Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

57. évfolyam 20. szám Lendva 2013. május 16. ISSN 0352-6569 1,00 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

Info 9–16. oldal

h

e

t

i

l

a

p

j

a

Térjen be hozzánk!

… volt a Hetés vendégül lát gasztronómiai és kulturális rendezvény egyik szlogenje, mely az idén elő-

ször Hetés két muravidéki falujába, Göntérházára és Zsitkócba is hívta a vendégeket. A már hetedik éve

zajló rendezvénysorozatról, mely a hetési ember hagyományos vendégszeretetén alapszik, finom

Magyar Zoltán szövetségi kapitány

konyháját, néprajzi hagyományait mutatja be, bővebben 4. oldalon írunk. kmj

Nagyon kellemes meccset játszottunk, várjuk a muravidékieket a visszavágóra. 23. oldal


Iránytű Grilc - Göncz találkozó

A művelődési miniszte Bence Lajos

Volt egyszer egy Szabad Európánk Itt a népszerű, rövidhullámú rádióra gondolok, amely az 50-es években, de főleg az 56-os események után a szabad hírközlés mellett a szabadság légkörét próbálta a vasfüggöny mögötti országokban elhinteni. A rádióadó a rendszerváltások táján megszűnt, hiszen a Nyugati fenntartók okafogyottnak vélték a szabad állami médiák megjelenésével a közel tíz nyelven sugárzó rádióadó fenntartását. A hétfői brüsszeli egyeztetés után, melyen a Szlovén Kormány stabilizációs csomagterve került európai szemlére, kiderült, hiányosságai miatt kiegészítésre visszaküldték, „gyors és határozott lépéseket” követelve, a banki szektor bizalmának elnyerése céljából. A „makrogazdasági egyensúly” és az „államháztartási hiány” leküzdésének egyedüli módjaként tehát az egységes banki és pénzügyi világ magasságokig emelt érdekeit kell teljesíteni ahhoz, hogy az unióban a megtűrt országok között maradhassunk. A banki rendszer az állandó tőkésítés miatt gyakorlatilag feneketlen zsákká, pénzügyi „fekete lyukká” vált; ez történt Görögországgal, ez Ciprussal, s korábban Izlanddal. Még egyszer kipróbálják Szlovéniával. Vagy a saját lábunkra tudunk állni? A reformcsomag tartalmát ugyanis eddig senki nem látta, csak az adóemelésekkel bejelentett szakszervezeti egyeztetésről szóló hírekből értesülhettünk a várható intézkedésekről. A készülő csomag parlamenti vitája hasonlóképpen nem történt meg. A szabad hírközlés intézménye, a szabad és független média hasonlóképpen hírzárlatra hivatkozva hallgatott. Lehet, hogy a szuverén hazai piac sorsára jut a média is? S akkor a Szabad Európa előtagjában szereplő jelzőt vajon mire cseréljük?

A közelmúltban Göncz László nemzetiségi képviselő beszélgetéseket folytatott Uroš Grilc kulturális miniszterrel. A két tárgyalópartner áttekintette a magyar kisebbségi kulturális életet, intézmények jelenlegi helyzetét, törekvéseit, fejlődési lehetőségeit. A kulturális tárcavezető támogatja ezeket. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Göncz László nemzetiségi képviselő kifejtette lapunknak, a minisztert általánosságban tájékoztatta a kisebbségi magyar kulturális életről. Megkérte, különösképpen a két évvel ezelőtti 8 százalékos programcsökkentés után, ha csak lehetséges, ne történjen további zsugorítás. Ennek hatásai ugyanis a mai napig érezhetők, a negatív hatást szerencsére intézményeink egyéb források bevonásával tudták tompítani. A képviselő egyébként méltatta az MNMI jelentőségét a magyar kisebbségi

2

évente szeretnék folytatni a művésztelepek megszervezését, emellett évente egyegy hangzatosabb kiállítás megszervezését is célszerűnek látják (mindkettő esetében többek között minisztériumi forrásokra is szükség volt, illetve lesz). A múzeumi tevékenységet illetően annyiban állapodtak meg, mindenképpen mélyrehatóbb beszélgetésekre, vizsgálatra lesz szükség, hogy a galériás tevékenységhez fel tudjon nőni. Szóba került magának a Lendvai Várnak az épülete is, amelynek szanálására mindketten a már említett uniós kereteket jelölték meg. Közös szlovén-magyar bilaterális

Képviselői kérdés – miniszteri válasz

Mindent megtesznek a vadk vad Az idei igencsak hosszúra sikeredett tél miatt a vad nagyobb kárt okozott a mezőgazdasági termelőknek. Ez különösképpen Goričkó északi részére igaz. A kár enyhítése érdekében Göncz László, nemzetiségi országgyűlési képviselő ismételten kérdéseket intézett az illetékes minisztériumhoz. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Megbízott igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Szolarics Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,00 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

életben, egyben az intézet ősszel esedékes 20 éves jubileumának megünneplésére az intézet nevében meghívta a minisztert, aki az invitálást el is fogadta. Áttekintették az MNMI igencsak tág tevékenységi körét, majd egyetértettek abban is, hogy a következő uniós költségvetési időszakban, a magyar kisebbségi kultúrát is prioritásként kezelik, természetesen ennek ellenére is minden a konkrét projekttől függ majd. A Lendvai GalériaMúzeum mindkét tevékenységét érintette a két tárgyalópartner. A képzőművészetet illetően egyetértettek abban,

A képviselő három kérdést tett fel. Az elsőben ar ról érdeklődött, a mezőgazdasági tárca támogatja-e a különböző, növényi kultúrákat védő kerítések alkalmazását, illetve esetleg egyéb rendszerbeli megoldásokban gondolkozik. Dejan Židan miniszter írásos válaszában kifejti, a tárca minden olyan megoldást támogat, amely csökkentheti a vadkárt, illetve a gazdák és a

vadállomány közötti konfliktusos helyzeteket, így az ún. elektromos pásztorkerítéseket, amelyek bevetésével egy időben a vadállomány csökkentését is célszerűnek tartják. A vadkilövés terén a minisztérium hangsúlyozza, már 2012 során 50 százalékkal megemelte a szarvas állomány kilövésének számát, ezt a számot 2013 során a kemény tél ellenére további 10 százalékkal növelik. Hasonló számok ér vényesek a vaddisznóállományra is, amely kilövési

számát 2012-ben jóformán megduplázták, 2013-ban pedig további 30 százalékos növekedést rendeltek el. Emellett a minisztérium mindkettő vadkategória esetében kiterjesztette a vadászati engedélyt az állatok különböző korbeli egyedeire, illetve magát a vadászati időszakot is meghosszabbította. A képviselő rákérdezett a már megtörtént vadkár törvénybeli kártalanítási következetlenségeire, különösképpen az illetékes szakszolgálatok tevékeny-

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 16 .


Nemzetiség

er támogatja a magyar törekvéseket

Uroš Grilc, az SZK kulturális minisztere. projektben kell gondolkozni, tehát minden az ésszerű, jó projekt megvalósításán múlik. A Lendvai Könyvtárral kapcsolatosan is két területet világítottak meg, így szóba került az általános könyvtári tevékenység problematikája, vagyis az, hogy konkrét esetben Lend-

va Községen kívül a többi lapító község hol fizet, hol nem a tevékenységekért. A miniszter kifejtette, ez általános probléma másutt is, így konkrét rendszerbeli megoldást kell keresni véleménye szerint. Az említett probléma mellett szót ejtettek a lendvai könyvtári intézmény helyiségproblémáiról is. Több mint valószínű, a lokációcsere már nem aktuális, így a könyvtár mögötti részen várható terjeszkedés, amelyről a könyvtárigazgató és a lendvai polgármester már megbeszéléseket folytatnak. A Promóciós Kulturális Intézménnyel kapcsolatosan a tárgyalópartnerek abban maradtak, mindenképpen meg szeretnék őrizni az intézmény regionális jelentőségű státuszát és az ebből fakadó támogatást is legalább a jelenlegi szinten szeretnék tartani.

Az említettek mellet szóba került a ljubljanai József Attila ME helyiségproblémáinak kérdése is. Az előző kormánnyal már jóformán letárgyalt megoldást az új kormány nem támogatja. A miniszter szerint a műkedvelői tevékenység közalapítványánál kell először megoldást keresni, ha ez nem lehetséges, akkor a főváros keretében kell megoldani az ügyet. Az egyesület azonban mindenképpen megkapja a közérdekű státust, így a helyiségek bérbevétele nem jelenthet problémát. A találkozón nem esett róla szó, de Göncz László kifejtette, megoldódni látszik a ljubljanai magyar gyermekek magyar nyelvtanulásának kérdésköre, a minisztérium biztosítja a tanítót, a tantárgy szerepel majd a bizonyítványban is. A miniszter és a nemze-

kár enyhítése érdekében!? dkár ségeire vonatkozólag. A miniszter ebben a kérdésben kifejti, a vadkár becslését végző szakemberek kötelesek betartani az illetékes vadállományról és vadászatról szóló törvényt, amely meghatározza, hogy a kárt elszenvedő gazda akkor jogosult kártalanításra, ha a mezőgazdasági kultúrában akkor keletkezik kár, amikor az már nem helyettesíthető egyéb növényi kultúrával. Ha ez így van, akkor a területre és a növényre jellemző termésátlagok és a statisztikai hivatal adatai szerinti tavalyi piaci ár a mérvadó, kiegészítve az inflációval. Amennyiben a növényzet még helyettesíthető egyéb növényzettel, akkor a gazdának az új növényi

kultúra létesítésének költségeit térítik meg, illetve az eredeti és a kiegészítő kultúra hasznának esetleges különbségét. A miniszter válaszában hozzáteszi, amennyiben a gazda nem ért egyet a megállapított kártalanítás nagyságával, akkor a már említett törvény értelmében a miniszter által a vadászati területre kinevezett illetékes bizottsághoz fordulhat, és ezzel megkísérelheti a megegyezést. Ha ez nem sikerül, a gazda fordulhat az illetékes bírósághoz is, a pert a keletkezett kár időpontjától számított három éven belül indítványozhatja. A képviselő harmadik kérdésében azzal a konkrét kérdéssel fordult a

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 16 .

tárcavezetőhöz, vajon országos szinten, illetve helyi szinten is elegendőnek tarják-e a kilövésre szánt vadállomány nagyságát. A miniszter válaszában kifejtette, ez a szám egyértelműen helyi szinten kerül megállapításra, az ún. vadigazgatási tervek elkészítésekor. A bizottságban, amely dönt a számokról az erdőtulajdonosok 3, a mezőgazdaság, a vadászat és a természetvédelem 3, illetve a helyi önkormányzatok és az illetékes erdészeti intézet 3 képviselője ül. A tervet a végén a miniszter írja alá, de elsősorban helyi szinten döntenek, az érintett társadalom, szakmák, egyéb érintettek széleskörű bevonásával.

tiségi képviselő tárgyalt az általános nemzetiségi törvényről is, a miniszter kifejtette, szeretné, ha ez tartalmazna egy külön fejezetet a kisebbségi kultúráról is. A cikkely megírásához, megalkotásához a minisztérium szakembereinek segítségét is felajánlotta.

Göncz László pozitívan nyilatkozott az úgymond ismerkedő beszélgetésről, reményei szerint a novemberi jubileum megünneplésekor Uroš Grilc kulturális miniszter mélyrehatóbban is megismerheti a magyar kisebbség kulturális tevékenységeit, intézményeit.

Pozitív hírek a nemzetiség ösztöndíjazásáról Lapzártakor kaptuk a hírt, Göncz László nemzetiségi képviselő tárgyalt a Munka- Család és Szociálisügyi tárcavezetővel, Anja Kopač Mrak-al. A fő téma a nemzetiségi ösztöndíjak voltak. A képviselő kifejtette lapunknak, a miniszter asszony támogatja még az előző ciklusban elindított törekvést, miszerint a szlovén állam szükségszerűen ösztöndíjakat írna ki a nemzeti közösségek által deficitárisnak ítélt szakmák esetében. A javaslatokat a nemzeti közösségek terjesztenék fel. A tárcavezető az elmondottakat a készülődő törvényben is rögzítené, ahogy az ún. „ad futura” ösztöndíjak lehetőségét is, amelyeknek a szlovéniai magyarságot illetően az anyaországi továbbtanulással kapcsolatban lenne jelentőségük. Ennek érdekében egy pénzalapot hoznának létre, ebben az esetben is azonban kikérnék a nemzeti közösségek véleményét. A parlamenti procedúrában az említettek elfogadásának érdekében nagy valószínűséggel a nemzetiségi frakció nyújt majd be törvénymódosítási javaslatot. A tárgyalásokon szóba kerültek a nemzeti közösségek által osztott „ösztöndíjak” is, amelyben a miniszter asszony nem talált kivetnivalót, egyetértett azonban a képviselőkkel abban, hogy ezeket nem így kellene hívni, megfelelőbb lenne a motivációs támogatás. Kifejtette azt is, az ilyen támogatásokat mindenképpen egységesíteni kellene a közösségek szintjén. A képviselő javasolta a tárcavezetőnek, hogy meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a nemzetiségek gazdasági alapjának eszközei a következő uniós költségvetési időszakban összekapcsolhatók - e a szociális, demográfiai területtel és esetleg itt eredményt elérni. Abban állapodtak meg, hogy az ősz folyamán erről szakmai fórumot szerveznek, valószínűleg Muravidéken. Szintén nem a közeljövőben valósulhat meg, de a tárgyalásokon felvetődött az is, hogy a Lendvai II. Számú KÁI esetében az oktatási nevelési tevékenységet összekötnék a növendékek szociális vállalkozói tevékenységével is. tt

3


Muravidék Hetés vendégül lát! - Muravidéken

Először csatlakozott Göntérháza és Zsitkóc A Hetés vendégül lát gasztronómiai és kulturális rendezvény hetedik évében – a programot 2007-ben indította Bödeháza, Gáborjánháza, Szijártóháza és Zalaszombatfa – a vendéglátókhoz idén csatlakozott két muravidéki hetési falu, Göntérháza és Zsitkóc is. Szombaton délután várták a vendégeket. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Míg a göntérháziak és a zsitkóciak délután fogadták a vendégeket,

sikerül hagyományossá tenni. Tessék kóstolni a házi finomságokból!” – mondta Šebjanič Valéria, a Hetés Művelődési Egyesület elnöke, a helyi közös-

indultak volna, vagy kellemes társalgást folytattak a hazaiakkal, a szomszédos Gáborjánháziakkal…. Zsitkócban a falu kis múzeumában, a Deák FeBödeháza – A Hetési Gasztronómiai Vásáron vasárnap délután a helyi ételekből és termékekből lehetett választani. Sokan érkeztek Szlovéniából.

Göntérháza - A csuhéból készült használati és dísztárgyak, a hímes tojás Hetés jellegzetessége. Tivadar Éva népi iparművész munkáit érdeklődéssel vették körül. Gáborjánházán és Szijártóházán az érdeklődők már délelőtt kóstolhatták a hetési finomságokat, a búbos túrótól a hőkön sült perecig és a tájjellegű borokig. Sajnos az esős időjárás nem kedvezett a szabadtéri rendezvénynek, így a falusi művelődési házakban zajlottak a programok. Göntérházán is, ahol a muravidéki rendezvényrész indult, a faluotthonban terítették meg az asztalokat. „Kár, hogy esős, hűvös az idő. A faluotthon előtt szerettünk volna standokat állítani, hangulatosabb lett volna, mint a teremben, de így is szerintem sikerült vendéglátó hangulatot teremteni. Először csatlakoztunk a rendezvényhez, remélem

4

séggel karöltve a rendezvény házigazdája. Az asztalon perec, búbos túró, tökmagolajos borsó, tökmagolajos túró, vágott zsír, vindős-hús, tepertő, túrós- és tökösmákos rétes… Sürögtekforogtak a göntérházi as�szonyok, a pereceket Rudas Magda, a Hetés egyik legismertebb perec-sütője készítette. A helyi hímző szakkör kiállítást készített munkáiból, a tájra jellegzetes csuhéból készített használati és dísztárgyakat pedig Tivadar Éva, kámaházi népi iparművész hozta el és keltette fel a látogatók érdeklődését. A hazaiak és a szomszédos falvakból érkező vendégek a helyi iskolások alkalmi műsorát is láthatták, mielőtt Zsitkócba

renc Emlékszobában, majd az faluotthon nagytermében, ahol házi sütemén�-

nyel szolgáltak, várták a vendégeket. A falu híres családjáról, a Deák családról Béres Katalin, a zalaegerszegi Göcseji Múzeum főmuzeológusa, a kiállítás egyik szervezője tartott érdeklődést keltő bemutatót, melyet figyelemmel hallgattak meg a hazaiak és a vendégek. A két muravidéki hetési falu csatlakozásával és első szerény lépéseivel a gasztronómiai- néprajziidegenforgalmi rendezvényláncba, melyet a magyar nemzeti közösség ösztönözött és támogatott, a magyarlakta vidék megtett még egy lépést a még nemrég határral elválasz-

tott Hetés tájegység közös programjaihoz, turisztikai felismerhetőségéhez, szorosabb kapcsolataihoz… A Hetés vendégül lát! programsorozatot a szervezők (közben Zalaszombatfa kilépett a szervezésből) a jövőben – pályázati forrásokra építve, együttműködve muravidéki szervezetekkel – még bővíteni és tartalmilag is gazdagítani szeretnék. Hogy a lehetőségek adottak, arra tán az egyik legjobb előrejelzés a látogatottság: a központi rendezvényt, a Hetési Gasztronómiai Vásárt vasárnap Bödeházán több százan látogatták meg, sokan Szlovéniából is.

Zsitkóc – A Deák Ferenc emlékszobában Béres Katalin, a zalaegerszegi Göcseji Múzeum főmuzeológusa mutatta be az érdeklődőknek a Zsitkócról származó Deák és családja életét. N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 16 .


Muravidék Hármasmalomban a nemzedékek találkoztak

Lesz minden jó szemnek, szájnak… És a léleknek is – állt az invitálásban a vasárnapi generációk találkozójára, melyet a Hármasmalmi Helyi Közösség és a Kultúregyesület szervezett. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A találkozó Babovič Irén, a kultúregyesület elnökének köszöntőjével kezdődött, aki a nemzedékek közötti párbeszéd fontosságát hangsúlyozta, hiszen így az élet meg-

szervezése is könnyebb. A műsor a helybéli iskolások Csizmás Kandúr című színpadi jelenetének bemutatásával kezdődött. Őket a helyi népdalkör fellépése követte, majd a gyermekek szóló produkcióival folytatódott a műsor, hegedűvel, harmonikával, szavalással.

A kulturális műsorba fellépett még a Gyertyánosi Hajnal Művelődési Egyesület népdalköre, a Muraszombati Baráti Kör énekkara, valamint Naca és Mári. Vida István (Slovenske Konjice) és Sečko Zsuzsanna (Muraszombat) a faluból elszár-

Vida István és Sečko Zsuzsanna, a faluból elszármazottak köszönetüket fejezték ki a szervezőknek.

mazottak megköszönték a szervezőknek a meghívást, valamint elmondták, hogy haza mindig szívesen jön az ember, s csak azt tudja igazán értékelni a szülőfalu fogalmát, aki megjárta az egynyelvű közeg nehézségeit. Hármasmalomban mindig is hagyománya volt

annak, hogy az emberek egymást segítették, ezért azt kívánták, legyen ez így a jövőben is. A műsort követően a vendégek és a fellépők meg­kóstolhatták a hár­mas­ malmi asszonyok sütötte híres lángost is, a vígság és dal az utcáig kísérte a távozókat.

A kultúrotthon tanácsa elfogadta a költségvetést A Lendvai Művelődési és Promóciós Intézet (kultúrotthon) Tanácsa május 8-i ülésén elfogadta az intézet 2013-as évi pénzügyi- és programtervét. Az intézmény költségvetése 313.472 euró, melynek közel 80 százalékát (242.372 euró) közpénzek teszik ki, a különbözetet a piacon (belépők, terembérlet, donációk stb.) szerzik meg. A tanácstagok a költségvetéssel kapcsolatban határozatba foglalták, hogy a következő ülésen áttekintik a féléves ügykezelési adatokat is. A tagok tájékoztatót kaptak a 2011-es ügykezelés belső revíziójáról és a megállapított hiányosságok pótlásáról, illetve a pótlási folyamat további üteméről. A 2012-es évi pénzügyi beszámoló viszont számviteli okok miatt nem került tárgyalásra. A tanács a következőben tárgyal az 2013/14-es színházi idény bérletének áráról is, illetve a bérlet áráról csak abban az esetben hoz döntést, ha a bérlet ára változik. kmj

Csókakő–Völgyifalu kapcsolata

Az élő kapcsolat újabb állomása A Völgyifalu és a Fejér megyei Csókakő közötti élő kapcsolat újabb ékes bizonyítéka volt a szombati majális-ünnepség Csókakőn. A borversenyen elért kitűnő eredményért Pisnjak László Muravidékről az önkormányzat serlegét vehette át. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Mint arról Palocsai Jenőnek nemrég a Népújságban közzétett cikkében olvashattuk, a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületének elnöke, Balaskó József továbbította a muravidéki borokat a Szent Donát Borrend által létrehozott, évek óta

megszervezett minősítésre. A szombati majálison a helybéli kultúregyesület táncosainak, gyermek- és felnőtt-csoportjainak színpompás fellépése mellett a falu gasztronómiai ételkülönlegességeivel is megismerkedhettek a vendégek. Különösen a szarvashúsból készült babgulyásnak és a halászlének volt nagy sikere, de a Borrend minő-

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 16 .

sítésén részt vevő boroknak is „keletje” volt. A délutáni hivatalos megnyitáson Csók akő polgár mestere, Fűrész György, valamint Balaskó József szólt Csókakő és a Muravidék gazdasági kilátásairól, a kapcsolatok alakulásáról. Majd kiosztották a borverseny muravidéki résztvevői számára az okleveleket, többek

Pisnjak László az oklevelek mellé az önkormányzat különdíját, egy serleget is átvehetett. között Pisnjak Lászlónak, aki a kapott arany, ezüst és bronzérem mellé Csókakő Község Önkormányzatának különdíját, a serleget is megszerezte. A délután folyamán a Barkóca-Berkenye csoport

mellett a csikósbemutatónak, valamint a Hun-csoport hagyományőrző csoportjának volt nagy sikere. Ők meghívót kaptak az egyik muravidéki, hasonló jellegű rendezvényre, találkozóra.

5


Kultúra Multikulturális rendezvény Ljubljanában

Kettős kiállítás, három művészeti ág Magyarország Ljubljanai Nagykövetségének a szervezésében csütörtökön Ljubljanában kettős kiállítással egybekötött multikulturális rendezvényre került sor, melyhez a Kontrabant együttes szolgáltatta a zenét. Szent-Iványi István nagykövet köszöntőjében Arven Sakti Szomi Kralj fotóművészt és Melocco Péter írót-ékszerkészítőt köszöntötte. A szép számú külképviseleti dolgozókból és a ljubljanai magyar és szlovén közösség tagjaiból, művészetpártolóból álló közönség tagjai Arven Sakti és Melocco Péter művészetével már korábban is találkozhattak, de így, egymás mellett a

motívumok terén nagyon is sok találkozási ponton közeli, rokon vonás figyelhető meg a művészfotós és a több ezer éves kövek, kövületek és ásványok világában otthonosan mozgó ékszerkészítő tevékenysége, művészi ars poeticája között. Bence Lajos irodalmárt a közös szálak keresése foglalkoztatta. Arven Sakti képeinek retro voltát és a képek mélyén húzódó tra-

gikus vonásokat emelte ki, ahogy Melocco könyvében is váltakoznak a tréfás, a gyermekkort és felnőtté válást megidéző fejezetek, valamint az amerikai történelem egy fontos, sötét fejezete is, az indián-etnocídium. A három nyelven zajló rendezvényen magyarul, szlovénul és angolul folyt a konverzáció, bizonyítva, hogy a multikulturalizmusban a nyelvi határok a művészet

Három művészeti ág, három nyelv és három világ, a képzőművészet, a zene és a költészet találkozott Ljubljanában, a magyar nagykövetségen rendezett kiállítás-megnyitón.

jóvoltából fordítás nélkül is „átjárhatóvá” válnak. A Kontrabant Bence Lajos megzenésített verseiből adott elő egy csokorra valót „HD-minőségben”. Az előadás végén a művészek

hitvallásának is tekinthető, John Lennon Képzeld el (Imagine) című kultikus száma is elhangzott, ezt a közönség a zenekarral együtt dúdolta. (-)

Etnikai csoportok régiós szemléje

A Kulturális Közalapítvány lendvai egysége karöltve a Pomurje Horvát Kultúregyesülettel vasárnap Lendván szervezte meg az etnikai közösségek néptánccsoportjainak, népdalköreinek és népi zenészeinek régiós szemléjét. A házigazda horvát kultúregyesület tambura-zenekara és néptánccsoportja mellett Mariborból, Novo mestoból, Velenjeből és Celjeből érkeztek szerb, horvát és macedón csoportok a találkozóra. kmj

Jubileumi fúvóstalálkozó új fellépőkkel Bogar Brigita zenetanár olvasta fel a távollévő Magyar Hajnalka igazgatónő üdvözlő beszédét a pénteki, a Színház- és Hangversenyterem szabadtéri színpadán rendezett fúvószenekarok koncerjén. Ebben a lendvai zeneiskola és a község közös rendezvényéről elmondta: új és új elemekkel, fellépőkkel bővül, ami a zenei ízlés fejlődését példázza, továbbá a csoportok egymás közti tapasztalatcseréjének is terévé válik. Idén az immár 10. alkalommal megrendezett koncerten három

6

ország hét fúvószenekara mutatkozott be: a négy muravidéki zeneiskola mellett az ausztriai ilzi és rosentali, valamint a muraszerdahelyi zeneiskolák növendékei. A vihar előtti időjárási viszonyok különös hangulatot kölcsönöztek a szabadtéri koncertnek, a meglepetés azonban ezúttal sem az égből jött, hanem a színpadról, ahol a klasszikus és modern popszámok feldolgozásainak örülhetett a nagyérdemű. A Beatles és a Queen számai nagyon jó érzékkel történő hangszerelése a kortárs zenét

Az Ilzi Zeneiskola valódi örömzenében részesítette a közönséget, Beatles és Queen számok feldolgozásával. a klasszikusok „magasságába” emelte egy-egy bravúros előadás során. A lendvai és a rosentali zene-

iskola nemrégi találkozójának jó hangulatát hozták el a zenekarok a közös fellépéssel, jelezvén: a zene

nem ismer határokat, ez a befejező, közös fellépésből is tükröződött. -ce

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 16 .


Gazdaság Több milliós beruházásokat terveznek Lendvára

A Nafta Geoterm a Petrol tulajdonába került A Nafta Geoterm 2012-től tartó eladási folyamata május 10-én mégis révbe ért, hiszen a Petrol tulajdonába került. A Petrol a következő két és fél évben a lendvai cégbe mintegy 4,5 millió euró beruházást tervez mind a fejlesztési tevékenységbe, mind az új foglalkoztatásokba. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Petrol sajtónyilatkozatából kitűnik, hogy gondos tulajdonos kíván lenni. A Nafta Geoterm cégben tovább kívánja fejleszteni és építeni az eddigi üzleti tevékenységeket: a bányászati munkálatok folytatását, a földgáz feldolgozását és szállítását, a geotermikus energián alapuló távfűtési rendszerek igazgatását és fejlesztését. A Petrol éppen a geotermikus energiához fűződő szolgáltatás területén fedezett fel üzleti kihívást saját és az átvett cég részére is. A Petrol Lendva Községgel együtt külön figyelmet szentel majd a geoter-

mikus távfűtési rendszer továbbfejlesztésére Lendva városában. A piacképes árak és a teljes energiaellátás jó lehetőséget nyújt a régió számára a gazdasági területek fejlődéséhez. A Nafta Geoterm tervezett tevékenységei fejlesztésének közvetett és közvetlen hatásai a petesházi olaj- és gázmező összehangolt és ütemesebb fejlesztésében, és a régió geotermikus energiakészlete további használatának fejlesztésében észlelhetők majd elsősorban. Az említett megújuló energiaforrás teljes és piacképes kínálata alapot jelent majd a versenyképes gazdasági környezet fejlődésére Lendva Községben, következmé-

nyeképp pedig újabb munkahelyek jönnek létre, ez

pedig nagyobb mértékű hozzáadott érték. Dušan Stopar, a Nafta Cégcsoport új igazgatója a szlovén sajtónak úgy nyilatkozott, hogy a Nafta Geoterm vételárának egy részét – nem hivatalosan 1,8 millió eurót – a Nafta

A Petrol a Nafta Geoterm utáni érdeklődését nem támogatta a Nafta Cégcsoport volt igazgatója, de május 10-én az mégis a Petrol tulajdonába került.

A sertéstenyésztés továbbra is bajban

Kiváló eredménnyel zárt a Panvita Keddi muraszombati sajtótájékoztatóján a Panvita csoport bemutatta 2012-es üzleti eredményeit, illetve a sikeresen befejezett projektjeit. A vállalatcsoport 2012-ben 133 millió euró bevételre tett szert, ami 10,8 millióval több, mint 2011-ben. A profit 7,4 millió eurót tesz ki. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A jó eredményeket – Peter Polanič cégcsoportvezető szerint – leginkább a kedvező tavaszi vetés, ebből kifolyólag a rekord mennyiségű aratási mutatók, valamint a sertésreprodukciós tevékenységgel való felhagyás eredményezte. A vállalatcsoport 2012ben 133 millió euró bevételre tett szert, ami 10,8 millióval több, mint 2011-ben. A Panvita cégcsoport így a kamatok, adók és amorti-

záció nélkül összesen 7,4 millió profitot termelt. A bevételek többségét a hazai piacon valósították meg, ez az összbevételek 92 százalékát teszi ki. A fennmaradó 8 százalék külföldön realizálódott, leginkább a különböző húskészítmények értékesítésével. A cégcsoportvezető kihangsúlyozta, 2012-ben Magyarországon plusz 250 hektárnyi területet vettek bérbe, hasonló nagyságú bérbevételben gondolkoznak az idei évben is. Pozitív hatást várnak a július elseji

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 16 .

Petrochem szanálására fordítják, a másik részét pedig a banki tartozások rendezésére. De még ezek után is akad tennivaló – többek közt a bankokkal is –, hogy a jelenleg 237 dolgozót foglalkoztató cég pozitívan gazdálkodjon.

horvát uniós csatlakozástól is. A Panvita 2002-ben befejezte a hőtáv-vezeték projektjét, amely a rakičáni biogáz-erőműből vezeti a hőt a rakičáni kórházba, emellett két húsközpontot nyitottak meg Kranjban és Koperban. Peter Polanič kifejtette az egyedüli problematikus ágazatuk továbbra is a sertéstenyésztés, amelynek a helyzete hónapról hónapra rosszabb, így a tavalyi sertésreprodukciós tevékenységgel való felhagyás után

Peter Polanič a Panvita vezetője félő, hogy akár magát a tenyésztést is kénytelenek lesznek megszüntetni. Bővíteni szeretnék azonban a szántóföldi termesztést, a már termesztett kultúrák

mellett fokhagyma, padlizsán, sárgadinnye, quinoa és csicseriborsó is felkerül a palettára. Simon Ravnič igazgatósági tag kifejtette, a siker titka a cégcsoport termelési és feldolgozási vertikális szerkezete, a jó kapcsolatok a partnerként bevont termelőkkel. Aljaž Podlogar értékesítési igazgató szerint a folyó évben még jobb eredmények várhatók, ugyanis reményeik szerint a horvát uniós csatlakozással újabb lehetőséghez jutnak. A cégcsoport erősíteni szeretné az allergénmentes AVE márkanév promócióját, emellett a promóció terén igencsak jelentős lépés, hogy a Szlovéniában megrendezésre kerülő kosárlabda EB-t szponzorálják. Kifejtette, hogy a reményeiket felülmúlta az áprilisban indított amerikai barbecue termékcsaládjuk is.

7


Gazdaság Kisipari övezet a hosszúfalui téglagyárnál

A telket felkínálják a beruházóknak Már egy ideje Lendva Község tervei között szerepel a kisipari zóna kialakítása a hosszúfalui téglagyár területén. A kivitelezés a téglagyárral kapcsolatos bonyodalmak miatt nem jöhetett létre, de úgy tűnik, hogy most a tervek megvalósulhatnak. A község a mintegy háromhektárnyi terület kiírását tervezi, egy vagy több fázisban. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A hosszúfalui téglagyár udvara bozóttal benőtt, az épületek pedig romos állapotban vannak. A gyárkémény – lehet, hogy már egy kicsit megdőlve, de

1994-től egészen 2009 végéig tartott. Mivel Lendva Község a téglagyár jó lokációjában gazdasági kihívást észlelt, tervbe vette, hogy a területén kisipari zónát alakít ki. A részben közművesített telket – mintegy háromhektárnyi területről

ebből a szempontból hátrányt jelent, az a megközelíthetőség szempontjából előny, hiszen közel áll a fő úthoz, illetve az autópályához, a hosszúfalui lehajtóhoz. A csődeljárás után 2009-ben a telket a meg-

elkezdődhet a kisipari zóna gyakorlati megvalósítása, amelyhez előzőleg azonban le kell bontani a veszélyes állapotban lévő épületeket, melyhez a Lendvai Közigazgatási Egység már kiadta a bontási engedélyt. A munkálatok elvégzésére a napokban Lendva Község pályázatot hirdet meg. Majd ezt követően jelentetik meg a pályázatot a részben közművesített háromhektárnyi területre (egyben, vagy fázisonként) a potenciális befektetőknek. A csődbe jutott hos�szúfalui téglagyár eladását késleltette többek közt a vagyon-visszajuttatási folyamat is, mellyel kapcsolatban volt egy érdekes fordulat is. Tomislav Schwarz, a téglagyár és a malom visszajuttatására jogos személy a II. világháború után Izraelbe költözött. Mivel halottnak nyilvánították, a vagyon-visszajuttatási igény az örököseire szállt át (később azonban kide-

rült, hogy Schwarz tulajdonképpen Yoel Shachar név alatt az élők sorában van). Mint azt Štefan Gjerkeš, a Lendvai Közigazgatási Egység vezetője a márciusi sajtótájékoztatóján elmondta, az utóbbi megállapítások miatt az igényt nem módosították, mert az öröklés már végrehajtott volt, a vagyon az örökösökhöz jutott vis�sza, részben természetben két igénynél: a zeneiskola melletti teleknél, valamint a téglagyárnál és a malomnál. Az utóbbi ügyben illetékesek határozatától függ, ha a 2010-től halottnak nyilvánított Ingus Sarolta jogosult-e a kárpótlásra (mintegy 170 ezer euró), ami az ügy zárásig leállást jelenthetett volna a téglagyár eladásában. A vagyon-visszajuttatási bonyodalmat úgy oldották meg, hogy az állam átvette a kárpótlás kifizetési kötelezettséget, így az ingatlan forgalmazása tiszta lett.

Lendva község tulajdonában a téglagyár mintegy háromhektárnyi területe. Az épületek bontására már kiadták az engedélyt, itt kisipari övezetet kívánnak kialakítani. – ott magasodik a bejárattal szemben. A téglagyár sajnos egyik példája annak, hogy hosszantartó eljárások gazdasági kárt okozhatnak. A téglagyár és a tőszomszédságában lévő malom csődeljárása

van szó – kiírás alapján felkínálja az esetleges beruházóknak. A hosszúfalui téglagyár területén – egyebek közt - zajos ipari tevékenység nem űzhető, hiszen a telek közvetlenül a falu felett húzódik. Ami

lévő ingatlanokkal együtt mintegy 148 millió euróért megvásárolta Lendva Község. Közben – mint ismeretes – eltávolításra került az ott lelt kétes eredetű fekete por. A téglagyár területén tehát hamarosan

• Lendván • Dobronakon • Pártosfalván • • Hodoson • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

Újabb kiírás a fiatalok vállalkozásösztönzésére Az RRA Mura Fejlesztési Ügynökségnél május 10-e és 31-e között látogatható a második Vállalkozva a vállalkozás világába elnevezésű nyilvános program, melynek keretében újabb 10 felsőés egyetemi végzettségű munkanélküli fiatal kap-

8

hat lehetőséget, ösztönzést, kiegészítő tudást, szakmai segítséget vállalkozás indítására és új munkahelyek teremtésére. A jelöltek a felhívás alapján kerülhetnek a projektbe, amelyről részletes tájékoztatást az RRA Mura honlapján olvashatnak, illetve személyesen kaphatnak

május 21-én a muraszombati PAC klubban. Az első 10 fős csoport májusban fejezi be az öt hónapos képesítést. A szakképesítés alatt a jelöltek az RRA Mura munkatársai, a cél pedig az, hogy a képzés lejárta után elhelyezkedjenek, illetve saját vállalkozást nyissanak. Ehhez a

Vállalkozva a vállalkozás világába program alatt sajátítják el az üzleti elképzelés kidolgozását és az üzleti terv elkészítését. Az operációt Muravidéken az RRA Mura Fejlesztési ügynökség valósítja meg, mintegy 300 ezer eurós keretből. Országos szinten az idén a terv szerint

250 fiatalt kívánnak a projektbe kapcsolni, amely akkor minősül eredményesnek, ha a program résztvevőinek 35 százaléka vállalkozást indít vagy elhelyezkedik. Ha ez megvalósul, a projektnek folytatása is várható. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 16 .


Info

Ha ilyen, akkor inkább ne legyen! Évekkel ezelőtt jó szándékkal indult az öko-sziget településenkénti létrehozása, viszont a gyakorlat mára teljesen mást mutat szinte minden faluban. Az öko-szigetek már nem a környezetvédelmi tudat magas szintjét tükrözik vissza, hanem csak a csúf látszatot és rendetlenséget.

Lényegében nem is a konténerek megrendelőjénél, illetve a hulladékszállítási szolgáltatás kivitelezőjénél van a gond, inkább az öko-szigetek igénybe vevőivel, de lehet, hogy egyáltalán nem is a hazaiakkal, akik a szelektált hulladékot (papír, üveg, műanyag, fém) nyilván

nem dobják szanaszét a házuk küszöbe előtt. Az ökoszigetekre – mely kimondottan a háztartások szelektált hulladékgyűjtésére szolgál – vendéghulladék is érkezik. A gond az, hogy így a körzetre kiszabott konténerek nyomban megtelnek, és hogy a rendre és tisztaságra senki sem figyel

oda. Sőt, a többletszemét is ott marad a dobozban, de csak addig, amíg az első eső szét nem áztatja, vagy a szél meg nem teszi a magáét. Rettentően zavaró, ha a szelektált hulladékkal eltömődött a konténernyílás, így elzárva más elől a lerakási lehetőséget. Csak egy példa a sok közül: nemrégen Dob­ro­ nakon, Patakszerben a meglévő öko-szigetet újabb konténerekkel bővítették, nyilván azért, mert megnövekedett a leadott hulladék mennyisége, illetve hogy legyen hova helyezni a többletet, kulturált módon, úgy, hogy az öko-sziget

környéke és az utca tiszta és rendezett maradjon, és ne legyen több a szemét körülötte, mint a szigeten, magán. De lám, éppen ez következett be: több konténer, több hulladék, nagyobb rendetlenség. Már jó ideje, a múlt péntekig. A zavaró és csúfos látvány rontja a jó kedvet, és a rendezett utcaképet a Bakonaki-patak mellett, a parkosított környéket a látványos hársfasor előtt. Mert ha szemetes, akkor jobb, ha nincs, illetve van, de egy kevésbé forgalmas és látható helyen, mint ahogy azt máshol is tették. Szolarics Nađ Klára

Menjünk el Kercaszomorra! Lehet, hogy egy gyűjtőközpont változtathat a látványon, de jó lenne, ha az emberek viselkedési módján is változtatna!

Három goricskói magyar önkormányzat - Moravske Toplice Község, Šalovci Község, Hodos Község - május 18-án, szombaton közös gyalogtúrát szervez Kercaszomorra. Indulás 08.00- kor Domaföldről.

hétről hétre Budapest - Szeptembertől megújul Magyarországon a pedagógusképzés, bevezetik a pályaalkalmassági vizsgálatot, hogy az ország minden területén azonos színvonalú legyen az oktatás - jelentette be Hoffmann Rózsa a köznevelésért felelős államtitkár. Megalakul a Magyar Pedagóguskar is, melynek egyik feladata a pedagógusok etikai kódexének kidolgozása lesz. Sofija - Maradhat a bolgár kormány: az eddig kormányzó párt, a konzervatív Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) vég-

zett az élen a vasárnapi előre hozott parlamenti választásokon. A GERB a szavazatok 30,3-31,4 százalékát kapta meg, míg legnagyobb ellenfele, a koalícióban induló Bolgár Szocialista Párt (BSZP) 26,2-27,1 százalékot kapott. A Bojko Boriszov vezette

GERB-kormány februárban mondott le a megélhetési költségek miatt kirobbant tömegtüntetések hatására. Banglades - Vége az olcsó munkának, drágulnak a H&M és a Zara termékei - Épület- és tűzbizton-

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 16 .

sági szabályzatot írt alá Bangladesben két ismert ruhagyártó cég, a H&M és az Inditex, a Zara márka anyacége. Az egyezmény előzménye egy helyi gyár összeomlása, amely 1127 ember halálát okozta. A világ legnagyobb ruhacégei mind Bangladesben dolgoztattak, a munkásokat rettenetes körülmények között tartották éhbérért. Most javulnak a feltételek, így várhatóan a termékek is drágulnak. Korea - A piacvezető Samsung növelte részesedé-

sét a mobiltelefon- és az okostelefon-értékesítésben egyaránt: a piacvezető 23,6 százalékkal a Samsung az egy évvel korábbinál 13 százalékponttal nagyobb részesedéssel vezet a világpiacon. A második helyen a rangsorban a Nokia áll 14,8 százalékkal az egy évvel korábbi 19,7 százalék helyett, a harmadikon az

Apple 9 százalékkal, az egy évvel korábbi 7,8 százalék helyett. Nigéria - A bankkártya lesz a személyi Nigériában:

Először az állami nyugdíjakat lehetne ezen keresztül kezelni, de a kört folyama-

tosan szélesíteni tervezik a közszféra béreire vagy az agrártámogatásokra is. A kezdeményezés több bankszámla nélküli nigériait fog bevonni a formális gazdaságba, az országban ugyanis a tranzakciók elsöprő többségét még készpénzben bonyolítják. Nigéria a kontinens legnagyobb országa 160 millió lakosával, és az egyik leggyorsabban növekvő gazdaság is.

9


Info a mai napon... Május 16-án történt 1770 Házasságot kötött a 14 éves Marie Antoinette és a későbbi XVI. Lajos, aki ekkor 15 éves volt. 1905 Megszületett Henry Fonda amerikai színész (Volt egyszer egy Vadnyugat). 1911 Megszületett Gács Rezső (Rodolfó) bűvész. 1920 Szentté avatták Jeanne D’Arcot Rómában. 1929 Először tartották meg az Oscar-díj átadást. 1943 Megszületett Grunwalsky Fe­renc operatőr, rendező, for­gatókönyv író (Roncsfilm). 1953 Megszületett Pierce Brosnan ír származású színész (James Bond, A panamai szabó...) 1955 Megszületett Debra Winger amerikai színésznő (Becéző szavak; A kék öböl). 1960 Létrehozták az első működő lézersugarat. 1966 Megszületett Janet Jackson amerikai pop énekes. 1973 Megszületett Tori Spelling színésznő (Beverly Hills 90210). 1984 Meghalt Irwin Shaw amerikai író. (Oroszlánkölykök, Gazdag ember, szegény ember). 1990 Meghalt Sammy Davis Jr. afroamerikai énekes, táncos, filmszínész (Ocean’s 11, Tripla vagy semmi).

visszapillantó

1993. május 21-én, 20. szám

Felszentelték Csentében a halottasházat Május 17-én, hétfőn délután ünnepélyes keretek közt szentelték fel a csentei új halottasházat és harangot. Ez alkalommal Bernát József plébános tartott szentmisét a temetőben. A szentmisén a csentei pávakör tagjai énekelték el az egyházi énekeket. A modern halottasházat az Ingra szakemberei tervezték, köztük Stjepan Sakač tervező és Andrija Tekeli munkavezető, akik rövid időn belül befejezték a tervezési munkálatokat, amiért nem kértek pénzt. A modern halottasházat 1992-ben kezdték el tervezni és a munkálatokat ebben az évben fejezték be, ami meglepően nagy eredmény egy faluközösségben a mai gazdasági helyzetet nézve. A modern épület 4 millió 335 ezr SIT- be került, bele nem számítva a 150 napszámot, amit a helyi közösség tagjai végeztek el. Az adományokból 891 ezer SIT, a helyi

A halottasház bejáratánál járulékból 2 923 ezer SIT és egyéb forrásokból 521 ezer SIT jött össze a csentei helyi közösség pénztárába, amely által felépült rövid időn belül a halottasház. A csenteiek személyenként ezer SIT-tel is hozzájárultak a beruházásokhoz. Az épület fel-

szentelése egy jellegzetes héten volt, a „keresztjáró” héten, amikor a csenteiek a kisbúcsújukat ünnepelik, ami egy fogadalmi ünnepi nap. Ugyanis 1827-ben a megelőző években történt nagy tűzesetek emlékére Csentében Szent Flórián

szobrot avattak, amely a tűzoltók védőszentje. S azóta minden évben kisbúcsút tartanak ezen a napon. A halottasház felszentelésére összejött a helyi közösség lakossága és a környező falvakból is eljöttek a polgárok erre a nagy eseményre.

(te) forma rövid alakjánál sem szabad elveszíteni a felszólító mód személyragját, még ha ki is esett a jel: Küldd el a levelet! Tehát: küld+(-je)d=küldd vagy küldjed. A –t végű igék alakjainak felszólító módja sok odafigyelést igényel. Ha a –t előtt rövid magánhangzó áll (fut, süt, szeret, mutat), a -t+-j hangkapcsolatból -ss lesz: fussunk, süssenek, szeress, mutassátok). Ilyen még a lát ige is, a fest esetében pedig kiesésről is beszélhetünk: fest+-j=fess. Akárcsak a halaszt, választ (tehát a –t előtt –s vagy -sz mássalhangzó áll) esetében: halaszt+-j= halassz.

Ha -ít-re végződik az ige, a –j alternánsa az –s, ezt használjuk: tanít+j=taníts, segít+-j=segíts. Ha mássalhangzót találunk a –t előtt (ért, tölt), szintén –s lesz a –j-ből. A nyelvjárási változatok és a standard között is adódnak különbségek a felszólító mód formáját és funkcióját nézve, ezt majd legközelebb részletezzük. Bár a szabályok ismeretével könnyebb a helyesírás és a forma megtanulása, legyünk türelemmel a magyart anyanyelveként vagy nem anyanyelvként tanulókkal szemben, hiszen igen sok szabályt kell egyszerre a fejükben tartani.

Annamária, a Maribori Egyetem nyelvről mindenkinek Gróf Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének lektora

Gyere, és segíts! A felszólító mód sok borsot tör mind a magyar anyanyelvűek, mind a magyart nem anyanyelvként tanulók orra alá. Anyanyelvi szempontból nagyon nehéz a helyesírása, nem anyanyelvi szempontból a forma sokfélesége, a szabályok mennyisége nehezíti meg az elsajátítást. Általában azt tanuljuk a z i sko l á b a n , h og y a felszólító mód jele a –j, majd megtanuljuk, hogy a –j írásban is hasonul akkor, ha az ige –s/-sz/-z végű. Tehát az olvassa el, nézze meg, keressen fel igealakok megalkotása vagy helyesírása még nem okoz problémát, viszont a játsszunk

10

együtt formát már csak kevesen tudják helyesen leírni, akárhol vagyunk is a magyar nyelvterületen. Próbáljuk megjegyezni, hogy a –j nem vész el, csak átalakul, mégpedig a szó utolsó mássalhangzójához válik hasonlóvá, ezért mondjuk, hogy teljesen hasonul ahhoz. Tehát játsz(ik)+j = játsz(ik)+sz = játssz(on)! Az egyes szám második személyben (te) a felszólító mód esetében két forma közül választhatunk: a rövid alakok (figyelj, írj, olvass, számolj, figyeld, írd, olvasd, számold) és a hosszú alakok (figyeljél, írjál, olvassál, számoljál,

figyeljed, írjad, olvassad, számoljad) között nincs éles különbség, mindkettőt használjuk, egyre többször inkább a rövidebb formát a mindennapok felgyorsult ütemét követve. Ugyanakkor érzünk némi összefüggést a hossz és az udvariasság között. Pragmatikai kutatások folynak arra nézve, hogy pontosan megmondhassuk, mikor melyik formát tartjuk megfelelőnek, van-e egyáltalán ilyen különbségtétel. A tárgyas – vagy frissebb terminológiával határozott – ragozásnál fontos odafigyelni a –d végű igékre, mivel itt az egyes szám második személyű

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 16 .


Info

SPÁRGA-PROGRAM HOSSZÚFALUBAN

SZOMBATON, 2013. MÁJUS 18-ÁN

11:00 ÓRAI KEZDETTEL, A HOSSZÚFALUI FALUOTTHONBAN Sok szeretettel várjuk Önt a »Spárga-program és spárgából készített ételek – Spárga mint élelmiszer, gyógyszer és afrodiziákum c. rendezvényünkre. A rendezvény minden érdeklődő és ínyenc számára változatos gasztronómiai és kulturális programot biztosít. A spárgából készített ízletes ételeket minden látogató ingyenesen megkóstolhatja, a kirakodóvásáron pedig helyi termelők kínálják termékeiket.

Program: 11:00 és 15:00 óra között

- -

11:00 MEGNYITÓ kirakodóvásár - spárga és más helyi finomságok és termékek kínálata 11:45 ÉLŐ KONYHA a spárga és a spárgából készített ételek bemutatása, valamint az ételek készítőinek a versenye 13:00 KÓSTOLÓ – SPÁRGÁBÓL KÉSZÜLT ÉTELEK - a rendezvényt változatos kulturális műsor kíséri (Muravidéki Néptáncegyüttes, Nefelejcs Néptáncegyüttes, citerások, a hosszúfalui Fehér Jani ME népdalköre, népi zenészek Černelavciról,…)

19 órakor kezdődő program:

SPÁRGA VACSORA ÉS SPÁRGATÁNC

• • • • • • •

SPÁRGA FÜSTÖLT PISZTRÁNG FILÉVEL és BAZSALIKOMOS PESZTÓVAL SPÁRGAKRÉMLEVES RÁKKAL és RUKKOLÁVAL BORJÚÉRMEK HOLLANDI MÁRTÁSSAL SÁRGARÉPATEKERCS SÜLT SPÁRGA PROSCIUTTO-VAL VEGYES SALÁTA SPÁRGA CRÉME BRULÉE EPER ÖNTETTEL

A VACSORA ÁRA 14,00 EUR.

Előzetes jelentkezésüket 2013. május 12-től a 041 948 708 telefonszámon vagy a gabriela.sobocan@lendava.si e-mail címre várjuk! Szervező: Hosszúfalui Helyi Közösség

Közmédia-javallat

Gulyás István heti ajánlója Gulyás István Miskolcon született, és az észak-magyarországi Szikszón nőtt fel. Korábban A Hét műsorvezetője, a Ma Reggel főszerkesztője és műsorvezetője, jelenleg Az Este műsorvezetője. Nevéhez fűződik a Szempont újraindítása. Legnagyobb szakmai élményének a pápaválasztást tekinti.

Hétfőn a Ghymes – 30 év fényév összeállítást választom. Nagyon szeretem az együttest, szerintem a Ghymes a világzene egyik legfényesebb csillaga. Stílusuk igazi XX. századi műfaj, a hagyományok és a modern világ jó ötvözete

(M1 13.20). De maradjunk még a hét első napjánál! A Leonardo, Vinciből – A zseni származása című olasz dokumentumfilmet mindenképpen megnézem. Leonardo, a reneszánsz személyiségével, egyetemes tudásával igazi példaképem. Alkotásaival a modern művészetet alapozta meg, találmányai még az új évezredben is kivívják a tudósok csodálatát (Duna 12.05).

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 16 .

Kedden a Kántor sorozaton akadt meg a szemem. A népszerű tévéfilm a gyerekkoromat idézi. 1976-ban forgatták, akkor 14 éves kamaszként nagyon élveztem stílusát, szereplőit. Amikor a mozit bemutatták, már olvastam a film alapjául szolgáló regényt, Szamos Rudolf könyvét. Kántor, a bátor kutya mellett szereplőinek: Madaras Józsefnek, Pogány Margitnak, Szilágyi Tibornak is köszönheti sikerét (Duna 20.05). Szerdára Az én kis falum csehszlovák filmet ajánlom. Jirzi Menzel kedvenc cseh rendezőm, s a filmben az ütődött fiút magyar színész, Bán János alakítja. Rudolf Hrusinsky szerepformálása ugyancsak emlékezetes; a kiváló színész – más alkalommal – Svejk figuráját is sikerre vitte (Duna 21.15). Csütörtökön a Kossuth

Rádió Családi sávját kapcsolom be. A rádió mindig közkedvelt volt családomban, televíziót először csak 1965-ben láttam. Saját családomban is néha kísért a múlt; ezzel kapcsolatban egy kis történetet is meg szeretnék osztani az olvasókkal. Kisfiammal, aki televízión nőtt fel, egyszer a kocsiban hallgattuk az esti mesét. A történet végén elkerekedett szemekkel kérdezett: „Ugye apa, ezt holnap is megnézzük?” (19.30) Pénteken lesz a Formula 1 első szabadedzése. Minden futama közül a monacói a legizgalmasabb. A versenyzők a hercegség fővárosában az utcán róják a köröket, olyan környezetben, mint amikor a múlt században kitalálták az autóversenyzést. Itt kevésbé számít a zseniális technológia: aki ott nyerni tud, az mindenképpen a műfaj

klasszikusává válik (M1 22.10). Szombat este egy romantikus vígjátékot, a Zöld kártyát nézem majd meg. Főszereplői, Depardieu és Andie MacDowell nagyon jó párost alkotnak, a kedvesség, humor, keserédes hangulat egyaránt katartikus élményt ad a nézőknek (M1 20.15). Vasárnapra az M1 külpolitikai magazinját, a Világ-képet javaslom. A harmincperces összeállításban az előző hét legizgalmasabb eseményeit elevenítjük fel könnyed stílusban, riport formájában, s mindezt politikától majdnem mentesen (M1 12.05). Az ajánlott programok mellett, ha tehetik, minden este nézzék meg a Híradót és Az Este műsorát!

11


Info május 17. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Panoptikum, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Roma nemzetiségi műsor, 16:00 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:05 Ifjúsági műsor, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Egészségünkre!, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:50 Infodrom, 10:00 Jó óra, 11:20 Jó reggelt, 13:35 Tine Rožanc néptáncegyüttes, 2. rész, 14:55 Hallgassunk a csöndre, 15:25 Szlovén magazin, 15:50 Sportműsor gyerekeknek, 16:20 Szeretem a futballt, 16:50 Hidak, 17:20 Mark Zuckerberg – A Facebookon belül – angol dok. műsor, ism., 18:10 A nyolcadik nap, 18:40 Érdekel a könyv, 19:00 A pont, 19:55 Novo mesto: Krka – Union Olimpija, kosárlabda-mérkőzés, 21:40 Két öreg akadékoskodó – angol sorozat, 22:10 Raw étterem – ír sorozat, 23:05 Anthony Zimmer - francia film, 0:30 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:20–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Nemzetiségi magazinok, 13:00 Esély, 13:30 Életművész, 14:25 Történetek a nagyvilágból, 14:55 Boston Legal – am. sorozat, 15:45 A szenvedélyek láng20:15 Legenda – Locomotiv GT jai – am.–kolumbiai sorozat, 16:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:30 Híradó, 17:40 Ridiküli, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Legenda – Locomotiv GT – zenés műsor, 21:35 Az Este, 22:10 Szeretettel Hollywoodból, 22:40 Ha idegen vagy – A Doors története – am. dok. film, 0:05 Híradó, 0:20 Ismétlések.

RTL Klub

május 18. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, ism., 14:15 Helyes ötlet!, ism., 14:50 Idegenforgalmi műsor, ism., 15:15 AlpokDuna-Adria, ism., 15:50 A viking köztársaság – dok. film, ism., 16:20 Állatokról, emberekről, 17 : 0 0 H í re k , 15:50 A viking köztársaság – 17:15 A kertben, dok. film 17:40 Alkalmi munkások Tokióban - francia dok. műsor, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanások, 20:05 Éjszaka a múzeumban – zenés műsor, 21:30 Malmö: Eurovíziós Dalfesztivál 2013, 0:15 Hírek, 0:45 Az anarchia fiai – am. sorozat, 1:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:15 Az időn át, 10:00 Különleges kínálat, 10:20 Szlovénia nézetei, ism., 12:10 Szlovén villanások, 12:40 Írások, 13:10 A nyolcadik nap, ism., 13:40 Eurovíziós Dalfesztivál 2013, 1. elődöntő, ism., 15:55 Muraszombat: Mura – Luka Koper, labdarúgó-mérkőzés, 17.55 Eurovíziós Dalfesztivál 2013, 2. elődöntő, ism., 20:00 Bobby – am. film, 21:50 Aranyfüst, 22:20 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:30–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:05 Summa, 12:35 A Griff, a Dámvad és a Varjú, 13:05 Angi jelenti, 13:35 A világörökség kincsei, 13:55 Telesport, 15:55 Zöld Tea, 16:30 Két csirkefogó… meg egy fél – olasz sorozat, 17:30 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:15 Elővízió 2013, 21:00 Eurovíziós Dalfesztivál 2013 - Döntő, 0:25 Oltalmazó ég – angol-olasz film.

RTL Klub

8:15 Reggeli, 11:40 Asztro Show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 Brandmánia, 13:40 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:35 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:20 Kettős játszma – mexikói sorozat, 17:20 Riválisok – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:25 Fókusz, 19:50 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 A zöld íjász – am. sorozat, 22:30 Gyilkos elmék – am. sorozat, 0:30 Reflektor, 0:50 Gasztrotúra.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 14:50 Amit a szív diktál – mexikói sorozat, 15:50 Csapdába csalva – német dokureality-sorozat, 16:20 Veled is megtörténhet! – magyar dokureality, 17:20 Update Konyha, 17:25 Hal a tortán, 18:30 Tények, 19:25 Aktív, 19:55 Családi titkok – magyar sorozat, 20:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:35 Star Trek – am. film, 0:05 Jog/Ászok – am. sorozat, 1:10 Tények este, 1:45 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:25–8:30 Virradóra, 8:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Liszt Ferenc – magyar–német–olasz sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 Magyarország 2000 – Családi krónikák, 15:30 Európa egészsége – dok. sorozat, 16:30 21:15 Titkok és szolgá- Térkép, 17:00 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, latok – olasz sorozat 18:20 Dunasport, 18:30 Közbeszéd, 19:00 OTP Bank Liga – Labdarúgó-mérkőzés, 21:00 Hírek, 21:05 Dunasport, 21:15 Titkok és szolgálatok – olasz sorozat, 22:55 Kultikon, 23:15 Koncertek az A38 hajón, 0:05 Ismétlések.

7:00 Kölyökklub, 10:45 XXI. század, 11:15 Házon kívül, 11:50 4ütem - magazin, 12:30 Férfi kézilabda-mérkőzés, 14:10 A zöld íjász – am. sorozat, 15:15 A hős legendája – am. sorozat, 16:15 Szép kis nap! – am. film, 18:30 Híradó, 16:15 Szép kis nap! – am. film 18:55 Fókusz plusz, 19:30 z elveszett jövő – német-am. film, 21:20 A Feláldozhatók – am. film, 23:20 Kiadatás – am. film, 1:40 Remington Steele - am. sorozat.

TV2 6:25 TV2-matiné, 11:30 Babavilág, 12:00 Tűsarok, 12:30 Autóguru, 13:00 Abraka Babra – főzőshow, 13:30 Doktorok – am. sorozat, 14:30 Psych – Dilis detektívek – am. sorozat, 15:30 Monk – Flúgos nyomozó – am. sorozat, 16:30 Kettős ügynök – am. sorozat, 17:30 Irigy Hónaljmirigy Show, 18:30 Tények, 19:15 Az ének iskolája – szór. műsor, 20:50 Bölcsek kövére 2. – am. film, 22:50 A United 93-as –angol-am. film, 0:50 Psych – Dilis detektívek – am. sorozat, 1:50 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 11:00 Csíksomlyói pünkösdi búcsú 2013, 13:25 Híradó, 13:55 Kóristák – francia-német zenés film, 15:30 Önök kérték!, 16:30 Egy szív megáll – magyar film, 18:00 Híradó, 18:30 Hagyaték, 19:00 Határtalanul magyar, 19:30 Hogy volt!?, 20:25 Futótűz – am.–kanadai sorozat, 21:15 Ahogy tetszik – am. film, 23:15 Dunasport, 23:35 MüpArt, 1:10 Koncertek az A38 hajón.

május 19. vasárnap

május 20. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:40 Művelődési műsor, 11:15 Mezsgyék, 11:20 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:20 Egészségünkre!, ism., 15:00 Szegénysoron – szlovén film, 17:00 Hírek, 17:15 Georges Feydeau: Vidám történetek a házaséletből – sorozat, 18:10 A nagy és a kis képernyő legendái, 18:45 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Ki mer vacsorára menni?, 21:00 Vadon – dok. film, 21:55 Úton: Željko Kozinccal – dok. sorozat, 22:30 Hírek, 23:00 Véres mező – skót sorozat, 0:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:25 Az időn át, 8:00 Glóbusz, 8:35 Alpok-DunaAdria, ism., 9:05 Turbulencia, 9:35 Zenés matiné, 12:00 Sportműsor gyerekeknek, 12:30 Szeretem a futballt, ism., 15:00 Eurovíziós Dalfesztivál 2013, ism., 18:20 Kerékpárverseny Szlovénia körül – riport, 18:50 Szere15:00 Eurovíziós Dalfesztivál tem a futballt, ism., 2013 19:15 Sportműsor gyerekeknek, ism., 19:50 Lottó, 20:00 A kis nagyvilág – angol sorozat, 20:50 Ivan Hribar – Minden idők polgármestere, dok. műsor, ism., 21:20 Crulic: A tulvilágra vezető út – dok. műsor, 22:35 Kisfilm.

Magyar Tévé 6:00 Ma reggel, 9:00 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:05 Világ Kép, 12:35 A Grif, a Dámvad és a Varjú, 13:05 Telesport, 13:35 Szájkosaras kosaras – am. film, 15:20 Nemzetközi Fogathajtó verseny, 16:25 Telesport, 18:50 Túl fényes – dok. film, 19:30 Híradó este, 20:15 Magyarország, szeretlek!, 21:35 R. Wagner: A bolygó hollandi – opera, 23:40 remény rabjai – am. film.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:05 EgészségKalauz, 10:40 Fránya macska – am. film, 12:25 Csekkben a tenger – am. film, 14:15 Az elveszett jövő – német-am. film, 16:20 A smaragd románca – mexikói-am. film, 18:30 Híradó, 18:55 Dr. Dolittle – am. film, 20:30 Éjszaka a múzeumban 2. – am. film, 22:35 Cápa – A rettegés 12 napja – am. film, 0:25 Remington Steele – am. sorozat.

TV2 6:25 TV2-matiné, 10:55 Egészségmánia, 11:25 Stahl konyhája, 11:55 Több mint TestŐr, 12:25 Barbie – rajzfilm, 14 : 0 5 Old Shatterhand – német film, 16:25 Bölcsek kövére 2. – am. film, 18 : 3 0 Té 16:25 Bölcsek kövére 2. – am. film nyek, 19:00 Pata tanya: Baromi buli – am.-német rajzfilm, 20:50 Mindenképpen talán – am. film, 23:00 28 nap – am. film, 1:00 Alfie – angol-am. film.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 10:15 Római katolikus szentmise – Gyimesbükk, 12:00 Híradó, 12:30 WTCC 2013 – Túraautó Világbajnokság, 14:30 Hazajáró, 15:05 Szerelmes földrajz, 15:40 Hogy volt!?, 16:35 Sárga rózsa – magyar film, 18:00 Híradó, 18:20 Dunasport, 18:30 Heti Hírmondó, 19:00 Klubszoba, 20:00 Önök kérték!, 21:00 Valahol Európában – magyar film, 22:40 Dunasport, 22:55 Törzsasztal, 23:50 Koncertek az A38 hajón, 0:40 Ismétlések.

7:00 Jó reggelt, 10:15 Gyerekműsor, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Éjféli klub, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 Opus, 0:00 Jazz, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:00 Jó óra, 11:25 Jó reggelt, 14:45 A pont, 15:45 Idegenforgalmi műsor, ism., 16:10 Vadon – dok. film, ism., 17:05 Roma nemzetiségi műsor, ism., 17:25 Helyes ötlet!, 18:00 Jó napot, Koroška!, 18:30 Ez lesz a szakmám, 19:00 A pont, 19:50 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:00 Weissensee – német sorozat, 20:50 Banks felügyelő – angol sorozat, 22:20 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Összefoglaló a csíksomlyói búcsúról és zarándoklatról, 12:45 A Griff, a Dámvad és a Varjú, 13:10 Csángó Napbanézők, 13:20 Ghymes ’30 Fényév’, 14:35 12:05 Összefoglaló a csíksomlyói A levendula búcsúról és zarándoklatról illata – angol film, , 16:20 Esküvői keringő – német film, 17:55 Szent Péter esernyője – magyar-csehszlovák film, 19:30 Híradó este, 20:15 A sas – am.-angol film, 22:10 Ragyogás – Dolhai Attila koncertje, 23:25 Egyre távolabb – kanadai film, 1:15 Siena tüze – olsz dok. film.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:00 A sors kegyeltje – am. film, 12:00 Tengerre, tata! – am. film, 14:05 Éjszaka a múzeumban 2. – am. film, ism., 16:10 Keresd nőt! – am. film, 18:30 Híradó, 18:55 Az arany iránytű – am. film, 21:00 A szállító 2. – francia-am. film, 22:45 A nagy kaszálás – am. film, 0:35 Remington Steele – am. sorozat.

TV2 6:25 TV2-matiné, 11:50 A Napisten piramisa – olasznémet film, 13:50 Fantom – am.-ausztrál film, 15:45 Pata tanya: Baromi buli – am.-német rajzfilm, 17:30 Hal a tortán, 18:30 Tények, 19:00 Vigyázz, kész, szörf! – am. rajzfilm, 20:40 Tök állat – am. film, 22:25 Mr. Brooks – am. film, 0:45 A király összes embere – német-am. film.

Duna Tévé 7:25 Vallási műsorok, 9:35 A Napba öltözött leány – magyar zenés film, 12:00 Híradó, 12:10 Leonardo, Vinciből – A zseni származása – olasz dok. film, 13:00 Kívánságkosár, 15:10 445 – Miért kön�nyezik mindenki Csíksomlyón – dok. 16:00 Albert Schweitzer film, 16:00 Albert – Egy élet Afrikáért – német- Schweitzer – Egy dél-afrikai film élet Afrikáért – német-dél-afrikai film, 18:00 Híradó, 18:30 Most, amikor minden virág nyílik – zenés műsor, 19:10 Angyali érintés – am. sorozat, 20:00 Hacsi – A leghűségesebb barát – am.-angol film, 21:35 VIII. Nemzetközi Simándy József Énekverseny – dok. film, 22:30 Kultikon, 22:55 Sportaréna, 23:30 Koncertek az A38 hajón, 0:45 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismét­ lés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 16 .


Info május 21. kedd Szlovén Tévé 7:00 Jó reggelt!, 10:15 Gyerekműsor, 12:15 Opus, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, ism., 14:20 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Barangolások, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18 : 3 0 R a j z f i l m , 21:00 A felkelés - dok. műsor 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Nyíltan, 21:00 A felkelés - dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Glóbusz, 23:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:55 Jó reggelt, 15:15 A pont, 17:00 A hírnök, 17:35 Hidak: Barangolások, ism., 18:00 Úton: Željko Kozinccal – dok. sorozat, ism., 18:30 A szlovén vízkör, 19:00 A pont, 19:50 Az Astro sorsolása, 20:00 Ezazene – zenés sorozat, 20:30 Zenés műsor, 21:45 Melankólia – dán film, 23:55 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Budapest – dok. film, 14:25 Ízőrzők, 14:55 Boston Legal – am. sorozat, 15:45 A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai sorozat, 16:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Párizsi helyszínelők – francia sorozat, 21:05 Hölgyek öröme – angol sorozat, 22:05 Az Este, 22:40 Tudorok – ír sorozat, 23:40 Híradó, 0:10 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 11:40 Asztro show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 Fókusz plusz, 13:40 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:35 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:20 Kettős játszma – mexikói sorozat, 17:20 Ri21:25 Jo, a profi – franciaválisok – mexikói angol sorozat sorozat, 17:55 A bosszú angyala – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:25 Fókusz, 19:50 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Jo, a profi – francia-angol sorozat, 22:25 A Grace klinika – am. sorozat, 23:30 XXI. század, 0:00 Reflektor, 0:20 Hazudj, ha tudsz! – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények Reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 10:30 Astro-Világ, 11:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 14:55 Amit a szív diktál – mexikói sorozat, 15:55 Csapdába csalva – német dokureality-sorozat, 16:25 Veled is megtörténhet! – magyar dokureality, 17:25 Update Konyha, 17:30 Hal a tortán, 18:30 Tények, 19:25 Aktív, 19:55 Családi titkok, 20:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:40 Egy bolond százat csinál – magyar film, 23:45 Esküdt ellenségek: Los Angeles – am. sorozat, 0:45 Update Konyha, 0:50 Tények Este, 1:25 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00 Kapcsoljuk az Országházat, 16:00 Mesélő cégtáblák, 16:30 Térkép, 17:00 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:20 Dunasport, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Angyali érintés – am. sorozat, 19:45 Kultúra a nagyvilágból – angol dok. sorozat, 20:05 Kántor – magyar film, 21:00 Hírek, 21:05 Dunasport, 21:15 Pippa Lee négy élete – am. film, 22:45 Kultikon, 23:05 Koncertek az A38 hajón, 0:05 Ismétlések.

május 22. szerda Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt!, 10:15 Gyerekműsor, 12:00 A felkelés - dok. film, ism., 13:00 Híradó, 13:30 A Hét, ism., 14:25 Glóbusz, 15:10 Hidak, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:05 Jó óra, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 Férfit látok álmaidban – am. film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Zenés est, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:20 Jó reggelt, 14 : 0 5 Georges Feydeau: Vidám történetek a házaséletből – sorozat, 15:55 A nagy és a kis kép17:25 Koper: Luka Koper – ernyő legendái, ism., Olimpija, labdarúgó-mérkőzés 15:30 Ez lesz a szakmám, 16:00 A hírnök, 16:30 Európai magazin, 16:50 Hidak, ism., 17:25 Koper: Luka Koper – Olimpija, labdarúgó-mérkőzés, 19:50 Lottó, 19:55 Sport, 22:10 Aranyfüst, 22:45 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Párizsi helyszínelők – francia sorozat, 14:15 Útravaló, 14:30 Ízőrzők, 15:05 Boston Legal – am. sorozat, 15:50 A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai sorozat, 16:45 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Bosszú – am. sorozat, 21:00 Életművész, 22:00 Az Este, 22:35 Summa, 23:05 Múlt-kor, 23:35 Híradó, 23:50 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli 11:40 Asztro show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek, 13:40 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:35 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:20 Kettős játszma – mexikói sorozat, 17:25 Riválisok – mexikói sorozat, 17:55 A bosszú angyala – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:25 Fókusz, 19:50 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Szulejmán – török sorozat, 22:45 Házon kívül, 23:20 Reflektor, 23:35 Döglött akták – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 14:55 Amit a szív diktál – mexikói sorozat, 15:55 Csapdába csalva – német dokurealitysorozat, 16:25 Veled is megtörténhet! – magyar dokureality, 17:25 Update Konyha, 17:30 Hal a tortán, 18:30 Tények, 19:25 21:40 Sherlock és Wat- Aktív, 19:55 Családi titkok, son – am. sorozat 20:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:40 Sherlock és Watson – am. sorozat, 22:40 Frizbi Hajdú Péterrel, 23:40 Én is karcsú vagyok, 0:10 Update Konyha, 0:15 Tények este, 0:50 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Liszt Ferenc – magyar–német–olasz sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 Kerekek és lépések – dok. sorozat, 15:50 Az emlékezet helyszínei – dok. sorozat, 16:30 Térkép, 17:00 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Angyali érintés – am. sorozat, 19:45 Kultúra a nagyvilágból – angol dok. sorozat, 20:05 A Tenkes kapitánya – magyar sorozat, 21:00 Hírek, 21:05 Dunasport, 21:15 Az én kis falum – csehszlovák film, 22:50 Kultikon, 23:10 MüpArt Classic, 0:55 Koncertek az A38 hajón.

május 23. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Jó reggelt!, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Állatokról, emberekről, ism., 12:20 A kertben, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Nyíltan, ism., 14:20 Szlovének Olaszországban, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Nagyító alatt, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Helyes ötlet!, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:35 Panoptikum, 0:30 Ismétlések.

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 16 .

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismét­ lés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Május 16-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:10 Jó óra, 11:30 Jó reggelt, 14:35 A pont, 15:25 Ki mer vacsorára menni?, 16:20 Európai magazin, 16:35 A szlovén vízkör, 17:00 Ezazene – zenés sorozat, ism., 17:35 Hidak: Nagyító alatt, ism., 18:05 Alkalmi munkások Tokióban – francia dok. műsor, ism., 19:00 A pont, 19:50 A lóhere, 20:00 A nagy Gatsby – am. film, 22:15 Szülők kisebbségben – angol sorozat, 22:50 Maria Wern: A néma isten – svéd sorozat, 0:20 Ismétlés.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Lovas magazin, 13:55 Gasztroangyal, 14:55 Boston Legal – am. sorozat, 15:40 A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai sorozat, 16:30 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 20:15 Fábry Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Fábry, 21:35 Munkaügyek – IrReality Show, 22:05 Az Este, 22:45 Nemzeti Nagyvizit, 23:15 Barangolások öt kontinensen, 23:45 Híradó, 23:55 Ismétlések.

Határtalan: a szombathelyi, a vajdasági és a lendvai tévéstúdió közös műsora (ismétlés: csütörtökön 17.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Május 17-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 8:15 Reggeli, 11:40 Asztro Show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 EgészségKalauz, 13:40 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:35 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:20 Kettős játszma – mexikói sorozat, 17:25 Riválisok – mexikói sorozat, 17:55 A bosszú angyala – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:25 Fókusz, 19:50 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Igazságosztók – am. sorozat, 22:30 A rejtély – am. sorozat, 23:35 Brandmánia, 0:10 Reflektor, 0:25 A Grace klinika – am. sorozat, 1:25 Infománia.

TV2

Hidak: aktuális összeállítás, benne riport a Lendvai Nafta cégcsoport Geoterm leányvállalatának eladásáról (ismétlés: pénteken 16.50-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Május 21-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 14:55 Amit a szív diktál – mexikói sorozat, 15:55 Csapdába csalva – német dokureality-sorozat, 16:25 Veled is megtörténhet! – magyar dokureality, 17:25 Update Konyha, 17:30 Hal a tortán, 18:30 Tények, 19:25 Aktív, 19:55 Családi titkok, 20:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:40 Halálos iramban – am. film, 23:45 Propaganda – kulturális magazin, 0:45 Update Konyha, 0:50 Tények Este, 1:25 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:30 Liszt Ferenc – magyar–német–olasz sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 A Tisza – dok. film, 15:35 Európa egészsége – dok. sorozat, 16:30 Térkép, 17:00 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 21:15 Szerelmesfilm – Angyali érintés – am. magyar film sorozat, 19:50 Nyolc évszak – magyar sorozat, 21:00 Hírek, 21:05 Dunasport, 21:15 Szerelmesfilm – magyar film, 23:10 Kultikon, 23:30 MüpArt Classic, 1:20 Koncertek az A38 hajón.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Barangolások: Az Északi Magyar Archívum (a Duna TV produkciója) (ismétlés: kedden 17.35-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Május 22-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás, benne ismételten jelentkezik egészségügyi rovatunk, melynek témája a kullancsok elleni védekezés (ismétlés: szerdán 16.50-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Május 23-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: vadkár a Muravidéken (ismétlés: csütörtökön 17.35-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info figyelmükbe

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BAŠKA 2013 A Lendvai Ifjak Egyesülete – Life pályázatot hirdet a 2013-es baškai gyermeküdülés csoportvezetőinek, ill. gyermekkísérőinek kiválasztására. A Lendvai Ifjak Egyesülete – Life pályázatot hirdet gyermekkísérők, 1 sportanimátor, 1 egészségügyi dolgozó, 1 orvos részére. Előnyt élveznek azok a jelentkezők, akik eleget tesznek a következő feltételeknek: - tanárok, vagy más pedagógiai dolgozók, - pedagógiai kar felsőbb évfolyamos hallgatói, - gyermekkísérő, csoportvezetői tapasztalattal rendelkeznek. A 2013-as baškai gyermeküdülés időpontja: 2013. július 12. – 2013. július 23. A pályázók a jelentkezési lapokat 2013. május 17-től igényelhetik a Lendvai Ifjak Egyesület (Fő utca 124., Lendva – a régi egészségház épülete) e-mail címén info@ lifelendava.si illetve a 041 944 385-as telefonszámon. A pályázati űrlap a www. lifelendava.si oldalról is letölthető. A kiválasztott jelentkezők a Lendvai Ifjak Egyesületével szerződést kötnek, amel�lyel felelősséget vállalnak az ott végzett feladatokért és rájuk bízott gyermekekért. A pályázat beadásának határideje: 2013. május 27. A pályázatokat személyesen a Lendvai Ifjak Egyesülete helységeiben (Fő utca 124., Lendva – a régi egészségház épülete) 2013. május 23-án és 24-én 11.30 és 13.30 óra között, az info@lifelendava.si e-mail címen, vagy postai úton (Lendvai Ifjak Egyesülete – Life, Pf. 97, 9220 Lendva) lehet benyújtani. További információk: 041 944 385 (Silvija), vagy 041 275 920 (Kornelija). A csoportvezetőket meghallgatás alapján választják ki. A pályázatokat a Lendvai Ifjak Egyesületének bizottsága bírálja el.

A Könyvtár Lendva sok szeretettel vár minden kedves érdeklődőt

a muravidéki magyar írók műveinek kiállítására és a muravidéki magyar irodalom bemutatására 2013. május 16-án, csütörtökön 19 órára a könyvtár olvasótermébe. Ezúttal dr. Bence Lajos költővel, irodalomtörténésszel beszélgetünk. A műsorban szerepel az Énekmondó együttes, amely muravidéki költők megzenésített verseit adja elő, valamint Ferenc Grega, versmondó.

•Május 18., szombat, 9.00 óra, •Galéria, Muraszombat •Vladimir Potočnik festményeinek és Gabrijela Stupica születésén ek századik évfordulója alkalmából rendezett kiállítások megtekintése szakmai vezetéssel. •Május 19., vasárnap, 18.00 óra, •Jeričev dom, Turnišče •Felnőtt énekkarok területi találkozója •Május 20., hétfő, 18.30 órakor, •Bánffy Központ, Lendva 20.00 órakor, •Kultúrotthon, Dobronak •„Zalának földjén – zenés táncköltemény” című kamaratánc produkció •Május 23., csütörtök 18.00 óra, •Színház- és Hangversenyterem, Lendva Apolló Színház: Pinokkió Belépődíj: 2 EUR

FELHÍVÁS

gyertyafény Május 16-a és 22-e között Lendvai Plébánia Szombaton Jézus egész napos imádása az oltáriszentségben. Reggel 8 órakor szentmise lesz, ezt követően a Legszentebb Oltáriszentség kitétele az esti szentmiséig, amely 19 órakor kezdődik. Szombaton reggel 9 és 12 óra között a plébánián gyűjtik az éves hozzájárulást, a karcot. A falvakon a gyűjtés a Lüktető életben megjelent beosztás szerint történik. Szombaton este 8 órakor, a szentmise után a szülők és a keresztszülők számára előkészület lesz a keresztelőre. A következő vasárnap pünkösdvasárnap. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Völgyifaluban búcsú, a szentmise 11 órakor kezdődik. Búcsú lesz Hosszúfaluban, a romatelepülésen is, ahol a szentmise 12 órakor kezdődik. Szombat délután 6 órakor Pe­tes­ házán lesz szentmise, 7 órakor pedig Lendván a hittanosok és a családok részére lesz szentmise. A plébániai épület előtt áll a papírgyűjtő konténer. A befolyt összeggel a Karitászt segítik.

Dobronaki Plébánia

Lendva Község kisipar- és vállalkozásösztönző támogatásainak kiosztásáról szóló szabályzata (az SzK Hivatalos Lapja, 48/12. és 25/13 sz.), valamint a 2013.04.25-i pályázat lebonyolításáról szóló feltételek és kritériumok alapján Lendva Község pályázatot hirdet a 2013. évi ösztönzések kiosztásáról, mégpedig: – foglalkoztatási ösztönzések (munkahely-teremtési támogatás), – kreativitás és növekedésösztönzés (fejlesztési programok, beruházási tervek, diploma és posztgraduális feladatok költségeinek társfinanszírozása), - Lendva központjában lévő üzleti helyiségek bérlésének támogatása. A nyilvános pályázat, beleértve a pályázati dokumentációt is, 2013.05.10-től (péntektől) Lendva Község www.lendava.si honlapján található. Pályázni legkésőbb 2013.10.30-ig lehet.

Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor lesznek. Pénteken az esti mise előtt az elsőáldozók gyóntatására kerül sor. Szombaton 8.00 Zsitkócban, 18.00 órakor pedig Dobronakon lesz szentmise. Vasárnap 8 és 10 órakor lesz szentmise, az utóbbi az elsőáldozók számára.

Evangélikus Egyház Lendván minden első és harmadik vasárnap van istentisztelet.

Református Egyház Május 19. 10 órakor Szentlászlón, 14 órakor pedig Csekefán lesz pünkösdi úrvacsorás istentisztelet.

Várunk mindenkit!

időjárás Lendvai Könyvtár

14

A hét végére meleg, száraz idő várható, elszórt záporokkal. N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 16 .


Info apróhirdetés •Eladó ágy (90x200 cm, kerettel, ráccsal és bio­ matraccal). Irányár: 90 euró (részletlefizetés is lehetséges). Érdeklődni: tel. 051-358-687. •Eladó női ezüstóra hozzá való lánccal, izraeli öt­ vösmunka, monogrammal ellátva. Az óra és a lánc gránitkővel díszített. Érdek­ lődni: tel. 051-227-177. •Zalatárnokon eladó 854 négyzetméter területen régi lakóház és udvar. Ára: csak 1800 euró. Érdek­ lődni: tel. 00386-40-481096. •Eladók 100-180 kg-os sertések. Érdeklődni: tel. 040-938-073. •Forgalomból kivont gép­ járműveket és hulladék va­ sat vásárolok korrekt azon­ nali fizetéssel. Érdeklődni: tel. 0036-70-419-54-01. •Eladó egysoros, állítható (37–39) görkorcsolya térdés könyökvédővel, megkí­ mélt állapotban. Érdeklőd­ ni: tel. 051-227-177. •Lendván, a Tomšič utca 2. szám alatt, a Lipa szálló mellett eladó 2 szobás (64 m2) lakás. Ára: megegye­ zés alapján. Érdeklődni: tel. 031-575-754.

névnapsoroló Május 17-től 23-ig Péntek – Paszkál Szombat – Erik, Elxandra Vasárnap – Pünkösd, Ivó, Milán Hétfő – Bernát, Felicia Kedd – Konstantin Szerda – Júlia, Rita Csütörtök – Dezső Hibaigazítás A Népújság 19. számában a 18. oldalon megjelent Anyák Napja Völ­gyi­ faluban cím alatt téves cikk került közlésre. Az érintettek és az olvasók elnézését kérjük. A szerkesztőség

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2013. május 14-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Tartálykocsivezető Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica 116B., Črenšovci (1 munkahely, tapasztalat nemzetközi forgalomban, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2013. május 27.) Villanyszerelő Elektro-montaža Puhan, Kobilje 29., Kobilje (10 munkahely, munkavállalás Svájcban, bruttó havi bér: 1800 euró, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2013. április 26.) Biztosítási ügynök – Lendva területén Prima zastopstvo d.o.o., Partizanska ulica 19., Ljubljana (1 munkahely, közgazdasági technikus, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2013. május 23.) Teherkocsi vezető Rentas Trans d.o.o., Trnje 100B., Črenšovci (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2013. május 24.) Adminisztrátor Sanvita, storitve za rastlinsko predelavo, Lendavska cesta 11., Lendava (1 munkahely, meghatározott idő: 1 hónap, angol és magyar nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2013. május 20.) Teherkocsi vezető Sanvita, storitve za rastlinsko predelavo, Lendavska cesta 11., Lendava (2 munkahely, meghatározott idő: 1 hónap, jelentkezési határidő: 2013. május 20.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

A Lendvai Könyvtár értesítése Az alábbiakban a könyvtárlátogatás és használati rend változásairól nyújtunk tájékoztatást! A Lendvai Könyvtár NYITVATARTÁSI IDEJE megváltozott: hétfőn, szerdán és pénteken 8-tól 18 óráig tart nyitva. A többi nap nyitvatartási rendje változatlan: kedden és csütörtökön 8−16, szombaton 8−13 óra között tartunk nyitva. KÖLCSÖNZÉS A tagok látogatásuk során legfeljebb 20 könyvtári anyagot kölcsönözhetnek, ebből legfeljebb 3 nem könyv jellegű anyagot. A 3 hónapnál hosszabb, illetve az 50,00 eurónál nagyobb tartozás a központi és fiókkönyvtárakban a további kölcsönzések megvonásával jár. KÖLCSÖNZÉSI HATÁRIDŐK a központi és fiókkönyvtárakban: könyvanyag esetében három hét, nem könyv jellegű anyag esetében (DVD, VK, CD) egy hét, újságok és folyóiratok esetében három hét, kivételt képeznek a legújabb számok. Kifejezetten nagy érdeklődés esetén a könyvtáros a kölcsönzési határidőt 14 napra rövidítheti. A könyvtár bejárata a könyvtár látogatóinak biztonsága miatt kamerás ellenőrzés alatt áll. Keressük a tavasz ifjú olvasóját! A könyvtárban keressük a tavasz ifjú olvasóját. Az a kiskorú tag, aki 2013. április 26-tól június 21-ig a legtöbb könyvet olvassa el, könyvjutalomban részesül. és Keressük a tavasz olvasóját! A könyvtárban keressük a tavasz olvasóját. Az a felnőttkorú tag, aki 2013. április 26-tól június 21-ig a legtöbb könyvet olvassa el, könyvjutalomban részesül.

Lendvai Könyvtár

Meghívó

Tündérkert

Hodos Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség meghívja Önt az

„Élő örökség - TÜNDÉRKERT” gyümölcsös megnyitójára, amely 2013. május 25-én, szombaton, 14 órai kezdettel lesz a Kapornak Helytörténeti és Néprajzi Gyűjteményének otthont adó Škerlak-féle ház melleti területen. A köszöntő és a gyümölcsös bemutása után a gyümölcsfák elültetésére kerül sor, amit rövid kultúrprogram és megvendégelés követ. Szeretettel várunk mindenkit!

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 16 .

15


Info Humor

Horoszkóp

Tovább keressük rejtett kincseinket

Humor

Egy ember betelefonál a rendőrségre: – Halló rendőrség? – Kérem, jöjjenek azonnal a Rezeda utca 8-ba, mert betörő van a lakásban! – Hogy hívják? – Nem kérdeztem tőle.

Rejtett hol-mi

Bika Ápr. 21. – máj. 20. Ha eddig még nem tanulta meg, hogyan alkalmazkodjon másokhoz, akkor a sors ezt most megtanítja Önnek.

Egy lány elmegy a jósnőhöz: – Két férfi is szerelmes belém. Melyik lesz közülük a szerencsés? – A Józsi fogja feleségül venni. Béla lesz a szerencsés. A feleség a férjének: – Szívem, meg kell neked gyónnom, hogy én színvak vagyok… – Nem baj kedvesem, én se Szegedről vagyok, hanem Szenegálból…

– Haver, te tegnap nagyon részeg voltál! – Miért is? – Taxit hívtál magadnak, hogy vigyen haza! – És az miért baj? – Nálad volt a buli.

A rendőr egy bűnözőt kísér át a bíróságra. Hirtelen nagy szél támad és elviszi a rendőr sapkáját. A gyanúsított ravaszul azt mondja: – Őrmester úr! Megengedi, hogy a sapkája után fussak? – Persze, hogy megszökjél, te kis ravasz? – mondja a rendőr. – Te csak maradj itt, majd én futok a sapkám után!

– Mennyibe kerül ez a kutya? – 5000 forintba. – És hűséges fajta? – Meghiszem azt! Már vagy ötször eladtam és reggelre mindig visszajött! Fiatalember lánnyal ismerkedne: – Kisasszony, tényleg nem emlékszik rám? Legutóbb az állatkertben találkoztunk. – Valóban? És melyik ketrecben volt?

16

Kedves Olvasóink! Újabb rejtvénnyel várjuk Önöket, íme, a segítség: a keresett „hol-mi” egy intézmény, ahol a kétnyelvű tudás lakozik. Ismét azt kérdezzük, amit mindig: mi látható a képen és hol található? Szerencsés

Kos Már. 21. – ápr. 20. Munkahelyén nagy változások zajlanak, amelyek érzékenyen érintik az Ön zsebét és idegessé teszik.

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. A karrierjében új személyek jelennek meg, akik szinte észrevétlenül egészen átalakítják munkakörülményeit. Rák Jún. 22. - júl. 22. A jó humorérzék átsegítheti még a legnehezebb pillanatokon is. Ne vegyen mindent a lelkére. kutakodást! Előző rejtvényünk helyes megfejtése a Luthár fűrésztelep és gőzmalom volt, ami Hodoson található. A sorsoláskor a szerencse Nemec Ludvik, kapornaki olvasónknak kedvezett.

Gratulálunk, nyereménye a Népújság „Lendva 820 éve” című kiadványa, melyet szerkesztőségünkben vehet át. E heti rejtvényünk beküldési határideje május 27. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva

kulcslyuk

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Joggal érezheti, hogy a sors a tenyerén hordozza, hiszen több területen is pozitív élmények érik. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Legyen óvatosabb a tetteiben, s főleg a szavaiban. A pletykálódás előbb-utóbb visszahull a fejére.

Preradovič Stanko, a Nafta utánpótlás csapatának edzője Az ideális nő? • A társam. Álomutazás? • Világkörüli utazás. Álomszakma? • Sport tanár. Ha sport, akkor... • Minden labdajáték, foci, kosárlabda, röplabda, kézilabda. Ha lazítás, akkor... • Úszás, futás, kerékpározás. Ha étel, akkor... • Paszuly, jota, bujta répa, egytálételek. Ha ital, akkor... • Víz, ásványvíz. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Csokoládé. Kedvenc ruhadarab? • Sportos öltözet, szabadidő ruha. Kedvenc író, könyv? • Derviš i smrt – Meša Selimović, Hermann Hesse – Siddhartha. Melyik a kedvenc rajzfilmje? • Tom & Jerry. Kabala, amulett? • Labda alakú medál láncon.

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Többnyire szeret azonnal cselekedni, most mégis inkább kivár és megadja a módját a dolgoknak.

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Szerelmi élete zavarossá válhat, mivel nem tudja eldönteni, kalandot vagy tartós kapcsolatot akar. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Túl sok energiája van, próbálja levezetni valamilyen sporttal. Mozogjon minél többet, járjon valamiféle edzésre, például ússzon vagy menjen el táncolni.

Legjobb tulajdonsága? • Kitartás. Legrosszabb tulajdonsága? • Lobbanékonyság. Ha tehetné, a világban eltörölné... • A háborúkat, a bűncselekményeket, tragédiákat. A leghasznosabb tárgya? • A labda. Amit a legjobban szeretek hallani.... • Elégedett gyerekek és szülők.

Bak Dec. 23. – jan. 20. Talán csak futólag gondol egy esetleges új szerelemre, de ez a gondolat most nagyon könnyen valóra válhat. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Legyen tisztában saját értékeivel és legyen büszke rájuk. Kedvese megerősítheti ebben. Halak Febr. 20. – már. 20. Ha az apróbb kellemetlenségeket már az elején kiküszöböli és tisztázza, nem fognak gondot okozni.

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 16 .


Muravidék Mézeskalácsos műhely Hodoson

Az illatos süteményekre csodaszép díszítés került A mézeskalács a karácsony egyik jellegzetes süteménye, a mézes, fűszeres illat szinte velejárója az ünnepi készülődésnek. De miért ne lehetne máskor is mézeskalácsot sütni? Mondjuk tavasszal, nevezetesen májusban, ahogy az elmúlt héten Hodoson is tették, a művelődési házban megtartott Mézeskalácsos műhelyben. A hodosi kultúrház termét és a konyhát mézes, fűszeres sütemény illata lengte be. Mintha egy cukrászdába cseppentünk volna, amikor az ajtón belépve az illat megcirógatta az orrunkat. A helyi Őrség ME nem régiben megalakult turisztikai szekciója két napos mézeskalácsos műhelybe csábította az érdeklődőket. Volt is látoga-

bizonyítsa is az alapanyagokból egy-kettőre összeállította a tésztát, magyarázva minden mozzanatot. A munka folyamatos volt, az asszonyok és lányok felosztották egymás között a tennivalókat: voltak, akik a sütésért feleltek, mások a nyújtásért, szaggatásért. Később a cukormáz elkészítését tanulták meg, és az írókázással ismerkedtek.

igénylő munka. Lenmag, szezámmag, tökmag szemenkénti feltűzögetésével készültek. Az aranybarnára kisült kalácsokat látva, a végeredmény mindenképp megéri a fáradságot. Hogy a mézeskalács valóban nem csak karácsonyi sütemény, azt az elkészült csodaszép termékek bizonyítják, amik már-már a kézműves portékákkal

A magos mézeskalácsok elkészítése időigényes, de a végeredmény kárpótolja a készítőt. ről, és a konyhai sürgésforgásról szólt, hanem a kreativitásról, a társalgásról is. Hodosról mindenki

sok szép mézeskaláccsal és nagyon finom receptekkel térhetett haza. (-)

A Lendva 820 éve című Népújság-sorozat kötetben Megvásárolható a Bánffy Könyvesboltban

Edit nem sajnálta megosztani a fortélyokat a tészta készítéséről. A műhelyben folyamatosan jó hangulat uralkodott. tottsága a rendezvénynek, a helyieken kívül közelről, távolról érkeztek a kíváncsi és tanulni vágyó vendégek. Az alapoktól, az író­ ká­z ás, a díszítés, művészetéig mindent megtanulhattak a résztvevők. A műhelyt vezető Hančik Edit, mézeskalács készítő mester pedig minden apró titkot elárult arról, hogy a kalács és a puszedli mitől lesz tökéletes. De hogy ezt

Az első nap tehát az alapok elsajátításával telt. A következő délutánon már a díszítés számos más módját mutatta meg Edit a résztvevőknek. A málnaszínre festett szíveken akkor már biztosabb kezek húzták a cukormáz kacskaringót. Feliratok, virágminták kerültek a süteményekre. A legszebbek viszont mégis a magos mézesek lettek. Aprólékos, sok türelmet

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 16 .

vetekednek. A finom süteményeket éppen ezért vétek volna megenni, arra való a puszedli, ami szintén készült a műhelyben. Ebből már könnyű szívvel csipegetett mindenki. A műhely mindkét nap késő estig eltartott. A résztvevők nagyon jól érezték magukat, sokan már a következő foglalkozásról faggatták a szervezőket. A két nap nem csak a sütés-

Ára: 8 euró

17


Horizont

4. Kerčmar Karel Éjszakai Emlékverseny A Domonkosfai Önkéntes Tűzoltó Egyesület szombaton este megren-

dezte a 4. Kerčmar Karel Éjszakai Tűzoltó Emlékversenyt. Az eseményen 14

Domonkosfai ÖTE az eső miatt külön sátrat állított a versenyzőknek.

csapat vett részt. A legjobb helyen a Lipovci és a Hodos végzett. Idén is sikeres volt a Kerčmar Karel emlékére rendezett éjszakai tűzoltóverseny Domonkosfán. A rendezvény házigazdája, a helyi ÖTE már 4. alkalommal tartotta meg a találkozót, melyre ezúttal is sokan ellátogattak. Ös�szesen 9 falu – Keresztúr, Hodos, Kapornak, Tótlak, Lipovci, Motovilci, Stanjevci, Novi Dolič, és Sveti Jurij – önkéntes tűzoltói, 14 f iú illetve lány csapat mérte össze tudását és felkészültségét. A verseny este 9 órakor

Ezüst elismerés az Ugrósnak

kezdődött, az eredményhirdetésre pedig éjjel fél kettőkor került sor. A sorrend a következőképpen alakult: A lánycsapatok versenyében 1. helyen a Hodos végzett, őket követte a Lipovci majd a Sveti

Jurij csapata. A fiúknál a legjobban a Lipovci teljesített, majd 2. a Stanjevci 3. pedig a Motovilci lett. A verseny a régi tűzoltó bálok hagyományában, mulatsággal zárult. AK

A Raketa 5. Muravidéki túrája A Raketa kerékpár-egyesület öt éve alakult meg, melynek tagjai Szlovénia minden szegletéből verődtek össze. A hétvégén az 5. Muravidéki túrát hajtották végre két nap alatt. A tengermelléki Ko­perben bejegyzett Ra­ke­ta kerékpár-egyesület aktívan működik egész évben. A tagok, a tešanovci-i származású Goran Sambt vezetésével a biciklizés szenvedélyét és a barátság örömeit összekötve hódítják meg hétről hétre Szlové-

(Fotó: Lázár Lenke)

A bringások 140 km-t hajtottak le a hétvégén a Mu­ravidéken és az Őrségben.

Az Ugrós Táncegyüttes és a lendvai iskola citerásai Rogaška Slatinán. Az 1. sz. Rogaška Sla­ ti­nai Általános Iskola és az SzK Oktatási Intézete idén is megszervezte, immár 17. alkalommal a „Pika poka pod goro” elnevezésű népdalok, néptáncok és népszokások országos találkozóját. A rendezvényre Szlovénia több településéről érkeztek

18

résztvevők, összesen 28 óvodai és általános iskolai együttes, amelyből 27 néptánccsoport volt. A magyar hagyományokat idén is a Pártosfalvi KÁI néptánccsopor tja, az Ugrós Táncegyüttes képviselte, akiket az 1. Sz. Lendvai KÁI citeraegyüttese kísér t Dányi

József vezetésével. Az idén az egy leányból és hét legényből álló együttes Balaskó Enikő A kisleány és a kanászok című somogyi ugrós-eszközös táncösszeállítását mutatta be. A zsűri idén is ezüst elismeréssel jutalmazta az együttes előadását. Varga Milena, csoportvezető

nia tájait, éves szinten több ezer kilométert tesznek meg. Évente néhány hosszabb túrát is teljesítenek, amikor különböző európai országokat tűznek ki úti célul. A hétvégén az 5. Muravidéki túra valósult meg sikeresen. A 11 bringás a két nap alatt 140 km-t teljesített, amit az őrségi táj felfedezésével bővítettek. Az útvonal a következő volt: Tešanovci, Dobronak, Nemesnép, Magyarszombatfa, Szerdahely, Kapornak, Hodos, Szalafő, Farkasfa, Apátistvánfalva, Neradnovci (Nándorhegy), Péterhegy, Kuštanovci, Selo(Tótlak), Moravske Toplice, Tešanovci. A kilométerben talán nem is túlságosan hosszú távot a dimbes - dombos terep nehezítette meg. A „rakéták” jövőbeni tervei közt más egyesületekkel való közreműködés és különböző közös projektek kivitelezése is szerepel. Továbbá közeleg egy 10 napos maraton, a Budapest - Szófia túra, ami megközelítőleg 1000 km kerékpárral. AK

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 16 .


Helló!

Kedves gyerekek! Talán akad köztetek olyan gyerkőc, aki simogatott, sárgarépával etetett már pacit, vagy ült a hátán, netán lovagolt is. Az tudja, milyen páratlan élmény, sport a lovaglás. A lovat persze nem elég csak megülni. Gondoskodni kell róla, etetni, itatni és az egészségét megóvni. Ápolni kell a szőrét, rendben tartani a patáját. És ami a legfontosabb, hogy a nagyon kell szeretni. Oldalatokon ma a lovakat mutatjuk be nektek, olvashattok róluk néhány érdekességet. Illetve láthatjátok ezt a sok szép rajzot, amit a domonkosfai óvodások küldtek nekünk. Köszönjük!

A ló Az emlősök osztályához, a páratlanujjú patások rendjéhez, ezen belül a lófélék családjához tartozó faj, átlagosan 3-400 kilogramm a súlya. Legközelebbi rokona a vadló. A ló háziasítása a korai civilizációk idején, nagyjából 4000 évvel ezelőtt, Közép-Ázsiában kezdődött. Ma több mint 300 fajtája ismert. Régen főleg mezőgazdasági munkákra, fogat húzásra használta az ember, ma főként a hobbi és a sport szerelmesei tartják őket. Másrészt a húsát és tejét is hasznosítják. A ló emlősállat. A vemhesség 336 napig tart; ikrek csak ritkán születnek. A lovak minden esetben csoportban élnek, mivel félnek a magányosságtól. A nagyobb csoportot ménesnek nevezzük. A lovak egymás közötti viszonya meghatározott. Minden lónak megvan a maga hierarchikus helye a ménesben, amely meghatározza viselkedését. Általában van egy főnök, ha viszont valamelyik másik ló is vezér szeretne lenni, akkor harccal döntik el ki lehessen az. A lovaknak és a póniknak nagyon sokféle típusa ismert, kezdve a nagy testű, lassú mozgású nehézigás lótól a karcsú és gyors angol telivérig. Egy-egy típus általában a fajták keresztezésének eredménye. Szinte minden lónak és póninak sötét a bőre, kivéve a fehér jegyek helyén, például a fejen vagy a lábvégeken, ahol a bőr rózsaszínű, egész testükön. Általában amit fehér lónak mondunk, az valójában szürke. Ezeknek is sötét a bőre, ami azonban csak az orrtájékon látszik. Szemük barna, de előfordulnak világos szeműek is, az albínók és néha a tarka lovak esetében. Tudtad-e, hogy… Az első „ősló”, az Eohippus a 75 millió évvel ezelőtt élt és nem volt nagyobb a kutyánál. Híres lovak: Szilaj, Rocinante (Don Quijote lova), Kincsem (többszörös díjnyertes magyarországi versenyló)

Unger Fabian, 4,5 éves

Temlin Sven, 5 éves

Tibola Tian, 6 éves

Šanca Nina, 6 éves

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 16 .

19


Horizont Zarándoklat: Szarajevó, Mostar, Međugorje (2)

Mostar – a fények városa Benyomásokkal gazdagon szálltunk fel a buszra. Teli hassal, meg egy kis szuvenírral a hátizsákokban hagytuk el Szarajevót. Csak most vettem észre a Szarajevót körülölelő dombokat, ahova húsz évvel ezelőtt félelemmel néztek az itteniek. Oda, ahonnan hosszú ideig kíméletlenül lőttek a városra, szórva a halálos golyókat, gránátokat. Nađ Éva

A buszon a mellettem ülő társamnak megmutattam a fényképezőgépemmel

– mint valamilyen ráadást – csak fokozta a Neretva folyó völgye, melyen buszunk haladt át. A folyó sajátos friss türkiz-zöldes

termet láttam, ennyire egyszerűen berendezve, tudván, hogy szent helyről van szó, különleges érzés töltött el – talán mély tiszteletnek

Jablanica és a nevezetes Neretva-híd. Itt forgatták a „Bitka pri Neretvi” című ismert jugoszláv háborús filmet is. készített fotókat a városról, s közben egyre erősebben arra gondoltam, hogy Szarajevóba még vissza kell jönnöm. Pontban akkor el is döntöttem, hogy ide még visszajövök! Szarajevóból Mostar felé indultunk. Mostarban is (hasonlóan, mint Szarajevóban) a kelet és nyugat találkozása kísérhető szemmel szinte mindenütt, az orientális és az európai kultúra, művészet érintkezése. Természetesen nem autópályán haladtunk a „fények városa” felé, hanem kacskaringós utakon – jaj, de szép helyeken jártunk! A természet a Dinári-hegységben is most kezdett ébredezni, s ameddig elláthattunk csak erdők mindenütt e hegyes-völgyes tájon és a meredek szürke sziklás falak. Ezt a csodás kilátást

20

színével pompássá tette a festményt. Mivel Mostar felé tartottunk, a Neretva melletti utazást „introként” (bevezetésként) magyaráztam magamnak, hiszen még csak most jön Mostar! Csakhogy mire Mostarba, Hercegovina legnagyobb városába érkeztünk, nagyon eleredt az eső. És mire leszálltunk a buszról, még jobban esni kezdett. A zuhogó eső nem tántorított el bennünket a városnézéstől, amit néhány utcán áthaladva a ferences Szent Péter és Pál-bazilikában kezdtünk. A bazilika belülről úgy nézett ki, mintha most állt volna renoválás alatt (lehet, hogy éppen felújították?). A templom falai csupaszok voltak, csak egy nagy kereszt állt a szerény oltár mögött, a padok egyszerűek. Amikor ekkora

és tisztaságnak nevezném. A polgárháborúban, 1992ben, lerombolták a bosnyák horvátok katolikus templomát, amit a háború után újraépítettek, de nagyobbra

az előzőnél: a templom tornya magasabb, mint volt, s eléri a 107 métert. A török uralom következtében Mostarban sok dzsámi is látható, a pravoszláv templom ma (még) romokban áll, de a városnak van zsidó temetője is. Az időjárás miatt sajnos kevés szabadidő állt rendelkezésre, így nagyjából valójában csak elsuhantam Mostar legjelentősebb látnivalói mellett. Felmentem a Neretva feletti Öreg-hídra (Stari most), s szólóban csináltam egy gyors kört az Óvárosban is, s futottam is a csoportunk után, mely már elindult a busz felé. A városból annyit láttam, hogy tudom, mi miatt kell még visszajönnöm. Például: szeretnék gyönyörködni az Öreg-hídban, rajta ülve hallgatni a mellettem elhaladókat, lábujjaim végét a világos, türkiz Neretvába mártani... A történelemből tudni, hogy korábban ezen a helyen fahíd állt, láncokkal összekötve, melyek az évek során elhasználódtak.

Amikor a törökök elfoglalták Mostart, a láncos-híd források szerint már tényleg nagyon rossz állapotban volt, ezért 1557-ben kőből „új” hidat kezdtek építeni. A munkálatok kilenc évig tartottak, a köveket a halvány „tenelija” helyi mészkőből faragták, ami a nap helyzetétől és erejétől függően változtatja színét. A legenda szerint I. Szulejmán megfenyegette Mimar Hajrudin építészt, hogy amennyiben a híd a fa támasztékok eltávolítása után nem áll meg, megöleti. Mivel az építész maga is bizonytalan volt a híd stabilitását illetően, azaz maga sem hitte el, hogy a híd nem omlik össze, elkezdte ásni saját sírját. De a régi Öreg-híd 427 évig állt összekötve a Neretva két partját, az embereket és az időt. A hidat először „Megkövült Holdnak” nevezték el elegáns szépségének köszönhetően, hamar szimbolikus jelentőségűvé vált, amit csak megerősített az a misztikus légkör, ami az

Nincs olyan, akit ne ragadna meg e festői, lenyűgöző látvány Mostarban, felhős időben is. N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 16 .


Horizont

A hídról – a Neretva jobb oldalán a keresztény horvátok vannak többségben. építés technikai megoldásait vette körül a következő évszázadokban. Csontváry Kosztka Tivadar magyar festőt is megihlette, Andrić Ivo, a Nobel-díjas horvát író is papírra vetette a híd szépségét. A hidat 1993-ban felrobbantották, a lövés egy horvát tankból érte egy óra alatt tönkre téve az évszázados örökséget. Miután 1995-ben véget ért a háború, elkezdődött a mostari híd helyreállítása, 2004-re elkészült az új híd, amelyet az UNESCO 2005 nyarán a világörökség részévé nyilvánított. A magyarok is kivették részüket a mostari Öreg-híd újjáépítésében – a magyar békefenntartóalakulat emelte ki a híd darabjait a folyóból. Ma közvetlen az Öreghíd mellett található a War

Gallery (a Háború Galériája), amelynek anyaga a háború történéseit mutatja be. A háborút követően a horvátok és a bosnyákok diplomáciai úton békét kötöttek. A város ma gyakorlatilag kettéosztva működik, a Neretva bal partján bosnyákok, a jobb oldalán pedig horvátok élnek. Mostar szűk utcáin is hasonlóan, mint Szarajevóban nagy számban találni éttermeket, kávézókat, butikokat, színes boltokat. No, és persze kézműves termékeket, igazi szuvenírt. Az áru kavalkádban különleges ékszerek, kendők, kávésszettek… A várost járva volt szerencsém – kíváncsiságomat követve – betoppannom egy ötvös műhelybe, s élőben látni a hagyományos kellékekkel művelt, e tájra jellemző fémművészetet.

Sajnos az ötvös mester nem volt bőbeszédű, de szívesen mutatta a munkát, a fémen való minta kidolgozását. Nem maradtam sokáig, mert be akartam térni egy kisebb dzsámiba is. De ide nem mehettem be, ezért csak egy kicsit körülnéztem. Láttam, hogy két fiatal muszlim fiú mosta az arcát a dzsámi előtti szökőkútban (tetős szökőkutak minden dzsámi előtt találhatók), egy, a fején hidzsábot – muszlim kendőt – viselő anya a kisfiát tartotta ölében, szeretgette a dzsámi bejárata előtt, és könnyed hangon egy másik muszlim asszonnyal beszélgetett, két férfi pedig szőnyegen guggolva imádkozott... Mostari képeslap(nap) tárult fel előttem. Aztán rádöbbentem, hogy már senki ismerős

Esős napokon üresek az utcák – utcarészlet a muzulmán oldalon. nincs körülöttem, hát elindultam visszafelé. A következő alk alommal biztosan megkóstolom a „mostarsko pivot” (a mostari sör t), amelyet állítólag csak csapoltan lehet kapni kocsmákban, éttermekben, boltokban

tivál – Melodije Mostara, Mostari Filmnapok – Dani filma Mostar. Azt mondják, hogy Mostar olyan város, amelyet a háborúk, ostromok sosem tettek tönkre, olyan város, amely mindig megragadja az élet áramlását, a külön-

Még ma is látni ötvös mestert. Majdnem minden mostári „džezva-n« a Stari most látható – most is ilyen fémművészeti minta készül.

A Szent Péter és Pál Bazilika belülről. N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 16 .

ugyanis nem árulják. Talán valamelyik nyáron, amikor Mostar számos fesztivál helyszíne. Csak néhány ezekből ízelítőül: Mostari nyár – Mostarsko ljeto, Mostar Hangja, zenei fesz-

böző kultúrák és tradíciók együttélését. Ezt a régi iratok is bizonyítják, hiszen a régi Jugoszláviában ebben a városban volt a legtöbb vegyes házasság. (Folytatjuk)

21


Sport

„Emberfölényben” nyertek idegenben Tišina – Nafta 1903 1:7 (0:3) Álomszerű mérkőzéssel mutatkozott be Ivan David a Nafta kispadján, annak ellenére, hogy a csapatból hiányzott 3 alapember: Miran Doma, Saša Levačič és Luka Ivanič, Antolovič pedig sérüléssel küszködve lépett pályára. A lendvaiak az első pillanattól kezdve lehengerlő játékot mutattak, s Bedő fejese a 4. percben korai vezetést jelentett. A második gólt a 28. percben Bunderla fejelte, majd Duh állította be a félidő végeredményét.

Következett a félidő elején 8 mesés perc, amikor a hazaiak kapusa négy alkalommal kapitulált Bedő, Bunderla, Biro és Miha Ivanič lövését követően. Az 59. percben Litrop Varga 11-esét hárította. A hazaiak egyetlen gólját Jablanovec szerezte közvetlenül a meccs vége előtt. Andrej Tratnjek mintegy 400 néző előtt a hazai csapatból Kuzmának és Horvatnak mutatott fel sárga lapot. feri.h.m.

Két cselgáncsarany Ljubljanában, pontosabban Šiškán rendezték meg a hagyományos Pali Emlékversenyt 215 résztvevővel. A Judo Klub Lendava tagjai kiválóan szerepeltek, hiszen több éremmel tértek haza a fővárosból. Aranyérmet Niko Gorjan (81 kg, U-16)

és Tamara Ferencek (36 k g, U-14) nyer t, Nejc Mlinarič (46 kg, U-14) és Aljaž Farkaš (42 kg, U-16) pedig a dobogó alsó fokára léphetett. F. B.

Donko országos bajnok lett Kranjban rendezték meg a gyorsasági görkorcsolya országos bajnokságát. Ezen kiválóan szerepelt a Roler klub Ljubljana színe-

32. forduló Gorica – Aluminij 2:0 (0:0) Žigon 59., Frelih 72. Rudar – Koper 1:4 (0:4) Firer 48.; Ćovilo 8., Mendy 16., Berko 25./ öngól, Pašagić 45./ öngól Mura 05 – Celje 1:0 (0:0) Bohar 94. Domžale – Triglav 1:1 (0:1) Zolić 86.; Šmit 4. Maribor – Olimpija 2:1 (1:1) Cvijanović 33., Berić 73.; Lovrečič 45. Táblázat 1. Maribor 32 23 4 5 71:28 73 2. Olimpija 32 18 6 8 64:33 60 3. Koper 32 14 11 7 48:34 53 4. Domžale 32 14 8 10 36:33 50 5. Celje 32 11 11 10 31:29 44 6. Rudar 32 10 7 15 37:52 37 7. Gorica 32 9 9 14 40:53 36 8. Triglav 32 8 10 14 33:44 34 9. Aluminij 32 7 7 18 31:58 28 10. Mura 05 32 7 5 20 36:63 26 A 34. forduló párosítása május 18-án: Maribor – Celje, Olimpija – Aluminij, Mura 05 – Koper, Gorica – Triglav, Rudar - Domžale.

22

1:0 (0:0) 1:1 (0:1) 6:1 (4:0) 3:1 (1:0) 0:2 (0:0) 2:4 (0:2) 2:1 (1:1) 1:0 (0:0)

Táblázat 1. Győr 27 17 7 3 52:29 58 2. Videoton 27 14 6 7 44:20 48 3. MTK 27 14 6 7 40:26 48 4. Honvéd 27 13 6 8 44:35 45 5. Debrecen 27 13 4 10 42:29 43 6. Ferencváros 27 11 9 7 44:31 42 7. Kecskemét 27 11 8 8 39:35 41 8. Haladás 27 9 10 8 32:25 37 9. Újpest 27 9 8 10 37:40 35 10. Paks 27 8 11 8 39:34 35 11. Diósgyőr 27 8 10 9 27:35 34 12. Kaposvár 27 9 6 12 31:34 33 13. Pécs 27 8 7 12 29:41 31 14. Pápa 27 7 6 14 24:42 27 15. Siófok 27 5 4 18 29:60 19 16. Eger 27 3 6 18 22:59 15 A 28. forduló párosítása május 17-e és 19-e között: Szombathelyi Haladás – Lombard Pápa 17 ó, MVM Paks – DVSC-TEVA 19 ó. 2013. május 18., szombat: Ferencváros – MTK, Siófok – Pécs, Eger – Újpest, Videoton – Kaposvár, Diósgyőr – Kecskemét, Honvéd – Győr.

lett a bajnoki cím. A verseny egyben az Alpok Adria Kupaverseny része volt. F. B.

A Lendvai Körzeti Labdarúgó-szövetség Labdarúgó Napja:

Nagy bronzérmet nyert

Črenšovci, 2013. május 18-án: 11.00 Črenšovci - Bistrica (ifjúság) 14.00 U-6-os csapatok tornája 15.30 Lendvai Bírók – Lendvai Edzők 17.00 Črenšovci - Bistrica (felnőttek)

Mariborban a Baumgart­ner­jev pas elnevezésű cselgáncstornán szép sikert ért el Nagy Marko. A KBV Lendava tagja a felnőtteknél a 90 kilós súlycsoportban lett harmadik. F. B.

Utroša a negyeddöntőig jutott Utroša Iztok, a világranglista 99. helyezettje 5. kiemeltként léphetett pályára Medvodéban a Forza Slovenia nyílt szlovén tollaslabda-bajnokságon. A 106 férfi közül a főtorna első fordulójában a lendvai játékos a francia Marin Bauman ellen nyert 2:0-ra (21:11, 21:19), a második fordulóban a bulgár Kisyovot szintén 2:0-ra verte (21:8, 21:14). A szomba-

ton megrendezett negyeddöntőben azonban a maláj a torna első kiemeltje ellen lépett pályára: Mohamed Misbun (60. a világranglistán) viszonylag simán nyerte meg a meccset 2:0ra (21:14, 21:16). EgyéniLENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓ LIGA 21. forduló

2:1 (1:0) 0:5 (0:3) 1:7 (0:3) 3:2 (3:1) 1:6 (0:3) 1:1 (1:1) 2:1 (2:0)

Graničar – Panonija 3:5 (0:1) Kleiderman (2) Koren; Péntek (2), Szücs, Horvat L., Z. Horvat Nedelica – Nafta 5:1 (1:0) Zadravec (2), Žižek, Nežič, Miholič; Basa (11-es) Renkovci – Zsitkóc 6:0 (5:0) Ritlop (3), Černi, Huskić, Kerman Zvezda – Csente 0:3 (0:2) Plevel (2, egy 11-esből), Z. Herceg Olimpija – Hídvég 2:1 (1:0) Bazsika, Gönc D.; Gostan Kapca – Veterani 1:1 (0:0) Kramar; Lapoša Dobronak – Petesháza 3:0 (3:0) a mérkőzés nem került lejátszásra

Táblázat 1. Nafta 1903 20 14 2 4 52:25 44 2. Turnišče 20 13 3 4 57:31 42 3. Črenšovci 20 13 2 5 56:31 41 4. Križevci 20 10 7 3 28:18 37 5. Hotiza 20 11 2 7 49:36 35 6. Kobilje 20 9 3 8 34:39 30 7. Bistrica 20 8 3 9 40:36 72 8. Tišina 20 6 6 8 40:41 24 9. Polana 20 6 6 8 31:38 24 10. Šalovci 20 5 7 8 25:39 22 11. Puconci 20 5 6 9 34:40 21 12. Hodos 20 5 2 13 18:39 17 13. Apače 20 4 3 13 28:52 15 14. Bogojina 20 4 2 14 22:49 14

Táblázat 1. Dobronak 21 17 2 2 72:20 53 2. Nedelica 20 15 3 2 70:16 48 3. Hídvég 21 13 2 6 71:31 41 4. Renkovci 20 10 5 5 70:35 35 5. Nafta 21 10 3 8 44:42 33 6. Panonija 21 10 2 9 60:37 32 7. Veterani 21 9 5 7 56:42 32 8. Csente 21 9 4 8 54:40 31 9. Kapca 21 7 6 8 34:29 27 10. Olimpija 20 8 2 10 31:41 26 11. Graničar 20 5 4 11 37:52 19 12. Petesháza 21 5 2 14 23:102 17 13. Zsitkóc 21 3 2 16 15:85 11 14. Zvezda 21 2 2 17 24:89 8

A 21. forduló párosítása 2013. április 12-én: Križevci – Črenšovci, Polana – Turnišče, Bistrica – Hodos, Apače – Bogojina, Tišina – Nafta 1903, Puconci – Kobilje, Šalovci – Hotiza.

A 22. forduló párosítása 2013. május 19-én: Veterani – Graničar, Nafta - Renkovci (mind 10.00), Zsitkóc - Zvezda (14.00), Csente – Dobronak, Petesháza – Kapca, Panonija – Olimpija, Hídvég - Nedelica (mind 16.30).

27. forduló MTK – Paks Kaposvár – Diósgyőr Pápa – Eger Kecskemét – Siófok Pécs – Haladás Újpest – Honvéd Debrecen – Videoton Győr – Ferencváros

iben szereplő Tadeja Donko. A lendvai versenyző rövid pályán (kronométer) másodikként ért célba, 3000 méteren viszont nem talált legyőzőre, így övé

Muravidéki LabdarúgóLiga 21. forduló Bistrica – Hodos Polana – Turnišče Tišina - Nafta 1903 Apače – Bogojina Šalovci – Hotiza Puconci – Kobilje Križevci – Črenšovci

ben a szlovén válogatottak közül az első fordulóból csak Utrošának sikerült továbbjutnia. Női párosban fellépett Nika Koncut és Sabina Magyar, de az első fordulóban szoros meccsen kiejtette őket az ukrán kettős Voytsekh/Zharka 2:0-ra (21:19, 21:17). HF

Ismét Lendván a Zalavolán sakkozói Többéves kihagyás után ismét ellátogatott Lendvára a zalaegerszegi Zalavolán Sakk Klub. A barátságos meccsen a vendégek 17:9-re győzték le vendéglátójukat, a Lendava SK csapatát. A két csapat tagjai gyorslépéses tornán is részt vettek, ennek az eredménye pedig 100:100 lett. Ebben a versenyszámban Vučko Jože volt egyéniben a legsikeresebb, mégpedig 18 ponttal Ruszina Tibor előtt (16,5 pont). F. m. h.

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 16 .


Sport A parlament válogatottja nyert

Muravidéki Magyarok – Magyar Országgyűlés 1:4 (0:0) Az országgyűlés futballcsapatának – amelyben egy 56-szoros magyar válogatott is szerepelt – a második félidőben sikerült a győzelem a muravidéki magyar öregfiúk csapata ellen, éppen azon a napon – május 11-én – amikor Lendván megalakult az első futball klub. Feri Horvat Meštrovič

kapitányt kérdezte, kik alkotják a Magyar Országgyűlés válogatottját. A z e l s ő fé l i d ő b e n egyenrangú mérkőzést láthattak a nézők, mindkét kapu előtt voltak kisebb helyzetek, de mindkét ka-

(foto Szolarics László)

Hor váth Ferenc, az MMÖNK Tanácsa elnökének a meghívására barátságos mérkőzésre látogatott el Lendvára a Magyar Országgyűlés válogatottja

A díszvendégként meghívott Buzánszky Jenő – az Aranycsapat legendája – sajnos egészségügyi okok miatt nem tudott eljönni. Híresség viszont így is ellátogatott Lendvára, és végigjátszotta a meccset,

Maml lőtte, a másodiknál Kaveczki használt ki egy nagy védelmi hibát, majd pedig dr. Lovas Tibor a csatársor szép összjátékát váltotta gólra. A kétszer 40 perces meccs 72. percében Pretz Gábor lőtte a parlamentárisok negyedik gólját, nem sokkal később pedig egy gyönyörű összjátékot követően Szomi László, a muravidéki csapat kapitánya szépített az eredményen, s állította be a

A mérkőzés előtt készült közös fotó egy szép emlék marad. Magyar Zoltán, szövetségi kapitány, illetve a Parlamenti Sportegyesület, Csampa Zsolt vezetésével. Csampa, aki Kövér házelnök távollétében vezeti a csapatot, annak kapitányaként lépett pályára.

mégpedig a magyar bajnok és kupagyőztes, 56-szoros válogatott, Sallai Sándor. A lendvai labdarúgás 110. születésnapjára szervezett labdarúgó esemény kezdése előtt Gönc Edit, riporter Magyar Zoltán szövetségi

pus jól reagált a távoli lövésekre. A meccs a második félidő első negyedórájában dőlt el, amikor a vendégek három alkalommal is bevették Bacsi kapuját: az első gólt egy kapu előtti kavarodásból

Duplázott a Torcida

Győr a „főváros” Egy város történelmében van számos rangos, felejthetetlen esemény. Győr váro­ sának a mostani hétvége mindenképpen a felejthetetlen kategóriába sorolódik, s nemcsak a sportbarátok számára. A győri kézilabdás lányok kettős győzelemmel nyerték meg a bajnokok ligája versenysorozatot, s még ha a kritikusok fel is róják, hogy a csapat fele nem magyar származású, a siker akkor is kimagasló. A mai világban szinte lehetetlen (kivétel a Barcelona talán) szinte csak saját utánpótlásra építeni. S az ünneplő tömeg alig széledt szét, máris gyülekezhetett egy újabb örömünnepre, ugyanis 3 fordulóval a bajnokság vége előtt a focisták is – a Fradit 1:0-ra legyőzve

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á j u s 16 .

végeredményt. Az érdekes meccset a Borovič, Horvat, Černela hármas vezette. Magyar Zoltántól megtudtuk, hogy a csapat legidősebb tagja Pichler Imre, aki 66 esztendősen még mindig a csapatot szolgálja

irányítóként egészséges életvitelének köszönhetően. Az egyesület tagjai, akik képviselőkből, az országgyűlés alkalmazottaiból, illetve a miniszterelnökség és minisztériumok tagjaiból állnak, rendszeresen edzenek, s úgy Magyarországon, mint a határon túl számos mérkőzésen léptek már pályára. Ezúttal a szövetségi kapitány komoly gondokkal is küszködött az összeállítást illetően, hiszen számos játékosuk sérülés és egyéb elfoglaltság miatt nem tudott Lendvára jönni, így a borászválogatott tagjaival nemesítette a csapatot. Mindkét csapat szövetségi kapitányai: Magyar Lajos és Toth Tomislav a mérkőzést követően örömüket fejezték ki a sportszerű mérkőzéssel kapcsolatban. Magyar hozzátette: a muravidéki csapatnál látszott, hogy több játékos fiatal korában jó képességű futballista volt, a jól bevált cseréiknek köszönhetően viszont a második félidőben sikerült kihasználniuk a muravidékiek hibáit. Az Országgyűlés válogatottja a muravidéki csapatot meghívta vis�szavágóra, erre vélhetően Budapesten kerül majd sor.

– bebiztosították bajnoki címüket. Társoly Csaba csapata 30 év után hódította vissza a bajnoki címet Győrbe. S hogy a sikerhez fűződjön egy kis romantika is, a hétfőn (május 13-án) 30. születésnapját ünneplő Görbicz Anita, a világ talán legjobb női kézilabdázójának a kezét vőlegénye, Vincze Ottó – egykori klasszis labdarúgó – a pálya közepén kérte meg, a Győr – Ferencváros meccs szünetében. Mint a mesében… HF

A Beltinci veterán liga 13. fordulójában a Lendvavidéki rangadót Csentében a Tordica nyerte. A lakosiak gólban gazdag meccsen nyertek 8:6-ra (4:3), pedig Novak, Varga és Király nélkül voltak kénytelenek pályára lépni. A rendkívül izgalmas meccsen a hazaiak már 2:0-ra vezettek, de a lakosiak még a félidő előtt fordítani tudtak, s onnan már nem engedték át az irányítást a hazaiaknak. A Csentéből Herceg, Berki 2, Vidič és Vida, míg a Tor­ci­ dából Horváth 3, Soós 2,

Drvarič, Kerek és Szücs talált be a kapuba. A következő fordulóban a Torcida saját pályáján fogadta a forduló egyik rangadóján a Beltinci csapatát és fölényes győzelmet aratott. A meccs gyakorlatilag már az első félidőben eldőlt, hiszen a lakosiak már ekkor 3:0-ra vezettek, a végeredmény pedig 6:2 lett. A Torcida góljait Drva­ rič 3, Pozsgai és Utroša lőtte, míg a vendégeknél Hart­man és Gruškovnjak volt eredményes. feri.h.m.

23


alkalmából a Galéria−Múzeum Lendva szeretettel meghívja Önt és kedves barátait 2013. május 18-án, 18 órai kezdettel a

Rembrandt grafikái című kiállítás tárlatvezetésére és az azt követő koncertre.

A tárlatvezetést dr. Janez Balažic, a Maribori Egyetem Pedagógiai Karának előadója, múzeumi tanácsos vezeti. A koncerten Sara Köveš, a Zeneiskola Lendva 7. osztályos tanulója zongorázik. A belépés díjtalan.

Re m b r a n d t Harmenszoon van Rijn

www.gml.si

GY Ár EN ajá ES nla Fe t k lm és éré zít s és és !

Világnap

IN

A Múzeumi

Riasztó és Kamerarendszerek Kedvező áron!

a

KOMPLEXVILL-ZEG KFT-nél! Határ menti AKCIÓ! Komplett kivitelezéssel, Riasztórendszerek már 360 € -tól! Kamerarendszerek… 520 € -tól! KOMPLEXVILL-ZEG KFT Zalaegerszeg, Mikes Kelemen u 9/A Tel/Fax.: +3692318516 Mobil: +3630/3397778 Web: www.komplexvill.hu Email: inform@komplexvill.hu

Népújság, 2013/20. szám  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2013. 05. 16.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you