Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

Info Lakosi télűző medve 56. évfolyam 8. szám

Lendva 2012. február 23. ISSN 0352-6569 1,00 EUR

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

e

t

i

l

a

p

j

a

Fotó: Kristijan Jesenović

a

9–16. oldal

A megújult alsó­ lakosi Szúnyogh Sándor ME vasárnap farsangi felvonulásra invitálta a falu aprajátnagyját. Különösen a

néhány évvel ezelőtt helyi farsangi szokás­ ként felelevenített szal­ másmedve maskura lett volna a fő vonzerő. De ahogy lenni szo­

kott, a hajdani „ősi” kellékek – a kötelező hosszúszárú rozsszal­ ma – előkerítése sok fejtörést okozott, és végül csak helyettesí­

teni sikerült így-úgy a „bálás” szalmával, s az „újkori” szalmásmedve a tarisznyazsák-álarc helyett ráadásul gázál­ arcot hordott (valószí­

nű a szmog-szennyezés miatt került a makran­ cos négylábú arcára). De a lényeg, hogy a miénk, és ismét járta útjainkat! -ce

A párhuzamos magyar–szlovén csoportba jó a beiratkozási arány

Csőd előtt áll a szlovén építőipar, a külföldi munka sem jelent ideális megoldást

Balaskó József, az MMÖNK Gazdasági Bizottságának elnöke:

5. oldal

9. oldal

„A gazdaságot nem lehet felosztani nemzetiségi és többségi részre, mindenképpen közösen kell gondolkoznunk, fejlődnünk.” 2–3. oldal


Iránytű A muravidéki magyar gazdasági stratégia

Részesei lehetünk a gazdasá Tomka Tibor

Álljon meg a menet! Annak ellenére, hogy lenne éppen pozitív téma, amelyről megoszthatnám gondolataimat az olvasóval, sajnos ez a hét is gondoskodott olyan negatív fejleményről, amelyet egyszerűen nem lehet nem megírni. Az utóbbi hónapokban már többször beszámoltunk hasábjainkon a Moravske Toplice-i magyarságot, sőt a muravidéki és nem utolsósorban az összmagyarságot gyalázó levelekről, amelyek egy ideje a világhálón kallódva, de már a komolyabbnak nevezhető szlovén írott sajtót is „bekerítve” lassan, de egyre hatásosabban rombolják a vegyesen lakott terület együttélését, szélesebb körben az egész ország előtt kifejezetten rossz imázst kölcsönöznek a magyar kisebbségnek, az összmagyarságnak. Az utóbbi ilyen levél például „koszos, az ártatlan szlovén nép vérével bemocskolt, bélpoklos, tehéngyomorral rendelkező magyarokról” számol be, sőt „idegen pénzen élősködő, szemtelen gyilkosokról, akik évtizedekkel ezelőtt szlovéneket öldököltek, most meg ugyanazt a népet lopják”. A levélben aláírt Jože kifejti azt is: „szégyen, hogy ilyen kizsákmányoló mocskok még mindig járják a szlovén földet”, majd megszólítja a magyarságot, miszerint az igazság fáj, és nem tudunk kizökkenni mentalitásunkból, létünkből, a gyilkos nemzet leszármazottaiként továbbra is a szlovén nép kizsákmányolásán dolgozunk. Hasonló, olykor valamivel finomabb, olykor azonos tartalmú levelek már hónapok óta terjengnek a világhálón, és annak ellenére, hogy rendőrségi feljelentés történt s a hatalmi struktúra minden lehetséges ága kapott bejelentést, nem történik semmi, pedig a hasonló ügyekben igen érzékeny szlovén hatalmi struktúrák – lásd a legutóbbi esetet, a lendvai romákat kitessékelő feliratot – gyorsan szoktak reagálni. De hogy most, amikor a levélíró kiléte egyértelműen meghatározható, miért nem reagál senki, az rejtély. Természetesen a jogi felelősségre vonás – ha lesz ilyen – időt igényel, addig is azonban nagyon jót tenne mindenkinek, ha mondjuk ahogy az említett romaügyben, a parlament elnöke vagy hasonló politikai tekintéllyel rendelkező politikus, állami vezető legalább formálisan kifejtené nemtetszését az irománnyal kapcsolatban. Ez csitíthatná a kedélyeket és talán némi gondolkodásra késztetné az említett Jože urat, aki, úgy látszik, az említett hatalmi struktúrák csendjét egyenesen buzdításnak értelmezi!

Igazgató: Lázár Beáta, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,00 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Az MMÖNK meghívására kétnapos munkajellegű látogatást tett a nemzetiségileg vegyesen lakott területen Szakáli István Loránd, a magyar nemzetgazdasági tárca keretében működő Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály vezetője. Lendván, Dobronakon és Hodoson találkozott a magyarság, illetve a községek, helyi önkormányzatok vezetőivel. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A főosztályvezető a községek képviselőivel, a községi nemzeti közössé­ gek vezetőivel, Göncz Lász­ ló nemzetiségi parlamenti képviselővel találkozott, Dobronakon megtekintette az Ocean Orhids vállalatot, Lendva Község esetében pedig a turisztikai, gazda­ sági és mezőgazdasági le­ hetőségekről tájékozódott.

A látogatás a nemzeti közösség tanácsa kereté­ ben működő gazdasági és mezőgazdasági bizottság törekvéseit próbálja elő­ segíteni, melyek alapvető célja a muravidéki nemzeti közösség gazdasági és me­ zőgazdasági stratégiájának elkészítése. Szakáli István Loránd főosztályvezető lapunknak nyilatkozva ki­ fejtette: „Nagyon tartalmas két napot töltöttem a Mura­ vidéken. Az MMÖNK meg­

hívására gazdasági jellegű megbeszélés-sorozaton vettem részt, látogatásom célja pedig az volt, hogy a csúcsszervezet gazdasági és mezőgazdasági bizott­ ságaival együttműködve lefektessük a magyar kor­ mányzat és a muravidéki magyarság közötti gazda­ sági kapcsolatok alapkö­ veit, hogy többek között ezt a határon túli közös­ séget is részévé tegyük az anyaországi gazdasá­

Megállapodás a kisebbségek között

A köztársasági elnökök jelenlétében Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke hétfőn sajtótájékoztatón számolt be az aktuális kérdésekről, többek között a magyarországi szlovének és a szlovéniai magyarok közötti együttműködési megállapodás várható aláírásáról. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az elnök kifejtette, március 8-án kerül sor a szlovéniai magyar és a ma­ gyarországi szlovén csúcs­ szervezetek közötti együtt­ működési megállapodás aláírására. A megállapodás szövegét mindkettő közös­ ség már régen megerősí­ tette, a hivatalos aláírásra azért kerül sor most márci­ usban, mert az aláírást a két ország államfője, Schmitt Pál és Danilo Türk is meg­ tiszteli jelenlétével. A már­ cius 8-i esemény programja úgy valósul meg, hogy a két elnök a teljes napot a két közösségnek szánja, látogatást tesznek ugyanis a Muravidéken és a Rába-vi­ déken is, míg a megállapo­ dást Szentgotthárdon írják alá. Az eseményt megelő­ zően jövő hétfőn Lendván

találkozik a két kisebbség vezetősége. A csúcsszervezet elnö­ ke tájékoztatta lapunkat arról is, hogy a március 15-i központi ünnep szónoka Navracsics Tibor minisz­ terelnök-helyettes, illetve Radovan Žerjav gazdasági miniszter lesz. Horváth Ferenc szólt az egyik legnagyobb ez évi MMÖNK-projektről, a magyar Szent Korona kiállí­

tásáról, amelyre augusztus 19-én kerül sor, vagyis ös�­ sze lesz kapcsolva a Szent István-napi rendezvénnyel, ezt megelőzőem pedig már március 1-jén a tárgykörben egy előadásra kerül sor Lendván. Az elnök szólt a nagy horderejű oktatási projektről is, amelynek első eredményei, illetve célki­ tűzései az MMÖNK hétfőn esedékes tanácsülésén lesz­ nek bemutatva.

A találkozóról előzetesen Horváth Ferenc egyeztetett Budapesten Schmitt Pállal. N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 2 3 .


Muravidék

ági felemelkedésnek gi folyamatoknak, hogy megtaláljuk a csatlakozási pontjainkat.” A megbeszé­ léseken konkrétumokról is szó esett, így közösen elindítják a muravidéki magyar közösség alulról építkező nemzetrész-fej­ lesztési stratégiájának kidolgozását. A stratégia elkészítése túlnyomórészt a muravidéki magyarság feladata, a magyar kor­ mányzati szervek ehhez csak szakmai segítséget

tudnak nyújtani, a prog­ ramot bele tudják építeni az anyaországi fejlesztési tervekbe, így a muravidéki magyarság is részese lehet az elindított magyarországi gazdasági fellendülésnek, folytatta a főosztályvezető. A program, stratégia meglé­ te nagyon fontos a szlové­ niai fejlesztési programok szempontjából is, ugyanis nagyon jó, ha mindkettő­ ben szerepel. A megállapo­ dás szerint Magyarország

Hancsik József, az MMÖNK Mezőgazdasági Bizottságának elnöke, Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke, Balaskó József, az MMÖNK Gazdasági Bizottságának elnöke, illetve Szakáli István Loránd, a magyar nemzetgazdasági tárca keretében működő Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály vezetője tájékoztatta a sajtót.

vállalja azt is, hogy pozitív anyaországi, illetve egyéb határon túli gazdasági pél­ dákat mutat be a Muravi­ déken, de konkrétumnak számít többek között az is, hogy az ősz folyamán egy vidékfejlesztési, turisztikai konferenciát szerveznek nálunk. Lapunknak nyilatko­ zott Balaskó József, az MMÖNK Gazdasági Bizott­ ságának elnöke is: „Ered­ ményesnek tekintem a láto­ gatást, a célunk ugyanis az volt, hogy közösen mérjük fel a gazdasági helyzetet, a fejlődés lehetőségeit. Közösen megtekintettük az egész vegyesen lakott területet Hodostól Pincéig, a megbeszélésen részt vet­ tek a községek képviselői is, ez pedig mindenképpen jó jelnek számít, mert a gazdaság területét nem lehet felosztani nemze­ tiségi és többségi részre, mindenképpen közösen kell gondolkoznunk, fej­ lődnünk. Sikerült a muravi­ déki magyarság gazdasági stratégiájának alapjait meg­ alkotnunk, de most tovább kell építkeznünk.”

„A kettős választójogot támadni fogják” Hétfőn a lendvai Bánffy Központban Göncz Lász­ ló nemzetiségi képviselő megtartotta az új mandá­ tum első képviselői fóru­ mát, helyzetkép-értékelése általános politikai, illetve nemzetiségi szempontokat is tartalmazott. A magyar nemzetiségi képviselő kifejtette, az olasz és a magyar parlamenti képviselő még a válasz­ tások előtt egyértelművé tette, nem szeretne a mérleg nyelve lenni, ehhez tartotta is magát, így végül a többsé­ get egyébként is megszerző jobbközép kormánykoalíci­ ót támogatták. Göncz László kifejtette, sajnos az általános gazdasági helyzet rossz, a költségvetés módosításával a keretösszeget nagyjából egytizedével kell csökken­ teni, ez pedig egyre inkább sújtja a már egyébként is le­ szakadó népességrészeket. A helyzetre való tekintettel

reménykeltőnek nevezte a koalíció első lépéseit mind általános, mind nemzetiségi szempontból, ugyanis kü­ lön megállapodásban, nem a koalíciós szerződés része­ ként sikerül megállapodni a legfontosabb kérdésekben, abban, hogy a nemzetiségi jogok biztosítása, illetve az intézményrendszerünk is legalább a jelenlegi szinten marad. Ez vonatkozik az előző mandátumban zömé­ ben előkészített általános nemzetiségi törvényre is, amelyet a kormánykoalíció felvállalt, s ígéretet tett, hogy még az idén elfogadásra kerül. A képviselő kitért arra is, hogy a közösségen belüli bizalom viszonylag jó, a jövő egyik legfontosabb kérdése az lehet, mennyire tudunk nyitni a többsé­ gi nemzet felé, mennyire tudjuk leépíteni a többségi nemzetben sajnos még min­ dig meglévő sztereotípiákat.

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 2 3 .

A képviselő többek között kitért a goricskói magyargyalázó levelekre is, kifejtette, erre már min­ denképpen reagálnia kell a szlovén hivatalos politiká­ nak, majd hozzátette, az országgyűlési választásokat kísérő EBESZ több pontban figyelmeztette az országot, köztük van az őshonos ki­ sebbségek kettős választási joga is, amelyet nem tar­ tanak jó megoldásnak. Ez veszélyt jelenthet a mostani választási rendszerre, még annak ellenére is, hogy pél­ dául a Velencei Bizottság őshonos közösségek eseté­ ben ezt megfelelő megoldás­ nak találja, illetve az unió irányelvei szerint megadott kisebbségi jogot visszavon­ ni nem lehet. A képviselő kifejtette, a kormánynak nincs szándékában ezen változtatni, a közeljövőben azonban a tárgykörben vár­ hatók viták. tt

Jegyzet

Gazdasági együttműködés a határon túli közösségekkel A magyar gazdaság fejlődése szempontjából különleges adottságnak tekinthető az ország határain kívül élő magyarság, akik tapasztalataik, a szomszédos országok kultúrájáról szerzett ismereteik, valamint a nyelvi akadá- Szakáli István Loránd lyok leküzdésében nyújtott főosztályvezető, Nemsegítségük által képesek zetgazdasági Minisztéegyfajta gazdasági hidat rium, Kárpát-medencei képezni Magyarország és Vállalkozásfejlesztési a szomszédos országok Főosztály gazdaságai között. Ezen kívül a magyar kormány fontosnak tartja ezen közösségek gazdasági megerősödésének segítését, mint a szülőföldön való boldogulás egyik feltételének javítását. A korábbiakban ezekre a kérdésekre aránytalanul kevés figyelem összpontosult. A jelenlegi magyar kormány gazdaságpolitikájában kiemelt jelentőséggel bír a Kárpát-medencei Gazdasági Tér újjáépítésének kérdése, amely törekvés úgy segíti a magyar gazdaság növekedését, hogy közben többlet együttműködési lehetőséget teremt a szomszédos országokban élő magyar közösségek számára. Ez a szemlélet megjelenik mindegyik gazdaságpolitikailag releváns stratégiai dokumentumban, így az Új Széchenyi Tervben, a Külgazdasági Stratégiában, valamint a közvetlenül ezzel a kérdéssel foglalkozó Wekerle Tervben. A szomszédos országokban élő magyar közösségeket arra biztatjuk és abban kívánjuk segíteni, hogy megfogalmazzák saját hosszú távú gazdasági jövőképüket és a megvalósításhoz vezető stratégiákat. A saját, alulról építkező, helyi szakemberek bevonásával készülő fejlesztési dokumentumok, tervek kettős célt szolgálnak. Az abban megfogalmazott elképzelések egyrészt összhangba kerülnek a magyarországi fejlesztési dokumentumokban megfogalmazott gazdaságfejlesztési elképzelésekkel, és a kapcsolódási pontok mentén közösen dolgozunk azok megvalósításáért. Másrészről, a helyi magyar közösségek kezében ezek a dokumentumok eszközök, amelyeken keresztül be tudják mutatni a többségi társadalmak képviselőinek, hogy mit szeretnének ők beépíteni és az általuk is lakott területek viszonylatában látni az adott országok gazdaságfejlesztési dokumentumaiban. Megítélésünk szerint ez egy kiemelten fontos kérdés a 2014–2020 közötti uniós források felhasználását előkészítő időszakban. Ami a muravidéki magyar közösséget illeti, a helyi magyar vezetőkkel, polgármesterekkel, vállalkozókkal történt megbeszélések és a helyszíni látogatás meggyőztek arról, hogy a Muravidék, az ott élő magyarság hozzájárulásával gazdasági értelemben véve is kapocs lehet Magyarország és Szlovénia között, aminek ő maga is haszonélvezője.

3


Muravidék Ülésezett a Moravske Toplice-i magyar önkormányzat

Ösztöndíjak, monográfia, közös goricskói tervezés Múlt héten a Moravske Toplice-i MNÖK pártosfalvi székhelyén megtartotta 11. rendszeres ülését, amelyen második olvasatban megerősítette a 2012-es költségvetését, majd a különfélék között a magyarságot gyalázó, szűnni nem akaró levelekről folytattak több pontban heves vitát. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A formális napiren­ di pontok után Vugrinec Zsuzsa elnök második ol­ vasatban is bemutatta az önkormányzat 2012-es költségvetési tervét. Elmondta, a Nemzeti­ ségi Hivatal igazgatójával lefolytatott előzetes megbe­ szélések alapján a jövő évi költségvetés várhatóan azo­ nos szinten marad, vagyis az előző évből áthozott ös�­ szeggel 97 ezer euróból gaz­ dálkodhatnak. Az említett összegből megközelítően 29 ezer eurót a különböző intézmények, egyesületek számára különítenek el. Ezen belül a Pártosfalvi KÁI 3 ezer, az óvoda 1500, a re­ formátus egyház az MNMI számláin keresztül 5 ezer, a három működő művelődési egyesület 11 ezer, a többi

Az önkormányzat az idén számos új programot indít. egyesület 8,7 ezer euróra számíthat, természetesen az utóbbiakra pályázat kiírása után. Teljesen új tételként, 5 ezer euró összegben meg­ jelennek a 2012-es költség­ vetésben az ösztöndíjak, s új tételnek számít a könyv­ kiadás is, az önkormányzat tervei szerint ugyanis az öt magyarlakta falu monográfi­ áját szeretnék kiadni. Erre 5 ezer eurót különítettek el. Új kezdeményezés az is, hogy az önkormányzat tervei szerint a három goricskói önkormányzat egy külön

kulturális napot szervez­ ne, amelynek keretében be tudnának mutatkozni a fal­ vakban tevékenykedő egye­ sületek. Az önkormányzat által folyósított támogatást a tervek szerint a részvé­ teltől teszik majd függővé, a terv komolyságát pedig leginkább a költségvetésben elkülönített 10 ezer euró mutatja. Az önkormány­ zat megközelítően 20 ezer eurót különít el tisztségvi­ selőinek juttatásaira, illetve tanácstagjainak, bizottsági tagjainak ülésdíjaira, míg az

A hodosi magyar önkormányzat üléséről

Az idén 60:40 a megosztási arány A Hodos Községi MNÖK 9. rendszeres ülésén az előző év zárszámadása mellett első olvasatban elfogadták a 2012-es költségvetést is. Az önkormányzat sikeresen zárta a 2011-es évet, a 2012-es terv hasonló programokat, pénzfelhasználást ígér. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A t anács Gál Ottó felügyelőbizottsági elnök beszámolója után egy tar­ tózkodó szavazat mellett elfogadta az önkormányzat 2011-es zárszámadását. Az önkormányzat a tavalyi évben valamivel több mint 56 ezer euró bevételre tett szert, az összeg túlnyomó részét a kormány biztosítot­ ta a községen keresztül. A kiadások megközelítően 53

4

ezer eurót jelentettek, ebből 35 ezer eurót emésztett fel az önkormányzat működ­ tetése, illetve a programok kivitelezése, míg 8 ezer eurót a különböző intéz­ mények támogatása. Ezen kívül az önkormányzat 8 ezer eurót használt fel az irodahelyiségek felújításá­ ra, illetve egyéb eszközök beszerzésére. A következő napirendi pont alatt Abraham Boris el­ nök első olvasatban bemu­ tatta a 2012-es költségvetési

tervet, amely szavai szerint 10 ezer euróval kisebb be­ vételekkel számol, mint

önkormányzati alkalmazott bére és egyéb juttatásai 10 ezer eurót tesznek ki. A tanács az első olvasatban megvitatott és némileg mó­ dosított dokumentumot a második olvasatban egy tartózkodó szavazat mellett megerősítette. A következőkben a ta­ nács szintén egy tartózkodó szavazattal megszavazta az önkormányzat fizetési sza­ bályzatát. Ebben 450 euró bruttóban határozta meg az elnök juttatását, míg az alel­ nök juttatásai munkájának terjedelmétől függően – er­ ről az elnök dönt – az elnök juttatásának legfeljebb felét tehetik ki. A tanácstagok ezentúl bruttó 140 euróra számíthatnak ülésenként, a munkatestületek elnökei 100, tagjai pedig 80 euró bruttót kapnak kézhez ülé­ senként. A tanács a követke­ zőkben döntött a márciusi nemzeti ünnep végső válto­ zatáról, majd a különfélék között kitért a magyarsá­ got gyalázó, még mindig folyamatosan „termelődő” levelekre, ugyanis az utóbbi

időben azonos szerzőtől különböző email-címekre küldve újabb, és tartal­ mában félreérthetetlenül a magyarságot gyalázó le­ vél terjeng a világhálón. A tárgykörben több ponton heves vita alakult ki Vörös Tibor tanácstag és az ülésen jelenlévő Göncz László kö­ zött, elsősorban a leveleket kezelő módszereket, illet­ ve a tárgykörben megtett intézkedéseket illetően. A tanácstag újra kifejtette vé­ leményét, miszerint a ma­ gyarság vezetése, beleértve a képviselőt, a csúcsszerve­ zet elnökét és a községi ön­ kormányzat elnökét is, nem tette meg a kellő lépéseket, míg a képviselő, illetve az önkormányzati elnök – a csúcsszervezet elnöke nem volt jelen – kifejtették, minden lehetséges hatalmi struktúrát megkerestek és tájékoztatták is őket a tárgy­ körben. Hasonló lépésről határozott a tanács a jelen esetben is, első lépésként pedig a rendőrségi feljelen­ tést látják célszerűnek, ha­ bár sokukban a polgárjogi per indítása is felmerült.

tavaly, elsősorban azért, mert az állami költségve­ tésből folyósított összeg nem a tavalyi 70:30, hanem már 60:40 arányú kulcs szerint kerül felosztásra. Emellett a tavalyi évben az önkormányzat költség­ vetését a község múltbeli tartozása is emelte. A ki­ alakult arány megállapodás eredménye, ezek alapján a magyar önkormányzat összesen 49 ezer euróra

számít az évben. A kisebb összeg ellenére minden hagyományos program ki­ vitelezésre kerül, emellett 2 ezer eurót szánnak az önkormányzatban teljesen újnak számító ösztöndíjak­ ra, amelyek kiosztása előtt még a megfelelő szabály­ zatot is ki kell dolgozni. Az egyesületek támogatására is pályázatot ír ki az ön­ kormányzat, a községen belüli szervezetek 8 ezer euróra számíthatnak, az iskola és az óvoda pedig 3 ezer euróra. A tervezetet első olvasatban elfogadta a tanács. A következőkben az elnök megtartotta a múlt évre vonatkozó programbe­ számolóját, majd a tanács a beérkezett kérvényekről, il­ letve a március 11-én esedé­ kes március 15-i ünnepély menetéről döntött.

A kisebbségi önkormányzat kisebb keretösszeggel gazdálkodik az idei évben, ennek ellenére plusz programokra is telik majd.

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 2 3 .


Muravidék Beiratkozás az első osztályba a kétnyelvű iskolákban

A párhuzamos csoportba jó a beiratkozási arány Befejeződött a beiratkozás az általános iskolák első osztályába a 2012/13-as tanévre. A muravidéki kétnyelvű általános iskolákba összesen 87 elsős indul, ami jó tíz százalékkal több, mint az előző évben. Közülük 17 tanulót írattak a szülők magyar anyanyelvi csoportba, 19 tanuló pedig párhuzamosan szeretné tanulni a magyar és a szlovén nyelvet. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Az 1. Számú Lendvai KÁI lendvai alapintézmé­ nyében 50 gyermeket írat­ tak első osztályba, közülük 28 szülő úgy döntött, hogy szlovén nyelven tanulja a gyermeke az írást és az olvasást, 3 szülő a magyar nyelvi csoportot válasz­ totta, míg 19 szülő az új lehetőség, a párhuzamos

magyar–szlovén írás- és olvasástanítás mellett dön­ tött. A gyertyánosi fiókis­ kolába 8 gyermeket írattak a szülők, hatot szlovén és kettőt magyar nyelvi cso­ portba. Tehát az 1. Számú Lendvai KÁI-ba ősszel ös�­ szesen 58 elsős indul: 34 a szlovén nyelvi csoportban, 5 a magyar nyelvi csoport­ ban, míg 19 tanuló párhu­ zamosan szeretné tanulni mindkét nyelvet.

A Göntérházi KÁI-ba idén 9 tanulót írattak az első osztályba, közülük 3 magyar, 6 pedig szlovén nyelven kezdi tanulni az írás és olvasás elsajátítását. A Dobronaki KÁI-ban ősztől 12 tanuló indul első osztályba, hatan magyar anyanyelvi és szintén hatan szlovén anyanyelvi szinten kezdenek tanulni. A Pártosfalvi KÁIba idén összesen 8 elsőst

Aláírták a szerződéseket

Az ideiglenes művelődési szerződéseket aláírták, reménykedve a „jobb széljárásban”. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet múlt heti, a művelődési egyesü­ letek vezetői és a szakmen­ torok számára összehívott gyűlésén értékelték a múlt évi munkát, de az idei mű­ ködést némileg megnehe­ zítő anyagi helyzetről is szóltak. Kepe Lili, az intézet igazgatója bevezetőjében nagyra értékelte az elmúlt évben elvégzett munkát, kifejtve, hogy idén is szá­ mítanak az anyaországi támogatásokra, amelyeket pályázat útján biztosíta­ nak, vagy a két szomszédos megye esetében immár 20. alkalommal aláírandó szer­

ződés rögzíti a segítséget. Az anyaországi önkormány­ zati átszervezések miatt azonban a magyarországi szakembereket érintő díjak (útiköltség, próbák stb.) finanszírozásának jóváha­ gyása késik. Ezért a javaslat szerint csupán 6 hónapos, 60 százalékos támogatásiegyüttműködési szerződést fogalmaztak meg, ame­ lyet aláírásra kínáltak fel. A szakemberek és a csoport­ vezetők megértésről tettek tanúbizonyságot, kifejezve reményüket, hogy a mű­ velődés ügye ezzel nem szenved jelentős csorbulást. A művelődési egyesüle­ tek vezetői idén is több prog­

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 2 3 .

ramot, a cserekapcsolatokat erősítő vendégszereplést kívánnak szervezni, néhány csoport (pl. Dobronaki Nó­ tázók, Muravidéki Nótázók) CD-felvételi igényt jelentet­ tek be. Mások ismét arra kérték az intézetet, hogy a „csökkentett üzemmód” mellett is támogassák el­ képzeléseiket. Erre ígéretet is kaptak, hiszen pályázatok által még javítható a helyzet. Végül aláírták a szerződé­ seket, melyek „javuló szél­ járás” esetén akár azonnal hatályukat veszíthetik, erre az esetre egy másik, már előre elkészített szerződés lép életbe… -ce

írattak be: négyet a köz­ ponti iskolába, hármat a hodosi fiókiskolába és egyet a domonkosfai fi­ ókiskolába. A központi iskolában mind a négyen

szlovén nyelvi csoport­ ban tanulnak, ugyanúgy a domonkosfai elsős is, Hodoson viszont mind a három elsős magyarul kezdi tanulni a betűket.

Párhuzamos magyar–szlovén nyelvtanítás a 2012/2013-as tanévben Az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában 2012 szeptemberében kísérleti jelleggel az első osztályban elindul a párhuzamos kétnyelvű írás- és olvasástanítás. A beiratkozási arány igen jó, hiszen az első adatok szerint a szülők egyharmada (32,7 százalék) ezt a lehetőséget választotta. Amint azt lapunknak Sabo Tatjana, az 1. Számú Lendvai KÁI igazgatónője elmondta, a szülőknek az Oktatási Szaktanács döntése után, előreláthatólag március végén, illetve április elején tájékoztató ülést szerveznek a programmal kapcsolatosan.

„És vegyünk rajta egy üveg bort…” Masszi Ferenc és egykori tanítványai – Baumgartner Dubravko, Pál Katja, Császár Sebastijan Lendváról, Mészáros Szabolcs és Szántó István Vas megyéből – egy nem konvencionális kiállítást terveztek, melynek címe sem igazán konvencionális, „vagy tán egészen” nem az. A Mester (Masszi) már a művészeti középiskolában „találkozott” a lendvai hármassal: Dubival, Katjával és Szebivel. Mi az, hogy találkozott – derült ki az igen disszonánsra sikeredett, Bábelt idéző, egy időben 6 szájból megfogalmazott monológhalmazból –, hiszen tanár-diák, majd tanár-művésztárs közötti diskurzus is létrejött. Továbbá az „És vegyünk rajta egy üveg bort…” cím is egy ilyen alkalommal hangozhatott el, és nem merült a feledés homályába. A szombathelyi MMIK kiállítótermében megvalósult kiállítás-megnyitóra a hét végén a szokottnál többen voltak kíváncsiak. Nem is csoda, hiszen mindenki a legjobb formáját hozta. Dubi a Pannon fallal jelent meg, Katja a már ismert, de időközben ki tudja hányadik modifikáción átesett szelíd „geometriáit”, Szebi egy teljesen új sorozat indításaként a romantika és a „vad-regényesség” koloritban nem fukarkodó darabjait is kiállította. Utána – alig kétlem – megérdemelten, mint ki jól végezte dolgát, elfogyasztottak egy-két üveg bort… Egészségükre! (U.i.: remélem, nem marketben vett olcsó bor volt a poharatokban!) -ce

5


Muravidék Folklór határok nélkül konferencia – Bak

A közösségépítés új formáit jobban ki kell aknázni Ez volt a kicsengése mindhárom köszöntő beszédnek a szombati baki projektkezdő tanácskozáson, mely a „Folklór határok nélkül” hároméves program körvonalait is ismertette. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Vígh László, a térség országgyűlési képviselője üdvözlő beszédében a Ma­ gyarországra zúduló nyíl­ záporról, a közösségépítés új módozatinak a kialakítá­ sáról, az EU-s támogatások még jobb kihasználásáról szólt. Göncz László, a szlo­ vén országgyűlés nemze­ tiségi képviselője kifejtette, az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kell fektetni a határon átnyúló EU-s programok megpályázá­ sára, hiszen sem a magyar, sem a szlovén féltől nem várhatók el többlettámo­ gatások. A legutóbbi for­ gatókönyvek, stratégiák további megszorításokról szólnak. A fiatalok felé

A bevezető előadások a jó példákat emelték ki. fordulva Göncz kifejtette: az ő számukra a határok megszűnése ténylegesen is új esélyeket jelent, hiszen azok létezését csak a tan­ könyvekből fogják ismerni. Kutszegi István nyug­ állományba vonuló mű­ velődési tanácsos pedig az eddigi tapasztalatokról

beszélt. A „Kell egy csa­ pat!” minareki mondás mindennél fontosabbnak tűnik, amikor a pályázat mellett döntünk. Kutszegi hangsúlyozta, csapatmun­ ka nélkül nem megyünk semmire, de a három régió Hor vátország irányába történő kisugárzására is

Egészséges fiatalság

A nyitókonferenciára Szentgotthárdon került sor. Szentgotthárdon, a Lipa szállodában lévő Szlovén Információs és Kulturális Központban került bemutatásra nyitókonferencia keretében a Healthy youth, a Középiskolák Egészséges Életmód-hálózata magyar–szlovén, európai pályázaton elnyert projekt, amelyben szlovén részről többek közt a Lendvai Kétnyelvű Középiskola is projektpartner. A konferenciát Bedics Sándor, a vezető partner, a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója nyitotta meg, majd a konferencián szólt még Dušan Snoj, a Szlovén Köztársaság Főkonzulátusának főkonzula, a projekt ismertetőjét pedig Sohár Attila projektmenedzser végezte el. Muravidéki részről „Eddzük a testet!” címmel Alja Samec, szlovén válogatott sportoló, valamint Toth Gordana egészségnevelő „Tápláljuk a testet!” című előadása hangzott el. A nyitókonferencia fórummal zárult. A projekt következő eseményére március 20-án Lendván kerül sor, amelynek az e-életmód lesz a témája. HF

6

figyelni kell a jövőben. Ezt követően Garam­ völgyi György igazgató szólt az új, 2012-vel kez­ dődő, 2014-gyel záruló, „Folkór határok nélkül” munkacímmel ellátott szlovén– magyar projekt lé­ nyegéről. Az igaz­ gató kifejtette: a lezáruló-félben lévő, három tér­ séget mozgósító, 800 ezer eurós SI– HU-s projektnél némileg szeré­ nyebb 300 ezer eu­ rós projekt inkább „vertikális” irányú, hiszen a zalai néptánchagyomány

rekonstruálását, kurzus­ szerű megtanítását és be­ mutatását tűzi ki célul. – Hosszú évekig a zalai néptánc nem létező dolog­ nak számított, a somogyi, rábamenti, alföldi mellett szinte eltörpült. Ezért kell a projekttámogatás, hogy ennek kisugárzásaként, workshopok és táncházi bemutatók formájában itt Bakon és a Muravidéken is biztos alapokra helyeződ­ jék a néptánchagyomány, s annak 21. századi áldásos kisugárzását is érezhessük. A kulturális műsorban a Nefelejcs muravidéki néptánccsoport lépett fel, a projektnap táncházzal zárult.

Klarisa Jovanović koncertjéről

Szerelemből – CDbemutató koncert Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Pénteken gyér érdeklő­ dés mellett került bemuta­ tásra a Színház- és Hang­ versenyteremben Klarisa Jovanović Szerelemből című CD-je. A 12 szerelmi ballada és más mai szövegmegzené­ sítés a 20. századi szlovén költészet gyöngyszemein, illetve az énekesnő versein keresztül járja körül a témát. A zenei kíséretet a számok­ hoz a Della Segodba zene­ kar szolgáltatta. A lemezt, melyen két muravidéki kor­ társ költő, Milan Vincetič és Feri Lainšček megzenésített verse is megtalálható, a következő időszakban több szlovén városban is bemu­ tatják. A lendvai koncert a „balladisztikus” hangulatú dalok ellenére nem tűnt egyhangúnak, sőt, talán a szokottnál is vidámabb volt. Ezt egyébként a kü­ lönböző „szövegátiratok” is indokolták (Prešerentől,

Menarttól stb.). A zenei kíséret, a kiváló fúvósbasszus-ritmus-dobgitár elegy is rendkívül jól szólt. Ez nem jellemző mindig a helyben lévő technikára, sem a hangzás beállítására. Valaki megjegyezte, jobban szól élőben, mint a CD-ről, ami persze természetes is lehetne. Klarisa pedig a tőle megszokott kedvességgel és közvetlenséggel hangjá­ ban elbájolta a közönséget. Kitűnő hangszeres kíséret, magabiztos fellépés és a balladai-vígballadai tarta­ lom a dzsesszes-világzenei beütésekkel – ez a trend, mely talán a fiatalokhoz is eljuttatja az Od ljubezni da­ lait. Jó lenne, ha így lenne!

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 2 3 .


Gazdaság Csőd előtt a szlovén építőipar?

Hogy könnyű kint dolgozni, az naiv, téves elmélet A válság miatt egyik gazdasági ágazatban sem könnyű a helyzet, de a mutatók szerint a krízis az építőiparban hagyta a legnagyobb következményeket. Nehéz volt a tavalyi év, de nehéz lesz a 2012-es is. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A tél az építőipar holt­ szezonját jelentette vala­ mikor, de ma már messze nincs így, hiszen a tevé­ kenységgel foglalkozóknak éppen most kell aktívan vé­ gezniük a piac felkutatását, az ajánlatok elkészítését, felismerni, kiszámítani, elemezni a meglévő körül­ ményeket, a feltételeket, mérlegelni ezeket. Mennyi­ re nyit a hazai piac, men�­ nyire kifizetődő valójában a külföldi piac? – A szlovén építőipar a csőd szélén áll, ennek több oka van. Nincsenek beruházások, nincs mun­ ka, továbbá Szlovénia azon országok közé tartozik az EU-n belül, melyek nem hoztak intézkedéseket az építőipar fellendítésére. A tevékenység 2010-ben 17 százalékkal esett vissza, és tavaly is folytatódott ez a negatív irány. Továbbá a

kiírásokon alacsony árak­ kal indulunk, részben a magunk hibájából is, és nálunk az árak adókkal, illetékekkel túlterheltek. Ráadásul nem működik igazán a jogállam sem, az üzleti környezet sem kedve­ ző, hiszen a tartozások egy­ re halmozódnak, a fizetés fejében kompenzációkat követelnek a megrendelők, az alvállalkozókat nem fizetik ki, a bírósági perek pedig túl sokáig húzódnak. A legnagyobb gond pedig pénzügyi jellegű, hiszen a bankok mostohán kezelik az ágazat igényeit. A hitele­ kért hatalmas árat kérnek, az idén még magasabbat – mondta Štefan Sobočan, a Muravidéki Gazdasági Kamara (MGK) elnöke. A válság, a munkanél­ küliség áthidalására gyógy­ írt jelenthetnek az állami beruházások, amik azon­ ban még nem indultak el. Szlovéniában a beruházá­ sok 80 százaléka magán­

tavalyi év, de nehéz lesz a 2012-es is. Mentőövet az export jelenthet, ha le­ hetsz egyáltalán exportáló. Ugyan megszűntek a 7 évig tartó korlátozások a nyugati piacokon, de még­ sem egyértelmű az ügy. A munkaengedélyek alapján végzett munka során az adott államok – Németor­ szág, Ausztria – megkö­ vetelik a dolgozók ottani bérének szintjét, a szlovén állam pedig a járulékokat.

A Stavbar lakótömbjének befejezése után nem volt nagyobb beruházás Lendván, de most az új óvoda és az iskolák felújítása van láthatáron. tőkéből történik, és csak 20 százalék közpénzekből. Tavaly a magántőke 23 szá­ zalékkal visszafogottabb volt. Az építőipari cégek versenyképességében a hiányosságok főleg a külföl­ di piacokon mutatkoznak meg, így a megterhelések nem kicsik. – Az építőiparban je­ lenleg nem tudunk semmi­ lyen kedvező körülmény­ ről beszélni. Nehéz volt a

Ha eleget akarunk tehát tenni a német előírásoknak és a szlovén törvényeknek, akkor már nem is beszél­ hetünk versenyképesség­ ről. Talán egy kicsit jobb helyzetben vannak azok, akik kész- vagy félterméket, anyagot szállítanak ki. Még abban az esetben is, ha az új kormány azonnal intéz­ kedik, a hatások csak az év második felében, illetve 2013-ban mutatkozhatnak

meg – mondta Sobočan. De ha ezek elmaradnak, szinte semmi nem állíthatja meg az építőipar csődjét. Külön kérdés még a nagy cégek alvállalkozóinak sor­ sa, melyeknek az elvégzett munkát nem fizették ki, annak ellenére, hogy a fő kivitelezőnek a megrendelő már törlesztett. Štefan Smej, a Lendvai Kisipari és Vállalkozói Ka­ mara építőipari szekció­ jának elnöke az ágazatot és a szűkebb környezetet illetően szintén nem tu­ dott semmi jót mondani. A vállalkozók, kisiparosok számára a jelenlegi mun­ ka mennyisége csupán a nagyon szűk megélhetést biztosítja. A kisvállalkozók értelemszerűen a Muravi­ déken vállaltak munkát leg­ inkább, a válság azonban itt még mélyebb. Lendvavidéken tapasztalják már a magyar kivitelezők megje­ lenését, konkurenciáját is. – Amúgy is nagy a ver­ sengés, munkát csak nagyon nyomott árak mellett tudunk vállalni. S ha ehhez még hozzáadjuk azt, hogy szinte senki sem tartja tiszteletben a fizetési határidőt, a kép igen ijesztő. Sorban készít­ jük az ajánlatokat, de nem tudjuk, mire számíthatunk. Bízunk abban, hogy a hazai beruházók, a megrendelők a munkálatok kivitelezői­ nek kiválasztásánál a hazai cégeket részesítik előnyben – mondta Štefan Smej.

Külföldi érdeklődés a termáltó iránt A Lendvai Terme és Hármasmalom között mintegy 9 hektáron termáltó kialakítását és újabb apartmanok építését vette tervbe már évekkel ezelőtt Lendva Község és a Terme gyógyfürdő. A tervek a köz- és a magántőke par tnerség alapján valósulnának meg. Lendva Község a Termáltó projekthez telkek biztosításával, a Terme mint idegenforgalmi cég pedig szakmai

tudással járulna hozzá, illetve további beruházókat is be kívánnak vonni. Mint kiderült, a projekt körüli kisebb csend ellenére Lendva Község nem mondott le a tervekről, hiszen mint Anton Balažek polgármester elmondta, a Sava Rt.-vel (a Lendvai Terme tulajdonosa) mielőbb tárgyalni kívánnak szándékaikról, hogy esetleg keresni lehessen új külső befektetőt. – Ha ezt belátható időn belül a Sava Rt. nem tudja

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 2 3 .

megtenni, korrekt lenne, ha lehetővé tennék számunkra, hogy ezt megte-

gyük egyedül. A projekt után ugyanis van érdeklődés külföldi beruházók

részéről is – mondta a polgármester. Szolarics Nađ Klára

Hármasmalom és a Terme között termáltavat terveznek kialakítani – ehhez azonban befektetőre lenne szükség.

7


Muravidék A Dobronaki Turistaegylet közgyűlése

Szálláslehetőséget is biztosítani kívánnak Marjan Kardinar, a Dobronaki Turistaegylet elnöke szerint tavaly eredményes évet zárt a szervezet, a 2012-es év célkitűzései is leginkább a már jó bevált rendezvényeken alapulnak. Szeretnék azonban szálláslehetőségekkel bővíteni a turisztikai kínálatot a községben. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Dobronakra az egyesü­ letek jó együttműködése jellemző, ez alól a turista­ egylet sem kivétel, hiszen saját rendezvényein kívül több más program megva­ lósításában is részt vesz. A 2011-es munkaprogram beszámolójából kitűnik, hogy tavaly is sikeresen megszervezték a Turizmus Napjait a községben, az 1. Vid kerékpármaratont,

részt vettek a tavak melletti települések találkozóján a Soča melletti Kanalban, nem maradtak el a Mártonnapi rendezvények, a ki­ rándulás Szerbiába és Ma­ cedóniába. A Dobronaki Turistaegylet gondját visel­ te az újévi lámpadísz felál­ lításának a hegyen, virágot ültettek a körforgalomba és feldíszítették a hidakat virággal a község minden településén, megszervez­ ték a hagyományos János gyalogtúrát, részt vettek a

ljubljanai turisztikai vásá­ ron, a víz világnapján, a hí­ mestojás-kiállítás lebonyo­ lításánál… A Bakonaki-tó melletti ifjúsági turizmus projekt elmaradása miatt nem valósult meg a há­ romnapos munkabrigádprogram. Remélik, az új projekt megírása során ez 2012-ben megvalósulhat. Az egylet pénzügyi beszá­ molóját Szekeres Etelka pénztáros készítette el, a felügyelőbizottság viszont külön nem járult hozzá

beszámolóval, ezt Kardinar elnök a többi beszámo­ lóval együtt ismertette. A 2012-es tervek a már jól bevált, hagyományos prog­ ramokra alapoznak, újdon­ ságokat nem terveznek. Az elnök problémaként emlí­ tette a szálláslehetőségek hiányát Dobronakon, így

a vendégek nem tölthetnek itt hosszabb időt. Ennek érdekében a község az erdészeti urbáriális közös­ ségtől újabb területeket kíván felvásárolni. A be­ számolókat a közgyűlés elfogadta. A turistaegylet 2011ben mintegy 10 ezer euró­ ból gazdálkodott, az évet 302 euróval zárták. Az egylet szorosan együttmű­ ködik a községi idegenfor­ galmi intézettel.

Hosszú Kata és Törpe Pisti násza Völgyifaluban

A különös esküvőt vidám hangulat kísérte.

Több jel arra utal, hogy Dobronak felkerült már a szlovén idegenforgalmi térképre – hangzott el a közgyűlésen.

Vidékünk legnagyobb hagyománnyal bíró télűző eseménye, a völgyifalui farsangi felvonulás a falu főutcájának felső végéről indult, éspedig idén két lakodalmas kocsival. Útközben fekete zászlókat raktak azokra a házakra, ahol az elmúlt évben a család hajadon lánya vagy fia nem ment férjhez, illetve nem nősült meg. A felvonulás a kápolnánál megállt, és először a vendéghívó mindenkit meghívott az esti bálra, majd utána esküvőt tartottak Hosszú Kata és Törpe Pisti közt. Az esküvőt mulatság követte, amelybe a jelenlévő közönséget is bevonták. A rövid mulatság után a „lakodalmas-farsangi” felvonulás körbejárta az egész falut, és a többi házra is kirakták a fekete zászlókat. V

mi lesz veled?

Bontásra vár Gyer t yános egyko ­ ron talán egyik legszebb épületének, az egykori kihelyezett községi hivatal székhelyének a múlt évek­ ben szomorú sors jutott. A hivatal és a helyi könyvtár megszűnését már részben a rossz állapot idézte elő, s tulajdonképpen már több éve nem történt az épület­ tel kapcsolatosan egyéb, mint hogy rohamosan rom­ lott az állaga, s időközben

8

már életveszélyessé is vált. A Gyertyánosi Helyi Közös­ ség szerette volna az épüle­ tet felújítani, de mivel erre nem tudtak forrást biztosí­ tani, ezért az eladás mellett döntöttek. Az épület így került Morgan úr cégének (Living Harmony) tulaj­ donába, akik a szomszéd ingatlant megvásárolták, s mint Sandra Habjanič itteni üzleti partnertől megtud­ tuk, az épület felújítását

szerették volna elvégezni. Ennek érdekében szakmai felmérést is kértek, amely azonban kimutatta, hogy az állapot annyira rossz, hogy gyakorlatilag lehe­ tetlen a tatarozás, hiszen az épület nem rendelke­ zik megfelelő alapokkal, a tégla pedig szétmállik. A tulajdonos ezért az épület bontása mellett döntött, amelyet a következő hó­ napokban végeznek el. A helyére egyelőre nem terveznek új épületet. HF

Az egykoron díszes épületet szakmai vélemények szerint már nem lehet megmenteni. N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 2 3 .


Info

Elektromos töltőállomás Lendván is Az Elektro Maribor Rt. február 15-én a Muravidéken két elektromos töltőállomást is megnyitott: az egyiket Muraszombatban a Lendavska utcában, a másikat pedig Lendván, a Vasút utca 5. házszám alatt (az áramszolgáltató udvarán). Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Szlovéniában még nem igazán jöttek „divatba” az elektromos járművek, ennek ellenére a múlt szer­ dától a muraszombati és a lendvai töltőállomással együtt 22 ilyen állomás áll már rendelkezésre az or­ szágban a „jövő járgányai” számára. Egyelőre még csak 12 ilyen autót tartanak

számon, de figyelemre méltó, hogy Ljubljanában a városi tömegközlekedés elektromos buszokkal tör­ ténik, Muraszombatban is találkozhatunk ilyen járművel, hiszen a közmű­ vállalat villanymeghajtású, zöld járművet használ. Pél­ dát mutat a Posta is, hiszen elektromos kerékpárokat és egyéb környezetbarát járműveket is alkalmaz­ nak. A számítások szerint

Szlovéniában az elektro­ mos járművek száma rövi­ desen akár 200-ra is nőhet. Az elektromos autók vásár­ lását az Szlovén Öko-Alap 5 ezer euróval támogatja. Az Elektro Maribor Rt. az E-Mobil márkajel alatt elektromos töltőállomások hálózatát kívánja kialakí­ tani Szlovéniában. A sűrű hozzáférhetőség minden­ képpen növelheti az érdek­ lődést az elektromos autók

Csőd szélén a lendvai Komunala Kft.? Azt, hogy mi vezette a lendvai Komunala Kft.-t válságba, ma csak találgatni tudnánk, hiszen hivatalos információkat a nehéz helyzetről – mely február 17-én kapott nyilvánosságot – nem sikerült szereznünk. Mint ahogy a múlt péntekre összehívott szakszervezeti éves közgyűlésen a mintegy 40 dolgozó sem kapott tájékoztatást, hiszen Kocon

József igazgató a gyűléstől távol maradt. Lehet, hogy hétfői ljubljanai üzleti útja után konkrét adatokkal tudott szolgálni a kialakult válságos (csőd előtti?) helyzetről, az

esetleges kiútról, illetve a cég jövőjéről a kedd reggelre, majd aztán délutánra halasztott dolgozói közgyűlésen, amelyen a ZSSS szakszervezet ágazati képviselőjének jelenléte nem volt kívánatos. Értesüléseink szerint a Komunala Kft. bankszámláját január 23-án zárolták, a dolgozók bérének kifizetése

iránt. A tavalyi maribori, mára már gyorstöltővel is ellátott állomás létreho­ zását (Vodnik utca) most Muraszombat (Lendavska utca) és Lendva (Vasút

utca) követte. A l e n d va i e l e k t ro ­ mos töltőállomást Stanko Gjerkeš alpolgármester és Silvo Ropoša, az áramszol­ gáltató vezetője nyitotta meg. Mindketten elége­ dettségüket fejezték ki, hogy a tervek rövid időn belül megvalósulhattak.

Ezentúl Lendván is működik elektromos töltőállomás, melyet Stanko Gjerkeš és Silvo Ropoša adott át. is megakadt. Kocon József igazgató a Népújságnak a kft. helyzetéről, szanálásáról, az esetleges elbocsájtásokról lapzártánkkor (kedden, február 21-én) nem nyilatkozott, viszont elmondta, hogy a dolgozók fizetésének kérdése még ebben a hónapban megoldódik. Az igazgató a cégnél kialakult helyzetről a nyilvánosságnak március 1-je után nyilatkozik. Arról, hogy mennyi munkája és milyen területen lesz a jövőben a Komunala Kft.-nek, nem tudni. Különösen an-

nak fényében nem, hogy hasonló tevékenységet folytat a községi Öko-park Kft. is, s a községekben végzett hulladékszállításnál is nagy a verseny. A Komunala Kft.-ben 26 százalékos részesedéssel tulajdonos Lendva Község, de a cég a Papir servis társaság többségi tulajdonában van, mely a Krater csoport tagja. A Komunala Kft. vállalati alapszervezetének elnöke Berki József. Szolarics Nađ Klára

hétről hétre Ljubljana – Žiga Turk oktatási, kulturális, tudományos és sportminiszter bejelentette, hogy a kormány nem ad pénzt a 2013as maribori univerziádé megszervezésére. – Az ország a gyengén előkészített és rosszul vezetett projektekre a mostani pénzügyi körülmények között nem tud pénzt biztosítani – szólt a miniszteri kijelentés. Franc Kanglert, Maribor polgármestere határozottan visszautasította a kritikát, míg Tone Vogrinec, a diákolimpia szervezőbizott-

ságának elnöke lemondása előtt úgy vélte, hogy az ügy Turk mondatával lezárult. Az állam a 26. Téli Univerziádé megszervezésére nyújtott 3 millió euró támogatást visszaigényli a mariboriaktól. Vatikán – Huszonkét új bíborost iktatott be XVI. Benedek pápa a Szent Péter bazilikában tartott konzisztó-

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 2 3 .

riumon a bíborosi kollégium előtt. Az új bíborosok közül 16 európai, egy brazil, kettő ázsiai, három észak-amerikai, heten olaszok, tízen a római kúria tagjai. A 22 bíborosból tizennyolc 80 évnél fiatalabb pápaválasztó. A pápa a hagyományosnál egyszerűbb szertartással iktatta be az új bíborosokat. Zalaegerszeg – Zala zárta a legjobb turisztikai évet a nyugat-dunántúli régióban. A közel 4,4 millió vendégéjszaka 45 százalékát itt töltötték a turisták, a több mint 50 milliárdos bevétel közel fele is innen

jött a régióba – írja a Zalai Hírlap. A három megyében (Győr–Moson–Sopronban, Vasban és Zalában) megvalósult vendégéjszakák több mint 80 százaléka a 10 legnagyobb szálláshelyforgalmat lebonyolító településen realizálódott, ennek mintegy negyede Hévízen. Rio de Janeiro – A farsangi mulatságok tetőfoka a világ egyik leglátványosabb népünnepélye, a Riói Karnevál. Vasárnap a város 7 legjobb tánciskolája vonultatta fel zenészekkel, táncosokkal a színpompás kocsikat a

mintegy 700 méter hosszú, 12.500 férőhelyes utcán. A felvonuló iskolák minden évben egy-egy meghatározott téma köré építik nagyjából 90 perces műsorukat, majd a zsűri előtt harcba indulnak a „karneválbajnok” címért. Rióban a karnevál bevétele 640 millió dollárt tesz ki, idén például 850 ezer turista özönlötte el a szállodákat.

9


Info a mai napon... 1440 Kolozsváron megszületett Mátyás magyar király (1458– 1490). 1685 Megszületett Georg Friedrich Händel német–angol zeneszerző (Vízizene). 1821 25 éves korában meghalt John Keats angol romantikus költő (Izabella vagy a bazsalikomcserép). 1828 Meghalt Fazekas Mihály író, költő, botanikus, a Lúdas Matyi írója, a debreceni Füvészkert tervezője. 1850 Megszületett César Ritz, „a királyok szállodása és a szállodások királya”. 1883 Megszületett Victor Fleming, többszörös Oscar-díjas filmrendező (Óz a csodák csodája, Elfújta a szél). 1899 Megszületett Erich Kästner német író, költő (Emil és a detektívek, A két Lotti). 1965 Meghalt Stan Laurel amerikai komikus (Stan és Pan). 1997 Skóciában tudósok bemutatták Dolly bárányt, az első klónozott emlőst.

visszapillantó

2002. február 28-án, 8. szám

Ünnepélyes megnyitó az e-iskolában tanteremben 8 számító­ gép, nyomtató és egyéb eszközök állnak a tanulók, hétköznap délutánonként és szombat délelőtt pedig Dobronak polgárai ren­ delkezésére. Szükség ese­ tén a látogatók kérhetik a központban dolgozó men­ tor-gondnok segítségét. A számítógépek használata díjmentes. Dobronakon az e-iskolával egy időben a kultúrotthonban meg­ nyílt az e-pont is, ami azt jelenti, hogy a pályázaton megszerzett felszerelés egy része (2 számítógép, egy lézernyomtató, videókon­ ferencia-készülék) a kul­ túrotthonban áll rendelke­ zésükre a polgároknak. Az e-iskola projektnél látható a helyi önkormányzat és az iskola szoros együttmű­

ködése, ami a kis községek­ ben szinte szükségszerű. A dobronaki e-projekt értéke

11 millió tollár: 10 milliót a minisztériumok, egymilliót pedig a község biztosított.

Hálószoba racionalizálása

képviselnék a legnagyobb költséget, de racionális megoldásokkal ez a be­ avatkozás is minimális

pa és néhány állólámpa alkalmazása mellett. A megfelelően kiválasztott és elhelyezett világítás­

tam, közvetlenül a bejárat mellé. Ide helyeztem a meglevő szekrénysort és vele szemben egy új, szű­ kebb polcos rendszert. A gardrób és a háló közé egy lapfüggönysort – tér­ elválasztó elemet raktam. Ez a megoldás olcsó, fle­ xibilis és egyszerűen vál­ toztatható. Már a függöny anyagának vagy színének lecserélése változást jelent a helyiség hangulatában. A meglevő ágyat az ab­ laksorral párhuzamosan helyeztem el. A gardrób „falára” így még egy ala­ csonyabb (110 cm magas) szekrénysor férhetett. A TV-t és az alacsony polcos elemet az ágy szemközti oldalára helyeztem. Az ágyhoz egy rakodóasztalt is javasoltam, mely gör­ gőkkel használva könnyű helyváltoztatást biztosít; kényelmesen, ágyban ülve

befektetést jelentene. A gardróbban különböző vi­ lágítást alkalmazhatunk, a hagyományos mennyezeti lámpától a szekrénybe beépített világításig. A há­ lóban is kellemes fény­ hatást hozhatunk létre, már egy mennyezeti lám­

sal csak fokozhatjuk új és multifunkcionálisan berendezett hálószobánk kellemes hangulatát. Részletesebb leírás és bemutatás a Népújság weboldalán (www.nepujsag. net, Lakberendezés rovat) található.

A Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskolában a múlt pénteken hivatalosan is – színvonalas ünnepéllyel – megnyitották az e-iskolát (információs iskolát) és az e-pontot a kultúrotthonban. Az e-iskola az Infor­ mációs Társadalom Mi­ nisztériuma és az Oktatási Tudományos és Sportmi­ nisztérium közös projektje, melynek fő célja minél szé­ lesebb körben elterjeszteni a számítógép, az internet használatát, ezek által növelni a szolgáltatások minőségét, gyorsaságát. Szlovéniában a dobronaki a tízedik, a Muravidéken pedig (a ljutomeri iskola után) a második e-iskola. Mint a Népújságban már tudósítottunk róla, az isko­ lában a számítástechnika

Tóth Melita építész

lakberendezési sarok

Tisztelt építész! Érdeklődéssel kísérjük a Népújság új, lakberendezési tanácsadással foglalkozó rovatát. Tetszenek a bemutatott ötletek és megoldások, ezért mi is önhöz fordulunk tanácsért. Hálószoba-felújítást tervezünk. A mostani nem funkcionális, túl nagy, de még sincs benne elég hely az összes ruhának. A beavatkozást szeretnénk minél olcsóbban és egyszerűbben megoldani. Mellékletben küldöm a jelen szoba alaprajzát. Köszönjük tanácsát, üdvözlettel: Anna és Péter. A mostani hálószoba nagy, de mivel nincs funk­ cionálisan elrendezve, nin­ csenek meg a nagyon is szükséges tároló felületek. A háló tágas alapterületé­ ből kiindulva egy „gardrób­ szoba” kialakítását javasol­

10

lehet olvasni, teát iszogatni vagy dolgozni és közben a legfrissebb híreket követni a TV-ben. A rakodóasztalt lehet használni az ágytól függetlenül is, szék alkal­ mazása mellett. A szoba átszervezésé­ nél a villamos vezetékek

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 2 3 .


Info

Hogyan kóstoljunk pálinkát? kerülhet a végtermékbe. Főzésenként mindez csu­ pán néhány decit jelent. Az utópárlatosság tartal­ mazza a kozmaolajokat. Odakozmált, odaégett, kel­ lemetlen, kátrányos, büdös szag és íz. Ezt sem nehéz fölismerni. Alapszabály: a jó pálinkának tisztának és gyümölcsösnek kell lennie. Akinek van orra, érzi.

praktika A pálinkafogyasztás­ nak – akárcsak a borivás­ nak – megvannak a maga szabályai. Nem mindegy, hogy miből, milyen mi­ nőségűt, hogyan iszunk. Leszámolunk néhány tév­ eszmével és bevésünk pár aranyszabályt. Kiderítet­ tük, hogyan kell profi mó­ don pálinkát kóstolni. Jó pálinkát csak jól lehet inni. Látszólag ilyen egyszerű ez, de még a pálinkaivást is el lehet ron­ tani. Az egyik nagy hiba, hogy valamilyen oknál fogva minden röviditalt előszeretettel lehűtünk. Ez a legtöbb ital esetében téves felfogás és gyakorlat, a pálinkánál fokozottan az. Első és legfontosabb „szabály”, hogy a pálinkát tegyük jó messze a hű­ tőszekrénytől. Valójában cirka tizennyolc fokosan (tulajdonképpen szobahő­ mérsékleten) kell „helye­ sen” fogyasztani. Úgy adja ki ugyanis ízét, zamatát, finom aromáját.

Miből fogyasszuk?

is a gyümölcsös aromák. Szóval csak lassan, apró kortyokban, szobahőmér­ sékleten. A másik nagy kérdés, miként tudjuk megállapí­ tani, hogy a pálinka való­ ban az-e, aminek mutatja

Ha ugyanis aroma lenne benne, az alkohollal együtt elillanna. Ugyanez a gya­ korlat pepitában, amikor az üres pálinkáspoharat megdörzsöljük, tehát fel­ melegítjük, beleszagolunk, ugyanezt kell tapasztal­ nunk: gyümölcsillatot. Ez a pálinka szárazpróbája. Az üres pálinkáspohár invert tartalma kirakódik a pohár falára, ott is meg kell maradjanak a pálinka gyümölcsös illatai.

A másik kérdés, hogy miből. A klasszikus kis me­ zítlábas stampedli a múlté. Az autentikus pálinkáspo­ hár tulipán vagy trombita­ virág alakú. Célja, hogy jól közvetítse az illatokat. Arra sem árt figyelni, mennyit kóstolunk. A kér­ dés már csak azért is jogos, mert a pálinkát, szemben például a borral, mindig le kell nyelni. Egy borról pusztán az illat alapján szinte minden informá­ ciót meg lehet tudni. A pálinkára ez nem igaz. Ha nem nyeljük le, sose tudjuk meg, mennyire jó az a pálinka.

Két centilitereket kóstolva 8–9 pálinkát úgy meg tudunk kóstolni, hogy végig képben legyünk és érezzük az ízek közötti finom árnyalatokat. Az ízlelőbimbók nagyjából ennyit bírnak. Csak az érde­ kesség kedvéért jegyezzük meg, hogy a bor esetében átlag 40 tételt lehet lekóstolni. De míg a borokat min­ dig egymáshoz hasonlítva rangsorolják, addig a pálin­ kát egy profi teszten azon­ nal bírálják. A pálinkát csak önmagához mérik. A cél, hogy az ízélmény minél közelebb legyen az illathoz. Nehogy csalód­ nunk kelljen.

A jó pálinkában nincs benne a „rézeleje”

A másik rosszul rögzült szokásunk, hogy minden röviditalt egy mozdulattal küldünk le. Hiba. Valószí­ nűleg az alkoholos ízeken akarunk mielőbb túlesni. De ha az ember egyszer az első három apró kort�­ tyal hozzászoktatja magát az egyébként minőségi pálinkák esetében kifino­ mult alkoholos ízhez, mi­ után a nyelv megszokta az alkoholt, már jönnek

magát. Hogy egyáltalán gyümölcsből készült-e? Ha az illata gyümölcsös, akkor legalább ötven szá­ zalékban gyümölcsből ké­ szült. Ha belenyúlunk és kikenünk a tenyerünkre pár cseppet, miután elillant az alkohol, szagoljuk meg a tenyerünket. A tenye­ rünknek ez esetben gyü­ mölcsillatúnak kell lennie. Ha így van, valóban gyü­ mölcsből készült a pálinka.

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 2 3 .

Legfőbb pálinkabe­ tegség kettő van, amely az illat alapján könnyű­ szerrel felismerhető: az előpárlatosság és az utó­ párlatosság. Az előpárlat, más néven „rézeleje” nagy mennyiségben tartalmaz metilalkoholt. A jó pá­ linkába ez nem kerülhet bele. Ha mégis, akkor a nedűnek ragasztószaga van, illetve kellemetlen, karcos íze. A rézeleje a tel­ jes lefőzött mennyiségnek mindössze 5–6 százalé­ ka, ezt a minőségi főzdék külön kezelik, soha nem

A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, a Népújság gondozásában megjelent a kétnyelvű oktatás történetének átfogó feldolgozása. Megvásárolható a Bánffy Könyvesboltban Lendván, ára 10 euró.

11


Info február 24. péntek Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Ami szent és a világ, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Fekete-fehér idők, 16:00 Szlovén villanások, 16:30 Babilon.tv, 17:00 Hírek, 17:20 Különleges ajánlat, 17:50 Megesik – szlovén sorozat, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Egészségünkre!, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Szünidei műsor, 11:25 Crans Montna: Lesiklás, férfiak, 13:40 Európai magazin, ism., 14:10 A nyolcadik nap, 14:45 Percek a..., 15:10 Fekete-fehér idők, 15:30 Érdekel a könyv, 15:50 Mozogj velünk!, 16:25 Vikersund: Síugrás, 18:15 Ljubljana: Krim – Budučnost, kézilabdamérkőzés, nők, 20:00 Dr. Nakamatso találmánya – dán dok. műsor, 21:45 A rabló 21:00 Reklámőrültek – am. sorozat, 21:45 A rabló – osztrák–német film, 23:25 A géniusz gyenge pontja – svéd dok. műsor, 0:45 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:25-9:00 Nap-kelte, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi műsorok, 13:25 Esély, 13:55 Valóságos kincsesbánya, 14:25 Elcserélt lányok – am. sorozat, 15:10 Angyali érintés – am. sorozat, 16:00 Veszélyes szerelem – am. sorozat, 16:45 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Poén péntek, 21:10 Mindenből egy van, 22:05 Az Este, 22:40 Négy szellem, 23:35 Családom és egyéb emberfajták – am. sorozat, 0:00 Melissa és Joey – am. sorozat, 0:35 Esély a lángok között – jótékonysági koncert, 1:25 Ismétlések.

RTL Klub 7:40 Reggeli, 12:05 Asztro Show, 13:10 A szív útjai – török sorozat, 14:10 Sarokba szorítva – am. sorozat, 15:10 Döglött akták – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:15 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 Való Világ, 23:50 Reflektor, 0:05 Törzsutas, 0:30 Odaát – am. sorozat, 1:25 Autómánia.

TV2 6:25 Tények reggel, 10:50 EZO.TV, 12:25 Szerelemcsapda – am. film, 14:20 Marina – mexikói sorozat, 15:20 Rex felügyelő – német sorozat, 16:20 La Pola – 12:25 Szerelemcsapda kolumbiai sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:30 Aktív, 20:30 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:00 Megasztár 6., 22:35 Grimm – am. sorozat, 23:35 Aktív, 0:35 Tények Este, 1:10 EZO.TV.

Duna Tévé 5:15-9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:20 Kívánságkosár, 14:15 Nyelvőrző, 14:45 Hazajáró, 15:10 Vigyázó szemekkel a világ körül – spanyol dok. sorozat, 16:10 Az autózás legendái – német dok. sorozat, 16:40 Ízőrzők, 17:20 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:10 Térkép, 19:40 MacGyver – am. sorozat, 20:30 Sólyom és galamb – olasz sorozat, 21:20 Hírek, 21:35 Pleasantville – am. film, 23:40 Dunasport, 23:45 Beavatás, 0:15 Rost Andrea koncertje, 0:35 Ismétlések.

február 25. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 10:40 Éjféli klub, ism., 11:55 A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Volt egyszer…, 14:35 Poirot: Tragédia három felvonásban – angol film, 16:10 Állatokról, emberekről, 16:25 A kertben, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat délután, 18:30 Mezsgyék, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanás, 20:00 21:00 Segítség, apa lettem! Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 20:30 Történetek az arcok mögött – dok. sorozat, 21:00 Segítség, apa lettem! – am. film, 23:05 Hírek, 23:35 Maribor 2012, Európa kulturális fővárosa, 23:55 Olvasások – dok. sorozat, 0:00 Gandzsa – am. sorozat, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:30 Az időn át, 7:35 Szlovén villanások, 8:05 Szlovénia nézetei, ism., 9:25 Különleges kínálat, 9:55 Bansko: Lesiklás, nők, 11:20 Crans Montana: Szuper G, férfiak, 12:40 Sportbolygó, 13:30 Percek a..., 13:55 Érdekel a könyv, ism., 14:30 Nosztalgia a szlovén sanzonnal – koncert, 15:55 Vikersund: Síugrás, 17:45 A londoni körhinta, 18:15 Sportkihívás, 18:45 UEFA-magazin, 19:10 Mozogj velünk!, 19:55 Koper: Cimos Koper – Constanta, kézilabda-mérkőzés, 21:30 Hullámok közt, 21:55 33/45, zenés szombat éjszaka, 22:55 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:30–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Múlt-kor, 12:35 Zöld tea, 13:05 Családom és egyéb emberfajták – am. sorozat, 13:30 Melissa és Joey – am. sorozat, 13:55 Madagaszkár – angol dok. sorozat, 14:50 Sky kapitány és a holnap világa – am. film, 16:35 A Szövetség, 17:35 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:15 Utolsó jelentés Annáról – magyar film, 22:00 A mások élete – német film, 0:20 Spandau Ballet – A Reformation turné – koncertfilm.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:25 Asztro Show, 11:25 Házon kívül, 11:55 Autómánia, 12:30 Bigyó felügyelő – am. film, 14:00 Az agyoncsapat – am. film, 16:05 A cserecsapat – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 Aladdin – am. rajzfilm, 22:30 Underworld: 21:20 ValóVilág, 22:30 Evolúció Underworld: Evolúció – am. film, 0:30 Tsui Hark: Vámpírok kora – hongkongi film, 2:10 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 10:25 Babavilág, 10:55 Tűsarok, 11:25 9 hónap, 11:55 Bajnokok Ligája-magazin, 12:25 Gyilkos számok – am. sorozat, 13:25 Topspeed, 13:55 Autóguru, 14:25 Xéna – am. sorozat, 15:25 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:25 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 17:25 Sas-kabaré, 18:30 Tények, 19:00 Aktív Extra, 19:35 Igazából apa – magyar film, 21:25 Bad Boys – am. film, 23:40 Jackie Chan: A csodazsaruk – am. film, 1:40 EZO.TV.

Duna Tévé 6:30 Gyerekeknek, 12:00 Híradó, 12:20 Határtalanul magyar, 12:50 Vissza Sherwoodba! – kanadai sorozat, 13:45 Munka-Társ, 14:15 Heuréka!, 14:45 Stúdióbeszélgetés és élő közvetítés a Terror Háza múzeumból, 18:00 Híradó, 18:35 Rabálom – Márianosztra 1952 – magyar rajzfilm, 19:00 Ünnepi stúdióbeszélgetés, 21:00 Feldobott kő – magyar film, 22:25 Dunasport, 22:40 Szeretlek, Faust – magyar film, 1:05 Ismétlések.

február 26. vasárnap

február 27. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:50 Hallgassunk a csöndre, 11:20 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:20 Egészségünkre!, ism., 15:10 Első és második, 15:30 Szlovén magazin, 15:55 A világ Monsanto szerint – francia dok. sorozat, 17:00 Hírek, 17:15 Találd ki, hogy ki jön vacsorára?, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 EMA 2012, 21:35 Alenka Bartl portréja, 22:25 Hírek, 22:55 Ars 360, 23:05 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:30 Az időn át, 7:50 Glóbusz, ism., 8:20 Az egyetem, 8:45 Grimm meséi: Öcsi és nővérke – német film, 9:50 Crans Montna: Óriás műlesiklás, 1. futam, 10:50 Banszko: Szuper G, nők, 12:15 Turbulencia, 12:50 Crans Montna: Óriás műlesiklás, férfiak, 2. futam, 13:55 Vikersund: Síugrás, 15:45 Labdarúgó-magazin, 16:10 A Bolsoj Színház újjászületése – koncert, 19:50 Lottó, 20:00 A kis nagyvilág – angol sorozat, 20:50 A vonatkedvelők fél százada – dok. műsor, 21:25 Az élet és az adósság – am. dok. műsor, 22:50 Kisfilmek.

Magyar Tévé 6:55 Ma reggel, 9:15 Így szól az Úr!, 9:20 Vallási műsorok, 12:15 Hírek, 12:20 Szellem a palackból, 12:50 Anno, 13:20 Színek és ízlések – francia dok. film, 13:35 Sodrásban – magyar film, 15:00 EURO 2012, 15:30 Út Londonba, 16:00 Telesport, 16:30 Nulladik óra – am. film, 18:05 Rex Rómában – osztrák sorozat, 18:55 A Lényeg, 19:30 Híradó 0:00 A semmi ágán este, 20:15 Magyarország, szeretlek!, 21:30 Gladiátor – am. film, 0:00 A semmi ágán – am. film, 1:45 Ambíció – kisfilm.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:05 Trendmánia, 10:40 Teleshop, 11:35 Törzsutas, 12:05 Havazin, 12:40 Férfi kézilabdamérkőzés, 14:25 Eltűntnek nyilvánítva – am. sorozat, 15:30 Az őrangyal – am. sorozat, 16:35 Flubber – A szórakozott professzor – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 ValóVilág, 23:50 Portré, 0:25 A háború ködében – am. dok. film.

TV2 6:45 TV2-matiné, 11:35 Stahl konyhája, 12:05 Kalandjárat, 12:35 Borkultusz, 13:05 Több mint TestŐr, 13:35 A kiválasztott – Az amerikai látnok – am. sorozat, 14:35 Monk – Flúgos nyomozó – am. sorozat, 15:35 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:35 Igazából apa – magyar film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Csak a testeden át! – am. film, 21:50 Félholt – német film, 23:50 Egy csodálatos elme – am. film, 2:15 EZO. TV, 2:50 Napló.

Duna Tévé 6:30 Gyerekeknek, 12:00 Híradó, 12:15 Élő népzene, 12:45 Lyukasóra, 13:15 Rosszcsont kalandjai – am. sorozat, 14:15 Csellengők, 14:45 Arcélek, 15:15 Hazajáró, 15:45 Múltidéző, 16:15 Magyar történelmi arcképcsarnok, 16:35 Uz Bence – magyar film, 18:00 Híradó, 18:30 Heti Hírmondó, 19:00 Önök kérték!, 16:35 Uz Bence 20:05 Mága Zoltán – koncert, 21:05 Klubszoba, 22:00 Dunasport, 22:15 Porrá leszünk – angol sorozat, 0:00 Pengető, 1:00 Ismétlések.

7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Szlovén magazin, ism., 13:55 Hullámok közt, ism., 14:20 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Első és második, ism., 16:00 Alenka Bartl portréja, ism., 17:00 Hírek, 17:25 Lelki villanás, 17:40 Kilátás a…, 17:50 Megesik – szlovén sorozat, 18:25 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 Írások, 23:35 Olvasások – dok. sorozat, 23:40 Zenés est, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:55 Jó reggelt, ism., 14:00 Dr. Nakamatso találmánya – dán dok. műsor, ism., 15:15 Szombat délután, ism., 16:25 Pearsonéknál – am. sorozat, 16:50 Ars 360, 17:05 Feketefehér idők, ism., 17:20 Jó napot, Koroška!, ism., 17:55 Megyünk síelni, 18:25 A mezőtől az asztalig – dok. so20:00 Életöröm rozat, 19:00 Pokoli választás, 19:50 A 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:00 Életöröm – francia film, 21:25 Zenés műsor, 23:20 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 13:55 Múlt-kor, 14:25 A Szövetség, 15:20 Angyali érintés – am. sorozat, 16:10 Veszélyes szerelem – am. sorozat, 16:55 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Kékfény, 21:10 Hacktion – magyar sorozat, 22:05 Az Este, 22:40 Aranymetszés, 23:35 Múlt-kor, 0:05 Zöld tea, 0:35 Ismétlések.

RTL Klub 6:05 Reggeli, 12:05 Asztro Show, 13:10 A szív útjai – török sorozat, 14:10 Sarokba szorítva – am. sorozat, 15:10 Döglött akták – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 1 perc és nyersz!, 20:05 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Dr. Csont – am. sorozat, 22:15 Nagyágyúk – am. sorozat, 23:25 Pokerstars.net, 0:20 Reflektor, 0:35 Minden rendben lesz – am. film.

TV2 6:25 Tények reggel, 12:20 Babe – am. film, 14:20 Marina – mexikói sorozat, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 La Pola – kolumbiai sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:30 Aktív, 20:30 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:00 NCIS – am. sorozat, 22:00 NCIS: 12:20 Babe Los Angeles – am. sorozat, 23:00 Aktív, 0:00 Tények este, 0:35 EZO.TV, 1:10 Életfogytig zsaru – am. sorozat.

Duna Tévé 6:00-9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:00 Kapcsoljuk az Országházat, 16:10 Magyar történelmi arcképcsarnok, 16:20 Ázsia apró hősei – szingapúri dok. film, 17:20 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:10 Térkép, 19:40 MacGyver – am. sorozat, 20:30 A férfi a legjobb orvosság – német sorozat, 21:15 Híradó, 21:35 Langeais hercegnő – francia film, 23:50 Dunasport, 0:00 Sportaréna, 1:05 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 2 3 .


Info február 29. szerda

február 28. kedd Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Első és második, Írások, ism., 13:00 Hírek, 13:35 Studio city, Babilon.tv, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Kanapé, 15:45 Érdekel a könyv, 16:00 Ami szent és a világ, 17:00 Hírek, 17:25 Tudományos műsor, 17:40 Állatokról, emberekről, 18:00 Megesik – szlovén sorozat, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, 21:05 23:40 A lombikbébik is isten Nemzetközi látóhatár, 22:00 Visszhangok, gyermekei? 23:05 Glóbusz, 23:35 Olvasások – dok. sorozat, 23:40 A lombikbébik is isten gyermekei? – francia dok. műsor, 0:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:05 Jó reggelt, ism., 13:50 Pokoli választás, Aranyfüst, ism., 15:10 Volt egyszer…, ism., 16:10 Hallgassunk a csöndre, 16:40 Történetek az arcok mögött – dok. sorozat, ism., 17:10 A kertben, 17:35 Hidak: Kanapé, ism., 18:05 A hírnök, 18:30 A szlovén vízkör, 19:00 Zenés műsor, 19:50 Az Astro sorsolása, 20:00 Ezazene – zenés sorozat, 20:30 Pearsonéknál – am. sorozat, 20:55 Kisfilm, 21:30 A külváros – szlovén film, 23:00 Brane Rončel a színfalak mögött, 0:30 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:25–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 13:55 KorTárs, 14:25 Hacktion – magyar sorozat, 15:20 Angyali érintés – am. sorozat, 16:10 Veszélyes szerelem – am. sorozat, 16:50 MM – Egészségügyi magazin, 17:45 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Egyetlenem – am. film, 22:00 Az Este, 22:35 Tudorok – ír sorozat, 23:30 Barangolások öt kontinensen, 0:00 Esély, 0:35 Ismétlések.

RTL Klub 6:05 Reggeli, 12:05 Asztro Show, 13:10 A szív útjai – török sorozat, 14:10 Sarokba szorítva – am. sorozat, 15:10 Döglött akták – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 1 perc és nyersz!, 23:40 Vészhelyzet 20:05 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 A mentalista – am. sorozat, 22:15 A Grace klinika – am. sorozat, 23:20 Reflektor, 23:40 Vészhelyzet – am. sorozat, 1:25 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:30 Támadás Rommel ellen – am. film, 14:20 Marina – mexikói sorozat, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 La Pola – kolumbiai sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:30 Aktív, 20:30 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:00 Rajtaütés – am. film, 22:50 Aktív, 23:50 Tények este, 0:25 EZO.TV, 1:00 Arccal a földnek – magyar film.

Duna Tévé 6:00-9:00 Virradóra, 9:00 Kapcsoljuk az Országházat, 16:10 A Jászság festője, Gecse Árpád – dok. film, 16:25 Virágzó városok – japán dok. sorozat, 17:20 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:10 Térkép, 19:40 MacGyver – am. sorozat, 20:30 Reklámőrültek – am. sorozat, 21:30 Hírek, 21:35 Nyakig a pácban – angol film, 22:50 Dunasport, 22:55 Magyar Jazz Ünnep 2011, 23:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Nemzetközi látóhatár, ism., 13:00 Hírek, 13:30 A Hét, Lelki villanás, ism., 14:35 Fekete-fehér idők, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Tudományos műsor, Állatokról, emberekről, ism., 16:20 Glóbusz, ism., 17:00 Hírek, 17:25 Turbulencia, 18:00 Megesik – szlovén sorozat, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Az ideális férj – angol film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Helyes ötlet!, 23:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:45 Gyerekműsor, 11:10 Jó reggelt, 14:35 A világ Monsanto szerint – francia dok. sorozat, ism., 15:35 Találd ki, hogy ki jön vacsorára?, ism., 16:55 Ezazene – zenés sorozat, ism., 17:30 Hidak, ism., 18:00 Nemzetközi látóhatár, ism., 18:50 Zenés műsor, 19:30 A londoni körhinta, 20:00 Lottó, 20:15 Koper: Szlovénia – Skócia, labdarúgó-mérkőzés, 22:35 Aranyfüst, 23:05 Jazz.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 13:55 Most a Buday!, 14:25 Gasztroangyal, 15:20 Angyali érintés – am. sorozat, 16:10 Veszélyes szerelem – am. sorozat, 16:50 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 23:05 Tényleg eljön a Párizsi helyszínelők – világvége 2012-ben? francia sorozat, 21:05 On the Spot, 22:00 Az Este, 22:35 KorTárs, 23:05 Tényleg eljön a világvége 2012-ben? – angol dok. film, 0:00 Szellem a palackból, 0:30 Ismétlések.

RTL Klub 6:05 Reggeli, 12:05 Asztro Show, 13:10 A szív útjai – török sorozat, 14:10 Sarokba szorítva – am. sorozat, 15:10 Döglött akták – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 1 perc és nyersz!, 20:05 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Legyen Ön is milliomos!, 22:20 Házon kívül, 22:50 XXI. század, 23:30 Reflektor, 23:50 Ments meg! – am. sorozat, 0:40 Szudán valódi arca – am. dok. film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:35 Winnetou 2. – német film, 14:20 Marina – mexikói sorozat, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 La Pola – kolumbiai sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:30 Aktív, 20:30 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:00 Dr. House – am. sorozat, 22:00 Született feleségek – am. sorozat, 23:00 Aktív, 0:00 Tények este, 0:35 EZO. TV, 1:10 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 14:15 Munka-Társ, 14:45 Heuréka!, 15:15 Önök kérték!, 16:10 Ízőrzők, 16:45 Magyarnak lenni jó – dok. műsor, 17:20 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:10 Térkép, 19:40 MacGyver – am. sorozat, 20:30 A király kalóza – francia sorozat, 21:30 Híradó, 21:35 Szere21:35 Szerelemmel fűszerezve lemmel fűszerezve – am. film, 23:10 Dunasport, 23:15 Új régi hang – dok. film, 0:15 Múmiarablók – szingapúri dok. film, 1:15 Ismétlések.

március 1. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:10 A szlovén vízkör, 12:35 Tudományos műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, ism., 14:25 A vonatkedvelők fél százada – dok. műsor, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Vendégem..., 15:45 Turbulencia, ism., 16:15 Helyes ötlet! 17:00 Hírek, 17:25 Babilon.tv, 17:50 Megesik – szlovén sorozat, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:35 Olvasások – dok. sorozat, 23:40 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 2 3 .

Február 23-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:45 Gyerekműsor, 10:50 Jó reggelt, 13:50 Fiatal euróvíziós zenészek 2012 – elődöntő, 15:15 Ruhpolding: Biatlon vb, 16:55 Hidak: Vendégem..., ism., 17:25 Európai magazin, 17:40 Az egyetem, 18:05 EMA 2012, ism., 20:00 Mamut 19:50 A lóhere, 20:00 Mamut – svéd–dán–német film, 22:00 A csend – angol sorozat, 23:00 Irene Huss – A tetovált test – svéd sorozat, 0:30 Ismétlések.

Magyar Tévé

Nagyító alatt: A Muravidék kincsei a Néprajzi Múzeumban (ismétlés: csütörtökön 17.45-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Február 24-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 13:55 Angi jelenti, 14:25 Négy szellem, 15:20 Angyali érintés – am. sorozat, 16:10 Veszélyes szerelem – am. sorozat, 16:50 MM – Egészségügyi magazin, 17:45 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Elcserélt lányok – am. sorozat, 21:00 Fábry, 22:20 Az Este, 22:55 Állásvadászok – am. film, 0:25 Ismétlések.

RTL Klub 6:05 Reggeli, 12:05 Asztro Show, 13:10 A szív útjai – török sorozat, 14:10 Sarokba szorítva – am. sorozat, 15:10 Döglött akták – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 1 perc és nyersz!, 20:05 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Több mint testőr – am. film, 23:55 Tudorok – ír sorozat, 1:00 Reflektor, 1:15 Infománia.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:35 Impact – am. film, 14:20 Marina – mexikói sorozat, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 La Pola – kolumbiai sorozat, 17:20 Update Konyha, 17 :2 5 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:30 Aktív, 20:30 Jóban Rossz21:00 Anyám nyakán ban – magyar sorozat, 21:00 Anyám nyakán – am. film, 22:50 Aktív, 23:50 Tények este, 0:25 EZO.TV, 1:00 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40-9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 14:15 Élő népzene, 14:40 Arcélek, 15:15 Suli dzsessz – dok. film, 16:10 Ízőrzők, 16:40 Valóságos kincsesbánya, 17:20 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:10 Térkép, 19:40 MacGyver – am. sorozat, 20:30 A Sipsirica – magyar film, 1. rész, 21:20 Száz éve történt, 21:30 Híradó, 21:35 A Hortobágy legendája – magyar film, 23:00 Dunasport, 23:05 Itáliai utazásom – olasz dok. sorozat, 0:05 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Hidak: benne riport arról, hogy Alsólakosban újra felelevenítették a szalmásmedve hagyományát (az ismétlés elmarad) Február 28-án, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Kanapé: ifjúsági műsor, benne frizuradivat, sok-sok zene és az úszás örömei (ismétlés: kedden 17.35-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Február 29-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne ismét jelentkezik mezőgazdasági rovatunk (ismétlés: szerdán 17.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Március 1-jén, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: Kercsmár Rózsa, posztumusz portré (ismétlés: csütörtökön 16.55-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info gyertyafény Február 23-a és 29-e között

Lendvai Plébánia Február 24-én, pénteken kezdődik a keresztúti ájtatosság. A böjti időszak minden péntekén a keresztút egyes állomásainál arról elmélkedünk, hogy az ember miként bánt Jézussal. A keresztúti ájtatosság minden alkalommal 17.30-kor kezdődik, majd szentmisével folytatódik. Február 26-án, vasárnap nagyböjt első vasárnapja. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Gyertyánosban és Petesházán 11.00 órakor. Szombaton 16.00 órakor Pincén, 17.00 órakor Völgyifaluban lesz szentmise. Lendván 18.00 órakor a családok részére tartunk szentmisét.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor lesznek, kivéve szerdán, amikor a szentmisére reggel 7.30kor kerül sor. Pénteken 15.30-kor Zsitkócban lesz szentmise. Szombaton 16.00 órakor Gön­tér­ házán lesz szentmise. Vasárnap Dobronakon 8.00 és 10.00 órakor, 11.30-kor és 15.00-kor pedig Radamosban lesz szentmise. Február 29-én 17.00 órakor Dob­ ronakon, 17.30-kor Göntérházán és Radamosban lesz keresztúti ájtatosság.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Református Egyház Február 26-án 10.00 órakor böjti úrvacsorás istentisztelet lesz Szentlászlón. Február 29-én 17.00 órakor bibliaóra lesz Szentlászlón.

Értesítés a nótás kedvűeknek A február első péntekjén a Bánffy Kávézóban megtartott első nótaest nagyon jó hangulatúra sikeredett. Folytatása március 9-én, pénteken 18.30-kor lesz ugyanott!

14

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 2 3 .


Info

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2012. február 14-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Pincér Okrepčevalnica King, Srednja Bistrica 49A., Črenšovci (2 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2012. február 26.) Technológus Carthago Proizvodnja avtodomov d.o.o., Kamenica 2., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2012. március 7.)

Galerija-Muzej Lendava GaléRIA-MÚZEUM LENDVA

névnapsoroló

figyelmükbe • Február 23., 18.00 óra, • Lendvai Könyvtár • Irodalmi est Goran Voj­no­ vić íróval

Raktáros Carthago Proizvodnja avtodomov d.o.o., Kamenica 2., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 1 hónap, jelentkezési határidő: 2012. február 29.)

• Február 29., 19.00 óra, • Lendvai Könyvtár • A magyar olvasókör második összejövetele

Péntek – Szökőnap Szombat – Mátyás Vasárnap – Géza Hétfő – Edina Kedd – Ákos, Bátor Szerda – Elemér Csütörtök – Albin

• Február 25., 18.00 óra • lendvai Színház- és Hangversenyterem • A Szlovéniában élő etnikumok néptánccsoportjainak regionális találkozója

Megjelent az első muravidéki magyar színes magazin, a KerekPerec, amely érdekes olvasnivalókat kínál jelenünkből, s rávilágít múltunk értékeire is. Fogadják szeretettel!

Február 24-től március 1-ig

Népújság

90 EUR • ára, 3, 2 011 | 1 magazin

Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

apróhirdetés •Rédicsen eladó háromszobás családi ház. Irányár: 8,5 millió forint. Érdeklődni: tel. +36/30-385-23-39.

időjárás A hét végére tavaszias, meleg idő várható.

Tisztelt Előfizetőink! A KerekPerec magazint munkaidőn belül a községi magyar nemzeti önkormányzati irodákban vehetik át díjmentesen Dobronakon, Hodoson és Pártosfalván, Domonkosfán a boltban, valamint Lendván a Bánffy Központban és a Népújság szerkesztőségében.

ős élete Göntér Endre kett zony Minden háziass t kis belegyúrja a sajá a titkát is a tésztáb a felette Mit érne Lendva egy nélkül? húzódó szőlőh Túra két keréken vagy gyalog t Szeretik a báboka

get A méz egészsé varázsol és boldogságot

A magazin meg is vásárolható 3,90 euróért a Népújság szokásos árusítóhelyein. 1

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 2 3 .

15


Info

Humor

Humor

– Hogy ültetsz be öt elefántot egy Suzukiba? – ??? – Kettőt előre, kettőt a hátsó ülésre, egyet pedig a kesztyűtartóba.

– Az egyik tanárom egy különleges banándiétán van. – És sokat fogyott már? – Nem, de fára mászni biztos, hogy jól tudna. Apa és fia betérnek egy kocsmába. – Mit kérsz, fiam? – kérdi az apa. – Egy diétás kólát – mondja a fiú. – Ugyan már, ilyet csak a kislányok meg a nyámnyilák isznak! Rendelj valami férfias italt! – Jól van, akkor ugyanazt kérek, mint te! – Na, ez a beszéd – mondja büszkén az apa, majd a csaposhoz fordul: – Akkor két rendes kólát kérünk!

Egy nő felhívja az ügyvédjét. – Tanácsot szeretnék kérni. Hallottam, hogy sokan beperelték már a cigarettagyártókat, mert tüdőrákot kaptak, és vannak, akik a McDonaldsszal pereskednek, mert elhíztak. – Ez így van. És mi lenne a kérdése? – Hogy pert indíthatok-e a Budweiser ellen, amiért azzal a sok ronda fickóval összejöttem. Nagy sportrajongó vagyok, és néha kicsit elragad a hév, főleg, ha iszom is egy kicsit. A múltkor se bírtam magammal, és teli torokból üvölteni kezdtem: – Hülye bíró! Ilyen béna védelemmel meg egy ekkora barom bíróval tutira vesztünk! – Uram, ezzel a viselkedéssel csak súlyosbítani fogja a büntetését! – próbált csitítani az ügyvédem.

16

Autó blokkolásgátlója

1

3

A Hidak szerkesztősége Nagyító alatt című adásának témája február 23-án, csütörtökön

Fuballista

1

Forradalmi úttorlasz

Kötőszó Római 500

Egyharmad!

R

Hajnalban van! Tonna

Vég, angolul Megijedünk

A világ legnagyobb hegysége

Előkelő

Fogoly

... és Tobago

Vissza: olasz folyó Azonos betűk

Nitrogén

Madarak

Sopánkodás szava D. Y. Urán

Félsz!

Eleinte olcsó!

Kicsit kente!

Rák Jún. 22. - júl. 22. Könnyebben megtalálná a megoldást a problémára, ami már napok óta foglalkoztatja, ha megpróbálna megfeledkezni róla.

Visszaér! Szemével érzékel Jód

I

Newton

Olasz autójel

Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Szécsi Ferenc, Utazás az özvegység felé, vígjáték. A szerencse Sarjaš Katarina gyertyánosi olvasónknak kedvezett. Az ajándékot szerkesztőségünkben veheti át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje március 5. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

kulcslyuk

Rozsmán István hosszúfalui borász Az ideális nő? • Azt gondolom, olyan nincs. Álomutazás? • Napa Valley, Új-Zéland, Ausztrália, Dél-Afrika – Fokváros, London. Álomszakma? • Gyerekkoromtól az elektromosság izgat, a szakmám is tv-szerelő. De persze a borászat is közel áll hozzám. Ha sport, akkor... • Kerékpározás, úszás, gyaloglás. Ha lazítás, akkor... • Utazás, keresztrejtvényfejtés, rádióamatőrködés. Ha étel, akkor... • Hagyományos ételek: dödölle, perec, kifli, nokedli, krumplimálé, házi sonka, kolbász és még sok más… Ha ital, akkor... • Víz, fehér- és vörösbor. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Magas kakaótartalmú keserűcsokik.

Kos Már. 21. – ápr. 20. Csalódott, mert úgy tűnik, valaki megfeledkezett Önről. Ne gondoljon azonnal a legrosszabbra!

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Olyan helyzetben, amikor a kusza érzelmek miatt nem lát tisztán, sokat segít, ha végiggondolja a lehetőségeket, még ha nem is dönt azonnal vagy nem észérvek alapján.

Csúfolni

Aaaaa!

Horoszkóp

Bika Ápr. 21. – máj. 20 Ha nem akar közelebbi kapcsolatot valakivel, ügyeljen arra, hogy ne legyen félreérthető a viselkedése!

Eszméletvesztés

Ezen a napon

„Az” erődítményen

Rajzfilmbéli bagolyorvos I. Istvánt ... avatták Perzsa uralkodó

Létra Velencei csónak

M

2

2

3

„A” béna, böszme, idétlen (szleng)

Kedvenc ruhadarab... • Farmernadrág, nyakkendő. Kedvenc író, könyv? • Nincs kimondottan kedvenc íróm, általában leginkább a szakmai dolgok érdekelnek. Most Drago Medved könyvét olvasom, a címe Vinske Bravure. Melyik a kedvenc rajzfilmje? • Tom és Jerry, Miki egér. Kabala, amulett? • Nincs. Hisz-e bármilyen természetfeletti erőben? • Mikor hogy, néha történnek különleges dolgok – ez nagyon érdekes téma. Legjobb tulajdonsága? • Segítőkész, barátságos vagyok, a kihívásokra készen állok. Legrosszabb tulajdonsága? • Néha türelmetlen vagyok. Ha tehetné, a világban eltörölné a... – Háborút, a nagy különbségeket, a munkanélküliséget.

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Élénk társasági életet él, sok új emberrel találkozik és néhány új barátság kialakítására is alkalma nyílik. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Ne féljen kimutatni szeretetét! Különösen kedvesével legyen őszinte, így kapcsolatuk új szakaszba léphet. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Olyan magasra tegye a mércét, hogy az még kihívást jelentsen, de ne legyen esélytelen eleget tenni az elvárásoknak. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Valakivel a környezetében egyre fokozódik a feszültség. Tudatosan tegyen azért, hogy ez csökkenni kezdjen! Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ne bátortalanodjon el akkor sem, ha úgy tűnik, kiszemeltje az utolsó pillanatban meggondolta magát. Bak Dec. 23. – jan. 20. Becsületessége egy olyan tulajdonsága, amely garantálja, hogy az emberek hűségesek maradnak Önhöz. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Bár minél többet szeretne kihozni magából és az adódó lehetőségekből, őrizze meg életében az egyensúlyt. Halak Febr. 20. – már. 20. Ezen a héten elsősorban saját magával foglalkozik, ezért külső szemlélő számára önzőnek tűnhet.

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 2 3 .


Lendva város 820 éves Az alsólendvai zsidóság emlékei

Az izraelita templom – a zsinagóga A Lendva-hegy tövénél álló egykori zsinagóga épülete a lendvai zsidó közösség legjellemzőbb építészeti emléke, amelyben az Alsólendván élt zsidóság történelmi sorsa, társadalmi szerepe és kultúrája tükröződik.

Lázár Beáta beata.lazar@nepujsag.net

A török veszély elmúlá­ sával, a 18. század első év­ tizedeiben vidékünkön egy békésebb korszak köszön­ tött be, s kedvező körülmé­ nyek teremtődtek a gaz­ dasági élet fejlődéséhez. Az egykori Alsólendván lehetőség kínálkozott a kereskedelmi középosztály fejlődésére, és itt vezetett át a Monarchia osztrák és

A lendvai zsinagóga (részlet egy Lendvát ábrázoló képeslapról 1943-ból). élt Alsólendván). E célból a hitközség bérbe vette az Alsó utcában Gazdag János házát, melyet 30 férfi- és 20 női ülőhellyel rendeztek be. 1843-ban a jelenlegi zsinagóga helyén álló házat vették bérbe egy Vizkopszky nevű bábsü­ tőtől, majd négy évvel ké­ sőbb, 1847-ben véget vetve a költözködésnek 1500 fo­ rintért megvásárolták azt a volt paplakkal együtt. 1844A lendvai zsinagóga a felújítási munkálatok kezdetekor. től Frischauer Áron volt a rabbi. Ő és utódai 1850-től magyar részét összekötő, rendezték be a dr. Wollák- folyamatosan vezették az valamint a Muraközön féle házban (ma: Bánffy anyakönyveket. Frischauer keresztül Horvátországba Központ). Az épület akkor rabbi helyét 1860-tól 1861vezető kereskedelmi útvo­ Weisz Bódog kocsmáros ig ideiglenesen Berkovits nal. Városunkba nyugatról, tulajdona volt. A ház kül­ rabbihelyettes töltötte be, az akkor Vas megyéhez tar­ ső részében működött a majd 1861. augusztus 29tozó Batthyány-birtokról, kocsma, a hátsó részt pe­ től Schacherlsz Mózes lett Rohoncról (ma Ausztria: dig templomi helyiségnek Alsólendván ennek a tiszt­ Rechnitz) érkeztek az első alakították át, s ott egy ségnek a viselője. Jiczhák, majd egy Júda zsidók. A 19. század 60-as éve­ Alsólendván a zsidók nevű rabbi tevékenykedett. iben a hitközség tagjainak 1837-ben a zsidó egye­ gyarapodása miatt a temp­ vallási egyesülete már a 18. század derekán meg­ sület hitközséggé alakult, lom már nem elégítette alakulhatott. Dr. Rudolfer ami összefüggött a zsidó ki az igényeket. 1866-ban Antal kerületi rabbi írása lakosság számának növe­ láttak hozzá az új, ma is szerint a lendvai zsinagóga kedésével és az állandó álló zsinagóga építéséhez, „első ősét” valamikor a 18. imaház igényével (1840- amelyben 80 férfi- és 60 század második felében ben 69 izraelita vallású női ülőhelyet rendeztek be. N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 2 3 .

Schacherlsz Mózes rab­ bi több mint 30 évi buzgó és lelkiismeretes munka után 1891-ben elhunyt. A rabbiszék két évig üre­ sen maradt, majd 1894-től 1933. október 27-ig, ha­ láláig, dr. Rudolfer Antal volt a hitközség rabbija. Az ő munkáját – utolsó alsólendvai rabbiként – Lőwy Mór folytatta.

Hitélet a lendvai zsinagógában Minden zsinagóga alaprajzi elrendezésében, így a lendvaiban is, fontos volt a nemek elkülöníté­ se, ami meghatározta a belső kialakítást: a férfiak imahelye a földszinten, a nőké az emeleti karzaton volt. Ahhoz, hogy isten­ tiszteletet lehessen tartani, szükség volt a minjánra (10 férfi, aki betöltötte a 13 évet és 1 napot, s köteles minden vallási parancsot betartani). A zsinagógába tilos volt fedetlen fővel lépni. Az előtérben való keresztülhaladás és kéz­ mosás a testi és lelki meg­ tisztulást jelképezte. A ma használatos bejáratot egykoron a zsidók csak ünnepnapokon használ­ ták, hétköznaponként az oldalbejáraton közleked­ tek, amely ma már nincs meg. A túlélők elmondása szerint a lendvai zsinagó­ gában öt tóratekercs volt

és ezüstből készült tóra­ mutató, amelyet a keleti falon, a frigyszekrényben őriztek. „… Schwarz Mór helybeli borkereskedő és neje … egy közel ezer koro­ nát érő, gyönyörű kivitelű Tóra-díszt ajándékoztak a templomnak, amely áll két aranyozott ezüst-tor­ nyocskából és 1 aranyozott ezüstvértből… Deutsch Jakabné helybeli lakós pedig egy kézifestésű ima­ könyv-párnát ajándékozott a templomnak” – hozta hírül 1912-ben az AlsóLendvai Hiradó. A sámás, a templom­ szolga istentisztelet előtt végigjárta a házakat, s be­ kopogtatva jelezte a hívők­ nek, hogy kezdődik az is­ tentisztelet. Az alsólendvai zsidók nem voltak nagyon vallásosak, de sábbátkor (szombat) és a nagyobb ünnepeken mindig elmen­ tek a templomba. Fontos volt a hívek tájékoztatása, ezért az istentiszteletek sorrendjét a helyi sajtóban, az Alsó-Lendvai Hiradóban is közzétették. Ugyanott idéztek egyegy ünnep kapcsán a rabbi, dr. Rudolfer Antal „magas szárnyalású, gyönyör ű szónoklatából”: „Béke és kölcsönös megbecsülés az egyes felekezetek közt, eredményes együttmű­ ködés minden területen, melyen szorgalom, tudo­ mány, emberszeretet és hazafias érzelem munkál és tevékenykedik, – ez városunk lakóinak szép és dicső erényeihez tartozik.” Így legyen ez a jelen­ ben is.

A lendvai zsinagóga ma.

17


Kultúra Európa kulturális fővárosa

A megnyitó után továbbra is „utalásszerűen” A magyar kultúra promóciója szempontjából a maribori Európa Kulturális Fővárosa rendezvények csokra – bár a folytatást illetően továbbra is csak találgatásokra vagyunk utalva – „jól időzített” rendezvénysorozatnak tűnik.

társ Művészeti Központ – az Európa Kulturális Fővá­ rosa programjai keretében a maribori Népfelszabadító Múzeum felújított helyi­

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A Vasarely és Zsolnay nevével fémjelzett kiállí­ tások mellett koncertek, táncművészeti és bábpro­ dukciók zajlanak február­ ban a stájer fővárosban. Az elégedettség azonban így sem teljes: talán a poli­ tikai és gazdasági helyzet, talán a hangulat, esetleg a szokatlanul zord időjárás miatt csak „utalásszerűen” jelenik meg Mariborban a kulturális fővárosi jelleg, egy-egy ép, az időjárástól vagy emberi kezektől meg nem tépázott panó vagy plakát képében. A szervezők nevében nemrég Breda Kolar Sluga, az UMG (Művészeti Ga­ léria) igazgatója, a Dráva túlsó oldalára tervezett mo­ dern építmény ügyintézője reményét fejezte ki, hogy a programok megvalósításra kerülnek, mert ez „nem csak a régiót, de az egész ország művelődési arcát is ismertté teszi”. – Egyetértek, sokkal többnek kellett volna történnie, mint ami tör­ tént. Viszont csodálatos bábszínházat kaptunk, a Vetrinjski udvar, az EPK (Európa Kulturális Fővá­ rosa) székhelye is műkö­ dik, a Leon Štrukelj tér is új arculatot öltött… Fontos, hogy a dolgok a követ­ kező időszakban is ilyen iramban fejlődjenek… Az EPK-t úgy fogjuk fel, mint városunk kulturális indító­ motorját a 2012-es év utáni időszakban – nyilatkozta az igazgató. A valóság persze így sem szívderítő, hiszen ahogy az egyik újságíró kol­ léga a Vasarely-kiállításon megjegyezte: jó, hogy na­ gyobb képzőművészeti

18

A Zsolnay-szobrocskák egyike… esemény híján nem kisebb világszám került elő, mint éppen a magyar szárma­ zású Victor Vasarely, de ez a kiállítás – összevetve a lendvai Vasarely-tárlattal – igencsak magán hordozza a magángyűjteményekből összeálló kiállítások összes hiányosságát. Hasonló a helyzet a Zsolnay-kiállítással is, mely igaz, hogy az EPK székhelyén nyílt, „kere­ sett” helyen, de „A legenda újjászületése” felhívó cím sem elég ahhoz, hogy a közönség érdeklődését felkeltse. Az anyag pedig a sokoldalúságáról elhíresült Zsolnay-nimbuszhoz és -névhez – hiába a kivetí­ tőkön megjelenő képes szöveg, hiába a Zsolnaymanufaktúrát bemutató panó – nem tesz hozzá. Körsétám során – a színház előtti parkolótól a fesztivál-székhelyig – a szűkebb belváros „Kígyó utcájának” is tekinthető Gosposka utca sarkán egy érces hangú, 70–80 éves hölgy kalappal a lábánál a „Dolini tihi” szlovénnótát (narodno-zabavna) üvöl­ tötte torkaszakadtából. Én is dobtam a kalapba

néhány „petákot”, a kére­ getés e módját más szlovén vagy magyar városban is tapasztaltam. Íme egy új, kulturális lepelbe csavart közép-európai specialitás… „Idegen anyag” címmel mutatja be a debreceni MODEM – Modern és Kor­

ségeiben Magyarország egyik legfontosabb ma­ gángyűjteményének, az Antal–Lusztig gyűjtemény­ nek néhány reprezentáns alkotását. A sokak szerint „nem létező magyar modern”, il­ letve szürrealizmus alkotá­

sait hozták el a kurátorok: Gulácsi, Kondor, Vajda, Lakner, Ország Lili műveit. Ahogy Hornyik Sándor kurátor kifejtette: a szürre­ alizmus Magyarországon a háború előtti időszakban, ugyanúgy, mint az „újjá­ építés” korszakában, nem tudott beépülni a nemze­ ti művészetekbe. Talán éppen ezért a realizmus kérdésében a szürrealiz­ mus vált a legfontosabb hasonlítási ponttá. A szép számú érdek­ lődő a nagyjából harminc kiállított műből is bete­ kintést nyerhet a magyar realizmussal párhuzamo­ san, „idegen elemként” felbukkanó szürrealista alkotások lélektani hát­ terébe, társadalmi fogan­ tatásába. Persze csak ak­ kor, ha a Koroška cesta (meghívón „ulica”) talán leglepusztultabb részén megtalálja a házszámmal sem jelölt Muzej narodne osvoboditve kiállítótermet. Mi is úgy fedeztük fel, hogy bekukucskálva láttuk, ké­ pek lógnak a falon…

Megjelent a Népújság Könyvtár új kötete, Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán: Kő kövön maradjon! című könyve. Megvásárolható a lendvai Bánffy Könyvesboltban. Ára: 8 euró

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 2 3 .


Horizont Rostás Pál huszárszobrának helyreállításáról

A szoborra adakozásnak szimbolikus üzenete van 1813 őszén, október 3-án Trieszthez közel, a Vipava– Goricia országút mentén magyar huszárok, az 5. Radetzky huszárezred katonái a francia Illíriából visszavonuló francia alakulatokat üldözték. Itt halt hősi halált Rostás Pál, aki bajtársait védve egyedül tartóztatta fel a túlerőben lévő franciákat. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A hadszíntér a Napóleon elleni 1813-as harcok egyik melléktere volt, mégis, a ma­ gyar huszárok számára fon­ tos helyszínnek számított, hiszen itt alkalmazhatták a könnyűlovassági harc­ modorhoz talán leginkább illő kis létszámú, zavaró harcműveleteket. Rostás Pál közhuszár az alakulat tagjaként vett részt az ös�­ szecsapásban. A többszörös francia túlerő ellen Rostás volt az, aki mintegy negyed órán át feltartóztatta a fran­ ciákat, ezzel lehetőséget adva sebesült bajtársainak a visszavonulásra. Rostás Pál 1813. október 3-án meghalt. Bajtársai, ezredtársai 1836ban egy díszes sírhelyet, majd 1845-ban egy teljes alakos szobrot avattak az emlékére Vipava közelé­ ben, Budanjéban, ami ma a szlovén–olasz határ mellett van. Az 1845-ös szobor költ­ ségeit bajtársai, ezredtársai gyűjtésből finanszírozták. A szobor időközben, a má­ sodik világháborút követő időszakban megsérült, a Mária templom mellett a szobor talapzata elhagya­ tottan állt a településen egészen 2009-ig. A sérült szobor eredeti maradványai jelenleg a Nova Gorica-i múzeum kőtárában vannak.

A helyi közösség kezdeményezése – 2010 nyarán kereste meg a ljubljanai magyar nagykövetséget a helyi ön­ kormányzat, illetve a mú­ zeum, szándékuk a szobor teljes helyreállítása volt. Ekkor sajnos azt kellett je­ leznünk feléjük, hogy a

A szobor magyar nyelvű talpazata. teljes összeget (16.725 euró) semmiképpen sem tudjuk előteremteni – magyaráz­ za az esetet Máthé László nagyköveti tanácsos, akinek a kezdetekkor is az volt a véleménye, hogy nekünk, magyaroknak erkölcsi köte­ lességünk a szobor helyre­ állításában segíteni. 2010 folyamán a ljublja­ nai nagykövetség tevékeny­ ségének köszönhetően a budanjei önkormányzat, együttműködésben a helyi múzeum munkatársaival összeállított egy költségve­ tést, amelyből helyi szakér­ tők bevonásával teljes egé­ szében, eredeti formájában helyreállítanák a szobrot. Időközben a helyreállítási munkákat megkezdték, a szobor talapzatát és környé­ két renoválták. A szükséges pénzügyi források nagyob­ bik részét eddig a szlovén fél biztosította, összesen közel

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 2 3 .

11.000 eurót. A helyreállítás a település összefogásával történt meg, támogatta ed­ dig a szlovén honvédelmi minisztérium, a helyi ön­ kormányzat, illetve rengeteg lelkes és elkötelezett önkén­ tes. Magas rangú helyi poli­ tikusok csoportja, például a szlovén nemzetgyűlés akko­ ri alelnöke, Vasja Klavora is szólt a szobor helyreállítá­ sáért. A tapasztalat az, hogy a szlovén közeg befogadó, büszke a szobor létezésére. A szobrot a helyiek teljes egészében múltuk szerves részének tekintik, és ma­ gyar szoborként tartják azt számon. A ljubljanai magyar nagykövetség célja, hogy a szobor Rostás Pál halálának 199. évfordulójára, 2012 ok­ tóberére elkészüljön és ere­

deti formájában, újból álljon egy magyar huszár szobra a tengermelléki Budanjéban. – Az emlékmű üzenete egyértelmű: itt nyugszik egy hős magyar huszár, aki életét áldozta bajtársaiért és hazájáért, s akinek az emlékét bajtársai hosszú évtizedek múltán sem feled­ ték – folytatja Máthé László. – Idővel ugyanakkor emléke elhalványult, fogalmazha­ tunk úgy is, hogy kikopott a nemzet emlékezetéből. Ki­ mondhatjuk, hogy a szlovén civil kezdeményezés nélkül a szobor helyreállítása nem történne meg, sőt, talán azt is elmondhatjuk, hogy a szobor létezéséről valószí­ nűleg nem is tudnánk. – A szobor helyreállí­ tását és jelentős részben ennek finanszírozását a szlovén fél állta, állja. A helyreállítást, a szobor emlékének megőrzését a szlovén fél kezdeményez­ te. Ennek hangsúlyozása szükséges, mivel sajnálatos módon kevés hasonló példát találhatunk a hazánkkal szomszédos országokban

Az eredeti szobor maradványa a múzeumban. az ottani magyar történelmi emlékek esetében – emeli ki Máthé László. – A szlo­ véniai példa kiemelkedően pozitív és emiatt minden támogatást megérdemel. Rostás Pál emléke, s ezen keresztül a szobor korabeli

üzenete olyan önfeláldozó hősiességről szól, amelyre napjainkban példaértékűen lehet szükség. Rostás Pál huszár emléke korában is az összefogásról szólt, és napjainkban is ezt jelenti mindazoknak, akik támo­ gatják a helyreállítást. – Mint már említtetük, a költségek 16.725 eurót tesznek ki, amelynek jelen­

A helyreállítás és a befolyó összegek tős részét (10.375 euró) a szlovén fél fizeti. Simicskó István és a HM Hadisírgon­ dozó Hivatala 200.000 forint támogatást adott. A vissza­ maradó összeg 5050 euró, amit különböző forrásokból szeretnénk előteremteni. Felvettük a kapcsolatot már Komárom városával, ahol a Radetzky ezred állomá­ sozott, s a polgármester, Molnár Attila támogatja az ügyet. Ugyancsak támogatja Zalaegerszeg polgármeste­ re, Gyutai Csaba, akinek ki­ emelten fontos a két ország kapcsolatainak elősegítése. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség is a lelkes támogatók között van. Reményeink szerint egyre több és több embert sikerül az ügy mellé állítani, amivel részben leróhatjuk tiszteletünket őseink előtt, és azon magyar huszárok előtt, akik Rostás eredeti szobráért áldozatot vállal­ tak. Akkor is adakozásból állítottak emléket neki, most is részben ezt tervezzük. Megkezdtük a szlovéniai magyarok között is a gyűj­ tést, az első adományt – 10 eurót – egy hatéves kislány adta, aki magyar–ausztrál állampolgár. Eddig 110 euró gyűlt össze, de ez csak az első lépés, reméljük, hogy naponta több és több gyű­ lik össze – mondta Máthé László.

A gyűjtésre a felhívás honlapjukon itt érhető el: http://www.budakeszikultura.hu/index.php?page=news&subpage=huszar

19


Muravidék Bérletes balettelőadás

Szenzációhajhászás és látványdömping nélkül is… Hétfőn került sor a 2011/12-es színházi évad bérletes előadásainak egyetlen balettelőadására a lendvai Színház- és Hangversenyteremben. A 19. századi klasszikus tánctéma az együttes előadásában „külső” újításokon is átesett. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A Giselle olyan, hogy azt Stephen King, a ma népszerű író is írhatta volna – olvasom az egyik méltatásban a darabról és a társulatról, mely több európai rangú elismerést is kapott. Nézzük előbb a darab cselekményét, mely egyetlen bővített mondat­ ba is besűríthető, s ez így hangoznék: az ártatlan, de később elárult és félreve­ zetett parasztlány, Giselle beleőrül a vele történtek­ be, öngyilkosságot követ el, s ezzel az elhagyott menyasszonyok, a villik világába kerül, ezeknek pedig az a feladatuk, hogy táncba csábítsák az úton levőket, s aki kötélnek áll,

Jelenet a darab első részéből. annak annyi… A klasszikus darab klasszikus zené­ jét egy bizonyos Adolphe Adam szerezte, s a mű átirata során Riederauer Richárd varázsolta át a mai fülnek elfogadhatóvá, s az újításokat a színházi kellékek és a díszletek is alátámasztják. Az erede­

tileg falusi környezet a terepszínű, hol heverőnek, hol lépcsőnek használt

díszletben testesül meg, az öltözékek pedig még ennél is távolabb kerülnek a klasszikus mondaniva­ lótól, szinte joggingban, konditermi szerelékben táncolnak a fiatalok. Persze a „földöntúli tartományt” megjelenítő második rész­ ben minden megváltozik. Ezt a „mindent” is ter­ mészetesen nagy fenn­ tartásokkal írom ide. A dzsessz-baletti elemek, ami a mozgást illeti, itt tel­ jes „elementaritásukban” megszólalnak, a steril mennyország kellékeihez illő lebegő tündérruháké, a tüllöké, az angyali szárny­ suhogásé a főszerep. A Vincze Balázs ren­ dezte-koreografálta darab az egyéni táncprodukciók

mellett a táncosok díszlet­ ként való felhasználásán túl más újítással is szolgál. A 21. századhoz szóló üze­ nete a megbocsátó gesztus, hiszen Giselle nem töri ös�­ sze kalandvágyó „társát”, tudja, nélküle magától omlik össze… A Pécsi Balett Giselle című előadásának klasszikus mondanivalója, az öngyilkos menyasszony reinkarnáció­ járól szóló darab bővelkedik a táncműfaj és a koreográfia, valamint a díszletbeli újítás korszerű elemeiben, írtuk a bevezetőben. Kivéve a moz­ gásbelit. Ez mindvégig na­ gyon fegyelmezett, elkerülve a szenzációhajhászásra való törekvés minden jelét. Így is gyönyörű, így is élvezetes, így is siker!

„Édesanyám arany kezei”

Jól szerepeltek a boraikkal

A nyolc lendvai borász, akik felkínálták boraikat. Szombaton a Bohinj melletti Srednja vas síparadicsomban a Lendvai Szőlő- és Gyümölcstermelő Egyesület szervezésében nagysikerű borkóstolóra került sor, ahol a 8 bortermelő 33 bormintával mutatkozott be. A száraz, félszáraz, félédes és édes borokat helyben sütött muravidéki pereccel, házi sonkával „korcsolyázták” fel, Rudas Magda gazdaasszony finomságaival. – Ilyen jellegű bemutatkozásra eddig nem volt példa, de az érdeklődést tekintve az első lépés bevált – mondta Rožman István lapunknak –, tehát az esemény a hasonló borbemutatók és házi finomságok felkínálásához is jó tapasztalattal szolgált. Reméljük, hogy a jó kezdeményezés és példa hasonlóan sikeres bemutatókra való meghívásokat szül majd, mindkét fél elégedettségére. -ce

20

Nagyon sokan tekintették meg a szlavóniai kézimunkákat. A Pomurje Horvát Kul­ túregyesület szervezésé­ ben pénteken a lendvai színház előcsarnokában Marica Bošnjak kézimun­ ka-kiállítását nyitotta meg Tanja Šimonka igazgató­ nő, Đanino Kutnjak, az említett egyesület elnöke, illetve Gordana Tot, a kiál­ lító unokája. A kiállításon különböző kézimunkák

láthatók, például párna­ huzatok, asztalterítők, ágyterítők, függönyök, falvédők, konyharuhák stb., általában szlavóniai motívumokkal. Ahogy a kiállító unokájától – kiváló szlavóniai zene és egyéb finomságok kíséretében – is hallhattuk, a különböző hímzési technikákat űző, 1924-ben született Marica

Bošnjak nyolcéves korától foglalkozik kézimunkával, és habár egészségi álla­ pota nem engedte meg, hogy jelen legyen a kiállítás megnyitóján, jelenleg is szorgalmasan dolgozik a kézimunkákon, amelyek egy részét lánya, Nada TotBošnjak válogatta össze a lendvai kiállításhoz. tt

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 2 3 .


Muravidék Hagyományos disznóvágás Hodoson

Levágták és mind megették Véres hurka, pirított máj, kemencében sült pecsenye, húsos káposzta, tepertő, házi perec, mákos, diós kalács, „piros borocska”, no meg az elmaradhatatlan fogópálinka. Hagyományos falusi disznóvágáson jártunk Hodoson, ahol a sok jó étel végigkóstolgatása mellett megtapasztalhattuk, mire képes egy kis közösségben az összefogás, milyen a hangulat egy olyan disznótoron, ahová egy egész falu hivatalos. Az Ifjúsági központ udvarán a Hodosi MNÖK megrendezte a második hagyományos disznóvágást.

gott hozzá a szétbontáshoz, ami asztalon történt, szin­ tén a régi hagyományok sze­ rint. A tapasztalat magáért beszél, a „boncolás” hamar végbement. A hús, a csont és a belsőségek tálakba kerültek, a szalonnát pedig a helyi fiatalok egy-kettőre megvágták, kisütötték, és a friss tepertő, vagy ahogy errefelé mondják, a csörge is hamar az asztalra került. A bélpucolás már az asszo­ nyok feladata volt, ahogy a főzés is. De a konyhában sem volt fennakadás, hamar

Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Szombat reggel házi pálinkával és reggelivel vár­ ták az érkezőket, enélkül ugyanis nem kezdődhet meg a disznóvágás. Az asszonyok már előző nap megsütötték a perecet és a kenyeret, hogy a sült vér, a pirított máj és majd a disz­ nótoros ebéd mellé is ke­ rüljön bőven. A Soós család szépen felhizlalt, 8 hónapos jószága reggel az MNÖK nevet kapta, szegény állat ekkor még bizonyára nem sejtette, hogy a keresztelője napján fog kés alá kerülni és délután egy fél falu lakik jól majd belőle. A disznót a legények kötélen kihúzták a hóra, leszúrták (ezt meg­ előzően meglőtték), a vérét az asszonyok felfogták, eb­ ből készült el a fokhagymás sült vér és a hurka. Ezután bőrét szalmával megper­ zselték és a ropogósra sült bürkéjéből csemegéztek, aki nem figyelt, annak pe­

A hagyományos disznóölésen szalmával perzselték a disznót, ezzel a módszerrel ma már a Muravidéken szinte sehol sem találkozhatunk. dig disznóköröm került a zsebébe. A perzseléshez népi hiedelem is kapcsolódik, úgy tartják, hogy aki a szal­ mával betakart állat hátára ül, az nem fog hasfájásra

Egy ilyen rendezvény megszervezése mögött ren­ geteg munka áll. Az idősek tapasztalata, szakértelme nélkülözhetetlen, hiszen a hagyományokat főleg ők tudják átadni, ez esetben bemutatni a fiatalabb gene­ rációnak. Ahogy Abraham Boris, a községi MNÖK elnöke és a rendezvény fő szervezője elmondta, min­ denki szívesen állt a feladat­ hoz, a falubeli önkéntesek, a község dolgozói, élükön a polgármesterrel, a tanács­ tagokkal, ki hol tudott, részt vállalt a munkából és az előkészületekből. A faluban az emberek pedig már rég­ óta úgymond pedzegették, lesz-e újra náluk hagyomá­ nyos disznóvágás, s már jó előre felajánlották segítségü­ ket. Az elnök a rendezvény egyik sikerének nevezte azt is, hogy sok fiatal vett részt az eseményen és kapcso­ lódott be a tennivalókba. Hogy jól sikerült minden, az viszont igazán akkor vált a legszembetűnőbbé, amikor az Ifjúsági Központ étkezője szinte lakodalmas jelleget kapott, és az emberek a megterített asztaloknál min­ den helyet elfoglaltak, ha jól számoltunk, körülbelül 70en laktak jól a disznótoros ebédből. Az asszonyok azt me­ sélték, hogy régen a disznó­

panaszkodni, tehát ez sem maradhatott el. A szépen lemosott, megpucolt állat ezután került a mészárosok keze alá. Abraham Bojan, Gaál Ottó és Kerčmar Árpi komoly szakértelemmel fo­

A disznótoros ebéden lakodalmas hangulat kerekedett – pecsenye, káposzta, hurka az asztalon.

A tapasztalt hentesek asztalon bontották szét az állatot. N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 2 3 .

elkészült a pirított máj, a pecsenyének való mehetett be a kemencébe, a levest is feltették főzni az egyik kondérba, míg a másikban a húsos káposztát készí­ tették elő. Mi is belestünk a konyhába, ahol a nagy sürgés-forgásban mindenki pontosan tudta, mi a fel­ adata. A hurkatöltő mellett Könye Paula és Gál Ilus szorgoskodott – szép egy­ forma hurkákat töltöttek.

ölés, az éléskamra feltöltése ünnepnek számított, mint ahogy ezen a szombati napon Hodoson is így tör­ tént. Hiszen az esemény kikapcsolódást, szórako­ zást jelentett mindenkinek, harmonikaszó mellett, ma­ gyar nótákkal. A rendezvény sikerét tekintve a szervezők ígé­ retet tettek, lesz még ha­ gyományos disznóvágás Hodoson!

21


Sport

Ígéretes az utánpótlás Hodoson Győzelemmel indultak

Ismételten Abraham Aleksandert (balról) választotta meg a közgyűlés a Hodosi Labdarúgó Klub élére. A Hodosi Labdarúgó Klub szombaton este tar­ totta évi rendes közgyű­ lését. A határozatképesség megállapítását követően Abraham Aleksander elnök értékelte az elmúlt idősza­ kot, a klub munkáját, úgy a felnőtt csapatot, mint az ifi, illetve az U–12-es csapat teljesítményét. A fiatalok

a jövőre nézve jó reményt jelentenek, az utánpótlás ígéretes. Az elnök megemlí­ tette az év értékelésénél a jó kapcsolatokat a szomszédos országokkal, az Alpokalja Kupán való szereplést, a bajánsenyei klubbal ápolt jó kapcsolatot, valamint az osztrák Gleisdorf, illetve a szlovákiai Hodos csapatá­

val való jó együttműködést is. A 2012-es évre a tervek szerint a klub a pálya körüli munkálatokat fogja befejez­ ni, amit már a tavalyi évben elkezdett. Az ülés további ré­ szében az elnök megválasz­ tására került sor, melynek során a régi-új elnök, vagyis Abraham Aleksander kapott továbbra is bizalmat. AK

Két murást is behívott Jarc Borut Jarc, a szlovén U–19-es korosztályos labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az Eb-pótselejtezőre készülve az osztrákok elleni barátságos meccsre és edzőtáborra két muravidéki fiatalt is behívott a 18 fős keretbe Erik Janža és Mitja Lotrič személyében. F. B.

Pályára léptek a válogatottban Amszterdamban a csa­ patok tollaslabda Eb-jén két lendvai is pályára lé­ pett a szlovén válogatott színeiben: Utroša Iztok és Nika Koncut. Az első meccsen az esélyesebbnek mondott csehek ellen a szlovének 5:0-ás vereséget szenvedtek. A sikerhez éppen Utroša állt a legkö­ zelebb, hiszen Peter Koukal ellen megnyerte (21:17) az első játszmát, majd hatal­ mas küzdelemben a másik kettőben (18:21 és 20:22) szorosan alulmaradt. Nik a Koncut aktív szerepelt vállalt a szlová­ kok 5:0-ás legyőzésében, ugyanis Kaja Stankovič-csal az oldalán 2:0-ra (21:15 és 21:17) megnyerte a női párosok versenyét. A második meccsen a férfiaknak esélyük sem

22

volt a nagy esélyes ango­ lok ellen: 5:0-ás vereséget szenvedtek. Rajiv Ouseph ellen Utroša 2:0-ás (21:13 és 21:19) vereséget szenvedett a nyitómeccsen. A hölgyek a második fordulóban 3:2re győzték le Írországot. A férfiak a harmadik fordulóban 3:2-es veresé­ get szenvedtek Svájc ellen. Az első meccsen Utroša esélytelen volt Christian Boesiger ellen – 2:0 (21:13 és 21:7). A válogatott a 25. és 32. helyen zárta az Eb-t. A szlovén hölgyek az utolsó fordulóban a cso­ portban legesélyesebbnek kikiáltott oroszok ellen 5:0ás vereséget szenvedtek. A Koncut/Kodrič páros 2:0-ra (21:7 és 21:16) szenvedett vereséget a ChervaykovaVislova kettős ellen. F. B.

A dobronaki focisták a vártnál gyengébb őszi teljesítményt a tavaszi idényben próbálják mie­ lőbb feledtetni. Ennek ér­ dekében már január 15-én megkezdték az alapozást, részben teremben, illet­ ve amennyire az időjárás engedte, a szabadban is. Cár Mátyás edző a tavaszi folytatást részben módo­ sult kerettel várja, hiszen a csapathoz csatlakozott Horváth József Teskándról, aki korábban már szerepelt a Dobronakban, Hermán Lajos Csesztregről és Ba­ logh Arnold, aki legutóbb az osztrák Aspangban rúgta a bőrt. A klubot Karel Kutoš

és Szomi Erik hagyta el, akik a továbbiakban már a Zsitkócban játszanak. A csapat lejátszotta első alapozási mérkőzését, ame­ lyen a Bistrica ellen lépett pályára. A dobronakiak meglepetést okozva 3:2-re (2:1) legyőzték az esélye­ sebbnek tartott ellenfelet. A muraszombati műfüves pályán lejátszott meccsen Hermán (2) és Žemljič, il­ letve Kološa (öngól) és Zver rúgták a gólokat. Az ellenfelek listáján szerepel a következő he­ tekben még a Becsehely, a Rakičan, a Csente és a Panonija. F. B.

Rossz időben készül az isztriai alapozáson a Mura A Murát az isztriai alapozáson ugyan részben zavarja a rossz időjárás, de a munka ennek ellenére zökkenőmentesen zajlik. Ante Šimundža csapata lejátszotta első oda tervezett meccsét a harmadik osztályban szereplő Csákvári TK ellen. A muravidéki gárda a meccset könnyedén hozta: a végeredmény Fajić (2), Horvat és Eterović góljaival 4:0 lett.. F. B.

A Nafta utánpótlásának sikere

A Nafta U–12-es csapata megnyerte a tornát. Turniščén a helybeli csa­ pat szervezte meg a focista utánpótlás számára a Fiatal csillagok elnevezésű tornát, melyen a Nafta is részt vett. A lendvaiak a legnagyobb sikert a 12 éves korosz­ tályban érték el, ugyanis az elődöntőben 3:0-ra a

Bistricát, majd pedig a dön­ tőben 3:1-re a házigazdákat verték. A korosztályos torna legjobb góllövőjét Lebar Blaž személyében szintén a Nafta adta, akárcsak Horvat Marsel jóvoltából a legjobb játékost is. A 8 évesek tornáját a há­

zigazdák első csapata nyerte a Radgona előtt, a torna másnapján pedig a 6 évesek versenyét a Bistrica nyerte a házigazdák előtt, míg a 10 éveseknél a Slovenska Bistrica végzett az élen a Beltinci előtt. HF

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 2 3 .


Sport Nafta: alapozási meccsek Nafta – Viko Omladinac 3:0 (2:0) A Nafta biztos győzelmet aratott a II. muraközi ligából érkezett ellenfél ellen. A meccs érdekessége volt, hogy az Omladinacnál Zoran Lesjak, az egykori naftás két testvére is pályára lépett. A lendvaiak az első felidőben jobb játékot mutattak a műfüves pályán. A gólok szépen kidolgozott akciók eredményei voltak, s amennyiben a hazai csatárok pontosabban céloznak, a Nafta győzelme sokkal kiadósabb is lehetett volna. A lendvaiak már a 13. percben vezetést szereztek, amikor Kajtazi jobbról beívelt labdáját Sreš a hálóba irányította. A 20. percben Vraneševič egy 100 százalékos ziccert hagyott ki, egy perccel később pedig Kajtazi mindössze 5 méterről a kapusba lőtte a labdát. A 30. percben Novak egyenlíthetett volna, ám Prša a helyén állt. Két perccel később Vass erős lövése kijött a kapusról, Sreš pedig a kipattanót rutinosan a kapuba küldte. A 38. percben Reich helyzete maradt ki, a félidőt pedig Da Silva helyzete zárta. A második félidőre havazás fogadta a játékosokat, Vraneševič talán ezért is csak a kapufát találta el 16 méterről. Az 56. percben Kajtazi a kapu fölé tüzelt, majd következett a középpályások elhúzódó csatája, egészen a 75. percig, amikor Novak nem tudta értékesíteni helyzetét. A 85. percben egyéni akcióból Zelko állította be a meccs végeredményét. A Nafta a Prša, Stojko, Atanasov, Raduha, Dolinar, TomažičŠeruga, Da Silva, Sreš, Vass, Kajtazi, Vraneševič felállásban kezdett, majd a második félidőben Balažic, Osaj, Vinko, Bunderla, Hozjan, Lebar és Zelko lépett pályára Stanko Preradovič csapatában. A meccset 100 néző előtt Gönc vezette. feri h. m. Nafta – Haladás 1:2 (1:1) A rendkívül magas színvonalú meccsen a Nafta az elszenvedett vereség ellenére az alapozás legjobb játékát mutatta. Az első félidőben elsősorban azok a játékosok kaptak lehetőséget a Naftában (Prša, Korošec, Raduha, Atanasov, Vinko, Osaj, Tomažič-Šeruga, Da Silva, Sreš, Kajtazi, Zelko), akikre a csapat mestere alapemberként számít, a folytatásban pedig Ajlec, Stojko, Vass, Hozjan és Pavel erősítette a csapatot. A lendvaiak a teljes meccsen egyenrangú ellenfelek voltak, még úgy is, hogy a vasiak időnként túlzásba vitték a keménységet, ezért négy sárga lapot is kaptak. A Nafta jobban kezdett, ám a 12. percben Vinko benyesett labdáját Kajtazi nem tudta értékesíteni. Következett három „félhelyzet” Tomažič-Šeruga, Kajtazi és Zelko jóvoltából, majd pedig a Nafta vezetést szerzett a magyar bajnokság 10. helyezettje ellen: a 33.

A Nafta jó játékot mutatott, mégis vereséget szenvedett. percben Osaj berobbant a tizenhatosba, ahol csak buktatással tudták megállítani. A tizenegyest Da Silva értékesítette. Az öröm azonban mindössze 2 percig tartott, hiszen az egykori válogatott Kenesei egy látványos akciót eredményesen zárt. A második félidő álomszerűen kezdődhetett volna, de Korošec beadását Zelko nem tudta értékesíteni. A vendégeknél Vujovics hagyott ki két helyzetet, majd Sreš hibázott el két ígéretes lehetőséget. A 70. percben a Nafta hátrányba került, amikor Ugrai kicselezte Ajlecet és közelről a kapuba lőtte a labdát. Egy perccel a lefújás előtt Vass lapos lövése alaposan próbára tette Göczét, de az egyenlítés elmaradt. Mintegy 150 néző előtt Borut Hozjan bíráskodott. feri h. m.

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 2 3 .

Zalában zakatolt a Nafta-expressz A Nafta öregfiúk csapata Zalaegerszegen vett részt egy rendkívül erős nem­ zetközi focitornán, ame­ lyen szlovákiai, magyar és szlovéniai csapatok vettek részt. A 30. Csarnok Ku­ pán a csapat 5:2-re verte a Marcelházát, 6:1-re a MOL-t és 5:2-re a Páterdombot. Csoportelsőként így a másik

csoport legjobbjával csaptak össze a döntőben, amely a szlovákiai Madar ellen 6:0ás sikerrel végződött. A lendvai csapatban Kusek, Meszelics, Oberstar, Vida, Utroša, Dr varič, Novak, Hor váth, Basa, Pečelin és Pal lépett pá­ lyára. feri.h.m.

Már csak egy győzelem kell a bajnoki címhez A Nafta férfi tekézői a bajnokság 14. fordulójában fontos pontot szereztek a Ceršak otthonában, így mindössze már csak egy győzelem választja el a csapatot a bajnoki címtől és a feljutástól a magasabb osztályba. A meccs eredménye: 4:4 (3156:3200). A Naftából Zadravec 571 és Simon 580 fával győzte le ellenfelét. A hölgyek a 2. ligában vereséget szenvedtek a Radlje ellen, mégpedig 6:2-re, fában 3183:3074-re. A lendvaiak közül Gomzinak 523 és Ščapnak 553 fával sikerült felülkerekednie ellenfelén. F. B.

Sikeres megegyezés a Murában Jól sikerült a Mura 05 labdarúgóklub vezetősége és a beruházók között foly­ tatott tárgyalás. Az olasz befektetők megtették az első lépéseket, s anyagilag is hozzájárultak a csapat edzőtáborának a finan­ szírozásához, amelyen a klub február 18-a és 26-a között Pulában tartózkodik. Miroslav Topič klubelnök szavai szerint elkezdődtek az adminisztratív teendők a licenc elnyerésére, majd pedig a játékosok iránti tartozás is teljes egészében rendezésre kerül. A télies idő alaposan be­ zavart a klub alapozásába, így a csapat a horvát ten­

Vučko ötödik helyet szerzett A Radenska Pomgrad gyorslépéses sakktornájának 12 résztvevője volt. A februári tornát 10 ponttal Denis Gjuran nyerte, a lendvai Vučko pedig 5,5 ponttal az ötödik let. F. B.

gerparton négy barátságos mérkőzésen lép pályára, hazafelé pedig a Gorica ellen küzdenek meg, amely egyfajta főpróba lesz a baj­ noki nyitány előtt. F. B. Barátságos mérkőzés

Selnica – Panonija 4:2 (2:1) A hosszúfalui Panonija labdarúgócsapata Horvátországban a Selnica ellen játszotta le első barátságos mérkőzését a tavaszi idény előtt. A gyertyánosiak főleg az első félidőben mutattak különösen jó teljesítményt, de a folytatásban erejük fogytán be kellett ismerniük a horvátok túl­ erejét. Mindkét edző a teljes játékosállománynak lehetőséget adott. A Panonija góljait Horvat és M. Režonja lőtte. Vasárnap a Graničar ellen lép pályára a gyertyánosi alakulat. F.h.m.

Markoja nem mehet Londonba A Finnországban megrendezett céllövő Európa-bajnokságon az utolsó nap a légpuska versenyszámban Robi Markoja (SD Štefan Kovač Turnišče) az utolsó esélyt próbálta kihasználni az olimpiai szint teljesítéséhez. A londoni utazáshoz azonban Markojának végül hiányzott 10 kör, így a 65. helyen zárta a versenyt. F. B.

Damir Rob premierje Damir Rob, a szlovén női labdarúgó-válogatott nemrég kinevezett szövet­ ségi kapitánya egy közös edzőtáborban megismer­ kedhetett védencei képes­ ségeivel. Mint Rob elmond­ ta, a lányok hozzáállásával elégedett volt, viszont a felkészültségi állapotuk nem ad okot örömre. A táborban a fehérek 4:0-ra verték a zöldeket. A ŽNK Teleing Pomurje Beltinci csapatából Mateja Zver, Tanja Vrabel, Tjaša Tibaut, Katarina Puš, Staša Špur és Anja Prša dolgozhatott együtt Robbal. F. B.

Koprivnicai továbbképzés A Lendvai Labdarúgó­ edzők Egyesülete elfogadta a varasdi kollégák meg­ hívását, így részt vettek a koprivnicai edzőkép­ zésen, amelyen összesen 150 edző hallgatta az elő­ adásokat, közülük 10-en a Lendvai-vidékről, még­ pedig Lebar, Litrop, Vori, Ropoša, David, Hancs, Lecsek, Matičič, Horvat F. M. és Verbančič. Az előadást prof. Zvonko Komes, a zágrábi testnevelési egyetem ta­ nára tartotta, az érdekes demonstrációt pedig a hely­ beli Slaven Belupo ifistái mutatták be. F.m.h.

23


Maskurázás a Muravidéken A hétvégétől kezdődően a Muravidék vegyesen lakott területein is felvonultak a maskurák, farsangi bálokat, egyéb rendezvényeket tartottak. Íme, néhány jelmez és esemény, amelyeket lencsevégre kaptunk Hodostól Pincéig!

Népújság, 2012/8.  

A szlovéniai magyarok hetilapja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you