Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

57. évfolyam 7. szám Lendva 2013. február 14. ISSN 0352-6569 1,00 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Szolarics László (Dobronaki KÁI)

Télűző tünemények

A népi hiedelem úgy tartja a Muravidéken is, hogy a farsang – a vízkereszttől, január 6-tól a böjt kezdetéig, hamvazószerdáig

terjedő időszak – utolsó napján, a maskuranapon a maskurák elűzik a hideg telet. Az idei maskuranapon azonban a tél egyik legkiadósabb

A Muravidéki Gazdasági Kamara jobban akarja hallatni a hangját

Levačič Marjan borvitéz: Csinos, udvaris „A borturisztikai diákok központ adta hoszteszként lehetőségeket a lendvai színházban használjuk ki”

6. oldal

16–17. oldal

havazására ébredtünk, így a télűzés tán nem a legjobban sikerült, a zord időjárás miatt kevés jelmezes járta az utcákat. De azért a

17. oldal

maskurázási hagyományt a télnek sem sikerült elűznie, így tüneményes maszkokkal találkozhattunk. Hogy egyszer tényleg elmúljon a tél,

abban a természet angyalai is segítenek majd, s hogy jön a böjt, azt meg amúgy is tapasztaljuk… KMJ


Iránytű Šalovci Községi MNÖK

Elfogadták a féléves program Bence Lajos

Húshagyókedd a Kígyó évében Az évek óta takaréklángon „égő” húshagyókeddi maskarázás idén ténylegesen csütörtököt mondott! – játszom el a szavakkal, amikor az ablakon kipillantva nem az ébredező természet, sokkal inkább a „farkasordító” tél képe tekint vissza rám. Lehet, hogy idén a természet is a kínai naptárhoz igazodik? – röppen át rajtam, ugyanis éppen ma, kedden van a kínai újév első napja. Lelki szemeim előtt megjelenik Peking főutcája, ahol a Kígyó évébe lépve mindenki a nagy változások évének előjeleiről beszélget. Mert, szögezik le, a „befejezések éve” után mi más is következhetne, mint a mindent felforgató, eltörlő és megingató, gyökeres és gyors változások éve. Beleértve a gazdasági válságokat is, amelyből amott vajmi keveset tapasztalnak. Éppen ellenkezőleg: a hongkongi példa máshol is meggyökeresedett, Peking és a többi város pedig manhattani ábrázatban hirdeti a léptennyomon fejlődő jólétet. A pápa tegnapi bejelentését, mely szerint lemond, mert fizikuma már nem bírja el a reá nehezedő terheket, különbözőképpen fogadták a Szentszék bíborosai. Erdő Péter bíboros abból indult ki nyilatkozatában, hogy a Betegek Világnapjára (hétfőn) időzített bejelentéssel XVI. Benedek saját elesettségére is utalt. A sajtó egyébként különbözőképpen ítélte meg a 8 éve pápai funkciókat ellátó Ratzinger bíboros tevékenységét, felróva neki a cölibátus fel nem oldását, a nők papi hivatásában és az abortusz kérdésében mutatott érzéketlenségét. A másik fél éppen a II. Pál által is gyakorolt kemény kéz politikájáért, az élet tisztelete mellett való kiállásáért, valamint az égető kérdésekben mutatott megbánó és bocsánatkérő magatartásáért, emberi értékeiért állt ki mellette. Idehaza tovább tart a már-már koalíciós partner nélkül maradt Janša-kormány agóniája. A pápa belátta – hiába az internet –, nem képes már az új idők követelményeinek megfelelően vezetni Szent Péter egyházát, és lépésre szánta el magát: LEMONDOTT. A Kígyó évével meghirdetett „gyors változások” talán kormányszinten is megmutatkoznak majd. Jó lenne, ha a politika is tanulna a példából!

Megbízott igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,00 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A Šalovci községi magyar nemzetiségi tanács február 7-i ülésén elfogadta a 2013-as év első féléves nemzetiségi programját, illetve döntött a közelgő nemzeti ünnep megtartásának részleteiről is. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A domonkosfai kultúr­ otthon nemzetiségi irodájában megtartott ülésen minden tanácstag jelen volt. Jakoša Emerik tanácselnök az idei első féléves munkatervben az első és

legfontosabb teendőként a tájház pajtájának és az ahhoz tartozó színpadnak és öltözőknek az építését emelte ki. Ezt követően a főépületben kell elvégezni a tatarozási munkálatokat és az ablakok cseréjét, de renoválásra szorul a kultúrotthon is, két belső fal

szigetelését kell még az első félévben végrehajtani. A munkálatok nagy részét a Šalovci községi kommunális közművállalat fogja elvégezni. A tanács egyhangúlag pozitívan véleményezte az MMÖNK 2013-as évi költségvetését. Orbán Dušan

A bürokrácia „fogságában” Az önálló ország és kisebbségi önkormányzati rendszerünk megléte óta nem volt példa arra, ami jelen esetben folyik a községi magyar önkormányzatok finanszírozásával. Több mint két évtizedig a támogatási rendszer működőképesnek bizonyult, az önkormányzatok és az intézetek is időben, az év végén kötötték meg az illetékes állami szervekkel a támogatási szerződéseiket, az összegek rendszeresen érkeztek. Jelenleg, február közepén a községi magyar önkormányzatok még szerződéseket sem kaptak kézhez. A csúcsszervezet, illetve a tájékoztatási intézet valamivel szerencsésebb helyzetben van, hiszen ebben az esetben a szerződés késéssel bár, de megköttetett, így legalább reménykedni lehet abban, hogy a havi igénylések belátható időben a számlákra érkeznek. De mi is történt, mi miatt akadozik a támogatási összegek folyósítása, mi változott? Elvileg semmi oka a késésnek, az állam elfogadott költségvetéssel rendelkezik, ha minden igaz, akkor az eszközök is rendelkezésre állnak. Az egész folyamatban igazából csak egy változás van, mégpedig az, hogy az eddig említett összegeket a jelenlegi kormány fellépése előtt egy önálló kormányhivatal, a Nemzetiségi Hivatal folyósította. A kormányhivatal közben megszűnt, legalábbis autonóm mivoltában – hozzáteszem, a kisebbségi vezetők beleegyezésével, illetve túlzott tiltakozása nélkül –, a racionalizálás bűvöletében a belügyi tárca szakszolgálatává degradálták. Az ominózus szerződéseket jelenleg is ugyanazok az emberek készítik elő, mint eddig, csakhogy most ezeket a tárcán belül különböző szinte-

ken pénzügyi, jogi átvilágításoknak vetik alá, vagyis mindennapi szóhasználattal egyszerűen elbürokratizálták a folyamatot. Megállapították, hogy a szerződések aláírásához kormányrendelet szükségeltetik, a rendelethez pedig különböző kritériumokat is el kell fogadni. Tény és való, a finanszírozás kritériumaira ténylegesen is szükség lenne – ezt hangoztatják a kisebbségek is az elmúlt hónapokban, esztendőkben –, ám elvileg úgy állt a dolog, hogy ezt az általános nemzetiségi törvény fogja rendezni, és igencsak furcsának tűnik, hogy a kormány törvényhozási szolgálata, ahogy groteszkül mondani szokás, „köti a karót az ebhez”, és hirtelenjében olyat követel pár nap alatt, amihez legalább néhány hónap szükségeltetne. A finanszírozás kritériumait elfogadni ilyen gyorsan, különösképpen úgy, hogy két évtizedig nem volt ezekre egyáltalán szükség, elég bonyolultnak és veszélyesnek is tűnik. Megoldás természetesen így is lesz, a kormány előbb vagy utóbb afféle ideiglenes rendeletet fogad majd el a finanszírozásról, egy vagy akár két évre – kétéves az állami költségvetés, és nem biztos, hogy sikerül tető alá hozni az általános nemzetiségi törvényt, amely a területet precízen szabályozná –, de minek volt akkor az egész hűhó, mért nem vették figyelembe a kisebbségek, nem utolsó sorban saját szakszolgálatuk intelmeit? Igazából érthetetlen, biztos, hogy nem racionális és főként tipikusan bürokrata, a való életet és szükségleteket figyelmen kívül hagyó, szükségtelen helyzetek egyike ez, amely sajnos egyre több szférában szinte teljesen ellehetetleníti az életet. tt

N É P Ú J S Á G 2 013 . f e b r u á r 14 .


Nemzetiség

mot, a legfontosabb a tájház tanácstag felszólalásában a magyar kormánytól kapott pénzeszközök igazságosabb felosztását javasolta, vagyis Hodostól Pincéig egyenlő arányú felosztást a nemzetiségi közösségek, illetve intézetek között. A tanács egyetértett a javaslattal. A folytatásban a tanács határozatot hozott a március 15-i ünnepély tartalmáról. Úgy döntöttek, hogy az ünnepély március 17-én 13.30-kor lesz a domonkosfai kultúrház-

ban, a kultúrprogramban a helyi iskola és óvoda, a kultúregylet énekkara és citerazenekara mellett a Pártosfalvi KÁI néptánccsoportja is szerepel. A rendezvény végén pedig felavatásra kerül Kercsmár Rózsa, a falu valamikori tanárának és a domonkosfai monográfia szerzőjének emlékére készített tábla a kultúrház falán. Az emléktábla állítását a MMÖNK 1000 euróval támogatja. Az ünnepély részleteinek meg-

vitatásakor Orbán tanácstag javasolta, hogy a jövőben érdemes lenne a három magyar goricskói nemzetiségi önkormányzatnak egy közös, központi ünnepélyben gondolkodni. Ezt azonban a tanács elvetette. Škaper Vendel tanácstag hozzászólásában elmondta, véleménye szerint az ünnepélyeket a helyieknek szervezik, s egy központi ünnepéllyel pont a helyi, főleg idős generáció lenne az, aki kiszorulna a jeles eseményből.

Képviselői kollégium

Négy fontos kérdéskörről Hétfőn délután az MMÖNK üléstermében megtartotta rendszeres képviselői kollégiumát Göncz László nemzetiségi képviselő. A képviselő, illetve a magyar önkormányzatok, intézetek jelenlévő vezetői az aktuális nemzetiségi kérdéseket vitatták meg. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Göncz László az éppen aktuális nemzetiségi kérdéseket négy nagyobb csoportba gyűjtötte. Elsőként a meglévő, véleménye szerint is már idejétmúlt kisebbségi önkormányzati rendszer megújítását emelte ki. Elmondása szerint ezt rendezni próbálja majd az általános nemzetiségi törvény is, de ettől függet-

lenül is mindenképp reformokra van szükség, az alapszabályzatokat össze kell hangolni, pontosítani kell, kinek mi a feladata, hatásköre, joga, kötelezettsége. Második fontos tárgykörként a minden erőfeszítés ellenére a holtpontról sehogy sem mozduló gazdasági alap kérdéskörét jelölte meg. Kifejtette, egyre inkább elfogadhatónak tartja az olasz közösség

kezdeményezését, amely egy önálló pénzintézet megalapításáról szól, mert úgy látszik, a „ribnicai alapnál” meglévő pénzös�szeg adekvát felhasználása nélkül a „terepen” mégis megmozduló kezdeményezések – például a magyar gazdák egyesülete, egyesítése – eleve halálra vannak ítélve. Harmadik tárgykörként a mindig is aktuális és állandóan változtatásokra

A tanács szerint a magyar kormánytól kapott pénzeszközöket egyenlő arányban kellene felosztani a nemzetiségi közösségek, illetve intézetek között. A t ová b b i a k b a n a domonkosfai kispályás labdarúgóklub kérvényéről döntött a tanács, miszerint 500 euró támogatásban részesítik a csapatot. A tanács

más egyletek támogatásáról is határozott: az idei évben a kultúregyesületet 1500, az önkéntes tűzoltóegyletet pedig 500 euróval fogják támogatni.

és módosításokra szoruló kétnyelvű oktatási modellt jelölte meg, ezen belül pedig jelenleg éppen a magyar szempontból mindenképpen pozitív eredményeket mutató párhuzamos beiratkozási gyakorlatot, amelyet minden jelenlévő szerint elsődleges feladat megőrizni. A negyedik fontos terület, amely a képviselő szerint szintén mindig aktuális, az ifjúsági kérdés, amely terén soha sem lehet eleget tenni, állandóan dolgozni kell, hogy minél többen bekapcsolódjanak a magyar körforgásba, életbe. Az említettek mellett szóba kerültek egyéb témák is, így például a gyűlöletbeszéd sajnos megkerülhetetlen problemati-

kája, amely miatt szerdán rendkívüli ülésen összeült az országgyűlés petíciós bizottsága is. Szót ejtettek a kisebbségi tudományos élet intézményesítéséről is, ezt a jelenlegi helyzetben csak a Nemzetiségkutató Intézet keretein belül látják lehetségesnek, az állam és a kisebbségi önkormányzatok közötti támogatási szerződések késéséről, az ez ügyben látható megoldásról. Tárgyaltak továbbá a kétnyelvű ügykezelésről, illetve nem utolsósorban a törvényhozásról, az általános nemzetiségi törvényről is, az ebbe nem integrálódó kisebbségi oktatási törvényről, illetve a már elfogadott, a kisebbség szempontjából igencsak előnyös rendőrségi törvényről is.

Idén is „Szülőföldön magyarul” oktatási támogatás A Bethlen Gábor Alap az idén is folytatja a „Szülőföldön magyarul” oktatási, nevelési, valamint tankönyv- és taneszköztámogatási programot a külhoni magyar óvodások, illetve diákok számára. – A pályázati felhívás alapján a 2012/2013-as tanévre igényelhető támogatásokra a 2013. március 1. és 2013. április 15. közötti időszakban lehet pályázni. Mint ismeretes, vissza nem

térítendő támogatásról van szó: a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás az idén 22.400 Ft-nak megfelelő euró, a hallgatói támogatás pedig 2.800 Ft-nak megfelelő euró diákonként – tájékoztatott Kepe Lili, a szlovéniai támogatási programot lebonyolító intézmény, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója. Támogatásban részesülhetnek azok az óvodá-

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 14 .

sok, akik 2012. szeptember 1-től Szlovéniában működő óvodában magyar nyelvű képzésben vesznek részt, illetve akik a 2013/2014-es tanévben magyar anyanyelvi szinten kezdik meg az írás és az olvasás elsajátítását. Támogatást kaphatnak továbbá azok az általános és középiskolások, akik az 1994. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szlovéniában működő oktatási intézményben

alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják. Egyedi elbírálással támogatásban részesülhetnek azok, akik speciális magyar nyelvű oktatásban részesülnek, mivel a lakóhelyükön, napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény vagy magyar nyelvű tagozat. Hallgatói támogatásban részesülhetnek azok a nap-

pali tagozatos hallgatók, akik Szlovéniában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányaikat egészben vagy részben magyar nyelven folytatják. A pályázat teljes szövege február 28-án megjelenik a Népújságban, minden bővebb információ a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Szakszolgálatánál kapható. kmj

3


Kultúra Szlovén kultúrünnep Lendván

A mai valóságban nehéz a kultúráról beszélni Lendva Község február 7-én, az ünnep előestéjén tisztelgett február 8-a, a szlovén kultúra napja és üzenete előtt. A színházteremben megtartott rendezvényen hagyományosan átadták a községi kulturális elismeréseket is.

Az est ünnepi szónoka, Anton Balažek, Lendva polgármestere beszédében inkább a klasszikus értelemben értelmezett kultúráról – melyről a rendezvény felvezetésében hallottunk néhány gondolatot – és a társadalmi helyzetről szólt. Mint hangsúlyozta, a mai valóságban nehéz a kul-

hogy társadalmunk végleg ilyenné minősüljön. Az ünnepségen kiosztásra kerültek a községi kulturális elismerések: az idén elismerésben részesült Hojnik Cvetka képzőművész-pedagógus a képzőművészet (patchwork) terén kifejtett alkotómunkáért, a hazai és nemzetközi térségben elért sikerekért. Elismerést vett át a Lendvai Művelődési Egye-

az egyesület elnöke vette át, hangsúlyozva, hogy az elismerés az egyesület keretében az elmúlt évtizedekben működő minden szekciónak és tagnak szól. Úgyszintén kulturális elismerésben részesült Zsoldos Zsuzsanna, a Lendvai Könyvtár nyugdíjba vonult igazgatónője az intézmény sok éves eredményes vezetéséért és az olvasási kultúra fejlesztéséért. Zsoldos

Fotó: Tomaž Galič

Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Fotó: Tomaž Galič

Községi kulturális elismerésben részesült Hojnik Cvetka képzőművész, a Lendvai Művelődési Egyesület (melynek nevében Bogdan Tatjana elnök vette át a díjat) és Zsoldos Zsuzsanna, a Lendvai Könyvtár volt igazgatónője, aki nem tudott jelen lenni az ünnepségen.

A műsorban a színjátszócsoportok mutatkoztak be, utalva a város gazdag, többgenerációs színházi tevékenységére. túráról beszélni, hiszen nem lehet figyelmen kívül hagyni a válságot, a társadalom kettészakadtságát. És talán nehéz ilyenkor elmagyarázni, hogy a szlovén nemzet számára a kultúra egy mélyebb fogalom, mely történelmi-társadalmi alapot képez. Balažek kritikus volt a szlovéniai társadalmi helyzetet és a populista médiát illetően, hiszen ez alapján úgy tűnik, két különböző világ létezik – egy fekete és egy fehér, egy előrehaladó, európai irányú és egy perspektíva nélküli, Európa-ellenes. A mai helyzet olyan – fogalmazott Balažek, és elnézést is kért szavaiért –, mint egy gyenge minőségű „spagettiwestern”, és éppen az a feladatunk, hogy ne engedjük,

4

sület a 35 éves szerteágazó műkedvelői munkáért. Az elismerést Bogdan Tatjana,

Zsuzsanna az ünnepségen nem tudott jelen lenni, így levélben fejezte ki kö-

szönetét és gondolatait a kultúráról. A rendezvény második, kötetlenebb részében a Lendván működő szlovén színjátszócsoportok mutatkoztak be egy-egy előadásrészlettel. A programot a Ku-Kuc Színház színészei – Miša Gerič Špacapan és Urška Raščan – vezették mint egy színházi főpróbát, melyen a Pupilla Bábszínház (részlet a Történet Piroskáról

Megünnepelték a szlovén kultúra ünnepét

A Dobronaki KÁI tanulói és a fiatalok szép ünnepi műsort adtak a szlovén kultúra napja alkalmából.

című játékból), az 1. Számú Lendvai KÁI Teater. smo színjátszócsoportja (részlet a Föld és a levegő között című előadásból), a Lendvai Kétnyelvű Középiskola Škatla színjátszócsoportja (részlet az Érettségire várva című előadásból), valamint a Kofetarji színjátszócsoport a színtársulat nevét adó Kofetarji (Kávézók) című előadásból választott részlettel lépett a közönség elé.

Dobronakon idén először rendhagyó módon kétnapos rendezvénysorozattal ünnepelték meg február 8-át, a szlovén kultúra napját. Az ünnep előestéjén a Dobronaki KÁI tanulói és a község fiataljai adtak szép műsort, melyben a Povodni mož (Vízi ember) című balladából – France Prešeren egyik kiemelkedő műve – adtak elő részletet. Ezt követően Cár Anna, a Petőfi Sándor ME elnöke mondott ünnepi beszédet. A rendezvényt a beltinci Marko ME néptánccsoportja zárta telt ház előtt. Február 8-án, a szlovén kultúra napján a helyi ME szlovén szín­játszó­csoportja Franc Saleški Finžgar: Veriga (A lánc) című drámájának ősbemutatóját tartotta meg szintén nagyszámú közönség előtt, akik nagy tapssal jutalmazták a csoportot. A darabot Bela Laci rendezte. Ünnepi beszédet Marjan Kardinar polgármester mondott. SNK

N É P Ú J S Á G 2 013 . f e b r u á r 14 .


Muravidék A fejlesztési programok és pályázatok fényében

A következő költségvetési időszakra készülődve A múlt héten Dobronak Község szervezésében prominens résztvevőkkel szerveztek kerekasztal-beszélgetést a jövő évtől kezdődő hétéves uniós költségvetési időszak lehetőségeiről elsősorban a mezőgazdaságban és a vidékfejlesztésben, de a gazdaság terén is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A tanácskozást, beszélgetést Marjan Kardinar polgár mester nyitott a meg, és egyben kifejtette, a tél mindenképpen olyan időszak, amikor számot

vethetünk a múltról és elkezdhetünk gondolkozni a jövő kihívásairól, ez a tél pedig még inkább alkalmas erre, mert éppen a napokban zajlik az uniós költségvetés meghatározása, amely a következő hétéves időszakra határozza meg

lehetőségeinket, a fejlődés irányvonalait. A szervező által meghatározott útkeresésben segítség volt Martina Bavec, a mezőgazdasági tárca mezőgazdasági igazgatóságának vezetője, aki bemutatta a következő hétéves költségvetési idő-

Marjan Kardinar polgármester, Dejan Židan volt agrárminiszter, valamint Martina Bavec és Marko Drofenik igazgatók mutatták be a 2020-ig tartó új költségvetési időszak lehetőségeit, veszélyeit.

szak közös mezőgazdasági politikájának elképzelhető alakulását, az országnak ezáltal várható nehézségeit, illetve a megadott fejlődési irányvonalakat, a változásokat. Utána Marko Drofenik, a gazdasági tárcán belül működő, regionális fejlődéssel és európai együttműködéssel foglalkozó igazgatóság vezetője összegezte a következő kétéves időszakban a még az előző, 2007–2013-as költségvetési időszakból maradt pályázati lehetőségeket. A szakma után a szakmát és a politikumot is képviselő Dejan Židan volt agrárminiszter, képviselő és az országgyűlés mezőgazdasági bizottságának elnöke osztotta meg a hallgatósággal félelmeit, miszerint nem biztos, hogy a jelenlegi garnitúrának hasonlóan jó feltételeket sikerül kiharcolnia az unióban a szlovén mezőgazdaság számára, mint ez az elmúlt, éppen lezáruló költségvetési időszakban volt. Kifejtet-

te, az európai irányvonalak arra mutatnak, könnyen megtörténhet, hogy a rétek, legelők támogatása kiegyenlítődik a szántóföldi területek támogatásával, ami különösképpen a Muravidék esetében katasztrofális következményekkel járhat, a támogatások jóformán felére csökkennének. A volt miniszter kifejtette, Szlovéniának mindenképpen erőteljesen ki kell állnia érdekei mellett ezen a téren is, de még inkább a kohéziós támogatások terén, ahol sokkal nagyobb összeglehívásra, kihasználásra lesz szükség, emellett meg kell találni a módot, hogy például miként az osztrákok, Szlovénia is ezekből a pénzekből saját gazdaságát, ennek szereplőit tudja előnybe hozni. A hallgatóság részéről több kérdés, vitaindító is elhangzott, elsősorban azonban a túlzott adminisztráció, a bürokratizmus, az előfinanszírozási gondok kerültek előtérbe.

Ismét kiadós havazás a Muravidéken is Az előrejelzéseknek megfelelően keddre virradóra kiadós havazás érte el a Muravidéket is. A téli szolgálatot végző cégek így már hajnalban a terepen voltak, de mint megtudtuk Čivre Józseftől, Lendva Község téli szolgálatának felelősétől (az Öko-Park Kft. és a Nograd téli szolgálatának koordinálója), a csúszásmentesítés érdekében már hétfőn este, illetve kedden hajnalban sózták a járdákat és egyes útszakaszokat (hegy). Kedden a kora délutánig tartó havazás közben a gépeket akkor vetették be, ha a hótakaró vastagsága elérte a 10 centimétert. Vonatkozott ennek a szabálynak a betartása az Öko-Park Kft. szolgáltatásaira is, beleértve a járdák és a parkolók tisz-

Az enyhülés miatt a hó az útról és a járdákról leolvadt, de gépekkel is végeztek tisztítást. títását is, ahol napközben is 10 centiméteres hóréteg állt. – A hegyen az utat kedden reggel fél öt körül sóztuk, majd a havat is le-

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 14 .

toltuk, hiszen itt a munka 5 centiméteres hótakaró esetén már elkezdődik. Mivel napközben enyhült, a hó olvadni kezdett, de figyel-

jük az előrejelzést, hiszen csütörtökig még kiadós havazás várható. A főutak is csak a 10 centiméteres hóréteg elérését követően lettek

gépekkel letolva – mondta Čivre, s hozzátette, hogy minden gépi munka és sózás költséget jelent, ezért ésszerűen fel kell mérni az akció megkezdését. Említsük meg, hogy a keddi kiadós havazás a tágabban vett régióban lebénította a közlekedést főleg a teherautók számára. A szomszédos Zalában több mint 800 kamion várakozott az M7-es autópálya és a 86os főközlekedési útvonal melletti parkolókban a Szlovéniában hétfőtől bevezetett forgalomkorlátozás miatt. A DARS a havazás miatt nem engedélyezi a kamionközlekedést a szlovén autópályákon. Hasonló korlátozás volt érvényben Horvátország és Olaszország felé is. Szolarics Nađ Klára

5


Muravidék Muravidéki Gazdasági Kamara

Adjunk lehetőséget a potenciális beruházóknak! – Van Szlovéniának fejlődési elképzelése? Nem mondanám. S pontosan ez hiányzik, hogy tudjuk, merre tartsunk, milyen irányba haladjunk – fogalmazott Sobočan Štefan, a Muravidéki Gazdasági Kamara ismét megválasztott elnöke. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Muravidéki Gazdasági Kamara megvalósította 2008-ban kitűzött terveit, s a legerősebb civilszervezetté fejlődött, mely nagyon sok esetben országos szinten is hallatja hangját. De ezen még javítani szeretnének.

Sobočan Štefan, a Muravidéki Gazdasági Kamara elnöke: – El kell érnünk, hogy jobban meghallják a véleményünket. – Tavaly a brdói gazdasági találkozón 46 konkrét javaslatot továbbítottunk a kormányhoz, az Országgyűléshez, a pártokhoz. Úgy érzem, hogy ezek nem kaptak kellő figyelmet, hiszen az illetékesek inkább 15 érvet találnak ki a program megvalósítása ellen, mint egyet mellette. Ilyen politikai helyzet közepette vagyunk. A muravidéki és az országos gazdasági kamara aktív, mindenben közreműködünk, véleményt mondunk, javaslatot teszünk, de igazi hatalmi erőnk nincs, így nem hallanak meg bennünket, nem kíváncsiak a véleményünkre. Ezen változtatni

6

akarunk, befolyásosabbá akarunk válni – mondta Sobočan Štefan. – A Muravidéki Gazdasági Kamara tehát megvalósította a 2008-ban kitűzött terveket. De van-e víziója Szlovéniának? Nem hiszem, hogy lenne, a politika ehelyett saját magával foglalkozik. Mint hallani, „újra kell indítani” Szlovéniát, mint egy lefagyott számítógépet. Egyetértek ezzel, a politikusoknak vissza kellene lépni, és tiszta lappal induló, nevüket nem bemocskolt embereknek kell a helyükbe lépni, akik képesek lennének a fejlődést megalapozni és visszanyerni az emberek bizalmát – mondta Sobočan. A 194 tagot számláló, cégeket, vállalatokat tömörítő kamara a Muravidék egyik legfelismerhetőbb szervezete, a foglalkoztatottak, a tőke és a jövedelem szerint a vidék gazdaságának kétharmadát képviseli. A kamara alapküldetése a vállalatok egybekapcsolása, a közös érdekek képviselete. – A kamara képviseltette magát az úgynevezett muravidéki törvény előkészítésénél, hiszen tudtuk, hogy ilyen intézkedések nélkül a vidék nem hozhatja be lemaradását Szlovénia többi részéhez képest. Az áttöréshez szükség van a fejlesztést ösztönző speciális törvényre. Külön jó eredményeket tudunk felmutatni az 1. intézkedés keretében kiírt 4 pályázaton, amely alapján mintegy 15 millió euró érkezett ide a technológia fejlesztésére és az új munkahelyek létrehozására, a régiek megőrzése mellett. Sikeresek voltunk, mert volt víziónk. A fejlesz-

tési központok létrehozásánál 26 millió pályázati pénz érkezett a Muravidékre a törvény keretében, ami nem akkora siker, mint az első volt. De tudni kell, hogy az első keretben egy munkahely „kitermelése” 20 ezer euróba került, az utóbbinál 100 ezer euróba, s kérdés, milyen lesz a multiplikatív hatás? – így Sobočan. Az elvégzett teendők között a Muravidéki Gazdasági Kamara a „Right Profession – Megfelelő

szakma a fejlődésért” határon átnyúló projekt vezető partnereként tanulmányt készített a muravidéki általános iskolások szakválasztásairól és a régió hiányszakmáiról. Rendszeresen együttműködik az illetékes minisztériumokkal a pályázatok elkészítésénél, előtérben tartva a munkahelyek és a versenyképesség megőrzését. Együttműködve az RRA Mura Fejlesztési Ügynökséggel kiadták a Muravidék gazdaságának katalógusát, mely kitűnő eszköz a külföldi piacon való megjelenéshez, illetve tömör betekintést ad az esetleges befektetők számára a muravidéki gaz-

daságba. A kamara fontos feladata idén a részvétel a muravidéki fejlesztési program elkészítésében. – A 32 tagú igazgatási bizottságból legalább 10-en dolgozunk aktívan ezen a középtávú terven. Tudom, hogy jó és átfogó program készül, mely előnyt élvezhet a nem produktív befektetésekkel szemben, mint a múltban a kerékpárutak, a csatornahálózat, a temetők, a záporpatakok és hasonlók voltak. A jelen helyzet azt követeli meg, hogy a gazdasági fejlődéshez az iparban teremtsük meg a gazdaságfejlesztés feltételeit, adjunk lehetőséget a potenciális befektetőknek – mondta Sobočan Štefan.

Egészséges Közösségek

Megkezdődött a Szlovénia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 keretén belül az Egészséges Közösségek című projekt, amelynek fő célja az egészséges életvitel fenntartható alapjainak megteremtése az óvodás, iskolás gyermekek, valamint szüleik részére Magyarország és Szlovénia határmenti területein, a muravidéki magyar közösség és a magyarországi szlovén közösség tagjai számára. A legtöbb projekttevékenységet az óvodások és iskolások részére tervezték. A projekt során továbbképzett és felkészített pedagógusok a jövőben hatékonyan és eredményesen végezhetik az óvodai és iskolai egészségnevelést. Mindkét ország gondokkal küzd a népegészségügyi szakemberekkel való ellátottság, különösen az egészségfejlesztési programokkal foglalkozó szakember-hálózat területén. A projekt vezető partnere a Zala Megyei Önkormányzat, szlovén részről a projektpartner a Muraszombati Egészségvédelmi Intézet és a Muraszombati Egészségügyi és Fejlesztési Központ. A projekt összköltsége 891.366 euró. (-)

N É P Ú J S Á G 2 013 . f e b r u á r 14 .


A Dobronaki ÖTE közgyűléséről

Info

Két tűzesethez kellett kivonulniuk A Dobronaki ÖTE szombati tisztújító közgyűlésén Car Zdenko elnök beszámolt a múlt évi munkáról, ami igen szerteágazó volt, hiszen a különböző rendezvényeken való részvétel mellett két esetben tűzoltásra is sor került. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A három szekciót – a felnőttek mellett gyermek-

és ifjúsági csapatot – is működtető egyletben a fi-

Hosszabb kihagyás után ismét elismerő oklevelek kiosztására került sor az arra érdemeseknek.

atalok képzésére is nagy hangsúlyt fektetnek. A tavalyi évben a hétköznapokat két tűzeset is megzavarta, egyik mindjárt az újévi ünnepeket követő héten. Ettől függetlenül az évet sikeresen zárta az egylet, hiszen a helyi közösség programjaiba és a községi eseményekbe is bekapcsolódtak, nem utolsósorban a kétnyelvű általános iskolával is jól együttműködtek. Továbbá a tagság képzéséről sem feledkeztek el. Az elnöki beszámoló után a pénzügyi és az ellenőrző bizottságok jelentéséből kitűnt, hogy a kevés támogatásból – amelyből mindössze 200 euró a szponzori – igen sok minden megvalósítható, így az év sikeresen zárult. Talán ennek köszönhetően a tagság a következő mandátumban is ellen-

szavazat nélkül voksolt az eddigi vezetőkre, Car Zdenko elnökre, Végi Tibor községi parancsnokra és munkatársaikra. Mivel az elismerésekkel és az előléptetésekkel eddig nemigen törődött a tűzoltóegylet, idén először visszamenőleg is a Lendvai Tűzoltószövetség nevében mintegy 40 oklevelet és jelvényt osztottak ki a 10, 20, 30, 40, 50 éves szolgálatért. Az előléptetéseket parancsnoki oklevelekkel különböző fokozatokban öten vehették át. Srečko Prendl, a Lend­ vai Tűzoltószövetség elnöke is biztatóan szólt, kiemelve a továbbképzés fontosságát és a készenlétet. Marjan Kardinar polgármester is elégedettségét fejezte ki, annak meg különösen örül, hogy az ilyen közgyűléseken egyre többen gyűlnek össze, ez azt jelenti, hogy az emberek kölcsönös bizalma erősödőben van, s ez jó jel. S ebben a tevékenységben a tűzoltók is mindig részt vállaltak a múltban is.

hétről hétre Budapest – Több mint ötven év után, 2014. március 15-től új polgári törvénykönyve (Ptk.) lesz a Magyarországnak, miután a parlament

hétfőn elfogadta az állampolgárok alapvető vagyoni és személyi viszonyait szabályozó magánjogi kódexet. Az új Ptk. nyolc könyvből áll – Bevezető rendelkezések, Az ember mint jogalany, A jogi személy, Családjog, Dologi jog, Kötelmi jog, Öröklési jog és Záró rendelkezések –, a terjedelme pedig csaknem kétszerese az eddig hatályosnak, ami javarészt abból fakad, hogy a családjog mellett a társasági jog anyagi szabályai is bekerültek a szövegbe.

Vatikán – Lemond a pápa: XVI. Benedek pápa, a 85 éves német Joseph Aloisius Ratzinger február 11-én közölte, hogy idős korára elhagyta az ereje, így nem tudja tovább betölteni a katolikus egyházfői tisztséget, ezért február 28-án lemond. A hír mindenkit meglepetésként ért. A kereszténység kétezer éves történetében alig akadt példa arra, hogy egy pápa önként leköszönt Szent Péter trónusáról. XVI. Benedek minden idők egyik legidősebben megválasztott pápája volt, 2005-ben vette át az elhunyt II. János Pál helyét. A konklávé a következő katolikus egyházfő megválasztására március közepén ül össze. „Húsvétra meglesz az új pápánk” – mondta Federico Lombardi vatikáni szóvivő. Egyes hírek szerint Erdő Péter magyar bíboros is esélyes lehet a pápai székre.

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 14 .

Pozsony – Egyre több szlovák cég költözik adóparadicsomba: 2012-ben 17,8 százalékkal nőtt a cégközpontjukat külföldön bejegyeztető szlovák cégek

száma, a növekedés üteme 109 százalékkal haladta meg az előző évit. A szlovákiai vállalkozók körében az adóparadicsomnak tartott országok közül Hollandia és Ciprus számít a legkedveltebbnek, az előbbiben több mint 1100, az utóbbiban pedig csaknem 800 szlovák cég székel. Tavaly éves szinten a legnagyobb mértékben a Seychelles-szigeteken (176 százalékkal), illetve a Holland Antillákon (100 százalékkal) és a Bahamákon (75 száza-

lékkal) emelkedett a bejegyzett szlovák cégek száma. London – Tokióban és Oszakában a legdrágább az élet a világon, még annak ellenére is, hogy Japánban az elmúlt négy évben folyamatosan csökkentek a

fogyasztói árak – derül ki a The Economist felméréséből. A harmadik és negyedik helyen két ausztrál nagyváros, Sydney és Melbourne végzett, miután az elmúlt évben jelentősen emelkedtek az árak az elsősorban jelentős nyersanyagkincseinek köszönhetően stabil növekedést mutató országban. A

legdrágább európai város a holtversenyben negyedik Oslo lett, amelyet Szingapúr, Zürich, Párizs, Caracas és Genf követett a listán. USA – Grammy-díjak 2013: a hamarosan Magyarországon is koncertező folkrockzenekar, a Mumford & Sons kapta a legjobb album címét a legrangosabb zenei elisme-

rés, az 55. Grammy-díj hétfői gáláján. A We Are Young című szám, az ismert sláger lett az év dala (előadó a .fun), és a rádiókban szintén gyakran játszott Somebody That I Used To Know lett az év felvétele az ausztrál–belga Gotye előadásában.

7


Info a mai napon... Február 14-én történt 270 Szent Valentin vértanú halálának napja, innen ered a Valentin-nap szokása. 1779 A helybeliekkel történt ös�szetűzése során meghalt James Cook kapitány, skót felfedező. 1838 Megszületett Margaret Knight amerikai feltalálónő, akit a női Thomas Edisonként is emlegetnek. 1842 Meghalt Kocsi Patkó János színész, rendező, az első magyar nyelvű operaszöveg szerzője. 1880 Megszületett Lux Kálmán építész, restaurátor, aki részt vett Vajdahunyad várának restaurálásában. 1905 A király elfogadta a Tiszakormány lemondását. 1932 Megszületett Csermák József olimpiai bajnok atléta, aki 45 alkalommal szerepelt a magyar atlétaválogatottban.

visszapillantó

1993. február 26-án, 8. szám

A szellők szárnyán Néhány évvel ezelőtt alakult meg Lendván a Szivárvány nevű sárkány-

keretében összegezték az elmúlt időszakban kifejtett tevékenységet.

Lebar Mirko, a klub elnöke a tavalyi hídvégi repülős bemutatón. repülős klub, amelynek vezetését a kezdetektől fogva Lebar Mirko csentei sárkányrepülős vállalta, aki 1988 óta repül. Az elmúlt hét folyamán tartotta a klub éves közgyűlését, s ennek

Jelenleg mintegy 40 tagjuk van, köztük 12-en már vizsgázott pilóták, 9 társuknak pedig már gépe is van. Tavaly nagyon jól sikerült a hídvégi legelőn megtartott emlékversenyük, a szlovén

kollégákon kívül még Zalaegerszegről is érkeztek vendégek. A köztársasági egyéni bajnokságon Tomaž Gajser iljaševci klubtag az 5. helyen végzett, míg csapatversenyben a lendvaiak a 2. helyre kerültek. Most van folyamatban a lendvai Szivárvány sárkányrepülős klub köztársasági bejegyzése és a különféle engedélyek megszerzése, s mire felmelegszik az idő, tavaszra már meg is kezdhetik kinn a szabadban az edzéseket. A közeljövőben a fiatalabb korosztály számára sárkányrepülői tanfolyamot szeretnének Lendván szervezni. – Milyen tervekkel indulnak az idei évben? – Május 16-án, vasárnap szeretnénk megszervezni a II. emlékversenyünket, míg június folyamán, 25-e és 27-e között 3 napos or-

szágos verseny házigazdái leszünk majd. A nyár folyamán szeretnénk ott lenni az augusztusban sorra kerülő sárkányrepülős Európa-bajnokságon. Azt követően 2–3 napos szlovéniai körrepülést szervezünk mintegy 600 kilométeres távon, szeretnénk megállás nélkül Lendváról egészen Portorožig repülni, amellett javítani az eddigi 5300 méteres magassági rekordon is. A nyár folyamán navigációs, határidőre szóló és célra szálló repülőversenyeket tervezünk. – Milyen a kapcsolat a többi repülős klubbal? – Nagyon jól együttműködünk a rakičani, továbbá a ptuji, celjei, maribori, velenjei, postojnai, Novo Mestoi-i klubokkal. Magyarországról pedig a zalaegerszegiekkel tartjuk a kapcsolatot.

elhelyezése is. A kemence mellé egy-egy ülőkét helyeztem, ahol télen akár a kenyérsütés közben is jól el lehet heverészni egy jó könyvvel a kézben. Az anyaghasználatnál kizárólag a természetes anyagoknál maradtam, a fán, téglán és kövön kívül nem tudok elképzelni más anyagot egy ilyen nemes, lélekkel teli helyiségbe. A részletesebb anyaghasználat a 3D-s bemutatáson jól látható. A világítást az álmen�nyezetbe és a gerendákba rejtettem. Csoportonként szabályozható a kívánt fénymennyiség foka és így jobban beállítható a fény erőssége. Remélem, tetszenek az ötleteim. Sok sikeres főzési kalandot kívánok isteni új konyhájukban! Több rajz/fotó a www. nepujsag.net (Info – Lakberendezés) címen található. Kérdéseiket várjuk az info@nepujsag.net címre.

Tóth Melita építész

lakberendezési sarok

Éléskamra és konyha „Kedves építész! Ismerősöm hívta fel figyelmünket a Népújság lakberendezési rovatára. Megörültünk a lehetőségnek és tanácsért fordulunk önhöz. Julival házat örököltünk. Az alapterület viszonylag jó beosztású, de szükségesek változások. Az egyik változás a konyha felújítása, ahol nincs éléskamra. Julival mindketten imádunk főzni nagyobb baráti társaságnak is, ezért szükségünk van tágasabb konyhára és kamrára. A főzés mellett a kenyérsütés is a szenvedélyünk, ezért egy kemencét is szeretnénk. Küldjük az alaprajzot és várjuk ötleteit. Köszönettel: Júlia és Sándor”

„foodie” vagyok, és tudom, hogy egy éléskamra megbecsülhetetlen kincset jelent. Az alaprajzra nézve

le. Szélességét tetszésük szerint változtathatják, de véleményem szerint elég az 1,60-as mélység a kamra

szigetet a meglevő vezetékek közelsége miatt. Fölé álmennyezetet terveztem, ide bekerültek a villamos vezetékek és páraelszívó. Az asztalt a kerti oldalra helyeztem, ahol a legtöbb a természetes fény és a

Kedves Juli és Sándor! Nagyon szép házat örököltek. Ami a konyhát és a kamrát illeti, együtt érzek Önökkel, mert magam is

és a bejáratot figyelembe véve azt javaslom, hogy az éléskamrát a bejárat mellé helyezzék, s a konyhától egy válaszfallal válasszák

hossza miatt. Ilyen megoldás mellett a konyha tere is egységes marad. A konyhabútort az éléskamra falára helyeztem, és elé a konyha-

legszebb a kilátás a kertre. A kemence az északi falon kapott helyet, mert itt a legegyszerűbb az új kémény megépítése és központi az

8

N É P Ú J S Á G 2 013 . f e b r u á r 14 .


Info népi illemkódex

A paraszti élet rendje Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

O tempora, o mores! Ó, idők, ó, erkölcsök! Ciceró örök érvényű mondása is jól kifejezi, hogy amióta világ a világ, az emberiséget mindig is foglalkoztatták a közösségben való együttélés szabályai. Mi az erény és mi számít bűnnek? Mi az, ami jogos? Mi az, ami erkölcsös? Mi a teendő akkor, ha az egyén nem tartja igazságosnak, amit a Hatalom törvényekkel támaszt alá? Erkölcs alatt az adott társadalom vagy társadalmi csoport által helyesnek ítélt viselkedési szabályok ös�szességét értjük. Az erkölc�csel kapcsolatos felfogások a történelem folyamán gyakran változtak. Ma is különböző erkölcsi nézetek élnek egy időben. A kö-

zösségi szinten elfogadott, úgynevezett közerkölcs szabályai társadalmi csoportonként, kultúránként, országonként, régiónként változnak. Az erkölcsi parancsok érvényességének filozófiai megalapozásával az etika foglalkozik. Új néprajzi ismeretterjesztő sorozatunkban mi is arra a kérdésre keressük majd a választ, milyen volt az egykori, ma már eltűnőben lévő paraszti élet törvénye. Melyek voltak vidékünk népi kultúrájában azok a vezérlő értékek és elvek, amelyek fenntartották a rendet és lehetővé tették a paraszti társadalom hatékony és békés működését? A népi kultúra természetesen nem kezelhető egy önmagában álló, független egységként, hanem szerves részét képezi más kultúrköröknek. A paraszti élet jogszokásait, erkölcsi elvárásait a történelmi tradíciók, a nemzeti és vallási hagyományok formálták

behangzó véleménye szerint a világ különböző paraszti társadalmainak legfőbb közös vonását a földhöz való szinte misztikus ragaszkodás jelentette. A földhöz, amely az életet jelentette. A földművelésből és állattartásból élő parasztember fő életcéljai közé tartozott egy akkora földterület megszerzése és birtoklása, amely Justitia, az igazságosságot jel- a maga és családképező antik nőalak. Chistoph ja megélhetését Heinrich Schweser: Kluger Zehend- b i z to s í to t t a . A zordabb körülméBeamte. Nürnberg, 1768. nyek között, kisebb szerves egységgé. Beve- földterületen, fejletlenebb zetésként mindenképpen eszközökkel dolgozó paemlítést kell tennünk arról, rasztságot a boldogulni hogy a paraszti értékrend- vágyás folyamatos munre nem tekinthetünk úgy, kavégzésre ösztönözte. A mint egy kövületre, amely magyar paraszti társadalom minden korban és helyen alapvetően munka- és csaugyanazt jelentette. A pa- ládközpontú értékrendet raszti erkölcs is változott vallott magáénak, ahol a időben és térben, vagyis szorgalom, a kötelességtureagált az élet kihívásaira dat, a felelősségérzet, a függetlenségre és a biztonságra és a világ fejlődésére. A kultúrakutatók egy­ törekvés központi értéknek

számítottak. A természettel szoros egységben élő ember nap mint nap a saját bőrén tapasztalta azt is, hogy a saját ereje kevés a boldoguláshoz, felsőbb, földöntúli hatalmak kezében van a sorsa. A magyar paraszti társadalom értékrendjének fontos alapkövét jelentette a keresztény vallás etikája, amely a zsidó gyökereken alapuló tízparancsolatban kristályosodott ki leginkább. A reformáció tanai tovább árnyalták ezt a képet. Végezetül mindenképpen érdemes leszögeznünk, hogy ismeretterjesztő sorozatunknak egyáltalán nem célja a paraszti társadalom idealizálása, hiszen nem is volt az. Értékrendjének egyes elemei mai világunkból tekintve akár kegyetlennek is tűnhetnek. Az ítélkezés helyett egyszerűen érdemes időnként a dolgok mögé nézni, hiszen sem a mai kultúra, sem az egykori népi kultúra nem ismerhető meg igazán, ha nem ismerjük a mögötte húzódó értékrendet és mentalitást.

Közmédia-javallat

Süveges Gergő heti ajánlója E héten Süveges Gergő, a Közbeszéd és a Heti Hírmondó, valamint a Kossuth Rádió Szombat délelőtt című adásának műsorvezetője tallózik a műsorújságból. Minden szentnek maga felé hajlik a keze, így hétfőre és minden estére a Közbeszéd című műsort ajánlom az olvasók figyelmébe. A Jegyes-Tóth Krisztával és velem eltöltött félórát azoknak javaslom, akik a hírek hátterére, s egyben szereplőire is kíváncsiak

(Duna 18.35). Maradjunk még a hét első napjánál, s válasszuk a Tálentumot! Az izgalmas portrésorozat aktuális epizódja Szabó István filmrendező munkásságával foglalkozik. Nagyon tisztelem az Oscar- és Kossuthdíjas magyar filmrendező életművét, s örülök annak, hogy a közelmúltban a már említett Közbeszédben ven-

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 14 .

dégül is láthattam (Duna 23.30). Kedden az Öveges magyar ismeretterjesztő sorozatra hívom fel a figyelmet. A nálam idősebbeknek, de még korosztályomnak sem kell bemutatni a neves professzort, akinek kísérletein generációk nőttek fel. Azokat a fiatalokat is ő indította el a pályán, akik több-kevesebb sikerrel nyomdokaiba kívántak lépni. A tudományt népszerűsítő módszere immár a magyar művelődéstörténet része (M1 14.20). Szerkesztőként is izgalmas számomra napról napra hallgatni, ahogyan A Hely című műsor témaadó helyszíneit kiválasztják. A műsor hangulata is egyedi, s olyan helyekre kalauzol, ahová egyébként nem jutnék el (Csütörtök, Kossuth Rádió

11.06). A MunkaügyekIrReality Show-t aznap az M1-en tekinthetjük meg. Aki dolgozott már irodában, annak ismerősek lesznek a szituációk (M1 21.50).

középdöntőknél járunk, s ne feledjük: három külhoni magyar énekes is továbbjutott. Minden bizonnyal e napon is izgulhatunk valamelyi­

Pénteken ebéd után kapcsoljuk be a Kossuth Rádiót! A Rádiószínházban Bodor Ádám Sinistra körzet című regényének irracionális hangulatába élhetjük bele magunkat. A bodorádámi világlátás nagyon közel áll hozzám, így műveit szívesen olvasom, jelen esetben hallgatom (13.05). Szombaton legyen A Dalé a főszerep! Immár a

kükért (20.15). Vasárnap este a filmek gazdag választékából szemezgethetünk. Az M1-en az Oscar-díjas filmek sorozatban A bombák földjén című alkotást (22.15), a Dunán pedig a Csillagosok, katonákat (21.00) láthatjuk. Egyik sem szívvidító mozi, de mindenképpen a filmtörténet kiváló alkotásai.

9


Info február 15. péntek Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 12:00 Panoptikum, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:05 Ifjúsági műsor, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Az év személyisége – Avsenik 60 éve, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:45 Schladming: Óriás műlesiklás, férfiak, 1. futam, 11:40 Jó óra, 13:15 Schladming: Óriás műlesiklás, férfiak, 2. futam, 14:35 Érdekel a könyv, 14:55 A nyolcadik nap, 15:30 Hallgassunk a csöndre, 16:05 Labdarúgó-összefoglaló, 17:00 Nove Mesto: Biatlon vb, nők, 18:45 Schladming: Óriás műlesiklás, férfiak, ism., 20:05 Scladming éjszaka, 20:25 Róma sorsa – francia dok. sorozat, 21:15 Miranda – angol sorozat, 21:45 Scott és Bailey – angol sorozat, 22:35 Rekviem egy álomért – am. film, 0:15 Ismétlés.

Magyar Tévé 5:20–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 12:55 Esély, 13:25 Gasztroangyal, 14:20 Fejjel a Fajnak – dok. sorozat, 14:25 Ízőrzők, 15:00 Humoróra, 15 : 5 5 Boston Legal – am. so23:00 Négy pasi meg egy rozat, 16:45 Acu seprű hercegnő – japán sorozat, 17:30 Jövő időben, 17:35 Híradó, 17:45 A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai sorozat, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 Híradó este, 20:15 Igazából szerelem – angol film, 22:30 Az Este, 23:00 Négy pasi meg egy seprű – kanadai film, 0:45 Híradó, 0:55 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 11:40 Asztro Show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 Autómánia, 13:40 Éjjel-nappal Budapest, 14:35 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:25 Riválisok – mexikói sorozat, 17:20 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 Éjjel-nappal Budapest, 20:05 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 A zöld íjász – am. sorozat, 22:25 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:25 Az egység – am. sorozat, 0:30 Reflektor, 0:45 Gasztrotúra, 1:10 Autómánia.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:00 Titkok hálójában – am. sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 15:00 Szerelmes Anna – német sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Doktor House – am. sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Aktív, 18:30 Tények, 19:30 Családi titkok – reality-show, 20:25 Bűnök és szerelmek – magyar sorozat, 21:00 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:30 I. Q. – A szerelem relatív – am. film, 23:25 Kettős ügynök – am. sorozat, 0:25 Tények este.

Duna Tévé 5:25–8:30 Virradóra, 8:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:10 Helló, Doki – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 A világ metrói – dok. sorozat, 15:50 Zodiákus – magyar sorozat, 16:30 Térkép, 17:05 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:25 Dunasport, 18:35 Közbeszéd, 19:05 Angyali érintés – am. sorozat, 19:55 Csillagjegyek – francia sorozat, 20:45 Hírek, 20:50 Dunasport, 21:00 Egy tiszta nő – angol sorozat, 21:50 Kultikon, 22:10 Wallander – angol–svéd–am.–német sorozat, 23:40 Koncertek az A38 hajón, 0:45 Ismétlések.

február 16. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:25 A Hét, ism., 14:40 Helyes ötlet!, ism., 15:10 Szlovén magazin, 15:45 A sötétség vadászai – dok. sorozat, ism., 16:20 Állatokról, emberekről, 17:00 Hírek, 17:15 A kertben, 17:35 Dél-Olasz21:35 OSS 117: Kairó, a ország – francia kémfészek dok. sorozat, 18:35 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanások, 20:00 Az én Szlovéniám – kvíz, 21:35 OSS 117: Kairó, a kémfészek – francia film, 23:10 Hírek, 23:40 Reklámőrültek – am. sorozat, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:10 Tizenkettő, 8:15 Szlovénia nézetei, ism., 9:45 Schladming: Műlesiklás, nők, 1. futam, 11:40 Davos: Sífutó vk, 13:15 Schladming: Műlesiklás, nők, 2. futam, 14:25 Ljubno: Síugró vk, nők, 16:00 Nove Mesto: Biatlon vb, férfiak, 16:55 Oberstdorf: Síugró vk, férfiak, 18:45 Zágráb: Műkorcsolya Eb, revü, 20:05 Schladming éjszaka, 20:25 M. Kogoj, J. Vidmar: Fekete maszkok – opera, 23:15 33/45 – zenés műsor, 0:05 Aranyfüst.

Magyar Tévé 5:30–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:05 Summa, 12:35 Történetek a nagyvilágból, 13:05 Ispotály: Telkibánya kincse – dok. film, 13:40 Bohóc a falon – magyar film, 15:00 Az utolsó előtti út – dok. sorozat, 15:50 A Csendes-óceán – dok. sorozat, 16:45 Doc Martin – angol sorozat, 17:35 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:15 A Dal – 3. elődöntő, 22:15 Emlékezz rám – am. film, 0:05 A sziklatanács titka – francia film.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:35 112 – Életmentők – német sorozat, 11:30 XXI. század, 12:00 Házon kívül, 12:30 Autómánia, 13:05 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 13:30 Az utazó – am. sorozat, 14:30 A zöld íjász – am. sorozat, 15:30 Cobra 19:30 Holnapután 11 – német sorozat, 16:35 Hajszál híján hősök – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 Holnapután – am. film, 21:55 Féktelenül – am. film, 0:15 Kromofóbia – am.–angol film.

TV2 6:25 TV2-matiné, 11:30 Babavilág, 12:00 Herkules – am. sorozat, 13:00 Psych – Dilis detektívek – am. sorozat, 14:00 Autóguru, 14:30 Monk – Flúgos nyomozó – am. sorozat, 15:30 Célkeresztben – am. sorozat, 16:30 Kettős ügynök – am. sorozat, 17:30 Irigy Hónaljmirigy Show, 18:30 Tények, 19:00 Aktív Extra, 19:35 Pókember 2. – am. film, 22:00 Bad Boys 2. – am. film, 0:45 Rocksuli – am.–német film.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:10 Álmomban rétisas szállt a kertünkbe… – dok. film, 12:40 Pizsamajáték – am. zenés film, 14:20 Táncvarázs, 15:10 Hagyaték – magyar sorozat, 15:40 Önök kérték!, 16:40 Pista tekintetes úr – magyar film, 18:00 Híradó, 18:35 Mága Zoltán – Budapesti újévi koncert, 19:30 Hogy volt!?, 20:25 Futótűz – am.–kanadai sorozat, 21:10 William és Kate – Egy álom valóra vált – am. film, 22:40 Dunasport, 22:55 Napok, évek, századok, 23:50 MüpArt, 1:25 Koncertek az A38 hajón.

február 17. vasárnap

február 18. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:40 Művelődési műsor, 11:15 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:20 Az év személyisége – Avsenik 60 éve, ism., 15:10 1981 – kanadai film, 17:00 Hírek, 17:15 Dekameron – szlovén sorozat, 17:50 Színészek álarc nélkül, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Ki mer vacsorára menni?, 21:00 Az író és a város: Drago Jančar, 21:50 A szlovének egészsége – dok. sorozat, 22:20 Hírek, 22:50 Az anarchia fiai – am. sorozat, 23:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:45 Az időn át, 7:30 Glóbusz, 8:05 Szlovén magazin, 8:30 Turbulencia, 9:00 Zenés matiné, 9:45 Schladming: Műlesiklás, férfiak, 1. futam, 11:45 Nove Mesto: Biatlon vb, nők, 13:15 Schladming: Műlesiklás, férfiak, 2. futam, 14:25 Ljubno: Síugró vk, nők, 16:00 Nove Mesto: Biatlon vb, ism., 16:55 9:45 Schladming: Oberstdorf: Síugró, vk, Műlesiklás, férfiak férfiak, csoportos, 18:50 A Bloudek-elismerések kiosztása, 19:30 Lottó, 20:05 Schladming éjszaka, 20:30 A kis nagyvilág – angol sorozat, 21:20 City folk: Prága, 21:45 Aj Vejvej: Sajnálat nélkül – am. dok. műsor, 23:20 Kisfilmek.

Magyar Tévé 6:00 Esély, 9:00 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:05 Világ+Kép, 12:35 A Csendes-óceán – dok. sorozat, 13:30 Telesport, 14:05 KorTárs, 14:35 A leggyorsabb Indian – új-zélandi–am. film, 16:45 Phineas és Ferb – A 2. dimenzióban – am. rajzfilm, 18:05 Elcserélt lányok – am. sorozat, 18:50 A Lényeg, 19:30 Híradó este, 20:15 The Artist – A némafilmes – francia film, 22:00 A Faun labirintusa – mex.–spanyol film, 23:55 MüpArt classic.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:05 Egészségkalauz, 10:40 Teleshop, 11:35 Gasztrotúra, 12:00 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek, 12:40 Havazin, 13:15 Tuti gimi – am. sorozat, 14:15 Összekutyulva – am. film, 16:20 Ízlések és pofonok – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 Taxi 4. – francia film, 21:50 Államérdek – am. film, 0:15 Portré, 0:45 Ismétlések.

TV2 6:25 TV2-matiné, 10:00 Astro-Világ, 11:05 Egészségmánia, 11:35 Stahl konyhája, 12:05 Több mint TestŐr, 12:35 13-as raktár – am. sorozat, 13:25 Zsaruvér – am. sorozat, 14:15 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 15:10 Lángoló Chicago – am. 20:05 Csak a testesorozat, 16:10 Pókember den át! 2. – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Csak a testeden át! – am. film, 21:45 A Sakál – am. film, 0:10 Vadászat a Vörös Októberre – am. film, 2:35 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:20 Ízőrzők, 12:55 VII. Olivér – magyar film, 14:35 Talpalatnyi zöld, 15:05 Hazajáró, 15:40 Mága Zoltán – Budapesti újévi koncert, ism., 16:35 Maga lesz a férjem – magyar film, 18:00 Híradó, 18:25 Dunasport, 18:35 Heti Hírmondó, 19:05 Önök kérték!, 20:00 Özvegy és leánya – magyar sorozat, 20:50 Mephisto – magyar–osztrák film, 23:30 Klubszoba, 0:20 A tojás – török–görög film, 2:05 Ismétlések.

7:00 Jó reggelt, 10:15 Gyerekműsor, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:35 Éjféli klub, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 Írások, 23:35 Érdekel a könyv, 23:55 Jazz, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:20 Jó reggelt, 14:15 A pont, 15:25 Az író és a város, ism., 16:25 Róma sorsa – francia dok. sorozat, ism., 17:30 Jó napot, Koroška!, 18:00 Helyes ötlet!, 18:30 Ez lesz a szakmám, 19:00 A pont, 19:50 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:00 Evolúció – angol film, 21:45 Jack Taylor: Rendőrök – ír sorozat, 23:10 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Magyarlakta vidékek krónikája, 14:30 Ízőrzők, 15:05 Humoróra, 16:00 Boston Legal – am. sorozat, 16:45 Acu hercegnő – japán sorozat, 17:30 Jövő időben, 17:35 Híradó, 17:45 A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai sorozat, 16:45 Acu hercegnő 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 Híradó este, 20:15 Hacktion újratöltve – magyar sorozat, 21:15 Kékfény, 22:10 Az este, 22:45 KorTárs, 23:15 Aranymetszés, 0:10 Híradó, 0:25 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 10:00 Top Shop, 11:40 Asztro show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 Fókusz plusz, 13:40 Éjjel-nappal Budapest, 14:35 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:20 Riválisok – mexikói sorozat, 17:20 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:05 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Csont nélkül – am. sorozat, 23:30 A hatalom hálójában – am. sorozat, 0:30 Reflektor, 0:45 Terminátor – Sarah Connor krónikája – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 10:30 Astro-Világ, 11:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:00 Titkok hálójában – am. sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 15:00 Szerelmes Anna – német sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Doktor House – am. sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Aktív, 18:30 Tények, 19:30 Családi titkok – reality-show, 20:25 Bűnök és szerelmek – magyar sorozat, 21:00 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:30 NCIS – am. sorozat, 22:30 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:30 A médium – am. sorozat, 0:30 Tények Este, 1:05 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:00 Kapcsoljuk az Országházat, 16:30 Térkép, 17:05 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Közbeszéd, 19:05 Angyali érintés – am. sorozat, 19:55 A 7820:45 Adjátok vissza a as körzet – magyar hegyeimet sorozat, 20:30 Hírek, 20:35 Dunasport, 20:45 Adjátok vissza a hegyeimet – magyar dok. film, 22:40 Kultikon, 23:00 Sportaréna, 23:55 Koncertek az A38 hajón, 0:45 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 013 . f e b r u á r 14 .


Info február 20. szerda

február 19. kedd Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:20 Írások, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, 14:20 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Pitypang, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 23:35 Az író és a város: Drago Jančar Nyíltan, 20:55 Tomos – dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Glóbusz, 23:35 Az író és a város: Drago Jančar, ism., 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:20 Jó reggelt, 14:20 A pont, ism., 15:30 Az én Szlovéniám – kvíz, 17:05 A hírnök, 17:35 A szlovének egészsége – dok. sorozat, ism., 18:05 Hidak: Pitypang, ism., 18:35 A szlovén vízkör, 19:00 A pont, 19:50 Az Astro sorsolása, 20:00 Ezazene – szlovén sorozat, 20:30 Zenés műsor, 21:45 Lebegés – brazil film, 23:20 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Kékfény, 14:20 Öveges 33 – dok. sorozat, 14:35 Ízőrzők, 15:10 Nevetni kell, ennyi az egész, 16:05 Boston Legal – am. sorozat, 16:50 Acu hercegnő – japán sorozat, 17:35 Híradó, 17:45 A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai sorozat, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 Híradó este, 20:15 Párizsi helyszínelők – francia sorozat, 21:10 Camelot – am. sorozat, 22:05 Az Este, 22:40 Luther – angol sorozat, 23:35 Hírek, 23:50 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 11:40 Asztro show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 Gasztrotúra, 13:40 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:35 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:20 Riválisok – 22:25 A Grace klinika mexikói sorozat, 17:20 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:05 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 A mentalista – am. sorozat, 22:25 A Grace klinika – am. sorozat, 23:30 XXI. század, 0:00 Reflektor, 0:15 Ments meg! – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények Reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 10:30 Astro-Világ, 11:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:00 Titkok hálójában – am. sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 15:00 Szerelmes Anna – német sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Doktor House – am. sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Aktív, 18:30 Tények, 19:30 Családi titkok, 20:25 Bűnök és szerelmek – magyar sorozat, 21:00 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:30 Men in Black – am. film, 23:25 Hősök – am. sorozat, 0:20 Update Konyha, 0:25 Tények Este, 1:00 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00 Kapcsoljuk az Országházat, 16:00 Hitvallók és ügynökök – magyar dok. film, 16:30 Térkép, 17:05 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:25 Dunasport, 19:05 Angyali érintés – am. sorozat, 19:55 Mire megvénülünk – magyar sorozat, 20:50 Hírek, 21:05 Fényes csillag – angol–ausztrál film, 22:45 Kultikon, 23:45 Koncertek az A38 hajón, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:15 Gyerekműsor, 11:50 Tomos – dok. film, ism., 13:00 Híradó, 13:30 A Hét, ism., 14:20 Glóbusz, 15:10 Hidak, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:05 Jó óra, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 Lars és az igazi lány – am. film, 21:35 Kisfilm, 22:00 Visszhangok, 23:05 Tizenkettő: Vikas Swarup, 0:05 Zenés est, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:25 Jó reggelt, 14:30 A pont, 15:40 Színészek álarc nélkül, 16:15 Ez lesz a szakmám, 16:45 A hírnök, 17:15 Európai magazin, 17:40 Hidak, 18:10 Állatokról, emberekről, 18:35 A kertben, 19:00 A pont, 19:50 Lottó, 22:20 Kellemetlen igazság 20:05 Sportkihívás, 20:30 Neira… egy szám a rendszerben – dok. műsor, 21:00 Fekete fivérek – szlovén sorozat, 21:45 Aranyfüst, 22:20 Kellemetlen igazság – am. film, 23:55 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Arisztokraták – angol sorozat, 14:15 Fejjel a Fajnak – dok. sorozat, 14:25 Ízőrzők, 15:00 Humoróra, 16:00 Boston Legal – am. sorozat, 16:45 Acu hercegnő – japán sorozat, 17:30 Jövő időben, 17:35 Híradó, 17:45 A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai sorozat, 18:35 Rex felügyelő – német sorozat, 19:30 Híradó este, 20:15 Bosszú – am. sorozat, 21:05 A Kennedy család – kanadai sorozat, 21:50 Az Este, 22:25 Summa, 22:55 Történetek a nagyvilágból, 23:25 Híradó, 23:40 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli 11:40 Asztro show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 Trendmánia, 13:40 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:35 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:20 Riválisok – mexikói sorozat, 17:20 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:05 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Szulejmán – török sorozat, 22:35 Házon kívül, 23:05 Szűzlányok ajándéka – am. film, 1:00 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:00 Titkok hálójában – am. sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 15:00 Szerelmes Anna – német sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Doktor House – am. sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Aktív, 18:30 Tények, 19:30 Családi titkok, 20:25 Bűnök és szerelmek – magyar sorozat, 21:00 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:30 Sherlock és Watson – am. sorozat, 22:30 Frizbi Hajdú Péterrel, 23:45 Áldott jó nyomozó – am. sorozat, 0:40 Update Konyha, 0:45 Tények este, 1:20 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:10 Helló, Doki – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 Koncsol László portréja, 15:30 Vidékességek – dok. sorozat, 16:00 Hitvallók és ügynökök – dok. sorozat, 16:30 Térkép, 17:05 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Közbeszéd, 19:05 Angyali érintés – am. sorozat, 19:55 Glóbusz – magyar sorozat, 20:50 Hírek, 20:55 Dunasport, 21:05 Első a szerelem – angol film, 22:45 Kultikon, 23:15 Élet a Marson – angol sorozat, 1:05 Koncertek az A38 hajón.

február 21. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Állatokról, emberekről, ism., 12:25 A kertben, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Nyíltan, ism., 14:25 Szlovén villanások, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Határtalan, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Helyes ötlet!, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:35 Panoptikum, 0:30 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 14 .

Február 14-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:20 Jó reggelt, 12:30 Val di Fiemme: Sífutó vb, 15:10 Val di Fiemme: Síugró vb, nők, 16:55 Ki mer vacsorára menni?, ism., 17:55 A szlovén vízkör, 18:20 Ezazene – szlovén sorozat, ism., 19:00 A pont, 19:50 A lóhere, 20:00 Sport, 21:30 Korszerű család – am. sorozat, 21:55 Marchlands – angol sorozat, 22:40 Ismétlés.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 A Kennedy család – kanadai sorozat, 14:05 Öveges 33 – dok. sorozat, 14:25 Ízőrzők, 15:05 Beugró, 15:55 Boston Legal – am. sorozat, 16:40 Acu hercegnő – japán sorozat, 17:25 Szerencse Híradó, 17:40 Híradó, 17:45 A szenvedélyek 20:15 Álmodozni lángjai – am.–kolumbiai somindig lehet rozat, 18:35 Rex felügyelő – német sorozat, 19:30 Híradó este, 20:15 Álmodozni mindig lehet – francia film, 21:50 Munkaügyek – IrReality Show – magyar sorozat, 22:20 Az Este, 22:55 Nemzeti Nagyvizit, 23:25 A rejtélyes XX. század, 23:55 Híradó, 0:10 Ismétlések.

Súlypont: stúdióbeszélgetés dr. Kaszás Gizella klinikai szakpszichológussal és Rozgonyi Emőke református lelkésznővel a párválasztásról (az ismétlés elmarad) Február 15-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 8:15 Reggeli, 11:40 Asztro Show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 Havazin, 13:40 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:35 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:20 Riválisok – mexikói sorozat, 17:20 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:05 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Tango és Cash – am. film, 23:25 Totál szívás – am. sorozat, 0:30 Reflektor, 0:45 Infománia.

TV2

Hidak: aktuális összeállítás, benne riportok a szlovén kultúra napja alkalmából szervezett rendezvényekről (az ismétlés elmarad) Február 19-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:00 Titkok hálójában – mexikói sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 15:00 Szerelmes Anna – német sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Doktor House – am. sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Aktív, 18:30 Tények, 19:30 Családi titkok, 20:25 Bűnök és szerelmek – magyar sorozat, 21:00 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:30 Superbad – avagy miért ciki a szex? – am. film, 23:45 Grimm – am. sorozat, 0:40 Update Konyha, 0:45 Tények Este, 1:20 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:10 Helló, Doki – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 Univerzum – osztrák dok. sorozat, 16:00 Hitvallók és ügynökök – dok. sorozat, 16:30 Térkép, 17:05 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 21:10 Álmodozások kora Közbeszéd, 19:05 Angyali érintés – am. sorozat, 19:55 Angyalbőrben – magyar sorozat, 20:55 Hírek, 21:00 Dunasport, 21:10 Álmodozások kora – magyar film, 22:40 Kultikon, 23:00 MüpArt Classic, 1:55 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Pitypang: gyermekműsor, benne a dobronaki ovisok fürge ujjaikkal alkotnak (ismétlés: kedden 18.05-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Február 20-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne ismét jelentkezik gazdasági rovatunk, amelyben beszélgetést láthatnak a lendvai Turizmus Kft. új igazgatójával (ismétlés: szerdán 17.40-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Február 21-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Határtalan: a szombathelyi, a vajdasági és a lendvai tévéstúdió közös műsora (az ismétlés elmarad) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info gyertyafény Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2013. február 12-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Biztosítási ügynök – Lendva terütén Prima zavarovalna družba d.o.o., Partizanska ulica 19., Ljubljana (1 munkahely, középiskolai végzettség, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2013. február 18.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon.

figyelmükbe

Február 14-e és 20-a között Lendvai Plébánia Dobronaki Plébánia Péntekenként fél órával az esti szentmise előtt keresztúti ájtatosság van. A böjti időben fél órával az esti szentmise előtt mindkét lelkipásztorotoknál alkalmatok nyílik gyónásra vagy lelki beszélgetésre. Szombaton 8.00 és 12.00 óra között padkiadás lesz. Szombaton 19.15-kor a szülők és a keresztszülők előkészülete a keresztelőre. A következő vasárnap nagyböjt első vasárnapja. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise. Szombaton 16.00 órakor Pincén, 17.00 órakor Petesházán lesz szentmise. Lendván 18.00 órakor a hittanosok és a családok részére lesz szentmise.

Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor lesznek, kivéve szerdán, amikor a szentmisére 7.30-kor kerül sor. Szombaton szentmise lesz 16.00 órakor Göntérházán, 18.00 órakor pedig a plébániatemplombam. Vasárnap a szentmisék 8.00 és 10.00 órakor lesznek, 11.30-kor pedig Ra­ da­mosban. Február 20-án keresztúti ájtatosság: 17.00-kor a plébániatemplomban, 17.30-kor Göntérházán, valamint 17.30-kor Radamosban, 18.00 órakor pedig Dobronakon lesz szentmise.

Evangélikus Egyház Lendván minden első és harmadik vasárnap van istentisztelet.

névnapsoroló Február 15-től 21-ig Péntek – Kolos, Georgina Szombat – Juianna, Lilla Vasárnap – Donát Hétfő – Bernadett Kedd – Zsuzsanna Szerda – Aladár, Álmos Csütörtök – Eleonóra

•Február 15., péntek 16.00 óra, •Területi és Tanulmányi Könyvtár, Muraszombat •Andrea Haberl-Zemljič: Pustiti jezik v vasi: ohranjanje in opuščanje slovenskega jezika v Radgonskem kotu, illetve a Die Sprache im Dorf lassen (Hagyjuk a nyelvet a faluban) című könyv szlovén nyelvű fordításának bemutatója. •Február 16., szombat 19.00 óra, •Színház- és Hangversenyterem, Lendva •Mirko Švenda – Žiga, ŽigaŽaga bend és Sofija Cingula (mezzoszoprán) „Žiga és Sofija a szerelmeseknek” című Valentin-napi koncertje Belépődíj: 9 euró •Február 21., csütörtök 18.00 óra, •a Kultúregyesületek Községi Szövetségének helyiségei, Lendva •4. irodalmi est

időjárás A hét végére hideg, borult idő várható.

Legyen Ön is az előfizetőnk! Megrendelőlap Megrendelem a Népújság hetilapot az alábbi címre:

példányban

Név: Cím:

Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

" 12

N É P Ú J S Á G 2 013 . f e b r u á r 14 .


Info KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS „Küzdöttem értetek szívvel és erővel, De mint a büszke fák, végül eldőltem. Most szívemből kérem tőletek, Szeressétek egymást, mert én már nem leszek…” Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk és dédmamánk,

„Nem haltál meg, csak elmentél és nem szóltál, úgy szöktél meg e világból, hogy Isten veledet sem mondtál.”

(1950–2013)

életének 87. évében csendesen elhunyt. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték és gyászunkban osztoznak. Hálásan köszönjük a virágokat és a gyertyákat, valamint az egyéb adományokat. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk rá. Szerettei

Értesítés!

temetésén részt vettek, adományaikkal és részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek, valamint e nehéz pillanatokban mellettünk álltak. Külön köszönetet mondunk Bernád József püspöki tanácsos úrnak a gyászszertartásért, a hosszúfalui imádkozóasszonyoknak az elmondott imákért és az énekeseknek a gyászénekekért, valamint a Soós temetkezési vállalatnak a szolgáltatásért. Hosszúfalu, 2013. január 20-án

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Értesítjük Önöket, hogy a muravidéki magyar művelődési egyesületek, műkedvelő csoportok találkozójára – operettgála két felvonásban Oszvald Marikával és Kalocsai Zsuzsával, valamint az Orfeum Színpad sztárjaival – a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség autóbuszokat indít. Az autóbuszok 2013. február 15-én, pénteken a következő menetrend szerint közlekednek. 2013. február 15-én, pénteken 18 órakor busz indulási felszállási hely idő 1. busz 16:00 Hodos, felső buszmegálló 52 fős 16:10 Hodos, alsó buszmegálló 16:30 Domonkosfa, faluotthon 16:40 Szerdahely, buszmegálló 16:50 Pártosfalva, a vendéglőnél 17:00 Szentlászló, buszmegálló 17:30 Lendva, kultúrház

2. busz 16:40 Muraszombat, buszpályaudvar 54 fős 17:10 Dobronak, buszmegálló 17:30 Lendva, kultúrház

24 fő 30 fő = összesen 54 fő

3. busz 16:30 Petesháza, buszmegálló a főúton 52 fős 16:35 Petesháza, buszmegálló a faluban 16:50 Völgyifalu, faluotthon 17:00 Pince, buszmegálló 17:15 Csente, buszmegálló az iskolánál 17:25 Lendva, kultúrház

14 fő 15 fő 18 fő 5 fő = összesen 52 fő

4. busz 17:15 Hármasmalom, buszmegálló 15 fős 17:25 Lendva, kultúrház

13 fő = összesen 13 fő

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 14 .

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk,

Pál László

Zsemlics Mária

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

15 fő 15 fő 6 fő 5 fő 10 fő = összesen 51 fő

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, komáknak, keresztgyerekeknek, szomszédoknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, akik drága halottunk,

Amíg éltél, szerettünk, amíg élünk, el nem felejtünk.

Hári Károly (1945–2013)

temetésén részt vettek, virág- és gyertyaadományukkal, a templomra adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönet Beznec Štefan lelkész úrnak a gyászszertartásért, Nemec Ludvik kántor úrnak a gyászénekekért, a ljubljanai és a rakičani kórház személyzetének a segítségért, valamint mindazoknak, akik meglátogatták betegágyánál. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. A gyászoló család

Domonkosfa, Gornji Slaveči, Lendvahegy, Ausztria, Kanada, 2013. február 8-án

apróhirdetés •Eladó használt, rozsdamentes konyhai mosogatóvályú, 1 részes – 60x80 cm, bal oldali (ára: 20,00 euró), használt rozsdamentes konyhai mosogatóvályú, 2 részes – 60x120 cm (ára: 20,00 euró), 4 db Snow Wolf 175x70x13-as téli gumiabroncs felnivel, egy idényben használt (ára: 100,00 euró), valamint 3 db Matador 165x70x13-as nyári gumiabroncs (ára: 50,00 euró). Érdeklődni: tel. 041948-708. •Magyarországi cég Szlovéniában induló üzletéhez magyarul is beszélő munka-

társakat keres. Érdeklődni: tel. 0036/30-742-9704 vagy 041-585-252. GéSz és Sziklás Kft., Debrecen, Veres Péter u. 19. •Sertések eladók levágásra vagy továbbnevelésre. Érdeklődni: tel. 040-938-073. •Lentiben, a fürdőtől 500 méterre jó állapotban lévő, bebútorozott, 14 éves családi ház hosszabb időre kiadó. Érdeklődni: tel. 02/5791662. •Eladók hazai, tisztított csirkék. Ára: 2,70 euró/kg. Ingyenes házhoz szállítás. Érdeklődni: tel. 051-790-036.

Felhívás A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség tájékoztatja a muravidéki magyar nonprofit szervezeteket, művelődési és egyéb egyesületeket, hogy igény esetén ingyen elkészíti az éves pénzügyi beszámolójukat. Erre vonatkozó igényüket l e g k é s ő b b fe b r u ár 28-ig jelezzék az MMÖNK könyvelőjének az 578 8714-es telefonszámon.

13


Info Humor Az ötvenes évek elején egy kisváros órásboltja előtt hosszú sor kígyózik. Az arra haladó öregas�szony megkérdi a hátul állók egyikét, mire várnak. – Órákat hoztak a Szovjetunióból. A néni izgatottan felkiált: – Engedjetek előre! Én ezer közül is megismerem a miénket! Egy nyugdíjas megkapja élete legelső golfszerelését. – A labdát úgy kell ütni, hogy afelé a zászló felé menjen – mondja az edző. A nyugdíjas nagyot üt a labdába. Az végigrepül a pálya felett, és a lyuk előtt két centivel ér földet. – És most mit csináljak? – kérdi a nyugdíjas az elképedt edzőtől. – Most bele kell találnia a lyukba. Mire a nyugdíjas dün�nyögve: – Ezt előbb is mondhatta volna... Egy vállalat vezetője egy nap új alkalmazottat vesz fel. – Mi a neve? – kérdezi a jelentkezőtől. – János – válaszol a férfi. A főnök arca elborul: – Nézze, nem tudom, eddig milyen szedett-vedett helyen dolgozott, de nálunk senkit nem szólítanak a keresztnevén. Ez csak fölösleges bizalmaskodáshoz vezetne, ami tudvalevőleg a tekintély rombolását eredményezi. Alkalmazottaimat kizárólag a vezetéknevükön szólítom: Kovács, Kiss, Tóth... Csak a vezetéknév, érti, ugye? Magának én Nagy igazgató úr vagyok. Semmi haverkodás, és akkor minden rendben lesz. Akkor kezdjük még egyszer. Mi a teljes neve? A jelentkező sóhajt, majd kiböki: – Az én teljes nevem: Drágám János. – Oké, János, akkor beszéljünk az anyagiakról...

14

Horoszkóp

Rejtett hol-mi

Keressük tovább!

Kos Már. 21. – ápr. 20. Kerülje a meggondolatlan megjegyzéseket, mert könnyen rátapinthat valakinek a gyenge pontjára. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Ön akkor is megőrzi nyugalmát és akkor is képes a helyzet megoldását keresni, amikor vészhelyzet van. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Nem szereti, amikor anyagi dolgokkal kell foglalkoznia, ám most mégis kénytelen lesz ezt tenni.

Legújabb rejtvényünkben újra egy épület részlete szerepel. Segítségül elég annyi, hogy a keresett „holmi” a tudásra éhes legifjabb nemzedék otthona. Ismét azt kérdezzük, amit mindig: mi látható a képen és hol

található? Szerencsés kutakodást! Előző rejtvényünk helyes megfejtése a Lendva-hegyi Szentháromság kápolna oltára volt. A sorsoláskor a szerencse Gerber Maria völgyifalui olvasónknak ked-

vezett. Gratulálunk, nyereménye a Népújság Kő kövön maradjon! című kiadványa, melyet szerkesztőségünkben vehet át. E heti rejtvényünk beküldési határideje február 25. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva

kulcslyuk

Szombathelyi Tamás és Hajnalka, a hodosi Árgyélus Gyermek Néptánccsoport szakmai vezetői Az ideális nő? Tamás: Megértő, türelmes. A többi már jön magától. Álomutazás? Hajnalka: Jaffa. Álomszakma? Tamás: Üdülőhelytesztelő, akit mindenhova elküldenek, hogy minden extra dolgot kipróbáljon, és ezért még fizetést is kap. Ha sport, akkor... Hajnalka: Tai-chi. Ha lazítás, akkor... Tamás: egy jó kis unalmas alvás. Ha étel, akkor... Tamás: rántott csirkecomb hasábburgonyával. Vagy a nagyim húslevese. Ha ital, akkor... Tamás: mézes ágyas pálinka. Ha édesség, nyalánkság, akkor... Hajnalka: gibanica.

Kedvenc ruhadarab? Hajnalka: Egy tizenöt éves piros kötényruha. Kedvenc író, könyv? Hajnalka: Sütő Andrástól az Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Melyik a kedvenc rajzfilmje? Tamás: Mézga család, Jégkorszak. Kabala, amulett? Hajnalka: Nem ebben hiszek. Legjobb tulajdonsága? Tamás: Vidámság. Legrosszabb tulajdonsága? Tamás: Pató Pál úri gondolkodásmód. „Ej, ráérünk arra még!” Ha tehetné, a világban eltörölné... Hajnalka: a káromkodást. Leghasznosabb tárgya? Hajnalka: fogselyem. Amit a legjobban szeret hallani... Tamás és Hajnalka: magyar népzene.

Rák Jún. 22. - júl. 22. Vannak helyzetek, amikor nem tud hatni a dolgok végkifejletére. Ez Önnek igazi kihívást jelent. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Kerülje a hatalmi harcokat, mert a legrosszabb eredményt most a nyílt háborúskodás hozná. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Utazzon el valahová, mert az új környezet új tervekre inspirálja, és ez friss lendületet hoz a munkájába! Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Fontos kérdésben kell döntenie, éspedig az érzelmek kizárásával, ami Önnek igazán nehezére esik. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Sokszor csupán azért, hogy valami újat tehessen, megfeledkezik a régiről. Sajnos a szerelemben is. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Semmi sem ijeszti meg annyira, mint amikor ellenfelei tisztességtelen módszereket alkalmaznak Önnel szemben. Bak Dec. 23. – jan. 20. Az érzelmi elköteleződés nem tartozik az erős oldalai közé. Ne ígérjen olyat, amit nem tud betartani. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Emberek közé kívánkozik, hogy megvitathasson velük különböző témákat, amelyek mostanában foglalkoztatják. Halak Febr. 20. – már. 20. Előfordul, hogy annyira igyekszik megérteni a másik álláspontját, hogy a sajátjáról egészen megfeledkezik.

N É P Ú J S Á G 2 013 . f e b r u á r 14 .


Kultúra

Zatelli regénye megjelent szlovénul is

Fotó: MMR

A Lendvai Könyvtár olvasótermében múlt csütörtökön bemutatták Klarisa Jovanovič fordításában

hazájában pedig elnyerte a szlovén Kresnik-díjhoz hasonlítható prózaalkotásoknak járó díjat. Zyrane

kos alkotás regényfüzérként is olvasható, egy-egy rész önálló alkotásként is megállja a helyét, így nem tűnik hosszadalmas olvasásnak. A fordító sem érezte vontatottnak a feladatot, hiszen 2,5 év alatt elkészült a szlovén változattal. A könyvben a görög mitológia európai recepciójára is utalás történik. Egy azonban bizonyos, a görög világ képe a merev A kötetet a fordító, Klarisa Jovanovič és Robert Titan Felix társadalmi szokások regényszerű mutatta be. m e g j e l e n í t é sé n Zyrane Zatelli görög re- Zatelli könyve azóta valódi mindig átsugárzik, s hitegényíró Farkasszürkület bestsellerré vált, kultikus lesíti azt a nehéz vidéki élet című művét. A fordítóval regény, mely a görög mito- és a kitartás fennkölt érzéRobert Titan Felix beszél- lógiát „próbálja ki” realista se/etikája. Tulajdonképgetett. A könyvet, mely háttér előtt, tehát a mági- pen ez adja meg a hitelét eredetileg 1993-ban látott kus realizmus sajátos vál- ennek a nagyon precízen napvilágot, számos euró- tozatával van dolgunk. A megírt könyvnek. pai nyelvre lefordították, 10 részes, 700 oldalnyi vas-ce

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 14 .

… Azok a régi szép idők, amikor a lányokat a fiúk „mulaccságba” kísérték, jaj, milyen jó is volt akkor… Nos, aki a régi szép idők után sóvárog, az ne tegye, mert most itt az alkalom, hogy egy valódi falusi bálba csöppenjen, ahol finom hagyományos ételek, italok mellett nem csak jót társaloghat, de táncolhat, mulathat is úgy, ahogy régen… Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, egy eredeti népi mulatságba, amit 2013. február 23-án, szombaton tartunk, a hodosi kultúrházban 19.30 órai kezdettel. A jó hangulatról a zalaegerszegi Gyéres zenekar fog gondoskodni valódi, hamisítatlan magyar népzenével, illetve Horvát Józsi mulatós zenéjével folytatódik az este addig, amíg a cipősarkak el nem kopnak. A mulatságon finom magyaros vacsoráról is gondoskodunk, a vacsora házi tyúkhúsleves lesz pörkölttel és nokedlivel. Aperitifnek a községi nemzetiségi közösség finom berkenyepálinkáját és körtepálinkáját kínáljuk. A részvételi díj 8,00 euró személyenként, ami a vacsora és az aperitif árát tartalmazza. A könnyebb szervezés szempontjából minden érdeklődőt kérünk, hogy részvételi szándékát legkésőbb február 21-ig jelentse a 02 5598 033, illetve a 031 671 011-es telefonszámon. Szervező: Hodos Községi MNÖK

15


Horizont Diákok hoszteszként a lendvai színházban

Csinosak, udvariasak és segítőkészek A diákmunka a nagybetűs életből egy csepp kóstoló. Vannak, akik sohasem próbálták, mások rendszeresen pásztázzák a felhívásokat, és amint lehet, lecsapnak egy-egy jó „állásra”, szóba jöhet újság- vagy szórólapkihordás, futárszolgálat vagy éppen felügyelet egy strandon. Nem megerőltető – és a kereset is jól jön a fiataloknak. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A lendvai Színház- és Hangversenyteremben már évek óta rendszeresen működik a diákmunkaprogram, a hoszteszi teendők ellátását itt középiskolás lányok végzik. Vezetőjük

san a koordinátornak és a hoszteszlányoknak? – A koordinátor gondoskodik arról, hogy az előadások alkalmára „beszervezze” a diákokat. Ebben az iskolai évben 30 lány jelentkezett a felhívásunkra, amit rendszeresen a lendvai középiskolában

jön rosszul senkinek. Gaál Ines Katarina a Lendvai Kétnyelvű Középiskola tanulója, szeptembertől dolgozik a színházban hoszteszként. – Nekem nagyon tetszik ez a munka, jól érzem magam itt. Mindenképp szeretném a további években Monika: – A színházban dolgozó hoszteszlányok a diákmunkával hasznos tapasztalatot is szereznek. is elég jól megéri. – Mi a feladatod pontosan? – A színházjegyeket ellenőrzöm, útba igazítom azt, aki nem találja az ülőhelyét, nyitom, csukom az ajtót, s ha érdeklődnek valamiről, akkor segítek. A ruhatári teendőket is el kell végezni. A másik

két lány, Roudi Dolores és Tatarevič Adelisa a kabátok közt tüsténkednek. Őket is kifaggatjuk egy kicsit még azelőtt, hogy az előadásra érkező vendégek betódulnak. Egységes fekete ruhában, széles mosollyal az arcukon fogadják a lányok a színházba érkező, ruhatárhoz lépő vendégeket. – Nagyon csinosak, elegánsak vagytok, ahogy illő egy színházi esthez. – Köszönjük – mondják, és rögtön elújságolják, hogy a ruhák vadonatújak és nagyon jól érzik magukat benne. Adelisát kérdezem, mi a véleménye a diákmunkáról és a színházban egy ruhatárosnak mi a feladata. – Nekem már nem ez az első diákmunkám, legutóbb Mariborban a községházán vállaltam titkárnői feladatot, főleg szövegek gépelését bízták rám. Elég fárasztó volt, ahhoz képest ez a munka nagyon könnyű és jobban is szeretem csinálni. A feladatunk itt jóformán

Adelisa: – A ruhatárban igyekszünk kedvesek és gyorsak lenni, hogy senkinek ne kelljen túl sokat várnia. és koordinátoruk, Horvat Monika még maga is diák, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola végzőse. Egy bérletes előadás alkalmával volt lehetőségünk beszélgetni vele és néhány lánnyal. – Mióta irányítod a hoszteszmunkát a színházban? – Egy éve vettem át a koordinátori teendőket mint a Diákszekció vezetője, a feladatra pedig a Lendvai Egyetemisták Klubja (LEK) kért fel. De már négy éve magam is dolgozom hoszteszként itt a lendvai színházban. – Mi a feladata ponto-

16

hirdetünk meg. Egy-egy előadás alatt 4–6-an dolgozhatnak. Az irányító feladata az is, hogy a diákoknak megtanítsa a hoszteszfeladatok körét és a színházi etikett szabályait. A hoszteszkedés elsősorban a vendégekről való gondoskodást jelenti. A munkakörhöz hozzátartozik a kedves, barátságos kommunikáció és a segítőkészség. A konkrét feladatok pedig a ruhatárban és a jegyszedésnél vannak. A munka eredményessége pedig nagyban függ attól, hogy a diákok élvezik-e a rájuk bízott feladatot, és persze a zsebpénz sem

is csinálni. Már többször vállaltam diákmunkát, voltam pékségben kisegítő, de például fagyisnál is dolgoztam már. – Hogyan szereztél tudomást erről a lehetőségről? – Az iskolánkban megjelent egy plakát, hogy hoszteszeket keresnek, így tudtam meg. Gondoltam, eljövök. Nekem nagyon fontos, hogy valami munkát végezzek, szeretem a szabadidőmet valami hasznos dologgal kitölteni. Így legalább nem unatkozom otthon, emberek között vagyok, beszélgethetek, jól érzem magam és pénzben

Ines szeptembertől dolgozik hoszteszként, de kipróbálta magát már más diákmunkában is. N É P Ú J S Á G 2 013 . f e b r u á r 14 .


Horizont

Doloresnek ez az első napja a színházban. Igyekszik jól végezni a rá kiszabott feladatot. annyi, hogy a kabátokat be- és kiadjuk. Igyekszünk kedvesek és gyorsak lenni,

hogy senkinek se kelljen túl sokat várni. A fizetéssel is elégedett vagyok, így

diákként költőpénznek nem rossz. A diákok 3,5 eurót kap-

nak egy órára, egy előadás alkalmával tehát körülbelül 12 eurót keresnek, ami tényleg nem rossz. Így gondolja Dolores is, akinek ez az első napja a színházban. – Kicsit izgulok, hiszen még soha sehol nem dolgoztam, és itt is ez az első napom, de azt hiszem, könnyen bele fogok jönni, hiszen nem nehéz a munka. Tapasztalatszerzésnek is jó lesz, ha az ember az iskolai feladatok mellett más téren is kipróbálja magát. Majd meglátjuk az est végén! – mondta. Természetesen a munka jól ment a lányoknak, Dolores első napja zökkenőmentes volt. Horvat Monika, a diá-

kok koordinátora beszélgetésünk alatt még azt is elmondta, hogy a Diákszekció jelenleg más diákmunkákat nem tud kiközvetíteni, de feladatuk része a különböző sportprogramok és képzések megszervezése is például a szünidő alatt. Fontosnak tartja, hogy az iskolaévek alatt a tanulás mellett a szabadidőben valami mással is foglalkozhatnak. A színházban pedig a hoszteszmunka nem nehéz, a lányok örömmel végzik. Amellett, hogy pénzt keresnek, megnézhetnek egy előadást is, ami szintén csak pluszt jelent számukra.

Lendvai Szőlő- és Gyümölcstermelő Egyesület

A borturisztikai központ júliusban nyílik Fehér Marika, a Lendvai Szőlő- és Gyümölcstermelők Egyesületének elnöke a múlt heti közgyűlésen elégedettségének adott hangot az elvégzett munka kapcsán. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A Horgászotthon helyiségeiben megtartott közgyűlés immár hagyományosan a Bayer cég munkatársa, Kerek Ladislav által megtartott rövid bemutatóval vette kezdetét, majd Fehér Marika egyesületi elnök köszöntötte a tagságot, aki az elnöki beszámolóban sikeresnek nevezte az év közben meg-

valósított elképzeléseket és a munkát. Különösen az új, „Borkultúra határok nélkül” című EU-s projekt keretében megvalósuló borászati központ kialakítását emelte ki, köszönetet mondva azoknak, akik minden jelentősebb kezdeményezésnél segítették a munkát. Ezt követően rövid képes beszámoló következett az épülő borturisztikai központról, a közel 100

ezres költségvetésű beruházásról Marjan Koren előadásában. Ezt követően Branko Lovrak ellenőrzőbizottsági tag többek között felhívta a figyelmet néhány apróságra, így például azoknak a tagoknak a nyilvántartásból való törlésére, akik már évek óta nem fizetik be a tagsági díjat. Mások ismét a turizmus fejlesztésére, főleg a Márton-nap környékén szervezett rendezvények

A borturisztikai központot Lendván az Alsó utcában a „Borkultúra határok nélkül” című EU-s projekt keretében alakítják ki. N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 14 .

Idén is nagyjából 100 ezer eurós költségvetésből gazdálkodhat az egyesület. fontosságára, a turisztikai vállalatokkal való jobb együttműködésre hívták fel a figyelmet. Az idei terv fő cselekvési programja a borászati központ környékének parkosítására, az udvari rész kialakítására terjed ki a borfesztivál és más borászati rendezvények szervezése mellett. Fehér Marika kifejtette: júliusra szeretnék megnyitni a központot, de addig még sok teendő van, a nyárra viszont mindenáron be kell fejeződniük a munkálatoknak. Az egyesület a Muránia projektbe is bekapcsolódott, hiszen így könnyebb lesz a helyi rendezvények bonyolítása. Levačič Marjan borvi-

téz az elvégzett munkával és a központtal kapcsolatosan kijelentette: azért szereti ezt az egyesületet, mert sok jó embert egyesít. Így arra kérte a tagokat, hogy használják ki a központ szolgáltatásait, mert közös érdekről van szó. – A központ működtetéséről is kell majd gondoskodni, hiszen így magában nem sok hasznát vesszük, s ha már ennyi eszközbefektetésre sor került, legalább éljünk a lehetőséggel! A palackozó és címkéző felszerelés a mai borászatban szinte nélkülözhetetlen, ezért használjuk ki a szolgáltatást, hiszen a központnak önellátónak kell lennie! – zárta gondolatait.

17


Sport 20 éves a Rokada Sakk-klub

Vállalják a kihívást A Rokada jövőre is a legmagasabb szlovén sakkligában szerepel, bár a sakktáblák mögött nem harcolta ki a ligában maradást. Gerencsér József elnökkel beszélgettünk. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

– Lehet tehát mégis gratulálni a klubnak a bennmaradáshoz… – Igen. A szabályok szerint a kilencedik hely megszerzésével ki kellett volna ugyan esnünk, de mivel a két alacsonyabb ligából feljutó csapatok nem vállalták az előrelépést, ezért a szövetség nekünk ajánlotta ezt fel, s mi éltünk a lehetőséggel. Még azzal a tudattal is, hogy lényegesen hátrányosabb helyzetben leszünk, hiszen két játékos is elhagyta a csapatot, s nem tervezünk külső erősítéseket. Inkább hazai, lendvai erőkre szeretnénk

támaszkodni: szerepeljenek, gyűjtsenek tapasztalatot az erős mezőnyben. – Milyen volt az előző év? Lendváról ilyen magas osztályban még sosem szerepelt sakkcsapat… – A tapasztalataink nagyon jók. Teljesen más feltételek voltak, ünnepélyes volt a hangulat a megnyitón és a verseny alatt is, amely azonban nagyon erős volt. Több játszmát talán a tapasztalat hiánya miatt is veszítettünk el, ezért is maradtunk le 2,5 ponttal a bennmaradást jelentő nyolcadik helyről. A megtizedelt csapattal nem várható, hogy sikerüljön az első nyolc között végezni, mégis szeretnénk még egy

A Nafta alapozási meccsei Nafta 1903 – Plitvice 4:2 (1:1) A lendvai műfüves pályán a lendvaiak nyertek az alacsonyabb osztályban szereplő Plitvice-Gojanac csapata ellen. A Varasdhoz közeli csapatot a Nafta egykori edzője, Dragutin Posavec vezeti. A Naftában a munkahelyi elfoglaltságai miatt hosszabb ideig hiányzó Gerencsér Dezső ismét pályára lépett, aki kénytelen volt edzéseket is kihagyni, hiányzott viszont a nemrég érkezett Ošlaj, aki még az első edzésen kellemetlen bokasérülést szenvedett. A meccs az első félidőben kiegyenlített volt, ezt mutatja az 1:1-es eredmény is. Buhinnak köszönhetően a vendégek jutottak előnyhöz, de Črnila öngóljával egyenlített a Nafta. A második félidőben feljavult a Nafta játéka, s három alkalommal is betaláltak a vendégek kapujába (M. Ivanič, Bedő és Vida). A győzelem lehetett volna még kiadósabb, hiszen Vida két nagy helyzetet is kihagyott. A vendégek második gólját Črnila lőtte. A Naftában Litrop, Kocet, Smej, Antonovič, Levačič, Duh, M. Ivanič, Doma, Biro, Bunderla és Bedő kezdett, a folytatásban pedig Basa edző még lehetőséget adott Vidának, Pozsgainak, Žlebičnek, Horvatnak, D. Smejnek, De. Smejnek és Gerencsérnek. A meccset a Gönc Ludvik, id. Horvat Robi és Borovics Damjan hármas vezette. A következő barátságos mec�cset a Nafta szombaton Lendván az Odrancival játssza. F. m. h.

18

évet eltölteni a legjobbak között. – Miért távozott két játékos? – Plesec és Šifrer a 3. és a 4. táblán nagyon jól teljesített, a csapatban is jól érezték magukat. De a távozás mellett döntöttek, hiszen Mariborban lényesen jobb feltételeket tudnak biztosítani számukra, mint

Gerencsér József, a Ro­ka­ da elnöke. amilyeneket a mi lehetőségeink megengednek. – A feljutó csapatok is a pénz hiánya miatt mondták vissza a kiharcolt előrelépést? – Gondolom, igen. A két liga között ezen a téren is nagy a különbség. Aki felkerül, az szinte automatikusan vereségre van ítélve, s úgy tűnik, ebbe

nem akartak belemenni. Mi meg vállaljuk: inkább játszunk erősebbekkel, akár vereségek árán is, még ha utolsók is leszünk. – Ha már így szóba került: mennyiből gazdálkodik a Rokada és mennyivel a liga legjobbjai? – Éves szinten 4–5 ezer eurót szoktunk a községtől kapni. Rengeteg úti- és szállásköltség is felmerül, hiszen van ifjúsági és női csapatunk is. A legjobbak pedig 30 ezer euróval is gazdálkodhatnak, s évente tudnak elismert sakkozókat szerződtetni. A muraszombatiak is sokkal jobb körülmények között működhetnek, mint mi. – Említette, hogy hazai játékosokra építik a csapatot. Ez konkrétan mit jelent? – A mostani bajnokságban gyakorlatilag négy hely ki volt adva: Horváth Tamásnak, Horváth Ádámnak, illetve a már említett Šifrernek és Plesecnek. Szeretném, ha többet játszana Daniel Pukl és Vida Jenő, Vidič Branko és Ivánec Dezső, illetve Nerat és Branko Hrelja is azok közé tartozik, akikre számítok. De nagyon erős nemzetközi játékosokból álló mezőnnyel kell szembenéznünk. – A másik lendvai egye-

Az első helyre vágynak A Dobronak focicsapata február 3-án megkezdte az alapozást a lendvai liga tavaszi szezonjára. A listavezető Nedelicával pontazonos Dobronak (29 pont) szeretné megnyerni a bajnokságot, de az esetleges második hellyel sem lennének elégedetlenek. Fontosabb számukra, hogy a faluba ismét visszaköltözött a labdarúgó-hangulat, s hogy a fiatalokkal minőségi munka folyik, ami a klub jövőjét biztosíthatja – nyilatkozta Horvat Kristjan klubelnök. Dušan Hozjan edző munkáját Alen Piberčnik segíti, az alapozás terem-

ben és szabadban zajlik, a keret pedig 24 fős. A klubhoz csatlakozott Horváth Péter Magyarországról, Robert Smolkovič Horvátországból és Szerekes Ervin Zsitkócból, az alapozásba pedig három saját nevelésű fiatalt is bekapcsoltak. A klubot senki sem hagyta el, így megerősödve várják a folytatást. Az alapozás során 7–8 barátságos meccset terveznek, az ellenfelek között szerepel a Hotiza, a Bistrica és a Dokležovje is. Tervben van a Zalabaksa és a Koncovščak elleni megmérettetés is. F. B.

sülettel esetleg terveznek valamilyen közeledést, együttműködést? – Éppen ma futólagosan beszélgettünk az elnökkel, hogy szerveznénk egy közös meccset az idei évben. Minden megbeszélés kérdése. – Milyen a sakk jelenlegi helyzete Lendván a fiatalokra pillantva? – Az iskolában működik szakkör, épp a regionális versenyre készülünk. De az érdeklődés nem nagy, s minden évben csökkenőben van. – Megünnepli az egyesület a kerek évfordulót? – Ez elsősorban anyagiak kérdése. Eddig sikeres két évtizedre tekinthetünk vissza, remélem, a jövőnk is hasonlóan szép lesz. A bajnokságon kívül az idén indulunk még a szlovén kupában és több egyéni versenyen is.

Lentiben nyertek

A Nafta 8 éveseinek csapata megnyerte a Lentiben szervezett nemzetközi focitornát. A lendvaiak minden ellenfelüket (Benedikt 1:0, NU FC 2:0, Lenti 2:0, Zalaszentgrót 1:0) legyőzték, kivéve a Hévízt, akikkel 2:2-es döntetlen játszottak. Santin Nikolič a Naftából lett a torna legjobb játékosa. Boris Radoš csapatában Nikolič, Utroša, Gal, Lovenjak, Gabor és Rubin lépett pályára. feri.h.m.

A dobogón végzett Lackovič

Az SD Črenšovci rendezte a regionális pionírliga 6. fordulóját céllövészetben 27 fiú és 15 lány részvételével. A versenyt Žan Irgolič (Radgona) nyerte 181 körrel Mitja Lovenjak (Tišina, 177) és Jure Lackovič (Varstroj, 176) előtt. Fehér Erik 169 körrel 8. lett. feri.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 013 . f e b r u á r 14 .


Sport

Átíratják a hodosi fociklub ingatlanját Hétvégén, vasárnap tartotta évi nagygyűlését a Hodos Labdarúgó Klub. A gyűlésen többek között a fociklub ingatlanjáról is döntöttek. Az elnök, Abraham Aleksander beszámolójában elhangzottak szerint aktív év áll a klub mögött, és az idei tervek sem maradnak el a tavalyitól. A focisták küzdenek a bajnokságban, rendszeresen részt vesznek a szentgotthárdi Alpokalja Kupán és a szalafői Rotto kispályás futballfesztiválon is. Tartják a baráti kapcsolatot más határon túli klubokkal is, mint például a szomszédos bajánsenyei csapattal, az osztrák gleisdorfi focistákkal, a szlovákiai hodosi csapattal vagy a szentpéterfai öregfiúkkal. A barátságos mérkőzések egész évben számos lehetőséget kínálnak a csapatnak játékra és edzésekre. Az elnök beszédéből kiderült, hogy az idei évben nagyobb figyelmet kívánnak fordítani a focipálya rendezésére. Máig gondot okoz a nyári szárazság idején a pálya öntözése, ezzel szemben ugyancsak gond a nagyobb esőzésekkor a víz elvezetése, ami több ízben öntötte el a pályát és az öltözőket. Az edző, Lainšček Bo-

ris éves beszámolójában elmondta, hogy a Muravidéki Ligában a csapat ősszel a 11. helyen végzett, de véleménye szerint képes a 8. helyre feljutni, és éppen ez az egyik cél az idei szezonban. Sajnos a bajnokság kezdetén edzőváltás is történt. A klub ifjúsági és U–12-es csapataival is folyik a munka, az edző a legfontosabbnak a fiatalok felkészítését tartja, valamint magát a játékot, hogy minél többet lehessenek a pályán. A gond itt is a káderhiány. A gyűlésen a futballklub ingatlanjának a községre való átíratásáról is döntöttek a tagok. A focipályán lévő épületben öltöző, klubhelyiség, irodahelyiség, valamint konyha van. Az átíratás a közgyűlés javaslata alapján történt, amit a tanács egyhangúlag elfogadott. A polgármester szerint a klub csak profitálhat a lépésből. A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy a klub idei évre tervezett költségvetésében a tavalyihoz hasonló, közel 20.000 euró bevételre számítanak és a kiadásokat is pontosan ennyire tervezik. A legtöbb kiadást idén is a bírók és a játékosok kifizetése jelenti. ak

Horvat a harmadik helyen Az észak-keleti régió 2. céllövő ligájának 4. fordulójában légpisztollyal Juršincin a csapatgyőzelmet az SK Ptuj II szerezte meg 1092 körrel. A Jezero csak két céllövővel lépett pályára, (Horvat Avgust és Nyakas Leon), így csapatversenyben a mezőny végén végeztek. Egyéniben Matevž Mohorko (Ptuj) végzett az élen 373 körrel, Horvat pedig 364

körrel a harmadik legjobbat teljesítette. Összesítésben a csapatversenyt az SK Ptuj II vezeti 38 ponttal (4346 kör), a Jezero negyedik 20 ponttal (3752 kör). Egyéniben Zlatko Kos­ tanjevec (Ptuj) áll az élen 110 ponttal (1488 kö r ) , H o r va t p e d i g a kiváló második: 96 pont (1470 kör). F. B.

N É P Ú J S Á G 2 012 . f e b r u á r 14 .

Radakovič döntötte a legtöbbet A Lendvai Bowlingliga 9. fordulójában a bajnokságot uraló Dušan Radakovič növelni tudta előnyét, hiszen 481 fával ő teljesített a fordulóban a legjobban Franc Tomažič (451) és Könye Tibor (418 fa) előtt. Az összesítésben Radakovič 3541 fával vezet Könye (3366) és Tomažič (3335 fa) előtt. F. m. h.

A 20. helyen végzett A Radensk a Pomgrad Martjancin rendezte meg a hétvégi sakktornát 63 résztvevővel. A versenyt Tomislav Gr uškovnjak (Radenska) nyerte 7,5 ponttal Saša Vidovič (Gorišnica, 7 pont) előtt. A két lendvai közül Vuk szerepelt jobban, aki 5,5 ponttal 20. lett, míg Cofek M. 5 ponttal 29. lett. F. m. h.

Hazai vereség A 3. bowlingligában a 10. körben a lendvaiak az Xtreme 3 csapatát látták vendégül, s 2:0-s vereséget szenvedtek. A hazaiak összesen 3917 fáig és 6 pontig jutottak (Koncut 1091, Könye 925, Bagladi 981 és Časar 920 fa). A vendégek 4040 fás eredményt értek el, 8 ponttal. A bajnokságot a Strike 2 vezeti 14 ponttal, a lendvaiak ötödikek 5 ponttal. F.m.h.

Negyedikek lettek a kicsik A Nafta U–9-es labdarúgócsapata részt vett a liga Ljutomerben megrendezett zárótornáján. A nyolc csapat közül a lendvaiak a negyedikek lettek, a győzelmet pedig a Veržej szerezte meg. A lendvai csapat a Rakičan ellen 0:0-át ért el, a Veržejtől és a Čardától pedig egyaránt 0:3-as vereséget szenvedett. HF

Öt lendvai érem Mariborban rendezték meg a cselgáncsozók országos bajnokságát a 14 és a 18 éves korosztály számára: a fiatalabbaknál 25 klubból 168, míg a kadétoknál 25 klubból 118 versenyző mérte össze erejét. A versenyen részt vettek a két lendvai klub képviselői is. A KBV négy éremmel tért haza, a legsikeresebb közülük másodikként Pia Perc (36 kg) volt a 14 éveseknél. Ugyanebben a korosztályban Eva Lepoša (36 kg) és Sebastjan Zver (+66 kg) a dobogó alsó

fokára léphetett. A kadétoknál Nagy Marko (90 kg) szintén bronzérmet nyert, Nagy Peter pedig az ötödik helyen végzett. A Judo klub Lendava egyetlen érmet nyert, mégpedig Grega Kotnjek jóvoltából, aki a serdülők 66 kilós súlycsoportjában lett harmadik. A 14 évesek versenyét a JK Bežigrad nyerte, a KBV 12., míg a JK 21. lett. A kadétoknál szintén a Bežigrad nyert, a KBV 13. lett. F. m. h.

A Drvarnica nyerte a bajnokságot A Bar Drvarnica magabiztosan nyerte meg a Lendvai Körzeti Labdarúgó-szövetség és a Lendvai Sportszövetség által szervezett téli fociligát. Az utolsó, 5. forduló eredményei: Škafar – Bar Drvarnica 4:4,

Team Belucci Lenti – Irish Pub 2:12, Bar West Pince – Bar Ela Hotiza 2:7 A Drvarnica 13 ponttal végzett az élen, a Team Belucci 9, a Škafar Odranci pedig 7 pontot szerzett. HF

Muravidéki Kosárlabdaliga KK Lindau – PŠK Ljutomer 2 83:59 (17:8, 18:14, 20:20, 28:17) A 10. forduló elmaradt meccsére a vendégek mindössze 6 játékossal érkeztek, de így is kemény ellenállást nyújtottak. A hazaiak a megbeszéltek ellenére nem tudtak igazából felpörögni, mintha túlságosan lazán vették volna az összecsapást, de mégis rutinosan vitték győzelemre a találkozót. Az első negyedben egy hármasnak, illetve néhány sorozatos pontnak köszönhetően sikerült 9 pontos előnnyel zárni a játékrészt, ám ez nem biztosított nyugodt folytatást. A vendégek jó védelme és ötletes támadójátéka kordában tartotta a hazaiakat, így a félidőre csak 13 pontra dagadt az előny. A félidei fogadkozás a koncentráltabb játékra sem hozott komoly változást, hiszen nehezen jutottak pontokhoz, a vendégek játékát pedig hagyták ki-

bontakozni, így a negyed nem hozott győztest. Az utolsó percekre viszont feljavult a lendvaiak játéka, köszönhetően többek közt a hosszabb cserepadnak is, így a végére magabiztos győzelem született. Ennek ellenére a Lindau nem szívesen akar majd erre a meccsre visszaemlékezni. A hazaiak pontszerzői: Dominko 26, T. Hozjan 14, Balažic 14, Žalik 9, Novak, Balaž és Zrna 6–6, S. Horvatič 2 pont. A vendégeknél Šiškin 22 ponttal remekelt. A hétvégi, 11. forduló eredményei (a Lindau szabad volt): Radenci – Picerija Nona Lenart 95:49 (23:9, 20:19, 30:3, 22:18), KD Sobota – PŠK Ljutomer 3 64:32 (7:9, 25:0, 18:12, 14:11), Paloma – Alfa Sladki Vrh – GMT Beltinci 86:59 (23:19, 20:17, 18:18, 27:5). HF

19


Maskurázás a Muravidéken A húshagyókeddi havazás csak kevés maskurát csalogatott az utcákra, terekre, de a szórakozást azért nem zavarta meg. A farsangolókat Lendván, Dobronakon, Csentében és Hodoson kaptuk lencsevégre.

Fotó: Abraham Klaudia, Hozjan Tomislav (Lendvai KÁI), Szolarics László (Dobronaki KÁI), Vida Simona, Pártosfalvi KÁI

Fotógaléria: www.nepujsag.net

Népújság, 2013/7. szám  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2013. 02. 14.

Népújság, 2013/7. szám  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2013. 02. 14.

Advertisement