Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

55. évfolyam 25. szám Lendva 2011. június 23. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Valósuljon is meg

Az idén Budapesten 12. alkalommal került sor a Szlovén–Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság ülésére, amely

a résztvevők szerint jó hangvételben, konstruktív légkörben folyt. A legfontosabb, hogy mindkét kisebbség, így

a muravidéki magyarság ajánlásai is bekerültek a jegyzőkönyvbe. De az egésznek csak akkor lehet tényleges eredmé-

A rendszerváltás főszereplői egy asztalhoz ültek az események 20. évfordulóján

Taroltak a pereceink a muravidéki ízek hagyományos fesztiválján

Szombathely Tamás és Hajnalka, a hodosi gyermek néptánckör oktatói:

„A hagyomány ne csak a színpadon jelenjen meg, épüljön be a falu életébe.”

4. oldal

9. oldal

8. oldal

nye, ha a jegyzőkönyvbe foglaltak mielőbb kormányhatározattá válnak mindkét országban, és természetesen megva-

lósulnak a gyakorlatban is. A témáról bővebben a 2–3. oldalon olvashatnak. tt


Iránytű Ülésezett a Szlovén–Magyar Vegyes Bizottság

Jó hangulatú, eredmény Bence Lajos

A jobbítási szándék mindenkiben megvan A kétnyelvű oktatás bevezetésével a 60-as években sikerült az éppen konszolidálódó állóvizet tetemesen felkavarnia az államnak. Annak a többség részéről történő itthoni elutasítása (alkotmánybírósági per) miatt viszont csak kemény politikai alkuk és kompromisszumok árán volt lehetséges a bevezetés. Aztán sokáig nem történt semmi, ami a máig ható bizalmatlanság forrásává vált nem csak többségi, de kisebbségi berkekben is. Ettől függetlenül a modell ma is magas fokú elfogadásnak örvend. Csupán egy-két dolgon kellene javítani, korrigálni. Ezt szolgálná az a program, mely a kompetenciákon kíván javítani. Mert azoknak van igaza, akik azt vallják, hogy a kétnyelvű oktatás ténylegesen is magasan képzett szakembereket igényel, olyanokat, akik mindkét nyelvet egyformán magas szinten használják és pedagógiai affinitásuk is van ehhez. Nem lehetünk közömbösek azzal kapcsolatban sem, hogy a tanárok tudása, hozzáállása megfelelő-e, vagy amit az országos pedagógiai intézet munkatársai váltig hangoztatnak, hogy érvényesülnek-e a tervek, amelyeket a pedagógus óráról órára lebontva kitűzött célként felállít csoportjával, illetve önmagával szemben. De ha hinni lehet a legújabb felmérés eredményeinek – ötven év után az első ilyenről van szó –, amelyben az országos pedagógiai szervek a szlovén iskolarendszer egészének vizsgálatakor észlelt hiányosságokra is rámutattak, sőt a megjegyzések mellett jobbító szándékú utasításokat is megfogalmaztak, akkor a pedagógus szakma is jól jár, ha a rendes képzés folyamán kimaradt vagy hanyagolt modern módszertani-didaktikai ismereteket „modul” formájában megszerzi. Ezzel az unióban elvárt és néhány éve nálunk is jegyzett „élethosszig tartó tanulás” követelményének is eleget teszünk. A fogalom korábbi rossz fordítása – (életfogytig!) – már a büntető törvénykönyvbe tartozna. Reménykedjünk, hogy nem ennyire súlyos a dolog…

Igazgató: Lázár Beáta Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A múlt héten Budapesten ülésezett a Szlovén–Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság, amely az előjelek ellenére konstruktív hangulatban, konkrét gyakorlati megoldások keresésében zajlott le. Az eredményekről elégedetten nyilatkozott Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A Szlovén–Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság 12. alkalommal ült össze a múlt héten, ezúttal Budapesten. A bizottság a Boris Jesih és Répás Zsuzsanna társelnökök által vezetett ülésen számos területet vizsgált meg, az előző ülés jegyzőkönyve alapján áttekintették az eddig megvalósult és a nem teljesített kérdéseket, valamint természetesen új ajánlásokkal is foglalkoztak. A Szlovéniában élő magyarok és a Ma-

gyarországon élő szlovénok javaslatainak nagy része bekerült a jegyzőkönyvbe. A zárt ajtók mögötti tanácskozás után Répás Zsuzsanna és Boris Jesih, a Vegyes Bizottság társelnökei sajtótájékoztatót tartottak. Répás Zsuzsanna kifejtette, a nyílt, baráti tárgyalásokon még a legnehezebb kérdésekben is sikerült megállapodniuk. Hasonlóan nyilatkozott a bizottság szlovén elnöke, Boris Jesih is, aki az ez évi ülést kifejezetten konstruktívnak találta, ahogy fogalmazott, még olyan kérdésekben

is sikerült dűlőre jutniuk, amelyekről az ülés előtt nem gondolta volna. Kifejtette, az ilyen eredményhez mindenképpen mindkettő fél szükséges, és ezt a magyar partnerben az idén megtalálták. Mindkettő társelnök elégedetten nyilatkozott és üdvözölte a két említett kisebbség által a közeljövőben aláírásra kerülő együttműködési megállapodást. A tárgyalások, a jegyzőkönyv konkrétumairól az MMÖNK Tanácsának elnökét, Horváth Ferencet kérdeztük: „Szeretném hangsúlyozni, hogy a meg-

Moravske Toplice-i nemzetiségi közösség

Továbbra is támogatják a reformát A Moravske Toplice Községi MNÖK pénteki ülésén második olvasatban elfogadták a 2011-es költségvetést, illetve döntöttek a beérkezett körvények sorsáról. A református egyházat új szerződés alapján a lendvai művelődési intézeten keresztül támogatják. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A formális napirendi pontok után Vugrinec Zsuzsa elnök bemutatta a 2011es költségvetés első és második olvasata közötti különbségeket, változásokat. A költségvetés 91 ezer eurós bevétellel számol – a nagyobb bevétel (149-es index) a község és az önkormányzat közötti új pénzmegosztási arányból származik. A tervezet, ahogy eddig is, jelentős pénzösszegeket, megközelítően 30 ezer eurót különített el a nemzetiségi programokat kivitelező egyesületek, intézmények, a református egyház támogatására, emellett 10 ezer euró összegben bevezeti

Második olvasatban elfogadták az önkormányzat költségvetését. az önkormányzati tisztségviselők tiszteletdíjainak fogalmát, s az ülésszámok növekedésére hivatkozva az eddigi 5,2 ezer euró helyett 10 ezer eurót különít el az ülésdíjakra. Továbbra is költségvetési tételként szerepel a szakmai kirándulás

megszervezése, amelyre 10 ezer eurót szánnak. Az önkormányzat 10 ezer euróval – eddig 24 ezer euró volt a támogatás –, szerződés alapján az MNMI-n keresztül támogatja a református egyházat. A három magyar jellegű művelődési egyesü-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 2 3 .


Muravidék

yes tárgyalások folytak beszélések nagyon jó hangvételben folytak, mindkettő fél figyelembe vette a két kisebbség javaslatait. A muravidéki magyarság képviseletében kijelenthetem, hogy elégedettek lehetünk, hiszen az MMÖNK Tanácsában elfogadott ajánlások többsége a jegyzőkönyvbe került. Szerepel a jegyzőkönyvben a két kisebbség együttműködési megállapodása is, amely esetében már csak a megfelelő terminust keressük, hogy az aláírás súlyát a két államelnök jelenléte is erősíteni tudja. Felvetésemre sikerült bevinni a jegyzőkönyvbe, hogy mindkettő országban elindítsuk a köztisztviselők kisebbségnyelvi továbbképzését, illetve azt is, hogy a bizottság üdvözli, hogy a Hidak adása a szlovén nemzeti

tus egyházat letnek 8 ezer eurót szánnak, míg 5600 euró marad a többi egyesület számára. A költségvetést a tanács egy ellenszavazattal el is fogadta: Vörös Tibor tanácstag nem értett egyet az MNMI-n keresztüli pénzátutalással, ezért ellene szavazott. A tanács döntött a különböző beérkezett kérvényekről is, így a Pártosfalvi KÁI-t 2500, a Szentlászlói József Attila ME-t 3 ezer, míg a Pártosfalvi ÖTE-t 1000 euróval támogatta. Ennél a napirendi pontnál is Vörös Tibor állt szemben a tanács többségi véleményével, szerinte ugyanis nincs olyan törvény, amely korlátozná az önkormányzatot abban, hogy beruházásokra használhassa fel a pénzeszközeit. Az ülésen jelen volt Göncz László képviselő, illetve Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke is.

televízió első csatornáján marad. Nagyon fontosnak tartom, hogy a két ország kötelezettséget vállalt arra, a különböző uniós pályázatok esetében megoldást keresnek rá, hogy a kisebbségi szervezeteknek ne jelentsen a jelenlegihez hasonló nagy gondot az előfinanszírozás, illetve az önrész biztosítása. A tudományos szféra intézményesítése terén nem százszázalékos az eredményünk, itt a szlovén fél a magyar kisebbség tudományos tevékenységeit ugyanis az Etnikai Kutatóintézeten belül látja. A jegyzőkönyvbe került a magyar kisebbség gazdasági alapjának megteremtése, illetve egy olyan dikció is, amely szerint a Bethlen Gábor Alapnál a magyar fél biztosít egy bizonyos kvótát a Muravidék részére. Javaslatot tettünk a történelmi egyházak felé is, hogy a papok, lelkészek elhelyezésénél vegyék figyelembe a nyelvismeretet, a nemzetiségi szempontokat. A jegyzőkönyv része lett az is, hogy a regionális és egyéb törvények elfogadá-

sánál a kisebbségek már a törvények előkészülete közben legyenek jelen, valamint például az is, hogy a maribori és a szombathelyi egyetemek még szorosabb együttműködését látjuk szükségszerűnek”. A csúcsszervezet elnöke kifejtette azt is, a muravidéki kétnyelvű oktatás reformja kapcsán a magyar fél vállalta, hogy egy magyar szaktanácsost küld Lendvára, míg a szlovén fél egy általános kétnyelvű szaktanácsost biztosít, illetve gondoskodik az úgynevezett magyar 2-es szakmaiságáról is. A lendvai magyar konzulátust illetően nem történt előrelépés, a jegyzőkönyvbe annyi került, továbbra is biztosítják a kihelyezett ügyfélfogadást. Az elnök nyilatkozata végén külön eredményként említette, hogy sikerült a jegyzőkönyvbe bevinni azt is, hogy mindkettő fél igyekszik a jegyzőkönyv tartalmát mielőbb kormányhatározattá emelni, mert az egésznek annyi értelme és értéke lesz, amennyi a „terepen” ténylegesen meg is valósul.

Nem a nemzetiségi pénzekből finanszírozzák A Moravske Toplice-i Község alpolgármesteri tisztségének finanszírozásával kapcsolatban Alojz Glavač értesítette a Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösséget, hogy az alpolgármesteri tisztség díjazása nem a nemzetiségi pénzkeret terhére történik. A nemzetiségi keretből való pénzelés feltételezésének cáfolata és a félreértések elkerülése érdekében Glavač polgármester levelében hivatkozott a kétnyelvűségre kapott összegek felhasználását szabályozó és a magyar nemzetiség egyéb alkotmányos jogainak pénzelésére vonatkozó idei szerződésre, mely szerint abban az esetben, ha a nemzetiségnek van alpolgármestere, a költségek valóban a nemzetiségi pénzkeretet terhelnék. A község a 2011-es költségvetés tervezetében az egyik alpolgármester költségeit először a nemzetiségi tételre irányította, viszont a költségvetés elfogadásának folyamatában megállapították, hogy a két alpolgármester egyike sem mint a magyar nemzetiség képviselője lett kinevezve a tisztségre. Az alpolgármesteri poszt költségei így a községi költségvetés általános tételét jelentik, s nem terhelik a nemzetiségi keretet. A község alpolgármesterei ifj. Vörös Tibor (SLS) és Geza Džuban (LDS). SNK

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 2 3 .

Jegyzet

A Kisebbségi Vegyes Bizottság margójára A muravidéki magyar és a Rába-vidéki szlovén nemzetiség képviselői elégedettségüknek adtak hangot a Szlovén–Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság ülése után. Megfelelő párbeszéddel a szinte megoldhatatlannak látszó kérdésekben is sikerült eredményt elérni. A jegyzőkönyvbe bekerült mindaz, amit szerettek volna. Pedig nem volt ez mindig így! A bizottság csaknem két évtizede tevékenykedik és a két ország legmagasabb szintű közös szerve. Fehér Ilona, Tehát olyan személyek vesznek a Muravidéki részt a munkájában, akik hatalmon Magyar Rádió vannak, így az ülésen elfogadotújságírója takat meg kellene valósítani. Mi haszon van a papírra vetett számos kérésből, javaslatból, ha abból nem valósul meg semmi, vagy csak nagyon kevés? A bizottságnak voltak eredményes évei, de mélypontjai is. Voltak éjszakába nyúló ülései, aláíratlan jegyzőkönyvei, maradt nagyon sok meg nem valósított határozata. Az ülésről ülésre elfogadott jegyzőkönyvet sem a szlovén, sem a magyar kormány még egyszer sem fogadta el. Ezért vannak visszatérő témák. Egyes kérdések már évek óta szerepelnek a jegyzőkönyvben (Felsőszölnök–Kétvölgy útszakasz, Lendva–Rédics vasútvonal stb.). Talán most változik a helyzet! Azért van erre esély, mert a megoldásokhoz megfelelő párbeszédre van szükség, és mintha ezt most sikerült volna elérni. Az ülés után elégedett, jó hangulatban levő politikusok léptek a sajtó képviselői elé, mondván, hogy a már évek óta megoldatlan kérdésekre is találtak választ. Vagy ez csak a látszat volt? Most legalább nem „egymás nyakát fogva” hagyták el a tárgyalótermet. Hogy az ígértekből valójában mi valósul meg, azt majd a jövő mutatja meg. Már az is nagy eredmény, hogy a felek valamennyi kérdésben megegyeztek. Ez azért alapvető, mert a maroknyi muravidéki magyarság és a még kisebb számú Rába-vidéki szlovénség a többségi nemzet támogatása, felkarolása nélkül nem tud megmaradni ott, ahol született, ahol a hazája van. A legfontosabb, hogy a többségi nemzet fogadja el a másságot, és azt ebben az esetben ne hátrányként, hanem pozitívumként kezelje. Ne az irigység, ellenségeskedés, hanem az egymás mellett élés, hanem az együttélés legyen a cél. Ennek eléréséhez a sajtó, a média is nagymértékben hozzájárulhat. A budapesti ülésen a nemzetiségi médián kívül például a szlovén média teljes felállásban jelen volt, ami azt jelenti, hogy figyelemmel kíséri a Rábavidéki szlovénok helyzetét, ugyanakkor fekete pont jár a magyarországi kollégáknak. Mi ugyanis úgy éreztük, hogy ügyünk nem foglalkoztatja őket. Pedig tessék elhinni, a kicsiknek nagyobb szükségük van támogatásra, mint a nagyoknak, még ha a helyzetük jó is. Mint ahogy már említettem: hogy a jegyzőkönyvben elfogadott ajánlásokból a két országban valójában mit valósítanak meg, azt a Bizottság 2012-re tervezett ülésén mérik fel. Mi pedig folyamatosan kísérni fogjuk az eseményeket és a változásokat.

3


Muravidék A 20. évfordulón

A rendszerváltás szereplői egy asztalnál Milan Kučan egykori szlovén államelnök és négy miniszter emlékezett csütörtökön a ljubljanai Magyar Nagykövetség által szervezett összejövetelen az Újabb Kori Történelmi Múzeumban. A rendezvény magyar résztvevője Jeszenszky Géza volt külügyminiszter volt. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Szent-Iványi István nagykövet köszöntője után elsőként Milan Kučan egykori államfő emlékezett a 20 évvel ezelőtt tör-

áldozatát. Az utolsó kép, amikor Alois Mock és Horn Gyula elvágja a szögesdrótot, ezzel egyesíti a kelet-németországi németeket nyugati nemzettársaikkal, s egyben véglegesen lebontja a vasfüggönyt.

Húsz év után újra együtt: Rupel, Jeszenszky, Peterle, Kacin. téntekre. Kučan három kis történettel kezdte: első a gyermekkori, pártosfalvi időkről szólt, a világ végéről, ahonnan nem volt tovább semmi. Játékterük sem volt biztonságos. A határt vasfüggöny zárta le, gyakran hoztak egy-egy sebesült, lőtt sebbel szenvedő katonát, a gyakori határvillongások újabb

– Arra a kérdésre, hogy elkerülhetetlen volt-e a jugoszláv állam felbomlása, igennel kell válaszolnunk. Arra viszont, hogy szükséges volt-e a vérontás, nemmel. Szlovénia az önrendelkezés adta lehetőségeket használta csak ki, s ehhez joga is volt, az igazság a mi oldalunkon állt – mondta Kučan felve-

zetőjében. Kučant Dimitrij Rupel egykori külügyminiszter, illetve magyar kollégája, Jeszenszky Géza követte, majd Lojze Peterle, a Szlovén Köztársaság első kormányfője következett, s a sort Jelko Kacin tájékoztatási miniszter zárta. A volt miniszterek egy-egy mozaikkal járultak hozzá a korabeli események/ történések rekonstrukciójához. A délután hátralévő részében ugyancsak érdekes beszélgetésre került sor a két kisebbség, a muravidéki magyar és a Rába-vidéki szlovén kisebbség részvételével, Szilágyi Imre történész moderálásában. A beszélgetés fő témája némileg kapcsolódott a rendszer váltás előtti dolgok alakulásához, az első diplomáciai lépésekhez a két ország között (Kavčičék magyarországi látogatása), majd Hajós Ferenc, Göncz László és Hirnök József arra a kérdésre kereste a választ, mi az oka a két kisebbség oly nagyfokú fejlettségi/fejlődési aránytalanságainak.

Lapzárta: a művelődési intézet tanácsülése A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet ( M N M I ) Ta n á c s á n a k keddi ülésén a tanács elfogadta a tavaszi zárszámadásból kimaradt ellenőrzőbizottsági jegyzőkönyvet, bővebb tájékoztató hangzott el a nyári rendezvényekről, a különfélék alatt pedig a folyamatban lévő programokról is szóltak. Fő napirendi pontként a tanács meghallgatta a

4

beszámolót az ellenőrzőbizottsági jegyzőkönyvről, melyet a zárszámadás elfogadásakor kértek az előző ülésen a tanács tagjai. Mivel törvénytelenségeket az ellenőrzőbizottság nem talált a számviteli folyamatban, csupán kisebb hibákat, a tanács elfogadta a dokumentumot. A folytatásban megvitatták a magyar színházi bérletekhez kapcsolódó

előadásokat, valamint a májusban lezajlott Európa Nap sikerességét. Tájékoztató hangzott el a Szülőföldön Magyarul oktatási-nevelési program kivitelezéséről, valamint ar ról az új projektről, mely a kétnyelvű oktatásban részt vevő pedagógusok „kompetenciáinak” javítását célozza meg európai eszközök bevonásával. -ce

Jeszenszky Géza volt magyar külügyminiszter arra a kérdésre, hogy mi változott az elmúlt húsz évben Magyarországon, ekkép­ pen válaszolt: – A kommunizmusnak nem volt nagy támogatottsága sohasem Magyarországon. De élt az emberekben az illúzió, hogy egy gyors változással hazánk fejlettebb ország lesz, gazdagabb is talán. A tömegek tehát azt várták, hogy jobb lesz az élet. Egyesek számára nemcsak hogy jobb lett az élet, de sokkalta jobb, mint előtte. Vannak viszont emberek, akik számára rosszabb lett, mint előtte, ők voltak a szegényebb réteg. Amikor mindenki szegény, akkor nem látszanak annyira a különbségek. Ma szabadon beszélhetünk mindenről, de nehezebb az élet a szabadságban. Ezt már Arisztotelész is látta, aki híres tételében, mely szerint könnyebb rabszolgának lenni, mint szabadnak, a dolgok lényegére tapintott rá. Az állatkertben tartott vadállatot, amely hozzászokott az emberi törődéshez, ha szabadon engeded, könnyen elpusztul a szabadságban. Én azt szeretném, hogy az emberek rájöjjenek arra, hogy ma mindenki a saját sorsának kovácsa. Természetesen vannak balszerencsés helyzetek, ha például valaki olyan családba született, ahonnan nehéz kitörni, de meggyőződésem, hogy tudással, szorgalommal lehet eredményt elérni. Ehhez az kellene, hogy az egész európai gazdaság kikerüljön a válságból, legyen igény a magyar termékek exportjára és egyáltalán legyen az embereknek munkája. Magyarország fő baja, hogy túl kevés embernek van állása és túl sok az eltartott. A legmagasabb életszínvonal Németországban van, de ott az emberek nagyon sokat is dolgoznak, hosszabb a munkaidő, kevesebb a szabadság. Természetesen a bűnözésnek és a korrupciónak is korlátot kell szabni – nyilatkozta lapunknak Jeszenszky Géza. A kisebbségek azonban a 90-es évektől elkezdtek új utakon járni, de más irányvonalat venni, így a

Rába-vidéken a Szlovén Szövetség megalakulásával már a politikai szemlélet is megváltozott.

Hajdinjak Preindl Silvija a Lendvai Kétnyelvű Középiskola igazgatója A Lendvai Kétnyelvű Középiskola Tanácsa június 13-i rendes ülésén az eddigi megbízott igazgatót, Hajdinjak Preindl Silviját kinevezte a kétnyelvű intézmény élére. A történelem és földrajz szakos tanár minden törvényi feltételnek eleget tett. A jelöltet egyébként az intézet tanári kara, a diákközösség, a szülői tanács, Lendva Község, az MMÖNK Tanácsa, valamint az Oktatási és Sportminisztérium is támogatta. Nem utolsósorban az iskola tanácsa, mely az összes tanácstag jelenlétében egyhangúlag támogatta a jelöltet – áll Velimir Horvatičnak, az iskolatanács elnökének lapunkhoz eljuttatott hivatalos értesítésében. -ce

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 2 3 .


Nemzetiség Népújság-kötetek

Átfogó kép a kétnyelvű oktatásról A Népújság szerkesztősége hétfőn a Bánffy Központban bemutatta az „50 éves a kétnyelvű oktatás a Muravidéken” című kiadványt, az újságban megjelent, részben publicisztikai, részben tanulmány jellegű sorozat kötet-változatát. A sorozat a kétnyelvű oktatás ötvenedik évfordulója kapcsán indult, megvilágítva a kétnyelvű oktatás történelmét és mai kihívásait, az iskolák és óvodák történetét, megszólaltatva pedagógusokat és (volt) diákokat, nyelvészeket, intézményvezetőket, politikusokat… Szerzői a Népújság újságírói, Bence Lajos, Szolarics Nađ Klára, Tomka Tibor és Abraham Klaudia, szerkesztője Király M. Jutka. A kötetben megjelentek a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet által a nemzetiségileg vegyesen lakott területen végzett közvélemény-kutatás eredményei a kétnyelvű oktatás értékeléséről, valamint a

József, dr. Bernjak Elizabeta és dr. Kolláth Anna – gondolatai, tanulmányai zárták. „A sorozatban átfogó képet próbáltunk mutatni a kétnyelvű oktatásról, poAz „50 éves a kétnyelvű oktatás a Muravidéken” című kiadvány a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet 2011-ben indult könyvsorozatának második darabja. Megjelenését a Szülőföld Alap támogatta. Megvásárolható a Bánffy Könyvesboltban. Az ára 10 euró.

A szerkesztőség – Bence Lajos, Abraham Klaudia, Szolarics N. Klára, Király M. Jutka és Tomka Tibor – a kötet bemutatóján. kéttannyelvű oktatási forma összehasonlítása a szlovén Tengermelléken, a Rábavidéken, illetve a határon túli magyar közösségeknél

megvalósított nemzetiségi/ kisebbségi oktatási modellekkel. A sorozatot nyelvészek, egyetemi oktatók – dr. Varga József, dr. Bokor

zitívumairól, negatívumairól, szakmai kihívásairól. Próbáltunk kritikusak lenni, de nem kritizálni, hanem építő jellegű kritikát hozni.

A cikkek, ankétok, interjúk, tanulmányok e kötettel ös�szefoglaló formában, tematikus rendszerezésben is eljutnak az olvasókhoz, a szakmai nyilvánossághoz” – hangsúlyozta a bemutatón Király M. Jutka, a Népújság felelős szerkesztője.

Felmérés a kétnyelvű általános iskolákban

Nem szabad elhanyagolni a magyart mint környezetnyelvet Ötven éve nem készült ilyen mélyreható felmérés a kétnyelvű oktatást illetően, mint 2009-ben – az Oktatási Intézet jelentése a Népújság „50 éves a kétnyelvű oktatás a Muravidéken” című kiadványának bemutatója keretében Lendván is ismertetésre került. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A muravidéki kétnyelvű általános iskolákban megvalósuló tanítási modellek vizsgálatáról szóló jelentést az Oktatási Intézet igazgatóhelyettese, Vladimir Milekšič, valamint Vida Gomivnik Thuma és Pisnjak Mária mutatták be. A felmérés a tanulók összlétszámának mintegy 34 százalékát érintette. A megállapításokat ös�szegezve kimutatták, hogy a

tudáselsajátítás szisztematikusan, fokozatosan és szemléletesen folyik, ugyanakkor az egész tanulási folyamat túlságosan is „vezetett”. Kevés a feladatvállalás, amely a tanulókat önálló munkára szoktatja, sok a zárt típusú, magasabb szintű gondolkodást nem igénylő kérdés, ahogy a hosszabb feletet is elmarad. A felismerési beszédben a szlovén irodalmi nyelv inkább érvényesült, mint a hasonló magyar. A magyar nyelv használatánál gyakori a szórendi hiba, a tükörfordítások használata. A csoportok tagjai igen

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 2 3 .

Vladimir Milekšič: – A vizsgaközpont által végzett 2006-os, 2007-es és 2008-as felmérések nem mutatnak ki lényegesebb különbséget a kétnyelvű általános iskolák tudásszintje és a Muravidék más általános iskolái között. Hogy a kétnyelvű iskolák tudásszintje gyengébb, az megalapozatlan szóbeszéd. heterogének, hiszen nagy azoknak a száma, akiknek a tanulmányi szintjük (nyelvtudásuk) alapján az anyanyelvi magyarnál lenne a helyük. A differenciálás és az individualizáció, mely a

A szakemberek kifejtették, az elmondottakhoz ajánlásokkal is készültek, hiszen a legtöbb probléma a tanári állomány hiányos képzettségéhez kapcsolódik, így augusztusban, még a tanévkezdés előtt ennek kapcsán találkoznak a tanárokkal. különbségek miatt szükségszerűnek mutatkozott, nem érte el a várt eredményeket, bár kis létszámú csoportokról van szó. Az „egy személy – egy nyelv” módszer kivitelezésénél, szándéktól függetlenül, gyakran az egy nyelv uralkodása figyelhető meg. Hasonlóképpen a két csoport merev elhatárolódása is megfigyelhető csoporton belül, tehát nem jön létre a várt nyelvi interakció. Pisnjak Mária magyar

nyelvi szaktanácsos az eredmények kapcsán kifejtette: az elhangzottakból sosem szabad levonni azt a következtetést, hogy minden tanár rosszul dolgozik, tény viszont, hogy a tanároknak felkészültebbeknek kellene lenni. Nem szabad elhanyagolni a magyart mint környezetnyelvet, és nagyon fontos, ki tanítja, kihez kötődik a magyar nyelv. Ezért nagyon fontos, milyen káderpolitikát folytat az iskola.

5


Muravidék Falugyűlés Gyertyánosban

A temető rendezéséről és a távvezetékről A Gyertyánosi Helyi Közösség polgárainak közgyűlésén tárgyaltak a temető rendezettségét és karbantartását szorgalmazó szabályrendeletről, valamint tájékoztatást kaptak a 2x400 kV-os távvezeték nyomvonalának nyilvános megvitatásáról. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

M i n t a z t Va u p ot i č Göncz Elvira, a Gyertyánosi HK Tanácsának elnöke elmondta, a helyi közösségben is ki kell dolgozni és életbe kell léptetni a temető rendezéséről és karbantartásáról szóló ren-

oldani mindazokat a kérdéseket, melyeket eddig nem igazából sikerült rendeznünk. Nyilvánvaló, hogy ehhez szükséges lesz felállítani a sírok kataszterét. Továbbá szabályzatba foglalunk több olyan dolgot is, mely hozzájárul a temető rendezettségéhez, vonatkozzon ez a sírok

tartási költségeit a sírok bérlői fizetik, a helyi közösség által kiállított nyugta alapján. Ha valakinek nincs sírja, hozzátartozója a temetőben, azaz nem bérel sírhelyet, azt e költségek nem terhelik – mondta a HK elnöke, s hozzáfűzte, hogy a sírok bérleti díját az ősz folyamán, a szabályzat Vaupotič Göncz Elvira

Gyertyánosban is szabályzat rendezi majd a temető karbantartását. deletet az 1984-ből származó temetőrendezési törvény alapján. – A szabályzattal mindenképpen meg tudjuk

fekvésérére, karbantartá­ sára, illetve a karbantartási munkálatok költségeinek fizetésére. A szabályzat alapján a temető karban-

elfogadása után határozzák meg. A szabályzat-javaslatot Gyertyánosban minden háztartáshoz eljuttatják,

a megjegyzéseket a helyi közösség vezetősége július 10-ig várja. A közgyűlésen továbbá szó volt még a temető bekerítéséről. Még végső döntés ez ügyben nem született, hiszen a faluban fontolóra veszik, hogy ez épített kerítés, illetve sövény legyen-e, természetesen a költségek függvényében. A közgyűlés olyan határozatot fogadott el, mely szerint a kerítés felállításának költségeit minden polgár, s nem csak a sírok tulajdonosai/bérlői fedezik. Vaupotič Göncz Elvira a folytatásban a polgároknak tájékoztatót adott a június 9-én megtartott közvitán elhangzottakról a falu határát érintő, 2x400

kV-os magasfeszültségű távvezeték kiépítésének módosított nyomvonalával kapcsolatosan. A gyertyánosiak visszautasítják a módosított tervet is, hiszen azt a tényt, hogy a távvezeték (45 méter magas oszlopokon, 50 méter széles sávban) csupán 80 méterrel halad a házak mögött, nem tudják elfogadni. Továbbá azt sem, hogy életkörülményeik romlása és a káros hatások elkerülése érdekében a szlovén fél nem kezdeményezett tárgyalást Horvátországgal arról, hogy az új beruházás haladjon a már meglévő, a múltban kiépített 110 kV-os távvezeték nyomvonalán, de ez mintegy 1200 méterrel szeli a horvát kataszteri határt. Ebből a helyzetből a múltban nem származott gond. A polgárok az ügy folytatását követelik, s a legalább 1000 méteres távolságot az oszlopok és a lakóházak között. A Cirkovce–Pince közötti magasfeszültségű távvezeték nyomvonalával kapcsolatosan (Lakos, Gyer­t yános, Kapca és Ho­ tiza határában) Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő képviselői kérdést intézett Roko Žarnič területrendezési és környezetvédelmi miniszter felé.

Lemaradás a bevételek, a hozzáadott érték és a bérek terén A Muravidék gazdaságának eredményességére jelentősen hatnak a munkaigényes tevékenységek, melyek az összes foglalkoztatott 45,6 százalékának adnak munkát. A régió a 2010-es évet nyereséggel zárta, azonban az adózás után veszteség mutatkozott. Az A JPES május végén közzétett adatai szerint a muravidéki

6

gazdaság a nyereségadók elvezetése után veszteséget mutatott ki 7.680.000 euró összegben, ami kevesebb, mint 2009-ben volt. A régió gazdasága az utóbbi 10 évben 2007-ben volt a legsikeresebb, aztán 2009ig visszaesés következett, majd 2010-ben ismét pozitív előjelű eredményt mutatott ki 1,8 milliárd euró bevétel mellett. A végeredményt azonban – mint említettük

– az adó befizetése veszteségre fordította. Az eredményre legjobban a lendvai Naftában kimutatott mintegy 24 millió euró veszteség hatott. Muraszombat vonzáskörzetében voltak a régióban a legjobbak a gazdálkodási eredmények 8,6 millió euróval, míg a leggyengébbeket Lendván mutatták ki 23,9 millió euró veszteséggel. A Muravidéken a gazdaság meghatá-

rozói még mindig a munkaigényes iparágak, melyek az összes foglalkoztatott 45,6 százalékának nyújtanak munkahelyet. A legjobb eredményt a kereskedelmi cégek mutatták ki, majd az építőipar következik. Mint azt az AJPES megállapította, 2010-ben a leggyengébben a nagy társaságok gazdálkodtak, a legjobbak a kis cégek voltak. A régió gazdasági

eredményei még mindig lemaradást mutatnak az országos átlagtól: a bevételeket illetően ez 32 százalék, a hozzáadott érték szerint 28 százalék, a fizetések mértéke szerint pedig 16 százalékos az elmaradás dolgozónként. Nőtt a cégek eladósodása is, 100 euró tőkére 156 euró a tartozás. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 2 3 .


Gazdaság Évtizede keresett megoldás

A vadkár még a gazdasági fejlődést is hátráltatja? A vadállomány Szlovéniában, különösen a muravidéki Goricskón már évek, sőt évtizedek óta rengeteg kárt okoz. Annak ellenére, hogy az ügy megoldása érdekében számtalan esetben már különböző tisztségekben álló személyek próbálkoztak intézkedni, a helyzet változatlan, s lassacskán már elmondható, hogy a mezőgazdasági termelés, s ezzel a vidék fejlődése is megkérdőjelezhető. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Az alábbi cikkben a magyar parlamenti képviselő erre vonatkozó kérdését, az agrártárca vezetőjének válaszát taglaljuk, illetve néhány goricskói gazdát is megszólaltatunk. A goricskói gazdák problémáját parlamenti mandátumának kezdetétől felvállalta Göncz László

több alkalommal tett fel parlamenti kérdéseket, a helyzet változatlan maradt. Még mindig megválaszolatlan ugyanis a legfontosabb kérdés, hogy ki felelős és illetékes a vadkár kifizetéséért, különösen azért, mert évről évre nagyobb kár keletkezik. A törvények értelmében a nem vadászati területeken keletkezett károkért az állam vállal felelősséget, míg a vadászati területeken keletkezett kárért a vadászterületek

Jelenleg csak a kukorica csúcsait csipegeti a vadállomány, de a későbbiekben a kár ilyen súlyos is lehet. nemzetiségi parlamenti képviselő, aki a tárgykörben többször tett fel képviselői kérdést az illetékes mezőgazdasági tárca vezetőjéhez. Így történt ez az elmúlt hónapban is, amikor a képviselő írásos beadványában hangsúlyozta, a goricskói igen rossz gazdasági-szociális és mármár elrettentő demográfiai helyzetet a vadkár csak súlyosbítja, és annak ellenére, hogy jómaga is már

üzemeltetői felelnek. A különböző kártalanítások már bevezetésük óta elégedetlenséget okoznak a gazdák körében, a képviselő szerint az illetékes szakszolgálatok nem végzik el a munkájukat megfelelően, az eljárás egyszerűen túl hosszú, a megállapított kár pedig többnyire nem felel meg a gyakorlati kárnak, a gazdák elmondása szerint a törvényileg meghatározott legfeljebb 60 százaléknak

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 2 3 .

csak 30 százalékát teszi ki. Elmondásuk szerint az illetékesek rossz minőségű vetőmagra, kisebb átlagtermésre, nem megfelelő növényvédelemre stb. hivatkoznak. A képviselő kérdésében hangsúlyozta, az érintett terület gazdáinak elmondása szerint a szántóföldek, gyümölcsösök, erdőrészek csak megfelelő kerítésekkel védhetők meg, ez pedig természetesen óriási anyagi eszközöket követel, így a konkrét kérdés az említett területek bekerítésére, illetve egyéb megoldásokra vonatkozott. Dejan Židan mezőgazdasági miniszter válaszában kifejti, Goricskón 14 vadászterület van, ezek a legnagyobb kártalanítást, megközelítően 119 ezer eurót 2008 során fizettek ki, míg 2009 és 2010 során a kártalanítás valamivel kisebb volt, nagyjából 100 ezer euró. Az említett időszak előtt a kár és ebből kifolyólag a kártalanítás is igen ingadozó volt, ez pedig leginkább az állatállomány természetes szaporulatától függ – általában a jó évet rosszabb követi és fordítva. A miniszter válaszában kitér a törvényi rendelkezésekre is, kifejti, hogy a vadászterületeken ténylegesen a terület-üzemeltetőé a felelősség, a keletkezett kárt pedig a gazdáknak az észleléstől eltelt három napon belül kell jelenteni az üzemeltetőnek. Ha a terepszemle során a gazda és az üzemeltető nem tud megegyezni a kártalaní-

David Dejan, kapornaki gazda: – A szántóföldünk, kaszálónk 60 százaléka olyan helyen van, ahol lelegelik a vadak. Van, hogy száz százalékban is tönkretesznek mindent, a legnagyobb gondot ennek ellenére a kár becslésében látom. Szerintem ez egyáltalán nem reális, még a becsült kárt is áron alul fizetik ki, nem a felvásárlási áron. Nagyjából a kár 25 százaléka kerül kifizetésre. Pontosan nem tudom megmondani, mi lenne a jó megoldás, de itt a szomszéd területeken vannak vadászegyesületek, Keresztúron vagy Pártosfalván, és ahogy hallom, ott az ilyen gondok nem olyan mértékűek, mint nálunk, legalább is a felbecslés vagy a kár kifizetése reálisabb, mint itt. Meg a kártalanítás kifizetése is megvan 30 nap alatt, nem mint itt, hogy 90 napot vagy még többet kell várni. A megoldás talán egy helyi vadászegyesület alapítása lehetne, ami nem az országé. Ugye mindenhol más jár ki felbecsülni a kárt, nálunk a vadőr, de ő nem tudja, mennyinek kellett volna ott megteremni és mennyi ment tönkre. Már a termés megállapítása sem reális, aztán a százalék felbecslése sem. Azután meg még a kifizetés is sántít, úgyhogy a végén az itteni paraszt háromszoros veszteségben van. Abraham Pista, hodosi gazda: – A legtöbb kár a kukoricában van általában, már most is kezdik lecsipegetni a tetejét, de leginkább akkor keletkezik a kár, amikor fejesedik. Vannak kisebb részek, mint lent a vasútállomás környékén, ahol nem bántják, de máshol mindig vannak károk, pláne ahol a vaddisznók bele tudnak menni az erdők mellett. Fölsőszeren több a vad, nagyobb a kár is, nekem is van ott földem. Ott nagy kár van, a vaddisznó letöri, leborogatja, a szarvas végigmegy, lerágja a termést. A kár nagy, de mit lehet tenni? Be szoktuk jelenteni, felbecsülik, megmondják, egy hektáron ennyi meg ennyi terem, annak x összeg az ára – gyengén fizetnek, épp hogy csak valamit adnak. Fel lehetne jobban is a becsülni a kárt! Talán ha Lendváról jönnének ki felbecsülni, ők jobban meg tudják állapítani a kárt. A helyi vadásztársaság nem úgy becsül, ahogy kellene, a kifizetésre pedig sokat kell várni. Mi lehetne a jó megoldás? Nem tudom, a termést látni kellene tavasszal, aztán nyáron, amikor leeszik, meg ősszel, amikor meg nincs rajta semmi, hogy mennyi teremhetett volna, meg mennyi lett belőle. De itt is csak azt mondják, hogy nincs pénz, nem fizethetnek. Megfelelő helyre megfelelő kultúrát kell vetni, olyant, amit annyira nem esznek le, például tritikálét, amely szúrja a vadat. Ha zabot vagy búzát vetsz, azt leeszik, nincs mese. tás mértékéről, akkor a kárt szenvedett a miniszter által kinevezett illetékes bizottsághoz is fordulhat. A bizottság döntését az illetékes bíróságnál megfellebbezheti mindkét fél. Dejan Židan az említettek mellett hangsúlyozza, annak ellenére, hogy a vadászterületeken keletkezett vadkárért a vadászterület üzemeltetője a felelős, minden gazda az úgynevezett „jó mezőgazdasági gyakorlat” irányvonalai mentén köteles megtenni mindent, hogy kár ne keletkezzen, és csak azután

fordulhat az üzemeltetőhöz, hogy intézkedjen ő a kár megelőzését illetően. Az agrártárca első embere felhívja a képviselő, illetve a gazdák figyelmét arra, hogy minden évben megtehetik megjegyzéseiket a vadászati területek általában március végén esedékes évi terveinek elfogadása előtt – a meghívások ellenére a gazdák képviselői ezeken nem vesznek részt –, itt követelhetik a vadállomány nagyobb mértékű kilövését is, ha úgy gondolják, a vadállomány túl népes.

7


Kultúra Árgyélus – a hodosi gyermek néptánccsoport

A lányok befont hajában pántlika lobog Hodoson van utánpótlás hagyományőrzésből, ugyanis még a tél folyamán gyermek néptánccsoport alakult – a lendvai MNMI, a Vas megyei önkormányzat, a Hodosi MNÖK és a helyi kultúregylet közreműködésének eredményeként –, tavasszal virágzásnak indult, most pedig meghozta első gyümölcseit. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A kezdetekben még csetlő-botló gyerkőcök már egész ügyesen járják a táncot, nem is szólva a rengeteg új mondóka, gyermekdal elsajátításáról, ami közben ragadt rájuk. Most pedig már „elő-főpróba” van, az Árgyélus névre keresztelt gyermek néptánccsoport az első hivatalos fellépésére készül a közelgő Kapornaki Találkozón. Megérkeztek a szép kisszoknyák, a blúzok is hamarosan elkészülnek, felöltöztek hát a lányok, befont hajuk végén pántlika lobog. – Mi is izgulunk, izzad a tenyerünk és a lábunk is remeg néha, de együtt csináljuk velük, és tudjuk, hogy ügyesek lesznek – mondja Hajnalka, miközben felköti az egyik kislányra a köténykét. – Szeretjük ezt csinálni, jó döntés volt, hogy vállaltuk. A táncházban láttuk, hogy lelkes társaság van Hodoson, jól éreztük magunkat és nagyon jó volt az első benyomás. Megfogott

minket a kultúrház és az egész környék, nagyon szeretünk idejárni. Szombathely Hajnalka 20 évesen kezdte el a néptáncot, két főiskolai együttesnek is tagja volt

már 6 éves kora óta táncol, nem csak színpadi, de hagyományőrző együttesben is. Az Ungaresca szombathelyi táncegyüttes teljes jogú tagja, 20 éves korától a Gencsapáti Hagyomány-

sünk és hogy a gyerekeknek örömük legyen a mozgásban. Az óvodás korosztálynak mondókákkal, szövegekkel érzékeltetjük a ritmust, aztán ahogy nőnek, úgy lehet egy kicsit több mozgást beletenni – mondja Hajnalka, majd párja, Tamás folytatja: – Most vasi polgári táncokat, vagyis a saját táncunkat tanítjuk nekik, jövőre pedig szeretnénk már az

Szép szoknyákban jobban megy a tánc, a szereplésre a blúzok is elkészülnek. Szombathelyen és Egerben, moldvai és gyimesi csángó táncokat tanult, aztán idővel egyre több tánc ragadt rá. Négy éve kezdett el hegedülni, hozza is magával a hangszert a próbákra, a gyerekek nagy örömére. Szombathely Tamás

őrző Néptánccsoportban is táncol. Óvodapedagógus, a gencsapáti óvodában két csoportban tanít ovisokat, az eggyel nagyobb korosztálynak pedig már vasi táncokat. – A cél az, hogy kedvet csináljunk a néptánchoz, egy jó közösséget teremt-

eszközök felé elmenni, a mondókákat elhagyni. Aztán idővel jöhetnek zalai táncok is. Azt szeretnénk, hogy a hagyomány ne csak a színpadon jelenjen meg, hanem beépüljön a falu történései közé. A hodosi csoportban 3–12 éves gyerekek tán-

A zeneiskola végzőseinek záróhangversenye A Lendvai Zeneiskola 36 alsós és 7 felsős tanulója vehette át a könyv-, illetve virágjutalmat a hétfői koncerten a Lendvai Zsinagógában, ahol 34 produkciót hallhattunk. Magyar Hajnalka, az iskola igazgatónője ez alkalomból elmondta: a zenei képességek kialakulása nagyon korán elkezdődik, ebben nagy szerepe van a környezetnek, amelyben az egyén felnő. Hosszú út vezetett azonban a bizony-

8

Sokáig hiányzott a hegedű a zeneiskolai koncertekről.

talan kezdetektől az esten felcsendülő kiváló előadásokig. De szüleik segítségével sikerült, s a végzősök ma biztos kezekkel nyúlnak hangszereikhez. A választék is igen nagy: a legtöbben a zongoratanulást választják, de a harmonika, a fúvós hangszerek, a gitár, sőt a hegedű sem hiányzik már a hangszerválasztásból. A műsorban több klasszikus, így Chopin-, Beethoven-, Strauss-darab is felhangzott,

colnak. Ahogy Hajnalka mondja, így elég nehéz megtalálni az arany középutat, amiben a pici is tudja már csinálni, de a nagy se unja meg a mondókás elemeket. Viszont előnye is van, a nagyok segítik a piciket. – Sokat fejlődtek az első alkalom óta, még a rosszcsontok is. Jó kis csapat lesz belőlük! – mondja Hajnalka, és arról mesél, hogy a tanításban miben más az ő módszerük. – Mi nem kívülről igazgatjuk a gyerekeket, hanem belülről, együtt mozgunk, játszunk velük. A gyerekek a felnőtt példát is nagyon hamar átveszik, ha szépen felöltözünk, és látják, hogy a hajam be van fonva, akkor a következő alkalomra már a lányok szoknyában és fonott hajjal érkeznek. Ezzel Tamás is egyetért, és mindig az illő fehér ingben várja a gyerekeket. Már mindketten várják a hétvégi első fellépést. – Biztosan ügyesek lesznek, azt várjuk tőlük, hogy azt a teljesítményt hozzák, amit itt a próbákon, és érezzék jól magukat, mert attól fogja jól érezni magát a közönség is. Ez bizonyára így lesz, és a hagyományos találkozó legbájosabb fellépői lesznek a kis Árgyélusok. de volt, aki a mai kevésbé ismert szerzők közül választott, illetve a klasszikustól a népiesebb hangzáson keresztül, egészen a modern dzsesszig hallhattunk produkciókat. A hatás pedig lenyűgöző volt. Bár néha még nagyon csak a hangszerre koncentrálnak a tanítványok, szinte szemeikkel bűvölve azt, de volt, aki csak a lámpalázat leplezte ezzel. A lényeg az, hogy a megtanult technika és készség ne vesszen kárba, s hogy legyen életre szóló útitárs a zene. -ce

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 2 3 .


Info

Muravidéki ízek

Taroltak a pereceink A Muravidéki Ínyencségek Megőrzéséért Egyesület és a Terme 3000 szervezésében a múlt héten második alkalommal szervezték meg Moravske Toplicén a muravidéki százrétű béles és sonka fesztiválját, amelynek keretében az említett két hagyományos muravidéki gasztronómiai termék mellett a perecek osztályozását, minősítését is megszervezték. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A sonkák minősítésére a termelők 12 terméket neveztek be, az egyértelmű nyertes és az egyedüli aranyérmes a markišavci Kodila Kft. lett. A százrétű béles minősítésén 20 terméket minősített a szakmai zsűri, ebből négy termelőnek ítélt oda aranyfokozatú elismerést. A legjobb mi-

nősítést az apačei Semler Jožica kapta, a vegyesen lakott területről a lendvai Terme nevében induló Varga Leon ezüstfokozatot ért el, a 20 benevezett béles között a 9. helyen végzett. A perecek minősítésére 13 pereckészítő nevezte be termékeit, a három aranyfokozatú minősítés mindegyike a vegyesen lakott területre került. A legjobb pontszámot a lendvai Žižek Marija érte el, őt a radamosi Gaál Teréz

és Fehér Rozália követi – mindhárman aranyérmet kaptak. Hasonló a helyzet az ezüstérmek között is, a radamosi Szabó Mária, Rudas Magdolna és Szabó Margit után ugyanis a zsitkóci Végi Mária következik. A bronzfokozatosok között mások mellett a radamosi Rudas Magdolna egy másik mintája, a radamosi Tüske Mária, a zsitkóci Végi Erika, valamint a lendvai Varga Leon is szerepel.

Piknik az idősek otthonában A perecek minősítése Romana Karas (középen) vezetésével.

Lejárt az 50 százalékos szubvenció határideje Ez év január 1-jétől a háztartások minden második hónapban két nyugtát kapnak: az egyiket a Cero Puconci állítja ki a hulladék lerakásáért és kezeléséért, a másikat a gazdasági közszolgálat kivitelezője Lendva-vidéken, a Komunala Kft. a hulladék összegyűjtéséért és elszállításáért. A Cero a közigazgatási egység belügyi osztályán kapta meg a háztartások címét – a pontatlanságokat Puconcira kell jelezni. A hulladékgazdálkodás árának megállapítása jelenleg átalánydíj alapján történik, ami azt jelenti, hogy az adott község területén összegyűjtött és a Cero központjába szállított hulladékot még a belépés előtt lemérik, majd elosztják a háztartások számával, aminél a fekete kanna térfogata nem játszik szerepet. A hulladékgazdálkodás árát 2010-ben a községek a háztartások esetében 50 százalékkal szubvencionálták, ami 2011-ben lejárt. Támogatott szolgáltatásban csak Hosszúfalu részesül. SNK

A Lendvai Idősebb Polgárok Otthona szombaton nyílt napot szervezett Piknik az otthonban címmel. A programban fellépett a Trobentice, az otthon énekkara, majd köszöntőt mondott Franc Špilak, az otthon igazgatója. A program további részében még fellépett a Lendvai Nyugdíjasok Egyesületének énekkara, valamint a črenšovci France Prešeren Általános Iskola tanulói. HF

hétről hétre Ljubljana – A Zares kilépésével a koalícióból Gregor Golobič pártelnök lemondott miniszteri posztjáról is. A felsőoktatási és tudományos minisztérium vezetését – a hétfőn megerősített információk szerint – ideiglenesen Igor Lukšič oktatási miniszter veszi át. Bécs – Választhatók a Habsburgok Ausztriában: az osztrák parlament eltörölte a Habsburg család tagjait az elnökjelöltségből kizáró rendelkezést. A tilalmat az Osztrák–Magyar Monarchia

széthullása és az első Osztrák Köztársaság megalapítása után vezették be, hogy ezzel is védjék a köztársaság fiatal intézményét a monarchia visszaállítására irányuló esetleges törekvések ellen.

A kizárás megszüntetését Ulrich Habsburg-Lotharingen osztrák politikus kezdeményezte, azzal érvelve, hogy a rendelkezés idejétmúlt és jogsértő, illetve a paragrafus felülvizsgálását szorgalmazta a tavaly újraválasztott Heinz Fischer köztársasági elnök is.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 2 3 .

Kapolcs – Idén is lesz Művészetek Völgye: összesen több mint 2000 program, köztük Kaláka Versudvar, Hobo retrospektív sorozat, Palya-udvar és néprajzi filmfesztivál is várja a látogatókat a 21. Művészetek Völgyében, amelyet idén három faluban (Ka­ polcs, Taliándörögd és Vi­ gánt­petend) rendeznek meg július 22. és 31. között. Részletes információk a www. muveszetekvolgye.hu honlapon találhatók.

Zalakaros – Jó jegyért pénz jár a zalakarosi diákoknak: önkormányzati döntés szerint minden középfokú intézményben tanuló zalakarosi fiatal részesülhet anyagi ösztönzésben, ha tanulmányi eredménye megfelel a feltételeknek. A szakiskolai tanulók 6, 9 és 12 ezer forinthoz juthatnak, ha átlaguk 4,01, 4,51 és 4,71 fölötti. A szakközépiskolák diákjai 9 és 12 ezer forintos juttatásban részesülhetnek, míg a gimnazistáknál a 4,71 felettiek havi 12 ezer forintot kaphatnak. USA – Illatokat is kibocsátó televízió készülhet a Kalifor-

niai Egyetem (UCSD) kutatóinak fejlesztése alapján: nemrégiben tesztelt berendezésük akár tízezer különböző szagot „rendelhet” a

képekhez és hangokhoz. A kompakt eszköz elég kis méretű ahhoz, hogy közvetlenül egy normál televíziós készülékhez, sőt mobiltelefonhoz csatlakoztassák. Amikor az „illatpatron” kifogy, egyszerűen ki kell majd cserélni.

9


Info a mai napon... Június 23-án történt 1606 A Bocskai vezette szabadságharcot lezárta a bécsi béke megkötése, melyben biztosították Erdély önállóságát. 1924 Megszületett Jay Van Andel, az Amway birodalom egyik megalapítója. 1934 Megszületett Nepp József rajzfilmrendező (Gusztáv sorozat, Mézga család). 1935 Budapesten megszületett Kárpáti György, 168-szoros válogatott vízilabdázó. 1956 Budapesten megszületett Kenéz György, 62-szeres válogatott vízilabdázó és edző. 1970 Meghalt Fekete István író, a Tüskevár szerzője. 1995 Meghalt dr. Jonas Edward Salk, a paralízis elleni vakcina kidolgozója.

visszapillantó

1991. június 21-én, 23. szám

Szerdahelyi árnyékok Szerdahelyi nyárelő. A szilvafák árnyéka hosszúra nyúlik. A kihalt, puszta portákon a bodzafa mögé bújnak a romok. Árnyék, mindenütt árnyék. – Nagyapám még Somogyban árulta a portékáját, apám az első világháborúban meghalt, én félárvaként már nem vállaltam a sáros munkát. Elmentem asztalosinasnak. Később a mesterségemnek az orosz fogságban is hasznát vettem. Négy évig az orosz tiszteknek meg a többi feljebbvalónak készítettem a bútort, meg is hálálták, okmányokat adtak, és amikor eljutottam

Magyarszombatfáig 1948ban, átszöktem – meséli Vörös Sándor élete ladikjának viharos útját, amely végül is Kisszerdahelyen békés révbe futott. Veje, Gaál

Sándor szintén tősgyökeres goricskói, de azt mondja, hogy a fiai szabaduljanak ki innen, ahol az embernél a vad is többet ér. A gyerekek ne legyenek parasztok.

A tizenöt éves Sándor fia motorszerelőnek készül, az egy évvel fiatalabb Robinak is szeretnék lehetővé tenni, hogy átlépje szerdahelyi árnyékát...

több mint száz 1956-os emigránsból ötven személyt – egyetemi tanár, művész, konzul, bankár, kutató, tolmács, sportoló, taxisofőr, pilóta, fizikai munkás, teológus, építész, mérnök (...) –, akik elmesélik, hogyan viselték el a menekülés izgalmait, a nyelv nehézségeit, az idegen környezetet, a család és a barátok elvesztése miatti szomorúságot, hogyan lehetett újrakezdeni az életet idegenben, milyen nehézségekkel, gondokkal indultak, milyen örömök és sikerek érték őket életük során az új hazában. A nyelvi azonosság, az azonos értékrend vállalása, a közölt információk hitelessége és pontossága, a szerkesztők szakmai felkészültsége és az írásaikban megnyilvánuló tisztelet és elkötelezettség a magyar történelmi múlthoz és a jelenkori eseményekhez mind hozzájárult a Genfi Magyar Értesítő sikeréhez, mely nagyon fontos láncszeme a Genfi Magyar Egyesület további fennmaradásának.

magyar sajtó a nagyvilágban

Genfi Magyar Értesítő – a genfi magyarok újságja Csortán Tünde

Svájc második legnagyobb lélekszámú váro­ sában, Genfben, ahol a 180 ezres lakosság közel fele külföldi származású, él egy kisebb magyar közösség is. A Genfi Magyar Egyesület 1957-ben alakult meg, első elnöke Segesváry Viktor volt. Az egyesület tagsága megduplázódott az idők során, így közel 200 tagja van, idősek és fiatalok egyaránt. Célja a Genfben és környékén élő magyarság összefogása, a magyar nemzeti ünnepek, művészeti, kulturális és tudományos előadások szervezése és támogatása, a magyar nyelv ápolása, a magyar kulturális értékek terjesztése Genfben. 1991ben, 20 évvel ezelőtt ebben a szellemben hozta létre az egyesület saját újság-

10

ját Genfi Magyar Értesítő címmel, amin keresztül ma is tudósítja a Genfben élő magyarokat a helyi eseményekről, rendezvényekről, ugyanakkor helyet adva a Genfben élő magyarok írásainak és hirdetéseinek. Az olvasók egyesületi tagságot

egy-egy nevezetes magyar költő versével, az aktuális hónap eseményeihez idomulva. Nem hiányoznak a történelmi vonatkozású írások, mint ahogyan a 2011. április 29-i számban a „300 éve történt...” című, amelyben a magyarokat

heti sörözés magyar körökben, amelynek aktuális helyéről és időpontjáról a Genfi Magyar Hírportálon (GenfHun) szerezhetnek tudomást (www.genfhun. net). A lap beszámol a 2010 szeptemberében megalakult Genfi Magyar Könyvtár Egyesületről (GMK), majd a Sík Sándor Genfi Magyar Cserkészcsapat tevékenységéről. A „Jegyezze elő naptárába!” egy műsorelőzetes rovat, a Hirdetés című rovat pedig jelen esetben kivételesen egy

fizetnek, az újság ingyenes, tizenkét oldal terjedelmű és évente öt-hat alkalommal jelenik meg. Főszerkesztője Kiss-Borlase Egon, szerkesztői pedig Czellár Judit, Rusznyák András és Ferencz István. A világhálón a www.ahg.ch/ ertesito/ címen olvasható. A lap mindig irodalmi és képzőművészeti alkotással indul. Egy-egy kép mellett

szabadságszeretetre ébresztő II. Rákóczi Ferenc által vezetett, 8 évig tartó szabadságharcra emlékezik. A közösségben megtartott március 15-i ünnepség beszámolóját több rövidebb írás követi, mint ahogyan a jó hangulatú „Genfi Magyar Söregylet” című, melyben megtudjuk, hogyan alakul egy genfi ismeretség, a hagyományossá vált két-

meghívó az utolsó oldalon. Ez a meghívó a 2011. június 26-án tartandó Szent László-búcsúra toboroz, amelyen részt fog venni a Muravidéken is bemutatkozott fiatal budapesti Góbé zenekar. A Genfi Magyar Értesítő figyelemre méltó sorozatát jelentik Czellár Judit riportjai, amelyben több lapszámon át megszólaltatott a Genfben élő

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 2 3 .


Info kő kövön maradjon!

Fapajták a nyugati végekről Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

A pajták, vagy ahogyan más vidékeken nevezik őket, a csűrök eredetileg a csépeletlen szálas gabona elraktározására szolgáló gazdasági épületek voltak, amelyekben helyet

is jellemezte. A kisebb gazdák, akiknek nem volt sok csépelni valójuk, beérték az első típussal is. A nagyobb gazdáknak azonban már önálló pajtát is kellett építeniük, de akár kettő vagy három pajtájuk is lehetett. Most tekintsük át e típusokat részletesebben!

Cserépfedeles torkospajta. Alsólakos, 2009. Fotó: LKZ. biztosítottak a különféle szálas takarmányoknak is. Sok esetben a pajtákban raktározták el a kicsépelt szalmát, a töreket és a pelyvát, valamint a gazdálkodáshoz szükséges nagyobb eszközöket is. A csűrök és a pajták Európa minden olyan részén megtalálhatóak, ahol a csapadék men�nyisége annyi, hogy nem teszi lehetővé a gabona- és takarmánynövényeknek a szabadtéri cséplését és tárolását. A zalai pajtákat forma szerint három csoportra oszthatjuk: az elsőbe tartoznak a lakóházzal, istállóval, kamrával, esetleg présházzal összeépített tartozékpajták, amelyeket másként kispajtának is neveznek, a második csoportba a lábaspajták, a harmadikba pedig a „cséplüpajták” vagy „torkospajták”. E két utóbbi önálló épület nagyságával a paraszti gazdaság méretét

dalról falazott volt. Vidékünk legjellegzetesebb pajtaformája a „torkospajta”. Elnevezése egyrészt a formára, másrészt a funkcióra utal. Rendszerint három részből állt. A középső részt az épület falsíkjából előreugró torokrésszel szélesítették.

szekér be tudjon járni rajta és a hadaróval biztonságosan lehessen csépelni. A szérű hátsó falán kis ajtót hagytak vagy egy nyílást alakítottak ki a szekérrúd részére, hogy a szekeret a szérű közepére be lehessen tolni. Ha a pajta a telket keresztben lezárta, akkor a szérű hátsó kiskapuján át közlekedtek a mögötte lévő telekrészbe. A boronákból készült „torkospajta” falmagassága 2–4 méter között volt. Az ajtóknál a talpfába vésett lyukakba ajtólábakat, ajtószárfákat csapoltak és állítottak, majd a boronafal gerendáit csapokkal erősítették ezekbe az oszlopokba. Felül az ajtólábat vagy egy boronába, vagy a koszorúfába igazították. A „sasos” boronaépületeknél már nem a fal egésze tartotta a tetőszerkezetet, hanem néhány oszlop, a szegláb vagy sasláb. Az ilyen vázat sövényfallal vagy csak a karóközökkel építették be, hogy a raktározott takarmány ki ne hulljon. A faltechnikáknak rendkívüli változatossága egy épületen belül igen jellemző vonása volt a pajtáknak. A sokszögű pajta a boronafalas pajták legszebb alakja. Ezeknél a hosszú pajta alaprajzának egyik

formailag megegyezett a lakóházakéval. A régebbi épületeknél a héjazatot mindenütt szelemenes tetőszék tartotta, csak az újabb lábaspajtáknál lehetett találkozni a „szalufás” szerkezettel. A pajta tetőzete is zsúpszalma volt. A „pajtafjiák” egyikéhez építették elölröl a „szint vagy pelvakutyut”, melynek tetőzete folytatólagosan lefelé futott a „torkospajta” üstökétől. Ajtaja ritkán volt, csak talpa a bejáratnál. A pajták a gazdasági mellett gyakran más funkciót is kaptak. A család férfitagjai nyáron sokszor aludtak itt. A vándort is, ha bekopogott szállásért, leginkább a pajtabeli pihenőhelyre igazították. A 20. század közepe táján a pajta a falu társas összejöveteleinek is színhelyévé vált. Mint a falvak legnagyobb magánépületeiben, ezekben rendezték a különböző mulatságokat, színdarabokat és a ritka nyári lakodalmakat is. A gazdálkodás átalakulásával a pajták száma is jelentősen megcsappant vidékünkön. Óriási szükség lenne néhány eredeti formájában megőrzött, a muzeológia szolgálatába állított pajtára, amelyek megmentenék a pusztu-

A lakóházzal egy fedél Ez a középső rész volt a alatt lévő kispajta a szoba, „szérü”, amelynek keménykonyha, kamra és istálló re döngölt agyagos földjén után következett, függet- a hadaróval való cséplés lenül attól, hogy egyenes folyt. Tőle kétoldalt helyezvagy hajlított volt-e a ház. A kispajta rendszerint két derékból állott. A régebbi formájú lábaspajták 6–8 falábon álltak, ezek tartották a zsúppal fedett tetőszerkezetet. A pajtalábak négyszögletesre kifaragott tölgy-, gesztenye- vagy egyéb keményfaoszlopok voltak, amelyeket 100–150 centiméter A sokszögű torkospajta vázlatos alaprajza. Rajz: Bödei János nyomán. mélyre a földbe ástak és felül a tetőt tartó koszo- kedtek el a sövényfonással vagy éppen mindkét rövid lástól a régi cséplőgépeket, rúfákkal kötötték össze. vagy boronafallal elválasz- oldala egyenlőszárú há- boronákat, szelelőrostáTipikus formájában csak a tott „pajtafiják”. A falsíkból romszöggel vagy trapézzal kat. Vidékünk pajtái Barahomlokzati részt zárták le 2–3 méterrel kiugró torok- végződött. Az 1960-as évek- bás Jenő, Bellosics Bálint, deszkával, vesszőfonással rész első oldalát jobbára a ben a Dunántúlon már csak Bödei János, Gönczi Ferenc vagy téglával. Olyan a fa- pajtakapu foglalta el, amit négy ilyen pajta állt, ezek és Tóth János néprajzi kulábas pajták között ritkán olyan magasra építettek, közül három Hetésben. tatásaira alapozva kerültek akadt, amely minden ol- hogy a megrakott szénásA pajták tetőszerkezete bemutatásra.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 2 3 .

11


Info június 24. péntek Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:25 Tudományos műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Egészség Európában – dok. sorozat, 14:20 Szlovének Olaszországban, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Különleges ajánlat, 18:00 Babilon. tv, 18:20 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:50 Szlovénia 20 éve, 20:00 Parlamenti díszülés, 21:05 Ünnepély az Államiság Napja alkalmából, 22:25 Hírek, 23:00 Éjféli klub, 0:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Reggeli műsor, 12:30 A hírnök, Európai magazin, ism., 13:30 Ars 360, A háromszög, ism., 14:20 A szlovén énekkarok 42. szemléje, ism., 15:45 Tengermelléki mozaik, 16:15 Circom regional, 16:40 Hidak, ism., 17:10 Szeretem a futballt, 17:40 18:55 A Moven­knowled­ Idegenforgalmi műsor, ge­ment koncertje ism., 18:05 A veszélyes élet időszaka – dok. film, 18:55 A Movenknowledgement koncertje, 20:00 Helyes ötlet!, 20:30 Teréz anya – a sötétség szentje – dok. film, 21:20 Megbocsáthatatlan – angol sorozat, 22:10 Szertartások – angol dok. sorozat, 23:00 Kresnik-díj – riport, 23:30 A misszió – angol film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:25 Körzeti magazinok, 14:15 Útravaló, 14:30 Halászat hal nélkül – francia film, 14:55 Ázsia vadonjai – japán sorozat, 15:25 Ausztrália – japán sorozat, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Balatoni nyár, 17:55 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:40 Futótűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 Osztrigás Mici, 22:25 24 – am. sorozat, 23:15 Az Este, 23:50 Záróra fiataloknak, 0:15 Hírek, 1:25 Ma reggel.

RTL Klub

június 25. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 9:50 Pásztorok – szlovén film, 11:15 Éjféli klub, Kilátás a…, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Zenés emlékek Boris Kopitarral, 14:15 A tizedik fivér – szlovén film, 15:55 Szombat délután, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat délután, 18:25 Mezsgyék, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 14:15 A tizedik fivér 20:00 Nyári éjszaka a Križankéban, 22:00 Levél és virág: A fák – dok. műsor, 22:30 Hírek, 23:05 Nyári színpad, 23:40 Lángokban – ausztrál film, 1:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:35 Az időn át, 8:00 Szlovénia nézetei, Különleges ajánlat, ism., 9:55 Circom regional, Tengermelléki mozaik, ism., 10:55 Teréz anya – a sötétség szentje – dok. film, ism., 11:50 Tacen: Kajak–kenu-vk, 13:55 Forma–1, Európa Nagydíj, Valencia, időmérő edzés, 15:05 Sportmagazin, 15:30 Szlovénia összhangjai, 17:05 Andrej Komel Plemeniti Sočebran portréja, 17:55 Lhotse 1981 – dok. film, 19:00 Tacen: Kajak– kenu-vk, 20:05 Eszék: Horvátország – Szlovénia, röplabda-mérkőzés, 22:00 Színészek maszk nélkül: Tone Kuntner, 22:50 Gandzsa – am. sorozat, 23:45 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:45–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Sztársáv, 13:00 Szellem a palackból..., 13:25 Delta, 13:55 Magyarország, 14:25 Copperfield Dávid – olasz film, 16:10 Magyarország története, 16:40 Hogy volt!?, 18:30 Rocca parancsnok – olasz sorozat 19:30 Híradó este, 20:10 SzerencseSzombat, 21:05 Step up – am. film, 22:45 Hírek, 23:00 A Bíró Eszter kvintett koncertje, 0:20 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub

6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:20 Sue Thomas – FBI – am. sorozat, 16:15 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 A mentalista – am. sorozat, 20:05 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 22:15 Vámpírnaplók CSI – A helyszínelők – am. sorozat, 22:15 Vámpírnaplók – am. sorozat, 23:20 A főnök – am. sorozat, 0:15 Reflektor, 0:30 Törzsutas, 0:55 Helyszíni szemle – német sorozat, 1:55 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 12:30 Szédült hétvége – am. film, 14:15 EZO.TV, 15:25 Második élet – am. sorozat, 16:25 Seherezádé – török sorozat, 17:05 Update konyha, 17:25 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:15 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Irigy Hónaljmirigy, 22:20 A rend őrzője – am. film, 0:00 Aktív, 0:05 Tények este, 0:40 EZO.TV, 1:40 Víruskommandó – am. sorozat.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Térkép – Válogatás, 15:00 Tér-Hatás, 15:30 Sámánösvényen – dok. sorozat, 16:05 Arcélek – magyar dok. sorozat, 16:30 Építészet XXI, 16:55 Madártávlatból – angol sorozat, 17:30 Közmédiumok Közösen – Rendkívüli Kívánságkosár – magyar sorozat, 20:30 A Magyar Szabadság Napja, 22:00 Szerelem életre-halálra – francia film, 23:45 Dunasport, 23:50 Csajkovszkij: Rómeó és Júlia, 0:20 Afrika színei – spanyol sorozat, 1:55 Ismétlések.

7:00 Kölyökklub, 10:30 Játék, 11:25 Corinna – német sorozat, 12:00 Hírek, 12:10 Autómánia, 12:45 Tuti gimi – am. sorozat, 13:40 Forma–1 – Európa Nagydíj, 15:25 Robin Hood – angol sorozat, 16:30 Vadnyugati galiba – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 Verdák – am. anim. film, 22:05 Végső állomás 3. – am. film, 23:55 Gyilkos húzások – am. film, 2:10 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 12:30 Babavilág, 13:00 Mindig nyár – am. sorozat, 14:00 Sliders – am. sorozat, 15:00 Az Ügynökség – am. sorozat, 15:50 Rúzs és New York – am. sorozat, 16:40 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 17:35 Vásott 23:20 San Fernando völgye szülők – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:00 Magellán, 19:35 Beverly Hills-i zsaru 3. – am. film, 21:30 Gyilkos donor – am. film, 23:20 San Fernando völgye – am. film, 1:15 EZO.TV, 2:15 Kalandjárat.

Duna Tévé 7:10 Gyerekeknek, 10:40 Divathét, 11:10 Carlo és vendégei – magyar sorozat, 11:45 Híradó, 12:05 Isten kezében, 12:40 EtnoKlub, 14:00 Marco Polo – olasz sorozat, 15:20 Szórvány – magyar sorozat, 15:50 Duna Party, 17:40 A megregulázott fény, avagy a lézer napjainkban – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Gálaest Kovács József operaénekes emlékére, 20:30 Magyar elsők – magyar sorozat, 21:00 Fehér leander – am. film, 22:45 Dunasport, 23:05 Mrs. Ratcliffe forradalma – magyar film, 0:55 Ismétlések.

június 26. vasárnap

június 27. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:50 Hallgassunk a csöndre, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:15 A Modrijani együttes éjszakája – koncert, 14:30 Szlovén magazin, 15:00 Kocsma a Csendes-óceánon – am. film, 17:00 Hírek, 17:20 Utak keletről – holland dok. sorozat, 18:10 Első és második, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Miss Szlovénia 2011, 22:00 Žan, a kamerás férfi – portréfilm, 23:00 Hírek, 23:25 Nyári színpad, 23:55 Láncreakció – angol sorozat, 1:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:30 Az időn át, 8:50 Glóbusz, ism., 9:25 Zenés műsor, 10:05 Segítsünk egymásnak, Egészség Európában, ism., 11:35 Tacen: Kajak–kenu-vk, 13:00 Szeretem a futballt, ism., 13:30 Forma–1, Európa Nagydíj, Valencia, 16:15 A női labdarúgás felemelkedése – dok. film, 17:05 Novo mesto: Utcai kosárlabda, 17:25 Szlovénia 20 éve – ünnepély, ism., 18:40 Maribor: Aviofun 2011, 19:50 Lottó, 20:00 A begörcsölt Föld – angol dok. sorozat, 20:45 Emma – angol sorozat, 21:45 Zenés műsor, 22:30 Baráti viszályok – angol sorozat, 23:25 Kisfilmek, 23:55 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50 Híradó, 9:05 Így szól az Úr!, 9:15 Vallási műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Sport 7, 13:00 Az Ushuaia expedíció – francia sorozat, 13:45 Copperfield Dávid – olasz film, 15:30 Hogy volt!?, 17:05 Pálosok, 18:00 Anno, 18:30 Rocca parancsnok – olasz sorozat, 19:30 Híradó este, 21:05 A testőrök 20:10 Nevetni kell, ennyi az visszatérnek egész, 21:05 A testőrök vis�szatérnek – angol film, 22:45 Hírek, 23:00 Aranyfeszt, 23:30 A kanyaron túl – magyar film, 1:15 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 11:30 Törzsutas, 12:00 Híradó, 12:10 Tengeri őrjárat – olasz sorozat, 13:20 Magyar autósport-magazin, 13:35 Forma–1-magazin, 16:15 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 16:45 Pusztító tornádó – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 Harry Potter és a Tűz Serlege – angol film, 23:15 Match Point – angol film, 1:40 Portré, 2:10 Másnap – am. sorozat.

TV2 6:45 TV2-matiné, 11:55 Stahl konyhája, 12:25 Kalandjárat, 12:55 90210 – am. sorozat, 13:45 Sliders – am. sorozat, 14:40 Monk – Flúgos nyomozó – am. sorozat, 15:30 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:25 A pénz boldogít – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 A titkok könyvtára 3. – A Júdás-kehely átka – am. film, 22:00 A kaptár – angol film, 23:40 Ellenséges vágyak – am. film, 1:35 EZO.TV, 2:15 Napló.

Duna Tévé 7:20 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Élő egyház, 12:30 Élő népzene, 13:05 Csellengők, 13:30 Döntő pillanat – magyar film, 14:40 Múltidéző, 15:10 Dunáról fúj a szél – magyar sorozat, 15:20 Madártávlatból – angol sorozat, 15:45 Egy kis művészet, 15:55 Illés – magyar sorozat, 22:15 A többi néma 16:25 Vannak vidékek – macsend gyar sorozat, 17:00 Talpalatnyi zöld, 17:30 Kirakat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 18:50 60 éves a Magyar Táncművészeti Főiskola – magyar dok. film, 19:45 Heti hírmondó, 20:30 Klubszoba, 21:25 Lélek Boulevard, 21:55 Dunasport, 22:15 A többi néma csend – román film, 0:40 Karosi Bálint orgonál, 1:05 Ismétlések.

6:55 Nyári színpad, 8:00 Gyerekműsor, 12:00 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Az élet – angol dok. sorozat, 18:25 A 3X3 plusz 6 sorsolása, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:25 Glóbusz, 23:55 Zenés est, 1:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 13:10 Szombat délután, Szlovének Olaszországban, ism., 16:05 Különleges ajánlat, Ez lesz a szakmám, ism., 17:00 Kresnik-díj – riport, ism., 17:30 Szülők kisebbségben – angol sorozat, 18:00 Szlovén magazin, 18:30 Első és második, Impro TV, ism., 17:00 Kresnik-díj 19:30 Az egyetem, 20:00 Zenés műsor, 21:00 Az ég csak napsütésben kék, de a rendőrök sötétben is azok – ünnepély közvetítése, 22:15 Érdekel a könyv, 22:35 Amit senki sem tud – dán film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Kárpát Expressz, 12:55 Átjáró, 13:30 Körzeti magazinok, 14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0 – magyar sorozat, 15:30 Szent István Vándorlás – magyar dok. sorozat, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Balatoni nyár, 17:55 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:40 Futótűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 A tanú – magyar film, 21:45 Tűnt idők mozija, 22:30 24 – A szabadulás – am. film, 23:15 Az este, 0:20 Hírek, 1:25 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:20 Sue Thomas – FBI – am. sorozat, 16:15 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 14:20 Sue Thomas 17:20 Ezel – Bosszú mindha– FBI lálig – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 A mentalista – am. sorozat, 20:05 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Dr. Csont – am. sorozat, 22:15 Hazudj, ha tudsz! – am. sorozat, 23:25 Gyilkos elmék – am. sorozat, 1:15 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:45 Második élet – am. sorozat, 12:45 Apa lettem, kisapám! – am. film, 14:15 EZO.TV, 15:25 Második élet – am. sorozat, 16:25 Seherezádé, 17:05 Update Konyha, 17:25 Seherezádé, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:10 Jóban Rosszban, 21:20 NCIS – am. sorozat, 22:20 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:15 Aktív, 23:20 Különleges ügyosztály – Párizs – francia sorozat, 0:20 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:30 Gyilkosság másodállásban – am. film, 2:55 Magellán.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Térkép, 15:00 Heuréka! Megtaláltam!, 15:30 A nap lovagjai – magyar sorozat, 16:05 Scientia Hungarica – magyar dok. film, 17:00 Daktari – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Négyes kettes – am. film, 22:25 Sportaréna, 23:10 Aranyhal-emlékek – ír film, 1:05 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 2 3 .


Info június 29. szerda

június 28. kedd Szlovén Tévé 6:45 Nyári színpad, 7:20 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, 11:55 Žan, a kamerás férfi – portréfilm, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Glóbusz, Babilon.tv, ism., 14:15 A lélek horizontja, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Barangolások, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Tarts ki, bízz magadban! – dok. műsor, 18:00 Tudományos műsor, 18:30 Az Astro sorsolása, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Korszerű család – am. sorozat, 20:25 Platform, 21:00 Céltábla, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:20 Helyes ötlet!, 23:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 13:45 Az ég csak napsütésben kék, de a rendőrök sötétben is azok – ünnepély, ism., 15:15 Zenés emlékek Boris Kopitarral, Idegenforgalmi műsor, ism., 16:50 Jó napot, Koroška!, ism., 17:20 A hírnök, 17:45 Hidak: Barangolások, ism., 18:20 A begörcsölt Föld – angol dok. sorozat, ism., 19:10 Ezazene – szlovén sorozat, 19:55 Velenje: Atlétikaverseny, 21:00 A háromszög, 21:30 Lelki villanás, 21:50 Az esküvő – orosz film, 23:20 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0, 15:30 Tudástár 2011, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Balatoni nyár, 17:55 India – Álmok útján – brazil sorozat, 21:05 Ra­ 18:40 Futótűz – am. sorozat, gasz­kodom a 19:30 Híradó este, 20:10 Önök szerelemhez kérték!, 21:05 Ragaszkodom a szerelemhez – magyar tévéjáték, 22:15 24 – am. sorozat, 23:00 Az Este, 23:35 A rejtélyes XX. század, 0:05 Hírek, 0:15 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:20 Sue Thomas – FBI – am. sorozat, 16:15 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 A mentalista – am. sorozat, 20:05 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Castle – am. sorozat, 22:15 Döglött akták – am. film, 23:20 XXI. század, 23:50 Reflektor, 0:05 Halálos hivatás – am. film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:40 Második élet – am. sorozat, 12:40 Meghurcolt ártatlanság – angol film, 14:15 EZO.TV, 15:25 Második élet – am. sorozat, 16:25 Seherezádé – török sorozat, 17:05 Update konyha, 17:25 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:15 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Túl a 21:20 Túl a csúcson – am. film, 23:00 Aktív, csúcson 23:05 A médium – am. sorozat, 0:00 Tények este, 0:35 EZO.TV, 1:10 Sokszínű egység – magyar dok. film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Térkép, 15:00 Csellengők, 15:25 Dűlők szolgái – magyar sorozat, 15:45 VIII. Gizella Kupa Táncverseny, 16:15 Egy kávé rendel! – magyar sorozat, 17:05 Daktari – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Eszter hagyatéka – magyar film, 22:30 Dunasport, 22:35 Hadzs Abbasz feleségei – iráni film, 23:25 Sc.Art – A jól temperált univerzum, 1:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé 6:45 Nyári színpad, 7:15 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, 11:25 Céltábla, ism., 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, A háromszög, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Egészség Európában – dok. sorozat, 18:20 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Édes álmok – szlovén film, 22:00 Visszhangok, 20:00 Édes álmok 22:55 Nyári színpad, 23:25 Kerekasztal, 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 11:50 Nyári éjszaka a Križankéban, ism., 13:55 Hallgassunk a csöndre, ism., 14:30 Zenés műsor, ism., 15:10 Gyerekműsor, 15:45 A szlovén vízkör, 16:10 Érdekel a könyv, Plattforma, ism., 17:05 Hidak, ism., 17:35 Fekete-fehér idők, 17:55 Az élet – angol dok. sorozat, ism., 18:50 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:00 Szlovénia 20 éve – dok. film, 21:00 Utazás Ljubljanába – dok. műsor, 21:25 Primož Ramovš portréja, 22:25 Laurel Canyon – am. film, 0:05 Jazz.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0, 15:30 Médiaguru – Ember kamerával, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Balatoni nyár, 17:55 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:40 Futótűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 Mága Zoltán hangversenye 2011, 21:05 Linda – magyar sorozat, 22:25 24 – am. sorozat, 23:15 Az este, 23:45 Volt fesztivál 2011, 0:15 Hírek, 0:30 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:20 Sue Thomas – FBI – am. sorozat, 16:15 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 A mentalista – am. sorozat, 20:05 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Inferno – am. film, 23:10 Brókerarcok – am. film, 1:30 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:35 Második élet – am. sorozat, 12:35 Winnetou bosszúja – jugoszláv film, 14:15 EZO.TV, 15:25 Második élet – am. sorozat, 16:25 Seherezádé – török sorozat, 17:05 Update konyha, 17:25 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:15 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Dr. House – am. sorozat, 22:20 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 23:15 Aktív, 23:20 Szellemekkel suttogó – am. sorozat, 0:20 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:30 Rózsakirálynő – A szerelem illata – német film.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Térkép, 15:00 Élő népzene, 15:30 Beavatás, 15:50 Dűlők szolgái – magyar sorozat, 21:00 Édes kis malackám 16:05 Afrika színei – spanyol sorozat, 17:05 Daktari, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:10 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Hírek, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Édes kis malackám – am. film, 22:40 Dunasport, 22:50 Dokureflex, 23:15 Koncertek az A38 hajón.

június 30. csütörtök Szlovén Tévé 6:45 Nyári színpad, 7.20 Visszhangok, ism., 8:00 Gyerekműsor, 11:40 Kerekasztal, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Studio city, ism., 14:20 B. Zemljič: Hajak – kisfilm, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Súlypont, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Szertartások – angol dok. sorozat, 18:30 A lóhere, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Vicky Cristina Barcelona – spanyol film, 21:30 Hullámok közt, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:20 Mesterséges mennyország, 23:50 J. Giraudoux: Lukréciáért – színházi előadás, 2:00 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terepjáró, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 2 3 .

Június 23-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 13:15 Európa táncol, 14:35 A begörcsölt Föld – angol dok. sorozat, Tudományos műsor, ism., 15:50 Európai magazin, 16:25 A kő éneke, 17:00 Hidak: Súlypont, ism., 17:30 Ez lesz a szakmám, ism., 17:55 Napjaink hőse – orosz sorozat, 18:50 A Movenknowledgement koncertje, ism., 20:00 Oslo: Fiatal eurovíziós táncosok 2011, 21:20 Az orvosnő naplója – német sorozat, 22:10 Reménytelen romantikusok – angol sorozat, 23:00 A nyolcas számú korridor – bolgár dok. film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Átjáró, 13:20 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0, 15:30 Szerengeti Ökoszisztéma, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Balatoni nyár, 17:55 India – Álmok útján – brazil sorozat, 23:30 Volt fesztivál 2011 18:40 Futótűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 Zsaruvér és Csigavér II.: Több tonna kámfor – magyar film, 21:15 Tűzvonalban – magyar sorozat, 22:10 24 – am. sorozat, 22:55 Az Este, 23:30 Volt fesztivál 2011, 0:00 Hírek, 0:10 Ma reggel.

Vendégem: a Zrínyi-dinasztia nyomában (ismétlés: csütörtökön 17.00-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Június 24-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:20 Sue Thomas – FBI – am. sorozat, 16:15 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 A mentalista – am. sorozat, 20:05 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Döntő játszma – am. film, 23:20 Róma – angol sorozat, 0:35 Asszonymaffia – am. sorozat, 1:05 Reflektor, 1:20 Infománia.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:35 Második élet – am. sorozat, 12:35 Kebab kapcsolat – német film, 14:15 EZO.TV, 15:25 Második élet – am. sorozat, 16:25 Seherezádé – török sorozat, 17:05 Update konyha, 17:25 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 21:20 Minden pasi 19:20 Aktív, 20:15 Jóban disznó? Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Minden pasi disznó? – kanadai film, 22:55 Aktív, 23:00 Bostoni halottkémek – am. sorozat, 0:00 Tények este, 0:35 EZO.TV.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Térkép, 15:00 Talpalatnyi zöld, 15:30 Bűntettek a természet ellen – német sorozat, 16:25 Felelet az életnek, 17:05 Daktari – am. sorozat, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:10 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Az országúti járőr – am. film, 22:40 Dunasport, 22:50 Magyarok a Balkáni Háborúban 1991–1997 – magyar dok. sorozat, 23:40 Koncertek az A38 hajón, 1:05 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Hidak: a lendvai, a göntérházi és a dob­ ronaki kilencedikesek búcsúja (ismétlés: pénteken 16.45-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Június 28-án, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Barangolások: Százhalombatta, 2. rész (a Duna Televízió produkciója) (ismétlés: kedden 17.45-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Június 29-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: ismétlés (ismétlés: szerdán 17.00-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Június 30-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: ismétlés (ismétlés: csütörtökön 17.00-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info gyertyafény Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2011. június 21-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Biztosítási ügynök – Lendva területén Prima zavarovalna družba, Partizanska ulica 19., Ljubljana (1 munkahely, középiskolai végzettség, meghatározatlan idő, jelentkezési határidő: 2011. július 1.) Szakács To ni gibanica d.o.o., Lendvahegy 238A., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő, jelentkezési határidő: 2011. június 24.) Pincér Okrepčevalnica King, Srednja Bistrica 94a., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2011. július 3.) Pincér Gostinstvo Lidija Küplen s.p., Lendvai út 19., Petesháza, Lendva (2 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2011. június 24.) Szakács Gostinstvo Lidija Küplen s.p., Lendvai út 19., Petesháza, Lendva (2 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2011. június 24.) Asztalos Mizarstvo Banfi d.o.o., Iskola utca 14., Kapca, Lendva (2 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2011. június 25.) Asztalos mester Mizarstvo Banfi d.o.o., Iskola utca 14., Kapca, Lendva (3 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, havi bér 800 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2011. június 27.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

Képviselői fogadóórák Értesítünk minden érdeklődőt (nemzetiségi, önkormányzati és egyéb szervezetet, intézményt, valamint ügyfelet), hogy Göncz László, magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő június folyamán a következő menetrend szerint tart képviselői fogadóórát:

Június 23-a és 29-e között

Nagy kárt okozó tűz Felsőlakosban

Lendvai Plébánia Június 23-a, csütörtök úrnapja, parancsolt ünnep. Lendván a kétnyelvű szentmise reggel 8.00 órakor, a szintén kétnyelvű délutáni szentmise és az azt követő körmenet pedig 18.00 órakor lesz. A falvakon nem lesz szentmise. Június 25-én, szombaton egynapos zarándoklatra kerül sor a Novo Mesto-i püspökségben található Mária-kegyhelyre Zaplazba, ahol Alojzij Grozde diák, szlovén vértanú földi maradványai vannak eltemetve. Jelentkezni a plébániahivatalban lehet. Az autóbusz költsége 25 EUR. Az indulás reggel 7.00 órakor lesz, a hazatérést pedig 19.00 órára tervezzük. Június 26-án évközi 13. vasárnap. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Petesházán és Gyertyánosban 11.00 órakor. Szombaton 18.00 órakor szentmise Pincén, 19.00 órakor Völgyifaluban, és szintén 19.00 órakor lesz a családok szentmiséje Lendván. Június 26-án 10.00 órakor Kótban búcsú.

Dobronaki Plébánia Vasárnap 8.00 órakor szlovén, 10.00 órakor magyar nyelvű szentmise. Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor – kivéve szerdán reggel 7.30-kor – lesznek. Falvakon szombatonként 17.00 órakor lesznek szentmisék.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Felsőlakosban kedden reggel valamivel fél hét után lángra lobbant egy gazdasági épület. A lángok martalékává vált gyakorlatilag a teljes épületszerkezet az összes benne lévő berendezéssel, s benne égett egy 8 éves személygépkocsi is. A tüzet elsőként a házi-

névnapsoroló Június 24-től 30-ig Péntek – Iván Szombat – Vilmos Vasárnap – János Hétfő – László Kedd – Irén Szerda – Péter Csütörtök – Pál

időjárás

ak próbálták megfékezni, majd pedig a környékbeli önkéntes tűzoltók és a Nafta vállalat tűzoltói oltották el, mielőtt az átterjedhetett volna a lakóházra és a szomszédos épületetekre is. A tüzet feltevések szerint rövidzárlat okozhatta. (-)

figyelmükbe •Június 25., szombat 12.00 óra, •Radamos •Tűzoltórendezvény a Ra­ da­mosi ÖTE szervezésé­ ben •Június 27., hétfő 10.00 óra, •Nedelica, faluotthon •XXI. Nemzetközi Levéltá­ ri Kutatótábor megnyitója

A hét végére hidegfront várható csapadékkal.

HODOS: hétfőn, 2011. június 27-én 11.30 és 12.15 óra között a Hodos Községi MNÖK székhelyén, Hodos 52.; DOMONKOSFA: hétfőn, 2011. június 27-én 12.30 és 13.15 óra között a Šalovci Községi MNÖK székhelyén, Domonkosfa 67.; PÁRTOSFALVA: hétfőn, 2011. június 27-én 13.30 és 14.00 óra között a Moravske Toplice Községi MNÖK székhelyén, Pártosfalva 67.; LENDVA: – ügyfélfogadás – Az illetékes referens munkanapokon 8 és 11 óra között, valamint 13 és 15 óra között áll az ügyfelek rendelkezésére, péntekenként csak délelőtti ügyfélfogadás van. – találkozási lehetőség a képviselővel a referenssel történő egyeztetés szerint

14

A lendvai képviselői iroda telefonszáma: 02 620 36 00 fax: 02 575 1 419 e-mail: gabriela.sobocan@lendava.si

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 2 3 .


Info KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom otthonom, még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, elmegyek, igen, megkereslek én, bármerre jársz. Nem tudom, hogy merre vagy, mégis úgy érzem, hogy engem egyre vársz. (Auth Ede) Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy életének 37. évében, a búcsú lehetősége nélkül, váratlanul itt hagyott bennünket a szeretett élettárs, fiunk, testvérünk, rokonunk és jó barátunk,

Farič Atila (1974–2011)

Hálás köszönet mindazoknak, akik drága halottunk temetésén részt vettek, virág- és gyertyaadományukkal, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet Aleš Kalamar tisztelendő úrnak a megható gyászszertartásért, a Szlovén Hadseregnek, hogy saját halottjának tekintette, a Vita kamarakórusnak és Kološa Tanjának, akik énekükkel is kifejezték Atila zene iránti mérhetetlen szeretetét, a petesházi Straiders Motoros Klub tagjainak, akik az általa imádott motordübörgéssel és megható szavakkal búcsúztak tőle, a Petesházi Tűzoltó-egyesületnek a búcsúbeszédért, és mindazoknak a kedves barátoknak, rokonoknak és ismerősöknek, akikben e nehéz pillanatokban támaszra leltünk. Vigasztalhatatlan gyászoló szerettei.

Felsőlakos, Petesháza, 2011. június 20-án

apróhirdetés •Hévízen és Balatonon apartman kiadó. Érdeklődni: tel. 041-729-231 vagy 0036/85-376-443. •Termőföldet vásárolnék Pince, Völgyifalu és Csente környékén. Érdeklődni: tel. 041-605-849. •Nagybőgő eladó. Érdeklődni: tel. 031-547-543. •Pincén eladók kismalacok. Érdeklődni: tel. 041-848-631.

•Eladó minőségi akác hasított tűzifa, ingyen szállítva. Ára: 60 euró/m3. Érdeklődni: tel. 0036-30-47974-35. •Eladó nagyon jó állapotban lévő, diófából készült, 180 cm hosszú és 75 cm széles asztal padokkal. Ára: megegyezés szerint. Érdeklődni: tel. 041-207601.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 2 3 .

15


Info

KERESZTREJTVÉNY

Humor

Humor

A skót árokba fordul a kocsijával és szörnyethal. A szomszédja vállalja, hogy tapintatosan közli a szomorú hírt a néhai özvegyével. – John tegnap kocsival utazott Glasgowba? – kérdi, miután az asszony ajtót nyitott neki. – Igen. – Az új öltönye volt rajta? – Igen, az. Erre a szomszéd leveszi a kalapját: – Kár azért a finom tweed szövetért.

Kos Már. 21. – ápr. 20. Ahhoz, hogy Ön belevágjon valami új dologba, éreznie kell, hogy anyagi téren mindent ellenőrzése alatt tart, nem jöhet közbe semmi. Bika Ápr. 21. – máj. 20 Bármilyen kecsegtető ajánlatot is kap, ne mondjon igent azonnal! Kérje ki egy olyan barátja vagy ismerőse véleményét, aki jártas az adott témában! Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Kitartását és elszántságát látva munkatársai is bíznak a sikerben, még ha a látszat ellene szól is. Állhatatosságuk meg is hozza majd a gyümölcsét. Rák Jún. 22. - júl. 22. Önnek most sürgősen szüksége van egy baráti összejövetelre vagy legalább egy telefonbeszélgetésre, hogy kiönthesse a szívét valakinek.

Kovács meglátja a barátját, amint éppen a gyógyszertárból jön kifelé. Utána siet és megkérdi: – Csak nem vagy beteg? – Már miért lennék? – Mert a gyógyszertárból láttalak kijönni. – Na és? Ha a temetőből jönnék ki, azt kérdeznéd, hogy meghaltam-e?

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Óvatosan közlekedjen, mert nehéz féken tartania azt a rengeteg energiát, ami buzog Önben. Találjon neki ártalmatlan levezetőcsatornát! Szűz Aug. 24. – szept. 23. Tárgyalásaihoz vagy munkanapjához szüksége lesz jó adag diplomáciai érzékre, akkor elkerülheti, hogy félreértések miatt gondok adódjanak.

Pistike hazajön az iskolából és diadalmasan mondja: – Papa, a tanító úr elismerte, hogy több eszem van, mint neki. – Hogy-hogy? – Először azt mondta, hogy ha valamit nem tudunk, kérdezzük meg egy okosabb embertől. Azután azt kérdezte tőlem, hogy mennyi ötször tizenöt.

Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Gondolja végig, mi mindenről lemondott már önbizalomhiánya miatt. Tanulja meg felismerni az önértékelési gondokat és kihívásként kezelni! Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Ha elege van a mindennapi rutinmunkából, találjon új módokat, ahogyan eleget tehet feladatainak. Talán még hatékonyabb módszert is találhat.

Egy ejtőernyős zuhanás közben így szól a hadgyakorlatoztató tiszthez: – Századparancsnok úr! Nem nyílik ki az ejtőernyőm! Mire a századparancsnok: – Legyen nyugodt, ez csak egy hadgyakorlat. Egy nő és egy fiatal férfi beszorulnak a liftbe. Egy idő után megszólal a nő: – Uram, nekem az az érzésem, hogy tisztességtelen szándékai vannak irányomban. A srác meglepődik, és közli, hogy ilyenről szó sincs. A nő azonban felcsattan: – Hajlandó tenni valamit, hogy elmúljon ez a nyomasztó érzésem, vagy fejezzem ki magam világosabban...

Horoszkóp

Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ön az élet minden területén keresi az újat, a kihívást. Ehhez kedvesében kiváló partnerre talált, úgyhogy becsülje meg őt!

KERESZTREJTVÉNY Megfejtés:

Név: Lakcím:

Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Zenei és műveltségi vetélkedő középiskolásoknak. A sorsoláskor a szerencse Vida Magda hármasmalmi olvasónknak kedvezett, az ajándékot szerkesztőségünkben veheti át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje július 4. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

Bak Dec. 23. – jan. 20. Még ha elégedetlen is jelenlegi anyagi helyzetével, nem szabad ennek megváltoztatására pazarolnia minden energiáját, de azért vegye komolyan. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Mostanra már annyi tennivalója összegyűlt, hogy érdemes lenne valamilyen munkatervet kialakítania, hogy hatékonyan haladjon. Halak Febr. 20. – már. 20. Nem szereti, ha valaki nem a hagyományos minták szerint gondolkozik. Legyen nyitottabb, mert új hozzáállással megoldhatja saját problémáit is.

"

16

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 2 3 .


Muravidék 90 éve történt a betelepülés

Kétszer kellett újrakezdeni mindent Vasárnap a Pincemajor–Benice Helyi Közösség, valamint a Tengermellékiek és Isztriaiak a Muravidéken Egyesület bensőséges ünnepség keretében emlékezett a 90 évvel ezelőtt történtekre, amikor isztriai és tengermelléki családok indultak útnak, s értek letelepedési helyükre, a Mura mentére. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Ez alkalomból elsőként Vlado Radikon egyesületi elnök köszöntötte a megjelenteket, majd pedig Branka Bensa, a Pincemajor–Benice HK elnöke szólt a közönséghez. Felszólalásában kifejtette: számára mindig is a hazaszeretetet,

a hűséget és a bátorságot jelentette őseinek tette, amikor elhagyva a szülőföldet új hazára vágytak, mert nem tűrhették tovább a diktatúrát. Metka Fujs történész pedig kiemelte azokat a pontokat, amelyek ma is aktuálisak az együttélést illetőleg, hiszen az agrárreform nem volt annyira ártatlan

dolog az itt élő őslakosok szemében. De szerencsére mára már beforrtak a sebek, a győztesek hataloméhsége pedig mindig is kételyeket ébresztett itt is, ott is. Végezetül az Isonzótól a Muráig címmel ez alkalomból megjelent könyv szerzője, Stanko Bensa lépett a zsúfolásig megtelt faluotthon közönsége elé.

Bensa hangsúlyozta: lányának köszönhető, hogy megjelent a kiadvány, melyben egy amatőr író szólal meg, de ennek a könyvnek napvilágot kellett látnia, hiszen az utókornak is meg kell ismernie belőle önmagát, főleg a betelepültek hozzátartozóinak és a fiatalságnak. A nehéz letelepedést – amikor sokan a különböző fogoly- és munkatáborokból érkeztek ide a „semmibe” – az 1945 utáni újbóli újrakezdés követte, amikor Sárvárról hazatérve elölről kellett kezdeni mindent. Anton Balažek lendvai

polgármester megtisztelőnek tartotta a meghívást az ünnepre, hiszen mint elmondta: a civil szféra csodákra képes ebben a nehéz gazdasági helyzetben, s Benicén mindig is kimagasló sport- és kulturális tevékenység folyt. A ma tapasztalt sokszínűség – szlovének, magyarok, horvátok, illetve a szerbek is egyesületalapításba fogtak – a községnek egy sajátos arculatot kölcsönöz. A z ü nn e p i mű s or t a Lendvai Nyugdíjasok Egyesületének énekkara és a beltinci tamburások, valamint Šimonka Tjaša pódiuménekes fellépése tette színesebbé. A délutáni társalgást és megvendégelést a bistricai „Pozvačin” néptáncosok fellépése fűszerezte.

Menekülés a magányba A Lendvai Könyvtárban az elmúlt csütörtökön került bemutatásra – elsőként a Muravidéken – Štefan

lőfaluja emlékeit, lepörög előtte az élet. Rádöbben, hogy élete céljai a városban nem valósultak meg. Egye-

A könyv szerzője, Stanko Bensa szól a közönséghez.

A fejlesztési program kivitelezhető A gazdasági és egyéb nehézségek ellenére a határon túli könyvtárak fejlesztési programja kivitelezhető, mondta dr. Bartos Éva, a budapesti Könyvtári Intézet vezetője a hétvégén a Bánffy Központban tartott 1. Könyvtáros Szakmai Napon. Hor váth Ferenc, az MMÖNK elnöke köszöntőjében üdvözölte a kezdeményezést a határon túli könyvtáraknak nyújtott segítséget illetőleg. Dr. Bartos Éva igazgató kifejtette: a Könyvtári Intézet a Széchényi Könyvtár része, hasonló könyvtári feladatkörrel. Mivel azonban a kiadványok számát és a példányszámot illetően az utóbbi időben igencsak

beszűkültek a keretek, így a határontúli könyvtárak is kevesebb példányt kapnak az intézettől. Megoldásként adódik az elektronikus dokumentumküldés, hiszen a postai küldést már nem lehet finanszírozni. A másik a szoftverek kihelyezése és a levelezőlánc kialakítása, amelyet a lendvai és a muraszombati könyvtárak is birtokolnak már. Az igazgató a további lehetőségek között említette a kihelyezett tanfolyamokat, amelyekhez helyiség és infrastruktúra szükségeltetik. Ehhez egy szándéknyilat aláírása kell, a többit, az oktatási tréningek előadóinak, oktatóinak költségeit a Könyvtári Intézet felajánlja az utaztatási és egyéb költségekkel

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 2 3 .

egyetemben. Dr. Hangodi Ágnes osztályvezető ezt követően az eddigi hasonló tanfolyamok, kihelyezett tréningek tapasztalatairól beszélt. A könyvtárosok örömmel fogadták a kínálkozó lehetőséget, s abban is megállapodtak, hogy az MMÖNK a koordinációs szerepet is felvállalja. A könyvtárközi tevékenység Zala és Vas megyével eddig is gyümölcsöző volt, egy lendvai központú együttműködés pedig tovább bővíthetné a lehetőségeket – ez volt Kiss Gábornak, a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár igazgatójának a véleménye. Hiszen ezzel mindenki csak jól jár. -ce

Štefan Kardoš műveiben nagyszerűen átvilágítja a muravidéki ember jellemét. Kardoš legújabb regénye, A napsütötte domboldal (Pobočje sončnega brega) című kötet. A Kersnik-díjra jelölt műről Robert Felix Titan, a könyv szerkesztője beszélgetett a muravidéki íróval. A közönségnek könnyen felismerhető a történet helyszíne, a Muravidék, illetve a történet indító mozzanata: a főhős életcélja megszökni a magányosságra ítélt keletgoricskói faluból a városba. Amikor húsz év munka után az ajándékba kapott tájkép felidézi benne a szü-

dül él, nincs családja, társadalmi élete, végül elhagyja a barátnője is, ami után pszichikai állapota egyre jobban romlik. Az irreális élet még jobban a józan ész birodalmának peremére sodorja, végezetül elveszti állását, kórházba kerül, majd visszatér szülőfalujába. Itt most kertet művel, kutyát vásárol, kapcsolatba lép a falubeliekkel, rendbe hozza az úgynevezett kívánságszobát, ahol virtuális barátnőjével él – és talán boldog… HS

17


Horizont

Ballag már a… – Göntérházán, Lendván, Dobronakon A pártosfalvi végzős tanulók után, akik már június elején megszervezték búcsú-ünnepségüket, az elmúlt héten szerdán a Göntérházi és az 1. Sz. Lendvai KÁI kilencedikesei, csütörtökön pedig a Dobronaki KÁI végzős diákja is elballagtak. Göntérházán a 13 tanuló szép műsorral rukkolt elő, amelynek során az ös�szes őket tanító tanítóról és tanárról megemlékeztek, kiemelve erényeiket, és tréfásan hibáikra is rámutattak. Zadravec Szekeres Ilona osztályfőnök osztálya egy, az osztályközösség életét is bemutató jelenettel is emlékezett az elmúlt időszakra, amelyben több volt a nevetés, a kacagás, a jókedv, mint a könny. A betanult zeneszámok is az együtt eltöltött percekről szóltak. A bizonyítványosztás után az osztályé és az osztályfőnöké volt a mikrofon, az életre szóló jókívánságoké, Stanislav Gjerkes, Lendva Község alpolgármestere pedig arra buzdította őket, hogy merészen vegyenek részt az egyesületi életben és a társadalom minden területén.

Az 1. Számú Lendvai KÁI végzős tanulói ezúttal a kétnyelvű középiskola tornatermében szervezték meg ballagási ünnepségüket, hiszen felújítás előtt álló tornatermük már nem alkalmas tömeges rendezvényekre. Az iskolától és tanáraiktól 82 tanuló (5 tagozat) búcsúzott, ez volt az első generáció, mely teljes egészében a kilencéves általános iskolát fejezte be. Az ünnepség tánccal indult, majd mindegyik osztály bemutatta, felidézte legemlékezetesebb pillanatait, megköszönve az osztályfőnököknek, a tanároknak a fáradozást, az útmutatást. Nem maradt el a közös ének sem. A ballagó tanulók a rendezvény zárásaként látogatást tettek iskolájukban, valójában ott búcsúzva el az általános iskolai évektől.

A Dobronaki KÁI 12 kilencedikes tanulója egy fontos korszak lezárása kapcsán a helyi kultúrotthonban megtartott ballagási ünnepéllyel búcsúzott az iskolától. Varga Valéria osztályfőnök kiemelte: kiváló generáció hagyja el az általános iskolát, hiszen a végzősök több mint fele kitűnő eredménnyel zár. A tanulók a tanulmányi, sportés egyéb teljesítményért elismerésben, dicsérő oklevélben részesültek. A kilencedikeseket köszöntötte Kovács Katalin iskolaigazgató, Marjan Kardinar, Dobronak Község polgármestere és Cár Anna, a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke. A rendezvény a végzős tanulók, a tanárok és a szülők társalgásával fejeződött be. ce, kmj, SNK

A göntérházi végzősök utoljára így, együtt!

A Dobronaki KÁI 12 végzősének zöme Lendván folytatja középfokú tanulmányait.

A kilencedikes kitűnők fogadása Lendva Község polgármestere, mag. Anton Balažek – az alpolgármesterekkel és a hivatal dolgozóival – múlt szerdán fogadta a községhez tartozó 1. Sz. Lendvai KÁI és az ugyancsak a községi közigazgatáshoz tartozó Göntérházi KÁI kitűnő végzős tanulóit. Balažek kifejtette: életük egyik szakasza lezárult, következnek a középiskolás évek, de soha ne feledjék el régi iskoláikat, s legyenek rá büszkék, hogy honnan indultak. A mintegy 20 diákot iskoláik igazgatói és tanári képviselete is elkísérte. A diákok könyvcsomagot, kísérőik pedig alkalmi ajándékot kaptak. -ce

Az 1. Sz. Lendvai KÁI kilencedikes tanulóinak ballagási tánca.

5 éves a hímzőszakkör Gyertyánosban

Már az úri hímzést is próbálgatják Vasárnap került sor a gyertyánosi faluotthonban a már hagyományos hímzőkiállításra, amelyet rövid kultúrműsorral tettek színesebbé a szervezők. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Vaupotič Göncz Elvira, a művelődési egyesület elnöke köszöntőjében elmondta: örömmel tölti el, hogy a néhány éve indult hímzőmunka mára ily szép gyümölcsöket termett. Az öt év alatt – amióta a műve-

18

lődési egyesület keretében a szakkör működik – rengeteg szép hímzés született. Annak is örül, hogy éppen az élethosszig tartó tanulás hetében került megrendezésre a kiállítás. Horvát Margit, a szorgalmas asszonykezek irányítója is elégedett a munkával, mint kifejtette, az

asszonyok sokat megtanultak az öt év alatt. Polgári hímzéssel kezdték, majd a népi hímzéssel folytatták, a legutóbbi budapesti kiránduláson azonban már az úri hímzéssel is megismerkedtek, így most ezt próbálgatják. A műsorban fellépett a Hajnal ME magyar népdal-

A helyi népdalkör zalai és Mura-menti népdalokkal lépett fel. köre, valamint a nemrég alakult szlovén dalkörök, a felnőtt és gyermek kombinációjú néptánccsoport.

A vendégcsoportok közül a Hármasmalmi ME népdalköre lépett színpadra zalai népdalokkal.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 2 3 .


Helló!

Kedves gyerekek!

Farkaš Petra, 5,5 éves

Gavrič Stefani, 5 éves

Itt a suli vége, hurrá! Megkezdődik a jó világ, tiétek a nyár, élvezzétek ki minden percét! De az óvodások még szorgalmasan járnak óvodába, és nem feledkeznek meg rólunk sem, küldik a szebbnél szebb munkákat. Ma a gyertyánosi gyerekek rajzai díszítik oldalatokat. És hogy a nyár tényleg jól induljon, ismét keresztrejtvén�nyel készültünk: aki elég ügyes és meg tudja fejteni, küldje be címünkre, hiszen ezúttal a Terme Lendava belépőjegyeit sorsoljuk ki. Címünk: Népújság, 9220 Lendva, Fő u. 124. A borítékra írjátok rá: Gyermekoldal.

KERESZTREJTVÉNY

Tibaut Kaja, 5,5 éves

Sakač Tija, 5,5 éves N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 2 3 .

19


Horizont A Kanári-szigetek májusban (3)

Elégedetten állapítjuk me Ha a természet és az ember alkotta szépséget sikerrel ötvözik, lenyűgöző dolgok születhetnek. Tenerifén a világhírű Siam Parkban és a Loro Parkban sikerült ezt megvalósítani. Folytassuk tehát utunkat a vízi királyságba, ahol vizes kalandok várnak ránk, majd a szintén világhírű Loro parkban a delfin- és orcashow-n csak ámulunk és bámulunk. Ezután a sziget fővárosa felé igyekszünk, Santa Cruzba, ahol belekóstolunk a nagyváros nyüzsgő életébe, majd Adejében kerül fel a pont az „i”-re, ahol kézműves vásárban nézelődünk és a helyiekkel együtt táncolunk. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A szigeten számos programmal, lehetőséggel várják a turistákat, lehet banánültetvények közt tevegelni vagy hatalmas hegyvidéki túrákat tenni, esetleg vitorlázni, szörfözni tanulni. És természetesen ezeket ki is kell próbálni, ha már itt van az ember. Na de ha valóban ámulatba kívánunk esni, akkor a sziget két leghíresebb parkjába is mindenképp el kell látogatni, ezek pedig a Siam Park és a Loro Park. Mielőtt utazásunkat tervezgettük, már hetekkel az indulás előtt az interneten szörfözve két dologban teljesen biztosak voltunk: a természeti szépségeket amennyire csak lehetséges felkutatni és e két parkba eljutni. Ehhez tartva magunkat irány elsőként a vízi királyság, vagyis a Siam Park... A Las Americasban

épült csúszdabirodalom, a Siam Park sokkal több egy élményfürdőnél – ezért nem is szívesen skatulyáznánk be annak –, hiszen a vízen átélhető legizgalmasabb kalandokban lehet része annak, aki egy napot itt tölt el. Európa legizgalmasabb vízi szórakoztató központjáról beszélünk, a „Water kingdom”-ról, ami 2008-ban nyílt meg és az ősi Thaiföld világába kalauzol el minket. Csúszdák, medencék, éttermek, teaházak, függőpiac, a legapróbb részletekig keleties mintára épült tökéletes összhangban. A parkba belépve egy hatalmas, csillogó kövekkel díszített fehér elefánt előtt mindenkit lefotóznak – a fotót távozáskor 6 euróért meg lehet vásárolni. A fókák medencéje mellett feljutunk a függőpiachoz, itt elénk tárul a park csodás látképe, középen a Tower of power óriáscsúszdával, ami a hely

Az orca-show egyedüli Európában, és mindenképpen hatalmas élmény. egyik szimbóluma. Eljutunk a hófehér homokos parthoz, itt napozóágyak és fehér napernyők várnak, előttünk a hatalmas medence, a The Wave Place a világ legnagyobb mesterséges hullámaival – akár 3 méteresek –, felettünk a kék égbolt, a hátunk mögött

A Siam park egyik büszkesége a hullámgép, amely a világ legnagyobb mesterséges hullámait kelti.

20

pedig elnyújtózik az óceán, Las Americas partjaival. Ha ember alkothat földi vagy inkább vízi mennyországot, akkor az így néz ki. A víz a medencékben mindenütt sótalanított 24 fokos tengervíz, a park minden négyzetmétere pedig virágzó egzotikus növényektől pompázik, akár egy hatalmas trópusi kert. Aztán beleborzongunk az óriási csúszdák látványába, izgalomtól ver sebesen a szív, mert tudjuk, innen bizony úgy ki nem megyünk, amíg mindet ki nem próbáljuk – sikoly, adrenalin és életre szóló élmény. Sorolhatnánk a különféle szupergyors csúszdákat, a nulla gravitáció élményét, a titokzatos, rejtélyes és meglepetésekkel teli vizes kalandokat, cápák alatt és fókák mellett, de átélni és elmesélni nem ugyanaz. A Mai Thai River a világ leglustább folyó-

ja, végigkígyóz az egész parkon, itt kipihenhetjük az izgalmakat a kétszemélyes óriás úszóguminkon, ahogy lassan ringat a folyó, napozunk, és többször is elégedetten állapítjuk meg, hogy nem álmodunk. Egy újabb napot kell rászánnunk, ha Tenerife fantasztikus és talán legnépszerűbb parkjába, a Loro Parkba – a spanyol kifejezés jelentése papagájpark – is el szeretnénk menni. A sziget másik oldalán, a párásabb levegőjű Puerto de la Cruz városában épült trópusi növény- és állatkert mára a világ legnagyobb papagájgyűjtményévé nőtte ki magát. Pompázatos virágzó kaktuszok, sárkányfák, pálmaligetek közt sétálva hatalmasra nőtt szobanövényeinkre ismerhetünk rá. Dzsungel, indák, orchideák, szabadon repkedő színes madarak,

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 2 3 .


Horizont

eg, hogy nem álmodunk... fehér tigris, orángután, a világ legnagyobb pingvinháza havas sziklákkal és havazással – egy darab Déli-sark. Európa leghos�szabb cápaalagútjában az óceán mélyén sétálhatunk, felettünk a tenger félelmetes ragadozóival. Egy 8 méter magas, kivilágított henger alakú akváriumban halrajok úszkálnak, a „Loro show” ideje alatt óriási papagájok repkednek a fejünk felett, a fókák műsora pedig mindenkit elbűvöl. Ami viszont a leg-leg-leg, az a delfin- és az orca-show. Páratlan élmény, semmihez sem fogható. A nézőtérrel körbevett medencében a nyolc kedves, intelligens delfin káprázatos műsorával egyszerűen levesz a lábunkról. A hawaii hangulat teljesen felszippant, folyamatos zenei aláfestés mellett a delfinek

park legújabb kis jövevénye, a fogságban született orcabébi is bemutatkozik. Óriási csobbanások, a közönséget spriccelő bálnák, szó szerint hatalmas mutatványok, tökéletes összhangban az oktatókkal. A nagytestű gyilkos bálna és az ember barátsága a szemünk előtt bontakozik ki. A park a Föld, az állatvilág védelmezése mellett tette le a voksát, a programok, a látnivalók minden apró szikrájában a természet tisztelete, szeretete és megóvása szerepel az első helyen. Személyes vélemény ugyan, de Teneriféről semmiképp sem szabad úgy hazatérni, hogy ezek a parkok kimaradjanak. Ahogy a fővárosba is el kell utazni, a sziget dobogó szívébe, látni kell és érezni a lüktetését. Santa Cruz felé száguldunk

Auditorio de Tenerife – Santa Cruz egyik fő látványossága az óceán partjára épült. szaltóznak, szörföznek, sőt még tangóznak is, pontosan követik az idomárok instrukcióit. És a delfinek ugye mindig mosolyognak, hízelegnek, varázsukat teljes egészében átadják a nézőknek. Innen feltöltődve indulunk a még nagyobb „vízi színpad” felé, Európa egyetlen orca-showjára: a kardszárnyú delfinek műsora szintén fergeteges. A műsor részeként már a

tehát, egy olyan helyre, ahol az épületeket csodálva olyan érzése lehet az embernek, mintha a világ néhány híres épületét szánt szándékkal másolták volna le. Persze nem pontosan, szó sincs erről, de mégis! Itt van mindjár t az Auditorio de Tenerife gyönyörű, büszke épülete, amit a város felé közeledve már messziről látni. A tengerpartra, a kikötő kö-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 2 3 .

Adeje városában spanyol néptáncosok szórakoztatták a közönséget. zelébe épült előadóterem – vagy nevezhetjük talán operaháznak is – szerkezete vitorlákra emlékeztet, vagy cseppet a Sidneyben lévő operaházra? Az épület a város egyik fő látványossága és Santa Cruz egyik címerjelképe is egyben. Közelről jól látni, hogy a fala apró, fényes csempemozaikokból lett kirakva gondos munkával. A part szikláit híres emberek festett képe díszíti, Elvistől Liszt Ferencig mindenki megtalálható. A pompás épület előtt elnyúló térről pedig már a szemünkbe ágaskodnak az ikertornyok, a Torres de Santa Cruz, amik a Kanári- szigetek legmagasabb felhőkarcolói és Spanyolország legmagasabb lakóházai is egyben – talán a New York-i ikertornyok mására épülhettek. Innen egy kis sétával már a belváros nyüzsgésébe kerülünk, igazi kozmopolita élet, buszok, taxik robognak, a széles utcákon siető helyiek és andalgó turisták keverednek. A pálmafák innen sem hiányoznak, a városban nem csak a növények, az üzletek is virágoznak, kávéházak, modern bevásárlóközpontok várják a turistákat világmárkákkal.

Ahogy a belvárost, az üzleti negyedet elhagyjuk, már alacsonyabb, színesebb házak váltják fel az emeletes épületeket, halkul a zsivaj, lassul a forgalom. El is hagyjuk a nagyvárost és újra délre utazunk, Adeje városába. Costa Adeje, vagyis Adeje tengerpartja mintegy folytatása Las Americasnak. A város nyugati felében a legdrágább szállodák és apartmanok, golfklubok váltják egymást. Az elit, a felső tízezer nyaralói, pompás üdülők, éttermek épültek és épülnek folyamatosan. Adeje régi városrésze viszont a hegyoldalban található, kevesebb turistával, barátságos hazaiakkal, kis élelmiszerboltokkal, apró vendéglőkkel, reggeliző és esti bárokkal, egyirányú utcáival. Itt valamivel olcsóbban ehetünk, ihatunk, és olcsó szállást is könnyű találni – 12 eurótól már kapunk szobát a város központjában. Itt ettük a sziget talán legfinomabb pizzáját, mindössze 3,5 euróért, és a legjobb spanyol és olasz éttermeket is itt fedeztük fel. Adejében készítik el legjobban a már említett currys-fokhagymás csirkét is, vannak turisták,

akik csak emiatt jönnek ide vacsorázni. Az egyenletesen lejtő járdára kirakodó éttermek szinte minden vendége ezt a fűszeres finomságot rendeli magának, így hát mi sem lógtunk ki a sorból. Hétvége közeledtével a templom terét kézműves standok lepik el, banánlevélből, vulkánkőből, agyagból, bőrből készült emléktárgyakat, sajtokat, mézet és édességet kínálnak az árusok. Este pedig jöhet a hagyományos spanyol népzene, a spanyol népi viseletbe bújt asszonyok és férfiak a színpadon ropják a táncot, majd a nézőtérről, a vásárban bóklászók közül kérnek fel idegeneket táncolni – egyszerű tánclépések, nem salsa. Hát így fér meg egy kis szigeten egymás mellett a fejlett főváros rohanó világa és a hagyományőrzés, megbújva a hegyek között. Mindent összevetve Tenerife egy csodálatos hely, felébreszti a vágyat a Kanári-szigetek többi darabjának megismerése iránt is. Egy biztos, aki ide ellátogat, az a rabja lesz, felejthetetlen élményekkel gazdagodik, és menthetetlenül visszavágyik. (Vége)

21


Sport 3. Labdarúgó Fesztivál Lendván

Harmincéves évfordulójukat ünnepelték a bírók A kétnapos rendezvényen a lendvai körzeti labdarúgás apraja-nagyja bemutatkozott. Az Aranygenerációból sajnos sokan – sokak csalódottságára – ígéretük ellenére nem jöttek el. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

Az egyesület 30 éves A kétnapos seregszemlét a 30 éves működését ünneplő Lendvai Labdarúgó-játékvezetők Egyesülete kezdte focitornával, amelyen 6 egyesület bírói küzdöttek két csoportra osztva. A Sportparkban az A csoport első meccsén a házigazdák 1:0-ás vereséget szenvedtek a kranjiaktól, s ez elég is volt a gorenjszkóiak csoportgyőzelméhez, hiszen a másik két meccs (a csoport harmadik tagja a Ptuj volt) egyaránt gól nélkül végződött. A B csoport a műfüves pályán játszott, ahol a mariboriak győztek mindkét meccsen, a Muraszombat pedig a Ljubljanától is kikapott, így a lendvaiak sorsában osztoztak: csoportutolsók lettek. A döntőben a Maribor és a Kranj nem bírt egymással, így tizenegyesekre került sor, ebben pedig 3:1re a stájerek voltak ügyesebbek. A bronzmeccsen a Ljubljana 2:1-re győzte le a Ptujt. A díjakat a legjobbaknak Marjan Tompa, a lendvai bírók egyesületének elnöke adta át. Szombaton díszülés keretében emlékeztek az egyesület 30 éves fennállására. A jubileumot többek közt megtisztelte Stanko Glažar, a Szlovén Labdarúgó-szövetség egyik alelnöke és Anton Balažek, Lendva Község polgármestere. Az egyesület múltjának felidézését követően több tag elismerést vehetett át: Franc Koren, Martin Bukovec, August Hozjan, Jože Lebar (mind egykori elnökök), illetve Lendva Község, a

22

Szlovén Labdarúgó-játékvezetők Szövetsége, a Lendvai Körzeti Labdarúgó-szövetség és a Szlovén Labdarúgószövetség.

át Gregor Bunderla: a 23 gólig jutó naftás a 2. liga keleti csoportjában a legtöbb gólt szerezte. Fair play-díjat vehe-

Hotizai kupameglepetés A L e n d va i K ö r z et i Labdarúgó-szövetség kupadöntőjében a kupákra gyakran jellemző meglepetés született, hiszen a muravidéki ligás Hotiza legyőzte a harmadik liga keleti csoportjának bajnokát, az Odrancit. A Hotiza bombarajtot kapott el, hiszen Cigan (3.), Čurin (11.) és Gjerkeš (18. perc) gyorsan nagy fölényt szerzett. Tkalec találata a 32. percben még felcsillantotta a reményt az Odrancinál, de Čurin második találata a 67. percben végérvényesen eldöntötte a meccs kimenetelét. Mindkét csapat a legjobb 32 közé jutott a Hervis Kupában. A mec�cset a Gönc Ludvik, ifj. Horvát Robert és Tratnjek Tomislav hármas vezette.

A hazai játékvezetők ünnepét a pályán nem sikerült ünnepélyesebbé tenni. seknél szintén duplázott a Nafta: győzött a csapat és 22 találattal Niko Kociper nyerte az aranycipőt. A 18 éveseknél Luka Graj (Virs Bistrica) 33 találatig jutott, a bajnoki címet és a fair play-díjat egyaránt a Turnišče nyerte. Szintén elismerést vehetett

tett át a Veterani Turnišče (körzeti liga) és a Bogojina (Muravidéki Liga), a körzeti ligában a bajnokságot a Kobilje, a gólkirályi címet 37 találattal Samo Žalik (Polana) nyerte. A Muravidéki Ligában a Rakičant dupla öröm érte: a bajnoki cím mellett a gólkirályi

címet 23 találattal Mihael Karas zsebelte be.

Megfakult legendák A nagy csinnadrattával beharangozott jótékonysági meccs (közel 1000 euró gyűlt össze a 2. Sz. Lendvai KÁI javára) az Aranygeneráció és a Muravidéki Legendák között sokak számára csalódást okozott. Nem önmaga a meccs, hiszen a 6:6-ös döntetlen pazar eredmény, ám a nagy sztárok közül gyakorlatilag egy sem jött el: a lelkesedésüket mutatta az is, hogy a meccs jelentős késéssel kezdődött. Méltatlan hozzáállás. De akik itt voltak, szórakoztató meccset produkáltak, a gólokat pedig a muravidékieknek Zver és Vori (2–2), valamint Irgolič és Drvarič lőtte, míg az Aranygenerációból Pavlovič (3), Milanič, Belec és Baranja iratkozott fel a góllövőlistára. A két csapat tizenegyesrúgásban is megmérkőzött: ezt 5:4-re az „aranyak” nyerték.

Hivatalosan nincs újdonság

Elismerés a legjobbaknak A seregszemlén szombaton lehetőség adódott a szövetség összes korosztályának bemutatkozására, majd pedig a délutáni meccsek szüneteiben kiosztották a díjakat a versenykiírások legjobbjainak. A 10 éveseknél Matej Godina (Bistrica) lett a gólkirály 41 találattal, a bajnoki címet a Nafta szerezte meg, a 12 éveseknél a Nafta nyerte a bajnokságot, játékosuk, Matjaž Tigeli pedig 52 találattal szerezte meg a gólkirályi címet. A 14 éve-

Marjan Drvarič, a sportigazgatói feladatot ellátó illetékes elmondta, hogy egyelőre nem történt mozgás a Naftában. Azért sem, mert az átigazolási időszak csak július 1-jével kezdődik meg hivatalosan. A csapat a múlt héten megkezdte az alapozást a Stanko Preradovič, Utroša Dario és Kusek Feri hármas vezetésével. A csapatnál több játékos van próbajátékon, akiknek sorsa az alapozás első 10–14 napjában dől el. A Nafta vasárnap 19 órakor lép először pályára, amikor Szentmártonon (Sv. Martin na Muri) lép pályára az ukrán FC Illychivets Mariupol ellen, kedden 18 órakor pedig az első hazai bemutatkozásra kerül sor, amikor a Kaposvár lesz a vendég. HF

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 2 3 .


Sport minisport

A farkasok felfalták a karvalyokat Bežan

szárnyalt

Továbbjutott a Nafta A Nafta U–14-es csapata sikerrel vette az első akadályt a Szlovén Labdarúgóliga keleti csoportjának selejtezőjében. A lendvaiak az első meccsen elért 2:1-es sikerük után ezúttal 1:1-es döntetlent harcoltak ki Slovenska Bistricán. A Nafta gólját Penhofer lőtte. A selejtező második fordulójában a Nafta 2:1-es vereséget szenvedett Žalecben: az egyenrangú meccsen Gaber lőtte a Nafta egyetlen gólját, Penhofer pedig sajnos egy tizenegyest is kihagyott. Feri.h.m. Vučko 35. lett A Radenska Pomgrad Brod na Murin szervezte meg utolsó hétvégi tornáját: a finálén 55 sakkozó vett részt. Darko Supančič (Branik), ahogy az eddigi legtöbb tornán, ezúttal is győzni tudott, 8 pontjával megelőzve két házigazdát, a 7–7 pontos Denis Gjurant és Štefan Cigant. A Lendava SK tagjainak helyezése: 35. Vučko Jože 4, 37. Jože Vuk 4 és 42. Baša Vili 3,5 ponttal. F. B. Muraszombati siker, lendvai harmadik hely A Muraszombati Labdarúgó-edzők Körzeti Egyesülete Gančanin szervezte meg az edzők egyesületeinek első találkozóját. Az 5 csapat fociban, illetve akadályokon át célok eltalálásában mérte össze képességeit. Az összesítésben fölényesen a házigazdák győztek 30 ponttal, a lendvaiak pedig 19 ponttal a harmadikak lettek, és ugyanennyi pontot szereztek a második helyet elfoglaló ljubljanaiak. Feri.h.m. Három ötödik helyezés Győrben erős nemzetközi cselgáncstornán az U–15-ös korosztályban a lendvai Judo Klub versenyzői három ötödik helyezést értek el, mégpedig Maja Adanič (44 kg), Ferenc Grega (66 kg) és Niko Gorjan (81 kg). A versenyen 11 ország dzsúdósai vettek részt. F. B.

A ljubljanaiak egy sikeres futás közben: a piros „farkasok” csak késve tudták megállítani a ljubljanai játékost. Vasárnap délután több mint 500 érdeklődő tekinthetett meg a Muravidéken először egy amerikaifutball-meccset, amelyen a

Közép-Európai Liga keretében a Budapest Wolves a ljubljanai Silverhawks ellen lépett pályára. A meccs első fázisára inkább a tapogató-

Díjakat osztottak Kiosztásra kerültek a Lendvai Sportszövetség sportjátékainak díjai a 2010/2011-es esztendőre. A játékoknak több mint 300 résztvevője volt 10 versenyszámban. A díjakat és elismeréseket Franc Hor­vat Meštrovič, a szövetség alelnöke és Velimir Horvatič titkár adta át tekében (Bambus Boys – Lendva, Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete és Lendvai Rendőrállomás; egyéniben Dušan Radakovič, Magyar Alfred és Matko Milan), céllövészetben (Ekipa Mladih, Varstroj és Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete; egyéniben Stanislav Zver, Franc Duh, Dominik; a nőknél 1. Sz. Lendvai KÁI, Lendvai Rendőrállomás és ELMONT; egyéniben Sandra Legenič, Vanja Ku­ kovec és Metka Graj), kosárlabdában (Lindau – fiatalok, Tropicano és Lek), kisfociban (Lendvai Rendőrállomás, Zeus és Kisipari Kamara), pikádóban (Komunala, Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete, Kétnyel-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú n i u s 2 3 .

vű Középiskola; egyéniben Anton Lebar, Miro Pahor és Szőke Aleksander; a hölgyeknél 1. Sz. Lendvai KÁI, Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete és 2. Sz Lendvai KÁI; egyéniben Štampah Magda, Todorovič Anđelka és Koncut Terezija), gyalogtúra (Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete és Lendvai Hegymászó Egyesület), b ow l i n g b a n ( B a m b u s Boys, Lendvai Rendőrállomás, TUŠ Kocet; egyéniben Könye Tibor, Dušan Radakovič és Boštjan Virag; hölgyek TUŠ Kocet, 2. Sz. Lendvai KÁI és 1. Sz. Lendvai KÁI; egyéniben Tanja Šendlinger, Hajdú Nataša és Könye), sporthorgászatban (Komunala, Gyertyánosi Rancs és Lend­ vai Nyugdíjasok Egyesülete, egyéniben Szőke Alek­sander, Matko Milan és Simonka József), homokröplabdában (Lek, Universal és Burki), kerékpározásban (Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete, Barátok és TUŠ Kocet). Feri.h.m.

zás volt jellemző, hiszen alig lehetett 1–2 hosszabb passzot látni, mindkét csapat a rövid futásokkal próbálta megtörni az ellenfél védelmét: nem sok sikerrel. A második játékrész már sokkal mozgalmasabb és a nézőknek is érdekesebb volt, így a végeredmény 17:13 lett a farkasok számára. Az ötfős játékvezetői csapatot Peter Kebe vezette. A szervezők szándéka, hogy minden évben ebben az időszakban Lendva házigazdája legyen egy ilyen összecsapásnak. Tekintettel a közönség érdeklődésére, az amerikai foci az első lépéseit eredményesen tette meg Lendván. HF Barátságos mérkőzés

Brunšvig – Hídvég 4:3 (1:2) A Brunšvig és a Hídvég öregfiúinak hagyományos találkozóján a félidőben még muravidéki siker volt a láthatáron, de végül a hazaiak nyerni tudtak. A 30 éve tartó együttműködés újabb felvonásán a hídvégiektől Gabor (2) és Imre talált a kapuba. A következő találkozót jövőre tervezik. F.m.h.

A kispuska ligában idei 4. fordulójában a Presika véget vetett a magyar uralomnak, hiszen 784 körrel győzött a 758 körös TSO Ormož és a 765 körös Mesto Ljutomer előtt. A Jezero 750 körrel az ötödik lett. E g y é n i b e n To n i Križanič (Rudar Presika) 263 körrel, egy körrel előzte meg a dobronaki Vinko Bežant, csapattársa, Jožef Babič 252 körrel a 10., Cár Feri pedig 236 körrel a 26. lett. Az összesítettben a PSLE Nagykanizsa vezet 52 ponttal, a Jezero 40 ponttal a dobogó alsó fokán áll. Egyéniben 98 ponttal Havasi (PLE Zalaegerszeg) vezeti a mezőnyt: 5. Bežan 79 és 6. Babič 74 körrel. F. B.

A dobronakiak fogták a legtöbbet Dobronak Község Kupája sporthorgászatban otthon maradt, ugyanis a Bakonaki-tavon megrendezett versenyen bár öt egyesület tagjai pecáztak, de a dobogót a hazai versenyzők bérelték ki: Gerencsér Dani, Primož Adamič és Horvát Attila. Csapatversenyben is a házigazdák győztek Črenšovci és Kót csapata előtt. Szintén a Turizmus Hete keretében rendezték meg az 1. Vid Kerépármaratont, amelynek több mint 150 résztvevője volt. A résztvevők 5, 29 és 50 kilométeres távon indultak: ez utóbbinak volt a legtöbb résztvevője, s ennek nemzetközi jellege is volt. A legfiatalabb résztvevő, a 2 éves Olivia utánfutóban tette meg a távot, a legidősebb pedig a Piberčnik házaspár volt. F. B.

23


Dvojezična osnovna šola I Lendava 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola

Június 25. – AZ ÁLLAMISÁG NAPJA Szlovénia önállóSuláSának 20. évfordulója és az EllEnálláS napjának 70. évfordulója

Központi rendezvény

csütörtökön, 2011. június 23-án 10 órakor az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola udvarán

ü n n e p i k ö n y v k i á l l í tá s

pénteken, 2011. június 24-én 19 órakor a „Könyvkiadás Lendva Község területén az önálló Szlovéniában” című kiállítás a lendvai zsinagógában

Népújság, 2011/25.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2011/25. szám

Advertisement