énak már a mostani bejelentést megelőzően is világszerte 96 szélturbinája állt üzemben vagy van építés alatt.

Melbourn - Megépítteti a Titanic II-t Clive Palmer ausztrál üzletember, aki szerint a luxushajót minden korszerű biztonsági rendszerrel ellátják. A tehetős bányatulajdonos közlése szerint a Titanic II. 2016-ban indulhat első útjára. A hajót a finn székhelyű tervezőcég, a Deltamarin tervezi. Az egykori Titanic első osztályára mai áron ötvenezer dollár lenne egy jegy, ám Palmer úgy vél-

te, hogy az új luxushajó árai nem lesznek ilyen borsosak. USA - Szigorítják a mozik beléptetését: a múlt heti coloradói tragédia (az Aurora egyik multiplex mozijában egy arcát maszkkal takaró fegyveres 12 embert lőtt le, további 58-at pedig megsebesített) árnyékában az amerikai és kanadai moziláncok bejelentették, hogy megszigorítják a biztonsági szabályokat. Gázálarcban, arcot fedő egyéb maszkokban mostantól nem lehet moziba menni Észak-Amerikában.

7


Info a mai napon... Július 26-án történt 1083 Csanádon szentté avatták az 1046-ban vértanúhalált halt Gellért püspököt. 1678 Bécsben megszületett I. József magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király 1705–1711-ig. 1818 Meghalt Dugonics András, az első magyar regény, az Etelka írója. 1875 Megszületett Dr. Carl Gustav Jung, svájci orvos, pszichiáter, az analitikus lélektan megteremtője. 1907 Megszületett Pelle István ,olimpiai aranyérmes tornász, aki három olimpián vett részt. 1942 Megszületett Mick Jagger, angol rockzenész, a Rolling Stones énekese. 1945 Lemondott Winston Churchill, Nagy Britannia miniszterelnöke. 1963 Súlyos károkkal járó földrengés rázta meg a jugoszláviai Szkopjét. 1964 Megszületett Sandra Bullock, amerikai színésznő. Tóth Melita építész

visszapillantó

1982. július 29-én, 30. szám

Évente huszonegymillió tömbtégla A hosszúfalui téglagyár már a két háború közötti időben működött. A gyár igazgatása a háború után állami tulajdonba, majd az ötvenes években a munkások kezébe került. Legutóbb az 1974–76 között korszerűsítettek a gyártási folyamatot az agyagkitermeléstől kezdve a téglaégetésig. A téglagyár jelenleg mintegy 80 dolgozót foglalkoztat, akik zömmel szakképzett, illetve félig szakképzett munkások, évente mintegy 21 millió tömb- és mennyezeti téglát gyártanak az építőiparnak. A gyárudvaron egész nap nagy a sürgés-forgás, teherautók jönnek-mennek, viszik a vörösre égetett téglákat. Itt több műszakban dolgoznak az emberek, hiszen a téglaégetést nem lehet leállítani, sokszor még vasárnap és ünnepnapokon

is folyik a termelés. – Ez a nagy forgalom nálunk mindennapi dolog, hisz most van a munka dandárja – mondja Oletič Mirko, a téglagyár igazgatója. – Nemcsak Szlovéniába szállítunk téglát, hanem a tengerpartra is, a napokban Macedóniából is kaptunk egy nagyobb megrendelést. Amellett mi látjuk el a helyi Mercator- Univerzal kereskedelmi munkaszervezet lerakatát is tömbtéglával.

A gyár melletti aszfaltos úton kaptatunk fel a dombtetőre. Innen már belátható az egész hosszúfalui agyagbánya, meg az egész falu is. Először az út mellett lévő dombot fejtették ki, ebből készült a tégla, ma már mintegy 300 méter hosszú völgyet vájtak ki a téglagyári munkások. Ma öt ember dolgozik az agyagbányában: egy kotrógépkezelő, egy, aki lánctalpas traktort vezet,

míg hárman felügyelnek a több mint 150 méter hosszan kígyózó futószalagra. Épp reggeli szünet van. Az itt dolgozó munkások egy kivénhedt autóbuszban ülnek le, hogy szusszanjanak egyet, és elfogyasszák reggelijüket. A gyárat megtekintve Oletič igazgató elújságolja, hogy már készülnek az új tervek egy finomkerámiai részleg kiépítésére. Sajnos a 78-ban végzett rekonstrukciós munkálatok költségeit most fizetik vissza, és a gazdaságszilárdítási rendelkezések miatt az új gyárrészleg beindítására még várni kell. Néhány évvel ezelőtt a Ljubljanai Geológiai Intézet munkatársai talajvizsgálatokat végeztek, s megállapították, hogy még 150–200 évre való nyersanyag van a környéken. Ez az anyag nagyon megfelel a finomkerámiai tárgyak - vázák, virágtartók, korsók és egyéb dísztárgyak – készítésére.

lakberendezési sarok

A dolgozószobától a babaszobáig Tisztelt Építész! Élettársammal egy 3 szobás lakást bérlünk. Ősszel érkezik a baba, ezért szeretnénk a dolgozószobát átalakítani gyerekszobává. Ehhez kérjük javaslatát. Köszönettel, Erika és Mihály. A babák gyorsan nőnek, ezért nagyon gyorsan változnak a gyerekszoba bútorozására vonatkozó követelmények. Baba érkezésekor a szülőknek elsősorban kiságyra, pelenkázóra és egy kényelmes szoptatós fotelre van szükségük. A baba fekhelye kiválasztásánál célszerű állítható magasságú rácsos ágyban gondolkozni. Ennél figyeljünk arra, hogy az ágyrácsok maximálisan 12 cm-re legyenek egymástól, hogy a baba feje ne szorulhas-

8

son a rácsok közé. Másik fontos szempont, hogy a kiságyat ne helyezzük huzatos helyre, fűtőtest vagy ablak közelébe. Amennyi-

szoptatós fotel kiválasztásánál a kényelem mellett leginkább a karfára kell odafigyelnünk, nehogy túl magas legyen, és ezzel

zésénél nem kell őket újra költöztetni. Egy babaszobánál nagyon fontos szempont a színvilág megválasztása

ben új pelenkázóasztalt vásárolunk, válasszunk olyat, amelyik rendelkezik különböző kiegészítők tárolására alkalmas polcokkal és fiókokkal. A

ne akadályozza a szoptatást. A nagyobb bútorokat, szekrényeket rakjuk olyan helyre, ahol hosszabb távon is maradhatnak, és a szoba következő átrende-

is. Fontos, hogy a baba környezete harmonikus és meleg színekkel rendelkezzen. Ezért a bútorok választásánál ajánlom a világos színek melletti dön-

tést, alap fehér és szürke színek kombinálását egy élénkebb, de nem harsány színnel, például zölddel, kékkel, világos narancs és sárga színekkel. A gyerekjátékok és kiegészítők már maguk többnyire élénk színűek, ezért a fal színének meghatározásnál is natúr vagy pasztell árnyalatoknál maradnék. Fontos a szoba megvilágítására is odafigyelni. Ideális, ha a központi kapcsolót lecseréljük szabályozható erősségűre. Ajánlatos meleg színekben pompázó, helyi fényforrások alkalmazása is. Ezek lehetővé teszik a félhomályt, mely főleg eleinte kellemes hatással van a baba érzékeny szemére és az éjszaka ébredő szülők fáradt, álmos tekintetére. Több rajz/fotó a www. nepujsag.net (Info – Lakberendezés) címen található. Kérdéseiket várjuk az info@nepujsag.net címre.

N É P Ú J S Á G 2 012 . j ú l i u s 2 6 .


Info

Újrahasznosítással új életet adhatsz a tárgyaknak praktika Aki szereti a szép dolgokat, mindig örül, ha egy jó ötlettel találkozik, főleg, ha egy kevéske alkotásvágy is szorult belé. Az emberek otthona sokat elárul a kreativitásukról. Sokszor hiába szép és modern a lakás, mégsem otthonos, hiszen csupán a bútorok, kiegészítők ízléses elrendezését láthatjuk. Ám semmi egyedi, semmi személyes nincs benne. Így a lakást

gedi, és kedvét leli a barkácsolásban, az nyugodtan veselkedjen neki a lámpabura elkészítésének, vagy ha csak egy egyszerű, de „pofás” kerti díszre vágyik, akkor a régi gumicsizmába ültessen virágot.

Felakasztható ceruzatartó A kép önmagáért beszél. A régi reszelőnket fejtetőre fordítva kell felfúrni, akár egyszerűen szegre

a bizsu fülbevalóknak. Dolgozz a szabadban, először fújd le a reszelőt egy jó színre, aztán ha megszáradt, eszkábálj négy lábat is az aljára, a négy sarkára. Négy nagyobb méretű gyöngy erre tökéletesen megfelel, a ragasztáshoz használj ragasztópisztolyt! Egy szalaggal vagy gyöngyökkel a fogantyút is díszítheted, de ha nem teszed, így is tutira egyedi ékszertartód lesz.

akasztani olyan helyre, ahol kéznél lehetnek a benne tárolt eszközök. Az aljába egy darab lemezt kell vágni fából vagy fémből. Eredeti színében, fémszürkén is hagyhatod, de ha van kedved, akkor fújd le valamilyen szuper élénk színnel!

Csecsebecséknek… A reszelőből elkészíthető másik klassz ötlet igazi lányos dolog. Egy tároló

N É P Ú J S Á G 2 012 . j ú l i u s 2 6 .

Egy piknik kellékeiből a muri után általában egy nagy halom hulladék

Új élet a gumicsizmában Egy elhasznált, régi gumicsizma semmire sem jó… vagy mégis? Az ötlet egyszerű, mint a pofon! A csizmát töltsd meg virágfölddel és ültess bele virágot, akár csak egy szezonra! A gyerekek kinőtt gumicsizmáit is felhasználhatod, és azokat még a kerítés szélére is felaggathatod, színesek, jópofák és virágoznak! Kisebb teraszokon nagyon klassz

bárki lakhatná! Ezért jó, ha valaki kreatív, így az otthonában a tárgyak magukon viselik a lakó kézjegyét, egy csepp „én” kerül az egyszerű hétköznapi tárgyakba. Még jobb, ha a régi, megunt tárgyaknak képes valaki új életet adni, ezzel a régi „ócskaság” új funkciót, új külsőt kap – így lesz a tárgyaknak történetük. A következő praktikák is az újrahasznosításról szólnak. Akinek ideje en-

Szivárvány éjjeli lámpa a színes álmokért

fűszerkertet készíthetsz a gumicsizma-cserepekből, ültess bazsalikomot, mentát, snidlinget stb. Ha túl magas a csizma szára, egyszerűen vágd a szárát rövidebbre!

marad. De hát mit is lehet kezdeni azzal a csomó használt szívószállal vagy a műanyag pohárral? Például készíthetünk belőle egy éjjeli lámpát! No igen, elsőre furán hangzik, de ha jobban belegondolunk… Ehhez már kell néhány eszköz a hobbiboltból is. Végy egy egyszerű lámpaállványt – lehet kapni bura nélkül, foglalattal, kapcsolóval –, vagy használd fel az otthoni régit, amit a padlás egyik elfelejtett zugában tartasz! Majd vegyél egy egyszerű rizspapír burát, lehetőleg fehéret, ezek mindössze 2–4 euróba kerülnek. Erre kell felragasztgatnod a szívószálakat. Hobbiragasztót vagy ragasztólakkot használj! Az állványodra a színes műanyag poharak kerüljenek. Csak az aljukat kell kivágnod, így egymásra fűzheted őket. Ha elkészültél, akkor kerüljön a körte a foglalatba, a bura az állványra, és kész is a szivárványos éjjeli lámpa, szép álmokat! Összeállította: Abraham Klaudia

9


Info július 27. péntek Szlovén Tévé 7:15 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, 12:00 Ami szent és a világ, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Yucatan titkai – dok. műsor, 14:25 Maribor 2012, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Különleges ajánlat, 17:45 Szeretjük egymást – szlovén sorozat, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Števerjan 2012, 2. rész, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:25 Éjféli klub, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II.

július 28. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 11:35 Kisgyermekek – francia film, 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, ism., 14:20 Szlovén magazin, 14:50 Állatokról, emberekről, 15:20 A kertben, 15:50 Village Folk – dok. sorozat, 16:00 Eyre tava – osztrák dok. műsor, 17:00 Hírek, 17:15 Kulturális hegycsúcsok – dok. sorozat, 17:40 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 18:30 Mezs23:55 Reklámőrültek gyék, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanás, 20:00 Szimfonikus extázis – hangverseny, 21:10 Konyha lélekkel – német film, 22:50 Hírek, 23:25 Nyári színpad, 23:55 Reklámőrültek – am. sorozat, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II.

13:40 A jövő energiája 12:40 Volt egyszer..., 13:40 A jövő energiája, ism., 14:30 Hallgassunk a csöndre, 15:05 Alpok-DunaAdria, 15:30 Mozogj velünk! 16:00 Labdarúgó EB, ism., 20:00 Nyári Olimpiai Játékok 2012 – dok. műsor, 22:00 Nyári Olimpiai Játékok 2012 – megnyitó.

Magyar Tévé 5:55–9:00Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi műsor, 12:55 Esély, 13:20 Bokszutca, 13:50 Forma-1, Magyar Nagydíj, szabadedzés, 15:35 Balatoni nyár, 16:20 A korona hercege – dél-koreai sorozat, 17:30 Gyökerek és ágak – dok. film, 18:40 Everwood – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:15 Magyarország, szeretlek!, 21:25 Nyári Olimpiai Játékok – megnyitó, 1:30 Orvosi bűnügyek – olasz sorozat, 2:25 Ismétlés.

6:30 Az időn át, 6:55 Nyári színpad, ism., 7:30 Különleges kínálat, ism., 8:00 Nyári Olimpiai Játékok 2012 – megnyitó, ism., 11:00 Nyári Olimpiai Játékok: 11:15 Kerékpárverseny, 11:30 Evezés, 12:00 Céllövészet, 12:30 Tenisz, cselgáncs, 13:55 Forma-1, Magyar Nagydíj, időmérő edzés, 20:00 Londoni körhinta, 20:30 Úszás, 22:10 Női kézilabda: Norvégia - Franciaország, 0:05 Brane Rončel a színfalak mögött.

7:40 Reggeli, 12:05 Asztro Show, 13:10 Az éden titkai – görög sorozat, 14:10 Én és a hercegem 2. – am. film, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:05 Sziklaöklű szerzetes – német sorozat, 21:05 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 22:05 Gyilkos 14:10 Én és elmék – am. sorozat, 23:15 a hercegem Helyszíni szemle – német sorozat, 0:15 Reflektor, 0:30 Törzsutas, 1:05 Nagyágyúk – am. sorozat, 1:50 Autómánia.

TV2 6:25 Tények reggel, 10:50 EZO.TV, 12:25 A láthatatlan ember – am. sorozat, 14:25 Marina – mexikói sorozat, 15:20 Doktor House – am. sorozat, 16:25 Hal a tortán, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:30 Aktív, 20:05 Ezek megőrültek, 21:05 Mocsok – am. film, 23:00 Aktív, 23:30 Tények este, 0:05 EZO.TV.

Duna Tévé 5:30–8:30 Virradóra, 8:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:20 Kívánságkosár, 14:15 Önök kérték!, 15:05 Hagyaték, 15:35 Magyar elsők, 15:50 Univerzum, 16:45 Mesélő cégtáblák, 17:25 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Kárpát Expressz, 18:55 NB1-es labdarúgó mérkőzés, 21:00 Hírek, 21:05 Dunasport, 21:15 A névtelen vár – magyar sorozat, 22:20 Az ecuadori esőerdő lakói – angol dok. film, 23:15 Koncertek az A38 hajón, 1:10 Ismétlések.

július 30. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 11:00 Látogatóban, ism., 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Volt egyszer..., 13:55 Forma-1, Magyar Nagydíj, 16:15 Első és második, 17:00 Hírek, 17:15 Színészek maszk nélkül, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Kisvárosi gyilkosságok – angol sorozat, 21:30 A kertben, ism., 22:00 Village Folk – dok. sorozat, 22:15 Hírek, 22:40 Nyári színpad, 23:15 A föld pillérei – német sorozat, 0:05 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:20 Az időn át, 7:45 Nyári színpad, ism., 8:20 Glóbusz, ism., 8:50 Alpok–Duna–Adria, ism., 9:20 Poros ország? – dok. sorozat, ism., 9:50 Zenés műsor, 10:30 Mozogj velünk!, 11:00 Nyári Olimpiai Játékok: 11:15 Cselgáncs, úszás, tenisz, kerékpár, kajak-kenu, 15:30 Kosárlabda: USA – Franciaország, 17:15 Kézilabda: Spanyolország – Szerbia, 18:45 Műugrás, 19:50 Lottó, 20:00 Londoni körhinta, 20:30 Úszás, 22:20 Röplabda, vízilabda, kosárlabda.

7:00 Kölyökklub, 10:30 Asztro Show, 11:25 Törzsutas, 11:55 Autómánia, 12:30 Jópofa kofa – am sorozat, 12:55 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 13:30 Édes, drága titkaink – am. sorozat, 14:35 Chuck – am. sorozat, 15:40 Agymenők – am. sorozat, 16:40 Megy a gőzös – magyar film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 Taxi 2. – francia film, 21:15 A hatodik napon – am. film, 23:45 Rád vagyok kattanva – am. film, 1:25 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 10:00 Babavilág, 10:25 9 hónap, 10:55 Propaganda, 11:55 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai – olasz sorozat, 12:55 Duval és Moretti – francia sorozat, 13:55 Sheena – am. sorozat, 14:55 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 15:55 Rejtélyek kalandorai – kanadai sorozat, 16:55 11:55 Tequila Sas-kabaré, 17:55 Activity, 18:30 és Bonetti Tények, 19:00 Aktív Extra, 19:35 A jég fogságában – am. film, 23:20 Propaganda, 23:30 Luxusdoki – am sorozat, 0:30 A médium – am. sorozat, 1:25 Ismétlések.

Duna Tévé 6:30 Nyári Olimpiai Játékok – megnyitó, 10:30-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:15 Lyukasóra, 12:40 Mindennapi hősök, 13:05 Heuréka!, 13:35 Sírjaink hol domborulnak, 14:05 Talpalatnyi zöld, 14:40 Pannon expressz, 15:10 Táncvarázs, 16:05 Jane Eyre – angol film, 18:00 Híradó, 18:35 Magyar elsők, 18:55 NB1-es labdarúgó-mérkőzés, 21:00 Közvetítés a balatonfüredi Anna-bálról.

6:50 Nyári színpad, Villanás, ism., 7:40 A hét tükre, ism., 8:00 Gyerekműsor, 11:55 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Éjféli klub, ism., 14:40 Villanás, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Lelki villanás, 17:35 A barna medve – dok. műsor, ism., 18:05 Szeretjük egymást – szlovén sorozat, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:25 Mesterséges mennyország, 23:55 Érdekel a könyv, 0:15 Jazz, 1:05 Ismétlések.

Szlovén Tévé II.

9:20 Števerjan 2012

Magyar Tévé 6:55 Balatoni nyár, 9:30 Nyári Olimpiai Játékok: Úszás, női torna, asztalitenisz, cselgáncs, vívás,

Magyar Tévé 5:20-9:00 Nap kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Nyári Olimpiai Játékok: úszás, torna, asztalitenisz, cselgáncs, vívás, tenisz, ökölvívás, evezés, kerékpár, női kosárlabda, kézilabda, röplabda, 13:30 Forma-1, Magyar Nagydíj, időmérő edzés, 15:30 Nyári Olimpiai Játékok: Úszás, férfi torna, asztalitenisz, cselgáncs, vívás, tenisz, ökölvívás, evezés, kerékpár, női kosárlabda, kézilabda, röplabda, 18:40 SzerencseSzombat, 19:00 Nyári Olimpiai Játékok, 19:30 Híradó este, 20:05 Abszolút London, 20:10 Ötöslottó sorsolás, 20:20 Nyári Olimpiai Játékok, 23:05 Válaszcsapás – angol sorozat, 0:35 Nagyon zene.

RTL Klub

RTL Klub

július 29. vasárnap

9:20 Števerjan 2012, 2. rész, ism., 11:35 Első és második, 12:00 Nyári Olimpiai Játékok: Cselgáncs, úszás, tenisz, kajak-kenu, torna, 20:10 A 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:20 Londoni körhinta, 20:30 Úszás, 22:15 Kézilabda: Svédország – Norvégia, 23:45 Műugrás.

Magyar Tévé 13:30 Forma–1, Magyar Nagydíj tenisz, ökölvívás, evezés, kerékpár, sportlövészet, férfi kosárlabda, kézilabda, röplabda, vízilabda, 13:30 Forma–1, Magyar Nagydíj, 16:30 Nyári Olimpiai Játékok, 19:30 Híradó este, 20:05 Abszolút London, 20:10 Nyári Olimpiai Játékok, 0:35 Kutyaszorítóban – am. film.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:00 Trendmánia, 10:35 Teleshop, 11:30 Törzsutas, 12:00 Dáridó Lajcsival, 12:40 Tuti gimi – am. sorozat, 13:40 A pletykafészek – am. sorozat, 14:45 Taxi 2. – francia film, 16:40 Jó ugatás fél győzelem! – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 Gagyi mami – am. film, 22:00 Túl mindenen – am. film, 0:15 Tudorok – ír sorozat.

TV2 6:45 TV2-matiné, 10:40 EgészségMánia – magazin, 11:10 EZO.TV, 11:50 Kalandjárat, 12:20 Borkultusz, 12:50 Stahl konyhája, 13:20 Több mint TestŐr, 13:50 A kiválasztott – am. sorozat, 14:50 Monk – am. sorozat, 15:50 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:50 Minden hájjal megkent hazug – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Lopakodó – am. film, 22:20 Veszélyes vizeken – am. film, 0:25 Összeesküvés – am. sorozat, 1:25 Ismétlések.

Duna Tévé 6:25 Gyerekműsor, 12:00 Híradó, 12:10 Élő népzene, 12:40 Akadálytalanul, 13:05 Határtalanul magyar, 13:35 Magyar történelmi arcképcsarnok, 13:55 Erzsébet királyné – magyar film, 15:25 NB1-es labdarúgó-mérkőzés, 17:25 Hazajáró, 18:00 Híradó, 19:10 Önök 13:55 Erzsébet királyné kérték!, 20:05 Mező Ferenc emlékére, 20:40 Nyári Olimpiai Játékok: Labdarúgó-mérkőzés, 22:45 Palmetto – am. film, 0:35 Edvin Marton koncertje.

5:55–9:30 Nap-kelte, 9:30 Nyári Olimpiai Játékok: Úszás, férfi torna, asztalitenisz, cselgáncs, vívás, tenisz, ökölvívás, evezés, kerékpár, sportlövészet, műugrás, vitorlázás, női kosárlabda, kézilabda, röplabda, vízilabda, 12:00 Híradó, 12:20 Nyári Olimpiai Játékok, 19:30 Híradó este, 20:05 Abszolút London, 20:10 Nyári Olimpiai Játékok, 23:05 Sasfészek – am. film, 0:45 Rocca parancsnok - olasz sorozat.

RTL Klub 7:40 Reggeli, 10:25 Top Shop, 12 : 0 5 Asztro Show, 13:10 Az éden titkai, 14:15 Gagyi mami – am. film, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 23:10 Huligánok Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:05 Gagyi lovag – am. film, 22:00 CSI: A helyszínelők – am. sorozat, 23:10 Huligánok – am. film, 1:10 Reflektor, 1:25 Hülyeség nem akadály – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:35 Jégtörők 2. – am. film, 14:25 Marina – mexikói sorozat, 15:25 Doktor House – am. sorozat, 16:25 Hal a tortán, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:30 Aktív, 20:05 Ezek megőrültek!, 21:05 NCIS – am. sorozat, 22:05 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:05 Célkeresztben – am. sorozat, 0:05 Tények Este, 0:40 EZO.TV, 1:15 Ismétlések.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:20 Kívánságkosár, 14:15 Táncvarázs, 15:05 Munka-Társ, 15:35 Heuréka!, 16:00 Mindennapi hősök, 16:45 Mesélő cégtáblák, 17:25 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:40 Kárpát Expressz, 19:10 A Duna – Utazás ínyenceknek – francia dok. film, 19:40 Sophie szerint a világ – francia dok. sorozat, 20:10 A Tenkes kapitánya – magyar sorozat, 21:05 Hírek, 21:15 Dunasport, 21:35 Magyar retró – dok. film, 22:25 Hát ki az én életem? – dok. film, 23:00 Koncertek az A38 hajón.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 012 . j ú l i u s 2 6 .


Info július 31. kedd Szlovén Tévé 6:45 Nyári színpad, Visszhangok, ism., 8:00 Gyerekműsor, 12:20 Mesterséges mennyország, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, A lélek horizontja, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Barangolások, ism., 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Tudományos műsor, 17:35 Village Folk – dok. sorozat, ism., 17:50 Szeretjük egymást – szlovén sorozat, 18:25 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A nyugati civilizáció – közeledik-e a vége? – angol dok. sorozat, 20:50 La Reunion – az összhang európai szigete – dok. film, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:25 Glóbusz, 23:55 A kis vándormadár – ír dok. műsor, 1:20 Ismétlések.

augusztus 1. szerda Szlovén Tévé 7:15 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, 12:00 La Reunion – dok. műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:30 A Hét, ism., 14:25 Glóbusz, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Nagyító alatt, ism., 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Poros ország? – dok. sorozat, 17:50 Kilátás a…, 18:05 Szeretjük egymást – szlovén sorozat, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Változó idők – francia film, 21:35 Kisfilm, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:25 Helyes ötlet!, 0:10 Zenés est, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II.

Szlovén Tévé II. 12:00 Nyári Olimpiai Játékok: cselgáncs, úszás, evezés, tenisz, kajak-kenu, 17:20 Kézilabda: Szerbia – Horvátország, 20:10 Az Astro sorsolása, 20:20 Londoni körhinta, 20:30 Úszás, kosárlabda, 22:45 Összefoglalók.

Magyar Tévé 5:55-9:30 Nap-kelte, 9:30 Nyári Olimpiai Játékok: Úszás, női torna, asztalitenisz, cselgáncs, vívás, tenisz, ökölvívás, evezés, kerékpár, műugrás, szlalom, vitorlázás, szörf, 23:05 Menekülésre ítélve férfi kosárlabda, kézilabda, röplabda, vízilabda, 14:05 Híradó, 14:10 Nyári Olimpiai Játékok, 19:30 Híradó este, 20:05 Abszolút London, 20:10 Nyári Olimpiai Játékok, 23:05 Menekülésre ítélve – francia film, 0:50 Barangolások öt kontinensen, 1:20 Rocca parancsnok – olasz sorozat.

RTL Klub 7:40 Reggeli, 12:05 Asztro show, 13:10 Az éden titkai – görög sorozat, 14:15 Gagyi lovag – am. film, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:05 Castle – am. sorozat, 21:05 A mentalista – am. sorozat, 22:05 A Grace klinika – am. sorozat, 23:15 Reflektor, 23:35 Doktor Addison – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:40 Miss Potter – am. film, 14:25 Marina – mexikói sorozat, 15:25 Doktor House – am. sorozat, 16:25 Hal a tortán, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:30 Aktív, 20:05 Ezek megőrültek!, 21:05 Nyerő páros – am. film, 22:55 Aktív, 23:25 Tények este, 0:00 EZO.TV, 0:35 A titok gyermekei – magyar film.

Duna Tévé 5:25–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:20 Kívánságkosár, 14:15 Táncvarázs, 15:05 Hazajáró, 15:35 Magyarország tájegységei, 16:00 Földet az embereknek – szingapúri dok. film, 16:55 Mesélő cégtáblák, 17:25 Életképek 21:35 Hannah és nővérei – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:10 A Duna – Utazás ínyenceknek – francia dok. sorozat, 19:40 Sophie szerint a világ – francia dok. sorozat, 20:10 Vivát Benyovszky! – magyar sorozat, 21:10 Hírek, 21:20 Dunasport, 21:35 Hannah és nővérei – am. film, 23:25 Lamantin Jazz Fesztivál, 0:00 Koncertek az A38 hajón.

augusztus 2. csütörtök Szlovén Tévé 6:45 Nyári színpad, ism., 7:15 Visszhangok, ism., 8:00 Gyerekműsor, 12:05 Helyes ötlet!, ism., 13:00 Hírek, 13:30 A nyugati civilizáció – angol dok. sorozat, ism., 14:20 Szlovének Olaszországban, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Vendégem…, ism., 15:45 Gyerekműsor, 20:00 Boudu 17:00 Hírek, 17:20 A szlovén vízkör, 17:55 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Boudu – francia film, 21:40 Maribor 2012, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:25 Ami szent és a világ, 0:15 Ismétlések.

N É P Ú J S Á G 2 012 . j ú l i u s 2 6 .

Július 26-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 10:30 Nyári Olimpiai Játékok: 10:30 Nyári Olimpiai Játékok: Cselgáncs, evezés, úszás, tenisz, kerékpár, kajak-kenu, torna, 19:50 Lottó, 20:00 Londoni körhinta, 20:30 Úszás, 22:10 Röplabda, kézilabda, műugrás.

Magyar Tévé 5:55–9:30 Nap-kelte, 9:30 Nyári Olimpiai Játékok: Úszás, férfi torna, asztalitenisz, cselgáncs, vívás, tenisz, ökölvívás, evezés, kerékpár, sportlövészet, műugrás, szlalom, vitorlázás, szörf, strandröplabda, női kosárlabda, kézilabda, röplabda, vízilabda, 12:00 Híradó, 12:15 Nyári Olimpiai Játékok, 19:30 Híradó este, 20:05 Abszolút London, 20:10 Nyári Olimpiai Játékok, 23:05 Rablás olasz módra – francia film, 0:45 Rocca parancsnok – olasz sorozat.

RTL Klub 7:40 Reggeli 12:05 Asztro Show, 13:10 Az éden titkai – görög sorozat, 14:10 Jéghercegnő – am. f ilm, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 13:10 Az éden titkai Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:05 Különben dühbe jövünk - olasz film, 22:10 Az alvajáró – kanadai film, 0:10 Reflektor, 0:30 Hülyeség nem akadály – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:40 Winnetou és Old Shatterhand a Halál Völgyében – német film, 14:25 Marina – mexikói sorozat, 15:25 Doktor House – am. sorozat, 16:25 Hal a tortán, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:30 Aktív, 20:05 Ezek megőrültek!, 21:05 Jackie Chan: A szépfiú – am. film, 23:00 Aktív, 23:30 Tények este, 0:05 EZO.TV.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:20 Kívánságkosár, 14:15 Táncvarázs, 15:05 Talpalatnyi zöld, 15:30 Magyarország tájegységei, 15:55 India és Nepál – spanyol dok. sorozat, 16:55 Mesélő cégtáblák, 17:25 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 19:10 A Duna – Utazás ínyenceknek – francia dok. sorozat, 19:40 Sophie szerint a világ – francia dok. sorozat, 20:10 Sobri, a betyár – magyar sorozat, 21:10 Hírek, 21:15 Dunasport, 21:35 Öt kismalac – francia film, 23:05 Koncertek az A38 hajón.

9:10 Színészek maszk nélkül, ism., 10:30 Nyári Olimpiai Játékok: Cselgáncs, evezés, úszás, vízilabda, tenisz, boksz, kajak-kenu, torna, 19:50 A lóhere, 20:00 Londoni körhinta, 20:30 Úszás, röplabda, kosárlabda, kézilabda.

Magyar Tévé 5:55–9:30 Nap-kelte, 9:30 Nyári Olimpiai Játékok: Úszás, női torna, asztalitenisz, cselgáncs, vívás, tenisz, ökölvívás, evezés, kerékpár, sportlövészet, szörf, strandröplabda, szlalom, férfi kosárlabda, kézilabda, röplabda, vízilabda, 12:00 Híradó, 12:15 Nyári Olimpiai Játékok, 19:30 Híradó este, 20:05 Abszolút London, 20:10 Nyári Olimpiai Játékok, 23:05 A hölgy, aki túl sokat tudott – am. film, 0:35 Rocca parancsnok – olasz sorozat.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Vendégem: Vass Vilmos – ismétlés (ismétlés: csütörtökön 18.05-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Július 27-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 7:40 Reggeli, 12:05 Asztro Show, 13:10 Az éden titkai – görög sorozat, 14:05 Különben dühbe jövünk – olasz film, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:05 A kölyök – am. film, 22:10 Keménykötésűek – am. film, 0:05 Reflektor, 0:20 Infománia. Hidak: benne a Hodos Község 13. ünnepe alkalmából megtartott rendezvények (az ismétlés elmarad)

TV2

Július 31-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján 15:25 Doktor House 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:25 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 14:25 Marina – mexikói sorozat, 15:25 Doktor House – am. sorozat, 16:25 Hal a tortán, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:30 Aktív, 20:05 Ezek megőrültek!, 21:05 Már megint egy dilis amcsi film – am. film, 22:45 Propaganda, 23:45 Tények este, 0:20 EZO.TV.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:20 Kívánságkosár, 14:15 Hogy volt?, 15:05 Arcélek, 15:35 Magyarország tájegységei, 15:55 India és Nepál – spanyol dok. sorozat, 16:50 Mesélő cégtáblák, 17:25 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 19:10 A Duna – Utazás ínyenceknek – francia dok. sorozat, 19:40 Sophie szerint a világ – francia dok. sorozat, 20:10 A falu jegyzője – magyar sorozat, 21:15 Hírek, 21:20 Dunasport, 21:35 Az oroszlán ugrani készül – magyar film, 23:00 MüpArt, 0:55 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Expressz 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Barangolások: Sopron, 1. rész (a Duna Televízió produkciója) - ismétlés (az ismétlés elmarad) Augusztus 1-jén, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: A Muravidék kincsei a Nemzeti Múzeumban – ismétlés (az ismétlés elmarad) Augusztus 2-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: Török Eta – ismétlés (az ismétlés elmarad) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info

Kerékpárok a lendvai rendőröknek Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2012. július 17-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Közgazdász Emeše d.o.o., Kranjec utca 22., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, angol, magyar nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2012. augusztus 8.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon.

Kertészet, virágüzlet és temetkezési szolgáltatások Ladislav Kiš s.p., Lendvai út 29., Pince

Elérhetők vagyunk a nap 24 órájában a hét minden napján.

Telefon: 02/578-97-33 vagy 041-346-790

Isten, ember és a természet gazdag harmóniája Ezt tapasztalhatják meg mindazok, akik részt vesznek a Lendvai Plébánia és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezésében 2012. szeptember 3–7-ig tartó

ERDÉLYI ZARÁNDOKLATON. Zarándoklat, azaz főhajtásos tiszteletadás a világ Megváltójának szülőanyja, a magyarok Nagyboldogasszonya előtt csodás megjelenéseinek helyszínein s az egész úton. Így ez a kirándulás lelkiekben gazdagabb, mint a többi. Meglátogatjuk Máriapócs, Kolozsvár, Gyer­gyóalfalu, Csíkszereda, Csíksomlyó, Déva, Má­riaradna és Szeged híres templomait. Az utolsó napi szentmisén a már szinte szentként tisztelt és szeretett Böjte Csaba ferences testvér gondolatai hatják át a lelkünket. A káprázatos természeti látnivalók közt szerepel a tordai sóbánya, a Gyilkos-tó és a Békás-szoros, a Gyimesek és a Szent Anna-tó is. Részvételi díj 250 euró/fő. Jelentkezni lehet a Lendvai Plébánián és a Bánffy Könyvesboltban. Júniustól a lendvai fárán kívüliek is jelentkezhetnek a még néhány szabad helyre.

12

Múlt péntektől Lend­ ván kerékpáros rendőrökkel is találkozhatunk. Anton Balažek, Lendva polgármestere ugyanis átadta a községi költségvetésből vásárolt két kerékpárt (1500 euró összegben) a rendőröknek, akik ezután közös felügyeletet végezhetnek a rendészeti szolgálattal is. Branimir Šijanec, a Lendvai Rendőrállomás parancsnoka szerint jelentős szerzeményről van szó, különösen a

rendőrök nagyobb mobilitása szempontjából. Lendva Község és a rend-

gyertyafény

apróhirdetés

Július 26-a és augusztus 1-je között Lendvai Plébánia Szombaton, július 28-án vasárnapi szentmise lesz 17.00 órakor Pincén, 18.00 órakor Völgyifaluban, 19.00 órakor Lendván lesz a családok szentmiséje. Július 29-én, évközi 17. vasárnapján Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, valamint Petesházán 11.00 órakor lesz szentmise. Kapcán búcsú lesz 10.00 órai szentmisével.

Dobronaki Plébánia Vasárnap, július 29-én délelőtt nem lesznek szentmisék. Délután 16.00 órakor a felújított orgona felszentelésének ünnepsége lesz. Az ünnepi szentmisét msgr. dr. Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius és msgr. dr. Peter Štumpf, muraszombati püspök vezetik.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Református Egyház Július 29-én 10.00 órakor Szent­ lászlón lesz istentisztelet.

időjárás A hét végére túlnyomóan napos, meleg idő várható.

őrség is a két szolgálat jó együttműködésére számít.

Temetkezési Vállalkozás Értesítem Önöket, hogy 2012. március 1-jétől átvettem a temetkezési szolgáltatás végzését a Komunala Kft.-től. A szolgáltatást változatlan címen, a lendvai irodában rendelhetik meg. Ügyelet: 070 556 179 070 559 679 Temetkezési Vállalkozás, Timea Soos s.p. Völgyifalu, Fő u. 40.

névnapsoroló Július 27-től augusztus 2-ig Péntek – Olga Szombat – Szabolcs Vasárnap – Márta Hétfő – Judit Kedd – Oszkár Szerda – Boglárka Csütörtök – Lehel

Szlovéniai magyar gyermeklap

•Lendván eladó lakóház (1/2 ikerház, pince + földszint + 1. emelet, kb. 120 m2) udvarral. Érdeklődni: tel. 041-726-465. •Kedvező áron eladó használt, sötétkék, műbőr ülőgarnitúra (széthúzható kanapé és két fotel), valamint 2 éves Gorenje hűtőszekrény 3 fiókos mélyhűtővel. Ára: megegyezés alapján. Érdeklődni: tel. 030-627059. •Petesházán kedvező áron eladó nagyobb (2 házhelynek megfelelő) telek régi lakóházzal. Érdeklődni: tel. 577-1510. •Eladók 9 hetes juhászkutya-kölykök. Ára: 150 euró. Érdeklődni: tel. 040-782746 vagy 051-342-910. •Eladó 6 fiókos mélyhűtő, egy kisebb, 3 polcos hűtőszekrény, valamint kúpos fahasogató gép. Érdeklődni: tel. 041-327-767. •Faipari munkákat vállalok: ácsmunkák, kerti padok, pavilonok, kültéri virágládák fából, gyerekhinták. Kertépítőknek bedolgozást is vállalok. Sulics Zsolt, Kerkafalva, Rákóczi út 12., tel.: 0036/30-526-0091 vagy 0036/30-682-7259.

N É P Ú J S Á G 2 012 . j ú l i u s 2 6 .


Info MEGEMLÉKEZÉS „A halott, akit szerettünk, nem olyan emlék, amely árnyékot vetne ránk, élőkre, hanem fényes, szelíd és ragyogó.” (Szabó Magda)

Lázár

FELHÍVÁS Lendva – a Bogrács fővárosa!

hagyományos nemzetközi bográcsfőző versenyt, A rendezvény 2012. augusztus 25-én, szombaton lesz Lendva régi városközpontjában. Az idei Bográcsfeszt két napos programja: 2012. augusztus 24., péntek: a versenyhelyek kisorsolása, a csapatok bemutatkozása, zenés szórakoztató est, 2012. augusztus 25., szombat: bográcsfőző verseny és zenés szórakoztató est. Ha próbára tenné bográcsfőzési tudását, jelentkezzen a versenyre! A szervező a nevezési lapokat 2012. augusztus 20-ig, illetve a kiírt versenyhelyek betöltéséig fogadja. A csapatok a Bográcsfeszt 2011 rendezvényre nevezési lappal jelentkezhetnek, amely letölthető a Lendava vabi d.o.o. vállalat honlapjáról (www.lendava-vabi.si), vagy átvehető az Idegenforgalmi és Információs Irodában Lendván, a Fő utca 38. szám alatt. Érdeklődni lehet az 578-83-90-es telefonszámon vagy az info@lendava-vabi.si email-címen.

Mária

Jenő

30 éve 20 éve 25 éve hunyták le szemüket örökre. Köszönjük, hogy emlékeznek rájuk.

Józsi 10 éve

Šlebič Jože s.p.

BOGRÁCSFESZT 2012

József

Kulcsmásolás

A »Nyári Fesztivál 2012« keretében a Lindau Idegenforgalmi Egyesület, a Turizem Lendava d.o.o. és a Lendvai Egyetemisták Klubja meghirdeti a

Szeretteik

Ingyenes diákfürdőzés keddenként Lendva Község a lendvai Terme Vállalattal egyeztetve idén is támogatja Lendva Község az általános iskolás tanulóinak és a középiskolásainak nyári fürdését: a diákoknak július 10-től augusztus 21-ig minden kedden ingyenes a fürdés a Terme Lendava valamennyi medencéjében.

Alsó utca 27., Lendva Hétfőtől szombatig 12.00–18.00 óráig

ÉRTESÍTÉS A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség az idén is megszervezi az immár hagyományossá vált

VII. Nemzetközi Halászléfőző versenyt, amely 2012. augusztus 18-án, szombaton 14 órai kezdettel lesz Lendván a Trgovina pri žagi előtti területen. Ha Önnek kedve van megmérettetni főzési képességeit, és egyben szeretne jól szórakozni, akkor jelentkezzen a versenyre! A nevezési határidő csütörtök, 2012. augusztus 16. A nevezési lap letölthető a www.lendva.info honlapról, vagy átvehető a lendvai magyar önkormányzat irodájában (Malom utca 6a., 9220 Lendva – „fehér ház”). Érdeklődni az 577-27-22-es telefonszámon vagy az alexandra@lendva.info, izabela@lendva.info e-mail címen lehet.

N É P Ú J S Á G 2 012 . j ú l i u s 2 6 .

13


Info Humor Két skót az Alpokban túrázik. Egyszer csak belegurulnak egy gödörbe. Eltelik egy nap, és lefagy a nagylábujjuk. Eltelik két nap, és lefagy a fülük. Harmadnap a gödörből kinézve fejeket pillantanak meg. Valaki bekiált: – Itt a Vöröskereszt! Mire az egyik skót: – Köszönjük, de nem adakozunk! A papucsférj elmegy a dokihoz, hogy az segítsen rajta. A doki ad neki egy könyvet. Hazafele olvasgatja a férj, majd mikor belép a házba, megszólal: – Na, Asszony! Most csinálsz nekem vacsorát, megetetsz, utána csinálsz nekem egy forró fürdőt, megfürdetsz, és kitalálhatod, hogy utána ki fog engem megfésülni, és felöltöztetni. Erre a feleség: – A ravatalozó! A feltűnően idegesen viselkedő seftest megszólítja a cimborája: – Mi bajod, Öregem? Látszik, hogy sík ideg vagy. – Ne is mondd, nem megy az üzlet, elfogyott a pénzem, elromlott a kocsim, ráadásul anyósom jelezte, hogy hozzánk költözik… Jut eszembe, eladom neked, mennyit adsz érte? – Hülye vagy te? Semmit. – Áll az alku. A tiéd… A székely hazatér a magyarországi vendégmunkából. A fia várja az állomáson. Hazafelé a székely megkérdezi a fiát: – Hát, aztán mi történt míg távol voltam? – Semmi. – feleli a fiú. – Valami csak történt?! – Eltörött a kapa nyele. – Mi végre törött el? – Amíg ástuk a Bodrinak a gödröt. – Mi lelte? – Benn égett a pajtába. – Mitől kapott lángra? – Eldőlt a gyertya. – Milyen gyertya? – Amit anyám temetésére gyújtottunk.

14

Horoszkóp

Rejtett hol-mi

Keressük rejtett kincsünket!

Kos Márc. 21. – ápr. 20. Zárja le nyitott ügyeit! Hatékonyabban tud haladni, különösen az aprólékos munkát igénylő feladatokban. Bika Ápr. 21. – máj. 20 Túlságosan a munkára összpontosít. Ez persze érthető, hiszen fontos, hogy stabilizálja helyzetét. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Élvezi a nyarat, annak minden örömével együtt. Barátait is csalogassa ki a természetbe!

Kedves Olvasóink! Legújabb rejtvényünkben ismét egy rejtett kincs után kutakodunk. Segítség nélkül azonban ezúttal sem hagyjuk Önöket. A keresett „hol-mi” a hidak, vízen járók és a gyónási titok védőszentjét ábrázolja.

Ismét azt kérdezzük, amit mindig: mi látható a képen, és hol található? Szerencsés kutakodást! Előző rejtvényünk helyes megfejtése a hodosi őrtorony volt. A sorsoláskor a szerencse Toth Julij, do­ monkosfai olvasónknak kedve-

zett. Gratulálunk, nyereménye a Népújság Kő kövön maradjon! című kiadványa, melyet szerkesztőségünkben vehet át. E heti rejtvényünk beküldési határideje: augusztus 6. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva

kulcslyuk

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Megteremtette magának a szükséges szabad mozgásteret, így most már nem ütközik zavaró korlátokba. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Felkészültsége miatt néhány lépéssel megelőzi üzleti partnereit, és komoly anyagi sikerre számíthat.

Kardos Endre – Bozi, zenész, a Dobronaki Nótázók tanára Az ideális nő: •a párom. Álomutazás? •Új-Zéland. Álomszakma? •A mostani szakmám, tehát zenész. Ha sport, akkor... • „No sport...” (csak nézni). Az aktív sportolás betegséget okozhat. Gyermekkoromban a ZTE igazolt kosárlabdázója voltam. Ha lazítás, akkor... • Olvasás. Ha étel, akkor... • Pacalpörkölt főtt krumplival és kovászos uborkával. Ha ital, akkor... • Hosszúlépés a dobronaki Balazsic Józsi borából és whisky. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Gesztenyepüré, somlói ga­lus­ka, csokoládé. Az a lényeg, hogy ne hízlaljon. Kedvenc ruhadarab... • egy sokzsebes rövidnadrág. Kedvenc író, könyv? • Charles Bukowski: Nők. Mi a kedvenc rajzfilme? •A Ternovszki Béla rendezte Macskafogó.

Rák Jún. 22. - júl. 22. Egész családja megfontoltságra és óvatosságra inti, pedig Ön szívesen rohanna fejjel a falnak.

Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Olyan sok gondolat kavarog a fejében, hogy lehetetlen kifejezni mindet. Elsősorban a tényekre koncentráljon! Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Túl van egy nehéz időszakon, ám most sem pihenhet nyugodtan. Az új kihívások teljes embert követelnek.

Kabala, amulett? •Nincs. Hisz-e bármilyen természetfeletti erőben? •Magamban és már ez is szinte természetfeletti. Persze, hiszek még a barátaimban és a szeretteimben. Legjobb tulajdonsága? •A létezésem a legjobb tulajdonságom, de ebből lehet, hogy más sokkal jobbat ki tudna hozni. Nekem ennyire futja. Legrosszabb tulajdonsága? •A létezésem a legrosszabb tulajdonságom, de ebből lehet, hogy más sokkal rosszabbat hozna ki. Nekem ennyire futja. Ha tehetné, a világban eltörölné... •Az eltörlést.

Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Úgy érzi, ki akarnak kényszeríteni Önből egy nem éppen helyes döntést. Ne engedjen a nyomásnak! Bak Dec. 23. – jan. 20. A viszonzott szerelem helyreállítja önbizalmát, és erőt ad, hogy kezébe vegye élete irányítását. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Szívélyessége pozitív benyomást kelt új ismerőseiben. Csak kevesen képesek ennyire nyitottnak lenni. Halak Febr. 20. – márc. 20. Egy nagyon vonzó lehetőség kínálkozik, amely által gyorsabban el tudja érni tulajdonképpeni célját.

N É P Ú J S Á G 2 012 . j ú l i u s 2 6 .


Lendva város 820 éve

Európai szinten is az elsők között Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

A Lendva-vidék a múlt század elején igazi fénykorát élte. A gazdasági fellendüléssel a kulturális, a társadalmi és a sportélet is rendkívül pezsgővé vált, a város nagy léptekkel haladt a korral. Nem csoda, hogy a mai Szlovénia területén legkorábban, 1903-ban éppen az akkori Alsólendvában alakult meg az első labdarúgóklub (FC Barcelona 1899, Real Madrid 1902): mindez arra utal modern szavakkal élve, hogy a város és környéke nagyon is „trendi„ volt. Az AlsóLendvai Híradó beszámolója szerint 1903. május 17-én alakult az első klub, amelynek élére a nagy számban egybegyűlt tagok tiszteletbeli elnökké Kakasdi Hajós Mihályt, elnökévé pedig Pollák Emilt választották. 10 év elteltével újra klubalapításról számol be a sajtó, akkor április 11-én a Deutsch-féle vendéglőben alapították meg az AFE-t, az Alsólendvai Futball Egyesületet, Bittera Béla elnöklésével. A név német hatásra nem sokkal később ASC-re, Alsólendvai SportClubra módosult. A labdarúgásnak már akkoriban rendkívül fontos társadalmi szerepe volt, hiszen a klubban megtalálható volt minden társadalmi réteg: a szegény embertől kezdve egészen a város legelőkelőbb polgáráig. Az első feljegyzett mérkőzésre, amely egyben a pályaavatást is jelentette, 1913. augusztus 3-án került sor az ernyőgyárral szembeni gyepen, az ellenfél pedig a csáktornyai csapat volt. A vendégek 2:1-re győztek, a lendvai gólt Horváth érte el.

A trianoni éveket követő az első bejegyzés 1921ből származik, amikor a DSC (Dolnjelendavski Sport Club) 7:0-ás vereséget mért a Murára, de a visszavágót 1:0ra már elbukták a lendvaiak. A két csapat a következő években számos mérkőzést játszott egymással. Egy újabb alakuló közgyűlésre 1935. január 7-én került sor a Korona Vendéglőben: az elnök dr. Klar Franc lett, s ekkor került az egykori állatpiac helyére a stadion, ahol – természetesen teljesen új köntösben – mindmáig megtalálható. Ekkor a csapat a maribori ligában szerepelt. A legnagyobb sikert 1940ben érték el, amikor a Slavija

nyomán megtoldották a kerítést, a futópálya és a gyep felújítására is sor került, így a MOVE és a leventék ősszel már a felújított pályát használhatták. A lendvai labdarúgás az aranykorát élte, amikor a csapat a Nafta Torna Egylet nevet vette fel. A diadalmenet első lépcsőfokát a szlovén ötcsapatos bajnokság megnyerése jelentette. A környéken hatalmas érdeklődés fogadta az első jugoszláv ligában a spliti Hajduk lendvai látogatását. Mintegy 2000 néző látta a meccset, amelyen a lendvaiak Stefánec, Gerencsér, Terek, Lukšič, Vidák, Hegedüs, Boltižar, Siftár,

es gólaránnyal zárta. A tavaszi idény sem kedvezett a Naftának, mígnem anyagiak hiányában a 18. fordulóban a csapat már nem utazott el Szarajevóba. Ennek ellenére hatalmas bravúrt vitt véghez az akkori gárda, hiszen egy ilyen kisvárosból se előtte, se utána nem sikerült egyetlen csapatnak sem feljutnia egy olyan komoly bajnokságba, mint amilyennek az akkori jugoszláv első liga számított. Ezt követően a szlovén ligában szerepelt a csapat, általában a középmezőnyben végezve. 1951-ben a Nafta a szlovén kupa döntőjéig verekedte magát, ám itt az Odred 3:2-es vereséget mért rájuk a bíró kiadós segítségével, aki

A lendvai aranycsapat 1946-ban a belgrádi Partizan elleni meccs elött. mögött másodikak lettek a bajnokságban. A háború alatt a csapatot zömében magyar származású játékosok alkothatták, a MOVE jelszava pedig a „Becsülettel a hazáért” volt. Ekkor természetesen kevesebb mérkőzésre került sor, de a legtöbbször ebben az időszakban is a Mura ellen állt ki a csapat, mely egyébként a szombathelyi körzeti bajnokságban szerepelt 1943ban, és a középmezőnyben végzett. 1944-ben megújult a stadion, a munkálatok kezdeményezője és végrehajtója Nagy János, polgári iskolai tanár volt. A fejlesztés

N É P Ú J S Á G 2 012 . j ú l i u s 2 6 .

Kerčmár, Kalin és Vugrinčič felállásban léptek pályára. Hegedüs fejesgólja még szépítést jelentett a splitiek találatai után, ám egy meg nem adott tizenegyes és Matošič gólja 3:1-es végeredményhez vezetett. Az első győzelemre a harmadik fordulóig kellett várni, amikor a bosnyák bajnok Željezničar ellen 2:1-es sikert ért el a csapat. A nagyágyúk közül Lendván megfordult még a belgrádi Partizán (2:1-es lendvai vereség született), illetve a zágrábi Dinamo is. Az 1946/47-es bajnokság őszi idényét a Nafta 3 győzelemmel és 10 vereséggel, 12:41-

11-essel segítette a hazaiakat. Négy évvel később a csapat kiesett a varasdi-maribori ligából. Egy évre rá új klubhelyiségek épültek, Török László pedig sikeresen vett részt az edzői továbbképzésen Rovinjban. A 60-as évek elejére a gyengébb eredmények voltak jellemzőek, megkezdődött viszont 1966-ban a határmenti együttműködés: a Nafta Lendván látta vendégül a Vörös Meteor csapatát, és Hóbor öt, illetve Balatič egy góljának köszönhetően 6:3-as hazai siker született. Ha a 60-as évek első fele a kudarcokról, a második a

sikerekről szólt, hiszen a Nafta Török László vezetésével a szlovén élvonalba feljutva egy idő után annak élcsapatává vált. Az 1969-es esztendő kiváló csapatát a három Bacsi fivér mellett Dominko, Horvat, Piberčnik, Nagy, Farkas, Balatič, Pucko, Koprivec, Vidák, Pál és Pozsgai alkotta. 1970-ben a csapat részt vett az Odžakban szervezett amatőr bajnokságon, amelyen azonban mindhárom meccset elveszítették. Következett néhány évnyi hullámzó teljesítmény, kiesés az első ligából, majd visszajutás oda. Az 1976-os esztendő lendvai labdarúgását a kétnyelvű iskola csapatának sikere tette széppé, akik Szekeres Vilmos irányításával megnyerték a szlovén bajnokságot, s Belgrádban képviselhették Szlovéniát. A 80-as évek elején a Nafta ismét kiesett az első ligából, ahova a 89/90-es idényben tért vissza, s az önálló Szlovénia első éveiben itt is szerepelt. Ráadásul történelmi sikert hagyott ki a Maribor ellen, amikor nem jutott be a szlovén kupa döntőjébe. Két sikertelen selejtező is jellemezte a csapatot az első ligába jutásért. 2000-ben került felújításra a gyep a pályán, amelyet a Nafta és a ZTE ifistái tesztelhettek elsőként. Az ünnepélyes átadón több elismert egykori futballista elismerést vehetett át. 2003-ban a 100 éves évfordulót ünneplő Nafta kiesett a második ligából, ahova 2004-ben vis�szajutott, majd következett néhány sikeres év az első osztályban. Ám mint kiderült, a klub eladósodott ebben az időszakban, s az őszi idényre már nem kapta meg a játékengedélyt az első ligára, ráadásul a csapat a pályán sem tudta biztosítani helyét a legjobbak között. A klub közgyűlése a csőd és a Muravidéki Ligában való újrakezdés mellett döntött.

15


Horizont Hare Krishna Központ Lendván

„Szeretet nélkül partra vetett halak vagyunk” Lehet, hogy hozzám hasonlóan lesznek még olyanok, akik megdöbbenve hallják majd, hogy Lendván Hare Krishna Központot létesítettek. Ugyan a vallási mozgalom tagjai között kevés helyi van, a jelenlevők között többnyire horvátok, muraszerdahelyiek voltak. Bence Szeréna

Krishna tanításának kitételei hosszan visszanyúlnak a történelembe, de mai formájában a mozgalom 1965-66-ban alakult meg Indiában, amikor az alapítója Keletről Nyugatra vándorolván megkezdte

házi. Étrendjük alapja a hús, a hal és a tojás mellőzése, ezen kívül kizárják a kávéivást, dohányzást és alkoholfogyasztást, mivel véleményük szerint mindez elmeszesíti az értelmet, megnehezíti a gondolkodást és az öntudatos életmódot.

a nagy zenebona. Ennek fontos szerepe van, hiszen a nőket nagy becsben tartják: ajánlatos, hogy a nőnek gyermekei legyenek, segítsen férjének, és úgy tartják, hogy jobb, ha a pólyás minél korábban megszokja a Krishna csoport közegét, tehát már kiskorától fogva

Csoportos meditáció és ének. munkásságát, tehát a szervezet már csaknem negyven éve létezik. Amint barátságosan körbevezettek a Cankar utcai központban, betekintést nyerhettem a krishnások életébe. A szakácsok párás kondérjaik fölül kitekintve mutatták meg, mi lesz a vacsoramenü: volt chutney, amely egy indiai vajkrém féle, házi kenyér, sütemények, pizza, túró, illatos jázminrizs, cukkinis curry, saláták… Készségesen beavattak főzési technikájukba: abba, milyen fűszereket használnak (többek között kurkumát, köményt, fokhagymát helyettesítő fűszereket...), milyen zöldségekkel, lisztekkel, vagy olajjal főznek. Minden alapanyag természetes, bio és

16

Ezek után meditáció, avagy éneklés következett: ülőpárnákon lazítva, Krishna nevét ismételve daloltak, doboltak, vagy egyéb csörgő hangszerekkel kísérték a zeneszót. A tagok között többnyire fiatal, nőtlen férfiak voltak, akik cölibátust fogadtak – róluk ruhájuk színe alapján lehetett ezt a következtetést levonni. A nőtlen férfiak színes ruhákba öltöznek, miközben a házasok egyszerű, fehér köntösbe burkolóznak. A nők mind-mind különböző színű és formájú öltözékekben voltak, sminkjükkel jelölték családi állapotukat. A legfiatalabb tagjuk egy újszülött csecsemő volt, akit édesanyja hozott magával a szertartásra, akit szemmel láthatóan nemigen zavart

részt vehet az összejöveteleken. A meditációt egy előadás követi: a Védákból való felolvasás és értelmezés. Az előadás keretén belül sok mindenre lehettünk figyelmesek, az előadás fő szószólója, Gour Gadadhara Dasa már-már információk tömegével halmozott el minket, némi csapongással. A hallottakkal kapcsolatosan érdemes lenne megosztani az olvasókkal, hogy a női energiának diffúziós jellege van, hiszen mindenhol megtalálhatjuk, minden emberben lakozik egyfajta nőiesség. Ez a tisztelet a nővel szemben sok más felekezet tanításában is fellehető, vegyük csak példaként a katolikusok Mária–kultuszát, mondta a fiumei születésű Gour, aki

most a Muraközben lakik feleségével, kislányával és édesanyjával egy családi házban. A felolvasott történetek is igencsak hasonlítottak a bibliai parabolákhoz, amelyekben az apa és fia örökös motívumok. Viszont itt a két szerep felcserélődött: hiszen valaki az elhangzott történetben megkérdezte kettejüktől, ki is tulajdonképpen az apa, és melyikük a fiú – magyarázta Gour. Az édesapa azt a megdöbbentő választ adta, hogy ő a fiú: hiszen néha a tanító is tanulhat a tanárától… A Krishna megmozdulás alapja a négy Véda könyv, amelynek már a neve - és szlovén megfelelője is tükrözi jelentését: ez a tudás, azaz az össztudás enciklopédiája. A Védák a Krishna megmozdulás és általában véve minden támpillére, a drámától, közgazdaságtantól, politikától, az ajurvédán – indiai orvoslástanon – keresztül egészen az ökologikus mezőgazdaság alapjaiig mindenről szó esik benne. Viszont a legfontosabb számukra – és az egész hindu vallás számára is – a Bhagavad-gíta, amely a létező legfennköltebb filozofikus könyvük, jelentősége hasonlít a keresztyén Újszövetségéhez. Arról is szól a szent könyv, hogy a lelkünk örök, és arra sarkall, hogy Isten iránti szeretetünk nőttön-nőjön: hiszen szeretet nélkül olyanok vagyunk, mint a partra vetett hal: bármit is adunk a haldokló kopoltyúsnak, attól nem lesz boldog, a boldogságot csak akkor érheti el, ha visszatér oda, ahonnan jött, ahonnan származik - mondta Gour. Krishna is azt tanítja, hogy az igazán fontos dolgok nem mulandóak: az ember folytonosan a boldogság után kajtat, és mindenki tartósan magának akarja ezt az elégedettséget, a derűlátást, ha viszont ezt igazán el akarjuk érni, akkor félre

kell tenni a vakító csillogást és a fényt. Aki megszületett, meg is fog halni, és aki meghalt, az bizonyos, hogy újjászületik: ez a lényege a lélekvándorlásnak, a reinkarnációnak. A buddhisták azt tanítják, hogy le kell győznünk magunkban a vágyat, a vágyakozást, viszont a krishnások azt mondják, hogy amíg élünk, vágyakozunk, és ezt nem tudjuk teljesen elnyomni magunkban, de nem is kell, hogy megtegyük ezt: elég, ha anyagi sóvárgásunkat átalakítjuk

Gour Gadadhara Dasa: „Az emberi lélek mindig visszatér forrásához, újjászületik, vándorol, ezért is haszontalan földi javak után kutatni.” spirituálissá. Az indiaiak, és általában véve a keletiek, tudják, mi az: tisztelettel lenni a másik iránt – ez talán az európaiakból kissé kiveszett. Életünk lényegeként rá kell döbbennünk arra, hogy mi, emberek egymás szolgálatára, segítésére vagyunk itt, ezen a Földön, erre születtünk, és csupán egymás támogatása lehet életünk értelmes célja… Az előadás és beszélgetés után tánc és zene következett, a kellemes est végén pedig a pontot az i-re a bőséges vacsora tette fel, amelyre engem is szeretettel meghívtak…

N É P Ú J S Á G 2 012 . j ú l i u s 2 6 .


Helló!

Kedves Gyerekek!

Nyári kalózélmények a lendvai óvodában

Egy varázslatos világba kalauzolunk most el benneteket. Kalózok, szirének és vízi szörnyek tengerére. Ha úgy érzitek, hogy mozog a lábatok alatt a talaj, akkor jobb, ha tudjátok, hogy egy halálfejes, fekete árbocos hajó fedélzetén vagytok, a vadul hullámzó tengeren. Miközben rumos teát isztok, egy félszemű kalóz rántja elő a kardját, s kiált: hajó közeledik! - Kincsrablás, kincsrablás - károgja a papagáj... A Lendvai Kétnyelvű Óvoda kis gyerkőcei is hasonlóképp változtak kalózokká. Erről számos fénykép tanúskodik, amit szerkesztőségünkbe is elküldtek. Természetesen a rajzokat is kalózok és hableányok készítették. Köszönjük!

Forró nyári délelőttökön a gyerekek és mi, az óvónők szerepekbe bújva eljátszottunk a gondolattal, hogy milyen jó volna hajón utazni. Így aztán voltunk kalózok, horgászok, hableányok.... Mint az igazi kalózok, megvívtunk a tenger szörnyetegeivel. Készítettünk térképet, és kincskeresésre indultunk. Utunkat kis hableányok állták, és az énekükkel elvarázsoltak minden bátor kalózt. Amikor a kalózok megéheztek, egy kis türelemmel, ügyességgel sok halat fogtak ki a tenger

mélyéből. Végül elérkeztünk az Egyenlítőig. Itt minden kalózt megborotváltunk, megmosdattunk,

hogy tisztán térjenek haza otthonukba. Bedeč- Rožman Marta óvónő

Kepe Timotej, 5 éves, hosszúfalui óvoda

Koštrica Maksim, 6 éves, Lendvai I.sz. óvoda

Rudaš Mia, Lendvai I.sz. óvoda N É P Ú J S Á G 2 012 . j ú l i u s 2 6 .

Horvát Fiona, 4 éves, Lendvai II.sz. óvoda

17


Sport A Lendvai Sportparkban

Döntetlen a bolgárokkal A Mura 05 a második Lendván játszott Európa Liga mérkőzésén is veretlen maradt. A Lendvai Sportpark lelátói már egy órával a mérkőzés kezdete előtt szinte megteltek. Mura 05 - CSKA Sofija 0:0 Játékvezetők: Lee William Robert. Asszisztensek: Watts Adam és Burt Stuart. Negyedik játékvezető: Mason Stephen Lee (mind Anglia). Mura: Drakovič, Majer, Cipot, Kramar, Janža, Bohar (Kouter), Maruško, Horvat, Jelič, Eterovič (Sreš), Fajič. Edző: Cifer Feri. CSKA: Černy, Bandalovski, Popov, Kračunov, Nilson, K. Janev (Affini), Jančev, Priso (Karačakanov), H. Janev (Jončev), Anicet, Sheridan. Edző: Stojče Mladenov. Sárga lapok: Fajič, Bohar, Popov, K. Janev, Bandalovski, Karačakanov, Affini. Piros lapok: Horvat, Sheridan

Feri Horvat Meštrovič

A közel 2500 néző érdekes, de sajnos gól nélküli mérkőzést követhetett végig. Kezdetben a vendégek diktálták a tempót, de különösebben nem veszélyeztették Drakovič kapuját. A muraszombatiak ismét harcias mérkőzést vívtak. A legjobb gólhelyzetük a 11. percben volt, Janža beadása után viszont Fajič lesen találta magát. A 36. percben az angol játékvezető kiállította Horvatot, aki ügyetlenül szerelt Hristo Janevimmal

szemben, így a murások tíz játékossal folytatták a meccset. Cifer edző már az 54. percben a csere mellett döntött. Eterović helyett Sreš lépett pályára, Fajič pedig az egyetlen pályán maradt csatár lett a

Muránal. Az egész második félidőben a bolgárok voltak a jobbak, a murások pedig ellentámadásokkal próbálkoztak. A 69. percben viszont a játékvezető a vendégeknél is kiállított egy játékost. Sheridan könyökkel ütötte le Kramart. Ezek után kiegyensúlyozottabb lett a játék, és a Mura is többször került helyzetbe. Mar uško kiváló átadását követően Fajič állt szemtől szemben a vendégek kapusával, de nem tudta kihasználni a nagy helyzetet. Így a végső eredmény: döntetlen. A visszavágót csütörtökön, július 26-án játsszák Szófiában.

Mura 05 –- CSKA 0:0 Kapca PolanaSofija 2:11 (1:5) A polanai csapat elsöprő győzelmet aratott a még nem megfelelően felkészült kapcai csapat felett. A mérkőzés már az első félidőben eldőlt, hiszen a vendégek már 5:1-es vezetést szerez-

tek. A hazaiaknál Adam Zagorec és Alen Vinko találtak a kapuba, a vendégeknél pedig F. Žalik (5), B. Žalik (2), I. Klujber, D. Klujber, Balažek és Antolin. Feri.h.m.

Kapcán is megkezdték az alapozást A múlt héten a kapcai fiúk is megkezdték az alapozást. Az új edző, Hanč Feri vezetése alatt az első edzésen 14 játékos vett részt. A vezetőség néhány új hazai, valamint hotizai és polanai játékosra számít, akik jelenleg nyaralnak. Eddig Kristijan Hozjan érkezett a csapathoz a horvátországi Gornji Koncovščakból. Nagyrészt a hazai pályán fognak edzeni 2+1 módon (két nap edzés, egy szabadnap) és néhány barátságos mérkőzést is terveznek. Eddig az NK Polanával és az NK Lipával volt megbeszélés, de tárgyalnak még a magyarországi Lovászival és Rédiccsel, valamint a horvátországi Gornji Koncovščakkal. Az edző elmondása szerint a községközti liga tabellájának közepén szeretnék befejezni az idényt. Feri.h.m.

Negyedikek lettek a lendvai vadászok A lendvai Vadász Egyesület tagjai negyedik helyen végeztek az Ivanjkovcin megrendezett agyaggalamb lövő versenyen. A versenyen 11 egyesületből 32 vadász szerepelt. A helyezések: 1. Velika Nedelja

(32 galamb), 2. Križevci pri Ljutomeru (30 galamb), 3. Vinski vrhovi(28 galamb), 4. Lendva (27 galamb) A lendvai Vadász Egyesület lövői: Pihler, Cerovec, Gyurica, Halas és Žagar. Feri.h.m.

Az új Nafta első győzelme Olimpija - Nafta 1903 1:50:0 (0:2) Mura 05 - CSKA Sofija Helyszín: Hosszúfalu Nézők száma: 150 Játékvezetők: Horvat Robert, ifj. Horvat Robert és Bači Borut (mind Hosszúfalu) Góllövők: 0:1 Vereš (3), 0:2 Vereš (38), 1:2 Horvat (60 11-esből), 1:3 Bela (64), 1:4 Bela (66), 1:5 Biro (72) Olimpija: Kiralj, D. Gönc, Bažika, Varga, Horvat, Gazdag, E. Felšő, David, Karakatič, Lisjak, Rožman. Cserejátékosok: Sep, J. Felšő, Radojčič, Szőke, E. Gönc, Gomzi, Vida. Edző: Silvester Bažika. Nafta: Litrop, Kocet, Levačič, Caban, Smej, Duh, M. Ivanič, Vida, Doma, Vereš, Požgaj. Cserejátékosok: Pečelin, Čuka, Bela, L. Ivanič, Biro, Fordan, Ošlaj. Edző páros: Utroša-Baša. Az újra alakult Nafta 1903 első mérkőzését a hosszúfalui Olimpija ellen játszotta és magas, 5:1-es győzelmet ért el. A Nafta fiatal csapattal lépett pályára és a hazaiak-

18

nak nem engedélyezte, hogy saját tempót diktáljanak. Az egész mérkőzés során a Naftások voltak a jobbak, jó néhány helyzetet is kiharcoltak maguknak. A hazaiakat

A Nafta 1903 és hosszúfalui Olimpija csapata a bírókkal. a még nagyobb vereségtől kapusuk, Király mentette meg. A Naftások háromszor a lécet is eltalálták. A vendéglátók egyetlen találatát Horvát szerezte, Litrop kapus

megfontolatlan cselekedete után: Lisjakot döntötte fel a saját tizenhatosában. Az elsöprő győzelmet a vendégek a második félidőben érték el, hiszen a hosszúfaluiak

már kifogytak erejükből. A második félidőben mindkét edző pályára küldte azokat a játékosokat, akikre a bajnokság során is számít. Feri.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 012 . j ú l i u s 2 6 .


Sport

300 kerékpáros a Pannon Maratonon Londoni Olimpia 2012 Pénteken este a nyitóceremóniával megkezdődnek a XXX. Nyári Olimpiai Játékok Londonban. A sportesemény 1908 és 1948 után harmadik alkalommal kerül megrendezésre a brit fővárosban. A tíz és fél ezer sportolót, akik 26 sportágban mérik össze tudásukat, a 200 hektár területű olimpiai faluban szállásolják majd el. Köztük lesz muravidéki sportolónőnk, Roman Sonja is. A 2012-es Londoni Olimpia július 25-én női labdarúgással veszi kezdetét, másnap pedig a férfi

A Pannon Mararon résztvevői négy távolságon rajtolhattak. A lendvai Kerékpáros Klub, a Sveti Martin na Muri és a lenti Mocorgók szer vezésében vasárnap már a kilencedik Háromországos Pannon Maratonra került sor, amelyen az idén 300 szlovéniai, magyarországi és horvátországi kerékpáros vett részt. A rendezvény a „Szlovénia kerékpároz” akció

keretében került megrendezésre. A kerékpárosok négy különböző távolságú – 15, 25, 50 és 105 kilométer hosszú – és nehézségi fokozatú túrák közül választhattak. A leghosszabb, 105 km-es túra három országon keresztül vezetett. A szervezők a Mura magas vízállása miatt kénytelenek voltak ki-

sebb módosításokat tenni a kitervelt útvonalon. Az 50 km-es túra Szlovéniában és Magyarországon zajlott, a 15 km-es családi és a 25 km-es mountain bike túrák pedig Lentiben és környéken. A résztvevők Lentiben beszélgetéssel, társalgással zárták a napot. Feri.h.m.

Községi ünnepek a focipályán

csapatok mérkőznek meg egymással. A hivatalos megnyitó ünnepség viszont pénteken, július 27-én, este 20:30-kor lesz. Az elkövetkező napokban már a többi olimpiai sportágban is megkezdődnek a versenyek. Roman Sonja szereplése miatt a számunkra talán leglényegesebb 1500 méteres női atlétikát a következő napokon követhetik: női 1500 m, 1. forduló: augusztus 6., 11.00–13.20 női 1500 m, elődöntő: augusztus 8., 19.00–22.55 női 1500 m, döntő: augusztus 10., 21:55. Az olimpia záróünnepsége augusztus 12-én lesz.

Országos vitorlázórepülő bajnokság Rakičanban

A hodosi községi ünnep 3. napján a sport kapta a főszerepet. A hodosi focipályán délelőtt 11 órakor kezdődtek meg a barátságos mérkőzések, elsőként a legfiatalabbak léptek a pályára. Az U-12-es korosztályban a Hodos a Kuzma ellen

játszott, a meccs a Hodos 5-2-es győzelmével zárult, az ifi korosztályban szintén a Hodos nyert a Kuzma ellen 4-3-ra. Az Öregfiúk mérkőzésén a Hodos játszott az MMÖNK csapata ellen, a végeredmény 1-1-es döntetlennel zárult (a fotón). A

N É P Ú J S Á G 2 012 . j ú l i u s 2 6 .

sportnap a profi csapatok mérkőzésével ért véget, ahol a Hodos LK csapata a Bajánsenye csapatával játszott. A végeredmény itt is hodosi győzelmet hozott: 5-1-re verték a szomszédos magyar fiúkat. ak

Rakičanban július 28tól augusztus 5-ig zajlik a 21. Országos Vitorlázórepülő Bajnokság, valamint a Zavarovalnica Triglav nyílt nemzetközi bajnoksága, amelyen ös�szesen 32 versenyző vesz részt 12 szlovén és egy magyar (Vác) aeroklubból. A bajnokságot, amely Szlovénia, Magyarország és Horvátország légterében zajlik majd, immár hetedik alkalommal szervezi az Aeroklub Murska Sobota. A szervező klubot Damijan Korpič, Marjan Medič és

Rajko Grčar pilóták képviselik. A versenyzők 500 km-es távon repülnek. A nézők számára a legizgalmasabb rész valószínűleg a versenyek kezdete és vége lesz, amikor a vitorlázórepülők rajtolását és célba érkezését követhetik. A verseny eredményeit folyamatosan, élőben követhetik az Aeroklub Murska Sobota honlapján, a végső eredményhirdetésre pedig vasárnap, augusztus 5-én, délelőtt 10.00 órakor kerül sor. K.M.

19


Fotรณ: Meszelics Lรกszlรณ

Vakรกci(j)รณ

Népújság, 2012/30. szám  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2012. 07. 26.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you