Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

62. évfolyam 10. szám Lendva 2018. március 8. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

9–16. oldal

h

e

t

i

l

a

p

j

a

Nők, lányok, asszonyok A nőnapot ma több szempontból világíthatjuk meg. Történelmi jellege, a nőknek a társadalmi egyenjogúságért vívott harca ma nem éppen a legaktuálisabb üzenete, hiszen nyugati civilizációs világunkban nagyjából elmondhatjuk, hogy nemi alapon nincs megkülönböztetés. Az biztos, hogy – lapozva a meghívók és a programok között – a nőnap megünneplésének a vidéken még nagy hagyománya van, és nem csak női, inkább amolyan generációk közti találkozókká alakultak át a rendezvények. Az idősebbek nosztalgiáznak, de a fiatalabbak is magukénak érzik az ünnepet. A nőnap nálunk már rég nem politikai ünnep, hanem hagyomány. Mai, a nőnapon megjelenő számunkban ennek tükrében is készültek riportjaink.

Vida Marič Jutka, a Purlen Kft. igazgatója:

„Manapság könnyebb a nőknek érvényesülni, mint korábban” 6. oldal


Iránytű Muravidéki magyar önkormányzat

Indulnak a szlovén ga Szolarics Nađ Klára

Nőnapi vélemény Március 8-a, a nemzetközi nőnap a jeles napok közé tartozik még ma is. 1857-ben március 8-án mintegy 40 ezer textil- és konfekcióipari munkásnő sztrájkolt New Yorkban béregyenlőséget és munkaidőcsökkentést követelve. Clara Zetkin is a nők jogaiért szállt harcba, a munkához való jogért, az anyák és a gyerekek védelméért, a nők széles körű szerepvállalási jogáért az országos és a nemzetközi eseményekben. Hogy véget vessen annak a gondolkodásmódnak, hogy a nők helye otthon van… Még ma is vannak megkülönböztetések a férfiak és a nők között – bérek, foglalkoztatás… –, s még ma is van tennivaló az egyenjogúság elérése terén. S van még valami: éreztetik, melyik a gyengébb nem. Gondoljunk csak a nemi, a családi erőszakra. A változások ma is kitartást, bátorságot, önbizalmat követelnek. Mert ma kifinomult a kihasználás, a zaklatás, az erőszak formája. Pedig társadalmunkban a két nem jogilag és formálisan egyenjogú. A nők gazdasági, politikai és társadalmi szerepvállalásában fontos mozzanatot jelenthet a buzdítás. Az az üzenet, hogy nem kell feladni, higgyenek magukban, hiszen el tudják érni a célt. Valami elmozdulhat. És a súlya még nagyobb ennek, ha a hang a helyi környezetből érkezik. S vannak ilyen nők itt több területen is. Olyanok, akik világosan látják a jelent, s benne a nők szerepét. Sőt, tudják, merre kellene haladni, hogyan lehetne kibontakozni, erősödni. Felbátorodni. Mert a véleményt ki kell nyilvánítani, különben semmit sem ér. A véleményeknek közösségi értéke is van, hiszen a társadalom fejlettségére, érettségére, a gondolkodásmódra utal. Vannak nők, vannak elképzelések, akik ezt bizonyítják.

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa február 28-i ülésén elfogadta a közösség idei költségvetését 407 ezer eurós főösszegben. A tanácstagoknak a decemberben előterjesztett tervhez nem volt megjegyzésük, így teljes támogatást kapott. Élénkebb vita alakult ki viszont a tavalyi zárszámadás bemutatásakor, ahol a lendvai fociakadémia finanszírozása került fókuszba. Idén megérkezik a szlovén gazdaságfejlesztési alap támogatása is hat kiválasztott nemzetiségi projektre. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A közösség idénre tervezett 407.504 euró bevétele szinte teljesen azonos a 2017-es bevétellel, az összeg viszont nem tartalmazza az oktatási projekt és az egyéb projektek tételeit, mivel azoknak

2

befizetései) 22 ezer euró összegben képezik. Horváth Ferenc tanácselnök szerint elképzelhető, hogy az év folyamán költségvetés-módosításra kerül sor, mivel vannak még kilátásban lévő projektek is. A tavalyi évet a közösség pozitívan zárta, a bevételek (435.944 euró)

Szülőföldön magyarul

Valamivel kevesebb gyermek támogatására pályáztunk Az idén a Szülőföldön magyarul pályázatra a Muravidéken valamivel kevesebb gyermek támogatására érkezett be kérvény, mint tavaly. A nemzetpolitikai államtitkárság a külhoni magyarság oktatási-nevelési támogatását ismét 22.400 forintos fejenkénti támogatási összeggel hirdette meg, míg a hallgatói támogatás 2.800 forint. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

külön költségvetésük van. Az „alap” költségvetés bevételét a szlovén állam támogatása 203 ezer euró összegben (Nemzetiségi Hivatal, kultuszminisztérium), az anyaországi támogatások 182 ezer euró összegben és a nem adó jellegű bevételek (a székházban lévő intézmények

A Szülőföldön magyarul pályázat hagyományos szlovéniai kivitelezőjétől, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) munkatársától, Vida Simonától megtudtuk, a 2017/2018-as tanévben 289 szülő adta be igényét a pályázati programra, ami összesen 371 gyermeket jelent (tavaly 384). Emellett egy hallgatói támogatási kérvény is beérkezett. A támogatások várhatóan a megszokott időpontban, szeptemberben

kerülnek kifizetésre. A Szülőföldön magyarul pályázat célja a magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása, összege 22.400 forint, ami valamivel több mint 70 eurót jelent (az árfolyamtól függően). Támogatásra jogosultak azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2017/2018-es tanévtől magyar nyelvű nevelésben vesznek részt, valamint azok az általános és középiskolás tanulók, akik az 1999. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat

magyar nyelven folytatják. Egyedi elbírálással támogatást kaphattak azok, akik fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülnek, mivel a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem megoldható a magyar oktatásban való részvétel. A hallgatói támogatás összege idén sem változott, 2.800 forintot tesz ki, s az a nappali tagozatos hallgató volt jogosult rá, aki Szlovéniában működő felsőoktatási intézményben alap- vagy mesterképzését egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á r c i u s 8 .


Nemzetiség

azdaságfejlesztési alap projektjei mintegy 13 ezer euróval haladták meg a kiadásokat (423.138 euró). A tanács külön beszámolókban értékelhette az MMÖNK által vezetett projekteket (vallási, szentlászlói tájház, óvodai, oktatási, fociakadémia), melyek közül a fociakadémia finanszírozása érdekelte a tagokat a legjobban. Mivel a projektre érkezett 1,9 millió euró magyarországi támogatás a közösség

számláján keresztül jutott a beruházóhoz (Nafta 1903 FC), a tagok (Soós Mihály, Horvát Tomi, Orbán Dušan) ezen összeg felhasználásáról kértek több információt. A vita során ismét egyértelműsíteni kellett, hogy a fociakadémia központi projekt. A teljes 2017-es zárszám­ adás elfogadásáról az ellenőrzőbizottság véleményezése után a következő

ülésen dönt a tanács. Idén megérkezik a szlovén gazdaságfejlesztési alap támogatása a nemzetiségi projektekre. A támogatásra javasolt beruházások: domonkosfai tájház (120 ezer euró 2018-ban, 45 ezer euró 2019-ben), két hodosi kilátótorony (50 ezer euró 2018-ban), a Bánffy Központ felújítása (38 ezer euró 2018-ban), dobronaki kézművesek háza (25 ezer

A fociakadémia kapcsán hangzott el a legtöbb kérdés.

Dobronakon kiosztották a tanulmányi támogatásokat A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa (DKMÖNK) hétfőn zárt ajtók mögött elbírálta a felsőfokú tanulmányi támogatási pályázatra beérkezett kérvényeket. A hét pályázó közül hatan teljes egészében eleget tettek a feltételeknek, míg egy pályázót, a Svájcban tanuló Car Dominikot a dokumentáció kiegészítésére kérték fel. A támogatás legalacsonyabb összege 70, míg a legmagasabb 100 euró havonta. A dobronaki magyar önkormányzat

„ösztöndíjasai” 2018-ban: Bogdán Attila, Bogdán Manuela, Varga Teodor, Kovács Álmos, Szomi Péter, illetve Car Dominik egyetemi hallgatók. A t a n á c s röv i d e b b vita után öt támogató és két tartózkodó szavazattal elfogadta a közösség 2017-es zárszámadását. A közösségnek 111.187 euró bevétele és 133.959 euró kiadása volt, ami azt jelenti, hogy közel 23 ezer euróval lépték túl a keretet. Az ülésen ismét szóba került Dobronak Község statútumának kérdése,

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á r c i u s 8 .

melyben még mindig nincs módosítva a magyar nyelv státusza. A tanács határozatba foglalta, hogy megbízza Varga Editet, a községi tanács magyar nemzetiségi különstátuszú tagját, hogy kezdeményezze a módosítást, melynek értelmében a magyar nyelv hivatalos nyelvként szerepeljen a községi dokumentumban. A tanács 300 euró támogatást szavazott meg az Új Muravidék Citeraegyüttes hollandiai vendégszereplésére. Kmj

A Turizmusfejlesztési Stratégia bemutatása A budapesti Hétfa Kutatóintézet munkatársai a muravidéki magyar csúcsszervezet tagjainak bemutatták a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területe Turizmusfejlesztési Stratégiájának tervezetét is. A több fejlesztési lehetőséget tartalmazó terv nyilvános bemutatása pedig március 7-én volt a Bánffy Központban Lendván. Bővebben a következő számunkban. euró 2018-ban), kapornaki tájház (17 ezer euró 2018ban) és az úgynevezett lendvai projekt (50 ezer euró 2018-ban, 120 ezer euró 2019-ben), melyet a lendvai magyar önkormányzat március 7-i ülésén határoztak meg. A zsitkóci kilátótorony felújítása a tulajdonjogi viszonyok rendezése miatt egyelőre „pótlistán” van. Hor váth Ferenc tanácselnök tájékoztatta a tanácsot arról, hogy az illetékes minisztériumból már megérkezett a támogatási szerződés, azonban

további egyeztetésre lesz szükség, mert a dokumentum nem tartalmazza az előfinanszírozást, ami valójában azt jelenti, hogy az önkormányzatoknak hitelt kellene felvenni a beruházásokra. A közösség olyan finanszírozási modellt szeretne elérni, hogy a közösségeknek ne keljen eladósodni. A támogatást október végéig lehet felhasználni és nem lehet átvinni a jövő évre. A tagok második olvasatban egyhangúlag elfogadták a tanács új Ügyrendjét.

Támogassa Ön is az európai kisebbségvédelmi kezdeményezést! Az európai kisebbségvédelmi kezdeményezést a Bánffy Központban, illetve az MNMI által szervezett rendezvényeken is alá lehet írni papíralapon, de támogatását bárki leadhatja az interneten is a http://www.minority-safepack.eu/ címen, ahol nagyjából egy-két perces procedúrára lesz csak szükség.

3


Muravidék Rendhagyó évet zárt a Galéria-Múzeum 2017-ben

Az elsődleges cél: a kulturális örökség védelme A Lendvai Galéria-Múzeum Tanácsa egy év után, hétfőn tartotta meg 13. ülését, melyen elfogadták az intézet 2017. évi zárszámadását, de az idei év programjáról és pénzügyi tervéről is tanácskoztak. A galéria látogatottsága tavaly rendkívüli volt. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A Novak Peter tanács­ elnök által vezetett ülés már a napirend elfogadásánál megtorpant. Lendvai Kepe Zoltán főkusztosz, tanácstag ugyanis indítványozta az ülés elnapolását. Az indok: a tanács tagjai kevés kivételekkel nem rendelkeznek a 2017 januárja óta esedékes, szakmai továbbképzés címén szerzett, a kulturális intézetek

tanácstagjainak kötelező igazolással. A tanács azonban rövid egyeztetés után úgy döntött, hogy mégis megtartja az egyébként határozatképes ülést. De a jegyzőkönyvek elfogadásánál újra csak felmerült a „legitimitás” kérdése, így Kepe Zoltán, aki jogi lépéseket helyezett kilátásba, sem a tavalyi rendes, sem pedig két levelező ülés jegyzőkönyvét nem volt hajlandó megszavazni. Utóbbiakat azért sem, mert az igaz-

gatói munkahely fizetési osztálya megnövelésének (6 osztály) gyors eljárással történt elfogadását nem tartotta megfelelőnek, sőt szabályellenesnek ítélte. Az évi zárszámadás rendkívül magas számokat és a látogatottságról szóló pozitívumokat tartalmazott (367.753 euró bevétel, 30 ezer euró többlet, több mint 24 ezer látogató a várban, négyezer a zsinagógában), amely az idei költségvetési és programtervezet alapjául

A Galéria-Múzeum májusban leköszönő megbízott igazgatója, Lázár Beáta és Lendvai Kepe Zoltán főkusztosz, tanácstag.

is szolgált (230 ezer euró községi és 33 ezer euró állami támogatás mellett). Mindkét dokumentumot elfogadta a tanács, a 2018as tervet azzal a kitétellel, hogy az év folyamán ellenő­ riz­ni kell. Elhangzott a kérdés: vajon patikamérlegen kell-e mérni a sikereket, s közben attól rettegni, hogy nehogy maradjon az intézet számára szabad mozgást jelentő többlet. Lendvai Kepe Zoltán hozzátette: ha csak a belépődíjak révén jelentkező bevételi forrásra hajtunk, akkor az intézmény elérte-e a célját? Vajon ez-e az egyedüli helyes kritérium? Az elsődleges célnak a kulturális örökség védelmének kellene lennie! Példának okáért a reneszánsz év kapcsán szervezett múzeumpedagógiai műhelyeket hozta fel, mely a tárlatlátogató közönség-utánpótlás kinevelésének egyik záloga. Bár ez egy ideje elhalt. A Mátyás király-év kapcsán jó lenne ezt is újraindítani – érvelt Varga István-Štefan tanácstag. A tanács döntött a fiók­ intézmények (polgárság múzeuma, zsinagóga) belépődíjairól is, ami egyesek szerint túl sok (2,5 euró), bár a szabályzat, mely a

csoportos látogatottságot szabályozza, szintén nincs aprólékosan kidolgozva. A magyarországi pályázatok is megtorpantak – hangzott el. A Zala György-emlékév szervezése kapcsán felmerült, hogy a szobrásznak még meglévő gipszmodelljeiből kellene a bronzöntésre egyet kölcsönözni. Gerič Ferenc tanácstag a dicséret hangján szólt, de a személyzet megfelelő létszámának biztosítását a korábbi évekhez hasonlóan fontosnak tartaná. Az idei programokat a májusban leköszönő megbízott igazgató, Lázár Beáta tolmácsolta: a Chagall-kiállításon és a LindArton, valamint a bronzöntés-bemutatáson kívül a jövő héten a Herendi-kiállítás nyílik meg, a szüret tájékán pedig az 1848-as forradalom emlékére nyílik kiállítás a Fő utcai helyiségekben. Az Európa Kulturális Fővárosa projekt egyik pillérének számító zsidómúzeumban is lesznek új rendezvények. A szentgotthárdi művésztelep ismét lendvai segédlettel valósul meg, a Faragó Márton-kiállítást pedig Ljubljanában és Mariborban is láthatják az érdeklődők.

Levélváltás Göncz és Koprivnikar között M é g fe b r u á r vé g é n Göncz László nemzetiségi képviselő a nemzetiségi parlamenti frakció nevében aggodalmát fejezte ki a közigazgatási eljárásról szóló rendelet tartalmával és elfogadásának módjával kapcsolatban is. A közigazgatási tárcavezető, Boris Koprivnikar visszautasította a megfogalmazott vádakat. A nemzetiségi képviselőcsoport a miniszternek címzett levelében ki-

4

fejti, aggodalmuk különösen azért komoly, mert eddig éppen a közigazgatási tárca tette a legtöbbet a deklarált kisebbségi jogok és a jogok gyakorlati megvalósításában tapasztalható különbség csökkentése terén. Göncz László továbbá kifejti, az említett rendelet 5. cikkelyének tartalma nem egyértelmű, különböző módon lehet értelmezni és így ki lehet játszani az Alkotmányban, illetve a törvényekben rögzített nemzetiségi jogo-

kat, ugyanis csak annyit fogalmaz meg, hogy a dokumentumok alkotóelemei, a pecsétek és az űrlapok rendelkezésre állnak olasz és magyar nyelven is. A képviselő hangsúlyozza azt is, a problémára figyelmeztette mindkettő nemzeti közösség csúcsszervezete is a minisztériumot, így elvárható volt, hogy az ügyben konzultáljanak a nemzetiségek képviselőivel. Tehát nem csak a tartalmat, hanem a rendelet elfogadásának

módját is kifogásolják a levélben és kérik a rendelet megfelelő módosítását. A válaszlevélben a közigazgatási tárca vezetője visszautasítja a vádakat, úgy fogalmaz, a rendelet kellően biztosítja a nyelvhasználati jogokat azokon a területeken, ahol az olasz és a magyar nyelv is hivatalos nyelv, az említett rendelet mellett ugyanis más, a közigazgatásra vonatkozó törvények is rendezik a területet, emellett a rendelet cikkelye vélemé-

nyük szerint megfelel az Alkotmányban, illetve a törvényekben rögzített nemzetiségi jogoknak. Koprivnikar visszautasítja a rendelet elfogadására vonatkozó megjegyzéseket is, véleménye szerint az elfogadásban részt vett a két közösség, a majdnem másfél éves elfogadási procedúrában pedig minden fizikai és jogi személy is megtehette észrevételeit. Tomka Tibor

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á r c i u s 8 .


Muravidék Rendkívüli ülés Lendván

Már nem feltétel a vezetői tapasztalat Lendva Község 3. rendkívüli ülésén egyhangúlag elfogadták a tanácstagok a Lendvai Galéria-Múzeum Közintézet megalapításáról szóló rendelet 12. cikkelyének módosítását, így törölték a vezetői tapasztalatot a pályázati feltételek közül. A Lendvai Óvoda esetében programjának kiegészítése után Hozjan Tina igazgatójelöltet támogatja a tanács. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Galéria-Múzeumról szóló rendelet 12. cikkelye rendelkezik az intézet igazgatói munkaköre betöltésének feltételeiről. Ennek értelmében ehhez eddig legalább öt év munkatapasztalat volt szükséges, ebből legkevesebb három év vezetői beosztásban. Lendva Község, az intézmény alapítója úgy ítélte meg, hogy ez a kritérium túl szigorú, így korlátozza a fiatal szakemberek esélyeit az intézet igazgatói munkahelyének betöltésénél. Lendva Község Tanácsa egyhangú döntéssel úgy módosította a szóban forgó szakaszt, hogy törölte a vezetői tapasztalatok

szükségességét. A módosítással egyetértett a Galéria-Múzeum társalapítója, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség is. A Horváth Ferenc alpolgármester által vezetett rendkívüli ülésen a tanács élénk vita után úgy döntött, hogy a Lendvai Óvoda igazgatójának kinevezésénél Hozjan Tina jelöltet (az eddigi igazgatót) támogatja. A véleményt az intézmény tanácsához, a kiírás lebonyolítójához továbbítják. A januárban kiír t munkahelyre két jelölt – Hozjan Tina és Lebar Romana – nyújtott be pályázatot. A községi mandátumvizsgáló, kinevezési és választási bizottság megállapította, hogy

mindkét jelölt megfelel a feltételeknek. A községi tanács véleményét az eljárási folyamat keretében az óvoda tanácsa kérte. Ennek kinyilvánítása előtt azonban Lendva Község mint alapító úgy döntött, hogy néhány kérdésben még kiegészítést kér mindkét jelölttől. A kiegészítések alapján a mandátumvizsgáló bizottság olyan javaslatot tett, mely szerint a kinevezésnél Hozjan Tina jelöltet részesítse előnyben a községi tanács. Az eljárás módját határozottan kifogásolta Koncut Ivan tanácstag, aki tudni szerette volna, ki rendelte el a beérkezett dokumentáció kibővítését. Erre ugyan nem kapott

A magyar tájházak szövetségében

választ, de ismertették a hivatali levél tartalmát, amit az aláírásával Balažek Anton polgármester is ellátott. Koncut véleménye szerint a hiánypótlás beavatkozást jelentett a mandátumvizsgáló bizottság

munkájába. Megjegyezte még, hogy az, aki már igazgatói tisztséget tölt be, nagyobb rálátással rendelkezik a kért témakörökről, mint az, akinek nincs ilyen tapasztalata. Koncut a szavazásnál tartózkodott.

Marad az 1.500 eurós támogatás A kis tisztítóberendezések beszerzésében és beépítésében Lendva Község idén is 1.500 eurós támogatással segíti a háztartásokat és a jogi személyeket a község azon területén, ahol a természeti adottságok miatt a csatornahálózat kiépítése nem valósítható meg. A községben az állandó lakhelyek, illetve a cégek székhelye szerint 200 esetben lenne szükség kis tisztítókra. A szennyvíz elvezetését és tisztítását az országos operatív program meghatározása szerint 2021-ig kell rendezni. A községi támogatás célja ösztönözni a háztartásokat és a jogi személyeket a kis tisztítóberendezések beszerzésére és beépítésére. Az elmúlt két évben a község területén 41 ilyet építettek be támogatás mellett (a legtöbbet, 27-et Hosszúfalu kataszteri községben, ezt követi Lendva 6 berendezéssel, Csentében és Hotizán 3–3, valamint 1–1 kis berendezés Völgyifaluban és Pincén készült el). A szubvenciók költségvetési tétele 61.500 eurót tett ki. Idén e célra 75 ezer eurót különítettek el. A támogatás az egyes berendezések beszerzési és beépítési költségeinek 30–50 százalékát fedezi. Az 1.500 eurós támogatás elnyeréséhez Lendva Község nyilvános felhívást jelentet meg a honlapján (www.lendava.si). A kérelmek elbírálását a községi hivatal végzi el, majd ad ki róla határozatot. Az idei támogatás mértékét a községi tanács a múlt csütörtöki rendkívüli ülésen egyhangúlag elfogadta. Szolarics Nađ Klára

Meghívó

A dobronaki Dobronoki György-házat felvették a Magyarországi Tájházak Szövetségébe. A muravidéki néprajzi létesítmény egy erdélyi és egy felvidéki tájház után a harmadik a határon túlról. Az első programokat a szövetség keretében április 28-án és 29-én szervezik meg. kmj N É P Ú J S Á G 2 018 . m á r c i u s 8 .

Kót és Külsősárd testvértelepülések tisztelettel meghívják Önöket az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepélyes megemlékezésre és testvértelepülési találkozóra, amely 2018. március 10-én, szombaton 16 órai kezdettel lesz a kóti falu- és tűzoltóotthonban.

5


Gazdaság A Purlen Kft. élén

Az építőiparban is egyre több a nő Vida Marič Jutka egy nem tipikusan „női profilú” cég élén áll, ugyanis építőipari vállalatot vezet, sőt, egy olyat, mely tevékenységével egyedüli Szlovéniában: az előszigetelt csöveket gyártó Purlen Kft. családi vállalkozás igazgatója 2002 óta. Mint mondta, az építőiparban is egyre több a nő, akik nagyon jól megállják a helyüket. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A rendszer váltás és a gazdaság átalakulása a megélhetés szélére sodorta az előszigetelt csövek gyártását Lendván, amit az 1970-es évektől a Gorenje Varstroj cég végzett. A Vida család megvásárolta a cég épületeit, új gépeket vettek, s 2002-ben elindították

sek megszerzése a külföldi konkurencia miatt nagyon kiéleződött. Sokszor meg kell fontolni, érdemes-e a munkát elvállalni alacsony áron és lemondani a haszonról, vagy jobb hagyni és nem termelni veszteséget – mondta Vida Marič Jutka. A Purlen Kft. az utóbbi években a termékei nagyobb részét a hor vát,

a DN 20-as átmérőjű csőtől a legnagyobb, DN 450-es csövekig minden méretben tudunk előszigetelni. A cső acélból készül, amit poliuretán habbal szigetelünk a köpenyen belül. A megrendeléshez lekérjük a tervrajzot is, így optimalizálni tudjuk a kivitelezést. Ez azt jelenti, hogy nem csak ajánlatot adunk a termékeinkre, hanem kidol-

Vida Marič Jutka, a Purlen Kft. igazgatója: – Szerintem jó irányba haladunk, a nők bizonyítottan megállják a helyüket. családi vállalkozásukat, a Purlen Kft.-t. A cég igazgatója már a kezdetektől Vida Marič Jutka. – Kicsi cég vagyunk, átlagban nyolcfős a kollektíva. Az építőiparban használt előszigetelt csöveket gyártjuk és értékesítjük, de a termelés szezonális jellegű, hiszen télen nincs megrendelés. A működésünk elején még csak kerestük a helyünket Szlovéniában. Ma a termékeink iránt projektek révén van kereslet, de a megrendelé-

6

a magyar és a bosnyák piacon értékesíti, de most nyitnak Ausztria felé is. A külföld felé fordulás mindenképpen szükséges. – Az előszigetelt csöveket távhővezetékek építéséhez használják, távfűtéshez, illetve hűtőrendszerekhez, de alkalmasak termálvíz vezetésére is. A lényeg, hogy a gyárilag előszigetelt csöveken áramló közegnek hosszú távon – a forrástól a felhasználóig – minél alacsonyabb legyen a hővesztesége. Mi

gozzuk a legoptimálisabb kivitelezést is, hogy minél kevesebb extra kivitelű, méretre készített elemre, idomra legyen szükség. Ezzel csökkenteni tudjuk a beruházás költségeit is. Előnyünk, hogy nem standard méretű, extra kivitelezésű idomokat is tudunk gyártani – mondta az igazgató. Mindehhez az üzemet műszakilag is felfejlesztették. A gyártáshoz szükséges anyagokat Szlovénián kívül, az EU piacán szerzik be. A termékeik

nagyon anyagigényesek, ezért hosszú az az idő, amíg a gyártásból „pénz lesz”, így szinte mindent megrendelésre gyártanak. – Az előszigetelt csővezetékek a föld alatt haladnak. Mi csak a csövek gyártói és értékesítői vagyunk, de vannak vevőink, akik szerelést is kérnek, amit az alvállalkozóinkkal oldunk meg. Folyamatosan fejlesztünk, legutóbb a minőségellenőrzést vezettük be. Megszereztük az ISO 9001-es bizonylatot is, hiszen ez a közbeszerzéses munkálatoknál alapfeltétel – sorolta az igazgató, aki a tavalyi üzleti évet úgy értékelte, jobb volt, mint a 2016-os. A Purlen Kft. közel egymillió euró bevételt termelt, a szám évről évre folyamatosan növekszik. A dolgozóknak a béreket és a pótlékokat a kifizetés napján átutalják, függetlenül a pillanatnyi helyzettől. – A dolgozóink mindannyian hozzájárulnak a cég sikeréhez, eredményéhez. Nélkülük nincs termék, s igyekezni kell, hogy a termék jó legyen. Kellő ösztönzés nélkül ez nem várható el – fejtette ki Vida Marič Jutka, aki szívesen fogadja édesapja, Vida Ferenc, a cég társtulajdonosának – amolyan „külső szakértőként” adott – tanácsait is. – Női igazgatóként dolgozik a gazdaságban, éppen az építőiparban, amely kimondottan férfias jellegű ágazat. Most, a nemzetközi nőnap környékén szinte adódik a kérdés, hogy milyen az ágazatban egy női vezető helyzete? – Manapság szerintem könnyebb a nőknek is érvényesülni, mint korábban. Egyre több nő van vezető pozícióban az ipari tevékenységekben is. Azt tapasztalom, hogy a vevőinknél, a szállítóinknál,

a velünk együttműködő vállalatoknál is egyre több a nő. Érdekes, hogy igaz ez a műszaki területen is, s egyre több az operatív női vezető a legmagasabb szinteken, a döntéshozatali szektorban is. Ez mindenképp pozitív változást jelent. Szerintem jó irányba haladunk, a nők bizonyítottan megállják a helyüket. Nekem azok után, hogy „bejáródtam” és némi tapasztalatot szereztem, szinte semmi nehézségem nem volt az üzletfelekkel, a megrendelőkkel, a szállítóinkkal, a partnereinkkel szemben. Ha technikai kérdés merül fel a gyártásunkat illetően és én nem tudom a választ, akkor a technikai munkatársamhoz fordulok, akitől pontos tájékoztatást kapok. De így járna el egy férfi vezető is. Úgy látom, hogy máshogy gondolkodnak a nők, mint a férfiak, ami jó is lehet – fejtette ki Vida Marič Jutka. – A nők ma egyre magabiztosabbak, fel vannak vértezve a kellő tudással. Azt tapasztalom, hogy egyre nagyobb a nők szerepe a társadalomban. S ha a többi nő látja a másik nő sikerét, akkor ennek buzdító hatása lehet. A nőknek azt üzenem, ne adják fel, higgyenek magukban, s akkor biztos el tudják érni a céljukat. – Mint női igazgató milyen munkaerőt alkalmazna az új munkahelyekre? – Ha mindkettő jelölt megfelel a kritériumoknak, akkor miért ne eshetne a választás a nőre? A nőknél emlegetett kifogások, mint például a szülési szabadság, nem jelenthetnek hátrányt az alkalmazásuknál. A szülési szabadságot, az anyaságot vállaló nő távollétet megtervezheti a munkaadó, felkészülhet rá, ez nem lehet negatív aspektus – fejtette ki a véleményét Vida Marič Jutka.

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á r c i u s 8 .


Kultúra Nemes László előadása vallásról és művészetről

Barangolás az évszázadok művészetében A lendvai könyvtár olvasótermében múlt csütörtökön Nemes László festőművész-tanár Vallás és művészet című előadását hallgathatták meg az érdeklődők. A kolozsvári születésű művész vetítéssel egybekötött előadását sok időszerű utalással tette érdekfeszítővé.

Nemes Lászlót (balról) tanítványa, Császár Szebasztiján köszöntötte.

A Testről és lélekről főszereplője Mariborban A Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke filmdélutánt szervezett egy különleges alkalomból: Enyedi Ildikó Oscar-díjra jelölt, Testről és lélekről című filmjét vetítette le a nagyszámú érdeklődő egyetemi hallgatónak és oktatónak, a film(ek) szerelmeseinek. A Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon Arany Medve-díjat nyert

alkotás férfi főszereplője, Morcsányi Géza elfogadta a tanszék meghívását, és a vetítés után óriási lelkesedéssel beszélt a filmben játszott szerepéről, valamint mindazokról az élményekről, amelyeket színházi dramaturgként megélt az évek során. Elmondta, hogy a rendezővel, Enyedi Ildikóval már ismerték egymást, a Színház- és Filmművészeti Egyetemen

Morcsányi Géza, a film főszereplője egyetemi hallgatóknak és oktatóknak beszélt a filmről. N É P Ú J S Á G 2 018 . m á r c i u s 8 .

találkoztak, s a vágóhíd gazdasági igazgatójának szerepét, vagyis Endre karakterének megformálását illetően abban állapodtak meg a rendezővel, hogy amit kér, azt a legteljesebb mértékig igyekszik megtenni. Hozzátette, hogy a forgatás hangulatára az általános segítőkészség és együttműködés volt jellemző. Noha a film már sok elismerésben részesült, ő úgy érzi, ettől a szereptől még nem lett színész, de nagyon örül, „hogy belerángattak ebbe az egész kalandba”. Morcsányi Géza a Magvető kiadó vezetőjeként Nobel-díjig juttatta a szerzőjét, Kertész Imrét, aztán az első filmszerepe mindjárt Arany Medvét kapott, majd Oscar-díjra jelölték. A beszélgetést Rudaš Jutka tanszékvezető vezette, a tanszék diplomázott hallgatója, Koša Peter pedig szlovénra tolmácsolta az elhangzottakat. (–)

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Császár Szebasztiján könyvtáros, képzőművész köszöntötte a közönséget, majd felvezetőjében kiemelte, szerencsésnek tartja magát, hogy a pályaválasztásában meghatározó szerepe volt az előadást tartó művésznek. Nemes László előadása elején kifejtette, hogy az évszázadok során a vallás és a művészeti fejlődés kapcsán felhalmozódott kérdések nem kell, hogy elkeserítsenek bárkit is, még akkor sem, ha nem találjuk rájuk a választ. Mert ezek vihetik előre az életünket. Nemes László az őskor művészetétől, a barlangraj-

zoktól az ókori kultúrákon és a középkoron át haladva tekintette át a máig megtett utat, kiemelve a világvallások mentén megvalósult építészeti-művészeti hagyományt. A fotográfia megjelenésével a művészetnek egy új korszaka következett el, emellett a fény szerepe átalakult a festészetben is, s mindent a fény és a szín kezdett uralni. Van Gogh világa hihetetlen energiákat szabadított fel, képeinek expresszivitása által, a színekkel újabb világot hozott létre a valóság másolása helyett. Zárásul az előadó kifejtette: a káosz viszont, ami felé finom léptekkel közelgünk, a halálunkat fogja jelenteni...

Meghívó

Hodos Község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közössége Szeretettel meghívja Önt

az 1848. március 15-i forradalom tiszteletére rendezett községi ünnepi rendezvényre, amely 2018. március 10-én, szombaton 18.00 órakor lesz a hodosi művelődési házban.

magyar nemzetiségi művelődési intézet zavod za kulturo madžarske narodnosti

7


Muravidék Sikeres árverés

Az Elizabeta szállodát megvette a Sicom Invest Három év után vásárlóra talált a lendvai Elizabeta szálloda. A február 28-án Ljubljanában, Žejn Janja csődgondnok ügyvédi irodájában megtartott árverésen a Sicom Invest társaság 490 ezer eurós kikiáltási áron vásárolta meg a szállodát és a hozzá tartozó területet.

Három év után 490 ezer euróért eladták a lendvai Elizabeta szállodát.

8

Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az árverésen három érdeklődő jelent meg, de az árverési letétet csak a ljubljanai Sicom Invest fizette be. A társaság tulajdonosa Sandi Brezovnik, Ukrajna tiszteletbeli szlovéniai konzulja. Az Elizabeta szálloda legutóbb Pavlov Ivan Zgornja Kungota-i vállalkozó tulajdonában volt, majd Pavlov magáncsődje után a szálloda a csődvagyonba került. A 24 szobás szállodát négy év után, tavaly novemberben a bérlő, a Biovolt cég bezárta, mert nem jött létre megegyezés a bérlő és a bérbe adó között a további bérleti díjról. A létesítmény legnagyobb hitelezője a Raiffeisen bank, a pénzintézet felé fennálló tartozás megközelíti a 700 ezer

eurót. A csődgondnok a 490 ezer eurós vételárból tehát csak részben tudja fedezni a tartozást. Az Elizabeta szálloda felbecsült értéke 2016-ban 1,4 millió euró volt a hozzá tartozó telekkel, felszerelés nélkül. Az első, 2015-ben megtartott árverésen az ingatlant 696 ezer eurós kikiáltási ár mellett kínálták – eredménytelenül. A szálloda immár húsz éves és felújításra szorul. A Sicom Invest társaság üzleti érdeklődése főként a szlovén idegenforgalmi központokra irányul, és jellemzően azokra a létesítményekre, amelyek pénzügyi nehézségekbe kerültek. Tavaly például a sípályáiról ismert Golte szállodába fektetett be az Ekohoteli projekt révén. Nem hivatalos információk szerint ukrán tőkéből bonyolítja le a vásárlásokat.

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á r c i u s 8 .


Agrártámogatások

Info

Javában zajlik a mezőgazdasági kampány Az idén február 26-án kezdődött el és május 6-ig tart a mezőgazdasági támogatások kampánya. Az említett időszakban, illetve késedelmi díj felszámolásával május 31-ig lehet leadni a közvetlen támogatásokra, a környezeti (KOPOP), az ökológiai gazdálkodásra, a korlátolt tényezők mellett folytatott gazdálkodásra szóló, illetve az úgynevezett állatjóléti vonatkozású kérvényeket.

Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A tavalyi évben ezen címen 267 millió euró került kifizetésre. Az összeg 86 százaléka az uniós költségvetésből származott, a fennmaradó összeget pedig a szlovén költségvetés fedezte. Hasonló összeg kifizetése várható az idei évre is, annyi különbséggel, hogy a jelen év decemberétől a jövő év júliusáig minden támogatás kifizetésre kerül. Az eddigi években az időintervallum jócskán kitolódott.

Nagyobb változások a támogatásokban nem történtek, változott azonban néhány úgynevezett zöld szabály. Ennek ellenére a pályázóknak rengeteg apróságra kell figyelniük, minderről bővebben a szaktanácsadóknál, illetve az agrárpiaci ügynökség weblapjain lehet tájékozódni. A kérvényeket, pályázatokat a megszokott módon lehet leadni a mezőgazdasági szaktanácsadók segítségével, illetve önállóan az elektronikus rendszeren keresztül.

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

A mezőgazdasági támogatások zömét a hektárra vetített közvetlen támogatások jelentik továbbra is.

hétről hétre USA – Megvannak az Oscarok: A víz érintése című film 13 jelöléséből négyet váltott díjra, a legjobb film mellett Guillermo del Toro vehette át a rendezői el-

legsötétebb óra című filmben nyújtott alakításáért. A legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat nem Enyedi Ildikó alkotása, a Testről és lélekről, hanem a transznemű szereplővel forgatott chilei Egy fantasztikus nő kapta (képünkön). EU – A maradni az EUban vagy távozni kérdésről novemberben és decem-

ismerést is. A legjobb női főszereplő díját Frances McDormand kapta a Három óriásplakát Ebbing határában című filmért, és a mellékszereplőt is ebből az alkotásból díjazták Sam Rockwell személyében, a legjobb férfi főszereplő aranyszobrocskáját pedig Gary Oldman vehette át A

berben öt közép-európai országban készült átfogó felmérés. A Radio Praha erről szóló riportja szerint a

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á r c i u s 8 .

magyaroknak 84, a szlovénoknak 79, a szlovákoknak pedig 69 százaléka gondolja azt, hogy országuk jó helyen van a közösségben. A tagság támogatottsága Csehországban a legalacsonyabb: az emberek 54 százaléka maradna, 34 százalék kilépne, a maradék 12 százalék nem tud dönteni a kérdésben. Koppenhága – Kizöldül a Lego: hamarosan növényi alapú műanyagból készülnek majd a jelenleg kőolajalapú Lego-elemek és -figurák. Első körben a puhább műanyagból öntött részeket – például a fákat és bokrokat – állítják majd elő cukornádból készült polietilénből, később pedig

valamennyi terméküket ilyen alapanyagból gyártják majd. A teljes átállást

2030-ra ígérik, és állítják, hogy fenntartható forrásból vásárolják majd a szükséges cukornádat. A felhasználóknak a dán játékgyártó szerint nem fog feltűnni a változás. G e n f – A z É v Au tó j a 2018-ban a Volvo új alsó-középkategóriás szabadidőautója, az XC40-es lett – hirdették ki a 88.

Genfi Autókiállításon, a világ egyik legnagyobb autóipari szakkiállításán. Nagy figyelem övezi az új, Kecskeméten gyártott Mercedes A-osztályt is. A BMW X4-es szabadidőautójának

két új változatát mutatta be, de a legnagyobb figyelmet a felső-középkategóriás 5-ös BMW kapja az európai Év Autója választáson elért harmadik helyezése miatt. A szervezők a március 18-ig tartó kiállításra mintegy 700 ezer érdeklődőt várnak.

9


Info a mai napon... Március 8-án történt 1823 Megszületett gróf Andrássy Gyula, a Magyar Királyság miniszterelnöke, a Monarchia külügyminisztere. 1917 Elhunyt Ferdinand Zeppelin német katonatiszt, feltaláló, a kormányozható léghajó megépítője. 1921 Megszületett Romhányi József, a „rímhányó” író, költő, műfordító, érdemes művész. 1929 Mihály Dénes gépészmérnöknek először a világon sikerült mozgó televíziós közvetítést adnia. 1935 Elpusztult a Hachiko nevű akita fajtájú kutya, aki hűségéről lett híres, mert 9 évig várt a gazdájára egy vasútállomáson. 1950 Vorosilov marsall bejelentette, hogy a Szovjetunió kifejlesztette az atombombát. 1968 Több ezer egyetemista tüntetett Varsóban a sajtószabadságért és a demokráciáért. 1971 Joe Frazier megverte Muhammad Alit, s ezzel elnyerte a nehézsúlyú bajnoki címet. 1974 Megnyílt Párizsban a Charles de Gaulle repülőtér. 1975 Meghalt George Stevens Oscar-díjas filmrendező.

visszapillantó

2008. március 6-án, 9. szám

Vidám alkotó-szünidő a Bánffyban Igaz, hogy az idei téli szünidő nem a hagyományos téli örömökkel telt, hiszen a szánkózás, a hóemberépítés és hasonlók helyett meleg tavaszi idővel lepett

udvara is Lendván. A szórakoztató alkotóműhelyek mellett ugyanis játékra is maradt idő. És mi mindent lehetett csinálni? A Magyar Nem-

gyerekeket, szülőket. Hétfőtől péntekig minden délelőtt lehetett jönni… Rajzolás, festés, vágás, ragasztás. Folyik a műhelymunka. Csütörtökön a szom-

ünnepi díszek készítése. A tojásfestésnél a dobronaki Toplak Alenka és Solarič Loretta utasításait kellett figyelni. Selyemre is szebbnél szebb festmények készül-

Tojásfestés és ünnepi díszek készítése Toplak Alenkával és Solarič Lorettával. meg mindenkit. De bizony ennek is van/volt jó oldala: kerékpározni, hancúrozni lehetett… és persze sok mást is. Vidám hancúrozókkal telt meg a Bánffy Központ

zetiségi Művelődési Intézet most már hagyományosan a Bánffy Központba várta képzőművészeti, kézügyességi, színházi műhelymunkákra, önismereti foglalkozásokra a

bathelyi Agóra Gyermekház munkatársai, Geosics Judit és Piszner Ágnes vezették az alkotómunkát. Mivel közeledik a húsvét, nem maradhatott el a tojásfestés sem, az

tek, Šinko Sabina lendvai képzőművész tanította a mesterséget. Szerző: Király M. Jutka

nyelvről mindenkinek Dr. N. Császi Ildikó, a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének lektora

Mi lesz a kézírással? Egyre többet halljuk mostanában: miért kínozzuk a gyerekeket még ma is a kézírással? A helyes ceruzafogással gyötrik a gyerekeket az iskolában, miközben a legtöbben két ujjal írják az íméljeiket. A kézírás évszázadok óta az emberiség kultúrájának szer ves része, olyannyira hozzátartozik személyiségünkhöz, mint a beszéd. Ennek ellenére az USA legtöbb államában már abbahagyták a folyóírás tanítását az iskolákban. Európában sokan elképzelhetetlennek tartják, hogy ne tudjanak kézzel írni. Amerikában azonban nem csupán a folyóírás, hanem lassan a nyomtatott kézírás is eltűnik a diákok

10

életéből. Inkább gépelést tanítanak a gyerekeknek, a diákok a házi feladataikat is számítógépen készítik el. Már 42 amerikai államban alapkövetelmény a tízujjas gépelés. A szakemberek is hevesen tiltakoznak az amerikai trend ellen: tanárok, pszichológusok, szülők nagy hányada gondolja úgy, a folyóírás tanulása szoros kapcsolatban áll az olvasni tanulással és a finommotoros mozgással, így fejleszti a gondolkodást. Az amerikai módszer átvétele súlyos következményekkel járna. A nyolcvanas években angolszász mintára az általános iskolákban náluk is megjelent a

szóképes olvasás tanítása. Azóta bebizonyosodott, nagy tévedés volt, hiszen magyar nyelvi környezetben nem volt hatékony ez a módszer, vissza kellett térni a szótagoló olvasásra. Hasonló jövője lenne a folyóírás esetleges megszüntetésének is. Az iskola tanítsa meg a gyerekeket folyóírással írni, ugyanakkor hasznos lenne, ha a tíz­ ujjas gépelést is oktatnák. Hiszen a kettő egymást kiegészítve elengedhetetlenül fontos tudást ad. A folyóírás tanítása nem csupán egy évszázados pedagógiai hagyomány, hanem valóban egy fontos módszer a kisiskolások gondolkodásának fejlesztésére. Nagy hiba

lenne ezt feladni. Másrészt az íráskép a személyiségünk tükörképe, a kézírás és a személyiség közötti összefüggést már az ókorban is feltételezték. A gépelés ugyan gyors, de személytelen. Amikor kézzel írunk, olyan agyi impulzus jön létre, amely segíti az összpontosítást. A kísérlet során megállapították, hogy a kifinomultabb kézírással rendelkező gyerekeknél a munkamemóriáért (rövid távú emlékezetért) felelős agyi területek aktívabbnak mutatkoztak. Mivel a kézírás roppant összetett mozgás és agyi munka, így sok területet megmozgat, s nem véletlen, hogy az agysérültek gyógyításában is

elfogadott mód, hogy újra megtanítják őket írni. A gépírással ezt a fejlesztési módot nem lehet helyettesíteni. A felgyorsult élet következtében egyre rendezetlenebb és nehezebben olvasható a kézírásunk. Gyakorta annyira olvashatatlan, hogy szinte már csak magunknak írunk kézzel, és ha tehetjük, minden másnak szóló dokumentumot géppel készítünk. A kézzel írt aláírás azonban szentség, nehezen elképzelhető, hogy ez bármi módon kiváltható, hogy visszatérnénk a pecsétgyűrűk korához, vagy az elektronikus aláírásban ne szerepelne ez az egyedi elem, a kézírás.

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á r c i u s 8 .


Info Mit válaszoljak?

már nincs ott mellettetek, mindig gondolhat rá vagy szóba hozhatja nektek. „Miért veszekedtek apuval?” Amikor a szülők hangosan veszekednek, a gyermekek gyakran aggodalmaskodni kezdenek. Azt már egy 4 éves is képes észrevenni, ha két ember haragszik egymásra, így ilyenkor felmerül benne a kérdés: ha szeretitek egymást, de vitatkoztok, mennyire biztos is az a szeretet?

rosan kistestvérük születik; látják, ahogy az édesanyjuk pocakja egyre nő, tudják, hogy bent van a baba, és kíváncsiak lesznek arra, vajon egykor ők is ott voltak-e. A legjobb, ha rákérdezel, ő mennyit tud erről az egész témáról, és ettől függően alakíthatod a válaszodat. Ha csak annyit mondasz el neki, amen�nyit már ő is sejtett, akkor valószínűleg lesznek még kérdései, ha viszont túl sokat árulsz el, nem biztos, hogy rögtön fel tudja dolgozni az információt. Kezdetben elég, ha annyit mondasz neki, hogy a pocakodban növekedett, és ahogy idősebb lesz, szépen lassan beadagolhatod neki a további részleteket is. „Miért van a szomszéd gyereknek több játéka, mint nekem?” Ha egy gyermek azt

Általában sokszor ezt az „Engem szeretsz?” kérdés követi. Ilyenkor elmondhatod a gyermekednek, hogy természetesen fontosak számodra a párod érzései, de problémák léptek fel köztetek, amit igyekeztek minél előbb megoldani. Ha azzal a kérdéssel találjátok szemben magatokat, hogy „Még mindig szeretitek egymást?”, néha az a legjobb módszer, ha megöleled a párod – mert ezáltal a legmegnyugtatóbb választ kapja a gyermeketek. „Honnan jönnek a gyerekek?” Minden kisgyermek életében bekövetkezik az az időpont, amikor elkezd azon gondolkodni, vajon hogyan születnek a kisbabák. Sokaknál ez leginkább akkor jön el, amikor hama-

látja, hogy neki „csak” öt autója van, míg valaki másnak legalább tíz, elkezd kíváncsiskodni afelől, hogy neki miért nem lehet több. Fiatalkorban könnyen megjelenhet az irigység mások holmijai iránt, így ilyenkor érdemes elmondanod a gyermekednek, hogy nem a sok játéktól lesz egy család boldog. Nyugodtan oszd meg vele, hogy minden ember máshogy dönti el, mire költi a pénzét, és fordítsd a beszélgetést erre a témára: végre megbeszélhetitek, honnan van a pénz, mit jelent spórolni és miket kell mindig kifizetnetek, hogy legyen házatok vagy autótok. Minél inkább megérti a gyermeked ezt a „világot”, annál kevésbé fog irigykedni mások helyzetére.

Fontos kérdések, amiket minden gyermek feltesz Minden anyuka jól ismeri azt a bizonyos korszakot, amikor a gyermeke megtanul beszélni és ezzel együtt beindul a „miért?” kérdések sorozata. Miért kék az ég? Miért lesz éjszaka sötét? Miért leszünk éhesek? Ilyen és ehhez hasonló beszélgetésekkel telnek meg a mindennapok, hiszen a gyermek épp abban a korban van, amikor a tudásszomját szinte lehetetlen csillapítani. Bár néha kicsit zavaró tud lenni, ez mégis egy gyönyörű időszak, hiszen ezáltal tudod megtanítani neki a helyes világnézetet és még erősebb kapcsot alakítasz ki köztetek. Most összegyűjtöttünk néhány kérdést, amit előbb-utóbb minden gyermek megkérdez – és a válaszokban is segítünk! „Én miért nem maradhatok fent olyan sokáig, mint te?” Valamilyen különös oknál fogva a gyerekek esténként még izgatottabbá válnak, mint napközben. Hirtelen mindennel játszani

praktika akarnak és eszük ágában sincs bebújni a takaró alá. Épp ezért biztos lehetsz benne, hogy előbb-utóbb

neked is felteszik ezt a kérdést! Ilyenkor nyugodtan mondd el neki, hogy nem csak a testének van szüksége a pihenésre az egész napos rohangálás után, hanem

az agyának is. Mivel egy kisgyermek naponta sokkal több új dolgot tanul meg, mint a felnőttek, bizony annyival több feltöltődésre is szüksége van ahhoz, hogy ébredés után még több dolgot tudjon befogadni. Lényegében tehát minél korábban fekszik le aludni, annál „okosabb” lesz majd. „Miért halnak meg az emberek?” Ha valaki eltávozik a családodban vagy valahon-

nan hall erről, biztosan érdeklődni kezd a dolog iránt. Szakértők szerint ilyenkor valójában a saját biztonsága miatt kezd egy kicsit „aggódni”. Felmerül benne a kérdés, hogy vajon

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á r c i u s 8 .

egy nap ő is meghal-e? Ilyenkor a legjobb megoldás, ha elsőként megkérdezed tőle: „Te mit gondolsz erről?”. Ezáltal kiderítheted, mi foglalkoztatja a leginkább. Nem érdemes gyorsan átugrani a témát válasz nélkül; inkább nyugtasd meg, hogy mindig gondoskodni fogtok arról, hogy neki a lehető legjobb legyen. Ha esetleg egy közeli ismerősötök vagy háziállat távozott

el, jó, ha beszélgettek róla (akár a hit felé is fordulhatsz és a Mennyországot is megemlítheted neki, ahogy te szeretnéd). A lényeg, hogy tudja a gyermeked, noha az adott személy vagy kisállat

11


Info március 9. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 10:00 Hírek, 10:05 Jó napot kívánunk, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:45 Tudományos műsor, 12:15 André 23:05 Szívzörej Rieu zenei világa, 13:00 Hírek, 13:30 A banki lyuk, ism., 14:30 Glóbusz, 15:20 Hidak, 16:05 Lelki villanás, 16:25 Öreglányok – am. sorozat, 17:00 Hírek, 17:30 Szlovén magazin, 17:55 Hírek, 18:00 Infodrom, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Szlovén üdvözlet, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Szívzörej – francia–olasz–német film, 1:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:25 Aranyfüst, 10:15 Alpesi magazin, 10:55 Ofterschwangen: Óriás műlesiklás, nők, 1. futam, 12:00 Jó reggelt, 13:55 Ofterschwangen: Óriás műlesiklás, nők, 2. futam, 15:15 Állatokról, emberekről, 15:40 A kertben, 16:20 Téli paralimpia 2018 – megnyitó, 17:40 Kontiolahti: Biatlon, nők, 19:25 Oslo: Síugró vk, férfiak, 21:00 A küzdők – francia film, 22:40 Zvezdana, 23:20 Est a Palladiumban, 0:15 Zenés műsor, 1:20 Ismétlések.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:05 Fókusz, 12:35 Lifestyle – magazin, 13:10 Anyám borogass – am. sorozat, 13:40 Éjjel-nappal Budapest, 14:55 A Fal – kvíz, 16:15 Story Extra, 16:50 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:10 Fókusz, 19:40 A Fal – kvíz, 21:05 Barátok közt – magyar sorozat, 21:45 Éjjel-nappal Budapest, 22:50 Végjáték – am. film, 0:30 Híradó, 1:00 Magyarul Balóval, 1:40 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Hívj és nyerj, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Csapdába csalva – német dokureality, 13:05 A Piramis – kvíz, 14:40 A betolakodó – mexikói–brazil sorozat, 15:45 Álmodj velem! – mexikói sorozat, 16:50 Feriha – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 A Piramis – kvíz, 20:50 Áll az alku, 22:05 Drágám, add az életed! – magyar sorozat, 23:25 Tények, 23:50 B13 – Az Ultimátum – francia film, 1:55 Különvélemény – am. sorozat, 2:45 Ismétlések.

Duna Tévé 5:55–9:30 Virradóra, 9:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Jamie 15 perces kajái, 13:35 Honfoglaló – vetélkedő, 14:25 Mámoros szerelem 22:25 Viking vakáció – mexikói sorozat, 15:15 A vidéki doktor – német sorozat, 16:10 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Végtelen szerelem – török sorozat, 19:30 Honfoglaló – vetélkedő, 20:25 A pénz boldogít – am. film, 22:00 Kenó, 22:25 Viking vakáció – angol film, 0:00 Túlélés vagy népszolgálat? – magyar dok. sorozat, 1:00 Határtalanul magyar – magyar sorozat, 1:40 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:20 Délelőtti műsor, 11:20 Buborékok – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Kosár, 13:45 Rúzs és selyem, 14:15 A rejtélyes XX. század, 14:45 Család-barát, 16:25 Életkerék, 16:55 Öt kontinens, 17:25 Ízőrzők, 18:05 Gasztroangyal, 19:00 Itthon vagy!, 19:25 Hazajáró, 20:00 Önök kérték!, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, ism., 22:35 Honfoglaló, ism., 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:25 Tudományos Híradó, 0:45 Az én ’56-om, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek.

március 10. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:40 Közelről, ism., 11:40 A Hét, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Híradó, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 A kertben, 14:30 Anyák – szlovén sorozat, 15:00 Ambiensek, 15:30 Profil, 15:55 A császár szakácsa – japán sorozat, 17:00 Hírek, 17:20 Nigel Latta robbanókísérletei – új-zélandi dok. sorozat, 17:45 Zenés üdvözlet, 18:10 Édes élet Rachel Allennel, 18:40 Mezsgyék, 18:45 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanás, 20:00 Ki tudná? – kvíz, 21:15 Tökfejek, 21:35 Örökösök – dán sorozat, 22:40 Hírek, 23:10 A postás fehér éjszakái – orosz film, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Jó reggelt, 9:00 Varázskonyha apánál, 9:25 Ofterschwangen: Műlesiklás, nők, 1. futam, 10:55 Kvitfjell: Lesiklás, férfiak, 12:25 22:00 Téli paralimpia 2018 Ofterschwangen: Műlesiklás, nők, 2. futam, 13:35 Kontiolahti: Biatlon, 14:15 Scuolo: Parallel óriás műlesiklás, 14:50 Halhatatlanok – sportműsor, 15:35 Mozogj velünk!, 16:15 Idegenforgalmi műsor, 16:55 Oslo: Síugró vk, férfiak, 19:00 Kontiolahti: Biatlon, 20:00 Kisvárosi gyilkosságok – angol sorozat, 21:30 Labdarúgó-magazin, 22:00 Téli paralimpia 2018 – összefoglaló, 22:35 Derren Brown: Kísérletek, 23:20 Aritmikus koncert, 0:10 Zenés műsor.

RTL Klub 6:45 Kölyökklub, 10:15 Teleshop, 11:10 Brandmánia – am. sorozat, 11:45 KarrierZóna, 12:20 Autogram, 12:50 Édesítő, 13:30 Nevelésből elégséges – am. sorozat, 14:00 Taxi – francia sorozat, 15:15 Lenyűgöző teremtmények – am. film, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz plusz, 20:00 A mi kis falunk – magyar sorozat, 21:05 Kiút nélkül – am. film, 23:25 Szalmakutyák – am. film, 1:45 Lopakodók: Újratöltve – dél-afrikai film.

TV2 7:00 TV2 matiné, 10:05 Trendmánia – magazin, 10:35 Babavilág, 11 : 10 TechGuru – magazin, 11:40 Falforgatók, 12:15 Poggyász, 12:45 SzÉpítők, 13:20 18:55 Az elvarázsolt dollár Ne folytassa, felség! – am. film, 15:25 Isten megbocsát, én nem! – spanyol–olasz film, 18:00 Tények, 18:55 Az elvarázsolt dollár – magyar film, 21:00 Vejedre ütök – am. film, 23:35 iSteve – am. film, 1:15 A férjem védelmében – am. sorozat.

Duna Tévé 6:20–9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Bringás Brigantik – magyar sorozat, 13:20 Peru, Chile – dok. sorozat, 13:45 A remény vágtája – am.–kanadai film, 15:20 Emberek a havason – magyar film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:35 SzerencseSzombat, 19:30 Csak színház és más semmi – magyar sorozat, 20:30 Made in Hungaria – magyar zenés film, 22:25 Kenó, 22:30 A pénz színe – am. film, 0:35 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:20 Délelőtti műsor, 11:20 Ágrólszakadt úrilány – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 MMA-portrék, 14:20 OJD Irodalom és könyv 26 percben, 14:50 Család-barát, 16:25 Új idők, új dalai, 16:55 Hétvégi belépő, 18:50 Térkép, 19:25 Ízőrzők, 20:00 Dokuzóna – Egy Isten, két nemzet, 21:00 Híradó, 21:35 A Bagi Nacsa Show, 22:35 Tóth János – magyar sorozat, 23:10 Kulturális híradó, 23:40 Opera Café, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:35 Ismétlések.

március 11. vasárnap

március 12. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:40 Hallgassunk a csöndre, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet, ism., 15:00 A remény sugara – koprodukciós film, 16:45 Fókusz Mozi, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Anyák – szlovén sorozat, 20:30 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 21:50 Interjú, 22:40 Hírek, 23:10 Üdvözöljük a Menekültek Országában – francia dok. műsor, 0:05 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:30 Zenés matiné, 8:15 Világutazó: Angol építészet, ism., 9:20 Zvezdana, 10:25 Kvitfjell: Szuper G, férfiak, 12:00 Oszló: Síugró vk, nők, 13:25 Kont15:35 Dumb és Dumber – iolahti: Biatlon, férfiDilibogyók ak, 14:15 Oslo: Síugró vk, férfiak, 16:35 Kontiolahti: Biatlon, nők, 17:50 A boszniai hegyi ló a túlélés szélén – dok. műsor, 18:40 Elfelejtett szlovének – dok. műsor, 19:00 Zenével és tánccal, 19:50 Lottó, 20:00 Történet az Istenről – am. dok. sorozat, 20:50 Halhatatlanok – sportműsor, 21:20 Téli paralimpia 2018 – összefoglaló, 21:50 Automobilitás, 22:20 Aranyfüst, 22:50 Ismétlések.

RTL Klub

7:00 Jó reggelt, 10:00 Hírek, 10:30 10 hazai, 11:15 Tudom! – kvíz, 12:05 Roma nemzetiségi műsor, ism., 12:25 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Ami 16:25 Öreglányok szent és a világ, 14:30 Szórakoztató műsor, 15:00 Jó napot, Koroška!, 15:30 A nyolcadik nap, 16:05 Zenével és tánccal, 16:25 Öreglányok – am. sorozat, 17:00 Híradó, 17:30 Ifjúsági műsor, 17:55 Hírek, 18:00 Young Village Folk, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Vissz­ hangok, 22:55 Mesterséges mennyország, 23:30 Zenés est, 23:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:30 Jože Babič portréja, ism., 10:35 Jó reggelt, 13:15 Az aranytaposók – dok. film, 14:00 Mezőgazdasági műsor, 15:05 Automobilitás, 16:00 Kihívások – dok. műsor, 16:30 Halló TV, 17:25 Lillehammer: Síugró vk, férfiak, 19:00 Gyerekműsor, 19:30 A csodálatos Japán – japán sorozat, 20:00 Világutazó: Angol építészet, 2. rész, 20:55 Banks nyomozó – angol sorozat, 21:40 Eltűnt – angol sorozat, 22:45 Téli paralimpia 2018 – összefoglaló, 23:15 Amikor az elefántok harcolnak – am. dok. műsor, 0:40 Zenés műsor.

RTL Klub

6:55 Kölyökklub, 9:40 Teleshop, 10:35 A Muzsika TV bemutatja, 11:05 Lifestyle, 11:40 Lakásleckék, 12:10 Havazin, 12:50 XXI. század – a legendák velünk élnek, 13:20 Házon kívül, 13:55 Ultrakopó – am. film, 15:35 Dumb és Dumber – Dilibogyók – am. film, 18:00 Híradó, 18:55 Bosszúállók – am. film, 21:55 A mestergyilkos – Feltámadás – am. film, 0:00 Portré, 0:40 Ismétlések.

TV2 7:00 TV2-matiné, 9:30 Sportlegendák – magyar sorozat, 10:05 Tűsarok – magazin, 10:35 Több mint Testőr, 11:10 Super Car, 11:40 Ötletgazdag – magazin, 12:15 Dr. Magyar – magazin, 12:45 Gyilkos sorok – am. sorozat, 13:50 Doktor House – am. sorozat, 14:50 az elvarázsolt dollár – magyar film, 16:50 Hello Hollywood – Návai Anikóval, 17:25 Ripost – magazin, 18:00 Tények, 18:55 Libabőr – am. film, 21:00 A csúf igazság – am. film, 23:00 A szerelem börtönében – angol film, 1:15 Bűnös Chicago – am. film, 2:45 Ismétlések.

Duna Tévé 5:50–12:00 Vallási műsorok, 12:00 Híradó, 12:45 Jó ebédhez szól a nóta, 13:15 A művészet templomai – Firenze és az Uffizi képtár – olasz dok. film, 14:45 Hit, erkölcs és hűség – dok. műsor, 15:20 Halálos csók – magyar film, 17:00 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:35 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 19:45 Magyarország, szeretlek!, 21:20 Őrület – am. film, 23:15 Kenó, 23:20 Pénz beszél – am. film, 1:30 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:25 Délelőtti műsor, 11:25 Édes ellenfél – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nagyok – dok. sorozat, 13:55 Fibulák és fabulák – avagy leletek a régészetről 11:25 Édes ellenfél – dok. sorozat, 14:55 Ismerd meg!, 16:50 Hétvégi belépő, 18:55 Öt kontinens, 19:25 Hazajáró, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:35 Keletről jött emberek – A kunok – magyar dok. film, 2. rész, 22:35 Hogy volt!?, 23:30 Kulturális híradó, 0:00 Ismétlések.

7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:05 Fókusz, 12:30 Édesítő, 13:10 Anyám borogass – am. sorozat, 13:40 Éjjel-nappal Budapest, 14:50 A Fal – kvíz, 16:15 Story Extra, 16:50 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:10 Fókusz, 19:40 A Fal – kvíz, 21:05 Barátok közt – magyar sorozat, 21:45 Éjjel-nappal Budapest, 22:55 CSI: A helyszínelők – am. sorozat, 0:00 Híradó, 0:30 Magyarul Balóval, 1:10 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Hívj és nyerj, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Csapdába csalva – dokureality, 13:05 A Piramis – kvíz, 14:40 A betolakodó – mexikói–brazil sorozat, 15:45 Álmodj velem! – mexikói sorozat, 16:50 Feriha – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 A Piramis – kvíz, 20:50 Áll az alku – szórakoztató műsor, 22:05 Drágám, add az életed!, 23:25 Tények Extra, 2:30 Ismétlések.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 9:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:00 Jamie 15 perces kajái, 13:30 Honfoglaló – vetélkedő, ism., 14:25 0:05 Marslakó a Tündér Mámoros szerelem – mexikói sorozat, 15:15 A utcából vidéki doktor – osztrák sorozat, 16:05 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:40 Végtelen szerelem – török sorozat, 19:35 Honfoglaló – vetélkedő, 20:30 Kékfény, 21:30 Kártyavár – am. sorozat, 22:25 NCIS – Tengerészeti helyszínelők – am. sorozat, 23:10 Agatha Raisin – angol sorozat, 0:05 Marslakó a Tündér utcából – portréfilm, 1:05 Ismétlések.

Duna World 5:55–13:00 Délelőtti műsor, 13:00 Híradó, 13:20 Életkor, 14:20 Öt kontinens, 14:50 Család-barát, 16:30 Nemzetiségi magazinok, 17:35 Ízőrzők, 18:10 Gasztroangyal, 19:05 Itthon vagy!, 19:25 Hazajáró, 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül – beszélgetős műsor, 22:35 Honfoglaló, ism., 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:25 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

12

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyarnótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á r c i u s 8 .


március 13. kedd

március 14. szerda

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 10:05 Jó napot kívánunk, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:45 A lélek horizontja, 12:25 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, ism., 14:40 Fókusz Mozi, 15:00 Hidak: Barangolások, 15:30 Gyerekműsor, 16:00 Hétköznapi ételek Rachel Allennel, 16:25 Öreglányok – am. sorozat, 17:00 Híradó, 17:25 A kód – dok. műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A hosszú út hazáig – ausztrál sorozat, 20:55 Az orosz ellenzék – német dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Tanúságtevők, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:40 Ljubljana elrejtett gyermekei – dok. műsor, 9:45 Village Folk, 10:15 Szlovén magazin, 11:00 Halló TV, 11:35 Jó reggelt, 14:25 Jó napot kívánunk!, 15:10 Varázskonyha apánál, 15:30 Ki tudná? – kvíz, ism., 16:55 Lillehammer: Síugró vk, férfiak, 19:00 És ki vagy te? – ifjúsági dok. sorozat, 19:30 A csodálatos Japán – japán sorozat, 20:00 Tamponok, a legközelebbi ellenségeink – dok. műsor, 20:55 Helyes ötlet!, 21:30 Akcentus, 22:20 Téli paralimpia 2018 – összefoglaló, 22:55 A Mediciek – koprodukciós sorozat, 23:50 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:05 Fókusz, 12:30 KölyökKalauz, 13:10 Anyám borogass – am. sorozat, 13:40 Éjjel-nappal Budapest, 14:50 A Fal – kvíz, 16:15 Story Extra, 16:50 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:10 Fókusz, 19:40 A Fal – kvíz, 21:05 Barátok közt – magyar sorozat, 21:45 Éjjel-nappal Budapest, 22:55 Házon kívül, 23:30 XXI. század – a legendák velünk élnek, 0:00 Híradó, 0:30 Magyarul Balóval, 1:10 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Hívj és nyerj, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Té nye k D é l b e n , 12:30 Csapdába csalva – dokurea22:05 Drágám, add az lity, 13:05 A Piramis életed! – kvíz, 14:40 A betolakodó – mexikói– brazil sorozat, 15:45 Álmodj velem! – mexikói sorozat, 16:50 Feriha – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 A Piramis – kvíz, 20:50 Áll az alku – szórakoztató műsor, 22:05 Drágám, add az életed!, 23:25 Tények Extra, 23:50 NCIS – Tengerészeti helyszínelők – am. sorozat, 0:50 Lángoló Chicago – am. sorozat, 1:50 Backstrom nyomozó – am. sorozat, 2:40 Tények este.

Duna Tévé 5:55–8:50 Virradóra, 8:50–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:00 Jamie 15 perces kajái, 13:30 Honfoglaló, ism., 14:25 Mámoros szerelem – mexikói sorozat, 15:15 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 16:05 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:40 Végtelen szerelem – török sorozat, 19:35 Honfoglaló – vetélkedő, 20:30 Önök kérték, 21:30 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 22:25 Laura rejtélyei – am. sorozat, 0:50 Nagyok – dok. sorozat, ism., 1:20 Ismétlések.

Duna World 5:00–13:00 Délelőtti műsor, 13:00 Híradó, 13:20 Család ’18 – magazin, 13:45 Szerelmes földrajz, 14:15 Térkép, 14:45 Család-barát 16:15 Nemzetiségi magazinok, 17:15 Útravaló, 17:35 Ízőrzők, 18:10 Gasztroangyal, 19:00 Itthon vagy!, 19:15 Hazajáró, 19:40 Előszó, 19:50 Aranykor – Bálint András önálló estje, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Honfoglaló, ism., 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:25 Tudományos Híradó, 0:35 Az én ’56-om, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 10:05 Jó napot kívánunk!, 11:00 Tudom! – kvíz, 11:35 Ízletes konyha, 11:50 Mesterséges mennyország, 12:25 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Interjú, ism., 14:35 Lelki villanás, 15:00 Hidak, 15:35 Gyerekműsor, 16:25 Öreglányok – am. sorozat, 17:00 Híradó, 17:25 Turbulencia, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 A pótolhatatlan Werner doktor – francia film, 22:00 Visszhangok, 22:55 Panoptikum, 23:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:05 A tekintet csábítása – dok. sorozat, 9:45 10 hazai, 10:25 Are: Lesiklás, férfiak, 11:55 Are: Lesiklás, nők, 13:15 Jó napot kívánunk!, 14:15 Hétköznapi ételek Rachel Allennel, 14:50 Hétvégi csomag, 16:30 Halló TV, 17:25 Trondheim: Síugró vk, férfiak, 19:00 Gyerekműsor, 19:20 A csodálatos Japán – japán sorozat, 19:50 Lottó, 20:00 Jiři és Otto Bubeníček – cseh portréfilm, 20:55 Közelről – beszélgetős műsor, 21:45 Aranyfüst, 22:20 Téli paralimpia 2018 – összefoglaló, 22:50 Térkép a csillagokhoz – am. film, 0:40 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:05 Fókusz, 12:30 Havazin, 13:10 Anyám borogass – am. s o ro z a t , 13 : 4 0 1:15 Szép kis nap! Éjjel-nappal Budapest, 14:50 A Fal – kvíz, 16:15 Story Extra, 16:50 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:10 Fókusz, 19:40 A Fal – kvíz, 21:05 Barátok közt – magyar sorozat, 21:45 Éjjel-nappal Budapest, 22:55 Szulejmán – török sorozat, 0:05 Híradó, 0:35 Magyarul Balóval, 1:15 Szép kis nap! – am. film.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Hívj és nyerj, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Csapdába csalva – dokureality, 13:05 A Piramis – kvíz, 14:40 A betolakodó – mexikói–brazil sorozat, 15:45 Álmodj velem! – mexikói sorozat, 16:50 Feriha – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 A Piramis – kvíz, 20:50 Áll az alku – szórakoztató műsor, 22:05 Drágám, add az életed!, 23:25 Tények Extra, 1:45 Az indíték – am. sorozat, 2:25 Tények este, 3:05 B13 – Az Ultimátum – francia film.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 9:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:00 Jamie 15 perces kajái, 13:30 Honfoglaló, ism., 14:25 Mámoros szerelem – mexikói sorozat, 15:15 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 16:10 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:40 Végtelen szerelem – török sorozat, 19:35 Honfoglaló – vetélkedő, 20:30 Skandináv lottó sorsolása, 20:40 Hölgyek öröme – angol sorozat, 21:40 Arisztokraták – angol–ír–am. sorozat, 22:45 Gyerekek – szlovák film, 0:35 Ismétlések.

Duna World 5:55–13:00 Délelőtti műsor, 13:00 Híradó, 13:20 Magyar gazda, 13:45 Noé barátai – dok. sorozat, 14:15 Novum – dok. sorozat, 14:50 Család-barát, 16:25 13:45 Noé barátai Nemzetiségi magazinok, 17:30 Ízőrzők, 18:05 Gasztroangyal, 19:05 Itthon vagy!, 19:30 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül – beszélgetős műsor, 22:35 Honfoglaló, ism., 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:25 Tudományos Híradó, 0:35 Az én ’56-om, 1:00 Ismétlések.

március 15. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 10:00 Hírek, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:45 Turbulencia, 12:25 Öreglányok – am. sorozat, 13 : 0 0 Híradó, 13:30 Akcentus, 23:25 A vágy ára ism., 14:35 szlovén villanások, 15:00 Hidak: Súlypont, 15:50 Helyes ötlet, 16:25 Öreglányok – am. sorozat, 17:00 Híradó, 17:30 Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 A banki lyuk, 2. rész, 22:00 Visszhangok, 22:50 A nyolcadik nap, 23:25 A vágy ára – ír film, 1:15 Ismétlések.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyarnóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Március 8-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:25 Idegenforgalmi műsor, ism., 9:05 Nigel Latta robbanókísérletei – új-zélandi dok. sorozat, ism., 9:45 A kód, 10:25 Are: Szuper G, nők, 11:55 Are: Szuper G, férfiak, 13:10 Repülni! – dok. film, 14:40 Oslo: Biatlon, férfiak, 16:05 Oslo: Biatlon, nők, 16:55 Trondheim: Síugró vk, férfiak, 19:05 Gyerekműsor, 19:30 A csodálatos Japán – japán sorozat, 20:00 Mundiya Kepanga – az erdő hangja – francia dok. műsor, 20:55 Automobilitás, 21:25 Téli paralimpia 2018 – összefoglaló, 22:00 Ustav Republike Hrvatske – horvát film, 23:30 Jazz, 0:15 Zenés műsor.

RTL Klub

Vendégem: Ékszerkészítők (ismétlés: pénteken 7.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Március 9-én, pénteken 15.20-kor a Szlovén TV I. csatornáján

6:50 Kölyökklub, 9:25 A Robinson család titka – am. rajzfilm, 11:25 Fehér agyar – am. film, 13:45 Vén cosntok – am. film, 15:45 Hupikék törpikék – am.–belga rajzfilm, 18:00 Híradó, 18:55 Oscar – am. film, 21:15 Kellékfeleség – am. film, 23:45 Híradó, 0:20 30 perc vagy annyi se – német–kanadai film, 2:10 Ismétlések.

TV2 6:35 Az igazi tündérmese – am. film, 8:40 A leleményes Hugo – am. film, 11:20 Karate kölyök – am. film, 14:10 Rio – brazil–am. rajzfilm, 16:15 Garfield – am. rajzfilm, 18:00 Tények, 18:55 A Piramis – kvíz, 20:45 Áll az alku – szórakoztató vetélkedő, 22:00 Drágám, add az életed!, 23:20 Lara Croft: Tomb Raider – am. film, 1:25 Piszkos pénz – am. film, 3:05 Premier League – Összefoglaló.

Duna Tévé 5:55–6:45 Virradóra, 8:45 A haza minden előtt – ünnepi műsor, 9:00 A nemzeti lobogó ünnepélyes felvonása, 9:30 Ünnepi műsor, 11:00 Csalódások és győzelmek tavasza – Az 1849-es tavaszi hadjárat – dok. film, 12:00 Híradó, 13:15 Képek, könyvek, levelek – Negyven�23:05 Az égbe temetett tábornok nyolcas relikviák gyűjtői – dok. film, 13:45 Ünnepi műsor, 14:00 – Bem József Ünnepi megemlékezés a Kossuth téren, 15:20 Ünnepi műsor, 15:50 Elpusztítani mindent – Az ismeretlen polgárháború 1848/49, 16:45 Szerencse Híradó, 18:00 Híradó, 20:10 Honfoglaló – vetélkedő, 21:00 Bánk bán – magyar operafilm, 22:55 Kenó, 23:05 Az égbe temetett tábornok – Bem József – dok. film, 0:05 A város szerelmese – Finta József építész, 1:05 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:20 Délelőtti műsor, 11:20 Az ünnepelt – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Kék bolygó, 13:45 Opera Café, 14:15 Magyar Krónika, 14:50 Déryné – magyar film, 16:40 Nemzetiségi magazinok, 17:40 Ízőrzők, 18:15 Gasztroangyal, 19:10 Itthon vagy!, 19:25 Hazajáró – magazin, 20:00 Örökzöldek Józsefvárosból – Szenes Iván-emlékkoncert 2011, 21:00 Híradó, 21:35 Föltámadott a tenger – magyar film, 1:55 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hidak: benne az Ízes Muravidék című rovat (ismétlés: szombaton 7.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Március 13-án, kedden 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Barangolások: Hollókő, Pécel és Veresegyház (az MTVA produkciója) (ismétlés: szerdán 7.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Március 14-én, szerdán 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne gazdasági rovat, témája a turizmusfejlesztési stratégia (ismétlés: csütörtökön 7.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Március 15-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Súlypont: stúdióbeszélgetés (ismétlés: pénteken 7.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 17.30-kor és másnap 11.00-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á r c i u s 8 .

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2018. március 6-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Villanyszerelő Nafta Strojna d.o.o., Malom utca 5., Lendva (2 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, havi bér: 1.320 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2018. március 9.) Asztalos Pohištvo Horvat d.o.o., Zadružna ulica 23., Črenšovci (2 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2018. március 9.) Asztalossegéd Pohištvo Horvat d.o.o., Zadružna ulica 23., Črenšovci (2 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2018. március 9.) Pincér GČK d.o.o., Ravenska ulica 64., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2018. március 31.) Könyvelő Paradajz d.o.o., Renkovci 57., Turnišče (1 munkahely, meghatározott idő: 1 hónap, jelentkezési határidő: 2018. március 8.) Építési munkavezető Legartis d.o.o., Hármasmalom 2., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2018. március 18.)

Magyarország Főkonzulátusa Generalni konzulat Madžarske Lendva/Lendava

nepujsag.net

Munkacsoport-vezető Legartis d.o.o., Hármasmalom 2., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2018. március 18.) Gépész (TGM) Legartis d.o.o., Hármasmalom 2., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2018. március 17.) Kőműves Legartis d.o.o., Hármasmalom 2., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2018. március 17.) Kamionsofőr Legartis d.o.o., Hármasmalom 2., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2018. március 17.) Biztonsági őr Fit d.o.o., Mala ulica 1., Ljubljana (2 munkahely Lendva területén, meghatározott idő: 1 hónap, jelentkezési határidő: 2018. március 22.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

14

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á r c i u s 8 .


Info IRATKOZZ FEL A LISTÁRA és növeld a vérrákos betegek túlélési esélyét! HOL: Lendva, Muránia Sport- és Kerékpáros Központ MIKOR: 2018. március 9-én 12.00 és 17.00 óra között Számos vérrákos beteg számára az őssejt-átültetés jelenti a túlélés egyetlen lehetőségét. Minél bővebb a donorregiszter, annál nagyobb a lehetőség a megfelelő donor megtalására is. A regiszterbe vétel egyszerű, fájdalommentes folyamat, amely hosszú távon megmentheti valaki életét. A nyilvántartásba minden 18 és 45 év közötti egészséges ember regisztrálhat. Ehhez csupán egy egészségügyi kérdőívet kell kitölteni, aláírni a jelentkezési nyilatkozatot és szájnyálkahártya-kenetet adni. További információ a www.dajsenaseznam.si honlapon vagy a https://www.facebook.com/DajSeNaSeznam/ Facebook-oldalon. Mivel a beteg és a donor őssejtjeinek megfelelősége a földrajzi és etnikai körülményektől is függ, kiemelten fontos, hogy a nyilvántartásba minél több muravidéki és környékbeli jelentkezzen, hiszen számos beteg erről a területről származik. Lendván az IRATKOZZ FEL A LISTÁRA című akciót Balažek Peter kezdeményezésére az L&L – a szlovén limfóma- és leukémiabetegek társulata szervezi az SzK Vértranszfúziós Intézete, a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet, valamint a Lendvai Egyetemisták Klubja közreműködésével.

•Vendéglő bérbe adó Csentében (a focipálya mellett). Bérleti díj: megbeszélés alapján. Érdeklődni: tel. 031-786-012.

jó állapotú kis teherkocsit. Érdeklődni: tel. 0036/30659-6171.

•Költözés miatt eladó Kirby porszívó összes kellékkel és tisztítószerrel, valamint ebédlőbútor (kerek asztal, komód és hat párnázott szék). Érdeklődni: tel. 041730-922.

•Gáborjánházán eladó a zo n n a l b e kö l tö z h et ő , részben felújított, négyszobás, összkomfortos családi ház gazdasági épülettel, nagy udvarral és kerttel. Ára: megegyezés alapján. Érdeklődni: tel. 041-374806.

•Lendván eladó komfortos családi ház kerttel, gyümölcsössel, leaszfaltozott bejárattal, két garázzsal, pincehelyiséggel és üzleti célra alkalmas résszel, külön bejárattal. Érdeklődni: tel. 041-730-922.

•Hármasmalom 1-es házszám alatt (ipari zóna) eladó 9 szobás ház 20 ár területtel, vagy négy családnak alkalmas lakások külön bejáratokkal és villanyórákkal. Érdeklődni: tel. 040-976215.

•Dobronakon eladó 60 literes pálinkafőző kazán. Érdeklődni: tel. 041-904-564.

•Eladó Magyarországon, Rédics, Petőfi u. 108. szám alatt kétszobás, összkomfortos családi ház 3.000 négyzetméter területen. Érdeklődni: tel: +36/30461-5373.

•Vásárolnék használt, de jó állapotú ablakot tokkal együtt, valamint üzemképes,

figyelmükbe •Március 8-án, csütörtökön, 17.00 órakor, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •Pupilla Bábszínház: Peteršiljka (Petrezselymecske) című bábelőadás. Belépődíj: 3 EUR •Március 8-án, csütörtökön, 18.00 órakor, •Lendvai Könyvtár •A nőnap alkalmából szervezett irodalmi és zenés est. •Március 8-án, csütörtökön, 18.00 órakor, •Muraszombati Galéria •A Drago Tršar 90. születésnapja tiszteletére szervezett festőművészeti kiállítás megnyitója. •Március 13-án, kedden, 11.00 órakor, •Népi Egyetem, Lendva •Sandi Horvat: PREPROSTO ENOSTAVNO čas je za spremembe című könyvének bemutatója.

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á r c i u s 8 .

gyertyafény

apróhirdetés

•Pincén kiadó egy 15 ár és egy 22 ár szőlőterület – olaszrizling, sipon és chardonnay. Érdeklődni: tel. 02/575-1963. •Eladó 2002-es évjáratú Renault Twingo 1.2, 141.000 km-rel. Ára: 700 euró. Érdeklődni: tel. 031513-445. •Eladó kapálógép Honda F-600-as. Ára: 250 euró. Érdeklődni: tel. 051-342-910. •Eladó Honda F-600-as, 8 LE-s kapálógép utánfutóval, hótoló deszkával és gereblyézővel. Ára: 700 euró. Érdeklődni: 051-342-910.

névnapsoroló Március 9-től 15-ig Péntek – Franciska Szombat – Ildikó Vasárnap – Szilárd Hétfő – Gergely Kedd – Krisztina Szerda – Matild Csütörtök – Kristóf

Március 9-e és 15-e között Lendvai Plébánia Pénteken, március 9-én 9.00 órakor szentmise az Idősebb Polgárok Otthonában, valamint a plébániatemplomban 17.00 órakor imaóra keresztúti ájtatossággal, utána szentmise. Szombaton, március 10-én vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, éspedig 17.00 órakor Petesházán és 18.00 órakor Lendván. Vasárnap, március 11-én, Nagyböjt 4. vasárnapján Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, valamint Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise. Szerdán, március 14-én 8.00 órakor Pincén és 9.30-kor az Idősebb Polgárok Otthonában lesz szentmise.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor, valamint szerdán 7.30-kor vannak. Pénteken, március 9-én 7.30-kor keresztúti ájtatosság a plébánia­ templomban, utána szentmise. Szombaton, március 10-én Dobronakon 10.00 órakor keresztelői szentmisére kerül sor. Göntérházán 16.00 órakor lesz szentmise. Vasárnap, március 11-én, Nagyböjt 4. vasárnapján Dobronakon 8.00 és 10.00 órakor, valamint Radamosban 11.30-kor lesz szentmise. Kedden, március 13-án 18.00 órakor a fatimai emléknap megünneplése, majd 19.00 órakor szentmise. Szerdán, március 14-én 15.30-kor Göntérházán keresztúti ájtatosság, utána szentmise. Csütörtökön, március 15-én Dobronakon 9.00, Zsitkócban 11.00 és Radamosban 15.00 órakor lesz szentmise.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 11.30-kor. Március 18-án, 3. vasárnap az istentiszteletre kivételesen 10.00 órakor kerül sor.

Kelepelő 15


Info Humor

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Valaki bele akar szólni a magánéletébe. Ne hagyja, és ezt adja is egyértelműen a tudtára az illetőnek!

– Hány órát alszol egy nap, Móricka? – kérdezi az iskolaorvos. – Két-három órát. – Jaj, de hát ez nagyon kevés! – Mind a hat órán nem merek aludni. Hasmenéses beteg az orvosnál: – Doktor úr, csikar a hasam, hasmenésem van, a legváratlanabb pillanatban tör rám a nagydolog, és olyankor általában előfordul egy kisebb-nagyobb baleset. A doki felírja neki a gyógyszert, de mivel közben beszélget a nővérkével, tévedésből nyugtatót ír fel. Egy hét múlva vis�szamegy ellenőrzésre a páciens, kérdezi tőle az orvos: – Na, még mindig becsúszik egy-két „baleset”? A beteg földöntúli mosollyal: – Igen, doki, de kit érdekel? A rendőrségre kerül egy igen nagy értékben elkövetett lopás gyanújával egy portugál. A hadnagy személyesen akarja levezetni a nyomozást, de nem tud portugálul. Hívnak tehát egy tolmácsot. A kihallgatáson a következő párbeszéd zajlik: Hadnagy: – Kérdezze meg tőle, hova rejtette a pénzt! Tolmács: – Azt kérdezik, hova rejtette a pénzt? Vádlott: – Nem tudok semmiféle pénzről. Tolmács: – Azt mondja, nem fogja megmondani. Hadnagy: – Mondja meg neki, hogy különben kivégezzük! Tolmács: – Azt mondja, hogy ki fogják végezni. Vádlott: – Akkor inkább elmondom: a templom melletti temetőben a bal oldali első sírkő alá rejtettem. Tolmács: – Azt mondja, inkább meghal...

16

Bika Ápr. 21. – máj. 20. Sikeresen végére érhet egy sok gondot okozó munkájának, de nyomban újabba kezd. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Nagyobb sikerek várják akár a hivatásában, akár a szerelemben. Minden, amihez hozzákezd, zöld utat kap. Rák Jún. 22. - júl. 22. Lelkesedése mellett a józan észre is szükség van, ha valami újat akar kipróbálni. A kapcsolatai jól alakulnak. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. A következő napok elsősorban az otthoni és családi ügyei intézésének kedveznek. Akadályozó tényező csak a pénz lehet. Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje. A szerencse Kovács Tünde völgyifalui olvasónknak kedvezett, az ajándékot szerkesztőségünkben veheti át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje március 19. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Keményen fogjon a munkához, mert ez az egyetlen járható út az érvényesüléshez. A hajszában nem marad magára.

kulcslyuk

Gal Patrik, a LeSzSz csoportvezetője Amit először megnézek egy nőn: • Az arcát. Legjobb tulajdonságom: • Állítólag nagyon kiegyensúlyozott személyiség vagyok. Ahol házat építenék: • Az erdő mélyén egy hegyvidéki faházikót. Akivel szívesen megismerkednék: • Az elhunytak közül Nikola Tesla és Konfuciusz, az élők közül Elon Musk és a Dalai Láma. Gyermekkori álmom: • Megépíteni a saját autóm, illetve a NASA-nál dolgozni. A hobbim: • Színjátszás, cselgáncs, filmek/sorozatok . Amit a legjobban meg tudok főzni: • Rántotta. Amire a legbüszkébb vagyok: • A szlovén országos dzsúdóbajnokságon szerzett aranyérmemre.

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Menjen el szórakozni, de mindenképp tartsa nyitva a szemét. Találkozhat valakivel, aki nagyon is érdekelni fogja.

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Rendelkezik azzal a meg­ győző erővel, ami kell ahhoz, hogy elsimítsa a környezetében lévő ellentéteket.

Kedvenc évszakom: • Amelyik épp van. Akinek a tanácsát mindig megfogadom: • A szüleimét. Ami leginkább bosszant a világban: • Az emberi butaság és kapzsiság. Amit meg kellett volna már tennem: • Letenni a fekete öves vizsgát. A legfontosabb, amit a szüleimtől megtanultam: • Csakis kemény munka árán érhetjük el a céljainkat. Ha lehetne egy kívánságom: • Eltörölném az emberek túl anyagias gondolkodását. Amire örökre emlékezni akarok: • A gyerekkoromra.

Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Az élet sok területén sikereket ér el, és ezek hosszú távon is megmaradnak. Vegye sorra elintézetlen ügyeit. Bak Dec. 23. – jan. 20. Hirtelen ötlettől vezérelve megoldásokat találhat olyan gondokra is, amelyeket eddig képtelen volt átlátni. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Eredményes időszak következik, amikor megtalálja azt a kiskaput, amin belépve legkönnyebben éri el a célját. Halak Febr. 20. – már. 20. Boldog időszak következik, amikor megtalálja végre a hangot még azokkal is, akik másképp gondolkodnak, mint Ön.

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á r c i u s 8 .


Muravidék Kultúrműsor, tombola, szórakozás

A nőnap Domonkosfán teltházas esemény A Domonkosfai Kispályás Labdarúgóklub mára hagyományt teremtett az évente megtartott nőnapi rendezvénnyel. A szombat esti teltházas eseményen színes kultúrműsort, zenét, tombolát, egész családokat megszólító programot kínáltak. A hölgyeknek pedig egy-egy szál virággal is kedveskedtek. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A domonkosfai nőnapi műsor első fellépője és a jó hangulat megalapozója az Il Divji férfi vokálegyüttes volt. Az ismerős dallamokkal mindjár t belopták magukat a női szívekbe. A helyi

kisiskolások és óvodások elmaradhatatlan fellépői a domonkosfai ünnepélyeknek, ezúttal énekkel, tánccal szólították meg az édesanyák at, akiknek szereplésük végén egy-egy tavaszi virágot is átadtak. A helyi Petőfi Sándor ME énekkara a gyerekekkel lépett

színpadra, közös dallal kedveskedve a közönségnek. A folytatásban a péterhegyi művelődési egyesület mutatkozott be. Színjátszócsoportjuk egy rövidke komikus népi jelenetet adott elő, majd szlovén néptáncot jártak. A črešnjevci Peter Dajnko művelődési egyesület

A gyerekek fellépése elmaradhatatlan Domonkosfán, legyen szó bármilyen ünnepről.

A Polgári Védelem ezüst érdemjelei Ljutomerben a polgári védelem napja, március 1-je tiszteletére a muraszombati polgárvédelmi kirendeltség az országos igazgatósággal közösen elismeréseket és díjakat osztott ki ünnepélyes keretek közt a 2017-es évre. Az eseményen azok at az egyéneket, intézményeket és más szervezeteket díjazták, amelyek régiónkban kiemelkedő helytállással és segítőkészséggel hozzájárultak a ter mészeti és egyéb

katasztrófák elhárításához és a védelemhez. A muravidéki régióban ös�szesen 23 díjat osztottak ki, a kétnyelvű területről a fennállásának 110 éves évfordulóját ünneplő Hosszúfalui Önkéntes

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á r c i u s 8 .

Tűzoltóegylet részesült ezüst fokozatú érdemjelben. Szintén az érdemjel ezüst fokozatát vehette át Gal Romeo Csentéből és Markovič Leonardo Dobronakról. hs

nepujsag.net

tamburacsoportja kellemes dallamokat hozott, majd a kultúrműsort az Il Divji csoport újbóli fellépése zárta, akik a folytatásban is gondoskodtak a jó hangulatról. Az este megvendége-

léssel, társalgással zárult. A rendezvényre a sali községből, illetve a környező településekről is érkeztek vendégek. A rendezvény ideje alatt a helyi hímzőasszonyok kiállítása is megtekinthető volt.

Új igazgató a területi foglalkoztatási intézet élén A Muraszombati Területi Foglalkoztatási Intézetnek március 1-jétől új igazgatója van, Sreš Cvetka eddigi igazgató ugyanis február 28-ával nyugdíjba vonult. A vezetői tisztséget Perčič Stanislava vette át, aki korábban a muraszombati és a lendvai munkaügyi hivatalt is vezette. Kérdésünkre, hogy ki vezeti a távozása után majd a lendvai Perčič Stani­ hivatal vezetését, Perčič Stanislava slava azt válaszolta, hogy a munkahely betöltésére belső kiírást jelentettek meg. Lendván és Muraszombatban nem terveznek új foglalkoztatást vagy átszervezést a hivatalban. SNK

17


Horizont Március 8.

A nőnapi bál az egyik legnagyobb volt 1857. március 8-án New Yorkban 40 ezer textil- és konfekcióipari munkásnő sztrájkolt a béregyenlőségért és a munkaidő csökkentéséért. Erre emlékezve 1910 augusztusában Koppenhágában elhatározták, hogy nemzetközi nőnapot tartanak, melyet Magyarországon 1914-ben ünnepeltek először. Később, a Rákosi-korszakban már egyenesen kötelezővé tették a megtartását. Az akkori Jugoszláviában sem volt más a helyzet. Március 8-a megtartandó volt, az ünnepélyen való részvétel pedig szinte kötelező mindenki számára. Ha a rendszer nem is, de az ünnep a mai napig szép emlékként él sokakban, főként faluhelyen. Szentlászlón és Domonkosfán jártunk, ahol két kedves hölgy idézte fel emlékeit a régi nőnapok hangulatáról. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A szentlászlói Dora Marija – Mária – számára a nőnapi ünnepek maradandó, kedves emlékek. A kultúrműsorok megszervezése, a bálokra való készülődés ös�-

fénykép is előkerül. A képen lévő copfos kislány akkor nyolcéves lehetett. Majd elmeséli, hogy a faluban évről évre egyre nagyobb nőnapi programokat állítottak ös�sze. Az asszonyok átvették a szervezési feladatokat, a tűzoltók pedig bált rendez-

híresen jó hangulatot csináltak. A nőnapi bál pedig az egyik legnagyobb bál volt az évben, a készülődésben az egész falu részt vett. A faluotthon termét kidíszítettük, a dekorációt krepp-papírból készítettük, illetve bokrétákat is csinálgattunk.

A képen Mária még csak nyolc éves. Ma is emlékszik a sötétkék bársony ruhácskájára, melyben színpadra állt és szavalt a nőnapi ünnepélyen. szehozta a falu apraja-nagyját. – A nőnap megszervezését eleinte a tanítókra bízták. Ők gondoskodtak arról, hogy a gyerekek megtanuljanak az alkalomra egy verset, dalocskát. Én is rendszeresen szavaltam, még fényképem is van a fellépésről. A rövidke program végén a gyerekek egy csokor hóvirágot adtak át az édesanyjuknak – emlékszik vissza Mária, miközben a

18

tek. Aztán amikor 1978-ban megalakult a művelődési egyesület, már a kultúregylet tagjai vették kezükbe a szervezési feladatokat, a kultúrműsor pedig egyre színesebb lett, néptánc­ csoporttal, énekkarral, a tűzoltóbálban pedig hajnalig is eltartott a mulatozás. – Nálunk természetesen a Dora együttes játszott minden bálban, hiszen ők voltak a falu zenészei és

A bálba érkezőknek ezeket a kis bokrétákat tűztük fel, amiért cserébe önkéntes adományt kaptunk. A széles környékről ide jártak mulatni a fiatalok, Szerdahelytől egészen Dobronakig, Radamosig. Akkoriban szokás volt a tombola is, tortákat, sőt, még sült csirkét is kisorsoltunk. A hangulat kitűnő volt. Egészen 1991-ig minden nőnapot megtartottunk a faluban. Otthon viszont

nem volt különösebben szokás a felköszöntés. Ma már fordítva van. Nőnapkor odahaza egy szál virágot, néhány kedves szót kapunk a férfiaktól, de közös ünneplés, összejövetel, bál nincs a faluban. Pedig szép volt

Čahuk Katalin tanítónőként számos nőnapot szervezett a gyerekekkel. – emlékszik vissza Mária. A nőnapot Domonkosfán is nagy ünnepként tartották számon régen, ott is megadták a módját az ünneplésnek. Néhány éve pedig újra megszervezték a közös nőnapot, melyre azóta is teltházzal várják a látogatókat, ahol a hangulatra sem lehet panasz. A hétvégi rendezvényen Čahuk Katarina nyugalmazott tanítónő emlékezett vissza, hogyan is ünnepeltek hajdanán. – Az iskolában minden évben megtartottuk a nőnapot. Az ünnepélyt mindig vasárnapra tettük, hogy a szülők el tudjanak jönni megnézni. Mi, tanárok állítottuk össze a kis programot, mellyel a gyerekek a nőknek, az édesanyjuknak kedveskedtek. A picik szavaltak, daloltak, vagy betanítottunk nekik valami mókás kis darabot. A kultúrműsor végén pedig virágot és apró kézzel készült emléket is átadtak az anyukájuknak. Ugye akkoriban az anyák napját nemigen tartották, a nőket, asszonyokat, édesanyákat a

gyerekek nőnapon köszöntötték fel. Emlékszem, hogy 1976-ban pont ilyen sok hó volt, mint most, és aggódtunk, hogy a szerdahelyiek, gerőháziak, a jánosfaiak el tudnak-e jönni az ünnepély­ re a nagy hóban – mosolyog Katalin, és hozzáfűzi, hogy akkoriban még nyolc osztály volt a domonkosfai iskolában, így mindig szép nagy ünnepélyt lehetett tartani. – Este pedig mi, felnőttek bálba mentünk. Salban, illetve Morácon szokott nagy mulatság lenni. Ez a rendezvény itt Domonkosfán is már jó néhány éve van, és mindig jól sikerül. Szerintem a nők ma is igénylik ezt a napot, jólesik a gesztus, a köszöntés. Bár úgy gondolom, hogy a nőnap manapság leginkább a nők iránti tiszteletről, a meg-

Dora Mária nosztalgiázva gondol a régi szép időkre, amikor Szentlászlón nagy nőnapi bálok voltak. becsülésről szól, és talán csak egy picikét a kiharcolt egyenjogúságról – mondja mosolyogva. Lehet, hogy ma már valóban csak arról a szál virágról szól ez az ünnep. Fogadjuk a kedvességet, de azért ne feledjük, hogy e nap történelmi üzenete valójában a határozott, akaratát kinyilvánító és jogaikat érvényesítő nők ünnepe. Ha egy mód van rá, akkor ezen a napon ünnepeljünk, találkozzunk, élvezzük egymás társaságát!

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á r c i u s 8 .


Kultúra Rockerek verseket énekelnek

A zenei előadók a költők bőrébe bújtak

Húszéves a „Rockerek verseket énekelnek” projekt, amely által, a kölcsönös inspiráció folytán új műfaj született Szlovéniában – hangzott el a múlt szerdai emlékülésen a Maribori Egyetemi Könyvtárban. Dušan Hedel ötletgazda, a projekt motorja a húsz sikeres év kapcsán elmondta: 200 alkotó vállalt közreműködést a kezdeményezésben, olyan nevek, akik a szlovén irodalom és a zenei élet megbecsült szereplői Jani Kovačičtól Boris A. Novakig, a Kontrabant zenei

együttestől Feri Lainščekig, a fiatalabb költőgenerációt képviselő Boris Gombačtól Aleš Štegerig, illetve Ditkáig. A kezdeményezésnek az eredeti célkitűzésen túlmutató hozadéka is van: a versek új dimenzióval gazdagodtak, amelyek mára „komoly” zenei kísérettel szólalnak meg. Mi több,

A rendezvényen a versek élőben is megszólaltak: Ditka és Feri Lainšček duója a színpadon.

TELŐADÁSOK ADÁSVAOKSZVÁRÓ TAVAS V Á R Ó ELŐA

a zenészek nem csak felvállalják a vershagyomány népszerűsítését, de azonosulnak is a költői üzenettel, valósággal a költők bőrébe bújnak. A 20 év alatt 12 hanghordozó készült a versmegzenésítésekből, közel 150 felvétel, melyek egy részét élőben vették fel, gyakran a hang mellé képet is csatolva.

A pályázatot támogatták:

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága

Részletes leírások a www.kkl.si címen

2018. február 21.szerda 2018. március 3. szombat, 10.30-kor 2018. március 10. szombat, 10.30-kor 2018. március 29. CSÜTÖRTÖK, 10.30-kor

Meghívó

Pupilla Bábszínház, Lendva:

BA BU

A Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség meghívja Önt és kedves családját az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségre 2018. március 11-én, vasárnap 13.30-as kezdettel a domonkosfai faluotthonba.

Zenés látványelőadás a legkisebbeknek Zártkörű előadás óvodásoknak

Aranyszamár Bábszínhaz:

Péter és a csodaágy 5+ Lesznai Anna: Mese a bútorokról és a kisfiúról Belépés díjtalan

Kabóca Bábszínház:

Kinizsi Pál

Köszöntőt mond Jakoša Emerik, a Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának elnöke.

4+

bábjáték

Belépés díjtalan

Manna Produkció, Litvai Nelli:

A műsorban közreműködnek: a helybeli óvodások és kisiskolások, a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola szavalói, a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola tánccsoportja, a Domonkosfai Népdalkör, a Dobronaki Nótázók.

Világszép Nádszálkisasszony Mesejáték élő zenével

Zártkörű előadás iskolásoknak

Notranja organizacijska enota za umetnost, kulturo, gledališko dejavnost in dejavnost kulturnega kreativnega sektorja Művészeti, kulturális, színházi tevékenységi és kreatív kulturális ágazati belső szervezeti egység Trg Györgya Zale – Zala György tér 1., 9220 Lendava – Lendva T: +386(0)2 577 60 22 • F: +386(0)2 577 60 34 • W: www.kkl.si • E: gledalisce@kkl.si

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á r c i u s 8 .

www.kkl.si

Grafika: Peter Orban, Print: ARMA

LENDVAI SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ

A 20. év nagy kihívása az időközben összegyűlt anyag, közel száz költő alkotásának könyv alakban történő megjelentetése. A muravidéki alkotók közül Feri Lainščeknek egy, Karel Turnernek egy és Bence Lajosnak öt verse (magyarul és szlovén fordításban) kap helyet a vaskos kötetben. (-)

Ez alkalomból a domonkosfai faluotthonban megtekinthető a helyi hímzőszakkör kiállítása is 10 és 18 óra között.

19


Horizont Tavaszváró gyermekelőadások

Péter és a csodaágy magával ragadó története A Tavaszváró gyermekelőadások keretében Lendván a legkisebbek újra bábszínházi élményekkel gazdagodhatnak két egymást követő szombaton. A hétvégén műsorra tűzött Péter és a csodaágy című előadás sikert aratott, szombaton a szervezők a Kinizsi Pál című bábjátékra várják a látogatókat. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A már sokadszor Lendván vendégszereplő Aranyszamár Bábszínház szombaton délelőtt a Péter és a csodaágy című darabot mutatta be a szép számban

összegyűlt közönségnek a Színház- és Hangversenyteremben. A történet, amely egy fiúról szól, aki időnként szeretett fákat, bútorokat rongálni, rögtön lekötötte a gyermekek figyelmét. Érdeklődéssel követték, hogyan lett Pé-

terből megrögzött fapusztító, miután az édesanyja megbetegedett. Ám egyszer csak váratlanul megjelent egy – magát Csillagmadárnak nevező – kanári, hogy észhez térítse. Mivel a próbálkozása kudarcot vallott, a fák tanácsa elé repítette

Pétert, hogy az döntsön a sorsáról. A darab, ahogy az lenni szokott, szerencsésen végződött, és a gyermekek is levonhatták a tanulságot, hogy minden rossz tettnek következményei vannak. Lesznai Anna „Mese a bútorokról és a kisfiúról” című meséjét Markó Róbert írta színpadra. Március 10-én, szombaton délelőtt a bábszín-

házkedvelők a Kabóca Bábszínház előadásában a Tóth Kálmán hőskölteménye alapján készített Kinizsi Pál című históriás játékot tekinthetik meg a lendvai színházteremben. Az ingyenes előadások az MMÖNK és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával kerülnek a lendvai színpadra.

A Péter és a csodaágy című előadás tanulságos üzenettel is szolgált.

Ula és Zara hóparipája Pártosfalván MEGHÍVÓ A kapcai József Attila Művelődési Egyesület szeretettel meghívja Önt az

1848/49-ES FORRADALOM és SZABADSÁGHARC

tiszteletére rendezett ünnepi műsorra, amely 2018. március 11-én, vasárnap 15.30-kor lesz a kapcai faluotthonban. Egy hóból készült unikornis, vagyis egyszarvú áll Pártosfalván Sabotin Andrej házának udvarán. Andrej a kislányainak, Zarának és Ulának szeretett volna örömöt okozni azzal, hogy egyik kedvenc figurájukat, az unikornist megformázta hóból. Az öröm nem maradt el. A különleges hóember vagy hóparipa nem csak látványos, de még a hátára is fel lehet ülni. A lányok is így tettek, mi több, a szomszéd gyerekeket is meghívták a mókára. ak

20

Ünnepi beszédet mond Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke.

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á r c i u s 8 .


Mi újság, ifjúság? Német nyelven is bizonyított

Toplak Anna az ország legjobbja

felhívtak a színpadra. Ott a zsűri elnöke gratulált és felolvastak egy részletet a fogalmazásomból. Nagyon meglepett, hogy én kaptam a díjat, szinte még

Szlovéniában már 5. éve rendezik meg a Legyél író című idegen nyelvű fogalmazási versenyt. Az általános és középiskolások számára meghirdetett megmérettetés díjkiosztóján idén Toplak Anna, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola másodikos gimnazistája vehette át a legjobb idegen nyelven írt fogalmazásért járó elismerést. Annát egy gyors interjúra kértük fel a verseny kapcsán. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

– Mi volt a feladatod, hogy írnád le röviden a verseny menetét? – Az volt a feladat, hogy írjunk egy fogalmazást, amibe három kijelölt szövegrészlet egyikét kellett beépítenünk. Témát vi-

szont nem adtak meg. A fogalmazásom címe Zurück zur Natur (Vissza a természethez) volt. A szövegeket a saját iskolánkban írtuk meg a tanáraink segítségével. A mi iskolánkból több diák is indult a versenyen, közülük Horvat Sara kapott még különdíjat a fogalmazásáért. A mentorunk Ger-

gar Zorka némettanár volt. – Az, hogy német nyelven kellett fogalmazni, mennyire jelentett kihívást számodra? – Számomra nagy kihívást jelentett, ezért fokozatosan írtam, bővítgettem, javítgattam a fogalmazást. Először leírtam a történetet és beleillesztettem a már

Toplak Anna, a Legyél író című idegen nyelvű fogalmazási versenyen német fogalmazásával nyerte el az első díjat. előre megadott szövegrészletet. Majd a tanárnővel annyiszor néztük át és javítottuk ki, amíg elégedettek nem lettünk az eredmén�nyel. Az elkészült fogalmazást elküldtük Ljubljanába, ahol zsűri pontozta. – Mikor tudtad meg, hogy a legjobb fogalmazást te készítetted? Mit éreztél akkor? – Azt, hogy első lettem, akkor tudtam meg, amikor a díjkiosztó ünnepségen

A díjkiosztó ünnepélyen készült csoportkép.

most sem tudom teljesen elhinni. – Mi volt a jutalmad? – A díj a legjobb idegen nyelvű fogalmazásnak ítélt elismerés volt, egy könyv, ami a tavalyi legjobb fogalmazásokat tartalmazza egy kötetben – mondta Toplak Anna. A díjazottakat Ljubljanában a Pionirski Domban várták, ahol ünnepélyes keretek közt vehették át elismeréseiket.

Tippek a hatékony nyelvtanuláshoz Úgy a legegyszerűbb elsajátítani egy nyelvet, ha teljesen elmerülsz benne és szinte körülvesz téged. De nézzünk meg kicsit más módszereket is. A következőkben a nyelvtanulás legjobb útjáról olvashattok. Be a fülhallgatókkal! Akár házimunkát végzel otthon, akár a buszon utazol vagy csak suliba igyekszel, keress rádiócsatornákat vagy podcast-eket és hallgass bele! Böngéssz az ízlésednek megfelelő zenekarok és művészek között és töltsd le a zenéjüket! Millió podcast van mindenféle elképzelhető témában, beleértve a szórakozást, a híreket és a tudományt. Kutass olyan

témák után, amik érdekelnek. Nézz filmet! Ha legközelebb leülsz filmet nézni, tegyél rá feliratot és kapcsold be a szinkront is. Egy másik remek módszer: a kedvenc filmedet nézve is használj feliratot, hiszen ennek már ismered a történetét, és így kön�nyebben tudsz a szövegre koncentrálni.

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á r c i u s 8 .

Talán kisegíthetsz egy eltévedt turistát. Nem fogja zavarni őket a botladozá-

sod a nyelvben, miközben éppen szívességet teszel nekik.

Hívd segítségül a telefonodat! Változtasd meg a telefonod vagy a táblagéped nyelvét! Ez kiváló módszer a felszólító mód megismerésére, csakúgy, mint a szavak tanulására. Szólalj meg! Nem számít, milyen félénk vagy, ha még nem érzed magad biztosnak a nyelvtudás terén, vedd rá magad, hogy beszélgess!

21


Sport

Lendvai játékos a régió válogatottjában Csupán egy mérkőzés A szlovén elsőligás csapatok a bajnokság 20. fordulójában kettő kivételével pihenni kényszerültek, ugyanis négy mérkőzést a télies viszonyok és a pályák alkalmatlansága miatt későbbre halasztottak. A fordu-

ló egyedüli összecsapása a tengerparti Go­rica és a ljub­ ljanai Olimpija között folyt. A gólnélküli félidő után az Olimpija 1:0-s győzelmet aratott, amivel a tabella élén megelőzte Ma­ribort. hs

Nem jött össze a győzelem Az 1.B országos tekeligában a Radenska csapata üres kézzel tért haza a fővárosból, miután az Ograjca ellen 7:1-re maradt alul. Ezúttal a dobronaki

A Maribor–Muravidék régió válogatott röplabdacsapata a lendvai Sarjaš Lanával (2-es számú mezben). Šempeterben kétnapos regionális válogatott röplabdatornát rendeztek a lányok ifjúsági korosztályának. A maribori és a muravidéki régió közös csapatának színeiben pályára lépett a lendvai röplabdaklub növendéke, Sarjaš Lana is. A kiegyenlített küzdelemben a Maribor–Muravidék régió válogatottja a döntőben a Koroško–Celje régió csapatától kapott ki 25:23-ra és 25:20-ra. A selejtezőben előtte régiónk csapata Ljubljana és Gorensjko régiót két játszmában verte, majd az elődöntőben a tengerparti válogatottat múlta felül 25:9-re és 25:19-re. hs

Eredményes volt az elmúlt év A Lendvai Labdarúgó-játékvezetők Körzeti Egyesületének éves közgyűlésén Tompa Marjan elnök számolt be az elmúlt évi munkáról. Többek közt elmondta, hogy a játékvezetők a tornisai tornateremben, Odriján-

21. forduló DVTK – Ferencváros Puskás AFC – DVSC Haladás – Vasas Balmazújváros – Paks Újpest – Mezőkövesd Honvéd – Videoton:

2:1 (0:1) 0:0 (0:0) 3:0 (1:0) 0:0 (0:0) 2:3 (1:1) elmaradt

TÁBLÁZAT 1. Ferencváros 21 13 5 3 44:21 2. Videoton 20 12 5 3 43:23 3. DVSC 21 9 5 7 34:25 4. Újpest 21 7 8 6 29:28 5. DVTK 21 8 4 9 35:33 6. Honvéd 20 8 4 8 33:35 7. Paks 21 7 7 7 29:31 8. Puskás AFC 21 6 7 8 26:31 9. Haladás 21 7 2 12 22:34 10. Balmazújv. 21 5 8 8 26:28 11. Vasas 21 6 3 12 25:42 12. Mezőkövesd 21 4 8 9 23:38

játékvezetői ellenőrzéseken vettek részt, ahol erőnlétből és a labdarúgás szabályaiból vizsgáztak. A beszámolók elfogadását követően a közgyűlésen felszólalt Režonja Slavko, a lendvai körzeti labdarúgó-szövetség elnöke, aki bemutatta a muravidéki focitérségben várható változásokat, valamint a következő idényben induló nyolccsapatos Muravidéki Ligát is. F.h.m.

Sérülés után újra a ringben Misja Beno taekwondo-versenyző sérülése után a hétvégén tért vissza a versenyporondra. A Ljub­ ljanában rendezett országos tornán Misja hosszabb

kihagyás után eredményesen szerepelt és a döntőig menetelt, ahol Žagar Žiga (Litija) ellen szenvedett 7:5-ös vereséget. FB

A Nafta felkészülési meccsei Nafta 1903 – Videm pri Ptuju 1:0 (0:0) A Nafta 1903 az utolsó félkészülési meccsét Videm ellen játszotta szombaton a helyi műfüves pályán. Az északi harmadikligás csapat tömör védelmét a lendvaiak csak a mérkőzés véghajrájában tudták megtörni. A lendvai felállásból ezúttal hiányzott Roginić és Živko, akik sárgalapos eltiltás miatt kényszerülnek kihagyni a Krka elleni idénynyitó találkozót. A közönség az első félidőben a Nafta egyoldalú játékát láthatta, a

Alapozási mérkőzések Dobronak – Bogojina 1:2 (1:1)

44 41 32 29 28 28 28 25 23 23 21 20

A 22. forduló párosítása 2018. március 10-én: DVSC – Újpest, Ferencváros – Balmazújváros, Mezőkövesd – Haladás, Paks – Puskás AFC, Vasas – Honvéd, Videoton – DVTK.

22

con és a lendvai műfüves pályán készültek az előttük álló idényre. A tagok részt vettek a Muraszombatban rendezett tornán, valamint képzéseken és szakmai előadásokon voltak jelen. A szakmai bizottság tevékenységének beszámolójában Bukovec Miran elnök kiemelte, hogy hosszabb idő után három új fiatal játékvezető csatlakozott az egyesülethez. A tagok Törökországban, Nova Goricán és Portorožban

Kardinar Marika meccse sem jött össze, hiszen 519 fás teljesítménnyel a párbajából vesztesként került ki. FB

A télies időjárásban vasárnap a lendvai műfüves pályán Bogojinával csapott össze Dobronak. A vendégek Horvat Rajko duplájával megszerezték a győzelmet, a házigazdáknál pedig Cerovec Kevin járt sikerrel. FB Olimpija – Petesháza 6:2 (3:1)

A lendvai műfüves pályán találatokban gazdag mérkőzést láthatott a közönség. Az elvárásokhoz képest a hosszúfalui körzeti elsőligás csapat eredményesebben játszott és már az első játékrészben elhúzott. A körzeti másodosztályú újonc sem tétlenkedett, Šimonka Alen és Novak Dean révén kétszer talált hálóba. Az Olimpijának szép gólt szerzett Vida Matej, továbbá kétszer Gönc Erik zörgette meg a hálót, mellettük Čuka Goran, Bači Michel és Szőke Miha is hozzájárult a sikerhez. f.h.m.

Csak nehezen tört meg a vendégek védelme a szombati találkozón. hazai csapat számos ígéretes helyzetet dolgozott ki, a vendégek viszont egészen a 84. percig megvédték a kapujukat. A második játékrészben ugyan a vendégcsapat merészebben játszott, de csak elvétve tudott eljutni a hazaiak kapuja elé. A találkozó a véghajrában dőlt el, amikor egy leleményes akció után Vedran Vinko közeli lövéssel győzte le a vendégkapust. Hivatalosan szombaton rajtol el az országos másodosztály tavaszi szezonja, amelynek menetrendjét a megkésett télies körülmények még befolyásolhatják. F.h.m/hs

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á r c i u s 8 .


Sport

Veretlen forduló a tekézőknél Miközben a lendvai férfi tekecsapat mérkőzése pontosztozkodással ért véget, a hölgyek győzelemnek örülhettek. A lendvai férfi felállás a Maribori Liga 17. fordulójában Prepolje Slovenske Konjice csapatánál vendégszerepelt. A két ellenfél nem bírt egymással és 4:4-

es (3181:3147 fa) döntetlennel ért véget a megmérettetés. A lendvai csapatban győzött Radakovič 536, Potočnik 500, Tisovic 524 és Šimon 551 fával. Horvat 511 és Kuk 525 fát döntött. A hölgyek a 2. szlovén liga 8. fordulójában negyedik győzelmüket szerezték meg Šoštanjban. A mö-

göttük lihegő csapat ellen idegenben fontos, 5:3-as (2806:2804 fa) győzelmet szereztek, amivel megtartották az összesítés negyedik helyét. Stanič 468, Hozjan 480 és Kolar Donko 486 fával győzni tudott, míg Ščap 463, Steržaj 465 és Kovač 455 fát döntött. FB

Sportlövészeti sikerek Ljutomerben rendezték meg az északkeleti regionális légfegyveres bajnokságot, amelyen a dobronaki Jezero, a petesházi Coal és a lendvai

dobogóról viszont lecsúszott Bogar Palnec Marck (Coal). A korosztályban Galambos Milan (Coal) 10., Vugrinec Vito (Coal) 17., Mi­hajlović

Kianec Melani (Jezero) a 11. helyre ért oda. Ezen kívül a férfiak 42 fős felnőtt mezőnyében a helyiek közül Car Franc teljesített a

A Jezero regionális serdülő bajnokcsapata (balról): Ferencek Melani, Podgoršek Laura és Gavrič Saša. sportlövészeti egyesület tagjai méltóképpen képviselték vidékünket. Míg a légpuska felnőtt versenyszámban csupán Zver Katjának (Lendva) sikerült második helyezésével dobogós helyen zárni a viadalt, a korosztályos mezőnyben sorra jöttek a dobogós helyezések. A serdülőknél kettős győzelemnek örülhettek a Jezerónál, hiszen Ferencek Melani a dobogó legfelső fokára, Podgoršek Laura a középső fokára lépett, emellett Bakan Urisk Lena negyedik, Gavrič Saša hetedik lett. A dobronaki csapat megszerezte a regionális csapatbajnoki címet is. A pioníroknál Zver Nina (Lendva) győzött, míg klubtársa, Jezernik Alina a hatodik helyen zárt. A fiúknál Lebar Vik (Lendva) a harmadik helyre kapaszkodott fel, a

Krpan Tine (Lendva) 18. lett. Csapatban a Coal a negyedik helyet szerezte meg. A cicibán kategóriában a dobronaki Jezero cseperedő lövészei csapatban másodikak lettek, az egyéni legjobb eredményt Ferencek Gabriela ötödik helyezésével szerezte meg. A fiúknál Aladić Aleksander (Lendva) hetedik lett. Az ifjúsági korosztályban Tkalec Maja (Lendva) a 9.,

legjobban a Jezeróból, aki a 24. helyen zárt. A Coalból Gerenčer Boris (Coal) 27., Miladinovič Dragan (Coal) 34. és Kopinja Jože 38. lett. A hármas a csapatversenyt a nyolcadik helyen fejezte be. A légpisztoly versenyben a dobronaki Horvat Avgust a dobogó legalsó fokán végzett, míg a tornisai csapattal második lett. FB

Két fontos győzelem A Muránia lendvai röplabdaklub korosztályos csapata két fontos győzelmet aratott az idősebb lányok B ligájának negyedik csoportfordulójában. A Muraszombatban rendezett tornán két játszmában, 25:16-ra győzték le a házigazda felállást, majd

N É P Ú J S Á G 2 018 . m á r c i u s 8 .

25:23-ra és 25:19-re verték az OK Ljutomert. A hatcsapatos összesítést a Muránia vezeti 12 ponttal, majd Ptuj és az OK Ljutomer következik 10 ponttal. Az ötödik csoportmérkőzéseket a következő vasárnap Lendván rendezik. F.h.m.

Szlovén második liga, 2018/19 tavaszi idény:

24. forduló április 22-én: Ilirija – Nafta 1903 Radomlje – Veržej Drava Pt. – Rogaška Fužinar R. – Brežice Mura– Dekani Sežana – Dob Krka – AŠK Bravo Zarica Kr. – Brda

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

18. forduló 2018. március 10-én és 11-én: Krka – Nafta 1903 __:__ Mura – Ilirija __:__ Drava Ptuj – Fužinar R. __:__ Sežana – Rogaška __:__ AŠK Bravo – Veržej __:__ Dob – Brežice __:__ Zarica Kr. – Radomlje __:__ Dekani – Brda __:__

25. forduló április 25-én: Nafta 1903 – Rogaška __:__ Krka – Drava Pt. __:__ AŠK Bravo – Sežana __:__ Dob – Mura __:__ Dekani – Zarica Kr. __:__ Brda – Fužinar R. __:__ Veržej – Ilirija __:__ Brežice – Radomlje __:__

19. forduló március 17-én és 18-án: Nafta 1903 – Sežana __:__ Ilirija – Zarica Kr.j __:__ Radomlje – Fužinar R. __:__ Rogaška – Mura __:__ Veržej – Krka __:__ Brda – Dob __:__ Dekani – Drava Pt. __:__ Brežice – AŠK Bravo __:__

26. forduló április 29-én: Drava Pt.– Nafta 1903 __:__ Rogaška – Veržej __:__ Ilirija – Brežice __:__ Radomlje – Brda __:__ Mura – AŠK Bravo __:__ Sežana – Krka __:__ Zarica Kr. – Dob __:__ Fužinar R. – Dekani __:__

20. forduló március 24-én és 25-én: Mura – Nafta 1903 Fužinar R. – Ilirija Drava Pt. – Radomlje Sežana – Veržej Krka – Brežice AŠK Bravo – Brda Dob – Dekani Zarica Kr. – Rogaška

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

27. forduló május 6-án: Veržej – Nafta 1903 __:__ AŠK Bravo – Zarica Kr. __:__ Dob – Fužinar R. __:__ Dekani – Radomlje __:__ Drava Pt. – Sežana __:__ Krka – Mura __:__ Brežice – Rogaška __:__ Brda – Ilirija __:__

21. forduló március 31-én és április 2-án: Nafta 1903 – Zarica Kr. __:__ Dob – Drava Pt. __:__ Dekani – AŠK Bravo __:__ Brda – Krka __:__ Brežice – Sežana __:__ Veržej – Mura __:__ Rogaška – Fužinar R. __:__ Ilirija – Radomlje __:__

28. forduló május 13-án: Nafta 1903 – Brežice __:__ Zarica Kr. – Krka __:__ Fužinar R. – AŠK Bravo __:__ Drava Pt. – Veržej __:__ Mura – Sežana __:__ Rogaška – Brda __:__ Radomlje – Dob __:__ Ilirija – Dekani __:__

22. forduló április 8-án: Fužinar R. – Nafta 1903 __:__ Drava Pt. – Ilirija __:__ Radomlje – Rogaška __:__ Zarica Kr. – Veržej __:__ Mura – Brežice __:__ Sežana – Brda __:__ Krka – Dekani __:__ AŠK Bravo – Dob __:__

29. forduló május 20-án: Brda – Nafta 1903 __:__ Mura – Drava Pt. __:__ Sežana – Zarica Kr. __:__ Dob – Ilirija __:__ Krka – Fužinar R. __:__ AŠK Bravo – Radomlje __:__ Dekani – Rogaška __:__ Brežice – Veržej __:__

23. forduló április 15-én: Nafta 1903 – Radomlje __:__ AŠK Bravo – Drava Pt. __:__ Dob – Krka __:__ Dekani – Sežana __:__ Brda – Mura __:__ Ilirija – Rogaška __:__ Brežice – Zarica Kr. __:__ Veržej – Fužinar R. __:__

30. forduló május 27-én: Nafta 1903 – Dekani Rogaška – Dob Drava Pt. – Brežice Zarica Kr. – Mura Fužinar R. – Sežana Radomlje – Krka Ilirija – AŠK Bravo Veržej – Brda

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

23


Tisztelettel meghívjuk Önt az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett központi ünnepségre, amely 2018. március 14-én, szerdán lesz Lendván.

17:00

Koszorúzás a Széchenyi- és Kossuth-emléktábláknál Ünnepi beszédet mond: Vida Törnar Judit, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának elnöke és mag. Anton Balažek, Lendva Község polgármestere.

18:00

Ünnepi műsor a színház- és hangversenyteremben Ünnepi beszédet mond: Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke és dr. Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára.

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

I

Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség

I

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

Népújság, 2018. 03. 08.  
Népújság, 2018. 03. 08.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 62. évf. 10. sz.

Advertisement