Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

57. évfolyam 11. szám Lendva 2013. március 14. ISSN 0352-6569 1,00 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Ünneplő március

A muravidéki magyar közösség is ünnepli márciust: az 1848-as eszmék

szellemében és a mai aktuális nemzeti és kisebbségi kérdések előtérbe helyezé-

sével zajlott az ünnepség Hodoson és zajlanak majd az ünnepségek a magyar-

ság nagyobb településein. Mit szeretne a muravidéki magyarság? Hogy éljen

nyelve, kultúrája és a 21. századhoz mérten boldogulni tudjon szülőföldjén!

Balaskó József, a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületének elnöke:

„A válságban épp a nemzetiség gazdasági felkarolása segítheti a nemzeti megmaradást, ugyanis egyre inkább a mindennapi megélhetés a tét” 2–3. oldal


Iránytű

A Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületé

„Kell nagyot álmodni, de A Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete (MMGVE) a múlt héten tartotta meg ünnepi, alakuló közgyűléKirály M. Jutka sét. A közgyűlés testületeinek megválasztása és az egyesület programjának bemutatása mellett az ülésen díszvendégek, köztük Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, illetve Március 15. ma már jelkép: a szabadság, a haza- Szabó Balázs, a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezeszeretet, az igazságos(abb) társadalomért és az emberi tője üdvözölte az egyesület létrehozását.

Március 15. a 21. században

jogokért vívott harc, a nemzeti összefogás szinonimája. Kisebbségben még több: a nyelv, a kultúra, a szellemi és tárgyi értékek és ezzel a nemzeti identitás megőrzését, a megmaradást látjuk, érezzük benne. Leginkább a nyelv megőrzését – és használatát! Igen, nem restelljük leírni már százvalahányszor, hogy kisebbségben, ahol oly kényelmessé válhat a beolvadás, a nyelv jelenti a közösség erőteljességét és életképességét, a jövőjét. Mert ha nyelvünket nem használjuk a közéletben, a szakmánkban, az üléstermekben, az iskolákban stb., és a mindennapi kommunikációban csak a baráti társaságok kávé melletti csevegésébe és a nagymama konyhájába szorul (sokan ugyan mondanák: örülhetünk ennek is!), akkor nemzetiségi létünk egészében a „letűnt korok világa”, lesz, mint ahogy Lendva egy-egy történelmi epizódjáról olvashatunk a Lendva 820 éve című kötetünkben. Mennyire lesz például jelen a hivatali ügyintézésben, az úgynevezett e-hivatalokban a magyar nyelv? Tudjuk, hogy a közigazgatási vagy banki hivatalos ügyeket, ha csak e kettőt említjük, a jövőben szinte teljes egészében elektronikus formában intézzük majd. A kis helyi egységeket sorra zárják be, az ügyintézés a központba, illetve „a számítógépes applikációkra” kerül. Tudjuk-e magyar nyelven intézni az ügyeket? Készülnek-e a nemzetiségileg vegyesen lakott területre, ahol törvényben meghatározott a kétnyelvű ügyintézés, kétnyelvű, illetve a nemzetiség nyelvén ügykezelési programok? Vagy talán helyesebb a kérdés: igényeljük-e valójában ezeket a programokat? Az elektronikus kommunikáció nyelvi lehetőségei s alkalmazása a gyakorlatban a jövő egyik meghatározó kérdése lehet kisebbségben. A március tizenötödikék egyik kérdése.

Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az ünnepi közgyűlés résztvevőit, a már említett díszvendégeket, illetve az erdélyi és csókakői gazdák képviselőit az egyesület elnöke, Balaskó József köszöntötte, majd az elfogadott napirend alapján a közgyűlés megválasztotta testületeit. Az MMGVE elnöke ezután beszámolt az egyesület megalakulá-

A gazdaság, a mezőgazdaság területével a magyar intézmények, szervezetek nemigen tudtak foglalkozni, a jelenlegi válságos helyzetben viszont éppen ennek a területnek a felkarolása jelenthet megoldást a nemzeti megmaradás szempontjából is, ugyanis egyre inkább a mindennapi megélhetés a tét. Balaskó József szerint az egyesület megalakulása magában még nem jelent megoldást,

élet fizikailag, földrajzilag elvitt a magyar vidékről, szellemileg, lelkileg mégis éreznek még kötődést a muravidéki magyarsághoz, a magyar nemzethez. Az elnök kifejtette azt is, reméli, az MMGVE munkájával kiérdemli, hogy az érdekszféra fontos elemeként tekintenek rá és kivívja helyét a többségi szlovén társadalomban is. Elsődleges feladatnak jelenleg mindenképpen

A Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületének alakuló ünnepi közgyűlésén Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke (balról), illetve Szabó Balázs, a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője (jobbról) is jelen volt. Középen Balaskó József, az egyesület elnöke.

Megbízott igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Szolarics Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,00 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

sáról és bejegyzéséről, a kétévnyi munkáról, amely a muravidéki csúcsszervezet keretein belül tevékenykedő gazdasági és mezőgazdasági szakbizottság közös munkájának eredménye. Az elnök kifejtette, az egyesület megalakításának elsődleges célja a muravidéki magyar gazdák és vállalkozók egyesítése, szervezett formában való működésük megalapozása.

de mindenképpen egy alapot jelenthet, egy olyan szervezeti formát teremt, ahol meg lehet vitatni mindennapjaink legfontosabb kérdéseit, fel lehet tárni a fejlődés lehetőségeit. Az elnök kitért arra is, a szervezett, egyesületi forma megteremtésével olyan magyar gazdák és vállalkozók is csatlakozhatnak a muravidéki magyarság közös útkereséséhez, akiket az

az egyébként napról napra bővülő tagság további bővítését jelölte meg, de több kisebb és egy nagyobb rendezvényt, bemutatkozást is szeretnének szervezni, illetve naprakész pályázati információkkal, segítséggel szeretnék ellátni a tagságot. A tevékenységek és a program bemutatása után a jelenlévő vendégek szóltak az egybegyűltek-

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á r c i u s 14 .


Nemzetiség

ének alakuló közgyűléséről

e a valóságtól nem szabad elszakadni” hez. Mindannyian, így a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének elnöke, Sebestyén Csaba, a csókakői gazdák képviseletében Bognár Gábor alpolgármester, továbbá Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke, Szabó Balázs, a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője és zárszóként Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke és egyben a MAGOSZ elnöke üdvözölte a muravidéki egyesület létrejöttét, célkitűzéseit. Mindannyian kifejtették azt is, lehetőségeikhez mérten támogatni is fogják az újonnan alakult muravidéki egyesületet. Szabó Balázs, a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője felszólalásában röviden bemutatta a nemzeti vidékfejlesztési stratégia célkitűzéseit, a

Kárpát-medencei gazdasági kör kialakítását, amelyben a határon túli magyar közösségeknek, így a muravidéki magyarságnak is igencsak fontos közvetítői szerepe lehet. A főosztályvezető egyben ismertette az előbb említett cél érdekében eddig végzett munkát, a kö­zeljövő feladatait, amelyhez szavai szerint a magyar költségvetésből is sikerült egy nagyobb szeletet hasítani, így a határon túli szervezetek, egyesületek, köztük a nemrég alakult MMGVE is számíthat működési és szervezeti támogatásra, illetve konkrét projektekre, tapasztalatcsere-programokra is sor kerülhet majd. Szabó Balázs egyben kifejtette, a minisztérium három anyaországi szakfolyóirat vezetőségével egyezett meg abban, rendszeresen

ingyenes példányokat biztosítanak a határon túlra, de folyamatban van egy ösztöndíjrendszer, illetve anyaországi gyakornoki helyek biztosítása is. A főosztályvezető szerint a minisztérium ingyenes helyet biztosít majd a határon túli magyarságnak az őszi budapesti mezőgazdasági és élelmiszeripari vásáron, a kormányzat pedig terveket sző a következő uniós költségevetési idősszakon belül is. Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke kifejtette, a jelenlegi magyar kormányzat célja az, hogy a gazdasági együttműködéseken keresztül segítsen a határon túli magyarságnak, vagyis gazdasági téren együttműködjön a határon túli nemzetrészekkel, az együttműködés ugyanis egyben versenyképesség-

Sebestyén Csaba, a kolozsvári székhelyű, igencsak nagy múltú Romániai Magyar Gazdák Egyesületének vezetője a nemzeti összetartozás, a megmaradás jelképeként adta át a muravidéki egyesületnek a székely zászlót.

Nemzeti ünnep a Hodosi községben

„Legyen az összefogás a jelszavunk!” Vasárnap került sor a hodosi művelődési házban a nemzeti ünnep alkalmából szervezett községi kulturális rendezvényre, melyen a Hodos községi magyar nemzeti közösség elnöke, Abraham Boris mondott ünnepi beszédet. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

„Talpra magyar!” – kiáltotta Petőfi, és a nemzet

A Kiszöv néptáncegyüttes produkciója. N É P Ú J S Á G 2 013 . m á r c i u s 14 .

visszakiáltott: nem kért többet a hazugságokból,

az elnyomásból, és nem kért többet abból, hogy másodrendű polgár legyen a hazájában és Európában. Mi sem kérünk abból, hogy a szülőföldünkön, itt, a Muravidéken, ahol őseink éltek, ahol mi is jogosan élünk, egyesek büntetlenül gyalázzanak bennünket, gyűlöletet szítva a két nemzetiség között. A legros�szabb, amit tehetünk, hogy valóban másodrendűként viselkedünk, hallgatunk, tűrünk, meghátrálunk – kezdte az ünnepi szónok, Abraham Boris. Az aktuális, amolyan örökzöld problémaként jelen lévő témák között a kétnyelvű oktatás elégtelenségeit, az öntudat és az anyanyelv nem természetes öröklődését és védelmét, a válságos helyzet okozta indokolt elégedetlenséget, az évtizedek óta húzódó vadkárt

növelést, helyzetbehozást jelent a határon túli és az anyaországi gazdák, vállalkozók számára egyaránt. Az így létrejött kapcsok az országgyűlés alelnöke szerint hosszú távon mindenképpen eredményesek lehetnek, és véleménye szerint az egész magyar nemzet csak úgy válhat erőssé, ha ezek a kapcsok minden határon túli régióban meg is teremtődnek. Elmondása szerint a magyar kormányzat ezen dolgozik, és ennek érdekében alkotja meg jelenleg is gazdasági, vidékfejlesztési programjait, összegezve: ezen a téren is a magyar nemzetben gondolkozik. Jakab István egyben kifejtette, az MMGVE létrehozása is egy pillér, amely tarthatja majd az említett együttműködési szerkezetet. emelte ki, a tévésugárzás ügyét, valamint azt, hogy az illetékes állami szervek nem védelmezik kellőképpen a nemzeti kisebbséget. – A muravidéki magyarság megmaradása tehát nem csak néhány ember, vezető vagy éppen tanár felelőssége. Mindannyiunk felelőssége. Tehát ne hagyjuk elveszni a nyelvünket, örökségünket! – mondta Abraham Boris. A műsorban fellépett a hodosi Őrség ME népdalköre, a helyi iskolások csoportja szavalatokkal, az Árgyélus gyermektánccsoport, a Muravidéki Nótázók csoportja, valamint a Bojtorján együttes és a zalaegerszegi Kiszöv néptáncosok senior csoportja. A zsúfolásig megtelt művelődési ház közönsége a kis közösség életének ünnepi perceibe, de mindennapjainak alakulásába is betekintést kaphatott. A műsor már hagyományosan a kopjafánál történő koszorúzással ért véget.

3


Muravidék Lendva 820 éve könyvben

Ötven epizód a város történelméből A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet és Lendva Község társkiadásában könyvben is megjelent a Népújság „Lendva 820 éve” című cikksorozatának ötven története. A kétnyelvű kiadványt hétfőn este mutattuk be a Lendvai Zsinagógában. A Népújság olvasói körében jól fogadott történelmi-ismeretterjesztő sorozat, mely Lendva város írásos említésének 820. évfordulója alkalmából

ról, Kultsár Györgyről, az Esterházyakról, a Balkányiakról, Kakasdi Hajós Mihályról, a török támadásokról, az első gyógyszertár, a tűzoltóegylet, a

autópálya vagy a színházterem megépítése. A cikkeket összesen 18-an jegyzik, a Népújság szerkesztőségének tagjai mellett még 12 szerző,

Tomka Tibor, az MNTI megbízott igazgatója, Király M. Jutka, a kötet szerkesztője és Anton Balažek polgármester szólt a könyvről. jelent meg a tavalyi év során, most változatosabb képanyaggal és kronológiai sorrendben könyvben is olvasható. A szerkesztőség válogatásában a monográfia jellegű kötet a sorozat ötven történetét öleli fel, többek közt a Bánffyak-

helyi újság és a futballklub megalapításáról, az első vonat megérkezéséről, a híres Hungária Ernyőgyárról és a Korona szállóról, a nagy Našička-sztrájkról és a termálvízre bukkanásról, egészen a mai fordulópontokig, mint például az

egy-egy téma jó ismerője dolgozta fel az eseményeket: Göncz László, Halász Albert, Horvát Meštrovič Feri, Lendvai Kepe Zoltán és Kepéné Bihar Mária, Kepe Lili, Kovács Attila, Lázár Beáta, Sebestyén József, Szatmári Gizella,

Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közössége szeretettel meghívja Önt a

MAGYAR NEMZETI ÜNNEP tiszteletére rendezett ünnepi műsorra 2013. március 16-án, szombaton 19.00 órára a dobronaki művelődési házba.

4

Šimonka Tanja és Zsoldos Zsuzsanna. „Mindössze ötven történetben felölelni 820 évet tán hézagosnak is tűnhet, azonban a szerkesztőségben összeállítva az anyagot arra törekedtünk, hogy a meghatározó és a legmarkánsabb eseményeket emeljük ki. Reméljük, sikerült. És abban is bízunk, hogy az ismeretterjesztő cikkekkel a város történelmének felkutatásához is jó alapot biztosítottunk, egy helytörténeti kis ’tankönyvet’ készítve” – mondta a kötet szerkesztője, Király M. Jutka. Tomka Tibor, a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet (MNTI) megbízott igazgatója köszönetét fejezte ki Lendva Községnek a könyv kiadásának támogatásáért és az MNTI korábbi igazgatójának, Lázár Beátának, a projekt kezdeményezőjének, valamint a munkatársaknak. Anton Balažek, Lendva Község polgármestere a város gazdag történelméről tanúskodó kiadvány promóciós jellegéről szólt, a történelem mellett kiemel-

A „Lendva 820 éve – 820 let mesta Lendava” című kétnyelvű kötet a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet és Lendva Község társkiadásában jelent meg 2000 példányban. Szerkesztette Király M. Jutka. Szlovén nyelvi fordítás: Dunjko Vesna. Grafikai tervezés: Meszelics László. A kötet ára 8 euró. ve a jelen történések fontosságát, a város és a vidék mai helyzetét, a válságos helyzetben is értékelésre érdemes pozitívumokat. Történelmi véletlen, hogy a könyv megjelenése évében Lendva éppen a könyvkiadást ünnepli, hiszen 1573-ban – idén 440 éve – Lendván megjelent az első könyv Kultsár György prédikációival. A Népújság – szimbolikusan és ténylegesen is – e könyvvel csatlakozik a jubileumhoz.

Kormányrendelet már van, szerződések még nincsenek A kormány múlt csütörtökön az 53. rendszeres ülésén elfogadta a várva várt rendeletet a nemeztiségileg vegyesen lakott területeken működő önkormányzatok finanszírozásáról, azaz a kétnyelvűség és a nemzeti önkormányzati közösségek működésének pénzeléséről. Elvileg így a szerződések aláírása előtt nincs semmilyen akadály, ennek ellenére a községek, illetve ezáltal a községi kisebbségi önkormányzatok a keddi lapzártáig még nem kapták kézhez a támogatási szerződéseket. A kormányrendelet egyébként két évre, vagyis 2013 mellett a 2014-es évre is érvényes. A rendelet alapján a vegyesen lakott községek a kétnyelvű ügyvitelre, illetve a kisebbségi önkormányzatok (magyar és olasz) évi szinten 1.647.131 euró támogatásra számíthatnak.

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á r c i u s 14 .


Muravidék Megállapodás garanciákkal

Széles körű szakmai és közösségi együttműködés Az idén – március 6-án – Lendván került sor a közel 20 éves együttműködést meghosszabbító szerződés aláírására a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a felvidéki Csemadok országos tanácsa között. A dokumentumot Toplak Rudolf, az MNMI Tanácsának elnöke és a Csemadok új elnöke, Bárdos Gyula látta el kézjegyével. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Hor váth Ferenc, az MMÖNK elnöke köszöntő-

jében kifejtette: a közel két évtizedes múltra visszatekintő szándéknyilatkozatból valódi együttműködés alakult ki, olyan, amire

mindkét fél büszke lehet. Ezt különösen most, e nehéz gazdasági helyzetben fontos kiemelni, hiszen a szomszédos megyékkel

Bárdos Gyula, a Csemadok új elnöke az aláírást követően.

Pandur-kiállítás a centenárium kapcsán

Genius loci Pannonicae, avagy pannon táj magyar ecsettel Így jellemezte a 100 évvel ezelőtt született Pandur Lajcsi lendvai festőművész munkásságát Andrej Ujčič művészettörténész az 1968-as muraszombati kiállítás kapcsán. A festőművész emlékére ezúttal a lendvai várgalériában rendeztek tárlatot.

A megnyitó szereplői. N É P Ú J S Á G 2 013 . m á r c i u s 14 .

való együttműködés ügyét is sikerült orvosolni a tavalyi évben, s remélhetőleg idén is így lesz. Kepe Lili, az MNMI igazgatója olyan dokumentumnak nevezte a közel 20 éves együttműködési megállapodást, mely példamutatónak számít a Kárpát-medencében és az intézményalapításkor is fontos szereppel bírt, így a Kárpát-medencei ernyőszervezetek számára is modellértékűnek számított. Egy élő kapcsolatrendszer évente bővíthető dokumentumáról van szó, mely az évek során sem veszített frissességéből, aktualitásából. A kezdeti programok tulajdonképpen később alakultak azzá, amikké mára váltak, szétfeszítve a kultúra kereteit, az önkormányzati kapcsolatokkal bővítve a listát. Ma öt muravidéki településnek van

kapcsolata felvidéki testvértelepülésekkel. Ezek mellett élő kapcsolat alakult ki az irodalom, a tudomány és az általános kulturális tevékenységek szintjén. Bárdos Gyula, a 64. évébe lépő nagy múltú közösségi szerveződés új elnöke az aláírás kapcsán utalt a kis lélekszámra való hivatkozásra: – Nem a mennyiség a fontos, hanem a minőség, hogy milyen eredményességgel csinálja egyik vagy másik közösség a közösségőrző tevékenységet, a megtartást – mondta Bárdos Gyula. To p l a k Ru d o l f , a z MNMI tanácsának elnöke is elismeréssel szólt az együttműködésről. Rajta kívül Gerencsér Ferenc Völgyifalu, Totič Rozália pedig Hodos település testvértelepülési kapcsolatairól szólt egy-egy anekdota felidézésével.

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

háttérrel, a konkrét helyi elemek teljes mellőzésével. A portréfestészet új útjait is kereste, az „arcnélküliség” felfedezésével, de legexpresszívebb alakjait mégis a zabolátlan mulatozókban, cigányokban, maskarákban fedezte fel. Hajós Ferenc nyugállományba vonult nagykövet szubjektív megnyitó szövegében a lendvai művészeti tevékenység első igazi kezdetének nevezte a tanár-festőművész fellépését, kifejtve, számára Pandur maga volt a megtestesült művész: szakállal, fehér köpenyben, barettsapkában. S csak üdvözölni tudja a polgármester kezdeményezését a lendvai parkban felállítandó művészi szoboregyüttesről, melyben a lendvai művészek alkotásai kapnának helyet. A viszonylag sok látogatót vonzó esten a Lendvai Zeneiskola növendékei és tanárai működtek közre. A tárlat április 14-ig tekinthető meg.

Meta Gabršek Prosenc művészettörténész a pénteki kiállítás-megnyitón szintén alátámasztotta a fönt elmondottakat, hozzátéve, hogy ez a teljességre törekvés, a pannon művészi igyekezettel való „meggyőző találkozás” a Munkácsy utáni korszak drámai realizmusával tart szoros kapcsolatot. Pandur Zágrábban, majd Budapesten is tanult, kitűnő mesterei voltak, olyanok, akik a vizuális kifejezésmód különböző lépcsőfokait tárták fel előtte. Sok barátra is talált, a későbbi évek nagy szlovén művészegyéniségeivel, a Függetlenek csoportjával, Stupicával, Pregeljjel és Mihelič-csel is szoros kapcsolatot tartott fenn. A „ravnei évekkel” lezáruló festői opusban keletkeztek muravidéki tematikájú nagy kompozíciós képei, melyeken „emberi és állati testek” mosódnak össze a színes

5


Muravidék Elfogadták a 2013-as költségvetést

Az idén mérsékelt optimizmussal Az idén 15,1 millió euró bevétellel és 18,4 millió euró kiadással számol Lendva Község költségvetése, a még mindig beruházás-orientáltságú büdzsé különbözetét a tavaly fel nem használt pénzekből fedezik. Ritka jó mutató, hogy a csökkentett állami támogatás mellett nőnek a saját bevételek. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Lendva Községi Tanács 31. ülésén tárgyalta

a 2012–2014-es időszakra vonatkozó költségveté-

A Lendvai Könyvtár, a Lendvai Óvoda és a Lendvai Galéria-Múzeum közintézetek igazgatóinak kinevezése körüli eseményekre ismét kitért a tanács. Az üggyel a választási, kinevezési és mandátumvizsgáló bizottság is foglalkozott. Kiralj Ladislav, a bizottság elnöke részletes beszámolójában elmondta, hogy a kinevezési folyamat kapcsán mind a három említett közintézetben rendkívüli ellenőrzést tartott a munkaügyi felügyelőség. A felügyelőség sem az eljárásban, sem a kinevezési folyamatban nem talált kivetnivalót, a kiírások és a kinevezések a vonatkozó rendeletekkel összhangban folytak le. A rendkívüli ellenőrzést több levél, köztük névtelen írások és telefonhívások előzték meg. Mint Kiralj Ladislav elmondta, a kinevezésben érintett egyének, testületi és bizottsági tagok jelentős nyomásnak voltak kitéve, amiért bocsánatkérést várnak. A viszonyulási mód, amelyet a levelek írói, a telefonálók tanúsítottak, szinten aluli volt. A bizottság megjegyezte: jobb volna, ha a szerzők az ilyen cselekedetek helyett különböző fejlesztési programok megírásával, elkészítésével foglalkoznának. si memorandumot és a 2013-as községi költségvetés második olvasatát, melyet néhány hozzászólás után a tanács egyhangúlag elfogadott. Anton Balažek polgár-

Nem odázható tovább az útjavítás Völgyifaluban sem.

mester a költségvetés értékelésében kifejtette, a községben még mindig mérsékelt optimizmusról beszélhetünk. A helyzetet azonban nagy mértékben befolyásol-

A módosítás gyorsít az eljáráson

A kisgazdaságok és a vállalkozások ösztönzése A Lendvai község gazdaság- és vállalkozásfejlesztésére irányuló támogatásokat meghatározó tanácsi határozat alapján tavaly decemberben megjelent az első pályázat, mely a vártnál alacsonyabb érdeklődést váltott ki. A második pályázat márciusban várható. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A kisgazdaságok és vállalkozások fejlesztésére irányuló ösztönzésekről szóló határozatot Lendva Község Tanácsa 2012 júniusában fogadta el, hogy segítse a kezdő vállalkozókat (start-up), a foglalkoztatást és a vállalatok fejlődését, hogy ösztönözze a nagyobb kreativitást, támogassa az óvárosban bérelt üz-

6

lethelyiségek bérleti díját, a berendezések, építési és mezőgazdasági földterületek bérleti díját… A gazdasági ösztönzés első kiírása 2012 decemberében megtörtént, az érdeklődés a vártnál alacsonyabb volt. A községi tanács a legutóbbi ülésen leegyszerűsítette és meggyorsította az elbírálási folyamatot. A kisgazdaság serkentésére meghirdetett pályázatra tavaly december

végéig 13 beadvány érkezett, az új foglalkoztatás területéről 4, a fejlesztési programok társfinanszírozására, a beruházási tervekre, valamint a diplomaés posztgraduális munkák támogatására 9 pályázatot adtak be. A 13 közül 6 pályázat jutott tovább, 4 az új munkahelyek létesítését tartalmazza, egy pedig doktori disszertáció, illetve fejlesztési program. A támogatási összeg közel 6 ezer euró.

Idén a költségvetés a kisgazdaság- és vállalkozásfejlesztésre 200 ezer eurót irányoz elő, ebből az új munkahelyek létesítésére 130 ezer eurót, a fejlesztési programok társfinanszírozására 30 ezer, a fiatalok vállalkozási kedvének erősítésére 30 ezer eurót (az Ifjúsági Központ – fiatalok világa intézet programja által), az óvárosi üzlethelyiségek bérlésének elősegítésére 10 ezer eurót. Közművekkel ellátott telkeket lehet bérelni az ipari zónában Lendván, részben felszereltet a hosszúfalui téglagyár területén, valamint termőföldeket a helyi, egészséges élelmi-

szertermesztésre. A fejlesztésösztönzés összege az aktuális költségvetés lehetőségeitől függ. Hasonló, a fejlesztést, fellendülést segítő program áll rendelkezésre a turizmus és a mezőgazdaság területén is. A turizmus serkentésére (produktumok, programok és infrastruktúra) mintegy 123 ezer euró, a mezőgazdaságra és a vidékfejlesztésre (ezen belül a turizmussal való összekapcsolásra, szövetkezet alapítására, kiegészítő tevékenységekre, promócióra, borturizmusra…) pedig 130 ezer euró van előirányozva a 2013-as költségvetésben.

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á r c i u s 14 .


Muravidék

A továbbra is fejlesztésorienált költségvetést a tanács egyhangúlag elfogadta. ják a Szlovéniában és Európában kialakult viszonyok. Mutatja ezt az egyre nagyobb állami központosítás, az állami támogatások megvonása, 5 százalékos csökkentése… Az utóbbit a község saját bevételeinek növelésével ellensúlyozták

(187 ezer euróról 229 ezerre), így a bevételek összesen 15,1 milliót tesznek ki. – Emellett néhány kivétellel valamennyi költségvetési fogyasztónak 3 százalékkal csökkentettük a támogatását – mondta Balažek a

tanácsnak és az ülésen jelenlévő, a község által alapított közintézmények igazgatóinak. Balažek csalódását fejezte ki a környék passzivitása kapcsán, főleg a kultúra területén, melyre ez évben 783 ezer eurót különítettek el a költségvetésben.

A közintézetek a piacon a pluszbevételek megszerzését illetően keveset tesznek. A 18,4 milliós költségvetési kiadások 40 százalékát a folyamatos kiadások (a legnagyobbak az oktatás-nevelés, a szociál- és egészségügy, a községközi igazgatóság, a kultúra…), 60 százalékát (mintegy 11 millió euró) a beruházások képezik. A legnagyobb beruházást (a következő 3 évben mintegy 8 millió euró) a „Muravidéki vízvezeték-hálózat” A alrendszerének kiépítése jelenti, mely Lendva Község befektetésének köszönhetően elmozdulhat a holtpontról. Az idén teljesen vagy részben befejeződő projektek ber uházási értékét 5,9 millió euróra becsülik. Ide sorolható a petesházi tagiskola felújítása, a csentei sport- és kerékpárközpont építése, a közvilágítás, a lakáskérdések ügye, az ipari

Agrárkamara

A vad már a városok közelében jár Az agrárkamara muraszombati területi egységének múlt heti rendszeres ülésén többek között szó esett az egyre nagyobb vadkárról. A vadállomány már a nagyobb településeket, így Muraszombatot is megkörnyékezte. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az ülésen, amelyen a kamara múlt évi munkájáról, a tervezett folyó évi programokról, általában a kamara szerkezetéről, a területi egység és a központ viszonyáról tárgyaltak, terítékre került a vidéken egyre nagyobb kárt okozó vad problémája is. A témát a vadkárral foglalkozó bizottság elnöke, Karel Hari vezette fel. Kifejtette, az elmúlt kettő évtizedben különböző próbálkozások voltak a vadkár megoldására, de sajnos eredmény nélkül. Hangsúlyozta, ha a vadállomány által okozott kár a kijelölt vadászterüle-

teken történik, akkor ezért a vadászterület igazgatásával megbízott szervezet felel, ha azonban ezeken kívül történik a kár, illetve ezt védett állat okozza, akkor az állam viseli a felelősséget. Ezt azért tekintette fontosnak kiemelni, mert a vadászterületek általában rendszeresen ki is fizetik a kárt, míg az állam ezt az elmúlt néhány esztendőben egyre inkább hanyagolja. Elmondása szerint a Muravidéken összesen 132.984 hektár vadászterület van, ebből a különleges státussal rendelkező terület, a Kompas vadászterület 12.538 hektárt tesz ki. Itt történik elmondása

N É P Ú J S Á G 2 013 . j a n u á r 31.

mén. A többi muravidéki vadászterületen összesen 239 káresetet vizsgáltak, a kifizetések itt alig tettek ki 51.596 eurót. A bizottság

A vaddisznók az elmúlt hónapokban már bejártak élelem után kutatva Salgótarjánba – ez várható rövidesen nálunk is? szerint a legtöbb kár. Az általa vezetett bizottság tavaly ezen a területen összesen 348 káresetet vizsgált, az illetékes szervezet összesen 130.461 eurót fizetett ki vadkár cí-

tíz esetben vizsgált olyan káreseteket, amelyek vadászterületen kívül történtek, illetve négy olyan káresetet, amelyet védett állatfajok okoztak. Az itt megállapított kár össze-

zóna és a parkolók rendezése. Mintegy 2 millió eurót tesznek ki azok a pályázatok, melyeket szinte már kész tényként kell kezelni, ezek közé tartozik a Lendva– Hármasmalom–Petesháza és a Csente–Völgyifalu– Pince útszakasz korszerűsítése, Csente központi terének rendezése és a lendvahegyi kilátótorony építése, a körforgalom Göntérházán, a Göntérháza–Rédics útszakasz építése. Újra elhangzott a munkahelyeket létesítő beruházások hiánya, valamint az is, hogy a mezőgazdasági támogatási lehetőségek kihasználása érdekében – biotermesztés – ésszerű lenne szövetkezetet működtetni. Újragondolandó kérdésként jelent meg a rendészet szervezettsége és az árvízvédelem biztosítása, felszereltségére tekintettel ebben az ÖkoPark Kft. fontos szerepet kaphat. sen 71.500 euró volt, de ezt az állam nem fizette ki. A bizottság elnöke kifejtette azt is, a vadállomány egyre szaporább, egyre inkább megjelenik a nagyobb települések, városok közelében, az utóbbi időben már Muraszombat közvetlen közelségében is. Hozzátette azt is, szerinte a vadászatot idegenforgalmi, gazdasági tevékenységgé kellene átkategorizálni. Ezzel egyetértett a kamarai tanács tagsága is, amely kifejtette azon véleményét is, miszerint nem értik, hogy a parasztgazda a saját területén nem vadászhat, csak a kárt jelentheti be. Emiatt felhívják a kamara országos testületét, indítványozzon módosítást a vadászatról szóló törvényben, amely nagyobb jogokkal ruházza fel a gazdákat, illetve felhívják a testületet, valamint az államot, hathatósabban rendezze a vad által okozott kártalanítást, szorgalmazza a vad nagyobb mértékű kilövését.

7


Muravidék Dominik Šteiner, a Muraszombati KE vezetője

A helyi hivatal Pártosfalván marad, Salt pedig Péterhegyhez csatolják – de mindkét irodában marad továbbra is a nemzetiségi standard, azaz a magyar nyelv használatának lehetősége. Az egyre terjedő és sok előnyt hozó e-igazgatásban is felmerülhet a magyar nyelv mint nemzetiségi nyelv megjelenése. Minderről Dominik Šteinerrel, a Muraszombati Közigazgatási Egység vezetőjével beszélgettünk. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Dominik Šteiner okleveles jogász január 1-jével került a Muraszombati Közigazgatási Egység (KE) vezetői posztjára, ahol 18 év után – nyilvános pályázat révén – Geza Farkašt váltotta fel. Úgy hallani, politikai vonalon született meg a kinevezés… – Ma már mi nem politikai? – kérdez vissza Dominik Šteiner. – Korábban a MIKK ifjúsági kultúr- és információs központban dolgoztam Muraszombatban, majd a községházán tanácsadó voltam. A KE vezetői pályázatára jelentkeztem, majd a pályázókat meghallgatta a hivatalnoki tanács, s aki „zöld fényt” kapott, megfelelőnek találták, az felkerült a szűkebb listára, majd ezt küldték a Közigazgatási Minisztériumba minden referenciával. A végső döntést a miniszter hozta meg, a miniszter pedig politikus, innentől szabad a fenti jellegű elmélkedés… De a kollektíva engem kedvesen fogadott, s én megbízom bennük. Jelenleg 77 munkatárs dolgozik a központi hivatalban Muraszombatban és a 14 helyi hivatalban – mondta Dominik Šteiner. – Mi várta a munkahelyén, kemény fába kellett vágnia a fejszéjét? – Farkaš úr a Muraszombati KE megalakulása óta vezette az egységet, ez alatt mindenki tette a dolgát, végezte a mun-

8

káját. Semmi különöset nem mondhatok. Azonban most az irányok megváltoztak, egyes helyi hivatalok fokozatosan bezárnak, főleg a gyenge látogatottság, az intézendő ügyek számának csökkenése miatt. Korábban erősebb volt a helyi hivatalokkal

teri beleegyezést, éspedig Mačkovcin, Bodoncin és Bogojinán, de kilátásban van még néhány hivatal bezárása. Ott került erre sor, ahol az ügyek száma erősen a szlovén átlag alatt van. Ha Muraszombatot a vele összehasonlítható városokhoz viszonyítom,

Dominik Šteiner, a Muraszombati Közigazgatási Egység vezetője. való lefedési elv, a lakosokhoz minél közelebbi elférhetőség, a feladatok kihelyezett elvégzése, a személyi dokumentumok (személyi igazolvány, útlevelek), anyakönyvi kivonatok, bejegyzések, hitelesítések elkészítése, amivel nagyjából a helyi hivatalok foglalkoztak. Most fordult az irány, most a takarékoskodási intézkedések és a racionalizálás miatt csökkenni fog a helyi hivatalok száma. Bezártuk a helyi hivatalt Križevcin, most három hivatal bezárásához várjuk a minisz-

mint Novo mesto, ahol öt helyi hivatalt működtetnek, vagy Koper, ahol helyi hivatal nincs is, akkor nehéz argumentálni a jelenlegi hálózat megtartását. Más kritériumok is fontosak az elvégzett ügyek mennyisége mellett, hogy mennyire van bizonyos település közel a KE székhelyéhez. Azonban ha a községek hajlandóságot mutatnak a helyi hivatal anyagi költségeinek fedezésében, mint például villany, bérleti díj, takarítás, fűtés stb., akkor megegyezhetünk a hivatal további nyitva tartásáról.

– Mekkora területet fednek le és hány lakos számára? – A lakosság száma 64 ezer, 700 négyzetkilométer területen 135 települést fedünk le 12 községben. Emellett a jellemző egy specifikum is – hasonlóan, mint Lendván is –, a földterületek felaprózódottsága olyan szinten, hogy szinte már nem is normális, de ez a történelem, az öröklődés hozadéka. Másutt nincs így, s e tény nyilván meghosszabbítja, bonyolultabbá teszi az eljárást, az ügy lezárását. A másik specifikum a kétnyelvűség, a goricskói határmenti települések lakossága számára Pártosfalván és Salban biztosítjuk a nemzetiségi standardot, Muraszombatban pedig akkor, ha az ügyfél ezt kérelmezi, de nem nagy számban élnek e lehetőséggel. Ekkor tolmács segítségével élhet nemzetiségi jogaival. Abban az esetben, ha Salt Péterhegyhez csatoljuk – és ez igencsak valószínű –, akkor a nemzetiségi standardot továbbra is biztosítjuk, annak ellenére, hogy az intézendő ügyek száma nagyon alacsony. Pártosfalván mindenképpen megmarad a hivatal a jelenlegi nyitva tartás szerint. Továbbá megmarad a megszokott ügyintézési kör, az egyéb, némileg bonyolultabb ügyeket, mint például az építési engedély, a nyilvános rendezvények bejelentése és hasonlók, Muraszombatban kell intézni. Nyilván a nemzetiségileg vegyesen lakott terület polgárai kétnyelvű személyi dokumentumokat igényelhetnek nálunk is. – A közigazgatás állami szolgáltatást végez helyben, közel a polgárok-

hoz. Az eljárások zöme bonyolult, ezért fontos, hogy a hivatalnokok pontos és érthető tájékoztatást adjanak, lehetőleg kedvesen és készségesen... – Igen, ez a hivatalnokok kódexe szerint kötelező is. Az eljárásokat törvény határozza meg, folyjon az mezőgazdasági, környezeti, gazdasági, jogi-belügyi vagy általános igazgatási területen. A procedúra – némelyik 60 napig is eltarthat – nem tolódik el, ha az ügyfél már az induláskor minden előírt mellékletet, igazolást csatol a kérelemhez. A határozat kiadását követő jogerősségi határidőt is be kell tartani. Tudjuk, hogy milyen érzéssel jönnek az ügyfeleink hozzá, figyelünk és felmérünk, külső intézet is értékeli a hivatalnokok ügyfelekhez való viszonyulását. Tavaly a KE 4,55-ös osztályzatot kapott, ami jó eredmény, hiszen a jelenlegi társadalmi-politikai viszonyokra tekintve illúzió 4,99-es osztályzatra számítani. Mi törekszünk nyitottak lenni. Az eljárások időtartamát illetően viszont sajnos el kell mondanom, hogy a csúszás az ügyfelek mulasztásai miatt következik be a legtöbbször. Pedig az ügyfelek a honlapunkon, valamint a kiadványainkból és a hivatalban is tájékozódhatnak, milyen mellékletek szükségeltetnek a teljes beadványhoz. Egyébként egyre jobban terjed az e-ügyintézés, ahol tényleg minden részletes információ megtalálható, konkrét példákkal, esetekkel, az eljárás lépésről lépésre, szlovén nyelven. – Mik a tervek a közeljövőt illetően? – A közhivatalokra is vonatkoznak a takarékoskodási intézkedések, melyek a költségek racionalizációjára intenek. Újabb foglalkoztatásra nincs mód, nem tudni, mi várható a fizetéseket illetően. Már 10 százalékos hián�nyal dolgozunk, a beruházásokra az idén mindössze 12 ezer euró jut.

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á r c i u s 14 .


Info

Kötetlen találkozó a sajtóval alakítása a rend őrei és a sajtó között, hiszen kölcsönösen tudják segíteni egymás munkáját, ezért az effajta találkozásokat hagyományossá szeretné tenni. Ivančić szerint a sajtó fontos szerepet tölt be a nyilvánosság hiteles tájékoztatásában, de

főleg a felvilágosítás és a megelőzés terén, hiszen a nyitott határok a bűncselekmények növekedésével járnak, s a bűnözők dolgát figyelmetlenségünk is gyakran elősegíti. A megbeszélésen részt vett Jože Prša sajtóreferens is, aki elmondta, hogy az elmúlt 7 évben gyakorlatilag egyetlen konfliktusos helyzet sem volt a sajtó és a rendőrség képviselői között. A sajtóreferens munkahelyére pályázat jelent meg, így lehetséges, hogy a közeljövőben ezt a feladatot már nem Prša látja el, akinél felmerült a nyugdíjaztatás Damir Ivančić (balról), a muraszombati rendőrigazgatóság új lehetősége is. HF vezetője számára fontos a sajtóval ápolt jó és szoros viszony.

Damir Ivančić, a muraszombati rendőr­i gaz­ gatóság nemrég kinevezett igazgatója társalgásra, kötetlen ismerkedésre hívta a sajtót a rendőrség épületébe. Az igazgató elmondása szerint a meghívás indítéka az ismerkedés volt, a még szorosabb kapcsolat ki-

Terjeszkedik az Avto Krka Lendván? Tavaly augusztustól a járművek műszaki vizsgáztatását Lendván az Avto Krka Kft. végzi, amelyhez a csődbe jutott Integral műhelyét vette bérbe. Nem hivatalos információk szerint az Avto Krka terjeszkedni kíván Lendván, és szélesebb körű tevékenységeihez az egykori Intes cég helyiségeit is igénybe kívánja venni. Az Intes cég épülete az

ipari zónában, az Integral tőszomszédságában van. Mivel az ipari zónában kiépült közművek nem teszik lehetővé az Avto Krka szolgáltatásainak zavartalan lebonyolítását az említett telken, a községi tanács már határozott az ipari zóna közműveire vonatkozó módosításról, s elgördítette az akadályt az Avto Krka tervei elől. SNK

mazottai a cseh államtól azért a családi vagyonért, amelyet a II. világháború után a Beneš-dekrétumok alapján államosítottak. A cipőimpérium leszárma-

Baťa-utódok ma Dél-Amerikában élnek.

hétről hétre Budapest – A magyar Országgyűlés hétfőn elfogadta a negyedik, 22 cikkből álló alaptörvénymódosítást. A módosítás

többek közt az alkotmány részévé teszi az Alkotmánybíróság által megsemmisített átmeneti rendelkezésék nagy részét, valamint több, korábban alkotmányellenesnek ítélt szabályt is. Rövidített formában bekerült az alkotmány szövegébe a kommunizmus elítéléséről szóló nyilatkozat, amely azonban már nem említi az MSZP utódpárti felelősségét. A parlament szavazását újabb tüntetések és

az EU hivatalosan elítélő nyilatkozata kísérte. EU – Jön az EU ifjúsági garanciája: bevezetik az „ifjúsági garancia” intézményét az unióban, hogy segítsék a pályakezdőket. Minden ország kötelezettséget vállal arra, hogy „minőségi ajánlatot” ad újabb

tanulásra vagy elhelyezkedésre azoknak a 25 év alattiaknak, akik 4 hónapja elvégezték iskolájukat, de nem találtak munkát. Bécs – A Mariahilfer Strasse autók nélkül: sétálóutcává alakítják át a híres bécsi bevásárlóutcát,

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á r c i u s 14 .

a Mariahilfer Strassét. Az új közlekedési szabályok a nyáron lépnek életbe. Az

új burkolat kialakításához csak később, 2014-ben látnak hozzá. A Mariahilfer Strassén jelenleg naponta 15 ezer autó, ötezer kerékpáros és több mint 100 ezer gyalogos fordul meg. Az érintett kereskedők egy része is szkeptikus, ők a vásárlók számának csökkenésétől és szállítási nehézségektől tartanak. Prága – Pénzbeli kárpótlást követelnek Jan Antonín Baťa, a világhírű zlíni cipőimpérium egyik alapítójának a leszár-

zottai 56 millió koronát követelnek. A vagyont Baťától azzal az indoklással vették el, hogy kollaborált a nácikkal, a prágai városi bíróság azonban 2007-ben felülvizsgálta a háború utáni pert és Jan Antonín Baťát végérvényesen felmentette a nácikkal való együttműködés vádja alól. A

Genf – Csak hármat készítenek a legújabb luxus Lamborghiniből: 3 millió euróba kerül majd a legújabb Lamborghinimodell, a Veneno, amely az olasz luxusautógyár eddigi leggyorsabb kocsija. A Veneno mintapéldányát a genfi autó-

szalonon mutatta be az 50. évfordulóját ünneplő Lamborghini. Újdonsága csúcssebessége, mely 354 kilométer óránként, motorja 6500 köbcentis. A cég mindössze hármat tervez gyártani.

9


Info a mai napon... Március 14-én történt 1794 Megszületett Bem József lengyel katonatiszt, az 1848–49es szabadságharc tábornoka. 1804 Megszületett Johann Strauss osztrák hegedűművész, zeneszerző, karmester (Radetzkyinduló, Judith). 1872 Kötelezővé tették az első hivatalos magyar gyógyszerkönyv használatát. 1879 Megszületett Albert Einstein német születésű amerikai fizikus, a relativitáselmélet kidolgozója. 1883 Meghalt Karl Marx német baloldali filozófus, ideológus. 1885 Erkel Ferenc: István király című operájának ősbemutatója volt az Operában. 1911 Megszületett és 94 évvel később ugyanezen a napon halt meg Akira Yoshizawa, az origami nagymestere. 1914 Megszületett Barabás Sári szoprán operaénekesnő. 1932 Meghalt George Eastman, a Kodak atyja, aki lehetővé tette a fényképezést az átlagemberek számára.

visszapillantó

1983. március 10-én, 10. szám

Bemutatkozott a népi tánccsoport

énekkar, amely a községben a legtömegesebb csoportok közé tartozik, szebbnél szebb dalokkal tette még színesebbé és gazdagabbá a rendezvényt. Majd harmonikaszóló, leánykar s ismét szavalat és nótaszó váltotta egymást. Ifjabb Varga József szólóciterán

adott elő néhány régi magyar népdalt, majd a műsor fénypontjaként az újonnan megalakult népi tánccsoport lépett fel pattogó ritmusú romatáncokkal. Az alkalmi rendezvény megszervezésében sokat tett Varga Irén, a helyi iskola tanárnője, Varga József, az énekkar vezetője, valamint Varga István és Varga Irénke, akik megszervezték a helyi fiatalok és az általános iskolás tanulók körében a népi tánccsoportot. Nem szabad megfeledkezni azonban a falubeliekről sem, főleg a szorgalmas göntérházi asszonyokról és nagylányokról.

gét. Az anyagválasztásnál javaslom a világos bútorok használatát. A helyiségben

hez, ezért a nappali-konyha további kiterjesztését jelenti. Ezzel egy további érté-

tájolása miatt itt akár egy kisebb „veteményeskertet” ki lehet alakítani. Remé-

elegendő a fény, de ennek ellenére a világos színek és anyagok kellemessé és könnyebbé teszik a teret, s közérzetünkre is pozitív hatásuk van. A terasz közvetlenül kapcsolódik a nappali teré-

kes és minőségi teret lehet nyerni, a teraszon el lehet helyezni 2–3 széket asztallal, de akár egy heverőt is. Természetesen a teraszon sok hely marad cserepes virágok és fűszerek számára is. Kedvező északnyugati

lem, segítséget jelentenek ötleteim, sok sikert a költözéshez! Több rajz/fotó a www. nepujsag.net (Info – Lakberendezés) címen található. Kérdéseiket várjuk az info@nepujsag.net címre.

Szombaton este igencsak kicsinek bizonyult a göntérházi faluotthon, hisz aki csak tehette, eljött, hogy lássa és része lehessen a helyi közösség aktivistáinak szervezésében megtartott nőnapi ünnepségnek. Már jóval egy órával az ünnepség kezdete előtt ünneplőbe öltözött fiatalok s idősebbek néztek be a terembe, ahol az újon- A göntérházi énekkar. nan megalakult népi tánccsoport tagjai a fellépés ságot, hanem a kölcsönös együttműködésről is. A előtt próbáltak. Ez alkalomból nem csak szlovén és a magyar nyelvű a göntérházi iskolások és nőnapi köszöntők után fiatalok léptek fel a mű- egymást követték a helybeli sor keretében, hanem a iskola kis szavalói – két nyelszomszédos falu ifjúsága ven szóltak a nőkhöz, két Kámaházáról, ami nemcsak nyelven köszöntötték az itt a jószomszédi viszonyok összesereglett anyukákat és ápolásáról tett tanúbizony- nagymamákat. S a helybeli

Tóth Melita építész

lakberendezési sarok

Konyha-nappali terasszal „Tisztelt építész! Új konyha-nappalink kialakítása vár ránk. Szülőházamban a családommal nemsokára az emeletre költözünk, ezért itt új elrendezésre lesz szükségünk. Az új nappali-konyhához körülbelül 26 négyzetméter nagyságú alapterület áll rendelkezésre. Hozzá kapcsolódik egy kisebb terasz is, mely hosszúkás, szűk alaprajza miatt nehezen használható ki. Ezekkel a kihívásokkal kapcsolatban kérjük ötletedet és segítségedet. Kíváncsisággal várjuk válaszodat, köszönettel: Anna családjával.” Kedves Anna! Örülök, hogy családoddal hozzám fordultatok. Igaz, hogy a konyha-nappali kissé szűkös dimenziói miatt jobban oda kell figyelnünk a helyiség alaprajzi felosztására.

10

Ezen oknál fogva a konyha elemeit közvetlenül a bejárat mellé helyeztem a tartófal mentén, ami a legkedvezőbb a meglevő vezetékek szempontjából. Ilyen berendezés mellett a konyha U alaprajzú lett, ahol a tűzhely és a dolgozófelület egy étkezőasztallal zárul le. A nappali rész egy kisebb kanapéval és két fotellel lett berendezve. A tévé és a hozzá tartozó alacsony szekrény a háló falára került, így az egész helyiségből követhető a tévéműsor. A tűzhely helyét a meglévő kémény már előre meghatározta, így ez közvetlenül a bejárat mellett levő sarokban kapott helyet. A tűzhely mellé egy ülőkének is alkalmas fatároló szekrényt is raktam, ahol kényelmesen el lehet üldögélni és élvezni a tűz közvetlen melegsé-

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á r c i u s 14 .


Info népi illemkódex

Leányélet Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

Az európai népek hagyományos kultúrájának kutatói egybehangzóan azt állítják, nincs mit szépíteni a dolgon, a hagyományos társadalmak meglehetősen patriarchálisak voltak. Nem volt ez másként a magyar népi társadalom esetében sem. Ezt az is bizonyítja, hogy egykoron egy parasztcsaládban nagy becsben tartották és várták a fiúgyermek születését, míg a lányok születésében gyakran gondot láttak. A fiú továbbvitte a nevet, örökölte a gazdaságot, fizikai erejénél fogva jobban alkalmazható volt a mezőgazdasági munkákban, míg a lányt ki kellett házasítani, megfelelő hozomány kíséretében tisztességes férjet kellett neki találni. Ennek

az anyagi megterhelésnek a súlya alatt született a következő mondás is: Egy apának ahány lánya, annyiszor ég le a háza. A kiházasítás alapvető feltétele volt az a valláserkölcsi alapon nyugvó elvárás, hogy a lány tisztességes maradjon, megőrizze a jó hírét. Ennek legfőbb pillére szexuális érintetlenségének, szüzességének megőrzése volt. A házasság előtti nemi élet a legtöbb paraszti közösségben tiltott dolognak számított, de ezt a tilalmat csak a lányoktól kérték szigorúan számon. Azonban ahogyan sok minden más, ezen tárgykör sem értelmezhető feketén-fehéren. Például a Gyimesekben és a Fekete-Körös völgyében ismeretes volt a próbaházasság intézménye. A házasságot megkötni akaró fiatal pár esetében ezt elfogadta a közösségi norma. Rendszerint a legény szüleinél, mintegy 1 esztendőig élt együtt a pár. Az együtt töltött idő alatt kiismerték egymást, s ha a leány áldott állapotba került, az esküvő kötelező volt. Szétválásuk pedig egyikükre sem vetett rossz

hoz, hogy kapós legyen a lány. Kivált, ha szegény volt és nem számíthatott arra, hogy a vagyona miatt elveszik. A jó erkölcsű leánynak csöndesnek, szófogadónak, engedelmesnek, dolgosnak,

szorgalmasnak kellett lennie. Egy leánnyal kapcsolatban az számított jó jelnek, ha neve nem forgott közszájon. Mindezekből következett, hogy a leányok illemkódexében főként az dominált, hogy mit nem illik, mit nem szabad csinálniuk, életük tele volt tilalmakkal. A csendes, visszafogott viselkedés olyannyira volt elvárás, hogy Kiss Lajos néprajzkutató leírása szerint Hódmezővásárhelyen a rosszféle lányok jellemzőjeként tartották számon, ha nagyon szerettek beszélgetni, társalogni, kedveskedni. A verbális visszafogottság mellett legalább annyira fontos volt a szemérmes megjelenés, a visszafogott járás, a szerény testtartás. Szinte valamennyi magyar nyelvterületen ismert volt az a hiedelem, hogy a lányoknak nem volt szabad fütyülniük, mert úgy tartották, ilyenkor sír a Szűz Mária. A női szépségideál középpontjában az egészséget és termékenységet sugárzó alkat állt. A paraszti szépségideál is egy munkabíró, termékeny nőről vallott. A lányok kinézete is állandó

beszédtéma volt. Különösen a haj és a kötény tisztaságára és rendezettségére kellett kényesen ügyelniük. Mindemellett érdemes elgondolkodnunk azon, hogy amint kezdtek ezek a hagyományos társadalmi keretek fellazulni és a fiatalok átlépték a „falujuk” határát, hogyan változtak meg ezek az elvárások. A lányok városba kerültek cselédnek, a legények gyári munkások lettek. A szülők által szerzett házasságok helyébe a szerelmi házasságok léptek. Az is megérdemelne egy külön fejezetet, hogy vajon a lányok felé irányuló társadalmi elvárások mennyire egyeztek meg a legények elvárásaival, hiszen korántsem biztos, hogy nekik is a visszafogott lányok voltak a legtetszetősebbek. Több parasztasszonyi visszaemlékezésben megjelenik az a motívum, hogy a lányok jóformán két tűz közé szorultak, ha a társadalom és a legények elvárásainak is meg akartak felelni. Akit ezen téma részletesebben is érdekel, annak Tátrai Zsuzsanna Leányélet című könyvét ajánljuk forgatni.

a cukrászdáról és a tradícióról egyaránt. Egyetemistaként gyakran jártam a kávéházba. No, nem én fizettem, egy barátom dolgozott ott, s néha vendégül látott egy jó erős eszpresszóra (Duna 16.00). Szerdán már a sport felé kacsingatok: Az isteni Diego című argentin–spanyol filmen akadt meg a szemem. A mozi hűen mutatja be, hogy az argentinok bálványa, a modern kori labdarúgás legnagyobb alakja milyen érzelmeket váltott ki az emberekből. Sok hasonló történetet ismerünk, s ezek az alkotások – amellett, hogy szórakoztatóak – sportszeretetre is nevelnek (Duna 21.15). A Maradj talpon! vetélkedő a közmédia egyik legnagyobb sikere. Kollégám, Gundel Takács Gábor műsorát a nézők követelték vissza

a képernyőre. Magam is részt vettem egy adásban, le is zuhantam a mélybe; s noha a fél ország tudja, hová is esnek a játékosok, ezt most mégsem árulhatom el (csütörtök, M1 18.30). A pénteki sláger mindenképpen a Magyarország– Románia labdarúgó-mérkőzés. Az év egyik legfontosabb sporteseményéről még nem tudni, hogy zárt kapuk vagy közönség előtt játsszák. Az első esetben a közvetítés felértékelődik; az utóbbinál is a képernyő előtt a helye minden sportbarátnak, hiszen a Puskás Ferenc Stadion férőhelyei korlátozottak. A magyar labdarúgás, úgy tűnik, lassan az európai középmezőny elejében szoríthat magának helyet; e mérkőzés is sorsdöntő számunkra. Ha tippelhetek: átlépjük árnyékunkat és nye-

rünk (Duna 20.15). Szombaton és vasárnap mindenképpen kapcsoljunk az M1-re, a Forma–1 Malajziai Nagydíj időmérőjére és másnap a versenyre (8.45, illetve vasárnap 8.25). Az izgalmak után viszont a Vannak vidékek magyar ismeretterjesztő filmet ajánlom. A sorozat címéül Kányádi Sándor veretes sorait vették kölcsön, magát a verset és a műsort is nagyon szeretem (Duna 14.15). A hetet zárjuk a Harminc perc alatt a Föld körül magazinnal! A vasárnapi ebéd előtti-alatti félóra igazi kikapcsolódást biztosít, s mosolyt csal a hallgatók arcára. Az adás – a kiváló szerkesztés mellett – a zenei betéteknek is köszönheti sikerét (Kossuth Rádió 12.30).

fényt, legfeljebb néhány részlettel többet tudott meg a közösség a két fiatal testi és lelki alkatáról. Emellett, ami egy jó as�szony iránti elvárás volt, azoknak a jellemvonásoknak és magatartásformáknak már a leánykorban is meg kellett mutatkozniuk ah-

Hetési leány kerékpárral. Ra­damos, 1950-es évek. Kalamár Margit fényképe.

Közmédia-javallat

Mezei Dániel heti ajánlója Mezei Dániel vezető szerkesztő, sportkommentátor pályafutása során négy olimpiáról tudósította a nézőket. Mint az olvasók is látni fogják, az ajánlóban sem tud elszakadni hivatásától. Kezdjük zenei ajánlóval a hetet! Hétfőn a Koncertek az A38-as hajón műsorra hívom fel a figyelmet. A vízen ringatózó helyszín igazi kuriózum számomra, szívesen járok oda a barátaimmal. Az egykori 1800 tonna vízkiszorítású ukrán uszályt a turisták is felfedezték, s újabban már a Buda-

pestről szóló útikönyvekbe is bekerül (Duna 23.40). Ha már a bedekkereknél tartunk, maradjunk kedden is a főváros nevezetességeinél! A Vörösmarty tér különlegessége a Gerbeaud, amiről a Mesélő cégtáblák című műsorban tudhatunk meg többet:

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á r c i u s 14 .

11


Info március 15. péntek Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 12:00 Panoptikum, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:05 Ifjúsági műsor, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Egészségünkre!, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:25 Lenzerheide: Alpesi sí, csoportos, 12:00 Komolyzene, 12:55 Hanti Manszijszk: Biatlon, férfiak, 14:30 Hallgassunk a csöndre, 15:05 A nyolcadik nap, 15:50 Labdarúgó-összefoglaló, 16:40 Trondheim: Síugrás, 18:35 London: Műkorcsolya, páros, 20:30 Ember Flores szigetéről, avagy történet az utolsó hobbitokról – francia dok. műsor, 21:20 Miranda – angol sorozat, 21:50 Az egyedülálló apa – angol sorozat, 22:45 Adzsami – koprodukciós film, 0:50 Ismétlés.

Magyar Tévé 6:55 Ma reggel, 9:00 A haza minden előtt, 10:30 Nemzeti ünnepség a Múzeumkertben, 13:05 Hírek, 13:10 XX. századi költők a XIX. századról, 13:40 Vers mindenkinek, 13:45 1848. március 15. – A beavatások kora – dok. film, 14:15 Haraszthy, 20:15 Pillangó az első magyar világsztár, 14:55 Ghymes: 30 fényév – koncertfilm, 16:10 Az Országgyűlés védelmében, 16:40 A kőszívű ember fiai – magyar film, 19:30 Híradó este, 20:15 Pillangó – magyar film, 22:00 Bánk bán – magyar operafilm, 0:00 Petőfi ’73 – magyar film.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:30 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 11:35 Szabadság, szerelem – am.– angol film, 13:45 Hook – am. film, 16:30 Aranyeső Yuccában – olasz film, 18:30 Híradó, 18:55 Ausztrália – am.–ausztrál film, 22:05 Mint a tűz – am. film, 0:05 Kaméleon – am. sorozat, 1:10 Gasztrotúra, 1:35 Autómánia.

TV2 6:00 TV2-matiné, 11:05 Sky kids – Az ég lovagjai – am. film, 13:00 Szabadnak született: Az új kaland – am. film, 14:50 Az Ezüst-tó kincse – német–jugoszláv film, 16:55 Elvitte a víz – am.–angol rajzfilm, 18:30 Tények, 19:00 Indiana Jones és a kristálykoponya királysága – am. film, 21:25 Az Amazonas kincse – am. film, 23:25 Út a szívhez – új-zélandi–angol film, 1:20 Kettős ügynök – am. sorozat, 2:15 Ismétlések.

március 16. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:25 A Hét, ism., 14:20 Helyes ötlet!, ism., 14:55 Idegenforgalmi műsor, ism., 15:15 Szlovén magazin, 15:50 A szlovének egészsége, ism., 16 : 2 0 Állatokról, emberekről, 17:00 Hírek, 17:15 A 21:30 Hold kertben, 17:40 Jeges Föld – angol dok. sorozat, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanások, 20:00 Az én Szlovéniám – kvíz, 21:30 Hold – angol film, 23:05 Hírek, 23:40 Reklámőrültek – am. sorozat, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:55 Forma–1, Ausztrál Nagydíj, időmérő edzés, 8:55 Lenzerheide: Műlesiklás, nők, 1. futam, 9:55 Lenzerheide: Óriás műlesiklás, férfiak, 1. futam, 11:25 Lenzerheide: Műlesiklás, nők, 2. futam, 12:25 Lenzerheide: Óriás műlesiklás, férfiak, 2. futam, 13:25 Hanti Manszijszk: Biatlon, férfiak, 14:15 Hanti Manszijszk: Biatlon, nők 15:05 London: Műkorcsolya, férfiak, 16:50 Szlovének Olaszországban, 17:25 Tizenkettő, 18:25 A játék művészete, 18:55 A nyolcadik nap, 19:25 Érdekel a könyv, 19.55 Maribor: Maribor – Domžale, labdarúgó-mérkőzés, 21:50 London: Műkorcsolya, páros, 23:30 A legjobb fesztiválok, 0:25 Aranyfüst, 0:55 Ismétlések.

Magyar Tévé 6:45 Forma–1, Ausztrál Nagydíj, időmérő edzés, 8:15 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:05 Summa, 12:35 Forma–1, Ausztrál Nagydíj, időmérő edzés, ism., 13:50 Labdarúgó-mérkőzés, 15:55 Vörös tűzhangya – A legyőzhetetlen hadsereg – am. dok. film, 16:45 Doc Martin – angol sorozat, 17:35 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:15 Kém a szomszédban – am. film, 21:50 Szeretettel Hollywoodból, 22:20 Válaszcsapás – angol sorozat, 23:50 Brooklyn törvényei – am. film.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:00 Trendmánia, 10:40 Asztro show, 11:40 XXI. század, 12:10 Házon kívül, 12:45 Autómánia, 13:25 Az utazó – am. sorozat, 14:25 A hős legendája – am. sorozat, 16:20 A bambanő – am. film, 16:20 A bambanő 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 A tiltott királyság – am. film, 21:30 Max Payne – Egyszemélyes háború – am. film, 23:30 Kiadatás – am. film, 1:50 Kaméleon – am. sorozat.

TV2

Duna Tévé 5:25–9:00 Virradóra, 9:05 Élő népzene, 9:35 Székely Golgota – színházi előadás, 11:00 Unitárius istentisztelet közvetítése, 12:00 Híradó, 12:10 Ezernyolcszáznegyvennyolcba… 12:25 Hungária Kávéház – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 20:10 Egy magyar nábob A Hídember – magyar film, 17:20 Egy ünnep születése – Március 15. utóélete, 18:00 Híradó, 18:25 Dunasport, 18:35 Ünnepi stúdió, 20:10 Egy magyar nábob – magyar film, 21:40 Kultikon – különkiadás, 22:10 Dunasport, 22:15 Éljen a magyar szabadság!, 23:10 Wallander – angol–svéd–am.–német sorozat, 0:45 Koncertek az A38 hajón, 1:50 Ismétlések.

6:25 TV2-matiné, 12:00 Babavilág, 12:30 Tűsarok, 13:00 Autóguru, 13:30 Herkules – am. sorozat, 14:30 Psych – Dilis detektívek – am. sorozat, 15:30 Monk – Flúgos nyomozó – am. sorozat, 16:30 Kettős ügynök – am. sorozat, 17:30 Irigy Hónaljmirigy Show, 18:30 Tények, 19:00 Aktív Extra, 19:30 A múmia visszatér – am. film, 22:00 Amerikai pite: A szerelem Bibliája – am. film, 23:55 Helix – Újralőve – am. film, 1:45 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:15 Ízőrzők, 12:50 Éjjel-nappal jazz – am. zenés film, 14:15 Hagyaték – magyar sorozat, 14:40 Táncvarázs, 15:35 Önök kérték!, 16:30 Kerek Ferkó – magyar film, 18:00 Híradó, 18:35 Hogy volt!?, 19:30 Futótűz – am.–kanadai sorozat, 20:20 Anyátlanok – ausztrál–angol film, 22:00 Dunasport, 22:15 Napok, évek, századok, 23:10 MüpArt, 1:05 Koncertek az A38 hajón.

március 17. vasárnap

március 18. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:40 Művelődési műsor, 11:15 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Egészségünkre!, ism., 15:15 Apám, Baryshnikov – orosz film, 17:00 Hírek, 17:15 Dekameron – szlovén sorozat, 17:50 Színészek álarc nélkül, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Ki mer vacsorára menni?, 21:00 Az író és a város – dok. film, 21:50 A szlovének egészsége – dok. sorozat, 22:25 Hírek, 22:55 Luther – angol sorozat, 23:50 Ismétlések.

7:00 Jó reggelt, 10:15 Gyerekműsor, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Éjféli klub, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 Mesterséges mennyország, 23:35 Érdekel a könyv, 23:55 Jazz, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II.

7:00 Gyerekműsor, 11:20 Jó reggelt, 14:10 A pont, 14:55 Idegenforgalmi műsor, ism., 15:30 Az író és a város – dok. film, ism., 16:30 Ember Flores szigetéről, avagy történet az utolsó hobbitokról – francia dok. műsor, ism., 17:30 Jó napot, Koroška!, 18:00 Helyes ötlet!, 18:25 Ez lesz a szakmám, 19:00 A pont, 19:50 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:00 Shirley – angol film, 21:10 A Kígyófarok-barlang – francia sorozat, 22:50 Ismétlések.

6:50 Forma–1, Ausztrál Nagydíj, 8:55 Lenzerheide: Műlesiklás, férfiak, 1. futam, 9:55 Lenzerheide: Óriás műlesiklás, nők, 1. futam, 10:40 Hanti Manszijszk: Biatlon, nők, csoportos, 11:25 Lenzerheide: Műlesiklás, férfiak, 2. futam, 12:25 Lenzerheide: Óriás műlesiklás, nők, 2. futam, 13:30 6:50 Forma–1, Ausztrál Nagydíj Hanti Manszijszk: Biatlon, férfiak, csoportos, 14:00 Oslo: Síugrás 16:45 London: Műkorcsolya, nők, 18:45 Omszk: Röplabda-mérkőzés, döntő, 20:45 Lottó, 20:50 A kis nagyvilág – angol sorozat, 21:45 Korszakváltó napok: XVI. Lajos király menekülése – francia dok. sorozat, 23:20 Kisfilmek.

Magyar Tévé 6:00 Esély, 6:30 Forma–1, Ausztrál Nagydíj, 9:00 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:05 Világ+Kép, 12:35 Hatalmas aranyos – am. film, 14:10 Telesport, 14:40 Forma–1, Ausztrál Nagydíj, ism., 16:25 Telesport, 18:50 A Lényeg, 19:30 Híradó este, 20:15 Maradj talpon!, 21:40 Ütközések – am.–német film, 23:30 MüpArt classic.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:00 Egészségkalauz, 10:30 Teleshop, 11:25 Gasztrotúra, 11:50 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek, 12:30 Dirty Dancing – am. sorozat, 13:30 Tuti gimi – am. sorozat, 14:30 A tiltott királyság – am. film, 16:35 Mintamókus – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 Kéjjel-nappal – am. film, 22:05 Golyózápor – am. film, 23:45 Portré, 0:25 Ismétlések.

TV2 6:25 T V2-matiné, 10:00 Astro-Világ, 11:05 Egészségmánia, 11:35 Stahl konyhája, 12:05 Több mint TestŐr, 12:35 13-as raktár – am. sorozat, 20:00 Transformers: A 13:25 Zsaruvér – am. bukottak bosszúja sorozat, 14:15 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 15:05 Lángoló Chicago – am. sorozat, 16:05 A múmia visszatér – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:00 Transformers: A bukottak bosszúja – am. film, 22:05 A hálózat csapdájában 2.0 – am. film, 0:40 Április bolondja – am. film, 2:30 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:15 Ízőrzők, 12:45 A papiros története – dok. sorozat, 13:05 Csempészek – magyar film, 14:25 Talpalatnyi zöld, 15:00 Hazajáró, 15:30 Hogy volt!?, 16:25 Aranypáva – magyar film, 18:00 Híradó, 18:25 Dunasport, 18:35 Heti Hírmondó, 19:05 Önök kérték!, 20:00 Ciklámen – magyar film, 21:00 Kárpáthy Zoltán – magyar film, 22:20 Dunasport, 22:30 Klubszoba, 23:25 A mintaférj – kanadai film, 1:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Napirend előtt, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 13:55 Magyarlakta vidékek krónikája, 14:50 Gyerekjáték a számítógép, 15:00 Boston Legal – am. sorozat, 15:45 A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai sorozat, 16:35 Rex felügyelő 17:40 Ridikül – osztrák sorozat, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, 21:10 Kékfény, 22:10 Az este, 22:40 Kortárs, 23:10 Aranymetszés, 0:10 Híradó, 0:20 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 10:00 Top Shop, 11:40 Asztro show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 Fókusz plusz, 13:40 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:35 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:20 Riválisok – mexikói sorozat, 17:20 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:00 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Dr. Csont – am. sorozat, 22:30 A főnök – am. sorozat, 23:35 A hatalom hálójában – am. sorozat, 0:35 Reflektor, 0:50 Terminátor – Sarah Connor krónikája – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 10:30 Astro-Világ, 11:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:00 Titkok hálójában – am. sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 14:55 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:55 Amit a szív diktál – mexikói sorozat, 16:55 Csapdába csalva – német dokureality-sorozat, 17:55 Update Konyha, 18:00 Aktív, 18:30 Tények, 19:15 A 40 milliós játszma, 20:00 Családi titkok – reality-show, 21:00 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:35 NCIS – am. sorozat, 22:35 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:35 A médium – am. sorozat, 0:35 Update Konyha, 0:40 Tények este, 1:15 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:00 Kapcsoljuk az Országházat, 16:30 Labdarúgó-mérkőzés, OTP Bank Liga, 18:35 Híradó, 19:05 Közbeszéd, 19:35 Angyali érintés – am. sorozat, 20:25 19:35 Angyali Hírek, 20:30 Dunasport, 20:40 érintés Dokureflex, 21:05 A hatalom cinizmusa – magyar dok. film, 22:55 Kultikon, 23:10 Sportaréna, 23:40 Koncertek az A38 hajón, 0:30 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á r c i u s 14 .


Info március 20. szerda

március 19. kedd Szlovén Tévé 6 : 15 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:20 Mesterséges mennyország, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, 14:20 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Ka21:00 Janez Janša vagyok napé, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Nyíltan, 21:00 Janez Janša vagyok – dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Glóbusz, 23:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:20 Jó reggelt, 14:00 Az én Szlovéniám – kvíz, 15:35 A hírnök, 16:15 Hidak: Kanapé, ism., 16:45 A szlovének egészsége – dok. sorozat, ism., 17:30 A szlovén síelők fogadása – közvetítés Ljubljanából, 18:35 A szlovén vízkör, 19:00 A pont, 19:50 Az Astro sorsolása, 20:00 Ezazene – szlovén sorozat, 20:30 Zenés műsor, 21:30 Száll a kakukk fészkére – am. film, 23:35 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, ism., 14:20 Gyerekjáték a számítógép – dok. sorozat, 14:30 Ízőrzők, 15:05 Boston Legal – am. sorozat, 15:55 A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai sorozat, 16:40 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Párizsi helyszínelők – francia sorozat, 21:05 Géniusz, az alkimista – magyar sorozat, 22:00 Az Este, 22:35 Cambridge-i kémek – angol sorozat, 23:40 Hírek, 23:55 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 11:40 Asztro show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 Gasztrotúra, 13:40 Éjjelnappal Budapest – magyar sorozat, 14:35 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:20 Riválisok – mexikói sorozat, 17:20 A gyanú árnyékában, 22:30 A Grace 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, klinika 20:00 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 A mentalista – am. sorozat, 22:30 A Grace klinika – am. sorozat, 23:35 XXI. század, 0:05 Reflektor, 0:25 Kaméleon – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények Reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 10:30 Astro-Világ, 11:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:00 Titkok hálójában – am. sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 15:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:00 Amit a szív diktál – mexikói sorozat, 16:55 Csapdába csalva – német dokureality-sorozat, 17:55 Update Konyha, 18:00 Aktív, 18:30 Tények, 19:15 A 40 milliós játszma, 20:00 Családi titkok, 21:00 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:35 Trópusi vihar – am.–angol–német film, 23:40 Hősök – am. sorozat, 0:40 Update Konyha, 0:45 Tények Este, 1:20 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00 Kapcsoljuk az Országházat, 16:00 Mesélő cégtáblák – magyar sorozat, 16:30 Térkép, 17:00 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:20 Dunasport, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Angyali érintés – am. sorozat, 19:50 Kiskirályok – magyar film, 21:00 Hírek, 21:15 Hallgass a szívedre! – am. film, 22:50 Kultikon, 23:10 Porrá leszünk – angol sorozat, 0:55 Koncertek az A38 hajón, 1:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Janez Janša vagyok – dok. film, ism., 13:00 Híradó, 13:30 A Hét, ism., 14:20 Glóbusz, 15:10 Hidak, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:05 Jó óra, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 Törött orrú nő – szerb film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Tizenkettő: Gari Kaszparov, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:20 Jó reggelt, 13:45 Színészek álarc nélkül, 14:40 Ez lesz a szakmám, 15:20 Európai magazin, 15:40 Stockholm: Sífutás, 17:40 Hidak, ism., 18:10 Állatokról, emberekről, 18:35 A kertben, 19:00 A pont, 19:50 Lottó, 20:00 Sportkihívás, 22:30 Ragtime 20:45 London: Műkorcsolya, gála, 22:00 Aranyfüst, 22:30 Ragtime – am. film, 1:00 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Párizsi helyszínelők – francia sorozat, 14:15 Útravaló, 14:30 Ízőrzők, 15:05 Boston Legal – am. sorozat, 15:55 A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai sorozat, 16:40 Rex felügyelő – német sorozat, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Bosszú – am. sorozat, 21:05 Életművész – beszélgető műsor, 22:00 Az Este, 22:35 Summa, 23:05 Múlt-kor, 23:35 Híradó, 23:50 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli 11:40 Asztro show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 Trendmánia, 13:40 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:35 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:20 Riválisok – mexikói sorozat, 17:20 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:00 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Szulejmán – török sorozat, 22:45 Házon kívül, 23:20 Reflektor, 23:35 Árvaház – mexikói–spanyol film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:00 Titkok hálójában – am. sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 14:55 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:55 Amit a szív diktál – mexikói 16:55 Csapdába csalva sorozat, 16:55 Csapdába csalva – német dokureality-sorozat, 17:55 Update Konyha, 18:00 Aktív, 18:30 Tények, 19:15 A 40 milliós játszma, 20:00 Családi titkok, 21:00 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:35 Sherlock és Watson – am. sorozat, 22:35 Frizbi Hajdú Péterrel, 23:45 Én is karcsú vagyok – magyar film, 0:15 Update Konyha, 0:20 Tények este, 0:55 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Hungária Kávéház – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 A világ metrói – dok. sorozat, 15:50 Néprajzi értékeink, 16:00 Mesélő cégtáblák, 16:30 Térkép, 17:00 MacGyver – am. sorozat, 17:45 Hej páva, hej páva, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Angyali érintés – am. sorozat, 19:55 Glóbusz – magyar sorozat, 20:55 Hírek, 21:00 Dunasport, 21:15 Az isteni Diego – argentin–spanyol film, 22:45 Kultikon, 23:00 Beavatás, 23:20 Koncertek az A38 hajón, 0:10 Ismétlések.

március 21. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Állatokról, emberekről, ism., 12:25 A kertben, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Nyíltan, ism., 14:25 Szlovén villanások, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Határtalan, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Helyes ötlet!, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:35 Panoptikum, 0:30 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á r c i u s 14 .

Március 14-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:30 Planica: Síugrás, döntő, 12:35 Jó óra, 14:00 Jó reggelt, 15:35 Ki mer vacsorára menni?, ism., 16:35 A szlovén vízkör, ism., 17:00 Ezazene – szlovén sorozat, ism., 17:40 Hidak: Határtalan, 18:10 Jeges Föld – angol dok. sorozat, ism., 19:05 A pont, 19:50 A lóhere, 20:00 17 lány – francia film, 21:25 Korszerű család – am. sorozat, 21:50 Amadeus – am. film, 0:25 Ismétlés.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:55 Gasztroangyal, 14:45 A hangyák mindent tudnak – dok. sorozat, 15:00 Forrás-befoglalás – dok. sorozat, 15:10 Boston Legal – am. sorozat, 14:45 A hangyák mindent 15:55 A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai tudnak sorozat, 16:40 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Poén Péntek, 21:25 Munkaügyek – IrReality Show – magyar sorozat, 22:00 Az Este, 22:30 Nemzeti Nagyvizit, 23:00 A rejtélyes XX. század, 23:30 Híradó, 23:45 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 11:40 Asztro Show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 Havazin, 13:40 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:35 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:20 Riválisok – mexikói sorozat, 17:20 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:00 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Igazságosztók – am. sorozat, 22:30 A rejtély – am. sorozat, 23:30 Brandmánia, 0:10 Reflektor, 0:25 Totál szívás – am. sorozat, 1:25 Infománia.

Súlypont: stúdióbeszélgetés a közbiztonságról és a közlekedésbiztonságról (ismétlés: csütörtökön 16.35-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Március 15-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Hidak: aktuális összeállítás, benne a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületének első közgyűlése (az ismétlés elmarad) Március 19-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:00 Titkok hálójában – mexikói sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 14:55 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:55 Amit a szív diktál – mexikói sorozat, 16:55 Csapdába csalva – német dokureality-sorozat, 17:55 Update Konyha, 18:00 Aktív, 18:30 Tények, 19:15 A 40 milliós játszma, 20:00 Családi titkok, 21:00 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:35 Felvéve – am. film, 23:25 Zűrös szerelmek – am. sorozat, 0:25 Update Konyha, 0:30 Tények Este, 1:05 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:25 Hungária Kávéház, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 Mesélő cégtáblák, 15:30 Univerzum, 16:30 Térkép, 17:00 MacGyver – am. sorozat, 17:45 Hej páva, hej páva, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 18:55 An21:15 A legényanya gyali érintés – am. sorozat, 19:55 Angyalbőrben – magyar sorozat, 20:55 Hírek, 21:05 Dunasport, 21:15 A legényanya – magyar film, 22:30 Kultikon, 22:45 MüpArt Classic, 0:40 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Kanapé: ifjúsági műsor, benne Horvat Natalija divattervező, a tetoválás kulisszatitkai, az Ethnotrip együttes, sok zene és Gusztáv (ismétlés: kedden 16.15-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Március 20-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás, benne ismét jelentkezik Emlékezünk című rovatunk, amelyben felidézzük a 2001. március 15ei központi ünnepséget (ismétlés: szerdán 17.40-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Március 21-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Határtalan: a szombathelyi, a vajdasági és a lendvai tévéstúdió közös műsora (ismétlés: csütörtökön 17.40-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info gyertyafény Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2013. március 12-én a következő munkahelyet hirdették meg: Tehergépkocsi-vezető Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica 116B., Črenšovci (1 munkahely, tapasztalat nemzetközi forgalomban, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2013. május 27.) Tartálykocsivezető Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica 116B., Črenšovci (1 munkahely, tapasztalat nemzetközi forgalomban, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2013. május 17.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

A Csentei Petőfi Sándor Művelődési Egyesület és a Helyi Közösség szeretettel meghívják Önt 2013. március 17-én, vasárnap 15.30 órakor a csentei faluotthonba az

1848/49-ES FORRADALOM és SZABADSÁGHARC tiszteletére rendezett ünnepi műsorra. A műsor után táncház kezdőknek és haladóknak.

Értesítés Március 15-én autóbusz indul Hodosról Lendvára a központi ünnepségre. Az autóbusz a következő állomásokon fog megállni: – 15.45 Hodos (kultúrotthon) – 16.00 Domonkosfa (autóbusz-megálló) – 16.15 Szerdahely (autóbusz-megálló) – 16.25 Pártosfalva (autóbusz-megálló) – 16.35 Szentlászló (autóbusz-megálló). A szervezők mindenkit sok szeretettel várnak!

HIBAIGAZÍTÁS a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet igazgatói pályázatának kiírásához A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet igazgatói munkakörének betöltésére kiírt pályázatban, amely a Népújság 10. számában, 2013. 03. 07-én jelent meg, módosul a pályázatok beküldésének határideje, éspedig úgy, hogy a pályázatok beküldésének helyes határideje 2013. március 20-a. MMÖNK

14

Március 14-e és 20-a között Lendvai Plébánia Pénteken, a magyar forradalom és szabadságharc ünnepén a magyar honvédelmi miniszter kormánya nevében magas rangú kitüntetésben részesíti Bernád József nyugalmazott plébános urat a magyar kultúra és nyelv megőrzése érdekében kifejtett tevékenységéért a Lendvai Plébániában. A kitüntetés átadására 18.00 órakor a színházteremben szervezett ünnepély keretében kerül sor. Pénteken már 15.00 órakor kezdődik a keresztúti ájtatosság és a szentmise, hogy minél nagyobb számban részt tudjunk venni az eseményen. Szombaton megemlékezünk Halász Dániel meggyilkolásáról. 14.00 órakor zarándoklat lesz Kótba, a Halász Dániel Emlékparkba. A zarándoklatot dr. Stanislav Zver, a lendvai esperességi kerület helyettes esperese vezeti. Rossz idő esetén a lendvai plébániatemplomban lesz az esemény. Szombaton az esti szentmisét követően, 19.15-kor előkészület a keresztelőre a szülők és a keresztszülők számára. Megjelent a Lüktető élet új száma, amely tartalmazza a húsvéti ünnepkör eseményeit. A sekrestyében kaphatók húsvéti üdvözlőlapok is. A következő vasárnap nagyböjt ötödik vasárnapja, feketevasárnap. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor; Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise. Szombat délután a Halász Dániel Emlékparkba tartott zarándoklat miatt máshol nem lesz szentmise.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor lesznek, kivéve szerdán, amikor a szentmisére 7.30-kor kerül sor. Csütörtökön 9.00 órakor Göntérházán, 11.00 órakor Zsitkócban, 15.00 órakor Radamosban, 18.00 órakor pedig Dobronakon lesz szentmise. Pénteken 15.00 órakor szentmise Göntérházán, 17.00 órakor keresztúti ájtatosság, 18.00 órakor Szentmise Dobronakon. Szombaton 8.00 és 18.00 órakor van szentmise Dobronakon, 17.00 órakor keresztúti ájtatosság. Vasárnap 8.00 és 10.00 órakor szentmise Dobronakon, 11.30-kor szentmise Radamosban és Göntérházán.

Evangélikus Egyház Lendván minden első és harmadik vasárnap van istentisztelet.

apróhirdetés Eladók hazai, tisztított csirkék. Ára: 2,70 euró/kg. Ingyenes házhoz szállítás. Érdeklődni: tel. 051-790036. Eladó ágy (90x200 cm, kerettel, ráccsal és biomatraccal). Irányár: 90 euró (részletes lefizetés is lehet). Érdeklődni: tel. 051358-687. Pellet eladó. Érdeklődni: tel. 0036/20-399-5891. Vágásérett éger-, tölgy-, akácerdőt vásárolok készpénzes fizetéssel. Érdeklődni: tel. 0036/70-419-5401. Forgalomból kivont autókat, gépeket vásárolok korrekt áron. Érdeklődni: tel. 0036/70-419-5401. Tölgy aprított tűzifa rendelhető ingyenes szállítással. Érdeklődni: tel. 0036/30479-7435. Novigradban (Isztria, Horvátország) eladó két apartman szép kilátással a tengerre. A tengerpart, a városközpont és a kikötő a közelben. A földszinti apartman (36 m2), terasz (22 m2), valamint kert és parkolóhely (17 m2) ára 87.000 euró. Az első emeleti apartman (58 m2) és parkolóhely ára 115.000 euró. Kívánságra e-mailben elküldjük a lakások alaprajzait és fényképeit. Érdeklődni: tel. 00386/40-840-290 vagy e-mail: dejan.urbajs1@ siol.net. Magyarországi cég Szlovéniában induló üzletéhez magyarul is beszélő munkatársakat keres. Érdeklődni: tel. 0036/30-742-9704. Pál-Szántó Kft., Kinizsi utca 94., Nagykanizsa. Faipari munkákat vállalok! Ácsmunkák, akácfából szőlőkaró, villanypásztor (180– 200 cm), 4x4-es (akác) 1,50 euró/db, kerti bútorok, pavilonok, kültéri virágládák, gyerekhinták – több fajta. Érdeklődni: tel. 0036/30526-0091, Sulics Zsolt, Szentgyörgyvölgy. Eladó csempevágó gép 230 V-os villanymotorral, vágási

szélesség 580x30 mm, vízhűtéssel, valamint 200 literes bojler, központi fűtésű kazán olajra és gázra, fehér konyhabútor, 2 nagy Boss flex, 1 villanyhegesztő (1 és 3 fázis). Érdeklődni: tel. 040-976-215.

figyelmükbe •Március 14., csütörtök 18.00 óra, •„Sofija” Generációk Háza, Lendva •Dejan Rengeo: A csodás ipari kender című előadás. •Március 19., kedd 18.00 óra, Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár •Prof. dr. Marko Jesenšek: Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika (Fejezetek a muravidéki irodalmi nyelv történetéből), valamint prof. dr. Marko Jesenšek és prof. dr. Zinka Zorko: Vloga in pomen prekmurskega jezika v razvoju slovenskega knjižnega jezika (A muravidéki nyelv szerepe és jelentősége a szlovén irodalmi nyelv fejlődésében) című előadása.

névnapsoroló Március 15-től 21-ig Péntek – Kristóf, Magyar Nemzeti Ünnep Szombat – Henrietta Vasárnap – Gertrúd, Patrik Hétfő – Sándor, Ede Kedd – József Szerda – Klaudia Csütörtök – Benedek

időjárás A hét végére részben borult, hidegebb idő várható.

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á r c i u s 14 .


Info

LEKberendezés – jótékonysági akció

I.M. Galič Öcsi Újra évforduló – kezdtem nemrég az emlékverset –, ez már a tizenhatodik. Március van, s lassan kitavaszodik. Lassan, nagyon lassan, mintha még kivárna, a cseresznyék is a hegyen, semmi zsongás, a dermedt föld fölött szél kergeti a tavalyi avart. S a táj, mely megbocsát, mert – mi mást is tehetne? Hófelhők vonulóban, március idusán az emlék is fagyos, csak az emlékezés eleven… Fájó. Íróasztalom fölött alvadt-vérszínű fosszíliád, a XIII. sorozat, szignózva, aláírásoddal. Jobban mondva Kézjegyeddel. Mint fönn a hegyen a cseresznyék, melyek egyikébe krikszkrakszot rajzolt galád kéz. De ezt csak Te láthatod, csak neked fájhat, a növényvilág, a Lendva-vidék Őrangyalának. Őrizz bennünket hűséggel! Zoli ismét Párizsban járt, leköszönő levelében Téged emleget. Postagalamb hozta, mint mindig. B.L.

A Lendvai Egyetemisták Klubjával Planicára Közeleg a Síugró Világkupa döntője, amelyre ezúttal is a szlovéniai Planica síugrósáncán kerül sor. A Lendvai Egyetemisták Klubja buszt szervez az eseményre, amely 2013. március 23-án, szombaton lesz. Részletes program:

A Lendvai Egyetemisták Klubjánál ismét jótékonysági akciót szervezünk, ezúttal az árvízkárosultak számára gyűjtünk bútorokat. Biztosak vagyunk benne, hogy Önnek is van olyan (régi) bútordarabja, amelyre már nincs szüksége. Nem tudja, mit csináljon vele és nem szeretné az idejét vesztegetni annak állandó rakosgatásával? Hívja a Lendvai Egyetemisták Klubját, és mi eljövünk a bútorért, elszállítjuk és gondoskodunk róla, hogy olyan emberekhez kerüljön, akik a leginkább rászorulnak erre. Tegyük szebbé mások napját és ne feledjük: boldog az, aki adni tud! További információkért forduljon Bernard Benjaminhoz a 031 758 137-es telefonszámon.

Magyar filmek hónapja a Padláson A Lendvai Egyetemisták Klubja szervezésében március hónap hétvégéin magyar filmek vetítésére kerül sor a Padláson. Az elmúlt évtized legjobb magyar filmjei közül hetet tekinthetnek meg az érdeklődők. Filmvetítés programja: Március 16., 21:00 – Papírkutyák Március 17., 19:00 – Moszkvatér Március 22., 20:30 – Liliomfi Március 23., 20:30 – Ópium Március 29., 20:30 – A nyomozó Március 30., 20:30 – Taxidermia Sok szeretettel várunk mindenkit!

A LENDVAI KULTÚREGYESÜLETEK KÖZSÉGI SZÖVETSÉGE MEGHÍVJA ÖNÖKET

5:00 – Indulás a lendvai buszmegállóból 9:00 – Próbasorozat 10:00 – Első sorozat 11:00 – Döntő sorozat 12:00 – Ünnepélyes eredményhirdetés 13:00 – Koncert 15:00 – Várható indulás hazafelé

HÍMES TOJÁS, BOROK ÉS HÚSVÉTI DÍSZTÁRGYAK KIÁLLÍTÁSÁRA

Árak személyenként: Tagok: 35 EUR Nem tagok: 40 EUR Az ár tartalmazza a buszköltséget, a belépőt, az üdítőt és harapnivalót az autóbuszon. A busz pontos indulási idejét rövidesen közzétesszük. Jelentkezni a 040 778 037-es számon lehet (Mihael). A jelentkezés határideje 2013. március 17., vasárnap. Sok szeretettel várunk mindenkit!

a Bánffy Központba (Lendva, Fő utca 32). MEGNYITÓ CSÜTÖRTÖKÖN, 2013. MÁRCIUS 21-ÉN 18.00 ÓRAKOR A kiállítás megtekinthető: 2013. március 22-én és 23-án 11 és 19 óra között, vasárnap, március 24-én pedig 9 és 18 óra között. MINDEN NAP 16.00 ÓRAKOR A KULTÚREGYESÜLETEK CSOPORTJAINAK SZEREPLÉSE

Nemzeti zarándoklat a Csíksomlyói búcsúba 2013. május 15–20. (6 nap / 5 éjszaka) Szervező: Misszió Tours Utazási Iroda (az MNMI közvetítésével) Szállás: falusi vendéglátó házak és panziók Tibódon és Oroszhegyen (2 ágyas szobák fürdőszoba-használattal) Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora) Utazás: autóbusszal a felvidéki (szlovákiai) Párkány zarándokaival budapesti csatlakozással. Budapestre szervezünk kisbuszt vagy egyénileg is el lehet jutni. Résztvételi díj: 230 EUR+ a Budapestre utazás költsége Részletes program és jelentkezés a Bánffy Központban (Lendva, Fő utca 32).

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á r c i u s 14 .

15


Info Humor

Bírósági tárgyaláson kérdi a bíró a vádlottat: – És mondja, miért lőtte le a feleségét egy nyílves�szővel? – Mert nem akartam a gyerekeket felébreszteni.

Egy idős úr bemegy az optikushoz. Azt mondja a szakember: – Jó napot! Magának 5 dioptriával erősebb szemüveg kell! – Ez igen! Ránézésre ilyen pontosan látja? – Nem, viszont a kirakaton keresztül tetszett bejönni. Autóvezetés közben egy férfi véletlenül megnyomja a dudát. Mivel a kislánya is vele utazik, odaszól neki: – Bocsánat, csak véletlenül nyomtam meg! – Tudom, apu! – mondja a kislány. – Honnan? – kérdezi csodálkozva az apa. – Onnan, hogy nem mondtad utána, hogy „Vadbarom!”.

A fiatal orvos tanácstalanul nézi a beteg leleteit, majd megszólal: – Jó lenne, ha ezentúl kevesebb alkoholt fogyasztana! – Antialkoholista vagyok, nem iszom egy kortyot sem. – És hogy áll a dohányzással? – Életemben nem dohányoztam. – Önnek a zsíros koszt is árt. Ne egyen túl sok zsíros húst! – Semmilyen húst nem eszem. Vegetáriánus vagyok. – Azt a nemjóját! Valamit azért csak szeret? – Igen. A cseresznyekompótot! – Jó, akkor attól tiltom el!

16

Horoszkóp

Tovább keressük rejtett kincseinket

Humor

A misszionárius, aki a kannibálokat próbálja megtéríteni, hazamegy szabadságra. A barátai érdeklődnek, hogy nehéz-e a dolog. – Hát elég nehéz – feleli a misszionárius –, de annyit már elértem, hogy pénteken csak halászt esznek.

Rejtett hol-mi

Ke d v e s O l v a s ó i n k ! Újabb rejtvénnyel várjuk Önöket, íme, a segítség: a keresett „hol-mi” egy hazai Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása. Ismét azt kérdezzük, amit mindig: mi látható a képen és hol található? Szerencsés kutakodást! Előző rejtvényünk helyes megfejtése a hosszúfalui

Kos Már. 21. – ápr. 20. Nagyon keményen dolgozott az utóbbi hetekben, így joggal várhatja, hogy végre beérjen munkája gyümölcse. Bika Ápr. 21. – máj. 20 Mostanában valahogy úgy érzi, a mennyiség fontosabb, mint a minőség és a reális szükségletek.

zsidótemető volt. A sorsoláskor a szerencse Felső Gabi kapcai olvasónknak kedvezett. Gratulálunk, nyereménye a Népújság „Lendva 820 éve” című kiadványa, melyet szerkesztőségünkben vehet át. E heti rejtvényünk beküldési határideje március 25. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Hamar felkapja a vizet egyszerű dolgok miatt is. Kis humorral feloldhatja az így okozott feszültségeket. Rák Jún. 22. - júl. 22. A Vénusz hatására számtalan romantikus pillanatra számíthat, amelyek megédesítik mindennapjait.

kulcslyuk

Kepe Zsuzsi, a Lendvai Dietetikus Egyesület elnöke Az ideális férfi? • ... fő a lelke, a szíve, legyen kommunikáció, megértés… – én megtaláltam! Álomutazás? • Legalább egyszer a világ minden kontinensére elutazni. Álomszakma? • Van ilyen!? Valamikor úgy gondoltam, igen. Ma azt, hogy a munkatársaktól függ, ha velük van jó viszony, minden szakma lehet álomszakma. Ha sport, akkor... • Séta, gyenge torna, kerékpározás, de ezek is társaságban… Ha lazítás, akkor... • Lassú séta beszélgetéssel a természetben, olvasás, keresztrejtvény, tévézés… Ha étel, akkor... • A krumpli a kedvencem mindenféle módon, aztán a kínai konyha, de igaz, ami igaz, szeretek finomat enni… Ha ital, akkor... • Víz, tea, tejeskávé, néha egy kis pohár édes bor. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Ez számomra tiltott manna, de néha azért egy szelet sütit megengedek magamnak. Kedvenc ruhadarab? • A kényelmes öltözék, de imádom a szoknyákat, a mintás harisnyákat… Kedvenc író, könyv? • Jelenleg Rhonda Byrne könyvei, velük megtalálod újra a helyed a világban. Melyik a kedvenc rajzfilmje? • A Grimm mesék filmjei.

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Az utóbbi időben mutatkozó szétszórtsága ellen tennie kell, mert gondjai származhatnak belőle. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Vannak helyzetek, amikor úgy érzi, hogy nem a helyes úton jár. Most mégis maradjon állhatatos! Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Belátja, hogy problémái nagy részét hangulatváltozásai okozzák, így könnyebben felülkerekedik rajtuk.

Kabala, amulett? • A horoszkópom jele, aztán más nyakláncok... Legjobb tulajdonsága? • Általában mindig mosolygós, jókedvű, pozitív, segítőkész vagyok – s ezért nem várok semmit. Legrosszabb tulajdonsága? • Nehezen mondok nemet és rózsaszín szemüveget viselek, hiszek az emberek jóságában, de sajnos ez nincs mindig így. Ha tehetné, a világban eltörölné... • A kétszínű, hazug embereket, akik csak magukat szeretik és a javukat nézik, ezek nélkül szebb és békésebb is lenne a világ. A leghasznosabb tárgya? • Ez nehéz, mert több minden is van, amivel könnyítem a munkám… Az autó, a telefon, a számítógép, és minden fontos, ami egy női nagy táskában elfér… Amit a legjobban szeretek hallani... • A körülöttem levő emberek elégedettsége, jókedve, ez ad nekem is erőt.

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Keményen dolgozik és ez türelmetlenné teszi. Tegyen meg mindent, hogy nyugalmat teremtsen maga körül! Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Szerelmi kapcsolatokban ez a megmérettetés ideje. Előfordulhat, hogy élete néhány szereplőjétől most búcsút vesz. Bak Dec. 23. – jan. 20. Kerülje a kiélezett helyzeteket és a partnerét se kényszerítse semmire. Egyikük sem enged a másiknak. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Romantikus lelke ellenére a családi feszültségeket most kicsit tudatosabban kellene kezelnie. Halak Febr. 20. – már. 20. Nyugodtan adja át magát szárnyaló fantáziavilágának. Fontos, hogy most lazítson, erősítse belső hangját.

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á r c i u s 14 .


Muravidék Lendvai tűzoltóság

Készülődnek megalapításuk 140. jubileumára Múlt szombaton megtartotta rendszeres tisztújító közgyűlését a Lendvai Tűzoltóegylet, a közgyűlés megerősítette posztján az eddigi elnököt és parancsnokot. A folyó év legfontosabb teendője a 140. jubileum méltó megünneplése lesz. Feri Horvat Meštrovič

A közgyűlésen a tűzoltók mellett jelen volt Anton Balažek polgármester, Hebar Tibor tűzvédelmi felügyelő, Hajós Ferenc tiszteletbeli elnök, Kulčar Štefan, a Lendvai HK elnöke, illetve a környékbeli

egylet 30 alkalommal volt kénytelen beavatkozni, ebből 11 esetben épületeken oltottak tüzet, míg 15 esetben a szabadban. Emellett két esetben kapott lángra kommunális konténer, illetve szintén két esetben járművek lángoltak fel. A tűzesetek mellett az

A Lendvai Tűzoltóegylet közgyűlésének vezetősége. muravidéki és magyarországi egyesületek képviselői is. A beszámolót Borut Cvetko, az egylet parancsnoka tartotta, mint kifejtette, a beavatkozások száma a 2011-es évhez mérten növekedő trendet mutat, ami aggodalomra ad okot. Az

egylet tagjai a parancsnok szerint aktívak voltak a kötelező és az alkalmi minősítéseken, versenyeken is, ezeken viszonylag jó eredményeket értek el. Az egylet hagyományosan aktív szereplést vállalt a tűzvédelmi hónapban, októberben közreműköd-

tek az 1. Számú Lendvai KÁI épületében, illetve a LEK gyárában megszervezett bemutatón, gyakorlaton. Mint minden évben, az egyesület ellátta a különböző rendezvények tűzvédelmi biztosítását, sok figyelmet szenteltek a tagság oktatásának is, különböző tagok különböző tanfolyamokat végeztek el, szakk é p e s í t é s e ke t szereztek . Az elmúlt évben az e g ye s ü l et k ü lönböző felszereléseket is beszerzett, így hívókészülékeket, új beavatkozási egyenr uhákat, sisakokat, lábbeliket, kesztyűket kaptak a tűzoltók. A tagság tisztújító közgyűlés lévén felmentette az eddigi vezetőséget és újat választott. Az elnöki posztra az eddigi elnököt, Bažika Ladislavot, míg a parancsnoki posztra az eddigi parancsnokot, Cvetko Borutot választották meg. A 2013-as munkát il-

letően a parancsnok kifejtette, a 2012-ben elvégzett munka mellett szükség lesz néhány kisebb beruházásra a tűzoltóotthonon, és mindenképpen tisztességesen szeretnék megünnepelni az egyletalapítás 140. évfordulóját. Ehhez segítséget ígért nekik a közgyűlésen jelenlévő polgármester, Anton Balažek is. A közgyűlés végén a szokásokhoz híven különböző elismeréseket is osztottak a tagságnak. A

tűzoltók 10, 30, 40, 50 és 60 éves aktív munkájukért (Elvis Bogar, Marija Trnovšek, Jože Horvat, Jože Laki, Jože Magdič, Viktor Lenarčič), illetve az operatív munkában kifejtett eredményekért (Tomislav Kepe, Ivanka Kocet, Simona Nagy, Martina Maučec, Bojan Cvetko, Simona Fikonja, Tadeja Sarjaš, Štefan Žižek, Marija Trnovšek, Franc Nagy, Franc Maučec és Štefan Horvat) vehettek át elismeréseket.

GYERMEKFOGLALKOZÁS A MAGYAR NEMZETI ÜNNEP ALKALMÁBÓL SZÍNEZŐ (huszár, XIX. századi hölgy)

PÁLCIKABÁB-KÉSZÍTÉS ZÁSZLÓKÉSZÍTÉS PÁRTAKÉSZÍTÉS HUSZÁRCSÁKÓ-KÉSZÍTÉS A tavaly augusztusi gyermekfoglalkozáshoz hasonlóan 2013. március 15-én, pénteken is szeretettel várjuk a legkisebbeket egy kis közös alkotásra, amelynek témája a huszárság és a XIX. századi magyaros női viselet lesz. Időpont: a koszorúzás után, kb. 17.30 órától a fogadásig Helyszín: a Színház- és Hangversenyterem emeleti előtere A gyermekfoglalkozás tervét készítették és a foglalkozást vezetik: Kepéné dr. Bihar Mária, dr. Kepe Zoltán és Tivadar Éva.

Šalovci Község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közössége szeretettel meghívja Önt és kedves családját 2013. március 17-én 13.30 órára a domonkosfai faluotthonba Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Zavod za kulturo madžarske narodnosti

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartandó megemlékezésre. A kultúrműsort követően felavatjuk a Kercsmár Rózsa-emléktáblát. A szervezők számítanak megtisztelő jelenlétére.

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á r c i u s 14 .

17


Kultúra Nőnapi rendezvény Domonkosfán

A hímzőszakkör első kiállításának megnyitója Péntek este Domonkosfán a helyi kispályás labdarúgóklub karöltve a Petőfi Sándor Művelődési Egyesülettel a helyi kultúrházban nőnapi műsorral várta a hölgyvendégeket. A rendezvény keretében megnyitotta első kiállítását a helyi as�szonyokból álló hímzőszakkör is. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A domonkosfai kultúrházban rózsával várták a

hölgyvendégeket. A tavalyihoz hasonlóan idén is

Gazdag kiállítással mutatkozott be a Domonkosfai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület szekciójaként működő hímzőszakkör.

teltház volt, a helyieken kívül sikerült megszólítani a környékbeli szlovén falvakat is, ahogy Magyarországról is akadtak vendégek. Az esti programot, melyben a kultúra kapta a főszerepet, a Domonkosfai Énekkar, a citeraegyüttes és a falu legkisebbjeinek műsorával indították. Majd a szlovén programok következtek, melyben a Kajer Bučečovci Kultúregylet, a Tešanovci Kisdobos Művelődési és Turisztikai Egyesület, a Gornja Radgona-i Zeneiskola ütősei, illetve a péterhegyi Goričko Kultúregylet szórakoztatta a közönséget. A kultúrműsor mellett a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület keretében egy éve működő hímzőszakkör munkáiból rendezett kiállítást is megnyitották. A hímzők Kovač Regina vezetésével és az őriszentpéteri Orbán Szidónia szakmai vezetése mellett egy éve alakultak meg. A hat tag

Újra játsszák Ken Kesey darabját

Társulattá vált az amatőr csapat Közel féléves szünet után az Egy&Más Vándorszínház társulata szombaton újrajátszotta a lendvai színházteremben Ken Kesey: Száll a kakukk fészkére című tragikomédiáját. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Az elmegyógyintézet kétszeresen is zárt világában a felszín komikus jelenetei mögött valódi emberi dráma játszódik le, mely a főhős halálával végződik. A darab, mint ismeretes, Mess Attila rendezésében augusztus végén került bemutatásra teltház előtt, de a rendező távozása, másrészt Pisnjak Anna tragikus halála miatt a darab szünetelésre volt ítélve. Sokáig dilemma tárgyának számított, továbbjátszható-e a darab? Közben a tervből valóság lett: a kihagyás lehet,

18

hogy nem tett jót a darabnak, de a szereplőkben azért tovább érlelődött a szerep. Ez a Ratched nő-

vért alakító Vörös Piroska esetében tűnt ki, aki megtalálta a kezdetben szelíd, de a keménykezű zsarnoki

Olajozottan működik a Társulat.

természetét egyfolytában gyakorló, azt a kegyetlenségig fokozó főnővér szerepének ívét. A közte és a krisztusi szerepben tetszelgő McMurphy között az „összjáték” végre tiszta vágányon mozgott. Az utcalány szerepében ezúttal

szombatonként gyűlik ös�sze, hogy a kék nyomatokból szép színes mintákat varázsoljanak. Szidónia néni büszke kis csapatára, azt mondja, az asszonyai gyorsan tanulnak, így a polgári hímzések mellett az idei évtől már szeretné a tájegységek motívumaival is lassacskán megismertetni őket. Hetési, kalocsai mintákat már a mostani kiállításon is felfedezhettünk, az egy év alatt igazán gazdag anyaggal büszkélkedhet az egyesület. A kiállítást az érdeklődők a hétvégén, a március 15-i domonkosfai ünnepély alkalmával is megtekinthetik. Az este falatozással ért véget, s az ételekről az idén is megszervezett férfi főzőtanfolyam tagjai gondoskodtak, kedveskedve a hölgyvendégeknek. Főfogásként bográcsgulyást és chilis babot kínáltak, de kisebb adagokban akadt több más különleges étel is kóstolásra. az egyik „angyali intézetis” (Martini), Nađ Éva lépett fel, a dadogós Billyvel tökéletes párost alkotva. A többiek is hozták a formájukat, közöttük Berden Mark indiánja a „lassulás méltóságának” gyakorlásában tett megrázó hatást, a játékosok pedig – amíg a dramaturgia engedte – hozták igazi komikus oldalukat. Marton Krisztina újoncként is jól beilleszkedett, Martini figurája tele volt bájjal. A lendvai „újrajátszáson” Štampah Misi próbálta megoldani a „Mess-teri” utasítások által hagyományozódott színpadi tartalmak felügyeletét. A jól megformált szerepek és a biztos dramaturgiai elképzelés elevenen tartották a darabot és annak figuráit. Így a hét végi pécsi színházi találkozóra – ahol vendégként szerepelnek – nyugodt szívvel elküldhető a társulat. Mert időközben azzá is vált: Társulattá!

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á r c i u s 14 .


Muravidék

Nagy volt az érdeklődés

Fotó: Berki Szilvia

Hármas ünneplés Gyertyánosban

A magyar népdalkör ünnepi csokrot adott elő. A gyertyánosi Hajnal Művelődési Egyesület szervezésében a faluban múlt szombaton került sor a szlovén kultúrünnep, a nőnap és a magyar nemzeti ünnep tiszteletére rendezett ünnepségre. A színes műsorban felléptek

az egyesület keretében működő szekciók tagjai, a szlovén és a magyar népdalkör, a szlovén felnőtt- és gyermeknéptánccsoport, az óvodások és iskolások szlovén és magyar nyelvű szavalatokkal, zeneszámokkal. Az ünnepély

megszervezésében és a gyerekek anyáknak szóló műsorának elkészítésében fáradságot nem ismerő mentoroknak hála jár, jó lenne azonban figyelmet szentelni a korosztályhoz és az ünnephez illő szövegekre is.

Nőnapot ünnepeltek Dobronakon

Nagy volt az érdeklődés a rákbetegségről szóló felvilágosító napon. A Rák Elleni Küzdelem Hetében a „Tények a rákról – ismerjük meg az igazságot” mottóval a Muravidéken Muraszombatban és Lendván tartottak rendezvényt. A Muravidéki Rákellenes Egyesület és a muraszombati Egészségvédelmi Intézet által a lendvai a Színház- és Hangversenyterem aulájában megszervezett ös�-

szejövetelnek nagy sikere volt, hiszen a lakosság nagy érdeklődést mutatott és szép számban jelentek meg. Lehetőség adódott ingyenes vérnyomás- és koleszterinmérésre, testsúly- és testzsírmérésre, tanácsadásra, valamint ingyenes receptkönyvek és újságok álltak a látogatók rendelkezésére. HF

Díjazott muravidéki szereplés a Vörösmarty Versmondó Versenyen

Dobronakon az idén is szép műsort állítottak össze március 8-ára. Március 8-a, a Nemzetközi Nőnap alkalmából – már hagyományosan – ünnepi műsorral készültek a Dobronaki KÁI tanulói és az óvodások. Az idén is az utolsó helyig megtelt a helyi kultúrotthon terme, s

a közönség nagy szeretettel fogadta a színpadon előadott sok szép szavalatot, éneket és táncot. A közönséget Marjan Kardinar polgármester üdvözölte, Kósa Ferenc történelemtanár pedig néhány történelmi

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á r c i u s 14 .

eseményt ismertetve méltatta a nők egyenjogúságát is jelképező jelentős napot. Az ünnepélyen megjelent nőknek az ovisok és az iskolások saját készítésű ajándékokkal kedveskedtek. Szolarics Nađ Klára

A március 15-i nemzeti ünnep tiszteletére Budapesten rendezett Vörösmarty Versmondó Versenyen március 7-én a Magyarság Házában mintegy 150 diák vett részt a határon túlról, illetve Budapest különböző kerületeiből. A legtöbb versmondó a 7–8. osztályosok közül érkezett, ebből a korcsoportból csaknem ötven diák mondott verset. A négy kategóriából háromban fővárosi diáké lett az első díj, a 7–8. osztályosoknál viszont Pál Péter Lendváról vehette át az első díjat Márai Sándor Halotti beszéd című művének elmondásáért. Kitűnően szerepelt Ferenc Grega is, aki korosztályában második lett. A szakmai zsűri Őze Áron Jászai Mari-díjas színművész, a Magyar Színház igazgatója elnöklésével több különdíjat is odaítélt. MTI, kmj

19


Horizont Nők az irodalom birodalmában

Ismét tíz alkotó mutatkozott be A Nemzetközi Nőnap előestéjén a Lendvai Könyvtár olvasóterme zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel a „Nők az irodalom birodalmában” címmel immár harmadik alkalommal megtartott rendezvényen. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Halász Albert igazgató köszöntője után Bobovec Szabó Petra moderátor kifejtette: a múlt századi, a nők társadalmi helyzetét jellemző anya-családfenntartó szerepkör a múlt század végén átalakult, ez volt az első lépés az öntudatos – de akkor még korántsem egyenlő jogokkal rendelkező – nő felé. A Kavaš Petra, Kusek Žana, Szőke Krisztina és Bači Jasna tolmácsolásában elhangzott versek és prózák a szerelemről és a nőies szerepekről szóltak.

20

az 1. Számú Lendvai KÁI diákzenekara, valamint Šimonka Tjaša énekes. Az est legvégén Alek­san­ der Marič, a Lendvai Nyugdíjasok Egyesületének elnö-

ke a társszervezők nevében tolmácsolta jókívánságait a jelenlévő hölgyeknek, kiemelve azok szerepét, akik írnak és női teendőik mellett az alkotásra is időt fordítanak. Külön köszönetet mondott Mira Ungernek és Olga Paušičnak, akik ötlete nyomán három évvel ezelőtt megrendezésre került az első est.

MEGHÍVÓ A női alkotók műveit stílusosan nők prezentálták. A szerzők között a lendvaiak számára már ismert alkotókra ismerhettünk, mint Olga Paušič, Biserka Sijarič, Vida Törnar Jutka,

de voltak újak is, így például Koter Gizella, Bobovec Szabó Petra, Lidija Alt, illetve Baša Kornelija. A műsorban fellépett

A szervező Pártosfalvi Rózsa Kézműves Egyesület 2013. március 17-én, vasárnap 10 és 16 óra között szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt a pártosfalvi régi tűzoltóotthon rendezvénytermébe a HÚSVÉTI KELLÉKEK című kiállításra.

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á r c i u s 14 .


Horizont Móra Aranykoporsója szlovénul is

Smej püspök, a fordító A lendvai plébánia és az MNMI szervezésében kedden került sor msgr. dr. Jožef Smej maribori nyugalmazott segédpüspök irodalmi és fordítói munkásságának bemutatására a lendvai Bánffy Központban. nyét fordította le, amelynek a lendvai találkozó is apropóját adta. A könyv magánkiadásban jelent meg 350 példányban, ízléses, szép kötésben. Móra Ferenc műve a kereszténység kialakulásának egyik fontos fejezetéhez vezeti vissza az olvasót, Diocle-

Dekorációs tippek húsvétra A legegyszerűbb díszítési módszerektől a kicsit komolyabbakig ajánlunk tippeket, amiktől a tavasz beköltözik az otthonodba. Várjuk együtt a húsvétot, a nyuszit, fogadd a vendégeidet olyan lakásban, ahová már valódi friss, színes tavasz költözött.

praktika Színes nemezvirágok Szerezz be a tavasz színeiben nemezanyagot és vágj ki különböző méretű virágokat belőle. Közepüket lyukaszd ki és fűzd fel színes zsinórra. Akaszthatod barkaágakra, függönytartóra, de tavaszi koszorúra is. Sikkes tojástartó A húsvétra készített főtt tojásokból néhányat ne színezz meg. Egyszerűen tedd friss fűszernövényekkel bélelt tojástartóba, és díszítsd madártollal. Különleges dísze lesz a húsvéti asztalnak! Tulipánok kerámiaágyon Egy egyszerű átlátszó üvegvázát tölts meg vízzel, helyezz el benne apró, színes köveket (bármelyik hobbiboltban kapható) és rakd meg sűrű, színes tulipáncsokorral. Natúr dísz Nincs is egyszerűbb és nagyszerűbb egy ilyen természetes hatású dísznél! Szerezzünk be fürjtojásokat (egyes hipermarke-

tekben is kaphatók) és kis lángon főzzük meg a tyúktojásokkal együtt. Egy egyszerű öblös pohárban helyezzük el a natúr színben hagyott fürjtojásokat és egy tyúktojást. A poharat kössük át egy bézs/barna

szalaggal. Kedves, rusztikus dísze lesz a konyhának vagy a nappalinak. Díszes konyhafüggöny A konyha függönytartójára akasszunk színes tojásokat (elkészíthetjük a kifújt tojásokat mi magunk is, de dekorációs üzletekben tartós műtojásokat is

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á r c i u s 14 .

beszerezhetünk). Színes kosarak Színes kartonpapírból mi magunk is készíthetünk különleges kosarakat. Egyszerűen vonjunk be egy fém vagy fonott kosarat az általunk készített csipkézett szélű papírral. A „csipkézéshez” először rajzoljuk meg a papír szélére a mintát, majd egy éles pengével dekupáljuk. Ragasszuk a kartont a kosár köré és máris jöhetnek a húsvéti tojások! Gyertyák tojáshéjban Csodálatos asztaldísz válhat egy kettétört tojás héjába elkészített gyertyából. Kanóc és viasz kell hozzá, nézz utána a technikának, hogyan önthetsz magad házilag gyertyát, és készítsd el saját egyedi tojáshéj-gyertyáidat. Apró virágok „tojásvázában” Törjünk el keresztben egy tojást, tisztítsuk ki a nagyobbik felét alaposan, majd helyezzük tojástartó pohárba. Töltsünk bele vizet és szúrjunk bele apró virágokat, mint az ibolya, gyöngyvirág és egyéb szépséges szezonvirágok.

Jožef Smej nyugalmazott segédpüspök a magyar egyházi szervekkel is szoros kapcsolatot tartott fenn. tianus császár korába. A tartalmas est folyamán más témák is terítékre kerültek, a kereszténység és az egyház mai aktuális kérdései, így beteljesült Kepe Lili igazgató jóslata, aki a gazdag írott életművel is megáldott

püspököt ekképpen ajánlotta az érdeklődőknek: – Egy püspökkel találkozni mindig különleges alkalomnak számít, ez is az lesz – mondta, és további alkotóerőt és jó egészséget kívánt a magas jubileumhoz.

Jövő héten húsvéti melléklet a Népújságban! 9 771589 980007

Kepe Lili intézetvezető a 91. életévébe lépett segédpüspököt irodalmárként és fordítóként, több kötetes szerzőként mutatta be. A fordításirodalom terén több magyar klas�-

szikust is átültetett magyar nyelvre, így Gárdonyi Géza Láthatatlan ember és Isten rabjai című műveit még a 70-es években lefordította. A fordítással azonban később is sokat foglalkozott, legutóbb Móra Ferenc Aranykoporsó (Zlata krsta) című regé-

13003

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

2013. MÁRCIUS ÁRA: 270 FT | 1,47 € | 135 DIN | 5,4 LEI

90 kipróbált recept!

RÓMAI TÁLBAN SÜTÜNK ÍNYCSIKLANDÓ BÖJTI FOGÁSOK SZUPER ÉTELEK ZÚZÁBÓL MESTERKURZUS: HÁZI FŰSZERKEVERÉKEK VARIÁCIÓK HÉJÁBAN SÜLT KRUMPLIRA

Mascarponés répatorta csokoládémá zzal

A tavasz legjobb süteményei

GYURIK GÁBOR SALÁTÁI

HÚSVÉTI Ú É REGGELI

ÜNNEPI FINOMSÁGOK Ü Á

ÉÉDES ÉÉS SÓS Ó KALÁCSOK Á

KÖNNYŰ Ö Ű TÉSZTÁK É TÁK ÁK

Kedves Olvasóink! A húsvét előtti időszakban az idén is ünnepi melléklettel ajándékozzuk meg Önöket. Lapunk jövő heti száma a Nők Lapja Konyha című különkiadvánnyal érkezik, melyben a tavasz legjobb süteményei, valamint számos húsvéti ínyencség, ünnepi finomság és gasztronómiai ötlet található. Fogadják szeretettel! 001_052_final.indd 1

2013.02.25. 11:08

21


Sport

Női tekesiker, a férfiak döntetlenje A 2. női tekeliga keleti csoportjának 16. fordulójában a Nafta csapata harmadik sikerét könyvelte el, s ennek köszönhetően elszakadtak a tabella aljáról. A csapat hazai pályán a Rušét győzte le 6:2-re (3052:2880). Egyéniben Stanič 507, Kolar Donko 525, Hozjan 515, Sapač 528, Gomzi 473 és Ščap 504 fás eredményt ért el, győznie pedig Staničnak, Kolar

Donkónak, Hozjannak és Sapačnak sikerült. A férfiaknál is a 16. forduló volt napirendben. Az Impol Slovenska Bistrica ellen 4:4-es döntetlen született, fában 3151:3164-re. Egyéniben Radakovič 507, Za­dravec 528, Horvat 536, Mat­jašič 537, Simon 532 és Kuk 511 fát teljesített, győzelmet pedig Zadravec, Mat­ jašič, Simon és Kuk jegyzett. F. B.

Megállapodtak az együttműködésben Varasdon ült össze a lendvai, a zalaegerszegi és a varasdi sportszövetség képviselete, hogy megegyezzenek a 2013-as év teendőiről. A tárgyaláson Török András (Zalaegerszeg), Matičič Milivoj, Franc Horvat Meštrovič (Lendva), illetve a házigazdák részéről Drago Posavec és Patrik Koščak vett részt. A középiskolások versenyét illetően megállapodás született,

23. forduló Celje – Mura 05 4:0 (2:0) Verbič 18., 42., Žurej 79., Gobec 90. Triglav – Domžale elhalasztva Aluminij – Gorica 1:3 (0:1) Jeleč 77.; Žigon 27., Šturm 60., Mbida 85. Koper – Rudar 2:2 (1:1) Blažič 45., Brečević 58.; Firer 7., Eterović 53. Olimpija – Maribor 1:1 (0:1) Nikezić 58.; Fajić 22. Táblázat 1. Maribor 22 16 4 2 50:16 52 2. Olimpija 22 12 4 6 42:23 40 3. Domžale 22 11 3 8 27:22 36 4. Koper 23 9 8 6 29:26 35 5. Celje 23 8 9 6 24:20 33 6. Gorica 23 7 6 10 31:42 27 7. Rudar 22 6 7 9 23:34 25 8. Triglav 22 6 6 10 22:29 24 9. Aluminij 23 6 3 14 21:42 21 10. Mura 05 22 5 2 15 28:43 17 A 24. forduló párosítása március 16-án: Maribor – Domžale, Rudar – Triglav, Gorica – Koper, Mura 05 – Aluminij, Olimpija – Celje

22

hogy az idén röplabdában (férfi és női), céllövészetben, kosárlabdában, atlétikában (100 m, távolugrás, labdadobás), labdarúgásban és tekében versenyeznek majd a fiatalok. A kezdésre áprilisban kerül sor, mégpedig röplabdában Lendván. feri.h.m.

19. forduló Ferencváros – Újpest Győr – Siófok Eger – Videoton Diósgyőr – Szombathely MTK – Pápa Debrecen – Pécs Kaposvár – Kecskemét Paks – Honvéd

2:1 (1:0) 2:1 (1:0) 0:4 (0:2) 1:1 (1:1) 2:0 (0:0) 4:1 (1:1) 2:3 (1:1) 0:3 (0:3)

Táblázat 1. Győr 19 13 5 1 39:17 44 2. MTK 19 10 5 4 31:20 35 3. Debrecen 19 10 2 7 28:19 32 4. Videoton 19 9 5 5 29:15 32 5. Ferencváros 19 8 7 4 31:24 31 6. Honvéd 19 8 4 7 30:29 28 7. Diósgyőr 19 7 7 5 19:20 28 8. Paks 19 6 8 5 30:22 26 9. Haladás 19 6 7 6 25:20 25 10. Kecskemét 19 6 6 7 24:28 24 11. Kaposvár 19 6 5 8 20:25 23 12. Újpest 19 5 7 7 26:30 22 13. Pécs 19 5 7 7 20:26 22 14. Pápa 19 5 5 9 16:30 20 15. Eger 19 2 5 12 15:35 11 16. Siófok 19 2 3 14 17:40 9 A 20. forduló párosítása március 16-a és 18-a között: Szombathely – Videoton, Újpest – MTK, Kecskemét – Győr, Pápa – Debrecen, Honvéd – Ferencváros, Siófok – Diósgyőr, Pécs – Kaposvár, Eger – Paks.

Még messze az olimpiától A nemzetközi tollaslabda-szövetség által vezetett ranglistán Utroša Iztok megőrizte a 93. helyét, de ahhoz, hogy a lendvai tollasozó megvalósítsa nagy álmát és pályára léphessen a brazíliai olimpiai játékokon, legalább a 66 közé kell jutnia. F. B.

Két páros érem A BK Kungota által szervezett „Donut cup” elnevezésű tollaslabdaversenyen 6 ország fiataljai vettek részt, köztük a lendvaiak is. A 11 éveseknél Anej Hac Gyurkacs és Tameron Hranilovič, a 17 éve-

seknél pedig a Vito Hozjan és Borut Vračk (Kungota) páros lépett a dobogó alsó fokára. Egyéniben Gyurkacs, Šendlinger (U–15) és Hozjan is az 5–8. helyen fejezte be a versenyt. F. B.

Tesztelték képességeiket

Ötödik lett Marokkóban A 34. születésnapját ünneplő Roman Sonja vasárnap szép eredményt ért el Marokkóban: egy 10 kilométeres utcai futáson ötödikként ért célba. HF

Šendlinger meglepte a mezőnyt A Lendvai Téli Bow­ ling­­liga 12. fordulója meglepetéssel szolgált, hiszen 486 fás teljesítménnyel Igor Šnedlinger végzett az élen, a 428 fás Radakovičot és a 422 fás Tomažičot megelőzve. Az összesítésben nem sok változás történt: 4841 fával Radakovič vezet Könye Tibor (4587) és Tomažič (4529 fa) előtt. feri.h.m.

Zalai siker A lendvai és a zalai sportegyüttműködés keretében a lendvai serdülő röplabdázók a zalaegerszegi ifistákat látták vendégül. A fiatalabb lendvaiak jó ellenállást nyújtottak, a harmadik szettet meg is nyerték, de a végső győzelemnek a vendégek örülhettek: 1:3 (15:25, 17:25, 26:24, 14:25). A visszavágóra a jövő hónapban kerül sor. feri.h.m.

Az A1-es listán szereplő játékvezető-asszisztensek Portorožban vettek részt továbbképzésen, mégpedig Horvat, Koren, Tompa, Herženjak, Kepe és Tratnjek. A Labdarúgó-játékvezetők Körzeti Egyesületének tagjai az idény előtt megtar tották szokásos felmérésüket, amelyen összesen 28 bíró vett részt. A tesztelést az egyesület

szakmai bizottságának vezetője, Boris Jeneš irányította. A fizikai felmérés 40 és 3200 méter lefutásáról szólt, majd pedig következett az elméleti rész is. feri.h.m.

A Nafta előkészületi meccsei Nafta 1903 – Lipa 4:0 (1:0) Lendván zajlott le a két csapat közötti barátságos mérkőzés mindössze 50 néző előtt. A Bedő, Doma, Gerencsér, Vörös és L. Ivanič nélkül fellépő lendvaiak két nagy helyzettel kezdték a meccset, majd pedig következett a vendégek büntetése a 3. percben: a szögletre Čontala emelkedett a legmagasabbra és bólintása a hálóban kötött ki. A félidő végéig a lendvai kapus több védéssel keserítette a vendégek életét, de Čontala a második gólját is megszerezte. A folytatásban mindkét edző valamennyi játékosának adott lehetőséget a bizonyításra, de az eredmény már nem változott. feri.h.m.

Graničar – Nafta 1903 0:1 (0:0) Rossz minőségű pályára futottak ki a csapatok. A Nafta az első félidőben a második garnitúrával vonult fel. A lendvaiak végig jobbak voltak, a házigazdák védekezésre és ellentámadásokra összpontosítva próbáltak sikert elérni, eredménytelenül. A mérkőzés egyetlen gólját Doma lőtte 14 méterről. Rossz hír a Naftának, hogy negyed órával a meccs vége előtt megsérült a gyorslábú Bedő. A meccset Borut Hozjan vezette 100 néző előtt. feri.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á r c i u s 14 .


Sport Barátságos mérkőzések

Bratonci – Csente 0:3 (0:0) Az első félidőben nem született gól, a folytatásban pedig a csenteiek jobb erőnléte döntőnek bizonyult. Lázár (2) és Herceg talált be.

Legenič és Zver bajnoki címe Ljutomerben szervezték meg a regionális céllövőversenyt az északkeleti régióban. A felnőttek versenyét Rajko Robnik (Mesto Ljutomer) nyerte 585 körrel,

542 kör. Csapatversenyben a Jezero 1692 körrel a 4. lett. A Varstroj az utánpótlás terén két érmet is bezsebelt: a cicibánok széria puska 20 versenyszámát Katja

Kobilje – Zsitkóc 5:0 (2:0) A Zsitkóc első alapozási meccsén súlyos vereséget szenvedett. Gólszerzők: Soós (2), Györek, S. Bukovec és Vučko. Csente – Zvezda 3:2 (2:1) A csentei csapat találatait Plevel, Kolenko, Pečelin, illetve az utolsó fél órában emberhátrányban játszó Völgyifalu góljait Gyurkač és Hozjan szerezte. Panonija – Hotiza 4:6 (3:1) Érdekes és változatos meccsen nyert a magasabb osztályban szereplő vendégcsapat. Gól­szerzők: Kavaš (2), Pentek és R. Horvat, illetve Prajninger (3), Gjerkeš és Čurin (2). Dobronak – Dokležovje 3:0 (3:0) Az első félidőben mutatott jobb játékuknak köszönhetően győztek a hazaiak Horváth R. (2) és Horváth J. góljaival. Zvezda – Lipa 0:4 (0:4) A vendégek Šernek, Casar (11-es), Kamnik (11-es) és Jerebic góljaival nyertek a lendvai műfüves pályán. Olimpija – Kapca 1:1 (0:1) Pleh szerzett vezetést a vendégeknek, Szép pedig a folytatásban beállította a végeredményt. F.h.m., F. B.

Doris Legenič nyerte a korosztályos regionális bajnokságot. a verseny eredményei pedig a következők: 9. Kološa (Jezero) 573, 10. Cár (Jezero) 569, 19. Horvat (Je­zero) 550, 20. D. Horvat (Je­zero) 548, 25. Bertalan (Var­stroj)

Zver nyerte 155 körrel, míg ugyanebben a versenyszámban a fiatalabb pioníroknál 163 körrel Doris Legenič nyert. F.m.h.

Muravidéki Kosárlabdaliga Lindau – Picerija Nona Lenart 97:64 (31:11, 19:11, 22:17, 25:25) Hozjan Tomas, Hor­ vatič Sandi, Balažic Dejan, Balaž Tvrtko, Trstenjak Danijel és Svetko Klemen távollétében a hazaiak mindössze 7 játékossal kezdtek neki a meccsnek. A vendégek ezt is „überelték”, hiszen csak 5 játékossal érkeztek Lendvára. Három hárompontos és több sikeres ellentámadás már a negyed végére 20 pontos előnyt hozott, s a félidőre az előny már 28 pontra növekedett. A második félidőben a biztos előny tükrében csökkent a hazaiak koncentrációja, így az

N É P Ú J S Á G 2 013 . m á r c i u s 14 .

előny már drasztikusan nem növekedett, s a meccs különösebb izgalmak nélkül ért véget. A lendvaiak pontszerzői: R. Dominko 34, T. Mag­dalenič 20, D. Zrna 15, R. Novak 12, M. Žalik és G. Hor­vatič 6–6, S. Pamič 4 pont. A forduló többi eredménye: Sobota – Paloma-Alfa Sladki Vrh 51:61 (12:17, 16:14, 12:7, 11:23), PŠK Ljutomer 2 – PŠK Ljutomer 3 89:59 (10:8, 22:16, 31:23, 26:12), Radenci – KK GMT Beltinci 81:72, a KD Ljutomer szabad volt. HF

Muravidéki Labdarúgóliga, 2012/2013 tavasz

20. forduló, 2013. április 27-én és 28-án: Križevci – Puconci Črenšovci – Hodos Turnišče – Bistrica Nafta 1903 – Polana Bogojina – Tišina Hotiza – Apače Kobilje – Šalovci

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

14. forduló, 2013. március 16-án és 17-én: Črenšovci – Bogojina __:__ Hotiza– Nafta 1903 __:__ Kobilje – Turnišče __:__ Križevci – Hodos __:__ Puconci – Bistrica __:__ Šalovci – Polana __:__ Apače – Tišina __:__

21. forduló, 2013. május 4-én és 5-én: Križevci – Črenšovci __:__ Polana – Turnišče __:__ Bistrica – Hodos __:__ Apače – Bogojina __:__ Tišina– Nafta 1903 __:__ Puconci – Kobilje __:__ Šalovci – Hotiza __:__

15. forduló, 2013. március 23-án és 24-én: Apače – Črenšovci __:__ Nafta 1903 – Bogojina __:__ Turnišče – Hotiza __:__ Hodos – Kobilje __:__ Bistrica – Križevci __:__ Polana – Puconci __:__ Tišina – Šalovci __:__

22. forduló, 2013. május 11-én és 12-én: Hotiza – Puconci __:__ Kobilje – Križevci __:__ Črenšovci – Bistrica __:__ Hodos – Polana __:__ Turnišče – Tišina __:__ Nafta 1903 – Apače __:__ Bogojina – Šalovci __:__

16. forduló, 2013. március 30-án és április 1-jén: Črenšovci – Nafta 1903 __:__ Hotiza – Hodos __:__ Bogojina – Turnišče __:__ Križevci – Polana __:__ Kobilje – Bistrica __:__ Šalovci – Apače __:__ Puconci – Tišina __:__

23. forduló, 2013. május 18-án és 19-én: Kobilje – Črenšovci __:__ Polana – Bistrica __:__ Tišina – Hodos __:__ Apače – Turnišče __:__ Šalovci– Nafta 1903 __:__ Puconci – Bogojina __:__ Križevci – Hotiza __:__

17. forduló, 2013. április 6-án és 7-én: Šalovci – Črenšovci __:__ Hodos – Bogojina __:__ Turnišče – Nafta 1903 __:__ Polana – Kobilje __:__ Bistrica – Hotiza __:__ Apače – Puconci __:__ Tišina – Križevci __:__

24. forduló, 2013. május 25-én és 26-án: Nafta 1903 – Puconci __:__ Bogojina – Križevci __:__ Hotiza – Kobilje __:__ Črenšovci – Polana __:__ Bistrica – Tišina __:__ Hodos – Apače __:__ Turnišče – Šalovci __:__

18. forduló, 2013. április 13-án és 14-én: Črenšovci – Turnišče __:__ Nafta 1903 – Hodos __:__ Bogojina – Bistrica __:__ Hotiza – Polana __:__ Kobilje – Tišina __:__ Križevci – Apače __:__ Puconci – Šalovci __:__

25. forduló, 2013. június 2-án: Hotiza – Črenšovci Apače – Bistrica Tišina – Polana Puconci – Turnišče Šalovci – Hodos Kobilje – Bogojina Križevci – Nafta 1903

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

19. forduló, 2013. április 20-án és 21-én: Puconci – Črenšovci __:__ Hodos – Turnišče __:__ Bistrica – Nafta 1903 __:__ Polana – Bogojina __:__ Tišina – Hotiza __:__ Apače – Kobilje __:__ Šalovci – Križevci __:__

26. forduló, 2013. június 9-én: Hodos – Puconci Turnišče – Križevci Nafta 1903 – Kobilje Bogojina – Hotiza Črenšovci – Tišina Polana – Apače Bistrica – Šalovci

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

23


Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség

MAGYAR SZÍNHÁZI BÉRLET

2013. március 19. (kedd), 19 óra Lendva, Színház- és Hangversenyterem

Népújság, 2013/13. szám  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2013. 03. 14.

Népújság, 2013/13. szám  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2013. 03. 14.

Advertisement