Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

2011/3.

55. évfolyam 15. szám Lendva 2011. április 14. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

IV/14.

Info 7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

A hetedik Ő maga volt...

A Költészet Napjára a 20. század világviszonylatban is legnagyobb költőjéről elnevezett kapcai művelődési

egyesületben szombaton méltóképpen emlékeztek. A meghívott hazai irodalmárok – Göncz László, Báti Zsuzsa,

Bence Lajos, Hagymás István, Varga József és Zágorec-Csuka Judit – a tragikus sorsú költőről kialakult képet sajátos

Kaszás Mihály, a Kultúra Fejlődéséért Egyesület elnöke:

„Lendván a magyarság társadalmi életéből éppen az ifjúság hiányzik. A 15–25 év közötti populáció szinte légüres térben van.” 15. oldal

nézőpontból értelmezték, izgalmas részletkérdéssel egészítették ki. Így valójában – a költő Hetedik című versét

aposztrofálva – magával a Költővel együtt heten vallottak a szépről, a költészetről. (Beszámolónk az 5. oldalon.)

Nyomoznak a Gördeszkapálya Moravske Rédicsen Toplice községi – megvalósult nemzetiségi Lendvai Zoltán pénzek ügyében plébános álma 3. oldal

19. oldal


Iránytű Képviselői fórum Hodoson

Nem mindegy? – Nem m Király M. Jutka

Valójában nincs sok idő Az életben nem egyszer kerülünk olyan helyzetbe, hogy döntenünk kell. Nem egyik percről a másikra, sem máról holnapra, nem józan megfontolás nélkül, hanem felelősségteljesen, életszerűen – de döntést kell hozni. Mert hosszas gondolkodásra, elmélkedésre, vitákra – még ha konstruktívak is –, újbóli helyzetfelmérésre valójában már nincs időnk. Úgy tűnik, a muravidéki magyar közösség most ilyen helyzetben van az oktatás és közvetve az ifjúságpolitika terén. És a megmaradás „terén”. Döntéseket kell hoznia. Az utolsó iskolai beiratkozási adatok lesújtóak: a kétnyelvű általános iskolákban az elsősök csak valamivel több mint húsz százaléka kezd magyar nyelven tanulni, a legnagyobb kétnyelvű iskolában a magyar anyanyelvi csoportba indulók aránya nem éri el a tizenöt százalékot. Valójában viszont tudjuk, hogy a magyar nyelvhez kötődők, a vegyes házasságokban a magyar nyelvet anyanyelvi szinten beszélő gyerekek száma jóval magasabb. Ha ez a beiratkozási trend folytatódik, a (közel?)jövőben nem lesznek magyar anyanyelvi csoportok, a magyar nyelvet mindenki környezetnyelvként tanulja. A nemzeti közösségnek döntenie kell: miként kell lépni, hogy változzon a helyzet? Konkrétan: mit lehet és mit kell tenni, hogy – sarkalatosan fogalmazva – a magyar nemzetiségű gyerek a magyar ábécét kezdje tanulni az iskolában? Vitathatatlan és természetes, hogy tanulja és megtanulja a szlovén nyelvet is, és ezzel két nyelv van birtokában magas szinten. Ezt kellene tudni és tudatni. Tudjuk, Szlovéniában az oktatás reform előtt áll, a reformjavaslatokat felölelő Fehér Könyvet közvitára bocsátotta a szakma. A kétnyelvű oktatás tervezett módosításai – a magyar és a szlovén nyelv tanulása anyanyelvi szinten első osztálytól, a nyelvi szint megjelölése a bizonyítványban, hogy csak kettőt említsünk – pozitívak. Elegendők? Időben jönnek?

Megbízott igazgató és felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A pénteken Hodoson megszervezésre került képviselői fórumon az ifjúság és az ifjúságpolitika szerepe került terítékre a magyar nemzeti közösség megmaradása szempontjából. A fő megállapítás: az embereket általában, az ifjúságot pedig még fokozottabban ki kell mozdítani otthonukból, a számítógépek mellől, hogy közösen gondolkozzanak, társaloghassanak, mert csak így tudnak közösséget alkotni. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A hodosi faluotthonban szép számban egybegyűlt fiatalokat, illetve kevésbé fiatalokat először Abraham Boris, a Hodosi MNÖK elnöke köszöntötte, és kifejtette, az ifjúság friss, kreatív gondolataira, kezdeményezéseire mindig is szükség volt, és így van ez a jelenben is. Ehhez a hodosi közösség-

nek minden infrastruktúrája megvan – ifjúsági központ –, a fiatalokat egyszerűen aktiválni kell. Göncz László nemzetiségi képviselő a fórumokon eddig is bevált módon bevezetésében körvonalazta a beszélgetési tárgykört. Hangsúlyozta, a muravidéki magyar közösség megmaradásának ügye nagymértékben azon múlik, hogy mennyiben sikerül fiataljait helyzetbe

hozni, felkelteni figyelmüket a közösségépítés iránt. A fiatalabb nemzedék érdekeit közelíteni kell a hétköznapi élet aktuális kihívásaihoz – például foglalkoztatás és lakásproblematika, képzési formák, ösztöndíj-lehetőségek, ökológiai kihívások, demográfia helyzet, szórakozás stb. –, és akkor számítani lehet érdeklődésére és fokozottabb bekapcsolódására a közösségi életbe.

Lendva községi magyar önkormányzat

Szigorú, megszorító költségvetést Az LKMNÖK 2. rendszeres ülésén hétfőn elfogadták a 2010es zárszámadást, a 2011-es költségvetést, megerősítették az Euromur Kft. zárszámadását és programját, illetve tanácstagokat neveztek ki az önkormányzat által társalapított intézetekbe. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A határozatképesség megállapítása után a tanács Bernjak Erzsébet tanácstag javaslatára levette a napirendről az MMÖNK 2010-es zárszámadásának véleményezését – a kialakult vélemény alapján nincs értelme a véleményezésnek, hiszen ezt a tanács képviselői megtehetik a csúcsszervezet ülésén is –, majd a napirend megerősítése után az előző ülések jegyzőkönyveit erősítették meg. A folytatásban Halász Albert elnök beszámolója következett, amelyben az ülést levezető összegezte az elmúlt hónap történéseit, az önkormányzat által prioritásként kezelt ügyeket, ezek állását. A következő napirendi

A tanács először dolgozott a korszerű számítógépes rendszeren, amelyet az Euromur Kft. nyert pályázaton. pont alatt Magyar Dániel, az Euromur Kft. igazgatója mutatta be az önkormányzat által alapított, a tervek szerint az egész muravidéki magyarság, illetve a vegyesen lakott terület gazdasági fejlődését szolgálni hivatott vállalat tavalyi eredményeit, illetve idei terveit, s a tanács egyhangúlag meg-

szavazta mindkettőt. A soron következő 2010es zárszámadás kapcsán sem volt érdemi vita, a tanács a valamivel több mint 222 ezer euró bevételt és 228 ezer euró kiadást kimutató dokumentumot egyhangúlag elfogadta. Vita nem alakult ki a 2011es költségvetést tárgyaló

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 14 .


Muravidék

„Nem mindegy!” magatartásra kell váltanunk, az embereket, a fiatalokat arra kell késztetnünk, vállaljanak feladatokat és felelős-

séget is. Természetesen a közösségformálást, ha azt szeretnénk, hogy ez magyar legyen, némileg segíteni is kell, de a fórum résztvevői egyértelműen kimondták, a politikának ebben a kérdésben a háttérben kell maradnia, a formálódó közösségekre pedig semmit sem szabad ráerőltetni, a fiatalok magyarságtudatát spontán módon kell fejlődni hagyni. A jelenlévő fiatalok kifejtették azt is, a magyar nyelv, a magyar közösség, az egyetemes magyarság értékeit kell hangsúlyozni, a programokba pedig mindenképpen be kell kapcsolni a többségi nemzet képviselőit, fiataljait, ezzel is növelve a magyar nyelv, a magyarság presztízsét. A középkorúak képviselői ehhez hozzátették, hogy a magyarságtudat, az identitás szempontjából a korszerű életvitellel egyre fontosabb a pedagógusok szerepe is.

számol az alkalmazottak bérei, egyéb kifizetései, illetve szociális járulékai címén, míg a dologi kiadások és szolgáltatások költségei 118 ezer eurót tesznek ki. Szembetűnő, hogy a költségvetés vagy megszünteti, illetve minimálisra csökkenti az úgymond népszerű kiadásokat, vagy egyáltalán nem számol ösztöndíjak kiírásával, illetve erőteljesen csökkenti a társalapított, a nemzetiségi programokat kivitelező intézmények, egyesületek támogatását. Hasonló csökkentés látható a Halászléfőző Versennyel kapcsolatosan is, illetve az ifjúsági szféra területén.

Az említett módosítások ellenére a tanács vita nélkül, egy tartózkodó szavazat mellett fogadta el a költségvetést. Az ülés végén a tanács személyeskedést sem nélkülöző hangulatban és számos bonyodalom után két társalapított intézet tanácsába kinevezte képviselőit, míg a harmadik esetében ezt még függőben hagyta. A különféléknél többek között terítékre került a nemzetiségi tanácsüléseken szinte kihagyhatatlan kétnyelvű oktatás is, amelynek ügyét a tanácstagok a következő ülés napirendjébe javasolták bevenni.

mindegy! E téren a múltban is több próbálkozásra került sor, több-kevesebb sikerrel. A kötetlen beszélgetés során az ifjúság és az ifjúságpolitika különböző szempon­ tokból került megvilágításra, valamilyen szinten azonban az az egybehangzó vélemény alakult ki, hogy a társadalom általános válsága, az egyén, még inkább a fiatalok egyre erőteljesebb elidegenülése közepette a legfontosabb az, hogy a fiatalokat kimozdítsuk megszokott mindenapjaikból, arra késztessük őket, beszélgessenek, társalogjanak, közösen gondolkozzanak, hogy közösséget tudjanak alkotni. A „Nem mindegy?” magatartást egyértelműen

t fogadtak el napirendi pont alatt sem. Halász Albert kifejtette, a 203,5 ezer euró bevétellel és 217,3 ezer euró kiadással, vagyis 13,9 ezer euró hián�nyal számoló költségvetésre plusz terhek nehezednek a múltból, így a tavalyi választáskor keletkezett költségek fele, illetve az idei mellett a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanuló diákok tavalyi könyveinek költségei is terhelik a közösség kasszáját – a magyarországi beszállítók többé nem hajlandók a jóformán egyéves fizetési haladékra. Az elnök kifejtette, az önkormányzati helyiségekben is szükségszerű néhány felújítást végezni, a tavalyi 2100 euró helyett ezért erre a kontóra 8500 eurót szánnak, de a terv növeli például az Euromur Kft.-nek, vagyis a gazdaságfejlesztésnek szánt összegeket is. A költségvetés az eddigiekhez képest bevezeti a tartalék fogalmát is, erre 4 ezer eurót különít el. Az idei pénzügyi terv közel 79 ezer euróval N É P Ú J S Á G 2 0 11 .

Kolosa Tanja, az MMÖNK Ifjúsági Bizottságának elnöke: „Úgy látom, hogy Dobronakon a többi közösségben felbukkanó számos probléma még nem tapasztalható, illetve kevésbé tapasztalható. Véleményem szerint az ifjúságot elsősorban a szórakozás, a kultúra révén lehet megnyerni.”

Nyomozók vizsgálják a Moravske Toplice-i nemzetiségi pénzelést A napokban felröppent hír igaznak bizonyult, miszerint pénzügyi visszaélésekre vonatkozó anonim bejelentés alapján nyomozók vizsgálják a Moravske Toplice községi költségvetésnek a magyar nemzetiség pénzelésére vonatkozó okmányait. A Moravske Toplice-i MNÖK új elnöke, Vugrinec Zsuzsa ugyanis lapunknak megerősítette, hogy a rendőrség felkereste az ügyben és a nemzetiségi irodában meglévő iratok átadását kezdeményezte. A községi magyar tanács az ügyben határozatot is hozott, ebben megerősítette az okmányok átadását és egyben úgy határozott, az ügy végleges kimeneteléig a tárgykörben nem ad ki álláspontot, az ügyben nem nyilatkozik. tt

á p r i l i s 14 .

Jegyzet

... mert van miért! A fiataloké a jövő – ezt a közhelyet mint örök bölcsességet mindenki szívesen hangoztatja, mi több, politikai pártok, szervezetek, civil mozgalmak „sajátítják ki” maguknak, meggyőződésük jelképeként. Vagy csak propaganda az egész, hadjárat, amelynek az önös törekvések élérése a célja? Pisnjak Atilla, Remélem, nem! a Lavina A Muravidéken a magyarság Kultúrklub száma napról napra csökken, elnöke aminek okai a gazdaságban, a „komfort-életmódban” (például minek tanuljak magyarul, ha úgysincs belőle hasznom), de legfőképp az értékvesztésben találhatók meg. Ezt még inkább megnehezíti az a társadalmi metamorfózis, amelynek a legjaván még nem vagyunk túl, de már így is egy társadalmi apokalipszis hajnalán állunk. Ez az, ami maga után vonja az értékrend csorbulását, épp ezen a ponton jönnek képbe a fiatalok és az említett közhely, ami itt nyeri el jogosultságát: igen, a fiatalokra kell építeni a megmaradás érdekében, persze a többi korosztályról sem megfeledkezve! A muravidéki fiatalok jelenlegi lehetőségei (szórakozás, kultúra stb.) korlátozottak, aminek okai részben a fontosabb művészeti és kulturális centrumoktól való távolságban, részben az egyéni, illetve a csoportos törekvések hiányában, részben pedig a minőségi kínálat hiányában kereshetők. Pedig közösségünknek kötelessége lenne olyan nemzedéket felnevelni, amelynek tagjai fontosnak tartják majd továbbadni értékeinket, nyelvünket. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, feltétlenül egy szélesebb közeget kell megcélozni. A nemzeti programjainkat, médiánkat fokozottan a fiatalabb korosztályhoz, pontosabban az ő igényükhöz kéne igazítani. Formabontó szórakozási lehetőségeket is lehetővé kéne tenni a fiatalok számára, hisz a hagyományoshoz már csak egy szűk kör ragaszkodik. A rendhagyó programok is lehetnek érdekfeszítőek, ha van bennük kellő kreativitás és a kivitelezése eltér a megszokottól. Az ilyen fajta törekvések elősegíthetik, hogy a magyar nyelvet és kultúrát, művészetet a fiatalok jobban sajátjuknak érezzék. Lehet, hogy lehetetlennek tűnik ez a vállalkozás, hisz a versenyt nem mással, mint a számítógépekkel, az internettel, a tévével kell felvenni, de meg kell próbálni. Remélem, hogy erre már a nemzetiségi intézményekben tevékenykedők is rádöbbentek, és keresik a megoldásokat, illetve a fiatalokhoz vezető utakat, mert különben húsz év múlva nem lesz szükség ezekre az intézményekre. Közös erővel bátran belevághatunk olyan racionálisan radikális változásokba, amelyek elősegítik a fejlődést – persze csak akkor, ha valóban ez a célunk, és ha ténylegesen azt akarjuk, hogy a jövőben még legyen magyar fiatal a Muravidéken. Mernünk kell nagyot álmodni, átformálni, hagyományt teremteni, tovább lépni. Mernünk kell...

3


Muravidék Történelmi évforduló

Hetven éve csatolták vissza a Muravidéket Magyarországhoz Miután sajátos, diplomáciai és politikai szempontból bonyolult helyzet közepette 1941. április 6-án a náci Németország megtámadta a Jugoszláv Királyságot, a széthullásban lévő ország egykor Magyarországhoz tartozó területei magyarok lakta vidékein is fokozódott az elvárás az anyaországhoz történő visszacsatolás iránt. A nem magyar nemzetiségű lakosság viszonyulása természetszerűen nem volt azonos a magyarokéval; részben erőteljesen ellenezték azt, részben tartózkodó magatartást tanúsítottak. A mai Muravidék vonatkozásában fontos megállapítani, hogy 1941. április 16-án a Magyar Királyi Honvédség szombathelyi székhelyű III. hadtestének 9. gyalogdandárja reggel 7 órakor átlépte a trianoni határt az Alsólendvai járásban és megkezdte a bevonulást az első világháború után Magyarországtól elcsatolt Mura menti területekre. A Muraszombati járásba az úgyszintén szombathelyi székhelyű 5. gyalogezred 2., Körmenden állomásozó zászlóalja vonult be. Az első hónapokban a terület katonai közigazgatás alá tartozott, majd 1941. augusztus 15-től az 1944ben bekövetkező német megszállásig visszaállt a polgári közigazgatás nagyjából 1919 előtti állapota. Amikor néhány éve feldolgoztam a Mura mente II. világháború időszakára vonatkozó történelmét, akkor a tanulmánykötetnek a Felszabadulás vagy megszállás? címet adtam. Ennek az volt az oka, hogy a tárgyalt időszakot az emberek eltérően élték meg és

4

értelmezték. A ma emberének a II. világháborúval kapcsolatos eseményekről kell hogy legyen hiteles információja és annak alapján véleménye. Nem a mai helyzet és események tükrében kell illusztrálni és értelmezni a hetven évvel ezelőtti társadalom és azon belül a Mura mentén élő népek korabeli hangulatát, életét, hanem a valós történelmi információk függvényében.

tás szempontjából a teljes tény- és képfeltárás ugyanis nélkülözhetetlen. Az objektív történelemszemlélettel sajnos mindenki még ma sem ért egyet. Nekünk, történészek­ nek elsősorban az a dolgunk, hogy a lehető legmagasabb fokú valóságérzékkel próbáljuk meg a különböző történelmi korszakokat és eseményeket úgy bemutatni, amint azok a saját törté-

1941, a visszacsatolás ünnepe Lendva főutcáján. (Forrás: Göncz L.: Felszabadulás vagy megszállás?) Van, aki az említett kötetem címének olvasásakor olyan következtetésre juthat, hogy a műben nacionalista szempontok dominálnak, mivel a Muravidék 1941-ben bekövetkező visszacsatolását Magyarországhoz feltehetően pozitív fényben próbálja feltüntetni. A valóság ezzel szemben egészen más! A kötetben a Muravidék II. világháborúra vonatkozó időszakáról korábban hangoztatott információk mellett (mert azok is értelemszerűen szerepelnek a műben), a „másik fél”, azaz a magyar közösség és a magyar értékeket elfogadók szempontjait és viszonyulását is fontosnak tartottam közzétenni. A tisztánlátás és a történelmi objektivi-

nésük idején zajlottak. Jómagam a Felszabadulás vagy megszállás? címmel, valamint a mű tartalmával főképpen azt próbáltam előrevetíteni, hogy a II. világháború időszakában, amikor a délszláv államban eltöltött bő húsz év után a vidék visszakerült Magyarországhoz, az akkori társadalmi közeg és az ott élő etnikai közösségek miként élték meg a tárgyalt eseményeket, időszakot. Leegyszerűsítve úgy summázhatjuk, hogy így is és úgy is, azaz felszabadulásként is és megszállásként is megélték azt, annak függvényében, hogy a közösség melyik rétegéről beszélünk. A rendszerváltás előtti szemléletben a „felszaba-

dulás” fogalom mint történelmi kategória nem szerepelhetett. 1990 előtt a társadalom jelentős részének a történelmi „emlékezetét” és tudatát egyoldalúan formálták, aminek máig negatív következményei vannak. Ezért fontos, hogy demokratikusabb társadalmi légkörben őszintén ismertessük meg a tárgyalt időszakot, annak számunkra jó és rossz, kedvező és káros jellemzőivel együtt. Elvárandó lenne, hogy legalább a tájegység oktatásában a hiteles informálás teret nyerjen, mert csak akkor számíthatunk a jövő nemzedékeinek tényleges történelemismeretére, a számos esetben alaptalanul formált negatív beidegződések felszámolására. Fontos hangsúlyozni, hogy a Mura mentén élő magyarok, valamint az eseményből valamilyen előnyt remélő más nemzetiségűek a vidék visszacsatolását Magyarországhoz felszabadulásként élték meg, ami természetes folyamat volt azt követően, hogy 1919-ben a közösséget a lakosság megkérdezése nélkül elcsatolták az anyaországtól. Az állítás akkor is igaz, ha 70 év távlatából a mai nemzedékek – saját látókörükből – másképpen értelmezik a korabeli helyzetet, tekintettel az aktuális gazdasági, szociális és egyéb különbözőségekre Szlovénia és Magyarország között. A Muravidéken élő szlovénok körében legalább két nagyobb csoportról beszélhetünk: a

lakosság meghatározó része, zömében az idősebb korosztály, különösebb érzelmi viszonyulás nélkül fogadta 1941. április 16-át. Két évtized délszláv érája nem volt ahhoz elegendő, hogy meggyőzze őket az új állam előnyeiről, amit részben a szerb, részben a hor vát dominanciára törekvés csak fokozott bennük. Ettől függetlenül igaz, hogy a mintegy 70 ezer főt számláló szlovén lakosság valamennyire megbarátkozott a délszláv egyesülés és együttélés tényével, ezért a vidék visszacsatolását Magyarországhoz tartózkodva, azonban semmiképpen sem ellenszenvesen fogadta. Más volt a helyzet a két világháború között a Muravidékre költözött vagy betelepített hivatalnokok, valamint egyéb lakosság esetében, és főképpen a már szlovéniai iskolákban tanult muravidéki értelmiség vonatkozásában. Ezek egyértelműen megszállásként élték meg az 1941-ben bekövetkező eseményeket, közülük nagyon sokan harcoltak is az ellen. Végezetül megállapítható, hogy – a gazdasági és szociális nyomor, a zsidó származású lakosság megkülönböztetése és irtása, valamint a háború előidézte általános tragikus állapot ellenére – a magyar, valamint magyar érzelmű lakosság kulturális és nyelvi fejlődése szempontjából meghatározó, pozitív volt a Magyarország keretében eltöltött mintegy négy év. Ugyanakkor az igazsághoz tartozik, hogy a magyar hatósági szervek, főképpen a szélsőjobb politikai irányvonal előretörésével, a muravidéki szlovénok körében erőteljes magyarosító politikát alkalmaztak, ami ellenszenvet váltott ki a lakosság körében, és mély konfliktusokat idézett elő a Mura mente társadalmában. A megtorlás számos esetben már közvetlenül a háborút követő hónapokban bekövetkezett. Göncz László

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 14 .


Kultúra Költészet napi megemlékezés írókkal Kapcán

„Nomen est omen”, avagy a név kötelez Szombaton a 30 évvel ezelőtt alakult kapcai József Attila Művelődési Egyesület a névadója, egyúttal a Költészet Napja előtt tisztelgett hazai írókkal, irodalmárokkal. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Ez alkalomból Her­že­ njak Mária, a művelődési egyesület elnöke köszöntőjében a 30 évvel ezelőtti névadás körülményeiről is

szólt. A névadásban Szabó Ferenc lendvai könyvtáros segédkezett, s Lebár Irén volt az első elnök. Az egyesület keretében alakult meg a néptánccsoport és a szavalókör, majd 14 évvel ezelőtt a népdalkör,

akik egy csokorra valót a mostani megemlékezésen is előadtak zalai, illetve muravidéki népdalokból. Az ünnepi megemlékezés alkalmával a művelődési egyesület hazai irodalmárokat hívott meg József

A jól sikerült, emlékezésekkel és reflexiókkal tarkított délután főszereplői a muravidéki irodalmárok voltak.

Attila, a magyar költészet és a világirodalom nagy alakjának megidézésére. Az irodalmi délután moderátora Zágorec-Csuka Judit költő, könyvtáros volt. Elsőként Varga József a József Attilával kapcsolatos egyik korai élményét fogalmazta meg. A költőt egy festő ajánlotta a figyelmébe, jelezvén, hogy nagy tehetségről van szó. Olyanról, akiről még sokat fognak hallani. Így is lett! Majd Báti Zsuzsa beszélt egyik korábbi József Attila-verséről, melyben a mai „olajválság” sújtotta világ előérzete is szerepel. Bence Lajos harmadikként arról a „félrenevelésről” szólt, mellyel a pártállam oktatási rendszere „föltétlen kommunizmus” címén József Attilát – mindenek előtt – a „munkásosztály költője” skatulyába kívánta látni. Ez a kép később óriási fordulatot vett. A költő-újságíró elmondta: számára nem volt soha inspiráló József Attila költészete, félt is egy kicsit azok belső világától,

démonitásuktól… Göncz László korábban egy szonettfüzért ajánlott a költőnek, s elmondta: nem csak a magyar, de a világirodalomnak is egyik legnagyobb alakja József Attila, s ahányszor Szárszó felé halad, „szembejön vele” a költő. Végezetül Hagymás István a „mitikus” József Attiláról írott könyvéről beszélt, kiindulva az Attila névből, amely már a költő születése előtt meghatározta a név viselőjének sorsát. „Nomen est omen” – a név kötelez, idézte a latin közmondást, amely a költő életében előforduló más fogalmakra is érvényes, ahogy maga az Attila név is, mely (mennyei) atyát és apát (szlávul ati) is jelent. Zágorec-Csuka Judit pedig egy, a „Kései siratóval” kapcsolatos sírás-élményét mesélte el, amel�lyel édesanyját is sikerült megrémítenie. Az irodalmi délutánon elhangzott verseket Gal Desire tolmácsolta a közönségnek.

Hímestojás-, csuhétárgy- és hímzéskiállítás

Hat népi iparművészünk van, s ez nem kevés

A „frissen” népi iparművészi címet szerzett muravidéki népművészek – Antolašić Darinka hímző, Tivadar Irénke csuhékészítő és Vörös Viktória hímestojás-készítő – alkotásaiból nyílt kiállítás a Bánffy Központ kiállítótermében pénteken. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Kepe Lili köszöntőjében kifejtette, az MNMI a múltban is nagy figyelmet fordított a népművészetre, a folklór és a tárgyi néprajz alkotásainak gyűjtésére, ezek bemutatására. Az utóbbi időkben az ebből az igyekezetből kinövő népi iparművészet, a hímzések, N É P Ú J S Á G 2 0 11 .

a hímestojás-festés és a csuhékészítés dívik, s nem is akármilyen színvonalon. Ennek köszönhetően nem kevesebb, mint hat népi iparművésszel büszkélkedhetünk, ami ilyen kis közösség esetében nem kevés. Marx Mária, a Göcseji Múzeum munkatársa méltatta az alkotókat, kiemelve a tárgyi kultúra identitás-

á p r i l i s 14 .

őrző szerepét globalizált világunkban. – Nyelvünk mellett már csak a tárgyi kultúrával mutathatjuk ki másságunkat, beolvadási ellenállásunkat – mondta a szakember, kívánva sok felejthetetlen, belefeledkezett órát a műalkotások létrehozása során. A tárgyi kultúra „paraszti”, népi szárnyának az elkülönülése valahol a 18. század végén

Marx Mária értékes útmutatásokkal is ellátta a három kiállítót. kezdődött el, s nagyjából a 20. század elejéig tartott. Nem lehetett nem észrevenni ezt a folyamatot, hiszen igen erőteljes volt ez megjelenésében, mintázatában, egy-egy tájegység más népcsoportjaival való kölcsönhatásaiban – így a Mu-

ravidéken, a stájer, a vend és a horvát hatásokkal. A szakember a műalkotá­ sokként kezelhető tárgyak zsűrizési problémáira is kitért. Ők is csak emberek, nem kell rájuk haragudni, ha nem a várt osztályzatot kapjuk – mondta.

5


Muravidék Lendva Község: elfogadták a költségvetést

Kilencmillió euró beruházásokra Lendva Község Tanácsának 5. rendszeres ülésén első olvasatban elfogadták a 16 millió euróra tervezett 2011-es költségvetést, majd első olvasatban egyhangúlag megerősítették a 2010-es zárszámadást is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Lendva Község az idén megközelítően 16 millió eurós költségvetéssel számol. A költségvetés kiadási oldala félmillió euróval haladja meg a bevételeket, ez pedig jelentős növekedést jelent a tavalyi évhez képest. A kiadási oldalon található

vasata után 26 különböző megjegyzés, módosítási javaslat érkezett a 2011-es költségvetéshez, ezek zömét Anton Balažek polgármester szerint sikerült is beépíteni a második olvasatba, amelyet végül a községi tanács, illetve előzetesen a község illetékes szakbizottságai is elfogadtak. A szakbizottsá­gok egyébként indoklásukban a

lakásgazdálkodás is, amelyre a községi tanács 1,7 millió eurót szavazott meg. Az oktatási intézmények társfinanszírozása 3,8 millió eurót emészt fel, míg a kultúra, a sport és az egyéb civilszerveződések 2,7 milliót kapnak. A tanács a költségvetés elfogadása után első olvasatban tárgyalta a 2010-es zárszámadást is. A 10,5 millió

A községi tanács nagyobb észrevételek nélkül elfogadta a 2011-es költségvetést. összeg 55 százalékát, vagyis valamivel többet, mint 9 millió eurót beruházásokra tervezi a községi tanács, míg a fennmaradó 45 százalékot a terv szerint a folyó kiadások és átutalások emésztik majd fel. Az ilyen módon keletkező 900 ezer eurónál valamivel kisebb költségvetési hiányt a község a tavalyról maradt tartalékokból fedezi. A költségvetés első ol-

költségvetést kiegyensúlyozottnak, a község meglévő hosszabb távú terveinek megfelelő, invesztíciós orientáltságúnak jellemezték. A költségvetési terv szerint 2,4 millió eurót a községi utak és járdák felújítására szánnak, de azonos összeget különítettek el a községben futó környezetvédelmi programokra is. Nagyobb tételnek számít a területrendezés és a

euró bevételt mutató tavalyi községi kassza az elsődleges terveknél 5,5 millió euróval kevesebb bevételre tett szert. A legnagyobb beruházás a szennyvízcsatorna-rendszer III. fázisa volt, nagyobb tételnek számított még az 1. Számú Lendvai KÁI részbeni felújítása, illetve az idegenforgalmi út kialakítása. 2010-ben megközelítően 60 százalékban valósult meg a

község beruházási terve, a viszonylag alacsony megvalósítás leginkább a nagy petesházi beruházás elnapolásában keresendő, illetve abban, hogy a község ennek ellenére nem nyújtott be költségvetés-módosítást. A tétel egyébként az idei évben is szerepel, további elodázá-

A bíróság nem találta felelősnek a Koncept Optimum vezetőit A Muraszombati Körzeti Bíróság a múlt csütörtökön minden vád alól felmentette Miran Druscovichot és Igor Lebart, a lendvai Koncept Optimum cég két volt menedzserét. A vádemelés a munkahelyükkel való visszaélésre vonatkozott: a vád szerint tevékenységük a céget csődbe vitte, a dolgozók pedig elvesztették munkahelyüket. A Koncept Optimum egy év működés után, 2005-ben csődbe került és tönkrement. Az ügyészség a két vezetőt azzal vádolta, hogy visszaéltek helyzetükkel, és az 575 ezer eurós támogatásból mintegy 216 ezer eurót feltehetően a számlák és a felvett hitelek törlesztésére, és nem a dolgozók bérének kifizetésére fordították, ahogy erre a Foglalkoztatási Intézettel kötött szerződés kötelezte őket, a támogatást ugyanis a munkahelyek létrehozására kapták. Drago Farič ügyész a vádlottak számára börtönbüntetést javasolt. Druscovich a bíróságnak elmondta, hogy a Foglalkoztatási Intézet a munkaerőt, a két vezető pedig a munkát biztosította a cég számára. A cég 200 varrónőt foglalkoztatott, Magyarországról is. Druscovich és Lebar véleménye szerint a céget a médiahajsza és a fizetésüket követelő dolgozók sztrájkja tette tönkre. A bíróság az érintetteket meghallgatta, és olyan döntést hozott, hogy a vádlottak, Miran Druscovich és Igor Lebar nem felelősek. Az ítélet még nem jogerős, Farič ügyész fellebbezést jelentett be. SNK

Jubileumi szakszervezeti rendezvény

Húsz éves a ZSSS muravidéki szervezete A Szlovén Szabad Szakszervezeti Szövetség (ZSSS) Muravidéki Területi Szervezete 1991. április 11-én tartotta alakuló ülését. Az első elnök a szervezet megalapításának kezdeményezője, Janez Kovač lett. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A dolgozók már akkor, a jugoszláv piac elvesztése miatt nehéz időket éltek meg, hiszen sorozatban jöttek a

6

csődök. 1990-ben és 1991ben mintegy 6000 munkahely szűnt meg, a munkanélküliség aránya mégis alacsonyabb volt a jelenleginél. A dolgozók életszínvonala jobb volt, az akkori bérek megél-

hetést és beruházásokat is lehetővé tettek számukra. A ZSSS Muravidéki Szervezetéhez már kezdetben 24 ezer dolgozó csatlakozott, s 12 területi bizottság indult be vidékünkön, már akkor

sa pedig hasonló helyzetet teremthet, de a polgármester szerint ebben az esetben az idén mindenképpen várható a költségvetés módosítása. A zárszámadást és az új költségvetést illetően a polgármester szerint igen lényeges hangsúlyozni, hogy a község az igen rossz általános gazdasági helyzet ellenére megtartotta pénzügyi kondícióit, nem adósodott el, ez pedig szinte kizárólag a költségek racionalizálásával volt elérhető.

nyújtva az ingyenes jogi tanácsadást a munkásjogok védelmében – hangzott el Janez Kovač egykori elnök ünnepi beszédében hétfőn a Muraszombatban megtartott jubileumi rendezvényen. Jože Türkl, a ZSSS Muravidéki Szervezetének jelenlegi titkára a ma is csorbát szenvedő munkásjogokra, a munkahelyek hiányára, a magas munkanélküliség-

re figyelmeztetett. Dušan Semolič, a ZSSS országos elnöke a múltban eredményes akciókra, a sztrájkokra és tüntető felvonulásokra, valamint a kitartásra – ami nem mindig könnyű feladat – emlékeztetett, amelyek nélkül nem létezne a szakszervezeti mozgalom. A mozgalomra ma is igen nagy szükség van, főleg a nyereség-központú gazdasági reformok megvalósításával szemben. A dolgozóknak nem versenyképesség, hanem biztonságos munkahely kell – mondta még Semolič.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 14 .


Info

Megbukott a kismunka-törvény Szlovéniában április 10-én népszavazás zajlott a kismunkáról szóló tör-

lasztási körzetében magas arányban visszautasították a kismunkáról szóló tör-

A vasárnapi népszavazáson átlagos volt a részvételi arány. Képünkön a dobronaki szavazóhely. vényről. A referendumon a bejegyzett 1,707 millió választópolgár közül 579 ezren vettek részt, ami 33,9 százalékos részvételt jelent. Az ország mind a 88 vá-

vényt: a törvény mellett a leadott szavazatok alapján 19,8 százalék voksolt, ellene pedig 80,2 százalék. A törvénynek a legmagasabb arányban a ptuji, 8. válasz-

tási körzetben mondtak nemet, 83,68 százalékban 34,3 százalékos részvételi arány mellett. A Ljubljana Center körzetben (mely a kormányt legjobban támogató körzetnek számít) a szavazatok több mint 73,6 százaléka a változások, a kismunkáról szóló törvény ellen szóltak. Szlovéniában még határozottabb nemet a polgárok csak a „kitöröltekről” szóló népszavazáson mondtak 2004-ben. Az április 10-i népszavazáson a legmagasabb részvételt Trebnjén jegyezték fel, ahol egy időben helyi választások is zajlottak. A legkevesebben Piran választási körzetben mentek el szavazni (23,7 százalék). A lendvai választási egységben a 21.452 választópolgár közül 6.080 adta le szavazatát, ami 28,34

Mezőgazdasági támogatások – csak május 6-ig Az MSZSZ adatai szerint a mezőgazdasági támogatások idei, csak május 6-ig tartó kampánya az eddig mutatott eredmények szerint jócskán elmarad a tavalyi adatoktól, ezért felhívnak minden érdekelt gazdát,

hogy mielőbb jelentkezzen a szaktanácsadó szolgálatnál és adja be kérelmét, ne várjon az utolsó hétre, napra. Az MSZSZ lendvai részlegeinek elérhetőségei: 57519-40, 575-19-35, 579-11-95

százalékos részvételt jelent, ami a legalacsonyabb a Muravidéken (Ljutomer 33,8, Muraszombat I. 30,6, Mu­r aszombat II. 30,9 és Gor­nja Radgona 35,0 százalék). A lendvai egységben a szavazatok 86,5 százaléka a kismunkáról szóló törvény ellen szólt, mellette 13,6

százalék. Az érvénytelen szavazólapok aránya 0,37 százalék volt. Az adatok előzetesek és nem hivatalosak. Az Országgyűlés egy évig nem terjeszthet be a kismunka témájában újabb törvényi kezdeményezést. SNK

A magyar felsőoktatásba jelentkezés könnyítése Szávay István országgyűlési képviselő, a Jobbik Nemzetpolitikai Kabinet elnöke az Országgyűlés hétfői ülésén az iránt érdeklődött, mit kíván tenni a kormány annak érdekében, hogy a muravidéki magyar diákok gond nélkül jelentkezhessenek a magyarországi felsőoktatásba. A néhány héttel ezelőtt Lendvára látogató politikus elmondása szerint helyi magyar fiatalok keresték meg problémájukkal, miszerint Szlovéniában az érettségi bizonyítványt csak július 13-án kapják kézhez, miközben a magyarországi felsőoktatási intézményekbe való jelentkezéshez szükséges másolatot július 7-ig kell elküldeni. A muravidéki végzős középiskolások így kicsúsznak a határidőből, és csak egy évvel később tudnak jelentkezni magyarországi főiskolára vagy egyetemre. Ehhez hasonló problémák egyébként más régiókban is előfordulhatnak. Szávay azt javasolta, az érintett külhoni magyar diákok esetében az állam tegyen kivételt, és számukra tolja ki néhány nappal a dokumentumok beadásának határidejét. Válaszában Halász János, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára a kormány nevében bejelentette, hogy a készülő új felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendeletet ezért módosítani fogják, ezzel lehetőséget nyújtva a határon túli magyar diákoknak, hogy bármely magyarországi felsőoktatási intézménybe időben jelentkezhessenek. tt

hétről hétre Ljubljana – Újabb népszavazás: a szlovén Országgyűlés keddi rendkívüli ülésén meghozta a döntést, hogy népszavazás lesz a feketemunka korlátozásáról szóló törvényről. A referendum dátuma: június 5. Budapest – Az Országgyűlés döntése értelmében az új magyar alkotmányban nem szerepel majd a vár-

megye elnevezés és a gyermekek utáni szavazati jog, a N É P Ú J S Á G 2 0 11 .

bírák szolgálati jogviszonya pedig az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltésével megszűnik. Bekerült ugyanakkor, hogy 15 tagúra bővül az Alkotmánybíróság. A kisebbségek és nyelvük használata kérdésének alkotmányos megfogalmazása rendeződött. Párizs – Franciaországban hétfőtől büntetés jár az arcot elfedő fátyol (nikáb vagy burka) nyilvános helyen való viseléséért. A törvényt megszegő nőket akár 150 euró pénzbírságra is büntethetik. Azok pedig, akik nőket köteleznek a fátyolviselésre, ennél sokkal szigorúbb – akár sza-

á p r i l i s 14 .

badságvesztéssel is járó – büntetésre számíthatnak. Franciaországban mintegy 5 millió muzulmán él, de a nikáb és a burka viselőinek száma viszonylag alacsony az országban. Bécs – Nagyot kaszált tavaly a Raif feisen: az osztrák Raiffeisen Bank International (RBI) tavalyról 1,087 milliárd eurós adózott eredményt jelentett be kisebbségi részesedések nélkül. Ez 141,5 százalékkal

több a 2009-ben elért 450 milliónál. EU – Az internetezők többsége egy kattintással törölné magát a netről: az európai internetezők körében végzett felmérés (Symantec Corp.) szerint a felhasználók távolról sincsenek tudatában annak, hogy milyen információk keringenek róluk a világhálón. Így arra a kérdésre,

hogy – amennyiben lehetséges volna – hajlandóak lennének-e egy kattintással kitörölni magukról minden online formában megjelenő információt, a válaszadók 57 százaléka válaszolt igennel. A kutatásban résztvevők 44 százaléka például

állította, hogy osztott már meg magáról információkat a világhálón, 33 százalékuk tette mindezt közösségi oldalakon is, és mintegy 25 százalékuk töltött fel magánjellegű fényképeket is.

7


Info kő kövön maradjon!

A kóti „Pepik körösztyik” Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

Kót az egyik legkisebb Lendva-vidéki falu, amely a magyar nyelvhatár pere-

magaslik a körülbelül 3 méter magas műkő kereszt, feszülettel és imádkozó Szűz Máriával. A tetején az INRI véset olvasható, a talapzatán pedig a következő szöveg: „ISTEN DICSŐSÉGÉRE SZŰZ ANYÁNAK EMLÉKÉRE Álitatta örök emlékül KIRÁLY MATELDA 1937 október 20.” A kótiak emlékezete szerint a Király család ősei a közeli, Hotiza és Cserencsóc közötti Gyula majorban voltak uradalmi cselédek. A Király család egyik leszármazottja, József már Palináról költözött Kótba, egy megüresedett telekre. Itt

A kóti temetői kereszt felirata. Fotó: LKZ. mén helyezkedik el. A mindig bővizű és erős sodrású Mura bal partján található ez az egykori halászfalu. Kót épített örökségéből ez alkalommal két keresztet szeretnénk bemutatni. Az egyik a falu temetőjében áll, a másik pedig nem messze ettől, a róla elnevezett „Pepik körösztyik” nevű dűlőn. A két kereszt története a kóti Király család történetével függ össze. A szántóföldek között álló keresztet 1911ben állíttatta Király József és felesége, Németh Borbála. A kereszt eredetileg fából volt. Ma körülbelül 3 méter magas kereszt fehérlik itt, rajta bronzból készült feszület található INRI felirattal, alatta imádkozó Istenanyával, Máriával. A dél és egyben a Mura felé néző szent objektum talapzatán egy fekete márványtáblán a következő felirat olvasható: EMELTETVE 1911 UJITVA 1988. A temetői kereszt állíttatója pedig a már említett Király József és Németh Borbála lánya, Zobay született Király Matild volt. A temető közepén, az állíttató sírköve mellett (1903–1983) ugyancsak dél felé tájolva

8

A kóti temetői kereszt, állíttatta Zobay szül. Király Matilda. Fotó: LKZ. kocsmát nyitott, amelynek népszerűsége miatt a határban lévő Mura-menti Mekka csárda forgalma megcsappant. „Amiko’ Király József Palináru eljött Kótba és itten átalakitotta az épületöt... itt nyitott kocsmát. Hát akko’ nem ment senki se kü a Murapartra. Megszünt annak a jellegzete. Féreesött, asztán akko megsemmisütt. Itt meg nagyon tevékönyködü, nagyon-nagyon jó menü kocsma vót.” A keresztet állíttató Király József élete igen tragikusan ért véget. Az öreg kocsmáros családi

perpatvar után a kapcai tanítóval, Rentes Menyhérttel borvásárlás céljából indult útnak a muraközi Vashegyre. „... a fiával’ összeszólalkoztak amint itt a KisMurán átmentek. Az meg asztán akko’ megmakacsuta magát, asztán leszállott a szekérrü, asztán eljött haza. Itt a rétön körösztü. (...) Az öreg meg maga ment el a tanitu urral... Rentes Menyhért vót a neve… Megtőtöttik a hordut, asztán az a tanitu urra vót bízva, hogy a kereket kösse meg... Nem vót neki az a szabállos fékezüje, hanem lánccal vót a szekér derikához erüsitve... a hátsu kerekhöz. Kapocs vót rajt... ez vót a féközis... Asztán amiko szeginy öreg megindut a partru lenek, a lánc meg nem bizonyut tökéletös kapcsolásnak... Asztán a’zöreg tartotta, tartotta, ja, de a sul meg ugye, a lovakat tovább sodorta... Ugyhogy leesött a’zöreg is a szekérrü, a hordu is, a tanitu meg... hát, tanácstalanu ottan vót... még a nép összeszaladott... Megfogdosták a lovakat... hát hazahoszták... (Király Józsefet, a kocsmárost – megj. a szerzők), de félholtan, ugyhogy másik nap belehalt.” A temetőben is egykor fakereszt állt, amit 1937ben kőkereszt váltott fel. A temetői kőkereszt állíttatója Zobay, leánykori nevén Király Matild, az 1911-ben „Pepik körösztyik”-et állíttató Király József leánya volt. A kereszt állításának pontos okát nem lehet tudni, de a falu emlékezetében megőrződött életsorsának több mozzanata is utal rá: „... biztos, hogy vót neki rá oka. Azér’ montam el ilyen hosszan... És ez egy ollan jó asszony vót... mindenkin segitött... Miko má’ egy kicsit helre gyütt, ugye, akko ő eztet hálábul csinátatta.” Király Matild egy mura-

Zobay született Király Matilda sírköve a kóti temetőben. Fotó: LKZ. közi, Zobay Jenő nevű „bótosleginyhö” ment feleségül. Zobay Jenő kalandos természetű embernek bizonyult, utazásai során többször járt Magyarországon, Baranyában, Bulgáriában és Franciaországban. A kor politikai változásai Zobay Jenőt is magával sodorták, feleségétől különválva Bu-

Zágrábban, majd Franciaországban kellett cselédmunkát vállalnia: „...de ott se járt jó. Ami pénzt hazaküdött, az a köröszt... az a köröszt meg vót jelüve ott, hogy a báttya az állissa fö a temetünek ollan részin, hogy ő is oda temetközhessön. Ez megincsak, ugye, e vót hanyaguva, késübb mások

A kóti „Pepik körösztyik”. Fotó: LKZ. dapesten fejezte be életét. Egyesek szerint szerbellenes politikai tevékenysége kényszeríttette szökésre. „Akkor úgy tudta, hogy... mer akkor körözte már a (jugoszláv – megj. a szerzők) rendőrség is, minden felé és akko meg átszökött Magyarországra.” Az 1920as és 30-as években Zobay Jenő adósságaik törlesztésére feleségének, Matildnak először egy grófi családnál

temetköztek oda... Na még ennyit erü... szeginy, ő nem a legjobbu járt az életbe’. Még a köröszt föállításáva’ sem.” A „Pepik körösztyit” 1988-ban újíttatta fel a kóti lakosság és mise keretében újonnan fölszentelték. A két kóti kereszt történetét jó néhány évvel ezelőtt Vörös Mihály és a kedves kótiak mesélték el az utókor számára.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 14 .


Info a mai napon...

Humor

Humor

– Nyissa nagyra a száját! – mondja a fogorvos a betegnek. – Úristen! Ennél lyukasabb fogat még soha életemben nem láttam! Majd megint: – Ennél lyukasabb fogat még soha életemben nem láttam! A beteg megszólal: – Idefigyeljen, felesleges kétszer mondania, anélkül is kellőképpen megijedtem. – De hisz én csak egyszer mondtam. A második a visszhang volt.

Két férfi üldögél a kocsmában. Azt kérdezi egyik a másiktól: – Te, haver, nem tudod, mi az az alkoholszonda? – Az egy olyan izé, ami azonnal megmondja, ha túl sokat ittál. – Áhá, évekig volt egy ilyen a feleségem. Peti feleségül akarja kérni Katit, de nagyon bátortalan. Elhatározza, hogy telefonon kéri meg a lány kezét. Felhívja: – Szia! Mondd, hozzám jössz feleségül? – Persze – feleli Kati –, de ki beszél?

Két cimbora beszélget a kocsmában: – Hallottad? Kovács an�nyit ivott, hogy elhagyta a felesége. – Pincér, még három felest kérek!

Április 14-én történt 1759 Meghalt Georg Friedrich Händel német származású angol zeneszerző. 1849 Debrecenben az országgyűlés határozatot fogad el a Függetlenségi Nyilatkozat kiadásáról és a Habsburg-ház trónfosztásáról. Ezután Kossuth Lajost kormányzó-elnökké választják. 1865 John Wilkes Booth meglövi Abraham Lincoln amerikai elnököt, aki másnap belehal sérülésébe. 1886 Megszületett Tóth Árpád költő, műfordító. 1912 Első útján jéghegynek ütközik a Titanic utasszállító luxushajó 23:40 perckor, 150 kilométerrel Új-Foundland partjai előtt. Másnap hajnalra elsüllyed, 1517 utas életét veszti. 1921 Megalakul Gróf Bethlen István kormánya. 1945 Megszületett Steve Martin amerikai színész. 1970 Az Apollo–13 oxigéntankja felrobban. 1981 Visszatér az első űrrepülőgép, a Columbia a földre John Young és Robert Cripen űrhajósokkal a fedélzetén. 2009 Konstruktív bizalmatlansági indítvány benyújtásával saját pártja indítványozására a magyar Országgyűlés 204 igen szavazattal, 8 tartózkodással leváltja Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt, helyére Bajnai Gordon korábbi minisztert választják.

1991. április 5-én, 13. szám

Mikor lesz Lendván új otthona az időseknek? Már néhány éve húzódnak a gondok az új öregotthon felépítése körül Lendván. Úgy látszik, hogy idén sem lesz megoldva ez

mát is felhoztuk. Minden reális tényt felmértünk, (nemzetiségileg vegyesen lakott terület, az elöregedett polgárok legmagasabb

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Ideje lazítani egy kicsit és nem csak a kötelességeire gondolnia! Vegye észre az élet szép dolgait és lehetőleg kösse ezt össze egy kis testmozgással! Bika Ápr. 21. – máj. 20. Szeretné, ha partnere megosztaná Önnel legtitkosabb gondolatait és vágyait is, annak ellenére, hogy Ön nem akar ennyire kitárulkozni. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Elhanyagolta mostanában néhány barátját, ami nem is csoda, hiszen épp azokra a nagy beszélgetésekre nincs most ideje, amit velük szokott megejteni. Rák Jún. 22. - júl. 22. Ne erővel próbáljon megoldani mindent! Sokszor többet segít, ha megajándékozza bizalmával a másikat és türelmesen vár, hogy megváltoztassa véleményét.

a kérdés – mondta Angela Hozjan, a lendvai szociális intézet igazgatója. – A nemrégiben megtartott ülésen a köztársasági szociális és egészségügyi biztonság titkárságával ezt a problé-

aránya), és azt állapítottuk meg, hogy az 1991-es évre szóló költségvetés alapjaiból nem jut pénz az otthon felépítésére Lendván és nincs esély arra, hogy idén elkezdődjön az építés.

Bringázás az Őrségben A Hodosi és a Šalovci Községi MNÖK 2011. április 16-án (szombaton) kerékpáros kirándulást szervez az Őrség területén. Találkozó reggel 8.30-kor a hodosi bolt előtt. A túra teljes hossza kb. 40 kilométer. Részvételi díj: 4 EUR. Rossz idő esetén a rendezvény elmarad. Mindenkit szeretettel várunk!

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Ne erőltessen magára semmit! Ha igazán meg tudja mutatni önmagát, esélye lehet rá, hogy kedvesével olyan közeli viszonyba kerüljön, mint még senkivel. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Sikereket ígér ez az időszak a hivatásában. Új területek felé tud nyitni, ami új ügyfélkört, új megbízásokat vagy új tevékenységet is jelenthet. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Ha most hajlandó egy kicsit meghúzni a nadrágszíjat, rövid időn belül megvalósíthatja álmát. Persze az is járható út, hogy kölcsönt kezd törleszteni. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Amennyiben munkahelyén új tervek előkészítése folyik, igyekezzen minél aktívabban részt vállalni benne, mert hatalmas előnyei származhatnak belőle. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Egy belső megérzésnek engedve nagy gondot fordít külső megjelenésére, amit jól is tesz, ugyanis hamarosan váratlan találkozás vár Önre.

Feleség a férjnek: – Drágám, ha kövér, öreg és csúnya leszek, akkor sem fogsz elhagyni, ugye? A férj erre elkezd éktelenül röhögni. – Mi olyan vicces? – Te kis butuska! Hát még mindig itt vagyok veled, nem?

Bak Dec. 23. – jan. 20. Ne vegye el a kedvét, ha nehézségekkel találja szembe magát hivatásában! Ha ezeket a problémákat most megoldja, szinte semmi nem választja el céljától. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Sajnos szembesülnie kell egy téves döntése következményeivel. Ilyen helyzetben az a legjobb, amit tehet, hogy nyíltan vállalja tévedését.

Két bűnöző beszélget a börtönben: – Te miért vagy bent? – Elvittek a rendőrök, mert nyitottam egy kínai éttermet! – C s ő d b ű n tet t va g y áfacsalás? – Nem, feszítővas...

N É P Ú J S Á G 2 0 11 .

visszapillantó

Halak Febr. 20. – már. 20. Nagyobb diplomáciai érzékre lesz szüksége, ha feletteseivel beszél. Céljai nem reménytelenek, de sokakat meg kell győznie a megvalósításhoz.

á p r i l i s 14 .

9


Info április 15. péntek Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:20 Tudományos műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Turbulencia, Ars 360, ism., 14:25 Szlovének Olaszországban, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Különleges ajánlat, 18:00 Babilon.tv, 18:20 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:50 Öko-villanások, 20:00 A szlovén polka és keringő 2011, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggelt, 12:30 A hírnök, 13:00 Európai magazin, 13:30 Fejjel a bulira, Az egyetem, ism., 14:40 Zenés műsor, 16:00 Circom regional, 16:25 Tengermelléki mozaik, 16:55 Mozogj velünk!, 17:25 Kamnik: Calcit 17:25 Calcit Volleyball – Volleyball – Nova KBM Branik, röplabdamérkőNova KBM Branik zés, nők, 19:30 Idegenforgalmi műsor, 20:00 Helyes ötlet!, 20:30 Utak Keletről – holland dok. sorozat, 21:20 A hirdetők – am. sorozat, 22:10 80 kert nyomán a világ körül – angol dok. sorozat, 23:10 A végrehajtó – lengyel film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:30 Körzeti magazinok, 14:25 Nemzet és védelem, 14:55 Sírjaink hol domborulnak…, 15:25 Bárka, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Teadélután, 17:30 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:20 A királyi ház titkai – dél-koreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Üdítő, 21:05 Az Este, 21:40 Az ügynökök a paradicsomba mennek – magyar film, 23:15 Kultúrák és vallások az ókor romjain, 23:45 Hírek, 23:55 Prizma, 0:10 Halhatatlanok Társulata, 1:05 Ma reggel.

RTL Klub

április 16. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 9:00 Csodakeresés – kanadai film, 10:40 Éjféli klub, A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Zenés emlékek Boris Kopitarral, 14:15 Szívből szívnek – francia film, 15:55 Szombat délután, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat délután, 18:25 Mezsgyék, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Ismét itthon, 21:40 Népzenei dokumentumműsor, 22:10 Hírek, 22:55 Az anarchia fiai – am. sorozat, 23:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:30 Az időn át, 7:55 Forma-1, Kínai Nagydíj, időmérő edzés, 9:05 Szlovénia nézetei, Különleges ajánlat, ism., 10:55 Circom regional, Tengermelléki mozaik, ism., 12:00 Koper: Tenisz, 15:15 Platform, Utak keletről – holland dok. sorozat, ism., 16:35 A gyógyítás naplója – francia dok. műsor, ism., 18:10 Sanghaji csók – am. film, 20:00 Velenje: Rudar – Olimpija, labdarúgó-mérkőzés, 22:10 Pénz áll a házhoz – am. film, 23:45 A végzetes baleset – am. sorozat, 0:30 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:45–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Sztársáv, 13:00 Gázkar, 13:30 Mozdulj!, 14:00 A tajvani hegyek legendái – tajvani dok. film, 14:30 Magyarország, 15:00 Zegzugos történetek, 15:30 Aranymetszés, 16:25 22:50 A Nemadomfel Magyarország története, Együttes és a Csík 16:55 Hogy volt!?, 18:35 Pazenekar jótékonysági radicsom kemping – francia koncertje sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 SzerencseSzombat, 21:05 Az ötödik sarok – am. film, 22:40 Hírek, 22:50 A Nemadomfel Együttes és a Csík zenekar jótékonysági koncertje, 0:40 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub

6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:15 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 15:15 NekedValó, 16:15 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:25 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 22:20 Gyil- Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 CSI – A helyszínelők – am. kos elmék sorozat, 22:20 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:20 Pokerstars.net, 0:15 Reflektor, 0:30 MeneTrend, 0:55 Döglött akták – am. sorozat, 1:45 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:50 Seherezádé – török sorozat, 12:40 Igen, akarom? – francia film, 14:20 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:25 Edina és Joshi, 16:30 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update konyha, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:10 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 A Nagy Duett, 23:20 Aktív, 23:25 Hősök – am. sorozat, 0:25 Tények este, 1:00 EZO.TV, 2:00 Víruskommandó – am. sorozat.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:20 Szerelmes földrajz, 14:55 Heu­ réka!, 15:25 Teleki Sámuel útján – dok. sorozat, 15:55 Idegenek az üvegházban, 16:20 Egy kolozsvári művész Bécsben – dok. film, 16:40 Beavatás, 16:55 Arcélek, 17:15 Térkép, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Labdarúgó-mérkőzés, 21:00 Élet a Marson – angol sorozat, 21:55 Dunasport, 22:00 Váltó, 22:10 Kikötő, 22:25 Liszt Ferenc: Tasso – koncertfilm, 22:50 Nővérek – argentin film, 0:30 Kikötő.

7:40 Forma–1, Kínai Nagydíj, időmérő edzés, 9:20 Kölyökklub, 11:25 Házon kívül, 12:00 Híradó, 12:10 Autómánia, 12:45 Tuti gimi – am. sorozat, 13:40 Forma–1, Kínai Nagydíj, időmérő edzés, ism., 15:25 Őslények kalandorai – angol sorozat, 16:30 Sírhely kilátással – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 ValóVilág, 20:30 Csillag születik – A válogatás 2011, 22:15 Láncra verve – am. film, 0:05 Újabb kockázati tényező – hongkongi film, 1:50 Hülyeség nem akadály – am. sorozat, 2:20 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 12:30 Babavilág, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Sliders – am. sorozat, 15:00 Az Ügynökség – am. sorozat, 15:55 Rúzs és New York – am. sorozat, 16:45 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 17:40 Luxusdoki – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:00 Magellán, 19:35 A 19:35 A Szmokinger Szmokinger – am. film, 21:40 Sivatagi cápák 2. – am. film, 23:40 Party zóna – am. film, 1:35 EZO.TV, 2:35 Kalandjárat.

Duna Tévé 7:05 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Isten kezében, 12:35 EtnoKlub, 13:30 Daktari – am. sorozat, 14:25 Tér-Hatás, 14:50 Kisenciklopédia, 15:00 20 másodperc mámor – német dok. film, 16:05 Törzsasztal, 16:50 Nyelvőrző, 17:20 Magyarország fényessége – Vitéz János – dok. film, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Dunaszínház, 19:05 Örkény István: Tóték – színházi előadás, 20:15 Az aranyajtók rejtekében – francia dok. film, 21:10 Happy End – am. film, 22:45 Dunasport, 23:00 Jóravaló feleség – am. film, 0:40 Ismétlések.

április 17 vasárnap

április 18. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:50 Művelődési műsor, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:15 Lipica Ljubljanában – dok. műsor, 14:30 Szlovén magazin, 15:00 Vasárnap délután, 17:00 Hírek, 17:15 Vasárnap délután, 18:10 Első és 23:20 Irene Huss: A második, 18:35 Rajzfilm, Tang-dinasztia szobra 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Inverz kánon – a szerelem zenéje – játékfilm, 21:45 Családi történetek, 22:40 Hírek, 23:20 Irene Huss: A Tangdinasztia szobra – svéd sorozat, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:30 Az időn át, 6:35 Gyerekműsor, 7.20 Glóbusz, Lyny-magazin, ism., 8:30 Forma–1, Kínai Nagydíj, 11:00 Koper: Tenisz, 16:00 Labdarúgó-magazin, 16:30 Sport-bolygó, 16:50 Szlovének világszerte, 17:20 Ivan Hribar, minden idők polgármestere – dok. film, 17:45 A. Rozman: Lakásbér – színházi előadás, 19:00 A tarokk-történelem – dok. film, 19:50 Lottó, 20:00 Ars 360, 20:15 Grand Hotel Európa – német dok. műsor, 21:10 A Föld pillérei – német sorozat, 22:00 Zenés műsor, 23:35 A Raw-étterem – ír sorozat.

Magyar Tévé 5:50 Híradó, 9:15 Így szól az Úr!, 9:20 Vallási műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Sport7, 12:50 Madarász Katalin kedvenc nótái, 13:25 Fogadóóra, 13:55 Kincskereső, 14:25 Női kézilabda-mérkőzés, 16:20 Janika – magyar film, 17:45 Hogy volt!?, 18:40 Paradicsom Kemping – francia sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 A karvaly csendje – francia sorozat, 21:05 Vasárnap Este, 22:00 24 – am. sorozat, 22:45 Panoráma, 23:15 Hírek, 23:30 Aranymetszés, 0:25 Beszélgetés a hűségről és a bizalomról – egészen másképpen, 1:20 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 8:35 Forma–1, Kínai Nagydíj, 11:10 Jópofa kofa – am. sorozat, 12:00 Híradó, 12:15 Trendmánia, 12:50 meneTrend, 13:15 Magyar autósport-magazin, 13:35 Forma–1, Kínai Nagydíj, ism., 16:20 Oltári vőlegény – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 ValóVilág – Párbaj, 21:50 Heti hetes, 23:10 Holtak országa – magyar dok. film, 0:15 A mamut – am. film.

TV2 6:45 TV2-matiné, 11:50 Stahl konyhája, 12:20 Kalandjárat, 12:50 Borkultusz, 13:20 Sliders – am. sorozat, 15:10 Monk – am. sorozat, 16:00 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:50 Állj, vagy lő a mamám – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Távkapcs – am. film, 22:10 Frizbi Hajdú Péterrel, 23:10 Knight Rider – am. sorozat, 0:05 A Keresztapa 3. – am. film, 2:55 EZO.TV.

Duna Tévé 7:10 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Élő egyház 12:35 Élő népzene, 13:05 Csellengők, 13:30 Égi madár – magyar film, 15:05 Dunáról fúj a szél, 15:15 Múltidéző, 15:45 Illés – dok. sorozat, 16:10 Kisenciklopédia, 16:25 Vannak vidékek, 17:00 Talpalatnyi zöld, 17:30 Kirakat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Kikötő 22:15 A király táncol – extra, 19:45 Heti hírmondó, 20:30 Klubszoba, 21:25 Lélek Boulevard, 21:55 Dunasport, 22:15 A király táncol – belga–francia–német film, 0:05 Nyolcvan a százból – magyar dok. film, 1:10 Kikötő.

7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 A nagy természeti jelenségek – angol dok. sorozat, 18:25 A 3X3 plusz 6 sorsolása, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 A Hét, 21.00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:00 Glóbusz, 23:30 Zenés est, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggelt, 12:30 Szombat délután, Ars 360, ism., 15:00 Platform, Szlovének Olaszországban, ism., 16:15 Különleges ajánlat, Ez lesz a szakmám, ism., 17:05 Amióta elmentél – angol sorozat, 17:40 Szlovén magazin, Első és második, ism., 18:30 Firma.tv, 19:00 Fejjel a bulira, 19:30 Az egyetem, 20:00 Jótékonysági 22:50 Yella koncert Japánért, 21:00 Apokalipszis: A csapda – francia dok. sorozat, 21:55 Érdekel a könyv, 22:15 Aranyfüst, 22:50 Yella – német film, 0:15 Igaz történetek: Amityville – angol dok. műsor.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:00 Átjáró, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Mindentudás Egyeteme 2.0, 15:30 Tudni illik, hogy mi illik…, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:30 Híradó, 16:55 Teadélután, 17:30 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:20 A királyi ház titkai – dél-koreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Kékfény, 21:05 Az Este, 21:40 Bízzál bennem – olasz sorozat, 23:15 Házimozi, 0:10 Hírek, 0:25 Prizma, 1:10 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:15 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 15:15 NekedValó, 16:15 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:25 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Dr. Csont – am. sorozat, 22:20 Showder Klub, 23:35 Poker after dark, 0:35 Gyilkos elmék – am. sorozat, 1:30 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:30 Seherezádé – török sorozat, 12:30 Lángoló föld – angol film, 14:15 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Edina és Joshi – talk-show, 16:25 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update konyha, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 1:25 A gyilkos én 19:20 Aktív, 20:10 Jóban vagyok Rosszban – magyar sorozat, 21:20 NCIS – am. sorozat, 22:20 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:15 Aktív, 23:20 Elit egység – kanadai sorozat, 0:20 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:25 A gyilkos én vagyok – francia film.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:20 Kirakat, 14:45 Nyelvőrző, 15:15 Ezerarcú Balaton, 15:25 Az állatok nyelve – német dok. sorozat, 15:55 Idegenek az üvegházban, 16:30 Heuréka!, 17:00 25. szélességi fok délre – francia sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Térkép, 19:40 Kikötő, 20:00 Híradó, 20:10 Váltó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Vörös föld – magyar film, 22:45 Sportaréna, 23:30 Drót – am. sorozat, 0:25 Nagy János Trió – koncertfilm, 1:05 Kikötő.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 14 .


Info április 20. szerda

április 19. kedd Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Családi történetek, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Glóbusz, ism., 14:00 Babilon.tv, A lélek horizontja, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Barangolások, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Népzenei dokumentumműsor, ism., 18:00 Tudományos műsor, 18:25 Az Astro sorsolása, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Korszerű család – am. sorozat, 20:25 A nyolcadik nap, 21:00 Ott, ahol a szarvasok legelnek – dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:00 Helyes ötlet!, 23:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggelt, ism., 12:05 Vasárnap délután, ism., 14:45 Zenés emlékek Boris Kopitarral, Idegenforgalmi műsor, ism., 16:10 Jó napot, Koroška!, ism., 16:40 A hírnök, 17:05 Hidak: Barangolások, ism., 17:35 Grand Hotel Európa – német dok. műsor, ism., 18:30 Ezazene – szlovén sorozat, 19:10 Tranzisztor, 20:00 A háromszög, 20:30 Lelki villanás, 20:45 Hova és vissza – német sorozat, 22:50 Brane Rončel a színfalak mögött, 0:20 A fehéráru – játékfilm, ism.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Mindentudás Egyeteme 2.0, 15:25 Tudástár 2 0 11, 1 5 : 5 5 Szomszédok – magyar sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti hír21:40 Barnum Cirkusz adók, 16:55 Teadélután, 17:25 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:15 A királyi ház titka – dél-koreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Önök kérték!, 21:05 Az Este, 21:40 Barnum Cirkusz – am. film, 1. rész, 23:15 Zegzugos történetek, 23:45 Hírek, 0:10 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:15 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 15:15 NekedValó, 16:15 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:25 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Vészhelyzet – am. sorozat, 22:20 A Grace klinika – am. sorozat, 23:25 XXI. század, 0:00 Róma – angol sorozat, 1:05 A hatalom hálójában – am. sorozat, 1:55 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:30 Seherezádé – török sorozat, 12:30 Lángoló Föld – angol film, 2. rész, 14:15 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Joshi és Edina, 16:25 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update konyha, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:10 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Orvlövész – am. film, 23:45 Aktív, 23:50 A médium – am. sorozat, 0:50 Tények este, 1:25 EZO.TV, 1:55 Chico – magyar film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:20 Csellengők, 14:40 Dunáról fúj a szél, 14:45 Beavatás, 15:00 Clipperton, a rejtelmes sziget – francia dok. sorozat, 15:30 Szász vártemplomok Erdélyben, 16:00 Képes krónika, 16:30 A történelem útvesztői, 17:00 25. szélességi fok délre – francia sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Térkép, 19:40 Kikötő, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 A szerelem rabja – szovjet film, 22:30 Dunasport, 22:40 Démonok tánca – dok. film, 23:35 Ne érts félre, de… – román dok. film, 0:25 Komolyzene, 1:10 Kikötő.

7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:30 Művelődési műsor, Ott, ahol a szarvasok legelnek – dok. film, ism., 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, A háromszög, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Turbulencia, 18:25 Rajzfilm, 19:00 Hír20:00 Grbavica adó, 20:00 Grbavica – bosnyák film, 21:30 Kisfilm, 22:00 Visszhangok, 23:05 Kerekasztal, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggel, 13:00 Ismét itthon, ism., 14:50 Aranyfüst, Tranzisztor, ism., 16:00 Érdekel a könyv, A nyolcadik nap, ism., 16:50 Lelki villanás, 17:05 Hidak, ism., 17:35 Fekete-fehér idők, 17:55 A nagy természeti jelenségek – angol dok. sorozat, ism., 18:45 Koncert, 19:45 Lottó, 19:55 Koper: Koper – Maribor, labdarúgó-mérkőzés, 22:00 A saját világában – kanadai film, 23:30 Jazz.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:00 Átjáró, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Mindentudás Egyeteme 2.0, 15:25 Médiaguru, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Teadélután, 17:30 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:20 A királyi ház titkai – dél-koreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Halhatatlan szépség – francia sorozat, 21:05 Az este, 21:40 Barnum Cirkusz – am. film, 2. rész, 23:15 Múlt-kor, 23:40 Hírek, 23:55 Prizma, 0:10 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:15 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 15:15 NekedValó, 16:15 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:25 21:25 Pluto Nash – Hold volt, Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 hol nem volt… ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Pluto Nash – Hold volt, hol nem volt… – am. film, 23:20 Betörő az albérlőm – am. film, 1:20 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:30 Seherezádé – török sorozat, 12:25 A vad Kurdisztánon át – spanyol film, 14:15 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Edina és Joshi, 16:25 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update konyha, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:10 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Dr. House – am. sorozat, 22:20 Született feleségek – am. sorozat, 23:15 Aktív, 23:20 Doktor Donor – am. sorozat, 0:20 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:25 Tökéletlen páros – francia film.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:20 Vannak vidékek, 14:45 Élő népzene, 15:15 Magyar történelmi arcképcsarnok, 15:30 Utazás a Marsra – kanadai dok. sorozat, 16:30 Idegenek az üvegházban, 17:00 25. szélességi fok délre – francia sorozat, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:00 Térkép, 19:40 Kikötő, 20:00 Híradó, 20:10 Váltó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Mázli – magyar film, 22:30 Dunasport, 22:45 Dokureflex – dok. film, 23:45 Komolyzene, 1:00 Kikötő.

április 21. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, ism., 11:40 Kerekasztal, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Studio city, ism., 14:25 A haza – kisfilm, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Nagyító alatt, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 80 kert nyomán a világ körül – angol dok. sorozat, 18:30 A lóhere, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:00 A kép képe, 23:30 A Škofja Loka-i passió – színházi előadás, 0:50 Ismétlések.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 .

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terepjáró, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

á p r i l i s 14 .

Április 14-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggelt, 12:30 Zenés műsor, 13:50 Grand Hotel Európa – német dok. műsor, Tudományos műsor, ism., 15:10 Európai magazin, ism., 15:40 Segítsünk egymásnak, 16:10 Hidak: Nagyító alatt, ism., 16:40 Ez lesz a szakmám, Firma.tv, ism., 17:50 Jótékonysági 20:00 Milk koncert Japánért, ism., 18:55 Maupassant történetei – francia sorozat, 20:00 Milk – am. film, 22:00 A Raw-étterem – ír sorozat, 23:00 Figaró – francia film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:00 Átjáró, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Összhang, 15:25 Időutazás, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Teadélután, 17:30 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:20 A királyi ház titkai – délkoreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Jelfogó, 21:05 Az Este, 21:40 Rablás olasz módra – francia film, 23:20 Szélesvászon, 23:50 Hírek, 0:00 Prizma, 0:15 Ma reggel.

Határtalan: a szombathelyi és a lendvai tévéstúdió közös műsora (ismétlés: csütörtökön 16.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Április 15-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:15 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 15:15 NekedValó, 16:15 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:25 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Esti showder Fábry Sándorral, 23:15 Házon kívül, 23:45 Odaát – am. sorozat, 0:45 Reflektor, 0:55 Infománia.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:30 Seherezádé – török sorozat, 12:30 Készen áll, Mr. McGill? – angol film, 14:15 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Edina és Joshi, 16:25 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update konyha, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 21:20 Csontdaráló 20:10 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Csontdaráló – am. film, 23:35 Aktív, 23:40 Divatkreátor, 0:10 Bostoni halottkémek – am. sorozat, 1:10 Tények este, 1:40 EZO.TV, 2:40 Hajsza a sorozatgyilkos nyomában – am. film, 2. rész.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:20 Talpalatnyi zöld, 14:45 Dunáról fúj a szél, 14:55 Isten kezében, 15:25 Elsüllyesztett arzenál – kanadai dok. film, 16:15 Kisenciklopédia, 16:25 Mundi Romani, 17:00 25. szélességi fok délre – francia sorozat, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:00 Térkép, 19:40 Kikötő, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Trisztán és Izolda – angol film, 22:50 Dunasport, 23:00 Az igazi helyszínelők – magyar dok. sorozat, 23:25 Etűdök szárnykürtre és hegedűre – portréfilm, 0:25 Komolyzene, 1:05 Kikötő.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Hidak: népművészeti kiállítás a Bánffy Központban (az ismétlés elmarad) Április 19-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Barangolások: Szatmárnémeti, 2. rész (a Duna Televízió produkciója) (ismétlés: kedden 17.05-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Április 20-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne ismét jelentkezik a nyelvművelő rovat, melynek témája a levelezés (ismétlés: szerdán 17.05-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Április 21-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: a húsvéti ünnepkör (ismétlés: csütörtökön 16.10-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info apróhirdetés Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2011. április 12-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Kertészeti segédmunkás Vrtnarija Adamič, Strehovci 25.,Dobronak, (2 munkahely, meghatározott idő: 2 hónap, jelentkezési határidő: 2011. április 18.) Szobafestő Picasso, slikopleskarstvo in fasaderstvo, Velika Polana 207., Velika Polana (5 munkahely, meghatározott idő: 9 hónap, jelentkezési határidő: 2011. április 18.) Mezőgazdasági munkás Agro-Kuplen, vinogradništvo, vinarstvo in kmetijstvo d.o.o, Lendavske gorice 219 b., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2011. április 17.) Értékesítési asszisztens – munkahely Lendván Adastra, raziskovanje trga in javnega mnenja, Klanc 62. a, Dobrna (1 munkahely, magyar és német nyelvtudás, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2011. május 2.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon.

HUNGARIKUM Felhívás

Tulajdonosi kör rátermett cégvezetőt keres megfelelő: – szakmai tudással – vezetői gyakorlattal – csapatmunka-készséggel és – sok ambícióval élelmiszerek, építőanyagok, mezőgazdasági kellékek kereskedelmi tevékenységére. Érdeklődni a következő telefonszámon: 041 627 187.

•Megvásárolnám Hradil Jože magyar–szlovén szótárát. Tel.: 031-825-015. • Luc-, ezüst-, normandfenyő csemeték eladók. Érdeklődni: tel.00 36 20 3114988, illetve a www.vassdiszkert. hu oldalon. • Eladó nagyon jó állapotban lévő, diófából készült, 180 cm hosszú és 75 cm széles asztal padokkal. Ára: megegyezés szerint. Érdeklődni: tel. 041-207-601. • Utánfutót vásárolnék ráfutófékkel. Maximális súly 1,5 tonna. Érdeklődni: tel. 0036 30 99 72 804. • Eladók négyéves, iskolázott, kiváló minőségű, 30– 40 cm magas ezüstfenyőcsemeték. Ára: 50 Ft/db. Érdeklődni: Csömödér, Rákóczi út 65., tel.: 0036/3040-33-418. • Eladó széna kis bálákban. Érdeklődni: tel. 574-1183 vagy 031-293-449. • Sertések eladók. Érdeklődni: Csente, Fő utca 106., tel.: 02/577-1131. • Eladók kismalacok és sertések. Érdeklődni: tel. 040-938-073. Hibaigazítás A Népújság 2011. április 7. számában a 7. oldalon megjelent „Lendva város történetével ismerkedtek” című riportban a lendvai Zsinagógára vonatkozó részben téves adatot írtunk: itt ugyanis nem Lázár Beáta, hanem Feher Gabi fogadta a csoportot. Az érintettek és az olvasók elnézését kérjük. A szerkesztőség.

HÚSVÉTI KEDVEZMÉNY A Bánffy Könyvesboltban a nagyhéten (április 18–23-ig)

30 százalékkal olcsóbban kínáljuk a könyveket, CD-ket, DVD-ket. A könyvajándék biztos öröm annak is, aki kapja, és annak is, aki adja. Ne mulassza el a kedvező lehetőséget!

12

FELHÍVÁS Értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség ügyfélfogadási órákat tart a magyar nemzeti közösség jogainak gyakorlása területét érintő kérdésekben, mégpedig minden szerdán 9.00 és 12.00 óra között a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Hivatalában Lendván, a Malom utca 6/A. szám alatt. Az ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján történik. Az időpontot Feher-Horváth Alexandrával egyeztethetik a 02 577 27 22-es telefonszámon. dr. Halász Albert, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának elnöke

Köszönet a jószívű „nyusziknak” Az Alexandra Könyvesház kezdeményezését az MNMI a lendvai média (Népújság, MMR, Tv-stúdió) segítségével közvetítette a muravidéki jóemberekhez. Így a húsvéti könyvgyűjtési akcióban a Bánffy Könyvesboltban kb. 250 szép könyv gyűlt össze, melyeket útnak indítottunk az arra rászorulók felé, hogy SZEBBÉ TEGYÜK A HÚSVÉTOT. Mert nemcsak kapni, de még inkább adni öröm, csak legyen, aki szívesen fogadja. Adja Isten, hogy így legyen ez Húsvét után is!

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 14 .


Info gyertyafény

figyelmükbe •Április 14., csütörtök, 18.00 óra, •lendvai Zsinagóga •Hímes tojások, borok és húsvéti dísztárgyak című kiállítás megnyitója •Április 15., péntek, 20.00 órakor, •Hodos, Művelődési ház •A bajánsenyei Ker­ka­bar­ka színjátszócsoport bemutatója •Április 16., szombat, 19.00 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •SNG Drama, Ljubljana: Ponudba in povpraševanje (Kereslet és kínálat) című színházi előadás Szlovén bérlet •Április 20., szerda, 13.00 óra, •Rogaška Slatina, Pegazus tér •Mikszáth-emléktábla avatása •Április 20., szerda, 17.00 óra, •Rogaška Slatina, a Grand Hotel Rogaška kristálytermében •Koncert Liszt Ferenc műveiből •Április 21., csütörtök, 19.00 óra, lendvai Színház- és Hangversenyterem •A Lendvai Kétnyelvű Középiskola „Škatla” nevű diák színjátszócsoportjának Preveč je preveč (Ami sok, az sok) című színházi előadása

névnapsoroló Péntek – Anasztázia, Tas Szombat – Csongor Vasárnap – Rudolf Hétfő – Andrea, Ilma Kedd – Emma Szerda – Tivadar Csütörtök – Konrád, Nagycsütörtök

A hét végére túlnyomóan borult, hűvös idő várható. N É P Ú J S Á G 2 0 11 .

Április 14-e és 20-a között

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk,

Lendvai Plébánia

Vasárnap 8.00 órakor szlovén, 10.00 órakor magyar nyelvű szentmise. Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor – kivéve szerdán reggel 7.30-kor – lesznek. Falvakon szombatonként 17.00 órakor lesznek szentmisék.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Református Egyház Április 15-én 19.00 órakor bibliaórára kerül sor Szentlászlón. á p r i l i s 14 .

Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, Szereteted szívünkben örökké él.

Trajber Feri

Április 14-én 9.00 órától Hár­mas­ malomban, Lend­ván, Lendva­he­ gyen és Hosszú­f alu­h egyen az idősek és a betegek gyóntatására kerül sor az otthonokban. Április 15-én 9.30-kor szentmise az idősek otthonában és húsvéti gyóntatás. Április 15-én 17.30-kor, fél órával az esti szentmise előtt, keresztút – elmélkedés Jézus szenvedéséről. Április 16-án 9.00 és 12.00 óra között böjti műhelymunka minden hittanos és szüleik számára a plébániaotthon termében. Fonatok készítésére kerül sor Virágvasárnapra. Április 16-án 16.00 órai kezdettel húsvéti gyónás Gyertyánosban a templomban és az otthonokban, ezt követően 18.00 órakor szentmise. Április 17-én virágvasárnap. Szentmisék Lendván: 8.00, 9.00 és 10.00, Petesházán 11.00 órakor. Szombaton szentmise Pincén 16.00 órakor, Völgyifaluban 17.00 órakor, Lend­ván szentmise a családok részére 18.00 órakor. Április 17-én a lendvai plébániában nagygyónás lesz: 15.00 órakor előkészület a gyónásra magyar nyelven és 16.00 órakor magyar nyelvű szentmise, 17.00 órakor előkészület a gyónásra szlovén nyelven és 18.00 órakor szlovén nyelvű szentmise. Április 18-án, hétfőn 8.00 órakor előkészület a húsvéti gyónásra mindkét nyelven és gyóntatás. 9.00 órakor kétnyelvű szentmise.

temetésén részt vettek, gyertya- és virágadományukkal, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet a Lendvai Vadászegyletnek és a Lindau motoklubnak a megható búcsúztatóért, valamint Magyar Sándornak a búcsúbeszédért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Hosszúfalu, 2011. április 6-án

A gyászoló család

Papa, nagyon hiányzol! Unokáid

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy életének 74. évében örökre itt hagyott bennünket drága férjem, apánk, apósom, nagyapánk, dédnagyapánk és testvérem,

Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.

Lőrinc Ferenc

(1937–2011)

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik drága halottunkat elkísérték utolsó útjára, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisékre adakozva és egyéb adományaikkal, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet Bernád József püspöki tanácsos úrnak a gyászszertartásért, a csentei imádkozóasszonyoknak és az énekkarnak az elmondott imákért és a megható gyászénekekért. Köszönet dr. Vass Vilmos kezelőorvosnak és a rakičani kórház belgyógyászati osztálya személyzetének a segítségért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Csente, 2011. április 5-én

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.

Rövid betegség után örökre itt hagyott bennünket drága férjem, apánk, apósom, nagyapánk és testvérem,

Dobronaki Plébánia

Április 15-től 21-ig

időjárás

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Zserdin József – Józsi (1939–2011)

Ezúton mondunk hálás köszönetet a rokonoknak, barátoknak, komáknak, keresztgyerekeknek, szomszédoknak és ismerősöknek, akik drága halottunk temetésén részt vettek, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisékre és a templomra adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetet mondunk Bernád József püspöki tanácsos úrnak a gyászszertartásért, valamint a csentei imádkozóasszonyoknak és énekeseknek az elmondott imákért és a gyászénekekért. Köszönet dr. Kulcsár Romeónak és a rakičani kórház személyzetének az odaadó gondozásért, a Komunala temetkezési vállalatnak a szolgáltatásért, valamint a Ftičar családnak a segítségért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet.

A gyászoló család

Csente, Črenšovci, 2011. március 26-án

13


Horizont 19. Magyar Est

Jól mulattak a muraszombati magyarok A muraszombati Baráti Kör szervezésében 19. alkalommal került megrendezésre a Magyar Est. A hagyományokhoz híven magyar zene és dalok, magyaros ételek fogyasztása mellett szórakozott Muraszombat és környékének magyarsága. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Szombat este a muraszombati magyarság nem sajnálta koptatni a cipője talpát, magyar zenétől volt hangos a Zvezda szálloda étterme, ahol idén első alkalommal tartottak Magyar Estet. Az új helyszín, úgy tűnik, jól bevált, a barátságos új légkör nagyban emelte a bál hangulatát. Az elmúlt évekhez hasonlóan

idén is sokan vettek részt a hagyományőrző táncos estén, a magyarok mellett olyan szlovén társaságok is foglalnak asztalt, akik kedvelik a magyar kultúrát, a magyar zenét és nem utolsó sorban a magyar konyhát. Az est Sečko Zsuzsanna, az egyesület elnök asszonya köszöntőjével vette kezdetét, melyben külön köszöntötte az MMÖNK elnökét, Horváth Ferencet, aki jelenlétével

szintén megtisztelte a rendezvényt több muravidéki magyar nemzetiségi elnök társágában. Ezután a Baráti Kör énekkara magyar nótákat adott elő, de a bálról nem hiányozhatott Böske és Rozi sem. A két pletykás asszonyság idén újra kellően feldobta a hangulatot és nagy tapsot kaptak produkciójukra. A fülbemászó muzsikáról Schreiner Jenő zenekara gondoskodott. A jó hangulat és a csárdás

A Pesti Magyar Színház vendégjátékáról

A szépség bennünk él

Iglódi István rendező szerint a világ legjobban megírt darabjáról van szó a Pesti Magyar Színház által műsorra tűzött Cervantes-mű esetében, Dale Wassermann átdolgozásában, M. Leigh és J. Darion megzenésített drámájában. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A címben szereplő mondatot a darabban nem más mondja ki, mint a hóbortos lovag, akit lázálmok gyö-

szerint nyugodtan tehetünk egyenlőségjelet. A többrendbeli ítélet – többek között az Inkvizícióé – és a bűnözők által felállított bíróság vezetője a végén ki is mondja ezt, bár a kéziratot, meg-

Don Quijote lovaggá „ütteti” magát. törnek, mindenkiben és mindenben ellenséget lát, saját maga is ellenségképeket gyárt. Azért ez mégsem semmi! Cervantes és Don Quijote, az író és annak hőse közé a darab dramaturgiája

14

menekítve a lángok elől, visszakapja az író. Közben a szélmalomharcot, a megkoronázást és a lovaggá ütést, valamint a nagy csatát is kiállt hős őrülete mögött nagyon is nagy szív, s még nagyobb

lélek húzódik meg. Amikor lázálmai szünetében vagy a szituáció kényszerítő hatására magához tér, nagyon is szép dolgokat mond a hitről, a harc értelméről és az ember előtt lebegő, megvalósítható célokról. Egyik ilyen „idealistának” tűnő mondása: nem az a szép az életben, ami van, hanem az, ami lehetne. A lovag fegyverhordozója mindvégig igyekszik a valóság talaján maradva megvalósítani a búsképű „lázálmoktól” vezérelt elképzeléseit, végül maga is boldog a hóbortos gazda mellett, mert ahogy maga kifejti: az övé. Ezek az eszmék vezetik végig a darabon, tulajdonképpen haláláig, sőt feltámadásáig, hiszen, ahogy az Aldonzából Dulcineává változó szolgálólány kifejti: Don Quijote nem halhat meg, hiszen az ember álmok és célok nélkül nem élhet… Az Iglódi-darab a stúdió-

Kitűnő hangulat, életvidám társaság, és magyar dalok csokorban. ritmusa hamar felállította a vendégeket a székeikről, a táncparkett gyorsan megtelt, sokan már az asztalok közt is járták a táncot. A bál tehát idén sem oko-

zott csalódást senkinek, hangulatában kifogástalan Magyar Esten mulathatott a gyökereihez hű muraszombati és környékbeli magyarság.

technikának köszönhetően az élő zenei kíséret illúzióját is képes kelteni, a díszletek pedig egy „lovagtalan kor” sivárságát, lelketlenségét is megidézik, amelyben nincs

feladat, nincs cél. S ebben a sivárságban csak a tűzhely lángja jelent némi reményt. Lehet, hogy La Mancha lovagjának kora hasonlatos a miénkkel?

Tojáskavalkád Az idén a hagyományos 14. Hímestojás-kiállítást Dobronakon a helyi Petőfi Sándor ME április 9-étől 12-ig szervezte meg a Dobronoki György-házban. A minden évben nagy számú érdeklődőt vonzó színes húsvéti tojások kiállításának jellegzetessége,

Az idei tárlatra 32-en készítettek hímes tojást különböző technikákkal, helyi és más tájakra jellemző, szebbnél szebb mintákkal. hogy a tojások díszítése Dobronakra jellemző díszítőelemekkel készül batikolásos technikában: a kifújt tojásokat íróka segítségével meleg viasszal rajzolják meg, majd festik ki piros és fekete színben. De ezen kívül a kiállításon muravidéki és más tájegységek mintáival megrajzolt, levéllenyomatos, hagymahéjban festett, karcolt, lyukasztott, csipkézett tyúk-, kacsa-, sőt strucctojást is láthat az érdeklődő. A tárlatra 32-en készítettek hímes tojást, illetve a helyi KÁI tanulói és az óvodások. A látogatók élőben is megtekinthették a viaszos írókázást és vásárolhattak hímes tojást. SNK

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 14 .


Muravidék

Zeneiskolák tavaszi gálája Csütörtökön a lendvai Színház- és Hangversenyteremben 33. alkalommal került sor a hagyományos tavaszi gálára, melyet a Mu-

ötvenes években újraalakultak az első zeneiskolák, amelyek a zenei nevelés terén óriási lépést tettek. Jó ötlet volt, hogy évente

Szólóének balett-kísérettel a zeneiskolák találkozóján. ravidék négy zeneiskolája szervez meg minden évben. Magyar Hajnalka, a Lendvai Zeneiskola igazgatója a házigazda címén köszöntötte a vendégeket. – A Muravidéken már az

találkoztak, idén éppen 33. alkalommal. A muravidéki zeneiskolák az országos mezőnyben is megállják a helyüket. S bár mindenkiből nem lett hivatásos zenész, mégis jó útravalóul szolgált

az életben – mondta az igazgató. A házigazdák mellett a ljutomeri, a muraszombati és a Gornja radgona-i iskola növendékei 5–6 szerzői művel - a klasszikusoktól a kortárs zeneirodalom legújabb darabjaiig – léptek a közönség elé. A hangszeres szólisták mellett idén a szólóének, valamint egy esetben az azt kísérő balettkoreográfia is színpadra került. A mágikus zene így a mozgás és a tánckultúra elemeivel is kibővült, hiszen a lendvaihoz hasonlóan más muravidéki iskolákban is van már balettképzés. A tartalmas est végén Lendva Község polgármestere, mag. Anton Balažek elismeréseket osztott ki a közreműködő iskolák igazgatóinak a jó együttműködésért. -ce

Gyalogtúra Hodos község útjain Vasárnap délelőtt a hodosi vasútállomásról több mint 200-an vágtak neki a már hagyományos „Hodos község útjain” elnevezésű gyalogtúrának, amelyet a hodosi Őrség ME karöltve a községgel és a községi nemzetiségi önkormányzattal szervezett meg. Az első pihenőhelyen, a Škerlákmúzeumnál köszöntötte őket Bunderla Rudolf, a község polgármestere. Innen az út Domaföld irányába folytatódott, majd vissza Hodosra vezetett. A túra teljes hossza 12 kilométer

volt. A gyerekek és az idősebbek számára pedig egy rövidebb, 6 kilométeres útvonallal is készültek. A

túra folyamán nagyon jó hangulat uralkodott és az időjárás is kedvezett. ak

Klubhelyiséget nyitottak A Moto klub Lindau számára szombaton új korszak kezdődött, hiszen a község jóvoltából Lendván a Fő utcán klubhelyiséget nyitottak. A megnyitón több mint 60 motoros és szimpatizáns vett részt, vendégként pedig a zalaegerszegiek voltak jelen. Az ünnepélyes átadást mag. Anton Balažek, Lendva polgármestere és Horvát József, a klub elnöke végezte el. A helyiséget Aleš Kalamar lendvai káplán – aki jómaga is motoros – szentelte fel. Feri.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 .

á p r i l i s 14 .

Színes tojások és kosarak

Szép számban vettek részt a gyerekek a „Hajnal” Művelődési Egyesület által a hét elején szervezett kétnapos húsvéti műhelymunkán Gyertyánosban. A munka jó hangulatban zajlott, az ügyesen dolgozó gyerekkezek pedig különböző tech-

nikák segítségével szaporán festették a hímes tojásokat. A húsvéti kosárfonás elsajátítható fortélyai érdekesnek bizonyultak a résztvevők számára, hiszen nagy lendülettel készültek a festett tojásokhoz illő kosarak is. HS

40 éve vagyunk romák A romák világnapja – április 8. – alkalmából a kétnyelvű általános iskolák és óvodák, valamint a muravidéki roma-egyesületek pénteken közös rendezvényt szerveztek a lendvai Színház- és Hangversenyteremben. Ünnepi köszöntőt Horvat Popo Romeo, roma újságíró és költő mondott, kifejtve, hogy a romák sokáig csak cigányok voltak, bár belső névként mindig is a „roma” népnevet

A legkisebbek is a másság és a tolerancia jegyében mutatták be jeleneteiket. használták. Körülbelül 40 évvel ezelőtt azonban ebben is változás állt be, azóta cigányokból romákká lettek. Szombaton este pedig a világnap alkalmából a Muraszombati Romaakadémia Klub központi rendezvényére került sor Lendván. -ce

Kijutottak az országos versenyre

Horvát József, az egyesület elnöke szólt a megnyitón a megjelentekhez.

A muravidéki versmondók kitűnően szerepeltek a Zala megyei József Attila Versmondó Versenyen, melyre április 9-én került sor Nagykanizsán a Rozgonyi Úti Általános Iskolában. Mint ismeretes, a Muravidéket három tanuló képviselte: Šanca Klaudija (Göntérházi KÁI), Ferenc Grega (1. Sz.

Lendvai KÁI) és Pal Peter (1. Sz. Lendvai KÁI). Pal Peter az első kategóriában 3. helyezést ért el, Ferenc Grega pedig a második kategóriában az 1. helyezésen osztozott. A két fiú ezzel bejutott az országos veszprémi döntőbe, amelyre 2011. április 16-án kerül sor. G. A.

15


Horizont Választék van bőven, az árak hasonlóak

Lesőben szomszédainknál a cs Szerda a piac és a vásár fő napja Csáktornyán, azt mondják, Lendváról is járnak át ide vásárolgatni, hiszen megéri virágért, friss zöldségért vagy éppen finom házi levestésztáért autóba ülni és a 25 percre lévő horvát városba utazni. Mi is elutaztunk, kíváncsiak voltunk, hogy ma is annyian járnak-e át, mint régen volt szokás. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Korán reggel, kissé didergősen kerestük fel a város szívében lévő élelmiszerpiacot. Időben érkeztünk – mondják, a piacra korán

érkeztek árusok, akik akkor álltak neki a kipakolásnak. Ahogy a pultok lassacskán megteltek, fél 10 körül lepték el a vásárlók a teret, főleg nők, asszonyok, karjukon kosárral, cekkerrel. Figyeltünk, hátha ismerős arcok bukkannak fel, de volt nem túl sok az a néhány hölgy,

hangulata. A standok közt járva a zsenge tavaszi zöldségek illatával van tele a levegő, amiknek az ízét szinte érezni lehet anélkül, hogy kóstolnánk, a gusztusosan kipakolt friss zöldségek, petrezselyem, sárgarépa, gomba, spenót, karfiol, hamar elcsavarta a fejünket, vagy

– Innen a szomszéd faluból járok be már több mint 30 éve a piacra, minden nap. Zöldséget hozok, borsót és répaféléket, tojást, salátát. Állandó vásárlóim vannak Lendváról is. Pontosan tudják, hol vagyok és melyik időszakban mit kaphatnak nálam. Mi termelők és elárusítók már elöregedtünk, de mint látom, egyre több a fiatal. Még jó, hogy van föld, s ez a kilátástalan helyzetben a fiatalok számára mégis valamit nyújtani tud. Így már több fiatal termelő, elárusító is van közöttünk – mondta Angela, az egyik piaci árus.

Most indul a piacon a friss zöldség és a tavaszi virágok szezonja. Krumpli, bab, torma, újhagyma é még sok egyéb kapható. kell menni! Mi sok árust is megelőzve, 8 órakor már a sorok közt jártunk. Piac ide, piac oda, itt bizony nem törvény a korán kelés, 9 óra jócskán elmúlt, és még

csemege- és élelmiszerbolt, péksütemények kapnak helyet. Lehetőség van már ökoélelmiszerek vásárlására is a piacon, ahogy vegetáriánus stand is kínálja tofuból, szójából készült élelmiszereit. Hogy melyik kofánál vásá-

akikről megállapítottuk, hogy ők is a határ azon oldaláról jöttek, ahonnan mi. De nem is vizslattuk sokat az embereket, hiszen elragadott minket is a piac

Seprűk nagy választéka és egyéb más cucc fából, agyagból, textíliából, műanyagból… Élt a vásár.

16

az üvegben eltett reszelt torma, a házi tökmagolaj, a csomagolt házi tészta, szárazbab, a méz – a nem túl rutinos piacra járó hamar elvész itt a bőség zavarában. A standokat kicsi üzletek veszik körbe, itt hal és húsárú,

Azt mondják, nincs jobb a muraközi krumplinál, csak az igazi fajtát kell megtalálni. N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 14 .


Horizont

sáktornyai piacon és vásáron – A piac ma is a városközponthoz közel működik, ott, ahol kezdetben is volt. A városban már 1939-ben tartottak piacot. Az építkezések miatt a helyszín csupán 100–150 méterrel mozdult el a korábbitól, s most nem fák, hanem tetőszerkezet tart árnyékot. A piac a hét minden napján üzemel, kivéve a vasárnapot, de a legnagyobb nyüzsgés már régi hagyományként szerdánként van 8 és dél között – mondta Zvonimir

A vásáron van minden a tűtől az elefántig. Élénk volt a bolhapiac is. roljunk, azt több kör után is nehéz eldönteni, hiszen stand és stand között nincsenek árban különbségek. Így csak a szemünkre hagyatkozhatunk, ott vásárolunk, ahol szebbet kínálnak. Az árusok nem erőszakosak, udvariasan szolgálnak ki. Az élelmiszer mellett virágok

közül petrezselyem, újhagyma, sárgarépa csokrokban 5 kuna, a burgonya 3, a hagyma kilója 5 kuna, míg a tojás darabja 1 kuna. A piac után felkerestük a város szélén lévő vásárt is. Itt a hatalmas parkoló tele autókkal elárulja, elég népszerű vásárra jöttünk.

A házi tyúk, csirke az igazi. 26 kunáért ezt is vásárolni lehetett. is kaphatók, árvácska a szivárvány minden színében, a legcifrább szirmú muskátlik, évelők és sziklakerti növények. Választék van bőven, az árak hasonlóak a hazaiakhoz, összehasonlításképpen néhány adattal tudunk szolgálni. A virágos standok kínálatában a legkeresettebb virág az árvácska, ennek 2, a muskátlinak 8 kuna darabja, a kertbe való magasabb virágok 15 kuna körüli áron kaphatók. A zöldségek N É P Ú J S Á G 2 0 11 .

A rendszámtáblákból ítélve akadnak szlovénok, többen, mint a piacon, de a legtöbb rendszám itt is helyi, illetve varasdi. Ez a vásár nagy területen fekszik, kínálatában eltér a városi piactól, hiszen itt a friss árun kívül minden más is kapható. Tűzifa köbméterre, vetőburgonya, fonott áruk, lengyel piacos kirakodó szerszámokkal, alkatrészekkel, használt ruhákkal, cipőkkel. Dísztárgyés játékstandok is akadnak, fából, műanyagból, a hintaelefánttól a Rubik-kockáig. Gyűjtők árulják régiségeiket, bélyegeket, vagy éppen könyveket, képregény-sorozatokat. Agyagedények, üst, bogrács, olyan dolgok kaphatóak itt, amik a boltokban nehezen beszerezhetők. De itt is találkozhatunk zöldsé-

Itt a virágládák beültetésének ideje, palántákból tarka a kínálat.

á p r i l i s 14 .

Kovač, a Gradsko komunalno poduzeče (GKP) Čakom Kft. vezetője, a piac karbantartója. A kft. városi (községi) koncesszió alapján dolgozik, négy alkalmazottja van. A placcon 154 asztal várja az eladókat, a kofákat. – Két méter asztalért a külső sorban napi 30 kunát kell fizetni, a belsőkért 20-at. Az éves bérlet 600, illetve 400 kuna. A hentesáru, a halak, a tejtermékek és az öko-piac termékei fedett helyiségekben vannak, így döntöttek a városatyák több tíz éve. De most változást akarunk, a tervek is elkészültek már, viszont a gazdasági helyzet a megvalósításhoz nem éppen kedvező, hiszen több millió kunára lenne szükségünk. Az asztalok elrendezése, a tetőrendszer, a megközelítés, a felület takarítása másképp lenne megszervezve. Szeretnénk a bódékból az árut ismét kihozni a piaci asztalokra. A klagenfurti elképzelés áll közel hozzánk – mondta Zvonimir Kovač. ges, gyümölcsös árusokkal, vagy vehetünk éppen házi túrót, vagy az abból készült szárított túrót (bubosturut, turošt) – nem épp olcsó, 7 kuna darabja. A vásáron élőállat is kapható, kacsa, liba, tyúk 26 kunáért, nyúl 60 kunáért. A vásárnak több arca van, az igazi vásári jellege a kézműves portékákat – edények vagy fonott áruk, szőnyegek stb. – árusítók körül érezhető. A használt – leginkább hasznavehetetlen – holmiknál a lengyelpiacok hangulata köszön vissza, a játékok és ruhák a kínai

piacra emlékeztetnek, míg a használt tárgyak, régiségek közt úgy tűnhet, mintha egy bolhapiacra csöppentünk volna. Összegezve kiruccanásunk élményeit, egyszer érdemes ellátogatni a csáktornyai piacra, már a hangulata miatt is, de hogy sokan járnak át Szlovéniából, akik itt szerzik be az éléskamra kincseit, arra viszont nem mernénk mérget venni. A vásár iránt talán nagyobb az érdeklődés, ahogy a kínálat is színesebb. Egyszer érdemes megjárni, valamit biztosan mindenki találhat magának.

17


Sport Elázott a Nafta

Vassiljev „rossz” kapuba talált be Koper - Nafta 4:1 (2:1) A mérkőzés helyszíne: Štadion Bonifika, Koper. A nézők száma: 500. Játékvezetők: Kajtazovič (Kranj), illetve Žunič és Šinkovec. Szövetségi ellenőr: Janko Ponikvar (Ljubljana). Luka Koper: Hasić, Blažič, Brulc (69. Bunderla), Vassiljev, Struna (77. Štulac), Marčeta, Karič, Marijanović (46. Stančič), Đukić, Osterc; Edző: Primož Gliha. Nafta: Ajlec, Matjašec, Lesjak, Lazić, Tomažič-Šeruga, Ibraimi (75. Dvorančič), Levačič, Komljenovič (46. Maruško), Prašnikar (46. Jovanović), Vinko, Vass; Edző: Damir Rob. Góllövők: 1:0 – Vassiljev (24. perc), 1:1 – Vinko (27. perc), 2:1 – Karič (44. perc), 3:1 – Stančič (49. perc), 4:1 – Stančič (72. perc). Sárga lap: Struna, Stančič, illetve Lesjak. Kiállítva: – Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

A Koper sorozatban harmadik győzelmét könyvelte el, a Nafta pedig folytatja tavaszi hiányos pontvadászatát. Az 5. percben Ajlec rosszul mozdult ki egy labdára, ám Osterc a gyakorlatilag üres kaput nem tudta bevenni. A következő helyzetre a 20. percig kellett várni, amikor egy hosszas hazai kombinációt Marijanović pontatlanul zárt. Konstantin Vassiljev már sokkal ponto-

sabb volt, s a 24. percben mintegy 20 méterről szabadrúgásból kirúgta Ajlec kapujának bal alsó sarkát. A Naftából elsősorban Vass és Vinko mutatott jó játékot, s Vinko, a fiatal lendvai gólzsák a 27. percben ismételten igazolta hírnevét: egy szinte lehetetlen helyzetből igazi mesterlövéssel kiszedte a pókhálót a hazai kapu bal felső sarkából. A hazaiakat azonban nem bizonytala-

Primorje – Celje 0:1 (0:0) Krajcer 72. Koper – Nafta 4:1 (2:1) Vassiljev 25., Karič 44., Stančič 49., 72.; Vinko 27. Rudar – Gorica 0:1 (0:0) Plut 67. Domžale – Maribor 2:2 (0:2) Juninho 56., Pekič 82./11-esből; Kne­zo­ vić 9./öngól, Tavares 33. Triglav – Olimpija 1:4 (0:1) Ovčina 88.; Vršič 11., Šokota 22., Lo­vre­ čič 33., Škerjanc 90. Táblázat 1. Maribor 27 16 8 3 47:18 56 2. Domžale 27 14 7 6 40:24 49 3. Koper 27 14 4 9 45:34 46 4. Olimpija 27 10 9 8 41:30 39 5. Rudar 27 10 7 10 48:39 37 6. Gorica 27 10 7 10 32:38 37 7. Nafta 27 8 5 14 36:47 29 8. Celje 27 7 8 12 33:44 29 9. Triglav 27 7 7 13 27:49 28 10. Primorje 27 5 6 16 30:56 21 A 28. forduló párosítása 2011. április 16-án és 17-én: Nafta – Gorica, Rudar – Olimpija, Tri­glav – Maribor, Domžale – Celje, Primorje – Koper.

18

Nafta nem adta fel, s Ibraimi jó helyzetbe hozta magát, de túlbonyolította a támadást, nem sokkal később Rade Jovanović a kapu fölé lőtt, a 69. percben pedig TomažičŠeruga 18 méterről a kapufát találta el. S aki nem talál be, általában gólt kap. Ez ezúttal is így történt, hiszen Stančič Ajlec lába között beállította a végeredményt. Ezen még a végéig ugyan Dvorančič és a 90. percben tizenegyesből Vinko is módosíthatott volna, de több gól már nem született.

Kološa 24. lett Kidričevóban rendezték meg minden korosztály számára az országos céllövőbajnokságot légpuskával és légpisztollyal. Standard légfegyverrel Željko Moičevič (SD Grosuplje)

nyert 597 körrel, Robi Mar­ koja (Štefan Kovač Tur­ nišče) 585 körrel pedig hatodik lett. A Jezeróból két tag lépett fel: Kološa 577 körrel a 24., Cár pedig 566 körrel az 53. lett. F. B. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓ LIGA 17. forduló

Magyar Nemzeti Bajnokság 22. forduló

27. forduló

nította el az egyenlítés, de Osterc a 36. percben ismételten az üres kapu helyett csak a kapufát találta el. A félidő előtt a Nafta mégis hátrányba került: szintén mintegy 20 méterről került a labda Ajlec mögé, ezúttal Karič jóvoltából. A második félidő hasonlóan rosszul kezdődött a Nafta szemszögéből, hiszen gyakorlatilag az első épkézláb akcióból az éppen csereként beállt Dino Stančič a kapuba fejelte Mar­č eta beadását. Ám a

Vasas – MTK Videoton – ZTE Siófok – Ferencváros Kecskemét – Pápa Paks – Kaposvár Győr – Szolnok Honvéd – Haladás Újpest – Debrecen

1:1 (0:1) 3:0 (0:0) 1:1 (1:0) 0:1 (0:0) 2:3 (0:1) 4:2 (1:0) 3:1 (1:0) 2:2 (1:1)

Táblázat 1. Videoton 22 15 5 2 46:19 50 2. Ferencváros 22 12 2 8 34:31 38 3. Paks 22 11 4 7 38:31 37 4. Kaposvár 22 11 3 8 35:29 36 5. ZTE 22 11 3 8 37:33 36 6. Debrecen 22 9 7 6 38:33 34 7. Pápa 22 9 4 9 35:37 31 8. Győr 22 8 7 7 26:24 31 9. Vasas 22 8 5 9 27:33 29 10. Kecskemét 22 9 0 13 36:41 27 11. Újpest 22 7 6 9 34:30 27 12. Honvéd 22 7 6 9 26:27 27 13. Haladás 22 7 5 10 29:30 26 14. MTK 22 6 6 10 26:33 24 15. Siófok 22 5 8 9 18:28 23 16. Szolnok 22 3 5 14 19:45 14 A 23. forduló párosítása április 15-e és 17-e között: Szolnok – Újpest, Ferencváros – Vasas, Debrecen – Siófok, ZTE – Győr, Kaposvár – MTK, Paks – Kecskemét, Pápa – Honvéd, Haladás – Videoton.

4:2 (3:2) 3:0 (0:0)

Olimpija – Panonija 0:2 (0:0) Kocet, Hozjan Zvezda – Zsitkóc 1:7 (0:3) Fordán; Vörös, Varga, Brda (2), Gazdag (2), Bacsi Nedelica – Nafta 1:1 (0:1) Nežič; Utroša Kapca – Veterani 3:7 (0:3) Cigan (2), Hancs; Bojnec (2), Balažic, Lebar, Horvat, Litrop, Mujdrica Renkovci – Polana 2:1 (1:0) Ritlop, Huskič; Raščan Csente – Graničar 2:2 (1:0) Miladinovič (öngól), Lázár; Mlakar (2) Hídvég – Kobilje 2:1 (1:1) Gostan, Bela; Šebjanič

Táblázat 1. Rakičan 17 13 3 1 46:18 42 2. Hotiza 17 11 3 3 34:19 36 3. Črenšovci 17 9 5 3 44:19 32 4. Hodos 17 8 3 6 34:28 27 5. Bistrica 17 8 2 7 45:32 26 6. Puconci 17 8 2 7 31:31 26 7. Turnišče 17 7 3 7 33:30 24 8. Ljutomer 17 7 3 7 19:24 24 9. Bogojina 17 7 2 8 39:33 23 10. Dobronak 17 6 3 8 26:27 21 11. Šalovci 17 6 3 8 17:21 21 12. Gančani 17 5 4 8 24:30 19 13. Bakovci 17 1 5 11 14:40 8 14. Petesháza 17 2 1 14 11:65 7

Táblázat 1. Kobilje 17 12 1 4 58:22 37 2. Nafta 17 11 3 3 52:20 36 3. Csente 17 9 7 1 54:22 34 4. Panonija 17 9 3 5 43:23 30 5. Nedelica 17 9 3 5 28:22 30 6. Renkovci 17 9 2 6 38:24 29 7. Hídvég 17 7 6 4 42:32 27 8. Graničar 17 6 7 4 31:24 25 9. Veterani 17 7 1 9 48:42 22 10. Olimpija 17 6 4 7 27:36 22 11. Polana 17 6 2 9 32:30 20 12. Zsitkóc 17 3 2 12 37:66 11 13. Kapca 17 2 3 12 23:61 9 14. Zvezda 17 1 0 16 11:100 3

A 18. forduló párosítása 2011. április 17-én: Puconci – Hotiza (16-án, 16.30), Gančani – Ljutomer, Turnišče – Petesháza, Bogojina – Črenšovci, Šalovci – Rakičan, Bakovci – Bistrica, Dobronak – Hodos (mind 16.30).

A 18. forduló párosítása 2011. április 17-én: Vete­ rani – Hídvég, Zsitkóc – Csente, Graničar – Olimpija, Nafta – Renkovci (mind 10.00), Kobilje – Zvezda (13.00), Polana – Kapca, Panonija – Nedelica (mind 16.00).

Muravidéki Labdarúgó Liga 17. forduló Črenšovci – Gančani Ljutomer – Turnišce Rakičan – Bakovci Hodos – Bogojina Škerlak (2) Hotiza – Dobronak Horvat, Horváth Bistrica – Puconci Petesháza – Šalovci

1:1 (1:1) 0:0 6:0 (2:0) 2:0 (0:0) 0:2 (0:1)

Nagyatádi aranyeső A KBV dzsúdósai kitettek magukért a Nagyatádon megszervezett hagyományos nemzetközi cselgáncstornán, amelyen Magyarországról, Szlovéniából és Horvátországból 23 klub 256 versenyzője mérte össze erejét. A KBV-sek összesen 13 érmet zsebeltek be: aranyérmet nyert Aljoša Marič (28 kg, U–9), Marko Čeh (42 kg, U–11) és Eva Lepoša (28 kg, U–11). A 9 éveseknél Patrik Zver (24 kg) és Nika Pal (31 kg) lett második, harmadik hellyel pedig Lino Lipuš (24 kg), Luka Denša (28 kg) és Anja Škafar (28 kg) büszkélkedhetett. A 11 éveseknél második lett Urška Marič (38 kg), míg Primož Škafar (45 kg), Timi Markoja (30 kg) és Pia Perc (28 kg) egyaránt har­madik lett. A 13 éveseknél Laura Zver (38 kg) a dobogó alsó fokára léphetett. F. B.

Magyar: két arany és egy ezüst A BIT Ljubljana szervezésében került sor az 5. B tollaslabdatornára, amely pontokat hozott a ranglistára. Különösen jó napot fogott ki Magyar Sabina, aki két első és egy második helyezést ért el. Magyar megnyerte a nők egyéni versenyét, majd Nina Kotarral (BIT Ljub­ ljana) az oldalán a nők párosában is aranyérmet szerzett. Matjaž az Adlerrel (BK Kungota) alkotott vegyespárossal a döntőben szenvedett vereséget. A Mladost két férfi versenyzővel is képviseltette magát: Luka Miletič 5–8., Sekereš Mitja pedig a 17– 32. helyen zárta a versenyt. F. B.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . á p r i l i s 14 .


Sport

Nem sikerült a bravúr Egy plébános megvalósult álma Gördeszkapálya Rédicsen

Lendvai Zoltán rédicsi plébános kezdeményezésére szombaton nagy sajtónyilvánosság előtt Rédicsen átadták a lendvai Varis Top vállalat által megépített gördeszkapályát. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

Több százan, sokan a Muravidékről is ellátogattak a megnyitóra, amelynek hivatalos része előtt Lendvai Zoltán rédicsi plébános egyetlen gurulás erejéig – példát mutatva, sisakban – eleget tett a sok egybegyűlt, de főleg a média kíváncsiságának. Tóth Lajos alpolgármester szerint egy álom vált valóra a pálya megépítésével, elsősorban az összefogásnak köszönhetően: az önkormányzat biztosította a futballpálya mellett a szükséges területet, nagyon sokan viszont munkával, nyersanyaggal vagy pénzadománnyal járultak hozzá az építkezéshez. Silvijan Čivre, a lendvai Varis Top igazgatója elmondta, hogy első magyarországi munkájuk (ez egyébként a 222. megépített pályájuk) a kezdetben egyfajta mesének tűnt, s a megnyitó jó példája annak, hogy a felnőtteknek is

Lendvai Zoltán plébános is gurult egyet az új létesítményen. szabad és kell hinni a mesékben. Reményét fejezte ki, hogy hasonló pálya más környékbeli településeken is épül, így Lentiben is. Halász Albert, a Lendva Községi Magyar Nemzeti

Önkormányzati Közösség Tanácsának elnöke elmondta: a közösség elsősorban buzdítást nyújtott úgy a plébános úrnak, mint a kivitelezőnek. Lendvai Zoltán megköszönte mindazoknak az óriási segítséget, akik munkával, az alapanyagok felajánlásával, vagy pénzzel járultak hozzá az építkezéshez, hosszan sorolva a segítők névsorát. A létesítményt Fliszár Károly nagykanizsai plébános áldotta meg és szentelte fel, majd zalaegerszegi, lenti és rédicsi fiatalok gördeszkás, görkorcsolyás és BMX-es bemutatója mellett a szombathelyi Urban Dance West breakcsoport előadása is színesítette a programot, de fellépett a lendvai 7ate9 zenekar is. Közvetlenül a most átadott ideiglenes pálya mellett készül már a végleges pálya alapja is, várhatóan június végén ide helyezik át a már meglévő és további darabokkal kiegészített betonelemeket.

Ezüstlabda 2011 – 40 éves a Mladost

200 versenyzőre számítanak Április 15-e és 17-e között 7 ország 23 klubjának versenyzői szállnak majd harcba a térség legnagyobb utánpótlástornáján, az Ezüstlabda 2011 versenyen. Feri Horvat Meštrovič

A Mladostban a háromnapos rendezvényre az előzetes jelentkezések alapján 23 klubból mintegy 200 versenyző részvételét várják a már hagyományosnak mondható, Lendva Ezüstlabdája 2011 elnevezésű tollaslabdaversenyen, amely egybeesik a 40 éves évfordulót megért Mladost Tollaslabda Klub jubileumával. A szervezők 7 országN É P Ú J S Á G 2 0 11 .

ból várnak résztvevőket: Magyarország, Ausztria, Horvátország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna és Szlovénia küldi el versenyzőit, akik az U–13, U–15 és U–19 korcsoportban lépnek pályára, egyéniben, párosban és vegyespárosban egyaránt, a Lendvai KKI tornatermében. A verseny pénteken 15 órakor kezdődik, szombaton és vasárnap pedig 9.30-kor kezdődnek az első párharcok.

á p r i l i s 14 .

A versenyen a Mladost tagjai is pályára lépnek, mégpedig az U–13-as és az U–15ös korosztályban, név szerint Luka Miletič, Nejc Šend­ linger, Hozjan Vito, Mar­ko Bajs, Maša Doler és Jure Lackovič. A sajtótájékoztatón Ivan Koncut és Miha Horvat elmondása szerint a legtöbb reményt a jó szereplésre Miletič adja párosban az U–15-ösöknél, valamint Šendlingertől és Bajstól is jó eredményt várnak.

A Muraszombati Körzeti Labdarúgó-szövetség válogatottja a múlt héten hazai terepen próbálta a Regions Cupban elérni a szenzációt: továbbjutni a csoportból. A muraszombati válogatott első mec�csén Veržejben a macedón South East FYROM válogatottja ellen hátrányból 1:1-es végeredményt ért el. A meccsnap másik találkozóján az izraeli FC Carmiel Safed 1:0-ás vereséget szenvedett Ankara csapatától. A második játéknapon a hazaiak 0:1-es félidő után 3:1-re verték az izraeli gárdát, a törökök pedig 3:0-ra verték a macedónokat.

Az utolsó forduló előtt így a hazaiak győzelem esetén akár a továbbjutást is kiharcolhatták volna, ám a törökök az utolsó meccsen is kitettek magukért, s 3:1re győzni tudtak, a macedónok pedig 2:0-ra verték az izraeli együttest. Így a sorrend a következőképpen alakult: 1. Ankara 9 pont, 2. Muraszombat 4 pont, 3. South East FYROM 4 pont, 4. FC Carmiel Safed 0 pont. Bogdan Črnko csapata a jobb gólkülönbségnek köszönhetően lett második, de a favoritnak számító törököket nem tudták igazán megszorongatni, így elmaradt a továbbjutás. HF

Hozjan ezüstérmes A Szlovén Cselgáncsszövetség a JK Impol Slo­ ven­ska Bistricát bízta meg az ifjúsági (U–20) országos cselgáncsbajnokság megszervezésével. A megmérettetésre 25 szlovén klubból 128 versenyző nevezett be, köztük a muravidéki klubok tagjai is, akik ezúttal sem tértek haza üres kézzel. A JK Lendava színeiben versenyző Tadeja Hoz­j an a 70 kilós súlycsoportban a döntőben szenvedett csak vereséget, csapattársa, Katja Kavaš az 52 kilósoknál az ötödik lett.

A JK Murska Sobota Sašo Šarčevič (55 kg) és Mateja Krpič (48 kg) jóvoltából két ezüstérmet nyert, Sanja Čahuk (+78 kg) negyedik, Mar tina Balažic (63 kg) pedig ötödik lett. A csapatverseny végeredménye: 1. JK Z dežele Sankaku, 2. JK Olimpija, 3. JK Šiška, 4. JK Bežigrad, 5. JK Acron Slovenj Gradec, 6. JK Olimpija Krmelj, 7. JK Lju­tomer, 8. JK Impol, 9. JK Triglav Kranj, 10. JK Murska Sobota, 11. JK Len­dava. F.h.m.

Lukač országos bajnok lett Ljubljanában befejeződött az általános iskolák országos bowlingbajnoksága, amelyen 28 csapat, illetve 77 fiú és 16 lány vett részt. A lendvaiak remekeltek a megmérettetésen, hiszen Zvonimir Lukač az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolából 383 fát döntve országos bajnoki címet nyert. Csapatversenyben is jó eredményt ért el a Zvonimir Lukač, Totivan Rene és Filip Kolenko hármas, mindössze két fával csúsztak le a legjobb

négy összecsapásáról, így a hatodikak lettek, pedig a zárótornára a második legjobb eredménnyel érkeztek. A f iatalok számára külön élményt jelentett, hogy az érmeket és az elismeréseket dr. Aleš Musar szövetségi elnök és Robert Smith, a világ egyik legjobb játékosának kezéből vehették ét. De nemcsak a diákok, a lendvai tanárok is jól szerepeltek, különösen Ivan Koncut, aki megnyerte a tanárok versenyét. HF

19


é p í t ő i p a r i vá ll a l a t

SZAKSZERŰSÉG

További információkért hívja az alábbi telefonszámot:

MAGAS SZINTŰ MINŐSÉG GYORS KISZÁLLÍTÁS

00386 2 53 41 810

KEDVEZŐ ÁRAK HAGYOMÁNY ÉS TAPASZTALAT MINDEN ÉPÍTŐIPARI TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS EGY HELYEN

SZOLGÁLTATÁSOK

ÉRTÉKESÍTÉSI PROGRAM

építőipari gépekkel végzett szolgáltatások

betonszállítás és -szivattyúzás

különböző felületek aszfaltozása

betontermékek

darus teherautók szállítás túlméretes fuvarozás

csövek útszegélykövek folyókák

sóder aszfaltanyagok osztályozott sóder és kavics

Wien 231 km (02h50)

Graz

Zalaegerszeg

Bad Radkesburg Gornja Radgona Maribor

Ljubljana 177 km (01h55)

Murska Sobota Budapest 290 km (02h45)

www.sgp-pomgrad.si SGP Pomgrad d.d. | Bakovska ulica 31 | 9000 Murska Sobota | E: nepremicnine@sgp-pomgrad.si

Népújság, 2011/15.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2011/15. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you