Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

55. évfolyam 11. szám Lendva 2011. március 17. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Összefogás, összetartozás Összefogás, összetartozás, a közömbösség leküzdése, kötelességtudat. A számban kicsi, de lélekben remélhetőleg nagy muravidéki magyarságnak ténylegesen tömörítenie kell sorait, hogy megtartsa anyanyelvét, kultúráját, ősei hagyatékát. Ezek az idei muravidéki március egyértelmű üzenetei, amelyeket az ünnepi szónokok a lendvai központi ünnepélyen, illetve az eddig lezajlott községi ünnepélyeken fogalmaztak meg. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett muravidéki ünnepélyekről a 4–6. oldalon olvashatnak bővebben. (tt)

Nincs hiány kristálycukorból, de az üzletekben korlátozzák a felvásárlást

Buszmegálló és villanyoszlop csúfítja el a kámaházi haranglábat

9. oldal

19. oldal

Lackfi János költő:

„A játék nagyon alapvető emberi tulajdonság, lassan a világ is rájön, hogy több, mint haszontalan időpazarlás.” 6–7. oldal


Iránytű Zala és Vas megye kulturális segítségnyújtása

Megerősítették az együttm Király M. Jutka

Ünnepünk itt, a Muravidéken Bizonyára elcsépelten ismétlődő és kimondottan iskolás a „Mit jelent nekünk március 15-e, nemzeti ünnepünk?” kérdés, de a válasz – legyen egyszerű tőmondatba tömörítve, vagy gazdagon, a nyelv és a gondolat minden bravúrjával kifejtve – fontos, és nemzeti, nemzetiségi létünkben meghatározó. Az ünnep történelmi tényeit, az 1848/49-es eseménysorozatot, európai méretű következményeit valamennyien ismerjük, legalább alapszinten, nagyvonalakban. Hiszen mint Petőfi március 15-éről írta naplójában: „Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben.” Ma az ünnep muravidéki jelenén és jövőjén van a figyelem – kérdésekkel válaszolva a fenti kérdésre, tükröt állítva nemzeti öntudatunknak, megmaradásunknak is. Jelenti nekünk az ünnep, annak üzenete, máig érő lángja azt, hogy használjuk nyelvünket a mindenna­ pokban? Hogy magabiztosan használjuk az üzletben, a hivatalban és nem csak otthon, a nagyszülőkkel? Jelenti nekünk azt, hogy gyermekeinket tanítjuk magyarul, tanítjuk értékelni, becsülni és szeretni az anyanyelvet, a nyelveket? Jelenti azt, hogy magyar nyelvű könyvet kölcsönzünk a könyvtárban és gyerekünknek az iskolában előfizetünk egy magyar folyóiratot is? Jelenti azt, hogy értékeljük hagyományainkat, a hetési hímzést, a hímes tojást, a perecet? Hogy egyértelműnek tartjuk, hogy cégtáblánkon ott a magyar felirat? Hogy a Facebookon magyarul társalgunk? Hogy a kétnyelvű gimnáziumban magyar nyelvből (is) érettségizünk? Hogy értéknek tartjuk a két nyelv tanulásának lehetőségét és az egyik kultúrából a másikba való szellemi utazás könnyedségét? Egyszerű, mindennapi kérdések, nem a nagypolitika nyelvén fogalmazva – de ezek őszinte „igen” válasza az, ami a muravidéki magyarság megmaradását jelenti.

Megbízott igazgató és felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Múlt héten a szombathelyi megyeháza Címertermében a házigazda nevében Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, Zala megye nevében Pál Attila, a megyei közgyűlés alelnöke, valamint Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke írta alá azt a megállapodást, amely által már 19 éve a két magyarországi megye támogatást nyújt a muravidéki magyarságnak, legfőképp a kulturális tevékenységek terén. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A szombathelyi megyeházán az aláírást megelőzően Kutszegi István, nyugállományba vonuló megyei kulturális főtanácsos, a már 19 éve aláírásra kerülő együttműködési megállapodás egyik fő hajtóereje mutatta be a megállapodás aláíróit, akik az ünnepélyes eseményt megelőzően szóltak néhány szót a sajtó egybegyűlt

képviselőinek. Hor váth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke kifejtette, a már közel két évtizedre visszanyúló együttműködés által a két szomszédos megye már akkor is gyakorlatban gondját viselte a muravidéki magyarságnak, amikor Budapesten még igazából nem is tudták, hogy eme kicsi közösség egyáltalán létezik. A csúcsszervezet elnöke kifejtette, a megállapodás olyan jól működik és an�-

nyira bevált, hogy jóformán az aláírás nélkül is folynának a tevékenységek, de természetesen jó, ha ilyen ünnepélyes keretet is adnak a jó kapcsolatnak. Horváth Ferenc szerint a muravidéki magyarság, ennek kulturális, művelődési élete a két megye segítsége nélkül biztosan nem lenne a mai szinten, amikor a Zalából, Vasból küldött szakgárda munkáját már helyi szakemberek is ki tudják egészíteni. Pál Attila, a Zala Me-

A KMKF üléséről

Az állampolgárság és a vála 2011. március 11-én a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma plenáris ülésére került sor az Országházban. A fórumon részt vett Göncz László, a magyar közösség parlamenti képviselője és Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke. Az ülés után megtartott sajtótájékoztatón a KMKF elnöke, Kövér László a következőket nyilatkozta a sajtónak: „A választójoggal kapcsolatban nagyon sokan felszólaltak az ülésen, s azt a kiindulópontot senki nem kifogásolta, hogy az állampolgárság és a választójog összetartozik. Ebben konszenzus van, s ennél tovább most nem is akartunk jutni” – tette hozzá az elnök. A plenáris ülésen a résztvevők állásfoglalást fogadtak el. Ebben többek között üdvözlik, hogy az új alaptörvényben megjelenik az egységes magyar nemzet eszméje és Ma-

gyarországnak a határon kívüli magyar nemzeti közösségek iránt viselt felelőssége. A KMKF várakozással tekint a magyar állampolgárság kiterjesztésének folyamatára, valamint üdvözli, hogy a kedvezményes honosítás és visszahonosítás alkalmazása révén március 15-i nemzeti ünnepünkön köszönthetjük az állampolgársági esküt elsőként tévő honfitársainkat. A magyar nemzetrészek nemzetközi érdekérvényesítésében nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az Európai Unión belül élő nemzetrészek éljenek a Lisszaboni Szerződés

nyújtotta lehetőségekkel, figyelemmel kíséri a szerbiai Vajdaságban megvalósulóban lévő kulturális autonómiát, és reméli, hogy ennek gyakorlati eredményei hozzásegítik a magyarságot önazonossága megőrzéséhez. A KMKF fontosnak tekinti a készülő szlovéniai általános nemzetiségi törvényt, amellyel kapcsolatban támogatását fejezi ki. A résztvevők egyben elítélik a vereckei honfoglalási emlékmű megrongálását, s figyelemmel követik az ukrán hatóságok eljárását a tettesek megbüntetésére. Kövér László tájékoztatása szerint módosították a KMKF statútumát

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 17.


Muravidék

működési megállapodást

A múlt héten ismételten megerősített együttműködési megállapodás révén már 19 éve járják Zala és Vas megyei szakemberek a Muravidéket. gyei Közgyűlés alelnöke lenti önkormányzati képviselői múltjára visszatekintve nagy értéknek nevezte a határon átnyúló kapcsolatokat, és kifejtette, reméli, hogy a jövőben a már két évtizede működő

asztói jog lasztói is, ennek legfontosabb része, hogy a mind teljesebb Kárpát-medencei reprezentáció érdekében kiterjesztették az eddigi tagok körét az erdélyi Magyar Polgári Párttal, valamint megteremtették a helyét a felvidéki Magyar Koalíció Pártjának, illetve tiszteletbeli tagi státuszt hoztak létre, és ennek nyomán a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának mindenkori elnöke tiszteletbeli státuszt nyert. Az alkotmányozással kapcsolatban azt gondolják, hogy az előterjesztők által a szövegbe emelt passzus a határon túli magyar közösségekről való gondoskodást illetően „egy erős megfogalmazás”. Ha lesz konkrét javaslatuk, eljuttatják az Országgyűléshez – tette hozzá. TI

kulturális együttműködés a gazdasági, egészségügyi, önkormányzati és egyéb szinteken is hasonló eredményeket tud felmutatni. Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke is csatlakozott ezekhez a

kívánságokhoz, kifejtette, hogy az alapokon már messze túlmutató együttműködés hasonló szimbiózist tud majd mutatni azokon a területeken, ahol már léteznek kapcsolatok, így például a gyógyfürdői turizmus területén. A könyvtári, múzeumi, levéltári, művészeti, közművelődési, közösségi, ifjúsági és egyéb kapcsolatokra vonatkozó támogatási együttműködési megállapodás aláírása után az aláírók köszöntötték a jelenlévő Kutszegi Istvánt, a nyugállományba vonuló Vas megyei kulturális főtanácsost, akinek a muravidéki magyarság nevében Horváth Ferenc, a csúcsszervezet elnöke alkalmi ajándékot is átnyújtott.

A két kisebbségnek kulcsfontosságú szerepe van Halász János, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium parlamenti államtitkára a központi március 15-i ünnepélyt megelőzően tárgyalt a muravidéki és a községi magyar önkormányzatok elnökeivel, illetve a magyar szakintézmények vezetőivel.

A zárt beszélgetés után az államtitkár kifejtette lapunknak, hogy az aktuális hírek cseréjéről volt szó. Hangsúlyozta, már több mint egy évtizede foglalkozik a magyar parlamentben a szlovén–magyar viszonnyal, a szlovéniai magyar és a magyarországi szlovén kisebbség helyzetével, a parlamentben a magyar–szlovén baráti tagozat elnöke már a harmadik ciklusban. Halász János szerint a két említett kisebbségnek kulcsfontosságú szerepe van a két ország viszonyát illetően. Véleménye szerint a kapcsolat példaértékű, így már tényleg csak a részletekre kell odafigyelni. A tárgyaláson szó esett oktatási, infrastrukturális, európai pályázatokkal összefüggő kérdésekről, illetve arról is, hogy a magyar nemzetiségi képviselővel együtt Ljubljanában és Budapesten szerveznek közös találkozókat, hogy a két ország, a két kisebbség ügyét előre tudják mozdítani. tt

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 17.

Jegyzet

Magyarnak lenni jó! Kossuth Lajos és Széchenyi István teljesen ellentétesen látta a 12 pontban megfogalmazott nemzeti követelések megvalósításának módját. Kossuth a fegyver, Széchenyi a szó, a diplomácia hatalmában hitt. Egy mostani nemzetiségi poHorváth Ferenc, litikusnak egyetlen fegyvere az MMÖNK a szó hatalmából eredő megTanácsának győzőképessége, megfelelő elnöke jogi háttérrel. Néha nehéz meghúzni a vonalat aközött, hogy meddig mehetünk el, s hogy meddig kellett volna elmennünk. A muravidéki magyarságra mindig is a mérsékelt politizálás volt a jellemző, s voltak, akik ezt kevésnek, voltak, akik még ezt is soknak, túlságosan erélyesnek tartották. Egy európai gondolkodású ember számára a radikalizmusnak nincs létjogosultsága – megjegyzem, egyik oldalról sem. Van viszont megválasztott képviselőként kötelessége és feladata, hogy tetteivel a jog keretein belül, ha szükséges, határozottan is követeljen: nem az asztalt csapkodva, nem gyalázkodva, hanem az alkotmányra és a törvényekre, s néha még az emberséges bánásmódra is hivatkozva. Vannak ugyanis kérdések, amelyekben már nem köthetünk több kompromisszumot, hiszen akkor önmagunk erősítjük az asszimiláció folyamatát. Nagyon sok téren nagyon sok a tennivaló, az egyik központi kérdés mindenképpen a fiatalok és a nyelv ügye. A fiatalokat először is meg kell hallgatnunk, előtte pedig fel kell készítenünk őket otthon, a családban, majd az óvodában, az iskolában és a hittanon, hogy magyarul tanulhassanak megfelelő szinten, hogy ismerjék meg a magyar történelem és kultúra értékeit, hiszen ismeretek nélkül nincs mibe kapaszkodni. Mi, magyarok nem szeretnénk senkit sem megmagyarosítani, de szeretnénk mindenkinek biztosítani az alkotmányt is felülíró emberi jogot az anyanyelvi szintű nyelvtanulásra, párhuzamosan akár mindkét nyelven. Azért is, mert a vegyes házasságokban született gyerekek nevében a szülőket ne kelljen már 6 évesen választás elé állítani, hogy hova akarnak tartozni, másrészt meg van sok gyerek, aki igenis képes mindkét nyelvet, a magyart és a szlovént is anyanyelvi szinten tanulni. Köszönetem szeretném kifejezni mindazon tanároknak, akik gyermekeinket tanítják magyarra és magyarul, s ezáltal még értékesebb embereket nevelnek belőlük. Füst Milánra hivatkozva: Az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli és hogy neveli eljövendő generációit. Én ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy egy nemzeti közösségre ez legalább kétszeresen igaz!

3


Nemzetiség Ünnepelt a muravidéki magyarság

„Hit, őszinteség, bizalom, tenni akarás, összefogás” A muravidéki magyarság központi március 15-i ünnepélye az ünnep napján Lendván, a Széchenyi- és Kossuth-emléktábláknál kezdődött, ahol Halász János, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium parlamenti államtitkára és Halász Albert, az LKMNÖK Tanácsának elnöke mondott ünnepi beszédet. A nemzeti ünnep a lendvai Színház- és Hangversenyteremben folytatódott, ahol Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke mondott ünnepi beszédet. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az egybegyűlt közönség köszöntése után Halász Albert, az LKMNÖK Tanácsának elnöke beszédében kifejtette, minden forradalom, szabadságharc áldozatokkal járt a jobb idők reményében, és így van ez a jelenben is, amikor arról döntünk, fel merjük-e vállalni saját anyanyelvünket, kultúránkat, illetve szembe merünk-e nézni a közömbösséggel, a beletörődéssel. Halász Albert szavai szerint a történelem nem igazolta az egy nyelv – egy személy, ugyanúgy az egy ország – egy párt vagy az egy ország – egy nemzet elvét sem, ezért a mai európai gondolkodás a befogadáson alapul, a kis nyelvek, nemzetek egyenrangúságát szorgalmazza. Ezekből a gondolatokból kellene a lendvai magyarság vezetője szerint közösen építeni a muravidéki magyarság

tűrhetőbb jövőjét, hogy mindenki merje vállalni hovatartozását, múltját, ami viszont senki ellen se irányuljon, még ha más út csábítónak, könnyebbnek is tűnik. Ezt követően Halász Já-

ban találhatók, köztük ilyen Lendva is. Az államtitkár beszédében kitért Lendva nagy magyarjaira, például Zala Györgyre, aki az egyik legszentebb magyar emlékhelyen, a budapesti Hősök

ték március 15-ét, amikor Magyarországon a kádári rezsim nem tudta még hová tenni a szabadságharcot. A szónok kifejtette, Lendva a történelem során mindig kitett magyarságáért, így az 1848/49-es forradalom és szabadságharcban is a 7. és a 47. honvédzászlóaljban aktívan vettek részt lendvai önkéntesek, a városi vasárusok, illetve kézművesek pedig dárdákat készítettek. Lendva mindig is az úgynevezett szellemiséggel rendelkező városok közé tartozott, amely mindig meg tudta mutatni azt is, hogy több nemzet, nemzetiség egyetértésben képes élni. Az ünnepi beszédek után az ünneplő közönség a Széchenyi- és a Kossuthemléktáblák koszorúzásával rótta le tiszteletét a forradalom és szabadságharc előtt, miközben a Muravidéki

A központi ünnepség a lendvai színházban zárult. nos, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium parlamenti államtitkára mondott ünnepi beszédet, amelyet azzal kezdett, hogy vannak Magyarország határain kívül eső városok, amelyek mégis a magyar identitás centrumá-

terén álló szobrokat készítette, köztük a kettős keresztet és a Szent Koronát tartó Gábriel főangyalt. Az arkangyal a viharos 20. század során sok mindent látott, de ellát Lendváig is, ahol már akkor is büszkén ünnepel-

Nótázók adtak elő forradalmi dalokat. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett központi ünnepély a lendvai Színház- és Hangversenyteremben folytatódott. Itt

Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke mondott ünnepi beszédet. „Hit, őszinteség, bizalom, tenni akarás, összefogás”: a muravidéki csúcsszervezet elnökének szavai szerint ezen kulcsszavak nélkül minden eszme eleve kudarcra volt ítélve, és ez igaz a muravidéki magyarságra is. Kifejtette, csak összefogva tudunk megmaradni, a kialakulóban lévő közös stratégia mellett ki kell állnunk, a fiataloknak lehetőségeket kell teremtenünk az itthon maradásra és a boldogulásra, növelnünk kell a magyar nyelv presztízsét, meghallgatni és hallani kell az embereket. Horváth Ferenc szerint nem szabad eltűrnünk az egyéni érdekek miatt rombolókat, és a nemzetiségi intézményeknél dolgozókat felhívta arra, hogy munkájuk során segítsenek egy lélekben erős közösség építésében. Az elnök szlovén nyelven szólt a szlovénséghez is, illetve azokhoz, akik a szlovéniai magyarság ellen valakit mindig fel szeretnének vonultatni, legtöbbször éppen a magyarországi szlovéneket, majd hozzátette, szerencsére ez nem sikerült, a két kisebbség jó kapcsolatokat ápol és ezeket a jövőben bővíteni is szeretnék. Kifejtette, vannak jogaink, az elődeink hagyatékát őrizve kötelezettségeink is, s most arra van szükségünk, hogy előtérbe lépjen a kötelességtudatunk. Az ünnepi beszéd után a muravidéki kétnyelvű iskolák közös – zenét, verset, éneket, táncot felvonultató – színvonalas műsora következett.

Fotó: Hermán László

Ünnepi megemlékezés Ljubljanában

4

A Magyar Köztársaság Ljubljanai Nagykövetsége, valamint a ljubljanai Petőfi Sándor Kulturális Egyesület és a József Attila Kulturális Egyesület szervezésében március 14-én Ljubljanában megemlékeztek az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról. Immár hagyományosan először a ljubljanai várban, gróf Batthyány Lajos emléktáblájánál került sor megemlékezésre és koszorúzásra, ahol Szent-Iványi István, Magyarország szlovéniai nagykövete mondott ünnepi beszédet, felidézve a népek tavaszának vívmányait, hangsúlyozva mai üzenetét. Majd a nagyköveti rezidencián szervezték meg a hagyományos nemzeti ünnepi fogadást. Az est ünnepi szónoka Cezary Król, Lengyelország szlovéniai nagykövete volt, aki beszédében a lengyel–magyar kapcsolatokról és a két nemzet közös sors-szálairól is szólt. Mindkét helyen a magyar nyelvet tanuló ljubljanai iskolások adtak alkalmi kulturális műsort. kmj

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 17.


Nemzetiség A Hodos községi magyarság ünnepélyéről

„Méltósággal és büszkén viseljük magyarságunkat” A Hodos községi magyarság pénteken este tartotta március 15-i ünnepélyét. Az ünnepi beszédet Abraham Boris, a községi MNÖK tanácsának elnöke mondta, míg az ünnepi műsorban a helyi óvodások és iskolások, a Pártosfalvi KÁI tanulói, az Őrség ME népdalköre, valamint a Zalagyöngye Táncegyüttes lépett fel. Az ünnepély a kopjafa koszorúzásával fejeződött be. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A hodosi faluotthonban pénteken este megszervezett ünnepély a Hodosi Népdalkör előadásában a magyar és a szlovén himnusszal vette kezdetét. A szép számban egybegyűlt közönség és a díszvendégek üdvözlése után az ünnepi műsor a helyi óvodások és kisiskolások fellépésével kezdődött. A vastapssal zárult fellépés után Abraham Boris, a Hodosi MNÖK Tanácsának elnöke mondott ünnepi beszédet. Ennek elején kifejtette, a márciusi

ifjak olyan erős hazaszeretetet sugároztak, hogy ennek melegét a mai napig érezni lehet, ebből kifolyólag az áldozatok nem voltak hiábavalók, az utókor az általuk elindított harc révén boldogabb, gazdagabb világot tudott teremteni, habár a Nemzeti dal, illetve a 12 pont a mai világban is megállja helyét. Az ünnepi szónok ezután beszédében a jelenbe lépett, és kifejtette, hogy a magyar állampolgárság felvétele a szlovéniai magyarság számára csak annyit jelent, mi is a jelenleg élő 15 milliós, illetve a valaha élt több százmilliós

magyar nemzet tagjai vagyunk. Ahogy elmondta, ez csak ennyit jelent, de mégis sokat ér számunkra. Abraham Boris beszéde befejezéseként felszólította az ünneplő közönséget, viseljék méltósággal és büszkén magyarságukat, mert van mire büszkének lenni, a szép nyelvet, gazdag kultúrát adják át gyermekeiknek. Az ünnepi szónok után Máthé László, a szlovéniai magyar nagykövetség első beosztottja üdvözölte az egybegyűlteket, majd kifejtette: 1848/49-ben a magyarság a modernkori történelem során először

Abraham Boris, a Hodos Községi MNÖK Tanácsának elnöke mondott ünnepi beszédet. vette kezébe a sorsát, és annak ellenére volt sorsdöntő, hogy a szabadságharc végül megbukott. A huszadik század során, amely több szempontból nem volt kegyes a magyar néphez, erről

Domonkosfa megemlékezése a nemzeti ünnep alkalmából

„Ne féljünk megvédeni az igazságot, a hitünket, istenünket, a családunkat és a nemzetünket!” A Šalovci községi maroknyi magyarság az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére vasárnap délután rendezett ünnepélyes megemlékezést a domonkosfai faluotthonban.

sabb tanulsága és üzenete 1848-nak az, hogy merjünk nagyok lenni! Ne féljünk megvédeni az igazságot, a

Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Az ünnepélyen szép számú közönség vett részt, a meghívott vendégek soraiban Kovács Ferenc, Vas megye közgyűlésének elnöke és országgyűlési képviselő, valamint Várvölgyi Tímea, a Magyar Köztársaság Szlovéniai Nagykövetségének külgazdasági szakdiplomatája foglalt helyet Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő, Horváth Ferenc, a MMÖNK elnöke, Kepe Lili, a MNMI igazgatója, valamint Sobočan Gabriella, az LKMNÖK alelnöke mellett. A rendezvényen tiszteletüket tették a muravidéki nemzetiségi vezető

A domonkosfai citerások. személyek, a szomszédos települések polgármesterei, valamint Iztok Fartek, a község polgármestere. A magyar, illetve szlovén himnusz elhangzása után Jakoša Emerik, a

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 17.

Šalovci Községi MNÖK elnöke ünnepi beszédet mondott, melyben a kisebbségben élők összetartásáról osztotta meg gondolatait a hallgatósággal: „Az egyik legfonto-

hitünket, istenünket, a családunkat és a nemzetünket! Fogjunk össze a feladatban, az örömben és bánatban, mert együtt minden jobban megy. Domonkosfai őseink akár az életüket is adták

az ünnepről sem tudtunk igazából megemlékezni. A rendszerváltás a diplomata szerint hozott változásokat a magyarság életében, de igazi változás az összmagyarság számára tavaly következett be, amikor a magyarság esélyt kapott, hogy egy szimbolikus lépéssel végre lezárja az igen szerencsétlen huszadik századot, és végre az 1848/49-es forradalom és szabadságharcot is egy új tartalommal tudja ünnepelni, többek között azzal, hogy a magyarság így már együttesen, saját kezébe veheti a sorsát. Az ünnepi beszédek után a Pártosfalvi KÁI szavalói, az Őrség ME Népdalköre, a Zalagyöngye Táncegyüttes fellépése következett, majd a faluotthon előtt lévő kopjafa megkoszorúzásával fejeződött be az ünnepély. volna utódaik, a mi szebb jövőnk érdekében, s most büszkén tekintenek le ránk, hogy mi is össze tudunk fogni, együtt emlékezünk rájuk és követjük a példájukat.” Az elnök szavait az utána pódiumra lépő Iztok Fartek polgármester is üdvözölte, s a községben élő kisebbséget elismerő szavakkal illette. Az ünnep színes kultúrműsorral folytatódott, a helybéli óvodás és iskolás gyerekek tánccal, a Pártosfalvi KÁI tanulói hazafias versekkel léptek színpadra, a programot az iskola néptánccsoportja zárta magyar táncokkal. Domonkosfa citeraegyüttessel is büszkélkedik, tőlük is hallhatott a közönség egy szép csokrot, majd a helyi népdalkört kísérve közös előadással is szerepeltek. Az ünnepély méltó befejezéseként a kiskanizsai Patkó Banda Liszt Ferenc műveit, hazafias dalokat, verbunkos, erdélyi népdalokat játszott, ami mellé a közönség adta az énekhangot.

5


Nemzetiség Ünnepelt a magyarság a Moravske Toplice-i községben is

„Együtt egymásért, ebben rejlik a nemzet ereje” A Moravske Toplice-i községben is méltóképpen megünnepelték a magyar nemzeti ünnepet. A szombati rendezvény Pártosfalván, majd Szentlászlón, a falu központjában lévő kopjafák megkoszorúzásával kezdődött, és a szentlászlói faluotthonban zárult. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az 1848-as forradalom és szabadságharc megünneplésének tiszteletére az utolsó helyig megtelt a magyar nemzeti színekkel díszített szentlászlói faluotthon terme, ezzel is bizonyítva, hogy március 15-e, immár 163 év után is fontos tartalmat hordoz minden magyar ember számára, éljen bár kisebbségi sorsban vagy sem. A Moravske Toplice Községi MNÖK a márciusi ünnep alkalmából szombatra szervezett ünnepi műsort, melyet jelenlétével megtisztelt Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő, Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke és ifj. Vörös Tibor alpolgármester, valamint a környező közsé-

gek polgármesterei, egyházi méltóságok és egyéb nemzetiségi szervezetek képviselői. A magyar és a szlovén himnusz elhangzása után Vugrinec Zsuzsa, a Moravske Toplice Községi MNÖK Tanácsának elnöke tartott ünnepi beszédet, felidézve röviden az 1848as márciusi történéseket. – Honnan sugárzott az erő 1848 márciusában? Válaszok ezrei fogalmazódtak meg az évtizedek során minderre, és kétely is maradt egészen máig szép számmal. Vitathatatlan azonban, hogy az ifjúság által kezdeményezett tömeges megmozdulás, a forradalmi hangulat tette lehetővé a reformkor nagy követeléseinek a megvalósítását… Március 15-e az egység jelképe, amikor egy volt a gondolat, egy az

akarat és egy a tett. Együtt egymásért. Ebben rejlik a nemzet ereje. Ma, amikor szintén válságos időket élünk, az egységre, összefogásra ismételten szükség van – hangzott a szónoki beszéd. A közösség össze tudott fogni és kilábalni a nehéz helyzetekből, mikor nem csupán kiszolgálója volt saját vágyainak, hanem alapja és célja is… „Innen, Szentlászlóról azt üzenjük, hogy aki a vidék ellen tesz, az az ország ellen tesz. Nem csak gazdasági értelemben, hanem erkölcsileg is. Fontos hogy a vidéken élő ember a lakóhelyén élhesse meg magyarságát, itt kereshesse meg a kenyerét, itt tanulhassanak a gyermekei…” – osztotta meg gondolatait a közönséggel Vugrinec Zsuzsa. Utalt arra is, hogy

„Akik pedig nemzeti ellentétet szítanak, azok semmit nem tanultak a márciusi forradalom tanulságából” – mondta Vugrinec Zsuzsa elnök. ezen a vidéken békében élnek együtt a magyarok és a szlovénok. A dicséretre méltó kultúrműsorban felléptek a Pártosfalvi KÁI tanulói, a

Pártosfalvi Ady Endre ME népdalköre, a Szentlászlói József Attila ME néptánccsoportja és a Szerdahelyi Antal Ferenc ME versmondói.

A forradalom és a szabadságeszme szellemében A muravidéki kétnyelvű általános iskolák évek óta közös műsorral készülnek a magyar nemzeti ünnep megünneplésére. Így volt ez idén is, a színházterem ez alkalomból az utolsó férőhelyig megtelt. A tanulók vastapssal köszönték meg a szereplők produkcióját.

Petőfi nyomdokaiban a szabadság és a forradalom jegyében.

6

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Hor váth Ferenc, az MMÖNK elnöke ünnepi köszöntőjében utalt a nagy nap, 1848. március 15. jelentőségére, a Petőfi napjaként is emlegetett, tör ténelmi fordulónak számító eseménysor részleteire. A négy kétnyelvű általános iskola diákjai nagyfokú komolysággal idézték meg – verssel, szöveggel, tánccal és mozgásszínházi képekkel – a történelmi események elindítóinak, a márciusi ifjakként emlegetett csoportosulás erőt és akaratot egyesítő, jövőbe mutató lelkesedését, fiatalos erejét. A műsor, mely a

trikolor színeinek értelmezésével az „erő, a tisztaság és a remény” mentén a magyar néptánc, a magyar populáris zene (Kolosa Tanja) beépítésével kerek egésszé állt össze a fináléban, a szülőföld szeretetét a magyarság évszázados szabadságéhségének a végső, a „világszabadság” eszmeiségében kiteljesedő vágyát ötvözte eggyé. Kár, hogy a szólóbetéteket legalább a „háttérvokál” szintjén nem énekelte az összes színpadon lévő. De így is nagyszerű volt a műsor, amelynek súlyát növelte, hogy egy-két színpadi ember (pl. Pisnjak A.) keze nyoma is érezhető volt – csak gratulálni lehet hozzá!

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 17.


Interjú Lackfi Jánossal a gyermekirodalomról és a határtalan képzeletről

Az irodalom az élet meghosszabbítását jelenti Lackfi János olyan költő, aki nem átall a gyermekek számára is írni. Vele beszélgettünk a Lendvai Könyvtárban megtartott „író-kisolvasó” találkozó után a gyermekirodalomról és annak szükségességéről, a szavakkal való játékról és azok mágiájáról. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

– Mi a jó gyermekvers receptje? – A gyermekvers-költőknek általában van gyermekük, vagy látnak élő gyerekeket, akiknek más a ránézésük a világra, mint a felnőtteknek. Jó, ha van belőlük otthon is, nekem öt van. – Nem irigyelnek költő-, illetve íróbarátaid? – „Lackfi Jánost nagyon irigylem, mennyi gyerek futkos körülötte, mennyi ihlet, mennyi ötlet” – nyilatkozta egyszer Lázár Ervin, akit nem kell külön bemutatni. Ágnes lányom, aki általában mindent félrehall, „szállította” a legfrissebb szót: az afrikai Tanganyika-tó lehetséges eltűnéséről szóló hírt a gyerekszáj „tanganyitogató”-ként kommentálta. Később Kiss Judit Ágnes költőbarátom felvilágosított, hogy ez valószínű egy szakmát jelöl, mégpedig a „chippendale”-fiúkat hívhatnánk magyarul így. S ha már ők is felmelegszenek a klímaváltozás kapcsán, az már tényleg katasztrófát sejtet. –A gyermek számára – a pszichológia mai állása szerint – a játék létszükséglet… – A játék nagyon alapvető emberi tulajdonság, lassan a világ is rájön, hogy több, mint haszontalan időpazarlás, hiszen olyan komoly üzletágak épülnek rá, mint a futball. Nagyon demokratikus játék lehetne a nyelv – bár nem vagyok mindig meggyőződve arról, hogy mindenkinek joga és lehetősége is van hozzá. – Mi az irodalom a te olvasatod szerint?

– Szerintem élet-meghosszabbítás, hiszen ha csak kinyitom egy ókori szerző művét, máris ezer évvel odébb vagyok, nem beszélve a távolságokról. Nagy köszönettel tarto-

jével egy másik embernek az eleven jelenlétével olyan dolgokat meg tudjon magyarázni, amik a tankönyveken nehezen bukdácsolva mennek át, hogy igen, ez az életről szól, igen,

zunk a történetmesélőknek, mert rajtuk keresztül sok mindent kipróbálhatunk az ezzel járó rizikófaktorok nélkül. Például ha az ember egy házasságtörésről olvas, akkor a beleélés jóvoltából nem kell házasságot törni, nem kel megcsalni a kedvesét, ha olvas a háborúról, nem kell fegyvert fogni és meghalni stb. Egyszóval olyan kaland, amelyben nem kell rizikót vállalni, ugyanakkor meg tudja mozgatni az agyunkat. Hasonlóképpen a filmek is. – Más téma, hogy a klasszikus alkotások elsősorban könyvként lettek világslágerek… – Az élő irodalomnak mindig megvan az a lehetősége – s ha az embernek van hozzá hajlama, akkor érdemes kihasználni –, hogy a közvetlen szó ere-

ez a körülöttünk lévő világról szól, ezek a játékok a mi játékaink lehetnek, ezek a szomorúságok, a mi szomorúságaink is. Nem föltétlen egy epilepsziás, rángatózó, furcsa szörnyeteg az író és a költő, hanem egy ember, aki szeret elképzelni történeteket, s aki szereti megfigyelni a körülötte lévő világot. – Mintha kevesebb gyermekvers születne, mint korábban… – Igen, bár azt hiszem, megint egy felívelő periódusban vagyunk, hiszen sokan kezdenek el újra gyermekeknek írni. A rendszerváltás után ugyan volt egy rövid periódus, amikor a gyermekirodalmi alkotások egy kicsit visszaestek, de ezen most már túlvagyunk. Ennek okait abban kell keresni, hogy a múltban a gyermekiroda-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 17.

lom „surranópályaként” működött, akinek ugyanis nem engedték a műveit megjelentetni ideológiai okok miatt, akkor az író kénytelen-kelletlen a műfordítás, illetve a gyermekirodalom felé fordult. Tamkó Sirató Károly és Weöres Sándor is szálka voltak a rendszer számára, gyerekírókká váltak. Az irodalom mentsvár volt és menedékhely, másrészt a komolyabb életmű felé is bástyákat épített, végül mindenki azt írhatott, amit akart. – Ma mi motiválja a költőt, hogy a gyerekeknek írjon? – Erről van egy anekdotám: két költő találkozik, mondja az egyik: Öregem, nagyon jó a köteted, megvettem az Írók Boltjában, mire a másik rajongva: – Te voltál az? Szerény véleményem szerint az motiválja a költőt, hogy hány példányban jut el az olvasókhoz, s a gyermekirodalmat sokkal nagyobb példányban adják ki a kiadók, mint a felnőtteknek írottakat. Mellesleg ez utóbbira nem is jön visszajelzés, esetleg

egy-két kritika. A gyermekek sokkal közvetlenebb módon reagálnak, nincs annyi gát, hogy kinyilvánítsák tetszésüket az író felé. Tavaly szerkesztettem egy gyermekvers-antológiát, a címe Aranysityak, amiben egyetlen versem sem szerepel, de arra jó volt, hogy felpiszkáljak vele 20-25 mai költőt – Tóth Krisztinát, Szabó T. Annát, Varró Danit és másokat –, akik írtak gyermekeknek már korábban is. De olyanokat is, akikről tudtam, hogy bennük van ez a költői potenciál, de ezeket a témákat nem írják meg, mert ez egy komolykodó életműbe nem illik bele. Felbujtóként, illetve kerítőként is nagyon elégedett vagyok, mellesleg nagyon jól fogy a kötet. – Mennyire veszik ma komolyan a gyermekírókat? – Nálunk még nem eléggé, de nyugaton már tanszékeken is foglalkoznak vele, igaz, ott magasabb szinten is vannak ezek az alkotások, több bennük a kísérletező szándék és a kísérletező kedv.

Sikeres muravidéki szavalók a Kárpátmedencei szavalóversenyen Budapesten a Magyar Kultúra Alapítvány székházában került sor március 10-én a Vörösmarty Gimnázium „A hazafias költészet a magyar irodalomban” című hagyományos Kárpát-medencei szavalóversenyére, amelyen a Muravidéket négy szavaló képviselte. A Lendvai 1. Számú KÁI két tanulója a legsikeresebben szerepelt a 7–8. osztályosok korcsoportjában: Vida Dorián első, Ferenc Grega második helyezett lett. A Lendvai Kétnyelvű Középiskola szavalója, Gál Desire a 3–4. osztályos középiskolás korcsoportban a második helyezést érte el. Lendva képviseletében a versenyen részt vett Kocsondi Katalin középiskolás szavaló is. kmj

7


Gazdaság Elmaradt a Mura Rt. árverése

Az adóhivatal panaszt emelt a kikiáltási ár ellen miatt elmaradt az árverés. Az Országos Adóhivatal ugyanis úgy vélte, hogy a Mura és Partnerei Kft. cég, néhány ingatlan, valamint a márkajelek egy csomagban a becslés szerinti 9,6 millió eurós áron alul vannak értékelve, s az ügyben fellebbezést nyújtott be. Az adóhivatal szerint az eladásra bocsátott vagyont legalább 12,5 millió eurónál kellene kezdeni árverezni. – Nem magát a becslést kifogásolták a bíróságon, hanem a jog nem pontos értelmezése adott okot a bonyodalomra. A hiányosságokat pótoljuk a bíróság utasítása szerint, de ez nehéz és időigényes, hiszen a Mura egy nagy cég. Remélem, hogy ez április végéig megtörténik – mondta Branko Đorđević csődgondnok. A legkomolyabb vásárló-

nak még mindig az AHA Csoport tűnik Ljubljanából. Eddig a Ljubljanai W TC Központban lévő helyiségek, a tenger melletti apartmanok és az autópark talált vevőre. Az eljárásban 215 hitelező mintegy 57 millió tartozást jelzett. A csődben lévő Mu­ ra Rt.-t szabálytalan el­ bocsájtási folyamat miatt mintegy 2300 dolgozó is beperelte, s összesen 15 millió euró végkielégítést követelnek. Főleg a leányvállalatokban dolgozó varrónők indítottak pert. Đorđević szerint a követelés kifizetése a bíróság ítéletétől függ, hiszen ha a dolgozók pert nyernek, akkor előnyös eljárásban, elsőbbségi törlesztésben részesülnek. A muraszombati munkaügyi bíróságon az ügy már folyamatban van.

A bank segítő programja sok céget érdekel

Gazdasági Minisztérium által a gazdasági központok fejlesztésére kiírt pályázaton (konzorciumok). Hangsúlyozta még, hogy

Mivel az Országos Adóhivatal a felsőbb bíróságnál panaszt emelt az alacsonynak ítélt kikiáltási ár miatt, a Mura Rt.március 7-ére kitűzött árverése elmaradt. A következő április végére várható, a lehetséges vásárló az AHA Csoport Ljubljanából. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Mura Rt. 2009 októberében jutott csődbe,

ingó- és ingatlanvagyonának többsége, valamint márkajelei még mindig nem találtak vevőre. Vagy

azért, mert nem mutatkozott érdeklődés, vagy – ahogy ez március 7-én is történt – fellebbezés

Mintegy 2300 dolgozó érzi úgy, hogy nem a szabályoknak megfelelően mondtak fel nekik a Murában.

A SID muraszombati bemutatkozása

A Muravidéki Gazdasági Kamara és a Mura Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezésében Muraszombatban bemutatkozott a SID Bank, mely elsősorban a külkereskedelmi vállalatoknak nyújt támogató szolgáltatásokat. A programja iránt a muravidéki gazdasági szereplők részéről nagy volt az érdeklődés. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Muravidéki Gazdasági Kamara és az RRA Mura Ügynökség szervezésében létrehozott programkon-

ferencián a SID fejlesztési bank, a szlovén exportálók pénzintézete mutatkozott be, s a program nagy érdeklődést váltott ki a muravidéki gazdasági szereplők között. A Muravidékről és

Prlekijából több mint 50 gazdaságbeli jelent meg a bank programismertetőjén, a Lendva-vidékről csupán három cég képviseltette magát. A SID elsődleges feladata a külkereskedelmi

Nagy volt az érdeklődés a SID Bank támogatói programja iránt a Muravidékről.

8

Štefan Šömen, Legartis, Lendva: – Mindenképpen előnyös, ha egy konferenciára itt nálunk, a Muravidéken kerül sor, így első kézből lehet hasznos információkat kapni, és kérdéseket lehet feltenni konkrét esetekre is. A mi vállalatunk nem export-irányultságú, mégis hasznos volt jelen lenni a konferencián. üzletek bebiztosítása és a fejlesztési projektek pénzelése. Sibil Svilan, a bank igazgatóságának elnöke elmondta: intézményük kész együttműködni a szlovén gazdaság fejlesztési központjainak projektjeiben is. Robert Grah, a kamara igazgatója elmondta, hogy a muravidéki cégeknél már most mintegy 250 millió euró fejlesztési és beruházási projektek vannak készenlétben. Ezen kívül mintegy 50 millió euró azon projektek értéke, melyek nem nyertek támogatást a

a cégeknél a legnagyobb gond beruházások finanszírozása. – Új szolgáltatásaink közé tartozik a vissza nem térítendő és a visszatérítendő eszközök összekapcsolása, így hatékony kombinációt lehet találni a fejlesztés támogatására – mondta Svilan. Hozzátette, a SID Bank a fejlesztési központok pályázatán három nyertes projekt támogatását is vállalja. A bank tavaly több mint 100 vállalatnak 100 millió eurót biztosított a Muravidéken.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 17.


Elindult a népszavazási kampány

Info

A szakszervezet a kismunka ellen Március 11-ével kezdődött el a népszavazási kampány az úgynevezett kismunkát szabályozó törvény érvényesítése ellen. A ZSSS szakszervezet véleménye szerint a már eddig megszerzett munkaügyi jogok kárára lenne, ezért elvetését javasolja. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Szlovén Szabad Szak­ szervezeti Szövetség (ZSSS) kedden Muraszombatban sajtótájékoztatót tartott, melyen többek közt Dušan Semolič elnök ismertette a szakszervezet álláspontját a kismunkát szorgalmazó törvény elfogadása ellen. A népszavazás kiírását a

szakszervezet 48 ezer aláírás felmutatásával érte el, a választópolgárok véleményüket április 10-én mondhatják ki. – A kismunkáról szóló törvény senkinek sem hoz jót, sem a dolgozóknak, sem a nyugdíjasoknak, sem az állást keresőnek, sem a munkanélküliek több mint 100 ezer fős seregének. A kismunka

kevesebb jogot hoz a dolgozóknak, s ajtót tár a szegénységnek. A kormány eme döntése nem helyes döntés. A kismunka nem jelent új munkahelyeket, ami a válságot felszámolná. A kismunka nem nyújt biztosítást, szabadságot, nyaralási pótlékot, felmondási időszakot, végkielégítést. A munkaadó inkább 2–3 kismunkást foglalkoztat,

A ZSSS szakszervezet sajtótájékoztatón ismertette a kismunkáról szóló törvényre kimondott határozott „nem” indokait. mint egyet meghatározatlan időre. A német tapasztalatok szerint a kismunka egymillió munkahelyet tett tönkre, de tönkre teheti a generációk, a nyugdíjasok és a még aktív populáció közötti szolidaritást

is – mondta többek közt Dušan Semolič. Kifejtette még, hogy a célig vezető út nehéz lesz, annak ellenére, hogy a „nép” áll mögöttük. A kismunkáról szóló törvényről a népszavazás 4,5 millió euróba kerül.

Nincs hiány kristálycukorból, de korlátozzák a vásárlást A lendvai élelmiszerüzletekben márciusban a legkeresettebb termék minden bizonnyal a kristálycukor volt, a Magyarországról érkezők nagy mennyiségeket vásároltak fel. A hat nagyobb lendvai kiskereskedelmi boltban megtudtuk, hogy az ellátás nem akadozik, s egyelőre nincs és nem is várható hiány cukorból. Ennek ellenére a Magyarországról érkező vásárlók nagy mennyiségű cukrot vásároltak fel, hiszen ott a cukor sokkal drágább, mint nálunk (Lendván a Sparban

0,77 euró, a magyarországi Sparban mintegy 1,50 euró). Mivel egyes magyar vásárlók kirívóan nagy

mennyiségű kristálycukrot kívántak vásárolni – több száz kilót, tonnányit –, nem zárható ki a kereskedelmi

új magyar alkotmányról szóló törvényjavaslatot. A javaslat sokkal pontosabb szöveg, mint a korábban a sajtónak átadott – tudósít az Index. A Nemzeti Hitvallás című bevezető részbe például bekerült az a mondat, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek és népcsoportok is a magyar nemzet részei. A preambulumból a törzsszövegbe került a magyar jelnyelv védelmére vonatko-

zó passzus, a kisebbségek nyelvét ugyanakkor az alaptörvény továbbra is csupán „tiszteletben tartja”, de nem védi. A koalíció viszont nem szüntette meg a jogállam-ellenes lehetőséget, mely szerint a Költségvetési Tanács és a köztársasági elnök új választást kényszeríthetnek ki.

szándék. A Mercatorban és más üzletekben erre hamar felfigyeltek, ideiglenesen korlátozták a kristálycukor vásárlásának mennyiségét. Mivel kiskereskedelmi egységekről van szó, céljuk a háztartások szükségleteinek kielégítése, így az üzletek engedélyezett mennyisége 10 kilogramm cukor számlánként. Erről a boltos a vásárlót szóban értesíti, hivatkozva a vezetőség ajánlására, külön feliratok a polcokon nincsenek, ahonnan a kristálycukor szabadon vásárolható. A Lidl például

nem csak Lendván, hanem már az egész országban 10 kilogrammban szabta meg a szabad vásárlást, ezzel próbálja megakadályozni az áru esetleges viszonteladását Magyarországon. A lendvai boltokban tehát nincs hiány kristálycukorból, sem olajból, lisztből és rizsből, de várható, hogy a világgazdaság és az EU élelmiszertermesztése és a kereskedelmi piac eseményei nagyban befolyásolhatják az említett élelmiszerek árait. Szolarics Nađ Klára

világszerte 33.749 éttermet üzemeltetett a tavaly év végi állás szerint, a McDonald’s hálózata pedig 32.737 tagból állt. De a bevétel alapján továbbra is a McDonald’s a piacvezető. A társaság a legutóbbi üzleti évben 24 milliárd dollár árbevételt ért el. A Subway bevétele nagyjából 15,2 milliárd dollár lehetett, a társaság ugyanis nem hozza nyilvánosságra üzleti eredményeit.

ráns kormány éléről: Tendzin Gyaco bejelentette, le fog mondani a tibeti nép politikai vezetéséről, mondván eljött az ideje annak, hogy átengedje a tisztséget egy „szabadon választott” vezetőnek. A lemondásához szükséges törvénymódosítást a száműzetésben lévő tibeti parlament e heti ülésén nyújtja be.

hétről hétre Ljubljana – A nyugdíjreformról Szlovéniában népszavazás lesz: az Alkotmánybíróság hétfőn közzétett egyhangú döntése alapján engedélyezett a referendum a nyugdíjreformról. Mint ismeretes, a reform a nyugdíjkorhatárt 65 évre emelte úgy a nők, mint a férfiak számára (most a férfiaknak 63 év és a nőknek 61 év) és egyéb szigorúbb szabályokat is tartalmaz. Budapest – A kormánykoalíció hétfőn beterjesztette az

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 17.

USA – Már nem a McDo­ nald’s a legkiterjedtebb gyorsétterem-hálózat a világon: megelőzte a szendvicseket kínáló, szintén amerikai Subway. A Subway

Dharamszala – Távozik a dalai láma a tibeti emig-

9


Info a mai napon... Március 17-én történt: 1848 A pesti forradalom hírére a bécsi udvar hozzájárult gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezéséhez. 1848 Batthyány kiadta első elnöki körlevelét az ország hatóságaihoz a rend fenntartására. 1874 Tápiószentmártonban megszületett Kincsem, a csodakanca. 1936 Németország felmondja a locarnói egyezményt, csapatai bevonulnak az addig demilitarizált Rajna-vidékre 1949 Megszületett Patrick Duffy amerikai színész, a Dallas sorozat Bobbyja. 1959 A Dalai Láma elmenekült Tibet­ ből és Indiába ment. 1938 Megszületett Orosz Adél tánc­ művész, balettmester, a balettintézet tanára.

visszapillantó

1991. március 15-én, 10. szám

Sokrétű, színvonalas és tarka műsor A szombat esti nőnapi ünnepély a hímzőszakkör kézimunkáinak kiállításával kezdődött. Baracska Károlyné, a népszerű Baba néni hímzőszakköre szebbnél szebb hetési, kalocsai, furta és palóc hím­ző­ mintájú kézimunkákat készített. Az is dicséretre méltó, hogy nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek is csatlakoztak e kézimunkázó szakkörhöz. Skrilec Katalin ünnepi köszöntője után a vegyeskórus lépett színre

a magyar himnusszal és néhány népdalcsokorral. Szalai Annamária vezetésével a kórus az utóbbi

időben minőségileg is sokat fejlődött. A népi tánccsoport tagjai Kiss István koreográfus vezetésével több tánc-

koszorút adtak elő. Az óvodások és az iskolások különböző szavalatokkal köszöntötték a nőket és az édesanyákat. Heves szívdobogások és megható pillanatok közepette az édesanyák vastapssal köszönték meg az őszinte jókívánságokat, a szép dalokat, táncokat és verseket. Egy tarka és színvonalas nőnapi ünnepi műsort láthatott a hármasmalmi közönség, és erről győződtek meg a magyar nemzetiségi közösség képviselői, Pozsonec Mária és Dancs Anna, akik vendégként megtekintették az előadást.

egészségünk Dr. Požgai Horvat Olga, szakorvos Reumás betegségekről akkor beszélünk, ha az emberi test mozgatórendszerében változások alakulnak ki. A mozgatórendszer a csontok, inak, izmok, szalagok, ízületek összessége, az emberi „gépezet” finoman ös�szehangolt, érzékeny, ám strapabíró szerve. A mozgásszervi betegségek közül leggyakoribb az úgynevezett kopásos ízületi bántalom, szakszóval artrózis. Ez az ízületi porc folyamatos leépülése, pusztulása, a porc rugalmatlanná válása, főleg idősebb korban. A mozgás már nem fájdalommentes. A felnőtt népesség körülbelül 24 százaléka szenved az osteoarthritis valamelyik fajtájában. A kopásos betegség, függetlenül attól, hogy a gerincen, a nagyízületeken vagy a kéz kisízületein jelentkezik, lassan kezdődik, és hónapok, esetleg évek alatt vagy még később okoz jelen-

10

„Rozsdásodó” és gyulladt ízületek tősebb fájdalmat, és vezet fokozatosan az ízület „berozsdásodásához”, fájdalmas mozgásbeszűküléséhez. A másik gyakori és egyben súlyos mozgásszervi betegség a gyulladásos ízületi bántalom, szakszóval arthritis, amelynek több mint 100 fajtáját különböztethetjük meg. Jóval ritkább, a népesség mindössze 2 százalékát érinti. A reuma valamennyi ízületet veszélyeztető gyulladásos betegség, többnyire a kezek és a lábak kisízületein és a csuklón kezdődik és jellemző rá ezek szimmetrikus érintettsége. Egyidejűleg több ízület megbetegszik, rossz esetben több tucat is. A betegség lényege az ízületi belhártyában zajló gyulladás, melynek következményeként az ízületi porc és a csont fokozatosan tönkremegy, olykor teljesen szétroncsolódik. A betegség véglegesen nem gyógyítható, de megfelelő aktív kezeléssel többnyire jól karbantartható. A harmadik gyakori mozgásszervi, pontosabban csontbetegség – mely az elmúlt évtizedben ke-

rült mind jobban előtérbe – a csontritkulás, szakszóval oszteoporózis. Ennek lényege a csontok szerves és szervetlen állományának egyidejű megfogyatkozása, melynek következtében a csontok apró csontgerendái megvékonyodnak, töredeznek. A csontritkulás többnyire a nők betegsége, leggyakrabban a változó kor éveiben és azt követően kezdődik, elsősorban háti fájdalommal. A fibromyalgia krónikus, a mindennapi életet jelentősen megnehezítő betegség, amely testszerte jelentkező fájdalommal, izommerevséggel és izomgyengeséggel, valamint az inak és ízületek működési zavarával jár. Leggyakrabban a 35–55 éves nők körében figyelhető meg. A fibromyalgia tünetei erősödhetnek a nap bizonyos szakaiban: rendszerint délelőtt 11 és délután 3 óra között figyelhető meg. A tünetek rosszabbodhatnak fáradtságra, feszültségre, inaktivitásra, időjárási változásokra, hidegre, szélre, valamint hormonális változások, stressz, depresszió és

érzelmi hullámzások esetén. Általában a nem gyógyszeres kezelési módok a leghatékonyabbak. Enyhébb esetekben javulást hozhat az is, ha sikerül csökkenteni a stresszt. Hasznos a fokozatosan növelt nyújtó és kondicionáló torna, az alvás rendezése, a fájdalmas helyek hőkezelése, enyhe masszírozása és melegen tartása. Az aszpirin vagy más nem szteroid alapú gyulladáscsökkentő gyógyszerek általában nem sokat segítenek. A reumatikus eredetű betegségek talán a téli időszakban kínozzák leginkább az embert. A betegségek eredményes kezelése, tehát az életminőség javítása csak a beteg és az orvos nagyon szoros együttműködésével érhető el. A modern medicina a közérzetünket megrontó, kisebb-nagyobb mindennapi fájdalmainkra sok megoldást kínál. A gyulladásgátló és fájdalomcsillapító hatású hatóanyagot főként ízületi gyulladásra és hátfájdalomra szedik a betegek. Ma a

tudomány szinte példanélküli megismeréseinek köszönhetően (biológiai terápiák) nagyon jelentős életminőség-változás érhető el egy autoimmun artritiszes beteg (pl. RA) életében. A csontok egészségéhez két dolog fontos különösképpen: az egyik a mechanikai megterhelés, azaz a rendszeres testmozgás és sport, és a megfelelő ásványianyagellátás, ami az építő folyamatokhoz szükséges. A fizioterápiás kezeléseknek több célja van: az első és legfontosabb a fájdalomcsillapítás, amelyre hideg borogatást, nyugalomba helyezést, elektromos kezelést (például TENS), rövidhullámú kezelést és különféle segédeszközök használatát, mágneses terápiát írnak elő. A másik lényeges feladat a gyulladáscsökkentés, amely rövidhullámmal, hideg alkalmazásával, lézerkezeléssel stb. valósítható meg. A harmadik a funkciójavítás, amely az ízületek passzív és aktív mozgathatóságának fokozását, az izomerő növelését jelenti.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 17.


Info kő kövön maradjon!

Dolenci és környéke magyar vonatkozású műemlékei Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

Dolenci, régi magyar elnevezése szerint Dolány az Őrség és a Vendvidék határán elterülő, festői környezetben

keresztet vagy vallási szobrot akart állíttatni, akkor ahhoz nemcsak anyagi feltételekkel kellett rendelkeznie, hanem természetesen egyházi beleegyezéssel is. Így a 19. század folyamán igazából

és a szombathelyi püspök hagyta jóvá. A jóváhagyásokat pedig bejegyezték a Liber Fundatiorumba, azaz alapítványi könyvbe. Vidékünkre vonatkozóan ezek a keresztalapítványok 1854-től 1919-ig találhatóak meg a már említett levéltár alapítványi könyvében. A dolenci keresztek közül az egyik felirata a következő: „Isten dicsőségére emeltette Barbarits József és neje Anna.” A szombathelyi püspökség Liber Fundatoriumában a következő szöveg maradt fenn erről a keresztalapítványról: „Barbarits József nagydolányi lakos ingatlan illetőségén a sal-nagydolányi vicinális út mellett egy kőkeresztet állít fel, bekerítteti és haláláig gondozza. Hogy pedig halála után is épségben fenntartassék a nagydolányi római katolikus templom és alapítványi pénztárba 120 koronát tesz be készpénzben.” Az alapítólevélben egyéb információk is elhangzanak. Így megtudhatjuk belőle, hogy Klekl József plébánoshelyettes írta a levelet és

Ivánics István és Matus Mári keresztje Dolányból, 1913. (Fotó LKZ) fekvő, többségében szlovének lakta település. Közigazgatásilag Šalovci Községhez tartozik. A 2002-es népszámlálás adatai szerint 206 lakosa a katolikus és az evangélikus vallást gyakorolja. A vidék katolikus lakosságának szakrális központja a dombtetőn álló, először 1331-ben említett, középkori alapokra épült Szent Miklós templom. Emellett néhány szakrális műemlék is tanúskodik még az itt élők vallásosságáról, valamint a többnemzetiségű közegben békésen megélt egykori mindennapokról. Magyar feliratot viselő műemlékeiről a Szombathelyi Püspöki Levéltárban található iratok segítségével tudhatunk meg többet. Ugyanis ha régebben valaki

állította fel Ivánics István és neje Mátus Mári a Boldogságos Szűz Mária dicsőségére.” Ezt a márványkeresztet Johannes März gráci műhelyében készítették, vaskerítése pedig a szentgotthárdi Hacker Adolf lakatosműhelyének munkája. Erre a keresztre vonatkozóan az alapítólevél a következő információkat tartalmazza: „Ivánics István és neje született Matus Mária nagydolányi lakosok Istennek tett fogadalmukból ingatlani illetőségükön a nagydolányi vicinális út mellett egy márvány keresztet állítanak fel, azt bekeríttetik és halálukig gondozzák. Hogy pedig a kereszt haláluk után is épségben fenntartassék a nagydolányi római katolikus templom és alapítványi pénztárba 120 koronát tesznek le készpénzben.” Ebben az alapítólevélben is szerepel, hogy 3 négyszögöl területet kimértek és lemondtak róla annak érdekében, hogy a kereszt ne magántulajdonon álljon, hanem a közösségén. A két kereszt mellett még külön figyelmet érdemel a

szokásossá vált keresztalapítványokat létrehozni. Területünk 1777-től kezdődően az akkor alakult Szombathelyi Püspökséghez tartozott, így ezeket a keresztalapítványokat ott kellett kérelmezni

Az Ivánics család által állíttatott kereszt magyar felirata. (Fotó LKZ)

A Berkovits Anna által állíttatott Mária-szobor magyar felirata Dolányban. (Fotó LKZ)

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 17.

küldte el a püspöknek. Itt szerepel Barbarits József aláírása és egy tanúnak az aláírása. Az iratot 1913-ban Zabolai Mikes János püspök látta el aláírásával és bélyegzőjével. Egy másik dolányi kereszt a következő magyar feliratot őrzi: „Fogadalomból

dolányi templom mellett álló Mária-szobor is, amely a Magyarok Nagyasszonya ikonográfiai típusba sorolható. A szobor talapzatán a következő felirat olvasható: „Magyarország védasszonya, Boldogságos Szűz Mária Mindnyájunk édesanyja könyörögj érettünk.” A

szobrot 1911-ben Berkovits Anna állíttatta. Feliratának tanúsága szerint Hudetz József kőfaragó szombathelyi műhelyében készült. Erről a szoborról nem találtunk adatokat a Szombathelyen

Magyarok Nagyasszonya a dolányi templomnál, 1911. (Fotó LKZ) őrzött alapítványi könyvben. Egy harmadik alapítólevél pedig a bűdfalvai (Budinci) harangtoronyról szól, annak az alapítványi levele. Az benne az érdekes, hogy a település 40 családja kérte ennek felállítását. Természetesen ők hozták létre ezt az alapítványt és pénzt gyűjtöttek rá. A kezdeményezés 1913-ban indult, az alapítványi levél ezt is tartalmazza. Az Európai Unió érdekében tett erőfeszítések közepette hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a kulturális tolerancia, az egymás kultúrájának kölcsönös megbecsülése és befogadása valami új keletű fogalom. Pedig nincs új a nap alatt. A vendvidéki Dolenciban álló keresztek ékes példái annak, hogy miként a 20. század elején készült, magyar feliratú műemlékek nem zavartak senkit a szlovén település határában, úgy a Mura mentén élő népek is békésen éltek egymás mellett. Hogy ez a jövőben sem lesz másként, arra reményt ad, hogy a dolenci lakosok ezen szakrális emlékek felújításakor megőrizték magyar nyelvű felirataikat. Illesse őket ezért köszönet és tisztelet!

11


Info március 18. péntek Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:20 Tudományos műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Turbulencia, Ars 360, ism., 14:20 Szlovének Olaszországban, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Különleges ajánlat, 18:00 Lelki villanás, 18:25 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:50 Öko-villanások, 20:00 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 20:30 Egészségünkre!, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:20 Símagazin, ism., 8:50 Lenzerheide: Műlesiklás, nők, 1. futam, 9:30 Planica: Stúdióbeszélgetés, 9:50 Lenzerheide: Óriás műlesiklás, férfiak, 1. futam, 11:00 Sportbolygó, 11:25 Lenzerheide: Műlesikás, nők, 2. futam, 12:20 Lenzerheide: Óriás műlesiklás, férfiak, 2. futam, 13:25 Falun: Sífutó-vk, nők, 14:30 Planica: Síugró-vk, 17:30 Mozogj velünk!, 17:55 A kép képe, Idegenforgalmi műsor, ism., 19.00 Glasborola, 20:00 Helyes ötlet!, 20:30 Ratrakisto naplója – dok. műsor, 21:00 Utak keletről – holland dok. sorozat, 21:50 A hirdetők – am. sorozat, 22:35 Ellopott művészet – belga dok. műsor, ism., 23:35 Holtak hálójában – angol film, 1:00 Nosferatu – német film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:30 Körzeti magazinok, 14:30 Nemzet és védelem, 14:55 Sírjaink hol domborulnak…, 15:30 Emberek a természetben – magyar dok. sorozat, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:50 Teadélután, 17:25 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:15 A királyi ház titkai – dél-koreai 21:40 XV. Lajos – sorozat, 19:30 Híradó este, a sötétség királya 20:05 Üdítő, 21:00 Az Este, 21:40 XV. Lajos – a sötétség királya – francia film, 23:15 Kultúrák és vallások az ókor romjain, 23:45 Hírek, 23:55 Prizma, 0:10 Halhatatlanok Társulata, 1:05 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:20 Tengeri őrjárat – olasz sorozat, 15:15 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 16:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 NekedValó, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 CSI – A helyszínelők – am. sorozat, 22:20 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:20 Pokerstars.net, 0:25 Reflektor, 0:35 ittHON, 0:55 Döglött akták – am. sorozat, 1:50 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:40 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:35 Szabadnak született: Az új kaland – am. film, 14:15 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Edina és Joshi, 16:25 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update konyha, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 A 40 milliós játszma, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Roszban – magyar sorozat, 21:25 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 22:25 Zsaruvér – am. sorozat, 23:25 Hősök – am. sorozat, 0:25 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:55 Smallville – am. sorozat.

Duna Tévé

március 19. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 9:40 Grimm-mesék: Raponc német film, 10:40 Éjféli klub, A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Zenés emlékek Boris Kopitarral, 14:20 Kisbaba a házban – francia film, 15:55 Szombat délután, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat délután, 18:25 Mezsgyék, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Viktorok 2010, 23:00 Hírek, 23:45 Az anarchia fiai – am. sorozat, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:20 Az időn át, 7:25 Különleges kínálat, Utak keletről – holland dok. sorozat, ism., 8:45 Planica: Stúdióbeszélgetés, 8:50 Lenzerheide: Műlesiklás, férfiak, 1. futam, 9:35 Pla­nica: Síugró-vk, 9:50 Lenzerheide: Óriás műlesiklás, nők, 1. futam, 11:25 Len­zerheide: Műlesiklás, férfiak, 2. futam, 12:20 Lenzerheide: Óriás műlesiklás, nők, 2. futam, 13:10 Falun: Sífutó9:35 Planica: Síugró-vk vk, 14:00 Labdarúgó-magazin, 15:00 Elvis meets Rax – koncert, 17:10 Ljubljana: Krim – Oltchim, kézilabda-mérkőzés, nők, 19:10 Sport, 20:00 Maribor: Maribor – Celje, labdarúgó-mérkőzés, 22:15 Hét leány – am. film, 23:50 A végzetes baleset – am. sorozat, 0:35 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:45–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Sztársáv, 13:00 Motorvízió, 13:30 Egészségábécé, 13:55 Gyermekjáték a számítógép dok. sorozat, 14:05 Kincskereső, 14:35 Magyarország, 15:05 Zegzugos történetek, 15:35 Aranymetszés, 16:30 Magyarország története, 17:00 Hogy volt!?, 18:20 A fekete város – magyar sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 SzerencseSzombat, 21:00 A salemi boszorkányok – am. film, 23:05 Hírek, 23:20 A Robert Wraight sztori – kanadai film, 0:50 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 11:25 Házon kívül, 12:00 Híradó, 12:10 Autómánia, 12:45 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 13:10 Sue Thomas – FBI – am. sorozat, 14:10 Édes, drága titkaink – am. sorozat, 15:10 Őslények 22:10 A Sólyom kalandorai – angol sorozat, végveszélyben 16:20 Roxanne – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 ValóVilág - Párbaj, 22:10 A Sólyom végveszélyben - am. film, 0:50 Gyémántok ereje – am. film, 2:35 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 12:20 Babavilág, 12:50 Doki – am. sorozat, 13:50 Sliders – am. sorozat, 14:45 Az Ügynökség – am. sorozat, 15:35 Álomgyári feleség – am. sorozat, 16:30 Duval és Moretti – francia sorozat, 17:35 Luxusdoki – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:00 Magellán, 19:35 A Fantom – kanadai film, 23:15 San Fernando völgye – am. film, 1:10 EZO.TV, 2:10 Kalandjárat.

Duna Tévé

5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:20 Kalando-Zoo a kifutók mögött – dok. sorozat, 14:45 Heuréka!, 15:15 Puszta – román dok. film, 15:45 Univerzum, 16:40 Beavatás, 17:15 Térkép, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Labdarúgó-mérkőzés, 21:00 Élet a Marson – angol sorozat, 21:55 Dunasport, 22:05 Váltó, 22:15 Kikötő, 22:30 Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny, 23:25 Az utolsó szabadtéri mozielőadás – kínai film, 1:15 Híradó.

7:35 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Isten kezében, 12:35 EtnoKlub, 13:50 Daktari – am. sorozat, 14:45 Tér-Hatás, 15:10 Nemzetközi Táncverseny, 16:05 Törzsasztal, 16:55 Nyelvőrző, gyar sorozat, 17:30 A zene az kell, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Csiky Gergely: Buborékok – színházi előadás, 21:10 Dunasport, 21:25 El Tropico – Az elveszett város – am. film, 23:45 Az emlékek útján – ausztrál dok. film, 0:40 Zsidó fiú – ausztrál film.

március 20. vasárnap

március 21. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:50 Látogatóban, 11:20 Mezsgyék, 11:15 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:10 Egészségünkre!, ism., 14:30 Szlovén magazin, 15:00 Vasárnap délután, 17:00 Hírek, 17:15 Vasárnap délután, 20:00 Poirot: Gyilkosság 18:10 Első és második, az Orient Expresszen 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Poirot: Gyilkosság az Orient Expresszen – angol film, 21:30 Családi történetek, 22:25 Hírek, 23:05 Öt nap – angol sorozat, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:30 Az időn át, 6:55 Segítsünk egymásnak, 7:30 Gyerekműsor, 9:30 Planica: Síugró-vk, 11:50 Lenzerheide: Alpesi sí – csoportos, 13:10 Falun: Sífutó-vk, 14:00 Az első kör – a Forma-1 előtt, ism., 14:30 Turbulencia, ism., 15:20 Hátszél: A karácsony – kanadai film, 16:45 Viktorok 2010, ism., 19:50 Lottó, 20:00 Ars 360, 20:15 Ausztrália a tenyereden – ausztrál dok. sorozat, 21:10 Visszatérés Cranfordba – angol sorozat, 22:05 Zenés műsor, 23:20 Sürgős esetek – osztrák sorozat.

Magyar Tévé 5:50 Híradó, 9:05 Így szól az Úr!, 9:15 Vallási műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Sport7, 13:00 Fogadóóra, 13:30 Villanófényben, 14:00 Családi krónikák, 14:35 Divatos tengerpartok a ’60-as években – francia dok. sorozat, 15:25 Elcserélt szerelem – magyar film, 16:55 Hogy volt!?, 18:20 A fekete város – magyar sorozat, 0:20 Portréfilm 19:30 Híradó este, 20:05 SzemUtassy József pont, 21:00 24 – am. sorozat, költőről 21:50 Panoráma, 22:20 Aranymetszés, 23:15 Hírek, 23:25 Beszélgetés a hűségről és a bizalomról – egészen másképpen, 0:20 Portréfilm Utassy József költőről, 1:15 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 11:30 MeneTrend, 12:00 Híradó, 12:10 Corinna – német sorozat, 12:40 Baráti gyilkosság – am. film, 14:25 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 14:50 Doktor Addison – am. sorozat, 15:45 Eltűntnek nyilvánítva – am. sorozat, 16:55 PiROSSZka- am. rajzfilm, 18:30 Híradó, 19:00 ValóVilág, 20:00 Csúcsformában - am. film, 22:00 Heti hetes, 23:20 Taták a tutiban – am. film, 0:55 Portré, 1:25 Kemény zsaruk – am. sorozat.

TV2 6:45 TV2-matiné, 11:25 Stahl konyhája, 11:55 Kalandjárat, 12:25 Borkultusz, 12:55 Sliders – am. sorozat, 13:50 Monk – am. sorozat, 14:45 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai – olasz sorozat, 15:45 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:45 Beethoven 5 - am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Csak a testeden át! – am. film, 21:45 Frizbi Hajdú Péterrel, 22:45 Bionic Women – am. sorozat, 23:40 Az igazság harcosai – hongkongi film, 1:20 EZO.TV, 1:50 Napló.

Duna Tévé 7:10 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Élő egyház 12:30 Élő népzene, 13:05 Csellengők, 13:30 Édes a bosszú - magyar film, 14:50 Dunáról fúj a szél, 15:00 Múltidéző, 15:30 Márai-díjasok, 16:25 Vannak vidékek, 17:00 Talpalatnyi zöld, 17:30 Kirakat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Kikötő - extra, 19:45 Heti hírmondó, 20:30 Klubszoba, 21:25 Lélek Boulevard, 21:55 Dunasport, 22:15 Az elszánt diplomata – német film, 0:20 Szabad zene duó koncert.

7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:55 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 A tarvarjú – osztrák dok. műsor, 18:25 A 3X3 plusz 6 sorsolása, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 A Hét, 21.00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:00 Glóbusz, 23:30 Zenés est, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggelt, 12:35 Szombat délután, Ars 360, ism., 15:00 A kép képe, Szlovének Olaszországban, ism., 16:10 Különleges ajánlat, Ez lesz a szakmám, ism., 17:00 Két öreg bömbölő – angol sorozat, 17:30 Szlovén magazin, Első és második, ism., 18:25 Firma. 23:55 Afganisztán – dollá- tv, 18:55 Fejjel a bulirokkal kövezett út ra, 19:25 Az egyetem, 20:00 Aritmia, 20:50 Apokalipszis: A támadás – francia dok. sorozat, 21:45 Érdekel a könyv, 22:05 Aranyfüst, 22:35 A sötét csillag – am. film, 23:55 Afganisztán – dollárokkal kövezett út – francia dok. műsor.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Kárpát Expressz, 13:00 Átjáró, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Szülőföldjeim, 15:20 Tudni illik, hogy mi illik…, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:30 Híradó, 16:50 Teadélután, 17:20 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:10 A királyi ház titkai – dél-koreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Kékfény, 21:05 Az este, 21:40 Szülőföld – am. film, 23:20 Tizenkét kőmíves, 23:50 Hírek, 0:00 Prizma, 0:45 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:15 Tengeri őrjárat – olasz sorozat, 15:20 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 16:25 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 NekedValó, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Dr. Csont – am. sorozat, 22:20 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 23:30 Face the Pro, 0:40 Gyilkos elmék – am. sorozat, 1.40 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:45 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:40 Tízparancsolat – am. film, 1. rész, 14:10 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Edina és Joshi – talk-show, 16:25 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update konyha, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 A 40 milliós játszma, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 NCIS – am. sorozat, 22:25 NCIS: Los Angeles - am. sorozat, 23:25 Elit egység – kanadai sorozat, 0:25 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:25 Eichmann – angol film.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:20 Kirakat, 14:45 Nyelvőrző, 15:15 Balassagyarmat kincsei – dok. film, 15:30 Tálentum, 16:00 Idegenek az üvegházban – dok. sorozat, 16:30 Heuréka!, 17:00 25. szélességi fog délre 21:00 Csempészek – francia sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Térkép, 19:40 Kikötő, 20:00 Híradó, 20:15 Váltó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Csempészek – magyar film, 22:30 Sportaréna, 23:10 Drót – am. sorozat, 0:20 Kikötő.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 17.


Info március 23. szerda

március 22. kedd Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:55 Családi történetek, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Glóbusz, ism., 14:00 Lelki villanás, A lélek horizontja, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Kanapé, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Minden út a vízhez vezet - dok. műsor, 18:00 Tudományos műsor, 18:25 Az Astro sorsolása, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Referendum a kismunkáról, 21:00 Történetekkel teli zsákok – dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:00 Helyes ötlet, 23:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggelt, ism., 12:30 Vasárnap délután, ism., 15:05 Zenés emlékek Boris Kopitarral, Idegenforgalmi műsor, ism., 16:25 Jó napot, Koroška!, A hírnök, ism., 17:20 Hidak: Kanapé, ism., 17:55 Ausztrália a tenyereden – ausztrál dok. sorozat, ism., 18:45 Ezazene – szlovén sorozat, 19:15 Tranzisztor, 20:00 A háromszög, 20:30 Babilon.tv, 20:50 Puccini – olasz sorozat, 22:30 Brane Rončel a színfalak mögött, 0:05 A hallgatózás – olasz film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Hullámvadászok, 15:25 Tudástár 2011, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradók, 16:50 Teadélután, 17:25 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:15 A ki21:40 A csali rályi ház titkai – dél-koreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Önök kérték!, 21:05 Az Este, 21:40 A csali – angol film, 23:20 Zegzugos történetek, 23:50 Hírek, 0:05 Ma reggel, ism.

Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:25 Látogatóban, Történetekkel teli zsákok – dok. film, ism., 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, A háromszög, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Turbulencia, 18:25 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Hétvége Brightonban – szlovén film, 21:10 M. Bergant: Férfiak – kisfilm, 22:00 Visszhangok, 23:05 Kerekasztal, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggel, 12:30 Zenés est Milan Ferlež tiszteletére, 14:30 A Mandolina együttes, 14:55 Aranyfüst, Tranzisztor, ism., 16:05 Érdekel a könyv, A nyolcadik nap, ism., 16:50 Babilon.tv, ism., 17:10 Hidak, ism., 17:40 Fekete-fehér idők, 18:00 A tarvarjú – osztrák dok. műsor, Aritmia, ism., 19:50 Lottó, 20:00 Gyógyítási 21:30 Landru, napló: A melleim – francia a nőgyilkos dok. műsor, 21:30 Landru, a nőgyilkos – francia film, 23:05 Jazz, 23:55 Ötször kettő – francia film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:00 Átjáró, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 15:00 Lengyel tájak - dok. film, 15:25 Médiaguru, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:40 Körzeti híradó, 16:50 Teadélután, 17:25 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:15 A királyi ház titkai – dél-koreai sorozat, 19:20 Alkotmány utca, 19:30 Híradó este, 20:05 Maupassant filmklasszikusok – francia sorozat, 21:10 Az este, 21:45 Katyn – lengyel film, 23:45 Múlt-kor, 0:15 Hírek, 0:25 Prizma, 0:45 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:15 Tengeri őrjárat – olasz sorozat, 15:20 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 16:25 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 NekedValó, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Vészhelyzet – am. sorozat, 22:20 A Grace klinika – am. sorozat, 23:25 XXI. század, 0:00 Totál szívás - am. film, 1:00 A hatalom hálójában – am. sorozat, 1:55 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:45 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:40 Tízparancsolat – am. film, 2. rész, 14:10 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Joshi és Edina, 16:25 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update konyha, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 21:25 A halál záloga A 40 milliós játszma, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 A halál záloga – am. film, 23:50 A médium – am. sorozat, 0:45 Tények este, 1:15 EZO.TV, 1:45 Kísértések – magyar film.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:15 Tengeri őrjárat – olasz sorozat, 15:20 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 16:25 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 NekedValó, 18:30 Híradó, 21:25 Bolond 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, szél fúj 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Bolond szél fúj – am. film, 23:40 Angyalok háborúja 5. – am. film, 1:10 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:40 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:35 Az olajherceg - német film, 14:10 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Edina és Joshi, 16:25 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update konyha, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 A 40 milliós játszma, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 Dr. House – am. sorozat, 22:25 Született feleségek – am. sorozat, 23:25 Doktor Donor – am. sorozat, 0:25 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:25 Holtak hajnala - am. film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:20 Csellengők, 14:40 Dunáról fúj a szél, 14:45 Beavatás, 15:00 Univerzum, 15:55 Miért éppen Magyarország?, 16:30 A történelem útvesztői, 17:00 25. szélességi fok délre – francia sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Térkép, 19:40 Kikötő, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Üvöltő szelek – angol film, 22:55 Dunasport, Kikötő, 23:00 A száműzetés kenyere ­– román dok. film, 23:30 Egy erkölcsös éjszaka – magyar film, 1:15 Híradó.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:20 Vannak vidékek, 14:45 Élő népzene, 15:15 A Kačna-barlang – dok. film, 15:40 Idegenek az üvegházban – dok. sorozat, 16:10 Töredékek egy fővezér életéből – dok. film, 17:05 25. szélességi fok délre – francia sorozat, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:00 Térkép, 19:40 Kikötő, 20:00 Híradó, 20:15 Váltó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Kábulat – lengyel film, 22:50 Dunasport, 22:55 Dokureflex – dok. film, 0:20 Cigánykerék – ausztrál film.

március 24. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, ism., 11:40 Kerekasztal, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Studio city, ism., 14:20 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Nagyító alatt, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 80 kert nyomában a világ körül – angol dok. sorozat, 18:30 A lóhere, 18:40 Rajzfilm, 17:25 80 kert nyo­ 19:00 Híradó, 20:00 Szlovénia mában a világ körül nézetei, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:00 Írások, 23:30 B.-M. Koltes: A néger és a kutyák harca - színházi előadás, 1:15 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terepjáró, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 17.

Március 17-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggelt, 12:35 Zenés műsor, 14:00 Ausztrália a tenyereden – ausztrál dok. sorozat, ism., 16:55 Európai magazin, ism., 17:25 Firma-tv, ism., 18:00 Maupassant történetei – francia sorozat, ism., 19:00 Glasborola, 20:00 A négy utolsó dal – spanyol film, 21:45 A Raw-étterem – ír sorozat, 22:40 A Pasquierklán – francia sorozat, 0:05 Fitzcarraldo – német film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:00 Átjáró, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Összhang, 15:25 Van öt perce?, 15:30 Emberek a természetben – magyar sorozat, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:40 Körzeti híradók, 16:50 Teadélután, 17:20 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:10 A királyi ház titkai – délkoreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Jelfogó, 21:05 Az Este, 21:40 Műkorcsolya-világbajnokság, 23:15 Szélesvászon, 23:40 Hírek, 23:55 Prizma, 0:10 Ma reggel.

Határtalan: a szombathelyi és a lendvai tévéstúdió közös műsora (ismétlés: csütörtökön 16.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Március 18-án, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:15 Tengeri őrjárat – olasz sorozat, 15:20 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 16:25 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 NekedValó, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Esti showder Fábry Sándorral, 23:20 Házon kívül, 23:55 Odaát, 0:50 Reflektor, 1:05 Infománia.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:45 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:40 Didi és az édességgyár - brazil film, 14:10 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Edina és Joshi, 16:25 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 A 40 milliós játszma, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 Kiscsávó – am. film, 23:20 Bostoni halottkémek – am. sorozat, 0:20 Tények este, 0:50 EZO.TV, 1:20 A csúcstalálkozó – kanadai film, 2. rész.

Hidak: benne riportok a forradalom és a szabadságharc emlékére szervezett ünnepségekről (az ismétlés elmarad) Március 22-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:20 Talpalatnyi zöld, 14:45 Dunáról fúj a szél, 14:55 Isten kezében, 15:25 Kisenciklopédia, 15:35 Az érinthetetlenek – szingapúri dok. film, 16:30 Mundi Romani, 17:00 25. szélességi fok délre – francia soro23:30 Hideg napok zat, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:00 Térkép, 19:40 Kikötő, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Így nőttem fel – am. film, 22:35 Dunasport, 22:45 Varsói gondolatok – dok. sorozat, 23:30 Hideg napok – magyar film, 1:15 Híradó.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Kanapé: ifjúsági műsor, benne sok zene, rajzfilm és Divatsarok (ismétlés: kedden 17.2 0-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Március 23-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne ismét jelentkezik Iskolapad című rovatunk (ismétlés: szerdán 17.10-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Március 24-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: a magyar kormány nemzetpolitikája (ismétlés: csütörtökön 16.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info A Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a Budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeummal együttműködve szeretettel várja Önt és a témakör iránt érdeklődő barátait

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2011. március 15-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Építőipari technikus/kőműves Gradbeništvo Tkalec, Ravenska ulica 8., Odranci (2 munkahely, meghatározatlan idő, jelentkezési határidő: 2011. március 18.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

A Csentei Szőlőtermelők Egyesülete – a Muravidéki Szőlőtermelő Egyesületek koordinációja meghatalmazásával – a „Muravidéki borkirálynő” kiválasztásáról és kinevezéséről szóló szabályzat alapján

nyilvános pályázatot hirdet jelöltek benevezésére a „Muravidéki borkirálynő” kiválasztásához. A jelölteknek a következő feltételeknek kell eleget tenniük: A benevezési időszakban betöltendő legalább tizennyolc (18) év 1. Állandó lakhely a Muravidék területén 2. A kiválasztás évében nem haladják meg a harminc (30) évet 3. A családi állapot a benevezésnél és a kiválasztásnál nem jelent akadályt 4. A jelölt saját maga jelentkezhet be vagy a bortermelő egyesület jelölteti 5. A jelöltnek rövid életrajzot kell beküldenie, hangsúlyt fektetve a borászati hagyományokra, továbbá alaptudással kell rendelkeznie a szőlőtermelés és a borászat területéről, a borfogyasztás kultúrájáról és a Muravidék történelméről. 6. Idegen nyelv legalább passzív tudása és kommunikáció-készség 7. A jelöltről fénykép beküldése ajánlott, de nem feltétel A borkirálynő mandátuma két évre szól. A jelölt kétszer egymás után is kiválasztható. További információk a 031 703 607 telefonszámon kaphatók Novak Ernest szaktitkárnál. A jelöltek pályázatukat zárt borítékban 2011. április 30-ig a következő címre küldjék: Društvo vinogradnikov Čentiba Notranja ulica 8, Čentiba 9220 Lendava „Ponudba za izbor „Prekmurske vinske kraljice” – NE ODPIRAJ” jelöléssel.

14

Vasja Klavora:

HARCOK A DOBERDÓN 1915–1916

című, magyar nyelvre lefordított könyvének a bemutatójára, 2011. március 18-án (pénteken) 18 órakor a Bánffy Központba (Lendva, Fő utca 32.). A könyvbemutatón köszöntőt mond dr. Göncz László történész és országgyűlési képviselő. A műsort I. világháborús népdalcsokorral a Muravidéki Nótázók népdalkör, szavalattal pedig Gal Desire és Kocsondi Katalin színesíti. Mag. Vasja Klavora e témakörben az elmúlt másfél évtizedben négy kiváló könyvet jelentetett meg, amelyeket más nyelvekre is lefordítottak. A most bemutatandó kötete az első, amelyet átültettek magyar nyelvre. Vasja Klavora jeles nyugalmazott főorvos 2004 óta a Szlovén Országgyűlés alelnöke. A szerzőnek könyveivel sikerült felébreszteni a mai ember és társadalom lelkiismeretét, valamint felhívnia a figyelmet a háború könyörtelenségeire, embertelenségére és arra, hogy a béke mennyire jótékony hatású. Szeretettel várjuk!

A szervezők

gyertyafény Március 17-től 23-ig

Lendvai Plébánia Március 18-án, pénteken 9.45-kor szentmise lesz az idősek otthonában. Március 18-án 17.30-kor, fél órával az esti szentmise előtt KERESZTÚT – elmélkedés Jézus szenvedéséről. Március 19-én 15.00 órakor Kótban, Halász keresztjénél Keresztút és szentmise. Ezen a napon és ezen a helyen találták meg Halász Dániel holttestét. Vasárnap, március 20-án nagyböjt második vasárnapja. Szentmisék Lendván: 8.00, 9.00 és 10.00 órakor. Szentmise Petesházán és Gyertyánosban 11.00 órakor, Pincén szombaton 16.00 órakor, Völgyifaluban 17.00 órakor, Lend­ván pedig 18.00 órakor a családok részére.

Dobronaki Plébánia Vasárnap 8.00 órakor szlovén, 10.00 órakor magyar nyelvű szentmise. Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor – kivéve szerdán reggel 7.30-kor – lesznek. Falvakon szombatonként 17.00 órakor lesznek szentmisék.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Lendvai Színház- és Hangversenyterem Március 21-e: Nemzetközi bábnap 2011. MÁRCIUS 21., 17.00

Jégország királya

Református Egyház Március 20-án 10.00 órakor Szent­ lászlón istentiszteletre kerül sor.

A történetet meséli és a munkákat vezeti: Šinko Sabina, a Maribori Egyetem pedagógiai fakultásának felsőfokú előadója. 4 évnél idősebb gyerekek számára ajánlott. A belépődíj: 1 EUR

névnapsoroló

A Csentei Petőfi Sándor Művelődési Egyesület és a Csentei Helyi Közösség

Március 18-tól 24-ig

szeretettel meghívják Önt

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC és a SZLOVÉN KULTÚRA NAPJA tiszteletére rendezett ünnepi műsorra 2011. március 20-án, vasárnap 15 órakor a csentei faluotthonba. Ünnepi beszédet mond dr. Göncz László történész és országgyűlési képviselő.

Péntek – Sándor, Ede Szombat – József Vasárnap – Klaudia Hétfő – Benedek Kedd – Beáta, Izolda Szerda – Emőke Csütörtök – Gábor, Karina

időjárás A hét végére túlnyomóan borult, enyhe idő várható. N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 17.


Info Képviselői fogadóórák Értesítünk minden érdeklődőt (nemzetiségi, önkormányzati és egyéb szervezetet, intézményt, valamint ügyfelet), hogy Göncz László, magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő március folyamán a következő menetrend szerint tart képviselői fogadóórát: HODOS: hétfőn, 2011. március 21-én 9.00 és 9.45 óra között a Hodos Községi MNÖK székhelyén, Hodos 52.; DOMONKOSFA: hétfőn, 2011. március 21-én 10.00 és 10.45 óra között a Šalovci Községi MNÖK székhelyén, Domonkosfa 67.; PÁRTOSFALVA: hétfőn, 2011. március 21-én 11.00 és 11.45 óra között a Moravske Toplice Községi MNÖK székhelyén, Pártosfalva 67.; DOBRONAK: hétfőn, 2011. március 21-én 12.15 és 13.00 óra között a Dobronak Községi MÖNK székhelyén, Dobronak 297.; LENDVA: – ügyfélfogadás – Az illetékes referens munkanapokon 8 és 11 óra között, valamint 13 és 15 óra között áll az ügyfelek rendelkezésére, péntekenként csak délelőtti ügyfélfogadás van. – találkozási lehetőség a képviselővel a referenssel történő egyeztetés szerint A lendvai képviselői iroda telefonszáma: 02 620 36 00 fax: 02 575 1 419 e-mail: gabriela.sobocan@lendava.si

apróhirdetés •Megvásárolnám Hradil Jože magyar–szlovén szótárát. Tel.: 031-825-015. •Eladó tárcsa. Érdeklődni: tel. 02/577-1032. •Eladó IZS Planeta 2 veteránmotor. Érdeklődni: tel. 0036/30-434-6346 vagy 0036/92-393-488. •Eladó karó (4x4x150). Érdeklődni: tel. 02/579-1142. •Népi iparművész által készített tyúk, kacsa, lúd hímestojások hagyományos és saját tervezésű mintákkal vásárolhatók. Érdeklődni: Dobronak 22., tel. 02/5791662. •Eladó 300 literes hidraulikus prés, 60 literes pálinkafőző kazán hűtővel és Stihl 420-as motoros permetezőgép. Érdeklődni: tel. 031-221-626. •Völgyifaluban eladó pince 23 ár területtel (víz, villany, aszfalt). Érdeklődni: tel. 577-1068 vagy 574-2101. •Luc-, ezüst-, nor­m and­ fenyő csemeték eladók. Érdeklődni: tel.00 36 20 3114988, illetve a www. vassdiszkert.hu oldalon. •Rotációs kapát (freza) keresek Gorenje-Muta kapálógéphez (kétcsavaros csatlakozóval). Érdeklődni: tel. 041-557-608.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Rozsmán Erzsébet

Elfáradt egy drága anyai szív, Emléke bennünk örökké él.

(1935–2011)

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, komáknak, jóbarátoknak, munkatársaknak és ismerősöknek, akik elkísérték drága halottunkat utolsó útján nyugvóhelyére és mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet Bernád József püspöki tanácsos úrnak és Tüske József tornyiszentmiklósi plébános úrnak a gyászszertartásért, az imádkozóasszonyoknak az elmondott imákért, az énekkarnak a gyászénekekért és a Fehér Jani Kultúregyesület tagjainak. Hosszúfalu, 2011. március 13-án Szerettei

„Tündérlaki” barangolások, azaz KIRÁNDULÁS A VAJDASÁGBA Indulás: 2011. április 27-én (szerdán) reggel 4 órakor Lendváról, a Spar áruháztól

•Eladó nagyon jó állapotban lévő, diófából készült, 180 cm hosszú és 75 cm széles asztal padokkal. Ára: megegyezés szerint. Érdeklődni: tel. 041-207-601. •Eladó dióbél és tökmagolaj. Érdeklődni: tel. 574-1865. •Most nyíló ljubljanai vendéglőben muravidéki szakácsot alkalmaznék bentlakással. Érdeklődni: Varga Nikolaj, Ljubljana, tel.: 031494-524.

Hazaérkezés: 2011. április 30-án (szombaton) kb. 22 órakor A részletekben is fizethető részvételi díj: 180 euró, amely tartalmazza az útiköltséget, a szállást (a mai kor követelményeinek megfelelő diákotthoni elhelyezés 3–4 ágyas szobákban Zentán), az étkezést és a belépőket. A tervezett programban szerepelnek: Szabadka, Zombor, Újvidék (a Péterváradi várral), valamint Zenta, Belgrád, Aracs (pusztatemplom), továbbá a Tito-partizánok magyar áldozatainak emléke előtti fejhajtás, csakúgy, mint a mi Hadik Mihályunk fiának, Hadik Andrásnak a síremléke előtt. A végleges programot március 18-tól lehet felvenni a Bánffy Központban. Jelentkezés ugyanitt.

figyelmükbe •Március 17., csütörtök 10.00 és 16.00 óra, •Muraszombati Galéria •Az Európai Kisplasztikai Triennálé megtekintése szakmai vezetéssel. •Március 18., péntek 11.45 óra, •Dobronak, művelődési ház •Török Károly és Török Károlyné néprajzi gyűjteménye vándorkiállításának megnyitója. •Március 18., péntek 17.00 óra, •gyertyánosi faluotthon •A magyar nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepi műsor.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 17.

Zarándoklat Csíksomlyóra, a pünkösdi búcsúra Indulás: 2011. június 8-án, szerdán 23 órakor Lendváról, a Spar Áruháztól Hazaérkezés: 2011. június 13-án, hétfőn kb. 23 órakor Részvételi díj: 195 euró, ami négy részletben is befizethető Szállás: a falusi turizmus keretében magánházaknál (3 éjszaka Oroszhegyen, 1 éjszaka Kalotaszentkirályon). Jelentkezés: a Bánffy Könyvesboltban (577-66-70) 2011. március 15-ig Az MNMI Szakszolgálata

15


Info

Bryan Adams apuka lesz

Humor

Humor

– Kedvesem, a drágább lakásról való álmod végre valóra válik! – Tényleg? Ez csodálatos! – Igen, hétfőtől emelik a lakbért. A rabbi beszélget a hatéves Mórickával. Azt mondja neki: – Szóval édesanyád minden este mond egy imát az ágyad mellett? Nagyon helyes. É mit szokott mondani? – Azt, hogy „Hál’ Istennek, hogy ágyban van...”

Egy nyolcvan éves bácsi a halálos ágyán fekszik. Hívatja az ügyvédjét és azt kérdezi tőle: – Mondja, mennyibe kerül, hogy minél előbb jogász végzettséget szerezzek? – Kábé 50.000 dollár, ha én tartom meg a képzést. – feleli az ügyvéd. – De miért van erre szüksége, hisz lehet, hogy csak napjai vannak már hátra? – Az az én dolgom. Ügyvéd akarok lenni. Az ügyvéd négy napon át oktatja, le is vizsgáztatja. Az öreg kifizeti a tandíjat, megkapja a diplomát, és hirtelen erősen köhögni kezd. Az ügyvéd az ágya fölé hajol és suttogva kérdezi: – Most már igazán elárulhatná, hogy minek kellett a jogász diploma? Az idős ember, mielőtt végleg behunyja szemét, azt nyögi: – Egy ügyvéddel kevesebb...

Egy férfi beül egy bárba. Egyetlen nő üldögél a pultnál, a férfi hosszasan bámulja, majd odamegy hozzá, melléül és a kezét bizalmasan a nő combjára teszi. A nő hirtelen lekever neki egy hatalmas pofont. – Mit képzel? – kérdezi felháborodottan. – Elnézést, azt hittem, hogy a feleségem. Pont úgy néz ki, mint ő – hebeg a pasas. – Maga szélhámos, szemétláda, részeg disznó! – kiabál a nő. – Nahát, és pont úgy is beszél, mint ő!

16

Az énekeshez viszonylag későn, 51 éves korára kukkant be a gólya első gyermekével. Adams személyi as�szisztensével, Alicia Grimaldival él kapcsolatban, a hölgy terhességét pedig elég sokáig sikerült titokban tartaniuk, hiszen a baba májusban érkezik. A lap arról is beszá-

molt, hogy az énekes nemcsak a gyermekáldással kapcsolatban tartotta homályban a nagyérdeműt – közeli barátai közül többen még azzal sincsenek tisztában, hogy Grimaldi és Adams egy párt alkotnak, annak ellenére, hogy a hölgy állítólag hónapok óta az énekes házában él.

17 évesen is csak 56 centi Junrey Balawing, egy Fülöp-szigeteki fiatal 17 évesen is akkora, mint egy egyéves csecsemő. Ha nagykorú lesz, elhódíthatja a Guinness-rekordot. A Fülöp-szigeteki fiú lényegesen alacsonyabb, mint a hivatalos rekord mostani birtokosa, a 67 centis nepáli Khagendra Thapa Magar. Az pedig gyakorlatilag kizárt, hogy 18. születés-

napjáig annyit nőjön, ami veszélyeztetné helyét a Guinness rekordok könyvében. Junrey Balawing egyéves kora óta nem nő, nehezen jár és nem tud sokáig állva maradni. Az azonban büszkeséggel tölti el, hogy hamarosan ő lehet a világ legalacsonyabb embere. A fiú egy félreeső faluban él a szüleivel és három fiatalabb – de nagyobb – testvérével.

kulcslyuk

Totić Rozálija, a hodosi Őrség Művelődési Egyesület vezetője Az ideális férfi? • A talpig férfi. Mi a kedvenc rajzfilmje? • Süsü a sárkány, Garfield. Ha sport, akkor... • Gyaloglás, tánc. Ha lazítás, akkor... • Lustálkodás, kézimunka, olvasás. Ha étel, akkor... • Rántott hús, szilvás gombóc, töltött káposzta. Ha ital, akkor... • Víz, vörösbor. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Zserbó, csokoládé. Kedvenc ruhadarab... • Pizsama. Vízpart vagy hegyek? • Mindkettőt szeretem. Kaland vagy kényelem? •Kaland. Kedvenc sorozata? •Stingers, Tűzvonalban. Kabala, amulett? •Nincs.

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Ne csak azt dolgozza ki, hogy mit szeretne, hanem azt is térképezze fel, kik lehetnek a segítőtársai a nagy munkában. Bika Ápr. 21. – máj. 20 Legyen fokozottan kedves a partnerével, mert most meglehetősen érzékeny, és meglehet, hogy talán épp az ön viselkedése miatt. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Ahhoz, hogy valami új kezdődjön az életében, szakítania kell néhány maga körül lévő emberrel, és új életformát kell kialakítania. Rák Jún. 22. - júl. 22. Az a lelki nyomás, amit egy bizonytalan helyzet eldöntése jelent, minden energiáját elvonja. Ne döntsön az érzelmek alapján. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. A munka területén átlagos hétnek néz elébe, de csak akkor, ha odafigyel arra, hogy a feladatait pontosan és időben lássa el. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Akár olyan tervei voltak, amiket nem akart mások orrára kötni, akár a magánéletében van rejtegetni valója, most fény derülhet mindegyikre. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Ha nem készít gyorsan költségvetést, pénzügyi helyzete teljesen felborulhat. A szerencse vagy egy új jövedelemforrás hamarosan kihúzza a csávából. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Egy terve megvalósításában hirtelen szövetségesekre találhat, akik váratlan módszerekkel támogathatják Önt céljai elérésében. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Szereti a szabályokat és azt, ha mindennek rendszere van, ezért a maga körül levő kisebb káoszt viszonylag nehezebben viseli el. Bak Dec. 23. – jan. 20. Nem kell visszavennie erőfeszítéseiből. Ezek most is kifizetődőek lehetnek, de csak akkor, ha figyelembe veszi környezete önérzetét is.

Hisz bármilyen természetfeletti erőben? •Hiszek a sorsban. Legjobb tulajdonsága? •Közreműködő-készség és pozitív gondolkodás. Legrosszabb tulajdonsága? •Lustaság. Ha tehetné, a világban eltörölné a... •Háborút.

Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Aktivitása és munkakedve egyre inkább felpörög, és ezzel magával ragadja a környezetét is. Ezáltal rég álmodott eredményeket sikerül elérnie. Halak Febr. 20. – már. 20. Furcsa félreértések árnyékolhatják be valamelyik munkatársához vagy családtagjához fűződő kapcsolatát, de még idejében tisztázni tudják a félreértést.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 17.


Horizont

n e k é d i v a r u M a n e Kincskeresőb reső című műsora

cske A Magyar Televízió Kin felhívása s zö ö k g á js ú p é N i ia n és a szlové , a hetilapban, valamint at szabadon felhasználhatják

pújság ű műsora és a szlovéniai Né Az MT V Kincskereső cím ői és olvasói számára. közös pályázatot hirdet néz figyelát-medencei magyarság A felhívás célja, hogy a Kárp tönözze a nfitársaira irányuljon, és ösz me a Muravidéken élő ho hagyomáösség kulturális értékeinek, Szlovéniában élő magyar köz ényezésben b megismerését. A kezdem nyainak és örökségének job , képzől készült fotóval, videóval résztvevők a Muravidékrő berek élete y a táj, illetve az ott élő em művészeti alkotással, vag közzétevők l pályázhatnak. A felhívást ihlette irodalmi alkotássa ják. A fotó pályázók jelentkezését vár az adott területen amatőr tíz gépelt irodalmi alkotásé maximum mérete legalább 1 MB, az résztvevők tíz perc lehet. Az akcióban oldal, a videóé legfeljebb tetésével a ghirdetők az alkotók feltün tudomásul veszik, hogy a me

pályamunkák egészben bemutathatják. a műsorban részben vagy 5-ig a yamunkákat 2011. április A leadás határideje: A pál jság címére email-címre, vagy a Népú jutka.kiraly@nepujsag.net . ., Szlovénia) lehet eljuttatni (9220 Lendva, Fő utca 124 tve hétvégét tölthet Lendván, ille Díj: A nyertes és partnere egy tással. Az tása szerint) félpanziós ellá Budapesten (a nyertes válasz yázat kiíróját. útiköltség nem terheli a pál gyar ncz László, a szlovéniai ma Az akció fővédnöke: Gö zők a két elője, a zsűri tagjait a szerve közösség parlamenti képvis választják ki. médium munkatársaiból gyar i: az RT V Slovenija Ma Az akció médiatámogató ravidéki Magyar Rádió. Műsorok Stúdiója és a Mu

jság

Várja jelentkezését a Népú és a Kincskereső!

Sütőék lendvai terepszemlén Hétfőn a Lendva Községi MNÖK elnökének meghívására Lendván járt Sütő Levente Lehel és neje, Rozália, hogy a bútorfestés és a fafaragás, valamint a csipkeverés témában helyszíni terepszemlét tartson. Az erdélyi mester ez alkalomból az MNMI igazgatójával, Kepe Lilivel is tárgyalt az itteni oktatási, kiállítási lehetőségekről. Végül a nyári tábor szervezéséről, a Katalin-napi kirakodóvásáron való részvételről, esetleg egy ezzel összeköthető ki-

állítás megszervezéséről állapodtak meg. Kepe Lili ez alkalomból kifejtette: mivel már folyik hasonló kezdeményezés a zalaegerszegi Török házaspárral, s a bútorfestés iránt is megnőtt az érdeklődés főleg a fiatalok körében, a tevékenységet folytatni fogják újabb alkotói formák beemelésével (pl. csipkeverés). Az első találkozás reményeket ébreszt arra is, hogy a fafaragás és a bútorkészítés is elterjed a Muravidéken. -ce

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 17.

Lehel az egyik remekművel.

17


Horizont

Óvd a veséd, ezzel megvéded a szívedet! A Vese Világnapja alkalmából március 10-én a Muravidéki Vesebetegek Egyesülete a lendvai Mercator üzletközpontban

ton vérnyomást mértek és szórólapokat osztottak, valamint az érdeklődők felmérhették tudásukat a vesebetegségekről és a vese működéséről egy kérdőív

kitöltésével. Köztudott, hogy a legtöbb ember nincs tisztában azzal, milyen kulcsfontosságú szerepet tölt be a szervezet működésében a vese. A világ legtöbb országában minden tízedik embert érint valamilyen vesekárosodás. Jelentős hányada azonban egyáltalán nem tud betegségéről, annak ellenére, hogy ma már a vesebetegség egy egyszerű vizeletvizsgálattal is kiszűrhető, korai fázisban jól kezelhető. A vesebetegségeket leggyakrabban a magas vérnyomás, illetve a diabétesz válthatja ki. A krónikus vesebetegség folyamatos dialízist vagy transzplantációt igényel. Szlovéniában körülbelül 2000 krónikus vesebeteg van. A vesebetegség megelőzése érdekében ezért fontos minden egyénnek az egészségtudatos életmódra törekedni. HS

tet fülszövegében: „Székely András Bertalan a múlt század 20-as, 30-as éveiben Gragger Róbert, Bartucz Lajos, Németh László által megalkotott magyarságtudomány sajnálatosan kevés számú, jelenkori képviselőinek egyike. Az egyes nemzeti sajátosságokat vizsgáló tudományágakat (nyelv- és irodalomtudo-

mány, néprajz, folklór, történettudomány stb.) számosan művelik, de a sors- és magatartástudományként értelmezett, eredeti jelentéstartalmú hungarológiát vagy humanisztikát csak néhányan.” A jelen könyvben – főleg a „Közélet és identitás” című első, egyben legrészletesebb fejezetben – a magyar–magyar párbeszéd jegyében a magyar–román, a magyar–szlovén kapcsolódásokra és KözépEurópa más népeivel való kultúrtörténeti kapcsolattörténet egy-egy fejezetére tér ki a szerző. „A magyar– román együttélés évszázadai” címet viselő fejezetben Székely a Tóth Andrástól vett idézettel fejti ki, hogy a két „egymásra utalt népet” az ellentétek nem

a vesebetegség veszélyeiről, megelőzéséről és a rendszeres szűrés fontosságáról. Az információs pon-

A Vese Világnapja alkalmából felállított információs pontnak Lendván sok látogatója volt. – csatlakozva az országos akcióhoz, az önkéntesek és a rakičani Egészségügyi Szakközépiskola diákjai közreműködésével – figyelemfelhívó napot tartott

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szeretettel meghívja önt a

magyar nemzeti ünnep tiszteletére rendezett ünnepi műsorra 2011. március 19-én, szombaton 19.00 órára a dobronaki művelődési házba.

könyv-elő Székely András Bertalan: Közép-európai szőttes. Kisebbségi kultúra – határon innen és túl. Muravidék Baráti Kör KE, Pilisvörösvár, 2010., 280 oldal A négy nagyobb fejezetre osztott könyvben a fáradhatatlan kisebbségkutató, Székely András Bertalan a magyarság és a kisebbségben élő magyarság kulturális életét, a „hazai” és a határon túli közösségek közötti, millió szálon kapcsolódó „szőttes” fölfeslett szálait bogozza évek óta. Több-kevesebb sikerrel, de töretlen makacssággal, lelkesedéssel. Recenzense, Hornyik Miklós írja a kö-

18

szükségszerűen kell hogy elválasszák egymástól. A megoldást a „józan racionalitás szemüvegén keresztül” való szemléletben kell keresni. „A magyar személyes krónikák Szlovéniából” és „Az elszakadástól az önszerveződésig” fejezetben a szlovéniai magyarok önszerveződésének fejezetei és az itteni magyar „krónikások”, Varga Sándor és Göncz László kerülnek bemutatásra. E fejezetből kiderül: a két személyiség a kisebbségpolitika területén nagyon fontos missziót teljesített, mi több, úttörő tevékenységüket a sajtó és a média felhasználásával siker koronázta, így követőkre is találtak. A „Lobogó őrlángjaink a nyugati végeken” és az „Akikért nem szól

a harang” című hos�szabb tanulmányokban a b u rg e n l a n d i é s a drávaszögi magyarok múltját-jelenét, az asszimiláció elleni harcban lemorzsolódott egyéni és társadalmi törekvések mikéntjét vizsgálja, kiemelve azokat a sarokpontokat, amelyek „végveszélybe” sodorták a gyors fogyásnak induló népcsoportokat. A „Kisebbség és művészet” és „A hely szelleme” című fejezetekben a szerző rövidebb írásait, alkalmi beszédeit és megemlékezéseit teszi közzé, ez utóbbiban a szűkebb pátriája, Isaszeg és környékének kulturális megmozdulásait követi figyelemmel. -ce

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 17.


Muravidék Muravidéki tűzoltóság

Módosították az eddigi szerződést A múlt héten Muraszombatban megtartották a 22 muravidéki tűzoltószövetséget egyesítő Muravidéki Regionális Tűzoltótanács ülését, amelyen módosították az eddigi együttműködési szerződést, illetve elfogadták a regionális szervezet munkaprogramját és pénzügyi tervét. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A regionális tűzoltótanács ülése a határozatképesség megállapítása után a Muravidéki Regionális Tűzoltótanács szervezettségéről, működéséről és pénzeléséről szóló szerződés módosításainak megvitatására és elfogadására tért át. Az eddigi szerződéshez képest az előterjesztett új szerződés nagyobb horderejű módosításokat nem tartalmaz – leginkább a feltételek korszerűsítéséről, illetve a szerződésben megírtak alapján a regionális szervezet székhelyének megvál-

A 22 muravidéki tűzoltószövetség képviselői aláírták az új együttműködési szerződést. toztatásáról van benne szó (a székhely ott van, ahová való az országos tűzoltótanács muravidéki tagja, és

ez alapján Ljutomer helyett Muraszombat lett) –, így ezt mind a 22 szövetség elfogadta, és a jelenlévő

Újjáépítik a hidat Dobronakon A Dobronak–Renkovci útszakasz „fövégi” hídjának újjáépítésére került sor Dobronakon a Bakonaki-

biztonság sem volt megfelelő, hiszen a falusi utcából, Patakszerből a főútra csatlakozás a híd korlátja

miatt nem volt eléggé áttekinthető. A régi hidat az SGP Pom­ grad, a munkálatok kivitelezője már eltávolította, a helyére új alapokra teljesen

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 17.

példányát aláírja a Szlovén Tűzoltószövetség is.

Odatettek a szoknyásharangnak

új tervezésű híd épül majd. A beruházás értéke 356 ezer euró, melyre keretet az állami költségvetés biztosít

Újjáépítik a „fövégi” hidat Dobronakon, mely jelentősen javítja a közlekedési és az árvízbiztonságot. patakon. A híd kiadósabb csapadékok esetén a patakon nem tette lehetővé a víz gyors lefolyását, szűk torkolatot, akadályt jelentett. Ezen kívül a közúti

20 szövetség elnöke alá is írta, míg az igazoltan távolmaradó két szövetségi elnök ezt utólag teszi majd meg. A szerződés akkor lép életbe, amikor ezt, illetve a szerződés 23 érvényes

Az együttműködési szerződés aláírása után Dušan Utroša regionális tűzoltóparancsnok bemutatta a muravidéki tűzoltók 2011-re szóló munka- és pénzügyi programját, a regionális vonatkozású feladatokat, terveket, illetve a megközelítően 10 ezer euróra tervezett költségvetést is. A jelenlévő tűzoltószövetségek küldöttei a programot elfogadták. A következő napirendi pont alatt a fórum határozatban is megerősítette a már említett szerződésben is leírt székhelyváltoztatást, majd a különfélék között többek között arról is szó esett, hogy muravidéki szinten javítani kell a tűzoltók operatív készségét, különösen a tudást helyi szinten átadni képes tűzoltói tiszti kar terén kell előrelépést elérni. Erre a regionális vezetőség az Igi gyakorlatozás, illetve vizsgáztatás nem éppen kecsegtető eredményei után ébredt rá.

az R2-439/1300 Renkovci– Dobronak regionális út rekonstrukciós programjának keretében. A befejezési határidő 2011 június. SNK

Kámaházi olvasóink figyelmeztettek arra, hogy a falu egyedüli jellegzetességét, az este is kivilágított szoknyásharangot az elmúlt hetekben, napokban „illően kidíszítették”. Nem elég, hogy a fából készült épület elé először egy modern buszmegállót helyeztek, a harang elé most még egy villanyoszlopot is felállítottak. Hogy mennyire illenek a dolgok egybe, döntse el az olvasó. Ki hibázott vagy mulasztott, az kérdés, de ha a helyi vezetők nem is nyilatkoztak a munkálatok közszemléjekor, a kivitelezőktől is elvárható némi érzék, a két tereptárgy ugyanis néhány méterrel odébb már senkit sem zavarna. tt

19


Kultúra

30 év sikeres együttműködés A Szamárszínház A Lendvai és a Lenti Zeneiskola között már 30 évvel ezelőtt kialakult az együttműködés, mely sok közös koncertet, fellépést és szakmai eszmecserét eredményezett. A zeneiskolák idei első találko-

multikulturális együttműködésnek, a népek és nemzetek együttélésének fontos eleme a zene. A két zeneiskola közötti immár 30 éves, hagyományosan jó kapcsolat pedig a két intézmény alkalmazottai-

Végi Noémi szaxofonszólója. zójára szerdán került sor Lendván. Magyar Hajnalka iskolaigazgató köszöntőjében utalt arra, hogy a

nak szakmai együttműködésében is fontos szerepet játszott. A szerdai közös koncerten, melyhez a lendvai

Színház- és Hangversenyterem szolgált méltó bemutatkozási helyül, a két iskola növendékei léptek színpadra hangszeres zenével, szólóban vagy hangversenyzenekarba tömörülve. A lendvaiak első ízben léptek fel az új gitárzenekarukkal, a lentiek viszont inkább a szólóprodukciók közül válogattak. A hangszerek között a fúvósok és a gitár, valamint a zongora volt a leggyakoribb. A színvonalról, mely nagyon is változóra sikeredett: volt, aki „az eltörött a hegedűm” szintjéig jutott, mások, például a gitárosok, szakítván az „egy húron pendülök” hagyományával (pl. J. Škoberne), a nagyok (Al Di Meola, Paco De Lucia) virtuóz mutatványait idézték elénk. A fúvósok (Végi N.) is jól szerepeltek. A „visszavágó” májusban lesz Lentiben, addig is lesz még mit gyakorolni, főleg a színpadi megjelenítést illetően. -ce

A Muravidéki Nótázók küldetéséről Ünnep volt Lendván, a dal ünnepe. Már tíz éve annak, hogy összefogott néhány dalolni szerető férfi, hogy énekeljen saját és a mások örömére. Végre ott voltunk, a Makovecz Imre tervezte „templomban”, mert a lendvai Színház- és Hangversenyterem tényleg templom, a kultúra temploma. Eláll az ember lélegzete, amikor oda először belép. Végre fölzengett a dal. A férfikar ízes, erőteljes hangja betöltötte a nézőteret. Sorjáztak egymás után a népdalok, balladák, mulatós nóták és katonadalok. Ha a dal úgy kívánta, vittek bele virtust is bőven. Szépen énekeltek, de fülemnek mégis az volt a legszebb muzsika, hogy magyarul daloltak. Arra gondoltam, vajon az itt nótázók tudják-e azt, hogy amit tesznek, az egy misszió: továbbéltetik a

20

még élő népdalokat és újraélesztik a már feledésbe menőket. Figyelem és féltem ezt a maroknyi kis magyar közösséget, amelyik még itt, Lendva környékén magyarul beszél és énekel. Jó azt hallani, hogy a Lendva-hegyen

olvasóink írják szüretkor vagy más alkalomkor, borozgatás közben fölhangzik a magyar nóta, hol búsan, hol duhajon. Vannak, akik fanyalognak a magyar nóta hallatán, pedig ez is része kultúránknak. Még elgondolni is rossz, milyen lenne Lendva környéke, ha egyszer végleg eltűnne innen a magyar szó, a magyar dal. Nem! Ne is gondoljunk erre, mindaddig, amíg vannak dalkörök, hagyományápoló csoportok és néptáncosok, mert az a fiatal, aki ide jár,

szinte soha nem asszimilálódik. Régi vágyam valamiféle kapcsolatteremtés szülőföldem (Alsólakosban születtem) és jelenlegi lakhelyem, Magyarkanizsa (10.000 lakosú város a Tisza-parton) között. A lendvaiak részéről érkezett meghívónak nagyon megörültünk, amit most megköszönünk. Dr. Katkics Zoltán, Magyarkanizsa képviselő-testületének elnöke, Szűcs Orsolya és én eljöttünk erre a szép ünnepre. Orsolya első népdaléneklési sikerét egy Lendva környéki népdalcsokorral aratta Újvidéken. Akkor még csak 12 éves volt, és azóta vágyódott Lendvára. Most ez is sikerült. A Muravidéki Nótázóknak további jóízű éneklést és sok sikert kívánok. Terjesszék dalainkat és őrizzék zenei anyanyelvünk minden értékét! Kávai Anna

vendégjátéka gyerekeknek

A folyton alakot változtató, hol pemzlihez, hol kesztyűhöz, hol parókához, nem utolsósorban „papucs orrán pamutbojt”-hoz hasonlítható Pom-pom meséiből adtak elő a Szamárszínház művészei egy csokorra valót a lendvai színházban. A műsorban

Pompomék és a gyerekek. Pom-pom mellett természetesen más szereplőkkel is megismerkedhettek, például Hapci Benővel, vagy az egyik főszereplővel, Gombóc Artúrral, Radírpókkal, illetve a „zordon-bordon” ruhaszárító kötéllel. Gombóc Artúr világutazása során csak téli szálláshelyére igyekezett Afrikába, de a kaland majdhogynem balul ütött ki, hiszen egyetlen földi, vízi és légi jármű sem tűrte meg magán, mert a sok csokoládétól egy kicsit dagadt volt a szerencsétlen. De a Madárkereskedő sem volt egy jóságos tündér, hiszen „vitaminmagokkal” etette madarait, hogy jobban el tudja őket adni. Egy alkalommal maga Gombóc Artúr is majdnem megjárta, ha nincs Pompom, ott végezte volna valamely kalitkában. A mese végén az addig a madárkák csúzlizásával elfoglalt ruhaszárító kötelet is megtérítették barátai, mondván: nem árt egy jó ruhaszárító kötél a háznál… Az előadás végén a szereplőket a kicsik a színpadon köszöntötték, ők pedig ígérték, máskor is eljönnek Lendvára. -ce

• Lendván • Dobronakon • Pártosfalván • • Hodoson • Križevcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 17.


Helló!

Kedves Gyerekek! Először is nagyon köszönjük Nektek, hogy mindig ilyen sok szép rajzot kapunk tőletek, és ezzel lapunkat szebbé, színesebbé, vidámabbá varázsoljátok! Tudjátok, a felnőttek fura népek, sokszor elfelejtik a gyermeki világ egyszerű szépségét, s amikor a rajzaitok közt válogatunk, valami szikra mégiscsak felcsillan, s mindig sikerül mosolyt csalnotok szerkesztőségünk minden tagjának arcára. Rajzaitokat mind gondosan megőriztük, és hogy másoknak is örömet szerezzünk, arra az elhatározásra jutottunk, hogy e sok szép alkotásból mi bizony egy kiállítást szervezünk. A tavasz első virágai idén a lendvai Színház- és Hangversenyterem galériájában nyílnak, március 25-én, az édesanyák ünnepén. Várunk benneteket sok-sok szeretettel!

David Bürhen, Dobronaki Óvoda

Gabriel Černi, Dobronaki Óvoda

Maja Gjerek, Lendvai KÁI, 1. osztály

Nika Ferenc, Lendvai KÁI, 1. osztály

Zoja Kopinya, Lendvai KÁI, 1. osztály N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 17.

Lucija Enya Jordaki, Lendvai KÁI, 1. osztály

21


Sport Peches vereség

Emberelőnyben sem ment Nafta – Domžale 2:3 (1:2) Helyszín: Sportpark, Lendva Nézők száma: 600 Játékvezetők: Peter Šart (Prevalje), illetve Kresnik és Jovanovič. Nafta: Jozić, Matjašec, Lazič, Levačič (71. Prašnikar), Balažic, Lesjak, Vass, Vörös (30. Tomažič-Šeruga), Dvorančič (58. Jovanovič), Ibrahimi, Vinko. Edző: Damir Rob Domžale: Brljak, Topič, Elsner, Zec, Apatič, Teinovič, Brezovački, Seferovič (69. Drevenšek), Vuk, Pekič (74. Smukavec), Juninho. Edző: Darjo Birjukov Góllövők: 0:1 – Juninho (15. perc), 1:1 – Vinko (18. perc), 1:2 – Vuk (42. perc), 2:2 – Jovanovič (65. perc), 2:3 – Juninho (73. perc). Sárga lapok: Vass, Lesjak, Matjašec, illetve Smukavec, Zec. Kiállítva: Vuk (60.)

ismét előnyt szereztek. Balažic nagy hibája után Pekič jutott labdához, Juninhóhoz passzolt, a brazil pedig betalált a kapuba. A 85. percben a naftások ismét egyenlíthettek volna, amikor a tizenhatosról Tomažič-Šeruga a kapu fölé lőtt, pedig Brljak már verve volt. A 89. percben ismét kiváló helyzetbe kerültek a kékek, először Vinko lőtt a kapu felé, majd Lesjakhoz került a labda, aki újra próbálkozott, végül pedig Prašnikar lőhetett, ám

Feri Horvat Meštrovič

22

„Sajnos ma önmagunkat győztük le. Az első félidőben két nagy hibát követtünk el, amelyekből két gólt kaptunk. Ilyen hibákat elsőligás játékosok nem engedhetnek meg maguknak. A végen esélyeink adódtak az egyenlítésre, de kihagytuk őket. Csalódott vagyok, hogy állandóan ez történik velünk.”

Barátságos mérkőzések Kobilje – Pušča 2:2 Bratoncin csapott össze a Kobilje és a Pušča csapata és 2:2-s döntetlent játszottak. A Kobiljénél J. Gjerek és Soós, a Puščánál pedig D. Kerčkmar és I. Baranja volt a gólszerző. Turnišče – Dobronak 1:1 Renkovcin barátságos mérkőzésen találkozott a Muravidéki Ligás Dobronak és a Turnišče, és barátságos 1:1-es eredmény is született. A Turniščénél Šömen lőtt gólt, a Dobronaknál pedig az 1:0-ás előnyt László szerezte meg csapatának. Csente – Mühlgraben 1:7 Az ausztriai Mühlgraben nagyarányú, 7:1-es győzelmet aratott a körzeti ligában első helyen álló Csente ellen. A vendégek különösen jól játszottak a második félidőben, amelyben öt gólt is rúgtak a hazaiaknak. A Csenténél az egyetlen gólt Csiszár szerezte, míg a vendégeknél Gerencsér Borut (3), Gerencsér Peter (2), Jud és Schafenbauer talált a kapuba. A Gerencsér testvérek játékosként még edzői munkát is végeznek a klubban.

Fotó: Čiček

Agresszíven kezdték a számukra fontos találkozót a naftások. A vendégek az elején csak a védelemre koncentráltak, viszont már az első helyzetükből gólt is szereztek. A hazai védők nagy hibája után Juninho jutott labdához és Jozić alatt begurította a kapuba. Két perc eltelte után ismét a vendégek kerültek helyzetbe, de Brezovački 18 méterről a kapu fölé tüzelt. Majd Vinko a következő percben a jobb oldalon előretört és 12 méterről Brljak kapujának sarkába talált. Az ezt követő percekben aztán minden a vendégek körül forgott. A 22. percben Seferovič lőtt a kapu mellé, majd öt percre rá Vuk Jozić ölébe rúgta a labdát. Három perccel a félidő vége előtt azonban Vuk betalált a hálóba, egy jobb oldali beadásnál Lazič és Balažic határozatlanságát kihasználva. A második félidőt ismét a hazaiak kezdték jobban, rendszeres támadásokkal a mielőbbi egyenlítésre hajtottak. Az 56. percben Vuk öt méterről lőtt Jozić kapuja fölé, majd a naftások kerültek helyzetbe: Vass beadását követően Lesjak a kapu mellé fejelt. A 60. percben a vendégek emberhátrányba kerültek. Vuk szándékosan szabálytalankodott Tomažič-Šerugával

ügyetlenül csak a kapufát találta el. A hosszabbításban a vendégek először a saját tizenhatosukon belül kézzel értek a labdához, majd szabálytalanságot követtek el Ibrahimi ellen, Šart játékvezető viszont mindezekért nem ítélt tizenegyest. Damir Rob így nyilatkozott a meccset követően:

Matjašec és Lazič tavasszal még nem örülhetett. szemben. A kiállítás után lendületbe kerültek a hazai­a k és Jovanovič lövésével kiegyenlítették az eredményt, viszont a vendégek a 73. percben

22. forduló Rudar – Koper 0:1 (0:0) Osterc 53. Nafta – Domžale 2:3 (1:2) Vinko 18., Jovanovič 65.; Juninho 15., 73., Vuk 42. Gorica – Celje 1:1 (0:1) Plut 53; Akakpo 27. Olimpija – Maribor 0:0 Triglav – Primorje 2:0 (0:0) Táblázat 1. Maribor 22 14 7 1 41:12 49 2. Domžale 22 12 5 5 32:18 41 3. Koper 22 11 3 8 33:27 36 4. Olimpija 22 7 7 8 28:26 28 5. Gorica 22 7 6 9 24:33 27 6. Triglav 22 7 6 9 23:36 27 7. Rudar 22 6 7 9 33:35 25 8. Nafta 22 7 4 11 32:37 25 9. Celje 22 5 8 9 28:36 23 10. Primorje 22 5 5 12 27:41 20 A 24. forduló párosítása 2011. március 19-én: Nafta – Triglav, Rudar – Domžale, Go­rica – Primorje, Olimpija – Koper, Ma­ribor – Celje.

Magyar labdarúgó-bajnokság 19. forduló MTK – Győr Szolnok – Kecskemét Debrecen – Honvéd Haladás – Pápa Kaposvár – Siófok ZTE – Paks Ferencváros – Videoton Vasas – Újpest

0:0 2:1 (2:0) 2:2 (1:1) 1:0 (1:0) 3:0 (2:0) 1:0 (1:0) 0:5 (0:2) 1:0 (1:0)

Táblázat 1. Videoton 19 13 4 2 40:17 43 2. Ferencváros 19 11 1 7 32:29 34 3. ZTE 19 10 3 6 35:28 33 4. Kaposvár 19 10 2 7 31:25 32 5. Debrecen 19 9 5 5 34:28 32 6. Paksi SC 19 9 4 6 32:26 31 7. Pápa 19 8 3 8 32:34 27 8. Kecskemét 19 8 0 11 35:39 24 9. Vasas 19 7 3 9 24:32 24 10. Győr 19 6 6 7 20:21 24 11. Újpest 19 6 5 8 30:26 23 12. Haladás 19 6 5 8 26:25 23 13. Honvéd 19 6 5 8 22:24 23 14. MTK 19 6 5 8 23:28 23 15. Siófok 19 4 6 9 15:26 18 16. Szolnok 19 3 3 13 16:40 12 A 20. forduló párosítása 2011. március 18-a és 20-a között: Kecskemét – ZTE, Videoton – Debrecen, Pápa – Kaposvár, Siófok – Vasas, Paks – Haladás, Honvéd – Szolnok, Győr – Ferencváros, Újpest – MTK.

Panonija – Kapca 6:1 A gyertyánosi Panonija kiütéses, 6:1-es győzelmet aratott a kapcaiak ellen. Különösen jól teljesített Biro Nikolaj, aki három gólt is szerzett. Birón kívül a hazaiaknál Magyar Sebastjan, Igor Hozjan és Jernej Hozjan, a vendégeknél pedig Aleš Cigan lőtt gólt. Hídvég – Puconci 3:2 Hídvégre látogatott a muraszombati körzeti ligás Kema Puconci csapata. A félidőben 2:2-es döntetlen volt az eredmény, de végül a hídvégiek 3:2-re legyőzték a vendégeket. A hazaiaknál Požonec, Gostan és Marton volt a gólszerző. Straden – Grad 0:2 A harmadik ligában szereplő Grad csapata Ausztriába látogatott és 2:0-ra győzte le az ottani Straden csapatát. A gólszerzők: Krančič és Fujs. Petesháza – Csente 3:0 A megújult és optimista petesháziak 3:0-ra győzték le a Csentét. A Petesházánál mindhárom gólt a horvát Marviček szerezte. Dobronak (ifi) – Zsitkóc 3:9 A zsitkóci gárda kilenc gólt lőtt az ifjú dobronakiaknak, különösen jól teljesített Simon Bači, aki öt gólt szerzett. Bačin kívül a vendégeknél Jovanovič (2) és Cigan (2), a hazaiaknál pedig Perhoč, Kocon és Piberčnik volt a gólszerző. Nafta öregfiúk – Rogašovci 0:2 Kapcán csaptak össze a Nafta öregfiú és a Rogašovci csapata. A vendégek az első félidőben szerzett gólokkal 2:0-s győzelmet arattak. Feri.h.m., F.B.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 17.


Sport

Sikeres muravidéki cselgáncsozók Muraszombatban a hazai JK Murska Sobota szervezte meg a már hagyományos nemzetközi muraszombati dzsúdókupát az U–13 és az U–11-es korosztály számára. A kupán 252 versenyző mérte össze tudását. A legtöbb érmet, hatot a JK Beltinci és JK Impol Slovenska Bistrica tagjai szereztek meg. Sikeresek voltak a többi muravidéki klub versenyzői is, hiszen a már említett Beltinci mellett a JK Murska Sobota három, a KBV Lendava há-

rom és a JK Ljutomer egy aranyérmet szerzett. Az U–11-es korosztályban a fiúknál a 23 kiló alatti súlycsoportban Zver (KBV Lendava) és a 34 kilósoknál Mlinarič (JK Lendava) második lett, a lányoknál a 28 kilósoknál Lepoša (KBV Lendava) nyert Perc (KBV Lendava) előtt, a 36 kilósoknál pedig Marič (KBV Lendava) lett második. A 13 éves fiúknál a 60 kilós súlycsoportban Hor vat (JK Lendava) bronzérmet szerzett, a 60 kiló felet-

A Varstroj sikere A turniščei Štefan Kovač céllövőklub volt a szervezője a második szériapuskaliga északkeleti csoportja utolsó, hatodik fordulójának. A lendvai SD Varstroj tagjai 1142 körrel az első helyen végeztek, a Kovinar Ormož és a Gančani előtt. Egyéniben az első helyet 391 körrel Mitja Černi (Gančani) szerezte meg, a másodikat pedig Bertalan Kristijan (Varstroj) 385 körrel. A másik két lendvai eredménye: 5. Matija Topolnjak (Varstroj) 380 kör és 6. Bruno Peric (Varstroj) 377 kör. Az idény végen az ös�szetettben az ormožiak lettek az elsők (6821 kör, 45 pont) az SD Ko­lo­man Flisar (6747 kör, 36 pont) és az SD Štefan Ko­vač (6743 kör, 36 pont) előtt. A Varstroj 6647 körrel, 27 ponttal az ötödik lett. Egyéniben a

következő sorrend alakult ki: 1. Mitja Čer­ni (Gančani) 2324 kör 161 pont, 2. Petra Vernik (Or­mož) 2293 kör 132 pont, 3. Denis Verbančič (Gančani) 2292 kör 131 pont, illetve 7. Matija Topolnjak (Varstroj) 2262 kör 95 pont, 14. Kristjan Bertalan (Varstroj) 1152 kör 70 pont és 16. Bruno Peric (Varstroj) 1874 kör 66 pont. Feri.h.m.

Vütek győzni tudott A Petanjcin szervezett piká­ dó­tornán több mint 30 muravidéki versenyző vett részt. Kiválóan szerepeltek a Friends Team tagjai, Vütek Sašo és Rok Durič, akik párosban első helyet szereztek. Vütek egyéniben a negyedik helyen végzett. F.h.m.

muravidéki kosárlabda liga Ljutomer I – Lindau 68:64 A Muravidéki Kosárlabda Liga 15. fordulójának két legérdekesebb meccse Ljutomerben volt. Az élen álló Ljutomer I. a lendvai Lindauval csapott össze, a Ljutomer II. pedig a KD Sobotát látta vendégül. A lendvaiak a jó játék ellenére szoros vereséget szenvedtek, a másik rangadót viszont a vendégek

nyerték. Az eredmények: Beltinci – Gornji Petrovci 76:56, Paloma Sladki Vrh – Gornja Radgona 65:71, Ljutomer II. – Sobota 66:80 és Ljutomer I. – Lindau Lendva 68:64. A tabella élén 25 ponttal a Ljutomer I. áll a 23 pontos Sobota előtt, a Lindau pedig 16 ponttal a hetedik. F.B.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 17.

ti súlycsoportban pedig Mihailovič Krpan (KBV Lendava) nem talált legyőzőre. A lányoknál a 28 kilós súlycsoportban Kotnjek (JK Lendava) a döntőben szenvedett vereséget. F.B.

Utroša dominált A hazai BK TOM Mir­na szervezésében a dolenjszkói Mirnán zajlott a negyedik meghívásos „A” tollaslabdatorna, melyen 50 szlovén és horvát versenyző vett részt. Nagy sikert értek el a lendvai BK Mladost tagjai, Utroša Iztok ugyanis mindhárom kategóriában győzni tudott. Először egyéniben bizonyult a legjobbnak, majd férfi párosban párjával, Kek Jamnikkal (Medvode) győztek, és végül még a vegyes páros kategóriában is Natalija Pešehonovával a dobogó legfelső fokára álhatott. A nők is szép eredményeket értek el, Nika Koncut egyéniben harmadik, Magyar Sabina pedig negyedik lett. Magyar Sabina párjával, Eva Miklič-csel negyedik lett a női párosok között is. F.B.

Ismét győztek N é h á ny g y e n g é b b meccs után a Nafta férficsapata ismét győzni tudott a harmadik tekeliga keleti csoportjában. A 16. fordulóban 7:1-re (fában 3308:3159-re) győzték le a maribori Lokomotiva csapatát, ezzel a tabella második fokára léptek előre, csak egy pont lemaradással az első Litija mögött. A Naftából Radakovič/ Magyar 548, Horvat 529, Kuk 552, Zadravec 589 és Matjašič 573 fával győzött. A második ligában szereplő nők szabadok voltak. F.B.

Muravidéki Labdarúgó Liga, 2010/2011 tavaszi idény

20. forduló, 2011. május 1-jén, 17.00: Hotiza – Šalovci Petesháza – Gančani Hodos – Bakovci Bistrica – Turnišče Bogojina – Dobronak Rakičan – Ljutomer Črenšovci – Puconci

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

14. forduló, 2011. március 20-án, 15.00: Hodos – Hotiza __:__ Dobronak – Petesháza __:__ Gančani – Šalovci __:__ Bakovci – Turnišče __:__ Puconci – Ljutomer __:__ Bogojina – Rakičan __:__ Črenšovci – Bistrica __:__

21. forduló, 2011. május 8-án, 17.00: Gančani – Dobronak Šalovci – Hodos Petesháza – Rakičan Ljutomer – Bistrica Turnišče – Hotiza Bakovci – Črenšovci Puconci – Bogojina

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

15. forduló, 2011. március 27-én, 16.00: Gančani – Hodos __:__ Puconci – Petesháza __:__ Črenšovci – Hotiza __:__ Šalovci – Turnišče __:__ Bakovci – Ljutomer __:__ Dobronak – Rakičan __:__ Bogojina – Bistrica __:__

22. forduló, 2011. május 15-én, 17.00: Hotiza – Ljutomer Dobronak – Puconci Hodos – Turnišče Bistrica – Petesháza Bogojina – Bakovci Rakičan – Gančani Črenšovci – Šalovci

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

16. forduló, 2011. április 3-án, 16.00: Hotiza – Bogojina Petesháza – Bakovci Hodos – Črenšovci Turnišče – Gančani Ljutomer – Šalovci Rakičan – Puconci Bistrica – Dobronak

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

23. forduló, 2011. május 22-én, 17.30: Gančani – Puconci Ljutomer – Hodos Petesháza – Hotiza Rakičan – Bistrica Turnišče – Črenšovci Bakovci – Dobronak Šalovci – Bogojina

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

24. forduló, 2011. május 29-én, 17.30: Hotiza– Rakičan Dobronak – Šalovci Petesháza – Hodos Bistrica – Gančani Bogojina – Turnišče Puconci – Bakovci Črenšovci – Ljutomer

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

25. forduló, 2011. június 5-én, 17.30: Gančani – Bakovci __:__ Ljutomer – Bogojina __:__ Bistrica – Hotiza __:__ Rakičan – Hodos __:__ Petesháza – Črenšovci __:__ Turnišče – Dobronak __:__ Šalovci – Puconci __:__

19. forduló, 2011. április 23-án, 16.30: Gančani – Bogojina __:__ Šalovci – Bistrica __:__ Dobronak – Črenšovci __:__ Ljutomer – Petesháza __:__ Turnišče – Rakičan __:__ Bakovci – Hotiza __:__ Puconci – Hodos __:__

26. forduló, 2011. június 12-én, 17.30: Hotiza – Gančani __:__ Dobronak – Ljutomer __:__ Hodos – Bistrica __:__ Bakovci – Šalovci __:__ Bogojina – Petesháza __:__ Puconci – Turnišče __:__ Črenšovci – Rakičan __:__

17. forduló, 2011. április 10-én, 16.30: Gančani – Črenšovci Puconci – Bistrica Dobronak – Hotiza Šalovci – Petesháza Turnišče – Ljutomer Bakovci – Rakičan Bogojina – Hodos 18. forduló, 2011. április 17-én, 16.30: Hotiza – Puconci Petesháza – Turnišče Hodos – Dobronak Bistrica – Bakovci Ljutomer – Gančani Rakičan – Šalovci Črenšovci – Bogojina

23


LENDVAI SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM

2011. március 26. 19.00

a Flamenco Táncegyesület tagjainak eloadásában

Belépodíj: 8 €

Az egyesület már több éve eredményesen működik Ana Pandur Predin táncos és koreográfus irányításával. A csoportból számos kiváló táncos indult el hazai, illetve külföldi pályán, népszerűsítve e spanyol táncot. Valamennyi táncost, a koreográfusukkal együtt a tánc iránti szeretet fűzi össze. Az egyesület évente egy egész estét betöltő új programmal jelentkezik, amelynek során a falmenco történetén vezeti végig a közönséget. A hagyományos tánctól egészen a kortárs változatokig mutatják be annak fejlődési irányát. Eltekintve a gyakorlattól a színpadon a kevésbé jártas előadók is fellépnek, hiszen Ana Pandur Predin szerint frissességet és eredeti rálátást visznek az előadásba. A táncosokat zenészek kísérik: Gregor Cigler, aki Kelet-Európa legjobb flamenco-gitárosának számít, Jure Pohleven basszusgitáron és Andrej Predin a cajon nevű ütőshangszeren. A másfél óráig tartó előadásban a flamenco különböző műfajait mutatják be, amelyek az érzelmek széles skáláját adják vissza. A közös táncon belül szólisták is bemutatkoznak, köztük Ana Pandur Predin, akinek koreográfiájára épül az előadás.

Szeretettel várunk/várjuk a Népújság gyermekoldalán megjelent rajzok válogatásából készült kiállítás megnyitójára, mely 2011. március 25-én, pénteken 17 órakor lesz a lendvai Színház- és Hangversenyterem elocsarnokában.

Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet

Népújság, 2011/11.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2011/11. szám