Népújság, 2016. 04. 21.

Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

60. évfolyam 16. szám Lendva 2016. április 21. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

7–14. oldal

h

e

t

i

l

a

p

j

a

A múzsák fővárosa

Miró pompázó színeinek fényében, melyek megvilágították a lendvai várat a katalán alkotó grafikái kiállításának megnyitója estéjén, Lendva bejelen-

tette, hogy megpályázza az Európa Kulturális Fővárosa címet 2025-ben. A több éves, sikeres, nagy kiállítás-sorozat Lendvát mindenképpen a képző-

Balažek Anton polgármester:

művészeti városok térképére helyezte. Most a kisváros merész vállalkozásba kezd, melyhez a kreatív önerő és a jól felállított program mellett

partnerekre és támogatókra is szükség lesz. És múzsákra. Bővebben a pályázatról és a kiállítás-megnyitóról a 2., 3. és 5. oldalakon. kmj

„Lendva sikeresen pályázhat az Európa Kulturális Fővárosa címre” 3. oldal


Iránytű Lendvai magyar önkormányzat

A társalapított intézm Tomka Tibor

A törvény szerint, elvileg… Az elmúlt hetekben, hónapokban számtalan területen ütközött, illetve inkább ütköztettük a valós vagy éppen csak vélt nemzetiségi jogainkat, sajnos nem sok sikerrel. A legszembetűnőbb példája ennek a községi magyar önkormányzatok finanszírozása, vagyis az ominózus kormányrendelet, amely nélkül a jelenlegi állás szerint egy vasat sem kapnak a kétnyelvűségre a községek, illetve ennek folytán a magyar önkormányzatok sem. Rendelet nélkül ugyanis az illetékes nemzetiségi hivatal a törvény szerint nem fizethet. Az más kérdés, hogy az elmúlt majdnem negyed században egy esetben volt csak kormányrendelet, ez lenne a második, ennek ellenére évről évre folyósították az összegeket. A kérdéskört bonyolítja, hogy szintén a törvény szerint a községek kötelesek kifizetni a támogatást a magyar önkormányzatoknak, attól függetlenül, megkapják az összeget az államtól vagy sem. Elvileg, mert az már más kérdés, megteszik-e, hajlandóak-e megtenni, illetve meg tudják-e tenni. Ahogy már említettem, az elmúlt 25 esztendőben a törvény szerint az állam elvileg nem is fizethette volna ki a támogatásokat. Úgy tűnik, a tárgykör teljeskörű megoldására, mármint a magyar önkormányzatok közvetlen finanszírozására, a támogatási összeg megoszlási arányának meghatározására még sokáig várni kell, legalábbis az úgynevezett általános nemzetiségi törvény „közeljövőbeli” elfogadásáig. Addig is, most már csak a folyó évre, a kormányrendelet javaslatát a magyarság ismételt tárgyalásra megkapja a közeljövőben. A folyó évet illetően a megegyezés valószínű, a már említett teljeskörű megoldáshoz viszont a községek és a magyar önkormányzatok bűvös köréből kell kikerülnünk. Emellett úgy látszik, az olasz–magyar kisebbségi összhangot is bomlasztó tárgykörben igencsak higgadt, megfontolt, előrelátó, elsősorban pedig több oldal felé egyeztetett lépésekre lesz szükségünk.

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) hétfői ülésén az önkormányzat és az Euromur Kft. zárszámadása mellett megtárgyalták az elnök évi beszámolóját, emellett szó esett a társalapított intézmények működéséről is. Az ülés elején Balažek Anton polgármester bemutatta Lendva tervezett Európa Kulturális Fővárosa címre jelölését is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A polgármester röviden ismertette a szerdán a köz-

ségi tanács elé előterjesztett tervet, amely szerint 2025-re Lendva városa beadja jelölését az Európa Kulturális Fővárosa címre.

A polgármester kifejtette, a jelölést 2019-ben kell majd leadni, addig lehet dolgozni a pályázat előkészítésén. Hangsúlyozta, a városnak

Egy helyben toporgunk A magyar kisebbség jelenlegi „legforróbb” kérdéskörében, a községi magyar önkormányzatok finanszírozásának tekintetében sajnos nem történt új fejlemény. A pénzelés teljes egészében blokkolva van, annak ellenére, hogy az illetékes minisztériumban a múlt héten az olasz és a magyar kisebbség vezetői is tárgyaltak. A kérdéskört még az említett tárgyalásokat megelőzően képviselői kollégiumán megvilágította Göncz László nemzetiségi képviselő. Mint kifejtette, a terület gyakorlatilag a kezdetektől nincs rendezve, a támogatás folyósítása sajnos – teljes melléfogásként – a községeken keresztül lett megvalósítva, emellett sem a községek, sem a magyar önkormányzatok esetében nem lett kialakítva a keret felhasználásának feltételrendszere, illetve a támogatás céljai és a megvalósítandó tartalom sem. A képviselő hangsúlyozta, a tárgykör teljeskörű megoldása, vagyis dióhéjban a magyar önkormányzatok közvetlen finanszírozása, a tartalom és a kritériumok kialakítása valószínűleg csak az általános nemzetiségi törvény elfogadásával várható, addig is a folyó feladatok, a munka teljesítéséhez kompromisszumra lesz szükség, ugyanis már közeledik május, az önkormányzatok pedig forrás nélkül maradnak. Göncz László szerint általában, nem csak ebben az ügyben elvárható lenne a Nemzetiségi Hivatal erőteljesebb szerepvállalása is, az, hogy ne semleges, vagyis a községek és a nemzetiségi önkormányzatok között lavírozó álláspontra helyezkedjen, hanem egyértelműen a nemzetiségek mellé álljon. Hasonló mondható el véleménye szerint a folyó évi finanszírozásról, a kormányrendeletről is, amely esetében csak úgy várható megoldás, ha az említett kormányhivatal nagyobb jogkört kap, s így lesz jogköre dönteni abban az esetben, ha a magyar

önkormányzat és a község nem tud megegyezni a támogatási keret megosztási arányában. A cikk elején már említett tárgyalások sem hoztak újat, a két fél nem tudott megegyezni, legalábbis Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke szerint. Elmondása alapján a legutóbbi egyeztető ülésen a tárgykörben elfogadott MMÖNKhatározatokat a minisztérium nem fogadta el, az újabb, most már ideiglenes és csak 2016-ra vonatkozó kormányrendelet javaslata pedig hamarosan várható. Sajnos még abban sem tudtak megegyezni, hogy a támogatást úgynevezett tizenkettedekben folyósítsák. Göncz László képviselő is hasonlóképpen vélekedik, hozzáteszi azonban, hogy a rendelet legújabb verziójában is alap a község és a magyar önkormányzat megállapodása, ha viszont ez nem történik meg, akkor a két fél közötti egyeztetésekre a nemzetiségi hivatal mellett a két csúcsszervezet, illetve a közigazgatási és a pénzügyi tárca is fel lesz ruházva. A képviselő hangsúlyozza, azonnal el kell kezdeni az egyeztetéseket a keretfelhasználási kritériumokat illetően is, nehogy hasonló helyzetbe kerüljünk a következő évben is. Közben szerződéskötés nélkül az említett összegek veszélybe kerülhetnek, mert a Pénzügyminisztérium egy költségvetés-módosítási turnusban egyezerűen átcsoportosíthatja a keretet. Vagyis kompromisszumra lesz szükség hamarosan, különben ténylegesen eszközök nélkül maradhatnak a kisebbségi önkormányzatok, illetve a községek sem kapják meg az úgynevezett kétnyelvűségi keretet. A magyarság döntése ebben az ügyben, vagyis a 2016-ra vonatkozó ideiglenes kormányrendelet javaslatáról a soron következő MMÖNK-ülésen várható.

N É P Ú J S Á G 2 016 . á p r i l i s 21.


Muravidék

mények a régi gondokkal küzdenek megvan minden lehetősége a sikeres pályázásra, ugyanis a legújabb trendek szerint kisebb városok is sikeresen pályázhatnak – példaként említette az olaszországi Matera váro­ sát. Emellett Lendva központi szerepét megtartva a pályázatba szeretné bevonni a három szomszédos ország, illetve Szlovénia városait megközelítőleg 100 kilométeres körzetben. Elmondta, amennyiben a községi tanács szerdán megszavazza a jelölést, az

év végéig létrejön a szervezőbizottság is. A pályázatnak viszont csak akkor van esélye, ha ezt komolyan vesszük – tette hozzá –, amennyiben a pályázatot nem kötik személyekhez, továbbá tompítani tudjuk a túlzott elvárásokat, illetve nem kell ellenszélben dolgozni, mint a kilátótorony esetében. Ezután a tanács egyhangúlag elfogadta az előző ülések jegyzőkönyveit, majd áttért a társalapított intézmények tanácsaiban

dolgozó önkormányzati képviselők beszámolóinak taglalására. Az ülésen emiatt jelen voltak a társalapított intézmények vezetői is. A kétnyelvű általános iskolák és az óvoda esetében a tanácstagok és az intézményvezetők is többek között azt emelték ki, hogy az oktatási intézmények alkalmazottai – annak ellenére, hogy beszélik a magyar nyelvet – nem tudnak a munkahely betöltéséhez szükséges vizsgát tenni magyar nyelvből, mert

megszűnt a vizsgabizottság, így ebben az ügyben kérték az önkormányzat segítségét. A zeneiskola esetében a megfelelő helyiségek biztosítása került előtérbe, ahogy a könyvtár esetében is, amely a színházzal egyetemben a látogatók hiányával is küzd. A galéria-múzeum esetében a megoldatlan káderprobléma került terítékre. A társalapított intézmények tanácsainak munkáját illetően általában pozitív véleményt fejtettek ki.

A beszámolók elfogadása után Vida Törnar Judit elnök számolt be az elmúlt évben végzett tevékenységekről, a több mint száz rendezvényről, amelyen jelen volt az önkormányzat, majd a beszámoló elfogadása után a tanács elfogadta a 246 ezer euró bevételt és 227 ezer euró kiadást kimutató zárszámadást. Hasonlóképpen tett a tanács a tavaly tevékenységeiben szűkített, átszervezett Euromur Kft. esetében is.

Pályázat a 2025-ös évre

Lendva lesz Európa Kulturális Fővárosa? Múlt pénteken a lendvai Városházán Balažek Anton polgármester vezetésével sajtótájékoztatóra került sor, melyen bemutatták a város pályázati tervét az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Bár a cím birtoklása csak 2025-ben lenne esedékes, de az előkészületeket, a pénzügyi terv

felállítását és a pályázati lehetőségeket már most el kell kezdeni – hangzott a pulpituson ülők egybehangzó véleménye. A sajtótájékoztatón jelen lévő Mitja Čander író, aki

a maribori kultúrfővárosprojekt programigazgatója volt, még ennél is továbbment, egyenesen kijelentette: nem is an�nyira a győzelem a fontos, hanem az, hogy közben

Lendva pályázatát Baumgartner Dubravko, Mitja Čander, Balažek Anton és Halász Albert mutatta be. N É P Ú J S Á G 2 016 . á p r i l i s 21.

kapcsolatok szülessenek. A maribori programigazgató a Dráva-parti város művészeti-turisztikai felvirágzásáról beszélt, ami a kulturális fővárosi rang letelte után következett. Balažek a ter vet a lendvai multikulturális és kétnyelvű, valamint nagy múlttal rendelkező kisváros frekventáltan jó helyszíneire tervezi, melyek közül kiemelkednek a Fő utcán lévő múzeumok, a Várgaléria, a Színház- és Hangversenyterem, valamint a Szentháromsági kápolna. Szlovénia a kulturális fővárosra 2025-ben pályázhat, ezért elég idő mutatkozik még, hogy 2019-ig, a pályázat benyújtásáig megkeressük a partnereket, bekapcsolva a szomszédos országokat is, illetve a 100 kilométeren belüli partnervárosokat, településeket. A dolog azért nem reménytelen, mert újabban a Lendvához hasonló kisvárosok is elnyerhetik a kitüntető címet – hangzott el. A Galéria-Múzeum betegség miatt távollévő

igazgatóját, Lázár Beátát helyettesítő Baumgartner Dubravko a galéria további terveiről is szólt, így jövőre a „nagy művészek” sorozatban Goya és Miró kortársa, Salvador Dalí kiállítása következne, a hazai művészek közül pedig a 80 esztendős Király Ferenc előbb itthon, majd a budai Várkert Galériában kapna lehetőséget a bemutatkozásra. A Vasarelyvel induló nagysikerű kiállítás-sorozat (Kokoschka, Gilot, Mucha, Rembrandt, Zsolnay-manufaktúra, Picasso stb.) eddig évente 8–10 ezer tárlatlátogatót vonzott. Halász Albert, a Lendvai Könyvtár igazgatója pedig a lendvai könyvnyomtatás kezdeteit megemlítve a távoli 1573/74-es esztendőben a Szlovén Köztársaság jelenlegi területén elsőként nyomtatott könyvek jelentőségéről, kultúrtörténeti kuriózumnak számító voltáról is szólt. Kifejtette: Lendván nem csak kiváló képzőművészek vannak, de írókból sincs hiány.

3


Muravidék Zala György Emléknapok 2016

Amit elért, ösztönző lehet ma is Zala György születésének 158. évfordulóját a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség szervezésében pénteken hímzéskiállítással, szombaton pedig koszorúzási ünnepséggel, illetve képzőművészeti kiállítás-megnyitóval ünnepelték. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Vida Dorijan Wass Albert: Üzenet haza című versének elszavalását követően Pisnjak Atilla művészettörténész idézte meg a millennium szobrászának, a magyar történeti szobrászat talán legnagyobb alakjának, Zala Györgynek a szellemét alkotásainak tükrében. A müncheni iskolában nevelkedett, majd hazatérve Huszár Adolf művészeti elveit valló alsólendvai születésű szobrász egész életében önnön alkotói szabadságához

kívánt hű maradni, s bár iskolát nem teremtett, de a fiatal, köré csoportosuló alkotók foglalkoztatását is vállalta. Szilárd, a művészeti igazságba vetett hite akkor sem ingott meg, amikor a 30-as évek mostoha körülményei miatt egyre fogyatkoztak a megrendelések, neki pedig a műtermét is el kellett adnia. Ezt a kitartást, türelmet, valamint az elvekhez való ragaszkodást emelte ki Vida Törnar Judit, a lendvai magyar közösség elnöke beszédében, aki Zala inspiráló hatását a

Az emlékműsor képzőművészeti pályázata a győztesek díjkiosztójával ért véget. lendvai művészeti életre, az őt követő képzőművészés írói nemzedékekre is kiterjesztette. A Zala-szobor megko-

Magdika néni kézimunkái Lendván

Gyönyörű a szín- és mintavilág a törökszentmiklósi Hajnal Andrásné hímzésein. Az idei Zala Györgyemléknap alkalmából pénteken délután a Bánffy Központ galériájában kiállítás nyílt a törökszentmiklósi Hajnal Andrásné – Magdika néni hímzéseiből a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség szervezésében. Az egybegyűlteket köszön-

4

tötte Markót Imre, Törökszentmiklós polgármestere is, kulturális ízelítőt pedig Bakondi András gitárral és a Vadrózsák citerakettős adott. A tárlaton a Magdi néni által készített zászlók, papi ruha, függönyök, párnák, terítők, sőt különböző tájegységekre jellemző népviseletbe öltöztetett

és Sobočan Ladislav, a Lendvai Fotóklub elnöke közreműködésével. Az alkotásokból kiállítás is készült. Az általános iskolá-

babák láthatók. Egy időben a Bánffy Központ kávézójában bemutatták a Dobronaki ME tagjai által készített nagyméretű fonalgrafikákat, melyek az idei hímestojás-kiállításra készültek fali díszletként, és ősi magyar népi virágmotívumokat ábrázolnak. SNK

szorúzása után a kétnyelvű iskolák tanulói számára meghirdetett képzőművészeti és fotópályázat eredményhirdetése és a díjak kiosztása következett Nemes László festőművész

sok kategóriájában Svetec Aron akvarellrajzáért Zala György Emlékdíjat, a középiskolások közül Vuk Simon, a lendvai középiskola diákja a fotójáért 1. díjat érdemelt ki.

Püspöki látogatás a goricskói gyülekezetnél Április 14-én Főtiszteletű Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke látogatott el a szentlászlói református gyülekezetbe. A barátságos légkörben alkalma nyílt beszélgetni a presbiterekkel az egyház jelenéről és jövőbeli terveiről, valamint a délutáni istentisztelet után a gyülekezeti tagokkal is. Örömét fejezte ki a szépülő templommal kapcsolatosan, mivel legutóbb hét éve járt Szentászlón, így az elvégzett felújítási munkák nagy része újdonság volt számára. Külön megtiszteltetésnek vette a gyülekezet, hogy a Püspök urat Nagytiszteletű Szakál Péter esperes úr is elkísérte az Őrségi Református Egyházmegyéből. Esperes úr 1991–1993 között szolgált a gyülekezetben, és azóta is sokszor járt már Szentlászlón. Most nem a szószékről szolgálta az Urat, onnan Püspök úr hirdette az igét, hanem az orgona mögül. A találkozó megerősítette az egyházak kapcsolatát és szorosabbra fonta az együttműködést. Sokat gazdagodott a gyülekezet az egyházvezetők látogatásával, de ők sem mentek el üres kézzel. Magukkal vihették a szentlászlóiak vendégszeretetét és az újonnan megjelent Határok mentén című monográfiát, illetve a Vágyakozás a lövészárokból című köteteket. Bódis Tamás

N É P Ú J S Á G 2 016 . á p r i l i s 21.


Kultúra Együttműködés neves európai magángyűjtőkkel

Joan Miró grafikái a lendvai várban A lendvai várgalériában pénteken este megnyílt Joan Miró, a 20. század egyik legnagyobb spanyol–katalán művészének kiállítása, mellyel folytatódik a Művészet óriásai a lendvai várban című sikeres, több ezer látogatót vonzó kiállítás-sorozat. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A barcelonai születésű Joan Miró (1893–1983) több mint száz alkotása – 95 képe és 15 plakátja – a lendvai galéria és a német Künstgalerien

Böttingergaus, illetve Richard H. Mayer bambergi gyűjtő és mecénás közötti, már bejáródott együttműködés révén jutott el hozzánk. A tárlaton az 50-es évek közepétől a művésznek a nyolcvanas évek elején bekövetkezett

haláláig készült, tehát a késői grafikai életművébe tar tozó színes litográfiák (kőnyomatok) széles válogatása látható. A lendvai galéria úttörőnek mondható szerepét – hogy a magángyűjteményeket a nagyközönség elé hoz-

A kiállítás-megnyitó közönsége Miró rejtett szimbólumai között.

A tamburazenekarok országos szemléje Lendva volt a házigazdája a tamburazenekarok idei országos szemléjének a Ku l t u r á l i s Közalapítvány ljubljanai és lendvai egysége szer vezésében. A Színház- és Hangversenyteremben szombaton délután tíz tamburazenekar mutatkozott be a versenymezőnyben, valamint két együttes, köztük a Pomurje lendvai horvát kultúregylet tamburazenekara a kísérő programban. A szakmai zsűri szerint a találkozó legjobb együttese a šempeteri Petrovi tamburaši lett. kmj

N É P Ú J S Á G 2 016 . á p r i l i s 21.

za – kiemelte Julijana Bizjak Mlakar (eddigi) szlovén kultuszminiszter, a kiállítást megnyitó díszvendég is. Bizjak Mlak ar as�szony a lendvai GalériaMúzeumot az ország egyik – nem csak regionális szinten – legeredményesebb kulturális közintézményének nevezte, s tevékenysége révén, mely összekötő szerepet tölt be a szlovén és a magyar közösség kö-

zött is, pozitívnak értékelte Lendva merész pályázati tervét az Európa Kulturális Fővárosa 2025 cím

elnyeréséhez, melyhez a minisztérium támogatását ígérte, komoly pályázónak tartva Lendvát. Joan Mirót és kiállított műveit dr. Janez Balažic művészettörténész mutatta be. „Joan Miró saját képi nyelvet és jelentésuniverzumot talált fel… E gyermekien egyszerű formák időnként szövegesköltői bekezdésekbe fonva a nap, a hold és a csillagok letisztult motívumaival társalognak, gondosam megrajzolt vonalaikkal a tiszta fekete, vörös, sárga, kék és zöld számos variációjában, határozott, kontrasztos színviszonyokban jelennek meg. Megint másutt pedig rafináltak, elvontak, litográfiai rácsban jelennek meg… De a legapróbb képzőművészeti elem is, legyen akár csak egy pont, vonás, mértani idom vagy szín, meglepő egyszerűséggel és felismerhetetlenül Joan Miró művészi és lelki egyéniségét fejezi ki” – jellemezte a spanyol művészóriás alkotói világát. A megnyitó szépszámú közönségét köszöntötte Balažek Anton, Lendva polgármestere is, kiemelve a kultúrát mint a község legfontosabb fejlesztési lehetőségét, valamint a kultúra összekötő erejét, az Európai Kultúra Fővárosa cím megpályázásához vezető döntést.

Hagymás Budapesten Budapesten, a Marczibányi Téri Művelődési Központ M Galériájában április 21-től május 15ig megtekinthető Hagymás István Esthajnal című fényképkiállítása. Hagymás munkásságát Novotny Tihamér művészeti író mutatja be. kmj

5


Gazdaság Gumi center Kft., Gyertyános

Minden bővítést jól át kell gondolni Štihec Jože 1992-ben alapította meg a Gumi center Kft.-t Gyertyánosban, azóta is ugyanezen a helyszínen működik. A cég gumiabroncsok és alufelnik kereskedelmével, szerelésével foglalkozik, most már webáruházként is. Minden bővítést jól át kell gondolni – mondja a cégvezető. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Új utakat keresve jutott a Lendva-hegyi születésű Štihec Jože ebbe a szakmába, melyet már 24 éve hullámvölgyeken át, de sikeresen űz. A Švec vendéglős családból származik, vendéglátóipari iskolát végzett, hiszen akkoriban is valahogy logikus folytatásnak számított, hogy a családból valaki átveszi a vállalkozást. De az idő mást hozott: mivel akkoriban nálunk még nem működtek specializált műhelyek gumiabroncsok beszerzésére, szerelésére, Jože számára csak annyi hiányzott, hogy találkozzon egy osztrák cégtulajdonossal, s dönteni tudjon jövőbeli szakmájáról. – Amikor már tudtam, mit akarok csinálni, szakképzésre mentem ehhez a Bad Radkersburg melletti céghez. Majd visszajöttem, s 1992-ben Gyertyánosban megalapítottam a Gumi centert. Gumiabroncsok, felnik beszerzésére, szerelésére specializálódtunk, azóta is ezzel foglalkozunk – mondja Štihec Jože. – Emlékszem, kezdetben türelemre volt szükség, öt év után azonban bejáródott a tevékenység, a cég hírneve is elterjedt, nőtt az ügyfelek, ezen belül a visszatérők száma is. A minőség, pontosság, megbízhatóság elvek vezéreltek mindig. Voltak turbulens időszakok is, amikor a nagyobb ügyfeleink – főleg a kamionos fuvarozók – tartozása akkora volt, hogy a mérleg kiegyensúlyozása nem kicsi erőfeszítéseket követelt. Saját tapasztalatainkból tanultunk, lépésenként nö-

6

vekedtünk, korszerűsítettünk. A legfontosabb pedig: tudni kell meghallgatni a vásárlót, teljesíteni az óhajait. Számomra komoly elismerés, ha a távolabbról érkező vásárló minket választ – mondja még a

mot indítottuk el. A piacon helytállni nem könnyű, az újdonságokat ismerni kell. Egész évben készülni kell az idényre, s ha lehet, több újdonsággal kell előállni, ügyfélre szabott kínálatokkal, árkalkulációkkal. Főleg a

térségben – nem hoznak előrelépést. A jövőt illetően a bővítést mérlegelem, de ehhez kell még egy-két év, és szeretném, ha folytatódna a családi vállalkozás a fiam részéről. Jelenleg a cégünknek kettő foglalkoztatottja van – mondja a gyertyánosi vállalkozó. Az új kommunikációs utak előnyt hozhatnak, ha egy jól működő, folyamatosan frissített honlapról van szó. Tudja ezt a Gumi center

Štihec Jože, a Gumi center Kft. vezetője beáll a műhelybe is. gyertyánosi vállalkozó, aki a versenytársairól azt mondja: szakmabeli kollégák, szívesen találkozik velük, megtárgyalja velük az újdonságokat, megosztják a tapasztalatokat. A Gumi center már a vevők 3. generációjára épít, mely öntudatos, intelligens, széles a látóköre, pontosan tudja, mit akar, s vannak prioritásai. A technika fejlődése miatt egyre jobb és igényesebb kocsikhoz lehet jutni, ehhez megfelelő minőségű és gazdaságos gumiabroncs szükséges, s mind a kettő tényező műszaki oldalának ismerete előnyt jelent. A vállalkozó a termékek legnagyobb részét a német piacon szerzi be. – Abbahagytuk a kamion- és a traktorprogramot, helyette a motoros progra-

külföldi vásárok, kiállítások nyújtanak sokat, de a magam képzése sem maradhat el a marketing területén sem – mondja Štihec. Ma már webáruházat is működtetnek, ami egyre keresettebb forma a piacon. Német partnerükkel a szlovén és a horvát piacot látják el. Štihec megemlíti, hogy valamikor 1500 darab gumiabroncs eladása elegendő volt a megélhetéshez, ma ez a szám 5–7 ezer évente a lecsökkent árak és alacsonyabb árrések mellett. – Ha ezt Lendva lakosságának számához viszonyítom, akkor látni, mekkora piacot fogunk át, milyen munkát kell végeznünk, újabb és újabb utakat kell találni ehhez, hiszen a klas�szikus üzleti formák – főleg itthon, a Lendva körüli

igazgatója is, helyi szakemberek bevonásával ennek megújításán dolgoznak.

– Nem csak a kocsik gyorsabbak, felgyorsult az egész világ, haladni kell vele, de óvatosan, hiszen a tőke által irányított világ megannyi csapdát rejt – mondja Štihec Jože. A vállalkozó szerint a folyamatosan piacon töltött 24 évet a megfelelő hozzáállásuk eredményezte, bár az üzleti és a vállalkozói környezet nem volt mindig kedvező számukra. De a Belgiumban, az antwerpeni kikötőben dolgozó vendégmunkások fiaként – az első 10 évet Jože ott élte le – már hamar rálátást kapott arra, mi a munka. – A véleményem a jelenlegi üzleti környezetről talán egy kicsit eltérő az általánostól, mely a jelenlegi időket kedvezőtlennek tartja. Szerintem nem an�nyira rossz, mint ahogy próbálják sulykolni. Vannak pozitív előrelépések, jó a jogrendszerünk, az állam segít behajtani a kintlévőségeket. Vannak problémák, de van előrehaladás is, nálunk és Horvátországban is. Vannak üzletemberek, akik már nagyon európaiasan gondolkodnak és dolgoznak – mondja a gyertyánosi vállalkozó.

Legyen a saját főnöke! Fakereskedőként (tűzifa, akáckarók és egyéb fatermékek) a WALDHOLZ Fafeldolgozó Vállalat az Ön környezetében kínál: > gyakorlati és elméleti képzést, > vonzó, elhivatottsággal párosuló jövedelmet, > kedvező árakat a sikeres termékek számára. Önnek rendelkeznie kell: > ideális esetben az üzleti életből származó kereskedői ismeretekkel, > eladói alkalmassággal és üzleti elszántsággal, > szükséges (minimális) forgótőkével. Szeretne velünk indulni Szlovéniában? Akkor várjuk meggyőző informatív pályázatát. Waldholz – Gourmet CCB Kft., Lenti E-mail : waldholz@t-online.hu (Budai Zoltán részére) www.waldholz.hu

N É P Ú J S Á G 2 016 . á p r i l i s 21.


A Panvita sikeres évet zárt

Info

Felújították az AVE Húsközpontot A Panvita cégcsoport felújította a muraszombati AVE Húsközpontot. Az üzletben bővítették a friss hús, a hústermékek, a zöldségfélék kínálatát, valamint más termékekkel is várják a vásárlókat. A 2015-ös gazdálkodásról Polanič Peter, a Panvita igazgatója számolt be. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az igazgató kiemelte, hogy a tavalyi év mezőgazdasági termelésére erősen hatott a kedvezőtlen időjárás, az állattenyésztésre pedig a sertéspiacon uralkodó rossz gazdasági feltételek. Az árak a szlovén piacon nem normalizálód-

nak, a behozatali sertéshús ára még mindig 15–30 százalékkal a szlovén ár alatt van. A Panvitában arra törekednek, hogy ezen a téren ne a külföldi, hanem a szlovén sertésárutőzsde alakulása legyen a mérvadó. Az AVE-termékek forgalma viszont nőtt. Virag Branko igazgatósági tag kiemelte: a 2015-ös

év sikeres, a kedvezőtlen időjárási viszontagságokat (aszály, magas hőmérséklet) sikeresen enyhítették az öntözőrendszerükkel, mellyel a megművelt terület egynegyedét lefedik. A 2015–2020-as időszakban további kettő öntözőberendezést terveznek kiépíteni. A zöldségtermesztés területén tavaly egyharmaddal

Gazdag a hazai húskínálat a felújított AVE Húsközpontban Muraszombatban.

A csoport gazdálkodása számokban A Panvita csoport tavaly 121,4 millió euró értékben értékesítette termékeit, ami 4,4 millió euróval kevesebb, mint 2014-ben volt. Ez az alacsonyabb árak következménye, hiszen a termelés mennyisége a 2014-es szinten maradt, illetve bizonyos szegmensben növekedett is. A nyereség 7,66 millió eurót tesz ki, ami nettó 1,44 millió euró tiszta eredményt jelent. Tavaly növekedett az olyan eladott Panvita-termények mennyisége, mint a spárga, az eper, a paprika, a padlizsán, a minidinnye. Eredményes volt az ökotermények termesztése is, ilyen a hajdina, a zab, a tönkölybúza, amit teljes egészében a hazai piacon értékesítettek. A kooperációs termesztést bővíteni kívánják a szója és a magas minőségű búza, valamint a nyolcsoros kukorica területén. túlszárnyalták a 2014-es eredményeket: a termények a magas minőség és a rövid szállítási idő miatt elnyerték a fogyasztók bizalmát. A Panvita csoport végrehajtó igazgatója, Udovič Svarun elmondta: a 13 éves húsközpontot 13 nap alatt újították fel, a beruházás pedig 250 ezer euróba került. A húsfélék és hústermékek gazdag kínálata mellett zöldségfélék, saj-

tok, tésztafélék, lisztáru, borok, fűszerek, piknikhez való termékek is megtalálhatók már. A snacksarokban sült húsfélék is vásárolhatók. A Panvita az AVE Grill termékeket több burgerfélével bővíti, de felújítják a virslifélék palettáját is. Az elmúlt 13 évben a húsközpontban 560 tonna AVE Grill terméket, 550 tonna goricskói csirkét és több mint 130 tonna virslit adtak el.

Medical – az első korszerű egészségügyi vásár A Gornja Radgona-i vásárterületen múlt csütörtökön első alkalommal nyitotta meg kapuit a nemzetközi Medical – a korszerű medicinavásár, melyet a Muravidéki Vásár Rt. szervezett a Slo-med közreműködésével és az Egészségügyi Minisztérium, valamint Csehország ljubljanai Nagykövetsége mint a partnerország képviselete támogatásával. A háromnapos vásáron összesen 110 kiállító

volt jelen három országból (Ausztria, Csehország, Szlovénia), akik többek közt bemutatták az orvosi technológia korszerű egészségügyi berendezéseit és azok használatát, valamint a különböző gyógykezeléseket is. Az érdeklődőknek az egészségügyi egyesületek, szervezetek és gyógyszerészetek a kiállítóhelyeken ismertetőkkel szolgáltak a betegségekről, a gyógyszerek használatáról és az

N É P Ú J S Á G 2 016 . á p r i l i s 21.

egészséges életvitelről. A vásárt folyamatosan gazdag programkínálat kísérte, vércukorszint-, koleszterinszint- és vérnyomásmérés, alternatív kezelések és betegség-megelőzési programok bemutatása (Dora, Svit, Zora). Voltak továbbá szakmai előadások, kerekasztal-beszélgetések, tanácsadások és műhelymunkák, melyek mind a szakma, mind a látogatók érdeklődésére számot tarthattak. Cseh-

ország pedig, mely idén a vásár partnerországa volt, a jövőbeli egészségügyi

berendezések gyártóit és beszerzőit mutatta be. HS

• Lendván • Dobronakon • Pártosfalván • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

7


Info a mai napon... Április 21-én történt 1799 Megszületett Táncsics Mihály író, politikus. 1814 Megszületett Egressy Béni színész, író, zeneszerző, a Szózat megzenésítője. 1816 Megszületett Charlotte Brontë angol írónő. 1850 Meghalt ifj. Wesselényi Miklós báró, író, az „árvízi hajós”. 1910 Meghalt Mark Twain amerikai író. 1915 Megszületett Anthony Quinn kétszeres Oscar-díjas mexikói–amerikai színész, producer, rendező. 1926 Megszületett Elizabeth Alexandra Mary Windsor, aki II. Erzsébet néven Nagy-Britannia uralkodója lett. 1941 Megszületett Hollósi Frigyes magyar színész. 1958 Megszületett Andie Mac­Do­ well amerikai színésznő. Gömbös Jenő

visszapillantó

2006. április 20-án, 16. szám

A fumu készítésének rejtelmei A petesházi népdalkörrel évek óta jó kapcsolatot ápolunk, s együttléteink során többször került a terített asztalra fumu, amely alakjával és ízeivel is elvarázsolt bennünket. Még február közepén férjemmel, Cseke Józseffel elhatároztuk, hogy meglátogatjuk Petesházán Gyurica Kati nénit, aki vállalta, hogy megtanít fumut sütni. Már az elnevezés is nagy izgalmakat ígért, mert nem ismertük a sütemény eredetét. A tésztát Katica néni szakszerű irányításával ledagasztottuk, előkészítettük a tölteléket, s míg a tészta kelt, elbeszélgettünk a fumu körüli hagyományokról.

Katica néni a sütőből frissen kiemelt fumuval. Mivel a tészta egy pólyás babát formáz, meggyőződésem volt, hogy a régi keresztelők hagyományaihoz tartozik. Katica néni elmondta, hogy a kalácsot lakodalmak alkalmával sütötték,

s a lakodalmak során előadott tréfák egyik kelléke volt, ugyanis a lakodalom éjszakáján behozták ezt a pólyást formázó tésztát, s közölték. „Gyereke van a menyasszonynak!” Ezután megbízták a menyasszony

két keresztanyját, hogy vigyék el megkereszteltetni a gyereket. A keresztelő szertartásra a lakodalom másnapján került sor, amikor a vendégség újra összegyűlt. A két pityókás komaasszony mire a plébános úr elé ért, elfelejtette a gyerek nevét, s a hosszú huzavona után azt mondták, legyen a gyerek neve „Mesd meg”!, ezután szelték fel a kalácsot és fogyasztották el. A megkelt tésztát aztán megtöltöttük mákkal, mazsolával, dióval. Katica néni megmutatta a formázást, aminek eredményeként a kalácsból pólyás baba lesz. Az elkészült süteményben sokáig gyönyörködtünk, mielőtt felszeleteltük volna.

energetikai tanácsadás

Melegvíz-előállítás napenergiával Elmúlt a tél és megjött a várva várt tavasz, így aztán a nappalok és természetesen az éjszakák is egyre melegebbek, és ezért már fűtenünk sem kell. Bizonyos időszakokban a fűtésre valójában már csak azokban a háztartásokban van szükség, melyekben a fürdővizet központi kazánnal állítják elő. Egy átlagos háztartásban a meleg víz előállítására a háztartás teljes energiafogyasztásának 10 százaléka megy, ebből is látszik, hogy e téren is fontos és érdemes takarékoskodni. Hogy mennyi víz fogy el egy háztartásban, az főleg a család létszámától és a családtagok szokásaitól függ, így a meleg víz fogyasztása a különböző családokban személyenként naponta 40 és 70 liter között mozog. Az említett fogyasztás 50–55 Celsiusfokos átlaghőmérsékletű vízre érvényes, melynek 60 százaléka fürdésnél és zuhanyozásnál, 15 szá-

8

zaléka mosakodásnál és fogmosásnál, a fennmaradt 25 százalék pedig a konyhában fogy el. Egy átlagos négytagú család évente 3000–3500 kWh hasznos hőenergiát fogyaszt el a meleg víz előállítására. Ha figyelembe vesszük a vízmelegítők hatásfokát, valamint az energiahordozók energiatartalmát és árát, kiderül, hogy évi melegvíz-fogyasztásunk villamos energiával, olajjal és gázzal 400–460 euróba kerül. Ha meleg vizünket fával, tehát megújuló energiával állítjuk elő, akkor ez a költségmaximum 180 eurót tesz ki. Látjuk, hogy az utóbbinál a költségek több mint a felére csökkennek, de az is igaz, hogy ez a megoldás munkát és gondoskodást igényel. Tavasszal, nyáron és ősszel úgy energiaköltség, mint kényelem szempontjából is a legoptimálisabb megoldás, ha a meleg vizünk előállítását a Napra

bízzuk. Ebben a formában a meleg víz előállítására két lehetőség kínálkozik, mégpedig a napkollektorokkal és a hőszivattyúval való előállítás. Most a napkollektorokkal történő meleg víz előállításával fogunk foglalkozni. A kérdés, amelyre elsősorban itt válaszolnunk kell, az, hogy egyáltalán kifizetődik-e a házunk tetejére napkollektorokat szerelni. A válasz: hosszú távon igen. Tudnunk kell ugyanis, hogy Lendván és környékén évente átlagosan 2100 napsütéses óra van. Ebből tavasszal 500 órát, ősszel 450 órát, nyáron pedig 850 órát süt a nap. Az elhangzottakból az következik, hogy már kora tavasztól késő őszig a napkollektorok eredményesen fognak üzemelni. Kivételt jelentenek persze az esős és ködös napok. Így aztán elmondhatjuk, hogy március végétől szeptember végéig a meleg vizünket a nap állítja elő, és ezzel az

éves fogyasztás 70 százalékát kapjuk napenergiából. Ha a nap energiájával szeretnénk meleg vizet előállítani, úgynevezett napenergia-befogó rendszert kell felszerelnünk. E rendszer fő elemei közé tartoznak a napkollektorok, a víztároló, a rendszert összekötő elemek, valamint a felügyelő-, azaz vezérlőautomatika. A napkollektorokról talán csak annyit, hogy kaphatók hagyományos és vákuumos kivitelezésben. Az utóbbiak drágábbak, de a vákuum kitűnő hőszigetelési tulajdonsága miatt jobb hatásfokkal rendelkeznek. A napkollektorokat általában a ház tetejére szereljük, mégpedig déli irányba 30 fokos szögben. Jól méretezett és helyesen kivitelezett napenergia-befogó rendszer minden négyzetméternyi kollektora évente általában 500–700 kWh hőenergiát gyűjt be. Itt a magasabb érték természetesen a vákuumkollektorokra

érvényes. Ebből az következik, hogy egy négytagú családnak hat négyzetméter hagyományos napenergiabegyűjtőt kell felszerelni 300 literes víztárolóval ellátva. Vákuumkollektorok esetén, ezek jobb hatásfoka miatt pedig elegendő négy négyzetméternyi napkollektor is. Ha a költségeket az olaj vagy a villamos energia árával hasonlítjuk össze, a befektetés 10–12 év üzemelés után térül meg, a rendszer élettartama pedig 25–30 év. A befektetés ös�szege a rendszer minőségétől függ, és 3000–5000 euró között mozog. A rendszer beszerelésénél igényelhető szubvenció is. A nem visszatérítendő összeg mértéke az elismert költségek 20 százaléka lehet, de egyben nem haladhatja meg a 200 euró/ kollektornégyzetmétert. Bővebb információk az EKO sklad honlapján találhatók, de adatokkal tanácsadó irodánkban is szolgálunk ingyenesen.

N É P Ú J S Á G 2 016 . á p r i l i s 21.


Info magyar értékek tárháza

A Kapornaki Tündérkert Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

A gyümölcs az egyik legszebb jelképe az értelmes és értékes emberi munkának, amely reményeink szerint mindig megtermi a maga gyümölcsét. A gyümölcsfáknak az őrségi emberek életében is mindig fontos szerep jutott. A természeti feltételek ugyanis optimálisak a gyümölcstermesztéshez ezen a vidéken. Ezt bizonyítja az is, hogy az Őrség szlovéniai részén is minden háznál találni szépen termő gyümölcsfákat. Egykoron még több fajta gyümölcsfát ismertek e vidéken és minden gazdálkodási célra megvolt a saját, külön fajtájuk. Ezek a régi, őshonos fajták a betegségekkel szemben ellenállóbbak, bőtermők

és hosszú életű fák voltak, amelyek gyümölcse kiváló ízvilággal rendelkezett. A fák termését az itt élő emberek ma is sokoldalúan fel tudják használni, a fák életét és gondozását pedig számos néphagyomány övezi. A gyümölcsből aszalvány, gyümölcslé, lekvár, pálinka és különféle ételek készülnek. Sajnos azonban az 1940-es évektől az őshonos fákat egyre kevésbé tudták becsülni, sokat kivágtak belőlük, rohamos pusztulásnak indultak, a helyüket folyamatosan az új, nemesített fajták vették át. A Szlovéniához került őrségi területeken az őshonos, régi gyümölcsfafajták megmentését a hodosi magyar nemzetiségi önkormányzat 2011-ben felkarolta dr. Lendvai Kepe Zoltán javaslatára és Kovács Gyula pórszombati erdész és pomológus szakmai segítségével. A hodosi magyar nemzeti önkormányzat elnöke, Abraham Boris

vezetésével a kapornaki tájház udvarán létrehozták a Muravidék első őshonos gyümölcsfákat tartalmazó fajtagyűjteményét. Ez a gyűjtemény részét képezi a Kovács Gyula által alapított Tündérkert mozgalom-

gyűjtése. A kezdeményezés nemcsak szájról szájra terjedt, de a médiában is felhívást tettek közzé a gyűjtemény megalapításának céljából. Így sorra érkeztek az oltóágak, amelyeket Kovács Gyula

A Kapornaki Tündérkert megnyitása, 2012. Fotó: KBM nak is, amelynek szerte a Kárpát-medencében az őshonos gyümölcsfajták megmentése és népszerűsítése a célja. Kovács Gyula szakmai elveit és útmutatását követve már 2012-ben megindult a vidék régi gyümölcsfáinak felkutatása a környéken és az őshonos gyümölcsfák oltóágainak

2012 telén alanyokba is ojtott. 2012 májusában pedig egy szép, családias ünnepség keretében elültették a facsemetéket, összesen 46 gyümölcsfát, köztük például téli savanyúalmát, mosánszkit, b a t u l t , m é z e sk ö r t é t , sózókörtét vagy éppen Petőfi almafáját. Így jött létre a Muravidék első,

őshonos gyümölcsfajtákat magába foglaló génbankja. A fákról a gondoskodást a Hodos Községi Magyar Nemzetiségi Önkormányzati Közösség vállalta, valamint minden év májusában megünneplik majd a Kapornaki Tündérkert születésnapját, amikor ös�szegyűlnek az alapítók, az adományozók, az ültetők, és eszmecserét folytatnak a gyűjtemény jövőjéről, jelentőségéről. A kapornaki őshonos gyümölcsfafajták gyűjteménye felbecsülhetetlen természeti, kulturális és társadalmi értéket képvisel. Kovács Gyula örökségvédő gyümölcstermesztő szavaival élve: „Itt nem csak a fákról van szó, itt szó van a helytörténeti értékekről, történelemről, gasztronómiáról, néprajzról, közösségről és közös örökségről, kötelességről, ezek mind benne vannak ezekben a kis Tündérkertekben.” Köszönjük szépen Abraham Klaudiának és Abraham Borisnak a cikk megírásában nyújtott segítségét.

Közmédia javallat április 25. és május 1. között

Gyurity Mónika heti ajánlója Gyurity Mónika televíziós pályafutását a köztelevíziónál kezdte. Több, hosszú éveken át képernyőn levő produkció felelős szerkesztőjeként olyan műsorokat jegyzett, mint a Főtér, az Aranyág. Jelenleg az MTVA programigazgatója. Hétfő 19.40, M2, Csűrcsavarosdi: Mikor nem „programot igazgatok”, akkor civilben egy négyéves kisfiú anyukájaként az ő életét terelgetem. Így jó szívvel ajánlom az egyik kedvenc, játékos

fejtörőket tartalmazó gyereksorozatot, mely a nézettségi adatok alapján nemcsak a mi otthonunkban népszerű. Még aznap este – már gyerek nélkül természetesen – biztosan megnézem majd a Never Sorry című dokumentumfilmet, amely Ai Weiwei kínai képzőművész

N É P Ú J S Á G 2 016 . á p r i l i s 21.

élet mutatja be. Hatása mes�sze túlmutat képzőművészeti tevékenységén. (22.50-kor a Duna) S ze r d á n a D u n á n 22.20-tól a Vigyázók című Sára Sándor által rendezett filmet a közmédia idei nagyvállalása keretében tűzi műsorra; ebben az évben 1956 60. évfordulója kapcsán számos műsorral ünnepelünk. A Vigyázók című film parádés szereposztással szól a megfigyelések és besúgások közt élhető mindennapokról. A közmédia tehetségkutatója igazi unikum a tehetségkutatók tengerében, ahol nem sztárokat gyártunk, hanem valódi tehetségeket mutatunk be. A műsorformátum sikerét jelzi, hogy a közelmúltban a Cannes-ban megrendezett televíziós vásáron

a Dick Clark Productions megvette a show nemzetközi terjesztésének jogait. Igaz, nemcsak ezért érdemes nézni pénteken 20.30-tól a Virtuózokat a Dunán! Persze „csak” hallgatni is jó a zenét; például a Bartókon 19.35–től, ahol a Magyar Rádió Szimfonikusok és a Rádió Énekkar most Kobajasi Kenicsiró vezényletével olyan klasszikusokat ad elő, mint az Egmont nyitány. Kobajasi régóta nagy kedvence a magyar közönségnek, külön öröm, hogy most a közmédia zenei együtteseit vezényli a művész. Aki azonban a szó szoros értelmében klasszikus, önfeledt kikapcsolódásra vágyik és fenn is tud maradni, mindenképpen érdemes az M3-ra kapcsolnia késő

este (Tudósnők 22.40). A Vámos László által rendezett vígjáték Moliére tollából, Ruttkai Évával örök csemege a tévénézők számára. Vasárnap: Forma 1 Orosz Nagydíj Szocsiból. A mindössze 2014 óta megrendezett orosz viadalon eddig mindkétszer Lewis Hamilton nyert. Kíváncsian várom, hogy idén is úgy fekszik-e neki ez a pálya, mint az elmúlt két évben és sikerül-e vajon a triplázás?! Szurkoljunk neki együtt az M4-en 13.31-től! Ha pedig ennyi izgalom sem elég, akkor jöjjön James Bond és a Holnap markában című film a Dunán 21.00 órától!

9


Info április 22. péntek Szlovén Tévé I. 6:00 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 11:15 Taxi–kvíz, 11:40 Tudományos műsor, 12:20 Úton Nežával és Dušannal – dok. műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, 14:25 Glóbusz, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:40 Gyerekmű23:05 Három szín: sor, 16:30 Lelki villanás, 17:00 piros Hírek, 17:30 Szlovén magazin, 17:55 Hírek, 18:00 Infodrom, 18:10 Rajzfilm, 18:25 Taxi-kvíz, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovén üdvözlet, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Három szín: piros – francia–lengyel–svájci film, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:45 A pont, 9:45 Aranyfüst, 10:30 Művelődési műsor, 11:00 Jó reggelt, 13:20 Állatokról, emberekről, 14:00 A kertben, 14:45 Különleges kínálat, 15:30 Jó napot kívánunk, 16:30 Kazany: Cselgáncs Eb, 19:00 Gyerekműsor, 20:00 Otthon – svéd film, 21:30 TV-archívum, 22:20 Éjféli klub, 23:30 A pont, 0:15 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Ismétlések, 9:15 Asztro show, 10:15 Top Shop, 11:50 EgészségKalauz, 12:20 Story Extra, 13:00 Nevelésből elégséges – am. sorozat, 13:25 Éjjelnappal Budapest, 14:40 Farm – reality, 15:45 Isten áldjon, Esperanza! – argentin sorozat, 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 Farm – reality, 20:00 Éjjel-nappal Budapest, 21:20 Barátok közt – magyar sorozat, 22:00 Showder Klub, 23:00 Híradó, 23:30 Magyarul Balóval, 0:10 Gyilkos elmék – am. sorozat.

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 12:50 Paloma – mexikói sorozat, 13:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:50 Szeretned kell! – mexikói sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Jóban Rosszban, 20:00 Hal a tortán, 21:20 Transformers 3. – am. film, 0:45 Red Carpet, 0:55 Tények, 1:40 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Két duci hölgy – angol dok. film, 13:30 Univerzum, 14:25 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:20 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 16:10 Tappancs, a 21:55 Nora Roberts: Holdfo- mesterdetektív – német sorozat, 17:00 gyatkozás Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – német sorozat, 19:30 Maradj talpon!, 20:30 Virtuózok – zenés műsor, 21:55 Nora Roberts: Holdfogyatkozás – am. film, 23:35 Tavaszünnep 2016, 23:50 Csúf szerelem – am. film, 1:20 Vénusz Szépségszalon – francia film, 3:05 Ismétlés.

Duna World 5:50–11:25 Délelőtti műsor, 11:25 A csikós – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Tessék! – magazin, 13:40 Magyarország 2000 – Családi krónikák, 14:20 Család-barát, 15:50 Életkerék, 16:20 Összhang – A Kárpát-medence zenéje, 16:50 Kosár, 17:15 Munkácsy a nagyvilágban, 17:45 MMA – portrésorozat, 18:45 Tavasz ünnep 2016, 19:00 Hogy volt!?, 20:00 Slágertévé, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Család-barát – magazin, 1:00 Híradó, 1:15 Ismétlések.

április 23. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 11:05 TV-archívum, 11:55 A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 A kertben, 14:20 Ambiensek, 14:50 Minden és semmi: Semmi – angol dok. sorozat, 15:55 Szerelmesek az életbe, 17:00 Hírek, 17:20 Különleges kínálat, 18:05 Rachel Allen mindennapi kajái, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Minden lehetséges, 21:35 Disparue – francia sorozat, 22:30 Hírek, 23:00 Borgman – belga–dán film, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Legszebb reggelt, 9:00 Jó napot kívánunk, 10:00 A szokatlan ghánai koporsók – francia dok. műsor, 10:55 Idegenforgalmi műsor, 11:35 10 hazai, 12:25 Éjféli klub, ism., 13:50 Szlovénia ma, 15:05 A ŠTOS című 20:00 A maraton műsor 35 éve, 16:30 Kazán: Cselgáncs Eb, 17:55 Šentjur: Tajfun – Union Olimpija, kosárlabda-mérkőzés, 20:00 A maraton – holland film, 21:50 Zvezdana, 22:30 Est bábokkal – szórakoztató műsor, 23:15 Aranyfüst, 23:50 Aritmia, 0:20 Aritmikus koncert: The Tide, ism., 1:15 Ismétlések.

RTL Klub 6:45 Kölyökklub, 10:05 Teleshop, 11:00 Brandmánia, 11:30 Street Kitchen – főzőshow, 12:00 Autógram, 12:35 A nagy svindli – am. sorozat, 14:40 Farm – reality, 15:45 Asterix & Obelix: Isten óvja Britanniát – francia film, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz Plusz, 20:00 Farm – reality, 21:35 Gyertek át szombat este!, 22:45 Az igazság ára – am. film, 1:10 A sárkány szeme – am. film.

TV2 7:00 TV2 matiné, 8:50 Otthon a kertben, 9:25 Trendmánia, 9:55 Ízes élet, 10:30 Babavilág, 11:00 Otthontérkép, 11:35 Poggyász, 12:05 Szalonskicc – reality, 12:35 Duval és Moretti – francia sorozat, 14:50 Gyilkos sorok 21:25 Szakíts, ha bírsz – am. sorozat, 15:55 Őrangyalok – olasz sorozat, 18:00 Tények, 18:50 Kismenők – szórakoztató műsor, 21:25 Szakíts, ha bírsz – am. film, 23:40 Amerikai pite 6. – Az egyetemen – am. film, 1:35 Ismétlések.

Duna Tévé 6:25 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:40 Kult+, 12:55 Ízőrzők, 13:30 Hazajáró, 14:00 Magyar Krónika, 14:30 Peru – Chile – Húsvét-sziget – Juan Fernandezszigetek – dok. sorozat, 15:00 Szeretettel Hollywoodból, 15:30 Pókfoci – magyar film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:35 SzerencseSzombat, 19:35 Sabrina – am. film, 21:40 Kínai negyed – am. film, 0:00 Tavaszünnep 2016, 0:15 MüpArt, 1:50 Az orvosdoktor – német film.

Duna World 5:50–11:25 Délelőtti műsor, 11:25 Hazajáró lélek – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Család-barát, 14:40 Nóvum, 15:15 Csángók költője – Egy csángó az amerikai éjszakában – dok. film, 16:10 Szabadság tér ’56, 17:00 Hogy volt!?, 17:55 Csináljuk a Fesztivált!, 18:45 Tavaszünnep 2016, 19:00 Mindenből egy van – magyar sorozat, 20:00 Bízunk Benned!, 21:00 Híradó, 21:30 Fábry, 22:50 Munkaügyek – magyar sorozat, 23:30 Család-barát, ism., 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

április 24. vasárnap

április 25. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:50 Hallgassunk a csöndre, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet, ism., 14:45 McLintock! – am. film, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Broadchurch – angol sorozat, 20:55 Interjú, 21:50 Hírek, 22:10 Leszáll az éj – koprodukciós dok. műsor, 23:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Lelki villanás, 7:15 Zenés matiné, 9:50 Különleges kínálat, 10:35 Az őshonos háziállatok – dok. műsor, 11:00 Üvegbe zárt élet – német dok. műsor, 12:10 Szlovénia ma, 13:25 Szerelmesek az életbe, 14:15 Zvezdana, 15:10 Samuel integrálása – am. dok. műsor, 16:30 Ambiensek, 17:00 Automobilitás, 17:40 Labdarúgó-magazin, 18:05 Kazany: Cselgáncs Eb, 19:50 Lottó, 20:00 Simon Reeve-vel a kávé útján – angol dok. műsor, 20:50 Foyle háborúja – angol sorozat, 22:20 Ismétlések.

RTL Klub 6:45 Kölyökklub, 10:55 Egy rém modern család – am. sorozat, 11:15 A segítség házhoz jön – magazin, 11:50 XXI. század – a legendák velünk é l n e k , 12 : 2 0 Házon kívül – riport, 12:50 Nyugi, Charlie! – am. sorozat, 13:45 X terve19:50 Amerika Kapitány: Az első zet – am. film, 15:55 Aranyeső bosszúálló Yuccában – olasz film, 18:00 Híradó, 18:50 Cobra 11 – német sorozat, 19:50 Amerika Kapitány: Az első bosszúálló – am. film, 22:10 Invázió – am. film, 0:10 Portré, 0:45 Vince Vaughn vadnyugati kabaréja – am. dok. film.

TV2 7:00 TV2-matiné, 9:15 a’la CAR, 9:50 Tűsarok, 10:20 Stahl konyhája, 10:55 Az Év Pasija – szórakoztató műsor, 11:25 Több mint TestŐr, 12:00 Falforgatók, 13:00 Csapdába csalva – német dokureality-sorozat, 13:35 Gyilkos sorok – am. sorozat, 15:45 A párizsi diáklány – francia film, 18:00 Tények, 18:50 A Nagy Duett – show-műsor, 21:35 Showtime Hajdú Péterrel, 23:10 Kertvárosi kommandó – am. film, 1:20 Ismétlések.

Duna Tévé 6:00 Vallási műsorok, 12:00 Híradó, 12:45 Kult+, 12:55 Tavaszünnep 2016, 13:10 Rúzs és selyem – magazin, 13:40 Férjem Afrikában – francia film, 15:25 Valamit visz a víz – magyar film, 17:00 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:35 Doc Martin – angol sorozat, 19:30 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Aranyszem – angol film, 23:15 Tavaszünnep 2016, 23:30 Egyszerű eset – francia film, 1:20 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Virtuózok, 13:00 Híradó, 13:20 A Nagyok – dok. sorozat, 13:50 Szabadság tér ’56, 14:35 Család-barát – magazin, 16:00 Rúzs és selyem, 16:35 Önök kérték!, 17:30 A rejtélyes XX. század, 18:00 Öt kontinens, 20:40 Lehettem volna… 18:25 Tavaszünnep 2016, 18:45 Szeretettel Hollywoodból, 19:15 Gasztroangyal, 20:10 Operett.hu, 20:40 Lehettem volna… – szórakoztató műsor, 21:00 Híradó, 21:30 Recsk 1950–53 – Egy titkos kényszermunkatábor története – dok. film, 22:25 Tükör – dok. film, 23:00 Ismétlések.

6:10 A hét tükre, 7:00 Hírek, 7:10 Jó reggelt, 10:15 Rachel Allen mindennapi kajái, ism., 10:35 10 hazai, 11:05 Taxi-kvíz, 11:50 Roma nemzetiségi műsor, 12:20 A gyíkok – dok. műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Panoptikum, 14:20 A nyolcadik nap, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 12:20 A gyíkok 15:40 Gyerekműsor, 16:25 A töréspont, 17:00 Híradó, 17:30 Ifjúsági műsor, 17:55 Hírek, 18:00 eRTeVe, 18:15 Rajzfilm, 18:25 Taxi-kvíz, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 Írások, 23:40 Balett-est, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:50 A pont, 9:50 Anya csak egy van – dok. film, 11:00 Lelki villanás, 10:30 Jó reggelt, 14:00 Éjféli klub, 15:30 Mezőgazdasági műsor, 16:20 Automobilitás, 17:00 Halló TV, 17:55 Tudom!, 18:25 Ez lesz a szakmám, 18:50 Gyerekműsor, 20:00 Cédrusliget – kanadai sorozat, 20:45 Brokenwoodi titkok – új-zélandi sorozat, 22:20 A viharkutatás – német dok. műsor, ism., 23:10 Emlékek – beszélgetés, 0:00 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Reggeli, 9:15 Asztro show, 10:15 Topshop, 11:50 Portré, 12:20 Story Extra, 12:55 Éjjel-nappal Budapest, 14:05 Farm – reality, 15:45 Isten áldjon, Esperanza! – argentin sorozat, 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 Farm – reality, 20:00 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 21:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:55 Dr. Csont – am. sorozat, 22:50 Híradó, 23:25 Magyarul Balóval, 0:00 Nyomtalanul – am. sorozat, 2:05 A zöld íjász – am. sorozat.

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délben, 12:25 Aktív, 12:50 Paloma – mexikói sorozat, 13:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:50 Szeretned kell! – mexikói sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Jóban Rosszban, 20:00 Hal a tortán, 21:20 Különvélemény – am. film, 0:25 Red Carpet – Sztárok testközelben, 0:35 Ügyféllista – am. sorozat, 1:40 Tények este, 2:25 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Két duci hölgy – angol dok. sorozat, 13:25 Pásztorok ösvényein – dok. film, 14:30 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:25 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 16:10 Tappancs, a mesterdetektív – német 22:50 Ai Weiwei: Never sorozat, 17:00 Ridikül, Sorry 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – német sorozat, 19:30 Maradj talpon!, 20:30 Kékfény, 21:30 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 22:20 Magyar Krónika, 22:50 Ai Weiwei: Never Sorry – am. portréfilm, 0:30 A kíméletlen – francia film, 2:25 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:15 Délelőtti műsor, 11:15 Fűre lépni szabad – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Médiaklikk, 13:40 Öt kontinens, 14:10 Rúzs és selyem, 14:45 Család-barát, 16:05 Nemzetiségi magazinok, 17:05 Itthon vagy!, 17:25 Tálentum, 18:00 Muzsikás történet – dok. sorozat, 19:00 Hogy volt!?, 20:00 Üdítő – Szilágyi Tibor műsora, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Család-barát, 1:00 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Otthon, külhonban / Mozaik / Boszorkányság. Vagy mégsem? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Pannónia földjén (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 016 . á p r i l i s 21.


Info április 27. szerda

április 26. kedd

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 11:15 Taxi-kvíz, 11:40 A lélek horizontja, 12:15 A hód – dok. műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, ism., 14:20 Roma nemzetiségi műsor, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Pitypang, 15:40 Gyerekműsor, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 Az állatok társadalmi élete – dok. műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:25 Taxi-kvíz, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Ünnepély az ellenállás napja alkalmából, 21:00 A Felszabadítási Front 70 éve, 22:00 Visszhangok, 23:05 Tanúságtevők, 0:55 Ismétlések.

6:45 Visszhangok, 7:40 Szlovén polka és keringő 2016, 9:35 Franja – dok. film, 11:10 Taxi-kvíz, 11:40 Írások, 12:25 Kertjeink – dok. műsor, 13:00 Híradó, 13:30 Bolygónk: A Föld – angol–német–am. dok. film, 15:10 Hidak, 15:40 Gyerekműsor, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 Régi jó idők – dok. film, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:25 Taxi-kvíz, 19:00 Híradó, 19:30 A Híradó válogatásából, 20:05 A szerelem – szlovén film, 21:35 Fókusz Mozi, 22:00 Híradó, 22:25 Weissensee – német sorozat, 23:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:55 TV-archívum, 11:00 Halló TV, 12:05 Jó reggelt!, 14:35 Szlovén üdvözlet, ism., 16:05 20:00 James Steele nyomában Jó napot kívánunk, 17:00 Halló TV, 17:50 Tudom!, 18:25 Ez lesz a szakmám, 18:50 Gyerekműsor, 20:00 James Steele nyomában – dok. műsor, 20:55 Est bábokkal – szórakoztató műsor, 21:45 Eltűnt – koprodukciós sorozat, 22:45 Ambiensek, ism., 23:15 Jazz, 0:10 A pont, 0:55 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:10 Ismétlések, 9:15 Asztro show, 10:15 Top Shop, 11:50 A segítség házhoz jön – magazin, 12:20 Story Extra, 13:00 Nevelésből elégséges – am. sorozat, 13:25 Éjjel-nappal Budapest, 14:40 Farm – reality, 15:45 Isten áldjon, Esperanza! – argentin sorozat, 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 Farm – reality, 20:00 Éjjel-nappal Budapest, 21:20 Barátok közt, 21:55 Castle – am. sorozat, 22:50 Híradó, 23:25 XXI. század, 23:55 Magyarul Balóval, 0:35 A Grace klinika – am. sorozat, 1:40 Túsztárgyalók – am. sorozat, 2:30 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délben, 12:25 Aktív, 12:50 Paloma – mexikói sorozat, 13:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:50 Szeretned kell! – mexikói 21:20 Fogadom sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Jóban Rosszban, 20:00 Hal a tortán, 21:20 Fogadom – am.–brazil–francia film, 23:35 Red Carpet, 23:45 Propaganda, 0:50 Tények este, 1:35 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Két duci hölgy – angol dok. sorozat, 13:25 Univerzum, 14:25 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:20 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 16:10 Tappancs, a mesterdetektív – német sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Hegyi doktor – német sorozat, 19:30 Maradj talpon!, 20:30 Önök kérték!, 21:30 Laura rejtélyei – am. sorozat, 22:20 A Nagyok – dok. sorozat, 22:50 MüpArt Classic, 0:30 Séfek csatája – olasz sorozat, 1:25 A teljes igazság, vagy majdnem – francia film.

Duna World 5:50–11:50 Délelőtti műsor, 11:50 A korán jött polgár – dok. film, 13:00 Híradó, 13:20 Életkor, 13:45 Térkép, 14:15 Család-barát, 15:40 Nemzetiségi magazinok, 16:40 Magyar gazda, 17:05 Útravaló, 17:20 Tálentum, 17:55 Muzsikás történet – dok. sorozat, 19:00 Hogy volt!?, 20:00 Nevetni kell, ennyi az egész, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Család-barát – magazin, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:20 Pitypang, ism., 11:10 10 hazai, 11:55 eRTeVe, 12:10 Halló Tv, 13:15 Ünnepély az ellenállás napja alkalmából, ism., 14:30 Hétvégi csomag, 15:55 Jégbe zárva – holland dok. műsor, 17:50 Tudom!, 18:25 Ez lesz a szakmám, 18:50 Gyerekműsor, 19:50 Lottó, 20:00 Ezazene: Punk rock, 20:35 Manca Košir pillanata, 21:30 Zenés műsor, 22:30 Aranyfüst, 23:05 Aritmikus koncert: Noctiferia, 0:35 A pont.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:10 Ismétlések, 9:15 Asztro show, 10:15 Top Shop, 11:50 Autógram, 12:20 Story Extra, 13:00 Nevelésből elégséges – am. sorozat, 13:25 Éjjel-nappal Budapest, 14:40 Farm – reality, 15:45 11:50 Autógram Isten áldjon, Esperanza! – argentin sorozat, 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 Farm – reality, 20:00 Éjjel-nappal Budapest, 21:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:55 Szulejmán – török sorozat, 23:00 Híradó, 23:30 Házon kívül, 0:05 Magyarul Balóval, 0:45 A rejtély – am. sorozat, 1:45 Döglött akták – am. sorozat.

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:25 Aktív, 12:50 Paloma – mexikói sorozat, 13:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:50 Szeretned kell! – mexikói sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Jóban Rosszban, 20:00 Hal a tortán, 21:20 Szülői felügyelet nélkül – am. film, 23:30 Red Carpet, 23:40 Lángoló Chicago – am. sorozat, 0:45 Tények Este, 1:30 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Két duci hölgy – angol dok. sorozat, 13:30 Karim Aga Khan és életműve – osztrák dok. film, 14:20 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:15 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 16:10 Tappancs, a mesterdetektív – német sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – német sorozat, 19:30 Maradj talpon!, 20:25 Skandináv lottó sorsolása, 20:35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek – am. sorozat, 21:30 Szabadság tér ’56, 22:20 Vigyázók – magyar film, 0:00 Pócspetri – dok. sorozat, 1:50 A hét pszichopata és a Si-cu – am.–angol film.

Duna World 5:50–11:25 Délelőtti műsor, 11:25 Elektra – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Magyar gazda, 13:40 A rejtélyes XX. század, 14:10 A Nagyok, 14:40 Család-barát, 16:00 Vatikáni híradó, 16:30 Nemzetiségi magazinok, 17:30 Magyar történelmi arcképcsarnok, 17:50 Muzsikás történet – dok. sorozat, 18:50 Hogy volt!?, 19:50 VI. Nemzetközi Cirkuszfesztivál Budapesten, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Család-barát – magazin, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

április 28. csütörtök

műsorajánló

Szlovén Tévé I. 6:25 A Híradó válogatásából, ism., 7:10 Jó reggelt, 11:15 Taxi-kvíz, ism., 11:40 Slovene’s – dok. műsor, 12:20 Kertjeink – dok. műsor, 13:00 Híradó, 13:30 A hősök országában – dok. műsor, 14:30 Szlovén villanások, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Vendégem, 15:40 Gyerekműsor, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:25 Taxi-kvíz, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, 20:55 Glóbusz, 21:25 Helyes ötlet!, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:40 Ami szent és a világ, 0:35 Ismétlések.

Április 21-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:15 Idegenforgalmi műsor, 10:55 Fókusz Mozi, 11:10 Jó reggelt, 14:30 Manca Košir pillanata, 15:35 Szlovén magazin, 16:00 A hülyék diagonálisa – a test megpróbáltatása – francia dok. műsor, 17:00 Halló TV, 17:50 Tudom!, 18:25 10 hazai, 19:00 Gyerekműsor, 20:00 Automobilitás, 20:30 Cinema Komunisto – szerb dok. műsor, 22:15 Hajrá boldogság! – angol film, 0:15 A mexikói bőrönd titka – koprodukciós dok. műsor, 1:45 A pont.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:10 Ismétlések, 9:15 Asztro show, 10:15 Top Shop, 11:50 Street Kitchen, 12:20 Story Extra, 13:00 Nevelésből elégséges – am. sorozat, 13:25 Éjjel-nappal Budapest, 14:40 Farm – reality, 15:45 Isten áldjon, Esperanza! – argentin sorozat, 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 Farm – reality, 20:00 Éjjel-nappal Budapest, 21:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:55 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 22:50 Híradó, 23:25 Magyarul Balóval, 0:05 Brandmánia, 0:35 Homeland – am. sorozat, 1:45 A főnök – am. sorozat.

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:25 Aktív, 12:50 Paloma – mexikói sorozat, 13:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:50 Szeretned kell! – mexikói sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Jóban Rosszban, 20:00 Hal a tortán, 21:20 NCIS: Tengerészeti helyszínelők – am. sorozat, 23:30 Red Carpet, 23:40 Felejthetetlen – am. sorozat, 0:45 Tények, 1:35 Aktív.

Nagyító alatt: a II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Április 22-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: szombaton 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Április 26-án, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Két duci hölgy – angol dok. sorozat, 13:25 Az Ushuaia expedíció – francia dok. sorozat, 14:15 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:10 Halálbiztos diagnó23:20 Szabadíts meg a zis – am. sorozat, gonosztól 16:00 Tappancs, a mesterdetektív – német sorozat, 16:45 Szerencse Híradó, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – német sorozat, 19:30 Maradj talpon! – vetélkedő, 20:30 A Bagi Nacsa Show, 21:30 Az eltakarítónő – angol film, 23:20 Szabadíts meg a gonosztól – magyar film, 0:50 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:40 Délelőtti műsor, 11:40 Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Kék bolygó, 13:40 Hazajáró, 14:10 Magyar Krónika, 14:40 Család-barát, 16:00 Nemzetiségi magazinok, 17:00 Család és otthon, 17:20 Tálentum, 18:00 Muzsikás történet – dok. sorozat, 19:00 Hogy volt!?, 20:00 Szenes Iván írta – zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:30 Család-barát, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ég, föld, férfi, nő – magyar sorozat, 2:20 Ismétlések.

Pitypang: benne a göntérházi óvodások kirándulnak (ismétlés: szerdán 10.20-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Április 27-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: az Emlékezünk rovatban Tomaž Pandurra emlékezünk (ismétlés: csütörtökön 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Április 28-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 016 . á p r i l i s 21.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Vendégem: dr. Bernjak Elizabeta (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 16.15-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info A Közfinanszírozási Törvény (SZK Hivatalos Lapja 11/11, 14/13, 101/13 sz.) alapján a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (a továbbiakban: MMÖNK) Tanácsának 2016. április 5-i, 7. rendszeres ülésén elfogadásra került az

MMÖNK 2016-OS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET SZÁMLAEGYENLEG 2015. 12. 31. SZÁMLAEGYENLEG 2016. 12. 31.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1. cikk Jelen rendelet szabályozza az MMÖNK 2016-os évi költségvetését és a költségvetés megvalósítási eljárásait. 2. A KÖLTSÉGVETÉS ÁLTALÁNOS RÉSZÉNEK MÉRTÉKE ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZÉNEK FELÉPÍTÉSE 2. cikk A költségvetés általános részének számla-alcsoport szintjén az alábbi összegek kerülnek meghatározásra: A. MÉRLEGEGYENLEG: Számlacsoport/ alcsoport I. 71 713 714 73 731 74 740 II. 40 400 401 402 41 412 42 420 III. B. C. IV.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (71+73+74) FOLYAMATOS BEVÉTELEK NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK Áruk és szolgáltatások értékesítési bevételei Egyéb nem adójellegű bevételek KAPOTT DONÁCIÓK Külföldről kapott donációk (Magyarország) ÁTVEZETÉSI BEVÉTELEK Egyéb közfinanszírozási intézményektől kapott átvezetések KIADÁSOK ÖSSZESEN (40+41+42) FOLYAMATOS KIADÁSOK Bérköltségek Munkáltató társadalombiztosítási járuléka Áruk és szolgáltatások költségei FOLYAMATOS ÁTVEZETÉSEK Non-profit szervezeteknek és intézményeknek történő átvezetések BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Állóeszközök vásárlása és építése KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY PÉNZÜGYI KÖVETELÉSEK ÉS BEFEKTETÉSEK SZÁMLÁJA FINANSZÍROZÁS SZÁMLÁJA PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK CSÖKKENÉSE

figyelmükbe •Április 21., csütörtök, 11.00 és 15.30 •Színház- és Hangversenyterem, Lendva •„Otroci pojo” (Gyerekek énekelnek) – gyermek- és ifjúsági énekkarok területi találkozója.

12

euróban

•Április 22., péntek, 11.00 órakor, •Muravidéki Múzeum, Muraszombat •Šöveges Lipovšek Gordana „Prišo je glás – Prekmurci v vojni 1914–1918, Padli in pogrešani” című monográfiájának bemutatója.

356.994 21.100 21.000 100 135.000 135.000 200.894 200.894 406.164 319.970 137.900 20.090 161.980 37.194 37.194 49.000 49.000

A jelen költségvetés külön része költségvetési tételekre – alszámla szintig lebontva a jelen költségvetés függelékét képezi, és az MMÖNK honlapján kerül közzétételre.

3. KÖLTSÉGVETÉSI MEGVALÓSÍTÁSI ELJÁRÁSOK 3. cikk A költségvetés megvalósítása költségvetési tételek – alszámla alapján történik. 4. cikk A felhasználási jogok átcsoportosítási alapját a legutóbb elfogadott költségvetés, a költségvetés módosítása, illetve a pótköltségvetés képezi. Az elnöknek jogában áll az MMÖNK költségvetése kiadási mérlegegyenlegének általános részében a források átcsoportosítása, amennyiben megállapítja, hogy az adott naptári évben egy adott tétel objektív okok miatt nem teljesül teljesen egészében. Az átcsoportosításokról az elnök tájékoztatja a Tanácsot. 5. cikk Amennyiben a jelen rendelet elfogadását követően nem tervezett és a jelen költségvetésben nem szereplő, illetve nem teljes összeggel szereplő, azonos összegű kiadást megkövetelő célbevétel kerül befizetésre, a tényleges bevétel összegéig meg kell növelni a költségvetési fogyasztó kiadási kereteit, illetve a célkiadás tételét. A célkiadások átcsoportosításáról az elnök dönt.

4. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉS 6. cikk Jelen rendelet az MMÖNK Tanácsának elfogadási határozatával lép hatályba, és 2016. 01. 01-jétől alkalmazandó.

49.170

84.685,93 35.515,93

0 0 49.170

•Április 22., péntek, 17.00 órakor, •Színház- és Hangversenyterem, Lendva •A „Kofetarji” Színtársulata bemutatja a „Gremo na morje” című vígjátékot. •Április 22., péntek, 18.00 órától, •Lendvai Könyvtár

Lendva, 2016. április 6. Horváth Ferenc, s.k., az MMÖNK Tanácsának elnöke

•A könyv éjszakája könyvbemutatóval és műsorral. •Április 22., péntek, 19.00 órakor, •Területi és Tanulmányi Könyvtár, Muraszombat •A könyv éjszakája könyvbemutatóval.

•Április 23., szombat, 9.00 órakor, •Hodos, focipálya •A „Hodos Község jellegzetességei” gyalogtúra. •Április 24-én, vasárnap, 8.30 órakor, •Szerdahely, faluotthon •V. Szent György-napi gyalogtúra.

N É P Ú J S Á G 2 016 . á p r i l i s 21.


Info gyertyafény Április 22-e és 28-a között

Lendvai Plébánia Szombaton, április 23-án Szent György vértanú napja, amely Hídvég fogadalmi ünnepe. Ez alkalomból 18.00 órakor a lendvai plébániatemplomban lesz szentmise. Ezen a napon a vasárnapra érvényes szentmisékre a falvakban is sor kerül, éspedig Völgyifaluban

17.00 és Petesházán 18.00 órakor. Vasárnap, április 24-én, Húsvét utáni 5. vasárnap Lendván 8.00, 9.00 és 10.00, valamint Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak. Szombaton, április 23-án 16.00 órakor szentmise Radamosban. Vasárnap, április 24-én, Húsvét utáni 5. vasárnap Dobronakon 8.00 és 10.00, valamint Göntérházán 11.30-kor lesz szentmise.

Szerdán, április 20-án 7.30-kor lesz szentmise.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 10.00 órakor.

Református Egyház Minden kedden és pénteken 7.30kor könyörgést tartunk a szent­ lászlói templomban. Április 24-én 10.00 órakor istentisztelet lesz Szentlászlón.

apróhirdetés •Alsólakosban eladó kertes családi ház. Érdeklődni: tel. 040 672-119. •Eladó jó minőségű, Gleis­d or­f er fajta tökmag vetésre. Ára: 17 euró/kg certifikátummal. Érdeklődni: tel. 070/814-765. •Üzemképes 1500-as Ladát vásárolnék korrekt fizetéssel. Érdeklődni: tel. 0036/30659-61-71.

névnapsoroló Április 22-től 28-ig Péntek – Csilla Szombat – Béla Vasárnap – György Hétfő – Márk Kedd – Ervin Szerda – Zita, Mariann Csütörtök – Valéria

időjárás A hét végére borult, esős idő várható.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2016. április 19-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Diszponens a szállítási részlegen NT Logistika d.o.o, Moste 2F., Komenda (1 munkahely Szentgotthárdon, meghatározott idő: 6 hónap, magyar, szlovén és angol nyelvtudás, középiskolai végzettség, jelentkezési határidő: 2016. május 8.) Osztálytanító Kebelei Általános Iskola, Kebele 33., Kebele (1 munkahely, meghatározott idő: 2016. június 30-ig, jelentkezési határidő: 2016. április 22.)

„Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki a bajban megfogja kezed, s hogy milyen fontos is volt neked, csak akkor érzed, ha nincs már veled.”

Herman Teri

Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyeitek, Ha rólam szóltok, mosolyogjatok, Emlékem így áldás lesz rajtatok.

(1936–2016)

Hálás köszönet mindazoknak, akik temetésén részt vettek, elkísérték utolsó nyugvóhelyére, valamint adományaikkal és jelenlétükkel fájdalmunkat enyhítették.

A gyászoló család

Pincér Lepe Benetke, Malom utca 6G., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, havi bér: 1500 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2016. május 5.) Eladó Rosa Moda d.o.o., Nemčavci 1D., Muraszombat (1 munkahely, határozatlan idő, munkahely Lendván, jelentkezési határidő: 2016. április 21.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon.

Perlai Rezsőné: Erkölcsi nevelés az óvodában: Az óvodáskor viselkedéskultúrája (Flaccus Kiadó, 2014, 123 oldal)

MAGYARORSZÁG NAGYKÖVETSÉGÉNEK KULTURÁLIS KÖZPONTJA, A LJUBLJANAI BALASSI INTÉZET várja a kedves látogatóit minden hétköznap 12 és 18 óra között a Barvarska steza 8 szám alatt. Felvilágosítást munkaidőben hétfőtől csütörtökig 8.00tól 16.30-ig, pénteken 8.00-tól 14.00 óráig a 01 583 0400 telefonszámon, vagy a ljubljana@bbi.hu e-mail címen adunk.

Minden társadalomnak vannak bizonyos erkölcsi normái. Az erkölcsi nevelés fontos szerepet játszik a karakter és a személyiség kialakulásában. Az erkölcsi fejlődés során a gyerek sok olyan tudást és tapasztalatot szerez, amelyek biztosítják számára, hogy a társadalmi elvárásoknak megfelelően viselkedjen. Az egyén és a társadalom életéhez elengedhetetlen, hogy létezzenek szabályok és előírások az emberi kapcsolatokról, arról, hogy milyen viselkedés kívánatos, mi az, ami nem kívánatos, illetve tiltott... Hogyan lehet a gyereket arra nevelni, hogy független, magabiztos felnőtté váljék? Erre és számos más kérdésre választ kaphatunk Perlai Rezsőné Az óvodáskor viselkedéskultúrája című könyvéből, amelyben több témakört dolgoz fel: társadalom és nevelés; érzelmek, motívumok a szocializációban; szerep és viselkedés; jellem és viselkedés; szokások a gyermeki jellem formálásában; játékok a jellemnevelésben; irodalom és kulturált viselkedés stb. Rendezvényeink: 2016. április 22. – A könyv éjszakája, pénteken 18.00 órától a könyvtár olvasótermében Látogassák meg megújult honlapunkat: www.kl-kl.si.

N É P Ú J S Á G 2 016 . á p r i l i s 21.

13


Info Humor Két horgász beszélget a tóparton: – Te mit hoztál? – Egy liter pálinkát, hogy ha megszúrna egy rozsdás szög, le tudjuk fertőtleníteni. – És te mit hoztál? – Én két rozsdás szöget. Vörös a szőkének: – Mi a jelszavad a chaten? Szőke nő: – BatmanSupermanRobinJoker. – De miért ilyen hosszú?! – Mert legalább négy karakternek kell lennie. Két tehén ül a fán, zoknit kötnek. Megszólal az egyik: – Bőőőő... Mire a másik: – Honnan tudod, még fel sem próbáltad Késő este kinéz a férj az ablakon: – Nahát, nincs egyetlen csillag sem az égen. Bezzeg tegnap mennyi volt! Válaszol a feleség: – Persze, hogy nincs. Éjjel, mikor hazajöttél és azt kérdeztem, hol voltál, mindet lehazudtad az égről. Beszáll a szőke a taxiba: – Az Andrássy útra kérem. – De kérem, az Andrássy úton vagyunk. – Húúú, de gyorsan! Mennyivel tartozom? – Semmivel. – Húúú, de olcsó! Jegypénztárnál az agresszív kismalac: – RETÚRJEGYET! – Hova, kismalac? – IDE VISSZA! Két pösze megy az utcán. Az egyik lát egy macskát és azt mondja: – Szisz, szisz! Gyeje szisza, hosszám! – Hoty mondtad? Nem uty kell mondani, hanem mondd ki jendeszen, hogy maszka!

14

Foltos mintás hüvelyes növény

Színházbusz indítását tervezi az MNMI Budapestre 2016. május 1-jén. Az Új Színház bemutatja: : 1 2 3 1 Watt Otthonomba cipelt

Magyar király volt (Sámuel) Névelő Akadozva járó Ruha rejtekébe

Cirkuszi fellépő

2

Erdélyi fejedelem Festmény- volt (Zsigtípus mond)

Hirtelen kiált

Vízi állat

3

Ösztönösen rajzolgató Esett, zuhant Kötőszó

Lakóépület Római 500

Védett

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Most közelebb kerülhet olyan emberekhez, akik nagyobb befolyással lehetnek sorsára. Csak óvatosan a véleményformálással!

R. N. R. Elvárás, előírás Azonos betűk

Szürke fém

Loptak

Nitrogén

Életet adók Könyörög neki Oxigén

Visszaélt!

Zabdarab!

Argon Pocsék cikk, szöveg

Énekhang Ilyen fal is van

Részvénytársaság

Newton

Vagy, angolul

Nátrium

B

Tempója, lendülete

Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Joan Miró grafikái a lendvai várban. A szerencse Könye Dragica kapornaki olvasónknak kedvezett, az ajándékot szerkesztőségünkben veheti át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje május 2. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

kulcslyuk

Marton Kristina, a Völgyifalui ÖTE lánycsapatának tizedese Az ideális férfi? • Teljesen elfogad olyannak, amilyen vagyok. Álomutazás? • Először Bali, utána India. Álomszakma? • Valami olyasmi, amit nem munkának élnék meg. Kedvenc színe? • Zöld. Gyermekkori álma? • Hogy megmentsem a világot. Ha szabadidő, akkor… • Tánc, jóga, ének, kerti teendők. Amit a legjobban meg tud főzni… • Egy biztos: imádok finomat enni. Amihez a legjobban értek: currys zöldség csicseriborsóval, levesek, tésztafélék, perec... Kedvenc fűszere? • Vegeta – anélkül nincs íze semminek. Kedvenc tévéműsor, film?

Rák Jún. 22. - júl. 22. Semmi oka nincs a panaszra. Persze az apró részletekre ügyelnie kell, ha nem akar maga körül bajt. Csak a saját igényeire alapozzon. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. A fontos megbeszélések során koncentráljon a sorok között megbúvó lényegre, így nyerhet csak lépéselőnyt a többiekkel szemben.

Tonna Német– cseh folyó

Kos Már. 21. – ápr. 20. A héten alig győzi kordában tartani az érzelmeit. Legyen ezért óvatos, mert így könnyen megbánthatja a kedvesét! Bika Ápr. 21. – máj. 20. Karrierjében szinte mindent új perspektívából lát. Kiváló időzítés ez fontos tárgyalásokra és új szerződések aláírására.

Esőben állnál Nemzetk. Olimpiai Bizottság

Horoszkóp

• Mentalista, Avatár, Mátrix. Legkedvesebb nóta, zeneszám? • Hangulattól függ. Amitől a legjobban fél… • A kígyóktól. Amit nem tesz, tett soha… • Sosem kések… – De… Kabala, amulett? • Nincs. Káros szenvedélye? • Gondolkodás és édességek. A leghasznosabb tárgya? • Műanyag fogpiszkáló, ami a bicskám része. Ha megnyerné a lottó főnyereményét… • Dolgoznék magamon, hogy megállapítsam, mi a küldetésem és azt csinálnám. Építenék egy szalmaházat magamnak Völgyifalu határában a legeslegszebb kilátással. Életbölcsessége, kedvenc mondása? • Ami nem öl meg, az megerősít.

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Nagyobb döntések során kérje ki szakemberek véleményét. Hallgassa meg a tanácsaikat, mielőtt nagyobb terhet venne a nyakába. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Legyen óvatos a másoknak tett szívességekkel! Könnyen a fejére nőhetnek és kihasználhatják a jóindulatát hosszú távon is. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. A meghittség kerül a középpontba szerelmi életében. Figyeljen rá, mit mond, elképzelhető, hogy máshogy reagálnak, mint várná. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Sorozatos, visszatérő vesződéssel járó dolgokkal szembesülhet. Most azonban könnyedén átláthat a szitán. Bak Dec. 23. – jan. 20. Az életminősége javításáért tett erőfeszítései kapják a legnagyobb figyelmet. Ezt érdemes jól kihasználnia minden szinten. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Most nem fontos, hogy mi zajlik a környezetében, csak arra figyeljen, ami fontos Önnek. Megtisztulási periódushoz érkezett. Halak Febr. 20. – már. 20. Életre szóló bizalmas kapcsolat áll kilátásban, éspedig egy olyan személlyel, aki nem csak érti, de érzi is a lényét.

N É P Ú J S Á G 2 016 . á p r i l i s 21.


Horizont Új Fehér könyv a nyugdíjrendszerről

Javasolják a 67 éves nyugdíjkorhatárt A Munkaügyi Minisztérium múlt héten terjesztette a nyilvánosság elé az új nyugdíjrendszerről szóló Fehér Könyvet, melynek javaslatai között szerepel a nyugdíjkorhatár 65-ről 67 évre emelése legalább 15 éves biztosítási időszakkal, valamint az előnyugdíjaztatás megszüntetése. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A Munkaügyi Minisztérium megítélése szerint a módosítási javaslatokra a nyugdíjkassza hosszú távú fenntarthatósága és a nyugdíjak értékének megtartása érdekében – a 2020ig tartó átmeneti időszakot követően – van szükség azért, mert a lakosság elöregedőben van és a jövőbeli demográfiai kép sem biztató. Ezért a nyugdíjrendszert a jelen és a jövő társadalmi változásaihoz kell igazítani, nyilatkoz-

ták a minisztériumban. A közzétett Fehér Könyv a széleskörű elemzések eredményének kimutatása és egyben kezdeményezés a nyugdíjrendszer megfelelő átszervezésére, melyet további egyeztetések, tárgyalások követnek a társadalmi és szociális partnerekkel a következő hónapokban. Amennyiben a nyugdíjreformra sor kerül, a bevezetése 2020-ban esedékes, és átlagban két évvel későbbi nyugdíjazást jelentene, azaz a nyugdíjazási feltétel a 67 éves életkor lenne

legalább 15 éves biztosítási időszakkal (de a könyvben több lehetőség is szerepel), vagy legalább 40 munkaév. Az első nyugdíjösszeg az utolsó megkapott fizetés 60–70 százalékát tenné ki. Többek közt a könyv javasolja a két nem közötti eltérések eltörlését és egy fokozatos pontrendszer bevezetését, valamint az előnyugdíjazás megszüntetését. A Fehér Könyv intézkedési javaslatai közé tartozik továbbá a legalacsonyabb és legmagasabb nyugdíjalap arányának növelése 1:5-ös rátára és a

Tíz órában is sok minden megtanítható

Nem is olyan nehéz – jól jön a kapcsolattartásban, a navigálásban... – ez volt az egybehangzó véleménye a hét elején a Bánffy Központban a Teleház Katedra szervezésében zajló, az okostelefonok használatáról szóló tízórás tanfolyam részvevőinek. Birkás István informatikus szerint a tízórás tanfolyam keretében meg lehet tanítani az okostelefontörténetet, a különböző típusokat, azt, hogy mire érdemes figyelni, amikor

telefont vásárolunk, továbbá az adatvédelmet és a biztonságot. – Ha ismeretlen helyen fogok járni, akkor a navigációval könnyebben tudok majd tájékozódni – mondja Boros Hagymás Edit újdonsült nyugdíjas, okostelefon-tulajdonos. Az okostelefont a tanításnál is fel lehet használni, van sok hasznos applikáció, amelyek a nyelvtanításban,

N É P Ú J S Á G 2 016 . á p r i l i s 21.

sőt matematikánál is hasznosak – mondja Časar Igor, a Göntérházi KÁI tanára. Takács Ágnes, a Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesület vezetője elmondta, készül egy új anyag a képzők képzésére, s egy 60 órás tananyag, részben táv-, részben személyes oktatásra, s ez egy további projektnek lehet kiindulópontja. -ce

nyugdíjasok kettős státuszának rendezése, mely a nyugdíj mellett a munkavállalást is engedélyezi. A nyugdíj kiszámolásánál az elszámolási időszakot fokozatosan növelnék a most érvényben lévő 24 évről a 34 legkedvezőbb egymást követő évre. Változna a nyugdíjak úgynevezett egyeztetése is, az átmeneti tízéves időszakban a 60 százalékos átlagos bruttó bérnövekedést és az életviteli árak 40 százalékos átlagnövekedését vennék figyelembe, a reformot

követő évtizedben pedig a 30:70 arányt. Az éves juttatási jogot, mely jelenleg hasonlóan van megoldva a nyugdíjazottaknál, mint a nyaralási pótlék, az aktív lakosságnál megszüntetnék. Az ilyen jellegű kiadásokat a veszélyeztetett nyugdíjas rétegre vagy azok hosszú távú gondozására fordítanák. Még mielőtt azonban a nyugdíjreformra sor kerül, meg kell oldani a fiatalok kiszámíthatatlan helyzetét a munkaerőpiacon, az idősek számára biztosított munkalehetőséget, az egészségügyi biztosítási rendszert és az idősebbek hosszantartó gondozásának problémáit.

A börtön maga a hétköznapi élet A Lendvai Plébánia pénteken Robert Friškovec lelkészt látta vendégül a Lendvai Zsinagógában, aki a „Börtön vagy szabadság; Bennem, benned, köztünk” című előadását tartotta meg a szép számban megjelent közönségnek. Friškovec, aki 12 éve a Szlovén Köztársa- A lelkész előadásában kiság Büntetés-végre- emelte, hogy az emberek hajtási Igazgatóságá- egyre gyakrabban szerepet nak lelki gondozója játszanak a hétköznapokban. és koordinátora, 23 éve járja a börtönöket és foglalkozik az elítéltekkel, azok áldozataival és a hozzátartozóikkal. A gyakorlati példák segítségével az előadó képszerűen ábrázolta az emberek hétköznapi életbe való egyre gyakoribb bebörtönzését. Az egyének környezetük és családjuk elfogadásáért folyó törekvésükben felvállalják a mindennapok szerepjátszását, ami szorongást, bezártságérzést eredményez. Ebből kifolyólag a családokban, a párkapcsolatokban megszűnt a kommunikáció, egyre gyakoribb a kiábrándultság, az önbecsülés hiánya, a tétlenség és a problémák megoldására való képtelenség, ami legtöbbször megfutamodáshoz vezet. A lelkész szerint komoly gondot jelent a mai világban a megfelelő kölcsönös odafigyelés is: hallani és meghallani a mondanivalót és azt helyesen értelmezni. Ezért arra intette az egybegyűlteket, törekedjenek önmaguk megismerésére, hogy képesek legyenek az érzelmek kifejezésére, a hatékony üzenetküldésekre és a szabadság érzésének átélésére. HS

15


Horizont Európa tegnap, ma és holnap

esett az emberi jogokról, a szolidaritásról, a morálról és a jogról. Éppen ezek miatt került az EU válságba, s az unió alapeszméje sem él már. Az unió jövőjét – jelentette ki Milan Kučan, Szlovénia első köztársasági elnöke nélkül maradnak – mint illetőleg azonban az „első azon a beszélgetésen, melyet a Lendvai Könyvtár szervezett jelen esetben Szlovénia elnök” optimista: az euró–, akkor ebből nagy baj pai vezetőknek el kell gona városi zsinagógában múlt szerdán. származhat. Az unióhoz dolkodnia azon, mi lesz mindig többet kell nyújtaaz unió után? Bence Lajos ni, mint amennyire igényt A f inánctőlajos.bence@nepujsag.net tart – mondta Kučan, aki ke háborúja Halász Albert könyvtár- ittjártakor megtekintette ugyanis zajigazgató kérdésére, hogy Lendva nevezetességeit, s lik, s néha érez-e valamilyen bizser- üdvözölte azt az ambiciúgy tűnik, gést, amikor a szülőföld- ózus tervet, mely szerint m á r- m á r a jére látogat, lakonikusan Lendva pályázni fog az multinacioválaszolt: hogyne, hiszen, Európa Kulturális Fővárosa nális cégek ha másért nem, hát a gyer- címre. igazgatják a A közelmúlt, az eurómekkora miatt, amit itt világot. Akár töltött és szép volt. Aztán pai uniós csatlakozás és itthon, akár a sorjáztak a kérdések, me- Európa jövőjét illetőleg sok világban néz lyek közvetve ugyan, de a ismert dolog is elhangzott. szét az ember, magyar nemzeti kisebbsé- A pártállam fő „összetartó a kor mányget is érintették. – Én még erejét” Tito személyisége zás válságát emlékszem, mily nagy volt garantálta, amíg élt, majd tapasztalja, s az ellenállás a kétnyelvű később, a szerb nacionaez nincs így oktatás bevezetésekor, az lizmus és a „hadsereggel Milan Kučan volt köztársasági elnök a lendvai közönségtalálkozón. rendjén. Az olasz vidéken semmiféle való összetartás” miatt emberek réaffinitást nem mutattak eleve halálra volt ítélve a mos folyamatokban elba- való csatlakozás euforikus mülten figyelik a fejleméiránta. Bár én már egy közös államalakulat. Aztán gatellizálódott a visegrádi pillanatban történt, ma nyeket, a kormányok és a akkori izolai fórumon azt következett az önállóso- kezdeményezés, pedig így már ez az eufória és a lel- vezetők pedig nem folyhangoztattam, hogy egy dás, majd az unióhoz való utólag jó lett volna. Ha kesedés is semmivé lett. tatnak velük diskurzust. gyermekért is érdemes csatlakozás kérdése. Kučan másért nem, hát azért, Már az egyeztető tárgya- Mintha nem az állam lenne iskolát nyitni. különös- kiemelte: a visegrádi né- mert a szomszédi viszony lások alatt feltűnt, hogy a az emberekért, hanem forképpen, ha az kisebbsé- gyekhez való csatlakozás a kis nemzetek számára pénzintézetek, az ipar és dítva, s szolgamód követgi körökből származik, ügyét az uniós csatlakozás mindennél fontosabb. Ha a bankok ügye volt az első jük Brüsszel utasításait… hiszen a kisebbségnek árnyékolta be, s a párhuza- a kis nemzetek szövetséges helyen, s csak kevés szó – mondta végül az elnök.

Az unió alapeszméje sem él már

Kardoš-könyvbemutató a Lendvai Könyvtárban

A szél és a visszhang könyve A Lendvai Könyvtár olvasótermében múlt csütörtökön került sor Kardoš Štefan, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola tanára Veter in odmev (A szél és a visszhang) című regényének a bemutatására. A rendezvényre az író a művészbarátait is elhozta.

Az író a művészbarátait is elhozta a bemutatóra.

16

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Franci Just a FrancFranc Kiadó nevében a kötet szerkesztőjeként szólt az egybegyűltekhez. Az irodalomtörténész, esztéta kiemelte a fiatalabb generáció szerepvállalásának jelentőségét a muravidéki szlovén irodalomban, melynek úttörői Ferdo Godina és Miško Kranjec voltak a 30-as években. Just Kardošt az eddigi prózaírói munkássága alapján a fönt említett Godina és Kranjec által teremtett hagyomány „nagy folyatójának” nevezte. A könyv szerkesztője a jelen kiadványt három szempont-

ból is fontosnak nevezte: először a szlovén téridő kritikai leképezése, a hegyi falucska iskolájában történtek miatt, másodszor a 19. századi orosz realizmushoz való kötődés, illetve az emberi elidegenedés és az emberi erő és akarat kiteljesítésének bemutatása miatt, mely a mai nyugat-európai lelkileg is kiürült állapotokra rímel. A harmadikat a transzcendentális kérdések és az emberi létezésre és a túlvilági vonatkozásokra való rámutatás jelenti, ami fontos eleme a regénynek. Kardoš a regény mellett található CD tartalmáról is beszélt, mely szervesen kapcsolódik a regényhez. A zenés-felolvasásos műsorban fellépett Petric Alja és Šimonka Tjaša (ének), Bagari Ludvik színművész, valamint Stanišič Damir (gitárkíséret).

N É P Ú J S Á G 2 016 . á p r i l i s 21.


Horizont

Drámajáték alkalmazása az óvodában Pénteken, április 8-án továbbképzést szerveztünk a Lendvai 1. Számú Kétnyelvű Óvodában A mese és a drámapedagógia újszerű megközelítése az óvodai nevelésben címmel. A drámapedagógia művészetpedagógiai irányzat, amely a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben. Óvodánkba Kunné Da­ rók Anikó előadó érkezett Jászberényből. Gyakorlatok-

kal és játékok segítségével mutatta be a valóság átélését, az emlékek megőrzését, a figyelem fejlesztését, az alkotás szabadságával való megismerkedést, s ezen keresztül a csoport és az egyén fejlődését. A délelőtt folyamán az előadó a gyerekeknek tartott foglalkozást: két mesét mutatott be, melyekbe drámajátékokat vont be. Az első mese a két medvebocsról és a rókáról szólt, a másik pe-

dig a bagolyról, aki félt a sötétben. A gyerekek ügyesen közreműködtek és élvezték a meséket. A délután folyamán Anikó az óvónőknek tartott előadást. Ő már régi ismerősünk, hiszen már többször járt nálunk, ennek ellenére mindig valami újat tartogat a tarsolyában. Előadása nagyon tanulságos volt, sok új ötletet, mesét és drámajátékot mutatott be, melyeket el is játszottunk. Felfrissíthettük és gazdagí-

tottuk tudásunkat. Mindezt bevonjuk a mindennapi munkánkba, gazdagítjuk gyermekeink anyanyelvi tudását és megismertetjük őket a környezetnyelvvel. A drámapedagógia meghatározó elemei az óvodai nevelőmunkában is használhatók, természetesen az adott korosztály értelmi, érzelmi és szociális képességeinek figyelembe vételével. Figyelni fogunk arra, hogy olyan témákat és munka-

formákat kell keresnünk, melyek egyszerre elégítik ki a gyermekek játékigényét, valamint fokozatos és folyamatos fejlesztését. Köszönetet mondunk a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének, valamint az EMMI-nek és a Budapesti Balassi Intézetnek, hiszen támogatásuk által szervezhettük meg ezt a szakmai napot. A Lendvai Óvoda kétnyelvű aktívájának vezetői: Vörös Irma és Bakán Blanka

Pénteken délután a Pomurje Horvát Kultúregyesület szervezésében a volt „Maja” üzlethelyiségeiben nyitották meg Marica Petrović Bošnjak hímzéseinek önálló kiállítását. A hétvégén nyitva tartott kiállításon különböző technikákkal készült szlavóniai motívumú párnahuzatok, asztalterítők, ágyterítők, függönyök, falvédők, konyharuhák voltak láthatók. A jelenleg 93. életévében lévő Marica Petrović Bošnjak, aki a megnyitó alkalmából videoüzenetben köszöntötte a kiállítás közönségét, szinte gyermekkora óta hímez. Minden alkotása személyes, és a mai napig aktív, mindennapos elfoglaltságot jelent számára e tevékenység.

A horvát kultúregyesület által pénteken megnyitott kiállítás a harmadik hímzőkiállítás a sorban, egyben az első önálló kiállítás, amely egy alkotó munkáit mutatta be – tudhattuk meg a megnyitón, amelyet a szervezők többek között szlavóniai tamburadallamokkal tarkítottak. tt

Szlavóniai hímzések Lendván

Asztalterítők, ágyterítők, függönyök, falvédők, konyharuhák...

Hibaigazítás A Népújság 15. számában a 18. oldalon megjelent A keresztrejtvény-nyerteseknek gratulálhattunk című cikkben tévesen (Nagy Zsuzsannának) írtuk Pal Zsuzsanna nevét. Az érintettek és az olvasók szíves elnézését kérjük. A szerkesztőség

A feltámadási menet szárnyas keresztje Szentlászlón A feltámadási menet szárnyas keresztje Szentlászlóra ért. Hozzánk Lendvai Zoltán János rédicsi plébános vezetésével érkezett meg április 11-én hétfőn. A keresztet a református templomban fogadtuk ökumenikus keretek között, ami Krisztusra mutatásán túl a keresztyén egyházak egységét is kifejezi. Egy nappal később vittük tovább Kercaszomorra, hogy tovább folytassa Csíksomlyó felé vezető útját, minél több jóakaratú ember találkozását és közös imádságát segítve. Bódis Tamás

N É P Ú J S Á G 2 016 . á p r i l i s 21.

17


Sport

Taroltak a lendvaiak

A Muravidék nyerte a rangadót

Odranci – Nafta 1903 2:4 (1:2) Hosszú idő után a lendvai stadion lelátói a szurkolók lelkes drukkolásától voltak hangosak, ugyanis a Nafta és az élvonalban he-

labdát, erős lövését pedig Valentič nem tudta hárítani. A folytatásban a kékfehérek felszabadultabban játszottak és a 22. percben

A Nafta ígéretes kapura lövéseit az odranciak kapusa többször is hárította. lyezkedő Odranci kiszámíthatatlan szombati találkozójára 500 néző volt kíváncsi. A kék-fehérek helytálltak és a tavaszi forduló harmadik győzelmét aratták. A pályaválasztási jog felcserélése miatt a saját pályáján tehát hivatalosan vendégként lépett pályára a Nafta, mely gyengébben indította a játékot, amit az Odranci határozottsága a 10. percben találattal büntetett: Gostan kihasználva a védelem figyelmetlenségét ügyesen megszerezte a

gólt is szereztek, ám Mertek játékvezető les miatt a találatot érvénytelenítette. Így sem kellett sokat várni az egyenlítésre, két perc elteltével Bobičanec Luka rúgott pontosan a kapura, megszerezve az egyenlítő gólt. A félidő 1:2-es eredményét Zagorec Adam állította be, Biro Nikolaj beadását fejelte a hálóba. Kiegyensúlyozottabb lett a játék a folytatásban. Mindkét oldalon alakultak ki helyzetek, melyek egyikét a

66. percben Matjašec váltott gólra újabb védelmi hiba következtében. Az egyenlítést követően ismételten Bobičanec veszélyeztette Raduha kapuját, de szabadrúgását a kapus szögletre hárította, a beadott szöglet lepattanó labdáját azonban Vida Matej lőtte a keresztléc alá. Annak ellenére, hogy az odranciak egyre erőteljesebben támadtak, a játékuk nem hozott fordulatot, sőt a mérkőzés döntő pillanatára a 86. percben került sor, amikor Tomašek Nikola beállította a 2:4-es végeredményt. f.h.m.

Végigsétáltak a macedónokon Az Eb 2017 csoportselejtező mérkőzését a szlovén női válogatott a macedónok ellen 8:1-es eredménnyel nyerte a lendvai focipályán a múlt héten. A Rob Damir által vezetett szlovén csapat a második játékrészben kerekedett igazán a vendégek fölé, miután az első félidő 1:0-val zárult. HS

SZLOVÉN BAJNOKSÁG 3. LIGA, KELETI CSOPORT 19. forduló

30. forduló

30. forduló Celje – Luka Koper Domžale – Olimpija Gorica – Krka Krško – Maribor Zavrč – Rudar

3:0 (2:0) 0:1 (0:0) 1:0 (0:0) 1:3 (1:1) 0:2 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Olimpija 30 18 8 4 65:20 62 2. Maribor 30 17 9 4 67:27 60 3. Domžale 30 12 10 8 41:26 46 4. Gorica 30 13 6 11 41:41 45 5. Zavrč 30 9 10 11 30:35 37 6. Rudar 30 10 7 13 29:43 37 7. Krško 30 9 7 14 21:44 34 8. Celje 30 7 11 12 24:42 32 9. Luka Koper 30 8 6 16 31:47 30 10. Krka 30 6 8 16 23:47 26 A 31. forduló párosítása 2016. április 23-án és 24-én: Olimpija – Krško, Gorica – Celje, Rudar – Domžale, Krka – Zavrč, Maribor – Luka Koper.

18

Ferencváros – MTK Paks – Videoton DVSC – Újpest Haladás – Honvéd Vasas – DVTK Puskás AFC – Békéscsaba

2:2 (0:1) 0:1 (0:0) 1:0 (0:0) 0:1 (0:0) 1:3 (0:1) 0:1 (0:1)

TÁBLÁZAT 1. Ferencváros 30 23 3 4 66:20 72 2. MTK 30 14 9 7 39:29 51 3. DVSC 30 13 9 8 43:31 48 4. Videoton 30 14 4 12 33:29 46 5. Haladás 30 12 10 8 28:32 46 6. Újpest 30 11 11 8 39:31 44 7. Paks 30 11 6 13 36:36 39 8. DVTK 30 10 8 12 35:40 38 9. Honvéd 30 10 7 13 35:35 37 10. Vasas 30 7 4 19 28:53 25 11. Békéscsaba 30 6 7 17 23:52 25 12. Puskás AFC 30 5 10 15 32:49 25 A 32. forduló párosítása 2016. április 23-án, 18.00: Videoton – MTK, Paks – Haladás, Honvéd – Békéscsaba, Vasas – Puskás AFC, DVTK – DVSC, Ferencváros – Újpest.

Odranci – Nafta 1903 Bakovci – Ljutomer Črenšovci – Čarda Rakičan – Beltinci Mura – Grad Križevci – Polana Tromejnik – Turnišče

2:4 (1:2) 0:3 (0:1) 0:2 (0:0) 0:0 (0:0) 2:0 (1:0) 2:4 (1:0) 1:0 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Beltinci 19 16 2 1 51:14 50 2. Mura 19 13 2 4 42:12 41 3. Odranci 19 11 3 5 42:31 36 4. Tromejnik 19 10 5 4 37:15 35 5. Ljutomer 19 9 4 6 20:11 31 6. Polana 19 9 3 7 39:37 30 7. Turnišče 19 8 2 9 20:30 26 8. Grad 19 7 2 10 25:29 23 9. Križevci 19 4 8 7 19:25 20 10. Čarda 19 6 2 11 30:42 20 11. Nafta 1903 19 5 4 10 35:46 19 12. Bakovci 19 3 7 9 17:30 16 13. Rakičan 19 3 5 11 17:41 14 14. Črenšovci 19 4 1 14 18:49 13 A 20. forduló párosítása 2016. április 23-án és 24-én, 16.30: Nafta 1903 – Rakičan, Ljutomer – Tromejnik, Polana – Mura, Turnišče – Črenšovci, Čarda – Odranci, Beltinci – Križevci, Grad – Bakovci.

A Muravidéki Magyar Focicsapat szombaton barátságos mérkőzésen fogadta Lenti–Bárszentmihályfa öregfiúcsapatát a csentei focipályán. A házigazda az első percben ugyan hátrányba került, de hamar összekapta magát, kiegyenlített, majd a félidő végére még háromszor talált a kapuba. A második játékrész-

ben a támadószellem nem gyengült, jócskán adódtak helyzetek mindkét oldalon, de a továbbiakban az öregfiúk csak egyszer győzték le a kapusokat. A végeredmény 5:2 lett a Muravidék javára, a gólokat Horváth Ferenc, Šabjan Ladislav, Piberčnik Alen, Hanč Feri és Berki Tibor lőtte. HS

Két dobogós helyezés Ložnica pri Žalcu településen bonyolították le a 3D-s Szlovén Íjászkupa második fordulóját, melyen 165 íjász versenyzett 31 egyletből. A lendvai klubból hat tag vett részt a versenyen, melyen a meglepetést vadászreflex kategóriában Horvat Kristijan okozta, akinek először sikerült legyőzni csapattársát, Cseh

Gyulát; Horvat a dobogó második, míg Cseh a harmadik fokára léphetett. A kategória ötödik helyezettje Hozjan Jožef, a 11. pedig Flisar Tomaž lett. A hosszú íj versenyszámban Habjanovič Sandi a 11. helyet szerezte meg, az öregfiúknál Kuzma Branko csigás íjjal a nyolcadik legjobb lett. HS

Meglepték az éllovast A helyezésekért zajló verseny harmadik fordulójában a lendvai röplabdaklub legfiatalabb növendékei két újabb győzelmet húztak be Vuzenicán. Ezúttal Ljubno csapatát 25:13-ra, 25:13-ra és 16:25re verték, majd váratlan 11:25-ös, 25:10-es és 25:22es vereséget mértek a tabellát vezető hazai Radljéra, 1. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

2. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

14. forduló Dobronak – Nafta ÖF Panonija – Renkovci Nedelica – Kobilje Bistrica – Hotiza

amely összesítésben a második helyre csúszott. A lendvaiak az utolsó fordulót az ötödik helyről indítják majd május közepén. A felnőtt csapat az idény utolsó fordulóját Mežica ellen játszotta, és 3:0-ra (25:9, 25,13, 25:12) kikapva a bajnokságot pont nélkül az utolsó helyen fejezték be. HS

2:0 (0:0) 0:3 (0:0) 3:1 (1:0) 0:5 (0:1)

TÁBLÁZAT 1. Hotiza 14 11 1 2 41:10 34 2. Nedelica 14 10 1 3 29:17 31 3. Kobilje 14 6 4 4 20:20 22 4. Renkovci 14 6 3 5 22:22 21 5. Bistrica 14 5 4 5 26:25 19 6. Dobronak 14 5 3 6 20:17 18 7. Nafta ÖF 14 2 4 8 14:27 10 8. Panonija 14 0 2 12 7:41 2 A 15. forduló párosítása 2016. április 23-án és 24-én, 16.00: Kobilje – Dobronak, Hotiza – Panonija, Renkovci – Bistrica, Nedelica – Nafta ÖF (10.30).

14. forduló Zvezda – Csente Kapca – Olimpija Hídvég – Graničar Turnišče ÖF – szabad

0:6 (0:1) 1:3 (0:1) 2:3 (1:1)

TÁBLÁZAT 1. Olimpija 12 10 0 2 41:14 30 2. Turnišče ÖF 12 9 1 2 23:8 28 3. Csente 12 7 0 5 24:14 21 4. Graničar 12 6 0 6 22:24 18 5. Zvezda 12 4 3 5 18:21 15 6. Kapca 12 3 1 8 18:29 10 7. Hídvég 12 0 1 11 12:48 1 A 15. forduló párosítása 2016. április 24-én, 10.00: Graničar – Zvezda, Turnišče ÖF – Hídvég, Csente – Kapca (16.00), Olimpija – szabad

N É P Ú J S Á G 2 016 . á p r i l i s 21.


Sport 11. Ezüstlabda

Színvonalas és izgalmas küzdelmek A korosztályos csapatok hagyományos, immár 11. Ezüstlabda tollaslabdatornáján öt országból mintegy 180 versenyző ragadott ütőt a hétvégén Lendván. A legrangosabb U19-es kategória döntőjét a fiúknál a szlovén Jerčinovič, a lányoknál a cseh Kubeckova nyerte. A lendvaiak három dobogós helyezést értek el. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A háromnapos versenyre Magyarországról, Horvátországból, Csehországból, Szlovákiából és a szlovén klubokból érkeztek a fiatalok a négy korosztályban meghirdetett egyéni és páros kategóriákban. A lendvai Mladost Tollaslabdaklub 24 hazai fiatal tagot indított a versenyen, a legjobb eredményt Bedič Nika a harmadik helyezéssel érte el, HacGyörköš Anel párosban második lett, míg Doler Maša a párosok döntőjében szenvedett vereséget. A legszínvonalasabb kategóriában, a 19 éveseknél a szlovén fiúk taroltak, a győzelmet Rok Jerčinovič szerezte meg, a lányoknál a cseh Veronika Kubeckova győzött. A fiúk páros versenyét a Rok Jerčinovič / Tine Zalar kettős nyerte. A hazai Doler Maša a horvát Ela Trstenjakkal az oldalán 1. MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 15. forduló Puconci – Hodos Slatina – Bogojina Ižakovci – Dokležovje Tišina – Radgona Gančani – Goričanka Serdica – Pušča

1:0 (0:0) 1:2 (0:1) 0:1 (0:1) 0:2 (0:2) 1:3 (1:3) 4:0 (3:0)

TÁBLÁZAT 1. Bogojina 15 10 5 0 47:11 35 2. Slatina 15 10 3 2 41:18 33 3. Radgona 15 9 4 2 35:12 31 4. Goričanka 15 8 7 0 25:13 31 5. Puconci 15 7 4 4 21:10 25 6. Serdica 15 6 3 6 27:15 21 7. Hodos 15 5 3 7 24:20 18 8. Dokležovje 15 4 3 8 18:37 15 9. Gančani 15 2 6 7 26:38 12 10. Ižakovci 15 3 3 9 19:34 12 11. Tišina 15 2 3 10 10:31 9 12. Pušča 15 1 2 12 14:68 5 A 16. forduló párosítása 2016. április 23-án és 24-én, 16.00: Hodos – Gančani, Pušča – Puconci, Radgona – Ižakovci, Dokležovje – Slatina, Bogojina – Serdica, Goričanka – Tišina.

Tekla kétszer is 21:13-ra győzte le. Sekereš Bojan elnök kiválónak értékelte az idei tornát, melyre szép számban érkeztek versenyzők és a színvonalas mezőnyben remek mérkőzéseket

láthatott a közönség. Majd hozzátette, hogy a néhány ezer euró költséggel járó esemény, melynek legnagyobb tételét a nyeremények képezték, a tagok önkéntes munkája segítségével válhatott valóra.

minisport Pártosfalva gyengén szerepelt A kispályás fociliga múlt heti fordulójában Pártosfalva hazai pályán fogadta Ivancit, mely ellen 1:6-ra, csúnyán kikapott. A tabellát magabiztosan Filovci vezeti 30 ponttal, Pártosfalva hatodik 13-mal, míg a fordulóban szabad Szentlászló egy ponttal kilencedik. F.h.m Egy lépéssel közelebb A Lendvai Labdarúgó-iskola korosztályos csapatai két fontos győzelmet arattak Slovenska Bistricán a II. keleti fociligában zajló bennmaradási harcban. Az U17-es csapatnak a második félidőben sikerült Car Luka találatával 1:0-s győzelmet kivívni. A 19 éveseknél a Bistrica fiataljainak csak szépíteni sikerült Lipoglavc góljával a második félidőben, miután a lendvaiak Kantačić Filip és Horvat Nino találatával már az első félidőben beállították a 2:0-s vezetést. A két csapat az összesített tabellán a 11. helyen áll. F.h.m.

A legfiatalabbak korosztályában Bedič Nika egyéniben a harmadik helyet szerezte meg. a lányok döntőjéig menetelt, ahol a Taja Cerkovnik és Alja Novak kettőstől kapott ki 21:11-re és 21:12-re. Az U15-ös korosz tály legjobbja a cseh Jan Janoštik lett, aki a horvát Borna Vadljával a párosok döntőjében is győzni tudott. A magyar lányok verték a 2. MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 14. forduló Šalovci – Rotunda Apače – Cankova Mura ÖF – Lipa Cven – Roma

2:1(0:0) 4:0 (1:0) 4:0 (1:0) 11:1 (7:1)

TÁBLÁZAT 1. Cven 14 11 2 1 52:11 35 2. Apače 14 8 3 3 44:13 27 3. Mura ÖF 14 8 3 3 33:17 27 4. Šalovci 14 6 5 3 31:15 23 5. Cankova 14 5 3 6 36:28 18 6. Rotunda 14 4 1 9 40:28 13 7. Lipa 14 4 1 9 14:40 13 8. Roma 14 1 0 13 12:110 3 A 15. forduló párosítása 2016. április 23-án és 24-én: Šalovci – Lipa, Cven – Rotunda, Mura ÖF – Apače, Cankova – Roma.

N É P Ú J S Á G 2 016 . á p r i l i s 21.

korosztály mezőnyét, az egyéni kategóriát Pothorsky Renáta, a párosokét Kónya Bernadett és Makó Csenge nyerte. Az U13-as fiú kategóriát a magyar Tóth Kristóf nyerte, aki Kis-Kasza Miklóssal a párosoknál is győzedelmeskedett. A győztes kettős az elődöntőben HacGyörköš Anelt és a horvát Ivan Gotesmant verte 21:19re és 21:10-re. Az egyéni versenyben Hac-Györköšre a nyolcaddöntőben pont Gotesman sújtott le 20:22re és 19:21-re. A lányoknál a cseh Marie Ružičkova egyéniben és páros kategóriában Klara Petruškovával lett a legjobb. Az U11-es korosztályban az egyéni fiú versenyszámban a szlovén Mark Koroša győzedelmeskedett, a lányoknál a magyar Hart Petra tarolt. A lendvai Bedič Nika az elődöntőig jutott, ahol Orosz

Megfeleltek az elvárásoknak Muraszombatban 18 csapat gyűlt össze az első női sakkliga küzdelmeire, melyen a lendvai Rokada tagjai az elvárásoknak megfelelően teljesítettek. Nerat Brigita (2 pont), Ambruš Mira (4,5 pont) és Marič Marta (3 pont) 9,5 ponttal a kilencedik helyen zárta a versenyt. A 16,5 pontos győzelemnek a ljubljanai Duol SK versenyzői örülhettek. HS Átlagos eredmény a fővárosban A ljubljanai bowlingközpontban folytatódott a második országos bowlingliga 6. fordulója, melyről a Lendvai Bowlingklub négy győzelemmel és három vereséggel távozott. Egyéniben Durič Aleš 1331 fával a verseny legjobb harmadik eredményét érte el, Radakovič Dušan 1221 fával 15., míg Könye Tibor 1166-tal 20. lett. Összesítésben a lendvaiak 31 ponttal ötödikek. F.h.m. A tornagyőztes Szentgotthárd lett Az 1. Sz. KÁI idén is megszervezte a Barátság Tornáját, melyen a lenti, a szentgotthárdi és a lendvai általános iskolák tanulói kispályás fociban mérték össze erejüket. A találkozót a szentgotthárdi tanulók nyerték, miután szoros mérkőzésen 4:3-ra verték a házigazdákat. A Lendvai KÁI 6:1-re, míg a Szentgotthárd 7:1-re verte Lenti fiataljait. F.h.m. Az első kört Dobronak nyerte Pénteken vette kezdetét vidékünk négy vadászegyletének hagyományos koronglövészeti versenye, melynek vendéglátója a Petesházi Vadászegylet volt a völgyifalui vadászháznál. Az első forduló legjobb eredményét 29 találattal a Dobronak VE csapata szerezte, őket követte 27-tel a lendvai, eggyel kevesebb korongot a házigazdák lőttek, míg a negyedik helyen Velika Polana 22 pontos teljesítménnyel végzett. A forduló egyéni versenyét hét találattal Cerovec Nandi (Lendva) és Rajtar Jože (Velika Polana) nyerte. HS

19


Tisztelt Művészetkedvelők! A lendvai várgalériában

2016. szeptember 30-ig

a 20. századi európai művészet katalán klasszikusa, Joan Miró (1893–1983) grafikáinak kiállítása látható. A tárlaton Miró 95 grafikáját és 15 plakátját csodálhatják meg a német Richard H. Mayer magángyűjteményéből. Mindenkit szeretettel várunk.

A kiállítás létrejöttét támogatták:

www.gml.si

Aus der Sammlung Richard H. Mayer, Bamberg in Zusammenarbeit mit den Kunstgalerien Böttingerhaus, D-96030 Bamberg

Oda à Joan Miró, 1973, színes litográfia, WVZ Cramer 903, 44 x 32 cm

Kontakt Verlag, Neufahrn bei Freising


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.