Népújság, 2016. 06. 02.

Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

60. évfolyam 22. szám Lendva 2016. június 2. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

9–16. oldal

h

e

t

i

l

a

p

j

a

Szín-háziasodás

Az örvendetesen fejlődő, mintegy 10 évvel ezelőtt elkezdett hazai „diák-színházasdinak” újabb – talán a folytonossággal is kecseg­ tető – projektje valósult

meg a Lendvai Teátristák Villon-előadásával. Lukács Zoltán rendező ugyanis a Bánffy Központ tükrös termében a színpadi rész és a nézőtér „színháziasodásá-

val” egy új színházi alapkövet is lerakott, olyant, amelyen talán a leendő félprofi stúdiószínház is megvetheti a lábát. Ha lesz rá fogadókészség és anyagi forrás, a

Sobočan Sabina, a Varis Rt. Igazgatója:

2025-ös Európa Kulturális Fővárosa cím várományosa már saját, jó értelemben véve házias alapanyagokból összeálló színházi produkcióval is előrukkolhat, olyan-

„Úgy tűnik, hogy az idei rekordév lesz, ilyen időszakunk még nem volt soha” 8. oldal

nal, mely az akkorra 20. életévébe lépő gyermek-ifjúsági színházi törekvések koronája lehet. Bővebben az 5. oldalon. ce


Iránytű Ülésezett az országgyűlés nemzetiségi bizottsága

Nemet mondtak a Kedden 7. sürgős ülésén az Országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága a parlament plenáris ülésére második olvasatban kerülő, az egyenletes regionális fejlődésről szóló törvény módosításait Mennyire tartozunk még össze? vitatta meg. A bizottság nem támogatta a nemzetiségi frakció Magyarnak lenni, a magyar nemzethez tartozni nagy módosítási javaslatát, a koalíciós javaslatot azonban némileg kitüntetés, egyben drámai sors. Az idei Nemzeti Össze- idomították, közelítették a nemzetiségi elvárásokhoz. Tomka Tibor

tartozás Napját megelőzve először is köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki tett valamit a nemzeti összetartozásért az elmúlt néhány száz esztendőben. 1920. június 4-én írták, íratták alá a trianoni diktátumot, amely máig fájó seb az egész magyar nemzetnek. Csak „öröm az ürömben”, de mégis, morálisan az igazságtalanságot mindig jobb elszenvedni, mint okozni. Mondhatnánk úgy is, ami nem pusztít el, az megerősít! „Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Ebből kiindulva az Országgyűlés megerősíti Magyarország elkötelezettségét a magyar nemzet tagjainak és közösségeinek egymással való kapcsolatuk fenntartására és ápolására...” Vagyis mégis megmozdult valami, a magyar nemzethez tartozók számíthatnak egymásra és a magyar hazára, Magyarországra, akárhol legyenek is a világon. Más kérdés, hogy látjuk ezt mi, muravidéki magyarok? Vajon mennyire érezzük még egyáltalán, hogy összetartozunk? Egyre inkább csak reménykedni tudok abban, hogy egyre többen felfogjuk, magyarnak lenni jó! Végül, de nem utolsósorban ne feledjük soha: a magyarságot nem lehet iskolában tanulni, azt csak a szerető családon belül, apától, anyától lehet megtanulni!

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A nemzetiségi bizottság érdekelt testületként tárgyalta az egyenletes regionális fejlődésről szóló törvény módosítási javaslatait, méghozzá sürgős ülésen, mert a vártnál előbb kerül a törvénymódosítás az elfogadási procedúrába. Ahogy erről már előzetesen is beszámoltunk, a kisebbségi parlamenti frakció a

törvénymódosításban véglegesen és megnyugtatóan szerette volna rendezni az úgynevezett nemzetiségi gazdasági alap már szinte egy évtizede zajló megoldáskeresésének tárgy­ körét. Ennek érdekében az említett törvénymódosításba be szerették volna vinni, hogy ez ne a nemzetiségileg vegyesen lakott területről szóljon, hanem a nemzetiség gazdasági tevékenységéről, ami lehetővé

tehetné, hogy ténylegesen létrejöjjön egy nemzetiségi gazdasági alap. Ezt szolgálná az a javaslat is, amely szerint erősítenék a nemzetiség döntésmechanizmusát, más szóval a keret feletti döntésjog állami kompetenciáját át szerették volna ruházni a nemzeti közösségekre. A harmadik fontos tétel szerint az úgynevezett ribnicai alapban eddig felgyülemlett pénzeket akár fokozatosan,

Elfogadta a költségvetést az LKMNÖK

Új programok, új alapsza A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa hétfői 10. rendszeres ülésén elfogadta 2016-os munkatervét és költségvetését, megtárgyalta az alapszabályzat tervezett módosításait, valamint megvitatta a nemzetiség szerepét a társalapított intézményekben. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A tanácsnak az elnök, Vida Törnar Judit a formális napirendi pontok után bemutatta az önkormányzat tervezett munkatervét és költségvetését is. Az anyanyelvi szinten magyarul tanuló diákok tankönyveinek vásárlása, az egyetemisták ösztöndíjazása, a magyar színházi bérletek megvásárlása, a március 15-i rendezvény megszervezése mellett az önkormányzat idén megszervezte a Zala György-emléknapot, illetve megemlékezett a Nemzeti Összetartozás Napjáról is. Az idén is fő szervezője a

Szent István-napi találkozónak és a Halászléfőző Versenynek, illetve megtartja a Kultsár György-emléknapot is. Újdonságnak számít az ötnapos nyári filmtábor, amellyel a középiskolásokat célozzák meg, de továbbra is támogatják az egyesületeket is – megnövelt 13 ezer eurós keretben –, illetve a nemzetiségi programokat megvalósító társalapított intézményeket is. A már említett kulturális, oktatási programok mellett a gazdaság területén is tevékeny marad az önkormányzat, így az Euromur Kft. tevékenységeinek támogatása mellett támogatják a Mura-

vidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületét is, valamint továbbra is ápolják a kapcsolatokat az anyanemzettel és a többi magyar kisebbséggel is. Az említett programokra és az önkormányzat működtetésére az önkormányzat az elnök által bemutatott költségvetési terv szerint 199,5 ezer euró bevétellel és 226,5 ezer euró kiadással számol, míg a különbséget az előző évekből megmaradt összegből fedezik. A kiadások között a legnagyobb tételt az alkalmazottak bérei és járulékai jelentik, ezek megközelítik a 79 ezer eurót, míg a dologi kiadások-

N É P Ú J S Á G 2 016 . j ú n i u s 2 .


Nemzetiség

kisebbségi gazdasági alapra

A nemzeti közösségek elnökei – a háttérben Alberto Scheriani és Horváth Ferenc – is hiába érveltek, nem tudták megmagyarázni: hiába rendelkezünk már két évtizede a kisebbségi gazdasági alapot megteremtő törvénnyel, mert gazdasági alapunk nincs. akár egyszeri átutalással az említett új nemzetiségi

gazdasági alapba szerették volna áthelyeztetni.

A bizottsági többséggel rendelkező kormánykoalí-

ciós képviselők a kisebbségi frakció javaslatát nem támogatták, saját módosítási javaslatot terjesztettek be, majd különböző egyeztetések, véleményközeledések és -távolodások után kialakították végső javaslatukat, amelyet meg is szavaztak. Mindkettő kisebbségi bizottsági tag a koalíciós javaslat ellen szavazott. A kialakított határozat csak megközelítőleg egyharmad részben tartalmazta a kisebbség által képviselt tételeket, igazából a régiben hagyta a rendszert annyi különbséggel, hogy a kisebbségi szervezetekre annyit bízott, fogalmazzák meg azt a programot, amely szerint a leendő

pályázatok kiírásra kerülnek, illetve költségvetési tétellé emelte a „kisebbségi ribnicai keretet”, ezzel alapot teremtve az eddig privatizációból befolyó, de mostanára megszűnő keretnek. Egyértelműen nemet mondtak azonban a kisebbségi gazdasági alap létrejöttére. Az Országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága után a kérdéskör az anyatestülethez, vagyis a gazdasági bizottsághoz kerül, de annak ellenére, hogy a kisebbségi frakció itt is beterjeszti saját javaslatát, ennek már jóformán semmi esélye, így úgy tűnik, a nemzetiségi gazdasági alap megteremtése még várat magára.

abályzattervezet ra és szolgáltatásokra 109 ezret terveznek. Az idén is 10 ezer eurót szánnak a nemzetiségi programokat megvalósító társalapított intézmények programjaira, míg az egyesületek az idén Farics Dorisz tanácstag javaslatára megnövelt, 13 ezer eurós keretre pályázhatnak. A munkatervet és a költségvetést illetően nagyobb vita nem alakult ki, Szobocsán Gabriella, illetve Farics Dorisz tanácstagok kifogásolták azonban azt, hogy a vállalkozók egyesülete külön keretből részesül, nem kényszerül a többi egyesülettel pályázni, miközben véleményük szerint még a nemzetiségi rendezvényeken sem jelennek meg. Az álláspontok úgy közeledtek, hogy az említett egyesületnek részletes programjavaslatot kell beadnia, illetve a támogatás feltétele lesz a meg-

határozott rendezvényeken való megjelenés is. A tanács végül egyhangúlag támogatta a munkatervet és a költségvetést is. A következő napirendi pont alatt a határozatképes, de a hiányzó tanácstagok miatt kétharmados döntéseket hozni képtelen tanács megvitatta, de még első olvasatban sem fogadhatta el az alapszabályzat tervezett módosításait. A tanácstagok egyetértettek a beterjesztett, a törvényekkel összhangba hozott módosításokkal, némi bizonytalanságot okoztak azonban a különböző tisztségek összeférhetetlenségi szabályai, amelyekről az illetékes állami instanciák véleményét is kikérik. Az LKMNÖK Tanácsa meg szerette volna vitatni a nemzetiség szerepét a társalapított intézményekben is, de érdemi vita a

N É P Ú J S Á G 2 016 . j ú n i u s 2 .

Határozatképes, de mégis csonka összetételben, a meghívottak távolmaradásával igazából csak meddő vitát tudott folytatni a tanács. társalapított intézmények vezetőségének távolmaradása miatt nem alakulhatott ki. Az ülésen jelen volt Lendvai Kepe Zoltán, a lendvai múzeum szakmunkatársa, aki intézményi felhatalmazás nélkül, de kifejtette magánvéleményét a Lendvai Galéria-Múzeum intézményéről, ennek nehézségeiről. A már ismert káderproblémákról kifejtette, talán egyedülálló módon az országban az alapító csak 50 százalékban fedezi néhány szakmunkatárs bérét, illetve egyébként is

néhány év alatt majdnem 60 ezer euróval csökkentette az intézmény támogatását. Szólt az intézmény szerinte szükséges nemzetiségi státuszáról, amelyet véleménye szerint egy egyszerű szabálymódosítással el lehetne érni. Az elmondottakkal ellentétesen nyilatkozott Horváth Ferenc tanácstag, aki a bérek esetében kifejtette, a legkön�nyebb valakit egyszerűen felvenni az alkalmazottak körébe, majd a jövő évben normatív támogatást kérni, míg a nemzetiségi

státuszt elképzelhetetlennek tartja az intézmény községi mivolta miatt. A tanács a kérdéskörben nem tudott határozni, mivel nem ismertek számára az intézmény vezetőségének álláspontjai. Az ülés végén a tanács az egyik jelölt hiányzása miatt úgy döntött, hogy levelező ülés formájában hozza meg a döntést Pozsonec Róbert és Szobocsán Gabriella tanácstagságáról a nemrég megalapított, társ­ alapított Lendvai Könyvtár és Kulturális Központban.

3


Muravidék Lendvai Galéria-Múzeum

Jó működés, kevesebb támogatás A Lendvai Galéria-Múzeum Tanácsa a több mint egy évvel ezelőtti alakuló ülése után a múlt héten megtartott ülésén határozatba foglalta, hogy a jövőben évente legalább négyszer találkoznak. Az intézet működését és programjait a 2015-ös évben pozitívan értékelték. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A Galéria-Múzeum 2015-ös zárszámadása pozitív mérleget mutat: az összbevétel 304 ezer eurót tett ki (2 százalékkal kevesebb, mint 2014-ben), míg a kiadásoknál 288 ezer eurót jegyeztek fel (17 százalékkal kevesebb, mint 2014-ben). A belépőkből az utóbbi évek rekordbevételét – 55 ezer euró – valósították meg. A költségvetési többletből 14.500 eurót a most látható Miró-kiállításra for-

dítottak, a többi egyelőre felhasználatlan maradt. Az összes tervezett programot kivitelezték, jó látogatottságról számolhatnak be. A tanácstagok a zárszámadás egyhangú elfogadását megelőző vita során leginkább az intézet „kintlevőségeinek” kérdését élezték ki, elsősorban a Turizmus Kft. tartozásainak behajtását. Többségük szerint olyan irányba kell megoldást találni, hogy a városba érkező turisták mindkét intézmény hasznára váljanak. A tanács elfogadta a

Galéria-Múzeum 2016-os pénzügyi és programtervét is. Az intézmény kevesebb pénzzel gazdálkodik, mint tavaly, hiszen csökkent a község támogatása (140 ezer euró, míg tavaly 170 ezret tett ki). Emellett nagyobb jövedelmi tétel még a kultuszminisztérium 30 ezer eurós támogatása a múzeumi tevékenységre és 18 ezer euró az idénre jóváhagyott három közmunkás bérének támogatására a Munkaközvetítő Intézettől. A piaci tevékenységnél (belépők) szeretnék megőrizni

a tavalyi szintet és több pályázati eszközre is számítanak. Ennek ellenére, mint hangsúlyozta Lázár Beáta, az intézet igazgatója, a programot a csökkentett költségvetéshez voltak kénytelenek igazítani, így elmarad két kiállítás és néhány rendezvény. Külön támogatást kaptak viszont egy programra a zsinagógában (Dan Reisinger újabb kiállítása) és a Vinariun toronyban (Agyagedények a szőlészetben című kiállítás). A bemutatott helyzetre reagálva Lendvai Kepe Zoltán tanácstag felvetette, hogy a támogatáscsökkenés és következményeként a programzsugorítás veszélyes játszmát jelenthet az intézet részére. Szégyen-

Šalovci községi nemzetiségi tanács

Domonkosfán megfontolandó az önálló helyi közösség megalapítása Šalovci Községben a nemzetiségi önkormányzat és a község között kötött megállapodás szerint a pénzelési arány idén is 80:20 százalékban oszlik meg a nemzetiség javára, így a községi nemzeti önkormányzati közösség tanácsa május 24-i ülésén véglegesítette a tervezett költségvetést.

Domonkosfán a tavalyihoz hasonló összegekkel számolhatnak, a finanszírozási arány 80:20 százalékban oszlik meg a nemzetiség javára.

4

Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A domonkosfai magyarság a 2016-os évben 53.682 euróból gazdálkodik. A kiadási tételek közt idén is jelentős összeget, 12.500 eurót a tájház felújítására szánnak, ebből valósul meg a csatornavíz elvezetése, a tájház külső vakolása, illetve a szükséges további kisebb fenntartási munkálatok. Az operatív kiadásokra 26.472 eurót terveznek, ebben az elnök és az alelnök tiszteletdíja, az ülésdíjak, a határon túli kapcsolatokra épülő rendezvények kivitelezése, a diákok ösztöndíj-kiegészítő támogatása és a közösség idei tanulmányi útjának költségei szerepelnek. A kisebbségi önkormányzat idén 2.500 euróval kívánja segíteni

letes az is, hogy a Galéria-Múzeum az egyedüli intézmény az országban, ahol a kusztoszoknak nem biztosított a teljes havi bére (50 százalékot a piacon, projektekkel kell megkeresniük). Lendvai Kepe szerint az intézet pénzügyeinek biztosításánál nagyobb szerepet kellene vállalnia a magyar nemzeti közösségnek is. Gerics Ferenc a kusztoszok bérproblémái rendezése mellett a képzőművészeti művésztelepek stabil és rendszerbeli finanszírozásának biztosítását emelte ki. Torhač Jenő tanácstag pedig felvetette, hogy célszerű lenne időben pontos és aprólékos pénzügyi adatokat eljuttatni a tanácstagokhoz, rendszeresen ülésezni, hogy a tanács is tudjon időben reagálni a problémákra. A tanács az ülésen jóváhagyta az intézmény új árjegyzékét is, a belépődíjak némi drágulásával. továbbá a Pártosfalvi KÁI magyar nemzetiségi programját, 4.000 euróval pedig a faluban működő egyesületeket. A költségvetés elfogadása után az elnök, Jakoša Emerik beszámolója következett, aki tájékoztatta a tanácstagokat az aktualitásokról. Szóba került a hétvégi, Kercaszomorral közös májusfa-kitáncolás programja, illetve a június 4-i ifjúsági nap, melyben idén is számítanak a helyi fiatalok részvételére. A különfélék napirendi pontnál hosszasan megvitatták az infrastruktúra és fejlesztések elmaradását a faluban. Az ülésen szintén jelen lévő Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az ilyen kérdésekben a nemzetiségi önkormányzatnak nincs hatásköre, viszont ha működne a faluban önálló helyi közösség, az nyomatékosabban léphetne fel a falu érdekeiért a községben. Ezért a képviselő megfontolandónak tartotta a faluban a helyi közösség megalakítását.

N É P Ú J S Á G 2 016 . j ú n i u s 2 .


Kultúra Befogad és kitaszít a világ – színházi előadás

„Villon, ne félj!”

– így hangzik az egyik refrén vége, s ha meggondoljuk, hogy a középkorba helyezett történetnek mi a valódi, mai értelemben is megfogadandó szüzséje, akkor azt a barátságban és a felebaráti szeretetben (esetleg szerelemben) találnánk meg. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Mert bár Francois Villon a Sorbonne diákja, de sok alvilági, a rablást, gyilkolást is piedesztálra emelő cselekvésben vesz részt, melyek titkos-titokzatos szálai a királyi udvarig vezetnek, ám azért

mégiscsak egy szeretni való lény, aki komolyan versel, ismerve a szakma csínját-bínját, s közben szavahihető és hiteles. S végül is kegyvesztettként – az intrikák kereszttüzében – mégiscsak meglakol. Fel ugyan nem akasztják, ennek az élményét azonban művészi síkon többszörö-

sen is átéli az Akasztottak balladájában, a darab záró képében, ahol két társával együtt erősen stilizálva, de megjelenik. A Lendvai Teátristák Lukács Zoltán kaposvári rendezővel az eddigi „felfogadok egy rendezőt, betanítja, aztán elmegy” gyakorlatának kissé ellent-

Az előadást helyi színészekre, szerzőkre alapozta a rendező.

mondó módon álltak össze az új előadáshoz, melyet a hét végén mutattak be két este egymás után a Bánffy Központban. Eredeti darabot helyi szerzőkkel, zenés előadást (musicalt) kínált fel a „stúdiósoknak”, hogy ezzel színészállományban, szerzőségben, zenei invencióban is a helyi értékekre helyezzék a hangsúlyt. Pál Péterék – énekben, hangszeres zenélésben és a szöveg kapcsán – szinte erőiken túlmutatót vállaltak fel. Olyan értékeket, amelyek Lukács ízlésével találkoztak, s melyre egy új színházi diákprodukció és annak folytatásaképpen idővel egy valódi színházi koncepció is már „felfűzhetővé” válhat, a színházi alapozás minden lehetőségével! Jó volt – bár kicsit szűkös volt a hely a mozgásprodukciókra –, hogy a színészek arcának rezdüléseit is testközelből láthatta a közönség, aki ámult és bámult a darab újszerűségén, a fura történeten és a jellemfejlődés mikéntjén. Főként, ahogy a terror és a titkos ös�szeesküvők (Kagylósok) mechanizmusa meg-megjelenik, s a főhős is kap hideget-meleget, meg ahogy a zenei betétek az egész társulatot „fegyelmezik” a kemény dolgok

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

A programok teljesültek, a pénzügyi helyzet csak lassan rendeződik A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) Tanácsa május 25-i ülésének fő napirendi pontja az intézet 2015-ös évi zárszámadása volt, melyet végül a tanács két tartózkodás mellett el is fogadott. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Kepe Kocon Lili intézetigazgató felvezetőjében részletesen ismertette a 2015-ös évi programot, amelyet a pénzügyi helyzet

ellenére is maradéktalanul sikerült teljesíteni. Csupán néhány vendégszereplést kellett lemondani, de a falusi színjátszás újbóli fellendítésére is jutott támogatás, s az évről évre fellendülőben lévő diák-

N É P Ú J S Á G 2 016 . j ú n i u s 2 .

színjátszás is újabb elemekkel bővült (Botcsinálta Brighella tábor, illetve a Lendvai Teátristák stb.). Ezért a munkatársaknak és a támogatóknak külön köszönetét fejezte ki. A pályázatokból befolyt

összeg mintegy 47 ezer eurót tett ki, ez az összköltségvetésnek mintegy 10 százaléka, a Kulturális Minisztériumtól folyósított összeg mintegy 386 ezer euró, ez a legfőbb támogatási forrás. A pénzügyi, könyvelési és ellenőrzőbizottsági beszámolók sem állapítottak meg rendellenességet, bár a kintlévőségekben nincs nagyobb előrelépés.

és a gyengéd, lírai jelenetek közepette egyaránt. A címszerepben Pál Pétert, illetve Pál Laurát látjuk, s aki mindehhez a „talpalávalót” is szolgáltatja amolyan zenei szerkesztőként, Pál Emil. Kósa Péter zeneszerzőként és zenészként is feltűnik, sőt Villon barátjaként, és szöveges alakítása is figyelemre méltó, Štampah Misi a titkos hatalmi vezér szerepkörében már mozdulataiban is rutinosan oldja meg a legbonyolultabbnak tűnő mozgásszituációkat is. Soós Sara szövegelőadásban, színpadi jelenlétben is mindig ott van, ahol lennie kell. Búcsúballadája, mély hangja még sokáig nyomot hagy a nézőben. S a többiek is, akik a közös jelenetekben léptek színpadra, fegyelmezettségről és nagy hajlékonyságról tettek tanúbizonyságot. Összegzésképpen: a Mess-korszakon némileg túlmutató pódiumszínházi produkciót sikeresnek kell értékelnünk, kaposvári vendégművésszel, új színházi hozzáállással. A helyi színészi erők mellett a hazai szerzőket is aktiválták a zeneszerzéstől a szövegírásig, a zenei kivitelezéstől a színpadépítésig, valósággal egy stúdiószínház alapjait is lerakva ezzel. Várjuk a folytatást! A Bánffy Kávézó ügyében továbbra sincs változás, s mivel új üzemeltető nem jelentkezett, valószínű, hogy a megoldás az egy foglalkoztatottal történő üzemeltetés lesz. A pénzügyi helyzetnél több alkalommal is utaltak a 2012-es megvonásra, s az ebből keletkezett adósságokra, melyeket az intézet azóta is „nyög”. Vida Törnar Judit, az intézet tanácsának elnöke a zárszóban kifejtette: ő személy szerint különválasztja a beszámoló program- és pénzügyi részét. Az első dicséretet érdemel, a pénzügyi helyzet már korántsem annyira rózsás, ezért erre további akciótervet kellene kidolgozni.

5


Muravidék Ünnepelt a pincei művelődési egyesület

Kötelező átadni őseink hagyatékát az utókornak A pincei Zala György Művelődési Egyesület szombaton színvonalas műsorral ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját. Ennek alkalmából szóban, énekkel, tánccal, hímzésekkel és fotókiállítással tekintettek vissza az egyesület gazdag hagyatékára. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A pincei faluotthon zsúfolásig megtelt, amikor a két évvel ezelőtt megalakult néptánccsoport dunántúli tánccsokrával kezdetét vette az ünnepi

műsor. Ezt követően pedig Jaklin Magda elnök foglalta össze a Zala György ME 1981-ben elindult kulturális pályáját és a bejárt 35 évet. Megalakulásakor pezsgő kulturális élet indult el a faluban, amikor a lakosság zöme becsat-

lakozott az egyesület tevékenységébe, melynek keretében először énekkar működött – hangzott el –, majd 1988-ban 26 taggal megalakult a hímzőszakkör. A közösség fiataljai körében 1990-ben létrejött egy néptánccsoport, akik

Az egykori és jelenlegi tagok felnőttként táncolták újra a gyermekkorban tanult gólyatáncot az évfordulón.

Šimonka Vito és Pisnjak Atilla kutatói díja A Muravidéki Oktatási Alapítvány (Pomurska

Izobraževalna Fundacija – PIF) idén már 14.

alkalommal osztotta ki a muravidéki kutatói díja-

Németh Dezső szakmai vezetésével megannyi hazai és külföldi szereplésen képviselték a falut és a Muravidéket. Az énekesekből közben kialakult egy nyolcfős asszonycsoport, akik több éven át alkalmi szerepléseket vállaltak, valamint a versmondás is egy időben fellendülőben volt. Legtovább a hímzőszakkör működött az egyesületben, mely 2013-ban hat taggal fejezte be tevékenységét. Török Eta iparművész vezetésével itthon 23 kiállítással tárták alkotásaikat a szélesebb közönség elé. Az egyesületen belül jelenleg két éve felnőtt néptánccsoport működik Németh Dezső tanár vezetésével, akinek segítségével négy koreográfiát sajátítottak el és 27 fellépést tudhatnak maguk mögött. Az elnökasszony végezetül megköszönte a tagok és a közreműködők önzetlen segítségét, valamint az egyesület fenntartóinak az anyagi és szakmai támogatást. Zárógondolatként pedig büszkén tekintett vis�sza az egyesület múltjára, mely rengeteg szép emlék és eredmény forrása.

Ilyen szép emlékek következtek a műsor folytatásában, amikor a fiatal korban tanult gólyatáncot és a Radetzky-indulót felnőttként táncolták el az egykori és jelenlegi tagok, valamint ez alkalomból az asszonykórus három tagja a számukra legkedvesebb énekcsokorral kedveskedett a közönségnek. A rendezvényen továbbá szavalatokkal lépett fel Tot Sara, Feher Mark és Hozjan Jutka, majd Krajnc Ana és Markoja Marija ze­neszáma gazdagította a jeles napot. Vendégszereplőként a Dobronaki Nótázók bordalokat adtak elő, záró produkcióként pedig közösen léptek színpadra a néptáncegyüttessel. A táncos lányok zalai tánc­ csokrának zenei alapját adták a nótázók. – Tisztelettel bánni őseink hagyatékával a jelenben, valamint még nagyobb tisztelettel továbbadni a jövő nemzedéknek, ez kötelező feladatunk – hangzott el a műsor végén, majd az esemény a Harangláb népzenei együttes talpalávaló muzsikájával folytatódott.

kat a legjobb magiszteri dolgozatok, applikatív jellegű kutatómunkák és doktori dolgozatok szerzőinek. Idén öt díjat ítéltek oda, hármat magiszteri és kettőt doktori fokozatú dolgozatokért. A természettudományi magiszteri dolgozatok kategóriájában a lendvai Šimonka Vito dolgozatát részesítették díjban, aki a Maribori Egyetem Termé-

szettudományi és Matematikai Karán védte meg dolgozatát. A társadalomtudományi és humanisztikai kategóriában Pisnjak Atilla fiatal gyertyánosi művészettörténész Takáts László építész munkásságáról készített magiszteri dolgozata kapta az egyik kutatói díjat. Dolgozatát a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen védte meg. kmj

A díjak ünnepélyes kiosztásán a muraszombati könyvtárban.

6

N É P Ú J S Á G 2 016 . j ú n i u s 2 .


Kultúra Tari István a Lendvai Könyvtárban

A vajdasági és a muravidéki irodalom összefonódásairól Tari István József Attila-díjas költő, jeles közéleti személyiség vendégszerepelt csütörtökön a Lendvai Könyvtárban. Az irodalmárral, a muravidéki közélet és irodalmi élet jó ismerőjével, irodalmunk barátjával Bence Lajos költőtárs beszélgetett. Az 1953-ban született költő tanulmányai befejezése után évekig a Képes Ifjúság című lapnál dolgozott, majd a háborús évek következtek, így négy évig kellett bujdosnia a besorozások és behívók elől. De tudta, a morálisan is lezüllesztett néphadsereg nem lesz képes átfogó mobilizáció véghezvitelére. 2000 után a politikában keresett menedéket, öt évig volt Óbecse alpolgármestere, jelenleg a Magyar Nemzeti Tanács

tagja, korábban évekig a Magyarkanizsai Írótábor és más konferenciák szervezését vállalta. Arra a kérdésre, hogy politikusként hogyan értékeli az egyre fogyatkozó, elköltözéssel és külföldre távozással gyérülő vajdasági magyarok helyzetét, s ténylegesen is „mindenki elment-e már?”, Tari saját példáját hozta fel, aki a szülőföldön maradás mellett döntött. A kivándorlás és a háború következményei nem egyértelműen negatívak,

egyfajta tisztulási folyamat is elindult a közösségben a nemzettudatot illetőleg. Tari István sokoldalú ember és személyiség, a versírás és a megzenésítések intézése mellett grafikusként is tevékeny, korábban saját köteteit komputergraf ikával ő maga látta el. Az aldunai Bukovinából kitelepített székelyek szálláshelyének megkeresésével, halász-vadász életmódjuk rögzítésével egy kiveszőben lévő népcsoport nehéz életét

Újabb muravidéki-vajdasági kézfogás is volt az est. mutatta be dokumentációs szándékkal. A vallomásokból minden kisebbség aktuális kérdésfelvetései világlanak ki az asszimiláció elleni harc és a „kikkel élünk együtt?” vonatkozásában, fájó aktualitásával. Tari végül a vajdasági magyar írók és muravidéki sorstársaik között kialakult, közel 40 évre visszavezethető kapcsolatokról is szólt: – Még emlékszem, amikor Szúnyogh Sándor a

Hrabal Szigorúan ellenőrzött vonatai Kaposvárról

Könnyen változik a nevetés könnyé

70-es évek végén Bence Lajos feltűnésével örömmel jelezte: Megvan az utánpótlás! Majd Bence ugyanezt ismételte meg Halász Albert megjelenésével, s a sor immár Zágorec-Csuka Judittal és a legfiatalabbal, Pál Péterrel folytatható… A sikeres esten Šetar Lucija szavaló adta elő Varró Dánielnek a tévé elvetését és az olvasás megszerettetését ösztönző versét. (-) és teljesen belerántja a nézőt kelet-közép-európai létezésünk zamatába, ahol könnyen változik a nevetés könnyé és a könny nevetéssé. És hogy még

Bohumil Hrabal Szigorúan ellenőrzött vonatok című regényének színpadi adaptációja a kaposvári Csiky Gergely Színház előadásában zárta vasárnap este az idei magyar bérletes évadot Lendván. A hrabali humoros-ironikus történet nem hagyta élmény nélkül a közönséget. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A tragikomikus darabnak – melyből 1966-ban film is készült Jirí Menzel rendezésében, elnyerve az idegen nyelvű Oscar-díjat és egy csapásra világhírt szerezve a cseh kisregénynek – ezúttal Bérces László rendező diktálta a tempót. A második világháború utolsó napjaiban egy cseh kisváros mégis nyugodtnak látszó vasút­ állomásán vagyunk. Kivel találkozunk a színpadon? Itt van Miloš, a fiatal forgalmista, aki öngyilkossági kísérlet után megy újból szolgálatba, aztán

Hubička, a szoknyavadász forgalmista úr, a megszállott galambtenyésztő állomásfőnök, az elemi erővel lábát fáslizó főnöknéas�szony, Maša kalauzleány, Miloš menyasszonya… A történet (és előzményeinek sorozata) lassan bontakozik ki előttünk – Miloš az ereit vágta fel, mert nem sikerült férfivá válnia menyasszonyával, Hubička egy szolgálati éjjelen az összes hivatalos bélyegzőt rányomja a távírász kisasszony pucér ülepére, amiből óriási botrány kerekedik, melynek a levét a főnök issza meg, a főnöknéasszony a legnagyobb természetességgel

N É P Ú J S Á G 2 016 . j ú n i u s 2 .

nyisszantja el a baromfik nyakát. Ebbe a világba érkezik a szigorúan ellenőrzött vonat, a lőszerszállító szerelvény, melyet fel kell robbantani. Az időközben (egy artistanő „segítségével”) férfivá érett Miloš kollégája, Hubička helyett vállalkozik a feladatra… Az előadás több elemmel igyekszik érzékeltetni a hangulatot: dalbetétek, nagybőgő, a hrabali szöveg fel- és elmondása (a színészek szerepük narrátorai is), a mozgatható díszlet kellékként való felhasználása. A színikritikák (Csatádi) szerint Bérces rendezése ritkán ad teret a szürreális, hrabali csak­

A Szigorúan ellenőrzött vonatok kultikus jelenete: a farpecsételés. azértis-életérzésnek, de amikor igen, akkor viszont teljes egészében eltalálja

szembeszökőbb legyen a megszállás, a háború valósággá.

7


Gazdaság Varis Rt. – túllépik az eddigi rekordot?

Indonéz érdeklődés a fürdőszobakabinok iránt A Varis két képviselője részt vett a dzsakartai építőipari nagyvásáron, Indonézia ugyanis érdeklődést mutat a kész fürdőszobakabinok iránt. A Varis termelési kapacitásai már most is két műszakban foglaltak, 4.770 fürdőszobakabinra már leszerződtek. Még nyáron nagyobb beruházásba kezdenek. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Sobočan Sabina, a Varis Rt. igazgatójának idejét most legjobban a termelés megszervezése köti le, hogy a növekedést határ­ időben, költségekben, minőségben és személyzetben kellőképpen követni tudják. – Ezek a kötelezettségek és feladatok komoly erőfeszítéseket követelnek, de elégedettséget is jelentenek, sokkal jobb, mintha megrendeléshiány miatt kellene megoldásokat keresnünk. Úgy tűnik, hogy az idei rekordév lesz, a leszerződött kész fürdőszobakabinok száma 4.770, ami 1.770-nel több, mint amennyi az éves termelési tervünkben szerepel, illetve kettőezerrel több, mint amennyi az eddigi rekordévünkben volt. Ilyen időszakunk még nem volt soha – mondja Sobočan Sabina. A megnövekedett megrendelések miatt ez év január 1-jétől kétműszakos termelést indítottak be, 26 fővel növelték a foglalkoztatottak számát, így most 215 dolgozójuk van, közülük 147-et alkalmaznak nem meghatározott időre. A cég 20 bedolgozóval is együttműködik, de még mindig hiányuk van csempézőkből, szobafestőkből, kőművesekből, hegesztőkből, lakatosokból és szerelőkből. A cégnél a bruttó fizetés (2016 január – április) 1.430 euró, ami 20 százalékkal magasabb az ágazatinál és valamivel alacsonyabb az országosnál. Idén növelték a foglalkoztatottak indulóbérét 3,1 százalékkal, és kétfajta ösztönzőrendszert vezet-

8

tek be, amivel szeretnék megakadályozni a fluktuációt. Minimálbért csak három dolgozó kapott, s ahogy tavaly, már az idén is kifizették a nyaralási pótlékot ezer, illetve 850

Sobočan Sabina igazgató. euró összegben. A cég folyamatosan törleszti a kötelezettségeit, fizetőképes, amit a legjobban az AAA bonitási osztályba való besorolása bizonyít. – Cégünk a termékeinek 93 százalékát külföldi piacokon értékesíti, a legnagyobb, 77 százalékos arányban Németországban, ahol a piaci részesedésünk 14 százalék. Ott a Varis Fertigbader Gmbh leányvállalatot is működtetjük, és két képviselőnk van. De jelen vagyunk Ausztriában, Magyarországon, Horvátországban és Dániában is, illetve kisebb részben idehaza. Németországban emelkedő trendet mutató építkezési ciklus lesz várhatóan még két év múlva is, hiszen a migránshelyzet megoldására otthonok építését tervezik. Itt már teljesen természetes, hogy az épületekbe

kész fürdőszobafülkéket építenek be. Ezekben az esetekben értelemszerűen nagyobb lakóépületekről, szállodákról van szó, hiszen időt és költséget takarítanak meg. Vannak beruházók, akik kimondottan csak velünk kívánnak dolgozni, ami nekünk nagy elismerés a díjak mellett; ilyen az Aranyjel, a Red Dot elismerés, a kamarai elismerés a könnyű betonért, a milánói Expón a részvétel – sorolja az igazgató. A Varis Rt. ismét új kihívással néz szembe, hiszen érdeklődés jelentkezett kész fürdőszobafülkéi iránt Indonéziában, ahol a cég két képviselője részt vett a dzsakartai építőipari vásáron. A Varis két fülkét már elszállíttatott Indonéziába, az üzleti partnerek pedig – tekintettel a nagy távolságra, a fülke tengeri szállítása Koperből ugyanis egy hónapig tartott – lehetőséget keresnek a Varis szakmai tudásának a piac­ hoz közeli áthelyezésére. – Mindenképpen kihívás a távoli, más földrészeken lévő piacok meghódítása, de számolni kell a szállítási költségekkel. Ezért a tudás kihelyezése és ennek alapján ott a termelés beindítása ésszerű megoldást jelenthet – mondja Sobočan Sabina, és hozzáteszi, hogy egyre jelentősebb a horvát piac is, ahol nem egy kiemelt szállodalánc részére gyártanak fürdőszobafülkéket. A Varis Rt. már valósított meg beruházást a muravidéki intervenciós törvény intézkedései alapján is, ennek segítségével építették meg az üzem betonkeverőjét. Idén újra

Rekordévnek ígérkezik a 2016-os év a lendvai Varis Rt.ben a 4.770 megrendelt fürdőszobafülkével. próbálkoznak, a törvény legutóbbi kiírására pályáztak, hiszen a cégnél a helyszűkét kell megoldaniuk. – Az év második felében szeretnénk elindítani a mintegy kétmillió euró értékű beruházásunkat.

Az üzemhelyiség bővítését végeznénk el és bemutatótermet szeretnénk kialakítani – teszi hozzá. A Varis a tavalyi évet eredményesen, 11,2 millió eurós bevétellel és 600 ezer tiszta nyereséggel zárta.

AZ IFJÚSÁG NAPJA 2016. június 4-én, szombaton

Staféta – kocogva vagy kerékpárral 1. útvonal (52 km): Start: 9.30 Hodos Cél: 16.00 Völgyifalu – (záró program a könyvtár udvarán) 2. útvonal (22 km): Start: 12.30 Hotiza Cél: 16.00 Völgyifalu (záró program a könyvtár udvarán) Nyeremények: 4 egynapos kirándulás VÖLGYIFALUI TURISZTIKAI EGYESÜLET https://www.facebook.com/tddolina

N É P Ú J S Á G 2 016 . j ú n i u s 2 .


Info

Muravidék: szem előtt tartják a magyar piacot

Nő a vásárlóerő, de a konkurencia is Mivel Magyarország Szlovéniával szomszédos ország, a kereskedelmi mutatók arra engednek következtetni, hogy az üzleti lehetőségek még mindig nincsenek eléggé kihasználva – állítják a gazdasági szakértők. De az utóbbi időben fordulni látszik a helyzet, egyre nagyobb érdeklődést és bizalmat kelt a magyar piac. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A magyar–szlovén gazdasági kapcsolatokat, a piacra lépést segíti a budapesti szlovén nagykövetség is különböző információkkal,

könnyűipari ágazatban, sőt a biotechnológia és az IKT esetében is. A magyar piacon szolgáltatásokat nyújtók között a szlovén cégek a tanácsadási, az építőipari szolgáltatási, a megújuló energiát érintő tanácsadási,

A vásárlóerő természetesen Budapesten a legerősebb, de egyre növekszik a vidéki városokban is, mint Debrecen, Miskolc, Pécs, Győr. A szlovén behozatal Magyarországról 2015-ben egymilliárd euró volt, a kivitel mintegy 698 ezer, s a 2014 évivel hasonló állást mutat. A főbb export-import árucsoportok a járművek, alkatrészek, farmakológiai termékek, élelmiszeripari hulladék. A muravidéki gazdaság is megtalálta helyét a magyar piacon, bár még mindig deficitet mutat, ami azt jelenti, hogy a behozatal meghaladja a kivitelt. A behozatal tavaly 104 millió euró értékben valósult meg, a kivitel a Muravidékről pedig 67 millió euró értékben. A főbb külkereskedelmi árucikkcsoportok a járművek, élelmiszeripari cikkek, gyógyszeripari termékek, montázsépületek… találkozók, konferenciák szervezésével. A magyar piac iránti érdeklődés növekvő trendet mutat, főleg a gépészet, a vegyipar, az elektromosság és az élelmiszeripar területén, illetve a

a környezetvédelmi technológiai, az egészségügyi és az idegenforgalmi területen tevékenykednek elsősorban. Azon muravidéki cégek között, melyek már 3–4 éve

jelen vannak a magyar piacon, ott van a muraszombati Medicop is. Kranjec Bernard, az eladási osztály igazgatója elmondta: a Medicop legfőbb piaca Skandinávia, Németország, a Benelux-államok, valamint Bulgária, Románia és Lengyelország keleten. Magyarország a kisebb piacaik közé tartozik, de újabb és újabb lehetőségeket keresnek a termékeiknek. A cég az egészségügyben használt gázok adagolására alkalmas felszerelést szállít a kórházak részére. Magyarországon három állandó képviselőn keresztül vannak jelen és pályáznak a magyar egészségügyi intézmények közbeszerzési pályázataira. A cég a berendezéseket be is üzemeli. Magyarországon még sok helyen régi típusú gázadagoló berendezéseket használnak, melyek lecserélése most folyik. Előnyösnek tartják a földrajzi közelséget, hiszen a

XV. Kalandok és Álmok Nagytábor határon túli magyar pedagógusoknak Azoknak a gyermekekkel és fiatal felnőttekkel foglalkozó határon túli magyar pedagógusoknak és más szakembereknek kínálunk ingyenes továbbképzést, akiknek elegük van a négy fal közt tartott tanórákból és nincs kedvük a nyarukból 5 napot egy újabb unalmas pedagógus-továbbképzésre, előadásmaratonra áldozni. Célunk, hogy a résztvevők az élménypedagógiát mint önálló pedagógiai megközelítést a saját bőrükön ismerhessék meg és élhessék át. Nem egyszerűen egy akkreditált pedagógus-továbbképzést ajánlunk, hanem egy új szemléletet, rengeteg élményt, tapasztalatot, azonnal használható technikákat. A tábort július 30. és augusztus 4. között rendezzük meg Mórahalmon, a Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola területén. A jelentkezéshez mindössze egy munkáltatói igazolást kell elküldeniük a pályázóknak, valamint kitölteni az online jelentkezési lapot legkésőbb június 10-ig! Bővebb információk a Kalandok és Álmok Szakmai Műhely honlapján: http://www.kalandokesalmok.hu/

N É P Ú J S Á G 2 016 . j ú n i u s 2 .

megrendelő a referenciákat a közelben is megtekintheti. Hasonlóan sikeres a Gornja Radgona-i Ekorec cég is, melynek tevékenysége a hulladék műanyag, papír, üveg felvásárlása és forgalmazása újrahasznosítási célból. Jelenleg a tisztítóberendezésekben fennmaradt iszap feldolgozására fejlesztenek ki be-

rendezést, melyet Magyarországon is értékesíteni kívánnak. Zemljič Marjan igazgató elmondása szerint a géppel az iszapból lapokat gyártanak depók, védőtöltések építéséhez. A szlovén, ezen belül a muravidéki cégek a magyar piacra lépéshez, a nyelvi akadályok leküzdése érdekében általában céget vagy képviseletet alapítanak. A szlovén exportőrök érzékelik a nagyobb vásárlóerőt, de a konkurenciát is, amit elsősorban a multinacionális cégek hálózata jelent a magyar piacon.

Režonja Franc listája az első A KGZS (Szlovén Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara) május 29-én megtartott kamarai választásain a legnagyobb támogatást a muraszombati körzetben Režonja Franc listája kapta. Režonja Franc – a KGZS muraszombati területi egységének igazgatója – bekerült a kamara legfelsőbb testületébe, a KGZS tanácsába is. A választások hivatalos eredményei június 6-a után várhatók, a nem hivatalos adatok szerint pedig a Režonja Franc Muraszombatban leadott 533 érvényes szavazólapon 174 voksot Režonja kapott, a második legtöbbet – 114-et – Štuhec Alojz, akit 93 szavazattal Pintarič Franc követ a 15 jelölt közül a 2016–2020-as kamarai tisztségviselői mandátumokért folyó választásokon. A kamara tanácsát természetes személyek és jogi személyek alkotják, a jogi személyek részéről a tanácsba Rihtarič Danilo került. A KGZS Muraszombati Területi egységében Režonja Franc listájáról a listavezető Režonján kívül Meolic Daniel és az apačei – azonos nevű – Režonja Franc került a tanácsba, a többi listáról Kučan Franc, Štuhec Alojz, Fras Martin és Franc Štuhec lett tag. A kamara tanácsa – úgy az országos, mint a területi – június végén tartja alakuló ülését. A KGZS a választásokat 252 szavazóhelyen bonyolította le, a részvételi arány a természetes személyek között 6,75, a jogi személyek körében pedig 17,33 százalékos volt országos szinten. Muraszombatban az 5747 természetes személy közül 534-en adták le szavazatukat, ami 9,29 százalékos részvételt jelent, illetve a 112 jogi személy közül 19-en szavaztak, ami 6,96 százalékos megjelenés. Országosan a KGZS-nek 90.801 természetes személy és 1454 jogi személy a tagja. SNK

9


Info a mai napon... Június 2-án történt 1793 Franciaországban a jakobinusok Robespierre vezetésével átvették a hatalmat, megkezdődött a jakobinus diktatúra. 1882 Meghalt Giuseppe Garibaldi, az egységes Olaszországért harcoló hadsereg egyik vezére. 1896 Guglielmo Marconi fizikus szabadalmaztatta a rádiót. 1904 Szabadfalun megszületett Johnny Weissmüller ötszörös olimpiai bajnok amerikai úszó, Tarzan megformálója. 1908 Megszületett Szentkuthy Miklós Kossuth-díjas író. 1921 Megszületett Karinthy Ferenc Kossuth-díjas író, drámaíró, dramaturg. 1924 Debrecenben megszületett Böszörményi Géza filmrendező és forgatókönyvíró. 1926 Párizsban meghalt Szilárd (Steiner) Béla kémikus. 1953 Londonban a Westminsteri apátsági templomban megkoronázták II. Erzsébetet.

visszapillantó

1976. június 4-én, 22. szám

Nagy Dezső, a madarak barátja Dezső a lendvai pékség autójával már évek óta kenyeret szállít. Többször találkozunk, bizonyára mások is ismerik, de nem tudják róla, hogy a madarak barátja. Gyertyánosi otthonában 60 darab különféle madarat tenyészt és gondoskodik arról, hogy azok szaporodhassanak. – Mikor kezdett el madarakkal foglalkozni? – Öt évvel ezelőtt láttam a szomszédomnál kanárikat, és akkor elhatároztam, hogy én is veszek. Először öt párat vettem, és így évről évre lassan gyűlt az állomány. Ma már 60 darab különféle madaram van: a legtöbb papagáj, kanári, zebrapinty, aranyfácán, gyöngytyúk, énekespapagáj, ezüstfácán stb. Négyféle papagájt te-

Dezső 60 darab különféle madarat tenyészt. nyésztek. Egyes madárfajtáknak keltetőt is csináltam és sikerült több madárfiókát tenyésztenem. A kanárikkal és egzatákkal a legnehezebb foglalkozni. Különösen a párosítást nehéz eltalálni, hogy mikor tegyük a nős-

tényhez a hímet. Egyébként tagja vagyok a Slavček (Fülemüle) nevű madárvédelmi és madártenyésztési egyesületnek, amely Beltincin működik. Az egylet keretében már több kiállításon is részt vettem: Beltincin,

tőtéri helyiségben helyezkedik el. Elegendő természetes megvilágítás és hely mellett a dolgozóasztalt majdnem központosan

vezérfonalaim. Ezért a meleg cseresznyefából készült bútordarabokat részesítettem előnyben, néhány klasszikus, neutrális, fehér

nyed benyomást keltő elemekre. A könyvespolcok és az ajtó mögött lévő tároló szekrénysor is cseresznyefából készült, melyek

helyeztem el, szemben a fényforrásokkal. Az anyaghasználatnál a könnyűség és az elegancia voltak a

kiegészítő elemmel. Ezeket a tér legalacsonyabb pontjaira helyeztem, ahol nagyobb szükség van kön�-

110 centiméteres magasságukkal nem zárják le a teret, hanem lélegezni hagyják. A dolgozóban

Muraszombatban és Lendván. Elmondhatom azt is, hogy elég drága hobby a madártenyésztés. Az ember nem azért csinálja, hogy kifizetődjön, hanem a madarak iránti szeretetből. Szeretek kellemes énekükben gyönyörködni, elnézegetni őket. Hogy ne legyen nagyon sok a kiadásom rájuk, a kalitkákat saját magam készítem el. Nyári időben legtöbbször a feleségem gondozza a madarakat. Küzdök a madárpusztítás ellen és nem szeretem azokat a gyerekeket és felnőtteket, akik légpuskával az énekes madarakat irtják. A sok permetszer és vegyszer miatt sok rovar mérgezett és ettől a madarak is elpusztulnak. Már alig van nálunk pacsirta és fülemüle.

Tóth Melita építész

lakberendezési sarok

Otthoni dolgozószoba Foglalkozásunk jellegének függvényében jó néhányunkkal előfordult már, hogy a munkánkat részben otthonról is kellett végeznünk. Manapság egyes szakmák rugalmassága és természete megengedi azt is, hogy a munkánkat teljes mértékben otthonról végezzük. Lakberendezési rovatunkban most is egy ilyen példát mutatunk be. A megrendelő egy magánvállalkozó férfi, aki többnyire otthonról dolgozik számítógép segítségével, és nagyon ritkán fogad otthon üzletfeleket. Irodájában a szokásos tárgyak és berendezések mellett könyvekre és nyomtatóra van szüksége. Ezekből a tényekből kiindulva egy eléggé klasszikus és visszafogott elrendezés született, mely egy intellektuálisan gazdag munkakörnyezetet tükröz. Maga az otthoni iroda egy keletre tájolt te-

10

helyet kapott két elegáns és kényelmes fekete fotel – örök klasszikus darabok, melyeket az időnkénti vendégfogadáskor lehet használni, vagy akár csak kellemesen belezuhanni egy rövid pihenés erejéig egy jó könyvvel a kezünkben. A dolgozószoba falai fehérek, a legmagasabb, bejárati fal enyhe kékes­ szürke tónusú. A falakat továbbá elegáns fekete-fehér képek díszítik, melyek csak megerősítik a közeg már hangsúlyozott karakterét. A mesterséges világítás klasszikus spotlámpákkal lett megoldva, melyek világítási szintjét szabadon lehet szabályozni. A dolgozószoba kellemes pozitív közegét cserepes növényekkel lehet fokozni, melyek serkentik a munkát és a jó közérzetet, így jól jönnek még egy jól berendezett irodában is.

N É P Ú J S Á G 2 016 . j ú n i u s 2 .


Info

Csinta Samu: A lélekmentő című könyvéről Az erdélyi író-újságíró, Csinta Samu magasra tette a mércét, amikor az elmúlt évben az erdélyi arisztokráciáról írt kötetével előrukkolt. Szellemes nyelvezetével, a téma iránti érzékenységével, igazi szellemi élménnyel lepte meg az olvasót. Meglepetésként hatott, hogy már az év első felében egy újabb könyvbemutatóra küldött meghívót: A lélekmentő címre, Kallós Zoltán első kilencven éve alcímre hallgató könyvet tárta az érdeklődők elé. Első gondolatom: bátorság kell egy élő legendához utat törni. Ebben a kiadó, a Hagyományok Háza gyámolította, és Csinta elmondása szerint olyan rövid határidőt kapott a kézirat leadására, hogy nem sok ideje maradt a „vacillálásra”. Sportújságíróként szerzett kurázsijára tényleg szükség volt: egy olyan ember elé tartott mikrofont, aki ezrek megszólaltatásával vonult be a magyar zenetörténetbe.

A szűk időt a krónikás jól használta fel, egy tartalmában és külcsínben is igényes művet vehettünk kézbe május elején az egykori Budai Kaszinóban. A szerző tematikailag először a Kallós Zoltánnal való beszélgetésre támaszkodik, majd a zászlóvivők, a tanítványok vallomásai következnek, ezt követően ismét Kallósra fókuszál. Jóllehet, a Kossuth-díjas tudós életútja közismert, a könyvet mégsem lehet letenni. Ahogy Puskin Anyeginjét Belinszkij az orosz élet enciklopédiájának nevezte, úgy illik a ha-

sonlat a kötetre és a háború utáni román valóságra. A kihelyezések, a besúgóhálózat világában a túlélési vágy, a „modus vivendi”, az alkotni vágyók ravaszkodásai mind a kor szülte kényszerek voltak, amikor a sártengerből titokban kellett kimosni az aranyat. Kallós mégis a nehézségeknek is köszönhette, hogy például Moldovában, az Isten háta mögötti helyeken talált kincsekre, s tanítói állása a gyűjtéseiben is hasznosnak bizonyult. Elvetette a búzát, amelynek termését a táncházmozgalomban vagy a Fölszállott a páva versenysorozatban lehetett learatni. A szakma hazai elitje idejében felismerte Kallós értékeit. Apám néprajzkutató volt, így a leírt nevek és történetek sem voltak számomra ismeretlenek. Az erdélyi gyűjtő Kodályhoz fűződő kapcsolata immár történelem, s az olvasás közben magam előtt látom Domokos Pál Pétert, Gunda Bélát, Erdélyi Zsuzsan-

nát és Andrásfalvy Bertalant. Egykori munkámra, a Hungarotonnál eltöltött éveimre is emlékeztetnek a sorok. Akkor találkoztam először Kallós Zoltánnal, amikor híres lemezeinek, a Kallós Zoltán kedves dalai, a Vágják az erdei utat és az Észak-mezőségi magyar népzene négylemezes albumának megjelenése felett bábáskodhattam. Az értékek mellett egykét megjegyzést is megosztok az olvasóval. A neves erdélyi néprajzkutató, F. J. két helyen is – nem a szeretet hangján – a teljes neve kiírásával szerepel a kötetben. Ismerve a néprajzos társadalom mindenkori megosztottságát, az igazság keresése nélkül, ildomosabb lett volna kezdőbetűvel jelölni a már elhunyt, jelentős életművű tudóst. Másik megjegyzésem a hálás tanítványok fejezeteihez kapcsolódik, van, amelyikben az olvasó sokszor elveszik a nevek tengerében, akik viselőire talán Erdélyben még em-

lékeznek, az anyaországi olvasóknak javarészük ismeretlen. A könyvet páratlan képanyag teszi hitelessé, a családi képek után az életút állomásait, barátokat, emlékeket gyűjtötte csokorba a képszerkesztő. Itt is van egy kedvencem: a templomba menő keresztelősök Bogártelkén. A színes felvétel kifejezi az egész könyv filozófiáját: a koszlott zsindelyes ház mellett a poros úton gyönyörű népviseletbe öltözött lányok serege vonul. Mindenkinek ajánlom Csinta Samu művét. Az igényes külső, a címben szereplő lélek szó első pillantásra vonzóvá teszi. Nyelvezete gördülékeny, szerkesztése gondosan felépített. A végére érve elgondolkozom, mi lett volna, ha a zord megrendelők időt is hagynak a könyv megírására?... A kötet a Hagyományok Háza gondozásában jelent meg. Csermák Zoltán

család életébe kukkanthatnak be az apró nézők. A 14 hónapos kislányomban kevés mese ragad meg, de ezt a sorozatot mindig tátott szájjal figyeli (M2 15.50). Csütörtökön a Hősök tere – A nemzet sportolói Schmitt Pál pályáját mutatja be. Schmitt példamutató sportoló volt, s tudását a sportdiplomáciában is kamatoztatta. Magam is atletizáltam, s mind a mai napig dolgozom az atlétikai utánpótlás-képzésben, így vele is gyakran kerültem kapcsolatba (M4 14.20). Pénteken ismét egy zenei csemegére hívom fel a figyelmüket. A Robert Schumann és a Dávid-szövetség kamarakoncert-sorozatban neves előadók lépnek fel, és Brahms, Schumann, Kurtág György

kevésbé ismert műveit hallhatja a közönség (Bartók Rádió 14.10). Vinkó József műsora, a Szellem a fazékból igazi szombat délelőtti csemege. A szellem és a szellemesség a félórában mindig együtt van: ínycsiklandó ízekkel és érdekességekkel találkozhatunk. Meg is van mindig a hatása, a hallgatónak egyszerre támad kedve enni és főzni (szombat Kossuth Rádió 9.30). Vasárnap búcsúzzunk zenével a héttől! A Bartók Rádióban a Tóbiás matiné a gyermekekhez szól (11.15), a Lemezelő – nem csak gyűjtőknek pedig Lehel György karmesterre emlékezik (16.00).

Közmédia javallat június 6. és 12. között

Miklósa Erika heti ajánlója Miklósa Erika Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas operaénekes másfél évvel ezelőtt, a Virtuózok komolyzenei tehetségkutatón került szorosabb kapcsolatba a közmédiával. Az elmúlt hetekben, a verseny második évadában a nézők rendszeresen találkozhattak vele a képernyőn. A Hely igényes színvonalát évek óta változatlanul tartja. Farkas Erika mindig megtalálja azokat a helyeket, amelyek felcsigázzák a nézők érdeklődését. A műsorvezető

személyes varázsa nyomán nagyon élő, igényes műsor születik (hétfő, Kossuth Rádió 11.07).

N É P Ú J S Á G 2 016 . j ú n i u s 2 .

Kedden este a Bartók Rádió Mozart Varázsfuvoláját közvetíti. Az előadást – noha az Éj királynője szerepében a felvételben magam is részt vettem – a karmester, Claudio Abbado miatt ajánlom figyelmükbe. Szerintem a legjobb Varázsfuvolát hallgathatják meg; 2006-ban rögzítették Modenában, s a zenei rendezők két előadásból vágták össze a most hallható verziót. Egy szomorú emlékem is fűződik az eseményhez: azokban a napokban halt meg Modenában Luciano Pavarotti, ráadásul a lakása az én lakhelyem közvetlen közelében volt (19.35). A Peppa malac karácsonya rajzfilm grafikája nagyon kedves és igen egyszerű. A történet sem bonyolult: egy édes malac­

11


Info június 3. péntek Szlovén Tévé I. 6:00 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 11:15 Tökfejek, 11:35 Tudományos műsor, 12:15 Úton – dok. műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, 14:25 Vágás nélkül – dok. műsor, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:40 Gyerekmű23:05 Az aranypolgár sor, 16:35 Lelki villanás, 17:00 Hírek, 17:30 Szlovén magazin, 17:55 Hírek, 18:00 Városi sportok – dok. műsor, 18:15 Rajzfilm, 18:30 Tökfejek, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Smeh zenekar, 2. rész, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Az aranypolgár – am. film, 1:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:45 A pont, 9:45 Aranyfüst, 10:30 A diák munkabrigád – dok. film, ism., 11:05 Halló TV, 11:50 Jó reggelt, 14:00 Állatokról, emberekről, 14:30 A kertben, 15:10 Különleges kínálat, 16:10 Jó napot kívánunk!, 17:00 Halló TV, 17:55 Laško: Zlatorog Laško – Helios Suns, kosárlabda-mérkőzés, 20:05 A házban – francia film, 21:45 TV-archívum, 22:40 Éjféli klub, 23:50 A pont, 0:35 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Ismétlések, 9:15 Asztro show, 10:15 Top Shop, 12:00 EgészségKalauz, 12:35 Story Extra, 13:05 Hazug csajok társasága – am. sorozat, 14:00 Szívek doktora – am. sorozat, 15:05 Éjjel-nappal Budapest, 16:20 Isten áldjon, Esperanza! – argentin sorozat, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Két túsz között – am. film, 23:45 Híradó, 0:20 Magyarul Balóval, 1:00 Gyilkos elmék – am. sorozat.

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 12:50 Knight Rider – am. sorozat, 13:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:50 Szeretned kell! – mexikói sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:20 Drágám, add az életed! – show, 20:35 Jóban Rosszban, 21:20 Bizsergés – angol–német film, 23:50 Red Carpet, 0:00 Grimm – am. sorozat, 1:00 Tények, 1:45 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Főzni úton-útfélen – angol dok. sorozat, 13:30 Mindörökké Gordon – angol dok. sorozat, 14:25 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:15 Halálbiztos diagnózis 0:20 Chéri – Egy kurtizán – am. sorozat, 16:05 szerelme Charly, majom a családban – német sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – német sorozat, 19:30 Maradj talpon!, 20:30 Virtuózok – zenés műsor, 22:45 Nora Roberts – Ártatlan áldozatok – am. film, 0:20 Chéri – Egy kurtizán szerelme – angol–német–francia film, 1:50 Ismétlés.

Duna World 5:50–11:40 Délelőtti műsor, 11:40 A szélhámos – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Tessék! – magazin, 13:45 Összhang – A Kárpát-medence zenéje, 14:10 Világörökség Portugáliában – portugál dok. sorozat, 14:40 Család-barát, 16:00 Életkerék – dok. film, 16:30 Kosár – magazin, 16:55 Múzeumtúra – Francia módra – francia dok. sorozat, 17:30 MMA – portrésorozat, 18:25 Hogy volt!?, 19:25 Slágertévé, 20:30 Virtuózok – zenés műsor, 22:40 Ridikül, 23:40 Család-barát – magazin, 1:00 Híradó, 1:15 Ismétlések.

június 4. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 11:00 TV-archívum, 11:55 A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 A kertben, 14:20 Ambiensek, 15:05 Az elmerült történelem – osztrák dok. műsor, 16:00 Szerelmesek az életbe, 17:00 Hírek, 17:20 Különleges kínálat, 18:05 Rachel Allen mindennapi kajái, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:05 Én, a séf – francia film, 21:30 Disparue – francia sorozat, 22:20 Hírek, 22:50 Izgass fel, az istenit – norvég film, 0:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Legszebb reggelt, 9:15 Jó napot kívánunk, 10:10 A nyelvem határai egyben a világom határai is – dok. film, 11:20 Idegenforgalmi műsor, 12:00 10 hazai, 12:50 Labdarúgó-magazin, 13:15 Út Rióba, 13.55 Ivrea: Kajak-kenu 18:45 Robanov Joža vk, 15:40 Szlovénia ma, 17:00 Bern: Tornász Eb, 18:45 Robanov Joža – dok. film, 19:15 Városi sportok – dok. film, ism., 19:30 Ifjúsági műsor, 20:05 A 13. „Csillagok közt 2016” című fesztivál, 22:10 Zvezdana, 22:55 Est bábokkal – szórakoztató műsor, 23:40 Aranyfüst, 0:15 Aritmia, 0:45 Aritmikus koncert: Balladero, 1:40 Ismétlések.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 10:00 Teleshop, 10:50 Brandmánia, 11:20 Street Kitchen – főzőshow, 11:50 Autógram, 12:20 Fitt Mánia – magazin, 12:50 Sztár Gokart, 13:20 Döglött akták – am. sorozat, 15:25 Az elrabolt expresszvonat – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 1 perc és nyersz!, 19:50 Tan-túra – am. film, 21:25 Hasonmás – am. film, 23:15 A piszkos tizenkettő – am. film, 2:25 Ismétlés.

TV2 7:00 TV2 matiné, 9:05 Trendmánia, 9:35 Ízes élet, 10:10 Babavilág, 10:40 Otthontérkép, 11:15 Pog�gyász, 11:45 23:55 36 – Harminchat Csapdába csalva – német dokureality, 12:15 Duval és Moretti – francia sorozat, 14:30 Gyilkos sorok – am. sorozat, 15:35 A felejtés bére – am. film, 18:00 Tények, 18:50 Kismenők – szórakoztató műsor, 21:30 Men in Black – Sötét zsaruk 3. – am. film, 23:55 36 – Harminchat – francia film, 2:15 Ismétlések.

Duna Tévé 6:25 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:55 Ízőrzők, 13:30 Hazajáró, 14:00 Magyar Krónika, 14:35 Peru – Chile – Húsvét-sziget – Juan Fernandez-szigetek – dok. sorozat, 15:05 Szeretettel Hollywoodból, 15:40 Petőfi ’73 – magyar film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:35 SzerencseSzombat, 19:30 Tvrtko túlmegy minden határon – A könyv titka – magyar dok. film, 20:00 Emlékezés Trianonra, 20:30 Számkivetett – am. film, 23:00 MüpArt, 0:25 Szabotőr – am. film.

Duna World 5:50–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Mámi – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Család-barát, 15:00 Nóvum, 15:30 Game Over – avagy hogyan öltük meg a futballt – dok. film, 16:30 Szabadság tér ’56, 17:15 Kisberlin – dok. film, 17:55 Csonka vágányon – dok. film, 19:00 Hogy volt!?, 20:00 Mindenből egy van – magyar sorozat, 21:00 Híradó, 21:30 Fábry, 22:50 Munkaügyek, 23:20 Család-barát, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

június 5. vasárnap Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:00 vasárnapi szentmise, 10:55 Látogatóban, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 A Smeh zenekar, 2. rész, ism., 14:45 Egy valódi kalóz – szlovén film, 17:00 Hírek, 17:20 Adamič és Privšek zenebeli örökösei, 18:10 Szóljon a zene: Helena Blagne, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Velvet – spanyol sorozat, 21:20 Interjú, 22:10 Hírek, 22:35 James Steel nyomain – angol dok. műsor, 23:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:30 Lelki villanás, 6:45 Zenés matiné, 7:40 Különleges kínálat, 8:40 Szlovénia ma, 9:40 Szlovénia természetes parkjai, 10:30 Sportműsor gyerekeknek, 11:00 Bern: Gimnasztika Eb, 12:55 Ivrea: Kajak-kenu vk, 14:00 Bern: Tornász Eb, 15:00 Labdarúgó-magazin, 15:30 Út Rióba, 16:15 Zvezdana, 17:15 Ambiensek, 17:50 Szerelmesek az életbe, 18:40 A manipulált sportfogadások – dok. film, 19:10 Automobilitás, 19:45 Lottó, 19:55 Ljubljana: Szlovénia – Törökország, labdarúgó-mérkőzés, 22:15 George Gently – angol sorozat, 23:45 Ismétlések.

RTL Klub 6:45 Kölyökklub, 11 : 0 0 Egy rém modern család – am. sorozat, 11:25 A segítség házhoz jön, 11:55 XXI. 19:55 Utazás a rejtélyes szigetre század, 12:25 Házon kívül, 13:00 Hullajó hullajelölt – francia film, 14:50 Az utolsó szamuráj – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 Cobra 11 – német sorozat, 19:55 Utazás a rejtélyes szigetre – am. film, 21:45 Erőnek erejével – am. film, 23:50 Portré, 0:25 Végső állomás 2. – am. film.

TV2 7:00 TV2-matiné, 9:40 a’la CAR, 10:10 Tűsarok, 10:45 Stahl konyhája, 11:15 Több mint TestŐr, 11:50 Falforgatók, 12:50 Csapdába csalva – német dokureality, 13:20 Gyilkos sorok – am. sorozat, 15:30 Star Trek – am. film, 18:00 Tények, 18:50 A Nagy Duett – show-műsor, 21:35 Showtime Hajdú Péterrel, 23:10 Collateral – A halál záloga – am. film, 1:45 Ismétlések.

Duna Tévé 6:00 Vallási műsorok, 12:00 Híradó, 12:45 Kult+, 12:55 Rúzs és selyem – magazin, 13:25 A világörökség kincsei, 13:45 Az autóversenyző – francia–olasz film, 15:35 Megálmodtalak – magyar film, 17:00 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:35 Cédrusliget – kanadai sorozat, 19:30 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Skyfall – angol film, 23:25 Tortúra – am. film, 1:15 Ismétlések.

Duna World 5:50–10:50 Délelőtti műsor, 10:50 Vir tuózok, 13:00 Híradó, 13:20 Szabadság tér ’56, 22:30 Fonál 14:10 Család-barát, 15:55 Rúzs és selyem, 16:25 Önök kérték!, 17:20 A rejtélyes XX. század, 17:50 Öt kontinens, 18:25 Szeretettel Hollywoodból, 19:00 Gasztroangyal, 19:55 A zene az kell – magazin, 21:00 Híradó, 21:30 Birodalmi helytartók – dok. film, 22:30 Fonál – magyar kisfilm, 22:55 Ismétlések.

június 6. hétfő Szlovén Tévé I. 6:10 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt, 10:15 Rachel Allen mindennapi kajái, ism., 10:35 10 hazai, 11:05 Tökfejek, 11:40 Roma nemzetiségi műsor, 12:10 Az állatok társadalmi élete – dok. műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Ami szent és a világ, 14:20 A nyolcadik nap, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 16:00 Vágás nélkül, ism., 17:00 Híradó, 17:30 Ifjúsági műsor, 17:55 Hírek, 18:00 eRTeVe, 18:15 Rajzfilm, 18:30 Tökfejek, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 Opus, 23:40 Zenés est, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:50 A pont, 9:35 Veno Taufer portréja, 10:25 Lelki villanás, 11:00 Halló TV, 11:45 Jó reggelt, 14:10 Éjféli klub, 15:35 Mezőgazdasági műsor, 16:25 Automobilitás, 17:00 Halló TV, 18:00 Tudom!, 18:35 Ez lesz a szakmám, 19:00 Gyerekműsor, 20:00 A majmok titka – német dok. műsor, 20:55 Hajsza – angol sorozat, 22:30 Emlékek – beszélgetés, 23:20 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Reggeli, 9:15 Asztro show, 10:20 Topshop, 12:00 Street Kitchen, 12:30 Story Extra, 13:00 Új csaj – am. sorozat, 14:00 Szívek doktora – am. sorozat, 15:05 Éjjel-nappal Budapest, 16:20 Isten áldjon, Esperanza! – argentin sorozat, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:35 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Dr. Csont – am. sorozat, 22:30 Glades – Tengerparti gyilkosságok – am. sorozat, 23:25 Híradó, 23:55 Magyarul Balóval, 0:35 Nyomtalanul – am. sorozat, 1:40 Sztár Gokart, 2:15 A zöld íjász – am. sorozat.

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délben, 12:25 Aktív, 12:50 Knight Rider – am. sorozat, 13:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:50 Szeretned kell! – mexikói sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Humorkoktél – szórakoztató műsor, 20:35 Jóban Rosszban, 21:20 A mag – am. film, 0:15 Red Carpet – Sztárok testközelben, 0:25 Bukott angyalok – am. sorozat, 1:25 Tények este, 2:10 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Kapa, kasza, karácsony – angol dok. film, 13:20 Mi a szépség? – angol dok. műsor, 14:25 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:15 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 22:45 A Hópárduc talpra áll 16:05 Charly, majom a családban – német sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – német sorozat, 19:30 Maradj talpon!, 20:25 Kékfény, 21:25 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 22:15 Magyar Krónika, 22:45 A Hópárduc talpra áll – dok. film, 0:25 Chéri – Egy kurtizán szerelme – angol–német–francia film, 2:00 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:25 Délelőtti műsor, 11:25 … hogy szaladnak a fák! – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Médiaklikk, 13:40 Öt kontinens, 14:10 Rúzs és selyem, 14:40 Család-barát, 16:05 Nemzetiségi magazinok, 17:05 Itthon vagy!, 17:35 Múzeumtúra – Francia módra – francia dok. sorozat, 18:10 Kulturális világörökségek Japánban – japán dok. sorozat, 18:35 Természeti világörökségek Japánban – japán dok. sorozat, 19:00 Hogy volt!?, 20:00 Már egyszer tetszett!, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Család-barát, 1:00 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Otthon, külhonban / Mozaik / Boszorkányság. Vagy mégsem? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Pannónia földjén (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 016 . j ú n i u s 2 .


Info június 7. kedd Szlovén Tévé I. 6:55 Jó reggelt, 11:15 Tökfejek, 11:35 A lélek horizontja, 12:15 Szlovénia képe: Kostel – dok. műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Studio c i t y, i s m . , 14:20 Roma nemzetiségi műsor, 15:00 Hírek, 15:10 23:20 Godibodi Fesztivál 2015 Hidak: Kanapé, 15:40 Gyerekműsor, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:25 Village Folk, 17:35 Az élet és a víz Karsztvidéken – dok. műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tökfejek, ism., 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Anno Domini – am. sorozat, 21:00 Dosszié, 22:00 Visszhangok, 23:05 Tanúságtevők, 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:25 Sportműsor gyerekeknek, 9:05 A pont, 10:10 TV-archívum, 11:00 Halló TV, 12:10 Jó reggelt!, 14:25 A Smeh zenekar, ism., 15:55 Jó napot kívánunk, 17:00 Halló TV, 17:50 Tudom! – kvíz, 18:25 Ez lesz a szakmám, 18:50 Gyerekműsor, 20:00 A világ a labdán áll – am. dok. műsor, 20:55 Est bábokkal – szórakoztató műsor, 21:45 Eltűnt – koprodukciós sorozat, 22:50 Ambiensek, ism., 23:20 Godibodi Fesztivál 2015, 0:20 A pont, 1:05 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:05 Ismétlések, 9:15 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:00 A segítség házhoz jön – magazin, 12:30 Story Extra, 13:00 Hazug csajok társasága – am. sorozat, 14:00 Szívek doktora – am. sorozat, 15:05 Éjjel-nappal Budapest, 16:20 Isten áldjon, Esperanza! – argentin sorozat, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:35 Éjjel-nappal Budapest, 20:50 Barátok közt, 21:25 Castle – am. sorozat, 22:30 XXI. század, 22:55 Híradó, 23:25 Magyarul Balóval, 0:05 A Grace klinika – am. sorozat, 1:10 Az élet csajos oldala – am. sorozat, 2:05 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délben, 12:25 Aktív, 12:50 Knight Rider – am. sorozat, 13:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:50 Szeretned kell! – mexikói sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Humorkoktél – szórakoztató műsor, 20:35 Jóban Rosszban, 21:20 Mint a kámfor – am. film, 0:00 Red Carpet, 0:10 Franklin és Bash – am. sorozat, 1:10 Tények este, 1:55 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Jamie 15 perces kajái – angol dok. sorozat, 13:25 Igazi kacsamesék – am. dok. film, 14:20 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:15 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 16:05 Charly, majom a családban – német sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – német sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:30 Önök kérték!, 21:30 Laura rejtélyei – am. sorozat, 22:20 A Nagyok – dok. sorozat, 22:55 MüpArt Classic, 1:00 Séfek csatája – olasz sorozat, 2:00 Rimini Rimini – olasz film.

Duna World 5:50–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 Extázis 7-től 10ig – magyar zenés film, 13:00 Híradó, 13:20 Életkor, 13:40 Térkép, 14:25 Család-barát, 15:45 Nemzetiségi magazinok, 16:45 Magyar gazda, 17:05 Útravaló, 17:25 Múzeumtúra – Francia módra – francia dok. sorozat, 17:55 A vaddiófa árnyéka – dok. sorozat, 19:00 Hogy volt!?, 19:55 Dallamról dallamra, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Család-barát – magazin, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:25 Ismétlések.

június 8. szerda Szlovén Tévé I. 5:45 Visszhangok, 6:55 Jó reggelt, 11:15 Tökfejek, 11:45 Opus, 12:15 A kiskertünkben – dok. műsor, 13:00 Híradó, 13:30 Interjú, 14:20 Helyes öltet, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:40 Gyerekműsor, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 Turbulencia, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, ism., 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 Arthur Newman – am. film, 21:40 Fókusz Mozi, 22:00 Visszhangok, 23:05 Ördögök – orosz sorozat, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:25 A pont, 10:25 10 hazai, 10:55 eRTeVe, 11:25 Halló TV, 12:15 Jó reggelt, 14:10 Adamič és Privšek zenei örökösei, ism., 15:15 Szóljon a zene, ism., 15:55 Jó napot kívánunk, 17:00 Halló Tv, 17:55 Sport, 18:50 Gyerekműsor, 19:50 Lottó, 20:00 Ezazene – zenés műsor, 20:25 Manca Košir pillanata, 21:20 A szlovén zeneszerzők egyesületének 60. évfordulója, 22:20 Aranyfüst, 22:55 Aritmia, 23:25 Aritmikus koncert: Red five point star & Big Band Vrhnika, 0:35 A pont.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:05 Ismétlések, 9:15 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:00 Autógram, 12:30 Story Extra, 13:00 Hazug csajok társasága – am. sorozat, 14:00 Szívek doktora – am. sorozat, 15:05 Éjjel-nappal Budapest, 16:20 Isten áldjon, Espe14:00 Szívek doktora ranza! – argentin sorozat, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:35 Éjjel-nappal Budapest, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Szulejmán – török sorozat, 22:35 Házon kívül, 23:00 Híradó, 23:30 Magyarul Balóval, 0:10 A rejtély – am. sorozat, 1:15 Fitt Mánia.

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:25 Aktív, 12:50 Knight Rider – am. sorozat, 13:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:50 Szeretned kell! – mexikói sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Humorkoktél – szórakoztató műsor, 20:35 Jóban Rosszban, 21:20 Beverly Hills-i zsaru – am. film, 23:35 Red Carpet, 23:45 Lángoló Chicago – am. sorozat, 0:45 Tények Este, 1:30 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Jamie 15 perces kajái – angol dok. sorozat, 13:25 A természet IQ-ja – dok. film, 14:30 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:20 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 16:10 Charly, majom a családban – német sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – német sorozat, 19:30 Szerelemben, háborúban – török sorozat, 20:20 Skandináv lottó sorsolása, 20:35 Szabadság tér ’56, 21:25 Amerikai rapszódia – am.–magyar film, 23:20 Egy apáca szerelme – olasz film, 1:05 Irány Deauville – francia film.

Duna World 5:50–11:40 Délelőtti műsor, 11:40 Máz – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Magyar gazda, 13:40 A rejtélyes XX. század, 14:10 A Nagyok, 14:45 Család-barát, 16:00 Nemzetiségi magazinok, 17:00 Kárpát Expressz, 17:25 Múzeumtúra – Francia módra – francia dok. sorozat, 17:55 A vaddiófa árnyéka – dok. sorozat, 18:50 Hogy volt!?, 19:50 VIII. Nemzetközi Cirkuszfesztivál, 21:00 Híradó, 21:30 Zsaruvér és Csigavér I.: A királyné nyakéke – magyar film, 22:35 Ridikül, 23:35 Család-barát – magazin, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

műsorajánló

június 9. csütörtök Szlovén Tévé I. 6:00 Visszhangok, 6:55 Jó reggelt, 11:15 A kertből az asztalra, 11:40 Turbulencia, 12:20 Kiskertünkben – dok. műsor, 13:00 Híradó, 13:30 Dosszié, ism., 14:20 Szlovén villanások, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Súlypont, 15:40 Gyerekműsor, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, 20:55 Glóbusz, 21:25 Helyes ötlet!, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:40 Panoptikum, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:45 A pont, 9:50 Idegenforgalmi műsor, 10:50 Szlovén magazin, 11:30 Halló TV, 12:15 Jó reggelt, 15:20 Fókusz Mozi, 15:45 Manca Košir pillanata, 17:00 Halló TV, 18:00 Golica, történet egy zeneszámról – dok. film, 18:55 Gyerekműsor, 20:00 A szlovén olimpiai század – dok. sorozat, 21:15 David Beckham – angol dok. műsor, 22:50 David Guetta koncertje, 23:50 Ali a bíróság előtt – am. dok. műsor, 1:20 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:05 Ismétlések, 9:15 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:00 Kisdumások, 12:30 Story Extra, 13:00 Hazug csajok társasága – am. sorozat, 14:00 Szívek doktora – am. sorozat, 15:05 Éjjel-nappal Budapest, 16:20 Isten áldjon, Esperanza! – argentin sorozat, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:35 Éjjel-nappal Budapest, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 22:25 CSI: A helyszínelők – am. sorozat, 23:25 Híradó, 23:55 Magyarul Balóval, 0:35 Brandmánia, 1:05 Homeland – am. sorozat.

N É P Ú J S Á G 2 016 . j ú n i u s 2 .

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Határtalan: az erdélyi, a felvidéki, a keszthelyi, a szombathelyi, az újvidéki és a lendvai tévéstúdió, valamint a Szlovákiai Magyar Televíziós Hírportál közös műsora (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Június 3-án, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:25 Aktív, 12:50 Knight Rider – am. sorozat, 13:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:50 Szeretned kell! – mexikói sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Humorkoktél – szórakoztató műsor, 20:35 Jóban Rosszban, 21:20 Magyar csapat – „… még 50 perc…” – dok. film, 22:45 Red Carpet, 22:55 Felejthetetlen – am. sorozat, 23:55 Tények, 0:40 Aktív, 1:05 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–09:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Rudolf Steiner öröksége – angol dok. film, 14:00 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 14:55 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 15:50 23:05 Látogatás Charly, majom a családban – német sorozat, 16:45 Szerencse Híradó, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – német sorozat, 19:25 Szerelemben, háborúban – török sorozat, 20:20 A Bagi Nacsa Show, 21:20 Bízz a szerelemben – am. film, 23:05 Látogatás – magyar–osztrák–svájci film, 0:45 Sarki fény – am.–kanadai film, 2:35 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:45 Délelőtti műsor, 11:45 Rafinált bűnösök – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Kék bolygó, 13:40 Hazajáró, 14:10 Magyar Krónika, 14:45 Család-barát, 16:10 Nemzetiségi magazinok, 17:10 Család és otthon, 17:35 Múzeumtúra – Francia módra – francia dok. sorozat, 18:10 Bábuk az univerzumban – Deim Pál 75 éves – dok. film, 19:00 Hogy volt!?, 20:00 Szenes Iván írta – zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:30 Zsaruvér és Csigavér II.: Több tonna kámfor – magyar film, 22:35 Ridikül, 23:35 Család-barát, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ég, föld, férfi, nő – magyar sorozat, 2:25 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Június 2-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Hidak: benne a Lendvai Teátristák ősbemutatója (ismétlés: szombaton 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Június 7-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Kanapé: ifjúsági műsor, benne Mrázik Vica különleges ékszerei, a Honeybeast együttes, programajánló és klipek (ismétlés: szerdán 8.40-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Június 8-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne egészségügyi rovat (ismétlés: csütörtökön 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Június 9-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Súlypont: stúdióbeszélgetés (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 16.15-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info gyertyafény

Június 3-a és 9-e között Lendvai Plébánia Pénteken, június 3-án, első pénteken a missziós napot a kapcai Jézus Szíve kápolnájában tartjuk 18.00 órai kezdettel. Ezen a napon autóbusz is indul, éspedig 17.00 órakor Hídvégről, majd Hosszúfalut, Lendvát, Csentét, Völgyifalut, Pincét, Petesházát, Hármas-

malmot, Felsőlakost, Alsólakost és Gyertyánost érintve érkezik Kapcára. Szombaton, június 4-én, első szombaton a falvakban nem lesz szentmise, ezért éljenek a buszjárat lehetőségével. A hónap első szombatján Lendván Fatimai emléknapot tartunk, az imaóra 18.00 órakor kezdődik. Vasárnap, június 5-én, Évközi 10.,

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2016. május 31-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Asztalos Lebar&Partnerji, Ulica Štefana Kovača 80., Turnišče (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2016. június 3.) Pincér Retro Bar, Malom utca 3., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2016. június 3.) Villamosipari tervező/programozó Elipron d.o.o., Lendvai egység, Fő utca 73., Lendva (1 munkahely, meghatározatlan idő, angol és német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2016. június 7.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

missziós vasárnapján vendégünk lesz Graber Štefan missziós atya, aki Lendván a 8.00 és a 9.00 órai, valamint Gyertyánosban a 11.00 órai szentmisét mutatja be. Lendván 10.00 órakor elsőáldozás lesz.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 19.00 órakor vannak. Pénteken, június 3-án, Jézus Szíve napján Dobronakon 18.30-kor imaóra a legszentebb előtt, majd szentmise. Zsitkócban 20.00 órakor lesz szentmise. Szombaton, június 4-én Dobronakon 16.00 órakor a házasság megáldására kerül sor. Vasárnap, június 5-én, Évközi 10. vasárnap Dobronakon 8.00 órakor lesz szentmise, majd 10.00 órakor a kilencedikesek hitvallásával egybekötött ünnepi szentmise. Csütörtökön, június 9-én 18.00 órakor imaóra a klarissza nővéreknél.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 10.00 órakor.

A Lendvai Konzuli Iroda várja a kedves ügyfeleket magyar állampolgársággal kapcsolatos és más ügyek intézésére minden kedden 9.00–12.00 óráig, valamint csütörtökön 9.00–12.00 és 13.00–16.00 óra között a Fő utca 124. szám alatt. Felvilágosítást munkaidőben hétfőtől csütörtökig 8.00–16.30-ig, péntekenként 8.00–14.00 óra között adunk a 02 577 3850-es telefonszámon vagy a consulate.len@mfa.gov.hu e-mail címen.

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

Református Egyház Vasárnap, június 5-én 10.00 órakor Szentlászlón ökumenikus istentiszteletre kerül sor.

Szlovénról magyarra fordította Bence Lajos.

Könyvbemutató

Lendván, a Bánffy Központban 2016. június 3-án, pénteken 20 órakor.

14

N É P Ú J S Á G 2 016 . j ú n i u s 2 .


Info PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség pályázatot hirdet a Lendvai községben működő, magyar nemzetiségi programokat kivitelező civilszervezetek részére. A pályázat célja a magyar közösség önazonosságának megőrzése, fejlesztése és megerősítése. A rendelkezésre álló pályázati keretösszeg A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretös�szeg 13.000,00 EUR, azaz tizenháromezer euró a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség 2016. évi költségvetéséből, mégpedig a „Folyó transzferek nonprofit szervezeteknek és intézményeknek” kontó terhére. A pályázat elnyerésének feltételei A civilszervezet vagy egyesület egy naptári évben legfeljebb három programra pályázhat. Pályázati támogatásban azok a pályázók részesülhetnek, akik a támogatás összegét magyar jellegű programokra fordítják, rendszeresen közreműködnek a Lendvai község területén szervezett rendezvényeken, maradéktalanul elszámolnak a pályázati támogatással és felhívásra közreműködnek a támogató rendezvényein. Kirándulások szervezésére és alapeszközök vásárlására nem lehet pályázni. Intézmények és helyi közösségek nem pályázhatnak. A pályázati beadványnak a következőket kell tartalmaznia: • kitöltött pályázati formanyomtatvány, • igazolás az egyesület nyilvántartásban való szerepléséről, • program és annak részletes költségvetés-tervezete.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, komáknak, szomszédoknak, munkatársaknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, akik a drága férj, édesapa, após és nagyapa,

Fordán Pál (1930–2016)

temetésén részt vettek, elkísérték utolsó nyugvóhelyére és sírjára virágot, koszorút és mécseseket helyeztek, szentmisére és a templom részére adakoztak, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönet Dolamič-Konrad Martin plébános úrnak a gyászszertartásért, az imádkozóasszonyoknak az elmondott imákért és az énekeseknek a megható gyászénekekért. Hálás köszönet dr. Fodor Katalin és dr. Fodor Gusztáv kezelőorvosoknak és személyzetüknek az odaadó segítségért, valamint a rakičani és a maribori kórházak dolgozóinak a kezelésért. Külön köszönet a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete tagjainak az utolsó tisztelgésért, valamint a Kis temetkezési vállalatnak a szolgáltatásért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet.

apróhirdetés •Eladó jó minőségű, Gleisdorfer fajta tökmag vetésre. Ára: 17 euró/kg certifikátummal. Érdeklődni: tel. 070/814-765.

A pályázat benyújtása, határideje A pályázatokat kizárólag az erre rendszeresített adatlapon lehet benyújtani. A kitöltött pályázati adatlapokat eredeti példányban, a kért mellékletek csatolásával, postai úton ajánlva, zárt borítékban, a „PÁLYÁZAT NEMZETISÉGI PROGRAMOKRA – CIVILSZERVEZETEK ÉS EGYESÜLETEK” megjelöléssel, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Hivatalába (Malom utca 6/A., 9220 Lendva) kérjük eljuttatni.

•Üzemképes 1500-as Ladát vásárolnék korrekt fizetéssel. Érdeklődni: tel. 0036/30-659-61-71.

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. június 10-ig.

•Gáborjánházán eladó ház telekkel. Ára: 10.000 euró. Érdeklődni: tel. 00386-31547-543.

A támogatás folyósítása A pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja. A támogatás elszámolása és ellenőrzése A pályázat alapján támogatott programok megvalósításának határideje 2016. december 31-e, a tartalmi beszámoló és a részletes pénzügyi elszámolás (bankszámlakivonat, eredeti számlák, bizonylatok) benyújtásának határideje pedig 2017. január 31-e. Vida Törnar Judit elnök TÁRSTÁMOGATÓK: Szlovén Köztársaság Belügyminisztériuma, Nemzetiségi Hivatal, Lendva Község

•Balatoni nyaralót (6 férőhelyes) ajánlunk fel szlovéniai tengerparti apartmanért csereüdülésre. Érdeklődni: kurti.gyorgy3@gmail.com.

•Gáborjánházán eladó ház nagy telekkel. Ára: 8.000 e u ró . É rd e k l ő d n i : te l . 0036/20-529-0536. •Eladó kukorica – szemes vagy fejes. Érdeklődni: tel. 031/293-449.

névnapsoroló Június 3-tól 9-ig Péntek – Klotild Szombat – Bulcsú Vasárnap – Fatime Hétfő – Norbert Kedd – Róbert Szerda – Medárd Csütörtök – Félix

N É P Ú J S Á G 2 016 . j ú n i u s 2 .

„Szívedben nem volt más, Csak jóság és szeretet, Család, szorgalom volt az életed. Elfeledni téged soha nem lehet, Csak meg kell tanulni élni nélküled.”

A gyászoló család

MEGHÍVÓ A Radamosi ÖTE nyílt napot szervez, amelyre 2016. június 11-én, szombaton 10.00 órakor kerül sor. 10 órakor operatív tűzoltógyakorlat bemutatója lesz. A gyakorlatot a radamosi, a göntérházi, a hídvég-bánutai, a lendvai, valamint a nedelicai tűzoltóegyesületek mutatják be. A nyílt nap keretében 14.00 órakor ügyességi falusi tűzoltójátékokra kerül sor. Egy-egy csapat létszáma legalább 4 személy. Az első három helyezett díjban részesül. Jelentkezni legkésőbb 2016. június 10-ig, péntekig a 040-226-121-es telefonszámon vagy a pgdradmozanci@gmail.com email-címen lehet. Kapcsolattartó: Lebar Teodor

figyelmükbe •Június 3., péntek, 16.00 órától, •Szalafői Határpark, 180-as Határkő •Szalafő–Hodos határtalálkozó. •Június 3., péntek, 19.00 órakor, •a lendvai Színház- és Hangversenyterem előcsarnoka •Zvest Apollonio festő- és grafikusművész kiállításának megnyitója.

időjárás A hét végére meleg, változékony idő várható. 15


Info Humor

Szókereső

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Most kibontakoztathatja tehetségét és új tevékenységekbe vághat bele.

– Te Évi, ma lehet, hogy menne a dolog. – Milyen dolog? – Ja, ma menne a dolog. Gyönyörűszép nap van odakint. – És? – Süt a nap, meleg van, a madarak énekelnek meg minden. Gyönyörű nap. – Mi a fészkes fenéről beszélsz, Lajos!? – Ne izélj már, hiszen te mondtad, hogy egy szép napon fogod magad és elhagysz. Az egérlány büszkén mutogatja az új pasija fényképét a barátnőjének, de az gyorsan lehűti a lelkesedését: – Te buta, ez egy denevér! – Tényleg? A szemét, nekem azt mondta, pilóta... Egy amerikai Budapestre érkezik, s egy taxival járja a várost. A Lánchídhoz érve megkérdi: – Ez mi? – A Lánchíd. – És mennyi idő alatt készült el? – Két év. – Ó, nálunk egy ilyen egy év alatt elkészül. Mennek tovább. A Szabadság-szobornál: – Ez mi? – A Szabadság-szobor. – És mennyi idő alatt készült el? – Fél év. – Ó, nálunk egy ilyen két hónap alatt elkészül. A taxis már nagyon unja az amerikait, de mennek tovább. Odaérnek a Parlamenthez: – Ez mi? – Nem tudom, reggel még nem volt itt. A székely fia megcsúszik a tetőn és lezuhan. Közben látja, hogy az apja lent áll. Lekiabál neki: – Édesapám!!! Lezuhanok!!! Mire az öreg székely széttárja a karját: – Oszt nincs elég hely?

16

Bika Ápr. 21. – máj. 20. Szakmai kérdésekben új dolgok várják. Ne féljen a változástól, ezek Önért vannak. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Egyre fokozódik népszerűsége a környezetében. Ennek is köszönhető, hogy könnyedén boldogul ebben az időszakban. Rák Jún. 22. - júl. 22. Egy társulás extrém ajánlatokat ígér. A most megkötött új szerződések, projektek hosszú távon jó kilátásokkal kecsegtetnek. Szókereső rovatunk újabb feladvánnyal várja olvasóinkat. A szabályok egyszerűek: a betűrácsban elrejtettünk szavakat, melyeket Önöknek kell megtalálni. Keresgélhetnek minden irányba, balról jobbra és jobbról balra, fentről le és lentről fel, de még átlósan is bujkálhat a megfejtés. Ezúttal három muravidéki magyar étel nevét rejtettük el, bízunk benne, hogy sikerrel megtalálják olvasóink. Előző szókereső játékunk helyes megfejtése sipon, chardonnay és rizling volt. A szerencse Varga Breda lendvai olvasónknak kedvezett, nyereménye Dobronak monográfiája. Gratulálunk! Új rejtvényünk beküldési határideje: június 13. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva

kulcslyuk

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Ebben az időszakban úgy a szellemi, mint a fizikai erőnléte is a legfelső határokon van. A legkülönbözőbb tevékenységekbe is belekezdhet. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Ébredezhet Önben némi kalandvágy, felfedezőhajlam. Semmi gond nincs ezzel, csak óvakodjon a nagy kockázatoktól.

Bacsi Laci, a Zsitkóci Helyi Közösség elnöke Az ideális nő? • Őszinte és kedves. Álomutazás? • Ausztrália. Álomszakma? • Vasutas. Kedvenc színe? • Zöld. Gyermekkori álma? • Focikapus szerettem volna lenni egy nagyobb, korábbi jugoszláv csapatnál (Partizan Beograd). Ha szabadidő, akkor… • Együtt lenni a jóbarátokkal. Amit a legjobban meg tud főzni… • Bármit meg tudok főzni. Kedvenc fűszere? • Maggi. Kedvenc tévéműsor, film? • A farm, ahol élünk. Legkedvesebb nóta, zeneszám? • Csendes, nyári, holdas este. Amitől a legjobban fél… • A háborútól. Amit nem tesz, tett soha… • Nem bántanám meg a családomat. Kabala, amulett?

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Szerelmi életét nem befolyásolhatják az egzisztenciális kérdések. Akit ebben zavarnak a pénzügyek, ott nagy baj van!

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Az együttműködésekből komoly anyagi előnyökre tehet szert. Ha a családtagjai nem értenek egyet Önnel, maradjon higgadt. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Most képes jól bánni az emberekkel és örömét fogja lelni az új közösségben. Hamar megtalálják a közös hangot a többiekkel. Bak Dec. 23. – jan. 20. Eszébe juthat egy régebbi álma, melyet meg szeretett volna valósítani. Most eljött az ideje, hogy ismét próbálkozzon vele. • Nincs kabalám. Káros szenvedélye? • A késő esti evés. A leghasznosabb tárgya? • Sajnos a telefon. Ha megnyerné a lottó főnyereményét… • Egy részét odaadnám beteg gyermekeknek. Életbölcsessége, kedvenc mondása? • Addig szeressenek, amíg élek.

Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Alapvetően jól mennek a dolgai, csak nem minden éppen úgy, ahogy azt elképzelte. Ötleteit ültesse át a gyakorlatba is. Halak Febr. 20. – már. 20. Most bármi újba kezd bele, azt sikerre viszi. Hinnie kell magában és a megérzéseiben! Most sokkal dinamikusabb.

N É P Ú J S Á G 2 016 . j ú n i u s 2 .


Horizont Hűséges olvasóink a Népújságról (5)

Amikor néhány pillanatra megáll az idő… Hűséges olvasóink, a Népújság előfizetői után kutatva most Gyertyánosba vezetett utunk, ahol Nagy Drágica és férje, Nagy Dezső fogadott minket. A találkozás azért is különleges volt, mert szinte napra pontosan 40 éve, 1976-ban jelent meg a Népújság hasábjain egy kis történet Dezsőről, amelyre a Népújság archívumában leltünk rá. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Az asztalon hajdinamálé illatozik, és mellette régi, gondosan megőrzött Népújságok várják, hogy felnyissuk őket. – Apósom, Nagy István volt a lap előfizetője, a megjelenéstől fogva járatta a Népújságot. Egy-egy régi számot megőriztünk még abból az időből is – mutatja Drágica, majd vigyázva fellapozza őket. Az újságok szépen meg lettek becsülve, látszik, hogy óvták az idő vasfoga elől. – Némely oldalt az apósom a saját feljegyzéseivel is megjelölgetett, vagy a fényképekhez hozzáírta, kik szerepelnek rajta. De vannak még régi Naptáraink is, illetve még régibb Népújság megrendelőszelvények, az egyiken például 1961-es dátum szerepel – mutatja Drágica, majd hozzáfűzi, nemrég még halmokban állt a Népújság a padláson, szinte hihetetlen, de mindet összerakták, egyet sem

Gyertyánosi megrendelőink, Nagy Dezső és Drágica, akik számos hobbijuk mellett a Népújsághoz is hűségesek maradtak. dobtak ki. Aztán a tetőcsere alkalmával beázott a padlás, így meg kellett válni a súlyos kötegektől. Az újság előfizetését aztán apósa halála után Drágica átíratta a nevére. – Én vagyok a megrendelő, enyém az elsőbbség az olvasáshoz – mondja viccesen, amihez férje, Dezső hamar hozzáfűzi: – Van úgy bizony,

hogy megjön az újság és összekapunk rajta, de én már előző nap átolvasom a neten, szóval engedek a feleségemnek – mondja mosolyogva. – Mit olvasnak el először a lapunkban? – kérdezem. – Én először a címeket futom át, és ami érdekel a cím alapján, azt elolvasom. Aztán a helyi vonatkozású témák

jönnek, majd a rejtvény, a fekete krónika és végül a sport. Régi előfizetőként mondhatom, meg lehetünk elégedve a tartalommal, hiszen informálva vagyunk mindenről, ami a térségünket érinti, és az árára sem lehet senkinek panasza. Dezső szintén mindent átolvas az újságban, de ahogy említette, ő már szerdánként mindenről tájékozódik internetes oldalunkról. – Én nem olvasom hagyományos módon az újságot, hanem a szememmel átpásztázom a sorokat, és ahol megragad valami, ott merülök el benne. Egyegy fotót is lementek néha az oldalról, ami nekem érdekes vagy emlék lehet a családomnak, például az unokákról. – Dezső rendkívül jó memóriájának köszönhetően pedig meg is jegyez mindent, amit olvasott, és még később is tudja, hogy

Műhelymunka a szociális vállalkozásokról Több mint harmincan vettek részt a Csentében működő Turisztikai és Fejlesztési Közintézet által szervezett műhelymunkán. A szociális vállalkozások és szövetkezetek lehetőséget nyújthatnak a gazdasági függetlenség felé – hangzott el. Az érdeklődők hasznos információkat hallhattak Slapnik Tadej államtitkártól, valamint Dokuzov Nenától, a Gazdasági Minisztérium szociális vállalkozási, szövetkezeti szektorának vezetőjétől. A Pannon pleasure központban egybegyűlteket

Balažek Anton, Lendva Község polgármestere és Varga Romeo, az intézet igazgatója köszöntötte, mindketten kiemelve, hogy a szociális vállalkozások célja nem a profit termelése, hanem a pozitív változások elérése. A szociális vállalkozások a jövőben egyre szélesebb skálájú tevékenységekben működhetnek, s nem csak marginális csoportokra irányulnak majd. Támogatásukat kilenc minisztérium vállalta, köztük vissza nem térítendő támogatások is vannak, és e szervezetek

N É P Ú J S Á G 2 016 . j ú n i u s 2 .

Lehet, hogy az előadás után többen fontolóra veszik szociális vállalkozás elindítását. aktív szereplői lehetnek a közbeszerzési kiírásoknak is.

Az államtitkár kiemelte, hogy a szociális vállalkozások és a szövetke-

az adott dologról melyik számban szerzett tudomást – fűzi hozzá felesége. – De arra vajon emlékeznek-e, amikor 1976ban szintén Önöknél járt a Népújság egyik újságírója, és egy riportot készített „a madarak barátjával”? – kérdezzük a házaspárt, hiszen a sors véletlen játéka, hogy szinte napra pontosan 40 éve íródott egy cikk, melyben Dezső hobbijáról mesél lapunknak. Ezt a kis riportot Önök is felidézhetik újra Visszapillantó rovatunkban, a 10. oldalon. – Természetesen emlékszem, és a madarak iránti rajongásom örök, de már nem foglalkozhatok akkora állománnyal az asztmám miatt. Az évek alatt aztán számos új hobbi és gyűjtemény is belopta magát a család életébe, amik egyre inkább kitöltik a nyugdíjas házaspár napjait. Míg Drágica a rejtvények és a virágok megszállottja, addig Dezső a régi kerékpárok szenvedélyes gyűjtője lett, amiket maga renovál. Mindemellett hangszert készít és egy emlékszoba kialakításán dolgozik, de ezekkel hamarosan egy hosszabb történet formájában is megismertetjük az olvasóinkat. zetek jelentős szereplői lehetnek az adott környék gazdaságának, ahogy erre már több EU-s tagországban is van példa. A szociális vállalkozások az EU kohéziós alapjából és a vidékfejlesztési alapból részesülhetnek támogatásban, 2017-ben pedig megalakul a Fejlesztési Alap is, amely kimondottan a szociális vállalkozások fejlesztését támogatja. A keddi műhelymunkán a megvalósult jó gyakorlatról Cipot Lea, a Korak naprej szociális vállalkozás alapítója és Kavaš Alojz, a Kocljevina Intézet igazgatója is szólt. Szolarics Nađ Klára

17


Kultúra Vino Art tizenharmadszor kiállítás-megnyitóval

Sok nemzetközileg elismert alkotót fogadtak Hétfőn a Dobronoki György-házban kiállítás-megnyitóval kezdődött a 13. VinoArt nemzetközi művésztelep. A művészeket Varga Edit, a községi tanács magyar különstátuszú tagja és Kardinar Marjan polgármester köszöntötte. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Seršen Vesna, a művésztelep szervezője, az Életminőség és Iváskultúra Egyesület vezetője elmondta: idén a szlovén himnuszból vett idézettel („... és jó szomszéd a nap alatt”) a művésztelep eddigi és a jövőbeli törekvéseit is összegzik, ezzel a népek békés egymás mellett élését, a négy országból idelátogató művészek barátságát is erősítik. Kardinar Marjan polgármester pedig kifejtette: a község a megalapítása óta, az elmúlt

25 évben sok mindenben nagy fejlődésen ment keresztül. – Büszkeséggel állíthatom, hogy ez a fejlődés a művészetben is nyomot hagyott – tette hozzá. A Turisztikai Hét kezdetén arra kérte a művészeket, vigyék el a kis falu és község hírét a világba. Obal Franc művészettörténész pedig a művésztelep regionális kiterjedését, nemzetközi jellegét emelte ki, s azt, hogy már az elején magasra tették a lécet az akadémiát végzett képzőművészek verbuválásával. Obal kifejtette: az alkotógárda és a nevek elég biztosítékot

A kiállításon a hazai magyar művészek mellett az anyaországiak állítottak ki a legnagyobb számban. szolgáltattak a minőségre, majd egy kis körsétát tett az elmúlt időszak legsikeresebb képeiből készült kiállításon. Ezek között

is kiemelte a hazai művészeket, a Király házaspárt, illetve a dobronaki Göntér Endrét. Mellettük a magyarországi művészeknek

(Nemes László, Masszi Ferenc, Szántó István…) van a legtöbb alkotása a fél évtized anyagából válogatott alkotások között.

„Csipkerózsika” ébredezik álmából

ban. A zeneiskola továbbra is törekedni fog, hogy a ba­ lett-tagozatot minél magasabb szintre fejlessze, s bár még mindig helyszűkével és gyakorlóterem hiányával küszködnek, reménykednek abban, hogy egyszer ez a probléma is megoldódik. Gjerkeš Stanislav alpolgármester is gratulált a produkcióhoz, biztosítva, hogy a község mindent

megtesz, hogy a zeneiskolát törekvéseiben támogassa. Magyar Hajnalka külön megköszönte a támogatást munkatársainak a technikai kivitelezésben és a színpadi kép és háttér kialakításában való közreműködésért, valamint Kreslin Vanesának az elvégzett koreográfiai és pedagógiai munkát. -ce

Az amatőr és a diákszínjátszás után még egy sokat ígérő műfaj bontogatja szárnyait a lendvai kulturális-zenei palettán, ez a balett. A Lendvai Zeneiskola balett-tagozatának növendékei május 24-én sikeresen mutatták be a

Csipkerózsika című ba­ lettelőadást a Színház- és Hangversenyteremben. A három felvonásos előadásban, melyet Kreslin Vanesa balettoktató állított ös�sze, harminc kis táncos lépett színpadra. Magyar Hajnalka, az intézmény

igazgatója az előadás végén elmondta: hat éve folyik a balettoktatás az intézmény keretében, s ami a hat évben történt, annak keresztmetszetét láthatta a nagyérdemű Csipkerózsika közismert történetének klasszikus balettelőadásá-

Színházbusz indítását tervezi az MNMI Budapestre 2016. június 8-án, szerdán 10-kor a Spar áruháztól. A Budapesti Operettszínház bemutatja

A chicagói hercegnő című Kálmán Imre-operettet, amely a szokás szerinti, viharosan romantikus szerelem mellett az óhaza (Európa) és az újhaza (Amerika) szokásainak összecsiszolódásáról is szól. Az útiköltség személyenként 15 euró, a színházjegy ára pedig 9 euró. A kirándulásra színházlátogatási igény és költség nélkül is lehet jelentkezni Lendván a Bánffy Könyvesboltban, de előnye a színházlátogatóknak van. A hazaérkezés éjjel fél egy tájban várható. Az előadás felejthetetlen, szép élmény lehetőségét ígéri.

Balettcipők, tüllruhák és minden, ami kell.

18

N É P Ú J S Á G 2 016 . j ú n i u s 2 .


Horizont Erődítmények képei a 450. emlékév kapcsán Csáktornyán

„A kitaposott úton haladjunk tovább!” Vasárnap Csáktornya város és megyeszékhely napján a helybéli várkastélyban került megnyitásra az Erődítmények és védőrendszerek a 16–18. századi Horvátországban című kiállítás. Ez alkalomból horvát és magyar közéleti személyiségek, a város és az ország külképviseletének tagjai méltatták König Frigyes erődítményekről készített képeit. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Elsőként a házigazdák, a megye és a város vezetői szóltak az egybegyűltek-

hez. Csáktornya város polgármestere, Kovač Stjepan a város napját számukra nagy napnak nevezte, a kiállítást pedig két okból is fontosnak nevezte. – A

történelemből lehet és kell is tanulni, minden előretekintő közösség így tesz. A kiállítás képein Közép-Európa korai fejlődési szakasza figyelhető meg, a

A közös múlt védelmében és a kapcsolatok bővítése mellett szóltak a szónokok.

városok kialakulásának a folyamata, melyek mindig is egy erődítmény körül formálódtak. Másodikként Hóvári János egyetemi docens szólt a kiállítás csáktornyai helyszínéről, mely szavai szerint önmagában is megható, hiszen a magyar irodalom egyik legnagyobb alkotása, a Szigeti veszedelem a vár egyik helyiségében íródott, s ez önmagában is felemelő élménynek számít. König Frigyes budapesti egyetemi rektor, a kiállítás alkotója pedig kifejtette: a rajzok a Kárpát-medence erődítményeiről több éves érdeklődése nyomán jöttek létre. A sok nemzet által benépesült Kárpát-medence népeinek életét akkor értjük meg, ha mindegyikkel külön-külön is foglalkozunk, s a történelmi ismeretek gyarapításának egyik módja az erődítményekkel való foglalkozás. A legkisebb erődítmények is nagyon fontos részét képezik a történelmi múltnak. Ezek közül a dalmát erődítmények talán egy kicsit távolinak tűnhetnek, de itt van Szigetvár rajza

is, amely az emlékév egyik központi helyszíne. Magyar József, Magyarország zágrábi nagykövete felszólalásában megköszönte a kiállításhoz a fogadókészséget. – Rengeteg mindent köszönhet a térség a Zrínyieknek, hiszen nem csak a férfitagok, hanem a nők is – legtöbbször életük kockázatával is – részt vettek a horvát és a magyar történelem alakításában. Nagy szeretettel köszöntöm a harmadik fél, a szlovéniai Muravidék itt megjelent képviselőit is, akik eljöttek erre a rendezvényre, jelezve, hogy mennyire fontos ennek a közösségnek a múltbéli és a jövőbeli összetartás élménye. A kitaposott út jelenti a legtöbbet, vonatkozzon ez a vasúti kapcsolatok állandó és következetes fejlődésére új beruházások kapcsán vagy a kapcsolatok bővülésére. A kiállítás-megnyitó után a szép számban megjelent közönségnek a Musica Profana korabeli zenéket játszó együttes „A szárnyas idő elrepül” címmel versmegzenésítéseket adott elő.

Az erdőkön és a határon át Velemérre A túrázás szerelmesei Goricskón ezen a hétvégén sem maradtak szervezett

gyalogtúra nélkül. Ezúttal a kisfalui Harangláb Művelődési és Turisztikai

Egyesület szervezésében gyalogolhattak a természet és a mozgás kedvelői.

Kisfalu lélekszáma alig 50 fő, és a 35 túrázó nagy többségben helyi volt. N É P Ú J S Á G 2 016 . j ú n i u s 2 .

A kisfalui haranglábnál, illetve a mellette álló tűzoltóotthonnál pogácsa, kávé és egy kis szíverősítő ital fogadta az érkezőket, itt volt ugyanis a gyülekező és a regisztráció az első kisfalui gyalogtúra résztvevői számára. Összesen 35-en írták alá az ívet, majd egy kis bemelegítő társalgás után neki is vágott a csoport a körülbelül 11 kilométeres útnak. A célállomás a magyarországi Velemér volt, amit Kisfaluból kitérve gazdag erdőkön, majd Magyarszombatfán áthaladva értek el. Veleméren egy nagyobb pihe-

nő, ebéd, pincelátogatás, illetve a helyi nevezetesség megtekintése volt a program. A kirándulókat a helyi vezetőség is fogadta, illetve a híres Szentháromság-templomnál idegenvezetést is kaptak. A túra kellemes időben zajlott, és ahogy a meghívón is állt, valóban csak jókedvet kellett csomagolniuk a túrázóknak a hátizsákba, minden másról a szervezők gondoskodtak. A visszaút hasonlóan jó hangulatban telt, aki részt vett, biztosan nem bánta meg. Abraham Klaudia

19


Horizont

Magyarországi terepmunkán a pedagógusok egy csoportja A kétnyelvű iskolák magyar-, történelem- és földrajztanárai számára rendkívül fontos, hogy az anyaország egyes régióit, azok irodalmi, történelmi nevezetességeit, valamint földrajzi sajátosságait közelebbről is (meg)ismerjék. Többségük ugyanis szlo­ vén felsőoktatási intézményben szerzett tudást (és diplomát), így gyakran hiányosak a magyar vonatkozású ismereteik,

Kalocsára látogattunk el. A város egyike a négy magyarországi római katolikus érseki székhelynek, az államalapítás óta a magyar katolicizmus második központja. Először a Főszékesegyházi Könyvtárba (egy angol nyelvű kiadvány 2004-ben a világ tizenkét legszebb könyvtára közé sorolta) mentünk, és annak egyedülálló barokk olvasótermében számos régi könyvben gyönyörködhet-

locsai érsek építtette. Az épületben a szocializmus idején gyermekotthon működött, 2009 és 2010 között azonban teljeskörűen felújították, és ma egykori fényében várja a látogatókat. Kirándulásunk első napját Bugacon zártuk, ahol kikocsikáztunk a pusztára, ellátogattunk a Pásztormúzeumba, majd megtekintettük a csikósbemutatót. A bugaci legelőn lágyan ringott a virágzó árvalány-

ros szülőházán levő táblán meglepődve olvastuk, hogy a költő 1822. december 31-én született, hiszen mi úgy tudtuk, hogy 1823. január elsején látta meg a napvilágot. A szülőházat bemutató vezető aztán említette a költő születésének idejével és helyével kapcsolatos vitákat is. Ezt követően megtekintettük az udvaron álló műfordítói szoborparkot és múzeumot is. A múzeumegyüttes része még a szlovák tájház is, amely a XVIII. század elején Kiskőrösre telepített szlovákság életmódját, öltözködési és kulturális tradícióit mutatja be. Indulás előtt kicsit elidőztünk a rétesfesztiválon, ahol igazi házi rétest kínál-

tak a háziasszonyok, de nemcsak olyan ismert rétestöltelékkel, mint a túró vagy az alma, hanem egészen különlegesekkel is: spárgával, kókusszal stb. Mielőtt azonban elkezdődött volna az esti buli, buszra szálltunk, hiszen még hosszú út állt előttünk. A buszon a két nap emlékezetes mozzanatainak emlegetése mellett az is szóba került, hova megyünk két év múlva. Arra a megállapításra jutottunk, hogy kicsiny anyaországunk annyi csodát rejteget, hogy bőven jut még az elkövetkező évekre, csak legyenek gyerekek, hogy mindezt a gazdagságot át lehessen adni! Pisnjak Mária, magyar nyelvi szaktanácsadó

NAPKÖZIS NYÁRI TÁBOROK A kétnyelvű iskolák pedagógusainak egy csoportja idén Bács-Kiskun megyében járt. amelyek azonban fölöttébb szükségesek a nemzetiségi program megvalósításához. E célból az érdeklődő tanárok részére a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézetében – a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség segítségével – anyaországi támogatással kétévente szervezzük meg azt a programot, amelynek keretében egy-egy szűkebb régióval ismerkednek a kollégák. Az elmúlt két évtized során jártunk a Balaton-felvidéken, Miskolcon és környékén, Pécsett és a Mecsekben, az Őrségben, a Kisalföldön, Szekszárdon és környékén, a Bakonyban. Idei úti célunk Bács-Kiskun megye volt. Először

20

tünk. A könyvtár után a Kalocsai Érseki Kincstárba és a Paprikamúzeumba vitt utunk. A Kalocsával való ismerkedést a Kalocsai Porcelánmanufaktúrában zártuk, ahol az üzemlátogatás során megismertük a lenyűgöző porcelántermékek készítésének fázisait. Ezután a busz Hajósra, a Pincefaluba vitt bennünket, amely Európa legnagyobb egybefüggő pincefaluja, hiszen mintegy 1300 présházból áll. A Kovács Borházban elfogyasztott finom ebéd után a hajósi barokk kastély és parkjának látványa tárult elénk a verőfényes napsütésben. A kastélyt – ahogy a kalocsai érseki palota könyvtári szárnyát is – Patachich Gábor ka-

haj, és a csikósok kalapját is az díszítette. A késő esti órákban érkeztünk meg a megyeszékhelyre, Kecskemétre, amellyel másnap délelőtt ismerkedtünk. Délelőtti sétánk első állomása a Városháza díszterme volt, amelynek freskói és faldíszítése valósággal lenyűgözött bennünket. A séta folytatásában betértünk néhány templomba, és helyben meggyőződtünk arról, hogy a Cifrapalotának, Kecskemét egyik legismertebb épületének tényleg zöld az ablaka! Ebéd után Kiskőrösre, Petőfi szülővárosába indultunk. A városban nagy volt a nyüzsgés, mivel éppen akkor zajlott az Országos Rétes- és Gasztronómiai Fesztivál. A Petőfi taka-

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség két nyári tábort szervez. A táborokban a részvétel ingyenes. A foglalkozások reggel 8 és délután 4 óra között zajlanak. Az étkezés biztosított. A táborokat csak megfelelő számú jelentkező esetén szervezzük meg. Jelentkezni az 5751449-es telefonszámon vagy a pmsns@muravidek.si ímélcímen lehet 2016. július 11-ig. 1. DRÁMATÁBOR Időpont: 2016. július 18. – július 22. Helyszín: Hosszúfalu, Vadászház Korcsoport: 1–9. osztály A táborozók átélhetik a szabad játék örömét, a vakáció izgalmas kötetlenségét, a szabadság ízét, kézműves foglalkozások keretében engedhetik szabadjára fantáziájukat. A tábor keretében lesz sok játék, móka, kacagás, éneklés, tánc, színészkedés, alkotás. 2. FOCITÁBOR Időpont: 2016. augusztus 1–5. Helyszín: Lendva környéke A tábor két korcsoportban indul: - 6–9 év közötti korosztály, - 10–13 év közötti korosztály. A tábort a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia közreműködésével valósítjuk meg.

N É P Ú J S Á G 2 016 . j ú n i u s 2 .


Helló!

Kedves gyerekek!

Jakoša Lin Michell, 4,5 éves

Az a ház, amiben élsz, nem csak tégla és cement, nem csupán egy épület a sok közül az út mellett. Ez a ház az otthonod, melynek falai sok emléket őriznek rólad, a családodról. Egy biztos hely, ami megóv, védelmez, ahol a szüleiddel, nagyszüleiddel élsz, ahová mindig visszavágysz, ha néhány napra vagy hosszabb időre máshol hajtod párnára a fejed. A domonkosfai kis óvodások vágtak, ragasztottak, színeztek, és elküldték nekünk a saját házukról készült műveiket „Itt élek én” címmel. Ezek a munkák már a következő kiállításunkat fogják gazdagítani. Ha szeretnéd, hogy a te rajzod is felkerüljön egy pannóra, akkor küldd el nekünk az otthonodról, szülőhelyedről készült művedet te is!

Šebök Žan, 5 éves

Šebök Tija, 6 éves

Tibola Zoja, 5,5 éves N É P Ú J S Á G 2 016 . j ú n i u s 2 .

21


Sport

Vereséggel zártak

Legyőzték a bajnokot Nafta 1903 – Beltinci 3:1 (1:0) Pénteken a 26. fordulóval befejeződött a 2015/16os idény a 3. keleti labdarúgóligában. A liga bajnoka, Beltinci csapata érkezett a

ba mintegy öt méterről. Az egyik következő támadásban szép helyzetet hagyott ki Tomašek, aki Nemec kapus kezébe rúgta a labdát. A

lövése Nemec háta mögött kötött ki. A mérkőzés végeredménye tíz perccel a vége előtt állt be, miután Vida szabálytalanságát Matković játékvezető tizenegyessel büntette. A büntetőt a bajnokság gólkirálya, Tkalec végezte el eredményesen. f.h.m.

Az Olimpija nem enged A hazaiak megérdemelten nyerték meg az utolsó találkozót is a bajnokságban, melynek tavaszi idényében a lendvai pontszerzés egyszer sem maradt el. lendvai stadionba, melyet azonban könnyen legyűrt a tavaszi idényben verhetetlen Nafta. A kezdés jobban sikerült a vendégeknek, akik erőteljesen belekezdtek, de a hazai védelem állta a sarat és sikeresen hárította valamennyi támadást. Hamarosan játékba lendültek a kékek is, és a 17. percben vezetéshez jutottak. Tomašek visszapasszolt labdáját Bobičanec továbbította a hálóSZLOVÉN BAJNOKSÁG 3. LIGA, KELETI CSOPORT 26. forduló Nafta 1903 – Beltinci Ljutomer – Rakičan Odranci – Križevci Črenšovci – Mura Tromejnik – Bakovci Turnišče – Grad Čarda – Polana

3:1 (1:0) 1:2 (1:2) 1:1 (1:0) 0:2 (0:2) 3:0 (3:0) 1:1 (1:0) 1:4 (1:1)

TÁBLÁZAT 1. Beltinci 26 20 2 4 67:26 62 2. Mura 26 18 3 5 66:15 57 3. Odranci 26 16 4 6 59:38 52 4. Tromejnik 26 15 5 6 63:27 50 5. Polana 26 12 6 8 55:48 42 6. Ljutomer 26 12 4 10 31:29 40 7. Nafta 1903 26 11 5 10 54:49 38 8. Turnišče 26 10 4 12 31:47 34 9. Grad 26 9 3 14 37:44 30 10. Križevci 26 6 10 10 33:40 28 11. Čarda 26 8 4 14 40:59 28 12. Rakičan 26 4 7 15 21:51 19 13. Bakovci 26 3 9 14 22:53 18 14. Črenšovci 26 4 2 20 24:77 14 A bajnoki címet Beltinci csapata szerezte meg. A 2. ligába jutásért Brdo csapatával küzd meg szombaton az első selejtező mérkőzésen Vipolžéban.

22

folytatásban a vendégeknek sikerült néhány alkalommal veszélyeztetni a hazaiak kapuját, az egyik esélyesebb helyzet volt Kovač távolról indított lövése, ami elsuhant a kapu mellett. Egy újabb támadásban Krauthaker próbálkozott, de Valentić kapus jól helyezkedett. A második játékrész még el sem indult rendesen, amikor egy újabb gól született, a 46. percben Bobičanec beadott labdáját a bizonytalan védelem mellett Tomašek pöccintette a hálóba és kettőre növelte az előnyt. Ezt követően a vendégek belehúztak, de csak a tizenhatos széléig tudtak betörni. A mérkőzés a 78. percben dőlt el, amikor Bobičanec lapos 1. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

2. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

20. forduló Renkovci – Nafta ÖF Bistrica – Dobronak Kobilje – Hotiza Nedelica – Panonija

A lendvai körzeti liga 20. fordulójában a ligabajnok hosszúfalui Olimpija Csentében vendégszerepelt, és már a mérkőzés korai szakaszában Sep góljával vezetést szerzett. Ezt követően az Olimpija visszahúzódott, amitől a hazaiak felülkerekedtek és a 34. percben Kerék találatával kiegyenlítettek. A hazaiak azonban az eredményt a félidőig nem tudták megtartani, három perccel a játékrész vége előtt Koudila vette be a kapujukat, így 1:2 lett a félidő eredménye. A folytatásban Hosszúfalu vette kezébe az irányítást és erőteljesebben támadott, bár a hazaiaknak is adódtak kihasználatlan lehetőségeik. Az 50. percben Laslo góljával eldőlt a mérkőzés, a vendégek azonban nem álltak meg: a 81. percben újra Koudila talált a kapuba és állította be az 1:4-es végeredményt. HS

4:4 (1:2) 2:2 (2:0) 3:6 (1:4) 1:2 (0:1)

TÁBLÁZAT 1. Hotiza 20 16 1 3 59:18 49 2. Nedelica 20 12 3 5 34:23 39 3. Bistrica 20 10 5 5 42:29 35 4. Dobronak 20 8 5 7 39:24 29 5. Kobilje 20 8 4 8 32:37 28 6. Renkovci 20 6 4 10 30:40 22 7. Nafta ÖF 20 2 6 12 20:45 12 8. Panonija 20 3 2 15 17:57 11 A 21. forduló párosítása 2016. június 5-én, 17.00: Panonija – Bistrica, Dobronak – Renkovci, Nafta ÖF – Kobilje, Hotiza – Nedelica.

20. forduló Zvezda – Kapca Csente – Olimpija Graničar – Hídvég Turnišče ÖF – szabad

0:3 (0:0) 1:4 (1:2) 8:0 (2:0)

TÁBLÁZAT 1. Olimpija 17 14 1 2 62:18 43 2. Csente 17 11 0 6 36:22 33 3. Turnišče ÖF 17 10 2 5 32:23 32 4. Graničar 17 8 2 7 38:30 26 5. Zvezda 18 5 3 10 22:41 18 6. Kapca 17 5 1 11 32:37 16 7. Hídvég 17 2 1 14 19:70 7 A 21. forduló párosítása 2016. június 5-én, 17.00: Hídvég – Csente, Olimpija – Turnišče ÖF, Kapca – Graničar (14.00), Zvezda – szabad

A Lendvai Labdarúgó-iskola két korosztályos csapata a bajnokság utolsó, 26. fordulójában vendégként két vereséget szenvedett el Jarenina csapatai ellen. A lendvai kadétok az ötödik percben kerültek hátrányba, miután Jelenko Tim 11-esből szerzett vezetést Jareninának, majd gyenge húsz perc múlva kettőre növelte csapata előnyét. Két perc elteltével Magdič Lukas faragott a hátrányból, a félidő 2:1gyel zárult. A második játékrészben egyik csapat sem tudott találatot szerezni. A kadétok a saját bajnokságukban hatodikak lettek. Az ifjúsági csapatnak sem kedvezett az idény utolsó fordulója, hiszen Jarenina csapata Šlak (19. perc) góljával 1:0-s vezetés-

sel zárta a félidőt, és a folytatásban is még háromszor zördült meg a lendvaiak hálója: Kraner (51.) tizenegyesből kettőre növelte az előnyt, majd Deglin (59.) szerencsétlen öngóljával három lett a különbség, a 65. percben pedig újra Šlak sújtott le a csapatra. A találkozó 80. percében Jezernik Robert csak szépíteni tudott a behozhatatlan hátrányon, a mérkőzés így 4:1-es kudarccal ért véget. A vereséggel a csapat a 11. helyen zárta a bajnokságot, amivel megnehezítette a II. ligában maradását, de kis szerencsével pótselejtezővel mentheti a jövő évi szereplését. A közös tabella élén Dravinja végzett 124 ponttal, a lendvai csapatok 59 ponttal a kilencedik helyen zárták a bajnokságot. f.h.m.

Íjászsikerek Körmenden A Lendvai Íjászklub nyolc tagja Körmenden a Hegyalja Kupa 3D vadászversenyen szerepelt, ahonnan négy éremmel gazdagodva tértek haza. A felnőttek között Kuzma Kristijan 552 körrel első tornagyőzelmét aratta csigás íjjal, az öregfiúknál 1. MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 21. forduló Hodos – Dokležovje Goričanka – Pušča Radgona – Bogojina Ižakovci – Slatina Tišina – Serdica Gančani – Puconci

5:2 (3:1) 16:9 (9:0) 0:2 (0:1) 0:2 (0:0) 0:5 (0:1) 1:3 (0:1)

TÁBLÁZAT 1. Bogojina 21 14 7 0 59:16 49 2. Goričanka 21 12 9 0 59:16 45 3. Slatina 21 14 3 4 56:23 45 4. Radgona 21 13 5 3 52:18 44 5. Serdica 21 10 5 6 43:22 35 6. Puconci 21 9 5 7 26:17 32 7. Hodos 21 8 4 9 37:29 28 8. Dokležovje 21 5 4 12 26:58 19 9. Ižakovci 21 5 3 13 35:51 18 10. Gančani 21 3 7 11 33:57 16 11. Tišina 21 2 4 15 11:47 10 12. Pušča 21 2 2 17 17:100 8 A 22. forduló párosítása 2016. június 5-én, 17.00: Pušča – Hodos, Dokležovje – Gančani, Puconci – Tišina, Serdica – Ižakovci, Slatina – Radgona, Bogojina – Goričanka.

Kuz­ma Branko ezüstérmes lett. A vadászreflex felnőtt kategóriában Hozjan Jožef a harmadik helyig jutott, őt követte a negyediken Cseh Gyula, a 10. helyet Hor­vat Kristijan szerezte meg, Magyar Daniel 13. lett, míg Flisar Tomaž a 18. helyen végzett. A gyerekek versenyszámában Biro Do­ mi­nik 478 körrel győzni tudott. A versenyen 122 íjász mérte össze erejét 20 klubból. HS 2. MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 20. forduló Šalovci – Roma Mura ÖF – Rotunda Apače – Lipa Cven – Cankova

4:2 (2:2) 2:0 (1:0) 4:2 (2:2) 4:1 (2:1)

TÁBLÁZAT 1. Cven 20 14 3 3 66:19 45 2. Mura ÖF 20 12 3 5 51:26 39 3. Šalovci 20 10 7 3 47:18 37 4. Apače 20 10 4 6 54:25 34 5. Rotunda 20 9 1 10 57:34 28 6. Cankova 20 6 4 10 45:50 22 7. Lipa 20 5 2 13 30:53 17 8. Roma 20 2 0 18 18:143 6 A 21. forduló párosítása 2016. június 5-én, 17.00: Rotunda – Šalovci, Cankova – Apače, Roma – Cven, Lipa – Mura ÖF.

N É P Ú J S Á G 2 016 . j ú n i u s 2 .


Sport

Bedič háromszoros országos bajnok Podčetrteken került megrendezésre az idei országos tollaslabda-bajnokság a 11 és 15 éves korosztály számára, ahova a lendvai Mladost tagjai is elutaztak. A 11 éveseknél kimagasló eredményt ért el Bedič Nika, aki végigsöpört összes ellenfelén és három versenyszámban szerzett országos bajnoki címet. Az egyéni elődöntőben a ljubljanai Blazina Anját ejtette ki két játszmában (21:5, 21:10), a döntőben pedig Andrejaš Eva, a Konex klub tagja felett győzedelmeskedett 25:23-ra és 21:19re. A párosok versenyében klubtársával, Koša Ivával

menetelt a döntőig, ahol a ljubljanai Blazina Anja és Korent Ariana párost verték 21:14-re és 21:12-re. A vegyes párosok kategóriájában a medvodei Podgoršek Žigával állt ki, akivel könnyedén végigsétált a mezőnyön és a döntőben az Ušečnik Timotej/Alič Tinkara párost verte 21:10-re és 21:6-ra. Kiralj Jakob teljesített a legjobban a fiúk mezőnyében, a negyeddöntőben a medvodei Ušečnik Timotejtől kapott ki 21:18-ra és 21:13-ra. A 15 éveseknél Hrani­ lovič Tameron a második körben rekedt, párosban és vegyes párosban pedig a

negyeddöntőig jutott. A hétvégén helyben zajlott az öregfiúk országos bajnoksága is, melyen Sekereš Bojan klubelnök a 45+ korosztályban az elődöntőben, kemény küzdelem után 2:1-re (21:19, 17:21, 22:20) kapott ki a brežicei Zupančič Gašpertől és a dobogó legalsó fokán végzett. A párosok versenyén a 35+ kategóriában Vernik Nejccel lépett pályára, akivel a döntőig menetelt, ahol Kroflič Marko és Šeme Tadej három játszma után bizonyult erősebb ellenfélnek. A döntőt a páros 1:2-re (21:17, 18:21, 17:21) veszítette el. HS

Menetelnek a fiatal tollaslabdázók

A hétvégén két határon túli tollaslabdatornán is eredményesen teljesítettek a Mladost növendékei. A legfiatalabbak, a 11 és 13 évesek Bagodban versenyeztek, ahol a klub legjobb eredményét, a 3. helyezést Hranilovič Dorian szerezte meg. A csáktornyai 8. nemzet-

közi ifjúsági tornán négy korosztályban ötvenen szálltak versenybe. A 13 éveseknél Györköš Hac Anel kétszer lépett dobogóra, egyéni versenyszámban tornagyőzelmet vívott ki, a döntőben Kollár Tamást verte 2:0-ra (22:20, 21:15), a párosok döntőjét pedig Pranič Lukával az ol-

dalán 2:0-ra (21:19, 21:15) elveszítette a Pipunić Roko/ Zekan Ivor kettős ellen. Doler Maša a 17 éveseknél a döntőben a hazai Anderlin Me­lanit verte 2:0-ra (21:4, 21:3), míg a párosok döntőjében Fileš Jakával az oldalán alulmaradtak. HS

Kapca megérdemelten nyert

minisport Az új vándorserleg Dobronakra került A négy vadászegyesület hagyományos koronglövészeti versenyének negyedik, záró fordulóját a dobronaki vadászháznál bonyolították le. A házigazda ötfős csapata idén nem talált legyőzőre és 33 találattal az utolsó fordulót is megnyerte. A második legpontosabban célzó csapat a petesházi volt, mely 28 korongot talált el, őket a harmadikon 25 koronggal a lendvaiak követték, a Velika Polana-i vadászok a megmérettetést 21 találattal a negyedik helyen zárták. A verseny egyéni összesítését Pihler Marjan (Lendvai VE) nyerte meg 35 találattal, a második Cerovec Ferdinand (Lendvai VE) lett 34-gyel, a dobogó legalsó fokán pedig Hirci Mirko (Dobronaki VE) végzett 30 eltalált koronggal. Miután a Petesházi VE tavaly a vándorserleget örökre megszerezte, az új serleget egy évre Dobronak vehette át, hiszen összesítésben 122 találattal ők nyerték az idei küzdelmeket. A második helyezésért kemény küzdelem zajlott, melyet a végén csupán egy találat különbséggel a petesháziak szerezték meg Lendva előtt 112 korongot lőve. A negyedik helyen 88 találattal a Velika Polana csapata végzett. HS A ZTE a továbbjutó Zalaegerszegen került sor a Magyarország veteránbajnoki címének megszerzéséért zajló megyei selejtező focitorna utolsó, hatodik fordulójára. A versenyen Lenti és Lendva közös csapata is szerepelt, mely a ZTE-től 3:0-ra kikapott, míg a Nagykanizsával 0:0-t játszott. A Nagykanizsa – ZTE mérkőzés 4:0-val zárult. A megyét a folytatásban a torna győztese, a ZTE képviseli, amely összesítésben Nagykanizsát és a Lenti/Lendva felállást előzte meg. A hatfordulós torna legjobb játékosa Pečelin Andrej lett. f.h.m. Mindössze egy győzelem A II. Szlovén Bowlingliga nyolcadik fordulójában a lendvaiak csupán egy győzelmet gurítottak Ljubljanában, ami végezetül a hetedik helyre volt elegendő. Az egyéni legjobb eredményt Durič Aleš szerezte, 1272 fával 15. lett, Bagladi Ladislav 1103 fával a 23. helyen végzett. f.h.m. Összesítésben második lett Donko Tadeja lendvai görkorcsolyázó a Salzburg környékén lebonyolított „Tour de Skate” elnevezésű háromnapos nemzetközi görkorcsolyaverseny háromtávú versenyét a második helyen zárta. A sikert a ljubljanai Roler klub versenyzője a 10 kilométeres megmérettetés harmadik, a 21 kilométeres ötödik és a leghosszabb, 42 kilométeres táv harmadik helyezésével érte el. FB

A Zvezda (fehér-pirosban) ritkán tudott eljutni a 16-osig és komolyabban nem veszélyeztette a kapcai kaput. A Zvezda a tavaszi forduló utolsó mérkőzésén hazai pályán gyengén játszott a kapcai csapat ellen. Az első játékrészben még tartották a vendégek iramát, majd a második félidő 50. percében megtört a jég, Kolarič vezetést szerzett Kapcának. A Zvezdát az újabb csapás

az 53. percben érte, amikor Gerebic kapust szabálytalan játéka miatt Kovač Anton játékvezető kiállította, s a völgyifalui gárda emberhátrányba került. A kapus szerepét Vinko Davorin vette át, aki bátran védte a Zvezda kapuját. Az emberhátrány azonban érezhető volt,

N É P Ú J S Á G 2 016 . j ú n i u s 2 .

hiszen a vendégek egyre gyakrabban tudtak kapura törni. Az egyik támadásban újra Kolarič járt sikerrel, aki a 66. percben kettőre növelte az előnyt. A 0:3-as végeredményt négy perccel a vége előtt Magyar Matej állította be. HS

Országos bajnok és kupagyőztes a Pomurje Beltinci A Beltinci Teleing Pomurje női focicsapata az idei kupadöntőben Radomlje ellen fölényes, 7:3-as győzelmet aratott Koperben, és a bajnoki cím mellett a hatodik kupagyőzelemnek is örülhetett a csapat. FB Nyári labdarúgó-iskola lesz Lendván A nyári szünidő alatt, július 4-e és 9-e között napközis labdarúgó-iskolába vagy ABC sporttáborba látogathatnak el a 4 és 14 év közötti fiataloik Lendván. A jelentkezési határidő június 15., bővebb információ a sd.izziv@gmail.com címen kapható.

23


Kiránduljon idén is a 60 éves Népújsággal! 2016. július 2., szombat

Ár: 50 euró (jelentkezés a Népújság szerkesztőségében személyesen vagy a 02 5776-180-as telefonszámon)

Máriagyűd

Szigetvár

Program: Indulás: szombaton, 2016. július 2-án 5.30-kor a lendvai buszállomásról Délelőtt: MÁRIAGYŰD, az egyik legősibb magyar Mária-kegyhely, búcsújáróhely. Ebéd, szabadidő: Pécs belvárosa Délután: SZIGETVÁR, a várvédő Zrínyi Miklós és Szulejmán császár 450 éve vívott hősi csatájának helyszíne. Vacsora, hazaérkezés: Vacsora Szigetváron, várható hazaérkezés éjfél körül.