Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

55. évfolyam 27. szám Lendva 2011. július 7. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Nyelvünk összekapcsol

Közös nyelv, hagyomány, kultúra és örökség, egy hét, amikor a távolságok és a határok eltűnnek a magyar anyanyelvű gyerekek között – anyanyelvünk

összekapcsolja őket. Muravidéki, vajdasági, felvidéki magyar gyerekek érkeznek a Kelepelő táborba minden évben. Megismerni egymás vidékét, a bizalmi

játékokon keresztül pedig egymást, aztán egy életre szóló barátságot kötni, miközben a helyi kultúrából, hagyományokból szemezgetnek. Fontos alapkövek

Lendván tartotta kihelyezett ülését a Nemzeti Összetartozás Bizottsága

Abraham Boris RTV programbizottsági tag: A Naftánál az őszi közgyűlésen „A goricskói kétnyelvű kerül majd területen alig fogható napirendre a Szlovén TV programja.” a tisztújítás

2–3. oldal

18. oldal

7. oldal

épülhetnek egymásra, az egészet végül a barátság hídként köti össze, ha a gyerekek is úgy akarják, akkor a Kelepelő után is. Ebben az évben a Muravi-

dék a házigazda, ahol idén a régebbi kelepelősök is találkozhattak. A 16. oldalon bővebben olvashatnak az idei Kelepelő táborról. AK


Iránytű Lendván a Nemzeti Összetartozás Bizottsága

Tomka Tibor

Felvásárlási ár – vagy csak ámítás? Az agrártárca tavalytól regnáló vezetője a mezőgazdaság számos területén népszerű lépéseket tett eddig, ezek közül a legnépszerűbb az élelmiszerlánc résztvevői közötti igazságosabb haszonmegosztási kódex, amelynek sürgetése révén elsőként éppen a gabonatermesztők és a felvásárlók kezdtek el tárgyalni. Már ősszel megegyeztek a gabonafelvásárlás minőségi paramétereiről, a napokban megállapították a búza úgynevezett kiinduló felvásárlási árát. Ezzel, legalábbis a tavalyiakhoz hasonlítva, elégedettek lehetnek a termelők, ez az ár már fedezi, sőt, felülmúlja a búza termelési költségeit, s némi hasznot is hozhat a házhoz. De mit is jelent ez a kiinduló felvásárlási ár? Igazából semmit, mert a globális piac, amelyen a szlovéniai termelők és malomipari egységek nem jelentenek súlyt, ezt az árat felfelé és lefelé is viheti. Jelenleg úgy néz ki, hogy a térségünkben mérvadó bécsi és budapesti árutőzsdéken magasabb ár alakulhat ki, de bizonyos hatások mindezt még fordított irányba is terelhetik. A kitárgyalt ár tehát csak annyit jelent, hogy a hazai felvásárlók ennyi rizikót hajlandók felvállalni, ha ugyanis alacsonyabban alakulna a globális ár, akkor nem vesztenek sokat – és erre nyilván kisebb az esély –, ha azonban magasabb árak alakulnak ki, akkor jó üzletet sikerült tető alá hozniuk. A megállapodás mögött feltételezhető a már említett miniszteri nyomás, a legalábbis részleges siker biztosítása is, és ez már politika. Az említettek ellenére a kiinduló ár megállapítása egyértelműen pozitívnak nevezhető, ilyen ugyanis már régen nem sikerült, és ha hozzátesszük a szintén lebetonozott felvásárlási feltételeket, akkor ez mindenképpen örvendetes hír, különösen a jövőt illetően.

Igazgató: Lázár Beáta, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Nagyobb odafigyelés a kisebb közösségekre is A Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága június 29-i lendvai kihelyezett ülésén elsősorban a muravidéki magyarság helyzetével ismerkedett. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága második kihelyezett ülésén – melynek a Bánffy Központ adott helyet – a Szlovéniában élő magyarság mint az egyik legkisebb és az anyaországi köztudatban kevésbé szereplő kisebbség helyzetének jobb megismerését tűzte ki célul,

A bizottság tagjai az ülés előtt megkoszorúzták Szent István szobrát a Templom téren.

Tájékoztató a lendvai magyar önkormányzatnál

A 2012-es lehetőségekről Hétfőn a lendvai magyar önkormányzat, az LKMNÖK tanácstermében a társalapított intézmények igazgatói, valamint Anton Balažek polgármester és Göncz László parlamenti képviselő voltak hivatalosak a tanácselnök, Halász Albert által összehívott informális ülésre, amelyen az intézmények 2012-es tervei, a társalapító felé támasztott elvárások voltak terítéken. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A rendhagyó tájékoztató jellegű ülést – ezt minden résztvevő üdvözölte – Halász Albert tanácselnök nyitotta meg, és hangsúlyozta, hogy az önkormányzat a társalapított intézetek felé az idén az elmúlt évekből fennmaradt tartozások, illetve az önkormányzat helyiségeinek sürgős felújítása miatt nem tudja teljesíteni az eddig megszokottakat, de remélhetőleg a következő évben már újra lehetőség nyílik erre. A következő évi költségvetést az ősz folyamán készítik el, ezért az említett nyolc társalapított intézményt felkérte, a kisebbségi önkormányzathoz az elvárásaikat szeptember

folyamán nyújtsák be, így ezek már belekerülhetnek a költségvetésbe, ha sikerül megállapodni a Nemzetiségi Hivatallal – tekintettel az ország válságos helyzetére. A tanácselnök egyben felhívta a jelenlévő igazgatókat, a jobb, hatékonyabb munka érdekében tartsanak állandó kapcsolatot. Ezt követően átadta a szót Göncz László

nemzetiségi képviselőnek, aki kifejtette, a jövő egyik legnagyobb feladata, hogy az állam–önkormányzat– kisebbségi önkormányzat relációban rendszert dolgozzunk ki, mert jelenleg – különösen az egyre rosszabb államháztartási helyzet miatt – már mutatkoznak a hiányosságok az eddigi gyakorlatban. Fon-

Az LKMNÖK-nál ezúttal a községben tevékenykedő társalapított intézmények igazgatói voltak megbeszélésen. N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 7.


Muravidék munkalátogatásával egyben kifejezve, hogy Magyarország nagyobb odafigyeléssel kíséri a kisebb határontúli magyar közösségeket is. Ilyen szellemben vezette az ülést Potápi Árpád János, a bizottság elnöke is. Az ülés bevezető részében Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő tájékoztatót adott a szlovéniai kisebbségi törvény tervezetéről, majd a nemzetiségi intézményvezetők, egyházi és politikai képviselők mutatták be intézményüket, szervezetüket. Horváth Ferenc, a muravidéki magyar közösség tanácsának elnöke ismertette a rábavidéki szlovén kisebbség és a muravidéki magyar nemzeti közösség között kötendő, már aláírásra készen álló együttműködési egyezményt, majd szó esett a szlovéniai népszámlálásról és a honosításról is. tosnak nevezte a kisebbségi önkormányzatok úgynevezett társalapítói státusának pontos rendezését is. Mindkettő esetben a nemzetiségi törvény hozhat megoldást. A nemzetiség, a kétnyelvűség finanszírozását illetően hasonló véleményen volt Anton Balažek polgármester is, aki kifejtette, a területet szabályozó különböző törvények ellentmondásosak, így üdvözli az esetleges módosításokat. A polgármester elmondta, kétnyelvűség címén a község egyre kevesebb pénzt kap – emellett az állam már 2 millió euróval tartozik a községnek –, majd csatlakozott Halász Albert véleményéhez, miszerint át kellene tekinteni azt is, melyik kisebbségi önkormányzat – olasz és magyar egyaránt – mennyi támogatást kap, mert biztos, hogy éppen a legnépesebb lendvai kapja egy nemzetiségi főre a legkevesebb pénzeszközt, s közben itt van a legtöbb működő intézmény is. A következőkben az intézmények igazgatói szólaltak fel, szóba kerültek a tervek, az önkormányzat felé támasztott elvárások.

Az állam nem ad át kompetenciákat? Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A kisebbségi gazdasági alap már évek óta nem tölti be feladatát, az úgynevezett „kisebbségi kölcsönök” rendszerét már számtalan esetben támadták a kisebbségi politikusok. Jelenleg is több módosítást javasolnak, az illetékes kormányhivatal viszont másként látja a helyzetet. A magyar nemzetiségi parlamenti képviselő a magyar önkormányzatok támogatásával a területet illetően teljes átszervezést javasol, többek között néhány állami kompetencia átruházását az olasz, illetve a magyar csúcsszervezetekre. Az illetékes kormányhivatal (SVLR) viszont úgy gondolja, minden a legnagyobb rendben van, a területen nincs szükség módosításokra, az állami kompetenciák átruházása nem javítana igazán a terület hatékonyságán, csak tovább növelné az adminisztratív terheket. A magyar képviselőnek válaszolva az SVLR igazgatóhelyettese, Igor Strmšnik kifejti azt is, hogy a kisebbségek a jelenlegi rendszerben kellően vannak képviselve, itt sincs szükség változtatásra, ahogy nem tartják jó ötletnek azt sem, hogy az illetékes úgynevezett ribnicai alap adminisztratív-tájékoztató irodákat nyisson a kétnyelvű területeken. Az említett kormányhivatal a megoldás érdekében konkrét fejlesztési projektek társfinanszírozását látja célszerűnek, ezek javaslatait pedig a kétnyelvű terület gazdasági szereplőitől várják. A levél tartalmát illetően Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 7.

az illetékes tárcavezetőhöz, Boštjan Žekšhez írt levelében kifejti, az eljárást inkorrektnek tartja, különösen azért, mert a kisebbségek képviselői az elmúlt hónapokban többször tárgyaltak az említett hivatal képviselőivel és közösen törekedtek a jobb megoldás megtalálása érdekében. A képviselő szerint a levél tartalma pontosan mutatja, hogy az egész területen eddig miért volt pangás, illetve azt, hogy az erre vonatkozó alkotmányi rendelkezést egyszerűen figyelmen kívül hagyják. A képviselő magyarázatában kifejti, a községeken belül működő nemzetiségi bizottságokban a kisebbségek nem tudják érvényesíteni érdekeiket, ezek a bizottságok inkább formális jellegűek. A képviselő figyelmeztet arra is, hogy a kisebbségi gazdasági alap kérdését már több ízben megvilágította a parlament nemzetiségi bizottsága is, itt is azt állapították meg, hogy különösen az utóbbi évtizedben a területen pangás jellemző, a keretösszegek csökkennek, a kölcsönök évről évre veszítenek versenyképességükből. A kisebbségek viszont ezzel szemben úgy gondolják, a nemzeti önkormányzatok, a nemzetiségi csúcsszervezetek nem kezelhetők harmadosztályú partnerként, az állami kompetenciák átadását pedig az Alkotmány, illetve a törvények is biztosítják. A képviselő szerint a magyar kisebbségi önkormányza­tok nem szeretnének mást, mint azt, hogy saját gazdasági alapjuk megteremtésének tényleges szereplői legyenek, tehát a tárgykörben tartalmi döntéseket, határozatokat hozhassanak.

Göncz László

országgyűlési napló

Folyamatosan bővül az előrehozott választásokat sürgetők tábora Júniusban nemcsak a nyári meleg fokozódott, hanem a szlovéniai politikai élet hőfoka is. A népszavazások eredménye, amely főképpen a nyugdíjreform vonatkozásában különleges súllyal bírt, a jelenlegi szlovén kormánykoalíció szempontjából teljes kudarcot jelentett. Aligha férhet kétség ahhoz, hogy a népszavazásra „utasítható” tartalmak tekintetében távolról sincs minden rendben, és szükségszerű lenne ezzel kapcsolatosan az erre vonatkozó alkotmányi rendelkezések módosítása. Hiányzik azonban ehhez az Országgyűlésben a kétharmados többség. A kialakult helyzet következtében folyamatosan bővül az előrehozott választásokat sürgetők tábora. Az elképzeléstől maga Pahor kormányfő, a jelenlegi legnagyobb parlamenti párt elnöke sem zárkózik már el, azonban ezzel kapcsolatosan rendszeresen hangoztatja, hogy arra csak pontosan kiszámítható módon kerülhet sor. Arra azonban már nincs semmilyen garancia, hogy a következő hetek, hónapok forgatókönyve a megtizedelt kormány szándékaival összhangban zajlik majd... Az Országgyűlés júniusi plenáris ülésének egyik kulcsfontosságú kérdése a családtörvénykönyv elfogadása volt. Különböző civilszervezetek tiltakozása ellenére e fontos jogszabály támogatást kapott és az Államtanács sem szavazott vétót ellene. A folyamat azonban ezúttal sem zárult le a törvényalkotó testület székházában, mert civilkezdeményezésre erőteljes aláírásgyűjtés indult a törvény népszavazáson történő megmérettetésére. Az eddigi tapasztalatok alapján aligha várható, hogy a népszerűtlen kormány által beterjesztett törvény általános társadalmi támogatást nyerjen. A júniusi ülésszak keretében első olvasatban tárgyaltuk a közszolgálati tevékenységről szóló törvény javaslatát. Nemzetiségi szempontból – egyebek mellett – javasoltuk, hogy a jogszabály rendelkezései keretében a nemzeti önkormányzati közösségek hatáskörét következetesen kell rendezni, az említett nemzetiségi szervezetek esetében gyakran jelentkező társalapítói státust a jelenleginél pontosabban szükséges szabályozni. A választási törvény módosításához nem volt meg a szükséges kétharmados többség, ami sajnos azt jelenti, hogy a nemzetiségi országgyűlési képviselők megválasztására vonatkozó Borda-rendszer általunk javasolt megváltoztatására sem kerülhet sor. Mindenképpen eredménynek tekinthető, hogy a bizonytalan politikai helyzet ellenére, az általános nemzetiségi törvény elfogadása érdekében további aktivitások folynak. A törvény szövegét készítő, operatív munkacsoport a törvény munkaszövegén erőteljesen dolgozik, így mégis van arra esély, hogy az ősz folyamán a tervezet elkészüljön. Az Országgyűlés nemzetiségi képviselőcsoportja ezt továbbra is az egyik legfontosabb feladatának tekinti. Végezetül még arról szólunk, hogy a Muravidék gazdasági fellendítését szorgalmazó törvény megvalósítása első évének beszámolóját tárgyalta az Országgyűlés illetékes bizottsága. Megállapítható, hogy eredmények és hiányosságok egyaránt tapasztalhatók, ezért fontos lett volna, hogy e témáról plenáris ülésen is tárgyaljunk. A koalíció képviselői – ezúttal a kilépett pártokból delegáltak is – más véleményen voltak...

3


Kultúra A Muravidéki Nótázók Brüsszelben léptek fel

Baráti szálak erősítésére is jó volt a két nap A 10 éves Muravidéki Nótázók csoportját az a megtiszteltetés érte, hogy a magyar EU-elnökség befejező aktusánál, a stafétabot Lengyelországnak való átadásánál képviselhették a határon túli fellépők között a Muravidéket. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Nagyon magasra szálltak a Muravidéki Nótázók? – tette fel tréfásan a kérdést Szabó Márk, az MMR kulturális szerkesztője, amikor hétfőn beinvitált a stúdióba. – Hát igen, magasan szálltunk, körülbelül 11 ezer méteren – hangzott a repülőút kapcsán megfogalmazott tréfás válasz. Ugyanakkor talán minden apró-cseprő kellemtelenség is a Budapest–Eindhoven repülőúthoz kapcsolódott. Volt, akinek az arab robbantások nyomán megszigorított ellenőrzések miatt a tusfürdőjétől, másnak a felbontott, de 1 deciliter mértéket meghaladó üdítőjétől kellett megválnia. Filmbe illő jelenetnek számított az is, amikor zoknira vetkőztetve álltunk az ellenőrző szalag mellett, mint szokott volt a kivégzés előtt. Aztán bejutottunk a „terminálba”, ahol 1000 forintért „mérték” a dobozos sört, 600-ért az üdítőt.

Áder János volt fideszes frakcióvezető most a Muravidéki Nótázóknak tart borkóstolót. Aztán már a fedélzeten az újabb hidegzuhany – a rossz és borongós idő miatt 15 perc késéssel indulhatunk csak. Aztán mire ez is megtörtént, s a Liszt Ferenc repülőteret magunk alatt tudhattuk, elkezdődött a felhők fölé való emelkedés, ahol a népszerű Generálsláger szerint „mindig kék az ég”. S lőn! Szikrázó napfény, aztán újra sötétség borította el az ablakokat, leszállás Eindhovenben,

A Muravidéki Nótázók az Atomium tövében.

4

késő őszi hangulat, eső, fákat borzoló szél… Busz-transzferrel közel másfél óra alatt Európa fővárosába, Brüsszelbe értünk, ahol az előző napon, kedden 32 fokot mértek, s most sem volt sokkal kevesebb. A nemrég személycseréken átesett csoportot röpke kétnapos brüsszeli tartózkodása alatt három fellépés várta. Kettő a Brüsszeli Magyar Intézetben, egy pedig az Atomium tövében léte-

A diplomaták étkeztetését sem a méregdrága gyorséttermekben végzik, hanem az épületen belül. Jóval olcsóbban laknak jól, mint mi odakint. A brüsszelieknek azonban a világvárosi miliő mellett sikerült megőrizniük valamit a boldog békeidők hangulatából. A centrumot elhagyva kis terek, sétányok és tavacskák közé tévedhetünk, gyönyörűen ápolt, kastélynak is beillő magánházakkal, kertekkel, parkokkal. A Mini Europe Parkban a tagországok jellegzetes építményeinek makettjei között a velencei Szent Márk téri Vámház, az oszt-

A „stafétabot” átadásán a lengyel uniós nagykövetség képviselője jelképesen átveszi az elnöklői tisztséget. sített Mini Europe Parkban, a soros elnöki poszt átvéte­ lének napján. Közben már egy másik busz száguldott velünk a szálláshelyünkre, Brüsszel parkövezetébe. Spontán városnézés, az Európa Parlament épülete mellett elsuhanva, megan�nyi kereskedelmi központ és egekbe nyúló irodaház árnyékában. Érdekes: Brüsszelt mindenki úgy emlegeti, mint a diplomaták városát, ebből azonban a turista csak keveset észlel, gondolom, mert a diplomácia nem a teraszokon folyik, nem is az utcákon, tereken, hanem éppen ezekben a szörnyszülött épületekben.

rákok kincsének számító Schönbrunni kastély, valamint a görög akropolisz mellett a ljubljanai Prešeren tér, illetve Hármas-híd makettje található, közvetlenül a magyar építészeti remekműnek számító budapesti Széchenyi Fürdő tőszomszédságában. A magyar elnökség eredményei – tekintet nélkül a gazdaságilag (görög válság, spanyol, portugál gyengélkedés) és politikailag (líbiai válság, észak-afrikai tiltakozó megmozdulások) is válságos időszakra – kedvező elbírálást kaptak a staféta átadásánál is. – Magyarország mindent megtett, amit megte-

hetett, hogy sikeres félévet zárjon – mondta az új soros elnöklő, Lengyelország uniós nagykövete, Jan Tombinski. Díszőrséget a rendezvényen a Tököli Huszárok hagyományőrző csoportja állt. A fenti véleményen volt Gordana Šimič is, Horvátország brüsszeli nagykövetségének első titkára, aki kifejtette: a horvátok nagyon hálásak Magyarországnak, hogy karnyújtásnyira kerültek az uniós tagsághoz. A Muravidéki Nótázókat pedig egy dalmáciai „klapatalálkozóra” invitálta, amit a szlovén nagykövetséggel is egyeztetett. Az esti Folk&Bull gálaműsoron a Magyar Kulturális Intézetben a zenéé és a boré volt a főszerep. A sikeres gála és az azt követő borbemutató alatt csoportunk mintegy 30 boros nótát és népdalt adott elő. A minősítőknek pedig volt miről beszélni a fiatal szekszárdi borász, Sebestyén Csaba borairól. Még a bornál maradva, Hegedűs Endre csütörtöki lemezbemutató koncertje előtt Áder János invitálta csoportunk fiatalabb tagjait egy rögtönzött kalandra a magyar borok világába. Az egykori Fideszes frakcióvezető magabiztos útmutatásai-kritikái, gyakorlott borminősítőket is meghazudtoló megjegyzései sokáig emlékezetünkben maradnak: Csak a minőségi bor hozhatja vissza a magyar bor hírnevét! Később döbbentünk rá, mennyire érvényes ez a magyar zenére, hagyományőrző tevékenységünkre, kibővítve a „jót, s jól” Kazinczy-igénnyel. Melynek jóvoltából – merjük remélni! – a brüsszeli utunk sem volt hiábavaló. Köszönet az MNMI-nek és a budapesti szervezőknek (Apriori International), valamint a szponzori segítségnek (EKO-park).

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 7.


Muravidék Felújítják az 1. Sz. Lendvai KÁI tornatermét

A község áthidaló hitelt vesz fel a beruházásra Az 1. Számú Lendvai KÁI teljes felújítására a projekttervek már 2007-ben elkészültek, de a pénzügyi gondok miatt ennek megvalósítását több fázisra bontották. Most a tornaterem teljes felújítása előtt állnak, a beruházásra Lendva Község áthidaló hitelt vesz fel.

a község már tavasszal kiírta, a legjobb ajánlatot benyújtó pályázó a Gomboc Kft. volt. A KÁI az elsődleges terveket racionalizálta, így a tornaterem felsze-

Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Hozjan Bojan, az 1. Sz. Lendvai KÁI igazgatóhelyettese elmondta, hogy az iskola 40 év után lényegében teljes felújításra szorul. A projektek már 2007ben elkészültek, s mintegy 3 millió euró befektetési pénzt igényelnek. A kétnyelvű iskolákba történő beruházásokat törvény alapján teljes egészében az Oktatási Minisztérium finanszírozza, a tárca azonban pénzügyi gondokra hivatkozik, ezért a megvalósítást több fázisra bontották. A község mint alapító viszont a munkálatok megrendelője és a szükséges dokumentumok aláírója. – Az iskolában felújítottuk már a konyhát, az épület külső vakolatát, az éttermet, összekötő folyosó készült, a következő volt a tetőcsere, s tavaly három vécé felújítása. Haladunk, de ennek mind egyszerre kellett volna történnie, ha minden rendben ment volna – számolt be Hozjan Bojan, aki az indulás előtti felújítási munkálatokról a továbbiakban elmondta:

Az illetékes minisztérium magatartása ugyan nem halasztja el a tornaterem felújítását, viszont a Lendvai KÁI esete nem válhat gyakorlattá, hiszen a község nem képes finanszírozni azt, ami az állam kötelessége lenne – figyelmeztetnek a községnél. – Most a tornaterem teljes felújítása van a soron, amit bizonytalanná tett az Oktatási Minisztérium, mely még a mai napig sem írta alá a finanszírozási szerződést a községgel. Az állami költségvetés őszi rebalanszára alapozó szerződéskötés pedig – több mint valószínű – újabb eltolódást jelentene a felújítást illetően. A helyzetet a községi tanács is fontolóra vette, s a június 29-i

A 2. Számú Lendvai KÁI-ban megbízott igazgatót neveztek ki A 2. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Tanácsa múlt heti ülésén Spomenka Juretičet, az iskola eddigi igazgatóját 2011. szeptember 1-jével megbízott igazgatóvá nevezte ki. A munkahelyre meghirdetett nyilvános pályázatra egyedül Spomenka Juretič nyújtotta be pályázatát, mivel viszont nem tesz eleget a törvényben előírt feltételeknek a magyar nyelvtudást illetően, a kinevezési folyamat nem fejeződött be. Hogy a jelölt nem tesz eleget a kétnyelvű oktatási intézményekben vezetői tisztség betöltéséhez meghatározott feltételeknek, az országos oktatásügyi felügyelőséghez intézett feljelentés révén derült ki. kmj

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 7.

Hozjan Bojan, az 1. Sz. Lendvai KÁI igazgatóhelyettese ülésen olyan határozatot hozott, hogy a munkálatok mielőbbi indítása érdekében 580 ezer euró összegű hitelt vesz fel, s aláírja a már kiválasztott Gomboc Kft.-vel a kivitelezői szerződést. Így remélhetőleg már a jövő héten indulhatnak a munkálatok, s az új tanévig elkészül a teljesen felújított tornaterem és két illemhely, utóbbi kettő elmaradt a múltkori felújításnál. Az 582 ezer euró értékű munkálatokra a pályázatot

reléséből kivont minden olyan tételt, amit később, nagyobb beavatkozások nélkül, pótolni lehet. – Teljesen új lesz a padlózat, az elektromos hálózat és a gépészeti vezetékek. Főleg a villanyvezeték romlott le, a lámpák már (tűz)veszélyessé váltak, és már nem lett volna biztonságos a tornaterem. Emiatt a nagyobb rendezvények sem itt voltak megtartva – köztük a végzős tanulók búcsúja sem. Teljesen új lesz a mennyezet, a

lámpák, a szellőztetési rendszer. A tornataná­ rokkal racionalizáltuk a felszerelést, a tollaslabda-, az asztalitenisz-kellékek, a palánkok, a tornaszerek később kerülnek be. A kosárlabda-, röplabda- és kézilabda-felszerelés marad, mint ahogy a létrák is. Kimaradt a termet elválasztó mozgatható fal is. A falak azonban megfelelő ütés elleni védőréteggel lesznek ellátva. Felújítjuk a tribünt is – mondta az igazgatóhelyettes. Az 1. Sz. Lendvai KÁI épülete immár 40 éves, a felújítások igencsak szükségesek. Annak tudatában, hogy az építkezési előírások ma már sokkal szigorúbbak, mint korábban voltak, az ideiglenes, részleges – igaz, kevesebb pénzt igénylő munkálatok – nem hoznak tartós megoldást, sem biztonságot. Erre példa a tornaterem mennyezete és a villanyvezetékek rendszere. A Lendvai Községi Tanács június 29-i ülésén határozatot fogadott el arról, hogy az 1. Sz. Lendvai KÁI tornatermének felújítására aláírja a szerződést a munkálatok kivitelezőjével mintegy 580 ezer euró értékben. A község erről a kötelezettségről megfelelő dokumentumokat állít ki az Oktatási Minisztérium felé, amiket jogilag is alátámaszt. A minisztérium törlesztésének elmaradása esetén a községi költségvetésben jelentkező likviditási gondokról a község értesíti a Pénzügyminisztériumot, és áthidaló hitelt vesz fel. A község továbbá értesíti a Lendva községi és a muravidéki magyar nemzeti közösséget, valamint Göncz László nemzetiségi képviselőt, hogy az ország megszegi kötelezettségeit, azaz a kétnyelvű iskolákba történő beruházások finanszírozásáról szóló törvényt.

5


Gazdaság A Muravidéki Tejszövetkezet közgyűléséről

Ismét válságos a muravidéki tejágazat helyzete A múlt héten összeült a Muravidéki Tejszövetkezet közgyűlése, s az eseményen értékelték az elmúlt év munkáját, elfogadták a jövő feladatait tartalmazó programot, elismeréseket osztottak a legjobb termelőknek. Az idei közgyűlésen is kiderült: az ágazat helyzete válságos. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A szövetkezet elnöke, Stanko Glavač szerint a szövetkezet alapfeladata továbbra is a tejfelvásárlás szervezése, a felvásárlóval, a Pomurske mlekarne vállalattal való tárgyalások folytatása, valamint az is, hogy a szövetkezeti tagoknak minél olcsóbb alapanyagokat tudjanak biztosítani. Az egyik legnagyobb gond jelenleg a felvásárolt tej összegyűjtésének költsége,

ugyanis viszonylag nagy területről van szó és néhány térségben, például Lendva környékén nagyon kevés az összegyűjtött tej. Az elnök kifejtette, hogy az évek óta tartó válság miatt – a termelők még a költségeket is csak nehezen tudják fedezni – területükön csökken a felvásárolt tej mennyisége, így tavaly is például 4,8 százalékkal kevesebb tejet vásároltak fel. A csökkenés mérséklése érdekében a szövetkezet a tagjainak kedvező hiteleket

is nyújt az állatállomány, illetve a berendezések vásárlásához. Annak ellenére, hogy a felvásárlóval tavaly három alkalommal sikerült a felvásárlási árak emeléséről megegyezni, a tagok úgy gondolják, hogy a muraszombati feldolgozó nem fizet eleget a tejért, így sokan felhagynak a termeléssel, illetve különösképpen a nagyobb termelők más felvásárlót keresnek. Ennek ellentmondott a Pomurske mlekarne igazgatója, Bernardka Hlebič,

Tagosítás Dobronak Község területén?!

Zsitkócban és Dobronakon is gyűjtik a jóváhagyásokat Amíg a napokban Zsitkócban inkább vegyes érzelmekkel fogadták a földtagosítás lehetőségét, Dobronakon a jelenlévők többsége támogatta, hogy a községben elkezdjék gyűjteni a földtulajdonosok 67 százalékának jóváhagyását, amely arány a tagosítás megkezdéséhez szükséges. A Geodéziai Társaság által tartott bemutatókon egyébként mindkettő településen szép számban jelentek meg az érintett gazdák. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Szlovénia, különösképpen pedig a Muravidék mezőgazdaságának egyik legnagyobb nehézsége a parasztgazdaságok igen kicsinek nevezhető birtoknagysága, illetve a meglévő birtokok igen súlyos felaprózottsága, amely ellen már a múlt század nyolcvanas éveiben elindított tagosításokkal, illetve meliorációkkal próbáltunk küzdeni. Akkor valamennyire sikerült is rendezni a helyzetet, a felaprózott földeket összevon-

6

Dobronakon – a képen – és Zsitkócban is a jóváhagyások gyűjtése mellett döntöttek. tuk, területileg áthelyeztük, némileg rendeztük a vízelvezetést, a földekhez utakat építettünk. Azóta a területen nem történt előrelépés. A mezőgazdasági ágazat ver-

senyképességének növelése érdekében az agrártárca pályázatot hirdetett, amely révén nyolcvan százalékban uniós pénzekből lehet megoldani a tagosítást, míg a

aki szerint az átlagos szlovén árat a muravidéki termelők is megkapják, többletet pedig szerinte a sokszor igen rossz minőség javításával lehetne elérni. A rossz minőség miatt tavaly a termelők átlagosan 1,2 centet veszítettek egy liter leadott tejen. Az utóbbi tárgykörben, a tej minőségét illetően egyébként a közgyűlésen parázs vita alakult ki az állatorvosi szolgálatok jelenlévő képviselői között is, a legnagyobb gondot okozó tőgygyulladás ugyanis még nem is olyan régen nem okozott nehézségeket a vidéken, de akkor még működött a közben teljesen szétzüllött állatorvosi megelőzési rendszer is.

Stanko Glavač, a Muravidéki Tejszövetkezet elnöke: „Egyes térségekben, például Lendva környékén olyan kevés tejet gyűjtünk össze, hogy érdemesebb volna egyszerűen kifizetni a termelőket a tej átvétele nélkül, a szállítási költségek ugyanis már majdnem nagyobbak, mint a tej értéke.”

fennmaradt részt a pályázat sikeressége esetén a község finanszírozza. A már egy ideje nyitott pályázat révén több községben folyik a tagosítás, a véges 5 millió eurós keretre pedig pályázni szeretne Dobronak Község is, amely ennek érdekében elkezdte a polgárok tájékoztatását. A múlt héten így a zsitkóci és a dobronaki kataszteri egységben is megtartották az érintettek gyűlését, ezeken a kivitelező, a Geodéziai Társaság képviseletében Marino Vrešnik mutatta be a tagosítás céljait, hasznait. Ezt megelőzően a projekt hasznosságáról Marjan Kardinar polgármester, illetve a HK elnöke, Ernest Bedek is szólt. Az előbb említett hasznok mellett szükséges megemlíteni, hogy a tagosítás folyamatában a polgároknak ingyenesen és pontosan kimérnék a földeket, kijelölnék a pontos telekhatárokat, a földekhez utakat építenének, kialakítanák a szükséges árkokat is, vagyis egy adott területet teljesen rendeznének, és ebbe beletartozik a földtulajdon, illetve az ingatlanok, ültetvé-

nyek kataszteri, földhivatali bevezetése is. A kivitelező szakember szerint a jelenlegi uniós szabályoknak megfelelő, inkább területrendezésnek, mint tagosításnak nevezhető folyamat már teljesen máshogy folyik, mint a múltban. Jelenleg minden parcellát a föld minősége szempontjából is megvizsgálnak. A rendszer ellenőrizhető, senki sem járhat pórul, minden földtulajdonos legalább négy alkalommal találkozik majd a kivitelezővel, elmondhatja kívánságait, óhajait, egyezkedhet. A községben 480 hektárnyi területet szeretnének tagosítani, a projekt megközelítően 1500 parcellát és 400 tulajdonost érintene. A projekt elkezdéséhez az említett terület tulajdonosai több mint kétharmadának jóváhagyása szükségeltetik. A zsitkóci kataszteri egységben úgy döntöttek, hogy a területből kiveszik a Nemzeti Földalap területeit, míg Dobronakon ezen területeket beleértve döntöttek úgy, elkezdik a földtulajdonosok 67 százaléka jóváhagyásának gyűjtését.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 7.


Ülésezett a programbizottság

Info

Szinte alig láthatják a szlovén tévé programját

Az RTV magyar nemzetiségi műsorainak programbizottsága legutóbbi ülésén határozatot fogadott el a Szlovén TV térerőnövelésével kapcsolatosan Goricskón. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Amint az ülésen Abraham Boris bizottsági tag és a Hodos Községi MNÖK elnöke elmondta, a Hodoson, Kapornakon, Szerdahelyen, Pártosfalván, Szentlászlón, Kisfaluban és Csekefán elvégzett körkérdés után megállapították, hogy ezeken a településeken gyenge a Szlovén TV frekvenciájával való lefedettség. Emiatt alig foghatók a Szlovén TV programjai, Kapornakon például a háztartások fele egyáltalán nem foghatja, de más településeken is lesújtó a helyzet. – A digitális műsorszórás sem hozott változást, sőt, csökkent a szlovén csatornák foghatósága. Mint ahogy felmérésünk eredménye is mutatja, az érintett kétnyelvű települések 50

százaléka nem tudja fogni a szlovén programokat. Véleményünk szerint az állapot megoldásához egy új felmérésre van szükség, aztán a megállapításoktól függően plusz adók, erősítők, antennák elhelyezését kell kezdeményezni. A goricskóiak elvárják, hogy a jelek erősítésének költségeit az állam fedezze, hiszen nem a polgárok tehetnek

arról, hogy Goricskón nincs térerő, annak ellenére, hogy ugyanolyan tisztességes RTV-előfizetők, mint mások – mondta Abraham Boris. A programbizottság határozatba foglalta, hogy a hodosiak felmérésének eredményeit továbbítják a Szlovén RTV Műsorszórási Egységéhez elemzésre, és intézkedést kérnek a tarthatatlan helyzet megoldásara.

Abraham Boris: „A goricskói kétnyelvű területen alig fogható a Szlovén TV programja.”

Felhívás A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a Szlovén RTV Magyar Műsorok Stúdiója a Szlovén TV frekvenciájával való gyenge lefedettség javítása érdekében megkéri a lakosságot, hogy amennyiben a gyenge lefedettség miatt nem tudja fogni a Szlovén TV programjait, akkor ezt névvel és elérhetőséggel jelezze az MMÖNK titkárságán, Füle Arankánál, az 575-1449-es telefonszámon, hogy az adatokat továbbítani tudjuk az RTV illetékes szolgálata felé a hibák elhárítása érdekében.

Megegyeztek a búza árában A múlt hétvégén a malomipar képviselői, valamint a termelők nevében tárgyalásokat folytató csoport megegyezett a gabona idei felvásárlási áráról. A két fél már tavaly szeptemberben elkezdte a tárgyalásokat, először a felvásárlás minőségi paramétereiben egyeztek meg, majd most sikerült megegyezni a gabona kiinduló – nem végleges – felvásárlási árairól

is. A megállapodás szerint a „B2”-es minőségű búza tonnájáért 195 eurót, míg a „B1”-esért 207,5 eurót fizetnek. Az „A” minőségű búza kiinduló ára 225 euró. A termelők érdekében tárgyaló csoport vezetője, Franc Kučan elégedett az eredménnyel, bár szerinte kétséges, hová kerül a szlovén búza, hisz a külföldi kereskedők már most is jobb árat kínálnak a piacon. tt

dást a gazdasági kormányzás megteremtése felé.

mozói kétségbe vonták a feljelentő szobalány szavahihetőségét, ezért beleegyeztek a házi őrizet megszüntetésébe. Mindazonáltal továbbra is folyik az eljárás Strauss-Kahn ellen szexuális erőszak kísérlete miatt. A botrány ellenére a franciák fele szívesen látná DSK-t a politikában, szeretnék, ha a Nemzetközi Valutaalap volt főigazgatója szerepet vállalna a francia belpolitikában.

hétről hétre Pöcking – Kilencvennyolc éves korában meghalt Habsburg Ottó, az utolsó magyar király és osztrák császár legidősebb fia. IV. Károly fiát németországi otthonában, a Starnbergi-tó partján fekvő Pöckingben érte a

több nyelven beszélt, német, osztrák, magyar és horvát állampolgár is volt. Az egységes Európa meggyőződéses híveként kezdettől fogva támogatta Magyarország, Szlovénia és Horvátország felvételét az Európai Unióba.

halál. Habsburg Ottót hét gyermeke, 22 unokája és két dédunokája gyászolja. Felesége, Regina tavaly halt meg. Az egykori trónörökös

Varsó – Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Varsóban átadta az európai uniós elnökséget jelképező zászlót és stafétabotot Donald Tusknak, a soros elnöki teendőket Magyarországtól átvevő Lengyelország kormányfőjének. Az elnökségi rekvizitumok átadása mellett a két miniszterelnök aján-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 7.

dékokat is cserélt. Orbán Viktor átnyújtotta a magyar elnökség ajándékát, egy tízliteres tölgyfahordót tokaji szamorodnival megtöltve, amit Donald Tusk egy díszkard átnyújtásával viszonzott. Orbán a féléves magyar elnökség három eredményét emelte ki: az EU-csatlakozási tárgyalások lezárását Horvátországgal, a romastratégia elfogadását és az előrehala-

Budapest – A Fidesz XXIV., vasárnap a budapesti Millenáris Parkban tartott tisztújító kongresszusán Orbán Viktor a leadott 1.472 szavazatból 1.468 voksot kapott. A küldöttek újraválasztották a párt négy alelnökét is: a leadott 1.478 szavazatból Varga Mihály 1.462, Kósa Lajos 1.458, Pelczné Gáll Ildikó 1.384, Pokorni Zoltán pedig 1.318 voksot kapott. New York – Szabadlábra helyezték Dominic StraussKahnt. Az ügyészség nyo-

7


Info a mai napon... Július 7-én történt 1207 Megszületett Árpád-házi Szent Erzsébet. 1860 Megszületett Gustav Mahler osztrák zeneszerző és karmester. 1863 Kiküldték az első katonai behívót Amerikában. 1887 Megszületett Marc Chagall, zsidó származású orosz festőművész. 1894 Megszületett Mihály Dénes gépészmérnök, akinek a világon először sikerült mozgó tévéközvetítést adnia. 1899 Megszületett George Cukor amerikai filmrendező (Elfújta a szél, My Fair Lady). 1928 Először adtak el előre szeletelt kenyeret. 1930 Meghalt Sir Arthur Conan Doyle angol regényíró, Sherlock Holmes alakjának megteremtője. 1940 Megszületett Ringo Starr, a Beatles dobosa.

visszapillantó

2001. július 5-én, 26. szám

Néprajzi leltár Kezd beér ni annak a munkának a gyümölcse, amit hat évvel ezelőtt kezdtek el a szegedi egyetem néprajzszakos hallgatói tanáraik vezetésével. 1995 óta ugyanis a néprajzszakos hallgatók tanáraik vezetése alatt szisztematikus néprajzi tárgygyűjtést végeznek a Muravidéken. A gyűjtés kiterjedt az egész Muravidékre, vagyis Lendvavidéktől – és ezen belül a Hetéstől – egészen az Őrség pereméig. Az e l s ő g y ü m ö l c s 19 97 ben érett be, amikor is a Kapornakon található Skerlák-házban megnyílt a Kapornaki Tájház. A másik tájegységünket, a Hetést bemutató tájház – amelynek helyszínéül

Radamos települést választották – tárgyi anyaga

már összegyűlt, egyedül a tájház berendezése és az

anyag leltározása maradt hátra. Az idei Néprajzi Kutatótábor azonban ennél messzebbmenő célokat támasztott maga elé. Elkezdték az évek során a Muravidéken begyűjtött tárgyakat leltározni egységes, szabványos néprajzi nyilvántar tás alapján. Ezáltal pedig létrehozták a Muravidéki Magyar Néprajzi Gyűjteményt. A Muravidéken végzett gyűjtések alatt felhalmozódó néprajzi tárgyak egységes rendszer alapján lesznek leltározva, bárhol is legyen a gyűjtemény helyileg. Így például a Kapornaki Tájházban, a Lendvai Várban lévő, illetve a hetési tárgygyűjtemény is a Muravidéki Magyar Néprajzi Gyűjtemény részét képezi.

tekről, operettestekről, táncestekről. Szerepel benne Filmklub-élet; Játszóház; Olvasókör; képzőművészeti kiállítás; könyvbemutató; a „Sokszemközt” sorozat beszélgetései egyesületi tagtárssal vagy másokkal, egy-egy ismert lelkész, orgonista, zongorista életéről és pályafutásáról; műsorokról, mint például Magyarország szépségeinek bemut atása légi felvételeken - Martin Roll szemén keresztül; történelmi irodalmi előadások; farsangi buli, szilveszteri buli, szüreti bál, az augusztusi Duna Fesztivál (...). A kiadványban találhatunk irodalmi és történelmi írásokat, a magyar kisebbségeket érintő híreket is. Ír a nyugat-balkáni vízummentességről, a vajdasági statútumról, tájékoztat az egyszerűsített honosítási eljárásról. Egyik cikkében ismerteti a híres Oscar-díjas

film, az „Angol beteg” figurájának, gróf Almássy László Edének az életrajzát. Érdekes adatokat közöl Kiszely István „A svájci Hun Völgy” című cikke, melyben leírja a svájci Wallis tartományi hegyek Val d’Anniviers-i völgyében megmaradt ősi törzsek közül az anniviersi törzs szokásait, viselkedéseit, építkezési stílusát, nyelvezetét, elnevezéseit, ami nagyon hasonló és közeli a székely népéhez. Figyelemre méltó Unger László volt MEFESZ/ UFHS elnöknek a Genfi Magyar Értesítőből átvett „Az 1956-os magyar forradalom tíz alapigazsága” című cikke, melyben vázlatosan ugyan, de a lényegre tapintva ismerteti az 1956-os eseményeket, annak következményeit és hatásait, megfogalmazva a vele kapcsolatos tíz történelmi alapigazságot. A cikk záró soraival felszólít ezeknek az eseményeknek az emlékezetére. Végezetül a lap bemutatja a „Magyarok a nagyvilágban” című, a magyar emigrációról szóló nagykönyvét.

magyar sajtó a nagyvilágban

A KLUB – az Ulmi Magyar Kultúregyesület kiadványa Csortán Tünde

A németországi Ulmi Magyar Kultúregyesület 1976 szeptemberében alakult meg 18 tag kezdeményezésére, és 1977 márciusában be is jegyeztették hivatalosan. Az egyesület azzal a céllal jött létre, hogy ápolja a magyar nyelvet, hagyományokat, kultúrát, hogy ezt megismertesse a helybéli lakosokkal és a befogadó ország szélesebb köreivel is. Az egyesület tevékenysége politikamentes, kizárólag kulturális célokat szolgál, felekezeti és állampolgársági különbségre való tekintet nélkül összefogva mindazokat a honfitársakat, akik még büszkék gyökereikre és magyarságukat szeretnék ápolni. Az évek alatt meg­n ö­ vekedett taglétszám lehe-

8

tőséget adott saját helyiség bérlésére, amit 1982 márciusában avattak fel „Magyar Otthon” néven. Az Ulmi Magyar Kultúregyesület tagjainak létszáma huszonöt év után, 2001-ben 110 fő volt, és célkitűzéseiben változatlan feladatokat teljesít. 1997 szeptemberében hangzott el először önálló, magyar nyelvű rádióadásának szignálja, és azóta is minden szombaton 9 órai kezdettel egyórás magyar műsort sugároz a Radio Free FM 102 MHz-es frekvenciáján, Darányiné Demeter Magdi szerkesztésében és vezetésében. Az egyesület saját újságot is alapított, amely 1999 decemberében jelent meg először A Klub címmel. A tagok kéthavonként a műsortervvel együtt ingyenesen kapják meg a lapot.

Felelős szerkesztője Baczur Magdolna, olvasószerkesztője Bánrévi Magdolna. A lap terjedelme nyolc oldal.

Tartalma változó, megtalálhatók benne a kultúregyesület rendezvényeiről szóló programkínálatok, ugyanakkor képek és beszámolók az Ulmban megtartott nemzeti ünnepekről (március 15., augusztus 20. és október 23.), előadások Trianonról, a honfoglalás korszakáról; beszámolók orgonakoncer-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 7.


Info

„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell…” „Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk…” – a Dombvidéki Gyalogtúrára szólt a hívogató Szerdahelyre. Az első nekifutást néhány hete elmosta ugyan az eső, de a szerdahelyiek nem adták fel, s újra megszervezték a túrájukat. Így lett az első gyalogtúrából rögtön a második. A szerdahelyi Antal Ferenc Művelődési Egyesület és a Moravske Toplice Községi MNÖK közös szervezésében a Dombvidéki Gyalogtúra vasárnap délelőtt sikeresen lezajlott. Reggel a szerdahelyi tűzoltóotthon előtt szép számú csoport verődött össze indulásra

készen, a helyieken kívül pártosfalviak, hodosiak, kapor nakiak, f iatalok, idősebbek, gyerekek. Az MNÖK elnöke, Vugrinec Zsuzsa és a kultúregylet elnöke, Šanca Silvija röviden köszöntötte a túrázókat, majd mindan�nyian nekivágtak a körülbelül 10 kilométeres útnak. A magyarországi szomszéd településen, Magyarszombatfán megtekintették a helyi vadászmúzeumot, onnan Pár tosfalvára mentek, majd visszaérkeztek Szerdahelyre, ahol a szervezők mindenkit a jól megérdemelt meleg étellel vártak. AK

Teltházas Coctail party a Bánffyban Július első napján – a bizonytalan időjárás ellenére – teltházas lett az első Coctail party a Bánffy Központ teraszán. A laza hangulatú estet a Hadik Mihály Band nép-, valamint jazz- és gipsy-jazzes átdolgozásokból álló zenéje fűszerezte. A szervező az MNMI volt, akik ezen újdonsággal lehetőséget kívánnak nyújtani a nyáresti társalgásokra, beszélgetésekre, A Bánffy Központ teraszán lezajlott Coctail party jó jó és minőségi zene hallgatá- hangulata és a Hadik Mihály Band zenéje tetszett a sára, na meg persze koktélok közönségnek. kóstolgatására. A koktélmester ezúttal Tüske Adrián volt Rédicsről (főleg a Kocsmazaj zenekar rajongói számára nem ismeretlen). Az est sikere túlszárnyalta az elvárásokat a látogatottság, valamint a zenei és az italkínálat szempontjából is – a koktélok megállás nélkül, teljes gőzzel készültek, de várakozni így is kellett. A következő Coctail partyn már két bármixer is keverhetné a színes-édes italokat, így tarthatnák a tempót. Summa summarum: az est esőmentes volt, a koktélok igazán frissítők voltak, a Bánffy udvara, a nyári terasz megtelt fiatalokkal és kevésbé fiatalokkal, a Hadik Mihály Band (Kosa Peter, Cojhter Luka, Gyurkač Patrick, Ambruš Tomaž) pedig kitűnően teljesített, bebizonyítva, hogy egyediek a Muravidéken, hiszen ilyen hangzású zenekar még nem tevékenykedett nálunk. Őszintén reméljük, hogy lesz még Coctail party a Bánffy teraszán, hiszen a több mint 60 fős közönség jelezte, hogy jól jön a frissítés Lendva nyári kínálatában. Nađ Eva

kő kövön maradjon!

„Kukorculu Szent János” Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

A János néhány generációval ezelőtt még a legnépszerűbb férfinevek közé tartozott, szívesen adták vidékünkön is a fiúgyermekeknek. A védőszentek, a patrónusok közül is bőven lehetett válogatni, hiszen a Szentek élete című kötet is egy híján húsz, azaz 19 szent és boldog Jánost sorakoztat fel. Vidékünkön közülük a legismertebbeknek és legnépszerűbbeknek Keresztelő Szent János, Szent János apostol és evangélista, Kapisztrán Szent János és Nepomuki Szent János számítottak. Keresztelő Szent János a bibliai leírások szerint egy igencsak karakteres próféta volt. Jézus rokonságához tartozott, és csak 6 hónappal volt idősebb nála. Jézushoz hasonlóan születését egy angyal adta hírül édesapjának, Zakariásnak,

aki pap volt. Csodálatos volt a világrajövetele, hiszen a szüleinek idős korukra való tekintettel már nem lehetett volna gyermekük. Keresztelő Szent János híre futótűzként terjedt Júdeában. János, miután felnevelkedett, a pusztába vonult és a régi próféták szigorú életét élte. Öltözete teveszőr csuha volt, bőr övvel összefogva, eledele sáska és vadméz, lakása a puszta. Az Isten úgy akarta, hogy ő legyen a megváltásnak és Jézusnak az előfutára. Néhány hónappal Jézus nyilvános működésének megkezdése előtt János megjelent a Jordán folyó partján és bűnbánatot hirdetett hallgatóságának. A bűnbánat jeleként vízzel keresztelte az embereket, a Jordán vizébe merítve őket. Jézus is felkereste, hogy keresztelje meg. A Biblia szerint János e szavakkal fogadta Jézust: „Ime az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit!”

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 7.

Keresztelő Szent János. Lendvai Galéria és Múzeum. Fotó: LKZ. János élete tragikus véget ért. Heródes – ágyasának lánya, Szalóme kívánságára – lefejeztette. Keresztelő Szent Jánosnak nem csak a születésnapját ünnepli az egyház június 24-én, hanem a fejevételének a napját is augusztus 29-én. Keresztelő Szent János a

takácsok, vargák, szűcsök, pásztorok, vendéglősök és a korán elhunyt gyermekek védőszentje. Jelképei pedig a bárány, a pásztorbot, a keresztfa zászlóval, egy tál a levágott fejével és a liliom. Keresztelő Szent János vidékünkön egyik legpatinásabb ábrázolása a lenti vár tövében egy 3 méter magas oszlop tetején áll, kezében keresztet tartva. Az alkotás a barokk korban keletkezett. A szobor latin betűs felirata ma már olvashatatlan. Lendva-hegyen a Csontos és a Dolac találkozásánál, az utak kereszteződésének középpontjában állt egy szobor, amelyet népiesen „Kukorculu szentnek” neveztek. Az elnevezés onnan eredhet, hogy az ismeretlen szobrász csak térdtől formálta meg Keresztelő Szent János alakját, úgy, mintha térdelne. A szobrot 1870 táján Jodolka Teréz emeltette, ahogyan arról Varga Sándor A lendvai plébániatemplom története című könyve is tájékoztat bennünket. A szoborállítás

okaira a könyv nem derít fényt, de még néhány évtizede is akadt hírmondója a lendvahegyi idősek között annak a mondának, hogy e helyen valamikor egy testvérpárt széttéptek a farkasok. A szájhagyomány azért is érdekes, mert ös�szecseng azzal, hogy Keresztelő Szent János a korán elhunyt gyermekek védőszentje. A szobrot az út aszfaltozásakor az 1980-as években eltávolították. Keresztelő Szent János szobra ma már a lendvai múzeum szakrális tárgyakat bemutató kiállításán tekinthető meg, a szobor talapzatának maradványai pedig még ma is ott hevernek az út mellett a Lendva-hegyen. A kőszobor érdekessége, hogy az egykori festés rétegei jól megőrződtek. János barna teveszőr csuhát visel, a derekán övvel. A kékszemű, szakállas és bajuszos férfialak a bal kezében egy zárt könyvet tart, amin bárány ül. Ezen öltözék és a bárány fontos attribútumai Keresztelő Szent János ábrázolásának.

9


Info július 8. péntek Szlovén Tévé 7:20 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, 11:45 Beszélgetés az ellenzékkel, ism., 13:00 Hírek, 13:25 Egészség Európában – dok. sorozat, ism., 14:20 Szlovének Olaszországban, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Különleges ajánlat, 18:00 Lelki villanás, 18:20 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:50 Ökovillanások, 20:00 Csokoládés álmok – szlovén sorozat, 20:30 Fesztivál Vurberk 2011, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:20 Éjféli klub, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:30 Ismétlések, 14:30 Európai magazin, Fekete-fehér idők, ism., 15:25 Impro.tv, ism., 16:00 Zenés műsor, ism., 16:05 Nemzetközi balettgála, 16:55 Tengerparti mozaik, ism., 17:20 Hidak, ism., 17:55 Idegenforgalmi műsor, 18:20 Szlovénia képei, 18:55 Srečna mladina – 18:55 Srečna mladina koncert – koncert, 19:55 Helyes ötlet!, 20:40 Maribor: Maribor – Domžale, labdarúgó-mérkőzés, 22:45 A négy utolsó ének – spanyol film, 0:30 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50-9:00 Nap-kelte, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:25 Körzeti magazinok, 14:15 Útravaló, 14:30 A Hold fázisai – francia film, 14:55 Ázsia vadonjai – japán sorozat, 15:25 Új-Zéland természeti világa – japán sorozat, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Balatoni nyár, 17:55 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:40 Futótűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 Fekete Péter – operettfilm, 22:45 24 – am. sorozat, 23:30 Az Este, 0:05 Záróra fiataloknak, 0:35 Hírek, 1:40 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:20 Lost – Eltűntek – am. sorozat, 16:05 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:10 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:10 Cobra 11 – német sorozat, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 CSI – A helyszínelők – am. sorozat, 22:20 Vámpírnaplók – am. sorozat, 23:25 A főnök – am. sorozat, 1:00 Helyszíni szemle 0:20 Reflektor, 0:35 Törzsutas, 1:00 Helyszíni szemle – német sorozat, 1:55 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 12:45 A megbocsátás útja – am. film, 14:25 EZO.TV, 15:25 Rex felügyelő – német sorozat, 16:25 Második élet – am. sorozat, 17:25 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 19:55 Gyilkos számok – am. Sorozat, 20:55 Hőhullám, 21:20 Irigy Hónaljmirigy, 22:20 A csontember – am. film, 0:30 Aktív, 0:35 Tények este, 1:10 EZO.TV, 2:10 Csillagközi romboló – am. sorozat.

Duna Tévé 5:30-9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Térkép – Válogatás, 15:00 ... filléres emlékeim... – magyar sorozat, 15:50 Arcélek – magyar dok. sorozat, 16:05 Építészet XXI 16:35 Duna anzix – magyar sorozat, 17:05 Daktari – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 A svéd szépség – svéd film, 22:25 Dunasport, 22:35 Simándy József Nemzetközi Énekverseny 2011, 0:00 Döntő játszma – am. film, 1:40 Ismétlések.

július 9. szombat Szlovén Tévé 6:00 Nyári színpad, 6:30 Visszhangok, 7:15 Gyerekműsor, 9:10 Max Minsky és én – német film, 10:45 Éjféli klub, A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Zenés emlékek Boris Kopitarral, 14:20 A musicalsztár – am. film, 15:55 Szombat délután, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat dél9:10 Max Minsky és én után, 18:25 Mezsgyék, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Alenka Godec koncertje, 21:55 Virágízek – dok. műsor, 22:30 Hírek, 23:00 Nyári színpad, 23:30 A művész élete – francia film, 1:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:15 Az időn át, 10:15 Tengermelléki mozaik, Különleges ajánlat, ism., 11:15 Öko-villanások, ism., 11:50 Az amerikai film – am. dok. műsor, ism., 12:45 Markleeberg: Kajak–kenu-vk, 13:55 Forma–1, Brit Nagydíj, időmérő edzés, 16:00 Tour de France, 17:30 Maribor: Maribor – Domžale, labdarúgó-mérkőzés, 2. félidő, 17:50 Maribor: Szlovénia – Belgium, röplabdamérkőzés, 20:00 Jegy az űrbe – francia film, 21:30 Aranyfüst, 22:00 Gandzsa – am. sorozat, 22:50 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:45–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Sztársáv, 12:55 Kul-túra 2011, 13:25 Delta, 13:55 Magyarország, 14:25 Tom Sawyer kalandjai – am. film, 16:05 Cannes 2011, 16:35 Magyarország története, 17:00 Hogy volt!?, 18:30 Rocca parancsnok – olasz sorozat 19:30 Híradó este, 20:10 SzerencseSzombat, 21:05 Harry és Sally – am. film, 22:40 Hírek, 22:55 Koncz Zsuzsa, Aréna koncert 2011 – 1. rész, 23:45 Családban marad – am. film, 1:20 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:25 Játék, 11:30 Kapcsolat koncert 2011, 12:00 Hírek, 12:10 Autómánia, 12:45 Tuti gimi – am. sorozat, 13:40 Forma–1 – Brit nagydíj, 15:25 Robin Hood – angol sorozat, 16:30 Az időgép – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 Mackótestvér – am. film, 21:15 Nico – am. film, 23:15 Hurrikán Smith – am. film, 1:00 Másnap – am. sorozat.

TV2 6:25 TV2-matiné, 12:15 Babavilág, 12:45 Mindig nyár – am. sorozat, 13:45 Sliders – am. sorozat, 14:45 Az Ügynökség – am. sorozat, 15:45 Rúzs és New York – am. sorozat, 16:35 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 17:30 Vásott szü21:45 Időzsaru 2. – Verseny lők – am. sorozat, az idővel 18:30 Tények, 19:00 Magellán, 19:35 Az Angyal – am. film, 21:45 Időzsaru 2. – Verseny az idővel – am. film, 23:20 A Grand Canyon elveszett kincse – kanadai film, 0:50 EZO.TV, 1:50 Kalandjárat.

Duna Tévé 7:10 Gyerekeknek, 10:35 Divathét, 11:05 Carlo és vendégei – magyar sorozat, 11:45 Híradó, 12:05 Isten kezében, 12:30 EtnoKlub, 13:50 Marco Polo – olasz sorozat, 15:05 A szabadság keserű íze – magyar film, 16:00 Kézjegy, 16:50 Törzsasztal, 17:40 A megregulázott fény, avagy a lézer napjainkban – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:05 Sohaország – am. film, 21:00 Mások vagyunk – német film, 23:00 Dunasport, 23:15 Szégyenfolt – am. film, 1:40 Ismétlések.

július 10. vasárnap Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 10:45 Hallgassunk a csöndre, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:10 Fesztivál Vurberk, 2. rész, ism., 14:25 Szlovén magazin, 14:55 Virágízek – dok. műsor, ism., 15:25 Miss Marple: A kristálytükör meghasadt – angol film, 17:00 Hírek, 17:15 Utak keletről – dok. sorozat, 18:10 Első és második, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 A betörők nyáron dolgoznak – szlovén film, 21:35 Interjú: Dr. Vesna Godina, 22:30 Hírek, 23:30 Vér és kőolaj – angol sorozat, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:45 Az időn át, 8:10 Zenés műsor, 8:45 Segítsünk egymásnak, Egészség Európában – dok. sorozat, ism., 10:10 Evező-vk, 12:00 Markleeberg: Kajak–kenu-vk, 13:00 Sportmagazin, 13:30 Forma–1, Brit Nagydíj, 16:05 Tour de France, 18:00 Evező-vk, 19:15 Ljubljana: Streetball, 19:50 Lottó, 20:00 Begörcsölt Föld – angol dok. sorozat, 20:45 Emma – angol sorozat, 21:40 Manaslu – dok. műsor, 22:30 Baráti viszályok – angol sorozat, 23:25 Kisfilmek, 0:15 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50 Híradó, 9:05 Így szól az Úr!, 9:15 Vallási műsor, 12:00 Hírek, 12:10 Sport 7, 13:00 Szellem a palackból..., 13:30 Az Ushuaia expedíció – francia sorozat, 14:30 Gyimesi vadvirág – magyar film, 15:45 Cannes 2011, 16:15 Hogy volt!?, 18:00 Anno, 18:30 Rocca parancsnok – olasz sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 Nevetni kell, ennyi az egész, 21:05 Pénzt 21:05 Pénzt vagy életet! vagy életet! – angol film, 22:55 Hírek, 23:05 Aranyfeszt, 23:35 Három szín – francia film, 1:10 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 11:30 Törzsutas, 12:00 Híradó, 12:15 Tengeri őrjárat – olasz sorozat, 13:20 Magyar autósport-magazin, 13:25 Forma–1, Brit nagydíj, 16:05 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 16:35 Mérgező égbolt – kanadai film, 18:30 Híradó, 19:00 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 Superman visszatér – am. film, 23:15 Végzetes bankrablás – kanadai film, 1:05 Portré, 1:35 Másnap – am. sorozat.

TV2 6:45 TV2-matiné, 12:00 Stahl konyhája, 12:30 Kalandjárat, 13:00 90210 – am. sorozat, 13:50 Sliders – am. sorozat, 14:45 Monk – Flúgos nyomozó – am. sorozat, 15:35 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:30 Nem vagyunk mi angyalok – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Dick és Jane trükkjei – am. film, 21:45 Keleti harc – am. film, 23:30 A véresen valódi valóság Adolf Hitlerről – német film, 1:10 EZO.TV, 1:45 Napló.

Duna Tévé 7:20 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Élő egyház, 12:35 Élő népzene, 13:05 Csellengők, 13:30 Gyalog a mennyországba – magyar film, 15:00 Múltidéző, 15:30 Dunáról fúj a szél – magyar sorozat, 15:35 Dűlők szolgái – magyar sorozat, 15:55 Illés – magyar sorozat, 16:25 Vannak vidékek – magyar sorozat, 16:55 Talpalatnyi 22:00 A te tévéd is zöld, 17:25 Kirakat, 18:00 hazudik Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Az állatok világa – német sorozat, 19:35 Heti hírmondó, 20:20 Klubszoba, 21:15 Lélek Boulevard, 21:45 Dunasport, 22:00 A te tévéd is hazudik – osztrák film, 0:00 Márai-díjasok – magyar sorozat, 1:05 Ismétlések.

július 11. hétfő Szlovén Tévé 6:50 Nyári színpad, 7:25 Villanás, A hét tükre, ism., 8:00 Gyerekműsor, 12:00 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Éjféli klub, Szlovénia erdei – dok. sorozat, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Az élet – angol dok. sorozat, 17:30 Az élet 18:25 A 3X3 plusz 6 sorsolása, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:25 Zenés est, 0:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 14:15 Szombat délután, ism., 16:20 Szlovének Olaszországban, ism., 16:50 Különleges ajánlat, ism., 17:20 Szülők kisebbségben – angol sorozat, 17:50 Szlovén magazin, Első és második, ism., 18:40 Impro TV, 19:10 Az est vendége, 20:00 A császárság – orosz sorozat, 20:50 Kilátás az égről – francia dok. sorozat, 21:35 Zenés műsor, 23:20 Érdekel a könyv, 23:40 Írások.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Kárpát Expressz, 12:55 Átjáró, 13:30 Körzeti magazinok, 14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0 – magyar sorozat, 15:30 Szent István Vándorlás – magyar dok. sorozat, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Balatoni nyár, 17:50 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:40 Futótűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 A tizedes meg a többiek – magyar film, 21:55 Tűnt idők mozija, 22:25 24 – A szabadulás – am. film, 23:15 Az Este, 0:15 Hírek, 0:30 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:20 Lost – Eltűntek – am. sorozat, 16:05 Remington Steele – am. sorozat, 17:15 Ezel – Bosszú mindhalálig – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:10 Cobra 11 – német sorozat, 20:15 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Dr. Csont – am. sorozat, 22:30 Hazudj, ha tudsz! – am. sorozat, 23:35 Cronicas – mexikói 16:05 Remington Steele film, 1:30 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 12:10 Seherezádé – török sorozat, 13:05 Párizs 2010 – A nagy özönvíz – francia film, 14:40 EZO.TV, 15:40 Rex felügyelő – német sorozat, 16:40 Második élet – am. sorozat, 17:35 Seherezádé, 18:30 Tények, 19:10 Aktív, 19:55 Gyilkos számok – am. sorozat, 20:55 Hőhullám, 21:20 NCIS – am. sorozat, 22:20 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:15 Aktív, 23:20 Különleges ügyosztály – Párizs – francia sorozat, 0:20 Tények este, 0:50 EZO.TV, 1:20 Egyedül a ringben – ausztrál film, 3:20 Sliders – am. sorozat.

Duna Tévé 6:00-9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Térkép, 15:00 Heuréka! Megtaláltam!, 15:30 A hold túlsó oldalán, 16:45 Duna anzix – magyar sorozat, 17:05 Daktari – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 21:00 Beszélőn – francia film, 23:05 Sportaréna, 23:50 Bátraké a győzelem – am. film, 1:45 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 7.


Info július 12. kedd Szlovén Tévé 6:50 Nyári színpad, 7:20 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, 12:00 Interjú, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Etiópia – dok. műsor, A lélek horizontja, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Barangolások, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Réteken… Stane Sušnikkal – dok. sorozat, 18:00 Tudományos műsor, 18:25 Az Astro sorsolása, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 A sáncokon túl, ism., 21:05 Egy nemzet naplója – dok. sorozat, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:20 Helyes ötlet!, 0:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 14:00 Zenés emlékek Boris Kopitarral, Idegenforgalmi műsor, ism., 15:20 Jó napot, Koroška!, ism., 16:00 Tour de France, 17:30 Hidak: Barangolások, ism., 18:00 Begörcsölt Föld – dok. műsor, ism., 18:50 A szlovén vízkör, 19:15 Ezazene – szlovén sorozat, 19:55 Maribor – 19:55 Maribor – Dudelange, Dudelange, labdarúlabdarúgó-mérkőzés gó-mérkőzés, 21:50 Korszerű család I. – aam. sorozat, 22:10 Különleges kínálat, 22:35 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0, 15:30 Tudástár 2011, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Balatoni nyár, 17:50 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:40 Futótűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 Önök kérték!, 21:05 A templom egere, 22:15 24 – am. sorozat, 23:00 Az Este, 23:35 A rejtélyes XX. század, 0:05 Hírek, 0:15 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:20 Lost – Eltűntek – am. sorozat, 16:05 Remington Steele – am. sorozat, 17:15 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:10 Cobra 11 – német sorozat, 20:15 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Castle – am. sorozat, 22:25 Döglött akták – am. film, 23:25 XXI. század, 0:00 Reflektor, 0:10 Az utolsó hóhér – angol film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:10 Seherezádé – török sorozat, 13:05 Túlméretes szöszi – am. film, 14:40 EZO.TV, 15:40 Rex felügyelő – német sorozat, 16:40 Második élet – am. sorozat, 17:35 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:10 Aktív, 19:55 Gyilkos számok – am. sorozat, 20:55 21:20 Riddick – A sötétség Hőhullám, 21:20 krónikája Riddick – A sötétség krónikája – am. film, 23:25 Aktív, 23:30 A médium – am. sorozat, 0:30 Tények este, 1:00 EZO.TV, 1:30 Passzport – magyar film.

Duna Tévé 6:00-9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Térkép, 15:00 Csellengők, 15:25 Tálentum – magyar sorozat, 15:55 Egy kávé rendel! – magyar sorozat, 16:45 Duna anzix – magyar sorozat, 17:05 Daktari – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 21:00 Noé bárkája – magyar film, 22:45 Dunasport, 22:50 A szabálytalan Simone Weil – francia film, 1:05 Ismétlések.

július 13. szerda Szlovén Tévé 6:50 Nyári színpad, 7:20 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, 12:00 Egy nemzet naplója, ism., 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, Kulturális hegycsúcsok – dok. sorozat, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Nagyító alatt, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Egészség Európában – dok. sorozat, 18:20 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 A fülnélküli nyúl – német film, 22:00 Visszhangok, 22:55 Nyári színpad, 23:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 13:15 Hallgassunk a csöndre, ism., 13:50 Zenés műsor, ism., 14:20 Aranyfüst, A szlovén vízkör, ism., 15:20 Érdekel a könyv, Fekete-fehér idők, ism., 16:00 Tour de France, 17:30 Öko-villanások, 18:00 Az élet – dok. sorozat, ism., 18:50 Fake kvartet – koncert, 19:50 Lottó, 20:00 Volt egyszer…, 21:00 A másság arcai – dok. műsor, 21:30 Háborús tél – holland film, 23:10 Jazz.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00– 12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0, 15:30 Médiaguru, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Balatoni nyár, 17:50 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:40 Futótűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 Üdítő, 21:05 Linda – magyar sorozat, 22:10 21:05 Linda 24 – am. sorozat, 23:00 Az este, 23:30 Kapcsoskönyv – magyar sorozat, 0:00 Hírek, 0:15 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:20 Lost – Eltűntek –am. sorozat, 16:05 Remington Steele – am. sorozat, 17:15 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:10 A mentalista – am. sorozat, 20:15 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Csonthülye 2. – am. film, 23:40 Az orosz kapcsolat – orosz film, 1:55 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:10 Seherezádé – török sorozat, 13:05 Az olajherceg – jugoszláv film, 14:40 EZO.TV, 15:40 Rex felügyelő – német sorozat, 16:40 Második élet – am. sorozat, 17:35 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:10 Aktív, 19:55 Gyilkos számok – am. sorozat, 20:55 Hőhullám, 21:20 Dr. House – am. sorozat, 22:20 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 23:15 Aktív, 23:20 Szellemekkel suttogó – am. sorozat, 0:20 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:20 Csajok maffiája – am. film.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Térkép, 15:00 Élő népzene, 15:30 Beavatás, 15:50 Európai kóstoló – angol sorozat, 16:15 Virág virágossága – magyar sorozat, 16:45 Duna anzix – magyar sorozat, 17:05 Daktari, 21:00 Kezdjétek a forradalmat, de 18:00 Híróra, nélkülem! 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Hírek, 20:15 Közbeszéd, 21:00 Kezdjétek a forradalmat, de nélkülem! – am. film, 22:30 Dunasport, 22:35 Dokureflex, 0:15 Ismétlések.

július 14. csütörtök Szlovén Tévé 7:20 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Studio city, ism., 14:20 Csokoládés álmok – szlovén sorozat, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Vendégem…, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Szertartások – angol dok. sorozat, ism., 18:25 A lóhere, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Jó nő – játékfilm, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 23:20 Tomaž Pandur portréja Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:20 Tomaž Pandur portréja, 0:15 C. Goldoni: Tengermelléki viszályok – színházi előadás, 2:00 Ismétlések.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 7.

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terepjáró, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Július 7-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 10:40 Zenés műsor, ism., 11:40 Begörcsölt Föld – angol dok. műsor, ism., 12:30 Tudományos műsor, Európai magazin, ism., 13:20 Lynx magazin, A palánkokon túl, ism., 15:00 Tour de France, 17:25 Hidak: Vendégem…, ism., 18:00 Napjaink hőse – orosz sorozat, 18:55 Srečna mladina – koncert, ism., 20:00 Nyár zenével és tánccal, 21:25 Oxfordi gyilkosságok – am. film, 23:10 A halott királynő – francia film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Átjáró, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Összhang, 15:30 Legendás konyhák, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Balatoni nyár, 17:50 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:40 Futótűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 Déltenger kincse – ausztrál film, 21:00 Tűzvonalban – magyar sorozat, 21:55 24 – am. sorozat, 22:45 Az Este, 23:15 Szemtanúk, 23:45 Hírek, 23:55 Ma reggel.

Vendégem: Biró József – ismétlés (ismétlés: csütörtökön 16.15-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Július 8-án, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:20 A hercegnő és a tengerész – am. film, 16:05 Remington Steele – am. sorozat, 17:15 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:10 Cobra 11 – német sorozat, 20:15 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Tűz a mélyben – am. film, 23:35 Róma – angol sorozat, 0:45 Reflektor, 1:00 21:20 Tűz a Infománia. mélyben

TV2

Hidak: hétvégi falusi rendezvények Kapornakon, Petesházán és Zsitkócban (ismétlés: pénteken 17.25-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Július 12-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:00 Seherezádé – török sorozat, 12:55 Forró nyár – am. film, 14:40 EZO.TV, 15:40 Rex felügyelő – német sorozat, 16:40 Második élet – am. sorozat, 17:35 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:10 Aktív, 19:55 Gyilkos számok – am. sorozat, 20:55 Hőhullám, 21:20 A szépségkirálynő, 23:20 Aktív, 23:25 Bostoni halottkémek – am. sorozat, 0:25 Tények este, 0:55 EZO.TV.

Duna Tévé 5:45-9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Térkép, 15:00 Talpalatnyi zöld, 15:30 Kalando-Zoo a kifutók mögött – magyar sorozat, 15:55 Párizsi séta – magyar film, 16:10 Szerelmes hűség – magyar film, 16:45 Duna anzix – magyar sorozat, 17:05 Daktari – am. sorozat, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 21:00 Cartouche, a jólelkű útonálló – francia film, 22:45 Dunasport, 22:55 Hív a hold – magyar film, 23:45 Magyarok a Balkáni Háborúban 1991–1997 – magyar sorozat, 0:45 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Barangolások: faluriport Völgyifalu – ismétlés (ismétlés: kedden 17.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Július 13-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: a magyar kormány nemzetpolitikája – ismétlés (az ismétlés elmarad) Július 14-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: Pivar Ella – ismétlés (ismétlés: csütörtökön 17.25-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info

Képzőművészeti tábor diákoknak Göntérházán Hogy mit láttam? Elmondhatom. De jobb lesz, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd, csak nézd a jobb kezem. (Nemes Nagy Ágnes)

A 2. képzőművészeti táboron 17 tanuló vett részt a dobronaki és a göntérházi iskolából. E gyönyörű költemény szellemében indult immár második alkalommal a képzőművészeti tábor a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskolában. A háromnapos műhelyfoglalkozáson, amely június 27-től 29-ig tartott, tizenhét lelkes képzőművészet-rajongó vett részt a helyi, valamint a Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskolából. „Úgy festünk, akár a mesterek” – ezen jelmondat alatt alkottak a fiatalok. Picasso, Van Gogh, Dali, Monet, Kandinszkij híres alkotásait próbálták vászonra vinni, majd a mandala-festészettel kísérleteztek. Befejezésül pedig egy-egy pólón is remekeltek a „kis művészek”. A három nap folyamán persze volt részük szórakozásban, táncban, labdajátékokban és sok másban is. Valamennyiük közös óhaja volt, hogy a tábornak jövőre is legyen folytatása! Šabjan Betti és Horvat Aleksandra tanárnők

12

gyertyafény Június 16-a és 23-a között Lendvai Plébánia Július 7-től július 9-ig oratóriumra kerül sor a gyerekeknek. Július 10-én évközi 15. vasárnap, a plébánia számára Plébániai Nap. Ennek lényege, hogy évente egy vasárnap minden hívő, akik vasár- és ünnepnapokon különböző helyeken veszünk részt a szentmisén, egy szentmiseáldozaton együtt legyünk jelen, és utána baráti hangulatban társaloghassunk. Ezért ezen a napon csak két szentmise lesz: 8.00 órakor magyar nyelven, majd 10.00 órakor a kétnyelvű ünnepi szentmise. Szombaton este nem kerülnek megtartásra a falusi szentmisék, hanem csak Lendván lesz szentmise 19.00 órakor. E szentmisét követően társalgás. Július 13-án, szerdán, fatimai emléknapon zarándoklat Svete Višarjéra, ahol szentmise lesz, majd látogatás Brezjére. Elegendő jelentkező esetén az egyik autóbusz reggel 5.00 órakor Kótban kezdi el összeszedni a híveket, majd a Kapca – Gyertyános autóbuszmegálló (a főút mellett) – Felső- és Alsólakos útvonalon halad, a másik pedig szintén reggel 5.00 órakor Petesházáról indul a főút mellől, majd Pincét, Völgyifalut és Csentét érintené. Az autóbusz és a Višarjéra induló gondola ára 30 euró.

Dobronaki Plébánia Vasárnap 8.00 órakor szlovén, 10.00 órakor magyar nyelvű szentmise. Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor – kivéve szerdán reggel 7.30-kor – lesznek. Falvakon szombatonként 17.00 órakor lesznek szentmisék.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

apróhirdetés •Eladó nagyon jó állapotban lévő, diófából készült, 180 cm hosszú és 75 cm széles asztal padokkal. Ára: megegyezés szerint. Érdeklődni: tel. 041207-601. •Hévízen és Balatonon apartman kiadó. Érdeklődni: tel. 041-729-231 vagy 0036/85376-443. •Termőföldet vásárolnék Pince, Völgyifalu és Csente környékén. Érdeklődni: tel. 041-605-849. •Nagybőgő eladó. Érdeklődni: tel. 031-547-543. •Eladó minőségi akác hasított tűzifa, ingyen szállítva. Ára: 60 euró/m3. Érdeklődni: tel. 0036-30-479-74-35.

•Eladó majdnem új Marles konyhabútor (csendes záródású), beépített gépekkel, valamint szintén majdnem új sarokkanapé. Érdeklődni: tel. 040-867-444. •Vásárolnék 2000–2500 literes, használt, jó állapotban lévő, gyárilag gyártott fém fűtőolaj-tartályt. Érdeklődni: tel. 040-877-077. A Zala Megyei Közművelődési Intézmény 2011. július 24-én megszervezi a XIII. Zalai Cséphadarós Rozscséplő- és Zsúpkötő Versenyt Zalaegerszegen a Göcseji Falumúzeumban. Érdeklődni lehet és tetszőleges létszámú csapatok jelentkezését várják az MNMI-nél (tel. 577 6660).

Újdonságok a Lendvai Könyvtárban • • • • • •

Marék Veronika: Hol terem a sok gyümölcs? D. Tóth Kriszta: Lolamesék – Paradicsom kertészet Ortner, Gerlinde: Gyógyító mesék Hohol Ancsa – Boris Juli: Terka, a világutazó Gray, William: Európa gyerekekkel Niffenegger, Audrey: A Highgate temető ikrei

A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, a Népújság gondozásában megjelent a kétnyelvű oktatás történetének átfogó feldolgozása. Megvásárolható a Bánffy Könyvesboltban Lendván, ára 10 euró.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 7.


Info névnapsoroló Július 8-tól 14-ig Lendva Község elismerésekért felelős bizottsága a Lendva Község elismeréseiről szóló rendelet 6. szakasza (az SzK Hivatalos Lapjának 2009. évi 45. sz.) alapján pályázatot hirdet Lendva Község 2011. évi elismeréseinek odaítélésére I. éspedig: •1 Lendva Község díszpolgára címet •2 plakettet, •2 elismerést, amelyeket arra méltó magánszemélyeknek, vállalatoknak, intézményeknek, helyi közösségeknek, egyesületeknek és más szervezeteknek osztunk ki a gazdaság, a kultúra, a tudomány, az ökológia, a sport, a nevelés és oktatás, a humanitárius és más társadalmilag jelentős területeken elért eredményeikért. Jelen pályázati eljárással párhuzamosan folyik a Lendva Község legszebben rendezett települése elismerés elnyerésére meghatározott feltételek felülvizsgálata. A község legszebben rendezett települése akcióban a község minden települése részt vesz. Lendva Község legszebben rendezett települése elismerésében az a település részesül, amely gondoskodik a település teljes arculatáról, a kulturális és történelmi örökségről, a környezetvédelemről és az energiaforrások racionális használatáról, a kommunális infrastruktúra és a hortikultúra rendezettségéről, valamint a minősítő bizottság kritériuma alapján a legmagasabb pontszámot kapja.

Péntek – Ellák Szombat – Lukrécia Vasárnap – Amália Hétfő – Nóra Kedd – Izabella Szerda – Jenő Csütörtök – Örs

Keresztrejtvény

Előző keresztrejtvényünk megfejtése: tömlővel tekézés, szívócső-összerakás, vízhordás, vízmerés. A sorsoláskor a szerencse Bogdan Mária csentei olvasónknak kedvezett, az ajándékot szerkesztőségünkben veheti át.

MEGEMLÉKEZÉS „Elfeledni téged nem lehet, Csak megtanulni élni nélküled.” Július 3-án múlt el egy szomorú év, hogy örökre itt hagyott bennünket szeretett

Tot Štefan (1931–2010)

Hálás köszönet mindazoknak, akik gondolatukban még újra látják, gyertyát gyújtanak és virágot helyeznek sírjára.

Szerettei

II. A községi elismerések kiosztására 2011. október 28-án, a községi ünnep keretében kerül sor. III. A községi elismerések odaítélésére vonatkozó kezdeményezéseket és javaslatokat azon magán- vagy jogi személyek nyújthatják be, akiknek Lendva Községben van az állandó lakhelyük vagy székhelyük. IV. Az elismerés odaítélésére vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell: – a jelölt adatait: név és vezetéknév, illetve a jogi személy neve, magánszemély esetében születési dátum, cím, telefon, jogi személy esetében pedig még a kapcsolattartó személy neve, – a jelölt írásbeli beleegyezését; magánszemély esetén még a személyi adatok felhasználásáról szóló beleegyezést, – a kezdeményező adatait: név és vezetéknév, illetve a jogi személy neve, magánszemély esetén születési dátum, cím, telefon, jogi személy esetén pedig még kapcsolattartó személy neve, – az elismerés fajtáját, – a kezdeményezés indoklását. A kezdeményezés indoklásához más, a kezdeményezést támogató véleményezést is lehet mellékelni. V. Az egyes elismerések kritériumai a Lendva Község elismeréseiről szóló rendeletben (az SzK Hivatalos Lapjának 2009. évi 9. szám) és Lendva Község honlapján találhatók: www.lendava.si VI. A javaslatokat írásban, zárt borítékban küldjék a következő címre: Lendva Község, Fő utca 20., 9220 Lendva a „Pályázat – községi elismerések 2011” megjelöléssel, éspedig 2011. augusztus 6-ig. A határidő után beérkezett javaslatokat nem vesszük figyelembe. Lendva Község elismerésekért felelős bizottsága

időjárás A hét végére napos, meleg idő várható. N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 7.

13


Info Siklósi Szalon 2011.

Humor

Humor

– Jó napot, asszonyom… A zongorahangoló vagyok! – És? Ki hívta magát? – A szomszédok!

Az öreg székelyt unokái elviszik magukkal nyaralni Madridba. A hotel liftjénél állva látja, hogy egy öreg néni beül a liftbe, becsukódik utána az ajtó, majd nemsokára kinyílik s kilép egy miniszoknyás szőke bombázó. Az öreg felkiált: – Ha tudtam volna, hogy van ilyen lift, hát bizony elhoztam volna a nagyanyátokat is! A falusi orvos megérkezik egy elhagyatott tanyára, ahol már a tizennyolcadik gyereket segíti a világra. – Azért jobban is vigyázhatnának a háziállatokra. Amikor jöttem, majdnem hasra estem egy kacsában – korholja a gazdát. – Nem kacsa az! Gólya, csak már térdig kopott a lába.

Azt hallottam, bizonyos iszlám országokban, ha egy férfi el akar válni a feleségétől, akkor háromszor ki kell mondania: „Elválok tőled”. Nálunk ez sokkal egyszerűbb, a férjnek elegendő csak egyszer kimondania: „Igen, drágám, ebben a ruhában nagy a feneked!”

Kovácséknál leég a garázs, Kovácsné bemegy a biztosítóhoz: – Leégett a garázsunk, amit 500 ezerre biztosítottak, kérem az 500 ezer forintot. – Ez nem így működik – feleli az ügyintéző –, először is felbecsüljük a kárt, aztán felajánlunk önöknek egy másik épületet ugyanolyan értékben. – Értem – mondja az asszony. – Akkor viszont szeretném megszüntetni az életbiztosítást, amit a férjemre kötöttem.

14

Kiállítás és koncertprogram idén is A 20. Siklósi Szalon idén is sikeresen teljesítette a követelményt, mely szerint 80 művész munkáinak ad helyet évente. Közülük három határon túli művész is akadt – hagyományosan a Muravidékről. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Gerič Ferenc, a lendvai Galéria-Múzeum Intézet igazgatója és munkatársai a hét végén Siklóson jártak, ahova az évente megrendezett Siklósi Szalon kiállításra invitálták őket a szervezők, akikkel sikerült az utóbbi években baráti kapcsolatot is kialakítania az intézetnek. – A határon túli régióból három művész kapott kiállítási lehetőséget, mindannyian a Mravidékről, név szerint Király Ferenc, Göntér Endre és Baumgar tner Dubravko. A többiek a magyar képzőművészeti élet kiválóságai közül kerültek ki, mintegy 80-an. A szép kivitelezésű kiállítás az egy

éven át tatarozott siklósi vár épületében kapott helyet. Mivel a projekt fő támogatója a német tulajdonú vállalkozás, a Dráva–Dráva Cement, így nyugat-európai promóciós lehetőséget is kapnak a kiállítók. A kiállítási programot a helyszínen a pécsi Nemzeti Színház előadásával, később a várkápolnában pedig irodalmi és koncertműsorral tették tartalmasabbá – tudtuk meg az igazgatótól. Az utazás másik céljáról, mely egy jövő évi Zsolnay-kiállítás lehetséges lendvai megvalósulásáról szólna, az igazgató kifejtette: – Az anyagot Pécs város és a Zsolnay Múzeum bocsátja rendelkezésünkre, amennyiben bizonyos feltételeknek meg tudunk felel-

ni. A világszerte ismert kerámia-manufaktúra ugyanis különleges biztonsági és különleges esztétikájú kiállítási vitrineket igényel. Ennek teljesítéséhez községi segédlet is szükségeltetik. A kiállítás a nagy kiállítások sorába lenne illeszthető.

Kos Már. 21. – ápr. 20. Felpezsdíti az az erő és szenvedély, ami társából árad, így szívesen biztosítja számára az ehhez szükséges hátteret. Bika Ápr. 21. – máj. 20 Ha tudja, hogy kedvese intenzívebben reagál a látványos dolgokra, figyeljen oda, hogy Önben is mindig felfedezzen valami újat. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Kedvez ez a hét mindenféle művészettel kapcsolatos tevékenységnek, amely később akár a hivatásává is válhat majd. Rák Jún. 22. - júl. 22. Munkahelyén csak akkor vállaljon kockázatot, ha pontos terve van arra, mit fog tenni, ha mégsem minden az előzetes elképzelései szerint alakul! Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Munkahelyét most nem csak merész pénzügyi lépései teszik izgalmassá, hanem felbukkan valaki, aki komoly kihívást és kísértést jelent Önnek.

Király, Göntér és Baum­ gartner képviselte a muravidéki színeket Siklóson.

kulcslyuk

Soldat Denis, idegenvezető és animátor Az ideális nő? • Szőke, kék szemek, kedves, sok humorral. Álomutazás? • Kuba. Álomszakma? • Hűha, majd szólok, amikor megtalálom. Ha sport, akkor... • Gyaloglás. Ha lazítás, akkor... • Meditáció, zene (Chillout), olvasás. Ha étel, akkor... • Ha lehet, akkor biotermékek, kedvenceim a tönkölylisztből készített mindenféle ételek. Ha ital, akkor... • Alkalizált víz, Cockta. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Fagyi, méz.

Horoszkóp

Kedvenc ruhadarab? • Nincs. Kedvenc író, könyv? • Tolkien: A Gyűrűk ura. Kedvenc rajzfilm? • Az oroszlánkirály. Kabala, amulett? • Nincs. Hisz bármilyen természetfeletti erőben? • PERSZE, a kozmikus energiában. Legjobb tulajdonsága? • Nem szeretem saját magam dicsérni. Legrosszabb tulajdonsága? • Késés. Ha tehetné, a világban eltörölné a... • A háborút és a félelmet.

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Nem szívesen mond le arról, ami olyan sok örömöt okoz Önnek, főként ha azt látja, hogy mások nem igazán értékelik áldozatát. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Olyan jól tudja most hasznosítani képességeit, hogy lassanként kénytelen lesz elhinni, hogy különleges képességekkel rendelkezik, amelyeket jól is használ. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Ha sikerül is megoldania az utóbbi napok nyomasztó problémáját, igazából akkor lesz nyugodt, ha alapvető gondjaira megoldást talált. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ha sikerül elérnie, hogy ne mindenben csak az érzelmei vezéreljék, akkor elkerülhet egy súlyos csalódást. Próbálja meg diplomatikusan rendezni kapcsolatait. Bak Dec. 23. – jan. 20. Mielőtt fontos döntést hozna munkájával vagy otthonával kapcsolatban, gondolja végig annak minden hosszú és rövid távú következményét! Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Ha belevágott valamibe, de időközben rájött, hogy rosszul döntött, ismerje be tévedését minél hamarabb, és akkor megúszhat egy óriási kerülőutat! Halak Febr. 20. – már. 20. A jó döntéshez most idő kell. Akárki is szeretné sürgetni, ne engedje magát belehajszolni egy elkapkodott választásba, amíg nem lát tisztán.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 7.


Horizont Nagy összegű közlekedési bírságok

A törvény korlátoz, hogy védjen A címben szereplő jelmondattal léptették életbe azt a négyes törvénycsomagot, amely július 1-jével jelentősen megváltoztatja a közlekedési szabályokat és az azok megszegésére vonatkozó bírságokat. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

A négy törvény (A közlekedési szabályokról szóló törvény, A járművezetőkről szóló törvény, A gépjárművekről szóló törvény és Az utakról szóló törvény) rövid ismertetése érdekében Patrik Vlačič közlekedési miniszter előszavával egy füzetet adtak ki, amelyet a törvények életbe lépését

megelőző napon a rendőrök osztogattak a nagyobb városokban, így Lendván is. Mint mag. Srečko Šteiner, a Muraszombati Rendőrigazgatóság közlekedési biztonságért felelős felügyelője elmondta, a Muravidéken az elmúlt tíz évben az utak sok áldozatot követeltek. Az idei évben sikerült az első fél évet halálos szerencsétlenség nélkül megúszni a muravidéki

Szabálysértés

Bírság (EUR)

Mag. Srečko Šteiner ismertetett az új törvény számos újdonsága közül néhányat.

Büntetőpont

Egyéb büntetés

Gyorshajtás gyalogos övezetben és sebességkorlátozással szabályozott helyeken 10 km/h sebességtúllépés

300

3

10–20 km/h

500

5

20–30 km/h

1.000

9

a jogosítvány bevonása

30 km/h felett

1.200

18

a jogosítvány érvényességének megszűnése

Gyorshajtás településen belül 10 km/h sebességtúllépés

100

10–20 km/h

300

3

20–30 km/h

500

5

30–50 km/h

1.000

9

a jogosítvány bevonása

50 km/h felett

1.200

18

a jogosítvány érvényességének megszűnése

20 km/h-ig sebességtúllépés

80

20–30 km/h

160

3

30–40 km/h

300

5

40 km/h felett

500

9

a jogosítvány bevonása

Gyorshajtás településen kívül

Gyorshajtás autópályán és gyorsforgalmi úton 20 km/h-ig sebességtúllépés

60

20–30 km/h

120

30–40 km/h

200

3

40–50 km/h

300

5

50 km/h felett

400

9

a jogosítvány bevonása

Biztonsági öv használatának elmaradása

120

Bukósisak használatának elmaradása gyerekeknél

120

Telefonhasználat vezetés közben

120

A gyalogátkelőn elsőbbség meg nem adása

300

5

Áthajtás piros lámpánál

300

5

Világítás használatának elmaradása

120

Baleset helyszínének elhagyása

1200

18

a jogosítvány érvényességének megszűnése

Néhány szabálysértés bírsága N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 7.

utakon, ami többek közt annak is köszönhető, hogy az utóbbi években az egymilliós kamionforgalom, amely napjainkra már másfélmillióra duzzadt, nem a településeken keresztül halad. Az új törvénycsomaggal, amely magasabb bírságokat is tartalmaz, elsősorban minden forgalomban résztvevő számára a nagyobb odafigyelés által nagyobb biztonságot szeretnének teremteni, amelyhez a közlekedési felületek is jelentős mértékben hozzájárulhatnak. A közlekedési szabályokról szóló törvény végrehajtásáról a belügyminisztérium és a közlekedési minisztérium gondoskodik, célja pedig a jogrend érvényesítése az utakon. Mivel a sebesség túllépése jelenti az egyik leggyakoribb baleseti tényezőt, ezért ezt a bírságok növelésével kívánták a törvényalkotók visszafogni (lásd a táblázatot). Mind a négy törvényre általánosan elmondható, hogy a kisebbnek számító jogsértéseknél a bírságok némileg csökkentek, jelentősen nőttek viszont a súlyos, életre is veszélyes cselekmények bírságai, s különösen rosszul járnak a visszaesőnek számító személyek. Az alkoholfogyasztás terén nem történt változás, az eddig is engedélyezett 0,5 g véralkohol megengedett, ám amennyiben a forgalomban résztvevő személy ezen érték alatt is mutatja az ittasság jeleit, akkor 300 euróval és 4 büntetőponttal megbírságolható. Az 1,1-es feletti érték viszont az 1200 eurós bírság és 18 büntetőpont mellett automatikusan a jogosítvány elveszítését is jelenti. A főállású járművezetőknek változatlanul tilos az alkoholfogyasztás. A drogok és egyéb pszichoaktív anyagokat tartalmazó gyógyszerek hatása alatt történő közlekedés azonnal 1200 eurós bírság és 18 büntetőpont mellett a jogosítvány bevonásával jár. A községi ren-

dészetet is bővített feladatokkal ruházták fel, például a környezetszennyezés megelőzésében, amelynek megszegése (műanyagpalackok, cigarettacsikkek és egyéb tárgyak eldobása) 100 euróval jár, de a községek jogosultak sebességellenőrzést is végezni. Lehetséges lesz a rendőrök számára különböző indokolt esetekben a személygépkocsik elkobzása, akárcsak a közlekedő ideiglenes szabadságának megvonása. A biztonsági öv használata tovább szigorodott, főleg a gyerekeket illetően, hiszen első ülésen ezentúl tilos a 150 centiméternél alacsonyabb gyermekek szállítása, másfél éves kor alatt pedig tilos a gyerekek szállítása traktoron. A kerékpározók a közlekedésben elég kiszolgáltatottak a motoros járművekkel szemben, az új törvény azonban őket is szigorúbban kezeli a szabálysértéseket illetően, amely akár a 250 eurót is elérheti, például a forgalmi tábla figyelmen kívül hagyása esetében. A járművezetőkről szóló törvényben található meg többek közt minden információ a jogosítvány megszerzését illetően. Az „Autósiskola” megnevezést a „Vezetés iskolája” váltja fel, s a 16 évet betöltött személynek, amennyiben megszerezte a B kategóriájú jogosítványt, kísérő személy jelenlétében lehetővé teszi jármű vezetését. Az elméleti részből való vizsgázás ezentúl kizárólag a vizsgaközpontokban lesz lehetséges. A büntetőpontok eltörlése háromévente történik meg. A gépjárművekről szóló törvényben többek közt újdonságnak számít, hogy gépkocsi eladása/vétele esetén mindig le kell adni a rendszámtáblákat. Az utakról szóló törvény – ahogy azt a megnevezése is mondja – az utak rendezését és karbantartását, illetve lezárását szabályozza.

15


Muravidék Kelepelő tábor – idén a Muravidéken

Egy közös nyelv, hagyomány, örökség A Kelepelő tábor már a negyedik ciklusának végéhez érkezett, vagyis a negyedik generáció tölti utolsó táborát együtt. A helyszín idén a Muravidék, azon belül Goricskó, a Hodosi Ifjúsági Központ, ahol idén is vajdasági, felvidéki és muravidéki fiatalok táboroznak együtt – hozzájuk látogattunk el.

muravidéki régióval, ahol magyarok élnek, megismerkedjenek. Hiszen ezek a dolgok kötik össze őket elsődlegesen, a magyar nyelv, a hagyományok, az örökség. Mivel a muravi-

Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A tábori hangulat, ahogy a Kelepelő történetében szokásos, most is remek, a gyerekek jól érzik magukat egymás társaságában, a régi ismeretségek tovább mélyülnek, az újakkal új kapcsolatok születnek. A színes programok, az együtt töltött hét nap felejthetetlen élményekkel zárulhat, ehhez minden adottság rendelkezésükre is áll, nem utolsó sorban hozzájárul a szép táj, az ifjúsági központ adottságai, de legfőképp a saját maguk teremtette tábori élet. A Kelepelő történetét Štampah Misi, a tábor egyik vezetője mutatta be, s mesélt nekünk az idei táborról, annak programjairól is: – A kezdetektől fogva a lendvai MNMI szervezi, és az ötletadója is tulajdonképpen a Muravidék volt a tábornak. A Kelepelő első generációjában a Felvidék és a Muravidék táborozott együtt, az azt követő ciklusokban már csatlakozott a vajdasági régió is. A táborok minden évben másutt – Magyarországon, Felvidéken, Vajdaságban, Muravidéken – valósulnak meg, hogy a határon túli gyerekek megismerjék egymás régióját, kultúráját, hagyományait, szokásait, az ottani tájat és az embereket. A legutóbbi négyéves ciklusból ez az utolsó, a gyerekek már ismerik egymást, de mennek el és jönnek is újak. Mindenki magával hozza a saját kis világát, mi pedig arra törekszünk, hogy összekovácsoljuk a csapatot és családias hangulatot teremtsünk a gyerekek között, hogy a

16

Találkoztak a régi és az új Kelepelő-generációk tagjai. tábor végén ne idegenként hagyják el ezt a helyet, hanem jó érzésekkel, és vágyjanak arra, hogy újra találkozzanak. A négy év után persze rajtuk áll, hogy találkozni fognak-e vagy sem. A Kelepelő történetében volt rá példa, hogy az egyik generációban olyan erős volt az akarat és az ös�szetartás, hogy kiharcolták maguknak az intézetnél az utótáborokat. Az idei tábort Mess Attilával közösen vezetjük, közösen is kezdtük szervezni. Idén 30 gyerekkel – 12–14 éves korosztály –, 5 kísérővel, velünk együtt tehát összesen 37-en vagyunk. A tábor folyamán csatlakozik hozzánk Kardos Endre Bozi, vele nótázunk, vagy Nemes László festőművész, aki már rendszeres visszatérő volt a táborokban. Ő sokat adott a Kelepelőnek az alkotói világával, meg tudta szólítani a gyerekeket, és már a személye is pozitívan hat a gyerekekre. A helyiek, idén a hodosiak szépen bekapcsolódtak a szervezői munkába, bármilyen kérésünk vagy ötletünk volt, mindenre nyitottak voltak, minden dicséret megilleti őket. Ami a tábori munkát illeti, úgy állítottuk össze a programot, hogy annak íve legyen, hogy fejlődjenek a gyerekek,

hiszen csak így tudunk elérni eredményeket. Az elején csapatépítő, személyiségfejlesztő, bizalmi játékokkal foglalkozunk, gyalogtúrázunk, így megismerkedhetnek a szűkebb tájjal, aztán Lendvára is elutazunk, hogy a tágabb

déki táborozók nagy része a Lendvai KÁI tanulónak színjátszóiból, a Carpe Diem tagjaiból került ki, ezért a helyi kultúrházban a gyerekek egy előadását is megnézzük, ahová a táborozók mellett a helyieket is várjuk.

Aztán mivel ez már a negyedik év, és összegyűlt a négy kelepelős generáció, arra gondoltunk, hogy idén megtartjuk a Muravidéki Kelepelős Ifjúsági Napot, meghívjuk a régi kelepelősöket, és csinálunk egy generációk közötti találkozást is, amit tábortűzzel és a Hadik Mihály Band koncertjével fogunk zárni. De tervezünk alkotói napot, aztán a helyi asszonyokkal perec-, kenyér- és kürtőskalácssütést, valamint a tábor vége felé elvisszük a gyerekeket a gyöngyösfalui Holdfényliget nevű adrenalin- és csapatépítő parkba. A Muravidéki Kelepelős Ifjúsági Nap kedd délután fogadta a régi táborlakókat, a nap folyamán perecsütéssel, kürtőskalácssütéssel próbálkoztak a gyerekek a hodosi háziasszonyok segítségével.

Nagy György Anikó, 14 éves, Vajdaság: – Most vagyok harmadszor ebben a táborban. Nagyon jó élmény volt a régiekkel találkozni, az ismerős arcokat újra látni. De jöttek új táborlakók is, velük is sikerült összeismerkednünk, jó csapat lettünk. Az idei tábor nagyon tetszik, nagyon szép helyen vagyunk, jók a programok is, változatosak, volt strandolás, városnézés, kézimunka, perecsütés. A társaság is jó, én nagyon szeretném, ha a jövőben még találkoznánk. Igaz, hogy csak négyéves ez a tábor, de jó lenne jövőre is találkozni, én mindenképp szeretném tartani a kapcsolatokat. Nagy Viktória, 15 éves, Felvidék: – Amióta indult a tábor, minden évben itt vagyok, tehát a negyedik éve. Szerintem nagyon jó a hangulat, ahogy azt már az előző táborokban megszokhattuk. Minden adott is ahhoz, hogy jó legyen: a társaság, érdekes programok és a hely is szép. Nekem ma a kürtőskalácssütés tetszett a legjobban, ez az, amit még soha sem csináltam. Nagyon jóban lettünk egymással, nekem nagyon tetszenek az esték, a hosszú beszélgetések zene mellett. Sokat gondolkodunk már azon is, hogy lehet-e a kapcsolatot tartani, akár tábor formájában, akár saját szervezésben elmenni egy olyan helyre, ami mindannyiunktól nagyjából egyforma távolságra volna, csak szerintem elég nehéz lesz megvalósítani. Somi Timotej, 14 éves, Muravidék: – Nagyon jól érzem magam itt, kemény kelepelős tag vagyok már negyedik éve. Azt is mondhatnám, hogy egy csapatépítő tag, főleg a beszélgetésekben, az ismerkedésben, a sportban, ahol a csapatot össze kell tartani. A táborban mindenki mindenből kiveszi a részét, ahogy a játékból, úgy a munkából is. Talán a legjobb, amikor esténként összeülünk mindannyian, akik jó barátok lettünk, és beszélgetünk. Szerintem nagyon jó, hogy vajdaságiak, felvidékiek és muravidékiek vagyunk mind együtt, megismerjük egymás kultúráját, szokásait, de például sokat nevetünk azon is, kinek milyen a tájszólása. Olyan barátságok alakulnak, amik később is megmaradnak. S ha valaha arrafelé járunk, lesz kihez bekopogtatni.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 7.


Helló!

Kedves gyerekek! Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kerek erdő, annak közepén a világ legmélyebb, leghidegebb vizű tava. Abban a tóban aranyhalak, ezüstbékák laktak. A tó legeslegmélyén egy díszes kincsesláda lapult már 1300 éve. Úgy tartja a monda, hogy egy királyfi éppen szépséges szerelméhez tartott lován, amikor zsiványok állták az útját, és mindent elvettek tőle, amit csak találtak nála, nem is maradt mása, mint az ingje és a gatyája. Akkor dobta a tóba a ládikát, nehogy a zsiványok kezébe kerüljön. Értékes kincsekről beszéltek a népek, hát mi másért is dobta volna inkább a tóba azt a díszes ládikát? – Biztos arany és drágakövek vannak benne – találgattak egymás közt az emberek folyton. – Csak fel kellene hozni valakinek amonnan valahogy azt a fránya ládát! Aztán egyet legyintettek: – Ugyan már, lehetetlen! – A titokzatos kincs száz meg száz év alatt mégis száz meg száz legényt, hős szerelmest csalogatott a tóba, volt, aki bátorságát akarta bizonyítani szerelmének, mások a meggazdagodás reményében úsztak alá. Az eltelt évek alatt bizony sokan merészkedtek a tóba, kockáztatva drága életüket, hogy felhozzák a kincsek kincsét, de valahogy senkinek sem sikerült olyan mélyre leúszni a fagyos vízben, ahol a vélt kincs pihent. Aki mégis a tó mélyére merészkedett, bizony többé nem jött vissza onnan. Egy szép napon azonban…

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 7.

Lássuk, milyen meseíró lenne belőletek! Oldalatokon ma egy félig megírt mesét találhattok: mi elkezdtük a történetet, tőletek várjuk, hogy folytassátok. Írjátok meg a mese folytatását, küldjétek be a Népújság címére: 9220 Lendva, Fő u. 124. A borítékra írjátok rá, „Gyermekoldal”. Minden kis szerző jutalomban részesül! A legjobb írást megjelentetjük és különdíjjal jutalmazzuk.

17


Sport Sömen maradt az elnök

A közgyűlés ősszel végzi majd el a tisztújítást A Nafta igazgatói bizottságába két új tag került. A klub közgyűlésén Štefan Sömen elnök ismertette az elmúlt időszak eredményeit, valamint felvázolta a klub jövőbeli elképzeléseit. A folyószámlát 10 hónap után hétfőn oldották fel. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

A nagyon gyér érdeklődés mellett zajló eseményen Jožef Hajdinjakot választották meg a közgyűlés ügyvezető elnökének. A napirendek között szerepelt többek közt a 2010-es esztendő pénzügyi és tartalmi értékelése. Ahogy Šömen elnök elmondta, feladata átvételekor az ellenőrzés során megállapították, hogy a klubnak a játékosok, a szállítók és egyéb szerződések, valamint egy hitel címén összesen majdnem 1,1 millió eurós adóssága volt. Ekkor sokakban felmerült a kérdés, hogy hagyni kell a klubot csődbe menni. Az elnök vezetésével, az igazgatóság támogatásával azonban mégis a megmentés szinte megoldhatatlannak tűnő feladatának vágtak neki. Most már megállapíthatjuk, eredményesen.

Sömen kiváló munkát végezve „első körben” megmentette a klubot. A klub ugyanis megkapta a licencet az első ligában való szereplésre, amely a rövid távú célok között a legfontosabb volt. Ráadásul sikerült megállapodniuk minden hitelezővel, 70 játékossal (35-tel közülük a tárgyalások rendkívül kemények voltak), s az adóhivatalnak is sikerült az adósság felét egyben törleszteni, aminek köszön-

„Nincsenek” még újoncok Bár július 1-jét túlléptük, a klubban mégsem kívánnak hivatalosan nyilatkozni arról, hogy a próbajátékon lévő játékosok közül végül is kikkel sikerül(t) megállapodniuk. Stanko Gjerkeš alpolgármester annyit elmondott, hogy a pénzügyi keret még lehetőséget biztosít 2–3 profi játékos szerződtetésére: jelenleg 3 magyar játékost tesztelnek, közülük remélik az igazi erősítéseket, főleg a csatársorba, hiszen az eddigi próbajátékosok ezen a poszton nem tudtak meggyőző teljesítményt nyújtani. A távozók sora a hét elején ismételten duzzadt, hiszen Bojan Matjašec nem hosszabbított szerződést a klubbal: új csapata még ugyan nincs, de elsősorban az első szlovén ligára és külföld felé kacsingat. Rajta kívül távozott már/még Jozić, Idrizi, Balažic, Lazić, Ibraimi, Maruško, Pavel, Dvorančič, Komljenovič, Filipovič és Prašnikar. S úgy tűnik, a sor Vassal és Vinkóval bővül: a két fiatal játékost az a vád érte, hogy nem voltak az utolsó meccseken valóban sérültek, így egyfajta bizalmi válság volt érzékelhető a közgyűlésen is. Vass próbajátékon Csehországban a Sigma Olomoucban járt próbajátékon. HF

18

hetően mintegy 10 hónap után a klubnak felszabadították a zsírószámláját. A 2011-es esztendő első felére mintegy 50 százalékkal sikerült csökkenteni a klub adósságát, s a tervek szerint

az év végéig 100 ezer euró alá szeretnék szorítani a tartozásokat. Ehhez a középtávú szanálási terv megvalósítása szükséges, amely azon alapszik, hogy hazai és a régióból (beleértve Magyarországot és Horvátországot is) érkező játékosokra épül a csapat, nagyobb figyelmet kívánnak az utánpótlás nevelésének szentelni, amelyből majd bevételre tehetnének szert, s elsőként Szlovéniában a fél-profizmus felé terelnék a csapatot, amely mindös�sze 3–4 profi szerződésű focistát jelent a játékosállományban, így a fizetések havi szinten nem haladnák meg a 25.000 eurót. A 2011es költségvetést legalább a felére szeretnék csökkenteni, 400–500 ezer euró közé, bár az idei év a múlt tartozásai miatt különleges lesz. A kiadások adottak, így a bevételi oldalon kell az eszközöket biztosítani:

Barátságos mérkőzés Nafta – Simer Šampion 3:1 (3:1) A Nafta az első félidőben mutatott jobb játékának köszönhetően fektette két vállra az újdonsült másodikligást. A lendvaiak többet birtokolták a labdát, de a vendégek is tisztes ellenállást mutattak. A Nafta vezető gólja korán, már a 8. percben megszületett: Tomažič-Šeruga mintegy 20 méterről ráküldte a labdát a vendégek kapujára, amely a szerencsétlenül reagáló M. Čretnik lába között mindenki meglepetésére a hálóban kötött ki. Hét perccel később Goropevšek felvágta N. Vorošt, a jogosan megítélt tizenegyest pedig Lesjak értékesítette. Jól összehangolt játék előzte meg a Nafta harmadik gólját, amelyet Karnet szerzett a 33. percben. Mindössze egy perccel később Lesjak hatalmasat hibázott, Petrušič pedig kétszer nem kérette magát, s 16 méterről szépített. Lesjak a félidő végéig még két alkalommal került ígéretes helyzetbe, de gól már nem született. A folytatásban Stanko Preradovič új erőket küldött a pályára, ezt követően a vendégek játszottak fölényben, s elsősorban Prša kapusnak köszönhető, hogy az eredmény változatlan maradt. A Nafta Ajlec, Levačič, Korošec, Lesjak, Jerebic, Vinko, Tomažič-Šeruga, Raduha, Sreš, Karnet, N. Voroš felállásban lépett pályára, a második játkrészben pedig Prša, P. Voroš, Gerencsér, Pintarič, Stojko, Szabó, Vori, Vinkovič, Bunderla, Lebar, Zajtl és Recek játszott még. A meccset a felsőlakosi Miran Bukovec vezette Tratnjak Tomislav (Gyertyános) és Herzsenyák Erik (Kapca) segédletével mintegy 300 néző előtt. F.m.h.

275.000 euró támogatást a község sportszövetségétől nyert el a klub, a játékosok eladásából 200.000 euró bevételre számítanak, a szponzoroktól pedig az idén 300.000 eurós bevételre szeretnének szert tenni. A tisztújítást elnapolták, hiszen a korábbi bejelentés ellenére Sömen elnök nem mondott le, hanem őszig marad a klub élén, amikor viszont tényleg távozni kíván. Addigra – ennek szellemében módosították az alapító okiratot – a vezetőség kidolgozza a klub vezetésének átalakítását, amelynek megfelelően jobban megoszlanak a feladatok a vezetőség tagjai között, s nagyobb súlya lesz a klubigazgatónak. A vezetőségben most két személycsere történt: Anton Bensa és Jože Hajdinjak saját kérésére vis�szalépett az igazgatóságból, helyüket Kocon József és Ivan Oletič tölti be. Mint elhangzott, a klub vezetősége és a polgármester által is üdvözölt szándék, hogy a klubot meg kell nyitni a rajongók, azaz a közönség előtt. Ezen elvből fakadva a vezetőséget vélhetően 12 tagúra bővítik, amelyben 4–4 tagot a szponzorok, a szűkebb szakmai vezetőség, illetve a nyilvánosság kap majd.

Előnyben a Beltinci A Muravidéki Liga létszámának feltöltésére a Polana és a Beltinci összecsapására került sor. Az első meccset a polanai pályán játszották le, amelyen a vendégek 2:0-ás félidő után 5:1-es, kiütéses sikert arattak, így gyakorlatilag az első összecsapáson már eldőlt a továbbjutás kérdése. A gólokat Žalik, illetve Ilić (2), Zelko, D. Horvat és Zlatar lőtte. HF

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 7.


Sport

35 éves évfordulót ünnepeltek Zsitkócban Dupla Zsitkóc – Nafta 1:10 (0:5) A 35 éves évfordulóját ünneplő Zsitkóci Labdarúgó Klub a jubileum kapcsán vendégül látta az elsőligás

gos meccseken kevesebb lehetőséget kaptak, s a meccsen mutatott játékukkal sikerült magukra felhívni a figyelmet. A Nafta góljait Vinkovič (4., 37., 57.),

Vinko, Stojko, Recek, Smej, Lebar, Zajtl, Bunderla felállásban kezdett, majd a folytatásban még Korošec, Jovanovič, Vori, Szabó, A. Prša és Karnet lépett pályá-

Emlék a zsitkóci labdarúgók 35 éves évfordulójának megünnepléséről. Nafta csapatát. A kezdőrúgást a 82 éves Bacsi Ferenc, egykori klubelnök végezte el Kardinar Marika és Horvát Erzsébet kíséretében. A Nafta elsősorban a fiatalabb játékosait vonultatta fel, akik az eddigi barátsá-

Bunderla (15.,73., 76.), Lebar (16., 26.), Szekeres (öngól, 57) és Korošec (90.) lőtte, a hazaiak becsületgólját pedig Colnar jegyezte a 64. percben. A Nafta D. Prša, Vöröš, V i n kov i č , G e r e n c s é r,

Félévszázados a hosszúfalui Olimpija Olimpija – Rédics 2:1 (1:0) A hosszúfali Olimpija 50 éves évfordulója alkalmából a csapat vendégül látta a II. Zala Megyei Labdarúgóligában szereplő Rédicset, s a múlt heti vereségért visszavágtak: 2:1-re nyertek. A kezdőrúgást a 84 esztendős egykori Olimpijajátékos, Gönc Géza végezte el. A kiegyenlített meccsen mindkét oldalon több helyzethez jutottak a csapatok,

a hazaiak gólját Horváth József és Szép Péter lőtte. A kerek évforduló alkalmából a felújított klubhelyiségek kerültek átadásra, a ceremóniában Zlatko Kostric klubelnök, Szobocsán Gabriella, a helyi közösség elnöke és mag. Anton Balažek, Lendva Község polgármestere vett részt. A kultúrműsorban Soldat Damir, Simonka Tjaša és a hosszúfalui énekesek léptek fel. Feri.h.m.

ra. A meccset mintegy 200 néző előtt Horvát Róbert vezette Hosszúfaluból. Az ünnepségen elismeréseket osztottak ki több tagnak a múltban végzett munkájukat elismerve: Bacsi Ferenc első elnök-

Kétszer is dobogós lett Donko Tatabányán gyorsasági Európakupa görkorcsolyaversenyt szerveztek, amelyen 16 országból több mint 300 versenyző gördült a pályán. A szlovén válogatott Tadeja Donko, a lendvai Dokonca tagja kiválóan szerepelt, hiszen összesítésben az idősebb ifistáknál a harmadik helyezést érte el, a két rövidtáv (100 és 500 méter) összesítésében pedig másodikként ért célba F.m.h.

nek, Felső János első pénztárosnak, Horvát Zoltánnak, Végi Tibornak, Gazdag Jánosnak, Varga Jánosnak, Ritlop Józsefnek, Bacsi Lászlónak, Dobronak Községnek, a Dobronaki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségnek és a Lendvai Körzeti Labdarúgó-szövetségnek, amelynek képviselője azonban az ünnepségen sajnos nem vett részt. Feri.h.m.

Túllépni az eddigi legjobb helyezést Utroša Iztok a tavalyi évben a sérülései miatti vis�szacsúszását a ranglistán az idei évben sikeresen pótolja, hiszen jó úton halad afelé, hogy megdöntse eddigi csúcsát, s a 2009-es esztendő végén elért eddigi legjobb, 131. helyezésén javítson. Ez elsősorban két jó szereplésének köszönhető, Peruban és Litvániában, ahol mindkét alkalommal elődöntős volt. Ezt a sikert nem sikerült megismételnie Vlagyivosztokban, ahol a favorizált belga Tan ellen a második fordulóban szenvedett vereséget. F. B.

dobronaki bronz

Gellénházán rendezték meg a nemzetközi kispuskaliga 6. tornáját. Az utolsó versenyen ismételten kettős magyar siker született (a PSLE Nagykanizsa 786 körrel győzött a 780 körös PLE Zalaegerszeg előtt), a dobogó alsó fokára a Štefan Kovač Turnišče léphetett 759 körrel, a Jezero öt körrel maradt le negyedikként a dobogóról. Egyéniben Havasi Ferenc (PLE Zalaegerszeg) 273 körrel diadalmaskodott Obermaier Nándor (PSLE Nagykanizsa, 268 kör) és a dobronaki Jožef Babič (266 kör) előtt. A másik két dobronaki versenyző eredménye: 14. Vinko Bežan 249 kör és 18. Avgust Horvat 239 kör. A verseny összesítését 80 ponttal fölényesen a Nagykanizsa nyerte meg a 62 pontos Zalaegerszeg előtt, a Jezero pedig mindössze egy ponttal lemaradva a bronzérmet szerezte meg. Egyéniben 113 ponttal Babič szintén harmadik lett, akit Havasi 126 és Obermaier 121 ponttal előzött meg. Bežan 101 ponttal az ötödik helyen zárta a bajnokságot. HF

Barátságos mérkőzések Mura 05 – Rijeka 0:1 (0:0) A mérkőzés egyetlen gólja a 73. percben született, amikor Čulina szabadrúgása a sorfalon irányt változtatva becsapta a hazai kapust. Mura 05 – Inter Zaprešič 1:4 (1:2) A Mura a 13. percben Armend Sprečo góljával vezetést szerzett, a folytatás viszont már a horvátok jegyében zajlott. A gólokat Abilaliaj (32.), Mršić (35.), Ugrin (52.) és Bosec (73. perc) lőtte. Bakovci – Mura 05 0:10 (0:6) Az esélyesebb Mura nem okozott csalódást rajongóinak, már az első félidőben megmutatta, hogy ki az úr a pályán. A gólokat Fajić (3), Eterovič (2), Rogač (2), Bohar, Sprečo és Duspara lőtte.

Az 50 éves évfordulót a hosszúfaluiak a rédicsi szomszédokkal ünnepelték meg. N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 7.

Kapca – Hotiza 0:3 (0:1) Az öregfiúk találkozóján a vendégek 3:0-ra győztek Meričnjak (2) és Litrop góljaival. F.B.

19


Népújság, 2011/27.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2011/27. szám