Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

58. évfolyam 7. szám Lendva 2014. február 20. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Anyanyelvi karakterünk Február 21. az anyanyelv nemzetközi ünnepe, így van ez már 1999 óta, amióta az UNESCO e dátumot a nyelvek közötti egyenjogúság és a nyelvek megőrzése, valamint a nyelvi elnyomás megszüntetése érdekében kiemelt nappá nyilvánította. A világ 6000 nyelve közül ma is kéthavonként kihal egy, a kis nyelvek sorra jutnak erre a sorsra. Az ősi rovásírás által is megőrzött gazdag magyar nyelvre is ilyen sors vár a távoli jövőben, vagy fennmarad jellegzetes nyelvi karakterünk az egyre modernizálódó világban is? (Kapcsolódó cikkeink a 4. és a 16. oldalon.) -ce

Mitja Valentinčič, a Geoenergo igazgatója:

„Gazdaságos megoldást jelent a petesházi gázból helyben előállított metanol” 6. oldal


Iránytű Ülésezett Hodos Község Tanácsa

Nem támogatják az ökológiai gazdaság közfoglalkoztatását Bence Lajos

Két rossz közül melyik a jó? Amikor a fiatalok munkalehetőségeinek a problémáját hallom tárgyalni EU-s vagy hazai szinten, politikusi megnyilatkozások és tervek gyér effektjétől övezve, a hidegháborús amerikai kormánypolitika megtestesítőjének, a később meggyilkolt Kennedy elnöknek az egyik mondata jut eszembe. Ez ekképpen hangzik: „Ne azt kérdezzétek, mit tud adni nektek az ország, hanem hogy ti mit tudtok nyújtani neki.” Az „amerikai álom” betetőzése után lévő, háborútól nem sújtott ország viszonyait, tudom, nehéz a lassan fejletlenné váló, csőd szélére juttatott országunk viszonyaihoz hasonlítani, de mégis megkísérlem a párhuzamot. A rendszerváltás után negyedszázaddal, az önállóság és az euró-övezetbe való jutás eufóriájának elmúltával a kormányok sötétben tapogatóznak. Az igencsak ingatag lábakon álló, „pozitív energiákra” építő jelenlegi kormány a korrupció elleni ádáz harc meghirdetése mellett újabb és újabb adószisztémák bevezetésén töri a fejét. Hogy legalább az államapparátus zavartalan működésével a látszatdemokrácia költségeit fedezni tudja. Az alakuló új pártok, melyek a regnáló kormányt hivatottak majd három év múlva leváltani, az abszurdabbnál abszurdabb ideológiák mentén tapogatóznak. Az egyik ilyen a „Szocialistává kell tenni Európát!” jelszót tűzte zászlajára, mintha nem tudná, hogy a szocializmusnak mára már semmi köze nincs a szociális ellátást és a nyugdíjrendszert, valamint a munkanélküli segélyeket is szinten tartó fejlettebb társadalmi rendszerekhez, vegyük például Németországot. A szocialista-szociáldemokrata vezetésű kormányok pedig általában éppen a korrupciógyanús üzleteik miatt buktak meg (ha létezik Európában még ország, ahol az ilyenért még meg lehet buktatni a kormányt). Ismerősömtől tudom: Necas volt csehországi kormányfőnek is többek között a nőügyei miatt kellett távoznia vezetői posztjáról. Mert a választóknak az volt a véleménye: aki a családot nem tartja becsben és hazudik, az a választóknak is hazudik. Visszatérve a bevezetőben vázoltakra és Kennedy mondatára, mely szerint magától a választópolgártól is függ, mivel tud segíteni mondjuk egy fiatal állampolgár az országnak, bizonyára az utolsó helyen szerepelne válaszként: adóval. Ennek nagy részét – jobbik esetben – úgyis a bankrendszer fenntartására költi az állam, ros�szabbik esetben pedig…

Megbízott igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A hodosi községi tanács első olvasatban elfogadta a 2014-es költségvetést, majd többek között döntött a muraszombati területi könyvtár finanszírozásáról, az együttműködésről a Muravidéki Idegenforgalmi Szövetséggel, illetve nem utolsó sorban a kapornaki ökológiai gazdaság beadványáról is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A tanács először meghallgatt a a k apor naki ökológiai gazdaság gazdaasszonya, Sara Köles indítványát, amely alapján a községi tanácsot arra kéri, a gazdaságban lévő sok munka miatt finanszírozzon számára egy közmunkást, illetve fedezze a közmunkás bérének 15 százalékát és nyaralási pótlékát, ami nagyjából 1500 eurót tenne ki – az állam fizeti a 85 százalékot. Emellett azt is kérte, angolnyelvtanárként a község ingyenesen biztosítson számára egy helyiséget, ahol angol nyelvtanfolyamokat tudna szervezni. A tanács a beadványról a különfélék között döntött, a közmunkás finanszírozását ilyen formában elutasította, de mindenképpen kifejezte hajlandóságát, hogy a leg-

nagyobb munkák során gondoskodik segítségről, csak egyéb, kötetlen formában. Hasonló, pontosan nem meghatározott döntés született az angoltanfolyamot illetően is, habár a tanács itt nagyobb hajlandóságot mutatott a pozitív döntés mellett. A következőkben a tanács meghallgatta és elfogadta Štefka Benčec, a felügyelőbizottság elnökének beszámolóját a bizottság munkájáról, majd kisebb megjegyzésekkel első olvasatban elfogadta a 731 ezer euró bevétellel és 719 ezer euró kiadással tervező 2014-es költségvetést. A tanácstagok hiányolták a költségvetésben a tűzoltóság és a labdarúgóklub esedékes jubileumainak támogatási tételeit. A tanács a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár – a község alapítója az intézménynek

– pénzügyi tervéhez nem adta meg jóváhagyását, úgy döntött, ezt csak a tavalyi költségvetési tétel mértékéig hajlandó megtenni, az intézménynek az évek alatt felgyülemlett veszteségét pedig úgyis meg kell tárgyalniuk az alapító községeknek, így erről utólag döntenek majd. A továbbiakban úgy döntött a tanács, évi ezer euró átalánydíj kifizetéséért a Lea Pomurje végzi a község energetikai igazgatását, a törvény értelmében elkészít minden szükséges dokumentumot és felel is ezekért. Egyhangúlag határoztak, hogy 2014-ben a község 30 százalékban támogatja a lakosság kommunális hulladékának elszállítását és feldolgozását, majd meghosszabbították az együttműködési szerződést a Muravidéki Idegenforgalmi Szövetséggel.

Másfél százan a Petőfi Sándor Tanulmányi Versenyen A Petőfi Sándor Tanulmányi Verseny iskolai fordulóinak keddi versenynapján új korcsoportként a 2–3. osztályosok csoportjában 43 tanuló mérte össze tudását. Az MNMI munkatársától, Gönc Štiblar Renátától megtudtuk: idén a négy kétnyelvű általános iskola 4–5. osztályos korcsoportjából 25, a 6–7. osztályos korcsoportból 34, a 8–9. osztályos korcsoportból 28, a középiskolások közül pedig 31 tanuló jelentkezett a megmérettetésre. A muravidéki kétnyelvű általános iskolákból és a kétnyelvű középiskolá-

ból összesen 161 tanuló ír, illetve tölt ki feladatlapot a már bejáródott mód szerint. A versenybizottság az iskolai fordulót követő 10 napon belüli értékeli a feladatokat és jegyzőkönyvet készít. A verseny új, a kisiskolásokkal bővülő, népes csoportja a versenyszellem kialakulását fogja eredményezni, a 8–9. osztályosok és a középiskolások pedig a szlovén nyelvi Cankar-versenyhez hasonlóan értékes pontokat szerezhetnek tanulmányaik folytatásához. A többiek a májusi eredményhirdetésen okleveleket és emléklapokat vehetnek át. -ce

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 2 0 .


Nemzetiség Törvényi útvesztőben

Dobronak nem is a kétnyelvű területen van!? A napokban szinte véletlenszerűen derült fény arra, hogy a községek és területeinek megalapításáról szóló törvény (ZUODNO) megalkotásakor az illetékesek elfeledték a kétnyelvű községek közé sorolni az akkor újonnan létrejött Dobronak Községet, majd ezt a hibát a mai napig továbbgörgetve a törvényben hagyták. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Tekintsük át az ügyet kronológiai sorrendben. Koren Stefán dobronaki polgár a Pénzügyminisztérium illetékes osztályával levelezve az illetékes

Az említett hivatal főigazgatónője válaszában elsősorban kifejti, az UPN alakjáért, tartalmáért és használatáért a Szlovén Bankok Szövetsége (ZBS) felelős, így a panaszt át is irányították a szervezethez. A főigazgatónő ehhez hoz-

ebben ugyanis csak Lendva, Hodos–Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola és Piran szerepelnek. Ellenőriztük az igazgatónő állítását, és tényleg úgy van, ahogy ezt Koren Stefánnak intézett levelében állítja. A felsorolásból

Tényleg, ez miért nem kétnyelvű? hivatalt arra szólította fel, szüntessék meg az univerzális fizetési csekk (UPN, közismerten „položnica”) egynyelvű használata miatti diszkriminációt a kétnyelvű községek, közigazgatási egységek területein.

záteszi, hogy az általa vezetett hivatal muraszombati regionális kirendeltsége, ahogy Dobronak Község sem, jogilag nem tartozik a kétnyelvű területhez, amit a bevezetőben említett törvény 5. cikkelye mutat is,

hiányzik Dobronak Község, sőt az ügyet tovább bonyolítva a felsorolásban szerepel a nem létező Hodos– Šalovci Község, így végül is azonos gondolatmenettel a dobronaki község mellett megkérdőjelezhető a

A turizmus mint kiugrási lehetőség

A helyiek többek között kiemelték, hogy a nép már elvesztette bizalmát az állam iránt. N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 2 0 .

hodosi és a šalovci község kétnyelvű státusza is. Természetesen ezzel a törvényhozási hibával mégsem kérdőjelezhető meg a három község kétnyelvű státusza, ez ugyanis egyéb törvényekben, dokumentumokban is le van fektetve. Így vélekedik az ügyről Göncz László nemzetiségi képviselő is, aki gyors reagálást ígérve kifejtette, a törvényátiratban ugyan ténylegesen hiba észlelhető, ami azonban véleménye szerint a hivatal, azaz az illetékes minisztérium pontatlansága vagy következetlensége miatt következett be. Törvénymódosítás ugyanis a képviselő szerint nem volt! Göncz szerint az átírásnál és az alkalmazásnál, első ránézésre, az 1998-as adatokat egyszerűen átírták, amikor még nem volt meg az önálló Dobronak Község (Zsitkóc és Dobronak még Lendvához tartozott), másrészt Hodos–Sal Község szerepelt még, mivel önálló Hodos Község sem volt még akkor. A változásokat elfelejtették figyelembe venni, ami a képviselő szerint természetesen elfogadhatatlan. Ezért Göncz László a hét folyamán ellenőrizteti, hogy ki követte el a hibát, és követeli, hogy azonnal javítsák azt

ki. Emellett nyilvános képviselői kérdés formájában azonnal követeli az illetékes minisztertől, hogy a hivatalos levelet aláíró főigazgató rossz interpretációját cáfolja meg, és adjon magyarázatot arra, hogy miként következhetett ez be. A képviselő hozzáteszi, fontos, hogy minden hibára figyelmeztessünk, azonban pánikra ebben az esetben semmi ok. A Dobronak községgé nyilvánításáról rendelkező törvénycikk pontosan kimondja, hogy ebben az önkormányzatban Dobronak és Zsitkóc települések nemzetiségileg vegyesen lakott státusszal bírnak. Göncz László továbbá kifejti azt is, más lapra tartozik, hogy a kétnyelvű ügykezelés a gyakorlatban egyre jobban sántít, és azt sem szabad elfelednünk, hogy mi magunk is számos esetben közömbösek vagyunk a magyar nyelv hivatalos használatát illetően, aminek kiszámíthatatlan következményei lehetnek. Fontos tehát, hogy minél nagyobb terjedelemben és minél többen éljünk az alkotmány által biztosított nyelvi jogainkkal! Tegyük hozzá, ki tudja, mire derül még fény, ha ténylegesen élünk nyelvi jogainkkal!

Göncz László múlt heti, hodosi képviselői fórumán az ország jelenlegi válságos helyzetéről beszélt a helyieknek. – A legnagyobb probléma az eladósodás, melynek mértéke súlyos ütemben növekszik: míg 2008-ban 25 százalék volt, ma 75 százalékra jutottunk. Ezen az állapoton nehéz lesz az elkövetkező években javítani. A képviselő továbbá elmondta, hogy a válságkezelés a községeket is erőteljesen érinteni fogja a következő mandátumban, hosszú távon lehetetlenné téve működésüket, így valószínűsíthető, hogy a folyamat végén 60–80 község fog megszűnni. A magyar

önkormányzatok pénzelése is várhatóan csökkenni fog a közeljövőben. A képviselő meglátása szerint a kialakult helyzetben az a probléma, hogy az országban nincs minőségi programterv, a gazdasági elit sem tudja, mit kell tenni. A beszélgetés alatt a helyiek is elmondták véleményüket, többek között kiemelve azt, hogy a nép már elvesztette bizalmát az állam iránt. A Muravidék szempontjából a képviselő a turizmusra hívta fel a figyelmet, ez lehet kiugrási lehetőség. A fórumon végül a kétnyelvű ügykezelés fontosságáról is szó esett. ak

3


Muravidék Tájékoztatási napok Lendván

Két új szakkal bővült a kínálat Február 14-én és 15-én zajlottak az ország összes közép- és felsőoktatási intézményében a már hagyományos tájékoztatási napok. A magyarság szempontjából leginkább fontos Lendvai Kétnyelvű Középiskolában jártunk. a szülők is nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a pályaválasztásnak, mint a múltban. A lendvai tájékozA pályaválasztás és tatási napon több gyermek az életen át tartó tanulás szülői kísérettel jött, ami nem csak a pályaválasztás fontosságát mutatja, de a jelenlegi rossz, munkanélküliséggel és elhelyezkedési problémákkal tarkított helyzetnek a tükörképe is. A részvétel azonban így is lehangoló volt, hiszen voltak olyan szakok, amely iránt semmiféle érdeklődés nem volt. Hajdinjak Prendl A szakácsok és a felszolgálók kóstolóval egybekötött Silvija igazgatónő, aki tájékoztatót tartottak a fiatalabb nemzedéknek. a tavalyihoz, illetve ta-

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

ügyével mintha többet foglalkoznának az illetékes szervezetek, intézmények, mint a múltban tették. S talán ennek köszönhetően

A Lendvai Kétnyelvű Középiskolában a 2014/15-ös tanévre összesen 224 férőhelyet hirdettek meg: 32 helyet a gimnáziumba, 16 helyet a közgazdasági, 16 helyet a gépésztechnikumi és 16 helyet a vegyésztechnikumi programban, valamint 16–16 helyet a hároméves szakmai képzési modellek keretében. A szakiskolai modellben a mechatronikai, az autószerelő, a fémmegmunkáló gépész, a gépészeti installációszerelő, a villanyszerelő, a csempelerakó-burkoló, a gasztronómiai és szállodai szolgáltatások, a boltos, valamint az adminisztrátor programokra lehet jelentkezni. A beiratkozási határidő 2014. április 4. valyelőttihez hasonlította az arányokat, köszöntőjében az iskola jellegéről, illetve a kétnyelvű oktatás „hozzáadott értékéről” szólva elmondta: – A Lendvai Kétnyelvű Középiskola olyan intézmény, mely a térség multikulturális hagyományaiban gyökerezik, felkínált programjaival pedig központi szerepet játszik a régió fiataljainak középfokú és szakiskolai képzésében. A kétnyelvűség ma már olyan szükségletnek és értéknek számít,

melynek homlokterében a türelem és a másság megbecsülése áll. Ezek olyan értékek, amelyek a szakmai képzés és a tudás elsajátítása mellett az uniós elvárásokkal is összhangban állnak. A Lendvai KKI-ban idén sem csökkent a „képzési” keret, mi több, két új programot is sikerült meghirdetni: a vegyésztechnikusit és a szakmai-technikai képzés keretében a három plusz két éves mechatronikustechnikus szakot.

Február 21. – az anyanyelv világnapja

„Értem-e már, vagy még csak élvezem?” A címben szereplő kérdést teszi fel Debre­ czeni József Anyanyelvem című szép versében, mely az iskoláknak szánt egyik olvasókönyvben található. Bevallom, meglepett a kérdésfeltevés mindkét kulcsszava. Az értést ugyanis nem az anyanyelvre, hanem sokkal inkább az idegen nyelvre szokták iskolás körökben vonatkoztatni. Az „élvezet” pedig inkább minden másra, mint az olvasásélmény által szerzett befogadói örömre asszociált. Hallottunk már arról, hogy az alkotó örül, ha jó alkotást sikerül az asztalra tennie, bármely nyelven is történjék az, de az anyanyelv mélyebb dolog, azt csak az tudja használni, aki 10–20 ezer szó közül válogat, s aki a szavak kultúrtörténeti

4

hátterét is érti, irodalmi vonatkozásait is ismeri. Az írás tehát mágikus cselekedet is, nem csak gondolatátadásra, hanem a „szavak mélyén” rejtező érzelemátvitelre, egy–egy szó expresszivitásából származó hangi-alaki tényező átvitelére is szolgál. Ezért írhatta Kosztolányi: „Az a tény, hogy anyanyelvem magyar és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható” – írja a szabadkai származású, pestivé vált költő-író. Ha ma élne, talán megütközne a délvidéki magyarverések felett, a tiltakozás mellett azonban eszébe jutna az is, hogy a „távoli tartományban” (Arany János nevezte így a Vajdaságot) még utcai nyelvként is él a magyar, amelyért alkalomadtán a bevándorlói gőg és az ingatag pszichés állapotú többség

erőszakot alkalmaz az őshonos lakosság fiataljai ellen. A tudomány mai állása szerint a nyelv előbb volt, mint az írás. Gábor Zoltán Ápisz nyomán című tanulmánykötetében az írásrendszerek kialakulását követi nyomon a barlangrajzoktól a hangjelölés és a betűírás kialakulásáig. Ebben, akárcsak Jung, a pszichoanalízis atyja, az írásrendszerek kialakulását a varázslással és a mágikus cselekedettel hozza összefüggésbe. Így az ősi magyar rovásírás, társaival, a hírnökbottal és a csomóírással a fejlődés különböző stádiumaiban a nyelv egyik legősibb tulajdonsága, a jelentésátvitel, illetve üzenetközvetítés fontos eszközévé lép elő. A kutatók évszázadokon keresztül próbálták egy-egy rejtélyesnek tűnő szöveg, például az 1912-ben előkerült Voynich-kézirat

néven ismert „titokzatos” kézírásos szövegemlék eredetét, jel- és jelentésrendszerét felkutatni. Sokszor kevés sikerrel, az említett esetben pedig eddig szinte teljes kudarccal. Az 1404 és 1438 között keletkezett fenti könyvecske egyik botanikai bejegyzése által közelebb kerültek a megoldáshoz, s az aztékok által beszélt „navatl” nyelvre esik jelenleg a kutatónyelvészek tippje. A magyar nyelv természeténél fogva a lassan fejlődő, sok ősiséget is megőrző nyelvek közé tartozik, s kihalását ezért sem veszélyezteti annyi tényező, mint a finnugor nyelvrokonság más népeinek (például manysik, hantik, nyenyecek stb.) nyelvét. Egy-két kivételtől eltekintve (például a vótok, akik – engedtessék meg egy szójáték – sajnos már csak „vótak”, mondotta

volt Keresztes tanár úr a debreceni szemináriumon) tehát az állandóan változásban, mozgásban lévő, ősi szokásához híven más nyelvek szókincséből való átvétel útján kölcsönző nyelvek nincsenek veszélyben. Legfeljebb kisebbségben élő használóik, akik sajnos a Kárpát-medencében is megkülönböztetett bánásmódnak, nyelvi terrornak is ki vannak téve. Ez ellen pedig fel kell emelnünk szavunkat, ha máskor nem, legalább az anyanyelv világnapján. Azon a napon, melynek kialakulását egy 1952. évi pakisztáni eseményhez kötik: ezen a napon az urdu nyelv mellett békésen tüntető fiatalokra rendőri sortűz zúdult, sokan a rendőri erőszak áldozatává estek. Bence Lajos

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 2 0 .


Kultúra

A Caffart képzőművészei a Várgalériában A lendvai Várgalériában a hétvégén megnyílt a magyarországi Caffart Képzőművészeti Egyesü-

let tagjainak kiállítása. Az egyesületben – mely hivatalosan 2009-ben alakult, a tagjait viszont már több

mint tízéves kapcsolat fűzi össze – hivatásos, köztük Munkácsy-, Kossuth-, illetve nívódíjas képzőmű-

vészek társulnak szerte a Kárpát-medencéből. – Különböző nemzedékű, különböző stílusirányzatú, különböző technikákban alkotó festőművészek, akiket a művészet iránti alázat, az alkotás öröme köt össze. Olyan művészekről van szó, akik folyamatosan készítik alkotásaikat, kiállítanak… – szólt az egyesületről és a kiállításról dr.

Marczin István szociológus, a Caffart művészeti vezetője. Lendván ezúttal Aknay János, Ferencz S. Apor, Filp Csaba, László János, Őry Annamária, Pap Gitta, Puha Ferenc, Rékasi Attila, Sütő Róbert és Török Ferenc munkáit láthatjuk. A március végéig megtekinthető lendvai kiállítással párhuzamosan Baján a Caffart vendégeiként a muravidéki képzőművészek mutatkoznak be a hétvégén nyíló tárlattal. kmj

A lendvai NLB nyílt napja kiadvány-bemutatóval A Nova Ljubljanska Banka Rt. Lendvai Kirendeltsége február 14-én nyílt napot szervezett, melynek keretében szép számú érdeklődő előtt dr. Lendvai Kepe Zoltán főmuzeológus bemutatta a Lyndvamuseum A Caffart kiállításán más-más művészi szemlélettel mutatkozik meg a világ.

„A sas landolt” és „Séta a Holdon” A Bánffy Központ kiállítótermeiben pénteken mutatták be Hermán László kibővített, a Holdra szállás történetének témakörében készült alkotásait. Az est vendége a Kon­t­ ra­bant együttes volt. Az Apollo 11 Holdra

vagy csupán az amerikaiak stúdiómontázsáról volt szó, azóta már megszűntek a kétségek. A Holdra szállás tényénél a művészetet jobban érdekelte az, amiről az emberiség már jóval korábban regélt, tehát maga a titok, mely évszázadok

monokróm színhatás és a nagyon is visszafogott figuralitás a Holdra szállás képein még visszafogottabbá lesz. Kivételt képez az új hazakeresés (honfoglalás?) és a magyarság mitológiájában nagyon fontos szerepet játszó sas-téma, melynek szimbolikus megjelenése képről képre több modalitáson is átesik. A minimalista képi for máláshoz meglepően jól illettek a Kontrabant együttes és Szomi Kralj Béla ugyancsak sok vonatkozásban e minimális műfajban született kompozíciói (például a Tél és a Tenger zeneszámokban). Hermán Lászlót közel 30 Hermán Lászlót édesanyja (az előtérben) is elkísérte a meg- éves művészbarátság fűzi Szomi Kralj Béla nyitóra. zenészhez-zeneszerszállásának 1969-es törté- óta körüllengi Földünk zőhöz, ezért utóbbi nénelmi jelentőségű esemé- hűséges kísérőbolygóját, hány közös anekdotát is nye politikai vonatkozá- a Holdat. elmondott közös múltjuksain túl a művészetnek is Hermán László sajá- ból. A hangulatos zenével visszatérő témája volt és tos képzőművészeti tech- fűszerezett estet a zenekar maradt. Azzal kapcsolat- nikai-témabeli kutatásai a Muravidék című dallal ban, hogy valóban elju- a minimalizmus jegyeit zárta. tott-e az ember a Holdra, hordozzák magukon, a -ce N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 2 0 .

Az NLB Lendvai Kirendeltségének nyílt napján bemutatták „A Muravidéki pénzintézetek 140 éve” című kiadványt. legújabb kiadványát „A Muravidéki pénzintézetek 140 éve” címmel. A kiadványt a lendvai Galéria-Múzeum tette közzé a takarékpénztárak és pénzintézetek jeles jubileuma alkalmából tavaly ősszel megrendezett kiállítás kísérőjeként. A kiadvány érdekes, sokak számára ismeretlen, illetve még sosem látott dokumentumokat (a takarékpénztár szabályzata), bankókat (több közülük magángyűjteményből), információkat is tartalmaz. Dr. Lendvai Kepe Zoltán, a Galéria-Múzeum főmuzeológusa és a kiadvány szerzője a munkánál Feher Štefka, Magyar Lajos, mag. Mursics József, Rozsmán István és Tomka György gyűjtők gyűjteményeire, valamint mag. Baša Kornélija, az NLB Lendvai Kirendeltségének vezetőjének szakmai segítségére támaszkodhatott. Baša Kornélia kirendeltségvezető a bank nyílt napja alkalmából elmondta: továbbra is meg kívánják szolgálni ügyfeleik bizalmát egy olyan pénzintézetben, melynek a Muravidéken 140 éves múltja van, de van jelene és jövője is. A nyílt nap alkalmából a bankban a Lyndvamusem számait, könyveket és érmeket lehetett vásárolni. Szolarics Nađ Klára

5


Gazdaság Hamarosan tesztelik a kitermelést

Petesházi földgáz kerülhet a metanolgyárba Ha minden a tervek szerint zajlik, akkor rövidesen újraindul a termelés a 2010 óta szünetelő metanolgyárban, amit a Nafta Kft. a szanálási program keretében a gázkereskedelemmel is foglalkozó, osztrák többségi tulajdonban lévő Icommodities Kft.-nek adott el. A hazai furatokból érkező földgáz versenyelőnyt jelenthetne, a helyben termelt metanol pedig a Nafta Petrochem termelésében mintegy 400 ezer euró költségmegtakarítást hozhatna. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Egyre aktuálisabbá válik a gázkitermelés ismételt megkezdése a petesházi olajmezőn. Ezen a területen 160 furatot alakítottak ki az elmúlt évtizedekben, s mára lehetővé vált a hid-

-kitermelésre, valamint a jövőbeli tervekre vonatkozó pontatlan információk helyett adatokkal alátámasztott tájékoztatást nyújtsanak. Az említett üzleti partnerek ismét aktív gázkitermelést terveznek a petesházi olajmezőn a Pg10 és Pg-11-es furatokból.

gázellátó állomást is. Ezen kívül a szállítórendszer összeköttetéseként újabb vezetéket kell kiépíteni. A munkálatok másfél évig is eltarthatnak az engedélyek beszerzését követőn. Abban az esetben azonban, ha a metanolgyár újraindul és a helyi gázt használja

A legfontosabb információ mindenképp a gázkitermelés folytatása és a metanolgyár beindítása volt. raulikus rétegrepesztéses technológiával folytatott kitermelés is – fejtették ki többek közt az illetékesek a február 13-án Lendván megtartott sajtótájékoztatón, melyen a Geoenergo projektvállalat (a cég a Petrol és a lendvai Nafta 50–50 százalékos tulajdonában van, a 2021-ig szóló koncessziós szerződés alapján kizárólagos joga van a Mura depressziónak nevezett terület kitermelésére), az Ascent Resources, a Nafta Kft. és a Petrol Geoterm cégek igazgatói vettek részt azzal a céllal, hogy a gázkutatásra és

6

– A két furat kitermelésének tesztelését tervezzük, s majd ez mutatja meg, mekkora gázkincsről van szó Petesháza környékén – mondta Mitja Valentinčič, a Geoenergo igazgatója. – Két forgatókönyvben gondolkodunk: az egyik a metanolgyár újraindításán alapul, a másik hosszabb távú és nem számol a gáz helyi felhasználásával. Ezek megvalósításához pedig beruházásokra van szükség, hiszen nem teljes még a gázvezeték, amit az utóbbi esetben fel kellene újítani, továbbá bővíteni kell a központi

fel a termelésben, akkor csupán egy vezetéket kell kiépíteni, ami a két furatot köti össze. A többi infrastruktúra már megvan, így a szükséges munkálatokat rövid időn belül el lehet végezni. Főleg, ha tudjuk, hogy a beruházó, az Ascent Resources erre a célra további 6 millió eurót tudott biztosítani a már eddig befektetett 40 millió euró mellett. A kutatások jó eredménnyel kecsegtetnek, bízunk a projekt sikerességében – fejtette ki Mitja Valentinčič. Az elmondottakat megerősítette Peter Božič, az Ascent

Személyesen is lehet érdeklődni A földgázkutatásról és a rétegrepesztéses kitermelési módszerről, ennek hatásáról a környezetre és az emberek életkörülményeire, a további fejlesztésekről és a további kérdésekről még mindig válaszokat vár a nyilvánosság. A kételyek és az aggodalmak eloszlatása érdekében a gázkutatásban és -kitermelésben érintett felek úgy döntöttek, hogy a nyilvánosság, a polgárok számára lehetőséget nyújtanak bővebb tájékozódásra. Ezt a honlapjukon kívül személyesen a hónap minden első és harmadik szerdáján tehetik meg 15 és 17 óra között február 19-től az Öko-Park Kft. helyiségeiben, ahol szakemberek várják az érdeklődőket. Resources szlovéniai egységének vezetője is. – Attól függően, mikor kapjuk meg a bank engedélyét, úgy indítjuk be a metanolgyártást, ahol 40–60 dolgozó kapna ismét munkalehetőséget. A gazdaságosságot tekintve nagyon fontos a közeli gázforrás, ez jelentősen csökkenti a költségeket, ami kulcsfontosságú a metanolgyártásban tapasztalható versenyben. Nem utolsó sorban aztán a metanol a Nafta Petrochemnél belépő nyersanyagként

400 ezer euróval is csökkentheti a költségeket. Az elképzeléssel egyetért az osztrák tulajdonban lévő Icommodities cég, a metanolgyár új tulajdonosa is. A metanolgyárért kapott vételárat a Nafta a banki tartozások fedezésére fordítja – mondta Dušan Stopar, a Nafta Kft. igazgatója. Az osztrák cég 1,3 millió eurót fordít a metanolgyár korszerűsítésére, az egész projektbe pedig további 4 milliót fektet, majd 2015-ig a gyár teljes tulajdonosává válik.

A startup vállalkozóknak nyújtanak segítséget Nem minden induló vállalkozás startup vállalkozás. A fő kritériumok az innovativitás, a naggyá válás képessége, a nemzetközi piacon is értékelhető teljesítmény felmutatása. Ilyen vállalkozások kibontakozására nyújt lehetőséget a vállalkozói képzésbe és a külföldi áramlatokba való bekapcsolódás által a Go: Global Slovenia nevű program keretében a Geek House. A Geek House az információ-kommunikációs technológia területéről érkező vállalkozóknak nyújt segítséget a muraszombati technológiai parkban, helyiségekkel és egyéb felszereléssel segítve a startup vállalkozások fejlődését – nyilatkozta többek közt a sajtótájékoztatón Marko Močnik, a park igazgatója. A technológiai park az elmúlt 10 évben 25 nagyobb, az EU által finanszírozott projektet nyert el, s több mint 120 vállalkozás elindításában segített. Ezek ma több mint 500 személyt foglalkoztatnak, éves bevételük pedig 105 millió euró körül mozog. SNK

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 2 0 .


Az OTC Daihen a többségi tulajdonos

Info

Japán kézben a lendvai Varstroj Február 17-ével a lendvai Varstroj Rt. japán többségi tulajdonba került, hiszen a közzétett adatok szerint a tokiói OTC Daihen Europe GmbH a részvények megvásárlásával a lendvai cég 93,71 százalékos tulajdonosa lett. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Varstroj Rt. részvényeseinek 24. közgyűlé-

se a Felügyelőtanács új tagjainak kinevezésével tulajdonképpen meg is erősítette a cégbe érkező új tulajdonosok jogállá-

sát, a japán OTC Daihen tulajdonlását, ezzel a Varstroj eddigi tulajdonosa, a Clarinos cég helyére február 17-étől a Német-

országban székelő OTC Daihen Europe GmbH tokiói robot hegesztő- és vágógépeket gyártó cég került. A Varstroj Felügyelőtanácsába a japán cég két képviselője, Keitaro Tak ahashi elnököt és Tomoyuki Ueyama elnökhelyettest delegálták, a dolgozókat pedig Goran Sraka képviseli. A lendvai cég új igazgatóságába Matjaž Vnuk régi-új elnök került, helyettese Shinya Okamoto. A japán tisztségképviselők helyben, azaz a lendvai cég székhelyén tevékenykednek. A Daihen hegesztési robotrendszereket gyártó cégcsoporttal a Varstroj erős és jelentős stratégiai

tulajdonost kapott, ami hozzájárulhat a cég gazdálkodási gondjainak felszámolásához és felgyorsíthatja a fejlődést. Annál is inkább, hiszen az OTC Daihen a lendvai cégbe tervezi áthelyezni termelése és fejlesztési tevékenysége egy részét, s ezzel a Varstroj az európai piac lefedését biztosítaná. A lendvai cég és az OTC Daihen együttműködése 14 éve tart, s egy Varstroj-részvényért 6,10 eurót fizettek. A Varstroj dolgozóinak számát a válság miatt 2010ben 240-re csökkentették, a foglalkoztatotti létszám jelenleg 140 körül mozog. A cég 2012-es árbevétele 11 millió euró volt, az évet viszont veszteséggel zárta. Az OTC Daihen az eddigi tulajdonosnak – értesülésünk szerint – a részesedésért 2,4 millió eurót fizetett ki.

Az alkotói pályázat 30 éve A Varstrojban az új japán tulajdonossal a fejlesztésre is mindenképp nagyobb hangsúlyt fektetnek.

Készülnek a 90 éves jubileumra A dobronaki Lujza vendéglőben tartotta meg rendszeres évi közgyűlését a Dobronaki Önkéntes Tűzoltóegylet. A szervezet sikeres évet zárt, 2014-ben az alapítás 90. évfordulójára készülnek, habár éppen a közgyűlésen is felmerült, hogy az egyletnek valószínűleg jóval hosszabb történelme van. A közgyűlésen az egyesület, illetve a szomszédos egyletek tagjai, képviselői mellett jelen volt Marjan Kardinar polgármester, Bojan Gavrič alpolgármester, Cár Anna, a községi magyarság vezetője, illetve a Lendvai Tűzoltószövetség képviseletében több tisztségviselő is. Az egylet elnökének beszámolója szerint a

dobronaki tűzoltóság rengeteg munkát végzett el 2013 során. Jelen voltak és segítettek a tavalyi árvizek során, s több muravidéki egylet jubileumán is részt vettek. Természetesen jelen voltak a község különböző rendezvényein is, így biztosították a kerékpáros maratont, illetve a Vid-napi búcsút is. Sikeres évet zártak a tűzoltóversenyeket illetően, de a felszerelés és a kutak rendszeres karbantartásában is. A Dobronaki ÖTE – amely jelenleg 46 taggal rendelkezik és nem szűkölködik fiatalabb tagokban sem – 2014-ben a hagyományos program mellett az egylet megalapításának 90. évfordulójára is készülődik. Ezt teszi annak elle-

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 2 0 .

nére, hogy a közgyűlésen jelenlévő történész, Kovács Attila szerint a dobronaki egylet jóval hosszabb múltú, véleménye szerint a szervezet megalapítása 1890-re datálható, de az adat bizonyításához még némi vizsgálódásra szükség lesz. A közgyűlésen a Lendvai Tűzoltószövetség alelnöke, Ladislav Bažika hivatalosan is előléptetett több dobronaki tűzoltót: Bot Avgust (tűzoltó), Srečko Ferencek (tűzoltó), Szolarics József (tűzoltó), Avgust Horvat (tűzoltó), Alenka Toplak (I. fokozatú tűzoltó), Marjan Kardinar (I. fokozatú tűzoltó), Zag Ferenc (I. fokozatú tűzoltó), Vuk Ferenc (I. fokozatú tűzoltó). Feri Horvat Meštrovič

A Lendvai Kultúregyesületek Szövetsége, a Kulturális Közalapítvány Lendvai Kirendeltsége, a turniščei Štefan Raj ME és Turnišče Község már 30. alkalommal hirdette meg az irodalmi-képzőművészetimultimédiás alkotói pályázatot, melyre idén is szép

Miran Dominko: Várok rád (3. helyezés) számú pályamű, 198 alkotás érkezett. A díjazott alkotások szerzői a jubileumi ünnepi rendezvényen február 8-án Turniščén vehették át az elismeréseket, köztük Avgust Ošlaj (irodalom), Nik Čavničar (1. Sz. KÁI, képzőművészet), Luka Virag és Mia Kranjec (Lendvai Óvoda, képzőművészet), valamint Nara Dominko David és Miran Dominko (fotó) Lendváról. A turniščei Štefan Raj ME a pályázat folyamatos sikeres megszervezéséért a Kulturális Közalapítvány elismerésében részesült, melyet Barbara Rigler irodalmi tanácsadó adott át, valamint szintén elismerte munkájukat a lendvai kirendeltség tanácsa is. kmj

7


Info a mai napon... Február 20-án történt 1790 Meghalt II. József, a kalapos király, akit uralkodása alatt nem koronáztak meg. 1821 Megszületett Feiszl Frigyes építész, a pesti Vigadó tervezője. 1844 Megszületett Munkácsy Mihály festőművész. 1886 Megszületett Kun Béla politikus, aki 1919-ben a Tanácsköztársaság idején a kommün tényleges vezetője volt. 1911 Megszületett Énekes István olimpiai bajnok ökölvívó, aki 29 alkalommal volt tagja a magyar válogatottnak. 1912 Megszületett Pierre Boulle francia író. 1925 Megszületett Robert Altman amerikai rendező. 1942 Megszületett Kristóf Tibor színész. 1943 Angliában megszületett Mike Leigh filmrendező, forgatókönyvíró. 1944 Először jelent meg a Batman és Robin képregényként. 1966 Megszületett Cindy Crawford amerikai szupermodell. 1967 Megszületett Andrew Shue amerikai színész. 1967 Megszületett Kurt Cobain, a Nirvana együttes énekese. 1988 Megszületett Rihanna barbadosi énekesnő, színésznő.

visszapillantó

1964. február 15-én, 5. szám

Vendéglő a „Szőlőfürthöz” Lendván Újonnan átalakított, szép, ízlésesen berendezett vendéglőt nyitottak a minap Lendván. Már a neve is vendégcsalogató: Vendéglő a

olcsó pénzért és gyorsan lehetne uzsonnázni. A Park Vendéglátóipari Vállalat az átalakított étterem megnyitásával szem előtt tartotta a

„Szőlőfürthöz”. Aki hallott a lendvai borokról, no meg a bográcsról, az nem bánja meg, ha betér. Az épületet, amelyben a helybeliek állítása szerint emberemlékezet óta mindig vendéglő vagy kocsma volt, most két részre osztották. Az egyik helyiségben büfét rendeztek be, a másik fele 14 asztalos étterem. Lendván eddig sokan kifogásolták, hogy nincs a helységben egyetlen falatozó sem, ahol aránylag

polgárok e megjegyzését. A büfében ugyanis talponálló falatozó van, ahol a nap bármelyik szakaszában hideg készételek, szendvicsek, exszpresszkávé, töpörtyűs pogácsa stb. kapható. Az ötletet a régi vendéglő átalakításához és rendezéséhez a kilátásba helyezett kishatárforgalom adta meg még tavaly tavasszal. A lendvaiaknak sokan a szemükre vetik, hogy nem törődnek eléggé a helység idegenforgalmának fellendí-

tésével. Nos az új vendéglő egyike azoknak a nélkülözhetetlen objektumoknak, melyek nélkül el sem képzelhető idegenek fogadása, igényeik kielégítése. A helyi ételkülönlegességekre kíváncsi turisták bizonyára jó bort, gibanicát, bográcspaprikást, disznótoros vacsorát kaphatnak. S ha az idén megnyílik a határ Magyarország felé, a vendéglő forgalma még nagyobb lesz. Az egész újítás és javítás körülbelül 12 millió

dinárba került, 8,5 milliót a község, a többit pedig a vállalat saját alapjaiból fizette ki. A Park Vendéglátóipari Vállalat ezen kívül Petes­ há­zán nyit büfét a közeljövőben. Ennek bizonyára legjobban az ott dolgozó munkások örülnek majd. A vállalat ezen kívül Turniščén szeretne vendéglőt nyitni. Így a petesházi és a turniščei fiókjai talán 15–20 millió dinárral is emelik majd a forgalmát.

Világirodalom – Fabula 2014 (február 16-tól március 8-ig) 2014-ben a Fabula-fesztivál első irodalmi estjén a díszvendég Esterházy Péter. Az íróval Rudaš Jutka beszélget, a beszélgetés magyarul folyik, szlovén nyelvre tolmácsolja: Mladen Pavičić. Rudaš Jutka a Harmonia caelestis szlovén fordításának az utószavát írta, Mladen Pavičić a Harmonia caelestis szlovén fordítója. Helyszín: Ljubljana, Cankarjev dom, Klub CD Időpont: 2014. február 26-a, 20.00 óra

egészségünk

Egyetlen halál több életet menthet Dr. Larnsak Goran aneszteziológus szakorvos A s z e r vá t ü l tet é s (transzplantáció) egy szerv átültetése az egyik szervezetből a másikba (illetve ritkábban a szervezet egyik helyéről egy másik helyre). Ez az emberi gyógyászat dinamikusan fejlődő fontos ága. Azt a szervezetet, amelyből a szerv származik, donornak, amelyik szervezetbe az átültetés történik, re-

8

cipiensnek nevezzük. Az esetek döntő többségében allotranszplantációról van szó, azaz az átültetés az egyik emberből egy vele genetikailag nem megegyező másik emberbe történik. A donor lehet élő vagy elhunyt személy. A jelenleg átültethető szervek a szív (szívátültetés), a vese (veseátültetés), a máj (májátültetés), a hasnyálmirigy (hasnyálmirigy-átültetés), a tüdő (tüdőátültetés), a vékonybél (vékonybél-átültetés) és a csecsemőmirigy (csecsemőmirigy-átültetés). Nem csak szervek, hanem szövetek,

illetve sejtek is átültetésre kerülhetnek, például szaruhártya, csontvelő, bőr, csont, porc, szívbillentyű stb. Ma több mint 50.000 ember vár Európában szervre, közülük naponta 12 hal meg az átültethető szerv hiánya miatt. Orvosi szempontból a szervadományozásnak korhatára nincsen, egyetlen feltétel, hogy az adott szerv egészséges legyen. Kiskorú esetén a szülő vagy gondviselő engedélye szükséges. A törvényi előírásoknak megfelelően a kórházban a szigorú feltételek mellett megállapított agyhalált kö-

vetően történik a szervek eltávolítása. Ezalatt az egyes szervek működését mesterségesen kell fenntartani. A szerveltávolítást megelőzően az agyhalott közeli hozzátartozóinak tájékoztatása megtörténik. A szerveltávolítást speciális, magasan képzett orvoscsoport végzi műtői körülmények között, meghatározott és erre feljogosított központokban (ilyen a Muraszombati Kórház is). A transzplantáció folyamata ellenőrzött és dokumentált körülmények között zajlik. Minden előírás az

emberi méltóság megőrzését szolgálja, és biztosítja mind a donor, mind a recipiens jogait. Mit tehetünk személyesen a transzplantációért, a betegek megmentéséért? A szlovén joggyakorlat szerint még életünkben kell nyilatkozni, hogy szervadományozók akarunk lenni. Ezt minden felnőtt korú személy megteheti személyesen vagy háziorvosa segítségével egy nyilatkozat kitöltésével, mely bekerül a központi regiszterbe.

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 2 0 .


Info nagykanállal

A paraszti élelmiszertartósítás Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

A paraszti háztartások önellátásra és az élelmiszerrel való takarékos gazdálkodásra rendezkedtek be, így a gazdasszonyok nélkülözhetetlen házi munkája volt az élelmiszerek tartósítása. A gyümölcs-, zöldség-, hústartósítás és tejfeldolgozás során alkalmazott legelterjedtebb módszerek a sózás, a füstölés, a savanyítás, az aszalás és a befőzés voltak egy paraszti háztartásban. A romlandó élelmiszereknek a jégbe, hóba ágyazása ismert módszer volt ugyan, de nem terjedt el szélesebb körben, inkább csak a halászok és a vendégfogadósok alkalmazták. A sózás az egyik legrégebbi és legelterjedtebb hústartósítási eljárás. A sózás

lényege az, hogy vizet von el a hústól, így segíti annak víztelenítését, kiszárítását. A paraszti háztartásban a disznóvágási munkálatok részeként nagy fateknőkben sózták le, pácolták a húsokat, majd pár hetes pácolás után füstölték. A sóbányászatáról nevezetes erdélyi vidékeken a sós kutak vize így különösen értékes volt. A füstölés a paraszti háztartásokban a sózáshoz kapcsolódó hústartósítási eljárás volt, amely napjainkig elevenen él. A fagyasztókészülékek megjelenése előtt a disznóvágás után szinte az egész húst felfüstölték, sőt a szalonna egy részét is. A régi parasztházakban a hús füstölésének eredeti, hagyományos helye a füstjárta padlás vagy a szabadkémény volt, később pedig a kémény kiszélesítésével kialakított füstölő. Néhol külön, az udvar egyik részén állandó vagy alkalmi húsfüstölőt építettek. Füstölni nem lehetett akármilyen fával, vidékünkön a

lesózva, fűszerezve, letaposva, majd kővel leszorítva, a levegő kizárásával a tejsavas erjedési folyamat következtölgyfát és a bükkfát tartották ményeként megsavanyodik. erre legalkalmasabbnak. A A töltött káposztának a matiszai halászok a halak, a gyar konyhában való megpásztorok pedig a túró és a jelenése óta egészben is sasajt tartósítására is alkalmaz- vanyítanak káposztafejeket. ták ezt a módszert. A savanyításhoz sorolható A savanyítás a népi táp- tartósítási eljárás a kovászos lálkozásban a zöldségfélék, uborka készítése is. főzeléknövények tartósítáAz olcsó répacukor megjelenéséig a gyümölcstartósítás legelterjedtebb módszere az aszalás, azaz az árnyékos, szellős helyen történő szárítás volt. Aszalni a MuKópic, őrségi gyümölcsszárító kosár. ravidéken főKer­caszomor. Magyar Néprajzi Lexikon ként a szilvát, az almát és a I. 147. Bp., 1977. körtét szoksára kifejlesztett eljárás volt. ták. Ha kis mennyiségben, Legismertebb változata a a saját részükre aszaltak, káposzta savanyítása volt ki- akkor a napon vagy a kesebb kádakban, vidékünkön mence tetején szárogatták a azonban elterjedt a kerekré- gyümölcsöt. Olyan nevezetes pa savanyítása is. Az apróra gyümölcstermelő vidékeken, vágott káposzta vagy kerek- mint az Őrség, ahol nagyobb répa a savanyító edényben mennyiségben, akár eladás-

ra is készült az aszalvány, ott külön aszalókemencét, aszalókunyhót építettek. Az aszalt gyümölcsöknek és az ebből készült kompótoknak, leveseknek a téli időszakban és a böjtök idején volt nagy jelentősége. Az aszaláshoz hasonlító szárítás módszerével tartósították a gombát is, főként a vargányát. A befőzés legrégebbi változata a cukor nélküli lekvárfőzés. A Kárpát-medence legnagyobb múltú lekvárfőző vidékei közé Szatmár és a Szamoshát tartoznak. A cukorral történő befőzés a paraszti háztartásokban csak az I. világháború utáni időszakban jelent meg polgári hatásra, de akkor is csak nagyon korlátozott mértékben, hiszen a cukor drága és nehezen hozzáférhető alapanyag volt egészen a 20. század közepéig. A gyümölcsök mellett a paradicsom befőzése is ekkor kezdett elterjedtté válni. A magyar paraszti háztartásban a szakszerűen elvégzett házi tartósítási eljárások a család egész éves élelmiszerellátásának zálogát jelentették.

Közmédia javallat február 24. és március 2. között

Mayer Ottília heti műsorajánlója „Már általános iskolás koromban minden szabadidőmet a sport, mégpedig a kosárlabda töltötte ki. A labdajáték tizenkét évig életem fontos része volt. A média világába Székesfehérváron csöppentem, a közszolgálati televízióban 2006 óta dolgozom.” A legtöbb sporteseményt a hétvégén rendezik, így a hétfői sporthírek mindig érdekesek. Korán kelő vagyok, s néha már hajnalban benn vagyok a televízióban. Így jól látom, hogy a hét elején milyen

komoly munka folyik a szerkesztőségben és egy rövid háttéranyag összeállítása is mekkora felkészülést igényel. Külön áldás, hogy a közmédiában magazinműsorok is népszerűsítik a sportot. A Sportarénába gyakran hívnak vendégeket, akik számos olyan információval szolgálnak, ami a nézőt közelebb viszi a sport világához (Duna,

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 2 0 .

Dunasport 21.20, Sportaréna 23.10). A kommunizmus áldozatainak emléknapján, kedden a Drága besúgott barátaim című magyar játékfilmet ajánlom. Épphogy nem tartozom abba a korosztályba, amelyik a saját bőrén tapasztalta a kommunizmus időszakát. A rendszerváltozásnál még tinédzser voltam, így minden, e korszakról szóló filmet szívesen nézek, s minden ilyen könyvet is örömmel olvasok. Különösen érdekel, hogy a nálam idősebbek fiatalként hogyan élték meg egykor a mindennapokat. Kötelességünk, hogy minél több információt szerezzünk, hogy reálisan tudjunk ítélkezni (Duna 21.40). Szerdán a Kárpát Expresszt karikáztam be. Furcsa kötődésem van a műsorhoz, hiszen, mint említettem, nagyon korán kelek. Reggeli

tornám közben – előtte, utána, közben – belenézek a szintén hajnalban sugárzott külhoni tematikájú adásba. Értékelem, hogy a kollégák milyen hozzáértéssel, szeretettel készítik a félórát (Duna 6.00). Édesapám magyar–történelem szakos tanár, s hamar megkedveltette velem is a verseket. Általánosban gyakran jártam szavalóversenyekre; kedvenc költőm Kosztolányi Dezső, de legnagyobb sikereimet Arany János balladáival értem el. A Magyar Televízióban hamar felfedeztem a Vers mindenkinek sorozatot. Boldog vagyok, hogy ma is vannak hasonló válogatások, így csütörtökön a Verssor az utcazajban című műsorra hívom fel a figyelmet (M1 22.35). A legtöbb jól informált ember már kora reggel – pénteken is – hírekre éhesen ébred. A Ma reggel című mű-

sor minden igényt kielégít. Megtudhatjuk a legfontosabb információkat, s a hírek hátterével is foglalkozik. Természetesen sporthírek is színesítik a háromórás programot (M1 5.50–9.00). Szombaton ismét a Sporthírekre terelem az olvasók figyelmét. Próbálják olyan szemmel figyelni e híreket, hogy milyen feladat lehet egy többórás eseményről fél percben beszámolni. Büszkén említhetem, hogy ezt kollégáim mindig megoldották (M1 20.05, Duna 18.00). A vasárnapi ünnepi ebéd elé még beférhet a Sport7 adása. Ismét magazinműsort népszerűsítek. A félóra elég ahhoz, hogy a hét témáira visszatérjünk, s a legizgalmasabbakkal részletesebben is foglalkozzunk (M1 12.40).

9


Info február 21. péntek Szlovén Tévé I. 6:10 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:10 Jó reggelt, 10:40 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Jó óra Akival, 18 :30 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Szlovén üdvözlet – zenés műsor, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:45 Stúdióbeszélgetés, 11:00 Téli Olimpia: Sí, szabadstílus, nők, 11:55 Jégkorong, döntő, nők, 13:35 Műlesiklás, nők, 1. futam, 14:45 Labdarúgó-összefoglaló, 15:20 Téli Olimpia: Biatlon, nők, 17:05 Műlesiklás, nők, 2. futam, 18:00 Jégkorong, elődöntő, férfiak, 20:30 Téli Olimpia: Esti stúdióműsor, 21:00 Jégkorong elődöntő, férfiak, ism., 22:30 Gyorskorcsolya, férfiak, 23:30 Alice Creed eltűnése – angol film.

Magyar Tévé 5:50 Nap kelte, 10:30 Téli Olimpia – Szocsi: Síakrobatika, női, 12:00 Hírek, 12:30 Nemzetiségi magazin, 13:00 Téli Olimpia – Szocsi: Curling, férfi, Alpesi sí, női, műlesiklás, 14:55 Esély, 15:25 Történetek a nagyvilágból, 15 : 5 0 Jövő-időben, 16:00 16:00 Téli Olimpia: Curling Téli Olimpia – Szocsi: Curling, férfi, döntő, Biatlon, váltó, 16:40 Híradó+, 16:50 Téli Olimpia – Szocsi: Curling, Biatlon, 17:25 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 A következő! – kvíz, 19:30 Híradó este, 20:25 Az Adlon hotel – német sorozat, 22:10 Az Este, 22:45 Híradó, 23:00 Verssor az utcazajban, 23:05 Orvlövészek célkeresztben – orosz sorozat, 0:40 Őshüllők bolygója – angol dok. sorozat, 1:30 Ismétlések.

RTL Klub

február 22. szombat Szlovén Tévé 6:05 Visszhangok, 7:00 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:25 A Hét, ism., 14:20 Helyes ötlet!, 14:55 Idegenforgalmi műsor, 15:20 Szlovén magazin, 15:55 Ahogy én látom a tudományt – dok . műsor, ism., 16 : 2 5 Állatokról, emberekről, 17:00 17:40 Az ember bolygója Hírek, 17:20 A kertben, 17:40 Az ember bolygója – angol dok. sorozat, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanások, 20:00 Az én Szlovéniám – kvíz, 21:40 Odüsszeia 5200 – A kerék, amely megpördítette a világot – dok. film, 22:10 Hírek, 22:45 Az idők végezetéig – koprodukciós sorozat, 23:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:10 Téli Olimpia: Snowboard, 8:45 Curling, döntő, 10:10 Snowboard, 10:30 Sífutás, nők, 13:35 Műlesiklás, férfiak, 1. futam, 15:20 Biatlon, férfiak, 17.05 Műlesiklás, férfiak, 2. futam, 18:15 Jégkorong, férfiak, 20:30 Téli Olimpia: Esti stúdióműsor, 21:00 Bob, férfiak, 21:30 Gyorskorcsolya, 22:35 Aritmia, 23:20 Aritmikus koncert, 23:50 Aranyfüst, 0:20 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Szabadság tér ’89, 12:50 Téli Olimpia – Szocsi: Snowboard, Sífutás, női, Műlesiklás, férfi, 15:20 Gasztroangyal, 16:15 Téli Olimpia – Szocsi: Gyorskorcsolya, Biatlon, férfi, Műlesiklás, férfi, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:20 A Dal – Eurovíziós dalválasztó show, 22:30 A holló – am. film, 0:20 Verdi: Requiem – koncert, 1:55 Vörös vihar – angol–német film.

RTL Klub

8:10 Reggeli, 11:45 Asztro Show, 12:55 Kalandor – magazin, 13:35 Éjjel-nappal Budapest, 14:45 Fókusz, 15:20 Csók és csata – am. sorozat, 17:25 A gyanú árnyékában – dokureality, 18:30 Híradó, 19:30 Fókusz, 19:55 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 21:10 Barátok közt – magyar sorozat, 21:50 A zöld íjász – am. sorozat, 22:50 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:55 Reflektor, 0:10 Odaát – am. sorozat, 1:10 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 6:55 Mokka, 9:30 Stahl konyhája, 9:35 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-világ, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:00 Hal a tortán, 16:00 Családi titkok, 17:00 Maricruz – mexikói sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Az Élet Showja – reality-show, 20:25 Édes élet – reality-sorozat, 21:40 Jóban Rosszban, 22:40 A pók hálójában – am. film, 0:40 Tények Este, 1:15 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kívánságkosár, 12:55 Téli Olimpia – Szocsi: Jégkorong, férfi, elődöntő 1., 15:30 Közel Afrikához – A mai Namíbia – dok. film, 16:30 Térkép, 17:00 Capri – Az álmok szi23:20 I Love You gete – olasz sorozat, 18:00 Téli Olimpia – Szocsi: Jégkorong, férfi, elődöntő 2., 20:40 Híradó, 21:00 Dunasport, 21:15 Az én kis falum – csehszlovák film, 22:55 Kultikon, 23:10 Könyvajánló, 23:20 I Love You – francia–olasz film, 1:10 Ismétlések.

6:45 Kölyökklub, 10:20 Ízes élet – Mautner Zsófival, 10:45 XXI. század, 11:20 Házon kívül, 11:50 a’la CAR, 12:25 4ütem – magazin, 13:05 Kőgazdagok – am. sorozat, 14:05 Jóbarátok – am. sorozat, 14:35 Észak és Dél – am. sorozat, 16:30 Tö21:20 Terhes társaság kéletes célpont – am. sorozat, 17:35 A nagy svindli – am. sorozat, 18:30 Híradó, 18:55 Fókusz Plusz, 19:30 Utazás a Föld középpontja felé – am. film, 21:20 Terhes társaság – am. film, 23:15 Az utca királyai – am. film, 1:20 Atlantisz gyermekei – am.–ausztrál film.

TV2 6:25 TV2 matiné, 11:50 Babavilág, 12:20 Tűsarok, 12:50 13-as raktár – am. sorozat, 13:45 Édes élet – reality-sorozat, 16:00 Családi Titkok – reality-sorozat, 16:55 Irigy Hónaljmirigy, 18:00 Tények, 19:00 Magánnyomozók – magyar dokureality, 20:00 Az olasz meló – am. film, 22:30 Az ének iskolája – szórakoztató műsor, 0:30 A katedrális – német–kanadai sorozat, 2:35 Luxusdoki – am. sorozat.

Duna Tévé 6:25 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:15 Robbie, a fóka – német sorozat, 13:05 A zenevonat – am. zenés film, 14:55 Önök kérték!, 15:55 Téli Olimpia – Szocsi: Jégkorong, férfi, a 3. helyért, 18:35 Híradó, 19:10 Fölszállott a páva, 19:55 Futótűz – am. sorozat, 20:40 Hogy volt?!, 21:35 Az utolsó mohikán – am. film, 23:25 Dunasport, 23:40 MüpArt, 1:40 Ismétlések.

február 23. vasárnap

február 24. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:40 Hallgassunk a csöndre, 11:15 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet – zenés műsor, ism., 15:10 A kilencedikesek nem sírnak – holland film, 17:00 Hírek, 17:20 A nagy és a kis képernyő legendái, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 A hatalom – dán sorozat, 21:05 Interjú, 22:00 Village Folk, 22:10 Ahogy én látom a tudományt – dok. műsor, 22:40 Hírek, 23:15 Tito – a végrendelet utolsó szemtanúi – horvát dok. sorozat, 0:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:55 Téli Olimpia: Sífutás, férfiak, 10:45 Bob, férfiak, 12:00 A 2016-os labdarúgó Eb csoportsorsolása, 13:05 Téli Olimpia: Jégkorong, férfiak, döntő, 15 : 3 0 Bob, férfiak, 16:15 Stúdióbeszélgetés, 17:00 A Téli Olimpia zá­ ró­rendezvénye, 12:00 A 2016-os labdarúgó Eb 19 : 4 5 Lottó, csoportsorsolása 19:55 Hrpelje: Kézilabda-mérkőzés, nők, döntő, 21:30 A nemzet lelke: Az amerikai történetírás – am. dok. műsor, 23:00 Aritmia, ism., 23:50 Aritmikus koncert, ism.

Magyar Tévé 6:00 Ma reggel, 9:00 Vallási műsorok, 11:00 Téli Olimpia – Szocsi: Sífutás, férfi, Bob, férfi négyes, 12:00 Hírek, 12:05 Téli Olimpia – Szocsi: Sífutás, Bob, 13:00 Célkeresztben, 13:30 Út Rióba – labdarúgó-magazin, 14:00 A királyné nyakéke – am. film, 16:00 A Lényeg, 16:35 Téli Olimpia – Szocsi: Záróünnepség, 19:50 Híradó este, 20:40 A skarlát betű – am. film, 23:00 Ments meg, Uram! – angol–am. film, 1:00 Nők férfiak nélkül – német–osztrák film.

RTL Klub 6:45 Kölyökklub, 10:00 EgészségKalauz, 10:35 Teleshop, 11:30 Kalandor – magazin, 12:00 Havazin, 12:40 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek, 13:20 Glee – am. sorozat, 14:25 Egyedül nem megy – am. film, 16:25 I.e. 10.000 – am. film, 18:30 Híradó, 18:55 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 Nagyfiúk – am. film, 22:00 A tűzben edzett féri – am.–angol film, 1:00 Portré, 1:35 Rejtélyek asszonya – Gyilkosság a golfpályán – am. film.

TV2 6:50 TV2-matiné, 9:55 Astro-Világ, 11:00 Stílusvadász, 11:30 Stahl konyhája, 12:00 Több mint TestŐr, 12:30 Édes élet – reality-sorozat, 16:00 Magánnyomozók – dokureality-sorozat, 17:00 Élet újra – magazin, 18:00 Tények, 19:00 Napló, 20:00 A Nagy Duett – show, 22:35 Serenity 22:35 Serenity – am. film, 0:55 A katedrális – német–kanadai sorozat, 2:50 Psych – Dilis detektívek – am. sorozat.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 12:00 Az EURO 2016 labdarúgó Eb selejtezőcsoportjainak sorsolása, 12:55 Téli Olimpia – Szocsi: Jégkorong, férfi, döntő, 15:40 Hazajáró, 16:10 Szerelmes földrajz, 16:45 Kísértetek vonata – magyar film, 18:00 Híradó, 18:20 Dunasport, 18:30 Duna Cabaret, 19:25 Önök kérték!, 20:20 Különös házasság – magyar sorozat, 21:35 Édes Anna – magyar film, 23:05 Dunasport, 23:20 Heti Hírmondó, 23:45 Klubszoba, 0:50 Ismétlések.

6:20 Villanás, 6:35 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt, 10:40 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:35 Éjféli klub, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Jó óra Bernardával, 18:30 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 Mesterséges mennyország, 23:35 Érdekel a könyv, 23:55 Jazz, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:50 Jó reggelt, 14:45 Mezőgazdasági műsor, ism., 16:10 Idegenforgalmi műsor, ism., 16:35 Interjú, ism., 17:40 Jó napot, Koroška!, 18.10 Odüsszeia 5200 – A kerék, amely megpördítette a világot – dok. film, 18:40 Helyes ötlet!, 19:10 A pont, 20:00 Harry és Charles – norvég sorozat, 20:50 Quirke – ír–angol sorozat, 22:20 Ismétlés.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:30 Nemzetiségi magazinok, 13:30 Páratlan Sikerekről Álmodó Tudósok – dok. műsor, 13:50 Magyarlakta vidékek krónikája, 14:45 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 15:35 A múlt fogságában – brazil sorozat, 16:20 Jövő-időben, 16:30 Híradó+, 16:45 Elcserélt lányok – 13:30 Páratlan am. sorozat, 17:30 Híradó, 17:40 Sikerekről Álmo- Ridikül, 18:30 A következő – kvíz, 19:30 Híradó este, 20:20 Kékfény, dó Tudósok 21:20 Párizsi mentősök – francia sorozat, 22:20 Az Este, 22:55 Híradó, 23:10 Verssor az utcazajban, 23:15 Aranymetszés, 0:10 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 10:05 Topshop, 11:45 Asztro show, 12:55 Fókusz Plusz, 13:35 Éjjel-nappal Budapest, 14:45 Fókusz, 15:20 Csók és csata – am. sorozat, 17:25 A gyanú árnyékában – dokureality, 18:30 Híradó, 19:30 Fókusz, 19:55 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 21:10 Barátok közt – magyar sorozat, 21:50 Castle – am. sorozat, 22:50 CSI: A helyszínelők – am. sorozat, 23:50 Reflektor, 0:10 Mr. és Mrs. Bloom – am. sorozat, 1:15 Kémpárbaj – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények Reggel, 9:30 Stahl konyhája, 9:35 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:00 Hal a tortán, 16:00 Családi Titkok – reality-show, 17:00 Maricruz – mexikói sorozat, 18:00 Tények, 19:30 Az Élet Showja – reality-show, 20:45 Édes élet – reality-sorozat, 21:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 22:45 NCIS – am. sorozat, 23:50 Elit egység – kanadai sorozat, 0:50 Tények este, 1:25 Aktív, 1:50 NCIS – am. sorozat, 2:40 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kívánságkosár, 14:30 Na végre, itt a nyár! – magyar sorozat, 14:55 A Táncz – dok. film, 15:50 Voyager – A múlt titkai és legendái – olasz dok. sorozat, 16:30 Térkép, 17:00 Capri – Az álmok szigete – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:20 Dunasport, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Életképek 14:30 Na végre, itt – magyar sorozat, 19:40 a nyár! A hegyi doktor – német sorozat, 20:25 Az öt zsaru – magyar sorozat, 21:15 Hírek, 21:20 Dunasport, 21:25 Dokureflex: Elhallgatott gyalázat – magyar dok. film, 22:45 Kultikon, 23:05 Könyvajánló, 23:10 Sportaréna, 23:40 Fölszállott a páva, 0:30 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 2 0 .


Info február 26. szerda

február 25. kedd Szlovén Tévé 6:10 Visszhangok, ism., 7:00 Jó reggelt, 10:40 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, ism., 14:20 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Kanapé, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Jó óra Jasnával, 18:30 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Az utolsó an21:05 A szlovének és az I. világháború gol úriember – angol sorozat, 21:05 A szlovének és az I. világháború – dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Glóbusz, 23:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:35 Jó reggelt, 13:45 Mesterséges mennyország, ism., 14:25 Az én Szlovéniám – kvíz, ism., 16:05 Ahogy én látom a tudományt – dok. műsor, ism., 16:35 Hidak: Kanapé, ism., 17:10 A hírnök, 17:40 Innsbruck: Csoportos síelés, 19.50 Az Astro sorsolása, 20:00 A töréspont, 20:30 Zenés műsor, 21:10 Nader és Simin – Egy elválás története – iráni film, 23:10 Ismétlés.

Szlovén Tévé 6:10 Visszhangok, ism., 7:00 Jó reggelt, 10:40 Gyerekműsor, 13:00 Híradó, 13:30 A Hét, ism., 14:20 Glóbusz, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Jó óra Milicával, 18:30 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Jótékonysági rendezvény, 22:00 Visszhangok, 23:05 Nyíltan, 23:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:40 Jó reggelt, 14:20 A nagy és a kis képernyő legendái, ism., 15:45 Európai magazin, 16:25 Falun: Síugró 22:00 Az Eiger északi fala vk, 18.15 Állatokról, emberekről, 18:40 A kertben, 19:00 A pont, 19:50 Lottó, 20:00 Élvezzük a telet, 20:30 Sportkihívás, 21:00 Labdarúgó-magazin, 21:30 Aranyfüst, 22:00 Az Eiger északi fala – német film, 0:05 Ismétlés.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Nemzetiségi magazinok, 13:30 Lovas magazin, 14:00 Menedékkövek – dok. film, 14:50 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 15:40 A múlt fogságában – brazil sorozat, 16:30 Híradó+, 16:45 Elcserélt lányok – am. sorozat, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 A következő! – kvíz, 19:30 Híradó este, 20:20 A berni követ – magyar film, 21:45 Az Este, 22:20 Híradó, 22:35 Verssor az utcazajban, 22:40 7 fivér – dok. film, 23:10 Húngaro – Magyarok Dél-Amerikában – dok. sorozat, 0:10 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 11:45 Asztro show, 12:55 Havazin, 13:35 Éjjel-nappal Budapest, 14:45 Fókusz, 15:20 Csók és csata – am. sorozat, 17:25 A gyanú árnyékában – dokureality, 18:30 Híradó, 19:30 Fókusz, 19:55 Éjjel-nappal Budapest, 21:10 Barátok közt, 21:50 22:50 ÉletreGlades – Tengerparti gyilkossáhalálra gok – am. sorozat, 22:50 Életrehalálra – am. sorozat, 23:55 XXI. század, 0:30 Reflektor, 0:45 A főnök – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények Reggel, 6:55 Mokka, 9:30 Stahl konyhája, 9:35 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:00 Hal a tortán, 16:00 Családi titkok – reality-show, 17:00 Maricruz – mexikói sorozat, 18:00 Tények, 19:30 Az Élet Showja – reality-show, 20:45 Édes élet – reality-sorozat, 21:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 22:45 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:50 Zsaruvér – am. sorozat, 0:50 Tények este, 1:25 Aktív, 1:50 Perlasca – Egy igaz ember története – olasz–magyar film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:30 Nemzetiségi magazinok, 13:30 Útravaló, 13:45 Gasztroangyal, 14:40 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 15:35 A múlt fogságában – brazil sorozat, 16:25 Jövő-időben, 16:35 Híradó, 16:45 Elcserélt lányok – am. sorozat, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 A következő!, 19:30 Híradó este, 20:20 Szabadság tér ´89, 21:10 On the Spot, 22:10 Az Este, 22:45 Híradó, 23:00 Verssor az utcazajban, 23:05 Summa, 23:35 KorTárs, 0:05 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 10:05 Top Shop, 11:45 Asztro Show, 12:55 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek, 13:35 Éjjel-nappal Budapest, 14:45 Fókusz, 15:20 Csók és csata – am. sorozat, 17:25 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:30 Fókusz, 19:55 Éjjel-nappal Budapest, 21:10 Barátok közt, 21:50 Szulejmán – török sorozat, 23:15 Házon kívül, 23:50 Reflektor, 0:05 21 gramm – am. film.

TV2 6:25 Tények Reggel, 6:55 Mokka, 9:30 Stahl konyhája, 9:35 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:00 Hal a tortán, 16:00 Családi titkok, 17:00 Maricruz – mexikói sorozat, 18:00 20:45 Édes élet Tények, 19:30 Az Élet Showja – reality-show, 20:45 Édes élet – realitysorozat, 21:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 22:45 Frizbi Hajdú Péterrel, 23:55 A médium – am. sorozat, 0:55 Tények Este, 1:30 Ismétlés.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:20 Kívánságkosár, 14:30 Na végre, itt a nyár! – magyar sorozat, 15:00 Darabokra szaggattatol – dok. sorozat, 15:55 Károlyi Bernát, a ferences vértanú – dok. film, 16:30 Térkép, 17:00 Capri – Az álmok szigete – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:20 Dunasport, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Életképek – magyar sorozat, 19.35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:25 Mire megvénülünk – magyar sorozat, 21:25 Hírek, 21:30 Dunasport, 21:40 Drága besúgott barátaim – magyar film, 23:10 Kultikon, 23:30 Könyvajánló, 23:35 Barátság! – német– am. film, 1:30 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Kívánságkosár, 14:35 Na végre, itt a nyár! – magyar sorozat, 15:00 Városrajzolatok – dok. sorozat, 15:25 Univerzum – osztrák dok. sorozat, 16:30 Térkép, 17:00 Capri – Az álmok szigete – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:20 Dunasport, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Életképek – magyar sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:25 Megtörtént bűnügyek – magyar sorozat, 21:25 Híradó, 21:30 Dunasport, 21:35 Vakond – lengyel–francia film, 23:25 Kultikon, 23:40 Könyvajánló, 23:45 Az éltető víz – kanadai dok. film, 0:50 Ismétlések.

február 27. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Jó reggelt, 10:40 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:30 Nyíltan, ism., 14:20 Szlovének Olaszországban, 15:00 Híradó, 15:10 Hidak: Nagyító alatt, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Jó óra Boštjannal, 18:30 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 Céltábla, 21:30 Helyes ötlet!, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:35 Ami szent és a világ, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:35 Jó reggelt, 13:55 A pont, ism., 14:50 Európai magazin, ism., 15:05 A szlovén vízkör, 15:30 Az ember bolygója – angol dok. sorozat, 16:25 Village folk, 16:35 Hidak: Nagyító alatt, 17:15 Töréspont, ism., 17:45 Turbulencia, 18:20 A lóhere, 18:30 Sevilla: Sevilla – Maribor, labdarúgó-mérkőzés, 21:00 Nanga Parbat – német film, 22:40 Egyedülálló apa – angol sorozat, 23:35 Ismétlés.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 2 0 .

Február 20-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Határtalan: a szombathelyi, a vajdasági és a lendvai tévéstúdió közös műsora (az ismétlés elmarad) Február 21-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Nemzetiségi magazinok, 13:30 Insequence – dok. film, 13:50 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 14:45 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 15:30 A múlt fogságában – brazil sorozat, 16:20 Híradó+, 16:35 Elcserélt lányok – am. sorozat, 17:20 13:30 Insequence SzerencseHíradó, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 A következő!, 19:30 Híradó este, 20:20 Fábry, 21:45 Az Este, 22:20 Híradó, 22:35 Verssor az utcazajban, 22:45 A rejtélyes XX. század, 23:15 Történetek a nagyvilágból, 23:45 Ismétlések.

RTL Klub

Hidak: aktuális összeállítás, benne ismét jelentkezik történelmi rovatunk (az ismétlés elmarad) Február 25-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

8:10 Reggeli, 11:45 Asztro show, 12:55 Egész­ség­ Kalauz, 13:35 Éjjel-nappal Budapest, 14:45 Fókusz, 15:20 Csók és csata – am. sorozat, 17:25 A gyanú árnyékában – dokureality, 18:30 Híradó, 19:30 Fókusz, 19:55 Éjjel-nappal Budapest, 21:10 Barátok közt, 21:50 Az igazság nevében – am. film, 23:55 Reflektor, 0:15 Dollhouse – A felejtés ára – am. sorozat, 1:20 a’la CAR, 2:00 Tengerparti fenegyerek – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények Reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:00 Hal a tortán, 16:00 Családi Titkok – reality-show, 17:00 Maricruz – mexikói sorozat, 18:00 Tények, 19:30 Az Élet Showja – realityshow, 20:45 Édes élet – reality-sorozat, 21:55 Jóban Rosszban, 22:45 Sherlock és Watson – am. sorozat, 23:50 Célkeresztben – am. sorozat, 0:50 Tények Este, 1:25 Aktív, 1:50 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kívánságkosár, 14:30 Na végre, itt a nyár! – magyar sorozat, 15:00 Erdélyi történetek – dok. sorozat, 15:30 Univerzum – osztrák dok. sorozat, 16:30 Térkép, 17:00 Capri – Az álmok szigete – olasz sorozat, 21:40 Retúr 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Életképek – magyar sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:25 A falu jegyzője – magyar sorozat, 21:30 Hírek, 21:35 Dunasport, 21:40 Retúr – magyar film, 23:10 Kultikon, 23:25 Könyvajánló, 23:35 MüpArt classic, 1:15 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Kanapé: ifjúsági műsor, benne DJ Jay Lumen, egy különleges művészszalon, programajánló, Gusztáv és sok zene (ismétlés: kedden 16.35-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Február 26-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Hidak: aktuális összeállítás, benne ismét jelentkezik egészségügyi rovatunk, amelyben arra keressük a választ, hogy ki nem lehet véradó (az ismétlés elmarad) Február 27-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: Lendva sportélete (ismétlés: csütörtökön 16.35-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Szentlászlói József Attila Művelődési Egyesület és a Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség

meghívja Önt és minden kedves érdeklődőt a szentlászlói művelődési és faluotthonba 2014. február 22-én, szombaton 18.30 órakor tartandó

ZENÉS, TÁNCOS NÓTAESTRE , amelyben a helyi néptáncegyüttes mellett színpadra lép a Bakonyszentlászlói Dal- és Nótakör Egyesület is.

Kulturno društvo Attile Józsefa Motvarjevci in A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati EgységéMadžarska narodna samoupravna skup nél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén Občine Moravske Toplice a munkaadók 2014. február 18-án a következő munkahelyeket hirdették meg:

Vas prisrčno vabita na

Pincér GKČ d.o.o., Ravenska ulica 64A., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 24 hónap, jelentkezési határidő: 2014. február 20.)

GLASBENO-PLESNI VE

ki bo v petek, 22. februarja 2014 ob v vaškem domu v Motvarjevc

Pincér Center d.o.o., Felsőlakos, Zag utca 6., Lendva (1 munkahely, meghatározottbodo idő: 24 poleg hónap, jelentkezési V programu domače folklorne határidő: 2014. február 28.)

s tudi člani Društva pesmi iz Bakonysze

Fodrász Alter Ego Plus Fodrászstúdió, Fő utca 1., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, havi bér 789,15 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2014. február 28.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon.

A nemcsak névrokonságban álló két település egy hosszú távú kapcsolat kezdetének tekinti ezt a találkozót, amely többek között a Nemzeti Együttműködési Alap és a Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet támogatásával jött létre. Kérjük, hogy Ön is tisztelje meg az érdeklődésével a találkozót!

Virágüzlet és temetkezési szolgáltatások Marija Ferenčak, S. P. Trnje 58., 9232 Črenšovci Temetkezési szolgáltatások és kellékek Virágüzlet Zöldterületek rendezése és karbantartása ÁLLANDÓ ELÉRHETŐSÉG: 02 570 15 60 • 031 615 535 • 031 653 699

12

Naselji menita, da bo to srečanje začetek dolgoročn sta ga podprla Sklad narodnega sodelovanja (M Zavod za kulturo madžarske narodno

Felhívás irodalmi esten való közreműködésre Prisrčno vabljeni! Nők az irodalom birodalmában – 2014 Tisztelt Szerzőtársak! Mivel a szerzők és a látogatók oly melegen fogadták a nők napja környéki irodalmi estet, tartozunk egymásnak annyival, hogy újra megünnepeljük önmagunkat, szerzőtársainkat, látogatóinkat. Ezért úgy döntöttünk, hogy az idei évben is megszervezzük az irodalmi estet Nők az irodalom birodalmában 2014 címmel, amelyre 2014. március 6-án 18 órai kezdettel kerül sor a Lendvai Könyvtárban. Várjuk azok írásait, akik prózát, verset vagy drámai szöveget alkotnak magyar, szlovén, horvát vagy bármely más nyelven. Az utóbbiak szlovén nyelvű fordításáról gondoskodunk is. Az idei alkotások központi témája A NŐK A MINDENNAPOK CSAPDÁJÁBAN. Az írásaikat legkésőbb 2014. február 28-ig várjuk az alábbi címek egyikére: olga.pausic@gmail.com v.t.judit@gmail.com Az írások felolvasásáról előadói tehetséggel megáldott fiatalok gondoskodnak. A Lendvai Könyvtár és a Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 2 0 .


Info gyertyafény

Február 20-a és 26-a között Lendvai Plébánia Csütörtök este 18.45-kor a plébániateremben találkozót szerveznek az idei hatodikosok szülei számára. A részvétel mind a magyar, mind a szlovén csoportok esetében kötelező. Kérik a templom látogatóit, hogy a következő szombaton 9.00 és 12.00 óra között járuljanak hozzá a templom, a hittantermek és a plébániaterem fűtési költségeihez. Külön kérjük a szombat esti szentmise látogatóit, akik ugyanúgy élvezik a templom melegét, mint a többi szentmise részvevői, hogy csatlakozzanak az adakozáshoz és ezzel mutassák meg a templom iránt érzett felelősségüket. Adakozni szombaton, a padkiadás során vagy a plébániahivatal nyitvatartási idejében lehet. Szombat este 19.00 órakor a szülők és a keresztszülők számára tartanak előkészületet a keresztelőre. Várunk mindenkit, aki a következő hónapokban szeretné megkereszteltetni gyermekét. A következő vasárnap az évközi hetedik vasárnap. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor. Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise. Szombat délután vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig: 16.00 órakor Pincén, 17.00 órakor Petesházán, 18.00 órakor Lendván a hittanosok és a családok részére.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak, szerda kivételével, amikor 7.30-kor van a szentmise. Pénteken 8.00 órakor a betegek látogatása. 16.00 és 18.00 órakor lesz szentmise. Szombaton 16.00 órakor Gön­tér­ házán, 18.00 órakor pedig Dob­ ronakon van szentmise. Szombaton 16.00 órakor Ra­da­mos­ ban, 18.00 órakor pedig Dob­ro­nakon lesz szentmise. Vasárnap 8.00 és 10.00 órakor Dob­ ronakon, 11.30-kor pedig Gön­tér­ házán lesz szentmise.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden második vasárnap van.

Református Egyház Február 23-án 14.00 órakor Szentlászlón tartanak istentiszteletet.

figyelmükbe •Február 20., csütörtök 18.00 óra, •Keresztury Dezső VMK, Gönczi Galéria, Zalaegerszeg •Nemes László festőművész Genezis című kiállításának megnyitója. •Február 20., csütörtök 18.00 óra, •Lendvai Zsinagóga •A Lendvai Zeneiskola tanárainak hangversenye. •Február 20., csütörtök 18.00 óra, •a Kultúregyesületek Községi Szövetségének helyiségei (Lendva, Fő utca 2.) •13. Irodalmi est.

apróhirdetés •Eladó hazai tökmagolaj. Érdeklődni: tel. 070-851390. •Kedvező áron eladó kék színű kanapé fekvőhellyel (230x180), 3 szekrény nappali szobába, valamint kiváló állapotban lévő, használt Gorenje szárítógép. Érdeklődni: tel. 041557-608. •Lendván, nagyon csendes helyen eladó lakóház teljes bútorzattal: 3 hálószoba, konyha, nappali, ebédlő, 2 fürdőszoba, garázs, gyümölcsös. Ára: megegyezés alapján. A ház megtekinthető minden nap 9–21 óráig. Érdeklődni: tel. 02/575-1059. •Hosszúfaluban bérbe adó családi ház. Érdeklődni: tel. 041-703-238. •Ser tés eladó. Érdeklődni: tel. 574-1183 vagy 031-293-449. •Magyarországi cég Szlovéniában induló üzletéhez magyarul is beszélő munkatársakat keres. Érdeklődni: tel. 0036/30-7429704. Pál-Szántó Kf t., Nagykanizsa, Kinizsi utca 94.

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 2 0 .

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak és ismerősöknek, akik a drága férj, apa és fiú,

Nincs nagyobb fájdalom, mint a nyomor napjaiban elmúlt szép időkre emlékezni. (Dante)

Kopinja Franjo temetésén részt vettek, elkísérték utolsó útjára, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisékre adakozva, valamint szóban és írásban kifejezett részvétnyilvánításukkal e nehéz pillanatokat enyhíteni igyekeztek. Köszönet Martin Dolamič-Konrad plébános úrnak a tiszteletteljes gyászszertartásért, Bogdan Marijának a megható búcsúbeszédért, valamint a Silencija Kft. temetkezési vállalatnak a temetési szertartás lebonyolításáért. Mindenkinek még egyszer hálás köszönet!

Gyászoló szerettei

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy életének 73. évében, hosszú betegség után a kegyetlen sors kiszakította családi köréből és örökre itt hagyott bennünket szeretett feleségem, anyukánk, anyósunk, nagyanyánk, testvérünk, sógornőm, rokonunk és jó barátunk,

Éjszaka majd fölnézel a csillagokra. (..) Számodra az én csillagom egy lesz valamerre a többi csillag közt. Így aztán minden csillagot szívesen nézel majd… (…) Mert én ott lakom majd valamelyiken…” (Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg)

SaboElizabeta (Lizika) (1941–2014)

Ezúton mondunk még egyszer hálás köszönetet mindazoknak, akik drága halottunkat elkísérték utolsó útján, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Vigasztalhatatlan gyászoló szerettei

névnapsoroló Február 21-től 27-ig Péntek – Eleonóra Szombat – Gerzson Vasárnap – Alfréd Hétfő – Mátyás Kedd – Géza Szerda – Edina Csütörtök – Ákos, Bátor

időjárás A hét végére változékony idő várható.

Völgyifalu, Šenkovec, Lovászi, 2014. február 10-én

Képviselői Fórum A Szlovén Köztársaság Országgyűlése Magyar Nemzetiségi Képviselői Iroda, Lendva Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a képviselői fórumra, amelynek keretében értékeljük a szlovéniai társadalmi helyzetet, valamint áttekintjük szűkebb régiónk és a nemzetiségileg vegyesen lakott terület időszerű kérdéseit. A fórumra hétfőn, 2014. február 24-én 18.00 órakor kerül sor Dobronak Község székházának üléstermében (Dobronak 297.). Számítunk minden kedves érdeklődő közreműködésére! Göncz László (országgyűlési képviselő)

13


Info Humor A karatézós karalábé odamegy a zellerhez: – Én vagyok a karatézós karalábé! – és nagyon megveri. Továbbáll, most a répa következik: – Én vagyok a karatézós karalábé! – és azt is nagyon megveri. Sorra veri a zöldségeket, egyszer csak jön valaki, és mocskosul elveri a karatézós karalábét. – Hát te meg ki vagy? – kérdezi a karalábé. – Én vagyok Krump-lee... – Nyócvanéves vagyok, de mellettem az asszony ébren tőtti az éccakát! – dicsekszik Áron tata a kocsmában. – Ez már igen! A maga korában?! Hogy csinálja? – Há’ éjfélig dohányzok, onnantú reggelig meg köhögök.... – Mitől lehet az, hogy a kályha mellett ülök és hideg a kezem? – Be van gyújtva? – Nincs, miért? Székely bácsit kérdezgetik: – Ha adok magának 2 nyulat + 2 nyulat, akkor hány nyula lesz? – 5! – Nem. Máshogy kérdezem. Adok 3 nyulat + 1 nyulat, akkor hány nyula lesz? – 5! – NEM! MÉRT LENNE 5?! – Mert egy van otthon is. A hantás székely ámítja komáit a kocsmában: – Egysze ekerültem Afrikába. Ahogy mentemmendegétem a Szaharába, egysze csak jött az oroszlán. – S há micsinátá? – kérdi az egyik koma. – Futottam, s femásztam az első fenyőfára! – Dehá Jóska, a Szaharába nincs es fenyőfa. – Há idefigyejj, amiko jő feléjed az oroszlán, olyanko nem nézed, hogy van-e vagy nincs.

14

Horoszkóp

Rejtett hol-mi

Tovább keressük rejtett kincseinket

Kos Már. 21. – ápr. 20. Mostanában mintha túl komorak lennének a gondolatai és túlságosan sokat aggódna feleslegesen. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Egy új kapcsolat merülhet fel az életében: csak annyira kösse le magát, amennyire fontosnak tartja. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Tudja, hogy a vállalkozáshoz fontosak a stabil alapok, időnként mégis hajlamos előreszaladni a tervezésben. Rák Jún. 22. - júl. 22. Ragadja meg az adódó lehetőségeket! Legyen önbizalma kipróbálni magát valami újban!

Kedves Olvasóink! Újabb rejtvénnyel várjuk Önöket, íme, a segítség. A keresett „hol-mi” a sportolók és sportkedvelők épülete, ahol Szlovénia legöregebb fociklubját találhatjuk meg. Ismét azt kérdezzük, amit mindig: mi látható a képen és hol található? Szerencsés kutakodást! Előző rejtvényünk helyes megfejtése a kámaházi faluotthon volt. A sorsoláskor a szerencse Bači Damjan kámaházi olvasónknak kedvezett. Gratulálunk, nyereménye a Népújság „Lendva 820 éve” című kiadványa, melyet szerkesztőségünkben vehet át. E heti rejtvényünk beküldési határideje március 3. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

kulcslyuk

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Ne engedje, hogy egy jól megalapozott döntését mások megvétózzák! Az idő igazolni fogja önt. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Tele van energiával és magabiztossággal. Jó időszak ez arra, hogy előtérbe tolja magát a munkahelyén.

Köleš Sara, a kapornaki ökogazdaság bérlője Az ideális férfi? •Ideális ember nincs, de vannak olyanok, akik kiváló tettekre képesek. Álomutazás? • Mongólia. Álomszakma? • Mélytengeri búvár. Ha szabadidő, akkor... • Szeretek kávézni a barátaimmal, könyvet olvasni, filmet nézni és sétálni a kutyámmal. Ha étel, ital, akkor... • Rizs, seitan, gomba, friss saláta; és kapornaki forrásvíz. Kedvenc tévéműsor, film... • Tévét nem nézek; film a Voyager (Homo Faber). Legkedvesebb nóta, zeneszám? • Mostanában Cat Power „Sun” című albumát hallgatom. Háziállat, kedvenc? • A kutyám. Mit tesz a természetvédelemért? • Helyit és biotermékeket vásárolok,

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Vigye keresztül akaratát még akkor is, ha erőszakosnak tartják emiatt vagy veszít a népszerűségéből.

különválogatom a szemetet, újrahasznosítok, támogatom a természetvédelmi szervezeteket. Miben takarékoskodik? • Ápolom az egyszerűség és a szerénység gondolkodásmódját Kabala, amulett? • A zen jelképei és más hasonlók. Legjobb tulajdonsága? • Őszinteség, igazságérzet, jóakarat. Legrosszabb tulajdonsága? • A kívánságaim tisztázásának halogatása. A leghasznosabb tárgya? • Erős és megbízható számítógép. Kinek bújna szívesen a bőrébe? • Nem cserélném el a saját életemet senkiére. Életbölcsessége, kedvenc mondása? • Ha nem hibázol folyton, az annak a jele, hogy nem hozol létre semmi újat (Woody Allen).

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Kreatív erőit most saját boldogulására használhatja fel. Találjon ki magának új lehetőségeket! Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Igyekezzen kerülni a stresszhelyzeteket, mert ilyenkor figyelmetlenné és elhamarkodottá válik. Bak Dec. 23. – jan. 20. A pénz most nagyon fontos lesz az életében. A kockázat persze az öné, ezért legyen mértékletes. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Bármilyen apróságból gondot tud csinálni. Legyen éberebb, vegye észre ezt a viselkedésmintát! Halak Febr. 20. – már. 20. Egy vitás helyzetben nagyszerűen viselkedik. A feljebbvalói ezért kezdenek felnézni önre.

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 2 0 .


Horizont Dobronaki Petőfi Sándor ME

Tánccsoportot alapítanának, olvasókör létrehozását tervezik Cár Anna, a Dobronaki Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke a pénteki közgyűlésen az elmúlt kétéves időszakot sikeresnek értékelte, ez pedig annak köszönhető, hogy a kultúrában általában kevesebb a vita és a perpatvar, s etnikai téren is a békés egymás mellett élés a jellemző. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A beszámoló részletesen kitért azokra a rendezvényekre, nemzeti ünnepekre, amelyeket már évtizedekre visszamenően is évente megünnepelnek a dobronakiak, valamint a kézművesség újraélesztése utáni seregszemlékre

elnök, akikkel nemrég egy játékkiállítást rendeztek. A beruházások keretében idén egy kemencét szeretnének felépíteni, melyben a fekete kerámia kiégetése folyna. Az elnök Kološa Tanjának külön gratulált a kulturális nívódíjhoz. Az eddig nonprof it alapokon működő kultúregyesületeknek idén

Marjana Gjergjek a területi színjátszók szemléjén a legjobb női főszerepért kapott kitüntető díjat. és kiállításokra, a különböző más szekciókban, így a népi hagyomány más területein történtekre. Ez utóbbinak a jeles szószólója a Dobronaki Nótázók népdalkör, amely a decemberi időszakban új CD-vel jelentkezett. Sajnos volt olyan dolog is, ami nem valósult meg, így például a magyar darab betanulása, mely öt próba után leállt. Nem így a szlovén csoport, akik már Lendván is bemutatkoztak, sőt az egyik szereplő a női szerepért első díjat kapott a területi szemlén. A más egyesületekkel való kapcsolattartást illetőleg a goricskóiakat emelte ki az

alapszabályzatot kell módosítaniuk, hiszen ez a státuszuk megszűnik. A tagságot illetőleg is új lista készül majd. A javaslatok és új ötletek között az elnök a tagsággal összhangban egy új néptánccsoport megala-

pítását helyezte kilátásba, melynek útjait két hazai szakember, a Toplak-házaspár egyengeti majd. Ugyanakkor egy olvasókör megalapítására is javaslat érkezett (Szolarics N. Klára). Ez az ötlet is termékeny talajra hullt, hiszen a találkozóknak a könyvtár helyiségei is otthont adhatnak. A hozzászólók között szerepelt még Kovač Katarina iskolaigazgató, Kepe Lili, az MNMI igazgatója és Hančik József, a Dobronaki Szőlőtermelők Egyesületének elnöke, aki többek között vidékünk hugarikumainak a felgyűjtésére hívta fel a figyelmet. A hozzászólások-viták között többen is a rendezvények látogatottságának kérdésére figyelmeztettek, mert nem elég, ha megelégszünk azzal, hogy az iskolások rendezvényein a szülők-nagyszülők részt vesznek. Ennél többre van szükség – mondotta Marjan Kardinar polgármester, aki a Lendvai Zeneiskola kirendelt tagozatának létrehozását is fontolgatja, hiszen hetente 20 szülőnél több szállítja gyermekét Lendvára.

• Lendván • Dobronakon • Pártosfalván • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban •

"

(Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 2 0 .

1914. szep. 6., Trencsén Teplitz (levelezőlap)

Kedves feleségem! Már ma reggel írtam egy levelet, nem tudom, ha megkapod-e. Én a tiédet, a tábori lapot, megkaptam. De zárt levelet nem kaptam. Most délben 24 órai utazás után Trencsén Teplitzre érkeztem. Itt ebédelünk és aztán tovább megyünk. Levelet addig ne írj, míg címet nem írok, mert nem kapom meg. Maradok szerető férjed, Jankó Zsiga. Most 2000 oroszt hoztak; láttam már orosz katonát. 1914. szep. 7. (levelezőlap) Kedves feleségem! Kívánom, hogy ezen soraim friss jó egészségben találjanak fel. Hála Isten, én egészséges vagyok, pedig már 48 órája, mióta visz a vonat. De még talán ma sem érünk rendeltetési helyünkre, pedig már tegnap este kiértünk hazánkból. Tegnap is feladtam két lapot, nem tudom, ha megkapod-e. Most addig többször nem írok, még biztos címet tudok majd. Aztán írhatsz te is. Lehet, hogy én aztán úgysem igen érek rá írni. Újságot nem igen tudok most, mint elejbénk ezerszámra hozzák az orosz foglyokat. Más mindenről most nem szabad írnom, majd mikor haza megyek, akkor elbeszélem. Csókol, Zsiga. 1914. szep. (levelezőlap) Kedves feleségem! Kívánom, hogy ezen soraim friss egészségben találjanak. Mi már itt vagyunk egészen a célpontnál, hova indultunk. Még címet nem tudok most sem. Ha ráérek írni, mihelyt megtudom, írok. De ha nem érek is rá, azért ne búsulj. Ha így vagy úgy is, majd talán megsegít az Isten. Isten veled, Jankó Zs.

Az I. világháború (1914–1918) 100. évfordulójára – együttműködve a Maribori Területi Levéltárral és Šövegeš Lipov­ šek Gordana levéltárossal – frontnapló jellegű sorozattal emlékezünk. A szentlászlói Jankó Zsigmond frontról írt, fennmaradt és ma a levéltárban őrzött leveleinek válogatásából jelentetünk meg minden héten egy levelet.

15


Kultúra Őrség Művelődési Egyesület

Sikeres évet zártak, gazdag évet terveznek A hodosi Őrség Művelődési Egyesület szombaton tartotta éves közgyűlését, melyet a tagok szép számban megtiszteltek jelenlétükkel. Az ülésen jelen volt a lendvai MNMI igazgatója, Kepe Lili is. Az egyesület keretében négy szekció működik: az énekkar, a hímzők, az Árgyélus Gyermek Néptánccsoport, illetve a tavaly megalakult turisztikai szekció. Az elnök, Totič Rozálija elégedetten számolt be a tavalyi évről, mind a négy csoport kiemelkedő munkát végzett – mondta. A művelődési egyesület tavaly megszervezte a hagyományos rendezvényeket: a májusfa-állítást, a szüreti felvonulást, a gyalogtúrát és meghívtak két amatőr

színtársulatot is. Az énekkar új népviseletben léphetett színpadra, szerepeltek a helyi rendezvényeken, a 2. Őrségi Dalos Találkozón. A hímzők bemutatkoztak a bajánsenyei húsvéti kiállításon, műhelymunkát szervezve bekapcsolódtak a Hétrétország elnevezésű őrségi rendezvénybe. A hímzők vezetője, Peilschmidt Mária elmondta, hogy rendszeresen találkoznak, s a csoport két fiatal taggal is bővült. A gyermek néptánccsoport

szintén nagyon aktív évet tud maga mögött. A hagyományos helyi rendezvények mellett szerepeltek Szalafőn az Őrállók Napján, illetve Domonkosfán a három goricskói magyar önkormányzat közös kultúrnapján. A számos sikeres fellépést és a szorgalmat a 2014-es nívódíjkiosztó gálán elismeréssel jutalmazta a muravidéki kulturális szféra. – A turisztikai szekció a megalakulásával gazdagabbá és tartalmasabbá tet-

Szimbiózisban a természettel

te a kultúregylet munkáját – mondta Totić Rozálija. A csoport vezetője, Abraham Klaudia beszámolt a végrehajtott tevékenységekről, melyben többek között fotópályázatot hirdettek, a beérkezett képekből pedig kiállítást rendeztek, mézeskalácsos műhelymunkát szerveztek, jelen voltak és közreműködtek a legtöbb helyi hagyományos rendezvényen, a helyi MNÖK kerékpár- és gyalogtúráján társszervezők voltak. A lendvai Katalin-napi vásáron mézes termékeikkel önkéntes adományokat gyűjtöttek, valamint megszervezték

az adventi kiállítást. Az ülés további részében az idei tervekről is szó esett, az elhangzottak hasonló aktív évet vetítenek előre. Az egyesület csatlakozott a Pannon Mozaik projektbe, így idén is lesznek műhelymunkák, illetve a hagyományos rendezvények mellett szeretnék megrendezni a Roman Ilona emléknapot. A turisztikai csoport a tavalyi évhez hasonlóan idén is műhelymunkákat, újabb fotókiállítást, kirándulást szervez és programjukban a vásárokon való bemutatkozás is szerepel. (-)

Tudsz-e magyarul írni és olvasni? ?‫סהצעק׫לו‬

Olyan aktfotókról van szó, melyek mögött a természeti környezetnek is funkciója van. A lendvai színház előterében péntektől Peterman Károly nagykanizsai fotós kiállítása tekinthető meg. Az idén 60. születésnapját ünneplő alkotó a 80-as évek elején kezdett a fotózással foglalkozni. A Kanizsai Fotóklub tagja a művészeti fényképezésben akkor még uralkodó fekete-fehér technikában készítette első képeit, hagyományos felszereléssel és előhívási-kidolgozási eljárással. Ehhez azóta sem lett hűtlen, sőt a digitális

16

technikával később sem tudott megbarátkozni, így a kiállított képek túlnyomó többsége a fotózás klasszikus időszakát idézi. A laborálást és kasírozást is maga végző művészt az expozíciótól a kép teljes elkészüléséig eltelt időszak minden perce izgalomban tartja. A saját bevallása szerint magát autodidaktának tekintő művésznek Eifert János és Jung Zseni a példaképe. A Táj-ak(T) című kiállításon a művész 33 képe

látható. Olyan aktfotókról van szó, melyek mögött a meghúzódó épített tájnak, illetve természeti környezetnek is funkciója van, szinte szimbiózisban élnek a modellel. S a háttér legalább annyira meghatározó, mint a női test szépsége saját természetességében. A művész alkotásaiért több elismerésben és díjban is részesült otthon és a nagyvilágban. A kiállítás február 30-ig tekinthető meg. -ce

Ha a harmadik sorral a címben gondjaid vannak, akkor a helyes válasz: NEM! Mert bizony a harmadik sor van magyarul írva. Az első két sor magyar nyelven, de latin betűkkel íródott, tehát nem magyarul, csakúgy, mint az egész Népújság. A világ népeinek egy jelentős része megőrizte nemcsak a hangzó, de az írott nyelvének is a sajátosságait. Gondoljunk csak például a görögökre, oroszokra, kínaiakra, japánokra, zsidókra, arabokra stb. Persze csak azt lehet megőrizni, ami van, vagy volt. Ami sohasem létezett, azt nem lehet megőrizni, hacsak nem kívánunk csalárd módszerekhez folyamodni. Persze, mi nem ilyenek vagyunk, s nincs is rá szükségünk, mert van ősi, saját, egyedi nyelvünk és jelkészletünk is, melyet Magyar Adorján és Forrai Sándor mentett meg az utókor számára. Ősi írásunk neve: rovás. Lelkes rovó szakembereknek köszönhetően 2014. január 14-én a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, az ISO/IEC elfogadta a rovásírásról beterjesztett számítógépes szabványtervezetet. Február 15-én a Magyarok Világszövetsége székházában a Kárpát-medence rovó szakemberei értekezletükön beszéltek a szabványosítás sikeréről és utómunkálatairól, a szakma belső megtisztulásáról és összekovácsolódásáról, az oktatási és versenyzési lehetőségekről, valamint a helységnévtáblák állításának vetületeiről, a rovás közéleti használatáról… Zalát, s ezen belül a Muravidéket jobb híján e sorok írója képviselte, víve azt az örömhírt, hogy Lendvai Zoltán János rédicsi plébános aktív párfogásába vette a rovást. Olyannyira, hogy egyházkerületében ezt az évet a rovásnak mint a magyar kultúra alapkövének szentelte, a környék településvezetőit a rovásos helységnévtáblák állítására ösztönzi, s a rédicsi általános iskolában a hittanórák elmaradhatatlan része a rovásoktatás. Patyi Zoltán

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 2 0 .


Horizont

Apáink nyomdokain

Kertésznaptár

Fagymentes napokon meg lehet kezdeni a gyümölcsfák gondozását

A muravidéki csapat a hagyományos maglódi találkozón. Ezzel a címmel rendezték meg az elmúlt hétvégén Maglódon már nyolcadik alkalommal a Kárpát-medencei magyarok kulturális és disznótoros hagyományokat felelevenítő találkozóját. Kulturális téren a Dobronaki Nótázók képviselte nagy sikerrel a vidékünket. A Kárpát-medencei ételek világát gazdagította Bíró Károly bujtarépalevese és Varga Géza vágottzsírja. Összesen huszonkét település vett részt a találkozón a Kárpát-medence minden régiójából. Ott volt és felszólalt többek között

Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke, a Felvidéken szlovák állampolgárságától és minden jogától megfosztott több mint százéves Tamás Ilonka néni is Lomnici Zoltánnal, az Emberi Méltóság Nemzetközi Szervezetének elnökével. A Dobronaki Nótázók mellett színpadra lépett a Berkő Népdalkör a Felvidékről, Bíró Roni népi hegedűs a Délvidékről, a Duna Táncegyüttes Berecz Istvánnal, valamint a Kormorán együttesből kivált Örökség együttes is. A találkozó

színvonalas megszervezése köszönhető a település lakói (közöttük sok a székely és a szlovák származású) fáradhatatlan és kedves vendéglátó munkájának, valamint a helyi Polgári Kör tehetősebb polgárai nagylelkű támogatásának. Közülük is a legjelentősebbek a szlovák nemzetiségű Vaskó József és Petrovics János. Az a híres Petrovics család is itt élt egy ideig Maglódon, melynek fia minden idők legnagyobb magyar költője, s úgy ismerjük, mint Petőfi Sándor. PZ

Valentin-napi musical Lendván

A musical és az operett a muravidéki közönség kedvenc műfaja. Szép számú közönséget vonzott a lendvai színházterembe a Valentin-napi musical- és operettgála a budapesti Orfeum Vándorszínpad produkciójában. Sztárvendégként Szász Katit, a Budapesti Memory InterOperett primadonnáját és Foki Veronikát, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház és a Madách Színház színművészét is láthatta a nagyérdemű. A közönség tetszését ismét elnyerte az ének, a zene, a tánckar és a tűzzsonglőrök fellépése. kmj

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 2 0 .

A gyümölcsfák ápolásánál mindig az első a fák törzsének, illetve vastag ágainak megtisztítása, majd következhet a koronaritkítás. Az alma-, a körte-, a szilvafák különösen hajlamosak arra, hogy sűrű koronát neveljenek. Ha a korona belsejét nem éri fény, akkor a gyümölcsök nem érnek be, nem színesednek, a kártevők és a betegségek pedig akadálytalanul szaporodhatnak. Először az egymást keresztező, befelé növő ágakat kell tőből kimetszeni vagy kifűrészelni. Nem szabad tűrni a törött, sérült, felkopaszodott ágakat sem. Ne feledkezzünk meg a metszést követően a sebek kezeléséről, mert ezek kaput nyithatnak a vírusoknak, a gombáknak és baktériumoknak is. A két centiméternél nagyobb átmérőjű sebzéseket sebkezelővel célszerű lezárni. Ideális pillanata van ilyenkor, hogy megszabaduljunk a gyümölcsfák gyökérsarjaitól is. Ezek főként a szilva- és a meggyfák Ha még vannak a fákon alatt nagyon kellemet- gyümölcsmúmiák, el kell lenek, mert elterjednek távolítani azokat, mert és zavarják a fák alján a monília első számú a talajművelést. Azzal fertőzési forrásai. Ezenem megyünk semmi- ket az összeaszalódott re, ha a talaj felszínén gyümölcsöket legjobb kapával elvágjuk vagy elégetni vagy nagyon metszőollóval kivág- mélyen elásni. juk a sarjakat, mert a tövükön lévő rejtett rügyekből újra kihajtanak, sőt nem egy, hanem több hajtást is fejlesztenek. Ezért a helyes megoldás az, hogy a földet kibontjuk a gyökérsarj körül és a sarjat nem lemetsszük, hanem erőteljes mozdulattal, visszafelé húzva letépjük. Hasonlóképpen távolítjuk el a törzs tövében megjelenő, úgynevezett tősarjakat is. Jó, ha a metszés után elvégezzük a gyümölcsfák lemosó permetezését is. Saját érdekünkben fontos ezt megtenni, ugyanis a későbbiekben időt és pénzt takarítunk meg a növényvédelmi kezeléseken, s természetesen csökkenthetjük gyümölcseinkben a felhalmozódó szermaradvány mennyiségét is. A baktériumos és gombás betegségek ellen réztartalmú szereket kell használni. A réz a növény fejlődésére is kedvezően hat, erősebbé, ellenállóbbá teszi a szöveteket, hatására a metszés során ejtett sebek is gyorsabban behegednek. A lisztharmatfertőzés megelőzésére kéntartalmú szereket vehetünk igénybe. Ezekkel bizonyos kártevőket, például az atkákat, a levéltetveket és a pajzstetveket is gyéríthetjük. Kifejezetten a kártevő rovarok ellen hatnak az olajos készítmények. Fontos azonban tudni, hogy az olajos és a hagyományos réztartalmú készítmények nem keverhetők! tt

17


Sport

Utroša legyőzte az Európa-bajnokot!

– Normális? Három játszmában legyőztem az Európabajnokot! – ezekkel a szavakkal fejezte ki örömét az interneten a szlovén bajnok. (forrás: Iztok Utroša twitter profilja). A szlovén tollaslabda-válogatott Svájcban, a Baselben megrendezett Európa-bajnokság első fordulójában a házigazdákat verte 4:1-re. A Denis Pešehonov által irányított csapatban Utroša Iztok 21:13-ra és 21:11-re győzte le Lukas Nussbaumert, de az Utroša/Miha Horvat páros is sikeres volt (21:15, 21:19) a Heiniger/Schmid kettős ellen. A második napon a favoritnak számító Németország ellen lépett pályára a szlovén csapat, s az elvárásoknak megfelelően a germánok 4:1-es sikert értek el. Az egyetlen pontot Utroša nyerte, akinek nagy dobás sikerült, hiszen hatalmas csatában

2:1-re (14:21, 23:21, 21:14) legyőzte Marc Zwiebler regnáló Európa-bajnokot és a világranglista 11. helyezettjét. Az Utroša/Hor vat kettős sima vereséget szenvedett (10:21, 8:21) a Peter Kaesbauer/Ingo Kindrevater páros ellen. A harmadik versenynapon a bolgárok ellen Utroša 2:1-re (19:21, 22:20, 21:15) legyőzte Blagovest Hisyovot, a lendvai páros pedig 2:0-ra (23:21, 21:13) verte a Blagovest Hisyov/ Ivan Rusev kettőst. A győzelemnek köszönhetően a szlovén válogatott második lett a csoportban, de ez nem volt elegendő a továbbjutáshoz. HF

Vereség a listavezetőtől

Könye vezeti a mezőnyt

A Lendava BK a 3. tekeliga keleti csoportjának listavezetőjét látta vendégül, s a papírforma ezúttal érvényesült: a lendvaiak 2:0-s vereséget szenvedtek, pontban 4:10, fában 4157:4181. A lendvai csapatból Koncut 976, Tomažič 1051, Šendlinger 1006 és Könye 1124 fás eredményt ért el. F. m. h.

18

A lendvai téli bow­ling­ ligában a 11. fordulóban csak 10 játékos lépett pályára. A legtöbb sikerrel ezt Könye Tibor tette, aki 883 fával nyert Igor Šendlinger (862) és Dušan Radakovič (834 fa) előtt. Összesítésben 8492 fával Könye vezet Radakovič (8474) és Šendlinger (8020 fa) előtt. feri.h.m.

Bennmaradni az első ligában A gyertyánosi Panonija labdarúgóklub megtartotta éves közgyűlését. Mihael Režonja klubelnök a beszámolóban kiemelte, hogy az elért eredménnyel nagyon elégedettek, külön örömöt pedig az jelent, hogy több fiatal is csatlakozott a csapathoz. A klubban a felnőtteknél jelenleg 23 játékos edz, az idény célja pedig bennmaradni az első körzeti ligában. Ennek elérése érdekében már a múlt héten megkezdték az alapozást, heti három szabadtéri edzéssel, de a tornatermet is látogatják. A

Egy pontot szerzett Kardinar Marika Az 1. B tekeligában a Ra­ den­ska a 14. fordulóban a Trebnje ellen 7:1-es sikert aratott. Kardinar Marika meccse 2,5:1,5-re végződött, így 1 ponttal járult hozzá a csapat sikeréhez. F. B.

bajnoki rajtig több alapozási meccsen lépnek pályára, többek közt a Štrigova, a Lenti, a Kon­covščak, a Graničar és a Zvezda ellen. A játékosállományban három változás történt, Denis Novak, Kocet Robert a Naftától érkezett, s újraak-

tiválta magát Kulcsár Bojan. A vezetőségben is történt változás, így Hrvoje Bano és Bernjak Damjan helyett Mirko Mataič és Horvat Leon került az igazgatói bizottságba. Az elnöki poszton nem történt változás. feri.h.m.

Kétszer 2:6 A Nafta tekecsapata, úgy a férfiak, mint a nők a 2. tekeliga keleti csoportjának 14. fordulójában a Korotan Prevalje ellen léptek pályára. A koroskóiak mindkét alkalommal jobbnak bizonyultak, mégpedig egyaránt 6:2-re. A hölgyek fában 3011:2957-es vereséget szenvedtek, Stanič 492, Gomzi 513, Utroša 464, Hozjan 499, Kolar Donko 497 és Ščap 492 fát ért el. Gomzi és Hozjan tudott egyéniben nyerni. A férfiak fában 3352:3229-es veresé-

get könyveltek el. Radakovič 544, Horvat 520, Kuk 513, Matko 513, Simon 570 és Zadravec 569 fával szerepelt a csapatban, a két győzelmet pedig Simon és Zadravec érte el.A Nafta férficsapata maradt a 6. helyen 11 ponttal, a Korotan győzelmének köszönhetően 1 pontra megközelítette őket, s a tabellán a 9. helyen állnak. A hölgyek is hatodikak 9 ponttal, a koroskói hölgyeket (18 pont) csak a listavezető Ceršak előzi meg. HF

Edzőképzés 170 résztvevővel

A 170 résztvevő közül 40 edző érkezett a lendvai egyesületből. A Lendvai Labdarúgóedzők Körzeti Egyesülete a muraszombatiakkal közösen szervezett Muraszombatban továbbképzést a B és C licences edzők számára a 2014-es esztendőre. A képzésnek 170 résztvevője volt, közülük 40-en a lendvai szervezet tagjai. Az előadók között

szerepelt Matjaž Jakopič, aki a csalásmentes labdarúgásról beszélt, Andrej Tratnjek egykori elsőligás bíró a szabályváltozásokról tájékoztatta a jelenlévőket, dr. Požonec Robert pedig a szív megállásáról beszélt mérkőzés közben. A képzésnek gyakorlati része is volt. Ebben a Čarda 10 éves csapata

Štefan Ivanič (a technikai képességek elsajátításának módszere) és prof. Franc Hauko (a játékosok erőnléti felkészülése és a robbanékonyság fejlesztése labdával) mutatták be az elméleti tudnivalókat a gyakorlatban is a közgazdasági középiskola tornatermében. feri.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 2 0 .


Sport

A fiatalokban a jövő

A Nafta alapozási meccse Nafta 1903 – Rudar Mursko Središče 4:3 (0:2) Mintegy 200 néző volt kíváncsi a Nafta első barátságos mérkőzésére a műfüves pályán, amelyen a muraszerdahelyi csapattal csaptak össze. Mindkét csapat a támadó szellemű játék mellett döntött, így a nézők nemcsak sok gólt, de sok helyzetet is láthattak. A naftások egy kicsit elaludtak a meccs kezdetén, s ezt a vendégek két góllal büntették (Šprajc 8. és Šoltič 21. perc). A 17. percben Vurušič hatalmas helyzetet hagyott ki. A hazaiak sem maradtak adósak, hiszen a 25., a 30., a 36. és a 40. percben négy gólszerzési lehetőséget alakítottak ki: kétszer Doma, egyszer pedig Hóbor és Czövek lőtt. A félidő kihagyott vendéghelyzettel zárult. Németh Imre a félidőben három cserét hajtott végre, s ez azonnal megmutatkozott

Dobronakon a labdarúgás mellett a céllövészet számít a legnépszerűbb sportnak. Mindkét sportág gazdag múltra tekint vissza, az utóbbi években pedig a két sportág közül a céllövők voltak a sikeresebbek. Miután bő egy éve Dobronakon átadták az új lövöldét, a céllövőknek nemcsak egy régi álma teljesült, hanem ezáltal olyan feltételek is teremtődtek,

általános iskola néhány objektív tényező miatt ezen a téren még nem is tett meg mindent a nagyobb érdeklődés felkeltésére, így jogos az elvárásunk, hogy ősszel várhatjuk a sportág felvirágzását. Az egyesület egyik fő célja az idei esztendőre légfegyverek beszerzése a fiatalok számára, s ősszel céllövőszakkört is tervezünk indítani. Jelenleg az edzéseken az

A mérkőzés előtt a két csapat a fotózásra is szánt időt. a csapat játékán, no meg az eredményen is, hiszen 5 perc elteltével Nagy passzát Bedő váltotta gólra. Egy perccel később pedig Šprajc ügyetlenkedte a labdát saját kapujába. Három perc múlva már ismét a vendégek vezettek: Kneževič talált a kapuba. Az egyenlítés nem váratott sokáig magára, hiszen az 58. percben M. Antonovič fejezte be a támadást, amelyet Nagy szögletből adott be, Doma pedig a góllövőhöz továbbította. A végeredményt az újonc Puclin állította be a 70. percben. A meccset Gönc Ludvik vezette. A Nafa a Valentič, Karlovčec, M. Antonovič, Gerencsér, Hóbor, D. Antonovič, Doma, Zágorec, Puclin, Bedő, Czövek felállásban kezdett, a folytatásban pedig Litrop, Szabó és Nagy lépett még pályára. A Nafta utánpótlása a hétvégén a Zavrč-csel játszott: a kadétok 4:2-es, az ifisták pedig 3:2-es vereséget szenvedtek. feri.h.m.

Muravidéki Kosárlabdaliga KK Lindau – PŠK Ljutomer 3 81:48 (23:4, 21:22, 20:13, 17:9) Mindkét csapat 7–7 játékossal lépett pályára. A hazaiak megmutatták az erejüket már a meccs első negyedében, egyértelművé téve a ljutomeriek számára, hogy ki az úr a pályán: a kiváló védekezésnek köszönhetően a vendégek mindössze 2 kosarat dobtak. A második negyedre összeszedték magukat a vendégek, s egy pontot ledolgoztak hátrányukból, bebizonyítva, hogy megy nekik a játék, csak abban sok az ingadozás. A második félidőben a lendvaiak magabiztosan játszva tovább növelték előnyüket. Elsősorban a hárompontosok eredményessége

jelentett a csapat számára nagy előnyt: összesen ugyanis 11 alkalommal értek el 3 pontos találatot. A Lindau pontszerzői: Gorazd Horvatič 24, T. Hozjan Tomas 19, Klemen Svetko 13, Teo Cilar 11, Sandi Horvatič és Mladen Tkalec 6–6, Saša Pamič 2 pont. A vendégeknél A. Copot 23 ponttal teljesített a legjobban. A forduló további eredményei: KK Paloma–Alfa Sladki Vrh – KD Sobota 74:83 (18:31, 20:19, 14:14, 22:19) és KK Sistemorg Beltinci – KK Radenci 81:69 (25:11, 14:29, 28:17, 14:12). HF

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 2 0 .

Somogyi és a Jezero is 4. lett Egy fordulóval a bajnokság vége előtt az 1. B szlovén céllövőligában légfegyverrel a Jezero csapatversenyben 43 ponttal (5352 kör) a 4. helyen áll 12 csapat közül. A listát a Janko Jurkovič Sv. Jurij vezeti 59 ponttal (5751 kör). Egyéniben 47 versenyző közül Mitja Černi (SD Gančani) áll az élen 121 ponttal. A jezerós lövők eredményei: Somogyi Péter a 4. 112, Cár Feri a 11. 63 és Kološa Feri a 30. 19 ponttal. F. B.

Az új lövölde sok dobronaki fiatalt vonz. amelyek lehetőséget nyújtanak a magasabb szintű szakmai munkára, a hazai erők kinevelésére, ezzel biztosítva a dobronaki céllövősport jövőjét. A lövöldében egyre több fiatalt lehet látni, amint kezébe veszi a fegyvert, s Tomaž Benkovičot e látvány nagy örömmel tölti el: „Tudatosan láttunk neki a pionírokkal való foglalkozásnak, s az elvárásoknak megfelelően a fogadtatás, ahogy az egy ilyen gazdag múlttal rendelkező környezetben illik is, jó volt. Pedig az első fázisban a kétnyelvű

SD Bakovcitól kölcsönvett öt légfegyvert használjuk. Összegezve: a lövölde megnyitásával megteremtődtek az alapfeltételek az eredményes munkához, a fiataloknál megvan a megfelelő visszhang, így a klubban az lesz az egyik fő tevékenységünk, hogy az egyesület jövőjét biztosítva új fiatal generációkat neveljünk ki. Ez nemcsak az SD Jezero, hanem a dobronaki sport számára is nagy jelentőséggel bír – vázolta a terveket Benkovič klubelnök. Franc Bobovec

A Pártosfalva 7., a Szentlászló 9. lett Befejeződött a téli kis­ foci­bajnokság a Mo­rav­ske Toplice-i községben, a mérkőzéseket a 10 csapat a puconci iskola tornatermében játszotta le. A bajnokságot 25 ponttal a veretlen Filovci nyerte meg a Tešanovci (22) és a

Vučja gomila (17 pont) előtt. A Pártosfalva és a Szentlászló ezúttal valamivel gyengébben szerepelt: az előbbiek 10 ponttal a 7., az utóbbiak pedig 7 ponttal a 9. helyen zárták a bajnokságot. Fehér I.

19


2014. február 28. (péntek), 19 óra Lendvai Színház- és Hangversenyterem Belépőjegyek elővételben a színház pénztárában, a Bánffy Központban és a Lenti Művelődési Házban kaphatók.

Népújság, 58. évf. 7. sz.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2014. 02. 20.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you