Page 1

Kelepelő

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

62. évfolyam 21. szám Lendva 2018. május 24. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

7–14. oldal

h

e

t

i

l

a

p

j

a

Chagall fényében

A múzeumok világnapján, május 18-án a lendvai Galéria-Múzeunbam megnyílt Marc Chagall, a 20. századi képzőművészet egyik óriásának Teremtés

és Biblia című kiállítása. A kiállítást kísérő fényfestés, a vár udvarára és a bástyára vetített Chagall-motívumok által az európai képzőművészet óriásá-

nak bibliai ihletésű képei egy valóban színpompás fény-performansszá álltak össze, messziről is ráirányítva a figyelmet az épületben megtekinthető

Lebar Tomi, az MMÖNK jogásza:

grafikai gyűjtemény által nyújtott igazi Chagall-élményre. Jó, hogy nekünk nem kell ilyenekért máshova menni… Bővebben a 4. oldalon.

„Megszűnnek a helyi nemzetiségi választási bizottságok, de ez nem érinti a választópolgárokat” 2–3. oldal


Iránytű Nemzetiségi képviselőválasztás

Megszűnnek a külön nemzet Bence Lajos

Pünkösd után a „teljes búcsúról” és az ősiségről Még mindig a tavaszban járunk, igen szeszélyes tavaszban, mely az emberek hétköznapi közérzetére is rányomja a bélyegét. Itt volt viszont ellenpontként, ünnepként pünkösd. A pünkösdölési szokásokból azonban szinte egy sem maradt fenn szűkebb és tágabb vidékünkön, a Mária-kegyhelyek látogatása pedig – a legszebb példa erre a csíksomlyói búcsú – a nemzeti érzés és az összetartozás megnyilvánulásainak számítanak inkább, mint hagyományos vallási-összetartozási zarándoklatnak. A pünkösd a karácsonyhoz és a húsvéthoz viszonyítva még mindig nem ért el „világi” népszerűséget, sőt ha így közelítünk a témához, „veszélyes” ünnepnek is nevezhető – hangzott el egy vasárnapi prédikációban. Veszélyes, mert a Szentlélek kiáradása és az egyházalapítás is „lelki zarándoklatot” követel az emberektől, s csak másodsorban fizikai erőfeszítést, még kevésbé „turisztikai beavatkozást”. Pedig egykor a több száz kilométeres gyalogos, zászlókkal és énekléssel, fohászkodással töltött és fizikai akadályokon át is vezető tövises zarándoklat során a gyakran úttalan utakon, erdőkön és mezőkön, domboldalakon és völgyeken áthaladó tömegben élt a vágy, hogy a kegyhelyhez érve „teljes búcsút nyerjen”. Nekem még vannak a búcsúról annak ősi pogány eredetét is felvillantó, a pünkösdi éjszakai virrasztást felváltó, a napkeltével összekötött természeti szertartáshoz is kapcsolódó emlékeim a 90-es évek elejéről: a „Babba Mária” kultuszáról. Ennek az ősi vallási intimitásnak a jelképe a „Napbaöltözött Szűzmária”, melyhez évszázadok óta könyörögnek a székely hívek, feléje fordítva arcukat pünkösd hajnalán, a segítség reményében…

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Az Állami Választási Bizottság döntése alapján az idei parlamenti választásokon megszűnnek a külön nemzetiségi választási bizottságok. Munkájukat az általános választási bizottságok végzik majd, azzal, hogy ezeket szükség esetén két további taggal egészítik ki. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

– A döntés abból indult ki, hogy az olasz kisebbség területén már az elmúlt választásokon sem alakítottak néhány helyen külön választási bizottságokat, de ez elmondható a magyar kisebbség területéről is, ha a helyhatósági választásokra gondolunk. Tehát egységesíteni szerették volna a helyzetet, emellett ez a módszer költségtakarékos is, tehát racionálisnak nevezhető – mondta Lebar Tomi, az MMÖNK jogi munkatársa, egyben a

10. választási egység titkárhelyettese. Tehát minden választási körzetben, faluban csak egy választási bizottság lesz, a kisebbségek kérésére pedig ezekbe kettő kiegészítő tagot neveznek ki, tekintettel a plusz munkára, illetve különösképpen a bonyolultabb szavazási és elsősorban szavazatszámlálási munkára a nemzetiségi képviselőválasztásokon. Lebar szerint az eredeti elképzelés az volt, hogy a kettő külön kinevezett bizottsági tag foglalkozna csak a nemzetiségi képviselővá-

lasztással, ők számlálnák össze a szavazatokat, de az Állami Választási Bizottság ezt a javaslatot elvetette, így minden bizottsági tag azonos jogokkal és feladatokkal rendelkezik majd. A módosítás igazából nem érinti a szavazópolgárokat. A nemzetiségi választási jegyzéken szereplők most is úgy szavaznak, ahogy eddig, vagyis jelen esetben az úgynevezett választási Borda-rendszer alapján a két jelölt között rangsorolnak. Az 1-sel jelölt jelöltnek adnak több pontot, jelen esetben kettőt, míg a 2-sel jelöltnek egy

Új gazdaságtámogatási pályázat Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke és Szabó Lívia, az MMÖNK munkatársa sajtótájékoztatón ismertette a magyar nemzeti közösség által lakott terület nyilvános gazdaságserkentési pályázatának feltételeit. A szlovén gazdaságfejlesztési alap 2018-as évre vo-

natkozó pályázatának (1. intézkedés) keretösszege 260 ezer euró. A csak gazdasági tevékenységre igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimális összege 20 ezer, a maximális összege 80 ezer euró (a Gazdasági és Technológiai Minisztérium „de minimis” keretén belül), 25 százalékos önrész biztosításával. A támogatásra

– A muravidéki magyarságnak csak akkor lesz jövője, ha a szülőföldjén tud boldogulni – mondta a gazdaságserkentési pályázat kapcsán Horváth Ferenc elnök. Mellette az MMÖNK munkatársa, Szabó Lívia.

azok a vállalkozók pályázhatnak, akiknek cége legalább 12 hónapja működik a kétnyelvű területen. A pályázat benyújtásának határideje június 21-e, az elszámolási határidő pedig október 28-a. Pályázni csak a cég főtevékenységét szolgáló építésre (érvényes építési engedély mellett), tárgyi eszközökre (három árajánlattal), ipari és szerelési munkálatokra lehet. A támogatott alapeszközök a jogosult területről öt évig nem vihetők el és nem is adhatók el. Ha a szlovén gazdaságfejlesztési alap keretösszege a pályázatzárás után nem lesz teljesen felhasználva, a különbözetre újabb pályázat várható (az összeg nem vihető át a következő költségvetési időszakba). A gazdaságfejlesztési pályázat lapunk e heti számában mellékletként is megtalálható. Szolarics Nađ Kára

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á j u s 24 .


Nemzetiség

tiségi választási bizottságok pontot. A törvény azonban nem határozza meg, pontosan mi történik, ha valaki csak az egyik jelöltet jelöli be. Az eddigi tapasztalatok szerint a csak egy jelöltre leadott szavazat erősítette a preferált jelöltet, vagyis jelen esetben ez 2 pontot kapna, míg az egyáltalán be nem jelölt nullát. De ez egyelőre nem biztos, a választási bizottság természetesen előzetesen határozhat úgy is, hogy a be nem jelölt kandidáló is egy pontot kap. A magyar kisebbségi külön választási bizottság egyébként Lebar szavai szerint a „kettő pont – nulla pont” megoldást választotta erre az esetre, de tudomása szerint az olasz külön

választási bizottság éppen fordítottan határozott. Az olasz kétnyelvű területen három képviselőjelölt van. Ők erre az esetre, ha csak egy jelöltet jelöl be a választópolgár, azt választották, neki 3 pont jár, míg a másik kettőnek 1,5. Lebar szerint itt is egységesítés várható, amelyről az Állami Választási Bizottság a napokban dönt. Változás történt egyébként a legújabb törvénymódosítással azon választópolgárok esetében, akik nem a kétnyelvű területen élnek, de élni szeretnének nemzetiségi választási külön jogukkal. Az említett módosítással ezen polgároknak már nem kell külön

bejelentést tenniük, hogy a nemzetiségi képviselőre is szavazni szeretnének, ezt a jogot automatikusan nyilvántartják, mondhatnánk „utazik a személlyel”, bárhol is lakik az országban. Az említett törvénymódosítással vált lehetségessé az is, hogy az illetékes kisebbségi szervezetek megkapják azon személyek listáját, akiknek legalább egy szülője szerepel a nemzetiségi választási névjegyzéken. A lista alapján az MMÖNK értesítéseket küldött ki, hogy a törvény alapján feliratkozhatnak a nemzetiségi névjegyzékre. Lebar Tomi szerint körülbelül 80 személy élt is ezzel a lehetőséggel.

A kormány elfogadta a rendeletet

Nem vették figyelembe a kisebbség tiltakozását A szlovén kormány a napokban az előzetes nemzetiségi tiltakozásokat figyelmen kívül hagyva, és nem utolsó sorban a vonatkozó törvény előírásaival ellentétben az MMÖNK jóváhagyása nélkül elfogadta a kétnyelvű községek és a községi magyar (és olasz) önkormányzatok finanszírozásáról szóló rendeletet. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A kormány mindenképpen vitatható döntése miatt már napokkal ezelőtt levélben tiltakozott Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő és az MMÖNK nevében Horváth Ferenc elnök is. A nemzetiségi képviselő levelében kifejtette, az egyoldalú lépés semmiképp sincs összhangban a végrehajtó hatalom eddig tanúsított hozzáállásával, a rendelet ugyanis az MMÖNK jóváhagyása nélkül született meg, és a hónapokon át tartó egyeztetések ellenére nem veszi figyelembe a községek finanszírozásáról szóló

törvénymódosításban leírtakat, amelyek hosszan tartó és fáradságos, majdnem egyéves közös munka eredményeként születtek meg. A képviselő hangsúlyozza, ezzel a kormány egyértelműen megsértette az Alkotmány 64. szakaszát, illetve az említett finanszírozási törvényt, a döntés egyértelműen árnyékot vet a kormány, a nemzetiségi parlamenti frakció és a magyar közösség között eddig ápolt korrekt viszonyra. Hasonlóképpen erélyesen fogalmazott lapunknak Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke, aki kifejtette, a döntés elfogadhatatlan, elsősorban azért, mert véleménye

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á j u s 24 .

szerint egy kormánynak tiszteletben kell tartania a törvényeket. Kifejtette, a további lépésekről az MMÖNK Tanácsa a soron következő ülésen dönt, ő azt fogja javasolni, hogy az MMÖNK indítson pert a kormány döntése miatt. Nyilatkozatában hozzátette, a kormány egyoldalú döntéséről értesítették Magyarország ljubljanai külképviseletét is. Mind Göncz László, mind Horváth Ferenc hozzátette a rendelet egyoldalú elfogadásához, hogy magáért beszél a kormány reakciója, ugyanis a több ízben közvetített tiltakozásokra, levelekre egyik fórumot sem méltatta még csak válaszra sem.

Göncz László

országgyűlési napló

Az utolsó parlamenti naplóm Közel tíz évvel azután, hogy 2008 őszén az első parlamenti naplómban beszámoltam az akkori Országgyűlés megalakulásáról és ígéretet tettem arra, hogy képviselői tisztségem során mindvégig havonta tájékoztatom a Népújságban az olvasóközönséget a szlovén törvényhozó testület munkájáról és időszerű kihívásairól, elérkeztem az utolsó ilyen jellegű beszámolóm megírásához. A „naplók” írásánál nem törekedtem teljességre, hiszen egy nemzetiségi lap esetében ez aligha lett volna indokolt, s még kevésbé megvalósítható. Főképpen az adott időszak legfontosabb törvényalkotási és politikai mozzanataira, jelenségeire fókuszáltam mondandómat, valamint a muravidéki magyar közösség élete és tevékenysége szempontjából meghatározó, az Országgyűlés munkájával összefüggő kérdéseket, döntéseket boncolgattam. Az elmúlt három mandátum során összegyűlt mintegy száztíz parlamenti napló bizonyára valamennyire szubjektív képet fest a szlovéniai politikai mezőnyről, de véleményem szerint – amint a Népújságok visszalapozásakor meggyőződhettem róla – összességében sokszínű látlelet az elmúlt tíz év társadalmi helyzetéről, külön hangsúllyal a muravidéki magyar közösség érdekérvényesítő törekvéseire, küzdelmére. Ismereteim szerint meglehetősen kevés ilyen jellegű próbálkozásra került sor a térség országainak parlamenti képviselői részéről, én mégis úgy gondoltam, hogy ezzel is segíteni próbálom a tájékozódást. Egyfajta virtuális kapcsolattartásnak tekinthető ez a forma, még ha egyirányú kommunikációról beszélhetünk is, ami a felgyorsult digitális világban bizonyára nem volt mindenki számára érdekes, de talán ennek ellenére jelentett némi hozzáadott értéket. A rovat iránt érdeklődők számáról nincs adatom, azt azonban állíthatom, hogy szinte minden hónapban valaki jelezte felém, hogy olvasott valamiről a „naplóban”. A befejeződő mandátum utolsó hetei érdekes légkörben zajlanak. Egyrészt már azóta, amióta a miniszterelnök márciusban benyújtotta a lemondását, folyik a választási kampány, másrészt egyes parlamenti frakciók még a múlt héten is rendkívüli plenáris ülések összehívását kezdeményezték. A különböző tartalmú, zömében populista jellegű törvénybeterjesztések és egyéb javaslatok közül szerencsére csak azokról volt mélyrehatóbb tárgyalás, majd döntés, amelyek ténylegesen jól előkészítettek voltak. A több mint két tucat úgynevezett képviselői törvény, amelyek ad hoc-jellegűek voltak, zsákutcában végezték. Sajnos a kormány a községi nemzeti önkormányzati közösségek és a községek kétnyelvű ügykezelésére biztosított költségvetési támogatások átutalását szabályozó szabályrendeletet nem úgy készítette el, ahogy azt a közelmúltban elfogadott törvénymódosítás elrendeli. Emellett a hiányos és kedvezőtlen jogszabály mintegy kéthónapos késéssel látott napvilágot, és akkor is az illetékes magyar érdekvédelmi szervezet jóváhagyása nélkül! Ez a mulasztás további bizonytalanságokra adhat okot, de komoly gyakorlati problémát is előidéz, hiszen a nemzeti közösségek még május végén sem rendelkeznek az őket megillető támogatással, amit az Országgyűlés már tavaly ősszel elfogadott. Meggyőződésem, hogy az ilyen jellegű nehézségek egyik oka abban rejlik, hogy a kormány keretében működő Nemzetiségi Hivatal hatásköre és mozgástere túlságosan gyenge és súlytalan, aminek rendezése, azaz megváltoztatása a következő mandátum fontos kihívása lehet. Végezetül köszönetemet fejezem ki a Népújság szerkesztőségének, hogy a „Parlamenti napló” megjelenésének helyet biztosítottak, a kedves olvasóknak pedig hálás vagyok az érdeklődésért és a türelemért, s hogy tíz esztendeig e rovat révén velük lehettem!

3


Kultúra Ünnep volt ismét a galériában

Marc Chagallal folytatódik a sorozat Május 18-án nyílt meg és október végéig látogatható a lendvai várgalériában Marc Chagall grafikáinak Teremtés és Biblia című tárlata. A kiállítás az európai képzőművészet óriásait bemutató, korábban Vasarelyvel kezdődő, majd Kokoschkával, Rembrandttal, Goyával, Picassóval, Miróval és Dalíval folytatódó, nagy érdeklődéssel övezett sikersorozat újabb állomása. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A kiállítás-megnyitón Baumgartner Dubravko, a Galéria-Múzeum új igazga-

rális közegben nevelkedett fehéroroszországi Chagall műveinek bemutatását az ugyancsak soknemzetiségű Lendván újabb mérföldkőnek nevezte a galéria

Baumgartner Dubravko, a Galéria-Múzeum új igazgatója. tója köszöntötte a vendégeket elődjére, Gerič Ferencre való hivatkozással ünnepnek nevezve a kiállítás létrejöttét. Baumgartner utalt arra a sikerre is, amely a képzőművészet óriásait bemutató kiállítássorozatot övezi immár másfél évtizede. Balažek Anton polgármester pedig a multikultu-

életében. Ezt támasztja alá az is, hogy a tavalyi Dalíkiállítást már több mint 20 ezren nézték meg. A turizmus és a kultúra kéz a kézben halad a községben, ez nagy eredmény – emelte ki a polgármester, s ennek jegyében kívánt az új igazgatónak és munkatársainak sok sikert és sok

hasonló kiállítást. Katarina Mohar művészettörténész rövid értékelésében kifejtette: a Chagall művészetéről alkotott összkép a lendvai kiállításon is látható monotípiákkal és más grafikákkal, a bibliai motívumokra-élményekre alapozott sorozattal teljesedik ki igazán. A bibliai tájak és az ókori tartalmak mélyen megérintették a zsidó származású képzőművészt. Személyes hangú ikonográfiák ezek, ezért műveit „első kézből”, a képpel szemtől szemben állva értelmezhetjük helyesen – hangzott el. A kiállítás megnyitására Lendvára érkező Anton Peršak leköszönő kulturális miniszter ismételten gratulált a „lendvai csoda” kreálóinak az újabb attraktív kiállítás-megnyitó kapcsán. Peršak kiemelte, hogy Chagall, bár korán el kellett hagynia szülőföldjét, Fehéroroszországot, de magával vitte a szláv szellemiséget és temperamentumot mint életszemléletének és identitásának fontos építőkövét.

Gerič Ferenc, a galéria egykori igazgatója, Balažek Anton polgármester és Anton Peršak kultuszminiszter a megnyitón.

4

Marc Chagall: Dávid és Betsabé (Biblia), 1956.

Folynak az előkészületek az EKF pályázatra A kiállítás-megnyitóval párhuzamosan sajtótájékoztatóra került sor, melyen a Chagall-kiállítással kapcsolatos aktualitások mellett a sajtókonferencia előadói az Európa Kulturális Fővárosa címre pályázó Lendva előkészületeiről és az ezzel kapcsolatos újabb fejleményekről is beszámoltak. – A különböző aktivitások mára folyamattá álltak össze, s jó irányba fejlődnek. Különösen a helyi lakosság és a fiatalok bekapcsolását és itthon tartását tartjuk fontos célkitűzésnek. A legutóbbi közvélemény-kutatásokból kiderül, hogy a helyiek nagy többsége támogatja a kandidálást, 77 százalékban pedig ismerik is a projektet. Pályázatot írtunk ki a diákok számára is, mellyel az alkalmi munkavállalás egész éven át történő finanszírozása válik lehetővé. A műkedvelő csoportok támogatása mellett 100 ezer eurós keretösszeggel a civilszervezetek és az intézetek is pályázhatnak kulturális tevékenységre. A régi áruház felújításával a könyvtár és a zeneiskola helyiséggondjain is szeretnénk javítani – mondta Balažek Anton polgármester. A kiírásról Šteger Aleš, a kandidálási bizottság programfelelőse számolt be, aki sikeresnek nevezte a 100 ezer eurós nyilvános pályázatot, melyre összesen 40 pályamű érkezett, s amelyek közül 20 volt sikeres. – Olyan tartalmak és kulturális események kaptak támogatást, amelyeket 2018-ban valósítanak meg, de ezek egyben a 2025-ig tartó előkészületi fázisban a kulturális főváros projekt alapjait képezik. A pályázaton kívül a Csáktornyával kötött partneri viszony kialakítását is kiemelném támogató partneri szerepkörben, a projekt így négy ország és a régió, így Muraszombat és néhány jeles személy támogatását is élvezi. -ce

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á j u s 24 .


Gazdaság Új termékek az Elektromaterial cégtől

Idén erőteljesebb fejlesztést terveznek Az elektromos szerelési kellékeket gyártó lendvai Elek­tro­ material részvénytársaság a 2017-es ügyviteli évet a tervekkel összhangban zárta. A cég bevétele 7,7 millió euró volt, s mintegy 80 ezer euró nyereségre tett szert. Fejlesztéseik gyümölcsözőnek bizonyultak a kapcsolók és az aljzatok, valamint a lámpák területén. A termelésük 85 százalékát a külföldi piacon értékesítik. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az Elektromaterial anyavállalat, valamint a csökkentett munkaképességűek képzésére és foglalkoztatására létrehozott leányvállalat 167 személyt foglalkoztat. A dolgozók számát tavaly 12vel növelték. Új dolgozókra a Modis moduláris készülékek növekvő sorozatgyártása miatt volt szükség. – Nálunk még mindig szükség van a kézi munkaerőre, annak ellenére, hogy a klasszikus kapcsolók és aljzatok gyártását már teljesen automatizáltuk. A termék fedelének beépítése és a csomagolás még mindig kézileg történik. Egyelőre még manuális a modulos készülékek gyártása is, hiszen új, néhány éves termékekről van szó. Az előállítás automatizálását a piaci mennyiség miatt még mérlegeljük – mondta Fijok Branko, a lendvai Elektromaterial Rt. igazgatója. A cég által gyártott termékeket házon belül fejlesztik ki és készítik el a prototípusokat a saját műhelyükben. Termékeikkel si-

– Minden piacnak megvannak a saját műszaki előírásai, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni, a fejlesztés pedig állandó feladat – mondta többek közt Fijok Branko. keresen veszik fel a versenyt a nagyobb termelőkkel, köztük az egyre inkább feltörekvő török termékekkel. – Termékeink esetében a műszaki feltételek, az alkalmazási standardok még Európában is országonként eltérőek lehetnek. Például brit standard szerint nem gyártunk, de a termékeink kielégítik a francia, a svájci, a dán és a skandináv mű-

A cég a termékek 85 százalékát külföldön értékesíti. N É P Ú J S Á G 2 018 . m á j u s 24 .

szaki előírásokat. Ezt csak alkalmazkodóképes gyártással tudjuk megoldani, ami ésszerű tervezést, munkaszervezést, anyagbeszerzést, költséguralást igényel – fejtette ki Fijok. Fő piacuk továbbra is a német piac, ahova a termelésük 40 százalékát szállítják, de ezen a 80 millió lakosú piacon még növelni tervezik a részesedésüket a lehetőségek és a piac megbízhatósága

Rio, Lybra és Luxem a Light and Building vásáron A kétévente Frankfurtban megrendezésre kerülő Light and Building elektromossági/szerelési vásár európai viszonylatban a legnagyobb ilyen esemény. A vásár rendszeres résztvevője már több mint húsz éve a lendvai Elektromaterial cég is. Idén teljes termékkínálattal jelentek meg, s mint Fijok Branko igazgató elmondta,

a szakmai közegnek két új kapcsoló- és aljzat-szériával mutatkoztak be. A Rio termékek az okostelefonok formáját követik, míg a Lybra kapcsolók és aljzatok nagy méretűek. A frankfurti vásáron bemutatott mintatermékek gyártása már beindult, és már idén piacra kerülnek. Ezen kívül Luxem márkanév alatt egy új lámpatípust is bemutattak, ez jövőre kerül forgalomba. okán, valamint nem utolsó sorban az Elektromaterial jó elhelyezkedése, közelsége miatt is. Főleg a moduláris készülékek után tapasztalnak növekvő keresletet Bosznia és Hercegovina, valamint Macedónia piacán, de jó forgalmat bonyolítanak le a horvát és a hazai piacon is. A cég termelésének 85 százalékát a külföldi, 15 százalékát pedig a hazai piacon értékesíti. Mára már a szállítás és általában a logisztika annyira fejlett, hogy fontolóra kell venni a kihelyezett cégek működtetését is. Így az Elektromaterial megszüntette már a macedóniai fiókrészlegét, idén pedig felszámolja horvát cégét is. – Zárt rendszerű termelést folytatunk, ami természetvédelmi szempontból fontos tényező. A termékgyártásban klasszikus polikarbonátokat használunk. A hulladékként jelentkező

anyagot összegyűjtjük és a saját berendezésünkkel a termelésben újrahasznosítjuk. Ami pedig az egyéb hulladékokat illeti, ezek elszállítására és kezelésére szerződéses partnerünk van. A fémhulladékot értékesítjük, a műanyag kezeléséért pedig fizetünk – mondta az igazgató. Többek közt ebben is előnyt jelent, hogy úgy a gyártás, mint a nyersanyag és a termékek raktározása egy helyen történik. A 2016 végén üzembe helyezett, mintegy 500 ezer eurós beruházást jelentő korszerű raktárhelyiség is kedvező ügyviteli hatásokat eredményezett. – Az idei évre kétszázalékos eladás-növekedést tervezünk, valamint erőteljesebb fejlesztési tevékenységet, ami az új termékek 2019-es gyártásának megalapozása lesz – mondta Fijok Branko, az Elektromaterial Rt. igazgatója.

5


Választások 2018

„Törődni csak tettekkel lehet!” – vallom, hiszem és üzenem a muravidéki magyarságnak, Pincétől Hodosig! E szavakkal szolgálattételre jelentkezem! Teszem ezt felelősségteljesen és szerénységgel.

Tisztelt Választópolgárok! Úgy érzem, több évtizedes tevékeny munkám során a nemzetiségi, a helyi önkormányzati és a közösségi területen megfelelő felkészültséget és tapasztalatot szereztem ahhoz, hogy nemzetiségi parlamenti képviselőjelöltként Hodostól Pincéig, egy szélesebb közösség szolgálatára jelentkezzek. A lendvai képviselői iroda referenseként, Lendva Község Tanácsának több éves tanácstagjaként és nem utolsósorban a Hosszúfalui Helyi Közösség elnökeként ismerem a helyzetet, és hiszem, hogy tudásommal és tapasztalataimmal sokat tehetek a magyar nemzeti közösség és minden polgár jólétéért. Az elmúlt években tapasztalhatták és megszokhatták, hogy az önkormányzati és a közösségi munkámat felkészülten, határozottan, indulatmentesen és nyílt stílusban végzem. Ezt a módszert és stílust szeretném meghatározóvá tenni a továbbiakban is. Ismerem az emberek ügyes-bajos gondjait, problémáit, amelyek megoldását nagyon fontos feladatnak tartom. Az olyan döntéseket támogatom, amelyek a lakosság érdekeit szolgálják, a község előbbre jutását, fejlődését segítik. És törődni fogok mindig azokkal, akik ügyes-bajos dolgaikkal fordulnak hozzám, hogy az én segítségemmel könnyebben intézhessék el ezeket. Tudtommal soha senki nem talált nálam zárt ajtót. És milyen világért harcolnék a Muravidéken? • szülőföldünkön, a Muravidéken magyarnak maradni, • megőrizni azt a nyelvet és kulturális örökséget, amit anyánk helyezett a bölcsőnkbe, és továbbadni a gyermekeinknek, unokáinknak, • a törvényekben lefektetett nemzetiségi jogok következetes megvalósításáért, • kultúrájában éljen a nemzet, • a vállalkozásfejlesztés feltételeinek megteremtéséért, ami önmagában is hat a munkanélküliség csökkentésére, • a parasztság és a munkásság helyzetének javulásáért,

6

• a vidékfejlesztésért és a parasztgazdaságok versenyképességének növeléséért, • a tiszta és egészséges környezet megteremtéséért, • a vasúti összeköttetés kiépítéséért Lendva és Belatinc között, és annak a szlovén és a magyar vasúti hálózattal történő összekapcsolásáért, • esélyegyenlőségért mindenki számára, • a fiatalok élet- és munkafeltételeinek biztosításáért a Muravidéken, • az oktatás, a képzés hozzáférhetőségéért, a szociálisan hátrányos családokból származó gyermekek számára is, • a megfelelő képzettségi szerkezet létrehozásáért, tekintettel a munkapiac szükségleteire, • a természetes energiaforrások kihasználásáért (geotermikus energia…). Törekedve az egyenjogúságra, az igazságosságra és az együttélésre. Hogy mindenki megvalósíthassa önmagát, kifejleszthesse képességeit, emberhez méltó körülmények között élhessen.

Legyen közöttünk igaz őszinte szó, amelyből megértjük egymást és amelyben megbízunk. Rám nem azért kell szavazni, amit tettem, hanem azért, amit értünk és a muravidéki közösségért tenni tudok. Mert törődni csak tettekkel lehet. És törődőm minden egyénnel, közösséggel, helyi közösséggel, művelődési egyesülettel… – közös ügyeinkkel. Őszintén és önzetlenül, a nép szolgálatában. A mottóm: Embernek lenni mindig és mindenütt, Szolgálni az embert önzetlenül, Szólni egy jó szót, felemelni ki elesett, Aztán továbbmenni, mint ismeretlen. (Ady) Megköszönve bizalmukat megtisztelő lenne számomra, ha továbbra is dolgozhatnék Önökért! Tisztelettel és barátsággal!

A mérvadó az emberiesség legyen, a közös cél, a közös törekvés. E célok megvalósítására nyújtom a kezem. A tevékenységemet mindig egy fő cél vezérli: segíteni közös jobb életkörülményeink megteremtését minden lakos számára, és ebben a szerepben a közösségért a legtöbbet, minden tőlem telhetőt megtenni. A közösség embere vagyok, s az is maradok. Ha ez a közösség egyszer felszív és behálóz, a közösségi tevékenység életmóddá válik. Elkötelezetten, elszántan, szívvel és lélekkel teszel érte. És ezt a nemzetiségi képviselő posztra való megválasztásom sem változtatja meg! Nem vagyok a nagy szavak embere. A tettek embere vagyok. Tudom, hogy a választások előtti időszakban sok ígéretet tehetnék, de nem teszem.

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á j u s 24 .


Info

Hodos Község

Megvásárolnák a postaépületet Hodos Község Tanácsa múlt héten megtartott ülésén elfogadta a költségvetés-módosítást, amelyre elsősorban azért volt szükség, mert a postaépület megvásárlását tervezik. A tanács döntött arról is, nem támogatja a repülős jégelhárításra vonatkozó javaslatot. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Hodos Község Tanácsának 21. rendszeres ülésén a formális napirendi pontok után a 2018-as költségvetés módosítására tértek át. Ahogy a dokumentumot Bunderla Katalin könyvelő, illetve Orbán Lajos polgármester bemutatta, a módosításra elősorban azért van szükség, mert a tanács tervbe vette a községben található postaépület megvásárlását. Orbán Lajos hangsúlyozta, a megvásárláshoz szükséges a tétel hosszútávú kölcsönként

való feltüntetése a költségvetésben. A posta helyiségeiből a tervek szerint – ha sikerül megvásárolni a hónap végére kitűzött árverésen – lakásokat alakítanának ki, ezzel is biztosítva a fiatal családok községben maradását, illetve letelepedését. A tanács határozata szerint az árverésen a polgármester 36 ezer eurós kikiáltási árat ajánlhatja az épületért, amennyiben az ár emelkedne, a község számára a vásárlás meghiúsul. Ezen tétel mellett egyéb pontokon is módosította a költségvetést a tanács, így új tételként 7 ezer eurós

kiadásként szerepel a falu előtt felállított sebességmérő készülék – az összeg közel felét a biztosítónál lehet majd visszaigényelni. A tanács külön szavazott az esetleges épületvásárlásról, illetve külön a költségvetés módosításáról. A tanácstagok egy ellenszavazat mellett megerősítették a módosítást. A következőkben a tanács egyhangúlag elfogadta a hulladékgyűjtés árszabásáról beterjesztett elaborátumot, amely nem hoz újdonságokat a polgárok számára. Örökzöld témaként ismételten tárgyalt a tanács

az óvoda gazdasági árának kialakításáról, a pártosfalvi iskola által felhalmozott költségekről, illetve az intézmény által a községtől követelt 11 ezer eurós tartozás kérdésköréről, valamint teljesen új tételként az iskola által megfogalmazott levélről, amelyben a községtől azt kérik, biztosítsák az ös�szeget a dolgozók nyaralási pótlékának kifizetéséhez. A tanács csak az utóbbi ügyben döntött, méghozzá úgy, hogy a megközelítőleg 3 ezer eurós összeget megelőlegezi az intézménynek, míg a gazdasági ár és a tartozás kérdéskörében csak a közben elindított revízió befejezése után hajlandóak dönteni. A revízió mellett a tanács a márciusi ülésen döntött, leginkább azért, mert 2016-ban az intézmény majdnem 9 ezer eurós finanszírozás-többletet mutatott ki, 2017-ben viszont ebből már 11 ezer hiány lett.

Akkor is tudomásul vették, hogy voltak béremelések a közszférában, de véleményük szerint ezek nem tehettek ki majdnem 20 ezer eurót, így revízió mellett döntöttek. A tanács ezután a repülős jégelhárításra vonatkozó regionális javaslatot tárgyalta, és három támogató, illetve három ellenszavazattal elvetette a javaslatot. Az ellenzők leginkább a jégvédelem hatékonyságának kérdésességével indokolták az ellenszavazatokat. Az ülés végén a tanács megismerkedett a községközi felügyelőség és rendészet 2017-es beszámolójával, majd döntöttek a júliusi községi ünnep kitüntetettjeiről is. Eszerint Bunderla Katalin, Benčec Štefan, Őr Zoltán és Könye Leopold a várományosok, de a lista még nem zárt, további javaslatokat várnak. A különfélék között Orbán Lajos polgármester tájékoztatta a tanácsot, hogy a már elkezdett felújítási munkálatok miatt a közeljövőben zárva lesz a Kerkán lévő híd.

Az ipari övezet elsőbbséget élvez Šalovci Község Tanácsa múlt pénteken Markovcin, az új idegenforgalmi központban tartotta meg soros ülését. Az egykori iskolát a község pályázati támogatásból alakította át 52 személyt befogadó, teljesen felszerelt szálláshellyé, és amint Fartek Iztok polgármester elmondta, a központ júniusban már fogadja is az első látogatókat. Az ülésen második olvasatban elfogadták a közel 2,5 millió eurós 2018-as költségvetési tervezetet, azzal a módosítással, hogy mintegy 46.500 eurót fordítanak a čepinci laktanya megvásárlására, amelyben határőrmúzeumot rendeznek be pályázati forrásokból. A polgármester hozzáfűzte, hogy a községben elsőbbséget élvez az ipari övezet kialakítása, amely kohéziós támogatások segítségével 3,1 hektár területen jön létre 2019 végéig. A költségvetés mellett a testület második olvasatban elfogadta a község új statútumát is, amelynek keretében az őszi helyhatósági választások és az általános időszűke miatt későbbre halasztotta a javaslatot arról, hogy hétről kilencre bővítik-e a községi tanács összetételét. A község hosszabb megfontolás után és a felmerülő fenntartások ellenére csatlakozott a légi jégvédelemhez kétéves időszakra. hs

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á j u s 24 .

7


Info a mai napon... Május 24-én történt 1810 Megszületett Kmetty György honvédtábornok, az 1848– 49-es szabadságharc kiemelkedő alakja. 1819 Megszületett Viktória királynő, aki 64 évig uralkodott. 1883 Átadták a Brooklyn hidat, a világ akkori leghosszabb függőhídját. 1905 Megszületett Mihail Alek­ szand­­­rovics Solohov, Nobeldíjas szovjet-orosz regényíró, elbeszélő. 1918 Megszületett Mészáros Ági, kétszeres Kossuth-díjas színésznő. 1923 Megszületett Dénes György szlovákiai magyar költő, műfordító, szerkesztő. 1924 Megalakult a független és kizárólagos bankjegykibocsátási joggal rendelkező Magyar Nemzeti Bank. 1940 Megszületett Kosaras Vilmos színész, rendező, a Kanadai Magyar Televízió producere. 1941 Megszületett Bob Dylan amerikai zenész, többszörös Grammy-díjas és irodalmi Nobel-díjas költő, zeneszerző, előadó. Tóth Melita építész

visszapillantó

1998. május 28-án, 21. szám

Műteremből múzeum Gálics István, tavaly márciusban elhunyt lendvai grafikusművész műtermét – nagyszüleinek házát és a valamikori kovácsműhelyt, melybe sajátos művészi pecsétjével teljesen más tartalmat öntött – a Partizán utcán Lendván kulturális-történelmi műemlékké nyilvánították. Nagy esemény ez a kis város számára, reméljük, hogy az illetékesek kamatoztatni tudják jelentőségét és súlyát. A házban és az udvaron egy múzeumra való népművészeti tárgy található: számtalan agyagedény, gyékényből készült használati tárgy, régi falióra, üvegfestmény, parasztszerszám, régi igák, régi fegyver, különféle lámpák, régi csempék, tulipános láda… – minden felbecsülhetetlen türelemmel összegyűjtve, szisztematikusan elhelyezve a grafikák, színes fametszetek, a köny-

vek, a lepkegyűjtemény között. A szakemberek véleménye szerint egyes tárgyak talán csupán ezen a vidéken és mindössze néhány példányban maradtak meg az utókornak. A mester, ahogyan barátai és ismerősei, de a művészetkritikusok is nevezték Gálicsot, igazi kincset hagyott szülővárosára. A tervek szerint a házban múzeum lesz, a mester hagyatékát a nagyközönség is megtekintheti majd. A berendezést és a néprajzi tárgyakat csak a műemlékvédelmi intézet felügyeletével lehet (és most már szükséges is) felújítani, karbantartási munkálatokat végezni. Jó lenne – bár a bürokrácia malmai lassan őrölnek –, ha az illetékesek minél előbb hozzákezdenének a szervezéshez. Lendva város, maga a művész, a szűkebb vidék

A mester hagyatékát a nagyközönség is megtekintheti majd. „popularitásához” (akármilyen mellékhangzása is van a szónak) segítenének hozzá. Mert néha az embernek olyan érzése támad, hogy Lendva nem tud mit kezdeni Gálics István értékes tárgyi és szellemi hagyatékával, nem tudja, mihez fogjon, illetve hol fogja meg ezt az értéket. Azt nem lehet mondani, hogy közömbös

vele szemben, talán kissé hanyag. Itt van például a község által alapított Gálics István ösztöndíjazási alap, melynek „zsákjába” a községen kívül (3,5 millió költségvetési tollár) nem adományozott egy vállalat, intézet, vállalkozó, magánszemély sem. Szerző: Király Jutka

lakberendezési sarok

Gyerekszoba optimális berendezése, II. rész Gyerekszoba berendezésével folytatjuk ezúttal is. Egy új házhoz terveztünk két gyerekszobát úgy, hogy legyenek kényelmesek is és feleljenek meg a lakóépületek és lakások építésére vonatkozó szabályok minimális követelményeinek. A törvény megszabja a minimális 2,5 méteres belmagasságot, a minimális ablakfelület-nagyságot, aminek el kell érnie az alapterület 20 százalékát, valamint a minimális térszélességet, ami 1,9 méter. Természetesen a tervezett gyerekszobák megfelelnek ezeknek a minimális feltételeknek. A fő célunk a gyerekek kényelme és maximálisan jó közérzetük, amit 9 négyzetméter mellett is lehet biztosítani.

8

Mivel a szobákat két általános iskolába járó lánynak terveztem, utánajártam, hogy mik az ő kívánságaik. A nagyobb lány imádja az „ Alice Csodaországban” című filmet és rajzfilmet, valamint a vidám, élénk színeket. Ezért ebből a motívumvilágból kiindulva Alice lett az egyik szoba vezérfonala. A bútorok színének a fehéret választottam, mert a szoba kisebb méretű. Nagyobb helyiségek esetében felvállalhatnánk színes bútorokat is, viszont esetünkben, a kisebb alapterület mellett inkább a falszínek és a kiegészítők legyenek színesek. Az élénk falszínek vidámak és serkentik a

gyerek kreativitását. A szobának az alapelrendezése két lineáris vonalra osztódik. A térbe lépve a bal oldalra került az ágy, utána a dolgozóasztal székkel. Fölöttük polcok helyezkednek el, melyeknek az ágy feletti részén egy tolóajtós rész

is van kreatívtábla-funkcióval kiegészítve. Emlékeztető táblaként is működhet, a kislány ötleteivel és fontos időpontokkal. Az ágynak is kettős funkciója van. A matracos részt fel lehet emelni és alá lehet pakolni az ágyneműt vagy más tárgyakat, amit csak

ideiglenesen használunk. Az ágy és az asztalsor plafonrészét faburkolattal zártam le, melynek csupán dekoratív szerepe van. A fa ilyen módon meleg hangulatot varázsol a helyiségbe és feldobja a talán kissé komoly minimálvonalakat. A szoba másik oldalán, pontosabban a jobb oldali falnál egy tolóajtós gardróbszekrénysor helyezkedik el, mely ugyanúgy fehér színt kapott. A végeredmény kettő különböző alaprajz egymás tükörképeként, teljes alaprajzi kihasználással, stílusilag a két kislányhoz tervezve. A lányok növekedni fognak és így a szobák is változni fognak velük.

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á j u s 24 .


Info

A zeneiskola tanévzáró hangversenye Múlt szerdán rendezték meg a Lendvai Zeneiskola tanulóinak tanévzáró hangversenyét a lendvai Színház- és Hangversenyteremben, ahol az estét a

voltak a közönség számára ismertebb filmzenék és könnyűzenei számok, valamint napjaink kompozíciói is. A tanulók egy-egy közös fellépés erejéig együtteseket

a Piroska és a farkas balettelőadás, de ezek mellett a tanulók vendégeskedtek további eseményeken is, illetve egyénileg részt vettek területi jellegű, országos és

Az idei évzárón is színpadra léptek a legtehetségesebb diákok. fúvószenekar és az ütőhangszeresek nyitották meg. A műsort a zenei előképzőt látogató tanulók vezették fel a Virágéknál című népdallal. A színes és változatos műsorban felcsendült a zongora, a hegedű, a fuvola, a klasszikus és elektronikus gitár, a trombita, a harsona, a klarinét és a harmonika, valamint az ütőhangszeresek is színpadra léptek. A komolyzenei válogatás mellett egyaránt fellelhetők

alkotva is gazdagították évzárójukat. A szervezők gondoskodtak a zenei produkciók egyedi háttérábrázolásáról is. Magyar Hajnalka, az iskola igazgatója a hangversenyt követően összegezte az elmúlt tanév eredményeit. Az idei évben a zenei és táncoktatási programokba 303 tanuló iratkozott be. Számos nagyobb rendezvényt tartottak év közben, melyek közé tartozik a karácsonyi-újévi hangverseny,

nemzetközi versenyeken. A zeneiskola tantestülete ennek nyomán 24 tanulót egyéni elismerésben részesített. A hangversenyen a Lendvai Zeneiskola tanulói közül külön dicséretben részesült Sarjaš Katarina, Hoz­jan Luka, Mihajlović Kr­pan Ivo, Slana Lorelai Za­ ra, Gal Alja, Dolenčić Maja, Le­bar Elisa, Timar Tessa, Jordaki Lucija-Enya, Novak Pia, Ferčak Gašper és Cigan Maja. Kovač Tünde

Gálics József • Bence Lajos

Öcsi pillangói

A Magyar Program újabb állomása Arantos (tőzeg-) boglárka Az 1950-es években a Bakonaki-tó környéke még jól megőrzött, makulátlan természeti közegnek számított. A lepkék állománya mind mennyiségben, mind fajtajellegben kiváló volt. A tó jobb oldalán a vörös színű tőzeglepkék ezrei nyitogatták szárnyaikat. A tó táplálását szolgáló csermelyek kiszikkadtak, a partvidék pedig kiszáradt, s vele eltűntek a mocsaras részen még meglévő virágfajták az arantos boglárkával egyetemben. Kérdés, maradt-e még belőlük egy is? Május 18-án délelőtt ismét magyar nyelvű műsorral szórakoztatták az Idősebb Polgárok Otthonának lakóit Lendván. Ezúttal a Dobronaki Nótázók látogattak el hozzájuk. Az MMÖNK havonta megrendezett programjainak harmadik eseményén közel ötven fő vett részt, és énekelt, nótázott együtt a férfikórussal. Az együtt töltött háromnegyed óra felvidította és talán kicsit meg is fiatalította a lakók szívét, lelkét. A fellépők számára pedig a legkedvesebb ajándék az, amikor a hálás közönség visszahívja, visszavárja őket. A Dobronaki Nótázók így ősszel ismét ellátogatnak majd az otthon lakóihoz. G.A. N É P Ú J S Á G 2 018 . m á j u s 24 .

Történet: Pistánk gyűjtő-kutató territóriuma a Muraerdő és a Bakonaki-tó között terült el. Emlékszem, hányszor kerékpároztunk együtt a köves út nyomában haladva, de a lepkékért semmiféle erőfeszítés nem jelentett fáradságot, terhet.

9


Info május 25. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 10:05 Jó napot kívánunk, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:55 Tudományos műsor, 12:25 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 23:10 Equus Nemzetközi látóhatár, 14:35 Profil, 15:20 Hidak, 16:05 Lelki villanás, 16:30 Öreglányok – am. sorozat, 17:00 Hírek, 17:25 Alpok–Duna–Adria, 17:55 Hírek, 18:00 Infodrom, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Szlovén üdvözlet, 21:25 Hullámok közt, 22:00 Visszhangok, 22:15 Választások 2018: Bemutatkozó beszélgetések a pártelnökökkel, 23:10 Equus – angol–am. film, 1:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:30 A szlovén vízkör, 8:55 Művelődési műsor, 9:20 Aranyfüst, 10:05 Kezdjük újból – szlovén sorozat, 11:00 Halló TV, 11:45 Jó reggelt, 14:35 Jó napot kívánunk, 15:40 Állatokról, emberekről, 16:05 A kertben, 16:45 A halhatatlanok – dok. műsor, 17:10 Mozogj velünk!, 17:50 Ljubljana: Olimpija – Krka, kosárlabda-mérkőzés, 20:05 Kezdők – am. film, 21:50 Világutazó, 22:50 Zvezdana, 23:40 Zack varázsutazása: Austin, 0:10 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:05 Anyák gyöngye – am. sorozat, 12:30 Portré, 13:05 Fókusz, 13:40 Éjjel-nappal Budapest, 14:55 A Fal – kvíz-show, 16:20 Story Extra, 16:50 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Fókusz, 19:35 A Fal – kvíz-show, 21:00 Barátok közt – magyar sorozat, 21:40 Éjjel-nappal Budapest, 22:55 Showder Klub, 0:05 Híradó, 0:40 Magyarul Balóval, 1:20 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Hívj és nyerj, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 A betolakodó – mexikói–brazil sorozat, 15:45 Álmodj velem! – mexikói sorozat, 16:50 Feriha – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Bezár a bazár! – szórakoztató műsor, 20:55 Vigyázat, szülővel vagyok! – kvíz-show, 22:45 Drágám, add az életed!, 0:05 Tények, 0:30 Mr. Brooks – am. film, 2:55 Sherlock és Watson – am. sorozat, 3:45 Ismétlések.

Duna Tévé 5:55–9:30 Virradóra, 9:30–12:00 Délelőtti műsor, 12 : 0 0 H í r a d ó , 12:50 Jamie 30 perces kajái, 13:20 Honfoglaló – ve22:00 A kommuna télkedő, 14:10 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 15:10 Forsthaus Falkenau – német sorozat, 16:05 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 16:45 Hej Páva – néptáncok, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Virtuózok 2018 – koncertfilm, 21:20 Eurovízió 2018, 22:00 A kommuna – dán–svéd–holland film, 0:25 Együttélés – dok. film, 1:50 Tóth János – magyar sorozat, 2:15 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:20 Délelőtti műsor, 11:20 Az idegen gyermek – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Kosár, 13:40 Rúzs és selyem, 14:15 A rejtélyes XX. század, 14:45 Család-barát, 16:20 Nemzetiségi magazin, 16:55 Öt kontinens, 17:25 Ízőrzők, 18:00 Gasztroangyal, 19:00 Itthon vagy!, 19:25 Hazajáró, 20:00 Önök kérték!, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, ism., 22:35 Honfoglaló, ism., 23:25 Kulturális híradó, 23:50 Mindenki Akadémiája, 0:25 Tudományos Híradó, 0:45 Ismétlések.

május 26. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:50 Közelről, ism., 11:40 A Hét, ism., 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Híradó, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 A kertben, 14:35 Megesik – szlovén sorozat, 15:00 Ambiensek, 15:35 Profil, 16:00 Durellék – angol sorozat, 17:00 Hírek, 17:20 A veszélyes Föld – dok. sorozat, 17:45 Tökéletes család – szlovén sorozat, 18:00 Főzős műsor, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Nuša Derenda koncertje, 21:05 Hajsza – angol sorozat, 22:15 Hírek, 22:40 Olli Mäki legboldogabb napja – finn film, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Jó reggelt, 9:45 Hullámok között, 10:30 A szlovén vízkör, ism., 11:05 A farm, ahol 23:15 Aritmikus koncert: Pickpocket élünk – am. film, 12:50 10 Swingers & Balkan Boys hazai, 13:35 Zack varázsutazása: Austin, ism., 14:15 Az út végén – dok. film, 15:15 A japán konyha – japán sorozat, 16:05 Fiatal eurovíziós zenészek – válogatás, 17.15 Kezdjük újból – szlovén sorozat, 17:55 Mozogj velünk!, 18:25 Labdarúgó-magazin, 18:55 Infodrom, 19:10 Megoldás az időseknek – kisfilm, 19:25 Ifjúsági műsor, 20:00 Kisvárosi gyilkosságok – angol sorozat, 21:40 TV-klub, 22:40 Labdarúgó-magazin, 23:15 Aritmikus koncert: Pickpocket Swingers & Balkan Boys, 0:15 Zenés műsor.

RTL Klub 6:40 Kölyökklub, 10:05 Teleshop, 11:05 Brandmánia, 11:35 Pacsi!, 12:10 Autogram, 12:40 Édesítő, 13:15 Randi Taxi, 13:50 Döglött akták – am. sorozat, 14:00 Nevelésből elégséges – am. sorozat, 14:50 Halálos fegyver – am. sorozat, 15:55 Titanic II – am. film, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz plusz, 19:55 Derült égből apu – mexikói film, 22:30 The Expendables – A feláldozhatók – am. film, 0:35 Rejtőzködő fenevadak – angol–kínai film, 2:25 Ismétlések.

TV2 7:05 TV2 matiné, 9:35 Trendmánia – magazin, 10:05 Babavilág, 10:40 Design-műhely Dorogi Gabriellával – magazin, 11:10 Konyhatündér – Marton Adrival, 11:45 Poggyász, 12:15 SzÉpítők, 12:50 Kettőt találhatsz – am. film, 15:15 Pókember 2. – am. film, 18:00 Tények, 18:55 Dirty Dancing – Piszkos tánc – am. film, 21:00 Barátság extrákkal – am.–angol film, 23:25 A mag – am. film, 2:20 A férjem védelmében – am. sorozat.

Duna Tévé 6:20–9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Új idők új dalai, 13:25 Lengyelország – dok. sorozat, 13:55 Tárlatvezetés Portugáliában – dok. sorozat, 14:30 Tappancs, a mesterdetektív – német film, 15:20 Mágnás Miska – magyar film, 16:45 Hej Páva, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:35 SzerencseSzombat, 19:35 Egynyári kaland – magyar sorozat, 20:35 A púpos – francia–olasz film, 22:45 Miloš Forman: Amibe nem halsz bele… – cseh dok. sorozat, 23:40 Fekete Péter – csehszlovák film, 1:15 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:25 Délelőtti műsor, 11:25 Csalódás – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 MMA-portrék, 14:15 OJD Irodalom és könyv 26 percben, 14:50 Család-barát, 16:20 Új idők, új dalai, 16:55 Hétvégi belépő, 18:55 Térkép, 19:25 Ízőrzők, 20:00 Portré Czetz János honvédtábornokról, 20:25 Dokuzóna, 21:00 Híradó, 21:35 Fábry, 23:00 Tóth János – magyar sorozat, 23:30 Kulturális híradó, 0:00 Opera Café, 0:30 Evangélium, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:35 Ismétlések.

május 27. vasárnap

május 28. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:45 Hallgassunk a csöndre, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet, ism., 14:45 Vikingek – német–am. film, 16:50 Fókusz Mozi, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:05 A munka szabaddá tesz – szlovén film, 21:20 Mišával… – beszélgetős műsor, 22:10 Hírek, 22:35 A világ meghallgatója – dok. film, 23:30 Jó éjszakára, 23:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:50 Zenés matiné, 9:20 Ízletes konyha, 9:35 A japán konyha – japán sorozat, 10:35 Kezdjük újból – szlovén sorozat, 11:05 Sportműsor gyerekeknek, 11:35 A farm, ahol élünk – Áldott legyen minden gyerek – am. film, 13:25 Világutazó, ism., 14:35 Zvezdana, ism., 15:30 A Rendőrzenekar 70. évfordulója – koncert, 17:10 Jótékonysági koncert, 18:20 Az Ellis-sziget – az amerikai álom története – francia dok. műsor, 19:10 Zenével és tánccal, 19:50 Lottó, 20:00 Négylábú űrhajósok – orosz dok. műsor, 20:55 A halhatatlanok – dok. műsor, 21:20 Ambiensek, ism., 21:55 Automobilitás, 22:25 Aranyfüst, 23:00 Ismétlések.

RTL Klub 6:40 Kölyökklub, 9:40 Teleshop, 10:40 A Muzsika TV bemutatja, 11:10 Magyarország legszebb városai, 11:40 Lifestyle, 18:55 A tenger szívében 12:15 Édes otthon, 12:50 Az év hotelje, 13:20 Lila füge – főzőshow, 13:55 Profi a konyhámban, 14:30 XXI. század – a legendák velünk élnek, 15:05 Házon kívül, 15:40 Alice Csodaországban – am. film, 18:00 Híradó, 18:55 A tenger szívében – am. film, 21:25 Herkules – am. film, 23:30 Portré, 0:05 Ütős csapat – am. film, 2:05 Gyilkos szezon – belga film.

TV2 7:25 TV2-matiné, 9:25 Az Év Pasija – szórakoztató műsor, 10:00 Tűsarok – magazin, 10:30 Több mint Testőr, 11:05 Super Car, 11:35 Ötletgazdag – magazin, 12:10 Falforgatók, 12:40 Éjjel-nappal szülők – am. sorozat, 13:10 Gyilkos sorok – am. sorozat, 14:15 Doktor House – am. sorozat, 15:20 Száguldó bomba – am. film, 17:25 Ripost – magazin, 18:00 Tények, 18:55 A Nagy Duett – show-műsor, 21:30 Az 5. hullám – am. film, 0:00 Collateral – A halál záloga – am. film, 2:35 Bűnös Chicago – am. sorozat.

Duna Tévé 5:50–12:00 Vallási műsorok, 12:00 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:20 Univerzum – dok. sorozat, 14:15 Múzeumtúra – francia dok. sorozat, 14:45 Rex Rómában – olasz sorozat, 15:35 Hetenként egyszer láthatom – magyar film, 16:45 Hej Páva – néptáncok, 17:00 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:35 Honfoglaló, 19:30 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Macbeth – angol–francia–am. film, 23:00 Az ügynökség – am. film, 1:20 Fábry, 2:40 Vidékességek – dok. sorozat.

Duna World 5:25–12:20 Délelőtti műsor, 10:35 Virtuózok – koncertfilm, ism., 13:00 Híradó, 13:20 Nagyok, 13:50 Varázscsepp – ma22:35 Menjek / maradjak: gyar film, 14:55 A maÉdes otthon gyar természet napja, 16:55 Ismerd meg!, 18:55 Öt kontinens, 19:25 Szerelmes földrajz, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:35 … minden kicsi gyereket – dok. film, 22:25 Józan babák – dok. film, 22:35 Menjek / maradjak: Édes otthon – dok. film, 23:30 Ismétlések.

7:00 Jó reggelt, 10:15 Főzős műsor, ism., 10:50 10 hazai, 11:20 Tudom! – kvíz, 12:05 Roma nemzetiségi műsor, ism., 12:25 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Ami szent és a világ, 14:30 Szórakoztató műsor, 15:00 Jó napot, Koroška!, 15:30 A nyolcadik nap, 16:00 Zenével és tánccal, 16:30 Öreglányok – am. sorozat, 17:00 Híradó, 17:25 Ifjúsági műsor, 17:55 Hírek, 18:00 Young Village Folk, 18:05 Rajzfilm: Lili in Čarni zaliv, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Választások 2018, 22:00 Visszhangok, 22:15 Választások 2018, 23:00 Mesterséges mennyország, 23:35 Trutamora Slovenica & Vedun, 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:10 A szlovén vízkör, 8:40 A fák mesélnek – dok. sorozat, 9:25 Vito Taufer portréja, 10:30 Jó reggelt, 13:20 Mezőgazdasági műsor, ism., 14:25 A halhatatlanok – dok. sorozat, 15:10 Automobilitás, 16:00 Kihívások, 16:30 Halló TV, 17:00 Kezdjük újból – szlovén sorozat, 18:10 Tele M, 18:40 Tengermelléki krónika, 19:00 Gyerekműsor, 19:30 A csodálatos Japán – japán sorozat, 20:00 Világutazó, 21:00 Felmentő ítélet – norvég sorozat, 21:50 Holnap – francia dok. műsor, 23:55 Ismétlések.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:05 Anyák gyöngye – am. sorozat, 13:05 Fókusz, 13:40 Éjjel-nappal Budapest, 14:55 A Fal – kvíz, 16:20 Story Extra, 16:50 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Fókusz, 19:35 A Fal – kvíz, 21:00 Barátok közt – magyar sorozat, 21:40 Éjjel-nappal Budapest, 22:50 CSI: A helyszínelők – am. sorozat, 23:50 Híradó, 0:20 Magyarul Balóval, 1:00 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Hívj és nyerj, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:00 Vigyázat, szülővel vagyok! – kvíz-show, ism., 14:40 A betolakodó – mexikói–brazil sorozat, 15:45 Álmodj velem! – mexikói sorozat, 16:50 Feriha – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Bezár a bazár! – szórakoztató műsor, 20:55 Ninja Warrior Hungary, 23:50 Tények, 0:15 Barátság extrákkal – am.–angol film, 2:30 Bűnös Chicago – am. sorozat, 3:20 Ismétlések.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 9:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 EuropeS Magazin, 13:05 Jamie 30 perces kajái, 13:30 0:55 Ne féljetek – Jókai Honfoglaló, 14:20 A Anna élete és művészete múlt árnyékában – szlovák sorozat, 15:15 Forsthaus Falkenau – német sorozat, 16:05 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 16:50 Hej Páva – néptáncok, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló – vetélkedő, 20:25 Kékfény, 21:25 Kártyavár – am. sorozat, 22:30 NCIS – Tengerészeti helyszínelők – am. sorozat, 23:20 Jesse Stone: Az ártatlanság védelme – am. film, 0:55 Ne féljetek – Jókai Anna élete és művészete, 1:50 Ismétlések.

Duna World 5:55–11:20 Délelőtti műsor, 11:20 Szervusz, Péter! – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Életkor, 13:45 Ízőrzők, 14:20 Öt kontinens, 14:50 Család-barát, 16:25 Nemzetiségi magazinok, 17:30 Ízőrzők, 18:05 Gasztroangyal, 19:05 Itthon vagy!, 19:25 Hazajáró, 20:00 Seven – koncert, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, ism., 22:35 Honfoglaló, 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:30 Tudomány minden napra, 1:00 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

10

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyarnótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á j u s 24 .


Info május 30. szerda

május 29. kedd Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 9:00 Hírek, 10:05 Jó napot kívánunk, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:45 A lélek horizontja, 12:25 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Interjú, 14:35 Fókusz Mozi, 15:00 Hidak: Kanapé, 15:350 Gyerekműsor, 16:30 Öreglányok – am. sorozat, 17:00 Híradó, 17:30 A kód, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Doctor Foster – angol sorozat, 21:00 Tribün – A vidám forradalom – dok. film, 22:00 Visszhangok, 22:15 Választások 2018: Beszélgetések a pártelnökökkel, 23:10 Tanúságtevők, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:55 Alpok–Duna–Adria, 9:20 Village Folk, 9:45 Kezdjük újból – szlovén sorozat, 11:00 Halló TV, 11:25 Jó reggelt, 14:15 22:35 Csodák Jó napot kívánunk, 15:20 Nuša Derenda koncertje, ism., 16:30 Halló TV, 17:00 Kezdjük újból – szlovén sorozat, 18:10 Tele M, 18:40 Tengermelléki krónika, 19:00 És te ki vagy? – dok. sorozat, 19:30 A csodálatos Japán – japán sorozat, 20:00 A marihuána mint mentőöv – am. dok. műsor, 21:00 Helyes ötlet, 21:35 Akcentus, 22:35 Csodák – olasz film, 0:30 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:05 Anyák gyöngye – am. sorozat, 12:30 Pacsi!, 13:05 Fókusz, 13:40 Éjjel-nappal Budapest, 14:55 A Fal – kvíz, ism., 16:20 Story Extra, 16:50 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Fókusz, 19:35 A Fal – kvíz, 21:00 Barátok közt – magyar sorozat, 21:40 Éjjel-nappal Budapest, 22:50 Házon kívül, 23:20 XXI. század – a legendák velünk élnek, 23:55 Híradó, 0:25 Magyarul Balóval, 1:05 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Hívj és nyerj, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 A 20:55 Ninja Warrior Hungary betolakodó – mexikói–brazil sorozat, 15:45 Álmodj velem! – mexikói sorozat, 16:50 Feriha – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Bezár a bazár! – szórakoztató műsor, 20:55 Ninja Warrior Hungary, 0:00 Tények, 0:25 Talizmánia – hírműsor, 0:40 Propaganda, 1:45 Lángoló Chicago – am. sorozat, 2:50 Ismétlések.

Duna Tévé 5:55–9:30 Virradóra, 9:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Jamie 30 perces kajái, 13:25 Honfoglaló – vetélkedő, 14:15 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 15:15 Forsthaus Falkenau – német sorozat, 16:05 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló, 20:25 Önök kérték!, 21:25 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 22:20 Laura rejtélyei – am. sorozat, 23:05 Joséphine – francia film, 0:40 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:15 Délelőtti műsor, 11:15 Nyitott ház – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Család ’18, 13:40 Szerelmes földrajz, 14:10 Térkép, 14:40 Család-barát, 16:15 Nemzetiségi magazinok, 17:15 Útravaló, 17:35 Ízőrzők, 18:10 Gasztroangyal, 19:05 Itthon vagy!, 19:30 Hazajáró, 20:00 Seven – koncert, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Honfoglaló, ism., 23:25 Kulturális híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:30 Tudomány minden napra, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 9:00 Hírek, 10:05 Jó napot kívánunk, 11:00 Tudom! – kvíz, 11:30 Ízletes konyha, 11:50 Mesterséges mennyország, 12:25 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Híradó, 13:35 Mišával… – beszélgetős műsor, ism., 14:35 Lelki villanás, 15:00 Hidak, 15:35 Gyerekműsor, 16:30 Öreglányok – am. sorozat, 17:00 Híradó, 17:30 Turbulencia, 17:55 Hírek, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Kentaur – koprodukciós film, 22:00 Visszhangok, 23:10 Panoptikum, 0:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:50 10 hazai, 9:40 Kezdjük újból – szlovén sorozat, 11:00 Halló TV, 11:25 Jó reggelt, 14:15 Jó napot kívánunk, 15:10 Hétvégi csomag, 16:30 Halló TV, 17:10 Ambiensek, ism., 17:50 Celje: Szlovénia – Dánia, női kézilabda-mérkőzés, 19:40 Lottó, 19:50 Ljubljana: Olimpija – Aluminij, labdarúgó-mérkőzés, 22:00 Aranyfüst, 22:30 Ismétlések.

RTL Klub 7: 15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12 : 0 5 A n y á k gyöngye – am. sorozat, 12:30 KölyökKalauz, 13:05 Fókusz, 12:05 Anyák gyöngye 13:40 Éjjel-nappal Budapest, 14:55 A Fal – kvíz, ism., 16:20 Story Extra, 16:50 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Fókusz, 19:35 A Fal – kvíz, 21:00 Barátok közt – magyar sorozat, 21:40 Éjjel-nappal Budapest, 22:50 Szulejmán – török sorozat, 23:55 Híradó, 0:30 Magyarul Balóval, 1:10 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Hívj és nyerj, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 A betolakodó – mexikói–brazil sorozat, 15:45 Álmodj velem! – mexikói sorozat, 16:50 Feriha – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Bezár a bazár! – szórakoztató műsor, 20:55 Ninja Warrior Hungary, 23:50 Tények Extra, 0:15 Talizmánia – hírműsor, 0:25 Lopakodók: Örökség – am. film, 2:30 Ismétlések.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 9:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Jamie 30 perces kajái, 13:20 Honfoglaló, ism., 14:15 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 15:15 Forsthaus Falkenau – német sorozat, 16:05 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 16:45 Hej Páva – néptáncok, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló – vetélkedő, 20:25 Skandináv lottó sorsolása, 20:35 A Durrell család – angol sorozat, 21:30 A fátyolos hölgy – olasz sorozat, 22:40 Sörgyári capriccio – csehszlovák film, 0:20 Ismétlések.

Duna World 5:55–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Mindenki gyanús – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Magyar gazda, 14:50 Család-barát 13:45 Noé barátai – dok. sorozat, 14:15 Novum – dok. sorozat, 14:50 Család-barát, 16:25 Nemzetiségi magazinok, 17:30 Ízőrzők, 18:05 Gasztroangyal, 19:00 Itthon vagy!, 19:30 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, ism., 22:35 Honfoglaló, ism., 23:25 Kulturális híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:30 Tudomány minden napra, 0:45 Hetedhét kaland – dok. műsor, 1:00 Ismétlések.

május 31. csütörtök

műsorajánló

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 10:00 Hírek, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:45 Turbulencia, 12:25 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Híradó, 13:35 Akcentus, ism., 14:35 Szlovének Olaszor23:30 Nagy festők a kis szágban, 15:05 Hiképernyőn: Matisse és a dak: Súlypont, 15:50 kollázsok Helyes ötlet, 16:30 Öreglányok – am. sorozat, 17:00 Híradó, 17:25 Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Választások 2018, 22:00 Visszhangok, 22:50 A nyolcadik nap, 23:30 Nagy festők a kis képernyőn: Matisse és a kollázsok – angol dok. sorozat, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:35 A szlovén vízkör – dok. sorozat, 10:15 Hullámok között, 11:00 Halló TV, 11:50 Jó reggelt, 15:00 A kód, 15:35 TV-klub, 16:30 Halló TV, 17:00 Kezdjük újból – szlovén sorozat, 18:10 Tele M, 18:40 Tengermelléki krónika, 18:55 Gyerekműsor, 19:30 A csodálatos Japán – japán sorozat, 20:00 Két rabbi az ausztrál vadonban – ausztrál dok. műsor, 21:00 Automobilitás, 21:35 A tangshani földrengés – kínai film, 23:55 Jazz, 0:55 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:05 Anyák gyöngye – am. sorozat, 12:30 Édesítő, 13:05 Fókusz, 13:40 Éjjel-nappal Budapest, 14:55 A Fal – kvíz, ism., 16:20 Story Extra, 16:50 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Fókusz, 19:35 A Fal – kvíz, 21:00 Barátok közt – magyar sorozat, 21:40 Éjjel-nappal Budapest, 22:50 Halálos fegyver – am. sorozat, 23:50 Híradó, 0:25 Ismétlések.

Május 24-én, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Nagyító alatt: az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyeréséhez szükséges beruházási program (ismétlés: pénteken 7.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Május 25-én, pénteken 15.20-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: szombaton 7.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Május 29-én, kedden 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Hívj és nyerj, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 A betolakodó – mexikói–brazil sorozat, 15:45 Álmodj velem! – mexikói sorozat, 16:50 Feriha – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Bezár a bazár!, 20:55 Ninja Warrior Hungary, 0:00 ATalizmánia – hírműsor, 0:15 1/1 Azurák Csabával – beszélgetős műsor, 1:15 Tények Extra, 1:40 Sorsdöntő lövés – am. sorozat, 2:50 Hollow Crown – Koronák harca – angol sorozat, 3:40 Tények este.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 9:35– 12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Jamie 30 perces kajái, 13:10 Honfoglaló, ism., 14:00 A múlt árnyékában – szlovák 22:00 Csak szex és más sorozat, 15:00 Forsthaus Falkenau – német sorozat, semmi 15:55 A hegyi doktor – Újra rendel – sorozat, 16:45 Szerencse Híradó, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló – vetélkedő, 20:25 Tóth János – magyar sorozat, 21:00 Fábry, 22:00 Csak szex és más semmi – magyar film, 23:45 Szomorú vasárnap – német–magyar film, 1:45 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Trisztán – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Kék bolygó, 13:45 Opera Café, 14:15 Magyar Krónika, 14:50 Család-barát, 16:25 Nemzetiségi magazinok, 17:30 Ízőrzők, 18:05 Gasztroangyal, 19:00 Itthon vagy!, 19:25 Hazajáró, 20:00 Szenes Iván-emlékkoncert 2016, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Honfoglaló, ism., 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:30 Tudomány minden napra, 0:45 Hetedhét kaland – dok. műsor, 1:00 Ismétlések.

Kanapé: ifjúsági adás, benne a Katarinca natúrkozmetikumok, előzetes a Tepih na paleti keményzenei fesztiválról, a ljubljanai Gužva u Bajt punkegyüttes, programajánló és klipek (ismétlés: szerdán 8.20-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Május 30-án, szerdán 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne gazdasági rovat (ismétlés: csütörtökön 7.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Május 31-én, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyarnóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Súlypont: a magyar nemzetiségi országgyűlési képviselőjelöltek szembesítése (ismétlés: pénteken 7.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 17.40-kor és másnap 11.00-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á j u s 24 .

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info apróhirdetés Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2018. május 22-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Szakács Rentgen V. kontrola varjenja Zlatko Šardi, Fő utca 83., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2018. május 24.) Pincér Rentgen V. kontrola varjenja Zlatko Šardi, Fő utca 83., Lendva (1 munkahely, magyar, német alaptudás, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2018. május 24.) Gépész (TGM) Legartis d.o.o., Hármasmalom 2., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2018. május 26.) Kőműves Legartis d.o.o., Hármasmalom 2., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2018. május 26.) Ács Legartis d.o.o., Hármasmalom 2., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2018. május 26.) Pincér Varaš Bar, Renkovci 52D., Turnišče (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2018. május 25.) Hegesztő Iprovar d.o.o., Panonska ulica 13., Odranci (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2018. május 26.) Pincér GČK d.o.o., Ravenska ulica 64., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2018. május 24.) Informatikai rendszerprogramozó Trioia d.o.o., Ozare 19., Slovenj Gradec (1 munkahely a Lendvai IE területén, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2018. május 25.) Biztonsági őr Fit d.d., Mala ulica 1., Ljubljana (1 munkahely a Lendvai IE területén, meghatározott idő: 1 hónap, jelentkezési határidő: 2018. május 30.)

•Vendéglő bérbe adó Csentében (a focipálya mellett). Bérleti díj: megbeszélés alapján. Érdeklődni: tel. 031786-012. •Dobronakon eladó 60 literes pálinkafőző kazán. Érdeklődni: tel. 041-904-564. •Kedvezményes áron eladó beépíthető tűzhely (2 gáz + 2 villany, villanysütő), egy TVkészülék és Candy mosogatógép. Tel.: 041-730-922. •Epervásár Tormaföldén, a Borsos Hűtőháznál 9.00 és 17.00 óra között folyamatosan. Viszonteladókat is kiszolgálunk. Érdeklődni: tel. 0036/30-538-9499.

figyelmükbe •Május 24-én, csütörtökön, 17.00 órakor, •Színház- és Hangversenyterem, Lendva •Muravidéki nyugdíjas énekkarok találkozója. •Május 26-án, szombaton, 17.00 órakor, •Színház- és Hangversenyterem, Lendva •A Laško–Radeče-i Zeneiskola bemutatja: V globini morja (A tenger mélyén) című táncelőadást. •Május 29-én, kedden, 19.00 órakor, •Gledališče Park, Muraszombat •A Rendőrzenekar jótékonysági koncertje.

Gyertyánosi Falunapok 2018 Gyertyános, 2018. június 1–3. Program Péntek, 2018. június 1. • 16.00 Ünnepély a gyertyánosi Panonija FK 70. évfordulója alkalmából (rendezvénysátor) • 18.00 A községi falujátékok megnyitója – köszöntő és a csapatok bemutatása (focipálya) • 18.15 Községi falujátékok – a verseny kezdete (focipálya) • 20.00 Szórakozás a Blue Planet együttessel (rendezvénysátor) • 22.00 Eredményhirdetés (rendezvénysátor) Szombat, 2018. június 2. • 9.00–15.00 FOCIFESZTIVÁL a Lendvai Községközi Labdarúgó-szövetség társszervezésében (focipálya) • 12.30–21.00 Muravidéki Vágta a Lóbarátok Egyesületének szervezésében (rendezvényhelyszín) • 14.00 A gyertyánosi Hajnal ME kézimunkakörének kézimunka-kiállítása (faluotthon) • 21.00 Szórakozás a Navihanke együttessel (rendezvénysátor) Vasárnap, 2018. június 3. • 10.00 Bejcgyertyános testvértelepülésünk küldöttségének fogadása (rendezvénysátor) • 11.00 Ünnepi kétnyelvű szentmise (rendezvénysátor) • 12.00–24.00 Szórakozás a Skok együttessel (rendezvénysátor) • 13.00 Focimeccs: Hazaiak – Vendégek (focipálya) • 17.30 A Lendvai Községközi Labdarúgó-szövetség kupasorozatának döntője (focipálya) GAZDAG KÍNÁLAT A STANDOKON LÁNGOSSÜTÉS – BEMUTATÓ ANIMÁCIÓ GYERMEKEK RÉSZÉRE Az ételről, az italról és a jó hangulatról gondoskodunk! Szervezők: Gyertyánosi HK • Gyertyánosi TE Gyertyánosi Panonija FK • Gyertyánosi Hajnal ME Gyertyánosi ÖTE

Meghívó Május 29-én, kedden 14.30-kor a Lendvai Kétnyelvű Középiskolánál sor kerül a két műfüves pálya ünnepélyes alapkőletételére, amivel megkezdődik a Lendvai Labdarúgó-akadémia utánpótlás-nevelő központjának építése. Mindenkit szeretettel várunk!

Építőipari munkás Gradbeništvo Ferenčak, Ravenska ulica 4., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2018. május 28.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

12

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á j u s 24 .


Info gyertyafény

Május 25-e és 31-e között

KÖZLEMÉNY

Lendvai Plébánia Pénteken, május 25-én 9.30-kor az Idősebb Polgárok Otthonában, 19.00 órakor pedig a plébániatemplomban lesz szentmise. Szombaton, május 26-án 16.00 órakor szentmise Csentében, 17.00 órakor Petesházán és 18.00 órakor Lendván. Vasárnap, május 27-én, Szentháromság ünnepén Lendván 8.00 órakor lesz szentmise. A Szentháromsági búcsú alkalmából a Lendva-hegyen 9.30-kor szlovén és 11.00 órakor magyar nyelvű szentmisére kerül sor. A plébániatemplomban 10.00 órakor elsőáldozás lesz.

SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG 10. VÁLASZTÁSI EGYSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA Ljudske pravice tér 5., 9220 LENDVA

A 10. Választási Egység Választási Bizottsága a 2018. május 10-én elvégzett sorsolást követően közzétette a jelöltek sorrendjét a szavazólapon, illetve hirdetményen, éspedig: 1. HORVÁTH FERENC, született 1972. 04. 13., Felsőlakos, Fő utca 9., 9220 Lendva, az MMÖNK Tanácsának elnöke 2. SOBOČAN GABRIELA, született 1972. 02. 04., Hosszúfalu, Fő utca 64., 9220 Lendva, a képviselői iroda vezetője

Milan REGVAT, egy. okl. jogász, s.k., a 10. sz. Választási Egység Választási Bizottságának Elnöke

MEGEMLÉKEZÉS A múltba visszanézve valami fáj. Valakit keresünk, aki nincs már. Hiába várunk, nem jössz már. Nem az a fájdalom, melytől könnyes a szem, Hanem amit a szívünkben hordunk Némán, csendben… Május 18-án múlik két szomorú év, hogy örökre itt hagyott bennünket a drága testvérem, nagybátyánk és rokonunk,

Bači Feri (1940–2016)

Köszönet mindazoknak, akik szívükben hordják emlékét, sírjánál megállnak és egy-egy percig emlékeznek rá. Szerettei

Szentlászló, 2018 májusa

Dobronaki Plébánia

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 11.30-kor.

Református Egyház Vasárnap, május 27-én 13.30-kor Domaföldön úrvacsorás istentisztelet lesz.

névnapsoroló

Ingyenes testteherbírási ellenőrzés lesz Lendván A Lendvai Egészségház egészségügyi-oktatási központja testteherbírási tesztelést szervez május 25-én 15 és 17 óra között az 1. Sz. Lendvai KÁI melletti műfüves pályán. Pénteken az érdeklődők ingyenesen ellenőriztethetik a fizikai állóképességüket az egyszerű teherbírási gyakorlatok után, amely az egészséges egyéneknél két kilométeres gyaloglást, a 18 és 65 év közötti krónikus betegeknél hatperces gyaloglást, valamint a 65 feletti krónikus betegeknél a kétperces helyben járást jelenti. A részvevőknél kívánatos a kényelmes, sportos lábbeli.

Tisztelt Választópolgárok! A 2018. évi előrehozott szlovéniai országgyűlési választások magyar nemzetiségi országgyűlési képviselőjelöltjeként értesítek minden Választópolgárt, hogy a választási programom a következő menetrend szerint kerül bemutatásra: DOBRONAK, 2018. május 28-án (hétfőn) 20.00 órakor Dobronak Község üléstermében, Dobronak 297.; DOMONKOSFA, 2018. május 29-én (kedden) 20.00 órakor a helyi faluotthonban, Domonkosfa 67.; HODOS, 2018. május 30-án (szerdán) 20.30-kor a helyi tűzoltó- és faluotthonban, Hodos 52.; PÁRTOSFALVA, 2018. május 31-én (csütörtökön) 20.00 órakor a helyi faluotthonban, Pártosfalva 6. Ezúton alkalom nyílik arra, hogy beszélgessünk közös dolgainkról, gondjainkról és a jövőnkről. Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várok! Tisztelettel és üdvözlettel: SOBOČAN Gabriela nemzetiségi képviselőjelölt

A hírdetés megrandelője: Sobočan Ganriela

Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak. Szombaton, május 26-án 8.30kor szent bérmálás ünnepe Dobronakon. Vasárnap, május 27-én, Szentháromság napján a plébániatemplomban 8.00 órakor lesz szentmise, majd 10.00 órakor búcsú Radamosban. Csütörtökön, május 31-én, Úrnapján Dobronakon 9.00 órakor, Göntérházán 10.30-kor és Radamosban 11.30-kor lesz szentmise. Dobronakon 18.00 órakor, a szentmise után úrnapi körmenetre kerül sor.

Május 25-től 31-ig Péntek – Orbán Szombat – Fülöp, Evelin Vasárnap – Hella Hétfő – Emil Kedd – Magdolna Szerda – Janka, Zsanett Csütörtök – Angéla N É P Ú J S Á G 2 018 . m á j u s 24 .

13


Info Humor A börtönbe látogatók érkeznek. Vezeti őket körbe az igazgató. Egyszer csak megáll egy ajtónál és mosolyogva rámutat: – Ebben a zárkában tartózkodik a mi büszkeségünk. Amikor rablás miatt először került hozzánk, még analfabéta volt. Most meg már közokirat-hamisítás miatt ítélték el. McGregor megismerkedik egy nővel és meghívja vacsorázni a város elegáns éttermébe. – Mondja, kedves – fordul a hölgyhöz –, tudja, mi a különbség a taxi és a villamos között? – Nem – csodálkozik a hölgy. – Jó, akkor villamossal megyünk. Egy szem kockacukor fel van ragasztva a plafonra. Felnéz a skót apa, megkeveri a teáját. Felnéz az anya és megkeveri a teáját. Felnéz a gyerek, megkeveri a teáját, aztán megint felnéz. Rászól az apa: – Ne pazarolj, fiam! Két vadász találkozik. – Na, mi újság, öreg cimbora? – kérdi az egyik. – Hát képzeld, éppen most vettem egy madarászebet – meséli a másik. – No és hogy szolgál? – Hát tudod, vagy nagyon átvertek, vagy én nem dobom a kutyát elég magasra... Egy férfi hajnali 6 órakor telefoncsörgésre ébred. Egy felháborodott hang üvölti benne: – A maga rohadt kutyája miatt nem tudok aludni! A férfi elnézést kért, majd megkérdezte, kivel beszélt. Másnap aztán hajnali 4 órakor hívja telefonon az illetőt: – Elnézést a zavarásért, de tegnap elfelejtettem mondani, hogy nekem nincs is kutyám!

14

Horoszkóp

Szókereső

N U A R A Z

S B I M G H

T R X L S E

S K F G K O

A D Z Ó L Z

T A Z U O F

É H É L W K

F J S A É R

Á K É F A I

D S D Ú P S

T N M H J L L Ó Ő K H Z K I

W B É H H É F J Ű G J S A W

Z K A F K F G Í S É M S S K

U I Z S I T A A O U I O Z F

Á S V A S P B K N Á S H A S

C L L M F G W U Á S N Q I K

A E H A A L N S Y L E K N Ű

A N E J L J K N T É P H K Ő

K D É F U S E S R Ű I J É I

F V H K M H O A E M K U Ő S

Y A Z Q H A D Z Y I P Á U T

K A S K D H W Z G O Ű B Ő I

G T Z I O Z Z A E V A I T É

Szókereső rovatunk újabb feladvánnyal várja olvasóinkat. A szabályok egyszerűek: a betűrácsban elrejtettünk szavakat, melyeket Önöknek kell megtalálni. Minden héten elrejtünk azonban hibás megfejtéseket is, vagyis olyan szavakat, amik nem illenek a sorba. Ha beküldött megfejtésük tartalmazza ezt a szót, akkor nem lesz érvényes a megfejtés sem. Keresgélhetnek minden irányba, balról jobbra és jobbról balra, fentről le és lentről fel, de még átlósan is bujkálhat a megfejtés. Ezúttal a Nemzeti Vágta három muravidéki helyszíne szerepel a betűrácsban. Bízunk benne, hogy sikerrel megtalálják olvasóink. Előző szókereső játékunk helyes megfejtése: ponty, csuka, harcsa, a hibás elem pedig a tonhal volt. A szerencse Horváth Anna csentei olvasónknak kedvezett, nyereménye a Millennium szobrásza, Zala György című monográfia. Gratulálunk! Új rejtvényünk beküldési határideje: június 4. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

kulcslyuk

Kos Már. 21. – ápr. 20. A problémáinak jó részét meg tudja oldani, ha logikusan elemzi és kívülállóként megfigyeli a helyzetet. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Könnyen elragadhatják az érzelmei, ami most nem szerencsés, mert néhány fontos döntés alapos megfontolást kíván. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Nem ártana egy kis önvizsgálatot tartania. Sokat segítene abban, hogy megértse, valójában mi miért is történik. Rák Jún. 22. - júl. 22. Olyan munkát kell elvállalnia, melyhez semmi kedve sincsen. Most sajnos nincsen olyan helyzetben, hogy válogathasson. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Az élete hamarosan gyökerestül megváltozik, és nem csak a sorsszerű események okán, hanem tudatosan törekszik is majd erre. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Nem riad vissza semmiféle elérhetetlennek tűnő céltól, az akaratereje mindig segít megtalálni az oda vezető utat.

Sabo Sandra, a Lendvai KKI végzős gimnazistáinak osztályfőnöke

Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Jó ideje foglalkoztatja egy gondolat. Mivel most tele van energiával, érdemes lenne elmélyülni a témában.

Amit először megnézek egy férfin: • Semmi különöset, de ha választanom kell, akkor a kezét. A legjobb tulajdonságom: • Ezt másoktól kéne megkérdezni, remélem, van ilyen. Ahol házat építenék: • Az erdő szélén. Akivel szívesen megismerkednék: • A nagymamámmal, aki sajnos előbb meghalt, mint születtem. Gyermekkori álmom: • Hogy híres modell leszek – ez persze vicc... A hobbim: • Fitnesz a Vitafitben, festés... Amit a legjobban meg tudok főzni: • A kávét. Amire a legbüszkébb vagyok: • Van olyan? Kedvenc évszakom: • A ősz. Akinek a tanácsát mindig megfogadom: • Szeretek a saját fejem szerint dönteni, egyébként az édesanyámét. Ami leginkább bosszant a világban:

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. A napokban többször is próbára teszik a türelmét és az empátiáját, ezért érdemes lenne egy kis önkontrollt gyakorolnia. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Könnyen megijed, ha valaki egy kicsit is agresszívebben lép fel Önnel szemben. Ne felejtse el, amelyik kutya ugat, az nem harap!

• Sok minden, de talán leginkább az arcátlanság. Amit már meg kellett volna tennem: • Mindent akkor teszek meg, amikor eljön az ideje. A legfontosabb, amit a szüleimtől megtanultam: • Hogy legyek jó mindhalálig. Ha lehetne egy kívánságom: • Eltörölném a betegségeket és a fájdalmakat. Amire örökre emlékezni akarok: • A gyerekkoromra.

Bak Dec. 23. – jan. 20. Ha ritka jó ötlete támadt, azonnal kezdjen hozzá a megvalósításhoz, ne engedje, hogy mindez álmodozássá alakuljon! Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Tudja, hogy bizonyos változásokat nem kerülhet el, de próbálja húzni az időt. Ne meneküljön az elől, amit nem kerülhet el. Halak Febr. 20. – már. 20. Már megint arra készül, hogy feláldozza magát valaki másért. Gondoljon magára és védje jobban a saját érdekeit!

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á j u s 24 .


Horizont

Tánccal búcsúztak a végzős diákok Pénteken pontban délben a Lendvai Kétnyelvű Középiskola végzős diákjai az iskola sportpályáján Johann Strauss zenéjére járták el a francia négyest. Ezzel csatlakoztak a többi szlovén városhoz és a nyolc országra kiterjedt mozgalomhoz, amelyben a világ legnagyobb létszámú közös táncával, majd azt követően szórakoztató műsorral és hangos sípszóval búcsúznak a középiskola padjaitól. Idén 52 diák fejezi be a lendvai középiskolát, közülük 16-an érettségin és 17-en szakmai érettségin vizsgáznak, 19-en pedig záróvizsgáznak. Némileg szokatlan viszont, hogy Lendván a többi várostól eltérően a „ballagók parádéját” nem a városközpontban vagy valamelyik forgalmasabb utcában szervezik meg, ahol a nyilvánosság részéről is nagyobb figyelmet élvezhetne. hs

Színes emlékek az iskolapadból Egy osztálytalálkozó olyan, mint egy időutazás. Vajon mi történhetett a régi osztálytársakkal, miről mesélhetnek a szép kort megélt nagyanyák és nagyapák? Vajon megismerik még egymást? Ehhez hasonló kérdések foglalkoztatták a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola egykori tanulóit, akik az 1959/60-as tanévben ültek az iskolapadokba és a múlt szombaton osztálytalálkozóra gyűltek össze. A tízfős kis csoportot Šebjanič Valerija, az iskola igazgatója fogadta és köszöntötte. Szép ajándéka a sorsnak, hogy a régi iskolásokat egykori osztályfőnökük, dr. Varga József is köszönthette, sőt a költő egy-egy könyvajándékkal is kedveskedett nekik. Mert a szárnyas idő gyorsan repül, megígérték, hogy hamarosan újra találkoznak. Sz.Z. I.

Velemérre gyalogoltak, sajtokat kóstoltak Vasárnap a Kisfalui Harang Művelődési és Turisztikai Egyesület gyalogtúrát szervezett a szomszédos magyarországi településre, Velemérre. A túrán összesen 96-an vettek részt, helyiek, környékbeliek illetve a Muraszombati 3. Számú Általános Iskolából is csatlakozott egy csoport. A túra útvonala mindvégig erdei, mezei gyalogutakon haladt. A célállomáson szívélyes vendéglátásban volt része a kirándulóknak, egy helyi, sajtkészítéssel foglalkozó családi vállalkozás tehéntejből és kecsketejből készült termékeit kínálta kóstolásra. A ház udvarán eltöltött kiadós pihenő után a kirándulók visszaindultak Szlovénia irányába. Hogy a túra ezen szakasza is tartogasson élményeket – főként a táj szépségét illetően –, a csoport egy másik útvonalon, Szentlászló irányába tért vissza Kisfaluba. A mintegy tíz kilométeres gyaloglást követően a szervezők egy ebédre is vendégül látták a fáradt, de jó kedélyű turistákat. Ak N É P Ú J S Á G 2 018 . m á j u s 24 .

15


Horizont Fejezetek színjátszásunk történetéből III.

A 80-as években ért csúcspon Előző színháztörténeti fejtegetéseinkben kevés szó esett a darabok szerzőiről, a választott színpadi művek jellegéről, stílusáról. Utaltunk arra, hogy a polgári dráma iránti érdeklődés megnőtt, bár a 60-as években a szlovén színházak (ljubljanai Városi Színház, Maribori Dráma, Nova Gorica-i színház) sorra tűzték műsorukra az európai és az angolszász dráma polgári hagyományaiból kinövő műveket, míg a 60-as években alig akad ehhez hasonló vállalkozás a magyar társulatok háza táján. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

„Itthon” is még mindig a szocialista kultúrpolitikának való alávetettséget lehetett tapasztalni, bár már lazultak a kötelek, Cankar Szolgák című darabjának műsorra tűzése az egyik fővárosi

Bródy Sándor (Tanítónő) és Herceg Ferenc (Gyurkovics lányok) és Molnár Ferenc darabja is szerepelt a helyi színjátszás kínálatában. A darabok igényes megírása, az írói dramaturgia persze a színpadra kerülő darabok minőségét is megszabta, a nyelvi igényesség egyik

Molnár drámáinak, vígjátékainak újszerűségét, fergeteges, új témákkal előrukkoló „játékstílusát” azok értették meg és méltányolták színházi berkekben, akik rájöttek, hogy a polgári dráma is csak akkor jó igazán, ha a kötelező eleganciához egy csipet szemtelenség is

Fotó igazolja, hogy Toplak Ferenc rendező 1971-ben Toplak István, Szabó Ferenc és Toplak Roman szereposztással ismét színpadra állította a „papucs” bíróról szóló vígjátékot. Toplak Ferenc kettős minősítésben Hajdú sógor szerepét is felvállalta. A lendvaiak által színpadra állított Molnár-darabot, A doktor úr címűt , mely valódi sikerelőadás volt, a Muravidék magyar falvaiban is bemutatták. A Szabadkai Népszínház és a Déryné Színház vendégszerepléseinek mintájára ezt a vígjátékot szinte az egész 70-es években újra és újra felelevenítik, újra és újra műsorra tűzik. Ugyancsak ehhez a darabhoz fűződik a lendvaiak legnagyobb eredményeként elkönyvelt siker, amikor az Amatőr Színjátszócsoportok Ravne na Koroškem településen megszervezett találkozóján a 28 fellépő közül az 1. helyezettek ők lettek. A darab rendezéséért pedig már 1979-ben a

ljutomeri műkedvelő színjátszók körzeti fesztiválján Linhart-plakettel tüntették ki Toplak Ferenc rendezőt. A rendezésről és a társulatszervezésről Toplak Ferenc a Népújságban néhány titkot is elárult Szúnyogh Sándornak. Például azt, hogy az első szerepét a pályatárs, Varga Laci-Bobák bízta rá az Anyuci, babuci, mamuci című darabban 1962-ben, hogy aztán ne tudjon már tovább megállni „a lejtőn”, így innentől újabb és újabb szerepek, rendezői elképzelések jártak a fejében. Közel 20 évig tartó színházi rajongása alatt a színészből lassanként rendezővé, majd esetenként, „a szükség rendet bont” alapon rendre színésszé visszavedlő Toplak a példaképeiről is szólt, például a Szabadkai Népszínház kiváló rendezőjével, Garai Bélával kötött barátságáról, akitől több ízben is kapott színműveket különböző hazai és magyarországi szerzőktől, a hozzájuk fűzött

Jelenet A doktor úrból, amelyet a 70-es években többször is előadtak és a fesztiválokon is mindent vitt. színházban pedig egyszerűen hihetetlennek tűnt. A magyar színházak repertoárjain viszont még mindig „kötelező kvótának” számított a szocialista, valamint a szovjet írók műveinek, esetleg néhány ókori klasszikus vagy reneszánsz drámának a színpadra állítása. Színház- és műfajtörténeti fejtegetéseink kezdetén rácsodálkoztunk arra, hogy a sok anonim, a szerző kilétét fel sem tüntető darab mellett Moliére-komédia, valamint

16

megkerülhetetlen kritériumával. Molnár Ferenc darabjai – amelyeket a hivatalos kultúrpolitika és a kritika is mellőzött, így a legtöbb színházban is „listás” szerzőnek számított – a Pál utcai fiúk nemzetközi sikere után világhírűvé váltak. Azt hiszem, nem vagyunk távol a valóságtól, ha azt mondjuk, a halála után a magyar színházi élet is a magáévá fogadta a Rákosi-kor kultúrpolitikája által kiutált szerző minden művét.

társul. Ez utóbbi vonatkozásai miatt Molnár darabjait a határon túli amatőrök is megkedvelték. A darabokat a fővárosi színházakból főleg a hatvanas évek közepétől „importálták” a lendvai színjátszók, a legtöbb esetben vajdasági közvetítéssel. A „népszínművesített” darabok, Móricz, Gárdonyi művei a 70-es évek elején újra visszatérnek, „falusi használatra ugyan, de „városi” előadásban-rendezésben.

Jelenet egyik „utolsó” népszínmű-rendezésből, a Sári bíróból. N É P Ú J S Á G 2 018 . m á j u s 24 .


Horizont

ntjára a lendvai színpadi élet ontjára

A lendvai csoport a ravnei díjkiosztón. rendezői kommentárokkal. Rendezői pályája kezdetét 1968-ra teszi, amikor O’Neill háromfelvonásos drámájának színpadra állítását határozta el. Azóta minden „színházi évadban” rendezett egy-egy darabot a lendvai elhivatott színházi rajongókkal, megszállott amatőrökkel. A beszélgetés apropóját azonban Molnár Ferenc Játék a kastélyban (Játék a hotelben címmel is játszották) című vígjátékának a rendezése és a hozzá kapcsolódó izgalmas

lendvai előadás adta. Ezt pedig azzal magyarázta, hogy a csoport ismét szeretne bejutni a műkedvelő színjátszók köztársasági fesztiváljára, ahol már több ízben is szerepeltek, mindig szép sikerrel. Magáról a darabról, mely sem témájánál, sem dramaturgiai tekintetben nem szerepel az amatőrszínészek és a rendezők álmai között, Toplak ezt nyilatkozta: – Elmondhatom, hogy maga a színmű kitűnő. Ezúttal új „fogásokkal”, új módszerekkel dolgoztunk.

Szerintem a zsáner is „elárulja” a kivitelezést. Toplak itt is a segítőkre, ezúttal Petrik Józsefre, a budapesti Népszínház rendezőjére hivatkozott, aki a próbákon is részt vett és hasznos tanácsokkal látta el a rendezőt és a színésztársulatot. A kilenc hónapot igénybe vevő darabbetanulás több szereplő „elveszítése” és az újak keresése miatt egy kissé hosszúra nyúlt, s végül a rendezésen kívül a főszerepet is vállalnia kellett. – A szereposztás, az egyes já-

tékcselekmények kialakítása, a színpadi környezethez való alkalmazkodás, a megelevenítés biztosítása, ezek mind olyan kérdések, amelyeket a csoport tagjaival több ízben meg kellett vitatni, próbálni, mindaddig, amíg színre nem kerül a darab – sorolja Toplak Ferenc rendező a színházhoz kapcsolódó sokrétű teendőket, a csoportban az összetartozás érzésének a kinevelését, s ami a legfontosabb: „a műkedvelő színjátszásban mindig szükség van lelkesedésre, lángolásra, lobogásra”. Az igényes Molnárdarab a lendvai színjátszók előadásában, Toplak Ferenc rendezésében a völgyifalui és dobronaki „elő-premierek” után természetesen Lendván is nagy sikert aratott, hiszen egy kipróbált és új szereplőkkel is kibővített csoport állt a színpadon Toplak mester karmesterpálcájára figyelve: a rendező-főszereplő Toplak Ferenc mellett Toplak Istvánt, Svarda Margitot, Varga Józsefet, Bencik Istvánt és Toplak Janit láthatta a közönség. A föntiekben említettük már, hogy a két lendvai szín-

házi vezéregyéniség, Toplak Ferenc és Varga Laci között sohasem volt nagyobb nézeteltérés a rendezéstszereposztást illetően. Az egyik, a sorrendben talán utolsó Toplak-rendezésben, Szakonyi Károly Hongkongi parókájában Varga, a Tevékeny Színpad megalapítója vendégszínészként lépett fel a társulattal. Varga a próba szünetében színházi nézeteit is kifejtette. – Kedvelem a vígjátékokat is, de én inkább a komolyabb színpadi műveknek vagyok a híve: olyanoknak, amelyek társadalmi problémákat feszegetnek. Nagyon szeretek a műkedvelő színjátszókkal dolgozni, a Tevékeny Színpadnak két színdarabot is készítettem. Az egyik Csurka István Döglött aknákja, a másik Örkény István Tóthkja. Varga elárulta azt is, hogy szeretne József Attila és Majakovszkij gondolatvilágának összehasonlításából egy irodalmi színpadi összeállítást is rendezni, a helyszín egy falusi színpad lesz, lehet, hogy Kapca, vagy talán Felsőlakos. (Folytatjuk)

A realizmus és a hiperrealizmus között ingázva Renato Igrec kiállításának a lendvai színház folyosógalériája ad otthont, realista és hiperrealista portréit június 4-ig tekintheti meg a közönség. Igrec már csáktornyai gimnáziumi évei alatt is szerepelt kiállításokon, ahogy maga elmondta: már az óvodában is felfigyeltek rajztehetségére, amelyet később nagyon tudatosan fejlesztett tovább. A Zágrábi Tudományegyetem Egészségügyi Karán 2006-ban diplomát szerzett orvost két évvel később Csáktornyán találjuk, ahol az idei év elejéig – a család Auszt-

A sebészorvos a stressz oldására kezdett újra rajzolni.

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á j u s 24 .

riába költözéséig – általános sebészként szolgált. Rajzolással ismét az elmúlt három évben kezdett el foglalkozni terápiaszerűen, a stressz és a zaklatott élet elleni védelemül. Eszközei a ceruza és a szén, de gyakran használ száraz pasztellt és színes ceruzát, sőt az akvarell és az akril sem idegen számára. Franjo Mustaš képzőművész-kritikus szerint Igrec sebészi precizitással alkotja meg képeit, portréit, és arra koncentrál, ami a pillanatnyi téridő-szeletben éppen érdeklődésének középpontjában áll. Ez a

vonalak és a pontok iránti felelősséget is jelenti, hogy minden úgy és azon a helyen legyen, ahol lennie kell. A művész a megnyitón kifejtette: a maga részéről a jövőben is arra fog törekedni, hogy képről képre boldogabb legyen, s hogy ezt másokkal is megossza. Végül köszönetet mondott a Pomurje Horvát Egyesületnek a kiállítás megszervezéséért. A kiállítás-megnyitóhoz a zenei csemegét a Csáktornyai Zeneiskola növendékei szolgáltatták. -ce

17


Sport A meccslabdát Monjac értékesítette

Az utolsó fordulóban dől el a második hely felé a vendégek büntetőt követeltek Malešević 16oson belüli buktatásáért, de Kajtazović játékvezető sípja néma maradt. A 93. percben azonban eldőlt a három pont sorsa, amikor egy szögletnél a beívelés helyet az adogatás mellett döntöttek a naftások. Miután Osmanaj továbbította a labdát a 63. percben csereként beálló Monjacnak, annak lövése mintegy 30 méterről a kapu jobb felső sarkában

Brda – Nafta 1903 0:1 (0:0)

A mérkőzés helyszíne: Sportpark Viplože A nézők száma: 110 Játékvezetők: Kajtazović Nejc, Pospeh Tomislav, Vojska Matej Szövetségi ellenőr: Dobrun Žiga Radomlje: Radikon, Debenjak, B. Kavčič, Rojc (Pavić 65.), Rijavec (Kompara 80.), Varga, Simčič Zuljan, Kodermac (Grbović 46.), Žižek, Kuraj, M. Kavčič; edző: Žlogar Anton Nafta 1903: Raduha, Malešević, Novinić, Zeljko (Monjac 63.), Oštrek, Cekovski (Šeruga 82.), Leuštek, Živko, Roginić, Grabant (Osmanaj 56.), Vinko; edző: ifj. Fridl Franc Gólszerző: Monjac (93.) Sárga lap: Živko, Rijavec, Oštrek, Malešević Piros lap: – A bajnokság utolsó előtti fordulójában a Nafta Vipložéra, a Brda csapatához utazott a második helyért folyó kiélezett küzdelemben rendkívül fontos győzelemért. Az első félidő jobbára kiegyenlített mezőnyjáté-

kot hozott, mindkét oldalon alakultak ki helyzetek. A Naftából Oštrek és Roginić szalasztott el lehetőséget, az utóbbi közeli lövését Radikon kapus hárította. A folytatásban a vendégek futballoztak veszélyesebben és nagy nyomást

Mura – Drava 1:2 (0:2) A muraszombati stadionban a Mura ünnepi hangulatát a Drava győzelme sem rontotta el szombaton, amikor a mérkőzés után a csapat Radenko Mijatović szövetségi elnöktől átvette a bajnoki címért járó serleget. A két éllovas rangadóján a Drava játszott lendületesebben, hiszen negyedóra elteltével a vendégek már kettő góllal vezettek. Šafarić hálóőrt kétszer is Fanimo győzte le. A szépítő gólt a Mura a 86. percben szerezte meg Bošković révén. hs

Monjac döntötte el a három pont sorsát. gyakoroltak a hazai kapura. Először Novinić veszélyeztetett, de fejese a kapu mellett suhant el. Ezt követően Vinko próbálkozását a gólvonalról kaparták ki a hazai védőjátékosok. A találkozó legszebb helyzetét Živko hagyta ki, akinek közeli lövése a kapu mellett csorgott el. A játékidő vége

31. forduló

Maribor – Olimpija Ankaran – Celje Triglav Kranj –Aluminij Domžale – Krško Rudar – Gorica

2:3 (1:1) 0:2 (0:2) 0:2 (0:1) 3:1 (2:1) 0:1 (0:1)

TÁBLÁZAT 1. Olimpija 34 22 10 2 58:16 2. Maribor 34 22 8 4 70:28 3. Domžale 34 21 6 7 74:30 4. Celje 34 13 8 13 55:47 5. Rudar 34 14 5 15 47:47 6. Gorica 34 13 5 16 36:45 7. Krško 34 9 7 18 36:58 8. Aluminij 34 8 9 17 38:58 9. Triglav Kr. 34 6 7 21 28:64 10. Ankaran 34 4 11 19 30:79

76 74 69 47 47 44 34 33 25 23

A 36. forduló párosítása 2018. május 27-én: Domžale – Olimpija, Maribor – Gorica, Krško – Celje, Rudar – Triglav Kranj, Ankaran – Aluminij.

18

Honvéd – Ferencváros Balmazújváros – DVSC DVTK – Paks Haladás – Újpest Puskás AFC – Mezőkövesd Vasas – Videoton

1:1 (0:0) 4:0 (1:0) 1:0 (1:0) 1:1 (1:0) 1:2 (0:2) 0:3 (0:1)

TÁBLÁZAT 1. Videoton 31 19 8 4 62:26 2. Ferencváros 31 17 11 3 62:28 3. Honvéd 31 12 8 11 47:50 4. DVSC 31 12 7 12 51:44 5. Újpest 31 10 13 8 38:37 6. Paks 31 11 9 11 43:46 7. Puskás AFC 31 10 9 12 39:45 8. Mezőkövesd 31 9 10 12 35:50 9. Haladás 31 10 5 16 34:49 10. DVTK 31 9 6 16 42:48 11. Balmazújv. 31 7 11 13 35:43 12. Vasas 31 8 7 16 36:58

Büntetés a Naftának és a Murának A Szlovén Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága a másodosztály 28. fordulója után a Naftát és a Murát is megbüntette. A Brežice elleni összecsapáson a lendvai Gorgone szurkolócsapat sportszerűtlen és tiltott megnyilvánulásai miatt (pirotechnikai eszközök alkalmazása és fáklyák pályára dobása, amiért a mérkőzés másfél percre megszakadt) 1.350 euróra büntették a klubot. A Mura viszont 1.900 eurós büntetést kapott a Sežana elleni meccs után, a Gringos szurkolócsapat sportszerűtlen viselkedése, pirotechnikai eszközök használata, valamint a meccs végén a szurkolók pályára rohanása miatt. hs

Ljubljanában szerepeltek 29. forduló

34. forduló

landolt. A szépségdíjas meccsgólt a Nafta az utolsó pillanatban szerezte, ezzel pedig játékban maradt a második helyért folyó küzdelemben. Így a bajnokság utolsó fordulójában dől el a második hely, amihez nem lenne elegendő csupán a Nafta győzelme, a Drava eközben nem győzhet – ideális forgatókönyv esetén viszont a lendvaiak az első osztályban folytathatják. F.h.m./H.S.

65 62 44 43 43 42 39 37 35 33 32 31

A 32. forduló párosítása 2018. május 27-én: DVSC – Puskás AFC, Paks – Balmazújváros, Videoton – Honvéd, Ferencváros – DVTK, Vasas – Haladás, Mezőkövesd – Újpest.

Brda – Nafta 1903 Dekani – Rogaška Krka – Fužinar Sežana – Z. Kranj Dob – Ilirija AŠK Bravo – Radomlje Mura – Drava Brežice – Veržej

0:1 (0:1) 0:6 (0:3) 3:2 (3:1) 3:3 (1:1) 2:0 (0:0) 6:2 (2:0) 1:2 (0:2) 5:2 (1:1)

TÁBLÁZAT 1. Mura 29 22 3 4 81:22 2. Drava 29 20 3 6 64:37 3. Nafta 1903 29 19 4 6 63:28 4. Radomlje 29 17 5 7 57:46 5. Krka 29 15 3 11 48:46 6. Bravo 29 13 7 9 52:31 7. Sežana 29 12 9 8 40:35 8. Ilirija 29 12 3 14 43:50 9. Dekani 29 10 6 13 39:58 10. Brda 29 10 5 14 33:40 11. Dob 29 10 4 15 39:45 12. Brežice 29 7 9 13 36:47 13. Rogaška 29 8 3 18 41:52 14. Fužinar 29 7 5 17 44:64 15. Z. Kranj 29 6 7 16 36:59 16. Veržej 29 4 4 21 21:77

69 63 61 56 48 46 45 39 36 35 34 30 27 26 25 16

A 30. forduló párosítása 2018. május 26-án: Nafta 1903 – Dekani, Z. Kranj – Mura, Ilirija – AŠK Bravo, Radomlje – Krka, Fužinar – Sežana, Rogaška – Dob, Veržej – Brda, Drava – Brežice.

A lendvai KBV dzsúdósai szombaton a hagyományos Pali Emléktornán szerepeltek Ljubljanában. A fiatal serdülők versenyében Denša Luka (60 kg) a döntőben szenvedett vereséget, így ezüstérmet 1. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

2. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

20. forduló Csente – Olimpija Nedelica – Dobronak Hídvég – Kobilje Bistrica – Nafta ÖF

szerzett, míg klubtársa, Foschini Nikolas negyedik lett. A lányoknál Pal Nika (57 kg) a hetedik helyig jutott. A két korosztály – U16 és U14 – hagyományos versenyén 136 cselgáncsozó küzdött 24 klubból. F.h.m.

1:1 (1:0) 1:1 (0:0) 0:3 (0:2) 4:2 (1:2)

TÁBLÁZAT 1. Dobronak 20 15 4 1 52:16 49 2. Bistrica 20 13 3 4 47:22 42 3. Nedelica 20 10 4 6 37:26 34 4. Hídvég 20 9 0 11 32:43 27 5. Olimpija 20 7 4 9 32:38 25 6. Kobilje 20 7 3 10 25:35 24 7. Csente 20 6 5 9 23:35 23 8. Nafta ÖF 20 0 3 17 24:57 3 A 21. forduló párosítása 2018. május 27-én: Nafta ÖF – Csente, Olimpija – Hídvég, Kobilje – Nedelica, Dobronak – Bistrica.

20. forduló Turnišče ÖF – Petesháza Zvezda – Panonija Graničar – Renkovci Kapca – szabad

2:1 (0:1) 5:0 (2:0) 3:1 (1:0)

TÁBLÁZAT 1. Renkovci 17 13 1 3 50:22 40 2. Graničar 17 10 4 3 50:22 34 3. Kapca 17 10 3 4 57:22 33 4. Zvezda 17 7 3 7 37:51 24 5. Turnišče ÖF 18 4 5 9 31:40 17 6. Panonija 17 2 5 10 19:40 11 7. Petesháza 17 3 1 13 19:66 10 A 21. forduló párosítása 2018. május 26-án és 27-én: Petesháza – Zvezda, Panonija – Graničar, Renkovci – Kapca, Turnišče ÖF – szabad.

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á j u s 24 .


Sport

A véghajrában alulmaradtak A Lindau Kosárlabdaklub már több évtizedes baráti kapcsolatot ápol a Kropa Kosárlabdaklubbal, amelyet minden alkalommal az öregfiúk közti mérkőzéssel szőnek szorosabbra. Idén a 32. közös találkozót Kropán szervezték meg. A barátságos meccsen a Lindau az utolsó negyedig magabiztosan vezetett, de a vendéglátók nagy hajrában elvették a győzelmet a lendvaiaktól. A mérkőzés elején a Lindau jól indította a játékot, átvette az irányítást

és a félidőig öt pont előnyt gyűjtött. Az eredmény 28:33 volt. A folytatásban a Kropa a Lindau fegyelmezett játékára továbbra sem talált ellenszert, így a harmadik negyed végére 17 ponttal húzott el a lendvai felállás. A magabiztos győzelem mámorában a mérkőzésen váratlan fordulat következett, amikor két kulcsfontosságú játékos öt személyi hiba miatt kivált a lendvaiaktól. Ekkor a hazaiak megragadták a lehetőséget. Eredményesen hozták a pontokat és egyre

jobban felzárkóztak, ami miatt a vendégek egyre feszültebben játszottak és sokat hibáztak. A mérkőzés végére Kropa elsősorban a sikeres hármas dobásokkal ledolgozta a hátrányt, majd az utolsó pillanatban egy ponttal megelőzte a lendvai csapatot. A találkozó 72:71es hazai győzelemmel ért véget. A Lindauban Križnik 20, Novak 17, Šimonka 7, Feher 7, Klemenčič 7, Ščap 5, Bratkovič 4 és Gjerkeš 3 pontot szerzett. F.h.m.

Maraton lendvai résztvevőkkel Radányban szombaton immár a 38. Három Szív Maratont bonyolították le. Idén a felnőttek és a gyermekek futóversenyén, a skandináv gyaloglás megmérettetésen, valamint a gyalogtúrán nyolcezren vettek részt. A négy futótávon több mint 3.700 versenyző állt rajthoz, közöttük Lendva-vidéki futók is. A legjobb eredményt az öt kilométeres távon Hozjan Milan érte el a 17. helyezéssel, 43. lett Gazdag Andrej, 44. Paller Sándor. A 343 fős mezőnyben Šooš Mihael a 313. helyen ért célba. Az 582 1. MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 20. forduló Dokležovje – Hodos Mura ÖF – Goričanka Puconci – Bakovci Gančani – Rotunda Križevci – Ižakovci Serdica – Cven

1:2 (1:1) 1:1 (1:1) 3:1 (0:0) 2:0 (2:0) 2:1 (2:1) 1:1 (1:0)

TÁBLÁZAT 1. Križevci 20 13 5 2 46:12 44 2. Gančani 20 13 3 4 59:18 42 3. Goričanka 20 12 4 4 49:26 40 4. Bakovci 20 13 0 7 61:41 39 5. Mura ÖF 20 9 6 5 36:40 33 6. Hodos 20 9 4 7 43:34 31 7. Puconci 20 9 3 8 29:34 30 8. Serdica 20 6 8 6 27:24 26 9. Rotunda 20 5 4 11 25:34 19 10. Ižakovci 20 5 3 12 27:42 18 11. Cven 20 2 3 15 16:57 9 12. Dokležovje 20 2 1 17 13:69 7 A 21. forduló párosítása 2018. május 27-én: Hodos – Gančani, Serdica – Mura ÖF, Bakovci – Goričanka, Cven – Dokležovje, Ižakovci – Puconci, Rotunda – Križevci.

hölgy mezőnyében Paller Irena 50., Češka Tamara 169. lett, Komloš Doris a 435. helyen futott be. A tíz kilométeres útvonalon 755 futó rajtolt, Bači Mic­hael a 207., Gerebic Gor­dan a 340., Gyurkač La­dislav a 382, Grča Teodor a 403., Vučko Igor a 438. helyen fejezte be a muravidéki régió legnagyobb futóversenyét. A leghosszabb, 42 ki-

lométeres maratoni távon a kenyai Daniel Rotich Chebolei, a hölgyeknél a kenyai Yunes Moraa Onyancha ért elsőként célba. A félmaratoni, 21 kilométeres útvonalat is kenyai versenyzők teljesítették a leggyorsabban: a férfiaknál Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo, a nőknél Christine Moraa Oigo. F.h.m.

Tornisa 11:2-re lelépte a Torcida veteránjait Az öregfiúk meccsének első félidejében Tor­nisa ötször vette be a Torcida kapuját a belatinci veterán kispályás fociliga 21. fordulójában, miközben a saját hálója érintetlen maradt. A folytatásban sem esett vissza a gólgyártás a hazaiaknál, akik

még hatszor sújtottak le a Torcidára. A lakosi csapatnál Herceg Zlatko és Šooš Vladimir szépített a nagyarányú, 11:2-es végeredményen. A Torcida összesítésben 26 ponttal a tabella alsó felében, a nyolcadik helyen áll. F.h.m.

Palina átvette a vezetést Hétvégén Dobronakon folytatódott a négy vadászegylet koronglövészeti versenye, amelyet 32 találattal a nagypalinai csapat nyert. A házigazda vadászai 29 körrel a második helyen zártak, míg a lendvai és a petesházi felállás 28 találatot szerzett. Két forduló

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á j u s 24 .

után Nagypalina vezet 63 találattal, őket követi a másodikon Dobronak 61, majd a harmadik és a negyedik helyen 58 ponttal Lendva és Petesháza következik. A második forduló egyéni versenyét Ritlop Tadej nyerte Nagypalináról. F.h.m.

minisport Verhetetlen íjászok A szlovén 3D-s terepíjász kupa versenysorozatának harmadik fordulóját a Vrhnika melletti Zaplana településen rendezték meg. A versenyen 168 íjász mérte össze erejét 34 szlovén, horvát és olasz egyesületből. A négy versenybe szálló lendvai íjász közül Horvat Kristijan 364 körrel nem talált legyőzőre a vadászreflex versenyszámban, a dobogó legalsó fokára csapattársa, Cseh Gyula állhatott fel, míg Magyar Daniel hetedik lett. A veteránok kategóriájában Štuhec Bojan csigás vadászíjjal az ötödik helyen végzett. Három forduló után vadászreflexben az összesítést Horvat vezeti 50 ponttal, a második Švigelj Stanislav (ISHI Vodice) 43-mal. hs Nagyon kikapott a pártosfalvi csapat Idegenben nagyarányú vereséget szenvedett Pártosfalva Filóc ellen a moráci kispályás fociliga 16. fordulójában. Az éllovas hazai csapatnak a legutóbbi botlás után csak a győzelem jelentette a biztos első helyet a tabellán. Így a meglepetésre esélyt sem adva 13:3-as eredménnyel sújtott le Pártosfalvára. Szentlászló sem tudott pontot gyűjteni a fordulóban, Sebeborci ellen 4:3-ra kikapott. Mlajtinci 7:0-ra győzött Ivanci ellen, míg Vučja Gomila az otthonában 4:5-ös vereséget szenvedett Strehovcitól. A fordulóban Noršinci csapata szabad volt. Az összesítésben Filóc 34 ponttal vezet, Mlajtinci a második 33, harmadik Noršinci 21, negyedik Ivanci 18, ötödik Szentlászló 17, hatodik Sebeborci 16, hetedik Pártosfalva 15, nyolcadik Strehovci 12 és kilencedik Vučja Gomila 10 ponttal. f.h.m A Nafta és Tornisa a kupadöntős A lendvai körzeti labdarúgó-szövetség múlt kedden és szerdán bonyolította le kupasorozatának elődöntőit. Az első meccsen a Nafta 5:1-re (1:1) győzött Hotiza ellen, míg Tornisa a rendes játékidő 2:2-es (1:2) döntetlenje után 11-esből nyert Cserencsóc ellen 7:6-ra. A Nafta és Tornisa döntő összecsapását június 3-án, vasárnap 17.30-kor rendezik meg a gyertyánosi focipályán. hs

FOCITÁBOR Várjuk szeretettel a korábbi években már nálunk járt és az új táborozókat is a V. napközis focitáborban. Időpont: 2018. június 26–29., 08.00 és 16.00 óra között Helyszín: Lendvai Sportpark (az FK Lendva 1903 focipályája) Célcsoport: az általános iskola 1–7. osztályosai Szervező: MMÖNK, FK LENDVA 1903, MURAVIDÉKI MAGYAR IFÚSÁGI SZERVEZET (volt LIFE) Támogató: BGA, Miniszterelnökség – NÁT Részvételi díj nincs. Információk: 02 575 14 49 (MMÖNK), 02 577 66 74 (MNMI) Jelentkezési lap: www.muravidek.si

19


Népújság, 2018. 05. 24.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 62. évf. 21. sz.

Népújság, 2018. 05. 24.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 62. évf. 21. sz.

Advertisement