Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

56. évfolyam 13. szám Lendva 2012. március 29. ISSN 0352-6569 1,00 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Fogy a szemét

Sikeres volt a második szlovéniai tavaszi ország­ ta­k arítás is: a pénteki és szombati környezettisztító akcióban mintegy 250 ezer – a Muravidéken 15 ezer – önkéntes takarította környezetét, a természetet, és ezzel csatlakozott az „Együtt tisztítsuk meg a világot 2012” című világméretű akcióhoz. A siker ellenére viszont némi keserű szájíz is maradt: még mindig sok a szemét a természetben, továbbra is léteznek már húsz éve is ismert „illegális” hulladéklerakóhelyek, még mindig sok építőipari hulladék kerül az erdőkbe, mezőkre... Mindezek esetében az elnéző hozzáállás nem elegendő. Képünkön a lendvai középiskola diákjai a városi hulla­ dék takarítása közben, bővebben a témáról a 18. oldalon.

KMJ

Dr. Pozsgai Horvat Olga, a Lendvai Egészségház igazgatója:

„Az nem fordulhat elő, hogy a beteg nem tudja a panaszát megfelelően elmondani nyelvi akadályok miatt” 4–5. oldal


Iránytű Ülésezett a nemzetiségi tanács Dobronakon

Elfogadták a zárszámadást és Bence Lajos

Megint szép lesz? Március van és „határtalan az élet”! Március, március, március – szeretlek százezer éve… – költői túlzások, tényleg csak azok lennének? S a sóhaj egy másiktól: régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban? Kölcsey Hymnusához idén ilyen és hasonló gondolatok társultak – bennem. Mert valóban feltehetnénk a kérdést: él-e még Petőfi bennünk legalább március 15-én? Amióta ugyanis az újabb idők „történelmi emlékezete” a magyar szabadságharcot a „hiábavaló” és fölösleges vérontás egyik példájaként fogja fel, azóta a sokáig csak „lánglelkűnek” mondott, korábban rossz vándorszínészből radikális költővé átvedlett Petőfit is amolyan statisztaszereplőnek tekintik. Ezen a tényen az sem változtat, hogy a segesvári csatában elhunyt nevezett magyar géniusz maga „A költő”. Életműve pedig nem csak a magyar irodalomnak, de a világirodalomnak is egyik kútfője, a szabadságeszmék harcosainak bibliája azóta is. Talán nem véletlen az sem, hogy a Szabadság, szerelem… kis gyöngyszem a kínai nép tankönyveiben is kötelező olvasmányként szerepel, a Petőfi-kötetek pedig több millió példányban fogynak. A rabszolgatartó társadalmi rendet idéző hajszában a lelki fásultságot talán némileg ezekkel a versekkel lehetne feléleszteni, lélekkel feltölteni. S ezt nem csak a távoli Kínában! Ez például szolgálhatna a mai írói buzgóságnak is, akik elfelejtették az Apostol írójának intelmeit a 19. századi kortársakhoz, ugyanis: „ha nem tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmad, örömed, nincs rád szüksége a világnak, ezért a szent fát félretedd!”. Az intelem ma is aktuális, a kortárs irodalmárokhoz is szól. Olyanokhoz, akik csak úgy kedvtelésből, puszta hobbiból farigcsálnak, s közben csalódottak, mert nem figyel rájuk a világ… Petőfi és nemzedéktársai tényleg annyit tettek egy nap alatt, mint előtte sok korosztály együttvéve. Mert tudták, a magyar név csak tettek, s nem a beszéd árán lesz újra szép. Erről azok is elgondolkozhatnának, akik ma is csak beszélnek: megint csak beszélnek!

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa (DKMÖNK) hétfőn megtartott 9. rendszeres ülésén elfogadta a 2011-es zárszámadást és a magyar nemzetiségi programokat kivitelező egyesületek támogatási pályázatkiírását, valamint döntött a nemzetiségi ösztöndíjazottakról. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Dobronak Községi MÖNK 2011-es zárszám­ adását Hack József, az ellenőrzőbizottság tagja ismertette. Elmondta, hogy a bizottság a komoly szak­ szerűséget igénylő doku­ mentumban hiányosságot, rendellenességet, törvén�­ nyel való ütközést nem tapasztalt, így elfogadásra ajánlotta a zárszámadást. A pénzek felhasználása a költségvetésben előirány­ zott tételek szerint történt mintegy 111 ezer euró be­ vétel és 120 ezer összegű kiadások mellett, az állami működtetési keret 99 ezer euró volt. Hack megjegyez­ te, hogy a nemzetiséget megillető működtetési ös�­ szeg esetében Dobronak

2

Hor­vat Alenka, Povše Mat­ jaž, Göntér Aleksander és Szekeres Ervin részesül, visszamenőleg 2011 októ­ berétől. A magyar nemzeti kö­ zösség pályázatot ír ki a Dobronaki községben működő, magyar nemze­ tiségi programokat kivite­ lező egyesületek részére 12.500 euró összegben. Az igényeket április 16-ig lehet benyújtani. A tanács továbbá vé­ leményezte a nemzetiségi csúcsszervezet új alapsza­ bályzatának javaslatát és a muravidéki magyar kö­ zösség rövid- és középtávú stratégiájának javaslatát. A tanács főleg az utóbbit üdvözölte, hiszen hiányt tölt be. Az alapszabályzat­ tal kapcsolatban felmerült a kérdés, működhet-e a

A Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottsága Lendván

A segítő szándék mindegyik párt Az első szlovéniai hivatalos látogatásról hazatérőben a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottsága Balla Mihály elnök vezetésével múlt csütörtökön Lendván az MMÖNK képviselőivel tárgyalt. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Igazgató: Lázár Beáta, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,00 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

Község részéről nem le­ het elmaradás, pontosan kell érkeznie, hiszen ez a nemzetiségnél hiányt okoz, amit költségvetési módosítással kell majd ellensúlyoznia. A tanács a zárszámadást egyhangúlag elfogadta. A Dobronaki községben a nemzeti tanács a 2012-es költségvetésben 9 ezer eu­ rót különített el az ösztöndí­ jakra, melyek pályázata már lezárult. Mivel a tanácsnak nincs külön bizottsága a be­ érkezett kérelmek elbírálá­ sára, ezért ezt a tanács zárt ajtók mögött tette meg. Cár Anna elnök elmondta: a pá­ lyázatra 9 kérelem érkezett, a szabályzatnak azonban 7 beadvány felelt meg. Nem­ zetiségi ösztöndíjakban idén Nađ Éva, Szolarics Doris, Martišek Mihaela,

Ez alkalomból Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke köszöntötte a magas ran­ gú küldöttséget, melyet lendvai útjára Szent-Iványi István ljubljanai magyar nagykövet is elkísért. Horváth expozéjában kifejtette: rendkívül sérü­ lékeny közösségről van szó a muravidéki magyarok esetében, ezért a magyar politikum érthető és igazolt „keleti” orientációja is néha aggodalommal tölt el ben­

nünket. Az elnök azokról a költségvetési forráscsökke­ nésekről is szólt, amelyek a tavalyi évben a kultúra terén bekövetkeztek, félő, hogy ez idén sem lesz más­ ként. A rábavidéki szlové­ nekkel közös a sorsunk, a mi szlovéniai megítélésünk pedig az ő számukra na­ gyon fontos tényező, hiszen feltételezi a hasonló szintű magyarországi elbánást. A Magyar Országgyűlés Kül­ ügyi Bizottságának elnöke, Balla Mihály a médiának tartott tájékoztatójában kifejtette: kollégája, Jožef

Horvat meghívására érkez­ tek Szlovéniába, a látogatás célja pedig egyértelműen a kapcsolatok erősítése volt, nevezetesen, hogy a felek miben tudnak együtt­ működni, miként tudják az eddigi kapcsolatokat újabb tartalommal feltöl­ teni. A megbeszélés során az egykori szlovén–magyar határrész és a Muravidék további együttműködésé­ nek az erősítése is szóba került. Továbbá elhang­ zott: a magyar fél rendkívül nagyra értékeli a szlovén támogatást ebben a nehéz

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 2 9 .


Muravidék

s döntöttek az ösztöndíjakról csúcsszervezet anélkül, hogy a szervezetbe mind az öt nemzeti közösség nevezzen képviselőt. A stratégiában felvetett „Élő skanzen” létrehozása ese­

tében pedig megfontolan­ dó ennek a kialakítása a Dobronoki-ház körül. Dobronakon is felis­ merték, hogy érdemes a pályázatokra összefogva

pályázni, ezért együtt in­ dulnak majd a nemzeti közösséggel, a helyi KÁIval és az egyesületekkel a Bethlen Gábor Alap pá­ lyázatán.

A könyves szakma kétnapos terepszemléje Múlt héten a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség meghívására a budapesti Országgyűlési Könyvtár képviselői látogattak Lendvára. Dr. Redl Károly, az Országgyűlési Könyvtár tájékoztatási igazgatója és Maltsik Balázs könyvtáros a kétnapos program keretében ismertették a „Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése” című ösztöndíjprogramot. A vendégek megtekintették a lendvai Bánffy Központot, ahol Kepe Lili, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója mutatta be az intézet tevékenységét és a muravidéki magyar könyvkiadást, valamint a könyvesbolt szerepét. Ezt követően Horváth Ferenc, a MMÖNK elnöke, Göncz Katja, az önkormányzat szaktanácsosa, valamint

tban megvan

Zágorec-Csuka Judit könyvtáros vezetésével kerekasztal-beszélgetést folytattak a muravidéki magyar nemzetiségi könyvtárosokkal. Az Országgyűlési Könyvtár képviselői a két nap folyamán megtekintették a Lendvai Könyvtárat, a Maribori Egyetem Magyar Tanszékén működő könyvtárat, valamint az 1. Számú Lendvai KÁI és a Lendvai Kétnyelvű Középiskola könyvtárát. Látogatásuk zárásaként pedig a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárt is, ahol Jože Vugrinec igazgató és Papp József nemzetiségi könyvtáros volt a házigazda. A kétnapos program felelőse Zágorec-Csuka Judit könyvtáros volt, aki tavaly részt vett az Országgyűlési Könyvtár ösztöndíjprogramjában. -ce

magyar közigazgatás át­ szervezése ugyanis ezeket nem érinti, a területfejlesz­ tés továbbra is a megyék kompetenciája, a közös eurorégiós pályázatokkal

is jól jön. A parlamenti kép­ viselet kérdésére is nagyobb hangsúlyt fognak ezután fektetni. A segítési szándék megvan a magyar társada­ lomban, akárcsak a pár­

A Külügyi Bizottság a magyar nemzetiség lendvai székházában. helyzetben. A határ menti kapcso­ latokban azonban rendkí­ vül sok lehetőség rejlik. A

egyetemben. A rábavidéki szlovének ügyére is jobban figyel a kormány, hiszen ez a muravidéki magyaroknak

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 2 9 .

toknál, ahol lehet – konkrét példák esetében –, készek vagyunk segíteni! – mondta a külügyi bizottság elnöke.

Göncz László

országgyűlési napló

Pontos válasz még nincs Az Országgyűlésben és főképp a kormány háza táján lázas munka folyik a pótköltségvetés elkészítését illetően. Ma már mindenki tudja, hogy az elmúlt évtizedekben elkövetett hibák és a rendszerbeli hiányosságok csakis komoly beavatkozással, a költségvetés kiadási tételeinek jelentős csökkentésével kezelhetők. Pontosabban fogalmazva, az említett szigorítások révén enyhíthető valamennyire a helyzet, mert a társadalom teljes konszolidálására kizárólag a gazdasági fellendülés révén kerülhet sor. A helyzet további romlásának enyhítése érdekében az Országgyűlés elfogadott néhány adó- és járulékpolitikai szempontból fontos törvényt, valamint a tőkeberuházásokat szabályozó törvényt. A hétköznapi embert, aki semmiről sem tehet, vagy legalábbis igencsak kis részben lehet hibás a kialakult problémákért, leginkább az érdekli, hogy milyen mértékben sújtják a tervezett takarékossági intézkedések. A különböző parlamenti bizottságok ülésén is ez volt az elmúlt napokban a legfontosabb kérdés. Pontos válasz még nincs, de az már szinte biztos, hogy a közszférában dolgozók bizonyos jövedelemcsökkentésre számíthatnak. Ennek végső mértéke a kormány, a munkaadók és a szakszervezetek között éppen zajló tárgyalások kimenetelétől függ. Az Országgyűlés háza táján is jelentős takarékoskodás kezdődik, bizonyos tételeknél 50–60 százalékos. A takarékossági rendelkezéseknél az Országgyűlés arra feltétlenül megpróbál hatni, hogy a legveszélyeztetettebb társadalmi rétegeket ne érje különösebb terhelés, hiszen nagyon sokan már eddig is a létminimum alatt kényszerültek élni. Nemzetiségi szempontból is fontos kérdés, hogy a takarékoskodási intézkedések és a pótköltségvetés mennyire érinti a magyar közösség programjait, tevékenységét. Az illetékesek azt ígérték, hogy a nemzetiségi programok terén megvonásokra nem kerül sor, hiszen ott tartalék sajnos nincsen, azonban a közszférára vonatkozó bércsökkentés – amennyiben és amilyen formában arra sor kerül – természetszerűen mindenkire, a nemzetiségi intézmények dolgozóira is vonatkozhat. Az Országgyűlés Alkotmánybizottsága, amelynek jómagam is a tagja vagyok, intenzív egyeztetést folytat az esetleges alkotmánymódosításokról. Jelenleg úgy néz ki, hogy az úgynevezett „fiskális paktum”, azaz az állam eladósodására vonatkozó korlátozás alkotmányos behatárolása, a kormány egyszerűsített megválasztására vonatkozó javaslat, az Alkotmánybíróság tehermentesítésére irányuló kezdeményezés kétharmados támogatásban részesülhet. A Muravidék és a tágabb régió fejlődésének fellendítése, valamint az itt élő népek sikeres együttműködése érdekében március folyamán több programot indítványoztam. Említésre méltó a muravidéki képviselők és nemzeti közösségi elnökök, valamint a Vas és Zala megyei országgyűlési képviselők és megyei vezetők találkozója, amelyen a határon átnyúló programok szempontjából fontos közös fellépésről egyeztettünk. Eredményesnek tekinthető a nemzetiségileg vegyesen lakott terület mentén működő szlovén iskolák igazgatóival szervezett eszmecsere, amelyen a magyar értékek népszerűsítése volt előtérben. Mivel az úgynevezett kettős választójogot, amely szerint a nemzetiségi választói névjegyzéken szereplők a nemzetiségi jelölt mellett a pártok vagy választási listák jelöltjeire is szavazhatnak, és a szlovéniai modellt az EBESZ illetékes bizottsága bírálta, az Államtanács keretében szervezett konferencián – olasz képviselőtársammal karöltve – sikeresen érveltünk a meglévő, sikeresnek bizonyult rendszer megoldása mellett. A hónap folyamán első alkalommal képviselői találkozót szerveztünk a Lendva-vidéken is, valamint a fiatalok számára a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában.

3


Muravidék Lendvai Egészségház

A kardiológiai rendelő nagyo Dr. Pozsgai Horvat Olga lassan három éve áll a Lendvai Egészségház élén. A mintegy 25.000 ember egészségügyi ellátását végző intézet közelmúltjáról, aktuális helyzetéről és részben a jövőt érintő változásokról kérdeztük az intézet igazgatóját. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

– Igazgatói szerepvállalása óta milyen változásokra került sor az intézményben? – Elsősorban igyekez­ tünk megtartani mindazt, ami jó volt, illetve felül­ építeni és javítani az eset­ leges hiányosságokat. Az egyik nagy csata a hétvégi és az ünnepnapi ügyelet kiharcolása volt. Ilyenkor ugyanis a község területén két csapat szokott működ­ ni, de a válság beálltával az egészségbiztosító csak az egyik finanszírozását vállalta fel. Jártam a közsé­ geknél is, s végül is sikerült az egészségbiztosítóval szemben elérnünk a cé­ lunkat, így megmaradt mindkét egység, aminek nagyon örülök. Szintén nagy eredménynek tar­ tom a kardiológiai rendelő beindítását, s úgy látom, hogy a többi egészségház is szeretné ezt a szolgál­ tatást közelebb hozni a betegekhez. – Milyenek az első tapasztalatok, visszhangok? – A február óta működő rendelő kapcsán nagyon pozitív a visszhang úgy a betegek, mind pedig a rendelőben dolgozó sze­ mélyek részéről. A célunk az volt, hogy a betegeket lehetőség szerint Lendván lássuk el, s ne kelljen az alapvizsgálatokra is Mu­ raszombatba utazniuk. Az ultrahang – és egyéb eszközök – vásárlásakor már ügyeltünk arra, hogy az ne csak nőgyógyásza­ ti, hanem szívpanaszos vizsgálatokra is megfelelő legyen. A kórház is meg­ adta a beleegyezését, s

4

mivel az orvossal is sike­ rült megegyeznünk, egy igazán minőségi szolgálta­ tást tudunk biztosítani, ki­ véve természetesen a nem invazív beavatkozásokat. – Szerepel-e a tervek között esetleg még valamilyen szakrendelő beindítása a közeljövőben? – A kardiológiai rende­ lő létrehozása természete­ sen nem a véletlen műve volt, olyan értelemben sem, hogy a térségünkben a szívbetegségek számíta­ nak az egyik leggyakoribb panasznak. A rákos beteg­ ségek terén mutat a térség még a szlovén átlaghoz képest rosszabb adatokat, de tudjuk, hogy az effaj­ ta kezelést helyileg nem tudjuk megoldani. A tüdő­ betegségek sajnos szintén elég gyakoriak a térségben, de itt is színvonalas keze­ lést tudunk biztosítani. Egyelőre nincs a terveink­ ben újabb szakrendelő megnyitása, amennyiben viszont mégis valamely szakrendelő létrehozása mellett döntünk, akkor mindenképpen a felmerülő betegségek gyakorisága lesz a fő szempont. Egy kisebb intézetnek, mint a miénk, mindig az az előnye, hogy könnyebben alkalmazkodik. A jövőbeli projektet közül szeretnénk megkapni az ISO standard­ minősítést. Ez egy tavaly óta folyó projekt, s a mu­ ravidéki egészségházak kö­ zött elsők leszünk, amely elnyeri ezt a minősítést. – A válság az egészségügyet is erősen sújtja. Konkrétan az egészségház esetében mi várható a jövőt illetően? – Igyekszünk úgy dol­ gozni, hogy a megvonáso­

Az egészségügyben is érezhető válságot és megvonásokat igyekeznek a Lendvai Egészségházban úgy kompenzálni, hogy a beteg azt ne nagyon érezze – nyilatkozta dr. Pozsgai Horvat Olga, az intézet vezetője. kat a beteg ne érezze. Ugyan minden újonnan érkező miniszter azt mondja, hogy az alapellátást kell erősíteni, anyagilag jobban megtá­ mogatni, hiszen ez a legol­ csóbb része a rendszernek és a betegnek ez az első kapcsolata az egészségüg�­ gyel, de tényleges lépés ed­ dig nem igazán történt. Az

egészségbiztosítóval pedig nincsenek tárgyalások, leg­ alábbis nem párbeszéd for­ májában, tulajdonképpen csak kimondják, mit kell mennyi pénzért teljesíteni. Az általános megegyezés és a szerződés mindent tartalmaz. Itt kell bizonyos érzékkel dolgozni, hiszen nem nehéz sem teljesíte­

ni, sem túllépni az abban meghatározott kvótákat, de természetesen nem mond­ hatjuk a betegnek, hogy az ő betegségére az idei évben a biztosító már nem fedezi a gyógyítás költségeit. Ez pedig csak úgy sikerült, hogy az intézetben vala­ mennyien megpróbáljuk a beteg érdekeit nézni, s ezúton is szeretném a mun­ katársaimnak megköszönni megfelelő hozzáállásukat és támogatásukat ahhoz, hogy tudunk a korral ha­ ladni és le tudunk győzni mindenféle elénk gördülő nehézséget. – Mi a helyzet az orvosokat illetően? Van egy nyitott pályázata is az intézetnek, vannak-e jelentkezők? – Amikor 2009-ben át­ vettem az egészségház vezetését, nagyon súlyos családorvoshiány volt. Ak­ kor érkezett egy doktornő Szombathelyről, de csak a napokban sikerült elren­ deznünk mindenféle ad­ minisztratív akadályokat, s reményeim szerint április 1-jével már önálló rende­ lést végezhet. Természete­ sen eddig is a törvénnyel és a szabályokkal összhang­ ban dolgozott, de önálló rendelő keretében most fog igazán kezdeni. Továbbá sikerült leszerződnünk két végzett doktornővel, akik családorvosi szako­ sítást kezdtek. Az egyik doktornőnek köszönhe­ tően az egészségházban tanrendelő is működik, így a szakosítás ideje alatt is gyógyíthatnak már. Így sikerült erre a területre három szakorvost hosszú távra biztosítanunk, ami még mindig nem elég, úgy sem, hogy van még

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 2 9 .


Muravidék

on jól bevált egy ösztöndíjasunk is. Üzemegészségügyi szakor­ vosra is nagy szükségünk lenne, és szintén nagy hiány van fogorvosokból. Ezen a téren 2010-ig min­ den rendben is volt, ám ekkor többen is nyugdíjba mentek, s hirtelen gyakor­ latilag fogorvos nélkül ma­ radtunk. Az első fázisban az egészségügyi intézettel egyeztetve sikerült őket szerződéses munka kereté­ ben bevonni a munkába, s mivel a fiatal orvosnő szü­ lési szabadságra ment, gya­ korlatilag egyetlen főállású fogorvos állt csak a betegek rendelkezésére. Minden vonalon próbálkoztunk, kezdve az Egészségügyi Minisztériumtól az Orvosi Kamaráig, valamint az egyetemistákig, kaptunk különböző ígéreteket is, s végül nehezen kaptunk egy orvost, aki január óta dolgozik. S mivel a dok­ tornő visszatér a szülési szabadságról, s úgy tűnik, hogy áprilistól még egy fővel bővülünk, illetve az ösztöndíjasunk is diploma előtt áll, így ezen a téren is sikerült kellőképpen bővíteni a csapatot. – Dobronakon nemrég egy nagyobb beruházást, egy gyakorlatilag új egészségházat adtak át rendeltetésének… – Igen, s a minisztéri­ umnál sikerült elnyernünk egy referenciarendelő mű­ ködésének a finanszírozá­ sát. Lendván már sajnos nem volt elég orvos, emiatt is választottuk ezt a megol­ dást, de ezzel a formával egyben lépést is tartunk a szakma új kihívásaival. A referenciarendelő azt jelenti, hogy ebben a ren­ delőben a főszerepet a diplomás nővér viszi, de az orvos állandó felügyelete mellett: a nővér elvégzi az alaptevékenységet, nem

gyógyít, de mindenféle esetleges észlelt változás­ ról értesíti a választott or­ vost, aki szükség esetén visszarendeli a pácienst. A referenciarendelő meg­ ítélésem szerint nagyon jól bevált, s amennyiben a jövőben mód lesz rá, akkor Lendván is szeretnénk egy ilyen rendelőt üzemeltetni. – Említettük Dob­ro­­ nakot. Lendva és Dob­ ro­nak mellett a Lendvai Egészségház látja el a feladatokat Črenšovcin és Tur­niščén is. Vannak-e ott bármiféle gondok? – Črenšovcin két család­ orvosi és két fogorvosi ren­ delő működik: a fogorvosi ellátást egy szerződéses és egy főállású fogorvossal sikerült biztosítanunk. Turniščén egy családorvosi rendelő van, s egy fogor­ vosi rendelő is üzemel, igaz, nem minden nap. Dobronakon viszont csak családorvosi rendelő van: a fogorvosi rendelő is készen áll, de a már említett fogor­ voshiány miatt itt még nem sikerült biztosítanunk az állandó fogorvost. – A nyelvtudás okozhat-e bármiféle akadályt úgy a beteg, mind pedig a más nyelvterületről érkező orvos alkalmazása szempontjából? – Ezen a téren is igyek­ szünk eleget tenni a tör­ vénynek. Arra törekszünk, hogy a nyelv ne legyen a beteg számára akadály. Amennyiben például az orvos nem beszél magya­ rul, akkor mindenképpen olyan nővér dolgozik mel­ lette, aki a magyar nyelv­ ben erős, és természetesen fordított esetben is ez így igaz. Az semmiképpen sem fordulhat elő, hogy a beteg úgy érezze, nem tud­ ta panaszát megfelelően elmondani nyelvi akadály miatt.

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 2 9 .

Bernád József püspöki tanácsost köszöntötték Bernád József püspöki tanácsos, egykori lendvai plé­ bános március 21-én betöltöt­ te 70. életévét. A szülőplébá­ niájában több mint negyven

éve szolgáló lelkipásztort jubileuma alkalmából a vá­ sárnapi 10 órai szentmisén felköszöntötte a Hitközségi Tanács – amelynek nevében

A muravidéki magyarság is felköszöntötte Bernád Józsefet 70. születésnapja alkalmából.

Tomsics Károly adta át az alkalmi ajándékot –, valamint a muravidéki magyarság képviseletében Horváth Fe­ renc, a magyar nemzetiségi csúcsszervezet elnöke és Halász Albert, a lendvai ma­ gyar önkormányzat elnöke. A magyarság képviselői gra­ tuláltak Bernád Józsefnek magas jubileuma alkalmá­ ból, megköszönve mindent, amit mint lelkipásztor tett a magyar nyelv használatáért és mint pap a közösségért azokban az időkben, amikor nem volt könnyű az egyház­ hoz tartozni. A szentmise végén Bernád Józsefet felköszön­ tötték egykori iskolatársai is, a templomban pedig elhangzott a Boldog szüle­ tésnapot című dal is. KMJ

Doktori disszertáció a Hetésről Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, a Lendvai Galéria és Múzeum muze­ ológusa március 21-én Bu­ dapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nép­ rajz Doktori Iskolája Euró­ pai Etnológia Doktori Prog­ ramjának hallgatójaként sikeresen megvédte dokto­ ri disszertációját. Doktori dolgozatának címe: Hetés falvainak népessége és gazdálkodása a 18–20. szá­ zadban. Az opponensek a dolgozat legfőbb erényé­ nek alaposságát és adat­ gazdagságát tartották. Dr. Borsos Balázsnak, az MTA Néprajzi Kutatóintézete

igazgatóhelyettesének vé­ leménye szerint „csaknem száz évvel Gönczi Ferenc munkája után, számos előtanulmányra támasz­ kodva Lendvai Kepe Zoltán tollából végre megszületett az első összefoglaló mű Hetés népességéről és gaz­ dálkodásáról”. Dr. Kemecsi Lajos, a Szentendrei Sza­ badtéri Néprajzi Múzeum tudományos igazgatója szerint Kepe disszertáci­ ójának elsőrendű erénye a nehezen hozzáférhető levéltári források módsze­ res összegyűjtése és egy­ séges szempontok szerinti következetes közlése. A

bírálóbizottság tagjaként dr. Simon András, a Sze­ gedi Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének do­ cense pedig arra mutatott rá, érződik a disszertáción, hogy Lendvai Kepe Zoltán jó értelemben vett meg­ szállottként mintegy két évtizede végez néprajzi kutatómunkát szülőföld­ jén. A nyilvános védésen a bizottság a doktori cím odaítélése mellett megfo­ galmazta azon véleményét is, amely szerint a kéziratot feltétlenül megjelentetésre érdemesnek tartja és ja­ vasolja. Kepéné Bihar Mária

Kedves Olvasók!

Fogadják szeretettel a Népújság Húsvéti f inomságok című mellékletét, amelyben mindenki kedvére válogathat a hagyományos és megújult húsvéti ünnepi étkek között. Lapozzanak bele a magazinba, s elsőként tervezzék meg a terítéket. Kerüljenek különleges díszek az asztalra és virágok a házba, süssenek finom tortákat és süteményeket a desszertek kicsi és nagy rajongóinak – és természetesen készítsenek hímes tojásokat! Kellemes készülődést a Húsvéti finomságokkal! A Népújság szerkesztősége

5


Kultúra Hímestojás-kiállítás Dobronakon

Több mint 600, különböző technikával és díszítéssel készült hímes tojás A Dobronaki Petőfi Sándor ME hagyományőrző szekciója idén is megszervezte az immár 15. Hímestojás-kiállítást, melyre idén 31 hagyományőrző készített a falura és a tájra jellemző hímes tojásokat. A látogatók száma meghaladta a tavalyit.

Ez a batikolás, mely időt, pontosságot és nyugodt kezet igénylő technika. A díszítet tojások között volt a tyúktojásokon kívül még kacsa- és strucctojás is.

Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Dobronoki Györgyházban szombaton és vasárnap nyitva tartó ki­ állításon több mint 600, különböző technikával és díszítéssel készült hímes tojást lehetett megcsodál­ ni. A látogatók – többen közülük Szlovénia más részeiről és külföldről is érkeztek – a Dobronakra jellemző, viaszolt hímes to­ jásokat csodálhatták meg, melyek a több mint 120 éves húsvéti hagyomány továbbélésének bizonyí­ tékai. A dobronaki minták mellett helyet kaptak a hetési és a muravidéki minták is, melyek szintén az úgynevezett batikolásos technikával készülnek. A viaszolt hímes tojások

Az idén is nagyon sokan látogattak el a dobronaki hímestojás-kiállításra. jellegzetessége az, hogy a díszítőelemeket íróka segítségével, felmelegí­ tett méhviasszal rajzolják

meg, s a tojásokat előbb piros, majd a piros részek ismételt leviaszolása után fekete színben festik meg.

A kiállítóteremben he­ lyet kaptak még a hagyma­ héjban festett, levéllenyo­ matú tojások, a maratott

A Művelődési és Promóciós Intézet Tanácsának üléséről

A kultúrház működése sántít – s ez kívülről is érzékelhető A címben szereplő megállapítás hangzott el a keddi tanácsülésen Šimonka Tanja intézetigazgató részéről, rámutatva a tavalyi év nehézségeire, hiszen az elmúlt két évben a művelődési ház 50 ezer eurós költségvetési forrástól esett el. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A fő napirendi pontok egyike az intézet 2011-es zárszámadásának megvi­ tatása volt, melyet Pozsgai Horvat Olga tanácselnök vezetett fel. Pozsgai kifej­ tette: az intézet által nagy gonddal elkészített beszá­

6

molókból kitűnik, hogy kevesebb befolyó eszközzel számolhattak, mint a 2010es évben, amikor ugyan­ csak veszteséggel zárt az intézmény. Šimonka Tanja az elmúlt évről elmondta: – Kelle­ metlen és stresszes évet zártunk, az agónia egész évben tartott, megnehezítve

a munkát, s még rosszabb, hogy ez már kifelé, a közön­ ség felé is érezteti hatását. Ezt követően néhány tanácstag (Lovrak Branko, Kozar Aleksandra, Baškovič Ciril) a technikai hiányos­ ságokra figyelmeztette a könyvelőt és az apparátus tagjait. Az elnök pedig a diagramban kimutatott ki­

emelkedő 2008–09-es évek kimagasló nézőszámára, valamint ehhez mérten a bevételi oldal gyarapodá­ sára is felfigyelt. – Mi volt ebben a két évben? – tet­ te fel a kérdést. Šimonka Tanja válaszában a több alkalommal is megtöltött, 444+56 fős teremre, a telt­ házas programokra és ezek vonzerejére utalt, illetve az utána következő válságra, mely a kultúrában érezteti a hatását elsőnek. Unger Mira tanácstag pedig a jegyek­ ből származó bevételeknél tapasztalható 66 százalé­ kos kiesés ellen emelte fel hangját, mely az amúgy is csökkentett számú gyer­ mekelőadások és egyéb szponzorált rendezvények által következik be.

tojások, valamint a szintén időigényes és jó érzéket megkövetelő karcolt to­ jások. A szép és komoly érdeklődést keltő kiállítást az idén Szolarics Loretta állította fel. A díszítésnél természetes anyagokat használtak: a kosárfonó műhely munkáiból a kosa­ rakat, a kerámiakészítőktől pedig a korsókat kölcsö­ nözték. – Külön örülünk annak, hogy a kiállításra egyre több fiatal hozott hímes tojásokat, akik már az idő­ sebb hímestojás-készítők gyermekei, unokái. A legfi­ atalabb kiállítónk 4 éves, a legidősebb 80 felett van. A kiállítás alatt élőben is be­ mutattuk a viaszolt hímes tojás készítésének módját – mondta Kolosa Tanja, a művelődési egyesület hagyományőrző szekció­ jának új vezetője. A ház pajtájában az is­ kolások-óvodások húsvéti díszeit állították ki, az ud­ varon pedig kézműves por­ tékákból, hímes tojásokból válogathattak a látogatók, illetve a borászok kínála­ tából lehetett vásárolni. De mint kiderült, a látogatók például írókákat, ismertető könyveket és egyéb húsvéti dísztárgyakat is szívesen vásároltak volna. A 2012-es költségvetési tervezetet és programot, melyre inkább a „keret­ program” elnevezés illik, néhány technikai megjegy­ zéssel fogadták el. Horváth Ferenc tanácstag a szlovén és a magyar programok aránytalanságára hívta fel a figyelmet, mellyel az igazgató is egyetértett, hi­ vatkozva a korábbi gyakor­ latra, amikor a muravidéki közösség évi fix összeggel támogatta ezek kivitele­ zését. Unger Mira pedig egy koordináló szerv lét­ rehozását kezdeményezte, mert ahogy kifejtette: a lendvai közösség nem bír el ennyire szerteágazó progra­ mot, főként akkor nem, ha azok egyeztetés hiányában egy időpontban zajlanak a város különböző intézmé­ nyeiben.

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 2 9 .


Muravidék Pannon fórum a gazdaságról

A Muravidéknek iparra is szüksége van „Nem akarok senkit megijeszteni, de nehéz időszak előtt állunk” – ez volt az indító mondata Radovan Žerjav gazdaságfejlesztési és technológiai miniszternek a Finance szlovén napilap által szervezett Pannon fórumon Lendván. A sok szakembert és érdeklődőt vonzó találkozón szóltak a Muravidék gazdaságáról, ennek jövőjéről, többek közt a muravidéki intervenciós törvény tükrében is. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az országban minde­ nekelőtt a takarékoskodást és egyben a beruházásokat kell ösztönözni. A két cél teljesen ellentétes, de az országnak más választása nincs. Az építőipar hely­ zete, a fizetési határidők be nem tartása, a hitel­

görcs jelentik a legnagyobb problémákat. Ha nem lesz előrelépés, kérdés, meddig lesz tartható a helyzet – hangzott el többek közt a kerekasztal-beszélgetésen. A Muravidék gazda­ ságának megsegítését a muravidéki intervenciós törvény tűzte ki célul. En­ nek keretében a verseny­ képesség javítására az idén

6,2 millió euró támogatás érkezik pályázatok útján. Az intervenciós törvény az ötéves időszakban (2015ig) 33 millió euró pályázati pénzt irányoz elő a vidék gazdasági fellendítésére, ami minden bizonnyal nem elegendő keret. Az intervenciós törvény 4. pá­ lyázata április 13-án jelenik meg a szlovén közlönyben.

Élénk érdeklődés volt a Pannon fórum című gazdasági kerekasztal-beszélgetés iránt Lendván, ahol a résztvevők végre konkrét kérdésekkel is előálltak.

– A kormány elsődleges feladata az eladósodás meg­ állítása és a versenyképes környezet létrehozása. De ez nem azt jelenti, hogy mi, muravidékiek csak szorgal­ mas munkaerőnek vagyunk jók – mondta Radovan Žerjav miniszter, s említést tett a Terme idegenforgalmi létesítményről, mely – vé­ leménye szerint – sokkal jobban funkcionált, ami­ kor még helyi tulajdonban volt, mint most, amikor a Sava keretében működik, hiszen a nyereség eláramlik a régióból. – Tény, hogy Muravidé­ ken fontos a mezőgazdaság és a geotermális energia, de a vidéknek iparra is szüksége van. Muravidékszerte több ipari zóna épült ki, most ezeket meg kell tölteni, s ennek során nem kell tartani a külföldi be­ ruházóktól és az „idegen” tőkétől – mondta még a miniszter. Branko Drvarič, a puconci Kema cég igazga­ tója példaként elmondta, hogy az építőipar helyzete már olyan, hogy lassan már „szót sem érdemel”, több jelentős partnerük (tavaly 45) is tönkrement, 20 év után veszteséggel zárták az évet. A jól működő cégek

a kormány részéről nem élveztek védelmet. De az autópálya előnyt jelent a vidéknek. – Valamikor a világ vé­ gén voltunk, ma ez nem így van. A gond inkább a felfogásunkkal van: félünk a külföldi tőkétől. Nálunk osztrák a tulajdonos, jó tu­ lajdonos, az ágazatból va­ lók, megértik a helyzetet. A cég tőkéjét gyarapították, s ezzel biztosították a jö­ vőnket – mondta Drvarič. A telekhasználati törvény­ módosítás is könnyítést hoz a befektetőknek. A pénzügyek kiegyen­ súlyozása országos szinten kiutat jelenthet a válság­ ból, viszont ez nem történ­ het a költségvetés terhére. Mint ahogy az NLB szaná­ lása sem, ahol stratégiai partner bevonását is fon­ tolóra lehetne venni. Akár külföldit is, de ehhez az NLB-re vonatkozó koalíci­ ós szerződés cikkelyét kell módosítani. A Pannon fórumon, bár meghívást kapott, Cveto Žalik, a Nafta Cégcsoport igazgatója nem jelent meg. A Paradajz Kft., az Elti Kft. és a lendvai Oletić GPI Kft. jó példaként kerültek be­ mutatásra.

Hodos Község

2012-es tervek: tagosítás, a halottasház felújítása Hodos község Tanácsának pénteki ülésén elfogadták a község 2011-es évi zárszámadását és a 2012-es költségvetés szabályrendeletét. A közeljövőben megkezdődik a halottasház felújítása. Hodos Község számlá­ jára a zárszámadás szerint a tavalyi évben 752.069 euró bevétel folyt be, mi­ közben kiadásaik 716.116 eurót tettek ki. A 2012-es költségvetésben a tervezet szerint 663.254 euró be­ vételre számítanak, költ­ ségeiket 693.944 euróra tervezik, a tervek közül a tagosítást emelték ki. Mindkét előterjesztett do­

kumentumot egyhangúlag elfogadta a tanács. A tanácstagok elé ke­ rült a hodosi halottasház rekonstrukciójának teljes tervezete is. Az épület fel­ újítására és a szükséges bővítésre 72.300 eurót ter­ veznek. A munkához a leg­ több engedélyt már besze­ rezték, a felújított épület átadására előreláthatólag októberben kerülne sor.

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 2 9 .

Az ülésen szó volt a község 2012-es évi sport­ programjáról is, melyre éves szinten 6.500 euró jut, majd határozatot fo­ gadtak el a kategorizá­ latlan utak rendezési és karbantartási díjszabásá­ nak meghatározásáról, e téren a tavalyi árak lesz­ nek az idén is érvényben. Emellett meghatározták azokat az útszakaszokat

Hodos a békésebb és biztonságosabb községek egyike A tanácstagok elé került az éves rendőrségi beszámoló is, mely szerint a térségben tavaly megszaporodott a vagyon elleni bűncselekmények, elsősorban a lopások száma. Vilijem Trplan rendőrfőnök jelentéséből kiderült, hogy a község és a Gornji Petrovcin működő rendőrállomás között rendkívül jó az együttműködés. Hodos a békésebb és biztonságosabb községek közé tartozik. Az együttműködés javítása érdekében a közeljövőben a hodosi községházában rendőrségi irodát nyitnak, ahol hetente két alkalommal ügyeletet tartanak. is, amelyeket az idei évben kívánnak rendbe tenni, 2012-ben 12.600 euró jut

majd a községben erre a célra. J.K.

7


Muravidék Borminősítés Csentében és Dobronakon

A 2011-es évjáratú borok kitűnő átlageredménye A Csentei Szőlőtermelők Egyesületének idei borversenyére, melyen a 2011-es szőlőtermésből készített borok értékelésére került sor, a gazdák 70 mintát hoztak el, míg a Dobronaki Szőlőtermelők Egyesületének idei borversenyén 83 mintát értékeltek. Úgy Csentében, mint Dobronakon kitűnő, 18,05, illetve 18,07 százalékos átlageredmény született. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A csentei borminősítés eredményei Az öttagú bizottság (dr. A. Vodovnik, B. Žunič, C. Sekeljšek, E. Novak, F. Škrobar) értékelése nyo­ mán a házasított, azaz ve­

Furmintból (šipon) há­ rom minta érkezett be, Tivadar Štefan 18,30 ponttal első lett, a második helyre Paušič Ivan 18,17, a harma­ dikra Fordan Tibor került 18,07 ponttal. Az olaszrizling kategó­ riában az első helyen Nagy Laci bora végzett 18,30 ponttal, Somogyi András letenyei gazda 18,23 ponttal a második helyet szerezte meg, a harmadik pedig

18,43 ponttal második lett, Šimonka Evgen pedig 18,37-tel a harmadik helyre került. Pino Blanc (fehér­bur­ gun­di) kategóriában Šimon Franc 18,37-tel első, Kepe Štefan 18,23-mal második lett, a harmadik helyet pedig Nagy Ferenc bora érdemelte ki 18,17 ponttal. A szürkebarátban az első helyen Simonka István 18,37-tel győzött, mint

A dobronaki minősítés igazi pincehangulatban zajlott. gyes borok kategóriájának győztese Paušič Ivan lett 18,17 ponttal. A második helyen Horvat Tibor végzett 18,10-zel, a harmadikon pe­ dig Gönc Ferenc ugyancsak 18,10 ponttal. Ami a men�­ nyiséget illeti, Csentében is ebből a fajtából hozták a legtöbb mintát a gazdák, szám szerint 17-et.

8

Kiraly Štefan bora lett 18,20 ponttal. A rajnai rizlingben Hajdinjak Jožef 18,27-tel első, Lovrak Branko 18,20 ponttal második, Žižek Stanko pedik 18,17-tel har­ madik lett. Chardonnay kategóri­ ában Gyurkač Silvo 18,50 ponttal első, Gal Ladislav

ahogy Škrilec Štefan ugyan­ csak 18,37 pontot szer­ zett, a harmadik pedig Gal Ladislav bora lett 18,30-cal. A sauvignon kategóri­ ában Fordan Tibor 18,17tel az első, Kiraly Štefan 18,10-zel a második lett. Traminiben Horvat Stanko 18,43-mal első, Lőrinc Marija 18,30-cal a második

helyet szerezte meg. A ki­ rályleányka kategóriában egy minta érte el az arany minőséget, Molnár Ferenc bora 18,20 pontot kapott. Sárgamuskotályban Simon Béla 18,37-tel remekelt. A felsoroltakon kívül a vörös és rozé kategóriá­ ban Paušič Josip rozébora 18,27 pontot, Kuprivec József pinot noir bora 18,20 pontot, Šimonka Štefan kékfrankosa pedig 18,17 pontot kapott. A különleges minősé­ gű borok kategóriájában Levačič Marjan mindhárom – két szürkebarát és egy sauvignon – mintája arany minősítést kapott.

A dobrobaki borminősítés eredményei Az Anton Vodovnik vezette bizottság értékelé­ se szerint a vegyes borok kategóriájának győztese Preinšperger Ernest 18,17 ponttal, a második he­ lyen a Peceli család végzett 18,13, a harmadik helyre Sep Evgen bora került 18,10 ponttal. A vegyes kategóri­ ában itt is 17 minta érkezett be, de csak a felsoroltak végeztek az arany me­ zőnyben. Furmintból (šipon) egyetlen minta érkezett, az Urisk pincészet bora 17,87 pontot, az olaszrizlingben a Horvat család bora 18,27 pontot, Somi Laci bora 18,23 pontot, a Meričnjak család bora pedig 18,20 pontot kapott. A kevésbé ismert fajták közül a Szőlőtermelő Egyesület „ranina” fajtája 17,87 pontot szerzett. A 12 chardonnay minta jelzi a fajta népszerűsé­ gét, de ehhez mérhető az eredmény is, hiszen 9 vég­ zett az arany, azaz a 18,10 pontig tartó mezőnyben; a Lipič család 18,50, a Horvat család 18,43, Horvat Tadej bora pedig 18,37 pontot kapott. A szürkebarátból 4 min­ tát hoztak a gazdák: első Laslo Emil lett 18,40-nel, a

második a Hančik parasztgazdaság 18,27-tel, a har­ madik pedig Kovács József bora lett 18,13 ponttal. A pinot blanc kategó­ riában Cár József 18,43mal vitte el a pálmát, a második lett az Ošlaj-Fras család 18,40-nel, a harma­ dik helyen pedig a Hančik parasztgazdaság végzett 18,27 ponttal. A rajnai rizlingben is szép mintákat hoztak a gazdák, a 9 mintából 8 vég­ zett az arany mezőnyben: a Lipič család 18,33 pontot, Varga Ladislav és Anica 18,30-at kapott, a Plahut család bora pedig 18,27 ponttal a harmadik lett. Traminiban is szép siker született, hiszen a 8 minta közül 7 végzett az arany mezőnyben. Az első az Urisk pincészet lett 18,50-nel, a második Kovač Jožef 18,43-mal, a harma­ dik pedig Laslo Emil 18,30 ponttal. A sauvignon kategó­ riában Küplen Jože 18,33 ponttal első, Franc Ladislav 18,30-cal a második, a Gerenčer család pedig 18,23 ponttal harmadik lett. A felsoroltakon kívül a kevésbé elterjedt fajták között Völgyi Ferenc zöld­ szilvánija 17,90 pontot, Bogar Franc és Gaál Károly kernerje 18,30, illetve 17,83 pontot kapott. Sárgamusko­ tályban a Kardinar család 18,33-mal az első, Laslo Emil ugyancsak 18,33-mal második, ottonel musko­ tályban az Ošlaj-Fras páros 18,23 pontot kapott, a vörös kategóriában Gaál Károly pinot noirja 18,03-at, Gonter Mario kékfrankosa 18,10-et, a Bedek család pedig 17,33 pontot kapott. A különleges minőségű borok kategóriájában George Spartling késői szüretelé­ sű vegyesbora 18,43 pontot, Gaál Károly ugyancsak ké­ sői szüretelésű 2007-es év­ járatú olaszrizlingje 18,50, Laslo Emil 2010-es bogyó­ zott bora pedig 19,70 pon­ tot kapott. Ez utóbbi volt a minősítés kiemelkedően magas pontszámot elért bora. Minden gazdának gratulálunk!

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 2 9 .


Gazdálkodási gondok az Integralban

Info

Sztrájkot jelentettek be Štefan Kepének, az Integral cég igazgatójának sztrájkot jelentettek be a dolgozók, ennek értelmében amennyiben nem teljesülnek sztrájkköveteléseik, a munkabeszüntetés április 4-én megkezdődik. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A cég számlája zárolva van, az 57 dolgozónak a februári bérekkel és ille­ tékekkel, az utaztatási és étkezési juttatással tartozik a vállalat, valamint a sofő­

rök napidíjával január és február hónapra. Az Integralnál már ta­ valy nehézségek jelentkez­ tek a napidíjak kifizetésé­ nél, s miután ezt januárra és februárra egyáltalán nem kapták meg, elsősor­ ban a tehergépkocsi-veze­

tők körében ütötte fel fejét az elégedetlenség. Mivel a felügyelőtanács (mely­ nek elnöke Jože Lavrih) a március 21-i ülésen a bank­ számlazárlat alatt lévő cég helyzetéről, jövőjéről érdemben nem tárgyalt és nem is hozott határozatot,

illetve a februári bérek, il­ letékek, utazási és étkezési juttatások kifizetéséről, valamint a sofőrök januári és a februári napidíjainak törlesztéséről sem, a szak­ szervezeti közgyűlésen felszólították a vezetőséget és a cégtulajdonost (70 szá­ zalékos arányban a Protect társaságé a többségi ré­ szesedés), hogy március 23-ig tegyen meg mindent a bankszámla feloldása érdekében, majd fizessék ki a februári béreket és az összes juttatást, a sofőrök számára pedig a januári és a februári napidíjakat. Mivel követelésük nem

teljesült, a ZSSS szakszer­ vezet – annak ellenére, hogy a cég prokuristája, Boris Gregl a dolgozókat arról értesítette, hogy rö­ vid határidőt szabtak a pénzeszközök biztosítá­ sára, s kérte, hogy a szak­ szervezeti aktivitásokat március 28-ig függesszék fel – hétfőn, március 26-án bejelentette a sztrájkot, és Štefan Kepe igazgató­ hoz és a többségi tulaj­ donoshoz továbbították a sztrájkkövetelések jegyzé­ két. Ha ezeket április 2-ig nem teljesítik, a dolgozók április 4-én megkezdik a munkabeszüntetést.

Nem a családjogi törvényre A március 25-i népszavazás lapzártakor még nem hivatalos eredményei szerint a szavazók közel 55 százaléka a családjogi törvény ellen, 45 százalék pedig mellette szavazott. A törvényt elvetették a Muravidéken is, ezen belül a legmagasabb arányban Lendván (70 százalék). A törvény így nem léphet hatályba, és ez a téma csak egy év múlva kerülhet ismét terítékre. Szlovéniában az 1,7 millió választópolgár közül 514 ezren adták le a szavazatukat, ami 30,06 százalékos részvételt jelent. Mellette 232 ezren

(45,37 százalék), ellene pedig 278 ezren voksoltak (54,63 százalék). A vasárnapi népszavazáson a legalacsonyabb részvétel a 8., Ptuji Választóegységben volt (ide tartozik a Lendvai Választókörzet is), ahol a 215.361 választópolgár közül 51 ezren jelentek meg a szavazóhelyen, ami 23,80 százalékos részvételt jelent. A legmagasabb részvétel Ljubljana központi választóegységében (41,53 százalék) és Ljubljana Bežigradban (37,35 százalék) volt. A 8. Választóegység Lendvai Választókörzetében (VK) jegyezték fel a legalacsonyabb népszavazási részvételt: a 22 ezer választópol-

gár közül 4 ezren adták le szavazatukat, ami 18,94 százalékos részvételt jelent. Lendván 19,94 százalékos részvétel mellett a családügyi törvényt a szavazók 30,04 százaléka támogatta, ellene 69,96 százaléka voksolt. A Muraszombat I-es Választókörzetben a törvény mellett a szavazatok 36,95 százalékát, ellene 63,05 százalékát, a Muraszombat II-es Választókörzetben 45,20 százalékát mellette, 54,80 százalékát ellene adták le. A családjogi törvény mellett csak a főváros központjában, a Ljubljana Központi Választókörzetben szavaztak: 54,72 százalék

tartóztatták le hűtlenség, a köztársaság megdöntésére irányuló bűncselekmény, kémkedés és valutaüzérkedés vádjával. A koncepciós perben a budapesti Népbíróság 1949. februárban életfogytiglani börtönre ítélte.

a fenyegetés és az udvariatlanság a dolgozókkal vagy u t a s o k ka l szemben szintén az ingyenes utazás megvonásával járhat. Jelenleg 400.000 11 és 15 év közti londoni fiatalnak van olyan bérlete, amivel ingyen utazhat tömegközlekedési eszközökön.

Lendván az egyik szavazóhely falán ismét megjelent a „Cigani raus” felirat. Az intolerancia fokozódása összefügg a népszavazás eredményével? mellette, 45,28 százalék ellene. A népszavazás előtti közvélemény-kutatások eredményei

viszont a törvény támogatását jelezték előre. Szolarics Nađ Klára

ban megrendezett Destillata elnevezésű, Közép-Európában a legnagyobbnak tartott osztrák pálinkaversenyről. A magyar vállalkozások a 18 aranyérem mellett 65 ezüstés 59 bronzérmet is kaptak, a legsikeresebb magyar résztvevő az Agárdi Pálinkafőzde volt. A cég termékei összesen 4 arany- – ebből egy az Év Párlata díj –, 8 ezüst- és 8 bronzérmet kaptak. A versenyen 10 országból 187 főzde indult 1662 mintával.

játékosa volt az elmúlt év legjobban kereső futballistája – írja a France Football című magazin. A világklasszis argentin támadó összesen 33 millió euróval gazdagodott tavaly, ebből 10,5 millió volt a fizetése, 1,5 millió a prémium, 21 millió pedig a reklámbevételekből jött össze. Messi ezzel maga mögé utasította David Beckhamet és Cristiano Ronaldót.

hétről hétre Budapest – Mindszenty József bíboros teljes körű jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálását nyilvánította ki a Legfőbb Ügyészség a napokban meghozott határozatával – közölte az EsztergomBudapesti Főegyházmegyei Hivatal. A százhúsz éve, 1892. március 29-én a Vas megyei Csehimindszenten született Mindszenty József esztergomi érseket, bíborost, Magyarország utolsó hercegprímását 1948-ban

London – Boris Johnson londoni polgármester bejelentette, hogy visszavonja az ingyenes utazási lehetőséget azoknál a fiataloknál, akik nem adják át helyüket az időseknek, a terheseknek és a mozgássérülteknek. A kötekedés, csúnya beszéd,

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 2 9 .

Bécs – Taroltak a magyar pálinkák a pálinkaversenyen: huszonhat magyar cég 142 érmet hozott haza a Tirol-

Párizs – Lionel Messi, az FC Barcelona aranylabdás

9


Info a mai napon... Március 29-én történt 1464 Székesfehérvárott királlyá koronázták az 1458 óta uralkodó Hunyadi Mátyást. 1879 Bemutatták Pjotr Iljics Csaj­­ kovszkij Anyegin című háromfelvonásos operáját. 1885 Megszületett Kosztolányi Dezső költő, író, publicista. 1892 Megszületett Mindszenty József bíboros-hercegprímás, esztergomi érsek. 1903 Meghalt Dankó Pista, cigány származású nótaszerző. 1905 Megszületett Rejtő Jenő író, Fülig Jimmy, Piszkos Fred és Vanek úr megalkotója. 1912 A Déli-sarkról visszainduló Scott kapitány és társai életüket vesztették. 1918 Megszületett Sam Moore Walton, Amerika legnagyobb kiskereskedője, a Wal-Mart áruházlánc alapítója. 1939 Velencében megszületett Te­ren­ ce Hill olasz színész és filmrendező (Különben dühbe jövünk!, Nincs kettő négy nélkül). 1945 Sopronban bombatámadás következtében meghalt Csik Ferenc, olimpiai arany- és bronzérmes úszó.

visszapillantó

1992. március 27-én, 12. szám

A gyerekek szeretik a verseket és a játékos dalokat Az iskola és az óvoda a falu lelke – így mondják a goricskói magyarlakta falvak lakói. Ott, ahol van iskola, ott élet és ifjúság is van. A központosítás után a felső tagozatok tanulóit Pár tosfalvára irányították át. Csak az óvodások és az első és a másodikos tanu­ lók maradtak a takaros domonkosfai iskolaépü­ letben, ahol Csahuk Kata­ lin és Pócak Majda óvónő foglalkozik velük. Kevés a gyerek, de minden évben van egy új elsős, míg má­ sik hét-nyolc faluban alig van összesen 6 – mondja tréfásan Kati tanítónéni. Jól megvannak az isko­ lában és a gyerekek szeret­ nek tanulni. Különösen a verseket és a játékos dalo­

kat kedvelik, ez utóbbit be is bizonyították az elmúlt héten, amikor Bence La­

jos és Szúnyogh Sándor muravidéki magyar költők látogattak el hozzájuk. A

kis domonkosfai iskolások és óvodások igyekeztek újabb verseket és dalokat tanulni a meglévő versek mellé. Weöres Sándor, Szabó Lőrinc és Oton Župančič versein kívül

most megismerkedtek a két szlovéniai magyar köl­ tő gyermekverseivel is.

5 tipp a kavézacc felhasználására Mielőtt kávéfőzés után kidobnánk a kávézaccot, gondoljuk végig, hogy esetleg mi mindenre használhatnánk még fel. Garantáltan olcsó és nagyon hasznos segítségünk lehet a szépségápolásban vagy akár otthonunk rendben tartásában. Egy próbát mindenképpen megér!

praktika Testradír A kávézaccból remek testradírt készíthetünk magunknak. Elég néhány kávéskanál zacc és néhány csepp olaj, például mandu­ la- vagy olívaolaj. Keverjük össze ezeket és a krémes állag elérése érdekében ad­ junk hozzá testápolót vagy arckrémet. Önmagában is alkalmazható, kiváló szer például cellulitis ellen. Arcradír Ha arcunk bőre érzéke­ nyebb, pirosodásra hajla­

10

mos, akkor egy finomabb arcradírt is készíthetünk a kávézaccból. Keverjünk össze néhány kávéskanál zaccot egy kevés mézzel, kis kamillafőzettel, és ezt keverjük bele tejbe vagy az arckrémünkbe. Néhány perc dörzsölés után igazán látvá­ nyos eredményt érhetünk el. Szagtalanító Nem véletlen, hogy a parfümök próbálgatása közben is érdemes kávét szagolgatni, ugyanis elűzi a kellemetlen vagy túl erős szagokat az orrunkból. Ha a kávézaccot nem a szemétbe, hanem inkább a lefolyókba öntjük, elke­

rülhetjük a kellemetlen szagok terjedését. Termé­ szetesen érdemes ilyenkor csak kis adagban használ­ ni. A kávéfőzésből meg­ maradt zaccot helyezzük a hűtőbe, ez semlegesíti a kellemetlen hűtőszagot. Lerakódások A kávézacc kiváló házi és természetes alapanya­ gú zsíroldó. Dörzsöljük be vele az edények falára égett, esetleg zsíros te­ rületeket. Néhány perc súrolás után edényeink ismét a régi fényükben fognak pompázni. Nem nagyobb munka, mint egy vegyszerrel való tisztítás,

és még a környezetünket is kíméljük vele. Virágföld A kávézaccot nyugod­ tan üríthetjük néha a kuka helyett a cserepes növé­ nyekhez is. Növeli a virág­

föld tápanyagtartalmát, a növények szinte új erőre kapnak tőle. Ne vigyük túlzásba, de heti egyszer nyugodtan csinálhatjuk. Átültetéshez is kiváló, ke­ verjünk néhány kanállal belőle a virágföldbe.

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 2 9 .


Info kő kövön maradjon!

Kereszt-úton

jesség igénye nélkül most következzen néhány olyan kereszt, amelyek megkü­ lönböztetett figyelmet és védelmet érdemelnének.

Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

Épített örökségünk ta­ lán legészrevétlenebb, de mégis leghűségesebb tár­ gyai az útmenti keresztek. Olyan természetesen és magától értetődően simul­ nak bele a tájba, élnek együtt velünk és teszik a dolgukat, hogy figyel­ münket szinte csak a hoz­ zájuk kötődő ünnepeken vonják magukra, vagy ha örökre eltűnnek. Útmenti keresztet nemcsak Isten még nagyobb dicsőségé­ re szokás állítani, hogy figyelmeztessen bennün­ ket a feltámadásra, de a keresztek mögött sokszor nagyon is valóságos, em­ beri történetek rejtőznek. Sok keresztet állíttattak fo­ gadalomból, vagyis annak örömére, hogy Isten segít­ ségével sikerült valamilyen lelki vagy testi szorongat­ tatásból megmenekülni, Temetői kereszt. Pince, 1886. Fotó: LKZ, 2011.

A pincei temetői kereszt felirata 1886-ból. Fotó: LKZ, 2011. vagy olyan helyzetekben, amikor fájdalmas veszte­ ség érte a családot, ami­ nek feldolgozása csak az isteni kegyelem segedel­ mével volt lehetséges. Az

útmenti vagy temetőkben álló „mindenki keresztje­ it” legtöbbször az állítta­ tók leszármazottai tartják rendben, vagy a település buzgó hívei. Mindenszen­ tek ünnepén és a halottak napja környékén olyanok is előszeretettel keresik fel őket, akiknek távol­ ban elhalálozott szerettei vannak, esetleg harcté­ ren elesett hozzátartozói, akiknek sírját nincs mód­ juk felkeresni. Ilyenkor a nagyböjti időszakban meg­ különböztetett figyelmet kapnak, húsvét ünnepére pedig koszorúval díszítik őket. A szlovéniai magyar­ lakta területen mintegy félszáz útmenti és temetői kereszt áll. Akadnak még közöttük eredeti állapo­ tukban megőrzött, egyedi, megismételhetetlen alko­ tások, de jó néhány sajnos már elvesztette eredeti, értékes arculatát. A tel­

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 2 9 .

Dobronak keresztjei közül óriási eszmei értéke van a felsőhegyi Deák-kút felett álló kőkeresztnek, amelyet az 1940-es évek­ ben szétrombolt „hetési” temetőből szállíttattak oda. A keresztnek csak az alsó része eredeti, a felső részét újrakészítették. A Renkóc felé vezető útnál a Bakonica-hídtól nem mes�­ sze található az a kereszt, amit 1912-ben Santag János és neje, Szunyog Anna állíttatott. Az egyedi megje­ lenésű, szépen kivitelezett kereszt egy celldömölki műhelyben készült Ma­ gyarországon. Igazi kü­ lönlegességnek számít a tüskeszeri falurészen álló azon kereszt is, amelyet 1933-ban emeltetett a falu népe. Erről a keresztről már első látásra megállapítható, hogy egy különleges népi, naiv művészeti alkotással állunk szemben.

Felsőlakosban a főút mentén lévő fakeresztet 1903-ban Vida János ál­ líttatta, amelynek fenn­ tartására a felállítás évé­ ben alapítványt tett. Ez a kereszt vidékünk utolsó olyan fakeresztje, amelyen még az eredeti, szépen fa­ ragott fakorpusz található. A fakereszt különleges­ ségét fokozza a védelmét szolgáló, szépen hajlított pléhtető. A kapcai „országút” mellett álló keresztet nem esztétikai megformált­ sága, hanem különleges története teszi értékes­ sé számunkra. A kereszt felirata a következő: „Az Isten nagyobb dicsőségére állítatták a Kapcza községből Amerikába vándorolt hívek 1911.” A kereszt két oldalán pedig a követ­ kező 19 név olvasható: „Rozsman József , Magdits István, Balazsek József, Németh János, Legén József, Lovenyák Mári, Lo­ ve­nyák József, Laj József, Czuk Vendel, Hor váth Ferencz, Horváth József, Bernád Iván, Koczeth Mihály, Rozsman Mihály, Kus­tánczi István, Gornyecz József, Szabó Ignácz, Lebár Mihály, Koczeth Iván.” Ezen kereszt örök emléket állít annak a társadalmi jelenségnek, ami vidékünk szinte minden családját érintette: a kivándorlásnak. A Pincén álló keresztek közül kettőt is érdemes kiemelnünk. A harangláb mellett álló keresztet fel­ iratának tanúsága szerint 1811-ben állították. Mind a kereszt formája, mind a rajta látható Krisztus és Mária alakja is mutatja, hogy igényes megrende­ lőről és alkotóról volt szó. A temetői kereszt is egy értékes, homokkőből ké­ szült faragvány, felirata a következő: „Én vagyok a föltámadás, aki hisz bennem, ha meghalt is, élni fog. Felállította Pincze község közönsége 1886-ik évben.” Ezen 19. századból származó alkotás még így felújítatlanul is megkapó

szépségű. Zsitkócban a Szent Flórián kápolna mögött is áll egy szép, eredeti formájában megőrzött ho­ mokkőkereszt a következő felirattal: „Isten Dicsőségére és a Szűz Mária tiszteletére emeltette Végi Rozália 1912.” A kereszt eredeti alapítólevele is ránk ma­ radt, amelynek tanúsága szerint a lendvavásárhelyi plébánia pénztárába Végi Rozália 100 koronát is el­ helyezett a kereszt fenn­ tartási költségeire. A vidékünkön található mintegy félszáz útmenti és temetői kereszt megóvása közös kötelességünk. Fele­ lősek vagyunk azért, hogy méltóképpen és szakszerű­ en legyenek felújítva. Még ha a legnagyobb jószándék is vezérel bennünket, ha­ talmas mulasztás, ha nem törekszünk a felújításkor a szakszerű restaurálásra, az eredetiség megőrzésé­ re. Visszafordíthatatlan hibát követünk el, ha min­ den fa- és homokkőke­ resztet új feketemárvány „egyenkeresztre” cseré­

Zsitkóci kőkereszt. Emeltette Végi Rozália, 1912. Fotó: LKZ, 2009. lünk, rajta sorozatgyártás­ ban készült fémöntvény korpusszal. Arra is ügyel­ nünk kell, hogy a keresztek megőrizzék identitásukat és eredeti magyar felira­ taik megmaradjanak. Ne feledjük, bűnt nemcsak szóval és cselekedettel, de mulasztással is követhe­ tünk el!

11


Info március 30. péntek Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Ami szent és a világ, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Roma nemzetiségi műsor, 16:00 Szlovének Olaszországban, 16:30 Babilon.tv, 17:00 Hírek, 17:25 Különleges ajánlat, 17:50 Kezdjük újból – szlovén sorozat, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Egészségünkre!, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 11:15 Jó reggelt, 14:45 A hírnök, 15:10 Európai magazin, 15:25 A nyolcadik nap, ism., 16:00 Érdekel a könyv, 16:20 Nica: Műkorcsolya23:40 A fiók vb, páros, 17: 5 5 Maribor: Nova KBM Branik – Calcit Volleyball, röplabdamérkőzés, nők, 20:00 Ítéletnap 2012 – A világ vége – am. dok. műsor, 21:00 Nica: Műkorcsolya-vb, 22:30 Korszerű család – am. sorozat, 22:50 Reklámőrültek – am. soroz at, 23:40 A fiók – am.–német film.

Magyar Tévé 5:25–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Esély, 13:25 Bali, az Istenek szigete, 13:45 Marslakók, 14:15 Elcserélt lányok – am. sorozat, 15:00 Angyali érintés – am. sorozat, 15:50 Veszélyes szerelem – am. sorozat, 16:35 MM, 17:40 Everwood – am. sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:10 Marslakók, 20:40 Poén Péntek, 21:40 Mindenből egy van – magyar sorozat, 22:35 Az Este, 23:10 Négy szellem, 0:10 Melissa és Joey – am. sorozat, 0:35 Waczak Szálló – angol sorozat, 1:05 Ismétlések.

március 31. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 10:45 Éjféli klub, ism., 12:00 A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:25 Volt egyszer…, 14:40 Az 51-es bolygó – spanyol rajzfilm, 16:10 Állatokról, emberekről, 16:25 A kertben, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat délután, 18:30 21:30 A gyerekek jól vannak Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanás, 20:00 Az én Szlovéniám – kvíz, 21:30 A gyerekek jól vannak – am. film, 23:15 Hírek, 23:50 Maribor 2012, Európa kulturális fővárosa, 0:05 Olvasások – dok. sorozat, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:30 Az időn át, 9:00 Szlovénia nézetei, ism., 10:15 Különleges kínálat, 10:40 Szlovének Olaszországban, ism., 11:15 Érdekel a könyv, ism., 11:35 A Plamen együttes Torontóból, 13:00 Szívtől a szívért – francia film, 14:30 Labdarúgás: A 2012-es EB előtt, 15:00 Nica: Műkorcsolya-vb, 16:55 Röplabdamérkőzés, döntő, 19:00 Sportbolygó, 19:45 Cape epic – sportfilm, 20:35 Nica: Műkorcsolya-vb, 22:35 Hullámok közt, 23:00 33/45, zenés szombat éjszaka, 0:40 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:30–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Múlt-kor, 12:35 Zöld tea, 13:10 Tetőtől talpig, 13:40 Deszka Fesztivál, 14:10 DélAfrika madártávlatból – angol dok. film, 15:05 Jasper, a dög – angol film, 16:35 A Szövetség, 17:35 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:10 Amikor minden változik – am. film, 21:50 Flash, 23:00 Tina Turner koncertje, 0:35 Porrá leszünk – angol sorozat.

RTL Klub

RTL Klub 7:50 Reggeli, 12:15 Asztro Show, 13:15 Trükkös halál – kanadai sorozat, 14:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 15:15 Döglött akták – am. sorozat, 16:20 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 A Széf, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 22:20 Gyilkos elmék – am. sorozat, 0:25 Reflektor, 0:40 Törzsutas, 1:05 Kemény zsaruk – am. sorozat, 2:00 Autómánia.

TV2 6:25 Tények reggel, 10:40 EZO. TV, 12:15 Különleges hősök – am. film, 14:10 La Pola – kolumbiai sorozat, 15:15 Csoda Manhat12:15 Különleges hősök tanben – mexikói sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 20:10 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Megasztár, 23:50 Grimm – am. sorozat, 0:50 Tények Este, 1:25 EZO.TV.

Duna Tévé 5:15–9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:20 Kívánságkosár, 14:15 Mindennapi hősök, 14:45 Arcélek, 15:15 Munka-Társ, 15:45 Heuréka!, 16:10 100 éve történt, 16:20 Sipan ura – spanyol dok. film, 17:20 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 Kulisszatitkok – dok. film, 20:00 Kultikon, 20:55 Hírek, 21:00 Dunasport, 21:05 Abigél – magyar film, 2. rész, 22:20 Koncertek az A38 hajón, 0:10 Ismétlések.

7:00 Kölyökklub, 10:30 Asztro Show, 11:25 Házon kívül, 11:55 Autómánia, 12:30 Amerika legkeményebb melói – am. dok. sorozat, 13:30 Eltűntek – am. so21:05 Féktelenül rozat, 15:35 Hetedik érzék – am. sorozat, 16:35 Armageddon 3. – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 Csillag születik – A válogatás 2012, 21:05 Féktelenül – am. film, 23:30 Kerülőutak – am. film, 1:55 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 10:00 Babavilág, 10:25 9 hónap Tűsarok, 10:55 Tűsarok, 11:25 Bajnokok Ligája-magazin, 11:55 Én is szép vagyok, 12:25 Gyilkos számok – am. sorozat, 13:25 Topspeed, 13:55 Autóguru, 14:25 Xéna – am. sorozat, 15:25 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:25 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 17:25 Sas-kabaré, 18:30 Tények, 19:00 Aktív Extra, 19:35 Attila, Isten ostora – am. film, 23:15 Saját szavak – am. film, 1:20 EZO.TV.

Duna Tévé 7:05 Gyerekeknek, 12:00 Híradó, 12:15 Száműzött magyar irodalom, 12:45 Vannak vidékek, 13:15 Heuréka!, 13:45 Sírjaink hol domborulnak, 14:10 Önök kérték!, 15:05 Pannon expressz – magazin, 15:35 Talpalatnyi zöld, 16:05 Magyar történelmi arcképcsarnok, 16:20 Végtelen történet – német film, 18:00 Híradó, 18:30 Hogy volt?!, 19:35 Meg kell szakadni! Rejtő-kabaré – színházi előadás, 21:20 Törzsasztal, 22:15 Dunasport, 22:30 Firkin a Művészetek Palotájában – koncertfilm, 0:10 Pereputty – szovjet film, 2:50 Ismétlések.

április 1. vasárnap

április 2. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 9:55 Vasárnapi szentmise, 11:20 Művelődési műsor, 11:45 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:20 Egészségünkre!, ism., 15:10 Első és második, 15:30 Alpok– Duna–Adria, 16:00 Van Dis Afrikában – holland dok. sorozat, 17:00 Hírek, 17:15 Találd ki, hogy ki jön vacsorára?, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 20:30 Interjú: dr. Aleš Gabrič, 21:30 Camille – am. film, 23:00 Hírek, 23:25 Ars 360, 23:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:40 Az időn át, 9:05 Glóbusz, ism., 9:35 Az egyetem, ism., 10:05 A Szlovén RTV gyermekkórusa, 10:40 A varázslatos ezüst – norvég film, 12:00 Turbulencia, 12:35 A londoni körhinta, 13:05 Sportkihívás, 13:35 A szlovén olimpiai század – dok. sorozat, 14:30 Nica: Műkorcsolya-vb, 16:55 Koper: Koper – Maribor, labdarúgó-mérkőzés, 18:55 Domžale: Helios – Union Olimpija, kosárlabda-mérkőzés, 19:45 Lottó, 20:40 A kis nagyvilág – angol sorozat, 21:35 Kuzle – dok. műsor, 22:00 Nyers, mint a kőolaj – am. dok. műsor, 23:45 Kisfilmek.

Magyar Tévé 6:55 Ma reggel, 9:10 Így szól az Úr!, 9:15 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:05 Zegzugos történetek, 12:35 Anno, 13:05 Julianus barát – magyar film, 1. rész, 14:20 EURO 2012, 14:50 Út Londonba, 15:20 Telesport, 18:00 Rex Rómában – osztrák sorozat, 18:50 A Lényeg, 19:30 Híradó este, 13:05 Julianus barát 20:10 Magyarország, szeretlek!, 21:25 Munkaügyek – IrReality show, 22:25 Palimadár – am. film, 0:15 Védd magad! – am. film.

RTL Klub

7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Alpok–Duna–Adria, 13:55 Hullámok közt, ism., 14:25 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Első és második, ism., 16:00 Interjú, ism., 17:00 Hírek, 17:25 Lelki villanás, 17:40 Kilátás a…, 17:55 Kezdjük újból – szlovén sorozat, 18:25 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 Írások, 23:35 Olvasások – dok. sorozat, 23:40 Zenés est, 1:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 11:30 Jó reggelt, ism., 15:15 Szombat délután, ism., 16:45 Pearsonéknál – am. sorozat, 17:05 Ars 360, 17:20 Roma nemzetiségi műsor, ism., 17:35 Jó napot, Koroška!, ism., 18:10 Ítéletnap 2012 – A 20:00 José és Pilar világ vége – am. dok. műsor, ism., 19:00 Aritmia, 19:50 A 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:00 José és Pilar – portugál–spanyol–brazil dok. film, 22:10 Zenés műsor, 22:50 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Bali, az Istenek szigete – dok. műsor, 13:40 Marslakók, 14:10 A Szövetség, 15:05 Angyali érintés – am. sorozat, 15:55 Veszélyes szerelem – am. sorozat, 16:40 MM – Egészségügyi magazin, 17:30 Gombold újra! Divat a magyar!, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:10 Marslakók, 20:40 Kékfény, 21:40 Hacktion – magyar sorozat, 22:35 Az Este, 23:10 Aranymetszés, 0:10 Múlt-kor, 0:40 Zöld tea, 1:05 Ismétlések.

RTL Klub

7:00 Kölyökklub, 10:00 Trendmánia, 10:30 Teleshop, 11:25 Törzsutas, 11:55 Havazin, 12:20 Tuti gimi – am. sorozat, 13:15 A pletykafészek – am. sorozat, 15:05 Az őrangyal – am. sorozat, 16:10 A Paradicsom foglyai – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 Nászfrász – am. film, 21:55 Heti hetes, 23:15 Anthony Zimmer – francia film, 0:55 Portré.

TV2 6:45 TV2-matiné, 10:35 Stahl konyhája, 11:05 Kalandjárat, 11:35 Borkultusz, 12:05 Talpig nő, 12:35 Több mint TestŐr, 13:05 A kiválasztott – Az amerikai látnok – am. sorozat, 14:05 Monk – Flúgos nyomozó – am. sorozat, 15:05 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:05 Másodállás – show, 16:35 Jól áll neki a halál – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Lara Croft: Tomb Raider – am. film, 21:55 Frizbi Hajdú Péterrel, 22:55 Elit egység – kanadai sorozat, 23:55 Tigris a hóban – olasz film, 1:50 EZO.TV.

Duna Tévé 8:00 Gyerekeknek, 12:00 Híradó, 12:15 Nyelvőrző, 12:50 Akadálytalanul, 13:20 Csellengők, 13:50 Határtalanul magyar, 14:15 Szerelmes földrajz, 14:50 Hazajáró, 15:20 Heltai Jenő: Naftalin – magyar film, 16:25 Pénz beszél – magyar film, 18:00 Híradó, 18:35 Heti 20:00 Jane Eyre Hírmondó, 19:05 Önök kér ték!, 20:00 Jane Eyre – angol–francia–olasz film, 21:50 Klubszoba, 22:50 Dunasport, 23:05 Otthon, biztonságban – am. film, 0:35 Két kontinens duó koncertje, 1:45 Ismétlések.

7:50 Reggeli, 12:15 Asztro Show, 13:15 Trükkös halál – kanadai sorozat, 14:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 15:15 Döglött akták – am. sorozat, 16:20 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 A Széf!, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Dr. Csont – am. sorozat, 22:25 Showder klub, 23:35 Pokerstars.net, 0:35 Reflektor, 0:50 Kőkemény Minnesota – am. film.

TV2 6:25 Tények reggel, 12:25 Az ifjú Herkules – am. film, 14:10 La Pola – kolumbiai sorozat, 15:15 Csoda Manhattanben – mexikói sorozat, 17:20 Update 12:25 Az ifjú Herkules Konyha, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 20:10 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 NCIS – am. sorozat, 22:20 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:20 Aktív, 23:50 Tények este, 0:25 EZO.TV, 1:00 Ismétlések.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:00 Kapcsoljuk az Országházat, 16:10 A megregulázott fény, avagy lézer napjainkban, 16:30 Vigyázó szemekkel a világ körül – spanyol dok. sorozat, 17:20 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 Hagyaték – magazin, 20:00 Kultikon, 20:55 Hírek, 21:00 Dunasport, 21:05 Puskás Ferenc – Egy legenda életre kel – magyar portréfilm, 2. rész, 21:50 Osadné – szlovák dok. film, 22:55 Sportaréna, 23:45 Komolyzene, 1:30 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 2 9 .


Info április 4. szerda

április 3. kedd Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Első és második, Írások, ism., 13:00 Hírek, 13:35 Studio city, Babilon.tv, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Kanapé, 15:40 Érdekel a könyv, 16:00 Ami szent és a 23:35 Pilóták és repülőgé- világ, ism., 17:00 Hírek, pek a 2. világháborúban 17:25 Tudományos műsor, 17:40 Állatokról, emberekről, 18:00 Kezdjük újból – szlovén sorozat, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Nyíltan, 21:10 Zene Trieszttől Tarvisioig – dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Glóbusz, 23:35 Pilóták és repülőgépek a 2. világháborúban – olasz dok. műsor, 0:30 Olvasások – dok. sorozat, 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:50 Jó reggelt, ism., 13:40 Aritmia, Aranyfüst, ism., 15:00 Az én Szlovéniám, ism., 16:30 Művelődési műsor, 17:00 A kertben, 17:30 Hidak: Kanapé, ism., 18:00 A hírnök, 18:25 A szlovén vízkör, 18:55 A Szlovén RTV ifjúsági énekkara, 19:50 Az Astro sorsolása, 20:00 Ezazene – zenés sorozat, 20:25 A szlovének egészsége – dok. sorozat, 20:55 Emberek és istenek – francia film, 22:55 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:25–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Bali, az istenek szigete – dok. sorozat, 13:40 Marslakók, 14:15 Hacktion – magyar sorozat, 15:10 Angyali érintés – am. sorozat, 16:00 Veszélyes szerelem – am. sorozat, 16:45 MM – Egészségügyi magazin, 19:05 A Széf 17:40 Everwood – am. sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:10 Marslakók, 20:40 Hóbortos szerelem – am. film, 22:15 Az Este, 22:50 Tudorok – ír sorozat, 23:10 A rejtélyes XX. század, 0:20 Angi jelenti, 0:50 Ismétlések.

RTL Klub 6:05 Reggeli, 12:15 Asztro Show, 13:15 Az éden titkai – görög sorozat, 14:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 15:15 Döglött akták – am. sorozat, 16:20 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 A Széf, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 A mentalista – am. sorozat, 22:25 A Grace klinika – am. sorozat, 23:30 Reflektor, 23:45 Vészhelyzet – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:20 Herkules a Minotaurusz útvesztőjében – am. film, 14:10 La Pola – kolumbiai sorozat, 15:15 Csoda Manhattanben – mexikói sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 20:10 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Bűntény a támaszponton – am. film, 23:15 Aktív, 23:45 Tények este, 0:20 EZO.TV, 0:55 Ismétlések.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00 Kapcsoljuk az Országházat, 16:10 A mindenséggel mérd magad, 16:30 Utazás a Marsra – kanadai sorozat, 17:20 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 Múzeumtúra – Francia módra – dok. sorozat, 20:00 Kultikon, 20:55 Hírek, 21:00 Dunasport, 21:05 A jövő kezdete – am. film, 23:05 Magyar Jazz Ünnep 2011, 0:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Zene Trieszttől Tarvisioig – dok. film, ism., 13:00 Hírek, 13:30 A Hét, Lelki villanás, ism., 14:35 Fekete-fehér idők, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Tudományos műsor, Állatokról, emberekről, ism., 16:20 Glóbusz, ism., 17:00 Hírek, 17:25 Turbulencia, 18:00 Kezdjük újból – szlovén sorozat, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 A szavak titkos élete – spanyol film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Helyes ötlet!, 23:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:45 Gyerekműsor, 11:15 Jó reggelt, 14:45 Van Dis Afrikában – holland dok. sorozat, ism., 15:35 Volt egyszer…, 16:40 Ezazene – zenés műsor, ism., 17:10 Hidak, ism., 17:45 Szlovének világszerte, 18:15 Zene Trieszttől Tarvisioig, ism., 19:00 Fiatal virtuózok, 19:30 A klasszikus ihlet, 19:50 Lottó, 20:00 A londoni körhinta, 20:30 Sport-kihívás, 21:00 A szlovén olimpiai század, 21:35 Aranyfüst, 22:05 Jazz.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Magyar elsők, 13:45 Marslakók, 14:15 Gasztroangyal, 15:10 Angyali érintés – am. sorozat, 16:00 Veszélyes szerelem – am. sorozat, 16:45 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Everwood – am. so17:40 Everwood rozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:10 Marslakók, 20:40 Kasszasiker – am. sorozat, 21:30 Pesty Fekete Doboz, 22:25 Az Este, 23:00 KorTárs, 23:30 Aki megölte Sherlock Holmesot – angol dok. film, 0:25 Zegzugos történetek, 1:05 Ismétlések.

RTL Klub 6:05 Reggeli, 12:15 Asztro Show, 13:15 Az éden titkai – görög sorozat, 14:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 15:15 Döglött akták – am. sorozat, 16:20 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 A Széf, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Legyen Ön is milliomos!, 22:35 Házon kívül, 23:10 XXI. század, 23:45 Reflektor, 0:00 Ments meg! – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:05 Törvényszéki héják – am. film, 14:10 La Pola – kolumbiai sorozat, 15:15 Csoda Manhattanben – mexikói sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 20:10 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Dr. House – am. sorozat, 22:20 Született feleségek – am. sorozat, 23:20 Én is szép vagyok, 23:50 Aktív, 0:20 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:30 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00 Kapcsoljuk az Országházat!, 16:10 Ablak a természetre, 16:25 Utazás a Marsra – kanadai sorozat, 17:20 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 Múzeum21:05 Thomas után túra – Francia módra – franci dok. sorozat, 20:00 Kultikon, 20:55 Hírek, 21:00 Dunasport, 21:05 Thomas után – angol film, 22:45 Új régi hang – dok. film, 23:40 Illényi Katica – Stéphane Grappelli emlékkoncert, 0:50 Ismétlések.

műsorajánló

április 5. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 A szlovén vízkör, 12:30 Tudományos műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Nyíltan, ism., 14:30 Kuzle – dok. műsor, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Súlypont, 15:45 Turbulencia, ism., 16:20 Helyes ötlet! 17:00 Hírek, 17:25 Babilon.tv, 17:50 Kezdjük újból – szlovén sorozat, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:35 Ami szent és a világ, 0:25 Olvasások – dok. sorozat, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:45 Gyerekműsor, 11:10 Jó reggelt, 14:40 Találd ki, hogy ki jön vacsorára?, ism., 15:55 Zenés műsor, 16:35 Hidak: Súlypont, ism., 17:05 Európai magazin, 17:25 Az egyetem, 17:55 Röplabdamérkőzés, döntő, 19:50 A lóhere, 20:00 Nica: Műkorcso- 20:00 Nica: Műkorcsolya-vb, 21:00 Labdarúgólya-vb mérkőzés, Európa Liga, 23:00 A Raw étterem – ír sorozat, 23:50 Labdarúgóösszefoglaló, 0:50 Irene Huss – Éjszakai körséta – svéd sorozat.

Magyar Tévé

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 2 9 .

Vendégem: Sečko Zsuzsanna (ismétlés: csütörtökön 17.25-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Március 30-án, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

5:25–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Magyar elsők, 13:45 Marslakók, 14:15 Négy szellem, 15:10 Angyali érintés – am. sorozat, 16:00 Veszélyes szerelem – am. sorozat, 16:45 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Everwood – am. sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:10 Marslakók, 20:40 Elcserélt lányok – am. sorozat, 21:30 Fábry, 22:50 Az Este, 23:25 Örkény 100, 23:55 Az ember melegségre vágyik – magyar film, 1:15 Ismétlések.

RTL Klub 6:05 Reggeli, 12:15 Asztro Show, 13:15 Az éden titkai – görög sorozat, 14:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 15:15 Döglött akták – am. sorozat, 16:20 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 A Széf, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 A Főnix útja – am. film, 23:40 Tudorok – ír sorozat, 0:50 Reflektor, 1:05 Infománia.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:20 Ami sok, az sokk – am. film, 14:10 La Pola – kolumbiai sorozat, 15:15 Csoda Manhattanben – görög sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 20:10 Jó21:20 Szakítani tudni kell ban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Szakítani tudni kell – am. film, 23:00 Aktív, 23:30 Tények este, 0:05 EZO.TV, 0:40 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 14:15 Hagyaték, 14:40 Határtalanul magyar, 15:10 Száműzött magyar irodalom, 15:40 Hazajáró, 16:10 Az eltűnt fáraó nyomában – dok. film, 17:00 Magyarok cselekedetei, 17:20 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 Múzeumtúra – Francia módra – francia dok. sorozat, 20:00 Kultikon, 20:50 Hírek, 20:55 Dunasport, 21:05 Isten hozta, őrnagy úr! – magyar film, 22:45 J. S. Bach: Máté-passió, 1:00 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Március 29-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Hidak: benne a Lendvai községben tervezett infrastrukturális beruházások (az ismétlés elmarad) Április 3-án, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Kanapé: ifjúsági műsor, benne Divatsarok, fogyókúrás tippek, az Ethnotrip együttes és Gusztáv (ismétlés: kedden 17.25-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Április 4-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne ismét jelentkezik gazdasági rovatunk (ismétlés: szerdán 17.10-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Április 5-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Súlypont: stúdióbeszélgetés (ismétlés: csütörtökön 16.35-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info gyertyafény Március 29-e és április 4-e között Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete

Temetkezési Vállalkozás

A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2012. március 27-én a következő munkahelyet hirdették meg: Ács Tesarstvo, krovstvo Štefan Šemen, Srednja Bistrica 38., Črenšovci (7 munkahely, meghatározott idő: 10 hónap, jelentkezési határidő: 2012. április 4.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség pályázatot hirdet a Dobronaki községben működő, magyar nemzetiségi programokat kivitelező egyesületek részére. Pályázati program: Pályázni lehet olyan magyar nemzetiségi tevékenységre, amely a magyar közösség önazonossága megőrzésének, fejlődésének és megerősödésének előmozdítását szolgálja. Infrastrukturális beruházásokkal nem lehet pályázni. A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség erre a célra a 2012. évi költségvetésében 12.300,00 eurót biztosít. A pályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók A pályázatot 2 (egy eredeti és egy másolati) példányban, az erre a célra készült Adatlap kitöltésével kell benyújtani a megszabott határidőre. A formailag hibás pályázatok esetében a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül kell kiegészíteni a pályázatot. A pályázatot kizárólag postai úton (ajánlott küldemény), „Ne nyisd ki – pályázat a Dobronaki községben működő egyesületek nemzetiségi programjainak támogatására 2012” megjelölésű zárt borítékban lehet beküldeni az alábbi címre: Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Dobronak 297., 9223 Dobronak. Beküldési határidő: 2012. április 16. (postabélyegző) A pályázati anyag beszerezhető a DKMÖNK székhelyén vagy a www.dobronak.si honlapon. A nyertes pályázókat az önkormányzat írásban értesíti. Cár Anna elnök

14

Értesítem Önöket, hogy 2012. március 1-től átvettem a temetkezési szolgáltatás végzését a Komunala Kft.-től. A szolgáltatást változatlan címen, a lendvai irodában rendelhetik meg.

Ügyelet: 041 673 578 031 653 373 031 680 393

Temetkezési Vállalkozás, Timea Soos s.p. Völgyifalu, Fő u. 40.

apróhirdetés

Lendvai Plébánia Március 30-án, pénteken 18.30-kor keresztúti ájtatosság a plébániatemplomban. Március 31-én, szombaton első­ áldozás lesz plébániánkban. Március 31-én, szombaton virágvasárnap alkalmából szentmisék a falvakon: Pincén 17.00 órakor, Völgyifaluban 18.00 órakor, Lendván 19.00 órakor lesz szentmise a családok részére. Április 1-jén virágvasárnap, a plébánia számára ez egyben a húsvéti gyónás vasárnapja. Szentmisék délelőtt Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Gyertyánosban és Petesházán 11.00 órakor. 15.00 órakor magyar nyelvű előkészület a gyónásra és gyóntatás, majd 16.00 órakor magyar nyelvű szentmise. 17.00 órakor szlovén nyelvű előkészület a gyónásra és gyóntatás, majd 18.00 órakor szentmise.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor lesznek. Március 30-án 17.00 órakor keresztúti ájtatosság a plébániatemplomnál. Szombaton 16.00 órakor Ra­da­mos­ ban, 18.00 órakor pedig Dob­ro­na­ kon lesz szentmise. Vasárnap Dobronakon 8.00 és 10.00 órakor, illetve 11.30-kor lesz szentmise. 15.00 órakor Radamosban lesz keresztúti ájtatosság a Máriafánál.

Evangélikus egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Református egyház Április 4-én 18.00 órakor Bibliaóra lesz Szentlászlón.

•Örökzöld fenyők, fenyőcsemeték eladók. Érdeklődni: www.vassdiszkert.hu, vagy magyar nyelven a 0036-20311-49-88-as, illetve szlovén nyelven a 0036-30-649-4644-es telefonszámon. •Népi iparművész által készített tyúk, kacsa, lúd hímes tojások hagyományos és saját tervezésű mintákkal vásárolhatók. Érdeklődni: Dobronak 22., tel. 040-551-043. •Szőlőhegy (500–600 tő) bérmentesen kiadó. Érdeklődni: tel. 041-948-708. •Forgalomból kivont járművet, hulladékvasat vásárolnék korrekt fizetéssel. Érdeklődni: tel. 0036/30-612-5735. •Nyár-, égerfát, lábonálló vágásérett erdőt vásárolnék, korrekt fizetéssel. Érdeklődni: tel. 0036/30-612-5735. •Eladó 50 hektár erdő Zala megyében. Érdeklődni: tel. 0036/30-378-4258. •Felnőtt- és gyermekrajzelemzés Lentiben. Érdeklődni: tel. 0036/5-130-672.

A budapesti székhelyű Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ NAPOT tart a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által közzétett 2012. évi pályázati felhívások kapcsán felmerülő gyakorlati kérdések (a pályázatok elkészítésével kapcsolatos tartalmi és minőségi szempontok, a nyertes pályázatok adminisztrálása, a folyósított támogatások elszámoltatása stb.) ismertetése céljából. A tájékoztatót a BGA Zrt. képviselői tartják. Időpont, helyszín: 2012. április 2-a, hétfő 14.30 órai kezdettel Lendván a Bánffy Központban (Lendva, Fő utca 32.) A szervezők mindazok figyelmébe ajánlják ezt a konzultációs lehetőséget, akik – most és a jövőben – pályázatot terveznek benyújtani a BGA Zrt. által meghirdetett nyílt pályázatra. Kérjük az érdekelt szervezeteket (egyesületeket, intézményeket stb.), hogy a tájékoztató napra küldjék el képviselőiket, mindenekelőtt a pályázatok elkészítésében tevékenykedő munkatársukat/tagjukat, érdeklődés szerint törvényes képviselőjüket (elnök, igazgató stb.), illetve bárki mást, akit érdekel a találkozó témája.

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 2 9 .


Info LENDVA KÖZSÉGI MAGYAR NEMZETI ÖNKORMÁNYZATI KÖZÖSSÉG MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST OBČINE LENDAVA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség pályázatot hirdet a Lendvai községben működő, magyar nemzetiségi programokat kivitelező civilszervezetek részére. A pályázat célja a magyar közösség önazonosságának megőrzése, fejlesztése és megerősítése. A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség erre a célra a 2012. évi költségvetésében 3.000,00 EUR-t biztosít. Pályázhatnak: a Lendvai községben bejegyzett civilszervezetek és egyesületek, kivéve azon intézményeket, melyeknek a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség a társalapítója. Kirándulások szervezésére, könyvkiadásra és eszközvásárlásra nem lehet pályázni. A pályázatokat a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség titkárságán igényelt vagy a www.lendva.info honlapról letöltött pályázati űrlapon kell benyújtani az önkormányzat címére: Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, Malom utca 6/A., 9220 Lendva. Tel.: 02 577 27 22, e-mail: lkmo@siol.net A pályázatok benyújtási határideje: 2012. április 13. A programok megvalósításának határideje 2012. december 31. Az elszámolás határideje 2013. január 31. Az érvényes pályázatokat a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa legkésőbb 2012. április 26-ig elbírálja. A nyertes pályázókat az önkormányzat írásban értesíti. A hiányos vagy késve érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. Nem részesülhet támogatásban olyan szervezet, amely a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség eddig meghirdetett pályázatain támogatást nyert, és azzal még nem számolt el. dr. Halász Albert, az LKMNÖK Tanácsának elnöke

Kertészet, virágüzlet és temetkezési szolgáltatások Ladislav Kiš s.p., Lendvai út 29., Pince

Elérhetők vagyunk a nap 24 órájában a hét minden napján.

Telefon: 02/578-97-33 vagy 041-346-790

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 2 9 .

figyelmükbe •Március 29., csütörtök 16.00 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •A gyermek néptánccsoportok „Marko skače” című rendezvénye. •Március 29., csütörtök 18.00, •Lendvai Könyvtár •Sara Alt: „Srí Lanka, az Indiai-óceán kincse” – élménybeszámoló •Március 29., csütörtök 18.00 óra, •Lendvai Zsinagóga •Hímes tojások, borok és húsvéti dísztárgyak kiállításának megnyitója. •Március 30., péntek 18.00 óra, lendvai •Színház- és Hangversenyterem •„Teater postavimo” címmel a felnőtt színjátszókörök találkozója. •Március 31., szombat 17.00 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •Az 1. Sz. Lendvai KÁI White Stars színjátszócsoportja „Rokokokokó” című előadásának bemutatója. •Március 31., szombat 19.00 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •Az 1. Sz. Lendvai KÁI teater.smo színjátszócsoportja „Ég és föld között” című előadásának bemutatója.

névnapsoroló Március 30-tól április 5-ig Péntek – Zalán Szombat – Árpád Vasárnap – Hugó Hétfő – Áron Kedd – Buda Szerda – Izidor Csütörtök – Vince

időjárás A hét végére túlnyomóan napos idő várható.

Börtönbüntetésre ítélték A Muraszombati Körzeti Bíróság egyéves börtönbüntetésre ítélte Tóth Józsefet. A völgyifalui férfi tavaly november 18-án veszekedés közben konyhakéssel támadt saját partnerére. A börtönbüntetés letöltésének megkezdéséig előzetesben marad, a bíróság továbbá alkoholfüggőségi gyógyításra kötelezte. A családi tragédiát éppen az alkohol okozta, hiszen a rendőrségi jelentés szerint Tóth és élettársa is alkohol hatása alatt volt, amikor kitört a veszekedés, amelynek még súlyosabb következményei is lehettek volna, amennyiben a sértett fia nem lép közbe. A bíróságon elhangzott az is, hogy a szociális ügyintéző központ már 2004 óta tud a család gondjairól. HF

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

nyilvános felhívást hirdet téli gumik és felnik eladására Az eladás tárgya: 5 db téli gumi és 5 db hozzá tartozó felni (Sava eskimo S3, használva egy téli szezont). A gumik mérete: 215/55/R16. Az árajánlatok benyújtásának határideje: 2012. április 4., szerda 12 óra. Az árajánlatokat a következő címre lehet elküldeni: MMÖNK, Fő utca 124., 9220 Lendva vagy tomi.lebar@muravidek.si. A döntés kritériuma: a legmagasabb árajánlat. Bővebb információért írjanak a tomi.lebar@muravidek.si email-címre. Az MMÖNK fenntartja a jogot arra, hogy a felhívásra jelentkező egyik ajánlattevőnek sem adja el a meghirdetett tárgyakat, és ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse. Lendva, 2012. március 29. Az MMÖNK Hivatala

Menjünk el Szalafőre!

A Hodos Községi MNÖK közösen a szalafői barátokkal szombaton, március 31-én gyalogtúrát szervez. A találkozó és az indulás reggel 9.00 órakor lesz a nyárosról, a 180-as határkőtől. Első megállónk Pityerszeren lesz, ahol megtekintjük a népi műemlékmúzeumot, majd folytatjuk az utat Alsószer irányába egészen az Őrszem vendéglőig, ahol újra megpihenünk és megkóstoljuk az Őrségi Tejüzem finom termékeit. A túrát Csörgőszer érintése után a kiindulópontnál fejezzük be, ahol megsütjük a finom szalonnát vagy kolbászt, amit mindenki hozott magával a puttonyában. A túra hossza körülbelül 10 kilométer, a tempót a csoport igényeihez, összetételéhez igazítjuk, így minden korosztályt szívesen várunk. A szervezők mindenről gondoskodnak, így csak egy kis sütnivaló szalonnát vagy kolbászt és egy nagy adag jó kedvet kell mindenkinek hoznia. A szervezés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy részvételüket jelezzék a következő telefonszámon: 02 5598033. Szeretettel várunk mindenkit!

15


Info Rejtett hol-mi

Humor

Humor

A hatéves Pistike kérdezi az apjától: – Apu, azt tudom, hogy a kisbaba az anyuka hasából jön elő, de mégis, hogyan kerül be oda? Apuka elkezd hümmögni, majd zavartan magyarázkodik, mire a gyerek közbeszól: – Jól van, apu! Nem kell mindenáron kitalálnod valamit! Semmi baj, ha nem tudod a választ.

Egy öregúrnak már évek óta problémája volt a hallásával, ezért felkereste az orvost. A doktor adott neki egy készüléket, amivel tökéletesen hallhat újra. Egy hónap múlva visszament a férfi ellenőrzésre, és azt mondta neki az orvos: – Ön most már ragyogóan hall. Biztos nagyon örül otthon a családja! Mire a kisöreg így válaszolt: – Ó, még nem mondtam meg nekik. Csak ülök otthon és csendben figyelem őket. Már háromszor is megváltoztattam a végrendeletemet.

Egy cirkuszigazgató bemegy egy bárba, és látja, hogy mindenki egy asztal körül gyülekezik. Az asztalon egy tál, abban egy kacsa, amelyik topogva táncol. Az igazgatónak megtetszik a mutatvány: – De jó lenne nálunk a cirkuszban egy ilyen produkció! – és megveszi a kacsát az edénnyel együtt a gazdájától 10 ezer dollárért. Három nap múlva a direktor dühösen jön vissza a bárba, ott találja a kacsa gazdáját: – Ide figyeljen, maga átvert engem! Telt ház előtt mutattam be a kacsát a tálban, és esze ágában sem volt táncolni. Mire a régi gazda így felel: – Nem felejtette el meggyújtani a gyertyát az edény alatt?

16

Horoszkóp

Tovább keressük rejtett kincseinket

Kedves Olvasóink! Mostani rejtvényünkben egy erdei kegyhelyen található kincset keresünk. Segítségül annyit árulhatunk el, hogy évente több ezren keresik fel. Ismét azt kérdezzük, amit mindig: mi látható a képen

Kos Már. 21. – ápr. 20. Ha új lehetőségek nyílnak meg Ön előtt, határozza meg már az elején, hogy meddig megy el ebben. Bika Ápr. 21. – máj. 20 Minden erejével küzd egy célért. Érdemes lenne átgondolnia, vajon miért nem akar összejönni a terve. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Fontos, hogy beleélje magát a környezetében élők helyzetébe. Ez alapjában is megoldhatja a problémákat. Rák Jún. 22. - júl. 22. Találjon vissza saját erejéhez, idézze fel magában, milyen is, amikor csak úgy árad Önből az energia.

és hol található? Szerencsés kutakodást! Előző rejtvényünk megfejtése a hodosi Idősebb Polgárok Otthona volt. A sorsoláskor a szerencse Könye Drágica domaföldi olvasónknak kedvezett.

Gratulálunk, nyereménye a Népújság Kő kövön maradjon! című kiadványa, melyet szerkesztőségünkben vehet át. E heti rejtvényünk beküldési határideje április 10. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva

kulcslyuk

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Szakmai életében szüksége lenne rá, hogy tisztán lássa határait. Tudnia kell, hogy meddig mehet el! Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Rengeteget teljesített és ennek most szüretelheti le gyümölcsét. Élvezze a sikert és tanuljon meg újra lazítani.

Unger Mira, a Kofetarji színjátszócsoport vezetője Az ideális férfi? • Aki nem szégyelli az érzéseit. Álomutazás? • Luxushajóval Ausztráliába és Új-Zélandra. Álomszakma? • Tanár. Ha sport, akkor... • Úszás, séta. Ha lazítás, akkor... • Olvasás, zenehallgatás. Ha étel, akkor... • Grillezett tintahal, káposztás ételek. Ha ital, akkor... • Víz, pezsgő. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Rétesek, főleg a tökös-mákos rétes. Kedvenc ruhadarab... • Zakó nadrággal vagy szoknyával. Kedvenc író, könyv? • Drago Jančar: Duša Evrope, Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek. Melyik a kedvenc rajzfilmje? • Tom és Jerry, Hupikék törpikék. Kabala, amulett? • Egy kis kéményseprő-figura.

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Higgye el, hogy kedvesének nem kell bizonyítania, ő a hibáit látva is szereti, sőt egyenesen imádja Önt.

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Nem tud megszabadulni negatív gondolataitól, amelyek csak tovább növelik a kurdarctól való félelmét. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Csak akkor érheti el céljait, ha keményen harcol értük. A mostani helyzetet nem külső segítség fogja megoldani. Bak Dec. 23. – jan. 20. Kihívások és megoldandó feladatok várnak Önre, de az elért eredményeket látva mégis elégedettséget érezhet.

Hisz-e bármilyen természetfeletti erőben? • Igen. Legjobb tulajdonsága? • Segítőkészség, barátságosság. Legrosszabb tulajdonsága? • Türelmetlenség, akaratosság. Ha tehetné, a világban eltörölné... • A háborút és minden erőszakot.

Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Munkájában naponta hoz súlyos döntéseket, érzelmi ügyekben viszont mintha visszariadna ennek a felelősségétől! Halak Febr. 20. – már. 20. Az események gyorsan követik egymást, de ezen nem lepődhet meg, hiszen Ön hozta mozgásba a dolgokat türelmetlenségével.

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 2 9 .


Lendva város 820 éves

A Szentháromság kápolna – a török feletti győzelem emléke Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A Szentháromság ká­ polna a Lendva-hegyen, pontosabban a Csonkadombnak nevezett részen a törökök feletti győzelem szimbóluma. A kápolnát a vár védelmét szolgáló egy­ kori katonai erődítmény

Miután a török elfoglal­ ta Kanizsát, az alsólendvai vár 1600-ban katonai erő­ dítményként az első vé­ delmi vonal fontos vég­ várává lépett elő. A török behatolások tekintetében az 1603-as esztendő volt a legnehezebb, ebből az évből két nagyobb táma­ dásról is tudomásunk van. Feltételezhető, hogy az első támadást a törökök háromkirályok napján in­ dították, amikor egy közel 1000 főből álló török had akarta meglepni Bánffyt, a támadást azonban a vár védői visszaverték. A má­ sik, sokkal nagyobb török

A Szentháromsági kápolna a Lendva-hegyen. Ma a város egyik jelképe. helyén a Gludovácz csa­ lád építtette 1728-ban, a török kiűzésének tisztele­ tére. Néhány forrás szerint ezen a helyen korábban több kápolna is állt.

Törökvész Lendván Néhány évvel a mohácsi csatát követően, 1530 körül Zala megyét is elérték a portyázó török csapatok, de akkor a Mura mentén még nyugodt viszonyok uralkodtak. 1587-ben azon­ ban már a Lendva-vidéken pusztítottak.

támadás október 14-én volt, amelyben a csáktor­ nyai gróf, Zrínyi György is részt vett segélycsapatai­ val. Egyes források szerint azonban nem volt más, aki a szabad hajdúkon kívül segédkezett volna. Zrínyi György 1200 lovas katonája híd hiányában nem tudott időben átkelni időben a megáradt Murán és elkéstek az ütközetről. Nádasdy pedig, aki jelen­ tést kapott, hogy a török Stájerországban garázdál­ kodik, lovasaival napokkal a lendvai ütközet előtt ezek üldözésére indult, s így nem vehetett részt a

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 2 9 .

A kápolna és mellette a legrégibb temető

lendvai diadalban. A harc végül a Bánffy Kristóf vezette várvé­ dők diadalával végző­ dött, a siker a védőké, illetve a városé volt. A második csata renge­ teg áldozatot követelt, az elesettek holttestét Bánffy Kristóf, a di­ nasztiai utolsó jeles férfitagja a vár feletti hegyen temettette el. A megtalált csont­ maradványok miatt a helyszínt az utókor „Csontos”-nak nevezi. A török veszély elmúltával békésebb korszak köszöntött be, A Gludovácz család nemesi így kedvezőbb körül­ származását bizonyító irat a mények teremtődtek a Zalai Levéltárból. gazdasági élet fejlődé­ séhez. 1690-ben, Nagyka­ Dervarics Kálmán lelkes tö­ nizsa várának a törököktől rekvéseinek köszönhetően való visszafoglalása után a Hadik Mihály földi marad­ vidéken kezdtek épülni a ványait később üvegkopor­ katolikus vallást feltüntető sóba tették, és látványos he­ emlékek: kápolnák, szob­ lyen, a templomhajó kórus alatti részében helyezték rok, út menti keresztek. el. 1840-ben a kápolna sír­ boltjában temették el nagy­ lelkűségük miatt Jódolka Teréz nemesasszonyt és

A kápolna építésze­ ti szempontból egysze­ rű épület, az idők során többször is javították, de megőrizték eredeti formá­ jában. A háború végén, 1945-ben több ágyúlövés érte, mert ezen a meredek dombon volt az orosz had­ sereg lövészállása, a német hadsereg pedig a stridói magaslatról lőtte a kápolna körüli orosz állásokat. A Szentháromság ká­ polnában évenként kétszer van mise, május utolsó va­ sárnapján, Szentháromság napján, és szeptember első vasárnapján, az angyaloki búcsún. A kápolnával szemben található a Szent Anna-szobor, amelynek felállítási ideje ismeretlen. A szobor fenntartására 1845-ben alapítványt tett Tarnóczy Antalné Gyurka Anna, császári és királyi kapitány özvegye. Jelen­ leg a szobron semmilyen felirat és évszám nincs. A kápolna melletti temető a város legrégebbi sírkertje, benne találjuk a legrégibb síremlékeket, amelyek márgás mészkőből ké­ szültek és az akkori stílus szép emlékei. Különösen értékesek a különböző

A Lendva-hegy Cson­ k a-dombnak nevezett részén 1727–28-ban ba­ rokk stílusú templomot építettek a várvédelmet szolgáló egykori katonai erődítmény helyén a török magyarországi kiűzésének tiszteletére. Az építkezés fő támogatója a Gludovácz család volt, de a támoga­ tók sorában említhetjük Hadik Mihály kapitányt is. A jelenleg álló kápolna alapjainak ásatásakor fedez­ ték fel vitéz Hadik Mihály holttestét, akit 1733-ban bekövetkezett halála után a kápolna alatti sírboltban helyeztek örök nyugalomra.

feliratok, amelyek az előző korszakok gazdag nyelvi hagyományairól tanúskod­ nak. A szlovén és magyar nyelvű feliratok mellett találhatunk olasz, német és más nyelven íródottakat is.

A Szentháromság kápolna története

A kápolna melletti temető Lendva legrégebbi sírkertje. 1843-ban Pőszer Ferenc nemest. 1912-ben a sírbolt­ ban utolsó otthonra lelt a lendvai Hajós család, amely a kápolna építésére szánt alapnak jelentős összeget adományozott.

17


Muravidék Országos tisztítóakció

Kevesebb az illegális hulladéklerakó Szlovéniában a 2010 áprilisában először megszervezett sikeres országos tisztítóakció után az idén ismét országos környezettisztító napra került sor. Szombaton országszerte mintegy 250 ezren csatlakoztak az akcióhoz, a Muravidéken közel 15 ezer volt a résztvevők száma. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Az idén a környezet­ tisztítás valójában kétna­ pos volt, hiszen az óvo­ dások és az iskolások, valamint pedagógusaik már pénteken nekiláttak a tisztításnak. Csatlakoztak a kétnyelvű tanintézmények is, többnyire az iskolák környezetét tisztítva, a Lendvai Kétnyelvű Kö­ zépiskola diákjai pedig a városban több helyen is gyűjtötték a hulladékot. A környezettisztítási akciót szervezők, az Ekologi brez meja (Környezetvédők határok nélkül) szervezet adatai szerint szombaton közel 250 ezer önkéntes tisztította a környezetet és mintegy 400 ezer tonna hulladékot gyűjtöttek ös�­ sze. A muravidéki régióban – hasonlóan, mint két évvel

ezelőtt – mintegy 15 ezer önkéntes, azaz minden nyolcadik polgár szorgos­ kodott a tisztább környeze­ tért. A nemzetiségileg ve­ gyesen lakott terület szinte minden településén, úgy a Lendva-vidéken, mint

Goricskón részt vettek az emberek a tisztításban. Van, ahol előzetes terep­ szemlét végeztek és már „célirányosan” indultak takarítani. Dobronakon a pol­ gárokhoz csatlakozott a

A felsőlakosi önkéntesek „akcióban”. Annak ellenére, hogy kevesebb az illegális lerakóhely, volt mit tisztítani.

mi lesz veled?

Egyelőre üresen marad a telek.

18

épületről Sandra Habjanič már akkor elmondta, hogy bontásra vár, hiszen rossz állapota miatt nem lehetett már felújítani. S így is lett, a jó időjárás beálltával eltűnt

tisztviselő-iskola harminc hallgatója is, akik a ne­ hezebben hozzáférhe­ tő helyeken tisztítottak, Lendván a cserkészek cso­ portja indult tisztítókörút­ ra szombaton, a pinceiek pedig megdicsérték a helyi MOL töltőállomás munka­ társait, akik a környezet­ tisztításnál csatlakoztak a falusi csapathoz. Az idén szelektált hul­ ladékgyűjtés folyt; a mű­ anyag, az üveg és az egyéb hulladék gyűjtésére különkülön zacskókat osztottak ki. Az általános megállapí­ tás, legalább is a Muravidé­

ken, hogy a természetben ugyan kevesebb az illegális hulladéklerakó, de még távol vagyunk attól, hogy tiszta és hulladékmentes lenne a természet, a kör­ nyezetünk. Van, amely lerakóhelyek már több mint húsz éve „aktívak”. A lakott területeken pedig a zacskókba leginkább műanyagdoboz, papír, fém gyűlt össze. Országos szin­ ten a legnagyobb gondot az építőipari hulladékok jelentik, melyekből – a törvények ellenére – még mindig rengeteg található a természetben.

Sok terv a Kapcai Helyi Közösségben

Ez lett vele…

Mi lesz veled? című so­ rozatunkban nemrég Gyer­ tyános egykoron talán egyik legszebb épületének szomo­ rú sorsát taglaltuk. A Living Harmony tulajdonába került

Dobronakon összesen mintegy 330 önkéntes tisztította a környezetet, az idén itt a katonaság is segített.

az épület a föld színéről, már csak a régi szép emlé­ kekben marad meg. A helyé­ re egyelőre nem terveznek új épületet. HF

A Kapcai Helyi Közösségben értékelték a 2011-es esztendő munkáját és bemutatták az idei terveket. Zágorec-Csuka Judit, a helyi közösség elnökének éves beszámolójából kiderült, hogy az elmúlt évben sokat tettek, ennek ellenére számos teendő maradt a 2012-es évre is. Az idei évre tervezett feladatok között külön figyelmet érdemel a faluotthon belsejének felújítása, valamint a központi fűtés bevezetése. A karbantartási munkálatok közt a Felső utca új burkolata, a falusi utcák és a mezei utak, az út menti árkok, a temető és az utcai világítás karbantartása szerepel. E mellett két buszmegálló-házikó felállítását is tervezik. A helyi közösség is aktív szerepet vállal a helybeli labdarúgóegyesület 40. évfordulójának megünneplésében, és a tervek szerint idén is szervez egy magyarországi kirándulást a polgároknak. A munkákba falubeli önkénteseket is be szeretnének vonni. F.H.M.

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 2 9 .


Muravidék A ne-odvisen.si csoport lendvai előadásáról

A „független” nevelés és annak következményei A „Banditát neveltünk!” kijelentésbe lehetne talán belesűríteni a ne-odvisen.si (független-függőségmentes vagy) csoport szókimondó és köntörfalazás nélküli problémafeltáró csütörtöki előadásának mondanivalóját a lendvai kultúrotthonban. Az interaktív és vetítésekkel is tűzdelt közös beszélgetés igazán érzékeny témákat feszegetett. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Mert sok szülő tényleg értetlenül áll csemetéje megnyilatkozásai, furcsa cselekedetei vagy éppen javíthatatlannak tűnő kö­ zömbössége előtt, közben azt firtatja, hogy „kire is ütött a gyerek?”. Az általános és közép­ iskolásoknak „Rajzoljunk egy új napot” címmel tartott délelőtti előadások után a Színház- és Hangverseny­

teremben a felnőttek (szü­ lők, nevelők) számára este került sor a találkozóra, mely Lendva Község szer­ vezésében jött létre. A gyer­ mekek elleni és családon belüli erőszak manapság oly gyakran hangoztatott fogal­ mai a családban oda-vissza módon megvalósulnak, s különösen azok a kérdések nyerték el a nézők tetszését, amelyek a bulvárvilág napi hozadékainak ellentmond­ va a gyermekek által elkö­ vetett erőszak, a szülői ki­

szolgáltatottság módozatait vizsgálták. A vitában részt vevő szakemberek – Vlasta Nussdorfer államügyész, Miha Kramli drogterapeuta és Dušan Praprotnik rend­ őrfelügyelő – olyan kér­ désekre keresték és adták meg a választ, amelyeket a szülők a nevelési folyamat­ nak mondott időszakban is gyakran elkövetnek. Olyan témákban, mint a kimara­ dozó gyermek, a zsebpénz kiérdemlése, a gyermek által diktált órarend. Ezek

A XII. kerület képzőművészei állítanak ki

Sokszínű hegyvidéki tárlat Lendván Kedden Budapest XII. kerületének Hegyvidéki Önkormányzata és a lendvai Galária-Múzeum közös szervezésében Lendván megnyílt a Hegyvidéki távlatok című kiállítás. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A kiállítás a Götz Quartet előadásában stílusosan Mu­ szorgszkij: Egy kiállítás ké­ pei című zenei darabjának bevezető részével kezdő­ dött. Gerič Ferenc igazgató köszöntője után Fonti Krisz­ tina, a Hegyvidéki Önkor­ mányzat alpolgármestere

fordult a közönséghez. Fonti elmondta: több hasonló kiállítást szervezett az ön­ kormányzat a határon túl az elmúlt 10–15 évben, többek között Lendván mutatták be az első hegyvidéki mű­ vésztelep munkáit, azóta pedig Nagybányán, Brüs�­ szelben is bemutatkoztak. A hegyvidékiek nagy lokál­ patrióták, szeretik lakóhe­ lyüket, amely nem nélkülözi

a nagyvárosi miliőt, de sok az erdővel borított rész, s a parkok is a természetközel­ séget sugallják. – Ilyenek ezek az alkotások is, me­ lyek nem csak anyagukat illetőleg sokszínűek, hanem a kidolgozás és a képzőmű­ vészeti ágak sokszínűségét is jelképezik: a grafikától a festményig, a textilművé­ szettől a kisplasztikáig. A 15 évvel ezelőtt elkezdett

A lendvai „felnőtt” előadásra sokkal több embert vártak a szervezők. mind a szülői gyengeség következményei – hang­ zott el több előadótól is, s csak magunkra vethetünk, ha fogékonyak vagyunk a „hülyeségre”. – Amelyik gyermek 16 évesen nem ké­ pes heti három alkalommal megfőzni az ebédet a család­

nak, az bandita. De a lényeg még csak eztán következik, amelyik szülő nem tudott érdemben és időben lépni, az megkeserüli, hiszen az egész család alá lesz vetve a terrornak, kivétel nélkül: a testvérek és nem utolsósor­ ban maguk a szülők.

kapcsolatépítést – melyet Gálics István kezdett meg és jelenleg Göntér Endre jelenti a fő pillérét, hiszen mindketten kiállítottak már a kerületben – 22 muravidé­ ki alkotó kiállítása és a mű­ vésztelepeken való részvétel is kiteljesítette. A 20 kiállító művész (többek között Angyal Jú­ lia, Ázbej Kristóf, Borza Teréz, Galambos Tamás, Kempfl József, Pató Ká­ roly, Vígh Tammás és má­ sok) alkotásairól Breznay András festőművész tar­ tott dióhéjban ismertetőt.

Az ismertetőből kitűnt: a szobrászok közül van, akinek 100-nál több köztéri szobra található az ország­ ban, de külföldön is. A festők és grafikusok pedig a Velencei Biennálékon is gyakori vendégek, ahogy az ENSZ-palotában is több festménnyel képviselik a magyar képzőművészetet. A tárlatot Göncz László nemzetiségi parlamenti kép­ viselő nyitotta meg, öröm­ mel konstatálva a magyar fővárossal való kapcsolatok bővülését, tartalmi telített­ ségét.

A szentség megújítja a világot A Slomšek-év jelszavának jegyében rendezte meg a dobronaki plébánia a plébániai missziót. Mint ahogy mag. Simon Štihec plébániai kormányzó és a missziós atyák a programfüzetben megfogalmazták, a misszió mindenki számára nagy kihívás, hívők és nem hívők számára egyaránt. A misszió a teljes plébániát szándékozott felkarolni, és mint Štihec kormányzótól megtudtuk, ez teljes mértékben sikerült is. A misszió teljesítette minden elvárásukat, hiszen elégedettek a programok és a szentmisék látogatottságával, amelyen nemcsak Dobronakról, hanem Turniščéről, Lendváról, Kobiljéről és más településekről is érkeztek hívek. A program március 16-án kezdődött, s minden nap egy-egy téma köré csoportosultak az események, illetve a szentmisék. A program március 25-én Radamosban zárult a Mária-fánál, az új kereszt megáldásával. Dobronakon utoljára 10 éve volt misszió – az egyházi szokás szerint 7 vagy 10 évente szoktak missziót szervezni. HF

A lendvai kiállításon a művészek közül is sokan megjelentek. N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 2 9 .

19


Muravidék

Konjicében is ünnepeltek A Pohorje alatt, Slo­ven­ ske Konjice kisvárosban élő kis magyar közösség márci­ us 15-e alkalmával Vida Ist­ vánnál ünnepelte a nemzeti

ünnepet. Az effajta össze­ jövetelek – Salamon Árpád szíves közlése szerint – nem ritkák, hiszen a szülőföld­ jüktől távol eső magyarok, bár közülük sokan vegyes házasságban élnek, a „csa­ ládi” összejövetelek meg­ tartása mellett rendszeresen megünneplik közösen a nemzeti ünnepeket is. Ilyen alkalmakkor nem maradhat

el a magyar étel és itóka, s azok velejárójaként a népdal és a magyar nóta sem. Vida István klubszobájában a késő esti órákig tartott a

vigadozás és az ének, majd a házigazda a lakásához közeli pincéjébe invitálta a társaságot. A magyar for­ radalom és szabadságharc ünnepét – követve a törté­ nelmi példát – a konjicei magyarokon kívül a velük együtt élő, más anyanyelvű családtagok és rokonok is sajátjuknak tekintik. -ce

Meghívó a Kofetarji, a Lendvai Nyugdíjas Egyesület színjátszócsoportja

En hribček bom kupil című vígjátékának előadására, amelyre pénteken, 2012. március 30-án 19 órakor kerül sor a dobronaki művelődési házban.

Szombati piac Lendván A Lendvai Ifjúsági Tanács szervezésében újra megelevenedik az egykori városi piac, amelyen megvásárolhatók lesznek a hazai és környékbeli gazdák termékei. 15 év után az első ilyen piacra szombaton, 2012. március 31-én az Elizabeta szálló előtti téren kerül sor. Szeretettel várunk mindenkit!

20

József Attila Versmondó Verseny A Lendvai Könyvtár szervezésében hétfőn ke­ rült sor a József Attila Vers­ mondó Verseny muravidéki területi fordulójára, melyen az idén nyolc versmondó vett részt az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolá­ ból, valamint a Göntérházi Kétnyelvű Általános Isko­ lából. A versenyen hagyo­ mányosan egy kötelező József Attila-verset és egy szabadon választott verset kellett előadni. A zsűri – az idén Bence Lajos költő, Szőke Kriszti­ na versmondó és Bobovec Szabó Petra könyvtáros értékelt – döntése szerint Pál Péter, Štihec Lucija és Ferenc Katja (mindan�­

Pál Péter, Ferenc Katja és Štihec Lucija vesmondók a zsűri tagjaival a Lendvai Könyvtárban. nyian az 1. Sz. Lendvai KÁI tanulói) előadásában hangzottak el a legjobb pro­ dukciók, így ők képviselik a Muravidéket a Letenyén rendezendő versmondó versenyen április 14-én. A

zsűri értékelésében kiemel­ te, hogy a versenyt jól felké­ szült szavalók, színvonalas előadások jellemezték, egy­ ben felhívva a figyelmet a szöveghűség fontosságára. kmj

Nagy sikert aratott a Sáribíró A Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség meghívására Szentlászlón a faluotthonban mutatta be a bajánsenyei Kerkabarka Színjátszócsoport Móricz Zsigmond Sáribíró című háromfelvonásos komé­ diáját. A két és fél órás színdarab nagy sikert ara­ tott a teljesen megtelt fa­ luotthonban, felelevenítve a régi szép időket: mind a falusi színdarabok idejét, mind pedig az egykori fa­ lusi élet jellegzetességeit, amelyek a mai aktuális

A színdarabban minden a hatalom és a szerelem körül forog. politikai háttérjátékokat figyelembe véve aktuáli­ sak maradtak. A csoport

mindenképpen elismerést érdemel a produkcióért. HF

Közgyűlést tartottak a rokkantak A rokkantnyugdíjasok lendvai körzeti egyesülete megtartotta éves közgyű­ lését, az egybegyűlteket Vugrinec Magda, az egye­ sület elnöke köszöntötte. A résztvevők elfogadták a tavalyi esztendő pénzügyi és tartalmi beszámolóját, valamint alátámasztot­ ták az idei évre vonatko­ zó terveket. Az egyesület mintegy 19 ezer euró pénz­ eszközzel számol költség­ vetésében. A közgyűlésre hat ven­ déget is meghívtak, többek

A tagságot Vugrinec Magda köszöntötte. közt jelen volt Martin Raj betegjogi biztos is. Az ös�­ szejövetel társalgással zá­ rult, amelynek keretében

felköszöntötték a jelenlévő hölgyeket a nőnap és az anyák napja alkalmából. HF

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 2 9 .


Helló! Kedves gyerekek! Honnan tudjuk, hogy tavasz van? Reggel, amikor felébredünk, de még ki sem nyitjuk a szemünket, a napocska már simogatja az arcunkat. A már ismert zajok, hangok mellett a madarak csicsergése is behallatszik a szobánkba. Ha pedig egy nagy nyújtózkodás után kinézünk az ablakon, már látjuk, hogy rügyeznek a fák és a bokrok, a fű is szép friss zöld színű, a virágágyásokban pedig tulipánok pompáznak minden színben. Tavasszal újjászületik a természet, visszatérnek költöző madaraink. A fecske az egyik legkedvesebb, biztosan találkoztatok már vele, lehet, hogy éppen a ti házatok eresze alatt is épített már fészket. Állatos sorozatunk következő főszereplője is a fecske, olvassátok el! Az 1. Számú Lendvai KÁI 2.b osztályos tanulói két igazi tavaszköszöntő mesével leptek meg minket. A mesék mellé rajzoltak is, nézzétek csak, milyen szépet!

Kedves gyerekek! Továbbra is várjuk tavaszi virágokról készült fotóitokat, rajzaitokat vagy bármilyen más alkotást. Mi már találtunk tőzikét és hóvirágot, vajon ti is ilyen ügyesek vagytok? A beküldött alkotásokért jutalom jár! Nemes Nagy Ágnes:

Lila fecske Piros dróton ült a fecske, piros dróton lila folt, mert a fecske lila volt. Ült a dróton egymagában, ibolyaszín kiskabátban, lila volt a háta, szárnya, földre hullott lila árnya, gyufa-vékony lila lábon álldogált a piros ágon, lila volt a szeme csíkja, lila, mint a lila tinta. Április volt, jött az este, meg se mozdult az a fecske. Április volt, április, én hagytam ott végül is. Lila csőr, lila toll, most is ott ül valahol.

A három barát

A nyúl és a fog Egy szép napon a kis­ nyúl játszott a réten. Mi­ kor hazaindult, találkozott egy jajgató mókussal, aki megmutatta a fogát, amit kihúzott a fogorvos. A nyuszi nagyon megijedt, mert féltette a fogait. Meg­ hallotta ezt a róka és a farkas. Elhatározták, hogy megijesztik. Befestettek egy csavart narancsszínre. A nyuszi beleharapott. – Aúúúú!!! – kiáltotta. – Ne félj – mondta a mókus. Elmentek a fogorvoshoz. A róka és a farkas szégyenük­ ben elfutottak. A nyuszi boldog volt. Írta: Jordaki Lucija-Enya és Ferenc Nika Rajz: Ferenc Nika

A fecske A fecskefélék a madarak osztályának a verébalakúak rendjébe tartozó családja. Az Antarktisz kivételével minden kontinensen megtalálhatóak. A fajok többsége vonuló. Természetes élőhelyeik a nyitott területek, gyepek, nyílt erdők, szavannák, mocsarak és cserjések. Testük karcsú és áramvonalas. Hosszú, hegyes szárny jellemző rájuk, amely lehetővé teszi a fordulékonyságot és a gyorsaságot. Kicsi, háromszög alakú a csőrük, lábaik rövidek és gyengék, a tollazatuk rövid, lesimuló, gyakran fémes fényű. Testhosszuk 10–23 centiméter közötti, a hímek és a nőstények hasonlóak egymáshoz. A fecskék repülő rovarokra vadásznak. Vannak fajok, melyek művészi fészket építenek sárból, mások a homokos partoldalakba vájnak fészekodút, de a harkályok által elhagyott odúkat is használják. Tudtad-e? A fecskék maximális repülési sebessége csaknem 320 km/óra!

Egyszer egy napsüté­ ses napon Emma sétált az utcán. Egyszer csak talált egy varázspálcát. Boldo­ gan vitte haza. Otthon varázsolt magának két barátnőt, elnevezte őket Johannának és Rebekának. Barbi-babáztak reggelig. Sajnos elmúlt a varázslat. Emma szomorú volt, mert eltűntek a barátnők. El­ határozta, hogy elmegy a játszótérre és keres baráto­ kat. Szerencsére talált is és boldogan élt velük. Írta: Bojnec Rebeka, Močnjek Johana, Štiblar Emma Rajz: Bojnec Rebeka

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 2 9 .

21


Sport Fontos döntetlen

Gól nélküli pontrablás Domžale – Nafta 0:0 A mérkőzés helyszíne: Sportpark, Lendva. A nézők száma: 400. Játékvezetők: Damir Skomina (Koper – Capodistria), illetve Žunič és Vidali. Szövetségi ellenőr: Kodarin Janko (Koper – Capodistria). Domžale: Vidmar, Topić, Knezović (62. Zec), Balokog, Zatkovič, Drevenšek (58. Osmanaj), Krcić (46. Gerič), Skubic, Korun, Elsner, Živec; Edző: Darko Birjukov. Nafta: Prša, Atanasov, Dolinar, Zelko, Sreš, Tomažič-Šeruga (33. Kajtazi, 90. Lebar), Da Silva, Korošec (73. Osaj), Levačič, Pavel, Raduha; Edző: Stanko Preradovič. Sárga lap: Korun, Topić, Knezović, illetve Dolinar. Kiállítva: – Feri Horvat Meštrovič

A Nafta legutóbbi két vendégszerepléséről csu­ pán egy ponttal tért haza: a hétközi fordulóban a Gorica ellen 3:1-es (1:0) vereséget szenvedett a lendvai gárda. A gólokat Plut, Buzeti, il­ letve Da Silva lőtte. A Nafta ugyan vereséget szenve­ dett, de egy kis szerencsé­ vel a döntetlen is benne volt a meccsben. A szombati fordulóban a Domžale ellen (amely hét közben fordulatos meccsen Muraszombatban 4:3-ra diadalmaskodott) a Nafta Dolinarral és Levačič-csal

26. forduló Domžale – Nafta 0:0 Rudar – Gorica 1:0 (1:0) Stojnić 4. Triglav – Koper 0:2 (0:0) Guberac 71./11-esből, Pučko 76. Mura 05 – Olimpija 1:0 (1:0) Fajić 14. Maribor – Celje 3:1 (1:0) Velikonja 16., Cvijanović 47., Tavares 66./11-esből; Krajcer 89. Táblázat 1. Maribor 26 19 4 3 59:22 61 2. Olimpija 26 12 7 7 43:30 43 3. Gorica 26 12 6 8 40:28 42 4. Mura 05 26 12 5 9 34:34 41 5. Koper 26 10 7 9 35:29 37 6. Rudar 26 9 7 10 41:37 34 7. Domžale 26 9 5 12 32:41 32 8. Celje 26 8 7 11 34:38 31 9. Nafta 26 5 8 13 28:45 23 10. Triglav 26 4 4 18 10:46 16 A 27. forduló párosítása 2012. március 31-én: Celje – Mura, Koper – Maribor, Gorica – Triglav, Nafta – Rudar, Olimpija – Domžale.

22

a védősorban megerősödve megúszta a találkozót ka­ pott gól nélkül, amely min­ den bizonnyal a lendvaiak számára hízelgőbb ered­ mény. A Nafta a megszokott „felállásban” leginkább a védelmi feladatok ellátására koncentrált, s a gyakran nem túlságosan meggyőző teljesítményt mutató haza­ iak nem tudták helyzeteik ellenére sem bevenni Prša kapuját. Az első félidőben a

meccs nem nyújtott sok szórakozást a kisszámú kö­ zönségnek. A hazaiak dik­ tálták a tempót, lényegesen többet birtokolták a labdát, mégsem tudtak egyetlen helyzetig sem eljutni. A támadásokat illetően a Naf­ ta sem remekelt, a félidő utolsó pillanatában mégis majdnem vezetést szerzett, ám Vidmar hárítani tudta Sreš szabadrúgását. A második félidő sem tüzelte fel igazán a közön­ séget. A publikum a 60. percben sóhajtott nagyot, Mura 05 – Olimpija 1:0 (1:0) A forduló rangadóját a Mura nyerte mintegy 2500 néző előtt, a mindent eldöntő találatot még a 14. percben Fajić lőtte. A gólzsáknak további helyzete is volt, valamint Horvat a kapufát találta el, míg a vendégek nem voltak túlságosan veszélyesek, s különösen Vršič maradt egykori csapata ellen képességei alatt.

amikor Saša Aleksander Živec 14 méterről a kapufát találta el, majd kilenc perc­ cel később Zatkovič beadá­ sáról a kapu előtt Osmanaj és Gerič is lekésett. A 78. percben Balokog lövését Prša a léc fölé nyomta, a Nafta részéről pedig Da Silva távoli lövése jelentet­ te a legnagyobb veszélyt. A 85. percben a Domžale Zatkovič helyezett lövésével dönthette volna el a mec�­ cset, ám lövése gyengén sikerült.

Benko szenzációs indulása Jože Benko, a Nafta egykori gólzsákja – úgy tűnik –kiválóan beilleszkedett csapatába a magyar nemzeti bajnokságban, hiszen a Lombard Pápával a kupában már szerzett gólt, s az edzője ezúttal a kezdőbe nevezte be a Debrecen ellen. Benko meghálálta a bizalmat, hiszen fejjel beállította a listavezető ellen a 2:2-es végeredményt. HF

LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓ LIGA 15. forduló

Magyar Nemzeti Bajnokság 21. forduló Honvéd – Kecskemét Debrecen – Lombard Kaposvár – Siófok Pécs – Videoton Vasas – ZTE Diósgyőr – Újpest Győr – Paks Haladás – Ferencváros

1:4 (0:1) 2:2 (1:0) 2:3 (0:3) 1:3 (0:2) 3:2 (1:0) 1:0 (0:0) 4:1 (0:0) 2:1 (0:0)

Táblázat 1. Debrecen 21 15 6 0 42:15 51 2. Győr 21 15 2 4 41:22 47 3. Videoton 21 13 2 6 39:15 41 4. Honvéd 21 10 6 5 37:26 36 5. Diósgyőr 21 10 4 7 31:27 34 6. Pécs 21 8 8 5 30:32 32 7. Kecskemét 21 9 4 8 35:29 31 8. Paks 21 7 6 8 34:39 27 9. Haladás 21 6 7 8 24:27 25 10. Ferencváros 21 6 5 10 20:21 23 11. Siófok 21 5 8 8 22:31 23 12. Újpest 21 6 3 12 26:36 21 13. Vasas 21 4 8 9 21:33 20 14. Kaposvár 21 3 11 7 25:33 20 15. Lombard 21 5 4 12 21:32 19 16. ZTE 21 0 8 13 19:49 8 A 22. forduló párosítása 2012. március 30-a és április 1-je között: Siófok – Diósgyőr, Ferencváros – Vasas, Kecskemét – Haladás, Lombard – Pécs, Paks – Kaposvár, ZTE – Győr, Újpest – Debrecen, Videoton – Honvéd.

Muravidéki Labdarúgó Liga 15. forduló Črenšovci – Apače 3:1 (0:0) Puconci – Bogojina 1:1 (1:0) Ljutomer – Šalovci 2:0 (1:0) Turnišče – Kobilje 0:3 (0:1) Hodos – Hotiza 2:0 (0:0) Tóth, Molnár Gančani – Bistrica 0:5 (0:1) Dobronak – Beltinci 1:6 (1:4) Varga; Tkalec, Balogh (öngól), Kerec, Zelko, Ilić, Kovač Táblázat 1. Beltinci 14 11 2 1 53:12 35 2. Ljutomer 14 10 3 1 39:7 33 3. Turnišče 14 8 3 3 29:17 27 4. Apače 14 8 2 4 35:27 26 5. Šalovci 14 8 2 4 27:26 26 6. Hotiza 14 8 1 5 30:24 25 7. Bistrica 14 5 6 3 36:25 21 8. Črenšovci 14 4 5 5 22:20 17 9. Bogojina 14 4 5 5 23:30 17 10. Puconci 14 2 7 5 23:33 13 11. Hodos 14 3 3 8 20:21 12 12. Gančani 14 1 7 6 18:29 10 13. Kobilje 14 2 0 12 13:58 6 14. Dobronak 14 0 2 12 13:52 2 A 16. forduló párosítása 2012. április 1-jén, 16.00: Kobilje – Črenšovci, Apače – Dob­ ronak (mind szombaton), Beltinci – Gančani, Bistrica – Hodos, Hotiza – Ljutomer, Šalovci – Puconci, Bogojina – Turnišče.

Graničar – Nafta Soós; Drvarič (2), Cár, Varga Veterani – Petesháza Budja (öngól); Komar Nedelica – Zsitkóc Gjerkeš, Denša, Zadravec Hídvég – Olimpija Gabor, Gostan Csente – Renkovci Huskić Polana – Panonija S. Žalik és R. Žalik (2–2) Kapca – Zvezda Kranjec (2), B. Prendl

1:4 (0:1) 1:1 (0:0) 3:0 (0:0) 2:0 (1:0) 0:1 (0:0) 4:0 (3:0) 3:0 (2:0)

Táblázat 1. Nedelica 14 10 3 1 48:17 33 2. Nafta 14 10 2 2 43:18 32 3. Panonija 14 9 3 2 39:19 30 4. Polana 14 9 2 3 41:19 29 5. Csente 14 8 3 3 35:20 27 6. Renkovci 14 7 3 4 34:20 24 7. Graničar 14 6 2 6 23:26 20 8. Veterani 14 5 3 6 40:41 18 9. Zsitkóc 14 5 1 8 29:30 16 10. Hídvég 14 5 1 8 29:36 16 11. Petesháza 14 4 3 7 22:29 15 12. Olimpija 14 3 2 9 22:47 11 13. Kapca 14 2 2 10 16:42 8 14. Zvezda 14 0 0 14 14:71 0 A 15. forduló párosítása április 1-jén: Zvezda – Hídvég, Nafta – Csente (mind 10.00), Pa­nonija – Graničar, Renkovci – Nedelica (mind 11.00), Zsitkóc – Veterani (14.00), Pe­tesháza – Kapca, Olimpija – Polana (mind 15.30).

minisport Hat érem Lendvára! A Judo Klub Murska So­b o­t a „Pokal Murske Sobote” elnevezésű cselgáncstornáján a lendvaiak kiváló teljesítménnyel rukkoltak elő. A JK Lendava 3 érme közül kettő a legnemesebb fémből készült: a 11 éveseknél Imre Nino (34 kg), a 13 éveseknél pedig Nina Kotnjek (28 kg) végzett az élen. Dobogóra a 13 éveseknél még másodikként Eva Lepoša (32 kg) és Grega Kotnjek (55 kg) lépett, annak is az alsó fokára. A KBV tagjai a 20 éveseknél remekeltek, ahol Leon Benko (100 kg) második, Nagy Marko (81 kg) pedig harmadik lett. F. B. Bajnokverés a rangadón A 3. tekeliga keleti csoportjának már megnyert bajnoki címe után a Nafta férfi tekecsapata nem tudta hozni korábbi teljesítményét, s a bajnokság utolsó fordulójában a muravidéki rangadón hatalmas zakót kapott. A Radenska 7:1-re, fában 3399:3318-ra győzte le a lendvaiakat, ezzel felkapaszkodva a második helyre. A lendvaiak becsületpontját 600 fával Radakovič hozta. A hölgyek viszont nagy győzelemmel intettek búcsút a bajnokságnak, hiszen a 18. fordulóban 7:1-re, fában 3049:2838-ra győzték le a Rušét. A szenzációs teljesítményhez Stanič 525, Gomzi 522, Utroša 461, Hozjan 516 és Sapač 506 fás teljesítményére volt szükség. F. B. Donko első idei sikere Tadeja Donko görkorcsolyázó a horvátországi Velika Goricában a HIC Kupán bezsebelte első idei győzelmét a 21 kilométeres félmaratonon. Donko a jövőben ljubljanai tanulmányai miatt az RK Ljubljana tagjaként folytatja pályafutását. F. B. A KBV három aranya Mariborban a „Baum­g artner övért” mérték össze erejüket a cselgáncsozók. A 11 éveseknél kiváló teljesítményt nyújtottak a KBV fiataljai: a 164 fős mezőnyben összesen 5 érmet nyertek. Aranyat Lino Lipuš (27 kg), Aljoša Marič (30 kg) és Luka Denša (34 kg) akaszthatott a nyakába, Luka Podgorelec (27 kg) és Nika Pal (34 kg) a dobogó alsó fokára léphetett. F. B.

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 2 9 .


Sport

Az új lövöldével új korszak kezdődik A Jezero – mely az utób­ bi években a Dobronaki köz­ ség legsikeresebb sportegye­ sülete – éves közgyűlésén értékelte a tavalyi esztendőt, valamint meghatározta a ki­ indulópontokat az idei évre. A közgyűlés történelmi volt, hiszen az évek óta lövölde után vágyakozó egyesület álma teljesült, s ezúttal már az egészségház feletti lövöl­ dében ülhettek össze. A tavalyi év beszámoló­ ját Tomaž Benkovič klubel­ nök tartotta, kiemelve a klub eredményeit. Ezekkel aztán

tényleg nem szerénykedtek az egyesület tagjai, sem egyéni, sem pedig csapat­ versenyeken. Folyamatos, szisztematikus munkával az elmúlt évek legsikeresebb és legjobban szervezett cél­ lövőklubjai közé küzdötték fel magukat. A 2012-es évre elfoga­ dott programtervben sze­ repel többek közt a lövöl­ de felszerelése, valamint néhány fegyver vásárlása. A pénzügyi terv az idei évre 14 ezer euróról szól. A közgyűlésen jelen lévő

Marjan Kardinar polgár­ mester külön kifejezte örö­ mét, hogy a céllövők végre megkapták a megérdemelt tetőt a fejük fölé. Benkovič elnök is külö­ nösen elégedett volt ezen a napon, hiszen mint mondta, évtizedes álmot váltottak valóra, így biztosítottá váltak a feltételek a zökkenőmen­ tes edzéshez, valamint az utánpótlás neveléséhez is. A lövöldébe a tervek szerint az év második felében költözik majd teljes élet. F. Bobovec

Magyar második lett Ljubljanában A Bit Ljubljana szer­ vezte a tollaslabdázók 4. A tornáját. Betegsége miatt a tornát kénytelen volt ki­ hagyni Utroša Iztok, a jó lendvai eredmény azonban így sem maradt el, hiszen Magyar Sabina kiváló tel­ jesítményt nyújtott. Női egyesben a döntőben vívott csatát Nina Kotar (BIT Ljub­ ljana) ellen, ám végül is alulmaradt, Koncuttal az oldalán pedig a női páros versenyben a 6. helyen zár­ tak. Koncut eredményesebb volt vegyespárosban, ahol Kek Jamnik (BK Med­vode) oldalán a bronzérmet har­ colta ki. Szintén Ljubljanában

rendezték a 15 évesek szá­ mára a 3. meghívásos ver­ senyt. A Mladost tagjai közül Hozjan Vito érte el a legjobb eredményt, hiszen Borut

Vračkóval (BK Kungota) ép­ pen csak lecsúsztak a dobo­ góról. Egyéniben Hozjan és Šend­lin­ger egyaránt a 9–16. helyen végzett. F. B.

kosárlabda Ljutomer 1 – Lindau 55:69 (11:16, 16:17, 10:18, 18:18) A bajnokság 16. forduló­ jában idegenben nagyszerű teljesítményt nyújtva győzött a Lindau. Az első három ne­ gyedben folyamatosan növelte előnyét a lendvai gárda, az utol­ só játékrészben pedig sikerült döntetlent elérnie a csapatnak, így kisebb szenzációt értek el. A lendvaiak pontszerzői: Horvatič

G. 23, Magdalenič 13, Hozjan T. 13, Zrna 6, Horvatič S. 6, Balaž és Novak 4–4 pont. A forduló többi eredménye: So­bota – Beltinci 60:46 (19:14, 18:9, 11:12, 12:11) és Ljutomer 3 – Sveta Ana 64:52 (13:12, 14:10, 16:13, 21:17). A másik két meccset egy későbbi időpontban játsszák le. HF

Az oroszok jobbak voltak

adott a cserejátékosoknak, a vendégek pedig két továb­ bi gólt lőttek: Arijev a 65. percben a védelem, Razlov pedig a 70. percben a kapus hibáját használta ki. A meccset – amely a

Nafta – Torpedó Moszkva 0:3 (0:1) A Nafta U–16-os csapa­ tának lehetősége volt össze­ mérnie erejét a moszkvai

Torpedó utánpótlásával, az Ausztriában edzőtáborozó oroszokat Lendván fogad­ ta a Nafta. A lendvaiak az

első félidőben egyenrangú ellenfelek voltak, a félidő egyetlen találatát Polov

szerezte egy szöglet utáni kombinációt követően. A második félidőben Soós Vladimir lehetőséget

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 2 9 .

fiatalok számára nagyon jó tapasztalat volt – Gönc vezette. feri.h.m.

Lendvai Körzeti Labdarúgóliga, tavaszi párosítás 2011/12.

20. forduló 2012. április 29-én: Panonija – Nafta Olimpija – Renkovci Kapca – Polana Zsitkóc – Hídvég Petesháza – Csente Veterani – Graničar Zvezda – Nedelica

14. forduló 2012. május 2-án: (módosított időpont) Zsitkóc – Petesháza __:__ Zvezda – Veterani __:__ Olimpija – Kapca __:__ Panonija – Hídvég __:__ Nafta – Polana __:__ Renkovci – Graničar __:__ Nedelica – Csente __:__

21. forduló 2012. május 6-án: Panonija – Zsitkóc __:__ Graničar – Kapca __:__ Polana – Hídvég __:__ Nedelica – Petesháza __:__ Csente – Veterani __:__ Nafta – Olimpija __:__ Renkovci – Zvezda __:__

15. forduló 2012. március 25-én: Nedelica – Zsitkóc Veterani – Petesháza Kapca – Zvezda Hídvég – Olimpija Polana – Panonija Graničar – Nafta Csente – Renkovci

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

22. forduló 2012. május 13-án: Zvezda – Nafta __:__ Petesháza – Renkovci __:__ Zsitkóc – Polana __:__ Olimpija – Panonija __:__ Kapca – Csente __:__ Hídvég – Graničar __:__ Veterani – Nedelica __:__

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

23. forduló 2012. május 20-án: Olimpija – Zsitkóc Graničar – Polana Csente – Hídvég Nedelica – Kapca Renkovci – Veterani Nafta – Petesháza Panonija – Zvezda

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

24. forduló 2012. május 27-én: Veterani – Nafta __:__ Kapca – Renkovci __:__ Zvezda – Olimpija __:__ Petesháza – Panonija __:__ Polana – Csente __:__ Zsitkóc – Graničar __:__ Hídvég – Nedelica __:__

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

25. forduló 2012. június 3-án: Zvezda – Zsitkóc Nedelica – Polana Csente – Graničar Nafta – Kapca Renkovci – Hídvég Olimpija – Petesháza Panonija – Veterani

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

26. forduló 2012. június 10-én: Hídvég – Nafta Polana – Renkovci Veterani – Olimpija Kapca – Panonija Zsitkóc – Csente Petesháza – Zvezda Graničar – Nedelica

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

16. forduló 2012. április 1-jén: Petesháza – Kapca Zsitkóc – Veterani Olimpija – Polana Zvezda – Hídvég Nafta – Csente Panonija – Graničar Renkovci – Nedelica 17. forduló 2012. április 9-én: Renkovci – Zsitkóc Hídvég – Petesháza Kapca – Veterani Graničar – Olimpija Polana – Zvezda Nedelica – Nafta Csente – Panonija 18. forduló 2012. április 15-én: Zsitkóc – Kapca Nafta – Renkovci Petesháza – Polana Veterani – Hídvég Olimpija – Csente Zvezda – Graničar Panonija – Nedelica

19. forduló 2012. április 22-én: Nafta – Zsitkóc __:__ Hídvég – Kapca __:__ Polana – Veterani __:__ Graničar – Petesháza __:__ Csente – Zvezda __:__ Nedelica – Olimpija __:__ Renkovci – Panonija __:__

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

23


Népújság, 2012/13.  
Népújság, 2012/13.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2012. 03. 29.

Advertisement