Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

58. évfolyam 11. szám Lendva 2014. március 20. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Március friss szele

A márciusi ünnepségek szerte a Muravidéken kora tavaszi napos időben, kellemes tavaszi szélben

zajlottak, emlékezve a forradalomra és a szabadságharcra, a 166 évvel ezelőtti történelmi események tükrében

értékelve a magyarság mai helyzetét is. Március szele, mely kellemesen simogatott és lengette a lobogókat,

frissességével érintse meg a tenni akarásunkat, az energiánkat is... Az ünnepi megemlékezésekről Lendván,

Fazekas Sándor magyar vidékfejlesztési miniszter:

„Egy új világ van alakulóban, s ebben egy erős magyar közösségre szép jövő várhat” 2–3. oldal

Dobronakon, Kapcán, Alsólakosban, az Őrségben, Ljubljanában a 2–6.oldalakon számolunk be.


Iránytű A szabadság jegyében

Minden magyar felel A muravidéki magyarság központi márciusi ünnepélye vasárnap, március 16-án hagyományosan a Széchenyi- és Kossuth-emléktábláknál kezdődött, majd a Színház- és Hangversenyteremben folytatódott. Az ünnepélyt az idén Fazekas Sándor, Magyarország vidékfejlesztési minisztere, illetve Dejan Melegen süt már a nap, több a világosság és a fény is, de azért megcsapja még az arcunkat a dermesztő Židan, az SZK mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztere tavaszi szél. Szeszélyes idők járnak most sok más tisztelte meg jelenlétével. Szolarics Nađ Klára

Tavaszi zsongás

területen is... A tavasz – már hagyományosan – nem csak az ünnepek, hanem szokás szerint az elszámolások és a tervezgetések ideje is. A tavalyi évről számolnak el a nemzetiségi berkeken belül is, s tervezik a jövőt. Addig, ameddig az állami takaró ér, esetleg megtoldva pályázati pénzekkel is. Ilyenkor a táblázatokból – egyenként, majd összevetve – sok minden kiolvasható. Talán több is, mint egyesek gondolnák. Árulkodók tudnak lenni a számok, meg persze iránymutatóak is. Megmutatják, mik a törekvések a magyar közösség erősítésére, az öntudat emelésére, művelődésre, hagyományőrzésre, a maradandó értékek teremtésére, létrehozására. Különbözőek és színesek a tervek, és igen jó az, ha van effajta zsongás. A dermesztő szél csak a kasszába tekintve csaphatja meg az arcokat. Némi zsongás, mozgás észlelhető gazdasági téren is. Megvalósítás előtt áll a Novartis-Lek újabb beruházása, biztató a Nafta cég helyzetjavítása, valóban friss, üdítő szelet és új szemléletet hozhat a japán tulajdonos a lendvai Varstrojba is, és beindulhat a pezsgés a többi, hazai tulajdonban lévő cégnél, mint a Varis, a GPI Oletič, az Elektromaterial, valamint talán a magánvállalkozóknál is. Azokat a reményeket, hogy több száz munkahely létesülhet a strukturális munkanélküliség felszámolására, már régen elfújták a zord szelek. E kérdésben az államnak kellene zsongást hoznia az ehhez szükséges intézkedésekkel…

Megbízott igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A Széchenyi- és Kossuth-emléktábláknál a műsor hagyományosan a magyar és a szlovén himnuszok elhangzásával vette kezdetét, majd köszöntötték az egybegyűlteket, köztük Fazekas Sándor és

sen ünnepeljük a magyar és a szlovén ünnepeket. Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc szelleme a polgármester szavai szerint annak ellenére, hogy már 166 év múlt el, még mindig jelen van, szinte érezni lehet jelenlétét, ami nem csoda, az egyenjogúság, az emberi

szabadságharc alsólendvai történéseit felidézve kifejtette, igaz, a városban és környékén nem történtek közvetlen katonai cselekmények, ennek ellenére a lakosság igencsak megsínylette a távolabb folyó harcokat, a javak beszolgáltatása mellett sokan hadba is vonultak. A Bot,

A Széchenyi- és Kossuth-emléktábláknál a műsor végén hagyományosan koszorúzhattak a vendégek. A képen az LKMNÖK vezetősége rója le tiszteletét. Dejan Židan minisztereket, Szent-Iványi Istvánt, Magyarország szlovéniai nagykövetét és munkatársait, Márky Zoltán lendvai konzult, Göncz László nemzetiségi képviselőt, a megjelent polgármestereket, a magyar nemzetiségi közösségek képviselőit. Az egybegyűltekhez elsőként Anton Balažek, Lendva Község polgármestere szólt. Kifejtette, Lendva város és a község polgárainak sokat jelent, hogy közösen ünnepelhetnek a szomszédok, hogy közö-

jogok, az összetartozás ugyanis olyan célok, amelyek a mai napig aktuálisak. A magyar forradalom és szabadságharc Anton Balažek szerint nagy kincs, nem csak a magyar, hanem az európai történelemben egyaránt, ezért emlékezni, az emlékezés hagyományait átadni kötelességünk. A lendvai polgármester után Halász Albert, az LKMNÖK tanácsának elnöke osztotta meg ünnepi gondolatait az egybegyűltekkel. A beszéd elején az 1848/49-es forradalom és

Gazdag, Gerencsér, Göncz, Györkös, Gjurán, Zadravec, Kancsal, Kopinya, Kósa, Lipics, Rozsmán, Simonka, Toplak családi nevek csak töredékei azoknak, akik a hadkötelesek névjegyzékében szerepeltek és háborút vívtak a szabadságért. Halász Albert szerint ma is háborút vívunk, igaz, nem a szó szoros értelmében, hanem a megélhetésért, a munkához való jogért. Kifejtette, sajnos kiszolgáltatottjai, elszenvedői vagyunk a mai kornak, a gazdasági

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 2 0 .


Nemzetiség

l minden magyarért válságnak, a politikai tehetetlenségnek és sajnos annak, hogy a magánérdek sokszor fölébe kerekedik a közérdeknek, pedig főleg a fiatalabb nemzedékeknek kellene jobb körülményeket teremtenünk, mert meg kell akadályoznunk az elvándorlást, a családok széthullását, egyre komolyabb demográfiai problémáinkat. Halász Albert szerint igencsak korlátozott számunk ellenére szép eredményeket tudunk felmutatni a kultúra, az oktatás, a média területén. Sajnos ezt nem tudjuk elmondani a gazdaság, a mezőgazdaság területéről,

Az ünneplő közönség ezután a Színház- és Hangversenyterembe vonult át, itt elsőként Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke mondott köszöntőt, ünnepi beszédet. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idei anyaországi jelszavát – „Tisztelet a bátrak előtt” – idézve kifejtette, nekünk, muravidéki magyaroknak is sokszor szükségünk volt a bátorságra, és szükségünk van rá jelenleg is, igaz, teljesen máshogyan. Habár viszonylag szabad világot élünk és a jogaink is megvannak, sajnos nem élünk ezekkel, s így előbb

lasztásokon. Ugyanakkor választhatunk az ősszel esedékes szlovéniai önkormányzati választásokon is, amikor a magyar közösségek vezetőit, tanácstagjait is megválasztjuk. Horváth Ferenc az őszi választásokat illetően a választópolgárokat felhívta, minél többen induljanak a választásokon, hogy olyan embereket lehessen választani, akik tényleg tenni és dolgozni szeretnének, nem pedig populista szlogenekkel akarnak megélni. Az elnök kifejtette, a szlovén állam bátor volt, amikor az alkotmányban, illetve törvényben lefektette a

Az ünnepi beszédek után a muravidéki kétnyelvű iskolák által közösen összeállított ünnepi műsort tekinthette meg a színültig megtelt színházteremben az ünneplő közönség. mégis összességében reménykedhetünk a szebb jövőben. Úgy kell dolgoznunk, cselekednünk, hogy értékeket hagyjunk az utánunk jövő nemzedékeknek. Az ünnepi beszédek után a Muravidéki Nótázók és a Petesházi Horváth József ME népdalkörének közös fellépése következett, eközben a vendégek koszorúzással róhatták le tiszteletüket az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt.

vagy utóbb elveszünk. A csúcsszervezet elnöke kifejtette, a muravidéki magyarság idei ünnepélyének mottója a „Szabadság”, amely feljogosít bennünket arra, hogy éljünk a nyelvünkkel, és ezt ne csak a családban, barátok között tegyük, hanem a közéletben is. A szabadság Horváth Ferenc szavai szerint arra is feljogosít bennünket, hogy magyar állampolgárként először szavazzunk a magyarországi országgyűlési vá-

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 2 0 .

kisebbségi jogokat, sajnos azonban nem elég bátor, hogy ezeket a törvényeket be is tartassa, ennek következménye pedig a magyar nyelv eltűnése lehet a közéletből. Szavai szerint Szlovénia bátor volt akkor is, amikor a nehéz gazdasági helyzet közepette ténylegesen csak minimálisan csökkentette a kisebbségi szervezetek, intézmények költségvetéseit, s egyben kifejezte reményét, hogy a szlovén állam a jövőben is ilyen bátor marad, s

A Színház- és Hangversenyteremben Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke mondott ünnepi beszédet. közösen egy szebb jövőt tudunk építeni mindenki megelégedésére. A muravidéki elnök után Fazekas Sándor, Magyarország vidékfejlesztési minisztere mondott ünnepi beszédet. Ebben hangsúlyozta, külön felemelő érzés számára, hogy a Muravidéken, Lendván ünnepelhet a magyar közösséggel. A 166 évvel ezelőtti események ma is felemelő érzést, az összetartozás érzését jelentik minden magyarnak, minden évben felidézve az akkori történéseket. Fazekas Sándor a továbbiakban a muravidéki ünnepély napjára, március 16-ra, a bécsi udvar visszahátrálására, a pozsonyi országgyűlés határozatainak elfogadására, az önálló Magyarország, az önálló magyar kormány létrehozására tért át, az akkor megszületett polgári Magyarországra, amely alapjai mentén a mai napig élünk. Szavai szerint talán éppen ezért ennyire bensőséges viszony fűz ehhez az ünnephez minden magyart, függetlenül határoktól, történelmi tényektől és fejleményektől. Éppen ezért az összetartozást, amelyet a ’48-as

események jelentenek, ápolnunk kell, a fiatalokkal meg kell ismertetnünk saját történelmünket, mert anyanyelvünkön kívül ez az egyetlen dolog, amely összeköt bennünket. A szónok kifejtette, Magyarország mai alaptörvénye is ezekre a hagyományokra épül, s egyik legfontosabb passzusa: „A több állam fennhatósága alávetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság.” Hangsúlyozta, a Muravidék, Lendva ma Szlovéniához tartozik, de egyben a magyar világ része is, a magyarság ezen a vidéken 1100 éve él és fenn tudott maradni a történelem során, még a legkritikusabb időkben is. Fazekas Sándor beszédét azzal fejezte be, egy új világ, új univerzum van jelenleg születőben, és minden jel arra mutat, hogy ennek mi, magyarok is haszonélvezői lehetünk, ehhez azonban nem szabad elszalasztani az elénk tárulkozó lehetőségeket, mert egy olyan európai közösség van épülőben, amelyben egy erős magyar közösség is megtalálhatja a helyét, amelyben minden magyar felel minden magyarért. Utolsó szónokként Dejan Židan, a Szlovén Köztársaság mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztere köszöntötte az ünneplő közönséget. Beszédében a márciusi forradalom vívmányait méltatta, kifejtette, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc céljaiért jelenleg is harcolni kell, így teszik ezt közösen Szlovénia és Magyarország az EU és a NATO berkein belül, az egyenlőség a nemzetek és emberek között ugyanis a mai napig nem egyértelmű, s folyamatos küzdelmet igényel. Az ünnepi beszédek után a muravidéki kétnyelvű iskolák által készített minőségi ünnepi műsor következett.

3


Nemzetiség Az 1848/49-es eseményekre emlékeztek Dobronakon

Ünnepelni tavaszt, hazát és összefogást – Ha van igazán szép és reményt keltő nemzeti ünnep, az március 15-e. Ezt a napot nagyon lehet szeretni. Petőfi lángoló versei, a kezdődő tavasz reménye, a fiatalság lendülete, az erőszak nélküli forradalom minden ereje benne van – indította ünnepi beszédét Cár Anna, a Dobronaki község magyarságának elnöke az 1848/49-es eseményekre emlékezve.

déken, tehát a Dobronaki községben is, a mindennapi asszimiláció elleni harc öntudatőrző tényezővé alakuljon. Itt az idő, hogy mi, magyarok végre együtt dolgozzunk nemzeti és nemzetiségi ügyeink sikeré-

Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az idén is az utolsó helyig megtelt a dobronaki kultúrotthon terme március 15-én, amikor a helyiek méltóképpen lerótták tiszteletüket az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc eseményei előtt. Az ünnepélyt jelenlétével megtisztelte Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő, Márky Zoltán, Magyarország lendvai konzula, Horváth Ferenc, a muravidéki magyarság elnöke, a Hodos és Šalovci községi magyar önkormányzatok elnökei, illetve Marjan Kardinar, Dobronak Község polgármestere. A Dobronaki KÁI gyermekkór usának szépen csengő előadásában hangzott el a magyar és a szlo-

Márciusi üzenetek az ünnepélyen lírai megfogalmazásokban, dalokban. vén himnusz, majd Cár Anna, a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa elnökének ünnepi beszéde következett, melyben utalt a történelmi múltra, a szabadságharc törekvéseire. – Március 15-ét joggal tartjuk legnagyobb nemzeti ünnepünknek, amely nap

minden korban a magyar szabadság szimbóluma maradt – mondta az elnök, majd a szabadságról, 1848 örökségéről szólt, így folytatva: a jövőben nemcsak emlékezni kell, hanem cselekedni is. Szívós kitartásra van szükség, elkötelezett, céltudatos munkára annak érdekében, hogy a Muravi-

ért. Ha ezt akarjuk, akkor a Muravidéken is van jövőnk – szólt az egybegyűltekhez Cár Anna, hangsúlyozva az eredményeket is, melyek nagy mértékben az itteni közösség akarásának, a vezetésre termett emberek lelkesedésének és aktivitásának köszönhetők. Elmondta még, hogy

gyökeres változás állt be életünkben azzal, hogy a magyar állam a határon túli magyarok számára kettős állampolgársági jogot adott, így teljes értékű állampolgárok lehetünk a magyar nemzet részeként. Beszédében utalt az olyan gazdasági körülmények megteremtésének szükségességére, amely a fiatalok itthon maradását segíti elő. A dobronaki ünneplő közönséghez Márky Zoltán lendvai konzul is szólt, gondolatait, üzenetét a Tisztelet a bátraknak Kárpát-medencei március 15-ei mottó köré fonta, majd tolmácsolta Orbán Viktor magyar kormányfőnek a határon túli magyarokhoz intézett köszöntő levelét. A múltat, a jelent és a jövőt, a márciusi forradalmat megünnepelni egybegyűlt közönség nívós kultúrműsort láthatott, melyet a Dobronaki KÁI tanulói és a helyi fiatalok állítottak össze, illetve fellépett a Dobronaki Nótázók csoport és az Új Muravidék Citeraegyüttes is.

Márky Zoltán látogatása a Városházán A Nemzetiségi Hivatal Márky Zoltán lendvai magyar konzul hétfőn hivatalos látogatást tett Anton Balažeknél, Lendva Község polgármesterénél. A Városházán kellemes hangulatban telt találkozónak ismerkedési, kapcsolatfelvételi jellege volt. – Nagyon örülök annak, hogy Lendván konzuli

iroda nyílt, ez jelentősen segítheti a kapcsolatokat, hiszen vannak még lehetőségek, amelyeket nem használtunk ki. Minden községnek, városnak sokat jelent a konzulátus, a konzuli iroda, Márky Zoltánnak tehát jó munkát kívánok, s remélem, hogy nagyon jól tudunk majd

Márky Zoltán konzul és Anton Balažek polgármester a Városháza protokollirodájában.

4

együttműködni – jelentette ki Anton Balažek polgármester. – Alapvető volt, hogy az első munkahetem után hivatalosan is találkozzak a polgármester úrral. Az elmúlt héten derült ki számomra, amikor ünnepségeket tartottak, hogy Lendva Község, Lendva város és a magyarországi települések mennyire összefognak. Intenzív a kapcsolat Vas és Zala megye településeivel és a kétnyelvű terület települései között is. Ezeket a kapcsolatokat projektekkel tovább kívánjuk erősíteni, ezért vagyunk itt – nyilatkozta a hivatalos látogatáson Márky Zoltán lendvai konzul. Szolarics Nađ Klára

vezetője a kétnyelvűség betartásáról Még a múlt héten a magyar és az olasz közösség, valamint az említett közösségek parlamenti képviselőinek többszöri felszólalása, illetve különböző hivatalos címekre küldött levelezései után – amelyek szerint különösen az utóbbi időben nagy űr tapasztalható az SZK alkotmánya, illetve a kisebbségi jogvédelmet szabályozó törvények és a terepen tapasztalható gyakorlat között – hivatalosan megszólalt a Szlovén Kormány Nemzetiségi Hivatalának vezetője, Tamara Vonta államtitkár is. A minisztériumokhoz címzett levelében felhívja a szaktárcák illetékeseinek figyelmét arra, hogy a nemzeti közösségek képviselői az utóbbi években több ízben felszólaltak az említett hiányosságok megszüntetése érdekében, de véleményük szerint a helyzet nem javul, sőt kifejezetten romlik. Emiatt Tamara Vonta felhívja a minisztériumokat, következetesen tartsák be az őshonos nemzeti közösségek kisebbségi jogait, erről, illetve az általa írt körlevél tartalmáról tájékoztassák a minisztériumok különböző szerveit, különösképpen a kétnyelvű területen tevékenykedő irodákat, kirendeltségeket, egyéb szerveket. tt

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 2 0 .


Nemzetiség

Fotó: Herman László

Magyar nemzeti ünnep Ljubljanában

Koszorúzás gróf Batthyány Lajos emléktáblájánál a ljubljanai várban. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett hétfői megemlékezés Ljubljanában a magyar nagykövetség és a József Attila Kulturális Egyesület szervezésében hagyományosan a várban, gróf Batthyány Lajos (1807– 1849), az első felelős magyar kormány miniszterelnöke emléktáblájánál kezdődött, majd a Nagyköveti

Rezidencián folytatódott, ahol állampolgársági fogadalomtételre is sor került. Az ünnepi műsort a Ljubljanában működtetett magyar iskola tanulói színesítették versekkel és énekekkel, az egybegyűltekhez Szent-Iványi István, Magyarország szlovéniai nagykövete és Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő szólt. (-)

Egy felejthetetlen március 15-i ünnepség Budapesten

A Moravske Toplice Község kétnyelvű területéről érkezett csoport a budapesti ünnepségen. Március 15-én Morav­ ske Toplice Község kétnyelvű területének 27 tagú delegációja első alkalommal vett részt az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett központi ünnepélyen Budapesten. Felejthetetlen élményben részesültünk. A múzeumkerti megemlékezés a történelmi zászlók és a nemzeti lobogó bevonulásával, a Himnusz

hangjai mellett kezdődött el, majd kultúrműsorral és Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédével folytatódott. A magyar kormányfő beszédében felelevenítette az 1848 március 15-i történéseket és elemezte Magyarország jelenlegi gazdasági helyzetét. Igazán felemelő érzés volt részt venni ezen az ünnepségen, hiszen egy csodálatos és leírhatatlan

érzés az, amikor ott állsz a több ezres tömeg közepén és énekled a magyar Himnuszt, valamint a Nemzeti dalt, és nem fontos az, hogy határon túli magyar vagy magyarországi magyar vagy, mert abban a pillanatban összeforrtunk és együtt emlékeztünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire. Moravske Toplice Községi MNÖK

Forradalmi megemlékezés

Közösen ünnepeltek

Kapcán a helybeli József Attila Művelődési Egyesület idén is megemlékezett az 1848/49-es eseményekről. Ünnepi köszöntőt dr. Halász Albert, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának elnöke tartott, felelevenítve a 166 éve történteket, valamint

Alsólakosban a helybeli Szúnyogh Sándor Kultúregyesület és a gyertyánosi Hajnal Művelődési Egyesület közös ünnepséget szervezett a szlovén kultúrünnep és a magyar nemzeti ünnep kapcsán. A műsorban felléptek a Hajnal ME magyar és szlovén népdalénekesei és zenészei,

A kapcai népdalkör ünnepi dalcsokrot adott elő.

Az újonnan alakult gyertyánosi citeraagyüttes a közös műsoron.

szólva néhány aktuális politikai kérdésről is. Márky Zoltán lendvai konzul köszöntőjében hangsúlyozta a márciusi forradalom jelentőségét, emlékezve a bátrakra, akik közül többen nem is magyarként születtek, mégis egy jó ügy mellé álltak. Végül pedig felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét. Az ünnepi műsorban közreműködött a helyi népdalkör és a versmondók, a gyertyánosi iskola tanulói, a csesztregi pávakör, valamint a Mura Dance együttes Murakeresztúrról. (–)

a felnőtt és gyermek tánccsoport, valamint a nemrég alakult citerázók, illetve az alsólakosi versmondók. Az ünnepi beszédet Horváth Ferenc mondta, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke beszédében az együttélés előnyeiről, a közösségmegtartó és munkahelyeket teremtő projektek megvalósításának a szükségességéről szólt. Vatali Zsófia, a lendvai konzuli iroda munkatársa Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét olvasta fel. (–)

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 2 0 .

5


Muravidék Miniszteri találkozó

Közösen a GMO és a klónozás ellen Fazekas Sándor, Magyarország vidékfejlesztési minisztere, valamint Dejan Židan, az SZK mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztere a március 16-i ünnepi találkozások sorában kétoldalú szakmai megbeszéléseket is folytattak, melyet követően sajtótájékoztatót tartottak. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A sajtótájékoztatót Horváth Ferenc, az MMNÖK Tanácsának elnöke nyitotta meg, kifejezve örömét, hogy

a magyar nemzeti ünnep során közösen ünnepelhettünk. Fazekas Sándor elmondta, a délelőtt folyamán személyes barátjával, Dejan Židan miniszterrel reál-

kérdésekkel foglalkoztak. Kifejtette, az egészséges, minőségi élelmiszertermeléssel kapcsolatosan több kérdésről tárgyaltak, de fontos vidékfejlesztési témakörök is terítékre kerültek.

Ünnepségek az Őrségben Március 15-e alkalmából a Vas megyei Őrségben, Őriszentpéteren, Bajánsenyén és Kerkáskápolnán vettünk részt az ünnepi megemlékezéseken. Őriszentpéteren a pénteki ünnepségen a

ral idézte fel a forradalom nagyjait. Szombaton Bajánsenyén folytatódott az ünnep előtti tisztelgés, a közönséggel Györke Gyula, a község polgármestere

Díszvendégként a hodosi nemzetiségi elnököt, Abraham Borist is felkérték, hogy ossza meg gondolatait a helyiekkel. A goricskói nemzetiségi elnök a határ két oldalán élő magyarság

Fazekas Sándor magyar vidékfejlesztési miniszter, Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke, valamint Dejan Židan szlovén mezőgazdasági és környezetvédelmi miniszter a sajtótájékoztatón. Néhány kérdéskört a magyar miniszter ki is emelt, így szólt a „mézes reggeli” szlovén kezdeményezésről, amelyet Magyarország is maximálisan támogat. Kifejtette, a kezdeményezés hasznos a gyermekek számára, mert egészségesebben táplálkozhatnak, illetve a termelőknek is, hiszen növelhetik az előállított méz

értékesítését. Szavai szerint Magyarország támogatja, hogy ez a kezdeményezés az egész EU területén teret nyerjen. Fazekas Sándor elmondása szerint áttekintettek számos, az EU közös agrárpolitikájával kapcsolatos területet is, így foglalkoztak a kisgazdaságok helyzetével és támogatásával, egyeztették a GMO-ellenes közös

Kasaš Mihael lett az intézet igazgatója Bajánsenyén a kultúrházban a legkisebbek felkészült, tartalmas ünnepi műsorral léptek színpadra. település polgármesterét, Őr Zoltánt, illetve Abraham Borist, a Hodosi MNÖK elnökét köszöntötték, ünnepi beszédet Tóth Jenő, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője mondott. a műsor kulturális összeállításában az általános iskolások, valamint az Őrség Dalárda férfikórusa lépett színpadra, a Göncölszekér Zenés Vándorszínház pedig a „Hon szerelem! Vess tiszta lángot!” című zenés műsor-

6

osztotta meg gondolatait. Az ünnepélyt a helyi általános iskolások és óvodások műsora, valamint az Őrség Dalárda szereplése színesítette. A koszorúzást követően istentiszteletre várták a hívőket a református templomba. Kerkáskápolnán szintén 15-én szabadtéri megemlékezésre gyűlt össze a falu. Az általános iskolások rövidke műsora után Keserű József polgármester tartott ünnepi beszédet.

közötti kapcsolattartás fontosságát, a közös nyelv és kultúra mint összekötő kapocs fontos szerepét emelte ki. A megemlékezés zárásaként Szakál Zoltán református lelkész mondott imádságot. Mindhárom településen koszorúzással is tisztelegtek 1848 nagyjainak emléke előtt. Az őrségi rendezvényeken a hodosi magyar nemzetiség képviselte a Muravidéket. A.K.

A Lendva Községi Tanács 44. levelező ülésén hozott határozatot az Ifjúsági Központ – Fiatalok Világa Közintézet kiválasztott igazgatójelöltjének megbízatásáról. A február 24-ig leadott szavazatok szerint Kasaš Mihael jelölt beleegyezést kapott az intézetigazgatói munkahely Kasaš Mihael, az Ifjúbetöltéséhez. Az ifjúsági központ sági Központ – Fiatalok igazgatói tisztségére a Világa Közintézet új nyilvános pályázatra beér- igazgatója. kezett két beadvány közül az intézet tanácsa Kasaš Mihael jelöltet javasolta kinevezésre, a kinevezéshez azonban az intézet alapszabályzata szerint az alapító, Lendva Község beleegyezése szükséges. Kasaš Mihael a községi tanács beleegyezésének meghozatala után február 27-ével négyéves megbízatást kapott. SNK

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 2 0 .


Muravidék álláspontot, illetve a klónozott állatokkal kapcsolatos szintén ellenző álláspontot, valamint azt, hogy ha ilyen termékek az EU piacaira kerülnek, akkor ezeket mindenképpen megfelelően jelölni kell. A magyar miniszter tájékoztatta szlovén kollégáját a fehér akáccal kapcsolatos magyar álláspontról, vagyis azon uniós szabályozás elutasításáról, amely beleszólna egy-egy tagállamban abba, milyen növényeket termeljen. A miniszter kifejezte örömét, hogy Szlovénia is hasonlóképpen látja az említett kérdéseket, például azt, hogy olyan térségek, mint a Muravidék, népességmegtartó erővel rendelkezzenek, ehhez pedig segítséget adhatnak a határon átívelő projektek, amelyek az egész térséget, ezen belül a muravidéki magyarságot is meg tudják tartani. Dejan Židan, megerősítve Fazekas Sándor szavait, elmondta, valóban jó viszonyokat ápolnak, nemkülönben a két tárca is igencsak jól együttműködik. Kifejtette, a délelőtt során nem formális találkozón bemutatta az „Édes út” projektet, amely szépen tükrözi, hogyan lehet az egészséges életmódot egyesíteni a mezőgazdasággal, a minőségi helyi termékek termelésével. A szlovén miniszter szavai szerint ezután folytatva közelmúltbéli budapesti találkozójukat, formálisan is tárgyaltak. Dejan Židan is kifejtette, hogy a két ország álláspontja az unión belül igencsak hasonló, ez látható az egyes projektek közös támogatottságában is. A szlovén mezőgazdasági tárcavezető kifejtette, sokat jelent Magyarország támogatása a mézes reggelivel kapcsolatosan, és egyben hangsúlyozta, Szlovénia közös állásponton van Magyarországgal a már említett fehérakác-tárgykörben is. Kifejtette, közös az álláspont a génmódosított növények, illetve a klónozott állatok tenyésztését illetően, közösen ellenzik ezeket.

A Financial Times elismerése Lendvának Cannes-ból

Amikor van stratégia és vonzerő A Financial Times kiadó fDI Magazin nevű lapja által kiírt pályázat rangos elismerését nyerte el Lendva Község és a Muravidék. A benevezett városokat, régiókat a külföldi befektetők értékelik a befektetésvonzás stratégiája és a versenyképesség alapján. Lendva két kategóriában a 6., illetve a 10. helyen végzett a pályázók között. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az fDI Magazin és az fDI Intelligence című kiadvány elismerése mindenképpen növeli a résztvevő városok, régiók felismerhetőségét. A

ket Európában, amelyek a legvonzóbbak a külföldi befektetések számára. A legfrissebb nemzetközi díjasok között van Lendva Község is, mely először nevezett be a megmérettetésbe, valamint a Muravidék mint

a régió versenyképességét értékelve a Muravidék a 7. helyen végzett. Hogy Lendva az elmúlt néhány évben jó úton halad az ipari zónák kialakításával és közművesítésével, a különböző lehetőségek megismertetésével, a tavalyi befektetői konferencia megszervezésével, a nyitással és a kapcsolatok felvételével, bizonyítja a Financial Times besorolása. Lendva Európa mikrovárosai között a külföldi befektetések vonzását illetően a 6. helyen végzett,

Dél-Európa minden városa között pedig a 10. helyen – hangzott el a lendvai sajtótájékoztatón. A törekvéseket a lendvai középiskola két új oktatási programja, a vegyészeti és a mechatronikai képzés is segíti. A Muravidéken a külföldi befektetések bevonzása terén elsősorban az RRA Mura Fejlesztési Ügynökség tevékenykedik, a Lendvának járó díjat Cannes-ban Gönc Ferenc, az ügynökség szakmunkatársa vette át. – Az elismerés azt jelenti, hogy jó úton haladunk, hogy törekvéseinket kint is látják. Az eredményhez a tavalyi konferencia is hozzájárult, szerintem javított az ország romló imidzsén is – mondta Anton Balažek polgármester.

Lendva vonzó a külföldi befektetők számára – hangzott el a sajtótájékoztatón. Képünkön balról: Gönc Ferenc, Prendl Hajdinjak Silvija és Anton Balažek.

A muravidéki várak és kastélyok hálózata

nemzetközi elismerés elősegíti a közvetlen külföldi beruházásokat, mert a tőke ezáltal felismeri az adott hely gazdálkodási előnyeit. A Financial Times 2006-tól kétévente értékeli, rangsorolja és emeli ki azokat a térségeket, települése-

A muravidéki várak és kastélyok tulajdonosai, bérlői és gondnokai múlt pénteken a belatinci várban aláírták a muravidéki várak és kastélyok hálózatának, illetve konzorciumának létrehozásáról szóló szándéknyilatkozatot. A hét évvel ezelőtt született kezdeményezés ezúttal sikerrel járt, hiszen jelen volt szinte az összes muravidéki polgármester, illetve alpolgármester. Lendva nevében Lázár Beáta, a Galéria-Múzeum igazgatója és Gjerkeš Stanislav alpolgármester írta alá a szándéknyilatkozatot. kmj

régió a külföldi befektetők vonzási stratégiája szerint megőrizte 2012-es 3. helyezését a dél-európai régiók között. Az első két hely az olasz Toscanának és Lombardiának jutott, a 4. helyre a Vajdaság került. Szintén e térségek között, viszont

Hogyan lehet fedezni a veszteséget? A lendvai Művelődési és Promóciós Intézet (Kultúrotthon) Tanácsának keddi ülésén a leghosszabb vita az intézet 2013-as zárszámadása és közvetve a 2014-es pénzügyi és programterv tárgyalásánál alakult ki. A középpontba a 2013-as évi 13 ezer euró, valamint az előző évekből felhalmozódott 18 ezer euró veszteség (összesen 31 ezer euró) fedezésének módja került. Az intézet vezetősége szerint a veszteség alapvető oka a közpénzekből való támogatás

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 2 0 .

csökkenése, hiszen 2009 és 2013 között egyharmaddal kevesebb költségvetési pénz kaptak, és az intézet az egyedüli a Lendvai községben, melynek nem fedezettek működésének alapköltségei sem. Néhány tanácstag (Lovrak Branko, Požgai Horvat Olga) szerint viszont növelni kellene a ház piaci bevételeit, sikeres piaci programokat kellene szervezni, szponzorokat keresni, míg Pozsonec Mária tanácstag szerint az állami támogatás növelését kell elérni. Az állam az

intézetnek jelenleg évi 20 ezer euró támogatást biztosít és a kormány pénteki döntése szerint 2015-ben is marad ez az összeg. Lendva Község az intézet alapítójaként a 2014-es évre 203 ezer euró költségvetési pénzt biztosít az intézet működésére (bérek, anyagi kiadások, programok), amivel a legracionálisabban terveznek gazdálkodni és részben fedezni belőle a veszteséget, de az intézet vezetősége szerint célszerű lenne bevezetni a színházterem

nem kommerciális felhasználói számára (egyesületek, szövetségek, civilszervezetek…) a használati díjat (elhangzott, hogy 65 eurós összegben). A tanács a zárszámadást elfogadta, az intézet szanálási tervét, valamint 2014-es pénzügyi tervét, a felhasználói díj bevezetését pedig pontos kiegészítések miatt elnapolta. Az intézet programterve, melynek irányelvei és tartalmi palettája ismert, támogatást kapott. kmj

7


Muravidék A vég- és vastagbélrák elleni küzdelem

A Muravidéken a legkisebb a szűrések aránya A kétévente történő kontrollt az 50 és 69 év közöttiek számára tanácsolják: 2009 óta minden lakost írásban kerestek meg, több mint félmillió embert. A rendszeres ellenőrzés számos esetben a korai stádiumban kimutathatja az elváltozást, s ekkor még nagy mértékben gyógyítható a vastagbélrák. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

A SVIT nevű szervezet – amely a vég- és vastagbélen előforduló rák elleni küzdelemben, illetve a rákos betegségek előtti elváltozások nyomán a megelőzésben tevékenykedik az országos nemzeti program keretén belül – Lendván a Városházán tartott sajtótájékoztatót a népjóléti egészségügyi intézettel közösen, bemutatva a 2009 óta zajló programot, annak eredményeit és feladatait. Az egybegyűlteket a há-

országosan az érintettek 56,9 százaléka jelentkezett a szűrővizsgálatra az 50 és 69 év közötti korosztályban. Az arány a hölgyeknél jobb, hiszen ők 61,2, míg a férfiak 52,6 százalékban vetik alá magukat a vizsgálatnak. A Muravidéken különösen rossz a helyzet, hiszen több községben is 50 százalék alatti a részvétel, az átlag pedig 55,87 százalék. A muravidéki községek közül Kobiljén (67,74 százalék) a legjobb, a legrosszabb pedig Hodoson (30,95 százalék). A vegyesen lakott községekben

félnek a szűréstől, amely kétség kívül jár bizonyos kellemetlenségekkel, de sokkal kisebb fájdalmakkal, mint az esetleges későbbi kezelés. Ráadásul a vizsgált és a betegségben már szenvedő személyek 71,6 százalékánál korai fázisban fedezték fel a kórt, s akkor még jó esélyünk van a gyógyulásra. De mivel sokan nem jelentkeznek a megelőző vizsgálatra, így évente 80–100 személ�lyel növekedik a súlyos megbetegedések száma. A vizsgálat azért fontos, mert a székletünkben szabad

A SVIT program bemutatásán elhangzott, hogy a Muravidéken több szempontból is a legrosszabb a helyzet. zigazda, Anton Balažek polgármester köszöntötte, kifejtve: az egészség egyrészt az egyének, másrészt viszont a közösség felelőssége is, ezért a községi tanácsnak javasolja egy egészségügyi akciócsoport felállítását. Erről egyezményt is aláírt több muravidéki kollégájával, ám a meghívásnak e rendezvény kapcsán csupán négy község tett eleget. Jožica Maučec Zakot­ nik, a SVIT program vezetője elmondta, hogy

8

a legmagasabb visszajelzés Dobronakon volt (60,34 százalék), majd Moravske Toplicén (55.69 százalék), Lendván (50,13 százalék), majd pedig Šalovci következik (48,26 százalék). Ráadásul a Muravidéken a legmagasabb a pozitív esetek száma, így különösen oda kellene figyelni az egészségünkre, hiszen a bélrák a leggyakoribb rákfajta, s a második a halálokokat tekintve. Ahogy azt a programvezető elmondta, sokan

szemmel nem láthatjuk meg a vér nyomait, ám a vizsgálatokon esetleg megállapított vérnyomok sem automatikusan rákos megbetegedést jelentenek. A rendelkezésre álló adatok szerint 2013 végéig közel 11 ezer elváltozást diagnosztizáltak, ebből 1287 megbetegedést, de a becslések szerint ez a szám 1700 körül mozoghat. Simona Šilec doktornő, a program regionális orvosi vezetője elmondta, hogy tavaly országszerte

250.000, a Muravidéken pedig 15.000 szórólapot osztottak szét. A vizsgálatok során 11 végbélrákot diagnosztizáltak, illetve 152 esetben elváltozást. Meggyőződése szerint kiváló a megelőző program, ezért fölösleges a félelem. A felfedezési arány a régióban a legalacsonyabb, az elhalálozás viszont a legmagasabb – mondta az orvosnő, A sajtótájékoztatón elhangzott, mennyire fontos, hogy a betegségről nyilvánosan beszéljünk, és fontos szerepet szánnak benne a közszereplőknek, így a mozgalomnak nagykövetei is vannak. A

rendezvényen Geza Erniša korábbi evangélikus püspök írta alá az okmányt, s elmondta, hogy mindent megtesz a sikeres küldetés érdekében, egy zsidó mondást felelevenítve, mely szerint ha megmentünk egy életet, akkor megmentettük az egész világot. Ema Mesarič okleveles nővér az összefogás jelentőségéről beszélt. Elmondta, hogy az akció népszerűsítésében fontos szerepet töltenek be a nővérek, akik a terepen látogatják a betegeket, az okleveles nővérek pedig az egészségügyi intézetekben tanácsadói sarkokat állítottak fel.

Elfogadták a 2013-as beszámolót A Muraszombati Általános Kórház Tanácsa tárgyalta és elfogadta az intézmény 2013-as évre vonatkozó beszámolóját. A tavalyi az egyike volt a sikeresebbeknek az intézet utóbbi éveiben, annak ellenére, hogy a kiadások 753.912 euróval meghaladták a bevételeket. A gazdálkodás pozitív lett volna, ha nem történik meg a fizetési kiegyenlítések kifizetése. Az évet ugyanis a megtakarítás jellemezte, a belső tartalékok felkutatása. A bevételek összesen valamivel meghaladták a 43 milliót eurót, az elfogadott szanálási tervnek köszönhetően összesen 2,2 millióval visszaszorították a kiadásokat, az alkalmazottak száma pedig néggyel csökkent. A beszerzéseknél is kénytelenek voltak takarékoskodni, így az újonnan beszerzett munkaeszközöknél is. A legdrágább közülük az ultrahang volt közel 87.000 euró értékben. A kórházban 94.163 betegellátási napot jegyeztek fel, átlagosan 5,1 nap volt egy beteg benntartózkodása, a szakrendelőkben pedig több mint 170.000 ellátást hajtottak végre. A tavalyi évben összesen 14.310 műtétet végeztek el, ami egy százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban, 909 szülést regisztráltak, ez 22-vel kevesebb volt, mint 2012-ben. A kedvezőtlen gazdasági helyzet az idei évben is hatással lesz a kórház gazdálkodására is, így a szanálási terv végrehajtása folytatódik. Februárban megkezdődött a sürgősségi központ építése 6,3 millió euró értékben, amelyet 59 százalékban EU-s forrásokból, 11 százalékban miniszteri forrásból, a 20 százalékos önrészt pedig hosszú távú hitelből tudja biztosítani az intézet. HF

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 2 0 .


A Jobbik kampánylátogatása Lendván

Info

„Elvi kérdés a muravidéki látogatásunk” Kedden délután a Bánffy Központba meghirdetett lakossági fórumot megelőzően a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében Szávay István, a Nemzetpolitikai Kabinet elnöke, valamint Zakó László, a párt Zala megyei elnöke tartott sajtótájékoztatót. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Szávay István a tájékoztató során kifejtette, fontosnak tartották, hogy a választási kampány során a Muravidékre is látogassanak, mert a Jobbik számára a külhoni magyar közösséggel való kapcsolattartás belülről jövő természetes kötelesség. A párt megalakulása óta fontos célnak tartja a magyar közösségek képviseletét, 2003 óta programjuk része a magyar állampolgárság és a szavazati jog kiterjesztése a határon túlra. Szavai szerint az elmúlt esztendőkben többször

nek a pártról, illetve elképedve áll az előtt is, hogy bizonyos köröket Lendván, a Muravidéken zavarja a Jobbik látogatása – például Bogrács­feszt –, ahogy a

fejezte ki ez ügyben Szávay István is, aki a fokozott rendőrségi készültséget nem érti, mert véleménye szerint csak annyiról van szó, hogy két magyarországi országgyűlési képviselő egy magyarok által is lakott területen bemutatja a párt programját. Kifejtette, a Jobbik nem egy szélsőséges párt, a program

magyarországi választások 2014 is jártak a Muravidéken, és most sem kifejezetten kampánycélokkal érkeztek, hanem egyszerűen kötelességtudatból, annak ellenére, hogy a legkisebb magyar közösségről van szó, amelyet sajnos sokszor elfelednek az anyaországban. A muravidéki látogatást elvi kérdésnek nevezte, kifejtette, ha a lakossági fórumon csak egy magyar ember megjelenik, akkor már érdemes volt a Muravidékre jönni. Szávay István hangsúlyozta, a Jobbik az elmúlt években több kérdésben, így példá-

ul infrastrukturális, vasúti, autópályaügyi kérdésekben, a muravidéki fiatalok anyaországi egyetemekre jutása érdekében felszólalt a parlamentben, és több esetben a felszólalást gyakorlati eredmények is követték. Szávay István ezután röviden, néhány pontban szólt a Jobbik választási programjáról is – hangsúlyozta, az ország két legerősebb pártjának nincs programja, ők inkább egymással foglalkoznak. Zakó László kifejtette, sajnos a határon túl egyre inkább hamis képet feste-

Szávay István és Zakó László sajtótájékoztatója a lendvai lakossági fórum megtartása előtt. jelenlegi választási lakossági fórumot is furcsamód a szlovén belügyi szervek igencsak „nagy érdeklődése” kísérte. Megdöbbenését

minden pontja vállalható és senki ellen nem irányul, hanem valaki mellett, a magyarság, a magyar nemzet mellett áll ki.

A PTZ tevékenységéből

Készül a muravidéki idegenforgalom elemzése Idén először készül mélyelemzés a muravidéki idegenforgalomról az idegenforgalmi kínálatok fenntartható európai mutatórendszere alapján. Az eredmények rámutatnak a hiányosságokra, melyek kiküszöbölése fejlődést hozhat. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A bekapcsolódásra az Európai Bizottság felhívást tett közzé, melyre az EU-s térségből 103 idegenforgalmi szereplő jelzett vissza, köztük a Muravidéki Ide-

genforgalmi Szövetség is (Pomurska turistična zveza – PTZ), s a munkát már el is kezdték – tájékoztatott Barbara Kolenc, a PTZ elnöke. Jelenleg a szálláséjszakák számáról, a foglalkoztatottakról készülnek statisztikák, s az adatgyűjtés

Mura, Muravidék… – mennyire hathatósan tudjuk felkínálni a turizmusban? N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 2 0 .

részben a tájékoztatási központok és a nevezetességek látogatottságára is kiterjed. Az eddigi módszerekkel összegyűjtött anyag azonban nem ad teljes képet az idegenforgalomról. Az ETIS rendszer a Muravidéken is az első lépést jelentheti az idegenforgalmi helyek fejlesztésében, fenntarthatóságának megőrzésében. Az elemzés ugyanis vizsgálja a vendégek tapasztalatait és a helyi lakosság hozzáállását is a turizmushoz. A mutatók négy területet ölelnek fel: a létesítmény igazgatása, gazdasági értéke, a turizmus hatása a társadalomra és a kultúrára, valamint a ter-

mészeti környezetre való hatás. A rendszert az idegenforgalom szereplőinek

az RRA Mura Fejlesztési Ügynökség az RDO projekten belül ismertette.

Nađ Drago a Desus lendvai bizottságának élén

A DeSUS lendvai bizottsága előrehozott választásokat tartott. A DeSUS (Nyugdíjasok Demokratikus Pártja) lendvai községi bizottsága március 18-án tartott éves közgyűlésén előrehozott választásokon (Kiralj Ladislav elnök halála miatt) kiválasztotta új vezetőségét. Az új elnök Nađ Drago Lendvahegyről, az alelnöki tisztséget Borak Milan tölti be, a titkári teendőket Cuk Terezija végzi. A DeSUS lendvai bizottságának tagjai az ülésen elfogadták a párt új statutáris szabályait, a tavalyi beszámolókat és a 2014-es munkaprogramot. Kmj

9


Info a mai napon... Március 20-án történt 1702 Meghalt Tótfalusi Kis Miklós nyomdász, aki 1685-ben Hollandiában újranyomtatta a Károli Bibliát. 1727 Meghalt Sir Isaac Newton angol fizikus matematikus és csillagász, a gravitáció és a tömegvonzás felismerője. 1815 Visszatért Napóleon Elba szigetéről Párizsba és megkezdte 100 napos uralkodását. 1828 Megszületett Henrik Ibsen világhírű norvég drámaíró. 1894 Meghalt Kossuth Lajos szabadságharcos, államfő. 1916 Albert Einstein közreadta általános relativitáselméletét. 1929 Meghalt Ferdinand Foch francia katonai vezető, marsall, aki visszaszerezte Elzászt és Lotaringiát Franciaországnak. 1952 Oscar-díjat kapott Humphrey Bogart és Vivian Leigh, valamint az Egy amerikai Párizsban című film. 1953 Megszületett Csányi Sándor közgazdász, bankár, üzletember. 1954 Megszületett Józsa Imre színész, filmszínész. 1958 Megszületett Holly Hunter Oscar-díjas amerikai filmszínésznő.

visszapillantó

1994. március 18-án, 11. szám

Szentlászlói képeslap Szentlászló lassan fejlődő vegyesen lakott goričkói falu. Annak ellenére, hogy Muraszombat 18 kilométer távolságra esik a falutól, sokan keresik a kenyerüket a járási centrumban. Az őrségi települések nem nagyon bővelkednek gyárakban, ezért a lakosság nagy része a földművelésből él. A gazdasági Gazdára vár a szentlászlói fűrésztelep is. válság Szentlászlót is érintette, hiszen a fiatalok az ígéretekből, hanem a tél beálltával a falu lakossáközül sokan munkanélkü- tettekből élnek. Ő is egy a ga összefogott és rendbeliek vagy éppen munkát sok közül. hozta a faluotthon belsejét. – Az ősz és a tél folya- Közben az utcai világításról keresők. mán milyen tevékenysége- is szó esett. Sajnos csak a ket folytattak a faluban? Új tervek kevés számítgatásig jutottunk el, – Szeptember végére a terv megvalósítása két és reménnyel Bogdán István, a falu- készült el a ravatalozó, fél millió tollárba kerülne. közösség elnöke már több amelyet négy hónap alatt Ezt az összeget saját erőből éve arra törekszik, hogy készítettünk el. Saját szá- nem tudjuk előteremteni, Szentlászlón kézzelfogható mításunk szerint két és ezért úgy gondoltuk, hogy eredményeket mutasson fél millióba kerül majd. egyelőre elhalasztjuk ezt a fel, hiszen a faluban élnek A többi kiadást önkéntes beruházást. A falunkban olyan emberek, akik nem munkával oldottuk meg. A sok a munkanélküli, akik

anyagilag rosszul állnak és nem merünk tőlük pénzt kérni a faluközösség céljaira. – Csak helyi járulékból akarják megoldani az utcai világítást? – Sajnos a helyi járulék elfogyott a ravatalozóra, többet pedig nem megyünk pénzt kéregetni. Pedig szeretnénk Bakonak irányába leaszfaltozni az utat. Sajnos a falu határában van egy 1600 méteres útszakasz, ami hozzánk tartozik, és még onnan van egy kilométer Bakonakig. Ezt az útszakaszt is nekünk kell rendbehozni. A temető felé vezető utat is le kellene aszfaltozni. A legújabb számítások szerint egy kilométer aszfalt hétmillió-nyolcszázezer tollárba kerül. A muraszombati község csak 30 százalékban támogatná ezt a beruházást. Mi viszont nem tudunk ötmillió tollárt összeszedni az emberektől.

egészségünk

Túlsúly – életmód vagy betegség? Aladič Edit, dr. med., Lendvai Egészségház Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint 1980-tól napjainkig megkétszereződött az elhízott emberek száma a Földön. Európa lakosságának több mint 50 százaléka túlsúlyos, 20 százaléka pedig kövér. Betegség vagy az életmód megváltozásának következménye az elhízás napjainkban? Mindkét megfogalmazás helyes. Az elhízás az anyagcsere krónikus megbetegedése. Akkor alakul ki, amikor a szervezetben

10

megbomlik az egyensúly az energiabevitel és az energiafelhasználás között. Az étkezés és a testmozgás mellett természetesen egyéb tényezők is hatnak a testsúlyra – öröklődés, stressz, környezeti hatások, kultúra… Genetikai adottságainkat nem tudjuk megváltoztatni. A stressz egyre nagyobb mértékben jelen van mindennapjainkban. Emellett egyre többet járunk autóval, részben a kényelem, részben az idő szűke miatt. A testmozgás és az egészséges étkezés viszont mindenkinek egyéni döntése. Táplálkozási szokásainkra természetesen hat a környezet, ahol élünk, valamint a kultúra,

viszont ezen kereteken belül, mindenki választhat egészségesebb élelmiszereket. Ezenkívül az ételek mennyisége is fontos szerepet játszik. Az egészséges testmozgásra napi fél óra is elegendő. Az elhízásra hatványozottan érvényes, hogy könnyebb megelőzni, mint gyógyítani. Amikor már ránk rakódnak a fölösleges kilók, igen nehéz újra visszanyerni az egészséges testsúlyt. Gondoljunk időben a megelőzésre, hiszen az elhízás okozhatja más krónikus betegségek kialakulását, illetve rosszabbodását. Fontos tényező a II. típusú cukorbetegség kifejlődésénél, károsan hat a szív- és érrendszerre (magas vérnyomás, korona­

erek megbetegedése, szív­ infarktus…), megnehezíti a normális légzést, kihat a mozgásszervekre, fokozott terhelést jelent az ízületekre, rontja a közérzetet és ezáltal pszichés problémákat okozhat. Mindezek mellett egyes rákos megbetegedések kialakulása is összefüggésbe hozható a túlsúllyal. Tehát újra csak hangsúlyoznám: a megelőzés a legjobb orvosság! Ügyeljünk a mennyiségileg is kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozásra, és lehetőségeinkhez mérten mozogjunk minden nap! Ha viszont már kialakult a túlsúly, még mindig nem késő. Változtatva életmódunkon és szokásainkon

visszanyerhető az egészséges testsúly. A megelőző vizsgálatok alkalmával lehetőség van csatlakozni olyan csoporthoz, amelynek a programja az egészséges fogyás. A szakrendelőkben szintén hasznos tanácsokat lehet kapni egyénre szabottan a helyes táplálkozásról és az egészséges testmozgásról. Mindezek mellett lehetőség van még gyógyszeres és sebészeti kezelésre is a bonyolultabb esetekben. Legyen megelőzés vagy gyógyítás, az egészséges táplálkozás és az aktív életmód mindenképp központi szerepet játszik.

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 2 0 .


Info nagykanállal

A ház lelke: a konyha Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

Amikor a népi táplálkozást igyekszünk bemutatni, az alapanyagok, ételfajták, étkezési alkalmak mellett nem felejtkezhetünk meg az ételkészítés legfőbb helyszínéről sem, a ház lelkéről: a konyháról. A meleget és biztonságot adó tűzhely, amely egyben az ételkészítés nélkülözhetetlen eszköze volt, jelentette a házak kultikus központját. A Délnyugat-Dunántúlon a parasztház alapsejtje, központi része a konyha volt. A konyha azonban nemcsak az ételkészítés helye volt, itt zajlottak a legfontosabb háztartási munkák is, így a ház leggazdagabban, legtöbb tárggyal berendezett helyisége is volt egyben. A Délnyugat-Dunántúlon, így a Göcsejben, az

Őrségben és a Hetésben is sokáig fennmaradtak a füstelvezetés szempontjából legrégebbinek számító füstösházak és füstöskonyhák, amelyeknek tüzelő berendezéseiből a füst kezdetben egyszerűen az ajtón keresztül távozott. A tüzelőpadkás kemencén úgy főztek, hogy az izzó parazsat a kemence szájához az ételes fazék köré kotorták. A füstöskonyhában még kevés volt a tároló bútordarab. A kemence teteje, valamint a kemence mellett álló padok és a falra erősített polcok voltak a rakodóhelyek. Falvaink házainak fejlődésében, élhetőbbé válásában hatalmas előrelépést jelentett, amikor a 20. század első évtizedeire a kürtők és kémények segítségével a konyhából kivezették a füstöt, a sárkemence helyére pedig összetettebb, mászókéményes kemence került. A főzés a kemencéhez hozzáépített takaréktűzhely fémlapján zajlott, ennek végében aztán tovább ma-

váltottak fel. A konyha füsttelenítésével mind az ételkészítés, mind az ott tartózkodás kellemesebbé vált. Már nemcsak az étel elkészítése, de az elfogyasztása is itt zajlott, a 20. században a paraszti konyhákba is bekerültek az asztalok és a székek. A füsttelenítés megoldásával a berendezési tárgyak száma is megszaporodott. Az ös�szetettebb, dekoratívabb tároló bútorok is helyet kaptak. Magasabbak lettek a polcok, díszesebb edények is soKözépkori konyha ábrázolása. Peter rakoztak már Wagner, Augsburg, 1505. a stelázsikon. Az asztal és a majd öntöttvas edények- pad fölé tálas került díszedében kezdtek főzni, hogy nyekkel. A tehetősebb csaláaz edény minél nagyobb dok már konyhaszekrényt, felületen érintkezzen a for- kredencet is készíttettek az ró vaslappal. Idővel pedig asztalosokkal. A falra széa zománcos fémedények pen faragott törölközőtartó is megjelentek, amelyeket kerülhetett dísztörölközővel, mára már korszerű rozsda- esetleg tükör és fésűtartó. A mentes és kerámiaedények konyhák elmaradhatatlan gasodott a kemence, amelynek volt egy kenyérsütő része és egy redli része is, amelyeket kis fémajtóval lehetett bereteszelni. A főzőedények anyaga és formája is rohamosan változott. A sparhelt platniján széles fenekű cserépfazekakban,

részei lettek a polgári hatást tükröző hímzett falvédők. A konyháról mindig is úgy tartották, hogy az a háziasszonynak és a család női tagjainak a birodalma. A kislányoknak már egész kicsi koruktól kezdve ott kellett sertepertélniük az édesanyjuk körül. Mivel a konyha állandóan fűtött helyisége volt a háznak, a család többi tagja is szívesen tartózkodott itt. Amikor a gazda munka közben kis pihenőt tartott vagy ebéd után kicsit szundított, szívesen ledőlt a konyhában lévő alkalmai fekhelyre, a dikóra. A konyhai eszközök az idők folyamán komoly fejlődésen mentek át. A 20. század második felében megjelentek a hordozható, sorozatgyártásban készülő gyári gáz- és villanytűzhelyek. A főzés és sütés eszközei ma már elképesztő szintre fejlődtek: villámgyorsak és szinte önműködőek. Annyi azonban bizonyos, hogy még egy modern konyhának is különös bájt kölcsönöz és otthonossá teszi, ha helyet kapnak benne nagymamánk régi konyhai eszközei, edényei és falvédői.

Közmédia javallat március 17. És 23. között

Bartók Csaba heti műsorajánlója Bartók Csaba televíziós szerkesztő, rendező, a magyar közmédia felvidéki régiófelelőse, a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetségének alelnöke. Taposómalmának garatjára naponta a szepsi stúdiójukban önti a szemeket. Figyelem! A kedves olvasónak idejében jelzem, hogy felvidéki televíziósként elfogult vagyok a televíziós műsorok, azon belül pedig a Duna TV irányában. Hétfőn a Dokureflex

műsort ajánlom, benne a Besence Open című alkotást. Az Amszterdami Nemzetközi Dokumentumfilm-fesztiválon tartott premier után az MTVA házi vetítésén volt módom látni Kovács Kristóf mulatságos és egyben szívszorongató filmjét. A történet azt járja körbe, mit kezdenek a falu

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 2 0 .

mélyszegénységben élő lakói egy különös helyzettel. Egy kis ormánsági faluban teniszpálya és biokertészet kivitelezésére nyertek hazai és uniós forrást, bár a falu a futballpályáját szerette volna felújítani. /Duna, 22.00/ Kedden, de egyébként hét közben minden nap jelentkezik a Térkép. Mivel ez elsősorban rólunk, akarva vagy akaratlanul külhonba szakadt magyarokról szól, ezt – ha tehetik – ne hagyják ki. Jankó Anita felelős szerkesztő nagy odafigyeléssel válogatja össze, hogy minden határon túli régió szerepeljen benne. /Duna, 16.30/ Szerdán a Magyar Teátrum Díjátadó Gála 2013 segítségével a színházi kulisszák mögé is beleshetünk egy kicsit. Hat kiváló háttérmunkásnak ítélték oda ta-

valy decemberben a Magyar Teátrum-díjat, amely a Thália papjainak munkáját segítő szakemberek mindennapjait hivatott elismerni. /Duna, 15.30/ Csütörtökön Az áldozat című magyar játékfilmet ajánlom. Az alkotás főszereplője Reviczky Gábor. A Duna TV ezzel a filmmel köszönti a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt, aki idén március 28-án tölti be 65. életévét. A film egyébként egy különösen izgalmas thriller. /Duna, 21.50/ Pénteken egy korsó sör mellett, de szigorúan otthoni környezetben ajánlom megnézni a Sörgyári capriccio című csehszlovák filmet, mely az Oscar-díj mellett több nemzetközi elismerést is besöpört. Az 1920-as években egy csehországi kisvárosban

zajló történetet Bohumil Hrabal álmodta, vagy talán élte meg, a vígjáték rendezője pedig Jiří Menzel. Ez a két név biztos nagyobb garancia, mint az én ajánlásom, tehát hajrá Duna mozi! /Duna, 21.35/ Szombaton ismét Fölszállott a páva! Erre a műsorra nagyon büszkék lehetünk! A mi produkciónk, rólunk szól és értünk van. Tartalékos néptáncosként és jó magyarként ezt ki nem hagynám. /Duna, 18.35/ Vasárnapra egy újabb Oscar-díjas filmet ajánlok. A szakasz egy 1986-ban készült amerikai háborús filmdráma. Talán ez volt az első alkotás, amely kíméletlenül szembesítette az amerikai társadalmat a vietnami háborúban elkövetett bűnökkel. /M1, 21.40/

11


Info március 21. péntek Szlovén Tévé I. 6:05 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:10 Jó reggelt, 10:35 Glóbusz, 11:05 Helyes ötlet!, 11:55 Panoptikum, 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Jó óra Akival, 18:30 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Lépjünk együtt – jótékonysági koncert, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:35 Jó reggelt, 14:55 Planica: Síugró vk, döntő, 17:00 Labdarúgó-összefoglaló, 17:45 Hidak, 18:15 A nyolcadik nap, 18:50 Érdekel a könyv, 19:10 A pont, 20:00 A kárhozat fiai – am. dok. műsor, 20:55 Modern család – am. sorozat, 21:15 Scott és Bailey – angol sorozat, 22:10 Az üldöző – dél-koreai film, 0:10 Ismétlés.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:30 Nemzetiségi magazin, 13:05 Esély, 13:35 A megregulázott fény, avagy a lézer napjainkban – dok. sorozat, 13:55 Történetek a nagyvilágból, 14:25 Különleges mentőalakulat 23:20 Váltság-No– ausztrál sorozat, 15:15 A bel-díj múlt fogságában – brazil sorozat, 16:05 Jövő-időben, 16:20 Híradó+, 16:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:20 Híradó, 17:35 Ridikül, 18:25 A következő! – kvíz, 19:30 Híradó este, 20:20 Bízunk Benned! – vetélkedő, 21:20 Párizsi mentősök – francia sorozat, 22:20 Az Este, 22:55 Híradó, 23:10 Verssor az utcazajban, 23:20 Váltság-Nobel-díj – am. film, 1:05 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 11:45 Asztro Show, 12:50 Reflektor, 13:10 Fókusz, 13:45 Négyen négy ellen – A családi játszma, 14:30 Éjjel-nappal Budapest, 15:40 Csók és csata – am. sorozat, 16:50 A gyanú árnyékában – dokureality, 17:55 Fókusz, 18:30 Híradó, 19:30 Négyen négy ellen – A családi játszma, 20:10 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 21:25 Barátok közt – magyar sorozat, 22:00 A zöld íjász – am. sorozat, 23:05 Gyilkos elmék – am. sorozat, 0:05 Reflektor, 0:25 Odaát – am. sorozat, 1:20 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 6:55 Mokka, 9:30 Stahl konyhája, 9:35 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-világ, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:00 Hal a tortán, 16:00 Családi titkok, 17:00 Maricruz – mexikói sorozat, 18:00 Tények, 19:30 Az Élet Showja – reality-show, 20:40 Édes élet – reality-sorozat, 21:55 Jóban Rosszban, 22:50 A hihetetlen Hulk – am. film, 1:00 Tények Este, 1:45 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kívánságkosár, 14:25 Az öreg bánya titka – magyar sorozat, 15:00 Kövek és emberek – francia dok. sorozat, 15:30 Smaragd sziget Budapesten – Ír–magyar kapcsolatok – dok. film, 16:30 Térkép, 17:00 Capri – Az álmok szigete – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 22:05 Pacsirták Közbeszéd, 19:00 NB1-es cérnaszálon labdarúgó-mérkőzés, 21:05 Rocca parancsnok – olasz sorozat, 21:50 Hírek, 22:05 Pacsirták cérnaszálon – csehszlovák film, 23:40 Kultikon, 23:55 Könyvajánló, 0:05 Barátom a nyakamon – francia film.

március 22. szombat Szlovén Tévé 6:10 Visszhangok, 7:00 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:25 A Hét, ism., 14:20 Helyes ötlet!, 14:45 Odüsszeia 5200 – dok. műsor, 15:15 Szlovén magazin, 15:50 A fák mesélnek – dok. sorozat, 16:30 Állatokról, 17:35 A dinoszauruszok bolygója e m b e r e k r ő l , 17: 0 0 Hírek , 17:15 A kertben, 17:35 A dinoszauruszok bolygója – angol dok. műsor, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanások, 20:00 Az én Szlovéniám – kvíz, 21:40 Village folk, 21:50 A tekintet csábítása – dok. műsor, 22:20 Hírek, 22:50 A délkör – szórakoztató műsor, 23:20 Jack Taylor – ír sorozat, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:15 Céltábla, ism., 8:40 Planica: Síugró vk, nők, döntő, 10:35 Planica: Síugró vk, férfiak, döntő, csoportos, 12:55 Oslo: Biatlon vk, 13:50 Szlovén villanások, 14:20 A kép képe, 14:50 A nyolcadik nap, 15:25 Oslo: Biatlon vk, 16:20 Út Brazíliába, 17:10 Lépjünk együtt – jótékonysági koncert, ism., 19:00 Pavliha, a bohóc – dok. film, 20:00 Nova Gorica: Gorica – Rudar, labdarúgó-mérkőzés, 21:50 Madarak – am. film, 23:45 Aritmia, 0:30 Aritmikus koncert: Da Phenomena, 1:10 Aranyfüst.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:10 Szabadság tér ’89, 12:55 KorTárs, 13:35 Az én világom: Amazonas – dok. film, 13:55 Telesport, 15:55 Az arab fürdők története és élete – szír dok. film, 16:35 Ég, föld, férfi, nő – dok. műsor, 17:30 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:20 Az örömapa – am. film, 22:15 Ghymes 30 – koncert, 1. rész, 23:10 Hol az igazság? – am. film, 1:20 Rochester grófja – Pokoli kéj – am. film.

RTL Klub 6:45 Kölyökklub, 9:15 Ízes élet – Mautner Zsófival, 9.35 Teleshop, 10:35 XXI. század, 11:10 Házon kívül, 11:40 a’la CAR, 12:10 4ütem, 12:45 Férfi kézilabda negyeddöntő mérkőzés, 14:30 Észak és Dél – am. sorozat, 16:25 Apja lánya – am. film, 18:30 Híradó, 19:30 Amikor megállt a Föld 18:55 Fókusz Plusz, 19:30 Amikor megállt a Föld – am. film, 21:30 Elrabolva 2. – am. film, 23:25 Apátlan anyátlanok – am.–német–angol film, 1:40 Tengerparti fenegyerek – am. sorozat.

TV2 6:25 TV2 matiné, 11:35 Babavilág, 12:05 Tűsarok, 12:35 13-as raktár – am. sorozat, 13:30 Édes élet – reality-sorozat, 16:00 Családi titkok – reality-sorozat, 17:00 Irigy Hónaljmirigy, 18:00 Tények, 19:00 Magán�nyomozók – magyar dokureality, 20:00 A házinyuszi – am. film, 22:15 Az ének iskolája – szórakoztató műsor, 0:15 Fortress 2.: Pokoli űr – am. film.

Duna Tévé 7:15 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:10 Voyager – A múlt titkai és legendái – dok. sorozat, 12:35 Robbie, a fóka – német sorozat, 13:20 Anna – kanadai sorozat, 15:10 Önök kérték!, 16:10 Gázolás – magyar film, 18:00 Híradó, 18:40 Fölszállott a páva, 21:05 Hogy volt?!, 22:00 Csillag születik – am. musical, 1. rész, 23:20 Dunasport, 23:40 MüpArt, 1:10 Ismétlések.

március 23. vasárnap Szlovén Tévé

március 24. hétfő Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:40 Hallgassunk a csöndre, 11:15 Mezsgyék, 11:20 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Fantje s Praprotna – jubileumi koncert, 15:00 Arabeszk – am. film, 17:00 Hírek, 17:15 Vasárnap délután Ulával, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 A hatalom – dán sorozat, 21:10 Interjú, 22:00 Hírek, 22:30 Jože Spacal képzőművészeti portréja, 23:55 Tito – a végrendelet utolsó szemtanúi – horvát dok. sorozat, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Glóbusz, 7:30 Szlovén magazin, 7:55 Turbulencia, 8:30 Zenés matiné, 10:10 Planica: Síugró vk, döntő, 12:55 Oslo: Biatlon vk, nők, csoportos start, 14 : 15 Út Brazíliába, 14:50 Sebastian Vettel – sportfilm, 14:50 Sebastian Vettel 15:25 Oslo: Biatlon vk, férfiak, csoportos start, 16:15 Ankara: Röplabda-mérkőzés, döntő, 18:30 Sportkihívás, 19:00 Mozogj velünk!, 19:50 Lottó, 20:00 Zenés est, 21:25 Mahdi cserkészei – francia dok. műsor, 22:45 Kisfilmek, 23:25 Ismétlések.

Magyar Tévé 6:00 Ma reggel, 9:00 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:10 Hétköznapi kifutó, 12:45 Célkeresztben, 13:15 Telesport, 13:55 Út Rióba – labdarúgó-magazin, 14:25 Lengyelország – dok. film, 14:55 Égigérő fű – magyar film, 16:25 Telesport, 18:50 A Lényeg, 19:30 Híradó este, 20:20 Magyarország, szeretlek!, 21:40 Egy asszony illata – am. film, 0:15 Ondine – ír–am. film.

RTL Klub 6:45 Kölyökklub, 9:40 EgészségKalauz, 10:15 Teleshop, 11:15 Kalandor – magazin, 11:45 Havazin, 12:20 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek, 12:55 Glee – Sztárok leszünk! – am. sorozat, 14:00 Amikor megállt a Föld – am. film, 16:10 Bűnvadászok – olasz film, 18:30 Híradó, 18:55 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 Sherlock Holmes 2. – Árnyjáték – am.–angol film, 22:25 Amerikai pite – am. film, 0:25 Portré, 1:05 Gyilkos dallamok – spanyol–angol film.

TV2

6:20 Villanás, 6:30 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt, 10:35 A lélek horizontja, ism., 11:10 Kilátás a..., 11:50 Village folk, 12:00 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:35 Éjféli klub, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Jó óra Bernardával, 18:30 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 Mesterséges mennyország, 23:35 Érdekel a könyv, 23:55 Jazz, 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 12:40 Jó reggelt, 15:20 A pont, 16:10 Interjú, ism., 17:10 A kárhozat fiai – am. dok. műsor, ism., 18:05 Jó napot, Koroška!, 18:40 Helyes ötlet!, 19:10 A pont, 20:00 Bernhard herceg, a királyi gazember – holland sorozat, 21:20 Tetthely – osztrák sorozat, 22:50 Ismétlés.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:30 Nemzetiségi magazinok, 13:35 Magyarlakta vidékek krónikája, 14:30 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 15:20 A múlt fogságában – brazil sorozat, 16:10 Jövő-időben, 16:15 14:30 Különleges mentőalaHíradó+, 16:30 Rex kulat felügyelő – osztrák sorozat, 17:20 Híradó, 17:35 Ridikül, 18:30 A következő – kvíz, 19:30 Híradó este, 20:20 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, 21:20 Kékfény, 22:20 Az Este, 23:00 Híradó, 23:15 Verssor az utcazajban, 23:20 Aranymetszés, 0:15 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 10:05 Topshop, 11:45 Asztro show, 12:50 Reflektor, 13:10 Fókusz, 13:45 Négyen négy ellen – A családi játszma, 14:30 Éjjel-nappal Budapest, 15:40 Csók és csata – am. sorozat, 16:50 A gyanú árnyékában – dokureality, 17:55 Fókusz, 18:30 Híradó, 19:30 Négyen négy ellen – A családi játszma, 20:05 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 21:25 Barátok közt – magyar sorozat, 22:00 Castle – am. sorozat, 23:05 CSI: A helyszínelők – am. sorozat, 0:05 Reflektor, 0:25 Minden lében négy kanál – am. sorozat, 1:25 Kémpárbaj – am. sorozat.

TV2

6:25 TV2-matiné, 9:40 Astro-Világ, 10:45 Stílusvadász, 11:15 Stahl konyhája, 11:45 Több mint TestŐr, 12:15 Édes élet – reality-sorozat, 16:00 Megasztár 23:50 Vágy és vezeklés 10!, ism., 18:00 Tények, 19:00 Napló, 20:00 A Nagy Duett – show, 22:50 Pimasz úr ott alszik – reality, 23:50 Vágy és vezeklés – angol–francia film, 1:55 Psych – Dilis detektívek – am. sorozat.

Duna Tévé 6:10 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:15 Ízőrzők, 12:50 A királyné huszárja – magyar film, 14:10 Hazajáró, 14:40 Szerelmes földrajz, 15:15 Hogy volt!?, 16:15 Életjel – magyar film, 18:00 Híradó, 18:25 Dunasport, 18:35 Magyar szív – lengyel dok. film, 19:45 Önök kérték!, 20:40 Rózsa Sándor – magyar sorozat, 21:25 Tizenhat város tizenhat lánya – magyar film, 22:40 Dunasport, 22:55 Heti Hírmondó, 23:20 Klubszoba, 0:15 William és Kate – Mesebeli románc – angol dok. film, 1:30 Ismétlések.

6:25 Tények Reggel, 9:30 Stahl konyhája, 9:35 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:00 Hal a tortán, 16:00 Családi Titkok – reality-show, 17:00 Maricruz – mexikói sorozat, 18:00 Tények, 19:30 Az Élet Showja – reality-show, 20:40 Édes élet – reality-sorozat, 21:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 22:50 NCIS – am. sorozat, 23:55 Elit egység – kanadai sorozat, 1:00 Tények este, 1:45 Aktív, 2:10 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kívánságkosár, 14:25 Utánam, srácok! – magyar sorozat, 14:55 Hungarikum, 15:25 A zenén túl – zenés beszélgető-műsor, 16:30 Térkép, 17:00 Capri – Az álmok szigete – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:25 Dunasport, 18.35 Közbe14:25 Utánam, széd, 19:05 Életképek – magyar srácok! sorozat, 19:45 Linda – magyar sorozat, 20:55 A hegyi doktor – német sorozat, 21:45 Híradó, 21:50 Dunasport, 22:00 Dokureflex: Besence Open – dok. film, 23:20 Kultikon, 23:35 Könyvajánló, 23:40 Sportaréna, 0:10 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 2 0 .


Info március 26. szerda

március 25. kedd Szlovén Tévé 6:10 Visszhangok, ism., 7:00 Jó reggelt, 10:35 Hallgassunk a csöndre, 11:25 Emberek bolygója – angol dok. sorozat, 12:15 Mesterséges mennyország, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, ism., 14:20 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Pitypang, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Jó óra Jasnával, 18:30 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Hívják a bábát! – angol sorozat, 20:55 Dosszié, 22:00 Visszhangok, 23:05 Glóbusz, 23:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:50 Jó reggelt, 14:30 A pont, ism., 15:25 Az én Szlovéniám – kvíz, ism., 17:00 A hírnök, 17:35 Hidak: Pitypang, 18:05 A tekintet csábítása, ism., 18:35 Ezazene – zenés műsor, 19:05 A pont, 19:50 Az Astro sorsolása, 20:00 A töréspont, 20:30 Szőlőtermelő és vitéz – zenés dok. film, 21:25 A lipicaiak – zenés kisfilm, 21:35 Kauwboy – holland film, 22:50 Ismétlés.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Nemzetiségi magazinok, 13:35 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, ism., 14:30 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 15:20 A múlt fogságában – brazil sorozat, 16:15 Híradó+, 16:30 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:20 Híradó, 17:35 Ridikül, 18:30 A következő! – kvíz, 19:30 Híradó este, 20:20 Párizsi helyszínelők – francia sorozat, 21:15 Bosszú – am. sorozat, 22:05 Az Este, 22:40 Híradó, 23:00 Verssor az utcazajban, 23:05 Fekete krónika – magyar dok. sorozat, 0:05 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 11:45 Asztro show, 12:50 Reflektor, 13:10 Fókusz, 13:45 Négyen négy ellen – A családi játszma, ism., 14:30 Éjjel-nappal Budapest, 15:40 Csók és csata – am. sorozat, 16:50 A gyanú árnyékában – dokureality, 17:55 Fókusz, 18:30 Híradó, 19:30 19:30 Négyen négy ellen Négyen négy ellen – A családi játszma, 20:05 Éjjel-nappal Budapest, 21:25 Barátok közt, 22:00 A mentalista – am. sorozat, 23:05 Életre-halálra – am. sorozat, 0:05 XXI. század, 0:40 Reflektor, 0:55 A főnök – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények Reggel, 6:55 Mokka, 9:30 Stahl konyhája, 9:35 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:00 Hal a tortán, 16:00 Családi titkok – reality-show, 17:00 Maricruz – mexikói sorozat, 18:00 Tények, 19:30 Az Élet Showja – reality-show, 20:40 Édes élet – reality-sorozat, 21:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 22:50 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:55 Zsaruvér – am. sorozat, 1:00 Tények este, 1:45 Aktív, 2:10 A titok gyermekei – török–magyar film.

Szlovén Tévé 6:05 Visszhangok, ism., 7:00 Jó reggelt, 10:35 City folk: Dhaka, 11:00 A nyolcadik nap, ism., 11:55 Pantanal – a jaguárok utolsó menedéke – francia dok. műsor, 13:00 Híradó, 13:30 A Hét, ism., 14:20 Glóbusz, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Jó óra Milicával, 18:30 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 Rügyek – cseh film, 21:35 Kisfilm, 22:00 Visszhangok, 23:05 Nyíltan, 23:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:35 Jó reggelt, 14:30 Vasárnap délután Ulával, ism., 15:50 A hírnök, 16:25 Hidak, 17:00 A Sever Egyesület 20 éve – ünnepség, 18:00 Európai magazin, 18:15 Állatokról, emberekről, 18:40 A kertben, 19:00 A pont, 19:50 23:00 Az idő pora Lottó, 20:05 Maribor: Maribor – Olimpija, labdarúgó-mérkőzés, 21:50 Élvezzük a telet, 22:30 Aranyfüst, 23:00 Az idő pora – görög film, 1:05 Ismétlés.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:30 Nemzetiségi magazinok, 13:35 Gasztroangyal, 14:30 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 15:20 A múlt fogságában – brazil sorozat, 16:10 Jövő-időben, 16:15 Híradó, 16:30 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:20 Híradó, 17:35 Ridikül, 18:30 A következő!, 19:30 Híradó este, 20:20 Szabadság tér ´89, 21:10 On the Spot, 22:10 Az Este, 22:45 Híradó, 23:05 Verssor az utcazajban, 23:10 Summa, 23:40 KorTárs, 0:10 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 10:05 Top Shop, 11:45 Asztro Show, 12:50 Reflektor, 13:10 Fókusz, 13:45 Négyen négy ellen – A családi játszma, ism., 14:30 Éjjel-nappal Budapest, 15:40 Csók és csata – am. sorozat, 16:50 A gyanú árnyékában, 17:55 Fókusz, 18:30 Híradó, 19:30 Négyen négy ellen – A családi játszma, 20:05 Éjjel-nappal Budapest, 21:25 Barátok közt, 22:00 Szulejmán – török sorozat, 23:15 Házon kívül, 23:50 Reflektor, 0:10 Isteni véletlen – am. film.

TV2 6:25 Tények Reggel, 6:55 Mokka, 9:30 Stahl konyhája, 9:35 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:00 Hal a tortán, 16:00 Családi titkok, 17:00 Maricruz – mexikói 23:55 A férjem sorozat, 18:00 Tények, 19:30 védelmében Az Élet Showja – reality-show, 20:40 Édes élet – reality-sorozat, 21:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 22:50 Frizbi Hajdú Péterrel, 23:55 A férjem védelmében – am. sorozat, 1:00 Tények Este, 1:45 Ismétlés.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kívánságkosár, 14:30 Utánam, srácok! – magyar sorozat, 15:05 Hungarikum, 15:30 Darabokra szaggattatol – dok. sorozat, 16:30 Térkép, 17.00 Capri – Az álmok szigete – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:25 Dunasport, 18:35 Közbeszéd, 19:05 Életképek – magyar sorozat, 19:45 Mire megvénülünk – magyar sorozat, 20:40 A hegyi doktor – német sorozat, 21:30 Hírek, 21:35 Dunasport, 21:45 Büszkeség – am.–német film, 23:30 Kultikon, 23:45 Könyvajánló, 23:50 A szabadság ára – dok. film, 2:15 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kívánságkosár, 14:25 Utánam, srácok! – magyar sorozat, 15:00 Voyager – A múlt titkai és legendái, 15:30 Magyar Teátrum Díjátadó Gála 2013., 16:30 Térkép, 17:00 Capri – Az álmok szigete – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:25 Dunasport, 18:35 Közbeszéd, 19:05 Életképek – magyar sorozat, 19:45 Én, Strasznov Ignác, a szélhámos – magyar film, 1. rész, 20:55 A hegyi doktor – német sorozat, 21:45 Híradó, 21:50 Dunasport, 22:00 Othello – am.–angol film, 0:00 Kultikon, 0:15 Könyvajánló, 0:25 Az élet vendége – Csoma legendárium – dok. film.

március 27. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Jó reggelt, 10:40 Emberek bolygója – angol dok. sorozat, 12:00 Állatokról, emberekről, ism., 12:25 A kertben, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Nyíltan, ism., 14:20 Szlovének Olaszországban, 15:00 Híradó, 15:10 Hidak: Nagyító alatt, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Jó óra Boštjannal, 18:30 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, 21:30 Helyes ötlet!, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:35 Ami szent és a világ, 0:30 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 2 0 .

Március 20-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:35 Jó reggelt, 13:55 Európai magazin, 14:10 A szlovén vízkör, 14:45 A dinoszauruszok bolygója – angol dok. műsor, ism., 15:40 A töréspont, 16:10 Village folk, 16:20 Turbulencia, 17:00 Saitama: Műkorcsolya vb, páros, 19:00 A pont, 19:50 A lóhere, 20:00 Kolja – cseh film, 21:45 Aztán mindennek vége – angol–orosz–német film, 23:35 Ismétlés.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Nemzetiségi magazinok, 14:05 Útravaló, 14:20 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 15:10 A múlt fogságában – brazil sorozat, 16:05 Híradó+, 16:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:10 SzerencseHíradó, 17:20 Híradó, 17:35 Ridikül, 18:30 A 23:20 A rejtélyes következő!, 19:30 Híradó este, XX. század 20:20 Fábry, 21:45 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:20 Az Este, 22:55 Híradó, 23:10 Verssor az utcazajban, 23:20 A rejtélyes XX. század, 23:50 Történetek a nagyvilágból, 0:20 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 11:45 Asztro show, 12:50 Reflektor, 13:10 Fókusz, 13:45 Négyen négy ellen – A családi játszma, 14:30 Éjjel-nappal Budapest, 15:40 Csók és csata – am. sorozat, 16:50 A gyanú árnyékában – dokureality, 17:55 Fókusz, 18:30 Híradó, 19:30 Négyen négy ellen – A családi játszma, 20:05 Éjjel-nappal Budapest, 21:25 Barátok közt, 22:00 Féktelen harag – am. film, 0:05 Brandmánia, 0:45 Reflektor, 1:00 Dollhouse – A felejtés ára – am. sorozat.

Határtalan: a keszthelyi, a szombathelyi, a vajdasági és a lendvai tévéstúdió közös műsora (az ismétlés elmarad) Március 21-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás, benne riport a Lendva-hegyre tervezett kilátótoronyról (ismétlés: pénteken 17.45-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Március 25-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:25 Tények Reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:00 Tények Délután, 12:25 Aktív, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:00 Hal a tortán, 16:00 Családi Titkok – reality-show, 17:00 Maricruz – mexikói sorozat, 18:00 Tények, 19:30 Az Élet Showja – reality-show, 20:40 Édes élet – reality-sorozat, 21:55 Jóban Rosszban, 22:50 Sherlock és Watson – am. sorozat, 23:55 Célkeresztben – am. sorozat, 1:00 Tények Este, 1:45 Aktív, 2:10 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kívánságkosár, 14:30 Utánam, srácok! – magyar sorozat, 15:00 Erdélyi történetek – dok. sorozat, 15:35 Táncvarázs, 16:30 Térkép, 17:00 Capri – Az álmok szigete – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:25 Dunasport, 19:45 Sándor Mátyás 18:35 Közbeszéd, 19:05 Életképek – magyar sorozat, 19:45 Sándor Mátyás – magyar–francia–olasz sorozat, 20:45 A hegyi doktor – német sorozat, 21:35 Hírek, 21:40 Dunasport, 21:50 Az áldozat – magyar film, 23:10 Kultikon, 23:25 Könyvajánló, 23:30 Pozsgai Zsolt: Pipás Pista – színházi előadás, 1:30 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Pitypang: gyermekműsor, témája a fogápolás (ismétlés: kedden 17.35-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Március 26-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Hidak: aktuális összeállítás, benne ismételten jelentkezik Emlékezünk… című rovatunk, amelyben 1994 márciusából láthatnak egy összeállítást (ismétlés: szerdán 16.25-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Március 27-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: biztonságos munkavégzés mezőgazdasági gépekkel (az ismétlés elmarad) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2014. március 18-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Kamionsofőr Rentas Trans d.o.o., Trnje 100B., Črenšovci (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2014. március 20.) Ács-segédmukás Stavbno kleparstvo in krovstvo, Dolnja Bistrica 32., Črenšovci (3 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2014. április 12.) Kamionsofőr Ocean Logistik d.o.o., Dobronak 297., Dobronak (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, alap magyar nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2014. március 24.) Báger-kezelő Igen d.o.o., Nedelica 46., Turnišče (2 munkahely, meghatározott idő: 9 hónap, jelentkezési határidő: 2014. április 2.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

Felhívás regisztrációra a magyarországi országgyűlési választásokra A Lendvai Konzuli Iroda értesíti a Muravidéken élő magyar állampolgárokat, hogy 2014. március 22-én, szombaton 16 óráig kérhetik felvételüket a központi névjegyzékbe. A kérelem benyújtására a szűk határidő miatt már csak a www.valasztas.hu oldalon van mód. Egyúttal jelezzük, hogy azok a szavazók, akik nem postán kívánják elküldeni levélszavazatukat, március 24-től április 4-ig munkanapokon 9 és 16 óra között, a választás napján, április 6-án pedig 6 és 19 óra között leadhatják a Konzuli Irodában (Lendva, Fő u. 124., tel.: 02 5773850).

14

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség pályázatot hirdet a Lendvai községben működő, magyar nemzetiségi programokat kivitelező civilszervezetek részére. A pályázat célja a magyar közösség önazonosságának megőrzése, fejlesztése és megerősítése. A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség erre a célra a 2014. évi költségvetésében 8.000,00 EUR-t biztosít. Pályázhatnak: a Lendvai községben bejegyzett civilszervezetek és egyesületek, kivéve azon intézményeket, melyeknek a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség a társalapítója. Kirándulások szervezésére, utazási költségre, könyvkiadásra és eszközvásárlásra nem lehet pályázni. A pályázatokat a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség titkárságán igényelt, vagy a www.lendva.info honlapról letöltött pályázati űrlapon kell benyújtani az önkormányzat címére: Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, Malom utca 6/A., 9220 Lendva. Tel.: 02 577 27 22, e-mail: alexandra@lendva.info, izabela@lendva.info. A pályázatok benyújtási határideje 2014. április 25. A programok megvalósításának határideje 2014. december 31. Az elszámolás határideje 2015. január 31. Az érvényes pályázatokat a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa legkésőbb 2014. május 20-ig bírálja el. A nyertes pályázókat az önkormányzat írásban értesíti. A hiányos, vagy késve érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. Nem részesülhet támogatásban olyan szervezet, amely a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség eddig meghirdetett pályázatain támogatást nyert, és azzal még nem számolt el. Dr. Halász Albert, az LKMNÖK Tanácsának elnöke

PIT STOP 1 ni) el 4x gumicsere (acélf ás oz 4x centrír 25,00 € (Áfával)

PIT STOP

4x gumicsere (alumíniu 2 mfelni) 4x centrírozás 35,00 € (Áfával)

www.gumishop.si

gumiabroncsok, felnik és motorkerékpár-abroncsok teljes kínálata GUMI CENTER GABERJE d.o.o., Marof 4., Gyertyános, 9220 Lendva T: 00 386 2/578 86 30, F: 00 386 2/578 86 30, E: info@gumi-center.si Munkaidő: hétfőtől péntekig: 8:00–17:00, szombaton: 8:00–12:00

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 2 0 .


Info gyertyafény

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Március 20-a és 26-a között Lendvai Plébánia Csütörtök este 18.45-kor az esti szentmisét követően a bibliai csoport találkozójára kerül sor. A nagyböjti időszak minden péntekén 17.30-kor keresztúti ájtatosságot tartanak. Pénteken 19.00 órakor a második osztályos hittanosok szülei számára lesz találkozó. Szombaton az esti szentmisét követően szülők napja lesz, ugyanis Szent József és Gyümölcsoltó Boldogas�szony napja egyben az apák és anyák napja. A hittanosok programmal kedveskednek szüleiknek. A következő vasárnap a nagyböjt harmadik vasárnapja. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor. Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise. Szombat délután vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig 16.00 órakor Pincén, 17.00 órakor Petesházán. Lendván 18.00 órakor a hittanosok és családok részére tartanak szentmisét.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak, szerda kivételével, amikor 7.30-kor van a szentmise. Pénteken 17.00 órakor keresztúti ájtatosság, 18.00 órakor szentmise a plébániatemplomban. Szombaton 16.00 órakor Göntérházán, 18.00 órakor Dobronakon lesz szentmise. Vasárnap 9.00 és 18.00 órakor Dob­ronakon, 11.30-kor pedig Radamosban lesz szentmise.

Evangélikus Egyház

•Március 20., csütörtök 18.00 óra, •a lendvai vár padlásgalériája •Hagymás István: Napvíz című fotókiállításának megnyitója. •Március 20., csütörtök 18.00 óra, •Lendvai Könyvtár •Palackposta – a zalai-muravidéki írók, költők antológiájának bemutatója.

névnapsoroló Március 21-től 27-ig Péntek – Benedek Szombat – Beáta, Izolda Vasárnap – Emőke Hétfő – Gábor, Karina Kedd – Irén, Irisz Szerda – Emánuel Csütörtök – Hajnalka

(1935–2014)

„Csoda volt, hogy éltél És bennünket szerettél, Nekünk nem haltál meg, Csak álmodni mentél.”

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik a drága édesapát, nagyapát, dédnagyapát és apóst elkísérték utolsó útjára, valamint adományaikkal és részvétnyilvánításukkal enyhíteni igyekeztek e nehéz pillanatokat. Köszönet Štihec Simon dobronaki plébános úrnak a tiszteletteljes gyászszertartásért, Horvat Martin plébános úrnak a búcsúztató levélért, a vegyes énekkarnak a megható dalokért, az imádkozóasszonyoknak az imákért és Z. Szekeres Ilonának a megrendítő szavalatért. Köszönet a Silencija Kft.-nek a temetés lebonyolításáért. Örökké szeretünk és nem feledünk téged, fájó szívünk fel-felzokog érted. Dobronak, 2014. március 12-én

Gyászoló szerettei

Istentisztelet Lendván minden második vasárnap van.

Református Egyház Március 23-án Szentlászlón 10.00 órakor lesz istentisztelet. Vendégek a szentgotthárdi református gyülekezet tagjai. Igét hirdet Sisakné Páll Klára szentgotthárdi lelkipásztor. Az istentiszteletet az MMR is közvetíti.

figyelmükbe •Március 20., csütörtök 9.00 óra, •Színház- és Hangversenyterem, Lendva •„Éljenek a bábok!” - a gyermek és ifjúsági bábcsoportok területi találkozója.

Sekereš Dezső

•Március 22., szombat 17.00 óra, •Színház- és Hangversenyterem, Lendva •Harisnyás Pipi Lendvára látogat – a Lendvai II. Sz. Kétnyelvű Általános Iskola tanulóinak és tanárainak közös programja. •Március 22., szombat 19.00 óra, •Lendvai Zsinagóga •Tavaszi ébredezés énekszóval – a lendvai Vita Kamarakórus és a muraszombati Štefan Kovač Vegyeskórus közös koncertje. •Március 25., kedd 18.00 óra, •Színház- és Hangversenyterem Lendva •Szegedi Miniszínház: Kukori, a nagyotmondó című gyermekelőadás. Belépődíj: 2 EUR.

időjárás A hét végére borult, meleg idő várható elszórt záporokkal.

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 2 0 .

apróhirdetés •Eladó hazai tökmagolaj. Érdeklődni: tel. 070-851-390. •Lendván, nagyon csendes helyen eladó lakóház teljes bútorzattal: 3 hálószoba, konyha, nappali, ebédlő, 2 fürdőszoba, garázs, gyümölcsös. Ára: megegyezés alapján. A ház megtekinthető minden nap 9–21 óráig. Érdeklődni: tel. 02/575-1059. •Hosszúfaluban bérbe adó családi ház. Érdeklődni: tel. 041-703-238. •Magyarországi cég Szlovéniában induló üzletéhez magyarul is beszélő munkatársakat keres. Érdeklődni: tel. 0036/30742-9704. Pál-Szántó Kft., Nagykanizsa, Kinizsi utca 94. •Smaragdtuja kapható termelőtől (80–150 cm-ig). Ára: 3–6,50 euró. Érdeklődni: Zalalövő, Nagyfernekág út 31., tel.: 0036/30-256-77-44 vagy 0036/30-281-3010. •Hosszúfaluhegyen, nagyon csendes és nyugodt helyen eladó idősebb, azonnal lakható ház kisebb gyümölcsössel és udvarral. Ára: 23.000 euró. Érdeklődni: tel. 040-782-746 vagy 02/575-1970. •Eladók széna (kicsi kockabálákban), valamint német óriásnyulak. Érdeklődni: tel. 02/574-1183 vagy 031-293449.

MEGEMLÉKEZÉS A múltra visszatekintve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Elfelejteni téged soha nem lehet, te voltál a jóság és a szeretet. Egy szomorú év múlt el azóta, hogy örökre itt hagytál bennünket.

Simon István (1941–2013)

Köszönet mindazoknak, akik velünk együtt őrzik emlékét, virágot helyeznek és gyertyát gyújtanak sírjára.

A gyászoló család

VEGYEN RÉSZT ÖN IS A LINDUA LEGÚJABB SZÁMÁNAK KIALAKÍTÁSÁBAN!

A Lindua folyóirat szerkesztősége felhívja mindazok figyelmét, akik írásaikkal színesíteni szeretnék a folyóirat 16. számát, hogy mielőbb „fogjanak tollat”. A folyóiratba szépirodalmi és a 16. szám témájával kapcsolatos írásaikat várjuk. A legújabb szám vezérfonala az olyan ismert és sikeres lendvaiak bemutatása, akik községünk határain túl értek el eredményeket. Írásaikban többek között az idei év fontosabb eseményeiről, sport- és egyéb rendezvényeiről is beszámolhatnak. Örömmel fogadnánk ifjú alkotók írásait is, hiszen gondolkodásuk, látásmódjuk újabb színes foltot kölcsönözhetne a folyóiratnak. Írásaikat legkésőbb 2014. április 28-ig küldjék el az alábbi villámpostacímek egyikére: lindua@knjižnica-lendava.si Vida Törnar Judit: v.t.judit@gmail.com Paušič Olga: olga.pausic@gmail.com A folyóirat május végén jelenik meg. A Lindua folyóirat szerkesztősége

15


Info Humor Egy kacsa beslattyogott a kocsmába, és odaszólt a pultosnak – Kérek egy szendvicset és egy sört! – De hát maga kacsa! – válaszolta a pultos megdöbbenve. – Látom, jó szeme van. – De hát maga beszél! – hüledezett tovább a férfi. – Látom, a füle is jó. Akkor megkaphatnám, amit kértem? – kérdezte a kacsa. – Természetesen. Elnézést, de nem szoktak nálunk kacsák rendelni. Mi járatban van errefelé? – Ott az út túloldalán dolgozom kőművesként egy építkezésen. – Kőművesként? – lepődik meg a csapos. – Tudok én magának egy jobb állást, sokkal többet kereshetne, mint most. – Igen, és hol? – kérdezte a kacsa. – A cirkuszban. – A cirkuszban? De hát a cirkuszosok azok egy nagy kerek sátorban vannak, nem? – De igen. – Mi a fenét akarnak azok egy kőművestől? Egy férfi iszonyú fejfájással, másnaposan ébred. Az ágya mellett aszpirin egy pohár vízzel. A széken kikészítve tiszta, vasalt ruha. Az asztalon egy üzenet: „Drágám, reggeli az asztalon. Elmentem bevásárolni, sietek haza. Szeretlek.” Kitámolyog a konyhába, a fia az asztalnál ül és reggelizik. – Mondd, fiam, mi történt? – Úgy volt, apu, hogy hajnali háromkor hoztak haza tök részegen, összehánytál mindent. – És akkor mi ez a meleg reggeli? – Az anyu bevonszolt a fürdőszobába, és kezdte lehúzni rólad a nadrágot, de te védekeztél és azt mondtad: „Hölgyem, Ön nagyon csinos, de vegye le rólam a kezét, mert én nős ember vagyok és szeretem a feleségem.”

16

Rejtett hol-mi

Horoszkóp

Tovább keressük rejtett kincseinket Ke d v e s O l v a s ó i n k ! Újabb rejtvénnyel várjuk Önöket, íme, a segítség. A keresett „hol-mi” a források alapján már a 11. században állt. Szent Miklós tiszteletére szentelték fel, 1910 és 1912 között újjáépítették. 14. századi freskói ma is megvannak. Ismét azt kérdezzük, amit mindig: mi látható a képen és hol található? Szerencsés kutakodást! Előző rejtvényünk helyes megfejtése a hosszúfalui kultúrház épülete volt. A sorsoláskor a szerencse Bači Jasna lendvai olvasónknak kedvezett. Gratulálunk, nyereménye Suzanne Király-Moss monográfiája, melyet szerkesztőségünkben vehet át. E heti rejtvényünk beküldési határideje március 31. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

Bika Ápr. 21. – máj. 20. Meg kell tanulnia elfogadni az átlagosat is. Mások egészen más értékek szerint élik az életüket. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Rádöbben a hibáira, amiknek, úgy érzi, most kell meginnia a levét. Bánkódás helyett tanuljon belőlük. Rák Jún. 22. - júl. 22. Ne hagyja magát olyasmire rábeszélni, amihez semmi kedve. Belső harmóniája fontosabb, mint a pénz. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Találkozik valakivel, akivel szabadnak érzi magát és önfeledten megélheti lényének minden részét. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Anyagi helyzete váratlanul pozitív fordulatot vehet. Valaki jó ötletet adhat, figyeljen a sugallatokra!

kulcslyuk

Tivadar Éva népi iparművész Az ideális férfi? • Nem hiszek az ideálisban. Egyébként kedvelem az intelligens, magabiztos, jó ízlésű férfiakat. Álomutazás? • Tahiti, Fidzsi, Bora Bora valamelyik luxus�szállodájában meghatározatlan ideig. Álomszakma? • Luxus nyaralóhelyek tesztelése. Lehetne az is, amit csinálok, de egy olyan országban, ahol a tanároknak tekintélyük is van. Ha szabadidő, akkor... • Kézműveskedés, csuhézás, hímestojás-készítés vagy olvasás. Ha étel, ital, akkor... • Zöld tea, frissen facsart narancslé. Anyu 1001 fajta leveséből bármelyik. Kedvenc tévéműsor, film... • History, Travel, Discovery, tudományos, utazási vagy történelmi adások – és persze a Hidak.

Kos Már. 21. – ápr. 20. Ha nyugalomra vágyik, utazzon el valahová. Szedje rendbe gondolatait, lazítson, pihenjen!

Legkedvesebb nóta, zeneszám? • Imádom a magyar nótát és a klasszikus zenét. Kedvencem a Shubert serenade vonós előadásban. Mit tesz a természetvédelemért? • Szelektálom a hulladékot, komposztálok, ha csak lehet, helyi termékeket vásárolok, biozöldséget termelek és fogyasztok. Miben takarékoskodik? • Kerülöm az ócska dolgokat, csak keveset, de jót veszek. Legjobb tulajdonsága? • A barátaim szerint kedves, segítőkész, nyitott vagyok. Legrosszabb tulajdonsága? • Nehezen felejtek. A leghasznosabb tárgya? • Számítógép, gyors internet. Életbölcsessége, kedvenc mondása? • Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.

Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Egy váratlan esemény megzavarhatja terve kivitelezésében. Ne adja fel, de próbálja meg kissé módosítani. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Jó lenne kicsit több hig­gadt­ sággal kezelnie a dolgokat. A haragos szó csak ront a helyzetén. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ne adja fel, amit elkezdett, akkor se, ha a terveit mások nem támogatják. Kitartása meghozza gyümölcsét. Bak Dec. 23. – jan. 20. Lágyítson a szívét borító jeges páncélon. Amennyire megvédi, annyira el is választja önt az emberektől. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Felejtse el a hétköznapok gondjait, éljen az ideáinak! Ehhez természetesen a partnerére is szüksége lesz. Halak Febr. 20. – már. 20. Újdonságra vágyik, és ehhez legegyszerűbben az új barátságokon át vezet az út.

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 2 0 .


Horizont

Emlékezés Halász Dánielre 1914. nov. 29., Troppau (Csehország) (levelezőlap)

Kedves feleségem!

Vasárnap Kótban a Halász Dániel emlékparkban a vértanú pap halálának évfordulója alkalmából szentmisét és keresztutat tartottak. Az egybegyűlteket Martin Dolamič lendvai plébános, valamint Tomsics Károly, a Plébániai Pasztorális Tanács Tagja köszöntötte. (fotó: Lendvai Plébánia) HF

Ma ismét két leveledet kaptam meg. Ezek előbb feltaláltak. Az este írtam, hogy ne írj, de ha íly hamar ideér, talán akkor még írhatsz. Itt ér. Bajom ugyan már nincs, de még a régebbi betegek is itt vannak. Abból gondolom, hogy nem nagyon sietnek túladni rajtunk. Azt kérded, mivel gyógyítanak. Hisz nincs nekem oly bajom, hogy orvosság kéne, csak pihenés és erőgyűjtés. Nem fáj semmim, csak a lábaim érzik egy kicsit az erőltetést. Leveledből, édesem, szomorú újságot olvastam, ha igaz. Dehát a harctéren csak úgy van, nem tudja az ember soha, mikor találja a golyó. De kit eltalál igazán, az nem szenved. Hanem a tél, ami most jön, az rosszabb, mint az oroszok golyója. A Nagy Ferkó is szegény. Mint mi, itt szenved a tűzérségnél. A Kovács Zsiga látta még októberben. Annak nincs veszélyes helye. Municiós kocsiknál van. Csak ha megsüllyednek, akkor rossz a nagy sárba nekik. Mert a múltkor itt Oroszországban és Galiciában feneketlen nagy sár volt. A lovak százával döglöttek a rossz úton. Írtad, hogy írjam meg, mi minden történt velem. Azt életemben sem bírnám leírni. Mikor egyik nap az ember mint a vakond a földben bujkál, sokszor napokon át enni vagy aludni sem ér rá. Az ember néha koplal, néha megy a tyúk, lúd és minden, amit foghat az ember, bőven van. Ilyen a háború. Oroszországban ha hozzáférünk, nem sajnáljuk ám. Néha egész éjjel és nappal főzzük, sütjük a krumplit, disznót, lúdat. Néha meg semmi sincs. Pénzem van, ha kell, majd kérek. Mást nem írhatok, nincs hely. Írj te. Ezzel zárom soraim. Maradok szerető férjed a sírig. Csókol, Zsiga. Most innen sok helyre írtam unalomból. Az I. világháború (1914–1918) 100. évfordulójára – együttműködve a Maribori Területi Levéltárral és Šövegeš Lipov­ šek Gordana levéltárossal – frontnapló jellegű sorozattal emlékezünk. A szentlászlói Jankó Zsigmond frontról írt, fennmaradt és ma a levéltárban őrzött leveleinek válogatásából jelentetünk meg minden héten egy levelet.

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 2 0 .

17


Horizont Látogatóban a hosszúfalui Györkös családnál

Új otthon idegen tájon, ide A Népújságban szinte pontosan öt évvel ezelőtt jelent meg riportunk a hosszúfalui Györkös József és a fiatal thai nő, Jongkol Saengchan thaiföldi esküvőjéről. Akkor még a fiatal feleség Szlovéniába költözésének ügyeit, ennek bonyodalmait rendezték. Most viszont már berendezkedett a család, Chan hivatalosan is szlovén állampolgár és új otthonra lelt a Györkös családnál. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

József és Jongkol – becenevén Chan – 2008. október 31-én Thaiföldön mondta ki a boldogító igent. Háromnapos esküvőt tartottak a thai hagyományok és buddhista szertartás szerint. Az ifjú pár az esküvő után Szlovéniába költözött, Hos�szúfaluba, Józsi szülői házába. Hamarosan idehaza is örök hűséget fogadtak egymásnak a keresztény szokások szerint templomban, így József szülei sem maradtak le fiuk menyegzőjéről. Ma, öt év elteltével nagyot változott a fiatal szerelmesek élete. Időközben egy kisfiuk is született, aki már 4 éves. A családot otthonukban látogattuk meg, ahol közös életük alakulásáról meséltek nekünk. Luka Ten egy mosoly-

gós, huncut, barnaszemű kisfiú. Édesapja és édesany ja közé bújik, miközben beszélgetünk, majd kedvenc játékait mutatja meg, a kisautókat és a vonatokat. Közben édesanyjához számunkra idegen szavakkal, kiejtéssel és hanghordozással szól, a thai az anyanyelve. Az édesapja szlovénul, a nagymama, Márta és a nagypapa, József pedig magyarul beszélnek vele. Úgy tűnik, hogy a kisfiúnak ez a „kevert közeg” teljesen természetes, hiszen ebbe született bele. Channak viszont meg kellett szoknia új életét és be kellett illeszkednie egy teljesen más kultúrába. A Chan egyébként a Saengchan névből kialakult becenév. A fiatal nőt a barátai nevezték el így, Thaiföldön ugyanis hagyománya van a beceneveknek, melyeknek jelentése

is van. A Chan név thai nyelven holdat jelent. Channak, ahogy ide­ költözött, testileg, lelkileg új élethez kellett alkalmazkodnia. Ahogy elmondta, Thaiföldön minden teljesen más, a klíma, a kultúra, a nyelv, a táj, a gasztronómia, az emberek és az életszínvonal is. Először is az éghajlati változást volt a legnehezebb megszoknia, hiszen míg Thaiföldön állandóan 30 fok körüli a hőmérséklet, addig itt a négy évszakban folyamatosan változik az időjárás és az év hosszabb hányadában hűvösebb vagy hideg van. A másik, amivel meg kellett birkóznia, az a gasztronómia. Thaiföldön mindig van friss zöldség és gyümölcs, az emberek friss hozzávalókból főznek és teljesen más fűszereket használnak. Kedvelik a csípős, de könnyű étele-

Az ifjú házasok idehaza keresztény szertartáson is kimondták a boldogító igent.

18

Chan és kisfia, aki már Szlovéniában született. ket. Nálunk viszont az alapvető thai fűszereket nem is lehet kapni, vagy nem eredeti aromájában, hanem inkább az európai ízléshez „mérsékelve”. – Rendszeresen eljárunk Ausztriába, ahol van speciális thai élelmiszerüzlet és ott tudom beszerezni az alapvető fűszereket – mondja Chan, aki ebben az öt évben a Györkös család konyhájába belopta a Távol-Kelet ízeit. – A feleségem rendszeresen főz hagyományos thai ételeket, nem volt nehéz megszokni, én szeretem. A thai emberek alapjában egészségesebben étkez-

nek, mint mi, de mindenből keveset esznek, így a thai étkezések után az európai gyomor általában éhes marad – nevet Józsi. Hiába, a mi konyhánk és étkezési szokásaink teljesen mások. De Chan is barátkozik az itteni konyhával, ami nagyon ízlik neki, az a magyar halászlé, természetesen csípősen. A Balatonnál kóstolta először egy utazásuk alkalmával. Józsi elmondta, hogy szeretnek utazni, Szlovéniában nagyon sok helyre elvitte már a feleségét, és a horvát tengerparton is szeretnek pihenni, de ő a

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 2 0 .


Horizont

egen földön mai napig Thaiföld szerelmese. Azé az országé, ahol a szerelem is rátalált. Chan türelmesen hallgatja férjét és közben mosolyog. Van, amit megkérdez Józsitól, de inkább csak figyeli őt. Megkérdezem tőle, miben másak az európai férfiak a thai férfiakhoz képest, főleg a belső tulajdonságokra gondolva. Chan azonban kitérő választ ad, de azt mondja, hogy a thai férfiak is olyanok, mint a világon bárhol. Ő megtalálta a párját, Józsi kedves és szerető férj, egy nő nem is vágyhat többre. Józsinak tetszik a válasz, de most ő következik. – Mi a titka Channak? Miben másak a thai nők? – szól a kérdés, Józsi pedig mosolyog, valószínűleg neki már pontosabb elmélete van. – A thai nők nyugodtabbak, nem akaratosak, megértőek, odaadóak. Megelégednek a kevéssel is, nem nagyravágyók. Nem keresik a konfliktust, elkerülik a veszekedést. Mi nagyon ritkán kerülünk szóváltásba egymással – vallja Józsi, majd újabb mosoly kíséretében érkezik a plusz információ. – Chan az angol thai változatát beszéli, s ha az ember egy idegen nyelven kommunikál a párjával, akkor nincs olyan szókincse, ami a nagy veszekedésekhez elengedhetetlen. Szóval van pozitívuma is, ha két ember nem beszéli tökéletesen a közös nyelvet. – És Te a thai nyelvvel hogy állsz? – kérdezzük Józsit. – Huh, nehezen, teljesen különbözik a szlovéntól és a magyartól is. Nem hiszem, hogy valaha is megtanulom. De a feleségem igyekszik, már elég

sokat megért szlovénul, úgyhogy remélem, hamarosan már a szlovén lesz a közös nyelvünk. A házaspár tehát a megismerkedésük óta egymás közt angolul beszél, Józsi szüleivel viszont már nehezebben működik a kommunikáció. De ahogy ők mondták, eddig még megértették egymást, ha máshogy nem, akkor a beszédet mutogatással egészítik ki. Chan rendszeresen tartja kapcsolatát a családjával telefonon. Így nincs teljesen elszakítva gyökereitől. Beilleszkedését az új életbe kisfiuk érkezése és az új barátai – szintén itt élő thaiföldi nők – is megkönnyítették. Józsi pedig mindenben felesége segítségére van. Így a teljesen megváltozott élet lassacskán már nem volt akkora kihívás számukra. – A jogosítványt megszereztem, ami nagyon fontos volt ahhoz, hogy mobilis legyek. Nem volt egyszerű, mivel Thaiföldön bal oldali közlekedés van. De sikerült. Dolgozni kezdtem, először hotelekben kisegítettem thai mas�szőrként, Lendván és Moravske Toplicén is. Aztán visszautaztam a hazámba, Taiföldre, és letettem a tradicionális thai mas�szőri vizsgát. Ezzel már komolyabb terveket is szőhettünk. Idén februárban pedig teljesült egy nagy vágyam, megnyithattam saját masszázsszalonomat Muraszombatban, aminek nagyon örülök – mondja el Chan, férje tolmácsolásában. Józsi és felesége bizakodnak abban, hogy a szalon beváltja a hozzá fűzött reményeket. A férj

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 2 0 .

József, Luka és Chan – boldog családi életet élnek. elmondása szerint Chan szorgalmas, kitar tó és minden téren törekszik a fejlődésre, a jobbra. Józsi pedig igyekszik mindent megteremteni családjának, így gondolatban mindig egy lépéssel már előbbre jár. Mielőtt még búcsút vennék a családtól, még egy kérdést tartogatok számukra. – Az a lehetőség fel sem vetődött, hogy esetleg Thaiföldön éljetek? Er re Józsi egy kérdéssel válaszolt: – Miből? Ott a külföldi nehezen kap munkát, a fizetések

pedig átlagosan 100–300 euró között mozognak. Szóval egyelőre csak a családlátogatások jöhetnek szóba, de az is csak másfél, kétévente. Jövőre szeretnénk újra kiutazni meglátogatni Chan családját, szüleit és testvéreit. Ez így is körülbelül három hét szabadságot jelent nekem. Az utazáshoz szükséges anyagiakat pedig meg kell teremteni, mivel egy család részére csak a repülőjegy belekerül 2–3 ezer euróba. A szállás ugyan nem gond, hiszen a feleségem családjánál

lakhatunk, de ha már ott vagyunk, akkor valamelyik szigeten is eltöltünk egy hetet, amit én kiharcolok magamnak. A Györkös család élete nagyot változott, mióta Józsi megházasodott. A fiatal ázsiai asszony új színt vitt mindannyiuk életébe, mondhatni egy darabkát idevarázsolt a „mosoly országából”. Házasságuk Józsival nagyon boldog, mindketten szerencsésnek vallják magukat, hogy egymásra találtak. Kisfiuk pedig bearanyozza az egész család életét.

március 21-én 22 órai kezdettel jazz koncert a Padláson

Sok szeretettel várunk mindenkit! // Belépő: 3 EUR

19


Horizont

Vidám nőnap Domonkosfán Szombaton este Domonkosfán a helyi kultúrházban a nőket ünnepelték. A Domonkosfai Kispályás Labdarúgóklub szervezésében a már hagyományosnak mondható vidám nőnapi rendezvény

az anyukákkal és a Petőfi Sándor ME énekkarával. Őket a Gorički klantoš nevű népzenei csoport követte, majd a Vendvidékről érkezett felsőszölnöki néptánc­ csoport lépett színpadra. A zenei előadások között

doskodott a hölgyvendégek megvendégeléséről. A nőnapi rendezvény keretében a kultúrház különtermében a domonkosfai Petőfi Sándor ME egy fotókiállítást is megnyitott; a fociklub tagjai által össze-

A Gorički klantoš együttes gondoskodott a jó hangulatról. ezúttal is nagy érdeklődésnek örvendett. A kultúrház terme teljesen megtelt, a község hölgyeit, asszonyait, lányait a szervezők idén is virággal várták, majd gazdag műsorral kedveskedtek nekik. Elsőként a helyi óvodások és iskolások közösen léptek színpadra

a horvátzsidányi tamburások műsora következett, végül pedig a péterhegyi művelődési egylet tánc- és szórakoztató műsora zárta a programot. Ahogy az elmúlt években szokássá vált, úgy ezúttal is a főzőtanfolyam férfiakból álló csapata gon-

gyűjtött régi fényképeken Domonkosfa történelme jelenik meg. Ugyanebben a teremben a kézimunkakör munkáiból, húsvéti díszeiből is ízelítőt kaphattak az érdeklődők. A kiállítás a hétvégén, március 23-án, a nemzeti ünnep alkalmával is megtekinthető lesz.

pennával”, akár puszta létezésükkel is őrizték az őrzendőt, mentették a menthetőt. Az antológia szerkesztője, Szemes Péter és társszerkesztője, Tóth Imre nem kevesebb, mint 33 (!) élő alkotó verseit és prózáit válogatta a kötetbe. A magyar–magyar viszonylatban országosan is első, 1979-ben közzétett muravidéki-zalai Összhang

antológiára „válaszként” is szolgálhat a Palackposta, melyre nem kevesebbet, mint 35 évet kellett várni, de talán így is megérte a várakozás, mert a szerkesztők szerint „az örökséget gazdagító, kiteljesítő jelenvaló az, ami egy korszak kulturális ’állapotát’ meghatározza”. Tegyük hozzá: amennyiben nem vesztek el a törekvések, s ha nem kerekedtek felül alkotói kedvet szegő megnyilatkozások és gátak, amelyek a múltban oly sok esetben letetették a tollat. A másik szándék a felmutatás szándéka, s a remény, hogy a remekmű nem veszhet el, következésképpen „a hagyományokkal bíró zalai irodalom itt a délnyugati végeken, a fővárostól és a klasszikus kulturális központoktól távol él és virágzik”. A szerkesztők az utószóban részletesen foglalkoznak

A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet szabályai a 2014-es magyarországi országgyűlési választásokra A Választási és Népszavazási Kampányról szóló törvény (SzK Hivatalos Lapja, 41/2007) 5., 6. és 7. cikkelye alapján a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, a Népújság hetilap meghirdeti szabályait a 2014. április 6-i magyarországi országgyűlési választási kampányra. A Népújság mint a muravidéki magyar közösség írott sajtóterméke a Muravidéken zajló választási kampányt a független sajtó elveivel összhangban és a professzionális újságírói irányelveknek megfelelően követi. A politikai pártok, illetve jelöltek tevékenységéről az újságírók tudósítanak a „Magyarországi választások 2014” címszó alatt. A nem újságírók által írt, választásokkal kapcsolatos szövegeket nem jelentetjük meg; kivételt jelentenek a válaszok, illetve hibaigazítások, melyeket a sajtótörvény értelmében kötelesek vagyunk megjelentetni. Az „Olvasóink írják” rovatban nem teszünk közzé kampányjellegű leveleket, írásokat. A választási hirdetések, felhívások megjelentetése más hirdetések, illetve reklámszövegek tarifája szerint történik. Az újság címoldalán nincs lehetőség reklámozásra. Király M. Jutka, a Népújság felelős szerkesztője

könyv-elő Palackposta. Zalai– muravidéki írók, költők antológiája. Pannon Írók Társasága, Göcseji Múzeum. Pannon Tükör Könyvek 2014. A határon átívelő kultúrkapcsolatok történetében mérföldkőnek számító antológia a Palackposta, melynek címében Halász Albert verséből a tájat és hűséges őrzőit elegyítő szimbiózis szólal meg hol erős rátartásokkal, hol meg figyelmeztető modorban, mondván: „a zsoldosokkal semmire se megyünk”. Annál inkább a szellemet és a tűzhelyet őrző „vitézekkel, bátor harcosokkal”, Zrínyikkel, Kultsár Györgyökkel, Festeticsekkel, akik katasztrofális viszonyokban, akár testükkel, „szablyával és

20

a szerkesztés és a válogatás más, elv szerinti meghatározásával is, így például az Ifjúsági Pannónia Tábor köré csoportosuló fiatal alkotók „rajban felrepülésével”, a minőségi követelményeket természetszerűen megtartva. A sokszínű alkotói gárda így még változatosabb anyaggal képviselteti magát. Nem szólva a korkülönbségről, mely a költővé-íróvá „válásnak” a tényét hivatott megcáfolni a vele született „tehetség” által. A számok tükrében erre elég a közel 85 esztendős Lőrincz Lajost és a jövőre érettségiző Szakonyi Dorinát példaként említeni. A muravidéki blokkban Balazsek Dániel, Bence Lajos, Halász Albert és Zágorec-Csuka Judit versei, valamint Göncz László regényrészlete (Kálvária) olvasható. „A szerkesztésnek az is

fontos szempontja volt – olvassuk ugyanott –, hogy minden jelentősebb műhely (Nagykanizsa, Keszthely, Lenti, Lendva-vidék) hasonló mértékben legyen képviselve… A már kirajzolódó, elismert teljesítmények mellett – a teljességre törekvés jegyében – minden kibontakozó érték megmaradhasson, s ki tudja, a jövő felülírhatja a mai kánont…”. Hozzátehetjük, ez utóbbi egyik célja is lehetne mindenféle kanonizációs törekvésnek, nemzedéki jelentkezésnek, célja és elvárása is. Ahogy ezt a jelen kötet esetében is tapasztaljuk, melyet átnyújtva az olvasónak ő is részese lehet ennek a csodának, melyet az „irodalmi jelen” a Zalatájon felmutatni képes. -ce

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 2 0 .


Nektek!

Szóval, merre tovább? Február közepén sor került a már hagyományos tájékoztatási napokra, melyek főszereplői nem mások, mint az általános iskolák kilencedikes tanulói, valamint a középiskolák végzős diákjai. A tájékoztatási napok az iskolák és egyetemek számára nagy jelentőséggel bírnak. Fő céljaik, hogy érdeklődést keltsenek a látogatókban, valamint hogy segítsék őket az előttük álló nehéz döntésben, és választ nyújtsanak a már jól berögződött, de néhol még megválaszolatlan kérdésre, amelyet a döntés előtt állók már kívülről fújnak. Szóval, merre tovább? Engem is az a megtiszteltetés ért, hogy segédi szerepben résztvevője lehettem e két, élményekben gazdag napnak. Segédeknek neveznek minket, azokat a diákokat, akik fogadják iskolánkban a kíváncsisággal teli leendő elsősöket. Ami viszont még ennél is fontosabb, hogy megoszt-

farsangi bál megtartását, amely egyben az előkészületek megkezdését is jelentette. Igaz, iskolánkban az osztályelnök feladata, hogy közölje a fontos információkat a farsanggal kapcsolatosan (például: mikor van a határidő a zeneválasztásra), de a feladatok az osztályban oszlanak el és mindenki azt csinálja, amihez éppen ért (kosztüm beszerzése és készítése, kisebb kellékek beszerzése, arcfestés stb.). Az idén is a már megszokott időrendben zajlottak az események. Az első négy órán még a könyveket bújtuk. Fontos tudnivaló, hogy ilyenkor a leggyakoribbak az órákról való késések, de a farsangi hangulat ragályos, ilyenkor a tanárainkra is átragad, hiszen a jó öreg kifogás, hogy egy óra kevés az előkészületekre, mindig meghallgatásra talál. Majd végre eljön a várva várt ötödik óra, ami viszont teljes egészében a beöltözésre, a szépítkezésre, valamint – ami mindennél fontosabb – az 5 perces bemutatkozás előkészítésére van szánva, szigorúan az osztályon belül, természetesen. Ilyenkor iskolánk leginkább egy pápaválasztási eseményhez hasonlítható. Senki sem hagyja el az osztályt anélkül, hogy

A győztes 2.a osztály Emeli Sande Read all about it című dalára egy ember életének lepörgését mutatta be. juk velük élményeinket, véleményünket, illetve mindazt, amit mi már „átéltünk” iskolánk négy fala közt. Most már hivatalos, hogy a lendvai középiskolában a jövő tanévben elindul a vegyésztechnikumi program. Ez azon adatok egyike, amelynek a szép számú részvételt is köszönhetjük. A látogatóknak lehetőségük volt kémiai és fizikai kísérletek elvégzésére, ismerkedtek a fordítás nehézségeivel, különböző projekteket ismerhettek meg, melyeket iskolánk diákjai mutattak be, kihasználva a lehetőséget az imént említett véleménykifejtésre az iskolai életről. Erre a feladatra nincs is nálunk megfelelőbb, hiszen mi vagyunk azok, akik a saját bőrünkön tapasztaljuk egy-egy program jó és rossz oldalait. Tanárok és diákok közösen reméljük, hogy sikerült megválaszolnunk minden felmerülő kérdést, illetve hogy végre válasz született erre az idegesítő „Merre tovább?” kérdésre is.

Az idei bál felülmúlta az összes eddigit Itt a farsang, áll a bál – ismert mondás. Bizony állt a bál húshagyókedden a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában is. Az osztályelnökök gyűlésén február elején egyhangúlag megszavaztuk a már hagyományossá vált

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 2 0 .

ne bizonyosodna meg róla, tiszta a levegő, és senki sem látja meg addig, amíg ennek nincs itt az ideje. A hatodik órán jön el ez a bizonyos idő, amikor minden osztály jelmezben vonul be a tornaterembe, hogy megnevettesse a közönséget. A helyszínen ilyenkor már jelen van a négytagú zsűri, amelyet tanáraink alkotnak, ők is más-más szerepbe bújva. Az idei bál viszont véleményem szerint felülmúlta az összes eddigit. Találkozhattunk nindzsákkal, cowboyokkal, focistákkal, apostolokkal, a világ különböző népeivel. A közönség fantasztikusan szórakozott, amiről a hangos nevetés is tanúskodott. A farsangi mulatság viszont egy meglepő fordulattal zárult. A győztes 2.a osztály bemutatkozása különbözött a többitől. A céljuk nem a közönség megnevettetése volt, produkciójuk már-már közelített egy színpadra alkalmas jelenthez is. Néma csend kísérte végig az előadásukat, s éljenző taps helyett a végén néhány másodperc csend következett, s a közönség arcán látható volt a döbbent, de mindenekfelett mégis elismerő tekintet. Emeli Sande Read all about it című dalára egy ember életének lepörgését mutatták be a születéstől egészen a haláláig, végigkísérve az emberi élet minden fontosabb korszakát. Véleményem szerint tökéletesen megérdemelték a győzelmet, hiszen megmutatták, hogy a farsangot nem csak a nevetés, hanem a művészet is fűszerezheti. Ha így visszagondolok, két dologban tökéletesen biztos vagyok, mégpedig abban, hogy a farsang továbbra is hagyomány marad iskolánkban, valamint hogy az idei bál mindenki számára felejthetetlen marad. Az oldalt összeállította: Sabján Rebeka, Lendvai KKI

21


Sport

Az elődöntőig jutott Temesváron Kettő hazai bajnok Utroša Iztok a múlt héten Temesváron szerepelt Románia Nyílt Tollaslabda-bajnokságán. A szlovén bajnok második kiemeltként vágott neki a tornának, s az első fordulóban a selej-

tezőből felkerült mexikói Luis Ramon Garridót verte kétszer 21:19-re. A 2. fordulóban a thai Karnphop Atthaviroj ellen győzött 21:18-ra és 21:15-re. A harmadik fordulóban a bolgár Blagovest

Kisyov ellen is sikerrel járt Utroša (21:14, 21:17), majd az elődöntőben a lengyel Adrian Dziolkóval ütközött meg, s szenvedett 21:16-os és 21:13-as vereséget. HF

Egy győzelemmel búcsúzott A dolenjskói Mirnán rendezték meg az általános iskolák tollaslabda-bajnokságát. Igor Šendlinger vezetésével Lendváról az 1. számú iskolából Ajet Džemaili, Maša Doler és Sofija Gavrilović vett részt a bajnokságon. Džemaili

három játszmában legyűrte (12:15, 15:13, 15:14) Cizeljt (Mirna), majd pedig vereséget szenvedett Urban Kolenctől (Trebnje), így a bajnokságot a harmadik helyen zárta. Maša Doler kétszer 15:9re kapott ki Anja Koman

(Sladki vrh) ellen, így a versenyt az 5–8. helyen zárta. A nem kategorizált csoportban Sofija Gavrilovič lépett pályára, s 21:8-as vereséget szenvedve Neža Pintaričtól (Križe) a 9–16. helyen zárta a bajnokságot. HF

Muraszombatban elemezték a múlt évet Muraszombatban megtartotta éves közgyűlését a Muraszombati Körzeti Labdarúgó-szövetség, amelyen 21 klub képviselője vett részt. Ennek középpontjában a tavalyi év elemzése állt, illetve az idei évre szóló tervek megvitatása. A legnagyobb változást az jelentheti a versenyrendszerben, hogy a ljubljanai szövetség elképzelése szerint a lendvai és

a muraszombati csapatok alkotnák a 4 harmadik liga egyikét. A végső döntés erről az áprilisi közgyűlésen születhet meg. A közgyűlésen megdicsérték az eredményes utánpótlás-nevelést, valamint a ŽNK Teleing Pomurje Beltinci női labdar úgóklub kimagasló

20. forduló

22. forduló Zavrč – Gorica 1:3 (0:2) Kelenc 92.; Coda 12., Boniperti 25., Lapadula 83. Rudar – Triglav 6:1 (4:1) Krefl 7., Firer 20., Črnčič 24., Knezović 38., Radujko 51., Eterović 90.; Križaj 22 Koper – Celje 2:1 (0:0) Galešić 48., 57./11-es; Vrhovec 90. Olimpija – Maribor 2:0 (2:0) Rodić 2., Trifkovič 45. Krka – Domžale 0:2 (0:1) Parker 45., Živec 73. TÁBLÁZAT 1. Maribor 22 13 3 6 48:23 42 2. Koper 22 12 4 6 28:23 40 3. Gorica 22 11 6 5 41:21 39 4. Rudar 22 11 5 6 32:18 38 5. Zavrč 22 11 3 8 36:37 36 6. Domžale 22 7 8 7 34:25 29 7. Olimpija 22 9 2 11 28:34 29 8. Celje 22 6 4 12 18:33 22 9. Krka 22 5 3 14 16:40 18 10. Triglav 22 4 4 14 21:48 16 A 23. forduló párosítása 2014. március 22-én: Maribor – Krka, Celje – Olimpija, Triglav – Koper, Gorica – Rudar, Domžale – Zavrč.

22

Haladás – Kecskemét Diósgyőr – Pápa Mezőkövesd – Újpest Pécs – MTK Kaposvár – Puskás AFC Ferencváros – Debrecen Videoton – Győr Honvéd – Paks

1:0 (0:0) 2:1 (0:1) 0:1 (0:0) 1:0 (1:0) 1:1 (0:1) 1:1 (1:1) 0:1 (0:0) 1:1 (0:1)

TÁBLÁZAT 1. Debrecen 20 12 6 2 45:21 42 2. Videoton 20 10 5 5 36:19 35 3. Győr 20 9 7 4 31:25 34 4. Diósgyőr 20 8 9 3 33:24 33 5. Pécs 20 9 5 6 34:30 32 6. Haladás 20 8 7 5 28:23 31 7. Honvéd 20 8 6 6 31:24 30 8. Ferencváros 20 8 5 7 31:31 29 9. Pápa 20 7 4 9 24:28 25 10. Újpest 20 6 7 7 34:35 25 11. Kecskemét 20 6 7 7 26:33 25 12. Puskás AFC 20 5 6 9 23:37 21 13. Mezőkövesd 20 5 4 11 22:34 19 14. MTK 20 4 7 9 21:24 19 15. Paks 20 4 7 9 24:33 19 16. Kaposvár 20 2 6 12 18:40 12 A 21. forduló párosítása 2014. március 21-e és 23-a között: Pápa – Szombathely, Debrecen – Pécs, Puskás AFC – Mezőkövesd, MTK – Videoton, Honvéd – Kaposvár, Paks – Győr, Újpest – Diósgyőr, Kecskemét – Ferencváros.

eredményeit hazai és nemzetközi téren egyaránt. A szövetségnek jó az együttműködése a bírói és edzői szervezettel, valamint a többi körzeti egyesülettel is. Elfogadták a 2014-es pénzügyi és munkatervet, Tončku Gider újságírónak pedig több mint 50 éves tevékenységéért emlékplakettet nyújtottak át. F. B. A Lendvai Körzeti Labdarúgó-szövetség Kupája, elődöntő 2014. május 7-én: Nafta 1903 – Hotiza Turnišče – Odranci Barátságos mérkőzések

Dobronak – Bakovci 2:0 (0:0) A hazaiak mindkét gólját László Kristijan lőtte, az egyiket tizenegyesből. Csente – Lentikápolna 2:1 (1:0) A két csapat második meccsét is a csenteiek nyerték, ezúttal Herceg D. és Ftičar talált be a kapuba, a vendégek gólját pedig Koltai jegyezte. F. B.

Befejeződött a bajnokság az első szlovén légfegyverligában. Az 1. A ligában légpuskával Robert Markoja (Štefan Kovač Turnišče) végzett az élen. Az 1. B ligában Somogyi Péter (Jezero) az utolsó versenyen Kidričevóban 390 körrel 2. lett, Cár (383) 13., Kološa pedig 379 körrel a 24. helyen zárta a versenyt.

A Jezero a csapatversenyt a második helyen fejezte be. A hat tornát összegezve a dobronakiak 55 ponttal negyedikek lettek, egyéniben pedig Somogyi 138 ponttal bizonyult a legjobbnak. A másik két dobronaki helyezése: 11. Cár (76) és 28. Kološa (21 pont). F. B.

Vereség a döntőben Mariborban rendezték meg a 3. tornát a 11 és a 15 éves tollaslabdázók számára, amelyen a Mladost tagjai is részt vettek. A 11 éveseknél Gerič Alex és Hac Györkös Anel egyéniben továbbjutott saját csoportjából, majd pedig Györkös vereséget szenvedett 21:14-re Andraž Pungartniktól (BK Kungota), míg Geričet Jan Babnik (BK Ljubljana) 21:11-re ejtette ki. Párosban a két lendvai fiatal bejutott a főtáblára, s az elődöntőben 21:15-re legyőzték a Puhek/Pungartnik (BK Branik, BK Kungota) kettőst, a döntőben viszont jobbnak bizonyult náluk a Matevž Herman/

Nik Zupančič páros (14:21 és 13:21). A 15 éveseknél Maša Dolernek kedvezett a szerencse, hiszen lejátszott meccs nélkül jutott el a negyeddöntőig, ahol Anja Koman (BK Kungota) 21:12-re és 21:10-re verte, így a versenyt a 6. helyen fejezte be. Doler párosban Kamo Sajével (BK Ljubljana) az oldalán az elődöntőbe jutott, de vereséget szenvedett az Anja Koman/Petra Polanc (BK Kungota, BK Medvode) páros ellen. A bronzmeccsen Dolerék legyőzték a Kaja Bračič/ Urška Potočnik (BK Branik) kettőst. HF

A Nafta alapozási meccsei Nafta 1903 – Lenart 1:2 (0:0) Kevesen voltak kíváncsiak a Nafta utolsó alapozási mérkőzésére a bajnoki rajt előtt. Az első félidő elég eseményszegény volt, a második játékrészben viszont három gól is született, a hazaiak szemszögéből nem a legjobb megosztásban. Az első 45 percben a hazaiaknál Puclin és Doma lőhetett volna gólt, a vendégeknél pedig 4–5 lehetőség is adódott a gólszerzésre. A második félidőben a 49. percben Brumen egy klasszikus ellentámadásból szerezte meg a vezetést, egy mély labdára indulva laposan lőtt el a kapus mellett. Az 58. percben a hazai kapusról kipattanó labdát Damiš váltotta gólra. A 86. percben a Nafta szépített, Miha Ivanič egy pazarul elvégzett lövéssel hozta vissza a Naftát a játékba, ám további gól már nem született, pedig közvetlenül a meccs vége előtt Horvatnak kiváló lehetősége adódott az egyenlítésre. A mutatott játék alapján a hazaiak legalább egy döntetlent megérdemeltek volna. A Nafta Valentić, Karlovčec, Zagorec, Hobor, D. Antolovič, M. Antolovič, Szabó, Puclin, Dama, Vinko, Bedo felállásban kezdett, a folytatásban Litrop, M. Ivanič, L. Ivanič, Horvat, Kovács, Czövek és Nagy lépett pályára. feri.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 2 0 .


Sport Muravidéki Kosárlabdaliga KK Lindau Lendava – KK Radenci 91:58 (26:23, 25:13, 21:16, 19:6) Az alapszakasz utolsó meccsén a Lindau megmutatta igazi arcát. A Négyek Döntőjéről lemaradó lendvaiak végre felszabadultan játszottak, s bár az utóbbi meccseken is már mutatkozott a csapat jó formája, ez most a hétvégén csúcsosodott ki. A hazaiak érdemét az sem csökkenti, hogy a vendégek csak öt játékossal érkeztek Lendvára. Az első negyedben a támadójáték dominált, a hárompontosok sorban követték egymást, ezt követően viszont a lendvaiak fokozatosan elhúztak, s a meccs végére jelentős előnnyel nyertek, köszönve a jó csapatjátéknak. Bár minden játékos dicséretet érdemel, de különösen M. Tkalec és T. Hozjan tűnt ki a mezőnyből jó játékával. A Lindau pontszerzői: Tka­lec 21, Hozjan 18, Žalig 11, Balaž és Zrna 10–10, Hor­vatič S. és Magdalenič 9–9, Horvatič G. 4 pont. A vendégeknél Šijanec 31 pontig jutott. A forduló további ered-

ményei: PŠK Ljutomer 3 – KK Paloma–Alfa Sladki Vrh 59:61 (16:23, 15:16, 15:13, 13:9), KD Sobota – KK Sveta Ana 103:51 (36:7, 17:13, 24:18, 26:13) és PŠK Ljutomer 2 – KK Sistemorg Beltinci 0:20 (meccs nélkül). Az alapszakaszt 24 ponttal a Beltinci nyerte a Sobota (23), a Paloma és a Radenci (22–22) előtt, így ez a négy csapat harcol majd a bajnoki címért április 21-én a Négyek Döntőjében Sladki vrhon. HF

minisport Kardinar Marika győzött Az 1. B tekeliga 17. fordulójában a Radenska idegenben 6:2-es vereséget szenvedett az Impol Slovenska Bistrica ellen. Kardinar Marika ezúttal is megnyerte meccsét, mégpedig 530 fás teljesítménnyel. F. B.

Három cselgáncsarany A Muraszombatban megrendezett 48. Pokal Murske Sobote cselgáncstornán ifjúsági, serdülő és U12-es korosztályban 273 versenyző lépett pályára, köztük a két lendvai klub tagjai is. A felnőtteknél a 100 kilós súlycsoportban Nagy Marko (KBV) harmadik lett. A 12 éveseknél Podgorelec (KBV) megnyerte a 30 kilós súlycsoportot, Ferencek a 40 (JK Lendava), Marič (KBV) pedig a 42

kilós súlycsoportot. A JK Lendava tagjai közül Magyar második lett, míg Ferencek M. (34), Zadravec (46), Mlinarič (32) és Jaklin (46 kg) a dobogó alsó fokára léphetett. A KBV-s versenyzők eredményei: 2. Zver és Denša (42 kg), 3. L. Zver (44), S. Zver (66) és Lipuš (35 kg). A csapatversenyt a Bežigrad nyerte meg, a KBV 7., a JK Lendava pedig 15. lett. HF

Borut Jarc, a szlovén U15-ös labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya Lendvára hívta össze válogatóját, amelyre a 29 fős muravidéki mezőnyben a Nafta 1903 három játékosa, Cár Luka, Cár Balázs és Varga Haridas Ladislav is meghívót kapott. HF

Fekete vasárnap volt A hétvége a Nafta tekézői számára rendkívül szomorúan végződött, hiszen úgy a férfiak, mint a nők súlyos vereséget szenvedtek a bajnokság 17. fordulójában. A Rudar ellen Hrastnikon a férfiak 7:1-re kaptak ki, fában 3284:3 185-re. A csapatban Radakovič 550, Horvat 522, Kuk 514, Matko 529, Simon 550 és Zadravec 520 fás teljesítményt nyújtott, nyernie egyedül Matkónak sikerült. A csapat (11 pont) visszacsúszott a tabella utolsó helyére. A hölgyeknek sem volt jobb napja, sőt, hiszen a listavezető Ceršak ellen mind a nyolc meccset elvesztették a naftások: Stanič 540, Sapač 507, Gomzi 434, Utroša/Ščap 429, Kolar Donko 490 és Hozjan 493 fa. Összességében a csapat 8:0-ra, fában 3119:2893-ra kapott ki. HF

16. forduló 2014. április 5-én, 16.00: Ljutomer – Dravinja __:__ Šmarje – Čarda __:__ Nafta – Beltinci __:__ Bistrica – Drava __:__ Tromejnik – Grad __:__ Šentjur – Malečnik __:__ Odranci – Rakičan __:__

19. forduló 2014. április 26-án, 16.30: Odranci – Ljutomer __:__ Čarda – Beltinci __:__ Grad – Dravinja __:__ Drava – Nafta __:__ Malečnik – Tromejnik __:__ Rakičan – Šmarje __:__ Šentjur – Bistrica __:__

22. forduló 2014. május 10-én, 17.00: Tromejnik – Bistrica __:__ Čarda – Drava __:__ Ljutomer – Grad __:__ Dravinja – Malečnik __:__ Beltinci – Rakičan __:__ Šmarje – Odranci __:__ Nafta – Šentjur __:__

25. forduló 2014. május 31-én, 17.30: Šmarje – Ljutomer __:__ Malečnik – Grad __:__ Rakičan – Drava __:__ Odranci – Beltinci __:__ Tromejnik – Nafta __:__ Šentjur – Čarda __:__ Bistrica – Dravinja __:__

14. forduló 2014. március 22-én, 15.00: Ljutomer – Nafta __:__ Šmarje – Dravinja __:__ Tromejnik – Beltinci __:__ Bistrica – Čarda __:__ Odranci – Grad __:__ Šentjur – Drava __:__ Malečnik – Rakičan __:__

17. forduló 2014. április 12-én, 16.00: Šentjur – Ljutomer __:__ Čarda – Nafta __:__ Beltinci – Dravinja __:__ Drava – Tromejnik __:__ Malečnik – Odranci __:__ Grad– Šmarje __:__ Rakičan – Bistrica __:__

20. forduló 2014. április 30-án, 17.00: Ljutomer – Čarda __:__ Dravinja – Drava __:__ Beltinci – Grad __:__ Šmarje – Malečnik __:__ Nafta – Rakičan __:__ Bistrica – Odranci __:__ Tromejnik – Šentjur __:__

23. forduló 2014. május 17-én, 17.00: Tromejnik – Ljutomer __:__ Drava – Grad __:__ Rakičan – Čarda __:__ Malečnik – Beltinci __:__ Odranci – Nafta __:__ Šentjur – Dravinja __:__ Bistrica – Šmarje __:__

A 26. forduló 2014. június 7-én, 17.30: Nafta – Šmarje __:__ Ljutomer – Rakičan __:__ Dravinja – Tromejnik __:__ Drava – Malečnik __:__ Grad – Šentjur __:__ Čarda – Odranci __:__ Beltinci – Bistrica __:__

15. forduló 2014. március 29-én, 15.00: Malečnik – Ljutomer __:__ Dravinja – Nafta __:__ Beltinci – Šmarje __:__ Čarda – Tromejnik __:__ Drava – Odranci __:__ Grad – Bistrica __:__ Rakičan – Šentjur __:__

18. forduló 2014. április 19-én, 16.30: Ljutomer – Beltinci __:__ Dravinja – Čarda __:__ Nafta – Grad __:__ Šmarje – Drava __:__ Tromejnik – Rakičan __:__ Bistrica – Malečnik __:__ Odranci – Šentjur __:__

A 21. forduló 2014. május 3-án, 17.00: Bistrica – Ljutomer __:__ Drava – Beltinci __:__ Grad – Čarda __:__ Malečnik – Nafta __:__ Odranci – Tromejnik __:__ Rakičan – Dravinja __:__ Šentjur – Šmarje __:__

24. forduló 2014. május 24-én, 17.30: Nafta – Bistrica __:__ Ljutomer – Drava __:__ Šmarje – Tromejnik __:__ Čarda – Malečnik __:__ Grad – Rakičan __:__ Dravinja – Odranci __:__ Beltinci – Šentjur __:__

Megjegyzés: A Nafta, a Bistrica, a Ljutomer, a Drava, a Dravinja, a Šentjur, a Malečnik és a Šmarje szombaton délután, a Rakičan vasárnap délelőtt, a Beltinci, a Čarda, a Grad, az Odranci és a Tromejnik pedig vasárnap délután játssza hazai mérkőzéseit.

3. Szlovén Labdarúgóliga – Keleti Csoport

Hárman a válogatón

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 2 0 .

Indulnak a régiók kupáján A Lendvai Körzeti Labdarúgó-szövetség amatőr válogatottja az idén is benevezett az UEFA Regions cup versenyre. A versenykiírással összhangban Szlovéniában Keleti és Nyugati csoportba sorolták a csapatokat, s a lendvai válogatott a Keletiben kezdi a versenyt. A lendvaiak az első fordulóban március 26-án Muraszombatban lépnek pályára, április

9-én Ptujban vendégszerepelnek, majd az utolsó fordulóban április 23-án idehaza a Maribort látják vendégül. Goran Köveš szövetségi kapitány és Janko Šobak edző összesen 23 játékost nevezett a válogatottba, közülük egyet a nemzetiségileg vegyesen lakott terület csapataiból, nevezetesen Marko Ritlopot Dobronakról. HF

23


Népújság, 58. évf. 11. sz.  
Népújság, 58. évf. 11. sz.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2014. 03. 20.

Advertisement