Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

2011/4.

55. évfolyam 20. szám Lendva 2011. május 19. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

V/19.

Info 7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Engedjetek másnak lenni

A lendvai gyógype­ dagógiai iskola jeles jubileumot, önálló mű­ ködésének 40. évfor­ dulóját ünnepelte: két­

melynek védnökségét Danilo Türk államel­ nök vállalta. Egyedi a szerepe az iskolának a térségben, hiszen spe­

ciális nevelést, progra­ mokat, ellátást biztosít a sajátos nevelési igényű gyerekeknek. Elfogad­ tatja a másságot, oldja

az előítéleteket... Enged másnak lenni. A jubi­ leumi rendezvényről bővebben a 14. oldalon.

Štefan Šömen, a Nafta Labdarúgó Klub elnöke:

„Nem élek a fellegekben, nem álmodozom lehetetlen dolgokról, látom, hogy az esélyek megvannak, s az akadályok leküzdhetők.”

Nem lesz szélessávú telekommunikációs hálózat Goricskón

A velencei karnevál, a maszkok különös, rejtett világa fotókon

19. oldal

6. oldal

napos rendezvénnyel, házigazdaként a korlá­ tozott szellemi képes­ ségű fiatalok országos zenei találkozójával,

kmj

15. oldal


Iránytű Muravidéki magyar önkormányzat

Káderpolitika, törvén Szolarics Nađ Klára

Csáó, Goricskó! A fejlődés, a lépéstartás a korral, a lehetőségek felkutatása, az általános vagy szakmai tájékozódás ma már elképzelhetetlen a modern technológia kommunikációs vívmányai nélkül. Ez nem lehet a lakhely függvénye, ehhez minden állampolgárnak – ma már! – hozzá kell jutnia. A polgárok, a községek a társfinanszírozástól sem zárkóznak el, a tisztesség, a becsület hiányát azonban elítélik. A legfrissebb eset a szélessávú telekommunikációs hálózat kiépítésével kapcsolatban Goricskón történt. Felmérve erejüket 10 goricskói község úgy döntött, hogy az e.kommunikációs lehetőségeket az állammal, az EU támogatásával közösen valósítják meg, hiszen a mintegy 20 milliós beruházás „kemény dió” számukra. Moravske Toplice Község koordinálásával a konzorcium a Gregor Golobič, távozóban lévő miniszter által vezetett Felsőoktatási, Tudományos és Technológiai Minisztériumnál két ízben próbálkozott, sikertelenül, s ahogy Alojz Glavač polgármester nyilatkozott: a projekt súlyához mérten érthetetlen okok miatt. Első ízben az egyik kivitelező fellebbezése, a másodikban pedig a pályázat keretének kiapadása, a kiírás határidő előtti berekesztése miatt. A minisztérium számára nem volt elég fontos korszerű telekommunikációs hálózat kiépítésével segíteni a fejlesztési lökésre éhező Goricskót, sem polgárainak – ma már másutt alapellátássá vált – e.kommunikációs standardját. A beruházás által szinte egész Goricskó, 4000 háztartás (az 5887 közül) normális internet-, telefon- és tévé-hozzáférhetőséget, illetve térerőt kapott volna, hogy mint előfizető rádiót hallgathasson, tévét nézhessen, telefont és világhálót használhasson, s a fehér foltok a múlté legyenek. Goricskó a nagy játékosok áldozata lett? – kérdezte Glavač. A felfejlesztésben, felzárkózásban a muravidéki vízvezetéken kívül a telekommunikációs hálózat a legfontosabb tényező. Jelenleg ez ügyben nincs semmi biztató, 2013–2015-ig nincs kilátásban jelentősebb pályázati lehetőség. Addig: Csáó, Goricskó!

Megbízott igazgató és felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa hétfői ülésén két téma volt előtérben: a kétnyelvű középiskola igazgatói posztjára pályázó jelölt programjának véleményezése és a nemzetiségi tájékoztatási intézet igazgatójának kinevezése, valamint két készülő törvényjavaslat véleményezése. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Az MMÖNK Tanácsa mint a Lendvai Kétnyelvű Középiskola társalapítója az igazgatói kinevezési folyamatban véleményt nyilvánít a jelöltről, illetve programjáról. Az igazgatói pályázatra egyedüli jelölt­ ként Hajdinjak Preindl Silvija, az iskola eddigi igazgatóhelyettese, jelen­ legi megbízott igazgatója jelentkezett. A tanácsta­ goknak tartalmas progra­ mot mutatott be az iskola vezetési vízióját illetően, melyet, elmondása szerint, közösen alakítottak ki a tanári karral, a szülők taná­ csával, a diákközösséggel. Annak ellenére, hogy ma az iskolaigazgatóknál a menedzselési szerep került előtérbe és nem a pedagógiai, ő az utóbbit sem szeretné elhanyagol­ ni. Programjának fontos célkitűzései a kétnyelvű oktatás, a szakkáder biz­ tosítása és aktív bekapcso­ lódás a környezetbe. Az iskolának nem kedveznek a demográfiai adatok, elő­ re láthatók a beiratkozási létszámmal kapcsolatos nehézségek. Ez kihat a tanári karra is, de az új programokkal, a tervezett nyelvi csoportokkal és team-munkával létszám­ csökkentésre talán nem kerül sor. A tanácstagokat a prog­ rambemutatót követő vi­ tában a goricskói tanulók bekapcsolásának kérdése, a kétnyelvűség mértéke a szaktantárgyaknál, a ma­ gyar szakterminológia he­ lyes használata érdekelte

Hajdinjak Preindl Silvija, a kétnyelvű középiskola igazgató-jelöltje támogatást kapott a muravidéki tanácstól. legfőképpen. Mint isme­ retes, a goricskói diákok bekapcsolása a kétnyelvű programok beindításába gondokkal jár, és a felkínált utaztatási lehetőségek elle­ nére a távolság és a hosszas napi ingázás miatt nem sikeres. Ennek kapcsán

ismét felvetődött a diákott­ hon építése, illetve kialakí­ tása Lendván, de egyelőre erre nincs lehetőség. A tanács a tervet pozití­ van értékelte és egyhangú­ lag – 19 szavazattal – támo­ gatásban részesítette. A folytatásban a tanács­ tagok a Magyar Nemzeti­ ségi Tájékoztatási Intézet igazgatói posztjára pályázó Lázár Beáta programját tár­ gyalta. Az igazgatói poszt­ ra meghirdetett második pályázaton a feltételeknek eleget tett egyedüli jelölt­ ként a programot a tanács – a Népújság szerkesztő­ sége és az intézet tanácsa negatív véleménye ellené­ re – pozitívnak értékelte. A tanács – mint az MNTI alapítója – 13 támogató sza­ vazattal kinevezte Lázár Beátát az intézet igazgatói tisztségére. A tanács szinte vita nélkül pozitívan vélemé­ nyezte az Országgyűlé­ si választásokról szóló törvényjavaslat tervezett módosítását – ami a nem­

A Népújság Tanácsa nem támogatta a programot A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet Tanácsa május 12-én tartott 2. rendkívüli ülésén tárgyalta az MNTI igazgatói posztjára beérkezett pályázati programot, melyet – figyelembe véve az intézet alkalmazottainak álláspontját – negatívan véleményezett. Az ülésen jelenlévő 6 tanácstag közül a programot hárman negatívan véleményezték, ketten tartózkodtak, egy tanácstag pedig pozitív véleményt nyilvánított. A Népújság szerkesztősége a programot nem részesítette támogatásban, mivel véleményük szerint nem az igazgatói munkahelyre vonatkozik, hiszen szinte teljes egészében a felelős szerkesztői feladatkörre vonatkozó elképzeléseket tartalmaz. kmj

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 1 9 .


Muravidék

nyek véleményezése

A csúcsszervezet héfői ülése éjszakába nyúlt. zetiséget érintő cikkelyeket illeti –, miszerint a nemze­ tiségi parlamenti képviselő választása nem a mostani pontozási rendszer szerint történne, hanem többségi rendszerben. A jelölés­ hez a választópolgárok 2 százalékának támogatása

lenne szükséges, ami a mu­ ravidéki magyar közösség esetében 170–180 aláírást jelent. A tanács határozatba foglalta megjegyzéseit A közszolgálati tevékeny­ ség kivitelezéséről szóló törvényjavaslathoz is (a

törvény a közintézetekről szóló törvényt váltja majd fel), annak értelmében, hogy az intézetek társalapí­ tói szerepénél is valósuljon meg a nemzetiség mint szubjektum joga. A törvényről általános vita lesz.

Lázár Beáta a Tájékoztatási Intézet új igazgatója Lázár Beátát, Lendva Község csolat kialakítását szolgálnák az újból főtanácsosát, magyar nyelv és irodalom megrendezett Népújság Estek, valamint szakos középiskolai tanárt az MMÖNK élőújságok a kétnyelvű településeken. A Tanácsa 2011. június 1-jével ötéves fiatalokat, a leendő Népújság-olvasókat, időszakra kinevezte a Magyar Nemze-előfizetőket be kellene vonni az Ifi tiségi Tájékoztatási Intézet igazgatói szerkesztésébe, így megismerkednének posztjára. A tanács döntése után Lázár az újságírók munkájával. Újra kellene Beáta a terveiről a következőképpen indítani az Ifi-buszt. nyilatkozott: A jövőben korszerűsíteni és aktuali– A Népújság hétről hétre olyan zálni kellene a honlapot, hogy naprakész tartalmakat hoz létre, amelyek ösztönzik, információk, mozgalmas oldalak kerülfejlesztik, őrzik és ápolják a nemzeti Lázár Beáta jenek az olvasók elé, állandó munkavitudatot, az anyanyelvet, a kultúrák közötti szonyt biztosítani a lektornak, továbbra párbeszédet, a gazdag néphagyományt és kultúrát, is biztosítani a goricskói tudósítót. Ami a Népújság valamint a magyar nemzeti közösség örökségét. promócióját illeti: évente egyszer eljuttatni ingyenesen Valójában a nemzetiség életének és történéseinek hű minden háztartásba a kétnyelvű területen, növelni krónikása. Ezért irányelvként a következőt szeretném a felismerhetőséget. Fontos az együttműködés a kifejteni: a Népújság legyen a muravidéki magyarok muravidéki nemzetiségi médiákkal is. Meggyőződéminden korosztályának barátja, heti útitársa, „aki” fo- sem, hogy friss ötletekkel, kemény akarattal, kitartó lyamatosan és objektíven tájékoztatja őket a fontos és munkával és világosan kirajzolódott vízióval, egy kevésbé fontos eseményekről, de egyben szórakoz- csapat jó és kellően motivált munkatárssal a Néptató és ismeretterjesztő olvasmányként is szolgáljon, újságot a már megkezdett, pozitív irányban haladó s gondoskodjon a kellemes időtöltésről. A Népújság fejlődéssel színvonalas nemzetiségi sajtótermékké szóljon a muravidéki magyaroknak és a muravidéki tudjuk varázsolni, amely elnyeri az olvasók, a magyar magyarokról itthon és külhonban egyaránt. E célok nemzetiség valamennyi generációjának tetszését elérése érdekében néhány javító-módosító javaslattal itthon és külföldön egyaránt. is szeretnék élni. Az olvasókkal való szorosabb kap-ce

N É P Ú J S Á G 2 0 11 .

m á j u s 19 .

Jegyzet

A Tanulmányi Verseny margójára A fiataloké a jövő – ezt a közhelyet mint örök bölcsességet mindenki szívesen hangoztatja, mi több, politikai pártok, szervezetek, civil mozgalmak „sajátítják ki” maguknak, meggyőződésük jelképeként. Vagy csak propaganda az egész, hadjárat, amelynek az önös törekvések élérése a célja? Remélem, nem! Pisnjak Mária, A Muravidéken a magyarság az Oktatási száma napról napra csökken, amiIntézet magyar nek okai a gazdaságban, a „komnyelvi szaktaná- fort-életmódban” (például minek csosa tanuljak magyarul, ha úgysincs belőle hasznom), de legfőképp az értékvesztésben találhatók meg. Ezt még inkább megnehezíti az a társadalmi metamorfózis, amelynek a legjaván még nem vagyunk túl, de már így is egy társadalmi apokalipszis hajnalán állunk. Ez az, ami maga után vonja az értékrend csorbulását, épp ezen a ponton jönnek képbe a fiatalok és az említett közhely, ami itt nyeri el jogosultságát: igen, a fiatalokra kell építeni a megmaradás érdekében, persze a többi korosztályról sem megfeledkezve! A muravidéki fiatalok jelenlegi lehetőségei (szórakozás, kultúra stb.) korlátozottak, aminek okai részben a fontosabb művészeti és kulturális centrumoktól való távolságban, részben az egyéni, illetve a csoportos törekvések hiányában, részben pedig a minőségi kínálat hiányában kereshetők. Pedig közösségünknek kötelessége lenne olyan nemzedéket felnevelni, amelynek tagjai fontosnak tartják majd továbbadni értékeinket, nyelvünket. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, feltétlenül egy szélesebb közeget kell megcélozni. A nemzeti programjainkat, médiánkat fokozottan a fiatalabb korosztályhoz, pontosabban az ő igényükhöz kéne igazítani. Formabontó szórakozási lehetőségeket is lehetővé kéne tenni a fiatalok számára, hisz a hagyományoshoz már csak egy szűk kör ragaszkodik. A rendhagyó programok is lehetnek érdekfeszítőek, ha van bennük kellő kreativitás és a kivitelezése eltér a megszokottól. Az ilyen fajta törekvések elősegíthetik, hogy a magyar nyelvet és kultúrát, művészetet a fiatalok jobban sajátjuknak érezzék. Lehet, hogy lehetetlennek tűnik ez a vállalkozás, hisz a versenyt nem mással, mint a számítógépekkel, az internettel, a tévével kell felvenni, de meg kell próbálni. Remélem, hogy erre már a nemzetiségi intézményekben tevékenykedők is rádöbbentek, és keresik a megoldásokat, illetve a fiatalokhoz vezető utakat, mert különben húsz év múlva nem lesz szükség ezekre az intézményekre. Közös erővel bátran belevághatunk olyan racionálisan radikális változásokba, amelyek elősegítik a fejlődést – persze csak akkor, ha valóban ez a célunk, és ha ténylegesen azt akarjuk, hogy a jövőben még legyen magyar fiatal a Muravidéken. Mernünk kell nagyot álmodni, átformálni, hagyományt teremteni, tovább lépni. Mernünk kell...

3


Nemzetiség Magyar külügyi államtitkár Szlovéniában

„A technikai félreértéseket el kell kerülni” A múlt héten Szlovéniában tartózkodott Prőhle Gergely, bilaterális és kulturális diplomáciai kérdésekben illetékes helyettes magyar államtitkár. A szlovén állami szerveket, a lendvai önkormányzatot, illetve a magyar kisebbséget is meglátogató államtitkárral a látogatás céljairól beszélgettünk. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

– Államtitkár úr, mi volt szlovéniai látogatásának a célja? – Elsősorban a magyar uniós elnökséget követő időszakra tekintettünk ki, illetve az elnökségből még fennmaradt 1,5–2 hónap tennivalói között beszéltük meg azokat, amelyek a két országot leginkább érintik. Természetesen szó volt Horvátország uniós csatla­ kozásáról, amelyről megál­ lapítottuk, érdekeink közö­ sek. Megállapodtunk abban is, hogy a Nyugat-Balkánon kialakult helyzetet közösen elemezzük, megpróbálunk olyan közös megoldásokat

találni, amelyek pozitív irányba mutatnak. – Szó esett a tárgyalásokon bilaterális ügyekről, a nemzeti kisebbségekről? – Igen, a két ország kap­ csolatai nagyon szerteága­ zóak, az uniós kérdések fontosak, de természetesen tárgyaltunk másról is. Szó­ ba kerültek például olyan valamikori regionális együtt­ működések, amelyeket jó lenne feleleveníteni. Ilyen például az Alpok–Adria plat­ form. Nyilván beszéltünk a két ország kisebbségeinek helyzetéről is. Mint külügyi tisztviselő azt tudom mon­ dani, mindkét oldalon fon­ tos annak tudatosítása, hogy a nemzetiségi ügy, vagyis az egymás kisebbségeinek a

helyzete döntően hozzájá­ rul a két ország kapcsolata­ inak hangulatához. Például én magam is többször pró­ báltam közbenjárni olyan igazából egyszerű technikai kérdésekben, hibákban, fél­ reértésekben, mint például a Rába-vidéki szlovének iskoláinak finanszírozása. Egyszerűn technikai hiba csúszott a folyamatba, de ezeket a hibákat legalább az igen érzékeny nemzeti­ ségi területeken el kell tudni kerülni. Beszéltünk a mura­ vidéki magyarság körében az igen rossz demográfiai mutatókról, arról, hogy jó lenne, ha az asszimilációs folyamat megállna. – A magyarországi szlovén kisebbség parlamenti

Prőhle Gergely képviselete már évek óta vitatott kérdés. Lesz-e képviselője a szlovénségnek a következő mandátumban? – A kisebbségek kép­ viseltsége az úgynevezett sarkalatos törvényekben kerül szabályozásra, de en­ nek pontos módja még nem tisztázott. A cél nyilván az, hogy mind a 13 regisztrált

nemzeti kisebbség képvi­ seletet kapjon a magyar parlamentben. Az, hogy mindegyik kisebbségnek lesz–e külön képviselője, még nem dőlt el, én csak a törvényalkotó által meg­ fogalmazott célokat tudom képviselni. Többet lehetne megtudni a magyar parla­ ment közeljövőben szintén Szlovéniába látogató elnö­ kétől, Kövér Lászlótól. – Miről tárgyaltak Lendva város polgármesterével? – Elsősorban a környék gazdasági fejlődésének le­ hetőségeiről beszéltünk, a közlekedés fejlesztéséről, például arról az abszur­ dumról, hogy Budapesttől Ljubljanáig 9 óráig tart az út, miközben száz évvel ezelőtt csak nyolc óra volt. Ez és a hasonló problé­ mák megoldása nagyban javítaná a helyzetet a határ mindkét oldalán, a többség és a kisebbség helyzetét is.

Májusi képviselői kollégium

Az általános bizonytalanság hat a nemzetiségre is Hétfőn este Göncz László nemzetiségi képviselő megtartotta 4. képviselői kollégiumát, amelyen a magyar önkormányzatok, intézmények vezetőinek az ország jelenlegi válságos helyzetét ecsetelte, illetve ennek nemzetiségi vonatkozásairól beszélt és tájékoztatót adott a törvényhozás éppen aktuális munkájáról. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Göncz László képviselő bevezetőjében az ország jelenlegi helyzetét taglalta, ahogy kifejtette, az általá­ nos pénzügyi és társadalmi válság nyomán már-már az erkölcsi válság jelei is megjelentek. A jelenle­ gi helyzet kialakulásában elmondása szerint termé­ szetesen külső tényezők is közrejátszottak, de a válság társadalmi és említett erköl­ csi vonatkozásai minden­ képpen az országon belül keresendők, elsősorban a „szlovén privatizációs”

4

modell sikertelenségében, illetve az igazságügyi rend­ szer epilógusok nélküli reagálásában a különböző gazdasági visszaélésekre. Az említettek miatt a je­ lenlegi kormánykoalíció a képviselő szerint igen nehéz helyzetben van, és léte attól függ, hogy a jú­ niusi úgynevezett „szuper referendum” utáni 1,5 évre képes lesz-e a parlamenttel elfogadtatni tartalmi kérdé­ sekről szóló törvényeket, intézkedéseket. Ebben az esetben a koalíciót elmon­ dása szerint Göncz László is támogatja, ha nem, akkor viszont jobbnak látja az

előrehozott választásokat. A jelenlegi koalíciótól sok minden függ nemzetiségi területen is, így ennek fenn­ maradása nélkül nem lehet elfogadni a kétharmad rész­ ben kész általános nemze­ tiségi törvényt, amelyet az esetleges új kormánnyal természetesen újra kell tárgyalni. Hasonló a hely­ zet a nemzetiség gazdasági alapjának megteremtésével is, ahol eddig annyit sike­ rült elérni, hogy az állam hajlandó némi kompetencia átadására a területen. A képviselő szólt a kö­ zelmúltban elfogadott tör­ vényekről is, így sikernek

A személyi igazolványokról szóló törvény az alkotmánybírák elé kerül Göncz László magyar és Roberto Battelli olasz nemzetiségi parlamenti képviselők a személyi igazolványokról szóló törvényt – amely szerintük ugyan nem jelent jogelvonást, de mindenképpen a kisebbségi sztenderdek csökkentését jelenti és ellentétben áll az Alkotmány 14. cikkelyével – az Alkotmánybíróság elé terjesztik. nevezte az ösztöndíjak­ ról szóló törvényt, ahová a nemzeti közösségeket szubjektumként sikerült beépíteni, illetve sikerte­ lennek a személyi igazol­ ványokról szóló törvényt. A képviselő tájékoztatta a jelenlévőket a parlamenti procedúrában lévő törvé­ nyekről is, így a médiatör­ vényről, a választásokról és a képviselőkről szóló törvényről is, de hozzátette, az első kettő megszavazá­ sának igen kicsi az esélye.

Szó esett a magyar–szlo­ vén bilaterális kapcsola­ tokról, illetve ennek nem mindig pozitív hatásairól a szlovéniai magyar kisebb­ ségre. Végezetül a képviselő tájékoztatta az egybegyűlte­ ket, minden jel arra mutat, hogy a kétnyelvű oktatás mi­ nőségi javítására az ország az uniós kohéziós alapból 2 millió euróra tett szert. Véle­ ménye szerint ez elegendő lehet arra, hogy a területen meghozzuk a szükséges re­ formokat, elindítsuk ezeket.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 1 9 .


Oktatás Petőfi Sándor Tanulmányi Verseny

A mű megírása a fejben és a szívben történik Az idei Petőfi Sándor Tanulmányi Verseny elismerés-kiosztó aktusának íróvendége Háy János volt, akinek „Bogyós” történetei is a verseny részét képezték. A Bánffy Központ kisterme ez alkalomból ismét megtelt. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Pisnjak Mária tanügyi tanácsos az íróval való beszélgetés során sok té­

makört érintett. Így például kérdezte az orosz–történe­ lem diplomával rendelkező írót a tanári és oktatói pá­ lya esetleges folytatásáról, az oktatásról mint tevé­

kenységről és természete­ sen az írói mesterségről. Háy, aki vidékről érkezett Budapestre, vágyálmainak kiteljesedését, a szabadság megvalósulását látta a fő­

Horvat Dávidnak, a Dobronaki KÁI tanulójának az elismeréshez Háy János is gratulált.

városban. Az oktatási gyakorlat­ ra, mely Csepelen volt, már kevésbé emlékezik szívesen, hiszen elveszett a forgatagban. Az okta­ tói munkát viszont felet­ tébb sokra becsüli. Arra a kérdésre, hogy milyen volt a gyermekkora, azt válaszolta, hogy nem túl érdekes, inkább átlagos, de hát önmagában is minden gyermekkornak megvan­ nak a szépségei, ezeket kell később feléleszteni az íróasztalnál. Kertész Erzsébetnek az irodalmi fogalmazás témá­ jául szolgáló Szendrey Jú­ lia-könyve kapcsán Petőfi­ re terelődött a szó. A költő szerint szerkesztőként és emberként, közéleti sze­ mélyiségként is rendkívül „izgága, pattogó figura” le­ hetett, ezért nem övezhette nagy népszerűség. Viszont az egész országban meg­ fordult, mindenhol aludt egy-két napot, erről az emléktáblák nagy száma

Muravidéki óvodák találkozója Goricskón

Vidám programok a természetben Kedden a muravidéki kétnyelvű óvodák és a lendvai MNMI társszervezésében megvalósult a muravidéki kétnyelvű óvodák találkozója, az idén Goricskón.

A foglalkozások teljes egészében a természetben zajlottak, amihez szerencsére az időjárás is kedvezett. N É P Ú J S Á G 2 0 11 .

m á j u s 19 .

Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Közel 100 kis óvodás érkezett busszal Hodosra kedden a délelőtti órákban, nagy volt az izgalom, az óvodásokat előre megterve­ zett programokkal fogadták a házigazdák. Az idei fő szervező a pártosfalvi, a domonkosfai és a vendég­ látó hodosi kétnyelvű óvo­ da volt. „Első ízben került megrendezésre itt nálunk a Muravidéki Óvodák Ta­ lálkozója. Igyekeztünk úgy alakítani a programokat, hogy a természethez és a helyi nevezetességek, látni­ valók megismeréséhez kös­ sük. A nagy létszám miatt két csoportra osztottuk az óvodásokat, így a délelőtt fo­ lyamán a helyi tó környékére

tanúskodik. Így az alkot­ mányba méltán kerülhetett volna be az ország neve mellé az ő neve, mint Pe­ tőfi országa. Ő egyébként nagyon szereti, mert 26 éves koráig ily csodálatos életművet hozott létre, mint mondotta, nem egy ósdi magyar nyelven, ha­ nem tulajdonképpen mai nyelvünkön. Az ezt követő ered­ ményhirdetés során Horvat Dávid aranyelismerésben részesült, Vida Martina, Ftičar Ines, Šabjan Rebe­ ka, Požonec Veronika és Kovács Tünde pedig ezüst­ elismerést vehetett át. Kepe Lili, az MNMI igazgatója gratulációjában megjegyezte: az MNMI ajándékképpen az elisme­ résekhez mindig jutalom­ utaztatásban és könyv­ utalványban is részesíti a helyezést elért verseny­ zőket. Idén is így lesz, mondta az igazgató, majd jó szünidei kikapcsolódást kívánt nekik. szerveztünk egy sétát, ahol a vizek, az erdők élővilágát mutattuk be, míg a másik csoport a kapornaki Škerlákház néprajzi gyűjteményével ismerkedhetett meg, majd cseréltek” – mondta Vukan Milena, a hodosi kétnyelvű óvoda pedagógusa. A közös találkozó a hodosi ifjúsági központnál volt, ahol az MNMI szer­ vezésében egy szabadtéri táncház valósult meg. A programokat műhelymun­ kával zárták, ahol a gyerekek méhviaszból gyertyát készít­ hettek maguknak. Az ovisok a tánc és a játék mellett érdeklődéssel figyeltek a múzeumban, a tó körül tett séta pedig minden gyerek számára izgalmas­ nak bizonyult. A találkozó végén aprócska ajándékkal, mézzel hagyta el Goricskót a gyereksereg, míg az MNMI a központi intézményeknek könyvutalvánnyal kedves­ kedett.

5


Gazdaság Nem lesz szélessávú telekommunikációs hálózat Goricskón

Újabb csatornahálózat épült a község sík részén Alojz Glavač, Moravske Toplice Község polgármestere elégedettségét fejezte ki a Dolinska kanalizacija (Síkvidéki szennyvízcsatorna-hálózat) nevű projekt lezárása kapcsán a községben. A szélessávú telekommunikációs hálózathoz való minisztériumi viszonyulást azonban nem tudja elfogadni. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A hat községet össze­ fogó Dolinska kanalizacija nevű projekt keretében Sebeborcin épült meg a csatornahálózat, melyből a szennyvizet a muraszom­ bati tisztítóberendezés fogadja. Moravske Toplice Község a projekthez ké­ sőbb csatlakozott Filovci és Sebeborci csatornájának kiépítése érdekében, de a projekt-feltételek szerint csak Sebeborcin épült meg a csatorna 1166 rákapcso­ lási egységgel. A projekt értéke áfával 1,6 millió euró. A rákapcsolási díj, mintegy 2.400 euró háztar­ tásonként, a hálózatra 485 háztartás kapcsolhat rá. A munkálatokat a Pomgrad cég végezte. A csatorna­ hálózatra már kiadták a használati engedélyt, ke­ zelője pedig a községi Čista narava Kft.

Két évvel ezelőtt 10 goricskói község (köztük Hodos is) konzorciumba tö­ mörült, hogy könnyebben pályázhasson a szélessávú telekommunikációs háló­

a projektet nehezen tud­ nák megvalósítani. A kon­ zorcium vezető partnere Moravske Toplice Község volt. A projekt körüli ese­ ményekkel, valamint a Fel­

latban Alojz Glavač sajtó­ tájékoztatón adott hangot elégedetlenségének, nem is várva meg a minisztéri­ um írásbeli határozatát a pályázat elutasításáról. A GOŠO első pályáza­ tán a goricskói pályázat azért nem járt sikerrel, mert a kötelező magán­ befektető kiválasztásával kapcsolatban megnyerte a fellebbezést a muraszom­

– A beruházás jövőjéről talán többet tudunk majd, amikor a minisztériumtól visszakapjuk a teljes dokumentációt – mondta Alojz Glavač polgármester. zat kiépítésére Goricskón (GOŠO2), felszámolva ez­ zel a „fehér foltokat”. A beruházás értéke 20 millió euró, s tekintettel a térség községeinek anyagi hátte­ rére, saját erőforrásaikból

sőoktatási, Tudományos és Technológiai Minisztérium által kiírt, a szélessávú telekommunikációs pro­ jekteket – így a goricskóit is – támogató 2. pályázatának érvénytelenítésével kapcso­

bati Telemach. A 2. pályá­ zatot a konzorcium határ­ időre (a kiírás április 28-ig szólt) ismét elkészítették, mellékelve a jogerős hatá­ rozatot a kiválasztott ma­ gánbefektetőről, a KOMO

Három új leányvállalat a Naftában

A tőkésítéssel megelőzték a csődöt A Nafta Csoportban a legnagyobb problémát a Petrochem leányvállalat jelenti, mely 9,7 millió euró veszteséget termelt. Emiatt a cég januárban fizetésképtelenné vált, a 423 dolgozót foglalkoztató céget a két nyereséges leányvállalat tulajdonátadása és az állam 10 milliós tőkésítése mentette meg az azonnali csődtől. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

– Nincs értelme a dip­ lomatikus fogalmazásnak és a nehézségek elhallga­ tásának, szembe kell nézni a tényekkel és igyekezni ezeket minél előbb minél ésszerűbben felszámolni – mondta múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján Cveto Žalik igazgató a Nafta Cso­

6

portban kialakult helyzet­ ről. Az újabb pénzügyi, személyzeti, technológiai és szervezettségi átalaku­ lás elkerülhetetlen, ennek alapja a már kidolgozott szanálási program, melyet az országos PDP társaság is átnézett. Mivel a tulajdonos – az állam – is úgy mérte fel, hogy a Nafta Petrochem bizonyos feltételek mellett piacképes termékeket tud

gyártani megfelelő gazdál­ kodás mellett, a tőkésítés mellett döntött. A 10 millió euró kétharmadát már fo­ lyósították. A szanálás fő célja meg­ tisztítani a termelést a múlt terheitől, amit a jövőben újabb három leányvállalat keretében kívánnak meg­ valósítani: a Formalin és UF Kft., az FF Gyanták Kft. és a Tisztítóberendezés

Cveto Žalik Kft. A munkaerő-leépítés során mintegy 40 dolgozót bocsátanak el, keresve az áthelyezés és az idő előtti nyugdíjaztatás lehetőségét

Kft.-ről, valamint a két alkivitelezőről, a Telemach és a GVO cégekről. A do­ kumentációt április 20-án továbbították a minisztéri­ umhoz, majd két nappal a határidő zárása előtt arról értesültek, hogy a minisz­ térium lezárja a GOŠO2 pályázatot, mert kimerült a pénzkeret. A benyújtott programok így nem kap­ nak támogatást. – Pedig esély volt arra, hogy a projektünk támoga­ tást kap, de ezek után úgy véljük, hogy a telekommu­ nikációs és informatikai szolgáltatók nagy játéká­ nak áldozata lettünk. Nagy projektről van szó, mintegy 4000 háztartást érint a ke­ vésbé fejlett területen. A projekt, mely rengeteg terve­ zési, szervezési munkát és pénzt igényelt, befejezetlen maradt. Nem nyugodhatunk bele a helyzetbe, de nem tudni, hogy a konzorcium megmarad-e, vagy a köz­ ségek ebben az ügyben saját maguk lépnek. Hogy miként és mikor lehet fejle­ mény, egyelőre nem tudni – mondta a GOŠO2 kiírás berekesztése kapcsán Alojz Glavač polgármester. is. A munkaerő leépítésére a metanolgyár leállása hat a legnagyobb mértékben. Egyébként a metanolgyár berendezésein a Nafta túl akar adni, s eladni oda, ahol a földgáznak kedvezőbb ára van – nem mint a jelen eset­ ben, ahol a nyersanyag ára magasabb a termék áránál. E tényező volt a legnagyobb hatással a veszteségre, vala­ mint speciális költségként jelentkezett az elmúlt há­ rom évben az új finomító tanulmányának kidolgozá­ sa (400 ezer euró), a Nafta futballklub pénzelése (400 ezer euró) és egyebek. A Nafta Csoport talpra állításában segítséget nyújt az országos tőkebefekteté­ sek igazgatási ügynöksége és a Gazdasági Miniszté­ rium.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 1 9 .


5. Foglalkoztatási Vásár

Info

Jövőre már érkeznek munkaadók Ausztriából is? Cvetka Sreš, a Területi Foglalkoztatási Intézet igazgatója elégedett a foglalkoztatási vásár öt éven át elért eredményeivel, melyeket minden évben a jobb szervezéssel tudtak javítani a munkaadók és munkakeresők igényei kielégítésének érdekében. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Muraszombat központ­ jában, a Kultúra terén im­ már 5. alkalommal rendez­ te meg a Területi Foglalkoz­ tatási Intézet és a Fejlesztési Központ a foglalkoztatási vásárt, ahol közvetlenül

találkozhat a munkakere­ ső és a munkaerőpiac. Az idei vásáron 25 munkaadó jelent meg, mindössze 933 munkahelyet felkínálva különböző szakmákban. A legtöbb igény a szol­ gáltatási szektorban és a textiliparban jelentkezik, ezen kívül a Szlovén Had­

sereg jelzett mintegy 300 szabad munkahelyet. A sok előny között hátránynak számít, hogy a munkahe­ lyek zöme meghatározott időre szól, magas az idény­ munka aránya is, és nagy a szórás a korhatárban is. A vásáron jelen voltak a régió nagyobb vállalatai

Két LDS-tárcavezető Lendván

Az áprilisi adatok szerint országos szinten a munkanélküliek száma 111.561 (ebből 51.453 nő), a Muravidéken 9.835 (ebből 4.926 nő), ami 12,3, illetve 20 százalékos munkanélküliségi rátát jelent. Az adatok az év első hónapjaihoz viszonyítva csökkenő trendet mutatnak, s az idénymunkák beindulásával ez a trend tovább folytatódhat, annak ellenére, hogy jelentős a tartósan munkanélküliek aránya. (Arcont, Avtobusni promet, Terme 3000, Wolford, Xsal, Mura és Partnerei, Legartis, Varstroj…), akik kérdőívet töltettek ki az állást kere­ sőkkel. A cégek főleg a hiány­ szakmákat (esztergályos, szerszámkészítő, elektroés gépésztechnikus, illetve mérnök stb.) jelölték meg igényként. Mivel idén má­

jus 1-jével megszűnt a kül­ földi munkavállalókra vo­ natkozó korlátozás Auszt­ riában, jövőre osztrák mun­ kaadók közvetlen kínálatát is várják Muraszombatban. Tavaly a foglalkoztatási vásár „közvetítésével” 153 munkanélküli kapott állást. A munkanélkülieknek az idén már nem volt kötelező megjelenni a vásáron.

(Fotó: községi hivatal)

Újra Krapecet választották

A szlovén Liberális De­ mokrata Párt (LDS) két minisztere, Katarina Kresal, a párt elnöke, belügyminisz­ ter és Aleš Zalar igazságügyi miniszter múlt szerdán gaz­

A muraszombati RRA Mura Fejlesztési Ügynökséget a következő négy évben is Danilo Krapec vezeti majd. Kinevezését az ügynökség Felügyelőtanácsa (elnöke Štefan Pavlinjek) május 9-én meg is erősítette. Az igazgatói munkahely betöltésére április 21-én jelent meg a kiírás, a meghatározott időben két jelölt nyújtotta be pályázatát, s mindegyikük eleget tett a kiírt feltételeknek. A titkos szavazás eredménye szerint a megbízást ismét Danilo Krapec kapta meg, aki már 1999 óta van ezen a poszton. SNK

dasági jellegű körúton járt a Muravidéken. Lendván a párt lendvai községi bizott­ ságának képviselőivel és Anton Balažek polgármes­ terrel találkoztak. A bel­

ügyminiszter támogatását fejezte ki a felsőoktatási köz­ pont megalakulását illetően, Zalar az igazságügyben a pozitív irányú fejlődés fon­ tosságát hangsúlyozta. HS

tékekkel szabályozzák a mobiltelefonok mikrohullámú sugárzásának maximumát. Emellett például javasolják, hogy meg kell tiltani a mobiltelefonok és a vezeték nélküli hálózatok használatát az iskolákban.

ingyen internetezhetnek a látogatók a vezeték nélküli hálózatoknak köszönhetően. Ezzel párhuzamosan a fizetős strandok esetében több helyen is emelkednek majd az árak. A legdrágábbnak továbbra is a siófoki Nagystrand számít az ezerforintos főszezoni belépődíjjal, valamint a keszthelyi Városi Strand a 990 forintos belépőjegyével, bár egyik helyen sem emelték a tavalyi árakat.

Görögország és Írország után Portugália a harmadik euró­öve­zeti ország, amely – egy takarékossági és konszolidációs programért cserébe – nemzetközi támogatást kap átmeneti pénzügyi nehézségeinek áthidalására. A támogatás egyharmadát az IMF biztosítja.

EU – Az EU és a Nemzetközi Valutaalap három év alatt összesen 78 milliárd eurónyi hitelt nyújt Portugáliának.

Dublin – Száz évvel az utolsó angol király vizitje után (V. György király 1911ben) kedden négynapos

hétről hétre EU – Az EU betiltaná az iskolákban a mobilokat: az Európa Tanács Környezetvédelmi, Mezőgazdasági, illetve a Helyi és

Balaton – Jelentős összegeket fordítottak fejlesztésre Regionális Ügyekért felelős bizottsága az emberi egészségre esetlegesen veszélyes technológiákról szóló tudományos vizsgálat eredményeit értékelve javaslattervet tett, hogy a tagállamok küszöbérN É P Ú J S Á G 2 0 11 .

a balatoni települések, az egyik legnagyobb újítás, hogy a strandok többségén

m á j u s 19 .

hivatalos látogatásra érkezett Írországba II. Erzsébet angol királynő. Történelmi látogatásról van szó, melyet

páratlan biztonsági intézkedések kísérnek. A királynő szimbolikus gesztusokkal igyekszik barátságot építeni az írekkel, a két ország viszonyát még mindig bonyolítják a múltbéli ellentétek.

7


Info a mai napon... Május 19-én történt 1536 Boleyn Anna angol királyné kivégzése a londoni Towerben. 1871 Megszületett Ligeti Miklós szobrász (városligeti Anonymus-szobor). 1893 Megszületett Bajor Gizi színésznő. 1930 Megszületett Lorraine Hans­ berry amerikai drámaírónő, az első fekete írónő, akinek művét bemutattak a Broadwayn. 1939 Megszületett Izsóf Vilmos magyar színművész (Nyolc évszak). 1941 Megszületett Balogh Emese magyar színésznő (Nápolyt látni és…; A kőszívű ember fiai, Bogáncs). 1945 Megszületett Peter Towns­ hend angol rockzenész, a Who együttes frontembere. 1948 Megszületett Grace Jones éne­kesnő, színésznő (James Bond 007 – Halálvágta; Co­ nan, a barbár 2).

visszapillantó

1991. május 17-én, 18. szám

Szóban és képben

Bukovniško jezero – jelzi a felirat a dobronaki tavat. A takaros táblán azonban még van annyi hely, hogy magyarul is fel lehetne írni a tó nevét – vagy Dobronakon nincs kétnyelvűség?

Elmúltak a májusi ünnepek, de a májusfák még áll­ nak. Ha a fiatalok nem szerveznek májusfa-kitáncolást, akkor egészen június végéig megmaradnak.

kő kövön maradjon!

Nepomuki Szent János szobra Dobronakon Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

Nepomuki Szent János a hidak, a vízen járók és a gyónási titok védőszentje, aki a Muravidéken is nagy tiszteletnek örvendett. Er­ ről tanúskodnak szobrai is, közöttük a dobronaki, amely a Muraszombat­ ba vezető út mentén, a Bakonaki-patakon átvezető híd mellett áll. Legendája szerint János 1331-ben a csehországi Nepomukban született. Mivel a papi pályához ta­ núsított elhivatottságot, szülei papneveldébe küld­ ték, majd a prágai egyete­ men tanult. Gyóntatásai és szentbeszédei tömérdek bűnöst indítottak megté­ résre. Püspöke mindezek hallatára kanonokká ne­ vezte ki. Később IV. Ven­ cel király felesége, Zsófia választotta gyóntatójává Jánost. Egyszer azonban a gonosz hajlamú Vencel hűtlenséggel vádolta meg hitvesét, Nepomuki Jánost

8

pedig arra akarta kénysze­ ríteni, hogy szegje meg a gyónási titok védelmére tett esküjét és árulja el neki a királyné bűneit. Mivel ezt János nem tette meg, hos�­ szú kínzások után Vencel a Moldva folyóba dobatta. Vízen úszó testét, amely nem süllyedt el, ragyogó fényesség övezte, feje körül pedig csillagok csillámlot­ tak. A nép csodájára járt János megdicsőülésének és a Szent Vitus székes­ egyházban temették el. Nepomuki Jánost 1729-ben avatták szentté. Varga Sándor, aki Dob­ ronak egyháztörténetét és vallásos életét kutatta, 1997-ben így írt e szabad­ téri szakrális műemlék tör­ ténetéről: „A szobor emelte­ tési évéről és emeltetőjéről nincs feljegyzés, a falu leg­ idősebb polgárai sem tud­ nak rá adatot szolgáltatni. Arra azonban emlékeznek, hogy már nem egészen az eredeti formájában van, hiszen 1923-ig piramis ala­ kú, cseréppel fedett teteje

Nepomuki Szent János. Dobronak. Fotó: LKZ. volt, s az említett évben ezt átépítették kupolaszerű tetőzetre. A szakemberek véleménye szerint 1850 tá­ ján emelhették. A második világháború után a szobor

egyik kezét letörték.” A szobrot azóta már helyreállították, hiszen mindkét keze ép. Az 1850 táját megjelölő kormeg­ határozással nem tu ­ dunk egyetérteni, hiszen Nepomuki Szent János tisztelete a barokk korhoz, az ellenreformációhoz köt­ hető, és a 18. században volt a legvirágzóbb. Így inkább az a valószínű, hogy a szobor az 1700-as évek második felében készülhe­ tett. A dobronaki ábrázolás egyik érdekessége, hogy nem önmagában áll, ha­ nem egy kis szoborfülke védi. Emellett ikonográfiai típusa és megformáltsága is különösen értékessé te­ szi. Nepomuki Szent János alakja ugyanis a keresztre feszített Krisztust hordozza egy pálmaággal együtt. Ez a keresztény művészetben a Krisztussal együtt vállalt vértanúság egyik kifejezési módja. Nepomuki öltö­ zékéről is fontos néhány szót ejtenünk. Szent János szakállat visel, valamint

bitériumot, azaz papi fej­ fedőt, pelerint, kanonoki csipkés karinget és reve­ rendát. Ezen öltözék vált ábrázolásának egyik fő attribútumává is. Testtar­ tása is figyelemreméltó: kontraposzt helyzetben áll. Kontraposztnak a csípő és a váll ellentétes irányú mozgásából összetevődő egyensúlyi helyzetet nevez­ zük, amely a szobrászatban igen kedvelt, mert kiemeli az emberi test szépségét, karcsúságát, előkelőséget és belső szépséget fejez ki. A szobor további érde­ kessége, hogy a minden bizonnyal homokkőből faragott szobrot festés dí­ szíti. A szobrok festése már az őskorban és az ókori kultúrákban is ismert mű­ vészeti gyakorlat volt. A festés még élőbbé, realisz­ tikusabbá teszi a szent alak­ ját. A dobronaki ábrázolás mellett Lendván is áll még két szobra Nepomuki Szent Jánosnak. Természetesen azok bemutatására is sor kerül majd.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 1 9 .


Info – Mi a különbség a kés és a feleség között? –??? – Az egyik egy veszélyes konyhai eszköz, amihez igen nagy óvatosság és körültekintés szükséges, míg a másikkal kenyeret lehet vágni.

A tanár szidja Mórickát: – Kisfiam, miért van az, hogy egyetlen kérdésemre se tudsz válaszolni? – Ha tudnék, tanár úr, akkor semmi értelme nem lenne itt ülni. Tanító néni: – Pistike, tudod-e, melyik családba tartozik az elefánt? – Nem tudom, egyik ismerősömnek sincs otthon elefántja.

– Te, mit szólt a feleséged, mikor tegnap hajnalban tökrészegen mentél haza? – Nem szólt semmit. Azt a két rossz fogamat meg úgyis ki akartam már húzatni. A skót fiú búcsúzik az egyetemi évfolyamtársaitól: – Isten áldjon benneteket, nekem itt kell hagynom az iskolát. – De miért? – kérdezik tőle. – Mert az apám örökölt egy rossz faliórát, és most azt akarja, hogy órásmester legyek.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 .

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Ne várja, hogy minden pontosan az Ön tervei szerint alakuljon. Ha rugalmas tud maradni, észre sem veszi ezeket az apró változásokat. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Megjelenik a környezetében valaki, aki állhatatosan ostromolni kezdi. Ez természetesen hízelgő az Ön számára és erősíti egészséges önbizalmát.

Napsugár von Bittera, a Dolce&Gabbana divatháznak is alkotó divattervező Ljubljanában bemutatott kollekciója.

Humor

Egy egyetemista lány bejárt dolgozni az apja ügyvédi irodájába. Egyik reggel telefonon kereste a lányt egy barátnője, a papa vette fel a telefont: – Sajnos még nincs bent. Hívja később. Délben megint csörgött a telefon, ugyanaz a női hang a lányt kereste. Megint az apa vette fel: – Ebédelni ment. Próbálja meg később. Délután 4-kor ismét ugyanaz a hívó. Az apa azt mondja neki: – Sajnos már elment haza. Tudok segíteni valamiben? – Igen, megmondaná, kérem, hogyan lehet magukhoz bekerülni dolgozni?

Magyar–szlovén divatbemutató

selték, Szlovénia színeiben a Rašica divatház – mely ma már nem csak kötöttáruval van jelen a piacon –, Zoran Garevski ismert divattervező 2011-es nyári kollekciójával,

Az Európai Unió magyar soros elnöksége tiszteleté­ re Szlovéniában szervezett kulturális rendezvények sorozatában május 11-én Ljubljanában, a Kino Šiška kultúrközpontban magyar– szlovén divatbemutatóra ke­ rült sor. A szlovéniai magyar

nagykövetség szervezésében zajló gálán az ipari tervezés és kreativitás ötvözete, a művé­ szet és az esztétika a gyakorla­ ti használatban volt előtérben. A magyar divatszakmát a nemzetközileg is ismert Zoób Kati, Napsugár von Bittera és Héjja János tervezők képvi­

valamint Mitja Hojak mester­ cipész lábbeli-kollekciójával mutatkozott be. A jól sikerült est házigaz­ dái szerepében Anđa Marićot, a magyar EU-elnökség szlové­ niai arcát és Tomaž-Marlenna Miheličet láthattuk. (kmj)

kulcslyuk

Bukovec Éva, az MMR újságírója Az ideális férfi? • Minden nő számára más, és nagyonnagyon nehéz rátalálni. Álomutazás? • Skócia. Álomszakma? • Meg vagyok elégedve a sajátommal. Ha sport, akkor... • Kerékpározás. Ha lazítás, akkor... • Gyaloglás, olvasás. Ha étel, akkor... • Saláta, bármilyen összetételben. Ha ital, akkor... • Víz. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Fagylalt. Kedvenc ruhadarab? • Nem létezik. Kedvenc író, könyv? • Jókai Mór: Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán Mi a kedvenc rajzfilmje? • Dr. Bubó.

m á j u s 19 .

Foto: Herman László

Humor

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Sikerének titka abban rejlik, hogy bátran változtat, kipróbálja az új utakat, ugyanakkor a bevált, régi módszereket sem mellőzi. Rák Jún. 22. - júl. 22. Mostanában csak akkor érzi jól magát, ha az élete biztonságos keretek között zajlik, ezért először minden kis változásnak ellen próbál állni. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Ne keresse a kockázatot csak az izgalom kedvéért! Inkább olyan tevékenységeket vagy kihívásokat keressen, ahol kreativitásra van szükség. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Figyelmét fordítsa most inkább az alkotó, kreatív folyamatokra és ne az emberi kapcsolatokra. Tapasztalja meg saját teremtő energiáit! Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Ne gondolkozzon azonnal gyökeres változtatásokban, ha valami nem úgy működik, ahogy azt eltervezte, talán elég csak néhány apróságon módosítani. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Az üzleti életben nem ismer lehetetlent, bármilyen reménytelen helyzetet meg tud menteni, de párkapcsolati kérdésekben még mindig bizonytalan. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Sokat segíthet most problémáinak megoldásában, ha megfelelő nézőpontból tud hozzájuk közelíteni. Merjen másként gondolkozni!

Kabala, amulett? • Nincs. Hisz-e bármilyen természetfeletti erőben? • Igen. Mi a bizonyíték arra, hogy csak mi létezünk??? Legjobb tulajdonsága? • Megbízhatóság. Legrosszabb tulajdonsága? • Hiszékenység, és ezért sokszor ráfázom J Ha tehetné, a világban eltörölné a... • A pénzt.

Bak Dec. 23. – jan. 20. Rákényszerül, hogy újragondolja viszonyulását kedveséhez, és rá kell jönnie, nem mindenért ő a felelős, ami mostanában kettejük között történt. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Néha érdemes egyedül maradnia egy rövid időre, hogy alkalma legyen rendezni gondolatait és átlátnia a kialakult új helyzetet! Halak Febr. 20. – már. 20. Ha képes hinni abban, hogy minden Önért van, akkor az épp aktuális bosszankodnivalójának is megvan a létjogosultsága. Ez is figyelmeztet valamire.

9


Info május 20. péntek Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:25 Tudományos műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Turbulencia, Ars 360, ism., 14:25 Szlovén villanások, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Különleges ajánlat, 18:00 Babilon.tv, 18:20 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:50 Öko-villanások, 20:00 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 20:30 Egészségünkre!, 22:00 Visszhangok, 23:00 Éjféli klub, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggelt, 12:30 A hírnök, 13:00 Európai magazin, Fekete-fehér idők, ism., 13:45 Az egyetem, ism., 14:10 A háromszög, ism., 14:40 Zenés műsor, ism., 16:05 Circom regional, 16:30 Percek a…, 17:00 Mozogj velünk!, 17:30 Szeretem a futballt, 18:05 Idegenforgalmi műsor, A 0:55 Sötét kép képe, ism., 19:00 Glasborola, 19:55 Novo mesto: Krka – Union Olimpija, csillag kosárlabda-mérkőzés, 21:45 A hirdetők – am. sorozat, 22:30 Misztifikációk: Relikvia-vadászat – német dok. sorozat, 23:20 Édes és keserű – olasz film, 0:55 Sötét csillag – am. film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:30 Körzeti magazinok, 14:25 Nemzet és védelem, 14:55 Sírjaink hol domborulnak…, 15:20 Van öt perce?, 15:30 Ez csak divat, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Teadélután, 17:25 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:15 A királyi ház titkai – dél-koreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Üdítő, 21:05 Az Este, 21:40 Keleti pu. – magyar film, 23:10 Barangolások öt kontinensen, 23:35 Hírek, 23:50 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:25 Cookie – am. film, 16:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 Alekosz – Szerelem a legfölsőbb szinte14:25 Cookie ken, 20:15 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 CSI – A helyszínelők – am. sorozat, 22:25 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:20 Pokerstars.net, 0:20 Reflektor, 0:35 Törzsutas, 1:00 Döglött akták – am. sorozat, 1:50 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 12:35 Csúcskölykök – francia film, 14:20 EZO.TV, 15:25 Marina – mexikói sorozat, 16:20 Edina és Joshi, 16:25 Seherezádé – török sorozat, 17:15 Update Konyha, 17:25 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:15 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 A Nagy Duett, 0:00 Aktív, 0:10 Tények este, 0:45 EZO.TV, 1:45 Víruskommandó – am. sorozat.

Duna Tévé 5:30-9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:20 Kalando-Zoo a kifutón – dok. sorozat, 14:45 Heuréka!, 15:15 A mindenséggel mérd magad – magyar dok. sorozat, 15:30 Ide­ genek az üvegházban, 16:10 Építészet XXI, 16:25 Beavatás, 16:40 Arcélek, 17:05 Doc Martin – angol sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Térkép, 19:40 Kikötő, 20:00 Híradó, 20:10 Váltó, 20:20 ZenAid segélykoncert Japánért, 1. rész, 21:00 Cranford – angol sorozat, 21:55 Dunasport, 22:00 Fekete Dália – am. film, 0:00 A Salzburgi Fesztiválzenekar hangversenye, 1:00 Kikötő.

május 21. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 9:30 A Sugar Creek-i banda: Tanári gondok – am. film, 10:40 Éjféli klub, A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Zenés emlékek Boris Kopitarral, 14:05 Sidney White – am. 9:30 A Sugar Creek-i film, 15:55 Szombat banda: Tanári gondok délután, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat délután, 18:25 Mezsgyék, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Ismét itthon, 21:45 Barátok – dok. műsor, 22:35 Hírek, 23:15 Az anarchia fiai – am. sorozat, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:55 Az időn át, 9:20 Szlovénia nézetei, Különleges ajánlat, ism., 11:10 Circom regional, Percek a…, ism., 12:10 Jótékonysági koncert, ism., 13:55 Barcelona: Forma-1, Spanyol Nagydíj, időmérő edzés, 15:05 Zenés műsor, 16:45 Barcelona: Forma-1, ism., 18:00 A pekrei események 20. évfordulója, 19:00 Domžale: Domžale – Olimpija, labdarúgó-mérkőzés, 20:00 Szerelem második látásra – am. film, 21:30 Tetthely – osztrák sorozat, 23:00 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:45–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Sztársáv, 13:00 Autóvízió, 13:30 Mozdulj!, 14:00 Kul-túra 2011, 14:30 Magyarország, 15:00 Szellem a palackból, 15:30 Aranymetszés, 16:25 Magyarország története, 16:55 Hogy volt!?, 18:35 Együtt a család – francia sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 SzerencseSzombat, 21:05 Nehéz eset – angol film, 22:40 Hírek, 22:55 Rost Andrea: Pannon dalok – zenés műsor, 0:10 Szerelem és gyűlölet között – am. film, 1:40 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:30 Játék, 11:25 Házon kívül, 12:00 Hírek, 12:10 Autómánia, 12:45 Tuti gimi – am. sorozat, 13:40 Forma-1, Spanyol Nagydíj, időmérő edzés, 15:25 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 15:55 Üzenet a palackban – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 Alekosz – Szerelem a legfölsőbb szinteken, 20:30 Csillag születik, 23:05 Kiképzés – am. film, 1:30 Másnap – am. sorozat, 2:00 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 12:45 Babavilág, 13:15 Szobaszerviz, 13:45 Sliders – am. sorozat, 14:45 Az Ügynökség – am. sorozat, 15:40 Rúzs és New York – am. sorozat, 16:45 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 17:35 Vásott szülők – am. soro21:45 A kód neve: Merkúr zat, 18:30 Tények, 19:00 Magellán, 19:35 A testőr – am. film, 21:45 A kód neve: Merkúr – am. film, 23:55 A köd mögött – angol film, 1:45 EZO.TV, 2:45 Kalandjárat.

Duna Tévé 7:05 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Isten kezében, 12:35 EtnoKlub, 13:30 Daktari – am. sorozat, 14:20 Országos Táncbajnokság és Kűrverseny 2010, 15:20 A botcsinálta doktor – magyar film, 16:20 Napok, évek, századok, 17:05 Lyukasóra, 17:40 Magyar elsők, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Szerelmes földrajz, 19:30 Hattyúdal – magyar koncertfilm, 21:15 A San Franciscó-i zsaru – am. film, 23:10 Dunasport, 23:25 Otthon, biztonságban – am. film, 1:00 Ismétlések.

május 22. vasárnap Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 10:50 Hallgassunk a csöndre, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:10 Egészségünkre!, ism., 14:25 Szlovén magazin, 15:00 Vasárnap délután, 17:00 Hírek, 17:15 Vasárnap délután, 18:10 Első és második, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 A hercegnő – svéd film, 21:30 Családi történetek, 22:30 Hírek, 23:10 Wallander: Az arc nélküli gyilkosok – angol sorozat, 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Az időn át, 7:25 Glóbusz, Segítsünk egymásnak, ism., 8:30 Gyerekműsor, 12:05 Turbulencia, Szeretem a futballt, ism., 13:30 Barcelona: Forma-1, Spanyol Nagydíj, 16:15 Rally Saturnus, 16:35 Sportműsor, 17:25 Koper: Cimos Koper – Benfica, kézilabda-mérkőzés, férfiak, 19:00 Barátok – dok. műsor, ism., 19:50 Lottó, 20:00 Ars 360, 20:15 Gótikus óriások – német dok. sorozat, 21:10 Szívkötelékek – francia sorozat, 22:10 Zenés műsor, 23:05 A Raw-étterem – ír sorozat, 0:00 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50 Híradó, 9:05 Így szól az Úr!, 9:10 Vallási műsor, 12:00 Hírek, 12:10 Sport7, 13:05 Út Londonba, 13:35 Élet a Nagy Korallzátonyon – japán dok. film, 14:10 Fogadóóra, 14:40 Az Ushuaia expedíció – francia dok. sorozat, 15:30 Piri mindent tud – magyar film, 16:40 Hogy volt!?, 18:00 Anno – mesél 21:55 24 a filmhíradó, 18:30 Együtt a család – francia sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 A karvaly csendje – francia sorozat, 21:00 Az Este, 21:55 24 – am. sorozat, 22:40 Panoráma, 23:10 Hírek, 23:25 Aranymetszés, 0:20 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 11:00 Törzsutas, 11:30 Férfi kézilabda-mérkőzés, 13:15 Magyar autósport-magazin, 13:35 Forma-1, Spanyol Nagydíj, 16:20 Rabló-pandúr – olasz film, 18:30 Híradó, 19:00 Alekosz – Szerelem a legfölsőbb szinteken, 20:00 Csúcsformában 3. – am. film, 21:50 Heti hetes, 23:10 A hálózat – angol film, 1:00 Portré, 1:30 Kemény zsaruk – am. sorozat.

TV2 6:45 TV2-matiné, 11:50 Stahl konyhája, 12:20 Kalandjárat, 12:50 Talpig nő, 13:20 Borkultusz, 13:50 A Nagy Duett – Összefoglaló, 14:50 Monk – am. sorozat, 15:50 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:50 Airplane 2. – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Taplógáz: Ricky Bobby legendája – am. film, 22:15 Frizbi Hajdú Péterrel, 23:15 Knight Rider – am. sorozat, 0:10 10 nap szeptemberben – am. film, 2:10 EZO.TV, 2:40 Napló.

Duna Tévé 7:15 Gyerekeknek, 11:10 Ízőrzők: Pánd – magyar film, 11:45 Híradó, 12:05 Élő egyház, 12:35 Élő népzene, 13:05 Csellengők, 13:30 Két lány az utcán – magyar film, 14:45 Dunáról fúj a szél – magyar sorozat, 14:55 Múltidéző, 15:25 Jelentés a jázminok földjéről – dok. film, 15:55 Illés – magyar soro22:15 Piszkos Harry zat, 16:25 Vannak vidékek – magyar sorozat, 16:55 Talpalatnyi zöld, 17:30 Labdarúgó-mérkőzés, 19:15 Híradó, 19:45 Heti hírmondó, 20:30 Klubszoba, 21:25 Lélek Boulevard, 21:55 Dunasport, 22:15 Piszkos Harry – am. film, 23:55 Koncertek az A38 hajón.

május 23. hétfő Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Fekete arany a grönlandi jég alatt 17:30 Fekete arany a grönlan- – francia dok. film, 18:25 A 3X3 plusz di jég alatt 6 sorsolása, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 A Hét, 21.00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:00 Glóbusz, 23:50 Zenés est, 1:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggelt, 12:45 Szombat délután, Ars 360, ism., 15:20 A kép képe, Szlovén villanások, ism., 16:15 Különleges ajánlat, Ez lesz a szakmám, ism., 17:05 Szülők kisebbségben – angol sorozat, 17:35 Alpok–Duna–Adria, Első és második, ism., 18:30 Firma.tv, 19:00 Impro TV, 19:30 Az egyetem, 20:00 Pokoli választás, 20:45 Farmernadrág és miniszoknya – olasz dok. műsor, 21:40 Érdekel a könyv, 22:00 Aranyfüst, 22:35 Sunny – német film, 0:10 Sherlock Holmes nyomában – angol dok. műsor.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Kárpát Expressz, 13:00 Átjáró, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Mindentudás Egyeteme 2.0, 15:25 Kastélyok és kúriák, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Teadélután, 17:30 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:20 A királyi ház titkai – délkoreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Kékfény, 21:05 Az Este, 21:40 New York-i szerenád – am. film, 23:25 Urbanisták, 23:55 Hírek, 0:35 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:20 A nagy szám – am. film, 16:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 Alekosz – Szerelem a legfölsőbb szinteken, 20:15 Fókusz, 20:45 Barátok közt 14:20 A nagy szám – magyar sorozat, 21:25 Dr. Csont – am. sorozat, 22:25 Showder klub, 23:40 Face the Pro, 0:45 Gyilkos elmék – am. sorozat, 1:40 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:40 Pinokkió – angol film, 14:20 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Edina és Joshi, 16:25 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:15 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 NCIS – am. sorozat, 22:25 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:20 Aktív, 23:25 Elit egység – kanadai sorozat, 0:25 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:25 Változó vizeken – am. film, 2:50 Magellán.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:20 Kirakat, 14:45 Lyukasóra, 15:15 Kisenciklopédia, 15:25 A nap lovagjai – magyar sorozat, 16:00 Idegenek az üvegházban – dok. sorozat, 16:30 Heuréka!, 17:05 Doc Martin – angol sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Térkép, 19:40 Kikötő, 20:00 Híradó, 20:10 Váltó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Lone Star – am. film, 23:15 Sportaréna, 23:55 Drót – am. sorozat, 1:05 Kikötő.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 1 9 .


Info május 25. szerda

május 24. kedd Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Családi történetek, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Helyes ötlet!, Babilon.tv, ism., 14:20 A lélek horizontja, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Barangolások, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Motorok a szlovének alatt – dok. műsor, 18:00 Tudományos műsor, 18:25 Az Astro sorsolása, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Korszerű család – am. sorozat, 20:25 A nyolcadik nap, 21:00 Hitler Bibliája – dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 23:00 Helyes ötlet!, 23:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggelt, ism., 12:30 Vasárnap délután, ism., 15:10 Zenés emlékek Boris Kopitarral, Idegenforgalmi műsor, ism., 16:25 Jó napot, Koroška!, ism., 16:55 A hírnök, 17:20 Hidak: Barangolások, ism., 17:55 Kosárlabda-mérkőzés, 20:00 A háromszög, 20:45 A megénekelt Párizs 20:30 Lelki villanás, 20:45 A megénekelt Párizs – francia dok. műsor, 21:40 Brane Rončel a színfalak mögött, 23:20 A szemtanú – am. film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Mindentudás Egyeteme 2.0, 15:25 Tudástár 2011, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Teadélután, 17:30 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:20 A királyi ház titkai – dél-koreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Önök kérték!, 21:05 Az este, 21:40 Horthy, a kormányzó – magyar dok. film, 22:45 Szellem a palackból, 23:15 Hírek, 23:30 Ma reggel, ism.

7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:25 Hallgassunk a csöndre, ism., 11:55 Hitler Bibliája – dok. műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, A háromszög, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Turbulencia, 18:25 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Slovenka – szlovén film, 21:30 Apám kívánsága – kisfilm, 22:00 Visszhangok, 23:05 Kerekasztal, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggelt, 13:00 Ismét itthon, ism., 15:00 Ifjúsági énekkarok, ism., 15:45 Aranyfüst, Érdekel a könyv, ism., 16:35 A nyolcadik nap, Lelki villanás, ism., 17:15 Hidak, ism., 17:45 Fekete-fehér idők, 18:05 Fekete arany a grönlandi jég alatt – francia dok. film, ism., 19:00 Pokoli választás, ism., 19:50 Lottó, 20:00 Sport, 20:30 Ljubljana: Domžale – Maribor, labdarúgó-mérkőzés, 22:45 Sötétkékmajdnemfekete – spanyol film, 0:25 Jazz.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:00 Átjáró, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Mindentudás Egyeteme 2.0, 15:25 Optika, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:30 Körzeti híradó, 16:55 Teadélután, 17:30 India – Álmok 21:40 Horthy, a kormányzó útján – brazil sorozat, 18:20 A királyi ház titkai – dél-koreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Mrs. Bradley titokzatos esetei – am. film, 21:05 Az este, 21:40 Horthy, a kormányzó – magyar dok. film, 23:15 Múlt-kor, 23:40 Hírek, 23:55 Ma reggel.

RTL Klub

RTL Klub

6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:20 Cézár vagyok – francia film, 16:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 Alekosz – Szerelem a legfölsőbb szinteken, 20:15 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Vészhelyzet – am. sorozat, 22:25 A Grace klinika – am. sorozat, 23:30 XXI. század, 0:00 Róma – angol sorozat, 2:00 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:45 Seherezádé – török sorozat, 12:45 Pinokkió – angol film, 2. rész, 14:20 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Edina és Joshi, 16:25 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 1:35 Történetek az Seherezádé – török elveszett birodalomból sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:15 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 Gladiátor – am. film, 0:20 Aktív, 0:30 Tények este, 1:05 EZO.TV, 1:35 Történetek az elveszett birodalomból – magyar film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:20 Csellengők, 14:40 Dunáról fúj a szél, 14:50 Beavatás, 15:00 Fény és innováció – magyar dok. sorozat, 15:40 Virágzó Magyarország, 16:00 Múlt idő ’90, 16:35 Zebra, 17:05 Doc Martin – angol sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Térkép, 19:40 Kikötő, 20:00 Híradó, 20:10 Váltó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Fotó Háber – magyar film, 22:40 Dunasport, 22:45 Egy kis béke – iráni dok. film, 23:40 Freedom Haze – magyar koncertfilm, 0:50 Kikötő.

6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:40 Pokémon 6. – japán animációs film, 16:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 Alekosz – Szerelem a legfölsőbb szinteken, 20:15 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Sörcsata – am. film, 0:00 Vékony jégen – am. film, 1:45 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:45 Seherezádé – török sorozat, 12:45 Keselyűk karmaiban – német film, 14:20 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Edina és Joshi, 16:25 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:15 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 Dr. House – am. sorozat, 22:25 Született feleségek – am. sorozat, 23:20 Aktív, 23:25 Szellemekkel suttogó – am. sorozat, 0:25 Tények este, 0:55 EZO. TV, 1:25 Mély torok mélyén – am. dok. film.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00– 12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:20 Vannak vidékek – magyar sorozat, 14:45 Élő népzene, 15:15 Mátyás király és a reneszánsz – magyar sorozat, 15:40 Korea, Kína és Japán kultúrájának története – koreai dok. sorozat, 16:30 21:00 Tiszta égbolt Idegenek az üvegházban – magyar sorozat, 17:05 Doc Martin – angol sorozat, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:00 Térkép, 19:40 Kikötő, 20:00 Hírek, 20:10 Váltó, 21:00 Tiszta égbolt – szovjet film, 22:45 Dunasport, 22:55 GMO – magyar dok. film, 0:00 Kikötő, ism.

május 26. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, ism., 11:40 Kerekasztal, 13:00 Hírek, 13:20 Studio city, ism., 14:25 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Vendégem…, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Opus dei, a csendes keresztes háború – chilei dok. műsor, 18:25 A lóhere, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:00 Mesterséges mennyország, 23:30 Moliére: Képzelt beteg – színházi előadás, 1:25 Ismétlések.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 .

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terepjáró, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

m á j u s 19 .

Május 19-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggelt, 12:45 Zenés műsor, 14:15 Gótikus óriások – német dok. sorozat, ism., 15:10 Tudományos műsor, ism., 15:35 Európai magazin, ism., 16:05 A kő éneke, 16:35 Hidak: Vendégem…, ism., 17:05 Ez lesz a szakmám, Firma-tv, ism., 18:05 Tess a D’Urbervill 18:05 Tess a D’Urbervill családból – angol sorozat, 19:00 Glasborola, 19:55 családból Kosárlabda-mérkőzés, 21:45 Az orvosnő naplója – német sorozat, 22:35 Prokofjev: a befejezetlen napló – francia dok. film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:00 Átjáró, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Összhang, 15:25 Papp István portréja, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Teadélután, 17:50 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:40 Futótűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Jelfogó, 21:05 Az este, 21:40 Illatos út a semmibe – magyar film, 23:15 A rejtélyes XX. század, 23:45 Hírek, 23:55 Ma reggel, 1:40 Kalandozó.

Nagyító alatt: a hulladékok (ismétlés: csütörtökön 16.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Május 20-án, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:25 Vágott verzió – am. film, 16:20 Mindörökké sze21:25 Halálod napja relem – mexikói sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 Alekosz – Szerelem a legfölsőbb szinteken, 20:15 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Halálod napja – am. film, 23:25 Házon kívül, 23:55 Odaát – am. sorozat, 0:50 Reflektor, 1:00 Infománia.

Hidak: benne a kétnyelvű általános iskolák első miniolimpiája (az ismétlés elmarad) Május 24-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:35 Seherezádé – török sorozat, 12:35 Zálogocska – am. film, 14:20 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Edina és Joshi, 16:25 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:15 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 Anyám nyakán – am. film, 23:15 Aktív, 23:20 Divatkreátor, 23:55 Bostoni halottkémek – am. sorozat, 0:55 Tények este, 1:25 EZO.TV.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:20 Talpalatnyi zöld, 14:45 Dunáról fúj a szél, 14:55 Isten kezében, 15:25 A közlekedés új útjai – angol sorozat, 16:00 Kodály és Bartók népzenekutatásai a Felvidéken – magyar sorozat, 16:30 Halld, Izrael!, 17:05 Doc Martin – angol sorozat, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:00 Térkép, 19:40 Kikötő, 20:00 Híradó, 20:10 Váltó, 21:00 Félelmetes folyó – kanadai film, 22:40 Dunasport, 22:45 Woodstocki napló – am. dok. sorozat, 23:50 A magyarok és az I. világháború – magyar dok. film, 1:35 Kikötő.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Barangolások: Gyula, 2. rész (a Duna Televízió produkciója) (ismétlés: kedden 17.20-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Május 25-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne ismét jelentkezik a mezőgazdasági rovatunk (ismétlés: szerdán 17.15-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Május 26-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: Szilágyi Károly (ismétlés: csütörtökön 16.35-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info apróhirdetés Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2011. május 17-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Biztosítási ügynök – Lendva területén Prima d.o.o., Partizanska ulica 19., Ljubljana (1 munkahely, középiskolai végzettség, meghatározatlan idő, jelentkezési határidő: 2011. május 20.) Elektronikai szerelő GS International d.d., Kranjec utca 22., Lendva (30 munkahely, angol alapfokú nyelvtudás, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2011. május 19.) Pincér KGČ gostinske storitve, Ravenska 64a., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2011. május 20.) Gépészeti szerelő Jansik d.o.o., Ulica Prekmurske čete 74.,Črenšovci, (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2011. május 31.) Elárusító – lendvai üzletben NKD Trgovina, d.o.o., Ulica XIV. divizije 12.,Celje (1 munkahely, közgazdasági technikus, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2011. május 25.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon.

•Megvásárolnám Hradil Jože magyar–szlovén szótárát. Tel.: 031-825-015. •Luc-, ezüst-, nor­m and­ fe­n yő-csemeték eladók. Érdeklődni: tel.00 36 20 3114988, illetve a www. vassdiszkert.hu oldalon. •Eladó nagyon jó állapotban lévő, diófából készült, 180 cm hosszú és 75 cm széles asztal padokkal. Ára: megegyezés szerint. Érdeklődni: tel. 041-207-601. •Eladó zöld spárga (beluši). Érdeklődni: Hosszúfalu, Falusi út 48. vagy a 031-373224 telefonszámon. •Eladó 49 lóerős IMT traktor és 3 tonnás utánfutó (hidraulikus, három oldalra ledönthető). Érdeklődni: tel. 02/577-1032. •Hévízen apartman kiadó. Érdeklődni: tel. 041-729-231 vagy 0036/85-376-443. •Kapcán, a Fő utca 22-es szám alatt eladó felújított lakóház (kb. 105 m2) melléképülettel és udvarral: Irányár: 85.000 euró. Érdeklődni: tel. 040-887-959.

FELHÍVÁS Értesítjük a Lendva Községben bejegyzett, működő, magyar nemzetiségi programokat kivitelező szervezeteket, hogy a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség igény szerint segítséget nyújt azon pályázatok elkészítéséhez, melyeknek a magyar közösség önazonosságának a megőrzése, fejlődése és megerősödése a célja. Bővebb információkkal a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség hivatalában Lendván, a Malom utca 6/A. szám alatt vagy a 02 577 2722-es telefonszámon szolgálunk. Az ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján történik. dr. Halász Albert, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának elnöke

A Szlovén–Magyar Oktatási, Kulturális és Tudományos Együttműködési Program alapján a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

PÁLYÁZATOT HIRDET a Debreceni Nyári Egyetem kéthetes, 60 órás magyar nyelv és kultúra kurzusán való ösztöndíjas részvételre. A képzés ideje 2011. július 31. – augusztus 13. A kurzuson öt fő vehet részt. A pályázóknak a következő dokumentumokat kell benyújtaniuk magyar nyelven: - kérvény, - önéletrajz, - az iskola (főiskolások, egyetemisták esetében), illetve a munkaadó ajánlólevele. A pályázók a jelentkezéseket két példányban legkésőbb 2011. június 3-ig a következő címre juttassák el: Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség – Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Glavna ulica – Fő utca 124., 9220 Lendava – Lendva. Információt a gonc.katja@muravidek.si email­ címen, illetve az 576 1578 vagy a 031 671 003 telefonszámon kaphatnak.

12

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 1 9 .


Info gyertyafény

figyelmükbe •Május 19., csütörtök 18.00 óra, •Lendvai Zsinagóga •A Lendvai Zeneiskola vonóstagozata növendékeinek fellépése •Május 21., szombat, 19.00 óra, •Lendvai Zsinagóga •A koprivnicai Podravka Művelődési Egyesület „Pod­ravka 72 – képzőművészeti szekció”-jának kiállítás-megnyitója •Május 21., szombat 20.00 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •A Horvát Kultúra Napja – a Đurđeváci Petar Pre­ radović Művelődési Egyesület folklórcsoportjának „A Dráva-mente bemutatkozása Lendván” című fellépése •Május 22., vasárnap 19.00 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Revizor című drámája a Prešernovo gledališče Kranj előadásában Szlovén bérlet •Május 24., kedd 18.00 óra, •Lendvai Zsinagóga •A Lendvai Zeneiskola zongoratagozata növendékeinek fellépése

Május 19-e és 25-e között Lendvai Plébánia Szombaton, május 21-én a falvakon és Lendván történik a karc gyűjtése. Május 22-én húsvét ötödik vasárnapja. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Petesházán és Gyertyánosban 11.00 órakor. Szombaton 17.00 órakor szentmise Pincén, 18.00 órakor Völgyifaluban, és szintén 18.00 órakor Lendván a családok szentmiséje. Május 22-én 10.00 órakor búcsú a hosszúfalui romatelepen. Szerdától, május 25-től péntekig, május 27-ig zarándoklatot szervezünk Međugorjéba. Jelentkezni a plébániahivatalban legkésőbb folyó hó 22-ig lehet.

Dobronaki Plébánia Vasárnap 8.00 órakor szlovén, 10.00 órakor magyar nyelvű szentmise. Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor – kivéve szerdán reggel 7.30-kor – lesznek. Falvakon szombatonként 17.00 órakor lesznek szentmisék.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Református Egyház Május 22-én 10.00 órakor Szent­lász­ lón istentisztelet lesz a kaposvári református fiatalok szolgálatával.

•Május 25., szerda 19.00 óra, •Bánffy Központ, Lendva •Saáry Éva könyveinek bemutatása és irodalmi beszélgetés

névnapsoroló Május 20-tól 26-ig Péntek – Bernát, Felicia Szombat – Konstantin Vasárnap – Júlia, Rita Hétfő – Dezső Kedd – Eszter Szerda – Orbán Csütörtök – Fülön, Evelin

időjárás A hét végére napos, meleg idő várható. N É P Ú J S Á G 2 0 11 .

m á j u s 19 .

Köszönet Az idén áprilisban a Lendva-hegyen földcsuszamlás során családi házát elveszítő Magdalenič család ezúton köszöni meg minden együttérző, őket anyagi vagy erkölcsi támogatásban részesítő jóindulatú ember segítséget, nemes tettét. – Az életben sokszor gondoljuk úgy, hogy képesek vagyunk egyedül elérni mindazt, amit kívánunk. De amikor legkevésbé várjuk, az élet meglep bennünket, s egymást követően jöhetnek szomorú események, amelyekre nem tudunk hatni. Ha ezután minden nélkül találjuk magunkat, nem tudjuk, mitévők legyünk. Amikor úgy érezzük, hogy nem tudunk lépni, akkor vesszük észre, hogy körülöttünk jó, együttérző emberek élnek, akik készek segíteni az újrakezdést. Köszönettel tartozunk mindazon jó embereknek, akiket megérintett sorsunk, és visszaadták a jövőbe vetett hitünket, segítettek bennünket anyagiakkal, részvétnyilvánítással vagy erkölcsi támogatással – áll Vladimir Magdalenič köszönőlevelében. SNK

13


Muravidék 40 éves a lendvai gyógypedagógiai iskola

A másság elfogadása, az előítéletek oldása A 2. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, a lendvai körzet gyógypedagógiai iskolája május 11-én és 12-én kétnapos rendezvénnyel, az Énekeljünk, zenéljünk, táncoljunk együtt című, 21. Országos Zenei Találkozóval ünnepelte meg fennállásának 40. évfordulóját. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A lendvai Színház- és Hangversenyteremben a rendezvény napjain több mint ezer résztvevő, gyen­ gébb és erősebb szellemi

és az előítéletek oldása szel­ lemében működik az 1971. május 1-jével öt tagozattal indult, önálló intézmény­ ként dolgozó lendvai speci­ ális általános iskola is. „Minden figyelmünket a sajátos nevelési igényű

A lendvai gyógypedagógiai iskola megalakulásának 40. évfordulóját és a szellemileg korlátozott fiatalok ez alkalommal Lendván megszervezett országos zenés találkozóját jelenlétével megtisztelte Barbara Miklič Türk, Danilo Türk államelnök felesége, valamint mag. Franc Hočevar, az elnök egészségügyi, szociális és humanitárius tanácsosa. korlátoltságú fiatal táncos és énekes mutatkozott be. Bekapcsolásuk a társada­ lomba, a másság elfogadása

gyermekek jólétére fordí­ tottuk a fejlődésük és a haladásuk érdekében, egyre erőteljesebben nyitottunk

a szűkebb és tágabb kör­ nyezet felé, amely egyre jobban elfogadott bennün­ ket, jól együttműködünk a szülőkkel, a szakintézmé­ nyekkel…” – hangsúlyozta Juretič Spomenka, az iskola igazgatónője. Az iskolát jubileuma alkalmából kö­ szöntötte és a zenei találko­ zót jelenlétével megtisztelte Barbara Miklič Türk, Danilo Türk államelnök felesége, valamint számos más ven­ dég. Irena Kumer, az Okta­ tási Intézet Muraszombati Egységének vezetője ünne­ pi beszédében elsősorban a gyógypedagógiai iskola és a pedagógusok szerepét világította meg: „Talán fel­ vetődik a kérdés: vajon a sajátos nevelési igényű gyer­ mekek több nemzedékének nevelésébe és sorsának alakításába fektetett hatal­ mas energia nem veszett-e kárba? A kérdés természete­ sen értelmetlen, a probléma pedig kitalált, bár a sajátos nevelési igényű gyerme­ kek nevelésének és okta­ tásának területe is számos

Az iskolát, amely az 1972/73-as tanévben lett kétnyelvű intézmény, első igazgatónőként Kekec Anica vezette, majd Fehér József, Leiner Pavla, Ščap Angela és Juretič Spomenka igazgatók irányították. A 2010/11-es tanévben az iskolának 33 tanulója van: 4 tagozatban az alacsonyabb követelményszintű programban, 2 tagozatban pedig a speciális nevelési-oktatási program szerint. reformot és változást élt meg… Felismerni a tanulók szükségleteit és adottságait, ösztönözni minden egyént és fejleszteni a képességeit – ez a speciális programot ki­ vitelező kétnyelvű általános iskola kötelessége a jövőben is” – zárta gondolatait Irena Kumer. A jó együttműködés

jegyében külön köszönetü­ ket fejezték ki az iskolának a Sožitje Szövetség, vala­ mint a gyógypedagógusok országos szövetségének képviselői is. Az iskolát jubileuma alkalmából mag. Anton Balažek polgármester elis­ merésben részesítette.

Muravidéki költő Kisvárdán

Az Európai Unió magyar soros elnökségének tiszteletére május 9-én Kisvárdán szlovén napot szerveztek. Ez alkalommal a kisvárdai Városi Könyvtárban Zágorec-Csuka Judit Jókai-díjas írónő a Könyvtári csevegés című találkozó vendége volt, ahol rövid áttekintést adott munkásságáról és a szlovéniai magyar irodalomról.

Bemutatkoztak a kultúregyesületek

A szlovénok mellett magyar, horvát és roma csoportok Szombaton a lendvai Színház- és Hangversenyteremben sor került a kultúregyesületek éves bemutatkozására, melyeket községi szinten a Lendvai Kultúregyesületek Községi Szövetsége fog össze. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A szövetség által szer­ vezett gálán tizennégy csoport lépett színpadra, elsőként a Velika Polana-i „Miško Kranjec” KE két cimbalmos növendéke. A bistricai, valamint a muraszombati Szociális Foglalkoztatási Központ

14

és a Mostje–Bánuta ME csoportja klasszikus mu­ ravidéki néptáncbemutatót tartott, a kötelező „szotis” és „samarijanka” táncbeté­ tekkel. A csoportok között két magyar művelődési egyesület is bemutatkozott a Lendva-vidékről, éspedig a völgyifalui Petőfi Sándor ME és a gyertyánosi ZarjaHajnal ME népdalköre,

akik népi csokrot adtak elő. A lendvai Pomurje Horvát ME csoportja muraközi tréfás dalokkal, táncos pro­ dukcióval hódította meg a közönség szívét. A műsor­ ban két roma csoport is fel­ lépett, éspedig a Romano Jilo RE és a hosszúfalui Regina csoport táncokkal. A kultúrotthon előteré­ ben a Régi szekerek témá­

A gyetyánosi Zarja-Hajnal ME népdalköre. ban beérkezett rajzpályázat alkotásai tekinthetők meg, a kiírásra 15 rajz érkezett.

A pályázók a műsor kere­ tében emléklapot és aján­ dékcsomagot vehettek át.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 1 9 .


Kultúra

Vita – sikerkórus, éves koncert Pénteken teltház előtt tartotta meg a Vita Ka­ marakórus éves koncert­

jét a lendvai Színház- és Hangversenyteremben. A repertoáron több újdonság

is szerepelt, melyet a kar­ mesterváltás után tanult be a kamarakórus.

A kórus Danijel Berden karnaggyal megújult.

Színházi Maraton hatodszor Kedden került sor a lendvai Színház- és Hang­ versenyteremben az 1. Számú Lendvai KÁI ha­ gyományos színházi prog­ ramjára, melyben az isko­ lák diákszínjátszói léptek színpadra. Szám szerint hét csoport, kicsik és na­ gyok. A Čokolada, a Mali gledališčniki, a Sončki ál­ latos mesetémákat, az Acht pedig egy természettudo­ mányos nap történéseit vit­ te színpadra, a White Stars Örkény egyperceseiből válogatott, a teater.smo egy

csoportterápia eredménye­ it mutatta be, a Carpe Diem pedig (Inferno) díjnyertes darabjával lépett színpad­

A jó fotóért: mindent A FotoFoto csoport nem először állít ki a lendvai színházban. Ezúttal a ve­ lencei karneválon látottak­ ról kaphatunk összefoglalót a nem formális alapon szer­ veződő csoporttól. – A kiállítás különösen érdekes lehet azok számá­

ra, akik egy kicsit „belülről” is meg akarják ismerni a maszkok különös, rej­ tett világát – hangzott el a megnyitón Miha Kacafura csoportvezető szájából, aki a csoportról elmond­ ta: – A FotoFoto „csoport” Szlovénia legkülönbözőbb

Miha Kacafura, a FotoFoto csoport mindenese. N É P Ú J S Á G 2 0 11 .

m á j u s 19 .

ra. A fellépők elismerő ok­ leveleket vehettek át Sabo Tatjana iskolaigazgatótól. -ce helyeiről származó fotósok gyülekezőhelye, Lendvától a tengermellékig. A cso­ port önkéntes alapokon szerveződik, s éppen ez az, amiből erőt és energiát merít. A csoport szlogenje is ezen alapul – A jó fotóért: mindent! Akik tényleg kíván­ csiak, mi van a velencei „maszkok” mögött, azok számára a jelen kiállítás sok érdekességgel szolgál. Ez pedig éppen a kompo­ zíciós részletek által válik lehetővé. A két folyosóra „bon­ tott” kiállítás másik része ezzel szemben a városi „panorámára”, ennek kitá­ gításával a teljességre tesz kísérletet. Mindkettő egy­ formán fontos számunkra, „lelassult” szeműeknek. -ce

Danijel Berden karmes­ ter több újítást is vitt a vitá­ lis, „életszerű” névre hallga­ tó, fiatalokból álló együttes életébe. A tűzkeresztségen az új és régi tagokból álló kórus – mely nemzetközi megmérettetéseken már korábban is dobogós elis­ meréseket szerzett – Prá­ gában és Budapesten a Szent Katalin templomban adott karácsonyi koncerten esett át, ahol a vadonatúj repertoár is bemutatásra került. A „Pop and roll” című összeállításban bé­ késen megfértek egymás mellett Abba-, Queen- és más slágerek kórusátira­

tai, a szlovén klasszikus kórusművek és népdalát­ dolgozások, valamint az egzotikus és a világzenei feldolgozások. A csoport közben két szólóénekest is „kitermelt” magából Simonka Tjaša és Kološa Tanja személyében, ezzel is színesítve a hangzást és a nem kevés fáradtságot igénylő szervezőmunkában való közreműködést. A mű­ sorban vendégként fellépett az 1. Számú Lendvai KÁI gyermekkórusa, valamint a Horvát ME Tamburazene­ kara. A produkciót vastaps jutalmazta. -ce

Csárdás és polka Vasárnap a lendvai Színház- és Hangversenyterem színpadán folytatódott a kultúregyesületek bemutatója, melyen ezúttal a felnőtt néptáncegyütteseket invitálták találkozóra. A Szlovén Köztársaság Kulturális Közalapítványa (Jskd) és az MNMI közös szervezésében létrejött találkozón nyolc hazai és egy magyarországi együttes lépett színpadra. A sort a Nefelejcs Néptánccsoport kezdte kalocsai táncokkal, a zárás pedig a 11 éve működő Muravidék Néptánccsoportot illette, akik gömöri és hazai, muravidéki koreográfiákat adtak elő. A jobbára szlovén koreográfiák között érdekes színfoltnak számított az újból feléledő Kebelei Néptánccsoport produkciója, akik Dora Géza táncadaptációit adták elő, meglepő frissességgel, különös „határmenti” dinamikával. A másik, említésre méltó

A lendvai Pomurje Horvát ME néptánccsoportja. produkció Mirko Ramovš védenceié, a felsőszölnöki fiatalok produkciója volt, akik fiatalos lendülettel adták elő a hagyományos muravidéki és szlovén anyagot. A Pomurje Horvát ME néptánccsoportja is kiérdemelte a folyamatos biztató tapsot, akik Sanja Bacinger rendkívül látványos tánckoreográfiáit adták elő. A többi néptánccsoport a hagyomány jegyében, különösebb aktualizálás nélkül adta elő műsorszámát. A nagypalinai Miško Kranjec csoport pedig egy farsangi fiúházasítással nevettette meg a közönséget. Gregorec Stanko a területi elnökség nevében köszönte meg a csoportoknak, hogy az esős és szomorú nap délutánját vidámabbá tették, majd kiosztotta az elismeréseket. -ce

15


Horizont Törökország (3) – A Boszporusztól Trójáig

Ma is aktuális a trójai háború, Anatólia nyugati partvidéke a nyári hónapokban csaknem parázslik. A Dardanellák tengerszoros hatalmas lendületet kap Canakkale város irányából, ahonnan hosszú autósorok kígyóznak, javarészben a nyugati országokból hazalátogató török munkásokkal, akik a szabadságukat szülőföldjükön szeretnék tölteni. Néhol maroknyi motorizált turista – jobbára németek – is szorul közéjük. harcoló ausztrálok és újzélandiak bizonyára külön megjegyezték ezt a csatát, hiszen a Dardanelláknál százezren vesztek oda. Peter Novak

Atatürk a Dardanelláknál A Gallipoli félsziget stratégiai pont a Márványtenger küszöbén. Az I. világhábor úban fontos esemény volt itt, és erről az eseményről számtalan műemlék tanúskodik: in­ nen indult és gyűjtött ta­ pasztalatot a fiatal Atatürk katonatiszt. A helyismeret nagyon jól kamatozott neki, hiszen fényes győ­ zelmet aratott az akkori szövetségesek ellen az­ zal, hogy megakadályozta a császári Oroszország boszporuszi ellátó útjának az elfoglalását. Ezzel egy időben a másik oldalon, a szövetségesek élén álló fia­ tal tisztnek, Winston Chur­ chillnek tört bele a bicskája a harcokba. Eme vereség a jól ismert politikus katonai karrierjébe került. Mindkét oldalt súlyos veszteség érte rengeteg áldozattal. Az antant hatalmak oldalán

Kis-Ázsiában Olcsó pénzért utasként könnyen át lehet kelni a Dardanellákon, a kompok minden irányba sietve ha­

A hatalmas faló, vagy korszerű nyelvre fordítva Truva (Trója), ahogyan a törökök nevezik.

A Dardanellákon olcsón át lehet kelni, a fuvarozók között állandó harc folyik a vastagabb szelet kenyérért. ladnak, a hajózás igencsak élénknek mondható, már a veszélyesség határán mo­ zog, hiszen mindenek mel­ lett figyelembe kell venni az óceánjárók forgalmát is, mert ezek mit sem törődve mással, akadálytalanul haladnak el Gallipoli part­ jánál a Márvány-tengeren, majd folytatják útjukat a

Trója – a görög feliratok a valamikori város hatalmáról tanúskodnak.

16

Fekete-tenger irányába, a bolgár, román és ukrán kikötőkbe. A török fuvaro­ sok a szorosban sokfélét megtapasztaltak és meg­ tanultak, ezért a forgalom nem akadozik, és mintha érezni lehetne a versengés szellemét. A fuvarozók rivalizálnak, melyik fogja hamarabb és gyorsabban telepakolni a kompot, mely

nyitott emelőpaddal indul el, és csak később, hajó­ zás közben szíveskedik a kapitány felemelni azt. Az ázsiai oldalon aztán

kialakulnak a sorok, me­ lyek lassan hömpölyögnek dél irányába a történelmi Canakkale város felé.

A titokzatos Trója A modern Törökország Atatürkkel az élen saját hasznára tudta fordítani

a 19. század archeológiai feltárásait Kis-Ázsiában, más szóval Anatólia nyu­ gati részén. Itt bukkantak rá az i.e. 1000-ben épített fellegvár romjaira, ami e terület görög múltjára és kultúrájára utal. A Trójával való közvetlen összefüg­ gésről azonban esetében

A Dardanellák tengerszoros a Gallipoli félszigettel a háttérben. N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 1 9 .


Horizont

a falovas csel, Achilles sarka ni, hogy Anatólia nyugati részének a zöldségeskert­ je. A rendezett, alacsony temetkezőhelyet idegenek szokták látogatni, de sok hazai turista is büszkén veszi nagyító alá az ókor e jelentős történelmi helyét, mely Homérosztól Héro­ dotoszig értékes írásokba van foglalva. A hidegfront után, mely átfutott Európán, itt hihe­ tetlenül friss hőmérséklet uralkodik a nyár tetőfokán. A kő- és téglamaradvá­ nyok előtt áll a hatalmas faló, vagy korszerű nyelv­ re fordítva Truva (Trója), ahogyan a törökök neve­ zik. A turisták jókedvűen

rosz Trójája lenne, hiszen minden annyira miniatűr, hogy iszonyatosan nehéz elhinni a valamikori város hatalmát és nagyságát. Az utolsó tíz év kuta­ tásai arra utalnak, hogy Trója Homérosz idejében valójában a tengerpart közelében feküdt. Miután a régészek száz méter mé­ lyen eltávolították a földré­ tegeket, a falak lábánál ten­ gerparti maradványokra bukkantak. A két kis folyó, a Skamander és a Simois évszázadokon át hordta az üledékeket, melyek lassan „kiszorították” a tengert a város maradványai közelé­ ből, így a település lassan

Atatürk, a modern Törökország legtiszteltebb személyisége. nincsenek bizonyítékok. Az ásatásokat még 1822ben Sir McLaren kezdte el, de Trójára Schli­mann, az amatőr német archeológus talált rá a 19. század végén. Trója történetét elsőként Homérosz említi az Iliász­ ban és az Odüsszeiában. Ezeket ma az antik dráma legjelesebb darabjaiként ismeri az irodalomtörténet. Trója városa kétségen kívül a legtitokzatosabb ókori helyek közé tarto­

zik, melyhez számtalan legenda fűződik. Képze­ letünkben élő emberként van jelen Hector, Achilles, Agamemnon, a szépséges Heléné, akik a szürke múlt való világának szereplői voltak – és nem csak a film­ vásznon szereplő Brad Pitt és Eric Ban alakításában él­ nek. Ma is aktuális még Ac­ hilles sarka, a hosszantartó trójai háború, a falovas csel tanulsága, mely a trójaiak végzetének a szimbóluma.

Archeológiai maradványok Tr ó j a m e g t a l á l á s a után Schlimann német régész egy lépésnyire a Dardanelláktól óvatosan nekilátott még egy görög város kiásásának. A szór­ ványos leletek a görög kul­ túráról tanúskodnak itt, a Hissarlik-bércen is, melyet síkság vesz körül. Erre a területre szokták monda­

Bazilika Ciszterna A valamikori színház maradványai Trójában. N É P Ú J S Á G 2 0 11 .

m á j u s 19 .

Anatólia egyik gazdagsága – a mosolygó emberek. másznak a ló bendőjé­ be, aztán az ablakokból kikukucskálva pózolnak a fotósoknak. Mindezek után felkapaszkodnak a kőlépcsőkön az ásatások területére. A jón és dór osz­ lopokon a görög feliratok minden egyes látogatóban felébresztik az ókor iránti tiszteletet. Az információs pontokon a temetkezési hely precíz tervei lógnak. Szeles időben a legmaga­ sabb pontról csodás látkép nyílik a citrusligetekre és a zöldségmezőkre egészen a Dardanellákig. A lassú séta befejeztével a látogatóban felmerül csipetnyi kétely, hogy ez ténylegesen Homé­

feledésbe merült. Manfred Korfmann – úgyszintén német régész – saját kutatásai alapján úgy véli, hogy Trója tizen­ háromszor volt terjedel­ mesebb, mint a mai erőd, mely 10.000 négyzetméter. A lelőhely alapos elem­ zései bizonyítják, hogy a városfalak lábánál kerüle­ tek voltak, ahol nagyjából 7.000 lakos élt. A török kormány Trója területét történelmi nem­ zeti parkká nyilvánította, és elkötelezte magát, hogy a lelőhely közelében mú­ zeumot alapít, ahol kiállítja az itt talált tárgyakat. (folytatjuk)

17


Sport Nem volt jó hét

Egy pont a bennmaradásért Nafta – Celje 0:0 A mérkőzés helyszíne: Sportpark, Lendva. A nézők száma: 800. Játékvezetők: Dejan Balažič (Šmarje-Sap), illetve Kokolj és Karmel. Szövetségi ellenőr: Erik Berčnik (Maribor). Nafta: Ajlec, Korošec, Matjašec, Balažic, Levačič, Lesjak, Tomažič Šeruga, Jovanovič (76. Olujič), Maruško (74. Raduha), Pavel, Ibraimi; Edző: Stanko Preradovič. CM Celje: Mujčinovič, Krajcer, Brezič, Zajc (78. Močivnik), Popovič, Kapič, Bakarič, Pavlovič, Firer, Beršnjak, Medved; Edző: Damjan Romih. Sárga lap: Balažic, Lesjak, Pavel, Kapič, Bakarič, Pavlovič, Korošec. Kiállítva: – Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

Mindkét csapat ugyan erősen tartalékosan lépett pályára, de ennek ellenére tetszetős játékot mutattak. A tapogatózás ezúttal elma­ radt, hiszen Pavel már az első percben próbára tette Mujčinovičot. Következett Pavlovič próbálkozása, itt viszont Ajlec lett a párharc győztese. Jött ezután két hazai helyzet: a 18. percben Pavel próbálkozása nem ho­ zott eredményt, majd pedig 2 perccel később Lesjak öt méterről nem tudta beven­ ni a kaput. A 32. percben

34. forduló Rudar – Triglav 0:0 Maribor – Koper 1:1 (0:1) Velikonja 70.; Bubanja 19. Nafta – Celje 0:0 Olimpija – Primorje 5:0 (4:0) Bešič 5., 22., Vršič 27., Lovrečič 31., Zeljkovič 49. Gorica – Domžale 2:1 (1:0) Galešić 31., Vicente 67.; Pekič 90./11-es Táblázat 1. Maribor 34 19 12 3 61:24 69 2. Domžale 34 19 7 8 54:33 64 3. Koper 34 16 9 9 55:41 57 4. Olimpija 34 15 10 9 58:37 55 5. Gorica 34 13 8 13 42:52 44 6. Rudar 34 11 9 14 54:50 42 7. Celje 34 9 10 15 39:51 37 8. Nafta 34 9 7 18 45:62 34 9. Triglav 34 8 9 17 34:58 33 10. Primorje* 34 7 7 20 36:70 26* *A szövetség tartozás miatt 2 pont levonásával büntette a csapatot.

A 36. forduló párosítása 2011. május 21-én: Rudar – Nafta, Triglav – Gorica, Dom­ža­le – Olimpija, Primorje – Maribor, Ko­per – Celje.

18

Zajec hagyta ki a legna­ gyobb vendéghelyzetet. A 40. percben Maruško lövése Mujčinovičtól Pavel elé pat­

a labdán. A félidő végén két hatalmas hazai helyzet maradt ki: Ibraimi szabad­ rúgásából Lesjak bólintott, majd Ibraimi lövését nagy erőfeszítéssel Mujčinovič szögletre nyomta. A második játékrészben lankadt az iram, s növekedett a technikai hibák száma. Az 53. percben Levačič késett le egy jól beívelt labdáról, Pavel próbálkozása két perccel ké­ sőbb pedig a kapu fölé szállt. Az 57. percben Beršnjak fejelt magasan a kapu fölé. Egy perccel később a já­ tékvezető figyelmen kívül hagyta a vendégek keze­ zését a tizenhatoson belül,

Triglav Gorenjska – Nafta 4:0 (3:0) A hétközi fordulóban az erősen megtizedelt Nafta a selejtezőt, illetve kiesést eldöntő meccsen súlyos vereséget szenvedett a Triglav Gorenjska otthonában. A meccs tulajdonképpen az eső félidőben eldőlt (Stojnić 6., Redžič 10., 37.), a végeredményt a 90. percben Pirc állítota be. (HF) tant, de a kapusnak másod­ szorra sikerült úrrá lennie

ami nem kis felháborodást váltott ki a pályán és azon

kívül egyaránt. A mérkőzés utolsó komolyabb helyzetét Ibraimi lövése jelentette, de az eredmény változatlan maradt. A meccset követően Preradovič elmondta: saj­ nálja, hogy a számos helyzet közül a jól lejátszott első fél­ időben egyet sem használt ki a csapat. A fiatal játékosok nem szoktak ehhez a tem­ póhoz: két héten belül 5 kemény meccs.

Horvat az emlékversenyen A PSLE Nagykanizsa megrendezte a Varga Zoltán Emlékversenyt, amelyen muravidéki céllövők is részt vettek. A dobronaki Horvat Avgust sportpisztollyal az 5. lett 174 körrel, nagy kaliberű pisztollyal pedig 168 körrel a negyedik legjobb eredményt érte el. F. B.

LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓ LIGA 22. forduló

Magyar Nemzeti Bajnokság

Táblázat 1. Rakičan 22 17 3 2 61:23 54 2. Hotiza 22 15 3 4 50:27 48 3. Črenšovci 22 11 6 5 56:28 39 4. Bistrica 22 12 2 8 65:41 38 5. Hodos 22 10 4 8 39:36 34 6. Dobronak 22 9 5 8 39:34 32 7. Ljutomer 22 9 4 9 31:31 31 8. Bogojina 22 8 4 10 48:43 28 9. Turnišče 22 8 4 10 41:40 28 10. Puconci 22 8 3 11 34:40 27 11. Šalovci 22 8 3 11 21:39 27 12. Gančani 22 7 5 10 31:41 26 13. Petesháza 22 4 3 15 24:78 15 14. Bakovci 22 1 5 16 17:56 8

Táblázat 1. Kobilje 22 16 1 5 75:26 49 2. Nafta 22 13 5 4 64:28 44 3. Csente 22 12 7 3 69:30 43 4. Panonija 22 13 4 5 55:31 43 5. Veterani 22 12 1 9 65:48 37 6. Graničar 22 9 9 4 43:30 36 7. Nedelica 22 11 3 8 34:29 36 8. Hídvég 22 9 6 7 56:45 33 9. Renkovci 22 10 2 10 46:39 32 10. Polana 22 9 2 11 57:34 29 11. Olimpija 22 6 5 11 30:50 23 12. Zsitkóc 22 4 3 15 44:78 15 13. Kapca 22 2 5 15 25:81 11 14. Zvezda 22 1 1 20 13:127 4

A 23. forduló párosítása 2011. május 22-én: Puconci – Gančani, Črenšovci – Turnišče, Dobronak – Bakovci, Bogojina – Šalovci, Hodos – Ljutomer, Hotiza – Petesháza, Bistrica – Rakičan.

A 23. forduló párosítása 2011. május 22-én: Gra­ ni­čar – Polana, Nafta – Kobilje, Olimpija – Hídvég (mind 10.00), Nedelica – Kapca (10.30), Panonija – Zsitkóc, Renkovci – Veterani, Csente – Zvezda (mind 16.30).

Muravidéki Labdarúgó Liga 22. forduló

29. forduló Paks – Vasas ZTE – Debrecen Honvéd – Újpest Videoton – Győr Kaposvár – Szolnok Kecskemét – Siófok Pápa – MTK Haladás – Ferencváros

Ljutomer – Hotiza 5:0 (3:0) Puconci – Dobronak 1:3 (1:2) Kolosa (öngól); László, Szolarics, Varga Gančani – Rakičan 1:4 (0:0) Petesháza – Bistrica 5:2 (1:1) Csonka és Balla (2–2), Komár; Zver, Žugelj Turnišče – Hodos 4:0 (3:0) Lutar (2), Semen, Vörös Šalovci – Črenšovci 2:1 (1:1) Bakovci – Bogojina 0:1 (0:0)

Veterani – Nedelica 3:1 (2:1) Zver 82), Prša; Nežič Zsitkóc – Nafta 1:1 (1:0) Casar; Horváth Graničar – Panonija 4:4 (2:3) R. Gabor (3), Novak; Kocet, Bombek, Horvat, Magyar Kobilje – Renkovci 4:0 (2:0) Soós és Lutar (2–2) Polana – Zvezda 13:0 (7:0) S. Žalik (5), R. Žalik (3), Cvetko (2), Prša, Halas, Balažek Hídvég – Csente 1:5 (0:3) Bela; Lázár és Herceg (2–2), Pečelin T. Kapca – Olimpija 1:1 (1:0) Kovács; Rozsmán

3:0 (1:0) 1:1 (0:0) 1:4 (0:3) 2:1 (2:0) 0:1 (0:0) 2:3 (1:2) 0:2 (0:1) 1:1 (0:0)

Táblázat 1. Videoton 29 18 7 4 59:28 61 2. Paks 29 16 5 8 50:35 53 3. Ferencváros 29 14 5 10 47:43 47 4. Debrecen 29 12 10 7 52:41 46 5. ZTE 29 13 6 10 48:46 45 6. Kaposvár 29 13 4 12 41:40 43 7. Újpest 29 12 6 11 49:38 42 8. Vasas 29 11 6 12 33:45 39 9. Szombathely 29 10 8 11 40:35 38 10. Győr 29 9 11 9 38:35 38 11. Honvéd 29 10 7 12 33:38 37 12. Kecskemét 29 11 2 16 50:55 35 13. Pápa 29 10 5 14 39:49 35 14. Siófok 29 8 10 11 28:38 34 15. MTK 29 8 6 15 32:45 30 16. Szolnok 29 5 6 18 25:53 21 A 30. forduló párosítása május 20-a és 22-e között: Vasas – Kecskemét, Győr – Kaposvár, MTK – Paks, Siófok – Honvéd, Debrecen – Haladás, Ferencváros – Pápa, Szolnok – ZTE, Újpest – Videoton.

Kiváló sakkeredmények Második lett a Ra­den­ ska-Pomgrad fiú csapata a kadét (U–19) országos sakkbajnokságon 19 csapat közül. A muraszombati­ ak, Boris Markoja (4,5/5), Jernej Skuhala (4,5/5) és Luka Skuhala (2,5/5) 11 pontot értek el, míg a győz­ tes Maribor 12,5 pontot szerzett. A lányoknál 7,5 ponttal az ŠK Komenda Popotnik szerezte meg a bajnoki címet, a muravidéki lányok (Barbara Skuhala (3,5/5) és Hana Nemec (3/5) 6,5 ponttal a negyedik helyen zártak. F. B.

Megosztoztak a sikeren

A Lendava SK sakkozói voltak ezúttal a házigazdái a zalaegerszegi Zala Volán csapatával tartott hagyo­ mányos sakktalálkozónak. A gyorslépéses, kétkörös tornát szorosan, 10,5:9,5re a zalaiak nyerték. A lendvai csapatból Vučko és Vuk 2–2, Gaber, Baša, Cofek, Toplak és Varga 1–1, Pozsonec Veronika pedig fél pontot szerzett. Ezt követően a két csa­ pat gyorslépéses egyéni tornán is megmérkőzött, amely viszont lendvai sikert hozott, hiszen 12 sakkozó közül 10 ponttal Gaber nyert Kaszás (8,5 pont) és Wenger (7 pont) előtt. A 6. helyen holtver­ senyben végzett Vuk és Cofek 5–5 ponttal. F. B.

Két ötödik helyezés A Budapest Kupán csel­ gáncsban tizenöt ország több mint 600 versenyzője szállt harcba az érmekért, köztük a JK Lendava tagjai is. Az erős nemzetközi mezőnyben Staš Horvat a 13 évesek 60 kilós súly­ csoportjában ötödik lett, akárcsak Maja Adanič a 15 éveseknél a 44 kilós súlycsoportban. F. B.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 1 9 .


Sport Megkezdődött a várakozás

A Nafta benyújtotta a hiánypótlást A kérelmet a Nafta Labdarúgó Klub a ligában induláshoz szükséges engedély megadására – az első körös elutasítás után – ismét benyújtotta. Štefan Sömen szerint a klubnak mindenképpen jelentősen kell csökkentenie költségvetését: a megoldást a félprofizmus jelentheti Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

– Melyek voltak a kritikus pontok, amelyek miatt a szövetség első körben elutasította a Nafta kérelmét? – Nem jelent titkot, hogy a múltbéli adósság jelenti a klub legnagyobb problémáját, és a másik öt kritérium mellett éppen az anyagiak is fontosak a licenc elnyerésekor. Leg­ inkább a játékosok felé fennálló 2010-es tartozás sújt bennünket. – Nagyon nehéz helyzetben vállalta a feladatot. Miért döntött így? – A döntés viszonylag gyorsan megszületett. Tu­ lajdonképpen szombaton értesültem arról az óhajról, hogy vállaljam el a megbí­ zást, s a hétfői közgyűlésen már meg is választottak. A döntés gyorsan született meg, az emberek meg­ győztek, hogy érdemes ebbe munkát és energiát

fektetni, s én hagytam magam meggyőzni. A bő három hónap nagyon ke­ mény volt, de amennyiben sikerrel járunk, akkor fára­ dozásainknak meglesz az eredménye.

Štefan Sömen, a Nafta Labdarúgó Klub elnöke és a klubvezetőség benyújtotta a Szlovén Labdarúgószövetséghez a szükséges dokumentációt a licenc megszerzéséhez. – Milyen a mostani a helyzet ahhoz képest,

Utroša volt a legjobb lendvai Medvodéban rendez­ ték meg a nagyszabású Slovenia International el­ nevezésű tollaslabdaver­ senyt, amelynek a koráb­ bi években Lendva adott otthont. A versenyen 20 országból több mint 130 versenyző ütötte a labdát, köztük a Mladost tagjai is. Férfi egyéniben Utroša a 9–16. helyen zárta a tor­ nát, s ez volt a legjobb lendvai egyéni eredmény. Utroša férfi párosban is szerencsét próbált Kek Jamnikkal (Medvode), ám N É P Ú J S Á G 2 0 11 .

a finn párostól elszenvedett vereséget követően már csak a 17–32. helyre volt elegendő a teljesítményük. A hölgyeknél Nik a Koncut a selejtezőkön túl­ jutva az első fordulóban elszenvedett vereséget kö­ vetően a 17–32. helyen zár­ ta a versenyt, míg Magyar Sabinának nem sikerült bejutnia a főtornára. A Ma­ gyar Sabina/Matjaž Adler (BK Kungota) vegyespáros a 9–16. helyen fejezte be a versenyt. F. B.

m á j u s 19 .

amikor átvette a klubot? – Erre gyakorlatilag a li­ cenceljárás adja majd meg a megfelelő választ. Azóta folyamatosan két fronton dolgoztunk: egyrészt az adósságok csökkentésén, amely elkerülhetetlen a lincenc megszerzéséhez, másrészt pedig az idei idény feltételeinek bizto­ sítására törekedtünk. Ezt valahogy sikerült megol­ danunk, el tudtuk kerülni a sztrájkot is, s amennyiben megkapjuk az engedélyt, akkor elégedettek leszünk. – Ezek szerint bízik a sikerben? – Én a természetemből adódóan reális optimista vagyok. Nem élek a felle­ gekben, nem álmodozom lehetetlen dolgokról, lá­ tom, hogy az esélyek meg­ vannak, s az akadályok leküzdhetőek. – A fekete forgatókönyvről inkább egyelőre ne is beszéljünk? – Ahogy mondtam, nem teszem a kezem a tűzbe, de én úgy látom, hogy több az esélyünk, hogy sikerrel járjunk, mint hogy nem. – Elnöksége alatt alaposan bedolgozta magát a szlovén futballvilágba. Hogyan látja a klub jövőjét, hogy hasonló vészhely-

zet a jövőben elkerülhető legyen? – Természetesen erre is felkészültünk a klubban. Az anyagi helyzet min­ denképpen változásokat követel. A mi forgatóköny­ vünk szerint – s ez valahol vonatkozik a szlovén lab­ darúgásra általánosságban is – a félprofesszionális labdarúgás felé kell el­ menni, tehát az amatőr és a professzionális futball öt­ vözése szükséges. Mi úgy számolunk, hogy a mint­ egy 20 játékosból a klub­ ban csak 3–4 játékos lehet főállású futballista, 6–8 játékos egyetemista, tehát nekik is van státuszuk, a já­ tékosállomány többi része pedig félprofesszionális státuszban lehet, tehát a játékosoknak a futball mellett dolgozniuk is kel­ lene. A fizetések összegét a jelenlegihez képest ma­ ximálisan 65 százalékra kellene csökkenteni, vagy inkább a felére. Ez tudom, hogy drasztikus lépés, de másképp nem fog menni. Ebben az esetben a költ­ ségvetésnek az 500.000,00 eurót nem szabad megha­ ladnia. Az idei év kivétel­ nek számít az adósságok törlesztése miatt, de a jövő­ kép valahogy így fest. – A licenc kimenetelétől függetlenül Ön marad az elnök? – Erre ebben a pilla­ natban még nem tudok válaszolni, hagyjuk ezt a kérdést nyitva.

Magyar fölény Zalaegerszegen kezdetét vette a nemzetközi kispus­ kaliga, amely minden fron­ ton magyar fölényt hozott. A csapatversenyt 787 körrel a PSLE Nagykanizsa nyerte a 780 körös PLE Zalaegerszeg és a 767 körös Jezero előtt. Egyéniben: 1. Havasi Ferenc (PLE Zalaegerszeg) 272 kör, 2. Obermaier Nándor (PSLE Nagykanizsa) 270

kör, 3. Igor Makari (Štefan Kovač Turnišče) 263 kör. A jezerósok eredményei: 5. Jožef Babič 260 kör, 10. Vinko Bežan 254 kör és 11. Car Franc 253 kör. A hölgyek versenyét Vesna Mele (TSO Ormož) nyerte 248 körrel Petra Vernik (SD Presika, 235 kör) előtt. F. B.

minisport Egyéniben és csapatban is nyertek Radencin szervezték meg a nyugdíjasok regionális tekeversenyét, amelyre a lendvaiak rányomták bélyegüket, hiszen egyéniben és csapatversenyben is megszerezték a bajnoki címet. Egyéniben ez Zlatko Kuknak sikerült, aki – akárcsak a második Franc Šebjanič (Radenci) – 552 fás eredményt ért el. Dušan Radakovič 544 fával a negyedik lett. Csapatversenyben a lendvai nyugdíjasok Radenci és Gornja Radgona csapatát előzték meg Radakovič, Kuk, Dunjko és Matko felállásban, s győzelmüknek köszönhetően kijutottak az országos bajnokságra. Feri.h.m. A legjobb tizenhat között Pivkában került megrendezésre a negyedik rang-torna pikádóban, amelyen több mint 40 versenyző mérte össze képességeit. Vutek Sašo ugyan győzni tudott csoportjában, ám utána vereséget szenvedett, így a legjobb 16-ban zárta a versenyt, amelyet Mitja Habijan nyert meg. Az ötödik rang-tornára és az országos bajnokságra júniusban Mariborban kerül sor. Feri.h.m. Elismerés az edzőknek Gančanin szervezték meg a Labdarúgóedzők Muraszombati Egyesületének éves közgyűlését, amelyen összesen 28 elismerést osztottak ki. A legmagasabb elismerésben Karel Glažar, Stanko Maučec, Jože Rantaša és Jože Rous részesült, míg plakettet Slavko Jeneš, Alojz Lončar, Franc Hauko, Dušan Vogrinčič és Štefan Kozic vehetett át. F. B. Vučko dobogós lett A Radenska-Pomgrad havi tornáján 16 sakkozó mérte össze tudását. A májusi versenyt 7,5 ponttal Gruškovnjak nyerte Kovač (7 pont) és a lendvai Vučko (6,5 pont) előtt. F. B. Magyar női siker Az őszi selejtezőkre készülődve az U–19-es szlovén női labdarúgó-válogatott Odrancin barátságos mérkőzésen lépett pályára a magyar válogatott ellen, s 2:1-es vereséget könyvelt el. Mindkét magyar gólt Nagy érte el, míg a szlovén találatot Begič szerezte. Feri.h.m.

19


LENDVAI SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM 2011. május 24én 19.30-kor

LAJKÓ FÉLIX koncert Murska Sobota

A belépőjegy ára: 12€

Ljutomer

Lendava – Lendva

A bevételt jótékonysági célra fordítjuk

Pesti Színház

MAGYAR SZÍNHÁZI BÉRLET

Bartis Attila dráma egy részben Szereplők: Hegedűs D. Géza, Hegyi Barbara, Bata Éva, Lázár Balázs, Németh László, Borbiczki Ferenc

2011. május 28. (szombat) 19 óra Lendvai Színház- és Hangversenyterem.

Népújság, 2011/20.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2011/20. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you