Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

57. évfolyam 22. szám Lendva 2013. május 30. ISSN 0352-6569 1,00 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

Info 9–16. oldal

h

e

t

i

l

a

p

j

a

A jövő tündérkertje

Aki fát ültet, az soha nem magára, hanem az utána következőkre gondol: a gyermekeire, a családjára, a falujára vagy a

vidékre. Magyarországon néhány éve elindult egy mozgalom, ami az őshonos magyar gyümölcsfajták megmentését tűzte ki célul,

s ennek nyomán az országban egyre szaporodnak a Tündérkertek. Az akcióhoz rövid időn belül határon túli magyar települések

Göncz László nemzetiségi képviselő:

is csatlakoztak, a Muravidéken elsőként Hodoson telepítettek Tündérkertet, hogy a fákat és vele a térség gazdag gyümölcstermesztő

„Ez már nem is válság, inkább merőben új helyzet” 4. oldal

múltját megőrizzék az utókornak. Az őshonos gyümölcsös megnyitásáról az 5. oldalon számolunk be. AK


Iránytű Ülésezett a muravidéki magyar csúcsszervezet

Elfogadták a tájékoztatási Király M. Jutka

E-magyar A legújabb adatok szerint az Európai Unió polgárainak közel fele (46 százalék) él az elektronikus ügyintézés lehetőségével, Szlovéniában pedig ez az arány még valamivel magasabb is. Tudjuk, az e-ügyintézés gyorsabb, az ügyeket a lehető legkényelmesebb módon lehet intézni helytől és időtől függetlenül, nem kell sorban állni, valójában a nap bármelyik percében nappalinkból hozzáférhetünk az információkhoz, formanyomtatványokhoz. A szlovéniai központi közigazgatási elektronikus portál, az úgynevezett e-hivatal a két őshonos nemzeti kisebbség nyelvén, tehát magyarul és olaszul is köteles működni, hiszen erre kötelezi a két kisebbségi nyelv hivatalos státusza a nemzetiségileg vegyesen lakott területeken. Magyar nyelven a portál valamivel több mint felét „töltötték” már fel, és folyamatosan bővül... Igaz, hogy az állam viszonylag későn látott hozzá e téren (is) a törvényben meghatározott kötelezettsége teljesítéséhez, s ez sem elhanyagolható. De a nemzetiség szempontjából mégsem a késés (vagy az esetleges következetlenségek, illetve ügyetlen fordítások, mint például a „kicsoda” a „ki” vagy az „ügyfél” helyett) a meghatározó kérdés, hanem a magyar nyelvű applikációk használata a nemzetiség tagjai körében. Vagyis pontosabban: kétségtelen, hogy már használjuk az e-hivatal szolgáltatásait, de magyar nyelven tesszük-e ezt? A „hagyományos” hivatali ügyintézésben a magyar nyelv használata nem válik a dicsőségünkre. Csak ritkán kérünk magyar nyelvű nyomtatványt vagy fordulunk a hivatalnokhoz magyar nyelven... A muraszombati közigazgatási egység statisztikája a magyar nyelvi ügyintézést illetően nem is kommentálható: tavaly egy ügyet, 2011-ben hármat bonyolítottak le magyar nyelven. Illetve: mély okelemzésre és trendváltásra van szükség! Nem vészkiáltás akar lenni, de használjuk anyanyelvünket „e”-változatban és a hagyományos formában egyaránt!

Megbízott igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Szolarics Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,00 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) május 23-i ülésén elfogadta a csúcsszervezet, valamint az általa alapított két intézet 2012-es zárszámadását. A tavalyi évet a nehéz kezdés után végül mind pozitív pénzügyi eredménnyel zárták. A követhetőség miatt ismét javaslat született a házon belüli számviteli szolgálatra. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A z M M Ö N K 2 012 . é v i kö l t s é g vet é s é n e k zárszámadása szerint a csúcsszervezet 393 ezer euró bevételt realizált, míg a kiadások 387 ezer eurót tettek ki, melynek összesítése közel 6 ezer költségvetési többletet

jelent. A bevételek 98 százalékban a szolgálat teljesítéséhez kapcsolódó forrásokból (állami költségvetés, magyarországi donációk) származnak, s 2011-hez viszonyítva 19 százalékkal magasabbak voltak. A Nemzetiségi Hivatal az MMÖNK szervezeteinek és hivatalának működését 182 ezer eu-

róval támogatta, a Kulturális Minisztérium általi társfinanszírozás pedig 24 ezer eurót tett ki. Az anyaország közel 94 ezer euró támogatásban részesítette az önkormányzatot. A Bethlen Gábor Alap támogatásai az MMÖNK kulturális programjaira és iroda felújítására, a népművelő csoportok ok-

Továbbra is aktuális az egyszerűsített honosítás

A kihelyezett ügyintézés beválni látszik a Muravidéken A ljubljanai magyar nagykövetség és a muravidéki magyar önkormányzatok összefogásával lendületet kapott a magyar állampolgárság felvétele, kérvényezése. Beválni látszik a kihelyezett ügyintézés, legalábbis a dobronaki példa ezt mutatja. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az egyszerűsített honosítás, vagyis a magyar állampolgárság „könnyített” megszerzési lehetőségének bevezetése óta a szlovéniai magyar nagykövetség és a muravidéki magyar önkormányzatok közösen keresik a megfelelő módot, hogy minél több muravidéki magyar döntsön a honosítás, újrahonosítás mellett. Úgy tűnik, a kihelyezett ügyfélfogadás beválik, ugyanis a közelmúltban megtartott dobronaki kihelyezett ügyfélfogadáson igencsak nagy volt az érdeklődés. Ahogy a Népújság hasábjain néhány hónapja már közöltük, a múlt év végéig

összesen 143 Szlovéniában élő magyar folyamodott a magyar állampolgárságért, míg az említett kihelyezett dobronaki ügyintézésen nem hivatalos információink szerint az említett szám megközelítően egyharmaddal lett nagyobb. A pozitív hírt, fejleményeket megerősítette lapunknak Máthé László, a ljubljanai magyar nagykövetség első beosztott diplomatája. Kifejtette, nagy az érdeklődés az egyszerűsített honosítás iránt, a „házhoz menni elv” jó ötletnek tűnik. Hangsúlyozta, a magyar állam, a magyar diplomácia továbbra is fontos célkitűzésnek tekinti az állampolgárság felvételi lehetőségének népszerűsítését, Szlovénia,

illetve a Muravidék esetében pedig a jövőt illetően erősíteni szeretnék a kihelyezett ügyintézést, így érdeklődés esetén (5–10 jelentkező) akár kisebb településeken is szerveznek ügyfélkezelést. Máthé László egyben megköszönte a muravidéki magyar önkormányzatok együttműködését, segítségnyújtását, konkrétan az utóbbi esetben a dobronaki magyar önkor mányzat elnöke, Cár Anna és munkatársa, Berden Anna segítségét. A pozitív fejleményeket valószínűleg elégedettséggel kísérik Budapesten is, valószínűsíthető, hogy az lendvai magyar állandó konzulátus újraélesztett ügyét is elő tudják mozdítani.

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 3 0 .


Nemzetiség

i és a művelődési intézet zárszámadását A szlovén–magyar kisebbségi vegyesbizottság soron következő ülése szeptemberre várható, az eddigi gyakorlatnak megfelelően a nemzetiségnek a kérdéskörökre javaslatokat kell tennie a szlovén és a magyar kormány felé. Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, hasonlóan, mint a tanács, ismét elégedetlenségének adott hangot a vegyesbizottság eddigi munkája, a jegyzőkönyvbe került határozatok megvalósítása kapcsán. Az őszi ülésre javaslatként elhangzott a nemzetiségnek a kohéziós alapnál elérni kívánt javaslattételi lehetősége, a Budapest és Ljubljana közötti vasúti járat újraindítása és a tudományos szféra szervezeti gondjainak megoldása. Az MMÖNK ismét figyelmeztet arra, hogy az üléseknek csak akkor van értelme, ha a határozatokat a két kormány meg is valósítja. tatására, naptárkészítésre és ifjúsági lap kiadására, a közösségen belül működő Tájékoztatási Iroda fenntartására és az óvodapedagógusok szakmai konferenciájára és továbbképzésére érkeztek. Jelentős indexnövekedés történt az EU-s költségvetésből eredő bevételek csoportjában is (SI–HU projekt, e-kompetencia

projekt). A kiadások az előző évekhez viszonyítva 19 százalékkal emelkedtek. Magasabb a bérek összege (27 százalékkal), ami az e-kompetencia projektben foglalkoztatott plusz egy alkalmazott miatt növekedett, emellett a projektben résztvevő dolgozók megnövekedett feladatai is plusz díjazást jelentettek. A nonprofit

szervezetek és intézmények társfinanszírozása 85 ezer euró volt. A beruházások között a három iroda felújítása szerepel a mérlegben, csőtörés miatt növekedtek a helyiségek karbantartási költségei. A beruházásokra egyébként 2012-ben 15 ezer eurót fordítottak. Az MMÖNK 2012-es zárszámadása pozitív egyenleggel zárul tehát, és többek közt fedezetet jelent az előző években felhalmozódott hiányra. Az MMÖNK a SI–HU projekt előfinanszírozására rövidlejáratú hitelhez folyamodott. A zárszámadást áttekintette az MMÖNK ellenőrzőbizottsága, jelentősebb észrevétel nem volt. A zárszámadást a tanács egy tartózkodással elfogadta. Nem váltott ki vitát az MMÖNK által alapított két intézet – a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet és a Magyar Nemzetiségi

Hodos Község nemzetiségi tanácsa

Élő hagyománnyal bővül a tájház A Hodos Községi MNÖK Tanácsa múlt heti ülésén a tagok a Tündérkert gyümölcsös szervezési kérdéseivel töltötték el a legtöbb időt. Abraham Boris elnök kifejtette: a projekt nagy felelősséggel is jár. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A legutóbbi, 15. ülés jegyzőkönyvének áttekintése és elfogadása után a gyümölcsös szervezésimegvalósítási teendőiről szóltak. Abraham Boris elnök elmondása szerint már két éve döntés született arról, hogy a hodosi tájház melletti gyümölcsfák megőrzésére a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni, hiszen a múzeumi programba is beépíthető te-

vékenység fejthető ki a gyümölcsös kapcsán. A tavaly elültetett berkenyefák fele kihajtott. A hazai autentikus fajták elhivatott gyűjtője, megmentője, Kovács Gyula erdész szakmai tanácsadásával ötven csemete elültetését tervezték el: főleg körtét, almát, szilvát és cseresznyét. A csemeték elültetésére a hagyomány szerint politikai és közéleti személyiségeket kértek fel, akik a fák feletti patronálást is vállalták. A „Tündérkert – élő örök-

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 3 0 .

ség” Kár pát-medencei hálózat a kapornakival így eggyel bővül. A tanács döntött arról is, hogy 2013-ban az egyesületek finanszírozására kiírandó pályázat összege 8 ezer eurót tesz ki, megjelentetése pedig a Népújság egyik következő számában esedékes. A tanács továbbá pozitívan véleményezte a Kontrabant zenei együttes CD-jének támogatását, mely egy hazai szerző szlovén nyelvű verseinek megzenésítését tartalmazza.

Művelődési Intézet – zárszámadása sem. 2012-ben mindkét intézet pozitív eredményt mutatott ki. Az MNMI esetében a felügyelőbizottság a könnyebb követhetőség érdekében javaslatot tett a „házon belüli” számvivőség létrehozására. Hasonlóan, mint a két intézet tanácsa, úgy az alapító is jóváhagyta a zárszámadásokat. Az MMÖNK Tanácsa augusztus 1-jétől még egy évre meghosszabbította az MNTI megbízott igazgatójának státuszát, hiszen a részmunkaidős igazgatói munkahely kiírására a feltételeknek megfelelő jelölt nem jelentkezett. Kiírásra kerül viszont az MNMI

igazgatói és a Népújság felelős szerkesztői posztja, mindkettő a megbízatás lejárata miatt. Halász Albert tanácstag megjegyezte: mindkét intézet statútumának módosítása nyomán többek közt egyforma (végzettségi) feltételekkel kell meghirdetni a kiírásokat. Tárgyalt a tanács a nemzeti értékek és hun­ ga­ri­kumok gyűjteményének elkészítéséről, amihez első lépésként ki kell alakítani a muravidéki magyar értéktárat. A javaslatokat június 21-ig kell továbbítani. A listán szereplő értékekről szeptemberben dönt a hungarikumbizottság.

A tájékoztatási intézet statútum-módosítást kezdeményez A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet (MNTI) Tanácsa május 22-i ülésén elfogadta az intézet 2012-es zárszámadását. Az intézet a tavalyi ügyviteli évet eredményesen zárta, a tanácstagok szinte hozzászólás nélkül jóváhagyták a beszámolót. A tanács a továbbiakban döntést hozott arról, hogy 2013. május 30-i dátummal megjelenteti a pályázatot a Népújság hetilap felelős szerkesztői posztjára a következő 5 éves időszakra, valamint megkezdi az MNTI statútumának módosítási folyamatát. A tanácstagok a következő egyhónapos időszakban küldhetik el módosítási javaslataikat, majd az MMÖNK JogiStatutáris Bizottsága elkészíti a dokumentum módosított szövegét. A statútum módosítását elsősorban az intézet alapítója (MMÖNK) és az intézet tanácsa közötti jogviszony, illetve kompetencia rendezése miatt tartják szükségesnek. Mivel az MNTI igazgatói pályázatára egy jelölt jelentkezett, aki nem felel meg minden feltételnek, a tanács olyan javaslatot fogalmazott meg az alapító felé, hogy hosszabbítsa meg a jelenlegi megbízott igazgató státuszát. A tisztségek összeférhetetlensége miatt lemondott tanácstagságáról Bobovec Szabó Petra, aki a nyilvánosság képviselője volt a tanácsban, így a közeljövőben új tanácstagot neveznek ki a mandátum hátralévő idejére. kmj

3


Nemzetiség Képviselői kollégium és fórum

Vannak pozitívumok, de többre lenne szükség „Kiútkeresés a válságból, avagy illeszkedés a megváltozott társadalmi állapothoz” címen képviselői fórumot, illetve ezt megelőzően képviselői kollégiumot tartott hétfőn Lendván a Bánffy Központban Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A magyar nemzeti közösségek elnökei, a magyar nemzetiségi közszolgálati intézetek, valamint a magyar, illetve kétnyelvű oktatási, kulturális, gazdasági és tájékoztatási programokat megvalósító intézmények vezetőinek

szánt képviselői kollégiumot, illetve a tágabb választói közönségnek szánt képviselői fórumot is sajnos igencsak gyér érdeklődés jellemezte. Mindkettő összejövetelen közös megállapítás volt, hogy a jelenlegi botrányból botrányba torkolló hazai politikai, gazdasági helyzet egyre inkább előidézte a

lakosság nemtörődömségét, fokozta apatikus hangulatát, és ez sajnos hat a magyarság által szervezett programokra is. A szűkebb vezetői közönségnek szánt kollégium és a fórum egyik vezérfonala is éppen ennek a hangulatnak, állapotnak a megtörése, megszüntetése volt. Megállapításra került, hogy a kisszámú

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

A megvonások ellenére eredményes évet zártak

muravidéki magyarság számára a jelenlegi válság – vagyis Göncz László szerint már nem is válság, hanem inkább egy merőben új társadalmi helyzet – lehetőségeket is rejt. Ha ugyanis a muravidéki magyarság megfelelő módon tudja kezelni a helyzetet, jó irányvonalat követ, különösképpen a jelenleg igencsak fontos gazdasági, mezőgazdasági területen, akkor megerősödve, nagyobb presztízzsel tudja újra felépíteni nemzeti, nemzetiségi öntudatát. Sajnos éppen az említett területen a legrosszabbak az eredményeink, és annak ellenére, hogy vannak pozitív fejlemények (például a gazdaegyesület megalakítása), ennél sokkal többre lenne szükség. Ez igaz az

állami szintre is, vagyis a többször hangoztatott kisebbségi gazdasági alap megfelelő rendezésére, de még inkább az alulról felfelé építkező civilkezdeményezésekre, a lakosság leleményességének növelésére. Az említett legfontosabb mondanivaló mellett mindkettő képviselői rendezvényen természetesen szó esett aktuális általános és nemzetiségi kérdésekről is, így az állami költségvetés hamarosan várható módosításának nem éppen kecsegtető előrejelzéseiről, az általános nemzetiségi törvényről, a kétnyelvű ügykezelésről, illetve a kétnyelvűségi pótlékról, a nemzetiségi ösztöndíjakról és a motivációs pótlékról is.

Az MNMI (Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet) Tanácsának múlt keddi ülésén elfogadták az intézet 2012-es zárszámadását, s beszámoló hangzott el a szerteágazó és sokszínű nyári rendezvényekről is. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Az intézet 2012-es zárszámadásának tárgyalása során Kepe Lili igazgató szükségesnek tartotta megjegyezni: a 10 százalékos csökkentés az egész intézet életére hatással volt, főleg a különböző bemutatkozásokat és a könyvkiadáshoz kapcsolódó tevékenységeket kellett visszafogni a költséglefaragások nyomán. Erről egyébként tanácsi döntés is született. A kiesés azonban szerencsére nem súlyos, s bár könyvkiadási pályázat nem jelent meg, de a periodikus kiadványok megjelentek, s a szerzői kiadványokat is sikerült részben támogatni. Az oktatási projekt (e-kompetencia) költségvetése teljesen külön tétel-

4

ként szerepel, az intézet munkatársai ezekből a pénzekből nem részesülhettek. Az alapító által működtetett ellenőrzőbizottság javaslatainak meghallgatása után az ös�szevont könyvelést/számvevést illetően az igazgató kifejtette: jelenleg nincs rá törvényes alap, hiszen új munkahely nyitására sincs mód. A vitában felszólaló tanácstagok az internetes kávéházzal kapcsolatosan kérdeztek, többek között hogy miért nem sikerült a kávéház ügyében előrelépést eszközölni, a célközönséget megcélzó tervvel változtatni a helyzeten? Kepe Lili elismerte: az internet elterjedésével sok minden megváltozott a kávézót illetően is, a könyvesbolt a válság hatására alcsonyabb for-

dulatszámon működik, a fiatalok másfajta szórakozásra, helyiségre vágynak. Próbákra azonban több nem kimondottan magyar egyesület és szervezet is használja a nagyobb termet. Göncz Štiblar Renáta a színházi bérletekről szóló tájékoztatójában elhangzott: a bérletek számának alakulásában – a fiatalok számára felkínált önkormányzati ajándékbérletek következményeként – pozitív változás tapasztalható. Ily módon a 2011/12-es évadban magyar bérletet 341 bérlettulajdonos igényelt. Az ülés befejező részében a nyár eleji programokról hangzott el részletes beszámoló. A táborok már június elején indulnak, de a felnőttek számára is lesz meglepetés.

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Zavod za kulturo madžarske narodnosti

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 3 0 .


Muravidék A Muravidék első Tündérkertje

Gyümölcsös és génbank nyílt Kapornakon „Amikor fát ültetünk, azzal a béke és a remény magvait plántáljuk a földbe” – hangzottak Abraham Boris, a Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség elnökének köszöntő szavai a szombat délutáni ünnepségen, amikor Kapornakon a néprajzi gyűjteményhez tartozó területen megvalósult a Muravidék első Tündérkertje. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A megnyitón jelen volt számos magas rangú vendég, akik egy-egy fát is elültettek: Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő, Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, Bernard Goršak, a Goricskó Nemzeti Park igazgatója és Markovics Tibor, az Őrség Nemzeti Park igazgatója. A Kárpát-medencében közel 50 Tündérkert létesült már, melyek valójában génbankok, a település, a vidék őshonos gyümölcsfáinak oltványait tartalmazzák. A Muravidéken elsőként a hodosi magyar önkormányzat tett lépéseket ilyen módon a biológiai örökség megőrzése érdekében. Ezt ünnepelték meg szombaton Kapornakon a Skerlák–ház udvarán. – Amikor a Tündérkert létrehozásának ötlete két évvel ezelőtt megfogalmazódott, már sejtettük, hogy ez egy nagy esemény lesz községünk életében. Élő örökséget kívántunk létrehozni, és a mai nap fontos állomása terveinknek: ma elültetjük örökségünk facsemetéit – mondta Abraham Boris elnök, aki felkarolta a gyümölcsös létrehozásának tervét. – Két évvel ezelőtt a Kapornaki Találkozó alkalmával Lendvai Kepe Zoltán muzeológus, néprajzkutató előadást tartott a gyümölcstermesztésről, ebben szólt a berkenye és más régi fák megőrzésének fontosságáról. Ezt az üzenetet a hodosi magyar önkormányzat meghallotta és megragadta. Hamaro-

san felvettük a kapcsolatot Kovács Gyula pórszombati erdésszel, örökségvédő gyümölcstermesztővel, majd idén januárban elültettünk kilenc berkenyefát, ez volt az első fontos lépés. Közben már ősszel megkezdtük az oltóágak gyűjtését a községben és a Muravidéken,

gyümölcsöst megálmodták. Most, az álom megvalósulását jelentő nyitóünnepségen így szólt a közönséghez: – A megváltozott éghajlat és a rohamosan terjedő új gyümölcsfajták végleges kipusztulással fenyegetik az őshonos régi fajtákat. Ez ellen csakis tudatosan, régi

Az ünnepélyes megnyitó: a Tündérkert kapuján Kepe Zoltán, Abraham Boris, Kovács Gyula és Bunderla Rudolf vágta át a szalagot. a mai napon pedig 46 őshonos gyümölcsfa csemetéje került a földbe. A munka azonban csak most kezdődött el igazán, mindent meg kell tennünk azért, hogy kertünk hasznára legyen az itt élő embernek a jövőben. Büszke vagyok, hogy a Muravidéken elsőként mi valósítottunk meg Tündérkertet, és bízom abban, hogy mások is követik a példát. Lendvai Kepe Zoltán tehát az egyike a szakembereknek, akik az őshonos

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 3 0 .

fajtákból kialakított gyümölcsösökkel lehet védekezni. A szakember továbbá elmondta, hogy a magyar nyelvterületen mintegy 1000 gyümölcsfaj elnevezése ismeretes. A kapornaki Tündérkert megalapításának célja pedig az, hogy ezekből, az Őrségre, Hodosra és Kapornakra jellemző gyümölcsfajtákból néhányat megőrizzen. – Nem csak értéket őrzünk és nem csak a kapornaki gyűjtemény gazdagodik, hanem talán példát is mutatunk szélesebb

körben a szlovéniai és az őrségi lakosságnak is. Ha ezt a génbankot megőrizzük, akkor a tudománynak is adunk valamit. Meggyőződésem, hogy a kapornaki Tündérkert biológiai értéke a következő években rohamosan nőni fog, filozófiai üzenete pedig bekerül a köztudatba. Kovács Gyula erdész és örökségvédő gyümölcstermesztő régi gyümölcsfákból kialakított génbankja a magyar nemzeti értékek közé tartozik. Munkája nyomán a Kárpát-medencében már 50 Tündérkertet sikerült létrehozni. Ő gondoskodott a kapornaki kert facsemetéinek oltványozásáról, s a Tündérkert fő szakmai segítője is ő volt. – Ez egy sikertörténet, talán az elmúlt időszaknak a legsikeresebb kezdeményezése. A Csángóföldtől a Felvidékig mindenütt vannak Tündérkertek, génbankok, most pedig már a Muravidéken is. Jó irányba haladunk, hiszen ezek az értékek mára felértékelődtek. Itt, a kapornaki kertben az Őrség őshonos gyümölcsfái találhatók meg. A legkorább érőtől a legkésőbb érőig almák, körték, cseresznyék, szilvák, berkenyék leltek otthonra. Az egyik fogyasztásra, a másik aszalásra, befőttnek, bornak, pálinkának való, mindegyik jó valamire. Meg kell őriznünk ezeket a gyümölcsfákat, hiszen ami egyszer eltűnik, az nem fog hiányozni senkinek, mert utódaink nem is tudnak majd róla, hogy létezett. Itt nem csak a fákról van szó,

itt szó van a helytörténeti értékekről, a krónikákról, a gasztronómiáról. Tehát a néprajz, a kronológia mind benne van ezekben a kis Tündérkertekben – zárta gondolatait a szakember. A ünnepély hivatalos részét követően a Tündérkert kapuján Abraham Boris, Bunderla Rudolf polgármester, Kepe Zoltán és Kovács Gyula átvágta a nemzeti színű szalagot. A kertkapu kinyitása után a gyümölcsfák fogadott gondozói – magas rangú személyek, intézményvezetők, polgármesterek, magánszemélyek, adományozó családok – elültették a facsemetéket, összesen 46 gyümölcsfát (téli savanyúalma, mosánszki, batul, mézeskörte, sózókörte vagy éppen Petőfi almafája) a berkenyefák mellé. A kert perceken belül megtelt élettel, az első öntözés pedig nemsokára tavaszi eső formájában az égből érkezett. A rendezvényt, ami szép számú érdeklődőt vonzott, kultúrműsor színesítette, melyben fellépett a hodosi Őrség ME népdalköre, a Pártosfalvi KÁI énekkara és szavalói. A Tündérkert felavatását megvendégeléssel zárták, illő módon a szabad ég alatt bográcsban főtt hagyományos ételeket kínáltak minden vendégnek. Az önkormányzat a Tündérkert megvalósításához a magyarországi Bethlen Gábor Alapnál pályázott. A rendezvény kivitelezéséhez hozzásegített a lendvai MNMI és Hodos Község is.

• Lendván • Dobronakon • Pártosfalván • • Hodoson • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

5


Muravidék Galič lepkegyűjteményét gondozza

A varázslat sikerült, beleszerettem a lepkékbe A Berlinben élő Galič Jožef lepke- és rovarszakértő (entomologista) évente legalább egy alkalommal ellátogat a lendvai várba, hogy testvére, Galič István grafikus lepkegyűjteménye felett őrködjön. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Érkezésének célja, hogy a vár alagsori folyosóján kialakított műhelyben az állandó tárlatokhoz tartozó, Szlovénia talán legnagyobb és legértékesebb lepkegyűjteményét átnézze, az esetleges kártevők által okozott rongálódásokat kijavítsa. Mit tapasztalt a két hete tartó munka során? – kérdeztük. – Kétheti munkát terveztem, s most elégedetten nyugtázom, hogy a két hét munka eredményes volt, meglátszik az eredmény. A legtöbb problémát a nedvesség okozta, ebből több kár is lett, amelyeket a szortírozás során ki kellett javítani. Az öreg gyűjteményekkel mindig sok probléma szokott lenni, nem is

beszélve arról, hogy szinte mindegyik tárolódobozt ki kell nyitni és meg kell vizsgálni. Szerencsére a „múzeum bogara” még nincs jelen. Ez azt mutatja, hogy eddig jól dolgoztunk. A múzeumok általában félévenként elvégzik ezt a munkát, hiszen rendkívül érzékeny rovarállományról van szó, mi azonban erősebb vegyi szerekkel preparálunk, így az éves munka elégségesnek bizonyul. Galič Jožef a továbbiakban elmondta: a galéria vezetésétől és a személyzettől is sok segítséget kapott a két hétben, de külső segítség is érkezett Simon Denis és Kocon Larisa részéről. Számára ez nagyon fontos, hiszen ezzel a bátyja, Galič Pista-Öcsi iránti tisztelet és megbecsülés is lemérhető. Ezáltal a saját munkája is

felértékelődik, hiszen a cél az, hogy a lepkegyűjtemény ne menjen tönkre. – Lepkékkel, bogarakkal, ha jól számolom, 50 éve foglalkozik. Emlékszik a kezdetekre? – Öcsivel együtt kezdtük, én tőle tanultam a szakma csínját-bínját. Ő vett rá a lepkegyűjtésre engem is. Ő a színek miatt gyűjtötte őket, maga mellé ültetett, s elém rakott egy „színjátszó lepkét”: nézd meg jobbról, majd balról. Én meg követtem az utasításait: megnéztem jobbról, kék volt. Majd balról: piros volt. A nagy „varázsló” pedig nézte a hatást. A lényeg, hogy a varázslat sikerült, beleszerettem a lepkékbe. A tenyésztés egy külön fejezetnek számított. De a kezdetekre ma is szívesen emlékszem vissza.

Galič Jožef: a lepkeállomány jó állapotban van. Az elmúlt tíz évben szinte mással sem foglalkoztam, mint lepkegyűjtéssel. Iskoláskorú gyerekek számára tenyésztem őket, s akkor együtt adjuk őket át a szabadságnak. Nyáron reggeltől estig, egész hétvégeken dolgozni kell velük, mert etetni is kell őket. Tavaly két generációból körülbelül 7500 darabot tenyésztettem, ennyivel gazdagítottam a

természetet. Van egy komoly gyűjteményem is, de Öcsié is komolynak számít szlovén viszonylatban. Nagyon pedánsan dolgozott, minden lepkéhez külön dokumentációt is készített a fajtáról, a példány befogási helyéről és a fajta jellemzőiről. Nagyon értékes munka ez is. A lepkefogás és a preparálás módszere átalakult, de alapjaiban ugyanaz maradt.

A MIK kihelyezett ülése Lendván

A szerveződésről és a kapcsolattartásról folyt a vita A hét végén Lendván tartotta meg ülését a Magyar Ifjúsági Konferencia Állandó Bizottsága. A bizottság elnöke, Gulyás Tibor a szervezetekkel és a fiatalokkal való kapcsolattartást nevezte a fő problémának.

Jó hangulatban telt a kétnapos konferencia, amelyen a fiatalok szerveződéséről esett a legtöbb szó.

6

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A MIK Állandó Bizottságának helyi tagja, Balazsek Dániel országos elnök a Life Malom utcai székhelyén megtartott köszöntőjében a magyar közösség számbéli kicsinységét emelte ki, mint a legfőbb, a szervezettséget is gátló problémát. Gulyás Tibor, a MIK Állandó Bizottságának elnöke viszont örömét fejezte ki, hogy egy olyan helyen kerül sor a kétnapos konferenciára, mely egy kicsit a peremen helyezkedik el. A létszámbeli problémánál sokkal nagyobb gond az, mondta az elnök, hogy a 2000 táján alakult szer-

veződés 2008-ig pihent, s azóta voltaképpen újra kellett szervezni. S éppen a szervezés az, ami az ifjúság körében igen nagy nehézségekbe ütközik. A következő részben a Lendvai Ifjak Egyesületén kívül a Lavina Kultúrklub, a Maribori Egyetemisták Klubja és a Lendvai Ifjúsági Tanács is rövid bemutatkozással nyújtott betekintést tevékenységük jellegébe. Majd a szabadon zajló, interaktív beszélgetésben a kétnyelvű oktatást, a fiatalok problémáit és az együttélést, valamint a kulturális tevékenység válfajait is megismerhették a konferencia határon túli és anyaországi képviselői.

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 3 0 .


Gazdaság A muravidéki gazdaság mutatói

2008 óta tavaly ismét pozitív eredmény Az AJPES ügynökséghez a muravidéki gazdasági társaságok, vállalatok és magánvállalkozók által beadott 2012-es éves beszámolók alapján a Muravidéki Gazdasági Kamara tájékoztatót készített az elmúlt év gazdaságának alakulásáról. A régió 2008 után idén ismét pozitív eredményt mutatott ki. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az A JPES-hez 1.683 gazdasági társaság (14gyel több, mint 2011-ben) és 3.299 vállalkozó (66-tal kevesebb, mint 2011-ben) nyújtotta be 2012-es évi beszámolóját. Az elemzések kimutatták, hogy a mu-

resége 28.391 millió euró, ami kétszerese a 2011-es nyereségnek, viszont országos viszonylatban ez még 8,5 százalékos lemaradást jelent. A Muravidék gazdasága 2008 óta 2012ben gazdálkodott ismét pozitív szaldóval. Emellett néhány fontosabb gazdasági mutató nem csak pozitív,

A gazdasági tevékenységek jellegéből adódóan nem valószínű, hogy a hozzáadott érték arányán jelentősen lehet javítani. ravidéki vállalatok 2012ben észrevehetően jobb eredményt értek el, mint az előző években. A gazdálkodás nettó tiszta nye-

hanem növekvő trendet is mutat: a sikeres évet záró társaságok 33,3 százalékkal magasabb tiszta nyereséget termeltek, ami

regionális viszonylatban (12. régió) az 5. helyre sorolja a térséget. A Muravidék gazdaságának egyik jellemzője továbbra is a munkaigényes termelés és a (mennyiségileg legerősebb) kereskedelem, ezek határozzák meg tulajdonképpen a gazdaság üzleti kimenetelét. Viszont az üzleti eredmény javításához leginkább a középnagy vállalatok járultak hozzá jó gazdálkodásukkal. A foglalkoztatottak száma lényegesen nem változott, s gyenge 16 ezer körül mozog. A legeredményesebben a cégek Muraszombat körzetében gazdálkodtak (18 millió euró nyereség), a leggyengébben Radenci körzetében, ahol az évet 4 millió euró veszteséggel zárták. A Lendva-vidék gazdasága 2 milliós veszteséget termelt. Amint azt a Muravidéki Gazdasági Kamara is megállapítja: a muravidéki gazdaság helyzete javul, de a fontosabb, az erőt és a fejlettséget jelentő mu-

Közösen a lemorzsolódás ellen Mivel Szlovéniában és Magyarországon egyaránt tapasztalható, hogy magas az iskolarendszerű, valamint a felnőttképzésekből lemorzsolódók aránya, a képzésekből kikerülők pedig a későbbiekben sem tudnak a társadalomba eredményesen beilleszkedni, a Zalaegerszegi Első Magyar–Dán Termelő Iskola Alapítvány, a Lendvai Népi Egyetem, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola és a Ptuji Népi Egyetem közös európai projekt ke-

retében készít programokat az érintett csoportok számára. „A tanulással a tudásig, a tudással a képzettségig” című projekt partnerei a múlt héten Lendván tájékoztatták a nyilvánosságot a projekt megvalósításáról, a további programokról. Augusztusban például a Lendvai Népi Egyetemnél két felnőttképzési csoportban, szeptemberben a Ptuji Népi Egyetemnél egy felnőttképzési csoportban, a Lendvai Kétnyelvű Közép-

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 3 0 .

iskolában két ifjúsági képzési csoportban tervezik a lemorzsolódást megakadályozó, illetve képzésbe visszavezető felkészítő tréningeket. Elkészült és folyamatosan bővül a projekt kétnyelvű honlapja, s kétnyelvű kiadvány készül majd a kidolgozott és kipróbált tanár-mentori, illetve a felzárkóztató programokról is. A projekt eddigi időarányos eredményei azt jelzik, hogy várhatóan sikerül a célokat teljesíteni. kmj

tatók szerint még mindig az országos átlag alatt helyezkedik el. Az egy foglalkoztatottra jutó jövedelem szerint 26 százalékos, a hozzáadott érték szerint 25 százalékos (a szlovén átlag 38 ezer, a muravidéki 28 ezer), a bruttó fizetések (a szlovén átlag 1.436 euró, a Muravidéken 1.223 euró) szerinti mutatóban pedig 15 százalékos a lemaradás. A legtöbb hozzáadott értéket a feldolgozóiparban teremtik meg. A muravidéki gazdaság jövedelme 2012-ben 11 százalékkal növekedett 2011-hez viszonyítva, s kedvező, hogy a kivitelből eredő bevétel 16 százalékkal emelkedett (a hazai piacon

8 százalékkal). Mintegy 7 százalékkal emelkedett a tőke mértéke is. 2012 végén a gazdasági társaságokban 100 euró tőkére 144 euró adósság jutott. Gyengült azonban a magánvállalkozók helyzete, jövedelmük (11.802 euró) 12 százalékkal volt alacsonyabb, mint 2011ben. A nyereség legnagyobb része a feldolgozóiparban és az építőiparban valósult meg. A magánvállalkozóknál a dolgozók átlagfizetése 907 euró (a szlovéniai átlag 922 euró), ami 316 euróval alacsonyabb, mint a gazdasági társaságoknál kifizetett átlagbér.

Az elbocsájtásokról tárgyaltak a Muránál A héten elkezdődtek a megbeszélések az AHA Mura helyzetéről, a pénzügyi kérdésekről és a megrendelésekről, melyek mintegy 20 százalékkal estek vissza. E tények súlyosan rányomják bélyegüket a cég jövőjére, így az AHA Mura vezetősége és Mojca Lukančič, a cég társtulajdonosa a vállalat minden részlegében szólnak a jelentkező munkaerő-feleslegről és elbocsájtásokról. Lukančič igyekszik magyarázatot adni a helyzetre, többek közt a valószínűleg június elsejével bekövetkező elbocsájtásokra, aminek következtében 300 dolgozó veszíti el munkahelyét, fele a termelésből, fele a kiszolgáló egységekből. Az intézkedés ideiglenes – ígérik –, hiszen a megrendelések csökkenésének behozása újra foglalkoztatásra ad majd lehetőséget. A visszavételkor a cégnél munka nélkül maradt dolgozók élveznének majd előnyt. A vezetőségnek egy éven belül fel kell mutatnia a termeléssel kapcsolatos pozitív fejleményeket, ellenkező esetben vissza kell téríteniük a foglalkoztatásra kapott állami támogatást. A hallottak a kollektívában aggodalmat és bizonytalanságot váltottak ki. Az AHA Mura vezetősége már tárgyalt a szakszervezettel az elbocsájtási kritériumokról. A dolgozók tanácsának ülésén elhangzott, hogy elsőként azokat bocsátják el, akik legkésőbb jöttek az AHA Murához. A dolgozók az áprilisi bérek felét május 18-án – újabb banki hitelek révén – megkapták, a fennmaradt részre azonban még várniuk kell. Abban az esetben, ha péntekig (május 31.) nem kapják meg az elmaradt bért, a sztrájkbizottság keddi döntése szerint június 4-én egész napos sztrájk lesz. SNK

7


Muravidék Grisi Plus a Muravidéken

Vidékfelzárkóztatás digitális és IKT-eszközökkel A Grisi Plus szlovén projektpartnere a Sinergija Fejlesztési Ügynökség Martjanciról. A 2012 januárjában indult program fő célja a vidék értékeinek feltárása, az általuk hordozott kínálat digitalizált térképre helyezése a geomatika segítségével. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Grisi Plus projekt a vidék attraktív értékeit kutatja fel és próbálja a mai informatikai társadalom által igényelt digitalizált információs formákban eljuttatni az ilyen jellegű

kínálatot kereső vendégek, látogatók felé a legkorszerűbb kommunikációs lehetőségek segítségével. A Grisi Plus projektet a Regionális Fejlesztési Európai Alap Interreg IVC támogatja, időtartama 36 hónap (2012 januárjától 2014 decemberéig). A pro-

jekt költségvetése 1,7 millió euró, ebből az Interreg IVC 98 ezret biztosít, a Sinergija Fejlesztési Ügynökség része hatezer euró, az állam részesedése pedig 12 ezer euró. A projektben 11 ország működik együtt: Bulgária, Ciprus, Csehország,

Nemzedékek együttélése

Dalok, táncok, versek A „Nemzedékek közötti együttélés a kultúregyesületekben” cím alatt a Lendvai Kultúregyesületek Községi Szövetsége szervezésében a kultúregyesületek hagyományos tavaszi bemutatkozására került sor szombaton a Lendvai Színház- és Hangversenyteremben. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A seregszemle újdonsága volt, hogy a szlovén, illetve magyar zenés és

a felnőtt-túlsúlyú produkciókkal társulva a fiatalok fellépései valóban a nemzedékek közötti párbeszéd és együttélési szokások elmélyítését szolgálták.

A dalos-táncos kavalkádban pihentetőként hatott a szavalók szereplése. Képünkön Štihec Lucija. táncos produkciók mellett az idei szavalóverseny győztesei is meghívást kaptak a rendezvényre. Így

8

A fellépők között a Gyertyánosi Zarja–Hajnal ME a gyermek és felnőtt szlovén néptánccsoport-

jával, valamint a magyar népdalkörrel is színpadra lépett. A szlovén művelődési egyesületek közül Žižki, Gomilica, Mostje, illetve Bánuta, Bistrica, Turnišče és Hotiza csoportjai léptek színpadra, jobbára népdallal, hagyományőrző programmal. A magyar csoportokat az említett Gyertyános mellett a völgyifalui, a hármasmalmi és a csentei népdalkör képviselte. Az említetteken kívül két roma hagyományőrző csoport is fellépett a műsorban, a hosszúfalui Regina és a Lendva községi Romano Jilo folklórcsoport. Az üde fénypontként feltűnő szavalók csoportjában többek között Ferenc Grega, Ferletič Luka, Vida Brin, Varga Arjun, Štihec Lucija lépett fel – a közönség távolmaradása miatt szinte kongó – nézőtér előtt. Talán a rossz idő, talán a májusi kultúrdömping, talán más játszott közre? Csak találgathatunk.

A geomatika kifejezés az 1960-as és az 1970-es évek fordulóján hangzott el először. Az elnevezést a francia Bernard Dubuissonnak (Compi`egne-i egyetem, Franciaország) tulajdonítják, de legelőször mégis a tengerentúlon, elsősorban Kanadában vették át ezt a terminológiát. A geomatikában kifejezésre jut minden, ami a helymeghatározással kapcsolatos: adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatelemzés, megjelenítés és adatkezelés. A geomatika magába foglalja a geodéziát, a térképészetet, a térinformatikát (földrajzi információs rendszerek), a navigációt, a távérzékelést, a digitális képfeldolgozást, valamint a földügyi szakigazgatást és az azzal kapcsolatos úgynevezett földügyi információs rendszereket. Észtország, Görögország, Írország, Lettország, Málta, Románia és Szlovénia, valamint Franciaország, a vezető partner. A program az európai régióközti együttműködést serkenti, amit az egyes régiókban működő jó gyakorlatok, eljárások, ötletek továbbításával, cseréjével segítenek. A program megvalósítása a geomatikára mint IKT (infokommunikációs technológia) eszközre támaszkodik, hiszen a munka lényegében a jó gyakorlattal rendelkező terület elhelyezése a digitális térképen. A projekt alatt különböző adatgyűjtések, elemzések folynak az általános és specifikus térképek elkészítéséhez bizonyos földrajzi területeket érintve. A Grisi Plus projekt alatt a bekapcsolt partnerek igyekeznek hatékony promóciót végezni a vidék tárgyi és nem tárgyi értékeiről, kínálatáról (termékek és szolgáltatások), hogy megtalálhatóbbá és felismerhetőbbé, így vonzóbbá is tegyék a térség kínálatát, hogy minél több látogató, vendég érkezzen, illetve növekedjen a vidékre költözők száma is. A projekt céljainak megvalósítása érdekében a Sinergija Fejlesztési Ügynökség 2012-ben a 2-es számú munkaprogram keretében kidolgoztatta a projekt grafikai arculatát, a jelét, a projektplakátot, leporellót

és e-újságot szerkesztett, melyet az érdeklődők a Grisi Plus honlapján találnak meg angol, francia és görög nyelven, valamint az e-újságot, mely szlovén nyelven is olvasható. Manapság az európai vidéki társadalom szinte mindenütt azonos kérdésekkel szembesül: a lakosság elöregedése és csökkenése, gyenge helyi gazdaság, elszigeteltség, a közművek, az innovációk és az infokommunikációs technológia hiánya. A Grisi Plus 14 partnere a vidéki régiók gazdaságfejlesztési politikáján kíván javítani. A projekt vezető partnere a francia Midi Pyrenees Gers Kereskedelmi és Iparkamara. A korszerű infokommunikációs eszközök kidolgozásával a helyi termékekről és szolgáltatásokról szóló információk a digitális térképen (applikációval az okostelefonokon) leolvashatók. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy aki a goricskói méz vagy a síkvidéki perec iránt érdeklődik, a világhálón vagy okostelefonon, illetve az IKT egyéb eszközein keresztül megtalálhatja a felkínálót a termékismertetővel együtt. A Grisi Plus projekt szlovén részének eredményismertető konferenciájára május végén kerül sor Moravske Toplicén a Sinergija Fejlesztési Ügynökség szervezésében.

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 3 0 .


A lendvai Lions Klub az Idősebb Polgárok Otthonában A lendvai Lions Klub képviselői a múlt csütörtökön ellátogattak a lendvai Idősebb Polgárok Otthonába, ahol a lakókat Hajdinjak Jože, a klub elnöke, valamint Balažek Anton lendvai polgármester köszöntötte. A Lions Klub az otthonnak egyúttal 500 eurót adományozott, amit egy, a fizioterápiához szükséges ultrahangos készülék megvásárlására fognak fordítani. A vendégek az otthon lakóinak kultúrprogrammal is kedveskedtek. (-)

Info

Špilak Franc, az otthon igazgatója átveszi az adományt a Lions Klub elnökétől, Hajdinjak Jožétól.

Támogatást kapott a sürgősségi központ építése A Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztérium kiadta a végzést a Muraszombati Kórház Sürgősségi Osztályának támogatásáról. A teljes beruházás értéke 6,3 millió euró, ebből 3,7 milliót az Európai Alap regionális fejlesztési forrásaiból biztosítanak. A projekt magába foglalja az építkezési költségeket és az új központ felszerelésének a megvásárlását. Részben felújításra kerül a régi épület, illetve ahhoz építenek hozzá egy új részleget. Az új beruházás célja a betegek korszerű ellátása a teljes muravidéki régióra vonatkozóan, egybekötve az elsődleges és a kórházi ellátást egy helyszínen. Ezáltal sokkal jobb feltételek és lehetőségek teremtődnek a diagnosztikához és a kezelésekhez: javul az ellátás gyorsasága és hatékonysága, és biztosított lesz a többi sürgősségi központtal való szoros kapcsolat és együttműködés – áll a kórház nyilatkozatában. HF

Területfejlesztési konferencia és műhelytalálkozó

A konferencia résztvevői a határ két oldaláról érkeztek.

Szentgotthárdon a Lipa Konferenciaközpontban zajlott a szlovén–magyar együttműködés 2014–2020 jegyében a közös stratégiát szolgáló határon átnyúló területfejlesztési konferencia és műhelytalálkozó 30–30 magyarországi és szlovéniai résztvevővel. Az eseményre a REG-Net projekt keretében került sor Vas és Zala megye, valamint a Muravidék és a Rábavidék területi szervezetei között az összehangolt stratégiai

felkészülés érdekében, s a cél egy tartós területfejlesztési konzultációs fórum és ernyőszervezet megalakítása a határtérségben. A szlovén–magyar együttműködési műhelytalálkozók a gazdaságfejlesztés és a vidékfejlesztés, a környezet- és természetvédelem, valamint a turizmus téma körül csoportosultak. Az előadók között volt többek közt Dušan Snoj szlovén konzul is. SNK

a cannes-i filmfesztiválon. A háromórás francia alkotás két nő szenvedélyes szerelmi viszonyának története. A cannes-i filmek ritkán szólnak a nagyközönséghez.

András herceg földi maradványait az oplenáci Szent György-templom sírboltjában helyezték örök nyugalomra. A temetésen részt vettek az állami vezetés és a pravoszláv egyház képviselői, a család leszármazottai, valamint más európai királyi családok képviselői is. II. Péter király volt az utolsó jugoszláv király (1934 és 1945 között). A II. világháborút követően eltörölték a királyságot, II. Péter pedig családjával együtt elhagyta az országot.1970ben az Egyesült Államokban halt meg.

hétről hétre Budapest – A magyar parlament elfogadta a megtett úttal arányos díjat előíró törvényt. Az e-útdíjat a 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű tehergépkocsik után kell megfizetni az autópályákon, autóutakon és a főutakon július elseje után. A tengelyszámtól függően a gyorsforgalmi utakon a legalsó, J2 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti infrastruktúradíja 49,90 forint, a középső J3 kategóriában 70,02 forint, a legfelső J4 díjkategóriában pedig 108,38 forint lesz.

Járműkategóriánként főúton 21,23 forinttól 36,75 forinton át a felső kategória szerinti 67,60 forintig emelkedik a díj. Prága – A cseh fiatalok szívják a legtöbb marihuánát az EU-ban: A 15–16 éves korosztály 42 százaléka próbálta már ki a kendert, ez a legnagyobb arányszám az európai uniós országok között. A cseheket a francia fiatalok követik, akiknek 39 százaléka próbálta ki a marihuánát, míg a legkevésbé a norvégok hódolnak ennek

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 3 0 .

a drognak (5 százalék). Az Európai Unióban a könnyű drogként kezelt marihuána a leggyakrabban használt kábítószer: a kontinensen mintegy hárommillió ember naponta elszív egy-egy kenderes cigarettát. Cannes – A tunéziai–francia Abdellatif Kechiche La vie d’Adele (Adele élete) című filmjének ítélte vasárnap este a Steven Spielberg vezette zsűri az Arany Pálmát

Belgrád – Újratemették vasárnap a Karađorđević szerb királyi család négy tagját. II. Péter király, Alekszandra királyné, Mária királyné és

9


Info a mai napon... Május 30-án történt 1431 Rouenban eretnekség és bűbájosság vádjával máglyán megégették Jeanne d’Arc-ot, az Orleans-i Szüzet. 1572 Megszületett Ruszkai báró Dobó István, Eger várkapitánya. 1593 Meghalt Christopher Marlowe angol drámaíró (Dr. Faustus). 1594 Meghalt Balassi Bálint, a magyar reneszánsz költészet kiemelkedő alakja. 1640 Meghalt Pieter Pauwel Rubens flamand festő. 1744 Meghalt Alexander Pope angol felvilágosodás-korabeli és klasszicista költő. 1778 Meghalt Voltaire francia író és filozófus, aki a francia felvilágosodás korának egyik kiemelkedő alakja volt. 1853 Isaac Merritt Singer szabadalmaztatta a varrógépet. 1912 Meghalt Wilbur Wright amerikai pilóta, aki fivérével 1903ban végrehajtotta az első sikeres motoros repülést.

visszapillantó

1983. június 2-án, 22. szám

Képekben a népi tánccsoportok szemléjéről A szép napos időt vasárnap sokan arra használták ki, hogy megtekintsék a tánccsopor tok szemléjét, a helybelieken kívül a szomszédos falvakból is nagyon sokan átjöttek Göntérházára. A központi ifjúsági ünnepség keretében három SZISZ a l a p s z e r ve z et é s hét fiatal részesült elismerésben társadalmi-politik ai tevékenységükért. Nagy sikert arattak és sok tapsot kaptak a helybeli általános Gál Terézia, Fehér Mária és Nyakas Zsuzsi csuhéból cekkert fonnak. iskola tanulói roma táncaikért. A szemle kísé- művészeti kiállítás nyílt. Nyakas Zsuzsi a helyszínen nek, hogyan kell kukoricarőrendezvényeként nép- Gál Terézia, Fehér Mária és mutatták be az érdeklődők- héjból kézitáskát fonni.

egészségünk

Az övsömör Dr. Larnsak Goran aneszteziológus szakorvos Az övsömör (herpes zoster) kialakulásáért ugyanaz a vírus felelős, amely a bárányhimlőt is okozza – ez a varicella zoster vírus (másnéven human herpes vírus-3). Övsömör csak azokon alakulhat ki, akik korábban már átestek bárányhimlőn. A bárányhimlő gyógyulásakor a vírus nyugvó, inaktív állapotban a szervezetben marad, mégpedig a gerincvelői érző idegdúcokban. Amikor a szervezetet valamilyen nagyobb lelki vagy testi megterhelés éri – legyen az baleset, nagyobb fertőzéses vagy gyulladásos megbetegedés, kemo- vagy sugár-

10

terápiával kezelt daganatos állapot –, vagy valamilyen egyéb okból legyengül az immunrendszer (például időskor, HIV-fertőzöttség, szervtranszplantáció stb.), a varicella vírus aktiválódik és kialakulnak a jellegzetesen erősen fájdalmas bőrtünetek az adott ideg lefutása mentén. A hólyagos bőrtünetek jelentkezése előtt 1–3 nappal már körülírt fájdalom jelentkezik. Ez az úgynevezett prodromális fájdalom olyan erős lehet, hogy például mellkasi elhelyezkedés esetén szívinfarktust utánozhat, hasi jelentkezés esetén pedig heveny vakbél- vagy gyomorperforáció gyanúját is keltheti. A körülírt bőrterület vagy dermatoma nem más, mint annak az érzőidegnek a beidegzési területe, melyet az aktiválódó vírus megbetegít. Nagyon jellegzetes, hogy a kialakuló tünetek a test

egyik oldalán, a középvonalt nem átlépve fejlődnek ki. A hólyagok hasonlóan néznek ki, mint a bárányhimlős hólyagok, azaz vörös alapon csoportosan helyezkednek el, majd bepörkösödnek. Körülbelül két hét alatt gyógyulnak megfelelő kezelés mellett, annak hiányában ez 5–6 hét is lehet. Amennyiben a beteg nem fordul időben orvoshoz, az övsömör szövődményes esetei alakulhatnak ki. Az arcon, a szemkörnyéken létrejövő zoster a szaruhártya kilyukadását okozhatja, amely az adott szem vakságához vezet. Erősen legyengült immunrendszerű szervezet esetében a bőrtünetek kiterjedten az egész testfelületen megjelenhetnek. Késői szövődmény a fájdalom tartós – több hónapon keresztüli – fennmaradása a bőrtünetek gyógyulása után is az adott bőrterületen (postherpeses neuralgia). Az övsömör kezelésének

alapja vírusellenes gyógyszer adása, amit arci elhelyezkedés esetén infúzióban szoktak alkalmazni. Ennek azonban igazán csak akkor van értelme, ha a vírusok szaporodásának ideje alatt, azaz az első tünetek kialakulását követő egy héten belül van mód elkezdeni. A herpeszben szenvedő beteg a gyógyszert tabletta formában szedi naponta többször, a hólyagos bőrterületet pedig egy fertőtlenítő krémmel kell kezelni, vagy helyi szárító kezelést, ecsetelőt, kenőcsöt vagy pasztát kap a beteg a hólyagokra, majd hámosító hatású szereket a visszamaradó apró hámfosztott területekre. A hólyagok megnyitása a kezelés során nem javasolt, mivel telve vannak vírusokkal és ezzel a terjedésüknek kedvezhetünk. A fájdalom mértékétől függően kap a beteg fájdalomcsillapítókat, ezenkívül B-vitaminokat, hogy az érintett idegek hama-

rabb regenerálódjanak. A herpes zoster utáni fájdalom kivédhető az időben elkezdett vírusellenes kezeléssel, valamint alacsony dózisú hozzáadott szteroiddal. Utóbbi szemkörnyéki tünetek esetén tilos, mert a szaruhártya átlyukadásának esélyét növeli. Postherpeses neuralgia esetén a beteg sokszor a fájdalomambulancia segítségére szorulhat. Fontos tudni, hogy az övsömör ugyanúgy fertőző azokra nézve, akik még nem estek át varicella-fertőzésen, mint maga a bárányhimlő. Különösen a gyermekek és a terhesek védelme fontos! Az övsömör kialakulásának lehetnek lelki okai is. Az övsömör nem tévesztendő ös�sze az ajkon megjelenő hólyagos elváltozással, az úgynevezett herpes simplexszel. Ezt a betegséget más vírus okozza.

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 3 0 .


Info

Kiránduláson az Idősebb Polgárok Otthonának lakói Mi, a lendvai Idősebb Polgárok Otthona 19 lakója már türelmetlenül vártuk azt a napot, amikor buszokkal elutazhattunk kirándulni Prlekijába. Aznap még az idő is kegyes volt hozzánk, hiszen már reggel csodálatos napsütéssel köszöntött bennünket. Első úticélunk Ižakovci

zetője érdekesen bemutatta a várost és annak nevezetességeit. Busszal körülutaztuk a várost és megtekintettük a lóversenypályát, a fürdőt és a parkot, majd ellátogattunk a jeruzalemi szőlőhegyekbe, Železne dveribe és a Szűz Mária templomig. A borkóstoló bebizonyította, hogy ebben a térségben valóban

nyomásokkal tértünk haza. Gomboc Ladislav például a kirándulásról a következőket mondta: „Jól éreztük magunkat, csak a Szerelem szigetén nem csábítottuk el egymást és nem lettünk szerelmesek.” Gazdag Gizela: „A kirándulás nagyon jó volt, minden tetszett. Jeruzálemben nagy

eddig még sohasem látott. Jeruzalemben most volt először. Komar Angela pedig elmondta, hogy minden kirándulás szép, hiszen egy kis változást hoz az életükbe és lehetőséget ad arra, hogy valami újat is láthassanak. „Jó volt a társaság, valamint a bor és az ételkínálat” –

mondta Černi Anton, Vučko Jožef és Kolenko Katarina, Mertik Rozalijának és Gönc Julijannának pedig különösen a jeruzalemi hegyekben megtekintett templom tetszett. A lendvai Idősebb Polgárok Otthonának lakói

Magyar és szlovén népdalkörök találkozója

A kirándulás jó hangulatban folyt: átkelés komppal a Murán. volt, ahol megtekintettük az úgynevezett Szerelem szigetét (Otok ljubezni) és a vízimalmot, majd komppal átutaztunk a Mura folyó másik oldalára. Utunkat Ljutomer felé folytattuk, ahol Gregor úr, a helyi idegenforgalmi szervezet nagyon kedves ve-

kiváló borokat termelnek. Prlekija gazdag konyhaművészettel is büszkélkedhet, ezért ellátogattunk a Puklavec idegenforgalmi parasztgazdaságra, ahol ízletes ebéddel vártak bennünket. A délutáni órákban fáradtan, de kellemes be-

szőlőültetvényeket láttunk. Ha fiatalabb lennék, ott szeretnék élni. Az ebéd is finom volt, csak túl nagyok voltak az adagok.” Petek Marija is elmondta, hogy a kirándulás tetszett neki, hiszen olyan dolgokkal találkozott, amilyeneket

A Kulturális Közalapítvány Lendvai Területi Kirendeltsége vasárnap Črenšovcin szervezte meg a népdalkörök hagyományos szemléjét, melyen a magyar népdalköröket a kapcai József Attila Művelődési Egyesület népdalköre és a gyertyánosi Hajnal Művelődési Egyesület népdalköre (a fotón) képviselte, magas szakmai minősítést elérve. kmj

ról. Magyar‑történelem szakot végeztem, így e korszakot is jól ismerem. Gyakran tapasztalom viszont, hogy a legendák elfedik a valóságot. A mítosz és a realitás szétválasztásához hozzásegíthet Csendes Csaba dokumentumfilmje, a Trianon legendái is (Duna 0.15). Szerdán a Liszt Ferenc című magyar tévésorozatot karikáztam be. Liszt nagyon gazdag életművet hagyott hátra: szimfonikus költeményeinek romantikája még a 19. századot jellemzi, a Villa d’Este szökőkútjai zongoraműve már az impresszionizmust idézi. Önzetlensége példaként lebeghet minden művész előtt, zeneszerzők tucatjait indította el a pályán, s a magyar szellemi óriás nélkül

Wagner csillaga is halványabban ragyogna (Duna 12.30). Csütörtökön az Operamesékben Verdi Macbethjét hallgathatjuk. Katona Márta műsora méltán foglalkozik a darabbal, a shakespeare-i ihletésű zenedráma az olasz mester egyik legigényesebb műve. A Macbeth-et a magyar közönség is hamar megismerhette, az 1847-es firenzei bemutató után nem egészen egy évvel Pesten is bemutatták (Bartók Rádió 19.00). Pénteken a P’amende roma kulturális magazint javasolhatom. Nagy István szerkesztő Békéscsabára látogatott, a félórás adásból a nézők egy nyelvét és hagyományait ápoló, összetartó közösség életébe pillanthatnak be (M1 12.25).

Közmédia-javallat

Lencsó Rita heti ajánlója Lencsó Ritának, az MTVA sajtófőnökének életét kitölti a munka. Kevés szabadidejében örömmel hallgat klasszikus zenét, de az operett is közel áll a szívéhez. Hétfőre a Magyar elsők ismeretterjesztő sorozatot ajánlom. Bevallom, igazán az alcíme ragadott meg: Az első magyar illemtankönyv. A sajtó és a protokoll közel áll egymáshoz, így az illemtan átszövi mindennapi munkánkat. Nem szabad tévedni, a sajtótájékoztatók sikere

gyakran függ apró protokollmegoldásoktól (Duna 9.25). Június 4. az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója. Kedden a közmédia méltó módon, több műsorral emlékezik meg a nemzeti összetartozás napjá-

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 3 0 .

Szombaton a múzsák neveletlen gyermeke, az operett felé fordulok. A Dankó Rádió Túl az Óperencián sorozata sokat tesz a műfaj népszerűsítéséért. A műsor sztárvendége Kállai Bori, aki mind a zenés, mind a prózai műfajban a közönség kedvence volt (17.04). A vasárnap a nosztalgia jegyében telik. A Három sárkány magyar játékfilm 1936-ban (Duna 13.00), a Tilos a szerelem rá három évtizeddel készült. Az utóbbiban egy brigádmozgalommal tarkított sematikus történetet olyan sztárok visznek sikerre, mint Darvas Iván és Törőcsik Mari (Duna 16.10).

11


Info május 31. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 10:15 Gyerekműsor, 11:55 Ami szent és a világ, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Roma nemzetiségi műsor, 16:00 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:05 Ifjúsági műsor, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Egészségünkre!, 21:45 Dokumentumfilm, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:50 Infodrom, 10:05 Jó óra, 11:25 Jó reggelt, 13:25 Zenés műsor, 14:25 Hallgassunk a csöndre, 14:50 Szlovén magazin, 15:20 Érdekel a könyv, 15:40 Sportműsor gyerekeknek, 16:10 A nyolcadik nap, 16:45 Roška mesél – dok. műsor, 17:25 Roška – 25 – dok. műsor, 18:30 Bielefeld: Szlovénia – Törökország, labdarúgó-mérkőzés, 21:05 Bécs: Ritmikus gimnasztika Eb, 22:00 Két öreg akadékoskodó – angol sorozat, 22:25 Raw étterem – ír sorozat, 23:20 A 9. század – koprodukciós film, 1:35 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:20–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Nemzetiségi magazinok, 13:00 Esély, 13:30 Életművész, 14:25 Történetek a nagyvilágból, 14:55 Boston Legal – am. sorozat, 15:45 A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai sorozat, 16:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:30 Híradó, 17:40 Ridiküli, 22:40 Hair 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Legenda: R-GO – zenés műsor, 21:35 Az Este, 22:10 Szeretettel Hollywoodból, 22:40 Hair – am. musical, 0:40 Híradó, 0:55 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 11:40 Asztro Show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 Brandmánia, 13:40 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:35 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:20 Kettős játszma – mexikói sorozat, 17:25 Riválisok – mexikói sorozat, 17:55 A bosszú angyala – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:25 Fókusz, 19:50 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:55 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 A zöld íjász – am. sorozat, 22:35 Gyilkos elmék – am. sorozat, 0:35 Reflektor, 0:55 Gasztrotúra, 1:15 4ütem – magazin.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 14:55 Amit a szív diktál – mexikói sorozat, 15:55 Csapdába csalva – német dokureality-sorozat, 16:25 Veled is megtörténhet! – magyar dokureality, 17:25 Update Konyha, 17:30 Hal a tortán, 18:30 Tények, 19:25 Aktív, 19:55 Családi titkok – magyar sorozat, 20:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:40 Kínzó közelség – am. film, 23:50 Jog/Ászok – am. sorozat, 0:55 Tények este, 1:15 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:25–8:30 Virradóra, 8:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:10 Magyar elsők, 12:25 Liszt Ferenc – magyar–német–olasz sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 Kalahári szurikáták – dél21:15 Claire Brunetti, a afrikai dok. film, 15:30 zsarulány Ének az életért – osztrák dok. film, 16:30 Térkép, 17:00 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:20 Dunasport, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Labdarúgómérkőzés, 21:00 Hírek, 21:05 Dunasport, 21:15 Claire Brunetti, a zsarulány – francia film, 22:40 Kultikon, 23:00 Koncertek az A38 hajón, 23:55 Ismétlések.

június 1. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:25 A Hét, ism., 14:20 Helyes ötlet!, ism., 14:55 Marinko és Lupetto – dok. film, 15:20 Alpok–Duna–Adria, ism., 15:55 Úton – dok . sorozat, 16:25 Állatokról, emberekről, 17:00 Hírek, 17:15 A 20:05 Kislány a küszöbön kertben, 17:40 A világ rejtett csücskei – francia dok. sorozat, 18:35 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanások, 20:05 Kislány a küszöbön – német film, 22:05 Hírek, 22:35 Az anarchia fiai – am. sorozat, 23:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:00 Az időn át, 9:40 Különleges kínálat, 10:00 Szlovénia nézetei, ism., 11:25 Szlovén villanások, 11:50 A játék művészete, 12:25 A nyolcadik nap, ism., 13:00 Bécs: Ritmikus gimnasztika Eb, 16:30 Érzem a kosárlabdát, 17:15 Szlovénia – Törökország, labdarúgó-mérkőzés, ism., 19:30 Bécs: Ritmikus gimnasztika Eb, 21:40 La vie en rose – sanzonest, 23:25 Aranyfüst.

Magyar Tévé 5:30–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:05 Summa, 12:35 A Bahreini Nemzeti Színház, 13:05 Angi jelenti, 13:35 A világörökség kincsei, 13:55 Telesport, 15:55 Zöld Tea, 16:35 Két csirkefogó… meg egy fél – olasz sorozat, 17:35 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:15 Apád, anyád idejöjjön! – am. film, 22:25 Vörös vihar – angol–német–magyar film, 0:10 Nagyon zene, 1:10 A sziklatanács titka – francia film.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 11:00 XXI. század, 11:30 Házon kívül, 12:00 4ütem – magazin, 12:40 Dilinyósok – am. sorozat, 13:05 Agymenők – am. sorozat, 14:10 A zöld íjász – am. sorozat, 15:10 A hős legendája – am. sorozat, 16:15 Üldözési mánia – am. film, 18:30 Hír19:30 A szövetség adó, 18:55 Fókusz plusz, 19:30 A szövetség – am.–német–cseh–angol film, 21:30 Emelt fővel – am. film, 23:05 Amityville-i horror – am. film, 0:50 Sakklépések – am. film.

TV2 6:25 TV2-matiné, 11:30 Babavilág, 12:00 Tűsarok, 12:30 Autóguru, 13:00 Abraka Babra – főzőshow, 13:30 Doktorok – am. sorozat, 14:30 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai – olasz sorozat, 15:30 Monk – Flúgos nyomozó – am. sorozat, 16:30 Kettős ügynök – am. sorozat, 17:30 Irigy Hónaljmirigy Show, 18:30 Tények, 19:15 Az ének iskolája – szór. műsor, 21:15 Apádra ütök – am. film, 23:15 Kínzó látomás – am. film, 0:45 Célkeresztben – am. sorozat, 1:40 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:10 Ízőrzők, 12:45 Valaki odafönt – am. film, 14:40 Táncvarázs, 15:30 Önök kérték!, 16:30 Ez történt Budapesten – magyar film, 18:00 Híradó, 18:30 Hagyaték, 19:00 Határtalanul magyar, 19:30 Hogy volt!?, 20:25 Futótűz – am.– kanadai sorozat, 21:15 Doktor Zsivágó – am. film, 0:20 Dunasport, 0:35 MüpArt, 2:00 Koncertek az A38 hajón.

június 2. vasárnap

június 3. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:00 Vasárnapi szentmise, 11:00 Látogatóban, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:20 Egészségünkre!, ism., 15:10 A szivárvány fénye – kanadai film, 17:00 Hírek, 17:15 A nagy és a kis képernyő legendái, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Kisvárosi gyilkosságok – angol sorozat, 21:30 Interjú dr. Anton Vratušával, 22:30 Hírek, 23:05 Kennedy agya – német sorozat, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II.

7:00 Jó reggelt, 10:15 Gyerekműsor, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:35 Éjféli klub, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 A múzeumi kincsek titkai – angol dok. sorozat, 18:05 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 Mesterséges mennyország, 23:35 Érdekel a könyv, 23:55 Jazz, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II.

7:20 Az időn át, 8:00 Glóbusz, 8:30 Alpok–Duna–Adria, ism., 9:00 Turbulencia, 9:30 Zenés matiné, 10:45 Sportműsor gyerekeknek, 11:15 Sevilla: Evezős Eb, 15:00 Bécs: Ritmikus gimnasztika Eb, 17:10 Sport&špas – a generáci20:00 A Vinko Vodopivec énekkar ók sportnapja, 17 : 4 0 N o v o 60 éve mesto: Utcai kosárlabda – riport, 17:50 Kaštel Sućurac: Horvátország – Szlovénia, röplabdamérkőzés, férfiak, 19:50 Lottó, 20:00 A Vinko Vodopivec énekkar 60 éve, 21:30 Először lakás – dok. műsor, 21:55 Dekadencia – a nyugati világ alkonya – am. dok. műsor, 23:45 Kisfilm.

Magyar Tévé 6:00 Ma reggel, 9:00 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:05 Világ Kép, 12:35 FIFA World Cup 2014 – magazin, 13:05 Telesport, 13:35 Úticélok – am. dok. sorozat, 13:50 Komisz kamaszok Afrikában – holland film, 15:20 A Bolyai-díjak átadása – díszünnepség, 16:25 Telesport, 18:50 A Lényeg, 19:30 Híradó este, 20:15 Magyarország, szeretlek, 21:30 Egy lányról – angol film, 23:10 A rejtekhely – olasz film, 0:40 A Budapesti Fesztiválzenekar hangversenye, 1. rész.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:00 EgészségKalauz, 10:35 Teleshop, 11:30 Gasztrotúra, 11:55 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek, 12:35 Tuti gimi – am. sorozat, 13:35 A szövetség – am.–német film, ism., 15:45 Egy cipőben – am. film, 18:30 Híradó, 18:55 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 X-Men – Az ellenállás vége – am. film, 21:50 Égető bizonyíték – am. film, 23:45 Portré, 0:20 Ismétlések.

TV2

7:00 Gyerekműsor, 10:45 Jó óra, 12:05 Jó reggelt, 15:25 A pont, 16:10 Interjú dr. Anton Vratušával, ism., 17:10 Roma nemzetiségi műsor, ism., 17:30 Jó napot, Koroška!, 18:00 Helyes ötlet!, 18:25 Ez lesz a szakmám, 19:00 A pont, 19:50 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:00 Weissensee – német sorozat, 20:50 Banks felügyelő – angol sorozat, 22:20 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Napirend előtt, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 13:55 Magyarlakta vidékek krónikája, 15:00 Boston Legal – am. sorozat, 15:45 A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai 13:55 Magyarlakta vidékek sorozat, 16:35 Rex krónikája felügyelő – osztrák sorozat, 17:20 Jövő-időben, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, 21:10 Kékfény, 22:10 Az este, 22:45 KorTárs, 23:15 Aranymetszés, 0:10 Híradó, 0:25 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 10:00 Top Shop, 11:40 Asztro show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 Fókusz plusz, 13:40 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:35 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:20 Kettős játszma – mexikói sorozat, 17:25 Riválisok – mexikói sorozat, 17:55 A bosszú angyala – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:20 Fókusz, 19:50 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:35 Barátok közt – magyar sorozat, 21:10 Dr. Csont – am. sorozat, 22:10 Showder klub, 23:20 Észvesztő – am.–kolumbiai sorozat, 0:20 Reflektor, 0:35 Terminátor – Sarah Connor krónikája – am. sorozat.

TV2

6:25 TV2-matiné, 12:35 Egészségmánia, 13:05 Stahl konyhája, 13:35 Több mint TestŐr, 14:05 Kalandjárat, 14:35 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 15:35 Lángoló Chicago – am. sorozat, 16:30 Apádra ütök – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 23:40 Greenberg 20:00 Bébi mama – am. film, 21:50 Cool túra 2.: A sörpingpong – am. film, 23:40 Greenberg – am. film, 1:35 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:15 Álomkövetők – magyar dok. film, 12:50 Hotel Kikelet – magyar film, 14:15 Hazajáró, 14:45 Szerelmes földrajz, 15:15 Hogy volt!?, 16:15 Áll a bál – magyar film, 18:00 Híradó, 18:20 Dunasport, 18:30 Heti Hírmondó, 19:00 Klubszoba, 20:00 Önök kérték!, 21:00 Amerikai anzix – magyar film, 22:35 Dunasport, 22:45 Elragadva – Öt egykori gyerekkatona története – magyar dok. film, 23:10 Törzsasztal, 0:00 Koncertek az A38 hajón, 0:55 Ismétlések.

6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 10:30 Astro-Világ, 11:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 14:55 Amit a szív diktál – mexikói sorozat, 15:55 Csapdába csalva – német dokureality sorozat, 16:25 Veled is megtörténhet! – magyar dokureality, 17:25 Update Konyha, 17:30 Hal a tortán, 18:30 Tények, 19:25 Aktív, 19:55 Családi titkok – reality-show, 20:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:40 NCIS – am. sorozat, 22:40 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:40 Összeesküvés – am. sorozat, 0:40 Update Konyha, 0:45 Tények este, 1:20 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Napirend előtt, 13:00 Kapcsoljuk az Országházat, 16:30 Térkép, 17:00 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Angyali érintés – am. sorozat, 19:45 Petőfi – magyar sorozat, 20:40 Hírek, 20:45 Dunasport, 21:00 Dokureflex: Utolsó üzenet – magyar dok. film, 22:15 Kultikon, 22:30 Gyulafehérvártól Trianonig – dok. film, 23:15 Sportaréna, 23:45 Koncertek az A38 hajón, 0:35 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismét­ lés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 3 0 .


Info június 5. szerda

június 4. kedd Szlovén Tévé 7:00 Jó reggelt, 10:15 Gyerekműsor, 12:20 Mesterséges mennyország, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, ism., 14:20 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Pitypang, 20:55 Nemzeti álmok 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 A sarkvidék Bruce – Magyarország Parryvel – angol dok. sorozat, búcsúja Európától? 18:05 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, 20:55 Nemzeti álmok – Magyarország búcsúja Európától? – osztrák dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Glóbusz, 23:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 13:50 Jó reggelt, 16:40 A pont, 17:35 A hírnök, 18:05 Hidak: Pitypang, ism., 18:35 A szlovén vízkör, 19:00 A pont, 19:50 Az Astro sorsolása, 19:55 Velenje: Atlétika, 21:35 A zenetudományi tanszék 50 éve, 22:30 Csak oda, kérem! – dán film, 0:10 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Hacktion újratöltve – magyar sorozat, 14:25 Sao Paulo – francia dok. film, 15:10 Boston Legal – am. sorozat, 15:55 A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai sorozat, 16:45 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Ábel az országban – magyar film, 22:15 Az Este, 22:50 Krisztusnak ajánlva – Bogdánffy Szilárd élete és kora – román dok. sorozat, 23:35 Híradó, 23:50 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 11:40 Asztro show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 Gasztrotúra, 13:40 Ízes élet – Mautner Zsófival, 14:05 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:45 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:20 Kettős játszma – mexikói sorozat, 17:25 Riválisok – mexikói sorozat, 17:55 A bosszú angyala 13:40 Ízes élet – – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, Mautner Zsófival 19:20 Fókusz, 19:50 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:35 Barátok közt – magyar sorozat, 21:10 Jo, a profi – francia–angol sorozat, 22:15 A Grace klinika – am. sorozat, 23:20 XXI. század, 23:50 Reflektor, 0:10 Hazudj, ha tudsz! – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények Reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 10:30 Astro-Világ, 11:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 14:55 Amit a szív diktál – mexikói sorozat, 15:55 Csapdába csalva – német dokureality-sorozat, 16:25 Veled is megtörténhet! – magyar dokureality, 17:25 Update Konyha, 17:30 Hal a tortán, 18:30 Tények, 19:25 Aktív, 19:55 Családi titkok, 20:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:40 Utódomra ütök – am. film, 23:40 Esküdt ellenségek: Los Angeles – am. sorozat, 0:40 Update Konyha, 0:45 Tények Este, 1:20 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00 Kapcsoljuk az Országházat, 16:00 Ajándék a végzettől – dok. film, 16:30 Térkép, 17:00 Velünk élő Trianon – dok. sorozat, 18:00 Híradó, 18:20 Dunasport, 19:00 Angyali érintés – am. sorozat, 19:50 Kántor – magyar sorozat, 20:40 Hírek, 20:45 Dunasport, 21:00 Trianon – dok. film, 23:05 Kultikon, 23:25 Szlovákmagyarok – dok. film, 0:15 Trianon legendái – dok. film, 0:45 Koncertek az A38 hajón, 1:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:55 Nemzeti álmok – Magyarország búcsúja Európától? – osztrák dok. műsor, ism., 13:00 Híradó, 13:30 A Hét, ism., 14:25 Glóbusz, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Egy ember Flores szigetéről – francia dok. műsor, 18:05 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 Üresben – szlovén film, 21:35 Kisfilm, 22:00 Visszhangok, 23:05 Zenés est, 23:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:40 Jó reggelt, 14:45 A pont, 15:45 Ez lesz a szakmám, 16:20 A hírnök, 16:50 Európai magazin, 17:05 Szlovének világszerte, 17:40 Hidak, ism., 18:10 Állatokról, emberekről, 18:35 A kertben, 19:00 A pont, 19:50 Lottó, 20:00 Sport-kihívás, 20:30 Velenje: Atlétika, 22:10 Aranyfüst, 22:40 Menetjegyek – angol–olasz film, 0:25 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Vörös tűzhangya – A legyőzhetetlen hadsereg – am. dok. film, 14:15 Útravaló, 14:30 Vadászfilm – dok. film, 15:10 Boston Legal – am. sorozat, 15:55 A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai sorozat, 16:45 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Bosszú – am. sorozat, 21:00 Életművész, 22:00 Az Este, 22:35 Summa, 23:05 Múlt-kor, 23:35 Híradó, 23:45 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli 11:40 Asztro show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek, 13:40 Ízes élet – Mautner Zsófival, 14:05 Éjjelnappal Budapest – magyar sorozat, 14:45 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:20 Kettős játszma – mexikói sorozat, 17:25 Riválisok – mexikói sorozat, 17:55 A bosszú angyala – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:20 Fókusz, 19:50 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:35 Barátok közt – magyar sorozat, 21:10 Szulejmán – török sorozat, 22:20 Házon kívül, 22:55 Döglött akták – am. sorozat, 1:00 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 14:55 Amit a szív diktál – mexikói sorozat, 15:55 Csapdába csalva – német dokureality-sorozat, 16:25 Veled is megtörténhet! – magyar dokureality, 17:25 Up22:40 Hibrid date Konyha, 17:30 Hal a tortán, 18:30 Tények, 19:25 Aktív, 19:55 Családi titkok, 20:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:40 Sherlock és Watson – am. sorozat, 22:40 Hibrid – kanadai–francia–am. film, 0:45 Update Konyha, 0:50 Tények este, 1:25 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:15 Magyar elsők, 12:30 Liszt Ferenc – magyar–német–olasz sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 Csonkavár a romokon – dok. film, 15:30 Anqelique és az ezüsthátú gorillák – angol dok. film, 16:30 Térkép, 17:00 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Angyali érintés – am. sorozat, 19:45 A világörökség kincsei, 20:05 A Tenkes kapitánya – magyar sorozat, 21:00 Hírek, 21:05 Dunasport, 21:15 Bobby Kennedy – A végzetes nap – am. film, 23:05 Kultikon, 23:25 Koncertek az A38 hajón, 0:15 Ismétlések.

műsorajánló

június 6. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Jó reggelt, 10:15 Gyerekműsor, 12:00 Állatokról, emberekről, ism., 12:25 A kertben, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, ism., 14:20 Szlovének Olaszországban, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Súlypont, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Irán – Utazás Gorgánba – francia dok. műsor, ism., 18.05 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Helyes ötlet!, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:35 Ami szent és a világ, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 12:45 Jó reggelt, 15:35 A pont, 16:20 Európai magazin, 16:35 A szlovén vízkör, 17:00 Ezazene – szlovén sorozat, ism., 17:35 Hidak: Súlypont, ism., 18:05 A világ rejtett csücskei – francia dok. sorozat, ism., 19:00 A pont, 19:50 A lóhere, 20:00 Rendezvény a szláv kultúrák találkozója alkalmából, 21:00 Elena – orosz film, 22:45 Szülők kisebbségben – angol sorozat, 23:15 Maria Wern: Hagyják aludni a halottakat – svéd sorozat, 0:45 Ismétlés.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Vízitúra – magazin, 13:55 Gasztroangyal, 15:00 Boston Legal – am. sorozat, 15:45 A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai sorozat, 16:30 Rex felügyelő 22:40 Nemzeti Nagyvizit – osztrák sorozat, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Fábry, 21:35 Munkaügyek – IrReality Show – magyar sorozat, 22:05 Az Este, 22:40 Nemzeti Nagyvizit, 23:10 Barangolások öt kontinensen, 23:40 Híradó, 23:55 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 11:40 Asztro Show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 EgészségKalauz, 13:40 Ízes élet – Mautner Zsófival, 14:05 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:45 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:20 Kettős játszma – mexikói sorozat, 17:25 Riválisok – mexikói sorozat, 17:55 A bosszú angyala – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:20 Fókusz, 19:50 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:35 Barátok közt – magyar sorozat, 21:10 A majmok bolygója – am. film, 23:35 A rejtély – am. sorozat, 0:40 Reflektor, 0:55 A Grace klinika – am. sorozat, 1:50 Infománia.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismét­ lés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 3 0 .

Vendégem: Urisk Erzsébet népi iparművész (ismétlés: csütörtökön 17.40-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Május 31-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Hidak: aktuális összeállítás, benne riportot láthatnak a kapornaki Tündérkert megnyitásáról (az ismétlés elmarad) Június 4-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 14:55 Amit a szív diktál – mexikói sorozat, 15:55 Csapdába csalva – német dokureality-sorozat, 16:25 Veled is megtörténhet! – magyar dokureality, 17:25 Update Konyha, 17:30 Hal a tortán, 18:30 Tények, 19:25 Aktív, 19:55 Családi titkok, 20:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:40 A pók hálójában – am. film, 23:45 Propaganda – kulturális magazin, 0:45 Update Konyha, 0:50 Tények Este, 1:25 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:15 Kultúra a nagyvilágból, 12:30 Liszt Ferenc – magyar–német–olasz sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 Szafari – A vadon testközelben – am. dok. film, 16:30 Térkép, 17:00 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Angyali érintés – am. sorozat, 19:50 Dániel – magyar sorozat, 21:00 Hírek, 21:05 Dunasport, 21:15 A kétarcú ember – francia film, 1. rész, 22:55 Kultikon, 23:10 MüpArt Classic, 1:00 Koncertek az A38 hajón.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Május 30-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Pitypang: gyermekműsor, benne a gyertyánosi ovisok nagy izgalommal várják a nyarat (ismétlés: kedden 18.05-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Június 5-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás, benne ismételten jelentkezik gazdasági rovatunk, melynek témája a házi pékség mint mezőgazdasági kiegészítő tevékenység (ismétlés: szerdán 17.40-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Június 6-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Súlypont: stúdióbeszélgetés (ismétlés: csütörtökön 17.35-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info gyertyafény Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2013. május 28-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Mezőgazdasági technikus Sanvita, Lendavska cesta 11., Lendva (2 munkahely, meghatározott idő: 1 hónap, magyar nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2013. június 12.) Autószerelő Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica 116B., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2013. augusztus 18.) Közlekedési technikus Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica 116B., Črenšovci (1 munkahely, angol nyelvtudás, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2013. augusztus 18.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Hodos Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség pályázatot hirdet a Hodosi községben működő, magyar nemzetiségi programokat kivitelező egyesületek részére. Pályázati program: Pályázni lehet olyan magyar nemzetiségi tevékenységre, amely a magyar közösség önazonossága megőrzésének, fejlődésének és megerősödésének előmozdítását támogatja. Infrastrukturális beruházásokkal nem lehet pályázni. A Hodos Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség erre a célra a 2013. évi költségvetésében 8.000,00 eurót biztosít. A pályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók A pályázatot 2 (egy eredeti és egy másolati) példányban, az erre a célra készült Adatlap kitöltésével kell benyújtani a megszabott határidőre. A formailag hibás pályázatok esetében a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül kell kiegészíteni a pályázatot. A pályázatot kizárólag postai úton (ajánlott küldemény), „Ne nyisd ki – pályázat a Hodosi községben működő egyesületek nemzetiségi programjainak támogatására 2013” megjelölésű zárt borítékban lehet beküldeni az alábbi címre: Hodos Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség, Hodos 52., 9205 Hodos. Beküldési határidő: 2013. június 21. (postabélyegző) A pályázati anyag beszerezhető a HKMNÖK székhelyén. A nyertes pályázókat az önkormányzat írásban értesíti. Abraham Boris elnök

14

Május 30-a és június 5-e között Lendvai Plébánia Csütörtökön Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe – Úrnapja van. Szentmisék Lendván: 8.00 órakor magyar, 9.00 órakor szlovén nyelvű szentmise, 18.00 órakor kétnyelvű szentmise lesz, utána pedig körmenet a város utcáin a Legméltóságosabb Oltáriszentség kíséretében. A falvakon ezen a napon nem lesz májusi ájtatosság. Az autóbuszjárat 16.30-kor indul Kótból. Pénteken lesz a hónap utolsó napja, a májusi ájtatosságok sorozatának befejezése. Azok, akik szorgalmasan részt vettek az ájtatosságokon, június 15-én ajándékkiránduláson vehetnek részt Ptujska Gorára (Mária-út) és a halozei Sveta Trojicára (minorita szerzetesek). Jelentkezni az ájtatosság vezetőinél vagy a plébániahivatalban lehet. Az autóbuszok reggel 8.00 órakor indulnak a lendvai plébániatemplomtól. A következő vasárnap az évközi kilencedik vasárnap. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 órakor, 10.00 órakor elsőáldozási szentmise lesz. Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise. Szombaton 17.00 órakor Völgyifaluban, 18.00 órakor Petesházán lesz szentmise. Lendván 19.00 órakor a hittanosok és családok szentmiséje lesz. Július 4. és 6. között püspökségi zarándoklatra kerül sor a szláv Cirill és Metód apostolok Prágába, Sveta Horára, Olomoucba és Brnóba érkezésének 1150. évfordulója alkalmából. Jelentkezni a plébániahivatalban lehet.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor lesznek. Csütörtökön, Úrnapján szentmisék 9.00 és 18.00 órakor lesznek, szombaton 18.00 órakor szintén lesz szentmise. Vasárnap 8.00 órakor a plébániatemplomban lesz szentmise, 10.00 órakor pedig Radamosban lesz búcsú.

apróhirdetés •Eladó ágy (90x200 cm, kerettel, ráccsal és bio­ mat­r accal). Irányár: 90 euró (részletlefizetés is lehetséges). Érdeklődni: tel. 051-358-687. •Eladó női ezüstóra hozzá való lánccal, izraeli öt­ vösmunka, monogrammal ellátva. Az óra és a lánc gránitkővel díszített. Érdek­ lődni: tel. 051-227-177. •Zalatárnokon eladó 854 négyzetméter területen régi lakóház és udvar. Ára: csak 1800 euró. Érdek­ lődni: tel. 00386-40-481096. Eladók 100–180 kg-os sertések. Érdeklődni: tel. 040-938-073. •Forgalomból kivont gép­ járműveket és hulladékvasat vásárolok korrekt azonnali fizetéssel. Érdeklődni: tel. 0036-70-419-54-01. •Eladó egysoros, állítható (37–39) görkorcsolya térdés könyökvédővel, megkí­ mélt állapotban. Érdeklőd­ ni: tel. 051-227-177.

•Lendván, a Tomšič utca 2. szám alatt, a Lipa szálló mellett eladó 2 szobás (64 m2) lakás. Ára: megegye­ zés alapján. Érdeklődni: tel. 031-575-754.

figyelmükbe •Május 31., péntek 17.00 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •A muravidéki nyugdíjas-egyesületek kórusszemléje •Június 1., szombat 8.30-tól, •Dobronaki KÁI •Mesterségek udvara •Június 1., szombat 15.00 óra, •petesházi faluotthon •Vetélkedőtúra •Június 2., vasárnap 16.00 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •A felnőtt néptánccsoportok területi szemléje

Masszázs szolgáltatás Gyógy-, relax-, talp- (reflexológia), fizikai közérzetjavító masszázs, köpölyözés (férfi és női masszőr). Hívásra házhoz megyünk. Öt fő jelentkezése felett kedvezmény! Telefon:+36/30-481-2323 E-mail: massage.czene@gmail.com Tandem Bt., Nagykanizsa

Legyen Ön is az előfizetőnk! Megrendelőlap Megrendelem a Népújság hetilapot az alábbi címre:

példányban

Név: Cím:

Evangélikus Egyház Lendván minden első és harmadik vasárnap van istentisztelet.

Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

" N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 3 0 .


Info A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet Statútumának 31. cikkelye alapján a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet Tanácsa pályázatot hirdet a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet által megjelentetett Népújság című hetilap

FELELŐS SZERKESZTŐI posztjának betöltésére, 5 évre, ismételt kinevezési lehetőséggel. A pályázóknak a törvényben meghatározott általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell eleget tenniük: • egyetemi végzettség, • 5 év munkatapasztalat az újságírás terén, • a magyar és a szlovén nyelv aktív ismerete, • világnyelv ismerete előnyt jelent.

A pályázatnak tartalmaznia kell: • a kérvényt, • a pályázó iskolai végzettségét tanúsító okiratok másolatát, • a pályázó munkatapasztalatát tanúsító okiratok másolatát, • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, • a pályázónak a felelős szerkesztői poszton elvégzendő feladatokról szóló vízióját és programját. A pályázatokat zárt borítékban 2013. június 15-ig (a postára adás dátuma a mérvadó) a következő címre kell elküldeni: Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Zavod za informativno dejavnost madžarske narodnosti, Fő utca – Glavna ulica 124., 9220 Lendva – Lendava. A borítékon kérjük feltüntetni: „MNTI FELELŐS SZERKESZTŐI PÁLYÁZAT – Tilos felnyitni a felbontási időpont előtt.” A határidőn túl beérkezett, illetve a hiányos pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

a szlovéniai magyarok hetilapja

magyar nemzetiségi tájékoztatási intézet

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Álmomban velem vagy, de hiába kereslek. Csak imádkozni tudok érted. Nem kívánok mást, a jó Isten vigyázzon rád!

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, komáknak, keresztgyerekeknek, szomszédoknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, akik drága halottunk,

Lajter Feri (1941–2013)

temetésén részt vettek, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisére és egyéb célokra adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönet Štihec Simon plébános úrnak a gyászszertartásért, a dobronaki imádkozóknak az elmondott imákért és az énekeseknek a megható gyászénekekért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Gyászoló lányai, Irén és Vali családjával

névnapsoroló Május 31-től június 6-ig Péntek – Angéla Szombat – Tünde Vasárnap – Kármen Hétfő – Klotild Kedd – Bulcsú Szerda – Fatime Csütörtök – Norbert

időjárás A hét végére borult, csapadékos idő várható.

Dobronak, 2013. május 14-én

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Alapító Okirata 11. cikkelye értelmében a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség pályázatot hirdet a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

IGAZGATÓI tisztségének betöltésére, 5 évre, teljes munkaidőre, ismételt kinevezési lehetőséggel. A pályázóknak – a törvény általános feltételeivel összhangban – a következő feltételeknek kell eleget tenniük: • humán irányú egyetemi vagy főiskolai végzettség (az utóbbi alatt is VII. fokozat értendő) • 5 év munkatapasztalat a magyar nemzetiségi kultúra területén • a magyar és a szlovén nyelv aktív ismerete; világnyelvek ismerete előnyt jelent A pályázatnak tartalmaznia kell: • a kérvényt • részletes szakmai önéletrajzot • az MNMI igazgatásának a pályázó által előrelátott vízióját, programját • az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát • az igényelt munkatapasztalatot bizonyító okiratok másolatát A pályázatot zárt borítékban 2013. június 10-ig (a postára adás dátuma a mérvadó) a következő címre kell elküldeni: Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség – Pomurska madžarska narodna samoupravna skupnost, Fő utca – Glavna ulica 124., 9220 Lendva – Lendava. A borítékon kérjük feltüntetni: „MNMI igazgatói pályázat – Tilos felnyitni a felbontási időpont előtt!” A határidőn túl érkezett, illetve a hiányos pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 3 0 .

15


Info Humor

Horoszkóp

Tovább keressük rejtett kincseinket

Humor

Móricka és a szülei az olimpiát nézik otthon, épp a futóverseny kezdődik. Móricka megkérdezi: – Apa, igaz, hogy csak az első három kap díjat? – Igen, Móricka. – Akkor a többi miért fut?

Rejtett hol-mi

Bika Ápr. 21. – máj. 20. Nem áll jól Önnek a mártírszerep, ezért ne is próbálja elhitetni másokkal, hogy áldozat.

– Komám, szerinted melyik a leghűségesebb as�szonytípus? A szőke? A fekete? A barna? – Az ősz.

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Nagyon törekszik az anyagi biztonságra, és a hangulata is attól függ, mennyire van jó helyzetben pénzügyileg.

– Jean, élnek emberek a Holdon? – Nem, uram! – Akkor miért világítják ki minden este?

– Anyu, fürödhetek a tengerben? – Nem, kisfiam, teli van cápákkal! – De anyu, apu is fürdik! – Igen, kisfiam, de neki van életbiztosítása! Két székely horgászik. Egyszer csak az egyik fog egy szép pontyot. Szó nélkül elteszi a haltartóba, újra bedob, leül a bot mögé, aztán végre megszólal: – Na, megvan a második. Csodálkozik a másik székely: – Na ne, mikor fogta az elsőt? – Úgy öt éve.

Szabó bácsi haldoklik. Szól a feleségének: – Mama, hívd ide azt az embert, aki összeadott bennünket. – Minek, drága férjecském, minek? – sóhajtozik az asszony. – Itt az ideje, hogy megbocsássak neki. A vak koldus koldul az Operaház előtt. Odamegy hozzá egy ember és ad neki egy százast. Erre a koldus megszólal: – Uram, ez a százas már nincs forgalomban! Erre az ember: – Tegye csak el, barátom, ez egy csodatevő százas... Már magát is látóvá tette!

16

Kedves Olvasóink! Újabb rejtvénnyel várjuk Önöket, íme, a segítség: a keresett „hol-mi” egy vegyészmérnök és nagybirtokos otthona volt, és Goricskó egyik településén rejtőzik. Ismét azt kérdezzük, amit mindig: mi látható

Kos Már. 21. – ápr. 20. Rá kell döbbennie, hogy az a fajta kapcsolat, amely nélkülözi a lelkiséget, nem tarthat túl sokáig.

Rák Jún. 22. - júl. 22. Kapcsolatba kerülhet egy tapasztalt emberrel, aki jelen pillanatban egyfajta „szellemi vezetője” lehet. a képen és hol található? Szerencsés kutakodást! Előző rejtvényünk helyes megfejtése a Lendvai Kétnyelvű Középiskola volt. A sorsoláskor a szerencse Könye Dragica kapornaki olvasónknak kedvezett.

Gratulálunk, nyereménye a Népújság „Lendva 820 éve” című kiadványa, melyet szerkesztőségünkben vehet át. E heti rejtvényünk beküldési határideje június 10. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

kulcslyuk

Požonec Lara gyermekjóga-oktató Az ideális férfi? • Ideális külső és belső tulajdonságai alapján – létezik ilyen? Álomutazás? • Legalább egy év utazgatás a világ körül. Álomszakma? • Gyerekekkel, állatokkal és utazással foglalkozni. És másoktól függetlenül dolgozni. Ha sport, akkor... • Kerékpározás, síelés. Ha lazítás, akkor... • Elmenekülök a természetbe vagy készítek valami desszertet, és főleg pihenek. Ha étel, ital, akkor... • Sok kedvenc ételem van, nem tudok egyet kiemelni. Az italok közül a víz, a Cedevita és bodzaszörp. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Házi sütemények. Kedvenc ruhadarab? • Pamutpóló. Kedvenc író, könyv? • Desa Muck, de mérges vagyok magamra, mert nem szakítok elég időt az olvasásra. Melyik a kedvenc rajzfilmje? • Bojan. Kabala, amulett? • Nincs.

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Minden lépéssel egy bizonyos jövő felé indul el, még ha nem is látja tisztán, hogy merre. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Saját érzéseire hangolódva képes lesz érzelmi támogatást nyújtani mások számára. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Vizsgálja át nézeteit abban a tekintetben, hogy mennyire értékeli saját maga a munkáját. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Számos, már elfelejtett gyermekkori emlékkép kerülhet felszínre, és ezeknek bizony jelentősége van. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Különc személyisége valakinek nagyon bejön, aki azonnal tesz is azért, hogy közelebb kerüljön Önhöz.

Legjobb tulajdonsága? • Őszinteség. Legrosszabb tulajdonsága? • Önfejűség. A leghasznosabb tárgya? • A táskám, benne a neszesszerem sebtapasszal, labellóval, gyógyszerekkel és hasonlókkal. Ha tehetné, a világban eltörölné... • Az állatkínzást és az emberek szenvedését. Amit a legjobban szeret hallani... • A gyermekkacaj.

Bak Dec. 23. – jan. 20. Kész bővíteni szellemi horizontját és kipróbálni egészen új utakat is. Keresse az információkat! Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Kiadásainál hajlamos lesz érzelmi alapon dönteni, figyelmen kívül hagyva tényleges szükségleteit. Halak Febr. 20. – már. 20. Egy új kapcsolat kezdetén ügyeljen, nehogy túlzottan birtokló viselkedésével elriasszon valakit magától.

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 3 0 .


Muravidék Kovács Juliska néni 100 éves

A legfontosabb életelixír a család ném, ha mesélne nekem. A nénit jó kedvében találom, így a beszélgetés is kön�nyebb lesz. Juliskával és Margittal közösen idézik fel a múltat. Juliska néni 1913-ban született Bánután, két fiútestvére volt, Jóska és Feri. Édesapját nem ismerte, meghalt, amikor Juliska

munkák ma is élnek emlékezetében. Aztán a családnak túl kellett élni Jani, a legidősebb fiú elvesztését. Majd 1983-ban az édesapa, István halála újra megtörte Juliskát, ismét nehéz időszak következett. Akkor is és ma is a család, a gyerekek és az unokák adtak erőt számára. – Öt unokám és öt dédunokám van – mondja Juliska néni büszkén, és ahogy rájuk gondol, szemei azonnal csillognak. – Én csak azt kívánom, hogy ők is ilyen szép kort érjenek meg, mint én – mondja a néni.

még csak egyéves volt. Édesanyja egyedül nevelte a gyerekeket. Fiatal lányként Juliska hozzáment Kovács Istvánhoz, aki fúrómester volt a Naftánál és helyi elöljáró a faluban. Házasságukból négy gyermek született: Jani, Pisti, Juliska és Margit – az első és az utolsó gyerek között 18 év különbséggel. Juliska néni életét sok szép, de sok szomorú esemény is övezte. A szegénység, a háború utáni kilakoltatás, a cseléd-

– Az édesanyánk soha életében nem volt egyedül, mindig körülvette a családja. És ez ma is így van – mondja Margit. – Most is akkor a legboldogabb, amikor az unokái, dédunokái meglátogatják. Egész életében sokat dolgozott a családjáért. Mindig korán kelt, mire apánk hajnalban dolgozni indult, már reggelivel várta. Aztán mire pirkadt, már dagasztotta a kenyeret. Reggel kiment az állatokhoz, majd a ve-

Márciusban a petesházi Kovács Juliska néni a 100. születésnapját ünnepelte. Nagy nap volt, kijött a tévé, felköszöntötte őt a polgármester is, volt csokor, torta, jókívánság és gratuláció bőven. De Juliska néni a legjobban annak örült, hogy körbevette a családja, az unokái és a dédunokái. Ez volt számára a legnagyobb ajándék. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Juliska néni reggel korán felkel, felöltözik, megfésülködik. Fonott ősz haját kendő alá rejti. A konyhában felteszi a vizet a kávénak, magának tejeset, lányának és vejének feketét főz. Ha a hangulata és az egészsége

Juliskának hívnak – és vejével. A másik lánya, Margit is rendszeresen meglátogatja őt, ma is eljött, ahogy általában hétfőnként szokott. – Ezen a napon vagyok szabad, ilyenkor mindig megnézem a mamát – mondja Margit, miközben engem is bekísér a házba. Margit persze

Juliska néni 100. születésnapját a családjával ünnepelte. is engedi, akkor ebédet is készít. Persze csakis hagyományos paraszti ételt. Fél 12-kor megebédelnek, ő elmosogat, pihen egyet, majd eltörölget. Délután nézeget ki az ablakon, elmereng a múltról és a családjáról gondolkodik: ki hol van, mit csinál éppen. Délután elcsipegeti az uzsonnáját, este pedig egy pohár tejet iszik, ezután hajtja fejét a párnára… Petesháza legvégén lakik a lányával – akit szintén

máskor is eljön, amikor csak ideje engedi. Juliska néni fel is róná neki, ha több nap eltelne úgy, hogy nem látja. Odabent a 100 éves néni a járókerete segítségével az asztalhoz lépked. Vékonyka testében erős akaraterő lakozik. Egyedül közlekedik a házban, nem akar terhet rakni senki vállára, mindenben igyekszik önálló lenni. Bemutatkozom, majd elmondom, hogy szeret-

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 3 0 .

teményesbe és a mezőre – mondja Margit. – Mindig szorgalmas asszony volt, soha nem esett nehezére a munka – fűzi hozzá Juliska, édesanyjuk pedig bólogat, és ő is mesélni kezd: – Bizony, mindig dolgoztunk valamit. Kellett is, akkor nem voltak gépek, amik megforgatták a szénát, kézzel kellett csinálni mindent. Régen csak parasztmunka volt, ma már minden olyan „úrias” – mondja. – De annál szebb nem volt, amikor a munkát dalolással múlattuk. A tökmagköpesztések, tollfosztások, kukoricaköpesztések alkalmával úgy ment a nóta egész este, azt a mai fiatalok el sem tudják képzelni – emlékszik vissza Juliska néni. – Meg főzni is szeretett mindig, ugye? – szólítja meg Margit az édesanyját. – Szerettem bizony, most is szeretek, meg tudok is – vágja rá a néni. – Most is mindig főzök „borsut”, káposztát, répát. – És a legfinomabb paradicsommártást is ő főzi – mondja az ifjabb Juliska. – Az unokák szerint senki olyan „tejfölös gombucát” nem csinál vagy olyan perecet nem süt, amilyet a mama szokott – mondja. Még egy ideig elkalandozunk a családi történetekben, beszélgetünk a mama főztjéről, de a néni már kezd elfáradni. Mielőtt elköszönnék, Juliska nénit még megkérem, adjon tanácsot az olvasóknak, hogy lehet 100 évig élni. A néni azt mondja, hogy ő bizony nem tudja, nem ismer különösebb receptet. A lánya, Juliska szerint a munkában, a házi ételekben és a „sovány” életben rejlik a titok. Biztosan így van, de Juliska néni életének legfontosabb életelixírje mégis a családja lehet, és a gondoskodó szeretet.

17


Horizont

(Fotó: S. Baumgartner)

Thrillert forgattak Lendván

A La Femme és vendégeik estje

A film forgatása több helyszínen történt Lendván és a környéken. Az Our Videos Pro­duc­tion csapata múlt pénteken vette fel az Ébredj című rövidfilm – melyet már egy hónapja forgatnak Lendván és környékén – utolsó jeleneteit. A thriller műfajú kisfilm forgatókönyvírója és rendezője Horváth Áron lendvai egyetemista. A filmet a ljutomeri Grossmann-féle Fantasztikus Film- és Borfesztiválra is benevezték, lendvai bemutatójára pedig június 22-én kerül sor. A rövidfilm jellegzetessége, hogy a forgatókönyv megírásától a rendezésen keresztül egészen a kivitelezésig és az utómunkálatokig lendvai fiatalok készítették. Nađ Éva

A La Femme kórus folyamatosan gazdagítja repertoárját. A Lendvai Zsinagógáról ismét bebizonyosodott, hogy kitűnő hely koncertek, kisebb zenés estek befogadására. Pénteken a La Femme női kórus – mely Šimonka Tjaša vezetésével egy évvel ezelőtt mutatkozott be először a közönségnek, és azóta megnövekedett

tagsággal, folyamatosan dolgozik – valamint vendégeik, az Iskrice kórus Tišináról Doroteja Komar vezetésével és Köveš Sara, a Lendvai Zeneiskola tanulója zongorán nyújtott hangulatos zenei élményt a közönségnek. kmj

IN

GY Ár EN ajá ES nla Fe t k lm és éré zít s és és !

Riasztó és Kamerarendszerek Kedvező áron!

a

KOMPLEXVILL-ZEG KFT-nél! Határ menti AKCIÓ! Komplett kivitelezéssel, Riasztórendszerek már 360 € -tól! Kamerarendszerek… 520 € -tól! KOMPLEXVILL-ZEG KFT

2013. június 2-án, vasárnap 18.00 órakor megívjuk Önöket a lendvai zsinagógaba: „Lendva díszpolgára” cím kiosztása Dan Reisingernek A szlovéniai Holokauszt Múzem megnyitása a lendvai zsinagógában Cintor – zenés-irodalmi est, Branko Šömen válogatása a zsidó költészetből A Cintorelnevezésű projektum a muravidéki zsidóság 69 évvel ezelőtti haláltáborba való deportálása emlékére készült. Organizatorji • Szervezők

Zalaegerszeg, Mikes Kelemen u 9/A Tel/Fax.: +3692318516 Mobil: +3630/3397778 Web: www.komplexvill.hu Email: inform@komplexvill.hu

18

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 3 0 .


Horizont

Francianégyes az Elizabeta előtti téren miatt valószínűleg nem sikerült új Guinness-rekordot felállítani. A Lendvai Kétnyelvű Középiskola végzős diákjainak szabadtéri bemutatóját sokan megtekintették, köztük az iskola tanárai is Hajdinjak Prendl Silvija igazgatóval az élen. A diákokat Somi János, Lendva Község alpolgármestere

köszöntötte. Az érettségizők a déli csoporttánc előtt felvonultak Lendva utcáin, hangos sípolással jelezve tanulmányaik befejezését. Az iskola diákjaitól vidám játékokkal búcsúztak. A táncos diákrendezvény szervezői tavaly kettéváltak, így idén az Urška Tánciskolához csatlakozó iskolák diákjai a Táncszövetség táncosainál egy héttel korábban, május 17-én mutatkoztak be. Szolarics Nađ Klára

Fekete-fehér sokszínűség A Lendvai Kétnyelvű Középiskola végzős diákjainak hagyományos szabadtéri táncos bemutatója. Vidámság és jó hangulat volt – mint minden évben. Az idén május 24-én pontosan délben a Szlovén Táncszövetség szervezésében 20 szlovéniai és 25 külföldi városban több mint 35 ezer érettségiző járta el szabadtéren a francia négyest. A táncpa-

rádéhoz hagyományosan csatlakoztak a Lendvai Kétnyelvű Középiskola végzős diákjai is, ők a Quadrille Fesztivál klasszikus francianégyese mellett bemutatták a hazai szotist és a csárdást is. Az Elizabeta

szálloda előtti tér pénteken megtelt vidámsággal és fiatalos örömmel, tudván azt, hogy az idei rendezvény üzenete határozott nem az alkoholra és a kábítószerre. A szervezőknek azonban idén a rossz idő

A lendvai színházterem kiállítóhelyén május 25-én „Fekete-fehér zene” címmel nyílt meg a Maribori Fotókedvelők Egyesülete fotósainak kiállítása. Šimonka Tanja, a Színház- és Hangversenyterem igazgatója köszöntőjében kifejtette, a lendvai FotoVideo Klub és a maribo-

művészeti kritikus és író a kiállítás alkotásairól a következőképpen vall: a tematikus kiállításanyag, mely a maribori egyesület kiírására érkezett, évek óta egyre igényesebb – beleértve a technikai kivitelezést – követelményeket támaszt a fotósok elé. A háromtagú bizottság a beérkezett

Stafétával a településeken át A fotósok a fekete–fehér téma által kínálkozó jelképességet is jól kiaknázták.

A Völgyifalui Turisztikai Egyesület új kezdeményezéssel rukkolt elő: május 25-én, az ifjúság napján a régi idők emlékét felelevenítve stafétafutást rendeztek. A rajt és a cél Völgyifaluban volt, a közel 21 kilométeren pedig a stafétabotot a fiatalok és a lélekben fiatalok futva, illetve kerékpáron kísérték végig Csentén, Petesházán, Pincemajoron és Pincén keresztül, hogy ismét megérkezzenek a kiindulóponthoz. Minden település kultúrotthonánál fogadták a staféta résztvevőit. Völgyifaluban Balaskó József, a helyi közösség elnöke köszöntötte a résztvevőket, kifejtve, ez az esemény is azt mutatja, hogy a falvakon van élet, a falusi lakosság élni és együttműködni akar. HF

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 3 0 .

ri fotósok között évekre visszavezethető barátság alakult ki, melynek a jelen kiállítás is egyik eredménye. Marjan Laznik, a maribori egyesület vezetője pedig megköszönte a lehetőséget, s a valamikori ifjúság napjának (május 25.) megidézésével azokra az időkre is utalt, amikor még más szelek fújtak. A lendvai és maribori kapcsolatról elmondta, több szálon is kapcsolódik egymáshoz a tevékenység és a tagság, a jelen kiállítás képi megjelenítését például a lendvai DigiFot készítette el magas fokon. Mario Berdič képző-

anyagból 31 fotós 52 fotóját tartotta egy színvonalas kiállítás anyagához méltónak a kiválasztásnál. A témán belüli sokszínűségben, mely a csendélettől a szituációfotóig terjed, a fotósok a képzőművészeti tartalomra is nagy hangsúlyt fordítottak, a perspektívára, a kompozícióra, a mélységélességre, a sebességre, a „rész-egész” arány harmóniájára, illetve a szemcsézettségre – olvashatjuk a kritikai észrevételekben. A kiállítás nyitása is szimbolikus volt, három fuvolatrióval, a Lendvai Zeneiskola növendékeivel. -ce

19


Horizont XVII. Méta Fesztivál

Először szerepelt muravidéki csoport a balatonboglári koreográfiaversenyen A pártosfalvi Ugrós táncegyüttes a pünkösdöt Balatonbogláron töltötte a XVII. Méta Fesztiválon, azaz a Gyermek és Ifjúsági Néptánccsoportok Koreográfiaversenyén és a Futó Méta Bajnokságon. A fesztivál történetében az Ugrós volt az első határon túli résztvevő. Balaskó Enikő

A koreográfiaverseny pünkösdvasárnap zajlott, a fesztiválra 20 településről érkeztek csoportok 26 koreográfiával, a rendezvénynek összesen több mint 700 résztvevője volt. A talpalávalót Salamon Beáta és a Méta Zenekar biztosította. Ez a verseny abban különbözik a többitől, hogy anonim, tehát a zsűri csak

Azóta rendre megszervezzük ezt a versenyt, és egyre többen vagyunk.” A zsűriben helyet foglalók az elnök kivételével öt éven belül nem kaphatnak meghívást ismételt zsűrizésre. Az Ugrós táncegyüttes már részt vett olyan fesztiválon, ahol zsűrizték a fellépésüket, de olyanon, ahol a zsűri hét tagból áll, még nem szerepeltek. Az idei Méta Fesztiválon a

Aztán felmerült az az igény, hogy nagyon sok helyről jönnének csoportok, de például egy kis településen élők tánccsoportjában a 4 évestől a 26 évesig mindenki van, ezért bevettük

emlékezetből lerajzolni, egy puzzle-szerűen szétvagdosott népdalszöveget kirakni, magvakat Hamupipőke módjára szétválogatni, különböző szavakból egy pünkösdi népszokást alkotni, illetve a német nyelvre lefordított népdalok és gyermekdalok közül egyet elénekelni és egy koreográfiát készíteni hozzá. A 15 jelölt közül a legügyesebbnek a Zselic Művészeti Iskola Hajadonna csoportjának párja bizonyult, így

néptáncoktató, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület elnökségi tagja, a Népművészet Ifjú Mestere. A társadalmi zsűrit (három fő) pedig a kultúrát és a néptáncot szívügyüknek tekintő személyek képviselték. A szakmai zsűri három kategóriában pontozott. A színpadi megjelenésre, a stílusosságra és koreográfiára adhattak zsűritagonként maximum A Futó Méta Bajnokság: a népi játék a régi várháborúk emlékét őrzi.

Az Ugrós táncegyüttes tagjai, Tajda és a fiúk (balról): David, Emirian, Samo, Darko, Tilen és Niko. a produkció címét és a tánc származási helyét ismeri. A fesztivál anonim ötletéről Szalai Tünde (Tücsi), a rendezvény főszervezője a következőket mondta: „A B kategóriás néptáncoktatói képzésen ismerkedtünk össze több művészeti vezetővel, és ott találtuk ki, hogy csináljunk egy olyan anonim versenyt, ahol nem tudják, ki kicsoda, ki honnan jött, ugyanis többünknek voltak kellemetlen élményei ilyen fesztiválokon.

20

szakmai zsűriben (négy fő) a következő szakemberek ültek: Furik Rita koreográfus-rendező, a „karikázók királynője”; Gál-Dobos Beáta etnográfus, Örökös Aranygyöngyös Táncos, a Népművészet Ifjú Mestere; Dr. Halmos Béla, a zsűri elnöke, Széchenyi-díjas és Prima-díjas prímás, a Hagyományok Háza Táncház Archívumának vezetője, népzenekutató, a zenetudományok kandidátusa; Lukács László koreográfus,

10–10 pontot, a társadalmi zsűri pedig csak a színpadi megjelenést pontozta. Így az együttesek 150 pontot gyűjthettek össze. Az együttesek négy korcsoportban versenyeztek. „A fesztivál 17 éve alatt voltak apróbb szakmai változtatások. Például az elején csak A, B és C, azaz alsó tagozat (6–10 évesek), felső tagozat (10–14 évesek) és középiskola (14–18 évesek) korcsoportban versenyeztettük a gyerekeket.

a versenyszabályzatunkba a V (vegyes) korcsoportot is, hogy így is lehessen versenyezni” – mondta Szalai Tünde. Ez a fesztivál azonban nem csak a koreográfiákról szól; már szombaton sor került a Futó Méta Bajnokság elődöntőire. A népi játék, amelynél első ránézésre a baseballra asszociálhatunk, a régi várháborúk emlékét őrzi. A várban harcoló csapat tagjai az ellenfél táborán keresztül segítségért sietnek. A feladattal megbízott futár megsemmisítése a vár feladásával jár. A játékot 12 fő játssza. A Favorit csapata, amelyet az Ugrós és a balatonboglári Szelence Gyermeknéptánccsoport tagjai alkottak, bejutott a pünkösdhétfői döntőbe. Szombaton este került sor a hagyományos pünkösdi király- és királynéválasztásra, amelyben részt vett a muravidéki pár is. A jelölteknek különböző ügyességi feladatokat kellett megoldaniuk, például a néhány másodpercig megfigyelt tárgyakat

ők kapták meg egy évre a koronát és a bokrétát. Szombaton este a résztvevők a Budapest SKA NuJazz Orchestra koncertjén kapcsolódhattak ki, a vasárnap esti program viszont testhez állóbb volt, ugyanis a gyerekek a táncházban ismerkedtek a somogyi, széki, szatmári, felcsíki és moldvai táncokkal. Pünkösdhétfőn a Futó Méta Bajnokság döntője után került sor a gálaműsorra, amelyben a verseny legtöbb pontot gyűjtött csoportjai léptek fel, illetve itt hirdették ki a Futó Méta Bajnokság eredményeit és a koreográfiaverseny legjobbjait. A koreográfiaverseny mezőnye igen erős volt. Művészeti iskolák csoportjai, neves néptáncoktatók koreográfiái szálltak versenybe. A kis muravidéki csoportnak ez egy szokatlan helyzet volt, de ennek ellenére ügyesen helytálltak. S ami a legfontosabb, részt vettek minden programban, sőt, a bátrabbak még a Balaton jéghideg vizét is kipróbálták.

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 3 0 .


Helló!

Kedves gyerekek! Érdekességekkel Ma a dobronaki kis óvodások rajzait láthatjátok. Csupa szín, csupa vidámság, ahogy a papíron életre kelt a baromfiudvar. A pártosfalvi óvodások pedig egy jó kis májusi gyalogtúrát szerveztek nem olyan régen. Képzeljétek, nem is tervezték, mégis találkoztak állatokkal, erről írt és fotózott nekünk Bernarda óvónéni. Olvassátok el!

és meglepetésekkel teli gyalogtúra

Cipot Andreja, 6 éves

Krapec Sana, 6 éves

Egy gyönyörű májusi napon megrendeztük az idei utolsó „Mali sonček” túrát. Az ovisokkal megbeszéltük, hogy elgyalogolunk a határig, de az utunk egy kicsit hosszabb lett a tervezettnél. Még mielőtt a valamikori magyar határhoz értünk volna, rendőrökkel találkoztunk, akik a határ előtt gyakorlatoztak. A fotóalbumunkba néhány érdekes fotót is készítettünk. Amikor már visszaindultunk volna, egyszer csak ott termett Benjamin apukája, aki valamikor szintén a mi ovinkba járt. Meghívott bennünket a tanyájára, ahol rengeteg állata

Bürmen Mateo, 5 éves

Koren Tija, 5 éves

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 3 0 .

van és csak néhány méterre van a határtól. Ott aztán volt mit látni! Volt egy nagy fehér ló, egy fekete póni, nyulak, különböző madarak és egy hörcsög. Dejan bácsinak megköszöntük a meghívást és a kedvességét, majd visszamentünk az ovihoz. A gyerekek egész úton a látottakról beszélgettek, hiszen kijutott nekik a meglepetésekből. Ez a gyalogtúra tényleg emlékezetesre sikerült! Koroša Pantović Bernarda óvónő, Pártosfalvi Kétnyelvű Óvoda

21


Sport

Kettős győzelem

Egyéniben és csapatban is érmesek

Šalovci – Nafta 1903 0:2 (0:1) A lendvaiak vasárnap inkább rosszabbik arcukat mutatták, de így is magabiztos győzelmet tudtak elkönyvelni Šalovcin. A Nafta vezető gólját Doma szerezte a 11. percben büntetőből: előtte Bedőt buktatták. A gólszerző a 30. percben megsérült. A félidő vége előtt még Bedő és Bunderla hagyott ki egy-egy helyzetet. A folytatásban tovább romlott a Nafta játéka, számos technikai hibával, s a cserék sem tudtak a játék menetén lényegesen változtatni. A meccs kimenetelét hat perccel a vége előtt Bedő döntötte el. A Nafta fontos, 4:2-es győzelmet aratott a Črenšovci otthonában a 16. forduló elmaradt meccsén. A hét közben lebonyolított mérkőzésen a Nafta már az első félidőben 3:0-ás előnyhöz jutott. Bedő és Bunderla kihagyott helyzetét a 20. percben Ošlaj gólja követte, hat perccel később pedig Vida erős

36. forduló Gorica – Rudar 3:2 (0:1) Dornik 59., Živec 76., 78.; Rotman 25., Bratanović 68. Maribor – Aluminij 2:2 (1:1) Berić 19., Tavares 85.; Rešek 22., Kurež 73. Celje – Koper 2:2 (0:0) Bajić 65., Gobec 90./11-es; Pučko 62., Bagarić 71./11-es Mura 05 – Domžale 0:1 (0:0) Halilović 49. Olimpija – Triglav 4:0 (2:0) Valenčič 9., Vicente 12., Šporar 80., 90./ mindkettő 11-es Táblázat 1. Maribor 36 24 6 6 80:35 78 2. Olimpija 36 21 7 8 73:35 70 3. Domžale 36 17 9 10 42:34 60 4. Koper 36 14 13 9 52:42 55 5. Celje 36 12 13 11 39:39 49 6. Gorica 36 10 11 15 45:60 41 7. Rudar 36 11 7 18 42:59 40 8. Triglav 36 9 11 16 35:50 38 9. Mura 05 36 9 6 21 43:66 33 10. Aluminij 36 7 9 20 36:67 30 A bajnoki címet a Maribor szerezte meg, az európai porondon az Olimpija, a Celje és a Domžale szerepelhet. A ligából az Aluminij esett ki, a Zavrč lesz az új elsőligás, a pótselejtezőben pedig a Mura a Roltek Dob ellen próbálja majd kiharcolni a ligában maradást.

22

lövéssel a tizenhatos sarkáról a „hosszú” sarokba küldte a labdát. A félidő végeredményét a 39. percben Miha Ivanič állította be. A második félidőben felerősödtek a hazaiak, így Litrop kapusnak is bőven akadt tennivalója. Egy óra elteltével Kolarič szépített az eredményen. A hajrá még két gólt hozott: a 89. percben Bunderla talált be, majd pedig a 90. percben Kociper 11-esből állította be a végeredményt. Meg kell említeni, hogy a hazaiak a második félidőben kétszer is eltalálták a kapufát. feri.h.m.

Magyar párosban nyert Kočevjében az 5.A meghívásos tollaslabdatornán szép sikert ért el Magyar Sabina, aki vegyespárosban Matevž Bajukkal (BK Mirna) az oldalán minden ellenfelét legyőzte. F. B.

29. forduló Újpest – Haladás Pápa – Siófok Kaposvár – Paks Honvéd – Eger Győr – MTK Debrecen – Ferencváros Kecskemét – Videoton Pécs – Diósgyőr

0:1 (0:0) 0:1 (0:0) 1:0 (1:0) 3:0 (1:0) 1:0 (1:0) 2:3 (1:2) 1:5 (1:2) 2:1 (2:0)

Táblázat 1. Győr 29 18 7 4 54:31 61 2. Videoton 29 16 6 7 51:22 54 3. Honvéd 29 15 6 8 49:35 51 4. MTK 29 14 6 9 40:29 48 5. Ferencváros 29 13 9 7 49:34 48 6. Debrecen 29 14 4 11 46:33 46 7. Haladás 29 11 10 8 35:26 43 8. Kecskemét 29 11 8 10 41:42 41 9. Újpest 29 10 8 11 39:42 38 10. Diósgyőr 29 9 10 10 30:38 37 11. Kaposvár 29 10 6 13 33:36 36 12. Paks 29 8 11 10 40:37 35 13. Pécs 29 9 7 13 31:42 31 14. Pápa 29 7 6 16 25:45 27 15. Siófok 29 7 4 18 31:60 25 16. Eger 29 3 6 20 23:64 15 A 30. forduló párosítása május 31-e és június 2-a között: Ferencváros – Kaposvár, Paks – Kecskemét, Videoton – Pécs, Diósgyőr – Pápa, Eger – Győr, MTK – Debrecen, Haladás – Honvéd, Siófok – Újpest.

A Nemzetközi Kispuskaliga 2. fordulójában Nagykanizsán a Jezero szép eredményt el, csapatversenyben 766 körrel harmadik lett Nagykanizsa (796) és Zalaegerszeg

(780) mögött. Egyéniben Horváth K. (PSLE Nagykanizsa) diadalmaskodott 275 körrel, Babič pedig 266 körrel 3. lett. További helyezések: 10. Obermaier (Jezero) 257,

Gönc második lett Ptujban a helyi klub rendezte meg a felnőttek országos – övekért folyó – cselgáncsbajnokságát, melyre 27 szlovén klubból összesen 108 versenyző nevezett be. A KBV tagjai csapatversenyben a 15. helyen zárták a versenyt, egyéniben pedig a következő eredményeket érték el: 2. Gönc Melita (zöld, +57), 3. Nagy Marko (kék,

+73 kg), 4. Denis Meolic (narancssárga, +73 kg), 5. Leon Benko (sárga, +73 kg), 7. Gál Patrik (barna, +73) és Ivan Zver (zöld, 73 kg). Az ifjabb felnőtteknél (U–23) 21 klubból 82 versenyző mérte össze erejét. Nagy Marko (90 kg) 4., Gál Patrik (81 kg) és Varga Natalija (63 kg) pedig 7. lett. feri.h.m.

Ötüket hívta meg Damir Rob, a női labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a május 31-i edzőtáborba a szlovén bajnokcsapatból, a ŽNK Teleing Pomurje Beltinciből Kaja Eržent, Tanja Vrabelt, Manja Benakot, Tjaša Tibautot és Andreja Niklt

hívta be. A válogatott június 2-án az osztrákokkal játszik majd barátságos meccset. HF LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓ LIGA 23. forduló

2:4 (1:1) 1:2 (1:1) 6:1 (3:1) 0:2 (0:1) 0:4 (0:3)

Zvezda – Nafta 1:2 (1:1) Bertalan K.; Hozjan (11-es), Cár Renkovci – Hídvég 0:3 (0:1) Gostan (3) Nedelica – Panonija 2:1 (1:1) Zadravec, Nežič; Z. Horvat Zsitkóc – Csente 2:1 (1:0) Šijanec, Somi (11-es); Plevel Olimpija – Veterani 2:0 (1:0) Gönc D. (2) Kapca – Dobronak 1:10 (1:6) Koudila; Piberčnik (4), Horváth J. (3), László (2), Horvat R. Graničar – Petesháza 3:0 (3:0) a mérkőzés nem került lejátszásra

Táblázat 1. Nafta 1903 23 17 2 4 61:28 53 2. Turnišče 23 15 3 5 64:37 48 3. Črenšovci 23 15 2 6 65:37 47 4. Hotiza 23 14 2 7 58:39 44 5. Križevci 23 12 7 4 35:21 43 6. Bistrica 23 10 3 10 48:42 33 7. Kobilje 23 9 3 11 36:50 30 8. Puconci 23 6 7 10 44:46 25 9. Tišina 23 6 7 10 44:51 25 10. Polana 23 6 6 11 34:48 24 11. Šalovci 23 5 8 10 27:44 23 12. Hodos 23 7 2 14 26:44 23 13. Apače 23 5 3 15 31:57 18 14. Bogojina 23 5 3 15 28:57 18

Táblázat 1. Dobronak 23 19 2 2 85:21 59 2. Nedelica 23 17 3 3 77:21 54 3. Hídvég 23 15 2 6 78:33 47 4. Nafta 23 12 3 8 48:44 39 5. Renkovci 23 11 5 7 73:41 38 6. Panonija 23 11 2 10 63:39 35 7. Veterani 23 10 5 8 58:45 35 8. Csente 23 9 4 10 55:45 31 9. Kapca 23 8 6 9 38:39 30 10. Olimpija 23 9 2 12 33:46 29 11. Graničar 23 6 4 13 42:56 22 12. Zsitkóc 23 5 2 16 22:87 17 13. Petesháza 23 5 2 16 23:108 17 14. Zvezda 23 2 2 19 26:96 8

A 24. forduló párosítása 2013. június 2-án: Nafta 1903 – Puconci, Bogojina – Križevci, Hotiza – Kobilje, Črenšovci – Polana, Bistrica – Tišina, Hodos – Apače, Turnišče – Šalovci.

A 24. forduló párosítása 2013. június 2-án: Petesháza – Olimpija, Veterani – Nedelica, Nafta – Zsitkóc (mind 10.00), Csente – Kapca, Dobronak – Graničar, Panonija – Renkovci, Hídvég – Zvezda (mind 16.30).

Muravidéki LabdarúgóLiga 23. forduló Tišina – Hodos Fartek (2), Kovács Šalovci – Nafta 1903 Doma (11-esből), Bedő Polana – Bistrica Apače – Turnišče Puconci – Bogojina Križevci – Hotiza Kobilje – Črenšovci

0:3 (0:3) 0:2 (0:1)

14. Kopinya (COAL) 248, 19. Horvat A. (Jezero) 243 kör. A második fordulót követően a sorozatot a Nagykanizsa vezeti 30 ponttal (1576 kör), a Jezero 6. (15, 1400), a COAL (10, 1210) pedig 8. a tabellán. Egyéniben Havasi (PLE Zalaegerszeg, 56, 555) áll az élen, Babič 3. (48, 529), Kopinya pedig 15. (20, 481). F. B.

minisport Dobogó párosban Medvodében rendezték meg az országos tollaslabda-bajnokságot a 11 és a 17 éves korosztály számára. A versenyen a lendvaiak is részt vettek, s a 11 éveseknél fiú párosban Hac Györkös Anel és Tameron Hranilovič a dobogó alsó fokán végzett. Az Alex Gerič és Horvat David Jožef akotta páros a 9. helyen fejezte be a versenyt. Egyéniben Hac Györköš és Hranilovič az 5–8. helyen végzett. A 17 éveseknél Hozjan Vito Vračkóval (BK Kungota) párosban szintén az 5–8. helyen zárt, egyéniben nem sikerült a legjobb nyolc közé jutnia. HF Novinić csapatával a play offban A 22 esztendős Novinić Mitja az AC Milan kölcsönjátékosaként az S. S. Teramo Calcio színeiben szerepelt. A csapat felülmúlta a várakozásokat, hiszen a bajnokság előtt a negyedik ligában maradást határozták meg célként, végül azonban a play offba kerülve lehetőséget kaptak a feljutásra a magasabb osztályba. A petesházi fiatal gyakorlatilag végigjátszotta az idényt, pályafutásának további folytatása pedig az AC Milan döntésétől függ. F. B. Ismét csak döntetlen A Torcida Lakosban a Lipa csapatát látta vendégül a beltinci kispályás focibajnokságban. A hazaiaknál Imre és Gyurkács volt eredményes, de Kusek kapus hibája miatt ez csak a döntetlenre volt elegendő. F. m. h.

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 3 0 .


Sport Salakmotoros országos bajnokság

Žagar, Pavlic és Čonda a dobogón Az első három helyen nem született meglepetés, Vida 13., Bot 15. lett. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

Ha salakmotorverseny van Petesházán, akkor általában esik az eső. Nem volt ez másképp szombaton

rehozott döntő volt, hiszen Žagar (15+3 pont) és Pavlic (14+2) is rajthoz állt. A szlovén versenyző azonban nem engedett meg semmiféle meglepetést, és magabiztos rajt-cél győzelmet aratott.

Aleksander Čonda „hazai pályán” harmadik lett. sem, ám a szervezők bravúros munkájának köszönhetően mégis sikerült a pályát jó állapotba hozni. Pedig a versenyzők egy része – főleg a két legnagyobb név, Žagar és Pavlic – inkább lebeszélni próbálta a többieket a versenyről a pálya állapotára hivatkozva, de végül is majdnem másfélórás késéssel a motorok mégis felbőgtek az oválison. Az első futam már egyfajta elő-

A grand prix versenyzője az összes hátralévő futamát megnyerte, beleértve a döntő futamot is, ahol a horvát Pavlic lett a második Čonda (13+1) és Voldrih (12+0, Ljubljana) előtt. A három lendvai versenyző közül – ahogy várható volt – Aleksander Čonda szerepelt a legjobban: az alapszakaszban három futamot nyert, csak Žagar és Pavlic tudta őt maga mögé

Toth győzött a Murával Toth Teo, az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola tanulója a Naf tában sajátította el a focitudást, de jelenleg a Mura 05 csapatát erősíti. A 10 évesek csapatával az osztrák Gros­w ill­fers­ dor­fban megnyerték a tornát, a fiatal játékos pedig 8 találattal a torna gólkirálya lett, s a zsűri a torna legjobb játékosának is őt kiáltotta ki. HF

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 3 0 .

utasítani, s a döntőben is a két említett versenyző ért előtte célba. A másik két lendvai versenyző a vártnál talán gyengébben szerepelt, pedig a két fiatal nagyon megpróbálta odatenni magát, ám nagyon komoly motorgondjaik voltak, így a versenyt követően mindketten elégedetlenül nyilatkoztak a vasparipák állapotáról. Vida három alkalommal 1–1 pontot szerzett, két alkalommal viszont kénytelen volt motorgondok miatt idő előtt befejezni a futamot. Bot még inkább peches volt, hiszen az első két futamban szerzett 1–1 pontot, majd a következő három futamban be kellett tolnia a motorját a boxba. Az egyedüli magyar versenyző, Nagy Patrik 6 ponttal 9. lett. A bajnokságot Matej Žagar (AMTK Ljubljana) vezeti 53 ponttal, őt követi Aleksander Čonda 41 és Matic Voldrih 32 ponttal. Az első tízbe még éppen belefér Vida 11 ponttal.

Varasdon képezték magukat A Labdar úgóedzők Lendvai Körzeti Egyesülete eleget tett a varasdi edzőszövetség továbbképzésre szóló meghívásának. Összesen több mint 50 edző hallgatta dr. Tomislav Vrbnjak előadását, aki egy ideig a világhírű AC Milannál is dolgozott. Dr. Vrbnjak a sportsérülésekről beszélt, a másik előadó, a zágrábi Igor Macner pedig a 6–18 éves utánpótlás labdarúgók fizikális felkészültségéről tartott előadást. Lendváról öt edző látogatott el a továbbképzésre. feri.h.m.

Király sikerrel debütált Király Marko utánpótlás-labdarúgó lehetőséget kapott első válogatottságán, hogy bizonyítsa képességeit a szlovén nemzeti mezben. Király az USA elleni meccsen az utolsó 20 percben lépett pályára,

s játékával felhívta magára a figyelmet. Hosszabb idő után Király az első játékos a Soós Vladimir által vezetett Nafta 1903ból, aki meghívót kapott a korosztályos válogatottba. F. m. .h.

Döntetlen a Kropa ellen KK Kropa – Lindau 54:54 (11–4, 8–18, 15–11, 21–20) Már 22. alkalommal mérkőzött meg egymással a Kropa és a Lindau öregfiú kosárlabdacsapata, s ezúttal nem bírtak egymással. A hazaiak jobban kezdtek, s az első negyedben elhúztak, de a lendvaiak a második negyedet fölényesen megnyerve minimális előnnyel tértek pihenőre. A második félidő mindkét negyedében valamivel a

hazaiak voltak jobbak, így a meccs döntetlennel ért véget. A lendvaiaknak ez így is jó eredmény, hiszen mindössze öt játékossal utaztak el a meccsre, ezért a végére már el is fáradtak. A Lindau pontszerzői: Fehér 28, Ščap 15, Klemenčič 7 és Horvatič 4 pont, míg Bratkovič nem ért el pontot. HF

Tollaslabda-küldöttség Moszkvából Lendván Egyhetes alapozáson vettek részt Lendván az SHVSM Izmajlovo tollaslabdaklub tagjai Moszkvából. Az oroszok a Mladost TK vendégei voltak, a vendégekkel pedig együtt edzett

Utroša Iztok is. Utroša ős�szel az oroszokhoz csatlakozik az alapozáson, majd velük megy el a vlagyivosztoki tornára, ahol már korábban is szerepelt. F. B.

Nyári labdarúgó-iskola lesz Lendván A Turniščei Izziv SE Lendván (2013. július 8-a és 13-a között) és Črenšovcin (2013. július 1-je és 7-e között) szervez nyári labdarúgó-iskolát napi kétszeri edzéssel, szakképzett edzőkkel. Jelentkezni 2013. június 17-ig Denis Lutarnál lehet a 040/292-492-es telefonszámon, illetve az sd.izziv@ gmail.com e-mail címen.

Koncut 29. lett Ljubljanában rendezték meg az országos bow­ ling­bajnokságot, amelyen Lendváról két versenyző, Ivan Koncut és Könye Tibor vett részt. A megmérettetésre nyolc szlovén klubból 62 (49 férfi és 13 nő) verseny-

ző nevezett be. A Lendava BK két játékosa közül Koncutnak sikerült jobban a szereplés, hiszen 964 fával 29. lett, míg Könye két hellyel mögötte végzett. F. m. .h

23


Szeretettel várjuk a lendvai várgalériába, a 17. századi holland festészet legjelentősebb alakja,

Rembrandt Harmenszoon van Rijn grafikáinak kiállítására. A tárlaton Rembrandt 63 eredeti rézkarcát tekinthetik meg a bécsi Künstlerhaus gyűjteményéből. A kiállítás szeptember 29-ig tekinthető meg naponta 8 és 17 óra között, szombatonként, vasárnaponként és ünnepnapokon pedig 8 és 16 óra között.

Re m b r a n d t Harmenszoon van Rijn

www.gml.si

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Zavod za kulturo madžarske narodnosti

12-13 óráig: „Gasztronómiai utazás Szlovéniában és Magyarországon” magyar és szlovén gasztronómiai bemutató Magyarországi és szlovéniai ételbemutató szakemberek részvételével Helyszín: Lendva, Bánffy Központ/barna terem

Program: 10-12 óráig: Szakmai konferencia a közösségi élet képviselőivel a határ mindkét oldaláról A konferencia témája: „Együttműködések, lehetőségek a határ mindkét oldalán” Köszöntőt mond: dr. Halász Albert, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának elnöke/projektpartner Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke Tótiván Endre, a Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója / projektparner Előadók: dr. Göncz László, nemzetiségi országgyűlési képviselő Vigh László, országgyűlési képviselő Helyszín: Lendva, Városháza 9-12 óráig: „Ifjúság határok nélkül” Ifjúsági egyesületek bemutatkozása határ mindkét oldalán LENTI ÉS MURAVIDÉKI Ifjúsági egyesületek részvételével Helyszín: Lendva, Bánffy Központ/zöld terem

9-13 óráig: „Játékok határok nélkül” Sportvetélkedő Lenti és muravidéki általános Iskolák és középiskolák tanulói közreműködésével Helyszín: Lendva, 1 Sz. Kétnyelvű általános Iskola tornaterme/sportpálya

KERKA MURA KÉZFOGÁS – a magyar–szlovén határon innen és túl c. projekt II. KERKA–MURA Ifjúsági Találkozó 2013. június 6-án, csütörtökön, LENDVA

Vezető partner: Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola, Lenti Projekt partner: Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség

2013. június 21-én, pénteken 18 órakor Könnyűzenei „ KI MIT TUD” és Koncert Három-három muravidéki és lenti könnyűzenei csoport közreműködésével, valamint L’amour Fou szlovéniai zenekar és a Madrian magyarországi zenekar Helyszín: Lendva, Bánffy Központ/terasz

Szervező: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva Tel.: 00 386 (0)2 577 66 60 E-mail: banffy@mnmi-zkmn.si www.mnmi-zkmn.si

Népújság, 2013/22. szám  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2013. 05. 30.

Advertisement