a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Kelepelő

Info Vigyázzunk egymásra Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

64. évfolyam 12. szám

Lendva 2020. március 26. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a


Iránytű A kormány bejelentette a ”koronavírus-törvényt„

Rövid és hosszú távú A szlovén kormány akkora pénzösszeget biztosít majd, amen�nyi szükséges ahhoz, hogy megmaradjanak a munkahelyek, a szociális stabilitás, a gazdasági teljesítőképesség, illetve talpon maradjanak a társadalmi rendszerek, működhessenek a tudomány, a kultúra és más területek tevékenységei is – jelentette be Janez Janša kormányfő. A koronavírus-járvány, amely az utóbbi héten igazi Tomka Tibor

Mindenkinek megvan a saját feladata

világjárvánnyá alakult, úgy tűnik, szinte megszünteti az általunk ismert világot, és nagy valószínűséggel évekre lesz szükségünk, hogy a járvány előtti állapotokat újrateremtsük. Földrésztől függetlenül hihetetlen gazdasági mélyrepülést prognosztizálnak, új roosevelti „New Dealt”, illetve „Marshall-tervet” sürgetnek sokan, mert a jelenlegi járvány hatásait a múlt század elejének nagy gazdasági válságához, illetve a második világháború következményeihez hasonlítják. Van ebben némi túlzás, de csak akkor, ha jelenlegi láthatatlan, de mégiscsak ismert és közös ellenségünket, a Covid-19 vírust sikerül gyorsan megállítani és a világ minél előbb visszaáll megszokott körforgásába. A járvány kitörési pontjából, Kínából napról napra jobb hírek érkeznek, a vírus európai gócpontjában, Olaszországban még mindig nagyon súlyos a helyzet, de végre javuló tendenciát mutatnak az adatok. Másrészt egyéb országok, földrészek még csak most kerülnek bajba, vagyis háborús szófordulattal élve néhány csatát már nyertünk, de a háború még javában dúl és a végső győzelem a kis csaták megnyerésétől függ. Nekünk is, mindannyiunknak van saját „kis csatánk”, amelyben mindenkinek megvan a saját feladata, ha nem más, akkor az, hogy tartsa be a mindenhol meghirdetett szabályokat, vigyázzon elsősorban saját magára, szeretteire, embertársaira, próbálja a lehető legnagyobb mértékben mellőzni szociális kapcsolatait. Hiába hat már elcsépeltnek, de MINDENKI MARADJON OTTHON!

Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Janez Janša miniszter­ elnök, Andrej Šircelj pénz­ ügyminiszter, Zdravko Počivalšek gazdasági mi­ niszter, Aleksandra Pivec

az előzetes számítások alapján nagyjából három­ milliárd euró összértékű, célja pedig a koronavírus miatt bekövetkezett válság hatásainak kezelése. A „koronavírus-törvény­ csomag” alapcélja a jelenlegi

A kritikus ágazatokban, például az élelmiszerüzletekben dolgozók jutalomra számíthatnak, ez az alapbér 10 és 200 százaléka közötti lesz. Az üzletekben március közepétől külön járványügyi előírások érvényesek. Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

agrárminiszter és a külön létrehozott válságkezelő csapat vezetője, Matej La­ hov­n ik kedden mutatta be az első nagyobb ter­ jedelmű intézkedéscso­ magot, amelynek célja a lakosság és a megtépázott gazdaság megsegítése. Az intézkedéscsomag értéke

helyzet „lefagyasztása” a munkaerőpiacon, a gazda­ ságban és általában a társa­ dalomban, hogy az ország a járványügyi válság után nor­ málisan tudjon működni. Kifejtették, a legfontosabb intézkedések mindenkép­ pen a munkahelyek megőr­ zését célzó lépések.

Válságkiegészítő a nyugdíjasoknak Így május végéig, illet­ ve szükség esetén tovább is az úgynevezett „várá­ son” lévő alkalmazottak munkabér utáni járulékait teljes egészében az állam fedezi majd, míg a jelenleg is dolgozók nyugdíjjárulé­ kait az egészségbiztosító fedezi, nem a munkaadó. A „vis maior” okok miatt munkába állni képtelen alkalmazottak státuszát kiegyenlítik a már említett „váráson” lévő dolgozóké­ val. A kritikus ágazatokban dolgozók – például egész­ ségügy, élelembiztosítás, katasztrófavédelem – juta­ lomra számíthatnak, ez az alapbér 10 és 200 százaléka közötti lesz. Úgynevezett válság-kiegészítő juttatásra számíthatnak a nyugdíja­ sok is. Az 500 eurónál ki­ sebb nyugdíjakkal rendel­ kezők 300, az 500 és 600 euró közötti nyugdíjakkal rendelkezők 230, míg a 600 és 700 euró közötti nyugdíjakkal rendelkezők 130 euró kiegészítésre szá­ míthatnak.

Segítség az egyéni vállalkozóknak A munkahelyüket el­ vesztők munkanélküli se­ gélyben részesülnek majd, de segítséget nyújt az állam az egyéni vállalkozóknak is, akiknek egy webes app­ likáción keresztül kell be­

NÉPÚJSÁG 2020. március 26.


Koronavírus

ú intézkedések jelenteniük, hogy bajban vannak, így a minimálbér 70 százalékát kaphatják kézhez amellett, hogy le­ írják a járulékaikat, illetve elhalasztják a személyi jövedelemadó-előlegek befizetését is. Az említett bő két­ hónapos időszakban a gazdasági társaságokban, vállalatokban dolgozók nyugdíjjárulékait az ál­

Matej Lahovnik, a vál­ ságkezelő csapat vezetője kifejtette, a gyors cselek­ vés kulcsfontosságú, így az eljárás sok pontban egyszerűsített lesz. Ez ter­ mészetesen utat nyit a kü­ lönböző visszaéléseknek, de ezeket utólag is meg lehet majd állapítani, és ezeket természetesen mind megfelelő módon büntetik is. Mind Lahovnik, mind

esetében a minimálbér 80 százalékát folyósítják és elhalasztják a különböző járulékok befizetését is. Segíteni szeretnének azon gazdaságokon is, ame­ lyek képtelenek lesznek értékesíteni a terméke­ iket, ebben az esetben átalánytámogatás várható a termelésbe vett terület alapján. Emellett a KAP ke­ retében sikeresen pályázó gazdáknak a nyert összeg 70 százalékát előlegként fizetik ki és igencsak ked­ vező hitelkonstrukciókon is dolgoznak. Andrej Šircelj pénz­ ügyminiszter kifejtette, a kohéziós alap eszközeit

eljárás esetében július el­ sejéig tolódnak ki a ha­ táridők, korlátozzák, sőt szükség esetén teljesen bezárják a közjegyzősé­ geket is. A börtönigazga­ tók – természetesen egyes feltételek betartása mellett – maguk dönthetnek az el­ ítéltek börtönbüntetésének felfüggesztéséről, illetve a büntetés befejezése előtt legkorábban fél évvel sza­ badon is bocsáthatják az elítélteket. Az illetékesek szerint az eddig, illetve a már

bejelentett, „pénzügyi pár nának” is nevezett koronavír usos csomag nagyjából 3 milliárd eu­ rós kerettel bír, ez pedig a tavalyi szlovén GDP hat százalékát jelenti. Az in­ tézkedéscsomagra, ahogy a már beígért továbbiakra is mindenképpen szük­ ség lesz, az előrejelzések szerint ugyanis a legjobb esetben 6, a legrosszabb esetben pedig akár 16 szá­ zalékos GDP-csökkenést okozhat a koronavír us Szlovéniában.

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával

PÁLYÁZATOT HIRDET a Debreceni Nyári Egyetem kéthetes, 60 órás magyar nyelv- és kultúrakurzusán való ösztöndíjas részvételre. A képzés ideje: 2020. július 19. – augusztus 1. vagy 2020. augusztus 2–15. A kurzuson tíz fő vehet részt.

Válság-kiegészítő juttatás a nyugdíjasoknak: az 500 eurónál kisebb nyugdíjakkal rendelkezők 300, az 500 és 600 euró közötti nyugdíjakkal rendelkezők 230, míg a 600 és 700 euró közötti nyugdíjakkal rendelkezők 130 euró kiegészítésre számíthatnak. lam fedezi a munkaadók helyett. Emellett a vállala­ tok likviditási gondjainak csökkentése keretében egy úgynevezett garan­ ciaalap jön létre, amely lehetővé teszi a vállalatok követeléseinek felvásárlá­ sát, illetve befagyasztják az adófizetési kötelezett­ séget is. A kormány bejelentet­ te, hogy az említett idő­ szakban 30 százalékkal csökkenti az állami tiszt­ ségviselők béreit, illetve az állami cégek ülésdí­ jait és egyéb bónuszait. Janša kifejtette azt is, a mezőgazdasági önellátás kulcsfontosságú a válság­ ban, így segítenek ezen az ágazaton is.

Janša felhívta a magáncé­ gek figyelmét, hogy leter­ helt és veszélyeket vállaló alkalmazottaikat megfele­ lően díjazzák. Zdravko Počivalšek gazdasági miniszter hang­ súlyozta, senki sem tud­ ja jelenleg megállapítani a járvány hatását az or­ szágra, a már elfogadott, nagyjából egymilliárd eu­ rós csomagot a héten egy újabb kétmilliárdossal egé­ szítik ki. Mint fogalmaz­ tak, minden megmenthető céget meg is kell menteni. Aleksandra Pivec ag­ rárminiszter kifejtette, bevezetik azon paraszt­ gazdaságok támogatását, amelyeknél a megbete­ gedés jelentkezik. Ezek

NÉPÚJSÁG 2020. március 26.

az egészségügybe és a szociális területekre irá­ nyítják. Hangsúlyozta, az állam a SID bankon és egyes alapokon keresztül hitelgaranciát vállal majd, a gazdaságnak biztosítják a kötelezettségek felvásár­ lását, egyfajta „kötelezett­ ségtőzsdét” hoznak létre. Még a múlt héten a kor­ mány úgy határozott, az akadálymentes élelmiszer­ ellátás érdekében ezentúl a kormány dönthet egyes élelmiszerek, illetve a nö­ vényi szaporítóanyagok forgalmáról, korlátozhatja ezek importját és export­ ját, illetve szabályozhatja a kiskereskedelmi árakat is. Az igazságügy terüle­ tén minden már elkezdett

Az ösztöndíj a következőket tartalmazza: - oktatás (a tananyaggal együtt), - szállás (háromágyas szobában), - étkezés (reggeli, ebéd és vacsora). A pályázóknak a következő dokumentumokat kell benyújtaniuk: - kérelem, - önéletrajz, - a munkaadó (főiskolások, egyetemisták esetében a tanintézmény) ajánlólevele. A pályázatot az alábbi címre kérjük benyújtani: Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség – Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Glavna ulica–Fő utca 124., 9220 Lendva–Lendava. A pályázatok beérkezési határideje: 2020. május 29., 12 óra. A 2020. május 29-én ajánlott levélként feladott pályázatok már nem kerülnek elbírálásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányos pályázatok nem kerülnek elbírálásra. Bővebb információt a balasko.eniko@muravidek. si ímélcímen, illetve az 576 1578-as telefonszámon kaphatnak.

3


Koronavírus Beszélgetés Litrop Janja iskolapszichológussal

Amikor a tanuló iskola nélkül marad A napokban alapjaiban megváltozott az iskolai oktatás, a tanítás tantermeken kívül, digitális formában zajlik. Amikor iskola nélkül maradnak az iskolások, teljesen új szerepbe kerülnek ők és szüleik is. Más a helyszín, más a hangulat, mások a módszerek, megváltozik a családdinamika is. Hogyan lehet a távoktatás tanulóbarát, milyen módszerekkel lehet a leghatékonyabban megvalósítani? A legfontosabb kérdéseket a váratlanul beállt oktatási helyzetben Litrop Janjával, az 1. Számú Lendvai KÁI iskolapszichológusával jártuk körül. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

– A távoktatásnak technikai, számítógépesinformatikai feltételei vannak. Mindenki számára azonos a hozzáférhetőség? – A helyzet mindenkit váratlanul ért országos szinten is, s az első héten voltak technikai nehézsé­ gek, hiszen az információs rendszer nem működött zavartalanul. A tanulók számítógéphiányát is igye­ keztünk megoldani, néhá­

nyuknak kölcsönözni tud­ tunk fejlett eszközt, néhá­ nyuknak pedig e-mailben továbbítjuk az anyagot. Működtetünk majd egy telefonszámot is, ahova a rászoruló szülő és tanuló egyaránt fordulhat. – Az iskola bezárása a szülőket is teljesen új szituációba, szerepbe helyezte. – Így van. De a koro­ navírus terjedésének meg­ előzéseként sok szülő már otthonról végzi a munká­ ját, ami eleve megváltoz­ tatta a munkanapját. Eh­

– Órarend helyett most napirendre van szükség – emelte ki Litrop Janja iskolapszichológus. hez jött egy új lelki gond, amivel szintén szembe kell nézniük, egy olyan gond, amilyennel eddig még nem találkoztak: a koronavírus-fertőzéstől való félelem és aggodalom, hogy ne betegedjenek meg gyermekeink, szüleink, mi magunk... Mindehhez pedig csatlakozott még

az iskolák bezárása. Az új helyzetben pedig az iskola és a gyermek közötti kapcsolattartó szerepet is vállalniuk kellett. A gyer­ mekeiket a tanulásban se­ gíteniük kell, utasításokat kell adniuk, motiválniuk kell őket. A szülő szerepe most hangsúlyos és multi­ funkcionális.

– Ezért fontos az idő átgondolt beosztása, a napirend meghatározása, hogy ne folyjon szét a nap, mindenre jusson idő... – Igen, ki kell alakítani a nap szervezettségét, a munka és a pihenés rit­ musát. A tantermen kívüli tanulásnál, tehát otthon is a gyerek az adott időben

Online zeneoktatás: a szülők is dicsérik A Lendvai Zeneiskola az Oktatásügyi, Tudomá­ nyos és Sportminisztérium utasításaival összhangban az iskolában folyó tanítás felfüggesztése idején szin­ tén távoktatást vezetett be. A szülők és a tanulók visszajelzései nagyon po­ zitívak. – Az új munkamód­ szert már március 16-án bevezettük. Úgy vélem, hogy jól döntöttünk, bár szó szerint egyik napról a másikra kellett meg­ szervezni és bevezetni a távoktatási módszert – nyilatkozta lapunknak Magyar Hajnalka igazga­

4

tó, aki elégedettségének adott hangot a tekintetben

is, hogy a tanárok is jól fogadták a távmunkát, s

Egyéni hangszeroktatás a telefon képernyőjén.

nyomban hozzáláttak az új munkamódszer meg­ valósításának. Az egyéni hangszeroktatás Skype, Viber, Messenger vagy e-mail útján történik, a csoportos tárgyak, például a zeneelmélet, a balett, valamint a tánc- és a zenei előképző órái pedig egy­ előre e-mailen keresztül folynak, de a jövőben egy online tanterem kialakítását is tervezik. Arról, hogy mi­ lyen volt a szülők fogadta­ tása, az igazgató elmondta: – Néhány nap elteltével a szülők és a tanulók vissza­ jelzései nagyon pozitívak. A növendékek szorgosan

dolgoznak, és ez a legfonto­ sabb. Nem tudjuk, meddig leszünk kénytelenek így dolgozni. Törekszünk a tanórák legoptimálisabb levezetésére, hogy a tanév végéig ne legyen lemaradás. Végül azzal a kívánság­ gal zárta az intézményve­ zető a beszélgetést – me­ lyet a korszerű oktatá­ si egységek irányában a szülők és a növendékek is alapvető elvárásnak tar­ tanak –, hogy az intézmény vonzó és érdekes legyen, melynek munkájában szí­ vesen vesznek részt, még ha virtuálisan is. Bence Lajos

NÉPÚJSÁG 2020. március 26.


Koronavírus kezdjen el tanulni, munka közben összpontosítson, de közben legyenek szüne­ tek, tízórai, ebéd, szabad­ idő, kikapcsolódás. Min­ den nap, de tényleg min­ den nap legyen mozgás, afféle otthoni tornaóra. A napok megszervezése a tananyag feldolgozásának ütemétől is függ. Otthon a gyerek számára alakítsunk ki egy barátságos tanu­ lósarkot, ahol a munka folyik, mert a jó környezet segíti a koncentrációt. – Milyen ilyenkor a tanuló lelki világa? Mire kell a szülőnek odafigyelnie?

– Mindenképp fontos megbeszélni a körülménye­ ket, a koronavírus okozta új helyzetet, azt, ami történik. A gyerekek sokat tudnak mindenről, ha másképp is gondoljuk. Beszélnünk kell a biztonsági intézkedések­ ről, a kézmosás fontosságá­ ról, meg arról is, miért nem találkozhatnak közvetlenül még egy ideig a barátaikkal. A kisebbek számára pedig a világhálón például mesé­ ket, a koruknak megfelelő koronavírus történeteket találhatunk. Fontos viszont, hogy ne a jelenlegi helyzet legyen a napi beszélgetés állandó témája, inkább

a mindennapi dolgokról, célokról, kellemes fogla­ latosságokról szóljunk. Nem lényegtelen az sem, hogyan élik meg a felnőt­ tek a helyzetet. Fontos jól megszervezni és megfe­ lelően irányítani a napot, hiszen az biztonságérzetet kelt. A gyerekek érzékelik a felnőttek nyugtalanságát, akkor is, ha elhallgatják. Az érzelmek átterjednek, a gyerekek nyugtalanná, ag­ gódóvá, szorongóvá válnak, ami aztán visszahat a szü­ lők érzelmeire is, és ez nem tesz jót a családon belüli viszonyoknak. Fontos az is, hogy a családban minden­

kinek legyen lehetősége egy kicsit elvonulni, időt szakí­ tani magára, kikapcsolódni. – A gyerekek most kiszakadtak a közösségből, a baráti körből, és biztos hiányolják már a szociális kapcsolatokat… – Az információs tech­ nológia segítségével vi­ szont mégis kapcsolatban tudnak lenni a barátok­ kal, az osztálytársakkal, a tanárokkal. Nem kell róluk lemondaniuk, egy kicsit megváltozott módon még mindig kommuni­ kálhatnak, kapcsolatban lehetnek velük. Ilyenkor sem szabad azonban meg­

feledkezni az elektromos készülékek mellett töltött idő korlátozásáról. A megváltozott körül­ mények kortól függetlenül mindenkire hatnak. A vál­ sághelyzetre kihívásként tekintsünk, s így szóljunk róla gyermekeinknek is. Egészséges lelki állapo­ tunkért úgy tehetjük a legtöbbet, ha megpróbá­ lunk minden nap pozitív szellemben élni, megha­ tározott jövőcélokkal. A napi híreket csak annyira kövessük, amennyire szük­ séges, mert különben rossz hatással lesz a gondolkodá­ sunkra, a közérzetünkre.

Távoktatás

Jól működik, de azért inkább mennénk iskolába Az iskolákban – most már mindenütt – beindult a távoktatás. A tanárok email-ben vagy különböző applikációk segítségével küldik el a tananyagot és a hozzá tartozó feladatokat a diákoknak. A kisebbeknél szinte nélkülözhetetlen a szülők segítsége, a nagyobbak egyedül tanulnak. Milyenek a tapasztalatok? Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Šanca Nina, Pár­tos­ falvi KÁI, 7. osztály – Annyira nem volt ne­ héz átállni erre, mivel már korábban is dolgoztunk az

iskolában számítógépen. A napi tanulnivalóval kö­ rülbelül 4–5 óra alatt tel­ jesen végzek. Az elvégzett feladatokat minden nap délután fél háromig le kell adnunk a tanárainknak, akik leellenőrzik. Most leginkább a természettu­ dományos órák tetszenek, a német nem a kedvencem, de megbirkózom azzal is.

A legtöbb gondot a földrajz okozza nekem, mert ab­ ban vannak olyan dolgok, amiket nehezebben értek meg. De szerencsére a tanárokkal folyamatosan kapcsolatban vagyunk és email-ben bármikor kér­ hetünk tőlük segítséget vagy magyarázatot. Azt viszont még nem tudom, hogy fognak minket kikér­ dezni. Ezen kívül az osz­ tálytársaimmal is tartom a kapcsolatot, ha valamit nem tudok vagy nem értek, akkor tanácsot kérek tőlük, ők pedig tőlem. Segítünk egymásnak. Nálunk sze­ rintem jól működik ez a távtanulás, de azért inkább mennék iskolába. Az órá­ kon élőben sokkal többet megtanulunk és jobban megértjük az anyagot. Ranfl Alanis, Lendvai Kétnyelvű Középiskola, 4. évfolyam – Bevallom, hogy ne­ kem most sokkal keve­ sebb a szabadidőm, mint amikor iskolába jártunk. Reggel nyolc körül kez­ dem a napot és sokszor

NÉPÚJSÁG 2020. március 26.

késő délutánig is eltart, mire mindennel végzek. Szerintem sokkal nehe­ zebb itthonról dolgozni. Számomra a tanulás ebben

a formában fárasztóbb és stresszesebb. Közben technikai nehézségek is akadnak, mivel túlterhelt a rendszer. A tanárok a tananyagot és a feladatokat az e-Asistent rendszeren keresztül küldik el, de emellett az iskolánknak van online tanterme is, ahol szintén tudunk egy­ mással kommunikálni és le tudjuk adni a feladatokat. A tanárokkal is tartjuk a kapcsolatot, segítenek,

ha bármilyen kérdésünk akad. Mivel idén fogok érettségizni, így még erre is külön kapok feladatokat. Ezeket is el kell végezni és a megadott időre vissza kell küldeni. Az osztálytár­ saimmal is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, a legfőbb téma persze az iskoláról és a feladatok megoldásáról szól. Igyek­ szünk sokat segíteni egy­ másnak. Remélem, hogy hamarosan véget ér ez a szörnyű időszak és minél előbb visszatérhetünk az iskolába. Császár Péter, Lendvai Kétnyelvű Középiskola, 3. évfolyam – Hát őszintén szólva hiányzik a tanárok ma­ gyarázata, különösen a természettudományi tan­ tárgyaknál, mint a matema­ tika, kémia, fizika... Sokkal nehezebb kommunikálni a tanárokkal, ők is túlterhel­ tek és nem tudnak azonnal visszajelezni. Gondot jelent az is, hogy az e-tantermek és az e-Asistent is túl van terhelve, ezért gyakran le­ fagynak, emiatt a munka is leáll. A távoktatás úgy működik, hogy a tanárok minden órarend szerinti tanórára kiküldik a tan­ agyagot, amit egyedül kell feldolgoznunk. Az effajta

munka a tanárok számára is új, ezért néha nem tudják megítélni, hogy mennyi feladatot adjanak nekünk, ami azt eredményezi, hogy egy-egy tantárgyra sokkal többet kell szánnunk 45

percnél. Emiatt, ha teljesíte­ ni szeretnék minden egyes feladatot, akkor szinte egész nap a gép előtt kéne ülnöm. Ez lehetetlenség, ezért van­ nak feladatok, amiket csak hiányosan vagy nem tudok teljesíteni. Nagy gondot jelent az is, hogy teljesen le­ állt a szociális élet, hiszen a legközelebbi családtagokon kívül nem beszélhetünk senkivel sem élőben. Igaz ugyan, hogy tudunk kom­ munikálni a közösségi mé­ dián keresztül, de az nem ugyanaz. Szerencsére az osztályunk nagyon össze­ tartó, így gyakran segítünk egymásnak.

5


Koronavírus Petrás Teodóra járványügyi szakorvos

Gondoljunk a családunkra és embertársainkra is A koronavírus-járvány visszaszorítása és terjedésének lassítása érdekében országos és községi szinten már számos intézkedés lépett hatályba, de mindenki önmaga, tudatos viselkedéssel és az intézkedések betartásával teheti a legtöbbet a járvány leküzdéséért. A jelenlegi helyzetről Petrás Teodóra muraszombati járványügyi szakorvost kérdeztük, aki elfoglaltsága ellenére megosztott velünk néhány tudnivalót. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

– Hogyan tudjuk a legjobban megakadályozni a fertőzés terjedését? – Eltekintve attól, hogy hol tartózkodunk, tartsuk be az alapvető higiéniai javallatokat, amelyekkel a legnagyobb valószínűség­ gel meg tudjuk akadályozni a fertőzés terjedését. Mi­

nél gyakrabban mossunk kezet szappannal és me­ leg vízzel. Papírtörölköző mindig legyen kéznél. Ha a tisztálkodó eszközök nem elérhetők, legalább 60 szá­ zalékos alkoholtartalmú fertőtlenítőszert használ­ junk. Ne érintsük meg az orrunkat, a szájunkat és a szem környékét. – A fertőzés ellen lehet-e védekezni további

eszközökkel is? – Jelenleg nem áll ren­ delkezésünkre semmilyen más eszköz a terjedés meg­ akadályozásra. – Miképpen cselekedjünk, ha mégis elkapjuk a fertőzést és házi karanténra szorulunk? – Ha betegek vagyunk, maradjunk otthon, de tartsuk magunkat távol a családtagoktól is, ami azt

Petrás Teodóra, a Szlovén Közegészségügyi Intézet muraszombati egységének járványügyi szakorvosa: – A fertőzés terjed, a fertőzöttek száma napról napra emelkedik.

jelenti, hogy vonuljon a be­ teg külön szobába, az általa használt eszközöket más ne használja. Szellőztessünk gyakran, tartsuk tisztán a lakást az otthon használa­ tos tisztítószerekkel. – A megszokott életritmusból eredően nem mindenki képes hosszabb ideig otthon, a „négy fal között” maradni, valamint az intézkedéseket sem tudja/akarja mindenki betartani... – Ha valaki úgy gondol­ ja, hogy rá a javallatok nem vonatkoznak, akkor azon kívül, hogy saját magát sodorja veszélybe, legyen tudatában annak, hogy veszélyezteti családtagjait és embertársait is.

Általános hiány a védőfelszerelésekből Múlt héten több száz­ ezer védőmaszk érkezett Szlovéniába, amelyeket a Szlovén Polgári Védelem prioritási sorrendben osz­ tott ki. A kapott védőmasz­ kokról és a védőfelszere­ lés mennyiségéről Lendva Község polgári védelmi felelőseinél érdeklődtünk. Lendva Község hivatala arról tájékozatta lapunkat, hogy a lendvai polgári védelem a muravidéki re­

gionális szervezettől múlt héten a koronavírus-fertő­ zés terjedésének megelő­ zésére nagyon kevés védő­ felszerelést (védőmaszk, kesztyű, fertőtlenítőszer, védőruhák) kapott. Ezeket az önkénteseknek, a 2. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola konyháján dolgozóknak – akik hét­ főtől a rászoruló idős és egyedül élő polgároknak meleg ebédet készítenek –,

a tűzoltóknak és a Lendvai Szociális Ügyintéző Köz­ pont keretében az otthoni gondozást végző szemé­ lyeknek osztották ki, míg nagyobb mennyiségű vé­ dőfelszerelést a Lendvai Idősebb Polgárok Otthona is kapott. A község és a polgári védelem az ön­ kénteseknek és a konyhán dolgozóknak saját tartalé­ kából is biztosított védő­ felszerelést. Arról egyelőre

A lendvai polgári védelem az önkénteseknek, a tűzoltóknak, a 2. Számú KÁI konyhájának, az otthoni gondozást végző személyeknek osztott ki elsősorban védőfelszerelést.

6

nincs információ, hogy a polgári védelem mikor kap újabb védőcsomagot, a napi igényeket viszont a község a hatáskörébe tar­ tozó legveszélyeztetettebb igénylőktől (önkéntesek, tűzoltók, élelmiszerüz­ letek, polgári védelem, temetkezési vállalatok,

otthoni gondozást ellátók, községi hivatal, községi közszolgálat...) továbbí­ totta a regionális parancs­ nokságnak. Mindemellett a község azon fáradozik, hogy saját pénzén szerez­ zen be eszközöket, elsősor­ ban védőmaszkokat. hs

A sürgősségi fogászat Muraszombatban A koronavírus-járvány miatt ideiglenesen bezártak a fogászati rendelők. A sürgős eseteket a Muravidéken a Muraszombati Egészségház (Grajska 24.) két fogászati rendelőjében látják el. Látogatásuk előtt okvetlenül hívják a 02 534 13 16-os telefonszámot vagy írjanak a zobnakoronazdravi@zd-rs.si email-címre. A rendelő hétfőtől péntekig 7 és 20 óra között, valamint szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 8 és 12 óra között dolgozik. Azok, akiknél kimutatták a Covid-19 fertőzést, szintén a 02 534 13 16-os telefonszámon jelentkezzenek vagy írjanak a zobnakorona-bolni@zdms.si címre. Ez a rendelő hétfőn és kedden 7.15 és 11 óra között, szerdán, csütörtökön, pénteken 15.15-től 19-ig, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 13 és 15 óra között működik.

NÉPÚJSÁG 2020. március 26.


Info

Lendvai Egészségház

Általános ellátás a konténeres ambulancián A Lendvai Egészségház előtt felállított konténeres ambulanciában nem végeznek kenetminta-vételt, a Muravidéken a Muraszombati Egészségház COVID-19 rendelőjében látják el a lázas és felső légúti panaszokkal berendelt betegeket. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A Lendvai Egészségház előtt még a múlt héten

felállították a konténeres COVID-19 ambulanciát,

Lendván a konténeres ambulancián az orvosok már azokat a betegeket látják el, akik nem felső légúti panaszokkal küzdenek.

Bírságolnak a közterületeken

amelyben kenetminta-vé­ telt végeztek a potenciális koronavírus-fertőzött be­ tegeknél. Ennek működé­ sét azonban – a többi 13 újonnan meghatározott ambulanciával együtt az országban – az Egész­ ségügyi Minisztérium a védőeszközök hiánya és a logisztikai okok miatt kevesebb mint három nap alatt megszüntette. Ez idő alatt Lendván legfeljebb tíz kenetmintát vettek, a tesz­ tek pedig mind negatívak lettek, tudtuk meg Požgai Horvat Olga igazgatótól. Ezentúl a konténeres ambulancián a házior­ vossal történő telefonos egyeztetés után az orvo­ sok azokat a betegeket látják el, akik nem felső légúti fertőzéses tünetek, hanem más panaszok és betegségek miatt igénylik az orvosi ellátást (fájdal­

mak, különböző kötözé­ sek...). A Lendvai Egész­ ségházban és az egész­ ségügyi állomásokon csak az adminisztratív munka folyik, mint a receptek, beutalók, beteglapok el­ készítése, a sürgősségi betegellátás viszont 24 órában működik. Ezzel visszaállt a koro­ navírus-fertőzés gyanúja esetén alkalmazott koráb­ bi eljárás: az országban meghatározott 16 ambu­ lancián, a Muravidéken a Muraszombati Egészség­ ház COVID-19 rendelőjé­ ben vizsgálják és látják el a lázas és felső légúti panaszokkal berendelt betegeket, szükség esetén itt végzik a mintavételt is. Panaszok esetén továbbra is először a háziorvost kell telefonon felhívni, aki megfelelő utasításokat ad a betegnek.

Hazai piac Lendván – támogassuk a termelőket! Lendva óvárosában március 28-án, szombaton 9 és 13 óra között is megszervezik a hazai piacot. A kormányrendelet a helyi termelői piaci értékesítést nem tiltja, fontosak viszont a megfelelő szervezési intézkedések. Kérjük a lakosságot, vásároljon a hazai piac helyi termelőinél, akik kizárólag házilag előállított és feldolgozott élelmiszereket árusítanak, és ezzel támogassa a helyi önellátást és a hazai gazdaságot. Támogassuk a helyit, vásároljunk hazait! Lendvai Idegenforgalmi és Fejlesztési Intézet Lendva Község

A kormány múlt pén­ tektől rendelettel ideigle­ nesen megtiltotta a közte­ rületeken való mozgást és a gyülekezést a koronavírusjárvány miatt. A rendelet meghatározta a kivételeket is, így a polgárok járhatnak munkába (egy autóban legfeljebb öten), egyenként a gyógyszertárba, élelmi­ szerboltba, töltőállomásra, bankba, postára. A nyilvá­

nos területek, így a városi parkok és más sétautak is használhatók, de mind­ ezeket egyedül vagy csak a család társaságában lehet használni. A többi járóke­ lővel pedig meg kell tartani a biztonságos távolságot. A barátokkal és ismerősökkel a tilalom ideje alatt nem lehet közterületen beszél­ getni, időt tölteni. A szabály betartását

NÉPÚJSÁG 2020. március 26.

a rendőrség ellenőrzi és az ügyeket továbbítja az egészségügyi ellenőrnek, aki a járványügyi törvény alapján büntetést szabhat ki. A büntetés személyen­ ként 42 és 417 euró kö­ zött mozog. A muravidéki rendőrség jelentései sze­ rint már a Muravidéken is vizsgáltak ilyen jellegű szabálysértéseket. hs

Ingyenesen hívható telefonszám – 080 1404 A koronavírussal kapcsolatos kérdésekben a 080 1404-es ingyenesen hívható telefonszámon lehet informálódni, segítséget kérni. A hívóközpont minden nap 8 és 20 óra között működik. Az aktuális információk a koronavírusról elérhetők a https://www.gov.si/teme/koronavirus/ honlapon is.

7


Info a mai napon... Mårcius 26-ån tÜrtÊnt 1804 BÊcsben meghalt Kempelen Farkas tudós, feltalåló, a sakkozógÊp megÊpítője. 1814 Meghalt Joseph Ignac Guillotin francia orvos, a nyaktiló megalkotója. 1827 Meghalt Ludwig van Beethoven nÊmet zeneszerző, zongoramŹvÊsz. 1840 ElőszÜr kÊszßlt sikeres fotó a Holdról. 1892 Meghalt Walt Whitman amerikai kÜltő, a szabad versek mestere. 1898 Megszßletett Rudolf Dassler, a PUMA sportmårka megalapítója, az Adidast megalapító Adi Dassler båtyja. 1989 MegrendeztÊk az első szabad vålasztåsokat a Szovjetunióban, amelynek nyertese Borisz Jelcin lett. 1911 Megszßletett Tennessee Williams amerikai író, kÜltő. 1940 Megszßletett James Caan, amerikai színÊsz. 1953 Dr. Jonas Salk bejelentette, hogy kifejlesztette a paralízist megelőző vakcinåt.

visszapillantĂł

1960. mĂĄrcius 12-ĂŠn, 5. szĂĄm

Våltoznak a falu Ês az emberek A dolgavåszi Êlet egyre våltozatosabb. KßlÜnÜsen az ifjúsågi aktíva tevÊkeny, mind nagyobb szerepe van azonban a szocialista szÜvetsÊg alapszervezetÊ­ nek, amely próbålkozik a tårsadalmi Êletet mind szí­ nesebbÊ, ÊlÊnkebbÊ tenni. Elhatåroztåk, hogy mÊg a folyó Êvben otthont ållíta­ nak, amely gyŹlÊsek, elő­ adåsok Ês esetleges fellÊpÊ­ sek megtartåsåt szolgålja. Eddig mår valami kis pÊnzt Ês Êpítőanyagot gyŹjtÜttek, a falubeliek pedig ÜnkÊntes munkåval fognak segÊd­ kezni az ÊpítÊsnÊl. A DNSZSZ alapszer­ vezetÊnek munkåja jelen­ tősen felÊlÊnkßlt. A múlt Êvben 120 új tagot kaptak, a nemrÊgen megtartott ÜsszejÜvetelen pedig elha­ tåroztåk, hogy mÊg 170 új tagot fognak beszervezni. NÊhåny nap előtt volt a vålasztók gyŹlÊse, ahol

nyelvről mindenkinek

Dolga våszi utcarÊszlet. jól megvitattåk a kÜzsÊgi tårsadalmi terv javaslatåt. A szocialista szÜvetsÊg bizottsåga az ifjúsåg rÊ­ szÊre az Êv folyamån tÜbb előadåst szervez. Az ifjúsåg Ünållóan tanulja a „Volt szerető� címŹ darabot. A nehÊzsÊgek főleg a terem

hiånya miatt mutatkoz­ nak, ezÊrt a színdarabot Lendavån, vagy pedig sza­ bad Êg alatt kell előadni. Dolga våszon kisebb iskola is van, amelyben a lendavai åltalånos iskola tÜbb tagozata van elhelyez­ ve. A faluból sok munkås

lendavai vållalatoknål van ållåsban. Ezek az utóbbi időben mind inkåbb jårat­ jåk kis gyermekeiket óvo­ dåba, ahol nevelÊs mellett szlovÊnul is tanulhatnak, egyúttal pedig a szßlők tåvollÊte alatt megfelelő helyen tartózkodnak. (...)

Dr. GaĂĄl PĂŠter, a Maribori Egyetem Magyar Nyelv ĂŠs Irodalom TanszĂŠkĂŠnek lektora

A våltozatos magyar nyelv: nyelvhasznålat a Kårpåt-medencÊben III. – szavak a telekommunikåció tårgykÜrÊből Előző alkalommal az informåciótechnológiå­ hoz kÜtődő, hatåron túli magyar szavak vilågåban tettßnk rÜvid kiråndulåst. Ezúttal egy, az előzőtől nem túl messze ålló tÊ­ makÜrhÜz, a tåvkÜzlÊshez kapcsolódó szavak kÜzßl mutatunk be nÊhånyat. Napjainkra a legfonto­ sabb kommunikåciós esz­ kÜzeinkkÊ kÊtsÊgtelenßl a telefonjaink (hagyo­ månyos, „buta-� Ês okos­ telefonok) våltak. Az, hogy hogyan nevezzßk meg ezeket az eszkÜzÜket a kßlÜnbÜző kßlső rÊgiók­ ban, våltozatos kÊpet mu­ tatnak. A magyar standard nyelvvåltozatban a ha­ gyomånyos kÊszßlÊkeket leginkåbb a vezetÊkes te­

8

lefon nĂŠvvel illetik, ErdĂŠly­ ben viszont hasznĂĄlatban van a fixtelefon elneve­ zĂŠs, ami a telefonkĂŠszĂźlĂŠk helyhez rĂśgzĂ­tettsĂŠgĂŠre utal. A fixtelefon mellett megjelenik mĂŠg a direkt telefon kifejezĂŠs is, amit egyĂŠbkĂŠnt HorvĂĄtorszĂĄg­ ban ĂŠs a MuravidĂŠken is hasznĂĄlnak. A vonalas te­ lefonokhoz kĂŠpest ma mĂĄr sokkal inkĂĄbb elterjedtek a kĂźlĂśnfĂŠle mobiltelefonok, az Ĺ?rvidĂŠken azonban a hendit, a MuravidĂŠken pe­ dig a mobitelt veszik elĹ‘ az emberek a zsebĂźkbĹ‘l, ha telefonĂĄlni szeretnĂŠnek. És hogy hova futnak be a tele­ fonhĂ­vĂĄsaink? A VajdasĂĄg­ ban, HorvĂĄtorszĂĄgban ĂŠs a MuravidĂŠken a centrĂĄlĂĄba, azaz a telefonkĂśzpontba.

Mobiltelefonjaink hasz­ nålatåÊrt åltalåban kÊtfÊle módon fizethetßnk: vagy szerződÊs alapjån, vagy bizonyos időkÜzÜnkÊnt fel kell tÜltenßnk egyenle­ gßnket, ha arról elfogyott a felhasznålható Üsszeg. Előbbi típust ErdÊlyben abonamentes telefonnak (az abonament jelentÊse a romån nyelvben bÊrlet) hívjåk, ha viszont az utóbbi típusnål szeretnÊnk a le­ beszÊlhető egyenlegßnket (erre ErdÊlyben, a Felvi­ dÊken Ês a Vajdasågban a kredit szót hasznåljåk) fel­ tÜlteni, akkor szßksÊgßnk lehet egy feltÜltőkårtyåra vagy mobikarticåra (ahogy azt a MuravidÊken neve­ zik), Ês persze az sem årt, ha nålunk van a Horvåtor­

szĂĄgban punyĂĄcsnak hĂ­vott mobiltelefon-tĂśltĹ‘nk sem, arra az esetre, ha az akku­ mulĂĄtorunk lemerĂźlne. Ha minden feltĂŠtel adott ĂŠs van szignĂĄlunk is (a tĂŠrerĹ‘ elnevezĂŠse ErdĂŠlyben, a VajdasĂĄgban, a FelvidĂŠken ĂŠs a Muravi­ dĂŠken), akkor a felvidĂŠki magyarok kitĂĄrcsĂĄzzĂĄk, az erdĂŠlyiek pedig formĂĄljĂĄk a megfelelĹ‘ telefonszå­ mot, majd felcsengetik, azaz felhĂ­vjĂĄk a mĂĄsik felet, ĂŠs mĂĄr kezdĹ‘dhet is a telefonbeszĂŠlgetĂŠs. Ha erre valami miatt nincs lehetĹ‘sĂŠg, akkor sokszor megteszi egy rĂśvid szĂśve­ ges Ăźzenet, azaz eszemesz vagy eszemeszka (elĹ‘bbi az Ĺ?rvidĂŠken ĂŠs a FelvidÊ­ ken egyarĂĄnt, utĂłbbi csak

a FelvidĂŠken van hasznĂĄlat­ ban), amely az SMS angol mozaikszĂł kiejtĂŠs szerint leĂ­rt vĂĄltozatĂĄbĂłl ered. BizonyĂĄra mĂŠg szĂĄmos egyĂŠb pĂŠlda emlĂ­thetĹ‘ len­ ne a vizsgĂĄlt tĂŠmakĂśrrel kapcsolatban, hiszen a telefon, kĂźlĂśnĂśsen a mobil­ telefon mĂĄr jĂłval tĂśbb egy egyszerĹą eszkĂśznĂŠl, egyre inkĂĄbb a legfontosabb, legnĂŠlkĂźlĂśzhetetlenebb hasznĂĄlati tĂĄrgyunkkĂĄ vå­ lik. Hogy ennek a tĂŠnynek ĂśrĂźljĂźnk vagy sem? Valaki bizonyĂĄra Ă­gy, valaki pedig amĂşgy vĂŠlekedik errĹ‘l, ĂŠs ezt a kĂŠtfĂŠle vĂŠlemĂŠnyt a legegyszerĹąbben talĂĄn kĂŠt szmĂĄjliccsal (lĂĄsd hor­ vĂĄtorszĂĄgi magyar nyelv­ vĂĄltozat) tudjuk kifejezni: đ&#x;˜Š, ☚.

NÉPÚJSà G 2020. mårcius 26.


Info

Az egészséges köröm

Ezek ellen csak kesztyűvel lehet védekezni. Aki műkörmöt, zselét, porcelánt használ, annak ajánlott, hogy havonta egy­

Nem csak az arcápolás és a hajápolás fontos, de törekedni kell körmeink egészségére is. A köröm egészsége nagymértékben hozzájárul szépségünkhöz, ezért fontos rendszeresen időt szánni rá. A köröm lehet egy „sze­ mélyes névjegykártya”, s nem csak a nőknek kell erre odafigyelni, hanem a férfiaknak is. És ahhoz,

praktika hogy egészséges maradjon a körmünk, nem csak ápol­ ni kell, hanem az egészsé­ ges étrend is fontos. Sajnos nem mindenki van megáldva természetes gyönyörű körmökkel, de megfelelő gondoskodás­

sal el lehet érni a kívánt hatást. N é h á ny t a n á c s a z egészséges a körömért: Ha tehetjük, akkor sose ollóval vágjuk a körmün­ ket, mert a fém könnyen eltörheti. Helyette inkább a reszelőt használjuk, a köröm szélétől kezdve befelé haladva és mindig egy irányba. Az évszaknak megfele­ lően a hideg, száraz levegő sem tesz jót a kezünknek és a körmünknek. Ezért

hideg időszakban használ­ junk sűrűbben kézkrémet, ezáltal nem szárad ki a kezünk sem. A sűrű lakkozás sem tesz jót a körmöknek. Ami­ kor újra be szeretnénk festeni, előtte legalább egy napig ne fessük be, mert addig is pihen a körömház. Tehát adjunk egy kis időt a körmeinknek. Számos külső hatás érheti a kezünket és a kör­ münket, például szen�­ nyeződés, maró anyagok,

A köröm egy „személyes névjegykártya”, s nem csak a nőknek kell erre odafigyelni, hanem a férfiaknak is. mosószer, és ilyen az ace­ ton is. Ezek a vegyszerek kiszárítják a kezünket és tönkreteszik a körmünket.

szer szüneteltesse egy pár napra, hiszen a köröm könnyen elvékonyodhat és nem kap elég levegőt sem.

karókat, változtassunk a hely színskáláján, játsza­ dozzunk el a dekorral, ren­ dezzük át a képeket. Ezek mind olyan kisebb lépések, melyek pozitívan befolyá­ solhatják közérzetünket, ami a jelenlegi helyzetben különösen fontos. Sokszor elfelejtjük, hogy az enteriőr érzéke­ lésében részt vesz mind­ egyik érzékszer vünk – szemünk, tapintásunk, hallásunk, még a szaglá­ sunk is. Kísérletezzenek!

Próbálkozzanak illóolaj párolgatásával. Egyes il­ lóolajoknak a kellemes illat mellett vírusellenes, baktériumölő hatásuk is van (ez persze nem lehet a mostani járvány ellen­ szere). Ilyenek a fahly, az eukaliptusz, a citromfű, a teafa olaja. Friss levegővel, friss gondolatokkal, friss enteriőrrel könnyebben szembe fogunk nézni a kihívásokkal, melyek ránk várnak. Fotó: Pinterest

Tóth Melita építész

lakberendezési sarok

A belsőépítészet és a pozitív közérzet A világban zajló aktu­ ális események rákény­ szerítik az embert, hogy eltűnődjön olyan dolgokon is, amik általában csak úgy elmennének mellette. Az egyik ilyen téma a környe­ zetpszichológia, amely az ember és környezete kö­ zötti kapcsolatot vizsgálja. Alapvetése, hogy a minket körülvevő fizikai környe­ zet hogyan befolyásolja az ember érzelmeit, gondola­ tait és viselkedését. Ez egy multidiszciplináris terület,

amely átfogja többek közt az esztétikát, az antropo­ lógiát, a pszichológiát, a szociológiát és nem utolsó sorban az építészetet. A környezetpszicholó­ gia által vizsgált érzéseket aktívan tapasztaljuk min­ den nap. Érezzük, hol jó nekünk. De valóban megta­ pasztaljuk tudatosan, hogy milyen érzésekkel találko­ zunk az otthonunkban? Megfigyelte már, hogyan érzi magát, miközben az egyes helyiségek között

NÉPÚJSÁG 2020. március 26.

mozog? Hol tölti legszíve­ sebben az idejét? Az em­ berek intuitív módon rea­ gálnak arra a környezetre, amely pozitív és elősegíti a produktivitást, az intimitást és a teljesítőképességet. A mennyezet magassága, a növények jelenléte, a szí­ nek, a textúrák, a formák szubtilis módon javítják hangulatunkat, elősegítik fókuszálási képességünket és enyhíthetik a szorongá­ sunkat is. A tiszta és nyitott ott­ hon a tiszta és nyitott elme természetes tükörképe. Ez nem csak a feng shui jellemzője, hanem minden kellemes otthon alapköve. Fontos, hogy ne halmoz­ zuk fel a tárgyakat, ame­ lyekre már nincs szüksé­ günk. Szabaduljunk meg tőlük, adjunk helyet az új, tavaszi energiáknak. Újítsunk fel, frissítsünk fel egyes bútordarabokat – modern mintával, színnel, vagy csak helyezzük át őket, változtassuk meg a miliőt. Vagy cseréljük le a függönyöket, a díszta­

9


Info március 27. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:10 Izodrom – különleges gyerekműsor, 10:10 Gyerekműsor, 11:20 Tudom! – kvíz, 11:50 Megérkezett a boldogság – olasz sorozat, 23:05 Apokalipszis most 13:00 Hírek, 13:35 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 14:20 TV–kirakat, 14:45 Nagy festők a kis képernyőn: Matisse és a kollázs – angol dok. sorozat, 15:45 Frami patak – dok. sorozat, 16:10 Mitak ragaszkodása – dok. film, 16:25 A nindzsa dadus – holland sorozat, 17:00 Hírek, 17:35 Városi séták: Novo mesto – dok. sorozat, 18:05 Ifjúsági műsor, 18:15 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:55 Hírek, 20:00 Szlovén üdvözlet, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Apokalipszis most – am. film, 2:30 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 9:00 Zenés műsor, 9:15 Zenés matiné, 10:00 Szentmise Mariborból, 10:45 Jó reggelt!, 12:25 Izodrom – különleges gyerekműsor, 13:15 Gyerekműsor, 14:40 Tematikus műsor, 15:10 A kertben, 15:50 Mozogj velünk, 16:20 Kézilabda Európa-bajnokság, 18:00 Megérkezett a boldogság – olasz sorozat, 19:05 Ifjúsági műsor, 19:45 Zenés műsor, 20:05 Loving – am.–angol film, 22:10 Koncert 202, 22:45 LP film Laibach – dok. film, 23:40 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro klub, 10:05 Teleshop, 12:15 Fókusz, 13:40 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:50 Bátrak földje – magyar sorozat, 16:00 Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:15 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:15 Bátrak földje – magyar sorozat, 22:15 Barátok közt – magyar sorozat, 23:00 Híradó, 23:35 A zöld íjász – am. film.

TV2

március 28. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:25 Ifjúsági műsor, 10:55 Természetvédelmi parkok Szlovéniában, 11:35 A hét, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 14:05 Az utolsó szó jogán, 15:00 Szent helyek: Templomok – A fény felé – francia dok. sorozat, 15:55 A bledi csapat – szlovén sorozat, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:15 Lelki villanás, 17:30 Alpok–Duna–Adria, 18:00 Mezsgyék, 18:05 Ambiensek, 18:40 Rajzfilm, 18:55 Hírek, 19:25 Érverés, 20:00 Joker – kvíz, 20:55 A viszony – am. film, 21:55 Hírek, 22:20 Édenkert – orosz–német film, 0:35 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 7:00 A legjobb reggel, 9:00 Tanúságtevők, 11:35 Hol vagy, Vučko? – dok. műsor, 12:30 Miha Kralj – dok. film, 13:40 20:05 Különös mennyKonkrét álmok – dok. ország film, 14:40 Zakleta bajta – családi film, 16:35 Automobilitás, 17:05 Alpesi magazin, 17:40 Kézilabda Európa-bajnokság, 19:20 Zenés műsor, 20:05 Különös mennyország – lengyel film, 21:55 Zvezdana – beszélgetős műsor, 22:50 Gal Gjurin és a Cantabile szimfonikus zenekar – koncert, 0:45 Zenés műsor.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 8:40 Tini nindzsa teknőcök, 9:05 Bakugan, 9:35 Kölyökkalauz, 10:05 Teleshop, 11:05 Brandmánia, 11:45 Életmódkalauz, 12:20 Autogram, 12:55 Édesítő, 13:30 Apja, fia, unokája – am. sorozat, 14:30 Drágám, add az életed – am. film, 16:05 A vihar magja – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 20:00 A mi kis falunk – magyar sorozat, 21:00 Kincs, ami nincs – olasz–am. film, 23:05 Banki meló – angol film, 1:15 Kevin, a minden6ó – am. sorozat.

TV2

6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:50 Az utolsó zsaru – német sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:30 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 15:40 Amanda – chilei sorozat, 16:45 Remények földje – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:30 Mintaapák – magyar sorozat, 20:10 Exatlon Hungary, 22:50 Pénzt vagy éveket!, 0:05 Magánnyomozók – reality.

Duna Tévé 5:55–9:25 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12 : 01 H íra d ó, 12:55 Hej Páva, 13:10 Tengerek, 19:35 Zoo városok, emberek – ismeretterjesztő sorozat, 14:05 Zoo – szlovák sorozat, 15:10 Sorsok útvesztője – török sorozat, 16:00 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 Zoo – szlovák sorozat, 20:35 Karinthy Ferenc: Gellérthegyi álmok – magyar művészeti műsor, 21:40 Szent Ágoston – olasz–német film, 23:20 Kenó, 23:30 4 összeesküvő és 1 temetés – osztrák sorozat.

Duna World 5:50–11:15 Délelőtti műsor, 11:30 Aranyóra – Felnőtt mese – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 P’amende, 13:45 Öt kontinens, 14:20 Család-barát – magazinműsor, 15:50 Kincskereső, 16:30 Multiverzum, 17:00 Kárpát expressz, 17:25 Ízőrzők, 18:30 Itthon vagy!, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Önök kérték, 21:00 Híradó, 21:35 Játék a kastélyban – magyar szórakoztató műsor, 23:40 Hagyaték – magyar dok. sorozat, 0:10 Határtalanul magyar.

6:00 TV2 animáció, 9:20 Trendmánia, 9 : 5 5 Innovátor, 10:25 Akadémia Itália – magyar gasztroreality, 11:00 A d r i ’s K i tc h e n , 19:55 Wasabi – Mar, mint 11:30 Poggyász, a mustár 12:05 Akadémia Itália – magyar gasztoreality, 12:35 Street Racers – Formula E magazin, 13:10 Joy – am. film, 15:50 Columbo, 18:00 Tények, 18:55 Tények Plusz, 19:55 Wasabi – Mar, mint a mustár – francia–japán film, 21:55 A Bourne-hagyaték – am. film, 0:50 Star Trek: Sötétségben – am. film.

Duna Tévé 5:55–9:45 Virradóra, 10:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 13:00 Jó ebédhez szól a nóta, 13:35 Nyomoz a professzor – am. film, 15:05 Játszani kell – am.–magyar film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:45 Szerencse szombat, 19:40 Hanuman – francia–indiai film, 21:15 A negyedik záradék – am.–angol film, 23:10 Kenó, 23:20 Fábry, 0:40 4 összeesküvő és 1 temetés – osztrák sorozat.

Duna World 5:25–11:05 Délelőtti műsor, 11:25 Meztelen diplomata – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Klasszikusok délidőben, 14:15 Család-barát, 15:50 Hagyaték, 16:25 Amerikában jártunk – dok. sorozat, 16:55 Hit, erkölcs és hűség – A Magyar Corvin-lánc kitüntetettjei, 17:20 Most a Buday!, 17:55 Családi kör, 18:55 Térkép, 19:25 Ízőrzők, 20:00 Dokuzóna, 21:00 Híradó, 21:35 Fábry, 22:55 Legenda – válogatás, 23:25 Hagyaték, 23:55 Opera Café, 0:30 Evangélium, 0:55 Himnusz.

március 29. vasárnap Szlovén Tévé I.

március 30. hétfő Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:50 Természetvédelmi parkok Szlovéniában – dok. műsor, 11:25 Mezsgyék, 11:30 A lélek horizontja, 12:05 Az emberek és a Föld, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet, 14:45 Idegenforgalmi műsor, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilm, 18:55 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccal, 19:25 A hét tükre, 20:00 Briliáns barátnőm – olasz sorozat, 21:00 Mišával – beszélgetős műsor, 22:00 Hírek, 22:20 Homoterápia – Kényszer-átváltozás – francia dok. film, 23:50 Jó éjszakára, 0:00 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 6:40 Zenés matiné, 7:30 Lelki villanás, 8:00 Emona TV – dok. műsor, 8:25 Zenés matiné, 10:00 Szentmise Mariborból, 11:00 Ezer óra szenvedés egy óra öröméért – dok. film, 12:35 Oroszországtól Iránig – útifilm, 13:45 Ambiensek, 14:30 Tisztítsuk meg a Mount Everestet – francia dok. műsor, 15:30 Kézilabda Európa-bajnokság, 17:10 Dagály – ausztrál film, 18:55 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:00 Természetfeletti: Tapadás – francia dok. sorozat, 20:55 Woodstock – a három nap, amely meghatározta a generációt – am. dok. film, 22:35 Apokalipszis ma – am. film.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 8:10 A tini nindzsa teknőcök új kalandjai, 8:35 Star Wars, 9 : 0 0 Teleshop, 10:00 A Muzsika TV bemutatója, 10:35 22:30 Elmentek otthonról Lila füge, 11:20 Kalandozó, 12:00 Szuperzöld, 12:35 Profi a konyhámban, 13:15 Anyák gyöngye – am. sorozat, 13:40 Csaó, Lizzie! – am. film, 15:25 A szív bajnokai – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Álarcos énekes, 20:40 Zűrös olasz esküvő – olasz film, 22:30 Elmentek otthonról – francia film, 0:25 Kevin a minden6ó – am. film.

TV2 6:00 TV2 animáció, 9:30 EB TV, 10:05 Tűsarok, 10:35 Több mint testőr, 11:10 Super Car – autós magazin, 11:40 Életmódi, 12:15 Bitter magazin, 12:45 Startupbörze, 13:20 Éjszaka a múzeumban – am.angol film, 15:45 A szövetség – am.–német–cseh– angol film, 18:00 Tények, 18:50 Nicsak, ki vagyok?, 22:25 Gyilkosság az Orient expresszen – am. film, 0:50 Csillagközi invázió 3: A martalóc – am. film.

Duna Tévé 6:45–8:30 Virradóra, 9:00–12:01 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:55 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 Univerzum, 14:15 Édes anyanyelvünk, 14:30 Úrilány szobát keres – magyar film, 16:00 Hatoslottó sorsolás, 16:05 Magyar szemmel, 17:00 Ízőrzők, 17:30 Borbás Marcsi szakácskönyve, 18:00 Híradó, 18:45 Családi kör, 19:45 Magyarország szeretlek!, 21:20 Herczeg Ferenc novellái alapján: Don Juan kopaszodik – magyar film, 22:30 Kenó, 22:40 Mrs. Henderson bemutatja – angol film, 0:25 4 összeesküvő és 1 temetés – osztrák sorozat.

Duna World 5:55–11:20 Délelőtti műsor, 11:40 Kék fogoly – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Jutalomutazás Dárday István filmrendezővel, 14:20 A nagyok, 14:50 Sebes pisztrángok, sekély vizek – dok. film, 15:50 Hagyaték, 16:25 Amerikában jártunk, mestersége címere – dok. sorozat, 16:55 Hit, erkölcs és hűség – A Magyar Corvin-lánc kitüntetettjei, 17:25 Most a Buday!, 17:55 Divat&dizájn, 18:55 Öt kontinens, 19:25 Szerelmes földrajz, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:35 Tündérország – Ferenc útja – magyar dok. film, 22:30 Hogy volt?!, 23:30 Hagyaték, 0:00 Evangélium, 0:30 Történelem és irodalom mindenkinek, 0:55 Himnusz.

6:45 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt!, 9:10 Izodrom – különleges gyerekműsor, 10:05 Gyerekműsor, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:55 Megérkezett a boldogság – olasz sorozat, 13:00 Hírek, 13:45 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 20:00 A törés 14:35 TV-kirakat, 14:50 A lélegzés – angol–am. dok. sorozat, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Városi séták: Maribor – dok. sorozat, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:55 Hírek, 19:40 Szlovén krónika, 20:00 A törés – angol sorozat, 20:50 A hét, 22:00 Visszhangok, 22:50 a játék művészete, 23:25 Zenés est, 0:20 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 8:00 Gyerekműsor, 9:35 Zenés műsor, 10:50 Jó reggelt!, 12:20 Izodrom – különleges gyerekműsor, 13:10 Gyerekműsor, 14:20 Vallási műsor, 14:55 Miro Cerar – dok. műsor, 15:30 Az emberek és a Föld, 16:10 Kézilabda Európa-bajnokság: Szlovénia – Norvégia, 17:45 Megérkezett a boldogság – olasz sorozat, 18:45 50 könyv, amelyet nekünk írtak, 18:50 Gyermekműsor, 20:00 Oroszországtól Iránig – útifilm, 20:50 Európa öröksége: A generációm – angol dok. film, 22:10 Az igazi názáreti Jézus – angol–am. dok. sorozat, 23:05 Zora– rövidfilm, 23:30 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro klub, 10:05 Teleshop, 12:15 Fókusz, 13:40 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:50 Bátrak földje – magyar sorozat, 16:00 Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:15 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:20 Bátrak földje – magyar sorozat, 22:15 Barátok közt – magyar sorozat, 23:00 Híradó, 23:35 Kapcsolat – am. sorozat, 0:40 Autogram.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:50 Az utolsó zsaru – német sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:30 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 15:40 Amanda – chilei sorozat, 16:45 Remények földje – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:30 Mintaapák – magyar sorozat, 20:10 Exatlon Hungary, 22:50 Pénzt vagy éveket!, 0:05 Magánnyomozók – magyar sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:25 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:55 Hej Páva, 13:10 Bolygónk, a Föld – angol dok. sorozat, 14:05 22:40 Nők vészhelyzetben Zoo – szlovák sorozat, 15:10 Sorsok útvesztője – török sorozat, 16:00 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 Zoo – szlovák sorozat, 20:35 Agatha Raisin – angol sorozat, 21:20 Kékfény, 21:35 A maffia nyomában – olasz sorozat, 22:30 Kenó, 22:40 Nők vészhelyzetben – francia sorozat, 23:40 4 összeesküvő és 1 temetés – osztrák sorozat.

Duna World 5:50–11:10 Délelőtti műsor, 11:30 Göre Gábor visszatér – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Roma magazin, 13:50 Domovina, 14:20 Család-barát – magazinműsor, 16:00 Divat és dizájn, 16:25 Magyar krónika, 17:00 Öt kontinens, 17:30 Ízőrzők, 18:35 Itthon vagy!, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Edda koncert, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Mindenből egy van – magyar sorozat, 23:30 Hagyaték, 0:00 Határtalanul magyar, 0:30 Hetedhét kaland, 0:40 M2 matricák.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

10

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

NÉPÚJSÁG 2020. március 26.


Info április 1. szerda

március 31. kedd Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:10 Izodrom – különleges gyerekműsor, 10:05 Gyerekműsor, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:50 Megérkezett a boldogság – olasz sorozat, 13:00 Hírek, 13:45 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 14:35 TV-kirakat, 14:50 Vihar – angol–am. dok. sorozat, 15:35 TV-kirakat, 15:55 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:35 Városi séták: Kamnik – dok. sorozat, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:55 Hírek, 19:40 Szlovén krónika, 20:00 The Split – angol sorozat, 20:50 Az ostobaság múzeuma – dok. film, 22:00 Visszhangok, 22:50 Tanúságtevők.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:10 Izodrom – különleges gyerekműsor, 10:05 Gyerekműsor, 11:20 Tudom! – kvíz, 11:50 Megérkezett a boldogság – olasz sorozat, 13:00 Hírek, 13:45 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 14:35 TV kirakat, 14:50 Pajzs – angol-am. dok. sorozat, 15:35 Gyerek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:35 A gyönyörű Karszt – dok. film, 17:55 50 könyv, amelyet nekünk írtak, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:55 Híradó, 19:40 Szlovén krónika, 20:00 Atlasz – film, 22:00 Visszhangok, 22:50 Panoptikum, 23:50 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 8:00 Gyerekműsor, 9:35 Zenés műsor, 10:50 Jó reggelt!, 12:20 Izodrom – különleges gyerekműsor, 13:10 Gyerekműsor, 14:35 Alpok–Duna–Adria, 15:10 Kézilabda Euró20:00 Nők a világban: pa-bajnokság: SpanyolKenya ország – Horvátország, 16:40 Joker – kvíz, 17:30 Megérkezett a boldogság – olasz sorozat, 18:30 50 könyv, amelyet nekünk írtak, 18:40 Gyerekműsor, 20:00 Nők a világban: Kenya – angol dok. műsor, 20:55 Helyes ötlet, 21:35 Bravo – koprodukciós film, 23:20 A nyelvem határai a világom határai – dok. film, 0:10 Roma nemzetiségi műsor, 0:30 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro klub, 10:05 Teleshop, 12:15 Fókusz, 13:40 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:50 Bátrak földje – magyar sorozat, 16:00 Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:15 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:20 Bátrak földje – magyar sorozat, 22:15 Barátok közt – magyar sorozat, 23:00 Híradó, 23:30 A szív bajnoka – am. film, 1:55 Balkán kobra – A Thália Színház előadása.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mo­kka­ cino, 9:35 Teleshop, 10:50 Az utolsó zsaru – német sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:30 A vidéki doktor – osztrák 12:30 Walker, a texasi sorozat, 15:40 Amanda – chilei sorozat, 16:45 Remékopó nyek földje – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:30 Mintaapák – magyar sorozat, 20:10 Exatlon Hungary, 22:50 Pénzt vagy éveket!, 0:05 Magánnyomozók – reality.

Duna Tévé 6:00–9:25 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:55 Hej Páva, 13:10 Európai kulthelyek – német dok. film, 14:05 Zoo – szlovák sorozat, 15:10 Sorsok útvesztője – török sorozat, 16:00 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 Zoo – szlovák sorozat, 20:35 Önök kérték!, 21:35 Az első köztársaság – cseh sorozat, 22:30 Kenó, 22:40 A szálloda – angol sorozat, 23:35 Magyarország szeretlek!.

Duna World 5:00–10:55 Délelőtti műsor, 11:15 Nem zárjuk kulcsra az ajtót – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi magazinok, 14:20 Család-barát – magazinműsor, 15:55 Család ’20, 16:20 Novum – ismeretterjesztő sorozat, 16:50 Térkép, 17:15 Útravaló, 17:30 Ízőrzők, 18:35 Itthon vagy!, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Van képünk hozzá – magyar szórakoztató műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Mindenből egy van – magyar sorozat, 23:30 Hagyaték, 0:05 Határtalanul magyar.

Szlovén Tévé II. 8:00 Gyerekműsor, 9:35 Zenés műsor, 11:20 Jó reggelt!, 12:50 Izodrom – különleges gyerekműsor, 13:40 Gyerekműsor, 14:55 Ambiensek, 15:25 Sport, 17:25 Megérkezett a boldogság – olasz sorozat, 18:25 Gyerekműsor, 19:30 Lottó, 20:00 Daniil Trifonov és Mihail Pletnjov – zenés dok. műsor, 21:00 Véleményem, 22:00 A szolgálólány meséje – am. sorozat, 23:05 A szavak hídjai – Vlady Kociancich portréja, 23:50 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro klub, 10:05 Teleshop, 12:15 Fókusz, 13 : 4 0 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:50 Bátrak földje – magyar 21:20 Bátrak földje sorozat, 16:00 Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:15 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:20 Bátrak földje – magyar sorozat, 22:15 Barátok közt – magyar sorozat, 23:00 Híradó, 23:30 Rejtjelek – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:50 Az utolsó zsaru – német sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:30 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 15:40 Amanda – chilei sorozat, 16:45 Remények földje – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:30 Mintaapák – magyar sorozat, 20:10 Exatlon Hungary, 22:50 Pénzt vagy éveket!, 0:15 Magánnyomozók – reality.

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 12:01 Híradó, 12:55 Hej Páva, 13:05 Madagaszkár – angol dok. sorozat, 14:00 Zoo – szlovák sorozat, 15:05 Sorsok útvesztője – török sorozat, 15:55 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 Zoo – szlovák sorozat, 20:35 Skandináv lottó, 20:50 A nyomorultak – angol sorozat, 21:55 Végzetes vonzerő – am. film, 23:50 Kenó, 23:55 Szabadság tér ’89 – magyar dok. műsor, 0:40 Kékfény, 1:30 4 összeesküvő és 1 temetés – osztrák sorozat.

Duna World 5 : 2 5 – 11 : 3 0 Délelőtti műsor, 11:45 Menazséria – magyar film, 13 : 0 0 Híradó, 13:20 Nemzetiségi műsorok, 22:30 Mindenből egy van 14:30 Családbarát – magazinműsor, 15:55 Magyar gazda, 16:25 Mesterember, 16:55 Hazajáró, 17:30 Ízőrzők, 18:40 Itthon vagy!, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Hogy volt?!, 21:25 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Mindenből egy van – magyar sorozat, 23:25 Hagyaték, 0:00 Határtalanul magyar.

műsorajánló

április 2. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:10 Izodrom – különleges gyerekműsor, 10:05 Gyerekműsor, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:50 Megérkezett a bol20:00 Ikrek: Második nap dogság – olasz sorozat, 13:00 Hírek, 13:45 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 14:35 TV kirakat, 14:50 Teremtmény – angol–am. sorozat, 15:35 A szlovén vízkör: Ižica – dok. sorozat, 16:00 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:35 Kiégés: Önpusztító program – dok. film, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:55 Híradó, 19:40 Szlovén krónika, 20:00 Ikrek: Második nap – norvég sorozat, 20:40 Különleges szertartások: Kezdeményezések – angol dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 22:50 A nyolcadik nap, 23:30 A többiek hallgattak – dok. film.

Szlovén Tévé II. 8:00 Gyerekműsor, 9:35 Zenés műsor, 10:50 Jó reggelt!, 12:20 Izodrom – különleges gyerekműsor, 13:10 Gyerekműsor, 14:20 Házikók – dok. film, 15:10 Szlovén üdvözlet, 16:30 Sport, 18:00 Megérkezett a boldogság – olasz sorozat, 19:05 Gyerekműsor, 20:00 Külföldi dok. műsor, 20:55 Automobilitás, 21:25 Ambiensek, 21:55 Circom Regional, 22:55 Nagy látomások – francia zenés film, 23:50 Jani Šepetavec Quartet, 0:30 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztroklub, 10:05 Teleshop, 12:15 Fókusz, 13:40 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:50 Bátrak földje – magyar sorozat, 16:00 Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:15 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:20 Bátrak földje – magyar sorozat, 22:15 Barátok közt – magyar sorozat, 23:00 Híradó, 23:40 Brandmánia, 0:15 Szuperzöld.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Nagyító alatt: Trianon – ismétlés (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Március 27-én, pénteken 15.15-kor a Szlovén TV III. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: szombaton 7.45-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Március 31-én, kedden 15.15-kor a Szlovén TV III. csatornáján

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:50 Az utolsó zsaru – német sorozat, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:30 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 15:40 Amanda – chilei sorozat, 16:45 Remények földje – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:30 Mintaapák – magyar sorozat, 20:10 Exatlon Hungary, 22:50 Pénzt vagy éveket! – show, 0:25 Magánnyomozók – reality.

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 10:25– 12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:55 Hej Páva, 13:05 Skót birtokok – am. dok. so23:15 A kis Valentino rozat, 14:10 Zoo – szlovák sorozat, 15:10 Sorsok útvesztője – török sorozat, 16:00 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 Zoo – szlovák sorozat, 20:35 Bagi– Nacsa Orfeuma, 21:35 Világot látok – am. film, 23:05 Kenó, 23:15 A kis Valentino – magyar film.

Duna World 5:50–11:10 Délelőtti műsor, 11:25 Pénzt Marijának – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Slovenski utrinki, 13:50 Alpok–Duna–Adria, 14:20 Család-barát – magazinműsor, 15:55 Kék bolygó, 16:20 Noé barátai, 16:55 Szerelmes földrajz, 17:30 Ízőrzők, 18:35 Itthon vagy!, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta – zenés nóta, 20:00 Szenes Iván írta, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Mindenből egy van – magyar sorozat, 23:30 Hagyaték, 0:00 Határtalanul magyar – magazinműsor.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Március 26-án, csütörtökön 15.20-kor a Szlovén TV III. csatornáján

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Kanapé: ifjúsági adás, benne a Philomén divatmárka, a fiatalok mindennapjai otthon, az Unforeseen zenekar, klipek Április 1-jén, szerdán 15.15-kor a Szlovén TV III. csatornáján

Hidak: benne egészségügyi rovat (ismétlés: csütörtökön 7.45-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Április 2-án, csütörtökön 15.20-kor a Szlovén TV III. csatornáján Vendégem: portré (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Értesítjük kedves nézőinket, hogy adásaink premiervetítése a további rendelkezésig a Szlovén Televízió hármas csatornáján lesz. A kialakult helyzet miatt a következő hetekben a műsor tartalma csorbul, és kénytelenek leszünk újravetíteni néhány korábbi riportot, illetve adást. Megértésüket köszönjük. A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 15.45-kor, 22.30-kor és másnap 11.30-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

NÉPÚJSÁG 2020. március 26.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info apróhirdetés Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén 2020. március 24-én a munkaadók a következő munkahelyeket hirdették meg: Óvónő Lendvai Óvoda, Župančič utca 5., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 2020. augusztus 31-ig, magyar nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2020. március 27.) Könyvelő – projektmunkahely 2. Sz. Lendvai Kéttannyelvű Általános Iskola, Hős Mohor utca 1., Lendva (1 munkahely, heti 7 óra, meghatározott idő: 2022. augusztus 31-ig, magyar nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2020. március 27.) Fogorvos – licenccel rendelkező, specializáció nélkül Lendvai Egészségház, Kidrič utca 34., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2020. március 27.) Karbantartó Varis d.o.o., Ipari utca 4/b., Lendva (2 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2020. április 9.) Felszolgáló Eta bar in prenočišče, Dobronak 15. (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2020. április 11.) Felszolgáló Okrepčevalnica „Brunarica prekmurskih dobrot”, Dobronak 297. (1 munkahely, meghatározott idő: 9 hónap, rövidített munkaidő: heti 20 óra, jelentkezési határidő: 2020. március 26.) Segédmunkás Varovanje Golekom d.o.o., Podjetniško naselje Kočevje 1., Kočevje (5 munkahely, meghatározott idő: 1 hónap, jelentkezési határidő: 2020. március 27.) Raktári, szállítmányozási dolgozó HSG kariera, Dunajska cesta 165., Ljubljana (30 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2020. március 28.) Gyógyszeripari operátor HSG kariera, Dunajska cesta 165., Ljubljana (10 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2020. április 7.) Referens I. Le Center d.o.o., Cankarjeva cesta 14., Ljubljana (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2020. április 12.) Referens II. Le Center d.o.o., Cankarjeva cesta 14., Ljubljana (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, mentor utasítása alapján folyó munka, jelentkezési határidő: 2020. április 12.) Technikus/Ellenőr I. Le Center d.o.o., Cankarjeva cesta 14., Ljubljana (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2020. április 11.) Segédmunkás Linox Solution d.o.o., Vasút utca 43., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2020. május 9.) Hegesztő Linox Solution d.o.o., Vasút utca 43., Lendva (2 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2020. május 9.) Fémmegmunkáló Linox Solution d.o.o., Vasút utca 43., Lendva (3 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2020. május 5.)

Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

12

ÉRTESÍTÉS Horváth Ferenc magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő Lendván kihelyezett képviselői irodája értesíti minden kedves ügyfelét, hogy a koronavírus szlovéniai terjedése miatt határozatlan időre felfüggeszti a személyes ügyfélfogadást. Ez idő alatt kizárólag telefonos és elektronos ügyintézés lehetséges. A képviselői iroda illetékes referense elérhető a 02/620-3600-as telefonszámon, valamint a leonida.sanca@dz-rs.si ímélcímen. Köszönjük megértésüket!

Értesítés Értesítjük kedves olvasóinkat, ügyfeleinket, hogy a járványügyi helyzet miatt a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet (MNTI) határozatlan időre megszünteti az ügyfélfogadást a szerkesztőségben. A titkárság elérhetőségei: Telefon: 00386 51 359 947 Email: info@nepujsag.net

a szlovéniai magyarok hetilapja

magyar nemzetiségi zavod za informativno tájékoztatási intézet dejavnost madžarske narodnosti

•Csentében eladó 80 darab 280 cm hosszú használt beton lugasláb. Érdeklődni: 051 383 945. •Csentében eladó vagy ingyenesen bérbe adó szőlőültetvény (450 tőke szürkebarát és 60 tőke sauvignon). Érdeklődni: 041-427-993. •Jogosítvány elvesztése miatt eladó 2015-ös Renault Captur személygépkocsi automata sebességváltóval. Maximális felszereltséggel, európai navigációval, telefonnal és még több aprósággal. Érdeklődni: 070-776-120 vagy 02-57510-59. •Hosszúfaluhegyen eladó 3 szobás ház fürdőszobával és melléképületekkel. Ára 20.000 euró. Érdeklődni: 040-782-746. •Lendva közelében berendezett kocsma eladó vagy bérbe adó. A felső szinten lehetőség van lakás kialakítására. Érdeklődni: 030-673-340. •Március vagy április hónaptól (de májustól mindenképp) három átlagos méretű üres helyiséget bérelnék vízzel, árammal, eddigi lakhelyem renoválás miatti kiürítése miatt. Lehetőleg Felsőlakosban vagy nem túl messzire onnan. Érdeklődni: janosczimmermann@ gmail.com •Eladó LG K40 okostelefon. Érdeklődni: 041-554-392.

Dragomán György: Rendszerújra. Előzetes 5 extra novellával (Magvető Kiadó, 2018, 31 oldal) „Új könyvében megint a szabadság a tét, a rendszerek jönnek és mennek, épülnek és pusztulnak, de a legfőbb kérdés mindig az, hogy mit tehet bennük, alattuk vagy éppen felettük az ember. Újra meg újra meg újra.” A kötetben Dragomán György tizenöt évének válogatott novellái szerepelnek. Az írások főmotívuma a rendszer – nyitott és zárt, politikai, természeti vagy technikai, valamint a kitörési pontok, a szabadulás lehetőségei. Az elektronikus könyv hozzáférhető az alábbi címen:

https://www.multimediaplaza.com/ekonyvek/adatlap/8546 NÉPÚJSÁG 2020. március 26.


Info Dobronak Község: ügyintézés telefonon és elektromosan Dobronak Község az állami intézkedések nyomán határozatlan időre bezárta a községi hivatalt. Az ügyintézést a 02 577 68 80-as telefonszámon, valamint az obcina@dobrovnik.si email-címen végzik. A szükséges információk a község honlapján (www.dobrovnik.si) is megtekinthetők. Úgyszintén bezárt a Lendvai Közigazgatási Egység helyi hivatala, a Dobronaki Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Intézet és a bakonaki létesítmények sem üzemelnek.

A gyászjelentést, köszönetnyilvánítást, megemlékezést a Népújságban leadhatja az alábbi elérhetőségeken: Telefon: 00386 51 359 947 E-mail: info@nepujsag.net

Lendva Község: ügyintézés telefonon, elektromosan vagy postai úton A Szlovén Köztársaság Kormányának irányelvei értelmében Lendva Község a koronavírus megfékezése miatt az ügyintézést az ügyfélfogadási időben a 02 5772 500-as telefonon vagy az obcina@lendava.si e-mailen keresztül végzi, illetve postai úton a Lendva Község, Fő utca 20., 9220 Lendva címen. A Városházán a személyes ügyfélfogadás nem lehetséges a továbbiakig, valamint zárva marad a pénztár és a fogadóiroda is.

A Népművészet Ifjú Mestere

FELHÍVÁS A népművészeti alkotó- és előadóművészek április 1-jéig pályázhatnak a Népművészet Ifjú Mestere díjra. A Hagyományok Háza a pályamunkákat az egész Kárpát-medencéből és a diaszpórából várja. A nagy múltú kitüntetés az egyes népművészeti ágakban kiemelkedő alkotó- vagy előadóművészeti teljesítmény elismerésére a 15 és 35 év közötti népművészeti alkotó- és előadóművészek részére adományozható. 2020-ban öt díjat adnak ki, a díjazottak oklevélben és pénzjutalomban részesülnek. A díjra szakmai önéletrajzzal, egy minimum 10, maximum 30 oldalas dolgozattal, valamint előadóművészek esetében színpadi bemutatóval, tárgyalkotók esetében tárgyak, tárgyegyüttes bemutatásával lehet pályázni az egész Kárpát-medencéből és a magyar diaszpórából. Az elismeréseket augusztus 20-a alkalmából adják át. Pályázni a Hagyományok Háza honlapján keresztül lehet több kategóriában. Információk: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/node/4344

NÉPÚJSÁG 2020. március 26.

névnapsoroló Március 27-től április 2-ig Péntek – Hajnalka Szombat – Gedeon, Johanna Vasárnap – Auguszta Hétfő – Zalán Kedd – Árpád Szerda – Hugó Csütörtök – Áron

gyertyafény A koronavírus-járvány miatt az egyházak lemondják a szentmiséket, a hittant, az esküvőket, a keresztelőket, az egyéb szertartásokat, valamint a temetésekre is csak szűkebb családi körben kerülhet sor.

Legyen Ön is az előfizetőnk!

nepujsag.net

ÉRTESÍTÉS A koronavírus helyi előfordulására való tekintettel értesítjük Önöket, hogy a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 2020. 03. 12-től határozatlan időre felfüggeszti személyes ügyfélfogadását. Minden további kérdéssel forduljanak hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken: • Bači Zsuzsanna, az MMÖNK Tanácsának alelnöke: 041 715 422, • MMÖNK: 02 575 1449, pmsns@muravidek.si. Megértésüket köszönjük!

Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke

13


Info

Szópatak

Humor A horgász véletlenül ottfelejti a buszban, az ülés alatt a halat, amit fogott. Pár nap múlva megjelent egy hirdetés a helyi újságban: „Aki a buszban felejtett egy zacskó halat, az szíveskedjék befáradni a garázsba: elviheti a buszt.”

M M A

Mórickának mondja a biológiatanár: – Mondj egy költöző madarat! – Fecske. – Most egy nem költözőt! – Döglött fecske. A falusi csehóban egy elég részeg fickó kutat a zsebében. Megkérdezi a barátja: – Komám, mit keresel ilyen izgatottan a zsebedben? – Csak azt szeretném tudni, szomjas vagyok-e még. Két rendőr teker felfelé az emelkedőn tandembiciklivel. Ahogy felérnek a csúcsra, amelyik elöl ül, megszólal: – Hű, de nehéz volt tekerni, hogy ide felérjünk. Erre a másik: – Hát még nekem milyen nehéz volt végig fékezni, hogy vissza ne guruljunk! – Pistike, az utóbbi időben egyre jobb és jobb osztályzatokat kapsz. Valld be, ki segít? – A televízió! Elromlott.

A Á P

R M

kulcslyuk

Schreiner Jenő, a Harangláb együttes prímása A legjobb dolgok az életemben: • Zenélés, sport, kirándulás. Ahol házat építenék: • Zalaegerszeg külvárosa.  Gyermekkori álmom:

– Jean, fejje meg a disznót! – Minek, uram? – Hogy disznósajtot csinálhassunk. A zsúfolt buszra nem fér fel egy férfi. Idegesen elkiáltja magát: – Menjenek már beljebb, annyi hely van még ott, hogy sakkozni lehetne! Erre a válasz: – Jöjjön csak, jóember, úgyis hiányzik egy paraszt!

14

Új nyereményjátékunk szabályai nagyon egyszerűek. A körben megadott öt betűből értelmes szavakat kell alkotni, melyek beillenek a fenti rácsba, illetve helyesen is kapcsolódnak egymáshoz. Minden betűt minden szóban csak egyszer lehet felhasználni. Például az adott betűk: L, Á, T, A, L – a kirakható szavak: állat, tálal, talál, tál, áll, lát stb. Hogy a szavak jó helyre kerüljenek, néhány betűt megadtunk a rácsban. Megfejtésként a szürke mezővel jelölt szót küldjék el április 6-ig címünkre: Népújság, 9220 Lendva, Fő utca 124. A borítékra írják rá: Népújság – Szópatak. Előző játékunk helyes megfejtése a „lesüt” szó volt, nyertesünk Gal Katarina Hármasmalomból. Gratulálunk, nyereménye a Zala György: Fény és árnyék című monográfia, melyet postai úton küldünk el a címére.

• Muzsikálni sok-sok embernek. A hobbim: • Zenélés, foci.  Amit a legjobban meg tudok főzni:   • Tea. A film, amit többször is megnéztem:  • Lúdas Matyi rajzfilm. 

Ha visszamehetnék az időben, akkor: • A zenélést és a nyelveket aktívabban tanulnám. Egyetlen dolog, amit a jövőről szeretnék tudni: • Mit tehetnék jobban a szeretteimért. Amit egyszer ki szeretnék próbálni:  • Egy híres zenekar első prímása lenni.  A leghasznosabb tárgyam • A hangszereim, a mobilom. Akinek a tanácsát mindig megfogadom:  • A barátaimra hallgatok általában.  Ha szomorú vagyok, ettől mindig jobb kedvem lesz:  • Hegedülés.  Amit már rég meg kellett volna tennem: • Önállónak lenni.  Ami a legjobban tetszik a Muravidéken:   • A lendvai hegyoldal este kivilágítva, a szép magyar beszéd.

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Megsokszorozódott az energiája. Használja ki a következő napokat és valósítsa meg a céljait. Bika Ápr. 21. – máj. 20. A héten teljes lelki megújulása lesz. Az energiákat használja fel pénzügyei javítására. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Ezen a héten szakmai erőfeszítéseivel jó eredményeket fog elérni, növekedhet a bevétele. Rák Jún. 22. - júl. 22. Nagyon fontos most, hogy érezze, hasznos munkát végez és hogy elismerik a munkahelyén. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. A hét végére végre pontot tehet egy régóta húzódó ügy végére. Most igénybe veheti a barátai segítségét is. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Rengeteg a munka, pedig az egészségére oda kellene figyelnie. A munkahelyi vitákból maradjon ki. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Kedvese olyan lépésre szánhatja magát, mely komoly érzéseiről árulkodhat. Önnek szeretne vele örömet szerezni. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. A munka és a szerelem szempontjából a héten a sors támogatni fogja, de vigyáznia kell a riválisokra. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ezen a héten a legnagyobb figyelmet a gyermekeinek szenteli, kellemes időtöltésben lesz része velük. Bak Dec. 23. – jan. 20. Otthoni békéje, személyes kapcsolatai kiválóan alakulnak. Ingatlannal kapcsolatos szerencse is érheti. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Most kellő vonzerővel lépjen ki a nyilvánosság elé. Használja a kisugárzását a kapcsolatai építésére! Halak Febr. 20. – már. 20. Családi és anyagi feltételei stabilabbak lesznek, a gyermekeivel a köteléke csak tovább erősödik.

NÉPÚJSÁG 2020. március 26.


Horizont

Motivage – az idősbarát régió fejlesztése

heti recept

Zebratorta • • • • • • • •

Hozzávalók: 35 dkg cukor 5 tojás 40 dkg + 3 evőkanál liszt 1,5 csomag sütőpor 2 csomag vaníliás cukor 2,5 dl étolaj vagy enyhén megolvasztott zsír 2,5 dl ásványvíz 3 evőkanál kakaópor

Elkészítés: A tojásokat, a cukrot és a vaníliás cukrot alaposan verjük fel, kb. 15 percig, majd adjuk hozzá a sütőporral elkevert 40 dkg lisztet, a zsiradékot és az ásványvizet. A tésztát vegyük két részre, az egyikbe keverjük bele a 3 evőkanál lisztet, a másikba a 3 evőkanál kakaóport.

A Motivage projektben részt vesz a Lendvai Idősebb Polgárok Otthona is. Az Interreg V-A Szlo­ vénia–Magyarország 2014–2020 Együttműkö­ dési Program keretében va­ lósul meg a Motivage pro­ jekt Lendva és Szentgott­ hárd térségében, melyet a Muraba Európai Területi

Társulás mint vezető pro­ jektpartner indított útjára március 1-jével. A program célja egy határon átnyúló idősbarát régió kialakítása. A projekt számos tevé­ kenységgel próbál majd hozzájárulni a tartalmas

„Szülőföldön magyarul” pályázat – a benyújtási határidő április 25. A lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet határozatlan időre bezárt a látogatók számára, határozatlan ideig a Bánffy Központ is zárva tart. A „Szülőföldön magyarul” pályázatokat postai úton, ajánlott küldeményként juttathatják el az intézethez a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 9220 Lendva, Fő utca 32. címre. Információkért forduljanak az intézet munkatársaihoz a +386 2 577 6660-as telefonszámon vagy az info@mnmi-zkmn.si ímélcímen.

KÖVESSEN BENNÜNKET

NÉPÚJSÁG 2020. március 26.

és aktív időskorhoz. Mint ahogy ezt Papp Bálint, a Muraba ETT igazgatója sajtóközleményében kifej­ tette: a projekt fontos része a Szentgotthárdi Városi Gondozási Központ által működtetett jelzőrendsze­ res házi segítségnyújtás eddigi készülékeinek új, kétirányú kommunikáci­ óra is alkalmas karórákra történő cseréje. A karórák követni tudják az ellátott egészségi állapotát is. Ez a segítségnyújtási lehetőség Lendván is bevezetésre kerül. Egyébként a Lendvai Idősebb Polgárok Otthona a Motivage projekttel szol­ gáltatásainak a bővítését tervezi. Az újdonságokkal segítik majd az időskorú­ akat abban, hogy tovább maradhassanak otthona­ ikban. A Motivage projekt záródátuma 2022. augusz­ tus 31. A program össz­ költsége 339 ezer euró, a támogatás értéke pedig 288 ezer eurót tesz ki. A projekt partnerei a vezető Muraba ETT-n kívül még a Szent­ gotthárdi Városi Gondozási Központ és a rendelőintézet, Lendváról pedig az Idősebb Polgárok Otthona és a 2. Sz. Lendvai KÁI. Szolarics Nađ Klára

Ezután kenjünk ki egy kerek tortasütőt zsírral, majd lisztezzük ki. A forma közepébe kezdjük el kanállal adagolni a nyers tésztát: 2 evőkanál fehér, majd 2 evőkanál barna tésztát tegyünk mindig egymásra, felváltva, amíg el nem fogy. A tortát előmelegített sütőben, 175 fokon kell sütni 40–45 percig. De mielőtt kivennénk a sütőből, végezzünk tűpróbát, szükség esetén még hagyjuk néhány percig sülni. Az elkészült süteményt hagyjuk kihűlni, majd hintsük meg porcukorral. Lekvár, vaníliasodó és tejszínhab is illik hozzá.

Több száz hangoskönyv ingyenesen hallgatható az MTVA Archívumában Az MTVA Archívuma is hozzájárul a digitális oktatás fejlesztéséhez és a tartalmas időtöltéshez: az archivum.mtva.hu/radio/ oldalon több száz hangoskönyv válik ingyenesen hallgathatóvá számos kategóriában (mesék, kötelező és ajánlott olvasmányok, rádiójátékok), melyek között mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelőt. Olyan klasszikusok, mint A kőszívű ember fiai, az Ábel a rengetegben, A Pál utcai fiúk, a Mesék Mátyás királyról, A kincses sziget, Robinson Crusoe vagy Tom Sawyer kalandjai.

15


Horizont Kertésznaptár

Nárcisz – egyszerű, de mégis nagyszerű

Carthago: tavaly nyereség, most kényszerszabadság

A kora tavasszal nyíló virágok egyik legszebbje a nárcisz, melynek világos szirmai igazán üdítően hatnak a téli, kora tavaszi szürkeségben. Több mint tízezer nárciszfajta létezik a világon, fajtától függően március és május között virágzik. A nárciszhagymákat ősszel kell ültetni, de most, tavasszal lehetőség van cserépben hajtatott növényeket vásárolni, ami természetesen drágább megoldás a nárcisz beszerzésére. A cserepes nárcisz lakásban gondozásához mindenképp tudni kell, hogy a nárcisz

A járvány terjedése miatt leállt a termelés az odrijánci Carthago üzemében is.

tartósan nem nevelhető lakásban. Ha az elvirágzás után nem kerül a hagyma szabadba (kertbe, erkélyre), akkor csak egyetlen szezonban virágzik. A tavasszal vásárolt cserepes nárcisznak hűvös és világos helyet keressünk a lakásban, melegben hamar elnyílik. Amíg virágzik, rendszeresen öntözni kell, legyen a földje folyamatosan nedves, de ne álljon vízben. Az elszáradt virágot virágszárral együtt kell levágni, a leveleket viszont hagyni kell megsárgulni. A növényt elvirágzás után – már fagymentes időben – ki kell ültetni a szabadba. A kertben a nárciszhagyma ültetése szeptember közepétől november közepéig tart, mindenképpen még a fagyok érkezése előtt. A nárcisz – akárcsak a többi hagymás növény – akkor mutat igazán jól tavas�szal, ha csoportosan ragyogják be a kertet. Szokták a gyepbe is ültetni, ez esetben arra kell figyelni a virágzás után, hogy a fűnyíróval ne vágjuk le. A magasabb fajtáknak szélvédett helyet keressünk, mert a szárukat a tavaszi szél könnyen eltörheti. Tápanyagigényes növény, ezért amint kihajt, óvatosan dolgozzunk a talajba érett komposztot vagy istállótrágyát. A növekedési és virágzási időszakban – száraz időben – rendszeresen öntözzük. Elvirágzás után igen fontos a hagymák regenerálódása, fejlődése a következő évi virágzás szempontjából. A hagymákat éveken át hagyhatjuk ugyanazon a helyen. A virágzás érdekében javasolt 4–5 évente a levelek elszáradása után felszedni őket és a fiókhagymákat leválasztani róluk. A kiszedett, valamint leválasztott hagymákat pihentetés céljából hűvös, száraz, sötét helyen kell tárolni kartondobozban vagy ládában, majd ősszel újra ki lehet ültetni. tt

16

A muravidéki gazdaság egyik meghatározó válla­ lata, az odrijánci Carthago a 2018/2019-es üzleti idő­ szakban ismét növelni tudta termékei eladását, a bevétel 206 millió euró lett (egy százalékos növekedés). Az üzleti ciklust ötmilliós nye­ reséggel zárták, ami azon­ ban a tavalyinak csupán egyharmadát teszi ki. A lakókocsikat gyártó német tulajdonú Carthago jelenleg 846 főt foglalkoz­ tat, ami 70-nel több, mint egy évvel ezelőtt. Županec Sandra, a cég igazgató­ ja lapunknak elmondta, hogy az idei tervezést és a már folyó termelést meg­ nehezítik a változékony, instabil piaci körülmények, a lakókocsik kulcsfontos­ ságú alkatrészeinek hiá­ nya, valamint a koronaví­ rus-járvány megelőzésére vonatkozó intézkedések. A Carthago az új körül­ ményekhez igazította a termelési folyamatot, így részben már leállították a munkát. Az alkalmazottak java része már március 19-étől otthon van, a fog­ lalkoztatottak csupán egy kisebb csoportja végzi bi­ zonyos munkafolyamatok befejezését, a járványügyi előírások biztosítása mel­

lett. A kényszerszabadság bevezetése és a termelés leállítása előreláthatólag április 3-áig tart, a dolgo­

zók kollektív szabadságra vonultak, illetve a ledolgo­ zott órákat használják ki. Szolarics Nađ Klára

Pályázati felhívás A Szlovén RTV Magyar Műsorok Stúdiója (a Muravidéki Magyar Rádió és a Lendvai Tévéstúdió) pályázatot hirdet tiszteletdíjas újságírói-hírszerkesztői munkakör betöltésére, meghatározott időre (előreláthatólag 6 hónap időtartamra), amelynek lejártával lehetőség nyílik további együttműködésre is.

- - - - -

A jelentkezőknek a következő feltételeknek kell eleget tenniük: egyetemi végzettség, tiszta és érthető beszéd, folyékony olvasás és jó beszédkészség, a magyar és a szlovén nyelv aktív ismerete, széles látókör.

Az érdeklődők a jelentkezést az önéletrajzzal és az iskolai végzettséget igazoló dokumentumokkal együtt juttassák el a Szlovén RTV Magyar Műsorok Stúdiójába (Kranjec utca 10., 9220 Lendva). Jelentkezési határidő: 2020. április 10. A jelentkezőket a meghallgatás és a hangpróba időpontjáról utólag értesítjük.

NÉPÚJSÁG 2020. március 26.


Horizont

Egy tag lemondása ellenére a tanács tovább működhet A Népújságban már írtunk róla, hogy a Csentei HK Tanácsa a március 1-jei pótválasztásokat követően nem működött sokáig tel­ jes létszámban, hiszen már az első ülésen, március 9-én lemondott Hranilovič Viktor elnökhelyettes és tag. Ennek tükrében a

helyi közösségi tanács mű­ ködésével kapcsolatban Lendva Község Hivatalá­ tól is véleményt kértünk. Kifejtették: a tanácstag kilépésével a Csentei HK Tanácsának működésében nem történik változás, a testület a hét tag egyikének lemondása után a hat tag­

Ismét nem teljes létszámú a Csentei HK Tanácsa, de pótválasztásokat nem kell emiatt kiírni.

gal határozatképes marad és a helyzet nem teremt jogalapot pótválasztások kiírására. A megürült ta­ nácselnök-helyettesi tiszt­ ségre új személyt kell ki­ nevezni. – Hranilovič Viktor rosszindulatú lemondási nyilatkozatához Magyar János, Lendva Község polgármestere pedig nem kíván észrevételt fűzni – közölték a Városházáról. Hranilovič lemondási nyi­ latkozatában többek közt az áll, hogy az általa ös�­ szehívott február 19-ei fa­ lugyűlésen a polgármester őt abszolút figyelmen kívül hagyta és megjegyzéseket tett arra, hogy nem készí­ tett napirendet az ülésre. Szolarics Nađ Klára

A KISEBBSÉGI JOGVÉDŐ INTÉZET ESSZÉPÁLYÁZATA A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet külhoni magyar egyetemi hallgatóknak (jogász, társadalomtudományi, politológus szak), fiatal jogászoknak és kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak. Pályázni bármely, a kisebbségvédelmet érintő írással lehet. A pályázatokat doc vagy docx formátumban, elektronikus levélben lehet benyújtani a jogvedo. intezet@kji.hu címre. A benyújtási határidő megváltozott: az új határidő 2020. május 1. A díjazás mértéke: 1. helyezés: 110.000 HUF, 2. helyezés: 90.000 HUF, 3. helyezés: 70.000 HUF. A teljes pályázati kiírás, valamint a Szerzői Útmutató megtalálható a www.nepujsag.net honlapon a Felhívások címszó alatt.

könyv-elő Car Evgen: Moja zgodba (Cár Jenő: Életem könyve), PAZU (Pomurska akademsko znanstvena unija), 2020. 216 oldal Január végén jelent meg a Muravidéki Művészeti és Tudományos Akadémia (PAZU) gondozásában Cár Jenő regényes, sok-sok önvallomást és személyes életrajzi vonatkozásokat tartalmazó műve. A Muravidék első akadémiát végzett, 2006tól nyugállományba vonult színművészének nem kevés megpróbáltatással teli életpályájáról e kötet több is, kevesebb is egy szokásos művészpálya képének a megrajzolásánál. Több, mert – a gyermekkorhoz és a tanulóévekhez kötött tartalmakon kívül – a szülőföld szokásrendje, vallási és társadalmi életének egy-egy eddig csak helytörténeti írásokból és anekdotákból ismert vonatkozásai is megjelennek.

A paraszti származású, később országos hírű művész az elsők között volt, akinek a keresztnevét az anyakönyvi Jenőről szülei beleegyezésével Evgenre kellett cserélnie, „mert Jugoszláviában Jenők nincsenek” – szólt a hivatalos magyarázat. Nem kevesebb lelki próbatételt jelentettek számára – olvashatjuk a könyvben – a lendvai algimnáziumban őt ért sérelmek, amikor a kulákgyereket az új rendszer a vallási-származási szokásai, karácsonyi és húsvéti öltönybe öltözése miatt ítélte el. A Dobronak és Lendva közötti, akkor mérhe-

NÉPÚJSÁG 2020. március 26.

tetlennek látszó különbség és a „kiközösítő” eljárás miatt a diákévek Lendváját később is a „legidegenebb” városként emlegeti. A névváltoztatással kapcsolatos, látszólag könnyen lefolyt eljárás után a színiakadémián – szinte teljesen elszigetelten – újra az anyanyelv kérdése került előtérbe; a gond szlovén nyelvű megnyilatkozásaiban, a kiejtés szintjén mutatkozott meg. Másfél évi színházi képzés után még mindig felvetődött a színészi munka és a színpadi jelenlét alaptételének számító „nyelvi jelenlét” kérdése, mely csak „tiszta nyelven” lehetséges. Közben tudta azt is, hogy szlovén színészként imádott magyar anyanyelvét is veszély fenyegetheti. „Szlovén színművészként éreztem a nyelvi átneveléssel együtt járó következményeket, hogy a színházi dikció tökéletesre csiszolásával az anyanyelvemet részben el is veszítem.” A nyelv és az anyanyelv kérdése nyomán, a nyelvében él a nemzet későbbi

megfogalmazójaként Cár – az anyanyelv iránti rajongó szeretete jeléül – a Tízparancsolat 11. parancsaként a „Szeresd anyanyelvedet” tételt vésné a kőtáblákra. A szerző a „családi szokásrendként” emlegetett vallásosság kérdését, a paraszti értékrendnek a színészi-városi értékrenddel való ös�szeegyeztetéséből származó dilemmáit a színészpályán és a színházban megszokott legnagyobb őszinteséggel és szókimondással, néha talán kicsit „tapintatlan” módon fogalmazza meg. Egy azonban vitathatatlan, a szókimondás, az őszinteség a szülők és az ősök iránti tisztelet és a szakmai alázat jegyében, de a hitelesség érdekében jelenik meg. A nyelvi művészeteken kívül a képzőművészetek iránti tiszteletének kifejezését a művészet hazai genezise alapjának is tekinthető templomi freskók szintjén kezdi. Ezek lehetnének a muravidéki magas szintű képzőművészet ösztönzői – vallja a 200-

nál több karaktert megformáló művész, akinek kijárt a fiatal pályatársak szófordulatává vált, a színházi teljesítménynek szóló „Jeni je car!” (Jenő a cár!) szólás. A képzőművészeti hagyomány analógiájára amatőrszínházi-népi színjátszásunk is előkerül az írásokban, mellyel Cár a saját pajtájukban, 5–6 évesen kezdett ismerkedni, s ez később is hajtóereje volt munkájában. A színészi pálya szakaszaiban visszatérő dilemmák során egy percre sem volt előtte kétséges, hogy munkabírását, önbizalmát is paraszti konokságának köszönheti. Szőlőtermelőként pedig ma is büszkén vállalja az önjellemző „színes paraszt” jelzős összetételt, aposztrofálást. A szlovén nyelven született életrajz és pályarajz magyar változatát is tervezi a szerző, addig is elégedjünk meg e rövid ismertetővel. -ce

17


Sport Száz éves a Szlovén Labdarúgó Szövetség (2)

Hullámvölgyek és a háború utá A háború utáni korszakban, egészen Szlovénia önállósodásáig Lendván a labdarúgás hullámvölgyeket és -hegyeket élt meg, a lendvai alakulat többször is a szlovén élvonalban játszott, majd nemsokára kiesett. A fénykorát a háború utáni években élte a csapat, amikor Nafta Torna Egylet név alatt megnyerte a szlovén ötcsapatos bajnokságot és bejutott a Jugoszláv Ligába. Ebben az időszakban a falvakban is népszerű volt a labdarúgás, számos csapat ebben az időszakban alakult. Horvat Meštrovič Feri

Míg a 2. világháború alatt Szlovéniában meg­ állt a labda, a lendvai és a muraszombati Mura a szombathelyi körzeti baj­ nokságban szerepelt. A lendvai csapat még 1941. április 16-án hazai pályán 500 néző előtt csapott össze a zalaegerszegi ZTEvel, s a találkozó 3:1-es hazai győzelemmel ért véget. A győztes csapatot Ste­fánecz, Varga, Vidak, Tibolt, Török, Klepecz, Né­meth, Tóth, Siftar, Ba­ zsika és Hari alkotta. A lendvai Move csapata a második szombathelyi ligában 1944-ig szerepelt,

amikor a bajnokságot a harmadik helyen zárta. A felnőtt csapat mellett aktí­ vak voltak a veteránok is, akik 1942-ben a Murával mérték össze tudásukat, s a mérkőzésen 4:0-ra ma­ radtak alul. Az öregfiúk csapatában Paller, Sár­ kány, Gálits, Nagy, Pojbics I, Pojbics II, Hunyadi, Vad­ nai, Zserfin, Vargha és Tóth rúgta a bőrt. A háború utáni idő­ szakban az első mérkőzést a lendvai focisták a Jugo­ szláv Néphadsereg Lend­ ván szolgáló katonái ellen játszották és 5:0-s győzel­ met arattak. Az egykori Jugoszlávia szlovén terüle­ tén a labdarúgás 1946-ban

A háború utáni években a falvakban is rohamosan terjedt a fociláz. Ekkor még a pincei csapatban is mezítláb rúgták a labdát. folytatódott a maribori és a ljubljanai területi ligákban. A lendvai labdarúgás ek­ kor élte aranykorát. A Naf­ ta Torna Egylet név alatt futó csapatnak ugyanis a maribori területi ligából sikerült feljutni az ötcsapa­ tos bajnokságba, amelyet rajtuk kívül a maribori és a ljubljanai Železničar, a trbovljei Rudar és a celjei Olimp alkotott. Váratlanul és mindenki nagy meg­ lepetésére a bajnokságot a lendvai csapat nyerte,

Az Odžakban megrendezett jugoszláv amatőr focibajnokságon a Nafta képviselte Szlovéniát.

18

amivel bejutott a jugoszláv élvonalba. A szlovén baj­ nokság 14 klub részvéte­ lével folytatódott, közöttük szerepelt a muraszombati Mura is. Az 1946/47-es idény­ ben a környéken hatal­ mas érdeklődés övezte a lendvai labdarúgást. Főleg a jugoszláv élvonalban ját­ szó spliti Hajduk lendvai látogatását, amely az idény első bajnoki meccsét Lend­ ván játszotta a Nafta ellen 1946. augusztus 20-án. A mérkőzés spliti sikert ho­ zott, a lendvaiak Štefanec, Gerencsér, Terek, Lukšič, Vidak, Hegedűs, Boltižar, Šiftar, Krčmar, Kalin és Vugrinčič felállásban kezd­ tek. A jugoszláv ligában a Nafta a harmadik for­ dulóban szerezte meg az első győzelmét, amikor idegenben a szarajevói Željezničar ellen 2:1-es si­ kert aratott, majd a folyta­ tásban Ništ verték 1:0-ra és hazai pályán 2:1-re voltak jobbak Budučnost csapa­ tánál. Lendván ekkor meg­ fordult a belgrádi Partizan és a zágrábi Dinamo is. A bajnoki mérkőzések több

ezres nézőközönséget von­ zottak, a lendvai mec�­ csekre pedig Varasdról, Csáktornyáról, Mariborból és Muraszombatból is ellá­ togattak a focikedvelők. A bajnokság őszi idényét a Nafta három győzelemmel és tíz vereséggel zárta. A tavaszi idény azonban még kevésbé alakult kedvezően a Nafta számára, anyagi nehézségekkel küzdött az egylet és a 18. fordulóban már nem is utazott el Sza­ rajevóba. Ezek után a baj­ nokság vége előtt kilépett az élvonalból. A Nafta sikerei miatt a falvakban is tömegesen rúgták a labdát, és 1947ben megalakult a Mura­ vidéki Liga is, amelyben 12 csapat játszott. Ebben a ligában a focisták még mezítláb játszottak! A Nafta, miután kiesett a jugoszláv élvonalból, a Kranj elleni sikeres selej­ tező után bejutott a nyolc­ csapatos szlovén ligába. Kisebb változásokkal a lendvai csapat a jugoszláv ligában játszó felállással folytatta a bajnokságot egészen 1952-ig, egy év­ vel korábban, 1951-ben

NÉPÚJSÁG 2020. március 26.


Sport

áni aranykor táni pedig a Nafta eljutott a szlovén kupadöntőig. Ezt követően a szövetség újra átszervezte a bajnokságot, a ligát tízcsapatos keletire és nyugatira osztotta. Szá­ mos barátságos mérkőzés jellemezte ezt az időszakot is, 1953-ban Lendvára ér­ kezett az osztrák ASK csa­ pata Klagenfurtból (3:1) és a belgrádi Naša krila klub is (1:3). 1954-ben a naftá­ sok bejutottak a „Felsza­ badulás napjának” 10 éves évfordulója alkalmából rendezett kupasorozatba. Ljubljanában a döntőt az Odred ellen 2:3-ra veszí­ tették el. A pálya rossz állapota és a feltételek arra késztet­ ték a lendvai játékosokat és a klub vezetőségét, hogy 1956-ban közös erővel új klubhelyiségek építésébe fogjanak. A klubhelyisége­ ket a játékosok és a szur­ kolók önkéntes munkával építették meg. A Nafta 1958-ban a maribori körzeti ligában játszott, míg a 12 csapatos szlovén bajnokság a Szlo­ vén Labdarúgó Szövetség égisze alatt folyt. A múlt század hatvanas éveinek elején gyengébb eredmé­ nyek jellemezték a Naf­ tát. Ugyan a csapatnak az 1959/60-as idényben újra

sikerült feljutnia az élvo­ nalba, de a legjobbak kö­ zött csak két idényt töltött, hiszen a 60/61-es idény nem az elvárások szerint alakult. A bajnokságot csupán egy győzelemmel és négy ponttal zárta az alakulat, így két év után újra kiesett a legjobb klu­ bok köréből. A következő évben a Muravidéki Liga bajnokaként a selejtező­ ben rekedtek, miután a maribori Železničar két­ szer is jobbnak bizonyult náluk. 1963-ban kísérelte meg ismét a feljutást a Ma­ ribor-Muraszombati Liga tagjaként a Nafta, ezúttal a celjei Olimp győzte le. A hatvanas évek köze­ pén megkezdődött a határ menti együttműködés, ebben az időben a Nafta több barátságos mérkőzést játszott itthon: FC Sljeme (Zágráb) 3:3, OFK Beograd 2:8, Medosz FC (Lábod) 1:3 és 3:4, Vörös Meteor FC (Lenti) 1:0 és 6:3, Bányász FC (Lovászi) 5:0 és 2:3. Török László vezetésé­ vel aztán a Nafta újra fel­ jutott a szlovén élvonalba és kis idő elteltével élcsa­ pattá érett. Az 1968/69-es idényben a csapat tör­ ténelmében a második legjobb eredményt érte el, hiszen a bajnokságot

A Nafta és a Mura már a múltban is nagyon sok küzdelmes rangadót vívott. a remek második helyen zárta a Mura után. A ki­ váló teljesítményt a Bači fivérek, Dominko, Horvat, Piberčnik, Nagy, Farkaš, Balantič, Pusko, Kuprivec, Vidak, Pál és Pozsgai érte el. A bajnoki cím megszer­ zésével a Mura belépett a II. nyugati jugoszláv ligába, amelyben három idényt töltött, a Nafta pe­ dig 1970-ben az Odžakban megrendezett jugoszláv amatőr focibajnokságon képviselte Szlovénia színe­ it, a négycsapatos „B” cso­ port mérkőzésein a Nafta három vereséget szen­ vedett. A Nafta ifjúsági csapata is eredményesen szerepelt az évtized for­ dulóján, hiszen a szlovén kupasorozat megnyeré­ sével bejutott az egykori jugoszláv kupasorozat nyolcaddöntőjébe, ahol a montenegrói Bokelj ven­

A Nafta labdarúgócsapata, amely a szlovén liga 1968/69-es idényében a második helyet szerezte meg. NÉPÚJSÁG 2020. március 26.

dégeként 6:1-re győzött. Hat sikeres év után, 1975-ben a szlovén baj­ nokságban a csapatot az útiköltségek kifizetésének botránya bélyegezte meg, aminek következtében a csapatnak törölték a baj­ nokságban összegyűjtött pontjait. A szlovén labdarúgás versenyrendszerét gyöke­ resen megváltoztatták az úgynevezett „portoroži határozatok”. A lendva­ iak a maribori csoport­ ból harmadikként újra felküzdötték magukat a döntő csoportba, amelyet hat klub alkotott Szlo­

vénia keleti és nyugati részéről. Az 1978/79-es idényt tíz ponttal a ne­ gyedik helyen zárták és három idényen keresztül a csapat Lendva név alatt versenyzett. A későbbi 14 csapatos bajnokságból a már Nafta Labdarúgó Klub név alatt versenyző együttes az 1982/83-as idényben esett ki, s a keleti területi ligában folytatták a küzdelmet. Az első hely megszerzésére és az újabb feljutásra a 16 csapatos kö­ zös szlovén bajnokságba nyolc év után, 1990-ben került sor. (Folytatjuk)

Elhalasztották a 2020-as olimpiát A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) kedden jelentette be, hogy a tokiói olimpiát a jövő évre halasztják, és a versenysorozatot legkésőbb 2021 nyarán kell megrendezni. A halasztás lehetőségét a NOB végrehajtóbizottsága a szervezőkkel közösen telefonkonferencia keretében vitatta meg. A felek a jelenlegi körülményeket figyelembe véve a sportolók, az olimpiai játékokon résztvevő szervezők és a világ polgárainak egészsége érdekében egy évvel elhalasztották a 2020-as olimpiát. A döntéshozók továbbá úgy határoztak, hogy az olimpiai láng Japánban marad, mint a remény szimbóluma, és továbbra is a 2020-as Tokiói Olimpiai és Paralimpiai Játékok nevet fogja viselni a 2021-es torna. Az olimpiák történetében először kerül sor az ötkarikás játékok elhalasztására. A versenysorozatot idén július 24-e és augusztus 9-e között rendezték volna meg. hs

19


Profile for Népújság

Népújság, 2020. 03. 26.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 64. évf., 12. sz.

Népújság, 2020. 03. 26.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 64. évf., 12. sz.

Profile for nepujsag
Advertisement