Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

58. évfolyam 10. szám Lendva 2014. március 13. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Ifjonti lángolás 166 éve a Pilvax kávéházban kezdődött a magyar forradalom, s az egész Európát megrengető folyamatokat a pesti ifjak lángoló sza-

badságvágya indította el. A múlt hétvégén a Muravidéken lezajlottak az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett

első megemlékezések. A több mint másfél százada történtekre emlékezett a hétvégén a Hodos községi magyarság, a beszédekben hangsú-

lyozva, hogy ma is a fiatalok lelkesedésére, lángolására van szükség a szebb jövőhöz. Lendván Kárpát-medencei körútjának keretében

közösen ünnepelt a muravidéki magyarsággal a Nemzetstratégiai Kutatóintézet is. Az eseményekről bővebben a 2–3–4–5. oldalon.

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke:

„Csak a gazdaság fejlesztése, a munkahelyek teremtése biztosíthatja a megmaradást” 4–5. oldal


Iránytű Március 15-i ünnepély Hodoson

Összefogás, hit, közös aka Király M. Jutka

Ünnep ma, ünnep holnap Mit jelent nekünk ma, 2014-ben március 15-e a Muravidéken, Szlovéniában, a Kárpát-medencében? Tudjuk: ma a márciusi ünnep a nemzet szabadságszeretetének, forradalmának, harcának, társadalmi megújulás-követelésének jelképe, március 15-e szinonimája annak a napnak, amikor az ifjúság saját kezébe vette a sorsát. Lehet, hogy erre lenne szükségünk ma is, amikor vidékünkön több mint húsz százalékos a munkanélküliség és szinte reménytelenül sújtja a 30 év alatti fiatalokat, akik saját lábra állásról és felelősségteljes családalapításról csak álmodhatnak (például a legfrissebb adatok szerint Szlovéniában a fiatalok 65 százaléka a szüleinél él). Amikor középkorú család­ apák kényszerülnek Németországba vagy Hollandiába terepmunkát vállalni, hogy szolid – nem luxus – megélhetést biztosítsanak családjuknak, a fiatalabb külföldi munkavállalókat pedig egyre gyakrabban a családjuk is követi. Amikor a társadalmi-politikai szférában a korrupció és a nepotizmus, a „kéz kezet mos” gyakorlat erősebb, mint valaha, a bizalom az igazságos, becsületes eljárásokba elveszett illúzió, az értékrend torzult, és az történik meg, amiről váltig bizonygatják, hogy nem fog, mert egy demokratikus jogállamban elfogadhatatlan. Amikor a nemzetiségi jogokat az alkotmány egyértelműen kimondja, a területi törvények pedig konkrét megfogalmazással nem alkalmazzák, és egy hivatalnok hozzáállásától függhet akár egy terület kétnyelvűségi jogainak meghatározása is. Ez csak néhány példa. És ilyen társadalmi légkörben a nemzeti ünnep azon üzenete, hogy a fiatalok saját kezükbe vették sorsukat, a legerősebb. Mert nem igaz, hogy mindenkinek mindegy, hogy mindenki megalkuvó, hogy mindenki féllegális kibúvókat keres... Ilyen pozitív hozzáállásra, fiatal energiára van szüksége a Muravidéknek is.

Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc eseményeiről a Muravidéken a legkisebb községekben, falvakban is megemlékeznek. Az idei ünnepségsorozat az őrségi végeken, Hodoson vette kezdetét. Az ünnepély az összefogás, a megmaradás és tettekre buzdítás jegyében zajlott, színvonalas kultúrműsorral övezve. Vasárnap délután a hodosi kultúrház terme szín­ültig megtelt. A Hodos Községi Magyar Nemzetiségi Önigazgatási Közösség, Hodos Község és a Magyar

Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezésében megtartották a nemzeti ünnepet. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Máté László, Magyarország szlovéniai

nagykövetének helyettese, Márky Zoltán lendvai konzul, Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő, Kovács Ferenc, a Vas Megyei Önkormányzati Közgyűlés

Muravidék–Felvidék megállapodás

A kultúra áll az első helyen A hét végén Dunaszerdahelyen került sor a 2014. évi kulturális együttműködési megállapodás aláírására az MNMI és a Csemadok OT, illetőleg a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet között. A dokumentumot muravidéki részről Kepe Lili, az MMNI igazgatója, a felvidékiek részéről pedig Bárdos Gyula elnök és Huszár László igazgató írta alá. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A partnerszervezetek a két évtizede működő közös kultúra-felvállalás és együttműködés kapcsán elmondták, szükséges újabb elemekkel is felülépíteni. Bárdos Gyula, a Csemadok Országos Tanácsának elnöke – aki a közelgő szlovákiai választás államfőjelöltje – példaértékűnek nevezte a megállapodást és annak megvalósulását. Bárdos megismételte az elnöki tisztség betöltése során többször hangoztatott vé-

leményét is, mely szerint az idén 65 éves Csemadok nem csak kulturális, hanem társadalmi szervezet is, így a társadalmi kérdésekben is keményen ki fog állni. Kepe Lili is példaértékűnek nevezte a dokumentumot, s azt is, hogy az elmúlt két évtized során a kicsik példája a nagyobb régiók együttműködésének is követendővé vált. Az évek során kialakult program pedig évről évre új tartalmakkal bővült. Örvendetesnek számít, hogy élő kapcsolat alakult ki az irodalom, a tudomány

és az általános kulturális tevékenységek szintjén, de a cserekapcsolatok is megfelelően alakulnak, az évente megrendezésre kerülő rendezvényeken pedig mind a csallóközi, mind a muravidéki csoportok részt vesznek. Az új tartalmak között a két művelődési intézet tervében szereplő emlékhely-feltérképezések között a Hadik-kultusz ápolása és emléktábla-állítás is szerepel lehetőségként, valamint a népzenei adattárak létrehozásának folyamatos feltöltése felvidéki, illetve muravidéki anyagokkal.

Megbízott igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

Huszár László, Bárdos Gyula és Kepe Lili látta el kézjegyével a megállapodást.

2

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 13 .


Nemzetiség

arat és cselekvés! elnöke, Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke. Továbbá jelen voltak a szomszédos magyarországi települések, testvértelepülések polgármesterei, küldöttei és a muravidéki nemzetiségi elnökök is. Az ünnepély a magyar és a szlovén himnusz eléneklésével vette kezdetét, majd a hazai Őrség ME népdalköre Horváth Károly gyűjtéséből muravidéki csokrot adott elő. A dalcsokor után Abraham Boris, a hodosi magyar közösség tanácsának elnöke tartotta meg ünnepi beszédét. A szónoklat központi fonala az összefogás, az erős közösséggé kovácsolódás és a cselekvésre buzdítás volt. Az elnök hangsúlyozta, hogy a Muravidék az itt élő magyarság otthona, itt kell

újra erős közösséggé kovácsolódni. A válság sújtotta nehéz időkben a megmaradás érdekében az emberek önmagukba vetett hitének felélesztésére, valamint a fiatalokba vetett bizalom és buzdítás fontosságára hívta fel a figyelmet. „Buzdítsuk, támogassuk a fiatalokat, hogy álljanak mellénk, mert szükség van mindenkire! Minden téren friss gondolkodás, energia, merész programok, kreatív ötletek kellenek. Egyénileg és közösségként is harcolnunk kell a megmaradásunkért és a boldogulásunkért. És végre zárjuk ki azokat, akik csak a saját érdekeiket hajtják. Ne engedjünk kapzsi, zsarnok, mesterkedő személyeket a közösségekbe!” –hirdette.

A hodosi közönség együtt énekelte el a himnuszt. Máté László és Márky Zoltán szintén megosztotta néhány gondolatát a közönséggel. A hodosi emberekhez intézett szavakban szintén az összetartozás és az összefogás fontosságát emelték ki a megmaradásért és a hazáért. Az ünnepély kultúrműsorral folytatódott. A hodosi műkedvelés elmaradhatatlan fellépői és egy-

ben a község legkisebbjei következtek, az Árgyélus gyermek néptánccsoport, akik somogyi táncokat jártak el. Őket Lepoša Eka­ tarina, a Ljubljanai Zene- és Balettkonzervatórium növendéke követte hegedűszólóval, majd az Új Muravidék citerazenekar sárközi dalokat, az Őrségi Dalárda férfikar pedig katonadalokat adott elő. A fellépők

sorát a Gencs­apáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes követte, a Boglya népzenei együttes kíséretével gencsi táncokat láthatott tőlük a közönség. A tartalmas és színvonalas kultúrműsor után a művelődési ház előtt álló kopjafánál főhajtással és koszorúzással ért véget a megemlékezés. (-)

Működik a konzuli iroda

Lendván is lehet regisztrálni és választani Március 10-én kezdte meg hivatalos működését Magyarország Ljubljanai Nagykövtségének Konzuli Irodája Lendván, melyet február 4-én nyitott meg Martonyi János és Karl Erjavec, a két ország külgyminisztere. Márky Zoltán konzul a magyarországi országgyűlési választásokkal kapcsolatos teendőket ismertette nyilvánosan. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Lendván a Fő utca 124es házszám alatt hivatalosan is megkezdte működését a konzuli iroda Márky Zoltán konzullal, valamint Vatali Zsófia és – nem hivatalos információink szerint – Bukovec János munkatársakkal. A hétfői sajtótájékoztatón Márky Zoltán konzul szerencsésnek nevezte az iroda indulásának időpontját, hiszen a március 15-ei ünnepkör zajlik a Muravidéken is, így az ünnepségeken már személyesen is részt tud venni, ami kiváló alkalom arra, hogy betekintést

nyerjen az itteni magyarság hétköznapjaiba, ünnepeibe. Április 6-án országgyűlési választások esedékesek Magyarországon, s ezen idén először részt vehetnek Magyarország új állampolgárai a határon túlról. A lendvai konzul a választásokkal kapcsolatos tudnivalókról elmondta: – Azok az új állampolgáraink, akik a Muravidéken élnek, március 22-én délután 4 óráig nálunk, a lendvai konzuli irodában is regisztrálhatnak a magyarországi választásokra. Ezzel válik teljessé az állampolgársági joguk és felelősségük. Regisztrálni kétféleképpen

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 13 .

lehet: az egyik a praktikus online regisztráció, ennek segítségével két perc alatt lehet a magyar választási rendszerbe bekerülni. A másik mód a postai út a nálunk átvett vagy az internetről letöltött kérdőívvel, a lényeg az, hogy március 22-én 16 óráig megérkezzen a Nemzeti Választási Irodához. A konzuli iroda március 24-től fogadja azokat az ügyfeleket, akik a választási csomagot a lendvai iroda címére kérték. A választást a lendvai konzuli irodában is le lehet bonyolítani – mondta Márky Zoltán. Ügyfélfogadás a konzuli irodában előreláthatólag

Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke online regisztrációt végzett a magyarországi országgyűlési választásokra, mellette Márky Zoltán konzul. kedden és csütörtökön lesz, de emellett külső fogadónapok is lesznek a nemzetiségileg vegyesen lakott területen, ahol nem ügyintézést, inkább tájékoztatást tesznek lehetővé. Horváth Ferenc, a muravidéki magyarság elnöke

a sajtótájékoztató végén online regisztrációt végzett a magyarországi országgyűlési választásokra. Örömét fejezte ki, hogy az iroda a választások előtt létrejött, s úgy a konzuli, mint a nemzetiségi iroda a regisztrációban segítséget nyújt.

3


Nemzetiség Fejlesztési fórum és ünnepi műsor

Felelősség és hűség A Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kárpát-medencei bemutatkozó körútjának állomásaként hétfőn a lendvai Színház- és Hangversenyteremben „Felelősség és hűség” címmel szervezett ünnepi estet az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulója alkalmából. Az ünnepi estet megelőzően a Bánffy Központban a Kárpát-medencei szintű együttműködés létrehozása érdekében fejlesztési fórumsorozatot is szerveztek. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) és a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete (MMGVE) közös szervezésében lezajló fórum után

Szász Jenő, az NSKI elnöke sajtótájékoztatón tájékoztatta a nyilvánosságot az elhangzottakról. Először is megköszönte a lehetőséget Balaskó Józsefnek, hogy a Muravidéken is megszervezhették közösen a fórumot, majd szavai szerint

szubjektív megjegyzéssel kezdte el a tájékoztatót. Kifejtette ugyanis: Székelyföldről származik, 12 évig Székelyudvarhely polgármestere volt, Erdélyben tevékenykedett közéleti személyiségként, mielőtt a magyar miniszterelnök

rábízta volna a Nemzetstratégiai Kutatóintézet felállítását. Az NSKI elnöke továbbá kifejtette, március 10-én mindenképpen meg kell, hogy említse: a „Székelyek Szabadságának Napja” van. Az a nap, amikor Marosvásárhelyen hagyományosan összegyűlnek a székelyek és kifejezik az autonómia iránti óhajukat. Szász Jenő ezután kifejtette, kettős céllal érkeztek a Muravidékre. Az elsődleges cél a Kárpát-medencei fejlesztési hálózat muravidéki állomásának felépítése, a másik pedig a Nemzetstratégiai Kutatóintézet bemutatása a muravidéki magyar közösségnek, erre pedig véleménye szerint a legjobb mód a közös tisztelgés az 1848/49-es hősök előtt. Szász Jenő kifejtette,

a kettős állampolgárság intézményesítésével, a nemzeti egybetartozás tanúságtételéről szóló törvénnyel és újabban a szavazati jog kiterjesztésével közjogi értelemben megszülettek az alappillérek a tényleges nemzetegyesítéshez. Az intézet küldetése ennek a nemzeti integrációs folyamatnak tartalmat adni, ami gyakorlatilag Kárpát-medencei hálózatépítést jelent a társadalmi élet minden területén, leginkább pedig a gazdaság terén. Az elnök kifejtette, konkrét megállapodás is született, ennek értelmében a muravidéki magyar gazdasági szakemberek is csatlakoznak a kezdeményezéshez. A tervek szerint egy közös pályázatíró csoportot, irodát hoznak

Perger Valerija rábavidéki oktatási tanácsos

A kisebbségi nyelv erős kapcsolatépítő elem lehet Perger Valerija, a rábavidéki nemzetiségi iskolák szlovén nyelvi tanácsosa már 22 éve gyakorolja hivatását. Az új, a Rábavidékre is kiterjedő oktatási projektben nem kis lehetőséget lát, többek között a közösségek és az intézmények közötti kapcsolatépítés terén is. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

– 22 éve vagyok nyelvi tanácsos a rábavidéki iskolákban, s talán ez is elég idő ahhoz, hogy feltegyem a kérdés, miért kell ismét „újrakezdésről”, a kezdés nehézségeiről tárgyalni, hiszen volt erre elég idő. De mindenre lehet magyarázatot, okot találni, erre is. A rábavidéki, azaz a felsőszölnöki és apátistvánfalvi nemzetiségi iskolák kétnyelvű iskolák, de nem olyan mértékben kétnyelvűek, mint a muravidékiek. Ez számunkra csak jámbor óhaj hosszú távon, hiszen intézményeink csak az elmúlt 10 évben váltak kétnyelvűvé – a felsőszölnöki a kilencedik évfolyamába lépett, az apátistvánfalvi pedig a hetedikbe. Ez a kétnyelvűség valahogy úgy kezdődött, hogy mindenki, a kétnyelvű oktatás kreálói,

4

a tanítási-oktatási folyamat alakítói, kivitelezői, tervezői arra a megállapításra jutottak, hogy tantárgyként oktatva a szlovén nyelvet a minimális sztenderdet és tudásszintet sem tudjuk elérni általános iskolában a 8 év alatt sem. Persze a kétnyelvű oktatás bevezetése, fejlesztése az asszimiláció által kikezdett, a társadalom összes rétegét érintő környezetben nem könnyű feladat. – A probléma tehát adott volt, talán túlságosan is, ezért a 24. órában lépni kellett… De mi adta meg a végső lökést? – Tudnunk kell, hogy a Rábavidéken az iskoláskorú gyerekek, s ez szinte mindegyikükről elmondható, a minimális kisebbségi nyelvtudás nélkül kerülnek ki a családi fészekből, így iratkoznak be az általános iskolába. Ez azt is jelenti, hogy a szlovén nyelv a legitimnek számító családi

környezetből is eltűnt, s így elölről kell kezdeni a tanítást, s ezzel felhívni a szülők és nagyszülők figyelmét a szlovén nyelvre mint anyanyelvre. Mert a nyelvélesztés bár nagy erőfeszítést igényel, de kötelességünk elvégezni. – Az elmúlt 10 év tapasztalatai is alátámasztják ezeket a tényeket? Nem csak a gyerekhiány, de a tanerőhiány is általános jelenségnek számított… – A kétnyelvű oktatás bevezetéséhez a törvényi lehetőségek mellett, némileg szűkösen, de az anyagi fedezet is biztosítva volt. A kétnyelvű oktatási rendszer a szlovén nyelv mellett más tantárgyakra is képzett tanítókat igényel, amelyek persze – ritka kivételtől eltekintve – a Rábavidéken nem álltak rendelkezésre. Ennek az a magyarázata, hogy korábban nem számított feltételnek a felvételnél a rábavidéki iskolákban a szlo-

Perger Valerija vén nyelvtudás. Ebből kifolyólag a szaktantárgyakra való szlovén nyelvű képzést is biztosítani kellett. Ezek voltak a legnehezebbnek tűnő körülmények, amelyekkel a kétnyelvű oktatás bevezetésénél találkoztunk. Ez a képzési folyamat nem kis anyagi megterheléssel is járt, s talán nem mondok el titkot azzal – s az én 20 éves tapasztalatom is példa rá –, hogy ez a kísérleti fázis kimondottan szlovéniai segítséghez volt kötve. Magyarországnak lehetősége sincs, sem gyakorlata abban, hogyan kell a kétnyelvű

oktatás számára megfelelő tanerőt képezni. Ebben ismét a szlovén Oktatási Minisztériumnál leltünk támogatóra, amely a szűkebb anyagi körülmények ellenére is mindig meghallgatta kérésünket. – Milyen volt a fogadtatása az új oktatási projektnek? – A projektet örömmel fogadtuk, és én magam is sokat tevékenykedtem annak érdekében, hogy erre a programra a pedagógusok ne úgy tekintsenek, mint újabb megterhelésre, hanem mint lehetőségre. A szlovén nyelvi tanfolyamokon való tudáselsajátítás egyik újabb módjára, szakmai továbbképzésükre, mely a folyamatos szakmai kiteljesedést segíti. A rábavidéki iskolák tanárai számára a projekt a rábavidéki és a muravidéki iskolák közötti kapcsolatokban, melyek korábban inkább csak formálisak voltak, új utakat nyitott. Ezért nem túlzás, ha azt állítom, hogy a közös projekt haszna óriási. Nem utolsósorban a két közösség életének, oktatási és kulturális kapcsolatainak is új kovásza lehet.

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 13 .


Muravidék létre, amely figyelni tud a ljubljanai, a budapesti, a határmenti együttműködést segítő forrásokra, illetve a központi brüsszeli kiírásokra is, mindezt teszi annak érdekében, hogy a muravidéki magyarság boldogulni tudjon szülőföldjén a következő hét­ éves uniós költségvetési lehetőségek közepette. A Kárpát-medence egyéb területeihez hasonlóképpen a cél az, hogy a muravidéki magyarság is meg tudja állítani az asszimilációt, a népességfogyást, illetve az egyre nagyobb problémát jelentő elvándorlást, amit csak megfelelő gazdasági fejlődéssel, munkahelyek

teremtésével lehet meggátolni. A közös munka, együttgondolkozás jegyében folyt a lendvai Színházés Hangversenyteremben a „Felelősség és hűség” címmel szervezett ünnepi est, amelyen a Nemzetstratégiai Kutatóintézet szervezésében anyaországi és helyi fellépők közös műsorban tisztelegtek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc előtt. A szép számban egybegyűlt közönséget köszöntötte Szent-Iványi István, Magyarország ljubljanai nagykövete, Márky Zoltán lendvai konzul, Göncz László nemzetiségi parlamenti

Szász Jenő (középen) kiemelte a „Székelyek Szabadságának Napja” fontosságát is. képviselő, Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke és nem utolsósorban Szász Jenő, az NSKI elnöke. Az ünnepi műsort

a Forrás Művészeti Intézet szer vezésében, Takács Bence Ervin előadóművész műsorvezetésével Ferenczi György és a Rackajam,

Jó vállalkozás – biztos jövő!

Muravidéki siker a Junior Expón Az idén ötödik alkalommal Egerben szervezték meg a Junior Expót. A szervező, az Agria Universitas Egyesület kiemelten fontosnak tartja a tehetséggondozást, a tehetséges pályakezdő fiatalok szakmai kibontakozásának elősegítését. A fiatal vállalkozók kiállításán az idén különdíjat nyert a dobronaki Hancsik Gazdaság. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A Junior Expo kétnapos rendezvényének célja, hogy a 35 évesnél fiatalabb vállalkozók bemutathassák tevékenységüket, megismertethessék vállalkozásukat leendő üzleti partnereikkel, pontosabb képet kapjanak a vállalkozói környezetről. A kétnapos rendezvény több pillérre épül, a fiatal vállalkozók bemutatkozhatnak a kiállítóhelyeken, üzleti partnertalálkozókon, tematikus vállalkozói workshopokon, kerekasztal-beszélgetéseken vehetnek részt. Az idei V. Junior Expo időpontja épp a nőnapra esett, az alkalom pedig lehetőséget adott arra, hogy kiemelten foglalkoztak a női vállalkozói élethelyzettel. A rendezvény a fiatal vállalkozók számára nemcsak kiállítás, hanem verseny is, hiszen a Jó vállalkozás – biztos jövő! névvel

bemutatkozásra, a megjelenés formája szabadon választható volt. A résztvevő kiállítóknak 2×2 méteres standot biztosítottak, amit tetszőlegesen használhattunk ki. A standok ingyenesek voltak, díjmentesen vehettünk részt különböző a workshopokon, beszélgetéseken, tanácsadásokon is” – vázolta Hancsik József lapunknak. A Hancsik Gazdaság az Agria Kifejtette, igen csak Universitas Egyesület Kárpát-me- megtisztelőnek dencei különdíját vehette át. tartja, hogy a komoly nemzetközi a szakmai zsűri díjazta is a konkurenciában a zsűri felfigyelt családi gazdaságukra, kiállítókat. Az Agria Universitas különdíjra méltónak tartotEgyesület Kárpát-medencei ták őket. Egyben köszönetet különdíját a dobronaki Han- mondott az MMGVE-nek, a csik Falusi Turizmus vehette muravidéki magyar csúcs�át. „A vállalkozók Egerben, szer vezetnek, illetve a az Agria Park kiállítótermé- KRÜH lendvai irodájának, ben kaptak lehetőséget a amelyek lehetővé tették,

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 13 .

hogy a Hancsik gazdaság megjelenhessen Egerben. Hangsúlyozta, ez egy példa lehet a többi fiatal muravidéki vállalkozónak, gazdának, hogy közös munkával, lépésekkel, megfontolt és

Both Miklós, Kubinyi Júlia, Lukács Miklós, Szokolay Dongó Balázs, és a helyiek, Pál Péter és az Ugrós Táncegyüttes adta. tervezett munkával sikereket lehet elérni amellett is, hogy igencsak kicsi közösségből származunk. A Hancsik gazdaság Egerben többek között tökmagolajat, vágottzsírt, füstölt és szárított sonkát, kolbászokat, rozskenyeret, perecet, palackozott fehérés vörösborokat, pálinkákat, szörpöket, gyümölcseceteket mutatott be.

A zárszámadásról és két pályázatról határoztak Szinte hozzászólás nélkül, egyhangúlag elfogadta a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsa 2013-as zárszámadását, valamint a nemzetiségi programokat kivitelező szervezetek pályázati kiírását és a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó ösztöndíjpályázatot (az utóbbit két tanácstag nem támogatta). Az LKMNÖK zárszám­ adása szerint az éves bevétel 234 ezer euró volt, a kiadások pedig mintegy 253 ezer eurót tettek ki. A költségvetési hiányt a közösség a 2012-es év végi szaldóból fedezte, így az önkormányzat számláján tavaly december 31-én 9.866 euró volt. Az LKMNÖK idén is támogatást nyújt a községben működő, magyar nemzetiségi programokat kivitelező civilszervezetek számára 8 ezer eurós összegben. Támogatásra kirándulások szervezésére, utazási költségekre, könyvkiadásra és eszközvásárlásra nem lehet pályázni. A kérelmek benyújtási határideje április 25. A lendvai magyar önkormányzat már most, jóval az őszi választási időszak előtt döntést hozott az ösztöndíjpályázat meghirdetéséről, éspedig a változatlan, tavaly októberben elfogadott szabályzat alapján. A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó ösztöndíjpályázat jelentkezési határideje 2014. október 10. Szolarics Nađ Klára

5


Muravidék A Lendva-hegyi kilátótorony

Lehet, hogy alacsonyabb lesz, lehe A Lendva-vidéken már hosszú ideje egy beruházás sem borzolta fel úgy a kedélyeket, mint a Lendva-hegyre, a faluotthon helyére tervezett közel 60 méter magas kilátótorony építése 1,5 millió euróból, európai résztámogatással. Az első információkat a merész tervről ugyan már 2012 nyarán hallották a községi tanácstagok és rövidebb sajtóhírként a nyilvánosság is, aztán a tervek és a pályázatok készültek, a tiltakozási „boomot” viszont csak a nemrég megjelent, a sajtó által készített „látványterek” váltották ki. Túl későn reagált a szakma és az érintett nyilvánosság? Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Emlékeztetőül: a kilátótorony elsődleges helyszíne a Szentháromság-kápolna környéke volt, de hamarosan a Lármafa melletti helyszín lett aktuális, mely a hegy legmagasabb pontját is jelenti egyben. A Lármafa környéke azonban több szempontból sem bizonyult megfelelőnek, például tekin-

Anton Balažek polgármester: – A projekt most külső recenzió alatt áll, mely további 17.500 eurós kiadást jelent. tettel a terepre nem lehet megfelelően megoldani a közlekedést, a szomszédos tulajdonosok beleegyezése is kérdéses volt, így a faluotthon környékére esett a választás. Itt egy körforgalommal meg lehet oldani a közlekedést és parkolókat is ki lehet alakítani. A beruházással kapcsolatban 2012 októberében lezajlott

6

a lakossági fórum a Lendva-hegyen. A falugyűlésen több tíz polgár jelent meg, és felvetése, kifogásolnivalója csak néhányuknak volt. Viszont – amint lapunknak Ivan Denša, a HK elnöke nyilatkozta 2012 decemberében – többen olyan véleményt fejeztek ki, hogy tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre talán ésszerűbb lenne a pénzt a szociális gondok megoldására fordítani, illetve a hegyi HK területén a tönkrement utakat, a hiányzó közvilágítást vagy más infrastruktúrát kellene megjavítani, mások viszont fontosnak tartották a turizmus fejlesztését, az új munkahelyek létrejöttének lehetőségét. Hogy a kilátótorony mennyire illik vagy sem a környezetbe, a lendvai látképbe, nem váltott ki vitát, inkább a helyi idegenforgalom fejlesztésének szükségessége, a hegyi bor- és turisztikai út vonzóbbá tétele került előtérbe. Az első kritikusabb hangok, leginkább tájépítészeti jelleggel – mint már említettük – tavaly késő ősszel jelentek meg. A regionális határokat átlépve a toronyépítés országos visszhangot kapott. A Mladina hetilapban idén februárban például éles szakmai kritika jelent meg (megalomán beruházás, megszentségteleníti a tájat, agresszív beavatkozás a tájba, április elsejei vicc...), továbbá nyílt levelet tett közzé Komloš Lauro, lendvai származású építész… A muravidéki származású szakmabeliek kiemelt figyelemmel kísérik a torony

A Lendva-hegyre tervezett torony rajza. Ilyen lesz? előkészületeit. Nem egyszer fejtette ki szakmai véleményét a muraszombati születésű Darja Matjašec tájépítész, a Ljub­ ljanai Egyetem Biotechnikai Kara tájépítészeti docense, aki számos tapasztalattal rendelkezik az építészeti és területrendezési beavatkozásokat illetően, hiszen szakmai elhivatottsága mel-

lett a Szlovén Építészeti és Területrendezési Kamaránál több évig felelt a nyilvános pályázatok lebonyolításért is. Szerinte üdvözölni kell a községek ambiciózus ötleteit, de a területi beavatkozásoknál mindenképp figyelembe kell venni az előírt területrendezési eljárásokat, és magánál az építészeti

tervezésnél is szükséges az odafigyelés. A torony tervéhez nyilvános építészeti pályázat által születhettek volna korszerű és eredeti megoldások, mondja. „Az a tény, hogy most a község csökkenteni tervezi a torony magasságát, nem változtat a tervezési eljárásokon. Még mindig vizsgálni kell a lehetséges helyszíneket

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 13 .


Muravidék

et, hogy más formában épül meg…

A faluotthont lebontják. és közöttük megkeresni a legmegfelelőbbet, úgyszintén a torony építészeti megoldására a legjobb a nyilvános pályázat meghirdetése. A beérkezett tervek közül pedig egy független szakmai zsűri, melyben a tagok többsége a megrendelőt képviseli, választja ki a legmegfelelőbb megoldást” – nyilatkozta lapunknak. Továbbá tájékoztatott arról is, hogy a Szlovén Építészeti és Területrendezési Kamara tavaly novemberben meghívta Lendva Község polgármesterét, hogy ismertesse vele a legmegfelelőbb tervezési megoldások megkeresésének útját. A polgármester az ülésen nem vett részt, a jelen lévő projekttervezőkre és a községi városépítészre viszont beosztásuk miatt a kamara nem tudott hatni, hiszen a polgármester az, aki döntéseket fogad el a község nevében a középületek esetében a beruházások felelősségteljes megvalósításánál. Lendva Községnek a közvélemény felrója a hiányos tájékoztatást is a község idei legnagyobb beruházását illetően. A legutóbbi fejlemények kapcsán – a torony magasságának tervezett csökkentése 45 méterre – és az új információk közlése érdekében Anton Balažek lendvai polgármesterhez fordultunk. – Hozzám nem kopog-

tatott be senki a fiatalok azon csoportján kívül, akik a Fiatalok Világa intézetből kerestek meg. A kilátótoronnyal kapcsolatos észrevételeiket, megjegyzéseiket meghallgattam, van, amit aztán figyelembe is vett a nálunk dolgozó városépítész. S mit bizonyít ez? Azt,

Darja Matjašec tájépítész: – Nyilvános építészeti pályázat által születhettek volna korszerű és eredeti megoldások. hogy nyitottak vagyunk a kommunikációra, az egyeztetésre, közvetlenül, nem az újságok hasábjain keresztül – mondta beszélgetésünk elején Anton Balažek polgármester. Kiemelte, hogy a létesítmény már 2012től tárgyalt téma, többször szerepelt a községi tanács ülésein is. A közel 60 méteres (56,7 méter) torony esetében 2013. december 30-án jelent meg a közbeszerzési kiírás az építési munkálatok elnye-

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 13 .

résére. A kiírás 2014. január 21-ig volt pályázható. A tervek szerint a kivitelezővel már február 15-én szerződést írtak volna alá, viszont a kiválasztási folyamat még nem zárult le. Március 15-én jár le ugyanis a fellebbezési időszak, így a „Pannon-tenger világítótornyára” keresztelt 60 méteres, vasbeton- és acélszerkezetű torony az eredeti formában kerül majd ki a kiírásból. A muraszombati Statikon kft. és a község városépítészete által elkészített tervek szerint a beruházás költsége 1,5 millió euróra tehető. E célra a 2014-es községi költségvetésben 510 ezer eurót irányoztak elő azzal, hogy az EU regionális fejlesztési alapjából társfinanszírozásként 950 ezer euró (76,82 százalék) várható. – A Lendva-hegyi borút mellé tervezett kilátótorony telke községi tulajdon, melyen jelenleg a hegyi faluotthon áll, amit a torony építése, a parkolók és a játszótér kialakítása miatt eltávolítunk. A beruházáshoz már minden engedél�lyel rendelkezünk, köztük az építési engedéllyel is. Az EU-s támogatás megszerzéséről határozatunk van a gazdasági minisztériummal, ez azonban nem finanszírozási szerződés, ami a pénzekhez való tényleges hozzáférést jelenti. Ezzel szorosan összefügg a módosítási igények akceptálása is. A toronnyal kapcsolatban tehát a cikk készítésekor, kedden három opció nyitott: vagy marad az eredeti formában, magassággal és anyagban, vagy egy csökkentett magasságú, 45 méteres torony, illetve akár teljesen más formájú torony építése is várható. „De az is könnyen előfordul, hogy a módosítások területrendezési

népújság web-ankét

A toronyra nincs szükség A Népújság honlapján közzétett kérdésünkre – A Lendva-hegyre 50 méter magas kilátótorony építését tervezik 1,5 millió értékben. Jónak tartja a beruházást? – lapzártáig közel 300 szavazat érkezett. A válaszolók közel 80 százaléka különböző okoknál fogva ellenzi a torony építését: 40 százalékuk (120 szavazat) szerint a torony magasságával tönkreteszi a hegy látképét, 20 százalékuk (59 szavazat) szerint most nincs szükség ilyen értelmetlen építkezésre, 19 százalékuk (55 szavazat) szerint pedig a pénzt más beruházásra kellene fordítani. A kilátótorony építése a válaszadók 20 százalékának tetszését nyerte el: 13 százalékuk (40 szavazat) szerint több turistát, jövedelmet vonz a városba, míg 7 százalékuk szerint (20 szavazat) egyedülálló idegenforgalmi látványosság lesz. Egy válaszadó a támogató jellegű, „A Muravidék Eiffel-tornya épül, bravó, Lendva!” válaszra kattintott. A beruházás a válaszolók mindössze 1 százalékát (2 szavazat) nem érdekli. szempontból sem a közigazgatási egységnél, sem pedig a minisztériumnál nem mennek át. Ebben az esetben idén nem épül meg a torony, lehet, hogy haladékot kapunk 2015-re, de lehet, hogy a tárca más községnek ítéli oda a pénzt” – mondta Balažek polgármester a várható változások beépítéséről. Az építészeti szakma mellőzéséről így vélekedett: – A szakma meghívása már több mint 10 éve nem kötelező. A terveknél a község városépítészének véleményét, a hazai tudást – melynek létezése megbecsülésre méltó – bevontuk. Egyébként a projekt most külső recenzió alatt áll, mely további 17.500 eurós kiadást jelent. És a kiválasztott helyszín? Tényleg a legjobb vagy a Lármafa felújítása lenne célszerűbb, mint állítja a szakma egy része? – A Lármafa környéke már zsúfolt a létesítmények tekintetében, s a község itt nem rendelkezik saját területtel. A torony mellett

parkolókat és pihenőt kell létesíteni, hogy vonzó célpont legyen. A közúti forgalmat az út oldalán leállókkal és a buszforgalom korlátozásával kívánjuk folyamatossá és a hegyiek számára nem megterhelővé tenni. Egyéként fontos elmondani, hogy az építés nem jár nagy beavatkozással, nem követeli meg nagy gépek alkalmazását – mondta a polgármester. S milyen látogatottságra számítanak? – Az adatok szerint már most 25 ezer körül mozog a látogatók száma Lendván, a torony megépítésével ez akár 50 ezerre nőhet éves szinten. Ha a fogyasztásuk csak fejenként 10 euró, jó az irány. S csak a helyi kínálattól függ, hogyan lehet a lehetőségeket kihasználni. Egyébként az RRA Mura Fejlesztési Ügynökségnél már megrendeltük a marketingstratégia kidolgozását – tájékoztatott Anton Balažek polgármester, aki a helyi turizmus irányítótornyának tekinti a tervezett kilátótornyot.

7


Muravidék Kimagasló gazdasági elismerés a Kodila Kft.-nek

Hazai ízek, minőségi termékek A Szlovén Gazdasági Kamara legrangosabb elismerése a gazdasági és vállalkozási területen elért eredményekért járó elismerés, melyet a kamara idén 46. alkalommal osztott ki. A több éves eredményes vállalkozás-vezetésért és -fejlesztésért a kisvállalkozások kategóriájában elismerést kapott Janko Kodila, a markišavci Kodila Kft. vezetője is. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Szlovén Gazdasági Kamara díjkiosztó bizottsága a díj odaítélése előtt a jelöltek vállalkozásait több éven keresztül 69 különböző kritérium szerint kíséri figyelemmel. Ilyen például a gazdasági társaság fejlesztési munkája, az üzleti eredmények, a piaci érvényesülés, a változásokhoz való alkalmazkodás, a befektetések az újításokba és a fejlesztésekbe, a természeti környezethez és a szűkebb társadalmi környezethez való viszonyulás, de fontos mérce a vállalat vezetési módja több szempontból is. A kamara idén 9 díjat osztott ki 8 vállalatból, a díjazottak 5 régióból és 8 gazdasági ágazatból kerültek ki, köztük van Janko Kodila, a Kodila Kft. igazgatója és tulajdonosa Markišavciból. A Szlovén Gazdasági Kamara gazdasági és vállalkozói eredményekért járó elisme-

résében részesülteket Borut Pahor szlovén államelnök köszöntötte. Janko Kodila 12 éve vezeti azt a családi vállalkozást, melyet több mint 20 éve édesapja alapított. A vállalkozás mára a helyi hentesüzletből oly mértékben kinőtte magát, hogy termékei Szlovéniában és külföldön is keresettek. A Prekmurska šunka (Muravidéki sonka) márkanév alatt forgalmazott, hagyományos módon pácolt, füstölt és érlelt házi sonka sikert hozott a piacon, illetve a Diši po Prekmurju (a Muravidék illatai) márkanév alatt előállított egyéb élelmiszertermékek is népszerűek lettek. A földrajzi jellegzetességet, az ízeket és a kiváló minőséget az említett két márkajel, illetve egy általános certifikátum biztosítja. A minőségi bizonylat ma már a pástétomokra, a tepertőre, a prekmurska gibanicára (muravidéki béles), az öko-tésztafélékre és a kenyérre is kiterjed, de a

Kodila Kft. felhatalmazott gyártója a kranjska klobasa nevű húsoskolbásznak is, mely szintén eredeti recept alapján készül. – A kft.-ben a Kodila család harmadik generációja dolgozik már, nagyapám kezdte, apám folytatta, s most már több mint tíz éve én vezetem a cégünket. Előtte több mint 15 évig többek közt kerti bútorok kereskedelmével foglalkoztam, jártam a világot. Sok tapasztalat és munka után felismertem, hogy az igazi érték nem másutt, hanem itthon van. Apám elhunyt, én eladtam a másik cégemet, a pénzt a családi vállalkozásba fektettem. Néhány pontban megváltoztattam cégünk filozófiáját, a stratégiai fejlesztési irányokat, a kínálatot. Egy azonban változatlan maradt: a munkához való viszonyulás, a hozzáállás, a minőség biztosítása, s ami nekem nagyon fontos, a hagyományos muravidéki ízek megőrzése a hazai nyersanya-

Az elért gazdasági eredményekért a Szlovén Gazdasági Kamara legrangosabb elismerésében részesült Janko Kodila vállalkozó. gok által – mondta a díjazott Janko Kodila közgazdász. A Kodila Kft.-nél az élelmiszerek készítése mellett fontos szerepet szánnak a turizmusnak is. – A Muravidék Szlovénia Toscanája lehet, de ezért nekünk, ittenieknek kell tennünk. Mert a Muravidék olyan erős, amennyire a vállalkozói erősek. A

Muravidéket egységben kell a piacon felkínálni, ezzel pedig azt a sokszínűséget, amivel rendelkezünk: turizmus a sokszínű kulináriára alapozva. Vendégszeretők vagyunk, kiválóak a természeti adottságaink, a mezőgazdaságnak komoly értékei vannak. Munkával és törekvéssel, akarattal és kitartással célba érhetünk úgy, hogy a termékeinkben egyre magasabb arányú legyen a hozzáadott érték – fejtette ki Janko Kodila. A Kodila Kft. az elmúlt 2–3 évben 30 százalékkal növelte árbevételét, a megtermelt hozzáadott érték meghaladja a regionális átlagot, 12 év alatt a foglalkoztatottak száma 9-ről 30-ra nőtt, s most fejeztek be egy kétéves, mintegy 2,8 millió euró értékű beruházást a termelési és üzleti, valamint vendégváró helyiségek esetében. A beruházás EU-s támogatással valósult meg, az új helyiségeket a hónap végén nyitják meg. A Kodila Kft. jövőbeli tervei szerint még erősebben a Muravidékre kíván alapozni, a hagyományos értékekre, esetükben az élelmiszerre, élelmiszer-feldolgozásra. Mint Janko Kodila elmondta, a termelési kapacitásokat nem tervezik bővíteni, hiszen továbbra is kisebb, nem ipari léptékű termelést kívánnak folytatni. Növelni szeretnék azonban a hazai termékek skáláját többek közt hazai zöldségfélékkel.

Mesés Hetés – túrázók Radamosban

A túrázók a Mária-fánál.

8

A Mesés Hetés elnevezésű projekt keretében szombaton ragyogó napsütésben közel negyven túrázni vágyó indult el Radamosba, hogy ellátogasson a Mária-fához. A túra alatt megtekintették a Kalamár István által működtetett farmot, majd a helyi finomságok megkóstolása következett. A Mária-fánál a vendégekkel megismertették Mária radamosi megjelenésének történetét és a hozzá fűződő csodákat. Séta közben beszélgetés zajlott a település értékeiről, hagyományokról, természetről, s a program a faluotthonban folytatódott, ahol Rudas Magda, a helyi közösség vezetője köszöntötte a résztvevőket. A helyi finomságok mellett asztalra került Biro Janez 500 darabos fotógyűjteménye, szó esett a „hetési nőről”, de természetesen a fumu sem hiányozhatott. A következő hetési túrára április 1-jén Hídvégen kerül sor. HF

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 13 .


Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete

Info

Rendkívül gazdag és szerteágazó tevékenység A 707 tagot számláló szervezet a tavalyi évben sikeresen tevékenykedett, hiszen 54 rendezvényt szerveztek, önkéntes munkát folytattak, s az évet pozitív pénzügyi mutatók mellett zárták. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

A Lipa szállodában tartotta éves közgyűlését

tében. Az ülés kezdetén egyperces néma csenddel emlékeztek meg a tavalyi évben elhunyt tagjaikról: 25-en távoztak közülük, a

hiszen 54 különböző jellegű rendezvényt szerveztek, s a tagok közül 364-en legalább egy eseményen részt is vettek. A közgyűlé-

A hagyományoknak megfelelően a nőnap alkalmából minden hölgynek egy szál szegfűvel kedveskedtek. a Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete, amelyen számos vendég megjelent úgy a politikai szférából, mint az együttműködő partnerszervezetek képvisele-

tagság viszont 54 új fővel növekedett, így a létszám átlépte a 700-at: jelenleg 707 tagot számlál a szervezet. A tavalyi évben rendkívül aktív volt az egyesület,

sen megköszönték a támogatók segítségét, kiemelve Lendva Községet, a Varist, a Nafta strojnát, a Leket, az NLB-t és a Lipa szállodát. Aleksander Marič elnök

beszámolójában részletesen vázolta a 2013-as esztendő elvégzett munkáját. Kiemelte az önkéntesek rendkívül fontos szerepét, akik beteglátogatásokat, otthonlátogatásokat végeztek, a Katalin-napi vásáron is részt vettek és más feladatokat is elláttak. A kultúra terén is színes színfoltot jelentett az egyesület, hiszen szavalóik, az énekkar Tanja Vajda vezetésével, a színjátszók és a 17 tagot számláló kézművesszekciójuk több rendezvényen is bemutatkozott. A sport terén a megszokott rend szerint szerepeltek a tagok, s amint az elnök kiemelte, nemcsak szereplői voltak a sporteseményeknek, hanem szép eredményeket is elértek a községi sportjátékokon és a nyugdíjasok regionális versenyén is. A sakkozók eredményükkel külön kitűntek, ugyanis kijutottak az országos bajnokságra, amelyen 16 csapat között a 8. helyen zárták a bajnokságot. Szintén aktívak voltak a gyaloglás és a kerékpározás, illetve a

teke és a petanque terén is: a székházuk mellett a rokkantak egyesületével közösen felújították a pályát is. Részt vettek számos kiránduláson, s több szlovéniai és határon túli egyesülettel is aktív kapcsolatot ápoltak. Az egyesület pozitívan gazdálkodott, ugyanis a bevételi oldal összesen mintegy 24 ezer eurót mutat, a kiadás pedig 22 ezer euró körül mozgott. Az ellenőrzőbizottság meglátása szerint a szervezet vezetősége az ügyvitelt hibátlanul végezte. A közgyűlésen szó esett arról is, hogy az elmúlt időszakban jelentősen romlott a nyugdíjasok megélhetése, főleg a változó törvények miatt, hiszen csökkent a szociális juttatást kapók száma. Az egyesület az idei évre hasonló tervek megvalósítását tervezi, mint a tavalyi évben, a Kofetarji név alatt dolgozó színjátszók pedig Olga Pavšič Gremo na morje (Tengerre megyünk) című színdarabját mutatják be május folyamán.

Hurrá, színház! – színpadon a gyerekek Az Egy&Más darabja Kedden délelőtt a lendvai Színház- és Hangversenyteremben újra megrendezésre került a gyermek és ifjúsági színjátszócsoportok

területi találkozója „Hurrá, színház!” elnevezés alatt. A programot, amely az amatőr gyermekszínjátszás örömeit és szépségét kívánja

A lendvai ovisok a találkozó hagyományos résztvevői. N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 13 .

bemutatni, a Szlovén Köztársaság Kulturális Közalapítványának lendvai területi kirendeltsége szervezte. A fellépő csoportok a Lendvai Kétnyelvű Óvodából, az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolából és a Turniščei Általános Iskolából érkeztek. A rendezvény a lendvai óvoda „Muca copatarica” és a „Čmrlj Brundek” darabjával indult, majd a két általános iskola lépett színpadra egy-egy rövidke előadással. A játékok 5–20 percesek voltak, a délelőtt folyamán összesen hét kis előadást láthatott a zömében gyermekekből álló közönség. AK

bérletes előadás volt

A lendvai Egy&Más Vándorszínház társulata nem csak a Muravidéken és a környéken ismert, jó híre egyre messzebb jut el. Február közepén a társulat Vasváron, a Nagy Gáspár Kulturális Központban a rendes színházi bérletes előadások között szerepelt a Mess Attila által rendezett tragikomédiával, Ken Kesey: Száll a kakukk fészkére című darabjával (a Nemzeti Színház, a győri Forrás Színház előadásai, Jordán Tamás stand-up estje és mások sorában). Sikerélménye volt a csapatnak, nemcsak a bérletes előadások közé sorolás, hanem a nagy taps miatt is, amellyel a vasvári közönség megajándékozta őket. A Szloboda Tibor által rendezett Cabaret (?) című zenés darabot sem pihenteti a társulat, február végén Murakeresztúron fogadta őket a közönség nagy szeretettel. (–)

9


Info a mai napon... Március 13-án történt 1639 John Harvard puritán teológusról elnevezték a Harvard Egyetemet. 1733 Megszületett Joseph Priestly angol természetbúvár, filozófus és teológus, az ammónia, a szénmonoxid és az oxigén felfedezője. 1741 Megszületett II. József osztrák császár, magyar király, a „kalapos király”. 1764 Megszületett Charles Earl Grey, aki a róla elnevezett teáról maradt meg a történelemben. 1781 Sir William Herschel felfedezte az Uránusz bolygót. 1838 Elkezdődött a nagy pesti árvíz, melynek mentési munkáiban hősiesen vett részt báró Wesselényi Miklós. 1881 Merénylet áldozata lett I. Sándor cár Szentpéterváron. 1885 Megszületett dr. Mező Ferenc sporttörténész, olimpiai bajnok. 1895 Leégett Nikola Tesla New York-i laboratóriuma. 1899 Megszületett Kodolányi János író, újságíró.

visszapillantó

1984. március 15-én, 10. szám

Gondosan összeállított kultúrműsor volt Petesházán Amiót a mega lapították a Horvát József pedagógusról és közéleti dolgozóról elnevezett k ultúregyletet, e faluban is felvirágzott a műkedvelés. Vasár nap délután gazdag, színvonalas kultúrműsornak lehettünk szemtanúi Petesházán. A kis óvodásoktól az általános iskoláso- Alig néhány éve, hogy megalakult az énekkar és máris figyekig és a felnőttekig lemre méltó repertoárjuk van. mindenki közreműködött a nők napjára és a mutatott. Jól emlékszem Az aránylag elég nagy kultúrünnep tiszteletére az első fellépésükre és létszámot számláló falu szervezett ünnepi mű- örömmel hallhattam, hogy apraja-nagyja ott volt a sok szép új dalt betanultak. tűzoltóotthonban. sorban. Sok szülő izgatottan A nemrég megalapított A sok szép vers elhangzása után igen nagy citerazenekar előadása várta saját gyermeke felléérdeklődésre tett szert a is jól sikerült, Gyurica pését. Különösen a lendvai petesházi vegyes kórus. József, Császár Pál és Csá- magyar népi tánccsoport Alig néhány éve alakult és szár Ferenc citerájukkal előadása keltett nagy érmáris szép eredményeket jó hangulatot teremtettek. deklődést. Néhány petes-

étel, erő, egészség

házi leány és ifjú is táncol a csoportban, és nem kis élmény volt számukra a saját szülőfalujukban fellépni. Az ifjúsági szervezet tagjai még néhány rövid, tréfás jelenettel működtek közre a műsorban. Az előadott kis tréfákon jót mulatott a közönség. A hangulatos, gondosan összeállított tarka műsorral a petesháziak méltón hozzájárultak a nemzetközi nőnaphoz és a kultúrünnephez. Ha az énekkarnak még valamelyik zenetanár is segíteni fog, akkor a petesháziak is hamarosan csatlakoznak a göntérházi és a hosszúfalui énekkarokhoz, és nincs kizárva, hogy előadásaikat a maribori rádió is szalagra veszi. A két és fél órás színvonalas műsorért dicséret illeti a petesháziakat.

Nemzeti Közegészségügyi Intézet

prim. mag. Branislava Belović, dr. med.

Hogyan akadályozhatjuk meg a székrekedést? A táplálkozásnak és a testmozgásnak fontos szerepe van a székrekedés megelőzésében és elhárításában. Táplálkozásunk legyen változatos és étkezzünk rendszeresen. A reggeli soha ne maradjon

el, ugyanis a bélrendszer ürülését serkenti. Nagyon fontos, hogy elegendő mennyiségű rostot fogyas�szunk. Rostokban gazdag a zöldség, a gyümölcs, a hüvelyes zöldségek, a teljes értékű gabona és

gabonatermék, a magvak és a diófélék. Naponta fogyasszunk legalább 30 dkg zöldséget és 20 dkg gyümölcsöt. A gyümölcsöt lehetőleg ne hámozzuk meg. Igyekezzünk praktikusan és gazdaságosan

gyasszuk el az áztatólével együtt. Ne feledkezzünk meg az alacsony zsírtartalmú erjesztett tejtermékekről sem (savanyútej, joghurt, kefir). Naponta igyunk meg legalább 8 nagy pohár vizet.

Böjti rétes

Anna néni kompótja

• • •

• 10 dkg aszalt szilva mag nélkül • 1 tasak gyümölcstea • 2 alma • 3 körte • 1 kanál méz • Egy narancs leve • 6 dl víz

1 teljes kiőrlésű lisztből készült rétestészta Töltelék: 15 dkg hajdinakása • 40 dkg túró • 2 tojás • 1 joghurt Só • 2–3 kanál olaj

Megfőzzük a teát. Néhány perc múlva eltávolítjuk a teafiltert, hozzáadjuk a citromhéjat, a feldarabolt almát, a szilvát és a körtét. Főzzük, majd lehűtjük. Egy kanál mézzel édesítjük és hozzáadjuk a gyümölcslevet. Tipp: a kompótot tálalhatjuk rizsfelfújttal vagy palacsintával.

Megfőzzük a kását, de ügyeljünk arra, hogy ne főjön szét. Elkeverjük a tojást, a túrót, a fél joghurtot és a lehűtött kását, majd enyhén megsózzuk. A tésztát megkenjük olajjal, rátesszük a tölteléket és feltekerjük. A tekercseket kikent tepsibe tesszük és a megmaradt joghurttal megkenjük, majd a sütőbe tesszük és megsütjük.

" 10

választani, ezért válasszuk az idényjellegű termékeket. Ne feledkezzünk meg az almáról, a körtéről, a narancsról, a mandarinról, az aszalt szilváról... Az aszalt szilvát áztassuk be egy éjjelen át és reggel fo-

" N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 13 .


Info

Elismerés Berki Silvijának ISKOLÁSKOR ELŐTTI GYERMEKEK RENDES ÉVES ÓVODAI BEÍRATÁSA A 2014/2015-ÖS TANÉVRE A gyermekek rendes éves óvodai beíratása 2014. március 17-től március 21-ig folyik, 8 és 15 óra között az óvoda minden tagozatában, valamint 8 és 16 óra között az óvoda vezetőségének helyiségeiben. Meghirdetett programok 1 éves kortól iskolába lépésig: egész napos program, félnapos program, rövidített program. További információk és a szükséges nyomtatványok a titkárságon (Župančič utca 5., Lendva, tel.: 57-88-670), a tanácsadó szolgálatban (tel.: 57-88-676, e-mail cím: livia.horvath@guest.arnes.si) és az óvoda tagozataiban kaphatók, valamint az óvoda weboldalán, a www.vrtec-lendava.si címen is elérhetők. A beiratkozási időszakban JÁTÉKOS FOGLALKOZÁSOKAT szervezünk az óvoda összes tagozatában az alábbiak szerint: IDŐ

EGYSÉG

DÉLELŐTT

DÉLUTÁN

HÉTFŐ, 2014. 3. 17-én

GÖNTÉRHÁZI KT

9:30 – 10:30

16:00 – 17:00

KEDD, 2014. 3. 18-án

HOSSZÚFALUI KT

9:30 – 10:30

17:00 – 18:00 (FALUOTTHON)

SZERDA, 2014. 3. 19-én

GYERTYÁNOSI KT

9:30 – 10:30

15:30 – 16:30

1. Sz. LENDVAI KT

9:30 – 10:30

17:00 – 18:00

CSÜTÖRTÖK, 2014. 3. 20-án

2. Sz. LENDVAI KT

9:30 – 10:30

16:00 – 17:00

HOTIZA

9:30 – 10:30

15:30 – 16:30 Örülünk a találkozásnak!

A szlovén Egészségügyi Minisztérium a szlovén rákelleni küzdelem egyesületeinek díszülésen osztotta ki az elismeréseket és plaketteket azoknak a szervezeteknek és egyéneknek, akik ezen a területen maradandót tettek. A muravidéki rákelleni harc egyesületének javaslatára a Muravidékről több személy részesült elismerésben, mégpedig Nataša Brulc Šifta, a Murski val újságírója, Mateja Puhan klubtag, a Spar vállalat, valamint arany plakettet vehetett át prim. mag. Branislava Belović. Bronzelismerést ítéltek oda Berki Silvijának, az MMR újságírójának, dr. Petraš Teodorának, a közegészségért felelős nemzeti intézet muraszombati vezetőjének és Nataša Gidernek, a Večer tudósítójának, illetve a Grafično oblikovanje Anton Hozjan s.p. egyéni vállalkozásnak. HF

Közmédia javallat március 17. és 23. között

Villányi Zoltán heti műsorajánlója Villányi Zoltán 1992-től a Duna Televízió munkatársa; napjainkban az MTVA tudósítója. Nagyváradról és a Partiumból rendszeresen beszámol az ottani magyar közösség életéről, a legfontosabb eseményekről. Szülővárosáról és környékéről a közelmúltban jelent meg „Erdély nyugati ablakában” című dokumentumfilmje. Lokálpatriótának tartja magát.

Reggelente korán kelek, így sosem hagyom ki a Kárpát expresszt. A hétfői műsorból megtudhatjuk, milyen fontos események zajlottak hétvégén a Kárpát-medencében. A magazinnak rendszeresen dolgozom; ám azért is ajánlom, mert meg-

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 13 .

ismerhetjük a „végeken” élő magyarok mindennapjait, egyéniségeit: fiatal művészeket, írókat, mesterembereket, tehetségeket, s a kisembereket. (Duna, 6.00) Nagy rajongója vagyok a történelmi-dokumentumtörténeti filmeknek. Keddre ezért a Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből című sorozatot ajánlom. (Duna 7.35) Reggelenként mindig megnézem a Kultikon ismétléseit; szerdán tartsanak velem! Érdekelnek az új bemutatók, a kortárs műalkotások, új kezdeményezések, de az ígéretes fiatal tehetségek is. Örömmel hallgatom ugyanakkor a könnyed beszélgetéseket, vitákat; a kulturális témák mindig is közel áll-

tak hozzám. Nagyváradról itt mutattuk be először a Vonatszínházat, melynek során az Európa című előadás nézőit Félixfürdőig kocsikáztatták a nagyváradi állomásról. (Duna, 8.10) Van egy műsor, amelyet a párommal együtt szoktunk nézni: a Ridikül. Ezt ajánlom a kedves olvasóknak csütörtök délutánra. Egymás jobb megismeréséhez is hozzájárul azzal, hogy utána ki- és átbeszéljük a műsorban érintett témákat, immár a mi szemszögünkből. (M1, 17.35) Szeretem az olyan díjnyertes filmeket, amelyeket betiltottak. A Pacsirták cérnaszálon remek alkotás. Akik ragaszkodnak az ötvenes években történtek megisme-

réséhez, azok semmiképpen se hagyják ki péntek este! (Duna, 22.05) Amikor szabadidőm engedi, wellnessfürdőbe járok. Ha szombaton megnézzük Az arab fürdők története és élete című szíriai dokumentumfilmet, akkor mindent megtudhatunk a gőzfürdőkről, azok szertartásairól. (M1, 15.55) Vasárnap reggel csakis mesével indíthatunk. A Mézga család mindan�nyiunk számára ismerős, így Mézga Aladár különös kalandjait sem szabad kihagyni a sorból. Egyszerre szórakoztat és felüdít, hiszen segít visszaemlékezni a gyermekkoromra. (M2, 9.10)

11


Info március 14. péntek Szlovén Tévé I. 6:05 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:10 Jó reggelt, 10:35 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Jó óra Akival, 18:30 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovén üdvözlet – zenés műsor, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:25 Lenzerheide: Alpesi sí, csoportos döntő, 12:50 Jó reggelt, 14:00 Téli Paralimpia 2014, összefoglaló, 14:25 Falun: Sífutó vk, 16:25 Harrachov: Síugró vb, 18:20 Labdarúgó-összefoglaló, 19:10 A pont, 20:00 David Suchet az Orient expresszben – angol dok. műsor, 20:45 Modern család – am. sorozat, 21:10 Scott és Bailey – angol sorozat, 22:00 Stander – koprodukciós film, 23:50 Téli Paralimpia 2014, összefoglaló, 0:10 Ismétlés.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:30 Nemzetiségi magazin, 13:05 Esély, 13:35 A megregulázott fény, avagy a lézer napjainkban – dok. sorozat, 13:55 Történetek a nagyvilágból, 14:30 23:15 A Kossuth- Különleges mentőalakulat – és Széchenyi-díjak ausztrál sorozat, 15:20 A múlt átadása fogságában – brazil sorozat, 16:10 Jövő-időben, 16:15 Híradó+, 16:30 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:20 Híradó, 17:35 Ridikül, 18:25 A következő! – kvíz, 19:30 Híradó este, 20:20 Bízunk Benned! – vetélkedő, 21:20 Párizsi mentősök – francia sorozat, 22:20 Az Este, 22:55 Híradó, 23:10 Verssor az utcazajban, 23:15 A Kossuth- és Széchenyi-díjak átadása, 0:20 Ismétlések.

RTL Klub

március 15. szombat Szlovén Tévé 6:10 Visszhangok, 7:00 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, ism., 14:20 Helyes ötlet!, 14:50 Idegenforgalmi műsor, 15:15 Alpok–Duna–Adria, 15:50 A fák mesélnek – dok. sorozat, 16:20 Állatokról, emberekről, 17:00 Hírek, 17:15 A kertben, 17:35 Amerikai álmok – am. dok. műsor, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanások, 20:00 Az én Szlovéniám – kvíz, 21:40 Village folk, 21:50 A tekintet csábítása – dok. műsor, 22:20 Hírek, 22:55 A délkör – szlovén film, 23:20 Jack Taxlor: Rendőrök – ír sorozat, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:55 Forma–1, Ausztrál Nagydíj, időmérő edzés, 8:05 Sportműsor, 8:55 Lenzerheide: Műlesiklás, döntő, nők, 1. futam, 9:55 Lenzerheide: Óriás műlesiklás, döntő, férfiak, 1. futam, 10:40 Téli Paralimpia 2014, összefoglaló, 10:55 Élvezzük a telet, ism., 11:25 Lenzerheide: műlesiklás, döntő, nők, 2. futam, 12:10 Biatlon vk, férfiak, 13:30 Lenzerheide: Óriás műlesiklás, döntő, férfiak, 2. futam, 14:40 Biatlon vk, nők, 15:55 Harrachov: Síugró vb, 17:40 Út Brazíliába, 18:10 Labdarúgó-összefoglaló, 18:55 Forma–1, Ausztrál Nagydíj, időmérő edzés, ism., 20:00 Ljubljana: Olimpija – Maribor, labdarúgó-mérkőzés, 21:55 Pszicho – am. film, 23:40 Téli Paralimpia 2014 – összefoglaló, 23:55 Aritmikus koncert: Happy Ol’ McWeasel, 0:50 Aranyfüst, 1:20 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:15 Szabadság tér ’89, 13:05 A forradalomtól a szabadságharcig, 13:40 Forma–1, Ausztrál Nagydíj, időmérő edzés, 15:25 Állványok mögött, 16:35 Ég, föld, férfi, nő – Somogyország, 17:30 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:20 A galamb papné – magyar film, 22:15 Ghymes 30 – koncert, 1. rész, 23:10 Ritmikus gimnasztika vk, 0:15 A Hídember – magyar film.

RTL Klub

8:10 Reggeli, 11:45 Asztro Show, 12:50 Reflektor, 13:10 Fókusz, 13:45 Négyen négy ellen – A családi játszma, 14:30 Éjjel-nappal Budapest, 15:40 Csók és csata – am. sorozat, 16:50 A gyanú árnyékában – dokureality, 17:55 Fókusz, 18:30 Híradó, 19:30 Négyen négy ellen – A családi játszma, 20:05 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 21:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:55 A zöld íjász – am. sorozat, 22:55 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:55 Reflektor, 0:15 Odaát – am. sorozat, 1:15 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 6:55 Mokka, 9:30 Stahl konyhája, 9:35 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-világ, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:00 Hal a tortán, 16:00 Családi titkok, 17:00 Maricruz – mexikói sorozat, 18:00 Tények, 19:30 Az Élet Showja – reality-show, 20:40 Édes élet – reality-sorozat, 21:55 Jóban Rosszban, 22:50 A Skorpiókirály 3. – Harc a megváltásért – am. film, 0:55 Tények Este, 1:30 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kívánságkosár, 14:20 Nótacsokor, 14:30 Szerelmes földrajz, 15:00 Lélek Boulevard, 15:30 Família Kft. – magyar sorozat, 15:55 Önkéntesek – dok. film, 16:30 Család-barát, 20:00 A Pesti Vigadó 18:25 Duna anzix, ünnepélyes megnyitója 18:40 Kultikon, 19:00 Híradó, 19:30 Hazajáró, 20:00 A Pesti Vigadó ünnepélyes megnyitója, 21:10 Fábry, 22:30 Szabadság tér ’89, 23:05 Duna World News, 23:10 Kívánságkosár, 0:05 Híradó, 0:40 Ismétlések.

6:45 Kölyökklub, 9:45 Kőgazdagok – am. sorozat, 10:35 Jóbarátok – am. sorozat, 11:05 Kölcsönbaba visszajár – am. film, 12:50 Apai felügyelet – am. film, 14:40 Szabadítsátok ki Willyt! 3. – am. film, 16:30 A tolvajok 16:30 A tolvajok hercege – angol–német film, 18:30 Híradó, 18:55 Fókusz Plusz, hercege 19:30 Az utazó – am. film, 21:30 A feláldozhatók 2. – am. film, 23:25 Erőszakik – am. film, 1:30 Gálvölgyi-show.

TV2 6:25 TV2 matiné, 11:05 Babavilág, 11:35 Tűsarok, 12:05 Az elveszett aranyváros fosztogatói – am. film, 14:05 Fergeteges forgatás – am. film, 16:00 Kutyaszálló – am. film, 18:00 Tények, 19:00 Megasztár 10!, 21:00 Apádra ütök – am. film, 23:15 Az ének iskolája – szórakoztató műsor, 1:25 Vanília égbolt – am. film.

Duna Tévé 6:50 Márciusi hajnal – dok. film, 7:30 Ünnep díjátadás, 8:30 Híradó, 8:45 A Kossuth tér avatása, zászlófelvonás, ünnepi stúdió, 10:20 Öt kontinens, 10:30 Ünnepség a Nemzeti Múzeumnál, 12:00 Híradó, 12:35 A Pesti Vigadó ünnepélyes megnyitója, ism., 14:00 Sírjaik hol domborulnak…, 14:25 Barangolások öt kontinensen, 14:55 Hazajáró, 15:20 Mit kívánt a magyar nemzet – dok. sorozat, 16:25 Ünnepi díjátadás, ism., 17:20 Magyar elsők, 17:35 Zengő ABC – dok. sorozat, 17:45 Hol volt, hol nem volt…, 18:15 Szabadságharcos emlékhelyek Felsőháromszéken – dok. film, 18:45 Székely vértanúk 1854, 19:00 Híradó, 19:30 Hazajáró, 20:00 Ünnep határok nélkül, 20:55 A bukás hősei – dok. film, 21:30 Egy magyar nábob – magyar film, 23:05 A szabadság asszonyai – dok. film, 23:45 A szabadságharc lengyel légiója – dok. film, 0:20 Gasztroangyal, 1:15 Híradó, 1:55 Ismétlések.

március 16. vasárnap

március 17. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:40 Művelődési műsor, 11:05 Mezsgyék, 11:15 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet – zenés műsor, ism., 15:00 A hongkongi grófnő – angol film, 17:00 Hírek, 17:15 Perpetuum Jazzile – The show, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 A hatalom – dán sorozat, 21:05 Interjú: dr. Matjaž Kmecl, 22:00 Hírek, 22:25 Egy könnycsepp az érdes arcon – dok. műsor, 23:15 Tito – a végrendelet utolsó szemtanúi – horvát dok. sorozat, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:50 Forma–1, Ausztrál Nagydíj, 8:55 Lenzerheide: Műlesiklás, döntő, férfiak, 1. futam, 9:55 Lenzerheide: Óriás műlesiklás, döntő, nők, 1. futam, 10:40 Sportkihívás, 11:25 Lenzerheide: Műlesiklás, döntő, férfiak, 2. futam, 13:10 Bangers – 21:00 Andrej Szaharov, a sportműsor, 13:35 független ember Téli Paralimpia 2014, összefoglaló, 13:55 Harrachov: Síugró vb, 15:40 Kontiolahti: Biatlon vk, 17:55 Vojnik: Női kosárlabda-mérkőzés, döntő, 19:50 Lottó, 20:00 Nemzetközi gála balett-koncert, 21:00 Andrej Szaharov, a független ember – francia dok. műsor, 22:35 Téli Paralimpia 2014 – összefoglaló, 23:35 Ismétlések.

Magyar Tévé 6:30 Forma–1, Ausztrál Nagydíj, 9:10 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:10 Hétköznapi kifutó, 12:40 TeleSport, 13:10 Út Rióba – labdarúgó-magazin, 13:40 Forma–1, Ausztrál Nagydíj, ism., 16:25 Telesport, 18:50 A Lényeg, 19:30 Híradó este, 20:20 Magyarország, szeretlek!, 21:40 Pippa Lee négy élete – am. film, 23:15 Ritmikus gimnasztika vk, 0:20 Bjutiful – spanyol–mexikói film.

RTL Klub 6:45 Kölyökklub, 9:50 EgészségKalauz, 10:30 Teleshop, 11:25 Kalandor – magazin, 11:55 Havazin, 12:35 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek, 13:10 Jóbarátok – am. sorozat, 13:40 Glee – Sztárok leszünk! – am. sorozat, 14:45 Az utazó – am. film, 16:50 Ki a faszagyerek? – német–am. film, 18:30 Híradó, 18:55 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 Sherlock Holmes – am.–angol film, 22:25 Kalandférgek 2. – Öbölből vödörbe – am. film, 0:25 Portré, 1:05 Üzenet a túlvilágról – am. film.

TV2 6:25 TV2-matiné, 9:55 Astro-Világ, 11:00 Stílusvadász, 11:30 Stahl konyhája, 12:00 Több mint TestŐr, 12:30 Édes élet – reality-sorozat, 16:00 Megasztár 10!, ism., 23:50 Az út 18:00 Tények, 19:00 Napló, 20:00 A Nagy Duett – show, 22:50 Kasza! – magyar show, 23:50 Az út – am. film, 1:55 Psych – Dilis detektívek – am. sorozat.

Duna Tévé 6:10 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:10 Hogy volt!?, 13:05 Fölszállott a páva, 15:30 Napok, évek századok, 16:25 Kormorán koncert, 17:30 Zengő ABC – dok. sorozat, 17:40 Hol volt, hol nem volt…, 18:00 Öt kontinens, 18:30 Heti Hírmondó, 19:00 Híradó, 19:20 Dunasport, 19:30 És még egymillió lépés – dok. sorozat, 20:15 Csellengők, 20:45 Gasztroangyal, 21:45 Kárpáthy Zoltán – magyar film, 23:05 Katolikus krónika, 23:15 Görög katolikus liturgia Miskolcról, 0:55 Híradó.

6:20 Villanás, 6:30 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt, 10:35 A lélek horizontja, ism., 11:10 Kilátás a..., 11:50 Village folk, 12:00 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:35 Éjféli klub, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Jó óra Bernardával, 18:30 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 A kép képe, 23:35 Érdekel a könyv, 23:55 Jan Fabre művész kitalált portréja, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:35 Jó reggelt, 14:20 Idegenforgalmi műsor, 14:50 Interjú, ism., 15:45 Roma nemzetiségi műsor, 16:10 Téli Paralimpia 2014, ös�szefoglaló, 17:20 David Suchet az Orient expresszben – angol dok. műsor, ism., 18:05 Jó napot, Koroška!, 18:40 Helyes ötlet!, 19:10 A pont, 20:00 Ahol egyszer jártunk – finn–svéd film, 22:00 Tetthely – osztrák sorozat, 23:30 Ismétlés.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:30 Nemzetiségi magazinok, 13:35 Magyarlakta vidékek krónikája, 14:30 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 15:20 A múlt fogságában – brazil sorozat, 16:10 Jövő-időben, 16:15 Híradó+, 16:30 15:20 A múlt Rex felügyelő – osztrák sorozat, fogságában 17:20 Híradó, 17:35 Ridikül, 18:30 A következő – kvíz, 19:30 Híradó este, 20:20 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, 21:20 Kékfény, 22:20 Az Este, 22:55 Híradó, 23:10 Verssor az utcazajban, 23:20 Aranymetszés, 0:15 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 10:05 Topshop, 11:45 Asztro show, 12:50 Reflektor, 13:10 Fókusz, 13:45 Négyen négy ellen – A családi játszma, 14:30 Éjjel-nappal Budapest, 15:40 Csók és csata – am. sorozat, 16:50 A gyanú árnyékában – dokureality, 17:55 Fókusz, 18:30 Híradó, 19:30 Négyen négy ellen – A családi játszma, 20:10 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 21:25 Barátok közt – magyar sorozat, 22:00 Castle – am. sorozat, 23:05 CSI: A helyszínelők – am. sorozat, 0:10 Reflektor, 0:25 Mr. és Mrs. Bloom – am. sorozat, 1:30 Kémpárbaj – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények Reggel, 9:30 Stahl konyhája, 9:35 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:00 Hal a tortán, 16:00 Családi Titkok – reality-show, 17:00 Maricruz – mexikói sorozat, 18:00 Tények, 19:30 Az Élet Showja – reality-show, 20:40 Édes élet – reality-sorozat, 21:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 22:50 NCIS – am. sorozat, 23:55 Elit egység – kanadai sorozat, 1:00 Tények este, 1:45 Aktív, 2:10 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kívánságkosár, 14:20 Nótacsokor, 14:35 Beugró – Improvizációs helyzetgyakorlatok, 15:30 Família Kf t. – magyar sorozat, 15 : 5 0 Vallási műsorok, 21:10 80 huszár 16:30 Család-barát, 18:15 Duna anzix, 18:40 Kultikon, 19:00 Híradó, 19:20 Dunasport, 19:30 Hazajáró, 19:55 Nem szoktam hazudni – magyar film, 21:10 80 huszár – magyar film, 23:15 Duna World News, 23:20 Kívánságkosár, 0:10 Híradó, 0:50 Az Este, 1:25 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 13 .


Info március 19. szerda

március 18. kedd Szlovén Tévé 6:10 Visszhangok, ism., 7:00 Jó reggelt, 10:35 Művelődési műsor, 11:25 Emberek bolygója – angol dok. sorozat, 12:15 A kép képe, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, ism., 14:20 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Kanapé, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Jó óra Jasnával, 18:30 11:25 Emberek bolygója Infodrom, 18 : 3 5 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Az utolsó angol úriember – angol sorozat, 21:00 A szlovének és az I. világháború – dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Glóbusz, 23:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:50 Jó reggelt, 14:25 A pont, ism., 15:20 Az én Szlovéniám – kvíz, ism., 17:00 A hírnök, 17:35 Hidak: Kanapé, 18:05 A tekintet csábítása, ism., 18:35 Ezazene – zenés műsor, 19:05 A pont, 19:50 Az Astro sorsolása, 20:00 A töréspont, 20:50 Nővér – francia–svájci film, 22:25 Zenés műsor, 23:00 Ismétlés.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Nemzetiségi magazinok, 13:35 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, ism., 14:35 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 15:25 A múlt fogságában – brazil sorozat, 16:15 Híradó+, 16:30 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:20 Híradó, 17:35 Ridikül, 18:30 A következő! – kvíz, 19:30 Híradó este, 20:20 Párizsi helyszínelők – francia sorozat, 21:20 Bosszú – am. sorozat, 22:10 Az Este, 22:45 Híradó, 23:00 Verssor az utcazajban, 23:05 Gazdálkodók, 0:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé 6:05 Visszhangok, ism., 7:00 Jó reggelt, 10:35 City folk: Athén, 11:00 A nyolcadik nap, ism., 11:55 A repülő ember – portréfilm, 13:00 Híradó, 13:30 A Hét, ism., 14:20 Glóbusz, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Jó óra Milicával, 18:30 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 A látogató – am. film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Nyíltan, 23:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:35 Jó reggelt, 14:30 Perpetuum Jazzile – The show, ism., 15:50 A hírnök, 16:30 Európai magazin, 16:45 Egy könnycsepp az érdes arcon – dok. műsor, ism., 17:45 Hidak, 18:15 Állatokról, emberekről, 18:40 A kertben, 19:00 A pont, 19:45 Lottó, 20:00 Élvezzük 22:35 Országúti a telet, 20:30 Sportkihívás, bordély 21:00 A Szuper Lottó sorsolása, 21:10 Sport, 22:00 Aranyfüst, 22:35 Országúti bordély – am. film, 0:30 Ismétlés.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:30 Nemzetiségi magazinok, 13:35 Gasztroangyal, 14:30 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 15:20 A múlt fogságában – brazil sorozat, 16:10 Jövő-időben, 16:20 Híradó, 16:30 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:20 Híradó, 17:35 Ridikül, 18:30 A következő!, 19:30 Híradó este, 20:20 Szabadság tér ´89, 21:10 Bábel, 22:10 Az Este, 22:45 Híradó, 23:00 Verssor az utcazajban, 23:05 Summa, 23:35 KorTárs, 0:05 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 11:45 Asztro show, 12:50 Reflektor, 13:10 Fókusz, 13:45 Négyen négy ellen – A családi játszma, ism., 14:30 Éjjel-nappal Budapest, 15:40 Csók és csata – am. sorozat, 16:50 A gyanú árnyékában – dokureality, 0:55 A főnök 17:55 Fókusz, 18:30 Híradó, 19:30 Négyen négy ellen – A családi játszma, 20:10 Éjjel-nappal Budapest, 21:25 Barátok közt, 22:00 Glades – Tengerparti gyilkosságok – am. sorozat, 23:05 Életre-halálra – am. sorozat, 0:05 XXI. század, 0:40 Reflektor, 0:55 A főnök – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények Reggel, 6:55 Mokka, 9:30 Stahl konyhája, 9:35 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:00 Hal a tortán, 16:00 Családi titkok – reality-show, 17:00 Maricruz – mexikói sorozat, 18:00 Tények, 19:30 Az Élet Showja – reality-show, 20:40 Édes élet – reality-sorozat, 21:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 22:50 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:55 Zsaruvér – am. sorozat, 1:00 Tények este, 1:45 Aktív, 2:10 Táncalak – magyar zenés film.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 10:05 Top Shop, 11:45 Asztro Show, 12:50 Reflektor, 13:10 Fókusz, 13:45 Négyen négy ellen – A családi játszma, ism., 14:30 Éjjel-nappal Budapest, 15:40 Csók és csata – am. sorozat, 16:50 A gyanú árnyékában, 17:55 Fókusz, 18:30 Híradó, 19:30 Négyen négy ellen – A családi játszma, 20:10 Éjjel-nappal Budapest, 21:25 Barátok közt, 22:00 Szulejmán – török sorozat, 23:20 Házon kívül, 23:55 Reflektor, 0:15 Családi bűnbanda – am. film.

TV2 6:25 Tények Reggel, 6:55 Mokka, 9:30 Stahl konyhája, 9:35 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. 21:55 Jóban Rosszban sorozat, 15:00 Hal a tortán, 16:00 Családi titkok, 17:00 Maricruz – mexikói sorozat, 18:00 Tények, 19:30 Az Élet Showja – reality-show, 20:40 Édes élet – reality-sorozat, 21:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 22:50 Frizbi Hajdú Péterrel, 23:55 A férjem védelmében – am. sorozat, 1:00 Tények Este, 1:45 Ismétlés.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kívánságkosár, 14:20 Nótacsokor, 14:35 Rocklexikon, 15:30 Família Kft. – magyar sorozat, 15:55 Vallási híradó, 16:30 Család-barát, 18:15 Duna anzix, 18:40 Kultikon, 19:00 Híradó, 19:20 Dunasport, 19:30 Hazajáró, 19:55 Önök kérték!, 21:00 A rejtélyes XX. század, 21:25 Küldetés – portréfilm, 23:00 Duna World News, 23:05 Kívánságkosár, 0:00 Híradó, 0:40 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kívánságkosár, 14:20 Nótacsokor, 14:40 Borvacsora, 15:30 Família Kft. – magyar sorozat, 15:55 Vallási műsor, 16:30 Család-barát, 18:15 Duna anzix, 18:40 Kultikon, 19:00 Híradó, 19:20 Dunasport, 19:30 Hazajáró, 19:55 Hogy volt!?, 21:15 Legenda – Queen együttes, 22:25 Muzsikál a mozi – dok. sorozat, 22:55 Duna World News, 23:00 Kívánságkosár, 0:00 Híradó, 0:35 Ismétlések.

március 20. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Jó reggelt, 10:40 Emberek bolygója – angol dok. sorozat, 11:55 Állatokról, emberekről, ism., 12:20 A kertben, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Nyíltan, ism., 14:20 Szlovén villanások, 15:00 Híradó, 15:10 Hidak: Határtalan, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Jó óra Boštjannal, 18:30 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, 21:30 Helyes ötlet!, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:35 Panoptikum, 0:30 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 13 .

Március 13-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:30 Planica: Síugró vk, döntő, 12:30 Oslo: Biatlon vk, férfiak, 16:55 Hidak: Határtalan, ism., 17:35 Amerikai álmok – am. dok. műsor, ism., 18:30 A töréspont, 19:20 Turbulencia, 19:50 A lóhere, 20:00 Planica: Síugró vk, döntő, ism., 21:00 Labdarúgás – Európa Liga, 22:55 Berlini vegyespáros – német film, 0:30 Ismétlés.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Nemzetiségi magazinok, 14:00 Útravaló, 14:20 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 15:10 A múlt fogságában – brazil sorozat, 16:05 Híradó+, 16:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:10 21:20 Munkaügyek SzerencseHíradó, 17:20 Híradó, 17:35 Ridikül, 18:30 A következő!, 19:30 Híradó este, 20:20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán, 21:20 Munkaügyek – magyar sorozat, 21:55 Az Este, 22:30 Híradó, 22:45 Verssor az utcazajban, 22:50 Barangolások öt kontinensen, 23:20 Történetek a nagyvilágból, 23:50 Ismétlések.

Súlypont: stúdióbeszélgetés „A pedagógusok nyelvi kompetenciáinak fejlesztése a kisebbségek nyelvén a Muravidék és a Rábavidék kétnyelvű tanintézményeiben” című oktatási projektről (az ismétlés elmarad) Március 14-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 8:10 Reggeli, 11:45 Asztro show, 12:50 Reflektor, 13:10 Fókusz, 13:45 Négyen négy ellen – A családi játszma, 14:30 Éjjel-nappal Budapest, 15:40 Csók és csata – am. sorozat, 16:50 A gyanú árnyékában – dokureality, 17:55 Fókusz, 18:30 Híradó, 19:30 Négyen négy ellen – A családi játszma, 20:10 Éjjel-nappal Budapest, 21:25 Barátok közt, 22:00 Colombiana – francia film, 0:05 Brandmánia, 0:45 Reflektor, 1:00 Dollhouse – A felejtés ára – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények Reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:00 Tények Délután, 12:25 Aktív, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:00 Hal a tortán, 16:00 Családi Titkok – reality-show, 17:00 Maricruz – mexikói sorozat, 18:00 Tények, 19:30 Az Élet Showja – reality-show, 20:40 Édes élet – reality-sorozat, 21:55 Jóban Rosszban, 22:50 Sherlock és Watson – am. sorozat, 23:55 Célkeresztben – am. sorozat, 1:00 Tények Este, 1:45 Aktív, 2:10 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kívánságkosár, 14:20 Nótacsokor, 14:30 Életművész, 15:30 Família Kft. – magyar sorozat, 15:55 Vallási műsor, 16:30 Család-barát, 18:15 Duna anzix, 18:40 Kultikon, 19:00 Híradó, 19:20 15:30 Família Kft. Dunasport, 19:30 Hazajáró, 19:55 Barangolások öt kontinensen, 20:25 Nemzeti Nagyvizit, 21:05 Örökzöldek a Józsefvárosból, 21:55 Táncvarázs, 22:50 Duna World News, 23:00 Kívánságkosár, 0:00 Híradó, 0:40 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Hidak: aktuális összeállítás, benne a március 15-i ünnepség Hodoson (az ismétlés elmarad) Március 18-án, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Kanapé: ifjúsági műsor, benne riportok, programajánló, nyereményjáték, Hoppedré professzor és sok jó zene (ismétlés: kedden 17.35-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Március 19-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Hidak: aktuális összeállítás, benne ismételten jelentkezik Iskolapad című rovatunk (ismétlés: szerdán 17.45-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Március 20-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Határtalan: a szombathelyi, a keszthelyi, a vajdasági és a lendvai tévéstúdió közös műsora (ismétlés: csütörtökön 16.55-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info figyelmükbe Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2014. március 11-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Fodrász Alter Ego Plus Fodrászstúdió, Fő utca 1., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, havi bér 789,15 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2014. március 19.) Kamionsofőr Rentas Trans d.o.o., Trnje 100B., Črenšovci (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2014. március 20.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

• Lendván • Dobronakon • Pártosfalván • • Hodoson • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

P1 PIT STO (acélfelni) 4x gumicsere 4x centrírozás 25,00 € (Áfával)

•Március 14., péntek 18.30 óra, •faluotthon, Domonkosfa Ünnepély a nőnap alkalmából. Március 15., szombat 15.00 óra, •faluotthon, Kapca •Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi műsor. •Március 15., szombat 16.00 óra, •faluotthon, Alsólakos •A szlovén kultúrünnep és a magyar nemzeti ünnep alkalmából szervezett rendezvény. •Március 17., hétfő 17.00 óra, •ljubljanai vár •Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulója alkalmából rendezett koszorúzás. •Március 20., csütörtök, 18.00, •a Kultúregyesületek Községi Szövetségének helyiségei, Lendva •14. irodalmi est.

PIT STOP

4x gumicsere (alumíniu 2 mfelni) 4x centrírozás 35,00 € (Áfával)

www.gumishop.si

gumiabroncsok, felnik és motorkerékpár-abroncsok teljes kínálata GUMI CENTER GABERJE d.o.o., Marof 4., Gyertyános, 9220 Lendva T: 00 386 2/578 86 30, F: 00 386 2/578 86 30, E: info@gumi-center.si Munkaidő: hétfőtől péntekig: 8:00–17:00, szombaton: 8:00–12:00

gyertyafény Március 6-a és 12-e között Lendvai Plébánia Csütörtök a hónap tizenharmadik napja, ezért emléknap lesz. Délután 16.30-kor imaóra a Legméltóságosabb Oltáriszentség és a Fatimai Szűzanya kegyszobra előtt, majd szentmise lesz. Az autóbusz 15.00 órakor indul Kótból. Csütörtök 19.00 órakor találkozó lesz az ötödik osztályos hittanosok szüleivel (mind a magyar, mind a szlovén csoportok számára). A nagyböjt minden péntekén 17.30kor keresztúti ájtatosságot tartanak. Mindenkit szeretettel várnak. Pénteken 19.00 órakor találkozó lesz a negyedik osztályos hittanosok szüleivel (mind a magyar, mind a szlovén csoportok számára). Szombaton 19.00 órakor, a szentmisét követően a szülők és a keresztszülők előkészülete a keresztelőre. A következő vasárnap a nagyböjt második vasárnapja. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor. Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise. Szombat délután vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig 16.00 órakor Völgyifaluban, 17.00 órakor Petesházán. Lendván 18.00 órakor a hittanosok és a családok részére lesz szentmise. A következő vasárnap Halász Dániel-emléknap lesz. Ezen a napon találták meg Kótban az egykori lendvai káplán holttestét. Délután 15.00 órakor a kóti Halász Dániel-parkban az egész egyházmegye számára keresztúti ájtatosság lesz.

•Eladó hazai tökmagolaj. Érdeklődni: tel. 070-851-390. •Lendván, nagyon csendes helyen eladó lakóház teljes bútorzattal: 3 hálószoba, konyha, nappali, ebédlő, 2 fürdőszoba, garázs, gyümölcsös. Ára: megegyezés alapján. A ház megtekinthető minden nap 9–21 óráig. Érdeklődni: tel. 02/575-1059. •Hosszúfaluban bérbe adó családi ház. Érdeklődni: tel. 041-703-238. •Magyarországi cég Szlovéniában induló üzletéhez magyarul is beszélő munkatársakat keres. Érdeklődni: tel. 0036/30-742-9704. Pál-Szántó Kft., Nagykanizsa, Kinizsi utca 94. •Smaragdtuja kapható termelőtől (80–150 cm-ig). Ára: 3–6,50 euró. Érdeklődni: Zalalövő, Nagyfernekág út 31., tel.: 0036/30-25677-44 vagy 0036/30-2813010. •Hosszúfaluhegyen, nagyon csendes és nyugodt helyen eladó idősebb, azonnal lakható ház kisebb gyümölcsössel és udvarral. Ára: 23.000 euró. Érdeklődni: tel. 040-782-746 vagy 02/575-1970.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak, szerda kivételével, amikor 7.30-kor van a szentmise. Pénteken 8.00 órakor a betegek látogatása, 16.00 órakor Zsitkócban lesz szentmise, 17.00 órakor keresztúti ájtatosság, 18.00 órakor szentmise a plébániatemplomban. Pénteken a 18.00 órai mise előtt keresztúti ájtatosság. Szombaton 16.00 órakor lesz szentmise. Vasárnap 9.00 és 18.00 órakor lesz Dobronakon szentmise, előtte 17.00 órakor keresztúti ájtatosság.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden második vasárnap van.

14

apróhirdetés

időjárás A hét végére enyhe, napos idő várható éjszakai lehűléssel.

névnapsoroló Március 14-től 20-ig Péntek – Matild Szombat – Kristóf, Magyar nemzeti ünnep Vasárnap – Henrietta Hétfő – Gertrúd, Patrik Kedd – Sándor, Ede Szerda – József Csütörtök – Klaudia

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 13 .


Info

Pártosfalvi posta: nincs érv az átalakulás ellen Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő levelére a pártosfalvi posta átszervezésével kapcsolatosan Boris Novak, a Szlovén Posta vezérigazgatója válaszolt: – A Szlovén Posta Rt. részéről Önnek és Jasmina Opec képviselőnek külön levélben részletesen ismertettük a postahálózat átszervezésének és optimalizálásának szükségességét. Az ügyben találkoztunk a muravidéki községek képviselőivel és Moravske Toplice Község Tanácsával, és magyarázatot adtunk arra, miért sürgős és elkerülhetetlen a posták átszervezése. Mindenképp érdekünkben áll, hogy a változások által érintett helyi lakosság megértse, miért kellenek a változások. A kérdésben a Muravidéken a nemzetiségileg vegyesen lakott területnek külön figyelmet szenteltünk, sok információt biztosítottunk a helyi közösségeknek is. Ennek ellenére még

mindig a pártosfalvi postahivatal változatlan formában való megtartásáról fejezik ki elvárásaikat, amit nehezen értünk meg, hiszen az eddigi párbeszédben senki sem fejtett ki tartható érveket, miért szükséges ez. Nehezen értjük azt is, hogyan sérti a szerződésesre változtatott postahivatal a társadalom működését. Mint elmondtuk, a Szlovén Posta a postaablakoknál folyó ügyintézés hirtelen visszaesése miatt középtávon képtelen fenntartani a jelenlegi hálózatot. A szerződéses posták pedig ott is szolgáltatást biztosítanak a lakosság számára, ahol egyébként a hivatalokat kénytelen lenne bezárni. Így a pártosfalvi postahivatal átalakulása is előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz. A Szlovén Posta szem előtt tartja a nemzetiségi jogokat szabályozó törvényeket – teszi hozzá végül a vezérigazgató. Szolarics Nađ Klára

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik szeretett

Vágytam még maradni szeretteim között, A sors végül ellenem döntött. Búcsúzni nem tudtam, ajkam nem engedett, Amit mondtam volna, tudja, ki szeretett.

Toth Teréz,

szül. Bazsika (1927–2014) temetésén részt vettek, koszorú-, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisére adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetet mondunk Bernád József püspöki tanácsos úrnak a gyászszertartásért, az imádkozóasszonyoknak az elmondott imákért és az énekkarnak a megható gyászénekekért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Gyászoló fiai családjukkal

Pince, 2014. február 27-én

Övvel biztonságosabb a közlekedés Szlovéniában a rendőrség március 16-ig fokozott ellenőrzést végez a biztonsági öv használatát illetően. Az akció nemcsak Szlovénia területén, de a legtöbb EU-s államban zajlik, a rendőrök ebben az időszakban még nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy a járműben be legyünk kötve. Az akció célja növelni a biztonsági öv használatának arányát, hiszen jelentősen csökkenti a halálos és súlyos sérülések számát. A kimutatások szerint ugyanis 40 százalékkal kevesebb áldozat lenne, ha

a biztonsági övet mindenki használná. A biztonsági öv használatának elmaradása

120 eurós bírságot vonhat maga után. HF

Értesítés Március 16-án ingyenes autóbuszjárat indul Hodosról Lendvára az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett központi ünnepségre. Az autóbusz a következő állomásokon áll meg: - 14.45 Hodos (kultúrotthon) - 15.00 Domonkosfa (autóbusz-állomás) - 15.15 Szerdahely (autóbusz-állomás) - 15.25 Pártosfalva (autóbusz-állomás) - 15.35 Szentlászló (autóbusz-állomás).

Felhívás regisztrációra a magyarországi országgyűlési választásokra A Lendvai Konzuli Iroda értesíti a Muravidéken élő magyar állampolgárokat, hogy 2014. március 22-én 16 óráig kérhetik felvételüket a központi névjegyzékbe. A kérelem legegyszerűbben a www.valasztas.hu oldalon keresztül nyújtható be, de postán is elküldhető a Nemzeti Választási Iroda címére: 1854 Budapest. A kérelemnek a fenti határidőig meg kell érkeznie. A kérelem letölthető a www.valasztas.hu oldalról vagy beszerezhető a Konzuli Irodában (választási telefonvonal: 02 577 15 15).

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 13 .

15


Info Nem vitázni vele Rakodok

Humor – Te hallottad, hogy a Zsuzsi plasztikai sebésznél volt és felvarratta az arcráncait? – Tényleg? – Igen, de most ha elmosolyodik, felemelkedik a bal lába a földről. Lerobban a trabantos az út szélén. Arra megy egy BMW-s, és felajánlja, hogy elhúzza a legközelebbi szervizig. Rá is kötik a Trabantot a vontatókötélre, a BMW-s meg rálép a gázpedálra és gyorsulni kezd. A trabantos persze nagyon fél, így eszeveszett dudálásba kezd. Elhúznak egy rendőrjárőr mellett, mire az beszól a központba: – Ilyet még nem láttatok, egy Trabant 180-nal megy egy BMW mögött, és még dudál, hogy előzni akar! Egy várandós asszonyka ellenőrzésre megy az orvosához. A vizsgálat után szégyellősen megszólal: – A férjem megkért, hogy kérdezzek meg valamit. – Tudom, tudom – feleli a doki. – Megnyugodhat, a szex nem veszélyes egészen a terhesség utolsó hónapjáig. – Nem egészen erről van szó. Hanem arról, hogy nyírhatom-e továbbra is én a füvet. Fiatal legény megszorul anyagilag. Végül kitalálja, hogy selyemfiúskodik kicsit. Kiírja az ajtajára: Ágyban 100 euró Kanapén 50 euró Padlón 25 euró Meglátja ezt a földszinti öregecske hölgy, malacpersely elő... Az összes pénzt összekaparja, rohan a fiúhoz, odaadja neki a pénzt. Az elszörnyülködik a randa vénségen, de hát nagyon kell neki a pénz, úgyhogy rászánja magát, és megszámolja a kis zsetonokat: – Hmm... 100 euró. Akkor ugye ágyban szeretné? Mire a vénasszony: – Dehogy! Négyszer a padlón!

16

Szivarka

24 óránként esedékest

El!

2 2014. április 18–21., Gyula

1

és

2

A

Perzsa uralkodó Gallium

Francia autójel

Földre helyezünk

3

Jelentkezni a www.palinka.eatweb.net oldalon lehet március 17-ig.

Fejfedő

Kérdőszó

Piros, németül

Csaholó

3

Hidrogén

Némán tegező! Vissza: hiány

Úri színházi ülőhelyet Tintapatron Hangszermárka

Hamis Női név

Asztácium Italsűrítmény

1

I

Vissza: fényezőszer Magyar Kupa

Magam

Középen kilát!

Tízharmad!

Részben szóvá!

Nitrogén

„A” jeles tanuló Amper, volt Spanyolországi népcsoport

Dehogy Páros Nóra! -ről párja Urán

A Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Karinthy-gyűrűs humorista, Búcsúszentlászló. A szerencse Horváth József csentei olvasónknak kedvezett, az ajándékot szerkesztőségünkben veheti át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje március 24. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

kulcslyuk

Ladislav Sobočan, a Lendvai Fotó-video Klub elnöke Az ideális nő? • Számomra az ideális nő egy igazi lelki társ. Álomutazás? • Szeretném látni Dél-Amerika nevezetes tájait. Álomszakma? • Már azt csinálom. Ha szabadidő, akkor... • Nincs belőle sok, de amikor akad, azt fotózással és olvasással töltöm. Ha étel, ital, akkor... • Mexikói konyha, azaz egy szép szelet hús fűszeres körettel – kell ezen kívül még más? Kedvenc tévéműsor, film... • Az Egy asszony illata Al Pacino főszereplésével, az Eső előtt Milčo Mančevski rendezésében. Legkedvesebb nóta, zeneszám? • Szeretek minden zenét, aminek értelmes szövege és jó dallama van.

Kos Már. 21. – ápr. 20. Azt gondolja, a kedvese olyasmit vár el Öntől, amit nem tud megadni. Ne keressen hibát ott, ahol nincs! Bika Ápr. 21. – máj. 20. Olyan dologban kell helytállnia, amiben nincs tapasztalata. Ez ennek ellenére sem okoz Önnek gondot.

Latin férfinév

Testrész

Olasz autójel

Horoszkóp

Kálium

Háziállat, kedvenc? • Tengerimalac, ami Gyöngyi névre hallgat. Mit tesz a természetvédelemért? • Szelektálom a hulladékot, igyekszem takarékoskodni az energiával, a vízzel… Miben takarékoskodik? • Amennyire lehet, próbálok a pénzzel takarékoskodni. Kabala, amulett? • Hiszek a pozitív energiában. Legjobb tulajdonsága? • Minden emberben látok valami jót. Legrosszabb tulajdonsága? • Az előző válaszomból kifolyólag egy kicsit naiv vagyok. A leghasznosabb tárgya? • A mobiltelefonom és az autóm. Életbölcsessége, kedvenc mondása? • „A mindennapok hordalékából kell kimosnunk életünk maroknyi aranyát.”

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Bízzon benne, hogy ami Önnek jár, azt meg is fogja kapni, ami pedig nem jön össze, annak nincs helye az életében. Rák Jún. 22. - júl. 22. Jól indulnak a napok, de egy érzelmi trauma keresztbe tehet Önnek. Ne vegye nagyon magára a támadásokat. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. A következő lépést csak akkor tudja megtenni, ha életének bizonyos területeit rendezi. Zárja le régi dolgait. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Pénzügyekben nem elég a tapasztalat, hanem némi szerencsére is szükség van. Most is ez a helyzet. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Rendet kellene teremtenie az életében. Talán túl sokat akart, és ez a túl sok most követel és számon kér. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Fontos döntésekben legyen óvatos! Kérje ki barátai tanácsát akkor is, ha a lehetőségek nagyon csábítóak. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ne csak a saját gondolataival foglalkozzon. Vegye észre, hogy mások egészen máshogy látják a dolgokat. Bak Dec. 23. – jan. 20. Ha olyan helyzetbe kerül, amin nem tud változtatni, próbálja kihozni belőle a lehető legtöbbet. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Egy közös program elég változatosságot jelent ahhoz, hogy a párkapcsolat egyiküknek se váljon unalmassá. Halak Febr. 20. – már. 20. Egy különleges barát révén szerezhet érdekes tapasztalatokat. Ez akár egy új kapcsolat kezdete is lehet.

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 13 .


Horizont

Nők az irodalom birodalmában – negyedik alkalommal Zsúfolásig megtelt a Lendvai Könyvtár olvasóterme múlt csütörtökön a nőnap alkalmából szervezett, most már hagyományos irodalmi esten, melyen a hazai hölgyek irodalmi szárnypróbálgatásaival ismerkedhetett a közönség. Az irodalomban legtöbbször a szerző intim szférája nyilvánul meg;

a hazai szerzőnők alkotásaiban is többnyire az intim, egyéni és családi légkörű gondolatok, vallomások fogalmazódtak meg, így az irodalmi esten való bemutatkozáshoz alkotói bátorság is szükségeltetett. Verssel Alt Lidija, Bratkovič Ivanka, Sijarič Biserka, Frajzman Zlatka, Koter Gizella, Lugomer Pohajda Re-

nata, Zver Slavica, Auguštin Verona és Magdič Janja nyitotta meg szívét, prózát Ribarič Marjetától, Koter Gizellától, Paušic Olgától, Vida Törnar Judittól és Baša Kornelijától – aki kisprózájával a férfi-női viszonyt üde ironikus humorral közelítette meg – hallottunk szlovén, magyar és horvát nyelven. Az alkotásokat

Trojak Jerica, Varga Marika, Szőke Zita, Szőke Krisztina, Bacsi Jasna és Var­ga Ana interpretálta, míg az est zenés hangulatát Császár Sebastijan zongorán, valamint az 1. Sz. Lendvai KÁI zenekara és Kološa Tanja (Soldat Damir gitárkísére-

tével) színesítette. Az alkotókat és az előadókat a műsor zárásaként a nőnapi hagyományt követve a könyvtár és a Lendvai Nyugdíjas Egyesület egy szál virággal ajándékozta meg. kmj

1914. nov. 17., Osztrák Sziléziában egy katonai kórházban (levelezőlap)

Kedves feleségem!

A „női irodalom” alkotói és közönségük a Lendvai Könyvtárban.

Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közössége szeretettel meghívja Önt a

MAGYAR NEMZETI ÜNNEP tiszteletére rendezett ünnepi műsorra

2014. március 15-én, szombaton 18.30 órára a dobronaki művelődési házba.

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 13 .

Kívánom, hogy ezen soraim friss egészségben találjanak mindnyájatokat. Én ugyan most beteg vagyok, mert meghűltem, de talán nemsoká fog tartani. 15.-én kerültem kórházba, még ugyan nagyon gyenge vagyok. De talán itt meleg helyen, jó koszt mellett, felépülök. Már rég akartam írni. Okt. 28.-a óta a 48. gyalogezred 12. századába voltam beosztva. De ott nem volt alkalom, hogy a levelet feladhattam volna. Most ide, ha van sürgős írni valód, egy lapot írhatsz. Talán itt ér. De még nem tudom, meddig leszek itt, mert itt magyarok nincsenek, nem tudok velük beszélni. Azt hiszem, itt megfigyelnek, aztán tovább visznek. Lehet, hogy Magyarország felé. Lehet, hogy egyszer csak haza megyek egészség faszolásra. De azért csak írj, mert nem biztos az az egy lap ha nem talál is, még nem baj. Kívánok minden jót. Maradok szerető hitvesed, tisztelem szülőinket is. Inf. Jankó Zsigmond, cs. és kir. Truppen divizion, Spitál Troppau, Osztrák Szilézia. Az I. világháború (1914–1918) 100. évfordulójára – együttműködve a Maribori Területi Levéltárral és Šövegeš Lipov­ šek Gordana levéltárossal – frontnapló jellegű sorozattal emlékezünk. A szentlászlói Jankó Zsigmond frontról írt, fennmaradt és ma a levéltárban őrzött leveleinek válogatásából jelentetünk meg minden héten egy levelet.

17


Horizont Arven Šakti Szomi Kralj fotói

Két világ határmezsgyéjén állva

gyárudvar maradványait (hosszúfalui téglagyár) „éleszti újjá” a gyermekkort megidéző „kép-másokban”. Ezzel a művész tulajdonképpen nem tesz

A lendvai színházterem előcsarnokában csütörtökön került sor Arven Šakti Szomi Kralj mengeši fotóművész Megíratlan történetek című diptichon-sorozata kiállításának megnyitójára, melyen a közvetlenségéről ismert művésznő a képek keletkezéséről is szólt. Katarina Rus Kušelj Arven Šakti fotósorozatáról írja: „Megíratlan történetek című fotósorozatának szemlélésekor egy pillanatra úgy tűnik, ezúttal is külső és belső helyi-

ségek-terek vizuális realitásán keresztül történő ’mimézis-szerű’ utánzásról van szó. De sokkal több ennél. Fényképezőgépével egy elhagyott ipari telepet és egy műtermi belsőt

rögzít, látszólag kontrasztot állítva a tárgyi világ és egy belső, intimebb világ között… Ezt követően már nem a pillanat tapasztalata számít, hanem maga a kettősség játéka.” Bence

Szerelmi dalok déli áramlatban Klarisa Jovanovič nem először lépett idén a lendvai közönség elé, talán ennek tudható be, hogy a szombati, Mediteran című lemezbemutató koncertre a szokásosnál kevesebben voltak kíváncsiak – a színház az ürességtől szinte kongott. A közönség hiánya azonban szemmel láthatólag nem zavarta Klarisát,

ták be a Lendvai Könyvtárban újabb regényfordítását (Farkasszürkület), s jelenleg is egy hosszabb fordításművön dolgozik. A tavalyi évben megjelent „Szerelemből” című albumon többek között a szlovén és a muravidéki irodalom jeles alkotói, Feri Lainšček és Milan Vincetič nyelvjárásban írott verseinek megzenésítéseit,

szervező elem korábban is sajátja volt az énekesnő zeneanyagainak (például a fönt említett Lepa Vida balladában is). Klarisa kísérőzenekara, a Della Segodba tagjai a zenei kíséret mellett a hangszerelés nagymesterei is, hiszen a szólóéneknek az isztriai, az arab és a spanyol, illetve a török és délszláv dalokban is biztos

18

valamint a Lepa Vida (Szép Vida) népballadát szólaltatta meg. A Mediteran című album, melynek szinte teljes anyagát hallhatta a lendvai közönség, a tengermellék és a „nagy víz” megidézése, valamint a szerelem és a szerelem nélküliség, a be nem teljesülő vágy valóságára épül. Ez mint

Lajos irodalmár pedig a fotók kapcsán kifejtette: jelen kiállítás anyaga már nem a tavalyi, a Bánffy Központban megrendezett tárlat nyomán halad, nem a „lábak” szervezői elve, az esztétikai szép-igény szerint rendeződik, hanem sokkal inkább az igazság­ érzetünket motiválja: az életidegenné vált, romos

más, mint a „puha landolást” biztosítja a tárlatlátogató számára, egy cseppnyi optimizmust s a „letűnt világ” utáni nosztalgiát, két világ határmezsgyéjén állva. A hangulatos estét a Kontrabant együttes fellépése tette még változatosabbá. (-)

Nőnapi rendezvény Dobronakon

Szívből jövő jókívánság dal, tánc és szavalat formájában.

Klarisa és a zenekar, egy jól működő szerves egység. aki már 20 éve jár hozzánk koncertezni. Már a 90-es évekből is tanúskodik erről egy fotó archívumunkban, s előadásában akkor már görög nyelvű versek szerepeltek – Klarisa ugyanis kezdettől a görög irodalom, ezen belül is a görög líra szerelmesének számított. A fordítást sem hagyta abba, hiszen tavaly mutat-

A művésznő a „kettősségre” alapozott művészi hitvallásáról és lendvai kötődéséről is beszélt.

hátteret adnak. A közel másfél órás műsor után a zenészek és a közönség is elégedetten hagyta el a színháztermet, melynek csendbe burkolózó szögletei közönség nélküli boldogságukban továbbálmodhatták a lágy szitárhangok öleléséből kibúvó szaxofonés fuvolahangokat… -ce

Ismét színültig megtelt a kultúrotthon nagyterme Dobronakon március 7-én, amikor a Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – már hagyományosan – ünnepélyt szervezett a nőnap és anyák napja alkalmából. Először az iskola énekkara lépett színpadra, majd jöttek az ovisok énekkel és tánccal, akiket az iskolások követtek szép szavalatokkal, citerazenével. A terem megtelt szeretettel… Az ünnepélyen megjelent nőknek az ovisok és az iskolások saját készítésű ajándékokkal kedveskedtek, idén piros és sárga papírtulipánnal. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 13 .


Horizont

A kilátótorony – válasz a nyílt levélre Tisztelt Szerkesztőség! Tisztelettel kérem, hogy a Médiáról szóló törvény 26., 27. és 28. cikkelyével összhangban jelentessék meg Lauro Komloš úrnak a Népújság legutóbbi számában (2014. március 6., A kilátótorony – nyílt levél) közzétett nyílt levelével kapcsolatos kommentáromat. A Községi Igazgatóság és én személyesen is odafigyelünk a polgárokra, nincsenek úgynevezett saját projektjeink, mindent, amit teszünk, kizárólag a közösség érdekében tesszük. Így van ez a Lendva-hegyi kilátótorony tervezett építésének esetében is. Természetesen nem állítom, hogy tévedhetetlenek vagyunk. Ennek ellenére tudom, hogy az igazság messze van attól, amit Komloš úr állít a közzétett nyílt levélben. Durva és nem objektív az az állítás, hogy a községben „elvesztettük a realitásérzékünket”. Realitásérzékük azoknak nincs, akik a kilátótorony építésének akkora jelentőséget tulajdonítanak, és az „évszázad projektjének” kiáltják ki, amely megváltoztatja a Lendva-hegy romantikus, idilli képét és referendumon többségi döntést követelnek. Azok, akik szilárd talajon állunk, tudjuk, hogy ennek a térségnek jelenleg a magas munkanélküliség az egyetlen igazi problémája, melyre már évtizedek óta nem találunk igazi megoldást. A megoldás pedig pontosan az ilyen infrastrukturális projektekben van, melyek megváltoztatják a megszokott gondolkodási sztereotípiákat, a bevett viselkedésformákat és nagyobb vállalkozási kezdeményezésre ösztönzik az embereket. Azok, akiknek kapcsolata van a realitással, tudjuk, hogy ezeket a problémákat nem oldja meg sem az állam, sem a „szakma” Ljubljanában. Mindenekelőtt jobban kell bíznunk saját magunkban és a helyi környezet tudásában, képességeiben, noha ez a tudás nem „élvonalbeli”. Meggyőződésem, hogy Ljub­ ljana sem túlzottan gazdag a szakértői tudást illetően, mert ha az lenne, akkor nálunk, a „periférián” is minden jobban menne. Egyébként

saját tapasztalatomból is tudom, hogy nemigen érdeklik őket a mi nehézségeink, és óvatos vagyok, amikor aggodalmuknak adnak hangot projektjeink miatt, ahogy ez a kilátótorony esetében is tapasztalható. Azokat tartanám jó szándékú tárgyalópartnernek, akik nem a média figyelmét kívánják magukra vonni, hanem megoldásokat szeretnének keresni a községgel folytatott kommunikációban. A projekt kétéves kialakulása során csupán egy olyan kezdeményezéssel találkoztunk, melyet méltányolunk és megpróbálunk figyelembe venni. Nem értek egyet a bírálattal, hogy a szakmát nem vontuk be megfelelő mértékben. A község foglalkoztat építészt, aki a ljubljanai egyetemen szerzet diplomát és

olvasóink írják ezáltal rendelkezik bizonyos kompetenciákkal. Egyéb szakmai segítséget időszakosan és szükség szerint alkalmazunk oly módon, ahogy ezt ebben az esetben is tettük. Ennek során nagy figyelmet fordítottunk a műszaki megoldásokra, mivel a projekt főként mérnöki szempontból tűnt igényesnek. Valós a bírálat, hogy nem volt építészeti pályázati kiírás, és igaz az a tény is, hogy ilyen pályázati kiírás az utóbbi évtizedben a Muravidéken nem volt. Talán azért nem, mert ezzel kapcsolatban mások tapasztalatai nem voltak kedvezők. Ha ez hiba, elfogadom a szuggesztiót, hogy ezen a gyakorlaton talán változtatni kellene, ám nem csak Lendva Községben. Örülök annak, hogy Komloš úr érintette az európai forrásokat és ennek során emlékeztetett a lendvai művelődési ház építésére, mely úgy épült, mint „Noé bárkája”, annak ellenére, hogy a szakma valamennyi szabálya szerint dolgoztak. Kutakodtam az emlékezetemben és visszaemlékeztem, hogy a „helyi szakmai közönség” abban az időben a világban is elismert építész, Makovecz Imre megbízatása ellen fordult. „Nagy cirkusz” lett ebből, mely az építkezés végéig sem csitult el. Hasznos lenne egy

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 13 .

kicsit tovább böngészni az emlékezetben, a média archívumaiban, és párhuzamokat keresni. Figyelemre méltó, hogy a kultúrház előtti plató rendezésére, építészeti pályázati kiírás nélkül, Komloš úr kapta a megbízást, a megvalósítása pedig túlnyomórészt európai forrásokból történt, mint ahogy a park kialakítása (Goran Dominko építész, szintén építészeti pályázat nélkül) is, a városháza, az ipari övezet felújítása, a turisztikai borút kialakítása, az óvodák építése és felújítása, a vízvezeték és a csatornarendszer stb. Ha ezek mind téves és szükségtelen projektek, akkor álláspontunk és a realitással kapcsolatos felfogásunk valóban nagyon eltér egymástól. Szeretnék emlékeztetni a tényre, hogy Komloš úr építészeti megoldásait nem fogadták általános tetszéssel, ez érthető is, hiszen az ízlések és a vélemények különböznek. Ezek a területbe való beavatkozások nem voltak minimálisak és a tervezők nem ingyenesen dolgoztak, és ez logikus is. A projektdokumentációt a „kis értékű közbeszerzések” rendszere értelmében rendeltük meg. A projektdokumentáció 23.400 euróba került, azaz a projekt értékének 1,6 százalékát tette ki. A műszaki igényességre való tekintettel a dokumentáció értékének a projektérték 3–5 százaléka között kellett volna mozognia. További 12.000 eurót fizettünk a projekt racionalizációja érdekében a lehetséges megtakarítások felkutatása, valamint az előszámla-ös�szeg csökkentése érdekében, hogy a pénzügyi lehetőségek keretein belül maradhassunk. Ily módon minimum 200.000 eurót takarítottunk meg. Kötelező volt a tűzbiztonsági recenzió, mely a projekt-előkészítés kontextusába tartozik. A meglehetősen késői észrevételek ellenére a projekt külső szakmai recenziója mellett döntöttünk, mely további 17.500 euróba kerül. Ezzel a feladattal a maribori szakértőket, építészeket bíztuk meg, akik értékelésünk szerint e munkájuk során objektívek lehetnek. Meggyőződésem, hogy a kiválasztott út olcsóbb és gyorsabb annál, amelyet Komloš úr javasol, ám igaz,

hogy vannak gyengeségei is, melyekre jogosan hívja fel a figyelmet. Igaz azonban az is, hogy nincs semmiféle garancia arra, hogy másféle út jobb eredményt hozna. A recenzió eredményei azt mutatják, hogy az építési engedély keretében lehetőség van a projekt korrekcióira. Ezzel kapcsolatban az utolsó szót a Községi Tanács és a Közigazgatási Egység mondja ki. Komloš úr leveléből kitűnik, hogy ez is problémaforrás lehet majd, noha a község felelősségteljes magatartásáról van szó, melyet a közösségnek üdvözölnie kellene, nem pedig bírálni. Ugyanez vonatkozik a közpénzekkel való gazdálkodásunkra. A község nem lenne jó pénzügyi kondícióban, ha a pénzeszközökkel nem gazdálkodnánk felelősségteljesen és gazdaságosan. Ha valaki objektíven kíván ítélkezni, úgy meg kell néznie más községek helyzetét, mely nem pazarló, ám ennek ellenére gondokkal küszködnek. Tiszteletben tartom mások véleményét és álláspontját, de jogosan elvárom, hogy a polgárok és a szakmai nyilvánosság is korrekt módon viszonyuljon hozzám és a községhez. Az állítás, hogy a kilátótorony építését „viccnek vettük”, nem illeszkedik e szellemiségbe. Lendva Község nem az első és az egyetlen, amely ilyen projekthez látott hozzá. A polgármester a lakossági fórumot és a községi tanácsot nem azzal a szándékkal hívja össze, hogy viccelődjön. A Lendva-hegyi Helyi Közösség 2012. 10. 21-i lakossági fórumán a polgárok támogatták a projektet, mert valójában akarják. Azonos véleménye volt a Községi Tanácsnak is, amikor 2012. 02. 01-jén, 2012. 07. 27-én, 2012. 10. 18-án, 2013. 02. 14-én, 2013. 06. 27-én, 2013. 03. 08-án, 2013. 07. 17-én, 2013. 09. 25-én és 2014. 01. 08-án meghozta ezzel kapcsolatos döntéseit. Minden a média jelenlétében és a közvélemény szeme előtt zajlott. A község egy projektet sem erőszakkal valósított meg, és ezt sem fogja, mert nincs erre semmi szükség. Ez nem azt jelenti, hogy minden kívánságnak eleget tehetünk és felelőtlenül

elállunk a projekttől. Tiszteletben kell tartani a jó ötleteket, az elvégzett munkát, a finanszírozás nyitott lehetőségeit, és felelősségteljesen megvizsgálni az észrevételeket akkor is, ha ezek későn érkeztek és gondot okoznak számunkra. Nincs nagy mozgásterünk. A Lendvai Közigazgatási Egység 2012. 12. 28-án kiadta az építési engedélyt, ez pedig azt jelenti, hogy azóta nyilvános dokumentum, mely nem a polgármester fiókjában lapul. Minden eljárást az előírt lépések szerint, összhangban a területrendezési dokumentummal és a közvélemény előtt a Közigazgatási Egység vezetett. A munkát korrekt módon elvégezte, ezt az illetékes minisztérium is megállapította. Az európai forrásokra benyújtott pályázatunk idején valóban nem kommentáltam, és ezt a közbeszerzési folyamat alatt sem teszem. Erre köteleznek a jogszabályok és a munkatársaim által végzett munkához való viszonyom. Nem kívánok polemizálni a kiválasztott helyszínnel kapcsolatban, mivel egyértelmű, hogy a földterület tulajdona a létesítményépítés alapvető feltételét képezi. Ennek során figyelembe kell venni a közlekedésrendezési lehetőségeket is (parkolás, fordulási lehetőség, közlekedésbiztonság), és nem utolsó sorban azt is, hogy milyen tevékenységet képes ellátni a mikrohelyszín. Mindezen kritériumok figyelembevételével a kiválasztott helyszín jobb a javasoltnál. A község polgárainak tájékoztatása magas szintű volt és elegendő információt nyújtott ahhoz, hogy a közvélemény időben és aktívan bekapcsolódjon jelen projekt előkészítésébe. Valószínűleg erre, valamint az új munkahelyek kérdésére valamennyien nagyobb figyelmet fordíthattunk volna, ha a környezet több pozitív energiával rendelkezne, ha az országban jobb lenne a helyzet, és ha idén nem lennének helyhatósági választások. Lendva Község előnye az egységben és összetartásban van, amit meg kell őrizni a jövőben is, és ez alá kell rendelni az egyének és az érdekcsoportok érdekeit is. Üdvözlettel: Anton Balažek polgármester

19


Horizont Prága

Nevezték Arany Prágának, a kelet Pár Az „arany” és a „párizsias” jelző tulajdonképpen jogos is, mert a Német-Római Császárság egykori fővárosa, a ma 1,3 milliós Praha (magyarul Prága) a közép-európai térség legpatinásabb fővárosa, mely az unióban is megtalálta a helyét. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Tulajdonképpen régi, egyetemista éveim terve valósult meg a prágai utazással, s egy gorenjszkói utazási iroda felhívására való igenlő válasz kellett ehhez. És Prágában nem csalódtam, sőt. A cseh fővárosig tartó út megállókkal bár, de maga volt a kínszenvedés. A legzavaróbb persze az volt, hogy

éves háború, világháborúk, a 68-as népfelkelés stb.) nyomai itt is jelen vannak, de nem úgy, mint más kelet-európai városokban. Itt nincsenek golyószórónyomok, bombatalálat következtében lebontott, s helyükre rondábbnál rondább, színtelen, szocreál mintára épült házak. A történelem kegyes volt a fővároshoz, így az ó- és az újváros szinte megkülönböztetést sem érdemel, a kettő ölelkezéséből

ínséges időkben a kenyeret is pótolta, ráadásul a főzés folyamán a víz fertőtlenítése is megtörtént. Nem csoda, ha nem csak a kulturális nevezetességek, de a folyékony kenyérként elhíresült sör is nagy tömegeket vonz a cseh fővárosba, ahol több száz féle ilyen-olyan, világos és barna, koktélosított (radler) és bivalyerős sörökből válogathatnak. A világ sörkedvelői valóban Csehországban válnak igazi A várnegyed egyik reprezentáns utcája. Mucha, Kafka, Hrabal. Róluk szól a legtöbb galéria és könyvkereskedés, amelyből Prága belvárosában rengeteg van. A képárusok műarany színű képei mellett az ezerszínű, alkonyképein is impozáns Prága élőben is hasonló utcaképpel várja lá-

togatóit: a Károly-híd zsúfolt forgatagában zenekarok, karikatúragyártók, festők sorakoznak „munkára” készen, fél óra modellülés után ott van rólunk a jól-rosszul sikeredett „örök emlék”. Apropó Károly-híd: maga a közös uralkodó,

Az őrségváltás a vár bejáratánál, a cseh elnöki rezidenciánál. cseh földre érve néhány száz kilométeren Románia és Erdély lepusztult iparát idéző kisvárosok mentén robogtunk, Kárpátaljára emlékeztető, girbegurba, gödrös utakon. Aztán Prágától néhány kilométerre már látszott a váltás, s a szállodai elhelyezés, az elszállásolás már európai keretek közt folyt. Majd szinte zúdultak ránk a meglepetések: az óváros impozáns épületei, hibátlan vonalvezetésű útjai, a Vltava (Moldva) hídjai, történelmi viharokat átélt terei, köztéri szoboregyüttesei, székesegyházai, őrtornyai. Mert a történelem viharainak (huszita mozgalom, 30

20

jött létre az „Egységgyöngyszem”, Prága. Másrészt, s talán ez még a föntieknél is fontosabb: megvolt az építői szem és a szeretetteljes gondosság, amely évszázadokon keresztül megőrizte a várost ilyennek.

Ki a sört szereti, rossz… A második nap reggelén a reggeli kávé mellé kísérőként felszolgált cseh sör elfogyasztása után, városnézés közben Rade, a cseh idegenvezető elmondta, hogy a reggeli itt a 13. század óta így néz ki: mert

csehekké a sörfogyasztást tekintve, anélkül, hogy az előző napi, korsószáma fogyasztott lé után másnaposan ébrednének, magyarán „csehül” lennének. Egy régi fáma szerint jó sör „ott terem”, ahol jó alapanyag és jó víz is van hozzá. S borosgazdai párhuzamként hozzátehetnénk, amelyik bor reggelihez is fogyasztható, az rossz nem lehet. Persze ahová csak néz az ember, mindenütt a közép-európai történelem tekint reá vissza, politikai személyiségeivel, építészeti stílusaival, művészeti-kulturális alakjaival: Jan Huss, azaz Husz János, Masaryk,

A Szent Vitus székesegyház főhajója. N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 13 .


Horizont

rizsának, ma inkább söreiről ismert…

Pillantás a Hradzsinra a Károly-hídról. IV. Károly kezdte építtetni a 14. század (!) végén, aztán a különböző vízállási viszonyok miatt félszáz évvel később adták csak át. (Úristen, ha belegondolunk Széchenyi Lánchídja csak az 1850-es években készült el!? Micsoda lemaradás, mondhatnánk fáziskésés – mondhatnánk, ha nem tudnánk, hogy a hídépítés éppen a gyakori árvizek és a hajózhatóság miatt volt Pesten lehetetlen, illetve fölösleges). A gazdag múlt Prága építészetén látszik leginkább, s ma is csodálatra méltó az „arányos összhang”, melyből az egyetlen kivétel a párizsi világkiállítás és az

Eiffel-torony „majmolására” az akkori ipari kamara által készíttetett tévétorony, melyre a prágaiak szerint „a világ legcsúfabb tornya” kitüntető meghatározás illik leginkább. (De hát ezt is meg lehet szokni, ahogy Párizsban is megszokták azóta.)

Plečnik és Prága A második nap eseményeire még inkább rányomta a bélyegét a történelem: Rade itt igazán kitett magáért, hiszen Szvatopluktól IV. Károlyon keresztül Habsburg Rudolfig, majd a Csehszlovák Köztársaság

Prága legrégibb temploma. N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 13 .

megalapításáig, az oroszok általi bekebelezésig, végül a rendszerváltás utáni 25 év eseményeinek kissé a terjengősség határát feszegető elmeséléséig terjedt a vezetői szöveg íve, s vezetőnk a „legmonarchikusabb” országnak nevezte Csehországot. Ez amolyan fölvezetésül is szolgált a pont délben történő, szombatonként megismétlődő, az elnöki palota előtti ünnepélyes díszőrségváltáshoz. Erre több száz érdeklődő vonul ki, hogy lássa a több stációból álló katonai szemlét: a „gárda” alaposan helytáll, a fegyelem a tetőfokon, az angol királynő „koronaőreit” meghazudtoló „hidegvér”. A fő kapocs a szlovén– cseh viszonyrendszerben természetesen Plečnik volt, aki főleg a várnegyedben több építészeti és szobrászati meglepetésével hagyta kézjegyét a városon. A köztársaság szimbólumának is tekinthető óriási méretű obeliszkkel nem volt szerencséje, hiszen 60 méteres, egy márványtömbből kifaragott szobra a felállítás során kettétört, aztán már nem foglalkoztak vele, így áll torzó alakban azóta is. Egy városperemi templom, valamint belsőépítészeti remekműként egy róla elnevezett terem is őrzi ittlétének

emlékét. A szlovén építész 1922-ben, Csehszlovákia megalapításának évében érkezett Prágába, majd a harmincas években tért vissza Ljubljanába. A „Várnegyed” (Hrad­zsin) is tele van meglepetéssel: meglepően sok a gótikus, a román és a reneszánsz, vala-

Plečnik cseh „obeliszkje” kettétört alakban is a szlávok barátságának egyik szimbóluma.

A sör jelképéül szolgáló „zerge” nem csak nálunk, de a prágai kandelábereken is megjelenik. mint a múlt század fordulójának történelmi-szobrászati klasszicista hagyományát felelevenítő építészeti és szoboremlék. A bejárati kapuk, a 19. századból „revitalizált” gázlámpák, a 20. század elejének szecessziós, „muchai” és a boldog békeidőből származó emlékei sorakoznak, valamint a II. Habsburg Rudolf császárhoz köthető emlékek, aki nem csak az arany, hanem az „életvíz” előállítását is az akkori tudomány, az alkímia embereire bízta. S a csehek, avagy Csehország? Egy gyors iramban fejlődő, öntudatos, tartással rendelkező nép, mely sokat küzdött szabadságáért, s amely kivívva függetlenségét sajátos utat jár ma az uniós országok között. Ezt is a szabadság jegyében teszi, és a csehek kedvesek és tisztelettudóak, barátságosak és közvetlenek. Ez utóbbi megállapítás talán furcsának tűnhet, ha adriai „cseh-élményeink” képével hasonlítjuk össze. S talán még valami: egy működő ország látszatát kelti, s bizonyára az is…

21


Sport Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia, Felcsút

Együttműködési megállapodás készül Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke az első megbeszélést rendkívül pozitívnak ítélte Felcsúton, kiváló lehetőséget látva fiatal labdarúgóink számára. Horváth Ferencet, az MMÖNK Tanácsának elnökét és Bukovec János kap-

komplexumot, az áprilisban átadásra kerülő új focistadiont, amelyet a

köszönnek rajta a lendvai színházterem Makoveczre jellemző vonásai is. A lá-

Horváth Ferenc, Tajti József és Bukovec János a névadó, Puskás Ferenc szobránál. (fotó: FourFourTwo Magazin). csolattartót Felcsúton Tajti József szakmai igazgató fogadta. A vendégeknek bemutatták a lenyűgöző

Makovecz Tervezőiroda álmodott meg, s vissza-

19. forduló

21. forduló Gorica – Domžale 1:1 (1:1) Lapadula 12.; Parker 5./11-es Olimpija – Krka 0:1 (0:0) Perič 90. Maribor – Koper 2:2 (0:1) Fajić 64., Cvijanović 90.; Štromajer 25., Pučko 89. Celje – Rudar 1:2 (0:0) Gobec 58.; Firer 53., Črnčič 55. Triglav – Zavrč 3:1 (2:1) Majcen 2., M. Poplatnik 6., Redžić 70.; Kelenc 42. TÁBLÁZAT 1. Maribor 21 13 3 5 48:21 42 2. Koper 21 11 4 6 26:22 37 3. Gorica 21 10 6 5 38:20 36 4. Zavrč 21 11 3 7 35:34 36 5. Rudar 21 10 5 6 26:17 35 6. Domžale 21 6 8 7 32:25 26 7. Olimpija 21 8 2 11 26:34 26 8. Celje 21 6 4 11 17:31 22 9. Krka 21 5 3 13 16:38 18 10. Triglav 21 4 4 13 20:42 16 A 22. forduló párosítása 2014. március 15-én: Krka – Domžale, Zavrč – Gorica, Rudar – Triglav, Koper – Celje, Olimpija – Maribor.

22

Pápa – Mezőkövesd Kecskemét – Diósgyőr Puskás AFC – Honvéd MTK – Ferencváros Újpest – Kaposvár Győr – Pécs Debrecen – Haladás Paks – Videoton

1:1 (0:0) 1:1 (0:1) 0:4 (0:2) 3:2 (1:1) 1:1 (1:1) 2:5 (1:2) 2:0 (0:0) 2:2 (1:1)

TÁBLÁZAT 1. Debrecen 19 12 5 2 44:20 41 2. Videoton 19 10 5 4 36:18 35 3. Győr 19 8 7 4 30:25 31 4. Diósgyőr 19 7 9 3 31:23 30 5. Honvéd 19 8 5 6 30:23 29 6. Pécs 19 8 5 6 33:30 29 7. Ferencváros 19 8 4 7 30:30 28 8. Haladás 19 7 7 5 27:23 28 9. Pápa 19 7 4 8 23:26 25 10. Kecskemét 19 6 7 6 26:32 25 11. Újpest 19 5 7 7 33:35 22 12. Puskás AFC 19 5 5 9 22:36 20 13. Mezőkövesd 19 5 4 10 22:33 19 14. MTK 19 4 7 8 21:23 19 15. Paks 19 4 6 9 23:32 18 16. Kaposvár 19 2 5 12 17:39 11 A 20. forduló párosítása 2014. március 14-én: Haladás – Kecskemét, Diósgyőr – Pápa, Mezőkövesd – Újpest, Pécs – MTK, Kaposvár – Puskás AFC, Ferencváros – Debrecen, Videoton – Győr, Honvéd – Paks.

togatás fő célja a muravidéki magyar közösség és a Real Madriddal partneri viszonyt ápoló Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia

(PFLA) közötti együttműködés létrehozása. A Tajti Józseffel való beszélgetés során egy rendkívül széles együttműködési lehetőség körvonalazódott, amely Horváth elnök javaslatára nyáron egy, az akadémia szakmai támogatásával létrejövő futballtáborral indulna. Továbbá felmerült barátságos mérkőzések szervezése a Nafta utánpótlása és a PFLA között. Az akadémián szívesen látják a muravidéki fiatalokat, szakmai képzést tartanak szükség szerint Lendván, de szakmai továbbképzésre szívesen látják az itteni edzőket is. Horváth Ferenc hangsúlyozta a találkozó jelentőségét nemzetiségi szempontból, de megítélése szerint az MMÖNK mellett Lendva Községnek, illetve a Nafta Labdarúgóklubnak és egyéb érintett szervezeteknek is fontos a részvétele a kezdeményezésben, hogy ennek a rendkívüli jelentőséggel bíró együttműködésnek megfelelő partnerei lehessünk. (–)

Barátságos mérkőzések

Donji Koncovščak – Panonija 1:3 (1:1) Idegenbeli győzelmet arattak a gyertyánosiak Donji Koncovščakon. A Panonija góljait Kramar, Szücs és J. Hozjan lőtte. Panonija – Nafta öregfiúk 3:3 (3:2) A Panonija második meccsén döntetlent ért el a Nafta öregfiúk ellen. A hazaiak góljait Péntek, Biro és Plevel lőtte, a Naftából pedig Horváth (2) és Utroša volt eredményes. Dobronak – Bogojina 3:1 (1:1) A vendégek az első félidőben még partiban voltak, de a folytatásban a hazaiak kerekedtek felül. Gólszerzők: Piberčnik, László és Kepe, illetve Godvajs. Nafta 1903 – Jurovski dol 4:0 (0:0) A Nafta 17 éves fiataljai Király (2), Nagy és Ftičar góljaival nyertek. A 19 évesek 3:3-as (0:0) döntetlent játszottak az osztrák Sportunion Hitzendorf ellen. Hídvég – Hotiza 2:2 A hazaiaknál kétszer Marton és Smej volt eredményes, míg a vendégeknél Tibaut talált be. F. B., F. m. h.

Hac Györkös a negyeddöntőig jutott Zgornja Kungotán rendezték meg a 4. Donat Cup tollaslabdaversenyt a 11, 13, 15 és 17 éves korosztály számára, amelyen a Mladost tagjai is részt vettek. Hac Györkös Anel valamennyi ellenfelét legyőzve megnyerte a D csoportot, a negyeddöntőben viszont Matevž Herman (BK Mirna) ellen vereséget szenvedett, így a 13–14. helyen

fejezte be a versenyt. Gerič Alex a 11 éveseknél az A csoportban egy győzelmet aratott és kétszer veszített, akárcsak Hac Györkössel párosban. A 13 éveseknél Hrani­ lovič Tameron a saját csoportjában kétszer nyert és kétszer veszített, Horváth Dávid József pedig egy győzelem mellett két vereséget könyvelt el. Párosban

is így alakult a meccsük, így nem jutottak a csoportból tovább. A 15 éveseknél Ajet Džemaili háromból egy meccset nyert meg, párosban pedig Sebastian Krznarić-csal mindhárom meccsén alulmaradt. Hozjan Vito (U17) egy meccset nyert, párosban viszont nem lépett pályára. HF

Lindaus győzelem Ausztriában Szombaton a Lindau csapata részt vett a hagyományos kosárlabatornán Hochneukirchenben, s a lendvai kosarasok diadalt arattak, miután mindhárom ellenfelüket legyőzték:

Lindau – Zalaegerszeg 55:38 (Novak Robert 12, Zrna Dejan 11), Lindau – Highlanders 34:33 (Novak Robert 12, Zrna Dejan 7) és Lindau – Szombathely 44:29 (Zrna Dejan 25, Novak Robert 7).

A Lindau öregfiúcsapata pedig Csáktornyán lépett pályára a regionális együttműködés keretében, s 107:70-es vereséget szenvedtek. HF

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 13 .


Sport

Teszteléseket végeztek

A játékvezetők az idény előtt kemény fizikai tesztelésnek vannak kitéve.

A Labdarúgó-játékvezetők Lendvai Körzeti Egyesületének tagjai a lendvai műfüves pályán tesztelést végeztek a kezdődő fociidény előtt. A fizikai erőnlétüket 6x40 és 20x150 méteres futással ellenőrizték, majd pedig a kétnyelvű középiskolában következett az elméleti rész. A tesztírás előtt a vezetőség (Boris Jeneš, Drago Tompa és Kepe Štefan) vázolta a szabályok változását. HF

Harmadik helyen a házigazdák A Judo klub Lendava szervezésében 27 szlovén és magyar klub, illetve 178 cselgáncsozó vett részt négy korosztályban a Lendva Kupán. Az ifisták eredményei: 2. Nagy Marko (KBV, 100 kg), 3. Nagy Peter (KBV, 55 kg), 4. Varga Natalija (KBV, 63 kg). A fiatalabb kadétoknál Tilen Farkaš (KBV, 55 kg) és Ema Markoja (JK Lendava, 36 kg) léphetett a dobogó legmagasabb fokára. Az idősebb fiúknál Nino Imre (JK Lendava, 46 kg) és Nejc Mlinarič (JK Lendava, 50 kg) állhatott a dobogó legmagasabb fokára, Jure Mar-

koja (JK Lendava, 55 kg) második, Luka Podgorelec (KBV, 34 kg) és Aljaž Kovač (JK Lendava, 55 kg) pedig egyaránt harmadik lett. Az idősebb lányoknál Tamara Ferencek (JK Lendava, 40 kg) minden vetélytársát legyőzte, Pia Perc (KBV, 40 kg) és Larisa Zver (KBV, 44 kg) pedig a döntőben szenvedett vereséget. A 12 éveseknél Luka Žerdin (JK Lendava, 32 kg), Samo Jaklin (JK Lendava, 46 kg) és Tamara Ferencek (JK Lendava, 41 kg) végzett az élen, ezüstérmet pedig Maj Mlinarič (JK Lendava, 32 kg) és Tüske Trisztán

A Nafta alapozási meccsei Nafta 1903 – Csesztreg 3:0 (1:0) Mindössze 50 néző volt kíváncsi a két csapat összecsapására. A Fermat Csesztreg tartalékos felállásban érkezett Lendvára, s az alacsonyabb ligás csapat még súlyosabb vereséget is szenvedhetett volna, amennyiben a naftások pontosabban céloznak. A lendvai csapatból Gerencsér és Bedő hiányzott. A Naftából az első félidőben Vörös és kétszer Doma, illetve M. Ivanič hagyott ki helyzetet, míg a 45. percben Doma a tizenhatos pereméről szerzett vezetést csapatának. A második félidőben a játék még inkább a vendégek kapuja előtt zajlott, s a meccs vége felé két további találat született. Előbb a 79. percben Puclin, majd pedig 5 perccel a meccs vége előtt Nagy talált be a kapuba.

Črenšovci – Nafta 1903 3:0 (1:0) A Nafta elég kiadós vereséget szenvedett, s játékával csalódást is okozott. A hazaiak góljait Kolarič, Cigüt és az utolsó percben tizenegyesből Törnar lőtte. feri.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 014 . m á r c i u s 13 .

(JK Lendava, 46 kg) akaszthatott a nyakába. Az összesítést a Beži­ grad Ljubljana nyerte a Slovenj Gradec és a JK Lendava előtt. HF

Robék sikere

A Damir Rob által vezetett szlovén női labdarúgó-válogatott Bosznia–Hercegovinában szép sikert ért el. A Mateja Zver nélkül pályára lépő szlovének Vanja Šiljak (4. és 48. perc) két góljával 2:1-re nyertek, visszavágva ezzel a 2013-as vereségért. F. B.

Esélytelenek voltak A Nafta férfi tekecsapata a 16. fordulóban nem tudott komoly ellenállást felmutatni a Ceršak ellen, hiszen 6:2-es, fában 3246:3150-es vereséget szenvedett. A csapatban Horvat 519, Bencik 472, Matko 511, Kuk 511, Simon 561 és Zadravec 576 fát ért el, s két utóbbi játékos tudott győzni. A hölgyek a következő hétvégén lépnek pályára. HF

tavaszi idény __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

29. forduló 2014. április 23-án: Gorica – Krka Triglav – Domžale Celje – Zavrč Maribor – Rudar Olimpija – Koper

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__

30. forduló 2014. április 26-án: Krka – Olimpija Koper – Maribor Rudar – Celje Zavrč – Triglav Domžale – Gorica

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__

31. forduló 2014. május 3-án: Domžale – Krka Gorica – Zavrč Triglav – Rudar Celje – Koper Maribor – Olimpija

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__

32. forduló 2014. május 7-én: Krka – Maribor Olimpija – Celje Koper – Triglav Rudar – Gorica Zavrč – Domžale

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__

33. forduló 2014. május 10-én: Zavrč – Krka Domžale – Rudar Gorica – Koper Triglav – Olimpija Celje – Maribor

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__

26. forduló 2014. április 12-én: Krka – Rudar __:__ Koper – Zavrč __:__ Olimpija – Domžale __:__ Maribor – Gorica __:__ Celje – Triglav __:__

34. forduló 2014. május 13-án: Krka – Celje Maribor – Triglav Gorica – Olimpija Domžale – Koper Zavrč – Rudar

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__

27. forduló 2014. április 17-én: Triglav – Krka __:__ Gorica – Celje __:__ Domžale – Maribor __:__ Zavrč – Olimpija __:__ Rudar – Koper __:__

35. forduló 2014. május 17-én: Rudar – Krka __:__ Zavrč – Koper __:__ Domžale – Olimpija __:__ Gorica – Maribor __:__ Triglav – Celje __:__

28. forduló 2014. április 19-én: Krka – Koper Rudar – Olimpija Zavrč – Maribor Domžale – Celje Gorica – Triglav

36. forduló 2014. május 25-én: Krka – Triglav __:__ Celje – Gorica __:__ Maribor – Domžale __:__ Olimpija – Zavrč __:__ Koper – Rudar __:__

21. forduló 2014. március 8-án: Olimpija – Krka Maribor – Koper Celje – Rudar Triglav – Zavrč Gorica – Domžale 22. forduló 2014. március 15-én: Krka – Domžale Zavrč – Gorica Rudar – Triglav Koper – Celje Olimpija – Maribor 23. forduló 2014. március 22-én: Maribor – Krka Celje – Olimpija Triglav – Koper Gorica – Rudar Domžale – Zavrč 24. forduló 2014. március 29-én: Krka – Zavrč Rudar – Domžale Koper – Gorica Olimpija – Triglav Maribor – Celje 25. forduló 2014. április 5-én: Celje – Krka Triglav – Maribor Gorica – Olimpija Domžale – Koper Zavrč – Rudar

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__

23


15. március

k ö z pon t i ün n ep ély Tisztelettel meghívjuk Önöket

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett központi ünnepélyre, amely 2014. március 16-án, vasárnap lesz Lendván.

16.00 »

koszorú z á s

a széchenyi- és kossuth-emléktábláknál Ünnepi köszöntőt mondanak:

• mag. Anton Balažek, Lendva Község polgármestere és • dr. Halász Albert, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának elnöke.

17.00

»

Ünnepi mű sor

a színház- és Hangversenyteremben Ünnepi köszöntőt mondanak:

• dr. Fazekas Sándor, Magyarország vidékfejlesztési minisztere, • mag. Dejan Židan, a Szlovén Köztársaság mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztere és • Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke.

1848/49

F o r ra d a l o m é s s z a b a d s á g h a r c

Népújság, 58. évf. 10. sz.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2014. 03. 13.

Advertisement