Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

55. évfolyam 26. szám Lendva 2011. június 30. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Húsz év múlva…

Húsz évvel ezelőtt még a képen (és a rédicsi határátkelő aszfaltjában ma is) látható jugoszláv határjelzés választotta

el a muravidéki magyarságot anyaországától. Utána új határköveket helyeztek ki, majd néhány éve eltűntek a fi-

zikai határok, de sajnos továbbra is állnak a határok az emberek tudatában. Vajon választ-e el majd bennünket határkő

Mit hozott az új ország két évtizede a magyar kisebbségnek?

Szükség van-e ilyen hatalmas turisztikai eligazító táblákra Lendván?

Toni Balažič, a Žito igazgatóságának elnöke:

4–5. oldal

9. oldal

– fizikai vagy lelki, tudatbeli határ – újabb húsz év letelte után? Reméljük, nem! A magyar kisebbségi

„Sok mindenben megegyeztünk a termelőkkel, remélem, ez a jövőben javít siralmas önellátási százalékunkon is.” 17. oldal

helyzetről a 20 éve önálló Szlovéniában a 3., 4. és 5. oldalon írunk. tt


Iránytű Šalovci községi magyar önkormányzat

Javaslat a fizetések, ülé ül Király M. Jutka

Jószomszédság, önállóság és kisebbség A napokban – Szlovénia 20 éves önállósulási évfordulójára készülve – felpörögtek a diplomáciai események Szlovénia és Magyarország között. Borut Pahor szlovén miniszterelnök újságírói háttérbeszélgetésen tett bíráló nyilatkozata Orbán Viktor magyar miniszterelnökről és Magyarország EU-elnökség utáni elszigeteléséről, valamint az ezt követő diplomáciai lépések elsőrangú országok közti politikai eseménnyé nőttek; a budapesti szlovén nagykövet behívatása, majd Pahor Orbánhoz címzett levele például az egyik legolvasottabb magyar hírportál legolvasottabb hírei közé került… Szlovéniában gyengébb visszhang kísérte a történteket, a leggyakoribbak talán az internetes sajtóhírek voltak. A magyar nemzetiséget a nagypolitikai események kikerülték és ő is bölcsen kikerülte őket. Az érdek mindenképpen a jószomszédi viszonyok, kapcsolatok megőrzése. Talán a szlovén diplomácia vezetőjét idézve lehet mondani: „Sajnálom, hogy megtörténhetett mindez. Mindannyiunknak okosabban kellene viselkednünk, tisztában kellene lennünk azzal, hogy következményei lehetnek annak, amit mondunk.” De a muravidéki magyar kisebbséget valahogy kikerülték a Szlovénia önállósulásának 20. évfordulója kapcsán szervezett helyi rendezvények is, melyet Lendván – nem a legszerencsésebben és az itt élő magyar kisebbség felé nem egészen korrekt módon – az Ellenállás Napjának 70. évfordulójával kapcsoltak össze. Míg az 1991-es történelmi napokban a muravidéki magyarok ott voltak az önállósulási harcosok közt, a határátkelőkön, mert a nemzetiségi hovatartozás nem jelentett kihúzást – és ilyen szempontból sosem kell, hogy azt jelentsen –, ma, az ünneplések során a nemzetiség szinte említést sem érdemel. Csupán egy példával élve: a petesházi határátkelőn az 1991-es határvédőknek leleplezett emléktáblán egy magyar szó sincs…

Igazgató: Lázár Beáta Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A múlt héten a Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa is elfogadta az idei évi költségvetést, amelynek főösszege 55 ezer euró. Javaslat született a fizetések, ülésdíjak csökkentésére is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A határozatképesség megállapítása és az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása után az MNÖK

Tanácsának elnöke, Jakosa Emerik terjesztette be az önkormányzat 55 ezer euró bevétellel számoló költségvetését. Šalovci Község a Nemzetiségi Hivataltól összesen 69 ezer eurót ka-

pott a kétnyelvűség címén, a magyar önkormányzattal való tárgyalások alapján az összeg 80 százalékát a kisebbségi önkormányzatnak továbbítja. Az említett 55 ezer eurós keretből

Szülőföldön magyarul

Ma még leadható a kérvény Június 30-ával zárul a „Szülőföldön magyarul” című pályázat. Ahogy az MNMI illetékes szakmunkatársától, Bacsi Jasnától megtudtuk, a „Szülőföldön magyarul” pályázatra a keddi napig 255 pályázati formanyomtatvány érkezett be a lendvai irodába, a csütörtöki, június 30-ai pályázatzárásig várhatóan meglesz az elmúlt években jellemző 300 beadott formanyomtatvány, amely megközelítően 400 igénylőt jelent. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az igények összegyűjtése zavartalanul zajlott az idén is, ahogy már említettük, az igénylések száma is nagyjából megközelíti az eddigit, megemlíthető azonban, hogy jóval nőtt az igénylők száma az egyetemisták körében, annak ellenére, hogy esetükben a támogatás csekélynek (2.800 Ft) nevezhető. Újdonságnak számított az idén az is, hogy a magyar anyanyelvi szinten tanulni kívánó elsősök – jelenleg még óvodások – is már benyújthatták a pályázatot. Bacsi Jasna elmondása szerint az adatlapokat hamarosan feldolgozzák, ezután összeül a bizottság, amely átnézi az esetleg nem megfelelő pályázatokat és dönt a sorsukról – néhány ilyen szokott lenni. A hiányos adatlapok beadóit értesítik, vagyis hiánypótlásra hívják fel, amely az értesítések kéz-

Bacsi Jasna: „A beadási időszak talán túl hosszú volt, így sokan az utolsó napokra hagyták ezt a teendőt, de végül úgy látszik, mégis összejön a várt szám.” hezvételétől számított 10 napon belül lehetséges. Ezután az anyag Budapestre kerül, és már az ottani hatóságoktól függ a támogatások kifizetése, amely nem hivatalos információink szerint az új iskolaév kezdete előtt, augusztus végén várható. Nevelési, oktatási, va-

lamint tankönyv- és taneszköz-támogatásban részesülhet az az általános és középiskolás tanuló, aki Szlovéniában működő oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányait magyar anyanyelvi szinten folytatja, valamint az, aki fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesül, mivel a lakóhelyéhez tartozó, napi bejárással elérhető oktatási intézményben nincs magyar nyelvű tagozat. A nevelési oktatási támogatás gyermekenként 20.000, a tankönyv- és taneszköztámogatás 2.400 forint. Továbbá hallgatónként 2.800 forintnak megfelelő euró összegű hallgatói támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Szlovéniában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja. Végül ne feledjék: a kérvények a mai napon, június 30-án még leadhatók, postázhatók.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 3 0 .


Muravidék

lésdíjak csökkentésére szokás elfogadni, illetve arra is, hogy az előbb említett 80:20 százalékos keretmegoszlás úgy lett aláírva, hogy a kisebbségi önkormányzat a kapott 80 százalék (55 ezer euró) 20 százalékát (11 ezer) köteles a tájházra felhasználni – a tanácstag egyébA kisebbségi önkormányzat utolsóként a nemzetiségi közös­ ként is kevesellte a tájházra fordított ös�ségek között elfogadta 55 ezer eurós költségvetését. szeget. a felterjesztett tervezet 2.100 eurót a nemzetközi Orban Dušan tanácstag szerint az önkormányzat együttműködésekre, illetve az elnök havi 600 és ebből működésére használnak 2.300 eurót az ösztöndíjak- kifolyólag az alelnök havi fel 40 ezer eurót, ezen be- ra. Az önkormányzat az 300 eurós fizetését – mindlül 21 ezret használnak fel idén is megszervezi szak- ezek alapján az ülésdíjak fizetésekre és szerződéses mai kirándulását, amelyre is magasak – sokallta, munkákra, 3.700 eurót 2.000 eurót szánnak, a so- ennek csökkentését ajánaz ülésdíjakra, valamint kat vitatott tájházra pedig lotta, de természetesen 7.000 eurót a domonkosfai a tervezet szerint 6.850 a vonatkozó szabályzat egyesületek nemzetiségi euró jut. módosításával. tevékenységeinek támogaŠkaper Vendel tanácsA tanács döntött arról tására. Továbbá a költség- tag figyelmeztette a taná- is, hogy a Pártosfalvi KÁI vetés 1.600 eurót tervez kü- csot, hogy a költségvetést nemzetiségi programját lönböző rendezvényekre, munkaterv alapján volt 2.500 euróval támogatják.

Megvitatták az RTV fejlesztési stratégiáját A Muravidéki Magyar Rádió és az RTV magyar nyelvű tévéműsora program- és gyártási tervének idei féléves beszámolójában a nemzetiségi műsorok programbizottságának ülésén a tervek teljes mértékű megvalósításáról számolhattak be a szerkesztőségek vezetői. Lovrić Mirjana, a tévéműsorok felelős szerkesztője elmondta, hogy ősszel indítják történelmi sorozatukat és az Újvidéki Televíziótól átvett műsorokat. Végi József, az MMR felelős szerkesztője elmondta. hogy átszerkesztették a reggeli műsorsávot, nagyobb változások azonban 2012ben a rádióműsorban sem várhatók. Újdonság lesz az EU által támogatott, Vas, Zala és a Muravidék közötti turisztikai adás, mely a rádióban hetente, a tévében pedig havonta egyszer szerepel a kínálatban. A magyar nyelvű tévéműsorok 2012-ben is a Szlovén Televízió 1. csatornáján maradnak, de ismétlésük a 3. csatornán lesz. A programbizottság

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 3 0 .

alátámasztotta az RTV Magyar Műsorok Stúdiója 2012-es munkatervének kiindulópontjait, de a bizottsági tagok a jobb minőségre való törekvésre szólították fel a készítőket, amely növelné a magyar nyelv presztízsét is. A Szlovén RTV 2011–2015-ös időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiájának két lényeges ponttal való módosítását javasolta a programbizottság, az egyik értelmében külön hangsúlyt kell fektetni a magyar nyelvű rádió- és tévéműsorok sajátosságaira, hiszen a műsorok a nemzeti identitás erősítésében komoly szereppel bírnak, a másik pontban pedig a Magyar Műsorok Stúdiója esetében a nagyobb szervezettségi és ügyviteli önállóság biztosítását javasolják. A stratégiáról az RTV Tanácsa dönt, a szervezet azonban a keddi, Koperben megtartott ülésén egyelőre elnapolta a kérdést. Szolarics Nađ Klára

Jegyzet

Az önállósulás 20. évfordulója – az eredmények jelentősek Húsz év távlatából visszatekintve Szlovénia önállóságára és hogy az ország önállósága mit is jelentett, illetve hozott az itt élő magyar nemzetiség számára, különösen jogai és ezek megvalósítása szempontjából, egyértelműen megállapíthatom, hogy az eredmények jelentősek voltak. Már az önállósulási folyamat jogi alapjainak előkészítése során, Hajós Ferenc, az 1981-ben elfogadott alkotmáaz önálló nyos függelékekben, amelyek az Szlovénia első magyarországi 1974-es alkotmányt módosították, a magyar és az olasz nemzetinagykövete ségnek biztosították megfelelő képviseletét a községi képviselő-testületekben és legalább egy-egy küldöttet a Köztársasági Képviselőház mindhárom tanácsában. 1991. június 25-én fogadta el a Szlovén Köztársaság Képviselőháza az Alapvető Alkotmányos Okmányt a Szlovén Köztársaság Önállóságáról és Függetlenségéről, amelyben a magyar és olasz kisebbség számára biztosították az összes eddigi alkotmányos jogot. E kötelezettség az 1991. december 23-án elfogadott alkotmányban valósult meg, amelyben lényegében mindem eddigi kisebbségi jogot továbbra is biztosítottak. Az alkotmány kimondta, hogy azok a törvények és jogszabályok, amelyek a kisebbségek jogaira és helyzetére vonatkoznak, a kisebbségi képviselők egyetértése nélkül nem fogadhatók el. Röviden összefoglalva, a nemzetiségi jogok rendkívül magas szinten voltak biztosítva. Másrészt az itt élő magyarság is határozottan támogatta Szlovénia önállósulását és függetlenségét. Az 1974-es alkotmány határozatai alapján működő Magyar Önigazgatási Érdekközösség ezt nyilatkozatában megerősítette, ezenkívül az 1990. december 23-án megtartott népszavazáson Szlovénia önállóságáról és függetlenségéről, amikor Szlovéniában 95 százalékos részvétel mellett a szavazók 88,5 százaléka adta le voksát az ország önállósága mellett, az itteni nemzetiségileg vegyesen lakott területen az eredmények azonosak voltak az országos arányokkal. Az alkotmányos rendelkezéseken kívül számos törvény és jogszabály is rendelkezik a nemzetiségi jogokról. Most vannak folyamatban a tárgyalások egy egységes, a kisebbségekre vonatkozó törvény elkészítéséről. Tény, hogy különböző okok és körülmények folytán a biztosított jogok a gyakorlatban nem valósulnak meg következetesen, de ennek ellenére meg kell állapítani, hogy a szlovén vezetőség részéről megvan a politikai akarat ezek megvalósítására, és hogy a magyar kisebbség számára adottak a jogi eszközök az ezek megvalósításáért folytatott küzdelemhez.

3


Nemzetiség 20 éve élünk az önálló Szlovéniában

Mit hozott az új ország két évti Húsz évvel ezelőtt született meg az önálló Szlovénia, amely az 1974-es, még tagköztársasági alkotmány kisebbségi passzusai alapjainak zömét az új, önálló Szlovén Köztársaság alaptörvényébe is beépítette. Mit hozott az önálló Szlovénia két évtizede a szlovéniai magyarságnak? – erről kérdeztük a korábbi, illetve a múltban és a jelenben is aktív nemzetiségi politikusokat. Göncz László, nemzetiségi parlamenti képviselő: Felszínesen hangzó, általános válaszként megállapítható, hogy amint a szlovén önállósulási folyamat egésze, úgy annak keretében az őshonos muravidéki magyar közösség utóbbi két évtizede is alapvetően eredményesnek értékelhető. Ugyanakkor nehéz megítélni, hogy az önállósulással párosuló, valamennyire felerősödő szlovén nemzeti „töltetet” magán viselő folyamat előnyös vagy hátrányos jelenség volt-e? Az elmélkedés keretében fontos vizsgálni néhány, a magyar nemzeti közösség léte szempontjából fontos ok-okozati összefüggést. Mivel már az egykori Jugoszláviában jogi szinten magas fokon volt az őshonos nemzeti közösségek védelme, reális volt-e elvárni, hogy az új állam által ígért állapot megőrzése mellett annak további kiegészítése, tökéletesítése valóban lehetséges legyen? Megállapítható, hogy az elvárás néhány fontos területen megvalósult. A jogi helyzet kiszélesítése, az állami és önkormányzati szinten bekövetkező képviseleti jog biztosítása mellett eredményként kell említeni az érdekvédelmi szervezetek, azaz a nemzeti önkormányzati közösségek rendszerének a tökéletesítését. E téren, a személyi jellegű ellentétektől eltekintve, folyamatosan eredményekkel találkoztunk. Más kérdés, hogy mára az akkor megálmodott szerkezeti struktúra, valamint a szervezetek tevékenységének tartalma – objektíve – szükségszerűen módosításra szorul. Rendkívül fontos eredménynek minősül, hogy a magyar közösségen belül, főképpen a kultúra és a tájékoztatás terén sikerült kiépíteni a közép-európai vonatkozásban is említésre méltó szakintézmény-hálózatot, ami megmaradásunk és fejlődésünk legfontosabb záloga. Az elmúlt években sikerült több, korábban tabutémának számító kérdést, területet illetően objektív véleményt formálni vagy indítványokat megfogalmazni (a 20. századi történelmi sztereotípiák részbeni lebontása, a kétnyelvű oktatás hiányos területeire vonatkozó javítási törekvések, a szlovén–magyar kapcsolatok boncolgatása stb.). A szlovén önállósulás közvetlenül befolyásolta, hogy a muravidéki magyarság Kárpát-medencei vonatkozásban „önálló” szerephez jutott, mivel a jugoszláv érában leginkább a délvidéki magyarok között emlegettek bennünket. Az értelmiség, főképpen a fiatalok szűk rétege úgyszintén növekedett, azonban ezzel párhuzamosan a közösség lélekszáma jelentősen fogyott. E jelenség értelmezése csak akkor teljes, ha szem előtt tartjuk a vegyes házasságok révén egyre nagyobb arányú kettős vagy többes kötődésűek számát, akiket semmiképpen nem szabad a közösség számára elveszettnek tekinteni.

4

Végezetül arra is kell utalni, hogy a magyar nyelv társadalmi presztízse az elmúlt két évtizedben sem javult jelentősen, valamint a formálisan kinyilvánított jogok tényleges megvalósítása terén sem történt minőségi áttörés. Hogy milyen volt ténylegesen az elmúlt húsz esztendő, az mutatja majd meg, hogy 2050-ben, vagy majd a szlovén állam önállósulásának 100. évfordulója időszakában is meghatározó közösségként élnek, alkotnak-e majd magyarok a Mura mentén.” Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke: „Nem is kérdéses, hogy Szlovénia önállósulása óta csökkentek a kisebbségi jogok. Hogy ez mennyire a mindenkori hatalom erősségének, illetve a muravidéki magyar politikum szervezetlenségének a következménye, nehéz megítélni. Az viszont biztos, hogy a számos rólunk szóló törvény nem úgy szolgálja a nemzetiség érdekeit, ahogy azt sokan szeretik hangoztatni. Főleg két oknál fogva nem: nincs benne következetesség, ha úgy tetszik, rendszeresség, illetve összefüggés, szakmaiság, s gyakran végiggondoltság, kivitelezhetőség sem. Betartásukról pedig már végérvényesen nem esik szó: se elméletben, s még kevésbé a gyakorlatban. Ez inkább a két nemzeti őshonos közösség erőtlenségét, mintsem a mindenkori kormány erőteljes akaratát tükrözi. A nem végiggondolt lépések csúcsát a nemzetközi egyezmények megsértésével a magyarság szétverése jelentette 5 községre, amelynek következményei sajnos már most érzékelhetők, főleg a kisebb közösségekben. Az egyéni és a hatalmi érdek az oszd meg és uralkodj jeligével itt is a közösségi érdek fölé helyezkedett.” Halász Albert, az LKMNÖK Tanácsának elnöke: „20 éve már. A széthulló diktatúrák végnapjai akkor sorra követték egymást. Így volt rendjén. Egyetemi hallgatóként Budapestről követtem az eseményeket, mindazt a förtelmet, ami itthon zajlott. A kollégium folyosóján gyakrabban csörgött az egy szem telefon. Megrezzenve, mindig gyors léptekkel siettem fölvenni a kagylót, mert hátha engem hívnak. Az érmés, külföldre is tárcsázható városi telefonok is több pénzt nyeltek akkor. Aggodalommal, távolról lehettem csak az események követője. Azon az éven a nyári hazautazásomat a lezárt hosszúfalui határátkelő hiúsította meg. Elfoglalták, azt hitték. Aztán az egyetemi évek után mi sem volt természetesebb, mint hogy hazatérjek. Azóta sokaknak köszönhetően a muravidéki közélet aktív szereplője lehetek, mert az itteni sors kötelez. Hogy az új ország adta új lehetőségek útvesztőiben utat keressek, ne csak

magamnak, ha lehet, sorstársaimnak is. Teljesen fölösleges búsulni a múlton, szerintem mindig a jelenben kell élni. A jövőért. A szebb jövőnkért. És ez nem kis kihívás. Sokan tesszük a dolgunkat, még ha az nem is mindig látszik, ha nem is mindig címlapon, de napszámosként, csöndben, hűen. Az elmúlt húsz évnek nem kívánok úgy tükröt állítani, hogy az elhalasztott lehetőségeket, a rossz döntéseket, ínséges napokat emlegessem fel. Nem kívánok szólni a nagy-, sőt a mi nemzetiségi „kispolitikánkról” sem. Ami ennél fontosabb, az az, hogy akkor a szlovéniai őshonos magyar közösség számára minden bizonnyal új lehetőségek teremtődtek. Új lehetőségek, melyek kihasználása csakis rajtunk múlik, de ne én legyek az, aki megítéli a húsz évet. Vannak erre nálam hivatottabbak is. Magamra nézve, hogy legyen továbbra is személyes e vallomás, annyit mondhatok el, hogy csupán a ráncok szaporodtak meg. Mindannyiunknak. Talán nem hiába. Ami vigasztal: az elmúlt húsz évben sok akarat valósulhatott meg. 20 éve már, vagy annál is több, hogy erre lehetőség nyílt. Nem mondhatnám, hogy életünk a húsz év alatt nem lett jobb. Gyorsan hozzáfűzöm, lehetett volna … is. Bár közülünk, nem önhibából, sokan (erkölcsileg is) lerongyolódtak, de éltessen bennünket a hit, hogy sorsunk lehet jobb is. Rajtunk múlik.” Pozsonec Mária, korábbi nemzetiségi parlamenti képviselő: „20 évvel ezelőtt olyan időket éltünk meg, ami nem adatik meg mindenkinek. Egy nemzet életében is csak egyszer, egyetlen egyszer lehetséges. Súlyos határozatokat kellett azokban a napokban, éjjeleken hozni a parlamentben. Tudtam, hogy nemcsak a saját, vagy a családom sorsa, azaz szó szerint élete függ a jó vagy rossz döntéstől, hanem a muravidéki magyarságé. De a döntést meg kellett hozni és én megtettem teljes felelősségtudattal. Emlékszem egy éjszakai ülésre, amikor úgy hajnali háromkor azt kérdezte tőlem Kučan elnök, nem veszítettünk-e el valakit a harcokban. Boldogan mondtam, hogy mindannyian élünk. Azokban a hetekben nagyon jólesett dr. Habsburg Ottó barátsága, aki naponta telefonált vagy levelet írt, hogy ne féljünk, Európában vigyáznak ránk. Az elkövetkező 20 évben az állammal együtt alakult a sorsunk, életünk. A szocializmusból egy új társadalmi rendszerbe léptünk át, mely sokszor durvább volt, mint ahogy hittük. A privatizáció során mi voltunk a vesztesek. Nem volt tőkénk, hogy aktívan bekapcsolódhattunk volna. Nemzetiségi szempontból a legjobb lehetőség az, hogy a nemzetiség hallathatja szavát az N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 3 0 .


Nemzetiség

izede a magyar kisebbségnek? országházban. Szinte minden problémája, gondja megemlítést nyert a legmagasabb fórumokon. A parlament által tárgyalt és elfogadott törvények mindig kitértek a nemzetiségi életre is, és a nemzetiség javára íródtak, nem ellenére. Így a nemzetiségi jogok az alkotmány mellett 60–70 törvényben és az oktatásról szóló külön törvényben vannak megjelenítve, teljes egészében biztosítva a kulturális autonómiát a nemzetiség számára, sőt a nemzetiségileg vegyesen lakott területen szervesen bekapcsolódunk a közigazgatásba is. Alapítói és társalapítói vagyunk intézményeinknek, amelyeknek pénzelését a szlovén állam vállalja. Törvényileg rendezett a nemzetiségi nyelv helyzete is, de a gyakorlatban van még javítani való. Közben épültek olyan létesítmények, amelyek évszázadokon túl is büszkeségei lehetnek a vidéknek és az itt élők életét gazdagítják. Gondolok a lendvai művelődési házra, az új középiskolára, az idősebb polgárok otthonára Lendván és Hodoson, valamint az összes kétnyelvű iskolára és óvodára. Az Európai Közösségbe való belépés szellősebbé, nyitottabbá tette az életet minden tekintetben. Új távlatokat, lehetőségeket nyitott. Kérdés, tudunk-e velük élni. Lesznek-e magas képzettségű fiataljaink, akik európai színekben is tudnak szerepelni? Aztán nekünk, nemzetiségieknek legfontosabb a határ légiessége az anyanemzet felé. A baráti, rokoni és kulturális kapcsolatok után lassan-lassan szövődnek a gazdasági kapcsolatok is. Egyre több lehetőség adódik a magyar nyelv használatára. És summa summarum: érdemes volt. Kár, hogy oly sokan nem érhették meg a kettős állampolgárságot, a nyitott határokat.” Tomka György, az MMÖNK korábbi elnöke: „A független Szlovénia 20 éves fennállását ünnepeltük. Meghajolunk, gratulálunk és elkezdünk visszaemlékezni. Mit is hozott ez nekünk, muravidéki magyaroknak? Igen, eltűntek a határok, szabadságban élünk, de sajnos minden éremnek, így ennek is van másik oldala. Mi történt például a goricskói magyarokkal? A maroknyi magyart valakinek sikerült szétverni, sőt ezt a tettet elismerésben is részesítették, az elkövetők az egészből még politikai előnyt is kovácsoltak. Annak ellenére, hogy a kétnyelvű oktatás nem az önálló Szlovénia szüleménye, sőt amióta létezik ez az ország, a kétnyelvű oktatás valamivel javult is, mindenképpen ki kellene már mondani: egy olyan iskolát, ahol egy szlovén ajkú jóformán egy magyar szó ismerete nélkül be tudja fejezni az iskolát, azt nem lehet kétnyelvű iskolának nevezni. Magyar nyelvünk veszélyben van másutt is, például a Szent Katalin plébániatemplom előtt már 600 éve magyar szó N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 3 0 .

hangzik, de jelenleg ez is igen veszélyeztetett. Sajnos a legújabb történések arról szólnak, hogy a szlovén–magyar viszonyok sem olyan rózsásak, ahogy ezt többnyire hallhattuk a múltban, a gazdasági helyzetünk pedig már-már elfogadhatatlan, valaminek történnie kell! Annyi biztos, húsz évvel ezelőtt nem erről álmodtunk. Arról, hogy az ország javait 2–3 százaléknyi, a fazékhoz közel álló ügyeskedő birtokolja majd, és arról sem, hogy két évtized alatt egy úgymond tiszta lappal induló ország nem tudja tisztázni a múltból fennmaradt bűneit, problémáit, még mindig vannak mieink és tieitek! Egy ilyen országban nem jó élni, remélem, nem újabb két évtized lesz szükséges ahhoz, hogy legalább a múltat tisztázzuk! Vörös Tibor, a Moravske Toplice Községi MNÖK korábbi elnöke, jelenlegi tanácstag: „Szlovénia 20. évfordulóját ünnepeltük, és ezzel arra a történelmi pillanatra emlékeztünk vissza, amikor Szlovénia bölcs vezetői és politikusai kikiáltották a függetlenség napját, nemet mondtak a totalitárius berendezkedésnek. Parlamentáris demokrácia és szabad választások mellett döntöttünk, az akkori politikusok és Szlovénia egész lakossága. Szlovéniát elismerték mint önálló, független országot. Az ország vezetése a piacgazdaság mellett döntött, így megkezdődött a privatizáció, amelyre nem lehetünk büszkék, mert a demokrácia magával hozta a korrupciót és a tajkunizációt, így sok munkahely is megszűnt. NATO-tagok lettünk és az Európai Közösség tagja lett Szlovénia. Aminek legjobban örülhetünk, az az, hogy az új szlovén állam a Muravidéket is összekötötte vasúttal és autóúttal. A magyar nemzetiség jogait a szlovén alkotmány külön cikkelyei biztosítják, szólásszabadság van országunkban. Külön örömmel tölti el az itt elő goricskói embert, hogy ismét működik az a vasútvonal Muraszombat és Magyarország között a régi nyomvonalon, amelyet Ferenc József építtetett, Tito felszaggatott, Janez Drnovšek és Orbán Viktor újból megépített. Szlovénia 20. születésnapjára a következőt kívánom: jelenlegi politikusaink merítsenek abból az erőből, összetartásból, amelyet a függetlenség kikiáltása napján mutattak az akkori politikusok.” Kocon József, az MMÖNK Tanácsának korábbi elnöke: „A volt jugoszláv alkotmányból az önálló Szlovénia átvette a kisebbségvédelmi passzusokat, ami jó alapot adott a fejlődésünknek. Az önálló ország első éveiben véleményem szerint a parlamentben „egy kicsit elaludtunk”, legalábbis a kétnyelvű oktatás területén. Ez éppen a jelenben mutatja meg igen nagy bajait, ugyanis kettő egyenjogú nyelvről egyszerűen nem beszélhetünk, kétnyelvűségről esetleg. A szlovén nyelv átvette a vezető pozíciót az általános iskolákban is, a középiskoláról pedig ne is beszéljünk ebben

a tekintetben. Sajnos hasonló a helyzet a közszférában, a bíróságokon, a közigazgatásban, a postán is, a fiatalabb generációk már csak elvétve tudják használni a magyar nyelvet. A gazdaságban a kétnyelvűség jóformán eltűnt, csak elvétve találunk kétnyelvűen dolgozó cégeket. A helyzetet rossznak ítélem, a törvények és az alkotmány megadja a lehetőségeket, de ezeket sajnos nem használjuk ki. Véleményem szerint nagy változásokra lenne szükség a nemzetiségen belül, de az országtól kapott pénzeket minden szférában máshogyan kellene felhasználni. Véleményem szerint általában rossz a kommunikációnk, például sokat tanulhatnánk az olaszoktól, akik sokkal jobban tudják kihasználni az uniós pénzeket is. Az egyetlen pozitívumnak azt tudnám megnevezni, az utóbbi években lecsendesült a nemzetiségen belüli vita.” Balaskó József, az MMÖNK Tanácsának korábbi elnöke: „Hogy Szlovéniát mint önálló országot elismerjék, nagyon fontos volt a nemzetiségi jogok rendezése. Szerintem ezt az akkori parlament elég színvonalasan rendezte, és mondhatjuk, hogy alkotmányilag, törvényileg a jogaink magas szinten vannak elfogadva. De sajnos ennek van egy kis szépséghibája, éspedig az, hogy a parlament Ljubljanában van, a nemzetiség pedig itt a határ mentén él, tehát jogainkat itt kellene megvalósítani a mindennapi életben, az utcán, a hivatalokban... Sajnos sokszor ahelyett, hogy élnénk a jogainkkal, inkább alkalmazkodunk és nem élünk az anyanyelv használatáról szóló, alkotmányban biztosított jogunkkal. Így 20 év után felmerül a kérdés, tudtunk-e a jogainkkal élni és azokat kamatoztatni? A mindennapi életben tudunk-e érvényesülni a magyar nyelvvel? Elértük azt a színvonalat, hogy a magyar szülők büszkén írassák gyermeküket a magyar nyelv anyanyelvi szinten tanulására? E néhány kérdésre csak nemmel tudok válaszolni. El kell ismerni, hogy elég komoly intézményrendszer épült ki és üzemel. Úgy vélem, hogy intézményeinket akkor tekinthetjük még sikeresebbnek, ha a tevékenységeket elfogadja a szélesebb környezet, vagy a csoportjainkat a régió is sajátjának tartja, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. A leírtak ellenére úgy látom, hogy kialakulóban van egy fiatal mag, akik büszkén vállalják magyarságukat, aktívak a nemzetiség területén. Ez az a mag, amitől függ e csipetnyi magyarság megmaradása. Nekünk, nemzetiségi politikusoknak erre kell építeni, hogy 10 év múlva derűlátóbbak lehessünk.”

Összeállította: tt

5


Muravidék Jó könyvtári gyakorlatok

közösség elnöke, Flavio Forlani távolmaradása miatt a közösség nevében Ivan

Marković, a koperi Srečko Vilhar Központi Könyvtár igazgatója üdvözölte az összejövetelt. A konferencia szakmai részében bemutatásra került a muravidéki magyar, a tengermelléki olasz, illetve a szomszédos zalai, vasi könyvtári tevékenység, illetve ezen intézmények jó gyakorlatai. Elsőként a magyar nemzetiségi könyvtárak munkatársai, Bobovec Szabó Petra, Vladimir Petković, Zágorec-Csuka Judit és Kepe Klára tartotta meg előadását, majd az olasz könyvtári tevékenységet bemutató részben Ivan Marković, Amalia Petronio, Ksenija Orel és Marina Hrs következtek. A konferencia első napjának végén Léber Boglárka, Kiss Gábor, Nitsch Erzsébet, Kardos Ferenc és Burindáné Tyukodi Enikő mutatta be a zalai, illetve vasi könyvtárak jó gyakorlatait. A konferencia második napján a résztvevők Lendva kulturális örökségét, nemzetiségi, valamint kulturális intézményeit ismerték meg.

A kor és a történelem kihívásaira válaszolva

is, Zsoldos Zsuzsanna, a Lendvai Könyvtár igazgatónője pedig a kiállított kiadványokat mutatta be. A megnyitót a Lendvai Zene-

„A könyv fontos, különösen a kisebbségek számára” A Lendvai Könyvtár szervezésében „Jó gyakorlatok a multikulturális környezetben tevékenykedő könyvtárakban” címmel kedden és szerdán kétnapos könyvtáros konferenciát tartottak Lendván. A tanácskozás során bemutatásra került a muravidéki magyar, a tengermelléki olasz, illetve a szomszédos zalai, vasi könyvtári tevékenység. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A Városháza üléstermében a résztvevőket Zsoldos Zsuzsanna, a Lendvai Könyvtár igazgatónője köszöntötte, majd kifejtette, hogy a konferencia folytatása a még 2009 végén Koperben megszervezett hasonló összejövetelnek. Az akkori rendezvényen leginkább a szlovéniai olasz és magyar könyvtárak általános bemutatására került sor, míg ezúttal inkább a jó gyakorlatok bemutatása került előtérbe. Az igaz-

gatónő a tapasztalatcsere méltatásával folytatta bevezetőjét, majd kitért arra is, hogy a könyvtárak vezetése egyre nehezebb, az állam ugyanis a jelenlegi rossz közfinanszírozási feltételek miatt csökkenti a könyvtárak támogatását is, a helyi önkormányzatok között is akad olyan, amely nem teljesíti kötelezettségét. Mindez annak ellenére van így, hogy a könyvnek jelentős szerepe van a nyelv – legyen az többségi, illetve még fokozottabban a kisebbségi nyelv – ápolásában, megmaradásában. A jelenlévőket

szavaihoz, illetve Göncz László parlamenti képviselő is, kitérve arra is, hogy a törvényhozás előtt is még vannak kihívások a könyvtári tevékenységgel kapcsolatosan. Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke, valamint Halász Albert, az LKMNÖK Tanácsának elnöke is üdvözölte az összejövetelt, felszólalásaikban a hagyományos írott könyv fontosságát, ennek a kisebbségi életben tapasztalható fokozódó gondjait emelték ki. Az olasz nemzetiségi

A nemzetiségi könyvtárak jó gyakorlatait mutatták be. köszöntötte Anton Balažek lendvai polgármester is, aki csatlakozott az igazgatónő

Ünnepség az Államiság Napja alkalmából

Lendván a június 23-án az 1. Sz. Kétnyelvű Általános Iskola udvarán szervezett központi ünnepséggel, valamint másnap a Zsinagógában megnyílt „Könyvkiadás Lendva Község területén az önálló Szlovéniában” című kiállítással ünnepelték meg Szlovénia önállósulásának 20. évfordulóját. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Az ünnepségsorozatot Lendva Község egybekötötte az Ellenállás Napjának 70. évfordulójával (április 27.). A központi ünnepség szónoka Bratkovič Branko veterán, önállósulási harcos volt, aki beszédében felidézte a múlt eseményeit: „Bebizonyítottuk, hogy megértjük a kor és a történelem kihívásait, hogy készek vagyunk vállalni az önállósulás és a független, szuverén állam létrehozásával járó kockázatokat. A népszavazáson kifejezett

6

akarattal, konkrét politikai, katonai és diplomáciai tettekkel, amelyek lehetővé tették az államiságot – igen, ezekkel válaszoltunk a kor kihívásaira”. A kulturális műsorban fellépett a Lendvai Óvoda magyar és szlovén néptánccsoportja közös tánccal, a Lendvai Zeneiskola harmonikazenekara, valamint az 1. Sz. Lendvai KÁI szavalói. Az ünnepség folytatásában a jubileum emlékére Bratkovič Branko, Szomi János, Lendva alpolgármestere, Sabo Tatjana, az 1. Sz. Lendvai KÁI igazgatónője,

valamint Ferenc Grega, az iskola tanulója hársfát ültetett el az iskola arborétumában, majd az Emlékparkban tiszteletadással zárult az ünnepség. Az önállósulás évfordulójának megünneplése a helyi könyvkiadás két évtizedes termésének kiállításával folytatódott: a Zsinagógában látható szlovén, magyar és kétnyelvű kiadványok arról tanúskodnak, hogy e téren termékeny és tematikailag gazdag tevékenység folyt, illetve folyik. Az írott szó jelentőségét emelte ki többek közt

Szlovénia önállósulásának 20. évfordulóján hársfát ül­ tettek az iskola arborétumában. beszédében mag. Anton Balažek polgár mester

iskola kis növendékeinek fellépése tette színesebbé.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 3 0 .


Muravidék Antolašić Darinka hímzőkiállítása Petesházán

Szálán varrással ápolja a hetési motívumokat A petesházi Antolašić Darinka népi iparművész hímzői munkásságának különlegessége a régi hetési szőttesek motívumainak szálán varrásos technikával való elkészítése. Önálló kiállítása a hétvégén a petesházi faluotthonban volt látható. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A hétvégi hagyományápoló hímzőkiállítás megnyitóján az egybegyűlteket Fehér Gabi, a Petesházi ME elnöke köszöntötte, aki beszédében kifejtette, hogy a varrással életre kel a hímzés hagyománya, a mintaalkotás népi művészete, így él a hagyomány, az örökség a jövő nemzedéknek is. Ezt műveli Antolašić Darinka is, aki 6. osztályos korában tanult meg hímezni, amit a lenti Baracska Károlyné szakmai vezetése mellett tudott mesteri fokra emelni. A gazdag mintavilágot feltáró, különböző technikákkal elkészített hímzéseket és polgári kézimunkákat

bemutató kiállítást Prokné Tirner Gyöngyi, a Gébárti Kézművesek Házának szakmai vezetője méltatta. Szólt a textilművészetről és a hímzéskultúráról mint a népi díszítőművészet legnépszerűbb ágáról, a néhány tíz évvel ezelőtt kibontakozott és ma is élő népművészeti mozgalomról. Műveltségünkhöz tartozik, hogy szeressük, becsüljük a néphagyomány kincsét és megőrizzük ezt a következő nemzedék számára. Kiemelte, hogy Antolašić Darinka, a muravidéki magyarság hat népi iparművészének egyike munkássága során a régi hetési szőttesek motívumvilágából vett mintákat fordítja át szálán varrottra, s ezzel egyedi kézimunká-

kat alkot, amit a zsűri is kiemelten értékel. Antolašić Darinka a népi iparművészi címet tavaly érdemelte ki a Hagyományok Háza Népi Iparművészet Tanácsánál. Antolašić Darinka hímző népi iparművész a hímzéssel 1988-ban kezdett foglalkozni, de azóta is szívesen fogadja Baracska Károlyné szakmai tanácsait. A kiállításon sok más kézimunkája mellett mind a 35 zsűriztetett munkája látható volt. Mint mondta, minden elismerés sokat jelent számára, de a Népművészeti Múzeum „Élő népművészet” című kiállításán elnyert szakmai ezüstoklevelet különösen rangos szakmai elismerésnek tartja.

Pincére látogatott a kobaridi legenda

A petesházi Antolašić Darinka népi iparművész önálló tár­ latán minden zsűrizett alkotása látható volt. A gratulációk mellett az alkotó hagyományos fumut is kapott ajándékba.

Játékos vetélkedőkel ünnepeltek Zsitkócban Vasárnap Zsitkócban immár a 14. falunapra és az elszármazottak 10. találkozójára került sor. A jó hangulatú délutánt kultúrműsorral és játékos vetélkedőkkel színesítették. Ez alkalomból Bači Laci, a Zsitkóci HK elnöke elmondta: örömmel tölti el

Turisztikai Intézet igazgatója is köszöntötte, tolmácsolva a község jókívánságait. A konferansziétól, a játékmester Šlebič Alberttől megtudtuk: a legszebb muravidéki falu hírnevét öregbítendő minden évben megrendezik az elszármazottak találkozóját is, akik

Emlékfotó a kobaridi veterán tűzoltóautó pincei látogatása alkalmából.

A zsitkóci találkozó egyik vidám pillanata: a tombola.

Szombaton jónéhány pincei lakos gyűlt össze, hogy láthassa a Kobaridi Önkéntes Tűzoltóegylet (ÖTE) százéves, Fiat 15-TER típusú autóját, mely június 23-án indult el Robidiščéről az úgynevezett Barátság Útján, az ország legnyugatibb pontjától a legkeletibb településig. Az öreg járgány Szlovénia önállóságának 20. évfordulója alkalmából próbálta leküzdeni a 370 kilométeres távolságot a legkeletebbre fekvő Pincéig. A lelkes kobaridi csapatot, melyhez a kobaridi polgármester asszony, Darja Hauptman is csatlakozott, Szomi János, Lendva Község alpolgármestere és a Völgyifalui ÖTE tagjai fogadták. Mivel a veterán, Cadornának is nevezett, 40 kilométeres sebességgel közlekedő autó útközben elromlott és Pincére utánfutón érkezett, a csapat ígéretet tett, hogy furgonjával nemsokára újra ellátogat Lendvára. HS

a falu közösségét, hogy a szélrózsa minden irányába szétszéledt és ott boldoguló elszármazottak, ha csak néhány órára is, de jelen vannak a rendezvényen. Ezért a Gyöngyvirág Művelődési Egyesülettel közösen idén is megszervezték a falunapot. A jelenlévőket Hančik József, a Dobronaki MÖNK alelnöke és Horvat Elizabeta, a

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 3 0 .

a szélrózsa minden irányába elvitték a kis falu hírét. A kulturális műsorban fellépett a Zalatárnoki ME Kéknefelejcs Népdalköre, a Dobronaki KÁI citerazenekara, valamint a muraszombati Baráti Kör énekkara. A találkozót játékokkal és tombolával színesítették a szervezők. -ce

7


Muravidék Aktuális kérdések a Moravske Toplice Községi Tanács ülésén

Visszaadta a községi elismerést Moravske Toplice Község a kérelemmel hozzá forduló iskolák törekvéseit támogatja, viszont semmiféle anyagi kötelezettséget nem vállal. Ugyanígy viszonyul a szentlászlói biogázerőmű közelében élő polgárok törekvéseit és kártérítését illetően. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Alojz Glavač, Moravske Toplice Község polgármestere tájékoztatójában elmondta, hogy a Fokovci Általános Iskolában az Oktatási Minisztérium állásfoglalása szerint a tanulók alacsony létszáma miatt nincs meg az alap az összes tagozat megtartásához, így az 1. és 2., valamint a 7. és 8. osztály összevonását javasolja. A tagozatok maradhatnak, ha a község vállalja a 2300 eurós havi költségtörlesz-

tést, ami a gondok lényegét, a tanulók alacsony létszámát persze nem oldja meg. A Muraszombati Zeneiskola és Moravske Toplice Község közötti bonyodalmat a 8. soros ülésen szintén tárgyalta a tanács. Az egyelőre még nem tisztázott kérdések a zeneiskola társalapítói, illetve társfinanszírozói közti viszonyok, kötelezettségek pontosításának hiányából erednek (a község évi kötelezettsége jelenleg 11.400 euró). A tanács azonban egyetér-

tett abban, hogy a község területéről a Muraszombati Zeneiskolát látogató tanulók nem kerülhetnek hátrányos helyzetbe a tandíjat illetően sem. A zeneiskola ügyében a közeljövőben sor kerül az érintett községek polgármestereinek gyűlésére. Ivan Kamperšek, a Bogojinai Általános Iskola igazgatója azzal, hogy visszaadta a 2010-ben kapott községi elismerést, meglepetést okozott a tanács számára. Indoklása szerint nem tudja elfogadni, hogy az a tanács, amely a munkáját

tavaly még elismerésben részesítette, az igazgatói kinevezéskor megvonta

tőle a támogatást. A Moravske Toplice Községi Tanács – anyagi vonzat nélkül – támogatja a biogázerőmű közelében élő szentlászlói polgárok törekvéseit a kártérítést illetően, melyet a Panvitától mediáció útján próbálnak elérni.

Nem vetették el a társulás lehetőségét A Šalovci Községi Tanács csütörtöki, késő estig elhúzódó ülésén a tanács többek közt a domonkosfai óvoda alkalmazottai besorolásának módosításáról és Hodos Község kérelméről tárgyalt, melyben Hodos a Šalovci Közművesítési Kft.-hez való társulásának szándékát kezdeményezte. Az ülés már az elején elakadt, amikor Albin Gubič tanácstag elégedetlenségét fejezte ki a jegyzőkönyvek hiányos lejegyzésével és azok pontatlanságával kapcsolatban, valamint nehezményezte a tanács által elfogadott határozatok következetlen végrehajtását a polgármesteri hivatal részéről. Hosszú vita után a tanács nem fogadta el a domonkosfai óvoda kérelmét

A Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsának ülése

Halmozódnak a gondok a muravidéki vízvezeték megépítése körül

Mivel a muravidéki vízvezeték-hálózat megépítését illetően újabb és újabb követelményeket támaszt az illetékes minisztérium, már egyre valószínűbb, hogy a Kohéziós Alap pályázati határideje nem tartható – ez derült ki a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsának (MFRT) legutóbbi ülésén. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A tanács elnöki posztját Olga Karbától, Ljutomer polgármesterétől a következő egy évre Stanko Gregorec, Kobilje polgármestere veszi át. A Muravidéknek mint régiónak a kormánnyal, a fejlesztési ügynökségekkel és a szakszolgálatokkal tartott kapcsolatainak irányítását pedig Robert Drobnič, az önkormányzati és regionális fejlesztési kormányszolgálat titkára veszi át a

8

Muravidéki Projektiroda vezetői munkahelyének megszűnése után (ezt márciusig Andrej Horvat államtitkár töltötte be). Az MFRT az ülésen értékelte, mivel járult hozzá a gazdasági helyzet javításához az elmúlt egy évben a muravidéki intervenciós törvény, ahol a vártnál ugyan csekélyebb eredményesség, de mégis pozitív trend tapasztalható. A tanács a legtöbb időt a muravidéki vízvezetékhálózat kiépítése körüli bonyodalmak megvitatá-

sának szánta. A szükséges dokumentáció elkészítése eddig 1,2 millió euróba került, de az illetékes minisztérium újabb követelményeket támaszt, amiket valószínűleg június 30-ig, a Kohéziós Alap pályázati határidejéig nem tudnak teljesíteni. Az újabb határidő szeptemberben várható, s nem biztos, hogy a projekt tartható lesz. Az ügy elmozdításában Roko Žarnič és Boštjan Žeks miniszterek júliusi látogatása talán tud segíteni.

A šalovci községi tanács nem támogatta a do­mon­ kosfai óvoda kérelmét. az alkalmazottak besorolásának módosítását illetően a 2011/2012-es tanévre, hanem kiállt a jelenlegi munkaköri beosztás mellett. A folytatásban Iztok Fartek, Šalovci polgármestere előterjesztette Hodos Község kérelmét, melyben a Šalovci Közművesítési Kft.-hez való társulásának szándékát fejezte ki. A tanács ezzel kapcsolatban abban állapodott meg, hogy a beadott kérelemről értesíti a vállalat vezetőségét, valamint egy munkacsoportot nevez ki, melynek feladata a jelenlegi állapot felmérése, illetve a társulás gazdasági feltételeinek kidolgozása lesz. Az eredmények és a vállalat értékének felbecslése után fog a tanács dönteni az új társtulajdonos befogadása vagy egy másik megoldás mellett. HS Šalovci Községnek zárolták a bankszámláját A Pénzügyminisztérium adatai szerint Szlovéniában hat községnek – Šentilj, Slovenska Bistrica, Logatec, Pesnica, Šalovci és Gornji Petrovci – áll zárolás alatt a bankszámlája. A két muravidéki községben a zárolás oka az eladósodás, a šalovci költségvetést négymillió euró adósság terheli. (kmj)

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 3 0 .


Info

Kellenek-e ekkora turisztikai táblák? Mindenképpen szükséges az útbaigazítás ahhoz, hogy főleg a turisták, a hozzánk érkező vendégek ne veszítsék el a türelmüket a történelmi, kulturális, idegenforgalmi, természeti, építészeti és egyéb nevezetességek, illetve a közérdekű intézmények, hivatalok keresésekor. S rendben is van, hogy Lendván is megtörtént az idegenforgalmi irányjelző táblák elhelyezése nem csak a város peremén, hanem a főutcán is, hiszen a Lendva-hegy lankái alatt fekvő kisvárost egyre több vendég keresi fel, kívánja megismerni, főleg ha tudja, hogy többnemzetiségű, gazdag történelmi múlttal, büszkeségre okot adó multikulturális

légkörrel, komoly művészeti élettel rendelkező településről van szó. A kétnyelvű feliratokkal példásan ellátott táblák

azonban nagyoknak bizonyulnak, főleg a városközpontban, ahol a turisták zöme gyalog közlekedik, s megtalálna tetszetősebb,

elegánsabb, kisebb táblákat is. Feltűnő az is, hogy néhány tábla talán nem a legjobb helyen áll. Leginkább a

állampolgárságot – jelentette be Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, majd kiemelte: a kérelmek 65 százalékát már feldolgozták, az állampolgársági eskütételek folyamatosak. Állampolgársági esküt eddig mintegy 10 ezren tettek.

dek pápa személyesen is nyomon követte.

Bánffy Központ bejárata elé felállított táblacsoportra vonatkozik ez. Eltakarja a központ teljes homlokzatát, kulturális örökségünk egyik fontos részét. Eltakarja azt, amit a táblák nem jeleznek: a Bánffy Központot, az MNMI székhelyét, mely végül is meghatározó szerepet tölt be a vidék nemzetiségi életében. Bár a táblák felállításának ügyében kérdéseket intéztünk Lendva Község hivatalához – mennyi tábla került felállításra, milyen terv alapján, ki határozta meg, mely intézmények kerüljenek a táblákra, mennyibe került a beruházás stb. –, választ lapzártáig nem kaptunk. Szolarics Nađ Klára

hétről hétre Ljubljana – A Szlovénia önállósulásának 20. évfordulója kapcsán készített országos felmérés (Delo Stik) alapján a megkérdezettek 62,2 százaléka szerint Szlovénia eredményes volt önálló útján, 32,8 százalékuk szerint viszont nem. A megkérdezettek több mint kétharmada (67,7 százalék) úgy értékeli, az önálló országban legalább részben megvalósultak elvárásai, 5,2 százalékuk elvárásai teljes egészében megvalósultak, míg 24,7 százalékuk elvárásai nem teljesültek.

nemzeti színekből összeálló háromszöges díszsorral szegélyezett, közepén az eddigi címer szerepel ezután is. Az új zászlót Tarlós István főpolgármester tervezte György István főpolgármester-helyettes és Bojár Iván András közreműködésével. Szakértők szerint az új zászló olyan, mint egy katonai lobogó. Budapest – Eddig száz­ ezren igényelték a magyar

Budapest – A Fővárosi Közgyűlés elfogadta Budapest új zászlaját 21 igen és 2 nem szavazattal. Az MSZP képviselői nem szavaztak. Az új zászló fehér színű, N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 3 0 .

London – A briteknél nem mutatják be a Diana hercegnő haláláról szóló új dokumentumfilmet – Unlawful Killing (Törvénytelen gyilkosság) címmel –, mely a

Vatikán – A pápai állam internetes hírportált indított

www.news.va címen, mely XVI. Benedek pápa felszentelésének 60. évfordulójához igazítva június 29-től érhető el. Vatikáni bejelentés szerint az új hírportál a rádióban, a nyomtatott sajtóban és a televíziós híradásokban megjelenő információk összefoglaló oldala. Fejlesztését Bene-

hercegnő és barátja halálos balesetének körülményeit vizsgálja. A filmet a cannes-i filmfesztiválon mutatták be, ahol különösebb port nem vert fel ugyan, de így is el tudták adni Oroszországba, Spanyolországba, a Benelux-államokba. A briteknél pedig jelenlegi formájában nem mutathatják be, csak úgy, ha 87 jelenetet kivágnak belőle. Mindezt nem a királyi család vagy egy hivatásos cenzorbizottság

kéri, hanem az ország rágalmazásra vonatkozó jogszabályai határozzák meg. New York – Újabb világörökségi helyszínekről döntött az UNESCO: az ENSZ nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének honlapja szerint a jordániai Hold völgye, a kolumbiai „Kávéút” és a Kárpátokban, Szlovákia és Ukrajna határmenti területein fekvő ősbükkösök, a kenyai Jézus-erőd, a vietnámi

Ho-dinasztia fellegvára, az etiópiai Konso kultúrtáj és az ősi alpesi cölöpházak – Franciaország, Svájc, Olaszország, Ausztria és Szlovénia közös javaslata – is felkerült több más jelölt mellett az UNESCO világörökség-listájára.

9


Info a mai napon... Június 30-án történt 1853 Teleki Blanka grófnőt tíz év várfogságra ítélték magyar szellemű leánynevelés vádjával. 1859 Charles Blondin francia akrobata kötélen átsétált a Niagara vízesés fölött. 1905 Albert Einstein publikálta speciális relativitáselméletét. 1934 A „Hosszú kések éjszakáján” Adolf Hitler erőszakos tisztogatást hajtott végre riválisai között. 1936 Megjelenik Margaret Mitchell regénye, az Elfújta a szél. 1966 Megszületett „Iron” Mike Tyson, a legfiatalabb nehézsúlyú bokszbajnok. 1971 A Szojuz-11 legénysége az űrrepülést követő földetérés közben életét vesztette. 1990 Létrejött a két Németország gazdasági egyesülése. 1997 Levonták a brit lobogót és Hongkongot visszacsatolták Kínához.

visszapillantó

Kučan válaszol Vasárnap 11 óra 30 perckor kezdődött a sajtóér tekezlet, amelyen Milan Kučan, a Szlovén Államelnökség elnöke és Lojze Peterle, a szlovén kormány elnöke válaszoltak az újságírók kérdéseire. Milan Kučan bevezetőjében köszönetet mondott a kül- és belföldi újságíróknak az áldozatkész tudósításokért a szlovén helyzetről, hiszen Szlovéniának eddig nem sikerült a teljes igazsággal fellépni a nemzetközi közvélemény elé. Negovanovič vezérezredes – aki magát és még 210 társát a jugoszláv főparancsnokságnak ki-

1991. július 1., a Vestnik és a Népújság különkiadása áltotta ki – ultimátumára Milan Kučan szerint a szlovén állláspontot kell figyelembe venni: – A Szlovén Köztársaság kormánya és parlamentje részéről a legfontosabb, hogy feltétel nélkül beszüntessék a harcokat és az ezzel kapcsolatos

ügyet politikai eszközökkel kell megoldani. A szlovén parlament éjszakai ülésén is az az álláspont alakult ki, hogy politikai eszközökkel és demokratikus módszerekkel kel megoldani a helyzetet. – A hadsereg mozgásával kapcsolatban a szlo-

aktivitásokat. – A Szlovén Köztársaság álláspontja, hogy az

vén területen a Szlovén Köztársaság álláspontja, hogy az önállósulással

étel, erő, egészség

pontosan meg volt határozva, meddig érnek a megbízatások. A háromtagú európai miniszter misszióval kapcsolatban pedig Milan Kučan elmondta, hogy megírta a válaszát, amit a szlovén parlament teljes egészében alátámasztott. Itt többek között az áll, hogy Szlovénia a békét és a harcok beszüntetését akarja, sőt a háromhavi lépcsőzetes implantációs lépésekre is rááll a krízis megszüntetése végett, de arra, hogy ezeket teljesen kiküszöböljék, nem engedhetjük meg. Stipe Mesič megválasztásával kapcsolatban pedig elmondta, hogy Szlovénia már május 15-én kifejtette álláspontját és ez a mai napig változatlan.

MURASZOMBATI EGÉSZSÉGVÉDELMI INTÉZET

prim. mag. Branislava Belović, dr. med.

Koleszterinérték – mennyi is az annyi? Vajon tudjuk-e, hogy mennyi a vérkoleszterinértékünk? Ha nem, akkor éppen itt az ideje, hogy ellenőrizzük. Ugyanis a kutatások azt mutatják, hogy

Szlovénia lakossága 70 százalékának vérében magas a koleszterin értéke. Tudnunk kell, hogy ezt nem érezzük. Az összes koleszterinértéknek 5 mmol/l alatt kell

lennie; az LDL, azaz „rossz” koleszterinnek 3 mmol/l alatt, a jó koleszterinnek pedig 1mmol/l felett. És mit tegyünk, ha a koleszterinérték magas? Ha

Zöldséges krémleves zabpehellyel

Sóskakrémleves zabpehellyel

• 20 dkg sárgarépa • 20 dkg póréhagyma • 10 dkg karfiol • néhány káposzta- vagy kellevél • 5 dkg zabpehely* • 2 kanál olívaolaj • babérlevél, só, bors

• 25 dkg sóska vagy spenót • 1 hagyma • 2 gerezd fokhagyma • 2 kanál olívaolaj* • 5 dkg zabpehely • aprított petrezselyem • só, frissen őrölt bors Az olajon megpároljuk a hagymát, hozzáadjuk a fokhagymát és a zabpelyhet, majd 1 liter vízzel felöntjük. Külön megfőzzük a sóskát vagy a spenótot és a leveshez adjuk. Botmixerrel elkeverjük, sózzuk és borsozzuk. Mielőtt tálaljuk, petrezselyemmel meghintjük. *Az olívaolaj kedvezően hat a vérkoleszterin értékére.

Az olajon rövid ideig pároljuk a zöldségeket, 1 liter vízzel felöntjük, hozzáadjuk a babérlevelet és a sót. Amikor a zöldségek megfőttek, botmixerrel pépesítjük. A zabpelyhet zsiradék nélkül rövid ideig pirítjuk, majd a leveshez adjuk. Átforraljuk, meghintjük petrezselyemmel és tálaljuk. *A zabpehely hozzájárul a koleszterin csökkentéséhez.

" 10

csak egy kicsit emelkedett, akkor elegendő, ha egészségesen élünk – egészségesen táplálkozunk, rendszeresen mozgunk és tartjuk normális testsúlyunkat.

Az egészséges táplálkozás segítségével körülbelül 15 százalékkal csökkenthetjük az értéket. Ha viszont magasabb értékekről van szó, akkor gyógyszeres kezelésre is szükség van. Ilyen esetekben szigorúan be kell tartanunk az orvos utasításait.

" N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 3 0 .


Info

Ne égesd magad! – barnulást segítő étkek Tekintsünk most el egy kicsit az önbarnítóktól. Az aranybarna színt és bőröd védelmét úgy is biztosíthatod, ha barnulást elősegítő vitaminokat, tápanyagokat juttatsz szervezetedbe!

praktika Likopin Ez a tápanyag elsősorban az UV-sugárzás ellen véd hatékonyan, emellett

Étrend-kiegészítők Ha egyenletes dózisban szeretnéd magadhoz venni a barnuláshoz szükséges tápanyagokat és vitaminokat, akkor – bár mindig a természetes forrás a leg-

benne lévő sárgás-barnás festékanyag lerakódik a bőrben, így a sütőtök és a sárgarépa színét is ez az anyag adja. A legismertebb bétakarotinforrás a sárgaré-

lavina kultúrklub

Intelem és ima mézbe mártott ócsárkorbácsot lóbálnak a nyájasok, üres szívükre vörös csillag van tűzve, kedélyes mosollyal lökik a prófétát, lyányokkal megtáncolt rideg máglyatűzbe megcsalja magát, ki engem árul el, ’jába is csörrennek csillogva talmi ezüstpénzek, ha sekélynek gyilokja Költő szívbe vág, hagyom az irigy tőrt, a halálnál mélyebbre s magasabbra nézek (csalom s árulom magam, hamisan villódzva ezüstért krákogok megint, szavaim gyilokja szívembe tart, s bár hagyom az ördög tőrt, lapályos lelkemre az elhízott halál csak legyint) fiú, ne menj a gyáván kígyózó farizeusok közé, míg ölelnek, marnak a sarkadba mérget, háborúk édeskés békéjét taszítsd el magadtól, jövőnk már Tiéd, vess e csendes vérengzésnek véget leány, ki lebegsz rommá romlott lelkeink felett, ne vágyd a kártévő kísértőt, a kincsével hencegő hőst, mint egyetlen virág, Te szép, örömmel élj az igazszívűért, előttünk fényes lassan járj, s öleld, ki sohasem ölt elfeledett szirten vár hűen a nincstelen, borzas szelek bukfenceznek sóhaján, éberen álmodja kedvesét, s már jő, közeledő lépte lenged óhaján kóccá gyötört ujjak szítják éjféli imám, vecsernyeidőn ím esdve duruzsol a lélek, mécsesként pislákol remélő magány, maréknyi megtisztult fohászomon át, Hozzád hazatérek

rendkívül erős antioxidáns hatású. Ezáltal óv a napégéstől és a bőrrák kockázatát is csökkenti. Az ózonréteg elvékonyodásával egyre kevesebb a bőr likopintartalma, így érdemes folyamatosan pótolni, hogy biztonságban napozhass. A likopintól lesz piros színű a paradicsom, a grapefruit, a vérnarancs és a pirospaprika, így fogyassz ezekből minél többet, hogy megfelelő védelem alatt barnulhass!

hasznosabb és legegészségesebb –, szedhetsz kifejezetten erre a célra szánt étrend-kiegészítő kapszulákat is. Ezáltal biztosíthatod bőröd védelmét és a fokozatos, mégis gyors barnulást.

pa, de a legtöbb sárga, piros és általában színes zöldségben és gyümölcsben megtalálod, így például a sárgadin�nyében, a spenótban, a mangóban és az őszibarackban is.

Béta-karotin Ez a mikrotápanyag az A-vitamin elővitaminja, és nemcsak akkor segíti elő a barnulást, miközben napozol, hanem már önmagában is barnít egy kicsit. Ez azért van, mert a

Bőrvédő vitaminok Létezik néhány vitamin, amely nagymér tékben felel a bőr szépségéért. Ilyen például az A-vitamin, ami óv ja a szövetek épségét, vagy az E-vitamin, ami az egyik legjobb antioxidáns, így véd a napsugárzás okozta bőröregedéstől. A-vitamint bőségesen találsz a tejtermékekben és a tengeri halakban, E-vitamint pedig a növényi olajokban, a különböző csírákban és a zöld színű növényekben.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 3 0 .

mg

A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, a Népújság gondozásában megjelent a kétnyelvű oktatás történetének átfogó feldolgozása. Megvásárolható a Bánffy Könyvesboltban Lendván, ára 10 euró.

11


Info július 1. péntek Szlovén Tévé 7:20 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, 11:40 Tudományos műsor, Ez lesz a szakmám, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Egészség Európában – dok. sorozat, ism., 14:20 Szlovén villanások, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Különleges ajánlat, 20:30 Fesztivál 18:00 Lelki villanás, 18:20 Vurberk 2011 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:50 Öko-villanások, 20:00 Csokoládés álmok – szlovén sorozat, 20:30 Fesztivál Vurberk 2011, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:20 Éjféli klub, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:30 Ismétlések, 14:00 Európai magazin, Fekete-fehér idők, ism., 15:05 Impro.Tv, ism., 15:40 Nemzetközi balettgála, 16:20 Percek a…, 16:50 Hidak, ism., 17:25 Szeretem a futballt, 17:55 Hullámok közt, Mesterséges mennyország, ism., 18:50 Leeloojamais – koncert, 20:00 Helyes ötlet!, 20:30 Az amerikai film – am. dok. műsor, 21:25 A vadász – angol sorozat, 22:20 Szertartások – angol dok. sorozat, 23:10 Édes és keserű – olasz film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:25 Körzeti magazinok, 14:20 Útravaló, 14:30 A kanadai sarkvidék – francia film, 14:55 Ázsia vadonjai – japán sorozat, 15:25 Ausztrália – japán sorozat, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Balatoni nyár, 17:55 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:40 Futótűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 Janika – magyar sorozat, 22:20 24 – am. sorozat, 23:10 Az Este, 0:10 Záróra fiataloknak, 0:40 Hírek, 0:50 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:20 Sue Thomas – FBI – am. sorozat, 16:15 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 A mentalista – am. sorozat, 20:05 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 CSI – A helyszínelők – am. sorozat, 22:15 Vámpírnaplók – am. sorozat, 23:20 A főnök – am. sorozat, 0:15 Reflektor, 0:30 Törzsutas, 0:55 Helyszíni szemle – német sorozat, 1:55 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 12:25 Hol van Fred? – német film, 14:15 EZO.TV, 15:25 Második élet – am. sorozat, 16:25 Seherezádé – török sorozat, 17:05 Update konyha, 17:25 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:15 Jóban Rosszban – magyar 22:20 A pofonok földje sorozat, 21:20 Irigy Hónaljmirigy, 22:20 A pofonok földje – kínai film, 0:05 Aktív, 0:10 Tények este, 0:45 EZO.TV, 1:45 Csillagközi romboló – am. sorozat.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Térkép – Válogatás, 15:00 Dűlők szolgái – magyar sorozat, 15:20 Csángóballada, 16:05 Arcélek – magyar dok. sorozat, 16:30 Építészet XXI, 17:00 Daktari – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 18:35 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Boszorkánykör – magyar film, 22:35 Dunasport, 22:40 Ördöngösök – francia film, 0:40 Koncertek az A38 hajón, 1:35 Ismétlések.

július 2. szombat Szlovén Tévé 6:00 Nyári színpad, 6:30 Visszhangok, 7:15 Gyerekműsor, 9:05 Paula titka – német film, 10:45 Éjféli klub, A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Zenés emlékek Boris Kopitarral, 14:20 A templomosok elveszett kincse 3. – dán film, 15:55 Szombat délután, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat délután, 18:25 Mezsgyék, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Szlovénia Miss Universe 2011, 21:10 Levél és virág: Téli virágok – dok. műsor, 21:40 Kekec, a szlovén filmhős, aki meghódította Kínát – dok. műsor, 22:10 Hírek, 22:40 Nyári színpad, 23:15 Carmen Dél-Afrikában – dél-afrikai film, 1:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:55 Az időn át, 8:20 Percek a…, Különleges ajánlat, ism., 9:20 Céltábla, ism., 10:25 Kajak–kenu-vk, 12:00 Az amerikai film – am. dok. műsor, ism., 13:10 Szlovénia Miss 16:00 Tour de France Universe 2011, ism., kerékpárverseny 15:45 Bécs: Röplabda – sorsolás, 16:00 Tour de France kerékpárverseny, 18:00 A KUD Študent néptáncegyüttes műsora, 20:00 Álmok – angol film, 21:30 Aranyfüst, 22:00 Gandzsa – am. sorozat, 22:50 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:45–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Sztársáv, 12:55 Zegzugos történetek, 13:20 Delta, 13:50 Magyarország, 14:20 Szerelem utánvéttel – német film, 16:00 Magyarország története, 16:30 Hogy volt!?, 18:35 Rocca parancsnok – olasz sorozat 19:30 Híradó este, 20:10 SzerencseSzombat, 21:05 Millió dolláros bébi – am. film, 23:15 Hírek, 23:30 Emberek-koncert 2011, 0:20 Americano – am. film, 1:45 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:30 Játék, 11:25 Corinna – német sorozat, 12:00 Hírek, 12:10 Autómánia, 12:50 Tuti gimi – am. sorozat, 13:45 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 14:20 Divatdiktátorok – am. sorozat, 15:20 Robin Hood – angol sorozat, 16:25 Apák napja – am. film, 18:30 Híradó, 16:25 Apák napja 19:00 Fókusz plusz, 19:30 Reszkessetek, betörők! 4. – am. film, 21:25 A tűzből nincs kiút – am. film, 23:40 Világtörténelem – 1. kötet – am. film, 1:25 Smith – am. sorozat.

TV2 6:25 TV2-matiné, 12:25 Babavilág, 12:55 Mindig nyár – am. sorozat, 13:45 Sliders – am. sorozat, 14:45 Az Ügynökség – am. sorozat, 15:45 Rúzs és New York – am. sorozat, 16:35 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 17:30 Vásott szülők – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:00 Magellán, 19:35 Ovizsaru – am. film, 21:45 Bűntény a támaszponton – am. film, 23:40 Éjszakai járat – am. film, 1:05 EZO.TV, 2:05 Kalandjárat.

Duna Tévé 7:10 Gyerekeknek, 10:40 Divathét, 11:10 Carlo és vendégei – magyar sorozat, 11:45 Híradó, 12:05 Isten kezében, 12:35 EtnoKlub, 13:40 „... filléres emlékeim...” – magyar sorozat 14:25 Marco Polo – olasz sorozat, 15:50 Tíztánc magyar bajnokság, Mezőkövesd – 2011., 16:45 Aranyszarvas, 17:35 A megregulázott fény, avagy a lézer napjainkban – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:20 A tolvajok hercege – angol film, 21:00 Pleasantville – am. film, 23:00 Dunasport, 23:20 Szerelemmel fűszerezve – am. film, 1:05 Ismétlések.

július 3. vasárnap

július 4. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 9:55 Vasárnapi szentmise, 11:00 Művelődési műsor, 11:25 Mezsgyék, 11:30 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:15 Fesztivál Vurberk 2011, ism., 14:35 Alpok–Duna–Adria, 15:05 Katonazenekarok fesztiválja, 17:00 Hírek, 17:15 Utak keletről – dok. sorozat, 18:10 Első és második, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Nagy zeneszerzők: Gustav Mahler – angol dok. film, 21:00 A Ljubljanai Fesztivál megnyitója, 22:40 Hírek, 23:05 Nyári színpad, 23:40 Láncreakció – angol sorozat, 1:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:05 Az időn át, 9:30 Zenés műsor, 10:00 A kő éneke, Egészség Európában – dok. sorozat, ism., 11:25 A bevándorló állatfajok – dok. műsor, 12:00 Kajak–kenuvk, 13:00 Szeretem a futballt, ism., 13:30 Velenje: Atlétika, 14:35 Sportmagazin, 15:00 3 x extrém – dok. műsor, 15:25 Kranj: Kerékpárverseny, 16:00 Tour de France kerékpárverseny, 17:30 Fiatal pilóták – am. film, 19:05 Motorok a szlovének alatt – dok. műsor, 19:50 Lottó, 20:00 Polž feltaláló tanulóévei – szlovén film, 21:30 Emma – angol sorozat, 22:25 Makalu – 30 év után – dok. műsor, 23:20 Baráti viszályok – angol sorozat, 0:10 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50 Híradó, 9:05 Így szól az Úr!, 9:15 Vallási műsor, 12:00 Hírek, 12:10 Sport 7, 13:05 Út Londonba, 13:35 Az Ushuaia expedíció – francia sorozat, 14:20 Meztelen diplomata – magyar film, 15:50 Hogy volt!?, 17:05 Pálosok, 18:00 Anno, 18:30 Rocca parancsnok – olasz 23:20 Három sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 szín: kék Nevetni kell, ennyi az egész, 21:05 Tökéletes kezelés – am. film, 22:40 Hírek, 22:50 Aranyfeszt, 23:20 Három szín: kék – francia film, 1:00 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 11:30 Törzsutas, 12:00 Híradó, 12:10 Tengeri őrjárat – olasz sorozat, 13:20 Magyar autósport-magazin, 13:25 Forma–1-magazin, 13:50 Elveszett kincsek kalandorai – angol sorozat, 15:05 Eltűntnek nyilvánítva – am. sorozat, 16:10 Vagány nők klubja – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 Artúr király – am. film, 22:35 Szenvedélyek viharában – am. film, 1:15 Portré, 1:45 Smith – am. sorozat.

TV2 6:45 TV2-matiné, 11:50 Stahl konyhája, 12:20 Kalandjárat, 12:50 90210 – am. sorozat, 13:45 Sliders – am. sorozat, 14:40 Monk – Flúgos nyomozó – am. sorozat, 15:35 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:30 Felforgatókönyv – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 A vörös báró – német film, 22:05 Az Álmosvölgy legendája – am. film, 0:05 Goya kísértetei – spanyol film, 2:00 EZO.TV, 3:00 Napló.

Duna Tévé 7:20 Gyerekeknek, 12:00 Híradó, 12:10 Élő egyház, 12:35 Élő népzene, 13:10 Csellengők, 13:35 Péntek Rézi – magyar film, 14:45 Múltidéző, 15:15 Dunáról fúj a szél – magyar sorozat, 15:20 Amikor sötétedni kezd... – magyar film, 15:50 Az állatok nyelve – német sorozat, 16:20 22:10 Az utolsó Vannak vidékek – magyar légió sorozat, 16:50 Talpalatnyi zöld, 17:25 Kirakat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Kikötő extra, 19:40 Heti hírmondó, 20:25 Klubszoba, 21:25 Lélek Boulevard, 21:50 Dunasport, 22:10 Az utolsó légió – angol film, 23:50 Illés – magyar sorozat, 1:30 Ismétlések.

7:40 A hét tükre, 8:00 Gyerekműsor, 12:00 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Éjféli klub, Szlovénia erdei – dok. sorozat, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Az élet – angol dok. sorozat, 18:25 A 3X3 plusz 6 sorsolása, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:20 Zenés est, 0:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 13:20 Szombat délután, ism., 15:25 Maribor Rally – riport, 15:45 Mesterséges mennyország, Szlovén villanások, ism., 16:40 Különleges ajánlat, ism., 17:05 Szülők kisebbségben – angol sorozat, 17:35 Alpok–Duna–Adria, Első és második, ism., 18:25 Impro TV, 19:00 Az est vendége, 15:25 Maribor Rally ism., 20:00 A szerencsejátékos – orosz film, 21:35 Kilátás az égről – francia dok. sorozat, 22:30 Zenés műsor, 23:35 Érdekel a könyv, 23:55 Írások.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Kárpát Expressz, 12:55 Átjáró, 13:30 Körzeti magazinok, 14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0 – magyar sorozat, 15:30 Szent István Vándorlás – magyar dok. sorozat, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Balatoni nyár, 17:55 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:40 Futótűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 A veréb is madár – magyar film, 21:35 Tűnt idők mozija, 22:05 24 – A szabadulás – am. film, 22:50 Az este, 23:55 Hírek, 0:05 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:20 Sue Thomas – FBI – am. sorozat, 16:05 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:10 Ezel – Bosszú mindhalálig – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:10 A mentalista – am. sorozat, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Dr. Csont – am. sorozat, 22:20 Hazudj, ha tudsz! – am. sorozat, 23:25 Gyilkos elmék – am. sorozat, 1:15 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:45 Seherezádé – török sorozat, 12:45 Szent Iván napja – magyar film, 14:25 EZO.TV, 15:25 Rex felügyelő – német sorozat, 16:25 Második élet – am. sorozat, 17:25 Seherezádé, 18:30 Tények, 19:10 Aktív, 19:55 Gyilkos 12:45 Szent Iván napja számok – am. sorozat, 20:55 Hőhullám, 21:20 NCIS – am. sorozat, 22:20 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:15 Aktív, 23:20 Különleges ügyosztály – Párizs – francia sorozat, 0:20 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:30 Őrültek háza – am. film, 2:55 Magellán.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Térkép, 15:00 Heuréka! Megtaláltam!, 15:30 A Jászság festője, Gecse Árpád – magyar film, 15:45 A Hold túlsó oldalán, 16:45 Duna anzix – magyar sorozat, 17:05 Daktari – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 20:50 Kisenciklopédia – francia sorozat, 21:00 Shine a Light – am. film, 23:05 Sportaréna, 23:50 Rumba – francia film, 1:15 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 3 0 .


Info július 6. szerda

július 5. kedd Szlovén Tévé 7:15 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, 12:00 Interjú, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Etiópia: Az érintetlenség oázisa – dok. műsor, 14:20 A lélek horizontja, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Barangolások, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 A nyelvem határai nem a világom határai – dok. 13:20 Etiópia: Az érintet- sorozat, 18:00 Tudományos műsor, 18:30 Az lenség oázisa Astro sorsolása, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 A sáncokon túl: Isztria, 21:05 Egy nemzet naplója – dok. sorozat, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:20 Helyes ötlet!, 23:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:30 Szórakoztató műsor, 16:10 Zenés emlékek Boris Kopitarral, 17:10 Hullámok közt, ism., 17:35 Jó napot, Koroška!, ism., 18:10 Hidak: Barangolások, ism., 18:45 A szlovén vízkör, 19:15 Ezazene – szlovén sorozat, 20:00 A megbocsátás tehetsége – am. dok. film, 20:55 Korszerű család I. – am. sorozat, 21:20 Különleges ajánlat, 21:45 Brane Rončel a színfalak mögött, 23:15 Piramisok? – dok. műsor, 23:45 City folk: Ljubljana, ism.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0, 15:30 Tudástár 2011, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Balatoni nyár, 17:55 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:40 Futótűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 Önök kérték!, 21:05 Kaviár és lencse – magyar film, 22:25 24 – am. sorozat, 23:15 Az Este, 23:50 Barangolások öt kontinensen, 0:15 Hírek, 0:30 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:20 Lost – Eltűntek – am. sorozat, 16:05 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:10 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:10 A mentalista – am. 0:10 Dupla hatos sorozat, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Castle – am. sorozat, 22:20 Döglött akták – am. film, 23:25 XXI. század, 23:55 Reflektor, 0:10 Dupla hatos – am. film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:45 Seherezádé – török sorozat, 12:45 Egyesült Államok kontra John Lennon – am. film, 14:25 EZO.TV, 15:25 Rex felügyelő – német sorozat, 16:25 Második élet – am. sorozat, 17:25 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:10 Aktív, 19:55 Gyilkos számok – am. sorozat, 20:55 Hőhullám, 21:20 Pitch Black – 22 évente sötétség – am. film, 23:15 Aktív, 23:20 A médium – am. sorozat, 0:20 Tények este, 0:55 EZO. TV, 1:30 Kelj fel, komám, ne aludjál! – magyar film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Térkép, 15:00 Csellengők, 15:30 Virág virágossága – magyar sorozat, 16:00 Egy kávé rendel! – magyar sorozat, 16:45 Duna anzix – magyar sorozat, 17:05 Daktari – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 21:00 Állítsátok meg Terézanyut! – magyar film, 23:10 Dunasport, 23:20 A mi időnk – iráni film, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé 6:50 Nyári színpad, 7:20 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, 12:00 Egy nemzet naplója – dok. sorozat, 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, Kulturális hegycsúcsok – dok. sorozat, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Nagyító alatt, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Egészség Európában – dok. sorozat, 18:20 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Hagyja a gyermekeimet – holland film, 22:00 Visszhangok, 22:55 Nyári színpad, 23:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:30 Ismétlések, 13:25 Művelődési műsor, ism., 13:55 Zenés műsor, ism., 14:30 Aranyfüst, ism., 15:00 A szlovén vízkör, Érdekel a könyv, ism., 15:50 Hidak: Nagyító alatt, ism., 16:20 Fekete-fehér idők, 16:35 Szlovének világszerte, 17:05 Ökovillanások, 17:40 Az élet – angol dokl sorozat, 18:30 Szlovénia Miss Universe 2011, ism., 19:45 Lottó, 20:00 Primož Peterka portréja, 20:50 Volt egyszer… – dok. műsor, 21:50 A másság arcai – dok. sorozat, 22:20 Visszaváltható palackok – cseh film, 0:00 Jazz.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0, 15:30 Optika, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Balatoni nyár, 17:50 India – 18:40 Futótűz Álmok útján – brazil sorozat, 18:40 Futótűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 Üdítő, 21:05 Linda – magyar sorozat, 22:10 24 – am. sorozat, 23:00 Az este, 23:35 Kapcsoskönyv – magyar sorozat, 0:00 Hírek, 0:15 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:20 Lost – Eltűntek –am. sorozat, 16:05 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:10 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:10 A mentalista – am. sorozat, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Csonthülye – am. film, 23:30 Boogeyman – am. film, 1:15 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:45 Seherezádé – török sorozat, 12:45 A napisten piramisa – francia film, 14:25 EZO.TV, 15:25 Rex felügyelő – német sorozat, 16:25 Második élet – am. sorozat, 17:25 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 19:55 Gyilkos számok – am. sorozat, 20:55 Hőhullám, 21:20 Dr. House – am. sorozat, 22:20 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 23:15 Aktív, 23:20 Szellemekkel suttogó – am. sorozat, 0:20 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:30 Amistad – am. film.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Térkép, 15:00 Élő népzene, 15:30 Beavatás, 15:50 Kisenciklopédia – francia sorozat, 15:55 Népzenebiológia – magyar film, 16:40 Duna anzix – magyar sorozat, 17:05 Daktari, 18:00 Híróra, 21:00 Az utol- 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Hírek, só kalandor 20:15 Közbeszéd, 21:00 Az utolsó kalandor – francia film, 22:45 Dunasport, 22:50 Dokureflex, 0:50 Ismétlések.

műsorajánló

július 7. csütörtök Szlovén Tévé 6:45 Nyári színpad, 7:15 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:20 Studio city, ism., 14:20 Csokoládés álmok – szlovén sorozat, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Vendégem…, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Szertartások – angol dok. so20:00 Égető rozat, 18:25 A lóhere, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Égető bizonyíték bizonyíték – am. film, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:20 G. Strniša: Békák avagy Történet a szegény és gazdag Lázárról – színházi előadás, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:30 Szórakoztató műsor, 13:55 Zenés műsor, 14:45 Tudományos műsor, ism., 15:10 Európai magazin, 15:45 Segítsünk egymásnak, ism., 16:15 Hidak: Vendégem…, ism., 16:50 A sáncokon túl, ism., 17:50 Napjaink hőse – orosz sorozat, 18:45 Leeloojamais – koncert, ism., 20:00 Nyár zenével és balettel, 21:30 Reménytelen romantikusok – angol sorozat, 22:30 A koperi polgármesterjelöltek szembesítése, 23:30 Szórakoztató műsor.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Átjáró, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Összhang, 15:30 Legendás konyhák, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Balatoni nyár, 17:55 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:40 Futótűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 Zsaruvér és Csigavér 3.: A szerencse fia – magyar film, 21:10 Tűzvonalban – magyar sorozat, 22:05 24 – am. sorozat, 22:50 Az Este, 23:25 A tragédia titkai, 23:55 Hírek, 0:05 Ma reggel.

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terepjáró, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 3 0 .

Vendégem: egykori tanítók – ismétlés (ismétlés: csütörtökön 17.00-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Július 1-jén, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:20 Lost – Eltűntek – am. sorozat, 16:05 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:10 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:10 Cobra 11 – német sorozat, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Kidobós: Sok flúg disznót győz – am. film, 23:30 Róma – angol sorozat, 0:40 Asszonymaffia – am. sorozat, 1:10 Reflektor, 1:25 Infománia.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:55 Seherezádé – török sorozat, 12:55 Egy páratlan páros – kanadai film, 14:25 EZO.TV, 15:25 Rex felügyelő – német sorozat, 16:25 Második élet – am. s o ro z a t , 17 : 2 5 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:10 Aktív, 21:20 Szemtelen szemtanúk 19:55 Gyilkos számok – am. sorozat, 20:55 Hőhullám, 21:20 Szemtelen szemtanúk – am. film, 23:15 Aktív, 23:20 Bostoni halottkémek – am. sorozat, 0:20 Tények este, 0:55 EZO.TV.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Térkép, 15:00 Talpalatnyi zöld, 15:40 Győztesek világa, 16:05 Sámánösvényen – magyar sorozat, 16:40 Duna anzix – magyar sorozat, 17:05 Daktari – am. sorozat, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 21:00 Az utolsó kalandor – francia film, 22:35 Dunasport, 22:45 Magyarok a Balkáni Háborúban 1991–1997 – magyar dok. sorozat, 23:25 Koncertek az A38 hajón, 0:30 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Június 30-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Hidak: benne a Lendván megtartott amerikaifoci-mérkőzés (ismétlés: pénteken 17.05-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Július 5-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Barangolások: faluriport Domonkosfáról – ismétlés (ismétlés: kedden 18.10-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Július 6-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: a Muravidékről a Vajdaságba – ismétlés (ismétlés: szerdán 16.05-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Július 7-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: Biró József – ismétlés (ismétlés: csütörtökön 16.15-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info

Emléktábla a határvédőknek Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2011. június 28-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Biztosítási ügynök – Lendva területén Prima zavarovalna družba, Partizanska ulica 19., Ljubljana (1 munkahely, középiskolai végzettség, meghatározatlan idő, jelentkezési határidő: 2011. július 1.) Pincér Okrepčevalnica King, Srednja Bistrica 94a., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2011. július 3.) Pincér Bistro na meji, Terezija Brus, s.p., Fő utca 173., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, magyar nyelv tudása, jelentkezési határidő: 2011. július 5.) Tehergépkocsi-vezető Ecos, storitve pri varovanju okolja, Gorička ulica 150., Muraszombat (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, magyar nyelv tudása, jelentkezési határidő: 2011. július 3.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

Az önállósulási harcok egyik fontos helyszíne volt 1991-ben a petesházi határátkelő. Ennek emlékére a múlt héten a Sever Veterán

Rendőrségi Muravidéki Egyesület, a Szlovén Háborús Veteránok Lendvai Körzeti Szövetsége, a Szlovén Katonatisztek Lendvai Körzeti Szövet-

sége és Lendva Község közösen lepleztek le egy emléktáblát, amely az arra utazókat az 1991-es eseményekre emlékezteti. HF

Kedves Olvasóink! A Népújság júliusban és augusztusban a hagyományos nyári szerkezetben, azaz 20 oldalon, viszont teljes terjedelmében színes nyomtatásban jelenik meg. Olvassák nyáron is a Népújságot, kellemes nyaralást kívánunk minden Kedves Olvasónknak! A szerkesztőség

14

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 3 0 .


Info apróhirdetés Eladó nagyon jó állapotban lévő, diófából készült, 180 cm hosszú és 75 cm széles asztal padokkal. Ára: megegyezés szerint. Érdeklődni: tel. 041-207-601. H é v í ze n é s B a l a to n o n apartman kiadó. Érdeklődni: tel. 041-729-231 vagy 0036/85-376-443. Termőföldet vásárolnék Pince, Völgyifalu és Csente környékén. Érdeklődni: tel. 041-605-849. Nagybőgő eladó. Érdeklődni: tel. 031-547-543. Pincén eladók kismalacok. Érdeklődni: tel. 041-848631. Eladó minőségi akác hasított tűzifa, ingyen szállítva. Ára: 60 euró/m3. Érdeklődni: tel. 0036-30-479-74-35. Eladó majdnem új Marles konyhabútor (csendes záródású), beépített gépekkel, valamint szintén majdnem új sarokkanapé. Érdeklődni: tel. 040-867-444.

figyelmükbe •Július 2., szombat 15.00 óra, •Csörötnek, Integrált Közösségi és Szolgáltató Központ •A XXI. Nemzetközi Levéltári Kutatótábor dokumentumaiból rendezett kiállítás megnyitója

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.

Vörös István

(1933–2011) Gyertyánosból.

névnapsoroló Július 1-től 7-ig Péntek – Tihamér Szombat – Ottó Vasárnap – Kornél Hétfő – Ulrik Kedd – Emese Szerda – Csaba Csütörtök – Apollónia

időjárás A hét végére változékony idő várható kisebb záporokkal.

FELHÍVÁS Értesítjük mindazokat, akik írásaikkal szeretnének közreműködni a LINDUA folyóirat 11. számának kialakításában, hogy írásaikat 2011. szeptember 20-ig várjuk az alábbi email-címek egyikére: info@knjiznica-lendava.si pausico@yahoo.com v.t.judit@gmail.com A LINDUA 11. számának központi témája a KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG. Lendva és vidéke rohamosan veszít kulturális örökségéből. Úgy az építészeti, mint a természeti és a szellemi örökség a szemünk láttára tűnik el. A folyóiratban be szeretnénk mutatni olyan egyéni örökségeket, melyek védelme pozitív példaként hívta fel a figyelmet. A folyóiratba a témával kapcsolatosan szakszövegeket, diplomamunkák összegzését várjuk, illetve a szakma véleményét, valamint civil szervezetek kezdeményezéseit. Nagyon örülnénk a szakma, főleg az archeológusok, történészek, kutatók és az idegenforgalomban dolgozók, valamint egyéni lelkes érdeklődők véleményének. A következő szám központi témája azzal foglalkozik, hogyan lehetne hatékonyabban megvédeni a kulturális örökséget, de a többi rovatba is várjuk írásaikat (verseket, elbeszéléseket, meséket, drámákat, recenziókat, útirajzokat...). Előnyben részesítjük azokat az írásokat, melyek témájukban is kapcsolódnak a folyóirat 11. számához. A szövegek gyorsabb és könnyebb feldolgozása érdekében csak elektronikus formában leadott szövegeket van módunkban elfogadni. A LINDUA 11. száma előreláthatólag 2011 októberében jelenik meg. Várjuk írásaikat! A Lindua szerkesztősége

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 3 0 .

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, komáknak és jóbarátoknak, akik drága férjem, apám, apósunk, testvérem, nagyapánk és dédpapánk temetésén részt vettek, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisére adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetet mondunk mons. Režonja Franc püspöki helynöknek a megható gyászszertartásért, a gyertyánosi imádkozó- és énekesasszonyoknak az elmondott imákért és a gyászénekekért, valamint a pincei Kiss temetkezési vállalatnak a szolgáltatásért. Gyertyános, 2011. június 21-én

gyertyafény Június 30-a és július 6-a között

Lendvai Plébánia Július 1-jén elsőpéntek. 18.00 órakor a Legszentebb kitétele és imaóra Jézus Szíve tiszteletére, valamint áldás. 19.00 órakor szentmise. Falvakon az elsőpénteki ájtatosságok időpontja: 8.00 órakor Gyertyánosban és Völgyifaluban, 9.45-kor szentmise az Idősebb Polgárok Otthonában. Július 3-án évközi 14. vasárnap. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Petesházán és Gyertyánosban 11.00 órakor. Szombaton 18.00 órakor szentmise Pincén, 19.00 órakor Völgyifaluban, úgyszintén 19.00 órakor lesz a családok szentmiséje Lendván. Július 3-án 10.00 órakor Hármas­ malomban búcsú. Július 7-től, csütörtöktől július 9-ig, szombatig oratórium megszervezésére kerül sor a gyerekek számára. Azon szülők, akik szeretnék, hogy gyermekük a szünidő három napját játékkal és imával töltse a „plébániaudvaron”, ezt június végéig jelentse be a plébániairodában. Az étkezés és az egyéb felszerelés költsége 10 euró.

Dobronaki Plébánia Vasárnap 8.00 órakor szlovén, 10.00 órakor magyar nyelvű szentmise. Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor – kivéve szerdán reggel 7.30-kor – lesznek. Falvakon szombatonként 17.00 órakor lesznek szentmisék.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS Kimegyek a temetőbe, ráborulok a fejfádra sírva, fájdalomtól könnyeim ráhullnak. Egy remény, mi éltet és vezet, hogy egyszer még találkozom veled. Június 20-án múlt el hét szomorú év, hogy örökre itt hagyott bennünket szeretett

Vörös Jenő

(1958–2004) Köszönet mindazoknak, akik egy percre megállnak sírjánál és gyertyát gyújtanak emlékére.

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS A csillagokon és az időn túl aludj csendesen… Július 5-én múlik egy év, hogy örökre itt hagyott bennünket a szeretett

Kepe István Hálás köszönet mindazoknak, akik még gondolatukban újra látják, gyertyát gyújtanak és virágot helyeznek sírjára.

Szerettei

15


Info

Titokban házasodott össze a két szupersztár

Humor

Humor

Szőke nő az ablaknál álldogál és azt mondja a férjének: – Édesem, észrevetted, hogy ebben az utcában minden kocsi egyforma színű? – De drágám, már három órája esik a hó.

Móricka anyja fizetésnapon kiállítja fiát a kapuba, hogy figyelje, mikor jön az apja haza. – Anyu, úgy látom, jön az Apu! – szól Móricka – És melyik oldalon? – kérdi az Anya – Hát... asszem mindkettőn!!!

A mindent tudó tükör: aki hazudik előtte, azt beszippantja. Eléáll a barna nő – Én azt gondolom, szép vagyok! – Hhpppssssszzzz! Eléáll a vörös – Én azt gondolom, okos vagyok! – Hhpppssssszzzz! Eléáll a szőke – Én azt gondolom... – Hhpppssssszzzzzzzzzz! Két lánytestvér annyira szereti, félti és óvja a macskáit, hogy ki sem engedik a lakásból őket, nehogy találkozzanak a félelmetes kandúrral. Az idősebbik lány hamarosan férjhez megy, és nászútra utazik. A húga táviratot kap „Azonnal engedd ki a macskákat!”

16

Daniel Craig és Rachel Weisz esetében sikerült az elképzelhetetlen: teljes inkognitóban mondták ki a boldogító igent. Amikor kiderült, hogy Rachel Weisz és Daniel Craig összeházasodott, mindenki azt hitte, újabb rövidéletű pletyka járja körbe a sajtót, mivel egyetlen fotó sem látott napvilágot az esetről. Weisz szóvivője viszont

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Váratlanul menekülési vágy keríti hatalmába. Üresnek és kevésnek érzi azt, amiben eddig élt, de kedvese közelsége most is megnyugtatja. Rák Jún. 22. - júl. 22. Ön most újra ragyog! Miután megosztja környezetével bizonytalanságát, kétségeit és problémáit, meglepően nagy megértésre talál.

pár óra múlva megerősítette a hírt, hogy az ifjú pár tényleg egybekelt. A két színész titkos esküvőjére mindössze négy vendég volt hivatalos: Daniel 18 éves lánya, Rachel négyéves fia, és két közeli jóbarát. Ezzel a valóság megelőzte a fikciót, hiszen csak jövőre mutatják be azt a darabot, amiben a két sztár egy házaspárt alakít.

kulcslyuk

Koša Peter egyetemista Gyertyánosból, aki egy napon született Szlovéniával Az ideális nő: • Aranyos, kedves, van humora. Álomutazás? • Hajóút a Földközi-tengeren. Álomszakma? • Profi pókeres. Ha sport, akkor... • Séta (mert muszáj). Ha lazítás, akkor... • Filmnézés, hegedülés. Ha étel, akkor... • A Mama főztje. Ha ital, akkor... • Újtamási fröccs. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Sütemény. Kedvenc ruhadarab... • Minden, ami kényelmes. Kedvenc író, könyv? • Szeretem Fekete István műveit. Kedvenc rajzfilmed? • Tom és Jerry. Kabala, amulett? • Nincs.

Kos Már. 21. – ápr. 20. Ha úgy érzi, mostanában kicsit eltávolodtak egymástól párjával, teremtsen romantikus hangulatot, például vacsorázzanak gyertyafény mellett. Bika Ápr. 21. – máj. 20 Minden tekintetben nagyon kedvező helyzetbe kerül, de lehet, hogy nem tart sokáig, ezért érdemes azonnal kihasználnia a kínálkozó lehetőségeket.

Az újdonsült házaspár bontogatja a nászajándékokat: – Milyen jól fogjuk használni ezeket a törülközőket! – mondja a feleség. – Imádni fogjuk ezt az étkészletet! – mondja a férj. A következő csomagban a feleség egy porszívót talál. – Nézd, drágám, mit kaptál! – mondja a férjnek. Egy férfi a vendéglőben hangosan elszellenti magát, zavarában elkezdi az asztalt tologatni. A szomszéd asztaltól megszólal valaki – Ugye mennyire más hangja van?!!

Horoszkóp

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Minden különösebb erőfeszítés nélkül oldja meg a felmerülő feladatokat. Úgy érzi, hegyeket tudna megmozgatni. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Éljen a kínálkozó lehetőségekkel, és olyan ajtók tárulhatnak fel Ön előtt, amelyekről azt hitte, hogy már végérvényesen bezárultak. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Ismét megtapasztalhatja, hogy bármilyen probléma is merül fel, ha kedves és figyelmes partneréhez, mindig sikerül megoldani a gondokat. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Bármihez is nyúl, azt sokkal nagyobb erőbedobással tegye, mint máskor, és akkor mindent sikerül megoldania, mégpedig kiváló eredménnyel! Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ha vágyik valamire, akkor azt ne másvalakinek vegye meg, hanem kényeztesse önmagát! És ami a lényeg, ne legyen emiatt lelkiismeretfurdalása! Bak Dec. 23. – jan. 20. Rengeteg gond nyomasztja és egyelőre nem látja a megoldást. Úgy látja, most csak annyit tehet, hogy az eddiginél is keményebben dolgozik.

Hiszel bármilyen természetfeletti erőben? • Hiszem, hogy valaminek lennie kell. Legjobb tulajdonságod? • Ítéljék meg mások. Legrosszabb tulajdonságod? • Néha unalmas tudok lenni. Ha tehetnéd, a világban eltörölnéd a... • Fehér ember pusztítását.

Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Hatalmas energiatartalékkal rendelkezik és nem is igazán tudja megzabolázni mostanában. Legyen tudatos abban, hogy mire fordítja. Halak Febr. 20. – már. 20. Ha valakit szeretne megnyerni ügyének, akkor mutassa meg, mennyire kedves és megnyerő tud lenni. Az ellenkező nemnél garantált a siker!

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 3 0 .


Gazdaság A Búza Napjáról

Kevesebb, átlagos minőségű, de drágább A múlt héten a rakičani szakközépiskola nagy előadótermében megtartották a hagyományos „Búza Napját”, amelyen megtudhattuk, kisebb mennyiségű, átlagos minőségű gabonatermés várható az idén, a felvásárlási árak viszont jóval magasabbak lesznek. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A színültig telt előadóteremben először már hagyományosan Branko Virag, a Panvita szántóföldi részlegének vezetője számolt be a búza idei vegetációs időszakáról, a termesztés nehézségeiről. Ahogy hallhattuk, a problémák már az őszi vetéssel elkezdődtek, ugyanis különösen a nehezebb, agyagos területeken az őszi esőzések, a már-már belvizes állapotok jócskán megnehezítették a gabona vetését. Emiatt, illetve a tavalyi alacsony

felvásárlási árak miatt az országban megközelítően 15 százalékkal kevesebb területen vetettek gabonát, a tavalyi 62 ezer hektár helyett csak 50 ezer hektáron. A kedvezőtlen ősz után a tél első hónapjai is igen sok csapadékot hoztak, a búza sok helyen vízben állt, ahol nem tudtak intézkedni és elvezetni a vizet, ott vagy az egész vetés tönkrement, vagy foltokban csökkent a négyzetméterre számított növények száma, ami most a termésmennyiségekre hat majd. Problémát okozott az is, hogy a tél hosszú volt, a búza gyengén fejlődött.

A tavasz ennek fordítottját hozta, az igen csekély csapadékmennyiség miatt a búza nem tudott megfelelően növekedni, így 15–20 százalékkal alacsonyabb a búza az átlagosnál. A könnyebb talajokon a szárazság miatt a búza stresszes állapotba került. A későbbiekben nagyobb probléma már nem volt, jelenleg már a július eleji aratásra vár mindenki. A szakember szerint ezzel nem szabad várni, ahogy a búza érettségi nedvessége eléri a 14–15 százalékot, azonnal el kell kezdeni az aratást.

A problémák már az őszi vetéssel elkezdődtek… A termesztési szakember után Toni Balažič, a Žito igazgatóságának elnöke szólította meg az egybegyűlteket. Kifejtette, a felvásárlási árról pontosabbat még nem lehet mondani,

Nyílt nap a CERO-ban

Csökken a feldolgozatlan hulladék aránya

annyi azonban bizonyos, ezek jóval magasabbak lesznek, mint tavaly. Az ország legnagyobb gabonafelvásárlója szerint mindenképpen figyelembe veszik a Szlovén Mezőgazdasági Intézet által kiszámított önköltségi árat, amely tonnánként 171 eurót tesz ki, de sajnos figyelembe kell venniük a budapesti és a bécsi árutőzsdéken kialakult árakat is. Kifejtette azt is, a termelők képviselőivel már többször tárgyaltak az aratásról, a felvásárlási feltételekről és a felvásárlási árral kapcsolatosan, sok kérdésben megegyezésre is jutottak, éppen ezért reményét fejezte ki, hogy a jövőben a szlovéniai termelők nagyobb területen vetnek gabonát, s helyrebillentik igen rossz önellátási százalékunkat. felhasználását is. A CERO Regionális Hulladékkezelő Központ a tavalyi tanévben SzelektáljunkÓvjunk címmel 9 éves pro-

A puconci CERO Regionális Hulladékkezelő Központ június 22-én nyílt napot tartott, melyen Franc Cipot igazgató és Geza Sočič projektvezető mutatta be a jelenlegi helyzetet és a terveket. A nyilvánosság megtekinthette a hulladékkezelési folyamatokat is. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A CERO hulladékkezelő közszolgáltatási vállalatot 2008-ban a 27 muravidéki község hozta létre a Muravidéken és a szélesebb vonzáskörzetben létrejövő hulladék kezelésére, szétválogatására, a feldolgozást követően megmaradt hulladékok lerakására. A próbaüzemelés 2010-ben zárult. A központ, ahol jelenleg az I. fázis keretében a terepen összegyűjtött vegyes és szelektált hulladék fogadása, válogatása folyik és komposztáló működik, 55 dolgozót foglalkoztat. – Megállapítottuk, hogy a véglegesen lerakásra ke-

rülő, a feldolgozás után megmaradó hulladék men�nyisége egyre csökken, a korábbi 90 százalék után ma 70 százalékos az arány, ami persze nem végleges. Az idén az első öt hónapban 17 ezer tonna hulladékot vettünk át, azaz körülbelül 100 tonnát naponta, melyet megfelelően kezeltünk, leraktunk, illetve komposztálásra került. A CERO I. fázisának beruházási értéke 14,6 millió euró, ennek egynegyedét a községek, a többit az állami költségvetés és a Kohéziós Alap állta – mondta Franc Cipot igazgató. – A CERO II. fázisának kiépítéséhez – a munkálatok már ősszel indulnának – 23

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 3 0 .

millióra lesz szükség, ebből a községekre 7 millió esik – mondta Geza Sočič projektvezető. – Ez a fázis a központ tevékenységének felülépítését jelenti, hiszen biztosítja a vegyes hulladékok MBO (mechanikus-biológiai) feldolgozását, a komposztálást zárt helyiségekben, a tisztítóberendezés fejlesztését. Ezzel a hulladékok további feldolgozását is el tudjuk végezni (újrahasznosítás, elégetés, komposztálás), hogy lerakásra minél kevesebb kerüljön – ha lehet, akkor 20 százalék alatt legyen ez az arány. Ez környezetvédelmi szempontból és a központ telítésének szempontjából is fontos. Mivel egyre kevesebb

A CERO-ban a beérkezett szelektált hulladékot újra szét­ válogatják, az MBO-kezelés (a központ II. fázisa) pedig még magasabb fokú szelektálást jelent majd. lesz a lerakásra kerülő hulladék mennyisége, a kisebb központok megszűnnek, Puconcin viszont lehetőséget látnak a régión kívül létrejött hulladékok fogadásában is. A CERO épületeinek tetőzetére napelemeket helyeznek el már ez év őszén, de tervezik a telepen keletkező gáz gazdaságos

jektet indított az iskolák és óvodák számára a környezetvédelem nagyobb tudatosítása érdekében. Az első évben az akción belül a 16 intézet 4.644 résztvevője 8.342 kilogramm papírt és 16.731 kilogramm műanyagot gyűjtött össze, a legszorgalmasabbak a Pártosfalvi KÁI-ban voltak.

17


Muravidék Kapornaki Találkozó

Az eső ellenére is sikeres volt a rendezvény A hagyományos Kapornaki Találkozó, az Őrségi Vásár nyitórendezvénye idén egy cseppet más formában zajlott az előző évekhez képest: az időjárás szólt közbe, s a szervezőknek rögtönözniük kellett, így a rendezvény a Škerlák-féle ház egyik pajtájában, a helytörténeti gyűjtemény körében kapott helyet. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Hodos Község, a Ho­d os Községi MNÖK, a Hodosi Őrség ME és a lendvai MNMI szervezésében az eső ellenére is sikeres volt a találkozó. Idén nem a Škerlák-ház udvarán, hanem annak egyik pajtájában zajlott a kultúrprogram, ami egészen új hangulatot kölcsönzött a programoknak. Ragaszkodva a népi hagyományőrzéshez, idén is az őrségi ember életéhez kapcsolódó szokások, hagyományok, az őrségi ember életmódja szolgáltatta a témát, amit a szervezők a borászat és a

Új turistaút Goricskón A budapesti Hegyek Vándorai Turistaegyesület az Őrségi Napok keretében idén már a 15. gyalogtúrát szervezte meg, ezúttal azonban komoly munka is megelőzte az eseményt, ugyanis az elmúlt héten újabb turistaútvonalat festettek fel.

Magyarországon országszerte meghirdetett program az Őrség–Goricskó túra, amit a budapesti Hegyek Vándorai Turistaegyesület szervez meg minden évben. Szombaton Szalafőről indult a 22 kilométeres túra 72 résztvevővel, akik többségükben budapestiek voltak, de Gyöngyösről, Hatvanból is többen érkeztek, és idén sok zalaegerszegi túrázó is volt. Az idő tökéletes volt a gyalogláshoz, a csoportot a Hodosi Ifjúsági Központnál fogadta a helyi vezetőség, míg a kapornaki tájház

18

néprajzkutatója, muzeológusa „Gyümölcsészetünk öröksége” címmel tartott előadást. Ezután színes kultúrműsor következett, melyben szerepelt az Őrség ME népdalköre, a hodosi tagiskola diákja, Abraham Sarah verssel lépett fel, és bemutatkozott az Árgyélus gyermek néptánccsopor t, nagy sikert aratva a közönség előtt. Azt mondják, hogy az eső szerencsét és áldást jelent, nem is vette el a kedvét senkinek sem a rossz idő. Az eső ellenére is nagy számú érdeklődővel, az ismerős arcok mellett turistákkal és a szomszédos településekről érkezőkkel, mintegy 140 vendéggel minden megtelt, ami tető vagy ernyő alatt volt.

– Három évvel ezelőtt merült fel az a gondolat, hogy a hodosi ifjúsági szálláshelyet össze kellene kötni egy olyan körúttal, ami Szalafőt is érinti. Tulajdonképpen azért, hogy akik itt szállnak meg, azokat ne kelljen a helyi erőknek elkísérni, hanem önmaguk is, amikor kedvük támad, akár

ami a kirándulók kedvelt útvonala, hiszen gyönyörű környezetben halad, ráadásul lényegesen lerövidíti a két település közti távolságot. – Merre halad a legújabb útvonal, amit a hét folyamán festettek fel, elkészültek-e vele? – Az elmúlt évben a szalafői polgármester kért fel minket egy újabb út kialakítására, ezzel eljutottunk a régi, úgynevezett dolányi útig. Idén a hodosi polgármester és a Hodosi MNÖK vezetőjének segítségével a Sal községi polgármesternél elértük azt, hogy engedélyezte a községükbe átnyúló turistaútvonal felfestését. Így az új vonal a hodosi tótól föl a gerincen, Dolány érintésével a régi dolányi úton az „A” 141-es határkőig ér, itt a Magyarországról feljövő sávval találkozik, és így egy közel 18 kilométeres körút alakult ki. A héten elkészültünk a felfestéssel.

lekvárfőzés körüljárásával igyekeztek bemutatni. A hodosi Peilschmidt Mária asszony helyben főzött lekvárjaiból, valamint a helyiek által és a szomszédos településekről önkéntesen adományozott körülbelül 30 üveg, finomabbnál finomabb házi lekvárból és meg- A legkisebbek szereplésükkel napsütést varázsoltak a pajtába. annyi süteményből szép kóstolási kínálat lekvárt kóstolgatták, addig lekvárfőzés és a borászat állt össze. Érdekességnek a férfiak sem maradtak ma is élő hagyományát. A számított a tök-, a körte-, a finomság nélkül, róluk a találkozó témájához kapszőlő- vagy a birsalmalek- hodosi Kovač család gon- csolódóan Kepe Zoltán, a vár. S míg az asszonyok a doskodott, akik díjnyertes lendvai Galéria-Múzeum

Gyalogtúra az Őrségi Napok keretében

Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

boraikat kínálták. A találkozón a községi MNÖK elnöke, Abraham Boris köszöntötte a jelenlévőket, beszédében röviden szólt Kapornak történetéről, s kiemelte a

udvarán harapnivalóval, frissítővel kínálták őket, s a túrázók a Kapornaki Találkozó lekvárjait is megkóstolhatták. – A mai nap meggyőzött arról, hogy érdemes ezt folytatnunk, jó látni azt, hogy milyen örömmel segítenek nekünk a helyiek. Nagyon örülök, hogy az előző hodosi vezetőség után a mostani vezetőséggel is sikerült megegyeznünk, és támogatják ezt a rendezvényt – mondta Pálmai Vencel, az egyesület vezetője, akivel többek között az újonnan felfestett turistaútvonalról és a kezdetekről beszélgettünk.

A túrázók jövőre már körtúrát is megtehetnek az újonnan felfestett Hodos–Szalafő útvonalon. – Mióta működnek ebben a térségben, és milyen új turistaútvonallal gazdagodunk idén?

kerékpárral, akár gyalog, tehessenek egy túrát. Így született meg a Hodos–Szalafő túraösvény,

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 3 0 .


Muravidék Jelszavuk a kapcsolatépítés és az együttműködés

Megalakult a lendvai szerb művelődési egyesület Múlt csütörtökön tartotta a lendvahegyi Doris Borozóban alakuló ülését a lendvai Jovan Jovanovič Zmaj Szerb Kultúr­ egyesület. Az alakuló ülésre mintegy 40 szerb nemzetiségű, illetve szimpatizáns polgár jött el. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Gojko Lukič, az egyesület ügyvivő elnöke a kezdeményező bizottság nevében elmondta: nagyon örül, hogy ilyen szép számban megjelentek az összejövetelen, bár már a kezdeményezés elején is nagy volt az érdeklődés

az egyesületi munka iránt. Az elnök elmondta: kettős, illetőleg hármas céllal alakul meg a szervezet. Egyrészt – s ami alapvető célkitűzése is az egyesületnek – a hagyományápolás és az országon belüli szerb egyesületekkel való kapcsolatfelvétel, másrészt a helyi, lendvai népcsopor­ tokkal, így a magyarokkal,

a horvátokkal és a romákkal való kapcsolatépítés, s harmadszor, az anyanemzettel és a többségi nemzettel is jobb kapcsolatok kiépítése céljából. Lukič elmondta még, hogy tervüket a község polgármestere, Anton Balažek is támogatta, aki szabadsága miatt nem lehetett jelen az alakuló ülésen. A székhely

Az alakuló közgyűlés, Gojko Lukič (balról a második) lett az egyesület ügyvivő elnöke.

kérdését illetőleg elmondta: előbb fel kell valamit mutatnia az egyesületnek, esetleg valamilyen rendezvénnyel előrukkolnia, hogy ezért folyamodhassanak. A tagságot illetőleg nem fogalmaztak meg különösebb kitételt, tag lehet mindenki, aki a szerb kultúrával szimpatizál és

az alapszabályzatban foglalt feltételeket elfogadja. Az ősz folyamán kongresszussal erősítik meg az eddigi kezdeményező bizottságot, amelyen elnökválasztásra is sor kerül. A jó hangulatú est baráti társalgással és a tervek szövögetésével folytatódott.

Vidáman a szünidőbe!

Vidám társalgással és képzőművészeti alkotómunkával kezdődött a szünidő az 1. Sz. Lendvai KÁI azon 3., 4. és 5. osztályos tanulói részére, akik a hét folyamán részt vesznek a „Vidáman a szünidőbe!” elnevezésű táborban. A tizennégy vakációzó Laslo Sabo Ingrid, Koter Gizella és Gal Ida tanárnők vezetésével rajzol, fest, saját motívumú pólót készít, táncokat tanul… (kmj)

könyv-elő Miha vitéz esete Há­­­­­ romszarvhárom­fog­ gal Žiga X. Gombač: Vitez Miha iz Lendave. Sim­ bol, Ljubljana, 2011. Az ifjúság számára készített, részben képregényi elemeket és gyermekkönyv-illusztrációkat is tartalmazó rövid próza tartalmazza az összes Lendváról ismert klisét, sztereotípiát, sőt újakat is teremt. A Hadik Mihály legendája mellé odaálmodott új szereplők már a multikulturális keretet

is széjjelfeszítik (Benoit és Felician), továbbá mesei elemként feltűnik maga a háromfejű, Háromszarvháromfog nevű sárkány, aki

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 3 0 .

Lendva város urát, Feliciant megöli, a város lakóit pedig rettegésben tartja. Mi több, az egész kisvárost átkutatja, hogy Felician fiát, Mihát is apja sorsára juttassa. Gonosz tervének megvalósulásától csak a városban található hőforrás tántorítja el, amelyben naphosszat lubickol. Közben a gyenge, sovány és „majdhogynem használhatatlan” fiúban feléled a bosszúvágy, hogy szülőjét megtorolja. Rejtekhelyén Benoit és maga Hadik Mihály szelleme készítik fel a vitézi bajvívásra

a szörnyeteggel. Közben az egysíkú esemény mozgalmasabbá tételére az író a fegyverkovácshoz (Acélvadító) is elkíséri a fiút, aki nem csak a fegyverek, de a rímek kovácsa is. Az éjjel-nappal gyakorlás és a szellem tanácsai végül is diadalhoz vezetnek. Háromszarvháromfog egy csapással elveszíti mindhárom fejét, Lendva lakossága megmenekül a zsarnoktól. Miha (fedőnevén Ahim) pedig megmenti a lendvai vitézek nem túl népes táborának becsületét, s a vár urává nevezteti ki magát…

Ennyit a hagyomány-, mítosz-, illetve illúzióteremtésről. Végtére is íróval van dolgunk, aki nem csak választékos szlovén nyelven szól hozzánk, de élénk fantáziával is rendelkezik. Az illusztrációk is eredetiek, a képregény műfaj betétként pedig sokat lendít a cselekményekben nem bővelkedő történeten. A címlapot és az illusztrációkat Ivan Mitrevski készítette. A könyv 13,90 euróért a Lipa szálloda ajándékboltjában kapható. -ce

19


Horizont Bor- és halünnep kilencedszer Balatonfüreden

Megbecsülni, amink van… A hét végén zajlott a kilencedik Hal és Bor Ünnepe, melyhez Balatonfüred mellett még három szomszéd település is társult, Csopak, Tihany és Paloznak. A rendezvény keretében átadásra kerültek az Eötvös József-sajtódíjak, az idén a díjazottak között Halász Albert volt a Muravidékről. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Az a szépséges északi part – sóhajt fel a látogató, ahogy a 70 kilométer hosszú Balatont Keszthely után megpillantja, megannyi csinos kis villájával, szőlővel borított dombol-

az érzést magát, csak úgy tűnődve mondjuk magunk elé, ez a mi „Tengerünk”, a „Magyar Tenger”. Kicsit olyan, mint a híres „magyar narancs” a Tanú című, veszettül jó filmben, mely az 50-es éveket, Rákosikorát eleveníti meg. S az ember Zánka után

lebrálják” élőben. A három kitüntetett egyike a muravidéki média és irodalom megkerülhetetlen alakja, Halász Albert (az RTV magyar TV-stúdiójának korábbi vezetője), a másik kettő „hazai”, dr. Papp Endre, a Hitel főszerkesztője és

Nem győzi a hálálkodást. A következő fesztiválra lesz engedélye – ígéri. A háromnapos rendezvény sikerében nagy szerepe volt a médiának, amely gyermekműsorokkal szórakoztatta, „foglalta le” a kicsiket. Volt persze

Az egyik standon ismerős név köszön vissza, Sára Sándoré. Ki az, ki e nevet nem ismeri? Ő a „nemzet televíziójaként” is emlegetett Duna Tévé megteremtője, felnevelő atyja, a híres rendező-operatőr. Itt azonban más minőségben van, lejött szőlőA díjazottak között Halász Albert.

A füredi korzó délidőben – mégiscsak ez a „főváros”. dalával. A viszonylag kopár badacsonyi bazaltorgonahegy után Ábrahámhegy már az otthonosság érzetével környékezi meg az embert. S ha letekintünk például Révfülöp után a tóra, még rossz időben is megérezzük azt, amit a Balaton „varázsának” szokás mondani. Talán nem is szükséges megfogalmazni

már látja a gazdagság jelképeiként feltünedező jachtokat, nagyobb csónakokat, amit itt hajónak mondanak. A füredi kikötőben a Tagore-sétány platánjai a szokásos tömeg nélkül is őrt állnak, de esőben kicsit mások. A boros standok is kihaltak – valaki megjegyzi, ha itt ma még lesz buli, én nem tudom, mi leszek.

A gyermekműsorok igencsak látogatottak voltak…

20

jéből egy keszegre, azzal bíbelődik. Amikor megpillant, meghív egy pohár vörösborra, a híres „Sára Sándor borára”. Aztán rohanás a megnyitóra, ahol Mádl Ferenc szokott ünnepi beszédet mondani. Idén csak a gyászkeretes fényképről mosolyog ránk. A megnyitónak a rossz idő miatt a Kisfaludy Galéria adott helyet. A közönség soraiban csupa nagy nevek, például Kő Pál, vagy az Eötvös József-sajtódíj, illetve érem megalkotója, Melocco Miklós. Itt vannak továbbá a sajtó képviselői, Liszkay Gábor főszerkesztő-igazgató (Magyar Nemzet), a Lánchíd Rádió igazgatója, Gajdics Ottó, valamint a Hír Televízió bemondói, akik a sajtódíj átadását „ce-

Lovas István, a Vasárnapi Újság legendás alakja, ma a Magyar Nemzet brüsszeli tudósítója. S ahogy megjósoltatott Korczenszky Richárd tihanyi perjel által, a megnyitóról kiérve már sütött is a nap, mert miért most ne sütne, ha nyolc alkalommal sütött. Mi is belevetjük magunkat az időközben megtelt sétány forgatagába. Közben jóféle halételek – sült fogas, pisztráng, keszeg kerül a tálra, meg egykét üveg csopaki-füredi bor. A nagyszínpadon közben beindul a műsor, egy „csittáré” harmonikával próbálkozik az asztalnál, de a szervezők leintik: „Engedély nélkül nem megy”. Majd Sárától fájdalomdíjként kap egy üveg bort.

arcfestő-tanfolyam is, és nyeremény is bőven. Most látom, mily sokáig éltem csalódásban – az időközben eltávolodott budapesti út (az M7-es) miatt –, mert kerülőnek számít ma is az északi part. De a „főváros” mégiscsak Balatonfüred, Jókai miatt, a móló miatt, a gyönyörű sétányok miatt. S újabban a turisztikai forgatag miatt, amelybe jönnek vissza a régi, hagyományos ételek, italok. Ezek miatt, mondják, egyre több hazai és külföldi (főleg német) turista jön ide nyaralni. Mint egykor régen. Lám, a recesszió is jó valamire. Talán arra, hogy az ember megbecsüli, amije van. Nem utolsósorban ezért találó az „itthon otthon van” reklámszlogen.

Folyik a gyűjtés a 21. levéltári kutatótáborban A Maribori Területi Levéltár szervezésében hétfőn Nedelicán elkezdődött a 21. Szlovén–Magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor. A résztvevő fiatalok és a levéltárosok az idén Szlovéniában a Turniščei községben kutatnak régi dokumentumok, fényképek, könyvek után, Magyarországon pedig a Vas megyei Csörötneken gyűjtik a levéltári anyagot. Csörötneken szervezik meg a tábor folyamán összegyűjtött dokumentumokból készített táborzáró kiállítást is július 2-án, szombaton. kmj

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 3 0 .


Muravidék Falusi és tűzoltójátékok Radamosban

Csak az idő bírja ki, a többi már jön magától! Immár negyedik alkalommal rendezték meg az elmúlt szombaton a „Radamosi Estet”, amely falusi és tűzoltójátékokkal kezdődött már a kora délutáni órákban. A játékokban részt vett tizenkét tűzoltóegylet, amelyekből végül tizenöt csapat alakult. Bogdan Sanja

Bár az idő elég szomorkás volt, de ez nem hagyott nyomot a jelenlévők hangulatán. Igaz, egy-két csapatvezér tiltakozott né-

rakásban, vízhordásban, vízmerésben, a C-tömlővel játszott tekében, kézifecskendőzésben és forgásban. Minden „vizes” volt tehát, pedig az eső nem is eredt meg. A játékokban egyaránt

öröm számukra. A játékok végén a győztes csapatok díjakban részesültek. Különdíjjal jutalmazták meg a baki tűzoltók csapatát. Még mielőtt elkezdődtek volna a játékok, Lebar

az ötödik Radamosi Est megszervezését, amely számukra egy fontos jubileum megünneplését is jelenti, hiszen jövőre lesz a Radamosi ÖTE 80 éves. A szervezők gondos-

kodtak az ételről és az italról is, estére pedig tűzoltóbált szerveztek, ami manapság már elég ritka dolog. A kellemes hangulatról az Avantura együttes gondoskodott.

Az egykori Lendvai A l g i m n á z i u m m a g ya r szakos diákjainak első generációja június 11-én ünnepelte meg 60 éves jubileumát osztálytalálkozón. 1951-ben a mai 2. Számú Lendvai KÁI épületében működő magyar tannyelvű algimnáziumba közel 50 diák iratkozott be Lendváról és környékéről (1934-es, 1935-ös, 1936os, 1937-es generáció). Osztályfőnökük Horvát József volt. A kettős jubileumi találkozóra – ez volt a 10. találkozójuk, s egyben az algimnázium befejezésének 60. évfordulója – 17 egykori osztálytárs és barát jött el az iskola egykori épületébe, ahol felidézték az emlékeket.

A lendvai algimnazisták első találkozójukat 37 év után tartották meg, s bizony előfordult, hogy nem ismerték fel egymást. A korra jellemzően sokan k ülföldre vándorolt ak közülük – Ausztráliába, Amerikába, Kanadába, Németországba. – Most már nagyon örülünk minden találkozásnak, amit már éves gyakorisággal tartunk meg. Boldogok vagyunk, hogy ismét üdvözölhetjük egymást, hiszen már azokban az években vagyunk, amikor egy év alatt sok minden megtörténhet – mondta az osztálytalálkozó szervezője, Magyar Ferenc Lend­váról. SNK

A csapatok készülődnek a megmérettetésre, jó a hangulat a rajt előtt. hány játék végén a megítélt eredmények miatt, de ez nem rontott a jókedven. A játékok során a vetélkedő csapatok megmutathatták képességeiket tömlőlefektetésben, szívócső-össze-

szerepeltek férfi-, női és ifjúsági csapatok is. Győztesként az ifjak közül a Hosszúfalui ÖTE került ki, a női és a férfi szakágban pedig egyaránt a Hotizai ÖTE nyert, így kétszeres volt az

Teodor szervezőtől kérdeztük, mik az elvárásai. Szerényen csak annyit felelt, hogy a „jó idő, semmi más – a többi már jön magától”. Tőle tudtuk meg azt is, hogy jövőre is tervezik

A lendvai algimnazisták 60. jubileuma

A lendvai algimnázium egykori diákjai 60. osztálytalálkozójukon. N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 3 0 .

21


Sport Közgyűlés a Lendvai Körzeti Labdarúgó-szövetségben

Mindenben teljes az egyetértés Az egyik legsikeresebb évünk volt – hangoztatta az elnök, hozzátéve: a Szlovén Labdarúgó-szövetség egyre több és nagyobb feladattal bízza meg a körzeti szövetségeket. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

A hétfői szövetségi közgyűlés egy nagy harmonikus család képét mutatta, amelyen gyakorlatilag a vezetőséget csak dicsérő szavakkal illették. A 10 pon-

számos tevékenység közül kiemelte a Velika Polanán működő központ tevékenységét, ahol elsősorban a korosztályos válogatottak készülnek, rendeztek tornát a testi fogyatékosok számára, megrendezték a „Labdarúgójelvény” elne-

Branko Gros elnök (jobbról) munkáját dicsérő szavakkal illették a küldöttek. tos napirend első pontjai között a szokásos megállapítások szerepeltek, s külön feltűnő volt, hogy mind a 23 klub képviselője delegált küldöttet. A tervezetthez képest elmaradt a sorso-

vezésű ügyességi versenyt, a 2. futballfesztivált, az iskolákban a labdarúgó-iskolákat, tábort rendeztek a fiatal labdarúgóknak, a lányoknak is (ez utóbbi elnyerte az UEFA elisme-

8,2 százalékos növekedést jelent (a terv 5 volt), így a lendvai szövetségnek az év végén 1579 regisztrált játékosa volt, ami azt jelenti, hogy a szövetség területén a lakosság 6,67 százaléka bejegyzett futballista. A szlovén átlag nem éri el a két százalékot, ez is mutatja az itteni emberek rajongását a sportágért. Szó esett még a ligákról (az egységes lendvai ligát mindenki telitalálatnak minősítette), a régiók kupájáról, a nemzetközi együttműködésről, az új helyiségbe költözésről. Boris Žalik részletesen bemutatta a grassroots programot, míg Danijel Žalik a ligaversenyek néhány adatát közölte: mint elmondta, minden meccs minden korosztályban megrendezésre került, a lendvai ligában pedig átlagosan 70 néző látogatott ki a meccsekre. A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy a tervezett bevételeket sikerült mintegy 11 ezer euróval megnövelni,

A Lendvai Körzeti Labdarúgó Liga statisztikája A bajnokság meccseire a tavalyi idényben összesen 12.690 néző volt kíváncsi, ami mérkőzésenként 70-es átlagot jelent. A legtöbb érdeklődést hazai pályán a Kobilje keltette (összesen 1235, átlagban 95 néző). A mezőny végén a Nafta (670) és a Zvezda (605) kullog. A nemzetiségileg vegyesen lakott települések között majdnem ezres nézőszámmal a Panonija (995) áll az első helyen, a Csente meccseit pedig összesen 980, a Hídvég összecsapásait 960 néző látogatta meg. A bajnokságban összesen 815 gól született, ami 4,48-as átlagot tesz ki. Ebben a műfajban a Csente jeleskedett 84 találattal, a Zvezda 19 találata pedig a legkisebb számot jelentette. A kapott góloknál a Kobilje védelme dicsérhető leginkább, 28 kapott találattal, a Zvezda itt is sereghajtó, 145 kapott góllal. A hazai pályán szerzett pontok alapján a Panonija áll az élen 32 ponttal, idegenben pedig a Kobilje 27 ponttal volt a legeredményesebb. Mindkét pontozásban a Zvezda (4+2) érte el a legrosszabb eredményt, igaz, idegenben a Kapca is csak két döntetlenig jutott. A fair play terén a Turnišče öregfiúk csapata külön dicséretet érdemel, hiszen mindössze 21 sárga lappal játszották le a bajnokságot, s egyetlen piros lapot sem mutattak fel nekik. A sárga lapok terén a Kobilje (72), a pirosaknál pedig a Hídvég (7) produkálta a legrosszabb mutatót. A meccseken a bírók összesen 679 sárga lapot, azaz meccsenként 3,73-at osztottak ki. Piros lapot 46 alkalommal húzott elő a játékvezető: ez 0,25-ös átlagot jelent. lás a ligákba, hiszen még mindig nem tisztázódott a ligák végleges összetétele. A jegyzőkönyv egyhangú elfogadását követően Branko Gros elnök ismertette a tavalyi év munkatervét. A

22

rését is), megszervezték a „Szeretek focizni” című rendezvény első fázisát – és még hosszan sorolhatnánk. Gros kiemelte, hogy a tavalyi évben 119 új játékost sikerült regisztrálniuk, ami

így tavaly 71.456,56 euróból gazdálkodhattak, s ebből közel 60 ezret költöttek el. Gros hangsúlyozta, hogy a többletbevétel szponzorálások és adományok, illetve meccsek rendezése címén

érkezett be, a ljubljanai szövetség pedig biztosította a tehermentességet, megfizetve a kotizáció költségeit. Az ellenőrzőbizottság elfogadásra javasolta a beszámolót és a zárszámadást, amit a küldöttek egyhangúlag meg is tettek. Az idei év programjai között jobbára a tavalyiak ismétlődtek és ismétlődnek meg, mivel az év felénél tartunk, számos tevékenységet a szövetség már megvalósított. Újdonságnak számíthat talán az, hogy a téli

időszakra megpróbálnak megszervezni egy valódi futsal-ligát a regisztrált klubok számára. Az idei év bevételi oldalán a tervezetben bő 65 ezer euró szerepel, a kiadásokat 63 ezer euró alá becsülték. Gros még hangsúlyozta a Szlovén Labdarúgószövetséggel való kiváló együttműködést az új elnök megválasztása óta. Ezt azzal is alátámasztotta, hogy az összes lendvai jelölt, név szerint Danijel Ža­lik, Ivan Ropoša, Slavko Režonja, Mar­jan Drvarič, Bo­ris Žalik, Ro­man Ko­len­ko, Damir Rob, Franc Lit­rop, dr. Požonec Ro­ bert és Branko Gros is helyet kapott a szövetség különböző munkatestületeiben.

Hogy ebből mi lesz!? Lázban ég a Muravidék, főleg a muraszombati rész. A lendvaiak már kiégtek a várakozásban, hiszen a bajnokság végén a pályán szerzett eredmény is kevés volt, a licencbizottság döntése kellett a bennmaradáshoz. A Mura ügyében is. Ők is – a másodosztály negyedikjeiként – már a legmagasabb labdarúgói körökben mozoghatnak, és lázasan készülnek a közeledő idényre. Lendván Sömen elnök és a városvezetés is hangsúlyozta, legjobb esetben a félprofizmus lehet a járható út, maximum félmillió eurós éves költségvetéssel. Egyelőre úgy tűnik, hogy valóban ez lesz a Nafta jövője, hiszen nem tolonganak a csapatnál a drága és nagy hírnevű játékosok, a saját erőn van a hangsúly. Sokan ezt már amatőrizmusnak minősítették (le). És sokan félnek, hogy mennyire lesz ez a csapat ütőképes, hiszen azt senki sem szeretné megélni, hogy a Nafta kullogjon a liga mögött és a meccsein ne tudjon ellenállást mutatni. Ha így is lesz, a legfontosabb mégiscsak az egészséges alapok megteremtése és a hazai játékosok megbecsülése. A Murában egészen más a helyzet. Ott ugyan hangoztatják, hogy 250, maximum 300 ezer euróból kívánják végigcsinálni az idényt, s közben egymás után szerződtetik a játékosokat külföldről. Ellentmondás. Többszörös is. Lehet, hogy a piacon leestek az árak, de azt szinte senki sem hiszi el, hogy ennyi pénzből ilyen szintű és anyagi vonzatú játékosok megszerezhetők és finanszírozhatók egy szezonon át. Lehet, hogy a csapat vezetősége tényleg bizakodik a Red Bull-os szerződéskötésben (ez lenne a lehető legjobb verzió), vagy egyszerűen az eufóriától hajtva elrugaszkodtak a valóságtól. Ez utóbbiba belegondolni is rossz, hiszen hasonló forgatókönyvet már megéltek a fekete-fehérek… Ami nekünk, labdarúgást szeretőknek a legfontosabb: megint lesz muravidéki rangadó, amely ideális esetben több ezres tömegeket mozgat meg, s erre szüksége van a labdarúgásnak. Hogy ebből mi lesz, azt meg a pályán a játékosok és azon kívül a vezetők válaszolják majd meg. Bízzunk a legjobbakban! Horváth Ferenc

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 3 0 .


Sport Barátságos mérkőzések Alibánfa – Panonija 1:3 (0:3) A Tratnjek Jože által vezetett Panonija már a félidőben biztos előnyre tett szert, s a folytatásban a házigazdák már csak csökkenteni tudták a hátrányt. A gyertyánosi gólokat Biro (2) és J. Hozjan lőtte. Rédics – Olimpija 7:2 (3:0) A két szomszédos település közötti hagyományos együttműködés keretében a csapatok nyílt támadójátékot mutattak. Ebben a hazaiak voltak ügyesebbek, hiszen a félidőre már háromgólos előnyhöz jutottak. A második játékrészben a hosszúfaluiak felkapaszkodtak 3:2-re, majd a rédicsiek ismét belehúztak, s fölényes győzelmet arattak. Az Olimpija góljait Göncz J. és Horvat J. lőtte. A visszavágóra már most a hétvégén sor kerül, az Olimpija évfordulós ünnepségén. Kapca – Polana 5:2 (1:0) A Kapcai Falusi Napok keretében barátságos mec�csen a hazaiak nem kis meglepetésre fölényes győzelmet arattak a ligatárs Polana ellen. A hazaiaknál A. Cigan (2), Klar, Oletič és Jusić volt eredményes, a Polana góljait pedig Balažek és Žalik lőtte. Kapca – Hotiza 0:3 (0:1) Az öregfiúk találkozóján a vendégek 3:0-ra győztek Meričnjak (2) és Litrop góljaival. F.B., F.m.h.

MEGHÍVÓ 50 ÉV A HOSSZÚFALUI OLIMPIJA LABDARÚGÓCSAPAT idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. A magas jubileum alkalmából rendezvényt szervezünk, amelynek keretében sor kerül a teljesen felújított, tágas és kulturált öltöző felavatására. Tisztelettel meghívjuk Önt az ünnepségre, amely 2011. július 2-án, szombaton lesz a HOSSZÚFALUI OLIMPIJA LABDARÚGÓCSAPAT pályáján. A jó ételről és italról gondoskodunk! Szeretettel várjuk! HOSSZÚFALUI OLIMPIJA LABDARÚGÓCSAPAT

Második lett a Szentlászló Mlajtincin szervezték meg a Moravske Toplice-i község ifjúsági fociligájának záró tornáját. A 14 éveseknél 5 csapat szállt harcba, a győzelmet fölényesen, 20 ponttal a Filovci szerezte meg, a Szentlászló pedig 12

ponttal a második helyen zárta a tornát, azonos pontszámmal, mint a harmadik Sebeborci. A torna legjobb játékosa Denis Škrilec (Rotunda) volt, a legjobb kapus pedig Leon Cifer lett a Sebeborci csapatából.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 3 0 .

Folyik a Murában a készülődés A Mura 05-ben, miután hivatalosan is megerősítették szereplésüket az első ligában, gőzerővel dolgoznak a csapat összeállításán. Így a fekete-fehérekkel egyéves szerződést kötött a Nafta szurkolóinak egykori kedvence, Mate Eterović, aki a sikeres lendvai és a debreceni és görög kevésbé sikeres évek után ismét a Muravidéken próbál szerencsét. Fabijan Cipot már korábban csat-

A második helyre lőtték magukat A Kispuska Liga harmadik fordulóját követően 45 ponttal a Rudar Presika céllövői állnak az élen a 33 pontos Jezero előtt. Egyéniben Toni Križanič (Rudar Presika) vezet 68 ponttal, egy ponttal megelőzve Vinko Bežant. Babič 60 ponttal a hatodik helyen áll. A Nemzetközi Kispuska Liga ötödik tornáján a házigazda Rudar Presika győzött 777 körrel a Jezero (768 kör) előtt. Rajko Robnik (Mesto Ljutomer) egyéniben 273 körrel lőtte a legjobbat, két körrel megelőzve Jožef Babičot. A másik két jezerós eredménye: 7. Vinko Bežan 258 és 20. Car Feri 239 körrel. Összesítésben a PSLE Nagykanizsa áll az élen 65 ponttal, a Jezero 52 ponttal van mögöttük, a PLE Zalaegerszeg pedig 50 ponttal a harmadik. Egyéniben Havasi Ferenc (PLE Zalaegerszeg) 113 ponttal vezeti a listát a nagykanizsai Obermaier Nándor (108 kör) előtt. A két dobronaki a dobogó utáni helyeken található: Babič 104 ponttal a negyedik, egy helyezéssel és három ponttal megelőzve Bežant. F. B.

lakozott nevelőcsapatához, valamint minden bizon�nyal Pavel és Maruško is visszaigazol a Naftából a Murához. Nusmir Fajićot is magáénak mondhatja a muraszombati klub: a bosnyák csatár a tavalyi idényben Bosznia és Hercegovina első ligájának a második legjobb góllövője volt, s ha beleszámítjuk a gólpasszokat is, akkor a Travnik csatára országa bajnokságának a legjobb

támadójátékosa volt. Robert Pevnik formálódó csapata előkészületi meccsen a Zágrábtól 2:1-es vereséget szenvedett, úgy, hogy Fajić góljával a félidőben még a Mura vezetett. A másik barátságos mérkőzésen Velika Polanán a Mura tízgólos győzelemnek örvendhetett: Sprečo (3), Bohar, Cipot, Bajić, Ma­ruško, Horvat, Slavič és Duspara talált a hazaiak kapujába. F. B.

Nafta előkészületi meccsek Bakovci – Nafta 1:6 (0:3) A Nafta első alapozási meccsén magabiztos győzelmet aratott az alacsonyabb ligás Bakovci ellen. A Nafta fiatal játékosait küldte pályára, köztük volt a 3. liga keleti csoportjának gólkirálya, Boštjan Zelko is, s vele kezdődött a lendvai gólgyártás. Rajta kívül David Vinkovič (2), Marko Karnet, Dean Sreš, Szabó Péter, illetve Rok Balažic talált a kapuba. F.m.h. FC Illychievets – Nafta 3:0 (2:0) Szentmártonban (Sv. Martin na Muri) mintegy 1000 néző volt kíváncsi az ukrán Shatjar Donyetszk fiókcsapata és a Nafta összecsapására. A lendvaiak komoly ellenállást nyújtottak a 11 ifjúsági ukrán válogatottat felvonultató gárda ellen, a meccset pedig dinamikus, harcias játék jellemezte, nem hiányzott számos becsúszó szerelés és párharc sem. Az ukránok gyorsan kettős előnyhöz jutottak, ugyanis Fomin a 14. és 15. percben is bevette Ajlec kapuját. Mindkét gólt védelmi hiba előzte meg: előbb a kapus keze alatt csúszott át a labda, majd pedig Levačič maradt le játékosáról. A kettős sokk nem bénította le a lendvaiakat, akik elsősorban Lesjak révén távoli lövésekkel próbálkoztak. A Nafta a 66. percben állt legközelebb a gólhoz, amikor Vinko szabadrúgását az ukrán kapus hatalmas parádéval mentette a léc alól, miközben megsérült és el kellett hagynia a pályát. A meccs utolsó gólját a legmagasabbra emelkedő Ordenc szerezte. A Nafta felállása: Ajlec, Korošec, Pintarič, Jerebic, Levačič, Lesjak, Tomažič-Šeruga, Sreš, Stipančevič, Stojko, Đukič, illetve Prša, Vörös P., Vinko, Gerencsér, Žerdin, Raduha, Vori, Szabó, Jovanovič, Zelko, N. Vöröš. F.m.h. Nafta – Kaposvári Rákóczi FC 0:1 (0:0) A Nafta az első félidőben a hátszélben kiválóan játszott, s több helyzetet is kialakított, ám gólt nem sikerült elérniük. A 8. percben Stipančevič fejese éppen hogy a kapu fölé szállt, a 13. percben pedig Korošec pontos lövését a vendégkapus nagy nehezen tudta csak hárítani. A legszebb helyzetet Sreš hagyta ki Matjašec beadását követően. A folytatásban Stanko Preradovič alaposan átformálta csapatát, s az 54. percben Peric egy védelmi hibát kihasználva vezetést szerzett a kaposváriaknak. A 67. percben Kornet rosszul lőtt, így elmaradt az egyenlítés, Vinkovič pedig nyolc méterről tüzelt a kapu fölé. A vendégek a 80. percben a kapufát is eltalálták. F.m.h.

23


Népújság, 2011/26.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2011/26. szám