Népújság, 2016. 03. 10.

Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

60. évfolyam 10. szám Lendva 2016. március 10. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Hittel és szeretettel

A múlt héten a magyarországi Ökumenikus Segélyszervezet képviseletében Lévai Anikó jószolgálati nagykövet-asszony (a magyar miniszterelnök

felesége), valamint Lehel László elnök-igazgató és munkatársai a szlovén evangélikus egyház EHO Podpornica nevű segélyszervezetével létesített

együttműködés keretében jelképesen átadták azt a játéksarkot, amelyet még aznap a szlovén partnerszervezet segítségével a šentilji menekültközpont-

ba továbbítottak. Az adomány a legsérülékenyebb csoport, a gyerekek és anyák kálváriáján próbál enyhíteni, akik ha csak néhány órára is, de otthonias

Pocak Edvard, a domonkosfai harangláb gondnoka:

„Szükség lenne a felújításra, hogy még sokáig harangozhassunk” 20. oldal

környezetre találhatnak a menekülttáborban kialakított játéksarokban – ígérték az adományozók. Bővebben az 5. oldalon. -ce


Iránytű A Lendva Községi MNÖK rendkívüli ülése

Támogatást kapott a k Szolarics Nađ Klára

Ma, holnap, holnapután Nem baj, ha március 8-a, a nemzetközi nőnap után kerül az Olvasó kezébe az Iránytű szövege, hiszen az ünnep üzenete nem fejeződik be e nap leteltével. Az üzenetét vinni kell tovább, törekedni kell a megvalósítására, figyelmeztetni, emlékeztetni még ma is, és holnap és holnapután is. Folytonosan. Március 8-át, a nők napját történelmi jelentősége miatt nem kötöttem soha politikai rendszerhez, nem gondolom, hogy a nők mozgalmának, Klara Zetkin 1889-ben elkezdett harcának eredményeiért ez vagy az a rendszer lenne a „felelős”. A nőknek volt és van mit tenniük társadalmi, politikai, gazdasági, közéleti elismertetésük terén. Lehet, hogy a mai fiatalabb feministák sem tudják, hogy a nők nálunk is csak 1945 után kaptak szavazati jogot, hogy nem örökölhettek, nem dönthettek gyermekük világra hozásáról, s hogy a bérek kiegyenlítése a férfiak és a nők között ugyanazért a feladatkörért még ma sem valósul meg. S ezért sosem szerettem, hogy március 8-át, a nők napját szocialista ünnepnek tartották, s így megpróbálták csökkenteni a jelentőségét. Annak ellenére, hogy egyértelműen tudni, milyen harcot folytattak és milyen áldozatokat hoztak a nők a helyzetük javításáért. Nem szabad e napot – sajnos, erre még ma is több példa van – az anyák napja mellé helyezni, mert a két nap alapelvében merőben különbözik egymástól. Mert a politikai jog – választhatok és választható vagyok – nem azonos az anyák szeretetével, tiszteletükkel. Ma, holnap és holnapután is törődni kell a nőknek a helyzetükkel, és itt, a Muravidéken is. Nehezebben tudnak elhelyezkedni a férfiaknál, főleg, ha munkanélkülivé váltak vagy fiatal pályakezdők. A helyzet egy újabb férfi–nő alárendeltséget eredményez – az önálló megélhetési lehetőség hiányát, ami miatt kiszolgáltatottá válnak. Az utóbbi 5–10 évben több mint ezer munkahely szűnt meg vidékünk gazdaságában, zömében nők veszítették el a munkájukat – ez tény. Tényszerű a családi erőszak megakadályozása terén működő civilszervezetek statisztikája is, mely szerint a Muravidéken egyre több az erőszakos megnyilvánulás. Le tudjuk vonni a következtetést, miért? Vélhetően igen.

Néhány tartalmas hozzászólás után a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa (LKMNÖK) a hétfői rendkívüli ülésen 6 támogató, 1 tartózkodó és 2 ellenszavazattal elfogadta a Lendvai Könyvtár és a Művelődési és Promóciós Intézet összevonását és ennek nyomán a Lendvai Könyvtár – Kulturális Központ megalapítását. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az LKMNÖK 2. rendkívüli ülésén tárgyalta második olvasatban a Lendvai Könyvtár – Kulturális Központ (KKK) közintézet megalapításáról szóló rendeletjavaslatot, mely két közintézet, a könyvtár és a színház (MPIL) összevonását jelenti. Mint az ülésen is újra elhangzott – többek közt Balažek Anton, Lendva Község polgármes-

2

könyvtárakról szóló törvény az új intézet alapító okmányában a domináló jogszabály (például a pályázatok, a kiírások, benne az igazgatói munkahely kiírása a könyvtári törvény szerint történnek majd), a beterjesztő ígéri, hogy a magyar kultúra, a színházi tevékenység ugyanakkora teret, fontosságot, hangsúlyt kap az új szervezettségben, mint a könyvtár. Ezzel kapcsolatban több tanácstag és Göncz László

Dobronaki magyar nemzeti közösség

Az ellentétek nehezítik a

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (DKMÖNK) Tanácsának hétfői ülésén több aktuális téma került terítékre: Koren Stefán tanácstag Car Anna tanácselnökhöz intézett levele, a Nepomuki Szent János-szobor kérdése, a még mindig egynyelvű vízszámlák, a közösség idei tartalmi programterve… Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

terének részéről is –, az előterjesztett intézet-ös�szevonás az MPIL-ben a múltban felhalmozódott anyagi és szakmai gondok megoldását is jelenti, de a könyvtárra vonatkozólag is sok probléma megoldódik. A tervet Lendva Község terjesztette be abból a célból, hogy a kultúra terén – a szervezettség és a költségek közpénzekből való lefedését illetően is – történjenek lépések a racionalizáció felé. Bár a

Az ülés parázs hangulatát már a napirend elfogadásánál kialakult ellenvélemények, majd a két előző ülés jegyzőkönyvéhez fűzött megjegyzések meghatározták. Kovács Attila javaslatát a napirend módosítására – bővítés a Saubermacher-számlák ügyével és egyben az idei tartalmi terv tárgyalásának elnapolása – elvetették, a jegyzőkönyvek és az előző ülések határozatai áttekintésénél pedig hosszabb vita alakult ki a

kétnyelvű vízszámlák kérdésével kapcsolatosan. A nemzetiségi tanács tavaly decemberben felszólította Dobronak Községet (bírósági döntés alapján), hogy a kétnyelvű területen 2016 januárjától kétnyelvű vízszámlákat állítson ki. Mivel viszont a község eddig nem reagált a felszólításra, Kovács Attila felhívta a tanácsot, tegye meg a szükséges jogi lépést, jelentse fel a községet. A javaslat erős ellenkezést váltott ki néhány tanácstag körében (Bacsi László, Göntér Mario), mondván, vannak nagyobb problémák

is, mint a nyelvhasználat a számlákon. A vitához csatlakozott Göncz László parlamenti képviselő, az ülés meghívott vendége, aki tájékoztatta a tanácsot, hogy a kétnyelvűség megvalósításáról a gazdasági szférában tárgyalásokat folytat a pénzügyminisztériummal, a kérdéssel állami szinten foglalkoznak majd, de ha valamelyik község szabályt sért, akkor tegyenek lépéseket. A kérdéskörben végül azt a határozatot fogadták el, hogy a külön státuszú magyar községi tanácstag a községi tanács soros ülésén

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á r c i u s 10 .


Nemzetiség

könyvtár és a színház összevonása

A tanácstagok többsége úgy látta, hogy a beterjesztett megoldás nem a legjobb, de a jelenlegi helyzet javítását eredményezheti. nemzetiségi országgyűlési képviselő aggodalmát fejezte ki ismét. Kepe Kocon

Lili, az MNMI igazgatója elmondta, hogy a jelenlegi helyzet nem jó, és bár a két

különböző jellegű intézet összevonása is egy kicsit szokatlan, de javíthat a

a munkát olvassa fel a felszólítást. A továbbiakban a Nepomuki Szent János-szobor felújítása (eredeti felirat), illetve áthelyezésének kérdése került terítékre, melyről a tanács rendkívüli zárt ülésen is tárgyalt. A telekkönyvi adatok szerint a telek, melyen a szobor áll (s így a szobor is) 1999-től öröklési úton Janžekovič Bernarda tulajdona lett, a területre pedig Dobronak Községnek van elővételi joga. A község a megvásárlás érdekében nem tett semmit. – A szobor ügye a magyarság szégyenfoltja, a magyarság ilyen helyzetben van, mint ez a szobor – zárta a témát Kovács Atilla. Az aktuális problémák napirendi pont első részében Car Anna elnök érzelmes felszólalásban válaszolt Koren Stefán tanácstag hozzá és a többi

Ki nem akarja, hogy a magyarság tulajdonába kerüljön a Nepomuki Szent János-szobor? – tették fel a kérdést Dobronakon. taghoz intézett levelére, melyben őt (és „követőit”) vádolja, hogy nem tett semmit a magyarságért. Car Anna hangsúlyozta, hogy a szerzőt nincs szándékában beperelni rágalmazásért és becsületsértésért, keresztényként megbocsát neki, de nem felejti el a méltatlan támadást. Varga Edit tanácstag szerint a számos negatív jellegű levél rosszul hat a mun-

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á r c i u s 10 .

kára, a tanácsban negatív energia van, majd Bacsi László feltette a kérdést, hogy személyes dolgokról vagy a magyarságról van szó, Kovács Attila szerint pedig néhány tanácstagnál összemosódik a nemzetiségi politika, az egyesületi élet és a civilszféra fogalma és működése. Koren Stefán annyit fűzött hozzá, hogy a levelet tanácstagként írta és kitart mellette.

helyzeten. Az MNMI a színházi tevékenységet fontosnak tartja, s a gazdag, 10 éves múltra tekintettel legalább félprofi társulat létrehozását kívánják. A L e n d va K ö z s é g i MNÖK első olvasatban nagy arányban elvetette a két intézet összevonását, amit követően egyeztetésre került sor Lendva Községgel, majd a módosított, kilenc változást (mind a nemzetiség javára) tartalmazó rendeletjavaslat ismét a nemzetiségi tanács elé került, pontosan meghatározva a színházi tevékenységet, az LKMNÖK mint társalapító szerepét (anyagi vonzat nélkül), valamint a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség képviseletét, hiszen

az új intézethez kapcsolt művelődési ház jelentős részben a muravidéki magyarság kulturális igényeinek kielégítésére épült, melynek kapcsán Magyarország is komoly összegben támogatta a létrehozását. Az MMÖNK így képviseletet kap a KKK tanácsában és programtanácsában is, éspedig a felhasználók részére biztosított helyekből. Az LKMNÖK Tanácsa egy tartózkodó (Halász Albert), hat támogató és két ellenszavazattal (Požonec Róbert és Šooš Mihály) támogatta az új közintézet megalapításáról szóló rendeletjavaslatot. Az új intézet vezetője dr. Halász Albert, a Lendvai Könyvtár igazgatója lesz jelenlegi megbízatásának végéig.

Göncz László a kialakult vita kapcsán elmondta, hogy a nagy pártpolitikai élet jellegzetességeit nem szabadna áthelyezni egy kicsi, megmaradásáért küzdő közösségbe. Szerinte Koren tanácstag felvetései jogilag megállják a helyüket, de a hangvételét nem tudja felvállalni. Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke pedig, aki szintén az ülés vendége volt, hosszabb felszólalásában hangsúlyozta, hogy a nyilvános levelezésekre nem áll szándékában válaszolni, mert legtöbbször egyéni sérelmek miatt íródnak. A kétnyelvű számlák ügye szerinte fontos kérdés, a jogok betartásáért kell kiállni. Az MMÖNK részéről az információhiányt nem tartja jogos kritikának, hiszen a csúcsszervezet mindenről nyilvánosan tárgyal, amikor annak ideje van. A tanács még e napirendi pont alatt támogatta az örökségvédelmi törvény 1. cikkelye 4. bekezdésének módosítását olyan szempontból, hogy a nem-

zeti közösségek szubjektivitásának fogalma kerüljön bele, majd Horváth Ferenctől tájékoztatást kapott a Lendvai Könyvtár és a Művelődési és Promóciós Intézet összevonásáról. A továbbiakban nagy vonalakban megtárgyalták a 2016-os tartalmi programtervet (egyesületek támogatása, rendezvények, nemzetközi kapcsolatok…), melyet majd a következő ülésen véglegesítenek. A programok kapcsán szóba került a finanszírozási kormányrendelet is, melynek szövege még mindig nem végleges, információi az elfogadásáról nincsenek a közösség vezetőinek sem. Car Anna az ülés befejező részében tájékoztatta a tagokat elnöki tevékenységéről az elmúlt időszakban, Kovács Attila pedig a különfélék alatt felvetette a kétnyelvűség betartásának kérdését az RTV kapcsán mindkét irányban, valamint a muravidéki magyar virtuális múzeum működtetésének ügyét. Vita egyik témakörben sem alakult ki.

3


Nemzetiség Az RTV nemzetiségi programbizottsága

Ismét bizalmat kapott a Hidak felelős szerkesztője A Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai Programbizottságának múlt heti ülésén a tagok beleegyezésüket adták a lendvai tévéműsorok felelős szerkesztőjének kinevezéséhez. Elfogadták az MMR és a Hidak program- és gyártási tervéről szóló 2015-ös beszámolót, tájékozódtak a tévéstúdió technikai megújításáról, valamint megvitatták az RTV 2020-ig kidolgozott stratégiáját is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Ahogy a programbizottsági ülésen elhangzott, a magyar nemzeti közösség tévéműsorai felelős szerkesztőjének

súlyozta, a kulcskérdés a következő időszakban a fiatal, a tájékoztatási szokásokat tekintve igencsak megváltozott nézők toborzása lesz, amiben különösen fontosnak tartja az együttműködést az

Magyar Lovrić Mirjana, a Hidak régi-új felelős szerkesztője. pályázatára egy jelölt, az eddigi felelős szerkesztő, Magyar Lovrić Mirjana jelentkezett. A jelölt a szerkesztőség támogatását is élvezve pályázati víziójában a szerkesztőség programján kívül szélesebb keretekre kitérve hang-

oktatási intézményekkel, illetve a többi magyar, illetve magyar jellegű intézménnyel. A bizottság egyhangúlag támogatta a jelölt pályázatát, így Magyar Lovrić Mirjana újabb négyéves mandátumának elkezdéséhez már csak az

SZABADSÁG, SZERELEM CSENTÉBEN 2016. március 13-án, vasárnap 17 órakor az 1848as forradalom tiszteletére a csentei faluotthonnál megkoszorúzzuk a Petőfi-emléktáblát, majd a teremben a nőket is ünnepelve kulturális műsorra kerül sor. Mindenkit sok szeretettel várnak a szervezők: a Csentei HK

4

RTV vezérigazgatójának jóváhagyása szükséges. A bizottság szintén egyhangúlag elfogadta az MMR és a Hidak program- és gyártási tervéről szóló 2015-ös beszámolót, ugyanis a tevékenységek az előirányzott terv szerint valósultak meg. A tanácstagok többek között méltatták a médiaház legnagyobb projektjét, a Kultsár György prédikátorról szóló dokumentum-játékfilmet, valamint a „Pannónia Földjén” című történelmi rádiósorozatot is. Pozitív visszhangot kapott az is, hogy a médiaháznak sikerült szorosabb kapcsolatokat kialakítani a többi határon túli magyar, illetve az anyaországi elektronikus médiával. Dicsérték a sikeresnek nevezhető arculatváltást, az új honlapot is. Az ülésen elhangzott, hogy a múlt évben sok munkát fektettek a külső munkatársak státuszváltoztatásába. A tárgykörben felszólalt az ülésen jelenlévő MMÖNK-elnök, az RTV Programtanácsának tagja, Horváth Ferenc is, aki kifejezte örömét és támogatását a státuszváltást illetően, továbbra is fenntartja azonban aggodalmait a munkatársak alkalmazását illetően a szlovén nyelvismeret tekintetében. A tárgykörben az ülésen vita is kialakult, Zver Ilona, az RTV magyar műsorokért felelős vezérigazgatóhelyettese ugyanis az RTV jogi osztályának véleményét tükrözve kiállt

amellett, hogy a kisebbségi szerkesztőségekben a magyar, illetve az olasz nyelv ismerete a mérvadó és a fontosabb, vagyis az RTV a pozitív diszkrimináció elvei alapján jár el. Ezzel a véleménnyel egyetértett a bizottsági tagok többsége, így elfogadásra került a beszámoló is. Az ülésen szó esett a lendvai tévéstúdió nyári hónapokra tervezett technikai újításáról is, a jelenlegi rendszerről a teljes HD (magas felbontású) rendszerre való átállásról. Žunkovič Matej, a maribori RTV-központ technikai vezetője tájékoztatta a bizottsági tagokat a 380 ezer euróra tervezett beruhá-

zásról. Az ülésen vita tárgya volt az RTV 2020-ig terjedő stratégiája is, amelyet a tanácstagok túl általánosnak, nemzetiségi szempontból pedig hiányosnak ítéltek, így ezt nem is támogatták. A stratégiába javasolják felvenni az olasz kollégákkal közösen megfogalmazott passzust. Egyben júniusi határidővel az RTV magyar műsorainak vezetőségét megbízták azzal, készítsék el a magyar részre vonatkozó stratégiát, amely térjen ki a magyar RTV-stúdió nagyobb önállóságának – a maribori központról való leszakadás, önálló státusz az RTV-n belül – lehetőségeire is.

Idén is együttműködés Vas megyével Nemcsak papíron, hanem ténylegesen is együttműködik a muravidéki csoportokkal a Vas megyei önkormányzat – hangzott el hétfőn a 2016-os évre szóló együttműködési megállapodás aláírásán Szombathelyen. „A muravidéki művészeti csoportok, művelődő

Több évtizedes múltra vis�szatekintő együttműködés a muravidéki – Vas megyei kapcsolat, emlékeztetett Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke az ünnepélyes aláírás alkalmával. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke, Horváth

Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke, Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke és Márky Zoltán lendvai magyar konzul. közösségek munkáját továbbra is Vas megyei szakmai csoportvezetők segítik rendszeresen, 2016-ban összesen 140 alkalommal” – egyebek között ezt is tartalmazza az aláírt együttműködési munkaprogram.

Ferenc hangsúlyozta: az idei együttműködésben nagyobb figyelmet kapnak a fiatalok. Elhangzott: külön hangsúlyozzák, ösztönzik idén a szlovén–magyar közös uniós pályázatokat. (–)

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á r c i u s 10 .


Muravidék Sajtótájékoztató a segélycsomag átadása kapcsán

Játéksarok a legsérülékenyebbeknek Csütörtökön Muraszombatban az evangélikus püspökség szervezésében az EHO Podpornica evangélikus segélyszervezet és magyarországi partnerszervezete, az Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével szimbolikusan átadták azt a játéksarkot, amelyet később a šentilji menekültközpontba juttattak el. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Ez alkalomból Filo Geza evangélikus püspök és Novak Leon lelkész fogadta a magas rangú magyarországi küldöttséget,

Lévai Anikó jószolgálati nagykövetet (Orbán Viktor feleségét), valamint a segélyszervezet elnök-igazgatóját, Lehel Lászlót. Filo püspök kifejtette: – Örülök annak, hogy körünkben köszönthetem annak az

országnak a magas rangú képviselőit, amellyel az utóbbi időkben példás politikai, kulturális és gazdasági kapcsolatot ápol a szlovén állam. Most ehhez a migránsválság kapcsán a segélykapcsolat is társul.

A magyar és szlovén szervezetek legfontosabb célja a gyerekek és anyák segítése.

A keresztényeknek elemi kötelességük, hogy a menekülteknek és migránsoknak segítséget nyújtsanak. Ehhez csatlakozva Novak Leon a szlovén evangélikusok segélyszervezete (EHO) tevékenységéről szólt, kiemelve a migránsokkal kapcsolatban eddig elvégzett munka és az adománygyűjtés mellett kifejtett szállítmányozási tevékenység fontosságát. Lévai Anikó jószolgálati nagykövet a föntiekhez csatlakozva a migránsok között nagy számban található gyermekekről és nőkről – mint a legsérülékenyebbekről – való gondoskodást emelte ki. A játéksarok jól jöhet a hosszú út során elfáradt és elcsigázott gyermekek számára, hogy ha csak néhány óraára is, de érezzék az emberi melegséget, a törődést. Lehel László igazgató a szlovén partnerszervezettel való további együttműködésről is szólt: – A szlovéniai partnerrel (EHO Podpornica) végzett közös

tevékenységünk pénzbeli értéke, mely a segélyszállítmányok logisztikai feladatait és a szétosztásukat is jelenti, 220 ezer eurót tesz ki. Most beszereztük ezt a gyermekbarát helyet, ahová várjuk a gyerekeket, az anyukákat, ha csak néhány órára is. De egy szervezett segélyakció mögé pénz kell, hogy azt szakszerűen meg lehessen szervezni. És nem csak arra építettünk, hogy a gyűjtés nyomán összegyűlt csomagokat szétosztjuk, hanem mindezt megszerveztük a partnerrel együtt, az itteni hatóságokkal és nemzetközi szervezetekkel, az UNICEF-fel stb. Tehát, egy nagyon jól koordinált szervezésnek az eredménye, hogy idáig eljutottunk. A muraszombati evangélikusokban nagyon jó partnerszervezetre találtunk, akiknek átadtuk a tapasztalatainkat, s arra is kitértünk, hogyan tudnánk e jól induló kapcsolatot a jövőben még inkább kiszélesíteni – mondta.

Üres a lendvai migránsközpont Az elmúlt hetek indulatai a migránsok lendvai elszállásolása és szabad mozgása körül, ha csak kis időre is, elcsendesülni látszanak. A hétvégén a központ kiürült és keddi lapzártánkig nem érkeztek újabb migránsok Lendvára. A külügyminisztérium a község honlapján is közzétett értesítésében arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy a rendőrség szigorított ellenőrzést végez a schengeni szlovén–horvát határszakaszon, és csak esetenként történik meg, hogy az osztrák hatóságok visszautasítják migránsok belépését. A lendvai petíciót, mely civilkezdeményezésre indult február közepén és a központ bezárását követelték benne, eddig közel ezren írták alá. Az aláírásgyűjtés viszont a hétvégén lezárul, tudtuk meg Cofek Jožétól, a petíció egyik első aláírójától. Az összegyűjtött aláírásokat a kezdeményezők az országgyűlésben az illetékeseknek át kívánják adni a közeljövőben. HS

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á r c i u s 10 .

5


Kultú ra Völgyifalui Petőfi Sándor ME

Szívesen vállalják a szerepléseket A völgyifalui Petőfi Sándor Művelődési Egyesület pénteken tartotta meg éves közgyűlését, melyen a tavaly jubiláló népdalkör és a Pünkösdi Rózsa citerazenekar szerepléseit és tevékenységét értékelték, a jövőt illetően pedig gazdag programot állítottak össze. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Kellemes hangulatban vette kezdetét az éves közgyűlés, melyen Szabó Ferenc elnök a tavalyi évet programokban és tevékenységekben gazdagnak ítélte. Amint elmondta, az egyesület több alkalommal volt szervezője és társszervezője a helyi rendezvényeknek, többek közt a májusi anyák napi műsornak, a népdalkör 20. évfordulója megünneplésének, a falunapi rendezvénynek és az idősebb polgárok találkozójának. Az egylet ezek mellett egy nemes célt szolgáló kezdeményezést is véghezvitt, ugyanis a főút mentén található kereszt felújítását és megszentelését szervezték meg a tagok, melynek 2.700 eurós költségét a

népdalkör a gyászszertartásokon való szereplések révén gyűjtötte össze. A népdalkör tavaly 45 énekpróbát tartott és több mint tízszer vendégszerepelt itthon és másutt, többek közt cserekapcsolati találkozón vett részt a szomszédos Szilvágyon, valamint több évfordulón vendégszerepelt. Az egyesületen belül működő Pünkösdi Rózsa citerazenekar programjáról Lázár Lenke beszámolójából kiderült, hogy a kitűzött célok megvalósultak, az együttes 28 próbát tartott és 13 szereplést vállalt. Az év folyamán továbbá sikerült egy nagybőgő-citerára szert tenni, valamint a viseletet némileg kiegészíteni. Az együttes részt vett a hodosi „gyorstalpaló” citeratáborban és gazdag fellépési programot valósí-

tott meg az elmúlt évben, többek közt vendégszerepelt Hrvatiniban az olasz nemzetiségnél is. A csapat két új taggal gyarapodott, így jelenleg 12 fős. A pénzügyi beszámolóban elhangzott, hogy az egyesület tavaly valamivel több mint 2.000 eurós bevétellel gazdálkodott, s a kiadási oldal is ugyanennyi volt. Végezetül programokban gazdag tervet tűzött ki célul az egyesület az idei évre is, a hagyományos rendezvények mellett tervezik a felvidéki látogatást és először vesznek részt az Eszterházy Barokk Ételfőző Fesztiválon Fertődön, valamint a továbbiakban is igyekeznek eleget tenni minden meghívásnak. A közgyűlésen jelen volt Vida Törnar Judit, a lendvai magyar önkormányzat elnöke, Bacsi

A Dobronaki Petőfi Sándor ME közgyűléséről

Esedékes a fiatalítás

A jövő évi tisztújításig egy fiatal gárdát szeretne a jelenlegi elnök, Car Anna a dobronaki Petőfi Sándor Művelődési Egyesület élére – derült ki a csütörtöki közgyűlésen, ahol a tavalyi évet sikeresnek ítélték. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Car Anna, az egyesület elnöke beszámolójában a 2015-ös évet sikeresnek nevezte, hiszen a kitűzött célok, programok közül csak kevés maradt el, de a Jakab-napi rendezvénysorozattal és kirakodóvásárral új programot is sikerült elindítani. A tojásfestés hagyománya pedig immár

6

120 éves múltra tekint vissza, amelyet évente a hímestojás-kiállításon mutatnak be. A mesterségek bemutatása esetében örvendetes ténynek számít, hogy hazai mesterek kínálják termékeiket, akik már oktatnak is. A Dobronaki Nótázók csoportja pedig a legtöbbet szerepeltetett együttese az egyesületnek. A be nem indított néptánccsoport és a hím-

zők ügyét – mindkettőnek sok éves hagyománya van Dobronakon – a jövőben is szorgalmazni fogják, hasonlóképpen a magyar színjátszás újjáélesztését. A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy mindent rendben talált az ellenőrzőbizottság, a támogatók között a községi MÖNK mellett a Bethlen Gábor Alap és a község szerepel, az MNMI pedig

A kereszt felújítása komoly siker volt a tavalyi évben. Zsuzsa az MNMI képviseletében, Hozjan Danijela, a Lendvai Kultúregyesületek

Községi Szövetségének elnöke és Dányi József, a citerazenekar tanára.

a csoportok utaztatásánál, szakember támogatásánál (Dobronaki Nótázók). A hozzászólók közül Kovač Katarina, a helyi iskola igazgatója az egyesületi rendezvényekhez kapcsolódóan a gyermekcsopor tok fontosságát hangsúlyozta: a kultúrára nevelést az óvodában kell kezdeni, a hozzá fűződő szokások kialakítását pedig az iskolában folytatni. Aki nem így érzi, s csak kritizál, az nem jár jó úton! – mondta. A közgyűlés és a tagság figyelmébe ajánlotta az iskolai énekkar tevékenységét, akik karácsonykor Ópusztaszeren, a Magyarok Karácsonyán és a szombathelyi koncerten is vastapsot kaptak. Varga Edit nemzetiségi tanácstag, a községi tanács

tagja pedig a polgármester nevében is reményét fejezte ki, hogy továbbra is jó lesz az együttműködésük. Car Anna a hozzászólások végén megköszönte a tagságnak a támogatást, majd ismertette a 2016os rendezvényprogramot, mely a tavalyihoz hasonlóan a hímestojás-kiállítás, a nemzeti és kulturális ünnepek, a Jakab-napi kézműves hét programjai és a magyar színjátszócsoport várható előadása mellett a jövő évi tisztújítás teendőit tartalmazta. – Egy ütőképes, fiatal csapatnak kell átvennie a vezetést, s ezen már idén gondolkodni kell! – mondta, megköszönve Berden Anna sokoldalú tevékenységét az egyesületben, s kívánta, hogy ez a jövőben is így legyen.

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á r c i u s 10 .


Kultúra Pannonia Reflections – lendvai várgaléria

Nemzetközi fotókiállítás, nemzetközi mérce Pénteken nyílt meg a lendvai várgalériában a Pannonia Fényképészeti Egyesület 2. nemzetközi fotóművészeti kiállítása, mely a nyáron meghirdetett Pannonia Reflections nemzetközi pályázatára beérkezett pályaművekből válogatott. A kiállítás keretében díjkiosztásra is sor került. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A nemzetközi fotósvilág krémjét tömörítő Pan-

nonia Reflections – Davor Dolenčičnek, a Pannonia fotóklub elnökének szavai szerint – nagyon szigorú feltételek mellett szervezi

rendezvényeit, s a „hozzáadott érték” éppen ebben van, hogy a projekt felett a védnökséget a Fotóművészek Nemzetközi Szö-

Stojan Kerbler nagymester értékelőt mond.

vetsége, az amerikai és a Szlovén Fotóművészek Szövetsége vállalta. Mivel a Lendvai Foto-video Klub nem rendelkezik az említett certifikátummal, a fotópályázat is a Pannonia, illetve a nemzetközi szövetség honlapján jelent meg. A felhívás, mely négy választható technikában, fekete-fehér és színes szabad téma, valamint táj és víz témákban jelent meg, eddig nem tapasztalt vissz­ hangot váltott ki, hiszen november végéig 61 ország 368 fotósának közel 5.000 képe érkezett meg a fotóklub címére. Ezeket pedig három nemzetközileg is elismert fotós-zsűritag, Stojan Kerbler, Neda Rečki és Jura Kravanja értékelte. A zsűri szempontjait Stojan Kerbler fotográfus-nagymester foglalta össze, vázolva a szlovén

művészi fényképezés történet: – 30 évvel ezelőtt, amikor a ljubljanai Cankar Otthon megkezdte működését, még sokan megkérdőjelezték a fotónak mint művészetnek a létjogosultságát. Mára a világban a maihoz hasonlóan évente több ezer pályázatot, kiállítást hirdetnek meg a művészet kedvelői, menedzselői. A digitális fotózás világában pedig ezek száma csak növekedhet – mondta Kerbler. A megnyitón kiosztották az elismeréseket az arany-, ezüst- és bronzfokozatokkal: 30 ország 55 alkotójának 68 alkotása szerepelt a díjazottak között. Emellett 40 magas osztályzatot elért fotó is kiállításra került, közöttük hazai alkotók munkái. A kiállítás április 2-ig tekinthető meg a lendvai várgalériában.

Nőnap jegyében az irodalom birodalmában A Lendvai Könyvtár, a Lindua folyóirat és a Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete idén is a nemzetközi nőnap alkalmából szervezte meg múlt csütörtökön a Nők az irodalom birodalmában című estet, melyen az alkotó hölgyek, lányok

találkoznak és olvassák fel kisprózáikat, verseiket a közönségnek. Az idén a „Többet ésszel, mint erővel” témát adták „feladatul” az alkotóknak, de más témában is ki lehetett bontakozni. Az est résztvevőit Halász Al-

bert, a könyvtár igazgatója köszöntötte, hangsúlyozva, hogy a nőknek szeretet, odafigyelés és tisztelet kell, s ennek jegyében adta át a szót az alkotóknak. A nők gondolataikat, történeteiket, emlékeiket szlovén és magyar nyel-

ven, különböző stílusban vetették papírra, humorral, iróniával, szarkazmussal is fűszerezve: Auguštin Verona, Zágorec-Csuka Judit, Koter Gizella, Sijarič Biserka (Trojak Jerica előadásában), Baša Korne­l ija (Varga Marija előadásában), Paušič Olga, Alt Jožica, Vida Törnar Judit és Végi Noémi gimnazista (az est legfiatalabb résztvevője) prózai ös�-

szeállításait, verseit halhattuk. A szavakat zene és ének is kísérte Šetar Lucija, a Göntérházi KÁI tanulója és nagymamája, Gál Ilona előadásában. A jó hangulatú találkozó Marič Aleksander, a nyugdíjasegyesület elnökének köszöntőbeszédével és a figyelmesség kifejezéseként minden nőnek egy szál rózsa átadásával zárult. kmj

Meghívó A kapcai József Attila Művelődési Egyesület szeretettel meghívja Önt az

1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi műsorra, amely 2016. március 13-án, vasárnap 15 órakor lesz a kapcai faluotthonban. A női alkotók a könyvtárban találkoztak és olvasták fel kisprózáikat, verseiket. N É P Ú J S Á G 2 016 . m á r c i u s 10 .

7


Muravidék Ülésezett a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa

A gazdák tartanak az UNESCO védelmétől

A régió legjelentősebb projektje a Mura Bioszféra Terület projekt, ennek ellenére a megvalósítása korántsem mentes a gondoktól. A termelők tiltakoznak az elképzelések ellen: a környezetvédelmi terület státusz mellé nem kívánják az UNESCO védelmét, mert számukra ez bizonyos korlátokat jelentene. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsának ülésén a központi téma megvitatá-

és a maribori egységhez tartozó termelők fordultak aggályaikkal. A Židan miniszterhez továbbított kamarai levélben a termelők aggályaikat fejezték ki,

kerül. Szempontjaik meglepetésként érték a minisztert, de még jobban a Muravidéki Fejlesztési Tanács (ez nem azonos az éppen

A miniszter ígéretet tett a regionális projektek aktív támogatására, az anyagi vonzatra azonban nem tért ki. sánál jelen volt Dejan Židan mezőgazdasági miniszter is, akihez a Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara égisze alatt a muravidéki, a ptuji

hogy a Mura Bioszféra Terület bevezetése korlátokat jelentene a mezőgazdasági termelésnek, főleg, ha az UNESCO védelme alá is

ülésező szervezettel) jelenlévő elnökét, Branko Drvaričot, aki elmondta: a Mura Bioszféra Terület kezdeményezés a 2016–2019-es idő-

A Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsának ügyrendje szerint az elnöki megbízatás egy évre szól, utána az első elnökhelyettes kerül az elnöki posztra. Slavko Petovar elnöknek – Veržej Község polgármestere – lejárt az egyéves mandátuma, így a helyére Marjan Kardinar, Dobronak polgármestere került. A tanács első alelnöke – majd a soron következő elnöke – Damjan Jaklin, Velika Polana polgármestere lett, a második alelnöki tisztség pedig majd a lebonyolított idő előtti polgármester-választás után Puconci Község polgármesteréé lesz. szak legjobb muravidéki projektjének bizonyult, a terveket – idegenforgalom, a természeti örökség megőrzése, kultúra, környezeti, árvízvédelmi jelleg, fenntartható fejlesztés – a fejlesztési tanács és mind a 27 muravidéki polgármester támogatta. Drvarič hangsúlyozta: a tanács minden ülésén, melyen a Mura Bioszférát tárgyalták, jelen volt Franc Režonja tag, aki a Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara igazgatója. A terveket tehát ismerte és támogatta. Az elkészített és továbbított projekthez a régió állami támogatást vár. A gondokat – ki miről tud és miről nem – fokozta a minisztériumok közötti kommunikáció hiánya is. A tanács elnöke nemtetszését fejezte ki, hogy a

régióban már két hónapja egyhangúlag megerősített – ami magas szintű egységre utal – projekttel kapcsolatos kérdések tisztása ügyében a termelők nem hozzá, hanem Ljubljanához fordultak. Meglepő, hiszen a projekt tárgyalása során a mezőgazdasági bizottságok és az érintett testületek a részletes tárgyalások során nem ismerték ezeket a kifogásokat – mondta többek közt Damjan Jaklin, a projekt felelőse. Az ülésen elhangzott, egy újabb tárgyaláson az érintett termelőkkel, a lakossággal világosan megismertetik a fogalmak pontos jelentését: mi a Mura Bioszféra Terület, mi a Mura–Dráva–Duna Rezervátum, mit jelent az UNESCO-védnökség és mi a jelentősége.

A rugalmas normatíva előnye és hátránya M o r a v s k e To p l i c e Község Tanácsa múlt heti ülésén több korábbi próbálkozás után elfogadta a Lipnica című községi lap szabályrendeletének módosítását, mely többek közt pontosan meghatározza a lap felelős szerkesztőjének kinevezését és az újság megjelenésének számát éves szinten (6 szám), illetve a szerkesztői tiszteletdíj összegét (nettó 700 euró számonként). A tanács szólt a szélessávú internet már hosszabb ideje aktuális kiépítéséről

8

a község területén, ennek érdekében konzorcium megalapítása várható, a község pedig szolgalmi jogot biztosít a beruházó számára. Moravske Toplice Község Tanácsának kezdeményezésére ellenőrzést végeztek a Moravske Toplice-i Óvodák Intézetében a 2015-ös ügyvitelt illetően, nagyító alá pedig a martjanci és a Moravske Toplice-i óvoda került. Kétségeket az óvodai tagozatok kialakítása okozott, ami maga után vonja természetesen a költ-

ségek alakulását és a foglalkoztatást. Az óvodában az úgynevezett rugalmas normatíva érvényes, ami a normatíva felett plusz kettő helyet is tartalmaz. A plusz kettő hely fenntartása a községnek éves szinten 200 ezer eurót jelentett, ezzel viszont csökkenteni tudták az óvodai szolgáltatás gazdasági árát. A dilemma tehát az volt, megtartsák ezeket a rugalmas helyeket vagy töröljék? A tanács végül is úgy döntött, hogy az óvoda évente tájékoztatja az aktuális helyzetről a

községi tanácsot, valamint a döntés szerint a félnapos szolgáltatást teljesen elkülönítik az egész napostól, s a tagozatok száma nem hathat a költségekre, illetve rendszeresíteni kell a munkahelyeket. Hogy mi a gond három iskola – Fokovci, Bogojina és Pártosfalva – fűtési rendszerével, melynek üzemeltetőjével a község 30 évre szóló szolgáltatási szerződést írt alá, erről nem tudott meg többet egyelőre Kodila Štefan tanácstag sem, hiszen még

nem készült el írásban a helyzetfelmérési beszámoló, melyről remélhetőleg a tanács tájékoztatást kap – hangzott el. A tanács továbbá ismertetőt hallgatott meg az egykori pártosfalvi átmeneti otthon körüli új fejleményről, miszerint az állam visszajuttatta az objektumot a község tulajdonába, ahol ökogazdálkodási tevékenységet folytatnak majd. A tagoknak az otthonnal kapcsolatosan további kérdésük nem volt. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á r c i u s 10 .


Eladták a metanolgyárat

Info

Reménykedhetnek a kifizetésben a dolgozók A US Methanol Corporation cégnek a harmadik határidőre sikerült annyi pénzt biztosítania, hogy február 19-ig teljes egészében kifizesse a Nafta Petrochem metanolgyárának 5,6 millió eurós vételárát. Az összegből a dolgozók is számíthatnak a még meglévő tartozások törlesztésére. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Mint megtudtuk, Silvo Zorec, a Nafta Petrochem csődgondnoka az illetékes bírósághoz már benyújtotta a dokumentumokat a cég tulajdonjogi változására vonatkozóan, s készül már a kifizetésre kerülő elsőbbségi tartozások listája is. Az 5,6 millió euróból a tartozások törlesztésé-

re komoly esélye van a 111 dolgozónak is, a cég mintegy 2 millió euróval tartozik nekik fizetések és végkielégítések címén, amely az elsőbbségi törlesztések közé tartozik. Šabjan László, aki a Nafta Petrochem szakszervezetének elnöke és a nagy visszhangot kiváltó sztrájk vezetője volt, a fejleményt így kommentálta: – Örömöt jelent szá-

A metanolgyár vételárából kifizetik a dolgozókat is. Képünkön: a Nafta Petrochem sztrájkja 2014-ben.

munkra ez a hír, hiszen igazából senki sem bízott közülünk a felénk fennálló adósságok kifizetésében. Annyi akadályt lehetett érzékelni ennek kapcsán… Örülök, hogy nem így lett, hogy tévedtem, és talán most először az életben nem a negatív jóslatok jöttek be. A dolgozók felé fennálló adósságok az elsőbbséget élvező tartozások listáján van, ez pedig már eljutott a bíróságra, úgyhogy remélhetőleg március közepén már számíthatunk a kifizetésre, bruttó összegben, amiből természetesen az adót és az illetékeket meg kell fizetni. Örülök annak is, hogy gyorsan történtek a dolgok. A metanolgyár újraindítását illetően olyan híreket hallottam, hogy van esély és szándék erre, ez igen jó hír lenne a formalingyártást és a munkahelyeket illetően. Az eladási árból kifi-

A csődgondnok a csődbejutott Nafta Petrochem cégből felkínálta eladásra a formalingyár, a szintetikus anyagok és a fenolgyanták gyártási üzemének ingóés ingatlanvagyonát is. Az eljárás még tart, annyit viszont lehet tudni, hogy van érdeklődés. zetésre számíthat a többi hitelező, a garanciális alap, a nyugdíj- és egészségbiztosítási intézet és Robert Serec, a Nafta Petrochem egykori igazgatója is. A US Methanol Cor-

poration szabad döntése, hogy újraindítja-e a metanolgyárat, a megkötött adásvételi szerződés nem kötelezi erre. Így a felszerelést akár el is szállíttathatja.

Elismerések a polgári védelemben végzett munkáért Pénteken a polgári védelem világnapja alkalmából megrendezett regionális rendezvényen Gornja Radgonán ünnepélyes keretek között kiosztották a 2015-ös év elismeréseit és kitüntetéseit egyéneknek, egyesületeknek és szervezeteknek a polgári védelem terén nyújtott önzetlen segítőkészségért, a kimagasló helytállásért és bátorságért, valamint a sok éves fáradhatatlan és odaadó munkáért. A Muravidéken ez alkalomból összesen 51 elismerést osztottak ki, három polgárvédelmi emlékplakettet, arany- és ezüst-, valamint bronzfokozatú érdemjeleket. Térségünkből a Pártosfalvi Önkéntes Tűzoltóegyletet fennállásának 120. évfordulója alkalmából aranyfokozatú érdemjelben részesítették. Bronzfokozatú kitüntetést a lendvai Lebar-Gerebic Klavdija vehetett át. A tavalyi évben a polgári védelem a tömegesen érkező migránsok befogadásában és ellátásában vállalt fontos szerepet. A feladatok önzetlen ellátásáért bronzfokozatú elismerésben részesítették a hosszúfalui Jablanovec Gomzi Nataliját (Vöröskereszt), a lendvai Hebar Tibort és Križanič Klar Evát (Karitasz), továbbá Lendva Községet, a Lendvai Önkéntes Tűzoltóegyletet, a Vöröskereszt lendvai területi egységét és a Lendvai Egészségház sürgősségi betegellátási osztályát. Az ünnepségen Rojko Stanislav, Gornja Radgona polgármestere és But Darko, az országos polgári védelmi hivatal igazgatója mondott ünnepi beszédet. HS

hétről hétre London – Új-Zélandé az első hely az Economist gazdasági magazin listáján, amely öt szempont (felsőfokú végzettség, munkaerőpiac, fizetési különbségek, vezetői posztok megoszlása, gyermeknevelési költségek) alapján állítja rangsorba a fejlett világ országait. Az oktatás szempontjából a finneknél legjobb dolgozó nőnek lenni, az arányokat tekintve a legtöbb nő a svédeknél dolgozik, a

spanyoloknál a legkisebb a különbség a nők és a férfiak jövedelme között. Dél-Korea és Japán a két sereghajtó. Magyarország a középmezőnyben foglal helyet, a 26 ország sorában a 14., Belgium és Írország között, Svájc, Ausztria, Nagy-Britannia előtt. Szöul – Dél-koreai kutatók a barlangi oroszlán klónozására készülnek. 2015-ben két barlangi oroszlánkölyök

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á r c i u s 10 .

tetemét találták meg a szibériai Jakutföldön egy barlangban, a tudósok szövetmintát vennének a régen kihalt állatokból, ebből használható DNS-t szeretnének kinyerni, amivel újrateremthető lenne a körülbelül 12 ezer éve eltűnt faj. Az ősállat feltámasztásának ötletét a klónozással foglalkozó Woo Suk Hwang, a 2004-es hírhedt őssejtbotrány főszereplője karolta fel. Hwang kegyvesztetté vált

a tudományos életben, ez azonban nem szegte kedvét, a barlangi oroszlán visszahozása mellett a mamut klónozását is meg akarja valósítani. A terv szerint a klónozott barlangioroszlán-magzatot egy oroszlán-béranya hordaná ki. London – Mogyorót kell etetni kis mennyiségben a babákkal az anyatej mellett, így jó eséllyel megelőzhető, hogy felnőttként allergiásak

legyenek erre az élelmiszerre. Ezt állapították meg a brit King’s College kutatói egy 550 gyerek bevonásával végzett kísérletben. Az eredmények szerint 80 százalékkal kisebb az érzékenység kialakulásának esélye, ha a babák mogyorót is fogyasztanak, ráadásul a hatás hosszú távú. A mogyoróallergia súlyos betegség, nagyon komoly fulladásos panaszokkal is járhat.

9


Info a mai napon... Március 10-én történt 1852 Amerikában kiadták az első papírpénzeket 5, 10, 20, 50, 100, 500 és 1000 dolláros címletekben. 1876 Alexander Graham Bell lefolytatta a legelső telefonbeszélgetést. Ezt mondta: Mr. Watson, jöjjön ide! 1910 Kínában beszüntették a rabszolgaságot. 1916 Meghalt Gróf Teleki Sámuel világutazó, Afrika-kutató. 1930 Megszületett Iharos Sándor atléta, aki 1955-ben a világ legjobb sportolója volt. 1940 Elhunyt Mihail Afanaszjevics Bulgakov szovjet-orosz író. 1940 Megszületett Chuck Norris színész. 1933 Nevada lett az első állam Amerikában, ahol legalizálták a narkotikumokat. 1943 Elhunyt Huszár Mátyás, a Duna, a Tisza, a Maros és a Körösök első térképezője. 1958 Megszületett Sharon Stone amerikai színésznő.

visszapillantó

1986. március 7-én, 9. szám

A tél ellenére is építkeznek A lendvai községben még mindig igen sokan keresnek munkát, hisz a munkanélküliek száma meghaladja az ötszázat. Éppen ezért minden új munkahely jelentős eseménynek számít a községben, és ha valamelyik munkaszervezet több új munkahelyet kínál fel, akkor ez valóságos szenzációnak számít. Így történt ez a Konstruktor Gradbenik építőipari vállalat esetében is, amely nemrégiben 50 új foglalkoztatottat alkalmazott. Ezek főleg kétkezi munkások, akikre az építőiparnak igen nagy szüksége volt. A dolgozók egy része – az ácsok és a kőművesek megfelelő szakképzettséggel

Képünkön az a lakótömb és ügyviteli épület, amelynek átadását már novemberre tervezte a Gradbenik. rendelkeznek. Ezek az építőipari dolgozók már a lošinji és nerezinei szállodaépületek építésénél dolgoznak. Lošinjban egy új turistatelepülés épül és a lendvai építőipari vállalatnak még ez év

étel, erő, egészség

júliusáig be kell fejeznie az építkezést. A Gradbenik Építőipari Vállalat ezenkívül Magyarországon is folytat építkezéseket, és ezeknél az épületeknél is igen szép számú lendvai dolgozó

dolgozik. A lendvai Gradbenik már 480 dolgozót foglalkoztat, vagyis jóval többet, mint azelőtt, amikor a lakásépítkezés olyan nagy ütemben folyt. Az építőiparnak is alkalmazkodnia kellett a jelenlegi gazdasági körülményekhez és el kellett fogadni a távolabb eső épületek építését is. A tél folyamán az építkezés egyáltalán nem szünetel, és a belső munkálatok is lehetővé teszik a munkások foglalkoztatását. Hamarosan Lendván átadják a város központjában lévő lakótömböt, amely több ügyviteli helyiséget is magában foglal (irodahelyiségek, cipőüzlet, péküzlet, stb.).

Nemzeti Közegészségügyi Intézet

prim. mag. Branislava Belović, dr. med.

50 év felett kevesebb energiára van szükségünk Hogyan táplálkozzunk 50 éves kor felett? Tartsuk be az egészséges táplálkozásra vonatkozó javallatokat! A szükséges tápanyagok aránya megegyezik a felnőtt lakosság egészséges táplálkozására vonatkozó javallatokkal.

Vegyük figyelembe, hogy 50 év felett csökkenni kezd a szervezet energiaigénye a felnőttkori szükségletekhez képest. A tápés védőanyagok iránti szükséglet azonban nem változik, sőt még növekedhet is. A napi energiaszükséglet

10 százalékkal csökken az 51. és 75. életév között, s ezután minden 10 évben még 10 százalékkal csökken. Fontos, hogy változatosan táplálkozzunk, ezért fogyasszunk zöldséget és gyümölcsöt, keményítőtartalmú élelmiszereket, gabo-

Gyermekláncfű-saláta burgonyával, csicseriborsóval és tojással • • • •

25 dkg tisztított gyermekláncfűlevél • 40 dkg burgonya 2 dl főtt csicseriborsó • 2 kemény tojás 2 kanál dióolaj vagy más olaj ízlés szerint Egy citrom leve vagy ecet •Só, bors

A főtt burgonyát felkarikázzuk, majd elkeverjük a gyermekláncfűvel és csicseriborsóval. Enyhén sózzuk és borsozzuk. Leöntjük citromlével vagy ecettel és olajjal. Elkeverjük, rátesszük a negyedekre feldarabolt főtt tojást. Teljes értékű kenyérrel kínáljuk. Ötlet: a főtt csicseriborsó helyett használhatunk főtt babot. Különleges alkalmakra kombinálhatjuk a vörös és közönséges babot.

" 10

nát és gabonaféléket, tejet, tejtermékeket, halat, húst és húspótlókat. Részesítsük előnyben és mértékkel fogyasszuk a növényi eredetű zsiradékokat. A cukor csak mint ritka hozzávaló legyen jelen a mindennapi táplálkozásban.

Ha a napi étrendben megnöveljük a zöldség és a gyümölcs mennyiségét, valamint csökkentjük mindazt, ami édes és zsíros, akkor kevesebb bevitt energiával terheljük szervezetünket, ugyanakkor több táp- és védőanyaggal látjuk el.

Kölesfelfújt spenóttal • • • •

25 dkg köleskása • 20 dkg spenót 1 póréhagyma (20 dkg) • 20 dkg túró 3 tojás felvert habja • 3 kanál olaj Só, bors, szerecsendió • 2–3 kanál szezámmag

A köleskását enyhén sós vízben megfőzzük, ügyeljünk, hogy ne főjön szét. Az olajon röviden megpároljuk a feldarabolt póréhagymát. A spenótleveleket forró vízbe tesszük és 1 percig főzzük, leszűrjük és durvára vagdaljuk. A túrót áttörjük. Elkeverjük a kihűlt köleskását, a túrót, a póréhagymát, a spenótot, majd fűszerezzük. Óvatosan belekeverjük a tojáshabot. A kapott masszát kikent tepsibe vagy tűzálló tálba tesszük, meghintjük szezámmaggal és megsütjük.

" N É P Ú J S Á G 2 016 . m á r c i u s 10 .


Info magyar értékek tárháza

A Béres Csepp Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

Az egészség és életmód szakterület alá sorolt nemzeti értékeink közül az egyik legismer tebb a Béres Csepp, amelyet 2013-ban emeltek hungarikumaink sorába. A Béres Csepp egy egyedülálló összetételű, magas nyomelem- és ásványianyag-tartalmú roboráló gyógyszer, amely id. dr. Béres József évtizedeken át tartó kísérleteinek gyümölcseként született meg. A feltaláló ugyanis korát megelőző módon felismerte a nyomelemek jelentőségét az emberi szervezet egészséges működésében és megállapította, hogy a nyomelemek megfelelő mennyiségben történő pótlása segíti az egészségmegőr-

zést, a betegségmegelőzést és gyógyító hatással bír, valamint kiegészítő terápiaként a tumoros betegségben szenvedők általános állapotának, közérzetének javítására is használható. A ma már méltán ismert és elismert Béres Csepp története az 1950-es években kezdődött. Id. dr. Béres József a kisvárdai Állami Mezőgazdasági Gép­állomás laboratóriumának vezetőjeként kezdte meg talajtani, analitikai, kórélettani kutatásait, aminek eredményeként 1972-re megszületett a Béres Csepp. Találmánya miatt támadások kereszt­ tüzébe került, ugyanis a politikai környezet nem kedvezett ekkortájt az önálló gondolkodásnak és kutatói kezdeményezéseknek. 1975-ben kuruzslás vádjával még bűnvádi eljárást is indítottak ellene, amit 1976-ban bűncselekmény hiányában megszüntettek. A Béres Csepp

1976-ban kapta meg az első szabadalmi oltalmát. Kósa Ferenc rendezésében „Az utolsó szó jogán” címmel dokumentumfilm is készült a találmány kálváriájáról, amit politikai nyomásra több mint egy évtizedig nem mutattak be. 1977-ben a miniszter-

kes hatóság Magyarországon 2000-ben minősítette gyógyszerré, de emellett már számos országban engedélyezték gyógyszerként történő használatát. A Béres Csepp mint a magyarság egyik csúcsteljesítménye elválaszthatatlan id. dr. Béres József

tanács szabad utat adott a Béres-féle szernek és 1986-ban Kósa Ferenc filmrendező is engedélyt kapott filmje befejezésére. A Béres Cseppet az illeté-

személyétől, szellemi örökségétől, aki igaz magyar emberként évtizedeken át küzdött azért, hogy találmányát tökéletesítse és embertársai javára for-

dítsa. A Béres Csepp és története példát mutat szorgalomból, kitartásból, emberségből, igaz értékekből. Olyan példát, amely hozzájárul az új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez. Béres Klára „Cseppben az élet” című, dr. Béres József életútját feldolgozó könyvében így írt arról, mit is jelent a magyarság számára a Béres Csepp: „Ez a történet hitet is ad. Hitet abban, hogy létezik a Gondviselés és győz az igazság… A Béres Csepp és a Béres Csepp Extra megalkotójának, Béres Józsefnek kivételes élet jutott osztályrészül. Az útról, melyre a Gondviselés vezette, a céltól, melyet kijelölt magának, soha semmi nem téríthette el. Nem gyűrhette le őt sem a gyalázkodó féltékenység, sem a bürokrácia útvesztője, sem az előítéletek szövevénye. A benne lakozó elhivatottság még életében legendává nemesítette alakját.”

Közmédia javallat március 14. és 20. között

Szabó Eszter heti ajánlója Szabó Eszter 2004 óta dolgozik a közmédiában. Az MTI kereskedelmi igazgatói posztja után, az összevonást követően az internetes részleg vezetésével bízták meg. Jelenleg is hasonló területen, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. online médiaszolgáltatási igazgatójaként dolgozik. Az M3-on nemzeti ünnepünk előestéjén egy emblematikus művet láthatunk, Katona József Bánk bánját. A Thália Színház 1980-ban

színpadra állított előadása immár klasszikusnak számít. A szereposztás is figyelemreméltó, a címszerepet Kozák András alakítja, Melinda szerepében Jani Ildikóval találkozhatunk (hétfő, 22.10).

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á r c i u s 10 .

Március 15-én mind a Duna Televízió, mind a Kossuth Rádió műsorfolyama a jeles naphoz kapcsolódik. A bő kínálatból Jankovics Marcell Fehérlófia című rajzfilmjét választom. A másfélórás alkotásban megelevenedik a hun, avar, magyar mondavilág (kedd, Duna World 14.15). A másnapi választásom is a forradalomhoz kapcsolódik. A Népzene – itthonról összeállításban a Kossuth-nóták elevenednek meg. E dalok néphagyomány útján terjedtek és szinte népdallá váltak. Nagy népdalgyűjtőink is gyakran találkoztak útjaik során a változataikkal (szerda, Bartók Rádió 12.05). A Kossuth Rádió egyegy műsora csütörtökön is

az ünnep jegyében készült. A hallgatók például Hatvany Lajos: Így élt Petőfi című sorozatának negyedik adásába kapcsolódhatnak be. Nemzeti költőnk 1848as szerepe ismert, Hatvany nyomán pedig újabb részleteket ismerhetünk meg Petőfi életéből (13.05). Pénteken, a legnagyobb keresztény ünnep közeledtével egy olasz történeti filmet ajánlok. A Péter, a kőszikla 2005-ben készült, a címszerepet a közelmúltban elhunyt színész, Omar Sharif alakítja (Duna 22.50). Szombaton a későn nyugovóra térők Dosztojevszkij híres regénye, A Karamazov testvérek rádióváltozatának második epizódját hallhatják. A mai kor emberétől talán e kor-

szak már távol áll, de ne feledjük, a világirodalom egyik legnagyobb alkotását ismerhetjük meg az éteren keresztül (Kossuth Rádió 1.03). Virágvasárnapot még az öröm hatja át, a Duna az evangélikus istentiszteletet Kaposvárról közvetíti (11.00). Ebéd után a Dunaparti randevú című magyar filmvígjáték nyújt önfeledt szórakozást. Az 1936-ban készült mozi stáblistáján olyan híres nevek szerepelnek, mint Perczel Zita és Csortos Gyula. Rendezője az a Székely István, aki később az Újvilágba vitte el a magyar film jó hírét, s Amerikában futott be fényes karriert (13.30).

11


Info március 11. péntek Szlovén Tévé I. 6:00 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:40 Tudományos műsor, 12:20 A villám – szlovén sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, 14:25 Glóbusz, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:40 Gyerekműsor, 16:35 Lelki villanás, 17:00 Hírek, 17:30 Szlovén magazin, 17:55 Hírek, 18:00 Info­ drom, 18:10 Rajzfilm, 23:20 Metropolis 18:20 Tudom!, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovén üdvözlet, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:20 Metropolis – német film, 1:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:40 A pont, 9:40 Aranyfüst, 10:40 Látogatóban, 11:05 Jó reggelt, 13:15 Különleges kínálat, 14:15 Jó napot kívánunk, 15:15 Oslo: Biatlon vb, nők, 17:00 Halló TV, 17:55 Másfél csillagos szálloda – szlovén sorozat, 19:00 Gyerekműsor, 19:40 Infodrom, 20:00 Kézen fogva – francia film, 21:20 Tv-archívum, 22:15 Tökfejek, 22:40 Éjféli klub, 23:50 A pont, 0:35 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Ismétlések, 9:15 Asztro show, 10:15 Top Shop, 11:55 EgészségKalauz, 12:25 Story Extra, 13:00 Agymenők – am. sorozat, 13:55 Éjjel-nappal Budapest, 15:05 Isten áldjon, Esperanza! – argentin sorozat, 16:10 Szulejmán – török sorozat, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Alkonyat – Hajnalhasadás II. rész – am. film, 23:30 Híradó, 0:00 Magyarul Balóval, 0:40 Piszkos csapat – am. sorozat, 1:40 Kemény motorosok – am. sorozat.

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 12:50 Paloma – mexikói sorozat, 13:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:50 Szeretned kell! – mexikói sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Jóban Rosszban, 20:15 Magánnyomozók, 21:20 A beavatott – am. film, 0:15 Red Carpet, 0:25 Grimm – am. sorozat, 1:25 Tények, 2:05 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Jamie vidéki konyhája – angol dok. film, 13:25 Mindörökké 23:20 A mennyországot Gordon – angol dok. választom sorozat, 14:25 Szívek doktora – am. sorozat, 15:15 Brown atya – angol sorozat, 16:05 Tappancs, a mesterdetektív – német sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 19:35 Maradj talpon!, 20:35 Columbo: Ölj meg, ölelj meg! – am. film, 22:15 Mindenből egy van – magyar sorozat, 23:20 A mennyországot választom – olasz film, 3:05 Ismétlés.

Duna World 5:50–11:40 Délelőtti műsor, 11:40 Törékeny boldogság – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Tessék! – magazin, 13:45 Magyarország 2000 – Családi krónikák, 14:15 Összhang (A Kárpát-medence zenéje), 14:45 Család-barát, 16:05 Életkerék, 16:35 Kosár – magazin, 17:00 Töredékek – Fejezetek a magyar művelődés történetéből – dok. sorozat, 17:25 Tálentum, 18:00 MMA – portré sorozat, 19:00 Hogy volt?!, 20:00 Slágertévé, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:25 Ridikül, 23:25 Család-barát – magazin, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:00 Ismétlések.

március 12. szombat

március 13. vasárnap

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 11:05 TV-archívum, 11:55 A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 A kertben, 14:30 Úton – dok. műsor, 15:00 Jézus és az eltűnt nők – koprodukciós dok. műsor, 16:00 Szerelmesek az életbe, 17:00 Hírek, 17:20 Különleges kínálat, 18:05 Rachel Allen édességei, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Minden lehetséges, 21:35 Fortitude – angol sorozat, 22:25 Hírek, 23:00 Hardkor Diszkó – lengyel film, 0:30 Ismétlések.

7:00 Gyerekműsor, 10:00 Vasárnapi szentmise, 10:55 Hallgassunk a csöndre, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet, ism., 15:10 Kutyaélet – am. film, 15:45 Egy nap boldogság – am. film, 16:05 Semittevők – am. film, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Broadchurch – angol sorozat, 20:55 Interjú: France Cukjati, 21:45 Hírek, 22:15 Mea maxima culpa: csend az Úr házában – am. dok. műsor, 0:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé II.

Szlovén Tévé II.

6:25 10 hazai, 7:00 Legszebb reggelt, 9:00 Jó napot kívánunk, 9:55 Lenzerheide: Szuper G, nők, 11:10 A síelő napja, 11:25 Kvitfjell: Lesiklás, férfiak, 12:45 Neu­ stadt: Síugró vk, 15:15 Oszló: Biatlon, férfiak, 17:05 Szlovénia 20:00 Míg a világvége el nem ma, 18:10 Euróválaszt pa zöld fővárosa, 20:00 Míg a világvége el nem választ – am. film, 21:40 Zvezdana, 22:20 A hihetetlen Jonathan Goodwin – szórakoztató műsor, 23:05 Aranyfüst, 23:40 Aritmia, 0:10 Aritmikus koncert: Homo & Tribute 2 love, 1:15 Ismétlések.

6:15 Lelki villanás, 6:30 Szerelmesek az életbe, ism., 7:20 Különleges kínálat, 8:05 Zenés műsor, 9:55 Lenzerheide: Szuper G, nők, 11:10 Kvitfjell: Szuper G, férfiak, 12:40 Oslo: Biatlon vb, nők, 13:40 Neustadt: Síugró vk, férfiak, 15:40 Oslo: Biatlon vb, csoportos, férfiak, 16:45 Lenzerheide: Műlesiklás, nők, 17:45 A csendes győzelem – dok. film, 18:35 A Ježek-díj átadása, 18:55 A tökéletes család, 109:05 Zvezdana, 19:50 Lottó, 20:00 Hét időszak a sztárok életében – angol dok. sorozat, 20:45 Mammon – norvég sorozat, 22:15 Ismétlések.

RTL Klub 6:40 Kölyökklub, 9:40 Teleshop, 10:40 Brandmánia, 11:10 Street Kitchen – főzőshow, 11:40 Autógram, 12:15 Glee – am. sorozat, 13:15 A nagy svindli – am. sorozat, 14:15 Érintés – am. sorozat, 15:30 Jackie Chan: Rob-B-Hood – hongkongi film, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz Plusz, 19:15 Vén csontok – am. film, 21:10 A feláldozhatók 2. – am. film, 23:05 A piszkos tizenkettő – angol–am. film, 2:00 A pokol kapujában – am. film.

TV2 7:00 TV2 matiné, 9:00 Otthon a kertben, 9:30 Trendmánia, 10:00 Ízes élet, 10:30 Babavilág, 11:00 Egészség Klinika, 11:30 Poggyász, 12:00 Szalonskicc – reality, 12:30 Psych – Dilis detektívek – am. sorozat, 13:35 Gyilkos sorok – am. sorozat, 15:45 Junior – am. film, 19:20 Garfield 18:00 Tények, 19:00 Csizmás, a kandúr: A három sátánfajzat – am. rajzfilm, 19:20 Garfield – am. film, 21:00 Exek és szeretők – am. film, 23:05 Halálhajó – am. film, 1:10 Ismétlések.

Duna Tévé 6:25 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:55 A világörökség kincsei, 13:10 Hazajáró, 13:45 Magyar Krónika, 14:15 Peru – Chile – Húsvét-sziget – Juan Fernandez-szigetek – dok. sorozat, 14:45 Szerelmes földrajz, 15:15 Egy szerelem három éjszakája – magyar film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:40 SzerencseSzombat, 19:35 Örömapa 2. – am. film, 21:25 Micsoda csapat – am. film, 23:40 MüpArt, 1:25 Pláza Mikulások – kanadai film.

Duna World 5:50–11:25 Délelőtti műsor, 11:25 A piros bugyelláris – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Az élet temploma – dok. film, 14:15 Család-barát, ism., 15:50 Nóvum, 16:25 Hogy volt!?, 17:20 Szabadság tér ’56, 18:10 Csináljuk a Fesztivált!, 19:05 Mindenből egy van – magyar sorozat, 20:00 Bízunk Benned!, 21:00 Híradó, 21:30 Fábry, 22:50 Felvidék szépe 2016 – dok. film, 23:20 Család-barát – magazin, 1:00 Híradó, 1:15 Ismétlések.

március 14. hétfő

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 9:55 Teleshop, 10:50 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek, 11:20 Havazin, 12:00 XXI. század – dok. műsor, 12:25 Házon kívül – riport, 12:55 Új csaj – am. sorozat, 13:25 Terra Nova – 21:00 A szállító 3. Az új világ – ausztrál–am. sorozat, 15:25 Piedone Afrikában – olasz film, 18:00 Híradó, 18:55 Hupikék törpikék – am. rajzfilm, 21:00 A szállító 3. – francia–am. film, 23:05 Kommandó – am. film, 0:55 Portré, 1:25 Bosszúszomj – am. film.

TV2 7:00 TV2-matiné, 9:10 A Miller család – am. sorozat, 9:40 a’la CAR, 10:10 Tűsarok, 10:40 Stahl konyhája, 11:10 A Miller család – am. sorozat, 11:40 Több mint TestŐr, 12:10 A Miller család – am. sorozat, 12:40 Psych – Dilis detektívek – am. sorozat, 13:40 Gyilkos sorok – am. sorozat, 15:50 A tökéletes pasi – am. film, 18:00 Tények, 19:00 Rio 2. – am. rajzfilm, 21:05 Ő a megoldás – am. film, 23:15 Swing – magyar film, 1:50 Ismétlések.

Duna Tévé 6:00 Vallási műsorok, 12:00 Híradó, 12:45 Kult+, 12:55 Rúzs és selyem – magazin, 13:30 Tökéletes férfi – magyar film, 14:45 Szigorúan bizalmas – angol film, 17:00 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:40 Doc Martin – angol sorozat, 19:35 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Férfias játékok – am. film, 23:00 Élve eltemetve – spanyol–am. film, 0:40 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:15 Délelőtti műsor, 11:15 Tóparti látomás – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 A Nagyok – dok. sorozat, 13:45 Szabadság tér ’56, 14:35 Család-barát, 16:00 Rúzs és selyem, 16:30 Önök kérték!, 11:15 Tóparti látomás 17:25 A rejtélyes XX. század, 17:55 Öt kontinens, 18:25 Szerelmes földrajz, 19:00 Gasztroangyal, 20:00 Operett.hu, 21:00 Híradó, 21:30 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:00 On the Spot, 23:00 Ismétlések.

6:25 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt, 10:15 Rachel Allen édességei, ism., 10:35 10 hazai, 11:05 Tudom! – kvíz, 11:50 Roma nemzetiségi műsor, 12:20 A villám – szlovén sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Panoptikum, 14:20 A nyolcadik nap, 15:00 Hírek, 15:10 Jó 23:40 Zenés est napot, Koroška!, 15:40 Gyerekműsor, 16:25 A töréspont, 17:00 Híradó, 17:30 És te ki vagy? – dok. sorozat, 17:55 Hírek, 18:00 eRTeVe, 18:15 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 Opus, 23:40 Zenés est, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:30 Aki felépítette az iskolát – portréfilm, 10:20 Lelki villanás, 10:35 Halló TV, 11:35 Jó reggelt, 14:05 Éjféli klub, ism., 15:30 Mezőgazdasági műsor, 16:20 Automobilitás, 17:00 Halló Tv, 18:00 Másfél csillagos szálloda – szlovén sorozat, 19:05 Gyerekműsor, 20:00 Cédrusliget – kanadai sorozat, 20:45 Scott és Bailey – angol sorozat, 22:20 Az alumínium korszaka – osztrák dok. műsor, 23:15 Emlékek – beszélgetés, 0:10 Ismétlések.

RTL Klub 6:40 Kölyökklub, 10:15 Nevelésből elégséges – am. sorozat, 10:35 Vén csontok – am. film, 12:25 Hupikék törpikék – am. rajzfilm, 14:20 Kutyabajok – am. film, 16:00 Segítség, gyereket várok! – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 A karate kölyök – am.–kínai film, 21:45 Dumapárbaj – magyar film, 23:30 Híradó, 0:05 A tengerészgyalogos 2. – am. film, 2:00 Ismétlések.

TV2 6:00 Tv2 matiné, 7:30 Flicka 2. – am. film, 9:30 Fogtündér 2. – am. film, 11:25 Rio 2. – am. rajzfilm, 13:25 Lovagregény – am. film, 16:10 Kung Fu Panda – am. rajzfilm, 18:00 Tények, 19:00 Dinoszauruszok – A Föld urai – angol-am. film, 20:45 Az ördög Pradát visel – am. film, 23:05 Trópusi vihar – am.–angol film, 1:20 Sportos, 1:30 A grund 2. – am. film.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Jamie vidéki konyhája – angol dok. sorozat, 13:30 David Attenborough és a növények birodalma – angol dok. sorozat, 14:30 Szívek doktora – am. sorozat, 15:15 Brown atya – angol so18:35 A kőszívű ember fiai rozat, 16:10 Tappancs, a mesterdetektív – németsorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A kőszívű ember fiai – magyar film, 1. rész, 20:00 Egy szoknya, egy nadrág – magyar film, 21:45 Bosszú – am. sorozat, 22:35 Magyar Krónika, 23:10 Nándi – dok. film, 0:10 Különleges történetek – olasz–francia film, 2:10 Bebukottak – dok. film.

Duna World 5:50–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 Az életbe táncoltatott leány – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Médiaklikk, 13:45 Öt kontinens, 14:15 Virágzó Magyarország, 14:40 Család-barát, 16:00 Nemzetiségi magazinok, 17:00 Itthon vagy!, 17:25 Tálentum, 18:05 Négy évszak a Somlón – dok. sorozat, 19:00 Hogy volt!?, 20:00 Üdítő – Szilágyi Tibor műsora, 21:00 Híradó, 21:30 Századszor is bejön! – kabaré, 22:20 Ridikül, 23:20 Család-barát, 0:40 A Jászság festője, Gecse Árpád – dok. film, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Otthon, külhonban / Mozaik / Boszorkányság. Vagy mégsem? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Pannónia földjén (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á r c i u s 10 .


Info március 15. kedd

március 16. szerda

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 11:15 Tudom!, 11:40 A lélek horizontja, 12:20 A villám – szlovén sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, ism., 14:20 Roma nemzetiségi műsor, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Kanapé, 15:40 Gyerekműsor, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 Úton – dok. műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 The hollow crown – angol sorozat, 20:55 Az új Planica – dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Tanúságtevők, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:50 TV-archívum, 11:00 Halló TV, 12:10 Jó reggelt!, 14:30 Szlovén üdvözlet, ism., 16:05 Jó napot kívánunk, 17:00 Halló TV, 17:50 Másfél csillagos szálloda – szlovén sorozat, 19:00 Gyerekműsor, 20:00 A 22:35 George Harrison: élet a foszforhiány és a világéhség – névalóságban met dok. műsor, 20:50 A hihetetlen Jonathan Goodwin – szórakoztató műsor, 21:40 Háborús évek – belga sorozat, 22:35 George Harrison: élet a valóságban – zenés dok. film, 1:55 A pont, 2:40 Ismétlések.

RTL Klub 6:40 Kölyökklub, 10:00 Nevelésből elégséges – am. sorozat, 10:30 A karate kölyök – am.–kínai film, ism., 13:10 Vigyázat, Vadnyugat! – olasz film, 15:45 Nincs kettő négy nélkül – olasz film, 18:00 Híradó, 18:50 Gyerekjáték – am. film, 21:10 November Man – am. film, 23:20 Híradó, 23:50 Vámpíros film – am. film, 1:25 Ismétlések.

TV2 6:40 Ismétlések, 8:25 Egri csillagok – magyar film, 11:50 Az ördög Pradát visel – am. film, ism., 14:10 Ő a megoldás – am. film, ism., 16 : 15 Kung Fu Panda 2. – am. rajzfilm, 18:00 Tények, 19:00 Nanny 21:05 A csajok bosszúja McPhee – A varázsdada – angol film, 21:05 A csajok bosszúja – am. film, 23:25 Ki nevet a végén? – am. film, 2:15 Hunky Blues – Az Amerika Álom – dok. film.

Duna Tévé 5:45–9:00 Ismétlések, 9:00 Zászlófelvonás, 10:30 Ünnepi műsor közvetítése a Múzeumkertből, 12:00 Híradó, 12:45 Kult+, 12:55 Égigérő fű – magyar film, 14:25 Szívek doktora – am. sorozat, 15:10 Brown atya – angol sorozat, 16:10 Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál, 18:00 Híradó, 18:35 A kőszívű ember fiai – magyar film, 2. rész, 20:00 Kossuth papja – magyar film, 21:05 80 huszár – magyar film, 23:15 A Kossuth- és Széchenyi-díjak átadása, 23:50 A Nagyok – dok. sorozat, 0:20 MüpArt Classic, 2:15 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:40 Délelőtti műsor, 11:40 Imbolygó lámpások – magyar dok. film, 13:00 Híradó, 13:20 Életkor, 13:45 Térkép, 14:15 Fehérlófia – rajzfilm, 15:45 Nemzetiségi magazinok, 16:45 Magyar gazda, 17:15 Útravaló, 17:30 Szabadságharcos emlékhelyek Felsőháromszéken – dok. film, 18:05 Négy évszak a Somlón – dok. sorozat, 19:00 Hogy volt!?, 20:00 Nevetni kell, ennyi az egész, 21:00 Híradó, 21:30 Ünnepi stúdió, 0:35 Magyar történelmi arcképcsarnok, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé I. 6:00 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:40 Opus, 12:25 A villám – szlovén sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Interjú, ism., 14:20 Helyes ötlet!, 15:00 Híradó, 15:10 Hidak, 15:40 Gyerekműsor, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 Turbulencia, 17:55 Hírek, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 Repülni! – dok. film, 21:30 Fókusz Mozi, 22:00 Visszhangok, 23:05 Három nővér – francia film, 1:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:55 St. Moritz: Lesiklás, férfiak, 11:00 eRTeVe, 11:25 St. Moritz: Lesiklás, nők, 12:45 Halló TV, 13:55 10 hazai, 14:40 Hétvégi csomag, 16:05 Jó napot kívánunk, 17:00 Halló TV, 17:50 Másfél csillagos szálloda – szlovén sorozat, 19:00 Gyerekműsor, 19:50 Lottó, 20:00 Tökfejek – szatirikus műsor, 20:20 Manca Košir pillanata, 21:15 Zenés műsor, 22:10 Aranyfüst, 22:40 Aritmia, 23:10 Dan D – koncert, 0:30 A pont, 1:15 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:10 Ismétlések, 9:15 Asztro show, 10:15 Top Shop, 11:55 Autógram, 12:25 Story Extra, 13:00 Agymenők – am. sorozat, 13:55 21:25 Szulejmán Éjjel-nappal Budapest, 15:05 Isten áldjon, Esperanza! – argentin sorozat, 16:15 Szulejmán – török sorozat, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Szulejmán – török sorozat, 22:35 Házon kívül, 23:00 Híradó, 23:30 Magyarul Balóval, 0:10 Odaát – am. sorozat.

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:25 Aktív, 12:50 Paloma – mexikói sorozat, 13:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:50 Szeretned kell! – mexikói sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Jóban Rosszban, 20:10 Hal a tortán, 21:30 2 kaliber – am. film, 23:40 Red Carpet, 23:50 Lángoló Chicago – am. sorozat, 0:45 Tények Este, 1:30 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Jamie vidéki konyhája – angol dok. sorozat, 13:25 Bond-lányok az örökkévalóságnak – am. dok. film, 14:25 Szívek doktora – am. sorozat, 15:15 Brown atya – angol sorozat, 16:05 Tappancs, a mesterdetektív – német sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 19:35 Maradj talpon!, 20:35 Skandináv lottó sorsolása, 20:40 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 21:30 Szabadság tér ’56, 22:20 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:55 Világunk történelme – angol dok. sorozat, 23:50 A másik nő – am. film, 1:35 Egyszerű eset – francia–német film.

Duna World 5:50–11:25 Délelőtti műsor, 11:25 Mécsfény – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Magyar gazda, 13:45 A rejtélyes XX. század, 14:15 A Nagyok, 14:45 Család-barát, 16:10 Nemzetiségi magazinok, 17:10 Kárpát Expressz, 17:35 Töredékek – dok. sorozat, 18:00 Asszony14:45 Család-barát sorsok és nőszerepek az irodalomban – dok. film, 19:00 Hogy volt!?, 20:00 Rocklexikon, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Család-barát – magazin, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

március 17. csütörtök Szlovén Tévé I. 6:00 Visszhangok, 6:55 Jó reggelt, 11:15 Tudom! – kvíz, ism., 11:40 Turbulencia, 12:20 A villám – szlovén sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Az új Planica – dok. film, ism., 14:25 Szlovén villanások, 15:00 Hírek, 15:10 13:30 Az új Planica Hidak: Határtalan, 15:40 Gyerekműsor, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, 20:55 Glóbusz, 21:25 Helyes ötlet!, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:40 Panoptikum, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:55 St. Moritz: Szuper G, nők, 10:45 Planica: Síugró vk, selejtező, 12:05 St. Moritz: Szuper G, férfiak, 12:50 Halló TV, 14:10 Hanti-Manszijszk: Biatlon vk, nők, 15:35 Fókusz Mozi, 16:05 Manca Košir pillanata, 17:00 Halló TV, 17:55 Másfél csillagos szálloda – szlovén sorozat, 19:05 Gyerekműsor, 20:00 Automobilitás, 20:30 A bolondok átlója – a test megpróbáltatása – francia dok. sorozat, 21:25 Az ítélet – belga film, 23:15 A hidegháború és hagyatéka – am. dok. műsor, 1:10 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:10 Ismétlések, 9:15 Asztro show, 10:15 Top Shop, 11:55 Street Kitchen, 12:25 Story Extra, 13:00 Agymenők – am. sorozat, 13:55 Éjjel-nappal Budapest, 15:05 Isten áldjon, Esperanza! – argentin sorozat, 16:15 Szulejmán – török sorozat, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Castle – am. sorozat, 22:25 Volt egyszer két Németország – német sorozat, 23:30 Híradó, 0:00 Magyarul Balóval, 0:40 Brandmánia, 1:15 Homeland – am. sorozat, 2:15 A rivális – am. film.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á r c i u s 10 .

Március 10-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Súlypont: stúdióbeszélgetés az egészséges életmódról (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Március 11-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: szombaton 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Március 15-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:25 Aktív, 12:50 Paloma – mexikói sorozat, 13:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:50 Szeretned kell! – mexikói sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Jóban Rosszban, 20:10 Hal a tortán, 21:30 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:30 Red Carpet, 23:40 Felejthetetlen – am. sorozat, 0:40 Tények, 1:25 Aktív.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Jamie vidéki konyhája – angol dok. sorozat, 13:25 Az Ushuaia expedíció – francia dok. sorozat, 14:15 Szívek doktora – am. sorozat, 15:00 Brown atya – angol sorozat, 15:55 Tappancs, a mesterdetektív – német sorozat, 16:45 Szerencse Híradó, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 19:40 Maradj talpon! – vetélkedő, 20:40 Bagi–Nacsa Show, 21:40 A hírek szerelmesei – am. film, 23:50 Az utolsó nyáron – magyar film, 1:20 Ismétlés.

Duna World 5:50–11:40 Délelőtti műsor, 11:40 Közbejött apróság – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Kék bolygó, 13:45 Hazajáró, 14:15 Magyar Krónika, 14:50 Család-barát, 16:15 Nemzetiségi magazinok, 17:10 Család és otthon, 17:35 Magyar történelmi arcképcsarnok, 18:00 Katonatörténet – dok. film, 19:00 Hogy volt!?, 20:00 Szenes Iván írta – zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Család-barát, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Életművész.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Kanapé: benne Daubner Anna divattervező, megemlékezés március 15éről, biztonsági tanácsok bulizóknak, az Ethnotrip együttes és klipek (ismétlés: szerdán 8.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Március 16-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Hidak: benne Emlékezünk… rovat (ismétlés: csütörtökön 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Március 17-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Határtalan: az erdélyi, a felvidéki, a keszthelyi, a szombathelyi, az újvidéki és a lendvai tévéstúdió, valamint a Szlovákiai Magyar Televíziós Hírportál közös műsora (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 16.15-kor és 22.05-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info figyelmükbe Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2016. március 8-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Villanyszerelő Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (5 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2016. március 12.) Géplakatos Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (10 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2016. március 12.) Asztalos Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (19 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2016. március 12.) Pincér Olimpija Vendéglő, Hosszúfalu, Fő utca 57., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2016. március 16.) Pincér Center d.o.o., Felsőlakos, Zag utca 6., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, havi bér: 831,00 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2016. március 11.) Pincér Pri Lujzi Vendéglő, Dobronak 273., Dobronak (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési idő: 2016. március 11.) Pincér Lepe Benetke d.o.o., Malom utca 6G., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési idő: 2016. március 11.) Kőműves vagy kőművessegéd Gradbeništvo Žalig d.o.o., Gornja Bistrica 90A., Črenšovci (3 munkahely, meghatározott idő: 18 hónap, jelentkezési idő: 2016. március 16.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

Értesítés 2016. március 14-én autóbusz indul Hodosról Lendvára a központi ünnepségre. Az autóbusz a következő állomásokon fog megállni. - 15.30 - 15.45 - 16.00 - 16.10 - 16.20

14

Hodos (kultúrotthon) Domonkosfa (autóbusz-megálló) Szerdahely (autóbusz-megálló) Pártosfalva (autóbusz-megálló) Szentlászló (autóbusz-megálló)

•Március 10., csütörtök, 18.00 órakor, •Lenti Városi Könyvtár •Aigner Géza répcelaki plébános „Szent Mártonról Szent Márton évében” című előadása. •Március 10., 18.00 órakor, •Ljubljanai Balassi Intézet •Hermán László festőművész kiállításának megnyitója. •Március 11., péntek, 18.00 órától, •dobronaki kultúrház •A felnőtt színjátszócsoportok területi találkozója „Teater postavimo” címmel. •Március 12., szombat, 14.00 órakor, •indulás a hosszúfalui faluotthontól •Nőnapi gyalogtúra a HosszúfaluHosszúfaluhegyHosszúfalu útvonalon. •Március 15., kedd, 19.00 órakor, •Lendvai Színház- és Hangversenyterem •Špas Teater: Slovenska literatura od A do Ž (A szlovén irodalom A-tól Zs-ig) című vígjáték. Belépődíj: 15 EUR •Március 17., csütörtök, 9.00 órától, •odranci faluotthon •Bábszínházak területi találkozója „Hura za lutke” címmel. •Március 17., csütörtök, 17.00 órakor, •Lendva, Fő utca 31. (régi Áruház) •Hímes tojások, borok és húsvéti dísztárgyak kiállításának megnyitója. Ezen a helyszínen a kiállítás március 17-től 20-ig tekinthető meg 11 és 19 óra között, a Vinarium kilátótoronyban pedig március 11-től április 3-ig, a torony nyitvatartási idejében.

apróhirdetés •Eladó soha sem használt, 37,5 számú Sanmarco női sícipő (CS616 modell), 45,5-ös Sanmarco férfi sícipő (Top Racer – RTOF modell), Elkroj – Soft Line kantáros férfi sínadrág (56os), Kors kantáros női sínadrág (42-es), valamint egy női és egy férfi bőr síkesztyű. Érdeklődni: tel. 041-948-708. Eladó négyéves kos birka. Ára: 100 euró. Érdeklődni: tel. 041-948-708. •Eladó 68 m2-es lakóház Lendván, a Rudarska 26. alatt, udvarral és kerttel, központi fűtéssel. Érdeklődni: tel. 040-175-255. •65 éves, magyarul is beszélő, jól szituált férfi Lendva környékéről 55–60 éves hölgyet keres társalgásra, esetleg komolyabb kapcsolatra. Elérhetőség: tel. 070-554-279. •Zrečében a központban 120 m2-es lakás 600 m2es telken, szép panorámával, a fürdőtől 200 méterre eladó. Felújítást igényel. Cím: Cesta Talcev 8. Ára: 100.000 euró. Érdeklődni: tel. +36 30 546 7325. •Harkányban 26 m 2 -es,

időjárás A hét végére enyhe, jobbára derült idő várható.

teljesen felújított, nappali + hálófülkés, III. emeleti apartman a fürdőhöz közel eladó. Ára: 11.000 euró. Érdeklődni: tel. +36 30 486 1198. •Eladó Tomo Vinkovič 420as traktor, regisztrálva 2016 júniusáig. Ára: megegyezés alapján. Érdeklődni: tel. 031-206-686. •Hármasmalom 1. házszám alatt kiadó házaspárnak megfelelő lakás (szoba, konyha bútorral és fürdőszoba), külön bejárattal. Érdeklődni: tel. 040 976-215. •Hévíz, Egregyi u. 46. számú társasházban, kertvárosi részen, 2 km-re a fürdőtől, 100 m-re a buszmegállótól és bicikliparktól teljesen felújított 20 m2-es kis lakás terasszal eladó. Ára: 6,5 millió forint. Érdeklődni: tel. +36 30 486 1198. •Eladó jó minőségű, Gleisdorfer fajta tökmag vetésre. Ára: 17 euró/kg certifikátummal. Érdeklődni: tel. 070/814-765.

névnapsoroló Március 11-től 17-ig Péntek – Szilárd Szombat – Gergely Vasárnap – Krisztián Hétfő – Matild Kedd – Kristóf Szerda – Henrietta Csütörtök – Gertrúd, Patrik

Színházbusz megy Budapestre 2016. április 2-án, szombaton 11 órakor a lendvai buszállomásról (Spar áruház). Az érdeklődők az Új Színházban megtekinthetik

Móricz Zsigmond: NEM ÉLHETEK MUZSIKASZÓ NÉLKÜL című vidám, zenés és tanulságos kétrészes darabját. A részvételi díj 25 euró, amely tartalmazza az útiköltséget és a színházjegy árát. Jelentkezni lehet a részvételi díj befizetésével a Bánffy Könyvesboltban vagy az MNMI-nél.

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á r c i u s 10 .


Info gyertyafény

Március 11-e és 17-e között Lendvai Plébánia

A Lendvai Konzuli Iroda várja a kedves ügyfeleket magyar állampolgársággal kapcsolatos és más ügyek intézésére minden kedden 9.00–12.00 óráig, valamint csütörtökön 9.00–12.00 és 13.00–16.00 óra között a Fő utca 124. szám alatt. Felvilágosítást munkaidőben hétfőtől csütörtökig 8.00–16.30-ig, péntekenként 8.00–14.00 óra között adunk a 02 577 3850-es telefonszámon vagy a consulate.len@mfa.gov.hu e-mail címen.

MAGYARORSZÁG NAGYKÖVETSÉGÉNEK KULTURÁLIS KÖZPONTJA, A LJUBLJANAI BALASSI INTÉZET várja a kedves látogatóit minden hétköznap 12 és 18 óra között a Barvarska steza 8 szám alatt. Jelenleg Kaiser Ottó „Örök szerelmem, Budapest” című kiállítása tekinthető meg az intézetben. Felvilágosítást munkaidőben hétfőtől csütörtökig 8.00tól 16.30-ig, pénteken 8.00-tól 14.00 óráig a 01 583 0400 telefonszámon, vagy a ljubljana@bbi.hu e-mail címen adunk.

Legyen Ön is az előfizetőnk!

Pénteken, március 11-én 17.00 órakor Jézus Szíve ájtatosság gyónási lehetőséggel. Szombaton, március 12-én a vasárnapra érvényes szentmisékre kerül sor, éspedig 16.00 órakor Völgyifaluban, 17.00 órakor Petesházán és 18.00 órakor Lendván. Vasárnap, március 13-án, Nagyböjt 5. vasárnapján Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, valamint Gyertyánosban 11.00 órakor lesznek szentmisék. Csütörtökön, március 17-én 18.45kor, az esti szentmise után a Bibliai csoport találkozójára kerül sor.

Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak. Pénteken, március 11-én Dobronakon 9.00 órakor lesz szentmise, valamint 15.00 órakor Göntérházán. 17.00 órakor keresztúti ájtatosság, utána szentmise a plébániatemplomban. Szombaton, március 12-én Dobronakon 9.00 és 18.00 órakor lesznek szentmisék. Vasárnap, március 13-án, Nagyböjt 5. vasárnapján Dobronakon 8.00 és 10.00 órakor lesz szentmise, valamint 11.30-kor Göntérházán és Radamosban. Szerdán, március 16-án Dobronakon 8.00 órakor lesz szentmise, majd 17.00 órakor keresztúti ájtatosság és szentmise.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 10.00 órakor.

Vasárnap, március 13-án 10.00 órakor Szentlászlón istentisztelet. Minden kedden és pénteken 7.30tól reggeli könyörgéseket tartunk a szentlászlói templomban.

Megrendelem a Népújság hetilapot____példányban az alábbi címre: Név: Cím:

Gönc Ladislav (1959–2016)

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, komáknak, keresztgyerekeknek, jóbarátoknak, szomszédoknak és ismerősöknek, akik szerettünket elkísérték utolsó nyugvóhelyére, virág- gyertya- és egyéb adományukkal, szentmisére adakozva mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet Martin Dolamič-Konrad plébános úrnak a gyászszertartásért.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

Dobronaki Plébánia

Református Egyház

Megrendelőlap

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Nem múlnak ők el, Kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, Álmok, évek.” (Juhász Gyula) Március 5-én múlt el 20 év, hogy örökre itt hagyott bennünket drága apánk és nagyapánk,

Huzjan Zoltán Köszönet mindazoknak, akik emlékét velünk együtt őrzik, megállnak egy pillanatra, valamint gyertyát gyújtanak és virágot helyeznek sírhalmára.

Emlékét őrzi lánya és fia családjukkal

MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Toni Brinjovc atya, a Turniščei Plébánia plébánosa

„HALDOKLÁS, SÖTÉT GONDOLATOK…” című előadására 2016. március 10-én, csütörtökön 18 órakor a Lendvai Zsinagógába. A gyerekeknek egyidejűleg gyermekfoglalkozást szervezünk. Szervező: Lendvai Plébánia

Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

" N É P Ú J S Á G 2 016 . m á r c i u s 10 .

15


Info Humor

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Egyszerre csak egy kérdésre összpontosítson, mert hamar összezavarodhat, ha a figyelmét több irányba osztja meg.

Az ügyvéd beszámol az előzetesben ülő védencének: – Van egy jó és egy rossz hírem, melyiket mondjam először? – A rosszat, ügyvéd úr. – Sajnos, a laboreredmény szerint a maga vére megegyezik a gyilkosság helyszínén talált vérmintával. – És mi a jó hír? – Alacsony a koleszterinszintje. Kovács a villamosmegállóban találkozik a szomszédjával, akinek vörös az arca. – Mi történt? – kérdi tőle Kovács. – Képzeld, a villamoson mellém ült egy csinos lány és én jól megbámultam. Megkérdezte, hogy kívánok-e valamit. Én meg mondtam neki, hogy igen, de rajta ül. Erre pofon vágott. – Hát azt nem is csodálom. – És még a sapkám is tönkrement, amit magam mellé tettem a másik ülésre... Kovács részegen botorkál haza. Látja, hogy a lépcsőházban fekszik valaki. – Hol lakik, jóember? – kérdezi segítőkészen. – Egy emelettel feljebb, balra. Felcipeli a sorstársát, kinyitja a bal oldali ajtót, beteszi a férfit. Utána visszamegy a földszintre. Megint lát ott valakit. Megkérdezi: – Hát maga hol lakik? – Egy emelettel feljebb, balra. Felcipeli őt is, kinyitja az ajtót, belöki. Megint lemegy. Megint fekszik ott valaki. Kovács most már dühös. – Csak azt ne mondja, hogy maga is egy emelettel feljebb, balra lakik! A férfi nehézkesen feltápászkodik. – De igen, és ha még egyszer belök a liftaknába, pofán vágom.

16

Bika Ápr. 21. – máj. 20. A következő napokban az egzisztenciális, üzleti, pénzügyi életterületére kapja a fő segítő energiákat. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Új, értékes ismeretségekre tehet szert nyitottságának, örök kíváncsi, érdeklődő természetének köszönhetően. Rák Jún. 22. - júl. 22. Akadnak olyan dolgok, amelyekért némi áldozatokat kell hoznia, hogy minden az elképzelései szerint haladhasson. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Semmi szükség arra, hogy erőszakosan lépjen fel az emberekkel szemben, mert a dolgai amúgy is jól mennek. Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Kaiser Ottó; Örök szerelmem, Budapest. A szerencse Fehér Mária csentei olvasónknak kedvezett, az ajándékot szerkesztőségünkben veheti át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje március 21. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

kulcslyuk

Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Nagy lelkesedéssel vág bele új, az életminőségén javító ténykedésekbe, melyeket örömmel visz véghez.

Lutar Denis, a Lendvai Labdarúgó-iskola vezetője Az ideális nő? • Aki elfogad olyannak, amilyen vagyok. Álomutazás? • Minden utazás álomutazás, ha olyanokkal vagy, akiket szeretsz. Álomszakma? • A munkám. Kedvenc színe? • Türkizkék. Gyermekkori álma? • Talán hogy egyszer lesz egy nagy gazdaságom sok traktorral. Ha szabadidő, akkor… • Kikapcsolódom, lustálkodom, kényeztetem magam: fürdő, szauna, masszázs. Amit a legjobban meg tud főzni… • Nem vagyok egy nagy szakács, de finom bolognai spagettit készítek. Kedvenc tévéműsor, film? • Az újabb filmek közül a Legenda, különben pedig a Keresztapa-trilógia a kedvencem. Legkedvesebb nóta, zeneszám? • Sex on fire – Kings of Leon. Amit nem tesz, tett soha… • Nem adnám el magam soha, a

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Munkafronton egy kiválóan kedvező időszak elé néz, de az emberi kapcsolataiban nem tekintheti magát kiegyensúlyozottnak.

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. A feszültségeket őszinte beszélgetéssel oldani tudják. A meghitt esték sok szép ajándékot tartogatnak a lelkének. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. A régebben elindított ügyei zöld utat kapnak a kibontakozásra. Hamarosan az eredmények is kezdenek megmutatkozni.

meggyőződésemmel nem mennék szembe. Szeretem a gerinces embereket, nem bírom a talpnyalókat. Káros szenvedélye? • Néha túlzásba viszem az édességet. Ha megnyerné a lottó főnyereményét… • Nem aggódnék többet a pénzügyi jövőm miatt, de dolgoznék tovább, mert a munkám olyan elégedettséget ad, amit a pénz nem helyettesíthet. Életbölcsessége, kedvenc mondása? • A kitartás és a türelem mindig célba ér.

Bak Dec. 23. – jan. 20. Ne vállaljon nagy kockázatokat olyan dolgokért, amelyek nem égetően sürgősek. Ön a kitartás nagymestere. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Vigyáznia kell a túlpörgés veszélyeire, mert figyelmetlenné válhat, ami miatt könnyen véthet hibát. Halak Febr. 20. – már. 20. Az egészségi állapota, hangulata igényli az odafigyelését. Ütemezzen be egy kis lazítást.

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á r c i u s 10 .


Horizont A Nyugdíjas Egyesület tisztújító közgyűlése

Marič Aleksander maradt az elnök Március 8-án tartotta meg a Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete idei tisztújító közgyűlését, melyen a szabályzat módosítását követően az egyesület élére újra Marič Aleksandert vállasztották meg. A 686 tagot számláló egyesület rendezvényekben gazdag évet tudhat maga mögött, s a források is a tervek szerint kerültek felhasználásra. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Hagyományosan a nők napja alkalmából került sor az egyesület éves közgyűlésére a Lipa szállodában, melynek szívélyes hangulatát a tisztújítás körüli nézeteltérések árnyékolták be. Az ülést levezető testület kinevezését követően a szabályzat módosításával folytatódott a közgyűlés. Marič Aleksander leköszönő elnök tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy az egyesület szabályzata 24. szakaszának módosítására azért kerülne sor, mert az korlátozza az elnök és az alelnök két egymás utáni újabb mandátumának betöltését, és mivel az új vezetőségre a javaslatok beterjesztési határidejéig csak egy elnökjelölés érkezett Komloš Štefka személyében, a több jelölés lehetősége érdekében az igazgatói bizottság kezdeményezte a szabályzat módosítását. Ezzel a javaslattal Komloš Štefka elnökjelölt nem értett egyet, azzal érvelve, hogy a két egymást követő elnöki mandátum után az egyesület irányítását át kell adni egy új csapatnak. Később a nézeteltérésekre és a nem elegendő támogatottságra hivatkozva az elnöki jelölését visszavonta. Ezek után a közgyűlés szinte egyhangúlag elfogadta a szabályzat módosítását, eszerint a Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete szerveinek mandátuma négy évre szól, a beszámolók elfogadását követően pedig a közgyűlés a következő négy évre ismét

bizalmat szavazott Marič Aleksander elnöknek és Lovrak Branko alelnöknek. Az új igazgatói bizottságot Bukovec Rozalija, Feher Marija, Ivanuša Justina, Levačič Irena, Nađ Drago, Osterc Boris, Šomen Katarina, Varga Marija és Žerdin Štefan tagok alkotják. A felügyelőbizottsági munkát pedig Varga Marjeta, Jambor Marjeta, Gjuran Marija, Karakatič Angela, Jelen Anica és Ošlaj Kukelj Dragica végzi. Amint az elnök választás előtti beszámolójában elhangzott, az egyesület a tavalyi év végén 686 tagot számlált, 14-en távoztak közülük és a tagság 36 új taggal bővült. A szabad­ idős tevékenységeken, kirándulásokon, szakmai előadásokon, útleíró esteken összesen 850 tag vett részt. A művelődési csoportok rendezvényeit közel kétezren tisztelték meg jelenlétükkel. Az önkéntesek munkája folyamatosan és nagy ütemben zajlott minden területen. Aktívak voltak a versmondók, a tollforgatók, a képzőművészek és a kézimunkázók is. Az énekkar több szereplés mellett önálló koncerttel kedveskedett a közönségnek. Igen mozgalmas tevékenységet folytatott a Kofetarji M színjátszócsoport, mely a legkisebbeknek mutatkozott be a község óvodáiban. Év közben befejezték továbbá a petanque-, azaz bocsapálya környékének rendezését, a sporttevékenységek során pedig megnyerték a községi sportjátékokat, valamint a férfi és a női petanque-osok, a férfi te-

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á r c i u s 10 .

mely a 2012 és 2016 közötti tevékenységet mutatja be. A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy az egyesület valamivel több mint 22 ezer euróval gazdálkodott, a kiadási oldal mintegy 21 ezer euró volt. Az ellenőr-

az újabb bizalmat, majd elmondta, hogy a hagyományos programok mellett a 2016-os évben a Kofetarji színjátszócsoport egy új színjátékát tervezik színpadra vinni és rajzszakkört szeretnének indítani.

A közgyűlésen 196 egyesületi tag jelent meg. kecsapat és a lengőtekézők pedig bejutottak az országos versenyekre. Az egyesület pedig egy kiadvánnyal is gazdagodott,

zőbizottság az ügyvitelt hibátlannak találta. A régi-új elnök az idei programtervezet bemutatása előtt megköszönte

A közgyűlést jelenlétükkel megtisztelték az együttműködő partnerszervezetek és egyesületek képviselői is.

17


Horizont Szlovén színmű Dobronakon

Két pár egybekel, a családi béke helyreáll… A dobronaki Petőfi Sándor ME szlovén színjátszócsoportja vasárnap mutatta be új darabját Dva para se ženita (Két pár egybekel) címmel, s ez alkalomból a művelődési ház terme zsúfolásig megtelt. A kedves kis történet a boldog békeidőket idézi, amikor a boldogságkeresésben a pénz mellett még az etikai értékek is fontos szerepet játszottak. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A család bácsikája az állatok ellátása mellett a családi történéseken is rajta tartja a szemét, így az eladósorban lévő leány sorsának alakulását is szívügyének tartja, akit apja és anyja más-más kérőnek szán. A vidéki élet, a föld és a gazdaság a városi léhűtőket is vonzza, ahogy Balont (F. Pucko), a vidéki házasságszédelgőt is, de

mint kiderül, egyik jelölt sem a tisztalelkű, de naiv leány szerelmére pályázik. A kissé vontatottan induló darab cselekményei a szülők és a „meghívott” kérők intrikái következtében és Bobek (B. Bakan) szolgáló „képbe kerülésével” felgyorsulnak. A „falusi életképnek” is nevezhető népszínmű azonban nem lenne az, ami, ha nem happy enddel végződne, a „Stricnek” nevezett gazdatisztnek erre

is van gondja, így a katonai szolgálatából leszerelő Jurij éppen a két léhűtő szélhámos kiebrudalását követően jelenik meg a színen, aki tisztességes, „hazaszerető és hívő” értékekkel is megáldott fiatalember. Mindezek mellett a folyton civakodó gazdák (M. Gergjek és J. Jurinič) is kibékülnek, s kezdődhet a hetedhét országra szóló lakodalom… A kétórás darab az alpesi hegyi élet minden-

napjaiba nyújt betekintést némi aktualizálással, a pénzéhségre és a hitetlenségre helyezve a hangsúlyt. A rendező Bela Laci az előadás végén köszönetet mondott mindenkinek, aki eljött az előadásra,

remélve, hogy senki sem unatkozott. A színpadképnek és a már gyakorlott szereplői gárdának – a fiatalabbak is jól teljesítettek – köszönhetően a közönségsiker sem maradt el.

Őket is hazavárták Lendván március 2-án került sor az Escargo Hajója nevű pécsi társulat vendégszereplésére: a lendvai diákoknak a legújabb darabjukat, az Őket is hazavárták című „preventív tragédiát” mutatták be a színházteremben. Az előadás fiatalos, friss, aktuális volt. A darab arra próbálja sallangmentesen és egyenesen felhívni a fiatalok (és nem fiatalok) figyelmét, hogy az úton vigyázni kell, figyelni kell a közlekedésben. A történet kétpólusú: az egyik oldalon egy balestet túlélt, ám el nem ítélt fiatal férfi, míg a másik

Az előadás a családdinamikát, a gyász különböző állomásait mutatja be. Egyik jelölt sem a tisztalelkű lány szerelmére pályázott...

Vidám nőnap kultúrműsorral, zenével Domonkosfán nem is kérdés, hogy a nőket, lányokat felköszöntik nőnapon. Nem is aprózzák el a dolgot a férfiak, hiszen a Domonkosfai Kispályás Labdarúgóklub már évek óta egy teljes estés programmal örvendezteti meg a szebbik nemet a faluban. A helyi kultúrházban péntek este egy szál rózsá­ val fogadtak minden nőt. A program már hagyományosan kultúrműsorból és

18

zenei fellépők előadásaiból állt össze. A teljesen megtelt teremben a hangulat az este folyamán egyre fokozódott. Elsőként a helyi kétnyelvű óvoda és iskola kis növendékei léptek színpadra, majd a domonkosfai drámacsoport adott elő egy darabot, őket a domonkosfai Petőfi Sándor ME énekkara, majd a Šalovci ME követte. A zene és a tánc sem maradt el, elsőként a Kebelei ME néptánccsoportja vette

birtokba a színpadot, majd a Goricski Lajkoši együttes dallamai csendültek fel. A sort a Horvátzsidányi Tamburicazenekar zárta, akik az est további részében is gondoskodtak a jó hangulatról. A kultúrműsor után megvendégelés következett, társalgás és jókedv, az asszonyok szebb estét nem is kívánhattak volna. A legkitartóbbak akár éjszakába nyúlóan is mulathattak. AK

oldalon a balesetben elhunyt családapa lánya áll. A fiút van, aki elítéli, van, aki túlzott távolságot tart tőle és van, aki állandóan szembesíti a balesetben történtekkel. Abszurd szituációkba helyezik az oktatók, a családja, és még ő maga is így látja a dolgokat. A másik oldalon egy család pszichológiai könyvek alapján próbálja sírásra bírni a szerintük nem megfelelően gyászoló kamaszlányt. Az előadás a családi viszonyok átrendeződését és a gyász különböző állomásait mutatja be, közben titokzatos fényekben, sok zenével és dalokkal tűzdelve, figyelmet felébresztve szólítja meg a közönséget. Az előadás és a Lendva–Pécs együttműködés Magyarországról az EMMI, helyi részről pedig a Lavina Kultúrklub, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Lendvai Kétnyelvű Középiskola támogatásával valósult meg. A diákok a március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan tekintették meg az előadást. (-)

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á r c i u s 10 .


Horizont

Lendva az Utazás 2016 vásáron lehetőségek iránt is, ezért érdemes a magyar piacon reklámozni és megmutatni magunkat – mondta Bacsi Mónika. A lendvai kiadványok ezen kívül megjelentek a szlovén idegenforgalmai szervezet „I feel Slovenia” standján is. Szolarics Nađ Klára

(Fotó: Bedő Andrea)

idegenvezetővel vették fel a kapcsolatot. – Néhány iroda kínálatában már szerepel Lendva, két nagyobb nemzetközi utazási irodával is felvettük a kapcsolatot, de a nagyobb magyar irodákkal is sikeresen tárgyaltunk. Van érdeklődés a szállás-

Bacsi Mónika: – Van érdeklődés a szálláslehetőségek iránt, ezért érdemes a magyar piacon reklámozni és megmutatni magunkat. Magyarország legnagyobb, március 3. és 6. között immár 39. alkalommal megrendezett turisztikai seregszemléjén, az Utazás 2016 kiállításon, a 28 ország több mint 350 kiállítója között első ízben ott volt Lendva is. A kiállításon Nagykanizsa bemutatóhelyén Lendva mellett még Dobronak, Lenti és Kerkaszentkirály mutat-

kozott be idegenforgalmi kínálatával. – Erre az alkalomra külön magyar nyelvű kiadvánnyal készültünk, amelyben Lendvát mutatjuk be nevezetességeivel, külön hangsúlyt helyezve a Vinárium kilátótoronyra, a termálfürdőre és a legnagyobb 2016-os rendezvényekre. Látogatóink többsége már ismerte Lendvát,

újdonságot a kilátótorony jelentett, de érdeklődést keltett a Makovecz-ház és a Zala György-emlékszoba is. Dobronakról pedig a Bakonaki-tavat és az Ocean Orchids trópusi kertet ismerték már – mondta Bacsi Mónika, a lendvai Turizmus Kft. megbízott igazgatója. Hozzátette, a vásáron több egyesülettel, csoporttal és

A találkozó meglepetése volt az Ividő Kebelén tartotta meg a Szlovén Köztársaság Kulturális Közalapítványának Lendvai Kirendeltsége a tánccsoportok éves talál-

kozóját Migam – gibalnica címmel. A múlt csütörtöki szemlére hat tánccsoport – két óvodai, három iskolai és egy ifjúsági – jelentkezett be.

Az Ividő leány táncosai pozitív kritikát kaptak a szemlén. N É P Ú J S Á G 2 016 . m á r c i u s 10 .

A műsorban két lendvai csoport is szerepelt, éspedig a Lendvai Óvoda (II. egység) Mesebeli ragyogás tánccsoportja, akik „Min-

den lehetséges” című táncukat mutatták be (Lebar Romana és Pucko Jerneja vezetése alatt), valamint az MNMI Ividő ifjúsági tánccsoportja (Nađ Eva vezetése alatt), amely tavalyi koreográfiájával, a Tánc a hóban című produkcióval mutatkozott be. A találkozó zsűritagja, Topaj Tina táncosnő és koreográfus a műsor t követő szakmai beszélgetésen a tánc szempontjából a színpad alkalmatlanságáról szólt először. A produkciók értékelésénél pedig négy kritériumot emelt ki: eredetiség, zeneválasztás, technika és kompozíció. A két lendvai csoport dicséretet érdemelt ki, a szelektor a koreográfia kidolgozását

és pontosságát dicsérte. Az Ividő Tánccsoport volt a szemle egyetlen ifjúsági csoportja (a Muravidéken már régóta hiányolják a tánctevékenység terén az ifjúsági tánccsoportokat). A zsűritag a koreográfia precizitását, kompozícióját emelte ki, majd a táncos lányok szuverenitását, kisugárzó energiáját, és végül az átdolgozott „viseletet”, a kosztümöt dicsérte meg. A továbbjutó tánc­cso­ portok májusban a muraszombati Park színházteremben szerepelnek újra, akkor már a regionális találkozón. A válogató eredményéről a csoportvezetők később értesülnek majd. (-)

19


Horizont A domonkosfai harang története

Felújításra szorulna az öreg harangláb – Osvald családnevű, német származású elődeinket Mária Terézia idején Erdélybe telepítették, majd Erdélyből őrállóként kerültek Bükaljára, ahova magukkal hozták a harangjukat. Azt nem tudni, hogy jómódúak voltak-e, de az biztos, hogy írástudó emberek voltak – mondja Pocak Edvard, akinek a háza melletti telken áll a falu egyetlen, kétoszlopos haraglába. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

– A harang történetét a nagyapámtól tudom, ő mesélte még gyerekkoromban. Hogy mennyire pontos a történet, az kérdés, de szájról szájra adták a mesét, és ami fennmaradt belőle, az valahogy így hangzik: Az ükapámról, Osvald Dánielről már tudni lehetett, hogy földbirtokos volt, és saját telkén, Bükalja legmagasabb pontján állította fel a családi harangot. (Bükalja akkor még nem tartozott Domonkosfához, külön faluként jegyezték.) Ennek az egyszerű „Y” alakú ágasfa haranglábnak még fazsindelyes volt a teteje. Ilyen már régen nincs a vidékünkön.

A falu határában Horvát Ilona néni (aki pedig a feleségem dédnagyanyja volt) háza rendkívül rossz állapotba került, így ükapám a szülői házát az as�szony földbirtokára elcserélte. A csere megtörtént, ám a haranghoz ezután is eljártak az Osvaldok rendszeresen harangozni. Sajnos azonban a régi harang nem maradhatott fönn az utókornak, mert pontosan nem tudni, hogy 1848-ban Gábor Áron öntödéjébe ágyúnak, vagy az I. világháború idején vitték el valamilyen más fegyverzetnek, de elszállították és a falu néhány évig harang nélkül maradt. A családi harang helyére aztán 1926-ban a bükaljai hívők adományából új

bronzharangot öntettek. A harangra fel is került és ma is olvasható rajta, hogy az ágostai evangélikus hívők öntették. Az új harangot újra az Osvald háznál állították fel. Nagyapám arról is mesélt, hogy akkoriban a faluban naponta kétszer harangoztak – meséli Edvard. A 90-es évek elejére aztán méltatlan sorsra jutott az időközben védetté nyilvánított harangláb, majdhogynem akadék lett a faluban, és lebontották. Új helyet akartak keresni neki, és úgy találták, hogy a temetőben lesz a legjobb helyen. Ám ebbe Edvard nem egyezett bele. – Mivel kötődik nem csak a családunkhoz, az elődeinkhez, de a faluhoz is, ezért úgy Amikor Edvard otthon van, akkor a harangot pontban délben megkongatja, ahogy azt ősei is tették régen. gondoltam, hogy nem lenne helyénvaló száműzni a falu kincsét a falun kívülre, hiszen ide tartozik, itt őrzi az őseink emlékét. Így a harangot néhány év múlva, 1998. április 11-én felállítottuk a saját házam melletti telken, a telektulajdonos Kuruc András engedélyével. A harangláb beton alapzatot és a zsindely helyett réztetőt kapott. Jelenleg is itt áll a harang, jómagam vagyok a gondnoka és a harangozó is egyben. Pocak Edvard beszélgetésünk végén még elmondta, örül, hogy a harangot sikerült megtartani, a haranglábat és a környékét is maga tartja rendben. Kaszálja a füvet és rendszeresen olajozza a

20

harangot. Az állványzaton viszont már látványosan megmutatkozik az idő múlása, és mivel a harang lábazata annak idején nem volt lekezelve, így a négy támasztógerendát ki kellene már cserélni, illetve férgek és rothadás ellen kezelni kellene. A „harangmonya” – bőrből készült harangnyelv – is már elvásott, azt is cserélni kellene, hiszen az ráadásul veszélyes is lehet, ha véletlenül elszakad. Ám mivel a harangláb magánterületen áll, egyelőre nincs felelős, akinek a felújítást el kellene végezni. – Jó volna, ha a renoválásra lehetőséget találnánk, hogy még sokáig harangozhassunk – ezzel a kívánsággal zárult a beszélgetésünk.

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á r c i u s 10 .


Horizont

Lendvai varázs képben és szóban Budapesten Budapesten a Budavári Városháza aulájában március 3-án Lendvai varázs címmel irodalmi-zenés esttel és fotókiállítással mutatkoztak be a Lendvai Versmondó Stúdió tagjai Kološa Tanja (ének) és Soldat Damir (gitár) zenei kíséretével, valamint a lendvai Fotó-Videó Klub alkotói. A rendezvényt Škrilec Ksenija, a Szlovén Köztársaság magyarországi nagykövete és dr. Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere köszöntötte, hangsúlyozva Lendva és

Budavár gyümölcsöző kulturális együttműködését. A fotókiállítást, melyen kilenc lendvai fotós – Baumgartner Sandi, Dominko Miran, Galič Tomaž, Graj Borut, Jesenović Kristijan, Sijarič Biserka, Sobočan Ladislav, Škrilec Peter és Vuk Simon – munkái tekinthetők meg, a klub elnöke, Sobočan Ladislav mutatta be. A lendvai bemutatkozást a vendéglátó Budavár mellett a Lendvai Galéria-Múzeum és az MNMI szervezte. kmj

A lendvai fotósok Škrilec Ksenijával (jobbró a második), Szlovénia magyarországi nagykövetével.

A nőknek kedveskedtek Dobronakon

A GYERMEKKOR SZÁRNYAIN

A II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola szeretettel meghívja Önöket rendhagyó műsorára, amely 2016. március 18-án, 17 órakor lesz a lendvai színház- és hangversenyteremben. Szeretettel várjuk Önöket!

Kedves programmal köszöntötték a Dobronaki KÁI tanulói és a Katicabogár Óvodába járó gyermekei a nőket és az anyákat a dobronaki kultúrotthonban megtartott rendezvényen. Minden elhangzott szóból a nők iránti tisztelet, szeretet sugárzott, amit a gyermekek a szívből készített kis ajándéktárgyakkal fokoztak. SNK

• Lendván • Dobronakon • Pártosfalván • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

N É P Ú J S Á G 2 016 . fe b r u á r 2 5 .

21


Sport

Győzelem és vereség Elszalasztották a lehetőséget A II. országos keleti női tekeliga 12. fordulójában a lendvai Naftának szerény teljesítménnyel ugyan, de fölényesen, 7:1-re sikerült megverni az utolsó helyen álló Korotant. A bajnokságban a lendvai tekézők hat győzelemmel és öt vereséggel negyedikek a tabellán. A Naftában Stanič/Steržaj 408, Hozjan 480, Kovač 441, Sapač 464 és Utroša 458 fával győzött, míg Ščap 478 fával erősítette a csapatot.

Fordított volt a végeredmény a férfiak soron lévő összecsapásán. Az éllovas maribori Lokomotiva 7:1re verte a naftásokat, akik ennek ellenére megtartották az összesítés negyedik helyét. A lendvaiaknak az egyedüli pontot Radakovič szerezte 513 fával, míg Matjašič 479, Horvat 504, Šimon 547, Potočnik 479 és Kuk 512 fát döntött. FB

A Coal nyerte a ligát Múlt héten befejeződött a 3. országos északkeleti regionális légpuska céllövészeti verseny, melynek csapat és egyéni versenyszámát is a petesházi Coal nyerte. A kilenccsapatos versenyben a Coalnak 37 összegyűjtött

Pontot raboltak A 17. fordulóval rajtolt az osztrák Regionalliga Mitte tavaszi idénye, melyben Vinko Vedran csapata, az Allerheiligen 2:2es döntetlennel nyitott az SV Lafnitz ellen. A lendvai játékos ezúttal nem talált be, de a csapatnak kétgólos hátrányból sikerült pontot kicsikarni. FB

pont elegendő volt a liga megnyeréséhez, a lendvai Varstroj felállása a hatodik lett, őket követte a hetediken a dobronaki Jezero II. Egyéniben Koczor Péter, a Coal versenyzője 154 ponttal diadalmaskodott, a negyedik helyen csapattársa, Havasi Ferenc végzett 120 ponttal. A Jezero legjobbja, Horvat Darko a kilencedik helyen zárta az idei küzdelmeket, míg Somi Lars, a Varstroj céllövője 11. lett. FB

A kadétlányok a B röplabdaliga 3. fordulójának márkőzéseit Ljutomerben játszották le, és újabb két vereséggel tértek haza. Az elsőt a ŽOK Ptuj mérte rájuk, akik ellen a lendvai kadétok kiválóan kezdték a játékot, s az első játszmát 25:22-re nyerte a Muránia. A másodikban 19:11-es

részeredménynél a kezükben volt a győzelem, de engedtek a nyomásnak, amikor a ptuji lányok üldözőbe vették őket. A hosszabbított játékban Ptuj végül 25:27-re megnyerte a szettet. Az 1:1-es állást követően a lendvaiakban nem maradt elegendő erő, csak két pontot tudtak

Két 7–8. helyezés Podčetrtek pri Rogaški Slatini településen bonyolították le a 4. szlovén pikádó rangtornát, melyen a lendvai Top Gun Optika Király csapata a legjobb eredményt a női és férfi páros versenyben érte el. A nőknél a Vöröš Marija és Mužic Mojca kettős 2,5 ponttal, a férfiaknál pedig a Zadravec Aleš és Robar

Gorazd duó 3 ponttal a 7–8. helyezésen osztozkodott versenyszámában, Vöröš Laci és Jelen Primož pedig 2,5 pontot gyűjtve a 9–12. helyen zárta a tornát. Az egyéni legjobb eredményt Vöröš Marija a nőknél és Vöröš Laci a férfiaknál a 13–16. helyezéssel szerezte meg. f.h.m.

Perc és Zver országos dzsúdóbajnokok

23. forduló Videoton – Haladás Ferencváros – DVTK Paks – Békéscsaba DVSC – Puskás AFC Honvéd – Vasas MTK – Újpest 24. forduló Celje – Zavrč Luka Koper – Rudar Maribor – Olimpija Krško – Krka Domžale – Gorica

0:0 (0:0) 0:1 (0:1) 0:0 (0:0) 3:0 (1:0) 1:1 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Olimpija 24 15 5 4 55:18 50 2. Maribor 24 12 8 4 55:24 44 3. Domžale 24 10 9 5 34:18 39 4. Gorica 24 11 4 9 37:36 37 5. Zavrč 24 8 8 8 27:28 32 6. Celje 24 6 9 9 19:36 27 7. Krka 24 6 7 11 20:35 25 8. Rudar 24 6 7 11 19:34 25 9. Krško 24 6 7 11 15:37 25 10. Luka Koper 24 6 4 14 25:40 22 A 25. forduló párosítása 2016. március 11-e és 13-a között: Zavrč – Domžale, Gorica – Krško, Rudar – Maribor, Krka – Luka Koper, Olimpija – Celje.

22

2:1 (1:0) 2:2 (1:1) 0:2 (0:1) 4:2 (3:2) 0:0 (0:0) 2:1 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Ferencváros 23 18 2 3 47:12 56 2. DVSC 23 10 8 5 39:25 38 3. Videoton 23 12 1 10 26:22 37 4. Újpest 23 9 9 5 31:23 36 5. Haladás 23 9 8 6 21:23 35 6. MTK 22 9 7 6 27:22 34 7. Paks 22 9 6 7 27:23 33 8. Honvéd 23 7 7 9 27:28 28 9. DVTK 23 6 6 11 25:36 24 10. Vasas 23 6 2 15 20:38 20 11. Puskás AFC 23 4 7 12 26:38 19 12. Békéscsaba 23 4 5 14 20:46 17 A 24. forduló párosítása 2016. március 8-án és 9-én, 18.00: Vasas – DVSC, Haladás – Újpest, Békéscsaba – Ferencváros, MTK – Honvéd, DVTK – Videoton, Puskás AFC – Paks (16.00). A 25. forduló párosítása 2016. március 12-én, 15.30: Újpest – DVTK, Videoton – Békéscsaba, Paks – Vasas, MTK – Haladás, DVSC – Honvéd, Ferencváros – Puskás AFC (18.00).

összegyűjteni és 2:15-ös eredménnyel Ptuj nyerte a találkozót. A hazai Ljutomer ezek után könnyen hozta a 2:0-s győzelmet a Muránia ellen, 25:14 és 25:13 volt a végeredmény. A felnőtt csapat a 3. keleti ligában továbbra sem találja az utat a jobb teljesítményhez. A 14. fordulóban a Kema Puconci ellen ugyan mutattak némi állandóságot és kevesebb volt az ingadozás a játékban, de a nem kikényszerített hibák száma nem csökkent, s ez újabb háromszettes (21:25, 16:25, 18:25) vereséget jelentett a Muránia felnőtt csapata számára. HS

Felkészülési mérkőzések Kapca – Zvezda 1:1 (0:1)

Az első félidőben a találkozó kiegyenlített volt, a nagyobb lehetőségek viszont a Zvezda előtt adódtak, amelyek közül az egyiket Bači értékesítette is. A hazaiak próbálkozásai a véghajrában hoztak eredményt, amikor Kolarič beállította a találkozó végeredményét. A csapatokat a kapusok mentették meg sok kapott góltól, akik kitűnő napi formát mutatva több veszélyes lövést hárítottak bravúrosan. F.h.m. Panonija – Olimpija 2:4 (0:3)

Kulčar Vita (kék kimonóban), a Judo Klub Lendva sportolója a dobogó legalsó fokán zárta a bajnokságot. Gorišnicán szervezték meg a 16 éves korosztály számára az idei országos cselgáncsbajnokságot, melyen 33 klub 145 fiatal versenyzője mérte össze erejét. A lendvai KBV növendékei két bajnoki címnek örülhettek, Perc Pia (44 kg) és Zver Larisa (48 kg) gyűjtötték be az aranyérmet. A klub sikeres szerepléséhez hozzájárult továbbá Podgo-

relec Luka (42 kg), aki második lett, míg Markoja Tim (55 kg) a harmadik helyet szerezte meg. Fotivec Mitja (60 kg) az ötödik helynek örülhetett. A Judo Klub Lendva színeit a legsikeresebben Kulčar Vita (44 kg) képviselte, aki országos második lett. Mlinarič Nejc (66 kg) és Markoja Jure (73 kg) a hetedik helyen zárták a versenyt. FB/HS

Az első játékrész háromtalálatos vendégelőnyén a hazaiak a folytatásban csak szépíteni tudtak. F.h.m. Csente – Nafta Öregfiúk 2:2 (1:0)

Csak néhányan kísérték figyelemmel a két gárda összecsapását, melyen Ftičar góljával a vendéglátók szereztek vezetést. A második játékrészben Gruškovnjak szépített, aki 20 méterről lőtt a hálóba, ezt követően pedig Doma előnyt is szerzett az öregfiúknak. A végeredményt a hazaiak az utolsó percben állították be, a jogosan megítélt büntetőt Szomi értékesítette. F.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á r c i u s 10 .


Sport

Bejutottak a következő fordulóba A Lendvai Kétnyelvű Középiskolában szombaton zajlott a fiatal lányok selejtező röplabdatornája, melyen az országos 17. és 35. közötti helyezése-

majd Sobota II csapatától, amely erősítéssel érkezett Lendvára, 2:0-ra (25:22, 25:13) kikaptak. A mindent eldöntő mérkőzést a vendéglátók a Kema

az irányítást: a második szettet 19:25-re Puconci nyerte. Az 1:1-es eredmény után a döntő harmadik szettben a lányok fej-fej mellett haladtak, hol

minisport Csak részben jártak sikerrel A Nafta utánpótláscsapatai három felkészülési mérkőzést játszottak a jövő hétvégén induló tavaszi bajnokság megkezdése előtt, változó sikerrel. Múlt szerdán az U17-es és az U19-es vegyes felállásban léptek pályára a horvát Podturen csapata ellen. A mérkőzést Jezernik mesterhármasával, valamint Pozsgai és Horvat góljaival 5:3-ra megnyerték. Szombaton a dobrovci Malečnik érkezett Lendvára. Az ellenfél mindkét csapat számára erősebbnek bizonyult, hiszen az U17-es csapat 0:2-re, míg az U19-es 0:4-re veszítette el mérkőzését. F.h.m. Podgorelec a dobogó legmagasabb fokán A horvátországi Koprivnicán szervezett hagyományos nemzetközi „Zlati Petelin 2016” kötöttfogású tornán a Muraszombati Birkózóklub dobronaki tagja, Podgorelec Klemen győzelmet szerzett a 85 kilós súlycsoportban. A versenyen hat országból 31 klub 418 versenyzője mérkőzött meg. FB Kétszer lettek harmadikak Az általános iskolák csapatainak területi sakkbajnokságát szervezték meg Muraszombatban, melyen szép eredményt értek el az 1. Sz. Lendvai KÁI sakkozói. Az U9-es korosztályban Pešehonov Nikita, Kramberger Jure, Grof Aleks és Šimon Lars szerezte meg a harmadik helyet, míg az U15-nél szintén harmadik lett a Dravec Adrian, Lebar An, Krpan Mihailovič Saša és Hozjan Tian négyes. FB

A fiatal darazsak szervezett játékukkal megérdemelten szerezték meg a csoport második helyét. kért folyt a harc. Nyugodt és szervezett játékkal a lendvai lányok két győzelemmel a második helyet szerezték meg a csoportjukban és továbbjutottak a következő fordulóba. A fiatal darazsak először Benedikt csapatát 2:0-ra (25:9, 25:0) verték,

Puconci ellen játszották. A lányok nehezen indították az első játszmát, de amint a játékuk felszabadult, a pontgyűjtés is beindult, s a szett 25:15-re zárult a javukra. A következőben a lányok sokáig vezettek, majd kiengedtek, így az ellenfél elérte őket és átvette

egyik, hol a másik csapat vezetett. A véghajrában azonban a lendvaiak jobban összpontosítottak, szép akciókat dolgoztak ki és kevesebbet hibáztak, aminek eredménye a 25:20-as szettgyőzelem és a 2:1-es végeredmény volt. HS

Folytatni az őszi sikereket Szombaton került terítékre az elmúlt év munkája a völgyifalui Zvezda Labdarúgóklubban. Gal Lud-

vik elnök beszámolójában kiemelte a csapat kiváló 2015-ös teljesítményét, hiszen a sok ínséges év után

Gal Ludvik elnök és Leček Avgust edző mutatta be az elmúlt évi munka eredményét és a kitűzött célokat. N É P Ú J S Á G 2 016 . m á r c i u s 10 .

a II. Lendvai Községközi Ligában az őszi fordulót a harmadik helyen zárta a csapat, és ezt a célt tervezik tartani a bajnokság folytatásában is. Leček Avgust edző felszólalásában elmondta, hogy a csapat sikerének záloga a játékosok kemény felkészülése és kitartása. Amint a közgyűlésen többek közt elhangzott, a klubot a tavaszi idény előtt egy játékos sem hagyta el, a 18 fős állományhoz nem is csatlakozott senki, viszont a bajnokság megkezdése előtt még rendezni kell a pálya és az öltözők környékét. F.h.m.

Beindult a pontszerzés A Radenska női tekecsapata az országos bajnokságban az ötödik helyért zajló csatában hazai pályán 6:2-re győzte le Ceršak csapatát. A találkozón a dobronaki Kardinar Marika szerény, 496 fás teljesítménnyel elveszítette a párbaját. FB A Mladost dobogós helyezései A Zgornja Kungota Kupán versenyeztek a hétvégén a BK Mladost tollaslabdázói. Doler Maša a 17 éves korcsoportban egyéniben második lett, női párosban pedig Koman Anjával megszerezte a győzelmet. Bedič Nika a 11 éves korosztályban a harmadik helyen zárta a tornát, Hranilovič Tameron nem jutott tovább a csoportselejtezőből. HS

A Nafta barátságos meccsei Nafta 1903 – Jurovski dol 10:1 (6:1) A Nafta szombaton Jurovski dol csapatát látta vendégül a gyertyánosi focipályán. A gólzáporos mérkőzés kimenetele már az első félidőben eldőlt, amikor féltucatnyi gólt lőve a lendvaiak teljesen kiütötték a vendégeket. A Naftának már a mérkőzés első negyedében kéttalálatos előnyt szerzett Tomašek, miután a kilencedik percben először Vida pontosan beadott labdáját, majd a 16. percben Bobičanec passzát értékesítette. A következő támadásban a hazai védelmen Majernek sikerült áttörnie, lapos lövése pedig háríthatatlan volt Valentič kapus számára. A folytatásban a házigazdák nem engedtek újabb meglepetést, átvették a játék irányítását és a pihenőig még négyszer találtak be: a megállíthatatlan Tomašek újabb duplázással járult hozzá a hazaiak előnyéhez, továbbá egy kipattanó labdát Biro továbbított a hálóba, majd a félidő utolsó percében Zagorec állította be a részeredményt Bobičanec szép beadását követően. A második félidőben a játék üteme nem változott, a vendégek továbbra sem tudtak kibontakozni, amit a lendvaiak még négyszer büntettek góllal. A helyzetekkel még két-két alkalommal Bobičanec és Bedő tudott élni. F.h.m.

23Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.