Népújság, 2017. 06. 01.

Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

61. évfolyam 22. szám Lendva 2017. június 1. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

7–14. oldal

h

e

t

i

l

a

p

j

a

A bátraké a győzelem!

Magyarország Kormányának Nemzetpolitikai Államtitkársága a 2017. évre Szent László-emlékévet hirdetett a lovagkirály trónra lépésének 940. és szentté avatásának 825. évforduló-

ja alkalmából. Az emlékév célja Szent László király életművének széleskörű megismertetése, kultuszának ápolása és szellemi örökségének továbbadása. A Szent László-év kereté-

ben számos rendezvényt szerveznek a Kárpát-medencében, kiállításokkal, konferenciákkal, ünnepi megemlékezésekkel, ifjúsági programokkal emlékeznek meg a hős királyról.

Milič Miha, a DigiFot nyomdászati vezetője:

A programsorozat részét képező Szent László tanulmányi verseny budapesti elődöntőjén a muravidéki versenyzők első helyezettek lettek. Bővebben a 4. oldalon.

„A mai modern céghez jó alapot adtak az előző generációk” 6. oldal


Iránytű Ülésezett az LKMNÖK Tanácsa

Fejlődésorientált költs Szolarics Nađ Klára

Mikor hozzuk be? Mikor hozzuk be fejlettségben, keresetben és gondolkodásmódban vidékünk lemaradását? Egyszerű válasz erre nincs. Böngészve a 2016-os évi gazdasági mutatókat, látni, hogy a gazdaság vitalitását, fejlődőképességét jelentő mutatói jócskán az országos átlag alatt alakulnak – még mindig. Sőt, a kereset, ami a megélhetés mellett nem utolsó sorban a demográfiai irány felfelé kanyarodásának meghatározó alapja lenne, igencsak elmarad a szlovén átlagtól. A Muravidék a 12 statisztikai régió között az egy dolgozóra eső eredmény szerint a hatodik helyen áll, míg a bruttó fizetés szerint (a 39 eurós növekedéssel is) az utolsó előtti helyen, a gazdaság hozzáadott értéke szerint pedig az utolsón. A Muravidéken nyilvántartott legnagyobb termelő a Carthago, majd következik az Arcont – az egyik német, a másik osztrák tulajdonú. A legmagasabb éves eredményt a Mol Szlovénia (magyar tulajdonú) és a Car­thago cégek valósították meg, a legnagyobb munkáltató az Arcont és a Carthago. Lendva vidékéről az első 10 „leg…” között a Varis Kft. található az exportálók körében. S mit jelent ez a vidéknek? A fiatalok szemszögéből nem sok biztatót. Igaz, hogy az utóbbi 4–5 évben nőtt a kereslet a műszaki szakemberek iránt, de ez csak egy szegmense a lemaradás behozásának. Mert a gazdaság a következő öt évre jósolt káderstruktúra szerint 72 százalékban középfokú szakiskolázottakat igényel majd, s ez aligha jelenti a felfejlődést. A Muravidéknek a fejlettségi lemaradást be kellene hoznia legalább annyira, hogy a fiatalok és az értelmiség itt találjon megfelelő kihívást és munkahelyet. Különben...

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsának hétfői ülésén az Euromur Kft. 2016-os beszámolója, az önkormányzat 2017-es munkaterve és költségvetése szerepelt. Emellett új tagot neveztek be a községi nemzetiségi bizottságba is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A napirend meghatározása után az önkormányzat elnöke, Vida Törnar Judit az előző rendszeres, illetve a közben megtartott kettő levelező ülés jegyzőkönyvét bocsátotta vitára. Mind a rendszeres, mind a levelező ülések jegyzőkönyveit a tanács egyhangúlag elfogadta. A levelező üléseken egyébként a Lendvai Zeneiskola esetében Magyar Hajnalka, míg a Göntérházi KÁI esetében Šebjanič Valerija igazgatói pályázatát véleményezték pozitívan. A folytatásban az Euromur Kft. igazgatója, Magyar Dániel számolt be az önkormányzati vállalat 2016-os tevékenységeiről. A társaság eszerint megközelítőleg 12 ezer euróval gazdálkodott 2016ban, a bevételek nagyobb része, megközelítőleg 9 ezer euró a múlt évi átvezetésből származott, 2 ezer az önkormányzat költségvetéséből, míg a többi a szolgáltatásokból. A kiadások – leginkább

operatív költségek – ös�szesen 1.700 eurót tettek ki, így a kft. valamivel több mint 10 ezer euró kerettel zárta az évet. A tanács egyhangúlag elfogadta a beszámolót, majd egyben a 2017-es évben már zajló programokat vitatta meg, s támogatását biztosította a kézműves, illetve az egyéb hasonló programokhoz. A következő napirendi pont alatt Vida Törnar Judit bemutatta az LKMNÖK folyó évi munkatervét és költségvetését. Eszerint az önkormányzat továbbra is végzi a hagyományos programjait, tevékenységeit. A nevelés és oktatás terén 2.700 eurót különítenek el az anyanyelvi szinten magyarul tanuló diákok tankönyveire, 7.920 eurót az egyetemisták felsőfokú támogatására, 720 eurót a felsős általános iskolások színházbérleteire. A kulturális tevékenységek között 1.260 eurót szánnak a március 15-i rendezvényre, illetve 4.670 eurót a kétnapos Zala György-emlékrendezvényre. Az önkormányzat idén is megszervezi a Szent István-napi

találkozót, a Nemzetközi Halászléfőző Versenyt, amelynek megszervezésére 18 ezer eurót szánnak, míg ezer eurót különítettek el a Kultsár György-emléknap megszervezésére is. Az LKMNÖK idén 11 ezer eurót oszt szét a civilszervezetek és egyesületek magyar programjainak támogatására, míg a társ­ alapított intézmények 9 ezer euróra számíthatnak. Új programként szerepelnek a Lendvai Nyári Zenés Esték, amelyekre ezer eurót különítettek el. Az önkormányzat 1.500 eurós keretet biztosít a június végén megvalósuló napközis táborra is. A gazdasági tevékenységek között továbbra is szerepel az Euromur Kft. 2.000 eurós támogatása, illetve az MMGVE ezereurós támogatása – amennyiben az egyesület beadja a pályázatát. Az önkormányzat összesen megközelítőleg 199 ezer euró bevétellel és 217 ezer euró kiadással tervez, a két szám összevetéséből keletkező hiányt az előző évekből megmaradt keretből fedezik. A fent

Új és hagyományos tevékenységek elvégzését egyaránt megerősítette a tanács. N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 1 .


Nemzetiség

ségvetést fogadtak el említett tevékenységek mellett az önkormányzat 81 ezer eurót költ az alkalmazottak béreire és ezek járulékaira, illetve 29 ezret a különböző dologi kiadásokra és szolgáltatásokra. A tanács mind a munkatervet, mind a költségvetést egyhangúlag elfogadta. Az ülés végén az elnökasszony javaslatára

Pozsonec Mária helyére a községi nemzetiségi bizottságba Graj Magdát választották meg. A különfélék között szó esett a Lendvai Zeneiskola minden kétnyelvűséget nélkülöző, nemrég megtartott rendezvényéről, az ügyben elküldött tiltakozó levélről, illetve felvetették a soron következő rend-

szeres ülés néhány lehetséges tčmáját, így a Lendva-vidéki tájház ügyét, a kulturális fővárosi jelölést és ezen belül a magyar kultúra szerepét is. Az önkormányzat egyébként valószínűsíthetően már a jövő héten rendkívüli ülésen tárgyalja Lendva Község alapszabályzatának kérdését is.

Megjelentek a BGA-pályázat eredményei

Újabb 17 millió a Muravidékre Megjelentek a Bethlen Gábor Alap 2017. évi „A magyar kultúráért és oktatásért” pályázati felhívásainak eredményei. Az alábbiakban közöljük a muravidéki nyertes pályázatokat, amelyekkel a vidék megközelítően további 17 millió forinthoz jutott. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A központi kiírás 600 millió forintjára egyébként megközelítőleg 2.300 pályázat érkezett be, az ös�szes igény megközelítette az 5 milliárd forintot Az említett 2.300 pályázatból 887 pályázat nyert kisebbnagyobb összeget, a többi pályázat nem kapott támogatást, illetve érvénytelen volt. A muravidéki támogatást nyert pályázatok: a DKMÖNK a Nemzetközi Hímestojás-kiállításra 3 millió forintot igényelt és 2,5 milliót kapott. Az LKMNÖK a XI. Nemzetközi Halászléfőző Versenyre 3 milliót igényelt és 800 ezret kapott. Az MMÖNK a Muravidéki Magyar Napok keretében megszervezésre kerülő „Maradunk” című rendezvényre 3 milliót igényelt, 1 milliót kapott. A Lendvai Ifjak Egyesülete a „Ha felmegyek a doberdói Nagy-hegyre” Kárpát-medencei 1. világháborús középiskolai táborra 3 milliót igényelt, 2 milliót kapott. A Lendvai Plébánia a 2017-es oratóriumra 1,377 milliós

igényt nyújtott be, 300 ezret kapott. A Lóbarátok Egyesülete a II. Muravidéki Vágta megszervezésére 3 milliót kért és meg is kapta az összeget. A II. Számú Lendvai KÁI a sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógiai fejlesztésére 1,5 milliót kért, 300 ezret kapott. A Gyertyánosi HK a falunap megszervezésére 2,7 milliót kért, 300 ezret kapott. A felsőlakosi amatőr színjátszócsoport 2 milliót kért, 200 ezret kapott. A Lavina Kultúrklub a felvidéki kapcsolattartásra 640 ezret kért, 300 ezret kapott. A zsitkóci Gyöngyvirág ME a 30 éves évfordulójára 672 ezret kért, 200 ezret kapott. A Dobronaki Plébánia a 2017-es oratóriumra 525 ezret igényelt és 300 ezret kapott. A Moravske Toplice Községi MNÖK egy összmuravidéki nagykoncertre 3 milliót kért, 600 ezret kapott. A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete a magyar nemzeti identitást erősítő ismeretterjesztő eladásokra szülők és pedagógusok részére 1 milliót kért és 700 ezret kapott. A Hosszúfalui HK a spárganapra 2,8 mil-

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 1 .

liót kért, 200 ezret kapott. A Csentei Szőlőtermelők Egyesülete a muravidéki magyarlakta vidék szőlőtermesztési és borászati hagyományainak megőrzésére 490 ezret kért, 200-at kapott. A hosszúfalui Fehér Jani ME falunapra 450 ezret kért, 200 ezret kapott. Az MNMI „Kulturális végvárnak megmaradni” projektre 3 millió forintot kért, 2 milliót kapott. A lendvai Galéria-Múzeum „A Lendva-vidék történelme” című állandó kiállításra 3 milliót kért, 2 milliót kapott, míg a hetési népi textilkultúra monográfiára 2,5 milliót kért, 600 ezret kapott. Az MNTI a „Garas” mellékletre 1,420 milliót kért, 300 ezret kapott. Az 1. Számú Lendvai KÁI „A magyar ifjúsági irodalom gyűjteményének felállítására” 1,5 milliót kért, 200 ezret kapott, A Šalovci Községi MNÖK a tájházra 3 milliót kért, 1-et kapott. A Göntérházi KÁI IKT-eszközökre 1 milliót kért, 300 ezret kapott és végül a Dobronaki KÁI „Nagyanyáink öröksége II.” projektjére 1,8 milliót kért és 300 ezret kapott.

Göncz László

országgyűlési napló

Még mindig sok a kerékkötő Az őshonos nemzeti közösségeket érintő törvények alakulása szempontjából 2017 májusa az elmúlt évek egyik legintenzívebb hónapjának mondható. Az állítás főképpen a „látványos” események szempontjából helytálló, mert a törvények tartalmát illetően a nemzetiségi frakcióban folyamatosan intenzív tevékenység tapasztalható. Hogy azonban sikerül-e majd a kisebbségvédelmi jogi megoldások terén ténylegesen is előbbre jutni, a nemzeti-nyelvi megmaradásunk tekintetében további minőségi változást kieszközölni, arra vonatkozóan most még kockázatos határozott véleményt formálni. Megtanulhattuk már, hogy „isten malmai” e téren nagyon lassan őrölnek, ami Ljubljanától Lendváig egyaránt igaz. A múltban különböző neveken emlegetett, úgynevezett általános nemzetiségi törvény újabb munkatervezetét, amelyet az elmúlt hónapokban a nemzetiségi képviselőcsoport keretében készítettünk el, május 24-én hivatalosan átnyújtottuk a kormány főtitkárasszonyának. Abban állapodtunk meg, hogy a részünkről elkészített tervezetet a kormány illetékes szervei elemzik és kiegészítik a Nemzetiségi Hivatal koordinálásával, majd az illetékes nemzetiségi szervezetekkel történő egyeztetések után benyújtják elfogadásra az Országgyűlésnek. A tervek szerint a kormány nyár végén vagy koraősszel terjesztheti be a véglegesített szöveget. Ha így lesz, akkor még lehet belőle valami… Jómagam időközben képviselői fórumokon, valamint a muravidéki magyar média segítségével is folyamatosan ismertetem a munkatervezet tartalmát és jellegét. A nemzetiségi szervezetek majd a kormány részéről történő felhívás, valamint az országgyűlési eljárás keretében kapcsolódnak be hivatalosan, azonban tartalmi kérdésekkel, javaslatokkal a nemzetiségi szervezetek és egyének bármikor élhetnek. A magyar és az olasz nemzeti közösségek oktatását (esetünkben a kétnyelvű oktatást) szabályozó különtörvény módosítása úgyszintén napirenden van. Eddig a minisztérium égisze alatt működő munkacsoport szövegtervezetének a közvitája zajlott, amelynek keretében mindenki hozzászólhatott. A következő hetekben a beérkezett véleményeket és szempontokat is szem előtt tartva elkészülhet a konkrétabb szöveg, amelyet – amennyiben a nemzetiségi közösségek egyetértenek azzal (ugyanis csak ezután kezdődhet el az úgynevezett hivatalos eljárás) – a kormány az Országgyűlés elé terjeszthet. Fontos lenne, hogy erre a nyár végéig vagy legkésőbb koraősszel sor kerüljön, mert ellenkező esetben e mandátum keretében elfogyhat az idő. Azt azonban nem árt hangsúlyozni: a törvény úgy módosuljon, hogy a változások elsősorban a magyar nemzeti közösség megmaradását és fejlődését, valamint a magyar nyelv ismeretét szolgálják. A törvénynek csakis ez a „küldetése”; minden egyéb szempont és rendelkezés csupán eszköz lehet ennek eléréséhez. A harmadik törvénymódosítás, amely már a községi nemzeti közösségek szempontjából fontos, a községek finanszírozását szabályozó javaslat. Ennek keretében biztosítani kellene a magyar közösség immár tíz éve hivatalosan megfogalmazott igényét a községi nemzeti közösségek közvetlen pénzelésére. A szlovén kisebbségvédelmi modell magas színvonala, a nemzeti önkormányzati közösségek önálló jogi státusza olyan feltételek, amelyek kötelezik a törvényhozót, hogy a közvetlen finanszírozás megvalósuljon. Azonban még mindig sok a kerékkötő, és annak ellenére, hogy a koalíció részéről támogatást ígértek, a kormány, pontosabban azon belül egyes érdekcsoportok még mindig akadályozni próbálják az őshonos nemzeti közösségek közvetlen pénzelését. Május folyamán legalább fél tucat konkrét tárgyalás irányult erre a kérdésre, ettől függetlenül még mindig bizonytalan a közvetlen pénzelés sorsa.

3


Muravidék Szent László tanulmányi verseny

A lendvai tanulók a nagyváradi döntőben A Szent László tanulmányi és rajzversenyt a Szent László-év keretében a Karosi Turul Hagyományőrző Íjászegyesület szervezi a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Pro Patria Egyesület együttműködésével. Balaskó Enikő

A tanulmányi versenyre a magyar tanítási nyelvű általános iskolák felső tagozatosai nevezhettek be, a rajzversenyre pedig azon általános iskolák alsósai, amelyek felsősei részt vettek a tudáspróbán. A május 24-ei budapesti elődöntőre az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola négyfős csapata is benevezett, és 126 ponttal, ami az eddigi elődöntők legmagasabb pontszáma, első helyezést ért el. A Szent László életére és a róla szóló legendákra épülő tanulmányi verseny elődöntőjét nyolc helyszínen szervezik meg. Nagyszelmenc, Szatmárnémeti, Szabadka és Munkács után a budapesti Szent László Gimnáziumban szervezett elődöntő volt az ötödik a sorban, amelyen a Muravidéket a lendvai iskola négyfős – Császár Péter, Lebar Lara, Tot Viktorija és Žižek Sabo Katja – csapata képviselte. A tanulókat Bohnec Magdalena történelemtanár és Balaskó Valika magyartanár készítette fel. Emellett a lendvai iskola alsósai a rajzversenyhez kapcsolódóan lerajzolták a leányrabló kun legyőzését, illetve a váci Szűz Mária-templom építéséhez kapcsolódó Szent László-mondát. A legjobb rajzok készítőinek nevét a nagyváradi döntőn hirdetik majd ki, ahol a rajzok javából kiállítást is rendeznek a nagyváradi várban. A verseny helyszíne a Szent László Gimnázium körterme volt, amelyet középkori hangulatúvá vará-

4

zsoltak a szervezők: Szent Lászlóhoz kapcsolódó faliképek, zászlók, kaloda, lándzsa, páncéling, korhű élőzene, valamint korhű viseletekbe öltözött hölgyek és urak, akik a versenyt vezették és felügyelték. A köszöntők és egy rövid ima után – hiszen Szent László is mindig imával indult a harcba – elkezdődött a verseny. Verseny előtti feladat volt, hogy minden csapat maximum három percben bemutatta települését és iskoláját. A Muravidékről, a Partiumból és a Felvidékről érkező, valamint a négy magyarországi csoport bemutatkozását a zsűri értékelte. A legjobb bemutatkozók különdíjban részesültek, ebben a megmérettetésben a lendvai tanulók a második helyezettek lettek. Maga a verseny valójában egy nagy középkori játék volt, aminek része volt a díszlet, a viseletek, a zene és a játékos versenyfeladatok. A feladatok között voltak olyan típusúak, amelyekkel a tanulók már találkozhattak a muravidéki történelmi vetélkedők során, ugyanakkor voltak új feladattípusok is. A puzzle, a kódfejtés, a szövegrestaurálás, a tippmix-hadjárat és az anagrammafejtés mindmind a korhoz illő rejtély játékos megfogalmazása volt. Az ötórás verseny alatt a tanulók azonban nemcsak tudásukról adtak számot, hanem olyan történetekkel is gazdagabbak lettek, amelyek az összetartozás, az összefogás értékére és a nemzeti értékek ápolására hívják fel a figyelmet. A verseny játékos han-

A lendvai tanulókból álló csapat lett az V. elődöntő első helyezettje, és a lendvai tanulók az eddigi elődöntők legmagasabb pontszámát érték el. gulatához az is hozzájárult, hogy a csapatok egészen az eredményhirdetésig nem tudták, mennyi pontjuk van. Az összesen elérhető 134 pontból a muravidéki tanulók szereztek legtöbbet (126 pont), őket követték a somogyvári (119,5 pont)

és a diósjenői (105 pont) versenyzők. A dobogósok oklevélben és könyvjutalomban részesültek, továbbá minden elődöntő első és második helyezettje továbbjut a döntőbe, amelyet a Szent László-napok keretében rendeznek meg

Nagyváradon június 23-án és 24-én. A felkészülés tehát nem ért véget. Azért sem, mert a dunaszerdahelyi, a székelyudvarhelyi és a tordai elődöntőt követően a tanulók kapnak még némi felkészülési anyagot a döntőre.

Muravidéki kutatói díj Šimonka Zitának A Muravidéki Oktatási Alapítvány idén május 26án a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárban szervezett díjkiosztó ünnepségen osztotta ki a muravidéki kutatói díjakat a legjobb magiszteri dolgozatok, applikatív jellegű kutatómunkák és doktori dolgozatok szerzőinek a 2016-os évben. Idén öt díjat ítéltek oda, négyet magiszteri és egyet applikatív jellegű kutatómunkáért. A társadalomtudományi és humanisztikai kategóriában Šimonka Zita fiatal lendvai tanárnő magiszteri dolgozata kapta az egyik kutatói díjat. Dolgozatát a Maribori Egyetemen védte meg. Kutatása során az inkluzív neveléssel és oktatással foglalkozott, azt vizsgálta, milyen hatással van a különleges nevelési igényű tanulókkal folytatott munka a tanárok stresszszintjére és ez mennyire áll összefüggésben a tudatos

Šimonka Zita, a Muravidéki Oktatási Alapítvány díjazottja. jelenléttel, a lélekjelenléttel. – Dolgozatom első része többnyire elméleti, a kutatás pedig rávilágít a tanárok kimerültségére, az inkluzív oktatás és nevelés sajátosságaira és arra, hogy a tanárok zöme a felgyorsult világban gyakran elfelejti azt a tényt, hogy

három szerepben képviselteti magát az iskolán belül: mint tanár, szakember és hús-vér ember. Az utóbbit is fejleszteni kell, és én úgy gondolom, hogy a tudatos jelenlét alkalmazása egy nagyon jó eszköz ehhez, valamint a stressz csökkentéséhez – fejtette ki Šimonka Zita, aki már három éve osztálytanítóként dolgozik az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában. – Ebben az évben már inkluzív nevelési tanárként is van szerepem az iskola életében, így a gyakorlatban nap mint nap szembesülök a kutatásomban leírtakkal. De a pozitív stressz embereként szükségem van a mindennapi kihívásokra. Szlovéniában az inkluzív nevelés és oktatás még nagyon új ágazata az oktatásnak és mindenképpen szeretnék e téren tovább kutatni – nyilatkozta a díj kapcsán. AK

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 1 .


Muravidék A reformáció 500. évfordulójára emlékeztek

Az almafa a remény jelképe is egyben Emlékfa-ültetéssel, könyvbemutatóval emlékeztek a reformáció 500. évfordulójára csütörtökön a lendvai evangélikus templomnál és a könyvtárban, az eseményen egyházi személyek mellett a Luther-monográfia kiadói, szerkesztői is jelen voltak. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A könyvbemutató előtt az evangélikus templom kertjében Luther Márton emlékére almafát ültettek, melyet Bence Utrosa Gabriella presbiter kezdeményezett a nagy reformátor egyik jól ismert, ma is a remény örök érvényét hirdető mondata kapcsán: „Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is elültetnék egy almafát!” – áll Luther vallomásában. A rövid faültetési és szentelési egyházi szertartásban közreműködő Andrejek Mitja helyi lelkész Luthernek egy másik, az Isten útjai mentén álló gyümölcsfákról szóló példázatát mondta el, melyek gyümölcseikkel csábítják az arra elhaladókat. – Nekünk ma csak egy fánk van, de idővel több is lehet, talán az örökünkbe lépőknek táplálékot is adhat. Így építkezünk mi, evangélikusok a remény útján haladva, elődeink

örökségét folytatva. Erniša Geza tiszteletbeli püspök pedig elmondta: – Ma, Jézus mennybemenetelének ünnepében az evilági és a túlvilági dolgok összekapcsolódásnak a szép példáját látjuk. Az elmúlt időszak eseményei, terrortámadásai az Isten nevében történő öldöklés borzalmára figyelmeztetnek bennünket, amely itthon is megtörténhetett volna. Luther példája arra figyelmeztet, hogy Európában is van még feladat, állandó reformra és transzformációra intenek az ő tettei. Ez a reformáció lényege, s az, hogy törekedjünk a rosszat jóvá, a jót még jobbá tenni. Vo l ke r L e p p i n Lu ther-könyvét az utóbbi évek legjobb monográfiájának tartják. A könyv szlovén fordításban nemrég jelent meg a Cankarjeva založba kiadónál, s máris sikerkönyvnek számít. Hogy miért? – erről Logar Tine, a könyv szerkesztője, Vinkler Jonatan

irodalomtörténész és a könyv előszavának szerzője, Erniša Geza tiszteletbeli püspök szólt. A könyv szerkesztője kiemelte: a 3.000 példányban megjelentetett könyv a szerző nagysikerű könyvének második, átdolgozott kiadása. A sok szakmai reflexiót megélt kötet nem csak Luther reformátori tevékenységének, de magán­ életének a fejezeteit is feltárja: lépésről lépésre vezet bennünket a tanulóéveitől az „öreg professzor” fejezetig, megállva több olyan fontos állomásnál, mint a wittenbergi évek vagy magánéletének fontosabb eseményei, így például házassága, de a szerző kitérőjében a Luder–Luther névváltoztatás aprólékos, tényszerű elemzését is elvégzi, valamint kitér – a legutóbbi évekig kényes témának számító – zsidóellenes megnyilvánulásaira is. Erniša Geza hozzászólásában közölte, Lutherből nem szabad szentet csinálni ma sem, ő is csak

Az almafa a remény jelképe, remény arra, hogy a világ jobbá tehető… ember volt, összes hibájával együtt kell elfogadni őt. Ahogy teszi a könyv írója, Leppin, aki inkább láttatja benne a középkor, mint az újkor emberét, s azt, aki a világtörténelem alakulására is befolyással volt. A reformáció 500. évfordulója kapcsán a vallási mozgalom hozadékairól is beszélt. Többek között közölte: ha nem szembesülhetnénk a halállal, a világ még rosszabb lenne.

Luther nek és követőinek a szabadság és a szabad valláskinyilvánítás terén van óriási érdeme, s mai viszonylatokat nézve abban is, hogy az embert nem szabad áruként felfogni, nem kereskedelmi cikk. Ezen kívül a nők egyenjogúságának is a reformáció adta meg a döntő lökést, hiszen azelőtt a nők önállóan nem végezhettek egyházi szertartást.

Nemzedékek együttélése az egyesületekben

A radamosi népdalkör fellépése a lendvai találkozón. N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 1 .

A Lendvai Kultúregyesületek Községi Szövetsége a kultúregyletekkel közösen szombaton a lendvai kultúrotthonban rendezte meg a művelődési egyesületek 9. bemutatkozóját a „Nemzedékek együttélése az egyesületekben” jelmondat alatt. A színpadon számos egyesület bemutatkozott vidékünkről, köztük a kétnyelvű területen tevékenykedő hagyományőrző csoportok is, mint a gyertyánosi Hajnal ME népdalköre, a Hídvég-Bánutai ME néptánccsoportja, a radamosi

Harangvirág MTE népdalköre, a Völgyifalui Petőfi Sándor ME népdalköre, illetve a Hármasmalmi ME kórusa. A fellépők a szlovén és magyar népi kultúrából merítve színes kultúrműsort adtak elő a közönségnek, jól prezentálva mindazt, ami a nemzedékek együttéléséből születhet. A program keretében az előcsarnokban képzőművészeti kiállítást is nyitottak, a „Kutak” címmel meghirdetett pályázatra beérkezett 52 alkotás került közszemlére. (ak)

5


Gazdaság DigiFot Kft., Lendva

A fénykép maga az emlék, így sosem hal ki Lendván és szélesebb környékén a Šimonka Fotó már 1963 óta egyfajta minőséget jelent, hiszen már a kezdetektől magas színvonalra törekedtek, odafigyelve a fejlesztésekre, a haladásra a kor kihívásaival. Érthető módon a magas szintű technológiák miatt a családi vállalkozás mára kettévált: fotóműteremre és digitális nyomdászati tevékenységekre. A hagyományt a nagypapa, Šimonka Ferenc és a szülők, Šimonka Milič Jolán és Milič Drago után a gyerekek, Milič Miha és Peter folytatják. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Šimonka Ferenc fényképész az egyik legrégibb kisiparosa volt Lendvának, akinek szakszerűen megalapozott tevékenységét halála után a lánya, Jolán folytatta. A Šimonka Fotó névnek számít még ma is a szélesebb környéken, hiszen a minőség náluk a hozzáértésen és az állandó technológiai fejlesztésen alapult. Jolán a férjével, Milič Dragóval még nagyobb

Jolán és Drago Lendván a Fő utcán a korszerűen felszerelt fotóstúdiót és üzletet működteti, de van üzletük Muraszombatban is. – Mivel az újdonságoknak, az online megrendelésnek és a DigiFot márkanévnek jó volt a fogadtatása, valamint nagy léptekkel tört előre a digitális fotózás, a következő lépés is teljesen logikus volt – mondta beszélgetésünk elején Milič Miha, aki a DigiFotban a nyomdai és a könyvkötési munkákért felelős, míg

amely a fotók magas szintű digitális nyomtatásával, nyomdászattal, könyvkötéssel foglalkozik. Nagyon sokszintű igényeket ki tudunk elégíteni – hivatásos fényképészeknek is dolgozunk –, kezdve a papírtól a festékig, az utómunkákig, amelynél nemegyszer kézi, szinte manufakturális eljárásokat is alkalmazunk. A cég az egykori Mura gyár helyiségeiben működik, 10 főt foglalkoztatnak, köztük kiváló nyomdászok és könyvkötők is vannak.

Nyomda és könyvkötészet magas színvonalon – mindez a jó tervezés, a technológia és a kézügyesség ötvözete. lendülettel kezdte fejleszteni technikailag a fényképészetet, többek közt 1989ben korszerű automata gép vásárlásával az analóg fényképek előhívására. A befektetés a vállalkozás bővítését is lehetővé tette, egységeket kialakítva más helyeken is a Muravidéken. Majd 1998-ban saját applikációt fejlesztettek ki a digitális képek átküldésére, amivel az elsők voltak Szlovéniában: az ügyfeleknek nem is kellett elmenniük az üzletbe, csak a kész képekért. Ma

6

Peter a fényképek és a fotónyomtatás területét vezeti. – Apám az, aki a kihívásokat elképesztő bátorsággal kezeli, jó érzékkel tervez, így egy csúcstechnológiás HP Indigo Press nyomdagépet vásároltunk, s ezzel nem csak Szlovéniában, hanem a szélesebb környéken is az első specializálódott hazai gyártók lettünk a digitális nyomtatású fotótermékek területén. Így 2010-ben a testvéremmel, Peterrel leváltunk a fényképészetről, megalakult a DigiFot cég,

Minden dolgozó fontos láncszem, eddig jól bizonyítottak, hiszen a DigiFot-termékeket a pontosság, a minőség, a rövid gyártási idő, a saját kiszállítás, a legkorszerűbb nyomdászati technológia alkalmazása, a kiváló nyomdászati anyagok és festékek használata jellemzi. Jövőre pedig már új helyiségekbe szeretnék költöztetni a nyomdájukat. A megrendelések elsősorban online érkeznek a felhasználók számára külön kifejlesztett applikációkon

Milič Peter és Miha, a családi vállalkozás folytatói. keresztül (a régió részesedése csak 10 százalékot jelent), ehhez ingyenes telefonos segítséget is nyújtanak, a jövőben pedig egy külön személyt szeretnének foglalkoztatni az ügyfelekkel való kapcsolattartásra. Már két éve üzletet működtetnek Budapesten is, a közeljövőben Horvátországban próbálkoznak. Milič Miha nem felejti el megemlíteni, hogy az általuk folytatott tevékenységhez nagyon jó alapot adott a Šimonka fényképészet, nem csak a minőséget és a megbízhatóságot illetően, hanem a folyamatosan átalakuló világ miatt is. Nyomdájuk és könyvkötészetük ügyfeleinek – hivatásos fotósok, stúdiók – jelentős része olyan, akik már korábbról ismerték a Šimonka családi vállalkozás fotóstevékenységét. A DigiFot 2016-ban 626 ezer euró bevételt termelt, termékeik magas hozzáadott értéket hordoznak minden szegmensben, mely felöleli az „amatőr”, ajándék- és emlékjellegű termékeket (köztük a vezető termék a fotókönyv és a naptár) és a különböző típusú könyvkötészeti megoldásokat, ami a terméket egyedivé teszi, illetve a hivatásos, igényesebb felhasználók kiszolgálását (fotósok, művészek, tervezők). Minden üzleti döntésüket elemzés előzi meg, hiszen a munkájuk két szélsőséget köt össze: a magas technológiájú nyomdát és a könyvkötést, ami egyedivé

teszi a terméket. Annak idején egy géppel kezdték, de hamar belátták, hogy fejleszteni kell, olyan nyomdagépet kell alkalmazni, amely fotóminőséget ad. A gépek árai 200–300 ezer euró körül mozognak, így a beszerzéseket mindig komoly elemzés előzi meg. Az eddigi döntések jónak bizonyultak, és sikerrel jártak a szakemberekkel is, sikerült valódi mestereket találni úgy a nyomdászatra, mint a könyvkötésre. A DigiFot a tevékenység minden műveletét házon belül el tudja végezni, így garantálni lehet a felügyeletet és a minőséget. – Hogy kitől tanultuk a mesterséget? Találóbb az, hogy kitől mit tanultunk. Gimnáziumot végeztem, én otthon és a munkatársaktól tanultam meg ebben a szakmában szinte mindent. Megbízom bennük, a továbbképzés folyamatos nálunk. A munkát is specializáltuk, nem csinál mindenki mindent, mert akkor az csak úgy-ahogy van elvégezve – mondta Milič Miha. A DigiFot jövőképe: mivel a fotózás nem hal ki – mégiscsak a személyes, intim pillanatok megtestesítői, emlékőrzői –, így van jövője a tevékenységnek, s a közeljövőben azokat kívánják külön applikáció kifejlesztésével elérni a fotókönyvek elkészítésénél, akik nem fényképezőgéppel, hanem az egyre közkedveltebb mobiltelefonnal fényképeznek.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 1 .


Gazdaság A muravidéki gazdaság 2016-ban

A jók jobbak, a gyengébbek visszaestek

Az AJPES által kimutatott 2016-os gazdasági eredmények szerint a muravidéki gazdaság pozitívan gazdálkodott. A jók erősödtek, a gyengébbek viszont még nagyobb arányú veszteséggel zárták az üzleti évet. Az 1.194 nyereséges cég 94 millió euró tiszta eredményt termelt, 601

ben a cégek 18,8 millió euró tiszta nyereséget mutattak ki, Radgonán pedig a valamikor nagy és eredményes cégek csődbejutása volt meghatározó, mint az Elti, a Črnci Tápporgyár, a Reflex stb., amelyek 14 millió euró veszteséget mutattak ki. Ez a muravidéki veszteség 42 százalékát jelenti, és 421 munkahelyet érint. Gornja Radgona azonban – Muraszombat után – még mindig

a Carthago, az Arcont, az Agrinspe, az Elrad International és a Farmtech. Nőtt a gazdasági társaságok száma is 23-mal, a foglalkoztatottak száma 705-tel és a bruttó átlagfizetés 39 euróval. Nyolc százalékkal nőttek a bevételek, a legmagasabb arányban a külföldi piacokon. A kedvező eredmények szerint a Muravidék azonban még mindig jelentősen az

bruttó fizetés 967 euró, ami 370-nel alacsonyabb volt, mint a társaságoknál. A vál-

Gazdasági társaságok a nemzetiségileg vegyesen lakott községekben: Község Vállalatok száma Lendva 257 Dobronak 21 Moravske Toplice 85 Šalovci 8 Hodos 1 nyeket jelentősen javította a 3.485 önálló vállalkozó is, elsősorban az építőipar, a feldolgozóipar és a ke-

Foglalkoztatottak száma 1.513 81 245 16 2

Forrás: AJPES, 2016

Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

ték rátája szerint pedig az utolsón áll. A gazdálkodási eredmé-

lalkozók gazdasági mutatóiban is lemaradás észlelhető a szlovén átlaghoz képest. A Muravidéken bejegy-

Önálló vállalkozók a nemzetiségileg vegyesen lakott községekben: Község Önálló vállalkozás Lendva 203 Dobronak 21 Moravske Toplice 127 Šalovci 26 Hodos 5 reskedelem területén. A vállalkozók 2.740 főt (175tel többet) foglalkoztattak, mint tavaly, viszont az átlag

Foglalkoztatottak száma 147 20 122 19 1

Forrás: AJPES, 2016

A muravidéki gazdasági társaságok 2016-ban ismét javítottak üzleti eredményükön, s így mintegy 60,9 millió euró tiszta nyereséget mutattak ki. Az 1.872 vállalat közel 16 ezer főt foglalkoztat, akik a megtermelt 32 ezer euró hozzáadott értékkel 7 százalékos növekedést értek el. A régió gazdasági eredményét a 33 millió eurónyi veszteséget kimutató cégek gyengítik.

zett 33 szövetkezet a 2016os évet is magas veszteséggel zárta, sikeresen közülük csak 13 gazdálkodott.

Nagy az érdeklődés a támogatások iránt Növekedett a Muravidék gazdasága, de még mindig magas a veszteség aránya. társaság pedig 33 millió euró veszteséget mutatott ki. A tiszta nyereség 19 százalékkal növekedett, míg a veszteség 76 százalékkal. A gazdaság legjobban a Muraszombati községben növekedett, a leggyengébben pedig Gornja Radgona közigazgatási körzetében gazdálkodtak, ami észrevehetően visszarántotta a régió gazdasági eredményeit. A Muraszombati község-

a régió 2. legerősebb gazdaságát jelenti. A leggyengébben Šalovci és Veržej községben gazdálkodtak a cégek. A mutatók összegzése tehát a Muravidék gazdaságának növekedését mutatja. A legnagyobb bevételt a Mol Slovenija, a Carthago, a Pombrag, az Elrad International és az Arcont termelte meg, a legnagyobb kivitelezők

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 1 .

országos átlag alatt van a termelékenység alapmutatói szerint, mint az egy főre eső jövedelem (–19%), a hozzáadott érték (–23%) és a bruttó fizetés (–13%). A 12 statisztikai régió között a Muravidék a 6. helyen van a 148 ezer eurós egy főre jutó termelés szerint, ami négyhelyezéses javulást jelent, de a fizetések szerint az utolsó előtti helyen, a hozzáadott ér-

A Pro Futura Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet által közzétett pályázati felhívás nagy érdeklődés váltott ki. A magyarországi 1,5 millió euró keretösszegű gazdasági (mezőgazdaság, vállalkozás, turizmus) támogatásokra lapzártakor – néhány nappal a felhívás határidejének letelte előtt – 160 bejelentkezést tartottak számon a Pro Futura honlapján, a benyújtott pályázatok száma pedig 70 körül mozgott. Az igényelt összeget 700–800 ezer euróra becsülik. A legtöbb igény mezőgazdasági tevékenység támogatására érkezett, második helyen a vállalkozások állnak, az idegenforgalomból az eddig leadott kérelmek 10 százaléka érkezett. Az igényelt átlagos összeg 10 ezer euró. A pályázatot meghirdető intézetnél úgy vélik, hogy ki lesz merítve a keretösszeg. Pályázásra jogosult területnek a kétnyelvű községek minősülnek, a támogatásra az ezen a területen élő természetes személyek és a területen székhellyel rendelkező vállalatok pályázhatnak. SNK

7


Kultúra Kiállítás és köszöntés

Király Ferenc a zalaegerszegi Gönczi Galériában Pénteken a zalaegerszegi Gönczi Galériában kiállítás-megnyitója kapcsán köszöntötték a közélet szereplői, pályatársak és barátok a tavaly 80. évét betöltő Király Ferenc lendvai szobrászművészt. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Ez alkalomból a galériavezető, Szüszné Nagy Johanna örömét fejezte ki, hogy az évforduló halaszthatatlan más elfoglaltságai miatt egy kis késéssel ugyan, de a kiállításra mégiscsak sor kerülhetett. Vadvári Tibor alpolgármester kapcsolódva a köszöntőhöz elmondta: mindig felemelő látni, hogy a városban még mindig mennyien járnak el a kiállítás-megnyitókra, mennyien kedvelik a művészetet. –

Napjainkban, amikor annyi vizuális inger ér bennünket, nem lehet könnyű helyzetben egyetlen művész sem. Egy világot bemutatni s azzal lekötni az emberek figyelmét különös kihívást jelenthet számukra. De az életigenléssel, a dinamizmussal a kiváló Munkácsy-díjas művei éppúgy magukkal ragadnak ma, mint évekkel, évtizedekkel ezelőtt… – mondta az alpolgármester, megtisztelőnek nevezve, hogy a nemrég kerek évfordulót ünneplő művészt, akit nem lehet besorolni egyetlen stílusba

sem és kifejezőeszközeinek tárháza is végtelen, Zalaegerszegen köszöntheti. Kostyál László művészettörténész pedig személyes hangon kezdte bemutatóját, a Bánffyaktól – nagy ugrást téve az időben – arra az időszakra helyezte át a lendvai vár „elkirályosodását”, amikor a hetvenes évek elején először találkozott a „vár urával”, a galériavezetővel és szobrásszal, Király Ferenccel, aki megmutatta neki az akkor nagy léptekkel gyarapodó, művésztelepekre alapozott gyűjteményt.

Vadvári Tibor, Szüszné Nagy Johanna és Király Ferenc. Magáról az alkotói opusról elmondta: a termékenység, a női test intimitásig fokozható szépsége, a gyorsított filmfelvételek utolsó kockáját megidéző rügyezés és bimbóba hajlás áll ma is Király érdeklődésének középpontjában. S a csiszoltság, a pallérozottság; így jó megérinteni ezeket a felü-

leteket egyrészt simaságuk miatt, másrészt pedig mert „vágyaink” is ezt diktálják. A kiállítás-megnyitó végén, amelyre a művészt lendvai barátai is nagy számban elkísérték, Flaisz Gergő intézetigazgató a Király házaspár 50 éves házassági évfordulójára az ünnepelteknek egy díszes csokrot nyújtott át.

Elek bácsi hagyatéka Cár József tollából

A díszlet Karba Matilda munkája, a koordinátori munkákat pedig Feher Štefanija végezte. A csapat február kö-

Új színdarab a lendvai nyugdíjasoktól

A Lendvai Nyugdíjasok Egyesületének Kofetarji színjátszócsoportja legújabb előadását – a Cár József által írt és rendezett Hagyaték című darabot – is teltház előtt mutatta be. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A szombati ősbemutató közönsége a lendvai Színház- és Hangversenyteremben a Kofetarji színjátszócsoport már ismert arcaival találkozott, első ízben viszont Cár Józseffel szlovén forgatókönyvíró és rendezői szerepkörben. A lendvai idősek otthonában játszódó történetet – melynek leforgása alatt megismerjük a Kisfaluból származó Malacsics Elek életét – a már megjelent két dobronaki adomáskötetéből meríti Cár, de sző hozzá új elemeket is, humorral kifigurázva a múlt rendszer „jellegzetességeit”, felidézve a mostani nyugdíjas kor-

8

osztály fiatalkori emlékeit, zenéit… A megözvegyült Elek bácsi élettörténete egyben egy aktuális témát is megvilágít: az idősek otthonába kerülést, az ott megélt alkalmazkodási nehézségeket, kételyeket… A történetben aztán itt van még Elek bácsi családja, a hagyatékért, a szőlőskertért marakodó lánya és fia, valamint a törvénytelen lánya a Muraközből, aki végre megismeri az édesapját… A színpadi tör ténet két időrendi szálon fut: Elek bácsi – Žerdin Štefan élethű alakításában – mai öregotthoni szobájában és a múltban; felidézve életének fontosabb történéseit a narrátori szerepben barátja, Géza – Paušič Ivo

Elek bácsi öregotthonba kerül, ahol megváltozik az élete. alakításában – meséli el az eseményeket. A két főszereplő mellett a történetben találkozunk még az öregotthoni titkárnővel (Karba Matilda), a nővérrel (Larnsak Dragica), a szociális dolgozóval (Unger Mira), a

fizioterapeutával (Trojak Jerica), Elek fiával és feleségével (Petek Boris és Kotnjek Sonja), lányával (Varga Marika), törvénytelen lányával és anyjával (Kostric Zdenka és Varga Anica) és a plébánossal (Marič Aleksander).

zepe óta készítette a darabot, s ahogy Cár József nyilatkozta, a hazai közönség visszhangja és hosszú tapsa volt számukra a legnagyobb jutalom. A következő előadásuk június 9-én lesz Dobronakon.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 1 .


A ”Zarja – Hajnal„ Egyesület közgyűlése

Info

Támaszt nyújtanak a gondok leküzdésében A „Zarja – Hajnal” szorongással élőket segítő egyesület – mely elsősorban az alkoholfüggőségtől megszabadultakat tömöríti – hétfőn megtartott éves közgyűlésén az elmúlt év tartalmas programját és pénzügyeit fogadták el, valamint megvitatták a 2017-es programtervezetet. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Az egylet kilencedik éves közgyűlése a lendvai Szociális Foglalkoztató Központ néptáncegyüttesének fellépésével kezdődött, amit Pongrac Božo elnök köszöntője követett. A közgyűlés hivatalos része előtt viszont Kolarič Franjo rövid beszédével megemlékeztek a Gyógyított Alkoholisták Klubja működésének 45 éves évfordulójáról, melynek keretében kilencedik éve működik a Hajnal Egyesület. Ez alkalomból Šömen Katarina terapeutát negyvenöt éves kitartó munkásságáért elismerésben

részesítették. Az ünnepelt megható köszönettel szólt az egybegyűltekhez, kifejtve, számára az önmegtartóztatás mellett a kitartó tagok tanúsítják tevékenységének eredményességét. Ezt követően az elnök tartalmas éves beszámolójában elhangzott, hogy az egyesület az elmúlt évben is végezte alapvető tevékenységét, a résztvevők heti egy alkalommal rendszeresen találkoztak Kolarič Franjo, Šömen Katarina és Horvat Marija terapeutákkal a Bánffy Központban, emellett a tagok számos szakmai előadáson vettek részt és az egyesületben megszer-

vezték az Erőszak a családon belül témájú előadást. Emellett több helyi rendezvényen és műhelymunkákon vettek részt, és a tagok egyre gyakrabban foglalkoztak humanitárius tevékenységgel is. Év közben Szombathelyen a Szent Márton-konferencián az egyesület tevékenységét mutatták be. Továbbá a közgyűlésen elhangzott, hogy az egyesületben a tavalyi évben 38 tag tömörült, közülük hárman visszaesés miatt kénytelenek újra végigjárni a gyógykezelés útját. A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy az egyesület az elmúlt évben 3.600 euróval rendelkezett. A

A közgyűlésen Šömen Katarinát elismerésben részesítettét 45 éves önfeláldozó munkájáért a lendvai gyógyított alkoholisták klubjában. közgyűlés a beszámolókat és az idei programtervet, mely az elmúlt évhez hasonló programokat irányoz elő, egyhangúlag elfogadta, majd a titkári feladatok ellátásával Bence Ladi­

slavot bízták meg. Végezetül mindazok a tagok, akik legalább egy (s van olyan, aki már negyvenegy éve) kitartanak az önmegtartóztatásban, elismerésben részesültek.

Vedi magánvállalkozásnál – amely 2014 végéig vezette a turistaszövetség könyvelését – végeztek házkutatást. Kedden délután a polgármesteri hivatal vezetője, Kozar Aleš nyilvánosan is megerősítette, hogy a Városházán a rendőrség házkutatást hajtott végre, melyben a község munkatársai együttműködtek, az eljárás során senkit sem tartóztattak le. Bővebb tájékoztatást a vizsgálat befejezése után tesznek közzé – tette még hozzá Kozar. Lapzártánkkor viszont megjelent a község honlapján egy közlemény az ügyben, mely szerint a nyomozást és a házkutatásokat a Muraszombati

Járásbíróság rendelte el azzal az indokkal, hogy Balažek Anton, Lendva Község polgármestere a két említett évben a turizmusfejlesztési program alapján a „Lendava vabi” Turistaszövetségnek átutalta az említett 71.950 eurót, a gyanú szerint viszont a polgármester elmulasztotta közbeszerzés kiírását, amit a törvény előírt volna. A házkutatási parancs szerint az ügy gyanúsítottja csak a polgármester, a többi intézet és cég – amelyeknél házkutatást tartottak – vezetői és felelősei nem szerepelnek gyanúsítottként az ügyben. Hs

Házkutatások Lendván A Büntetőtörvénykönyv 257. szakasza ér telmében hivat ali visszaélés bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt több helyszínen házkutatásokat végeztek Lendván

a muraszombati rendőrség bűnügyi nyomozói kedden a hajnali óráktól. A nyomozás során a 2014-es és 2015-ös évben 71.950 euró összegben (egy jogi személy esetében) jogtalan anyagi haszon meg-

szerzését vizsgálták – áll a rendőrségi jelentésben. Kedd esti lapzártánkig annyit sikerült megtudnunk, hogy a rendőrök a Városházán, a „Lendava vabi” idegenforgalmi szövetségnél, valamint a

A lendvai Városházán és további helyszíneken hivatali visszaélés bűncselekmény gyanúja miatt kedden házkutatást végeztek a rendőrök.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 1 .

9


Info a mai napon... Június 1-jén történt 1911 Megalakult az első magyar filmvállalat. 1913 Megszületett Sőtér István Kossuth-díjas író, irodalomtörténész. 1914 Meghalt Feszty Árpád festőművész (Magyarok bejövetele –körkép). 1926 Megszületett Vámos Tibor, Széchenyi-díjas villamosmérnök, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1926 Megszületett Marilyn Monroe amerikai filmszínésznő. 1936 Megszületett Kézdi-Kovács Zsolt Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró. 1937 Megszületett Colleen McCullough ausztrál írónő (Tövismadarak – A hiányzó évek). 1937 Megszületett Morgan Free­ man amerikai színész. 1958 Franciaországban Charles de Gaulle alakított kormányt a szocialista párt részvételével.

visszapillantó

2007. május 31-én, 22. szám

Sobočan a kamara új vezetője A területi gazdasági kamara újonnan megválasztott igazgatósági bizottságának 1. ülésére Tišinán, a község székhelyén került sor. Az elnöki tisztségre mind a 32 tag támogatásával Štefan Sobočan, a lendvai Varis Rt. igazgatója került. A Tišinán megtartott ülésen szóltak a kamara 2007-es célkitűzéseiről és a pénzügyekről is. Az igazgatóság megalakulásával befejeződött a kamara átszervezési folyamata, melyet a 2006 novemberében elfogadott törvény tett indokolttá. Az új törvény kitér a tagság kérdésére is, mely az említett időszaktól már nem kötelező jellegű. Másrészt viszont ez teret nyit azon cégek számára, amelyek – tevékenységükből és a fejlesztési irányokból kiindulva – érdekeltek

Štefan Sobočan abban, hogy a kamarába tömörüljenek. Fontos tényező, hogy a megújított regionális gazdasági kamara a Muravidék

legerősebb és legbefolyásosabb cégeinek társulása révén a régió legerősebb kormányon kívüli szervezete lett, bár – mint említettük – a tagság nem kötelező. A k amara a tervek szerint 2010-ben a cégek 40 százalékát kapcsolja össze, ami a gazdasági erő háromnegyedét képviseli. A kamara ez irányú tevékenységével a következő tíz évben csökkenteni kívánja a Muravidék gazdasági lemaradását Szlovénia más térségeivel szemben.

– A kamarai tagság tavaly novembertől nem kötelező. Hogy látja a munkát, mi lesz az azonnali teendő? – kérdeztük Štefan Sobočant. – A területi gazdasági kamara már most tömöríti a legjelentősebb cégeket a Muravidéken, beleértve ebbe a kicsiket, a középnagyságúakat és a nagyokat, valamint a magánvállalkozókat. Fontos lesz a munka módszerének kialakítása, megszervezése. Ismerjük a régió gazdasági helyzetét, ami nem kecsegtető. Éppen ezért lesz fontos a minél nagyobb erőfeszítés abba az irányba, hogy csökkenjen a lemaradásunk, fejletlenségünk. Kulcsfontosságú az új szervezettségi forma, a megfelelő munkamódszer. Felismerhetőkké szeretnénk válni. (…) Szerző: Szolarics Nađ Klára

étel, erő, egészség prim. mag. Branislava Belović, dr. med. • Muravidéki Harc a rák ellen egyesület, Petrás Teodóra • NIJZ OE Murska Sobota

Energiában gazdag ételek Ügyeljünk a magas energiasűrűségű ételekre. Az energiasűr űség azt jelöli, mennyi kalória van egy adott mennyiségű ételben. Például 25 dkg

rántott szelet pirított burgonyával háromszor több kalóriát tartalmaz, mint egy ugyanazon men�nyiségű húsos-zöldséges egytálétel. Tehát az első-

ként említett étel energia­ sűrűsége magas. Jó, ha tudjuk, hogy a készételek nagy hányada, amelyeket ma is fogyasztunk, magas energiasűrűségűek, ami

Zöldséges egytálétel

Rizssaláta hallal

• • • • • •

• • • •

40 dkg zöldbab • 1 nagyobb sárgarépa • 15 dkg gomba 40 dkg újburgonya • 1 paprika 1 póréhagyma, 2 gerezd fokhagyma 4 kanál ajvár • 2 kanál olaj Só, bors, bazsalikom, majoránna, egy kiskanál őrölt paprika Ízlés szerint feferóni vagy chili • Petrezselyem

Az olajon megpároljuk a póréhagymát, hozzáadjuk a kockára feldarabolt sárgarépát, gombát, paprikát és zöldbabot. Megfűszerezzük, vízzel vagy tiszta zöldséges lével felöntjük. 15 perc főzés után hozzáadjuk a kockára darabolt burgonyát és az ajvárt, valamint a fokhagymát és ízlés szerint a feferónit vagy chilit. Az elkészült egytálételt meghintjük petrezselyemmel. Ötlet: Az ételekbe soha ne tegyünk leveskockát és hasonló ízesítőket. Sok sót és adalékanyagot tartalmaznak. A zöldséges vagy húsleveket készítsük el magunk. Le is fagyaszthatjuk (2–3 dl-es adagokban), így mindig kéznél lesz.

" 10

egyben azt is jelenti, hogy általában sok zsiradékot és/vagy cukrot tar talmaznak. Ez az egyik oka annak, hogy a kilók is gyorsan felszaporodnak. Mit tehetünk? Először is az energiában gazdag ételekből fogyasszunk

kisebb mennyiséget. Másodszor: mindig tálaljunk zöldséges köretet vagy egy nagy tál salátát. Így jól tudunk lakni, kevesebb kalóriát és több tápanyagot fogunk elfogyasztani. Próbáljuk meg, érdemes!

18 dkg integrált rizs • 40 dkg hal • 1 hagyma 3–4 paradicsom • 2 uborka • 1 savanykás alma Citromlé • 2 kanál olaj (ha lehet, olívaolaj) Friss bazsalikom, kapor, metélőhagyma • Só

Megfőzzük a rizst, külön megfőzzük a halat. A hagymát apróra, az uborkát és a paradicsomot karikára daraboljuk. Az almát apróra felkockázzuk és leöntjük citromlével. Az összetevőket egy tálba helyezzük, megcsepegtetjük olajjal és a maradék citromlével, hozzáadjuk a felaprított fűszernövényeket és óvatosan elkeverjük. Tálalásig hűtőben tároljuk. Ötlet: Használhatunk közönséges fehér rizst is; néhány kanál fehér rizst helyettesíthetünk fekete rizzsel, de külön-külön főzzük meg. A salátát készíthetjük konzervmakrélával is. Jól szűrjük le.

" N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 1 .


Info magyar értékek tárháza

A monarchia legelőkelőbb lófajtája Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

A szlávok szent fájáról, a hársról kapta a nevét Lipica település és az azt világhírűvé tevő lipicai ló is. Ez egy igen tanulékony, nagyon engedelmes, jó munkakészségű, szilárd szervezetű, ellenálló, nem nagyigényű fajta. Elsősorban fogatló, kiváló hintós és kocsiló, emellett a spanyol lovasiskolákban hagyományosan használt lófajta. Nemzetközileg igen eredményes a fogatsport területén. Általában szürke, de gyakran előfordul fekete, sőt pej változata is. A lipicai nem túl nagyméretű, de nemes megjelenésű állat. Izmos hátú, keménypatájú fajta. Ügetőmozgására jellemző a magas lábemelés. Nyaka izmos, feje kosfej rövid fülekkel.

majd 1809 és 1815 A lipicai ló törtéközött Mezőhegyesnete 1580-ban kezre. A visszatelepítésdődött, amikor I. kor a lóállomány egy Ferdinánd német–rórésze Mezőhegyesen mai császár, magyar maradt. Innen teés cseh király fia, II. lepítették 1874-ben Károly főherceg az a Fogaras melletti 1572-ben alakult bécsi Alsószombatfalváspanyol lovasiskola ra, ahol az eredeti számára egy tenyészLipicára emlékeztető tőtelepet alapított. szubalpesi klimaEnnek helyszínéül a tikus körülmények császársághoz tartoközé került. Innen zó Trieszt közelében, 1912-ben Bábolnára a Karszt-fennsíkon fekvő, ma Szlovénia Lipicai mének bemutatója a Magyar Kirá- telepítették tovább, területén található Li- lyi Testőrség Spanyol Lovasiskolájának ahonnan az 1950-es években véglegesen picát jelölte ki. A te- lovasaival. Szilvásváradra henyésztőtelep genetikai lyezték át. De e magyar kitérő lyi mének is. A kezdeteknél alapját a középkorban nagyra után térjünk vissza a lipicaiak használt mének közül nyolc becsült, de kissé nehéz testű, Spanyolországból importált ma is létező genetikai vona- nemzetközi történetéhez! Az Osztrák–Magyar Molovak és a helyi, kemény ter- lat alapított, s a tenyésztés narchia szétesése után a mészetű hegyi lovak adták. ezekre épül. A történelem viharai lipicai ménes először OlaszA császári udvar számára kívántak itt kiváló, szilárd között a lipicai ménes sok országhoz, később Jugoszervezetű, a pompát, a gaz- hányattatáson, tulajdonos- szláviához került, most dagságot minden jellegében cserén ment keresztül. A na- Szlovéniához tartozik. A mutató lovat kitenyészteni, póleoni háborúk idején a mé- törzsállomány egy részét ezért vannak a fajta ősei nest kétszer is elmenekítet- Ausztriába, a stájerországi Piközött kemény természetű ték Magyarországra, először berbe vitték, ahol a mai napig hegyi lovak és spanyol–nápo- 1797-ben Székesfehérvárra, hagyományos keretek között

tenyésztik. A legjobb mének a bécsi Spanyol Lovasiskolába kerülnek kiképzésre, ahonnan a legjobbak kerülnek vissza törzsménként továbbtenyésztésre. Mivel a lipicai ló a monarchia szülötte, a jelentősebb ménesek Közép-Európában vannak: Szlovéniában Lipica, Horvátországban Đakovo, Ausztriában Piber, Magyarországon Szilvásvárad, Romániában Alsószombatfalva és Bethlen, Csehországban Kaldruby, Szlovákiában Kistapolcsány, Olaszországban Monterotondo. A lipicai valódi nemzetközi fajta, az egész világon elterjedt. 400 éve fajtatisztán tenyésztik, az 1800-as évek elején alkalmazott egyetlen arab vérkeresztezéstől eltekintve idegen fajtát soha nem alkalmaztak tenyésztése során. A magyarországi állomány kiemelkedő genetikai értékével tűnik ki. Tenyésztőszervezete a Magyar Lipicai Lótenyésztők Országos Egyesülete.

Közmédia javallat június 5. és 11. június között

Bera Emese heti ajánlója Bera Emese a Kossuth Rádió kiemelt szerkesztő-riportere; 2008 óta dogozik a közmédiában. A sport iráni elköteleződése határozta meg pályájának alakulását. A Sportvilág szerkesztő-riportereként a hét minden napján hallhatják a hangját a rádióhallgatók. Kezdjük a hetet sporttal! Hétfőn este a Magyarország–Oroszország felkészülési labdarúgó-mérkőzés kihagyhatatlan. Szerencsére nemcsak engem, de az egész családomat érdeklik a sportközvetítések; mindennap meghallgatjuk a Sportvilágot és gyakran nézzük az M4 csatorna

műsorait (19.45). Minden hétköznap, így kedden is, ha időm engedi, figyelemmel követem a Vendég a háznál adásait. Gyermekneveléssel kapcsolatos érdekes kérdésekkel foglalkoznak. Keresztes Ilona szakemberként és négygyermekes anyaként érző és értő módon közelít a problémák megoldásához, minden bemutatott történetből erőt és ötleteket meríthetünk (Kossuth rádió 11.32).

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 1 .

Szerdán éjszakai filmnek a Ryan közlegény megmentése című háborús filmet ajánlom. Először mindig nehezen veszem rá magam a hasonló témájú filmek megnézésre; emlékszem, ezt a filmet is először ímmel-ámmal mentem el megnézni a moziba, de végül nem várt nagy filmélménynek bizonyult és örömmel nézem meg újra. A neves rendező, Steven Spielberg 1998-ban készült mozijának címszerepét Tom Hanks játssza. A feszített cselekményű, izgalmas filmdráma a bemutatott személyes sorsokon keresztül állít emléket a szövetségesek 1944-es normandiai partraszállásának (Duna 23.05). Csütörtök délután felüdülésképpen a Közelrőlt hallgatom. Izgalmas riportjai mindenkihez szólnak, érdekes történetekkel gazdagodhatunk itthonról és a nagyvilágból (Kossuth Rádió 15.35). Es-

tére a Szomszédok magyar filmsorozat soron következő epizódját választottam. Jó vis�szaidézni az életemben azt az időszakot, amikor forgatták ezt a sorozatot. A kiváló színészeket, például Komlós Jucit és Zenthe Ferencet is örömmel nézem és hallgatom a Takács házaspár szerepében (M3 19.00). De nem maradnak hoppon a futball kedvelői sem! Este Andorra–Magyarország vb-selejtezőt közvetít az M4 sport (20.45). Péntek délutánra az Új barátod, Bori sorozatot ajánlom szeretettel a hozzám hasonló, kisgyermekes szülőknek és gyermekeiknek; négyéves kisfiam mindig nagy érdeklődéssel nézi a gyermekek szemszögéből bemutatott, kedves, rövid történeteket (M2 18.55). Az autómban mindig szól a rádió. Mivel a nagypapám igen szépen énekel nótákat, mindig is nó-

táztunk a nagyobb családi eseményeken. Sok nótát ismerek és örömmel hallgatom utazások közben is a gyermekkoromból ismerős dallamokat a Tudod-e még az én nótám műsorában, kiváló énekesek tolmácsolásában (Dankó 17.04.) Szombaton 18.05-től a Magyarország–Szlovákia női kézilabda világbajnoki selejtezőt közvetítjük a Sportvilág adásában, a Kossuth rádióban. Este A virág románca című angol romantikus filmet nagy érdeklődéssel várom, egyik kedvenc színészem, Alan Rickman rendezésében (Duna 22.10). Vasárnap estére szintén gyerekműsort ajánlok, másik nagy kedvencünket, Kókusz Kokó, a kis sárkány történetét (M2 18.45).

11


Info június 2. péntek Szlovén Tévé I. 6:00 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:00 Hírek, 11:15 Alpok– Duna–Adria, 11:50 Tudományos műsor, 12:20 A szegfű – japán sorozat, 13:00 23:05 Veszett kutya Hírek, 13:30 Céltábla, ism., 15:20 Hidak, 16:05 Lelki villanás, 16:25 Profil, 17:00 Hírek, 17:30 Szlovén magazin, 17:55 Hírek, 18:00 Infodrom, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Szlovén üdvözlet, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Veszett kutya – japán film, 1:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:30 Aranyfüst, 9.10 Hallgassunk a csöndre, 9:55 A kertben, 10:35 Állatokról, emberekről, 11:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 11:50 Jó reggelt, 12:45 Tacen: Kajak-kenu Eb, 18:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:00 Halló TV, 18:55 Gyerekműsor, 20:05 Luis Trenker – az igazság peremén – német–osztrák film, 21:40 Trükkök kanadai módra, 22:30 Éjféli klub, 23:50 Ismétlések.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:10 ÉletmódKalauz, 12:50 Story Extra, 13:20 Fókusz, 14:00 A kis menyasszony – indiai sorozat, 14:35 Éjjel-nappal Budapest, 15:50 1 perc és nyersz, 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 1 perc és nyersz, 20:05 Éjjel-nappal Budapest, 21:25 Barátok közt – magyar sorozat, 22:05 Showder Klub, 23:10 Híradó, 23:40 Magyarul Balóval, 0:20 Profi a konyhámban, 0:55 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:00 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Veled is megtörténhet! – dokureality, 14:40 Családi titkok – reality, 15:45 Ana három arca – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Bumm!, 20:45 Tények top Sztori – magazin, 21:00 Terminátor 3.: A gépek lázadása – am. film, 23:25 Hello Hollywood – Návai Anikóval – riportműsor, 0:00 Érj el! – am. film, 1:50 Ismétlések.

Duna Tévé 5:45–9:10 Virradóra, 9:10–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Jamie Oliver – Boldog napok, élő show, 13:20 Zorro – kolumbiai sorozat, 22:45 Dom Hemingway 14:10 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:05 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 16:05 Don Matteo – olasz sorozat, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 19:30 Virtuózok 2017, 21:50 Agatha Raisin – angol sorozat, 22:45 Dom Hemingway – am. film, 0:20 Top secret – am. film, 1:55 Az én ’56-om, 2:05 Ismétlések.

Duna World 5:55–11:25 Délelőtti műsor, 11:15 A hallgatag hölgy – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Kosár, 13:45 Rúzs és selyem, 14:10 A rejtélyes XX. század, 14:40 Esély, 15:05 Életkerék, 15:30 Öt kontinens, 16:05 Az én Afrikám – dok. sorozat, 16:25 Szenes Iván írta, 17:15 Család-barát, 18:25 Hazajáró, 19:00 Kívánságkosár, 19:30 Virtuózok, 21:50 Van képünk hozzá – szórakoztató műsor, 22:45 Ridikül, 23:40 Kulturális híradó, 0:10 Mindenki Akadémiája, 0:35 Világörökség Portugáliában, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek.

június 3. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:45 A világ borai – dok. sorozat, 11:40 A Hét, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Híradó, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 A kertben, 14:15 Ambiensek, 15:00 Álom a jövőről – francia dok. sorozat, 16:00 Közelről – beszélgetős műsor, 17:00 Hírek, 17:20 A hihetetlen állati érzékszervek – cseh–am. dok. sorozat, 17:45 Taxi-kvíz, 18:00 Bűn nélküli vétek, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Királyi varieté 2016, 22:10 Hírek, 22:40 Heli – mexikói film, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Legjobb reggel, 8:00 Jó napot kívánunk, 9:05 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 10:05 Sportműsor gyerekeknek, 10:45 Tacen: Kajak-kenu Eb, 13:50 A 21:00 Inuk szegfű – japán sorozat, 14:50 Tacen: Kajak-kenu Eb, 17:15 Roland Garros – bevezető műsor, 17:45 Párizs: Tenisz, 21:00 Inuk – francia film, 22:30 Minden lehetséges, ism., 0:15 Popshop, 0:50 Pankrti – koncert, 2:10 Ismétlések.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 10:05 Top Shop, 10:55 Új csaj – am. sorozat, 11:20 Brandmánia, 11:50 Bringasáv, 12:25 Fitt Mánia, 12:55 Autogram, 13:25 Randi Taxi, 14:00 Modern család – am. sorozat, 14:30 Érintés – am. sorozat, 15:30 Majd elválik – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz Plusz, 19:20 Neveletlen hercegnő 2.: Eljegyzés a kastélyban – am. film, 21:25 Menyasszony kerestetik – am. film, 23:15 1911 – kínai–hongkongi film, 1:20 A legsötétebb óra – am. film, 3:00 Ismétlések.

TV2 7:00 TV2 matiné, 9:20 Trendmánia – magazin, 9:50 Babavilág, 10:25 Ízes élet, 10:55 Otthontérkép, 11:30 Poggyász, 12:00 SzÉpítők, 18:55 Nanny McPhee és a nagy 12:35 Gyilkos sobumm rok – am. sorozat, 13:40 Doktor House – am. sorozat, 14:40 Narnia Krónikái 3. – A Hajnalvándor útja – angol film, 16:50 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Nanny McPhee és a nagy bumm – angol–am. film, 21:15 Ha igaz volna… – am. film, 23:20 Rocky V. – am. film, 1:30 Ismétlések.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 Csíksomlyói pünkösdi búcsú, 14:30 Magyar Krónika, 15:00 A kőszívű ember fiai – magyar film, 16:25 Tóth János – magyar sorozat, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:35 SzerencseSzombat, 19:30 Egynyári kaland – magyar sorozat, 20:30 Doktor Szöszi – am. film, 22:15 A kölyök – am. film, 23:55 Maffia! – am. film, 1:25 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Menekülő ember – magyar film, 12:50 Híradó, 13:20 MMA portrék, 14:15 Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek, 14:45 Hangvilla, 15:20 Hogy volt!?, 16:20 Emlékmű helyett – Vaszi Jánoska emlékére – dok. film, 17:15 Család-barát, 18:50 Térkép, 19:20 Ízőrzők, 20:00 Mindenből egy van – magyar sorozat, 21:00 Híradó, 21:35 Csíksomlyói pünkösdi búcsú, ism., 0:25 Gasztroanyal, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:45 Ismétlések.

június 4. vasárnap Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:00 Vasárnapi szentmise, 10:55 Látogatóban, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet, 14:50 Varázskonyha apánál, 15:10 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 16:45 Fókusz Mozi, 17:00 Hírek, 17:20 Ki tudná? – kvíz, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 21:25 Beszélgetős műsor, 22:15 Hírek, 22:40 A gyöngygomb – dok. műsor, 0:05 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:45 Zenés matiné, 7:35 A hihetetlen állati érzékszervek – cseh–am. dok. sorozat, 8:05 Autómobilitás, 8:30 A szegfű – japán sorozat, 10:35 Sportműsor gyerekeknek, 11:15 Tacen: Kajak-kenu Eb, 13:45 Ambiensek, 14:50 Tacen: Kajak-kenu Eb, 16:45 Párizs: Tenisz, 21:00 Lottó, 21:10 A félelem hangjai – koprodukciós sorozat, 21:40 A napilap – horvát sorozat, 22:35 Scott és Bailey – ang. sorozat, 23:25 Ismétlések.

RTL Klub 6:40 Kölyökklub, 10 : 5 0 Szerelmünk lapjai – am. film, 13:10 Neveletlen hercegnő 2.: Eljegyzés a kastélyban – am. film, ism., 22:05 Az utolsó gyémántrablás 15:25 Nyomás utána! – olasz–am. film, 18:00 Híradó, 18:50 Cobra 11 – német sorozat, 19:50 A zűrös páros – am.–hongkongi film, 22:05 Az utolsó gyémántrablás – am. film, 0:20 Szerelmünk lapjai – am. film, 2:50 Ismétlések.

TV2 6:05 TV2-matiné, 9:25 Kisasszonyok – am. film, 12:00 Kung Fu Panda – am. rajzfilm, 13:45 Szaffi – magyar rajzfilm, 15:20 Seriff az égből – olasz film, 17:25 Ripost – magazin, 18:00 Tények, 18:50 A Nagy Duett – show-műsor, 21:30 A csúf igazság – am. film, 23:35 Django elszabadul – am. film, 2:50 Ismétlések.

Duna Tévé 5:50–12:00 Vallási műsorok, 12:00 Híradó, 12:50 Rúzs és selyem – magazin, 13:20 Noé barátai – dok. sorozat, 13:55 Szerelmes földrajz, 14:25 Negyedévszázad negyedéve – román dok. film, 15:30 A kőszívű ember fiai – magyar film, 2. rész, 17:00 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:35 Miss Fisher rejtélyes esetei – ausztrál sorozat, 19:35 Magyarország, szeretlek!, 21:05 Kártyavár – am. sorozat, 22:05 A döntő szavazat – am. film, 0:05 Ismétlések.

Duna World 5:50–10:30 Délelőtti műsor, 10:30 Virtuózok, 13:00 Híradó, 13:20 A Nagyok, 13:45 Reformáció hétről hétre, 13:50 Jónak lenni jó – Vis�szatekintő – dok. sorozat, 14:20 Az én ’56-om, 14:25 A rejtélyes XX. század, 14:55 Rúzs és selyem, 15:25 Önök kérték!, 16:25 Trianon – Egy 21:35 Fohász a déli angol diplomata szemével – dok. film, 17:25 Család végeken barát, 18:55 Öt kontinens, 19:25 Hazajáró, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:35 Fohász a déli végeken – portréfilm Bogdán József papköltőről – dok. film, 22:05 Vérző Magyarország – dok. film, 0:00 Hagyaték, 0:30 Hangvilla, 0:55 Ismétlések.

június 5. hétfő Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 10:15 Bűn nélküli vétek, ism., 11 : 0 0 10 hazai, 11:40 Roma nemzetiségi műsor, 12:20 A 12:20 A szegfű szegfű – japán sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Ami szent és a világ, 14:25 A nyolcadik nap, 15:00 Jó napot, Koroška!, 15:35 Gyerekműsor, 16:00 Zenével és tánccal, 2. rész., 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 Frissítő front – ifjúsági műsor, 17:55 Hírek, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 Mesterséges mennyország, 23:40 Zenés est, 0:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:45 Éjféli klub, 10:15 Jó reggelt, 11:30 Automobilitás, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Párizs: Tenisz, 19:00 Gyerekműsor, 20:00 A világutazó: Mianmar, 21:00 A csalás – dán sorozat, 22:05 Želim vse – szlovén film, 23:15 Ismétlések.

RTL Klub 6:45 Kölyökklub, 11:25 A zűrös páros – am.–hongkongi film, ism., 13:35 Az utolsó gyémántrablás – am. film, ism., 15:35 A szentfazék – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 Merida, a bátor – am. rajzfilm, 20:35 Micsoda nő! – am. film, 22:55 Tüzes bosszú – am. film, 0:50 Ismétlések.

TV2 6:10 TV2-matiné, 10:30 Ha igaz volna… – am. film, 12:35 Kung Fu Panda 2. – am. rajzfilm, 14:20 Lúdas Matyi – magyar rajzfilm, 15:55 A seriff és az idegenek – olasz film, 18:00 Tények, 18:55 Bumm! – kvíz-show, 20:15 Ezek megőrültek! – szórakoztató műsor, 21:25 Víkend – magyar film, 23:30 Michael Clayton – am. film, 2:05 Ismétlések.

Duna Tévé 5:45–9:10 Virradóra, 9:10– 12:00 Délelőtti műsor, 12 : 0 0 Híradó, 12:50 Jamie Oliver – Boldog napok, élő show, 13:30 19:25 Napsütötte Toszkána Zorro – kolumbiai sorozat, 14:20 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:15 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 16:20 Don Matteo – olasz sorozat, 17:25 Jónak lenni jó – Visszatekintő, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 19:25 Napsütötte Toszkána – am.–olasz film, 21:20 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 22:10 Nem adjuk fel! Újra kezdjük! – dok. film, 23:05 SOKO – Alpesi nyomozók – osztrák sorozat, 23:55 A regula – am. dok. film, 1:25 A felszín alatt – belga dok. film, 2:55 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Egy éj Velencében – magyar film, 12:50 Híradó, 13:15 Médiaklikk, 13:40 Ízőrzők, 14:15 Öt kontinens, 14:45 Itthon vagy!, 15:05 Nemzetiségi magazinok, 16:05 Az én Afrikám – dok. sorozat, 16:25 Szenes Iván írta, 17:20 Család-barát, 18:25 Hazajáró, 19:00 Kívánságkosár, 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:35 Csíksomlyói csángó mise, 22:55 Prokop – dok. film, 23:55 Jót s jól, 0:25 Mindenki Akadémiája, 1:00 Híradó, 1:20 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Otthon, külhonban / Mozaik / Boszorkányság. Vagy mégsem? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Pannónia földjén (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 1 .


június 6. kedd Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 11:15 A kertben, 11:40 A lélek horizontja, 12:20 A szegfű – japán sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, 14:40 Village folk, 15:00 Hidak: Pitypang, 15:30 Gyerekműsor, 16:30 Szlovénia-szerte, 17:00 Híradó, 17:25 Különleges kínálat, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Unforgotten – angol sorozat, 20:55 A tőkétől a tőkéig: Államok az NSK idejében – dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Tanúságtevők, 0:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:40 Ez lesz a szakmám, 9:20 Sportműsor gyerekeknek, 10:05 A denevérek, 10:50 Villanás – a bevándorlók történetei – dok. műsor, 10:05 A denevérek 11:00 Jó reggelt, 13:05 Jó napot kívánunk, 14:00 Párizs: Tenisz, 19:00 Gyerekműsor, 20:00 Függőség-automaták – ausztrál dok. műsor, 21:00 Helyes ötlet, 21:35 Ismétlések.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:10 Babakalauz, 12:50 Story extra, 13:20 Fókusz, 14:00 A kis menyasszony – indiai sorozat, 15:00 Éjjel-nappal Budapest, 16:15 1 perc és nyersz!, ism., 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Castle – am. sorozat, 22:25 XXI. század – a legendák velünk élnek, 23:00 Híradó, 23:25 A rejtély – am. sorozat, 0:30 Hazudj, ha tudsz! – am. sorozat, 2:30 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:00 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. so16:50 Fatmagül rozat, 13:35 Veled is megtörténhet! – dokureality, 14:40 Családi Titkok – reality-sorozat, 15:45 Ana három arca – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Bumm! – kvíz-show, 20:45 Vigyázat, gyerekkel vagyok! – kvízshow, 21:55 Született szobalányok – am. sorozat, 22:55 Telenovella – am. sorozat, 23:25 Lángoló Chicago – am. sorozat, 0:25 Az indíték – kanadai sorozat, 1:30 Tények.

Duna Tévé 5:50–9:10 Virradóra, 9:10–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Olasz meló Jamie módra, 13:15 Zorro – kolumbiai sorozat, 14:05 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:00 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 16:05 Don Matteo – olasz sorozat, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:25 Önök kérték!, 21:25 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 22:20 Cédrusliget – kanadai sorozat, 23:10 A Nagyok, 23:35 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 A szélhámos – magyar film, 12:50 Híradó, 13:20 Minden tudás, 13:40 Hazajáró, 14:10 Térkép, 14:40 Életkor, 15:35 Nemzetiségi magazinok, 16:05 Útravaló, 16:25 Szenes Iván írta, 17:20 Család-barát, 18:30 Hazajáró, 19:00 Kívánságkosár, 20:00 A L’art pour l’art társulat új műsora, 21:00 Híradó, 21:35 Maradj talpon!, 22:35 Ridikül, 23:30 Jót s jól, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:25 Tengerek világa, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

június 7. szerda Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 9:00 Hírek, 11:15 Állatokról, emberekről, 11:45 Mesterséges mennyország, 12:20 A szegfű – japán sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Beszélgetős műsor, ism., 14:35 Lelki villanás, 15:00 Hidak, 15:30 Gyerekműsor, 16:30 Szlovénia-szerte, 17:00 Híradó, 17:25 Turbulencia, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Krematórium – indiai–francia film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Bernard Buffet – francia dok. műsor, 0:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:20 Kanapé, 9:05 Ez lesz a szakmám, 9:50 10 hazai, 10:35 City folk: Rijeka, 11:00 Jó reggelt, 13:20 Helyes ötlet, 14:00 Párizs: Tenisz, 19:00 Gyerekműsor, 19:50 Lottó, 20:05 A három tenor – zenés dok. film, 21:25 Közelről, 22:20 Aranyfüst, 22:55 Meglepetések, 23:45 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:10 StílusKalauz, 12:50 Story Extra, 13:20 Fókusz, 14:00 A kis 23:30 CSI: Miami helyszínelők menyasszony – indiai sorozat, 14:45 Éjjel-nappal Budapest, 16:00 Celeb vagyok, ments ki innen!, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Szulejmán – török sorozat, 22:30 Házon kívül, 23:00 Híradó, 23:30 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 0:35 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:00 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Veled is megtörténhet! – dokureality, 14:40 Családi Titkok – reality-sorozat, 15:45 Ana három arca – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Bumm! – kvíz, 20:45 Ezek megőrültek! – szórakoztató műsor, 21:55 Vissza a jövőbe – am. film, 0:25 Hűtlen vágyak – am. sorozat, 1:30 Tények Este, 2:10 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Olasz meló Jamie módra, 13:15 Zorro – kolumbiai sorozat, 14:10 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:00 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 16:05 Don Matteo – olasz sorozat, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:25 Skandináv lottó sorsolása, 20:35 Zsaruvér – am. sorozat, 21:25 A fátyolos hölgy – olasz sorozat, 22:30 A rejtélyes XX. század, 23:05 Ryan közlegény megmentése – am. film, 1:55 Tetthely – német film.

Duna World 5:50–11:45 Délelőtti műsor, 11:45 Motorbicikli – magyar film, 12:50 Híradó, 13 : 2 0 Magyar gazda, 13:40 Noé bará11:45 Motorbicikli tai – dok. sorozat, 14:10 A Nagyok, 14:40 Kárpát Express, 15:05 Nemzetiségi magazinok, 16:05 Zebra – magazin, 16:25 Szenes Iván írta, 17:20 Család-barát, 18:30 Hazajáró, 19:00 Kívánságkosár, 19:30 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Híradó, 21:35 Maradj talpon!, 22:35 Ridikül, 23:25 Jót s jól, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:20 Tengerek világa, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

műsorajánló

június 8. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 11:20 Turbulencia, ism., 12:20 A szegfű – japán sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 A tőkétől a tőkéig: Államok az NSK idejében – dok. film, ism., 14:25 Szlovén villanások, 15:00 Hidak: Határtalan, 15:30 A világutazó: Mianmar, ism., 16:30 Szlovénia-szerte, 17:00 Híradó, 17:30 Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:40 Panoptikum, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:25 Sportműsor gyerekeknek, 9:10 idegenforgalmi műsor, 9:50 Fókusz Mozi, 10:15 A hihetetlen állati érzékszervek – cseh–am. dok. sorozat, ism., 11:00 Különleges kínálat, 11:50 Jó reggelt, 15:00 Párizs: Tenisz, 19:00 Gyerekműsor, 20:00 Mustang – amikor az ecset felcseréli a kapát – francia dok. műsor, 20:55 Ambiensek – dok. műsor, 21:30 A fiam családja – japán film, 23:35 Jazz, 0:30 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:10 Fókusz plusz, 12:50 Story Extra, 13:20 Fókusz, 14:00 A kis menyasszony – indiai sorozat, 14:45 Éjjel-nappal Budapest, 16:00 Celeb vagyok, ments ki innen!, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 CSI: A helyszínelők – am. sorozat, 22:30 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:30 Híradó, 0:00 Brandmánia, 0:35 Ismétlések.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 1 .

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Súlypont: a Lendvai község 2017-től 2025-ig terjedő időszakra vonatkozó kulturális programtervezete (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Június 2-án, pénteken 15.20-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:20 Mokka, 9:00 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Veled is megtörténhet! – dokureality, 14:40 Családi Titkok – reality-sorozat, 15:45 Ana három arca – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Bumm! – kvíz-show, 20:45 Ezek megőrültek! – szórakoztató műsor, 21:55 A szultána – török sorozat, 23:15 1/1 Azurák Csabával – talk show, 0:15 Különvélemény – am. sorozat, 1:05 Tények este, 1:55 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00– 12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Olasz meló Jamie módra, 13 : 15 Zorro 0:05 Az ötödik pecsét – kolumbiai sorozat, 14:05 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 14:55 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 15:50 Don Matteo – olasz sorozat, 16:50 Szerencse Híradó, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:30 Tóth János – magyar sorozat, 21:00 Fábry, 22:25 Bérgyilkos a szomszédom – kanadai–am. film, 0:05 Az ötödik pecsét – magyar film, 1:55 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:40 Délelőtti műsor, 11:40 7 kérdés a szerelemről – magyar film, 12:50 Híradó, 13:20 Kék bolygó, 13:45 Az én ’56-om, 14:05 Magyar Krónika, 14:40 Család és otthon, 15:05 Nemzetiségi magazinok, 16:00 Az én Afrikám – dok. sorozat, 16:25 Szenes Iván írta, 17:20 Család-barát, 18:30 Hazajáró, 19:00 Kívánságkosár, 20:00 Szenes Iván emlékkoncert 2016, 2. rész, 21:00 Híradó, 21:35 Maradj talpon!, 22:35 Ridikül, 23:30 Kulturális híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:30 Tengerek világa, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Június 1-jén, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Hidak: benne ismét jelentkezik az Ízes Muravidék című gasztronómiai rovat (ismétlés: szombaton 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Június 6-án, kedden 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Pitypang: gyermekműsor, benne a lendvai gyerekek a nyári vakációról beszélgetnek (ismétlés: szerdán 08.20-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Június 7-én, szerdán 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne mezőgazdasági rovat (ismétlés: csütörtökön 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Június 8-án, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Határtalan: az erdélyi, a felvidéki, a keszthelyi, a szombathelyi, az újvidéki és a lendvai tévéstúdió, valamint a Szlovákiai Magyar Televíziós Hírportál közös műsora (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 17.30-kor és másnap 13.45-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info gyertyafény Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2017. május 30-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Sofőr Agrocorn d.o.o., Ulica Š. Kovača 2A., Turnišče (5 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2017. június 7.) Villanyszerelő Elektrostudio, Fő utca 73., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, munkavállalás Németországban, havi bér: 2.500 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2017. június 6.) Munkás a termelésben Usol d.o.o., Vasút utca 43., Lendva (4 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2017. június 6.) Bolti eladó Kocet d.o.o., Kranjec utca 61., Lendva (2 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2017. június 14.) Pincér Kocet d.o.o., Kranjec utca 61., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2017. június 14.) Technológus – termelésben Martmetal d.d., Ipari utca 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, főiskolai végzettség – gépészet, angol és német alaptudás, jelentkezési határidő: 2017. június 22.)

apróhirdetés

Június 2-a és 8-a között Lendvai Plébánia Szombaton, június 3-án 16.30-kor Petesházán és 18.00 órakor Lendván lesz szentmise. Vasárnap, június 4-én, Pünkösd napján Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, valamint Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise. Ezen a napon búcsú Völgyifaluban 11.00 órai szentmisével. Hétfőtől péntekig, június 5-től 9-ig bérmálás előtti imaestre kerül sor. Ezeken a napokon a szentmise 19.00 órakor lesz. Szerdán, június 7-én 8.00 órakor Völgyifaluban és 9.30-kor órakor az Idősebb Polgárok Otthonában lesz szentmise.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 19.00 órakor vannak. Pénteken, június 2-án 18.30-kor imaóra a Legszentebb előtt, majd szentmise.

Szombaton, június 3-án 8.00 órakor szentmise Zsitkócban. Vasárnap, június 4-én, Pünkösd napján Dobronakon 8.00 és 10.00 órakor, valamint 15.00 órakor Zsitkócban, a Barátság Parkban lesz szentmise. Hétfőn, június 5-én 10.00 órakor imaóra és 11.00 órakor szentmise a klarissza nővéreknél.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 11.30-kor.

Református Egyház Vasárnap, június 4-én 10.00 órakor pünkösdi ökumenikus istentisztelet lesz Szentlászlón. Vasárnap, június 4-én 15.00 órakor pünkösdi úrvacsorás istentisztelet lesz Szerdahelyen.

•Hármasmalom 1-es házszám alatt (ipari zóna) eladó 9 szobás ház 20 ár területtel, vagy 4 családnak alkalmas lakások külön bejáratokkal és villanyórákkal. Érdeklődni: tel. 040-976-215. •Vendéglő bérbe adó Csentében (a focipálya mellett). Bérleti díj: megbeszélés alapján. Érdeklődni: tel. 031-786-012. •Nagykanizsán eladók 3 éves, iskolázott, 25–30 cmes nordmannfenyő-csemeték, garantáltan a Kaukázusból származó magból. Ár: 0,50 EUR/db vagy 150 Ft/ db. Érdeklődni: tel. 003620-586-0003. •Felsőlakosban eladó építési telek (742 m2). Érdeklődni: tel. 064-243-580. •Korrekt áron vásárolnék üzemképes, körlámpás „ezerötös” Ladát, Wartburgot és Citroen „Kacsát”, illetve Renault 4-est. Érdeklődni: tel. 0036/30-659-6171.

időjárás A hét végére meleg idő várható záporokkal.

Hegesztő Martmetal d.d., Ipari utca 5., Lendva (2 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2017. június 22.) Hegesztő Varis d.d., Ipari utca 4B., Lendva (5 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2017. június 2.) Géplakatos Varis d.d., Ipari utca 4B., Lendva (5 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2017. június 2.) Kőműves Varis d.d., Ipari utca 4B., Lendva (5 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2017. június 2.) Takarító ISS Facylity d.o.o., Tržaška cesta 53., Maribor (1 munkahely Lendva területén, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2017. június 3.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

14

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 1 .


Info PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség pályázatot hirdet a Lendvai községben működő, magyar nemzetiségi programokat kivitelező civilszervezetek részére. A pályázat célja a magyar közösség önazonosságának megőrzése, fejlesztése és megerősítése. A rendelkezésre álló pályázati keretösszeg A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretös�szeg 11.000,00 EUR, azaz tizenegyezer euró a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség 2017. évi költségvetéséből, mégpedig a „Folyó transzferek nonprofit szervezeteknek és intézményeknek” kontó terhére. A pályázat elnyerésének feltételei A civilszervezet vagy egyesület egy naptári évben legfeljebb három programra pályázhat. Pályázati támogatásban azok a pályázók részesülhetnek, akik a támogatás összegét magyar jellegű programokra fordítják, rendszeresen közreműködnek a Lendvai község területén szervezett rendezvényeken, maradéktalanul elszámolnak a pályázati támogatással és felhívásra közreműködnek a támogató rendezvényein. Kirándulások szervezésére és alapeszközök vásárlására nem lehet pályázni. Intézmények és helyi közösségek nem pályázhatnak. A pályázati beadványnak a következőket kell tartalmaznia: • kitöltött pályázati formanyomtatvány, • igazolás az egyesület nyilvántartásban való szerepléséről, • program és annak részletes költségvetés-tervezete. A pályázat benyújtása, határideje A pályázatokat kizárólag az erre rendszeresített adatlapon lehet benyújtani. A kitöltött pályázati adatlapokat eredeti példányban, a kért mellékletek csatolásával, postai úton ajánlva, zárt borítékban, a „PÁLYÁZAT NEMZETISÉGI PROGRAMOKRA – CIVILSZERVEZETEK ÉS EGYESÜLETEK” megjelöléssel, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Hivatalába (Malom utca 6/A., 9220 Lendva) kérjük eljuttatni. A pályázatok benyújtási határideje 2017. június 16. A támogatás folyósítása A pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja. A támogatás elszámolása és ellenőrzése A pályázat alapján támogatott programok megvalósításának határideje 2017. december 31-e, a tartalmi beszámoló és a részletes pénzügyi elszámolás (bankszámlakivonat, eredeti számlák, bizonylatok) benyújtásának határideje pedig 2018. január 31-e. Vida Törnar Judit elnök TÁRSTÁMOGATÓK: Szlovén Köztársaság Belügyminisztériuma, Nemzetiségi Hivatal, Lendva Község

figyelmükbe •Június 1-jén, csütörtökön, 19.00 órakor, •Lendvai Könyvtár •Štefan Šömen: Prehojena pota című könyvének bemutatója. •Június 2-án, pénteken, 17.30 órakor, •dobronaki kultúrház •Pünkösdi zenei találkozó Dobronakon – Kodály Zoltán zenei öröksége jegyében. •Június 3-án, szombaton, 12.00 órakor, •Petesháza, Lero Bar •Muraközi vásár élő konyhával, valamint oldtimer traktorok és autók kiállításával. •Június 3-án, szombaton, 17.30 órakor, •Pincemajor, faluotthon •Beszélgetés Tone Part­ ljič szlovén íróval.

Legyen Ön is az előfizetőnk!

Kiegészítés Kiegészítés a Népújság 21. számában megjelent, „Jelképezi, amit az egyház vall és tanít” című írásunkhoz, a szentlászlói Kálvin-szobor avatása kapcsán: az eseményen jelen volt és személyével képviselte a lendvai főkonzulátust Morován Zsolt konzul. A főkonzulátus a rendezvényt anyagilag is támogatta. (-)

névnapsoroló Június 2-től 8-ig

MEGEMLÉKEZÉS Akit szeretsz, az sosem hal meg, Csak valahol messze van tőlünk, Csak a szívünk és a lelkünk tudja, Mennyire fáj, hogy többé nem vagy velünk. Június 1-jén múlik 5 szomorú év, hogy itt hagyott bennünket a szerető férj, édesapa, nagyapa és após,

Magyar Lajcsi (1934–2012)

Köszönet mindazoknak, akik egy pillanatra megállnak sírhalmánál és gyertyát gyújtanak emlékére. Alsólakos Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS SPODNJA VOLIČINÁBAN ÉS HRASTOVECEN Tisztelettel meghívjuk Önöket a szlovéniai internálások 72. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésre, amelynek keretében 2017. június 13-án, kedden koszorút helyezünk el a voličinai temetőben lévő kopjafánál és a hrastoveci emlékműnél. A megemlékezés programja: 9.00 Rendhagyó történelemóra a Lendvai Kétnyelvű Középiskola előadótermében Előadó: dr. Göncz László történész 10.00 Indulás busszal Spodnja Voličinába a Lendvai Kétnyelvű Középiskolától 11.00 Megemlékezés és koszorúzás a voličinai temetőben lévő kopjafánál 12.00 Megemlékezés és koszorúzás a hrastoveci emléktáblánál Beszédet mond: Pirityiné Szabó Judit főosztályvezető, Nemzetpolitikai Államtitkárság 13.30 Érkezés Lendvára Tájékoztatjuk Önöket, hogy Spodnja Voličinába és Hrastovecre a megemlékezés napján ingyenes buszjáratot szervezünk. Kérjük, részvételi szándékukat legkésőbb 2017. június 9-éig, péntekig szíveskedjenek jelezni az 575 1449-es telefonszámon. Az MMÖNK hivatala

Péntek – Kármen Szombat – Klotild Vasárnap – Bulcsú Hétfő – Fatime Kedd – Norbert Szerda – Róbert Csütörtök – Medárd N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 1 .

15


Info Humor Megy a székely a fiával horgászni. Kieveznek a csónakkal, belógatják a csalit, majd leülnek. Egy félóra múlva megkérdi a gyerek: – Édesapám, miért lebeg a csónak a víz tetején? – Azt én nem tudom – mondja az öreg. Eltelik egy újabb félóra. – Édesapám, a halak hogyan tudnak levegőt venni a víz alatt? – kérdi ismét a gyerek. – Hát azt én nem tudom – feleli az öreg. Kis idő múlva: – Édesapám, miért kék az ég? – kérdi a gyerek. – Azt nem tudom – mondja újra az öreg. – És édesapám, nem baj, hogy ilyen sokat kérdezek? – Nem baj, fiam, akkor okosodsz, ha kérdezel. Az anyós így szól a vejéhez: – Fiam! Miért öltöztél egy hétköznapi vacsorához talpig feketébe? – Azzal ne törődjön, mama! Egye inkább azt a finom gombapaprikást. A szőke nő horgászik és kifogja az aranyhalat. – Te szöszi, ne egyél meg! Dobj vissza és teljesítem három kívánságodat! Jaj, de ne arraaaaa...! A golfpályán kerítés választja el a golfpályát az úttól. Egy négyfős társaság egyik tagja nekiveselkedik, majd balra elüti a labdát. Az átível a kerítés fölött, pattan egyet az úton, aztán egyenesen nekiütődik az arra haladó busz gumijának, arról pedig vissza a pályára és egyenesen be a lyukba. A másik három csak ámul-bámul, majd egyikük megkérdezi: – Ezt hogy csináltad? Az első játékos vállat von: – Csak ismerni kell a buszmenetrendet.

16

Szókereső

N Ő P O N B

R É R F F T

N F N Ű K É

N G M R B T

O A O É N A

L J A S K F

Horoszkóp

W B D Z I S

F S L P K V

A O U O R E

D P N R H S

H G B Ő N R S O N M S J O R

I S É E R L K I U Z U T R N

D J L J S Ű F B Q R Z C I T

E F Ó D B N É M F A A É K O

G S R B H H I X É E V K K D

S A O L J U N D F F T B Ú I

A J P M D G L D L U Z I T T

N K A O N D R Ő R I L D U N

J S K D A U E T H I N R J A

S F L H S F D S G J E G K G

Ő H K Á N l E G J A B N Ő B

T P E T R E Z S E L Y E M P

H K Í G D K S K É Z S A L M

Szókereső rovatunk újabb feladvánnyal várja olvasóinkat. A szabályok egyszerűek: a betűrácsban elrejtettünk szavakat bizonyos megadott témában, melyeket Önöknek kell megtalálni. Minden héten elrejtünk azonban hibás megfejtéseket is, vagyis olyan szavakat, amik nem illenek a sorba. Ha beküldött megfejtésük tartalmazza ezt a szót, akkor nem lesz érvényes a megfejtés sem. Keresgélhetnek minden irányba, balról jobbra és jobbról balra, fentről le és lentről fel, de még átlósan is bujkálhat a megfejtés. A betűrácsban ezúttal három konyhakerti fűszernövényt rejtettünk el. Bízunk benne, hogy meglelik a helyes szavakat. A hibásat pedig ne küldjék el! Előző szókereső játékunk helyes megfejtése: Kapca, Csente, Hídvég, Zvezda és Panonija volt, a Hodos volt a hibás elem. A szerencse Szabó Ferenc völgyifalui olvasónknak kedvezett, nyereménye Arany János: Toldi című könyve, melyet szerkesztőségünkben vehet át. Gratulálunk! Új rejtvényünk beküldési határideje: június 12. Címünk: Népújság, Fő utca 124. 9920 Lendva.

kulcslyuk

Oletič Simona okleveles nővér, elsősegély-oktató Álomutazás? • A fővárosokat szeretem látogatni, érezni a város és az emberek lüktetését. De hajóutazásra is vágyom… Álomszakma? • Sokan már az általános iskolában arról gondolkodnak, milyen szakmában látják magukat a jövőben... Hát nekem ez megvalósult. Kedvenc színe? • Földszínek a nyár illatával párosulva. Gyermekkori álma? • Világbéke. Ha szabadidő, akkor… • Utazás, túrázás a Lendva-hegyen, olvasás, múzeumok látogatása, társalgás a barátnőimmel. Amit a legjobban meg tud főzni… • Lasagne. Kedvenc fűszere? • Fahéj.

Kedvenc tévéműsor, film? • Vígjátékok minden formában, drámák, de főleg európai filmeket szeretek nézni. Legkedvesebb nóta, zeneszám? • A kedvenc énekeseim: Leonard Cohen, Sade, Tina Turner, Brian Ferry… Amitől a legjobban fél… • Hogy elveszítem az új kalandok iránti vágyam. Amit nem tesz, tett soha… • Nem szeretem a megosztásokat a szociális hálózatokon, néhányan még a reggelijüket is megjelentetik. Leghasznosabb tárgya? • A könyv. Ha megnyerné a lottó főnyereményét… • Megosztanám a családommal. Életbölcsessége, kedvenc mondása? • Mens sana in corpore sano – Ép testben ép lélek.

Kos Már. 21. – ápr. 20. Ne kapkodjon el semmit. Kerülje az elhamarkodott döntéseket, nem megfelelőek ezek a napok a hirtelen lépésekre. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Ne csak a külső elvárásoknak akarjon megfelelni, fontos az is, hogy elégedett legyen mindazzal, amit csinál. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Várható pár jelentős változás az életében, de ezek mind jól fogják érinteni és könnyedebbé teszik a mindennapjait. Rák Jún. 22. - júl. 22. Egy régóta dédelgetett álma valósulhat meg. Emellett késztetést érezhet változtatások kieszközölésére. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Olyan ajtók fognak kinyílni, melyeken eddig hiába kopogtatott. Egy ígéretes találkozásra számíthat. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Szép lassan elvonulnak a felhők a feje fölül. Rendeződni fognak problémás ügyei és megoldást talál gondjaira. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. A kapcsolatok kerülnek előtérbe. Nem csak Ön köt új ismeretségeket, hanem barátait is összehozza egymással. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Kivételes napok elé néz, hiszen minden úgy alakul, ahogy eltervezte. Nem csoda, ha egyenesen sziporkázó a hangulata. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Munkája iránti lelkesedésével egészen meglepheti a környezetét. Dicséretekből fogja tudni, hogy jól csinálja, amit csinál. Bak Dec. 23. – jan. 20. Semmit sem vesz úgy a szívére, mint ahogy azt korábban tette. Mélyen magában megnyugodott és végre megtanult bízni önmagában. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Az egyedülállókat egy különleges személlyel hozza össze a sors, aki megédesíti a napjait. Halak Febr. 20. – már. 20. A lendületével hajlamos lehet másokat elsodorni, ezért legyen figyelmes. A többiek ugyanis képtelenek lépést tartani Önnel.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 1 .


Horizont

Göntérházán is BIO 25 formatervezői kiállítás A Ljubljanai Építészeti Múzeumban május 25-én megnyílt BIO 25 Nemzetközi Formatervezési Biennálé programjai idén nem csak a fővárosban, hanem vidéken

élet minden rétegét érinti. A turisztikai stratégiák, a kereskedelem és a nevezetességek terén végzett workshopnak a tapasztalatait több helyszínen is

sével, a program pedig a Lendva – Európa Kulturális Fővárosa pályázatnak is a része, s a volt Mercator-üzlet újrahasznosításának láttak neki műhely kialakításával.

Az egyik installáció Göntérházán az egykori önkiszolgálónál. is zajlanak, s az egyik a hét helyszín közül Göntérháza. A BIO az elmúlt félévszázados időszakban komoly átalakulásokon ment át, így ma már az emberi

bemutatják. Göntérházán az „Új lendületet a vidéknek” című projekt folyik a bécsi Mischer’Traxler Studio és Košir Klemen szlovén táplálkozáskutató vezeté-

Itt gasztronómiai műhelymunkák folynak, de a hely kiindulópontjául szolgál egy jelzésekkel ellátott „körkörös”, négy kilométer hosszú tanösvénynek is. A műhely-

munkák iránt érdeklődőkkel október végéig havonta egy alkalommal, kétórányi sétával körbejárják az installációkkal jelölt útvonalat,

majd visszaérkezésük után egy helyi ételt készítenek el. A következő helyi göntérházi installáció megtekintésére és a túrára július 1-jén kerül sor, a támogatási hozzájárulás összege 10 euró. -ce, kmj

Hojnik Zalaegerszegen

Hojnik Cvetka, a lendvai képzőművészeti élet fiatalabb korosztályának tagja foltművészként kezdte, később azonban a festészetben is letette névjegyét, ahogy más alternatív utakat is bejárt, a könyvművészetet és az origami fuzionált változatait is kipróbálta. Május 25-én a zalaegerszegi Hangverseny- és Kiállítóteremben nyílt meg „En Sof” című kiállítása, melyet már több nagyvárosban is bemutattak. Köszöntőt Škrilec Ksenija, a Szlovén Köztársaság magyarországi nagykövete mondott, a kiállítást Pisnjak Atilla művészettörténész méltatta. Az „En Sof” sorozat június 24-ig tekinthető meg a zalaegerszegi zsinagógában. (-)

ABONMA 20172018 SLOVENSKI

GLEDALIŠKA SEZONA

GLEDALIŠKA IN KONCERTNA DVORANA LENDAVA

SZLOVÉN SZÍNHÁZI BÉRLET 2017/2018-as évad LENDVAI SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM

Špas teater

SLG Celje

Musical

Alpska saga SNG DRAMA Ljubljana

Zenés vígjáték

Moški brlog (Männerhort) Bohózat

Ko sem bil mrtev

SNG Nova Gorica

Peter Kušter

Bizarr operett

SNG Maribor

Dráma

Brezmadežna

(Immaculata/Szeplőtelen) Hommage à Tomaž Pandur Fenntartjuk a jogot a műsor megváltoztatására. A bérletes programot a Szlovén Köztársaság Művelődési Minisztériuma és Lendva Község támogatja.

BÉRLETEK BEJEGYZÉSE A bérletek bejegyzése a tavalyi bérlettulajdonosok számára 2017. június 1-étől június 3-ig, délelőtt 10.00-től 16.00 óráig, szombaton 9.00-től 12.00 óráig a lendvai Színház- és Hangversenyterem pénztáránál vagy írásban, illetve telefonon keresztül.

Az új bérletesek és azok számára, akik ülőhelyet változtatnának a bejegyzés

2017. június 5-étől szeptember 29-éig tart, a lendvai Színház- és Hangversenyterem nyitvatartási ideje alatt vagy írásban, vagy telefonon keresztül.

INFORMÁCIÓK: abonma.lendava@kkl.si • 02/577 60 24 (pénztár) • 02/577 60 22 • www.kkl.si N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 1 .

17


Horizont Kétnapos gasztronómiai és kulturális rendezvény

„Hetés vendégül lát”

Szombaton és vasárnap a Hetés magyarországi falvaiban számos muravidéki fellépővel, vendéggel újra megszervezték a „Hetés vendégül lát” gasztronómiai és kulturális rendezvényt.

A vásáron jelen volt a hetési szőttes, a csuhé és sok más kézműves termék.

Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Míg szombaton a Hetés különböző falvaiban zajlottak a rendezvények, vasárnap Bödeháza volt a történések központja. Szombaton a Hetés települései felé vezető úton a Hetés kapuja pihenőhelynél vette kezdetét a rendezvénysorozat. Innen sokan kerékpárral, illetve gyalog indultak a Hetés falvai felé. Gáborjánházán például hetési termékek készítését mutatták be a vendégek bevonásával, de sütöttek langallót és perecet is. A vendégek megtekinthették a Helyi Értékek Házát, a templomot és a szövőműhelyt is. Szijártóházán Dulics Margit kosárfonó tartott bemutatót, de készítettek búbos túrót, különböző népi ételeket kóstolhattak az érdeklődők. Zalaszom-

batfán a szőttesmúzeum új anyagát mutatták be, szőttesmotívumokat festettek a turistaház bevezető útjára. A „falukemencében” fumut is sütöttek, de próbálkoztak vegán hetési ételek készítésével is. Vasárnap Bödeházán a kápolnában szentmisével és fumuszenteléssel vette kezdetét a program, majd délután megszervezték a már 11. Hetési Gasztronómiai Fesztivált, ahol nem hiányzott a rétes, a prósza, a dödölle, a húsos répa, a kukoricamálé, a hurka, a kolbász, a hőkön sült perec, a fumu, illetve a különböző sajtok és tejtermékek sem. A vásáron jelen volt a hetési szőttes, a csuhé, a fűzvessző- és fazekastermékek, illetve sok más is. A kulturális műsorban a Kerka Táncegyüttes, a Csesztregi Színjátszókör és a Radamosi Nótázók adtak műsort.

Nyílt nap volt a muraszombati laktanyában

A katonai járművek nagy érdeklődést keltettek a legkisebbek körében.

A szlovén honvédelem napja alkalmából a muraszombati laktanya szombaton kitárta kapuit a látogatók előtt. A nyílt napon az érdeklődők bepillanthattak a katonaság munkájába és mindennapjaiba, a harci védelembe, kipróbálhatták a felszereléseket és érdekes bemutatókat láthattak. Emellett megismerkedhettek a túlélés alapvető fogásaival, a védelemmel és az önvédelemmel, valamint számos kísérőprogram is gazdagította a napot. A legkisebbek körében a katonai járművek keltették a legnagyobb érdeklődést. Az eseményen felsze-

relésével jelen volt a rendőrség, a polgárvédelem és a tűzoltóság, valamint más szervezetek, melyeknek válságos helyzetek esetén a polgárok, illetve a rászorultak segítése a feladatuk. A nyílt nappal népszerűsítették a muraszombati laktanyában is leszolgálható önkéntes katonaságot, mely 14 hetes kiképzést jelent és június 26-án veszi kezdetét. Az önkéntes kiképzésre 18 és 27 év közötti fiúk és lányok jelentkezését várják, melynek keretében a jelentkezők megismerkednek a háborús túlélési alapelemekkel és a hivatásos katonai munkával. hs

nepujsag.net A fegyveres testületek látványos és változatos bemutatókat tartottak.

18

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 1 .


Kultúra

Éljen az élő művészet! Hétfőn este Dobronakon a Dobronoki György-házban a tavalyi év alkotásaiból válogatott képzőművészeti kiállítással nyitották meg a 14. Vino-Art Művésztelepet. Az esemény szervezője a Dobronak Községi Magyar

Önkormányzati Nemzeti Közösség és a Vino-Art Egyesület volt. A már tekintélyes tradícióval büszkélkedő művésztelepen az évek során több mint 70, különböző nemzetiségű alkotó fordult

meg. A nagy érdeklődésnek és az odaadó munkának köszönhetően rengeteg kiváló művészeti alkotás született, amelyek a határ innenső és túloldalán szervezett kiállításokon voltak megtekinthetők. Idén 13 művész

lesz részese a többnapos eseménynek, akiknek célja a helyi természeti szépségekből és nevezetességekből merítve minél kimagaslóbb alkotásokat készíteni. A jelenlegi kiállítást Obal Franc művészettörténész mutatta be, aki egyebek között elmondta, hogy az idén az fog a vászonra kerülni, ami szemeink, az alkotók szemei előtt zajlik, ezért az idei művésztelep a Viva arte viva! („Éljen az élő művészet!”) címet viseli. Hozzáfűzte, hogy a környezet, a zöldellő szőlőhegyek, a Bakonaki-tó atmoszférája, a színesebb-

nél színesebb orchideák, valamint a falu gazdag történelme és etnográfiája remek lehetőséget biztosít a művészeknek az ihletszerzéshez, az alkotáshoz, ahhoz, hogy valóban valami maradandót ragadjanak meg a látottakból. Az érdeklődők Banfi Igor, Beer Nikolaj, Cajnko Ana, Faganel Roberto, Göntér Endre, Gregorčič Milena, Hojnik Cvetka, Kastelec Barbara, Király Ferenc, Kovačič Janez, Nemes László, Sedmak Aleš, valamint Varga Geri tavalyi művésztelepi alkotásait tekinthetik meg. Fehér Bea

A Vino-Art művésztelep kiállítással, kellemes társalgással nyílt meg.

Jövőre másképp lesz! – ezt ígérik a szervezők a hét végén Petesházán lezajlott Petroleum Beat rockfesztivál kapcsán, mely a nagynevű fellépők ellenére

sebb mint 20 hard core-, illetve punk- és metálegyüt­ tes exponálását ígérte hazai földekre, de nézzünk neveket is: The Exploided,

csak egy-két, általa kiszemelt-kedvelt zenekarra jön el, s ha ezt megnézte, a kijárat felé indul, hiszen a hét vége már tele van

Meghívó A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és Magyarország Lendvai Főkonzulátusa szeretettel meghívja Önt és kedves családját a Mérföldkövek a Muravidéken (rendező: Gál Anasztázia, operatőr: Nagy Ernő) című film bemutatójára 2017. június 2-án, péntek 19.00 órakor Lendván a Bánffy Központba (Fő utca 32.). Köszöntőt mond: dr. Földes Gyula, főkonzul A film a Muravidék és a magyar határszél 20. századi történetét dolgozza fel a helyben élők emlékezetén keresztül.

Fotó: R. D.

Ünnepeljük együtt a Nemzeti Összetartozás Napját!

A Laibach szombati koncertje vonzotta a legtömegesebb közönséget. a látogatottságot illetően nem volt sikeres. Igaz, nem ez az első kezdeményezés, hiszen a 90-es évek második felében egyszer már volt kísérlet a motoros rockrendezvények meghonosítására a helyszínen, ezzel a helyi lakosság heves elégedetlenségével is szembesültek. A mostani nem keve-

Pankrti, Laibach és Let 3. Ezek mellett a másik vonal sem volt akármilyen, például Pokolgép, Hellfreaks, Rudan Joe’s Coda, Cowboys From Hell, Dežurni krivci, Odpisani, Eyecontact stb. A d é l u t á n r a , i l l et ve egész napra tervezett koncertek hagyománya, úgy tűnik, átalakult, a közönség a legtöbb esetben

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 1 .

fesztiválokkal, érdekességekkel, s oly gyorsan elmúlik a két nap… Így hát megy a jövés-menés, a választék óriási, a 200 kilométeres sugár pedig ma már könnyen bejárható. A kezdés a gyér látogatottság ellenére mégis reményt ad arra, hogy a hagyomány folytatható. -ce

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

19


Horizont

Gyümölcsös és Tündérkert a Kis-hegyen B a j á n s e nye ö n ko rmányzata a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt, a zártkertek (a településekhez tartozó külső területek) felújítását megcélzó pályázaton sikerrel indult. A faluhoz tartozó Kishegy a projekt végeztével nem csupán megszépült, de gyümölcsfák telepítésével, illetve őshonos gyümölcsös létrehozásával, az 1800-as évekből való boronaház felújításával eszmeileg, turisztikailag is gazdagodott a település. A zártkert újjáélesztése 8,2 millió forintból valósult meg. Szombaton az Őrség határmenti falujában kertavató és projektzáró rendezvényen jártunk. Nem csak megszépült a szőlőhegy, de az összefogás a jövőre nézve szó szerint gyümölcsöző lehet a bajánsenyeiek számára. A hegy elhanyagolt területeinek helyére tájjellegű, illetve őshonos gyümölcsfafajták kerültek, amely a jövőben génbankként fog szolgálni. A Tündérkert beültetését április 22-én szervezték meg több mint 100 fő részvételével. A helyiek gyermekeik, unokáik nevével ültettek el fákat, bízva abban, hogy valamikor fogyaszthatnak is a gyümölcséből. Papp Szabolcs hegybíró értesült a zártkerti revitalizációt célzó programról, a hegyi gazdákkal egyeztetett róla és a nevükben ő hívta fel az önkormányzat figyelmét a pályázatra. Az önkormányzat pedig készségesen fogadta a kezdeményezést, a pályázat sikerrel járt, így tavaly ősszel el is kezdődtek a munkálatok a hegyen. – Mindkét területrész, ahol a kerteket kialakítottuk, önkormányzati tulajdonba került. Összesen 250 gyümölcsoltvány elültetése valósult meg őshonos és a területre jellemző fajtákkal a teljesség igénye nélkül. Pogácsaalma, cigányalma, bőralma, lepényalma, nyári alma, tüskés körte, vajkörte, vadkörte, berkenye,

20

cseresznye és még sok más, fajtánként több tíz darab. A hegyen természetesen szőlő is van, a hegyre jellemző direkttermő fajtákból noha és kormin – sorolta Györke Gyula polgármester. A polgármester hozzáfűzte, hogy a pályázat sikeres végrehajtásához sokan és sokat dolgoztak. Komoly összefogásra volt szükség az önkormányzat, a hegyi gazdák, a helyiek és a közmunkások részéről is. A hegy folytatásában a szőlőültetvények és pincék a helyiek tulajdonában vannak, így a terület szőlőhegyi hangulata a gyümölcsössel párosítva üde színfoltja, turisztikailag is érdekes látnivalója lett a településnek. A rendezvényen a már említett hegybíró, Papp Szabolcs a Kis-hegy történelmi múltjáról és jelenéről szólt, illetve a gyümölcsfák telepítésének fontosságáról, ami a jövő generációjának génbankként, a termelt gyümölcsök pedig nem csak táplálékul, de a pálinkafőzés alapanyagául is szolgálnak. V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár szintén megtisztelte az eseményt jelenlétével. Elmondta, hogy Magyarországon 200 ezer hektár zártkert van, ez másfélmillió parcellát takar. A zártkerteket érintő kiírás célja, hogy megmentsék és továbbvigyék a szőlőhegyek, gyümölcsösök világát, illetve hogy ez a másodgazdaság terepe maradjon. A gyümölcsös telepítését a miniszter a génmegőrzés szempontjából egy 24. órában elvégzett programnak nevezte. Jelenleg 50 önkormányzat vesz részt ebben Magyarországon, mintegy 50 ezer csemetét, oltványt ültettek el. A köszöntők után az új gyümölcsöskertben az államtitkár, valamint a települést képviselő polgármester és hegybíró elültettek közösen egy vadkörte-

A gyümölcsösben Papp Szabolcs hegybíró, Györke Gyula polgármester és V. Németh Zsolt államtitkár közösen ültetett el egy vadkörtefát. csemetét, majd a felújított boronaház előtt egy kisebb színielőadást is láthattak

az egybegyűltek a Kerkabarka színjátszóitól. A nap folytatásában a hegyen

főzőverseny zajlott baráti családi összejövetellel. AK

Ingyenes műhelyek Goricskó-szerte

A Korenika elindította az új, öt évre szóló projektet. A sali Korenika ökoszociális gazdaság pénteken nagyszabású szabadtéri rendezvény keretében hivatalosan is megnyitotta a több generációt is kiszolgáló muravidéki központ Štorklja, azaz Gólya elnevezésű egységét. A gondozásukban egy 5 éves projekt keretében heti két-három alkalommal különféle ingyenes programok zajlanak majd,

melyeket Goricskó egyéb helyszíneire is el kívánnak vinni. Olyan tartalmakkal várják majd a látogatókat – a kultúra, az oktatás és a hagyományőrzés terén –, melyekben nem csupán megszólítani szeretnék, de össze is kívánják kapcsolni a generációkat. A projektet a Munka-, Család- és Szociális Ügyek Minisztériuma, az EU szociális alapja és néhány muravidéki község

támogatja. A nyitórendezvény kultúrműsorában felléptek a Gólya Többgenerációs Központ színjátszói, énekkara és a Sali Általános Iskola tanulói. A nap folyamán kulináris műhely és kézműves alkotóműhely várta a látogatókat, a zenés programot pedig a Gorički Lajkoši csoport biztosította. (ak)

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 1 .


Sport Berke David országos testépítő bajnok

Rendszeresség és kitartás Berke David gyermekkorában több sportágat űzött, melyekhez aztán a testépítés is társult. Az utóbbi két évben a testépítés került az előtérbe David mindennapjaiban, és idén először elindult az országos testépítő bajnokságon is, ahol rögtön országos bajnoki címet szerzett, majd az Európa-bajnokságon első nekifutásra kitűnő eredményeket ért el. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Mostanában különösen népszerű a konditermek látogatása főleg a közérzet és az egészség javítása érdekében, így Berke David a barátaival néhány évvel ezelőtt a foci-, majd a cselgáncsedzések mellett – a jobb eredmények érdekében – az izmok erősítése céljából szintén látogatni kezdte a konditermet. Majd egyre komolyabban kezdett foglalkozni a testépítéssel és idén először benevezett a Rušéban rendezett országos testépítő bajnokságra, ahol a bodybuilding kategóriában országos bajnok lett, az „izmosabb” atletic számban pedig a második helyet szerezte meg. Teljesítményének köszönhetően részt vehetett a budapesti Európa-bajnokságon is, ahol szintén jól szerepelt, és az erős mezőnyben a bodybuilding kategóriában az ötödik, az altetic számban a hatodik helyezést érte el kategóriájában. Találkozásunkkor elmondta, hogy a ljubljanai sportegyetemen befejezve tanulmányait visszatért Lendvára, és mozgástanból szerzett tudását már két éve a saját testépítése érdekében is kamatoztatja. Az izomtömeg növelése a fő célja, melyet idén próbára is tett: – Év elején tudomást szereztem arról, hogy húsz év után újra megszervezik az országos testépítő bajnokságot. Nem sokat gondolkodtam, beneveztem a május 13-i versenyre és az összesen rendelkezésre álló tíz hét alatt igyekeztem

motivációm a folytatásra, hiszen versenytársaimmal szembesülve láthattam, milyen irányba fejlődhetek, mire kell jobban odafigyelnem és min kell javítanom. A sportágról David érdekességként még elmondta, hogy a testépítést szinte bármikor el lehet kezdeni, nem korhoz kötött, de fontos az eltökéltség: – Amikor valaki eldönti, hogy komolyan vagy szabadidős programként gyakorolja a

testépítést, az első lépés a rendszeresség elsajátítása. Mindig azt javaslom a nálam érdeklődőknek, hogy egy-két hónapig hetente háromszor látogassanak el a konditerembe, és amikor a mozdulatokat megszokják, először a funkcionális alapmozdulatokat gyakorolják, ezután következhet a súlyok növelése. Ezt követően pedig már lehet tagolni az edzésrendszert és az izomcsoportok szerinti gyakorlást. Végezetül pedig hozzátette: – A testépítés egyfajta életmód, amelynél a legfontosabb, hogy edzés közben az ember jól érezze magát a bőrében.

Idén májusban Berke David a testépítés bodybuilding kategóriájában Rušéban országos bajnoki címet szerzett. becsületesen felkészülni. Az edzések mellett ebben az időszakban a szigorúan megtervezett megfelelő diéta betartása volt a legfontosabb, melyben csökkentettem a szénhidrátbevitelt és a zsírégetés mellett az izomtömeget igyekeztem minél jobban növelni és fenntartani. Az utolsó három hét volt számomra az igazi próbatétel, amikor semmi szénhidrátot nem fogyaszthattam, a kőkemény edzések mellett szinte csak halat és salátát ettem. A verseny közeledtével pedig a heti hat súlyzóedzés mellett a napi másfélóra kardioedzést (futás, kerékpározás) is végeznem kellett. Utólag

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 1 .

kiderült, a tökéletes felkészüléshez legalább 15 vagy 17 hét kellett volna, de első nekifutásra így is országos bajnoki címet szereztem, és a budapesti szereplésemmel is elégedett vagyok. A fiatal testépítő tehát mindkét versenyről pozitív benyomásokkal tért haza, különösen, hogy a felkészülés java részét egyedül végezte, csak a verseny előtt vett igénybe segítséget szakembertől a versenypózolás és egy-két diétatipp erejéig. David idén már a jövő évi országos bajnokságra összpontosít, és most már egy éven keresztül edzhet az újabb megmérettetésre: – A versenyek után megnőtt a

Kedves Szülők és Nagyszülők! Ismét Ringató! Találkozzunk szerdán, 2017. június 7-én! Minden kisgyermekes szülőt vagy nagyszülőt szeretettel várunk 16.45-kor LENDVÁN, a Bánffy Központban! A program a fél évnél idősebb, de három évnél fiatalabb gyermekek számára a legizgalmasabb. A foglalkozások az MMÖNK jóvoltából INGYENESEK!

21


Sport

Bajnok a Nafta! Nafta 1903 – Polana 4:1 (3:0) A közönség és a szurko l ó k vá r a ko z á s á n a k megfelelően a 2016/17-es idény utolsó összecsapását a Nafta, ahogy illik, győzelemmel zárta, amivel megérdemelten szerezte meg a harmadosztály bajnoki címét és a közvetlen feljutást a másodosztályba. Vasárnap az őszi idényben a csapatot megverő Palina – az egykori Djurić Slobodan edző vezetésével – érkezett a lendvai stadionba. A visszavágón a meglepetésre esélyt sem adva a hazaiak rögvest a saját térfelükre szorították a vendégeket. Mezőnyfölényben játszva a helyzetek egymás után jöttek, a szurkolók örömére

pedig már a 24. percben megtört a gólcsend, Marciuš mintegy nyolc méterről megszerezte a vezetést. Alig hat perc elteltével már kettőre nőtt a hazaiak előnye: a szögletre a kapu előtti kavarodásban Šeruga helyezkedett a legjobban, s a kapu bal sarkába fejelt. A félidő végeredményét Vinko egy nagyon szép találattal állította be. Palina csapata szinte nem tudott labdába rúgni, támadásaikat a lendvaiak már a félpálya környékén megszűrték, a ritka kapura törések pedig veszélytelennek bizonyultak. A fordulást követően visszavett a lendületből a Nafta, de a lehetőségek

Három horgászverseny lebonyolításával – melyeket Podgradon, Motán és Kótban rendeztek – befejeződött az idei muravidéki ifjúsági sporthorgászati liga. A bajnoki címért a radgonai, a ljutomeri és a lendvai horgászegyesület 15 és 20 éves horgászai szálltak ver-

senybe. Az utolsó versenyt a Lendvai Horgászegyesület Kótban szervezte meg, és ahogy illik, a megmérettetésnek hazai győztesei lettek. Golinar Niko a 15 éveseknél első lett 2290 grammos fogással, negyedik pedig Kralj Patrik 1470

így is sorjáztak egymás után. Az egyiket a csereként pályára lépő Roginić játszotta meg ügyesen, jobb oldali beadását Monjac értékesítette, így Šaruga vendégkapus a mérkőzésen negyedszer is kénytelen volt a hálóból kiszedni a labdát. Szinte a következő támadásban Roginić igencsak megzörgette a kereszt­ lécet, majd Monjac hagyott ki lehetőségeket. A véghajrához közeledve a palinaiak egyre gyakrabban jutottak el a Nafta tizenhatosa elé, s a 73. percben egy súlyos védelmi hiba következtében Žalik Samo által meg is szerezték a szépítő gólt. A meccsen a hangulatot a Gorgone szurkolói folyamatosan izzásban tartották, hangosan buzdították a lendvai gárdát, a meccs vége felé pedig azt skandálták: „Bajnokcsapat!” F.h.m./hs

Az ifik is az élen végeztek A községközi ifjúsági labdarúgóliga idei bajnoka, a Nafta 1903 vasárnap a harmadosztály zárómec�csén emelhette magasba a bajnoki címért járó serleget, melyet csupán egy vereséggel és 19 győzelemmel magabiztosan, 57 ponttal nyert meg. Az idény utolsó meccsén, a Hotiza elleni

szombati találkozón sem hagyta magát a csapat: idegenben Kiralj Marko és Pozsgai Lucian találatával 2:0-ra győztek. A bajnokság gólkirálya 47 góllal Kiralj lett a lendvaiak soraiból. A kupát és az érmeket Žalik Danijel, a szövetség képviselője adta át a fiataloknak. HS

Hátrányból fordítottak Idegenben keményen megdolgozott a győzelemért a lakosi Torcida kispályás focicsapata a Turnišče elleni találkozón, ahol a hazaiak az első félidőben már 3:1-re elhúztak. A folytatásban kiéleződött a meccs és a Torcida az erőnléti fölényét kihasználva a véghajrában 6:5-ös győzelmet szerzett.

Annak ellenére, hogy sérülés miatt hosszabb időre pihenőre kényszerült a csapat védelmének oszlopa, Novak Dean, a támadórészleg jól teljesített: három találatot ért el Bedő Igor, Plevel Gre­ gor kétszer, Horváth László pedig egyszer zörgette meg a hálót. F.h.m

Nagy Peter muravidéki horgászbajnok lett Donko dobogós szereplése grammos teljesítménnyel. Az összesítésben a lendvai Pintarič Miha harmadik lett. A 20 éveseknél Nagy Peter 3020 grammos fogással győzött, így „hazai vizeken” vehette át a verseny és az összesítés győztesének járó elismerést és díjat. F.h.m. SZLOVÉN BAJNOKSÁG 3. LIGA, KELETI CSOPORT 33. forduló

36. forduló Maribor – Krško Olimpija – Aluminij Rudar – Radomlje Domžale – Celje Koper – Gorica

1:0 (1:0) 1:0 (1:0) 0:0 (0:0) 4:1 (2:0) 0:1 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Maribor 36 21 10 5 63:30 2. Gorica 36 16 12 8 48:39 3. Olimpija 36 17 9 10 49:35 4. Domžale 36 16 8 12 63:45 5. Celje 36 15 10 11 48:39 6. Koper 36 12 14 10 43:40 7. Rudar 36 10 11 15 49:53 8. Krško 36 8 15 13 39:50 9. Aluminij 36 9 11 16 38:52 10. Radomlje 36 1 10 25 23:80

73 60 60 56 55 50 41 39 38 13

A Maribor a Bajnokok Ligája selejtezőjében, a Gorica, az Olimpija, a Domžale az Európa Liga selejtezőjében indul. A bajnokságból a Radomlje esett ki, az élvonalba pedig a Triglav Kranj került. A pótselejtezőben az Aluminij az Ankarannal csap össze.

22

Ferencváros – Újpest DVTK – DVSC Honvéd – Videoton Vasas – Mezőkövesd Paks – MTK Haladás – Győr

26. forduló 2:0 (1:0) 1:3 (0:2) 1:0 (0:0) 1:1 (0:0) 1:1 (0:0) 1:2 (0:1)

TÁBLÁZAT 1. Honvéd 33 20 5 8 55:30 2. Videoton 33 18 8 7 65:28 3. Vasas 33 15 7 11 50:40 4. Ferencváros 33 14 10 9 54:44 5. Paks 33 11 12 10 41:37 6. Haladás 33 12 7 14 42:46 7. Újpest 33 10 12 11 47:51 8. DVSC 33 11 8 14 42:46 9. Mezőkövesd 33 10 10 13 39:54 10. DVTK 33 10 7 16 39:58 11. MTK 33 8 13 12 26:36 12. Győr 33 5 9 19 21:51

65 62 52 52 45 43 42 41 40 37 37 24

A Honvéd a Bajnokok Ligája selejtezőjében, a Videoton, a Vasas és a Ferencváros az Európa Liga selejtezőjében indul. A bajnokságból az MTK és a Győr esett ki, az élvonalba pedig a Puskás AFC, valamint a Balmazújváros vagy a Kisvárda (a másodosztály utolsó fordulójában dől el) jut fel.

Nafta 1903 – Polana Hotiza – Križevci Mura – Odranci Turnišče – Grad Tromejnik – Rakičan Beltinci – Čarda Ljutomer – Bogojina

4:1 (3:0) 1:0 (0:0) 3:0 (1:0) 0:1 (0:0) 1:1 (0:0) 5:0 (3:0) 1:0 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Nafta 1903 26 21 2 3 82:17 65 2. Mura 26 20 3 3 100:17 63 3. Odranci 26 19 3 4 56:31 60 4. Lušt Beltinci 26 15 4 7 53:24 49 5. Ljutomer 26 13 2 11 48:39 41 6. Tromejnik 26 11 4 11 37:40 37 7. Hotiza 26 10 3 13 41:61 33 8. Čarda 26 8 7 11 39:57 31 9. Polana 26 9 3 14 38:53 30 10. Rakičan 26 8 4 14 31:61 28 11. Grad 26 7 4 15 26:55 25 12. Bogojina 26 7 4 15 22:65 25 13. Turnišče 26 6 4 16 28:50 22 14. Križevci 26 3 3 20 23:54 12 A bajnoki címet a Nafta szerezte meg és a Murával együtt bejutott a 2. ligába. A ligából Turnišče és Križevci esett ki.

A németországi Regensburgban megrendezett nemzetközi gyorsasági görkorcsolyaversenyen a lendvai Donko Tadeja 18

induló között a kiváló második helyet szerezte meg a 21 kilométeres félmaratoni távon. FB

Nyári labdarúgó-iskola lesz Lendván A nyári szünidő alatt, július 3-a és 8-a között napközis labdarúgó-iskola zajlik Lendván, ahova a 6 és 14 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Emellett az ABC sporttáborba is bekapcsolódhatnak a 4 és 8 év közötti gyermekek. A jelentkezési határidő június 15., bővebben a programról a www.izziv-pomurje.si honlapon lehet olvasni. További információ a prijave@izziv-pomurje.com címen, illetve a 040 292 492-es (Borut) mobilszámon igényelhető.

2. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

1. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

21. forduló

21. forduló Olimpija – Nafta ÖF Dobronak – Bistrica Črenšovci – Kobilje Nedelica – szabad

4:2 (3:1) 3:2 (0:0) 7:0 (3:0)

TÁBLÁZAT 1. Črenšovci 19 14 3 2 66:16 45 2. Kobilje 19 11 2 6 33:24 35 3. Bistrica 19 10 2 7 47:31 32 4. Nafta ÖF 19 9 1 9 19:41 28 5. Nedelica 19 6 2 11 26:29 20 6. Dobrnak 19 5 4 10 23:36 19 7. Olimpija 19 5 3 11 23:45 18 8. Renkovci 7 1 1 5 6:21 4 A bajnokság megyerésével a 3. ligába jutást Črenšovci csapata harcolta ki.

Graničar – Kapca Panonija – Csente Zvezda – Hídvég Turnišče ÖF – szabad

1:1 (1:1) 0:9 (0:4) 1:2 (1:1)

TÁBLÁZAT 1. Graničar 18 14 2 2 54:14 44 2. Kapca 18 13 3 2 56:13 42 3. Csene 18 10 5 3 51:17 35 4. Hídvég 18 8 0 10 32:31 24 5. Turnišče ÖF 18 6 2 10 36:41 20 6. Zvezda 18 4 2 12 22:63 14 7. Panonija 18 0 2 16 6:78 2 A bajnokság megnyerésével a feljutást az első körzeti ligába a pincemajori Graničar harcolta ki.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 1 .


Sport Bajnokcsapat!

Lendvai fociöröm önfeledt ünnepléssel A 3. keleti labdarúgóliga 2016/17-es bajnokságában az őszi idény vége már azt sugallta, hogy izgalmas lesz a tavaszi folytatás, hiszen az őszi bajnok Nafta és a Mura sem titkolta, hogy a bajnoki címet tűzte ki célul, s ezzel a feljutást a másodosztályba. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Az őszi állás szerint pedig még Beltinci, Tromejnik és Odranci is beleszólhatott a végeredmény alakulásába. Az előrejelzések bejöttek, nagy iramú tavaszi idényt kísérhettek végig a szurkolók, a bajnoki címért pedig a véghajráig három csapat harcolt. A Nafta az idény második felében ugyan folyamatosan tartotta lépéselőnyét riválisai előtt, de a nagyobb különbséghez nem tudott elég pontot összegyűjteni. Emellett a tavaszi forduló derekán hanyatlani kezdett a csapat és az idényben második alkalommal is edzőváltás történt a csapat élén: Djurić Slobodant ifjabb Franc Fridl váltotta, aki a Murától vált meg pont a két csapat rangadója előtt. De a nagy mérkőzésen a Nafta az örökös riválist hát1. MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 22. forduló Radenci – Hodos Serdica – Šalovci Ižakovci – Gančani Puconci – Goričanka Dokležovje – Bakovci Radgona – Cven

1:1 (1:1) 5:3 (3:1) 1:0 (0:0) 1:3 (1:2) 1:1 (1:1) 0:2 (0:1)

TÁBLÁZAT 1. Hodos 22 16 3 3 44:24 51 2. Bakovci 22 14 5 3 67:22 47 3. Radgona 22 13 3 6 55:26 42 4. Radenci 22 11 5 6 46:34 38 5. Serdica 22 11 2 9 48:34 35 6. Goričanka 22 9 7 6 46:31 34 7. Cven 22 9 2 11 40:44 29 8. Gančani 22 7 5 10 26:34 26 9. Dokležovje 22 7 2 13 37:57 23 10. Puconci 22 6 3 13 24:45 21 11. Ižakovci 22 6 1 15 25:59 19 12. Šalovci 22 3 2 17 17:65 11 A bajnoki cím megszerzésével a 3. ligában indulást Hodos csapata harcolta ki.

rányból fordítva bravúrosan legyőzte az új edzővel. Míg a feljutást a Nafta a bajnokság utolsó előtti fordulójában bebiztosította, a bajnoki cím a Nafta, a Mura és Odranci között az utolsó, 26. fordulóban dőlt el, melyhez a legközelebb mégiscsak a Nafta állt. Ezt hazai pályán a Palina elleni győzelmével meg is erősítette. A lendvai gyepen végül nagy ünneplés közepette vehette át a csapat a bajnoki címért járó serleget. A sikeres idényt Vöröš Patrik csapatkapitány ekképpen összegezte: „A bajnokság hosszú volt, voltak

A Nafta a bajnokság elejétől az élvonalban volt, s végül hazai közönség előtt ünnepelhette meg a megérdemelt bajnoki címet. hullámvölgyek a csapaton belül és a játékban is, de minden visszaesés után megerősödve álltunk fel, amihez a szurkolóink kitartó buzdítása is kellett. A bajnoki cím megszerzése számunkra fantasztikus jutalom az egész évi befektetett munkáért és a

Pečelin a döntőben A 60 év feletti öregfiúk focibajnoksága selejtezőtornájának harmadik fordulóját Nagykanizsán játszották, ahol Lenti és Lendva közös csapata 1:2es vereséget szenvedett Nagykanizsától, a ZTE-vel 2:2-t játszott, s a harmadik

helyen zárta a selejtezőt. Ugyan a továbbjutó a zalaegerszegi ZTE lett, de Pečelin Andrej, a Nafta egykori játékosa legjobb „idegen” játékosként elismerést kapott és meghívást a budapesti döntőre. F.h.m.

A véghajrában úszott el a bajnokság Izgalmas párharc zajlott a női focibajnokság utolsó, hétvégi fordulójában, melyben a Beltinci és az Olimpija küzdött a bajnoki címért. Beltinci csapata a rangadó utolsó negyedórájában már két találattal vezetett, amikor szinte hihetetlen fordulat következett: a hazai Makovec Sara két sárga lap miatt

N É P Ú J S Á G 2 0 17. j ú n i u s 1 .

kénytelen volt elhagyni a pályát, s ezt követően szárnyra kapott a ljubljanai vendégcsapat, ledolgozta a hátrányt és a 94. percben meg is fosztotta Beltincit a hetedik bajnoki címtől. A bajnoki serleg Branko Gros, a női országos labdarúgószövetség elnöke kezéből először került a fővárosba. FB

fáradságért, az utolsó mérkőzésen pedig mindössze hinnünk kellett a győzelemben és a célunk elérésében. A hétvégi kupadöntő és a pihenő után bátran nézünk szembe a másodosztály kihívásaival.” A tavaszi Nafta–Mura rangadó után az utolsó forduló egy újabb teltházas viadalt hozott: a mura-

szombati Fácánkertben a továbbjutásért háromezer néző előtt a második helyen álló Mura és a harmadik Odranci csapott össze. A tavaszi idényben veretlen Odranci azonban nem tudta bezsebelni 13. győzelmét, a Mura magabiztosan, 3:0-s (1:0) győzelemmel bebiztosította belépőjét a másodosztályba.

minisport Jól szerepeltek Gellénházán A nemzetközi kiskaliberű céllövőliga 3. fordulója Gellénházán zajlott, ahol a győzelem ugyan a nagykanizsai PLSE lövészeinek kezébe került, de mögöttük a dobronaki Jezero és a petesházi Coal végzett. Egyéniben a kanizsai Varga Ottó győzedelmeskedett, 6. lett Pölöcskeiné H. Erika (Coal), 7. Babič Jožef (Jezero), 14. Varga Gábor (Coal), 16. Kopinja Jožef (Coal) és 20. Benkovič Tomaž (Coal). Az összesítés élén Nagykanizsa csapata áll, a Jezero a harmadik, a Coal pedig a negyedik helyet foglalta el. FB Vučko 8. Lett Dokležovjén rendezték meg a 9. hétvégi sakktornát, melyen Vučko Jože, a lendvai sakkegyesület tagja 44 induló közül a nyolcadik helyen végzett, míg Baša Vili 20. lett. A magyar, osztrák és szlovén mezőny versenyét Gruškovnjak Tomislav nyerte a Radenska Pomgrad csapatából. F.h.m. Az országos bajnokságon indulhatnak Radányban bonyolították le a nyugdíjasok regionális tekebajnokságát, amit 1066 döntött fával a Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete nyert meg, s ezzel bekerült a nyugdíjasok országos tekebajnokságára. A második helyen Gornja Radgona, a harmadikon pedig Radány csapata végzett. Az egyéni versenyben is taroltak a lendvaiak, a győzelmet Horvat Jože kaparintotta meg 290 döntött fával Kuk Zlatko előtt, aki 283 fát ért el. FB

23


A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és Magyarország Lendvai Főkonzulátusa tisztelettel meghívja Önt a

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA alkalmából a Zsitkóc és Bödeháza közötti határon lévő Hetés Barátság Parkban 2017. június 4-én, vasárnap tartandó rendezvényre. 14.30 Kultúrműsor, amelyben fellépnek a dobronaki és a gönt érházi kétnyelvű iskolák tanulói, valamint a Dobronaki Nótázók • •

Ünnepi köszöntőt mond: Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke Dr. Földes Gyula, Magyarország lendvai főkonzulja Ünnepi beszédet mond: Dr. Göncz László történész, nemzetiségi országgyűlési képviselő

15.00 Ünnepi szentmise • mag. Štihec Simon plébános • Lendvai Zoltán János plébános 16.00 Vendéglátás, beszélgetés és összetartozási játékok a határsávon

Magyarország Főkonzulátusa Generalni konzulat Madžarske Lendva/Lendava


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.