Népújság, 2016. 03. 17.

Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

60. évfolyam 11. szám Lendva 2016. március 17. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Közös az út

Az elmúlt napokban a Muravidéken Hodostól Pincéig lezajlottak a muravidéki magyarság március 15-ei megemlékezései. Az ünnepi szónokok a magyarság megmaradását az összefogásban, az együttélésben, a cselekvésben látják. Többen is kifejtették, vitára, más véleményre szükség van, a megmaradás érdekében azonban legalább a kulcsfontosságú kérdésekben egyetértésre lenne szükség, közös úton kellene járni. A megemlékezésekről, ünnepélyekről bővebben a 2–5. oldalakon olvashatnak. tt

Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke:

„Legyen vita, de mondjunk le a belső harcokról, amelyek gyengítik a közösséget” 2–3. oldal


Iránytű A lendvai és a központi március 15-i ünnepélyről

Az összetartozás, az Király M. Jutka

Mit kíván ma a muravidéki magyar? A nemzeti nagy napok megünneplése – kisebbségben még inkább – mindig egyfajta közösségi hely­zetfelmérés, és a merészebbeknél a tervezés, az ötletmegosztás ideje is. Közösségi vezetőink a hétvégén zajló márciusi ünnepségeken több aktuális dolgot, problémakört vetettek fel, melyek megoldásához, a helyzet javításához szinte kivétel nélkül az összefogás adná meg a kellő „hátszelet”. A közös cselekvés a megmaradást szolgáló alapkérdésekben, az összefogás és a megegyezés volt az ünnepi beszédek vezérfonala is – úgy a hodosi művelődési házban, mint Lendván Kossuth és Széchenyi emléktáblájánál vagy a színházterem nagyszínpadán. Helyes. De tükrözik-e ezt cselekvéseink is? Biztos tény, hogy a muravidéki magyarság „azt kívánja”, hogy vezetői kritikusan vitassák meg a problémákat, hozzanak ésszerű, építő jellegű döntéseket és argumentumokkal alátámasztva becsületesen képviseljék azt, álljanak ki érte Ljubljanában és Budapesten, de talán a leggyakrabban itthon, a Muravidéken. Hogy a személyes érdek ne kerüljön a közösségi érdek fölé és hogy a személyes ellentétek ne bénítsák a szükséges együttműködést. Hogy magabiztosan használjuk anyanyelvünket a mindennapi életben, hogy a magyar szülők ne a szlovén nyelvi első osztályba írassák gyereküket, hogy a vidéken nyíljanak munkahelyek, hogy se a magyar, se a szlovén fiatal diplomásnak ne kelljen máshol munkát keresni, hogy itthon alapíthasson családot. Hogy fejlődjön a környezetünk, mert vele fejlődünk mi is. Kevesen vagyunk, nagy távlatból, világviszonylati mércékkel nézve a megmaradásért küzdünk. Úgy gondoljuk, gyengék vagyunk sorsfordító döntésekhez. De van/lesz erőnk sok mindenre, ha valóban összefogunk.

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A lendvai magyarság hétfőn hagyományosan a Kossuth- és a Széchenyi-emléktáblák előtt ünnepelte március 15-i nemzeti ünnepünket, míg a központi, muravidéki megemlékezés szintén hagyományosan a lendvai színházteremben került megszervezésre. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A Kossuth Lajos és Széchenyi István emléktáblái előtt megtartott ünnepély a himnuszok elhangzásával vette kezdetét, majd az LKMNÖK elnöke, Vida Törnar Judit mondott ünnepi beszédet. A lendvai magyarság vezetője kifejtette, az ünnepen nem csak külsőségekben kell megjelennie a nemzeti hovatartozásunknak, ezt belülről is éreznünk kell. „Ha nem így van, akkor álszentek vagyunk. És ezt nem engedhetjük meg magunknak, mert akkor nem lehetünk méltó utódai a 48-as bátor nemzedéknek” – folytatta a lendvai magyarság vezetője, aki összehasonlította a márciusi forradalmárok és szabadságharcosok tetteit a lendvai magyarság tétlenségével. „168 év után jogos a kérdés: mi tudunk-e közösen gondolkodni, tudunk-e közös célokat felállítani? Meg tudjuk-e ezt a kis magyar közösséget úgy erősíteni, hogy önös érdekeinket, egymással szembeni acsarkodásainkat, személyeskedéseinket a fiók mélyére süllyesztve közösen, a muravidéki ember érdekében cselekedjünk?” – mondta Vida Törnar Judit, s áttért az aktuális problémákra, elsőként a migránsválságra, majd az aktuális nemzetiségi problémákat taglalva megemlítette az egyre inkább bonyolódó önkormányzati finanszírozási nehézségeket, a kisebbségi jogokat szabályozó törvények különböző értelmezését, a nemzetiségi kerettörvény elfogadási

nehézségeit is, majd leszögezte, a jelenlegi vezetőség keményen kiáll majd a jogai mellett, ha kell, akár vétóval is. Beszéde végén Vida Törnar Judit kitért a sokszor nem megértett fiatalság értékeire, arra, hogy

fontos a nemzetek közötti együttélés is. A rövid kultúrműsor és az emléktáblák megkoszorúzása után a lendvai magyarság ünnepélye le is záródott, majd az ünnep a muravidéki központi meg-

Vida Törnar Judit: – A nemzeti hovatartozásunkat belülről is éreznünk kell. tiszta, őszinte érzelmekkel kell hozzájuk fordulnunk, hiszen ők magyar jövőnk zálogai és biztosítékai itt a Muravidéken is. A lendvai magyar önkormányzat vezetője után Balažek Anton, Lendva Község polgármestere is köszöntötte az ünneplő közönséget, s kifejtette, a térségben, Európában mindig is fontos volt a nemzeti kérdés, de legalább olyan

emlékezéssel folytatódott a színházban, ahol Kolosa Tanja és az Új Muravidék citeraegyüttes előadásában a himnuszokkal kezdődött el az ünnepi műsor. Ezt követően Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke mondott ünnepi beszédet. Ennek elején a muravidéki elnök a márciusi forradalom nemzetiségen, valláson felüli jellegét taglalta, azt, hogy a tragikus 20. század után

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . m á r c i u s 17.


Nemzetiség

együttélés jegyében vissza kellene térnünk a közös célok útjára. „Az alkotmány Szlovéniában ugyan széleskörű jogokat biztosít a magyarok számára, valamint elméletben a törvények is, az elmúlt hetekben azonban szinte naponta merült fel a kérdés, hogy a törvény értelmében mikor kell vagy nem kell tudni magyarul. Úgy vélem, a kérdést rosszul teszik fel, hiszen

a nyelvünket az óvodában és az iskolában legalább alapszinten elsajátítják, s nem nyűgként, hanem többletként tekintenek rá.” A muravidéki csúcsszervezet elnöke beszédében megkérte a magyarság képviselőit, s mindenkit, aki a magyarsághoz kötődik nemcsak érzelmi, hanem anyagi alapon is, hogy a kis egyéni érdekek helyett inkább a kulcsfontosságú

felkerültünk a Kárpát-medencei térképre, elkészült a gazdaságfejlesztési stratégiánk, s innentől kezdve már csak rajtunk múlik, hogy a kínált lehetőségekkel mennyire fogunk tudni élni. Horváth Ferenc után Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország szlovéniai nagykövete osztotta meg ünnepi gondolatait a közönséggel. Kifejtette, Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország szlovéniai nagykövete elemző beszédet mondott, Márky Zoltán lendvai konzul Orbán Viktor üzenetét olvasta fel.

A Lendvai Kétnyelvű Középiskola diákjai az ünnepi műsorban. megítélésem szerint ha valamit törvénnyel kell szabályozni, ráadásul azt számon is kell kérni, akkor az általában nem működik természetes módon az életben” – fejtette ki Horváth Ferenc, majd hozzáfűzte, amíg bennünk, magyarokban nem tudatosul, hogy megtanítsuk a gyermekeinket magyarul, addig ezt a többségi nemzettől és más nemzetiségűektől sem várhatjuk el. „A nyelvhasználat kérdése igencsak bonyolult, de leegyszerűsítve a Muravidéken két fontos pillérét kellene megalkotnunk: nekünk, magyaroknak meg kell tanítanunk az anyanyelvünket az utódoknak, a szlovének pozitív szerepe pedig abban mutatkozhatna meg, hogy

megmaradási kérdésekkel foglalkozzon, ugyanis a megmaradás szempontjából igencsak sorsdöntő pillanatokat élünk. „Legyen vita, legyenek nézeteltérések köztünk, de ha megszületik a többség döntése által egy közösségi vélemény, akkor szerintem a betyárbecsület azt követeli meg, hogy legkésőbb ekkor mondjunk le a belső harcokról, amelyek rengeteg energiánkat felemésztik és tovább gyengítik a közösséget” – folytatta az elnök. Kifejtette, a globális világban a kis népek, nemzetek csak szövetségesként tudnak majd megmaradni, a sokszor sziszifuszinak tűnő munkát azonban folytatni kell, vannak ugyanis eredményeink is: ismét

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . m á r c i u s 17.

legyünk büszkék fiataljainkra, akik többek között ezt az ünnepi műsort is készítették, mert ez is annak a szabadságnak a része, amelyért márciusi hőseink küzdöttek, az a szabadság, amelyet igazán csak akkor érzékelünk, ha valami folytán megszűnik. A nagykövet kitért arra is, hogy a szlovén törvények biztosítják a külön jogokat, de ezek csak addig lesznek, amíg lesz kisebbség is, vagyis feltétlenül élnünk kell ezekkel, még ha fárasztó is, különben egyszer csak arra ébredünk, hogy az említett szabadság egy részét magunk dobtuk el. Szilágyiné Bátorfi Edit kitért a megmaradás egyik alappillérére is, arra, hogy a fiatalokat a vidéken, a

térségben kel tartanunk, ez pedig csak megélhetési lehetőségek megadásával lehetséges. Kifejtette, az ez irányú törekvéseknek már megvannak az első gyümölcskezdeményei, már csak azt kell megtalálnunk, a felnövekvő nemzedékek miben találhatják meg a jövőjüket. A nagykövet kitért a térség nemzeteinek összetartozására, hogy miként akkor, úgy a jelenben is vannak erők, amelyeknek a térség nemzeteinek együttműködése nem tetszik, valamint kiemelte, Szlovénia és Magyarország az elmúlt esztendőkben példamutató együttműködést mutatott. Kifejtette, ez sem sikerült volna, ha a két ország illetékesei nem cselekedtek volna, és ez igaz a muravidéki magyarságra is. Cselekvések és természetesen viták is kellenek, de mindig csak az ügyről, ehhez pedig tüzes szív és hideg fej szükségeltetik, vagyis megegyezés a közösség megmaradásának kulcskérdéseiben, ehhez pedig a magyar kormány és a magyar nagykövetség is megad minden segítséget. A n a g y k öve t u t á n Márky Zoltán lendvai magyar konzul olvasta fel Orbán Viktor üzenetét a muravidéki magyarsághoz, majd Pánczél Károly, a Ma-

gyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke zárta az ünnepi szónoklatokat. Hangsúlyozta, 1848/49 már több, mint a nemzettudat része, a márciusi forradalom és szabadságharc benne él a nemzet lelkében. Kifejtette, a magyar szabadság mindig építésről és sohasem rombolásról szólt; egymással szövetségben és nem egymás ellen, más kárára harcoltunk érte. Kifejtette, jelenleg is csak így tudunk kilábalni a globális válságból, ahogy Deák, Kossuth, Batthyány is tudták, nem a nyugati példát kell egyszerűen másolni, merni kell nagynak lenni, új lehetőségeket, utakat keresni. Pánczél Károly azzal zárta a beszédét, hogy a mai magyar kormány is ezt teszi, keresi a nemzet megmaradásának útját, egész nemzetben gondolkozik és cselekszik is. Az ünnepi beszédek után a Lendvai Kétnyelvű Középiskola diákjai, az Új Muravidék citeraegyüttes, a Kis Lindau néptáncegyüttes, a Szentlászlói József Attila Művelődési Egyesület néptáncegyüttese, az Ividő tánccsoport, valamint Kološa Tanja, Šetar Lucija, Šooš Mihael, Nemet Atilla és Schreiner Jenő zenekara adott ünnepi műsort.

3


Nemzetiség Nemzeti ünnep Hodoson

„Ragaszkodnunk kell a hagyományainkhoz” Pénteken tartotta a Hodos Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség az 1848-as forradalom és szabadságharc 168. éves évfordulójára szervezett nemzeti megemlékezését. A rendezvény végén a résztvevők és a vendégek koszorút helyeztek el a művelődési ház előtti kopjafánál. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Abraham Boris, a Ho­ dos Községi Magyar Nemzetiségi Önkormányzati Közösség Tanácsának elnöke ünnepi beszédében a magyar nép múlt- és jelenbéli gondjairól is szólt, a multikulturalizmusért feladott magyar érdek-

ről, a kishitűségről és az önfeladásról. „Értetlenül állunk az előtt, mi folyik Európában, hogy azt his�szük, van szabad akaratunk, pedig csak bábok vagyunk. De el fog jönni az a nap, amikor valós értékek után sóvárgunk majd. A fiatalság a globalizáció és a média hálójában elfelejtette, honnan származik,

Magyarországi vendégfellépők és helyi fiatalok is szerepeltek a műsorban. pedig most mindennél jobban kell ragaszkodnunk hagyományainkhoz, kultúránkhoz!”

Természetesen a hazai aktuális gondok, a pénzelési viták és a vele együtt járó rossz közérzet, a torzsal-

kodás mellett sem lehetett elmenni: – Nemrég még az összefogásban reménykedtünk, barátságok születtek,

Ünnepély 1848 emlékére Domonkosfán

Tudatos nyelvhasználatot, az örökség továbbadását! A Šalovci községben a Domonkosfán élő maroknyi magyarság vasárnap délután rendezte meg a március 15-i ünnepélyt. A helyiek szép kultúrműsorral tisztelegtek 1848 nagyjai előtt, illetve ünnepi beszédet mondott Jakoša Emerik, a Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség elnöke. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Az ünnepélyt jelenlétével megtisztelte többek között Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő, Márky Zoltán lendvai magyar konzul, Fartek Iztok,

Šalovci polgármestere, illetve nemzetiségi elnökök, intézményvezetők. A magyar és a szlovén himnusz elhangzását követően Jakoša Emerik ünnepi szónoklatában szólt 1848 eseményeiről, majd párhuzamot vont a béke, illetve

a szabadság, egyenlőség, testvériség eszme óhajának mai aktualitásával. „Hiszen mindannyian békét szeretnénk a világon. Sajnos a világban zajló események ma mindennek ellentmondanak. Figyelemmel kísérve a társadalmi, politikai ese-

A domonkosfai színpadon az ünnephez méltó előadások követték egymást.

4

ményeket a világban, felvetődik a kérdés, ki érezheti magát teljesen szabadnak?” Az elnök szólt a magyarság jogairól, de az olyan kötelezettségekre is felhívta a figyelmet, mint az anyanyelv megőrzése, a kulturális örökség továbbadása. Ennek kapcsán elismerően szólt a falu legkisebbjeiről, akik ennek az útnak az első lépéseit teszik, de óhaját fejezte ki az identitás megőrzése érdekében a fiatal felnőtt generáció felé is, hogy aktívabban vegyék ki részüket a közösségépítő munkából, tudatosan használják a magyar nyelvet és ne feledkezzenek meg elődeinkről, arról az örökségről, amit kaptak. Az ünnepi gondolatok után Márky Zoltán konzul szólt a kitűnő szlovén–magyar kapcsolatokról és a két állam felelős nemzetiségi politikájáról. Majd a kisebbségek kétnyelvűségét, az anyanyelv használatához való jogot emelte ki, és kap-

csolódva az elnök gondolataihoz a nemzeti identitás felvállalását emelte ki, majd felolvasta Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor külhoni magyarokhoz írt levelét. A szónoklatok után szép kultúrműsort láthatott a közönség. Elsőként a Petőfi Sándor ME énekkara lépett színpadra, s a dallamokra egy kedves zenéstáncos produkciót adtak elő a helyi óvodások a kisiskolásokkal. A Pártosfalvi KÁI diákjai szavalatokkal szerepeltek, illetve bemutatkozott az énekkaruk is. A domonkosfai felnőtt énekkar újra színpadra állt, majd az Árgyélus gyermektánccsoport, illetve a Dombvidék néptáncegyüttes műsorát láthatta a közönség. A programot a domonkosfai citeraegyüttes előadása zárta. A nemzeti ünnep alkalmából a helyi hímzőkör is bemutatkozott, tavaszi-húsvétváró kétnapos kiállításukat nyitották meg a vendégek előtt.

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . m á r c i u s 17.


Nemzetiség új szelek kezdtek fújni. Most viszont folyik a harc, a százalékokért gyűlölködünk, és nyerészkedünk, hogy hol tudunk még egy kicsit lecsípni, hogy több jusson nekünk. Közben elbarikádozzuk magunkat, széthúzunk, pedig össze is foghatnánk, segíthetnénk egymásnak, barátkozhatnánk, sőt mi több, szerethetnénk egymást… Márky Zoltán lendvai konzul a 12 pont 4. pontjáról, a törvény előtti egyenlőségről szólva elmondta, országainkban ez a tétel megvalósult, hiszen Szlovénia a muravidéki magyarságnak, Magyarország pedig a rábavidéki szlovénségnek biztosítja a nemzetiségi jogokat. Dávid Andor, a ljubljanai nagykövetség első diplomatája Szilágyiné Bátorfi Edit nagykövetas�szony nevében is szólt az egybegyűltekhez. – Emlékezünk és ünneplünk egyszerre, emlékezünk a dicső márciusra, s ünnepelünk is, de ez addig tart, amíg megvagyunk, s mivel itt ma sok fiatal van jelen, ez még továbbra is így lesz. Majd felolvasta Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek a határon túli magyarokhoz írt levelét. A kulturális műsorban fellépett a Hodosi Népdalkör, a helyi iskolások, majd a Bajánsenyei Tagiskola 1848-as összeállítását láthatta a közönség. Végezetül a zalaegerszegi Senior Kiszöv Néptáncegyüttes lépett színpadra.

Március 15-i ünnepély Pártosfalván

„A Muravidék a mi kis országunk… … ahol összefogásra és bizalomra van szükség!” – hangzott el többek között e gondolat Pártosfalván, ahol szombat este méltóképpen ünnepelte meg március 15-ét a Moravske Toplice községi magyarság. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A nézőtér soraiban számos magas rangú vendég foglalt helyet, köztük Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország ljubljanai nagykövete, Márky Zoltán lendvai konzul és Göncz László parlamenti képvise-

előtt. A címben szereplő idézet Vugrinec Zsuzsa, a községi magyar önkormányzat elnökének ünnepi beszédében hangzott el, aki megemlékezett a márciusi forradalomról, majd átvezette gondolatait a jelenbe, a vidék aktuális problémáira, köztük az egyik legégetőbbre, a megélhetési

tudjanak tenni másokért, önmagukért, családjukért és a közösségért. Az elnök után Szilágyiné Bátorfi Edit magyar nagykövet lépett az ünneplők elé. Többek között az aktuális világpolitikáról szólt, ami feladatok elé állítja a ma emberét, illetve kitért a

helyi gondokra, amelyeket őszinte párbeszéddel kell megoldani. A nagykövet szólt a nemzeti közösség megmaradásának fontosságáról, azokról a teendőkről, melyeket mindnyájunknak felelősséggel kell végezni azért, hogy a következő generációnak élhető jövőt biztosítsunk, „türelemmel, kitartó és következetes munkával”. Márky Zoltán zárta az ünnepi szónokok sorát, a konzul Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke külhoni magyarságnak címzett üzenetét olvasta fel. A beszédeket követően az öt magyar település fiataljaiból álló csoport idézte fel az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeit, büszkén viselve ruhájukon a magyar kokárdát. Közben színpadra léptek a helyi óvodások, a Pártosfalvi KÁI Ugrós táncegyüttese, a pártosfalvi Ady Endre Művelődési és Turisztikai Egyesület énekkara, a szentlászlói József Attila ME néptánccsoportja, illetve Sapač Lea énekes produkcióját hallhatta a közönség. A kultúrműsor végén az egybegyűltek elhelyezték a megemlékezés koszorúit a pártosfalvi kopjafánál. Az ünnepély előtt a szentlászlói kopjafánál is megtörtént a kegyeletadás.

kapcsolatokat is megidéző ünnepnek. Az ünneplőket előbb Herženjak Marika, a művelődési egyesület elnöke köszöntötte, majd Vida Törnar Judit, a lendvai magyar önkormányzat elnöke szólt az egybegyűltekhez, hangsúlyozva március 15. máig ható üzenetét. Kovácsné Kővágó Anna, a Murakeresztúri Általános Iskola igazgatója felszólalásában a legszerethetőbb ünnepnek nevezve március 15-ét, melyben egybefonó-

dik a tavaszvárás hangulata és a hősies helytállás. Az ünnepi műsor alatt díszőrségben álltak a Zrínyi Kadétok HE tagjai, a műsorban felléptek a helybéli szavalók és a népdalkör, verses-dalos március 15-i összeállítással pedig a Zalakomári Általános Iskola diákjai is bemutatkoztak, akik a „Határtalan” program keretében látogattak el a Muravidékre, illetve Kapcára. -ce

tés, hogy a fiataloknak ne kelljen elköltözni.(…) A problémák megoldásáért közösen kell harcolni, a politikai elittől pedig világos, érthető szavakra, tettekre van szükség.” Végül elegendő erőt kívánt minden jelenlévőnek és a helyi magyarságnak ahhoz, hogy folytatni tudják a munkát,

Színvonalas volt a kultúrműsor Pártosfalván, kicsik és nagyok büszkén viselték a magyar kokárdát. lő is. A község polgármestere, nemzetiségi elnökök és intézményvezetők szintén megtisztelték jelenlétükkel az eseményt. A pártosfalvi kultúrházban nem csak felidézték 1848 történéseit, de színvonalas kultúrműsorral is adóztak a hősök emléke

feltételek hiányára, a gazdaság és a mezőgazdaság helyzetére. „A lerombolt gazdaságot csak együtt tudjuk újra helyzetbe hozni. A majdnem teljesen elhanyagolt, korábban önellátó mezőgazdaságot, a vidéket csak együtt tudjuk felemelni, hogy legyen megélhe-

Március 15-i ünnepség Kapcán Vasárnap a kapcai József Attila ME és a magyarországi vendégcsoportok

képviselői együtt emlékeztek a dicső márciusi eseményekre. Zágorec-Csuka Ju-

dit verse – a szerző előadásában – adta meg az alaphangját a magyar–magyar

Az ünnepi műsor alatt díszőrségben álltak a Zrínyi Kadétok. N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . m á r c i u s 17.

5


Nemzetiség Ljubljanai Balassi Intézet

Hazai művésszel kezdtek Március 10-én nyitották meg a nemrég átadott ljubljanai Balassi Intézetben Herman László képzőművészeti kiállítását, amely a Holdra szálláshoz kapcsolódó új alkotói ciklusának darabjait vonultatja fel. A megnyitót Tarlós István, Budapest főpolgármestere is megtisztelte jelenlétével. Szilágyiné Bátorfi Edit nagykövet köszöntője és a Kontrabant együttes zeneszámai után Bence Lajos költő méltatta a muravidéki származású festő-tanár te-

könnyebb megértése céljából a „Muravidéki lakodalom” című korábbi ciklusra is ráirányította a figyelmet, ahol már a technikai eszköztár is teljes fényében

ban látjuk, további változásokon megy át. Herman művészi „tanulmányútja” tehát a holdutazásig jut el, mellyel a nyugtalan lélek „hazake-

állomásához érkezünk el. Tamási Áron híres tétele, mely az ember egzisztenciális problémájává emeli a hontalanságot, a „sehova sem tartozást”, Hermannál is termékeny talajra talál egy látszólag más vonatkozásban, az első ember Holdra szállása kapcsán. A mitológiának a festői én magán-mitológiájával való egyesítése legújabb alkotásaiban is (A nagy fogás és más újabb művekben) visszatérő motívumok, melyekkel már a művészi perfekcionizmus útjain jár. Újabb technikai újításaival a képi plaszticitás

lehetőségei tágulnak ki, s vele a háromdimenziós képtér, melynek már sajátos természetrajza van, a belső világ kivetülésének flóráival és faunáival. Ez a törekvés a képi atmoszféra monokróm jellegének a továbbfejlesztésére is lehetőséget nyit, s a papírfelület üvegszilánkokkal és a már ismert „fussing” eljárással ténylegesen is a tűzzománcnak egyik 21. századi változatát reprezentálja sajátos, „hermanlászlós” patentként a magyar, illetve a szlovén képzőművészeti életben. (-)

Legyen béke, szabadság, tisztelet és összefogás Március 15-ére, az 1848-as forradalomra emlékeztek az egybegyűltek vasárnap a csentei faluotthonnál felállított Petőfiemléktáblánál. A himnu-

tisztelte meg, amit az emléktábla előtti koszorúzás követett. A nőnap alkalmából ezek után rövid kultúrműsor vette kezdetét a teremben,

Herman László (a kép előterében) alkotásai nyitották meg az intézet kiállításainak sorát. vékenységét, korábbi ciklusait és legújabb alkotásait. A méltatásban a jelen kiállítás

tűnik fel. A „fussing” technika pedig állandósul, vagy ahogy legutóbbi sorozatá-

resésének” (Emese álma és a Turul mondakör beemelésével) egy-egy újabb

Nemzeti ünnep Ljubljanában

Fotó: Herman László

Ljubljanában hagyományosan a várban, gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar kormány miniszterelnöke emléktáblájánál koszorúzással kezdődött az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett megemlékezés vasárnap késődélután a magyar nagykövetség és a József Attila Magyar Kulturális Egyesület szervezésében, majd az ünnepi műsor a nagykövetség kulturális központjában, a Balassi Intézetben folytatódott. Az ünnepi műsorban idén az ELTE Eötvös József Collegiumának diákjai is közreműködtek. (-)

6

Vida Törnar Judit, az LKMNÖK elnöke és a helyi közösség vezetősége koszorúzás közben. szok elhangzását követően Vida Törnar Judit, a lendvai magyar önkormányzat elnöke ünnepi felszólalásában a Petőfi verseiben megénekelt szabadságot és függetlenséget emelte ki, a forradalmárok által kivívott szabadság megőrzését pedig nagy felelősségnek nevezte. Az ünnepet Tot Viktória, Ftičar Anja és Ferenc Nika szavalatokkal

melyen Kolenko Branko, a helyi közösség elnöke és Pečelin Valerija alelnök köszöntötte a közönséget. A programban a gyertyánosi Hajnal ME és a csentei Petőfi Sándor ME népdalköre dalcsokorral mutatkozott be, Škafar Jan nőnapi verset szavalt, a Prekmurje–Lendva néptánccsoport pedig tánccal lépett fel. HS

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . m á r c i u s 17.


Info

A felügyelőkkel találkoztak Lendván a Területi Kisipari és Vállalkozói Kamaránál a múlt héten a muravidéki kertészek és virágkötők szekciója találkozott a piac- és pénz-

ügyi felügyelőkkel, hogy választ kapjanak aktuális kérdéseikre, elsősorban az adópénztár alkalmazásával kapcsolatban. Mint kiderült, a kertészek és

virágkötők beszerezték és alkalmazzák is az online kasszákat, és csak néhányan használják közülük a számlák kötött könyvét. A gyakorlat azt mutatja,

hogy kisebb fennakadásokat okozhat az online kapcsolat a gyenge térerő vagy a túlterheltség miatt, de az ügyfelek türelmesen megvárják a számla kinyomtatását. A piacfelügyelők elsősorban az árak egyértelmű jelölésére – kedvezmények, ajándékbónok – összpontosítanak, míg a pénzügyi ellenőrök a számlákon található tételekre. De mint kiderült, a kisiparosokat a számlázáson és a kasszákon kívül még mindig a szürkegazdaság és a nem lojális árak rendszere aggasztja. Slavko Kurbus melei virágkötő megjegyezte, hogy ezzel kapcsolatban

a felügyelőség még most sem végez hatékony ellenőrzést, pedig újabb és újabb példákra lehet bukkanni. Az árakat ugyanis nem csak a nagy bevásárlóközpontok verik le, hanem maguk a kisiparosok is, akik különböző – nem mindig becsületes – módon próbálnak maguknak helyet találni a piacon. Amint Kurbus hozzáttete, kétli, hogy ezt a szigorúbb bürokrácia megoldhatja. A lendvai Területi Kisipari és Vállalkozói Kamara a jövőben is szervez találkozókat az aktuális témák megtárgyalására. Szolarics Nađ Klára

A minisztérium most Előítéletek nélküli közös agrárpolitikát! követeli a kétnyelvűség betartását A kisiparosok több gyakorlati kérdést tettek fel a felügyelőknek.

Közös műhelymunk á t s z e r ve z e t t L ová sziban a Muraszombati Mezőgazdasági-Erdészeti Intézet, a Zala Megyei Agrárkamara és a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületével arról, milyen előnyöket és hátrányo-

radgonai vásáron írták alá, s ennek szellemében került sor a lovászi találkozóra is. Az eseményen mintegy 30 gazda jelent meg. A közös agrárpolitika fogalmáról szólva Balaskó József, a Muravidéki Magyar Gazdák és Vál-

az egységes EU-piacon. Magyarország és Szlovénia agrárpolitikája hasonló, de bizonyos részekben eltérő, így különböző elvekről van szó. A rendezvény záró részét a közvetlen beszélgetés jelentette, amelyben a résztvevők véleményüket

A jövőbeni együttműködést a felek egy közös projekttel szeretnék továbbfejleszteni. kat hoz a közös agrárpolitika a parasztgazdák számára Magyarországon és Szlovéniában. A kamarák közötti együttműködést, a kölcsönös tájékoztatásról szóló dokumentumot tavaly a

lalkozók Egyesületének elnöke hangsúlyozta, hogy nem azonos és egyforma agrárpolitikákról, hanem inkább az EU 27 tagországának az összehangolt agrárpolitikájáról van szó

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . m á r c i u s 17.

és tapasztalataikat mondták el, kérdéseket tettek fel főleg a tejkvótát, a sertéstenyésztést és a húsexportot, illetve a fitofarmakológiai szerek használatát illetően. SNK

Még tavaly októberben írtunk róla, hogy a Lendvai Idősebb Polgárok Otthona igazgatói tisztségének betöltéséhez (még mindig) nem feltétel a magyar nyelv tudása annak ellenére, hogy az intézet a nemzetiségileg vegyesen lakott területen van, ahol a két nyelv ismerete az ilyen jellegű munkahelyeknél törvényi követelmény. Mivel sem az otthon statútuma, sem a munkahelyek szisztematizálásáról szóló szabályzata nem határozta meg a nemzetiségi nyelv ismeretét feltételként, a 2015-ös igazgatói pályázatot is így hirdették meg és a kinevezés is ennek szellemében történt. Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő az ügyben (ismét) kérdést intézet a munka- és szociálügyi minisztériumhoz, amelyre múlt héten, bő négy hónap után kapta meg a választ. A minisztérium Szociálügyi Igazgatóságának igazgatója, Štefan Lepoša válaszában egyértelműen leírja, hogy a Lendvai Idősebb Polgárok Otthonának a munkahelyek szisztematizálásáról szóló szabályzata hiányos, mivel nem veszi figyelembe a Közalkalmazottakról szóló törvény 17. cikkelyét. Ennek értelmében – mivel az otthon azon a területen működik, ahol a magyar nemzeti közösség él – felhívták az intézet igazgatóját, hogy készítse el a szabályzat szükséges módosításait. A szabályzatot úgy kell módosítani, hogy azon alkalmazottaknál, akik közvetlen kapcsolatban vannak a magyar nemzetiségű gondozottakkal, illetve lakókkal, valamint azoknál, akik az intézetben igazgatási eljárásokat vezetnek, a munkahely betöltéséhez feltételként szerepeljen a magyar nyelv alapszintű tudása. A határidőt a módosítások életbe lépéséhez nem határozták meg. kmj

7


Info a mai napon... Március 17-én történt 1834 Megszületett Gottlieb Daimler német mérnök, az első gépjármű kifejlesztője, a motorkerékpár feltalálója. 1848 A pesti forradalom hírére a bécsi udvar hozzájárult gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezéséhez. 1874 Megszületett Kincsem, a csodakanca. 1931 Megszületett László Margit lírai szoprán operaénekes, énektanár. 1933 Megszületett Rácz Sándor politikus, az 1956-os forradalmi munkásmegmozdulások egyik vezéralakja. 1949 Megszületett Patrick Duffy amerikai színész, a Dallas sorozat Bobbyja. 1951 Megszületett Kurt Russell amerikai színész. 1954 Megszületett Lesley-Anne Down színésznő. 1959 A Dalai Láma elmenekült Tibetből és Indiába ment. 1983 Megszületett Vajda Attila Sándor olimpiai bajnok kenus. Gömbös Jenő

visszapillantó

1966. március 19-én, 10. szám

Gyászba öltözött Odranci Hogy hogyan történt a szerencsétlenség, amelyre a Muravidéken emberemlékezet óta nem volt példa, amely olyan fájdalmasan sújtotta Odranci és a környező falvak lakosait, ahonnan a szerencsétlenség hírére segédkezni jöttek az emberek – olyan kérdés ez, amelyre még mindig nem lehet végleges választ adni. Lapzártakor a szerencsétlenség színhelyére külön műszaki bizottság érkezett Ljubljanából, hogy rekonstruálja a szerencsétlenséget és megállapítsa az okát. Ezúttal leírjuk, hogyan történt az eset. Negyed tíz és fél tíz között, mint mondottuk, a templom belsejében közel 50 ember tartózkodott, mindannyian odranci lakosok. Eddig

dolni sem lehetett menekülésre. A zuhanó téglák és az építőállvány 24 embert temetett maga alá. A közelben tartózkodó munkások nyomban társaik segítségére siettek, s azonnal felhívták a mentőket is. Öt ember számá-

ra azonban már minden segítség későn jött. Ivan Kavaš (44 éves kőműves), Ignac Vegič (48), Verona Zver, Ivan Ferenčak és a négyéves Jože Marič a helyszínen meghaltak. A mentők rövid idő alatt a sobotai kórházba szállították a szerencsétlenül jártakat. Az építkezést, melynek terveit Valentinčič ljubljanai professzor készítette, külön építkezési bizottság vezette, melynek tagjait az odranciak maguk közül választották meg, de többségük szakképzetlen munkás volt. Egyesek állítása szerint az építkezési állványok sem voltak megfelelőek és elég erősek, de a többi munkálatokat is kevés szakmai körültekintéssel végezték.

való felhasználása, központi fűtés biomasszával, hőszivattyú vásárlása és beszerelése, fakerettel ellátott ablakok beszerelése, külső falak, mennyezet és tetőtér hőszigetelése, szellőztetési rendszerek beépítése, passzív házak építése, régi lakóházak teljes körű energetikai szanálása, lakásvásárlás passzív lakótömbben. Többlakásos épületek esetén a szubvenció nem haladhatja meg az elismert költségek 25 százalékát. Amennyiben egy lakótömbben szociálisan hátrányos helyzetű család is él, akkor ezt a családot 100 százalékos vissza nem térítendő juttatás illeti meg. A lakótömb külső falainak és tetőterének hőszigetelésére adott támogatásokat a lakóknak közösen kell kérelmezni. A többi beruházásra, mint amilyen például az ablakcsere, minden család külön-külön

adhat be igénylést. Elektromos és hibrid járművek vásárlására magánszemélyeknek a támogatási keret 0,5 millió euró, jogi személyek esetén pedig 2 millió euró. A személyre szóló igénylés összege 3.000 és 7.500 euró között mozoghat, a jármű kategóriájától függően. A leírt adatok nem teljesek, hiszen ezt a cikket csak felhívásnak szántuk. Teljes körü adatok az EKO alapítvány honlapján találhatók az EKO sklad j.j. razpisi címen. Továbbá minden érdeklődő ingyenes információhoz és segítséghez juthat tanácsadó irodánk felkeresése révén is, amely Lendván a posta szomszédságában található, a Trg ljudske pravice 10. szám alatt. Kérjük, esetleges látogatásukat előre jelezzék a 041 354 919-es mobilszámon.

A templom körül hétfőn nagy tömeg gyűlt össze. A szerencsétlenség hírére a helyszínre siettek a közeli és a távoli falvak lakosai is.

még ismeretlen okokból beszakadt a két méter széles és mintegy 25 méter hosszú kupola a templom elülső részében, amelybe mintegy 28 ezer tégla volt építve. A szemtanúk állítása szerint az eset olyan váratlanul jött, hogy gon-

energetikai tanácsadás

EKO alapítvány – nyilvános felhívás Az EKO alapítvány az idén is megjelentette a már több éve ismert energiatakarékossági és környezetvédelmi pályázatait. A pályázatokra, amelyek e hó negyedikén láttak napvilágot, jelentkezhet minden szlovén állampolgár, aki ingatlantulajdonos, társtulajdonos vagy bérlő. Bérlők esetén az igénylés csak a tulajdonos egyetértésével adható be. A pályázat igénylői kedvező hitelekben és vissza nem térítendő juttatásokban részesülhetnek. Az idei évben a kölcsönök kerete 33 millió euró, a szubvenciók összege pedig 53,5 millió euró. Úgy a kölcsönöket, mint a szubvenciókat csakis szigorúan meghatározott területen, tehát csakis az energia racionális felhasználásának területén és környezetbarát célokat szolgáló területeken lehet felhasználni.

8

A kölcsönöket három célcsoport igényelheti, mégpedig a lakosság, a jogi személyek (pravne osebe) és a helyi közösségek (lokalne skupnosti). A lakossági hitelek kerete 15 millió euró. A befektetéstől függően 1.500-tól 40.000 euróig lehet kölcsönt igényelni. Passzív ház építése esetén pedig akár 2 x 40.000 eurót is kérhetünk. A kölcsön visszafizetési ideje 10 év, kamata pedig 3 hónapos EURIBOR + 1,5%. A kölcsönök a lakóépületek energetikai szanálása mellett a már beépített káros építőanyagok lecserélésére is igényelhetők (azbesztet tartalmazó hullámos fedőlemezek). A jogi személyek részére kiírt hitelek kerete 10 millió, a helyi közösségek hitelkerete pedig 8 millió euró. Szubvenciókat családi házak energetikai szaná-

lására, többlakásos épületek energetikai felújítására, elektromos vagy hibrid járművek vásárlására – magánés jogi személyek, illetve hátrányos szociális helyzetű családok részére – lehet igényelni. Az egyes támogatások felső határa családi házak esetén nem haladhatja meg az elismert költségek 20 százalékát. Többlakásos épületek esetén ez a határ 25 százalék. Szlovéniának van néhány területe, ahol a levegő minősége rosszabb az országos átlagnál, ezeken a területeken a szóban forgó felső határ 50 százalék. Emellett pedig még minden szubvencionált termékcsoportnak és szolgáltatásnak is megvan a felső határa. Családi házak esetén a következő befektetéseknél igényelhetünk vissza nem térítendő juttatásokat: napenergia vízmelegítésre

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . m á r c i u s 17.


Info

Őrködjünk együtt értékeink felett A Gondviselőnek és a muravidéki múzeumszerető polgároknak hála a Lendvai Galéria és Múzeum gyűjteménye folyamatosan újabb és újabb tárgyakkal gazdagodik. Sok esetben a nagylelkű adományozók a régi családi emlékeiket, addig féltve őrzött tárgyaikat ajánlják fel, hogy ezzel is biztosítsák megőrzésüket az utókor számára.

Legutóbb, 2016 februárjában a kóti születésű, most Muraszombatban élő Miholič Vera szül. Koter Veronika részesített bennünket abban a megtiszteltetésben, hogy több régi háztartási eszközt, egy fakutyát, számos gazdasági és háztartási textíliát, köztük címeres hosszútörölközőt, falvédőt és tarisznyát ajándékozott a múzeum számára.

Emellett olyan történelmi emlékekkel is gazdagította gyűjteményünket, mint egy 1943-ból való népiskolai értesítőkönyv, néhány a forgalomból már kivont bankó és pénzérme, két családi anyakönyvi kivonat, valamint néprajzi értékű fényképek. Nagy örömünkre szolgált, hogy Vera asszony úgy érezte, hogy az eddig féltve

őrzött, a 20. század elejéről való magyar nyelvű vallásos könyvei és a bennük rejtőzködő szentképecskék – köztük egy 1941. évi alsólendvai missziós szentkép is – a Lendvai Galéria és Múzeum gyűjteményében lesz a legjobb helyen. Példamutató adományát az intézmény hálásan köszöni. Egy részük biztosan helyet kap az év végére tervezett muravidéki szakrális kiállításban a lendvai várban. Ezen kiállításhoz természetesen szívesen fogadunk további adományokat is: a vallásos élethez kapcsolódó könyveket, kereszteket, szentképeket, vagy vidékünk vallásos eseményeit megörökítő, történeti értékű fény-

képeket. Ha minden adakozóról nincs is módunkban külön-külön megemlékezni a sajtóban, a nevük és nemes cselekedetük bejegyzésre kerül a múzeumi leltárkönyvekbe, az általuk adományozott tárgyakat pedig igyekszünk bemutatni valamely kiállításunkban vagy kiadványunkban. A múzeumhoz ragaszkodásunk nélkülözhetetlen kulturális örökségünk megőrzéséhez, kutatásához és őseink életmódjának megismeréséhez. Őrködjünk továbbra is együtt értékeink felett! Dr. Lendvai Kepe Zoltán főmuzeológus, Lendvai Galéria és Múzeum

• Lendván • Dobronakon • Pártosfalván • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

Kóti leventék (1944): Tomsics Pál, Tomsics János, Gerics Géza, Kotter József, Nagy István.

Közmédia javallat március 21. és 27. között

Nagy Katalin heti ajánlója Nagy Katalin, az MT VA vezető szerkesztője a 80-as évek végén lépett a rádiózás világába. Később a televíziózásba is belekóstolt, jelenleg a Vasárnapi újság felelős szerkesztőjeként kamatoztatja gazdag tapasztalatait. Kora gyermekkoromtól kezdve nagyon tetszettek a természetfilmek, s a rendkívül rokonszenves David Attenborough neve különösen élénken él az emlékezetemben. A filmkockák különleges helyszínekre repítettek, s

mindig nagyra értékeltem a rendező egyedi megközelítését és természetszeretetét (David Attenborough: a növények birodalma, hétfő, Duna 13.25). Keddre a Napközbent választom, mivel a rádió emblematikus műsorában még a kezdetekben sokat dolgoztam. Akkor a Petőfi Rádió sugározta, később került át a Kossuth Rádió-

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . m á r c i u s 17.

ba. Nagyon hálás vagyok ennek a magazinműsornak, hiszen különleges témákat, érdekes embereket ismertem meg, s minden percéből nagyon sokat tanultam (9.00–11.00). Szerdán Az Onedin családot ajánlom. Az igen hosszú sorozat – a tengerek világa, a messzi tájak – már fiatalkoromban megmozgatta a fantáziámat. A BBC epizódjaiban feltárul a 19. század angol társadalmának világa, mindez remek színészek tolmácsolásában. A főszereplő, Peter Gilmore ugyan két éve elhunyt, de ebben a moziban tovább él köztünk (M3 20.15). A Muzsikáló délutánt csütörtökön Némethy Attila vezeti. A négyórás műsorfolyam ugyanolyan missziót tölt be, mint egykor a Ki

nyer ma? – Játék is muzsika tíz percben. Mindkettőben – a kiváló zenei válogatás mellett – elhangzottak, elhangzanak olyan érdekes információk, amelyek megragadnak a hallgató „fejében”, s a klasszikus zene népszerűsítését szolgálják (15.06–19.00). Nagypénteken vetíti a Duna Mel Gibson híres filmjét, A passiót. Amikor először láttam, maradandó élményt jelentett nekem a mű. Ami érdekes, a majd’ két óra a fiatalokra is nagy hatással volt. A pattogatott kukoricával, kólával érkezők is idővel elcsendesedtek, s a film végén is sokáig hallgattak (Duna 22.20). A péntekre ajánlott film óriási vitákat váltott ki, hiszen nem követte a romantikus amerikai filmek stílusát,

hanem a maga brutalitásában ábrázolta a szenvedéstörténetet. Az ellenzők nagyon keményen bírálták az alkotást, s e vitában megszólalt II. János Pál pápa is. Az egyházfő nem magyarázott, nem kommentált, csupán két szót mondott: „így történt” (II. János Pál – A fehér ruhás vándor, szombat Duna World 21.30). H ú s v é t va s á r n a p adásának egy részét a Vasárnapi újság is a legjelentősebb keresztény ünnepnek szenteli. E műsor mindig törekszik arra, hogy az egyházi és állami ünnepekről, s más jeles napokról is méltó módon emlékezzen meg (Kossuth Rádió 6.00–8.30).

9


Info március 18. péntek Szlovén Tévé I. 6:00 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:45 Tudományos műsor, 12:25 A villám – szlovén sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, 14:25 Glóbusz, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:40 Gyerekműsor, 16:35 Lelki 23:05 M – Egy város villanás, 17:00 Hírek, 17:30 Alpok–Duna–Adria, 17:55 keresi a gyilkost Hírek, 18:00 Infodrom, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovén üdvözlet, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 M – Egy város keresi a gyilkost – német film, 1:05 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:40 A pont, 9:40 Hallgassunk a csöndre, 10:40 Állatokról, emberekről, 11:05 A kertben, 11:55 St. Moritz: Alpesi sí, csoportos verseny, 13:20 Különleges kínálat, 14:10 Hanti-Manszijszk: Biatlon vk, férfiak, 15:15 Planica: Síugró vk, 17:45 Másfél csillagos szálloda – szlovén sorozat, 19:00 Gyerekműsor, 19:40 Infodrom, 20:00 Két nap Párizsban – koprodukciós film, 21:40 TV-archívum, 22:40 Tökfejek, 23:00 Éjféli klub, 0:15 A pont, 1:00 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Ismétlések, 9:15 Asztro show, 10:15 Top Shop, 11:55 EgészségKalauz, 12:25 Story Extra, 13:00 Agymenők – am. sorozat, 13:55 Éjjel-nappal Budapest, 15:05 Isten áldjon, Esperanza! – argentin sorozat, 16:15 Szulejmán – török sorozat, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Ízlések és pofonok – am.–ausztrál film, 23:30 Híradó, 0:00 Magyarul Balóval, 0:40 Kemény motorosok – am. sorozat.

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 12:50 Paloma – mexikói sorozat, 13:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:50 Szeretned kell! – mexikói sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Jóban Rosszban, 20:10 Hal a tortán, 21:30 A szupercsapat – am. film, 0:05 Red Carpet, 0:15 Grimm – am. sorozat, 1:15 Tények, 2:00 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Jamie vidéki konyhája – angol dok. film, 13:25 Mindörökké Gordon – angol dok. sorozat, 14:25 Szívek doktora – am. sorozat, 15:15 Brown atya – angol sorozat, 16:05 Tappancs, a mes22:50 Péter, a kőszikla terdetektív – német sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 19:35 Maradj talpon!, 20:35 Columbo: Gyilkosság telefonhívásra – am. film, 21:50 Mindenből egy van – magyar sorozat, 22:50 Péter, a kőszikla – olasz film, 2:15 Ismétlés.

Duna World 5:50–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Irány Mexikó – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Tessék! – magazin, 13:40 Magyarország 2000 – Családi krónikák, 14:25 Család-barát, 15:50 Nemzetiségi magazin, 16:20 Összhang (A Kárpát-medence zenéje), 16:50 Kosár – magazin, 17:15 Tálentum, 17:55 MMA – portrésorozat, 19:00 Hogy volt?!, 20:00 Slágertévé, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Család-barát – magazin, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:25 Ismétlések.

március 19. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 11:00 TV-archívum, 11:55 A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 A kertben, 14:30 Ambiensek, 15:00 A Föld-generáció – angol dok. sorozat, 16:00 Szerelmesek az életbe, 17:00 Hírek, 17:20 Különleges kínálat, 18:05 Rachel Allen édességei, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Minden lehetséges, 21:35 Fortitude – angol sorozat, 22:25 Hírek, 23:00 A hiúz órája – dán–svéd film, 0:35 Ismétlések.

március 20. vasárnap

március 21. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:50 Művelődési műsor, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet, ism., 15:05 A kölyök – am. film, 15:55 A zarándok – am. film, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Broadchurch – angol sorozat, 20:50 Interjú: Irena Šumi, 21:45 Hírek, 22:10 Ali a bíróság előtt – am. dok. műsor, 23:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II.

Szlovén Tévé II.

6:25 10 hazai, 7:00 A legszebb reggelt, 8:15 Planica 2016 – összefoglalás, 8:20 St. Moritz: Műlesiklás, nők, 1. futam, 9:25 St. Moritz: Óriás műlesiklás, 9:45 Planica: Síugró vk, 12:00 St. Moritz: óriás műlesiklás, férfiak, 2. futam, 12:40 Hanti-Manszijszk: Biatlon vk, nők, 13:30 St. Moritz: Műlesiklás, nők, 2. futam, 14:25 Hanti-Manszijszk: Biatlon vk, 22:20 A hihetetlen férfiak, 16:45 Automobilitás, Jonathan Goodwin 17:30 Planica: Síugró vk, ism., 19:20 Infodrom, 19:30 És te ki vagy – dok. sorozat, 20:00 St. Tropez-ban történt – francia film, 21:35 Zvezdana, 22:20 A hihetetlen Jonathan Goodwin – szórakoztató műsor, 23:05 Aranyfüst, 23:40 Aritmia, 0:10 Aritmikus koncert: Dan D, 1:10 Ismétlések.

6:00 Lelki villanás, 6:10 Különleges kínálat, 7:00 Szerelmesek az életbe, ism., 7:50 Zenés matiné, 8:20 Planica 2016 – összefoglaló, 8:25 St. Moritz: Műlesiklás, férfiak, 1. futam, 9:25 St. Moritz: Óriás műlesiklás, nők, 1. futam, 9:45 Planica: Síugró vk, 12:30 St. Moritz: Óriás műlesiklás, nők, 2. futam, 12:55 Hanti-Manszijszk: Biatlon, férfiak, 13:45 St. Moritz: Műlesiklás, férfiak, 2. futam, 14:15 Hanti-Manszijszk: Biatlon, nők, 15:10 Úton – dok. sorozat, 15:40 Zvezdana, 16:30 Ambiensek, 17:15 Fiatal eurovíziós zenészek 2016 záró rendezvénye, 18:30 Szlovénia ma, 18.55 Planica: Síugró vk, ism., 19:50 Lottó, 20:00 A vadonban Ben Fogellel: Ausztrália – angol dok. sorozat, 20:45 Mammon – norvég sorozat, 22:10 Ismétlések.

RTL Klub 6:40 Kölyökklub, 9:45 Teleshop, 10:45 Brandmánia, 11:15 Street Kitchen – főzőshow, 11:45 Autógram, 12:20 Új csaj – am. sorozat, 12:45 Glee – am. sorozat, 13:45 A nagy svindli – am. sorozat, 14:50 Érintés – am. sorozat, 15:50 I. e. 10 000 – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz Plusz, 19:15 G-Force – Rágcsávók – am. film, 21:05 A feláldozhatók 2. – am. film, 23:45 Könyörtelen csapás – am.–kanadai film, 1:45 Gyilkos társak – kanadai film.

TV2 7:00 TV2 matiné, 9:10 Otthon a kertben, 9:40 Trendmánia, 10:10 Ízes élet, 10:40 Babavilág, 11:10 Egészség Klinika, 11:40 Poggyász, 12:10 Szalonskicc – reality, 12:40 Psych – Dilis detektívek – am. sorozat, 13:40 Gyilkos sorok – am. sorozat, 15:45 Őrangyalok – olasz 21:00 Walter Mitty sorozat, 18:00 Tények, 19:00 titkos élete Shrek 4-D: Lord Farquaad szelleme – am. rajzfilm, 19:10 Garfield 2. – am. film, 21:00 Walter Mitty titkos élete – am. film, 23:25 Üdv a mocsokban – angol–am. film, 1:30 Ismétlések.

Duna Tévé 6:25 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:55 Ízőrzők, 13:30 Hazajáró, 13:45 Magyar Krónika, 14:30 Peru – Chile – Húsvét-sziget – Juan Fernandez-szigetek – dok. sorozat, 15:05 Szerelmes földrajz, 15:35 Csak egy telefon – magyar film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:40 SzerencseSzombat, 19:35 Mr. Magoo – am. film, 21:05 Esőember – am. film, 23:25 MüpArt, 1:05 Randiztam egy sztárral – am. zenés film.

Duna World 5:50–11:40 Délelőtti műsor, 11:40 Édes a bosszú– magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 A szántó-vető lelkész – Tessedik Sámuel élete – dok. film, 14:15 Család-barát, ism., 15:45 Nóvum, 16:20 Hogy volt!?, 17:15 Szabadság tér ’56, 18:05 Csináljuk a Fesztivált!, 19:00 Mindenből egy van – magyar sorozat, 20:00 Bízunk Benned!, 21:00 Híradó, 21:30 A Bagi Nacsa Show, 22:30 Legenda, 23:30 Család-barát – magazin, 1 :00 Híradó, 1:15 Ismétlések.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 10:15 Teleshop, 11:10 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek, 11:40 Havazin, 12:10 Házon kívül – riport, 12:45 Terra Nova – Az 21:35 A sárkány csókja új világ – ausztrál– am. sorozat, 15:40 Piedone Egyiptomban – olasz film, 18:00 Híradó, 18:50 A Karib-tenger kalózai – A Fekete Gyöngy átka – am. film, 21:35 A sárkány csókja – francia–am. film, 23:35 Portré, 0:10 Az ártatlanság ára – am.–német film.

TV2 7:00 TV2-matiné, 9:10 A Miller család – am. sorozat, 9:40 a’la CAR, 10:10 Tűsarok, 10:40 Stahl konyhája, 11:10 A Miller család – am. sorozat, 11:40 Több mint TestŐr, 12:10 A Miller család – am. sorozat, 12:40 Psych – Dilis detektívek – am. sorozat, 13:40 Gyilkos sorok – am. sorozat, 15:50 A szupercsapat – am. film, 18:00 Tények, 19:00 Coodék – am. rajzfilm, 21:05 A Föld után – am. film, 23:10 Volt egyszer egy igazság – am. film, 1:10 Ismétlések.

Duna Tévé 6:00 Vallási műsorok, 12:00 Híradó, 12:45 Kult+, 12:55 Rúzs és selyem – magazin, 13:30 Dunaparti randevú – magyar–szovjet film, 14:40 James Bond: Soha ne mondd, hogy soha – angol film, 17:00 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:40 Doc Martin – angol sorozat, 19:35 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Végveszélyben – am. film, 23:25 A másik nő – am. film, 1:10 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:25 Délelőtti műsor, 11:25 Erzsébet királyné – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 A Nagyok – dok. sorozat, 13:50 Szabadság 16:40 Koncert tűzközelben tér ’56, 14:40 Család-barát, 16:10 Rúzs és selyem, 16:40 Koncert tűzközelben – koncertfilm, 17:45 Öt kontinens, 18:25 Szerelmes földrajz, 19:00 Gasztroangyal, 20:00 Operett.hu, 21:00 Híradó, 21:30 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:05 On the Spot, 23:00 Ismétlések.

6:25 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt, 10:15 Rachel Allen édességei, ism., 10:35 10 hazai, 11:05 Tudom! – kvíz, 11:50 Roma nemzetiségi műsor, 12:20 A villám – szlovén sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Panoptikum, 14:20 A nyolcadik nap, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:40 Gyerekműsor, 16:25 A töréspont, 17:00 Híradó, 17:30 És te ki vagy? – dok. sorozat, 17:55 Hírek, 18:00 eRTeVe, 18:15 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 Írások, 23:40 Zenés est, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8.45 A pont, 10:00 A kővel élni – dok. film, 11:20 Lelki villanás, 11:35 Jó reggelt, 14:05 Éjféli klub, ism., 15:30 Mezőgazdasági műsor, 16:20 Automobilitás, 17:00 Halló TV, 18:00 Másfél csillagos szálloda – szlovén sorozat, 19:10 Gyerekműsor, 20:00 Cédrusliget – kanadai sorozat, 20:45 Jótékonysági koncert a down-szindróma világnapja alkalmából, 22:20 Az utcai lámpák fényében – angol dok. műsor, 23:05 Emlékek – beszélgetés, 0:15 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Reggeli, 9:15 Asztro show, 10:15 Topshop, 12:00 Fókusz plusz, 12:30 Story Extra, 13:05 Agymenők – am. sorozat, 14:00 Nevelésből elégséges – am. sorozat, 14:30 Éjjel-nappal Budapest, 15:45 Isten áldjon, Esperanza! – argentin sorozat, 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:50 Farm – reality, 19:55 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 21:25 Barátok közt – magyar sorozat, 21:50 Dr. Csont – am. sorozat, 22:50 Híradó, 23:20 Magyarul Balóval, 0:00 Glades – Tengerparti gyilkosságok – am. sorozat, 1:00 Csont nélkül – am. sorozat, 2:00 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délben, 12:25 Aktív, 12:50 Paloma – mexikói sorozat, 13:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:50 Szeretned kell! – mexikói sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Jóban Rosszban, 20:10 Hal a tortán, 21:30 Wanted – am. film, 23:55 Red Carpet – Sztárok testközelben, 0:05 Ügyféllista – am. sorozat, 1:05 Tények este, 1:50 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Jamie vidéki konyhája – angol dok. sorozat, 13:25 David Attenborough és a növények birodalma – angol dok. sorozat, 14:30 Szívek doktora – am. sorozat, 15:15 Brown atya – angol sorozat, 16:10 Tappancs, a mesterdetektív – német sorozat, 17:00 Ridi0:00 Zsarutörténet kül, 18:00 Híradó, 18:35 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 19:40 Maradj talpon!, 20:40 Kékfény, 21:40 Bosszú – am. sorozat, 22:30 Magyar Krónika, 23:00 133 nap – A Tanácsköztársaság története – dok. film, 0:00 Zsarutörténet – olasz–francia film, 1:50 Pócspetri – dok. film.

Duna World 5:50–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 Az eltüsszentett birodalom – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Médiaklikk, 13:40 Öt kontinens, 14:10 Virágzó Magyarország, 14:35 Család-barát, 15:55 Nemzetiségi magazinok, 16:55 Itthon vagy!, 17:20 Tálentum, 18:00 Mesterségem címere – dok. film, 19:00 Hogy volt!?, 20:00 Üdítő – Szilágyi Tibor műsora, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Család-barát, 01:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Otthon, külhonban / Mozaik / Boszorkányság. Vagy mégsem? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Pannónia földjén (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . m á r c i u s 17.


Info március 23. szerda

március 22. kedd

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 11:15 Tudom!, 11:55 A lélek horizontja, 12:30 A villám – szlovén sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Studio city, ism., 14:25 Roma nemzetiségi műsor, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Pitypang, 15:40 Gyerekműsor, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:25 Történetek az arcok mögött – dok. műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Anno Domini – am. sorozat, 20:55 Radovan Karadžić titkos tervei – dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Tanúságtevők, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:00 TV-archívum, 11:00 Halló TV, 12:15 Jó reggelt!, 14:40 Szlovén üdvözlet, ism., 16:10 Jó napot kívánunk, 17:00 Szlovénia ma, 17:30 20:00 A szokatlan ghánai A szlovén sportolók koporsók fogadása, 19:00 Gyerekműsor, 20:00 A szokatlan ghánai koporsók – francia dok. műsor, 20:55 A hihetetlen Jonathan Goodwin – szórakoztató műsor, 21:45 Háborús évek – belga sorozat, 22:45 Ambiensek, ism., 23:20 Jazz, 0:00 A pont, 0:45 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:10 Ismétlések, 9:15 Asztro show, 10:15 Top Shop, 11:55 Havazin, 12:25 Story Extra, 13:00 Nevelésből elégséges – am. sorozat, 13:25 Éjjel-nappal Budapest, 14:40 Farm – reality, 15:45 Isten áldjon, Esperanza! – argentin sorozat, 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 Farm – reality, 19:55 Éjjel-nappal Budapest, 21:15 Barátok közt, 21:50 A mentalista – am. sorozat, 22:45 Híradó, 23:15 XXI. század, 23:50 Magyarul Balóval, 0:30 A Grace klinika – am. sorozat, 1:35 Túsztárgyalók – am. sorozat, 2:35 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délben, 12:25 Aktív, 12:50 Paloma – mexikói sorozat, 13:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:50 Szeretned kell! – mexikói sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Jóban Rosszban, 20:10 Hal a tortán, 21:30 Sherlock és Watson – am. sorozat, 23:30 Red Carpet, 23:40 Franklin és Bash – am. sorozat, 0:40 Tények este, 1:25 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Jamie vidéki konyhája – angol dok. sorozat, 13:25 Picasso hagyatéka – francia dok. film, 14:30 Szívek doktora – am. sorozat, 15:15 Brown atya – angol sorozat, 16:10 Tappancs, a mesterdetektív – német sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 19:35 Maradj talpon!, 20:30 Önök kérték!, 21:30 Laura rejtélyei – am. sorozat, 22:20 A Nagyok – dok. sorozat, 22:55 MüpArt Classic, 1:20 Séfek csatája – olasz sorozat, 2:10 A király látogatása – angol film.

Duna World 5:50–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 NémetEgység@ Balatonnál – Mézföld – dok. film, 13:00 Híradó, 13:20 Életkor, 13:45 Térkép, 14:15 Szerelmes földrajz, 14:45 Család-barát, 16:15 Nemzetiségi magazinok, 17:20 Magyar gazda, 17:40 Útravaló, 18:00 Búcsú Magyarországon – Sátoros ünnepünk – dok. film, 19:00 Hogy volt!?, 20:00 Nevetni kell, ennyi az egész, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:30 Család-barát – magazin, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

6:00 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:55 Írások, 12:25 A villám – szlovén sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Interjú, ism., 14:25 Helyes ötlet!, 15:00 Híradó, 15:10 Hidak, 15:40 Gyerekműsor, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 Turbulencia, 17:55 Hírek, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 Miss Sixty – német film, 21:40 Fókusz Mozi, 22:00 Visszhangok, 23:05 Ermesinda – spanyol sorozat, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:20 A pont, 10:25 10 hazai, 10:55 eRTeVe, 11:10 Jó reggelt, 13:35 Hétvégi csomag, 15:05 Jó napot kívánunk, 16:15 A tekintet mögött – dok. film, 17:30 Koper: Szlovénia – Macedónia, labdarúgó-mérkőzés, 19:50 Lottó, 20:00 Tökfejek – szatirikus műsor, 20:20 Manca Košir pillanata, 21:15 Zenés műsor, 22:05 Aranyfüst, 22:40 Aritmia, 23:10 Aritmikus koncert: Demolition group – koncert, 0:05 A pont, 0:50 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:10 Ismétlések, 9:15 Asztro show, 10:15 Top Shop, 11:55 Autógram, 12:25 Story Extra, 13:00 Nevelésből elégséges – am. sorozat, 13:25 Éjjel-nappal Budapest, 14:40 Farm – reality, 15:45 Isten áldjon, Esperanza! – argentin sorozat, 16:55 0:40 Odaát Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 Farm – reality, 19:55 Éjjel-nappal Budapest, 21:15 Barátok közt – magyar sorozat, 21:55 Szulejmán – török sorozat, 23:00 Híradó, 23:25 Házon kívül, 0:00 Magyarul Balóval, 0:40 Odaát – am. sorozat.

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:25 Aktív, 12:50 Paloma – mexikói sorozat, 13:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:50 Szeretned kell! – mexikói sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Jóban Rosszban, 20:10 Hal a tortán, 21:30 Csontdaráló – am. film, 23:50 Red Carpet, 0:00 Lángoló Chigaco – am. sorozat, 1:00 Tények Este, 1:45 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Jamie vidéki konyhája – angol dok. sorozat, 13:25 Párbeszéd a világgal: A maorik – francia–újzélandi dok. film, 14:30 Szívek doktora – am. sorozat, 15:15 Brown atya – angol sorozat, 16:05 Tappancs, a mesterdetektív – német sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 19:40 Maradj talpon!, 20:35 Skandináv lottó sorsolása, 20:45 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 21:35 Szabadság tér ’56, 22:25 Munkaügyek – magyar sorozat, 23:00 Világunk történelme – angol dok. sorozat, 0:00 A rejtélyes XX. század, 0:35 Megtört ölelések – spanyol film, 2:35 Ígéret földje – am. film.

Duna World 5:50–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 Vidám elefántkór – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Magyar gazda, 13:40 A rejtélyes XX. század, 14:10 A Nagyok, 14:45 Család-barát, 16:05 Nemzetiségi magazinok, 17:05 Kárpát Expressz, 17:30 Zebra, 18:00 11:30 Vidám Magyar korridor – Varsó 1944 elefántkór – dok. film, 19:00 Hogy volt!?, 20:00 Rocklexikon, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:30 Család-barát – magazin, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

március 24. csütörtök Szlovén Tévé I. 6:00 Visszhangok, 6:55 Jó reggelt, 7:00 Hírek, 11:15 Tudom! – kvíz, ism., 11:40 Turbulencia, 12:20 A réteken… Stane Sušnikkal – dok. sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Radovan Karadžić titkos tervei – dok. film, ism., 14:20 Szlovének Olaszországban, 15:00 13:30 Radovan Karadžić Hírek, 15:10 Hidak: Nagyító alatt, 15:40 Gyerektitkos tervei műsor, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, 20:55 Glóbusz, 21:25 Helyes ötlet!, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:40 Ami szent és a világ, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:50 Idegenforgalmi műsor, ism., 10:45 Alpok–Duna–Adria, 11:10 Fókusz Mozi, 11:35 Halló Tv, 12:50 Jó reggelt, 16:05 Manca Košir pillanata, 17:00 Halló TV, 18:00 Másfél csillagos szálloda – szlovén sorozat, 19:05 Gyerekműsor, 20:00 Automobilitás, 20:30 Vegyél kézbe – színházi előadás, 22:10 Ki köti be a cipőmet? – svéd film, 23:45 Normandia pokla – am. dok. műsor, 1:15 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:10 Ismétlések, 9:15 Asztro show, 10:15 Top Shop, 11:55 Street Kitchen, 12:25 Story Extra, 13:00 Nevelésből elégséges – am. sorozat, 13:25 Éjjel-nappal Budapest, 14:40 Farm – reality, 15:45 Isten áldjon, Esperanza! – argentin sorozat, 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 Farm – reality, 19:55 Éjjel-nappal Budapest, 21:15 Barátok közt – magyar sorozat, 21:55 Castle – am. sorozat, 22:50 Híradó, 23:20 Magyarul Balóval, 0:00 Brandmánia, 0:35 Homeland – am. sorozat, 1:50 A főnök – am. sorozat.

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:25 Aktív, 12:50 Paloma – mexikói sorozat, 13:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:50 Szeretned kell! – mexikói sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Jóban Rosszban, 20:10 Hal a tortán, 21:30 NCIS: Tengerészeti helyszínelők – am. sorozat, 22:30 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:30 Red Carpet, 23:40 Felejthetetlen – am. sorozat, 0:40 Tények, 1:25 Aktív.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . m á r c i u s 17.

Március 17-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Határtalan: az erdélyi, a felvidéki, a keszthelyi, a szombathelyi, az újvidéki és a lendvai tévéstúdió, valamint a Szlovákiai Magyar Televíziós Hírportál közös műsora (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Március 18-án, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Hidak: benne a lendvai központi március 15-ei rendezvény (ismétlés: szombaton 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Március 22-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Jamie Oliver: Olasz kaják – angol dok. sorozat, 13:20 Az Ushuaia expedíció – francia dok. sorozat, 14:20 Szívek doktora – am. sorozat, 15:05 Brown atya – angol sorozat, 15:55 Tappancs, a mesterdetektív – német sorozat, 16:45 Szerencse 21:55 Arthur Híradó, 17:00 Ridikül, 18:00 HírNewman világa adó, 18:35 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 19:35 Maradj talpon! – vetélkedő, 20:35 Fábry, 21:55 Arthur Newman világa – am. film, 23:35 Párbeszéd – magyar film, 2:00 Szép kis fürdőhely – francia film.

Duna World 5:50-11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Fehér rozsda – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Kék bolygó, 13:40 Hazajáró, 14:10 Magyar Krónika, 14:40 Család-barát, 16:05 Nemzetiségi magazinok, 17:05 Család és otthon, 17:30 Tálentum, 18:00 Vasúti építészet Magyarországon – dok. film, 19:00 Hogy volt!?, 20:00 Szenes Iván írta – zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:30 Család-barát, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:25 Ég, föld, férfi, nő – magyar sorozat, 2:20 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Pitypang: a göntérházi iskolásokkal a vízről (ismétlés: szerdán 8.35-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Március 23-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne egészségügyi rovat (ismétlés: csütörtökön 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Március 24-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: a koperi kikötő jelentősége a magyar gazdaság számára (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 16.15-kor és 22.05-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info apróhirdetés

Kedves Szülők és Nagyszülők! 2016. március 17-én minden kisgyermekes szülőt vagy nagyszülőt szeretettel várunk a Ringatóra 15.15-kor MURASZOMBATBAN, a Városi Könyvtárban, 16.45-kor pedig LENDVÁN, a Bánffy Központban! A program a fél évnél idősebb, de három évnél fiatalabb gyermekek számára a legizgalmasabb. A foglalkozások INGYENESEK!

Színházbusz megy Budapestre 2016. április 2-án, szombaton 11 órakor a lendvai buszállomásról (Spar áruház). Az érdeklődők az Új Színházban megtekinthetik

Móricz Zsigmond: NEM ÉLHETEK MUZSIKASZÓ NÉLKÜL című vidám, zenés és tanulságos kétrészes darabját. A részvételi díj 25 euró, amely tartalmazza az útiköltséget és a színházjegy árát. Jelentkezni lehet a részvételi díj befizetésével a Bánffy Könyvesboltban vagy az MNMI-nél.

MAGYARORSZÁG NAGYKÖVETSÉGÉNEK KULTURÁLIS KÖZPONTJA, A LJUBLJANAI BALASSI INTÉZET várja a kedves látogatóit minden hétköznap 12 és 18 óra között a Barvarska steza 8 szám alatt. JelenlegJelenleg Kaiser Ottó „Örök László szerelmem, Budapest” című Herman festőművész kiállítása azintézetben. intézetben. kiállításatekinthető tekinthető meg meg az Felvilágosítást munkaidőben hétfőtől csütörtökig 8.00tól 16.30-ig, pénteken 8.00-tól 14.00 óráig a 01 583 0400 telefonszámon, vagy a ljubljana@bbi.hu e-mail címen adunk.

12

•Eladó 68 m2-es lakóház Lendván, a Rudarska 26. alatt, udvarral és kerttel, központi fűtéssel. Érdeklődni: tel. 040-175-255. •65 éves, magyarul is beszélő, jól szituált férfi Lendva környékéről 55–60 éves hölgyet keres társalgásra, esetleg komolyabb kapcsolatra. Elérhetőség: tel. 070554-279. •Zrečében a központban 120 m2-es lakás 600 m2-es telken, szép panorámával, a fürdőtől 200 méterre eladó. Felújítást igényel. Cím: Cesta Talcev 8. Ára: 100.000 euró. Érdeklődni: tel. +36 30 546 7325. •Harkányban 26 m 2 -es, teljesen felújított, nappali + hálófülkés, III. emeleti apartman a fürdőhöz közel eladó. Ára: 11.000 euró. Érdeklődni: tel. +36 30 486 1198. •Eladó Tomo Vinkovič 420as traktor, regisztrálva 2016 júniusáig. Ára: megegyezés alapján. Érdeklődni: tel. 031206-686. •Hármasmalom 1. házszám alatt kiadó házaspárnak megfelelő lakás (szoba, konyha bútorral és fürdőszoba), külön bejárattal. Érdeklődni: tel. 040 976-215. •Hévíz, Egregyi u. 46. számú társasházban, kertvárosi részen, 2 km-re a fürdőtől, 100 m-re a buszmegállótól és bicikliparktól teljesen felújított 20 m2-es kis lakás terasszal eladó. Ára: 6,5 millió forint. Érdeklődni: tel. +36 30 486 1198. •Eladó jó minőségű, Gleis­ dor fer fajta tökmag vetésre. Ára: 17 euró/kg certifikátummal. Érdeklődni: tel. 070/814-765.

névnapsoroló Március 18-tól 24-ig Péntek – Sándor, Ede Szombat – József Vasárnap – Klaudia Hétfő – Benedek Kedd – Beáta, Izolda Szerda – Emőke Csütörtök – Gábor, Karina

gyertyafény Február 19-e és 25-e között Lendvai Plébánia Pénteken, március 18-án 17.00 órakor Jézus Szíve ájtatosság, utána szentmise. Szombaton, március 19-én a vasárnapra érvényes szentmisékre kerül sor, éspedig 16.00 órakor Pincén, 17.00 órakor Petesházán és 18.00 órakor Lendván. Vasárnap, március 20-án, Nagyböjt 6. vasárnapján – Virágvasárnap Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, valamint Gyertyánosban 11.00 órakor lesznek szentmisék. A szentmiséknél megáldjuk a zöldellő növényeket, koszorúkat. Virágvasárnap plébániánkban húsvéti nagygyóntatásra kerül sor 15.00 órakor magyar és 17.00 órakor szlovén nyelvű előkészületekkel. Csütörtökön, március 24-én, Nagycsütörtökön 18.00 órakor kétnyelvű szentmise, szentségimádás és imaóra lesz az új papi hivatásokért. Ezen a napon az autóbusz a már megszokottak szerint közlekedik. Indulás 16.30-kor Kótból.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak. Pénteken, március 18-án Dob­ro­na­kon 7.30-kor keresztúti ájtatosság, majd szentmise. Szombaton, március 19-én Dob­ro­ nakon 9.00 és 18.00 órakor, valamint 16.00 órakor Ra­da­mos­ban lesz szentmise. Vasárnap, március 20-án, Nagyböjt 6. vasárnapján – Virágvasárnap Dobronakon 8.00 és 10.00 órakor lesz szentmise, valamint 18.00 órakor Göntérházán. Szerdán, március 23-án Dobronakon 17.00 órakor keresztúti ájtatosság és szentmise. Csütörtökön, március 24-én, Nagycsütörtökön Dobronakon 19.00 órakor lesz imaóra és szentségimádás.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 10.00 órakor.

figyelmükbe •Március 17., csütörtök, 17.00 órakor, •Területi és Tanulmányi Könyvtár, Muraszombat •„Protestantizem včeraj, danes in jutri” (A protestantizmus tegnap, ma és holnap) című kötet bemutatója. •Március 17., csütörtök, 9.00 órától, •odranci faluotthon •Bábszínházak területi találkozója „Hura za lutke” címmel. •Március 18., péntek, 18.00 órakor, •csentei faluotthon •A„Jancsi és Juliska … és az erdő” című színdarab az 1. Sz. KÁI Oroszlánok színjátszócsoportja előadásában. •Március 19., szombat, 10.30 órakor, •Színház- és Hangversenyterem, Lendva •A Ku-kuc színház Živ žav című gyermekelőadása. •Március 20., vasárnap, 10.00 órakor, •régi tűzoltóotthon, Pártosfalva Húsvéti kiállítás

időjárás A hét végére napos, melegebb idő várható.

1081-en írták alá a lendvai petíciót A civilkezdeményezéssel 2016. február 24-én útjára bocsátott lendvai petíciót, melyben a lendvai migránsközpont bezárását követelték, 2016. március 8-ig 1081 személy írta alá. Ezer aláíró a Lendvai községből, míg 81 aláíró a környékbeli és más községekből csatlakozott a kezdeményezéshez. A petíciót a kezdeményezők elküldték az országgyűlésnek. HS

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . m á r c i u s 17.


Info

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2016. március 15-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Parasztgazdasági segédmunkás Berden Ignac, Prvo 2., Odranci (19 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, havi bér: 800,00 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2016. március 23.) Pincér Počivališče na meji, Fő utca 173., Hosszúfalu, Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, alap magyar nyelvtudás, jelentkezési idő: 2016. március 25.) Testneveléstanár 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, Kranjec utca 44., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 18 hónap, magyar és szlovén nyelvtudás, projektmunka, jelentkezési határidő: 2016. március 18.)

KÖNYVAJÁNLÓ:

A könyv története − A barlangfestményektől az e-könyvig Sara Ayad − Roderick Cave (Kossuth Kiadó, 2015, 288 oldal)

Ez a kötet összefoglalja a könyv történetének 5000 évét, amelyet 100 úttörő könyv példáján mutat be: a sírfeliratoktól a papiruszig, a tekercsektől a kódexekig, a drága és különleges kéziratos könyvektől a kézisajtó feltalálásáig, a gépi tömegnyomástól a digitális könyvig, az e-könyvolvasóig és ami azután következik. A könyv mint az emberi tudás átadásának fontos médiuma folyamatosan változik, az elektronikus könyv viszont fordulópontot jelent a könyv történetében. A kötetben megtalálhatók bizonyos alapvető munkák és olyan információk, amelyek a könyvtörténet szempontjából fontosak lehetnek számunkra. A válogatás a tudós és a laikus olvasók széles érdeklődési területeiről foglal össze könyveket, ezért ennek a gyűjteménynek helye van minden könyvszerető könyvespolcán.

RENDEZVÉNYEINK:

2016. március 24. – Aleks Štakul Skozi čas című könyvének bemutatója, a szerzővel Lado Ambrožič beszélget. Látogassák meg megújult honlapunkat: www.kl-kl.si, ahol helyi kiadású digitális könyvek, újságok, folyóiratok, a helyi alkotók művészeti és a helyi kutatók tudományos lexikonjai is megtalálhatók. A Lindua folyóirat megjelent számai már itt is olvashatók.

Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon.

Nyílt napok a lendvai óvárosban

Tavaszköszöntő Március 17., csütörtök, 17.00 órakor, egykori áruház

A Nemzetközi hímestojás-kiállítás megnyitója Március 18., péntek, 10.00 órától, egykori áruház

Nemzetközi hímestojás-kiállítás és borkóstoló Március 18., péntek, 17.00 órakor

Fotótúra az óvárosban Március 18., péntek, 19.00 órakor

Gasztrotúra az óvárosban. Indulás a Lendvai Turizmus Kft. előtti térről. Március 19., szombat, 11.00 órától

Nemzetközi hímestojás-kiállítás és borkóstoló, kultúrprogrammal. Március 19., szombat, 10.00 órától, a Lendvai Turizmus Kft. előtti tér

Turisztikai vásár Március 20., vasárnap, 9.00 órától

Nemzetközi hímestojás-kiállítás és borkóstoló zárórendezvénye Március 20., vasárnap, 15.00 órakor

A kerékpárszezon megnyitása – kerékpártúra. Gyülekezés a Lendvai Turizmus Kft. előtti téren.

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . m á r c i u s 17.

A Lendvai Konzuli Iroda várja a kedves ügyfeleket magyar állampolgársággal kapcsolatos és más ügyek intézésére minden kedden 9.00–12.00 óráig, valamint csütörtökön 9.00–12.00 és 13.00–16.00 óra között a Fő utca 124. szám alatt. Felvilágosítást munkaidőben hétfőtől csütörtökig 8.00–16.30-ig, péntekenként 8.00–14.00 óra között adunk a 02 577 3850-es telefonszámon vagy a consulate.len@mfa.gov.hu e-mail címen. 13


Info Humor

Horoszkóp

Szókereső

Erélyes hang a telefonban: – Azonnal halkítsa le a rádióját, vagy feljelentem! – Eszemben sincs! Ha zavarja, költözzön egy másik utcába! – Onnan beszélek! Megy a karatézó karalábé a veteményeskertben. Találkozik a répával és jól elveri. Kérdezi a répa: – Te ki vagy? – Én vagyok a karatézó karalábé. Megy tovább és összefut a paprikával, akit szintén alaposan helyben hagy. – Te ki vagy? – kérdezi fájdalmasan a paprika. – Én vagyok a karatézó karalábé. Megy tovább, amikor hirtelen szembejön vele valaki és jól elagyabugyálja a karalábét. – Hát te ki vagy? – kérdezi a karalábé kábultan. – Én vagyok a Krump Lee.

Kos Már. 21. – ápr. 20. Összefuthat egy rég látott személlyel, akivel felfrissítik a kapcsolatot, ami később nagyon gyümölcsözőnek fog bizonyulni. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Mostanában oly mértékig túlvállalhatja magát, hogy később már nem fog tudni kellő pontossággal teljesíteni. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Itt az ideje kivitelezni a szükséges változtatásokat, átalakításokat, újításokat, melyekre oly régóta vágyakozik. Rák Jún. 22. - júl. 22. Rengeteget dolgozik. Az elképzelései amint realizálódnak, máris lelkesedéssel töri a fejét a következőn. Szókereső rovatunk újabb feladvánnyal várja olvasóinkat. A szabályok egyszerűek: a betűrácsban elrejtettünk szavakat, melyeket Önöknek kell megtalálni. Keresgélhetnek minden irányban, balról jobbra, és jobbról balra, fentről le és lentről fel, de még átlósan is bujkálhat a megfejtés. Ezúttal három hatbetűs muravidéki kétnyelvű település nevét rejtettük el, bízunk benne, hogy sikerrel megtalálják olvasóink. Előző szókereső játékunk helyes megfejtése Bence Lajos, Zágorec-Csuka Judit és Halász Albert volt. A szerencse Bedő Margit kóti olvasónknak kedvezett, nyereménye Nemes László festőművész monográfiája. Gratulálunk! Új rejtvényünk beküldési határideje: március 28. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva

A férj faggatja a feleségét: – Drágám! Hol van a tea? – Jaj, ti férfiak soha semmit nem tudtok megtalálni. A tea a gyógyszeres fiókban van egy kakaósdobozban, amire az van ráírva, hogy só.

Dolenčič Davor, a Pannonia Fotóklub elnöke

Két ember kimegy a vasútállomásra nagy bőröndöket cipelve. Mivel korán kiérnek, betérnek a pályaudvari kocsmába, bevernek 8 sört és szépen berúgnak. Egyszer csak azt látják, hogy a várt vonat nem begurul az állomásra, hanem szépen lassan kezdi elhagyni azt. Mire a két pali felugrik, kapkodva összefogják a bőröndöket és elkezdenek a vonat után rohanni. Az egyiknek sikerül felugrani, de a másik lemarad. Amelyik lemaradt, elkezdi a fejét vakarni, majd utána röhögni. Az esetet látta egy vasutas is, aki odamegy hozzá és megkérdi: – Miért nevet, uram, hiszen lekéste a vonatot? – Az igaz, hogy én lekéstem, de a sógorom csak kikísért.

Az ideális nő? • Az ideális nőt megtaláltam 24 éve, így többé nem keresem. Álomutazás? • Véget nem érő homokos tengerpart türkizkék tengerrel. Álomszakma? • A földön, a földdel dolgozni. Kedvenc színe? • Sárga. Gyermekkori álma? • Hogy egyszer kőművesmester leszek. Ha szabadidő, akkor… • Nagyon kevés a szabadidőm, amit természetfotózással használok ki. Amit a legjobban meg tud főzni… • Hiszik vagy sem – kávén és teán kívül semmit sem tudok megfőzni. Kedvenc fűszere? • Só. Kedvenc tévéműsor, film? • Dokumentumfilmek. Legkedvesebb nóta, zeneszám? • Heavy metal, hard rock – a Metallica a kedvencem. Amitől a legjobban fél… • Azon előrejelzésektől, hogy elfogynak a természeti erőforrások – víz, élelem. Kabala, amulett?

14

kulcslyuk

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Legyen megfontolt, hogy ne okozzon olyan kellemetlenséget, amivel nem fog tudni később azonosulni. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Óvatosan fogalmazzon a kritika terén, ugyanis könnyen megsérthet másokat, ami rossz hatással lenne a kapcsolataira. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. A türelmetlen csapkodás nem viszi közelebb a céljaihoz, ezért kezdje azzal, hogy alaposan átgondolja a lépéseket. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Megérkeznek a jó erők az életébe, melyek feltöltik lelkesedéssel, tetterővel, hogy dolgozhasson álmai megvalósításán. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Kerülje a kockázatos ügyeket, mert ha a figyelmeztető jeleket figyelmen kívül hagyja, akár nagyobb kár is érheti.

• Nem hiszem, hogy a szerencse tárgyaktól függne. A szerencsét saját magunk teremtjük. Káros szenvedélye? • Sós ropik. A leghasznosabb tárgya? • Könyv, lapát, számítógép, ebben a sorrendben. Ha megnyerné a lottó főnyereményét… • Az erdő közepén építenék egy faházat szalmából és sárból, és élvezném a természet nyugalmát. Életbölcsessége, kedvenc mondása? • Élned kell és az élet majd képeket ajándékoz – Henri Cartier-Bresson fotóművész.

Bak Dec. 23. – jan. 20. Elképzeléseihez nem biztos, hogy támogató barátokra talál, azonban nagyon fognak örülni annak, hogy nélkülük is révbe ér. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Szíve szerint feltárná az érzéseit. Egy belső hang viszont arra készteti, hogy csak sejtesse, de ne adja ki magát mindjárt. Halak Febr. 20. – már. 20. A napokban egy kicsit ingerlékeny lehet. Ott is provokációt sejthet, ahol valójában nincs. Egy kicsit lazítson.

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . m á r c i u s 17.


Horizont 19. Hímestojás-kiállítás Dobronakon

Viasszal megrajzolt, batikolt, karcolt, maratott tojások A múlt szombaton megnyílt 19. Hímestojás-kiállításon Dobronakon több mint 1300 díszített tojás volt megtekinthető, köztük a falura jellemző viasszal megrajzolt, piros-fekete színben, batikolt technikával elkészített darabok, illetve karcolt, maratott és levélrátétes tojások.

A hímestojás-kiállítás Dobronakon egyre több látogatót vonz: az idén 1200 látogató nézte meg a több mint 1300, a falura jellemző technikával elkészített tojást.

Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Szombaton és vasárnap a Dobronoki György-házban rendezett hímestojás-kiállítás látogatóinak száma meghaladta az 1200 főt. A látogatók a környező falvakból, Magyarországról és Szlovénia más területeiről érkeztek, akik a kész hímes tojásokon kívül megtekinthették ezek díszítési folyamatát is: a viasszal rajzolást, a lépésenkénti piros-fekete festést, a maratást, a karcolást – ami valamikor kimondottan férfiak által végzett műveletnek számított, de ma már a hölgyek is előszeretettel végzik –, a levélrátétes technikát, a hagymahéjjal festést. A kiállításon 33 hímestojás-készítő alkotásai voltak láthatók, a tárlatot még külön gazdagították a dobronaki óvoda és iskola tanulóinak hímes tojásai. A dobronaki kiállítás egyik legfontosabb jellemzője az, hogy elsősorban a korábban említett hagyományos technikával elkészített tojások kerülnek szemlére, természetesen dobronaki mintákkal díszítve – erre a mesterséget űző asszonyok és a falu külön büszke.

De meg lehetett csodálni a muravidéki és a más tájegységekre jellemző, illetve modern, stilizált mintavilágot is. Az idei tojáskiállítással egy időben 20 helyi hímestojás-készítő mutatta be élőben a munkát, köztük Urisk Erzsébet, Vörös Viktória és Tivadar Éva tojásírók, népi iparművészek is. A rendezvényt megtekintette Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország szlovéniai nagykövete, Márky Zoltán lendvai konzul, Göncz László nemzetiségi képviselő, több hazai és magyarországi néprajzos, hagyományőrző, köztük Fekete Ildikó Magyar Kézműves Remek-díjas, Gránátalmadíjas, Junior Príma-díjas, hímestojás-festő népi iparművész Alcsútról. A tárlat alatt hímes tojásokat és egyéb húsvéti dísztárgyakat is lehetett vásárolni. A kiállított tojások mellett a vendégek tetszését elnyerték az egyedi faldíszek is, melyek fonalgrafikával készültek, és ősi magyar, kézimunkákon fellelt motívumokat ábrázolnak. A kiállítást a Dobronaki Petőfi Sándor ME szervezte az MMÖNK támogatásával.

Hímestojás-kiállítás a Vinarium toronyban „Hímes tojás és borok” címmel nyílt hímestojáskiállítás március 10-én a Vinarium kilátótoronyban

a Lendva várja Önt Turisztikai Szövetség és a Kultúregyesületek Községi Szövetsége szervezésében.

Hozjan Daniela, a szövetség elnöke köszöntötte az egybegyűlteket: elmondta, a torony kupolájában meg-

A Vinarium toronyban ezúttal hímestojás-kiállítás tekinthető meg. N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . m á r c i u s 17.

tekinthető kiállításon Szlovénia különböző tájairól láthatók különböző díszítési technikákkal készített hímes tojások. A jelenlévőket – köztük a tojásdíszítés néhány „mesterét”, készítőjét – röviden üdvözölte Somi Janez, a Lendva várja Önt Turisztikai Szövetség vezetője és Balažek Anton, Lendva Község polgármestere is, kiemelve, hogy a tornyot tartalmakkal kell megtölteni. A tárlaton összesen tizenkét alkotó, illetve egyesület állít ki Lendváról, Kámaházáról, Dobronakról, Trnjéből, Ljubljanából, Ižakovciból, Veščicából, Nagypalináról és Slovenske Konjicéből. A napokban a kilátótoronyban a hímestojás-kiállítás

kapcsán műhelymunkára – hímestojás-festésre (március 15-én) –, valamint több néptánccsoport és énekkar bemutatkozására is sor kerül (március 18–19., április 1–2.). Március 31-én irodalmi estet is szerveznek ott. Péntekenként és szombatonként pedig borkóstolókra kerül sor. A kiállított tojások festési technikái nagyon különbözőek, így a kiállítás roppant sokszínű. Az asszonyok, férfiak több órás odafigyelése és türelmes munkája látható a vitrinekben kiállított hímes tojásokon és egyéb dísztárgyakon. A kiállítás április 3-ig tekinthető meg, a belépő a toronyba a kiállítás időtartama alatt 5 euró. Nađ Eva

15


Horizont Lendvai Diabetikus Egyesület

A megfelelő klubhelyiség biztosítása a fő cél Kepe Zsuzsi, a Lendvai Diabetikus Egyesület elnöke a február végén lebonyolított tisztújító közgyűlésen újabb négyéves megbízást kapott a további munkára. Az eredményekről, tervekről, nehézségekről és az idei évben 30. jubileumát ünneplő egyesületről beszélgettünk az elnökkel. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A mintegy 170 tagot számláló egyesület a tavalyi évben minél több beteg felkarolására törekedett és minél erőteljesebben igyekeztek tájékoztatni a régi és új tagokat a betegségről, mely megfelelő hozzáállással és egészséges életvitellel normális életszínvonalat nyújthat – fejtette ki találkozásunkkor az elnök. Vércukorszint- és vérnyomásméréssel próbálták továbbá az egyik helybeli bevásárlóközpontban az egyesületet bemutatni és népszerűsíteni. Mivel a programnak helyben megfelelő visszhangja volt, a tevékenységet az idén is folytatni kívánják – tette még hozzá az elnök az elmúlt évet értékelve. Az egyesület megvalósult programjai között voltak a hagyományosan megszer-

Kepe Zsuzsi elnök a tagok toborozásában és az aktív szerepvállalásban látja az egyesület jövőjét. vezett előadások, melyeket Hozjan Valerija, a lendvai diabéteszrendelő munkatársa tartott, valamint magyar szakelőadásokra is sor került. A tagoknak lehetősége volt különböző

találkozókra ellátogatni, kirándulásokon, piknikeken, sétatúrákon részt venni és szervezetten tornázni a Bánffy Központban. Az egyesület bevétele négyezer euró volt, mely-

nek zömét a tagdíjak és a pályázati támogatások jelentették. Az idei tervekkel kapcsolatban Kepe Zsuzsi elmondta, az előző évekhez hasonló programokat vettek tervbe, az előadások egy részét idén szakemberek segítségével bonyolítják le, továbbá az országos diabetikus szövetség játékain vesznek részt és a négy muravidéki egyesület hagyományos találkozóján is megjelennek. A novemberi diabétesz-világnap alkalmából sétatúrát szerveznek, illetve a közös programokban együttműködnek a nyugdíjasok és a csökkent képességűek szervezeteivel. Az egyesület idén esedékes 30 éves évfordulóját pedig méltóképpen szeretnék megünnepelni az év másik felében.

A diabéteszrendelővel szorosabbra próbálják fűzni az együttműködést, hiszen abból következően, hogy a rendelőt mintegy ezren látogatják a közigazgatási egység területéről, az egyesületben nagyobb toborzásra van szükség. Nagy eredmény lesz az egyesület számára, ha az évek óta húzódó megvalósulatlan álom idén valóra válhat és új helyiségekbe költözhet a szervezet. A községi hivatalban idén remélhetőleg lesz hajlandóság egy megfelelő klubhelyiség biztosítására, melyre a tagoknak nagy szüksége van, hiszen a közigazgatási egység első emeletén található helyiségek a tagoknak nehezen megközelíthetők és sok szempontból alkalmatlanok.

Az operett csillagainak estje

Fotó: G. E.

Nőnapi gyalogtúra a toronyhoz

A hosszúfalui Fehér Jani Művelődési és Turisztikai Egyesület a hétvégén megszervezte az 1. Nőnapi Gyalogtúrát. A túrázók útja Hosszúfalu-hegyen keresztül a Vinarium kilátótoronyig vezetett, majd vissza a faluotthonig, ahol az ügyes férfiak által készített ebéd után kellemes délutánban volt részük.

16

A lendvai színházteremben ezúttal is szép számú közönség várta szombaton este a Fergeteges Operettgálát Oszvald Marikával és Foki Veronikával, a műfaj ismert előadóművészeivel az élen. A kétfelvonásos előadásban az Orfeum Vándorszínpad és csillagai az operett legnagyobb slágereivel nyerték el a nézők tetszését. (-)

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . m á r c i u s 17.


Horizont A Lendvai ÖTE közgyűlése

Patthelyzet a tűzoltóotthon körül A Lendvai Önkéntes Tűzoltóegylet szombaton tartotta meg éves közgyűlését, melyet a beszámolók és a munkaprogram elfogadása, valamint az egyre súlyosabb állapotban levő tűzoltóotthon sorsának már visszatérő megvitatása követett. A tagok mostanra elvesztették a bizalmukat a község iránt a mintegy nyolc éve húzódó ígérgetés miatt. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Az ülést levezető testület kinevezése után Cvetko Bojan parancsnok a 2015ös év tevékenységeiről számolt be, s elmondta, hogy a tűzoltók 37 beavatkozásban vettek részt az elmúlt évben: húsz alkalommal léptek akcióba tűzesetnél, kétszer nyújtottak technikai segítséget, hatszor segédkeztek a természeti csapások okozta károknál és kilencszer helyszíneltek a tömeges migránsáradatkor. Összesen 1257 önkéntes órát dolgoztak le, továbbá részt vettek a baráti egyesületek évfordulóin és különböző szemléken versenyeztek. A Radamosban szervezett községi szemlén induló öt csapat teljesítményével elégedettek lehettek, hiszen a felnőtt férfi A csapat harmadik lett, a női A csapat az első helyet vitte. Az ifjúsági csapat a harmadik, a pionírok a második helyen végeztek, a felnőtt B csapat a második helyen zárta a versenyt. A női A csapat a ljutomeri regionális versenyen a tízedik helyet szerezte meg. Októberben, a tűzvédelem hónapjában a tűzoltók több gyakorlatot bonyolítottak le sikeresen és év közben a helyi rendezvényeken ügyeletet láttak el. A képzések területén a tagok sikeresen elvégezték a tűzoltói tanfolyamokat. A gépjárművek karbantartá-

sát is elvégezték, valamint új tűzoltóruhák beszerezésére is sor került. Az intervenciós ruhák, kesztyűk és bukósisakok beszerzése még várat magára. Az egylet titkára számolt be az egyesület pénzügyi helyzetéről, mely a tavalyi évben több mint 35 ezer euró bevétellel rendelkezett, a jövedelemszerző tevékenységekből nyolcezer euró folyt be a számlára, a nem jövedelemszerző tevékenység bevétele pedig mintegy 27 ezer euró volt. A kiadások összesen 31 ezer eurós tételt jelentettek, az évet négyezer eurós többlettel zárta az egylet. A felügyelőbizottság az egyesület ügyvitelében rendellenességet nem talált, az egyesület a tevékenységet az előírásoknak megfelelően végezte. Az egyesület 2016-os munkaprogramját képezi a tűzoltógarázs bejárati ajtajának a felújítása, az épületen és környékén kisebb felújítási munkálatok elvégzése, ennek léptéke azonban az anyagi bevételektől függ. Tervezik a tűzoltószemléken való részvételt a csapatokkal, a rendezvények és évfordulók megtisztelését itthon és külföldön, a tűzvédelmi hónap keretében gyakorlatok szervezését, valamint részt kívánnak venni képzéseken és tanfolyamokon. A k ü l ö n fé l é k a l a t t Bažika Ladislav elnök

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . m á r c i u s 17.

nek és a felszerelésnek. A tárgyalások már nyolc éve zajlanak, ígéretek is elhangzottak, de döntések a mai napig nem születtek. A tagok csalódottan állapították meg, hogy az

A közgyűlés elvesztette a reményét: a község nyolc éve tesz ígéreteket, előrelépés azonban nincs. csalódottságát fejezte ki a községnek a tűzoltóotthon és az egylet sorsához való mostoha hozzáállásával

kapcsolatban. Az épület a romlás útján halad és nem felel meg az egylet korszer ű gépjárművei-

elfogadott községi költségvetésbe idén sem került be a tűzoltóotthon felújítása, illetve új építése.

Színjátszók területi találkozója

A Kulturális Közalapítvány Lendvai Területi Kirendeltsége, Dobronak Község, valamint a Dobronaki Petőfi Sándor Művelődési Egyesület szervezésében zajlott pénteken este Dobronakon a felnőtt színjátszócsoportok idei területi találkozója. A szemlén ezúttal ugyan mindössze három Kéri Ferenc-darabot mutattak be – a kapcai Káosz színjátszótársulat Beteg a disznó, valamint a Lopótök, azaz a Mari nem olyan című darabot, illetve az alsólakosi „Szödött-vödött társaság” (képünkön) a Helén s a tehén és a Kis Bözsike című vígjátékokat Koter Gizella rendezésében –, ennek ellenére pozitív fejleményként értékelhető a falusi színjátszás fellendülése. kmj

17


Sport Radoš Boris, a Nafta 1903 edzője

A játékosokból hiányolom a játék szeretetét Radoš Boris az őszi idény közepén vette át a Nafta 1903 labdarúgócsapat vezetését, mely a tavaszi idény előtt megerősödött és az alapozási mérkőzéseit győzelmekkel zárta. Az idei kitűzött célok szerények, bennmaradni a 3. ligában, a jövőt illetően azonban magasabbak az elvárások. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

– Miért döntött úgy, hogy átveszi a felnőtt csapat irányítását? – Egyrészt azért, mert hosszú idő után úgy érzem, a klubban megfelelő, pozitív a hangulat és a hozzáállás. A munka egy meghatározott alapelv szerint folyik, ami kihívást jelent mindnyájunk számára. S a folyamatos törekvésem a vezetőség, a felnőtt és az ifjúsági utánpótláscsapatok közötti megfelelő kommunikáció erősítésére most megvalósíthatónak látszik. Hiszen ez a feltétele annak, hogy a klub jövője pozitív irányba haladjon. Másrészt pedig minden edző vágya egy felnőtt csapat vezetésének lehetőségével élni. – A hétvégén indul a tavaszi idény, mennyire felkészült a csapat? – Fontos hogy a felkészülési időszakban a já-

Radoš Boris edző: „Elégedett vagyok azzal, amit csinálok, és örülök annak, hogy azt csinálhatom, amit szeretek.” tékosok egy állandóságot mutassanak. Január közepén kezdtük az alapozást, ami véleményem szerint túl késő volt a bajnokság megkezdéséig a megfelelő játék

25. forduló

25. forduló Zavrč – Domžale Gorica – Krško Rudar – Maribor Krka – Luka Koper Olimpija – Celje

0:1 (0:1) 1:0 (0:0) 0:3 (0:1) 0:1 (0:0) 0:0 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Olimpija 25 15 6 4 55:18 51 2. Maribor 25 13 8 4 58:24 47 3. Domžale 25 11 9 5 35:18 42 4. Gorica 25 12 4 9 38:36 40 5. Zavrč 25 8 8 9 27:29 32 6. Celje 25 6 10 9 19:36 28 7. Luka Koper 25 7 4 14 26:40 25 8. Krka 25 6 7 12 20:36 25 9. Rudar 25 6 7 12 19:37 25 10. Krško 25 6 7 12 15:38 25 A 26. forduló párosítása 2016. március 18-a és 20-a között: Luka Koper – Gorica, Maribor – Krka, Celje – Domžale, Krško – Zavrč, Olimpija – Rudar.

18

DVSC – Honvéd MTK – Haladás Paks – Vasas Újpest – DVTK Videoton – Békéscsaba Ferencváros – Puskás AFC

0:3 (0:3) 3:1 (1:1) 2:0 (1:0) 1:0 (0:0) 1:1 (0:1) 4:0 (0:0)

TÁBLÁZAT 1.Ferencváros 25 20 2 3 52:12 62 2. MTK 24 11 7 6 31:23 40 3. Újpest 25 10 10 5 33:24 40 4. DVSC 25 10 9 6 39:28 39 5. Videoton 25 12 2 11 28:25 38 6. Paks 24 10 6 8 30:25 36 7. Haladás 25 9 9 7 23:27 36 8. Honvéd 25 8 7 10 30:29 31 9. DVTK 25 7 6 12 27:38 27 10. Puskás AFC 25 5 7 13 28:43 22 11. Vasas 25 6 3 16 20:40 21 12. Békéscsaba 25 4 6 15 21:48 18 A 26. forduló párosítása 2016. március 19-én és 20-án, 15.30: Békéscsaba – Újpest, DVTK – Haladás, Honvéd – Paks, Puskás AFC – Videoton, MTK – DVSC, Vasas – Ferencváros (18.00).

begyakorolására. Emellett viszont elégedett vagyok az edzések látogatottságával. A csapat 14 játékosra épül, ami azt a körülményt is figyelembe véve, hogy a fiatalokra a tavaszi idényben nem igazán számíthatok, lehet, hogy elegendő lesz, de az is lehet, hogy nem. – Mi az oka annak, hogy a fiatal, hazai játékosokra nem számíthat teljes mértékben? – Azon edzők közé tartozom, akik a fiatalokat minél előbb megpróbálják bekapcsolni a felnőtt csapat játékába, és a klubnak is ezt az irányelvet kéne követnie, pusztán a fiatalok tapasztalatgyűjtése szempontjából is. Néhány fiatal ugyan már kapott esélyt a bizonyításra és a bajnokságban is számítottam rájuk. Viszont ebben a meglátásomban eltérők a vélemények a klubban, mert a fiatalok a 2. keleti ligában való bennmaradásért küzdenek a bajnokság folytatásában, és ott kell mutatniuk a tőlük telhető legjobb játékot. – A csapat az összes alapozási mérkőzést magabiztosan nyerte, ez a bajnokságban való szereplésre is utalhat már? – A felkészülési időszakban nem az eredmény számít és lényegtelen, hogy ki az ellenfél. A játékosoknak

meg kell szokni és meg kell ismerni egymás játékát, valamint fontos a megfelelő együttműködés is. Ennek gyakorlására sajnos nem maradt elegendő idő. De az erősítésként érkezett játékosok minőségéből kiindulva – és hogy másutt nemigen történt erősítés – bízom abban, hogy ez a javunkra fog szolgálni a bajnokságban. Amit viszont az alapozási találkozókon hiányoltam, az a fizikai felkészültség megmutatkozása. A focisták az erőnlétüket teljes egészében nem mutatták meg, ezért hiányos a rálátásom a csapat képességeire. Majd csak a bajnokság fogja megmutatni a csapat valódi felkészültségét. A csapat egyéni minőség tekintetében, valamint a fizikai felkészültségben véleményem szerint jobb volt a felkészülési időszakban az ellenfeleknél. – Miben rejlik a csapat erőssége és melyik a leggyengébb láncszeme? – Az előnyünk a játékosok egyéni képességeiben van jelenleg. Erre alapozunk a bajnokságban addig, míg a csapat nem formálódik olyan szintre, amilyenre elterveztük. Az erősségünk azonban egyúttal a gyengénk is, a tökéletes csapategység hiánya jelenti a leggyengébb pontot. – Milyen elvárásai vannak a csapat felé? – Az idei kitűzött cél megtartani a ligában szereplés jogát a helyezéstől függetlenül. Nem akarok helyezéseket saccolni, nehogy ismét az legyen, hogy a játékban domi-

Országos negyedik a céllövő lánycsapat Ljubljanában szervezték meg az általános iskolák országos légpuska-bajnokságának döntőjét, melynek nyolccsapatos versenyét a Dobronaki KÁI tanulói a negyedik helyen zárták. A csapat kimagasló eredményét a Ferencek Melani (169 kör), Urisk Bakan Lena (164 kör) és Gavrič Saša (170 kör) hármas érdemelte ki. FB

nálunk, az eredmények pedig elmaradnak. A következő idényre magasabbak lesznek az elvárások, a második liga felé törünk. – A Čardához utaznak vasárnap az idénynyitó megmérettetésre, milyen eredményre számít? – Edzőként mindig a győzelmet várom el. Az eredményt soha nem szoktam bejelenteni, de megkövetelem a jó játékot és győzelemre számítok. Bízom benne, hogy felkészültebbek leszünk a Čardánál és ezúttal kihasználjuk az ígéretes helyzeteket is.

Felkészülési mérkőzések Bogojina – Dobronak 4:1 (2:0) A bogojinai találkozót fölényesen a vendéglátó nyerte. Az egyedüli dobronaki találatot Zemljič szerezte, Černela kettő, illetve Rac és Legenič egy-egy gólja mellett. FB Panonija – Selnica 6:0 (3:0) Nagyarányú győzelmet aratott a hétvégén a gyertyánosi Panonija a horvát Selnica ellen. A féltucatnyi gólhoz Petranovič Milan mesterhármassal, Kulčar Bojan két és Pleh Marko egy találattal járult hozzá. Különösen szép volt Petranovič és Kulčar egy-egy találata, melyeket mintegy 25 méterről lőttek a horvátok kapujába. f.h.m. Zvezda – Nafta Öregfiúk 4:1 (2:1) Váratlanul érte a Naftát a Zvezda magabiztos játéka, mely megérdemelten győzött az I. körzeti ligás csapat ellen. A Zvezdából Tothivan Rene, Pozsgai Mihael, Bači Mihael és Gal Patrik szerzett gólt. Az öregfiúknál, akik nem tudtak értékesíteni egy 11-est, az egyedüli találatot Gruškovnjak Peter lőtte. f.h.m. Mladost Selnica – Csente 1:2 (1:0) Hátrányból tudott fordítani a csentei csapat a hétvégi selnicai találkozón. A megannyi lehetőség közül kettőt Hebar Robert tudott értékesíteni. f.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . m á r c i u s 17.


Sport minisport Horváth hétszer talált be A hétvégén került sor a Nafta Öregfiúk és a belgrádi Jugopetrol Öregfiúk hagyományos, 11. összecsapására a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában. A sokgólos találkozó 8:4-es (2:2) hazai győzelmet hozott, a helyzetekből ítélve viszont még több góllal is zárulhatott volna. A mérkőzésen kimagasló gólszerzői formát mutatott Horváth László, aki hétszer talált a hálóba, míg Šabjan Ladislav egyszer járt sikerrel. A Nafta-veteránoknál Kiraly, Meszelics, Novak, Pečelin, Lukač, Herceg, Horváth, Zagorec, Šabjan és Oberstar lépett pályára. A visszavágót az év folyamán bonyolítják le Belgrádban. F.h.m. Podgorelec bronzérme A zágrábi „Sesvetski Kraljevac Open” kötöttfogású birkózótornán ismét dobogóra állhatott Podgorelec Klemen, a Muraszombati Birkózóklub dobronaki tagja. Ezúttal a nyolc országból érkezett 32 klub 212 fős mezőnyében a 85 kilós súlycsoportban Podgorelecnek ezüstérmet akasztottak a nyakába. FB Dobogós helyezések A BK Olimpija szervezésében zajlott a 3. Tollaslabda Torna a 11, 15 és 19 éves korosztályok számára, melynek legfiatalabb korcsoportjában tíz lendvai tollasozó is indult. A női döntőt a BK Mladost két fiatal tagja, Bedič Nika és Koša Iva játszotta. A győzelemnek két játszma (11:6 és 11:1) után Bedič Nika örülhetett. HS Küzdenek a 4. helyért A női tekeliga aktuális fordulójában a dobronaki Kardinar Marika 513 fás párbajgyőzelme sem mentette meg a Radenskát egy újabb vereségtől, a mérkőzést 6:2re elveszítették Izola ellen. FB

Elégedettek az eredményekkel A Labdar úgóedzők Lendvai Körzeti Egyesülete a Tuš bevásárlóközpontban tekintette át az elmúlt évben elvégzett munka eredményeit. Horvat Meštrovič Franc elnök beszámolójában hangsúlyozta, hogy a kitűzött programok megvalósultak, az egyesületben sokoldalú munkát végeztek. Különösen büszkék arra, hogy a Međimurje fociedzői egyesülettel sikerült megújítani az elmúlt időszakban hanyatló baráti kapcsolatot. Ezt az együttműködést a lendvai tagok a szomszédban szervezett tornán való szerepléssel alapozták meg. Jó baráti kapcsolatot

ápoltak és eredményesen együttműködtek továbbá a muraszombati, a zalaegerszegi és a varasdi edzők egyesületeivel is. Az idei évben a megszokott programok mellett az egyesület fő célja az edzői állomány folyamatos képzése, melyet Lendván, Ljubljanában, Muraszombatban, Zalaegerszegen és Varasdon szerveznek meg. A tervek között szerepel az edzők országos szakszervezeti bizottsági találkozójának a megszervezése Lendván, valamint a közreműködés az országos edzői digitális hálózat elkészítésében. (-)

Két győzelem az első fordulóban A végső helyezésekért folyó első versenyen a legkisebb röplabdás „darazsak” a muraszombati általános iskolában két győzelmet szereztek és egy vereséget szenvedtek. Az első mérkőzést a Lenart ellen 2:1-re (25:22, 25:14, 12:25) megnyerték, a következőt az esélyesebb Muraszombat ellen 1:2-re elveszítették (22:25,

25:23, 14:25), majd egy újabb 2:1-es (25:21, 25:13, 23:25) győzelmet szereztek Benedikt ellen. Az első fordulót követően a legfiatalabb lánynövendékek öt ponttal negyedikek a tabellán. A felnőtt röplabdacsapat hazai pályán három játszmában (9:25, 17:25, 16:25) kapott ki az éllovas Vuzenicától. HS

A Nafta barátságos meccsei Kobilje – Nafta 1903 2:3 (2:2) A hétvégén induló tavaszi idény előtti utolsó alapozási meccsét a Nafta vendégségben játszotta Kobiljén, ahol csak minimális különbséggel tudott győzni. A felázott és nehéz pályán a fiúk nem találták meg az igazi játékütemet, s a passzolt labdák átvétele jelentette a legnagyobb gondot. Az adott körülményekhez a leggyorsabban Zagorec alkalmazkodott, aki két gólt is szerzett csapatának. Az elsőt a mérkőzés elején, amikor Dodleknek közvetlenül a kapu elé beadott pontos labdáját fejelte a hálóba. A hazaiak azonban nem hátráltak meg, támadásba lendültek, kiegyenlítettek, majd a félidőig vezetést is szereztek. Az első játékrész döntetlen eredményét Bobičanec állította be, aki egy húszméteres szabadrúgást bombázott a kapuba. A folytatásban a lendvaiak felülkerekedtek, kezükbe vették a játék irányítását és sorban alakítottak ki ígéretes helyzeteket, melyek közül egyet ismét Zagorec értékesített, amikor a kapu előtt keletkezett kavarodásban a legszemfülesebb volt, s ezzel beállította a végeredményt is. f.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 0 1 6 . m á r c i u s 17.

3. Szlovén Labdarúgóliga, Keleti csoport, 2015/16 tavaszi idény: 15. forduló Március 19-én és 20-án Križevci– Ljutomer __:__ Rakičan – Mura __:__ Odranci – Bakovci __:__ Črenšovci – Grad __:__ Tromejnik – Polana __:__ Turnišče – Beltinci __:__ Čarda – Nafta __:__ 16. forduló Március 26-a és 28-a között Ljutomer – Čarda __:__ Nafta – Turnišče __:__ Beltinci – Tromejnik __:__ Polana – Črenšovci __:__ Grad – Odranci __:__ Bakovci – Rakičan __:__ Mura – Križevci __:__ 17. forduló Április 2-án és 3-án Mura – Ljutomer __:__ Križevci – Bakovci __:__ Rakičan – Grad __:__ Odranci – Polana __:__ Črenšovci – Beltinci __:__ Tromejnik – Nafta __:__ Turnišče – Čarda __:__ 18. fordul Április 9-én és 10-én Ljutomer – Turnišče __:__ Čarda – Tromejnik __:__ Nafta – Črenšovci __:__ Beltinci – Odranci __:__ Polana – Rakičan __:__ Grad – Križevci __:__ Bakovci – Mura __:__ 19. forduló Április 16-án és 17-én Bakovci – Ljutomer __:__ Mura – Grad __:__ Križevci – Polana __:__ Rakičan – Beltinci __:__ Odranci – Nafta __:__ Črenšovci – Čarda __:__ Tromejnik – Turnišče __:__ 20. forduló Április 23-án és 24-én Ljutomer – Tromejnik __:__ Turnišče – Črenšovci __:__ Čarda – Odranci __:__ Nafta – Rakičan __:__ Beltinci – Križevci __:__ Polana – Mura __:__ Grad – Bakovci __:__

21. forduló Április 27-én Grad – Ljutomer __:__ Bakovci – Polana __:__ Mura – Beltinci __:__ Križevci – Nafta __:__ Rakičan – Čarda __:__ Odranci – Turnišče __:__ Tromejnik – Črenšovci __:__ 22. forduló Április 30-án és május 2-án Ljutomer – Črenšovci __:__ Tromejnik – Odranci __:__ Turnišče – Rakičan __:__ Čarda – Križevci __:__ Nafta – Mura __:__ Beltinci – Bakovci __:__ Polana – Grad __:__ 23. forduló Május 7-én és 8-án Polana – Ljutomer __:__ Grad – Beltinci __:__ Bakovci – Nafta __:__ Mura – Čarda __:__ Križevci – Turnišče __:__ Rakičan – Tromejnik __:__ Odranci – Črenšovci __:__ 24. forduló Május 15-én Ljutomer – Odranci __:__ Črenšovci – Rakičan __:__ Tromejnik – Križevci __:__ Turnišče – Mura __:__ Čarda – Bakovci __:__ Nafta – Grad __:__ Beltinci – Polana __:__ 25. forduló Május 22-én Beltinci – Ljutomer __:__ Polana – Nafta __:__ Grad – Čarda __:__ Bakovci – Turnišče __:__ Mura – Tromejnik __:__ Križevci – Črenšovci __:__ Rakičan – Odranci __:__ 26. forduló Május 29-én Ljutomer – Rakičan __:__ Odranci – Križevci __:__ Črenšovci – Mura __:__ Tromejnik – Bakovci __:__ Turnišče – Grad __:__ Čarda – Polana __:__ Nafta – Beltinci __:__ Megjegyzés: Szombaton délután játszik a Naf­ta 1903, a Črenšovci, a Lju­to­mer és a Ba­kovci, vasárnap délelőtt a Ra­kičan, a többi csapat vasárnap délután játssza a hazai mérkőzéseket.

19


Megújult a Népújság honlapja! www.nepujsag.net