Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

55. évfolyam 16. szám Lendva 2011. április 21. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Két keréken az Őrségben

Az „Őrségi bringás kirándulás” elnevezést nem véletlenül választották a szervezők, hiszen a hétvégi túrára nem csak azok jelentkezhettek, akik jó

kondícióval rendelkeznek, hanem kortól, nemtől függetlenül bárki bátran nekivághatott a 40 kilométeres útnak. Valóban inkább kirándulás volt, a pihenő-

ket a helyi nevezetességek – mint a kerkáskápolnai tájház, a magyarföldi fatemplom vagy a veleméri Árpád-kori templom – megtekintésével kapcsol-

ták egybe, s több helyen a helyiek vendégszeretetét is élvezhették a bringások. Habár a goricskói dombok legyőzése mindenkinek nagy kihívást jelentett, a

kerékpározók mégsem vesztették kedvüket, és annál nagyobb volt a dicsőség a végállomáson. A kirándulásról a 17. oldalon ak olvashatnak.

Štefan Gjerkeš, a Lendvai Közigazgatási Mégis lesz „kicsi Egység (LKE) vezetője: magyar nép-

Damir Rob lemondott, kibontakozó káosz a Naftánál

„Az elmaradások minimálisak, számlálás” 5–6 és a munkával elégedettek lényegre törő kérdéssel az ügyfelek is.” 6. oldal

3. oldal

18. oldal


Iránytű Marad a kisebbség finanszírozási szintje

A miniszterelnök fogadt Szolarics Nađ Klára

Áttörések Azok, akik reményeket fűztek a Muravidék gazdasági áttörésének elősegítése érdekében megalkotott, majd egy éve hatályba léptetett intervenciós törvényhez, most csalódottak. Vagy még inkább – kiábrándultak. A gazdasági szektor amúgy már korábban is figyelmeztetett a törvény hiányosságaira, a kiírt pályázatok túl szigorú feltételeire, de a kormány, az illetékes minisztérium kitartott az eredeti elképzelések mellett. Míg meg nem repedt a jég Andrej Horvat államtitkár, a Muravidéki Projektiroda vezetőjének feltételezett tetteinek súlya alatt. Mert – állítólag – az áttörést akarta elősegíteni két, általa előnyben részesített vállalat kapcsán. A pályázatokat a botrány kirobbanása után ideiglenesen befagyasztotta Duša Trobec Bučan önkormányzati és regionális fejlesztési miniszter, s megvonta a bizalmat az irodavezetőtől. Majd lépett a Stožice sportlétesítmény ügyében és „rendet csinált” a regionális fejlesztési kormányhivatal kohéziós ügynökségénél. Áttörte tehát az addigi vastag, jól bebástyázott falat, s figyelmeztetett arra, hogy az adófizetők és az európai pénzek, több milliós céleszközök felosztásával valami nagyon nincsen rendben, hogy figyelmen kívül hagyták a szabályokat, a törvényeket, a feltételeket… De amikor azt hittük, hogy ez az áttörés rendet eredményez és sikeres lesz, szembe jött vele egy másik áttörés, a politikai áttörés. Míg Borut Pahor miniszterelnök a támogatásáról beszélt, Bučan lemondott. Az EU-s források még rendelkezésre állnak, úgyszintén indulni készül az úgynevezett „német–francia vonat”, amelyen helyet kell találnunk. Állítják: minden rendben lesz, de kinek milyen áron kell megtennie ezt az áttörést? Több mint valószínű, hogy a nagyok ezt könnyebben megteszik, sőt azok is, akik mögött van politikai háttér (míg össze nem omlik). S most már nem is annyira biztos, hogy a muravidéki cégek, melyek az intervenciós muravidéki törvény által áttörésre számítottak, egyáltalán áttörhetnek.

Megbízott igazgató és felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Borut Pahor miniszterelnök pénteken a Kranj melletti brdoi rezidencián találkozott a Szlovéniában élő magyar nemzetiség képviselőivel, a csúcsszervezet elnökével, az öt községi nemzeti tanács elnökével és a parlamenti képviselővel. A zárt ajtó mögött megtartott megbeszélés után tett nyilatkozatokból kiderült, több aktuális témában is folytattak eszmecserét. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Borut Pahor miniszterelnök nyilatkozatában a megbeszéléseket két részre osztotta, szavai szerint az első részben közösen megállapították, sem állami, sem helyi szintről a kisebbség nem számolhat be kisebbség iránti türelmetlenségről, ennek ellenére a miniszterelnök szerint az ebből a szempontból igen rossz mai időkben figyelnünk kell erre, mert különösen a válságos időkben kisebb ügyek is egész negatív irányú lavinákat indíthatnak el, kisebb problémákból könnyebben keletkezhetnek nagyok is. A munkamegbeszélés má-

sik részében Borut Pahor miniszterelnök szerint konkrét, aktuális témákról esett szó, többek között a kétnyelvű személyi igazolványok kiadásának problémáiról, amelyben szerinte még megegyezésre kell jutni. Ebben a témában a közeljövőben a csúcsszervezet elnökével és a nemzetiségi parlamenti képviselővel egyeztetnek. A miniszterelnök nyilatkozatában elmondta, szóba került a kétnyelvű oktatási modell reformjának szükségessége, a tervezett új tudományos intézet megalapítása és ennek vonzatai is. A szlovén kormányfő egyébként újra megerősítette már mandátumának kezdetén tett ígéretét, miszerint a kisebbség finan-

szírozását továbbra sem tervezik csökkenteni, sőt nyilatkozatában kifejtette, a kormánynak át kell tanulmányozni, hogy a nemzetiség intézményeinek finanszírozása területén miben tudnak még segíteni. Hor váth Ferenc, az M M Ö N K Ta n á c s á n a k elnöke a találkozó után megerősítette a miniszterelnök által elmondottakat. A csúcsszervezet elnöke kifejtette, megköszönték a miniszterelnöknek, hogy az igen válságos idők ellenére nem csökkentették a nemzetiség pénzösszegeit, és ezzel biztosították intézményeink stabilitását. A muravidéki elnök a kisebbségi vezetők delegációja nevében ismertette a miniszterelnöknek elmon-

Megjelent az új pályázat a Népújság igazgatói posztjára A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet (MNTI) Tanácsa az elmúlt héten, majd a Muravidéki Magyar Önigazgatási Nemzeti Közösség Tanácsa a hét elején rendkívüli ülésen tárgyalta a MNTI, azaz a Népújság igazgatói munkakörére kiírandó új pályázatot: a pályázat ma jelent meg, változatlan feltételekkel, teljes munkaidőre. Az MNTI Tanácsa az ülésen megerősítette dr. Kovács Attila, az MMÖNK által utólag benevezett tag mandátumát, majd megválasztotta a tanács elnökét és alelnökét. Az elnöki tisztséget a következő mandátumban Vida Ingrid, az alelnökit Szolarics Nađ Klára tölti be. Ami az új igazgatói pályázatot illeti, a tanács egyhangúlag olyan döntést hozott, hogy az alapítónak (MMÖNK) a pályázatot az intézet statútuma alapján javasolja meg-

jelentetni, félmunkaidős munkakörben. A megismételt pályázatban a félmunkaidős munkakört az intézet anyagi kilátásainak függvényében látja indokoltnak, hiszen a káder- és egyéb bővítést lehetővé tevő uniós pályázaton a lap nem volt sikeres. Az MMÖNK Tanácsa a hétfői ülésen – melyre első ízben került sor a Bánffy Központban – hosszas vita után elvetette az MNTI Tanácsának javaslatát, nem látva okot rá, hogy a teljes munkakör félmunkaidősre módosuljon. A tanács szerint az igazgatónak a feladata, hogy megteremtse az anyagi hátteret a fejlődéshez. Vita alakult ki az MNTI statútumában megfogalmazott feltételeket illetően is, a dokumentum módosítása viszont a pályázati folyamat alatt nem elfogadható megoldás. (-)

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 2 1 .


Muravidék

ta a kisebbség vezetőit

Borut Pahor miniszterelnök a Kranj melletti brdoi rezidencián fogadta a magyar kisebbségi vezetőket. dott problémákat, szavai szerint így a tudományos intézet anyagi vonzatai, a közszférában meghirdetett káderstop és ennek ellenére a kétnyelvű oktatás re-

formjához szükséges káder biztosítása került terítékre, de szó esett az általános nemzetiségi törvényről, a nemzetiség gazdasági alapjának megteremtéséről, az

ezzel kapcsolatos állami kompetenciák átruházásáról, a Beltinci–Lendva –Rédics vasútvonal fontosságáról, a mezőgazdaság nehéz helyzetéről is.

Mégis lesz „kicsi magyar népszámlálás” Szlovéniában az idei népszámláláson nem hagyományos összeírást végeznek, vagyis a biztosok nem járják majd a terepet, hanem az illetékes Statisztikai Hivatal különböző meglévő adatbázisokból gyűjti össze az adatokat. Az összeírás nem tartalmazza majd a nemzetiségi hovatartozás kérdését sem, ami a nemzetiség számára elfogadhatatlan. A magyar nemzetiségi közösség vezetőinek ez a megoldás azért nem elfogadható, mert véleményük szerint egy nemzeti közösségnek fel kell mérnie a helyzetét, és tudnia kell azt, hogyan alakulnak a mutatói. Ennek érdekében a nemzetiségileg vegyesen lakott területen olyan összeírást ösztönöznek, amely a polgárok nemzeti mivoltára is rákérdez. A múlt héten az említett ügyben az olasz és a magyar kisebbség csúcs-

szervezeteinek elnökei, a két kisebbség parlamenti képviselője, illetve Irena Križman, a statisztikai hivatal igazgatója, Sonja Novak Lukanović, a Nemzetiségi Kutatóintézet igazgatója, valamint Stane Baluh, a Nemzetiségi Hivatal igazgatója tartottak megbeszélést Ljubljanában. Hor váth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke lapunknak nyilatkozva a megbeszéléseket illetően kifejtette, az úgynevezett „nemzetiségi népszámlálás” kivitelezésével megbízott Nemzetiségi Kutatóintézet egy külön projekt keretében szeretné lebonyolítani a népszámlálást. A kutatóintézet a statisztikai hivatal segítségével kidolgoz egy, 5–6 lényegre törő kérdéssel ellátott kérdőívet, majd ehhez mérten dolgozzák ki a „kicsi magyar népszámlálás” pontosabb módszereit. Eddig annyit fektettek le, hogy

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 2 1 .

mindenképpen terepen kérdezik majd a polgárokat, a vegyesen lakott területen pedig valószínűleg egy települést választanak csak ki, de még az sem kizárt, hogy a települések, térségek közötti különbségek miatt 2–3 településen végzik majd az összeírást. Egy településen belül valószínűleg minden háztartást meglátogatnak majd a népszámlálási biztosok, a kisebbség kérésére pedig a kettős kötődés is szerepel majd a kérdések között. Az biztos, minden településen nem lesz összeírás, ennek pedig leginkább anyagi okai vannak. Szerencsés kimenetel esetében még az idei év végén, de legkésőbb 2012 során kerülne sor az összeírásra, de ehhez még elő kell teremteni a szükséges pénzeszközöket, amelyek leginkább az ös�szeírás még pontosan nem meghatározott módjától függnek. tt

Jegyzet

A Fehér Könyv és a nemzetiségi oktatás A napokban megértük a Fehér Könyv részletes bemutatását, mely változásokat hoz az általános iskolákba: az országos szintű változások lehetővé teszik a változásokat a nemzetiségi iskolákban is, és ezzel együtt bizonyos dolgok újragondolását. A legradikálisabb szervezési változások közé tartozik az 1. osztályosok egyhónapos bevezető szakasza, amelynek a végén a szülők a tanárokkal karöltve Hozjan Bojan, elhatároznák, hogy melyik nyelven az 1. Számú Lendvai KÁI igaz- történjen a tanulónak az írás és az olvasás tanítása, esetleg a mindkét gatóhelyettese nyelven történő egyidejű írás- és olvasástanítást kezdje el. Ez a megoldás azért született, mert egyre több támadás érte az iskolát, hogy egyre kevesebb tanuló tanulja a magyar nyelvet anyanyelvi szinten. Szerintem ezek a támadások (többségük nem iskolai körökből származik) csak részben jogosak, mivel elhanyagolják azt a tényt, hogy jónéhány tanuló, aki az első harmadban szlovén nyelven sajátította el az írást és olvasást, negyedikben, amikor lehetőség adódik, a magyar nyelv tanulását anyanyelvi szinten folytatja. Meggyőződésem, hogy ez az iskola és a tanárok törekvése, akik igyekeznek motiválni a tanulókat és a szülőket, hogy e lépés mellett döntsenek. Hogy ne beszéljek hasból, a lendvai általános iskola statisztikai adatai azt mutatják, hogy a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanulók aránya nem csökkent. Ezzel nem azt szeretném bizonyítani, hogy nem lenne olyan tanuló, akinek a helye a „magyar 1”-en lenne. Azonban a konceptuális és szervezési megoldások egyidejű tárgyalásával kapcsolatosan egy kicsit összezavarodtam, mivel nem látok olyan megoldást, mely ne vonná maga után a tanulók megnövekedett heti óraszámát, ha mindkét nyelv egyidejű tanulását választják. Ezért a lehetőséget egy-két iskolában mindenképpen kísérleti, próbaidős megoldásként kellene lehetővé tenni, majd csak utána dönteni az általánosítás mellett. Persze csak akkor, ha kedvezőek az eredmények. És mindenképpen el kellene gondolkodni a motivációról is, amely igen komplex kérdés. Meg vagyok győződve, hogy ez nem csak az iskola hatásköre. Sokszor nem is csak a szülők hatásköre... A következő javaslat az „egy nyelv – egy személy” megoldását indítványozza a 4. és 5. osztályban is. A módszer igen jól bevált az első harmadban, de nem gondolom, hogy a legmegfelelőbb a 4. és 5. osztályban is, ahol a tananyag már igen terjedelmes. Jobbnak tűnik az a megoldás, amely a nyelvi csoportok óraszámának növelését tartalmazza. A néhány éves tapasztalatok is bizonyítják, hogy ez pozitívan közrejátszik a magyar nyelv fejlesztésénél. Ami pedig a magyar nyelv bizonyítványi nyilvántartását illeti, szóval, hogy a magyar nyelv osztályzatánál megjelölnénk, hogy a tanuló melyik szinten tanulja a magyar nyelvet, nem látok semmilyen akadályt, hiszen két különböző tantervről van szó, így akár két különböző tantárgyról is beszélhetünk. Ha jól tudom, akkor ezt egyes iskolák már alkalmazzák is. A tanulók a tanév végén arról is kapnak értesítést, hogy mely szakköröket látogatták, tehát ez sem jelenthetne gondot. A kezdeményezések és javaslatok mindig jól jönnek, hiszen gondolkodásra ösztönöznek, elemzéseket kezdeményeznek. A megoldásoknak viszont jól meggondoltaknak kell lenniük, szervezési szempontból is, az összes résztvevő egyetértése mellett. Hogy ne kelljen néhány év múlva (túl gyorsan) új megoldásokon gondolkodni...

3


Muravidék Gondolatok az 1941-es Muravidékről

Történész szemmel a magyar bevonulásról Múlt hét csütörtökön az MNMI szervezésében a Bánffy Központban Metka Fujs történész, múzeumigazgató, valamint Göncz László történész, nemzetiségi képviselő osztották meg gondolataikat az 1941-es Muravidékről, a magyar csapatok bevonulásáról, általában a második világháborúról és ennek következményeiről. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A két történész saját szemszögéből, de mégis viszonylag egyöntetű gondolatokat fogalmazott meg az említett időszakkal kapcsolatosan. Göncz László elmondása szerint az első világháború után az anyaországon kívül rekedt magyar lakosság egyértelműen a területi revízióban látta saját helyzete orvoslását, így a magyar csapatok bevonulását egyértelműen felszabadu-

Metka Fujs és Göncz László történészek világították meg az időszak történéseit. lásnak tartotta, míg persze szlovén oldalról teljesen

más volt a vélemény. Megállapította, hogy – a gazda-

Ülésezett a Šalovci Községi MNÖK

Tájházi gondok a költségvetésben A Šalovci MNÖK 5. rendszeres ülésén elfogadták a közösség 2010-es zárszámadását, míg a 2011-es költségvetés tervezetének elfogadását a második olvasat után is elnapolták. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A határozatképesség megállapítása és az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása után az önkormányzat domonkosfai helyiségeiben összeült tanács az MNÖK 2010-es zárszámadására tért át. A felügyelőbizottság elnökének pozitív beszámolója után a tanács nagyobb észrevételek nélkül elfogadta a megközelítően 49 ezer euró bevételt és kiadást kimutató zárszámadást, majd áttért a 2011-es költségvetési terv taglalására második olvasatban. A tanácselnök, Jakosa Emerik szerint a 2011-es költségvetés a tavalyi mintájára készült, az idén az önkormányzat 66,5 ezer euró bevételre számít-

4

sági és szociális nyomor, a zsidó származású lakosság embertelen megkülönböztetése és irtása, valamint a háború előidézte általános tragikus állapot ellenére – a magyar, valamint magyar érzelmű lakosság kultu-

hat. A különböző kontókba betekintve a tanácstagok több ponton nem értettek egyet az összegek szétosztásával, vita alakult ki a domonkosfai tájház körüli tartozások kiegyenlítését és a további befektetéseket illetően is. Az ülésen jelenlévő polgármester, Iztok Fartek is megerősítette, a kisebbségi pénzek szétosztásáról szóló megállapodás úgy szólt, a nemzetiségi önkormányzat és a község 80:20 százaléknyi arányban osztja szét a kormánytól kapott pénzt, azzal a kitétellel, hogy a kisebbség a 80 százaléknyi összeg 20 százalékát a tájházra fordítja. Többek között az említettek miatt is a költségvetés elfogadását a következő ülésre napolták el. A következőkben a ta-

nács az MMÖNK 2010-es zárszámadásának véleményezését illetően úgy döntött, ebben az ügyben az önkormányzat képviselői a csúcsszervezetben mondják majd el a véleményüket. Végül az ülés végén Škaper Vendel volt tanácselnök határozatok bemutatásával és számokkal utasította vissza a mandátum elején a fiatal tanácstagok által megfogalmazott, ellene felhozott vádakat, miszerint maga döntött a tájház szerintük előnytelen, túl magas áron való megvásárlása mellett, illetve tiltakozott az ellen, hogy mandátumai során nem túl sok eredményt mutatott fel. Az említett fiatal tanácstagok szerint ilyen vádak nem is hangzottak el.

rális és nyelvi fejlődése szempontjából meghatározó, pozitív volt a Magyarország keretében eltöltött mintegy négy esztendő. Ugyanakkor az igazsághoz tartozik, hogy a magyar hatósági szervek – főképpen a szélsőjobb politikai irányvonal előretörésével – a muravidéki szlovénok körében erőteljes magyarosító politikát alkalmaztak, ami ellenszenvet váltott ki a lakosság körében és mély konfliktusokat idézett elő

a Mura mente társadalmában. A megtorlás számos esetben már közvetlenül a háborút követő hónapokban bekövetkezett. Metka Fujs kifejtette, az ok, hogy nem valósulhatott meg a Muravidék visszacsatolása magyar oldalról, magában a tervben volt. Abban a kísérletben, amely a történelmet azokba az időkbe próbálta meg visszaterelni, amelyek a nemzet és az állam számára a legdicsőségesebb korszakot jelentették, ehhez azonban rossz szövetségeseket és nem megfelelő módszereket választottak. Végezetül mindkettő történész előadásából kivehető volt: tudatosítani kell az emberekben, hogy a megtorlások és revánsok politikájával a 21. században végérvényesen fel kellene hagyni. A muravidéki magyar közösséget, akárcsak a térség többi népét sem, felelősség a múltban elkövetett általános politikai tettek vagy hibák miatt nem terheli. Az események objektív megismertetése és megismerése azonban kétségen kívül fontos, hiszen abból tanulni kell! Ez vonatkozik a Muravidék II. világháborús történelmére is.

Pozitív elmozdulás a nemzetiségi káderpolitikában Lapzártakor értesültünk Göncz László nemzetiségi képviselőtől, hogy az illetékes minisztériumnál tárgyalva előrelépést tudott elérni a nemzetiségi káderpolitikát erőteljesen befolyásoló ösztöndíjtörvényt illetően. A törvény, amelynek munkaszövege még teljesen kihagyta a nemzeti kisebbségeket, a második olvasat utáni stádiumban már megfelelő helyen említi a nemzeti közösségeket, ennek tagjait előnyben részesíti a külföldi – anyaországi – ösztöndíjakat illetően, de évente 3–4 helyet biztosít a nemzetiségnek a szlovéniai felsőoktatásban is. A következő hónapban a törvény harmadik olvasatára kerül sor először a munkatestületeknél, majd május végén, júniusban a parlament plenáris ülésén is. A nemzetiségekre vonatkozó passzusok megmaradásában a képviselő erősen bízik, a tárgyalópartnerek ugyanis eddig száz százalékban akceptálták előterjesztéseit. tt

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 2 1 .


Muravidék A kétnyelvű oktatásról a csúcsszervezetnél

Kísérleti jelleggel ősztől talán elindulhat a párhuzamos kétnyelvű írás- és olvasástanítás Múlt szerdán munkamegbeszélésre invitálta az MMÖNK elnöke, Horváth Ferenc az illetékes köztársasági és helyi szerveket, intézményvezetőket a kétnyelvű oktatás jövőjét illető kérdések megtárgyalására. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Hor váth Ferenc fölvezetőjében ismertette azokat az intézkedéseket, amelyek a közelmúltban zajlottak, s ezek közül az oktatási stratégiát említette első helyen. De ilyen aktának számít az oktatási Fehér Könyv is, melyben körvonalazódnak azok a hiányosságok, amelyekről eddig is sok szó esett, de a probléma lényegéig sohasem jutottak el. Göncz László nemzetiségi képviselő pedig kiemelte azt a támogatási szándékot és felelősséget, amellyel az állam a kérdések feltérképezését és a problémák megoldását kezeli. Igor Lukšič oktatási miniszter ez ügyben többször is kifejtette: ami a nemzetiségnek jó, az az országnak is jó kell hogy legyen. A kialakult helyzet

az első osztályosoknál a „magyar 1”-re való gyér beiratkozással vált kritikussá, hiszen a lendvai, „központinak” is számító iskolában a magyar anyanyelvi képzésre 15 százalék alatti beiratkozási arány született (mindössze 5 gyermekkel), így gyors intézkedésre lesz szükség. S ha lehet, akkor szeptembertől egy „magyar 1”-et és „szlovén 1”-et „ötvöző” (M1–S1) próbaosztályt kellene nyitni. Varga Štefan István, az MMÖNK Oktatási Bizottságának elnöke elégedetlenségét fejezte ki a kétnyelvű modell értékelését illetőleg, mint elmondta, a nemzetiségi oktatás Szlovénián belül is különbözik, más az olasz kisebbségi modell és más a muravidéki kétnyelvű. Ezért abszurdumnak tűnik, hogy az elkészült oktatási Fehér Könyv a katalán, illetve baszk modellt

említi példának. Amennyiben kísérleti oktatásként lenne kezelve a modell, törvénymódosítást sem kellene eszközölni – mondta Andreja Barle Lakota, az Oktatásfejlesztési Hivatal igazgatónője. A kérdés azonban, hogy az iskolai kivitelezése megoldható lesz-e? Hozjan Bojan, az 1. Számú Lendvai KÁI igazgatóhelyettese elvileg lehetségesnek tartja a kivitelezést. A vitába az általános iskolák igazgatói és Pisnjak Mária magyar szaktanácsos is bekapcsolódott, aki a pedagógusok munkájáról, képzettségéről és nem utolsósorban a didaktikai hiányosságokról szólt. Ezért szükségszerű, hogy a didaktikai ismeretek elmélyítésére, továbbképzésre kerüljön sor. Ennek helyszínéül a szombathelyi Pannon Egyetemet jelölte meg.

A középiskolai kivitelezési útmutatók véleményezése, illetve annak részbeni elutasítása azonban az állami berkekben vihart kavar, olyannyira, hogy annak vissza nem vonása a szakbizottság részéről az őszi magyar tannyelvű csoportok engedélyezését is veszélyeztetné. Ezért Vlado Milekšič, az Oktatási Intézet igazgató-helyettese a vélemény visszavonását javasolta, cserébe jövőre új szabályzat elkészítését javasolta az intézet által. Milekšič a didaktikai elvek újrafogalmazásánál szólt arról is, hogy nem csak a nemzetiségi, illetve kétnyelvű oktatásnak, de az egész

oktatási rendszerünknek is alapvető hiányossága, hogy kommunikációképtelen diákokat nevel, olyanokat, akik kizárólag hiányos, illetve tőmondatos válaszokra képesek. Az utolsó napirendi pont alatt a be nem töltött kétnyelvűségi tanácsosi, illetve „lektori” munkakör problémájáról szóltak. Mag. Gregor Mohorčič, az Oktatási Intézet igazgatója, hivatkozva a gazdasági recesszióra, kevés biztatóval tudott szolgálni. Göncz László válaszul a specifikumokra hivatkozott, így ezt követően az igazgató azt ígérte, megvizsgálja a lehetőségeket.

Jóváhagyták a középiskolai kivitelezési útmutatót Az MMÖNK hétfői rendkívüli ülésén jóváhagyta a középiskolai kivitelezési útmutatót és egyben felkérte az országos oktatási szaktanácsot, kötelezze az Oktatási Intézetet, hogy fél éven belül dolgozzon ki javaslatot, milyen módon lehetne a bizonyítványban jelölni, melyik szinten tanulta a tanuló a magyar nyelvet. (kmj)

Arad és Lendva együtt emlékezett Zalára szülővárosában A L e n d va K ö z s é g i MNÖK, az MMÖNK valamint a kiállításnak otthont adó MNMI Arad Város Önkormányzatának képviseletével koszorúzással és kiállítással emlékezett Zala György szobrászművészre. Ez alkalomból a Zala György téren koszorúzási ünnepségre került sor, melyen Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke elmondta: idén már harmadik alkalommal emlékeznek együtt az aradiakkal, akikkel közben a baráti kapcsolat mellett kulturális és politikai együttműködés is kialakult. A Zala

Együtt koszorúztak az emlékezők. György emléknap azonban „György-nappá” is vált, hiszen a tavaly váratlanul elhunyt Borbás Györgyre,

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 2 1 .

Zala György monográfusára is emlékezünk egyben. A Bánffy Központ kávézótermében előbb Halász

Albert, a lendvai magyar önkormányzat elnöke köszöntötte az aradi vendégeket, Bognár Levente polgármes-

tert, Siska-Szabó Hajnalka képzőművészt, művészettörténészt, valamint Kett– Groza János nemzetközileg elismert grafikust. Ez alkalomból Bognár Levente polgármester örömét fejezte ki, hogy a néhány évvel ezelőtt a nagy lendvai szobrászművész által létrejött kapcsolat eredményesen alakul. Az ősz folyamán a lendvai művészek kiállítását tekinthették meg az aradiak, most pedig viszonozva az ajándékot 11 aradi magyar és román művész alkotását hozták el Lendvára. -ce

5


Muravidék Lendvai Közigazgatási Egység

Magas osztályzat az ügyfelektől Štefan Gjerkeš, a Lendvai Közigazgatási Egység (LKE) vezetője sajtótájékoztatón számolt be a 2010-ben elvégzett munkáról. Az időben lezárt ügyek száma növekedőben van, az elmaradások minimálisak, s a munkával elégedettek az ügyfelek is. A kétnyelvűség náluk napi gyakorlat. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az éves beszámolók eredményeinek elemzése alapján az LKE már több éve tartja a jó minőségi szintet. Bizonyítja ezt az ügyek megoldásának és lezárásának száma. A bíróságok II. fokon hozott ellenkező véleménye ritka eset. Az LKE székházának felújítása, illetve a berendezés korszerűsítése a takarékoskodási intézkedések miatt 2013–14-re tolódott, ahogy a Közigazgatási Központ létrehozása is. Az LKE 3 osztálya (tavalytól összevonták a mezőgazdasági és a gazdasági osztályt) munkatársainak száma 41. Az LKE területén Črenšovcin, Turniščén helyi hivatali részleg, Dobronakon és Velika Polanán pedig kihelyezett iroda működik, míg az ügyfelek számának csökkenése és az épület rossz állapota miatt Gyer-

tyánosban a helyi hivatal ez év március 1-jével bezárt. Ennek következtében az anyakönyvvezető minden csütörtökön előzetes jelzés alapján az említett

százalékát időben lezárták. Elmaradások így lényegében nincsenek, kivéve 6 ügyet a denacionlizáció kérdésköréből, melyek megoldása – az igyekezet

zőgazdasági Szövetkezet/ KIK Pomurka vagyonának kérdése). Az egyéb közigazgatási feladatok száma 2010-ben 26.775 volt (319cel több, mint 2009-ben), zöme a GERK-kel, a választásokkal és a népszavazással kapcsolatos igazolások kiadása. Visszaesés a mezőgazdaság és az építkezések terén tapasztalható az egyre bonyolultabb eljárás,

A közigazgatási egység székházának felújítása 2013–14-re tolódott. körzetben házhoz megy ügyintézésre. A közigazgatási ügyek száma tavaly 2009-hez viszonyítva 214-gyel visszaesett (9.911), ennek 98,3

ellenére – objektív okok miatt még várat magára (Lendvai Plébánia, Lendvai Urbariális Közösség/Zichy grófi vagyon, Schwarz, valamint a Lendvai Me-

engedélyezés és bizonylatmegszerzés miatt (távvezetékek, biogázerőművek). Visszaesett az útlevelek és a jogosítványok , a rendezvényekre vonat-

kozó engedélyek száma, megnövekedett a személyi igazolványok kiadásának száma, változatlan viszont a fegyvertartási engedélyekkel kapcsolatos ügyek száma. A hivatalnokok munkáját megkönnyítette a hivatali megbízás szerinti adatszolgáltatás és az e.igazgatás gyakorlása. Tavaly az LKE területén (7 község) 55 házasságkötés volt, az anyakönyvi kivonatok száma 1.601 volt, 315 halotti bizonyítványt adtak ki. Az LKE tavaly 1,1 millió euróból gazdálkodott, ami 2009-hez viszonyítva 23 ezer euró megtakarítást jelent, ami számos takarékoskodási intézkedés megvalósításának következménye. Az LKE 1960-ban épült székhelyen működik, mely mára szinte teljes felújításra szorul. Az állam mint tulajdonos ezt 2013–14-re halasztotta. A felújítás után itt Közigazgatási Központ alakul ki, így egy helyen találhatók majd az állami hivatalok, a felügyelőségek, a geodéziai igazgatóság és a Honvédelmi Minisztérium irodája. Az LKE hivatalnokainak munkáját az ügyfelek az idén értékelték, s átlagosan 4,63-as osztályzatot adtak (maximum 5-öst lehetett adni), ami a szlovén átlag (4,58) felett van. Jók azonban a CAF-értékelések is.

Galéria-Múzeum Intézet Tanácsa

Több támogatást remélnek a nemzetiségtől Csütörtökön tartotta alakuló ülését a lendvai Galéria-Múzeum Intézet új tanácsa. A tanács új elnökévé dr. Požgai Horvat Olgát, alelnökévé Varga Štefan Istvánt választották. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Gerič Ferenc igazgató köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy az intézet az elmúlt időszakban olyan nagyszabású tervek lebonyolítására is „szakosodott”, melyeket a sokkal nagyobb galériák sem mernek felvállalni. Itt a Vasarely-, a Kokoschka-,

6

a G i l ot - é s a M u c h a kiállításokat emelte ki, amelyek minden eddigi látogatószámot felülmúltak, s túllépték a 12 ezres határt. A 2010-es költségvetési beszámolóból kitűnt, hogy a legtöbb támogatást az alapító és fenntartó, Lendva Község folyósította az elmúlt évben, mintegy 170 ezer euró összegben. Ez a

276 ezres költségvetésnek mintegy kétharmadát teszi ki. Ebből kifolyólag jelentős a saját bevételekből és a pályázatokból befolyt összeg. Persze nem elégséges. Az intézet dolgozói, Baumgartner Dubravko kusztosz és Kepe Zoltán muzeológus tartalmi beszámolóiból kitűnt, hogy a bronzöntés és a LindArt művésztelepek a további-

akban is fontos projektjei az intézeti programnak. Könnyítés lehet az is, hogy a szlovén Kulturális Minisztérium évente egy nagyobb kiállítás felállításának finanszírozásában szerepet vállal. Hasonlóképpen a múzeumi tevékenység is fellendülhet, hiszen sikerült elérni – hangzott el Kepe Zoltán beszámolójában –, hogy a múzeumok regiszterébe bejegyezték a lendvai múzeumot. Így a jövőben állami támogatásban is

részesülhet az intézmény. Elégedetlenségüket fejezték ki viszont a nemzetiségi közösségek támogatását illetőleg, hiszen ez évek óta szimbolikus, bár a látogatók többsége még mindig magyarországi vagy határon túli magyar művészetkedvelő. Az alelnök, Varga Štefan István ígéretet tett arra, hogy mind a muravidéki, mind a lendvai nemzetiségi közösségek elnökeivel közös megbeszélést kezdeményez.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 2 1 .


Info

A Turizmus Kft.-nél konkrétumokról nem tudnak

Megmarad vagy bezár az idegenforgalmi iroda?

Egyelőre még változatlannak látszik a lendvai Turizmus Kft. helyzete. Folytatódik a bizonytalanság, már negyedik hónapja várják az alkalmazottak a bérek kifizetését, várat magára a felhalmozódott adósságok törlesztése. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Értesüléseink szerint a Turizmus Kft. közgyűlése még most sem tartotta meg értekezletét, bár a kérdések súlya ezt azonnal megkövetelné. Az iroda munkája így nem tud kibontakozni, nem tudják felvállalni a feladatokat, melyeket az idegenforgalom, a lendvai nagyobb rendezvények előtti időszak megkövetelne. A fizetésképtelenség lassan már nyomot hagy a bolt kínálatán is. – Nagyon bízunk benne, hogy a hét végéig mégis

csak kapunk valami konkrét választ helyzetünkről, valami tervet a jövőnket illetően. Mi annak ellenére, hogy már négy hónapja fizetés nélkül vagyunk, rendszeresen bejárunk dolgozni. Az iroda normálisan nyitva tart, idegenvezetést szervezünk, tesszük a dolgunkat, így a vendégek, a hozzánk érkező turisták a zökkenőket nem érzékelik. Nem tudjuk, meddig bírjuk ezt így csinálni, hogy azt a semmit, amit kapunk, az útiköltségeinkre fordítsuk. Jószántából az ember nem dolgozhat a végtelenségig –

mondták nem hivatalosan az igazgató nélkül működő Turizmus Kft.-ben. Igor Magdičot, a Turizmus Kft. közgyűlésének elnökét lapzártáig nem tudtuk kérdéseinkkel elérni. Megmarad vagy bezár az iroda? – ez lenne a fő kérdés, amire mindenképpen választ kívánnánk kapni az idegenforgalmi idény küszöbén. A Turizmus Kft. társalapítói a Lendvai Terme, Lendva Község, a Lendvai Kisipari és Vállalkozói Kamara, 10 százalékos részesedéssel pedig a Muránia Kultúrák Közötti Dialógus Egyesülete.

dott. Az Országgyűlés elnöke szerint „az új alaptörvény magyar, de mint a magyar nemzet ezer esztendeje, befogadó; egyenjogú államalkotó közösségeknek tekinti a velünk élő nemzetiségeket”. Boris Jesih, a határon túli szlovének államtitkára szerint az új alkotmány egyelőre nem csonkítja a rábavidéki szlovének jogait, kérdés viszont, hogy törvényváltozásra kerül majd-e sor.

a római és a lengyelországi egyházmegyékre vonatkozik. A szentektől eltérően, akiknek emlékét az egész egyház megünnepli, a boldogok számára az egyházjog csak a helyi egyház számára írja elő kötelezően a tiszteletet.

A Muravidék és a Vajdaság médiakapcsolata Aleksandar Dotić, a Vajdasági RTV tévéműsorainak igazgatója és Zver Ilona, az RTV magyar műsorokért felelős vezérigazgató-helyettese április 15-én Újvidéken együttműködési szerződést írt alá, mely intézményesítette az eddigi jó kapcsolatokat. Az együttműködés csak a magyar műsorokra vonatkozik, s szorosabbra fűzi a két országban élő magyar nemzetiségi elektromos média közötti szálakat. A szerződés aláírásán jelen volt Végi József, az MMR és Lovrić Mirjana, a magyar tévéstúdió felelős szerkesztője, valamint Srečko Trglec, a maribori RTV-központ megbízott igazgatója. – A megállapodás szerint a jövőben néhány perces informatív jellegű műsorokat is tudunk egymásnak átadni, amit a felelős szerkesztő az egymáshoz elküldött adástükrökből választ ki. Az anyagok eljuttatását műszaki gondok már nem nehezítik – mondta Zver Ilona. A napi hírek során így a magyarok többet megtudhatnak egymásról saját médiájukon keresztül. A Muravidéki Magyar Rádió és a Hidak szerkesztősége már korábban együttműködött a vajdaságiakkal, az ennek keretében cserélt műsorok továbbítására a jövőben is sor kerül. – Annak idején a vajdasági tévéstúdió készítette az első magyar nyelvű riportokat a Muravidéken, ebből gazdag archívumuk van, s ezt most valami módon megpróbálják nekünk átadni – mondta még Zver Ilona. SNK

hétről hétre Ljubljana – A nyugdíjbiztosító tanácsának keddi határozata értelmében Szlovéniában a nyugdíjasok idei nyugdíj-kiegészítése 368 euró (az alacsonyabb nyugdíjat kapók), illetve 224 euró (a magasabb nyugdíjat kapók) lesz. Az összegek a májusi nyugdíjakkal kerülnek kifizetésre. Budapest – A Magyar Országgyűlés hétfőn elfogadta

Magyarország új, 2012. január 1-jén hatályba lépő alaptörvényét. Az új alkotmányra 262-en szavaztak igennel, 44-en nemmel, egy képviselő pedig tartózko-

Vatikán – Idén május 1-jei boldoggá avatását követően október 22. lesz II. János Pál pápa emléknapja – tűnik ki a vatikáni Istentiszteleti Kongregáció rendeletéből. A lengyel származású II. János Pál (Karol Wojtyla) ezen a napon kezdte meg 1978ban egyházfői szolgálatát. Az emléknap egyelőre csak

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 2 1 .

Zalaegerszeg – Május közepétől tilos lesz alkoholt fogyasztani Zalaegerszeg közterületein, a rendelet megszegője pénzbírsággal, elzárással vagy közérdekű munkával büntethető – közölte Balaicz Zoltán alpolgármester. A helyi rendelettel

nem a kulturáltan szórakozó fiatalokat vagy a városba érkező vendégeket akarják korlátozni, hanem azt a problémát szeretnék kezelni, amelyet a hajléktalanok és a koldusok megjelenése okozott a belvárosban – indokolták a tilalom szükségességét. Havanna – Fidel Castro (84) megerősítette a hivatalos kubai sajtó által kedden közzétett hírt, hogy lemond a Kubai Kommunista Párt első titkári posztjáról és kilép a párt központi bizottságából. Öc�cse, Raúl Castro lépett Fidel örökébe a párt élén. Fidel Castro a párt 1965-ös megalapítása óta volt annak első titkára, 2006-ban viszont egészségügyi okokból öc�-

csére bízta az irányítást. A fiatalítás viszont a Kommunista Párt élén elmaradt, hiszen Raúl Castro mellé másodtitkárrá egy szintén veterán politikust, a 81 éves José Ramón Machado Venturát választották meg. Koppenhága – Ismét a gasztronómia Olümposzán a koppenhágai Noma étterem: a René Redzepi séf vezette helyet másodszor találta a világ legjobbjának 800 nemzetközi szakértő a mérvadó Restaurant Magazine című folyóirat akciójában. A Noma tavaly taszította le a trónról Adrián Ferrá világhírű éttermét, a spanyolországi El Bullit, amely jelenleg a séf alkotói szabadsága miatt zárva tart. A katalóniai El Bulli négyszer hódította el a rangos címet.

7


Info a mai napon... Április 21-én történt 1799 Megszületett Táncsics Mihály író, politikus. 1814 Megszületett Egressy Béni színész, író, zeneszerző, a Szózat megzenésítője. 1850 Meghalt ifj. Wesselényi Miklós báró, író, az „árvízi hajós”. 1910 Meghalt Mark Twain amerikai író (Tom Sawyer kalandjai). 1915 Megszületett Anthony Quinn Oscar-díjas amerikai filmszínész (Zorba, a görög; Az öreg halász és a tenger). 1926 Megszületett Elizabeth Alexandra Mary Windsor, aki II. Erzsébet néven Nagy-Britannia uralkodója lett. 1941 Megszületett Hollósi Frigyes magyar színész (Sose halunk meg!; Roncsfilm; Csapd le csacsi!). 1958 Megszületett Andie Mac­ Dowell amerikai színésznő (Idétlen időkig; Tarzan, a majmok ura). 1961 Először lépett a nyilvánosság elé a Beatles együttes a liverpooli Cavern Clubban.

visszapillantó

1971. április 29-én, 16. szám

Bevált a nyúltenyésztés A lendvai állatorvosi állomás kooperációs nyúltenyésztést vezetett be a lendvai község falvaiban. Eleinte csak néhány gazda próbálkozott a szokatlan foglalkozással, jelenleg azonban már 7 gazda udvarában van nyúlfarm. A ny ú l te ny é s z t é s különösen azokban a gazdaságokban kifizetődő, ahol üres gazdasági épületek vannak. Ivanec László, a lendvai állatorvosi állomás igazgatója elmondta, hogy a nyúltenyésztéssel foglalkozó háztartásoknak 600–700 dináros mellékkeresetet biztosítanak 80–90 nyúl gondozása mellett.

magyar sajtó a nagyvilágban

Új Magyar Évezred – hollandiai magyar kiadvány Csortán Tünde

Az értékorientált kiadvány tizenöt évvel ezelőtt, 1996 márciusában jelent meg Millecentenárium név alatt. 1997-től az Új Magyar Évezred Küszöbén címet veszi fel, majd 2001 márciusától Új Magyar Évezred néven jelenik meg. Évente négy, 2011-től pedig két számot jelentetnek meg. Az újság keresztény magyar értékeket szolgál, politikai és üzleti érdekek nélkül, hirdetésmentesen. Célja a keresztény és magyar értékek dokumentálása, megjelenítése és fejlesztése, különös tekintettel a magyar fiatalok világára. Az emberi fejlődés és környezet új kihívásaival, magyar nyelvű kulturális, társadalmi és műszaki témákkal foglalkozik. A kiadvány szellemisége nem változott az évek során, annak ellenére, hogy

8

a hétköznapi figyelmet a politikai és gazdasági erők szeretnék uralni. Írásai keresztény, magyar inspirációból fakadnak. Szerkesztője Nick Károly és családja, a kiadvány tartalmát pedig a határon inneni és túli írók gazdagítják. Tematikáját

elhasznált bolygót; hirdeti a mérgek nélküli kertészkedést, megoldásokat adva ennek megvalósításához. A magyar történelmünk és értékeink bemutatása sorozatban kiadványonként a magyar történelem kronológiai sorrendbe állított

böngészve megtalálható A teremtett világok védelme című rovat, amelyben gondolatokat osztanak meg a társadalmi befogadóképességről; az energiatakarékosságról; földünk jövőjéről, mint utódainknak hagyott örökségről, az utóbbi száz évben tapasztalt emberi önzőségből eredendő egoizmusunk végeredményét: az

egy-egy fejezetét mutatják be: királyok és uralkodók, rendeletek és intézkedések, telepítések, nyelv, szellemiség, egyház, gazdaság, honvédelem és fegyverzet, anyagi és szellemi műveltség, ostromok és csaták, háborúk és békeszerződések, önkényuralmak és szabadságharcok, a korabeli európai hátterek.

Ugyanakkor informál a Magyar Nemzeti Múzeumról, az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkról, a pannonhalmi Bencés Főapátságban az ezeréves magyar oktatás alkalmából rendezett kiállításról is. A Válogatás a magyar népdal és zenekultúrából rovat a magyar népdalok szövegkotta-zenegyűjteménye. Információt ad a régi és új kiadványok, kötetek, könyvsorozatok, az iskolában a zene oktatásához szükséges tankönyvek címeiről, ismerteti a világhálóról letölthető hangzó dalok és dalszövegek lehetőségeit. A Capita selecta egy különleges fejezet, ami magyar nyelvlecke, magyar imák, versek, írások, elbeszélések és előadások szöveggyűjteménye. A Cserkészélet rovatban ismerteti a magyar cserkészsajtó nyomtatott és internetes kiadványait. Hírt

ad az amerikai, svájci, németországi, magyarországi, felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és vajdasági nyári cserkésztáborokról. Az Évfordulók rovatban híres magyar személyiségekről emlékezik meg, a Verecke és Őrség között című sorozatban közéleti személyiségek életének bemutatásával foglalkozik. A kiadvány honlapján (http://ujmagyarévezred. nl) megtalálható az Internet Értelmező Kisszótár, ahol angol–magyar műszaki fogalmakat magyaráz meg kezdő internetezőknek és a Web-címtár rovat is, ami láncot alkot az Új Magyar Évezred és ennek tematikájához kapcsolódó más honlapok, illetve kiadványok között. A gyűjtemények és a szótár kiegészítése folyamatos és állandó jelleggel történik. A régebbi számokat megtalálhatjuk az Archívumban, de meg is lehet őket rendelni.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 2 1 .


Info

Rendezzük be az erkélyt! Valóban itt a tavasz, ideje megtervezni az erkély berendezését és virágait. Még a legkisebb balkont is valódi oázissá varázsolhatjuk néhány ügyes praktika segítségével. A Kertvarázs magazin ötleteiből válogattunk.

praktika Egy gyönyörű leander vagy hibiszkusz, vagy néhány tő rozmaring és oregánó cserépbe ültetve máris a mediterrán napsütötte tengerpartot hozza el otthonunkba. Falipolcok Egy mutatós polc az erkély falán több okból is hasznos lehet. A szép kovácsoltvas vagy színesre festett polc máris bútorrá válik, így dekorációs szerepet is betölt, másrészt tehetünk rá néhány kisebb cserép virágot, például futó

borostyánt vagy fűszernövényeket. Használjuk ki a korlátot! A korlátra a megszokott balkonláda helyett akas�szunk fel néhány fém vagy kovácsoltvas virágtartóba, színes cserépbe helyezett növényeket, így máris szép színes lesz az erkély. A régi műanyag balkonládák helyett használjunk faládákat, amelyek sokkal természetesebb hatást keltenek. Virágtartók, növénylépcsők Az erkélyre tehetünk kisebb virágtartókat vagy

lépcsős elrendezésű virágpolcokat is, amelyeket szintén lefesthetünk szí-

nesre vagy hagyhatjuk natúr színben, ám ekkor

étel, erő, egészség

érdemes színes kaspókat elhelyezni rajta. Virágládák és dézsák A nagyobb erkélyeken elhelyezhetünk néhány nagyobb virágládát vagy dézsát, amelyeket színesre

festve és kibélelve vagy natúr színben meghagyva

rendezzünk el. Ma már a nagyobb barkácsboltokban fa-, fém- és műanyagládákat is vásárolhatunk, az utóbbi előnye, hogy könnyen mozgatható. A dézsákat és faládákat beültetés előtt érdemes duplán nejlonnal kibélelni és vízelvezető réteggel bevonni. A fal is számít! A falra fúrjunk fel rácsot, ahová felfuttatunk futónövényeket, például clematist, lilaakácot vagy borostyánt. Egzotikus erkély Ha szép egzotikus erkélyre vágyunk, helyezzünk el néhány terrakottacserépbe fűszernövényt, sőt akár az erkély falát is befesthetjük színesre. A növényeket igényeik szerint válogassuk össze, ültessünk néhány örökzöldet, tavasszal ültethetünk színes jácintokat, nárciszokat, nyáron pedig az évelő és egynyári növények adják meg az erkély színvilágát.

MURASZOMBATI EGÉSZSÉGVÉDELMI INTÉZET

prim. mag. Branislava Belović, dr. med.

Húsvéti kosár Sonka, kolbász, tojás, kenyér, hagyma, torma, kalács vagy kuglóf, egy csipet só, egy tavaszi virágcsokor, mind-mind egy kosárban. Ételek, amelyek tele vannak szimbólum-

mal, hagyománnyal és házias ízekkel, és amelyekkel minden évben megemlékezünk a tavasz legszebb ünnepéről és amelyekkel megörvendeztetjük szeretteinket. A húsvéti asztalról ne hiányozzon a zöldség és saláta sem! Így csak növeljük az ün-

nep fényét, a színekkel és az egészségre kedvezően ható összetevőkkel pedig egészségünket is védjük. A hagymában, amely a húsvéti étlap fontos eleme, sok-sok vitamin, ásványi anyag, antioxidáns található. Csak ügyeljünk a hozzáadott só mennyiségére.

Vegyük figyelembe, hogy a sonka és a kolbász sok sót és zsiradékot tartalmaz, a tojás pedig koleszterint. A húsvéti kosár tartalma és a húsvéti terített asztal finomságai a mennyiséget tekintve legyenek szerények. Inkább szenteljünk több figyelmet az elkészíté-

si módra, a változatosságra és az ünnepi hangulatra. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a húsvéti kalóriákat, amelyeket a finomságokkal elfogyasztottunk, le is dolgozzuk. Gyaloglás, futás, kerékpározás – az egészség és a jó közérzet záloga.

Tarka húsvéti kuglóf

Finom túrótorta gyümölccsel

• 60 dkg liszt • 2 tojássárgája •4 kanál olaj • 3 dkg élesztő • 2 kanál cukor • Tej, szükség szerint • 10 dkg mazsola • 5 dkg őrölt mandula • 2 kanál kakaó

• • • •

Megdagasztjuk a tésztát, két részre osztjuk. Az egyik részbe tesszük a 2 kanál tejjel és őrölt mandulával elkevert kakaót. Átdagasztjuk. A tészta másik felébe tesszük a mazsolát. Kinyújtjuk a világos színű tésztát, ráhelyezzük a sötét színű tésztát, feltekerjük, és a kikent kuglófformába helyezzük, majd megsütjük.

" N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 2 1 .

90 dkg áttört, sovány túró • 10 dkg cukor 2 tojás és 2 tojásfehérje • Egy citrom leve Egy citrom reszelt héja (szárított vagy biocitrom héja) Egy fél sütőpor • Egy csomag vaníliapuding édesítőszerrel (natren) • 6 dkg gríz • 20 dkg kimagozott meggy vagy áfonya (lehet fagyasztott is)

Elkeverjük a tojássárgáját, a cukrot, a túrót, a citromlevet és a citromhéjat. Hozzáadjuk a pudingot és a grízt, amelyet előzőleg elkevertünk a sütőporral. Óvatosan belekeverjük a keményre vert tojásfehérjét, majd egy kikent és zsemlemorzsával meghintett tepsibe helyezzük. Meghintjük gyümölccsel. Egy kanál segítségével elsimítjuk a tetejét, oly módon, hogy a gyümölcs ne látszódjon ki. 60 percig sütjük 180 fokon. Ezt az édességet cukorbetegek is fogyaszthatják. A meggyet helyettesíthetjük 25 dkg leszűrt kompót sárgabarackkal vagy más gyümölccsel, ízlés szerint.

" 9


Info április 22. péntek Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:20 Tudományos műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Turbulencia, Ars 360, ism., 14:25 Szlovén villanások, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Különleges ajánlat, 18:00 Babilon.tv, 18:20 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:50 Öko-villanások, 20:00 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:05 Tévéshop, 10:00 Jó reggelt, 12:30 A hírnök, 13:00 Európai magazin, 13:30 Fekete-fehér idők, 13:50 Fejjel a bulira, Az egyetem, ism., 14:40 A háromszög, ism., 15:10 Circom regional, 15:35 Percek a…, 16:05 Hidak, 16:40 Idegenforgalmi 17:30 Dr. műsor, A kép képe, ism., 17:30 Dr. Vid Pečjak Vid Pečjak portréja, 18:00 Húsvéti portréja evangélikus istentisztelet, 19:00 A Goričko Natúrpark – dok. műsor, 19:30 WWW.H – dok. film, 20:00 A könyv fővárosa 2011, 21:10 Keresztút – közvetítés a Colosseumból, 22:45 Biblia – játékfilm, 0:15 80 kert nyomán a világ körül – angol dok. sorozat.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:30 Körzeti magazinok, 14:25 Nemzet és védelem, 14:55 Sírjaink hol domborulnak…, 15:25 A hét műtárgya, 15:30 Passió – magyar film, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Teadélután, 17:30 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:20 A királyi ház titkai – délkoreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Szent Gellért legendája – magyar film, 21:25 Az Este, 22:00 A Megfeszített – magyar film, 23:50 Barangolások öt kontinensen, 0:15 Hírek, 0:30 Prizma, 0:45 Ma reggel.

RTL Klub

április 23. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 9:30 A Sugar Creek-i banda – am. film, 10:45 Éjféli klub, A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Zenés emlékek Boris Kopitarral, 14:25 Furcsa történet – izlandi film, 15:55 Szombat délután, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat délután, 18:25 Mezsgyék, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Ismét itthon, 21:45 Húsvét a rituális szimbolikában – dok. műsor, 22:15 Hírek, 22:55 Az anarchia fiai – am. sorozat, 23:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:35 Az időn át, 9:00 Szlovénia nézetei, Különleges ajánlat, ism., 11:00 Circom regional, Percek a…, ism., 12:15 A kis hód kalandjai – francia film, 14:00 30 év Dragan Bulič-csal – koncert, 16:55 Röplabda-mérkőzés, férfiak, 19:00 A repülő ember – dok. műsor, 20:00 A búcsú – holland dok. műsor, 21:30 A zenekar vendégszereplése – játékfilm, 22:55 A végzetes baleset – am. sorozat, 23:40 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:45–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Sztársáv, 12:55 AutóVízió, 13:25 Mozdulj!, 13:55 Kul-túra 2011, 14:25 Magyarország, 14:55 Szellem a palackból... – Dr. Pósfai György, 15:25 Aranymetszés, 16:20 Magyarország története, 18:10 Biblia 16:50 Csillagösvény – magyar Pauperum – Sze- film, 18:10 Biblia Pauperum – gények Bibliája Szegények Bibliája – magyar film, 18:35 Paradicsom kemping – francia sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 SzerencseSzombat, 21:05 El Cid – olasz film, 22:20 Hírek, 22:35 Placido Domingo koncertje Pécsett, 23:30 Giotto és Assisi Szent Ferenc – olasz dok. film, 0:35 Ars Hungarica – magyar sorozat, 1:05 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub

6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:15 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 15:15 NekedValó, 16:15 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 CSI – A helyszínelők – am. sorozat, 22:20 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:20 Pokerstars.net, 0:20 Reflektor, 0:30 MeneTrend, 0:55 Döglött akták – am. sorozat, 1:50 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:40 Édes Charity – am. film, 14:15 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Edina és Joshi, 16:25 Marina – mexikói 11:40 Édes Charity sorozat, 17:25 Update konyha, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:10 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 A Nagy Duett, 23:25 Aktív, 23:30 Tények este, 0:35 EZO.TV, 1:35 Víruskommandó – am. sorozat.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:20 Kalando-Zoo a Kifutók mögött – magyar sorozat, 14:45 Haydn: A Teremtő hét szava a keresztfán, 16:10 Idegenek az üvegházban, 16:35 Beavatás, 16:55 Arcélek, 17:15 Térkép, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Labdarúgómérkőzés, 21:00 XVI. Benedek pápa keresztútja a Colosseumból, 22:45 Dunasport, 22:50 Váltó, 23:00 Kikötő, 23:15 Pergolesi: Stabat Mater, 0:00 A kilencedik órában – magyar film, 0:10 Fák között kiválasztott – magyar film.

7:00 Kölyökklub, 11:25 Házon kívül, 12:00 Híradó, 12:10 Autómánia, 12:50 Magyarország–Hollandia női kézilabda-mérkőzés, 14:30 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 15:00 Őslények kalandorai – angol sorozat, 16:05 Csillagok háborúja – Az új remény – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 ValóVilág, 20:30 Csillag születik – A válogatás 2011, 23:20 Egy gésa emlékiratai – am. film, 2:00 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 12:30 Babavilág, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Sliders – am. sorozat, 15:00 Az Ügynökség – am. sorozat, 15:55 Rúzs és New York – am. sorozat, 16:45 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 17:40 Luxusdoki – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:00 Magellán, 19:35 Norbit – am. film, 21:35 Golyóálló – am. film, 23:20 Farkasok völgye: Irak – török film, 1:30 EZO.TV, 2:30 Kalandjárat.

Duna Tévé 7:05 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:00 Isten kezében, 12:30 EtnoKlub, 13:25 Találkozások a Taizéi Roger testvérrel – francia film, 14:20 Univerzum – osztrák sorozat, 15:15 Szerelmes földrajz – magyar sorozat, 15:55 Napok, évek, századok – magyar sorozat, 16:40 Lyukasóra, 17:10 21:45 Szkafander és pillangó Kézművek – magyar sorozat, 17:20 Az állatok nyelve – német sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Liszt Ferenc: Krisztus – színházi előadás, 21:45 Szkafander és pillangó – francia film, 23:40 Dunasport, 23:55 A kiugrás – dél-afrikai film, 1:40 Ismétlések.

április 24. vasárnap

április 25. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 9:55 Húsvéti szentmise, 11:10 Mezsgyék, 11:15 A lélek horizontja, 11:55 Urbi et Orbi – közvetítés Rómából, 12:40 A szlovén lélek zengése, 13:00 Hírek, 13:10 Egészségünkre!, ism., 14:25 Alpok– Duna–Adria, 15:00 Vasárnap délután, 17:00 Hírek, 17:20 Vasárnap délután, 18:10 Első és máso11:55 Urbi et Orbi – közvetí- dik, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 tés Rómából A hét tükre, 20:00 Margot – angol film, 21:30 Zdenko Kodrič portréja, 22:25 Hírek, 23:00 Irene Huss: A lángoló tánc – svéd sorozat, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:30 Az időn át, 7:50 Gyerekműsor, 9:50 Hallgassunk a csöndre, Segítsünk egymásnak, ism., 10:50 Mezőgazdasági műsor, 11:40 Turbulencia, ism., 12:30 A Botanikus Kert 200 éve – dok. műsor, ism., 13:20 Miss Marple: Szemfényvesztők – angol film, 15:00 A szlovén polka és keringő 2011, ism., 16:55 Ljubljana: Union Olimpija – Krka, kosárlabda-mérkőzés, 18:50 A kenyér éve – dok. film, 19:50 Lottó, 20:00 Ars 360, 20:15 Hotel Oroszország – francia dok. műsor, 21:15 A Föld pillérei – német sorozat, 22:15 Zenés műsor, 23:15 A Raw-étterem – ír sorozat.

Magyar Tévé 5:50 Híradó, 9:15 Így szól az Úr!, 9:20 Vallási műsor, 12:40 Hírek, 12:45 Sport7, 13:40 Út Londonba, 14:10 Fogadóóra, 14:40 Ghymes, 15:30 Gábor diák – magyar film, 17:05 Hogy volt!?, 18:35 Paradicsom Kemping – francia sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Húsvéti köszöntő, 20:10 El Cid – olasz–angol–am. film, 21:35 Csillagösvény 2 – Tovább a szeretet útján – magyar film, 23:20 Hírek, 23:35 Aranymetszés, 0:30 Ars Hungarica – magyar sorozat, 1:00 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 11:40 Magyarország–Brazília női kézilabda-mérkőzés, 13:20 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 14:15 Fedőneve: Pipő – am. film, 15:45 A bi21:20 Én és a hercegem 2. rodalom visszavág – Speciális változat – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 ValóVilág – Párbaj, 21:20 Én és a hercegem 2. – A királyi esküvő – am. film, 23:20 Csoda a jégen – am. film, 1:45 Portré.

TV2 6:45 TV2-matiné, 12:50 Stahl konyhája, 13:20 Csenő manók – angol film, 14:55 Két testvér – francia film, 16:50 Z, a hangya – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Pata tanya: Baromi buli – am. film, 21:45 Jóbarátnők – am. film, 23:35 My Fair Lady – am. musical, 2:30 Napló.

Duna Tévé 7:10 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:30 Kívánságkosár – magyar sorozat, 15:00 Csellengők, 15:20 Dunáról fúj a szél, 15:25 Múltidéző, 15:55 Illés – dok. sorozat, 16:25 Vannak vidékek, 17:00 Talpalatnyi zöld, 17:30 Kirakat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Kikötő – extra, 19:45 Heti hírmondó, 20:25 Klubszoba, 21:20 Lélek Boulevard, 21:50 Dunasport, 22:05 A Bécsi Fiúkórus – Út a messzeségbe – osztrák film, 23:30 Jel a világ számára – magyar film, 1:10 Kikötő.

7:00 Gyerekműsor, 10:00 Hírek, 10:15 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:35 Deseti brat – szlovén film, 15:05 Jó napot, Koroška!, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Kilátás a…, 17:30 A nagy természeti jelenségek – angol dok. sorozat, 18:25 A 3X3 plusz 6 sorsolása, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 A Hét, 21.00 A nagy János Pál pápa – olasz dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 22:30 Glóbusz, 23:00 Zenés est, 0:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:50 A könyv fővárosa 2011, ism., 11:15 Szombat délután, Hallgassunk a csöndre, ism., 14:00 Mezőgazdasági műsor, Ars 360, ism., 15:10 A kép képe, Szlovén villanások, ism., 16:10 Különleges ajánlat, Ez lesz a szakmám, ism., 17:00 Amióta elmentél – angol sorozat, 17:30 Alpok–Duna–Adria, Első és második, ism., 18:30 Firma.tv, 19:00 Fejjel a bulira, 19:30 Az egyetem, 20:00 Pokoli választás, 20:45 Apokalipszis: A pokol – francia dok. sorozat, 21:45 Érdekel a könyv, 22:05 Aranyfüst, 22:40 Minden rendben lesz – lengyel film, 0:20 Daniel és a macskáink – am. dok. műsor.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:25 Híradó, 12:30 Áldott, szép húsvétnak gyönyörű ideje, 13:30 A nagyenyedi két fűzfa – magyar film, 14:55 Ez a villa eladó – magyar film, 16:15 Hogy volt!?, 17:45 István, 21:00 Adjátok vissza a a király – magyar hegyeimet film, 19:30 Híradó este, 20:05 Ketten – magyar film, 21:00 Adjátok vissza a hegyeimet – magyar film, 23:05 Placido Domingo koncertje Pécsett, 0:05 Hírek, 0:45 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 12:10 Családot örökségbe – am. film, 14:05 Csodakutyák 2. – Az ebdoktorok – am. film, 15:50 A jedi visszatér – Speciális változat – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 ValóVilág, 20:05 Oviapu –am. film, 21:55 Férjhez mész, mert azt mondtam! – am. film, 0:00 IQ – zseni – am. film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:00 Egérmese 4. – Az éjjeli lény rejtélye – am. f i l m , 13 : 2 5 Utazás a Föld 15:05 Spartacus középpontja felé – am. film, 15:05 Spartacus – am. film, 18:30 Tények, 19:05 Cápamese – am. film, 20:50 Ha igaz volna... – am. film, 22:45 Viharszív – am. film, 0:50 A miskolci boniésklájd – magyar film, 2:25 Magellán.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Találkozások a Taizéi Roger testvérrel – francia dok. film, 14:50 Élő népzene, 15:20 Arcélek – magyar sorozat, 15:35 Fausztina – lengyel film, 16:55 Az állatok világa – német sorozat, 17:25 Mese, 18:00 Híradó, 18:35 Hattyúdal – magyar film, 20:10 Ricordanza – magyar film, 21:05 D’Artagnan lánya – francia film, 23:15 Sportaréna, 23:55 Rost Andrea és a Budapesti Vonósok Kamarazenekar hangversenye, 1:30 A kereszt előtt – magyar film.

M u r a v i d é k i M a g y a r R á d i ó ( U R H 87 , 6 M H z , 9 2 , 7 M H z , K H 5 5 8 k H z ) w w w . r t v s l o . s i / m m r, E - m a i l : m m r @ r t v s l o . s i , A m ű s o r t e l e f o n s z á m a i : 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 2 1 .


Info április 27. szerda

április 26. kedd Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 10:00 Hírek, 10:15 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:20 Glóbusz, ism., 14:00 Babilon.tv, A lélek horizontja, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Kanapé, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 A templom őrzői – dok. műsor, 18:00 Tudományos műsor, 18:25 Az Astro sorsolása, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:55 Állami ünnepség az ellenállás napja alkalmából, 21:00 Az OF 70 éve – dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 22:30 Helyes ötlet!, 23:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 11:20 Vasárnap délután, ism., 14:05 Zdenko Kodrič portréja, ism., 15:00 Zenés emlékek Boris Kopitarral, Idegenforgalmi műsor, ism., 16:20 Jó napot, Koroška!, ism., 16:50 A hírnök, 17:15 Hidak: Kanapé, ism., 17:55 Labdarúgó-mérkőzés, 20:00 A háromszög, 20:30 Lelki villanás, 20:45 A blankensee-i gyerekek – német film, 22:15 Brane Rončel a színfalak mögött, 23:45 Maffia-susmus – játékfilm.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Mindentudás Egyeteme 2.0, 15:25 Tudástár 2011, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Teadélután, 17:30 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:20 A királyi ház titkai – dél-koreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Önök kérték!, 21:05 Az Este, 21:40 Bébi a láthatáron – francia film, 23:15 Szellem a palackból..., 23:40 Hírek, 0:10 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:15 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 15:15 NekedValó, 16:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 22:20 A Grace 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar klinika sorozat, 21:25 Vészhelyzet – am. sorozat, 22:20 A Grace klinika – am. sorozat, 23:25 XXI. század, 23:55 Róma – angol sorozat, 1:00 A hatalom hálójában – am. sorozat, 1:50 Reflektor.

Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 10:00 Hírek, 10:15 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, Az OF 70 éve – dok. műsor, ism., 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Iskola a fasizmus alatt – dok. film, 18:15 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Piran – Pirano – szlovén fiilm, 21:40 Vasárnap a faluban – dok. film, 22:20 Hírek, 22:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Állami ünnep az ellenállás napja alkalmából, ism., 11:00 Ismét itthon, ism., 12:45 Zenés műsor, 13:20 Aranyfüst, ism., 13:50 A kranji gimnázium nagy tavaszi koncertje 2010, ism., 14:55 Érdekel a könyv, Lelki villanás, ism., 15:30 Fekete-fehér idők, 15:45 F. 13:50 A kranji gimnázium Bevk: Fekete testvérek nagy tavaszi koncertje – szlovén film, 17:25 Hidak, ism., 18:00 A nagy természeti jelenségek – angol dok. sorozat, ism., 18:55 Pokoli választás, 19:45 Lottó, 19:55 Röplabdamérkőzés, férfiak, 22:00 Gyönyörű mocsokságok – angol film, 23:35 Jazz.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:00 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Mindentudás Egyeteme 2.0, 15:25 Optika, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Teadélután, 17:30 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:20 A királyi ház titkai – dél-koreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Halhatatlan szépség – francia sorozat, 21:05 Az este, 21:40 A kullancs – francia film, 23:10 Múlt-kor, 23:40 Hírek, 23:50 Prizma, 0:05 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:15 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 15:15 NekedValó, 16:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 ValóVilág, 22:15 Gyilkosság a bázison – am. film, 1:55 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:30 Seherezádé – török sorozat, 12:30 A meztelen bomba – am. film, 14:15 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Edina és Joshi, 16:25 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update konyha, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:00 Aktív, 19:30 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 20:30 Bajnokok Ligája, 23:20 Aktív, 23:25 A médium – am. sorozat, 0:25 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:25 El Nino – A Kisded – magyar film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:20 Csellengők, 14:40 Dunáról fúj a szél, 14:45 Beavatás, 15:00 Clipperton, a rejtelmes sziget – francia dok. sorozat, 15:30 Képes krónika, 16:00 Múlt idő ’90 – magyar sorozat, 16:30 Zebra, 17:00 25. szélességi fok délre – francia sorozat, 18:00 Híradó, 21:00 Oblomov 18:35 Mese, 19:00 Térkép, néhány napja 19:40 Kikötő, 20:00 Híradó, 20:10 Váltó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Oblomov néhány napja – szovjet film, 23:20 Dunasport, 23:25 Háború rövidhullámon – román film, 0:15 Pleszkán Frigyes-koncert, 1:00 Kikötő.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:35 Seherezádé – török sorozat, 12:35 Winnetou 1 – német film, 14:15 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Edina és Joshi, 16:25 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update konyha, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 1:25 Üdvözlettel a metróból 20:10 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 Dr. House – am. sorozat, 22:25 Született feleségek – am. sorozat, 23:20 Aktív, 23:25 Doktor Donor – am. sorozat, 0:25 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:25 Üdvözlettel a metróból – cseh film.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:20 Vannak vidékek, 14:45 Szerelmes földrajz – magyar sorozat, 15:25 Kisenciklopédia – francia sorozat, 15:35 Utazás a Marsra – kanadai dok. sorozat, 16:25 Idegenek az üvegházban, 17:00 25. szélességi fok délre – francia sorozat, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:00 Labdarúgó-mérkőzés, 21:00 Kútfejek – magyar film, 22:40 Dunasport, 22:50 Dokureflex – dok. film, 23:45 Pleszkán Frigyes-koncert, 0:20 Szabad a gazda – magyar film.

április 28. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 10:00 Hírek, 10:15 Gyerekműsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 A nagy János Pál pápa – olasz dok. műsor, ism., 14:20 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Vendégem…, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Kilátás a…, 17:40 Misztifikációk: A Vatikán felemelkedése – német dok. sorozat, 18:30 A lóhere, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Harryt imádva – angol film 21:30 Hullámok közt, 22:00 Visszhangok, 23:00 Írások, 23:30 Boris A. Novak: A történelem katonái – színházi előadás, 1:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 12:15 Zenés műsor, 13:30 Hotel Oroszország – francia dok. műsor, Tudományos műsor, ism., 14:55 Európai magazin, ism., 15:25 A kő éneke, 15:55 Firma.tv, ism., 16:25 Moszkva: Műkorcsolya-vb, 19:00 Glasborola, ism., 20:00 Sport, 20:30 Labdarúgó-mérkőzés, 23:15 A Raw-étterem – ír sorozat, 0:10 Labdarúgómérkőzés, ism.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:00 Átjáró, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Mindentudás Egyeteme 2.0, 15:25 Időutazás, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:40 Körzeti híradók, 20:05 William és 16:55 Teadélután, 17:30 India Kate – egy álom – Álmok útján – brazil sorozat, valóra vált 18:20 A királyi ház titkai – dél-koreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 William és Kate – egy álom valóra vált – am. film, 21:40 Az Este, 22:15 Műkorcsolya-vb, 0:30 Hírek, 0:40 Prizma, 0:55 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:15 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 15:15 NekedValó, 16:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Ki nevel a végén? – am. film, 23:30 Házon kívül, 0:05 Odaát – am. sorozat, 1:00 Reflektor, 1:15 Infománia.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:40 Seherezádé – török sorozat, 12:40 Kis nagy hős – am. film, 14:15 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Edina és Joshi, 16:25 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update konyha, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:10 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Tök alsó 2. – Európai turné – am. film, 23:10 Aktív, 23:50 Divatkreátor, 0:25 Bostoni halottkémek – am. sorozat, 1:25 EZO.TV.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:20 Talpalatnyi zöld, 14:45 Dunáról fúj a szél, 14:55 Isten kezében, 15:25 Teleki Sámuel útján – magyar sorozat, 15:55 Szász vártemplomok Erdélyben – magyar sorozat, 16:25 Halld, Izrael!, 15:55 Szász vártemplo17:00 25. szélességi mok Erdélyben fok délre – francia sorozat, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:00 Térkép, 19:40 Kikötő, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 A francia kalóz szeretője – angol film, 22:45 Dunasport, 22:55 Üvöltő szelek – angol film, 0:50 Koncertek az A38 hajón, 1:50 Kikötő.

április április21. 29. csütörtök pántek Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 10:00 Hírek, 10:15 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:15 Iskola a fasizmus alatt – dok. film, Ars 360, ism., 14:25 Szlovének Olaszországban, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Különleges ajánlat, 18:00 Babilon.tv, 18:20 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:50 Öko-villanások, 20:00 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 20:30 Egészségünkre!, 22:00 Visszhangok, 23:00 Éjféli klub, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 12:30 A hírnök, 13:00 Európai magazin, 13:30 Fekete fehér idők, 13:45 Fejjel a bulira, Az egyetem, ism., 14:40 A háromszög, ism., 15:10 Zenés műsor, ism., 16:35 Circom regional, 17:00 Tengermelléki mozaik, 17:30 Hidak, 18:05 Hullámok közt, Írások, ism., 19:00 Eu19:00 Eurovízió 2011: rovízió 2011: DalDalbemutató bemutató, 1. rész, 20:00 Helyes ötlet!, 20:30 Utak Keletről – holland dok. sorozat, 21:20 A hirdetők – am. sorozat, 22:10 Misztifikációk: A Vatikán felemelkedése – német dok. sorozat, ism., 22:55 A megjelöltek – holland film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 11:25 A királyi esküvő, 14:50 Körzeti magazinok, 15:45 Közlekedő, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Teadélután, 17:30 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:20 A királyi ház titkai – dél-koreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 A királyi esküvő, 21:05 Az Este, 21:40 Karol – az ember, aki pápa lett – olasz film, 23:15 A Tánc Világnapja alkalmából, 23:40 Hírek, 23:55 Prizma, 0:10 Halhatatlanok Társulata, 1:05 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:15 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 15:15 NekedValó, 16:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 14:15 A szerelem 21:25 CSI – A helyszínelők – am. sorozat, 22:20 Gyilkos elmék – rabjai am. sorozat, 23:20 Pokerstars. net, 0:20 Reflektor, 0:30 MeneTrend, 0:55 Döglött akták – am. sorozat, 1:50 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 12:00 Királyi Esküvő – Vilmos herceg és Kate Middleton, 13:15 Az első lovag – am. film, 15:30 Királyi Esküvő, 16:15 Edina és Joshi, 17:25 Update konyha, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:10 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 A Nagy Duett, 23:40 Aktív, 23:45 Tények este, 0:20 EZO.TV, 1:20 Víruskommandó – am. sorozat.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:20 Szerelmes földrajz, 14:50 Heu­ ré­ka!, 15:20 Kalotaszegi táncok, 15:45 Idegenek az üvegházban, 16:15 Délvidéki várak és kastélyok – magyar sorozat, 16:40 Beavatás, 16:55 Arcélek, 17:15 Térkép, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Labdarúgómérkőzés, 21:00 Élet a Marson – angol sorozat, 21:55 Dunasport, 22:00 William és Kate – mesebeli románc – angol dok. film, 23:25 Váltó, 23:35 Kikötő.

( 0 0 3 8 6 - 2 - ) 57 5 1718 é s 57 5 1719 , T i t k á r s á g : ( 0 0 3 8 6 - 2 - ) 4 2 9 97 0 0 , I n fo r m á c i ó k h ét f ő t ő l s zo m b a t i g 6 : 0 0 , 7: 3 0 é s 13 : 0 0 ó r a ko r. H í re k h ét f ő t ő l s zo m b a t i g m i n d e n ó r á b a n . 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terepjáró, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 2 1 .

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

11


Info április 30. szombat

május 1. szombat

Szlovén Tévé

műsorajánló

Horoszkóp

Szlovén Tévé

7 : 0 0 G ye re kműsor, 9:25 A Sugar Creek-i banda – am. film, ism., 10:40 Éjféli klub, A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Zenés emlékek Boris 14:10 Mirski Kopitarral, 14:10 Mirski – finn film, 15:55 Szombat délután, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat délután, 18:25 Mezsgyék, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Ismét itthon, 21:45 A farkas – dok. műsor, 22:15 Hírek, 23:00 Az anarchia fiai – am. sorozat, 23:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:05 Az időn át, 9:30 Különleges ajánlat, Circom regional, ism., 10:30 Tengermelléki mozaik, Utak keletről – holland dok. sorozat, ism., 12:00 Az apa, a fiú és a szerető – am. film, 13:30 Moszkva: Műkorcsolya-vb, 15:30 Kézilabda-magazin, 18:00 Moszkva: Műkorcsolya-vb, 20:00 Rigoletto Mantovában – olasz operafilm, 22:10 Chicago – am. film, 0:05 A végzetes baleset – am. sorozat, 0:50 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:45–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Sztársáv, 13:00 Mozdulj!, 13:30 Magyarország, 14:00 Zegzugos történetek, 14:35 Aranymetszés, 15:30 Műkorcsolya-vb, 17:35 Hogy volt!?, 18:35 Együtt a család – francia sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 SzerencseSzombat, 21:05 Karol – az ember, aki pápa lett – olasz film, 22:40 Hírek, 22:55 Velünk élt, 1:00 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 11:25 Házon kívül, 12:00 Híradó, 12:10 Autómánia, 12:45 Tuti gimi – am. sorozat, 13:45 Sue Thomas – FBI – am. sorozat, 14:45 Édes, drága titkaink – am. sorozat, 15:50 Alamo – A 13 napos ostrom – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 ValóVilág, 20:30 Csillag születik – A válogatás 2011, 23:20 Brókerarcok – am. film, 1:40 Hülyeség nem akadály – am. sorozat, 2:10 Fókusz plusz.

6:35 Május elsejei ébresztő, 7:00 Gyerekműsor, 10:00 A támasz – evangélikus jótékonysági rendezvény közvetítése, 11:00 Művelődési műsor, 11:25 Mezsgyék, 11:30 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:15 Egészségünkre!, ism., 14:30 Szlovén magazin, 15:00 Vasárnap délután, 17:00 Hírek, 17:15 Vasárnap délután, 18:10 Első és második, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Apám, a szocialista kulák – szlovén film, 22:00 Dokumentumműsor, 22:55 Hírek, 23:25 Irene Huss: Az üvegördög – svéd sorozat, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:20 Az időn át, 7:45 Glóbusz, ism., 8:15 Gyerekműsor, 9:35 Koroška énekel 2011, 9.55 Miss Marple: Miért nem szóltak Evans-nek? – angol film, 11:30 Szeretem a futballt, 12:00 Moszkva: Műkorcsolyavb, 15:15 Virginia futama – am. film, 17:00 II. János Pál boldoggá avatása, 19:50 Lottó, 20:00 Ars 360, 20:15 Az orosz monopóliumok – német dok. műsor, 21:10 A Föld pillérei – német sorozat, 22:00 Zenés műsor, 23:35 A Raw-étterem – ír sorozat.

Magyar Tévé 5:50 Híradó, 9:15 Így szól az Úr!, 9:20 Vallási műsor, 12:00 Hírek, 12:10 Műkorcsolya-vb: Gála, 15:05 Fogadóóra, 15:35 Kincskereső, 16:05 A nagymama – magyar film, 17:25 Hogy volt!?, 18:35 Együtt a család: Költözik a család 2 – francia sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 20:05 A karvaly csendje A karvaly csendje – francia sorozat, 21:00 Aranyág 2011, 22:45 Panoráma, 23:15 Hírek, 23:30 Aranymetszés, 0:25 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 11:20 Jópofa kofa – am. sorozat, 11:50 Ferde forgatás – am. film, 14:00 Egy zseni, két haver, egy balek – olasz film, 16:30 Kutyafuttában – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 ValóVilág – Párbaj, 21:50 Heti hetes, 23:10 Pucoljunk! – orosz film, 1:15 Portré.

TV2

TV2

6:25 TV2-matiné, 12:30 Babavilág, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Sliders – am. sorozat, 15:00 Az Ügynökség – am. sorozat, 19:35 A Sherwoodi erdő titka 15:55 Rúzs és New York – am. sorozat, 16:45 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 17:40 Vásott szülők – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:00 Magellán, 19:35 A Sherwoodi erdő titka – kanadai film, 21:35 Mint a kámfor – am. film, 0:00 Világra jönni – francia dok. film, 1:40 EZO. TV, 2:40 Kalandjárat.

Duna Tévé 7:05 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Isten kezében, 12:35 EtnoKlub, 13:30 Daktari – am. sorozat, 14:25 Kézjegy, 15:10 Show tánc világbajnokság Pécs, 16:10 Törzsasztal, 16:55 Nyelvőrző, 17:30 TÉRkép ráadás, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 18:55 Dunaszínház, 19:00 Az aranyműves boltja – magyar film, 20:00 Európa operaszínpadain, 21:00 Az ügynökség – am. film, 23:20 Dunasport, 23:35 Ara csak egy van – am. film, 1:20 Ismétlések.

6:45 TV2-matiné, 11:20 Stahl konyhája, 12:20 Talpig nő, 12:50 Makrancos csajok – német film, 14:45 Jöttem, láttam, beköltöztem – am. film, 16:35 Ikrek – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 A Vasember, 22:25 Frizbi Hajdú Péterrel, 23:25 Knight Rider – am. sorozat, 0:20 Napfivér, Holdnővér – olasz film, 2:20 Napló.

Duna Tévé 7:10 Gyerekeknek, 12:35 Élő egyház, 13:05 Élő népzene, 13:35 Csellengők, 14:00 Dunaparti randevú – magyar film, 15:10 Dunáról fúj a szél, 15:20 Múltidéző, 15:50 II. János Pál pápa boldoggá avatása, 16:25 Vannak vidékek, 17:00 Talpalatnyi zöld, 17:30 Kirakat, 18:00 Híradó, 18:35 15:50 II. János Pál pápa boldoggá Mese, 19:00 Kikötő – extavatása ra, 19:45 Heti hírmondó, 20:30 Klubszoba, 21:30 II. János Pál pápa boldoggá avatása, 22:25 Lélek Boulevard, 22:55 Dunasport, 23:10 Téli varázslat – am. film, 0:55 Kikötő.

M u r a v i d é k i 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

M a g y a r

R á d i ó

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

Április 21-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: a húsvéti ünnepkör (ismétlés: csütörtökön 16.10-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Április 22-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: elfogadták Magyarország új alkotmányát (ismétlés: pénteken 16.05-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Április 26-án, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Kanapé: ifjúsági műsor, benne ismét Divatsarok, az egyetemisták bográcsgulyásfőző versenye Mariborban és CopyCon (ismétlés: kedden 17.15-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Április 27-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne a Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete (ismétlés: szerdán 17.25-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Április 28-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: Logar Baboš Bea (az ismétlés elmarad) Április 29-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: pénteken 17.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Május 3-án, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Pitypang: gyermekműsor, benne az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola tanulói az egészséges életmódról beszélgetnek Május 4-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne ismét jelentkezik az Iskolapad című rovatunk Május 5-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Súlypont: stúdióbeszélgetés

Kos Már. 21. – ápr. 20. Ha átmeneti erőtlenséggel indulnak is a napjai, hamarosan magára talál, vis�szatér életereje és mindenki előtt ismert optimizmusa. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Nem könnyű beismerni, ha hibáztunk, de sokkal többet tanulhatunk a helyzetből ilyen esetben, ha őszintén vállaljuk, amit tettünk. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Újra megbizonyosodhat róla, hogy mindig számíthat a barátaira. Viszonzásul tegye meg, hogy hagyja magát jobb kedvre deríteni! Rák Jún. 22. - júl. 22. Anyagi és szakmai lehetőségek adódnak, amelyeket kihasználva stabilabbá teheti anyagi hátterét, megteremthet egy biztos alapot a jövőjéhez. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Nem lehet nem észrevenni, mennyire jól érzi magát a bőrében. Irigykedő pillantások követik mindenhová, kisugárzása mindenkire hat. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Úgy érzi, belekényszerült egy helyzetbe, amely hosszú időre meghatározza életének alakulását. Ha nem is erre számított, most ne pazarolja az erejét panaszkodásra. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Úgy érzi, most nem maradhat le semmiről. Lendülete természetesen az ellenkező nemet sem hagyja hidegen, így pozitív visszajelzésekre számíthat. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Arra panaszkodik, hogy senki sem veszi már komolyan az érzelmeket. Vállaljon fel bátran olyan kapcsolatot, amelyhez teljes elkötelezettség szükséges. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Egy kedves gesztus elég ahhoz, hogy valaki mindig jó érzéssel gondoljon Önre. Az ilyen apróságok csak egy kis odafigyelést igényelnek. Bak Dec. 23. – jan. 20. Néha talán Ön is érzi, hogy túl komolyan veszi az életet. Keresse olyan ismerősei társaságát, akik lazábban viselkednek és tanuljon tőlük! Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Ön nagyon sokszor nem elemezve dönt egy helyzetről, hanem hallgat belső hangjára, és csak utólag gondolja végig, vajon megfelelően választott-e. Halak Febr. 20. – már. 20. Látszik, hogy most összhangban van önmagával. Megéli vágyait, pontosan meg tudja fogalmazni, hogy mit érez, mit szeretne.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

12

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 2 1 .


Info A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet Alapító Okirata 8. cikkelye alapján a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség pályázatot hirdet a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet

IGAZGATÓI munkakörének betöltésére, 5 évre, ismételt kinevezési lehetőséggel. A pályázóknak a törvényekkel meghatározott általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell eleget tenniük: • egyetemi végzettség, • öt év szakmai gyakorlat, ebből legalább kétéves vezetői gyakorlat, • a magyar és a szlovén nyelv aktív ismerete, • kívánatos valamely világnyelv ismerete. A pályázatnak tartalmaznia kell: • a kérvényt, • a pályázó iskolai végzettségét tanúsító okiratok másolatát, • a pályázó munkatapasztalatát tanúsító okiratok másolatát, • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, • a pályázónak az igazgatói munkakörben elvégezendő feladatokról szóló vízióját és programját. A pályázatokat zárt borítékban 2011. május 3-ig (a postára adás dátuma a mérvadó) a következő címre kell elküldeni: Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség – Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Fő utca – Glavna ulica 124., 9220 Lendva – Lendava. A borítékon kérjük feltüntetni: „MNTI IGAZGATÓI PÁLYÁZAT – Tilos felnyitni a bontási időpont előtt.” A határidőn túl beérkezett, illetve a hiányos pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A pályázókat a pályázat meghirdetésétől számított 30 napos határidőn belül értesítjük a döntésről.

Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet

Felhívás • • • •

Tulajdonosi kör rátermett cégvezetőt keres megfelelő: szakmai tudással vezetői gyakorlattal csapatmunka-készséggel és sok ambícióval élelmiszerek, építőanyagok, mezőgazdasági kellékek kereskedelmi tevékenységére.

Érdeklődni a következő telefonszámon: 041 627 187.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 2 1 .

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájó szívvel mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, komáknak, keresztgyerekeknek, szomszédoknak és ismerősöknek, akik szerető édesanyám, anyósunk, nagyanyánk és dédanyánk,

Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet. Szorgalom volt az egész életed. Elfeledni téged soha nem lehet, csak meg kell tanulnom élni nélküled.

Bali Ilona szül. Horvát (1922–2011)

temetésén részt vettek, elkísérték utolsó útjára, valamint adományaikkal és részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönet Bernád József püspöki tanácsos úrnak a megható gyászszertartásért, a kóti és a kapcai imádkozó- és énekesasszonyoknak az elmondott imákért és a gyászénekekért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet.

figyelmükbe •Április 21., csütörtök 11.00 óra, •lendvai Zsinagóga •Az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola önkéntes csoportja munkájának bemutatása •Április 21., csütörtök 18.00 óra, •a lendvai Színház- és Hangversenyterem előcsarnoka •Nemes László: A fák lelke című kiállításának megnyitója •Április 21., csütörtök 19.00 óra, •Lendvai Könyvtár •Irodalmi est Csaplár Vilmos íróval •Április 21., csütörtök 19.00 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •A Lendvai Kétnyelvű Középiskola „Škatla” nevű diák színjátszócsoportjának Preveč je preveč (Ami sok, az sok) című színházi előadása •Április 22., péntek 16.00 óra, •Lendva, Geder-féle ház •Húsvéti műhelymunkák

időjárás A hét végére túlnyomóan napos, meleg idő várható.

Radamos, Kót, 2011. április 9-én A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS Április 18-án múlt el egy szomorú, fájdalmas év, hogy örökre itt hagyott bennünket drága

Ščančar Franc (1936–2010)

Az élet nehéz nélküled, az otthonunk pedig olyan kihalt és sivár, nem tesz-vesz benne szorgos kezed, csak az emléked maradt itt nekünk. Köszönet mindazoknak, akik velünk együtt emlékét ma is őrzik. Felsőlakos

Gyászoló szerettei

Fiatalok! – Ha vannak álmaid, ötleteid, kívánságaid, – Ha kreatív vagy és tenni szeretnél azért, hogy az ifjúság jövője a Muravidéken jobb legyen, – Ha úgy gondolod, hogy ez nem elég, ami most van, – Ha úgy érzed, hogy nem mindegy,

akkor

csatlakozz hozzánk egy beszélgetésre, amely május 7-én 19 órakor lesz a Bánffy Központban!

Ifjúsági Bizottság

13


Horizont apróhirdetés Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2011. április 19-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Asztalos Pohištvo Horvat, Zadružna ulica 23., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2011. május 15.) Igazgatói asszisztens Be Good d.o.o, Dobronak 297., Dobronak (1 munkahely, egyetemi végzettség, angol nyelvtudás, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2011. április 30.) Projektvezető Be Good d.o.o, Dobronak 297., Dobronak (1 munkahely, főiskolai végzettség, angol nyelvtudás, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2011. április 30.) Értékesítési asszisztens – munkahely Lendván Adastra, raziskovanje trga in javnega mnenja, Klanc 62., Dobrna (1 munkahely, magyar és német nyelvtudás, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2011. május 2.) Pincér Nika bar, Petrova ulica 26., Hotiza, Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 2 hónap, jelentkezési határidő: 2011. április 29.) Pincér Dnevni bar Pinki, Ulica Juša Kramarja 7., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2011. május 4.) Elektronikai szerelő GS International d.d., Ipari utca 4b., Lendva (30 munkahely, angol alapfokú nyelvtudás, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2011. május 19.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon.

FELHÍVÁS Értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség ügyfélfogadási órákat tart a magyar nemzeti közösség jogainak gyakorlása területét érintő kérdésekben, mégpedig minden szerdán 9.00 és 12.00 óra között a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Hivatalában Lendván, a Malom utca 6/A. szám alatt. Az ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján történik. Az időpontot Feher-Horváth Alexandrával egyeztethetik a 02 577 27 22-es telefonszámon. dr. Halász Albert, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának elnöke

14

•Megvásárolnám Hradil Jože magyar–szlovén szótárát. Tel.: 031-825-015. •Luc-, ezüst-, nor­m and­ fe­n yő-csemeték eladók. Érdeklődni: tel.00 36 20 3114988, illetve a www. vassdiszkert.hu oldalon. •Eladó nagyon jó állapotban lévő, diófából készült, 180 cm hosszú és 75 cm széles asztal padokkal. Ára: megegyezés szerint. Érdeklődni: tel. 041-207-601. •Eladók négyéves, iskolázott, kiváló minőségű, 30– 40 cm magas ezüstfenyőcsemeték. Ára: 50 Ft/db. Érdeklődni: Csömödér, Rákóczi út 65., tel.: 0036/3040-33-418. •Eladó széna kis bálákban. Érdeklődni: tel. 574-1183 vagy 031-293-449. •Sertések eladók. Érdeklődni: Csente, Fő utca 106., tel.: 02/577-1131. •Eladók kismalacok és sertések. Érdeklődni: tel. 040-938-073. •Eladó zöld spárga (beluši). Érdeklődni: Hosszúfalu, Falusi út 48. vagy a 031-373224 telefonszámon. •Eladó 49 lóerős IMT traktor és 3 tonnás utánfutó (hidraulikus, három oldalra ledönthető). Érdeklődni: tel. 02/577-1032. •Forgalomból kivont és lejárt műszakis autókat, valamint hulladékvasat vásárolnék. Ár: megegyezés alapján. Érdeklődni: tel. 0036/30-472-3903.

Kedves Olvasóink! A Népújság következő, április 28-án megjelenő száma rendhagyó irodalmi összeállítás lesz, melyben a muravidéki magyar irodalomról, az irodalmi kapcsolatokról írunk, alkotásokat közlünk. A Népújság hagyományos száma május 5-én jelenik meg ismét. A szerkesztőség

gyertyafény

Április 21-e és május 1-je között Lendvai Plébánia Nagypénteken 15.00 órakor a templomban szertartás lesz az Úr szenvedésének tiszteletére. A busz 13.30-kor indul Kótból. Nagyszombaton Jézus meglátogatása Isten sírjánál és a legszentebb áldása: 8.00-tól 9.00 óráig Kapcán, Kótban és Gyertyánosban, 9.00-től 10.00 óráig Pincén, Völgyifaluban, Pincemajorban és Benicén, 10.00-től 11.00 óráig Csentében és Petesházán, 11.00-től 12.00 óráig Hosszúfaluban, Hídvégen és Bánután, 12.00-től 13.00 óráig Alsólakosban, Felsőlakosban és Hármasmalomban, 13.00-tól 14.00 óráig Lendván, Lendvahegyen és Hosszúfaluhegyen. A húsvéti ételek megáldása Lend­ ván 14.00, 15.00, 16.00 és 18.00 órakor, Húsvét napján pedig reggel 7.00 órakor. Kótban 13.30-kor, Kapcán és Csentében 14.00 órakor, Gyertyánosban és Völgyifaluban 14.30-kor, Felsőlakosban és Pincén 15.00 órakor, Alsólakosban és Petesházán 15.30-kor, Hídvégen és Hármasmalomban 16.00 órakor. 18.00 órakor Jézus feltámadása szentmiseáldozatának bemutatására kerül sor. A busz 16.30-kor indul Kótból. Húsvétkor 7.00 órakor szlovén nyelvű, 8.00 órakor magyar nyelvű, 9.00 órakor szlovén nyelvű szentmise, a szentmisét követően feltámadási körmenet, 10.30-kor magyar nyelvű szentmise. 11.30-kor Gyer­ tyánosban és Petesházán, 14.00 órakor Völgyifaluban és Pincén lesz szentmise. Húsvéthétfőn Szentmisék csak Lendván lesznek: 8.00 órakor magyar, 9.00 órakor szlovén, 10.00 órakor kétnyelvű, valamint 10.00 órakor az idősek otthonában. Május 1-jén fehérvasárnap, az Isteni Irgalmasság Vasárnapja. Szentmisék Lendván: 8.00, 9.00 és 10.00 órakor. Petesházán és Gyertyánosban 11.00 órakor. Szombaton szentmise Pincén 17.00 órakor, Völgyifaluban 18.00 órakor és Lendván szentmise a családok részére 18.00 órakor.

Dobronaki Plébánia Vasárnap 8.00 órakor szlovén, 10.00 órakor magyar nyelvű szentmise. Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor – kivéve szerdán reggel

7.30-kor – lesznek. Falvakon szombatonként 17.00 órakor lesznek szentmisék.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Református Egyház Április 22-én 19.00 órakor nagypénteki istentisztelet lesz Szentlászlón. Április 24-én 10.00 órakor húsvéti úrvacsorás istentisztelet lesz Szentlászlón. Április 24-én 14.00 órakor húsvéti úrvacsorás istentisztelet lesz Cse­ kefán. Április 25-én 10.00 órakor húsvéti úrvacsorás istentisztelet lesz Szerdahelyen. Április 25-én 13.30 órakor húsvéti úrvacsorás istentisztelet lesz Do­ ma­földön.

névnapsoroló Április 22-től május 5-ig Péntek – Anasztázia, Tas Szombat – Csongor Vasárnap – Rudolf Hétfő – Andrea, Ilma Kedd – Emma Szerda – Tivadar Csütörtök – Konrád, Nagycsütörtök Péntek – Csilla, Nagypéntek Szombat – Béla, Nagyszombat Vasárnap – György, Húsvét Hétfő – Márk, Húsvéthétfő Kedd – Ervin Szerda – Zita, Mariann, Az ellenállás napja Csütörtök – Valéria Péntek – Péter Szombat – Katalin Vasárnap – A munka ünnepe Hétfő – Zsigmond Kedd – Tímea Szerda – Mónika Csütörtök – Györgyi

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 2 1 .


Kultúra Shunga – erotikus lapok, egyéni színek

A japánok szeme, lelkülete is kell a kiállításhoz Sokáig tiltott művészetnek számított hazájában, Japánban a shunga. A közép-európai térségben Lendván láthatjuk először ezt a művészeti ágat, jelen esetben mintegy 110 alkotást 150 jelenettel. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A shunga jelentése tavaszi kép, Japánban a tavasz a szerelem évszaka, ekkor van a legtöbb termékenységi szertartás, melynek gyakori kultikus tárgyai a méteres falloszok – tudtuk meg dr. Morgós Andrástól, a Tokiói Művészetek Egyetemének tanárától, a kiál-

lítás szakmai méltatójának előadásából az erotikus tartalmú festményeknek és metszeteknek a lendvai galériában pénteken megnyílt tárlatán. A kiállítás annyira egyedülálló, hogy Közép-Európában is az első ilyen jellegű tárlat, melyen láthatjuk a tekercseken őrzött 16. századi eredeti képeket, valamint a 19. század elejéig népszerű művészeti ág sokszorosí-

tott alkotásait is. A kiállított alkotások ugyanis részben ténylegesen ecsettel készültek, részint pedig nyomatok. A nyomatokat azonban nem hagyományos módon, nem préssel nyomták, hanem a dúcok kidolgozása után – ezek száma a 16-ot is elérte – kézzel folyt a munka. – Ha most feltekintek az égre, akkor – párhuzamot vonva Japán és Lendva kö-

zött – Gálics Istvánra gondolok, aki ott ül egy felhő szélén és mosolyog. Hogy mi járhat a fejében, könnyű kitalálni annak, aki tudja, hogy a színes fametszetekkel több grand prix-díjjal is büszkélkedhet, amelyeket a távol-keleti országban, joggal mondhatjuk, a fametszetművészet hazájában kapott. Óriási megtiszteltetés ez egy európai művész számára! – mondta dr. Morgós András. Mag. Anton Balažek, Lendva Község polgármestere a megnyitási aktus előtt elmondta: nagy öröm itt, Lendván látni ezeket az alkotásokat, amelyek abból az országból érkez-

tek, amelynek most nagy szüksége van a szellemi támogatásra, a szolidaritásra. Hogy a pusztító katasztrófa milyen művészi alkalmazásokra nyújt lehetőséget, nem tudni. Nekünk talán azt üzeni, hogy jobban figyeljünk oda a természetre, a környezeti tényezőkre, hiszen figyelmeztetések ezek! Majd kiemelte a galéria szerepét Lendva kulturális életében, dicsérve a kollektív munkát, mely ilyen nagy horderejű kiállítások megszervezésére is képes. Végül reményét fejezte ki, hogy a 3000, illetve 4000 látogató ezúttal is reális kitűzött cél.

• Lendván • Dobronakon • Pártosfalván • • Hodoson • Križevcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

Dr. Morgós András Gálicsra is emlékezett a megnyitón.

Polgármesteri elismerés a Muravidéki Nótázóknak

Dancs József, a Muravidéki Nótázók csoportvezetője veszi át az elismerést Anton Balažek polgármestertől.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 2 1 .

A múlt héten a lendvai Városházán a Muravidéki Nótázók 10 éves jubileuma alkalmából Anton Balažek polgármester fogadta és polgármesteri elismerésben részesítette a népdalcsoportot. Lendva Község polgármestere az elismerések átadása előtt hangsúlyozta, a Muravidéki Nótázók tízéves tevékenységük során nem csak a magyar kultúra fejlődése területén tették le névjegyüket, nagyban építették a vegyesen lakott területen igen fontosnak tartott kultúrák közti párbeszédet is. A polgármester a község polgárai nevében is megköszönte az eddigi eredményeket, és a csapatot arra buzdította, hogy a következő évtizedekben is folytassák tevékenységüket. A Muravidéki Nótázók vezetője, Dancs József megköszönte a polgármesteri elismerést, majd kifejtette, a Muravidéki Nótázók csapatának tagjai nagy munkát végeztek, minden erejüket ebbe a tevékenységbe fektették, és ennek meg is van az eredménye, amelyet jól érzékeltetnek a Bánffy Központban kiállított, különböző helyszíneken kapott elismerések, érmek. Az elismerést megköszönte a csapat karnagya, felkészítője, egyben oszlopos tagja, Cseke József is, aki felszólalásában megkérte a polgármestert, továbbra is segítsen a Muravidéki Nótázók csoportjának, illetve a hasonló műkedvelő csoportokon, mert jelentős, pótolhatatlan szerepet töltenek be a közösségek életében, a közösség megismertetésében a szűkebb és tágabb világban. tt

15


Horizont

Díjak a lendvai színjátszóknak Bor és költészet Az 1. Sz. Lendvai KÁI színjátszói sikeresen képviselik az iskolát és a Muravidéket szlovéniai és magyarországi színpadokon. A Carpe Diem magyar színjátszócsoport a gyermek- és ifjúsági színjátszók találkozóján – melyet a Kulturális Közalapítvány szervezett – az Inferno

szemlére. Ljubljanában, az április 11-én megszervezett 9. Gyermekszínjátszó Fesztiválon (9. Festival gledaliških sanj) immár másodszor nyerte meg az első díjat az általános iskolák harmadik harmadának korcsoportjában, mely megerősítette azt, hogy a nyelv nem szab határokat a

A Carpe Diem díjazott lett Magyarországon és Szlovéniában is. című előadással Mess Attila rendezésében (mentor Koter Gizella) regionális szinten is kiváló elismerésben részesült és továbbjutott az országos

művészet terén. A csoport az Inferno című darabbal április 16-án részt vett a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó Zala megyei döntőjén Rédicsen

is, ahol arany minősítést érdemelt ki és lehetőséget az országos versenyen való részvételre. A Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó zalai elődöntőjén idén szerepelt az 1. Sz. Lendvai KÁI White Stars színjátszócsoportja is (mentor Koter Gizela). Örkény István Egyperces novelláiból válogatott csokorral mutatkoztak be. A produkcióért ezüstminősítést kaptak és meghívást Győrbe a megyék közötti döntőre. A ljubljanai Gyermekszínjátszó Fesztiválról elismeréssel tért haza az 1. Sz. Lendvai KÁI Čo-ko-lada színjátszócsoportja is, akik a díszlet, kosztüm és zene kategóriában érdemelték ki a legmagasabb elismerést (mentor Požgai Apollonia), valamint Köveš Sara, a teater.smo csoport tagja, aki az ígéretes színművész elismerést érdemelte ki alakításával. K.G., kmj

Hímes tojás, bor, húsvéti dísztárgyak

A Költészet Napja alkalmával idén már 15. alkalommal került megrendezésre a Magyar Kultúra Alapítvány szervezésében a hagyomá-

és jól kell cselekedni, hozzáértéssel, érzéssel, hogy nagy dolgok szülessenek. A Muravidékről a jeles rendezvényen Bence Lajos képvi-

nyos, „Költőnk és bora” jeligéjű rendezvény, mely borverselőket és bortermelőket invitál a határon túli régiókból a budai Várnegyedbe. Koncz Gábor igazgató a házigazdák nevében köszöntötte a hat költőt, akik az előadás befejeztével egy pohár zamatos borral is megkínálták a vendégeket. Az igazgató a felvilágosodás nagy alakját, Kazinczy Ferencet idézve kifejtette: a költészet és a borok tudományában is egy lényeg, jót

selte a helyi színeket borral és verssel, rajta kívül saját termesztésű és saját „nevelésű” borával Csörgits József is jelen volt a Drávaszögből. Ők a kezdetektől ott voltak minden évben e jeles „borés versseregszemlén”. A népes közönségnek – mintegy százan jöttek el – a Rozsmán és Kelenc borházak felajánlásának köszönhetően alkalma volt a lendvahegyi borokkal is megismerkedni. (–)

Új személyszállító autót avatott a Pártosfalvi ÖTE Szombaton a Pártosfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a helyi tűzoltóotthon udvarán új személyszállító tűzoltóautót avatott. Az ünnepélyen mintegy ötven tűzoltó tette tiszteletét. Az átadási ceremónián köszöntő beszédet mondott Špilak Zvonko, a Pártosfalvi ÖTE elnöke, Alojz Glavač, Moravske Toplice polgármestere, Lipai Jože, a Moravske Toplice Községi Tűzoltó Egyesület alelnöke, valamint Štefan Jančarič, a Moravske Toplicei Honvédelmi Egylet elnöke. A felszentelést követően a Pártosfalvi ÖTE átvehette az új személyszállító autó kulcsait. Az ünnepséget

Április 14. és 17. között tartott nyitva a lendvai Zsinagógában a Lendvai Kultúregyesületek Községi Szövetsége és a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete által közösen szervezett kiállítás, amelyen a

16

szövetség által szervezett műhelymunkák során elkészített húsvéti dísztárgyak, illetve számos kultúregyesület által készített hímzések, egyéni kiállítók különböző tárgyai kerültek kiállításra. A csütörtöktől

vasárnapig tartó kiállítás minden napján különböző szlovén és magyar népdalkörök léptek fel, a jó hangulatot mellettük a csentei szőlőtermelők által kínált borok is biztosították. tt

kultúrműsorral színesítette a pártosfalvi Ady Endre Művelődési Egyesület női kórusa, valamint a Pártosfalvi KÁI tanulói. Az új személyszállító autóra adományokból gyűlt össze a pénz. A Pártosfalvi Tűzoltó Egyesület az átadási ünnepség keretében kiosztotta az adományozó községeknek és egyesületeknek az elismeréseket. AK

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 2 1 .


Horizont

Tartson a Föld Napja egész évben! A Kerkabarka A tévében, újságban, interneten mostanság sokat hallunk a környezetvédelemről. Viszont kevesen foglalkoznak vele. Az ifjúság ki sem mozdul a házból, ha viszont kimegy, néha nagy kárt okoz a természetben. De vannak kivételek. Ilyen kivételek vagyunk mi ketten a barátnőmmel, Karmennel. Karmen és én a szabadidőnket legtöbbször a természetben töltjük, például minden

vasárnap kimegyünk egy elég hosszú sétára. Az előző vasárnapunkat a zataki kiserdőben töltöttük. Ezen a napon jöttünk rá, hogy a környezetszennyezés nemcsak a környező falvakra, hanem Csentére is jellemző. A felelőtlen emberek nemcsak flakonokat, hanem mérgező dolgokat is szanaszét hagynak az erdőben. Az erdő mostanra egy szemétdomb lett. Karmennel elborzadtunk a látványtól.

Nemcsak flakonok, hanem mérgező dolgok is szanaszét hevernek az erdőben.

Úgy döntöttünk, saját két kezünkkel takarítjuk el a szemetet. A következő vasárnap fogtuk a zsákokat, kesztyűket, segédeszközöket, és elindultunk összeszedni a szemetet. A munka jó hangulatban telt. Sokat nevetgéltünk, és ami a legfontosabb, ös�szeszedtük a szemetet. A hulladékot szétválogattuk és beledobtuk a szemetesládába. Fényképeztünk is. Mivel április a környezetvédelem hangulatában telik, mi ketten is hozzásegítettünk ehhez az akcióhoz. A környezet tisztaságára nemcsak egy hónapon át kell figyelnünk, hanem egész évben. Ezért szeretnénk felhívni minden ember figyelmét erre a súlyos problémára. Ne szemeteljünk! Őrizzük meg környezetünk tisztaságát! Vendég vagy a természetben – viselkedj! Horvat Amanda és Svetec Karmen, 1. Sz. Lendvai KÁI, 9.e

Őrségi bringás kirándulás

színjátszói Hodoson Péntek este a hodosi művelődési házban az Őrség Művelődési Egyesület szer vezésében a bajánsenyei Kerkabarka Színjátszócsoport négy rövid, de annál szórakoztatóbb darabbal lépett színpadra. A népi jellegű komédiák osztatlan sikert arattak, a közönség nagy nevetésekkel

és vastapssal díjazta az előadást. A Kerkabarka Színjátszócsoport nem először járt már Hodoson, s a kultúra terén különösen jó kapcsolattartás a jövőben is gyümölcsözőnek ígérkezik, hiszen a közönség már a következő előadás felől is érdeklődött a szervezőknél. ak

A Nefelejcs a zágrábi Hármas Fesztiválon

A pélmonostori székhelyű Magyar Egyesületek Szövetsége idén áprilisban első ízben szervezte meg Zágrábban a Hármas Fesztivált. A rendezvényen a horvátországi magyarok és csehek mellett a muravidéki magyarok is képviseltették maguk. A gálaesten a Nefelejcs Táncegyüttes lépett színpadra. G.K.

Ismét sikeresek voltak a lendvai versmondók Szombaton a Hodos Községi MNÖK főszervezésében és a Šalovci Községi MNÖK társulásával kerékpáros kirándulást szerveztek az Őrség és Goricskó területén. A kissé barátságtalan idő ellenére is szép számú társaság gyűlt össze, minden korosztályból akadt résztvevő. A gyülekező reggel 9-kor volt a hodosi bolt előtt, ahonnan kezdetét vette a túra. Hodosról a határon át Bajánsenyét átszelve Kerkáskápolna irányába indultak a bringások. Ott a tájház udvarán a helyiek polgármesterük társaságában fogadták a kirándulókat egy kis harapnivalóval és itallal kínálva. A pihenőt hasznosan eltöltve lehetőség nyílt a tájház megtekintésére is. Innen Magyarföldre tekert tovább a társaság, ahol a gyönyörű fatemplomot csodálhatták meg és ismerkedtek meg építésének történetével. Szentgyörgyvölgyön át Velemérre érkeztek, ott a fények temploma néven is ismert, az 1200-as években épült Árpád-kori Szentháromság-templomot tekintették meg. Velemért elhagyva Magyarszombatfán át Szerdahelyre érkeztek, ahol a helyi tűzoltóotthonban az újabb pihenőn a szerdahelyiek vendégszeretetét élvezhették, majd Domonkosfán meleg étellel várták a biciklitúrásokat. A két legnagyobb emelkedőt legyőzve Hodoson ért véget a kirándulás a délutáni órákban. A túra végén Hodoson fáradtan, de annál jobb hangulatban még sokáig időztek a bringások. AK

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 2 1 .

Veszprémben április 16-án került megrendezésre a „Regösök húrján” vers- és szépprózamondó verseny dunántúli regionális fordulója, amelynek két lendvai résztvevője is volt: Pal Peter az 5–6. osztályosok, Ferenc Grega pedig a 7–8. osztályosok kategóriájában vett részt a megmérettetésen. Mindkét versmondó a délelőtti fordulóban továbbjutott a döntőbe, így délután még egyszer bemutatkoztak a

közönségnek. A versenyen ismét bebizonyították, hogy joggal választották őket először a Lendvai Könyvtárban, majd egy héttel később Nagykanizsán is a József Attila Versmondó Verseny területi, majd megyei fordulóján a legjobbak közé. Így Ferenc Grega elismeréssel, Pal Peter pedig a zsűri különdíjával térhetett haza. Felkészítő tanáruk Gašpar Anita volt. B.P.

17


Sport Minden elsikerült

Goricai (ki)oktatás 32 percben Nafta – Hit Gorica 1:4 (0:4) A mérkőzés helyszíne: Sportpark, Lendva. A nézők száma: 600. Játékvezetők: Andrej Žnidaršič (Kranj), illetve Kokolj és Povšnar. Szövetségi ellenőr: Jožef Rajh (Celje). Nafta: Ajlec, Matjašec, Lazić (46. Balažic), Levačič, Prašnikar (46. Pavel), Lesjak, Vass (79. Raduha), Korošec, Tomažič-Šeruga, Ibraimi, Vinko; Edző: Damir Rob. Hit Gorica: Simčič, Buzeti, Zafirović, N. Mevlja, A. Jogan (64. Širok), M. Mevlja, Kršić (80. Vidić), Galešić, Arčon (70. K. Jogan), Plut, Vicente; Edző: David Peršič. Góllövők: 0:1 – Plut (11. perc), 0:2 – Arčon (23. perc), 0:3 – Plut (28. perc), 0:4 – Plut (32. perc), 1:4 – Matjašec (90. perc). Sárga lap: Prašnikar, Vaš, Matjašec, illetve Galešić. Kiállítva: – Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

A Naftának nem megy! A pályán kívüli események – érthetően – gyakorlatilag teljesen elbizonytalanították a játékosokat, így a Gorica elleni első félóra már-már megalázás volt a lendvai klub számára. Pedig a Nafta elég magabiztosan kezdett, de mivel támadásai nem hoztak eredményt, a vendégek meg gyakorlatilag az első valamit érő támadásukból betaláltak, így teljesen

28. forduló Domžale – Celje 2:0 (0:0) Zatkovič 58., Teinović 70. Primorje – Koper 1:1 (1:0) S. Živec 43.; Đukič 90. Nafta – Gorica 1:4 (0:4) Matjašec 90.; Plut 11., 28., 32., Arčon 22. Rudar – Olimpija 1:3 (1:2) Mujakovič 44.; Lovrečič 26., Bešič 45., Cipot 86./öngól Triglav – Maribor 1:2 (1:1) Jelar 27.; Stojnič 22./öngól, Berič 72. Táblázat 1. Maribor 28 17 8 3 49:19 59 2. Domžale 28 15 7 6 42:24 52 3. Koper 28 14 5 9 46:35 47 4. Olimpija 28 11 9 8 44:31 42 5. Gorica 28 11 7 10 36:39 40 6. Rudar 28 10 7 11 49:42 37 7. Celje 28 7 8 13 33:46 29 8. Nafta 28 8 5 15 37:51 29 9. Triglav 28 7 7 14 28:51 28 10. Primorje 28 5 7 16 31:57 22 A 29. forduló párosítása 2011. április 23-án: Primorje – Nafta, Koper – Domžale, Celje – Triglav, Maribor – Rudar, Olimpija – Gorica.

18

egyoldalúvá vált a meccs. A 11. percben a sérülése ellenére a játékot vállaló Lazić mellett Arčon húzott el, középre vágott labdáját pedig Plut lőtte a léc alá. A 23. percben Korošec és Ajlec bizonytalanságát – a kapus kifutott a kapuból, majd félúton megállt – Arčon használta ki, átemelve fölötte a labdát. A következő támadásban Prašnikar és Lesjak is fejjel

Magyar Nemzeti Bajnokság 23. forduló Szolnok – Újpest Ferencváros – Vasas Debrecen – Siófok ZTE – Győr Kaposvár – MTK Paks – Kecskemét Pápa – Honvéd Haladás – Videoton

1:0 (1:0) 0:1 (0:0) 2:3 (0:2) 1:1 (0:0) 2:1 (1:1) 2:0 (1:0) 0:1 (0:1) 2:0 (0:0)

Táblázat 1. Videoton 23 15 5 3 46:21 50 2. Paks 23 12 4 7 40:31 40 3. Kaposvár 23 12 3 8 37:30 39 4. Ferencváros 23 12 2 9 34:32 38 5. Zalaegerszeg 23 11 4 8 38:34 37 6. Debrecen 23 9 7 7 40:36 34 7. Vasas 23 9 5 9 28:33 32 8. Győr 23 8 8 7 27:25 32 9. Pápa 23 9 4 10 35:38 31 10. Honvéd 23 8 6 9 27:27 30 11. Haladás 23 8 5 10 31:30 29 12. Kecskemét 23 9 0 14 36:43 27 13. Újpest 23 7 6 10 34:31 27 14. Siófok 23 6 8 9 21:30 26 15. MTK 23 6 6 11 27:35 24 16. Szolnok 23 4 5 14 20:45 17 A 24. forduló párosítása április 22-e és 24-e között: ETO – Haladás, Újpest – ZTE, Videoton – Pápa, Kecskemét – Kaposvár, Siófok – Szolnok, Vasas – Debrecen, Honvéd – Paks, MTK – Ferencváros.

Ajlec a második és a harmadik gólnál sem volt teljesen vétlen: a harmadiknál (fotónkon) mellényúlt Vicente beadásának, így Plutnak könnyű dolga volt. próbálkozott, de Simčič védte a kapuját. A 28. percben Vicente gyorsaságával megverte Lazićot, beadását pedig Ajlec asszisztálásával Plut a hálóba küldte. Alig négy perccel később Lazić ismételten hibázott, Plut viszont nem kérette magát, s a harmadik gólját is megszerezte a meccsen. Ekkorra sokan a lelátón elégedetlenségüknek adva hangot hatalmas zakótól féltek, de a biztos vezetés leállította a vendégek iramát.

A folytatásban az első helyzetet ismét a vendégek hozták össze, de Galešić lövése éppen hogy elszállt a kapufa mellett. Hasonlóan az 55. percben Matjašecé is, aki majdnem saját kapuját vette be. A harcias lendvai védő aztán mégiscsak megajándékozta magát, s az utolsó percben megszerezte a Nafta becsületgólját. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓ LIGA 18. forduló

0:2 (0:1) 2:3 (0:3) 2:2 (1:1)

Veterani – Hídvég 4:3 (2:3) Dominko (2), Litrop, Horvat; Gostan (2), Marton Zsitkóc – Csente 1:3 (1:1) Vörös; Pal S., Herceg, Lázár Graničar – Olimpija 3:0 (1:0) Novak (2), Mlakar Nafta – Renkovci 5:2 (2:0) Horváth (2), Novak, Sabján, Varga; Černi, Ritlop Kobilje – Zvezda 5:0 (1:0) Lutar (3), Kocet, Gjerek Polana – Kapca 8:0 (2:0) S. Žalik (6), R. Žalik, Balažek Panonija – Nedelica 1:0 (1:0) Biro

Táblázat 1. Rakičan 18 14 3 1 48:18 45 2. Hotiza 18 12 3 3 36:19 39 3. Črenšovci 18 9 6 3 46:21 33 4. Bistrica 18 9 2 7 48:34 29 5. Hodos 18 8 4 6 36:30 28 6. Puconci 18 8 2 8 31:33 26 7. Turnišče 18 7 4 7 34:31 25 8. Bogojina 18 7 3 8 41:35 24 9. Ljutomer 18 7 3 8 20:26 24 10. Dobronak 18 6 4 8 28:29 22 11. Gančani 18 6 4 8 26:31 22 12. Šalovci 18 6 3 9 17:23 21 13. Bakovci 18 1 5 12 16:43 8 14. Petesháza 18 2 2 14 12:66 8

Táblázat 1. Kobilje 18 13 1 4 63:22 40 2. Nafta 18 12 3 3 57:22 39 3. Csente 18 10 7 1 57:23 37 4. Panonija 18 10 3 5 44:23 33 5. Nedelica 18 9 3 6 28:23 30 6. Renkovci 18 9 2 7 40:29 29 7. Graničar 18 7 7 4 34:24 28 8. Hídvég 18 7 6 5 45:36 27 9. Veterani 18 8 1 9 52:45 25 10. Polana 18 7 2 9 40:30 23 11. Olimpija 18 6 4 8 27:39 22 12. Zsitkóc 18 3 2 13 38:69 11 13. Kapca 18 2 3 13 23:69 9 14. Zvezda 18 1 0 17 11:105 3

A 19. forduló párosítása 2011. április 23-án: Rakičan – Turnišče (10.30), Bogojina – Gan­ ča­ni, Črenšovci – Dobronak, Hodos – Puconci, Ho­tiza – Bakovci, Bistrica – Šalovci, Pe­tes­háza – Ljutomer (mind 16.30).

A 19. forduló párosítása 2011. április 25-én: Nafta – Polana, Olimpija – Zsitkóc, Zvez­da – Veterani (mind 10.00), Nedelica – Graničar (10.30), Renkovci – Panonija, Csente – Kobilje, Hídvég – Kapca (mind 16.30).

Muravidéki Labdarúgó Liga 18. forduló Dobronak – Hodos László, Szolarics; Šnepf, Ülen Puconci – Hotiza Gančani – Ljutomer Turnišče – Petesháza Gjerkeš; Mavriček Šalovci – Rakičan Bakovci – Bistrica Bogojina – Črenšovci

2:2 (1:1) 0:2 (0:1) 2:1 (2:1) 1:1 (1:1)

Kibontakozó káosz! Visszavonhatatlanul lemondott Damir Rob, a Nafta Labdarúgóklub vezetőedzője és sportigazgatója, mivel megítélése szerint a klubban tarthatatlanok a körülmények, s így nem lehet dolgozni. Nyilatkozatában leszögezte: segíteni szeretett volna, s ebben talán hibát követett el. Segítségét a jövőben is felajánlja, de döntését nem változtatja meg. A nyilatkozatban még hozzáteszi: más klubokban az edzők, a Naftában az elnökök váltakoztak és játékosok hagyták el a klubot, így a klub érdekei nem voltak védve, ezzel a csőd szélére sodorva a Naftát. Hitt az ígéretekben, de ezekből nem lehet megélni, s nehéz úgy edzeni és játszani, ha a fejek gondterheltek. A végén Rob még elnézést kért mindazoktól, akik úgy gondolják, hogy törekvéseiben nem volt eredményes. A hír nem meglepő, hiszen a háttérből kiszivárgó információk kaotikus helyzetre utaltak, erről a legkevesebbet éppen Rob tehetett, aki a nehéz időszak ellenére összeszedett egy csapatnyi játékost. De rajtuk is érezni lehetett, hogy a háttérben nincsenek betartva az ígéretek, s ez megmutatkozott a játékon is. S ha a kettős feladat mellett az embert még szidják is a meccs alatt, fölöttébb furcsa, hiszen a valódi vétkeseket senki sem emlegeti. Igaz, azóta, hogy már nem a klubból élnek, nem is nagyon látni őket a klub közelében… A klub vezetősége keddi ülésén elfogadta Rob lemondását, s keresik a megoldást a hétvégére, akárcsak a másik kérdésben is, hogy a Lipa ne mondja fel véglegesen a szponzori szerződést a klubbal, hiszen ennek következtében a játékosok egy része az utcára kerülhetne – tudtuk meg Štefan Sömen elnöktől. HF

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 2 1 .


Sport

Fölényes csapatgyőzelem Krpan-

Mihajlovič diadala

A horvát–szlovén–szlovák–cseh nemzetközi csapat salakmotor kupaverseny ötödik futamán szlovén–horvát küzdelemre került sor Lendván. Péntek este a két

válogatott legjobbjai (a szlovének Žagar, a horvátok pedig Pavlic) nélkül léptek pályára, és fölényes szlovén siker született 60:29 arányban. HF

Szlovén uralom A Mladost által szervezett 6. Ezüstlabda 2011-nek több mint 150 résztvevője volt Magyarországról, Szlovéniából, Csehországból,

Laz­­nik/Sebastijan Miklič (SLO), illetve Maja Pavlinić (CRO) és Maja Pavlinić/Iva Šu­tevski (CRO) diadalmaskodott.

A Judo klub Bežigrad szervezésében Ljubljanában a Pokal Bežigrad elnevezésű versenyen 471 fiatal lépett tatamira 46 klubból. Lendvai szempontból kiválóan szerepelt Rok Krpan-Mihajlovič a KBV Lendavából, hiszen megnyerte a serdülők +60 kilós súlycsoportját. Az ifistáknál a 70 kilósok között Tadeja Hozjan (JK Lendava) második, a serdülőknél Jan Jurgec, Maja Adanič és Niko Gorjan (mind JK Lendava) pedig harmadik lett. A csapatversenyt a házigazdák nyerték. A KBV Lendava 26., a JK Lendava pedig 31. lett. F.m.h.

Ljutomeri siker

Az Ezüstlabdára 6 országból több mint 150 versenyző érkezett. Horvátországból, Ausztriából és Ukrajnából. A 13 éveseknél egyéniben Miha Ivanič (SLO), fiú párosban Martin Kural/Jan Louda (CZH), lány egyéniben Ema Cizelj (SLO), párosban pedig Nika Arih/Ema Cizelj (SLO) lépett a dobogó legmagasabb fokára. A 15 éveseknél Se­bas­ tijan Miklič (SLO), Žan

A 19 éveseknél Martin Adler (SLO), Ivanov/ Rostislav Ponomarenko (UKR), valamint Ana Maria Šetina (SLO) és Urša Arih/ Ana Maria Šetina (SLO) győzött. A Mladostból Luka Mi­ letič (U–15) és Bianca Žitnik (U–19) párosban saját párjával egyaránt harmadik lett. HF

Megfelelő eredmény A német Gross Ge­rau­ ban rendezett nemzetközi görkorcsolyaversenyen 800 görkoris szerepelt 22 országból. Rendkívül erős

mezőnyben Tadeja Donko (Dokonca) az idősebb ifistáknál 24., 500 és 5000 méteren pedig 21. lett. F. B.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 2 1 .

Ljutomerben a ŠIC termében került megrendezésre lendvai képviselet nélkül a Muravidéki Kosárlabda Liga négyek döntője. Az első elődöntőben a Sobota 68:59-re verte a Ljutomer 2 csapatát, a másik ágról pedig a házigazdák jutottak a döntőbe, miután 75:62-re legyőzték a Paloma Sladki Vrh együttesét. A döntő nem kis izgalmakat tartogatott, hiszen szoros meccsen a Ljutomer 1 68:66-os sikerrel lett muravidéki bajnok, míg a bronzmeccsen a Paloma csapata 68:60-as sikernek örvendhetett. A zárótorna legjobbja Matevž Domajnko lett a győztes csapatból, Luka Cehnar (Paloma Sladki Vrh) a liga legjobb pontdobója, a fair play-díjat pedig a Sveta Ana és a Kerčmar Gornji Petrovci csapata vehette át mag. Olga Karba polgármester kezéből. HF

Döntetlen a magyar rangadón: Dobronak – Hodos 2:2 Nem bírt egymással a Dobronak és a Hodos a Muravidéki Liga magyar rangadóján a 18. fordulóban. A vendégek jobban kezdtek, s ennek meglett

László szabadrúgásból a kapufa mellé csavarta a labdát. A második félidő is vendégfölénnyel kezdődött, s a 47. percben Ülen ismét vezetéshez juttatta

az eredménye is: a 16. percben Šnefp átemelte a labdát Kovács kapus fölött. A hazaiak nem szeppentek meg, s két perccel később

csapatát, ám Szolarics az 56. percben egyenlíteni tudott, beállítva a végeredményt. HF

Két szlovén siker A múlt héten két barátságos mérkőzésen is nyerni tudott a szlovén korosztályos labdarúgóválogatott a magyarok ellen. Az első meccsen Odrancin Taneski és Šola rúgta a gólt a 16 évesek szlovén sikeréhez, a vis�szavágón Lentiben pedig Gorenc és Taneski, illetve Molnár iratkozott fel a góllövőlistára. Ez alka-

Legyőzték a muraközieket A Nafta U–11-es labdarúgócsapata nagy sikert ért el a Muraköz válogatottja ellen, hiszen Kiralj Marko és Blaž Lebar góljainak köszönhetően 2:1-re nyert. A lendvai csapatban Farkaš, Ftičar, Preradovič, Farič, Novak, Magdič, Pozsgai, Kepe, Kiralj, Matjašec, Horvat, illetve Režonja, Cseke, Žalik, Tigeli, Car K., Car B., Varga, Lebar és Pal lépett pályára Denis Lutar irányításával. Feri.h.m.

lommal a Lendva-vidéki legjobb utánpótláscsapatok és egyének átvehették a nekik járó elismeréseket. HF

Utroša harmadik lett Peruban Utroša Iztok a XVI. Peru International 2011 elnevezésű nyílt tollaslabdabajnokságon az elődöntőig jutott, legyőzve két perui és egy izraeli játékost, ott viszont kikapott a guatemalai Kevin Cordontól 2:0 arányban. A sikernek köszönhetően Utroša új pontokat gyűjtött a ranglistára, így vélhetően bekerül a ranglista 150 legjobbja közé. F. B.

Vučko nyert Vučko Jože (Lendava SK) nyerte 9,5, ponttal a RadenskaPomgrad áprilisi gyorslépéses tornáját a 9 pontos Hari és a 8 pontos Kos előtt. F. B.

19


春 画

Shunga

Erotika a japán művészetben

Lendvai vár

2011. április 15 - július 3.

A Népújság gyermekoldalán megjelent rajzok válogatásából készült kiállítás a lendvai Színházés Hangversenyterem elocsarnokában. Megtekintheto május közepéig.

Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet

Népújság, 2011/16.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2011/16. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you