Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

55. évfolyam 19. szám Lendva 2011. május 12. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Összehangolva Európában

A Muravidék, illetve Lendva is az Európa Nap előestéjén, május 8-án – együtt az ausztriai Alsóőrrel, a horvátországi Eszékkel, a szlovákiai

Párkánnyal, az ukrajnai Beregszásszal, a romániai Sepsiszentgyörggyel és a szerbiai Magyarkanizsával, valamint Budapesttel – része volt annak az Európa-

napi rendezvényláncnak, mellyel Magyarország mint uniós soros elnöklő rendhagyó módon megünnepelte az európai ünnepet. Néphagyomány, gasztronómia,

irodalom a helyszíni programokban, kis életriportok a Duna Televízió egész napos, körkapcsolásos műsorában. Összekapcsolás, együttélés.

Fotónkon: a Muravidéki Nótázók a Cuk Borháznál a Lendvahegyen, a Muravidék egyik rendezvényhelyszínén, riportunk az 5. oldalon.

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter: Izlandi szakmai Elég lesz-e a „Magyarországon kisebb méreteket segítséggel 10 millió eurós öltött a méhpusztulás, ennek az első termáltőkésítés a ellenére a két ország felügyelői erőmű épül fel Naftánál a csőd közösen dolgoztak.” Dobronakon elkerüléséhez? 4. oldal

8. oldal

9. oldal


Iránytű Ülésezett a dobronaki magyar önkormányzat

Kevesebb pénz az egyesü Király M. Jutka

Nem jó, ha önmagának, önmagában él a kisebbség Ha a Kárpát-medencei Európa Nap muravidéki zord időjárásával üzenni, szimbolizálni akart, akkor semmi kellemes nem ígérkezik. Esernyő, kardigán és meleg lábbeli kell, mert fázni fogunk. Az esti visszatérő napsütés, a felhők mögül szégyenlősen kibúvó sugarak viszont – mégiscsak! – némi reményt hoztak… A vasárnapi időjárási viszonyokat Európára, európai uniós létünkre tükrözve: problémákkal, anyagi és erkölcsi gondokkal küszködünk. A közösségi felelősség, a gyakorlati, nem csak deklaratív egyenlőség, az önrendelkezési jog, a szolidaritás fogalmak újraértékelődnek, újraértékelődtek. Ebben az európai létben „keresi” magát a muravidéki magyar kisebbség is. Vallja a multikulturalizmus szellemiségét, nemegyszer tapasztalva, hogy valamely egy irányba működő folyamat alkotója, de gyakran saját maga is csak egy irányba, illetve – tán pontosabb a megfogalmazás – saját körében mozog. És nem jó, ha önmagának, önmagában él a kisebbség. 2011-ben persze nem először tesszük fel a kérdést, mit és mennyit, elegendőt és minőségit tettünk-e azért, hogy jobban megismerjenek bennünket Szlovéniában és Magyarországon? És abba a kérdésbe sem először ütközünk, hogy a többségi nemzet – illetve a muravidéki magyarság esetében nem egy esetben az anyanemzet is – valójában mennyire akar megismerni bennünket? Ha csak a „házam tájáról”, tehát a médiáról veszem a példát: a szlovén sajtót általában nem érdekli a nemzetiség (ha csak a magyar kisebbség esetében nem a „rábavidéki párhuzamról” van szó), a magyar sajtónak a kis létszámú muravidéki magyarság nem tét. A kivételek ritkák. Ezért is pozitív a magyarországi közszolgálati média a Muravidéket is különböző projektekbe bevonó tevékenysége. Például az Európa Nap esetében vagy a Kincskeresőben… Elsősorban persze nekünk kell erőteljesebb és bátrabb lépéseket tenni, de azt is tudjuk, hogy a társadalmi nyitás és a társadalmi befogadás kétirányú folyamat.

Megbízott igazgató és felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A Dobronaki MÖNK hétfői, 5. rendszeres ülésének napirendjén lényegében egy érdemi pont szerepelt, az egyesületek számára kiírt pályázat elbírálása, ennek ellenére már a napirend elfogadásánál, illetve a különfélék között is számos jelentős témáról, ügyről is tárgyaltak. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A határozatképesség megállapítása után Kovács Attila tanácstag napirendbővítési javaslattal élt, mégpedig a községi tanács magyar képviselője státusának rendezését – például a szóban forgó ülésre a

Cár Anna elnök a napirend-bővítési javaslatot két tanácstag – egyébként igazolt – távolmaradása miatt nem támogatta, így végül abban egyeztek meg, hogy a javasolt témákat rendkívüli ülésen, a hónap végén tárgyalják meg. A következő napirendi pont alatt a tanács elfo-

A Dobronaki MÖNK a közeljövőben kettő rendkívüli ülést is tart. képviselőt nem hívták meg –, a KÁI igazgatói pályázata körüli bonyodalmakat, valamint a kétnyelvű ügyintézést, ennek községen belüli pénzelési problémáit szerette volna megvitatni.

gadta az előző ülés jegyzőkönyvét, majd Kovács Attila észrevételt tett a 2. rendszeres ülés jegyzőkönyvére, amit a tanács jóvá is hagyott, a kívánt módosítást – nem került

be a jegyzőkönyvbe, hogy a tanácstag a zsitkóci Deákszoba pénzeléséről a polgármestertől beszámoló kérését javasolta – pótolják a következő ülésig. A következő napirendi pont alatt a tanács elbírálta az egyesületek számára meghirdetett 11 ezer euró keretű pályázatot. A kiírásra Cár Anna felvezetése szerint 10 pályázó jelentkezett, összesen 21.500 euró támogatást kérve. A tanács hosszabb mérlegelés után a turistaegyletet 500, a dobronaki és a zsitkóci tűzoltókat 1000, a dobronaki művelődési egyletet 2250, a zsitkócit 1000, a dobronaki labdarúgókat 2000, a zsitkóci focistákat 800 euróval támogatja. 1000 euróval támogatja az önkormányzat a dobronaki szőlészeket, borászokat, a nyugdíjasok egyletét 650, míg a céllövőket 800 euróval. Az idei keret egyébként valamivel kisebb a tavalyinál, emellett tavaly kevesebb egyesület is pályázott, így általában minden egyesület kevesebb

Ifjúsági párbeszéd Az MMÖNK keretén belül létrejött Ifjúsági Bizottság hívására szombaton este a Bánffy Központ udvarán találkoztak a muravidéki magyar fiatalok, hogy megvitassák az ifjúság helyzetét, illetve javaslatokat tegyenek az ifjúsági élet felpezsdítésére, a fiatal populáció fejlesztési programpontjainak megalkotására. A megbeszélésen többek között szó esett a júniusban Dobronakon megszervezésre kerülő Ifjúsági Napról, a szlovéniai felsőoktatásban tanuló magyar fiatalok magyarországi részképzésének jelentőségéről, a nemzetközi kapcsolatok, bilaterális kezdeményezések lehetőségeiről is. tt

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 12 .


Muravidék

ületeknek támogatást kapott a tavalyihoz képest. A Ellenőrző Bizottság jelenlévő elnöke, Bogdán Valéria az egyesületek pályázatához hozzátette, a tavalyi pályázati dokumentációt ellenőrizve kiderült, három egyesület még nem adta be a tavalyi pályázat tartalmi beszámolóját, ezért azt javasolta a tanácsnak, az idei összegeket ne fizessék ki nekik, ha ezt 8 napos határidőn belül nem pótolják. A tanács a javaslatot elfogadta, ahogy azt is, hogy a pályázati szabályzat pontosítsa, hogy minden egyesület számára a tartalmi és számlákkal ellátott pénzügyi beszámoló kötelező.

A különfélék között Cár Anna tájékoztatta a tanácsot, hogy a tavaly megpályázott uniós támogatást illetően az önkormányzat tartaléklistára került, ami valószínűleg azt jelenti, hogy a támogatást nem kapja meg, így dönteni kell az önkormányzat által megtakarított 26 ezer euró sorsáról, amiről javaslatára rendkívüli ülést hív össze az önkormányzat a Dobronoki György-háznál, ahová az összeget a pályázat alapján is be szerették volna fektetni. A különfélék között Bogdán Valéria javasolta a tanácsnak azt is, hívják fel a községet arra, hogy rendszeresen, havonta utalja át a nemzetiségi hivataltól a szerződés alapján az önkormányzatnak járó pénzösszeget. A dokumentáció szerint csak az idei évben

a község már 10 ezer eurós tartozást halmozott fel az önkormányzat felé. A különfélék között Kovács Attila az elnök asszonyhoz írásos beadványokat intézett, miszerint juttassák el hozzá a Dobronaki KÁI 2006-os és 2011-es igazgatói pályázatainak teljes dokumentációját, továbbá a KÁI tanácsának 2006 és 2011 közötti jegyzőkönyveit, valamint a KÁI igazgatónője ellen indított bírósági perek, rendőrségi eljárás teljes dokumentációját. Az ülést Cár Anna szavai zárták, miszerint teljesítik a kérést, és a törvényességet mindenképpen be kell tartani, de szerinte eljött az ideje annak, hogy ez a tanács egyesítse erejét és tudását, tartalmi munkát is végezzen, ne csak papírokkal foglalkozzon.

A fejlesztési stratégiáról és a kódexről A Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai Programbizottsága hétfői, 7. rendes ülését Sobočan Gabriela alelnök vezette. A 9 tag közül az 5 jelenlévő a Szlovén RTV-nek a 2011–2015-ös időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiáját vitatta meg, külön hangsúllyal a magyar nemzeti közösség rádió- és tévéműsorainak fejlesztésére. A dokumentum céljait, fontosságát videókonferencia keretében Marko Filli, az RTV vezérigazgatója ismertette bevezetésként. A fejlesz-

tési stratégia az általános részben az RTV küldetését és működését határozza meg, a második részben pedig a közintézeten belül működő egységek konkrét feladatait, tevékenységét fogalmazza meg, foglalkozva a pénzelés kérdésével, a káder- és technikai fejlesztéssel egységenként. A stratégiát illetően fontos a programbizottság határozata az őshonos nemzeti közösségek pontos megjelöléséről a szövegben. A lendvai magyar stúdió vezetősége a dokumentum következő

tárgyalásáig cikkelyenként kiegészíti a tervezet szövegét az őshonos nemzeti közösség megjelölésével. A dokumentum elfogadásánál törekedni kell a magyar nyelvű tévéműsorok jobb sugárzási idejének elérésére a szlovén TV I. csatornáján. A programbizottság megvitatta az RTV szakmai mércékről és elvekről szóló kódexének tervezetét, beleértve a 8. cikkely első bekezdésének megőrzését is, mely a nyelvhasználatról szól. SNK

Magyar külügyi államtitkár látogatása Kedden Szlovéniában tartózkodott Prőhle Gergely, bilaterális és kulturális diplomáciai kérdésekben illetékes helyettes magyar államtitkár. Ljubljanában a szlovén Külügyminisztérium európai uniós ügyekért és bilaterális diplomáciáért felelős tisztségviselőivel tárgyalt, majd ezt követően Lendván találkozott Lendva város polgármesterével. A látogatás befejezéseként az államtitkár a szlovéniai magyarság vezetőivel is tárgyalt az MMÖNK székházában. (A látogatás az újság lapzártájakor történt, a tárgyalásról bővebben a Népújság következő számában tudósítunk.) tt

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 12 .

Jegyzet

Európaiság jogosítványok nélkül Azon gondolkodom, hogyan lehetne röviden összefoglalni a horvátországi magyarság helyzetét. Egy olyan ország kisebbségéét, amelynek még mindig bizonytalan az EU-csatlakozási időpontja. Arról nem is beszélve, hogy az ország polgárai sem tudják eldönteni, hogy valóban Európához akarnak-e tartozni? Kriják Krisztina, Egy olyan ország állampolgáraként kell most megnyilatkoznom, a horvátorszáamelyben kiváló törvények szügi Új Magyar Képes Újság fő- letnek. Ahol a kisebbségi jogok európaiak, csak éppen lehetetlen szerkesztője átültetni őket a gyakorlatba, mert nincs rá politikai akarat, mert nem szankcionálja azokat, akik nem tartják be a jó törvényeket. Azt a kérdést kellene megválaszolnom, hogy ez a kis nemzetrész mi módon tudna itt fennmaradni. Miképpen tudna hosszú távon létezni. Utóbbi csak abban az esetben következhetne be, ha e kis közösség önrendelkezéssel kapcsolatos törekvései sikerrel járnának, ha érdekképviseleti és közigazgatási jogosítványokkal bíró intézményrendszerrel rendelkezne. Az intézményrendszer részben megvan, de a jogosítványok – mint említettem – hiányoznak hozzá. A nemzeti kisebbségek fennmaradását és fejlődését leginkább a területi és a személyi elvű autonómia szolgálja. Mivel a horvátországi magyarság alacsony létszáma miatt sem törekedhet területi autonómiára, erőfeszítéseink a személyi elvű, vagyis kulturális autonómiára korlátozódnak. Itt arról van szó, hogy választott szerveink átvehessék az államtól a kultúránk és nyelvünk megőrzéséhez szükséges intézményeket és igazgatási jogosítványokat. Ez például már működik a Vajdaságban, ahol a Magyar Nemzeti Tanács alá tartoznak a magyar kiadók, színházak és egyéb kulturális intézmények, valamint az igazgatótanácsokba való delegálási jogok is. Itthon viszont a magyarság egyik legfontosabb intézményének, az eszéki magyar iskolaközpontnak a vezetőjét is a horvát oktatási miniszter nevezi ki. A kisebbségi iskolák igazgatói bizottságaiba sem a kisebbségi önkormányzatok vagy az országos koordináció delegál, ami a szóban forgó testületek szuverén joga volna, ha rendelkeznénk kulturális autonómiával. A mi esetünkben viszont a megyék delegálnak, ezért például megesik, hogy egy kilenctagú testületben mindig akad valaki, aki nem beszél magyarul, és emiatt még az anyanyelvhasználathoz való jogot sem gyakorolhatjuk egy-egy kisebbségi iskolában, arról nem is beszélve, hogy nem a közösség érdeke, hanem a politika az, ami ilyenkor dominál. És akkor még nem is említettem a kisebbségi média helyzetét, ami külön fejezetet érdemelne, illetve némely más hiányosságokat, amelyek kihatnak életünkre, jövőnkre.

3


Muravidék Az új elnök megválasztását elnapolta az MPIL

Az országos csökkentés nem az jelenti, hogy a községnek nincs kötelezettsége A lendvai Művelődési és Promóciós Intézet (MPIL) Tanácsának múlt szerdai ülésén a tanácstagok elfogadták az intézet zárszámadását, valamint a 2011-es évi pénzügyi és munkatervet. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A MPIL Tanácsa említett ülésének napirendje szerint az egyik pont – miután az intézet alapítója Sabo Tatjanát, az eddigi elnököt visszahívta – az új elnökválasztás lett volna. Pozsonec Mária, a régi tanács alelnöke gyűléslevezetői tisztségében erre hajlott is, de a többiek az elnök megválasztását az alapító általi koordinációs idő letöltése utánra halasztották. Így az ülés némileg módosított napirend szerint haladt. A 2010-es évi zárszámadás elfogadása előtt Šimonka Tanja igazgató tájékoztatta a tanácstagokat a számok mögötti tartalmakról. E szerint idén először került különválasztásra a

közszolgálati és a nem közszolgálati tevékenység, s így az e célból befolyó összegek könyvelése. Az igazgató kifejtette: tavaly

az alapító 40 ezer euróval csökkentette költségvetési kötelezettségeit azzal az indokkal, hogy az állam is ennyivel csökkentette

A kultúrotthon új tanácsának első ülésé.

A Moravske Toplice-i nemzetiségi tanács üléséről

Új pénzmegosztás a község és az önkormányzat között

Múlt héten Pártosfalván a Moravske Toplice Községi MNÖK 5. rendszeres ülésén elfogadták az önkormányzat 2010-es zárszámadását, illetve első olvasatban a 2011-es költségvetést is. A különfélék között az önkormányzatot ért támadás, a rendőrségi vizsgálat került újra terítékre. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A határozatképesség megállapítása és az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása után az elnöklő Vugrinec Zsuzsa áttért az önkormányzat 2010-es zárszámadásának megvitatására. Kifejtette, a 61 ezer

4

a ház programjához való hozzájárulását. A mérleg ebből kifolyólag 4 ezer euró hiányt mutat. Ez azonban a költségvetési összeghez mérten csekélynek mondható, továbbá a programok realizációja sem szenvedett nagyobb csorbát.

eurót valamivel meghaladó bevétel és az 59 ezer euró kiadás mellett az önkormányzat törlesztett néhány előző évekből fennmaradt kisebb tartozást, s így is megközelítően 600 euró többlettel zárta az évet. A tanács észrevételek nélkül, egyhangúlag megszavazta a zárszámadást.

A következő napirendi pont alatt a tanácselnök felvezette a 2011-es költségvetési tervezet első olvasatát, amely nagyobb, 91 ezer eurós bevétellel számol – a nagyobb bevétel (149-es index) a község és az önkormányzat közötti új pénzmegosztási arányból származik. A tervezet,

ahogy eddig is, jelentős pénzösszegeket, megközelítően 30 ezer eurót különít el a nemzetiségi programokat kivitelező különböző egyesületek, intézmények, a református egyház támogatására, emellett 10 ezer euró összegben bevezeti az önkormányzati tisztségviselők tiszteletdíjainak fogalmát, s az ülésszámok növekedésére hivatkozva az eddigi 5,2 ezer euró helyett 10 ezer eurót különít el az ülésdíjakra. Továbbra is költségvetési tételként szerepel a szakmai kirándulás megszervezése, amelyre 10 ezer eurót szánnak. A tanácstagok többsége támogatta a benyújtott költségvetési tervezetet, a második olvasat és az elfogadás előtt azonban az említett egyesületi, intézményi, egyházi kontó

Horváth Ferenc tanácstag elégedettségét fejezte ki afelől, hogy az MNMI-vel rendeződött a viszony, s a bérletek ügye is rendeződni látszik. Az alapító részéről Stanislav Gjerkeš a hiányra való hivatkozással a jövőt illetőleg aggályait fogalmazta meg, Pozsonec Mária pedig az állami támogatások korábban jól működő gyakorlatát kérte számon. A zárszámadást a beterjesztett változatban egyhangúlag elfogadták. Ciril Baškovič, a szlovén művelődési minisztérium képviselője a minisztérium költségvetésének csökkentéséről elmondta: ezen lehet változtatni, ehhez a kormánynak joga van, de ez nem azt jelenti, hogy a község (az alapító) hátáról levegye a kötelezettségvállalást. A 2011-es tervjavaslathoz intézett megjegyzések egyike sem nélkülözte azt a kitételt, mely az európai és más pályázatokon való részvételre ösztönöz. Ezért az intézet a jövőben jobban oda fog figyelni a különböző pályázati lehetőségekre. A tetőzet tatarozását pedig mielőbb el kell kezdeni, hogy a beázással még nagyobb kár ne keletkezzen. részletezését kérték. A különfélék között szó esett az önkormányzatot az elmúlt hónapokban ért támadásokról, a šulinci Sukič Jože által már évek óta különböző fórumokra írt levelekről is. A tanács úgy döntött, hogy az egyik muraszombati rádió által ez ügyben feltett kérdésre az elnök asszony röviden válaszol. A tanácstagokban egyébként felmerült az a kérdés is, miért reagál egy magánszemély feltevéseire a hatalmi struktúra, majd erre természetesen ezek után a sajtó ilyen vehemensen, miközben az önkormányzat 2010-es zárszámadásából is egyértelműen kiderül, hogy a Moravske Toplicei MNÖK Tanácsa a törvényes kereteken belül, a községi magyarság érdekében tevékenykedett.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 12 .


Kultúra Tévékapcsolással, együtt: 7 ország 7 városából

Európa Nap: sokszínű összhangpróba Vasárnap az Európa Nap keretében, illetve annak előestéjén a Magyar Köztársaság mint uniós soros elnöklő rendhagyó módon kívánt ünnepelni. A hangsúly nem annyira a határon kívüli magyar kisebbségi közösségeken volt, hanem a mindennapok részét képező együttélésen, a multikulturális hagyományon.

A „Te r m é s z e t e s e n együtt!” szlogen alatt megvalósuló projektben ugyanis a hét országban szétszóródott, főleg a határ mentén élő magyar nemzetiségi közösségek mellett osztrákok, szlovákok, ukránok, románok, szerbek, horvátok, szlovénok is ízelítőt adhattak kultúrájukból műkedvelő egyesületeik, néptáncosaik és népdalköreik, mi több, gasztronómiai jellegzetességeik, boraik jóvoltából – s mindezt a Duna Televízió egész napos, élő, körkapcsolásos műsorban közvetítette. A Muravidék is így mutatkozott be. A három helyszínen zajló eseményeket, bemutatókat itt-ott megzavarta ugyan néhány hirtelen kitört zivatar vagy záporeső, de a jó hangulat egész nap megvolt. Jó volt az is, hogy a szervezők mindegyik művészeti ágból ízelítőt adhattak, a hagyományőrzők, a népdalkörök és az „élő” tárgyi néprajz mestereivel

Fotó: Tomaž Galič

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő és Anton Balažek lendvai polgármester Európa-napi köszöntője. is el lehetett beszélgetni a Cuk Borházban, akik hagyományosan jó házigazdáknak bizonyulnak. A Dobronaki Nótázók és a Muravidéki Nótázók színes műsorán kívül Cár Jenő (Evgen) is bemutatott egy balladisztikus históriát a már jól ismert Poredušov Janoš-stílusban, de a Marko Banda is jól kiegészítette a muravidéki műsort. A muravidéki magyar irodalmat Z. Szekeres Ilona előadó szólaltatta meg, Marton Feri bácsi

és Császár Ilonka pedig a régmúltból a mába ívelő anekdotakinccsel gazdagította a rendezvényt. Európa-napi köszöntőjében Göncz László a határok nélküli Európa és a benne élők hagyománykincsének megőrzését hangsúlyozta, a multikulturális közeget pedig a kultúrák egymás mellett élésének tisztasága őrizheti meg, nem azok egymásba olvasztása. – Ebben régen senki sem hitt, mígnem valósággá nem vált, ahogy a

Lendva, a multikulturális város: a színpadon a Horvát Művelődési Egyesület Néptánccsoportja. N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 12 .

határok légiesítése és végső eltűnésük is – mondta. Anton Balažek lendvai polgármester csatlakozva az elmondottakhoz szlovén nyelven fejtette ki nézeteit, az együttélés eredményeinek hangoztatásával. A nagyszínpad aztán nemsokára igen szelesnek bizonyult, bár látszólag ez a fellépőket nem zavarta, akik a muravidéki magyar (a Muravidék és a Nefelejcs Néptáncegyüttes), illetve a szlovén és a horvát népzenét (Marko Banda) és néptáncot (Velika Polana-i néptánccsoport, a Horvát Művelődési Egyesület néptánccsoportja) mutatták be. A lendvai képzőművészek és szombathelyi vendégeik ez alkalommal a lendvai parkban egy „körképet” festettek, mely kívül-belül az európai kultúra és szellemiség fejlődését szimbolizálja a középkortól máig. A Bánffy Központ előadótermében délután 5 órától irodalmi összeállítások hangzottak el a magyar és a szlovén literatúrából

(Szomi Kralj Béla, Z. Szekeres Ilona, Bacsi Jasna és Gal Desire), a Vita Kamarakórus legnépszerűbb dalaiból válogatott egy csokorra valót, Šimonka Tjašát pedig karmestereként és operett-énekesként is megismerhettük. Kološa Tanjával együtt előadott sikerdalát, a Honfoglalást vastapssal jutalmazta a közönség. A Duna Televízió ezen a napon valóságos hidat képezett az ausztriai, a szlovákiai, az ukrajnai, a romániai, a vajdasági, a horvátországi és a szlovéniai magyarok között, s rajtuk keresztül a velük együtt élő nemzetekkel, nemzetiségekkel. Kár, hogy a kora tavaszi időjárás néhány helyszín kivételével megtépázta a hangulatot. Így a lendvai esti Kisha- és Kontrabantkoncert is nézőhiánnyal szenvedve valóban „esős” hangulatban zajlott. A tévé ilyenkor igazán jó szolgálatot tud tenni egy ügyért: legalább a dermesztő szél „nem jön át” rajta!

Elkezdődött az általános érettségi vizsga Szlovéniában május 7-én az anyanyelvi esszéírással (szlovén, illetve magyar vagy olasz nyelven) elkezdődött az általános érettségi vizsga. A Lendvai Kétnyelvű Középiskolában összesen 33 diák jelentkezett a vizsgára: 29-en szlovén, 4-en magyar nyelvi dolgozatot írtak (a 34 szakmai érettségiző közül 8 diák érettségizik magyar és 26 szlovén nyelvből). A magyar nyelvből és irodalomból anyanyelvi szinten érettségizők száma az idén Lendván alacsonyabb, mint az előző években. Az érettségi idei témaköre „Önmegvalósítás – lehetőségek és akadályok”, a kötelező irodalom pedig Németh László: Kocsik szeptemberben és J. D. Salinger: Zabhegyező című művei. A Magyar Nyelv és Irodalom Általános Érettségi Országos Tantárgyi Bizottság tagjai dr. Kolláth Anna (elnök), László Hermina (fő értékelő), Pisnjak Mária és Horvat Laura. Az anyanyelvi érettségi vizsga második része május 31-én lesz, az érettségi eredményhirdetésére 2011. július 13-án kerül sor. Kmj

5


Mezőgazdaság A közös mezőgazdasági politikáról, a méhpusztulásról tárgyaltak

A szlovén és a magyar agrárminiszter talál A szlovén mezőgazdasági miniszter, Dejan Židan meghívására a múlt héten Goricskón látogatást tett a magyar vidékfejlesztési tárcavezető, Fazekas Sándor. A munkamegbeszélés során a két miniszter többek között az EU 2013 utáni közös agrárpolitikájáról, az élelmiszerlánc működéséről, illetve a mindkettő országot érintő méhpusztulásról is tárgyalt. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Dejan Židan szlovén mezőgazdasági miniszter szerint a magyar vidékfejlesztési miniszter, egyben az EU Mezőgazdasági és a Halászati Tanácsa elnöké-

nek látogatása megerősíti a két ország jó együttműködését, különösen azért, mert az unió vezetési terhei miatt nem megszokott, hogy az elnökség alatt a miniszterek bilaterális látogatásokat tesznek. A két tárcavezető a ta-

lálkozó során tájékozódott a szomszédos Goricskói Natúrpark és az Őrségi Nemzeti Park tevékenységeiről, a köztük meglévő együttműködésről, a legnagyobb figyelmet viszont az EU 2013 utáni közös agrárpolitikájának

Fazekas Sándor magyar vidékfejlesztési és Dejan Židan szlovén mezőgazdasági miniszter leginkább a közös agrárpolitika jövőjéről tárgyalt.

Figyelmen kívül hagyták az intervenciós törvényt

Az agrárkamara a csávázott vetőmag tilalma ellen Az agrárkamara muraszombati területi egységének múlt heti, 14. rendszeres ülésén az élelmiszerlánc igazságosságáról, a muravidéki méhpusztulásról, és napirenden kívül a mezőgazdaságot érintő aktuális problémák szinte mindegyikéről tárgyaltak. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A határozatképesség megállapítása után az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadásánál és a határozatok megvalósításának taglalásánál Jože Cigan tanácstag, egyben szaktanácsadó tájékoztatta a tanácsot, hogy hiába tárgyalnak a kamaránál, például jelen esetben az előző ülésen a marhatenyésztés problémáiról és ennek megoldásairól, amikor közben kiderül, hogy az agrártárca sem tartja be a szabályokat. A Mezőgazdasági Minisztériumnál kiírt pályázaton ugyanis egy fiatal parasztgazdaság igen jól összeállított pályázata két pont hiánya miatt esett el a támogatástól, miközben a pályázatelbíráló minisztérium nem veszi figyelembe a muravidéki intervenciós törvényt, amely alapján kiegészítő

6

15 pontot kellett volna adni a pályázatnak. Ahogy kiderült, több ilyen esetet regisztráltak a Muravidéken, ezt jelezték is az illetékes szervek felé, de mindeddig választ sajnos nem kaptak. A vitához csatlakozott az ülésen jelenlévő kamarai elnök, Ciril Smrkolj is, aki hozzátette, országos szin-

ten az említett pályázatra 190 beadvány érkezett, és csak 39 esetben döntöttek pozitívan. Kifejtette, ilyen pályázatoknak igazából nincs értelme, a szűkös pénzügyi keret miatt ugyanis túl magasak a kritériumok, ezért a pályázat újbóli kiírását tudná javasolni, amelyre a pályá-

zatokat már leadó és negatívan elbírált pályázóknak csak az újbóli részvételt kellene megerősíteniük – s hozzátette: ahogy ezt más országokban szokták intézni hasonló helyzetekben. A kamara elnöke szólt néhány szót az élelmiszerlánc igazságossá tételéért tett, már hónapok óta folytatott próbálkozásokról, s kifejtette, Szlovéniában erről csak kódexet szeretnének az illetékesek hozni, ez pedig nem biztos, hogy elegendőnek minősül majd. Ennek ellenére ezt

A muravidéki szakma szerint – még a méhészek elnöke, Stanko Kapun is így vélekedik – a méhpusztulás oka az olajrepcében keresendő, nem a csávázott kukoricamagban. Ennek ellenére az agrártárca továbbra is fenntartja a csávázott kukoricamag vetésének tilalmát.

is üdvözölni kell, mert az élelmiszerláncban jelenleg érvényes szabályok, a profit megoszlása egyszerűen elfogadhatatlan, tarthatatlan, az ország önellátási szempontból hónapról hónapra gyengébb, ez pedig a jelenlegi magas élelmiszerárak mellett egyszerűen katasztrófába torkollhat. Ciril Smrkolj többek között szólt az elmúlt hónapokban elmérgesedett „élelmiszer kontra energia” vitáról is. Mint elmondta, megérti, hogy az ország 2020-ra vállalt kötelezettségei magasak, ennek ellenére véleménye szerint az élelmiszertermelésnek kell előnyt élveznie, az energiatermelést esetleg kiegészítő tevékenységként lehet csak művelni. A kamara elnöke szólt néhány szót a mezőgazdasági földterületekről szóló készülődő törvényről, amely körül még igen sok vita várható, a feketemunkáról szóló törvény mezőgazdasági vonatkozásairól és nem utolsósorban a méhpusztulásról, amely szerinte sem a csávázott kukoricamagtól származhat. Ezzel egyetértett a

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 12 .


Mezőgazdaság

lkozója Goricskón szentelték. Ahogy a megbeszélések utáni sajtótájékoztatón fogalmaztak, az uniós mezőgazdasági miniszterek luxemburgi tanácskozásán megállapodás jött léte a 2014–2020-as időszak fő irányelveiről, a főbb törvényhozási javaslatokról, amelyeket még az idén ősszel szeretnének kiegészíteni, így már 2012 során elfogadásra is kerülhetnek, tehát nem kerül veszélybe a 2014-től esedékes új közös agrárpolitika. Dejan Židan szerint

Jože Cigan tanácstag, szaktanácsadó: „Elképesztő, hogy a minisztérium pályázatán nem veszik figyelembe a muravidéki intervenciós törvényt.” muravidéki méhészek elnöke, a muraszombati szaktanácsadó szolgálat vezetője, Stanko Kapun is, aki felszólalásában kifejtette, becsléseik szerint a Muravidéken megközelítően 4 millió euró kár keletkezett a méhpusztulással. A kárt szenvedett körülbelül 3000 méhcsaládban a legelő méhek 50–80 százaléka pusztult el, így az idén igen gyér lesz az olajrepce- és az akácméz is, további

a magyar mezőgazdasági elnökség ezzel mindenképpen sikeresnek nevezhető, az előjelek ugyanis nem arra mutattak, ilyen gyorsan és ilyen magas támogatottság mellett sikerül megállapodni az uniós költségvetés 40 százalékát kitevő mezőgazdasági pénzekről. A közös agrárpolitikában várható változásokat illetően mindkettő ország azon az állásponton van, hogy a módosításokat csak fokozatosan szabad életbe léptetni. A károk pedig a legyengült családok betegségeivel várhatók, illetve azzal, hogy a méhek egyszerűen nem porozzák majd be kultúrnövényeinket. Kapun egyben kifejtette, egyszerűen hihetetlennek tartja, hogy a méhpusztulás az elvetett csávázott kukoricamag, majd a talaj porzása révén keletkezett volna, valószínűleg a repcében keresendő a baj. A szakember hangsúlyozta, a legfontosabb, hogy a méhpusztulás okait tudományosan megkeressük és lépjünk az irányban, hogy ilyesmi már ne történhessen meg. Kifejtette azt is, a mezőgazdasági miniszternek a csávázott vetőmagra vonatkozó tilalmát túlzottnak tartja, véleménye szerint ez katasztrófába viheti a parasztgazdákat, különösen a marhatenyésztőket, akiknek nincs pénzük, hogy új vetőmagot vegyenek, de ha lenne is, az sem segítene rajtuk, mert egyszerűen nem kapható a piacon. A kamara ezt a javaslatot határozatba is foglalta. A Mezőgazdasági Minisztérium nem reagált a kamara felhívására, továbbra is fenntartja a tilalmat, amíg a szakma nem fejti meg, mi okozta a méhpusztulást, illetve mit lehet ellene tenni a jövőben.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 12 .

miniszterek tárgyaltak az élelmiszerláncon belüli profitmegoszlásról is, a Magyarországon életben lévő törvényi, illetve a Szlovéniában előkészületben lévő, a területet rendezni kívánó kódexes megoldásról is. A miniszterek kitértek a zömében Szlovéniában, de részlegesen, a határ

mentén Magyarországon is bekövetkezett méhpusztulásokra. Kifejtették, a két ország jó együttműködése látható az illetékes felügyelői szakcsapatok közös fellépéséből is. A méhpusztulást illetően kifejtették azt is, hogy a két ország szakgárdái közösen elemzik majd az eredményeket és közösen

vonják le a következtetéseket is. A miniszterek a gradi várban megtartott megbeszélések után kerékpárokkal tekintették meg a goricskói tájat, túrájuk közben kettő parasztgazdaságon is megálltak, hogy a helyszínen tájékozódjanak az agrárium aktuális problémáiról.

Vásároljunk helyit – vásároljunk muravidékit!

Az Era a helyi mezőgazdasági termékek forgalmazásáért A velenjei Era társaság Nemčavcin, logisztikai és raktárközpontjában (MBC) mutatta be a muravidéki mezőgazdasági termékek felvásárlási és forgalmazási irányelveit. Gvido Omladič igazgatósági elnök elmondta: a minőség jó, inkább a szükséges mennyiség biztosítása a gond. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az Era bemutatkozásánál a muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara is közreműködött, ez a szervezet küldött meghívókat a termelőkhöz is, ezek azonban nagyon gyér számban jelentek meg. Így csak nagyon kevesen szerezhettek közvetlen tudomást Gvido Omladičtól, az Era csoport igazgatósági elnökétől és a nemčavci MBC központ munkatársaitól arról, milyen kapcsolatokat szeretnének létrehozni a muravidéki termelőkkel a „Vásároljunk helyit – vásároljunk muravidékit!” szlogen alatt annak érdekében, hogy a régióban termelt gyümölcs és zöldség nyersanyag vagy feldolgozott tájjellegű termék formájában piacot, vásárlót találjon. Az Era a közvetlen termelőket, a szövetkezeteket szólítja meg. Az Era csoport – koncesszió alapján – jelenleg országos szinten több mint 1200 iskola élelmiszer-ellátója, s szállít ellenőrzött minőségi termékeket óvodákba, kórházakba, szállodákba, fegyházakba, étter-

mekbe is… Omladič kifejtette: a fogyasztónak magas minőségű árut szeretnének biztosítani azzal is, hogy az út termelőtől a vásárlóig minél rövidebb legyen. Figyelmeztetett arra is,

mékek (integrált, vetésforgós és ökotermelés) magasabb piaci árat tudnak elérni. Mint mondta, a minőségnél nagyobb gond a mennyiség biztosítása. Az Era csoport 60 éves

Az Era csoport együttműködést szeretne a helyi termelőkkel. hogy a kereskedelemben új „játékszabályok” vannak jelen, így a termelőknek is résen kell lenniük, mert körön kívül maradhatnak, annál is inkább, mert a „Pomurka és a Panonka időszaka már elmúlt”. A magasabb minőségű ter-

múlttal bír, és a muravidéki termelőkkel is együttműködésre törekednek annak érdekében, hogy termékeik szélesebb fogyasztói körben megtalálhatók legyenek, ne csak házi eladás útján juthassanak el a fogyasztókhoz.

7


Gazdaság Öt lendvai Türk elnökkel Izlandon

Együttműködési megállapodás az első termálerőmű felépítéséről Dobronakon Danilo Türk szlovén államelnök izlandi látogatása során a két ország gazdasági együttműködési lehetőségeinek feltárására is hangsúlyt kívántak fektetni, főleg a geotermális energia kihasználási területén. Ennek jegyében gyüttműködési megállapodás is született a szlovén Geoeks Kft. és az izlandi Mannvit cég között az első termálerőmű megépítéséről Dobronakon. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Danilo Türk szlovén államelnököt május 3-a és 6-a között Izlandon és Észtországban tett látogatása során 24 tagú gazdasági küldöttség is elkísérte, köztük volt Lendváról Daniel Smodiš (Lendvai Tisztítóberendezés Kft.), Alojz Prša (Elektrostudio Kft.), Štefan Šömen (Legartis Kft.), Cveto Žalik (Nafta Kft.) és Roman Ferenčak (Ocean Ordhids Kft.). A reykjavíki látogatás második napján az izlandi– szlovén üzleti konferencia keretében két együttműködési megállapodás aláírására került sor. A Duol Kft. keretszerződést kötött a hveragaroi önkormányzattal egy 5 ezer négyzetméternyi

csarnok termálfűtésének kiépítéséről. A dobronaki székhelyű Geoeks Kft. és az izlandi Mannvit cég pedig megegyezett a Szlovéniában létesítendő első ter-

málerőmű megépítésében való együttműködésről: a létesítmény Dobronakon kapna helyet. Ólafur Ragnar Grimsson izlandi és Danilo Türk szlo-

Az együttműködési megállapodást Alojz Prša, a Geoeks Kft. képviselője és Eyjolfur Arni Rafnsson (balról), a Mann­vita igazgatója írta alá Danilo Türk szlovén és Ólafur Ragnar Grimsson izlandi államfő jelenlétében. Fotó: STA

vén államelnök is hangsúlyozta, hogy a kis országok a globalizált gazdaságban főleg az információs technológia, a gyógyszergyártás, a környezetvédelem, valamint a megújuló energiaformák hasznosítási területén kerülhetnek előnybe. Az utóbbi esetében Izlandnak gazdag tapasztalatai vannak, hiszen az elmúlt 40 évben az ország felszámolta a fosszilis energiahordozók behozatalától való függőségét. Türk államelnök támogatja a geotermális erőmű építésében való együttműködést. A geotermális energia egyre fontosabb gazdasági tényező, mint ahogy az ös�szes megújuló energiaforrás jelentősége is egyre nő. A Geoeks Kft. sajtónyilatkozatából kitűnik, hogy a céget – melyet Izlandon a lendvai székhelyű Elektrostudio Kft. társtulajdonosa, Alojz Prša képviselt, s melynek közvetve tulajdonosa a dobronaki Ocean Orchids Kft. is – az első szlovén geotermális erőmű megépítésének cél-

Ülésezett a községi tanács Dobronakon

Három tagozat indul a Dobronaki Óvodában Dobronak Község múlt héten megtartott, 9. rendszeres ülésén a társalapított, alapított intézmények vezetői tartották meg éves beszámolóikat. A községi tanács elismerően szólt az intézményekben folytatott munkáról, a legörvendetesebb hír mégis az óvodába iratkozó gyermekek számának növekedése. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A formális napirendi pontok befejezése után Marjan Kardinar polgármester felvezette a Dobronaki Óvoda által beterjesztett, a munkahelyi besorolások módosításáról szóló javaslatot, amely szerint hosszabb időszak után a gyermekek számának növekedése miatt szükség

8

van az óvoda alkalmazotti létszámának növelésére is. A polgármester hangsúlyozta, mindenképpen pozitív fejleményről lehet beszélni, ennek ellenére ez kiegészítő terheket ró a község költségvetésére. A javaslatot aprólékosabban Kovács Katalin, a KÁI és egyben az óvoda igazgatónője mutatta be. Kifejtéséből kiderült, 15 év után először történik meg, hogy Dobronakon a jogerős

törvények alapján három óvodai tagozat indítására lesz szükség, a 2011/12-es tanévben ugyanis 43 gyermek beiratkozása várható. A kiegészítő tagozat miatt kettő új óvónő alkalmazására is szükség lesz. A községi tanács a javaslat bemutatása után egyhangúlag megerősítette az óvoda szükséges új munkahelyi besorolását, a szavazás után pedig a polgármester hangsúlyozta, az

óvodában tapasztalt trendek a község össznépességére is elmondhatók, ugyanis az elmúlt években legalább 50 fővel nőtt a községben állandó lakhellyel rendelkezők száma, ez pedig a legjobb mutatója a helyesen megválasztott községi fejlesztési programoknak. A következőkben a községi tanács meghallgatta a helyi KÁI, a Lendvai Egészségház, a helyi MÖNK, illetve a községi Idegenforgalmi Intézet vezetőinek beszámolóit, amelyekből kiderült, az alapított, társalapított intézmények működése az elmúlt évben kifejezetten pozitív volt. A községi

jával alapították meg. A tervek szerint a fúrások és az erőmű helyszíne Dobronak lesz. – Különös elégedettség töltött el bennünket az együttműködési egyezmény aláírásakor Izlandon – áll a Geoeks Kft. sajtónyilatkozatában. – A geotermális energia megfelelő kihasználását segíti az is, hogy az erőmű meghajtása után még megmaradó hőt hasznosítani lehet az orchideák termesztésében, illetve alapot ad a kertkultúra további bővítéséhez. A Dobronaki község kitűnő termálvizes potenciállal rendelkezik, melyet gazdaságilag már kihasznál az Ocean Orchids Kft. orchideatermesztésre. Tekintettel a lehetőségekre, közös szlovén–izlandi megállapítás, hogy eljött az ideje az új, közös kezdeményezésnek – áll a sajtónyilatkozatban. Az új beruházáshoz – melynek vezetője az Ocean Orchids Kft. – mintegy 5 ezer méter mélyen végeznek fúrást a nálunk még úttörő jellegű projekt megvalósításához. Az izlandi Mannvit Kft., a geotermális energia területén jelentős szakmai tapasztalatokkal rendelkező cég megtalálásához a szlovén Külügyminisztérium gazdasági diplomáciai tevékenysége is hozzásegített. tanács elismerően nyilatkozott az elvégzett munkáról, a tanácstagok többsége különösképpen az idegenforgalmi intézet tájékán tapasztalt pozitív elmozdulást méltatta. Egyben kiderült, az ország megszorító intézkedései, a közmunkások finanszírozásának drasztikus csökkentése a folyó évben nehézségeket okozhat, különösen a Bakonaki-tó környékén. A következőkben a polgármester javaslatára a községi tanács megerősítette a községi újság, a Brazde–Barázdák szerkesztői posztjára javasolt Brigita Klujber Varga kinevezését, míg a Lendvai Könyvtár igazgatói posztjára újra kinevezett Zsoldos Zsuzsanna esetében pozitív véleményt alakított ki.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 12 .


Tízmillió euró a Naftának

Info

Elég lesz a csőd megelőzéséhez? Egy májusi kormányhatározat alapján a lendvai Nafta Kft. tőkésítés címén 10 millió euró támogatásban részesül. Elég lesz ez a csőd megelőzéséhez? A Nafta Petrochem átszervezésre kényszerül, de nem kizártak az elbocsájtások sem. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A 10 millió euróból a Nafta hamarosan 6,6 millióban részesül, a költségvetés módosítása után pedig még 3,4 millió tőkésítésben. A kezdeményezést a Nafta vezetősége nyújtotta be már a múlt év végén a cég pénzügyi nehézségei miatt, de akkor nem járt sikerrel. A céget a Nafta Geoterm és a Naf-

ta Strojna tevékenysége, tőkeátírása tartotta fenn. A legnagyobb gondok a 20 millió euró veszteséget kimutató cégben a Nafta Petrochemben vannak. A cég szanálásához, jövőjének megalapozásához a tőkeinjekción kívül új stratégiai partnert kellene találni itthon vagy külföldön. A helyzet javítása érdekében a terhek vállalása alól sem a tulajdonos – az állam, a hitelező bankok –, sem a

kollektíva nem mentesül. A részleteket a vezetőség egyelőre nem kívánja nyilvánosságra hozni. A Finance napilap értesülése szerint azonban már elkészült a cég szanálási programja, mely szerint egyes cégek hitelei tulajdonjoggá változhatnak, de terveznek munkaerő-leépítést is. Így nem hivatalos adatok szerint a 450 dolgozó közül a közeljövőben mintegy 40 foglalkoztatott

veszítheti el munkahelyét. A cég szanálására vonatkozó konkrétabb infor-

mációkkal és válaszokkal – kedden szerzett információnk alapján – lehetőség szerint pénteken szolgálnak egy sajtótájékoztatón. Ezen várhatóan arról is szó esik, hogy mekkora a külföldi érdeklődés a cég iránt.

Ne a dolgozók és a nyugdíjasok terhére! Dušan Semolič, a Szlovén Szabad Szakszervezet Szövetségének (ZSSS) elnöke a nyugdíjreformról szóló június 5-i népszavazás kampánynyitóján Muraszombatban elmondta: nem helyes a kormány által választott válságból kivezető út, hiszen a terheket a dolgozókra és a nyugdíjasokra akarják hárítani. Vonatkozik ez elsősorban a nyugdíjreformra, bár a jelenlegi rendszer a fenntarthatóság miatt mindenképpen változásra szorul. Tisztában vannak ezzel a ZSSS-nél is, ahol az új nyugdíjtörvénnyel szembeni népszavazás kezdeményezésre több mint 43 ezer aláírást gyűjtöttek. A szakszervezet szerint nem elfogadható a törvényben szereplő nyugdíjkorhatár, s a többi változás nagy része is igazságtalan a dolgozók és a nyugdíjasok számára. – A nyugdíjreformnál a szociális partnerek egyetértésére kellett volna törekedni, de a kormánynál nem találtunk megértésre. Olyan a kormány, mintha elvesztette volna az iránytűt, csak a brüsszeli követelmények biztosítása érdekli. A gazdasági és a pénzügyi válságot nem a dolgozók fizetése és a nyugdíjak váltották ki, hanem a tőke mohósága, az új munkahelyek hiánya – mondta Dušan Semolič. A választópolgárok a június 5-ei népszavazáson három törvény sorsáról döntenek: a nyugdíjreformról, a feketemunka visszaszorításáról és a levéltárakról szóló törvényről. SNK

Ismét válságban van a Nafta vállalat.

hétről hétre Budapest – A Magyarországon 2012 végéig létrejövő nemzeti egységes kártyarendszer célja az állam által kiadott okmányok

egységesítése. Az érintett okmányok között van például a személyazonosító igazolvány, a jogosítvány, a diákigazolvány, a taj-kártya, továbbá az állami intézmények belépői. A tervek szerint egy idő után – az útlevél kivételével – eltűn-

nek a papír alapú okmányok, és minden igazolvány műanyagkártya lesz.

első negyedéves eredményről számolt be, és növelte éves eredményét is.

München – Kétezer embert vesz fel a BMW, nyilatkozta Norbert Reithofer, a konszern elnöke. Az új alkalmazottak felét Németországban tervezik felvenni, de hogy rugalmasan reagálhassanak a változó piaci helyzetre, továbbra is a határozott idős foglalkoztatást részesítik előnyben. A BMW rekord

New York – New Yorkban, ahol a jellegzetes sárga taxi legalább olyan ismert jelkép, mint a Szabadságszobor, 2014-re modern, környezetbarát autókra cserélik le a jelenleg főként Ford Crown Victoriákból álló flottát. A pályázatot – meg-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 12 .

lepetésre – a japán Nissan NV200-asa nyerte el az esélyesebbnek tartott hazai Ford Transit Connect előtt. Michael Bloomberg polgármester bejelentése szerint a Nissan 13 ezer autóra kapott rendelést. A váltás 2013-ban indul, a taxik sárga festése megmarad.

gyet 1893-ban jegyezték be, 1915-ben megszületett a szintén védjeggyé vált kontúrpalack. Európában először 1919-ben kezdték el

USA – 125 éves a Coca-Cola: az első Coca-Colát 1886. május 8-án keverték ki egy atlantai patikában s naponta csak átlag 9 pohárral adtak el. Ma egy másodperc alatt körülbelül 18.520 palack fogy. A Coca-Cola védje-

palackozni. A cég márkaneve ma 67 milliárd dollárt ér. A tavalyi utolsó negyedévben a Coca-Cola több mint háromszorosára növelte adózott eredményét az előző év azonos időszakához viszonyítva.

9


Info a mai napon... Május 12-én történt 1641 Londonban lefejezték Thomas Wentworth-öt, Strafford grófját, aki Írország kormányzója volt. 1904 Megszületett Peéry Piri színésznő, írónő (Szent Péter esernyője, Körhinta, Fűre lépni szabad). 1907 Megszületett Katharine Hep­ burn, Oscar-díjas amerikai film­színésznő. 1918 Megszületett Beregi Oszkár színész (Mire megvénülünk). 1959 Liz Taylor megkötötte negyedik házasságát, ezúttal Eddie Fisherrel. 1959 Megszületett Ving Rhames amerikai színész (Con Air – A fegyencjárat, Ponyvaregény). 1966 Megszületett Stephen Baldwin amerikai színész (Édes hármas).

visszapillantó

1981. május 14-én, 19. szám

Jelvényszerző olvasási verseny Göntérházán Az elmúlt héten pénteken délelőtt tartották meg a göntérházi faluotthonban a helybeli és a dobronaki iskola diákjainak hagyományos olvasási jelvényszerző versenyét, amely Móra Ferenc magyar és Miško Kranjec szlovén író nevét viseli. A faluotthon kultúrterme zsúfolásig megtelt a több mint 150 résztvevővel. A göntérházi jelvényszerző vetélkedőnek neves vendégei is voltak, éspedig Jože Smit szlovén költő és Tatai Sándor budapesti író, akik elbeszélgettek a résztvevőkkel.

magyar sajtó a nagyvilágban

Hollandiai Magyar Hírek – a Hollandiai Magyar Szövetség lapja Csortán Tünde

A Hollandiai Magyar Szövetség a hollandiai magyar szervezetek központi átfogó szerve, mely alapítvány formájában működik (http://www.federatio. org/) Amszterdam székhel�lyel. A szövetséget 1957-ben alapította meg két szervezet, az „Amszterdami Hungária Klub 1929” és a „Hollandiai Mikes Kelemen Kör”. A szövetségnek nincsenek anyagi forrásai, adományokból és több személy önkéntes munkájából él és működik. Gondoskodik a magyar nemzeti ünnepek megszervezéséről, feladatának tartja a kapcsolattartást a magyarság körében és a holland körökkel, sajtókonferenciákat rendez és fő tevékenységének tekinti évenként egyszer, minden év elején kiadni a kétnyelvű Hollandiai Magyar Hírek című saját lapot. A 3500

10

példányban kiadott lap pontos információkat nyújt a Hollandiában élő magyar körök tevékenységeiről. Évi 40 alkalommal Hírlevél címmel tájékoztatót küld ki 1500 magyar családnak, a hollandiai magyarságot érintő aktuális és időszerűen fontos kérdésekről, kulturális eseményekről, amit a világhálón keresztül azoknak is kiküldenek, akik a szövetségnek bejelentették erre szóló igényüket (federatio_hollandia@ yahoo.com). A Hollandiai Magyar Hírek szerkesztője Csanády Ágnes, honlapjának (http://www.federatio. org/HMH.pdf) szerkesztője Farkas Flórián. Már megjelent legújabb száma, a 2011-es évi (http://www. federatio.org/hmh2000. html). Tematikája sokrétű, tájékoztató és informáló jellegű. A hollandiai magyarok komoly múlttal rendelkező, szervezett életformáját tük-

rözi a lap. Az első oldalakat a magyar nemzeti ünnepekre szóló meghívók töltik be. A 2011-es évben az új magyar alkotmány és az 1848-49 évi szabadságharc emlékünnepére, majd államala-

pító királyunk, Szent István napjára és az 1956-os forradalom 55. évfordulójára hív. Részletesen tájékoztat, melyik városban, hol tartják a rendezvényt, mikor kezdődik és fejeződik be, milyen programot tartalmaz, kik a vendégek és a meghívottak,

hol lehet parkolni, mennyi a belépődíj stb. A hollandok befogadták az 56-os magyar menekülteket, és itt otthonra találtak. 1956-tól minden ötödik évben megrendezik a Nagy Országos Családi és Baráti Találkozót, amire az 55. évfordulón az idén is sor kerül, szokás szerint Rotterdamban. Egyházi hírekkel folytatva a lap bemutatja az Ultrechtben működő két egyházat, a Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközösségi Tanács és a Hollandiai Magyar Protestáns Keresztyén Lelkigondozói Szolgálat elérhetőségeit, istentiszteleteinek színhelyét, időpontjait. A Krónika rovatban Tüski István református lelkészre emlékeznek, aki 1948 óta aktívan tevékenykedett a hollandiai magyar közösségben. Aztán a hollandiai magyar közösség segélyakciójáról számol be, melyet

a vörösiszap áldozatainak megsegítésére szervezett. Felsorolja a hollandiai magyar közösség azon tagjait és tevékenységeit, amivel kiérdemelték a Magyar Köztársaság kitüntetéseit. A Könyvek, tanulmányok, fordítások című rovatban az újabban megjelent könyveket, irodalmi tanulmányokat és fordításokat ismerteti. A tagszervezetek történeteivel és 2011-ben szervezett programajánlataival folytatja. Nagy hangsúlyt fektetve az anyanyelv tanítására, a kiadvány több oldalon keresztül ismerteti a hollandiai magyar gyermekek nevelési és oktatási lehetőségeit az Óvodák, Iskolák, Cserkészet, Hittan című rovatban, ahol elérhetőségi és programajánlót is találunk. A Közlemények rovatban információkat közöl a holland egyetemek magyar tanszékei, magyar könyvtárak, baráti körök, gyülekezetek, klubok, testvérvárosok, alapítványok, zenekarok, internetes szótár, képzőművészek és szakemberek elérhetőségeiről. Tömören ismerteti Magyarország 1100 éves történelmét és elirányít a hollandiai magyar emlékekhez.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 12 .


Info

A lendvai turizmus A sajtóból derült ki, hogy a lendvai Turizmus Kft. pénzügyi nehézségekkel küzd, ami megkérdőjelezi további létének megalapozottságát. Véleményem szerint a Turizmus Kft. mostani szervezettsége és tevékenységének tartalma nem is teheti lehetővé gazdaságosságát. Nagyon fontos volna a felmerülő gondokról tárgyalni, majd meghatározni, melyek azok a szervezetek (turisztikai láncszemek), amelyek eredményesen képesek betölteni szerepüket a lendvai turizmusban. Minden turisztikai szervezetnek van egy alaptevékenysége, amelyre esetleg építhetők kiegészítő tevékenységek is. Ezek a tevékenységek vonzóak kell hogy legyenek a turisták számára, ami azt jelenti, hogy a turisztikai láncszemek (szervezetek) tulajdonosai szervezetileg és anyagilag érdekeltek programjaik végrehajtásában a lehető legmagasabb színvonalon – mivel ha nem képesek nyereséggel gazdálkodni, akkor ezzel nem is foglalkoznak. Javasolnám a lendvai turizmus gyökeres átszervezését az adottságokkal és

lehetőségekkel összhangban. Ezért meg kell ismerkednünk a jó gazdálkodás feltételeivel minden olyan turisztikai láncszem esetében, amely elfogadható minőségben képes elnyerni a turisták tetszését. A lendvai turizmus kiemelt értékei a következők: – Kulturális tevékenységek: gazdag hagyományokkal rendelkezünk; a lendvai vár, a galéria, a múzeum, a valamikor várkapitány, gróf Hadik múmiája, a színház, amely európai értékű építészeti alkotás, a régi lendvai városközpont, ahol valamikor nagy számban a gazdag zsidó kereskedők és vállalkozók éltek, a zsinagóga, az első eser­nyőgyár Európában, téglagyárak, malmok, különböző kisiparok stb. – az első kőolajmező a valamikori Jugoszláviában, a petesházi kőolajipari múzeum. – a borutak, amelyeken eljuthatunk a különböző turisztikai láncszemekhez (falusi turizmus, borozók), megismerkedhetünk természeti szépségekkel és egyéb nevezetességekkel.

– a következő, sajnos nem létező turisztikai láncszem, a lendvai központi borospince, amely a leglényegesebb elem volna. Képzeljük el, hogy a gyönyörű szőlőskertekkel borított dombok között díszelegne a tájba beolvadó lendvai központi borospince, hangulatos, szép kilátással, sétaúttal összekötve a lendvai termálfürdővel. A pannon jellegű alkotás sugározná az itt élő szorgalmas gazdák értékeit, büszkeségét és ven-

olvasóink írják dégszeretetét. Tevékenységében lényeges tétel lenne a borkóstolás lehetősége, a palackozott borok árusítása, folyóbor árusítása „benzinkút” módszerrel, amikor a vevő a kiválasztott edényét, előzetes borkóstolás alapján megtölti, a töltőgépből kiveszi a számlát és a helyiség elhagyásakor fizet. A lendvai borok ismertebbek lehetnének az itteni kedvező természeti adottságok miatt: Szlovéniában itt van a legtöbb napsütéses nap, a talaj szerkezete is kiváló minőségű. Minden fajbor mögött legalább százezer liter kell hogy legyen, mivel csak akkor alakulhat ki a „piramis” mi-

étel, erő, egészség

nőség, a promóció pedig pár százezer palack értékesítésére alapozható. Ezek a feltételek biztosítanák a kiváló eredmények elérését borvásárokon és versenyeken, külföldön is. A gasztronómia is képviselve kell hogy legyen tájjellegű ételekkel egy nagyobb kapacitású étteremmel. – a lendvai termálfürdő, kiegészítő tevékenységeivel – ökopiac zöldségekkel és gyümölcsökkel, önkiszolgálási lehetőséggel, állatkert háziállatokkal stb. – vadászturizmus, sporthorgászat, bevásárló-turizmus, rendezvények (Bográcsfeszt) tavaszi és őszi programokkal és még sorolhatnám. Az említett turisztikai lánc minden láncszeme egyegy tevékenységhez fűződik valamilyen önálló formában, és ebből kifolyólag megállapítható, hogy a Turizmus Kft.-re mostani szervezettségi formájában nincs szükség. A turizmus új szervezettségéről folytatandó további tárgyalások során szem előtt kell tartani, hogy a turizmus fontos gazdasági tevékenység. Egy olyan idegenforgalmi egyesület létrehozását látom ésszerűnek, amelyben egy hivatásos alkalmazott dol-

gozna, akinek összekötő és tájékoztató-promováló szerepe volna a turisztikai láncban. Az idegenforgalmi egyesület végrehajtó bizottságát a turisztikai láncszemek felelős képviselői alkotnák. A végrehajtó bizottság egyik fő feladata a tevékenység és a minőség megvalósítása volna. Olyan rendezvények esetében, amelyeknek nincs formális hordozója, előre kidolgozott szabályzat szerinti pályázat alapján licenc megvásárlásával szerveződhetnének. Amikor megvalósul a turisztikai láncszemek felmérése, folyamatosan biztosított minősége, vonzó tartalma, érdekeltsége és gazdaságossága, Lendva idegenforgalma is felvirágzik. A felvázolt idegenforgalmi szervezettség – mint gazdasági tevékenység – megvalósítása gyökeres változást jelentene egyrészt az idegenforgalomban, másrészt pedig az idegenforgalmi irodák szerepe az egyes turisztikai láncszemek pontosan megállapított kínálata alapján biztosítaná az idegenforgalmi politika teljes megvalósítását Lendva környékén. Király Ludvik, Csente

MURASZOMBATI EGÉSZSÉGVÉDELMI INTÉZET

prim. mag. Branislava Belović, dr. med.

A tojást csak mértékkel fogyasszuk A tojás a hús és a húspótlók csoportjába tartozik a hússal, a hallal és a hüvelyes zöldségekkel egyetemben. Egy tojás körülbelül 70–90 kalóriát tartalmaz, a tojásfehérje pedig gazdag magas biológiai értékű

fehérjében, valamint vizet is tartalmaz. A tojássárgája zsiradékot, koleszterint, luteint, lecitint, ásványi anyagokat, mikroelemeket (foszfor, szelén, vas, cink, kalcium, magnézium, kén, kálium) és vitaminokat

(B1, B2, B6, A, D) tartalmaz. Átlagban a tojás 300 milligramm koleszterint tartalmaz. Ezért csak mértékkel fogyasszuk. A napi elfogyasztott mennyiség ne legyen több mint 300

milligramm. A különböző ételek készítésekor egy tojássárgáját használjunk fel személyenként. Az adagot növelhetjük oly módon, hogy tojásfehérjét adunk hozzá (2 fehérje egy egész tojásnak felel meg). Az

egészséges emberek 3–4 tojássárgáját fogyaszthatnak hetente, de figyelembe kell vennünk a kalácsokban, tojáskrémekben található tojássárgáját is. Akiknek magas a vér koleszterinértéke, azok hetente 2 tojássárgáját fogyaszthatnak. A tojásfehérje fogyasztása esetében nincs szükség korlátozásra.

Burgonyafelfújt túróval

Madártej (tojássárgája nélkül)

• • •

• 3 tojásfehérje • 1 kanál porcukor • 0,5 dl tej • Fél tasak vaníliapuding • 1 kanál cukor

1 kg burgonya • 30 dkg túró • 1 dl tej 1 tojás és 2 tojásfehérje 3 kanál fűszernövény ízlés szerint (majoránna, metélőhagyma...) • Fél pohár joghurt

A burgonyát megfőzzük, még forró állapotában meghámozzuk és felszeleteljük. A túrót elkeverjük a tojással, a tejjel és a zöldfűszerekkel. Egy hőálló tálat kikenünk olajjal, belehelyezzük a burgonyát, sózzuk, majd egyenletesen elosztjuk rajta a túrós masszát. Ezt addig ismételjük, amíg el nem fogynak az összetevők. A rétegezést a burgonyával fejezzük be. Leöntjük joghurttal és megsütjük (30 percig, 200 C fokon).

" N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 12 .

A tojásfehérjéből egy kanál cukor hozzáadásával kemény habot verünk. A tejet felforraljuk. A tejbe mártott kanállal a kemény habból halmokat formázunk, amelyeket a forrásban lévő tejbe helyezünk. A forró tejben csak néhány pillanatig hagyjuk. Kanál segítségével óvatosan megfordítjuk, néhány pillanat elteltével kivesszük őket a tejből, és a tálalásra szolgáló edénykékbe szétosztjuk. A pudingport elkeverjük 2–3 kanál tejjel és egy kanál cukorral, majd forró tejbe belefőzzük. Amikor a puding megfőtt, ráöntjük a tojásfehérje-halmokra. Lehűtjük és tálaljuk.

" 11


Info május 13. péntek Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:25 Tudományos műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Turbulencia, ism., 14:20 Szlovének Olaszországban, 15:00 Hírek, 15:05 Hidak, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Különleges ajánlat, 18:00 Babilon.tv, 18:20 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:50 Öko-villanások, 20:00 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 20:30 Egészségünkre!, 22:00 Visszhangok, 23:00 Éjféli klub, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggelt, 12:30 A hírnök, 13:15 Európai magazin, 13:45 Az egyetem, ism., 14:10 A háromszög, ism., 14:40 Zenés műsor, ism., 16:10 Circom regional, 16:35 Tengermelléki mozaik, 17:05 Hidak, 17:35 Szeretem a futballt, 18:05 Idegenforgalmi műsor, A játék művészete, ism., 19:00 23:00 A lány és a farkasok Glasborola, 20:00 Helyes ötlet!, 20:30 Utak Keletről – holland dok. sorozat, 21:20 A hirdetők – am. sorozat, 22:10 Misztifikációk: A misztikus jelek és számok – német dok. sorozat, 23:00 A lány és a farkasok – francia film, 0:45 Útvesztőben – am. film.

Magyar Tévé 5:50-9:00 Nap-kelte, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:30 Körzeti magazinok, 14:25 Nemzet és védelem, 14:55 Sírjaink hol domborulnak…, 15:25 Remekművek, 15:30 Ez csak divat, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Teadélután, 17:30 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:20 A királyi ház titkai – dél-koreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Üdítő, 21:05 Az Este, 21:40 Szindbád – magyar film, 23:15 Bakonyvasút, 23:45 Hírek, 23:55 Halhatatlanok Társulata, 0:50 Ma reggel.

RTL Klub

május 14. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 9:20 A Sugar Creek-i banda: A titkos menedékhely – am. film, 10:40 Éjféli klub, A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Zenés emlékek Boris Kopitarral, 14:20 Komolytalan komornyik – kanadai film, 15:55 Szombat délután, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat dél14:20 Komolytalan után, 18:25 Mezsgyék, 18:35 komornyik Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Ismét itthon, 21:00 Eurovíziós Dalfesztivál 2011, 0:15 Hírek, 0:55 Az anarchia fiai – am. sorozat, 1:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:35 Az időn át, 9:00 Szlovénia nézetei, Különleges ajánlat, ism., 10:55 Circom regional, Tengermelléki mozaik, ism., 11:55 Utak keletről – holland dok. sorozat, ism., 12:50 Színházi előadás, 15:20 Dar Fur – Háború a vízért – dok. film, 16:55 Laško: Zlatorog – Union Olimpija, kosárlabda-mérkőzés, 18:45 A koroškói ének – dok. műsor, 20:00 Nova Gorica: Gorica – Domžale, labdarúgó-mérkőzés, 22:14 Pamplona: Itxako Reyno De Navarra – Larvik, kézilabda-mérkőzés, nők, 23:30 Tetthely – osztrák sorozat, 1:00 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:45–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Sztársáv, 13:00 Mozdulj!, 13:30 Szóval?!, 14:25 Magyarország, 14:55 Zegzugos történetek – Margitsziget, 15:25 Aranymetszés, 16:20 Magyarország története, 16:50 Hogy volt!?, 18:05 Együtt a család – francia sorozat, 18:55 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:05 SzerencseSzombat, 21:00 Eurovíziós Dalfesztivál, 0:20 Hírek, 0:35 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub

6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:20 Tuti Mikulás – am. film, 16:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 Alekosz – Szerelem 19:05 Alekosz – Szerelem a legfölsőbb a legfölsőbb szinteken, 20:15 Fókusz, 20:45 Barászinteken tok közt – magyar sorozat, 21:25 CSI – A helyszínelők – am. sorozat, 22:25 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:25 Pokerstars.net, 0:20 Reflektor, 0:35 Törzsutas, 1:00 Döglött akták – am. sorozat, 1:50 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 12:15 Galaxy Quest – Galaktitkos küldetés – am. film, 14:00 EZO.TV, 15:05 Edina és Joshi, 15:10 Update Konyha, 15:15 Marina – mexikói sorozat, 16:20 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:15 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 A Nagy Duett, 0:00 Aktív, 0:10 Tények este, 0:45 EZO.TV, 1:45 Víruskommandó – am. sorozat.

Duna Tévé 5:30-9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:20 Tér-Hatás, 14:45 Heuréka!, 15:15 A festő Hamza – magyar film, 15:40 Idegenek az üvegházban, 16:10 Építészet XXI, 16:40 Beavatás, 16:55 Arcélek, 17:15 Térkép, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Labdarúgó-mérkőzés, 21:00 Élet a Marson – angol sorozat, 21:55 Dunasport, 22:00 Váltó, 22:10 Kikötő, 22:30 Európa operaszínpadain, 23:30 Az ártéri ház – ausztrál film, 1:15 Kikötő.

7:00 Kölyökklub, 10:30 Játék, 11:25 Házon kívül, 12:00 Hírek, 12:10 Autómánia, 12:45 Női kézilabda NB I, 14:30 Sue Thomas – FBI – am. sorozat, 15:30 Őslények kalandorai – angol sorozat, 16:30 Mr. 3000 – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 Alekosz – Szerelem a legfölsőbb szinteken, 20:30 Csillag születik – Az első középdöntő, 22:50 Metamorfózis – német film, 0:45 Kemény zsaruk – am. sorozat, 1:45 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 12:45 Babavilág, 13:15 Szobaszerviz, 13:45 Sliders – am. sorozat, 14:45 Az Ügynökség – am. sorozat, 15:40 Rúzs és New York – am. sorozat, 16:35 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 17:35 Vásott szülők – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:00 Magellán, 19:35 Csupasz 19:35 Csupasz pisztoly 33 1/3 – am. film, 21:20 pisztoly 33 1/3 Hirtelen halál – am. film, 23:40 A rombolás ideje – am. film, 1:10 EZO.TV, 2:10 Kalandjárat.

Duna Tévé 7:05 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Isten kezében, 12:35 EtnoKlub, 13:30 Daktari – am. sorozat, 14:25 Tér-Hatás, 14:55 Az autózás legendái – német sorozat, 15:20 Kisenciklopédia – francia sorozat, 15:30 Tálentum – magyar sorozat, 16:10 Törzsasztal, 16:55 Nyelvőrző, 17:25 Szórvány – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Duna színház előszó, 19:05 Csiky Gergely: A nagymama – magyar film, 21:05 A nap birodalma – am. film, 23:35 Dunasport, 23:55 Bátraké a győzelem – am. film, 1:50 Ismétlések.

május 15. vasárnap Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 10:50 Látogatóban, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:15 Egészségünkre!, ism., 14:30 Szlovén magazin, 15:00 Vasárnap délután, 17:00 Hírek, 17:15 Vasárnap délután, 18:10 Első és második, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 A Rotary club jótékonysági koncertje, 21:35 Janez Kuhar 100 éve – portréfilm, 22:30 Hírek, 23:10 Irene Huss: Éjszakai őrjárat – svéd sorozat, 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:20 Az időn át, 7:40 Glóbusz, Koroška énekel 2011, ism., 8:45 Gyerekműsor, 11:25 Riport és ünnepség a Szlovén Hadsereg Napja alkalmából, 13:25 Szeretem a futballt, 14:00 Gustav Mahler halálának 100. évfordulója, 16:15 Eurovíziós Dalfesztivál, ism., 19:50 Lottó, 20:00 Ars 360, 20:15 Gótikus óriások – német dok. sorozat, 21:10 A Föld pillérei – német sorozat, 22:10 Zenés műsor, 23:35 A Raw-étterem – ír sorozat, 0:25 Kisfilmek.

Magyar Tévé 5:50 Híradó, 9:05 Így szól az Úr!, 9:15 Vallási műsor, 12:00 Hírek, 12:10 Sport7, 13:05 Keresek egy régi utcát..., 13:35 Fogadóóra, 14:05 Kincskereső, 14:35 Az Ushuaia expedíció – francia dok. sorozat, 15:25 Egy lány elindul – magyar film, 16:40 Hogy volt!?, 18:05 Anno – mesél a filmhíradó, 18:35 Együtt a család – francia sorozat, 19:30 Híradó este, 15:25 Egy lány elindul 20:05 A karvaly csendje – francia sorozat, 21:00 Az Este, 21:55 24 – am. sorozat, 22:40 Panoráma, 23:40 Hírek, 23:50 Aranymetszés, 1:40 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 11:30 Törzsutas, 12:00 Hírek, 12:10 Csak az a foci 2. – német film, 13:50 Magyar autósport-magazin, 14:05 Forma–1, 14:05 Doktor Addison – am. sorozat, 15:30 Eltűntnek nyilvánítva – am. sorozat, 16:30 Fater élve vagy halva – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Alekosz – Szerelem a legfölsőbb szinteken, 20:00 Kaméleon – magyar film, 22:20 Heti hetes, 23:40 A hálózat – angol film, 1:25 Portré, 1:55 Hülyeség nem akadály – am. sorozat.

TV2 6:45 TV2-matiné, 11:15 Stahl konyhája, 11:45 Kalandjárat, 12:15 Talpig nő, 12:45 Borkultusz, 13:15 A Nagy Duett – Összefoglaló, 14:15 Monk – am. sorozat, 15:15 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:15 Airport ’79 – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Szupersuli – am. film, 21:55 Frizbi Hajdú Péterrel, 22:55 Knight Rider – am. sorozat, 23:55 Ryan közlegény megmentése – am. film, 2:40 EZO.TV, 3:10 Napló.

Duna Tévé 7:10 Gyerekeknek, 11:05 Ízőrzők: Pánd – magyar dok. film, 11:45 Híradó, 12:05 Élő egyház, 12:35 Élő népzene, 13:05 Csellengők, 13:30 Az új rokon – magyar film, 14:55 Dunáról fúj a szél – magyar sorozat, 15:05 Magyar elsők – magyar sorozat, 15:25 Múltidéző – magyar sorozat, 15:55 Illés – magyar sorozat, 16:25 22:20 Bőségszaru Vannak vidékek – magyar sorozat, 16:55 Talpalatnyi zöld, 17:30 Kirakat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Kikötő – extra, 19:50 Heti hírmondó, 20:35 Klubszoba, 21:35 Lélek Boulevard, 22:05 Dunasport, 22:20 Bőségszaru – kubai–spanyol film, 1:05 Kikötő.

május 16. hétfő Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 A méhek eltűnése – angol dok. műsor, 18:25 A 3X3 plusz 6 sorsolása, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 A Hét, 21.00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:00 Glóbusz, 23:30 Zenés est, 1:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggelt, 12:30 Szombat délután, Ars 360, ism., 15:00 A játék művészete, Szlovének Olaszországban, ism., 16:10 Különleges ajánlat, Ez lesz a szakmám, ism., 17:05 Amióta elmentél – angol sorozat, 17:35 Szlovén magazin, Első és második, ism., 18:25 22:40 A fehér szalag Firma.tv, 18:55 Impro TV, 19:30 Az egyetem, 20:00 Aritmia, 20:50 A képregények háborúba mennek – olasz dok. műsor, 21:45 Érdekel a könyv, 22:05 Aranyfüst, 22:40 A fehér szalag – német–osztrák–francia–olasz film, 1:00 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Kárpát Expressz, 13:00 Átjáró, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Mindentudás Egyeteme 2.0, 15:25 Kastélyok és kúriák, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Teadélután, 17:30 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:20 A királyi ház titkai – délkoreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Kékfény, 21:05 Az Este, 21:40 Mrs. Bradley titokzatos esetei – am. film, 23:15 Urbanisták, 23:40 Hírek, 0:25 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:20 Helen, a rókabébi – japán film, 16:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 Alekosz – Szerelem a legfölsőbb szinteken, 20:15 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 14:20 Helen, a rókabébi 21:25 Dr. Csont – am. sorozat, 22:25 Showder klub, 23:40 Poker After Dark 2009, 0:35 Gyilkos elmék – am. sorozat, 1:30 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:15 Hullámvasút – am. film, 14:20 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Edina és Joshi, 16:25 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:15 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 NCIS – am. sorozat, 22:25 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:20 Aktív, 23:25 Elit egység – kanadai sorozat, 0:25 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:25 Holtak hajnala – am. film, 3:05 Magellán.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:20 Kirakat, 14:45 Nyelvőrző, 15:15 A nap lovagjai – magyar sorozat, 15:50 Idegenek az üvegházban – dok. sorozat, 16:20 Heuréka!, 17:05 Doc Martin – angol sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Térkép, 19:40 Kikötő, 20:00 Híradó, 20:10 Váltó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Apja lánya – am. film, 22:40 Sportaréna, 23:25 Drót – am. sorozat, 1:05 Kikötő.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 12 .


Info május 17. kedd Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Janez Kuhar 100 éve – portréfilm, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Glóbusz, ism., 14:00 Babilon.tv, A lélek horizontja, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Barangolások, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Dokumentumműsor, 18:00 Tudományos műsor, 18:25 Az Astro sorsolása, 21:00 Nemzetközi látó- 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Népszavazás: határ: Magyarország Az archívumok, 21:00 Nemzetközi látóhatár: Magyarország, 22:00 Visszhangok, 23:00 Helyes ötlet!, 23:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggelt, ism., 12:10 Vasárnap délután, ism., 14:50 Zenés emlékek Boris Kopitarral, Idegenforgalmi műsor, ism., 16:15 Jó napot, Koroška!, ism., 16:45 A hírnök, 17:10 Hidak: Barangolások, ism., 17:45 Gótikus óriások – német dok. sorozat, 18:40 Ezazene – szlovén sorozat, 19:20 Tranzisztor, 20:00 A háromszög, 20:30 Lelki villanás, 20:45 Az újhullámosok – francia dok. film, 22:20 Brane Rončel a színfalak mögött, 0:00 A látomás – angol film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Mindentudás Egyeteme 2.0, 15:25 Tudástár 2011, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Teadélután, 17:30 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:20 A királyi ház titkai – dél-koreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Önök kérték!, 21:05 Az este, 21:40 Az ibolya, 22:40 Zegzugos történetek, 23:10 Hírek, 23:50 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:25 Dühöngő folyó – am. film, 16:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 Alekosz – Szerelem a legfölsőbb szinteken, 20:15 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Vészhelyzet – am. sorozat, 22:25 A Grace klinika – am. sorozat, 23:30 XXI. század, 0:00 Róma – angol sorozat, 2:10 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:35 Seherezádé – török sorozat, 12:30 Szenzáció! – am. film, 14:30 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Edina és Joshi, 16:25 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:15 21:25 A BourneJóban Rosszban – magyar rejtély sorozat, 21:25 A Bourne-rejtély – am. film, 23:20 Aktív, 23:35 A médium – am. sorozat, 0:35 Tények este, 1:05 EZO. TV, 1:35 Telitalálat – magyar film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:20 Csellengők, 14:40 Dunáról fúj a szél, 14:45 Beavatás, 15:00 Védett szépségeink – magyar sorozat, 15:35 Korea, Kína és Japán kultúrájának története – koreai sorozat, 16:25 A történelem útvesztői – magyar sorozat, 17:05 Doc Martin – angol sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Térkép, 19:40 Kikötő, 20:00 Híradó, 20:10 Váltó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Meseautó – magyar film, 22:40 Dunasport, 22:45 Piros lap – Egy focistafeleség halála – iráni film, 23:45 Cseh Tamás: Összes dalok időrendben – magyar zenés film, 1:10 Kikötő.

május 18. szerda Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:25 Látogatóban, Nemzetközi látóhatár, ism., 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, A háromszög, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Turbulencia, 18:25 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Egy japán története – ausztrál film, 22:00 Visszhangok, 23:00 Kerekasztal, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggel, 12:30 Ismét itthon, ism., 13:25 Koroška énekel 2011, ism., 13:55 Aranyfüst, Tranzisztor, ism., 15:00 Ünnepély a Szlovén Hadsereg Napja alkalmából, ism., 16:20 Rally Saturnus – riport, 16:40 Érdekel a könyv, Lelki villanás, ism., 17:20 Hidak, ism., 17:50 A méhek eltűnése – angol dok. műsor, ism., 18:50 Aritmia, ism., 19:50 Lottó, 20:00 Dublin: Labdarúgó-mérkőzés, döntő, 23:00 A család feje – am. film, 0:35 Jazz.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:00 Átjáró, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Mindentudás Egyeteme 2.0, 15:25 Médiaguru, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:30 Körzeti híradó, 16:55 Teadélután, 17:30 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:20 A királyi ház tit20:05 Mrs. Bradley kai – dél-koreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Mrs. Bradley titokzatos esetei titokzatos esetei – am. film, 21:05 Az este, 21:40 A halál hullámhosszán – kanadai film, 23:15 Múlt-kor, 23:45 Hírek, 23:55 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:40 Pokémon 4. – japán animációs film, 16:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 Alekosz – Szerelem a legfölsőbb szinteken, 20:15 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Rendőrakadémia 7. – am. film, 23:15 Holtak tava – am. film, 1:10 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:30 Seherezádé – török sorozat, 12:25 A titokzatos Schut – francia film, 14:20 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Edina és Joshi, 16:25 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:15 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 Dr. House – am. sorozat, 22:25 Született feleségek – am. sorozat, 23:20 Aktív, 23:25 Doktor Donor – am. sorozat, 0:25 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:25 Lököttek – am. film.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00– 12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:20 Vannak vidékek – magyar sorozat, 14:45 Élő népzene, 15:15 A szerelmes nyugat – magyar film, 16:00 Mátyás király és a reneszánsz – magyar sorozat, 16:25 Idegenek az üvegház16:00 Mátyás király ban – magyar sorozat, 17:05 Doc Martin – angol sorozat, és a reneszánsz 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:00 Térkép, 19:40 Kikötő, 20:00 Hírek, 20:10 Váltó, 21:00 Öt este – szovjet film, 22:40 Dunasport, 22:50 Dokureflex – dok. film, 1:10 Kikötő – ism.

május 19. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, ism., 11:40 Kerekasztal, 13:00 Hírek, 13:20 Studio city, ism., 14:20 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Nagyító alatt, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Misztifikációk: Relikvia-vadászat – német dok. sorozat, 18:25 A lóhere, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:00 A kép képe, 23:30 H. Ibsen: Kis Eyolf – színházi előadás, 1:10 Ismétlések.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 12 .

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terepjáró, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Május 12-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggelt, 13:25 Zenés műsor, 14:10 Gótikus óriások – német dok. sorozat, ism., 15:05 Tudományos műsor, ism., 15:30 Európai magazin, ism., 16:00 Segítsünk egymásnak, 16:30 Hidak: Nagyító alatt, ism., 17:00 Ez lesz a szakmám, Firma-tv, ism., 20:00 Kapitalizmus: 18:00 Tess a D’Urbervill Szeretem! családból – angol sorozat, 19:00 Glasborola, 20:00 Kapitalizmus: Szeretem! – am. dok. film, 22:00 Az orvosnő naplója – német sorozat, 23:35 Mahler ötödik szimfóniája – francia dok. film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:00 Átjáró, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Összhang, 15:25 Időutazás, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Teadélután, 17:30 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:20 A királyi ház titkai – dél-koreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Jelfogó, 21:05 Az este, 21:40 Színésznők bálja – francia film, 23:25 Szélesvászon, 23:55 Hírek, 0:10 Ma reggel, 1:55 Kalandozó.

Határtalan: a szombathelyi és a lendvai tévéstúdió közös műsora (ismétlés: csütörtökön 16.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Május 13-án, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:20 Malabar hercegnője – francia film, 16:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 14:20 Malabar Alekosz – Szerelem a leghercegnője fölsőbb szinteken, 20:15 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Esti showder, 23:25 Házon kívül, 0:00 Odaát – am. sorozat, 1:00 Reflektor, 1:10 Infománia.

TV2

(ismétlés: pénteken 17.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Május 17-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:45 Seherezádé – török sorozat, 12:40 A nagy kvízválasztó – angol film, 14:20 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Edina és Joshi, 16:25 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:15 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 Csajozós film – am. film, 23:05 Aktív, 23:10 Divatkreátor, 23:40 Bostoni halottkémek – am. sorozat, 0:40 Tények este, 1:15 EZO.TV.

Duna Tévé 5:45-9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:20 Talpalatnyi zöld, 14:45 Dunáról fúj a szél, 14:55 Isten kezében, 15:25 A közlekedés új útjai – angol sorozat, 16:00 Kodály és Bartók népzenekutatásai a Felvidéken – magyar sorozat, 16:30 Mundi Romani – magyar sorozat, 17:05 Doc Martin – angol sorozat, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:00 Térkép, 19:40 Kikötő, 20:00 Híradó, 20:10 Váltó, 21:00 Péter és János – francia film, 22:35 Dunasport, 22:45 Woodstocki napló – am. dok. sorozat, 23:45 Katalizátorok – magyar dok. film, 1:35 Kikötő.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Barangolások: Gyula, 1. rész (a Duna Televízió produkciója) (ismétlés: kedden 17.10-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Május 18-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne ismét jelentkezik gazdasági rovatunk (ismétlés: szerdán 17.20-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Május 19-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: a hulladékok (ismétlés: csütörtökön 16.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2011. május 10-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Asztalos Pohištvo Horvat, Zadružna ulica 23., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2011. május 15.) Biztosítási ügynök – Lendva területén Prima d.o.o., Partizanska ulica 19., Ljubljana (1 munkahely, középiskolai végzettség, meghatározatlan idő, jelentkezési határidő: 2011. május 20.) Elektronikai szerelő GS International d.d., Kranjec utca 22., Lendva (30 munkahely, angol alapfokú nyelvtudás, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2011. május 19.) Raktáros Carthago, proizvodnja avtodomov d.o.o., Kamenice 2., Odranci (2 munkahely, német nyelvtudás, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2011. május 16.) Pincér KGČ gostinske storitve, Ravenska 64a., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2011. május 20.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

időjárás

Képviselői fogadóórák Értesítünk minden érdeklődőt (nemzetiségi, önkormányzati és egyéb szervezetet, intézményt, valamint ügyfelet), hogy Göncz László, magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő május folyamán a következő menetrend szerint tart képviselői fogadóórát

A hét végére borult idő várható lehűléssel.

HODOS: pénteken, 2011. május 13-án 9.00 és 9.45 óra között a Hodos Községi MNÖK székhelyén, Hodos 52.; DOMONKOSFA: pénteken, 2011. május 13-án 10.00 és 10.45 óra között a Šalovci Községi MNÖK székhelyén, Domonkosfa 67.; Dobronaki KÁI 1. Sz. Lendvai KÁI Göntérházi KÁI 2011. május 13-án l 16.30 órai kezdette I-ban KÁ i va nd az 1. Sz. Le Sztárvendég: Miran Stanovnik

14

PÁRTOSFALVA: pénteken, 2011. május 13-án 11.00 és 11.45 óra között a Moravske Toplice Községi MNÖK székhelyén, Pártosfalva 67.; LENDVA: – ügyfélfogadás – Az illetékes referens munkanapokon 8 és 11 óra között, valamint 13 és 15 óra között áll az ügyfelek rendelkezésére, péntekenként csak délelőtti ügyfélfogadás van. – találkozási lehetőség a képviselővel a referenssel történő egyeztetés szerint

A lendvai képviselői iroda telefonszáma: 02 620 36 00 fax: 02 575 1 419 e-mail: gabriela.sobocan@lendava.si

névnapsoroló Május 13-tól 19-ig Péntek – Szervác Szombat – Bonifác Vasárnap – Zsófia Hétfő – Mózes, Botond Kedd – Paszkál Szerda – Erik, Alexandra Csütörtök – Ivó, Milán

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 12 .


Info gyertyafény Május 12-e és 18-a között

Lendvai Plébánia Május 13-án a fatimai jelenések évfordulója és a plébánián fatimai emléknap. 17.00 órakor szentmise, majd imaóra a fatimai Szűzanya szobra előtt, utána körmenet. A busz 15.30-kor indul Kótból. Május 14-én 17.00 órakor az Ariturs zarándok utazási iroda képviselői a plébániateremben bemutatják az idei plébániai zarándoklatot, amely Szent Rozáliához és Lúciához indul Szicíliába. Május 15-én húsvét negyedik vasárnapja. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Petesházán és Gyertyánosban 11.00 órakor. E napon a délvidéki Muzslyáról érkeznek hozzánk fiatalok, akik mindkét magyar szentmisénél énekelni fognak. Szombaton 17.00 órakor szentmise Pincén, 18.00 órakor Völgyifaluban, és szintén 18.00 órakor Lendván a családok szentmiséje. Szerdán, május 18-án egész napos szentségimádás. 8.00 órakor kétnyelvű szentmise, majd a legméltóságosabb Oltáriszentség kitétele. Napközben szentségimádás a következő sorrend szerint: 9.00-től 10.00 óráig a lendvai, 10.00 és 11.00 óra között a lendvahegyi és a hosszúfaluhegyi, 11.00 órától 12.00-ig a kapcai, kóti és gyertyánosi hívek, 12.00-től 13.00 óráig a papok (hívjuk a híveket, hogy velünk imádkozzanak), 13.00-tól 14.00 óráig a felső- és alsólakosi, valamint a hármasmalmi, 14.00-től 15.00 óráig a pincei, völgyifalui, pincemajori és benicei, 15.00-től 16.00 óráig a csentei és petesházi, 16.00-tól 17.00 óráig a hosszúfalui, hídvégi és bánutai hívek, 17.00-től 18.00 óráig a hittanosok a hittantanárokkal imádják Jézust az Élet kenyerében. 18.00 órakor az egész napos imádás ünnepélyes befejezése a Legszentebb megáldásával és kétnyelvű szentmisével.

Dobronaki Plébánia Vasárnap 8.00 órakor szlovén, 10.00 órakor magyar nyelvű szentmise. Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor – kivéve szerdán reggel 7.30-kor – lesznek. Falvakon szombatonként 17.00 órakor lesznek szentmisék.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

apróhirdetés •Megvásárolnám Hradil Jože magyar–szlovén szótárát. Tel.: 031-825-015. •Luc-, ezüst-, normandfenyőcsemeték eladók. Érdeklődni: tel.00 36 20 3114988, illetve a www.vassdiszkert.hu oldalon. •Eladó nagyon jó állapotban lévő, diófából készült, 180 cm hosszú és 75 cm széles asztal padokkal. Ára: megegyezés szerint. Érdeklődni: tel. 041207-601. •Eladók kismalacok és sertések. Érdeklődni: tel. 040938-073. •Eladó zöld spárga (beluši). Érdeklődni: Hosszúfalu, Falusi út 48. vagy a 031-373-224 telefonszámon. •Eladó 49 lóerős IMT traktor és 3 tonnás utánfutó (hidraulikus, három oldalra ledönthető). Érdeklődni: tel. 02/577-1032. •Forgalomból kivont és lejárt műszakis autókat, valamint hulladékvasat vásárolnék. Ára: megegyezés alapján. Érdeklődni: tel. 0036/30472-3903. •Hévízen apartman kiadó. Érdeklődni: tel. 041-729-231 vagy 0036/85-376-443.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Életének 63. évében, nehéz betegség után örökre itt hagyott bennünket drága férjem és apánk,

Sobočan Jožef (1947–2011)

Nem sírok, Mert benne vagyok a szóban, a puszta gondolatban, s árnyakkal lopódzva odavonszolom magam lelkedbe. VISSZAJÖVÖK – A tavaszban, nyárban, őszben vagy télben; Benne vagyok! Parányi sóhaj vagyok, a poros aszfalton, szenderegve megyek az IDŐVEL.

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk temetésén részt vettek, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisére és templomra adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetet mondunk dr. Požonec Robertnek és a rakičani kórház személyzetének az odaadó gondozásért, Lendvai Zoltán rédicsi plébános úrnak a gyászszertartásért, a Györkös családnak a segítségért, a hosszúfalui imádkozóasszonyoknak és énekeseknek az elmondott imákért és a gyászénekekért, valamint a Komunala temetkezési vállalatnak a szolgáltatásért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Hosszúfalu, 2011. április 23-án A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk,

A harcot megharcoltad, nyugodjál békében.

Bence Mária (1929–2011)

figyelmükbe •Május 12., csütörtök 19.00 óra, •Lendvai Könyvtár •Irodalmi est Lev Detela, Matej Krajnc és Iztok Vrhovec szerzőkkel. •Május 13., péntek 18.00 óra, •a lendvai kultúrotthon előtere •A FotoFoto csoport két kiállításának megnyitója

temetésén részt vettek, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisére adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönet Štihec Simon plébános úrnak a gyászszertartásért, a göntérházi imádkozó- és énekesasszonyoknak az elmondott imákért és a gyászénekekért, valamint a szomszédoknak és a rokonoknak a segítségért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet.

Gyászoló szerettei

Göntérháza, 2011. április 28-án

•Május 13., péntek 19.30 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •A Vita kamarakórus éves hangversenye •Május 14., szombat 18.00 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •A kultúregyesületek bemutatkozása •Május 15., vasárnap 15.00 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •„Csárdás, polka” – a felnőtt néptánccsoportok területi szemléje

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 12 .

Gyermekelő adások 16.30-kor

2011. május 17-én, kedden yteremben a lendvai Színház- és Hangversen

Ifjúsági előa dások 18.00-kor

15


Info

KERESZTREJTVÉNY

Humor

Humor

Egy színész egy órán át sorolja a sikeres alakításait egyik kollégájának. Egyszer csak észbe kap, és hozzáteszi: – Na, most már elég, mindig csak én beszélek. Mondj te is valamit! Hogy tetszett a legutóbbi előadásom?

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Pénzügyekben csak nagyon óvatosan és megfontoltan ígérgessen! Ez különösen a baráti és rokoni kapcsolatokon belül érvényes. Rák Jún. 22. - júl. 22. Minden azon múlik, hogy képes-e érzelmi viharainak feszültségét a megfelelő módon levezetni. Kímélje meg kedvesét hangulati hullámzásaitól! Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Könnyen összekülönbözhet most bárkivel, aki megpróbálja birtokolni vagy szeretne bármilyen módon jogot formálni Önre. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Munkahelyén olyan ígéreteket kaphat, amelyek megerősítik pozícióját. Alkalma nyílhat tágabb keretek között kipróbálni önmagát.

A rendőr egyik éjjel valami furcsa neszre ébred. Kiszól a hálószobából: – Van itt valaki? – Nincs – feleli suttogva a betörő. – Érdekes, pedig mintha valami zajt hallottam volna – azzal megfordul és alszik tovább.

Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Az utóbbi időben minden simán ment. Most se essen pánikba! Ha józanul elemzi helyzetét, megállapíthatja, hogy nem áll olyan rosszul. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Néhány dolog megzavarja terveiben. Azonban ha türelmes és bízik saját képességeiben, leküzdheti a felmerülő nehézségeket.

Bemegy az utazási irodába egy férfi: – Jó napot kívánok, én egy körutazásra szeretnék menni. – És hová szeretne utazni? – Hát, ide vissza.

Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Sok mindent érdemes feláldozni egy másik ember szeretetéért, de vigyázzon, ne függjön a boldogsága teljes mértékben a párjától!

KERESZTREJTVÉNY Megfejtés:

E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje május 23. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

Legyen Ön is az előfizetőnk!

Név: Lakcím:

"

16

Kos Már. 21. – ápr. 20. Önnek rendkívül jó érzéke van a kedvező üzleti lehetőségek felfedezéséhez. Próbálja kezdeti lelkesedését hosszabb ideig ébren tartani! Bika Ápr. 21. – máj. 20 Ha álmodozásaiból erőt tud meríteni a hétköznapokhoz, az mindenképp hasznos, de vigyázzon, ne használja menekülésre!

A teknőscsalád elmegy a cukrászdába fagyizni. Leülnek a teraszon, a papa felnéz az égre. – Hűha, azt hiszem, eső lesz! Kisfiam, hazaszaladnál az esernyőért? A teknőcgyerek elindul, a szülők üldögélnek a fagyi mellett. Eltelik egy óra, majd kettő, a gyerek nem jön. Megszólal teknős mama: – Apukám, edd meg a gyerek fagyiját is, mielőtt még megolvad! Mire a gyerek megszólal a hátuk mögül: – Apu, ha megeszed, én el se indulok!

Megállítja a rendőr az autóst. – Meg kell büntetnem, mert ez egyirányú utca. – Rendben van, kifizetem a büntetést, aztán megfordulok. – Itt nem lehet megfordulni. – Akkor tolatok majd. – Tolatni sem szabad. – Akkor itt hagyom a kocsit. – Csakhogy itt tilos a parkolás. – Rendben van, akkor beszéljük meg, mennyit ad a kocsimért...

Horoszkóp

Előfizetési díj egész évre: 25 EUR Külföldre: 70 EUR A tengerentúlra: 90 EUR

Bak Dec. 23. – jan. 20. Komoly dilemmában van, ugyanis olyan kérdésben kérik ki a véleményét, amelyről nem szívesen beszél, mert túl személyesen érinti a téma. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Frissen szerzett élményei arra ösztönzik, hogy újragondolja véleményét több dologról. Fantáziája és aktivitása felszabadul. Halak Febr. 20. – már. 20. Nyugodtan indulhat hosszabb utakra, amelyek próbára teszik alkalmazkodó képességét, ugyanis most bármilyen körülményt könnyedén el tud fogadni.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 12 .


Horizont Előadások Dobronakon

„Női szeretet és melegség nélkül fázik a világ és fázik a férfi” Dr. Józsa Éva DLA egyetemi docens, a Színház- és Filmművészeti Egyetem doktora Dobronakon több előadást tartott számos társadalmi kérdésről, melyek középpontjában a nő szerepe áll. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

Józsa Éva visszatért a gyökereihez, mondhatnánk így is, hiszen a családi visszatérés mellett előadni is visszatért a Muravidékre. Korábban már járt Lendván, ezúttal pedig Dobronakon tartott több előadást Kovács Katalin iskolaigazgató meghívására. Elsőként a dobronaki iskola tantestületének tartott előadást a kompetencia alapú oktatásról és a dramatikus eszközök összekapcsolási lehetőségeiről, hogy a drámapedagógia mint személyiségközpontú módszer hogyan segítheti az oktatást, így a gyerek nem csak passzív szereplője lehet az órának, hanem aktív cselekvője is, hiszen ily módon sokkal több köze lesz hozzá és több megmarad benne. A

nem is egy egyszerű dolog, mert minden igazi szeretet valamiféle áldozattal jár, valamit önmagunkból kell adnunk, hogy ez működni tudjon. Péntek délelőtt dr. Józsa Éva az óvónőknek tartott bemutatót s beszélt az egyszemélyes bábjáték dramaturgiájáról. A délutáni előadáson, amelyen a környező óvodákból is részt vettek óvónők, hasonló volt az egyik téma, míg a másik részben a női lélek beavatási útjával foglalkozott, mondván sok

bizonytalanságot tapasztalt az utóbbi időben: ami nem jó a férfinak, az nem jó a nőnek – és fordítva sem. Józsa szerint a világban komoly gond van, az emberi minőségnek meg kell változnia, hogy a nő számára már ne csak az legyen fontos, hogy formailag mit tud nyújtani, hanem egyfajta gazdasági és lelki támaszt is nyújtson megint a családjának. A nőnek meg kell tanulnia, hogy női szeretet és melegség nélkül fázik a világ és fázik a férfi is.

A Lendvai Galéria és Múzeum tisztelettel meghívja Önt és kedves Barátait a

Dr. Józsa Éva előadásai során többek közt a nők szerepének a jelentőségét hangsúlyozta. szülőknek tartott előadás fő témája a gyermekrajzokban tükröződő anyakép volt. Józsa szerint ez a kapkodós világ nem kedvez a kapcsolatoknak, s ennek hosszú távon mindenképpen a gyerekek a kárvallottjai. Arra próbálta figyelmeztetni a szülőket, hogy ha igaz az, hogy az ember élete eldől az első 5–6 esztendőben és ha a

gyerekkorban elszenvedett sérülések nyomait egész életünkben viseljük, akkor ezzel a szülőknek szembe kell nézniük, még ha ez hatalmas felelősség, akkor is, vagy éppen azért. Beszélt arról is, hogy a valódi szeretethez, legyen az barátság vagy szerelem, le kell tennünk valaki mellett a voksunkat, felelősséget kell vállalnunk, még ha ez

LENDVAI SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM 2011. május 24én 19.30-kor

LAJKÓ FÉLIX

MÚZEUMI VILÁGNAP alkalmából rendezett programjára, amely 2011. május 18-án, szerdán délelőtt 10 órakor veszi kezdetét a lendvai várban. • Ez alkalomból kerül megnyitásra a Szakrális tárgyak Lendva-vidéken című állandó kiállítás. A kiállítást bemutatja Kepe Zoltán muzeológus. • A megnyitón fellép a Lendvai I. számú Óvoda Fürge lábak néptánccsoportja. • Sor kerül a Lendvai Nyugdíjas Egyesület Kulturális Örökség Szekciójának ünnepélyes megalakulására és az általuk összegyűjtött tárgyak átadására a múzeum részére. • A program lezárásaként múzeumpedagógiai foglalkozás várja az érdeklődőket. A Múzeumi Világnap alkalmából a Lendvai Galéria és Múzeum állandó kiállításai ingyenesen megtekinthetőek. Minden kultúratisztelő polgárt szeretettel várunk!

koncert

Murska Sobota

A belépőjegy ára: 12€

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 12 .

Ljutomer

Lendava – Lendva

Múzeumi Világnap

A bevételt jótékonysági célra fordítjuk

17


Horizont

Művészként, közösségszervezőként is helytállt Saáry Éva szokatlan élet- és művészpályát futott be: geológusnak tanult, de 1956-os menekültként el kellett hagynia hazáját. Előbb Afrikában próbált szerencsét, majd pedig Luganóban telepedett le. Kiállítása a múlt héten nyílt meg a lendvai Bánffy Központban.

Tóth János, a zalaegerszegi Olajipari Múzeum igazgatója köszöntő beszédében elmondta: Saáry Éva igen nagy ívet futott be. A nagylengyeli geológus a Balaton-vidéki, majd a Pest-vidéki bányákhoz került. Jött 1956, s Éva külföldre távozott. Előbb Afrikában olajkutató te-

vékenységet folytatott, ott ismerte meg későbbi férjét. Ekkor már írt, rengeteget fotózott és festett. Aztán Svájcban ő szervezte meg az ottani magyarok kulturális közösségét, a Svájci Magyar Irodalmi és Kulturális Kör keretében rendkívüli munkát végzett. A 90-es években képzőmű-

vészeti alkotásainak zömét az egerszegi olajipari múzeumnak adományozta. Nemes László festőművész a kiállított művekről elmondta: a 70-es években született anyagot Magyar-

Viktor Vasarely műveivel rokon. Saáry festményein elvont természeti formákkal, szín- és formaritmusokkal szembesülhetünk, újkonstruktivista, az op-art tanulságait egyéni, dinamikus kompozíciókban kiaknázó festő. Írói alkotásait nemrég jelentette meg,

Szabadtéri térzenei koncert Lendván Nyolcadik alkalommal szervezték meg az elmúlt héten a muravidéki zeneiskolák a már hagyományos térzenei fúvóskoncertet, ezúttal Lendván a Színházés Hangversenyterem külső színpadán. A házigazdák

a zenének ember és ember közötti határokat felszámoló, a multikulturális térségben betöltött összekapcsoló szerepét. A művelődési ház park felé nyíló színpada és a nézőtér ennek a célnak tökéletesen megfelelt.

bati és a horvátországi, muraszerdahelyi zeneiskola fúvószenekara is fellépett, jelezve, hogy a szólózenei oktatás mellett a zenekarira is nagy hangsúlyt fektetnek a zenei képzésben. A közönség pedig sok népszerű feldolgo-

Az olajipari múzeum tulajdonában lévő anyag a 70-es évek ízlésvilágát tükröző újkonstruktivista alkotások gyűjteménye. országon nehezen lehetett volna bemutatni a cenzúra, a szocreálnak nevezett recept miatt. Egy kicsit talán Vásárhelyi Győző,

ezek – ugyancsak a Bánffy Központban – május folyamán, a szerző jelenlétében bemutatásra kerülnek. -ce

Kettős jubileumi táncház Kár, hogy a „színházi évad” rövidsége miatt a lendvai közönségnek színházi előadások alkalmával nincs alkalma a „szabadtér” hangulatát ilyen formában is élvezni. nevében Magyar Hajnalka igazgató köszöntötte a vendégeket és a szépszámú közönséget, kiemelve

A műsorban a házigazdák mellett a muravidéki községek zeneiskolái, a ljutomeri, a radgonai, a muraszom-

zást hallhatott, élvezve a tavaszi fuvallatokat és a lenyugvó nap hangulatát. -ce

Tavaly május 8-án szerveztünk a Muravidéken először táncházat, a legelsőt pedig Budapesten rendezték meg 1972. május 6-án, pontosan harminckilenc évvel pénteki táncházunk előtt, amelyet a Lavina Kultúrklub szervezett „Ide lábam, ne tova!” címmel a lendvai Bánffy Központban. Először a gyerekek játszottak és táncoltak Kovács Norbert

Minden hímzés csodás világ Az elmúlt hétvégén a lendvai Nyugdíjas Egyesület Hímzőszakköre szemgyönyörködtető nemzetközi

pécsi Nyugdíjas Egyesület Képzőművészcsoportjával, a pécsi Csipkeverő Műhel�lyel és a Muravidéki Horvát

A megnyitót szép számú közönség tisztelte meg, a látogatók hétvégén tekinthették meg a kiállítást. kézimunka-kiállítást szervezett a Lendvai Zsinagógában „Válogatás legszebb munkáinkból” címmel. Közösen a

18

Kultúrcsoport vendégeivel, a csáktornyai Aranykezek Kézimunkacsoporttal szebbnél szebb hímzések-

kel, csipkékkel és modern formába öltött alkotásokkal mutatkoztak be a látogatóknak. A megnyitón Marič Aleksander, a helybeli egyesület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd Fehér Mária, a hímzőszakkör vezetője felszólalásában hangsúlyozta a népművészet, a hímzés céltudatos ápolásának és a hagyomány fiatalabb korosztályra való átörökítésének fontosságát. A kultúrműsorban a lendvai és a pécsi nyugdíjas egyesületek tagjai léptek fel, a jó hangulatról pedig a Muravidéki Horvát Kultúrcsoport zenészei gondoskodtak. HS

A gyerekek Kovács Norbert (Cimbi) táncoktató vezetésével játszottak. (Cimbi) táncoktató vezetésével, a felnőttek pedig ezúttal szatmári, gömöri, vajdakamarási táncokat tanultak. A talpalávalót a szombathelyi Jurta zenekar húzta. Pénteken több Vas és Zala megyei táncos is ellátogatott hozzánk, ezért a táncoktatás után sorban jöttek a kedvelt táncok: kalotaszegi, széki, palatkai – és még sorolhatnám. Büszkén mondhatjuk, méltóképpen megünnepeltük ezt a kettős évfordulót. Táncházunkat a Szülőföld Alap és az MNMI támogatta. A következő táncházra a Lavina Kultúrklub szervezésében május 27-én kerül sor. B. E.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 12 .


Helló!

Kedves gyerekek!

Kerčmar Tjaša, 4 éves, Pártosfalvi Óvoda

A Föld Napja az óvodában Környezetünk védelme, a természet megis-

az óvoda udvarán fát ültettek, melynek gondját

A pártosfalvi és a hosszúfalui óvodásoktól kaptunk ezúttal szép rajzokat, a lendvai óvodából pedig a Föld napi faültetésről írtak nekünk – ezeket láthatjátok ma oldalatokon. Mi a magyar népmesék három királylányát adjuk nektek cserébe, a zo n b a n a h o g y látjátok, a színek hiányoznak róluk. Színezzétek őket olyanra, hogy valóban ékes, királylányokhoz méltó ruhákban díszelegjenek! Barić Melisa, 5 éves, Pártosfalvi Óvoda

mertetése, megszerettetése mindig része volt óvodai programunknak, ezért a Lendvai 1. Sz. Kétnyelvű Óvoda tagozatában idén is megemlékezést tartottunk a Föld Világnapja alkalmából. A kis ovisok

viselik. Reméljük, hogy az ilyen napok felébresztik bennük a természet iránti szeretetet, és majd jobban megóvják a környezetet, mint ahogyan azt mi tes�szük. Lidija és Timea óvónők Horvat Žan, 5 éves, Hosszúfalui Óvoda

Kovač Lorena, 3 éves, Hosszúfalui Óvoda N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 12 .

19


Horizont Törökország (2) – A Boszporusztól Trójáig

Még a megszállók is tisztele Az Hagia Sophiát (nevének jelentése Szent Bölcsesség temploma) eredetileg a legnagyobb keresztény bazilikaként tervezték és építették a késő ókori építészet idejében, ezer évvel a római Szent Péter-bazilika és az isztambuli Kék Mecset, azaz Sultanahmet Camii előtt.

Peter Novak

Minaretek Európa peremén Az Hagia Sophia hatalmas belsejéről híres, az alapterülete ugyanis 8.200 négyzetméter. Justinianus bizánci császár első pillantásra a következőket

A hastáncosnők spontán módon teremnek előttünk, a szórakozásra vágyó látogatók pedig nagyon gyorsan körbeveszik őket.

20

mondta róla: „Ó, Salamon, túlhaladtalak!” A 6. században Jus­ti­ ni­anus császár által épített bizánci Hagia Sophia templomot a kereszténység nagy műemlékeként tartják számon. Miután 1453-ban a hajdani Konstantinápolyt az oszmán törökök elfoglalták, iszlám imahellyé, mecsetté alakították át és 4 minaretet építettek hozzá. A Bizánci Birodalom fővárosában, Konstantinápolyban pompázó nagyméretű szent helynek, a Szent Bölcsesség templomának igazi szépsége és különlegessége hatalmas belső terében rejlik. Ha alaposabban körbetekintünk, megfigyelhetjük a bizánci mesterek lenyűgöző alkotásait. A római Pantheon után minden bizonnyal itt építették az akkori világ legmerészebb és legcsodálatosabb kupoláját. A restaurált mozaikok fényes színei, a központi hajóban emelkedő, márványból faragott levélalakos pillérfők Justinianus császár és neje, Theodora monogramját rejtik. A tükörsima márványpadlózaton a hatalmas csillárok filigrán díszei játszadoznak az árnyakkal, felettük emelkedik a hatalmas központi kupola 40 bordával, melyek a lábazattól a csúcsig terjeszkednek. A kupola 40 félköríves ablakával úgy fest, mint fénnyel elárasztott és gyémánttal ékesített korona. Annak ellenére, hogy az eredeti arany és ezüst dísztárgyak, a mozaikok és freskók elvesztek, a templom óriási terének, valamint a világos és sötét színkontrasztoknak köszönhetően még ma is magával ragadó, fenséges épület.

A Bazilika Ciszterna Justinianus császár idejében épült, a föld alatti építmény víztározóként szolgált. „Meditáció és ima közben a jelenlevők érzékelhetik, hogy az épület nem földi erő vagy ügyesség gyanánt lett befejezve, hanem isteni segítség játszott közbe.” – ezekkel a szavakkal méltatta az Hagia Sophiát Prokopius bizánci történész a 6. században. A gondolatot egy gyönyörű 19. századi rézmetszet örökítette meg. A templom felújítása a mai napig tart. Időközben a megannyi látogató élvezheti a sötét, titokzatos belteret, mely amióta utoljára szolgálta célját, számottevően nem változott. Az esemény 1453. május 28. éjszakáján történt, amikor XI. Konstantin császár könnyes szemmel utoljára részesült szentáldozásban. Tudta, hogy a törökök kisvártatva a városba rontanak és II. Mehmet vezérlésével lemészárolják a város védőit. De még a megszállók is tisztelettel borultak a templom elé.

Ma szinte hihetetlen számú mecset, szám szerint 2691, 123 katolikus templom és 26 zsinagóga van Törökországban, ezek többnyire Európa peremén, Ázsiában, illetve Anatóliában vannak.

Kék Mecset Ahmet szultán nevét viseli a keleti építészet ezen csodaszép alkotása, amely valóban a legszebb mecset az azóta elpusztult bizánci

Medúza, a Bazilika Ciszterna legszebb kőből faragott alkotása.

akropolisz déli részén, a Szent Bölcsesség templomával szemben. A szultán hajdanában a következőket mondta: „Széles e világon én állíttatom a legnagyobb és legszebb mecsetet!” Egyes szakértők becslése szerint ez sikerült is neki Mohmet Agga mester és főépítész segítségével. Ez a mecset a 17. század elején épült. Hat minaret veszi körül, négyen három párkány van, a másik kettőn kettő. A mecset kék árnyalatát a belső falakon lévő, több mint 20.000, növényi motívumot ábrázoló kék csempe adja, valamint a 200-nál több csodálatos ólomüveg ablak, amelyekben a nappali fény játékot űz az árnyakkal. Az Ahmet mecset tervezése úgy az oszmán, mint a bizánci vallási építészet két századának csúcspontja. Itt a bizánci architektúra elemei ötvöződnek a hagyományos iszlám építészettel. Ez a mecset egyben a klas�-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 12 .


Horizont

ettel borultak a templom elé

Nyári est a Boszporusz partján. szikus korszak nagy mecseteinek az utolsó emléke. A mecset lenyűgöz bennünket díszítésével: a Ko-

ránból származó képjelek és a különleges csillárok, melyeket sajnálatos módon megszabadítottak az

értékes részektől. A belső tér legfontosabb eleme a mihráb – elkülönített helyiség, oltárhoz, szentélyhez hasonlítható, mely finoman faragott márványból készül, „cseppköves” beugrókkal, és minden mecsetben Mekka irányába mutat. A szomszédos falak csempével vannak kirakva. A mihráb jobb oldali részén van a gazdagon díszített szószék, ahol az imám délben vagy ünnepnapo­ kon prédikál. A mecsetet úgy tervezték, hogy még a legnagyobb tömegben is, amikor dugig van zsúfolva, minden egyes hívő láthatja és hallhatja az imámot. A két hideg márványból készült hatalmas tartóoszlop és a puha, vörös szőnyeg a nyári kánikulában az ide látogatóknak különös nyugalmat és lelki kikapcsolódást kínál.

Bazilika Ciszterna A Kék Mecsetben mindig rengeteg a látogató. Úgy tervezték, hogy még a legnagyobb tömegben is minden egyes hívő láthatja és hallhatja az imámot. N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 12 .

Bizánc idejében ez a föld alatti rendszer a városban valóban értékes víztá-

rozóként szolgált. Minden állampolgárnak joga volt a vízhez. Később, amikor más útvonalakon jutottak a vízhez, a ciszterna másodlagos jelentőséget kapott. A hatalmas terem egyik

gasztronómia kíséretében leereszkedni a hűvös, föld alatti termekbe. Ennek a a tetőfoka a hastáncosok hirtelen megjelenése, akik a keleti zene ritmusára szeszélyesen forognak a látogatók körül, megemelve a vendégek hőfokát. A táncosnők spontán módon teremnek elő és a szórakozásra vágyó látogatók rövid időn belül körbeveszik őket. Így indul el a víg kikapcsolódás, de azon nyomban, ahogy eléri a csúcspontot, a hastáncosnők eltűnnek, mint a kámfor, még mielőtt az esetleges illemtelen ajánlatok és meghívások szóba kerülhetnének – ahogy ezt ők maguk elmondták. Azonban a keleti tánc sokkal több a hiányosan öltözött, kerekded lányok testi bájainak mutogatásánál, több a mell és a fenék rázásánál, annak ellenére, hogy a hastáncosnőket nagyon sokan összetévesztik az éjjeli klubokban táncoló lányok-

Hűek az iszlámhoz. részén katedrális épült, a másikon vidámpark, illetve protokolláris jellegű létesítmény. E föld alatti épület báját a kőből faragott ión oszlopok sora és a félkör alakú téglamennyezet adja. A két helyiség külön van választva és mindkettő a saját célját szolgálja. Igen kellemes felfrissülést jelent a perzselő városból a népzene és a török

kal, illetve a prostituáltakkal. Ez az előítélet manapság nagyon beidegződött. A Ciszterna hőségében töltött éjszaka a hastáncosnők társaságában feledhetetlen élmény, melyet mindenképpen érdemes átélni. A felszínen még mindig tombol a boszporuszi nyár kánikulája és ott lebeg a kelet szelleme. (folytatjuk)

21


Sport Az egy pont is pont

Felálltak a domžalei sokk után Nafta – Maribor 1:1 (1:0)

Feri Horvat Meštrovič

Kiváló külsőségek előtt zajlott a muravidéki-stájer összecsapás, hiszen több mint 2000 néző volt kíváncsi a bajnokság felé robogó és a kiesés ellen küzdő Nafta találkozójára. Az első félidőben mindkét csapat szép és jó játékot mutatott. Az 5. percben Berič mindössze 5 méterről nem tudta bevenni a lendvai kaput, s nem sokkal később a Nafta megszerezte a vezetést: Vass bal oldalról

végezte el a szögletet, a labda a kapu előtti tömörülésben Lesjakról Levačič elé pattant, aki Radan léce alá vágta a labdát. A 26. percben Tavares megtalálta a labdával Berič fejét, de a labda a kapu fölött hagyta el a pályát. Öt perccel később Pavel nem ért be egy mély indítást, ezért csak Radanba lőtte a labdát. A következő percben Majer erős lövését Jozić hárította.

32. forduló

Táblázat 1. Maribor 32 19 10 3 60:23 67 2. Domžale 32 18 7 7 51:31 61 3. Koper 32 15 8 9 52:39 53 4. Olimpija 32 14 10 8 52:35 52 5. Rudar 32 11 8 13 54:48 41 6. Gorica 32 11 8 13 37:49 41 7. Celje 32 9 8 15 39:51 35 8. Nafta 32 9 6 17 45:58 33 9. Triglav 32 7 8 17 30:58 29 10. Primorje* 32 7 7 18 34:62 26 * A szövetség tartozás miatt 2 pont levonásával büntette a csapatot.

A 34. forduló párosítása 2011. május 14-én: Nafta – Celje, Maribor – Koper, Olimpija – Pri­morje, Gorica – Domžale, Rudar – Tri­glav.

22

Jozić ezúttal jól védte a Nafta kapuját. Végre egy meccs, ahol nem kapott a Nafta legalább egy potyagólt. A második félidőre vis�szaesett a tempó, a hétközi nehéz forduló mintha kivett volna egy kis szuflát mindkét csapatból. A vendégek többet tartották a labdát, a Nafta pedig a gyors ellentámadásokban reménykedett. Az első komolyabb megmozdulásra egészen a 81. percig kellett várni, amikor Tavares próbálkozott egy lövéssel, ám nem sok sikerrel. S ahogy LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓ LIGA 21. forduló

Magyar Nemzeti Bajnokság 27. forduló

Rudar – Primorje 0:1 (0:0) S.A. Živec 82. Nafta – Maribor 1:1 (1:0) Levačič 8.; Rajčevič 82. Olimpija – Celje 3:1 (0:0) Rujovič 72., Jovič 76., Omladič 90.; Firer 68. Gorica – Koper 0:0 Triglav – Domžale 2:4 (0:3) Sever 58., Dolžan 72.; Šimunović 16., Drevenšek 32., Pekič 39., Zec 86.

minisport

Fotó: Čiček

A mérkőzés helyszíne: Sportpark, Lendva. A nézők száma: 2000. Játékvezetők: Dragoslav Perič 2 (Kranj), illetve Bodgornik és Podobnik. Szövetségi ellenőr: Drago Vrenk. Nafta: Jozić, Idrizi, Matjašec, Balažic, Levačič, Lesjak, TomažičŠeruga, Vass (85. Raduha), Maruško, Pavel (90. Jovanović), Ibraimi (90. Oluić); Edző: Stanko Preradovič. Maribor: Radan, Vidović, Mejač, Mezga, Tavares, Velikonja, Cvijanović (78. Rep), Rajčević, Dodlek, Berić, Majer (68. Viler); Edző: Darko Milanič. Góllövők: 1:0 – Levačič (9. perc), 1:1 Rajčevič (83. perc). Sárga lap: Matjašec, Maruško, Lesjak, illetve Mezga Dodlek és Rajčevič. Kiállítva: Lesjak (92. perc, második sárga).

Kecskemét – Győr ZTE – MTK Szolnok – Ferencváros Kaposvár – Debrecen Haladás – Vasas Paks – Újpest Pápa – Siófok Honvéd – Videoton

3:3 (1:1) 1:0 (0:0) 2:3 (2:3) 0:0 3:0 (2:0) 2:1 (1:0) 0:1 (0:0) 2:2 (2:2)

Táblázat 1. Videoton 27 16 7 4 54:26 55 2. Paks 27 14 5 8 44:34 47 3. Ferencváros 27 14 3 10 42:38 45 4. Kaposvár 27 13 4 10 40:36 43 5. ZTE 27 13 4 10 43:41 43 6. Debrecen 27 11 9 7 49:39 42 7. Vasas 27 11 5 11 32:41 38 8. Honvéd 27 10 7 10 32:31 37 9. Újpest 27 10 6 11 43:36 36 10. Kecskemét 27 11 2 14 47:50 35 11. Győr 27 8 11 8 34:33 35 12. Pápa 27 10 4 13 38:46 34 13. Haladás 27 9 7 11 36:34 34 14. Siófok 27 7 10 10 24:33 31 15. MTK 27 7 6 14 30:42 27 16. Szolnok 27 4 6 17 23:51 18 A 29. forduló párosítása május 13-a és 15-e kö­zött: Paks – Vasas, ZTE – Debrecen, Hon­véd – Újpest, Videoton – Győr, Kaposvár – Szolnok, Kecskemét – Siófok, Pápa – MTK, Haladás – Ferencváros.

Ibraimi pedig 18 méterről majdnem bevette Radan kapuját: a vendég hálóőrnek alaposan meg kellett küzdenie, hogy megmentse a pontot csapatának.

Nafta – Graničar 1:1 (0:0) Utroša, Kleiderman Olimpija – Veterani 1:3 (0:3) Szép; Zver (2), Dominko Zvezda – Hídvég 0:4 (0:0) Gostan (4) Nedelica – Kobilje 1:0 (0:0) Prša Panonija – Polana 1:0 (1:0) Horvat Z. Renkovci – Zsitkóc 4:1 (0:1) Černi, Gruškovnjak, Pucko, Zver; Gazdag Csente – Kapca 5:0 (2:0) Plevel (2), Herceg, Kerek, Csiszár Táblázat 1. Kobilje 21 15 1 5 71:26 46 2. Nafta 21 13 4 4 63:27 43 3. Panonija 21 13 3 5 51:27 42 4. Csente 21 11 7 3 64:29 40 5. Nedelica 21 11 3 7 33:26 36 6. Graničar 21 9 8 4 39:26 35 7. Veterani 21 11 1 9 62:47 34 8. Hídvég 21 9 6 6 55:40 33 9. Renkovci 21 10 2 9 46:34 32 10. Polana 21 8 2 11 44:34 26 11. Olimpija 21 6 4 11 29:49 22 12. Zsitkóc 21 4 2 15 42:77 14 13. Kapca 21 2 4 15 24:80 10 14. Zvezda 21 1 1 19 13:114 4 A 22. forduló párosítása 2011. május 15-én: Veterani – Nedelica, Zsitkóc – Nafta, Gra­ničar – Panonija (mind 10.00), Kobilje – Renkovci, Polana – Zvezda, Hídvég – Csente, Kapca – Olimpija (mind 16.30).

az utóbbi időben lenni szokott, a Nafta megint a meccs hajrájában kapott gólt. A 83. percben a vendégek lecsaptak egy labdára, a kapu elé vágták, ahol kissé balról Rajčevič a labdát elgurította Jozić mellett. A 87. percben Velikonja a tizenhatos vonaláról próbálta bevenni a kaput, de Jozić nem hagyta magát. A bírói hosszabbítás is érdekes volt, hiszen Lesjakot a bíró második sárgája miatt kiállította, Muravidéki Labdarúgó Liga 20. forduló Črenšovci – Bakovci 6:0 (1:0) Rakičan – Petesháza 7:1 (4:0) Frčko (3), Bagari (2), Godvajs, Botjak; Herceg D. Dobronak – Gančani 0:0 Bogojina – Puconci 2:2 (1:0) Hodos – Šalovci 0:1 (0:1) Korpič Hotiza – Turnišče 4:2 (0:1) Bistrica – Ljutomer 3:1 (1:1) Táblázat 1. Rakičan 20 15 3 2 50:21 48 2. Hotiza 20 14 3 3 46:20 45 3. Črenšovci 20 10 6 4 49:26 36 4. Bistrica 20 11 2 7 60:35 35 5. Hodos 20 10 4 6 39:31 34 6. Dobronak 20 8 4 8 36:33 28 7. Ljutomer 20 8 4 8 25:28 28 8. Puconci 20 8 2 10 31:35 26 9. Turnišče 20 7 4 9 35:36 25 10. Gančani 20 7 4 9 30:37 25 11. Bogojina 20 7 3 10 45:41 24 12. Šalovci 20 6 3 11 18:38 21 13. Petesháza 20 3 3 14 18:69 12 14. Bakovci 20 1 5 14 17:49 8 A 22. forduló párosítása 2011. május 15-én: Ljutomer – Hotiza, Puconci – Dobronak (mind 14-én, 17.00), Gančani – Rakičan, Petesháza – Bistrica, Turnišce – Hodos, Šalovci – Črenšovci, Bakovci – Bogojina (mind 17.00).

Vuk volt a legjobb lendvai A Radenska Pomgrad SK hetedik hétvégi sakktornáján Gornja Radgonán Saša Vidovič (Gorišnica) győzött 8 ponttal a 7,5 pontos Mladen Trbojevič és a 7 pontos Mario Vidovič (Gorišnica) előtt. A 63 sakkozó között három lendvai is megmérette tudását, s ők a következő helyezéseket foglalták el: 16. Vuk Jože 5,5, 18. Vučko Jože 5 és 45. Baša Vili 4 pont. F.m.h. Cseke 9. lett Muraszombatban a RadenskaPomgrad hagyományos havi sakktornájának 21 résztvevője volt. A májusi sikerrel Barbara Skuhala dicsekedhet (6,5 pont) két testvére, Jernej és Luka előtt. A lendvai Cseke Erik 4 ponttal a 9. helyen zárta a küzdelmet. F. B. Ismét 4:3-as eredmény A Lendvai Körzeti Labdarúgószövetség kupasorozatának második elődöntőjében ismét 4:3-as végeredmény született, akárcsak az első találkozón. A második meccsen a vendégként szereplő Odranci 3:0-s hátrányból is 4:3-ra tudott fordítani az eredményen a VIRS Bistrica ellen. Gólszerzők: Žugelj (8.), Graj (49.) és Hozjan (53.), illetve a győztes csapatból Tkalec (65.), Zelko (67. és 84.) és Žerdin (88. perc). Így a döntőben Hotiza–Odranci összecsapásra kerül majd sor június 18-án Lendván. Az eredménytől függetlenül mindkét csapat már bejutott a legjobb 32 közé a Hervis Kupában. HF Kiválóan szerepelt Donko Tadeja Donko kiválóan szerepelt az első horvát inline kupán. A Rokada gyorsasági görkorcsolyázója Zágrábban a második legjobb eredménnyel tette meg a 21 kilométeres távot. F. B.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 12 .


Sport Közgyűlést tartottak a tekézők

2012-re megépül a tekepálya! Tiltakozás a Muránál Stanislav Gjerkeš alpolgármester a Nafta Teke Klub közgyűlésén örömhírrel szolgált a község részéről, mely szerint legkésőbb 2012-re Lendva ismét rendelkezik majd tekepályával. Megváltozott az egyesület neve is. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

A tekepálya a terv szerint legkésőbb 2012-re állna, mégpedig a Nafta focipályájának lelátói és a Feketeér között. A klubnak

klubot, ezért az a továbbiakban a KK Lendava, azaz a Lendva TK nevet viseli. A közgyűlésen Marjan Šalamun elnök és a többi illetékes beszámolójából kiderült, hogy mintegy 6800 eurós költségvetéssel

A közgyűlésen örömhírnek számított, hogy a közös tárgyalások eredményeként 2012-ben „hazatalálnak” a tekézők, megépül ugyanis az új pálya. régi vágya teljesülne ezzel, hiszen 2005 óta nem rendelkeznek saját otthonnal, s tavaly is közel 3000 euró bérleti díjat fizettek a radenci pálya használatáért. Újdonságnak számít az is, hogy mivel a Nafta vállalat nem támogatja a

gazdálkodtak, amelynek jelentős részét a községi pályázaton biztosították, valamennyit pedig adományokból és tagsági díjból szedtek be. Az idei évre hasonló költségvetésből tervezik a működést. A programtervben sem kí-

vánnak különösebb újításokat bevezetni: a két bajnokság mellett különböző nemzetközi tornákon szeretnének szerepelni, különösképpen ápolni a kapcsolatokat Zalaegerszeggel és Fürstenfelddel. Annyi talán csak az újdonság, hogy az idén nemcsak a veterán, de az ifjúsági ligában is szeretnék képviseltetni magukat. Az eredményeket illetően a klubban elégedettek, hiszen a nők a második ligában a 6. helyen zárták a versenyt, a férfiak pedig a harmadik liga keleti csoportjában úgy lettek egypontos lemaradással másodikak, hogy tulajdonképpen több fordulóban is elmulasztották bebiztosítani a végső sikert, és az utolsó fordulóban is mindössze egy fával szenvedtek vereséget. A klub versenyzői kiválóan szerepeltek az öregfiúk bajnokságában is, amelyen 150 résztvevő közül 3 tagjuk a legjobb 10-ben végzett. A közgyűlés végén a versenyeken megszerzett érmeket adták át.

Hét klub kapott licencet

A Nafta sorsa bizonytalan A Szlovén Labdarúgó-szövetség anyagi hiányosságokra hivatkozva elutasította a Nafta, a Primorje és a Triglav kérvényét. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

A Szlovén Labdarúgószövetség első körben a Maribor, a Luka Koper, a Domžale, az Olimpija, a Rudar Velenje, a Hit Gorica és a CM Celje csapatának adta meg a licencet az első ligában, illetve az európai porondon szerepléshez. A csak az elsőligás licencet kérelmező

Nafta, Primorje és Triglav együttese elutasítást kapott a hiányos anyagi feltételek miatt, így a három csapatnak május 15-ig van lehetősége a hiánypótlásra. Legkésőbb május 31-ig lesz döntés arról, hogy mely klubok indulhatnak az első ligában. Aleš Zavrl, a Szlovén Labdarúgó-szövetség főtitkára elmondta, hogy a szövetségre a következő

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á j u s 12 .

két hónapban sok munka vár a ligák összeállítását illetően, hiszen a sportszempontok mellett a licenc-feltételeket is figyelembe kell venni, mely jelen állás szerint egy kisebb számú első ligát tenne csak lehetővé. Erről és más aktuális kérdésekről Štefan Šömen klubigazgatóval a következő számunkban tervezünk hosszabb beszélgetést.

A Mura 05 elnöke, Miroslav Topič levélben fordult a nyilvánossághoz az Interblock ellen elvesztett 2:1-es meccset követően. A levélben először is gratulál a vendégeknek a sikerhez, s megdicséri játékosainak sportszerű hozzáállását a meccsen történtek ellenére. Már a meccs előtt kiváltotta a klubvezetés nemtetszését, hogy az utánpótlás válogatott edzőtáborából az Aluminij és a Maribor is engedélyt kapott játékosainak visszahívására és bevetésére a hétvégi meccsen, a Murának ezt viszont megtagadták. Erre hivatalos indoklást kérnek Aleksander Čeferintől, a szövetség elnökétől is. A klub szerint a meccsen is történtek fair play-ellenes dolgok. Így erősen vitatható Topič szerint Luk kiállítása, s elfogadhatatlannak tartja Verdenik, a vendégek edzőjének viselkedését, mely szerint játékosait arra utasította, hogy provokálják a hazai közönséget, amelyből aztán majdnem fizikai összecsapás is kialakult. Többek közt ezért is kérik Aleksander Čeferintől, hogy részletesen vizsgálja meg a meccs menetét, s megállapításai szerint tegye meg az illetékes személyek ellen a megfelelő lépéseket. A levélben még Topič megjegyzi: annak ellenére, hogy Muraszombat nem az ország központi területén helyezkedik el, még azonos bánásmódot kérnek, mint a többi klub esetében. Topič szerint – felső hatásra – a vereséggel elúszott a klub esélye a feljutásra az első ligába, de ezt jövőre megint megcélozzák – áll a nyilatkozatban, amely teljes egészében megtalálható a klub honlapján, a www.mura05.si cím alatt. HF

Vutek nagy sikere Radencin zajlott a 3. válogatótorna pikádóban a válogatottba kerülésért, amely szeptemberben Írországban a WDF világbajnokságon képviseli majd az országot. A tornán meglepetést okozott Vutek Sašo, aki a döntőben 6:5-re győzte le a listavezető Mitja Habjant (Vavtar Team). A nőknél Viktorija Klanček (Vavtar Team) győzött.

Magyar egyéniben második, Horvat párosban első Kihirdették az „A” és „B” kategóriás 4 tollaslabdatorna összesítésében a legjobbak eredményeit. Ezzel a lendvaiak sem lehettek elégedetlenek, hiszen Miha Horvat Luka Petrič-csel megnyerte a páros viadalt, míg egyéniben Magyar Sabina a második helyen végzett. A legjobbak az elismerés mellett 3000 euró értékű összdíjazásban részesültek, amely jövőre már 5000 eurót tesz majd ki.F. B.

A megmérettetésen több mint 40 játékos vett részt. Három verseny után a sorrend a következő: 1. Mitja Habjan (Vavtar Team) 43, 2. Aleš Bač (Strela) 32, 3. Damjan Pilinger (Vavtar Team) 29 és 4. Vutek Sašo (Friends Team) 25 pont. A nőknél fölényesen Viktorija Klanček vezet. Feri.h.m.

Dobogós Bajs és Šendlinger A dolenjszkói Mirnán a hazai csapat szervezte meg a 13 és a 17 éves korosztály számára az országos tollaslabda-bajnokságot, amelyen 80 versenyző vett részt, köztük a lendvai Mladost tagjai is. A legnagyobb sikert közülük a Bajs/Šendlinger páros aratta, amely a 13 éveseknél a dobogó alsó fokára léphetett, egyéniben pedig Maša Doler nyolcadik lett. A 17 éveseknél Luka Miletič egyéniben a 9–16., Bianca Žitnik pedig az 5–8. helyen zárta a versenyt. F. B.

23


é p í t ő i p a r i vá ll a l a t

SZAKSZERŰSÉG

További információkért hívja az alábbi telefonszámot:

MAGAS SZINTŰ MINŐSÉG GYORS KISZÁLLÍTÁS

00386 2 53 41 810

KEDVEZŐ ÁRAK HAGYOMÁNY ÉS TAPASZTALAT MINDEN ÉPÍTŐIPARI TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS EGY HELYEN

SZOLGÁLTATÁSOK

ÉRTÉKESÍTÉSI PROGRAM

építőipari gépekkel végzett szolgáltatások

betonszállítás és -szivattyúzás

különböző felületek aszfaltozása

betontermékek

darus teherautók szállítás túlméretes fuvarozás

csövek útszegélykövek folyókák

sóder aszfaltanyagok osztályozott sóder és kavics

Wien 231 km (02h50)

Graz

Zalaegerszeg

Bad Radkesburg Gornja Radgona Maribor

Ljubljana 177 km (01h55)

Murska Sobota Budapest 290 km (02h45)

www.sgp-pomgrad.si SGP Pomgrad d.d. | Bakovska ulica 31 | 9000 Murska Sobota | E: nepremicnine@sgp-pomgrad.si

Népújság, 2011/19.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2011/19. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you