Népújság, 2017. 03. 16.

Page 1

Info Új szelek, új esélyek Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

61. évfolyam 11. szám

Lendva 2017. március 16. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

A múlt hétvégén a sali és a hodosi, majd hétfőn a ljubljanai, kedden a lendvai és a központi muravidéki ünnepéllyel tisztelgett a

m

a

g

y

a

szlovéniai magyarság az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc előtt. Ünnepeltünk különböző falvainkban is, de a

r

o

k

h

7–14. oldal

e

t

következő hétvégén még előttünk áll a dobronaki és a moráci önkormányzati szintű ünnepély is. Az idei március egyértelműen az

i

l

a

p

j

a

összefogás, a bizalom, illetve az előttünk álló nagy lehetőségek jegyében zajlott, illetve zajlik. Bővebben a 2–5. oldalon.

Gulyás Gergely, a Magyar Országgyűlés alelnöke:

„Amíg él magyar a Muravidéken, addig egész biztosan nem lesz hiábavaló a ’48-asok áldozata” 2–3. oldal


Iránytű A lendvai és a központi március 15-i ünnepélyről

Nagy lehetőség a A lendvai magyarság hétfőn hagyományosan a Kossuth- és a Széchenyi-emléktáblák előtt ünnepelte március 15-i nemzeti ünnepünket, míg a központi, muravidéki megemlékezés szintén hagyományosan a lendvai színházteremben került Március a magyar nemzet ünnepi hónapja. Az megszervezésre. Király M. Jutka

Márciusi bevezető

1848/49-es forradalomnak és szabadságharcnak, a nagy történelmi eseményeknek egyetemes és örökérvényű üzenete van. Ma talán aktuálisabb, mint valaha. A márciusi megemlékezések, ünnepsorozatok idején – jövőre már a 170. évfordulót ünnepeljük – erősebben és egyben érzékenyebben dobban a szív, (meg)érzi identitását, nemzeti hovatartozását. Kisebbségben talán még jobban, érzékenyebb dobbanással. A nemzeti hovatartozás megélése a Muravidéken különösen szorosan összefonódik a szülőfölddel, a szűkebb pátriával. A „mi, muravidéki magyarok” identitás-megfogalmazást és hovatartozási viszonyfelállítást tette magáévá a közösség, ezzel is hangsúlyozva, itt akar élni, ide tartozik. A lendvai vár tövébe, a goricskói lankákra. Hogyan sikerül ez a 21. században? A globális, mobilis, infotechnológiai… világban? Nincs rá egyértelmű válasz. Ahogy az egyén életében, úgy egy közösségében is az új dolgok új kihívások, új feladatok elé állítanak. Ma a muravidéki közösség egyik legaktuálisabb kihívása a magyarországi gazdaságfejlesztési és egyéb támogatások és lehetőségek jó és jövőt biztosító kihasználása. Tudjunk és merjünk élni vele! Fontos közösségi kihívásunk az is, hogy nemzeti hovatartozásunkért ne csak márciusban dobbanjon erősebben a szív, hanem minden nap. Hogy ne legyünk közömbösek anyanyelvünk használata és társadalmi jelentősége, gyerekeink neve, kultúránk, irodalmunk, hagyományaink iránt. Azt mondják, a közömbösség a lélek legsúlyosabb betegsége, és az egy kisebbségi közösségnek is. Ne legyünk azok!

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A Kossuth Lajos és Széchenyi István emléktáblái előtt megtartott ünnepély a himnuszokkal kezdődött, majd a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) elnöke, Vida Törnar Judit mondott ünnepi beszédet. Az elnök, felidézve az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeit, annak kulcsfontosságú személyiségeit, az ezt megelőző reformkori törekvéseket, a forradalmárok elszántságát, akaratát, bizonyítási vágyát, valamint felelősségvállalását emelte ki a Muravidéken élő magyarság számára fontos üzenetként. Kifejtette, az itt élő magyarság olyan lehetőségek előtt áll, amilyenek még soha nem adattak meg. A magyar kormánynak köszönhetően napokon belül beindul a muravidéki magyarság körében a gazdaságfejlesztési program, a gazdaság megerősítése pedig az egyik fontos pillére annak, hogy a szülőföldünkön boldogulni tudjunk. „Ne feledjük, hogy a következő évek sorsdöntők lesznek megmaradásunk szempontjából, ezért pedig a felelősséget nekünk, politikusoknak, intézményvezetőknek, családapáknak és családanyáknak kell vállalnunk. A nyitottság, az összefogás, a bizalom legyen az, ami vezérfonalként a lelki szemeink előtt lebegjen. Merjünk kérdezni, érdeklődni, segítsük egymást, bízzunk ötleteinkben, és akarjunk egy biztonságosabb és szebb jövőt terem-

teni” – mondta Vida Törnar Judit, majd kitért arra, hogy a gazdaság erősítése mellett megmaradásunknak másik fontos pillére a kultúra. A nemzeti kultúra szavai szerint kulcsfontosságú szerepet tölt be a magyar identitás megőrzésében, és nemcsak a nemzet nagyjainak örökségét kell vállalnunk, hanem nagyanyáink szőtteseit, a hetési hímzés

átadásra a nyelvi hagyomány” – taglalta Vida Törnar Judit, majd az anyanyelv kapcsán kitért az óvoda és az iskola fontosságára, illetve a kétnyelvű területen hanyatló magyar nyelv használatára is. „Rajtunk, politikusokon és a fiatalokon sok múlik, és merjünk tenni annak érdekében, hogy a jövőnk a nyelvhasználat szempontjából is pozitív irányba vál-

Vida Törnar Judit, az LKMNÖK elnöke a megmaradás alappilléreiről, a gazdasági programról, a kultúráról, az anyanyelvről és a családról beszélt. öltéseit, a Muravidékhez kapcsolódó népdalokat, valamint a felkutatott és lejegyzett néptáncokat, ahogy őriznünk kell az épített és tárgyi örökségünket, az ízes muravidéki nyelvjárást is. „A kultúra megerősítése közös feladat, amiért minden nap és minden percben kell és érdemes tenni” – hangsúlyozta a lendvai magyarság elnöke, aki a megmaradás főpilléreként a családot és a nyelvet is megnevezte. „A család az, ahol az anyanyelvhez való kötődés, viszony kialakul, egyben a legelső és legfontosabb helyszíne a nemzedékek közötti kommunikációnak. A családban tudatosul az anyanyelv használata, itt kerül először

tozzon” – zárta beszédét az elnökasszony, aki hangsúlyozta, csak úgy tudunk eredményesek lenni, ha a jobb és szebb jövő érdekében mindannyian elszántan és felelősségteljesen tesszük a dolgunkat. Az LKMNÖK elnökének beszéde után az ünneplő közönséget távollétében a műsorvezetők által Balažek Anton, Lendva Község polgármestere is üdvözölte, elsősorban az együttélést és a közös célokat hangsúlyozva. Az ünnepély ezen része a Kossuth- és a Széchenyi-emléktáblák koszorúzásával zárult. A lendvai színházban megszervezett muravidéki központi ünnepi rendezvé-

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á r c i u s 1 6 .


Nemzetiség

a megmaradásra nyen Kolosa Tanja előadásában elhangzott a magyar és a szlovén himnusz, majd üdvözölték az ünnepély díszvendégeit, a magyar diplomácia, a szlovén állam képviselőit, a jelenlévő önkormányzati, községi képviselőket. Elsőként Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke szólította meg az egybegyűlt magyarságot. Bevezető mondataiban a Kosztolányi Dezső által kiválasztott tíz legszebb magyar szót kapcsolta az 1848/49-es forradalom és szabadságharchoz, majd ezeket megtoldva leginkább a szabadság szót kiemelve jellemezte a magyar nemzetet. Szavai szerint az áhított szabadságért és sajnos a jobb élet reményében a hazától távol megélhetést és boldogulást keresők miatt is sok könny hullott az elmúlt évszázadokban magyar honban, a Muravidéken is. „A kivándorlások mindig sújtották a magyar közösséget, de az akkori nagycsaládokból az itthon maradóknak köszönhetően a létszámunk nem csökkent drasztikusan. Manapság a nagycsalád fogalma a Muravidéken gyakorlatilag már nem is ismert, az elvándorlás pedig a nehéz gazdasági helyzet miatt ismét erősödik” – hangsúlyozta Horváth Ferenc, aki szerint a folyamatot csak a térség gazdasági felzárkóztatása állíthatja meg. Véleménye szerint a térségben van jövőkép, de ehhez belső erőt és motivációt kell találnunk, a nagy szavak helyett a tettek mezejére kell lépnünk. A magyar kormányzat a muravidéki magyarság elnöke szerint a térségben megteremti a talpra állás lehetőségét, de talpra már nekünk kell állnunk. Kifejtette, a szlovén államra legalább ekkora, de talán

Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke: „Száz év után először, mondjuk úgy, jutalom jár majd anyanyelvünk felvállalásáért. A múltban ezért inkább megtorlás járt.” még nagyobb felelősség hárul, hiszen egy elhanyagolt s ezáltal elmaradott térség esetében meggyőződése szerint olyan gazdasági, szociális és egyéb intézkedéseket kellene hoznia, amelyek a térséget vonzóvá teszik. A valamikori monarchia gyakran bírált kisebbségpolitikája óta Horváth Ferenc szerint nem javult jelentősen a helyzet, igaz, elméleti szinten igen, hiszen a jogok rögzítve lettek az alkotmányban és a törvényekben, de a hétköznapok megélésében nem. „Hiába van a kisebbség védelmét szolgáló rendszer, ha az nem működik kellőképpen, a támogatások és a megadott jogok pedig nem úgy szolgálják a megmaradásunkat, ahogy azt szeretnénk” – hangsúlyozta a muravidéki csúcsszervezet elnöke, aki kifejtette azt is, senki se gondolja azt, hogy könnyű a kisebbség és a többségi nemzet közötti békés együttélés, néha még itt, a Muravidéken sem. Annak ellenére van ez így szerinte, hogy az elmúlt évek politikája úgy magyar, mint szlovén oldalon a közös gondolkodást szorgalmazta. Hangsúlyozta, ez az egyetlen helyes út, de sajnos úgy a magyar, mint szlovén oldalon látja az agresszióval párosuló rövid

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á r c i u s 1 6 .

távú nacionalista politika fáklyavivőit, akik útja már középtávon mindig visszaüt. „Száz év után először, mondjuk úgy, jutalom jár majd anyanyelvünk felvállalásáért. A múltban ezért inkább megtorlás járt. Hatalmas fordulatot jelent ez a gondolkodásmódunkban. S azt tapasztalom, hogy sokaknak ez egyfajta gondot is jelent, megbarátkozni a másfajta fogadtatással” – fejtette ki Horváth Ferenc, majd szólt annak fontosságáról, hogy a támogatások transzparens módon kerüljenek felhasználásra, s ténylegesen a közösséget, s ne egy-egy ember érdekeit szolgálják. „Nekünk, magyaroknak jó példával kell előrukkolnunk. Csak így tudjuk elfogadtatni magunkat, tekintélyt szerezni, s ezáltal is motiválni a fiatalokat, hogy a jövőben is magyarul tanuljanak. De arra is fel kell készülnünk, hogy nem mindenki fogadja örömmel a számunkra nyújtott lehetőségeket. Riogatják a nyilvánosságot, hogy a magyar támogatások a Muravidék visszacsatolását jelentik. Mindenki tudja, hogy a cél egyértelmű és egyetlen: a szülőföldön maradás lehetőségének megteremtését

elérni a térségünkben is” – mondta az elnök, majd hozzátette, ez nem csak a magyaroknak lehetőség, hiszen a felújított óvodák vagy a középiskolai kollégiumhoz kötött sportfejlesztések nemcsak a magyar fiatalok számára állnak majd rendelkezésre. „Gyakran leírtak már bennünket, mégis megmaradtunk, s a most kínálkozó lehetőségekkel meggyőződésem szerint talpra tudunk állni, s közösen egy olyan Muravidéket tudunk teremteni, ahol jó lesz élni” – zárta beszédét Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke. Gulyás Gergely, a Magyar Országgyűlés alelnöke ünnepi beszéde elején hangsúlyozta, mi, magyarok függetlenül attól, hogy az anyaországban, az elszakított területeken vagy a diaszpórában élünk, minden évben büszkeséggel emlékezhetünk az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra, mert megmutattuk a magyarok ösztönös szabadságvágyát. Kifejtette, büszkék lehetünk a kisebb-

történelmünk és nemzeti mitológiánk kitörölhetetlen részévé váltak, az ezt követő rendelkezésekkel pedig újjászülettet Magyarország, a forradalom és szabadságharc hősei megteremtették a mai korszerű ország alappilléreit. A magyar forradalmakat és szabadságharcokat az alelnök szerint mindig vérbe fojtották, de túlélt a szabadság eszméje, ahogy 1848/49 után következett a kiegyezés, úgy 1956 után következett a rendszerváltás. „1848/49 tanúsága, hogy áldozat nélkül nincs szabadság. A forradalmi láng évszázadokon keresztül tartotta bennünk a magyarságtudatot és ott volt akkor is, amikor életveszélyes volt magyarnak lenni” – hangsúlyozta a Magyar Országgyűlés alelnöke, majd zárásként hangsúlyozta: „Követve Kossuth intelmét, az új nemzedékeknek mindig új erővel kell az elődök helyébe lépni és munkáját végezni a megmaradás érdekében. Csak ez a kötelességtudat lehet egy a nemzeti önazonosságtudatra értetlenül tekintő Európában a magyarság

Gulyás Gergely, a Magyar Országgyűlés alelnöke: „1848/49 tanúsága, hogy áldozat nélkül nincs szabadság. A forradalmi láng évszázadokon keresztül tartotta bennünk a magyarságtudatot.” ségben élő magyar nemzetrészekre is, mert a mai napig megtartottuk önazonosságunkat, identitásunkat, és 169 évvel a forradalom után március idusán 14 millió magyar szív dobban egyszerre ezen a napon, a magyar szabadság és függetlenség egyetemes ünnepén. Gulyás Gergely felidézte a 169 évvel ezelőtti március 15-i eseményeket, melyek a Magyar Országgyűlés alelnöke szerint

megmaradásának záloga. Ha ez teljesül, addig sosem lesz hiábavaló 1848/49 forradalmának és szabadságharcának áldozata. Amíg él magyar a Muravidéken, addig egészen biztosan nem lesz hiábavaló a ’48-as honvédek áldozata.” A beszédek után a muravidéki kétnyelvű általános, illetve középiskola diákjai által bemutatott ünnepi kulturális műsor következett.

3


Nemzetiség 1848/49-re emlékeztek Hodoson

„Mi is harcoljunk a megmaradásunkért – Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történelmének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Erre az ünnepre büszke minden magyar, határon innen és azon túl – hagzottak Roman Silvija, a Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség elnökének gondolatai szombat este a hodosi kultúrházban. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Vidékünk március 15-i ünnepségsorozata megkezdődött a hétvégén, az első megemlékezés a goricskói kis községben, Hodoson zajlott. Nemzetiszín kokárda díszítette a színpad függönyét, a színpadon virágkompozíció

is jelezte, ünnep van a faluban, a magyarság ünnepe. Az eseményt jelenlétével megtisztelte Földes Gyula lendvai főkonzul, Morován Zsolt konzul, Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő, Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke, Varga Edit alelnök,

illetve a Muravidék nemzetiségi önkormányzatainak elnökei. Jelen volt továbbá Orban Ludvik, Hodos Község polgármestere, a magyarországi és felvidéki testvértelepülések, valamint a szomszédos falvak polgármesterei is. A hodosi népdalkör elénekelte a magyar és a szlovén

himnuszt, majd a vendégek köszöntését követően Roman Silvija, a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke állt pódiumra és osztotta meg gondolatait az ünnep kapcsán. Beszédében a forradalom kitörésére, a szabadságharc eseményeire emlékezett, annak eszmei hozadékáról beszélt. A márciusi történelmi események kapcsán gondolatait Hodos Községre is kivetítve fogalmazta meg kívánságát. – Éljen bennünk is annak a tudata, hogy ös�szefogva nagy eredményeket érhetünk el, de az összefogáshoz bizalomra van szükség.

Minden nap küzdünk, hogy szebbé, élhetőbbé tegyük településünket. Ez az egyetlen helyes út, melyen járva meg tudjuk valósítani közösen elképzelt terveinket” – fejtette ki, majd a magyarság értékeinek megőrzéséről, az anyanyelvről és a kultúráról szólt, melyek identitásunk megőrzésének alapkövei. – Mi is harcoljunk a megmaradásunkért és az anyanyelvünkért! Nem fegyverrel, hanem nap mint nap elhangzó beszéddel, írott szóval, dallal, akár zenével. Közösségünkben minél több olyan ember legyen, aki esz-

Március 15-i ünnepély Domonkosfán

Bizalommal egymás iránt, összefogással a c „A mi forradalmunk Pesten, március 15én nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe: ezerek meg ezerek csoportoztak össze Isten ege alá, ezerek meg ezerek emelték égre kezeiket, s egy szívvel, szájjal mondták Petőfi Sándor után az eskü szavait” – Arany János eme gondolatával vette kezdetét vasárnap délután Domonkosfán az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepély. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A magyar és a szlovén himnusz a domonkosfai Petőfi Sándor ME előadásában csendült fel, majd a helyi fiatal konferansziék két nyelven idézték fel a forradalom eseményeit. A kultúrház első soraiban Földes Gyula főkonzul, Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő, Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke, a közösség alelnökei, a muravidéki magyar önkormányzatok elnökei,

4

Fartek Iztok, Šalovci Község polgármestere, valamint a környező magyar települések polgármesterei, továbbá Beznec Štefan evangélikus lelkész foglaltak helyet, megtisztelve az eseményt jelenlétükkel. A program egészét átlengte Arany János fenti híres mondata, és az ünnep Domonkosfán valóban ünnep volt. Jakoša Emerik, a Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának elnöke ünnepi szónoklatában többek között egy nép életében két elem meglétének fontosságáról szólt.

A Zalagyöngye Táncegyüttes színvonalas előadását vastapssal jutalmazta a közönség. – A siker abban rejlik, ha a nép össze tud fogni. Ha valóban tanulni szeretnénk a történelemből, akkor ezt érdemes megtanulni! Az összefogáshoz viszont bizalomra van szükség, mely nélkül az ország nem működhet jól. Emlékezzünk az 1848-as márciusi ifjakra, akik a szabadságért szembeszálltak az elnyomó hatalommal, az ország lakossága közös erővel közös célért cselekedett” – hangzott a

szónoklat, majd az elnök helyi párhuzamba állította a fentieket: – Domonkosfa a mi földünk, életterünk, a mi kis országunk. Minden nap küzdünk, hogy szebbé, élhetőbbé tegyük a falunkat. Ahhoz, hogy a múltban és napjainkban kitűzött célokat meg tudjuk valósítani, bíznunk kell egymásban. Az elnök a többségi nemzettel való jó kapcsolat ápolásáról, a többféle kultúra tiszteletben tartásáról

és a szabadságról is szólt, ami szavai szerint kiváltsága a ma emberének, melyet az elődök harcoltak ki. – Fontos, hogy tudatosítsuk magunkban és főként az utódainkban, hogy szabadon élni, gondolkodni, beszélni nem magától értetődő, hanem egy értékes dolog, amit őrizni és ápolni kell. Feladatunk buzdítani a fiatalokat a hagyományok megőrzésére, a magyar nyelv használatára, ugyanakkor hagyjunk ne-

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á r c i u s 1 6 .


Nemzetiség

és az anyanyelvünkért!”

A felvidéki Nemeshodos Megmaradásunkért Kultúrcsoportjának előadása a goricskói Hodos március 15-i ünnepélyén.

céljainkért! kik szabad utat elképzeléseik, álmaik megvalósításához. Érezzék, hogy szép magyarnak lenni itt ebben a kis faluban, Domonkosfán – zárta végül ünnepi

szavait az elnök. Az ünnepi gondolatokat követően a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola szavalói léptek színpadra, majd a legkisebbek, a domonkosfai óvodások és iskolások perdültek táncra a zalaegerszegi Gyéres zenekar kíséretére. A felnőtt énekkar is újra színpadra állt, katonadalokat adva

elő zenekari kísérettel, valóban különleges, ünnepi hangzással. Az ünnepély kultúrműsorát a Zalagyöngye Táncegyüttes pazar előadása zárta. A közönség vastapssal jutalmazta a produkciót. A rendezvény alkalmával a helyi hímzők kiállítását is megnyitották a kultúrház különtermében.

méiben és munkájában az anyanyelvünk megőrzését, az együttélést és az összefogást támogatja. Kívánom, hogy minél többször teljen meg a művelődési otthonunk terme! A beszédet követően tartalmas kultúrműsor következett. A Pártosfalvi KÁI szavalói léptek színpadra, a helyi népdalkör, majd a Muravidék Néptáncegyüttes adott bő ízelítőt. A program második felében pedig a felvidéki Nemeshodos Meg-

maradásunkért Kultúrcsoportja „Mit kíván a magyar nemzet?” című zenés, énekes előadását láthatta, hallhatta a közönség. A csoport már több alkalommal szerepelt Hodoson nemzeti ünnepen és egyéb eseményeken, méltón képviselve a felvidéki magyarságot. Előadásuk emelte az ünnep és a rendezvény fényét. Az ünnepély után a kultúrház előtti kopjafánál koszorúzással emlékeztek a hősökre.

Áder Jánost újraválasztották köztársasági elnöknek Újabb öt évre köztársasági elnökké választotta Áder Jánost hétfőn a Magyar Országgyűlés. A Fidesz–KDNP jelöltje 131 szavazatot kapott. A baloldali ellenzék által támogatott Majtényi László volt ombudsmanra, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnökére 39-en szavaztak a második fordulóban. Áder Jánost a második fordulóban választotta államfővé a parlament, miután az első kör – kétharmados támogatás híján – eredménytelen volt. A második

Március 15-i dalokkal ünnepeltek Vasárnap délután a Kapcai József Attila ME március 15-i ünnepségén Petőfi Nemzeti dalának elhangzása után Herženjak Mária köszöntötte a vendégeket. Vida Törnar Judit, a Lendva Községi MNÖK elnöke ünnepi beszédében kiemelte: tavaszodik, minden megújulásra vár. Talán így

történhetett 1848 márciusában is, amikor a fiatalok úgy gondolták, hogy megérett az idő a változtatásra – a béke, az egyetértés, az egyenlőség és a testvériség jegyében. A 169 évvel ezelőtti jelszavak azóta sem veszítettek aktualitásukból. Békében élünk, de a kis belső harcainkat nap mint nap megvívjuk

Kultúrműsor és díszőrség is emelte az ünnep fényét. N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á r c i u s 1 6 .

egyénenként és közösségként. Amíg ez a közösségért folyik, nincs is baj. Kapcán is mindig érezhető, hogy ös�szetartó közösségként teszik a dolgaikat, példás kulturális élet folyik s a hétköznapokat az ünnepek tarkítják. A szónok a magyar kormány által gazdaságfejlesztés címén a szülőföldön való megmaradáshoz és boldoguláshoz nyújtott támogatást is létfontosságúnak értékelte, s ebben is kulcsfontosságú az összetartozás hangsúlyozása. Az ünnepi műsorban felléptek a helyi szavalók és a népdalkör, valamint a murakeresztúri Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulói, a horvát gyermektánccsoport és a Zrínyi hagyományőrző csoport díszőrsége. -ce

Áder János, Magyarország újraválasztott köztársasági elnöke. szavazáson már csak az számított, ki kap több voksot. Az 1959-ben született Áder János – volt házelnök, országgyűlési és európai parlamenti képviselő – második ciklusát kezdheti meg a Sándor-palotában. Újraválasztása május 10-től hatályos. Először 2012. május 2-án választotta őt elnökké az Országgyűlés, majd – a rendszerváltás utáni ötödik államfőként – 2012. május 10-én lépett hivatalba. Áder János nős, felesége Herczegh Anita, négy gyermekük van. Az Országgyűlés a rendszerváltás óta hetedik alkalommal választott köztársasági elnököt. Az alaptörvény szerint a köztársasági elnök kifejezi a nemzet egységét, őrködik az államszervezet demokratikus működése felett, ő a Magyar Honvédség főparancsnoka. Az államfőt a tisztségre legfeljebb egy alkalommal lehet újraválasztani. Tomka Tibor

5


Horizont Ajándék a nemzeti ünnepre

A 19. századi magyar festészet remekei A lendvai várgalériában pénteken este, a nemzeti ünnep jegyében ünnepélyesen megnyitották a 19. századi magyar festészet remekműveiből és a magyar képzőművészet egészét meghatározó művekből készült válogatást, a „19. századi magyar festészet a Kovács Gábor Gyűjteményben” című kiállítást.

Lázár Beáta, a Galéria-Múzeum igazgatója köszöntőjében sajátos csodának nevezte a kiállítás létrejöttét, hiszen ennél méltóbb március 15-i „ajándékot” nem is kaphatott volna a galéria és a látogatók. Horváth Ferenc, Lendva alpolgármestere és a muravidéki magyar közösség elnöke a kiállítás létrejöttéért köszönetét fejezte ki a szervezőknek a község nevében is, majd kifejtette: Lendva sok művészt adott a nagyvilágnak, ezért ma is nagy hangsúlyt fektetünk a művészetekre, így például Zala György idei születési évfordulóját egy korábbi monográfia újrakiadásával tiszteljük meg. Lendva 2025-ben a szomszédos országok bevonásával az Európa Kultúra Fővárosa címre pályázik, ezért nagyon fontos, hogy intézményeinket, építészeti örökségünket is ennek megfelelően karbantartsuk és felújítsuk – hangsúlyozta. Kovács Gábor gyűjtő, az egyik legjelentősebb mai magyar magángyűjtemény tulajdonosa, a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány alapítója felszólalásában kiemelte: – Nagy öröm számunkra Lendván lenni és megmutatni a gyűjtemény képeit. Az első művet 1991ben vásároltam, amikor befejeztem londoni bankári pályafutásomat, s akkor még nem gondoltam, hogy saját gyűjteményem lesz. Én magam is akkor ismerkedtem meg a magyar képzőművészettel és

6

a képek egyszer elkezdtek „felém jönni”. Hét-nyolc év elteltével barátaim irigykedve mondták, milyen szép gyűjteményed van, s akkor döbbentem rá magam – amit Önök is látnak – a gyűjtemény igazi fogalmára. Azokat a műveket vásároltam meg, amelyek megérintették a lelkemet – mondta, azt kívánva, hogy a látogatók lelkét is érintsék meg a képek. Az ünnepi megnyitó folytatásában Damjana Pečnik, a szlovén Kulturális Minisztérium államtitkára szólt, hangsúlyozva, hogy az ajándék akkor teljes, ha azt másokkal is meg tudjuk osztani, s Kovács úr éppen ezt tette most. – Az, hogy éppen Lendván kerül sor a kiállításra, önmagában is jelzi a lendvai galéria kiválóságát az északkelet-szlovén térségében. Az itt zajló események pedig feljogosítják a várost az európai kulturális fővárosi rang elérésére. A művészet mindig is alakította a nemzettudatot, de a népek közötti barátság elmélyítését is szolgálta, s szolgálja reményeink szerint most is, a globalizáció folyamatában, egy új szlovén–magyar viszonyrendszer kialakulásának a kezdetén – emelte ki. Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára pedig köszöntőjében példaértékű együttműködés eredményének nevezte a kiállítást. „Szlovénia és Magyarország egyre erősödő kapcsolata, a Lendva-környéki magyar kisebbség aktivitása és Kovács

Kovács Gábor: – Ezek a képek megérintették a lelkemet. Gábor magángyűjtő, valamint a magyar kormány támogatása hozhatta létre az inspiráló és a jövőben új ajtókat nyitó, nagyszabású kulturális rendezvényt – mondta, majd kifejtette: a jelen kiállítás anyaga a magyar képzőművészet fejlődésének ama szakaszával zárul, Munkácsy, Mednyánszky és mások műveivel, amikor a magyar művészet fejlődésének sajátos tetőfokára hágott, s elérte az európai rangot. A kiállítást, mely reprezentatív áttekintést ad a 19. századi magyar festé-

szet összes fontos stílus­ irányzatából, Fertőszegi Péter művészettörténész méltatta: a 19. századi magyar festészet nagyon nehezen tudott az európai csúcsokra felkapaszkodni, hiszen művészeink külföldön dolgoztak, s a magyar arisztokrácia sem tőlük vásárolt képeket. A jelen kiállításon is szerepelnek ebből a korból alkotások idősebb Markó Károlytól, amelyek nem csak Itália, de a világ minden galériájában is megállnák a helyüket a portréfestészetben. A portré és a táj szabta meg a

forradalom előtti művészetet, s utána a tanítványok (Barabás Miklós és barátai), akik már itthon alkottak, itthon teremtették meg a magyar festészet alapjait. Megjelentek a kiállítások is, s olyan mű is van a lendvai tárlaton, idősebb Markó Károly műve, mely az első kortárs magyar kiállításon már szerepelt – emelte ki többek közt. A megnyitóhoz hangulatilag Csonka Gábor hegedűművész korabeli szerzők darabjainak előadásával járult hozzá. A kiállítás május 14-ig tekinthető meg.

Nemzeti ünnep Ljubljanában

(Fotó: Herman László)

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Magyarország ljubljanai nagykövetsége és a József Attila Magyar Kultúregyesület szervezésében került sor hétfőn Ljubljanában az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett megemlékezésre, mely hagyományosan a várban, gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar kormány miniszterelnöke emléktáblájánál koszorúzással kezdődött, majd a nagykövetség kulturális központjában, a Balassi Intézetben folytatódott ünnepi műsorral és fogadással. A műsorban a József Attila Egyesület tagja és az egyesület vasárnapi magyar iskolájának diákjai működtek közre. (-) N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á r c i u s 1 6 .


Muravidék Beiratkozás az első osztályba 2017/18

Pártosfalván egyre több a magyarországi kisdiák Befejeződtek a beiratkozások az általános iskola 1. osztályába az ősszel induló 2017/18-as tanévbe. A négy muravidéki kétnyelvű általános iskolába, annak ellenére, hogy Pártosfalván folytatódik a magyarországi diákok beiratkozásának trendje, kevesebb az elsős, mint az előző években. A legnagyobb kétnyelvű általános iskolába, az 1. Számú Lendvai KÁI-ba a korábbi évekhez viszonyítva kisebb létszámú generáció iratkozott be, mindössze 49 gyerek. A szülők 10 gyereket a párhuzamos szlovén–magyar írás- és olvasáskészség-elsajátítási (HOP) programba, hármat a magyar anyanyelvi programba, 36-ot pedig a szlovén anyanyelvi programba írattak. A gyertyánosi fiókiskolában két kis elsős ül az iskolapadba, mindkettő szlovén nyelvi

programban, kombinált (1–2. osztály) tagozatban. A Göntérházi KÁI-ban összesen hét elsős kezdi meg ősztől a tanévet (a tavalyi évhez viszonyítva ez jelentős növekedés), közülük egy a párhuzamos szlovén–magyar nyelvi programban, négy gyerek magyar nyelven, míg kettő szlovén nyelven kezdi az írás és az olvasás elsajátítását. Dobronakon a tavalyi évvel azonos számban, tíz gyereket írattak első osztályba, közülük hárman a

párhuzamos szlovén–magyar nyelvi csoportban, heten pedig szlovén nyelven kezdik a betűvetést. A Pártosfalvi KÁI-ba ez idáig tíz elsőst írattak be; négy gyereket az iskolakörzet területéről és hatot a szomszédos Magyarországról. A „hazai” gyerekek közül ketten a párhuzamos szlovén–magyar nyelvoktatási programban, ketten pedig a szlovén nyelvi programban kezdenek tanulni, míg a Magyarországról érkező gyerekek esetében értelemszerűen

A szerelem színes virágai nőktől A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, valamint a Lendvai Kultúrszervezetek Szövetsége rendezésében a nőnap másnapján a könyvtár olvasótermében idén is sor került a női alkotók felol-

te” költeményéből pedig a női sors megélése bomlott ki, benne a női sors adta lehetőségek felsorolásával, illetve lehetőségeinek próbálgatásával. Fajzman-Pupa Zlatka, Hozjan Danijela és Avguštin Vera szerelmi

versekkel és egy hosszabb prózával szerepelt, utóbbiban a Meta nevű leány (Jézus menyasszonya) sorsválasztását taglalva, melynek végkicsengése mégsem az apácalét, hanem áttétellel – Jézusnak

Évről évre csökken az elsősök létszáma. a magyar nyelvi csoportot választották a szülők. Magyarországról további hat szülő jelezte szándékát, hogy gyermekét Pártosfalvára szeretné beíratni, a beiratkozási folyamat előreláthatólag a hét végéig fejeződik be. Abban

az esetben, ha az említett hat kisdiák is Pártosfalván lépi át szeptember elsején az iskola küszöbét, a goricskói kétnyelvű iskola 16 elsőssel, az utóbbi évek rekordlétszámával kezdi majd a tanévet. -ce, kmj

Meghívó A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szerettel meghívja Önt a Magyar nemzeti ünnep tiszteletére rendezett ünnepi műsorra 2017. március 17-én, pénteken 19.00 órára a dobronaki művelődési házba.

Meghívó

Az esten hét női alkotó művei hangzottak el. vasóestjére, melyen hét alkotó műveit adta elő Alt Lidija, Szőke Krisztina és Bači Jasna. Alt Lidija saját verseit szavalta el, amelyek a témán belül a gyerekkor nosztalgia-érzésének jegyében fogantak. Sijarič Biserka „brutálisan őszin-

felütésű versei a legszebb érzés későbbi megvalósulásait kutatták, Magdič Janja pedig az öregséggel együtt járó szereplehetőségeket pásztázta végig az „ősz” színeinek az „őszülésig” fokozódó állomásaival. Zágorec-Csuka Judit

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á r c i u s 1 6 .

is tetszőn – a házastársi hűség és a szeretet végső kiteljesedése lett. Koter Gizella verssel és egy „el nem utazás történetével” járult hozzá a női sors megélésének a családi kötelékek között kiteljesedő valóságához. -ce

A Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség szeretettel meghívja Önt 2017. március 18-án, szombaton az 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC tiszteletére rendezett ünnepi műsorra. Program: 18.30 órakor koszorúzás Pártosfalván a kopjafánál 19.00 órakor kultúrműsor a szentlászlói faluotthonban, utána koszorúzás a kopjafánál.

7


Muravidék Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa

Többet kell fordítani az árvíz- és jégvédelemre

Dobronakon ülésezett a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa, melyen a községek 85 százaléka képviseltette magát. A polgármesterek a jelenlévő országgyűlési képviselők előtt bíráló hangon szóltak a régió jégvédelméről, melynek ügye máig sem rendeződött. A vízfolyások karbantartására is többet kell fordítani. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Kardinar Marjan dobronaki polgármester, a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsának soros elnöke a jelenlévők között üdvözölte Göncz László,

mert kárt okozhat a különböző infrastruktúrákban, közvetetten az idegenforgalomban, a környezetvédelemben. A Muravidéken már volt próbálkozás a hatékony jégvédelem felállítására, de a községek nem jutottak közös nevezőre,

rokhoz, de a jégvédelmet biztosító repülők igen. A Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsának határozata alapján a Muraszombati Fejlesztési Központ hozzon létre egy csoportot a hatékony jégelhárításra vonatkozó lépések kidol-

Kardinar helyét Novak veszi át – Sokat és semmit sem tettünk – fogalmazott jelképesen Kardinar Marjan, Dobronak Község polgármestere, a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsának elnöke egyéves mandátumának lejárta után. Mint mondta, a tanács 10 alkalommal ült össze, munkáját a középiskolák gondjainak elemzésével kezdte, majd a Mura folyó aktuális kérdésköre, a közúti biztonság,

Kardinar Marjan (jobról) helyett az elnöki tisztséget Novak Ludvik, Puconci Község polgármestere vette át.

A Lendva folyó partját Muraszombat és Lendva körzetében évente kétszer kaszálják. Laj Ferenc és Horvat Jože országgyűlési képviselőket. A jegyzőkönyvek elfogadása után tartalmas és a polgármesterek részéről az állam viszonyulását bíráló vita alakult ki a Muravidék jégvédelmét illetően. A helyzetről Kralj Marko, a maribori repülőközpont képviselője szólt. Ismertette, hogy hatékony jégvédelme nincs a Muravidéknek, de hasonló a megállapítás Mariborról és környékéről is, ahol csupán egy repülővel végzik a védelmet. Kiemelte a korszerű műszaki felszerelés (radar) hiányát, s azt, hogy a helyzeten érdemben az állam tudna változtatni, ha a környező országokhoz hasonlóan az ügyet sajátjának tekintené. A jégeső nem csupán mezőgazdasági probléma,

8

hogy ezt a rakičani vagy a maribori repülőközpont végezze. Kralj elmondta, hogy Mariborból 12 percen belül érhető el repülővel a Muravidék. A maribori központ 300 ezer euróból gazdálkodik, de szükségesek lennének újabb befektetések. Az általuk biztosított jégvédelem 70 százalékos, jó az együttműködésük Ausztriával, ahol a jégvédelem állami hatáskörbe tartozik. A jégvédelem költségeit a kisebb községek nem bírják el, így a Muravidékre is megfelelő megoldást kell találni, amely elfogadható minden község részére (eddig az álláspontok különbözőek voltak). Azért is nehéz a helyzet, mert a jeget hozó felhő nem igazodik a községi hatá-

gozására. Felhívást intéztek továbbá a kormány felé is, hogy rendezze a kérdést az anyagiak biztosításával együtt. A Szlovén Vízgazdálkodási Igazgatóság Muraszombati Szektora viseli gondját a vízfolyások karbantartásának a Muravidéken. Nem tartoznak ide a meliorációs árkok, melyek karbantartását a Mezőgazdasági Földalap felügyeli. Mint Kustec Anton, a muraszombati vízgazdálkodási szektor vezetője a karbantartási munkálatok idei programismertetőjében elmondta, a feladatok végrehajtásához idén 1,4 millió euróval rendelkeznek, ami 200 ezerrel kevesebb, mint a tavalyi keret. Ebből biztosítják a Mura folyó és a többi ki-

az állami intézmények programjainak szűkítése és a muravidéki törvény volt elsősorban napirenden. Kardinar fontosnak tartja, hogy a Muravidék egységre jutott a regionális fejlesztési programot illetően, amely alapján a 2020-ig terjedő időszakban forrásokat lehet lehívni. A kommunális infrastruktúra területén is fejlődés tapasztalható (csatornahálózat, ivóvízellátás). A Goricskón érzékelhető lemaradás behozása lesz a következő időszak fontos feladata. Kardinar Marjan helyett az elnöki tisztséget Novak Ludvik, Puconci Község polgármestere vette át. Helyettesei Jaklin Damjan (Velika Polana Község), Fartek Iztok (Šalovci Község) és Petovar Slavko (Veržej Község) polgármesterek. sebb-nagyobb folyam karbantartását, melyek – mint a jelenlévő polgármesterek is elmondták – nagyobb árvízveszélyt jelentenek, mint a nagyobbak. Főleg a víz lassú lefolyása miatt, amit a benőtt meder okozhat. Ez a helyzet például a Kučnicán Cankova környékén, illetve a Ščavnica-patakkal Razkrižje település közelében, ahol elsősorban a háttérvizek jelentenek veszélyt a településeknek. Az árvízvédelem javításának tervében ez a két település egyelőre mégsem szerepel. Kustec elmondta, hogy a medrek kaszálására éven-

te egyszer, augusztus 20-a után kerül sor, kivéve a Lendva folyót illetően, melynek partját Muraszombat és Lendva körzetében kétszer kaszálják. Külön kérdés a Mura árvízvédelme, melynek minősége visszaesőben van. Lehet, hogy a háttérben végül is a tervezett vízi erőművek kérdése búvik meg? – tették fel a kérdést. A fejlesztési régió tanácsának határozata szerint biztosítani kell a régió hosszú távú egyenletesebb árvízvédelmét, amit a jelenleg jóváhagyott keretből csak bajosan lehet megvalósítani.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á r c i u s 1 6 .


Info

Szülőföldön magyarul: a beadási határidő március 17. A 22.400 forintos fejenkénti támogatási összeggel meghirdetett külhoni oktatási-nevelési támogatás március 17-ig, péntekig adható le a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetnél (MNMI). A támogatásra jogosultak azok az óvodáskorú gyerekek, akik

a 2016/2017-es tanévtől magyar nyelvű nevelésben vesznek részt, valamint azok az általános és középiskolás tanulók, akik az 1998. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat

magyar nyelven folytatják. Egyedi elbírálással támogatást kaphatnak azok, akik fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülnek, mivel a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem megoldható a magyar oktatás. Igénylési feltétel, hogy

Eladják a Komunala- és az RRA Mura-részesedést Annak ellenére, hogy bizonytalan a bevétel a csődbejutott lendvai Komunala Kft. és az RRA Mura Regionális Fejlesztési Ügynökség részesedésének eladásából, Lendva Község a 2017-es vagyon­ eladási tervében szerepeltetik ezeket a tételeket. A programterv a költségvetés kötelező melléklete. Lendva Község a tervben tehát kilátásba helyezi a két cégben lévő

részesedésének eladását. A Komunala Kft.-ben 26,36 százalékos részesedése van, míg az RRA Mura ügynökségnél 0,4747 százalék. Mindkét jogi személy csőd­ eljárás alatt áll 2013 áprilisa, illetve 2015 vége óta. A Komunala Kft.-ben lévő részesedés könyviteli értéke a 2015-ös tőkeértékkel való módosítás után mintegy 94 ezer euró, míg az RRA-részesedés értéke 553,57 euró. Mivel mind a kettő

ellen csődeljárás folyik, a hitelezők felé fennálló kötelezettségek törlesztése a csődvagyonból történik, s mindez hosszadalmas eljárás. Tekintettel a Komunala Kft. csőd előtti helyzetére, bevételre nem lehet számítani, de Lendva Község az eladást mindenesetre besorolta a programba, a bevétel a községi költségvetésben céleszközöket jelentene. SNK

javítására. A tervek szerint a kilencosztályos iskola plusz évfolyamát az óvoda és az iskola közötti szakadék áthidalására hoznák létre, ahol felkészítenék a gyerekeket a hatékony tanulásra.

sportesemény, az olimpia és a labdarúgó Európa-bajnokság. Az új vezérigazgató, Kasper Rorsted erre az évre a bevételek 11–13 százalékos és a nyereség 18–20 százalékos emelkedését tűzte ki célul. Kiemelt figyelmet fordítanak az Egyesült Államok piacára, ahol még mindig a nagy rivális, a Nike az éllovas.

az érintettek a megfelelően kitöltött adatlapot eljuttassák a régiók szervezeteihez, Szlovéniában a MNMI-hez. Emellett szükséges még egy érvé-

nyes személyazonosító okirat fénymásolata és az iskola- vagy óvodalátogatási igazolás eredeti példánya is. tt

Pozsgai Horvat Olga marad a Lendvai Egészségház élén A Lendvai Egészségház Tanácsa kedden megtartott ülésén egyhangúlag támogatta dr. Pozsgai Horvat Olga eddigi igazgató kinevezését az egészségház élére a következő négyéves időszakra. Dr. Pozsgai Horvat Olga egyedüli pályázóként jelentkezett az igazgatói kiírásra és kinevezése a társ­ Pozsgai Horvat alapító (a Lendvai Közigazgatási Egység területén lévő) községek Olga véleményezése után lép hatályba. A tanács elfogadta az intézet tavalyi beszámolóját és támogatta a 2017-es pénzügyi tervet – nyilatkozta lapunknak Bedek Ernest tanácselnök. HS

hétről hétre Budapest – A tervek szerint 2019-től kilencosztályos általános iskolát vezetnének be Magyarországon, az eddigi Nemzeti Alaptantervet pedig radikálisan újragondolják. Az oktatási államtitkárság és

Berlin – Rekordnyereséget ért el tavaly az Adidas: a német sportszergyártó bevételei 18 százalékkal 19,3 milliárd euróra nőttek, profitja pedig először lépte a köznevelési kerekasztal az elmúlt hónapokban elemezte a lesújtó magyar PISA-eredményeket, a szintén nemzetközi TIMSS-mérés és a magyar kompetenciamérés tanulságait. Erről jelentést készített a kormánynak. Ezek alapján készült új koncepció a magyar oktatás minőségének

át az egymilliárd eurós határt. A forgalmat jelentősen segítette a két kiemelkedő

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á r c i u s 1 6 .

Budapest – Az Ország­ gyűlés elfogadta, hogy

Magyarországon munkaszüneti nappá nyilvánítsák nagypénteket – ami-

kor a keresztények Jézus halálára emlékeznek –, ezzel idén április 14-től négynapos ünneppé válik a húsvét. Magyarországon ezzel 11 olyan munkaszüneti nap van, amely hétköznapra eshet. A környező országokban ugyanakkor még többet pihenhetnek az emberek: Szlovákiában 15, Szlovéniában 14, Horvátországban 14, Ausztriában pedig 13 munkaszüneti napot biztosítanak. A munkavállalói oldal nem támogatta a javaslatot, mert az szerintük 20–25 milliárd forint kiesést jelent a gazdaságnak. EU – Nem engedik el az élelmiszerügyet: hat ország állt ki az EU Mezőgazdasági Tanácsán Magyarország és Szlová-

kia mellett azt ellenezve, hogy bizonyos gyártók ugyanazon márkanév alatt eltérő minőségű élelmiszereket forgalmaznak az uniós tagállamokban. A gyakorlat Csehország, Szlovénia, Románia, Bulgária, Görögország és

Horvátország szerint is elfogadhatatlan. Az illetékes tárca korábban 100 termékre vonatkozóan új vizsgálatot rendelt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól, ám azt egyelőre nem közölték, mely élelmiszereket el­ lenőrzik.

9


Info a mai napon... Március 16-án történt 1457 V. (Utószülött) László magyar király lefejeztette a 24 éves Hunyadi Lászlót, Nándorfehérvár főkapitányát. 1521 Magellán spanyol szolgálatban álló portugál tengerész felfedezte a Fülöp-szigeteket, ahol később a bennszülöttek megölték. 1787 Megszületett Georg Simon Ohm német fizikus, az elektromos ellenállás felfedezője. 1893 Meghalt Puskás Tivadar, Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó feltalálója. 1910 Megszületett Gerevich Aladár vívó, minden idők legeredményesebb magyar olimpikonja. 1911 Megalakult a Vas- és Fémmunkások Sport Clubja, a mostani Vasas SC. Gömbös Jenő

visszapillantó

Nőnapi óriástorta Minden bizonnyal a világon már sütöttek nagyobb tortát, de a muraszombati Diana szállóban ez volt az első 100 kilogrammnál nagyobb emeletes torta, amelyet a nők napjára készítettek a cukrászok. Múlt szombaton a meglepetéstortát ajándékként szeletelték fel, és nem csak a nőknek, hanem a férfiaknak is jutott az ingyen szeletekből. A recept a diós torta elkészítéséhez nem is komplikált. Bár a hozzávalók egy négyszemélyes család költ-

Az óriástorta a muraszombati Diana szállóban. ségvetésében szép summát tennének ki. A Diana szálló cukrászai a nagy tortát a munkaszervezetük 20. jubileuma és a nőnap alkalmából készítették. Hozzávalók: 15

kilogramm liszt, ugyanennyi cukor, 10 kilogramm dió, 800 darab tojás, 15 liter tej, 12 kilogramm vaj, 4 kilogramm csokoládé… Egyszerű, de kérdés, hol található a blokk­

lakásokban ekkora sütő? A vendégek ezen nem törték a fejüket, inkább az utolsó morzsáig elfogyasztották az óriástortát… Szerző: Pivar Ella

térfogata pedig 1,3 millió Földet is befogadna. A Nap és a Föld közötti távolság 150 millió kilométert tesz ki. Ezt a távolságot az autónkkal 100 km/órás sebesség mellett 170 év alatt tudnánk megtenni. Köztudott, hogy a Concorde szuperszonikus repülőgép 1976 és 2003 között repült. Ez a gép elérte a 2500 km/ órás sebességet, ez a hangsebesség duplája. Ha ezzel a repülővel, mely 2 óra 52 perc és 59 másodperc alatt tette meg a London– New York távolságot, a Napig szeretnénk eljutni, közel hét év megszakítás nélküli repülésre lenne szükségünk. Ha a Földet képzeletben egy teniszlabdára kicsinyítenénk, akkor a Nap egy hatemeletes ház lenne, a teniszlabda és a ház közötti távolság pedig 1,5 kilométer lenne. Becslések szerint a Nap évente 219 milliárd GWh energiát termel. Ez a rengeteg, 15 millió Celsius fokos energia a Nap belsejében zajló magfúzió eredménye. Az a Napból származó hő, amely jelenleg melegít bennünket,

már valamikor az ősrégi időkben keletkezett a Nap gyomrában. Számítások szerint keletkezésekor a Napban 11 milliárd évre elegendő „fűtőanyag” halmozódott fel. Azóta a Nap életének már csaknem felét leélte. Ennek ellenére aggodalomra semmi ok, hiszen a melegét és a fényét még legalább 6 milliárd évig fogja árasztani. Vidékünkön évente 1950 napos óra van. Ez idő alatt a Nap minden négyzetméternyi területre 1250 kWh energiát sugároz. Csak tőlünk függ, hogy ezt az ingyenes és tiszta energiát hogyan és men�nyire tudjuk felhasználni. Felhasználására pedig több lehetőség is létezik. A Nap energiáját akár passzívan, akár aktívan lehet hasznosítani. A passzív napenergia-hasznosítás során az építészet sajátos eszközeivel tudatosan törekszünk arra, hogy a fűtési hőszükségletet minél nagyobb mértékben napenergiából fedezzük. Itt nem új keletű dolgokról van szó. Példa erre a régi falusi építkezési

stílus, ahol a tornácos házak tetőszerkezete olyan kialakítást kapott, mely a laposan érkező téli napsugarakat beengedte az ablakon, de a meredeken tűző forró nyári nap elől már leárnyékolta azokat. Alapjában véve a legtöbb épület passzív napenergia-hasznosító. Tudatos tervezéssel, a környezeti adottságok kihasználásával, megfelelő tájolással, anyaghasználattal és építészeti kialakítással, a Nap melegítő hatását és a napenergiában rejlő lehetőségeket nagy mértékben ki lehet használni. A Nap energiájának aktív felhasználásánál szükségünk van olyan készülékekre, melyek a napenergia befogására készültek és ezt az energiát hőenergiává vagy villamos energiává alakítják. A hőenergiát napkollektorok, a villamos energiát pedig napelemek segítségével lehet előállítani. A napenergia aktív és passzív hasznosításának lehetőségeivel következő cikkeinkben fogunk bővebben foglalkozni.

energetikai tanácsadás

A Nap és energiája

Földünk számára az oly fontos meleget és fényt egyedül és csakis a Nap tudja biztosítani. Bolygónkon a Nap nélkül nem létezne élet, a Föld jéggel és hóval borított bolygó lenne. Az óceánokból, tavakból és folyókból a Nap melege hatalmas mennyiségű vizet párologtat el, mely eső formájában visszahullva öntözi a földet. Emellett a Napból származó hő gerjeszti a szeleket és a viharokat is. A folyókat alkotó víz ereje egykor a a vízkerekeket, ma pedig a vízturbinákat, a szél pedig a szélturbinákat hajtja. A még ma is a legtöbbet használt fosszilis energiahordozókban, tehát a kőolajban, a szénben és a földgázban is valójában a Nap energiája van elraktározva. Ezt az energiát már évmilliókkal ezelőtt vették fel és tárolták el az őskori növények és állatok, melyek az idő múlásával elszenesedtek, elgázosodtak vagy kőolajjá váltak. Így aztán elmondhatjuk, hogy háztartási gépeink, autóink és az emberiség több találmányának működése,

10

1987. március 13-án, 10. szám

ha nem is közvetlenül, de mégiscsak a Napból származó energiának köszönhető. Ma már elmondhatjuk, hogy egyre több az olyan találmány, amely már közvetlenül használja fel a Nap energiáját. Példaként említhetünk napelemekkel ellátott autókat, sőt már repülőket is. Elmondhatjuk, hogy Szlovéniában ma már közel 3400 naperőmű működik, melyek közös teljesítménye meghaladja a 257 MW-ot. Ezek az erőművek a Nap energiáját már közvetlenül változtatják villamos energiává. A Nap különböző forró gázokból álló, fortyogó óriásgömb. Ez mára már bizonyított tény. Fő alkotóelemei a hidrogén, mely tömegének 73,5 százalékát képezi és a hélium, amely 25 százalékban található meg benne. A fennmaradt 1,5 százalékot oxigén, szén, neon és különböző gáz halmazállapotú fémek alkotják. A Nap átmérője 1,4 millió kilométer. Ezen az átmérőn 109 földgömböt tudnánk egymás mellett elhelyezni. A Napnak a

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á r c i u s 1 6 .


Info egészségünk Asszisztens mag. Tatjana Kranjc–Nikolić A farsangi időszak véget ért és sokunkban felmerült a kérdés, hogyan is tudnánk megszabadulni felesleges kilóinktól. Ne hagyjuk, hogy a gyors fogyást ígérő diéták becsapjanak, hiszen a legtöbb esetben a gyors súlyvesztés később gyors súlygyarapodással is jár. Az egészségtelen táplálkozás mellett a megfelelő mennyiségű testmozgás és az elegendő alvás hiánya is nagy mértékben hozzájárulnak a krónikus, nem fertőző betegségek, a túlsúly és az elhízás kialakulásában. Az emberek sok esetben a túlsúly leküzdésekor gyors diétákhoz folyamodnak, bár azok sokszor nem hozzák meg a várt eredményeket és negatívan hatnak az egészségre. A túlsúlyos emberek általában az ételek és

Közegészségi Nemzeti Intézet, Muraszombati Területi Egység

Életmódváltással a felesleges kilók ellen italok napi bevitelével több energiához jutnak, mint amennyi szükséges. Ez sokszor azt jelenti, hogy túl kevés zöldséget, gyümölcsöt és összetett szénhidrátot esznek, ellenben túl sok zsírt és egyszerű cukrot fogyasztanak. Ezt általában nem megfelelő táplálkozási ritmus is követi, illetve az étkezések kihagyása (az egészséges táplálkozási ritmus három, illetve öt napi étkezést kíván) és a kevés testmozgás is gondot jelent. A túlsúly csökkenti az élet minőségét, növeli a betegségek kialakulásának kockázatát és megrövidíti az életet.

Egészséges életmód az egészséges testsúlyért Számos fogyókúra gyakran végződik csalódással,

mivel nem hoz tartós változást a testsúlyban. Hosszú távon a fogyókúrák hatást gyakorolnak a nem megfelelő táplálkozási minták kialakulására és a különböző táplálékfajták nem

hogy keressük meg a szokásaink javulásához vezető legjobb utat, és eközben kisebb célokat állítsunk fel, amelyek elvezetnek hosszú távú céljainkhoz – a normális testsúly megtartá-

megfelelő elosztására, és sajnos ezen tényezők további egészséggel kapcsolatos bonyodalmakhoz is vezethetnek. A testsúlycsökkentéshez próbáljunk olyan módon hozzáállni,

sához. Ennek ellenére nem minden diéta rossz. Egy jó diéta ismérve a testsúly lassú csökkentésében (a napi energiabevitelt maximum 500 kcal-val csökkentjük), az ételek összetételének

megváltoztatásában, az egészséges táplálkozás elveinek követésében és a testmozgás növelésében rejlik. A diéta személyre szabott legyen. Az étkezésnél ajánlatos a kiegyensúlyozott táplálékbevitel az összes élelmiszercsoportból, amelyek így elegendő vitamint, ásványi és egyéb létfontosságú anyagot biztosítanak a megfelelő energia- és tápanyagsűrűségben. Ugyanakkor a táplálékfelvételnek egyensúlyban kell lennie az energiafelhasználással, különösen a fizikai aktivitás mértékével, hiszen ez pozitívan járul hozzá a súlycsökkentéshez, valamint erősíti és megőrzi az egészséget és a jó közézetet. Fontos felismerni, hogy a súlycsökkentés sikere nem a fogyókúrában, hanem az életmód megváltoztatásában rejlik.

Közmédia javallat március 20. és 26. között

Kelemen László heti ajánlója Kelemen László népzenész, zeneszerző, a Hagyományok Háza főigazgatója, a Fölszállott a páva népzeneés néptáncvetélkedő egyik megálmodója. Fontos feladatának tar tja, hogy a Kárpát-medencében az élő és újraélhető népművészetre irányítsa a figyelmet. Mindig nagy örömmel hallgatom a Bartók Rádiót, s a hétfői napra már egy igazi különle-

gességre leltem: 125 éve született Lajtha László zeneszerző. Lajtha – Bartók és Kodály mellett – a 20. század emblematikus magyar komponistája és folklórgyűjtője volt. Elévülhetetlen érdeme, hogy széki gyűjtése a táncházmozgalom egyik alapja lett (Bartók Rádió 19.00).

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á r c i u s 1 6 .

A Hagyományok Háza hosszú évek óta együttműködik a közmédiával és számos műsort készít. A korán kelőknek ajánlom a Hajnali népzenei összeállítást, amit két éven keresztül én is szerkesztettem. A félórában olyan eredeti, hiteles népzenészek szólalnak meg, akik már nincsenek ugyan köztünk, de művészetük – a rádiónak is köszönhetően – tovább él (kedd, Kossuth Rádió 4.03). Felhívom figyelmüket a Bartók Rádióban délben sugárzott népzenei műsorokra. Ezek nemcsak a tudásunkat bővítik, hanem egyben a szívünket is melengetik. Szerdán a szászcsávási zenészeket hallhatjuk. Most éppen román népzenét játszanak, de ez

ne tévesszen meg senkit: e dallamokhoz nekünk is legalább annyi közünk van, mint a románságnak (12.05). A Kossuth Rádió régóta sugározza a Határok nélkül magazint. Már akkor hallhattuk, amikor a kulturális nemzetegyesítés még gondolati csírájában sem létezett a magyar közéletben. A műsor szinte sebészi látleletet mutat a Kárpát-medencei magyarság politikai és kulturális harcairól (csütörtök, 18.30). Nemeskürty István nevét nagyapám ajánlotta a figyelmembe, ő a Don-kanyarban esett fogságba, s csupán 1948-ban térhetett haza. Az író-irodalmár pótolhatatlan műveket helyezett a nemzet asztalára, ezúttal A magyar irodalom képes története

műsorban találkozhatunk életműve egy szeletével (péntek, M3 0.05). Éri Péter, a Muzsikás együttes meghatározó személyisége régóta végzi komoly rádiós munkáját. A Népzene határok nélkül az ő szellemi terméke, s nagyon sok okos gondolatot, élményszerű előadást osztott meg az eddigi műsorokban is a hallgatókkal (szombat, 20.06). Idén emlékezünk meg Kodály Zoltán halálának ötvenedik évfordulójáról. Akit érdekel a nagy magyar zeneszerző pályája és személyisége, annak felhívom a figyelmét vasárnap a Lexikon–Kodály adására az M5 csatornán (17.05).

11


Info március 17. péntek Szlovén Tévé I. 6:00 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 9:00 Hírek, 11:15 Tudom!, ism., 11:50 Tudományos műsor, 12:20 Kertészkedők – szlovén sorozat, 13:00 Hírek, 23:05 Nagymenők 13:30 Céltábla, ism., 15:20 Hidak, 16:05 Lelki villanás, 16:25 Profil, 17:00 Hírek, 17:30 Alpok–Duna–Adria, 17:55 Hírek, 18:00 Infodrom, 18:15 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovén üdvözlet, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Nagymenők – am. film, 1:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:25 Ez lesz a szakmám, 8:50 A szlovén vízkör, 9:30 Aranyfüst, 10:15 Hallgassunk a csöndre, 11:00 Állatokról, emberekről, 11:40 A kertben, 12:05 Jó reggelt, 13:55 Oslo: Biatlon, nők, 15:25 Jó napot kívánunk, 16:20 Vikersund: Síugró vk, 17:30 Aspen: Alpesi sí, csoportos, 18:30 Oslo: Biatlon, férfiak, 19:15 Quebec: Sífutó vk, 20:55 Észak Párizsa – koprodukciós film, 22:30 Éjféli klub, 23:40 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:05 Ismétlések, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:20 EgészségKalauz, 13:00 Éjjel-nappal Budapest, 14:15 A kis menyasszony – indiai sorozat, 14:50 Szulejmán – török sorozat, 16:10 A Konyhafőnök, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:55 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Gyertek át!, 22:40 Playback párbaj – szórakoztató műsor, 23:20 Híradó, 23:50 Magyarul Balóval, 0:30 Odaát – am. sorozat.

TV2 6:20 Mokka, 9:00 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Gyilkos sorok – am. sorozat, 15:45 Ana három arca – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Az 50 milliós játszma – szórakoztató műsor, 21:00 Turbó – am. rajzfilm, 23:00 Hello Hollywood – Návai Anikóval – riportműsor, 23:35 Parajelenségek: A megjelöltek – am. film, 1:25 Tények, 2:05 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Columbo – am. sorozat, 14:25 Erdészház Falkenauban – német soro23:30 Védelmi kód zat, 15:25 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 16:20 Charly, majom a családban – német sorozat, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Végtelen szerelem – török sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:30 Csak színház és más semmi – magyar sorozat, 21:30 A szomszéd – am. film, 23:30 Védelmi kód – am. film, 1:00 Az én ’56-om, 1:10 Sugarlandi hajtóvadászat – am. film.

Duna World 5:50–11:25 Délelőtti műsor, 11:25 Szerelem jutányos áron – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Kosár, 13:45 Rúzs és selyem, 14:15 A rejtélyes XX. század, 14:45 Esély, 15:10 Nemzetiségi magazin, 15:40 Öt kontinens, 16:10 Duna anzix, 16:30 Hogy volt!?, 17:25 Család-barát, 19:00 Kívánságkosár, 20:00 Önök kérték!, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Kulturális híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:30 Hagyaték – magazin, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek.

március 18. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:45 A világ borai – dok. sorozat, 11:40 A Hét, ism., 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Híradó, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 A kertben, 14:15 Ambiensek, 15:00 Bolygónk, a Föld – angol dok. sorozat, 16:00 Közelről – beszélgetős műsor, 17:00 Hírek, 17:20 A kertalakítás – dok. sorozat, 17:45 Taxi-kvíz, 18:00 Bűn nélküli vétek, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Ki tudná? – kvíz, 21:15 Tökfejek, 21:40 The Affair – am. sorozat, 22:40 Hírek, 23:10 Csodák – olasz–német film, 1:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Legjobb reggel, 9:15 Jó napot kívánunk, 10:15 Idegenforgalmi műsor, 10:55 Varázskonyha apánál, 11:20 Winterberg: 23:45 Aritmikus koncert: Snowboard vk, 12:45 Oslo: Biatlon, nők, 13:55 Noctiferia Sierra Nevada: Szabadstílusú sí, 16:00 Vikersund: Síugró vk, 18:25 Aspen: Óriás műlesiklás, férfiak, 2. futam, 19:25 Aspen: Műlesiklás, nők, 2. futam, 20:25 Kranj: Röplabda – döntő, nők, 22:30 Est a Palladiumban, 23:15 Aritmia, 23:45 Aritmikus koncert: Noctiferia, 1:20 Ismétlések.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 9:40 Top Shop, 10:40 Nyugi, Charlie! – am. sorozat, 11:35 Brandmánia, 12:05 Fitt Mánia, 12:35 Autogram, 13:10 Hazudj ha tudsz! – am. sorozat, 14:10 Hazudj, ha tudsz! – am. sorozat, 15:15 Julie & Julia – Két nő, egy recept – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz Plusz, 19:20 Narnia Krónikái – Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény – am. film, 22:20 John Wick – am. film, 0:30 Az utolsó vérig – am. film.

TV2 7:00 TV2 matiné, 9:35 Trendmánia – magazin, 10:05 Babavilág, 10:40 Ízes élet, 11:10 Danny Blue – A Tudatfeletti – szórakoztató 21:05 Indiana Jones és az műsor, 11:45 Poggyász, 12:15 SzÉpítők, 12:50 utolsó kereszteslovag Monk – Flúgos nyomozó – am. sorozat, 13:50 Gyilkos sorok – am. sorozat, 14:55 Műkedvelő műkincsrablók – am. film, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Hupikék törpikék 2. – am. rajzfilm, 21:05 Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag – am. film, 23:45 A dolgok állása – am.–angol film, 2:15 Ismétlések.

Duna Tévé 6:00–9:05 Virradóra, 9:05–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Kelet-Európa vadonjai – német dok. sorozat, 13:50 Hazajáró, 14:20 Magyar Krónika, 14:55 Szent Péter esernyője – magyar film, 16:25 Tóth János – magyar sorozat, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:35 SzerencseSzombat, 19:30 Titkok könyvtára 3. – A Júdás-kehely átka – am. film, 21:05 Amikor a farok csóválja… – am. film, 22:50 Életben maradni – am. film, 0:30 Az én ’56-om, 0:45 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Ünnepi vacsora – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 MMA portrék, 14:15 Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek, 14:45 Hangvilla, 15:20 Hogy volt!?, 16:20 Álom hava – magyar film, 1. rész, 17:20 Család-barát, 18:55 Térkép, 19:25 Ízőrzők, 20:00 Csak színház és más semmi – magyar sorozat, 21:00 Híradó, 21:30 Fábry, 22:50 Munkaügyek – magyar sorozat, 23:25 Opera Café, 23:55 Evangélium, 0:30 Olasz–magyar örökség, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

március 19. vasárnap

március 20. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:50 Művelődési műsor, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet, ism., 15:00 Varázskonyha apánál, 15:20 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 16:45 Fókusz Mozi, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Folytatjuk a reklámok után – szlovén sorozat, 20:30 Interjú, 21:20 Malalának nevezett el – koprodukciós dok. műsor, 22:45 Hírek, 23:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Lelki villanás, 7:30 Zenés matiné, 8:50 Különleges kínálat, 9:40 A kertalakítás – dok. sorozat, 10:25 Automobilitás, 11:10 Oslo: Biatlon, nők, 12:10 Aljaž-torony: „Ennek a pléhnek lelke van” – dok. film, 13:25 Oslo: Biatlon, férfiak, 14:10 Vikersund: Síugró vk, 16:00 Aspen: Óriás műlesiklás, nők, 1. futam, 16:55 Aspen: Műlesiklás, férfiak, 1. futam, 17:45 Ambiensek, 18:25 Aspen: Óriás műlesiklás, nk, 2. futam, 19:25 Aspen: Műlesiklás, férfiak, 2. futam, 20:15 Lottó, 20:25 Kranj: Röplabda – döntő, férfiak, 22:30 Fiatal és gyönyörű – francia film, 0:05 Ismétlések.

RTL Klub 7:10 Kölyökklub, 9:40 BabaKalauz, 10:10 Top Shop, 11:10 Spirit – életmódmagazin, 11:40 EgészségKalauz, 12:10 StílusKala15:15 Bűnvadászok uz, 12:45 Havazin, 13:15 XXI. század – a legendák velünk élnek, 13.45 Nevelésből elégséges – am. sorozat, 14:15 A mi kis falunk – magyar sorozat, 15:15 Bűnvadászok – olasz film, 18:00 Híradó, 18:50 A Karib-tenger kalózai – A világ végén – am. film, 22:30 A kezdet kezdete – am. film, 0:35 Portré, 1:10 A halálraítélt – am. film.

TV2 7:00 TV2-matiné, 10:50 Stahl konyhája, 11:25 Több mint TestŐr, 11:55 Speed zóna, 12:30 Super Car, 13:00 Egészségklinika – magazin, 13:35 A Miller család – am. sorozat, 14:30 Monk – Flúgos nyomozó – am. sorozat, 15:30 Gyilkos sorok – am. sorozat, 16:30 Micimackó: Tavaszolás Zsebibabával – am. rajzfilm, 18:00 Tények, 18:55 Csizmás, a kandúr: A három sátánfajzat – am. rajzfilm, 19:05 Jégkorszak 3. – A dínók hajnala – am. rajzfilm, 21:05 Féktelenül 2. – am. film, 23:40 Mint a kámfor – am. film, 2:10 Ismétlések.

Duna Tévé 5:50–12:00 Vallási műsorok, 12:00 Híradó, 12:50 Rúzs és selyem – magazin, 13:20 Múzeumtúra – francia dok. sorozat, 13:55 Rosa, az esküvőszervező – német film, 1. rész, 15:30 Címzett ismeretlen – magyar film, 17:00 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:35 Miss Fisher rejtélyes esetei – ausztrál sorozat, 19:35 Magyarország, szeretlek!, 21:05 Kártyavár – am. sorozat, 22:05 A bennfentes – am. film, 0:35 Az én ’56-om, 0:55 Halál a Rubin hegyen – am. film, 2:25 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:40 Délelőtti műsor, 11:40 A kard – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 A Nagyok, 13:45 Reformáció hétről hétre, 13:55 Olasz–magyar örökség, 14:20 Az én ’56-om, 14:30 A rejtélyes XX. század, 15:00 Rúzs és selyem – magazin, 15:30 Önök kérték!, 16:25 Ínyencek mozija – dok. film, 17:20 Család-barát, 18:55 Öt kontinens, 19:25 Szerelmes földrajz, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:30 A Nevezetes Névtelen – dok. film, 22:45 Bábel – Hesnával a világ, 23:45 Hangvilla, 0:15 Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek, 0:30 Mesterember, 1:00 Híradó, 1:35 Ismétlések.

6:10 A hét tükre, 7:00 Hírek, 7:10 Jó reggelt, 10:15 Bűn nélküli vétek, ism., 10:45 10 hazai, 11:15 Tudom!, ism., 12:00 Roma nemzetiségi műsor, 12:20 Ma 17:30 Adrenalinosok: lenn, holnap fenn – canyoning szlovén sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Panoptikum, 14:25 A nyolcadik nap, 15:00 Jó napot, Koroška!, 15:30 Gyerekműsor, 15:55 Zenével és tánccal, ism., 16:20 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 Adrenalinosok: canyoning – dok. sorozat, 17:55 Hírek, 18:00 eRTeVe, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 A játék művészete, 23:40 Zenés est, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:15 Ez lesz a szakmám, 9:40 A szlovén vízkör, 10:20 A tengermelléki exodus – dok. film, 11:30 Jó reggelt, 14:00 Éjféli klub, ism., 15:25 Mezőgazdasági műsor, 16:30 Automobilitás, 17:20 Taxi-kvíz, 18:00 Halló TV, 18:55 Gyerekműsor, 20:00 A világutazó, 20:55 Rectify – am. sorozat, 21:40 Ujgurok – kanadai dok. műsor, 23:25 Zenés műsor.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:05 Ismétlések, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:15 Fókusz plusz, 12:55 Éjjel-nappal Budapest, 14:10 A kis menyasszony – indiai sorozat, 14:50 Szulejmán – török sorozat, 16:10 A Konyhafőnök, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:55 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Dr. Csont – am. sorozat, 22:35 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:30 Híradó, 0:00 Magyarul Balóval, 0:45 Autogram, 1:15 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:00 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Gyilkos sorok – am. sorozat, 15:45 Ana három arca – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Annyit ésszel, mint erővel! – szórakoztató műsor, 20:45 Egymás szemében – reality, 22:10 Eszelős szerelem – am. film, 0:15 Bűnös Chicago – am. sorozat, 1:15 Tények, 1:55 Ismétlések.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:05–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Columbo – am. sorozat, 14:05 A világörökség kincsei, 14:25 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:20 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 23:05 Cogburn, 16:20 Charly, majom a családban a békebíró – német sorozat, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Végtelen szerelem – török sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:25 Kékfény, 21:25 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 22:15 SOKO – Alpesi nyomozók – osztrák sorozat, 23:05 Cogburn, a békebíró – am. film, 0:55 Az én ’56-om, 1:10 A víz és az ember – kanadai dok. film, 2:35 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 Külvárosi legenda – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Médiaklikk, 13:40 Ízőrzők, 14:15 Öt kontinens, 14:45 Itthon vagy!, 15:10 Nemzetiségi magazinok, 16:10 Duna anzix, 16:30 Szenes Iván írta, 17:20 Család-barát, 19:00 Kívánságkosár, 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon! – ism., 22:30 Ridikül – ism., 23:25 Jót s jól, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:30 Hagyaték, 1:00 Híradó, 1:15 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Otthon, külhonban / Mozaik / Boszorkányság. Vagy mégsem? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Pannónia földjén (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á r c i u s 1 6 .


Info március 21. kedd

március 22. szerda

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 11:15 Tudom!, 11:45 A lélek horizontja, 12:20 Kertészkedők – szlovén sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, ism., 14:40 eRTeVe, 15:00 Hidak: Kanapé, 15:35 Gyerekműsor, 16:30 Szlovénia-szerte, 17:00 Híradó, 17:25 Különleges kínálat, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Felmentve – norvég sorozat, 20:50 Nemzetközi látóhatár, 22:00 Visszhangok, 23:05 Tanúságtevők, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 9:00 Hírek, 11:15 Tudom!, 11:45 A játék művészete, 12:20 Kertészkedők – szlovén sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Interjú, ism., 14:35 Lelki villanás, 15:00 Hidak, 15:40 Gyerekműsor, 16:30 Szlovénia-szerte, 17:00 Híradó, 17:25 Turbulencia, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Julieta – spanyol film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Generációk háborúja – német sorozat, 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:20 Ez lesz a szakmám, 9:00 A szlovén vízkör, 9:45 Láthatatlanok – dok. játékfilm, 10:45 Villanás – a bevándorlók történetei – dok. műsor, 11:00 Halló 22:15 Modris Tv, 12:00 Jó reggelt, 14:20 Jó napot kívánunk, 15:20 Először lakás – dok. műsor, 15:55 Ki tudná? – kvíz, ism., 17:10 Varázskonyha apánál, 17:25 Taxi-kvíz, 18:00 Halló TV, 18:55 Gyerekműsor, 20:00 A könnyű élelmiszerek – az ízek hamisítói – francia dok. műsor, 20:50 Helyes ötlet, 21:25 Est a Palladiumban, 22:15 Modris – lett–német film, 23:50 Zenés műsor.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:05 Ismétlések, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:15 BabaKalauz, 12:55 Éjjel-nappal Budapest, 14:10 A kis menyasszony – indiai sorozat, 14:50 Szulejmán – török sorozat, 16:10 A Konyhafőnök, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:55 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Keresem a családom, 22:40 XXI. század – a legendák velünk élnek, 23:10 Híradó, 23:45 Magyarul Balóval, 0:25 Havazin, 1:00 Spirit, ism., 1:30 Graceland – am. sorozat.

TV2 6:20 Mokka, 9:00 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Gyilkos sorok – am. sorozat, 15:45 Ana három arca – mexikói sorozat, 19:25 Annyit 16:50 Fatmagül – török sorozat, ésszel, mint 18:00 Tények, 19:25 Annyit ésszel, erővel! mint erővel! – szórakoztató műsor, 20:45 Született szobalányok – am. sorozat, 21:45 A szultána – török sorozat, 22:50 Sherlock és Watson – am. sorozat, 23:50 Az indíték – kanadai sorozat, 0:50 Tények, 1:40 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Columbo – am. sorozat, 14:20 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:20 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 16:15 Charly, majom a családban – német sorozat, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Végtelen szerelem – török sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:25 Önök kérték!, 21:25 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 22:20 Cédrusliget – kanadai sorozat, 23:10 A Nagyok, 23:35 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:25 Délelőtti műsor, 11:25 A sárga telefon – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Minden tudás, 13:40 Szerelmes földrajz, 14:10 Térkép, 14:40 Életkor, 15:05 Nemzetiségi magazinok, 16:10 Útravaló, 16:30 Szenes Iván írta, 17:20 Család-barát, 19:00 Kívánságkosár, 19:50 VII. Nemzetközi Cirkuszfesztivál – Budapest 2004, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Jót s jól, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:30 Hagyaték, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:00 Ez lesz a szakmám, 9:25 A szlovén vízkör, 10:10 10 hazai, 10:55 eRTeVe, 11:05 Halló TV, 12:10 Jó reggelt, 14:35 Jó napot kívánunk, 15:30 Hétvégi csomag, 16:55 Helyes ötlet, 17:30 Taxi-kvíz, 18:00 Halló TV, 18:55 Gyerekműsor, 19:50 Lottó, 20:00 Zenés műsor, 21:15 Közelről – beszélgetős műsor, 22:10 Aranyfüst, 22:40 Popshop, 23:10 Vlado Kreslin – koncert, 2. rész, 0:25 Zenés műsor.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:05 Ismétlések, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:15 StílusKalauz, 12:55 Éjjel-nappal Buda0:25 Öregdiák nem véndiák pest, 14:10 A kis menyasszony – indiai sorozat, 14:50 Szulejmán – török sorozat, 16:10 A Konyhafőnök, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:55 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Szulejmán – török sorozat, 22:40 Házon kívül, 23:10 Híradó, 23:45 Magyarul Balóval, 0:25 Öregdiák nem véndiák – am. film, 2:10 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:00 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Gyilkos sorok – am. sorozat, 15:45 Ana három arca – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Annyit ésszel, mint erővel! – szórakoztató műsor, 20:45 Vigyázat, gyerekkel vagyok! – kvíz, 22:00 Az ötödik elem – am. film, 0:40 A törvény embere – am. sorozat, 1:40 Tények Este, 2:20 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Columbo – am. sorozat, 14:15 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:15 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 16:15 Charly, majom a családban – német sorozat, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Végtelen szerelem – török sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:25 Skandináv lottó sorsolása, 20:35 Zsaruvér – am. sorozat, 21:25 A fátyolos hölgy – olasz sorozat, 22:25 Papírhold – am. film, 0:10 Az én ’56-om, 0:25 A gonosz érintése – am. film.

Duna World 5:50–11:55 Délelőtti műsor, 11:55 Súlyfürdő – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Magyar gazda, 13:40 Noé barátai – dok. 16:30 Szenes Iván írta sorozat, 14:10 A Nagyok, 14:40 Kárpát Expressz, 15:05 Nemzetiségi magazinok, 16:10 Duna anzix, 16:30 Szenes Iván írta, 17:20 Család-barát, 19:00 Kívánságkosár, 19:30 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Jót s jól, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:30 Hagyaték, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

március 23. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 11:15 Tudom!, 11:45 Turbulencia, ism., 12:20 Kertészkedők – szlovén sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Nemzetközi látóhatár, ism., 14:25 Szlovének Olaszországban, 15:00 Hidak: Nagyító alatt, 15:30 Világutazó, ism., 16:30 Szlovénia-szerte, 17:00 Híradó, 17:30 Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:40 Francois Truffaut, az örök lázadó – francia dok. film, 0:35 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á r c i u s 1 6 .

Március 16-án, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:25 Ez lesz a szakmám, 8:50 A szlovén vízkör, 9:30 Idegenforgalmi műsor, 10:10 Fókusz Mozi, 10:30 Planica: Síugró vk, selejtező, 12:45 Alpok–Duna–Adria, 13:15 Jó reggelt, 16:10 Különleges kínálat, 17:00 A kertalakítás – dok. sorozat, 17:25 Taxi-kvíz, 18:00 Halló TV, 18:55 Gyerekműsor, 20:00 A világ borai – dok. sorozat, 20:50 Automobilitás, 21:20 Ambiensek – dok. műsor, 21:50 Down nyomozó – norvég film, 23:15 Jazz, 23:50 Zenés műsor.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:05 Ismétlések, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:15 Havazin, 12:55 Éjjel-nappal Budapest, 14:10 A kis menyasszony – indiai sorozat, 14:50 Szulejmán – török sorozat, 16:10 A Konyhafőnök, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:55 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 A mi kis falunk – magyar sorozat, 22:35 Cobra 11 – német sorozat, 23:40 Híradó, 0:15 Magyarul Balóval, 0:55 Brandmánia, 1:30 A hatalom hálójában – am. sorozat.

Határtalan: az erdélyi, a felvidéki, a keszthelyi, a szombathelyi, az újvidéki és a lendvai tévéstúdió, valamint a Szlovákiai Magyar Televíziós Hírportál közös műsora (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Március 17-én, pénteken 15.20-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:20 Mokka, 9:00 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Gyilkos sorok – am. sorozat, 15:45 Ana három arca – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Annyit ésszel, mint erővel! – szórakoztató műsor, 20:45 Detektív Bt. – A nyomozócsalád – dokureality, 22:00 NCIS – Tengerészeti helyszínelők – am. sorozat, 23:05 1/1 Azurák Csabával – talk show, 0:05 A Spíler TV bemutatja: Premier league – összefoglaló, 0:35 Tények este, 1:25 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Columbo – am. sorozat, 14:05 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:05 22:05 Kvartett – A múlt árnyékában A nagy négyes – szlovák sorozat, 16:05 Charly, majom a családban – német sorozat, 16:50 Szerencse Híradó, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Végtelen szerelem – török sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:30 Tóth János – magyar sorozat, 21:00 A Bagi Nacsa Show, 22:05 Kvartett – A nagy négyes – angol film, 23:45 Még kér a nép – magyar film, 1:10 Az én ’56om, 1:25 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:40 Délelőtti műsor, 11:40 A Zebegényiek – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Kék bolygó, 13:45 Az én ’56-om, 14:05 Magyar Krónika, 14:35 Család és otthon, 15:00 Nemzetiségi magazinok, 16:05 Duna anzix, 16:30 Szenes Iván írta, 17:20 Család-barát – magazin, ism., 19:00 Kívánságkosár, 20:00 Szenes Iván írta – zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Kulturális híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:30 Hagyaték, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:35 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Hidak: benne a központi muravidéki március 15-ei megemlékezés (ismétlés: szombaton 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Március 21-én, kedden 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Kanapé: ifjúsági műsor, benne cserebere parti, a Hétvégi randevú ifjúsági rádióműsor, a Mörk együttes, programajánló és klipek (ismétlés: szerdán 8.15-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Március 22-én, szerdán 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne mezőgazdasági rovat (ismétlés: csütörtökön 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Március 23-án, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: tematikus műsor (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 17.30-kor és másnap 13.45-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info apróhirdetés Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2017. március 14-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Kőműves Zaključna gradbena dela, Trnje 39., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 9 hónap, jelentkezési határidő: 2017. március 22.) Építőipari munkás Zaključna gradbena dela, Trnje 39., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2017. március 22.) Technológus – a termelésben Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (1 munkahely, egyetemi végzettség – gépészeti szak, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2017. március 17.)

• Gondozásba vennénk lakóházat Hármasmalomban, Csentében vagy Hosszúfaluban. Érdeklődni: tel. 041671-084. • Dobronakon eladó eredeti csomagolású, 130 literes Ignis A+ ARL 978 beépítendő hűtőszekrény árengedmén�nyel. Érdeklődni: tel. 040551-043. • Korrekt áron vásárolnék üzemképes, körlámpás „ezerötös” Ladát, Wartburgot és Citroen „Kacsát”, illetve Renault 4-est. Érdeklődni: tel. 0036/30-659-6171. • Lendván (Fő utca 80.) kedvező áron eladó ház (110 m2). Érdeklődni: tel. 041671-084.

Közlemény A Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Lendva honlapján: www.profutura.si megtekinthetők a gazdasági pályázatok felhívásainak javaslatai. (Pályázni még nem lehet!) Ezzel kapcsolatosan a véleményeket, kérdéseket az info@profutura.si email-címen várjuk, vagy irodánkban az Intézet székhelyén, Malom utca 6/f., 9220 Lendva („fehér ház”) cím alatt személyesen ügyfélfogadási nyitvatartási időnkben hétfőn és csütörtökön 9.00 és 15.00 óra közt, szerdán 9.00 és 17.00 óra között. Horváth József megbízott igazgató

Csőrendszer-hegesztő és -szerelő BGA Servis, Gornja Bistrica 108., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, német alaptudás, jelentkezési határidő: 2017. március 16.) Villanyszerelő BGA Servis, Gornja Bistrica 108., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, német alaptudás, jelentkezési határidő: 2017. március 16.) Vízvezetékszerelő BGA Servis, Gornja Bistrica 108., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, német alaptudás, jelentkezési határidő: 2017. március 16.) Referens – műszaki ellenőrzésnél Avto Krka LE d.o.o, Cankarjeva cesta 16., Ljubljana (1 munkahely Lendván, középiskolai végzettség, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2017. március 21.) Műszaki ellenőr Avto Krka LE d.o.o, Cankarjeva cesta 16., Ljubljana (1 munkahely Lendván, középiskolai végzettség – műszaki, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2017. március 21.) Munkaügyi szakorvos Salvus d.o.o., Hármasmalom 56A., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2017. március 31.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

14

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á r c i u s 1 6 .


Info gyertyafény

Március 17-e és 23-a között Lendvai Plébánia Pénteken, március 17-én Lendván 17.00 órától Keresztút, majd szentmise Szombaton, március 18-án Petesházán 16.00 és Lendván 17.00 órakor lesz szentmise. Vasárnap, március 19-én, nagyböjt 3. vasárnapján Lendván 8.00, 9.00 és 10.00, valamint Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise. Szerdán, március 22-én, 8.00 órakor Pincén és 9.30-kor az idősebb polgárok otthonában lesz szentmise.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak, szerda kivételével, amikor a szentmisére 7.30-kor kerül sor. Pénteken, március 17-én 17.00 órakor keresztút és szentmise a plébániatemplomban. Szombaton, március 18-án 9.00 órakor Dobronakon és 16.00 órakor Göntérházán lesz szentmise. Vasárnap, március 19-én, Nagyböjt 3. vasárnapján a plébániatemplomban 8.00 és 10.00 órakor, valamint Radamosban 11.30-kor lesz szentmise. Szerdán, március 22-én 17.30-kor keresztút a falvakban és a plébániatemplomban, utána szentmise.

figyelmükbe •Március 16-án, csütörtökön, 18.00 órakor, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •A Lendvai Zeneiskola és a Lenti Zeneiskola tanulóinak közös hangversenye. •Március 19-én, vasárnap, 16.00 órakor, •Lendvai Zsinagóga •A Vita Kamarakórus „Tavaszi ébredés énekkel” című koncertje vendégekkel. •Március 22-én, szerdán, 18.00 órakor, •a KKSZ helyiségeiben (Fő utca 2.) •34. Irodalmi est

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk hálás köszönetet mind­ azoknak, akik drága apám, apósom és nagyapánk,

Elfáradtál az élet tengerén, Pihenj csendben a föld lágy ölén.

Horvat Štefan (1943–2017)

temetésén részt vettek, elkísérték utolsó útjára, virág- és gyertyaadományukkal, egyéb adakozásukkal, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Alsólakos, 2017. március 8-án

A gyászoló család

•Március 22-én, szerdán, 19.00 órakor, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •Peter Quilter: Glorious!, a Maribori SNG, valamint a színház Operatársulatának közös előadása. Belépőjegy: 15 EUR, diákoknak és egyetemistáknak: 12 EUR

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 11.30-kor.

Református Egyház Szerdán, március 22-én 18.00 órakor bibliaórát tartunk Szentlászlón.

névnapsoroló Március 17-től 23-ig Péntek – Gertrúd, Patrik Szombat – Sándor, Ede Vasárnap – József Hétfő – Klaudia Kedd – Benedek Szerda – Beáta, Izolda Csütörtök – Emőke

időjárás A hét végére változékony idő várható.

A felsőlakosi Arany János ME és a felsőlakosi helyi közösség

Az 1848. március 15-én kitört magyar forradalom és szabadságharc emlékét megtisztelve, szeretettel meghívjuk Önt 2017. március 18-án, szombaton 15 órára a felsőlakosi faluotthonba. Ünnepi beszédet mond dr. Göncz László, a szlovéniai magyar közösség parlamenti képviselője. A műsor után az idősebb polgárok találkozója következik.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á r c i u s 1 6 .

Mi, csenteiek... ... tűzoltók, népdalkörösök, hímzők, borászok, labdarúgók, színjátszók, diákok, tanárok, papok, különös emberek, szóval híres falunk egykori és mai krónikásai megjelenünk egy kiállítás keretében, melyet Göncz László nemzetiségi parlamenti képivselő méltat 2017. március 19-én 15 órakor a csentei faluotthonban. A megnyitó előtt a Petőfi-táblánál megemlékezünk az 1848/49-es szabadságharcról, melyben a csenteiek közül részt vett: Betyák József 22 éves földműves, Tóth István 19 éves földműves, Tóth Mátyás 19 éves földműves és Völgyi Mihály. Emlékező ünnepi beszédet mond Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke. Szeretettel várja a kedves érdekődőket a szervező: a Csentei Helyi Közösség

15


Info Humor Egy madárkereskedőhöz bemegy egy vevő. – Szeretnék egy madarat, ami az énekével gyönyörködtetne engem. – Ajánlhatom ezt a kedves kanárit. – De hisz ennek csak egy lába van! – Na, hát nem elég, hogy énekel? Még táncoljon is?! Kolja, a gyári élmunkás a nukleáris háború másnapján felébred és lemegy a sarki korcsmába: – Szevasz, Jurij – szól a korcsmárosnak. – Nem tudod, ki győzött? – Hát mi – jön a büszke válasz. – Tyű, tesókám, akkor két deci vodkát kérek és két sört! Mennyi lesz? – Két dollár és negyven cent. Kovács urat ugratják a kollégái: – Béla, azt hallottuk rólad, hogy az asszony szűk pórázon tart, igaz ez? Ki viseli nálatok a nadrágot? – Természetesen én – feleli Kovács büszkén. Majd szemlesütve hozzáteszi: – Meg mosom és vasalom is. A szőke nő koccant az autójával, elment egy karosszériáshoz. Nem lett nagy kár a kocsiban, csak behorpadt. A mester – látván, hogy szőkével van dolga – a következő javaslattal látja el a nőt. – Ezt a horpadást Ön is könnyűszerrel kijavíthatja, a kipufogón keresztül fújjon levegőt a kocsiba és kihorpad, mint például a műanyagpalacknál. A szöszi hazamegy, úgy tesz, ahogy a karosszériás mondja. Megjön a barátnője, elképedve nézi, mit csinál. – Hát, nem gondoltam volna, hogy ennyi eszed van, először fel kellett volna tekerni az ablakokat, mert így kiszökik a levegő.

16

Szókereső

H D Á O H Z

É V D V F B

O F A K K N

S G T L P I

Á A G K I H

L J I É I S

Horoszkóp

Z A N O V W

W I T A L E

E K S Z A S

T V É I K S

N O J U K A K P Á K G I O E

I S L E H F U R U E É T E L

K J G M C B I S Q Z L C E É

K Ó F D B P É M F A S S Z N

I K K J Á H V X É H Z W M Y

S A B L A U N C F Ó E B U I

N I A L T R L Z J K U I T M

N M G O P D R I J O G D Z I

P Ó Z D F N Y A H N T R J K

M R C H B N H Z F W E B K L

A H K Á I R M É J S B N L Ó

M M I R G D N l P E O N Z S

N S I K N M Á N I Z Z É T Ó

Szókereső rovatunk újabb feladvánnyal várja olvasóinkat. A szabályok egyszerűek: a betűrácsban elrejtettünk szavakat bizonyos megadott témában, melyeket Önöknek kell megtalálni. Minden héten elrejtünk azonban hibás megfejtéseket is, vagyis olyan szavakat, amik nem illenek a sorba. Ha beküldött megfejtésük tartalmazza ezt a szót, akkor nem lesz érvényes a megfejtés sem. Keresgélhetnek minden irányba, balról jobbra és jobbról balra, fentről le és lentről fel, de még átlósan is bujkálhat a megfejtés. A betűrácsban ezúttal a március 15-i forradalom három jeles alakját rejtettük el. Bízunk benne, hogy meglelik a helyes szavakat. A hibásat pedig ne küldjék el! Előző szókereső játékunk helyes megfejtése: búzamálé, rántott hal és túrós csusza volt, a sonka szó volt a hibás elem. A szerencse Gerber Mária völgyifalui olvasónknak kedvezett, nyereménye a Hodos és Kapornak története című könyv, melyet szerkesztőségünkben vehet át. Gratulálunk! Új rejtvényünk beküldési határideje: március 27. Címünk: Népújság, Fő utca 124. 9920 Lendva.

kulcslyuk

Vörös Jožefa, a Pártosfalvi Ady Endre ME új elnöke Az ideális férfi? • Szerintem ideális férfi nincs. Álomutazás? • Thaiföld. Álomszakma? • Fogtechnikus. Kedvenc színe? • Fekete és fehér. Gyermekkori álma? • Hogy valamikor énekesnő leszek. Ha szabadidő, akkor… • Olvasás. Amit a legjobban meg tud főzni… • Húsgombóc. Kedvenc fűszere? • Bors. Kedvenc tévéműsor, film? • A Sors című horvát film. Legkedvesebb nóta, zeneszám? • Horvát Robi: Ahogy élek. Amitől a legjobban fél… • A betegségtől. Amit nem tesz, tett soha… • Másnak rosszat. Kabala, amulett? • Nincs. Káros szenvedélye?

Kos Már. 21. – ápr. 20. Minden adott lesz ahhoz, hogy végig a legjobb formáját hozza. Amibe csak belefog, sikerrel zárul. Bika Ápr. 21. – máj. 20. A hangsúlyt helyezze az emberi kapcsolatok ápolására, még ha emiatt a saját feladatai háttérbe is szorulnak. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Ne engedje, hogy a környezet feszültsége Önre is átragadjon. Járja a saját útját, zárja ki a zavaró tényezőket. Rák Jún. 22. - júl. 22. Érzi magában a késztetést, hogy elkezdjen valamit, csak éppen nem tudja, mibe vágja a fejszéjét. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Legyen türelemmel, ha az eredmények lassabban jönnek, a kiválasztott út még tartogat meglepetéseket. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Ne csak arra figyeljen oda, a szíve mire vágyik, hanem ügyeljen arra, hogy a vágyai össze legyenek hangolva az eszével. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Jelentős lépéseket tehet céljai elérése felé. Nagyobb sikerekben lehet része, mint amiket képzelni mert. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Itt az újdonságok ideje, ha változtatni szeretne a külsején vagy önmagában valamilyen életszemlélet segítségével. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Amit nem változtathat meg, azt meg kell oldania. Amint ezt elfogadja, már képes lesz haladni tovább a kitűzött útján. Bak Dec. 23. – jan. 20. Optimizmusával a kapcsolatán is sokat lendíthet, rengeteget segíthet a párja kedvén és helyzetén is.

• Dohányzás. A leghasznosabb tárgya? • Könyvek. Ha megnyerné a lottó főnyereményét… • Megosztanám a családommal és egy szép utazásra mennék. Életbölcsessége, kedvenc mondása? • Segíts magadon és Isten is megsegít.

Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. A mostani események egy korábbi döntésének következményei. Próbálja meg inkább a megoldásokat keresni. Halak Febr. 20. – már. 20. Minden akadályt sikeresen megkerül. Most olyan dolgokat is hajlandó megtenni, amiket korábban nem.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á r c i u s 1 6 .


Horizont

20 éve távozott közülünk (Emlékképek Galič Istvánról) Van egy udvar, egy bejárat, egy keskeny, félig fedett, bejárat előtti tér szerszámokkal, régi tárgyakkal, tulipános ládával, a bejárati falon kender feldolgozásánál használt tárgyak, gerebenek, licsék,

képeken is a magányban senyvedő elhagyatottság jelképeként tűntek fel. A hiány azonban két évtizede, halálod óta folytonos. Kiállítás-megnyitókon különösképpen: az egyre ritkuló baráti-ismerősi gárdával, az egyre fogyatkozó populációval arányosan

Húsz éve temettük Gálics Öcsit, Pistát, Öcsit. Pont így, március 15-e táján, minek után gyors iramban végzetes leukémiája végzett vele. Mennyi „fehérség” volt jelen már korábban is az arcán, lábszárcsont-fos�szíliáin, mennyi semmi felé mutató jelzés, képpé váló

Az eleve „hálátlannak” nevezett utókor pedig arra kárhoztatott, ahogy millenniumi pályatársaddal, Zala Györggyel is tette: minimum „centenáriumi távlattartással” fedezi fel mindig „nagy szülöttét”. Szóval van egy pitvar, oszlopai a főfás présből itt maradt díszoszlopként használt „préscsavar-diadalív” – sajátos portál. Az ajtóra szerelt kis megko-

pott színű palatáblával, melyre már régen nem írt senki üzenetet, hogy: ekkor és ekkor jövök. Marad a primitívnek is nevezhető vigasz: együtt élhettünk Veled, ismerhettünk és a 4,5 milliárdos földi létben „itt és most” együtt osztozhattunk veled dicsőséges földi vonulásod „körmenetében”, pályatársként. En�nyi lenne a Vigasz? Ennyi. -ce

Huzjan szülővárosában, Lentiben állít ki Pénteken nyílt meg a lenti Városi Művelődési Központban Huzjan Štefan a „Lélek világa” című kiállítása, melyet szép számú közönség érdeklődése kísért. Drávecz Gyula alpolgármester köszöntőjében a város és a Lendva-vidék

terében lezajlanak. Ilyen például a „határ-mentiségnek” a határok ide-oda tologatásával a rokoni és családi viszonyokat megnyomorító volta, majd a határ megszűnésének katartikus élményét említette Nemes. A kiállított

Van egy udvar, egy bejárat... bordák, egyéb szövőszéki, fonalkészítési kellékek – álmaimban visszatérő emlékkép, a rég nem látogatott műterem, udvar. – Nincs szomorúbb dolog egy elhagyott műteremnél – írtuk úgy 6–7 évvel ezelőtt Tomaž unokaöccse kiállítása kapcsán: a kiszáradt ecsetek, fúró-faragó szerszámok látványa a

zajlik egy-egy ilyen esemény. Hányszor lassítok ma is a volt Mehanika, majd Gidos – ma rendőrállomás – közelében hazafelé tartva a lefestett ablakszemek mögött kicsillanó fény reményében, s aztán a fékről a gázpedálra vált át a láb, csalódottan. A lefekvés előtti „kupicát” hazaérve fogyasztva el.

„bejegyzés”. Jut eszembe: a Lendva-hegyi hegedűcsonk-panoráma (hegedűtemető?) azóta ijesztően reális képet öltött, a toronnyal egy valódi lövölde-, illetve gyakorlótér valóságát vizionálja. (Mert a török mindig Kanizsa felől, keletről jött, s ha szerencséje volt, a feketeerdei mocsarast is ki tudta kerülni.)

A kiállítás megnyitója a lenti művelődési központban. közötti, több évtizedre visszamenő baráti és rokoni kapcsolatokat hangsúlyozta. Huzjannak, a Kerka-parti városban született lendvai művésznek pedig köszönetet mondott azért, hogy alkotásait elhozta a szülőváros közönségének. Nemes László festőművész a kiállítás kapcsán elmondta: Huzjan mintegy félszáz alkotása tükrözi azokat a szorongásokat, amelyek a festő-grafikus képi megvalósításának hátN É P Ú J S Á G 2 0 17. m á r c i u s 1 6 .

festmények és grafikák, a figuratív és az elvontabb, erősen stilizált formák a személyes élmények jegyeit is magukon hordozzák. Az erősen expresszív kompozíciók gyakran groteszk formákban testesednek ki, melyek nem egy esetben társadalmi mondanivalót, az ideológiai behatás elleni tiltakozást is megtestesítik. A kiállításra Lendváról is sokan elkísérték a művészt. -ce

17


Horizont A völgyifalui művelődési egyesület közgyűlése

Jubileumi falunap színvonalasabb kultúrműsorral Sikeresnek minősítették a tavaly elvégzett tevékenységet a völgyifalui Petőfi Sándor Művelődési Egyesület pénteken megtartott évértékelő közgyűlésén, melyen az idei programtervezet szerint a hangsúlyt a 10. falunap megszervezésére és a Pozsonyeperjessel fenntartott 15 éves cserekapcsolat megünneplésre helyezik. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Miután Szabó Ferenc, az ME elnöke köszöntötte a szép számban egybegyűlt tagokat, a közgyűlés néma csenddel tisztelgett a tavaly

92 éves korában elhunyt Kocon Mária volt egyesületi tag emléke előtt. A folytatásban az elnök elmondta, hogy a 2016os évben a programok a tervek szerint valósultak meg, ezek között szerepelt

az anyák napi rendezvény, a falunap, az Adventi apróságok című műsor, valamint az idősebb polgárok találkozója. A népdalkör 44 énekpróbát tartott és 15 vendégszereplése volt itthon és másutt. A cse-

Az elmúlt évet a közgyűlés programokban és tevékenységben gazdagnak ítélte.

rekapcsolatokat ápolva ellátogattak a szlovákiai Pozsonyeperjesre, valamint szerepeltek a szilvágyi Szilvafesztiválon. A Pünkösdi Rózsa citerazenekar tevékenységéről Lázár Lenke csoportvezető elmondta, év közben számos helyi és környékbeli település rendezvényein szerepeltek és részt vettek a felvidéki Garamszentgyörgyön a Nyitottak az összes európai ember számára elnevezésű programban, valamint az Új Muravidék citerazenekarral közös szerepléseket is vállaltak. Emellett a csoportnak pályázati támogatás révén sikerült tíz női és két férfi népviseletet beszereznie. A pénzügyi beszámolóban elhangzott, az egyesület 3.800 euróból gazdálkodott 2016-ban, az anyagi költségek 2.900 eurót, a szolgáltatások költségei 900 eurót tettek ki. A közgyűlés által elfogadott beszámolókat kö-

vetően az idei munkaterv került terítékre, melyben a hagyományos programok mellett az idén 10. alkalommal megszervezésre kerülő falunapra fektetik a hangsúlyt, melynek kulturális műsorát egy külön programmal készülnek gazdagítani. Emellett szeretnék méltóképpen megünnepelni a Pozsony­ eperjessel 15 éve fennálló cserekapcsolatot. Végezetül az egyesületi alapszabályzatban módosították az egyesület magyarul bejegyzett nevét, mely a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, Völgyifalu névre módosul, továbbá az egyesületben elektronikus címet hoztak létre a gyorsabb tájékoztatás érdekében, továbbá két eurós tagsági díjat határoztak meg az idei évre. A közgyűlésen jelen volt Bacsi Zsuzsanna, az MNMI munkatársa, valamint Dányi József, a citerazenekar tanára is.

Új vezetőség a gyertyánosi tűzoltóegyletnél A január végén a faluban történt tűzeset a Gyertyánosi Önkéntes Tűzoltóegyletnél válságot okozott, mivel a helyi tűzoltók jelentős késéssel érkeztek a helyszínre. Ezt Göncz Robert parancsnok elfogadhatatlannak tartotta, és miután az ez ügyben összehívott egyleti gyűlésen sok esetben kitérő válaszok hangzottak el, az érintettek úgy döntöttek, a statútum értelmében járnak el. Ezek után a Lendvai Közigazgatási Egységnél kikért statútum áttekintésekor felmerült az okirathamisítás gyanúja is, ugyanis Göncz állítása szerint a beiktatott alapszabályzat nem egyezik a közgyűlésen 2012-ben tárgyalt és elfogadott példánnyal,

18

A helyben történt tűzeset váltotta ki az év elején előállt bizalmi válságot a gyertyánosi tűzoltóegyletben. valamint a jegyzőkönyvben feltüntetett hiteles aláírások is megkérdőjelezhetők. Bűncselekmény gyanújával ezek után feljelentést tettek

a hivatalos szervek felé, az esetet a rendőrség még vizsgálja. A bűncselekmény gyanújával a tagok szembesítették Prendl Srečko

elnököt is, majd a március 5-i rendkívüli közgyűlésen, melyet a felügyelőbizottság megállapítása és felszólítása alapján hívtak össze, az

elnök benyújtotta írásbeli lemondását, amelyet a tagság tudomásul vett és feloszlatta a vezetőséget. Ezek után új választásokra került sor. Az ÖTE új elnöke Bogdan Janez lett, aki évekkel ezelőtt már sikeresen vezette az egyletet, az alelnök Bernjak Štefan, míg a parancsnok Göncz Robert. Az igazgatói bizottságot továbbá Sarjaš Tibor, a veteránok vezetője, Režonja Mateja, a nők, Raduha Aleš, a fiatal tűzoltók képviselője, valamint Bot József, Tot Franc és Gyurica József tagok alkotják. Mivel az ügy rendőrségi vizsgálat alatt áll, Prendl Srečko eddigi elnök az ügyben lapunknak nem kívánt nyilatkozni. Horvat Silvija

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á r c i u s 1 6 .


Horizont Raj Martin betegjogi képviselő

A muravidéki emberek nem szeretik elmondani a gondjaikat Raj Martin jogász az év elején második ötéves mandátumát kezdte meg muravidéki betegjogi képviselőként. Vele beszélgettünk az egészségügyi rendszerről, a betegeket legjobban sújtó nehézségekről, valamint arról, mennyire ismerik a munkáját és milyen arányban veszik igénybe régiónkban. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

– Tavaly decemberben a kormány második alkalommal bízta meg Önt a muravidéki betegjogi képviselő feladatkörével. A munkát mára jelentős tapasztalattal és rálátással végzi. A betegek a jelenlegi rendszerben milyen helyzettel kénytelenek szembesülni? – Köztudott, hogy az egészségügyi helyzet egyre jobban romlik. A betegek folyamatosan szembesülnek a hosszú várakozási időszakokkal, amit az egészségügyi rendszer rossz működése eredményezett és jelenleg a legsúlyosabb gondot jelenti. Mindenki, aki egészségügyi gondokkal küszködik és fizeti a biztosítást, jogosan várja el, hogy az egészségügyi szolgáltatás az állapota javulása érdekében gyors, átlátható és hatékony legyen, ehhez képest ennek épp az ellenkezőjével szembesül. Emellett a kórházak szakemberhián�nyal és a betegek minőségi ellátásához szükséges idő hiányával küszködnek. Nem lenne lehetséges, hogy az orvosnak öt perc álljon a rendelkezésére egy-egy beteg megvizsgálásánál. Ez idő alatt az alapos információcsere sem történhet meg, amit a leletek áttekintésének és a részletes felülvizsgálatnak kellene még követnie. A jelenlegi helyzet így az orvosok túlterheléséhez

vezet, s a munka során egyre gyakrabban léphetnek fel hibák. Ebből adódóan főleg az idősebbeknél az a benyomás alakul ki, hogy

bizonyos területek átszervezése és főleg fiatal orvosok alkalmazása, ami bizonyos pénzeszközökhöz kötött. Amennyiben

Raj Martin: „Nem lehetséges, hogy az orvos a rendelkezésére álló öt percben minőségi ellátásban részesítse a beteget.” nem megfelelő az ellátás, mert valaki folyton sürgeti őket a rendelőben. Véleményem szerint ehhez az állapothoz az egészségügyi szolgáltatás nem megfelelő szervezése vezetett, így ezt a területet alaposan át kell rendezni. Mindemellett pedig rengeteg a munkanélküli fiatal orvos, akik a specializációra és a munkahelyekre várnak. Ezért sürgősen szükséges

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á r c i u s 1 6 .

viszont nem történnek meg a kulcsfontosságú változások, a jelenlegi helyzet az egészségügyi rendszer összeomlásához vezethet. – Ezek szerint ilyen esetekben sérülnek a leg�gyakrabban a betegek jogai. Ilyen jellegű problémákkal is keresik fel Önt? – Különböző esetekben kérik a segítségemet, például amikor a betegek nem tudnak telefonos vagy

elektronikus úton a vizsgálatra időpontot kérni, ami pedig törvényileg meghatározott. Leggyakrabban viszont a legsúlyosabb probléma, a várakozási idők miatt fordulnak hozzám. Ez egyrészt érthető, hiszen amikor a betegeket szembesítik például egy 1 éves várakozási időszakkal, megnő benne a szorongás, mert ez alatt akár a túlélés is veszélyeztetett lehet. Ilyen esetekben közös megoldásokat keresünk, ellenőrizzük más régiók szolgáltatóit, végső esetben pedig más EU-s tagállamokban is igényelhető az ellátás, amennyiben a várakozási időszak itthon meghaladja az előírtakat. – A betegjogi képviselő segítségét kérők száma milyen arányban mozog a Muravidéken? Észlelhető növekedés az utóbbi időszakban? – Már az első mandátumban észrevettem, hogy a betegjogról szóló törvény ismerete a betegek és az egészségügyben dolgozók körében hiányos volt, ezért erről előadásokat tartottam az intézményekben. Idővel megismerték a munkámat és szaporodni kezdtek az ügyek, főleg a fiatalok tájékozottabbak a jogaikról és élnek az adott lehetőségekkel. Naponta két-három beteg keres fel személyesen, telefonon vagy elektronikus formában a nehézségeivel, de az ügyek java részét hivatalos eljárás nélkül oldjuk meg. Éves szinten viszont körülbelül 120 olyan eset szokott lenni, melyek hivatalos eljárást követelnek. Tegyük hozzá, hogy a többi régióhoz hasonlítva egyedi jellegzetessége a Muravidéknek, hogy az emberek

nem akarnak kitűnni a gondjaikkal. Engem értesítenek a szorongásaikról, a tapasztalataikról, de a hivatalos eljárás elindítását, melynek alapjául a hivatalos meghatalmazás szolgál, elutasítják. Félnek, hogy az újbóli kezelésnél majd nehézségekbe ütköznek. Ezekben az esetekben felhívom az ügyfelek figyelmét, hogy amennyiben a panasz miatt ténylegesen diszkriminációt tapasztalnak, rögvest jelezzék azt. A gyakorlatban eddig csupán egy ilyen esettel szembesültem, amikor az orvos elutasította a kezelést az eljárás miatt. De az orvosok, az alkalmazottak a panaszokat többnyire jóindulatú figyelmeztetésnek veszik, melyek leggyakrabban a túlterheltség és az idő szűke miatt lépnek fel. – Munkája tanácsadó jellegű, de hogyan kezeli azokat az eseteket, amikor az ügyfelek igazságszolgáltatást követelnek? – Az ügyfeleimnek mindig elmondom, hogy a betegjogi képviselő feladata nem az igazságtétel. Magam jogász vagyok és nincs megfelelő tudásom az orvostanról, ezért az ügyet az eljárás szerint a megfelelő testületekre kell bízni: a belső vagy külső ellenőrzőbizottságra, orvosi kamarára, betegjogi bizottságra. Ami viszont a várakozási időt illeti, a betegek tévesen gondolják, hogy elintézhetem azt is, hogy előbb kerüljenek sorra. Ez törvényellenes és ezzel a sorban várakozókat károsítanám meg. A rendszerre és a szolgáltatásokra nincs közvetlen befolyásom, tehetek viszont megjegyzéseket és figyelmeztethetek a törvényhozó és egyéb testületeknél, intézményeknél. És bízom abban, hogy az egészségügyi reformmal a helyzet folyamatosan elkezd javulni: az egészségügyi dolgozók növelésével, a személyzet továbbképzésével és a pénzügyek rendbetételével, a várakozási idők csökkenésével.

19


Horizont Rokkázás és tojásfestés Dobronakon

Egymás hagyományainak megismerése Dobronakon a múlt héten hétfőtől csütörtök délelőttig egy olyan műhely nyitotta meg kapuit, melyben mára már szinte teljesen elfeledett mesterséget mutattak be. A Dobronoki György-házban újra forgott a rokka kereke és dagadt az orsó. A vendégségbe érkezett kézművesek a fonással ismertetették meg a helyieket, akik viszonzásul a tojásfestés, írókázás titkait tárták fel előttük. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Egyes régi népszokások már szinte teljesen kifelejtődtek a hétköznapi ember életéből. Keresni kellene, ha találnánk egyáltalán a házak padlásán még rokkát. De ha van is, vajon hányan tudnák használni, ki tudná megmutatni, hogy is működik a szerkezet, vagy egyáltalán hány fiatal van tisztában azzal, hogy mi a rendeltetése. A dobronaki Petőfi Sándor Művelődési Egyesület

– Tavaly egy másik projekt kapcsán jártunk Lendván, és volt annyi időnk, hogy egy kicsit körülnézzünk a vidéken. Akkor találkoztunk Car Annával is, aki bemutatta a d o b ro n a k i tojásfestés eredményeit és hogy milyen munkát végez a művelődési egyesületük. Mi is elmeséltük, hogy milyen tevékenységeket folytatunk – szervezetünk főként a digitális esélyte-

lévő mesterség, ők pedig megismertetik velünk a tojásfestést, hiszen ez a tudás még annyira nincs a repertoárunkban. A tanultakat természetesen kamatoztatni is szeretnénk, például nyári táborok formájában. Azt is elképzelhetőnek tartom a jövőben, hogy akár a dobronaki gyerekek egy Szegeden megrendezett nyári táborban tanulhatják a nemezelést, a mi gyermekeink pedig a tojásfestéssel ismerkednének. Miközben beszélgettünk, a Dobronoki

A fonás mára elfeledett mozdulatai elevenedtek meg Dobronakon. szervezésében a rokkázás és fonás, valamint a tojásfestés hagyományaival ismerkedhettek meg az érdeklődők a háromnapos műhelyben. Mi is belekóstoltunk a nap hangulatába. Takács Ágnest, a Dél-alföldi Teleház szegedi részlegének vezetőjét arról faggattuk, hogy kerültek kapcsolatba Dobronakkal és milyen további tervek valósulhatnak meg ezen ismeretségből.

20

remtéssel, a vidékfejlesztés és a fenntartható fejlődés folyamatával foglalkozik, illetve az értékgyűjtés kapcsán is több projektünk van –, így alapoztuk meg a mai találkozót. A műhelyre tizenhárman érkeztünk, négyen Erdélyből. Az alapgondolat az volt, hogy tanuljunk egymástól: mi tanítjuk az ittenieket fonni, ami már egy majdnem kihalóban

György-házban az egykori fonók hangulata kezdett kibontakozni. Az asszonyok vidáman cseverésztek, népdalokat énekeltek. A fonóműhely vezetőjét, Bors Franciskát arra kértük, meséljen a munkáról és az itt szerzett tapasztalatokról. – Mi, akik Magyarországról jöttünk a tojásfestést és annak módozatait tanuljuk, viszonzásul a gyapjúfeldolgozás kezdeti

lépéseit, a gyapjúmosást, a növényekkel, a szintetikus anyagokkal való festést és a kártolást, fésülést és a fonást mutattuk be. Megismertettük a kézi orsó használatát és a rokkán való munkát. Egy olyan csoport tevékenykedik ma itt Dobronakon, akik mindannyian valamilyen módon kapcsolódunk a kézművességhez. Akadnak, akiknek a rokkázásban is van némi tapasztalata. Mások számára viszont még ismeretlen a terület, de mindenk i nagyo n lelkes és gyorsan tanulnak. A célja talán az volna egy ilyen műhelynek, hogy az érdeklődők kedvet kapjanak és a téli időszakban egy amolyan régi fonóműhely keretében visszahozzák ezt a nagyon szép közösségmegtartó, építő szokást. A televízió helyett mondjuk egy este az asszonyok összejönnének a helyi fonóban és ott egy kicsit pletykálkodnának, énekelnének, miközben jár a kezük. Amint láttuk, a dobronaki résztvevők részéről is pozitív élmény volt a műhely. Először talán kicsit bizonytalanok voltak, de jól látszott, hogy néhány óra elteltével az orsók egyre kövérebbek lettek. Egy dobronaki kézműves, Gerenčer Silvija kezében is szépen dagad az orsó. – Nagyon örültem, amikor meghallottam, hogy lesz ez a műhely. Magam is tagja vagyok a dobronaki művelődési e g ye s ü l et nek és már több műhelymunkán, képzésen részt vettem, érdekelnek a népi, hagyományos kézműves mesterségek, és gondoltam,

kipróbálom a rokkázást is. Eddig nem tudtam a gyapjúval dolgozni. Amikor a műhely kezdődött, otthon a nagymamám, aki tudott bánni a rokkával és tudott fonni, figyelmeztetett, hogy a fonás egy nagyon pontos munka és sok türelmet igényel. Ez is bebizonyosodott – mosolyog Silvija. Széman Rózsa keze is szorgalmasan jár, ő vendég Dobronakon. Erdélyből, Szilágysomlyóról érkezett az Erdélyi Magyar Közművelődésügyi Egyesület és a Báthory Alapítvány képviseletében. Húsz éve vezet kézműves tevékenységeket, játszóházakat. Rózsát is arról faggattuk, hogy milyen tapasztalatokkal gazdagodott e néhány napban. – Nagyon sok jó tapasztalatot gyűjtöttem. Én már legalább negyven éve írok tojást és jó pár éve gyűjtöm a Kárpát-medencei mintákat. Korábban, amikor Lendván jártam, figyelmes lettem a dobronaki mintára, ami nagyon megtetszett. A technikákat látni, az itteni asszonyok irányításával itt, helyben kipróbálni pedig óriási élmény volt. Érdekes, hogy a piros, fehér, fekete technika szinte csak itt jellemző, a gyimesiek és a dél-erdélyiek csak a pirosat használják. Habár tájegységenként különbözők a minták és a festési módok, a Kárpát–medencében mégis vannak közös vonásaink. De a muravidéki minták nagyon különlegesek. Minden egyes mesterség tanulása, végzése kitartásra, precizitásra sarkallja az embert. Mindegy, hogy mibe kezdünk, rengeteg idő és türelem kell hozzá. A jutalom pedig a kikapcsolódás, a nyugalom, az elmélyülés, és a termék, amiben gyönyörködhetünk.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á r c i u s 1 6 .


Muravidék A Lendvai Nyugdíjasok Egyesületének közgyűlése

Hiányolják az új tagok aktívabb bekapcsolódását A 711 tagot tömörítő Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete hagyományosan március 8-án, a nőnapon tartotta meg éves közgyűlését, melyen a tagok az elmúlt év gazdag tevékenységét értékelték. A közgyűlésen a szlovén nyugdíjas egyesületek szövetsége az egylet négy tagját, Larnsak Dragicát, Unger Mariját, Bokan Katarinát és Kuk Zdravkót elkötelezett munkájukért elismerésben részesítette. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Marič Aleksander elnök köszöntötte az ünneplő nőket és az egybegyűlteket, majd beszámolt az egyesület 2016-os munkájáról. Élénknek ítélte a tevékenységet a művelődési, a szociális, az önkéntes, a sport- és a szabadidős területeken, hiszen a Kofetarji színjátszócsoport a „Nevessünk a Kofetarokkal” című műsorát teltházas közönség fogadta, majd a legkisebbeknek a környékbeli óvodákban színjátékkal mutatkoztak be. Az énekkar több szereplés mellett önálló koncertet adott az evangélikus templomban, a tollforgatók és a versmondók pedig irodalmi estet szerveztek és kézimunka-kiállításra is sor került. A kulturális örökséget őrző szekció az idén tervezi megjelentetni a több éves gyűjtőprogram eredményeként született, Öreganyáink és dédöreganyáink receptjei című kiadványt. Továbbá a szociális területen a 18 önkéntes folyamatosan látogatta a beteg és idősebb tagokat, valamint az egyesület szorosan együttműködött az Idősebb Polgárok Otthonával, mellyel megszervezték a generációk közötti találkozót és más közös programokat bonyolítottak le. A szabadidős tevékenységek körében kirándulásokat, szakmai előadásokat, piknikeket szerveztek. A

sport iránti érdeklődés sem lankadt a nyugdíjasok körében, ismételten a lendvai sportjátékok legeredményesebb résztvevői voltak, horgászversenyt szerveztek a petesházi horgásztónál, illetve a kerékpározás, valamint a petanque és a kerti teke sem maradt el. Az egyesületi tagok körében egyre népszerűbbé váltak a hosszabb gyalogtúrák is, melyeket Lendva környékén bonyolítottak le. Az egyesület tavaly 711 tagot számlált, 15-en távoztak közülük, de a tagság 40 új taggal bővült. Annak ellenére, hogy az elmúlt négy évben 172 új tag csatlakozott az egyesülethez, a vezetőség hiányolja azok aktívabb bekapcsolódását az egyesületi életbe. A pénzügyi beszámolóban elhangzott, hogy 2016ban az egyesület 28.900 euróval gazdálkodott, a kiadási oldal pedig 27.400 euró volt. Mivel a felügyelőbizottság rendellenességet nem észlelt, a 141 tagú közgyűlés vita nélkül elfogadta a tartalmi és a pénzügyi beszámolót. A 2017-es munkaterveket sorolva az elnök a hagyományos programok mellett kiemelte, hogy a színjátszócsoport új komédiát visz színpadra „A végrendelet” címmel, melynek premierje május 26-án esedékes. Az énekkar viszont betegség miatt elválni kényszerült az énekkar egykori karmesterétől, ezentúl az énekkart Jožef

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á r c i u s 1 6 .

Négy tag, Unger Marija, Dragica Larnsak, Bokan Katarina és Kuk Zlatko elkötelezett munkájukért országos kitüntetésben részesültek. Gerenčer vezeti. Végezetül Valerija Bertalanič, a muraszombati területi nyugdíjas egyesület elnöke és Marič elnök a szlovén nyugdíjas egyesületek szövetsége által az egyesületben végzett elkötelezett munkáért kitüntetésben részesítette Larnsak Dragicát a szoci-

ális területen végzett sok éves odaadó munkájáért, Unger Mariját a kulturális területen végzett fáradhatatlan tevékenységéért – mely szekcióban a vezetése alatt alakult meg a színjátszócsoport és az énekkar is –, továbbá Bokan Katarinát a szabadidős programok szervezéséért

és a sportéletben betöltött aktív szerepéért, valamint Kuk Zlatkót a sport- és rekreációs csoportnak a vezetése alatt fellendült sporttevékenységéért és annak népszerűsítéséért. A közgyűlést jelenlétükkel megtisztelték az együttműködő szervezetek és egyesületek képviselő is.

A nőket és az anyákat köszöntötték

Színes és kedves ünnepi rendezvényt állítottak össze Dobronakon a kétnyelvű általános iskola tanulói és a Katicabogár óvoda kicsinyei március 8-ára, a nemzetközi nőnapra és az anyák napjára. A zsúfolásig megtelt kultúrotthonban megtartott rendezvényen éneket, táncot, verset előadva léptek fel kicsik és nagyok. Az egybegyűlteket Kardinar Marjan, Dobronak Község polgármestere és Kósa Ferenc az iskola nevében köszöntötte, a vendégek között ott volt Car Anna, Dobronak Község magyar közösségének elnöke is. Az ünnepélyhez kapcsolódóan megnyitották Kovács Botond ifjú dobronaki tehetség festményeinek kiállítását. A rendezvény végén természetesen minden nő kapott virágot. SNK

21


Sport Muravidéki Kosárlabdaliga Lindau – Beltinci 56:71 (16:20, 7:19, 16:10, 17:22) A 15. fordulóval a végéhez megduplázódott. érkezett a Muravidéki KoA mérkőzés második sárlabdaliga alapszakasza, felében a hazaiak eredmémelynek utolsó összecsapá- nyesebben száguldoztak sát a negyedik Lindau hazai a pályán, és tízpontos hátpályán a második helyezett ránynál is bíztak a sikeres Beltinci ellen játszotta. Mivel végkimenetelben. Azonban a mérkőzés végeredménye a belatinci csapat újból belenem befolyásolta a végső húzott és a Lindau igyekezete helyezést, mindkét csapat hiábavaló volt. Az utolsó fordulóban a felállása eléggé hiányos volt. Erősen indított a ha- Lindauból a legsikeresebb zai csapat, mely hétpontos Rantaša Denis volt 13 pontelőnyt eredményezett, ami a tal, Zrna Dejan 12, Hozjan folytatásban a pontatlanság Tomas pontot 10 dobott. Horés a figyelmetlenség követ- vatič San­di 8, Frančič Dušan keztében hamar elkopott. 6, Gönc Beno 4 és Horvatič A második negyedben a Gorazd 2 pontot szerzett. vendégek gyors és hatékony Két hét múlva a zárótorjátékával nem tudott lépést nát bonyolítják le, az elődöntartani a Lindau, csak úgy tőben a Lindau a muraszomhullottak a pontok a gyű- bati Nonával küzd a döntőbe rűbe, így a félidő végére jutásért. a különbség gyakorlatilag F.h.m.

A Nafta alapozási meccsei Nafta 1903 – Ilirija 1:2 (0:2) Szombaton a lendvai pályán a hazai felállás a ljubljanai Ilirija 1911 csapatával küzdött meg. A nagyiramú és változatos játék végére a győzelmet a vendégek szerezték meg. A mérkőzés elején mindkét kapu veszélyben forgott, a hazaiak előtt ígéretes helyzetek adódtak, de ahogy Novinić és Vöröš, úgy a legígéretesebbet Marciuš is kihagyta. A másik oldalon azonban az egyik bal oldali beadás során a hazai védelem megfeledkezett Žigóról, aki a legmagasabbra ugrott és fejjel betalált Valentić hálójába, és az előnyt a vendégek Povh Matic szép áttörésével még az első félidő vége előtt növelték. A folytatásban a házigazda átvette a játék irányítását, miközben a vendégek a védekezésre összpontosítottak. Ugyan folyamatosan rohamozta a vendégkaput a hazai alakulat, de a labda sehogy sem került a hálóba. Egészen a mérkőzés 71. percéig, amikor Vöröš faragott a hátrányból, a kipattanó labdát erős lövéssel továbbította a vendégkapus háta mögé. A hazaiak ezek után erős nyomást gyakoroltak a vendégek térfelén, de minden igyekezet ellenére az egyenlítő gól nem született meg, sőt a hosszabbításban kis híján a vendégek jártak újra sikerrel. f.h.m.

In memoriam Farkaš Janez – Jana 1945–2017

A lendvai Nafta egykori legjobb hálóőrének, Farkaš Janez­ nek a szíve 72 éves korában örökre megszűnt dobogni. Jana csapattársai körében is kedvelt személyiség volt, aki bravúros hárításaival vált ismertté a lendvai szurkolók körében. Oszlopos tagja volt annak a Nafta-csapatnak, amely az 1960 és 1975 közötti években Horvattal, Peršával és a Bači testvérekkel az akkori szlovén fociliga élvonalában volt és a bajnokságot a második helyen zárta. Részese volt Odžakban az egykori Jugoszlávia amatőrbajnokságának. Pályafutását követően az öregfiúk kapuját is szívesen védte, megszokott vidám hangulata, tréfás kedve végigkísérte pályáját. A szlovén focikörökben a büntetőrúgások rendíthetetlen hárítójaként vált ismertté. Emléke örökké élni fog szívünkben. F.h.m.

22

Kiváló céllövészeti eredmények A Jezero céllövői és a Gyertyánosi Önkéntes Tűzoltóegylet csapatának tagjai kiválóan teljesítettek a Mačkovcin rendezett M-48 kaliberű katonai puska versenyszám megmérettetésén, ahol 72 csapat küzdött a helyezésekért. A legnagyobb létszámú, nyolcfős csapattal a Jezero is versenybe szállt. A Jezero 1 csapata, azaz a Babič Jožef, Bežan Vinko és Ivanič Robert hármas magabiztosan győzött, őket a második helyen a Gyertyánosi ÖTE csapata követte Tot Benjamin, Horvat Borut és Bernjak Štefan felállásban. Mindkét csapat továbbjutott a Novo mestóban rendezendő májusi elődöntőbe. A 250 résztvevős egyéni versenyben a dobogóról lecsúszott és negyedik lett Barič Edvard, 8. lett Balažic Izidor, 11. Babič Jožef, 18. Bežan Vinko és 20 Gujt Marjan a Jezoróból. FB/hs

Menetelnek a bajnoki cím felé A maribori tekeliga 20. fordulójában a két éllovas csapat küzdött meg: hazai pályán a Nafta 7:1-es (3162:3032 fa) vereséget mért a maribori Krilato kolo csapatára. Ezzel a győzelemmel a lendvaiak előtt kitárult a kapu a bajnoki cím megszerzésére és a magasabb ligába jutásra. A kitűnően alakuló idényben a férfi tekecsapat 15 alkalommal volt jobb ellenfelénél, kétszer maradt alul és egyszer játszott döntetlent. Párbajt Šimon 531, Kuk 511, Tisovic 475, Potočnik 523 és Horvat 562 fával nyert, míg Zadravec 560 fával alulmaradt. A női tekecsapat a 2. keleti tekeliga 13. fordulójában szabad volt. FB

minisport A sereghajtó helyen végeztek A hatodik és egyben az utolsó fordulóval Tornisán befejeződött a 2016/17-es 2. országos északkeleti sportlövészeti liga, melyet a petesházi Coal és a lendvai Varstroj a hetedik és a nyolcadik helyen zárt. A légpuska versenyszám megmérettetését a legjobban Koczor Péter (Coal) teljesítette a 11. helyezéssel, 17. lett Legenič Sandra (Varstroj), 18. Gerenčer Boris (Coal), 19. Somi Lars (Varstoj), 22. Peric Bruno (Varstroj) és 24. Kopinja Jožef (Coal). Az összesítésben a csapatgyőzelmet a Kovinar Ormož szerezte meg, a Coal a hatodik, a Varstroj az utolsó, nyolcadik helyen zárt. Egyéniben Šumak Jan (Ormož) győzött, a kiváló második Koczor Péter (Coal) lett. A versenyzők helyezései: 16. Gerenčer, 19. Legenič, 20. Somi, 21. Peric, 23. Kopinja. FB Hozjan meglepetésgyőzelme A Radányban rendezett regionális országos tekebajnokság selejtezőversenyén kiváló lendvai eredmény született, ugyanis a hölgyek versenyében Hozjan Slavica, a Nafta Tekeklub tagja 550 fával megnyerte a tornát. A mezőnyt is meglepő eredményével továbbjutott az országos küzdelmekbe. A férfiak megmérettetésében a főszerep a Radenska tekézőinek jutott, Kovačič (590 fa) és Steržaj (561 fa) gurította legtöbbet, ezzel mindketten bejutottak az országos bajnokságba. FB Kurucz Máté az élen A 3. országos liga légpuskaversenyének hatodik fordulóját Gančani rendezte meg, ahol a muraszombati céllövők voltak a legjobbak. A Jezero II negyedik lett, a Varstroj II pedig a nyolcadik helyen zárta a versenyt. Tornagyőzelmével kellemes meglepetést szerzett az alig 15 éves Kurucz Máté a Jezeróból, míg a többi céllövő gyengébb szereplése a következő helyezéseket hozta: 8. Horvat Darko (Jezero), 10. Havasi Ferenc (Coal), 14. Tkalec Maja (Varstroj), 15. Horvat Daniel (Jezero), 29. Miladinovič Dragan (Coal), 31. Legenič Doris (Varstroj), 33. Feher Huzjan Tomaž (Varstroj) és 34. Kianec Melani (Jezero). FB Barcson versenyeztek A lendvai Judo Klub nemzetközi cselgáncstornán vett részt a magyarországi Barcson, ahonnan négy éremmel tértek haza a fiatalok. A 12 éves korosztályban Maučec Tinaja (40 kg) és Recek Lina (+49 kg) az első helyen végzett, míg a második helynek Gerič Nela (36 kg) és Kreslin Eva (40 kg) örülhetett. A fiúk mezőnyében Biro Jan (39 kg) ötödik lett. A versenyen három ország 20 klubjának 319 sportolója mérte össze erejét. FB Ellenállás nélküli vereség A 3. röplabdaliga szombati mérkőzésére a tabella második helyén álló Muraszombat érkezett Lendvára. A vendégcsapat három játszmában (8:25, 11:25 és 9:25), szinte ellenállás nélkül gyűjtötte be az újabb három pontot a Muránia ellen. A helyezésekért folyó küzdelmet a Muránia fiatal lánycsapata itthon nyitotta a hétvégén, és a tornát két győzelemmel a második helyen fejezte be. Az első összecsapáson Ljutomer ellen 2:1-re (25:18, 24:26, 25:23) győztek, majd Sobota csapatától kikaptak 25:12-re, 18:25-re és 25:14-re. A ljutomeri ŽOKkal szemben viszont simán, 2:0-ra (25:16, 25:12) nyertek. hs Kapaszkodóban A soron levő fordulóban a Radenska női tekecsapata otthon 6:2re győzte le a ljubljanai Ograjca csapatát, s így összesítésben a negyedik helyre kapaszkodtak fel. Kardinar Marika 536 fával pontot szerzett csapatának. FB Gyenge szereplés az Eb-n Március 6-a és 12-e között Mariborban rendezték meg a légpuska Európa-bajnokságot, melyen Markoja Robi és a magyar színeket képviselő Somogyi Péter is fellépett. Vidékünk két ismert céllövője az elvárások alatt teljesített: Somogyi 42., míg Markoja 57. lett. FB

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á r c i u s 1 6 .


Sport

Zárótorna Kapcán A Muravidéki Dartsliga zárótornáját az idei bajnok Bar Matko otthonában szervezték meg Kapcán. Az egyéni „301 dupla ki” játék versenyén 64-en indultak, a legjobb eredményt a házigazdák versenyzője, Kokol Denis szerezte meg, második lett Padarič Ivo, harmadik Rajf Ivica, mindketten a Bar Extrából. A 18 páros versenyét Lutar Evgen és Šalika Denis nyerte a Hozjan Patrik és Kasaš Nikola, valamint a Kokol Denis és Toplak Damir páros előtt. hs

Alapozási mérkőzések Dobronak – Puconci 2:2 (0:0)

A hétvégi felkészülési találkozón az első félidőben a hálók érintetlenek maradtak, majd a folytatásban kétszer szerzett előnyt a dobronaki gárda. Először Piberčnik Matjaž, aztán Meszelics Marko juttatta előnyhöz a csapatot, de a kiegyenlített mérkőzésen a vendégek mindkétszer szépíteni tudtak. FB

Hatodik lett a női válogatott A rangos Istra Womens Cup 2017 elnevezésű nemzetközi női focitornán a lendvai Rob Damir által vezetett szlovén válogatott a nyolccsapatos mezőnyben a hatodik helyet szerezte meg, miután az ötödik helyért játszott meccset a horvátok ellen 3:1-re (1:1) elvesztették. A szlovének találatát Čonč Dominika szerezte. A tornát a szlovák válogatott nyerte, míg Magyarország B csapata nyolcadik lett. FB

Polana – Csente 11:0 (5:0)

Csúnya vereséget szenvedett a hétvégi megmérettetésen a gyér felállással pályára lépő Csente, mely sérülések miatt a mérkőzést kilenc játékossal volt kénytelen befejezni. A meccsen a hazaiak soraiból kitűnt a hét találatot szerző Žalik, rajta kívül Vori, Ivanič, Sermer és Škafar szerzett gólt. F.h.m. Jurovski dol – Nafta Öregfiúk 2:2 (2:1)

Idegenben játszotta első alapozási mérkőzését a lendvai öregfiúk csapata. A házigazdák ugyan többet birtokolták a labdát, de a vendégek ellentámadásokból gyakran veszélyeztettek. Az öregfiúknál Bedő Igor és Pal Emil zörgette meg a hálót. F.h.m. Nafta 1903 (ifi) – Graničar 4:4 (1:1)

A lendvai pályán vasárnap mérkőzött meg a Nafta ifjúsági csapata a második körzeti ligát vezető alakulattal. Az első félidőben mindkét oldalon egy-egy gólt láthatott a közönség, a térfélcserét követően viszont fölpörgött a játék. Az ifisták 4:2-es előnyét a mérkőzés véghajrájában tudta ledolgozni a tapasztaltabb benicei csapat, miután a fiatalok jócskán visszaestek. A Naftából kétszer

24. forduló Rudar – Gorica Koper – Radomlje Maribor – Aluminij Domžale – Olimpija Krško – Celje

1:3 (0:2) 4:1 (2:1) 4:1 (1:0) 1:0 (1:0) 2:3 (0:2)

TÁBLÁZAT 1. Maribor 24 17 4 3 51:18 2. Olimpija 24 14 4 6 36:21 3. Domžale 24 13 4 7 47:24 4. Gorica 24 9 7 8 31:30 5. Koper 24 9 7 8 26:28 6. Celje 23 9 4 10 27:26 7. Rudar 24 7 8 9 33:34 8. Krško 23 4 11 8 22:34 9. Aluminij 24 5 7 12 20:38 10. Radomlje 24 1 6 17 17:57

55 46 43 34 34 31 29 23 22 9

A 25. forduló párosítása 2017. március 18-án és 19-én: Gorica – Domžale, Radomlje – Krško, Celje – Maribor, Aluminij – Rudar, Olimpija – Koper.

23. forduló

A hideg, szeles vasárnap délutánon elszalasztotta a győzelmet a fiatal lendvai gárda. Pavšič Sašo, valamint Novak Grega és Pozsgai Lucijan talált be, míg a Graničarban kétszer Vida Patrik, valamint egyszer Komar Tomislav és Somi Josip járt sikerrel. F.h.m. Odranci – Hotiza 1:2 (1:0)

Kemény ellenfélnek bizonyult a tavaszi idényre megerősödött Hotiza csapata a hétvégén Odrancin. Először a vendégek védelmi hibáját Gostan használta ki és juttatta előnyhöz a házigazdákat, a folytatásban pedig leleményes akciókból Zelko és Horvatinčič góljával hátrányból fordított és győzött a vendégcsapat. F.h.m. Grad – Mura 1:4 (1:1)

Az utolsó barátságos meccset a bajnokságbeli rivális Graddal játszotta a Mura, mely hátrányból állt fel, s végül Zorko, Škvorc, Vas és Atanasov jóvoltából négy gólt szerzett. FB

N É P Ú J S Á G 2 0 17. m á r c i u s 1 6 .

Újpest – Honvéd DVSC – Paks Ferencváros – Haladás Mezőkövesd – Győr MTK – Vasas Videoton – DVTK

1:1 (0:1) 1:3 (0:0) 3:1 (3:0) 1:1 (0:1) 1:0 (1:0) 2:0 (2:0)

TÁBLÁZAT 1. Videoton 23 13 5 5 49:20 2. Honvéd 23 12 5 6 36:22 3. Vasas 22 11 5 6 33:20 4. Ferencváros 23 10 8 5 38:28 5. Paks 23 8 9 6 28:26 6. Mezőkövesd 23 8 7 8 25:30 7. Újpest 23 7 10 6 34:33 8. Haladás 22 8 5 9 25:29 9. MTK 23 6 8 9 18:27 10. DVSC 23 6 6 11 24:30 11. DVTK 23 6 3 14 26:47 12. Győr 23 3 7 13 11:35

44 41 38 38 33 31 31 29 26 24 21 16

A 24. forduló párosítása 2017. április 1-jén, 18.00: DVTK – Újpest, Győr – MTK, Haladás – Mezőkövesd, Paks – Videoton, Vasas – DVSC, Honvéd – Ferencváros (20.30).

3. Szlovén Labdarúgóliga, keleti csoport, 2016/17 – tavaszi idény: 15. forduló március 18-án és 19-én: Beltinci – Nafta 1903 Tromejnik – Polana Turnišče – Čarda Mura – Rakičan Hotiza – Grad Bogojina – Odranci Križevci – Ljutomer

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

21. forduló április 26-án: Križevci – Nafta 1903 Rakičan – Ljutomer Hotiza – Tromejnik Bogojina – Beltinci Odranci – Polana Mura – Turnišče Grad – Čarda

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

16. forduló március 25-én és 26-án: Nafta 1903 – Tromejnik __:__ Ljutomer – Beltinci __:__ Polana – Turnišče __:__ Čarda – Mura __:__ Rakičan – Hotiza __:__ Odranci – Križevci __:__ Grad – Bogojina __:__

22. forduló április 29-én és 30-án: Nafta 1903 – Odranci __:__ Ljutomer – Mura __:__ Polana – Grad __:__ Beltinci – Križevci __:__ Tromejnik – Bogojina __:__ Turnišče – Hotiza __:__ Čarda – Rakičan __:__

17. forduló április 2-án: Turnišče – Nafta 1903 Tromejnik – Beltinci Mura – Polana Hotiza – Čarda Bogojina – Rakičan Križevci – Grad Odranci – Ljutomer

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

23. forduló május 7-én: Grad – Nafta 1903 Hotiza – Mura Čarda – Ljutomer Bogojina – Turnišče Odranci – Beltinci Križevci – Tromejnik Rakičan – Polana

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

24. forduló május 13-án és 14-án: Nafta 1903 – Rakičan Polana – Čarda Beltinci – Grad Tromejnik – Odranci Turnišče – Križevci Mura – Bogojina Ljutomer – Hotiza

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

25. forduló május 21-én: Čarda – Nafta 1903 Polana – Ljutomer Križevci – Mura Odranci – Turnišče Grad – Tromejnik Rakičan – Beltinci Bogojina – Hotiza

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

20. forduló április 22-én és 23-án: Nafta 1903 – Bogojina __:__ Rakičan – Grad __:__ Čarda – Odranci __:__ Polana – Križevci __:__ Tromejnik – Mura __:__ Beltinci – Hotiza __:__ Ljutomer – Turnišče __:__

26. forduló május 28-án: Nafta 1903 – Polana Beltinci – Čarda Tromejnik – Rakičan Turnišče – Grad Mura – Odranci Hotiza – Križevci Ljutomer – Bogojina

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

18. forduló április 8-án és 9-én: Nafta 1903 – Mura Ljutomer – Tromejnik Čarda – Bogojina Polana – Hotiza Rakičan – Križevci Beltinci – Turnišče Grad – Odranci 19. forduló április 15-én: Hotiza – Nafta 1903 Grad – Ljutomer Mura – Beltinci Turnišče – Tromejnik Bogojina – Polana Križevci – Čarda Odranci – Rakičan

Megjegyzés: Szombaton délután a Nafta 1903 és Ljutomer, vasárnap délelőtt Rakičan (10.30), a többi csapat vasárnap délután játssza a hazai mérkőzéseket.

23


SZINYEI MERSE Pál (1845-1920), Patakpart, 1897, olaj, vászon, 90 x 80 cm

19. századi magyar festészet a Kovács Gábor Gyűjteményben A lendvai várgalériában bemutatott kiállítás reprezentatív

áttekintést ad a 19. századi magyar festészet összes fontos stílusirányzatából a klasszicista kezdetektől a romantika és a realizmus térhódításán át egészen a századvég naturalizmusáig. Mindez az egyik legjelentősebb mai magyar magángyűjtemény, a Kovács Gábor Gyűjtemény remekműveiből válogatva valósul meg, aminek 19. századi egysége a legnagyobb olyan magántulajdonban lévő kollekció, mely kiemelkedő alkotásokkal képes bemutatni az 1800-as évek magyar festészetének fejlődését, elsősorban a portré-, a táj- és az életképfestészet terén.

A kiállítás megtekinthető a lendvai várban 2017. május 14-ig. A kiállítás létrejöttét támogatták:

o nk a Dcirokbusr z világszám 2017. március 18-án

A belépőjegy ára:

2€

10.30-kor

Lendvai Színház- és Hangversenyterem

Grafika: Mesebolt Bábszínház & P. Orban

www.gml.si

Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944–1956 című kiállítás Lendván

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából a Magyarság Háza programsorozata Magyarországon és a Kárpát-medencében

2017. március 17. péntek, 12 óra Bánffy Központ, Fő utca 32., Lendva Köszöntőt mond: Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke Dr. Földes Gyula, főkonzul, Magyarország Lendvai Főkonzulátusa A kiállítás megnyitja: Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója A kiállítást bemutatja:

Tervezte: Boráros Szilárd Zene: Takács Dániel Írta és rendezte: Boráros Milada

Dr. Sáringer János, történész, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa

Játssza: Lehőcz Zsuzsa, Takács Dániel

A kiállítás megtekinthető: 2017. március 31. Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ Notranja organizacijska enota za umetnost, kulturo, gledališko dejavnost in dejavnost kulturnega kreativnega sektorja Művészeti, kulturális, színházi tevékenységi és kreatív kulturális ágazati belső szervezeti egység Trg Györgya Zale – Zala György tér 1., 9220 Lendava – Lendva T: +386(0)2 577 60 22 • F: +386(0)2 577 60 34 • W: www.kkl.si • E: gledalisce@kkl.si

www.kkl.si

A belépés ingyenes!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.