Page 1

Info A hosszúfalui spárga Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

61. évfolyam 20. szám

Lendva 2017. május 18. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

7–14. oldal

h

e

t

i

l

a

p

j

a

A szokásos gazdag kínálat jellemezte az idei, már 5. hosszúfalui spárganapot, vidékünk most már fogalommá vált gasztronómiai rendezvényét. A látványkonyha mellett a spárgatermesztők friss spárgaportékájukat is kínálták, de nem hiányoztak az egyéb házilag termelt kertészeti termékek sem. Voltak mindezeken kívül kézműves termékek, illetve helyi borok, és nem maradt el a gazdag kísérő kultúrműsor sem. Hosszúfalu Szlovénia északkeleti részének legnagyobb spárgatermelő települése, és ezt a rangot meg szeretné őrizni a jövőben is. Riportunk a 16. oldalon.

Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő:

„A nemzetiségi törvény ellen több pontban várható tiltakozás” 2–3. oldal


Iránytű Képviselői fórum

Útjára indítják a „nemzet Király M. Jutka

Lex Lingua Nemegyszer úgy tűnik, hogy a magyar nyelv mint nemzeti kisebbségi nyelv helyzetét és használatának problematikáját a vegyesen lakott, kétnyelvű Muravidéken megvilágítottuk már minden szempontból. A szlovén alkotmány és következetesen a törvények értelmében a magyar nyelv azon a területen, ahol a kisebbség él, hivatalos nyelv, ami biztosítja közvetlen használatát és axiómát jelent a nyelv helyzetét illetően az élet minden területén. Tudjuk, hogy a közéleti gyakorlat gyakran eltér a törvény(ek)ben leírtaktól, s általában a magyar nyelv húzza a rövidebbet. Az évek során a nemzetiség, mint már az elején írtam, számos ilyen példára világított rá, kisebb-nagyobb sikerrel. De még mindig érnek komoly meglepetések. A legutóbbi, mely úgy érezzük, nem maradhat visszhang nélkül, a Muraszombati Területi Ügyészség válasza a dobronaki kétnyelvű általános iskola igazgatójának kinevezése ügyében. Az ügyészség ugyanis feljelentés alapján vizsgálta a kinevezési folyamatot és a dokumentációt, s arra a megállapításra jutott, hogy (a közalkalmazottak munkahelyi szisztematizálását ellenőrző felügyelő magyarázata által is) a rendelkezésre álló dokumentációból nem vonható le, hogy törvény vagy más szabályzat alapján a meghirdetett igazgatói munkahely betöltésére meghatározott feltétel lenne a magyar nyelv tudása. Hát lehetséges ez? Hivatalos jogi magyarázat szerint a kétnyelvű területen a kétnyelvű oktatás vezető munkahelyein nem szükséges a magyar nyelv ismerete? Hol van a törvényi rövidzárlat? Nem maradhat válasz nélkül. Mivel éppen most folyik a közvita az őshonos nemzeti kisebbségek oktatási különjogairól szóló törvény módosításának tervezetéről és éppen a (magyar) nyelvtudási feltételek meghatározása a pedagógusok és az oktatási szakmunkatársak esetében a vita egyik tárgya, jó lenne jól átgondolt, egyértelmű meghatározást hozni. A mai aktuális szóhasználattal élve: egy jó és betartandó nemzetiségi Lex Lingua kell.

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Hétfőn este Dobronakon Göncz László nemzetiségi képviselő bemutatta a nemzetiségi parlamenti frakció által elkészített nemzetiségi törvény munkatervezetét. A tervezet a napokban a szlovén kormány elé kerül, majd a kormány által kiegészített javaslatokat megtárgyalják a magyar önkormányzatok is. Amennyiben minden rendben folyik, a törvényt még az idei év során kormányjavaslatként elfogadhatja a parlament. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Göncz László a képviselői fórum elején kifejtette, a „nemzetiségi törvény” sokadik próbálkozás és változat után kerül ismét terí-

tékre, és ez valószínűleg az utolsó nekifutás, hogy tényleges törvény legyen belőle. A tervezet 95 vagy még nagyobb százalékban bírja mindkettő őshonos nemzeti közösség támogatását, egy-két nyitott

kérdés van még, de inkább a különböző tárcákkal kell ezt még egyeztetni. A képviselő elmondása szerint a napokban, egy-két héten belül a javaslat a kormány elé kerül, majd a kormány saját javaslatként küldi el a

Hodos községi magyar önkormányzat

Van érdeklődés a gazdasági pályázati kiírásra

A Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa első olvasatban megtárgyalta és szinte hozzászólás nélkül elfogadta a 2017-es, mintegy 45 ezer eurós költségvetéstervezetet. A tanács egyebek közt megbeszélte a júniusban megszervezésre kerülő Kapornaki Találkozó programját is. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A hétfő esti ülésen Roman Silvija elnök terjesztette a tanács elé az önkormányzat 2017-es költségvetését, melyben közel 45 ezer euró bevételt és ugyanannyi kiadást terveznek. A kiadási oldalon a rendezvények és találkozók megvalósítására 4.000 eurót különítettek el, az intézmények, egyesületek és szervezetek támogatására pedig 7.300 eurót. Ebből az iskola és az óvoda támogatására kétezer, a községben működő egyesületek programjaira ötezer, míg a községen kívül működő egyesületek támogatására háromszáz eurót terveznek. A tanács megjegyzés nélkül, egyhangúlag fogad-

ta el a tervezetet. A Kapornaki Találkozó időpontját június 26-ra, péntekre tűzték ki. A találkozó témája kapcsán több javaslat is felötlött, közülük a házilag készített kenyér-, perec- és pogácsasütés bemutatása felé hajlott a tanács. Az elnöki beszámolóban továbbá elhangzott, hogy munkamegbeszélésen járt Hodoson Baluh Stane, a Nemzetiségi Hivatal igazgatója, aki többek közt ismertette a község illetékeseivel a készülőben lévő új szabályzat tartalmát. A közpénzekből az önkormányzat a szükséges új számítógép és hangosítás beszerzését csak a 2019-es évben tervezheti. Eredményesnek értékelte az elnök mintegy húsz

jelenlévő előtt a gazdasági pályázati kiírás kitöltésének bemutatását a Pro Futura munkatársai által, hiszen azóta már többen kérték az önkormányzat segítségét a pályázat kitöltésében. A folytatásban Orbán Lajos polgármester és valamennyi tanácstag kifogásolta az evangélikus egyház Hodoson megszervezett jótékonysági összejövetelén a magyar nyelvű felszólalás hiányát, valamint felvetette, hogy a januárban a püspökséghez intézett levélre – melyben a nyugdíjba vonuló lelkész helyére magyar nyelvtudással rendelkező lelkész kinevezését kérvényezték – nem érkezett válasz sem. A tanács végezetül a Családi Találkozó időpontjaként augusztus 6-át határozta meg.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á j u s 18 .


Nemzetiség

tiségi törvényjavaslatot” tervezetet a magyar önkormányzatoknak véleményezésre. A képviselő kifejtette azt is, napirenden van ezen kívül a nemzetiségi oktatásról szóló törvény, valamint a községek finanszírozásáról szóló törvény módosítása is – a magyar önkormányzatok közvetlen finanszírozása a cél, amit felölel a nemzetiségi törvény tervezete is. Göncz László a tervezetet cikkelyről cikkelyre magyarázta el a jelenlévőknek, dióhéjban azonban jelenlegi tartalmában a karcsúsított nemzetiségi törvényjavaslat főként a nemzeti közösségek szervezettségét, kompetenciáit, pénzelését, a nemzeti-

ségi vétójogot szabályozza, bizonyos szempontokból felöleli a gazdasági kérdéseket, illetve a nemzetiségi médiát, nem utolsó sorban a nemzetiségre vonatkozó jogok gyakorlati megvalósítását, ellenőrzési mechanizmusainak alapjait teszi le. Szabályozza a kultúra és az oktatás körét, valamint az anyaországgal való kapcsolattartást is, mindhárom esetben csak annyiban, hogy az új törvény utal arra, hogy ezeket a területeket egyéb törvények szabályozzák. A magyar önkormányzatok úgynevezett közvetlen finanszírozását is rendezi majd a törvény, elfogadása esetén a területet szabályo-

zó eddigi törvény hatálya megszűnik. Fontos eleme a javaslatnak a községi nemzetiségi önkormányzatok és a csúcsszervezetek kompetenciáinak meghatározása, illetve az is, hogy megfordítja a helyzetet a községek és a községi nemzeti önkormányzatok között, a kétnyelvűségi összegek felhasználásáról ugyanis a községek tartoznak majd beszámolóval, ami logikus is, tekintettel arra, hogy az összegeket az állam a kisebbség megmaradása érdekében folyósítja. Ezen a területen valószínűsíthető a községek tiltakozása is, amelyet érvekkel kell majd visszautasítani – hangzott el.

MNMI: a 2017-es mutatók pozitívak A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) Tanácsának május 9-i ülésén egyhangúlag elfogadták az intézetnek az idei év első harmadára vonatkozó pénzügyi és tartalmi beszámolóját. Az intézet működtetése során betartja a szanálási tervet, a fogyasztás célszerű, a 2017-es mutatók pozitívak (az első harmadot 3.600 euró plusszal zárták), de továbbra is a takarékoskodás elvét kell követni, hangzott el. Folyamatosan törlesztik az adósságaikat, de vannak még kifizetetlen számlák 2015-ből és 2016-ból is. A vita során Soós Mihály tanácstag kiemelte, hogy az ülésanyag elkészítésénél a nagyobb átláthatóságot várja, hiszen a pénzügyi beszámoló még mindig nem biztosítja a teljes átláthatóságot a tanácstagok számára. Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke pedig hangsúlyozta, hogy az intézet ügyvitelénél pozitív trend észlelhető. – Ugyan nincs ok eufóriára, de ha megmarad ez az irány, akkor, ha idén nem is, de a mandátum végére egy „nullás” intézetről lehet beszélni – mondta. A tanács visszamenőleg jóváhagyta azt a plusz bérezést, amit a szakszolgálat alkalmazottainak fizettek ki március és április hónapban a táppénzen lévő igazgatói fizetés tételéből, azzal a határozattal, hogy a jövőben ehhez a tanács előzetes döntése szükséges. kmj

Moravske Toplice községi magyar közösség

Panaszlevél a moráci óvodák igazgatójának A Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsa pénteki ülésén elfogadta a 2017-es költségvetési tervezet második olvasatát, döntött pályázati kiírásról és újra terítékre került a pártosfalvi óvoda pedagógusainak bérezése is. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Az idei évben 133.840,58 eurós bevételből gazdálkodik a magyar önkormányzat. A kiadási oldalon a jelentősebb tételek között szerepelnek a szakmai találkozók – tanulmányi út, koncert, találkozó – 34 ezer euróval, az önkormányzat működése, vagyis az ülésdíjak, az elnök és alelnök tiszteletdíja, illetve az alkalmazott bére összesen 25 ezer eurót tesz ki. A költségvetésben minden évben jelentős összeget terveznek a kétnyelvű falvakban működő intézmények – óvoda és iskola, illetve egyesületek –, valamint a művelődési

egyletek, a sport és a tűzoltóság támogatására is. Idén 38 ezer eurót különítettek el erre a célra. A támogatásra pályázatot hirdetnek meg június 8-i beküldési határidővel. A továbbiakban az önkormányzathoz érkezett kérelemről született döntés. A tanács 200 euró támogatást ítélt meg a Dobronaki KÁI kérvényére a Litvániában lezajlott tanulmányi versenyen való részvétel utólagos anyagi támogatására. A kérelem megosztotta a tanácstagokat, mondván az iskola egy másik községhez tartozik, és csupán azért ítélték meg a támogatást, mert a gyerekek mentora a Moravske Toplice-i község

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á j u s 18 .

egyik magyar falujából való. A különfélék alatt a község óvodáinak igazgatójától érkezett – a pártosfalvi óvónők kétnyelvűségi pótlékának megállapítása kapcsán írt – válaszlevél került megtárgyalásra. A tanács felvetette, hogy az igazgató, aki nem beszéli a magyar nyelvet, milyen kritériumok alapján állapítja meg az óvónők kétnyelvűségi pótlékának mértékét – esetükben ez 12 százalék, míg a többi muravidéki kétnyelvű óvoda pedagógusai 15 százalékos nyelvi pótlékban részesülnek. A vita folyamán aztán az önkormányzatot közvetve érintő további sérelem is napvilágot látott.

A költségvetés második olvasatát a tanács egyöntetűen elfogadta. A magyar önkormányzat azon tanácstagja, aki az óvoda tanácsában képviseli az önkormányzatot, két fontos ülésre nem kapott meghívót. Az igazgatónő technikai hibára hivatkozik az ügyben, a tanácstagok

viszont szándékos mulasztást sejtenek. A tanács úgy határozott, hogy panaszlevelet fognak benyújtani az óvoda vezetőjének, melyben a fent említett problémákra hívják fel a figyelmet.

3


Muravidék A kultúra mellett már gazdaság is

Arad és Lendva együttműködési megállapodása Kedden délután került sor az Arad és Lendva közötti együttműködési megállapodás aláírására, melyet Falca Gheorge, Arad és Balažek Anton, Lendva Község polgármestere a Városházán Lendván látott el kézjegyével. Az együttműködés a kultúrán túl most már a gazdaság, az EU-s pályázatok és a fenntartható energiaforrások területére is kiterjed. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Arad és Lendva együttműködési megállapodása

tulajdonképpen egy 10 éves kapcsolattartás hozadéka,

Lendva és Arad kapcsolata az együttműködési megállapodással magasabb szintre emelkedett.

melyet elsősorban a magyar nemzetiség ápolt. Aradról Lendvára Falca Gheorge polgármester és Bognár Levente alpolgármester érkezett, ahol Balažek Anton polgármester, illetve Horváth Ferenc és Gjerkeš Stanislav alpolgármesterek fogadták őket. Az együttműködési megállapodást a két polgármester írta alá, az eseményen jelen voltak a Lendva Község által alapított és társalapított intézetek vezetői is. A már 10 éve tartó kapcsolatot az aláírt egyezmény megerősítette, szorosabbra fűzésére és bővítésére ad lehetőséget. – Ez Romániával az első ilyen jellegű kapcsolatunk. Aradban olyan partnerre találtunk, mely nagy tapasztalatokkal bír az EU-s pályázatoknál, melyeknél a több nemzet, több állam együttműködése előnyt jelent. Gazdagok a tapasztalataik a megújuló energiaforrások területén is, ezért ellátogat-

A műkedvelés hetéről Magdič Janjával

Közösségépítő szerepe van A Kulturális Közalapítvány lendvai területi egységének, valamint a térség rokonintézményeinek szervezésében vasárnap a – műkedvelés hete jegyében – a lendvai színházban került sor a muravidéki gálaműsorra. Ennek kapcsán Magdič Janjával, a közalapítvány lendvai egységének vezetőjével beszélgettünk a műkedvelés hetéről. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

– Mit kívánnak kifejezni a műkedvelés hete idei, „A végtelen lehetőségek napja” jelmondatával? – A műkedvelő tevékenységek hetét közalapítványunk a területi egységekkel Szlovénia-szerte és a határon túli területeken is felkarolva, évek óta a kultúregyesületekkel, intézetekkel, iskolákkal, könyvtárakkal és óvodákkal együtt valósítja meg. A cél ma is az, hogy köszönetünket fe-

4

jezzük ki a kultúra művelőinek a kultúráért feláldozott időért és erőfeszítésekért. A műkedvelők hetével pedig tudatosítani szeretnénk a műkedvelők társadalmi szerepét, amellyel saját magukat és a társadalmat gazdagítják. Ezzel a műkedvelők az európai kezdeményezésekhez kapcsolódva felhívják a nyilvánosság figyelmét a műkedvelés értékeire, annak tömegformáló és közösségépítő jellegére, valamint a korszerű életvitel formálásában betöltött szerepére.

– A muravidéki műkedvelői gálát ezúttal Lendván szervezték meg, de emellett több rendezvényre is hívták a közönséget... – Igen, a kulturálisan mozgalmas hét műsorai közül külön említeném a folklórcsoportok szombati találkozóját, melyen nyolc tánccsoport és énekkar találkozott egymással, amelyek Szlovénia különböző tájairól érkeztek hozzánk. Többek között a velenjei Medžimurje tamburazenekara, a maribori Sv. Nikola folklór- és tamburazeneka-

Magdič Janja, a közalapítvány lendvai egységének vezetője. ra, valamint a lendvai HKD Pomurje tamburazenekara. A vasárnapi gálán pedig a négy muravidéki kirendeltség és Ljutomer területi egységeinek a közreműködésével meghívásos alapon az országos minősítéseken és versenyeken, valamint más területi megmérettetéseken is jól teljesítő műkedvelő együttesek kaptak bemutatkozási lehetőséget. Valódi keresztmetszetét kí-

nak a Petrol Geoterm vállalatba is. De továbbfejlesztjük a kulturális kapcsolatokat is, és partnerre találtunk Aradban a 2025-ös Európa Kulturális Fővárosa projektben is – nyilatkozta Balažek polgármester. A megállapodás kitér az idegenforgalmi kapcsolatok kialakítására is. – Fontos számunkra a kultúra fejlesztése, a kapcsolatok a körülöttünk lévő nemzetekkel, mindez a kultúrába való befektetést jelenti. Aradnak szükséges lenne a nevelésbe, a tanításba, a kultúrába többet befektetnie – mondta Falca Gheorge és Bognár Levente. Horváth Ferenc, Lendva Község alpolgármestere az együttműködési megállapodás aláírása kapcsán elégedettségét és örömét fejezte ki, hiszen a magyar–magyar kapcsolatból román–szlovén kapcsolat is lett már, ami a gazdasági együttműködésre is kiterjed. vántuk nyújtani a kulturális tevékenységnek a népszerű Marko Banda, a Vita kamarakórus, a göntérházi óvodások, a ljutomeri színjátszók, valamint a Videm ob Ščavnicin működő női kar fellépésével. Nem felejthetjük ki természetesen az Ohridba készülő lendvai Pomurje folklórcsoportot sem, akik új műsorukat mutatták be. A rendezvényeknek ezzel még koránt sincs vége, hiszen a hét végén, május 19-én az Ifjúsági Fúvószenekarok 7. Találkozójára kerül sor, másnap pedig már 9.30-tól a Szlovén Fúvószenekarok 37. Találkozójára, úgyszintén Lendván. Ezt a rendezvényt Lendva Község támogatásával, valamint a Kultúregyesületek Szövetségével közösen valósítjuk meg. A rendezvénysorozat záró rendezvényére május 21én kerül sor Cserencsócon hagyományőrző és más csoportok fellépésével.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á j u s 18 .


Nemzetiség A Magyar Ifjúsági Konferencia ülése Lendván

Elszántság kérdése: akarjunk megmaradni! A hétvégén Lendván került sor a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) ez évi első konferenciaülésére, melyen az elnöki beszámoló mellett a régiók képviselői is szóltak a fiatalokat érintő problémákról és kihívásokról. A szekcióülések után zárónyilatkozat elfogadására került sor. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Kaszás Mihály, a MIK elnökségi tagja a Muravidékről, a Városházán tartott plenáris ülés első felszólalója köszönetét fejezte ki az elnökségnek a a lendvai helyszín iránti bizalomért. Balažek Anton polgármester nevében, aki elfoglaltság miatt nem tudott jelen lenni a tanácskozáson, Kozar Aleksandra, a Polgármesteri Hivatal vezetője köszöntötte

a jelenlévőket. Kifejtette: nagy örömmel fogadták a hírt, hogy a MIK Lendvát választotta tanácskozási színhelynek, s azt is, hogy a fiatalok aktivitásához kapcsolódik a konferencia témája. Vida Törnar Judit, a lendvai magyar önkormányzat elnöke szimbolikusnak nevezte azt, hogy a résztvevők kilenc országból érkeztek, s szimbolikus az is, hogy Lendván került sor a tanácskozásra. – A legszebb küldetés az önöké,

hiszen fiatalok, kreatívak és merészek, nem ódzkodnak az újításoktól, s a bizonyítási vágyuk is erős. Olyan energiákkal rendelkeznek, amelyek ahhoz kellenek, hogy a világban elmozduljon és történjen valami… Önökön múlik, hogy mennyire tudnak tisztán látni, Isten óvja Önöket az olyanoktól, akik nem mernek a szemükbe nézni, s olyanoktól is, akik csak kihasználják azt, hogy fiatalok… Ezért közös stratégiára is szükség van… –

A MIK plénuma Kaszás Mihály muravidéki elnökségi tag köszöntőjét hallgatja.

Elindult a Go in Nature projekt Zsitkócban a Barátság Parkban kezdődött el a Go

in Nature nevű projekt, mely az Interreg Szlové-

nia–Magyarország Regionális Fejlesztési Alapnál

A Go in Nature projekt nyitórendezvényére a zsitkóci Barátság Parkban került sor. N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á j u s 18 .

mondta Vida Törnar Judit. A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Szilágyi Péter levélben üdvözölte a részvevőket: – A Magyar Ifjúsági Konferencia fundamentum és híd: a Kárpát-medencei ifjúság összefogásában egy olyan alapot fektet le, amelyre a jövő generációi bátran építhetnek, s híd, mely megannyi szállal kapcsolja össze az anyaországtól elszakadt, megmaradásukért küzdő fiatal nemzettársainkat – áll Szilágyi levelében. A máris gyümölcsöző eredmények között a 2016-ban nagy sikerrel megszervezett határon túli fiatal magyar vállalkozók évét emelte ki, amely keretében több száz hazai és külföldi magyar fiatalnak nyújtottak szakmai és anyagi segítséget, „élő hálót” építve ki az anyaországi és a határon túli fiatalok között. A plenáris rész utolsó felszólalójaként Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár szólt, részletezve azokat a területeket, amelyek a magyar ifjúságpolitikában kiemelt helyet érdemelnek ki, többek között az ifjúság hazai és külföldi munkavállalását,

a nemzethez való tartozást és a család-, valamint a biztonságpolitika terén eredményesnek bizonyult lépéseket az elmúlt években. Illés kiemelte: – Van egy statisztika, mely azt jósolja, hogy 2030-ig Európa lesz a legöregebb kontinens, s az átlagéletkor 45 év lesz. Ez egy olyan kihívás, melyet mindenképpen kezelni kell. Illés Orbán Viktor egyik idézetével folytatta, mely a nemzet és az egyén viszonylatrendszerében az előbbi lehetőségeit emelte ki, hozzátéve: csak akarni kell! A zárónyilatkozatban a nap fontosabb témáinak – a szekcióülések a kétnyelvű középiskolában zajlottak –, köztük a népességpolitika, az oktatási helyzetkép, a foglalkoztatottság, a biztonság- és családpolitika terén elhangzott megállapítások megfogalmazására került sor, melyben nem felejtették kiemelni a gazdaságfejlesztési program címszó alatt nyújtott támogatásokat a Kárpát-medence összes régiójának, amely a fiatalok szülőföldön boldogulásához is nagyban hozzájárul. A konferencia a Padlás ifjúsági klubban szervezett közösségi programmal zárult.

nyert támogatást (1,1 millió euró). A határon átívelő projekt vezető partnere Muraszombat Község, illetve a Zalaerdő Zrt. A szlovén–magyar együttműködési program témaköre a természet megóvása, infrastruktúra építése, tanulmányok, konferenciák, szakmai ismertetők megszervezése, a természeti kincsek, a látnivalók népszerűsítése, ifjúsági táboroztatás… A befektetések és a programok nagyobb idegenforgalmi vonzerőt jelentenek a határövezetben is. A nyitórendezvény házigazdája Zsitkóc és Bödeháza volt, az esemény része volt annak a tanulmányi kirándulásnak,

mely a projekt indítását jelentette: Nagykanizsán vette kezdetét és a vétyemi ősbükkösben fejeződik be. A projekt keretében a Barátság Park közelében, a magyar állami erdő egy részében pihenőhelyet alakít ki a magyar fél, míg a muraszombatiak a 400 ezer eurós projekttámogatást Krogon a Mura mellett közlekedési infrastruktúrába fektetik (híd, parkoló, valamint a védett térségről a következő három évben tanulmányt is készítenek). A Go in Nature projekt nyitórendezvényén jelen volt Jevšek Aleksander, Muraszombat polgármestere is. SNK

5


Kultúra Bemutatták a Lindua legújabb számát

A folyóirathoz támogatót kell találni A Lendvai Könyvtárban múlt csütörtökön bemutatták a Lindua folyóirat legújabb számát, mely újra nyomtatott formában jelent meg. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A bemutató vendége volt Tomka Tibor, a Népújság igazgatója, akivel interjú készült a lapban, valamint Mladen Pavičić, a budapesti ELTE szlovén lektora, aki szakcikket jelentetett meg. A vendégeket Halász Albert, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója,

illetve Vida Törnar Judit, a Lindua folyóirat felelős szerkesztője köszöntötte. A szerkesztő néhány gondolatban összefoglalta az elmúlt 10 évet, majd a lap jövőbeli kihívásairól szólt, arról, hogy a Linduának milyen szerepe lehetne most, amikor a város az Európa Kulturális Fővárosa pályázatra készül. Végül az anyagi

nehézségek egyik megoldásaként felvezette, hogy talán pártfogásába vehetné a folyóiratot az összes olyan intézmény, amely napi szinten kulturális tevékenységet folytat. Halász Albert elmondta, hogy a lap korábbi számának internetes változatát az elmúlt év folyamán mintegy 1700-an keresték fel, ami feltételezi, hogy

igencsak viszontagságos életútról, Hadrovics Lászlóné Szép Gabriella értékes munkásságáról szóló írását mutatta be. A bemutató után a kö-

A lendvai folyóirat legújabb számának bemutatója a jövő kérdéseiről is szólt. van igény az olvasóközönség részéről. Jelenleg a lendvai nyugdíjas egyesület közvetítésével sikerült megvalósítani a kiadást, így is azonban csak korlátozott példányszámról beszélhetünk. Tomka Tibor, az MNTI igazgatója bemutatta a 60 éves Népújságot, szólva a múltról és a jelenről, a szerkesztőség valamikori és mostani munkájáról, a Népújság gondozásában megjelenő mellékletekről. Mladen Pavičić egy

zönségből többen felszólaltak azt erősítve, hogy a Linduának mindenképpen szükséges lesz pénzügyi szponzort találni. Különös tekintettel az európai kulturális fővárosi jelölésre, leginkább a folyóiratot kezdetben is támogató Lendva Községre próbáltak apellálni. Huzjan Štefan, a folyóirat elindításának akkori kezdeményezője is beállt a felszólalók sorába, a folyóirat multikulturalizmusának jelentőségét méltatva.

Kalauz a versailles-i parkok „rejtélyeihez” Sok-sok fölül pucér nőalakkal, vadállat-mellékszereplőkkel vezette be a

látogatót Herman László újabb lendvai kiállításának képeivel a versailles-i

parkok „rejtélyes” történéseibe. A színház előterében

A megnyitón a Kontrabant együttes rendhagyó módon „méltatóként” is részt vett.

6

péntek este megnyitott kiállításon Pisnjak Atilla művészettörténész újból kiemelte Herman képalkotásának, technikai-stílbéli módszereinek kialakítását (fúziós üvegfestészet), illetve a technika állandó továbbfejlesztését. Hangsúlyozta továbbá, hogy a jelen kiállítás szervesen kapcsolódik a Séta az ismeretlenben című tárlat és a lendvai RTV-stúdió folyosóján bemutatott Határszél sorozat képeihez. S mint ahogy az már lenni szokott – nem kis kitérőkkel –, a magyarság sorsát máig meghatározó történelmi események is helyet kapnak Herman képeinek homlokterében. Az őrület

jelképeként az egykori francia miniszterelnök, Clemenceau is megjelenik, akinek nagy szerepe volt az 1920-as békediktátum és az elcsatolás kapcsán. Herman László köszönetet mondott a kiállítás lehetőségéért és megszervezéséért mindenkinek, aki hozzájárult, a tárlatot pedig a feleségének ajánlotta. Ezúttal is jelen voltak Herman kiállításainak szinte hagyományos zenei kísérői, a Kontrabant együttes, akik például a Szelíd motorosok film nagysiker ű számával, a Born to be wild című számmal is meglepték a művészt. -ce

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á j u s 18 .


Flagship products projekt

Info

A vezető agrártermékek és a turizmus Az Interreg Szlovénia–Ausztria EU-s regionális fejlesztési pályázaton támogatást nyert mezőgazdasági és idegenforgalmi projekt keretében Morácon szimpóziumot szervezett a muraszombati Kulturális, Idegenforgalmi és Sportintézet, mely egyike a határon átívelő projekt hat partnerének. A vezető termények között az olajtök és az alma szerepel. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A szimpóziumon a vezető regionális agrártermékekről szóltak mint az autentikus idegenforgalmi kínálat fejlesztési lehetőségéről „Két régió – egy közös cél” elnevezés alatt. A Flagship products projekttel Szlovénia és Ausztria keleti térsége (a Muravidék, a Drávavidék és az osztrák Stájerföld) a vezető termékeket kívánja népszerűsíteni, ilyen mindenképpen az olajtök és az alma. Kapun

Stanko a mezőgazdasági intézetből is ebben a témában adott előadást: igaz, hogy az olajtök a messze vidékeken ismert kitűnő muravidéki tökmagolaj nyersanyaga, de a terményt más termékek előállítására is fel lehet használni, s ugyanígy az almát is. Mellettük kiemelkedő szerep jut még a tejnek és a tejtermékeknek, a méhészetnek és a méznek, a gabonának és a pékáruknak, valamint a termálvíznek és az ásványvíznek. Mint az előadók is ki-

emelték, fontos, hogy a turizmus és a termelők felismerjék a lehetőségeket, és a termékek bevonásával színesítsék étel- és élménykínálatukat. Meg kell próbálni egyedi, eredeti, hazai termékeken alapuló kínálattal megfogni a vendégeket, és visszatérőkké tenni őket. Ehhez azonban megfelelő minőség és promóció szükséges – az utóbbihoz ez az együttműködési projekt is hozzá kíván segíteni. Eddig kilenc regionális vezető terményt jelöltek meg: laškói bab, bodza, torma, víz, alma,

olajtökök, kenyér, tej és méz. A szimpózium egyik érdekessége Kuhar Aleš agrárközgazdász előadása volt, aki a tudatos, a hazai termékeket kereső szlovén fogyasztókról és a szlovén élelmiszeriparról szólt. Magdič Igor, a Terme 3000 igazgatója pedig elmondta, hogy szállodáikban mintegy 40 százalékban hazai

termékeket – zöldség, gyümölcs – kínálnak, illetve vásárolnak a helyi termelőktől. A céljuk ezt az arányt növelni, főleg az idényjellegű termények felvásárlásával. Előnyös lenne, ha a sok kistermelő egyesülne, valamilyen formába tömörülne. A biodinamikus elvek szerinti természetbarát almatermesztésről pedig Ipša Darko szólt.

Zárva vár az új időkre Amióta bezárt a Turizmus Kft., a Fő utcai helyiségei üresen állnak. Pedig ez egy kitűnő hely a város szívében, hogy minden érdeklődőt teljes idegenforgalmi tájékoztatással lássunk el, programokat kínálva. A

Terítéken az iskola és óvoda ügyvitele Dobronak Község Tanácsa rendkívüli ülésen tárgyalta a Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola elmúlt iskolaévi tevékenységét és 2016-os pénzügyi beszámolóját, majd terítékre került az óvodai költségek elszámolásának szabályszerűségére vonatkozó revíziós beszámoló is. Ivanuša Milena, a Dob­ ro­n aki KÁI igazgatója a 2015/16-os tanévre vonatkozó tevékenységről számolt be, melyek még a régi vezetőség munkásságát tükrözik. Elmondása szerint a tanév eredményes volt, számos programban vettek részt, a tanulók a legmagasabb kitüntetésekben részesültek. Az átlagosztályzat az év végén 4,3 volt. A nemzeti tudásfelmérésen pedig a tanulók az átlagos szlovén eredmény körül teljesítettek.

Az óvodát két tagozatban 32 gyermek látogatta. A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy a 2016-os évet hétezer euró veszteséggel zárták, melynek szanálását már elkezdték. A tanácstagok a beszámolók elfogadását követően javasolták a jövőben az óvoda és az iskola költségeinek külön bemutatását. Ezek után az Audit-in revíziósház beszámolóját vitatta meg a tanács, melyben az óvoda 2014-ben elszámolt költségeinek megfelelőségét ellenőrizték. A községi ellenőrzőbizottság ugyanis korábban megállapította, hogy az óvoda 2014 nyarán három hétre bezárt, a szülőknek és a községnek pedig az étkezési költségek kivételével elszámolta a teljes hónap költségeit. Mivel

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á j u s 18 .

a revízió megállapította, hogy Dobronak Községnek mint a tanintézmény alapítójának nincs elfogadott szabályzata a gyermekek óvodai befogadásának feltételeiről és kritériumairól, valamint nem rendelkezik szabályzattal, melyben az óvodai ellátás költségeinek elszámolási módszerét szabják meg, a revíziósház szabálysértést állapított meg és a községnek e két szabályzat elkészítését tanácsolta. A kialakult hosszas vita után a tanács határozatba foglalta, hogy tudomásul vették a revíziósház beszámolóját, az iskola tanácsának javasolják a községi ellenőrzőbizottság és az Audit-in revíziósház beszámolójának megvitatását, valamint a két szabályzat mihamarabbi elkészítését. Horvat Silvija

Az egykori turisztikai iroda nagyon jó helyen van, nagyon sokan be is kívánnának térni ide, de az ajtó zárva van. A városközpontban jelenleg nincs idegenforgalmi információs pont. könnyen megközelíthető épület frekventált helyen áll: a közelében van parkoló, egy ugrásnyira van a kultúrotthon, a Bánffy Központ, a park, a Városháza. Sajnos egy ideje már zárt ajtókat találunk, a helyiséget a turistaszövetség alkalmi raktárnak használja, de ügyfeleket nem fogadnak itt… Az irodahelyiségek Lendva Község tulajdonában vannak, s mint megtudtuk, új tartalommal tervezik megtölteni az épületet: Lendva képzőművészeti jelenét bemutató tartalomban gondolkodnak, ilyen például a fotós-videós tevékenység, vagy kisebb galéria kiállítások részére. Turisztikai pontot a látogatók tájékoztatására a kultúrotthonban terveznek létrehozni. Szolarics Nađ Klára

7


Info a mai napon... Május 18-án történt 1652 Rhode Island – elsőként az amerikai gyarmatok közül – törvényt hozott a rabszolgaság ellen. 1803 Nagy-Britannia hadat üzent Franciaországnak, ennek következtében robbant ki a napóleoni háború. 1804 Napóleont Franciaország császárává koronázták. 1868 Megszületett II. Miklós, az utolsó orosz cár, III. Sándor cár fia. 1897 Megszületett Otto Benedikt villamosmérnök, a róla elnevezett motor mechanizmusának kidolgozója. 1900 Megszületett Ratkovszky Ferenc gépészmérnök, elektrotechnikus, a Kandó-mozdony továbbfejlesztője. 1906 Megszületett Balázs Samu Kossuth-díjas színész. 1918 Elindították az első angol légitámadásokat Németország ellen az első világháborúban. 1950 Megszületett Thomas Gott­ schalk színész, showman. 1994 Összeházasodott Michael Jackson és Lisa Marie Presley, Elvis Presley lánya.

visszapillantó

1967. május 20-án, 19. szám

Futószalag a hosszúfalui téglagyárban A hosszúfalui téglagyár- régi dinárba került és ezen – Ilyen nyersanyagszállítás ban a héten próbálták ki a szállítjuk az agyagos földet a az egész országban csak 300 méteres futószalagot. bágertól a gépekig. A szállí- nálunk van. A patentot MaEzen a szalagon szállítják az tás ilyen módjával tíz embert gyarországon láttuk, egy agyagos földet a présházba. Ezt a munkát eddig közönséges csillékkel bonyolították le, és többször előfordult, hogy nyersanyag híján álltak a gépek. A belső szállítás kérdése már régen foglalkoztatta a téglagyár munkaközösségét. Egyik elképzelésük szerint drótkötélpályát kellett volna A hosszúfalui téglagyár présháza előtt. építeni, de újabban mégis a futószalag mellett megspórolunk, akiket más helyütt 1200 méter hos�döntöttek, mert olcsóbb is munkahelyre oszthatunk szú futószalagon szállítják és praktikusabb. be. Most összesen 13 mun- a földet. A munkálatokat Király Sándor, a Grad­be­ kásunk foglalatoskodik a teljes egészében saját janik igazgatója éppen a tégla- szállítással, ezután elég lesz vítóműhelyünkben végezgyárban járt és az újságíró kettő is. tük el, részben meglévő kérdésére válaszolva többek Miután a helyszínen is alkatrészek felhasználásáközött elmondotta: megmutatta és megmagya- val és Oletič Mirko mester – A 300 méter hosszú rázta a futószalag műkö- ügyeskedése mellett. A fufutószalag mintegy 25 millió désének elvét, hozzátette: tószalag hosszán 100 méter

távolságon villanymotorok vannak, amelyek örökmozgásban tartják a szerkezetet. A legnehezebb volt a villanymotor és a szalag hajtókerekei fordulatszámainak összeegyeztetése. De megfelelő áttételrendszerrel ez is sikerült. Még az idén lefödjük egész hos�szában, úgyhogy se eső, se sár nem tarthat fenn bennünket a nyerstégla készítésének munkájában. (…) A téglaipar mostani kilátásai, valamint a hosszúfalui téglagyár termelési lehetőségei 1970-ig évente mintegy 25 millió régi dinár új beruházást tesznek lehetővé. Tehát az elkövetkező négy év alatt mintegy 100 millió dinár áll rendelkezésükre a téglagyár megújítására. Szerző: K. J.

Tóth Melita építész

lakberendezési sarok

A milánói bútorvásár Milánóban minden év áprilisában megrendezik a világ legnagyobb bútorvásárát, melyen már 1961 óta bútorok és lakberendezési kiegészítők kerülnek bemutatásra. A „Salon del Mobile”-n megjelennek a design-világ legfontosabb nevei, akik diktálják a jövő új trendjeit. A vásár a Fiera Milano kiállítási és kongresszusi központban van, melyet Massimiliano Fuksas építész tervezett. Idén a vásár vezérfonalát a „DELIGHTFUL” jelige jellemezte, melyet a központi kiállítás alkotói, Miguel Queda és Simone Ciarmoli jelöltek ki. Angolul a design, világítás és jövő szavak összeolvasztásából jött létre, összevont jelentése bűbájos. Az idei vásár homlok-

8

terébe a világítás került. Az ember kellemes közérzetéhez fontos a megfelelő

nimál-formáknál, melyekből kifinomult, letisztult formák jöttek létre.

barátokkal, ismerősökkel, mint diákkorukban. Ennek némi pénzügyi, némi szo-

mennyiségű fény, ezért az ismert designerek és gyártók összefogták a korszerű LED-technológiát és a tradicionális, gazdag formákat, amikből érdekes, néha barokkos hibridek születtek. Néhányan maradtak a mi-

További hangsúly az úgynevezett „co-housing”on volt, ami ebben a formában együttélést jelent. Világszerte megszokott gyakorlat lett, hogy a fiatalok pénzügyi függetlenségük elérése után is együtt élnek

ciális háttere is van. Ezért a lakberendezők flexibilis bútorokat és berendezéseket alkottak, melyek különböző formájuk miatt széles ízléskörnek felelnek meg. Ezen életmódon kívül is a flexibilitás és a

többfunkciós használat jellemezte a bútorokat. Anyaghasználatban a fa volt előtérben. Az irodahelyiségek berendezésénél érdekes volt a meglevő open-space, azaz amerikai stílusú irodák átrendezésére tervezett elemek felhasználása. Nagy hangsúly került az akusztikai falakra, melyek térelemként szerepelhetnek. Érdekesek voltak a térben elhelyezett fülkék is, melyek intim és minőségi munkahelyet biztosítanak. Itt is a fa és a természet, valamint a flexibilitás és ökológia szerepelt az előtérben. Ezek nagyon rövidre fogva a benyomások, melyek gazdagok, színesek és néhányszor akár megfogalmazhatatlanok is voltak.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á j u s 18 .


Info

A nyelvtudási feltételek egyértelmű meghatározásáért – visszhang A Népújság 2017. május 11én megjelent számában a fenti címmel megjelent cikk azt sugallja, hogy a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) az oktatási különtörvény módosítására irányuló javaslat kidolgozása során nem egyeztetett a kétnyelvű óvodák és iskolák vezetőivel. A félreértések elkerülése végett az alábbiakban röviden összefoglaljuk a törvény módosításának születését és a legfontosabb változtatásokat. A módosítási javaslatok születése során az MMÖNK folyamatosan egyeztetett a Szlovén Köztársaság Oktatási, Tudományos és Sportminisztériumával (több alkalommal megvitattuk a szöveget). A szöveg véglegesítése előtt két megbeszélést/ülést tartottunk a kétnyelvű óvodák és iskolák vezetőivel. A második ülésen az MMÖNK gyakorlatilag minden kérdésben közös nevezőre jutott az igazgatókkal, sőt mindkét fél kimondottan elégedett volt az egyeztetés következményeként született javaslattal. Ezért igen meglepődtünk az említett cikk tartalmán, leginkább azon részén,

amely a pedagógusoktól elvárt magyar nyelvi tudásra vonatkozik. Az állítással ellentétben ugyanis a törvénymódosítások nem szigorítják a magyar mint tanítási nyelv ismeretének szintjét, csak egyértelműsítik, milyen pedagógusi munkakörhöz milyen szinten kell birtokolni a magyar nyelvet. Meggyőződésünk, hogy egy jól működő kétnyelvű iskolában reális elvárás, hogy a pedagógusok és a tanácsadói szolgálat munkatársai megfelelő nyelvi kompetenciával rendelkezzenek mindkét nyelven, hiszen csak így biztosítható a minőségi nevelés és

visszhang oktatás, valamint a (magyar anyanyelvű) tanulók és a diákok esélyegyenlősége. Fontos hangsúlyozni, hogy kizárólag azoknak az óvónőknek és tanároknak kell a javaslat értelmében a magyar nyelvet C1-es szinten (ami nem anyanyelvi tudást, hanem jó idegen nyelvi tudást jelent!) birtokolniuk, akik magyar nyelven tanítanak, tehát a párosításokban a magyarul

beszélőknek, illetve azoknak, akik a nyelvi csoportok esetében a magyar csoportokat tanítják. Az összes többi tanár esetében a B2-es szint javasolt, ahogy eddig is. A nemzetközi és szlovén sztenderdeket nézve ez semmiképpen sem mondható szigorúnak! Megfelelő szintű nyelvtudás nélkül lehetetlen biztosítani a megfelelő szintű oktatást, ahogy ezt az oktatási alaptörvény (ZOFVI) 92. cikkelye is egyértelműen kimondja. Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy az általános iskola első szakaszában csak olyan tanár taníthat angol vagy német nyelvet, aki előzetesen elvégzi az egyéves, körülbelül 900 órás kiegészítő szakot (ahova csak úgy iratkozhat be, ha az adott idegen nyelvet legalább B2-es szinten tudja), teljesít 60 kreditpontot (ez több mint tíz vizsga), ráadásul ezért az oktatás során kétnyelvűségi pótlékot sem kap. Óvodáinkban és iskoláinkban egyre több a sajátos nevelési igényű gyerek, ezért az iskolai tanácsadó szolgálatokra egyre több feladat hárul. Véleményünk szerint

rendkívül fontos, hogy a segítségre szoruló tanulókkal, diákokkal a szakemberek azok anyanyelvén tudjanak komolyan foglalkozni, hiszen őket leginkább saját nyelvükön lehet fejleszteni. Jogos az igazgatóknak az adminisztratív személyzetre vonatkozó megjegyzése, egyetértünk, hogy ezt a területet is szabályozni kell, de ezt az eddigi egyeztetéseken nem jelezték. Támogatjuk továbbá, sőt javasoltuk is, hogy az óvodák és a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok és fiatalabb nagykorú személyek oktatási intézményei számára a minisztérium mielőbb dolgozza ki a rájuk vonatkozó normatívákat és standardokat. A törvény módosításába sikerült beemelni a felsőfokú szakoktatást, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok és fiatalabb nagykorú személyek oktatását is, a felsőfokú (egyetemi) képzést viszont nem, hiszen az nem ennek a törvénynek a tárgya. A minisztérium nyitott volt a kezdeményezésünkre, hogy ezt a kérdést az

erre vonatkozó törvényben rendezze majd. A törvénymódosítások a 2018/19-es évtől lépnek hatályba, visszamenőleges hatás nélkül, ami azt jelenti, hogy a jelenleg munkaviszonyban lévő pedagógusokra nem vonatkozik. Az oktatási kü­lön­tör­vény módosításával a magyar és az olasz közösség a jobb minőségű oktatásra törekszik, a mi esetünkben a kétnyelvű oktatás hatékonyságának a javítására. A kétnyelvű oktatási modellnek számos hiányossága van, ezeket csak nyílt és őszinte párbeszéddel tudjuk közösen (magyar közösség, minisztérium, oktatási intézmények) jobbá tenni, éspedig úgy, hogy elsősorban a gyerekek érdekeit tartjuk szem előtt, a tanárok/óvónők számára pedig folyamatosan biztosítani igyekszünk a továbbképzési lehetőségeket. Az MMÖNK mint a magyar közösség legfelsőbb érdekvédelmi szervezete mindenféle konstruktív megjegyzést szívesen fogad és megvizsgál, minden pillanatban nyitottak vagyunk a szakmai szervezetekkel való párbeszédre, hiszen reményeink szerint mindannyian közös cél felé törekszünk. Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke

Közmédia javallat május 22. és 28. között

Balázs János heti ajánlója Balázs János Liszt- és Prima-díjas zongoraművész zenészcsaládban született. Már gyermekkorában nagy hatással voltak rá a világhírű zongoraművész, Cziffra György felvételei, s e benyomások nyomán 2016-ban megalapította a Cziffra György Fesztivált. A nézők hétről hétre a Virtuózok zsűrijében találkozhatnak vele. Kezdjük a hetet Wagner egyik legismertebb operájával, A Walkürrel! Nagyon érdekes, hogyan vélekednek a nagy német zeneszerző operáiról az emberek. A „wagneriánusok”

természetesen feltétel nélkül lelkesednek, másoknál sokszor előtérbe kerül a sztereotípia, hogy a művei igen hosszúak és nehezen feldolgozhatók. Az utóbbiaknak tanácsolhatom, hogy mélyüljenek el a wagneri látásmódban, a végtelen zenében (hétfő, M5 21.10)! A Muzsikáló délután nagyon fontos eleme a kulturális közszolgálatnak. A négyórás műsorfolyamban a műsorvezetők fantasztikus tudással és

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á j u s 18 .

lendülettel ajánlanak ismert és különleges zeneszámokat. Az általános repertoár mellett híres szerzők kevésbé játszott darabjai is felkerülnek a „korongra” (Bartók Rádió, kedd 15.06). Szerdán sugározza a Duna World a Szenes Iván írta című összeállítást. Nagyon kedvelem a neves szerző dalait, a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereit. Édesapám bárzongorista, így gyermekkorom óta körülvesz a könnyűzene is, s magam is szívesen játszom e népszerű dalokat. Mindegyikben van egy egyszerű, de nyilvánvaló igazság, amelyik nem kívánja túlbonyolítani az élet velejáróit. (16.25). Csütörtökön a Századfordító magyarok Cseres Tiborról szóló epizódját ajánlom a figyelmükbe! Számos adást láttam már a sorozatból, s nagyon élvezem, milyen

fantasztikusan mutatják be az embereket, s az emberi tetteket, amelyek valóban hatottak történelmünkre. Számomra emlékezetes volt, amikor Cziffra Györgyöt mutatta be a műsor, a kiváló zenész életéből sok újdonságot is megtudhattam. A zongoristának „kijutott” a 20. századból, végigjárta a háború poklát, Recsket, s a szerepe az 1956-os forradalomban is példamutató volt (M3 23.30). Ha péntek, akkor természetesen Virtuózok, ráadásul a sorozat döntőjének lehetünk részesei. Számomra nemcsak zsűritagként fontos ez az adás, hanem azért is, mert felemelő érzés tehetséges fiatalokat látni és hallani. Megerősít abban a hitemben, hogy a Kárpátmedencében évszázadok óta egy kiapadhatatlan kulturális tehetségforrás fakad, reméljük, e pezsgés soha sem fog

elapadni (Duna 19.30). A Szerelmes földrajz sorozatban fontos a lokáció. A tájak, települések befolyásolják az ott élő emberek életét. Például én Budapestért rajongok: itt születtem, itt nőttem fel, s jóllehet bejártam a világot, a magyar főváros mégis meghatározó helye az életemnek. (szombat, m5 16.50). Zenével kezdtük a hetet, fejezzük is be muzsikával! Vasárnap Fischer Annie Mozart C-dúr zongoraversenyét játssza. A szerző és a művész neve összeforrt az elmúlt évtizedekben, a zongorista egy letisztult, egyszerű, végtelenül kimunkált előadást tudott bemutatni, ugyanakkor erő is sugárzik belőle: interpretációja senkiéhez sem hasonlítható (M3 1.05).

9


Info május 19. péntek Szlovén Tévé I. 6:00 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:00 Hírek, 11:15 Alpok– Duna–Adria, ism., 11:50 Tudományos műsor, 12:20 A szegfű 23:05 Fekete-fehér – japán sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, ism., 15:20 Hidak, 16:05 Lelki villanás, 16:25 Profil, 17:00 Hírek, 17:30 Szlovén magazin, 17:55 Hírek, 18:00 Infodrom, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Szlovén üdvözlet, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Fekete-fehér – am. film, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:50 Ez lesz a szakmám, 9:30 Aranyfüst, 10:10 Hallgassunk a csöndre, 11:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 11:45 Helló TV, 12:35 Jó reggelt, 15:10 Jó napot kívánunk, 15:55 Állatokról, emberekről, 16:25 A kertben, 16:55 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 17:55 Kosárlabda-mérkőzés, 20:05 Ígéret földje – am. film, 21:55 Trükkök kanadai módra, 22:45 Éjféli klub, 0:00 Ismétlések.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:20 ÉletmódKalauz, 12:50 Story Extra, 13:20 Fókusz, 14:00 A kis menyasszony – indiai sorozat, 14:35 Éjjel-nappal Budapest, 15:50 1 perc és nyersz, 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 1 perc és nyersz, 20:10 Éjjel-nappal Budapest, 21:25 Barátok közt – magyar sorozat, 22:05 Showder Klub, 23:15 Híradó, 23:45 Magyarul Balóval, 0:25 Profi a konyhámban, 0:55 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:00 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Veled is megtörténhet! – dokureality, 14:40 Családi titkok – reality, 15:45 Ana három arca – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Extrém Activity, 20:45 Tények top Sztori – magazin, 21:00 Jack Reacher – am. film, 23:55 Hello Hollywood – Návai Anikóval – riportműsor, 0:30 Üdv a mocsokban – angol–am. film, 2:25 Ismétlések.

Duna Tévé 5:45–9:10 Virradóra, 9:10–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Jamie vidéki konyhája, 13:30 Zorro – kolumbiai sorozat, 14 : 2 0 E rd é s z h á z 22:10 Éjféli leszámolás Falkenauban – német sorozat, 15:10 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 16:05 Don Matteo – olasz sorozat, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 19:30 Virtuózok 2017, 21:15 Agatha Raisin – angol sorozat, 22:10 Éjféli leszámolás – am. film, 23:55 Kettős kockázat – am. film, 1:40 Az én ’56-om, 1:55 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:25 Délelőtti műsor, 11:25 Amerikai komédia – magyar film, 12:50 Híradó, 13:20 Kosár, 13:45 Rúzs és selyem, 14:10 A rejtélyes XX. század, 14:40 Esély, 15:05 Nemzetiségi magazin, 15:35 Öt kontinens, 16:05 Az én Afrikám – dok. sorozat, 16:25 Szenes Iván írta, 17:15 Család-barát, 18:30 Hazajáró, 19:00 Kívánságkosár, 20:00 Önök kérték – szórakoztató műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Van képünk hozzá – szórakoztató műsor, 22:30 Ridikül, 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:30 Tengerek világa, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek.

május 20. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:45 A világ borai – dok. sorozat, 11:40 A Hét, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Híradó, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 A kertben, 14:20 Ambiensek, 15:05 Álom a jövőről – francia dok. sorozat, 16:00 Közelről – beszélgetős műsor, 17:00 Hírek, 17:20 A hihetetlen állati érzékszervek – cseh–am. dok. sorozat, 17:45 Taxi-kvíz, 18:00 Bűn nélküli vétek, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Ki tudná? – kvíz, 21:15 Tökfejek, 21:40 Hírek, 22:10 El Club – chilei film, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Legjobb reggel, 9:00 Jó napot kívánunk, 10:00 TVesküvő, 10:45 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 11:35 A szegfű – japán 18:40 Jazz Cerkno sorozat, 13:00 A fogadások világa – dok. műsor, 13:50 Idegenforgalmi műsor, 14:15 Barátunk, a méhész – dok. műsor 15:25 10 hazai, 16:10 Trükkök kanadai módra, 17:20 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:15 Labdarúgómagazin, 18:40 Jazz Cerkno, 19:10 Infodrom, 19:20 Frissítő front – ifjúsági műsor, 20:00 Ljubljana: Falmászás, 22:00 Zvezdana, 22:45 Ismétlések.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 10:05 Top Shop, 11:00 Anyám borogass – am. sorozat, 11:30 Brandmánia, 12:00 Bringasáv, 12:30 Fitt Mánia, 13:05 Autogram, 13:35 Randi Taxi, 14:10 Őszinte ingatlanos – dok. sorozat, 14:40 Nevelésből elégséges – am. sorozat, 15:10 Érintés – am. sorozat, 16:10 Dumb és Dumber: Dilibogyók 2.– am. film, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz Plusz, 19:20 Óz, a hatalmas – am. film, 22:00 A tetovált lány – am.–svéd–angol–német film, 01:10 Az elnök zsoldosa 2.: Végveszélyben – am. film, 03:05 Odaát – am. film.

TV2 7:00 TV2 matiné, 9:30 Trendmánia – magazin, 10:00 Babavilág, 10:35 Ízes élet, 11:05 Otthontérkép, 11:40 Poggyász, 12:10 SzÉpítők, 12:45 A Miller család – am. sorozat, 13:15 Doktor House – am. sorozat, 14:20 Szegény embert az Amish húzza – am. film, 16:50 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Harmadik Shrek – am. rajzfilm, 20:50 A múmia – am. film, 23:25 Rocky III. – am. film, 1:45 Ismétlések.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 A világ tetején – A Tibeti-fennsík – kínai dok. sorozat, 13:45 Szerelmes földrajz, 14:20 Magyar Krónika, 14:55 Szép leányok ne sírjatok – magyar film, 16:25 Tóth János – magyar sorozat, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:35 SzerencseSzombat, 19:30 Egynyári kaland – magyar sorozat, 20:30 Az utolsó vakáció – am. film, 22:25 Forrest Gump, am. film, 0:45 Válogatott gyilkosok – am.–ausztrál film, 2:40 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:40 Délelőtti műsor, 11:40 Vissza az úton – magyar film, 12:50 Híradó, 13:20 MMA portrék, 14:15 Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek, 14:45 Hangvilla, 15:20 Hogy volt!?, 16:20 A kamerás emberek – dok. film, 17:15 Családbarát, 18:55 Térkép, 19:25 Ízőrzők, 20:00 Mindenből egy van – magyar sorozat, 21:00 Híradó, 21:35 A Bagi Nacsa Show, 22:35 Tóth János – magyar sorozat, 23:05 Opera Café, 23:35 Evangélium, 0:10 Három jármód – portugál dok. sorozat, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

május 21. vasárnap Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:45 Művelődési műsor, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet, 15:00 Varázskonyha apánál, 15:25 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 16:45 Fókusz Mozi, 17:00 Hírek, 17:20 Hullámok közt, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Medicik: Firenze urai – koprodukciós sorozat, 21:00 Interjú, 21:55 Hírek, 22:25 The Look of Silence – dok. film, 0:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:50 Zenés matiné, 8:40 A hihetetlen állati érzékszervek – cseh–am. dok. sorozat, 9:20 Automobilitás, 10:10 Sportműsor gyerekeknek, 11:05 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 11:55 A szegfű – japán sorozat, 13:40 Alabama Moon – am. film, 16:50 A farm, ahol élünk – am. film, 17:50 Kosárlabda, 19:50 Lottó, 20:00 Álom a jövőről – francia dok. sorozat, 20:55 A félelem hangjai – koprodukciós sorozat, 21:25 A napilap – horvát sorozat, 22:20 Tökfejek, 22:45 Ismétlések.

RTL Klub 6 : 3 5 Kölyökklub, 9 : 4 0 BabaKalauz, 10:10 Top Shop, 11:05 Vendégséf – gasztroreality, 11:40 ÉletmódKalauz, 12:10 StílusKalauz, 12:40 Édes otthon, 13:15 Az év hotelje, 13:45 Profi a konyhámban, 14:20 XXI. század 22:25 Conan, – a legendák velünk élnek, a barbár 14:50 Házon kívül, 15:25 Modern család – am. sorozat, 15:50 Extralarge: Mozgó célpont – olasz–am. film, 18:00 Híradó, 18:50 Cobra 11 – német sorozat, 19:55 Egyiptom istenei – am. film, 22:25 Conan, a barbár – am. film, 0:35 Portré, 1:10 A cserecsapat – am. film.

TV2 7:00 TV2-matiné, 9:30 Az év pasija, 10:00 Tűsarok, 10:35 Több mint TestŐr, 11:05 Speed zóna, 11:40 Super Car, 12:10 Falforgatók, 12:45 A Miller család – am. sorozat, 13:15 Gyilkos sorok – am. sorozat, 14:20 Doktor House – am. sorozat, 15:25 Diploma után – am. film, 17:25 Ripost – magazin, 18:00 Tények, 18:50 A Nagy Duett – show-műsor, 21:55 Ötéves jegyesség – am.–román film, 00:35 Boldog karácsony – am. film, 2:15 Ismétlések.

Duna Tévé 5:50–12:00 Vallási műsorok, 12:00 Híradó, 12:50 Nemzetiségi kultúrák napja, 14:05 Nyomoz a páros – am. film, 15:30 Fekete gyémántok – magyar film, 16:55 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:35 Miss Fisher rejtélyes esetei – ausztrál sorozat, 19:35 Magyarország, szeretlek!, 21:20 Kártyavár – am. sorozat, 22:20 Fehér pokol – am. film, 0:20 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:10 Délelőtti műsor, 11:10 Virtuózok, 13:00 Híradó, 13:15 A Nagyok, 13:45 Re fo r m á c i ó hétről hétre, 13:55-től Nemzetiségi kultúrák 13:55 Nemzenapja tiségi kultúrák napja, 15:15 Önök kérték, 16:15 Nemzetiségi kultúrák napja, 17:20 Család-barát, 18:15 Nemzetiségi kultúrák napja, 18:55 Öt kontinens, 19:25 Nemzetiségi kultúrák napja, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:35 Védőszárnyak – Baltic Air policing – dok. film, 22:15 Harmincad u. 6., 22:25 Az On the Spot bemutatja: Egy gádzsó utazása Romanisztánban – dok. sorozat, 23:20 Hangvilla, 23:50 Ismétlések.

május 22. hétfő Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 10:15 Bűn nélküli vétek, ism., 11:00 10 hazai, 11:40 Roma nemzetiségi műsor, 12:20 A szegfű – japán sorozat, 13:00 Hírek, 17:30 Frissítő front 13:30 Panoptikum, 14:25 A nyolcadik nap, 15:00 Jó napot, Koroška!, 15:30 Gyerekműsor, 16:00 Zenével és tánccal, 1. rész., 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 Frissítő front – ifjúsági műsor, 17:55 Hírek, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 Platform, 23:40 Zenés est, 1:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:50 Ez lesz a szakmám, 9.30 Vlady Kociancich portréja, 10:30 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 11:35 Jó reggelt, 14:15 Éjféli klub, ism., 15:40 Mezőgazdasági műsor, 16:30 Automobilitás, 17:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:00 Halló TV, 18:55 Gyerekműsor, 20:00 A világutazó: a művészek nyomában, 20:55 A csalás – dán sorozat, 22:00 Lojze úgy ébredt, mint mindig – szlovén film, 22:30 Ismétlések.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:20 Fókusz plusz, 12:50 Story Extra, 13:20 Fókusz, 14:00 A kis menyasszony – indiai sorozat, 14:35 Éjjelnappal Budapest, 15:50 1 perc és nyersz, 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 1 perc és nyersz!, 20:10 Éjjel-nappal Budapest, 21:15 Barátok közt – magyar sorozat, 22:05 Dr. Csont – am. sorozat, 23:00 Híradó, 23:30 Magyarul Balóval, 0:10 CSI: A helyszínelők – am. sorozat, 1:10 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:00 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Veled is megtörténhet! – dokurealitysorozat, 14:40 Családi titkok – reality-sorozat, 15:45 Ana három arca – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Bumm! – kvízshow, 20:45 Vigyázat, gyerekkel vagyok! – kvíz-show, 22:10 Alkonyat – am. film, 0:45 Bűnös Chicago – am. sorozat, 1:45 Tények, 2:25 Ismétlések.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:05–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Jamie vidéki konyhája, 13:20 Zorro – kolumbiai sorozat, 23:10 Játszd újra, Sam! 14:10 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:00 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 16:05 Don Matteo – olasz sorozat, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:25 Kékfény, 21:25 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 22:20 SOKO – Alpesi nyomozók – osztrák sorozat, 23:10 Játszd újra, Sam! – am. film, 0:40 A 14-es tábor – német–dél-koreai dok. film, 1:35 Az én ’56-om, 1:50 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:15 Délelőtti műsor, 11:15 Ház a sziklák alatt – magyar film, 12:50 Híradó, 13:15 Médiaklikk, 13:40 Ízőrzők, 14:15 Öt kontinens, 14:45 Itthon vagy!, 15:05 Nemzetiségi magazinok, 16:05 Az én Afrikám – dok. sorozat, 16:25 Szenes Iván írta, 17:15 Család-barát, 18:30 Hazajáró, 19:00 Kívánságkosár, 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:35 Maradj talpon!, ism., 22:30 Ridikül, 23:25 Jót s jól, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:25 Tengerek világa, 1:00 Híradó, 1:20 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.mmr.si, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 575 17 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Otthon, külhonban / Mozaik / Boszorkányság. Vagy mégsem? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Pannónia földjén (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á j u s 18 .


május 23. kedd Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 11:15 A kertben, 11:40 A lélek horizontja, 12:20 A szegfű – japán sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, 14:40 Village folk, 15:00 Hidak: Barangolások, 15:30 Gyerekműsor, 16:30 Szlovénia-szerte, 17:00 Híradó, 17:25 Különleges kínálat, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Felmentve – norvég sorozat, 20:55 Tito városai – dok. film, 1. rész, 22:00 Visszhangok, 23:05 Emlékek, 1:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:35 Ez lesz a szakmám, 9:05 Sportműsor gyerekeknek, 9:45 A kerti állatok – dok. műsor 10:30 Villanások – a bevándorlók történetei – 9:45 A kerti állatok dok. műsor, 11:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, ism., 12:00 Jó reggelt, 14:00 Jó napot kívánunk, 16:15 TV-esküvő, 17:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:00 Halló TV, 18:55 Gyerekműsor,20:00 Hogyan maradj fiatal – angol dok. műsor, 20:55 Helyes ötlet, 21:30 Ismétlések.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:20 Babakalauz, 12:50 Story extra, 14:00 A kis menyasszony – indiai sorozat, 14:35 Éjjel-nappal Budapest, 15:50 1 perc és nyersz!, ism., 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 1 perc és nyersz!, 20:10 Éjjel-nappal Budapest, 21:25 Barátok közt – magyar sorozat, 22:05 Castle – am. sorozat, 23:00 Híradó, 23:20 XXI. század – a legendák velünk élnek, 0:00 Magyarul Balóval, 0:40 Édes otthon, 1:10 A rejtély – am. sorozat, 2:15 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:00 Teleshop, 10 : 4 5 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Veled is megtörténhet! – 20:45 Vigyázat, gyerekkel dokureality, 14:40 vagyok! Családi Titkok – reality-sorozat, 15:45 Ana három arca – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Bum! – kvíz-show, 20:45 Vigyázat, gyerekkel vagyok! – kvíz-show, 22:10 Született szobalányok – am. sorozat, 23:20 Propaganda – magazin, 0:25 Az indíték – kanadai sorozat, 1:25 Tények.

Duna Tévé 5:50–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Jamie vidéki konyhája, 13:25 Zorro – kolumbiai sorozat, 14:15 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:10 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 16:10 Don Matteo – olasz sorozat, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:25 Önök kérték!, 21:25 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 22:20 Cédrusliget – kanadai sorozat, 23:10 A Nagyok, 23:35 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:25 Délelőtti műsor, 11:25 Oktogon – magyar film, 12:50 Híradó, 13:15 Minden tudás, 13:40 Hazajáró, 14:10 Térkép, 14:40 Életkor, 15:05 Nemzetiségi magazinok, 16:05 Útravaló, 16:20 Szenes Iván írta, 17:15 Család-barát, 18:30 Hazajáró, 19:00 Kívánságkosár, 20:00 Cirkuszfesztivál, 21:00 Híradó, 21:35 Maradj talpon!, 22:35 Ridikül, 23:30 Jót s jól, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:25 Tengerek világa, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

május 24. szerda Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 9:00 Hírek, 11:15 Állatokról, emberekről, 11:45 Írások, 12:20 A szegfű – japán sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Interjú, ism., 14:35 Lelki villanás, 15:00 Hidak, 15:40 Gyerekműsor, 16:30 Szlovéniaszerte, 17:00 Híradó, 17:25 Turbulencia, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 A vadlovak ereje – koprodukciós film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Henry Rousseau – francia dok. műsor, 0:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:50 Ez lesz a szakmám, 9:30 City folk: Amszterdam, 10:10 10 hazai, 11:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 12:00 Halló TV, 13:05 Jó reggelt, 15:35 Jó napot kívánunk, 16:25 Helyes ötlet, 16:55 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:00 Halló TV, 18:55 Gyerekműsor, 19:50 Lottó, 20:05 Zenés műsor, 21:00 Közelről – beszélgetős műsor, 21:55 Aranyfüst, 22:30 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12 : 2 0 StílusKalauz, 12:50 Story Extra, 13:20 Fókusz, 14:00 A kis menyasszony – in14:00 A kis menyasszony diai sorozat, 14:35 Éjjel-nappal Budapest, 15:50 1 perc és nyersz!, ism., 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 1 perc és nyersz!, 20:10 Éjjel-nappal Budapest, 21:25 Barátok közt – magyar sorozat, 22:05 Szulejmán – török sorozat, 23:10 Híradó, 23:40 Házon kívül, 0:10 Magyarul Balóval, 0:50 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:00 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Veled is megtörténhet! – dokureality, 14:40 Családi Titkok – reality-sorozat, 15:45 Ana három arca – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Bumm! – kvíz, 20:45 Vigyázat, gyerekkel vagyok! – kvíz, 22:10 Ízek, imák, szerelmek – am. film, 1:10 Hűtlen vágyak – am. sorozat, 2:05 Tények Este, 2:45 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Jamie vidéki konyhája, 13:20 Zorro – kolumbiai sorozat, 14:10 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:00 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 16:05 Don Matteo – olasz sorozat, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:25 Skandináv lottó sorsolása, 20:35 Zsaruvér – am. sorozat, 21:20 A fátyolos hölgy – olasz sorozat, 22:20 A rejtélyes XX. század, 22:55 Túl a csúcson – am. film, 0:30 A guardista – ír film, 2:05 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:50 Délelőtti műsor, 11:50 Utolsó padban – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Magyar gazda, 13:40 Noé barátai – dok. sorozat, 14:10 11:50 Utolsó padban A Nagyok, 14:40 Kárpát Express, 15:05 Nemzetiségi magazinok, 16:00 Az én Afrikám – dok. sorozat, 16:25 Szenes Iván írta, 17:20 Családbarát, 18:30 Hazajáró, 19:00 Kívánságkosár, 19:30 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Híradó, 21:35 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Jót s jól, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:25 Tengerek világa, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

május 25. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 11:20 Turbulencia, ism., 12:20 A szegfű – japán sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Tito városai – dok. film, 1. rész, ism., 14:25 Szlovén villanások, 15:00 Vendégem, 15:30 A világutazó: művészek nyomában, ism., 16:30 Szlovénia-szerte, 17:00 Híradó, 17:30 Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:40 Ami szent és a világ, 0:40 Ismétlések.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á j u s 18 .

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Május 18-án, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:40 Ez lesz a szakmám, 9:20 Sportműsor gyerekeknek, 9:50 Idegenforgalmi műsor, 10:30 Fókusz Mozi, 11:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, ism., 11:45 Halló TV, 12:50 Jó reggelt, 15:45 Különleges kínálat, 16:30 A hihetetlen állati érzékszervek – cseh–am. dok. sorozat, ism., 17:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:00 Halló TV, 18:55 Gyerekműsor, 20:00 A világ borai – dok. sorozat, 20:55 Automobilitás, 21:25 Ambiensek – dok. műsor, 22:00 Parádé – szlovén film, 23:55 Jazz, 1:10 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:20 Vendégség – gasztro-reality, 12:50 Story Extra, 13:20 Fókusz, 14:00 A kis menyasszony – indiai sorozat, 14:35 Éjjel-nappal Budapest, 15:50 1 perc és nyersz!, ism., 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 1 perc és nyersz!, 20:10 Éjjel-nappal Budapest, 21:25 Barátok közt – magyar sorozat, 22:05 Halálos fegyver – am. sorozat, 23:00 Híradó, 23:30 Magyarul Balóval, 0:10 Brandmánia, 0:45 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:00 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Veled is megtörténhet! – dokureality, 14:40 Családi Titkok – reality-sorozat, 15:45 Ana három arca – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Bumm! – kvíz-show, 20:45 Vigyázat, gyerekkel vagyok! – kvíz-show, 22:10 A szultána – török sorozat, 23:25 1/1 Azurák Csabával – talk show, 0:25 A Spíler TV bemutatja: Premier League – összefoglaló, 0:55 Tények este, 1:45 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Jamie vidéki konyhája, 13:15 Zorro – kolumbiai sorozat, 14:00 Erdészház Falkenauban 0:25 Sikátor – német sorozat, 14:50 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 15:50 Don Matteo – olasz sorozat, 16:50 Szerencse Híradó, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:30 Tóth János – magyar sorozat, 21:05 Fábry, 22:25 Rossz társaság – am. film, 0:25 Sikátor – magyar film, 1:55 Ismétlések.

Nagyító alatt: A kiegyezés vívmányai Alsólendva vidékén (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Május 19-én, pénteken 15.20-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne a hosszúfalui spárganap (ismétlés: szombaton 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Május 23-án, kedden 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Barangolások: Fejér megye kastélyai és „A pénz nyomában” (ismétlés: szerdán 07.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Május 24-én, szerdán 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna World 5:50–11:15 Délelőtti műsor, 11:15 Nyitott ház – magyar film, 12:50 Híradó, 13:20 Kék bolygó, 13:40 Az én ’56-om, 14:05 Magyar Krónika, 14:35 Család és otthon, 15:00 Nemzetiségi magazinok, 15:55 Az én Afrikám – dok. sorozat, 16:20 Szenes Iván írta, 17:15 Család-barát, 18:30 Hazajáró, 19:00 Kívánságkosár, 20:00 Szenes Iván írta – zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Maradj talpon!, 22:40 Ridikül, 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:25 Tengerek világa, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:35 Ismétlések.

719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Hidak: benne Emlékezünk… rovat (ismétlés: csütörtökön 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Május 25-én, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: portré (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 17.30-kor és másnap 13.45-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info gyertyafény

Május 19-e és 25-e között Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2017. május 16-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Szakács Sava Turizem d.d., Terme Lendava, Tomšič utca 2., Lendva (2 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2017. május 30.) Pincér Sava Turizem d.d., Terme Lendava, Tomšič utca 2., Lendva (2 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, magyar és német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2017. május 30.) Pincér Gostilna pri Studencu, Nedelica 76., Turnišče (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2017. május 20.) Hegesztő Strojno klučavničartsvo Horvat, Mladinska ulica 28., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2017. június 6.) Sofőr Agrocorn d.o.o., Ulica Š. Kovača 2A., Turnišče (5 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2017. június 7.) Villanyszerelő Elektrostudio, Fő utca 73., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, munkavállalás Németországban, havi bér: 2500 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2017. június 6.)

Lendvai Plébánia Szombaton, május 20-án 16.30-kor Petesházán és 18.00 órakor Lendván lesz szentmise. Vasárnap, május 21-én, Húsvét utáni 6. vasárnap – Elsőáldozás ünnepe. Lendván 8.00 és 9.00 órakor, valamint Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise. Az elsőáldozási szentmisére 10.00 órakor kerül sor. Szerdán, május 24-én 8.00 órakor Völgyifaluban és 9.30-kor az Idősebb Polgárok Otthonában lesz szentmise. Csütörtökön, május 25-én, Urunk mennybemenetele napján Lendván 9.00 és 19.00 órakor kétnyelvű szentmise.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak. Szombaton, május 20-án 18.00 órakor szentmise Radamosban a Mária-fánál. Vasárnap, május 21-én, Húsvét utáni 6. vasárnap Dobronakon 8.00 órakor lesz szentmise, valamint 10.00 órakor Szent Orbán-búcsú. Hétfő, május 22-én 19.30-kor szentmise Kámaházán. Kedden, május 23-án 19.30-kor szentmise Göntérházán. Szerdán, május 24-én 19.30-kor szentmise Radamosban. Csütörtökön, május 25-én, Urunk

mennybemenetele napján Dob­ro­ na­kon 9.00 és 18.00 órakor lesz szentmise.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 11.30-kor.

nepujsag.net

A második kerékpárvásár Csentében Szombaton, 2017. május 20-án 9 és 12 óra között a csentei Muránia központban megrendezésre kerül a használt kerékpárok 2. vására. Meghívunk minden kerékpár-tulajdonost, hogy jöjjenek és cseréljék vagy adják el használt kerékpárjukat! Gyermekkerékpárokat is szívesen fogadunk!

Állandó jogsegély kisebbségi sérelmek esetén Berden Mario jogász vagyok, és sikeresen pályáztam a budapesti székhelyű Kisebbségi Jogvédő Intézet által kiírt feladatkörre a Muravidéken, illetve Szlovéniában a 2017-es évre. A feladatom állandó jogsegélyszolgálat nyújtása a muravidéki magyarság kisebbségi jogvédelme terén. A megbízás elsősorban azon jogsértésekre irányul, amely esetekben a külhoni magyar nemzetiségű személyeket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt, illetve szervezeteiket és intézményeiket a régióban élő magyarság érdekében kifejtett tevékenységük miatt ér jogsérelem. Elérhetőség és bővebb információ: Email-cím: jogsegely.muravidek@gmail.com, Telefon: 041 380 455 Cím: MMÖNK, Fő utca 124., 9220 Lendva

Villanyszerelő Elektroinstalacije, Žižki 31F., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2017. június 7.) Kőműves-homlokzatburkoló GM Makslo d.o.o., Virág utca 19., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2017. május 24.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

12

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á j u s 18 .


Info MEGEMLÉKEZÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS „Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél, Elmentél azoktól, akiket szerettél. Minden betegséget csendben eltűrtél, Panasz nélkül befelé könnyeztél. Annyi erő, kitartás volt benned, Dolgos kezed határt nem ismert.”

Május 18-án múlik egy szomorú év, hogy örökre itt hagyott bennünket drága testvérem, nagybátyánk és rokonunk,

Bači Feri (1940–2016)

Köszönet mindazoknak, akik szívükben hordják emlékét, a sírjánál megállnak és emlékeznek rá. Szentlászló, 2017 májusa Szerettei

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség

PÁLYÁZATOT hirdet a Moravske Toplice Község nemzetiségileg vegyesen lakott területén működő, magyar nemzetiségi programokat kivitelező egyesületek részére. Pályázati program: Pályázni lehet olyan magyar nemzetiségi tevékenységre, amely a magyar közösség önazonossága megőrzésének, fejlődésének és megerősödésének előmozdítását támogatja. Infrastrukturális beruházásokkal nem lehet pályázni. A Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség erre a célra a 2017. évi költségvetésében 28.000,00 eurót biztosít. A pályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók: A pályázatot 2 (egy eredeti és egy másolati) példányban, az erre a célra készült Adatlap kitöltésével kell benyújtani a megszabott határidőre. A formailag hibás pályázatok esetében a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül kell kiegészíteni a pályázatot. A pályázatot kizárólag postai úton (ajánlott küldemény), „Ne nyisd ki – pályázat a Moravske Toplice Községben működő egyesületek nemzetiségi programjainak támogatására 2017” megjelölésű zárt borítékban lehet beküldeni az alábbi címre: Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség, Pártosfalva 70., 9207 Pártosfalva. Beküldési határidő: 2017. június 8. (postabélyegző) A pályázati anyag beszerezhető az MTK MNÖK székhelyén vagy a www.mtk-mnok.si honlapon. A nyertes pályázókat az önkormányzat írásban értesíti. A Moravske Toplice Községi MNÖK Tanácsának elnöke, Vugrinec Zsuzsa

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á j u s 18 .

Bertalanics Teréz

szül. Bürmen (1924–2017) Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és ismerősöknek, akik drága halottunk temetésén részt vettek, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisére és a Szent Jakab-templom részére adakoztak, valamint részvétnyilvánításukkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönet mag. Štihec Simon plébános úrnak a gyászszertartásért és az énekkarnak a gyászénekekért, valamint a Silencija temetkezési vállalatnak a szertartás lebonyolításáért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Dobronak, 2017. május 6-án Szerettei

apróhirdetés •Gondozásba vennénk lakóházat Hármasmalomban, Csentében vagy Hosszúfaluban. Érdeklődni: tel. 041-671-084. •Dobronakon eladó eredeti csomagolású, 130 literes Ignis A+ ARL 978 beépítendő hűtőszekrény árengedménnyel. Érdeklődni: tel. 040-551-043. •Korrekt áron vásárolnék üzemképes, körlámpás „ezerötös” Ladát, Wartburgot és Citroen „Kacsát”, illetve Renault 4-est. Érdeklődni: tel. 0036/30-659-6171. •Hármasmalom 1-es házszám alatt (ipari zóna) eladó 9 szobás ház 20 ár területtel, vagy 4 családnak alkalmas lakások külön bejáratokkal és villanyórákkal. Érdeklődni: tel. 040-976-215. •Nagykanizsán eladók 3 éves, iskolázott, 25–30 cm-es nordmannfenyő-csemeték, garantáltan a Kaukázusból származó magból. Ár: 0,50 EUR/ db vagy 150 Ft/db. Érdeklődni: tel. 0036-20-586-0003. •Vendéglő bérbe adó Csentében (a focipálya mellett). Bérleti díj: megbeszélés alapján. •Érdeklődni: tel. 031-786-012. •Felsőlakosban eladó építési telek (742 m2). Érdeklődni: tel. 064-243-580.

időjárás A hét végére enyhe, változékony idő várható.

figyelmükbe •Május 18-án, csütörtökön, 18.00 órakor, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •A Lendvai Zeneiskola tanulóinak záróhangversenye. •Május 18-án, csütörtökön, 18.00 órakor, •Lendvai Galéria és Múzeum •Salvador Dalí – A halhatatlanság receptjei című kiállítás megnyitója. •Május 18-án, csütörtökön, 9.00 és 17.00 óra között, •Muravidéki Múzeum, Muraszombat •A múzeum megtekintése a múzeumok nemzetközi napja alkalmából. •Május 18-án, csütörtökön, 17.00 órakor, •Muravidéki Múzeum, Muraszombat

•A Marton család játékgyűjteménye – kiállításmegnyitó. •Május 19-én, pénteken, 18.00 órakor, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •Ifjúsági fúvószenekarok 7. versenye. •Május 20-án, szombaton, 9.30 és 14.00 órakor, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •A szlovén fúvószenekarok 37. versenye. •Május 20-án, szombaton, 15 órakor, •Kapcai Faluotthon •A Kapcai Népdalkör fennállása 20. évfordulójának megünneplése.

Május 19-től 25-ig

•Május 21-én, vasárnap, 15 órakor, •Zsitkóci Faluotthon •A zsitkóci Gyöngyvirág Művelődési Egyesület fennállása 30. évfordulójának megünneplése.

Péntek – Ivó, Milán Szombat – Bernát, Felicia Vasárnap – Konstantin Hétfő – Júlia, Rita Kedd – Dezső Szerda – Eszter Csütörtök – Orbán

•Május 21-én, vasárnap, 11.00 és 18.00 óra között, •a Dobronaki Kultúrház előtt •„Ami nekem régi, az neked új” – bolhapiac.

névnapsoroló

13


Info Humor Pistike öt lapát kutyapiszokból kupacot épít a ház előtt. A postás rászól: – Mit csinálsz, Pistike? – Postást. Másnap, harmadnap ugyanez történik, a postás megunja és szól a rendőrnek, hogy szedje már rendbe Pistikét. A rendőr el is megy és próbára teszi a gyereket: – Na, mit építesz, Pistike? – Postást. – Nem véletlenül rendőrt? – ÁÁÁ!!! Ennyiből??? Mórickáéknál ikertestvérek születnek, a gyerek csodálkozva nézi a fürdetésüket. Az egyik baba ordít, a másik szép csendben tűri, hogy mosdassák. – Mama, szerintem ezt a halkabbikat tartsuk meg! Egy szőke nő meséli a barátnőjének: – Képzeld, egy jó tündér megállított ma, és azt mondta választhatok, hogy mit kívánok tőle, mi kell jobban: jó memória vagy nagy mellek? – És melyiket választottad? – Már nem emlékszem. Közúti ellenőrzéskor igazoltatja a rendőr a jó tündért, aki így szól hozzá: – Rendőr, a lelked mélyén jó ember vagy. Teljesítem három kívánságodat! Mit kérsz? – Személyit, jogosítványt, forgalmi engedélyt! Az újdonsült apuka rohan ki a szülőszobából, hogy elújságolja a hírt a kint várakozó családtagjainak: – Ikreink születtek! – Na és kire hasonlítanak? – kérdezi a nagymama. – Hogyhogy kire? Hát egymásra! A székely meg a fia az érett gyümölcsöket szedik össze a kertben. A fiú megkérdezi: – Mi lesz ebből a sok gyümölcsből, édesapám? – Hát, ha anyád meggyó­ gyul, lekvár, ha nem, akkor pálinka.

14

Horoszkóp

Szókereső

H I C O É K

U É R Á F Ó

N F N K K V

A G M H B E

C A O K N D

P J A F K A

A B D O I S

K S L R K V

A O U Z R E

D P N Ő H S

H É E T N E S C N M S J O R

J S É E R L K I U Z U T R O

D J L J I Ű F B Q R Z C W A

E F Ó D B G É M F A A É K J

K S K B H H Ó X É A V K K I

S A H L H U N I F D T B Ú N

S J É Í O G L D A Z Z I T O

L K N O D D R Ő R E L D Z N

A S H D O V E T H V I R J A

É F L H S F É S G Z E S K P

N H K Á N l E G J A B N Z M

T M I J N D N K P E J N Z O

D H É H B L K U I Z S A U F

Szókereső rovatunk újabb feladvánnyal várja olvasóinkat. A szabályok egyszerűek: a betűrácsban elrejtettünk szavakat bizonyos megadott témában, melyeket Önöknek kell megtalálni. Minden héten elrejtünk azonban hibás megfejtéseket is, vagyis olyan szavakat, amik nem illenek a sorba. Ha beküldött megfejtésük tartalmazza ezt a szót, akkor nem lesz érvényes a megfejtés sem. Keresgélhetnek minden irányba, balról jobbra és jobbról balra, fentről le és lentről fel, de még átlósan is bujkálhat a megfejtés. A betűrácsban ezúttal a lendvai körzeti labdarúgóliga öt csapatát rejtettük el. Bízunk benne, hogy meglelik a helyes szavakat. A hibásat pedig ne küldjék el! Előző szókereső játékunk helyes megfejtése: várgaléria, zsinagóga és kultúrotthon volt, a bíróság volt a hibás elem. A szerencse Hozján Lenke lendvai olvasónknak kedvezett, nyereménye Gábor Zoltán festőművész monográfiája, melyet szerkesztőségünkben vehet át. Gratulálunk! Új rejtvényünk beküldési határideje: május 29. Címünk: Népújság, Fő utca 124. 9920 Lendva.

kulcslyuk

Pisnjak Alenka, a Göntérházi KÁI titkárnője Az ideális férfi? • Olyan nincs. Álomutazás? • New York. Álomszakma? • Menedzser egy nagy cégnél. Kedvenc színe? • Piros. Gyermekkori álma? • Gyerekkoromban tanár szerettem volna lenni. Ha szabadidő, akkor… • Filmnézés, kávézás a barátokkal. Amit a legjobban meg tud főzni… • Kávé. Kedvenc fűszere? • Bazsalikom.

Kedvenc tévéműsor, film? • Jóbarátok, Whiplash, Amadeus. Legkedvesebb nóta, zeneszám? • Republic: Nem volt még soha így, Simon and Garfunkel: The Sound of Silence. Amitől a legjobban fél… • A pókoktól. Amit nem tesz, tett soha… • Ugrókötelezés. Kabala, amulett? • Van egy vasból készült patkóm. Káros szenvedélye? • Kávé, csoki. A leghasznosabb tárgya? • A mobilom. Ha megnyerné a lottó főnyereményét… • Utazgatnék. Életbölcsessége, kedvenc mondása? • Légy, mint a forrás, amely örökké túlcsordul, s nem mint a tó, amelyben mindig ugyanannyi víz van. (Paulo Coelho)

Kos Már. 21. – ápr. 20. Ne a kiutat keresse, hanem a megoldást. Hiába próbálna ugyanis menekülni a kötelezettségei elől, azok utolérik. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Keressen olyan feladatokat, melyek komoly összpontosítást igényelnek, így nem marad energiája bosszankodásra. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Olyan ötlettel áll elő, amivel nem arat osztatlan sikert. Bár számított erre, mégis rosszul érinti, hogy kétkednek Önben. Rák Jún. 22. - júl. 22. Maradjon olyan úton, ahol tudja, mire számíthat. Ezeket kell ugyanis leküzdenie ahhoz, hogy ismét bízzon a tudásában. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Ne egyedül akarja megoldani a problémát. Olyan akadályokkal kell ugyanis megküzdenie, amelyekkel még nincs tapasztalata. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Harmóniában van önmagával és a környezetével, így legmerészebb elképzeléseinek megvalósítására is fog társat találni. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Olyan lehetőség kapuja nyílik meg Ön előtt, melyről álmodni sem mert. Cserébe azonban bizonyos feladatait el kell halasztania. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Túl sok mindennel foglalkozik, nem mond nemet. Ha mindig igent mond, feszült és fáradt lesz. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ideje lazítani egy kicsit és nem csak a kötelességeire gondolnia. Vegye végre észre az élet szép és csábító dolgait is! Bak Dec. 23. – jan. 20. Kitűzött maga elé bizonyos célokat, melyeket el is érhet, ha ki tudja zárni a zavaró tényezőket és koncentrál. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Könnyebben helytáll a munkájában, ha tudja, hogy mi az a cél. A sikerélmény eléréséhez inkább közeli célokat válasszon! Halak Febr. 20. – már. 20. Ne tévessze meg a látszat, ha megismerkedik valakivel! Az első benyomás szándékosan csalóka, szabaduljon meg az előítéleteitől!

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á j u s 18 .


Horizont Mit hoz az új egészségügyi törvény?

Előtérben csak a pénz, az egészségügy pedig… A készülő egészségügyi törvényről, azaz az egészségügyi reformról nyilvános fórumot szervezett az országos és a regionális gazdasági kamara, valamint a Munkáltatók és a Biztosítók Társulása Muraszombatban. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A fórumon Stojan Jure, a Fejlesztési és Kutatásstratégiai Intézet igazgatója, Ivanc Bojan, a gazdasági kamara elemzője, Toth Martin, az egészségügyi biztosító szakmai tanácsának tagja, a korábbi tör vénymódosítások szakmunkatársa és Banič Igor, a Pomgrad igazgatója tartottak előadást, rámutatva a tervezett reform hiányosságaira, melyeket jól mutat a már továbbított 366 megjegyzés. Muraszombatba meghívást kaptak az Egészségügyi Minisztérium képviselői is, de a vitán nem vettek részt. Flisar Aleksander, a Triglav Biztosító igazgatója rögtön a fórum elején feltette a kérdést: milyen értelme van az összejöve-

telnek, ki felé hangzanak el a megjegyzések, ki hallja meg ezeket? Egyébként is, az egészségügyi törvényről szóló közvita március 19-én befejeződött. S különben is, kivel folytassanak párbeszédet, ha a dokumentum előkészítői nincsenek jelen? Muraszombatban is elhangzott, hogy a törvény módosításai nem a jelenlegi súlyos, változásokra szoruló állapot javítására, orvoslására irányulnak, hanem csak a pénz körül forognak. A strukturális megoldások, az ésszerű munkaszervezés (a kórházakban is), a felügyelet, a pénzforrások biztosítása, a közmegrendelések és a mércék kidolgozása, a szakma háttérbe szorul, inkább politikai leszámolás érezhető. Az egyik megjegyzés szerint elfogadhatatlan,

hogy az egészségügy finanszírozása csak egy forrásból valósulna meg, a bevételek közvetlenül az állami költségvetésbe folynának be, így kiszorítva a hatékony ellenőrzést. A kötelező és a kiegészítő biztosítás terén várható változásokat sem tartják ésszerűnek, az új finanszírozási módszer pedig bonyolult adminisztrációval jár és drága. Kötelező biztosítással minden polgárnak rendelkeznie kellene, elkerülve a jelen helyzetet, melyben több mint 30 ezer embernek nincs egészségügyi biztosítása. Az egészségügyi reformról a nyilvános fór umon gyér számban megjelent résztvevők is megjegyezték, hogy a kidolgozott szakmai tervezetből nem olvashatók ki pozitív változások.

Mosolyt csaltak az arcokra A lendvai Lek vállalat alkalmazottai a helyi környezetben működő szervezetek együttműködésének napja alkalmából idén is

közös programot bonyolítottak le a 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolával és a Lendvai Idősebb Polgárok Otthonával.

Az idősebbek az önkéntesek kíséretében kellemes sétát tettek. N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á j u s 18 .

A vállalat önkéntesei a műfüves sportpályán az iskola sportnapján vettek részt, melyen kísérőként hangos és lelkes buzdítással ösztönözték a több atlétikai versenyszámban megküzdő tanulókat a minél jobb teljesítményre. Közben az atlétikai pályára megérkeztek az idősek otthonának lakói is, akiket az önkéntesek kísértek el egy körsétára. A szép időben szemmel láthatóan jól érezték magukat az idősebbek és a gyermekek is. Az idei együttműködés napján is sikerült egymás arcára mosolyt varázsolni. hs

Pesti levelek Fűt a laza tavasz láza A Kedves Olvasónak jelentem: áprilisban zajlott a Vörösmarty téren a Budapesti Tavaszi Vásár, amibe egy napsütötte délutánon botlottam egy séta alkalmával. A barátnőmmel nézelődtünk, magunkba szívtuk a gasztrokínálat illatát és gyönyörködtünk a szebbnél szebb portékákat kínáló bódék előtt. Bölcsész létünkre viszont kihagytuk a vásárlást. Főleg a külföldieknek lett ez is kitalálva. Nekünk maradt a séta, a parkban üldögélés egy-két pizzaszelet társaságában (mert most pont nem gyrost ettünk). De nincs okunk panaszra: az Erzsébet téren néztük a gördeszkás srácokat, a turistákat és vezetőiket, ahogy az óriáskerék forgatja a maximum 10 embert. Szót váltottunk az egyik Hop On Hop Off-jelenség munkatársával. Ücsörögtünk a város padjain, végül a Lánchíd lábánál (a napsütésben leégett az arcom, ezért tessék ügyelni a bőr védelmére!), s a víz mellett itt is a turisták viselkedését szemléltük. Apropó turisták. Végre örülhetnek, nem kell majd pótlóbuszokkal, illetve egyéb módon megközelíteniük a Parlamentet. Befejeződött az egykori Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége-székház bontása. Így május 14-e óta (a 3 hónaposnak ígért 5 hónapos szünet után) ismét megáll a 2-es metró a Kossuth Lajos téren. Metró témában azonban akad más is. Már kétszer sikerült felújított orosz szerelvényen utaznom a 3-as metrón. Néhány régi-új metrószerelvényt márciusban állítottak forgalomba. A próbakörök során még akadtak problémák, amúgy meg örülhetünk a csendesebb, piszkoskék helyett fehér kocsiknak. Persze van, hogy néha füstölni kezd egy szerelvény (remélhetőleg a régi), mint például a múlt héten szerdán, csúcsidőben, amikor az érettségizőknek volt más gondja is, mint hogy azon aggódjanak, miként jutnak be időben a vizsgára. Igen, az érettségi vizsgák kellős közepén járunk. S az egyetemistáknak sem könnyű ez az időszak. Van, aki ilyenkor adja le a szakdolgozatát, mások a szorgalmi időszak végső hajráját viszik végbe, jövő héttől pedig nekivágnak a vizsgaidőszak macskaköves útjának. Már idáig is nehéz volt az élet: kiselőadásokra, zárthelyi dolgozatokra kellett összpontosítani az utolsó hetekben. A tavasz pedig nem váratott magára. Elhozta a napsütést, a meleget, a szabadtéri rendezvényeket. Két hete zajlott Óbuda Napja, a Dunai Regatta és a Lágymányosi Eötvös Napok, aztán az ELTE BTK-n a Bölcsész Napok. Sokszor kellett dönteni, mit válas�szunk: a tanulást vagy a kikapcsolódást. Az Akvárium Tavasz Teraszán is voltak ingyenes események, feléledt a Budapest Park. De május 26–28. között zajlik majd a Belvárosi Fesztivál is, amely szintén ingyenes. Mindeközben a vizsgákra kéne készülni, amihez hatalmas akaraterő szükséges… Ha az ember már a félév során folyamatosan készült, most lazábbra foghatja. Bár valószínűleg az odafigyelésben az sem segít, ha valakit csak most ért el a tavaszi fáradtság. És bárcsak ne tavasszal kelne a szerelem... Üdvözlettel Budapestről: Szűcs Katarina

15


Muravidék Spárga: élelmiszer, gyógyszer, afrodiziákum

A spárga ünnepe Hosszúfaluban

a kézműves termékek, illetve a helyi borok sem. A rendezvényt a Lendvai KÁI néptáncegyüttese, a Nefelejcs néptáncegyüttes, az Új Muravidék citeraegyüttes,

Idén már ötödik alkalommal fogott neki a Hosszúfalui Helyi Közösség a spárganap megszervezésének. A már hagyományossá vált látványkonyha, a helyi bortermelők kínálata, az ételkóstolók, a kézművesek, nem utolsó sorban a gazdag kultúrműsor idén is rengeteg embert vonzott. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A spárgáról és a spárgából készített ételek kínálatáról a lendvai Terme mellett a helyi spárgatermesztő családok gondoskodtak. A látványkonyhában hagyományosan volt spárgás rizottó, spárgalángos, spárgás pizza, szalonnába göngyölt spárga, fogasfilé spárgával, valamint különböző egyéb spárgaételek, míg a spárgamenüben előételként aszalt szilvás spárga-terrine sárgarépatésztában tavaszi salátával és paradicsomos

concasséval, levesként spárgakrémleves pirított garnélarákkal, főételként gombaraguban marinírozott borjúhát és spárgacsokor szalonnával, desszertként pedig édes spárgamignon karamellkéregben szerepelt. A rendezvény elsődleges célja, ahogy eddig is, az egészséges, de még mindig „titokzatos”, kevésbé ismert kultúrnövény népszerűsítése, igencsak sokszínű gasztronómiai lehetőségeinek bemutatása volt. A kulináris fesztivál, amely a szélesebb vidéken is hiánypótlónak számít, ötöd-

ször is megállta a helyét. Az alapelképzelés szerint a spárganap célja a spárgaételek minél szélesebb választékának felkínálása, bemutatása. Éppen ezért a rendezvény egyrészt a széleskörű nyilvánosságot célozza meg, másrészt azok számára szerveződött, akik részt szeretnének venni egy egyedülálló gasztronómiai élményben, illetve azok számára is, akik fel szeretnék fedezni a spárga hasznosságát. Mindezt a hosszúfalui spárgafesztivál látogatói, vendégei megkapták idén is. Még a délelőtti órákban

A fúvósok 14. „menetelése” Lendván

A meneteléssel a muraszerdahelyi zenekar a fúvósok eredeti, felvonulással egybekötött megjelenési módját varázsolták elénk. „Felvonulást mímelve” léptek a közönség elé három ország fúvósai a pénteki hagyományos, 14. alkalommal megszervezett szabadtéri hangversenyen a lendvai Színház- és Hangversenyterem nyári színpadán. Az egybegyűlteket és a résztvevő hat zeneiskola vezetőit, karmestereit Magyar Hajnalka, a Lendvai Zeneiskola igazgatója köszöntötte, aki kiemelte az ilyen jellegű ta-

16

lálkozók fontosságát. Idén három ország, a hazai, muravidéki zeneiskolák fúvószenekarai mellett Muraszerdahelyről és az ausztriai Ilzből is elfogadta a meghívást egy–egy csoport. Sajátos újdonsággal is meglepték a fúvószene kedvelőit a szervezők: a muraszombatiak például nem a színpadon, hanem annak előterében zenéltek, a muraszerdahelyiek pedig a művelődési ház melletti

sétányról csalogatták a közönséget az esemény színhelyére. A Híd a Kwaifolyón című számukat vastaps kísérte. A radgonai és a lju­to­ meri fúvósok inkább a repertoár sokszínűségével hoztak újat a rendezvényre, az ausztriai fúvósok pedig a Star Wars és a popzene őskorába (Beatles, Abba) kalauzolták el a közönséget egy-egy ragyogó átirattal. -ce

A spárganap idén is rengeteg látogatót vonzott. elkezdődött rendezvényre a lezúduló eső ellenére folyamatosan érkeztek a vendégek a határ menti régióból, Szlovéniából, Magyarországról és Horvátországból is, s a látványkonyha újból megmutatta, hogy a spárga előételként, főételként, des�szertként is fogyasztható, ahogy azt is, hogy nincs még egy olyan zöldség, melyet ilyen sok formában el lehet készíteni. Az élő konyha mellett a hosszúfalui spárgatermesztők természetesen friss spárgaportékájukat is kínálták, de a rendezvényen egyéb házilag termelt kertészeti termékek is jelen voltak, nem hiányoztak

a gyertyánosi Mantraši együttes, a horvátországi žiškoveci kultúregyesület néptáncosai és tamburazenekara tarkította, a jó hangulatról és a talpalávalóról a Márvány Duó és Sanjin Sakač, valamint a Kontrabant együttes gondoskodott. Ahogy az eddigi spárganapról szóló beszámolókban szerepelt, úgy az ideiről is megírhatjuk, hogy az idei spárganap is rengeteg látogatót vonzott. Hosszúfalu a spárganap megszervezésével ismét közhírré tétette, hogy Szlovénia északkeleti részének legnagyobb spárgatermelő települése.

Baškai gyermeknyaralás Idén július 1-je és 12-e között szervezik meg az 5 és 19 év közötti fiatalok számára a baškai egészségügyi gyermeküdülést. Ezúttal a Lendvai Közigazgatási Egységből 112 gyermek nyaralhat kedvezményesen, abban az esetben, ha az elmúlt évben legalább kétszer jártak orvosnál. Orvosi beutalóval a szülői hozzájárulás 104 euró, egyébként az üdülés 360 eurós költségű. A jelentkezési lapok május 12-től igényelhetők a Padlás helyiségeiben (Malom utca 5., Lendva), illetve letölthetők a www.facebook.com/baskauelendava facebook-oldalról. A csoportkísérők május 28-ig jelentkezhetnek a kiírásra. A gyermeküdülésről bővebben a baskauelendava@ gmail.com, illetve a 040 435 505-ös (Hilda) elérhetőségeken lehet érdeklődni. hs

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á j u s 18 .


Horizont

Gyaloglás a gerencsérek földjére Tavaszi találkozó

a lendvai óvodában Kedden tavaszi találkozó címmel a 2. Számú Lendvai Óvoda tágas játszóterén gyülekeztek a Muravidék kétnyelvű te-

A szervezők a nyárias időt is „megrendelték” a túra napjára. A mozgás, a természet és a kézművesség kedvelőinek kellemes programban lehetett része a vasárnapi gyalogtúrán a kisfalui Harang Művelődési és Turisztikai Egyesület szervezésében. Mindehhez meleg, nyárias idő és jó hangulat is társult, a rendezvénynek körülbelül 70 résztvevője volt. Vidám színfoltja volt a túrának a sok gyerek és a korosztályok keveredése

is. A túra kezdetén Šušlek Bojan, a Kisfalui HK elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd Nemes Alfred, a moráci magyar önkormányzat alelnöke is szólt a néhány szót, felvázolva a nap programját és a túra útvonalát. A túra hossza körülbelül 14 kilométer volt, és lankás terepen, mezőkön, gyalogúton, erdei ösvényen vezetett. A célállomás

a szomszédos Magyarszombatfa volt, ahol a gerencsérek múltjával, a falu történelmével, a múzeumi fazekasháznál pedig az agyagedények születésével, a fazekasmesterek munkájával ismerkedhettek meg a túrázók. A végállomás természetesen a kisfalui kultúrház volt, ahol egytálétellel várták a túra teljesítőit. (ak)

Budapesti ajándék Lendvának Ajándékkoncerttel, fiatal, feltörekvő szólisták és zenekarok hangversenyével lepték meg a budapesti és a helyi szervezők a lendvai közönséget május 10-én a Színház- és Hangversenyteremben tartott előadással. Demeniv Mihály, a Liszt Ferenc Zeneművészeti

Egyetem növendéke, akit a Virtuózok tehetségkutató versenyből ismerhetett meg a közönség, valóban virtuóz harmonikaszólóival, ahogy ő fogalmazott, a klasszicizálódás útjára lépő kortárs zenei átirataival nyerte el a közönség tetszését.

A Rajkó-hagyomány továbbvitele leányzenészekkel is színesedik. N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á j u s 18 .

Az Ifjúsági Rajkó Zenekar a világszerte ismert Rajkó Zenekar ifjúsági szekciójaként igyekszik az idősebb korosztály nyomdokaiba lépve a magyar cigányzenei hagyomány öregbítésében részt vállalni. A cigányzenekarokra mindig is a férfitagok kizárólagossága volt a jellemző, az ifjúsági szekcióban viszont fiatal lányok is vonó-közelbe jutottak, egészen különleges színpadképet produkálva. Harmadikként a népzenei hagyomány újraértelmezésével kísérletező Etnofil zenekar lépett fel, mely a jazz-zel fűszerezett hangszeres muzsika terén ér el szép sikereket, tör nemzetközi ismertségre a világzene színpadán. -ce

tettel és a program sikeres kivitelezése érdekében két csoportra kellett osztani, egyrészt a népi játszótér, másrészt Balaskó Enikő

Csigafuttatás is volt az óvodások tavaszi találkozóján. rületén működő óvodákból a gyerekek, hogy együtt töltsenek egy felejthetetlen délelőttöt. Gönc Renáta óvónő örömét fejezte ki, hogy mindegyik kétnyelvű óvodából érkeztek kis vendégek, így Pártosfalváról és Domonkosfáról, valamint Dobronakról és a Lendvai község mindegyik óvodájából. A gyerekeket, akiket a nagy létszámra való tekin-

foglalkozásvezető várta. Volt itt kinagyított társasjáték, csigafuttató-szerkentyű, aranyhalacska-vadászat, valamint sok–sok táncos játék és ének. A rendezvény finom ebéddel zárult. A szer vezők, a már említett 2. Sz. Lendvai Óvoda és az MNMI mellett a rendezvényt az MMÖNK, valamint a Lendva Községi MNÖK is támogatta. -ce

A völgyifalui keresztről ellopták a szobrokat

Múlt hét csütörtök éjszakáján Völgyifaluban a főút mentén lévő keresztről ellopták a Józsefet és Máriát a gyermekkel ábrázoló két bronzszobrot. A 2015-ben a helyi művelődési egylet énekkara jóvoltából felújított kereszt kisszobrait a lecserélt szobrok mintáira készítették el, a József-szobor pedig egyedi gyártású volt. A kereszten keletkezett anyagi kár 1.700 euró, a rendőrség ismeretlen tettes után nyomoz. hs

17


Sport

Egyre közelebb a bajnoki címhez Nafta 1903 – Rakičan 5:0 (2:0) A Nafta a várakozásoknak megfelelően támadójátékával a saját térfelére szögezte a vendégeket, de

keletkezett kavarodásban Novinićtól pattant el a labda, mely Miličevič segítségével a hálóban kötött

A gólgyártást nehezen kezdte meg a hazai alakulat. a meccs elején a csapat sehogy sem találta a gólhoz vezető utat. A lövések, fejesek mind a kapu mellett csordogáltak el, egészen a 27. percig, amikor megtört a gólcsend: a 16-os széléről indított egyik szabadrúgást követően a kapu előtt

ki; öngóllal jutott tehát vezetéshez a hazai alakulat. A második találatot a félidő vége előtt Vinko szerezte, aki Roginić beadását értékesítette mintegy öt méterről. A második játékrész második percében már

három góllal vezetett a házigazda, Zeljko labdáját Roginić fejjel juttatta Gerendaj kapus háta mögé. Ezt követően is folytatódott az egyoldalú játék, a vendégek elvétve jutottak el Valentić hálóőr kapujáig, veszélyeztetni pedig nem is tudtak. A Nafta újabb találatát les miatt Tkalčič Bojan játékvezető ugyan még érvénytelenítette, de Vinko hamar megszerezte a negyedik gólt Marciuš és Cekovski leleményes támadását követően. Ezek után újra Vinko vette be Gerendaj kapuját, amivel beállította az 5:0-s végeredményt. Vedran Vinko, a Nafta gólkirálya háromszor sújtott le a gyengén teljesítő vendégekre. Fridl edző ugyan meglepte a hazai közönséget, amikor a megszokott kezdő játékoskeretből a kispadon pihentette Dodleket, Monjacot és Šerugát, de a csapat így is fölényesen boldogult. A Nafta két legveszélyesebb riválisa sem botlott a hétvégi fordulóban, ezért továbbra is kiszámíthatatlan a bajnokság végkimenetele, melyben a bajnoki címhez a lendvaiak kerültek a legközelebb. F.h.m. SZLOVÉN BAJNOKSÁG 3. LIGA, KELETI CSOPORT 24. forduló

31. forduló 33. forduló Aluminij – Maribor Radomlje – Koper Celje – Krško Gorica – Rudar Olimpija – Domžale

3:1 (3:0) 0:4 (0:2) 1:2 (1:0) 2:1 (1:0) 3:1 (2:1)

TÁBLÁZAT 1. Maribor 33 20 9 4 61:27 2. Olimpija 33 16 8 9 47:33 3. Domžale 33 16 6 11 61:40 4. Gorica 33 14 11 8 45:38 5. Celje 33 13 9 11 41:37 6. Koper 33 12 12 9 41:37 7. Rudar 33 10 8 15 46:50 8. Aluminij 33 9 9 15 36:49 9. Krško 33 7 14 12 36:48 10. Radomlje 33 1 8 24 22:77

69 56 54 53 48 48 38 36 35 11

A 35. forduló párosítása 2017. május 21-én: Koper – Krško, Celje – Rudar, Gorica – Olimpija, Radomlje – Maribor, Aluminij – Domžale.

18

Újpest – Videoton DVTK – Mezőkövesd Ferencváros – DVSC Haladás – Vasas Honvéd – MTK Paks – Győr

0:3 (0:3) 2:2 (0:2) 0:0 (0:0) 2:2 (0:1) 2:1 (0:0) 3:0 (3:0)

TÁBLÁZAT 1. Honvéd 31 18 5 8 49:28 2. Videoton 31 17 8 6 61:26 3. Ferencváros 31 13 10 8 51:40 4. Vasas 31 14 6 11 47:38 5. Paks 31 11 11 9 38:33 6. Haladás 31 12 7 12 40:42 7. Újpest 31 9 12 10 45:48 8. DVSC 31 10 8 13 37:40 9. DVTK 31 10 6 15 38:55 10. Mezőkövesd 31 9 9 13 35:51 11. MTK 31 8 11 12 25:35 12. Győr 31 4 9 18 18:48

59 59 49 48 44 43 39 38 36 36 35 21

A 32. forduló párosítása 2017. május 20-án, 18.00: DVSC – Honvéd, Győr – Vasas, Mezőkövesd – Paks, MTK – DVTK, Újpest – Haladás, Videoton – Ferencváros (20.30).

Nafta 1903 – Rakičan Ljutomer – Hotiza Mura – Bogojina Turnišče – Križevci Tromejnik – Odranci Beltinci – Grad Polana – Čarda

5:0 (2:0) 3:1 (0:0) 9:0 (2:0) 0:3 (0:2) 0:1 (0:0) 1:2 (0:1) 2:2 (0:2)

TÁBLÁZAT 1. Nafta 1903 24 19 2 3 76:15 59 2. Mura 24 18 3 3 91:17 57 3. Odranci 24 18 3 3 54:27 57 4. Beltinci 24 13 4 7 44:23 43 5. Ljutomer 24 12 2 10 45:35 38 6. Tromejnik 24 11 2 11 36:39 35 7. Čarda 24 8 7 9 38:50 31 8. Hotiza 24 9 3 12 39:58 30 9. Polana 24 8 3 13 33:47 27 10. Rakičan 24 8 3 13 29:56 27 11. Turnišče 24 6 4 14 27:47 22 12. Bogojina 24 6 4 14 19:63 22 13. Grad 24 6 3 15 25:55 21 14. Križevci 24 3 3 18 23:47 12 A 25. forduló párosítása 2017. május 21-én, 17.30: Čarda – Nafta 1903, Bogojina – Hotiza, Rakičan – Beltinci, Križevci – Mura, Grad – Tromejnik, Odranci – Turnišče, Polana – Ljutomer.

Körzeti bajnok az ifjúsági csapat A Nafta 1903 korosztályos ifjúsági csapata idegenben gólzáporos mérkőzést rendezett és 20:0-ra tarolt Polana ellen. Az első félidőben szerzett tíz gólját a folytatásban megduplázta a csapat, a győzelemmel pedig megszerezte az idei lendvai körzeti bajnoki címet két fordulóval a bajnokság vége előtt. A mérkőzésen hatszor talált hálóba Novak, háromszor Ftičar és Magdič, kétszer Pavšič és Herman, egyszer pedig Čeke, Šajt és Ternar, valamint öngólt

szerzett Krajnc. Az ifjúsági csapat 17 forduló után 48 ponttal és 154 találattal veretlenül lett bajnok, a serdülők azonban korántsem büszkélkedhetnek ilyen eredménnyel. Ugyan a soron levő utolsóelőtti fordulóban a csapat 4:2-re (1:1) megverte Ljutomert, de ez a muraszombati ligában csupán a második győzelmet jelentette a Nafta számára. Az összesítésben a csapat továbbra is a tabella második felében tartózkodik. F.h.m.

Pályaíjász verseny Lendván A Lendvai Íjászklub és a Szlovén Íjászszövetség május 20-án, szombaton 9 órai kezdettel WA70/50 pályaíjász versenyt rendez Lendván a központi stadionban. A verseny hat korosztályban és négy kategóriában zajlik. A versenyről érdeklődni a 041 341 625-ös (Horvat Kristijan) és a 040 697 781-es (Kuzma Kristijan) mobilszámon, valamint az lk.lendava@gmail.com e-címen lehet.

Váratlanul győzött Szentlászló A moráci kispályás fociliga 15. fordulójában meglepetést szerzett Szentlászló: a ligában második helyezett Vučja Gomila ellen 3:2-es győzelmet aratott. Izgalmas volt Filovci és Noršinci összecsapása is, amely szoros, 5:4-es eredménnyel Filovci javára fejeződött be.

Pártosfalva hazai pályán 1:2-s vereséget szenvedett Sebeborcitól, míg Strehovci 4:2-re volt jobb Ivancinál. A tabellát magabiztosan vezeti Filovci, vidékünk két csapata, Pártosfalva ötödik, Szentlászló nyolcadik az összesítésben. F.h.m.

1. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

2. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

19. forduló

19. forduló

Olimpija – Nedelica Kobilje – Nafta ÖF Črenšovci – Bistrica Dobronak – szabad

0:1 (0:1) 4:0 (1:0) 5:1 (2:0)

TÁBLÁZAT 1. Črenšovci 17 13 3 1 58:14 42 2. Kobilje 18 11 2 5 33:17 35 3. Bistrica 17 9 2 6 42:28 29 4. Nafta ÖF 17 8 1 8 15:36 25 5. Nedelica 18 6 1 11 26:29 19 6. Dobronak 17 4 3 10 20:34 15 7. Olimpija 17 4 3 10 19:40 15 8. Renkovci 7 1 1 5 6:21 4 A 20. forduló párosítása 2017. május 20-án és 21-én: Nedelica – Dobronak, Nafta ÖF – Črenšovci, Bistrica – Olimpija, Kobilje – szabad.

Kapca – Csente Graničar – Hídvég Panonija – Turnišče ÖF Zvezda – szabad

1:0 (0:0) 3:1 (1:0) 0:4 (0:2)

TÁBLÁZAT 1. Kapca 17 13 2 2 55:12 41 2. Graničar 16 13 1 2 51:12 40 3. Csente 16 9 5 2 41:15 32 4. Hídvég 16 6 0 10 25:30 18 5. Turnišče ÖF 17 5 2 10 31:39 17 6. Zvezda 16 4 2 10 19:56 14 7. Panonija 16 0 2 14 6:64 2 A 20. forduló párosítása 2017. május 21-én, 17.00: Hídvég – Panonija, Csente – Graničar, Turnišče ÖF – Zvezda (10.00), Kapca – szabad.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á j u s 18 .


Sport

Nem tudott fordítani az Olimpija A lendvai községközi labdarúgó-bajnokság végéhez közeledve az első osztályban a hosszúfalui Olimpija hazai pályán látta vendégül Nedelica csapatát.

Fontos mérkőzés előtt állt a hazai gárda, hiszen győzelem esetén a tabellán az ötödik helyre kapaszkodhatott volna fel, ami azonban nem sikerült a csapatnak. A mérkőzés

Számos ígéretes lehetőséget puskázott el a házigazda.

korai szakaszában, a 13. percben Nedelica Nežič góljával előnyhöz jutott, amit a mérkőzés végéig tartani is tudtak. A házigazda a játékot támadó szellemben folytatta, több ígéretes helyzetet is kialakított, de a pontatlan lövések a legtöbbször a kapu mellett kötöttek ki. A második játékrészben saját térfelére szorította a vendégeket az Olimpija, de nem tudta áttörni a szilárdan védekező vendégfalat, s a cserék sem hoztak lendületet a hazaiak játékába. Két körrel a bajnokság vége előtt az Olimpija kénytelen volt elkönyvelni az idény 10. vereségét is. hs

Nem sikerült a továbbjutás A maribori tekeliga idei bajnoka, a lendvai Nafta férficsapata a hétvégén a 3. keleti tekeligába való feljutásáért küzdött meg. A két selejtezőtornán négy csapat vetélkedett az első helyért, mely a továbbjutást jelentette. Az első napon a Slovenj Gradecben rendezett tornát a lendvai Nafta 3148 döntött fával a második helyen zárta, az eredményt Horvat 539, Radakovič 481, 1. MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 19. forduló Ižakovci – Hodos Dokležovje – Šalovci Serdica – Cven Puconci – Gančani Radenci – Radgona Bakovci – Goričanka

1:3 (1:2) 6:0 (2:0) 6:2 (3:0) 0:0 (0:0) 0:0 (0:0) 4:1 (2:0)

TÁBLÁZAT 1. Hodos 20 15 2 3 42:23 47 2. Bakovci 20 13 4 3 60:20 43 3. Radgona 20 13 3 4 55:23 42 4. Radenci 20 11 4 5 44:27 37 5. Serdica 20 10 2 8 42:27 32 6. Goričanka 20 7 7 6 36:28 28 7. Cven 20 7 2 11 35:44 23 8. Gančani 20 6 5 9 22:32 23 9. Dokležovje 20 7 1 12 34:49 22 10. Puconci 20 5 3 12 20:42 18 11. Ižakovci 20 5 1 14 24:56 16 12. Šalovci 20 3 2 15 14:57 11 A 21. forduló párosítása 2017. május 21-én, 17.30: Hodos – Radgona, Šalovci – Puconci, Goričanka – Dokležovje, Gančani – Serdica, Bakovci – Radenci, Cven – Ižakovci.

Tisovic 481, Potočnik 524, Šimon 551, Zadravec 572 fával alakította. Másnap Šoštanjban a csapatnak erősen fel kellett pörögni ahhoz, hogy utolérjék a vezető Brežicét, mely a második nap sem hagyta magát és megerősítette első helyét, így magabiztos győztesként jutott tovább a 3. keleti ligába. A második körben Šimon 547, Horvat 542, Potočnik 508, Tisovic 494, Kuk 545

Zadravec 559 fával ös�szesen 3195 fát döntött a Naftának. A lendvai tekeklub idei célkitűzése így csak részben valósult meg, hiszen a bajnoki cím megszerzése után nem sikerült felkapaszkodni a harmadosztályba. A selejtezőt Brežice 6497 fával nyerte, a Nafta 6343 fával második, a maribori Krilato kolo harmadik és Radlje ob Dravi negyedik lett. FB

Csapatban elsők a lendvai iskolás íjászok A Lendvai Íjászklub fiatal tehetségei vasárnap jelen voltak az általános és középiskolák keleti regionális íjászati bajnokságán Novo Mestóban, ahol 90 iskolás állt a lővonal elé. Az 1. Sz. Lendvai KÁI tanulói közül a 7–9. osztályosok között csigás íjjal Biro Mihael második, Horvat Niko olimpiai íjjal harmadik lett. Ebben a kategóriában a 4–6. osztályosok között Hajdinjak Kelenc Pia lecsúszott a dobogóról és negyedik lett, Horvat Vita 6., Komaricki Nik 11.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á j u s 18 .

lett, őt követte Baligač Jure a 12. helyen. Biro Dominik a hatodik helyen fejezte be a versenyt barebow íjjal. Ugyanebben a versenyszámban Žalig Luka az 1–3. osztályos korcsoportban a negyedik helyen zárta a megmérettetést, Vuk Vasilij a Göntérházi KÁI-ból pedig a hatodikon. A csapatmegmérettetésben az 1. Sz. Lendvai KÁI Hor vat Niko, Biro Mihael és Hajdinjak Kelenc Pia felállásban győzelmet aratott. HS

minisport Babič második lett A nemzetközi kiskaliberű légpuskaverseny második tornáját Zalaegerszegen bonyolították el, ahol hét szlovén és magyar csapat lépett céllövőpályára. A második fordulót a PSLE Nagykanizsa nyerte, a dobronaki Jezero harmadik lett, a negyedik helyen a petesházi Coal végzett. Az egyéni összecsapást a házigazdák versenyzője, Havasi Ferenc nyerte, a kiváló második helyet pedig Babič Jožef szerezte meg a Jezeróból. A 25 induló céllövő között ötödik lett Varga Gábor (Coal), nyolcadik Kopinja Jože (Coal), 15. Car Franc (Jezero), 18. Bežan Vinko (Jezero), 21. Miladinovič Dragan (Coal) és 24. Gerenčer Boris (Coal). FB Kettős lendvai íjászgyőzelem Sinja Goricában rendezték meg a 3D íjászverseny következő fordulóját, melyen 184 versenyző indult 33 szlovén, horvát és olasz klubból. A hét lendvai íjász jól teljesített a versenyen és a klubban dobogós helyezéseknek örülhettek. Cseh Gyula 413 kört lőve újabb győzelmet zsebelt be vadászreflex íjjal, mögötte klubtársa, Horvat Kristijan végzett, míg Flisar Tomaž 13. lett. A nőknél Horvat Sonja a hatodikon zárt. Hosszúíjjal Hozjan Jože harmadik, Štampar Zvonko 12. lett a veteránoknál. Štuhec Bojan a kilencedik helyen végzett csigás íjjal. hs Érmekkel a szomszédságból A lendvai KBV cselgáncsozói az elismert nemzetközi zeltwegi korosztályos cselgáncsversenyen szerepeltek, ahonnan két éremmel tértek haza. A 16 éveseknél Denša Luka az 55 kilogrammos súlycsoportban a kitűnő második helyet érte el, klubtársa, Pal Nika az 57 kilogrammos csoportban pedig harmadik lett. Az ausztriai verseny 870 tehetséget sorakoztatott fel 18 országból. FB Arany- és ezüstérem a KBV-nek A Slovenska Bistrica-i cselgáncskupán a KBV versenyzői közül Sep Sara (40 kg) aranyérmet szerzett a tízéveseknél, Mujdrica Rok (42 kg) pedig ezüstérmet szerzett a 12 évesek korosztályában. Ebben a korcsoportban a lendvai Judo Klub egyedüli indulója, Biro Jan (38 kg) az ötödik helyen végzett. A hivatalos országos tornán 57 fiatal dzsúdós gyűlt össze 12 szlovén klubból. FB Nem volt biztató a kezdés… Lentiben játszották a 60 év feletti öregfiúk országos bajnoki címért zajló megyei selejtezőcsoportjának első tornáját, melyen hagyományosan három csapat szerepel. A házigazda Lenti–Lendva 4:1-re kikapott a zalaegerszegi ZTE-től, majd Nagykanizsával gólnélküli döntetlen meccset játszott a csapat. A ZTE–Nagykanizsa találkozó 1:0-s kanizsai győzelemmel zárult. Lendváról Oletič Ivan és Pečelin Andrej rúgta a labdát. F.h.m. Kétszer győzte le kihívóit A múlt héten Ljubljanában két országos taekwondoversenyt szerveztek, melyen kétszer tudott első helyet szerezni a lendvai Misja Beno. Az első versenynapon a csoportselejtezőn sikeresen túljutva az elődöntőben Žagarnál 9:1-re volt jobb, a döntőben pedig Đorđićot verte 14:3-ra. Másnap a dobogós helyezésekért ugyanazokkal a ljubljanai vetélytársakkal küzdött meg Misja, ezúttal az elődöntőben 8:1-re ejtette ki Žagart és a döntőben húsz másodperc után kiütötte Đorđićot. A két győzelemmel Misja növelte előnyét az összesítésben. FB

19


Népújság kirándulás 2017

Közhírré tétetik, hogy 2017. június 17-én, szombaton újra „Népújság kirándulás”! Az úti cél ezúttal Székesfehérvár és a Velencei-tó.

Program:

6.00: 9.00: 9.00–13.00: 13.00: 14.00–15.30: 15.30: 16.00–18.00: 19.00–20.30: 20.30–21.00: 00.00:

Indulás Lendváról Érkezés Székesfehérvárra Székesfehérvár nevezetességeinek megtekintése (Nemzeti emlékhely, Bory Vár…) Ebéd a Bányató vendéglőben Szabadidő Székesfehérváron Indulás a Velencei-tóhoz Agárdi Pálinkafőzde, Pálinkamúzeum megtekintése kóstolóval, körutazás a tó körül Vacsora a Szúnyogszigeti halászcsárdában Indulás Lendvára Hazaérkezés

A kirándulás ára: 50 euró Jelentkezés a +386 (02)5776-180 telefonszámon, illetve személyesen a szerkesztőségben. • A kirándulás szervezője fenntartja a program, illetve a megadott időpontok változtatásának jogát. Amennyiben a kirándulás bármelyik programjában, időpontjában változás történik, azokról a Népújság hasábjain értesítjük olvasóinkat, kirándulóinkat!

Népújság, 2017. 05. 18.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 61. évf. 20. sz.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you