Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

61. évfolyam 24. szám Lendva 2017. június 15. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

7–14. oldal

h

e

t

i

l

a

p

j

a

Méltósággal emlékeztünk

A voličinai kopjafánál és a hrastoveci emléktáblánál idén is méltósággal em-

lékeztünk a muravidéki magyar internáltakra, rendhagyó módon Lend-

ván és Hrastovecben a diákok történelemórán is tájékozódhattak a szo-

morú 1944–45-ös eseményekről. Bővebben a 2–3. oldalon.

Dr. Pozsgai Horvat Olga, a Lendvai Egészségház igazgatója:

„Munkám vezérfonala továbbra is a betegek és munkatársaink kölcsönös elégedettsége” 5. oldal


Iránytű A hrastoveci áldozatok tiszteletére

„Hogy a fiatalok is t Király M. Jutka

A megmaradás A muravidéki magyar kisebbségi közösség az egyik „történésgazdag” időszakát éli. S most nem a napi/heti eseményekre gondolok, melyek júniusban a történelmi emlékezésekkel a múlt közösségi tragédiáit is tabuk nélkül „tanítják” a fiataloknak – a Nemzeti Összetartozás Napján a trianoni elcsatolásra emlékezve, Hrastovecen és Voličinán az 1945-ben oda internált muravidéki magyarok emléke előtt fejet hajtva –, hanem, fogalmazzak így, globálisabb dolgokra. Szlovéniában először készül nemzetiségi törvény, mely – sikeres átvitele esetében – a kisebbségnek önállóbb szerepet biztosít a finanszírozásánál, a nemzetiségi oktatásban – igaz, kisebb-nagyobb kompromisszumokat kötve – törvényes változások várhatók a magyar nyelv szerepének megszilárdításánál, erősödnek a kapcsolatok az anyaországgal, Magyarországról először érkezik/érkezett tetemes támogatás sportra (fociakadémia), gazdaságfejlesztésre… A gazdasági támogatás fogadása felülmúlta a legmerészebb várakozásokat is: 165 pályázó több mint 1,6 millió euró összértékre pályázott, túllépve az 1,5 millió eurós rendelkezésre álló összeget is! A kis közösség az anyaországi támogatást pozitívan értékeli – részben már várta is –, és a felhasználásáról is konkrét elképzelései vannak. A Népújság e témakört is felölelő közvélemény-kutatása (130 előfizető válaszolt) szerint a legtöbben a kultúrára (16 százalék) és a mezőgazdaságra (14,8 százalék) fordítanák a támogatást. Tehát – a kisebbségi perspektívából – a „szellemi és tárgyi” megmaradásra. A mezőgazdaság (a Muravidék rurális vidék) ez esetben a szülőföldön való megélhetés szinonimája, s ennek erősítésébe tartoznak a 8–10 százalékot kitevő válaszok az új munkahelyek létrehozásának, a kisvállalkozásoknak és a fiataloknak a támogatásáról, míg a kultúra – a 8–8 százalékaránnyal az oktatás és a magyarság megtartásának támogatására válaszokkal együtt – a szellemi értékek és az örökség, az anyanyelv támogatását fogja össze. És ez együtt: a megmaradás. Az irány jó, de a ritkán kedvező, viharos idő(k)ben a hajónknak sok segítség kell még...

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Az 1945-ben Hrastovecre internált muravidéki magyarok tiszteletére a voličinai temetőben felállított kopjafa előtt rótták le kegyeletüket a muravidéki magyarság, illetve az anyaország képviselői, majd a hrastoveci várudvaron lévő emlékműnél is megemlékezést tartottak. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Rendhagyó módon az idei megemlékezés a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában kezdődött, ahol Göncz László történész, parlamenti képviselő a lendvai és a sárvári diákoknak történelemórát tartott az 1945-ös eseményekről. Az MMÖNK hagyományosan buszjáratot is szervezett Voličina, illetve Hrastovec irányába, így az áldozatok és hozzátartozóik mellett az említett iskolák diákjai is jelen voltak a megemlékezésen. Az internálás 72. évfordulója alkalmából először a voličinai temetőben található kopjafánál tartottak

megemlékezést. Az egybegyűlteket, Pirityiné Szabó Juditot, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetőjét, Szilágyiné Bátorfi Edit magyar nagykövetet, Földes Gyula lendvai magyar főkonzult, Göncz László nemzetiségi képviselőt, illetve a lenarti, sár vári önkormányzati vezetőket Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke köszöntötte. Rövid beszédében kifejtette, már hagyományosan közösen emlékezünk, szlovének és magyarok, s a múlt, a történelem kötelez is bennünket, hogy emlékezzünk a magyar közösséget ért szörnyűségekre is. „A megemlékezés nem vádaskodásról, elmarasz-

talásról szól, hanem az ide elhurcoltak, az itt történt szörnyűségek emlékben tartásáról, arról, hogy a fiatalok tanuljanak belőle és ne engedjék meg, hogy ez bárkivel is megtörténhessen.” Kifejtette, a kopjafa két évvel ezelőtti felállításakor a szlovén és a magyar házelnökök tisztelték meg jelenlétükkel a megemlékezést, akkor a szlovén országgyűlés elnöke talán első szlovén politikusként elismerte az akkori jugoszláv, illetve szlovén karhatalom bűneit. Horváth Ferenc hangsúlyozta, tavaly a két házelnök Sárváron találkozott – ott az elhurcolt szlovének előtt rótták le tiszteletüket –, és ott három város, illetve önkor-

Lendva Községnek új statútuma van Lendva Község Tanácsa a múlt csütörtökön több mint kétharmados többséggel – 16 szavazat mellette, egy tartózkodás – különösebb vita nélkül elfogadta a község új statútumát, amelynek közvitája tavaly november óta tartott. Az 1995-ben született régi alapszabályzatban több mint 48 megfogalmazást kellett összehangolni számos törvénnyel, előírással, többek közt a nemzetiséget érintő tartalmakban is. Az új statútumban pontos megfogalmazást kapott a helyi közösségek státusza és a demokrácia közvetlen gyakorlása keretében a polgárok közgyűlése (zbor občanov) és a lakosság közgyűlése (zbor krajanov), amelyek a helyi közösségekhez tartoznak. A statútum végső szövege figyelembe vette a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség megjegyzéseit, módosítási javaslatait is. Erről a javaslatot Balažek Anton

polgármester nyújtotta be, s kifejtette, hogy a nemzetiségi közösséggel építő jellegű tárgyalásokat folytattak. Hasonló jó együttműködésre számít a fejlesztési és a polgárok életminőségének javítását szolgáló programoknál is. Az új statútummal szemben felszólalt a végül tartózkodó szavazatot leadó Gjerkeš Stanislav tanácstag, alpolgármester, aki kifogásolta a statútum 67. cikkelyét, mely meghatározza a szlovén és a magyar nyelv tudását a munkahelyek betöltésénél az állami és a községi közintézetekben, hivatalokban, vállalatokban a kétnyelvű ügyvitel biztosítása érdekében. Véleménye szerint a hotizai polgároknak (egynyelvű, szlovén terület) szinte nincs esélyük a községi hivatalokban elhelyezkedni. A polgármester a felvetett kérdésben az ülésen nem nyitott vitát, hivatkozva az őshonos nemzetiség alkotmányos jogainak meghatározására. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 15 .


Nemzetiség

tudják és értsék…”

Göncz László, Pirityiné Szabó Judit és Horváth Ferenc a hrastoveci emlékműnél. mányzat, Sárvár, Lendva és Lenart megállapodást is kötöttek, miszerint a váro­ sok diákjai meglátogatják egymást. Horváth Ferenc után Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályveze-

tője mondott beszédet. Elmondta, azért érkezett az emlékhelyre, hogy a magyar kormányzat nevében kegyelettel emlékezzen az emberi méltóságukban megalázott, meghurcolt muravidéki magyarokra, illetve szeretteikre, akik

70 évtizedig várakoztak és reménykedtek abban, hogy méltó módon tudnak emlékezni. Ezt a lehetőséget megköszönte a szlovén államnak, illetve a lenarti polgármesternek is, akinek külön megköszönte jelenlétét. „Felelős keresztény

európaiként csak azt kívánhatjuk, soha és sehol ne történhessen meg az, ami itt, illetve szerte a Kárpátmedencében megtörtént 1944–45 folyamán.” Hangsúlyozta, valamennyien megnyugvással nézünk az elmúlt néhány évben történtekre, a szlovén–magyar megbékélésre, a közös emlékezésre. Az ünnepi beszédek után a kopjafa koszorúzása következett, majd az emlékező gyülekezet a hrastoveci emléktáblához vonult, ahol először Szilágyiné Bátorfi Edit Magyarország szlovéniai nagykövete köszöntötte a megjelenteket. Kifejtette, minden évben újra és újra megrázó élmény találkozni ezen a helyen, emlékezni arra az ötszáz ártatlan magyar áldozatra, illetve a sárvári szlovén áldozatokra, akik nagyhatalmi döntések, ideológiai okok és az emberi gonoszság miatt szenvedtek. „Azért kell emlékeznünk, mert ez az egyetlen garancia arra, hogy ilyen helyzet ne következhessen be újra, és azért fontos, hogy a gyermekeink is megismerkedjenek a történtekkel, mert egy hasonló

helyzetben tudni fogják, nem cselekedhetnek ilyen módon, nem hozhatnak ilyen vagy hasonló döntéseket.” Végül Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő hangsúlyozta, a hrastoveci emléktáblára jogosan került fel Márai Sándor idézete: „Miért?... Magyar voltál, ezért…”. Hangsúlyozta, még a rendszerváltás után is tabutéma volt a hrastoveci internálás, így sajnos nagyon fontos személyes emlékek elvesztek a történelem süllyesztőjében, és csak Bíró József és még néhány ember igyekezete miatt emlékezhetünk saját áldozatainkra hitelesen. „A koronáról csak az ék hiányzik, az, hogy valahol Lendván is létrehozunk egy emléktáblát kimondottan a muravidéki magyar áldozatoknak. Amennyiben ezt is megtesszük, ténylegesen méltóságteljesen tudunk majd emlékezni.” A köszöntők után az emléktábla megkoszorúzásával folytatódott az idei hrastoveci megemlékezés, majd Göncz László történész a helyi voličinai diákoknak is rövid történelemórát tartott az 1945-ös eseményekről.

Lendva községi magyar önkormányzat

Elfogadták a községi statútum egyeztetett szövegét A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsa a múlt héten rendkívüli ülésen tárgyalta az új községi alapszabályzat második olvasatának azon cikkelyeit, amelyek a magyar nemzeti közösség különjogaira vonatkoznak. A tanács elfogadta a cikkelyek egyeztetett szövegét. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az LKMNÖK tanácsa nemrégiben Lendva Község új alapszabályzatának első olvasatához több, a magyar közösség különjogaira vonatkozó megjegyzést tett – vagyis az első olvasatban az említett jogok még nem szerepeltek a dokumentumban. A módosításokat az önkormányzat háromtagú bizottsága ismertette a község illetékeseivel,

többek között Balažek Anton polgármesterrel. A községi szakszolgálat az LKMNÖK javaslatait vagy egészben vagy részben, illetve néhány esetben nem építette be az alapszabályzat második olvasatába, az önkormányzati tanács pedig rendkívüli ülésen elfogadta a község érveléseit, többek között azt, hogy amit a törvények is rendeznek, azt nem kell, hogy tartalmazza a község alapszabályzata is. Az új

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 15 .

alapszabályzat a magyar közösség különjogait illetően tartalmaz régi és új tételeket is. Így például új, hogy a község a gazdaságpolitikai döntések során figyelembe veszi a magyar közösség véleményét, de marad a régiben például a községi nemzetiségi bizottság összetétele. Új tétel az is, hogy a magyar közösség külön­ jogaira vonatkozó kérdéskörben a polgármester a két különstátuszú magyar

képviselő követelésére köteles összehívni a községi tanács ülését, illetve az is, hogy a törvények értelmében a polgármester köteles gondoskodni a magyar közösség különjogainak megvalósításáról is. Az új statútum rendelkezik arról is, hogy a községi közmeghatalmazással bíró szervezetekben, igazgatásban, intézetekben, vállalatokban a szlovén és a magyar nyelvben egyaránt kompetens alkalmazottakat is kell alkalmazni, a munkahelyi besorolást is ennek megfelelően kell kialakítani a kétnyelvű ügyvitel biztosítása miatt. Az említett szervezetekre vonatkoznak az úgyneve-

zett „látható kétnyelvűség” szabályai is, beleértve a különböző dokumentumokat, pecséteket, táblákat is. Az új alapszabályzat cikkelyei szerint a magyar közösség nyelvhasználatára, kultúrájára, oktatására és nevelésére, anyanyelvi tájékoztatására, valamint a vegyesen lakott terület jellegzetességeinek megőrzésére vonatkozó kérdésekben a községnek minden idevonatkozó döntés előtt a magyar önkormányzat előzetes beleegyezését ki kell kérnie, míg a többi kérdésben az LKMNÖK csak véleményezhet. Az LKMNÖK Tanácsa egyhangúlag elfogadta az egyeztetett cikkelyeket.

3


Muravidék Lendva Község: 13.000 euró törlesztésre

Súlyos a lakbérfizetési probléma Lendva Község Tanácsának 15. soros ülésén napirenden szerepelt a község átfogó közlekedési stratégiája, a 2017-es lakásprogram és a lakbér-kintlévőségek ügye, valamint a költségek elszámolása a gyermekek távolmaradása esetén a Lendvai Óvodából. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A krškói Savaprojekt volt az elkészítője a község átfogó közlekedési stratégiájának, s a község

ségi hivatal szakszolgálatai pótolnak majd. Lendván a lakbértartozások ügye égető problémát jelent, hiszen a teljes összege 2010-től 2016-ig 59.330 euróról 195.193 eu-

gyenge anyagi helyzetük miatt, de vannak olyanok is, akik kijátsszák a jelenlegi rendszert. A nonprofit lakások bérbeadását is a lakásgazdálkodási cég intézi, végrehajtásokat is

90 százalékát a bérlők 30 százaléka halmozta fel – mondta a polgármester. A nem fizetett lakbér miatt hiány is keletkezik a lakásgazdálkodási alap fenntartásában, ahova a lakások karbantartására más forrásból kell biztosítani a pénzt. A jövőben a következetesebb lakáspolitikán kívül alacsonyabb rezsiköltségű lakásokat is biztosítanak a rászorulóknak. A lakástörvény értelmében a nonprofit lakások bérlőinek tartozásaiért a szubszidiaritás elve szerint a község felelős, s a Lakásgazdálkodási Vállalat pert indított a lakbértartozások (19.181 euró) behajtására. A tanács határozata értelmében peren kívüli megegyezés alapján a község a

vállalatnak mintegy 13 ezer eurót törleszt, s ezentúl évente kétszer tartanak elszámolást. A lakásprogram tartalmazza az új építkezési lehetőségeket is az Alsó utcában a régi városrész revitalizációjának részeként. A Lokvanj (Tavirózsa) építési telek az új óvodától a patak mentén a régi moziig 12 jó adottságú parcellát jelent egyéni építésekhez. A terv bemutatására a következő hetekben kerül sor. A községi tanács döntése értelmében a gyermekek óvodai távolmaradása esetén csökken az óvodai térítési díj. 15 napos betegség miatti távolmaradás esetén 50 százalékos, több mint egy hónap esetén pedig teljes fizetési felmentést kaphat a szülő. Lehetőség lesz 20 napig terjedő úgynevezett rezervációt leadni, mely szintén teljes költségfelmentést jelent.

Rába-vidékért díj Gerič Ferencnek Az óvoda és a régi mozi között tervezik kialakítani a Tavirózsa lakóparkot Lendván. a szóban forgó projekttel egy olyan dokumentumot kapott, mellyel pályázni tud EU-s forrásokra a város közlekedési feltételeinek javítása céljából. A tanács néhány tagja a projektből a konkrétumokat hiányolta, amit 30 napon belül a köz-

róra növekedett (éves szinten körülbelül 10 százalékkal). Amint Balažek Anton polgármester fogalmazott, az ügyben a legnagyobb problémát a tényleges szociális helyzet jelenti, sokan a lakások költségeit valóban nem képesek fizetni

kezdeményez, függetlenül az érintettek jövedelmétől, azok esetében is, akiknek nincs jövedelme. Végrehajtások kiküldése idén is várható, a 2014-ben kiküldöttek 90 százaléka behajthatatlan volt. Látható, hogy a tartozások

Képviselői fórum Pártosfalván Hétfőn este a pár­tos­ falvi nemzetiségi irodában Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő bemutatta a készülő nemzetiségi törvény tervezetét. A fórumon jelen voltak a goricskói nemzetiségi elnökök, a Moravske Toplice községi nemzetiségi tanácstagok és helyi polgárok. A törvényjavaslat hamarosan a szlovén kormány elé kerül, majd a

4

kormány által kiegészítve a magyar önkormányzatok is megvitatják. A hallgatóság részéről több kérdés is felmerült, többek között a Muravidéken élő anyaországi magyarok több szempontból is hátrányosan megkülönböztetett jelenlegi helyzetéről; mint elhangzott, az anyaországi magyarok kisebbségként élnek a kisebbségben. Illetve szóba került a vallá-

si közösségek szerepe és ápolása, annak fontossága a nyelv megőrzése szempontjából, ami nem kapott helyet a törvényben. A képviselő elmondta, hogy a nemzetiségi közösségek támogatásaiban megjelenhet viszont a vallási közösségek támogatása, erről tárgyalni fog, de a törvénybe konkrétan a vallás és az egyház nem kerülhet bele. ak

A hét végén a szentgotthárdi Rábavidéki Nap és a folklórcsoportok Lipafest elnevezésű nemzetközi találkozója alkalmával a Magyarországi Szlovének Szövetsége díjátadó rendezvényén Gerič Ferencnek, a Lendvai Galéria-Múzeum egykori igazgatójának a több évtizedes, a képzőművészeti együttműködésben és a kapcsolatok ápolásában kifejtett önfeláldozó tevékenységéért „Rába-vidékért” kitüntetést adományozott. A díjat Hírnök József, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke nyújtotta át Geričnek Gorazd Žmavc, a szlovén kormány határon túli szlovének hivatalának minisztere és Boris Jesih szentgotthárdi szlovén főkonzul jelenlétében. -ce

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 15 .


Muravidék Lendvai Egészségház

Szükség van urológiai és ortopédiai szakrendelőre Dr. Pozsgai Horvat Olga tavasszal immár harmadszor kapott megbízást a Lendvai Egészségház vezetésére az intézet hét alapító községétől. A valamivel több mint 22.500 ember egészségügyi ellátásáról gondoskodó intézmény múltbéli eredményeiről, a jelenlegi helyzetről és a tervekről beszélgettünk az intézet igazgatójával. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

– Az egészségügyben számos nehézséggel, változással szembesülnek a betegek és az alkalmazottak is. Hogy lehet ebben a válságos egészségügyi helyzetben megfelelő irányban tartani az egészségház működését? – Ku l c s fo n to s s á g ú számomra, hogy a beteg központi szerepet foglaljon el az egészségügyi ellátásban, az egészségház pedig egy biztonságérzetet nyújtson a szolgáltatások igénybe vételekor. Ezért a munkám vezérfonala a betegek és a munkatársak kölcsönös elégedettsége. A többi az intézet költségvetésétől függ, mely megszabja a határokat és a működési kereteket, az eredményességet pedig az igazgatóság és a pénzügyes közti megfelelő együttműködés tükrözi. – Idén újabb négyéves igazgatói megbízást kapott. Milyen terveket tűzött ki maga elé? – Az éves célok és tervek folyamatosan a rendelkezésre álló pénzügyi kereteken belül valósulnak meg. A jövőt illetően az egyik elsődleges célom megtartani a sürgősségi betegellátást 2019 után is, amiért erőteljesen fogok harcolni. E téren jelenleg az a feladat áll előttünk, hogy 2018. január 1-től a sürgősségi betegellátást elválasztjuk a családorvosi rendelőtől, ami csupán

megfelelő szervezettséget igényel az intézeten belül, s a betegeket nem érinti. Emellett szeretnénk egy újabb referenciarendelő finanszírozását elnyerni, valamint urológiai és ortopédiai szakrendelőt biztosíta-

– Igen, mivel a referenciarendelő jól bevált, már tavaly kérvényeztük egy új rendelő üzemeltetését, amit a minisztérium sajnos nem hagyott jóvá. A rendelő alapelve a krónikus nem fertőző megbetege-

Pozsgai Horvat Olga, a Lendvai Egészségház igazgatója: „Csak jól képzett állománnyal és megfelelő tudással fejlődhetünk és tarthatunk lépést a korral.” ni. A beruházások területén idén a község segítségével egy külső felvonó megépítését tervezzük, emellett a fogtechnikai laboratóriumi részlegnek a felújítására is sor kerül. Nagy szükségünk van továbbá néhány új egészségügyi jármű beszerzésére, elsődleges cél egy sürgősségi mentőautó. A hosszú távú célok közt viszont szerepel egy melléképület megépítése is. – A tervek közt említette egy új referenciarendelő létrehozását. Ezek szerint jók a tapasztalatok a működő rendelővel kapcsolatban?

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 15 .

dések megelőzése, illetve felügyelete. A 30 év feletti pácienseket ötévente az orvos javaslatára fogadjuk, vagy az adatbázisból dolgozó diplomás nővér hívja be a rendelőbe az alapvető vizsgálatok elvégzésére. A diplomás nővér az orvos állandó felügyelete mellett és vele együttműködve végzi a munkát, és a megelőző vizsgálat eredményei alapján észlelt bármilyen változás esetén értesíti a választott orvost, aki szükség esetén vis�szarendeli, illetve rögtön ellátja a beteget. A nővér nem gyógyít, csak figye-

lemmel kíséri és felügyeli a betegségek fejlődését és aktuális állapotát. – Nagyon jó bevált az intézetben a kardiológiai rendelő, így új szakrendelők létrehozásában is gondolkodnak. A működő rendelőkben milyen a helyzet? – Valóban, a kardiológiai rendelő nagyon jól bevált, és annak ellenére, hogy két orvos látja el a munkát, az igények olyan nagyok, hogy sajnos hos�szú a várakozási idő. Ebből kiindulva is szükségesnek tartom az egészségház folyamatos fejlődését ezen a területen, amivel a betegeknek az alapellátásban is többet biztosíthatunk helyben. Ezért, mint már említettem, a jövőben szeretnénk egy urológiai és egy ortopédiai rendelőt létrehozni, ami az anyagi keretektől és az engedélyektől függ. Az urológia területén szakorvoshiány miatt nem lenne könnyű dolgunk, de meggyőződésem, hogy közös erővel ez is sikerülhetne. Tudjuk, hogy egyre magasabb a betegszám ezeken a területeken, így az alapellátás biztosításával a kórházak túlterhelt rendelői valamelyest felszabadulnának, hiszen csak azok a betegek kerülnének beutalásra, akiket az alapellátásban nem tudnánk ellátni. A kardiológia erre nagyon jó példa, hiszen az eredmények megmutatták, hogy minden panasz nem invazív szív- és érrendszeri megbetegedésre utal. A tavalyi évben sikerült az ortodoncia szakrendelőt is elindítani, melyben két külső orvos segíti a munkát. A szakrendelőkben a szakosodási programok jóváhagyását hiányoljuk, például a gyermekorvosi területen négy éve próbálkozunk az orvosi kamaránál szakosodási programot elnyerni, de még nem jártunk sikerrel. Emellett viszont sikerült a több éve hiányt szenvedő üzemorvosi területen június elsejével egy orvos szakosodását elérni, így négy év múlva remélhetőleg lesz újra ál-

landó üzemorvosi ellátás az egészségházban. Addig egy orvosnő segít be, hetente egyszer, csütörtökönként dolgozik a rendelőben. – A közelmúltban heves viták folytak a családorvosok túlterheltségéről. A Lendvai Egészségházban milyen a helyzet ezen a téren, valamint a fogászatban? – Az egészségbiztosító intézet által elvégzett kutatás szerint a muravidéki régióban a legjobb az alapegészségügyi ellátás az orvosok száma és a betegek számaránya szerint. Jelen pillanatban a Lendvai Egészségházban és a három egészségállomáson hét családi orvos végzi az alapellátást, valamint négy szakosodásban lévő fiatal orvos két évig felügyelet alatt végzi a munkát, két évig pedig a szakosodás a kórházban történik. A fogászattal kapcsolatban elmondhatom, annak ellenére, hogy régebben csak egy fogorvosunk volt, pozitív irányba haladtak a fejlemények, és jelen pillanatban megfelelő a fogorvosok száma. Ezt illetően visszaesés volt a dobronaki gyermekés felnőtt fogászati rendelőben, mely két hónapja viszont korszerű felszerelés mellett újra üzemel hetente két napon. Az egy ideje a fogorvoshiány miatt sem működő rendelőből sajnos a betegek kénytelenek voltak máshova eljárni, ezért most a másik oldalról érzékelünk némi hiányt. – Az idén bevezették az e-beutalókat, milyenek a tapasztalatok? – A Lendvai Egészségházban jól felkészültünk erre az újdonságra, a betegek pedig az e-beutaló mellett papírformában is kézhez kapják a további vizsgálatokhoz szükséges dokumentumokat. Egyelőre nem ütköztünk nehézségekbe a betegek részéről és nincs szükség a tervezett infopont kialakítására sem, amennyiben viszont a betegek bizonytalanok, a nővérek és a fogadóirodában dolgozók szükség esetén segítséget nyújtanak.

5


Muravidék Nyílt nap a 2. Sz. KÁI-ban

Közelebb a természethez Az iskolai tanév vége felé közeledve Lendván a 2. Sz. Kétnyelvű Általános Iskolában pénteken nyílt napot szerveztek, melyet négy kreatív műhelymunkával gazdagítottak. A rendezvény keretében nem formális kerekasztal-beszélgetésre is sor került a község tanintézményeinek vezetői és más sajátos nevelést biztosító szervezetek képviselőinek részvételével. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Szép napsütéses péntek délelőtt zajlott az iskola idei nyílt napja, melynek elején a tanulók táncprodukcióval mutatkoztak be. Horváth Lívia, az iskola igazgatója köszöntőjében elmondta, a szakmai munkán keresztül igyekszik az iskola a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődését biztosítani, a közösség felé nyitni és a környezetbe megfelelően beilleszkedni.

Erre a nyílt nap jó alkalom, így a nyilvánosság is érzékelheti, mit jelent egy ilyen jellegű kis iskola kis közösségének a környezetbe történő beilleszkedés. A nyílt nap hivatalos részét követően négy szabadtéri műhelymunk a vette kezdetét, melyeken keresztül a tanulók közelebb kerültek a természethez és megismerkedtek az önellátás alapjaival. Az ökológiai iskolai kertben egy magaságyást alakítottak ki, melybe zöldségeket

nyílt napra ellátogattak a lendvai óvodások és az 1. Sz. KÁI iskolásai, valamint az iskolával együttműködő intézmények és szervezetek képviselői. A délelőtt folya-

A tanulók lelkesen vettek részt a magaságyás elkészítésében az iskola ökológiai kertjében. ültettek, Pehta gyógynövényes hölgynél pedig a tanulók a gyógynövényekről tudhattak meg többet. Közösen készítették el a teákat, üdítőitalokat, krémet, szirupot, emellett számos

Nevelőcsaládok országos találkozója Lendván

Közös gondok, közös örömök A Szlovén Nevelőcsaládok Egyesülete szombaton első alkalommal szervezte meg Lendván a nevelőcsaládok országos találkozóját. Az esemény kora délelőtt kezdődő programjára közel 230-an gyűltek össze.

Kora délelőtt a nevelőcsaládok a lendvai szabadtéri színpadnál gyülekeztek.

6

érdekességgel színesítette a munkát a műhelyvezető. Az iskola tágas udvarán a sportesemények sem maradtak el, az ügyességi akadálypályán a tanulók

lelkesen igyekeztek minél jobb eredményeket elérni. Az alkotóműhelyben saját emléktárgyak készültek a nyílt napról, az ügyes gyermekkezek alatt pedig színes siklóernyők születtek. A

mán egy informális szakmai kerekasztal-beszélgetésre is sor került a községi tanintézmények vezetőinek és a sajátos nevelést biztosító intézmények képviselőinek részvételével.

Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

sa szerint az egyesületet jelenleg leginkább az a kérdéskör foglalkoztatja, hogyan lehet megoldani azoknak a nevelt gyerekeknek a helyzetét, akik 26 évesen – vagy esetleg már 18 évesen – elhagyják a nevelőcsaládot és nem tudnak elhelyezkedni. A folytatásban az egybegyűlteket Balažek Anton és Kardinar Marjan lendvai és dobronaki polgármesterek köszöntötték. A színházteremben zajló ünnepi program a Pupilla bábszínház előadásával folytatódott, majd a Lendva-hegyre szervezett gyalogtúrát egy kicsit megzavarta az eső, de hamar kiderült az ég, s a lendvai Hegymászók Egyesülete tagjainak vezetésével végül megtartották a kilátótoronyig a gyalogtúrát. A találkozó kora délután kötetlen társalgással és a gyermekek számára rendezett műhelymunkákkal folytatódott a lendvai 2. Sz. KÁI udvarán.

Szombaton a Színházés Hangversenyterem szabadtéri színpadánál gyülekeztek a szép számban érkezett nevelőcsaládok, hogy tíz év után először az egyesület székhelyén, Lendván találkozzanak. Egy évtizeden keresztül ugyanis a nevelőcsaládok országos találkozóját Razkrižjén rendezték. Krajnc Darko egyesületi elnök, aki kétéves korától nevelkedett nevelőcsaládnál, ünnepi felszólalásában elmondta, az egyesület fő célja továbbra is a gyermekek és a nevelőcsaládok jogi viszonyainak rendezése, valamint javaslatok, megjegyzések előterjesztése az illetékes minisztérium felé. Nem utolsó sorban pedig a gyermekek segítése a gyakorlatban is, akik különböző okok miatt elkerülnek vérszerinti szüleiktől. Az elnök elmondá-

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 15 .


ECOS biogázerőmű – ”Elég a bűzből„

Info

Tiltakozik a civilkezdeményezés és a község Még a hét elején is rettentő bűz terjedt a lendvai ipari zónában lévő ECOS biogázerőműtől, melynek nyilvános adatok szerint teljesen zárt létesítményként kellene működnie. A biogázerőműnél talált anyagot részletesen elemzik környezetvédelmi szempontból. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Nem csak a hár­m as­ malmiak és a petesháziak, de a lendvaiak és még a muraszerdahelyiek is érezték az elmúlt 10–14 napban terjedő rettentő bűzt

fújt. Hogy mi okozza ezt, a végére szeretnének járni a lakosok, s az ügyben már megalakult az „Elég a bűzből” civilkezdeményezés Petesházán, mely a szóbeli figyelmeztetések után a helyzet változatlansága miatt a bűz terjedésének

zettel, aktívan együttműködve az országos környezetvédelmi felügyelőséggel, mely már többször járt a helyszínen, megállapításokat is tett. Nem hivatalos források szerint mindezek alapján a helyzet nem felel meg az ECOS biogázerőmű

tapasztalt tények alapján meg is tett. Múlt pénteken a probléma megoldása érdekében a Városházán tárgyalóasztalhoz ült a polgármester, Hebar Tibor, a községi fel­ ügyelőség vezetője, Palnec Nikolina a civilkezdeményezés részéről és Pavlinjek Jože, az ECOS képviselője. A tárgyaláson megegyeztek abban, hogy a cég 10 napon belül – a folyamatban lévő nagyszerviz keretében – szanálja a helyzetet. Az ECOS a Pavlinjek család tulajdoná-

ban van, s jelenleg kényszermegegyezés alatt áll. Lendva Község ezen kívül követeli a környezetvédelmi engedély felülvizsgálatát is. Azóta némileg talán változott is a helyzet, a bűzt csak időnként lehet érezni. Tény, hogy a problémára való figyelmeztetés után az ECOS udvarán mozgást lehetett észlelni: gépekkel, emberi erővel munka folyt, az udvaron felhalmozott anyagot – úgy tűnik – megfelelően igyekeztek elraktározni.

Árverésen a hodosi posta A Szlovén Posta június 20-án 8 és 16 óra között internetes árverést tart a már 3–4 éve üresen álló postahivatalok helyiségeinek el-

euró, a Mala Nedelja-i hivatalnak (177 négyzetméter) 92.000 euró. A licitálóknak a biztosítékot – a kikiáltási ár 10 százaléka – június 19-

A nyilvánosság pontos választ vár arra, mi bűzlött a biogázerőműben. az ECOS biogázerőműtől. Az ipari zónában, a létesítmény közvetlen szomszédságában lévő cégek is nem egy panaszt tettek az elviselhetetlen szagok terjedése ellen. Bár valószínű, hogy ettől a létesítménytől korábban is terjedtek szagok, de a minapi kibírhatatlan volt, főleg, ha a szél is a gázerőmű irányából

azonnali megszüntetését és a biogázerőmű leállítását követeli. Palnec Nikolina, a civilkezdeményezés képviselője bízik a normális és egészséges életkörnyezet minél előbbi helyreállításában. Az ügyben lépett Lendva Község is, a községi fel­ ügyelőség a hatáskörében foglalkozik a kialakult hely-

környezetvédelmi engedélyében megszabottaknak. A környezetvédelmi fel­ ügyelőség beavatkozására azért is szükség volt, mert a helyzet a lakosok szerint katasztrofális volt, többek közt a vállalat felelőtlen hozzáállása miatt is. Balažek Anton polgármester a tevékenység azonnali leállítását követelte, amit a felügyelőség a

Új sürgősségi mentőautót vennének A Lendvai Egészségház Tanácsa hétfőn tartotta meg soron levő ülését, melyen a 2017-es munkaprogramot és pénzügyi tervet tárgyalták. A munkaprogramot dr. Pozsgai Horvat Olga, az intézet igazgatója mutatta be, hangsúlyozva, hogy a terveket az elmúlt évi

irányzatok alapján készítették el. Az intézetben idén is harcolnak egy új referencia-, urológiai és ortopédiai szakrendelő létrehozásáért, emellett három nővér alkalmazását is tervbe vették. Az intézményben idén valamivel több mint 4,5 millió euró bevételre számítanak. A különfélék alatt a ta-

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 15 .

nácstagok kifogásolták a fogászat helytelen működését, hiszen a fogorvosok nem teljesítik az előírt terveket, miközben a felülvizsgálatokra és kezelésekre hosszú a várakozási idő, ezért javasolták a szigorúbb felügyeletet. Hs

Az eladások első körében szerepel a jelenleg üresen álló egykori hodosi postahivatal is. adására. A Posta Szlovéniaszerte 50 ingatlant kínál eladásra (postahivatal és üzlethelyiségek, lakások, négy földterület) mintegy hárommillió euró értékben. Az eladásra váró ingatlanok között van négy a Muravidékről is, az üresen álló postahivatal Hodoson, Kebelén, Mačkovcin és Mala Nedelján. Az online aukción az egykori hodosi postahivatal helyiségeinek (115 négyzetméter) kikiáltási ára forgalmi adó nélkül 44.500 euró, a kebeleinek (85 négyzetméter) 33.250 euró, a mačkovcinak (80 négyzetméter) 25.400

ig kell befizetni. A felkínált ingatlanok rendeltetésének megváltoztatása a már meglévő dokumentáció szerint engedélyezett. A Szlovén Posta online árverésen próbálja értékesíteni a nem általa használt üzlethelyiségeket is, elsősorban azokat, amelyekről a postahivatalok átszervezése keretében, a költségek racionalizálása miatt lemondott, a postahivatalokat szerződéses postává alakítva. Jelenleg a Muravidéken 14 szerződéses posta működik, három a magyarlakta területen: Hodoson, Pártosfalván és Salban. Szolarics Nađ Klára

7


Info a mai napon... Június 15-én történt 1706 Megszületett Joachim Kandler német szobrász, porcelánmintázó, az európai porcelánszobrászat megteremtője. 1844 Erkel Ferenc megnyerte a Kölcsey Ferenc Himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot. 1893 Meghalt Erkel Ferenc zeneszerző, a nemzeti opera megteremtője, a magyar Himnusz megzenésítője. 1914 Megszületett Ujlaky László színész, érdemes művész. 1928 Temesváron megszületett Tábori Nóra Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő. a1945 Budapesten megszületett Harsányi Gábor színművész. 1946 Megszületett Demis Roussos egyiptomi születésű, görög énekes. 1963 Megszületett Helen Hunt Oscar-díjas amerikai színésznő. 1964 Megszületett Courteney Cox amerikai színésznő, a Jó­ barátok sorozat Mónikája. 1979 Megszületett Fenyő Iván magyar színész.

visszapillantó

1997. június 12., 23. szám

Kirándultunk, művelődtünk, szórakoztunk! Hogy nem múlhat el a nyár Népújság kirándulás nélkül, az most már biztos. Mert mint eddig is – idén már negyedik alkalommal – gazdag élményekkel, új ismerősökkel és barátokkal tértünk haza. Mint mottónk mondja: kirándultunk, művelődtünk, szórakoztunk… Az idén mindezt Jákon, Kőszegen, Fertődön és Sopronban tettük. Első állomásunk Ják volt. Itt áll az Árpád-kori művészet Európa-szerte ismert értéke, a 13. század első felében épített templom, az úgynevezett „családi monostortemplomok” legszebbike. Megépítése az Árpád-kori bencéseknek köszönhető. A templomot ihletett előadásával és a Boldogasszony, Anyánk… megidézésével Rátkai László plébános mutatta be.

Gyógygödöri hangulatban… A 130 fős Népújság-csapat Kőszeg nevezetességeit is megtekintette: Jurisics tér, Jurisics-vár, Lábasház, Szent Imre-templom… Fertődön Magyarország legszebb kastélyának, az Eszterházy Miklós által

építtetett Kis-Versailles-nak nevezett kastély szobáinak és termeinek megtekintése lehet, hogy egy kis fáradsággal járt, de megérte. Megsúgjuk, hogy a hölgyeket az idegenvezető is elragadtatta. Ebéd után jólesett a séta

a Fertő-tó partján. Az egész napos fáradalmakat – a hagyományok szerint – Sopronban a legismertebb borospincékben, a Gyógygödörben és a Cézárban pihentük ki. Szerző: Szolarics Nađ Klára

Tóth Melita építész

lakberendezési sarok

Lakberendezési tippek háziállat-kedvelőknek A nemrég lezajlott milánói bútorvásár után, mely az aktuális év dizájnirányzatait mutatta be, meg kell említenünk az egyre érzékelhető piaci rést az olyan egyedi lakberendezési darabok terén, melyek a kedvenc háziállatunk, vagy inkább négylábú családtagunk részére készültek. A bútorvásáron is észlelhető volt, hogy évről évre növekszik az érdeklődés – és a másik oldalon a kínálat is – az ilyen típusú bútorok iránt, hisz a modern életstílus részévé vált a kutya és a macska (és más háziállat) tartása, és ezér t ésszer ű, hogy ehhez képest tervezzük meg az otthonunkat is. Érdekes és jövedelmező piaci szegmens lehet ez, mely világszerte már jó néhány tervezőt ösztönzött arra, hogy kizárólag ezen búto-

8

rok tervezésével és gyártásával foglalkozzon. Az idei milánói vásáron többek

olyan módon lettek megtervezve, hogy kedvenceink sétálhatnak, játszadoz-

módon „élezhetik” a karmaikat. Épp az utoljára említett szempont az, mely

közt a tajvani Thinking Design stúdiót ismerhettük meg, mely érdekes polckompozíciókat alkotott macskák részére. A polcok

hatnak, sütkérezhetnek vagy akár elrejtőzhetnek a minimálvonalakkal megtervezett polcokon, melyen ember- és bútorbarát

szerint fontos a háziállatokat is figyelembe venni a tervezés az enteriőr kialakítása során. A piacon számtalan

heverő- és kanapé-megoldást találhatunk kedvenc háziállatunk részére, a legkülönbözőbb formában és árkategóriában. Nagyobb kihívást jelent és alaposabb átgondolást igényel az étel elhelyezési pontjának a kiválasztása is. Ennek jól kijelölt helyével és kinézetével számtalan kellemetlenséget oldhatunk meg. A már ismert jó megoldások közül a kihúzható fiókos és a szekrényoldalban elhelyezett megoldások a legegyszerűbbek kivitelezés szempontjából. Viszont a típustól függetlenül fontos, hogy odafigyeljünk az anyaghasználatra, mert ezek a felületek általában nagyobb elhasználódásnak és nedvességnek vannak kitéve. Ezért jó minél strapabíróbb és vízlepergető anyagot alkalmazni.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 15 .


Info

ÚJ – ezúttal Lendván! Közlekedési szabályok tanfolyama Kezdés: hétfőn, 2017. június 19-én Időpont: 14.30-tól Helyszín: Lendva, Vasút u. 5b. – a Spar mellett

Kapcsolat: 041/746–005, Jože

www.apms.si

Országos polgárvédelmi és mentési napok A hétvégén a Bogataj napok elnevezésű országos polgári védelmi és mentési napokat idén először Muraszombatban rendezték meg. A háromnapos rendezvény keretében a polgári védelem és a mentési csapatok, valamint a katasztrófa-elhárítással foglalkozó szervezetek mutatkoztak be, szakmai tanácskozások és versenyek zajlottak, a rendezvénysorozatot pedig különféle események, bemutatók, gyakorlatok és kiállítások követték a város központjában. A legnagyobb országos polgárvédelmi és katasztrófavédelmi eseményen, melyet kétévente rendeznek meg, jelen volt Andreja Katič honvédelmi miniszter, Miro

Cerar miniszterelnök, valamint a rendezvényre ellátogatott Borut Pahor elnök is. A rendezvény mindhárom napján jelen volt a Vöröskereszt lendvai egysége is, mely elsősegélynyújtó konferencián vett részt és segédkezett a 23. regionális elsősegély-ismereti vetélkedőn. Sajnos a regionális versenyre benevezett 12 csapat közt egy lendvai csapat sem indult, sőt az egész Lendvai Közigazgatási Egységen belül az illetékes szervezetek nem tudtak csapatot összeállítani, ami elgondolkodtató, milyen lehet a civilszervezetek elsősegélyismerete és felkészültsége térségünkben. hs

érdeklődéssel. Nagyon szeretek a természetben lenni, amikor csak tehetem, nagyokat túrázom vagy biciklizem (Duna 13.20). Ugyancsak ezen a csatornán vetítik késő este A hamisító című amerikai bűnügyi filmet John Travolta főszereplésével. A történet arról szól, hogy a világ legjobb hamisítója lemásol egy Claude Monet-festményt, később az eredeti alkotást kicserélik a „tökéletes” másolatra – itt kezdődik a bonyodalom…(Duna 22.35). A Belépőben változatos kulturális programokra hívjuk fel a figyelmet. Egy színházi előadás, a Családi játszmák bemutatója okán beszélgetek az alkotókkal, valamint szó lesz egy nem mindennapi tárlatról: Káposztásnyéken kiállítás nyílik Ferenczy Károly, Ferenczy Noémi és Ferenczy Béni alkotásaiból (Kossuth Rádió 20.11). Szombat délután az Almárium műsor vakáció-

val foglalkozó filmcsokrát ajánlom; a műsor szélesen merít, minden korszakból felvillantja azt az életérzést, ami akkor a vakációhoz kapcsolódott. Egészen régi képkockákat is láthatunk, a nyolcvanas, kilencvenes évekig bezárólag (M3 17.40). Estére egy 1956-ban készült magyar filmvígjátékot néztem ki, a Dollárpapát. Zseniális mozi, nagyon mulatságos, szívesen nézem újra (Duna 21.35). Mivel szeretem a történelmi témájú filmeket, vasárnap estére az 1966-ban készült Temetés Berlinben angol–amerikai thrillert javaslom megnézni. Az érdekfeszítő kémtörténet az ötven évvel ezelőtti, kettéosztott Berlinben játszódik, főszerepét pedig Michael Caine, az egyik legkedvesebb színészem játs�sza (M3 21.40).

Közmédia javallat június 19. és 25. között

Farkas Szabolcs heti ajánlója Farkas Szabolcs szerkesztő-riporter öt évvel ezelőtt gyakornokként kezdett dolgozni a közmédia különböző műsoraiban. Jelenleg a Ko s s u t h R á d i ó számos kulturális és tudományos műsorában tevékenykedik: a Belépő, a Tér-Idő, a Regényes történelem, a Közelről és a hétvégi magazinműsorok szerkesztőjeként és műsorvezetőjeként hallhatják rendszeresen a rádióhallgatók. Hétfőn csobbanjunk a pezsdítő kikapcsolódást ígérő, megújult Balatoni nyárba! – annál is inkább, mert most indul a szezon. Öt évvel ezelőtt ez volt az

első olyan műsor, amelynek bepillanthattam a kulisszái mögé. Egy héten át a helyszínen voltunk a hajnali forgatásoktól késő estig – felemelő élményt nyújtott belekapcsolódni az ott folyó nagyon izgalmas televíziós munkába (Duna 10.00). Kedden a tudomány iránt érdeklődők néhány fontos kérdésre kaphatnak választ a Tér-Időben. A mindennapokban használatos különféle technológiai és tudományos modellek készítésének járok utána tudományos szakértők, egyetemi tanárok bevonásával (Kossuth

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 15 .

Rádió 14.34). Szerdára egy igényes, irodalmi rádióműsort ajánlok: a 130 évvel ezelőtt született Karinthy Frigyes tiszteletére a Rádiószínházban négy egymást követő estén az Utazás a koponyám körül – önéletrajzi ihletésű regény – rádióváltozatát tűzték műsorra (Kossuth Rádió 21.30). Csütörtökön érdemes meghallgatni a Bartók műsorában az Ars nova – a XX–XXI. század zenéjét, melyben nívós hazai és nemzetközi kortárs zeneművek csendülnek fel, de teljes koncertek is helyet kapnak (22.00). Pénteken a Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon a legjobb természetfilmnek járó díjjal kitüntetett Lemming, a messzi észak aprócska ura című ismeretterjesztő filmet várom nagy

9


Info Június 16. péntek Szlovén Tévé I.

Június 17. szombat Szlovén Tévé I.

6:00 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:00 Hírek, 11:15 Alpok– Duna–Adria, 11:50 Tudományos műsor, 12:20 A szegfű – japán 23:05 Élni sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, ism., 15:20 Hidak, 16:05 Lelki villanás, 16:25 Profil, 17:00 Hírek, 17:30 Szlovén magazin, 17:55 Hírek, 18:00 Infodrom, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Szlovén üdvözlet, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Élni – japán film, 1:35 Ismétlések.

7:00 Gyerekműsor, 10:40 Dosszié, 11:40 A Hét, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Híradó, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 A kertben, 14:20 Ambiensek, 15:05 Mustang – amikor az ecset felcseréli a kapát – francia dok. műsor, ism., 16:00 Közelről – beszélgetős műsor, 17:00 Hírek, 17:20 A hihetetlen állati érzékszervek – cseh–am. dok. sorozat, 17:45 Taxi-kvíz, 18:00 Bűn nélküli vétek, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:05 Gosford Park – angol–am. film, 22:20 Hírek, 22:45 Egy galamb leült egy ágra, hogy tűnődjön a létezésről – norvég–svéd film, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II.

7:00 Legjobb reggel, 9:00 Jó napot kívánunk, 10:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 11:05 A szegfű – japán sorozat, 12:30 Meglepetések, ism., 13:30 Kerékpár23:45 Aritmikus koncert: verseny SzlovéniaSounds of Slovenia szerte, 15:00 Trükkök kanadai módra, ism., 15:45 A konföderációs kupa története – sportfilm, 16:50 Szentpétervár: Oroszország – Új-Zéland, labdarúgó-mérkőzés, 18:55 Prága: Kajak-kenu vk, 19:50 Koper: Szlovénia – Portugália, kézilabda-mérkőzés – férfiak, 21:40 Zvezdana, 22:25 Minden lehetséges, ism., 23:45 Aritmikus koncert: Sounds of Slovenia, 2. rész, 0:50 Ismétlések.

7:00 Gyerekműsor, 8:20 Ez lesz a szakmám, 8:45 Aranyfüst, 9:30 Hallgassunk a csöndre, 10:15 City folk, 11:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 11:45 Jó reggelt, 13:30 Kerékpárverseny Szlovénia-szerte, 15:00 Jó napot kívánunk, 15:50 Állatokról, emberekről, 16:15 A kertben, 17:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:00 Halló TV, 18:55 Gyerekműsor, 20:05 Büszkeség és bányászélet – angol film, 22:00 Trükkök kanadai módra, 22:50 Éjféli klub, 0:05 Ismétlések.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:00 ÉletmódKalauz, 12:30 Story Extra, 13:00 Fókusz, 13:40 A kis menyasszony – indiai sorozat, 14:45 Éjjel-nappal Budapest, 16:00 Celeb vagyok, ments ki innen!, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Nekem 8 – am. film, 23:0 Híradó, 0:00 Igazságosztók – kanadai–am. sorozat, 1:00 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Veled is megtörténhet! – dokureality, 14:40 Családi titkok – reality, 15:45 Ana három arca – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Bumm!, 20:45 Ezek megőrültek! – szórakoztató műsor, 21:55 Nagy durranás – am. film, 23:50 Backstrom nyomozó – am. sorozat, 0:50 Ismétlések.

Duna Tévé 5:45–9:10 Virradóra, 9:10–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Főzzünk megint egyszerűen!, 13:15 A világörökség kincsei, 13:30 Zorro – kolumbiai sorozat, 14:20 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:10 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 16:10 20:55 Robin Hood, a Don Matteo – olasz tolvajok fejedelme sorozat, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:25 Magyarország szépe 2017 – A királynők útja – dok. film, 20:55 Robin Hood, a tolvajok fejedelme – am. film, 23:25 Agatha Raisin – angol sorozat, 0:15 Uram, segíts! – olasz sorozat, 2:10 Ismétlések.

Duna World 5:55–11:10 Délelőtti műsor, 11:10 Viszontlátásra, drága – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Kosár, 13:40 Rúzs és selyem, 14:10 A rejtélyes XX. század, 14:40 Esély, 15:05 Életkerék, 15:35 Öt kontinens, 16:05 Az én világom – Sáfrány József filmsorozata – dok. sorozat, 16:25 Szenes Iván írta, 17:20 Család-barát, 18:30 Hazajáró, 19:00 Kívánságkosár, 20:00 Önök kérték!, 21:00 Híradó, 21:35 Maradj talpon!, 22:35 Ridikül, 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:30 Magyarok Latin-Amerikában – dok. sorozat, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek.

Szlovén Tévé II.

RTL Klub 6:40 Kölyökklub, 9:50 Top Shop, 10:40 Új csaj – am. sorozat, 11:20 Brandmánia, 11:55 Fitt Mánia, 12:25 Autogram, 12:55 Modern család – am. sorozat, 13:50 Érintés – am. sorozat, 16:00 Az utolsó Mimic – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 1 perc és nyersz!, 20:00 Kutyahideg – am. film, 22:20 Harcban élve – am. film, 0:20 Kapcsolat – am. film, 3:10 Gyilkos elmék – am. sorozat.

TV2 7:00 TV2 matiné, 9:15 Trendmánia – magazin, 9:50 Falforgatók, 10:20 Ízes élet, 10:55 Otthontérkép, 11:25 Poggyász, 12:00 SzÉpítők, 12:30 Gyilkos sorok – am. sorozat, 13:35 Doktor House – am. sorozat, 14:35 Doc Hollywood – am. film, 16:45 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Így neveld a sárkányodat 2. – am. rajzfilm, 21:00 Csak tudnám, hogy csinálja – am. film, 23:00 Sasszem – am. film, 1:30 Ismétlések.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Távol-Kelet – Berlintől Tokióig – német dok. sorozat, 13:45 Szerelmes földrajz, 14:20 Magyar Krónika, 14:55 Meztelen diplomata – magyar film, 16:25 Tóth János – magyar sorozat, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Egynyári kaland – magyar sorozat, 20:30 Nem férek a bőrödbe – am. film, 22:15 14 óra – am. film, 23:45 A harcmező hírnökei – am. film, 1:40 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Helyet az öregeknek – magyar film, 12:50 Híradó, 13:20 MMA portrék, 14:15 Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek, 14:45 Hangvilla, 15:20 Hogy volt!?, 16:20 Tisztelettel adózva a magyar nemzetnek… – dok. film, 17:20 Család-barát, 18:55 Térkép, 19:25 Ízőrzők, 20:00 Mindenből egy van – magyar sorozat, 21:00 Híradó, 21:35 Magyarország szépe 2017 – A királynők útja, ism., 22:05 A Bagi Nacsa Show, 23:00 Tóth János – magyar sorozat, 23:30 Opera Café, 0:05 Evangélium, 0:30 HungarIQ – Minden, ami magyar – dok. műsor, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

Június 18. vasárnap

Június 19. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:45 Művelődési műsor, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 A szlovén énekkarok 48. szemléje, 15:00 Távoli emlékek – francia film, 16:45 Fókusz Mozi, 17:00 Hírek, 17:20 Ki tudná? – kvíz, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 21:25 Interjú, 22:15 Az éjszakával jössz – dok. film, 23:00 Hírek, 23:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:45 Lelki villanás, 7.00 Különleges kínálat, 7:55 A hihetetlen állati érzékszervek – cseh–am. dok. sorozat, 8:00 Zenés matiné, 9:15 A szegfű – japán sorozat, 11:00 Zvezdana, ism., 11:45 Sportműsor gyerekeknek, 12:25 A konföderációs kupa története – sportfilm, ism., 13:30 Kerékpárverseny Szlovéniaszerte, 15:25 Prága: Kajak-kenu vk, 16:50 Kazany: Portugália – Mexikó, labdarúgó-mérkőzés, 19:20 Konföderációs kupa – összefoglaló, 19:40 Lottó, 19:50 Moszkva: Chile – Kamerun, labdarúgó-mérkőzés, 21:55 A napilap – horvát sorozat, 23:00 Scott és Bailey – angol sorozat, 23:45 Ismétlések.

RTL Klub 6:55 Kölyökklub, 9:40 BabaKalauz, 10:10 Top Shop, 11:05 A Muzsika TV bemutatja, 11:35 ÉletmódKalauz, 12:05 StílusKalauz, 12:35 Az év hotelje, 19:55 A karate kölyök 13:10 Profi a konyhámban, 13:40 XXI. század – a legendák velünk élnek, 14:15 Házon kívül, 14:45 Modern család – am. sorozat, 15:15 Viharzóna – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 Cobra 11 – német sorozat, 19:55 A karate kölyök – am. film, 22:45 Az igazság ára – német–am. sorozat, 1:10 Portré, 1:45 Ismétlések.

TV2 7:00 TV2-matiné, 9:20 A Miller család – am. sorozat, 9:50 Nagy vagy!, 10:20 Tűsarok, 10:55 Több mint TestŐr, 11:25 Speed zóna, 12:00 Super Car, 12:30 Falforgatók, 13:05 A Miller család – am. sorozat, 13:35 Gyilkos sorok – am. sorozat, 14:40 Doktor House – am. sorozat, 15:40 Nagy durranás – am. film, 17:25 Ripost – magazin, 18:00 Tények, 18:55 James Bond: Aranyszem – am. film, 21:50 Üvegtigris – magyar film, 0:15 Drága papa – am. film, 2:30 Ismétlések.

Duna Tévé 5:50–12:00 Vallási műsorok, 12:00 Híradó, 12:50 Rúzs és selyem – magazin, 13:20 A világörökség kincsei, 13:40 Sose késő – olasz film, 15:25 Jelmezbál – magyar film, 17:00 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:35 Miss Fisher rejtélyes esetei – ausztrál sorozat, 19:30 Magyarország szépe 2017 – A királynők útja – dok. film, 21:45 Kártyavár – am. sorozat, 22:45 Taxisofőr – am. film, 0:40 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:25 Délelőtti műsor, 11:25 Marika – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nagyok, 13:45 Reformáció hétről hétre, 13:55 Az én ’56-om, 21:45 Pátkai püspök – 14:25 A rejtélyes XX. Irsától Londonig század, 14:55 Rúzs és selyem, 15:25 Önök kérték!, 16:25 Bármi legyen, gazdagít – dok. film, 17:25 Család-barát, 18:55 Öt kontinens, 19:30 Magyarország szépe 2017 – A királynők útja, ism., 21:45 Pátkai püspök – Irsától Londonig – dok. film, 22:45 Az On the Spot bemutatja: Egy gádzsó utazása Romanisztánban, 23:50 Hangvilla, 0:25 Ismétlések.

7:00 Jó reggelt, 8.00 Hírek, 10:15 Bűn nélküli vétek, ism., 11:00 10 hazai, 11:45 Roma nemzetiségi műsor, 17:30 Frissítő front 12:20 A szegfű – japán sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Panoptikum, 14:25 A nyolcadik nap, 15:00 Jó napot, Koroška!, 15:30 Gyerekműsor, 15:55 Zenével és tánccal, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 Frissítő front – ifjúsági műsor, 17:55 Hírek, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:10 Opus, 23:45 Zenés est, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:25 Ez lesz a szakmám, 9:05 Nem kérünk fehér kenyeret – dok. film, 10:15 Jó reggelt, 13:35 Mezőgazdasági műsor, 14:40 Éjféli klub, 16:05 Konföderációs kupa – összefoglaló, 16:50 Szocsi: Ausztrália – Németország, labdarúgó-mérkőzés, 19:00 Gyerekműsor, 20:00 A világutazó: Ízek nyomában a világ körül, 20:55 A csalás – dán sorozat, 22:00 A csend tekintete – dok. műsor, 23:40 Ismétlések.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:15 A Muzsika TV bemutatja, 12:50 Story Extra, 13:20 Fókusz, 13:50 A kis menyasszony – indiai sorozat, 14:45 Éjjel-nappal Budapest, 16:00 Celeb vagyok, ments ki innen!, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Dr. Csont – am. sorozat, 22:25 Gyertek át!, 23:35 Híradó, 0:05 Revolution – am. sorozat, 1:10 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Veled is megtörténhet! – dokurealitysorozat, 14:40 Családi titkok – reality-sorozat, 15:45 Ana három arca – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Bumm! – kvízshow, 20:45 Ezek megőrültek! – szórakoztató műsor, 22:00 Pókember 3. – am. film, 1:00 Bűnös Chicago – am. sorozat, 2:05 Tények, 2:45 Ismétlések.

Duna Tévé 5:45–9:10 Virradóra, 9:10–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Főzzünk megint egyszerűen!, 13:15 Univerzum – osztrák 23:10 A védelem ára: Bűnbak dok. sorozat, 14:15 Zorro – kolumbiai sorozat, 15:00 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:50 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 16:55 Don Matteo – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:25 Kékfény, 21:25 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 22:20 SOKO – Alpesi nyomozók – osztrák sorozat, 23:10 A védelem ára: Bűnbak – am. film, 0:50 Az én ’56-om, 1:05 Élet az északi határon – francia dok. film, 2:05 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 Ember a híd alatt – magyar film, 12:50 Híradó, 13:20 Médiaklikk, 13:40 Ízőrzők, 14:15 Öt kontinens, 14:45 Itthon vagy!, 15:05 Nemzetiségi magazinok, 16:05 Család-barát, 17:05 Balatoni nyár, 19:00 Magyar rock – zenés műsor, 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:35 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, 22:35 Életművész – reality, 23:30 Jót s jól, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:30 Hazajáró, 1:00 Híradó, 1:20 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.mmr.si, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 575 17 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Otthon, külhonban / Mozaik / Boszorkányság. Vagy mégsem? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Pannónia földjén (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 15 .


Június 21. szerda

Június 20. kedd

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 11:15 A kertben, 11:40 A lélek horizontja, 12:20 A szegfű – japán sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, 14:40 Village folk, 15:00 Hidak: Barangolások, 15:40 Gyerekműsor, 16:30 Nyári színpad, ism., 17:00 Híradó, 17:25 Különleges kínálat, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Unforgotten – angol sorozat, 20:50 A Trump család – dok. film, 22:00 Visszhangok, 22:45 Nyári színpad, 23:15 Emlékek, 1:20 Ismétlések.

7:00 Jó reggelt, 9:00 Hírek, 11:15 Állatokról, emberekről, 11:45 Opus, 12:20 A szegfű – japán sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Interjú, ism., 14:35 Lelki villanás, 15:00 Hidak, 15:40 Gyerekműsor, 16:30 Nyári színpad, 17:00 Híradó, 17:25 Turbulencia, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Nakom – gánai–am. film, 22:00 Visszhangok, 22:45 Nyári színpad, 23:15 Anton Csehov – 1890 – francia film, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:50 Ez lesz a szakmám, 9:30 Pirani középkori történet – dok. film, 10:30 Villanás – a bevándorlók történetei – dok. műsor, 11:00 Jó reggelt, 13:15 Jó 21:30 Mayerling napot kívánunk, 14:15 A nő – dok. sorozat, 15:20 Szlovén üdvözlet, 16:45 Konföderációs kupa – összefoglaló, 17:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:00 Halló TV, 18:55 Gyerekműsor, 20:00 Az ember: Két világ kereszteződésében – francia dok. sorozat, 20:55 Helyes ötlet, 21:30 Mayerling – angol–francia film, 23:50 Ismétlések.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:15 Babakalauz, 12:50 Story extra, 13:20 Fókusz, 13:50 A kis menyasszony – indiai sorozat, 14:45 Éjjelnappal Budapest, 16:00 Celeb vagyok, ment ki innen!, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 A Nap könnyei – am. film, 23:35 Híradó, 0:05 A rejtély – am. sorozat, 1:05 A gyilkos elmék – am. sorozat, 2:35 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 AstroVilág, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Veled is megtörténhet! – dokureality, 23:30 Lángoló Chicago 14:40 Családi titkok – reality-sorozat, 15:45 Ana három arca – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Bumm! – kvíz-show, 20:45 Ezek megőrültek! – szórakoztató műsor, 22:00 Született szobalányok – am. sorozat, 23:00 Telenovella – am. sorozat, 23:30 Lángoló Chicago – am. sorozat, 0:30 Az indíték – kanadai sorozat, 1:35 Tények.

Duna Tévé 5:50–9:10 Virradóra, 9:10–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Főzzünk megint egyszerűen!, 13:20 Univerzum – osztrák dok. sorozat, 14:20 Zorro – kolumbiai sorozat, 15:10 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 16:00 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 17:00 Don Matteo – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:25 Csak színház és más semmi – magyar sorozat, 21:30 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 22:25 Cédrusliget – kanadai sorozat, 23:15 A Nagyok, 23:40 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:25 Délelőtti műsor, 11:25 A Molitor ház – magyar film, 12:50 Híradó, 13:20 Minden tudás, 13:40 Hazajáró, 14:10 Térkép, 14:40 Nemzetiségi magazinok, 15:45 Útravaló, 16:00 Család-barát, 17:00 Balatoni Nyár, 19:00 Magyar rock – zenés műsor, 20:00 A L’art pour l’art társulat új műsora, 21:00 Híradó, 21:35 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, 22:35 Életművész – reality, 23:30 Jót s jól, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:30 Hazajáró, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:45 Ez lesz a szakmám, 9:25 10 hazai, 10:15 City folk: Barcelona, 11:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 11:45 Halló TV, 12:50 Jó reggelt, 15:10 Jó napot kívánunk, 16:10 Helyes ötlet, 16:50 Moszkva: Oroszország – Portugália, labdarúgó-mérkőzés, 19:00 Velenje: Atlétika, 19:40 Lottó, 19:50 Szocsi: Mexikó – Új-Zéland, labdarúgómérkőzés, 21:55 Malalának hívnak – dok. film, 23:25 Meglepetések, 0:15 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:15 StílusKalauz, 12:50 Story Extra, 13:20 Fókusz, 13:50 A kis menyasszony – indiai sorozat, 14:45 Éjjel-nappal Budapest, 16:00 Celeb vagyok, ments ki innen!, 17:25 Story Extra, 1:05 1911 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Szulejmán – török sorozat, 22:35 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 23:35 Híradó, 0:05 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 1:05 1911 – kínai–hongkongi film, 2:50 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Veled is megtörténhet! – dokureality, 14:40 Családi titkok – reality-sorozat, 15:45 Ana három arca – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Bumm! – kvíz, 20:45 Ezek megőrültek! – szórakoztató műsor, 22:00 Vissza a jövőbe 3. – am. film, 0:35 Hűtlen vágyak – am. sorozat, 1:40 Tények Este, 2:20 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Főzzünk megint egyszerűen!, 13:15 Univerzum – osztrák dok. sorozat, 14:15 Zorro – kolumbiai sorozat, 15:00 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:50 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 16:55 Don Matteo – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:25 Skandináv lottó sorsolása, 20:35 Zsaruvér – am. sorozat, 21:25 Átok – magyar sorozat, 22:25 A rejtélyes XX. század, 22:55 Nyom nélkül – magyar film, 0:25 Az én ’56-om, 0:35 Hullámok hátán – ausztrál film, 2:25 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:45 Délelőtti műsor, 11:45 A gyilkosok – magyar film, 12:50 Híradó, 13:20 Magyar gazda, 13:45 Kodály 2.0 – dok. film, 14:35 Nemzetiségi ma13:45 Kodály 2.0 gazinok, 15:40 Családbarát – magazin, 16:40 Balatoni Nyár, 18:40 Magyar rock – zenés műsor, 19:40 Legenda – szórakoztató műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, 22:35 Életművész – reality, 23:25 Jót s jól, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:25 Hazajáró, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

Június 22. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 11:20 Turbulencia, ism., 12:20 A szegfű – japán sorozat, 13 : 0 0 Híradó, 13:30 A Trump13:30 A Trump-család család – dok. film, ism., 14:25 Szlovén villanások, 15:00 Hidak: Vendégem, 15:35 A világutazó, ism., 16:30 Nyári színpad, 17:00 Híradó, 17:30 Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, 22:00 Visszhangok, 22:45 Nyári színpad, 23:15 Platform, 23:50 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 15 .

Június 15-én, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:30 Ez lesz a szakmám, 9:00 Sportműsor gyerekeknek, 9:45 Idegenforgalmi műsor, 10:30 Fókusz Mozi, 11:00 Jó reggelt, 14:10 Különleges kínálat, 14:45 Ciril Cesar: Út a fény felé – portréfilm, 15:50 A hihetetlen állati érzékszervek – cseh–am. dok. sorozat, ism., 16:50 Szentpétervár: Kamerun – Ausztrália, labdarúgó-mérkőzés, 19:00 Konföderációs kupa – összefoglaló, 19:50 Kazany: Németország – Chile, labdarúgó-mérkőzés, 21:55 Az ajándék – am. film, 23:45 Jazz, 0:40 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:15 Portré, 12:50 Story Extra, 13:20 Fókusz, 13:50 A kis menyasszony – indiai sorozat, 14:45 Éjjel-nappal Budapest, 16:00 Celeb vagyok, ments ki innen!, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 CSI: A helyszínelők – am. sorozat, 22:25 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:25 Híradó, 23:55 Brandmánia, 0:30 Ismétlések.

Nagyító alatt: a muravidéki vegyesen lakott községek nyári programjai (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Június 16-án, pénteken 15.20-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: szombaton 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Június 20-án, kedden 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Veled is megtörténhet! – dokureality, 14:40 Családi titkok – reality-sorozat, 15:45 Ana három arca – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Bumm! – kvíz-show, 20:45 Ezek megőrültek! – szórakoztató műsor, 22:00 A szultána – török sorozat, 23:15 1/1 Azurák Csabával – talk show, 0:15 Különvélemény – am. sorozat, 1:05 Tények este, 1:55 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Főzzünk megint egyszerűen!, 13:15 Titkok kertje – dok. film, 14:00 Zorro – kolumbiai sorozat, 14:50 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:40 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 16:40 Szerencse Híradó, 16:55 Don Matteo – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:25 Tóth János – magyar sorozat, 20:55 Cuki a sütid (Édes pillanatok) – am. film, 22:30 Valahol Magyarországon – magyar film, 0:10 Kettős fedezékben – am. film, 1:45 Ismétlések.

Barangolások: Erdély – Sóvidék (ismétlés: szerdán 07.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Június 21-én, szerdán 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna World 5:50–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Finish – avagy Álmom az életem túlélte – magyar film, 12:50 Híradó, 13:20 Kék bolygó, 13:40 Az én ’56-om, 14:00 Magyar Krónika, 14:30 Család és otthon, 15:00 Nemzetiségi magazinok, 15:25 Kvartett – magazin, 15:55 Családbarát, 16:55 Balatoni Nyár, 18:55 Magyar rock, 20:00 Szenes Iván-emlékkoncert 2016, 21:00 Híradó, 21:35 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, 22:35 Életművész – reality, 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:30 Hazajáró, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Hidak: benne gazdasági rovat (ismétlés: csütörtökön 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Június 22-én, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: portré (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 17.30-kor és másnap 13.45-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info gyertyafény

apróhirdetés

Június 16-a és 22-e között Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2017. június 13-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Ügyviteli titkár Muravidéki Pedagógusok Egyesülete, Fő utca 124., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 2017. 12. 31-ig, rövidített munkaidő: heti 20 óra, főiskolai végzettség, magyar, angol nyelvtudás, havi bér: 480 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2017. június 17.) Technológus – termelésben Martmetal d.d., Ipari utca 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, főiskolai végzettség – gépészet, angol és német alaptudás, jelentkezési határidő: 2017. június 22.) Hegesztő Martmetal d.d., Ipari utca 5., Lendva (2 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2017. június 22.) Gépész-fémmegmunkáló Nafta Strojna d.o.o., Malom utca 5., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2017. június 23.) Szobafestő Dogša d.o.o., Prešeren utca 8., Lendva (2 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2017. június 22.) Értékesítő-képviselő a magyar piacon Naton kadrovsko svetovanje d.o.o., Cesta 24. junija 25., Ljubljana (1 munkahely, határozatlan idő, egyetemi végzettség – közgazdaság, magyar, német nyelvtudás, havi bér: 2000 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2017. augusztus 12.)

Lendvai Plébánia S z o m b a t o n , j ú n i u s 17 - é n Petesházán 17.00 órakor és Gyertyánosban 18.15-kor lesz szentmise. Vasárnap, június 18-án, Évközi 11. vasárnap Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor lesz szentmise (ez utóbbit az MMR is közvetíti). Ezen a napon Kótban búcsú 11.00 órai szentmisével. Szerdán, június 21-én 8.00 órakor Völgyifaluban és 9.30-kor órakor az Idősebb Polgárok Otthonában lesz szentmise.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 19.00 órakor vannak. Szombaton, június 17-én 18.00 órakor szentmise Radamosban. Vasárnap, június 18-án, Évközi 11. vasárnap a plébániatemplomban

7.00 órakor lesz szentmise. Ezen a napon búcsú lesz a Szent Vidkápolnánál 8.30-kor magyar és 10.00 órakor szlovén szentmisével. Göntérházán 11.30-kor lesz szentmise.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 11.30-kor.

névnapsoroló Június 16-tól 22-ig Péntek – Jusztin Szombat – Laura Vasárnap – Levente Hétfő – Gyárfás Kedd – Rafael Szerda – Alajos Csütörtök – Paulina

figyelmükbe •Június 16-án, pénteken, 19.00 órakor, •faluotthon, Alsólakos •A Szödött-vödött Színjátszó Társulat bemutatja új színdarab-összeállítását.

•Június 17-én, szombaton, 19.00 órakor, •a lendvai vár pincéjében •Hommage au Surréalisme címmel nemzetközi fotókiállítás megnyitója.

nepujsag.net

•Korrekt áron vásárolnék üzemképes, körlámpás „ezerötös” Ladát, Wartburgot és Citroen „Kacsát”, illetve Renault 4-est. Érdeklődni: tel. 0036/30-659-6171. •Hármasmalom 1-es házszám alatt (ipari zóna) eladó 9 szobás ház 20 ár területtel, vagy 4 családnak alkalmas lakások külön bejáratokkal és villanyórákkal. Érdeklődni: tel. 040-976215. •Nagykanizsán eladók 3 éves, iskolázott, 25–30 cm-es nordmannfenyőcsemeték, garantáltan a K aukázusból származó magból. Ár: 0,50 EUR/db vagy 150 Ft/db. Érdeklődni: tel. 0036-20-586-0003. •Vendéglő bérbe adó Csentében (a focipálya mellett). Bérleti díj: megbeszélés alapján. Érdeklődni: tel. 031-786-012. •Felsőlakosban eladó építési telek (742 m2). Érdeklődni: tel. 064-243-580. •200 literes traktoros szőlőpermetezőt vásárolnék. Az ajánlatokat a 031-378-642as telefonszámra kérem.

időjárás A hét végére részben borult, meleg idő várható.

Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

Legyen Ön is az előfizetőnk! Megrendelőlap Megrendelem a Népújság hetilapot az alábbi címre:

példányban

Név: Cím:

Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

" 12

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 15 .


Info MEGEMLÉKEZÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A búcsúszó, mit nem mondtál el, elmaradt, De szívünkben örökké velünk maradsz. Június 11-én múlt el egy szomorú év, hogy örökre itt hagyott bennünket a szeretett

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy életének 84. évében itt hagyott bennünket drága anyám, anyósom, nagymamánk és dédnagymamánk,

Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett. Így búcsú nélkül szívetekben Tovább élhetek.

Csih Irena (1933–2017)

Horvát István Köszönet mindazoknak, akik egy pillanatra megállnak sírhalmánál és gyertyát gyújtanak emlékére. Hosszúfalu

Szerettei

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik drága halottunkat elkísérték utolsó útjára, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisékre adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönet a lendvai és lenti plébániáknak a gyászszertartásért, valamint a pincei imádkozóasszonyoknak és az énekeseknek az elmondott imákért és a megható gyászénekekért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Pince, 2017. június 3-án

A gyászoló család

Dobronak Község Idegenforgalmi Napjai 2017. június 17-én, szombaton a Bakonaki-tónál: 7.00 Horgászverseny Dobronak Község Kupájáért 10.00 7. Vid kerékpártúra – Borut Pahor államelnökkel 10.00 Házi termékek vására 17.00 Futás a Bakonaki-tó körül 20.00 Est a tó mentén a horvát zene nagyjaival és a Radio 105-tel.

MEGHÍVÓ 35 év

Sok szeretettel meghívunk minden kedves kultúrakedvelőt a radamosi „Harangvirág” Turisztikai és Művelődési Egyesület fennállása 35. évfordulójának ünneplésére, amely 2017. június 17-én, szombaton lesz a helyi faluotthonban. Program: o 13 órakor: Hagyományőrző kézműves- és ételbemutató /csuhé, hímzés, szőttes, fazekas, vágottzsíros kenyér, perec.../ o 15 órakor: Ünnepi műsor, amelyben közreműködnek: • a muraszombati Baráti Kör népdalköre • a szombathelyi „Őszirózsák kórusa” • a nedelicai „Rdeči tulipan” ME népdalköre • és a helyi népdalkör, néptáncegyüttes és a színjátszócsoport... Sok szeretettel várnak mindenkit a szervezők: a radamosi „Harangvirág” MTE és a Radamosi HK

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 15 .

13


Info Humor Az őrültek házában matekképzést tartanak: Kérdi a tanár: – 6x6? – 1000! Egy másik ápolttól: – 6x6? – Péntek! A harmadiktól: – 6x6? – 36! – Ez az! Hogy jött ki? – Kivontam az ezerből a pénteket! Két baba fekszik az újszülöttosztályon. A lány kérdezi a fiútól: – Te fiú vagy? – Igen. Ha kimegy a doki megmutatom. Kimegy a doktornéni, a fiú felemeli a takaróját. Mondja a lánynak: – Látod, rajtam kék zokni van. Móricka dobol a padon. – Miért dobolsz, Móricka? – Elijesztem az oroszlánokat. – De hisz itt nincs oroszlán. – Na, látja! Ugye milyen jó módszer? A szórakozott professzorhoz így szól a felesége munkába indulás előtt: – Ne felejtsd el, hogy elköltözünk az új lakásba. Délután gyere egyből oda, mert a régi lakás üres lesz. A prof persze elfelejti, és megérkezvén tűnődve dörmög a bajsza alatt az üres lakásban: – Aha, tehát nem jó helyen járok. De mit is mondott az asszony, hova költözünk? Mivel nem jut eszébe az új cím, kimegy az utcára, ahol meglát egy kislányt. Megszólítja. – Kislány! Nem láttál erre egy teherautót sok bútorral megpakolva? – De igen! – válaszolja a kislány. – És nem tudod véletlenül, hova mentek? – Dehogynem, apa. Gyere, megmutatom!

14

Horoszkóp

Szókereső

N Ő P O N B

R É R G F T

N F N V K É

N G M U B T

O A O T A A

L J A Q K F

W B D V I S

F S L R R V

A O O E A E

D M N A M S

H K B Ő N R S O A M S J R R

I S O E R L K N U Z U T A N

D J L T F Ű S B Q R Z C N T

E F Ó D Z O É M F A A É I O

G S T B N I O X É E V K D D

S A O J J U A P F F T B R I

A J A M D G L S G U Z I A T

N K S O N D R Ő O Z L D K N

J S D D A U E T H R S R J A

S F L H S F D S G J T T K G

Ő H K Á N l E G J A B U Ő B

T H O H M T A P Z L P W B P

H V I N K O V E D R A N L M

Szókereső rovatunk újabb feladvánnyal várja olvasóinkat. A szabályok egyszerűek: a betűrácsban elrejtettünk szavakat, melyeket Önöknek kell megtalálni. Minden héten elrejtünk azonban hibás megfejtéseket is, vagyis olyan szavakat, amik nem illenek a sorba. Ha beküldött megfejtésük tartalmazza ezt a szót, akkor nem lesz érvényes a megfejtés sem. Keresgélhetnek minden irányba, balról jobbra, és jobbról balra, fentről le és lentről fel, de még átlósan is bujkálhat a megfejtés. Ezúttal három, nemzetközi porondon is tevékeny muravidéki sportolónk nevét rejtettük el. Bízunk benne, hogy sikerrel megtalálják olvasóink. Előző szókereső játékunk helyes megfejtése: petrezselyem, kapor és snidling volt, a fűrészpor volt a hibás elem. A szerencse Nagy Drágica gyertyánosi olvasónknak kedvezett, nyereménye a Gábor Zoltán festőművész portréja című könyv. Gratulálunk! Új rejtvényünk beküldési határideje: június 26. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva

kulcslyuk

Visočnik Jožef lendvai méhész Az ideális nő? • Megértő, figyelmes, szorgalmas: a barátnőm. Álomutazás? • Amerikai Egyesült Államok. Álomszakma? • Fizikatanár. Kedvenc színe? • Kék. Gyermekkori álma? • Autószerelő. Ha szabadidő, akkor… • Méhészet, futás, tévé, pihenés, lazítás, termálfürdő. Amit a legjobban meg tud főzni… • Tojás. Kedvenc fűszere? • Erős paprika. Kedvenc tévéműsor, film? • Jelenleg nincs. Legkedvesebb nóta, zeneszám? • Több is van belőle. A legutóbbi: Tales of Evening – Keresni téged. Amitől a legjobban fél… • Magány. Amit nem tesz, tett soha… • Dohányzás. Kabala, amulett? • Nincs.

Kos Már. 21. – ápr. 20. A pénzügyek állnak most a figyelme középpontjában, talán egy sürgős problémára kell megoldást találnia. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Ha szélesíteni kívánja tudását, tegye meg bátran. Főleg addig, amíg még ilyen nyugodt a környezete. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Amíg nem sikerül lenyugodni, ne kezdjen új feladatba. Tartson szünetet és apró lépsekkel induljon el újra. Rák Jún. 22. - júl. 22. Amíg hisz saját magában, nem lehet probléma. Jöhetnek az akadályok, képes lesz azokkal megbirkózni. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Nincs oka arra, hogy a karrierje miatt izguljon, hiszen biztos helye van és tudja, hogy felettesei elégedettek Önnel. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Rengeteg munkát el tud végezni, csak akarnia kell, ám figyeljen arra, nehogy túl sok terhet tegyenek Önre. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Végre megérkeznek életében a várt, pozitív fordulatok. Számításai kifizetődnek, akárcsak a kemény munkája. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. A magánélete izgalmasan alakul. Lesz benne nyüzsgés és romantika egyaránt. A párja is boldog és elégedett. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Sorra valósítja meg céljait. Nincs más dolga, mint learatni a termést, amelynek magvait már korábban elvetette. Bak Dec. 23. – jan. 20. Ne adja fel az első akadály láttán, csak a holtponton kell átlendülnie és onnantól már könnyedén megy végig az úton.

Káros szenvedélye? • Tévé és internet. A leghasznosabb tárgya? • Mobiltelefon. Ha megnyerné a lottó főnyereményét… • Új autót vásárolnék és utazni mennék. Életbölcsessége, kedvenc mondása? • Lassan, de biztosan.

Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. KMost inkább érje be a hétköznapi rutinfeladatokkal. Hiába érzi úgy, hogy tele van energiával, ez csak a felszín. Halak Febr. 20. – már. 20. Minden pontosan a tervei szerint halad. Napról napra sikerül megvalósítani terveit és kitűzött céljait.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 15 .


Horizont Hagyományos piknik az Idősebb Polgárok Otthonában

Minden látogatás szebbé teszi a napjaikat A Lendvai Idősebb Polgárok Otthonában a hétvégén ismét megszervezték az immár hagyományossá vált Otthoni Pikniket, amelyen részt vettek az otthon lakói, családtagjaik, barátaik, valamint a dolgozók is. Fehér Bea

Az otthon udvarán felállított nagy sátorban az egybegyűlteket Špilak Franc igazgató köszöntötte. „Az évek gyorsan múlnak, ezért kár lenne

mindazért az elmulasztott időért, amelyet nem a családtagjaink körében töltünk” – mondta, majd hangot adott annak, hogy valójában milyen sokat tanulhatnánk és kéne is tanulnunk egymástól, em-

bertársainktól: elsősorban türelmességet, békességet, megértést és elfogadást, hiszen mindebből nagy hiány van szerte a világon. Ezt követően a szót Kepe Irma, az otthon lakója vette át, aki elmondta,

Az otthon lakói és hozzátartozóik számára a piknik nagyon fontos összetartó kapocs.

hogy nagy örömöt jelent számukra minden egyes találkozás azokkal, akiket szeretnek, akikhez közel állnak. „Minden látogatás szebbé teszi a napjainkat. Elég nekünk egy kedves köszönés, egy mosoly, egy kézfogás, s a napunk már vidámabb. Beköltözésünk előtt egy nagy elhatározást kellett elfogadnunk: elhagyni az otthonunkat, a családunkat. Nem volt könnyű a döntés, de más kiút nem volt. Költözéskor mindenki magával hozta múltját, örömét, bánatát. Így kezdődött el az élet egy új környezetben, részben idegenek körében. De kitartással és figyelmességgel sikerült a kis közösségen belül összhangra találni. Nem könnyű beilleszkedni egy új környezetbe és ott teljes életet élni. De az idő a legjobb orvos és meggyógyít mindent” – osztotta meg gondolatait Irma néni. Végezetül hozzátette, hogy az otthon lakói elégedetten élik idős éveiket, hiszen az

alkalmazottak segítenek nekik legyőzni a betegséget, akiknek figyelmes és odaadó munkájáért köszönetet mondott. Véleménye szerint míg a szeretet és a megértés az otthon mindennapjainak kísérői, addig szép és boldog életük lesz, ezért az otthon lakói a továbbiakban is igyekezni fognak megőrizni, erősíteni az összetartást. A lakókat és hozzátartozóikat köszöntötte Horváth Ferenc alpolgármester, Horvat Jožef parlamenti képviselő és Marič Aleksander, a lendvai nyugdíjas egylet elnöke is. A találkozót kultúrműsor tette hangulatossá, melynek keretében fellépett a Lendvai Szociális Foglalkoztató Központ táncegyüttese, az otthon énekkara, Lebar Elisa és Pahor Staša pedig zenei műsorral kedveskedett a közönségnek. Az otthon hagyományos piknikje a délutáni órákban zenés szórakozással fejeződött be.

Borászati összefogás

Kárpát-medencei borászok találkozója Lendván A múlt héten a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületének (MMGVE) szervezésében a Bánffy Központban zajlott a Kárpát-medencei borászok találkozója, melyre a Vajdaságból, Kárpátaljáról és Magyarországról érkeztek vendégek.

Fehér Marika szaktanácsadó a muravidéki szőlészet helyzetét mutatta be. N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 15 .

Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A találkozó célja a meglévő kapcsolatok szilárdítása, újak létrehozása és a borkultúra népszerűsítése volt. A jelenlévőket Földes Gyula lendvai magyar főkonzul köszöntötte, majd méltatta a határon túli magyar borászok 2011-ben létrehozott egyesületét, ennek alapértékeit, a szakmai együttműködést, a sorsközösséget és a komoly összefogást. Szabó Balázs, a magyar agrártárca főosztályvezetője a szlovén–magyar kapcsolatokat méltatva kitért a térség borászai előtt álló kihívásokra, rá-

mutatott az egyre inkább negatív tendenciát mutató klímaváltozásra és ezzel kapcsolatban az új betegségek és kártevők megjelenésére, illetve a megfelelő érdekképviselet szükségességére. Boraink ugyanis kiválók – mondta –, de sajnos nemzetközi szinten szinte ismeretlenek. Győrfy Károly, a KeletBalatoni Borlovagrend elnöke és nagymestere a borlovagok szerepéről tartott előadást, míg Fehér Marika szaktanácsadó a muravidéki szőlészet múltját, jelenét és jövőjét mutatta be. A vendégek megismerkedtek a Lendva-hegyi és a dobronaki szőlészet és borászat jellegzetességeivel is.

15


Horizont

Zágorec-Csuka Judit költészete Felsőőrön Zágorec-Csuka Judit muravidéki magyar költő június 10-én a Magyar oktatás, kultúra és hitélet Ausztriában című

konferencia keretében mint költő és műfordító mutatkozott be a felsőőri (Ober war t) Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium-

ban Lengyel Ferenc bécsi költő és műfordító társaságában. Az irodalmi programban közreműködtek Zadravec Szekeres

Ilona és Szekeres Anita muravidéki magyar versmondók, akik mindkét kisebbségben élő költő verseit szavalták a közönségnek. Zágorec-Csuka Juditot a felsőőri magyar közönségnek Zadravec Szekeres Ilona magyartanár mutatta be, Lengyel Ferenc költőt pedig

Székely András Bertalan méltatta. A konferenciát az irodalmi programmal együtt a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület szervezte a Nemzeti Kulturális Alap (Budapest) és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (Lendva) támogatásával. (-)

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

Zágorec-Csuka Judit verseit Zadravec Szekeres Ilona és Szekeres Anita muravidéki versmondók adták elő a felsőőri magyar közönségnek.

Tánccal búcsúztak az óvodától

A Tarkabarka délutánon lelkesen ropták a táncot az ovisok.

A Lendvai Óvoda kedden szervezte meg a tanévzáró Tarkabarka délután elnevezésű rendezvényt, melynek keretében elbúcsúztak az óvodától az iskola előtt álló gyermekek. Aznap délután a II. számú egység tágas udvara gyermekzsivajtól visszhangzott. A ballagók színes lufik ölelésében ünnepélyes zenekíséret mellett érkeztek a helyszínre, ahol Hozjan Tina igazgatónő köszöntötte az egybegyűl-

teket, majd a tánc vette át a főszerepet. A kicsik és a kicsit nagyobbak lelkesen ropták együtt a táncokat, nem törődve a hőséggel. A ballagók a végleges elköszönés előtt kis kórust alkotva hangosan és jókedvűen énekelték többek közt a Száll a madár című éneket, aztán búcsúzásul csoportonként az óvónénikkel a levegőbe engedték a nevükkel a lufikat. hs

A Kisoroszlánok Pécsett jártak A lendvai Kisoroszlánok színjátszócsoport képviselte a Muravidéket a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválon Pécsett, amire a hétvégén került sor. A csoport a legújabb színdarabját, az Aranyszőrű bárányt – Koter Gizela és Nađ Eva rendezésében – mutatta be szakmai zsűri és a többi színjátszó előtt a Bóbita Bábszínházban. A fesztiválon a csapat jól érezte magát, bizonyított, és köszöni mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy a csoport eljutott az országos találkozóra. (-)

16

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 15 .


Horizont Ünnepi Könyvhét és gyermekkönyvnapok Budapesten

„Európa kultúrája a miénk, s a miénk is Európáé” A 88. Ünnepi Könyvhét és a 16. Gyermekkönyvnapok központi rendezvényén Budapesten a hétfői zárónapig 85 kiadó közel 350 új kiadványából válogathatott a közönség. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Az ünnepi megnyitón Kocsis András Sándor,

nyilvánítsák a magyar próza napjává. A megnyitón a tavaly elhunyt Kossuth-díjas íróról zenével emlékezett meg Dés László.

egy újabb autokráciában élünk! Azt reméltük – folytatta a szónok –, hogy azok a közállapotok, amelyek közepette annak idején Jó-

A fővárosi Vörösmarty téren közel 350 új könyv közül válogathatott a közönség. a könyvhetet szer vező Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) elnöke bejelentette: kezdeményezik, hogy Esterházy Péter születésnapját, április 14-ét

Az ünnepi könyvhét nyitóbeszédét Závada Pál író mondta, aki kifejtette: köszönet illeti mindazokat, aki a könyveinkért valamit tesz. De az ünneprontást is vállalva elmondta:

zsef Attila Thomas Mannt üdvözölte, egy európait, a múlt kútjába hullottak. Majd a tavalyi szónokot, Esterházy Pétert idézte meg, aki a sír szélén is „a remény és az öröm felé ta-

Megtelt mind a 25 asztal régiséggel

Bélyeg- és pénzritkaságok voltak a legnagyobb számban. N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 15 .

szigálta” volna az olvasót. Európa kultúrája a miénk, s a miénk is Európáé – hangsúlyozta. Ebben az utóbbi évtizedekben már nem volt szokás kételked-

ni… – e gondolatok jegyében s abban a reményben, hogy a kiadók az idei évi programjukat teljesíteni tudják, megnyitottnak nyilvánította a „könyvhetet”.

Öt új hársfa a méhesháznál

Tevékenységük népszerűsítése érdekébent a szlovéniai méhészek június 9-én országszerte egyesületi nyílt napokat tartottak. A 130 egyesület egyik legaktívabb egyesülete, a lendvai a helybeli 1. számú kétnyelvű iskolánál tavaly felállított méhesházhoz és a mellette lévő mézelő növénykerthez „nyitott kaput”, bemutatva a gyerekeknek a kaptárokat, a mézfajtákat, majd a méhészek és a gyerek közösen öt hársfát is elültettek. Kmj

Három ország gyűjtőinek részvételével szombaton szervezte a „Lindva” Muravidéki Régiséggyűjtők Egyesülete a VIII. nemzetközi találkozóját, melyen hagyományosan a hazaiak mellett magyar és horvát gyűjtők is részt vettek. A rendezvény a lendvai Színház- és Hangversenyterem előcsar nokában zajlott a délelőtti órákban. A részvételt és az érdeklődést Koren Franc egyesületi elnöke kielégítőnek nevezte, hiszen mind a 25 felkínált standasztal gazdára talált, a használati tárgyaktól a dísztárgyakig szinte mindegyik kategó-

ria képviseltette magát, a legnépesebb tábora a bélyeg- és az éremgyűjtőknek, valamint a képeslapok imádóinak volt, de a kerámiától a festett bútorig, illetve a dekorációkig és festményekig igen széles volt a paletta. – A mi egyesületünkből ezúttal, bár a Muravidékről 80 tagunk van, hárman állítanak ki régi pénzeket, érméket, képeslapokat, a legnagyobb számban és talán a legszélesebb körben Magyarországról jöttek a „mindenesek”, de Horvátországból is itt vannak a gyűjtők – mondta Koren Franc elnök. -ce

17


Sport Muravidéki Labdarúgó-akadémia

Az utánpótlás-nevelő központ első éve átmeneti jellegű lesz Amióta januárban először számoltunk be arról, hogy a Muravidéki Labdarúgó-akadémia létrehozását és a kollégium megépítését kétmillió euróval támogatja a magyar kormány, nem igazán történtek előrelépések az ügyben. Közel fél év után a fejleményekről Horváth Ferenc MMÖNK-elnöknél és projektfelelősnél érdeklődtünk. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Még télen nagy örömmel fogadta a nyilvánosság a hírt, hogy idén egy egyedülálló labdarúgó utánpótlás-nevelő központ jön létre néhány létesítmény megépítésével és utaztatási eszközök beszerzésével

mal folyamatosan egyeztettünk, a projekt operatív fázisába jutva pedig már elkezdtük a tárgyalásokat a szakmai stábbal, amely az akadémia munkáját irányítani fogja, és még a nyári szünidő előtt elkezdődik a fiatalok toborzása is. A kialakult helyzetből adódóan viszont az első év

szakembert bekapcsolni a muravidéki akadémia vezetésébe, aki tapasztalt a területen és képes lenne a hazai edzőkkel együtt felállítani az alapokat. Horváth Ferenctől továbbá megtudtuk, a beruházás, a kollégium és a többi létesítmény befejezésének határideje 2018

A falvakban egyelőre nem lesznek beruházások. Mivel a környékbeli fociklubok aggodalmukat fejezték ki, hogy az akadémia létrehozásával megszűnik az utánpótlás-nevelés a falvakban, ami feltételezi a magasabb ligákban szereplést, az elnök hangsúlyozta, hogy az alakulóban lévő rendszerrel erősíteni kívánják a futballt a térségben. Ezért még mielőtt elkezdik a tartalmi munkát, a klubokkal a júniusi hónap folyamán egy megbeszélést tartanak, melyen az együttműködési lehetőségeket tárgyalják. – A Lendvai Körzeti Labdarúgó-szövetségnél kérelmezni fogjuk, hogy módosítsa a klubok számá-

ra az utánpótlás-nevelésre vonatkozó szabályzatát oly módon, hogy ne tegye nekik kötelezővé az utánpótláscsapatok nevelését, amennyiben kimutatható, hogy együttműködnek ezen a téren az akadémiával. Ezáltal megítélésem szerint a klubokat egy nagy tehertől mentesítenék, másrészt pedig a fiataloknak biztosítva lenne az akadémián a folyamatos fejlődés és a rendszeres edzés. Természetesen amennyiben valamelyik klub számára a 3. ligába kerülés merülne fel, akkor a szükséges utánpótláscsapatok biztosításában segítene az akadémia. Az akadémiát a Nafta klub keretein belül önállóan, teljesen elkülönítve látják célszerűnek működtetni, ezért olyan egyezség megkötésén dolgoznak a klubbal, mely az utánpótlás és a felnőtt csapat előnyére válhat. Egyelőre csak szóbeli megegyezés van arról, hogy az akadémia biztosítja az utánpótlást a Naftának.

Vučko összesítésben 15.

A labdarúgó-akadémia létesítményei a stadion és a segédpálya közötti területen épülnek meg 2018 végéig. Lendván. Közel fél évig nem történt szinte semmi látható, ezért a fejleményekről Horváth Ferenc projektfelelőst kérdeztük, aki elmondta, ez idő alatt számos megbeszélést tartottak a magyar állammal és a napokban elkészült az akadémia szakmai terve is, mely egységes az egész Kárpát-medencében és igazodik a helyi adottságokhoz. Az elképzeléseket a szakemberekkel a következő napokban, illetve hetekben a nyilvánosság elé terjesztik: – Az eszközök felhasználásáról a magyar állam-

18

talán inkább egy átmeneti esztendő lesz az utánpótlás-nevelői központban, megkezdve ezzel az építkezést a következő idényekre – nyilatkozta az elnök. Az akadémia lendvai szakemberállománya még nem állt össze, de már zajlanak az egyeztetések az edzőkkel. A magyar állam által megbízott szakember, Tajti József koordinálja a Kárpát-medencében az utánpótlás-nevelést a már meglévő és a létrejövő akadémiákban. Az elnök szerint ezért érdemes lenne egy magyarországi, illetve Kárpát-medencei

decemberére tolódott, ezért idén az engedélyek és a helyszín előkészítését tervezik a jövő évben esedékes építkezéshez. A létesítményeket a terv szerint a Nafta-stadion mögötti területen építik meg, hogy a létesítmények lehetőség szerint egy helyen legyenek. Az elnök a továbbiakban a járművek beszerzéséről elmondta, a kisbuszok, kombik és egyéb eszközök beszerzése, mely a játékosok utaztatását biztosítja az edzésekre, meg fog történni, főleg ha erre a szülők részéről igény mutatkozik.

Gradon a 10. fordulóval zárult a hétvégi sakktorna, mely a muraszombati Radenska Pomgrad sakkegyesület szervezésében zajlott. Az idei utolsó hétvégi versenyen 55 sakkozó ült asztalhoz Magyarországról, Horvátországból, Németországból és Szlovéniából. Az utolsó megmérettetést Gjuran Denis nyerte a Radenska Pomgradból, a Lendvai Sakkegyesület egyedüli képviselője, Baša

Vili a mezőny közepén, a 27. helyen fejezte be az idényzáró versenyt. A versenysorozatot Titan Matej nyerte a főszervező klub soraiból, a lendvai sakkozók közül Vučko Jože teljesített a legjobban, összesítésben a 15. helyet érte el, őt követi a 16. Baša Vili, míg Cofek Milan a 37. helyen végzett a tornákon résztvevő 101 sakkozó közül. F.h.m.

Muravidéki Röplabdanap A helyi röplabdaklub 2017. június 17-én, szombaton 9 órai kezdettel Muravidéki Röplabdanapot rendez a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában. Az egész napos rendezvényen a régió klubjainak korosztályos és felnőtt csapatai versenyeznek, valamint sor kerül a Muravidék–Prlekija veterán női és férfi összecsapásra is. A szervezők minden érdeklődőt sok szeretettel várnak.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 15 .


Sport

Lépcsőfutóverseny a toronyban

Közös bemelegítés a lépcsőfutóverseny előtt. A lendvai Vinárium kilátótoronyban szombaton első alkalommal rendezték meg a lépcsőfutóversenyt, melynek három versenyszámára 51 futó nevezett be, köztük több lendvai is. Az első lépcsőfutóverseny abszolút kategóriáját Sluga René nyerte, akinek csupán 44,92 másodperc kellett a torony 240 lépcsőjének leküzdéséhez, őt követte a másodikon Smogovec Boštjan, a harmadik Vučko

Luka lett. A nőknél a leggyorsabban Malačič Nina ért fel, 1:08,13-as idő volt elegendő a győzelemhez. Vučko Ines lett a második, míg a lendvai görkorcsolyázó, Donko Tadeja (1:17,75) a harmadik helyet szerezte meg, csupán három másodperccel lemaradva a második helyezettől. A „három nekifutás” kategória idejének összesítése alapján a leggyorsabban Korez Peter teljesített, aki

gyenge három és fél perc alatt futott fel háromszor a lépcsőn, második Gomboc Silvester, harmadik Gönc Tomislav lett. A nőknél a győzelem Horvat Martához került, akinek összesen 4:45,9 perc kellett a lépcsők háromszori leküzdéséhez, Ritlop Kocet Sabina a másodikon, Jenko Petra a harmadikon végzett. A stafétát Klančnik Jas­ mina csapata nyerte. F.h.m.

Misja belépőt szerzett az Eb-re Az olaszországi Go­ ri­z iában rendezték meg a klubok Európa-bajnoksága taekwondo-se­l ej­ tezőtornáját, melyen 11 versenyző lépett ringbe horvát, osztrák és olasz klubokból, valamint az egyedüli klub nélkül versenyző, a lendvai Misja Beno is az indulók között volt. Misja remek teljesítménnyel a második helyet szerezte meg a tornán, amivel belépőt szerzett a

taekwondo-klubok Európa-bajnokságára, amely augusztus elején lesz Salzburgban. Ott már a fiatal tehetség az olasz Hwarang klub színeit képviseli majd. A döntőig vezető utat Misja sikeres csoportselejtezővel indította, ahol az olasz Benallit verte 8:5-re, majd a horvát Jazevićet győzte le 9:7-re. A harmadik mérkőzését ugyan 12:10-re elvesztette az osztrák Mayer ellen,

de utolsó összecsapását a horvát Malavić ellen 14:10re nyerte, ezzel megszerezte a csoportelső helyet. A negyeddöntőben a horvát Dob­rićot verte 14:12-re, míg az elődöntőben szoros küzdelemben, 16:15-re volt jobb az olasz Galianinál. Misja Beno menetelését a döntőben az olasz Luca Rossini állította meg, aki 15:11-re verte a lendvait. FB

Horváth Eszter dobogós helyezései A Lenti Gyógyfürdő Úszóklub idén is megszervezte a már hagyományos nemzetközi ifjúsági úszóversenyt, melyen Zala, Somogy és Vas megye fiatal tehetségei versenyeztek, akikhez szlovén és horvát úszók is csatlakoztak. A csapatgyőzelemnek a keszthelyiek örülhettek, akik a vendéglátó lenti GYUK csapatot előzték

meg. A lenti klub színeit a lendvai Horváth Eszter is képviselte, aki négy versenyszámban dobogós helyezéseket ért el. A százméteres mellúszásban 1:09,81-es eredménnyel harmadik lett, a százméteres hátúszást 1:16,03-as teljesítménnyel a második helyen zárta, míg a 133 méteres vegyes versenyszámban 1:51,20-as idővel

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 15 .

a dobogó legalsó fokára léphetett. A 4x33 méteres leány vegyes váltóban Horváth Eszter a csapatával a második helyet szerezte meg. Emellett a fiatal Čivre Ádám 33 méteres gyorsúszásban 0:33,29-es eredménnyel a második, míg mellúszásban 0:44,91-es idővel a harmadik helyen végzett. F.h.m.

minisport Elszalasztották a lehetőséget Két fordulóval az idény vége előtt a Lakosi Torcida kispályás focicsapat rendkívül izgalmas mérkőzésen elszalasztotta a győzelmet Odranci ellen, s ezzel kiéleződött a verseny az első helyért a belatinci kispályás fociligában. Hazai pályán a Torcida magabiztosan kezdte a mérkőzést és a találkozó korai időszakában háromgólos előnyt szerzett. Az előnyt azonban nem tudták megtartani és a pihenőig a vendégek kettő gólt faragtak a hátrányból. A folytatásban a vendéglátók visszaestek, a súlyos hibákat pedig Odraci a javára tudta váltani és a mérkőzés végéig még háromszor megzörgették a Torcida halóját. A mérkőzés vége 3:5-ös Torcida-vereség lett. A csapat ezzel elmulasztotta a biztos bajnoki cím megszerzését, s így az utolsó két összecsapásban keményen meg kell küzdenie a cím megszerzéséért, s ehhez négy pontot kell összegyűjtenie. Az Odranci elleni mérkőzésen Horváth László, Plevel Grega és Herceg Zlatko szerzett gólt. F.h.m. Gazdag győzött Keszthelyen A keszthelyi futóegyesület szervezésében bonyolították le a jubileumi 10. Intersport Keszthelyi Kilométerek elnevezésű futóversenyt, melynek lendvai résztvevője is volt. A hosszúfalui Gazdag Andrej kiváló eredményt ért el, nagyon jól teljesített az ötkilométeres Sprint távon, melyen 19:22,00 idővel elsőnek ért célba, valamint a 10,55 kilométeres távot 47:08,00-s idővel a remek ötödik helyen fejezte be. A futóverseny négy meghirdetett versenyszámában (5 km, 10,55 km, 21 km, 42 km) 113-an indultak. f.h.m. Utcai focitorna Csentében A Csentei Labdarúgóklub a hétvégén utcai focitornát szervezett, melyen a csapatok körmérkőzéses rendszerben 20 perces mérkőzéseket játszottak. Az idényzáró eseményen öt gárda csapott össze, a Fekete Mamba nevű csapat pedig minden mérkőzést megnyerve könnyen szerzett tornagyőzelmet a Szép fiúk, az Idegenek, a Malom és a Fő utca nevű csapatok ellen. A torna gólkirálya 11 találattal Herceg Dominik lett. F.h.m. Zágrábi sikerek Szombaton a lendvai íjászok 3D versenyen vettek részt Zágrábban. A 105 horvát, szerb és szlovén íjász közt a felnőtt versenyszámot Horvat Kristijan nyerte meg vadászreflexszel, őt Cseh Gyula a második helyen követte. A veteránok kategóriájában Štuhec Bojan (csigás íj) negyedik lett, Flisar Tomaž (vadászreflex) pedig hatodik. hs A Jezero a második A kiskaliberű puskaliga harmadik regionális fordulóját is megnyerte a dobornaki Jezero, és összesítésben a csapat a második helyet foglalja el a ligában, a petesházi Coal a hatodik. A tabellát Babič Jože vezeti, Car Franc harmadik, Bežan Vinko hatodik a Jezeróból. A Coal soraiból Varga Gábor 12., Gerenčer Boris 16., Kopinja Jožef 19. FB A játékvezetők is idényt zártak Hat lendvai labdarúgó-játékvezető pénteken idényzáró zárószemináriumon vett részt Brdo településen, ahol a tavaszi idényben a körzeti I. és II. ligák, valamint a harmadosztály játékvezetését elemezték a lesállások és a kezezés esetén Robi Krjnc és Zoran Novarlič vezetésével. Emellett Vlado Šajn, a játékvezetők szövetségének elnöke a 2017/18-as idénytől érvényes játékszabályokat mutatta be. Délelőtt a 180 jelenlevő a gyakorlati felmérésen is sikeresen átesett, köztük a Lendvai Labdarúgó-játékvezetők Körzeti Egyesületének tagjai is: Bukovec Miran, Mertik Bojan, Herženjak Erik, ifj. Horvat Robert, Pintarič Tilen és Antolin Damjana. F.h.m.

19


Népújság kirándulás 2017

Ne feledjék, kedves kirándulóink, hogy szombaton, 2017. június 17-én Népújság kirándulás! INDULÁS reggel 6.00 órakor a lendvai buszállomásról. Az úti cél Székesfehérvár és a Velencei-tó.

Program:

6.00: 9.00: 9.00–13.00: 13.00: 14.00–15.30: 15.30: 16.00–18.00: 19.00–20.30: 20.30–21.00: 00.00:

Indulás Lendváról Érkezés Székesfehérvárra Székesfehérvár nevezetességeinek megtekintése (Nemzeti emlékhely, Bory Vár…) Ebéd a Bányató vendéglőben Szabadidő Székesfehérváron Indulás a Velencei-tóhoz Agárdi Pálinkafőzde, Pálinkamúzeum megtekintése kóstolóval, körutazás a tó körül Vacsora a Szúnyogszigeti halászcsárdában Indulás Lendvára Hazaérkezés

• A kirándulás szervezője fenntartja a program, illetve a megadott időpontok változtatásának jogát.

M E GH Í VÓ A Múzeumok Nyári Éjszakája alkalmából a Lendvai Galéria és Múzeum szeretettel meghívja Önöket 2017. június 17-én, szombaton 18.00 és 24.00 óra között a lendvai várba.

19.00

A Hommage au Surréalisme című nemzetközi fotókiállítás megnyitója

20.00

Dušan Stojanović gitáros koncertje

21.00

Szlovén nyelvű szakmai tárlatvezetés Salvador Dalí: A halhatatlanság receptjei című kiállításon. A tárlatvezetést Pisnjak Atilla, művészettörténész vezeti.

22.00

Magyar nyelvű szakmai tárlatvezetés Salvador Dalí: A halhatatlanság receptjei című kiállításon. A tárlatvezetést Pisnjak Atilla, művészettörténész vezeti.

23.00

Az Andalúziai kutya (1929) és az Aranykor (1930) (Luis Buñuel és Salvador Dalí) című filmek vetítése A belépés ingyenes

Hommage au Surréalisme

Banffyjev trg 1 - Bánffy tér 1, 9220 Lendava - Lendva, Slovenija T: +386 (0)2 578 92 60 • E: info@gml.si • www.gml.si

Népújság, 2017. 06. 15.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 61. évf. 24. sz.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you