Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

56. évfolyam 15. szám Lendva 2012. április 12. ISSN 0352-6569 1,00 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Sürgős (b)érvágás

Nagyon sok pénzzel kevesebbet költhetünk el idén és jövőre is, hiszen a költségvetésben két év alatt kétmilliárd eurót kell megtakarítani. A cél eléré-

se érdekében több mint 40, a közszférát érintő takarékossági intézkedést irányozott elő a kormány, többek közt megkurtítják a béreket. A politikum

azzal riogatja a lakosságot és a tárgyalófeleket, hogy amennyiben a takarékossági csomag elutasításra kerül, tehát ha a „beteg” gazdaság érdekében nem

Jožef Lavrih, az Integral fő tulajdonosa:

„Úgy gondoltuk, jó céget vásárolunk, de kiderült, hogy már akkor csőd előtt állt” 5. oldal

kerül sor azonnali „műtéti” beavatkozásra, akkor akár egy görög forgatókönyv is előfordulhat Szlovéniában, s a következő csomag sokkal súlyo-

sabb lesz. A megvonások alól nem lesznek kivételek a nyugdíjasok, a munkanélküliek, a diákok, a kismamák… (Bővebben a 4–5. oldalon.) SNK

Mégiscsak A ljubljanai a kukorica- család második csávázó szer otthonára és jó miatt pusztultak emberekre lelt tavaly a méhek Szerdahelyen 19. oldal

20. oldal


Iránytű Szülőföldön magyarul

Április folyamán még l Király M. Jutka

Külföldre Ismerőseimtől hallom, hogy – nincs más lehetőség! – külföldön keresnek munkát: az egyik Németországban kezd dolgozni a következő napokban, a másik Svájcba indul, a harmadik a szomszédos Ausztriában szeretne elhelyezkedni és kutatja a legmegfelelőbb lehetőséget, kapcsolatot... Nem kezdő munkavállaló egyik sem, jó néhány munkaév van mögöttük, „rangos” Lendva-vidéki vállatoknál dolgoztak és a külföld eddig fel sem merült gondolataikban. És nekik is vannak ismerőseik, szomszédjaik, akik a közeljövőben külföldre indulnak, vagy már ott keresik a kenyeret... Újabb kivándorlási hullám a Muravidéken? A vidék munkanélküliségi adatai az utóbbi időszakra nem a legrosszabbak, statisztikailag úgy tűnik, lehet munkát találni, illetve nem (túl) sokan veszítették el, a gyakorlat azonban mást mutat. Sokaknak a külföld – leginkább a legközelebbi Ausztriába szeretnének menni – jelenti az egyedüli kiutat a munkanélküliségből, illetve azt a havi jövedelmet, mellyel méltó(bb) megélhetést tudnak biztosítani maguknak és családjuknak. A munkaerőpiac megnyitásával tavaly májusban a munkavállalás az unióban egyszerűbb lett, a munkaközvetítő vállalatok gomba módra szaporodnak, a fizetések nagyobbak, és – mondják – a dolgozót tiszteletben tartják. Ausztriában könnyen kapnak munkát géplakatosok, hegesztők, autószerelők, villanyszerelők, akiknek munkaköréhez a perfekt nyelvtudás nem feltétel. Így bátorságot vesznek azok is, akik tán különben nem „vágnának neki”. Igen, az általános válság, a tervezett bércsökkentések, szociális és egyéb megszorítások, csendes elbocsátások idején a külföldi munkavállalás marad sokaknak az egyedüli lehetőség, hogy úgy-ahogy megéljen a család, törleszthető legyen a kölcsön, egyetemre mehessen a gyerek... De mit jelent a vidéknek a munka miatti kivándorlás? Semmi jót. Elszegényedést.

Az MNMI Szlovéniában hagyományosan lebonyolító szervezetként tevékenykedik a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által a határon túli magyarság nevelési-oktatási, valamint tankönyvés taneszköz-támogatására, továbbá hallgatói támogatására kiírt pályázattal kapcsolatosan. Eddig a potenciális pályázók megközelítően negyede jelentkezett az MNMI-nél. Az idei kiírás beadási határideje április 30. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A „Szülőföldön magyarul” pályázat céljai az idén sem változtak, így a szlovéniai magyar nyelvű, illetve a kétnyelvű oktatásban anyanyelvi szinten résztvevők nevelés-oktatásának anyagi támogatásáról van szó. Az eddigiekhez képest változott a pályázók köre, az idén ugyanis már pályázhat annak a szlovéniai óvodásnak a szülője is, akinek gyermeke a 2012/2013-as tanévben magyar anyanyelvi szinten kezdi meg az írás és az olva-

2

a kiskorúak, akik speciális magyar nyelvű oktatásban részesülnek. A támogatásra azok a pályázók jogosultak, akik 1993. szeptember 1-jén és az azt követő időszakban születtek. Azok a nappali tagozatos középiskolás tanulók, akik az 1993. szep-

Képviselői kérdés

A választási névjegyzékek Göncz László nemzetiségi képviselő nemrég képviselői kérdést intézett a nemzetiségi választási névjegyzékek már jóformán a kezdetektől megoldatlanul lévő tárgyköréről. Az illetékes tárcavezető, Vinko Gorenak a kérdés gyors megoldását ígéri, ennek érdekében még áprilisban összehívja az illetékes nemzetiségi szervezetek és a belügyi tárca ülését. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Igazgató: Lázár Beáta, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,00 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

sás elsajátítását. Továbbra is a pályázók körébe tartoznak az általános és középiskolás tanulók, akik Szlovéniában működő oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar anyanyelvi szinten folytatják, valamint azok

Az írásos képviselői kérdésben Göncz László magyar nemzetiségi képviselő hangsúlyozza, a 2002 során a választási névjegyzékek nyilvántartásáról elfogadott törvény jelentősen növelte a kisebbségi parlamenti képviselői választás, illetve az önkormányzati választások transzparens mivoltát, s az említett törvény alapján a nemzetiségi parlamenti képviselő

megválasztására jogosult szavazók névjegyzékét a magyar önkormányzat illetékes bizottsága állítja össze. A pozitív elmozdulás ellenére azonban észlelhetők bizonyos problémák, a képviselő például elsősorban túl rövidnek ítéli a névjegyzékek aktualizálására hagyott időt, amely során az említett önkormányzati bizottság képtelen azt megfelelően kiegészíteni. Éppen ezért a képviselő, alátámasztva Horváth Ferenc csúcsszer-

vezeti elnök indítványát, arra kéri az illetékes tárcát, tanulmányozza át a törvényi hiányosság megszüntetésének lehetőségét. Az indítvány szerint a nemzetiség számára az lenne optimális, ha az illetékes önkormányzati bizottság folyamatosan aktualizálhatná a kisebbségi választási névjegyzékeket. Ezt a kisebbségi szervezeteknek lehetővé teszi az Alkotmány 64. szakasza, amely többek között arról is szól, hogy állami illetékessé-

N É P Ú J S Á G 2 012 . á p r i l i s 12 .


Muravidék

lehet pályázni tember 1-jét megelőző időszakban születtek, egyedi elbírálással részesülhetnek a támogatásban. A speciális magyar nyelvű oktatásban részesülők pályázatainak elbírálása szintén egyedi döntéssel történik. A hallgatói támogatásban azok a

euró minden gyermek után, a tankönyv- és taneszköztámogatás pedig gyermekenként 2.400 forintnak megfelelő euró. A hallgatói támogatás hallgatónként 2.800 forintnak megfelelő euró. A pályázati felhívás alap-

nappali tagozatos hallgatók részesülhetnek, akik Szlovéniában működő felsőoktatási intézményben tanulmányaikat egészben vagy részben magyar nyelven folytatják. A nevelési-oktatási támogatás gyermekenként 20.000 forintnak megfelelő

ján a 2011/2012-es tanévre igényelhető támogatásokra a 2012. március 15. és 2012. április 30-a közötti időszakban folyamatosan lehet pályázni. A pályázatokat kizárólag a Pályázati Iroda által kidolgozott adatlapon, papír alapon lehet benyújtani, a

megfelelően kitöltött adatlap mellett kötelezően csatolandó a pályázó szülő vagy nevelőszülő személyazonossági igazolványának fénymásolata, a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy személyazonossági igazolványának, illetve útlevelének fénymásolata, valamint a gyermek óvodavagy iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/tagozat/csoport tannyelvének megjelölését. A szlovéniai lebonyolító szervezetnél az idén is Bacsi Jasna a pályázat felelőse, szavai szerint eddig megközelítően a potenciális jelentkezők negyede adta le a pályázatot. A lehetőségeket már bemutatták a göntérházi és a dobronaki iskolában, a pártosfalvi bemutatkozásra, ismertetésre pedig a héten kerül sor. Bővebb információk a lebonyolító szervezetnél kaphatók: MNMI, 9220 Lendva, Fő utca 32., Tel: 02-577-6660, 02-577-6677, E-mail: info@ mnmi-zkmn.si, banffy@ mnmi-zkmn.si, www.mnmizkmn.si.

folyamatos aktualizálása?

Az őshonos kisebbségek választási névjegyzéke körül már a kezdetektől sok a bizonytalanság. A készülődő új törvénnyel ezt is megnyugtatóan kívánják rendezni. gekkel ruházhatja fel az állam a kisebbségi önkormányzatokat, a feladatok ellátására pedig pénzügyi keretet is biztosít. Vinko Gorenak belügyminiszter válaszában hangsúlyozta, az általa vezetett tárca a következő időszak egyik alapvető feladatának

éppen a választási jogok nyilvántartásáról szóló terület racionalizációját tűzte ki, a szükséges módosítások nagy száma miatt pedig teljesen új törvény alkotását látják célszerűnek. Az említett rendszer racionálisabbá tételébe a miniszter szerint beletarto-

N É P Ú J S Á G 2 012 . á p r i l i s 12 .

zik a két őshonos kisebbség választási névjegyzékeinek kezelése is, így az indítványt teljes mértékben támogatni tudja, sőt néhány erre vonatkozó megoldás már meg is született. Ennek ellenére a tárgykört a tárcavezető szerint aprólékosan át kell tanulmányozni, s optimális megoldásokra kell törekedni a nemzetiségi önkormányzatok és a közigazgatási egységek szempontjából is. Éppen ezért Vinko Gorenak miniszter egy külön gyűlést hív össze, amelyre meghívót kapnak majd a kisebbségi önkormányzatok, a Nemzetiségi Szakszolgálat, illetve a kétnyelvű területeken tevékenykedő közigazgatási egységek illetékesei is.

Jegyzet

Először a „luxusnál” kezdjünk takarékoskodni A gazdasági világválság a szlovén gazdaságot is – mely kicsinysége miatt még érzékenyebb a külső hatásokra – súlyosan befolyásolta. Ezért olyan intézkedéseket kell elfogadnunk és azonnal végrehajtanunk, amelyekkel megakadályozhatjuk a helyzet további romlását. Sobočan Sabina, Ezt minél előbb megtesszük, annál okleveles gyorsabban érhetjük el a közpénközgazdász zek visszafogását (a 3 százalékos költségvetései hiányt) és az ország, a gazdaság és az emberi élet normális funkcionálását. A kritériumok, illetve az intézkedések súlyának kérdése nem a jutalmazásoknál a legfontosabb, hanem inkább az öv meghúzásánál, a lemondásoknál. Ilyen esetben egyetlen becsületes és igazságos formula, illetve kivitelezés nem létezik. Az, hogy mindenki elégedett legyen, nem lehetséges. Mindannyian reméljük, hogy az intézkedések valaki másra hárulnak, minket pedig elkerülnek. De sajnos ez nem így van: az intézkedések mindannyiunkat érintenek. Vagyis így kellene lennie. Ha tanulmányozzuk az intézkedéseket, ugyanis olyan benyomást kapunk, hogy a legkevésbé majd azokat érintik, akik javasolják őket – magukat a politikusokat. Ezért a javaslóknak, tehát a kormánynak és az országgyűlésnek vállalnia kell a teljes felelősséget. Amennyiben a politika elsősorban a saját jogaiba és privilégiumaiba „lép bele” és a képviselők bérét más köztisztviselőkével szemben több százalékkal csökkenti, ha a volt képviselőket és minisztereket megillető pótlékok összegét összhangba hozza az „egyszerű” polgárokéval, megszünteti a különböző előnyöket és kiváltságokat (például a választóegység működési költségeinek havi átalánya, uzsonnák és ebédek a parlamentben, a pártok finanszírozása…), akkor a polgároknak már ezzel is „példát mutatna” és számos intézkedést könnyebben fogadnának el. Ilyen megtakarítással a költségvetési hiány ugyan nem csökkenne lényegesen, de mégis valamiféle „higiéniáról” lenne szó. A válság terhének nagyobb része mindeddig a reálgazdaságra hárult, de az sajnos a további megterhelést már nem bírja. A válság terhei ezzel igazságtalanul voltak felosztva. Szlovéniában sokan úgy viselkednek, mintha nem is létezne válság. Saját jogaikra hivatkoznak, de elfeledkeznek arról, hogy azok egy elmúlt időszakból erednek, amikor e jogok, normatívák és források biztosítására teljesen más feltételek voltak. A közszféra szakszervezeteinek meg kell érteni, hogy a válság bizonyos terheit fel kell vállalni, de egyetértek azzal, hogy nem a gyengébben fizetettek, szociálisan veszélyeztetettek és a nyugdíjasok rovására. A tárgyalások kiindulópontja az a minimum meghatározása kellene hogy legyen, amely még lehetővé teszi a tisztességes megélhetést és a szociális állam megőrzését. A takarékoskodás mellett szükség lenne még egy fejlesztési befektetési ciklus azonnali beindítására. Több munkahelyet kell létrehozni, valamint törekedni a gazdasági növekedésre és a magasabb hozzáadott értékre. De félek, hogy néhány intézkedés épp az ellenkező irányba vezet. A legésszerűbb az lenne, ha a „luxusnál” kezdenénk takarékoskodni. A „luxus” pedig mindaz, ami lehetővé teszi a „több mint méltó” megélhetést.

3


Gazdaság Április 18-án sztrájkra készülnek a szakszervezetek

Mit hoznak a bércsökkentések, A kormányzat a szakszervezetekkel való egyeztetés nélkül nyújtotta be azt a takarékossági intézkedési csomagot, amely – saját elmondásuk szerint – elkerülhetetlen az ország gazdasági stabilitása érdekében. A tárgyalások folyamatban vannak, de a szakszervezetek az első egyeztetésekkel nem voltak elégedettek, így egyelőre szinte csak az látszik biztosnak, hogy a közszférában dolgozók április 18-án az utcára vonulnak, ugyanis az intézkedések jelentős része éppen a közalkalmazotti státuszban állókat érintené legjobban. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

Csökkennek a bérek, a nyaralási pótlék… A költségvetés módosítási indítványa szerint a közalkalmazottak bérei júliustól 10 százalékkal csökkennének, viszont kifizetésre kerülnének a béraránytalanságokat kiegyenlítő intézkedések 3. és 4. lépései, ami a közszférában dolgozó érintetteknek mintegy 8 százalékos bércsökkenést jelentene. A szakszervezetek a fizetések befagyasztását java-

solják 2012 végéig. A kormány a nyaralási pótlék módosítását is javasolja: az alacsonyabb fizetésűek a tervezet szerint akár a teljes összeget megkaphatják, a magasabb fizetésűek esetében viszont csak részösszeg kerülne kifizetésre vagy egyáltalán semmi sem. Csökken az utaztatási pótlék is, a szervezett utaztatás biztosítása mellett pedig egyáltalán nem járna. Saját kocsi szolgálati célra való használata esetén (kilométerpénz) a költségtérítés mértékét az eddigi 30 százalékos kulcsról 18 százalékra csökkentik. A jubileumi juttatások ös�szege nem változik, viszont a díj kifizetése csak a közszférában eltöltött

munkaévektől függne. A szabadságok időtartama egyelőre változatlan, 32 nap marad.

Megszűnhet a második gyerek ingyenes óvodalátogatása A családpolitika terén történő változások között szerepel a második gyerek ingyenes óvodalátogatásának az eltörlése, az iskolai étkeztetésnél csak azok kaphatnak támogatást, akik más szubvencióban is részesülnek. Az újévi és a május 1-jei ünnep egynaposra redukálódna, a lakossági-előtakarékossági

Eltörlik a második gyerek ingyenes óvodai ellátását, csökkentik a gyermekgondozási pótlékot…

4

séma keretében szintén eltörlésre kerül a fiatal családok számára meglévő szubvenció. Módosításra kerül a szülési szabadság alatti juttatások (szülési pótlék, gyermekgondozási pótlék) összege is: a szülési szabadság alatti pótlék változatlan maradna, a szülői gyermekgondozási pótlék azonban az első 6 hónapban 100 százalékról 90 százalékra csökkenhet, az utolsó 3 hónapban pedig a fizetés 60 százalékára. Az oktatás terén az iskolai hálózat racionalizálását helyezték kilátásba, az egységes iskolai körzetek megalakítását és a legkisebb iskolák átalakítását. A nyugdíjaztatás terén javasolják a nyugdíjak befagyasztását 2014-ig. A tervek között szerepel a költségvetésből fizetett (NOB részvevői, háborús érdemek miatti, állami stb.) nyugdíjak egyszeri csökkentése, az évi rekreációs pótlék a 414 eurónál kevesebbet kapó nyugdíjasok számára 367 eurót tenne ki, míg a magasabb nyugdíjra jogosultak (622 euró fölött) 111 euró egyszeri juttatást kaphatnának. A munkanélküliségi pótlék legfeljebb 892 euró lehet. A munkanélküli státust azoknak, akik 50 év felettiek és 25 év biztosítási idővel rendelkeznek, egységesen 18 hónapra csökkentik. A munkanélküliségi pótlék a fizetés eddigi 80 százalékáról 70 százalékra csökkenhet (az első két hónapban), utána pedig a fizetés 60 százalékát teheti ki. A jövőben az úgynevezett szerzői munkaszerződések kötése inkább nagy kivétel, mint gyakorlat lehet csupán. Az intézkedés az RTV-nél és az egészségügyben válthat ki kedvezőtlen következmé-

nyeket, adások illetve szolgáltatások megszűnését is eredményezheti. A kormány több ügynökség megszüntetését is tervezi, egyesítenék a vám– és az adóhivatalt, csökkentenék az egészségügyi biztosító kiadásait a gyógyszerek felcserélhetőségével, s 2014ig elhalasztanák a Szlovén Vasutak állami kötelezettségeinek törlesztését. Az állam az egyházi alkalmazottak és egyéb vallási csoportok járulékaira éves szinten maximum 480.000 eurót fordít.

Új adók, új költségvetési bevételek A mintegy 40 takarékossági intézkedés között újabb adók bevezetése és az SZJA 4. osztályának beiktatása is szerepel (a 70 és 100 ezer eurós évi jövedelem keményebb megadóztatása). Az új adók inkább a luxus megadóztatására vonatkoznak. Ide sorolható a pénzügyi tranzakciók megadóztatása, a be nem épített építési telkek megadóztatása, a területrendezési tervek módosítása után lebonyolított telekeladásból származó nyereség megadóztatása, a vízi járművek megadóztatása, a 2.500 köbcentiméter feletti gépjárművek megadóztatása, válságadó az ingatlanokra, a tőkehozam megadóztatása, a vagyonadó bevezetése, a bérbe adott vagyonból származó jövedelem megadóztatása… Az ÁFA emelése egyelőre nem szerepel az intézkedések között, bár a tárgyalófelek részéről már volt javaslat erre is (20 százalékról 22-re emelve). Kérdés azonban, hogy az emelés mit váltana ki a gazdaságban, viszont igaz, hogy meglépése azonnali

N É P Ú J S Á G 2 012 . á p r i l i s 12 .


Gazdaság

, megvonások a közszférában? A lendvai RTV közvetlenül még nem érintett Zver Ilona, a Szlovén RTV vezérigazgatójának magyar nyelvű műsorokért felelős helyettese azzal kapcsolatosan, hogy milyen következményekkel járna a rádió- és tévéműsorok szerkesztésében az a takarékossági intézkedés, mely szerint nem lenne engedélyezett a külső munkatársak foglalkoztatása szerzői munkaszerződések alapján, kedden azt mondta, hogy a kérdésben közvetlenül még nem érintettek, még nem szűntek meg szerződések, azonban nagy rejtély

és egyelőre teljes bizonytalanságot okoz, hogy mi következhet be július 1-jével, hiszen a kérdésben még mindig folynak a tárgyalások. A magyar rádió- és tévéprogramoknak 39 külsőse van szerződés alapján, továbbá néhány vállalkozó, akik újságírói munkát végeznek számukra. A külső munkatársak nélkül visszaeshet az adások minősége, tarkasága, érdekessége, hiszen vannak adások, amelyeket kimondottan külső munkatársak szerkesztenek szerződés alapján.

bevételeket hoz a költségvetésbe, míg a többi adó hatása majd csak egy idő után jelentkezne. A takarékossági intézkedések hatással lesznek a beruházásokra is, elsősorban a községi beruházásokra. A közszférában a fogyasztást vissza kell fogni, s ennek címén két éven belül mintegy 2 milliárd euróval csökkenteni a költségvetést, az idén 818 millió euróval. Jó irányt jelenthetne a jövőt illetően az adósságplafon

rögzítése az alkotmányban, ezzel az EU felé is jelezve, hogy Szlovénia a reformokat komolyan gondolja. Az oktatás, a kultúra, a tudomány és a rendőrség részéről már jelezték, hogy sztrájkolni fognak, a tárgyalások azonban legfeljebb az országgyűlés döntéshozataláig tarthatnak az intervenciós törvényt illetően, várhatóan a hónap végéig. És természetesen felmerült már a népszavazás lehetősége is…

„Az Integral megvásárlása nagy tévedés volt” A lendvai Integral cég 57 dolgozója április 4-én a februári bérek és más juttatások elmaradása miatt sztrájkolni kezdett. Másnap a Kepe Štefan igazgatóval és Jožef Lavrihhal, a felügyelőtanács elnökével folytatott tárgyalások nem hoztak eredményt. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A sztrájkoló és kilátástalan helyzetben lévő dolgozókhoz csütörtökön

ajtók mögött a sztrájkbizottsággal asztal mögé ültek, eredményre azonban nem jutottak. Sőt, mint a dolgozók elmondták, a vezetőség semmiféle meg-

helyzetben, hogy biztosítani tudná a pénzt a dolgozók fizetésére és a napidíjak kifizetésére – nyilatkozta a tárgyalások után Jožef Lavrih, a felügyelőtanács

Nincs pénz a februári fizetések, illetékek, napidíjak, az utaztatási és étkezési pótlék kifizetésére. A sztrájk folytatódik. (április 5-én) délben tárgyalásra érkezett Jožef Lavrih, a cég felügyelőtanácsának elnöke és Kepe Štefan igazgató, akik zárt

oldást jelentő javaslatot nem hozott az ülésre. – Nincs pénz a lendvai Integralra. A tulajdonos Protect GL nincs olyan

N É P Ú J S Á G 2 012 . á p r i l i s 12 .

elnöke, a Protect GL társtulajdonosa, az Integral 71 százalékos tulajdonosa. A tulajdonosok ugyan keresik a megoldást, viszont

a csődeljárás lehetőségét sem zárják ki. A cég dolgozói ugyanis a februári bérek és napidíjak kifizetésének elmaradása miatt április 4-én sztrájkolni kezdtek, nem dolgoznak az autószerelő műhelyben, a mosodában, illetve nem végeznek fuvarozást sem. Csak a járművek műszaki ellenőrzését végző részlegen dolgoznak, de ott is lassított ütemben. A cég kilátástalan helyzetét a munkához szükséges anyagok hiánya is tükrözi. – Hogy miért vásároltuk meg négy évvel ezelőtt az Integralt, nem lehet 2–3 mondatban elmondani, de mindenképpen nagy tévedés volt. Úgy gondoltuk, normális helyzetben lévő céget vásárolunk, de utóbb kiderült, már akkor csőd előtt állt. Gondos áttekintést nem végeztünk, így nem tudtuk, milyen a tényleges helyzet az Integralban. Kezdetben még valahogy ment, de a válság beálltával veszteség jelentkezett. Nem tudom, mekkora, de tény, hogy az Integralnak a folyó üzemelésre sincs pénze – mondta Lavrih. Mindezek

következtében Boris Gregl, az Integral prokuristája lemondott tisztségéről. – Nem maradt más hátra, mint eltemetni a céget – jegyezték meg az elkeseredett dolgozók. A csődeljárás sem kizárt, de az elindítás dátumát még nem tudni. – A húsvéti ünnepek után, kedden ismét bejöttünk a céghez, s folytatjuk a sztrájkot. Nem tudom elképzelni, hogy dolgoznánk, ha a cégnek nincs pénze. A csőddel kapcsolatosan talán többet tudunk majd a felügyelőtanács ülése után, mely hamarosan esedékes lesz. Legalábbis így ígérték – mondta kedden Gerebic Denis, a sztrájkbizottság elnöke. Az Integral cég pénzügyi nehézségei akkor bukkantak napvilágra, amikor a Petrol pere miatt márciusban az illetékes bíróság zárolta a bankszámlát, hiszen a feléjük fennálló tartozásuk mintegy 134 ezer euró. Az Integral egyébként már több mint két éve veszteséggel gazdálkodik. A sztrájk alatt a cég a MOL számára sem teljesít fuvarokat.

5


Muravidék Beszélgetés Oroszlán Szonja színművésszel a Fekete Péter lendvai előadása előtt

Nem csak szigorral lehet Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

– Honnan a szlávos név, a Szonja? – Édesapám zenészként sokat játszott Skandináviában, főleg Svédországban, ott megfogadta, ha lánya lesz, akkor Szonja lesz a neve. – A szerepek és a forgatások, a színházi munka, a tévésorozatokban való részvétel (Hacktion, Mindenből egy van) komoly erőbedobást igényel, Ön ma a legfoglalkoztatottabb színésznő, talán pillanatnyilag a legnépszerűbb is. Hogyan bírja a strapát? – Jól. Tény az, hogy ami megjelenik a képernyőn vagy a vásznon, sokkal többnek látszik, mint amennyit belefektetek. Bár az elmúlt 10 év nagyon „sűrű” volt, most egy kicsit tudtam lazítani. Ez nekem is kellett, azt gondolom, hogy a „kevesebb néha több” alapon kell élni.

– A nagy sikert megért mozifilmekre, a Valami Amerika részeire hogyan tekint vissza? – Az egy nagyon jó indulás volt sokunknak, az egész fiatal brigád, akik abban játszottak, nagyon jól indultak. Többen is akkor végeztük a főiskolát, s rögtön elkezdtünk forgatni. – S utána beindult az egész, nem volt megállás… – Nem is lehetett, nagyon szerencsésnek mondhatom magam. Eleve nagyon jó volt a társaság, nagyon szórakoztató is volt az egész. Úgy igyekszem dolgozni, hogy mindig jó legyen a hangulat, és olyan emberekkel, akiket – lehetőség szerint – szeretek… – Ezek az első szerepek a „könnyű” kategóriát képviselik, de mennyire könnyű ezeket megalkotni? – Egyáltalán nem kön�nyűek, nagyon is nehéz volt helytállni. Az ember azt hiszi, hogy a vígjáték könnyű műfaj, de nem,

nagyon fontos a ritmus, a pontosság, egy poén akkor születik meg és lesz jó, ha van egyfajta ritmusa. Az éppen benne a jó és értékes, ha könnyűnek látszik.

– Valahol nyilatkozta: az olyan filmszerepek után, mint az óriási sikert megért Valami Amerika, ahol a „szőke” nőt kellet alakítani, a kevésbé „hálás”, de komolyabbak következtek, mint például a Hacktion… – Ma már nem játszhatok huszonéves csitriket, az az idő elmúlt. Ami most jön, a következő nagyobb erőbedobást igénylő szerep, a Mary Poppins lesz a Madách Színházban. Ez egy nagyon összetett, zenés-táncos szerep, amit már régóta szerettem volna eljátszani. – A mesefigura megformálása régi vágy, de talán ismét a „könnyebb vizeket” jelenti? Milyen gyerekeknek, gyereklelkű felnőtteknek játszani, van, aki a leghálásabb szerepek között emlegeti… – Ez is egy félig-meddig gyermekdarab. Bár a gyermekek nagyon hálás közönség, ugyanakkor

őszinték is, ha nem tetszik a darab, azt bekiabálással jelzik. Tőlem nem áll távol a gyermekek világa, hiszen a Dzsungel könyvében is játszottam, a Hamupipőkében is, úgyhogy alig várom, s remélem, sokáig fogjuk játszani. – Miért éppen a Walt Disney-film adaptációjára esett a választás? – Tanulságos mese ez is, ahogy a Walt Disney szinte mindegyik alkotása, a gyerek nem csak szórakozik rajta, hanem többletértéket is hordoz. Arról is szól, hogy az embereknek a családon belül is oda kell figyelniük egymásra. S ez nagyon aktuális mondanivaló! A gyermekeket nem csak szigorral lehet nevelni, hanem játékosan is. A Walt Disney-produkciókban mindig az a jó, hogy kedves, aranyos mese, melynek mondanivalója örök érvényű. – 2–3 évvel ezelőtt került a Fekete Péter című

Göncz és Turk munkamegbeszélése nemzetiségi kérdéskörben Lapzártakor tájékoztatta szerkesztőségünket Göncz László nemzetiségi képviselő, hogy kedden a nap folyamán munkamegbeszélésen vett részt Žiga Turk oktatási, tudományos, kulturális és sportminiszterrel, akivel a tárca által vezetett igen heterogén területek kisebbségi vonatkozásairól beszélgetett. A képviselő elmondása szerint érintették a kétnyelvű oktatás tárgykörét, a képviselő bemutatta az egyedülálló oktatási modell problémáit, illetve a modell

6

reformtörekvéseit, a már javában folyó egymillió euró összértékű projektet. Szó esett a projekt már jelenleg is tapasztalható eredményeiről, például a magyar és a szlovén nyelv párhuzamos anyanyelvi szintű tanításának pozitív hatásáról a magyar nyelv anyanyelvi tanításának arányára. Ezzel kapcsolatosan a képviselő a tárcavezetőnek hangsúlyozta, remélhetőleg ez a pozitív fejlemény, illetve a jövőben a projekt kapcsán tapasztalható jó eredmények, fejlemények folytatódnak a projekt befejezése után is, a minisztérium hasonló vagy

egyéb forrásokból a jövőben is fedezni tudja ezeket. Az általános nemzetiségi törvény kapcsán mindkettő tárgyalófél egyetértett azzal, hogy a kisebbségekre vonatkozó külön oktatási törvényt nem kell a kerettörvénybe integrálni, de néhány passzusban mindenképpen rendelkezni kell a nemzetiségi jogokat integráló és érvényesítő általános kisebbségjogi törvényben is, különösképpen az ominózus 17. cikkelyt illetően. A tárgyalópar tnerek beszéltek a kisebbségi intézményeket is igen érzékenyen érintő kérdésről, a

külső munkatársak foglalkoztatását lehetetlenné tevő szerződésstopról. A képviselő kifejezte reményét, hogy a kormány a döntéskor – ez elvileg csütörtökön várható – a kisebbségi intézményeket is a kivételezettek listájára helyezi. Göncz László és Žiga Turk tárgyalt az előző mandátumban is megoldatlan kisebbségi kutatási, tudományos szféra intézményesítéséről is. A képviselő szerint több potenciális megoldást hagytak úgymond játékban, de egyetértettek abban, hogy a jelenlegi helyzetben különösképpen fontosnak

számít a terület rendezése. Érintették a maribori Magyar Tanszék jelentőségét is, majd megbeszélték, hogy szeptember során a miniszter látogatást tesz a Muravidéken, személyesen is benyomásokat gyűjt a magyar intézmények munkáját, jelentőségét illetően. Göncz László képviselő egyébként a közeljövőben az említett tárca különböző részterületeit vezető államtitkárokkal, vezetőkkel is tárgyalásokat, megbeszéléseket folytat. tt

N É P Ú J S Á G 2 012 . á p r i l i s 12 .


Muravidék

t nevelni, de játékosan is zenés történetbe. Milyen a darab? – Nagy sikere van mindenhol, közel 100 előadást ért meg eddig. – Itt Szlovéniában is sokan nézik hétről hétre a „Mindenből egy van”

mesés játékot, játékos mesét, mely főleg felnőtteknek szól… – Én is is nagyon élvezem szereplőként. Rudolf Pétert és Nagy Kálózi Esztert nagyon régóta ismerem, bár a rögtönzés

nem könnyű dolog, s ettől mindig nagyon féltem. De bele lehet jönni, másrészt pedig szinten tartja a színészt, nagyon dolgoztatja az agyat, hiszen mindig „észnél kell lenni”. Egyfajta kondicionáló edzésnek is

fel lehet fogni, bár kétségtelenül a színész számára is nagyon szórakoztató. – Mennyiben más a tévés és a színházi változat? – A tévében egy vágott rész jelenik meg abból, amit a színházban este hét és tíz

óra között veszünk fel. Mi is nagy érdeklődéssel várjuk mindig a három egy-egy órás felvonás anyagából azt a 60 percet, ami a tévében összeáll. A végén mint a kifacsart szivacs, olyanok vagyunk. De nagyon élvezzük!

Számviteli verseny lendvai szervezésben

Országos bajnokok csapatban, egyéniben is kiválóak A pénteki 14. Országos Számviteli Versenyen, melynek a szervezési jogát a Lendvai Kétnyelvű Középiskola csapatának tavalyi jó szereplése eredményezte, a vendéglátók csapatversenyben elsők lettek, két arany fokozattal pedig egy 2. és egy 3. helyezést értek el. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Idén a Lendvai KKI – ahogy ez az iskola gondosan felállított honlapján is olvasható – előbb az alig két hete megrendezett történelmi vetélkedő házigazdája volt. A pénteken lezajlott számviteli versenyre 46 középiskolás jelentkezett be 13 iskolából, akik közül 24en emeltszintű, 22-en pedig alapszintű tudásfelmérőt töltöttek ki. A tengermelléki olasz tannyelvű iskola diákjai olasz nyelvű feladatlapokat tölthettek ki. A verseny előtti, kulturális műsor-

ral egybekötött megnyitón Hajdinjak Preindl Silvija igazgatónő köszöntötte az egybegyűlteket, majd Anton Balažek polgármester szólt a résztvevőkhöz, a vendégekhez, hangsúlyozva a verseny lényegi vonását, a megmérettetés szükségességét. Stanko Koželj, a Szlovén Számviteli és Pénzügyi Dolgozók, valamint Revizorok Szövetségének elnöke pedig a számviteli szakma iránt támasztott mai követelményekről, a szövetség feladatairól és a fiatalok képzéséről beszélt. Koželj kiemelte: nagyon fontos az, hogy a fiatalok megsze-

ressék és értékelni tudják a szakmát, ezért évente az ilyen és ehhez hasonló versenyek után – idén április 24-én a szövetség ljubljanai székhelyén – ünnepélyes eredményhirdetésre kerül majd sor, ahol pénzjutalmakat is kiosztanak. Az egyelőre nem hivatalos eredményekről: alapszintű megmérettetésben a lendvai középiskola diákja, Filip Mertük 95 százalékos teljesítménnyel 3. lett, s arany elismerést ért el, Maruša Kocet pedig ugyanebben a kategóriában ezüst elismerést kapott. Emelt szinten – 1 száza-

A Lendvai Kétnyelvű Középiskola diákjai három arany és egy ezüst elismerést szereztek, de csoportosan is elsők lettek. lékkal lemaradva a győztestől – Sašo Zver a 2. helyen ugyancsak arany elismerést szerzett. A tavalyi alapszintű 2. helyezett Feher Megi idén emelt szinten is remekelt, s arany elismerést szerzett. Összesítésben csoportosan 1. helyen – a

muraszombati közgazdasági iskolát és a postojnai iskolaközpontot megelőzve – a lendvaiak szerezték meg az első helyet. A diákok a felkészítésnél és a szakmai irányításnál Ferenc Katarina önzetlen segítségét emelték ki.

A Dobronaki KÁI az Öko-kvíz muravidéki győztese A Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola tanulói ismét kiválón szerepeltek az általános iskolások online ökológiai vetélkedőjén, hiszen a legjobban bizonyítottak a 173 muravidéki csapat közül, és így április 20-án ők képviselik a Muravidéket az országos vetélkedőn Ljubljanában. A háromfős dobronaki csapat – Rok, Atilla és Ma-

rija – a Frédi és Béni név alatt indult, s 29 pontot szerzett a lehetséges 30 pontból. Az idei vetélkedőn – mely az Öko-iskola program keretében folyik már 11. éve, társszervezőként pedig negyedik éve jelen van a Szlovén Telekom is – a gyerekek a hulladékokról, a vízről és a táplálkozásról szóló kérdésekre válaszol-

N É P Ú J S Á G 2 012 . á p r i l i s 12 .

A dobronaki csapat a legjobb tudást mutatta környezetvédelemből.

tak. A csapat Car Urška ökokvíz-mentor vezetésével készült a vetélkedőre. „Power-point bemutatókat készítettem, melyek alapján a tanulók plakátokat alkottak, a délutáni találkozókon az idősebb tanulók a fiatalabbaknak magyarázták az anyagot, és így a tudás egyre gyarapodott” – mondta Car Urška. kmj

7


Kultúra Kiállítás Muraszombatban

Válogatás az utóbbi négy év anyagából Robert Inhofnak, a muraszombati galéria igazgatójának saját bevallása szerint nem volt nehéz feladat, hogy az utóbbi négy évben összegyűlt anyagból kiválassza azokat a műveket, amelyek szlovén viszonylatban az említett időszak reprezentatív alkotásainak számítanak. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A 29 képzőművész, festők és szobrászok szinte mindannyian kiállítottak már a galériában, s az intézmény egyes alkotások tulajdonjogát is megszerezte. – Ez az anyag így vált véglegesen közkinccsé, hiszen olyan alkotásokról van szó, amelyek a legmagasabb képzőművészeti kritériumoknak is eleget tesznek, s joggal lehetünk rájuk büszkék, hogy a közgyűj-

teményünk részét képezik – mondta Inhof a megnyitón. A kiállításon a Muravidék jeles képzőművészeinek régi és újabb keltezésű alkotásai (Mesarič, Červek, Király, Rajnar, Gumilar, Baumgartner, Banfi) mellett ljubljanai képzőművészek egy-egy megvásárolt alkotása (Tršar, Tisnikar) is megtalálható. A községi támogatás mellett több donátor is segítséget nyújtott, hogy az alkotások a „helyükre kerülhessenek”. Így a Muraszombati Primož

Trubar Egyesület például nem kevesebb, mint 5 alkotással járult hozzá a képtár bővüléséhez. Ezek a Moravske Toplice-i művésztelepek alkotóinak művei, s feltétlenül helyet követelnek a kiállítás anyagában. A kiállítást Nada Zoran, a kulturális minisztérium titkára értékelte, kiemelve a galéria-tevékenység fontosságát a régió kulturális színvonalának és sajátos arculatának kiépítésében, a közösség kedélyének növelése, identitásának

Kulturális rendezvény a romák világnapján

Hihetetlen, mégis igaz! A romák világnapját, április 8-át megelőző hét a kulturális események tekintetében is évről évre gazdagodik. A cél, hogy jobban megismerkedjünk e hajdani nomád népcsoport egykori és mai „honfoglalási kísérleteivel”, a társadalomban betöltött szerepükkel, beilleszkedési nehézségeikkel. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A romák hónapja idén egy konkrét, a IV. Roma Kulturális Fesztivál műsorfüzetben gondosan feltüntetett műsorral is kiegészült. Ennek keretében Szlovénia több városában,

így Mariborban, Muraszombatban, Ljubljanában és Novo mestoban is romákról szóló műsorok, a népcsoport kulturális arcát is felmutató rendezvények zajlanak. A különböző, ma már országos hírnévvel is rendelkező zenekarok (pl. Langa) muraszombati koncertjei mellett a

A fiatal tehetséget cserencsóci osztálytársai, tanárai is elkísérték a kiállítás-megnyitóra.

8

Maribor – Európa Kulturális Fővárosa programjai között is kiemelt helyen szerepel néhány népzenei koncert (E. Redžepova), népzenei műhely és bábos bemutató. Lendván a színház aulájában csütörtökön került sor a roma-nap, illetve roma-hét kulturális rendezvényére, ahol rövid kultúrműsor keretében megnyitották Franc Cener Tavaszi lehetőség című, ceruzarajzokat és festményeket bemutató kiállítását. A cserencsóci általános iskola 9. osztályos diákja „hihetetlennek” nevezte az eseményt, s azt is, hogy egyáltalán valaki felfigyelt a tehetségére, vagy ahogy még megfogalmazta: hogy a rajz iránti mérhetetlen szerelmét valaki is értékelni tudja.

– Egy régió kulturális szintjének formálásában a képzőművészetnek igen nagy szerep jut – mondta a kulturális minisztérium képviselője értékelő beszédében. megerősítése útján. A műsorban a muraszombati Doroja együttes adott elő az alkalomnak

megfelelő, kifinomult zenét a 60-as évek vége, a hippi-korszak „színes” hangulatában.

Színházi víziók A Szlovén Köztársaság Kulturális Közalapítványának Lendvai Területi Kirendeltsége idén megszervezte a középiskolások színjátszócsoportjainak találkozóját. A területi találkozóra április 3-án került sor a lendvai Színház- és Hangversenyteremben „Színházi víziók” cím alatt. A találkozón a Lendvai Kétnyelvű Középiskola Škatla nevű színjátszócsoportja két darabbal mutatkozott be. A két diákcsoport a Kar je preveč, je preveč (Ami sok, az sok), illetve a Čakajoč na maturo (Az érettségire várva) című darabot mutatta

Előadásmódjában és szövegében is valódi felüdülést jelentett a Čakajoč na maturo (Az érettségire várva) című darab. be, az utóbbi kísérleti, formabontó stílusban és szöveggel került színre. Mindkét darabot Štefan Kardoš szlovéntanár rendezte, s mindkettő közönségsikert aratott. A találkozó szakmai értékelője Dunja Zupanec volt, akinek a döntése alapján a jobbnak bizonyuló csoport majd a maribori országos találkozóra jut. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 012 . á p r i l i s 12 .


Változatos rendőrségi statisztika

Info

Háromra csökkent a halálesetek száma Megfelelő szakmai alapon működött a Muraszombati Rendőrségi Igazgatóság – áll a 2011-es évet elemző jelentésben: sikeresek voltak a bűncselekmények megelőzésében és felkutatásában egyaránt, s jobb eredményeket értek el, mint egy évvel korábban. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

Az általános adatok azt mutatják, hogy megnövekedett a vagyon ellen elkövetett bűncse-

száma ellenére a felkutatás azonos arányú maradt, mégpedig 69 százalékos. A statisztika szerint, úgy tűnik, a kisebb értékű bűncselekmények száma nőtt meg, hiszen a becsült érték

cselekmények és a biztonság veszélyeztetése terén. Az öngyilkossági kísérletek száma ugyan csökkent, viszont nőtt az öngyilkosok száma, s munkahelyi balesetből is több volt. Ez igaz

területén történt. 21483ről 19259-re esett vissza a közúti szabálysértések és bűncselekmények száma: a baleseteknél változatlanul előtérben szerepel a sebességtúllépés, a másik sávba való áttérés és az elsőbbség meg nem adása. Az alkoholos befolyásoltság alatti vezetés szintén magas arányban van jelen a baleseteknél. Több mint duplájára növekedett az illegális határátlépések száma (24-ről 54-re): moldvai (8) és ukrajnai (5) személyek állnak a lista élén.

Az egyezmények alapján 49 személyt toloncoltak ki az országból (2010-ben 27-et), 11 személy pedig, akárcsak egy évvel korábban, tartózkodási engedélyt kapott. 1034-ről 861-re csökkent az őrizetben tartott személyek száma. Összesen 34 rendőrre támadtak rá, ez szintén a tavalyival megegyező adat. Összesen 28 alkalommal (tavaly 39) került sor panasztételre: ezek közül egy volt megalapozott. A rendőrségi alakulaton belül a 656 szisztematizált munkahelyből 608 van betöltve.

népújság web-ankét A Muraszombati Rendőrségi Igazgatóság tájékoztatása szerint megnövekedett a vagyon ellen elkövetett bűncselekmények száma, főleg a lopások száma emelkedett. lekmények száma, főleg a lopások területén. Összességében is több bűncselekményt követtek el, hiszen 2011-ben 2862 esetben volt szükség rendőrségi eljárásra (egy évvel korábban 2439). Külön említést érdemel, hogy a bűncselekmények megnövekedett

9,2 millió euró (tavaly 18,3 volt, ám ez kiugró évnek számított). Drasztikusan nőtt a gazdasági bűncselekmények (577-ről 864-re) és a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma (97-ről 191-re). Visszaesés tapasztalható viszont a testi sértések, a szexuális bűn-

a tűzesetekre és az eltűnt személyek keresésére is. A közúti balesetek terén a szám növekedő tendenciát mutatott (987-ről 1683ra), az viszont örömteljes adat, hogy a halálos balesetek száma 10-ről 3-ra csökkent: mindhárom haláleset a muraszombati egység

a diplomásoknak sikerült. A falvakban élők között kisebb a segítségre szorulók aránya (57 százalékos), mint városon, és relatíve magas az önálló egzisztenciát építőké (37 százalék).

kednek mindkét útvonalon – tájékoztatott a Balatoni Hajózási Zrt. Sétahajók indulnak a siófoki, a balatonfüredi, a keszthelyi és a badacsonyi kikötőkből, továbbá üzembe helyezte a hajózási társaság a vízitaxiját is. A társaság az idén is 20 személyforgalmi és kettő kompkikötőjében 23 személyhajóval és négy komppal várja az utasokat. A három évig változatlanul tartott árakat az idén öt százalékkal emelték

A többség nem hisz a világvége-jóslatokban A Népújság honlapján közzétett kérdésünkre – Hisz-e a 2012-es világvége-jóslatokban? – 111 szavazat érkezett. A válaszolók nagy többsége (83 százalék) nemmel válaszolt: közülük 60 százalék komolytalanságnak tartja az egészet, 14 százalék nem hisz benne, mert eddig egy jóslat sem jött be, 9 százalék pedig nem hisz a számok játékában. A válaszolók 10 százaléka elképzelhetőnek tartja a jóslatokat, 7 százalékuk pedig igennel válaszolt, azaz hisz a világvége-jóslatokban. (kmj)

hétről hétre Budapest – A fiatal magyar felnőttek többsége a szüleivel él, illetve támogatásukra szorul, és az önállóak is intenzíven tartják családjukkal a kapcsolatot – állapította meg az Ipsos közvélemény-

kutatása. Az elmúlt három hónapban készített, 15 és 25 év közöttieket reprezentáló, 500 fiatal személyes megkérdezésén alapuló felmérés szerint a megkérdezettek 76 százaléka a szüleivel él; a függetlenedés – 40 százalékos arányukkal – leginkább

Balaton – Indul a személyhajózás a Balatonon a Siófok–Balatonfüred–Tihany, valamint a Fonyód–Badacsony útvonalon. A menetrend sze-

rinti járatok húsvéthétfő után hétvégeken, április 28-tól viszont már naponta közle-

N É P Ú J S Á G 2 012 . á p r i l i s 5 .

London – Péntektől a vásárlók számára nem látható helyről, illetve csak a pult alól árusíthatnak cigarettát Angliában a 280 négyzetméternél

nagyobb boltok és szupermarketek. A szabályozás alól a kisebb boltok egyelőre mentességet kaptak, rájuk

csak 2015-től vonatkozik a törvény. A szabályszegők akár 5000 fontos pénzbüntetésre, de akár börtönbüntetésre is számíthatnak. A „display ban” néven emlegetett intézkedés egy átfogó stratégia része, az angolok régóta Európa élmezőnyébe tartoznak a dohányzás szigorú törvényi szabályozásában.

Belgrád – Boris Tadić szerb államfő lemondott tisztségéről, a parlament elnöke ezt követően május 6-ra kiírta az elnökválasztást. Szerbiában ily módon egyszerre tartanak majd elnök-, parlamenti és helyhatósági választásokat. Boris Tadić is újraindul, s a szerb sajtó szerint biztos a győzelmében. Az elnökválasztáson a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) jelöltet indít saját pártelnöke, Pásztor István személyében.

9


Info a mai napon... Április 12-én történt 1861 Kitört az amerikai polgárháború. 1945 Meghalt Franklin Delano Roose­velt, aki az Amerikai Egyesült Államok 32. elnöke volt. 1945 Befejeződtek a II. világháborús harcok Magyarországon. 1946 Megszületett Ed O’Neill amerikai színész (Ford Fairlane kalandjai; Kutyám, Jerry Lee; Egy rém rendes család). 1947 Budapesten megszületett Boros Lajos zenei szerkesztő, műsorvezető. 1948 Megszületett a magyar származású Joschka Fischer, Németország külügyminisztere 1998 és 2005 között. 1956 Megszületett Andy Garcia, kubai származású amerikai színész (A keresztapa 3, Leszámolás Denverben).

visszapillantó

2002. április 11-én, 14. szám

Szépül a petesházi kemping

Április 26-ára teljesen elkészül a felújított fürdő és kemping Petesházán. A beruházás 20 millió tol­ lárba kerül, s így két medencét – a gyerekmedence előmelegített édesvíz, a középnagyságú medence átfolyós gyógyvíz – újítanak fel és látnak el minden szükséges technológiával. A kemping férőhelyeinek számát 24-ről 50-re emelik, s a 10 bungaló teljesen új arculatot kap, mint ahogy a mosdó és a mosoda is. A villany- és a vízvezetékeket is újra cserélik, a betonlapokat úgyszintén, szebbé teszik az éttermet és a teraszt is. Konyhával a petesházi kemping nem fog rendelkezni, kivéve a gyorsételek elkészítését.

nyelvről mindenkinek Gróf Annamária, a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének lektora

Doktor úr, a maga szíve sose fáj?

1

Nagy örömömre szolgált, hogy egy kedves olvasó levélben fordult hozzánk kérdésével. Arról szeretne többet megtudni, ,,milyen nyelvi szituációkban, milyen alkalmakkal lehet, illik, szabad használni a tudományos címeket”, illetve hogy alakul ezek helyesírása. Bár az Európai Unióban – elvileg – az országok elfogadják a más tagállamban használt tudományos címet, a bizonyítványok, diplomák, képesítések honosítása hos�szadalmas, bonyolult akkreditálási folyamat. Szlovéniában más titulusok vannak érvényben, ezek lefordítását nem is ajánlják (ld. Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih 2006), a magiszteri cím például nem használatos Magyarországon. Ausztriában az egyetemi szintű (tehát a mai, bolognai rendszerben a második szint) elvégzése után automatikusan járt a magiszteri cím. Szlovéniában ennek megszerzéséhez el kellett végezni a 4+1 éves képzés után még 3 évet. Magyarországon régebben a kisdoktori cím megszerzésére volt lehetőség az egyetemi

10

tanulmányok után, hogy valaki elindulhasson a tudományos életben és ranglétrán. A bolognai folyamat célja a 3+2 (+3) éves felsőoktatási modell bevezetése volt, éppen az átjárhatóság miatt, amely csak többé-kevésbé valósult meg. Szlovéniában most a második szint sikeres teljesítése után kapnak magiszteri címet a hallgatók, ezután lehet PhD-képzésre jelentkezni, amellyel doktori cím jár. Magyarországon továbbra sincs magiszteri cím, doktori cím ugyanúgy jár a PhD-program sikeres elvégzése után, akár a többi uniós tagállamban. A titulusok használata tudományos körökben nem szokás, hiszen ott általában mindenkinek van valamilyen címe, tehát társaságban, bemutatkozáskor, tanulmánykötetekben nem használják ezeket. Ha valaki hangsúlyozza címét, annak általában jelentése van, tudniillik hol foglal helyet ő, illetve beszélgetőpartnere a ranglétrán. A tisztelet megadása jeléül persze a megszólításba belerejthetjük a fokozatokat, az egyetemi tanárt példá-

ul szólíthatom professzor úrnak vagy asszonynak. Szlovéniában a professzor (profesor/profesorica, nem pedig učitelj/učiteljica) csupán egyetemi végzettséget jelent, a magyarországi egyetemi tanári cím viszont a legmagasabb tudományos fokozat megszerzését jelöli, a prof. rövidítést pedig csak az akadémiai doktori cím megszerzése után használhatja az illető. Egyébként a szlovéniai tudományos címeket elég nehéz magyarra fordítani, ahogy láttuk, nem is ajánlják, éppen a rendszerek eltérése miatt. Az izredni profesor címet általában rendkívüli egyetemi tanárnak, a redni profesort pedig egyetemi rendes tanárnak fordítják, rövidítésük: izred. prof. dr. Marija Horvat, red. prof dr. Marija Horvat. Szlovéniában szokás egyébként a doktori cím mellett feltüntetni, ha valaki orvos- vagy jogászdoktor, viszont ezek a címek csak a név után állhatnak: Jernej Horvat dr. med., az ilyen jelöléssel Magyarországon leginkább tudományos folyóiratokban találkozhatunk,

azaz a dr.-t mindenki kiírhatja a neve elé, függetlenül attól, hogy orvosi, jogi diplomát vagy az egyetemi képzésnél magasabb szintű PhD-címet szerzett az illető. A kedves olvasó kíváncsi arra is, hogy mikor kell kis, mikor nagy kezdőbetűvel írni a titulusokat. Önállóan álló név előtt (aláírás, felsorolás esetén) és a mondat elején mindig nagybetűt használunk, a mondat közben kisbetűvel írjuk a dr. címet is. A toldalékolásnál figyelni kell arra is, hogy a rövidítés után megmarad a pont: dr.ral, dr.-hoz (ld. Helyesírás 2005. Osiris Kiadó: Budapest 609). Ez a szlovén nyelvre is érvényes, tehát szintén csak kisbetűvel írható a titulus, kivétel a mondat elején. A férjezett asszonyok Magyarországon többféleképpen vehetik fel a férj nevét. A magyarországi Családjogi törvényt idézem: 25. § (1) A feleség a házasságkötés után a) kizárólag a maga teljes nevét viseli, vagy b) a férje teljes nevét viseli a házasságra utaló toldással, amelyhez a maga teljes nevét

hozzákapcsolhatja, vagy c) a férje családi nevét viseli a házasságra utaló toldással és ehhez a maga teljes nevét hozzákapcsolja, vagy d) a férje családi nevéhez hozzákapcsolja a saját utónevét. Ha tehát doktori címe van a férjnek (dr. Horvát Gábor), akkor a feleség lehet: dr. Horvátné Nagy Mária, dr. Horvát Gáborné Nagy Mária, de a saját neve elé vagy a férjétől átvett vezetéknév előtt nem állhat ott a doktori cím: Nagy Mária, Horvát Mária. Ha a feleség doktor, a férj viszont nem, de az asszony szeretné felvenni a férje vezetéknevét, így járhat el: Horvátné dr. Nagy Mária vagy Horvát Gáborné dr. Szlovéniában a titulus nem kapcsolódik ennyire szorosan a névhez, ráadásul a nők férjezett nevéhez nem járul a -né asszonynévképző, így nem vehetik fel a férjük neve előtt szereplő tudományos címet. Továbbra is várjuk kérdéseiket az info@nepujsag. net címen. 1 A Szabadság, szerelem című daljáték egyik darabja, amelyet Jókai Mór Politikai divatok című regényéből Háy Gyula írt.

N É P Ú J S Á G 2 012 . á p r i l i s 12 .


Info kő kövön maradjon!

A bántornyai Láncos Krisztus szorítja. A helyiek a szobrot Fájdalmas Krisztusként emlegetik. Bálint Sándor szegedi néprajzkutató, a magyar népi vallásosság kutatásának apostola is ír Karácsony, húsvét, pünkösd című könyvében a börtönbe zárt, megbilincselt és egy oszlophoz láncolt Jézus ábrázolás-típusáról. Szabadka, Baja és Szombat-

Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

A húsvét előtti negyven naptól kezdődően egészen pünkösdig a keresztények figyelme a húsvét misztériuma felé irányul. Az Újszövetség Krisztus szenvedéstörténete kapcsán a nagycsütörtök este és a nagypéntek reggel között lezajlott események tekintetében igencsak szűkszavú. Annyit bizonyosan tudunk, hogy Jézust Júdás árulása következtében a Getszemáni kertben elfogták, majd Kaifás főpap elé vitték, onnan másnap reggel virradatkor Pilátus elé hurcolták. A Biblia nem tudósít bennünket arról, hogy a két időpont között mi történt Jézussal. A Jézus szenvedéseit átérző hívőknek és a megváltáson elmélkedő kegyes szerzetesnőknek és szerzeteseknek is megmozgatta a képzeletét ez az időszak, amelyet a hagyomány szerint Jézus kegyetlen kínzások közepette Kaifás főpap pincéjében töltött. Jézus szenvedéstörténetét latinul passiónak nevezik, a szenvedő Jézust pedig a Vir dolorum, azaz a Fájdalmak Férfija elnevezéssel illetik. Krisztus szenvedéseinek legterjedelmesebb magyar nyelvű leírását az 1530 táján készült Érsekújvári-kódex tartalmazza. Jézus gyötrelmeinek egyes mozzanatai az idők során önállósultak és külön kultuszokká fejlődtek. A keresztény művészetben Krisztus titkos szenvedéseinek ábrázolásaként emlegetik azokat a jeleneteket, amelyek a nagycsütörtök este és a nagypéntek hajnal közötti időszakban történhettek. Ezek látomásokat, illetve elképzelt eseményeket örökítenek meg. A titkos szenvedések egyik jelenetének állít emléket az a bántornyai barokk szobor, amely a település cipészeti gyűjteményéhez vezető út mellett áll. A szobor

hely ferences templomaiban, Győr karmelita templomában és orsolyita kolostorában, a kassai Kálvárián és a csongrádi nagytemplomban is találkozhatunk értékes megjelenítéseivel. Bálint Sándor arra is felhívja a figyelmünket, hogy ezen ábrázolást egyes helyeken Láncos Krisztusnak nevezik és szívesen állítják fel az utak mentén. A bántornyai Láncos Krisztus egyike a Muravidéken található legnívósabb szabadtéri szakrális alkotásoknak.

Aggodalmak a Lendvai Galéria és Múzeumért

Láncos Krisztus. Bántornya, 1750. Fotó: LKZ, 2011. a talapzatán található évszám tanúsága szerint 1750-ből való, alkotója egyelőre ismeretlen. A szakrális emlékmű homokkőből faragott és olyan igényesen kidolgozott, hogy minden bizonnyal egy nagyon tehetséges és tapasztalt kőfaragómester alkotása. A mintegy három méter magas, kontraposzt testtartásban álló Jézus körülbelül két méter magas talapzaton helyezkedik el. Jézus arcvonása és testalkata ártatlanságot, tisztaságot

N É P Ú J S Á G 2 012 . á p r i l i s 12 .

és magasztos belenyugvást sugároz. Töviskoszorús fejét szelíd fájdalmassággal oldalra hajtja, hullámos hosszú haja a vállára omlik. Teste félmeztelen, csak egy ágyékkötő és egy megtépázott köpeny borítja. Az igényesen ábrázolt drapéria és a ruházat alól kivillanó emberi test anatómiai hűsége is megerősít bennünket abban, hogy a szobrot tehetséges mester készítette. Krisztus nyakában egy vastag rablánc lóg, keresztbe tett kezét bilincs

A Népújság 2012. április 5-i számában a Lendvai Galéria és Múzeum legutóbbi tanácsüléséről szóló cikk zárógondolata, végkicsengése ez volt: „A nyilvánosság részéről pedig elhangzott az a kritikus megjegyzés is, hogy a múzeumi idegenvezetés színvonalasabb legyen.” A cikk nem tartalmazza,

olvasóink írják de a megjegyzés a magyar nyelvű tájékoztatásra vonatkozott. Kötelességemnek érzem, hogy a város turisztikai csoportvezetői nevében e témakör kapcsán néhány fontos félreértést tisztázzunk. Mint minden múzeumban, a lendvaiban is csak azt a szolgáltatást nevezik tárlatvezetésnek, amit külön bejelentett igény alapján, meghatározott díj ellenében, az intézmény által arra feljogosított szakember végez. A Lendvai Galéria és Múzeumban az idei évben ezt a szolgáltatást még senki nem igényelte. Intézményünkben az a gyakorlat, hogy a recepción dolgozó munkatársaink a látogatók anyanyelvén igyekeznek néhány mondatos tájékoztatást adni arról, mi látható kiállításainkon. Így az építő jellegű kritika valószínűleg erre

a tájékoztatásra vonatkozhatott. Az észrevételt megköszönve, igyekszünk minden szolgáltatásunk színvonalát emelni. Az említett tanácsülésen az is elhangzott, hogy a magyar és szlovén múzeumi szakma csodálata, a színvonalas kiállítások, a sikeres pályázatok, a múzeumpedagógia, az új könyvek és kutatások, a rekordszámú látogató és a jó pénzügyi mérleg ellenére a 2012-es költségvetésben Lendva Község mint fenntartó a Lendvai Galéria és Múzeum két fő tevékenysége közül az örökségvédelmet és a muzeológiát leminősítette másodrendű, kiegészítő tevékenységgé. Az örökségvédelmi, muzeológiai szakembert pedig nem tekinti a múzeum alapmunkatársának, fizetésének csak a kétharmadát finanszírozza. Ennek oka pedig az, hogy a másik társalapító, a lendvai magyarság és annak nemzetiségi önkormányzata érdektelenséget mutat az intézménnyel szemben, ignorálja és nem hajlandó egyetlen euróval sem hozzájárulni a fenntartásához. Dr. Lendvai Kepe Zoltán, a Lendvai Galéria és Múzeum Tanácsának tagja

11


Info április 13. péntek Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Panoptikum, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:40 Roma nemzetiségi műsor, 15:55 Szlovének Olaszországban, 16:30 Babilon.tv, 17:00 Hírek, 17:25 Különleges ajánlat, 17:50 Kezdjük újból – szlovén sorozat, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A szlovén polka és keringő 2012, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 11:10 Jó reggelt, 14:50 A hírnök, 15 : 3 0 Európai magazin, 16:05 A nyolcadik nap, ism., 16:35 Hidak, ism., 17:10 Két 20:00 Észak-Korea: Tavaszi n e m ze t f i a i – ünneplések dok. műsor, 17:40 Circom regional, 18:15 Fekete-fehér idők, 18:30 Érdekel a könyv, 18:55 Appalache-i utazás – zenés dok. műsor, 20:00 Észak-Korea: Tavaszi ünneplések – francia dok. műsor, 20:40 Kisfilm, 21:00 Korszerű család – am. sorozat, 21:25 A Kennedy-család – kanadai sorozat, 22:10 Gyors kereset – svéd film.

Magyar Tévé 5:25-9:00 Nap-kelte, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Esély, 13:25 Magyar elsők, 13:45 Marslakók, 14:15 Elcserélt lányok – am. sorozat, 15:00 Angyali érintés – am. sorozat, 15:50 Veszélyes szerelem – am. sorozat, 16:30 MM, 17:40 Everwood – am. sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:10 Marslakók, 20:40 Poén péntek, 21:40 Mindenből egy van – magyar sorozat, 22:35 Az Este, 23:10 Négy szellem, 0:10 Melissa és Joey – am. sorozat, 0:35 Ismétlések.

RTL Klub 7:50 Reggeli, 12:15 Asztro Show, 13:15 Az éden titkai – görög sorozat, 14:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 15:15 Döglött akták – am. sorozat, 16:20 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 A Széf, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 22:30 Gyilkos elmék – am. sorozat, 0:30 Reflektor, 0:50 Törzsutas, 1:15 Kemény zsaruk – am. sorozat, 2:10 Autómánia.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:10 EZO.TV, 12:55 A kezdetek kezdete – am. film, 14:20 La Pola – kolumbiai sorozat, 15:20 Csoda Manhattanben – mexikói sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Tiltott szerelem – tö21:20 Megasztár rök sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 20:10 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Megasztár, 0:00 Grimm – am. sorozat, 1:00 Tények Este, 1:30 EZO.TV.

Duna Tévé

április 14. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 10:50 Éjféli klub, ism., 12:00 Nemzetközi látóhatár, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Volt egyszer…, 13:55 A gyűrűk ura – am. rajzfilm, 16:05 Állatokról, emberekről, 13:55 A gyűrűk ura 16:25 A kertben, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat délután, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanás, 20:00 Az én Szlovéniám – kvíz, 21:30 Az Eiger északi oldala – német film, 23:35 Hírek, 0:10 Maribor 2012, Európa kulturális fővárosa, 0:25 Olvasások – dok. sorozat, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:40 Az időn át, 7:55 Sanghaj: Forma–1, Kínai Nagydíj, időmérő edzés, 9:05 Szlovénia nézetei, ism., 10:25 Különleges kínálat, 10:50 Szlovének Olaszországban, ism., 11:20 Két nemzet fiai, ism., 12:10 Circom regional, ism., 12:40 Érdekel a könyv, ism., 13:05 Kelet-Nyugat – hangverseny, 14:45 B. Kobal: Afrika avagy A saját földjén – színházi előadás, 17:10 A vízöntő – portréfilm, 18:05 Forma–1, Kínai Nagydíj, időmérő edzés, ism., 19:15 A londoni körhinta, ism., 19:55 Nova Gorica: Gorica – Olimpija, labdarúgó-mérkőzés, 21:55 Idegenforgalmi műsor, 22:20 33/45, zenés szombat éjszaka, 23:50 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 6:55 Híradó, 7:10 Sanghaj: Forma–1, Kínai Nagydíj, időmérő edzés, 9:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Komolyzene, 12:55 Zöld tea, 13:25 Tetőtől talpig, 13:55 Nagy-Britannia madártávlatból, 14:55 A modern Robinson-család – am. film, 16:35 A Szövetség, 17:35 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:10 Titanic – am. film, 23:20 Bikini 30 – koncert, 0:15 Porrá leszünk – angol sorozat.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:30 Asztro Show, 11:25 Házon kívül, 11:55 Autómánia, 12:30 Amerika legkeményebb melói – am. dok. sorozat, 13:30 Eltűntek – am. sorozat, 15:35 Hetedik 23:30 Nem az én életem érzék – am. sorozat, 16:35 Kölyökpilóta – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 Csillag születik – A válogatás 2012, 21:05 300 – am. film, 23:30 Nem az én életem – am. film, 1:15 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 10:00 Babavilág, 10:25 9 hónap Tűsarok, 10:55 Tűsarok, 11:25 Bajnokok Ligájamagazin, 11:55 Én is szép vagyok, 12:25 Gyilkos számok – am. sorozat, 13:25 Topspeed, 13:55 Autóguru, 14:25 Xéna – am. sorozat, 15:25 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:25 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 17:25 Sas-kabaré, 18:30 Tények, 19:00 Aktív Extra, 19:35 Államfőnök – am. film, 21:25 Minden pasi disznó? – kanadai film, 23:00 A titkok kulcsa – am. film, 0:55 EZO.TV.

Duna Tévé

5:15–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:20 Kívánságkosár, 14:10 Arcélek, 14:40 Munka-Társ, 15:10 Heuréka!, 15:40 Min­den­ napi hősök, 16:10 Magyar történelmi arcképcsarnok, 16:25 Ízőrzők, 17:00 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 Kulisszatitkok – dok. film, 20:00 Kultikon, 20:50 Hírek, 20:55 Dunasport, 21:05 Abigél – magyar film, 3. rész, 22:15 Koncertek az A38 hajón, 0:10 Ismétlések.

8:15 Gyerekeknek, 12:00 Híradó, 12:15 Száműzött magyar irodalom, 12:45 Vannak vidékek, 13:15 Heuréka!, 14:10 Önök kérték!, 15:05 Pannon expressz – magazin, 15:35 Talpalatnyi zöld, 16:05 100 éve történt, 16:15 A pármai kolostor – francia film, 18:00 Híradó, 18:30 Hogy volt?!, 19:30 Anconai szerelmesek – színházi előadás, 21:35 Törzsasztal, 22:30 Dunasport, 22:45 „Ágnes – József Attila – Radnóti a Művészetek Palotája színpadán” – koncertfilm, 0:50 Az előadás – angol film, 2:40 Ismétlések.

április 15. vasárnap

április 16. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:50 Látogatóban, 11:20 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:20 A szlovén polka és keringő 2012, ism., 15:10 Első és második, 15:30 Alpok–Duna–Adria, 16:00 Gurgaon vagyok – holland dok. műsor, 17:00 Hírek, 17:15 Találd ki, hogy ki jön vacsorára?, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Női szimat nyomozóiroda – angol sorozat, 22:00 Családi történetek, 22:50 Hírek, 23:20 Ars 360, 23:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II.

7:00 Gyerekműsor, 12:05 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Éjféli klub, ism., 14:40 Maribor 2012, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Lelki villanás, 17:45 Kilátás a..., 17:55 Kezdjük újból – szlovén sorozat, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 A játék művészete, 23:35 Érdekel a könyv, 23:55 Olvasások, 0:05 Jazz, 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II.

7:35 Az időn át, 7:45 Glóbusz, ism., 8:20 Zenés műsor, 8:55 Sanghaj: Forma–1, Kínai Nagydíj, 10:55 A szupertestvér – dán film, 12:25 Turbulencia, ism., 12:55 Az egyetem, 13:40 Moliere: A nők iskolája – színházi előadás, 15:00 A Bolsoj Színház újjászületése – koncert, 16:55 Kézilabda-mérkőzés, nők, döntő, 18:30 A szlovén olimpiai század – dok. sorozat, 19:20 Sport-kihívás, 19:50 Lottó, 20:00 Isten veled, Basra – angol dok. műsor, 20:55 Silence, zenészek a világ végéről – dok. műsor, 21:30 A szennyezett éden – francia dok. műsor, 22:40 Kisfilmek.

Magyar Tévé 6:10 Vallási műsorok, 8:30 Sanghaj: Forma–1, Kínai Nagydíj, 11:25 EURO 2012, 12:00 Hírek, 12:05 Zegzugos történetek, 12:35 Anno, 13:05 A pénzcsináló – magyar film, 14:40 Út Londonba, 15:10 Telesport, 18:00 Rex Rómában – osztrák sorozat, 18:50 A Lényeg, 19:30 Híradó 13:05 A pénzcsináló este, 20:10 Magyarország, szeretlek!, 21:25 Munkaügyek – IrReality Show, 22:25 Hogyan veszítsük el a barátainkat és idegenítsük el az embereket? – angol film, 0:20 Ádám feltámadása – am. film.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:05 Trendmánia, 10:40 Teleshop, 11:35 Törzsutas, 12:00 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 12:25 Tuti gimi – am. sorozat, 13:20 A pletykafészek – am. sorozat, 15:15 Az őrangyal – am. sorozat, 16:20 Filofax – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Titanic – am. film, 22:50 Heti hetes, 0:05 Portré, 0:40 Az ördög naplója – am. film.

TV2 6:45 TV2-matiné, 10:40 Stahl konyhája, 11:10 Kalandjárat, 11:40 Borkultusz, 12:10 Talpig nő, 12:40 Több mint TestŐr, 13:10 A kiválasztott – Az amerikai látnok – am. sorozat, 14:10 Monk – Flúgos nyomozó – am. sorozat, 15:15 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:15 Másodállás – show, 16:40 Államfőnök – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Holiday – am. film, 22:40 Frizbi Hajdú Péterrel, 23:40 Elit egység – kanadai sorozat, 0:40 Nem vénnek való vidék – am. film.

Duna Tévé 8:00 Gyerekeknek, 12:00 Híradó, 12:15 Nyelvőrző, 12:40 Akadálytalanul, 13:10 Csellengők, 13:40 Határtalanul magyar, 14:10 Szerelmes földrajz, 14:40 Hazajáró, 15:05 100 éve tör tént, 15:15 A bohóc felesége – magyar film 16:20 Kalotaszegi 20:00 Anna Karenina madonna – magyar film, 18:00 Híradó, 18:30 Heti Hírmondó, 19:00 Önök kérték!, 20:00 Anna Karenina – am. film, 21:45 Klubszoba, 22:45 Dunasport, 23:00 Szerelemmel fűszerezve – am. film, 0:40 Ismétlések.

7:00 Gyerekműsor, 11:30 Jó reggelt, ism., 14:15 Idegenforgalmi műsor, 14:55 Családi történetek, 15:45 Roma nemzetiségi műsor, 16:00 Gurgaon vagyok – új város Indiában – holland dok. műsor, ism., 16:50 Első és második, 17:05 Jó napot, Koroška!, ism., 17:40 Észak-Korea: Tavaszi ünneplések – fran16:00 Gurgaon vagyok – új cia dok. műsor, 18:25 város Indiában Helyes ötlet!, 19:00 Aritmia, 19:50 A 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:00 A fiatal szlovén eurovíziós zenészek 2012, 21:30 A Mann család – német sorozat, 23:15 A vakság – játékfilm, 1:10 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Marslakók, 14:00 A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja, 15:00 Angyali érintés – am. sorozat, 15:45 Veszélyes szerelem – am. sorozat, 16:30 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Everwood – am. sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:10 Marslakók, 20:40 Kékfény, 21:40 Hacktion – magyar sorozat, 22:35 Az Este, 23:10 Aranymetszés, 0:10 Múlt-kor, 0:40 Zöld tea, 1:05 Ismétlések.

RTL Klub 7:50 Reggeli, 12:15 Asztro Show, 13:15 Az éden titkai – görög sorozat, 14:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 15:15 Döglött akták – am. sorozat, 16:20 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 A Széf!, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Dr. Csont – am. sorozat, 22:25 Showder klub, 23:25 Pokerstars.net, 0:30 Reflektor, 0:50 Teddy Kollek, a polgármester – am. film.

TV2 6:25 Tények reggel, 12:30 Herkules és az amazonok – am. film, 14:20 La Pola – kolumbiai sorozat, 15:20 Csoda Manhattanben – mexikói sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 20:10 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 NCIS 12:30 Herkules és – am. sorozat, 22:20 NCIS: az amazonok Los Angeles – am. sorozat, 23:20 Gyilkos számok – am. sorozat, 0:20 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:30 Ismétlések.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:00 Kapcsoljuk az Országházat, 16:10 100 éve történt, 16:15 Az újjákeresztelt ország – dok. film, 17:00 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 Hagyaték – magazin, 20:00 Marcela – cseh dok. film, 21:25 Kasztner meggyilkolása – am. dok. film, 23:30 Hírek, 23:35 Dunasport, 23:45 Kultikon, 0:40 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 012 . á p r i l i s 12 .


Info április 18. szerda

április 17. kedd Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Ars 360, A játék művészete, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, A lélek horizontja, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Barangolások, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Tudományos műsor, 17:50 Kezdjük újból – szlovén 17:50 Kezdjük újból sorozat, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Nyíltan, 21:00 Az új föld – dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Glóbusz, 23:35 Rémálom az ígéret országában – angol dok. műsor, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Az új föld – dok. film, ism., 13:00 Hírek, 13:30 A Hét, Glóbusz, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Turbulencia, 18:00 Kezdjük újból – szlovén sorozat, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 Nem minden arany – francia film, 21:40 A hulladék – kisfilm, 22:00 Visszhangok, 23:05 Helyes ötlet!, 23:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:10 Jó reggelt, 14:00 Szombat délután, ism., 15:10 Lelki villanás, A kertben, ism., 16:05 Tudományos műsor, A hírnök, ism., 16:45 Európai magazin, 17:00 Maribor 2012, 17:25 Maribor: Maribor – Rudar, labdarúgó-mérkőzés, 19:50 Lottó, 20:00 A londoni körhinta, 20:30 Sport-kihívás, 21:00 A szlovén olimpiai század, 21:55 Aranyfüst, 22:25 Zenés műsor.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:45 Jó reggelt, ism., 14:30 Aritmia, ism., 15:20 Az én Szlovéniám, ism., 16:55 Silence, zenészek a világ végéről – dok. műsor, ism., 17:25 Hidak: Barangolások, ism., 17:55 A hírnök, 18:25 Különleges kínálat, 18:50 Zenés műsor, 19:50 Az Astro sorsolása, 20:00 Apák és fiúk – orosz sorozat, 20:45 Ezazene – zenés sorozat, 21:15 A visszatérés – orosz film, 23:00 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:25–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Magyar elsők, 13:45 Marslakók, 14:15 Hacktion – magyar sorozat, 15:15 Angyali érintés – am. sorozat, 16:00 Veszélyes szerelem – am. sorozat, 16:45 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Everwood – am. sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:10 Marslakók, 20:40 Az ellenszer – francia film, 22:30 Az Este, 23:05 Tudorok – ír sorozat, 0:00 A rejtélyes XX. század, 0:30 Angi jelenti, 1:30 Ismétlések.

RTL Klub 6:05 Reggeli, 12:15 Asztro Show, 13:15 Az éden titkai – görög sorozat, 14:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 15:15 Döglött akták – am. sorozat, 16:20 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 17:20 Teresa 19:05 A Széf, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 A mentalista – am. sorozat, 22:25 A Grace klinika – am. sorozat, 23:30 Reflektor, 23:45 Vészhelyzet – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:15 Constantine a kereszten – olasz film, 14:20 La Pola – kolumbiai sorozat, 15:20 Csoda Manhattanben – mexikói sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:30 Aktív, 19:35 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 20:30 Bajnokok Ligája – elődöntő, 23:15 Tények este, 23:50 EZO.TV, 0:25 Arccal a földnek – magyar film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00 Kapcsoljuk az Országházat, 16:10 1 könyv, 16:15 Kézművek, 16:25 Csak egy kislány... – magyar dok. film, 17:00 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 Múzeumtúra – Francia módra – dok. sorozat, 20:00 A hetedik pecsét – svéd film, 21:35 Hírek, 21:40 Dunasport, 21:45 Kultikon, 22:40 Magyar Jazz Ünnep 2011, 23:25 Bőrfejűek Ázsiában – szingapúri dok. film, 0:15 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Magyar elsők, 13 : 4 5 Marslakók, 14 : 15 Gasztroangyal, 15:15 Angyali érintés – am. sorozat, 16:00 Veszélyes sze23:30 Allah minden napján relem – am. soszaladnak a lovak rozat, 16:45 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Everwood – am. sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:10 Marslakók, 20:40 Kasszasiker – am. sorozat, 21:30 On the Spot, 22:25 Az Este, 23:00 KorTárs, 23:30 Allah minden napján szaladnak a lovak – dok. film, 0:40 Zegzugos történetek, 1:10 Ismétlések.

RTL Klub 6:05 Reggeli, 12:15 Asztro Show, 13:15 Az éden titkai – görög sorozat, 14:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 15:15 Döglött akták – am. sorozat, 16:20 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 A Széf, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Legyen Ön is milliomos!, 22:35 Házon kívül, 23:05 XXI. század, 23:40 Reflektor, 23:55 Ments meg! – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:35 Winnetou és Old Shatterhand a Halál Völgyében – német film, 14:20 La Pola – kolumbiai sorozat, 15:20 Csoda Manhattanben – mexikói sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 20:10 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Dr. House – am. sorozat, 22:20 Született feleségek – am. sorozat, 23:20 Én is szép vagyok, 23:50 Aktív, 0:25 Tények este, 1:00 EZO.TV, 1:30 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00 Kapcsoljuk az Országházat!, 16:10 1 könyv, 16:15 Magyar elsők, 16:30 TÉRkép ráadás, 17:00 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 20:00 A nagy ugrás 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 KOGART kiállítások 2006–2011, 20:00 A nagy ugrás – am. film, 21:45 Hírek, 21:50 Dunasport, 21:55 Kultikon, 22:50 Új régi hang, 23:50 Kézjegy, 0:40 Ismétlések.

április 19. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:10 Fekete-fehér idők, Helyes ötlet!, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Nyíltan, ism., 14:20 Szlovén villanások, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Nagyító alatt, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 A szlovén vízkör, 17:55 Kezdjük újból – szlovén sorozat, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:35 Panoptikum, 0:30 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 012 . á p r i l i s 12 .

Április 12-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:35 Jó reggelt, 13:20 Zenés műsor, 14:45 Találd ki, hogy ki jön vacsorára?, ism., 16:15 Ezazene – zenés sorozat, ism., 17:20 Hidak: Nagyító alatt, ism., 17:50 Európai magazin, 18:05 Az egyetem, 18:45 21:00 Labdarúgó-mérkőzés – Amerikai foltok Európa Liga, elődöntő – zenés sorozat, 19:50 A lóhere, 19:55 A londoni körhinta, ism., 20:25 Sport-kihívás, ism., 21:00 Labdarúgó-mérkőzés – Európa Liga, elődöntő, 23:30 A Raw étterem – ír sorozat, 0:20 Tetthely – osztrák sorozat.

Magyar Tévé 5:25–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:20 Magyar elsők, 13:40 Marslakók, 14:10 Négy szellem, 15:10 Angyali érintés – am. sorozat, 15:55 Veszélyes szerelem – am. sorozat, 16:40 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Everwood – am. sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:10 Marslakók, 20:40 Elcserélt lányok – am. sorozat, 21:30 Fábry, 22:50 Az Este, 23:25 Örök Éva – magyar dok. film, 0:50 Ismétlések.

RTL Klub 6:05 Reggeli, 12:15 Asztro Show, 13:15 Az éden titkai – görög sorozat, 14:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 15:15 Döglött akták – am. sorozat, 16:20 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 A Széf, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Kidobós – am. film, 23:20 Tudorok – ír sorozat, 0:30 Reflektor, 0:45 Infománia.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:25 Mike kapitány hadjárata – am. dok. film, 14:20 La Pola – kolumbiai sorozat, 15:20 Csoda Manhattanben – mexikói sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Tiltott szerelem – török soro21:20 Amerikai pite – zat, 18:30 Tények, A szerelem Bibliája 19:35 Aktív, 20:10 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Amerikai pite – A szerelem Bibliája – am. film, 23:15 Aktív, 23:45 Tények este, 0:20 EZO.TV, 1:00 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:20 Kívánságkosár, 14:15 Hagyaték, 14:40 Határtalanul magyar, 15:10 Száműzött magyar irodalom, 15:40 Hazajáró, 16:10 Utazás a Marsra – kanadai dok. sorozat, 17:00 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 Sophie szerint a világ – francia dok. sorozat, 20:00 A kőszívű ember fiai – magyar film, 2. rész, 21:25 Hírek, 21:30 Dunasport, 21:35 Kultikon, 22:30 Donizetti – koncert, 0:40 Koncertek az A38 hajón, 1:40 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Határtalan: a szombathelyi, a vajdasági és a lendvai tévéstúdió közös műsora (ismétlés: csütörtökön 17.25-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Április 13-án, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Hidak: benne szólunk a Dunántúli Református Egyházkerület 400 éves jubileumáról (ismétlés: pénteken 16.40-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Április 17-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Barangolások: Kecskemét, 2. rész (a Duna Televízió produkciója) (ismétlés: kedden 17.25-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Április 18-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne ismét jelentkezik nyelvművelő rovatunk (az ismétlés elmarad) Április 19-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: a zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum (ismétlés: csütörtökön 17.20-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info figyelmükbe Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2012. április 10-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Biztosítási ügynök Grawe Zavarovalnica, Gregorčičeva ulica 39., Maribor (2 munkahely, meghatározott idő: 24 hónap, jelentkezési határidő: 2012. április 19.) Parasztgazdasági munkás Vrtnarstvo-cvetličarstvo Jorgovan, Velika Polana 59., Velika Polana (2 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2012. április 14.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

•Április 12., csütörtök 16.00 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •„Križ-kraž” – óvodai néptánccsoportok területi szemléje •Április 12., csütörtök 18.00 óra, •Art kavarna Piramida, Maribor •Nemes László: „Zöld” című képzőművészeti kiállításának megnyitója •Április 13., péntek 19.30 óra, •Lendvai Zsinagóga •Festine Brass Belépődíj: 3 EUR Április 14., szombat 17.00 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •A szlovéniai horvát kultúra értékeinek bemutatója – képzőművészeti és kézimunka-kiállítással, valamint kulturális műsorral •Április 14., szombat 18.00 óra, •Hevesi Sándor Művelődési Központ, Nagykanizsa •A Foto videó klub Lendva „A világ a mi szemünkkel” című fotókiállításának megnyitója •Április 19., csütörtök 18.00 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •Mesebolt Bábszínház, Paul Maar: Tessék engem megmenteni! – magyar nyelvű bábelőadás Belépődíj: 2 EUR

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség sok szeretettel meghív minden érdeklődőt a

ZALA GYÖRGYEMLÉKNAP alkalmából szervezett programra. Az alsólendvai születésű világhírű szobrászra 2012. április 16-án 18.00 órai kezdettel emlékezünk Lendván, a Zala György-emlékszobornál (a művelődési ház előtti téren). Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

14

Hibaigazítás! Az Országos vetélkedő történelemből című múlt heti beszámolónkban (Népújság, 14. szám) téves eredményt közöltünk: a ljutomeri Franc Miklošič Gimnázium csapata – a leírtaktól eltérően – nem a harmadik, hanem a második helyen végzett. Az érintettek és az olvasók elnézését kérjük! A szerkesztőség

A Dvojezična osnovna šola II Lendava – II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Szt. István utca 21. 9220 Lendva

INTÉZETÉNEK TANÁCSA

pályázatot hirdet IGAZGATÓI munkahely betöltésére. Az igazgatói kinevezéshez a jelöltnek eleget kell tennie az általános törvényi feltételeknek és a külön feltételeknek A Szlovén Köztársaságban folyó nevelés és oktatás szervezettségéről és finanszírozásáról szóló törvénnyel (ZOFVI, az SZK Hivatalos Közlönye 2007/16 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2008/36, 2009/58, 2009/64, 2011/20), valamint Az olasz és a magyar nemzeti közösség nevelésre és oktatásra vonatkozó különjogairól szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 2001/35) összhangban. A jelöltnek lehetőség szerint rendelkeznie kell az intézet sikeres vezetéséhez szükséges pedagógiai, vezetői, szervezői és egyéb képességekkel. A kiválasztott jelölt kinevezése 5 évre történik. A munkába lépés várható ideje 2012. 9. 1. A pályázatot a feltételek teljesítését igazoló bizonylatokkal (végzettség igazolása; erkölcsi bizonyítvány – igazolás, hogy szándékosan nem követett el hivatalból üldözendő bűncselekményt; igazolás, hogy ellene 6 hónapot meghaladó jogerősen letöltendő börtönbüntetést nem szabtak ki; igazolás, hogy ellene szeméremsértés bűncselekmény ügyében büntetést nem szabtak ki, valamint írásbeli nyilatkozat, miszerint szeméremsértés bűncselekmény ügyében ellene, más (lakhelyén kívüli) bíróságon sem folyik eljárás –, az intézet vezetési programjával és az eddigi munkatapasztalatokat is tartalmazó rövid önéletrajzzal a pályázat közzétételét követő 8 napon belül az alábbi címre kell beküldeni: A Dvojezična osnovna šola II Lendava – II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Intézetének Tanácsa, Szt. István utca 21., 9220 Lendva, „IGAZGATÓI PÁLYÁZAT” megjelöléssel. Érvényesnek minősül még az a pályázat, amelyet ajánlott küldeményként a pályázati határidő utolsó napján postáznak. A jelöltek a kinevezésről a törvényes határidőben kapnak írásos tájékoztatást.

Kertészet, virágüzlet és temetkezési szolgáltatások Ladislav Kiš s.p., Lendvai út 29., Pince

Elérhetők vagyunk a nap 24 órájában a hét minden napján.

Telefon: 02/578-97-33 vagy 041-346-790

N É P Ú J S Á G 2 012 . á p r i l i s 12 .


Info MEGEMLÉKEZÉS Álmomban velem vagy, de hiába kereslek. Csak imádkozni tudok érted. Nem kívánok mást, a jó Isten vigyázzon rád! Április 1-jén múlt el egy szomorú év, hogy itt hagyott minket a szerető férj és testvér,

Gál József – Pubi (1936–2011)

Köszönet mindazoknak, akik még őrzik emlékét, egy pillantást vetnek sírhalmára és gyertyát gyújtanak rá. Szerettei

gyertyafény Április 12-e és 18-a között

Temetkezési Vállalkozás Értesítem Önöket, hogy 2012. március 1-től átvettem a temetkezési szolgáltatás végzését a Komunala Kft.-től. A szolgáltatást változatlan címen, a lendvai irodában rendelhetik meg. Ügyelet: 070 556 179 070 559 679 Temetkezési Vállalkozás, Timea Soos s.p. Völgyifalu, Fő u. 40.

névnapsoroló Április 13-tól 19-ig Péntek – Ida Szombat – Tibor Vasárnap – Anasztázia, Tas Hétfő – Csongor Kedd – Rudolf Szerda – Leó Csütörtök – Gyula

időjárás

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Megkérdeztem egy virágtól, Mely a síron nőtt magától: Mondd meg nekem, te kis virág, Szebb-e, jobb-e a másvilág. Azt felelte a kis virág, Nem szebb, nem jobb a másvilág, Mert akinek bánata van, Itt is, ott is boldogtalan.

Gaál Gizella (1928–2012)

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, komáknak, keresztgyerekeknek, szomszédoknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, akik drága halottunk temetésén részt vettek, koszorú- és gyertyaadományukkal, szentmisére adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmukon enyhíteni igyekeztek. Köszönet a lendvai Idősebb Polgárok Otthonának, Bernád Jószef püspöki tanácsos úrnak, valamint a letenyei Farkas Károly plébános úrnak a gyászszertartásért, az imádkozóasszonyoknak és a hos�szúfalui énekeseknek. Külön köszönetet mondunk a gyertyánosi Penhofer, a felsőlakosi Szomi és a lendvai Vucsko családoknak a segítségért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Csente, 2012. március 28-án

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik drága apánk,

„Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” Ján. 11,25

Lendvai Plébánia Április 13-án, pénteken fatimai emléknap. 16.30-kor imaóra, ezt követően szentmise lesz. Az autóbusz 15.00 órakor indul Kótból. Április 15-én fehérvasárnap, az isteni irgalmasság vasárnapja van. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Petesházán és Gyertyánosban 11.00 órakor. Szombat 17.00 órakor Pincén, 18.00 órakor Völgyifaluban lesz szentmise. Lendván 19.00 órakor lesz szentmise a családok részére. Április 16-án, hétfőn 18.00 órakor a plébániai hitközségi tanács ülése a plébániateremben.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor lesznek, szerdán pedig 7.30-kor. Szombaton 16.00 órakor Dob­ro­ nakon, 18.00 órakor pedig Gön­tér­ házán lesz szentmise.

Evangélikus egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

A hét végére borult, esős idő várható. N É P Ú J S Á G 2 012 . á p r i l i s 12 .

Simon József (1931–2012)

temetésén részt vettek. Hálásan köszönjük a vigasztaló szavakat, virágok és gyertyákat, valamint hogy mellettünk voltak e nehéz pillanatokban.

A gyászoló család

apróhirdetés •Forgalomból kivont járművet, hulladékvasat vásárolnék korrekt fizetéssel. Érdeklődni: tel. 0036/30-612-5735. •Nyár-, égerfát, lábonálló vágásérett erdőt vásárolnék, korrekt fizetéssel. Érdeklődni: tel. 0036/30-612-5735. •Eladó 50 hektár erdő Zala megyében. Érdeklődni: tel. 0036/30-378-4258. •Felnőtt- és gyermekrajzelemzés Lentiben. Érdeklődni: tel. 0036/5-130-672. •Eladó kb. 200 kg-os sertés (megvásárolható csak a fele is). Érdeklődni: tel. 040-938-073.

Nyílt nap a lendvai Lekben a 30 éves jubileum alkalmából A lendvai Lek, a Sandoz csoport tagja idén ünnepli működésének 30. évfordulóját. A gyógyszeripari társaság már 1982 óta szorosan együttműködik a környezettel, hiszen az alkalmazottak többsége is a legszűkebb térségből kerül ki. A 30 éves lendvai jubileum alkalmából azzal a céllal, hogy még inkább megszilárdítsuk az együttműködést a helyi közösséggel, megnyitjuk kapunkat a közösség tagjai előtt. Mindenkit, akit érdekel a lendvai Lek működése, tervei és környezetvédelmi törekvései, tisztelettel meghívunk a lendvai Lek nyílt napjára, amely szerdán, 2012. április 18-án 15 órakor lesz.

15


Info Rejtett hol-mi

Humor

Humor

Beszélget az amerikai, az orosz és a magyar titkosügynök, a téma, hogy ki tudja jobban megtartani a szolgálati titkot. – Én a nejemmel egy irodában dolgozom, ő nem tudja, mit csinálok, én sem tudom, mit csinál, de nem is érdekel – mondja az amerikai. – Az semmi... Én egy íróasztalnál dolgozom a feleségemmel! Nem tudja, mivel foglalkozom, és nem is érdekli, én sem tudom, ő mit csinál, de nem is érdekel – kontráz rá az orosz. A magyar erre nagyot legyint: – Ugyan már... Én egyedül dolgozom egy irodában! Nem tudom, mit csinálok, de nem is érdekel. – Drágám, már évek óta nem voltunk nyaralni. Miért nem veszel ki végre két hét szabadságot? – Nem akarok olyan sokat távol lenni a munkahelyemről. – Miért? Nélküled nem boldogulnának? – De igen, boldogulnának, és nem akarom, hogy erre rájöjjenek. Szalad be az asszony és rémülten mondja a férjének: – Véletlenül megittam az üveg patkánymérget! A férfi nyugodtan válaszol: – Ne aggódj, majd veszek másikat! Öreg székely bámészkodik az úton. Arra hajt egy terepjáró, a sofőr odaszól az öreghez: – Mondja, mély ez a tócsa? – Nem – jön a válasz. A terepjáró belehajt s azonmód elmerül benne. Dühösen, nyakig sárosan kérdőre vonja a sofőr az öreget, mire az álmélkodva vakargatja a fejét: – Jé, érthetetlen! Az előbb a kacsák is erre jártak, s nekik csak hasig ért!

16

Horoszkóp

Tovább keressük rejtett kincseinket

Kedves Olvasóink! Mostani rejtvényünkben egy régi muravidéki kincset keresünk. Segítségül annyit árulhatunk el, hogy „lábát egy női ruhadarab takarja”. Ismét azt kérdezzük, amit mindig: mi látható a képen

Kos Már. 21. – ápr. 20. Szívügyekben már túlvan a legnagyobb nehézségeken, próbálja végre pozitívan szemlélni a helyzetét. Bika Ápr. 21. – máj. 20 Talán túlzott elvárásai voltak, amit lehetetlen teljesíteni. Legyen belátóbb! Ne ítélkezzen elhamarkodottan! Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Érzelmes hangulatba kerülhet a héten, de nem biztos, hogy ezt mindenki igazán megérti Ön körül.

és hol található? Szerencsés kutakodást! Előző rejtvényünk megfejtése a Bakonakitónál lévő Vid-kút forrása volt. A sorsoláskor a szerencse Trojok Evgen csentei olvasónknak kedvezett.

Gratulálunk, nyereménye a Népújság Kő kövön maradjon! című kiadványa, melyet szerkesztőségünkben vehet át. E heti rejtvényünk beküldési határideje április 23. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva

kulcslyuk

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Pénzügyek miatt lehet vérre menő vitája a párjával. Ám minél makacsabb, annál többet veszíthet. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Új kihívások elé állítja a sorsa, és csak akkor veheti jól az akadályt, ha megvan hozzá a kellő lendület.

Göncz Róbert, rendőr és tűzoltóparancsnok Az ideális nő? • Ideális nő nem létezik, ha ezzel foglalkoznék, még ma is keresgélnék. Álomutazás? • Utazás a Föld körül. Álomszakma? • A jelenlegi közel áll hozzám, a másikat önkéntes formában űzöm. Ha sport, akkor... • Foci, és az elmúlt néhány évben inkább búvárkodom. Ha lazítás, akkor... • Tévézés, egy kis kocogás. Ha étel, akkor... • Csukapaprikás, magyaros ételek, de nem vetem meg az egzotikus ételeket sem. Ha ital, akkor... • Kávé+ásványvíz, meg a sör, a bor, a pálinka – ezek az üdítő italok.  Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Krémes sütemények, no meg a fagyi. Kedvenc ruhadarab... • Nincs, inkább a színek a meghatározóak. Kedvenc író, könyv? • Gárdonyi Géza: Egri csillagok, legalább ötször elolvastam. Melyik a kedvenc rajzfilmje? • Tom & Jerry, Hupikék törpikék.

Rák Jún. 22. - júl. 22. Valaki kétségbe vonhatja a rátermettségét a munkájával kapcsolatban. Ne hagyja, hogy az indulatai vezéreljék.

Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Puskaporos otthon a hangulat, kicsit ki kellene szabadulnia, hogy végre újra magára találhasson. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Nyugtalanságának valami mélyen elrejtett probléma az oka. Ha nem képes rájönni, mi az, forduljon szakemberhez! Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Nagy kedvvel veti bele magát egy új ötlet megvalósításába. Ne zavarja, ha a családja nem tart Önnel.

Kabala, amulett? • Nincs. Hisz-e bármilyen természetfeletti erőben? • Erre azt szoktam mondani, Istenben igen, a papokban nem. Legjobb tulajdonsága? • A környezetem tudná legjobban megítélni. Legrosszabb tulajdonsága? • Van belőle, sorolhatnám, de nem teszem. Ha tehetné, a világban eltörölné... • A kapzsiságot, a klientelizmust, a korrupciót, a rágalmazást és a hazugságot, a bűncselekmények minden formáját.

Bak Dec. 23. – jan. 20. Segítséget adni szép dolog, de nem biztos, hogy abban a formában segítünk leginkább, ahogy azt elvárják tőlünk. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Át kellene gondolnia az érzelmi kapcsolatait. Az utóbbi időben kissé zavarossá vált minden Ön körül. Halak Febr. 20. – már. 20. Romantikus napokra számíthat. Megismerkedhet valakivel vagy régi párja csábítja szokatlan nosztalgiázásra.

N É P Ú J S Á G 2 012 . á p r i l i s 12 .


Lendva város 820 éve

Patikusaink öröksége

fűződik az 1896 tiszteletére kiadott Alsó-Lendva Nagyközség Millenniumi Évkönyve szerkesztése. Fuss patikája az első világháború után Stanko Sikić, 1940-ben pedig Himmelsbach Gyula tulajdonába került, aki 1945ig, az államosításig vezette. Városunkban jelenleg a Fő utca 52. szám alatt a „Lendva polgárosodása, nyomdászata és ernyőgyár-

A gyógyszertárak mindmáig rendszerint két helyiségből állnak. Az első helyiségben, az officinában szolgálták ki a vevőket. Egykoron itt egy összetett, sok fiókkal, polccal és tárolóedénnyel ellátott szekrény állt, amelyhez később már pénztárgép és személyi mérleg is tartozott. A polcokon a legkülönbözőbb formájú és funkciójú fajansz-, porcelán-, fa- és üvegedények sorakoztak oldatokkal, kenőcsökkel és porokkal. A gyógyszertár hátsó helyisége, a laboratórium pedig magának a gyógyszerkészítésnek a színhelye volt. Itt patikamérleg, mozsarak, keverőedények és különböző tabletta- és kúpkészítő formák segítségével készültek az orvosságok. Egykoron az orvosságokat a patikusok készítették az orvosok utasítása szerint, ugyanakkor maguk is kísérleteztek minél hatékonyabb szerek előállításával, sőt kozmetikumokat, háztartási vegyszereket és egyéb vegyi anyagokat is készítettek. A szakkönyvek elterjedése előtt receptjeiket kéziratos könyvekbe gyűjtötték össze. A jelenlegi lendvai gyógyszertárban őrzött kéziratos gyógyszerkönyv, a Manuale digitali-

Vas megyében. Arról, ho- kezett, hiszen a benne lévő gyan került Alsólendvára, súlymértékek már grammnincsenek pontos adataink. ban íródtak és nem a korábKiss Béla gyógyszertára ele- ban használatos unciában. inte Schwarz Jakab házában A városra maradt egy 19. működött, majd a Fő utcán századi patikaberendezés épült impozáns épületbe is, amiről elképzelhető, hogy költözött. Kiss Béla gyógy- még városunk első gyógyszerkutatásokat is végzett, amiről a Kepéné Bihar Mária Gyógyszeres értekeés Lendvai Kepe Zoltán zés az eczet égényről A különböző mitoló- (aether aceticus) és a giák és a Biblia szerint is a levált kénről (sulphur betegség és a halál annak praecipitatum) című, a következménye, hogy az 18 3 4 - b e n Pe ste n emberiség ellenszegült Isten megjelent könyve akaratának. Így, amióta világ is tanúskodik. Kiss a világ, az emberiség min- B é l a n e m c s a k a dig igyekezett különböző gyógyszerészetben testi nyavalyáit, betegségeit jeleskedett, de aktív orvosolni. Fűben-fában ke- résztvevője volt az reste az enyhülést a bajaira. 1848/49-es magyar A gyógyítás szolgálatába forradalomnak és pedig két mesterség is szegő- szabadságharcnak A Lendva polgárosodása, nyomdászata és ernyőgyártása című dött, az orvostudomány és a is. Alsólendva nem- kiállítás. Fotó: LKZ gyógyszerészet. Kezdetben zetőrségének volt az maguk az orvostudorok egyik vezetője, és közre- szerészeinek tulajdonában tása” című kiállítás állít állították elő orvosságaikat, működött a murarévi, azaz volt. Kiss Béla 1885. októ- emléket a régi lendvai paa későbbiekben vált külön hotizai komp elsüllyeszté- ber 7-én délután 5 órakor tikusoknak. Az itt látható, Alsólendván halt meg, éle- a 19. századból származó e két hivatás. Az orvosok sében is. és a patikusok, mint tudós, V a l ó s z í n ű l e g a z tének 73. évében, szívszél- patikaberendezés nem csak művelt férfiak, mindig is alsólendvai patika első hűdésben. Nejével, Faisztl gyógyszerészet-történeti, előkelő helyet töltöttek be tulajdonosának időszaká- Vilmával a Szentháromsági de kultúrtörténeti és ipara társadalomban. Aktívan ból maradt fenn a patika temetőben alusszák örök művészeti szempontból álmunkat. Kiss Béla még életében, 1885-ben eladta patikáját Fuss Frigyes Nándor gyógyszerészmesternek, aki fontos közéleti személyiségnek is számított Alsólendva életében. Ő kezdeményezte az Alsólendvai Takarékpénztár megalapítását, majd ő lett 1873-ban az intézet igazgatója is. Tőle ered a Nagyvendéglő épületének felvásárlásával kapcsolatos ötlet is. A Nagyvendéglőt Az alsólendvai gyógyszertár hirdetése. Alsó-Lendvai később kibővítettek és Korona Szálló néven vált közHíradó, 1890. 15. szám. ismertté. Fuss Nándor hívta bekapcsolódtak a közélet- gyógyszerkészítési kézi- Alsólendvára Balkányi Ernő Az alsólendvai gyógyszertár hirdetése. Alsólendvai be és szívesen választották könyve, azaz Manuale-ja. A nyomdászt is, majd segítet- Híradó, 1910. 1. szám. őket elöljáróknak, képvise- kézikönyv 3400 különböző, te itteni tevékenységét és lőknek. abc-sorrendbe rendezett boldogulását. Az ügybuzgó, is rendkívül értékes. Ezen zálása nagyon fontos volna, Az első muravidéki receptet és elkészítési leírást kackiás bajuszú patikus patika bejáratát egykoron az hogy mindannyian büszkék gyógyszertárat, a Szenthá- tartalmaz. De nem csak nemcsak a Polgári Fiúiskola itt kiállított két dombormű lehessünk gyógyszerészeink romság Patikát Kiss Béla ok- gyógyszereket, hanem tin- igazgatóságának volt tagja, díszítette: az egyiken Hygia, tudására és örökségére. Beleveles gyógyszerész alapí- ta- és pirosítórecepteket, va- hanem majdnem valamen�- a tisztaság és egészség gö- mutatásunkhoz saját kutatátotta 1835-ben Alsólendván. lamint folttisztítószereket is nyi alsólendvai egyesület ve- rög istennője, a másikon saink mellett Šimonka Tanja Életrajzi adatai szerint Kiss feljegyeztek bele. A Manuale zetőbizottságának is. Pataky Esculapus, a gyógyítás görög e témában írott tanulmányát Béla 1812 körül született feltehetően 1875 után kelet- Kálmán és az ő nevéhez istene látható. is segítségül hívtuk.

N É P Ú J S Á G 2 012 . á p r i l i s 12 .

17


Horizont Az állami segítség csak korlátozott lehet

A sertéstenyésztési gondok eljutottak a parlamentig Azután, hogy a sertéstenyésztés áldatlan állapotát taglalta az agrárkamara muraszombati, majd központi állami szerve is, a gondokról tárgyalt a parlament mezőgazdasági kérdésekkel is foglalkozó bizottsága. Itt kiderült, a támogatási lehetőségek csekélyek, a válság okai között a technológiai elmaradás is szerepet játszik. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A Szlovéniában – és tágabb környezetében is – évek óta válságban lévő sertéstenyésztés helyzete elérte a kritikus állapotot, a tenyésztőket egyesítő érdekegyesületek, szervezetek szerint az állam beavatkozása nélkül gyakorlatilag megszűnik az ágazat. A szlovén hagyományos élelmiszerek alapanyagaként szolgáló sertéshús, az ezt szolgáltató tenyésztési ágazat az egyébként viszonylag jónak mondható technikai, tenyésztési eredmények ellenére – itt is lenne javítanivaló a szakma szerint – élet-halál harcot vív, az

érdekegyesületek, szervezetek szerint elsősorban a szlovéniai tenyésztők egyenlőtlen uniós helyzete miatt. A helyzet véleményük szerint könnyen az ágazat megszűnéséhez, az önellátás teljes kudarcához, az importtól való teljes függőséghez, ennek következményeként pedig előbb vagy utóbb a sertéshús árának emelkedéséhez vezethet. Az ágazat bukásával nemcsak néhány száz sertéstenyésztéssel foglalkozó család megélhetése van veszélyben, hanem a szállítók, a feldolgozóipar és egyéb párhuzamosan folytatott tevékenységek is. Közvetlenül 1500 munkahelyről van szó, közvetve pedig jóval többről.

Az ágazat igen válságos helyzetét megállapította a parlament mezőgazdasági, erdészeti, élelmezési és környezeti bizottsága, ahol többek között bemutatásra kerültek olyan adatok, melyek szerint az ország uniós csatlakozása előtti 80 százalékos önellátás már jóval 35 százalék alá sül�lyedt. A bizottság ülésén jelenlévő ágazati emberek szerint a válság okait elsősorban az egyre nagyobb termelési költségek számlájára írják, a drága, többnyire külföldről származó – a hazai termesztés itt is elégtelen – takarmánynak tulajdonítják, de lényeges tényezőnek tartják a dömpingárban a szlovén piacra érkező, elsősorban osztrák

mi lesz veled?

18

hús jelenlétét is. Az ágazat igen rossz helyzetét állapította meg a mezőgazdasági tárca vezetője, Franc Bogovič is, aki hozzátette, sajnos a tárca beavatkozási lehetőségei – elsősorban az uniós jog miatt – igen csekélyek, és nem hasonlíthatók össze mondjuk a gazdasági tárcáéval, amely tudott, illetve jelenleg is tud segíteni a gazdaság jelentősebb szereplőinek, ha kell. A mezőgazdasági tárca államtitkára, Branko Ravnik szerint csak az úgynevezett „de minimis” támogatás lehetséges, amilyenben az ágazat már 2008 és 2010 során is részesült. Hogy futja-e az idén is ilyen támogatásra, az a költségvetés módosí-

tásától függ. Az ágazaton szerinte részlegesen lehetne segíteni az úgynevezett állatjóléti sémán keresztül is – ezen belül a termelők tenyészállatonként a szinte reménytelennek számító 500 eurót követelik –, de a megoldást elsősorban a tenyésztők közös piaci, elsősorban takarmány-beszerzési fellépésében látja. Miro Rednak, a Szlovén Mezőgazdasági Intézet szakembere szerint az említettek mellett a válság okozói között meg kell említeni a technológiai elmaradást is, amely szerinte kulcsfontosságú, mert azonos beszerzési árakon a környező országokban az ágazat a válság ellenére is fejlődést tud felmutatni.

A Lions klub húsvéti ajándéka a gyerekeknek

A Lendvai Zeneiskola helyiség-problémáira megoldást jelenthet az egykori Schwarzház (jobbról) felújítása. A Fő utca 70. alatt működő Lendvai Zeneiskola már hosszabb ideje helyszűkével küszködik. A megoldás érdekében tervezgetések ugyan már

Az állattenyésztés, jelenleg főként a sertéstenyésztés jövedelmezőségét a magas takarmányárak veszélyeztetik leginkább.

voltak több helyszín felvetésével is, most azonban úgy tűnik, hogy a zeneiskola tőszomszédságában lévő Schwarz-ház tényleges megoldást jelenthet a kér-

désre. A beruházás révén – a tétel a 2012-es községi költségvetés része – jobb feltételekhez jut a zeneiskola 20 tanára és 145 tanulója. SNK

A Lions Klub Lendava–Lendva a húsvéti ünnepek előtti időszakban is vállalta küldetését. A Lions klub nyuszija 36 gyermeket ajándékozott meg húsvétra, szebbé varázsolva nekik az ünnepeket. A hátrányos helyzetű családok gyermekei a Lendvai Óvoda hosszúfalui és göntérházi egységét, a lendvai 1. és 2. számú, valamint a Göntérházi KÁI-t látogatják. (-)

N É P Ú J S Á G 2 012 . á p r i l i s 12 .


Gazdaság

Mégis a kukoricacsávázó pusztította a méheket! A Szlovén Méhészszövetség szervezésében a múlt héten szakmai vitanapot szerveztek Muraszombatban, amelyen általában a növényvédő szerek és a tavalyi méhpusztuláskor előtérbe kerülő klotianidin hatóanyagú kukoricacsávázó hatásait vitatták meg. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A szakma megállapításai szerint a méhpusztulást egyértelműen az említett szer okozta, így igazolódott az illetékes tárca akkori vezetőjének döntése, amely alapján jelenleg is tiltott a klotianidin ható-

szermaradványok véletlenszerűen, széllel kerültek a virágporba. A Maribori Egészségvédelmi Intézet munkatársai a vizsgálatokat a kukoricára irányították, a kultúrnövény zsenge, fiatal példányait kezelték különböző szerekkel, majd az úgynevezett glutációs

Biztos, hogy a tavalyi méhpusztulásnak nem az olajrepce kezelése, hanem a kukoricacsávázás volt egyértelműen az oka. anyagú szerek használata, a kukoricamag ezen szerrel való csávázása. A tanácskozáson egyéb­­ként a méhek és a használatban lévő növényvédő szerek veszélyessége került terítékre. A 2009 során elkezdett, mélyreható vizsgálatok alapján – ezeket a Szlovén Mezőgazdasági Intézet végezte 30 helyszínen Szlovéniában – megállapították, hogy a vizsgált 150 mintából 21 esetben találtak rá növényvédőszer-maradványokra. Ezen belül a legtöbb esetben a gyümölcstermesztésben, illetve a szőlőtermesztésben használatos gombaölő szereket találták meg, a fertőzött minták 69 százalékában. Az esetek döntő többségében a

folyadékában keresték a szermaradványokat, ezek hatásait. Az eredmények a méhekre nézve katasztrofális eredményeket hoztak,

a megállapítások szerint az említett folyadékkal kapcsolatba kerülve sokkal veszélyesebbek, mint a magvakon található szerek. A tanácskozáson felszólat a Növény-egészségügyi Igazgatóság szakembere is, aki kifejtette, a vizsgálatok alapján egyértelműen kimutatható, hogy a tavalyi méhpusztulást a klotianidin szer okozta, megállapításra került az is, a forrás csakis a csávázott kukorica lehetett, a hatóanyagot ugyanis nem használják a termelők az olajrepce kezelésére. A szakmai tanácskozáson mindezek alapján határozat formájában nyilvánították ki, hogy a volt mezőgazdasági miniszter klotianidin-tilalma kifejezetten okos döntés volt, sőt javaslatot küldtek az illetékes tárcának, hogy a neonikotinoid szercsoportba tartozó többi, leginkább levélkezelésre használatos szereket is helyezze tiltólistára.

Rendezvény az Egészségügyi Világnap alkalmából Április 7-e, az Egészségügyi Világnap kapcsán – melynek idei mottója „Az öregedés és az egészség” – a hagyományos központi muravidéki rendezvényre vasárnap, április 15-én 14.30-as kezdettel kerül sor a Szerelem szigetén Ižakovcin. A rendezvény szervezője, a Muraszombati Egészségvédelmi Intézet a régió több egészségügyi intézetével és egyesületével karöltve közös rekreációs tornát, vérnyomásmérést, a SVIT szűrőprogram ismertetését stb. tűzte programra.

N É P Ú J S Á G 2 012 . á p r i l i s 12 .

Kertésznaptár

Vegyes kultúrában egymást támogatják a növények Annak ellenére, hogy áprilisban még váratlan időjárási körülmények lephetik meg a kertészkedőt, akár hirtelen hózáporok, éjszakai fagyok is érhetik a növényeket, a kertész már nem tétlenkedhet. Elkezdődik a vetés, az ültetés is. Ebben a hónapban tesszük meg a legfontosabb előkészületeket egész évre. Ha okosan gondolkozunk, tervezzünk úgy, hogy a növények egymást is támogassák, így kevesebb munkát, egészségesebb és szebb termést várhatunk. Ha a föld már megfelelő nedvességű és meleg, megművelhetők a parlagon heverő ágyások. Az elkészített ágyásokat – különösen a jelenlegi aszályos időszakban – jó letakarni szigetelőanyaggal, hogy a nedvességet és a talaj szerkezetét megőrizzék. Ez alól kivételt képeznek azok a területek, ahol sok a csiga. Majdnem minden zöldségfélét most kell ágyásba ültetni. Az előhajtatott salátát, karalábét, a korai káposztaféléket (karfiol, brokkoli, kelkáposzta) most kiültethetjük. Ügyeljünk a növények közötti távolságra. A káposztát például 40–50 centire kell ültetni. Áprilisban el lehet vetni a nyári salátaféléket, a retket, a borsót, a céklát, a vöröshagymát, a mángoldot, a korai sárgarépát és még egyszer a spenótot is. Ne feledkezzünk el a késői káposztafélékről sem (fehér- és vöröskáposzta, kelbimbó, kelkáposzta), de ne vigyük túlzásba, mert sok helyet foglalnak. A hagymát és a gyöngyhagymát sorokba vessük, legjobb helyen a sárgarépa mellett vannak. Az áprilist „burgonyahónapnak” is nevezni szoktuk. A hónap első felében már ültethetők a korai fajták, de mindenképpen ki kell várnunk, hogy a föld legalább 7 °C meleg legyen. Ügyeljünk arra, hogy a sorok között elég hely legyen a betöltésre. Az összes évelő fűszernövény legkedvezőbb ültetési ideje ezekben a hetekben van. Ilyenek a metélőhagyma, a citromfű, a borsmenta, az oregánó, a kakukkfű, a levendula, a tárkony vagy például a zsálya. Ügyeljünk arra, hogy a fűszernövényeket sosem szabad erősen trágyázni, különben túl erős a növekedésük, erejüket nem az illóanyagok előállítására használják. A bazsalikomot és a majoránnát az ablakpárkányon kell előnevelni, de vannak olyanok (például a kapor, a mustár, a zsázsa stb.), amelyeket közvetlenül a kertbe is vethetünk. Már kora tavasszal is lehet vetni a szabadba petrezselymet, köményt. Több szempontból előnyös, ha a zöldségeket úgynevezett vegyes kultúrában termesztjük, ez ugyanis elősegíti a növények fejlődését és jó ízét is, jótékonyan hat a kártevők és betegségek ellen. Egészséges fűszerzöldség vegyes kultúrák például a petrezselyem és paradicsom, kapor és uborka, borsfű és bab, levendula és rózsa. A kártevők elleni vegyes kultúrákkal sok időt és bosszúságot takaríthat meg: a paradicsom és a zeller a káposztalepkét űzi el, a vöröshagyma mellett a sárgarépa a répa- és hagymalegyektől védi egymást, bab között a borsfű a fekete babtetvek ellen segít, a fokhagyma védi az epret, a rózsát, a gyümölcsfákat a gombás fertőzésektől. tt

19


Muravidék Ljubljana mellől Szerdahelyre

Második otthonukra leltek A dimbes-dombos tájban megbúvó kis falvak nyugalma, az itt élő barátságos emberek, a friss levegő és a szép táj több ezer turistát vonz vidékünkre. Köztük akadnak olyanok is, akik rendszeresen visszatérnek, és olyanok is, akik annyira szívükbe zárják, hogy egy darabkáját szeretnék magukénak tudni, mint amolyan menedéket a hétköznapok, a munka vagy a város zaja után. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A Štrubelj család 8 éve él kétlaki életet. Hétköznap a Ljubljana melletti kis faluban, Lavricában laknak, a fővárosban pedig dolgoznak. Roman és Elizabeta 2004-ben vásárolták meg hétvégi házukat, ma két fiukkal, Fabjannal és Matevž-zsal rendszeresen töltik itt a szabadidejüket, Szerdahely lett a második otthonuk. Már az útról feltűnik a gyönyörűen megfestett szarvas képe a házuk melletti silón, ami sejteti, hogy az udvar és a ház még több szépséget rejteget. Az egykor lepusztult házba és a hozzá tartozó melléképületekbe a család életet vitt, a régi istállóban helyet kapott egy régiséggyűjtemény, kint feléledt a kiskert, a méhesben szorgos munka folyik. – Könnyen beilleszkedtünk, hiszen barátságos, segítőkész emberek laknak a faluban – mondja Beti, és számtalan példát felsorol, amikor a falubeliek és a szomszédok jóságát dicsérhette. Azt is könnyen megszokták, hogy körülöttük többnyire magyar hangokat hallanak, és ma már Szerdahelyen nincs olyan rendezvény, ahonnan hiányoznának. De persze a házvásárlás nem egyik percről a másikra fogalmazódik meg az emberben, Šrtubeljék már hosszú ideje fontolgatták, érlelődött bennük ez a gondolat. – Feljártuk egész Szlovéniát a tengerparttól idáig, de valahogy a férjemnek mindenhol akadt kifogása, a hegyekben, a

20

szélben, a fákban – folytatja nevetve Beti. – Aztán egy itt eltöltött vakáció után végleg eldöntöttük, hogy Goricskón maradunk, itt minden ideális volt. A ház felújítása és bő-

Amikor otthon vagyunk, már alig várjuk, hogy Szerdahelyre jöhessünk, hogy kikapcsolódjunk, aztán amikor itt vagyunk, an�nyit dolgozunk, hogy még fáradtabban érünk vissza.

egyébként buszsofőrként dolgozó családapa ugyanis számos elfoglaltságot űzve éli a mindennapokat, hobbiméhész, szenvedélyes régiséggyűjtő és tehetséges képzőművész, fest, farag, szobrászkodik, épít és renovál. Házuk, a melléképületek és az udvar szinte minden zuga magán viseli a keze nyomát. Roman egyik szenvedélye a régiségek gyűjtése, igazi régiségvadász, tudja, hol bukkanhat rá, vásárokra

A ház ura erre a festményére a legbüszkébb. vítgetése a mai napig tart, de mindvégig ragaszkodtak ahhoz, hogy mindenütt csak természetes anyagokat használtak, hogy minden harmonizáljon a természettel, és stílusában a vidék motívumaival a goricskói tájhoz is illeszkedjen. –

– mondja Roman. – Gyorsan telnek a hétvégék, van nagy kertünk, gyümölcsösünk és mindig akad tennivaló. A házból az udvarra kilépve Roman megmutatja „alkotóműhelyét”, ami gyakorlatilag az egész birtok. A hétköznapokon

A Štrubelj család: Roman, Elizabeta, Fabian, Matevž.

jár, vagy ha valahol egy régi házat lebontanak, máris ott terem, és mindig talál valamit, ami számára értékes. A tekintélyes magángyűjtemény a felújított istállóban talált otthonra. Odabent szépen elrendezve szinte mindennel találkozhatunk, régi gyermekkori emlékektől a helyi mezőgazdasági eszközökig, de akadnak háborús sisakok, korsók, magyar nyelvű imakönyv, egy Budapestről származó vaskályha és még sorolhatnánk. És ahogy a tárgyak közt lépegetünk, Roman mindenről el tud mondani valamit, minden darabnak saját története van. A helyiségben a legrégibb darab egy szekérkerék, ami felesége falujából, az olasz határ mellől szárma-

zik. Körülbelül 300 éves lehet, keményfából készült, vasabroncs nélkül. – Az itteni gyűjteményen kívül Ljubljanában tartom a kisebb, de értékesebb tárgyakat, mint az 1800-as évekből származó pénzeket, bútordarabokat, és a számomra legértékesebbet, egy családi örökséget, a nagyapám kardját. De van régi boronám és ekém is, amik a dédnagyszüleimé voltak. Ezeket a Grad Bistrai Technikai Múzeum már több ízben meg szerette volna vásárolni, de nem eladók – mondja Roman. Az egykori istálló tehát egy kis múzeumként kelt új életre, és a gazda saját alkotásaival még kellemesebb légkört teremtett a helyiségnek. Egy régi kaptáron akad meg a szemünk, elülső oldalán egy igazi remekmű: Roman az utolsó vacsorát festette rá, egy másik alkotás pedig a falat díszíti, ettől sosem válna meg, a legkedvesebb festménye, több mint 100 órát dolgozott vele. A festészet tehát a gazda másik nagy szenvedélye, amit már egészen kisgyerekkora óta folytat. Csak a katonaság alatt több mint 70 képet festett, de közülük csak egyetlen egyet hozott haza. 1991ben volt az első kiállítása Ljubljanában, és azóta több alkalommal is felkérték. Mivel rengeteg megrendelése van, a legtöbb szabadidejét is a festésnek szenteli. Külföldön, még Kanadában, Ausztráliában, Svájcban is akadnak megrendelői. A helyiek kedvességét pedig szintén egy-egy alkotással hálálja meg. Roman ezeken kívül még méhészkedik is, Lavricában 16 méhcsaláddal dolgozik, és mivel itt a méheknek is ideális a környezet, három családot ideköltöztetett. A Štrubelj család bizonyára boldog ebben a kis faluban, hiszen olyan hírét vitték azóta, hogy még két ismerősük vásárolt parcellát Szerdahelyen. A kedves hazaiak, a szép környezet és a nyugalom drága kincs, aki megtalálja, az nem házat, hanem otthont vásárol magának.

N É P Ú J S Á G 2 012 . á p r i l i s 12 .


Helló!

Kedves gyerekek! Oldalatokon ma a hodosi általános iskolások rajzait láthatjátok, akik szebbnél szebb hattyúkat, egy nyuszicsaládot és egy egész halrajt rajzoltak nekünk. Mi pedig folytatjuk az állatvilág bemutatását, és ismét egy nagy kedvenccel, a csimpánzzal ismerkedünk meg. De találhattok mondókát is, ha nem vagytok restek, tanuljátok meg őket! Hüvelykujjam almafa, Mutatóujjam megrázta, Középső ujjam fölszedte, Gyűrűsujjam hazavitte, A kisujjam mind megette, tele lett a hasa tőle!

Rajzolok egy kerekecskét, gömbölyűre, mint a zsemlét, kerekecskén kis gombocska, akárcsak egy baba volna, gombocskának két nagy füle, vajon mi néz ki belüle? Bajuszkája, farkincája, kerekecske, gombocska, itt csücsül a nyulacska.

Benko Eva Marija, 2. osztály

A csimpánz

Györkös Rudolf, 2. osztály A csimpánz nagytermetű, afrikai emberszabású majom. Elsősorban magas intelligenciája miatt vált ismertté. Annak ellenére, hogy vastag a bundája, főleg a trópusi erdőkben, fákon, közösségben él kis csoportokba verődve. A csimpánz mindenevő, könnyen szelídíthető, magassága körülbelül 1,4 méter, súlya átlagosan 75 kg, s a szabadban akár 50 évig is élhet. A csimpánz az emberhez legközelebb álló állat, a tudományos vizsgálatok kedvenc alanya. Azonban nem lehetett az ember őse, mivel fizikai felépítése a két lábon járásra nem teszi alkalmassá. A csimpánz hátgerince előrefelé hajlik, ellentétben az ember hátul domborodó hátgerincével, így a járás meglehetősen fárasztó számára. A csimpánz lábszárai állandóan hajlított helyzetben vannak, a fára mászást, az ágakon himbálódzva előre haladást segítik ezek az adottságok. A csimpánz profilja is más, mint az emberé. Tudtad-e, hogy a csimpánz… Az egyetlen olyan állat, mely képes olyan tevékenységekre, mint például két rövid bot egymásba illesztése, ládák egymásra rakodása, felfüggesztett banánok elérése, de akár egy nyelv alapfogalmait is el tudja sajátítani. Híres csimpánzok: Csita, Charli Könye Mišel, 2. osztály N É P Ú J S Á G 2 012 . á p r i l i s 12 .

21


Sport Kiütötték a Naftát

Még így is jól járt a csapat Maribor – Nafta 6:0 (3:0) A mérkőzés helyszíne: Štadion Ljudski vrt, Maribor. A nézők száma: 2000. Játékvezetők: Mitja Žganec (Ljubljana), illetve Praprotnik és Podgornik. Szövetségi ellenőr: Janko Ponikvar (Ljubljana – Polje). Nafta: Prša, Osaj (73. Vinko), Dolinar, Levačič, Jerebic, TomažičŠeruga, Sreš, Gabriel Da Silva, Kajtazi (64. Hozjan), Raduha, Zelko (55. Pavel); Edző: Stanko Preradovič. Maribor: Pridigar, Milec, Vidović, Rajčević, Viler, Ibraimi, Mertelj (79. Lesjak), Cvijanović, Stojanović (68. Filipović), Tavares, Volaš (69. Berić); Edző: Darko Milanič. Góllövők: 1:0 – Volaš (2. perc/11-esből), 2:0 – Ibraimi (28. perc), 3:0 – Viler (39. perc), 4:0 – Tavares (61. perc), 5:0 – Tavares (73. perc), 6:0 – Berić (87. perc). Sárga lap: Ibraimi, illetve Osaj és Vinko. Kiállítva: – Feri Horvat Meštrovič

Elmaradt a húsvéti csoda: a Nafta ezúttal nem tudta legyőzni a Maribort – sőt. A győzelmével bajnoki címét gyakorlatilag bebiztosító mariboriak egyetlen pillanatra sem hagytak kétséget a mérkőzés kimenetelét illetően, de a Nafta játékosai hibákat halmozva nem is tették igazán nehézzé a bajnokcsapat dolgát. A hazaiak már a 2. percben vezetést szereztek, amikor Osaj ügyetlen megmozdulását követően kézzel húzta le a labdát, s

29. forduló Celje – Domžale 0:2 (0:1) Vrhunc 38., Zatkovič 80. Triglav – Rudar 1:5 (0:2) Jelar 84.; Črnčič 38., 66., Dedić 43., Klinar 63., Žinko 69./11m Mura 05 – Gorica 0:1 (0:1) Vicente 20. Olimpija – Koper 0:1 (0:0) Aganović 66. Maribor – Nafta 6:0 (3:0) Volaš 2./11-esből, Ibraimi 28., Viler 40., Tavares 61., 73., Berič 87. Táblázat 1. Maribor 29 20 6 3 67:30 66 2. Olimpija 29 14 7 8 47:32 49 3. Gorica 29 13 8 8 42:29 47 4. Koper 29 12 8 9 41:32 44 5. Mura 05 29 13 5 11 38:39 44 6. Rudar 29 10 9 10 48:40 39 7. Domžale 29 10 6 13 35:44 36 8. Celje 29 8 7 14 36:45 31 9. Nafta 29 5 9 15 30:54 24 10. Triglav 29 5 5 19 14:53 20 A 30. forduló párosítása 2012. április 14-én: Koper – Celje, Domžale – Triglav, Rudar – Maribor, Nafta – Mura, Gorica – Olimpija.

22

a játékvezető gondolkodás nélkül a fehér pontra mutatott. Az egykori naftás, Volaš magabiztos értékesítőnek bizonyult. A második gól is egy egykori naftás műve volt: Ibraimi mesterien elvégzett szabadrúgásával szemben Prša tehetetlen volt. A harmadik maribori gólt egy hatalmas védelmi hiba előzte meg: ezért különösen Viler volt hálás, hiszen ebben az idényben

Magyar Nemzeti Bajnokság 23. forduló Győr – Kaposvár Debrecen – Siófok Vasas – Kecskemét Diósgyőr – Paks Haladás – Videoton Pécs – Újpest Honvéd – Pápa ZTE – Ferencváros

2:1 (2:0) 1:1 (0:0) 2:4 (0:3) 1:2 (0:1) 2:2 (0:1) 0:0 2:0 (2:0) 2:3 (1:0)

Táblázat 1. Debrecen 23 16 7 0 48:17 55 2. Győr 23 17 2 4 45:23 53 3. Videoton 23 14 3 6 42:17 45 4. Honvéd 23 11 6 6 39:27 39 5. Kecskemét 23 10 5 8 41:33 35 6. Diósgyőr 23 10 4 9 32:30 34 7. Pécs 23 8 10 5 30:32 34 8. Paks 23 8 7 8 36:40 31 9. Ferencváros 23 8 5 10 24:23 29 10. Haladás 23 6 9 8 28:31 27 11. Siófok 23 6 9 8 24:32 27 12. Újpest 23 6 4 13 27:41 22 13. Kaposvár 23 3 12 8 26:35 21 14. Pápa 23 5 5 13 21:34 20 15. Vasas 23 4 8 11 23:38 20 16. ZTE 23 0 8 15 21:54 8 A 24. forduló párosítása 2012. április 13-a és 15-e között: Kaposvár – Diósgyőr, Paks – Debrecen, Siófok – Pécs, Kecskemét – ZTE, Ferencváros – Győr, Pápa – Haladás, Videoton – Vasas, Újpest – Honvéd.

Hatalmas pofont kapott a Nafta, de a vége lehetett volna még rosszabb is. eddig még nem sikerült feliratkoznia a góllövőlistára. A félidő végéig Ibraimi még egy hatalmas helyzetet hagyott ki, a Nafta egyetlen helyzetét pedig egy távoli lövés képezte, de Sreš próbálkozása nem jelentett komoly veszélyt. A második félidőt Volaš kihagyott helyzete kezdte, majd Tavares végigszlalomozva a Nafta védelmén belőtte első gólját a mec�csen. Ibraimi ellen nem volt sok ellenszere a Naftának, Muravidéki Labdarúgó Liga 17. forduló Kobilje – Apače Črenšovci – Bogojina Turnišče – Šalovci Puconci – Hotiza Ljutomer – Bistrica Hodos – Beltinci Zlatar, Pavel, Zelko, Smodiš Gančani – Dobronak Tivadar

1:1 (0:1) 1:2 (1:0) 1:3 (0:2) 1:0 (0:0) 4:2 (1:0) 0:4 (0:2) 1:0 (0:0)

így valamivel több mint egy óra elteltével a kapufa segítségére is szüksége volt a Naftának. A következő veszély is Ibraimitől indult el, de Berič fejesét is a kapufa állította meg. Aztán az égiek már nem vették kegyeikbe a Naftát Tavares góljánál, amelyet szép összjáték előzött meg. S az már szinte a hihetetlen kategória, hogy a csereként beállt Lesjak két alkalommal is eltalálta a kapufát. Az utolsó maribori gólból aztán már Lesjak is kivette részét, hiszen kiugratásából Berič állította be a Maribor legnagyobb arányú hazai győzelmét ebben az idényben. A kiütéses győzelem ellenére a Nafta szerencsésnek mondhatja magát, hiszen a kihagyott maribori helyzetek és a kapufák még sokkal súlyosabb vereséget is hozhattak volna. A muravidéki rangadó előtt Preradovič edzőnek nem lesz könnyű felráznia csapatát, hiszen a Naftának létszükséglet pontokat szereznie, amennyiben legalább a selejtezős 9. hely megtartásában reménykedik. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓ LIGA

Mura 05 – Gorica 0:1 (0:1) A harmadik helyért folytatott meccset a tengerpartiak nyerték, pedig erősen tartalékosan léptek pályára. A vendégek jobban kezdték a mérkőzést, s több kihagyott helyzet után a 20. percben Buzeti beadását Vicente váltotta gólra. A hazaiak mindent megtettek az egyenlítésért, s különösen a második félidőben adódott több lehetőségük a kedvezőbb eredmény elérésére, de Brljak kapuját nem tudták bevenni.

Beadták a licenckérelmet A Nafta és a Mura 05 a megadott határidőben beadta március végéig a Szlovén Labdarúgó-szövetséghez a licenckérelmet a 2012/13-as idényre az első osztályban való szerepléshez. Az első vizsgálat majd rámutat az esetleges hiányosságokra, ekkor a klubok haladékot kapnak a hiányzó dokumentumok pótlására. Mindkét közegben az anyagiak jelentik a legnagyobb gondot. F. B.

17. forduló Polana – Zvezda 6:0 (4:0) Antolin David (3), Horvat Kapun, Žalik, Klujber Graničar – Olimpija 3:1 (1:1) Koren, Koša, Soós; Bazsika Nedelica – Nafta 2:1 (1:1) Gjerkeš, Zelko; Sabján Renkovci – Zsitkóc 3:2 (2:0) Černi (2), Huskić; Somi, Jovanovič Hídvég – Petesháza 8:0 (4:0) Gostan és Bela (3-3), Gabor, Lutar Csente – Panonija 1:1 (1:0) Plevel; Biro Kapca – Veterani 1:1 (0:0) Prendl; Lebar

Táblázat 1. Beltinci 16 13 2 1 63:13 41 2. Ljutomer 16 12 3 1 45:9 39 3. Šalovci 16 9 3 4 31:28 30 4. Turnišče 16 8 3 5 30:22 27 5. Apače 16 8 3 5 36:30 27 6. Hotiza 16 8 1 7 30:27 25 7. Bogojina 16 6 5 5 27:31 23 8. Bistrica 16 5 6 5 38:31 21 9. Črenšovci 16 4 5 7 23:23 17 10. Puconci 16 3 8 5 25:34 17 11. Hodos 16 4 3 9 22:25 15 12. Gančani 16 2 7 7 20:35 13 13. Kobilje 16 3 1 12 15:59 10 14. Dobronak 16 1 2 13 15:53 5

Táblázat 1. Nedelica 16 12 3 1 53:20 39 2. Polan 16 11 2 3 51:19 35 3. Nafta 16 10 2 4 44:22 32 4. Panonija 16 9 4 3 40:22 31 5. Csente 16 9 4 3 38:21 31 6. Renkovci 16 8 3 5 39:25 27 7. Graničar 16 8 2 6 28:27 26 8. Hídvég 16 7 1 8 43:37 22 9. Veterani 16 6 4 6 44:43 22 10. Zsitkóc 16 5 1 10 32:36 16 11. Petesháza 16 4 3 9 22:40 15 12. Kapca 16 3 3 10 20:43 12 13. Olimpija 16 3 2 11 23:54 11 14. Zvezda 16 0 0 16 15:83 0

A 17. forduló párosítása 2012. április 15-én, 16.30: Apače – Gančani, Beltinci – Ljutomer (mind szombaton, 15.30), Dobronak – Hodos, Bistrica – Puconci, Hotiza – Turnišče, Šalovci – Črenšovci, Bogojina – Kobilje.

A 18. forduló párosítása 2012. április 15-én: Veterani – Hídvég, Zvezda – Graničar, Nafta – Renkovci (mind 10.00), Zsitkóc – Kapca, Panonija – Nedelica (mind 14.00), Petesháza – Polana, Olimpija Csente (mind 16.00).

1. szlovén liga

Nafta – Mura 05 Sportpark, április 14-én 18.00

Kiestek a kupából A Nafta 18 éven aluli labdarúgócsapata a szlovén kupa negyeddöntőjében az Aluminij ellen lépett pályára. Vori góljaival a félidőben a Nafta még 2:0-ra vezetett, ám a folytatásban az elfáradt lendvaiak 4:2-es vereségbe futottak bele, így kiestek a további versenyből. Feri.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 012 . á p r i l i s 12 .


Sport

Döntetlen Csentében

Csente – Panonija 1:1 Nem bírt egymással nak. A második félidőben a lendvai labdarúgó-baj- a vendégek igyekeztek nokság rangadóján a két egyenlíteni, s törekvésecsapat. A vendég Panonija iket Biro tizenegyesből az első félidőben legalább elért gólja koronázta meg egyenrangú ellenfél volt, egy óra elteltével, így a két egy ellentámadásból a 33. csapat összecsapása 1:1percben mégis Plevel szer- es döntetlennel végződött. HF zett vezetést a hazaiak-

Elmaradt a hazai siker

Kapca – Veterani 1:1 A Kapca az első fél- előnyt, a turniščei öregfiúk időben többet birtokolta a azonban nem adták fel, s a labdát, többet is támadott, a 69. percben Slavko Lebar hálók azonban érintetlenek góljának köszönhetően maradtak. A hazaiak az döntetlenre sikerült men51. percben Branko Prendl teniük a meccset. HF góljával szerezték meg az

Emelt fővel szenvedtek vereséget a női focisták A 2013-as labdarúgó Eb selejtezőjében Damir Rob, a női válogatott szövetségi kapitánya Hollandiában első hivatalos meccsén a favoritnak számító házigazdák ellen 1:1-es félidő után ugyan 3:1-es vereséget szenvedett, de a játékosok így is emelt fővel hagyhatták el a csatateret: a szlovén válogatott egé-

szen a 70. percig tartotta a döntetlent. A ŽNK Teleing Pomurje Beltinci csapatából Mateja Zver, Tanja Vrabel, Andreja Nikl és Tjaša Tibaut szerepelt a válogatottban, az egyetlen szlovén gólt pedig Mateja Zver csapatkapitány lőtte a meccs 31. percében. F. B.

N É P Ú J S Á G 2 012 . á p r i l i s 12 .

Lebár Gönc bronzérme az Julián lett a országos bajnokságon „horgászcár” A Lendvai Horgászegyesület a Bakonaki-tónál idén is megszervezte a „Horgászcár” elnevezésű versenyt, amelyen az egyesület 78 tagja vett részt. A cári címet a legtöbb kifogott hallal Lebár Julián érdemelte ki (6,07 kg) a petesházi Horvat Jože (4,72 kg), Ivan Zadravec ( St re h ovc i , 3 , 8 6 k g ) , Magdič Franc (Hídvég 3,60 kg) és Štefan Gjerkeš (Turnišče, 3,46 kg) előtt. A horgászati idény előtti hagyományos rendezvényen 4 óra alatt összesen 103,57 kiló halat fogtak ki. Feri.h.m.

Celjében kezdtek A Lendvai Körzeti Labdarúgó-szövetség válogatottja az idén is megméretteti magát az UEFA Regions cupban, azaz az amatőr labdarúgó-válogatottak versenyében. A verseny ligarendszerben zajlik keleti és nyugati csoportban. A lendvaiak a celjei válogatott ellen kezdtek kedden: Jože Vori szövetségi kapitány csapata 3:2-es vereséget szenvedett Celjében. A lendvai gólokat Vogrinec és Tkalec lőtte. HF

Podgorelec aranya Szarajevóban A Szarajevóban megrendezett nemzetközi kötöttfogású birkózótornán az RK Murska Sobota tagjai is részt vettek. Különösen szép eredményt ért el Klemen Podgorelec, aki az 54 kilós súlycsoportban aranyérmet nyert. F. B.

A koroskói Ravnén szervezték meg a cselgáncsozók országos bajnokságát az ifjúsági korosztály és a serdülők számára. A lendvai KBV-ből a 78 kilósoknál Gönc Melita egészen a döntőig jutott, ahol azonban vereséget szenvedett és ezüstérmet nyert a 20 éveseknél. Leon Benko a 100 kilósoknál az ötödik helyen zárta a bajnokságot. A JK Lendava szintén egyetlen érmet szerzett, ám azt a legnemesebb fémből, ugyanis a serdü-

lőknél Niko Gorjan (+73 k g) minden kihívóját két vállra fektette. Tilen Farkaš (42 kg) és Luka Gorjan (46 kg), valamint Maja Adanič (48 kg) egyaránt ötödik lett. A JK Murska Sobota két érmet gyűjtött be, miután az U–20-asoknál Sašo Šarčevič (55 kg) második, Sanja Čahuk (+78 kg) pedig negyedik lett. A serdülőknél Aleks Morčič (+73 kg) bronzérmet nyert, Doroteja Čahuk (48 kg) pedig 5. lett. F. B.

Győzött a Varstroj Muraszombatban A Mesto Ljutomer Céllövő Egyesület Muraszombatban szervezte meg a cicibán regionális céllövőliga harmadik, egyben utolsó fordulóját. Csapatversenyben a lányoknál ezúttal a Varstroj győzött 441 körrel a 437 kört elérő Črenšovci előtt. A fiúk versenyét egyéniben Leon Panič (Miklavž) 164 körrel nyerte meg, a lendvai Horvat Ervin 139 körrel a hatodik helyen végzett. A

lányoknál azonban kettős varstrojos siker született Doris Legenič (154 kör) és Katja Zver (148 kör) jóvoltából. Az összesítést Katja Zver 431 körrel, 82 ponttal nyerte Doris Legenič (422 kör, 80 pont) előtt. A fiúknál Horvat 418 körrel és 65 ponttal a második lett. Összesítésben a lányok magabiztos sikert arattak 1271 körrel, 60 ponttal. F.m.h.

kosárlabda Sladki vrh – Lindau 76:63 (17:16, 12:16, 25:13, 22:18) A bajnokság 18. fordulójában a hazaiak hősies ellenállást mutattak az esélyesebbnek számító Lindauval szemben. A félidőben a lendvaiak vezettek, de a mindössze 7 játékossal felvonuló vendégek a második játékrészre elfáradtak, s a hazaiak a harmadik negyedben megfordították a meccs menetét és a végéig már nem engedték ki a győzelmet a kezükből. A Lindau pontszerzői: T. Hozjan 17, San­di

Horvatič 11, Tomi Mag­ da­lenič 9, Robi Novak és Tvrtko Balaž 7–7, Dejan Zrna 6, Gorazd Horvatič 5 pont. A forduló többi eredménye: Gornja Radgona – Lenart 103:85 (21:18, 3 8 : 18 , 2 2 : 21, 2 2 : 2 8 ) , Ljutomer 2 – Beltinci 52:74 (16:27, 16:9, 12:19, 8:19), Sobota – Sveta Ana 62:37 (10:12, 16:2, 15:14, 21:9), Ljutomer 1 – Ljutomer 3 77:53 (23:12, 11:18, 19:12, 24:11). HF

23


c e r e P k Új Kere

k e n i ő t e z i f ő l A Népújság e . n e y g n i s i a r b b tová 3,90 euróért tó a lh ro sá á v g e A magazin m rusítóhelyein. á s so á k o sz g á a Népújs

Népújság, 2012/15. szám  
Népújság, 2012/15. szám  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2012. 04. 12.

Advertisement