Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

58. évfolyam 6. szám Lendva 2014. február 13. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Inkább különc, mint kolonc

„Légy inkább különc, mint kolonc” – ezt a gondolatot tartalmazta az egyik szórólap azon az eseményen, melyet

a SI–HU határon átnyúló program keretében a szlovén és magyar partner szervezett a pályaválasztás előtt álló végzős

általános iskolás tanulók számára. Egy másik pedig a pályaválasztásnál fontos szerepet játszó önismeret fontosságára

figyelmeztetett, s arra is választ kaphattak a tanácstalan diákok, hogy 2050-ig melyek lesznek azok a szakmák, amelyek

Kovács Erika csentei gazdálkodó az ingatlanadóról:

„Miért kell mindent a népen behajtani? Nem a nép hozta ilyen helyzetbe az országot!” 5. oldal

a hivatás szeretete mellett „kifizetődők” is lesznek. (Kapcsolódó cikkünk a 6. oldalon.) -ce


Iránytű A határon átívelő régiók, területek közös fejlődése

A Mesés Hetés zöldútja ú Szolarics Nađ Klára

Kultúra a kommunikáció módja is Korábban is, de főleg január végén és február elején én is jobban odafigyeltem a kultúrára, a nyelvre, a párbeszédre, a kommunikációra, ami alatt most főleg az információközlésre fókuszáltam. De nem a szóbelire, hanem az írásosra, s nem a művelődés és az oktatás terén, hanem más közszolgáltatási területeken és a gazdaságban. Gondolom, hogy sejteni véli már az olvasó az eredményt, pedig most nem az lett a jellemző, amit a legtöbbször tapasztalunk. Van jó és követendő példa is. A legfrissebb: az NLB írásban elkötelezte magát, hogy Lendván az átszervezés után is tiszteletben tartják a kétnyelvű ügykezelést. Igaz, náluk szinte minden ablaknál magyarul is ki tudják szolgálni az ügyfeleket már régóta. Az információk, újdonságok ismertetése magyarul is megtörténhet, de csak szóban. Írásban már akadozik a dolog, hiánycikk a kétnyelvűen nyomtatott prospektus és formanyomtatvány. Hasonló a helyzet a közigazgatási egységnél is, ahol az irodában szinte mindenről, még a legfrissebb újdonságról, az ingatlanadóról is magyar nyelvű tájékoztatót, magyarázatot, útbaigazítást lehet kapni, de az erről szóló nyomtatvány már egynyelvű. Itt azonban szinte minden területről kétnyelvű űrlapot lehet találni, hasonlóan az e.uprava elektronikus ügykezelésben is. Van, hogy az említett esetekben helyben tehetnek/tehetnének a magyar nyelvű kommunikációért, de van, ahol nem. S akkor lépjünk a gazdaságba. Előfordulhat, hogy a cég vezetői a tulajdonosváltás miatt angol nyelvű kommunikációra kényszerülnek, kiszorítva a szlovén és a magyar nyelvet (onnan, ahol még egyáltalán van). A cégek a piac felé angol, német, spanyol és más nagy nyelveken nyitnak. Magyarul ritkábban. A honlapokon is jellemző ez, ahol a cégek, a termékek ismertetője a szlovénon kívül csak idegen nyelven jelenik meg. De hogy mindez lehet másképp is, bizonyítja az Elektromaterial honlapja, ahol a nyitóoldalon a zászlók alatt, így a magyar alatt is ezen a nyelven jelenik meg az információ. S nem csak a kezdőoldalon és a másodikon, hanem mindegyiken. Érdemes megnézni és a példájukat követni.

Megbízott igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A múlt héten a Bánffy Központ adott otthont a „Közösségi összefogás, térségi tájérték és aktív turizmus határon átívelő projektekben” címmel annak a fórumnak, amelyet a Zöldutak Módszertani Egyesület szervezett a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) több illetékes osztálya, illetve a Vasfüggöny Út Egyesület együttműködésével. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az egybegyűlteket Bedő Andrea, a Vasfüggöny Út Egyesület, illetve a Zöldutak Módszertani Egyesület (ZöME) képviselője köszöntötte, majd Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő, Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke, valamint Eperjesi Tamás, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) igazgatója adta meg a témakör történelmi

hátterét. Kifejtették, a valamikor egy térségként élő, működő Hetés egybekötése a cél, elsősorban a turizmus fejlesztése révén. A cél helyben is igencsak fontos, mert a Hetés a határon innen és túl is egyre inkább elnéptelenedik, így egy igencsak mesés táj értékei vesznek el, egyben azonban a kezdeményezés útmutató is lehet a két állam közötti hasonló térségek egybekötéséhez, egybetartozásának megőrzéséhez. Mindhárman hangsúlyozták, hogy ez a projekt is csak akkor lehet

sikeres, ha alulról szerveződik, a közösség a határ mindkettő oldalán elfogadja és él vele. A bevezetők után Budai Krisztina, a ZöME elnöke mutatta be az európai zöldutak projektjét, ezen belül az egyesület minta­ projektjét, a „Mesés Hetést”, amelyet teljes egészében a magyar vidékfejlesztési tárca finanszíroz. Kifejtette, elsősorban közösségi vidékfejlesztésről van szó, arról, hogy jelen esetben Hetésben a helyi közösségek összefognak, feltárják

Április 6-án tartják a magyar parlamenti választásokat

Hogyan szavazhat a külho Áder János köztársasági elnök 2014. április 6-ra írta ki a magyarországi parlamenti választások időpontját. A külhoni magyar állampolgárok az érvényes szabályok szerint legkésőbb 15 nappal a választások előtt végezhetik el a szavazáshoz szükséges választási regisztrációt, vagyis a feliratkozást a választói névjegyzékre. A névjegyzékbevételt a külföldön élő választópolgár a Nemzeti Választási Irodától (NVI) közvetlenül kérheti levélben 2013. augusztus 1-je óta, illetve az ügyfélkapun vagy a Nemzeti Választási Iroda honlapján 2013. november 1-je óta. A kérelemben a választópolgár nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, személyi azonosítóját, ennek hiányában az útlevélnek, az állampolgársági bizonyítványnak vagy honosítási okiratának számát kell megadni. Emellett meg kell jelölni, hogy milyen

postai címre kéri kézbesíteni vagy melyik kijelölt külképviseleten, illetve magyarországi településen kívánja átvenni a szavazólapot. Közölni kell egy értesítési címet is, ahova az NVI döntéséről szóló tájékoztatás megküldését kéri. Igencsak fontos, hogy a névjegyzékbe vétel a választás napját megelőző 15. napig kérelmezhető. Az NVI megvizsgálja, hogy a kérelem teljes körűen ki van-e töltve, ellenőrzi, hogy a kérelemben feltüntetett személyes adatok pontosan (betűről betűre) megegyeznek-e a magyar

hatóságok által nyilvántartott adatokkal, ellenőrzi, hogy a kérelmező betöltötte-e a 17. életévét és magyar bíróság nem zárta-e ki a választójogból. A névjegyzékbe vételi kérelemről a Nemzeti Választási Iroda 5 napon belül dönt. Az NVI a névjegyzékbe vételről vagy a kérelem elutasításáról a kérelmező által megadott címre, számra küldött e-mailben, faxban, levélben értesíti a külhoni választópolgárt. A külhoni választópolgár 10 évig szerepel a névjegyzéken. A 10 évet attól az időponttól kell számítani, amikor a

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 13 .


Nemzetiség

újra összeköti a szétszakított térséget

A „Mesés Hetés” projekt fórumának részvevői a Bánffy Központban. helyi értékeiket, majd ezeket különböző útvonalakkal kötik össze. Az útvonalak elsősorban a helyieknek szólnak, készülnek, de a megfelelően megjelölt, háttérinformációkkal, leírásokkal ellátott útvonalakat

kerékpáros, gyalogtúrás turistáknak is fel lehet kínálni. A projekt magába foglalja, felkarolja a helyi jellegzetes, hagyományos gasztronómiai és egyéb kínálat fejlesztését is. A „Mesés Hetés” zöldút projekt alaprésze az

egyedi tájértékek felmérése is. „Ez a Hetés magyarországi oldalán már nagyjából elkészült, jelenleg a szlovéniai részt készítik elő” – nyilatkozott Kiss Gábor, a VM illetékes szakembere, aki számos feltárt értéket be

is mutatott a jelenlévőknek. Végül Bedő Andrea (ZöME) konkrétabban is bemutatta a „Mesés Hetés” projektet, hangsúlyozva, célja nem kisebb, mint hogy újra összeköti a kettészakadt Hetést, programokat, túrákat biztosít a helyieknek, hogy a programok mentén újraszervezze a helyiek megszakadt kapcsolatait, és a hetési hagyományok mentén egy egészséges életmóddal, egészséges környezettel rendelkező, turisták által is látogatott, kiemelkedő életminőséget biztosító hely lehessen. Kifejtette, a Hetés korábbi elzártsága, mely sok esetben hátrány volt, adja a mostani előnyét, hiszen a kerékpározó, gyalogló turisták az utakon nem találkoznak nagy forgalommal,

a vadállomány így túrázás közben is látható, hol egy nyúl, hol egy fácán, őz- vagy éppen szarvascsorda tűnik fel a közelünkben. A helyi mikroklíma és a csapadékos éghajlat biztosítja a nyáron is üde, zöld réteket, erdőket, a ligetes, mozaikos tájszerkezet folyamatos élményt biztosít a kirándulóknak. A szakember szerint a helyi néprajzi kincs is figyelemre méltó, így a hetési zöldút végleges kialakításánál ezt is igyekeznek bemutatni az ide érkezőknek. A Mesés Hetés Zöldút végleges útvonalának kialakítása, mely egy részen együtt halad majd a Vasfüggöny Út gyalogos túraútvonalával és több helyen is keresztezi az EUROVELO 13 kerékpáros útvonalat, májusig történik meg.

oni magyar állampolgár? külhoni választópolgárt névjegyzékbe vették, azonban újraindul a 10 év, ha a választópolgár szavazott vagy kérte névjegyzéki adatai módosítását, illetve a névjegyzékbe vételének meghosszabbítását. Ahogy már említettük, a külhoni választópolgár csak akkor tudja választójogát gyakorolni, ha legkésőbb a szavazást megelőző 15. napon a Nemzeti Választási Irodához beérkezett kérelme alapján szerepel a központi névjegyzéken. A Nemzeti Választási Iroda a szavazási levélcsomagot a szavazólap elkészültét követően haladéktalanul (körülbelül 18–25 nappal a szavazás napját megelőzően) eljuttatja a választópolgárnak postai úton arra a címre, illetve arra a kijelölt külképviseletre vagy magyar-

országi településre, ahova a szavazólap megküldését kérte a regisztráláskor. A külképviseletre vagy magyarországi településre küldött szavazási levélcsomagot a választópolgár csak személyesen veheti át. A szavazási levélcsomag tartalmazza a szavazólapot (mely bélyegzőlenyomat nélkül érvényes), a választópolgár azonosításához szükséges nyilatkozat nyomtatványát, a szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékot (belső boríték), továbbá a válaszborítékot, amelynek címzése a Nemzeti Választási Iroda címét tartalmazza, és amely Magyarországon díjmentesen postára adható. Emellett a szavazás módjáról szóló tájékoztatás is része a szavazási levélcsomagnak. A választópolgár kitölti a szavazólapot, a szavazólapot

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 13 .

beleteszi a belső borítékba, a belső borítékot lezárja, kitölti az azonosító nyilatkozatot, a belső borítékot és a kitöltött azonosító nyilatkozatot a válaszborítékba helyezi és azt lezárja. A válaszboríték feladható postán (Magyarországon bérmentesítés nélkül), melynek a szavazást megelőző napon (szombat) 24 óráig kell beérkeznie az NVI-hez. A válaszboríték leadható bármely külképviseleten a szavazást megelőző 15 napban minden munkanapon, illetve a külképviseleten a külképviseleti szavazás időtartama alatt. A választópolgár továbbá leadhatja a válaszborítékot Magyarországon a 97 egyéni választókerületi székhelyen is a szavazás napján 6–19 óra között. A külhoni választópolgárok szavazatait a Nemze-

Szlovéniában a válaszboríték leadható majd a lendvai konzuli irodában is. ti Választási Iroda számolja meg a Nemzeti Választási Bizottság felügyelete mellett. A számláláson jelen lehetnek még a lis-

taállító jelölőszervezetek megfigyelői, a nemzetközi megfigyelők és a sajtó munkatársai. Összeállította: tt

3


Muravidék Kire milyen új adóteher vár?

Súlyos terheket hoz minden t Több mint valószínű, hogy a 2014-es évvel Szlovénia állampolgárai is kénytelenek lesznek ingatlanadót fizetni. Igaz, ehhez még meg kell várni az Alkotmánybíróság döntését is. Az alábbi összeállításban körüljárjuk, ki és mennyi adót köteles majd fizetni, ki kérhet adóenyhítést, illetve milyen kibúvók lehetségesek. Közöljük a teendőket is, amelyeket március 31-ig kell megtenni. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Külföldi példák Elöljáróban utánanéztünk annak, mi a helyzet az ingatlanadóval Európa-szerte. Kiderült, alig akad olyan ország a kontinensen, ahol ne vetnének ki ingatlanadót valamilyen formában. Az adókulcs 0,1

alapján, és általában hozzájuk folyik be a pénz is. Akad, ahol az ingatlan értékétől függően a személyi jövedelemadóhoz hasonlóan sávosan progresszív adótáblát alkalmaznak, és gyakori, hogy bizonyos értékhatárig mentességet biztosítanak az ingatlanra. Sok helyen mentesítik néhány évre az új építésű vagy frissen vásárolt in-

erdei utak karbantartására fizetett illeték is. Az új ingatlanadó alapját az illetékes Geodéziai Hivatal által néhány évvel ezelőtt minden szlovéniai ingatlanra megállapított úgynevezett általánosított piaci érték képezi. Éppen ezt a pontot, vagyis az ingatlanadó alapját képező felmérés pontosságát támadják legtöbben, így a törvényhozó

Az ingatlanadó sorsáról még az Alkotmánybíróságnak is döntenie kell. Ha megerősíti, az első adóhatározatok május végén, június elején várhatók. és 3 százalék között mozog, a pénz általában az önkormányzatok markát üti. Európában jelenleg négy országban nem alkalmaznak ingatlanadót: Andorrában, Monacóban, Máltán és Írországban. Máshol a magánszemélyek és cégek teljesen eltérő feltételek mellett, de fizetnek valamilyen adót az ingatlanvagyonuk után. Az európai ingatlanadókulcs általában az ingatlan értékének 0,1–3 százaléka között ingadozik, és a magánszemélyek, valamint a cégek egyaránt fizetik. Az adókulcsot a legtöbbször az önkormányzatok állapítják meg központi szabályozás

4

gatlanokat is, és számos országban levonható az adó alapjából a hitel, illetve kölcsön összege, illetve a fenntartási költség. Az adót általában a tulajdonosokkal fizettetik meg, de van, ahol a bérlő fizet.

Szlovéniai ingatlanadótörvény Az említett európai keretbe teljesen belefér a Szlovéniában tervezett ingatlanadó is. Elfogadásával hatályát veszti az úgynevezett tulajdonadó, illetve a telekhasználati illeték, az

úgy döntött, 2014-ben az említett általánosított piaci érték 80 százalékát, míg 2015-ben 90 százalékát tekinti csak adóalapnak – később természetesen 100 százalékát, de addig minden ingatlantulajdonos biztosan rendezni tudja adatait az illetékes hivatalban. Az ingatlanadóról szóló törvény különböző adókulcsokat határoz meg különböző ingatlanokra, illetve az ingatlanokat tartalmazó földterületekre. Az épületek esetében a legkisebb, 0,15 százalékos adókulcs az úgynevezett rezidens lakóépületekre, lakásokra érvényes, magya-

rul azokra a házakra, lakásokra, ahol a tulajdonos és a családtagjai hivatalosan laknak. Ennél jóval borsosabb, 0,50 százalékos az adókulcs a nem rezidens lakóingatlanok esetében, magyarán azon lakások, házak esetében, ahol a tulajdonos vagy családtagjai nem laknak hivatalosan. A két adókulcs között helyezkedik el a mezőgazdasági épületek adókulcsa, amely a terv szerint 0,30 százalékos lenne, illetve az 500 ezer eurónál nagyobb értéket képező lakóingatlanok, amelyek adókulcsa 0,25 százalék. A különböző üzleti és ipari ingatlanok adókulcsa 0,75 százalék, ez alól kivételt képeznek az úgynevezett energetikai ingatlanok, amelyek enyhébb, 0,40 százalékos adókulccsal lesznek terhelve. Minden egyéb, az előbb említett kategóriába nem tartozó épületingatlant a törvényhozó 0,50 százalékos adókulccsal terhel. A 2014. január elsejétől hatályba lépő ingatlanadó

érvényes az épületeket nem tartalmazó ingatlanokra is. A legkisebb, 0,07 százalékos adókulcs itt az erdőterületekre vonatkozik, majd következnek a mezőgazdasági földterületek, illetve az úgynevezett funkcionális, lakóterületként használt földterületek, amelyek adókulcsa 0,15 százalék. Az energetikai hasznosítású földterületek adókulcsa 0,40 százalék, míg 0,50 százalékos adókulcsra számíthatnak az építési területek, illetve az egyéb földterületek tulajdonosai. A földterületek között a legnagyobb, 0,75 százalékos adókulcsra az üzleti, illetve ipari hasznosítású területek tulajdonosai számíthatnak.

Kedvezmények és kibúvók A törvényhozó 50 százalékos adókedvezményt ad minden olyan ingatlantulajdonosnak, aki hivatalosan is jogosult szociális segélyre, illetve nyugdíjki-

Értesítés a többlakásos épületek lakóinak Az illetékes hivatalok értesítik a többlakásos épületek lakóit, hogy az állandó lakhely bejelentésénél a cím mellett szerepelnie kell a lakás számának is, mivel csak így állapítható meg, hogy a lakóingatlan, vagyis a lakás rezidens vagy sem. A bejelentett állandó lakhely helyességét ellenőrizni lehet a Lendvai Közigazgatási Egységen, illetve a közigazgatási egység helyi hivatalaiban is. Az állandó lakhely helyességét ellenőrizni lehet telefonon is, ehhez a személyi szám (EMŠO), a név és a cím adtainak megadása szükséges. Egy háztartásban élők esetében elegendő, ha a háztartás egyik felnőtt tagja intézkedik, ő megváltoztathatja az adatokat a háztartás többi tagja számára is.

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 13 .


Muravidék

tulajdonosnak az ingatlanadó egészítő pótlékra. 30 százalékos adókedvezmény jár a kerekesszékkel közlekedő rokkant személyeknek, illetve azon személyeknek, ingatlantulajdonosoknak, akik ilyen személlyel laknak egy háztartásban. Ehhez természetesen szük-

egy tulajdonosnak több lakóingatlanja is lehet, de csak az egyikben lehet bejelentve hivatalosan. Ebben az esetben a családtagjának elintézhet egy úgynevezett személyes szolgalmi jogot, amely alapján a második lakóingatlan is rezidens

déziai hivatal irodáiban, a földhivatalban (például az említett személyi szolgalmi jog), a közigazgatási egységeken (állandó lakhely), a község székhelyén (például célszerű földhasználat) és az adóhivatalokban is. Amennyiben az ingatlantu-

A mezőgazdasági ingatlanokra kivetett adó komoly következményekkel járhat. séges az illetékes egészségbiztosítási intézet határozata, amelyet kifejezetten a kérelmező indítványára adnak csak ki. Kivételeket tesz majd az illetékes Geodéziai Hivatal – méghozzá hivatalos kötelezettség formájában, vagyis automatikusan – különböző természeti katasztrófák, például a jelenlegi ónos eső okozta katasztrófához hasonló csapások esetében is. Ezekben az esetekben a hivatal az adóalapot, vagyis az ingatlan általánosított piaci értékét csökkenti. Az érték csökkenthető egyéni kérelem alapján is, egyedi elbírálásban, ehhez azonban az ingatlan értékének legalább 40 százalékos csökkenésére van szükség – például tűzkár esetén. A fizikai, magánszemélyek esetében az adó alól igazából nincs kibúvó, de igencsak nagy különbség van a már említett rezidens és a nem rezidens lakóépületek között. Arról van szó, hogy

ingatlannak számít, és már nem a 0,50 százalékos, hanem a 0,15 százalékos adókulcs érvényes rá. 100 ezer eurós adólap esetében a különbség igencsak nagy, nem 500, hanem 150 eurót kell csak fizetni.

lajdonos változtatni szeretne adatain, illetve csak meg szeretne bizonyosodni arról, minden rendben van–e, akkor a Geodéziai Hivatal számain lehet időpontot kérni, vagy meg lehet próbálkozni az ingyenes 08020-02 számon is.

Az ingatlanadóval Adóhatározat kapcsolatos után tennivalók A jelenlegi állás szerint a Geodéziai Hivatal február közepéig, legkésőbb végéig minden ingatlantulajdonosnak küld egy értesítőt – a mai napon küldik ki az első ilyen értesítőket –, amelyeken az ingatlan adatai, értéke szerepel majd. Minden ingatlantulajdonos március 31-ig megváltoztathatja az adatokat, aktualizálhatja ezeket és gondoskodhat az adóalap esetleges csökkentéséről. Az adatokat különböző hivatalokban lehet megváltoztatni: a geo-

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 13 .

Az ingatlanadóról szóló törvényt a parlament még tavaly elfogadta. Igaz, különböző szerveződések, az ellenzék is több pontban támadta és a mai napig támadja a törvényt, alkotmányossági pert is indítottak a törvény ellen. Jelenleg a dolog úgy áll, hogy az illetékes Geodéziai Hivatal nem küldheti ki az adóról szóló határozatokat, de folytathatják ezek előkészítését, mindent az Alkotmánybíróság egy későbbi döntésére bízva. A bíróság gyorsított eljárást ígér, így

Még egy adó, még egy teher Kovács Erika csentei gazdálkodó: – Senki sem tudja még pontosan, hogy mit fog jelenteni az új ingatlanadó, de az első számítások és feltételezések nem biztatóak, sőt olyan terhet is jelenthet a parasztgazdaságoknak – legyen az állattenyésztő, vagy mint mi, gabona-, olajrepce- és kukoricatermesztő –, hogy nagyon meggondolandó lesz, hogyan tovább. Egy számítás szerint 6,4 hektárnyi földterület után 2.400 euró adó várható. Mi 98 hektárnyi területen gazdálkodunk, a fele a saját tulajdonunkban van. Hogyan, miből fizessünk ennyit az egyre mohóbb államnak? A gazdasági épületek után 0,30, a földek után pedig 0,15 százalékos adót kell fizetni, az alapot pedig az ingatlan becsült értéke jelenti. Ezen adat hiányában lényegében nem tudni pontosan, mekkora megterhelést jelent az új adó. Nem tudom pontosan azt sem, mi lesz az adóval a bérelt földterületek után. Az állam a nagyobb gazdáknak még nem utalta át a támogatást, a bérelt föld után pedig a tulajdonos „veszi” le ezt. Azt szeretném, ha az értékelés objektív és pontos lenne, helyszíni felméréssel, nem felvételről, mert ez nagyon eltérő lehet. A GURS-ban több esetben így szerepelnek az értékek. A telkeket is a tényleges használat után értékeljék. A gazdaságunk az új adózási rendszerbe esett, teljes könyvelést kell vezetnünk, áfát is kell elszámolnunk. A tavalyi bevételünk 53 ezer euróval alacsonyabb a 2012-esnél. A búzát még nem fizették ki, nincs állami támogatás, magot és műtrágyát kell vásárolnunk. Itt kellene rendet csinálni, rendszert kialakítani. Annyi már az új adó, a járulék, a törvénymódosítás, de a végét még nem látni. Miért kell mindent a népen behajtani? Nem a nép hozta ilyen helyzetbe az országot! Ez így nem lesz sokáig tartható, sokan – és nem csak a kicsik – feladják. A működés rendszerét kell megváltoztatni. Szolarics Nađ Klára könnyen lehet, hogy az első adóhatározatok már május végén, június elején az ingatlantulajdonosok kezébe kerülhetnek. A jelenleg elfogadott szabályzat alapján 50 euró értékig csak egy részletben lehet majd kifizetni az ingatlanadót, 50–200 euró között kettő,

200–400 euró között három, 400 euró felett pedig négy részletben. Természetesen az adóhatározat ellen lehetséges a fellebbezés, ahogy ez a törvény legújabb módosítása alapján megtehető az ingatlan úgynevezett általánosított piaci értéke megállapítása esetében is.

5


Muravidék SI–HU program a jövő szakmáiról

Pályaválasztási bemutató és színház A hét elején kétnapos rendezvénysorozat keretében zajlott a Muraszombati Fejlesztési központ és partnereinek pályaválasztási börzéje, melynek az 1. Sz. Lendvai KÁI és a lendvai színház adott otthont. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A megnyitón elhangzott: a rendezvények célja, hogy segítséget nyújtsanak a pályaválasztás előtt álló végzős diákoknak, esetleg ösztönözzék őket a sikerszakma (jövő hivatása) megtalálására, hogy a jó döntés célba érjen. A szakemberek szerint a pályaválasztást megnehezíti, ha túl sok minden érdekel bennünket, de valójában semmi sem igazán: „Az egyik alapvető feladat tehát önmagunk megismerése, illetve annak megállapítása, kik is vagyunk… A legegyszerűbb dolgunk akkor van, ha már gyerekkorban is foglalkozunk ezzel, illetve segítjük a gyereket a

saját érdeklődési körének és képességeinek fejlesztésében.” A jövő hivatásának tartott szakmák köréből a szakemberek többek között a következőket emelik ki: piaci elemző, építészmérnök, egészségügyi nővér, irányítási elemző, könyvelő és könyvvizsgáló, programozó, pénzügyi tanácsadó, orvos, fogorvos. A kiállítás a szórólapok és az egyéb reklámanyagok mellett a standokon történő részletes bemutatókkal várta a tanácstalan érdeklődőket. Jó ötlet volt, hogy a helyi középiskolai-szakiskolai képzés szakmái is kiállításra kerültek, így a szállodai-gasztronómiai, valamint a mechatronikai, a kerámiaburkoló-csempé-

ző, illetve az építészethez tartozó más, asztalos és kályhás szakmák. A térségi lehetőségek bemutatása pedig bizonyára jól jön majd azoknak, akik a zalai, illetve vasi gazdasági kapcsolatok bővülésével ott kívánnak munkát vállalni. A magyar partnerek, a határon átnyúló SI–HU program kivitelezői (a Zala, illetve a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Zala Megyei Kormányhivatal) egy színházi multimédiás, interaktív tanmese keretében mutatták be a Dóri nevű robotlány elkészítésének folyamatát annak felöltöztetéséig: a fémhegesztést, a farészek megmunkálását, a robot elektronikus felélesztését, majd a meghibásodás foly-

A szakmák bemutatásához humorosan is próbáltak közelíteni. tán használhatatlanná vált robot egészségügyi ellátását, annak a „Csipkerózsika-álomból” való végleges felélesztését, majd élő leánnyá varázsolását, jelezve

Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház

A muzsika hangja, illetve annak ereje Kedves kis történetet mesél el a Maria von Trapp visszaemlékezéseiből íródott színpadi sikerdarab, a Muzsika hangja, amelyet a bérletes előadások keretében láthatott a közönség hétfőn a lendvai Színház- és Hangversenyteremben. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A „Kis havasi gyopár” szimbólumának értelme-

zésén túl a zenei betétek a darabban nemigen szolgálnak másra, mint a tiszta, a hegyeken túli, szabadabb és menedék-

ként szolgáló világ kegyelmének a megtalálását. Ehhez Mária, az apácakolostorból kikerülő apáca­ növendék és a szigorú, de

A gyermekszereplők nagyban hozzájárultak a darab sikeréhez.

6

mély erkölcsösségben nevelkedett Trapp család és annak gyermekei később kibontakozó zene- és emberszeretetükkel jó keretül szolgálnak. Az osztrák „hegyek” nyugalmába és éteri tisztaságába azonban némi zavart visz a vészesen közeledő „anschluss”, mely Hitler birodalmának részévé tette Ausztriát. Moravetz Levente rendező A muzsika hangjában a zene megváltoztató, emberformáló szerepére is épít (nem véletlenül élőzenei kísérettel indítja útjára a darabot), egy családot is „összeráz” a segítségével, megbéklyózva a „masírozó” gesztust, a zord családapa törekvéseit, aki a szerelem és a tánc tudományában sem utolsó tehetség, csupán

azt, hogy a tudomány mai állása szerint a lehetetlen csúcsainak az ostromlása sem tűnik ma már utópiának. Csak egy kis fantázia kell hozzá! az évek és az elveszettnek hitt családi boldogság tették ilyenné. Később a hadiflottás behívó elől menekülve ismét csak a fesztiválon való fellépés, illetve az innen való gyors lelépés, a hegyi és a havasi gyopári tisztaság és a menedék megtalálása adja az erőt az üldözött, apácából nevelőnővé, majd hirtelen feleséggé és „anyává” váló Mária közreműködésével, mondhatnánk vezetésével. A már befutott színészek (Farkas Ignác, Kovács Olga, Balogh Tamás) mellett a gyermekszereplők játékban-énekben is jól teljesítenek. A hol kacér, hol pedig nagyon is tudatos szerepkörben fellépő Foki Veronika és a kapitány szerepében Bot Gábor énekhangban is profi teljesítményt nyújt, ami önmagában is sikert jelent egy zenés musicalben, ahol így a hang is a helyén volt (végre)…

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 13 .


Kultúra Szlovén kultúrünnep Lendván

A kultúra a végtelen lehetőségek tere

Igyekezzünk megérteni Prešeren üzenetét!

Lendván a Szlovén Kultúra Napja alkalmából az ünnep előestéjén a színházteremben rendezett ünnepségen kiosztották a községi kulturális elismeréseket. Az idei díjazottak Pandur Greta, a Községi Kultúregyesületek Szövetsége és Pál Katja. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Február 8-a, a szlovén kultúrünnep a nemzet egyik legfontosabb ünnepe, melyet országszerte hagyományos ünnepségek, hangversenyek, irodalmi találkozók koronáznak meg. Lendván a megnyitása óta

aktív tagjaként kifejtett munkájáért. Díjazott lett a Községi Kultúregyesületek Szövetsége, mely 57 művelődési egyesületet tömörít és ösztönöz a műkedvelő munkára, a gondozásában pedig megjelent a Harmatfogók című antológia is. Az elismerést Hozjan Daniela, a szervezet vezetője vette

fel a figyelmet. Kiemelte, hogy a kultúra – a világűrhöz hasonlóan – a végtelen lehetőségek tere. A kultúrából ered minden probléma és megoldás is, s ennek szellemében kellene cselekednünk szűkebb és tágabb környezetünkben, kommunikációnk és vállalkozói kultúránk terén is.

(fotó: Tomaž Galič)

A szlovén kultúrünnep alkalmából a falu iskolásai és fiataljai állítottak össze műsort.

Lendva Község kulturális elismerésében részesült Pandur Greta, Pál Katja és a Községi Kultúregyesületek Szövetsége, utóbbiak nevében Hozjan Daniela, a szövetség vezetője köszönte meg a kitüntetést. – melynek idén ősszel lesz tizedék évfordulója – a Színház– és Hangversenyterem ad helyet a rendezvénynek és a kulturális elismerések átadásának. Az idén a kultúra terén kifejtett munkáért községi elismerést vehetett át Pandur Greta a kulturális örökség ápolása és védelme terén kifejtett tevékenységéért, valamint a Lendvai Nyugdíjas Egyesület kézimunkaszakkörének több mint tíz éve folyamatosan

át. A község elismeréssel ismerte el Pál Katja fiatal képzőművész innovatív és kreatív munkásságát is. Vezetése alatt működik Lendván a D’Clinic Studio, mely nemzetközi művészvendégeinek jelenléte és alkotói megnyilvánulása által a kultúrák közötti párbeszédet jeleníti meg. A kultúra fontosságára az élet minden területén Anton Balažek, Lendva Község polgármestere ünnepi köszöntőjében hívta

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 13 .

A kultúr műsorban, melyet az idén a Fiatalok Világa Intézet szervezett, a Marko Banda és Šimonka Tjaša lépett fel, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola diákjai és tanárai, az 1. Sz. Lendvai KÁI tanárai, valamint a nyugdíjasok egyesületének szavalói pedig hazai alkotók (Zágorec-Csuka Judit, Szúnyogh Sándor, Suzanne Király-Moss, Sijarič Biserka, Alt Lidija, Koren Franc) verseinek előadásával mutatkoztak be.

Szépen megtelt a dobronaki kultúrotthon a szlovén kultúrünnep, február 8-a előestéjén rendezett ünnepi műsor alkalmából. Az ünnephez méltó kulturális programot a Dobronaki KÁI tanulói adtak szlovén versek válogatásából, de a műsorban részt vettek a Lendvai Zeneiskola növendékei és a község fiataljai is, akik szóban, dalban, zenében idézték fel France Prešeren, az egyik legnagyobb szlovén költő életét, alkotó tevékenységét, munkájának jelentőségét, hozadékát. Ünnepi gondolatait a szlovén és a magyar himnuszok elhangzása után Marjan Kardinar, Dobronak Község polgármestere osztotta meg az egybegyűltekkel, hangsúlyozva a

kultúra ünnepének jelentőségét. Dobronakon együtt és egyenlő súllyal ünnepli a kultúrát a szlovén, a magyar és a roma közösség. – Az ünnep alkalmából szellemben felemelkedünk, s egy nyelvet beszélünk, a kultúra nyelvét. Ilyenkor nem a nyelv a fontos, hanem az érzelmeink, a megbecsülés, a kulturált párbeszéd. Szükséges a megérzése annak, hogyan lehet a tiszteletet megadni egymásnak. S ha már megvan a kulturált dialógus, akkor tudjuk megérteni, mit üzen Prešeren és Petőfi, milyen hazát álmodtak. Hazát, melyben a testvér igazi testvér, a szomszéd valódi szomszéd – mondta többek közt Marjan Kardinar. Szolarics Nađ Klára

7


Kultúra Bea Baboš Logar: Spominke–Spoumenke

Egy „madzsaron-család” nehéz élete

dek, magyarok és zsidók (később más szláv népek) soknemzetiségű közössége mindig viszonylagos békében élt egymással.

A Lendvai Könyvtárban csütörtökön mutatták be Bea Baboš Logar „Spominke–Spoumenke” (Emlékek) című, rövid történeteket tartalmazó kötetét. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A muraszombati írónő hosszabb ideig a pedagógiai pályának szentelte életét, s 50 évesen határozta el, hogy írással is megpróbálkozik. Azóta két kötete jelent meg, s a mostani harmadikban – melynek már a címe is árulkodó: Spominke, illetőleg rábavidéki nyelvjárásban Spoumenke – az emlékezésé a főszerep, azt is mondhatnánk, az egész kötet rendezői-szervezői

elvét is ez határozza meg. Az írónő Császár Szebasztián kérdéseire válaszolva elmondta: azoknak állít emléket, főleg családtagoknak, akik saját fiatalságát, boldog gyermekkorát is meghatározták a pannon kisvárosban, Muraszombatban. A kritika szerint ennek érdekében „felismerhető kispróza-formát” is létrehozott. A történetek hátteréből azonban kikerekedik a második világháború utáni évek társadalma, illetve családjának sorsa, akiket „madzsaronnak”

nyilvánított a rendszer, így közülük a 60-as évekig nem vállalhatott senki munkát, így a négytagú család megélhetési forrása a nagymama nyugdíja és némi önsegélyezési juttatás volt. Az írónő a vasfüggöny mögött rekedt apját nem is ismerte, csak egyszer „találkozott vele” álmában, amikor túláradó szeretettel intett felé, majd eltűnt a lila ködben. A család legerősebb tagja a regénybeli Ómama volt, aki kis híján 100 évig élt, s az erkölcsi normát is

Közös ünnepség Kapcán A Kapcai és a Gyertyánosi Helyi Közösség, illetve a József Attila és a Hajnal Művelődési Egyesület közösen szervezte meg Kapcán

désre. Szintén fontosnak tartotta, hogy a kultúra ünnepe megünneplésre kerüljön, úgy a szlovén, mint a magyar.

léptek fel. Teltház előtt elsőként a gyertyánosi szlovén gyermektánccsoport lépett a színpadra, Sandra Horvat és Farkaš Petra

A kritika szerint az írónő „felismerhető kispróza-formát” hozott létre. diktálta. Ennek fő kitétele volt a felebaráti szeretet és a megbocsátás, hiszen a „sors” elől senki sem térhet ki, s így a szlovének, ven-

A könyvbemut atón zongorán Ftičar Anja, a Lendvai Zeneiskola növendéke lépett fel egy klasszikus számmal.

Harminc alkotó küldte el munkáit

A lendvaiak mellett a szomszédos Muraközből is sok látogató érkezett.

Kapcán a két szomszédos település közösen szervezett február 8-ai ünnepséget. a szlovén kultúrünnepet. Az ünnepségen Anton Balažek lendvai polgármester köszöntőjében kifejtette annak jelentőségét, hogy a települések jó kapcsolata a közös rendezvények által is erősödik, s egyben jó példát mutatnak az együttműkö-

8

Herzsenyák Mária és Gönc Vaupotič Elvira műsorvezetői szerepkörben több értékes gondolatot osztott meg a kultúráról és az együttélés jelentőségéről. A műsorban a két település művelődési egyesületeinek csoportjai

Prešeren-verseket szavalt, fellépett a gyertyánosi szlovén népdalkör és a Gaberski mantraši népzenei együttes, valamint a gyertyánosi felnőtt szlovén néptánc�csoport és a kapcai magyar népdalkör. HF

Pénteken nyílt meg a lendvai Pomurje Horvát ME szervezésében a már hagyományos kézimunka-kiállítás, melyet az egykori „Maja” könyvesboltban lehetett megtekinteni a hét végén. A žižkoveci nőikar bemutatkozása után a szervezők elmondták, idén harminc szerző állította ki hímzéseit, illetve szőtteseit, de akadtak apró dísztárgyak, gobelinek és festmények is. Külön köszöntötték Levačić Julijana muraszerdahelyi pedagógust, akinek oktatói munkája nyomot hagyott tanítványai műtárgyain. A tavalyihoz hasonlóan a kiállítás ismét nagy népszerűségnek örvendett, hiszen a lendvaiak mellett a szomszédos Muraközből is sok látogató érkezett, többen azért, hogy saját alkotásaikat is megnézzék, a kiállító csoportok között a közelebbi települések mellett a csáktornyai „Fürge kezek” egyesület tagjai is elküldték alkotásaikat. A kiállítás szombaton este zárult. -ce

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 13 .


Info

A Hodosi ÖTE jubileumi ünnepélyre készül A Hodosi Önkéntes Tűzoltóegyesület hétvégén tartotta meg 120. rendszeres közgyűlését. A jubileumi gyűlést, melyen díszegyenruhában vettek részt a tagok, jelenlétével Eőry Ernő,

elnöke beszámolójában a tavalyi munkáról és az idei tervekről – melyek legfontosabb eseménye a jubileumi ünnepség lesz – szólt. Az egyesület, amely mintegy 50 aktív taggal rendelkezik, az

megrendezte a 14. Községi Nyílt Tűzoltóversenyt, illetve megrendezték a tűzvédelmi hónap oltási bemutatóját. Együttműködtek a környező településekkel, köztük a szomszédos Baján-

károsultak megsegítésében vállalt részt a katasztrófa sújtotta településeken. Az egyesület 120. évfordulójának megünneplésére május 9-én és 10-én kerül sor, melynek fontos része

lesz az ünnepi ülés. A kiemelkedő rendezvény megszervezésére külön szervezőbizottságot hoztak létre, tapasztalt tűzoltókkal. A tagok: Orban Ludvik, Jonas Ludvik, David Franc, Könye Franc és Eőry Ernő, illetve a vezetőségből Könye Vesna és David Laco Karolina. AK

NLB: Az átszervezés nem csorbítja a kétnyelvűséget

A közgyűlésen nagy létszámban jelentek meg a tűzoltók. a Szlovén Tűzoltószövetség elnöke is megtisztelte. Jelen volt továbbá a község polgármestere, Bunderla Rudolf, illetve a magyar nemzetiségi önkormányzat elnöke, Abraham Boris. Könye Vesna, az egyesület

elmúlt évet tekintve komoly tevékenységet tud maga mögött. Részt vettek Koperben a tűzoltó-kongresszuson, több regionális versenyen szerepeltek jó eredménnyel; a lánycsapat kétszer végzett első helyen. Az egyesület

senyével, és elsőként érkeztek a Szalafőn bekövetkezett erdőtűzhöz. Az idei évet szintén segítségnyújtással kezdte az egyesület, hiszen négy tűzoltó – Dajč Milan, Peilschmidt József, Róka Krisztián és Könye Ervin – a

Hagyományos weinebenei síelés

A Völgyifalui Turisztikai Egyesület szombaton, február 8-án egynapos síelést szervezett a szomszédos Ausztriába, a weinebenei sípályára. A jelentkezésekkel nem volt sok gondunk, hiszen gyorsan betelt minden hely a nagybuszon, a téli sportok kedvelői Völgyifaluból és Lendva környékéről érkeztek. Délelőtt napos idő kísért bennünket a sípályán, de a délutáni hideg

szél és a köd sem vette el a kedvünket. Az autóbusznál friss forralt borral melegítettük magunkat, valamint finom kolbász adott energiát a további síeléshez. Az animációs program az autóbuszon a szlovén kultúrünnephez kapcsolódott, a France Prešerennel kapcsolatos kvízben az utasok hasznos ajándékokat nyerhettek. A hazafelé megszervezett karaoke keretében

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 13 .

pedig a szlovén himnuszt énekelték az utasok, az első helyezettnek gardalandi utazást ajándékoztunk: a háromtagú zsűri egyhangúlag Žalik Metkának adta meg az összes lehetséges pontot, a második helyezést Feher Nina, a harmadikat pedig Paller Peti vitte el. A következő síelést március 15-ére szervezzük. Bači Monika, Völgyifalui Turisztikai Egyesület

A Nova Ljubljanska Banka üzleti hálózatának átszervezése nem hagyja érintetlenül a bank lendvai egységét sem. Már maga a jogi és a munkafolyamat átszervezése némi bizonytalanságot okoz, még komolyabb aggodalmat vet fel viszont a kétnyelvű ügykezelés, a kétnyelvűség elvének, gyakorlásának megőrzése. Annál is inkább, mert a lendvai NLB-t a Muravidéki Bankegység megszüntetése miatt a ptuji Dráva-menti Egységhez csatolják, s az átszervezés keretében a szakembermozgás sem kizárt. Emiatt a kétnyelvűség

megvalósítása bizonytalanná válhat – figyelmeztetett Göncz László magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő az NLB vezetőségéhez intézett levelében. Tanja Ahlin, az ügyviteli hálózat igazgatója és Blaž Brodnjak igazgatósági tag a képviselőt válaszukban értesítik, hogy a bank szervezettségének megváltoztatása után is tiszteletben tartják a törvényileg is előírt kétnyelvű ügykezelést, s az optimalizálási intézkedések semmiben sem hatnak majd a kétnyelvű ügykezelés szintjére. Szolarics Nađ Klára

A szerződéses posta ellen Moravske Toplice Község Tanácsának a 2. rendkívüli ülésen elfogadott kedd délutáni határozatából kitűnik, hogy továbbra is ellenzik a postahivatal átszervezését Pártosfalván szerződéses postává, s további megoldáskeresésre hívják fel a Szlovén Posta vezetőségét. A községi tanács rendkívüli ülésén a posta részéről jelen volt Karmen Lebe Grajf, az átszervezési projekt vezetője és Bojan Rodinja, a tanács egy korábbi ülésén a pártosfalvi postahivatal átszervezésével kapcsolatosan ugyanis magyarázatot kért. A posta képviselői az ülésen bemutatták a jelenlegi postahálózatot, rámutattak hiányosságaira, elavultságára, költségigényességére. Így a cég a tervezett átszervezéstől egyelőre nem tágít, 2014-ben 50 postát szerveznek át, köztük Pártosfalván és Kobiljén is. A szerződéses posta szolgáltatásai a postahivatalhoz viszonyítva nem szűkülnek, így lehetséges lesz továbbra is a csomagfeladás, a kifizetések és a befizetések, a készpénzforgalom, a fizetőforgalom, a bélyegek, nyereményszelvények és más cikkek árusítása. A közel kétórás vita után Moravske Toplice Község Tanácsa ismét határozatba foglalta, hogy ellenzi a postahivatal átalakítását Pártosfalván. Szolarics Nađ Klára

9


Info a mai napon... Február 13-án történt 1141 Meghalt II. (Vak) Béla magyar király, akit azért vakítottak meg, hogy ne lehessen uralkodó. 1603 Párizsban meghalt François Viéte francia matematikus, a tizedes törtek használatának bevezetője. 1633 Galileo Galilei megérkezett Rómába a Szent Törvényszék kihallgatására. 1689 III. (Orániai) Vilmos herceg, Hollandia helytartója és felesége, II. (Stuart) Mária trónra lépett Angliában. 1865 Megszületett Csók István kétszeres Kossuth-díjas festő, kiváló művész. 1933 Megszületett Kim Novak amerikai színésznő, a Vertigo főszereplője. 1945 A 2. Ukrán Front katonái elfoglalták Budapestet. 1945 Megszületett Földes László Hobo zenész, író és színész. 1945 A valaha volt legpusztítóbb légitámadások egyikében elpusztult Drezda belvárosa. 1948 Megalapították a Kossuth-díjat.

visszapillantó

1994. február 11-én, 6. szám

Rendezik a Bakonaki-tó környékét Múlt pénteken tartották meg Dobronakon a helybeli idegenforgalmi egyesület alapító közgyűlését. A közgyűlésen mintegy 30 polgár vett részt Dobronakról, Zsitkócból, Strehovciról és Kobiljéből, valamint Štefan Dravec, a Muravidéki Idegenforgalmi Szövetség és Štefan Matjašec, a lendvai községi végrehajtó tanács idegenforgalmi bizottságának elnöke. A közgyűlésen kinevezték az egyesület vezetőségét és elfogadták az alapszabályzatot. A dobronaki idegenforgalmi egyesület elnöki tisztségére Marjan Kardinar került, aki a megalapítás alkalmából a következőket mondta: – Két évvel ezelőtt született meg az ötlet, hogy Dobronakon ismét megalapítsuk az idegenforgalmi egyesületet, hiszen ilyen egyesület a hatvanas évek közepén

A Bakonaki-tó és környéke télen is közkedvelt kirándulóhelynek számít. már működött a faluban. Az egyesület megalapítását az indokolta, hogy azon tevékenységeket, amelyek itt a faluban és környékén folynak, ésszerű lenne szervezett, tömörített formában felkínálni a szélesebb környéknek is. Az egyesület megalapítására megvoltak az igények és az adottságok is, ebből most idegenforgalmat kell csinálni.

étel, erő, egészség

– Milyen tevékenységek állnak a munkaprogramjukban és ebből mi valósulhat meg már az idén? - A dobronaki idegenforgalmi egyesület munkaprogramja összefogja mindazokat a tevékenységeket, adottságokat, lehetőségeket, amik az idegenforgalmat szolgálhatják. Elsődleges feladatunk a tiszta és rendezett környék

megőrzése. Hosszú távú tervünkben a tevékenységünket a következő részekre osztottuk fel: a népi hagyományok és a szokások ápolása (a Vidkúti búcsú, Jakab napja, Körtebúcsú, karikázás) és megőrzése, valamint a természetvédelem. Az vezérel bennünket, hogy meg kell őriznünk azt, ami rendelkezésünkre áll, és a meglévők, amikre építeni lehet. Tevékenységünkbe be kívánjuk kapcsolni a helyi közösség területén működő egyesületeket, vendéglőket és mindenkit, aki szívügyének tartja a szépet, a kellemeset, s kész érte valamit tenni is. Mindenképpen rendezni kívánjuk a Bakonaki-tó környékét, kijelöljük a vendéglátói célzatú népszerű hegyi utat is a környékbeli szőlőhegyeken, tervünkben van a legszebb ablakpárkány, balkon, borospince, pályázat kiírása.

Nemzeti Közegészségügyi Intézet

prim. mag. Branislava Belović, dr. med.

Finomságok kelt tésztából Kelt tésztából készíthetünk kenyeret, kalácsokat (sósakat és édeseket), rétest, fánkot, pizzaalapot… A kelt tészta készítéséhez leggyakrabban búzalisztet használunk. Hogyan lehet a tésztát, illetve a kelt tész-

tából készített finomságokat egészségesebbé tenni? Úgy, hogy teljes kiőrlésű lisztet használunk, illetve a fehér lisztet teljes kiőrlésű liszttel kombináljuk. A teljes értékű liszt tartalmazza mindazokat a táp- és védőanyagokat,

amelyek a gabonamagban megtalálhatók. A finomított fehér liszt viszont az említett anyagokban igen szegény. Kitűnően felhasználható a teljes értékű búzaliszt, rozs-, hajdina-, kukoricaliszt. Egyes kelt tésztából

magvakkal, diófélékkel, fűszerekkel. A kelt tészta készítéséhez szárított vagy friss élesztőt használunk. Természetesen a kelt tészta készítésének megvannak a maga apró fortélyai is – de erről majd legközelebb.

Aprósütemény túróval

Sanja hajdinasüteménye

• 25 dkg teljes kiőrlésű tönkölybúzaliszt, • 25 dkg fehér liszt, • egy kocka friss élesztő, • 25 dkg túró, • 5 dkg olaj, • 1 kiskanál cukor, • 2 dl langyos víz, • só, • 2 kanál szezámmag

• • •

Az élesztőt langyos vízben, amelyhez cukrot adtunk, felfuttatjuk. Elkeverjük a kétfajta lisztet, az áttört túrót, hozzáadjuk a kovászt és az olajat. Enyhén megsózzuk és tésztát dagasztunk. Szükség szerint kevés vizet adunk hozzá. A tésztát kelesztjük. Átdagasztjuk, kinyújtjuk és köröket vágunk ki belőle. Felvert tojással átkenjük és szezámmaggal meghintjük. Kikent tepsibe tesszük, 20 percig kelesztjük és 200 fokon 15–20 percig sütjük.

" 10

készítendő termékekhez viszont csak fehér lisztet használhatunk; például a fánkhoz, pitéhez… Az ilyen édességeket ritkábban fogyasszuk. A tésztát gazdagíthatjuk túróval, tojással, aszalt gyümölccsel,

20 dkg hajdinaliszt, • 1,2 dl tej, • 2 dkg élesztő, 10–15 dkg fehér liszt, • 2 kanál olaj. Töltelék: 40 dkg túró, • kevés só, • 2 tojásfehérjehab, • 5 dkg mazsola

A forró tejjel leforrázzuk a hajdinalisztet. A masszát lehűtjük, hozzáadjuk a búzalisztet, az élesztőt és tésztát dagasztunk. 15 percig pihentetjük. A túrót áttörjük, sózzuk, hozzáadjuk a mazsolát és a két tojásfehérje habját. A tésztát három részre osztjuk és mindegyiket kinyújtjuk. Az első réteget kikent tepsibe tesszük és a töltelékkel megkenjük. A második tésztaréteggel lefedjük, ezt is megkenjük a töltelékkel, majd a megmaradt tésztával újból lefedjük. A tetejét villával megszurkáljuk és megsütjük. Ha a mazsolát kihagyjuk, sós édességet kapunk. Ha a túró túl gyenge, adhatunk hozzá 1–2 kanál darát.

" N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 13 .


Info

Romantikát ajándékba

Vacsora után kínáld kedvenc édességével vagy vágj fel a kedvenc gyümölcséből. Ha szerettek filmet nézni, akkor válassz ki egy

Fogalmad sincs, mivel lepd meg szerelmedet Valentin-napon? Ha tárgyakban gondolkodsz, csak valami csekélységgel! A hangsúly legyen inkább az együtt töltött időn, a tartalmas, romantikus pillanatokon. Íme, egy elképzelt február 14-e, hogy ez a péntek ne az unalomról szóljon!

praktika Talán úgy tűnik, hogy a Bálint-nap másról sem szól, mint pénzkidobásról és giccses meglepetésekről. Ennek azonban az ellenkezője igaz: az emberek többnyire annak örülnek, ha ez a nap az érzések kimutatásá-

ról, a romantikáról, az apró figyelmességekről szól, a virág vagy az ajándék már csak kiegészítője a szerelem őszinte megünneplésének. Kezd meglepetéssel a napot! Nyomj egy vörös rúzsos csókot a tükörre, hogy reggel ez fogadja őt készülődés közben. Tégy a kocsijába egy ap-

rócska meglepetést: akassz egy piros papírszívecskét a visszapillantó tükörre, írj bele egy kedves gondolatot, például: Köszönöm, hogy vagy nekem. Így már munkába menet boldoggá teheted kedvesed napját. Az ebédszünetében váratlanul hívd fel és mondj olyan dolgokat, amiktől legszívesebben azonnal hozzád repülne. Beszéljetek többször is egymással a nap folyamán, írj szerelmes e-mailt! Mire hazaér, úgy várd, amire nem számítana! Ha kedvesed kimerült, készíts neki relaxáló fürdőt néhány gyertyával. A tükörnél várja egy kézzel írott szerelmes levél, melyben szerelmes gondolataidat fogalmaztad meg. Biztosan nem volt már része ilyen-

ben régóta, teljesen el lesz bűvölve. Készíts neki vacsorát! De ne melegítőben ülj az asztalhoz! Öltözz fel csábítóan, lehetőleg pirosba – hiszen a piros szín nem csak a négylábú bikákat vadítja meg. A vacsorát kettesben fogyasszátok el, igyatok mellé egy pohár bort és tegyetek egy romantikus fogadalmat egymásnak. Majd koccintsatok! Ha készültél ajándékkal, akkor most add át szerelmednek.

romantikus filmet és nézzétek meg kettesben. A hálószobát igazítsd el, cseréld le az ágyneműt frissre, illatosra, gyújts meg apró gyertyákat! Kapcsolj romantikus zenét! Húzz szexi alsóneműt, a csipkés kombiné sosem megy ki a divatból. Hűts be egy üveg pezsgőt és libegj be vele a szobába. A pezsgőt az ágyban fogyasszátok el, és ne feledj egy fontos dolgot: mondd, hogy „szeretlek” főleg akkor, ha már rég nem tetted!

Közmédia javallat február 17. és 23. között

Dér Heni heti műsorajánlója Dér Henrietta, Heni a délvidéki Szabadkán született. A Dal február 1-jei elődöntőjéből az Ég veled – Next please című dalával jutott tovább a középdöntőbe. Becsülöm azokat az embereket, akiknek olyan erős a hitük, hogy végig tudják járni a Caminót, a Santiago de Compostelába vezető utat. Mindenesetre egy ilyen zarándoklaton a résztvevőt a hitbéli élmény mellett más hatás is éri: szép tájakon mehet végig, s az út végére barátságok is kötődnek. A Camino című film emlékül szolgálhat, s egyben útikala-

uzként is élményt ad (hétfő, Duna 7.35). Noha a Vajdaságban születtem, büszke vagyok magyarságomra. Ugyancsak felnézek tehetséges honfitársaimra: művészekre, tudósokra, akik a világ minden részén megállták a helyüket s öregbítették nemzetünk hírét. A keddi Magyar elsők nekik s találmányaiknak állít

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 13 .

emléket, amelyből mindnyájan tanulhatunk. Az ajánlott epizód egyébként egy játékosabb rész, mivel a magyar kártya hagyományait mutatja be (Duna 9.30). A testmozgás fontos szerepet tölt be családomban. Vőlegényem hivatásos sportoló és futballedző, magam is rendszeresen sportolok. Így tudom, milyen kitartás

és elkötelezettség kell ahhoz, hogy valaki olimpikon lehessen. Szerdán a téli olimpiára kapcsolok, a jégkorong negyeddöntő különösen izgalmasnak ígérkezik (Duna 18.00). Mindig nagyon érdekelt a politika és a közélet, ezért is végeztem el Pécsett a politológia szakot. Csütörtökön az Ütköző műsorát ajánlom, ahol mindig érdekes politikai viták hangzanak el. Náray Balázs szerkesztésében aktuális kérdéseket boncolnak, a fél óra alatt nem lehet unatkozni (Kossuth Rádió 18.00). Pénteken egy bűbájos filmet karikáztam be. Jiří Menzel nagyon népszerű a magyar nézők körében, a Sörgyári capriccio vagy a Szigorúan ellenőrzött vonatok már bevonult a filmtörténetbe. A javasolt Az én kis falum különösen érdekes,

hiszen a főszerepet a cseh filmben Bán János játssza (Duna 21.15). Szombaton mi mást is választanék, mint A Dal döntőjét. Még nem tudom, hogy ott leszek-e a színpadon, viszont életre szóló élmény volt részt vennem e fesztiválon. Meggyőzött, hogy jól döntöttem, amikor a szólókarriert választottam. Továbbra is számítok a szűkebb hazámban élők szavazataira, s mindenkire, akiknek tetszik A DALOM (M1 20.20). Vasárnap egy vígjátékra esett a választásom. A Játékszínből közvetítik a Hyppolit, a lakáj című darabot. A történet a filmvásznon is népszerű volt, e feldolgozás is felhőtlen szórakozást ígér (M3 13.45).

11


Info február 14. péntek Szlovén Tévé I. 6:10 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:10 Jó reggelt, 10:40 Gyerekműsor, 11:55 Panoptikum, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Ezazene – zenés műsor, 16:15 Roma nemzetiségi műsor, 16:45 Jó óra Akival, 17:00 Hírek, 17:25 Jó óra Akival, 18:30 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Az új húszas évek – szlovén sorozat, 20:30 A Spev zenekar koncertje, 2. rész, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 7:50 Téli olimpia: Lesiklás, férfiak, 9:40 Csehország – Lettország, jégkorong-mérkőzés, 12:20 Műlesiklás, férfiak, 13:45 Sífutás, férfiak, 14:50 Biatlon, nők, 16:55 Alpesi sí-kombináció, férfiak, 18:20 Síugrás, férfiak, 19.40 Szkeleton, nők, 20:05 Síugrás, nők, 20:30 Téli Olimpia: Esti stúdióműsor, 21:00 Műkorcsolya, férfiak, 22:30 Adzsami – ko­ produkciós film.

Magyar Tévé 5:50 Nap kelte, 8:10 Téli Olimpia – Szocsi: Alpesi sí, férfi, szuperkombináció, 9:35 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Téli Olimpia – Szocsi: Sífutás, Alpesi sí, férfi, szuperkombináció, 14:05 Nemzetiségi magazin, 14:35 Esély, 15:05 Történetek a nagyvilágból, 15:35 20:25 Az Adlon hotel Jövő-időben, 15:45 Téli Olimpia – Szocsi: Síakrobatika, női, Biatlon, 16:40 Híradó+, 16:50 Téli Olimpia – Szocsi: Síakrobatika, női, Biatlon, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 A következő! – kvíz, 19:30 Híradó este, 20:25 Az Adlon hotel – német sorozat, 22:10 Az Este, 22:45 Híradó, 23:00 Verssor az utcazajban, 23:05 Orvlövészek célkeresztben – orosz sorozat, 0:40 Őshüllők bolygója – angol dok. sorozat, 1:30 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 11:45 Asztro Show, 12:55 Kalandor – magazin, 13:35 Éjjel-nappal Budapest, 14:45 Fókusz, 15:10 Csók és csata – am. sorozat, 17:25 A gyanú árnyékában – dokureality, 18:30 Híradó, 19:30 Fókusz, 19:55 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 21:10 Barátok közt – magyar sorozat, 21:50 A zöld íjász – am. sorozat, 22:50 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:50 Odaát – am. sorozat, 0:55 Reflektor, 1:10 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 6:55 Mokka, 9:20 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-világ, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 12:55 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:55 Maricruz – mexikói sorozat, 15:55 Családi titkok, 16:55 Hal a tortán, 18:00 Tények, 19:30 Az Élet Showja – reality-show, 20:30 Édes élet – reality-sorozat, 21:40 Jóban Rosszban, 22:40 Fogadom – am.–brazil film, 0:45 Tények Este, 1:20 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kívánságkosár, 14:25 Téli Olimpia – Szocsi: Svédország – Svájc, jégkorong, 16:10 Magyar elsők, 16:30 Térkép, 17:00 Capri – Az álmok szigete – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:20 Dunasport, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Életképek – magyar sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:25 Hölgyek öröme – angol sorozat, 21:20 Hírek, 21:25 Dunasport, 21:35 Téli Olimpia – Szocsi: Kanada – Ausztria, jégkorong, 23:20 Kultikon, 23:40 Könyvajánló, 23:45 A hegyek lánya – magyar film, 1:05 Elégia Huszárik Zoltánról – portréfilm, 1:45 Ismétlések.

február 15. szombat Szlovén Tévé 6:10 Visszhangok, 7:00 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:25 A Hét, ism., 14:20 Helyes ötlet!, 14:50 Idegenforgalmi műsor, 15:15 Alpok–Duna–Adria, 15:50 SAZU – a jövő hirdetése – dok. műsor, ism., 16:30 Állatokról, emberekről, 20:00 Tökéletes nap 17:00 Hírek, 17:20 A kertben, 17:40 Az ember bolygója – angol dok. sorozat, 18:30 Mezsgyék, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanások, 20:00 Tökéletes nap – cseh film, 21:45 Kisfilm, 22:15 Tomaž Kajzer életei – szlovén sorozat, 23:00 Hírek, 23:35 Az idők végezetéig – koprodukciós sorozat, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:50 Téli Olimpia: Szuper G, nők, 8:50 Szlovénia – Szlovákia, jégkorong-mérkőzés, 12:10 Sífutás, nők, 13:25 Téli Olimpia: USA – Oroszország, jégkorong-mérkőzés, 16:20 Gyorskorcsolya, 17:25 Síugrás, férfiak, 20:30 Téli Olimpia: Esti stúdióműsor, 21:00 Szkeleton, férfiak, 21:35 Ésszerű megoldás – svéd film, 23:15 Aritmikus koncert, 0:45 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50 Nap-kelte, 8:10 Téli Olimpia – Szocsi: Alpesi sí, női, szuper G, 9:55 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Téli Olimpia – Szocsi: Sífutás, Gyorskorcsolya, 14:15 Szabadság tér ’89, 15:00 A világörökség kincsei, 15:20 Szeretettel Hollywoodból, 15:50 Gasztroangyal, 16:50 Téli Olimpia – Szocsi: Gyorskorcsolya, Szkeleton, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:20 A Dal – Eurovíziós dalválasztó show, 22:30 Valentin-napi randevú – am. film, 0:00 Millennium III. – A kártyavár összedől – svéd film.

RTL Klub 6:45 Kölyökklub, 10:20 Ízes élet – Mautner Zsófival, 10:45 XXI. század, 11:20 Házon kívül, 11:50 a’la CAR, 12:20 4ütem – magazin, 13:00 Így készült: Megdönteni Hajnal Tímeát, 13:30 Kőgazdagok – am. sorozat, 14:30 Észak és Dél – am. sorozat, 23:20 Kémek a Sasfészekben 16:30 Tökéletes célpont – am. sorozat, 17:35 A nagy svindli – am. sorozat, 18:30 Híradó, 18:55 Fókusz Plusz, 19:30 Titanic – am. film, 23:20 Kémek a Sasfészekben – angol–am. film, 2:35 Mint a mesében – am. sorozat.

TV2 6:25 TV2 matiné, 11:40 Babavilág, 12:10 Tűsarok, 12:40 13-as raktár – am. sorozat, 13:40 Édes élet – reality-sorozat, 16:00 Családi Titkok – reality-sorozat, 16:55 Irigy Hónaljmirigy, 18:00 Tények, 19:00 Magánnyomozók – magyar dokureality, 20:00 Ilyen még nem volt – am. film, 22:05 Az ének iskolája – szórakoztató műsor, 23:50 Cápa 4. – am. film, 1:35 Luxusdoki – am. sorozat.

Duna Tévé 6:25 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:05 Ízőrzők, 12:40 Robbie, a fóka – német sorozat, 13:25 Téli Olimpia – Szocsi: USA – Oroszország, jégkorong, 16:30 Zápor – magyar film, 18:00 Híradó, 18:30 Életképek – magyar sorozat, 19:10 Fölszállott a páva, 19:55 Futótűz – am. sorozat, 20:40 Hogy volt?!, 21:35 Téli Olimpia – Szocsi: Svájc – Csehország, jégkorong, 23:25 Dunasport, 23:40 Eldorádó – magyar film, 1:20 Ismétlések.

február 17. vasárnap

február 18. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:40 Művelődési műsor, 11:15 Mezsgyék, 11:20 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 A Spev zenekar koncertje, ism., 14:45 A szlovén vízkör, 15:20 Kedves Lemon Lima! – am. film, 17:00 Hírek, 17:20 Virágok és fények – költészet és zene Dušan Velkaverhhal, 2. rész, 17:35 A nagy és a kis képernyő legendái, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 A hatalom – dán sorozat, 21:05 Interjú: Marko Štepec, 22:00 Village Folk, 22:10 Ahogyan én látom a tudományt – dok. műsor, 22:35 Hírek, 23:10 Tito – a végrendelet utolsó szemtanúi – horvát dok. sorozat, 0:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:50 Téli olimpia: Szuper G, férfiak, 10:10 Snowboard, nők, döntő, 11:00 Sífutás, férfiak, 13:20 Szlovénia – USA, jégkorong-mérkőzés, 16:05 Biatlon, férfiak, 17:25 Gyorskorcsolya, nők, 17.50 Finnország – Kanada, jégkorong-mérkőzés, 17.50 Finnország – Kanada, 19:40 Lottó, 20:30 Téli jégkorong-mérkőzés Olimpia: Esti stúdióműsor, 21:00 Műkorcsolya, páros, 22:00 Bob – páros, 22:30 Dekadencia – a nyugati világ alkonya – am. dok. műsor, 0:15 Ismétlések.

Magyar Tévé 6:00 Ma reggel, 8:10 Téli olimpia – Szocsi: Alpesi sí, szuper G, férfiak, Snowboard, nők, 11:05 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:05 Vallási műsorok, 13:25 Együtt a család hétvége, 14:30 Hétköznapi kifutó, 15:00 Téli olimpia – Szocsi: Sífutás, Gyorskorcsolya, Biatlon, 17:05 Együtt a család hétvége, 18:50 A Lényeg, 19:30 Híradó este, 20:20 A Dal, 22:30 Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszéde, 23:20 Juno – am. film, 1:00 A legszebb dolog – francia film.

RTL Klub 6:45 Kölyökklub, 10:00 EgészségKalauz, 10:40 Teleshop, 11:35 Kalandor – magazin, 12:05 Havazin, 12:40 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek, 13:20 Glee – am. sorozat, 14:20 A Grund – A nagy összecsapás – am. film, 16:25 A visszatérések kora – am. film, 18:30 Híradó, 18:55 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 Ismeretlen férfi – angol-német film, 22:15 Penge – Szentháromság – am. film, 0:30 Portré, 1:05 Nyílt seb – ausztrál–am. film.

TV2 6:25 TV2-matiné, 9:55 Astro-Világ, 11:00 Stílusvadász, 11:30 Stahl konyhája, 12:00 Több mint TestŐr, 12:30 Édes élet – reality-sorozat, 16:00 Családi titkok – reality-sorozat, 16:55 Magánnyomozók – dokureality-sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Napló, 20:00 A Nagy 0:40 Egyszer Duett – show, 22:45 D-Tox – am.–német film, 0:40 Egyszer – ír film, 2:15 Psych – Dilis detektívek – am. sorozat.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:10 Együtt a család, 13:05 A világörökség kincsei, 13:25 Téli Olimpia – Szocsi: Oroszország – Szlovákia, jégkorong, 16:00 Hazajáró, 16:30 Csellengők, 17:00 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:20 Dunasport, 18:30 Életképek – magyar sorozat, 19:10 Önök kérték!, 20:05 Különös házasság – magyar sorozat, 21:25 Téli Olimpia – Szocsi: Finnország – Kanada, jégkorong, 23:10 Dunasport, 23:25 Heti Hírmondó, 23:55 Klubszoba, 0:50 Napok, évek, századok.

6:20 Villanás, 6:35 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt, 10:40 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:35 Éjféli klub, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Jó óra Bernardával, 18:30 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 Írások, 23:40 Érdekel a könyv, 0:00 Zenés est, 1:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 7:50 Téli olimpia: Snowboard, férfiak, 11:30 Szlovénia – USA, jégkorong-mérkőzés, ism., 13:20 Jégkorong-mérkőzés, nők, elődöntő, 15:50 Biatlon, nők, 17:15 Síugrás, férfiak, csoportos, 20:30 Esti stúdióműsor, 21:00 Műkorcsolya, páros, 22:30 Sí, szabadstílus, férfiak, 23:00 Vera – angol sorozat.

Magyar Tévé 5:50 Nap-kelte, 10:30 Téli Olimpia – Szocsi: Snowboard, férfi, 12:00 Hírek, 12:30 Nemzetiségi magazinok, 13:30 Magyarlakta vidékek krónikája, 14:25 Jövő-időben, 14:35 Téli Olimpia – Szocsi: Síakrobatika, férfi, Biatlon, nők, 16:40 Hír13:30 Magyar- adó+, 16:50 Téli Olimpia – Szocsi: lakta vidékek Síakrobatika, férfi, Biatlon, nők, krónikája 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 A következő – kvíz, 19:30 Híradó este, 20:20 Kékfény, 21:20 Párizsi mentősök – francia sorozat, 22:15 Az Este, 22:55 Híradó, 23:10 Verssor az utcazajban, 23:15 Aranymetszés, 0:10 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 10:05 Topshop, 11:45 Asztro show, 13:00 Fókusz Plusz, 13:35 Éjjel-nappal Budapest, 14:45 Fókusz, 15:20 Csók és csata – am. sorozat, 17:25 A gyanú árnyékában – dokureality, 18:30 Híradó, 19:30 Fókusz, 19:55 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 21:10 Barátok közt – magyar sorozat, 21:50 Castle – am. sorozat, 22:50 CSI: A helyszínelők – am. sorozat, 23:55 Reflektor, 0:10 Mr. és Mrs. Bloom – am. sorozat, 1:15 Kémpárbaj – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények Reggel, 9:30 Stahl konyhája, 9:35 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:00 Hal a tortán, 16:00 Családi Titkok – reality-show, 17:00 Maricruz – mexikói sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Az Élet Showja – reality-show, 20:25 Édes élet – reality-sorozat, 21:40 Jóban Rossz­ ban – magyar sorozat, 22:40 NCIS – am. sorozat, 23:45 Elit egység – kanadai sorozat, 0:50 Tények este, 1:25 Aktív, 1:50 NCIS – am. sorozat, 2:40 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kívánságkosár, 14:30 Erdélyi történetek, 15:25 Voyager – A múlt titkai és legendái – olasz dok. sorozat, 15:55 Mesélő cégtáblák, 16:30 Térkép, 17:00 Capri – Az álmok 21:30 Dokureflex: A Székelyek szigete – olasz sorozat, 18:00 Híradó, Nagy Menetelése 18:20 Dunasport, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Életképek – magyar sorozat, 19:40 A hegyi doktor – német sorozat, 20:25 Az öt zsaru – magyar sorozat, 21:20 Hírek, 21:25 Dunasport, 21:30 Dokureflex: A Székelyek Nagy Menetelése – magyar dok. film, 22:50 Kultikon, 23:10 Könyvajánló, 23:15 Sportaréna, 23:45 Fölszállott a páva, 0:35 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 13 .


Info február 20. szerda

február 19. kedd Szlovén Tévé 6:10 Visszhangok, ism., 7:00 Jó reggelt, 10:40 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, ism., 14:20 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Pitypang, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Jó óra Jasnával, 18:30 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén 20:00 Az utolsó krónika, 20:00 Az utolsó angol angol úriember úriember – angol sorozat, 21:05 A szlovének és az I. világháború – dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Glóbusz, 23:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 7:50 Téli Olimpia: Óriás műlesiklás, nők, 1. futam, 10:00 Bob, férfiak, 10:20 Síugrás, 11:20 Óriás műlesiklás, nők, 2. futam, 12:50 Északi kombináció – sífutás, férfiak, 13:35 Jégkorong-mérkőzés, 16:15 Gyorskorcsolya, nők, staféta, 16:50 Óriás műlesiklás, nők, ism., 18:30 Sí, szabadstílus, férfiak, 19:30 Bob, nők, 20:20 Az Astro sorsolása, 20:30 Téli Olimpia: Esti stúdióműsor, 21:00 Gyorskorcsolya, ism., 21:30 Változó idők – francia film.

Magyar Tévé 5:55 Nap-kelte, 8:10 Téli Olimpia – Szocsi: Óriás műlesiklás, nők, 10:05 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Téli Olimpia – Szocsi: Gyorskorcsolya, Északi összetett, Óriás műlesiklás, nők, 15:35 Nemzetiségi magazinok, 16:35 Híradó+, 16:50 Ízőrzők, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 A következő! – kvíz, 19:30 Híradó este, 20:20 Párizsi helyszínelők – francia sorozat, 21:20 Van képünk hozzá – szórakoztató műsor, 22:20 Az Este, 22:55 Híradó, 23:10 Verssor az utcazajban, 23:15 Dávid – Michelangelo márványóriása – olasz dok. film, 0:15 A természet csodái – Különleges állatkölykök – angol dok. sorozat, 1:10 Az igazi cowboyok – am. dok. sorozat, 2:00 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 11:45 Asztro show, 12:55 Havazin, 13:35 Éjjel-nappal Budapest, 14:45 Fókusz, 15:20 Csók és csata – am. sorozat, 17:25 A gyanú árnyékában – dokureality, 18:30 Híradó, 19:30 Fókusz, 19:55 21:10 Barátok közt Éjjel-nappal Budapest, 21:10 Barátok közt, 21:50 Glades – Tengerparti gyilkosságok – am. sorozat, 22:50 Döglött akták – am. sorozat, 23:55 XXI. század, 0:30 Reflektor, 0:45 A főnök – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények Reggel, 6:55 Mokka, 9:30 Stahl konyhája, 9:35 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:00 Hal a tortán, 16:00 Családi titkok – reality-show, 17:00 Maricruz – mexikói sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Az Élet Showja – reality-show, 20:25 Édes élet – reality-sorozat, 21:40 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 22:40 NCIS – am. film, 23:45 Zsaruvér – am. sorozat, 0:50 Tények este, 1:25 Aktív, 1:50 Egy hét Pesten és Budán – magyar film.

Szlovén Tévé 6:10 Visszhangok, ism., 7:00 Jó reggelt, 10:40 Gyerekműsor, 13:00 Híradó, 13:30 A Hét, ism., 14:25 Glóbusz, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Jó óra Milicával, 18:30 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 Suzanne – francia film, 21:35 Kisfilm, 22:00 Visszhangok, 23:05 Nyíltan, 23:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:10 Téli Olimpia: Snowboard, parallel, 8:00 Óriás műlesiklás, férfiak, 1. futam, 9:10 Jégkorong-mérkőzés, 10:00 Snowboard, parallel, 10:15 Sífutás, 11:30 Óriás műlesiklás, férfiak, 2. futam, 12:40 Sífutás, 13:15 Jég22:50 Halál korong-mérkőzés, ism., 15:20 Palermóban Biatlon, 16:50 Gyorskorcsolya, nők, 17:50 Jégkorong-mérkőzés, 19:40 Lottó, 20:30 Téli Olimpia: Esti stúdióműsor, 21:00 Bob, nők, ism., 21:30 Műkorcsolya, nők, 22:20 Aranyfüst, 22:50 Halál Palermóban – német–francia–olasz film.

Magyar Tévé 5:50 Nap-kelte, 8:10 Téli Olimpia – Szocsi: Snow­ board, Óriás műlesiklás, férfi, 10:35 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Téli Olimpia – Szocsi: Snowboard, Sífutás, Óriás műlesiklás, férfi, 14:00 Útravaló, 14:20 Nemzetiségi magazinok, 15:20 Jövő-időben, 15:30 Téli Olimpia – Szocsi: Gyorskorcsolya, Biatlon, 16:40 Híradó, 16:50 Téli Olimpia – Szocsi: Gyorskorcsolya, Biatlon, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 A következő!, 19:30 Híradó este, 20:20 Szabadság tér ´89, 21:10 Bábel, 22:10 Az Este, 22:45 Híradó, 23:00 Verssor az utcazajban, 23:05 Summa, 23:35 KorTárs, 0:05 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 10:05 Top Shop, 11:45 Asztro Show, 12:55 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek, 13:35 Éjjel-nappal Budapest, 14:45 Fókusz, 15:20 Csók és csata – am. sorozat, 17:25 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:30 Fókusz, 19:55 Éjjel-nappal Budapest, 21:10 Barátok közt, 21:50 Szulejmán – török sorozat, 23:15 Házon kívül, 23:45 Reflektor, 0:05 Rocksztár – am. film.

TV2 6:25 Tények Reggel, 6:55 Mokka, 9:30 Stahl konyhája, 9:35 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:00 Hal a tortán, 16:00 Családi titkok, 23:50 A médium 17:00 Maricruz – mexikói sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Az Élet Showja – reality-show, 20:25 Édes élet – reality-sorozat, 21:40 Jóban Rossz­ ban – magyar sorozat, 22:40 Frizbi Hajdú Péterrel, 23:50 A médium – am. sorozat, 0:55 Tények Este, 1:30 Ismétlés.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kívánságkosár, 13:25 Téli Olimpia – Szocsi: Jégkorong, 16:00 Múzeumtúra – francia módra – dok. sorozat, 16:30 Térkép, 17:00 Capri – Az álmok szigete – olasz sorozat, 18:00 Téli Olimpia – Szocsi: Jégkorong, 20:40 Híradó, 21:00 Dunasport, 21:15 Fekete Péter – csehszlovák film, 22:40 Hírek, 22:45 Dunasport, 22:55 Kultikon, 23:10 Könyvajánló, 23:15 Szálinger Balázs: Köztársaság – színházi előadás, 1:20 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Kívánságkosár, 13:25 Téli Olimpia – Szocsi: Jégkorong, negyeddöntő, 16:00 Városrajzolatok – dok. sorozat, 16:30 Térkép, 17:00 Capri – Az álmok szigete – olasz sorozat, 18:00 Téli Olimpia – Szocsi: Jégkorong, negyeddöntő, 20:40 Híradó, 21:00 Dunasport, 21:15 A bikaborjak – olasz–francia film, 23:00 Hírek, 23:05 Dunasport, 23:10 Kultikon, 23:25 Könyvajánló, 23:30 Beavatás, 23:45 Hontalanok – szerb dok. film, 1:00 Ismétlések.

február 21. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Jó reggelt, 10:40 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:30 Nyíltan, ism., 14:20 Szlovén villanások, 15:00 Híradó, 15:10 Hidak: Határtalan, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Jó óra Boštjannal, 18:30 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Céltábla, 21:30 Helyes ötlet!, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:35 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 13 .

Február 13-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:40 Téli Olimpia: Sí, szabadstílus, férfiak, 9:25 Síugrás, csoportos, férfiak, 10:20 Sí, szabadstílus, férfiak, 11:50 Sífutás, férfiak, 13:10 Jégkorong-mérkőzés, nők, 15:45 Labdarúgó-összefoglaló, 17:00 Curling, nők, döntő, 18:10 Műkorcsolya, nők, döntő, 19:00 A lóhere, 20:00 Téli Olimpia: Esti stúdióműsor, 20:30 Maribor: Maribor – Sevilla, labdarúgó-mérkőzés, 23:15 Sí, szabadstílus, nők, ism., 23:30 Egyedülálló apa – angol sorozat.

Magyar Tévé 5:55 Nap-kelte, 10:30 Téli Olimpia – Szocsi: Síakrobatika, férfi, Északi összetett, csapatverseny, 12:00 Híradó, 12:25 Téli Olimpia – Szocsi: Curling, nők, Északi összetett, csapatverseny, 14:05 Nemzetiségi magazinok, 15:30 Téli Olimpia 20:25 A hírek szerelmesei – Szocsi: Curling, nők, döntő, 16:40 Híradó+, 16:50 Téli Olimpia – Szocsi: Curling, nők, döntő, 17:15 SzerencseHíradó, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 A következő!, 19:30 Híradó este, 20:25 A hírek szerelmesei – am. film, 22:30 Az Este, 23:05 Híradó, 23:20 Verssor az utcazajban, 23:30 Barangolások öt kontinensen, 0:00 Történetek a nagyvilágból, 0:30 A természet csodái – Különleges állatkölykök – angol dok. sorozat, 1:20 Az igazi cowboyok – am. dok. sorozat.

Súlypont: stúdióbeszélgetés a közös agrárpolitika előttünk álló időszakáról (az ismétlés elmarad) Február 14-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (az ismétlés elmarad) Február 18-án, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 8:10 Reggeli, 11:45 Asztro show, 12:55 EgészségKalauz, 13:35 Éjjel-nappal Budapest, 14:45 Fókusz, 15:20 Csók és csata – am. sorozat, 17:25 A gyanú árnyékában – dokureality, 18:30 Híradó, 19:30 Fókusz, 19:55 Éjjel-nappal Budapest, 21:10 Barátok közt, 21:50 A bűn hálójában – am. film, 23:45 Reflektor, 0:00 Dollhouse – A felejtés ára – am. sorozat, 1:05 a’la CAR, 1:45 Tengerparti fenegyerek – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények Reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:00 Hal a tortán, 16:00 Családi Titkok – reality-show, 17:00 Maricruz – mexikói sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Az Élet Showja – reality-show, 20:25 Édes élet – reality-sorozat, 21:40 Jóban Rosszban, 22:40 Grimm – am. sorozat, 23:45 Célkeresztben – am. sorozat, 0:50 Tények Este, 1:25 Aktív, 1:50 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kívánságkosár, 14:30 A kiskunok múzeuma – dok. film, 14:40 75 perc Fábri Zoltán filmrendezőről – dok. film, 16:00 Nem élhetek muzsikaszó nélkül, 16:30 Térkép, 17:00 Capri – Az álmok szigete – olasz 22:00 Pink Floyd – A fal sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:05 Őszi versenyek – magyar film, 20:15 Kaland – magyar film, 21:45 Hírek, 21:50 Dunasport, 22:00 Pink Floyd – A fal – angol zenés film, 23:30 Kultikon, 23:50 Könyvajánló, 0:00 Az élet egy napban – am. dok. film, 1:40 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Pitypang: gyermekműsor, benne a Pártosfalvi KÁI tanulói a pereckészítés fortélyaival ismerkednek (az ismétlés elmarad) Február 19-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Hidak: aktuális összeállítás, benne ismét jelentkezik Emlékezünk… című rovatunk, amelyben 1994 februárjából láthatnak egy összeállítást (az ismétlés elmarad) Február 20-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Határtalan: a szombathelyi, a vajdasági és a lendvai tévéstúdió közös műsora (az ismétlés elmarad) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info gyertyafény Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2014. február 11-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Pincér GKČ d.o.o., Ravenska ulica 64A., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 24 hónap, jelentkezési határidő: 2014. február 20.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

figyelmükbe •Február 13., csütörtök 18.00 óra, •Lendvai Könyvtár •Marjan Krajcer-Vitez horvát író irodalmi estje. •Február 14., péntek 18.00 óra, •Bánffy Központ, Lendva •Herman László Séta a Holdon és A sas landolt című kiállításának megnyitója. •Február 14., péntek 18.00 óra, •a Színház- és Hangversenyterem előtere, Lendva •Károly Peterman Tájak(t) című kiállításának megnyitója. •Február 14., péntek 18.00 óra, •Lendvai Galéria-Múzeum •A Caffart Képzőművészeti Egyesület kiállításának megnyitója

névnapsoroló Február 14-től 20-ig Péntek – Bálint Szombat – Kolos, Georgina Vasárnap – Julianna, Lilla Hétfő – Donát Kedd – Bernadett Szerda – Zsuzsanna Csütörtök – Aladár, Álmos

14

apróhirdetés •Eladó hazai tökmagolaj. Érdeklődni: tel. 070-851390. •Kedvező áron eladó kék színű kanapé fekvőhellyel (230x180), 3 szekrény nappali szobába, valamint kiváló állapotban lévő, használt Gorenje szárítógép. Érdeklődni: tel. 041557-608. •Lendván, nagyon csendes helyen eladó lakóház teljes bútorzattal: 3 hálószoba, konyha, nappali, ebédlő, 2 fürdőszoba, garázs, gyümölcsös. Ára: megegyezés alapján. A ház megtekinthető minden nap 9–21 óráig. Érdeklődni: tel. 02/575-1059. •Hosszúfaluban bérbe adó családi ház. Érdeklődni: tel. 041-703-238. •Ser tés eladó. Érdeklődni: tel. 574-1183 vagy 031-293-449. •Magyarországi cég Szlovéniában induló üzletéhez magyarul is beszélő munkatársakat keres. Érdeklődni: tel. 0036/30-7429704. Pál-Szántó Kf t., Nagykanizsa, Kinizsi utca 94.

időjárás A hét végére enyhe, változékony idő várható.

Február 13-a és 19-e között Lendvai Plébánia A csütörtök esti szentmisét követően, 18.45-kor találkozó lesz mindazok számára, akik szeretnének elmélyülni a Szentírás gazdagságában. Hozzanak magukkal Bibliát! A következő vasárnap az évközi hatodik vasárnap. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise. Szombat délután vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig 16.00 órakor Völgyifaluban, 17.00 órakor Petesházán. Lendván 18.00 órakor a hittanosok és a családok számára tartanak szentmisét.

Képviselői Fórum A Szlovén Köztársaság Országgyűlése Magyar Nemzetiségi Képviselői Iroda, Lendva

TÁRSADALMI HELYZET – NEMZETISÉGI MOZGÁSTÉR Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a képviselői fórumra, amelynek keretében értékeljük a szlovéniai társadalmi helyzetet, valamint áttekintjük szűkebb régiónk és a nemzetiségileg vegyesen lakott terület időszerű kérdéseit. A fórum 2014. február 13-án (csütörtökön) 19.00 órakor lesz a Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség helyiségében. Számítunk minden kedves érdeklődő közreműködésére! Göncz László (országgyűlési képviselő)

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak, szerda kivételével, amikor 7.30-kor van a szentmise. Pénteken 8.00 órakor a betegek látogatása. 16.00 és 18.00 órakor lesz szentmise. Szombaton 16.00 órakor Göntérházán, 18.00 órakor pedig Dobronakon lesz szentmise. Szombaton 18.00 órakor lesz szentmise. Vasárnap 8.00 és 10.00 órakor Dobronakon lesz szentmise.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden második vasárnap van.

Igyenes a szemorvos Mivel a szemorvosi szolgáltatások körül több szabálytalanságot észleltek, a Szlovén Egészségbiztosítási Intézet (ZZZS) közleményben tájékoztatja a pácienseket, hogy a szemorvosi szolgáltatás beutalóval díjmentes. Abban az esetben, ha betegség miatt megyünk szemorvoshoz, beutalóra van szükségünk, abban az esetben viszont, ha látásvizsgálat vagy szemüveg-felírás miatt, beutaló nem szükséges.

2014. február 28. (péntek), 19 óra Lendvai Színház- és Hangversenyterem Belépőjegyek elővételben a színház pénztárában, a Bánffy Központban és a Lenti Művelődési Házban kaphatók.

• Lendván • Dobronakon • Pártosfalván • • Hodoson • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 13 .


Info

Nyílt pályázat a határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civilszervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatására A magyar kormány Emberi Erőforrások Minisztériuma (EEMI) és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet olyan értékközpontú és értékteremtő, a gyermek és ifjúsági korosztály aktív részvételével – kizárólag Magyarország határán túl – megvalósuló rendezvények támogatására, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és ifjúsági szervezetek szakmai tevékenységébe, továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését. Pályázni lehet különböző ifjúsági programokkal, programsorozatokkal: szakmai műhelyek, találkozók, tanulmányutak, tapasztalatcserék megrendezésével. Sportrendezvények, sporttáborok, fesztiválok és képzési programok megvalósítására nincs lehetőség. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 25.000.000 Ft, egy pályázó maximálisan 700 ezer forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet. A pályázatban csak a támogatási időszakban (2014. március 1. és 2015. május 31. között) megvalósult, teljesített, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó támogatási összeg és a saját forrás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el. Az internetes pályázatok beadási határideje: 2014. március 03. Pályázatkezelő intézmény a budapesti Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. Bővebb információ az intézet honlapján: www.ncsszi.hu

Elindult a jelentkezés a Pálinka Világkupára! 2014. április 18–21. között rendezik meg a 15. Kis­ üsti Pálinkafesztivált Gyulán. Délkelet-Magyarország egyik legnagyobb és legnívósabb rendezvénye ad otthont idén is a Pálinka Világkupának, melyre már beérkeztek az első pálinkák. A szervezők várják a szlovéniai magyarság, valamint a szlovén pálinkamesterek jelentkezését is a legkomolyabb pálinkaversenyre. Jelentkezni a www. palinka.eatweb.net oldalon lehet március 17-ig. Továbbá újra megrendezésre kerül a nagy népszerűségnek örvendő, lekvárok, gyümölcslék, szörpök és egyéb gyümölcskészítmények nemzetközi versenye, amelyre a legkülönlegesebb termékeket is várják a szervezők.

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 13 .

MEGEMLÉKEZÉS Aki a gyermeke szívében él, az örökké él.

Horváth

Teréz

szül. Göntér (1900–1948)

Elek

(1900–1984) Dobronakról.

Hálás köszönet mindazoknak, akik szívükben őrzik emléküket.

Szerető lánya, Marika családjával

Rakičanban 40 férőhely van a felsőfokú agrárközgazdászi szakon A Management az élelmiszeriparban és a vidékfejlesztésben képzésre – ez az egyetlen felsőoktatási program, mely a Muravidéken folyik és szakosítását illetően egyetlen Szlovéniában – az idén 40 szabad férőhelyet hirdettek meg. A Maribori Egyetem Mezőgazdasági Kara keretében a Rakičani Kutatói-Oktatási Központban (RIS Rakičan) 2006-ban indult hároméves program okleveles agrárközgazdászi

Betörtek három sportegyesület helyiségeibe Hétfőn este három sportklub helyiségébe törtek be. A betörők a Nafta Labdarúgóklub, a Hotiza Labdarúgóklub és a Varstroj Céllövőegyesület helyiségét „látogatták meg”, s magukkal vittek több asztali és hordozható számítógépet, valamint televíziót. Az elkövetők ujjlenyomatokat hagytak, így elképzelhető, hogy a rendőrök megtalálják őket. HF

képesítést ad. Mint a programot bemutató múlt heti sajtótájékoztatón elhangzott, eddig több mint 30 hallgató védte meg sikeresen diplomáját a szakon, majd többnyire folytatták tanulmányaikat, illetve átvették a hazai paraszt-

gazdaság vezetését. Tavaly 32 diák jelentkezett az agrárközgazdászi szakra, az idén is jó jelentkezési arányt várnak. A szakon február 14-én és 15-én várják a tájékoztatási napra az érdeklődőket. kmj

Tisztelt előfizetőnk! A KerekPerec magazin terjesztése során újra tapasztaltuk, hogy előfizetői címadatbázisunk több esetben elavult adatokat tartalmaz. Amennyiben a Népújságot Ön is a régi, már nem hivatalos címére kapja, kérjük, jelezze az új, hivatalos címet szerkesztőségünkben (Fő utca 124., tel.: 02/5776-180, e-mail: info@nepujsag.net). A Népújság szerkesztősége

Virágüzlet és temetkezési szolgáltatások Marija Ferenčak, S. P. Trnje 58., 9232 Črenšovci Temetkezési szolgáltatások és kellékek Virágüzlet Zöldterületek rendezése és karbantartása ÁLLANDÓ ELÉRHETŐSÉG: 02 570 15 60 031 615 535 031 653 699

15


Info Humor Bemegy egy kutya a postára és fel akar adni egy táviratot. Elkezdi diktálni: – Vau, vau, vau. Vau, vau, vau, vau, vau, vau. A postás felírja, majd megszólal: – Ez csak 9 szó, és mi minimum 10-et számlázunk. Most ingyen beletehet még egy szót. Megszólal a kutya: – Jó lenne, de sajnos semmi más nem jut az eszembe... Két autós beszélget: – Képzeld, pár nappal ezelőtt megbüntetett a rendőr tízezer forintra, mert nem a látási viszonyoknak megfelelően közlekedtem. – Miért, mit nem láttál? – A rendőrt. A kutya nagy gondban van a Szaharában, ezért miközben szaladgál a sivatagban, így morfondíroz magában: – Jajj, ha egy percen belül nem találok egy fát, még bepisilek. Skót üzletember nagy nehezen felvonszolja ormótlan nagy kézipoggyászát a repülőre, de ott már csak a stewardess segítségével tudja begyömöszölni az ülése feletti csomagtartóba. – Mindig ilyen nehéz csomagot cipel? – kérdezi a légikisasszony. – Ezután soha többé! – lihegi a skót. – Legközelebb én bújok a csomagba, és a feleségem veszi a jegyet! A székely fiú az apjával az udvaron dolgozik. Farkasordító hideg van, fázik a gyerek keze. Nézi, hogy az apja időnként a tenyerét lehelgeti, s megkérdezi: – Mit csinál, édesapám? – A kezem melegítem. Délidőben elmennek ebédelni, s az apa fújni kezdi a forró levest. – Miért fújja, édesapám? – Mert forró, s így gyorsabban hűl. Elcsodálkozik a gyerek: – Csuda egy pofája van, édesapám! Ha kell, meleget, ha kell, hát hideget fúj?

16

Német zemély­ autó­ márka

Általános forgalmi adó

Élénk szín

Cementes kötőanyag

Bajból kikerülő

Volt jele

4 2014. február 14., Lendvai Színház­ és Hangversenyterem

R

Egzotikus emlős Állóvíz

Musical- és operettgála 1

Bemutatja:

2

Sztárvendégek:

3 „A” gödör

A méh vi­ rágot ter­ mékenyít

2

Hímnemű méh

4 Rádiusz

Megza­ varodott népe! Juttatok

Dehogy

Kálium

Zokogna

Z. A. Á.

Ritka női név Részeges, mulatozós Római 50 Egy, németül

O

1

Bór Ger­ mánium

Népies dal Viharos szél M. Á. A. Nátrium

Origó

Azonos betűk

Vagy, angolul

Forró szeretetet

S

Észak­ír terror­ szervezet

Előző keresztrejtvényünk megfejtése: tánckar, tűzzsonglőrök, látványos jelmezek. A szerencse Gerebic Nina göntérházi olvasónknak kedvezett, az ajándékot szerkesztőségünkben veheti át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje február 24. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

Rák Jún. 22. - júl. 22. Tudja, hogy mit akar, és nem engedi, hogy bármi elterelje az útjáról. Tartsa meg a céltudatosságát.

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Ha csak a feladatait végzi, mint egy gép, ne csodálkozzon, ha eltűnik az érzelem az életéből. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Szakítson időt olyan programokra, amelyek erősítik az összetartozás érzését szerettei között.

kulcslyuk

Lebar Teodor, az Avantura együttes tagja Az ideális nő? • Az, aki mindent megtesz a családjáért, azaz a feleségem! Álomutazás? • Új-Zéland. Álomszakma? • Soha nem cserélném le a mostanit. Ha szabadidő, akkor... • Tévé, zene. Ha étel, ital, akkor... • Szilvás gombóc, kóla. Kedvenc tévéműsor, film... • X-faktor, Gyűrűk ura. Legkedvesebb nóta, zeneszám? • Galambszívet örököltem, a Parni Valjaktól bármi. Háziállat, kedvenc? • Nincs rá időm. Mit tesz a természetvédelemért? • Szelektálom a szemetet. Miben takarékoskodik? • Szeretem a luxust. Kabala, amulett? • Nincs.

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Meglehet, hogy rájön, túl nagy fába vágta a fejszéjét. Meg fogja találni a megoldást, ne féljen!

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Elmélyült hangulatban van. Kiváló időszak ez belső akadályainak, félelmeinek feloldására!

Római 1 Regény szerzője

Kos Már. 21. – ápr. 20. Ha folyton csak hagyja, hogy az ár elsodorja, akkor csak azt éri el, hogy az egyik hiba követi a másikat. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Felingerelheti a környezetében élők közül valakinek a nyers szókimondása. Inkább kerülje vele a vitákat!

Halat fogni

Enyvvel erősítse össze É. K. F.

Gally

3

Tovalo­ pakodik Az, régiesen

Horoszkóp

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Lelkiismeretességével sok mindent elérhet, és ennek köszönhetően kivívhatja felettesei elismerését. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Türelme sok fölösleges feszültségtől megvédi. Ez a fajta nyugalom tiszteletet ébreszt a környezetében.

Legjobb tulajdonsága? • Segítőkész. Legrosszabb tulajdonsága? • Feledékeny. A leghasznosabb tárgya? • A gitárom. Kinek bújna szívesen a bőrébe? • A sajátommal totálisan elégedett vagyok. Életbölcsessége, kedvenc mondása? • Próbálj meg optimistán gondolkodni!

Bak Dec. 23. – jan. 20. Munkahelyén most teljes a fejetlenség, ha ügyes, akkor a maga javára fordíthatja a helyzetet. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Ne engedje, hogy minden döntésének meghozatalában az anyagiak diktáljanak! Szüksége lesz segítségre. Halak Febr. 20. – már. 20. Minél tisztábban látja a saját útját a lelkében, annál világosabban tárgyiasul majd ön előtt a valóságban is.

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 13 .


Horizont Hol házasodjunk Lendván?

A házasságkötő terem a csődeljárás útvesztőjében A lendvai házasságkötő teremben nincs villany és fűtés, ezért a házasodni akaró párokat máshova irányítják. A Városháza dísztermét, a zsinagógát vagy a várat ajánlják, ezért viszont – mert nem hivatalos hely – 170 euró illetéket kell fizetni. Mi történt, hogy idáig jutott a dolog? Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

mindössze negyedrészben tulajdonosa a teremnek, míg a többségi tulajdonosa a kisipari szövetkezet. Lendva Község szerződésekkel bizonyította tulaj-

A kialakult helyzet okát a tulajdonviszonyokban és a Lindau Kisipari Szövetkezet – a Fő utca 11. alatti épület résztulajdonosának és a terem kezelőjének – csődeljárási folyamatában kell keresni. Nézzük az előzményeket: a valamikori társadalmi vagyon elosztásánál olyan döntés született, hogy a Közigazgatási Egység megkapja a mostani helyiségeit, a házasságkötő terem pedig az egykori „nagy lendvai község” tulajdonába kerül azzal, hogy a Közigazgatási Egység használja. A terem kezelési költségeit és a (minimális) bért a Közigazgatási Egység az épületkezelő Lindau Kisipari Szövetkezetnek (az A lendvai házasságkötő teremnek iparosok az épület a Fő utca 11-es szám alatt, a park teljes felújításával közvetlen közelében egyelőre jutottak tulajdon- zárva van az ajtaja. h o z ) f i z et te . A Lindau Kis­ipari Szövetke- donjogát, amit elismert a zet 2012 júniusában csődbe csődgondnok is, megáljutott, a csődfolyamatban lapítva, hogy a kataszteri felszínre került tulajdonjogi bejegyzés téves, de mivel viszonyokból pedig kide- a másfél éve tartó csődelrült, hogy a kataszteri be- járás már messzire jutott, jegyzések szerint a község nem lehet megváltoztatA Lendvai Közigazgatási Egység területén tavaly 56 pár kötött házasságot. Az idén kettő, de nem Lendván. A következő esküvő Lendván március 1-jén lesz. A Közigazgatási Egységen még nem tudják, hol lesz a házasságkötés.

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 13 .

ni a kataszterre alapozó adatokat, a hitelező bank követeléseit. A megoldás a csődgondok szemszögéből az lenne, ha Lendva Község elsőbbségi joggal a csődmasszából megvásárolná a termet. A község számára ez viszont elfogadhatatlan, hiszen a saját tulajdonát nem hajlandó újból megvásárolni, másrészt ezzel törvényt is sértene. Így bírósági pert indított, a terem pedig emiatt nem kerül árverésre február második felében. Hogy a házasodni akaró pároknak ne kelljen más településen házasodni, hiszen a rendezetlen tulajdon miatt nem fizeti senki sem a villanyt, sem a fűtést a teremben, a község a Városháza dísztermét, a zsinagógát vagy a vár egyik termét ajánlotta fel házasságkötésre, amíg nem rendeződik a dolog. A Közigazgatási Egységen ezeket a lehetőségeket nem tartják megfelelőnek, mert az említett helyiségek nem hivatalos helyiségek, s ezért a kihelyezett házasságkötés esetében 170 euró illetéket kell fizetni. Emellett az említett helyiségek más szabályoknak sem felelnek meg (mosdók, akadálymentesített feljárók…). Szerintük időben figyelmeztettek a lehetséges bonyodalmakra, de nem kaptak választ. Nem egyedi vélemény, hogy a gondokat gyorsan és viszonylag kis költségekkel lehetne rendezni, ha lenne akarat és megfelelő kommunikáció az érintettek között.

1914. szep. 3., Nagykanizsa (levél)

Kedves feleségem! Ez ma már a második levelem. De azért írok most, mivel zárt levelet többet nem szabad írnom. Azért ne írj te sem zárt levelet, mert felbontják és ha gyanús, nem kézbesítik. Én is ha írok is, nem szabad mást írnom, mint hogy milyen idő van, hogy érzem magam. De arról, hogy hol leszek, egy szót sem szabad írnom. Te azért, mi odahaza történik, megírhatod, de én az itt történtekről nem. Azért majd megírom, melyik lesz a tábori postánk száma. Akkor írhatsz, de addig hiába. Majd éjjel vagy reggel mi elmegyünk valahova, de nem tudom hova. Ha odaérünk, majd egy betűvel megírom az első betűt, hol leszünk. Tehát ezentúl még úgy sem beszélhetünk levélben sem, mint eddig. De talán ez nem tart sokáig. Talán pár hónap múlva másképp lesz. Sebesültek beszélik, ha így megy, akkor hamar vége lesz az orosznak. A kufferomat betettem ide Kaufer János vendéglőshöz a Petőfi utcában. Ide tette be a Tóth Zsiga koma is, meg a Szomi is. Ha a sors úgy határoz, hogy többé nem mehetek haza, írj egy levelet a Kaufferhoz. Kérd fel, hogy küldje el neked, a posta díjat megfizeted. Akkor elküldi. Írd meg, hogy mi a nevem, a kufferon rajt van. De talán nem kerül erre sor, dehát előre nem biztos semmi. Most pár napig utazunk. Addig aligha írok. De ha állandó helyen leszünk, vagy biztos címet tudok, akkor biztosan írni fogok. Akkor te is írj. Most már készülünk az elinduláshoz. Már annyi zászlót és virágot összehordtak, hogy szekérszámra lehetne rakni. Most még hogy elmentél, levelet nem kaptam tőled, nem tudom, ha haza értél-e szerencsésen és mikor. Más újságot írni nem tudok. Most hosszasan nem búcsuzok, hanem mond meg öregapának, öreganyának és a papának meg anyának, hogy tisztelem őket. Köszönöm a hozzám való szívességüket, illetve a felnevelést, utánom való fáradságukat és néked is a hozzám való hűségedet. Ha esetleg többé nem beszélhetünk, szívemből köszönöm. Kívánok az életben minden jót, majd a másvilágon örökös boldogságot. Tisztelem az összes szomszédokat és minden jó akarómat, kik voltak, de úgy hiszem, az nem sok lehet. No, de se baj, ha most a búcsuzás percei keserűek is, majd a találkozás órái annál édesebbek lesznek. Ezzel zárom levelem. Maradok szerető férjed, illetve gyermekük. Majd ha a sors megengedi, már újévkor otthon leszek. De ha nem lehet is, egy bizonyos, hogy gyáva nem fogok lenni, ez feltett szándékom. Én most többet nem írok, majd ha lehet, írj te többet. Ezzel maradok a te sírig hű férjed, Zsigmond. Mint írtam, most addig ne írj, még én nem írok. Csak várj türelemmel, majd talán minden jóra fordul. Isten veled, csókol a te sírig hű Zsigád Az I. világháború (1914–1918) 100. évfordulójára – együttműködve a Maribori Területi Levéltárral és Šövegeš Lipov­ šek Gordana levéltárossal – frontnapló jellegű sorozattal emlékezünk. A szentlászlói Jankó Zsigmond frontról írt, fennmaradt és ma a levéltárban őrzött leveleinek válogatásából jelentetünk meg minden héten egy levelet.

17


Horizont Ítéletidő Szlovéniában

Muravidéki tűzoltók is segítettek Szlovéniában mintegy 250 ezer ember maradt áram nélkül az ítéletidőben. A tűzoltók elmondása szerint háborús övezetre emlékeztető táj fogadta őket Logatecen és környékén. A nehéz napok hősei az önkéntes tűzoltók voltak, akik vidékünkről is érkeztek a katasztrófa sújtotta övezetbe. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

A szélsőséges időjárás, az ónos eső súlyos károkat okozott Szlovénia nyugati és középső részén. Az utak jégpályává váltak, sok helyen fák dőltek ki, az erdőkben egyes becslések szerint ezer éves kár keletkezett. Az ítéletidő egyes településeket rövid ideig teljesen elvágott a külvilágtól, országszerte

Pivka városában. Abban a térségben január 31-e óta súlyos gondok vannak az áramellátással, az vagy igen korlátozott vagy teljesen megszakadt. A hadsereg és a polgári védelem, valamint a tűzoltóság hordozható aggregátorokkal igyekezett biztosítani az áramellátást, de ezekből sem volt elég, ezért az ország külföldi segítséget kért. Az ország más területeiről több száz tűzoltót vezényeltek át, hogy se-

és helyi utat le kellett zárni, a vasúti közlekedés csaknem teljesen összeomlott. A főváros és a tengerpart (Ljubljana–Koper), valamint a főváros és Ausztria (Ljubljana–Jesenice) közötti vasúti forgalom szünetel a jég, a leszakadt vezetékek és a kidőlt fák miatt, a tengerpartra a becslések szerint legkorábban májusban lehet vonattal eljutni, addig csak dízelmeghajtású mozdonyok lesznek bevethetők. A Muravidékről is több

A lendvai tűzoltók Logatec környékén dolgoztak. elkerülni a bajt, hiszen a mentési munkálatokban egy 20 éves tűzoltó életét vesztette. A Lendva-vidéki küldöttség a völgyifaluiak és a polgári védelem jóvoltából egy 20 kW-os aggregátort, plusz két kisebb áramfejlesztőt vittek, valamint motorfűrészes felszereléssel érkeztek Logatec környékére. A tűzoltók Róka Krisztián, Dajč Milan és Könye Ervin a munkálatok közben. A fotót a negyedik hodosi, Peilschmidt József készítette. mintegy 90 ezer háztartás volt áram nélkül. Voltak olyan települések, ahol több mint egy hétig csak áramfejlesztővel tudták biztosítani az áramot. A legsúlyosabb a helyzet a Ljubljanától 40 kilométerre délnyugatra fekvő Belső-Szlovéniában és a Karsztvidéken volt, különösen Postojnában és

18

gítsenek a térség megtisztításában. Roman Jakič védelmi miniszter adatai szerint összesen 88 ezer háztartásban, a szlovén háztartások tíz százalékában nem volt áram, ez mintegy 250 ezer embert érintett. Az utakat fedő tükörjég jelentősen akadályozza a közlekedést. Sok regionális

tűzoltó utazott a katasztrófa sújtotta övezetbe, hogy segítsen a károk elhárításában, Lendváról négy, Völgyifaluból négy és Hotizáról két tűzoltó. Több önkéntes jelentkező is lett volna, ám a hatóságok az első fázisban csak a szakképzett embereket hívták segítségül. Sajnos így sem sikerült teljes mértékben

két napot töltöttek Logatec környékén Jože Ternovšek vezetésével, s ebben a két napban több háznak biztosítottak aggregátorok segítségével elektromos áramot, áramfejlesztőket állítottak munkába, valamint az utakról távolították el a kidőlt fákat, kidőlt távvezetékeket tettek biztonságossá, illetve állították fel újra azokat.

Magyarország áramfejlesztőkkel segített Szlovéniának Magyarország három nagyteljesítményű áramfejlesztővel segítette Szlovéniát a kialakult válságos helyzetben. A segítséget Martonyi János külügyminiszter ajánlotta fel múlt keddi lendvai látogatása során az elmúlt napokban tapasztalható rendkívüli időjárás miatt kialakult áramellátási problémák enyhítésére. A két 75 kilowattos és egy 100 kilowattos aggregátort az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) budapesti központjából indították útnak Velenjébe.

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 13 .


Horizont Adománygyűjtés a rászorultaknak A Szlovén Vöröskereszt külön bankszámlát nyitott a természeti katasztrófa sújtotta vidék lakosságának megsegítésére. Magánszemélyek és vállalatok a „Zima 2014” elnevezésű akció keretében a következő számlára tudnak utalni: Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0310 0111 1112 208, hivatkozás: 00 937054, BIC: SKBASI2X, utalás kódja: CHAR. A bankok többsége nem fog felszámolni kezelési költséget, az akcióhoz pedig a Mobitel, a Simobil és a Tušmobil is csatlakozott, így az 1919-es számra küldött SMS-sel, ZIMA jelszóval 1, a ZIMA5 jelszóval pedig 5 euróval támogatják a rászorultakat. Goricskó kétnyelű területéről, Domonkosfáról és Hodosról is önkéntes tűzoltók vettek részt a természeti katasztrófa sújtotta szlovén területen a segítségnyújtásban. A Šalovci Tűzoltószövetségtől 12 önkéntest küldtek, közülük hárman a Domonkosfai ÖTE tagjai, a hodosi szövetségből pedig a Hodosi ÖTE négy önkéntes tűzoltója vett részt az akcióban. Dajč Milan egyike volt azoknak, akik Logatecben segítettek. A Hodosi ÖTE tagja lapunknak így nyilatkozott: – A Hodos Községi Tűzoltószövetség kedden este kapta az üzenetet, hogy önkéntes tűzoltók

segítségére számítanak a természeti katasztrófa sújtotta szlovén területeken. Egyesületünk rögtön szervezkedni kezdett, és négy tag hamarosan útra készen állt. Peilschmidt József, Róka Krisztián, Könye Ervin és jómagam vállaltuk a feladatot. Községünk polgármestere felajánlotta a községi szolgálati autót, ami jó döntésnek bizonyult, mivel sokkal könnyebben közlekedtünk vele, mintha tűzoltóautóval mentünk volna. A helyszínre felszereléssel mentünk: aggregátort és motorfűrészeket, illetve fejszéket vittünk. Hodosról hajnali 4-kor indultunk, a többi muravidé-

ki tűzoltóval Grabonošon találkoztunk, a segítségnyújtásban vidékünkről összesen 215-en vettek részt. Amikor odaértünk, három csoportba osztottak minket: Vrhnika, Logatec és Cerknica településekre. Mi a logateci csoportba kerültünk, ahol összesen 84 tűzoltó dolgozott. A helyi vezető pontosan kiosztotta a feladatokat, és elmondta, hány aggregátor áll rendelkezésünkre. A szervezés tökéletes volt. Mi az utak letakarításában segítettünk és az aggregátorokat háztartásról háztartásra vittük, hogy a rászorulók beindíthassák vagy

feltölthessék a szükséges áramfogyasztókat, például a háztartási gépeket, mobiltelefonokat, fűtési rendszereket. Ugyan egy napra hívtak minket, de igazából három napra számítottak ránk. Ezért a 215 önkéntesnek körülbelül 60 százaléka másnapra is maradt. A két napban mindenütt kedves emberek fogadtak minket. Meleg ételt és italt kaptunk az általános iskolában, ahol szintén mi segítettünk, hogy áramhoz jussanak. Az akciónk másnap délután 16 órakor fejeződött be. Goricskóról a hodosi, a šalovci (akikhez a domon-

Dobronaki kézművesek a Sinfo magazinban A Sinfo magazin a Szlovén Kormány Kommunikációs Hivatalának egyik tájékoztató-promóciós jellegű kiadványa, mely főleg a nemzetközi nyilvánosságot célozza meg különböző magazin jellegű tartalmakkal. Évente tizenkét szám jelenik meg érdekes cikkek-

kel a politika, a gazdaság, a kultúra, a tudomány, a sport és a turizmus területéről. A kommunikációs hivatal a publikációval elsősorban Szlovénia megismertetését kívánja szolgálni, ezért különböző államközi, diplomáciai eseményeken, nemzetközi

A BANKINTÉZMÉNY NYÍLT NAPJA valamint

A MURAVIDÉKI PÉNZINTÉZETEK 140 ÉVE című múzeumi kiadvány bemutatója

2014. február 14-én, pénteken 11 órakor az NLB d.d. Lendvai Kirendeltsége épületében

Országos szinten is érdeklődést keltettek a dobronaki kézművesek, ezúttal a kerámia dísztárgyak, a hagyományos viaszolt hímes tojások és a mézeskalácsok. N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 13 .

kosfaiak is tartoznak), a Moravske Toplice-i, a roga­ šovci, a gradi, a cankovai, a puconci tűzoltószövetségekből érkeztek önkéntesek. Gornji Petrovciról (Péterhegyről) viszont senki sem volt jelen. A természeti megpróbáltatások az ónos esővel, úgy tűnik, nem értek véget, hiszen az esőzések következtében több helyen megáradtak a folyók és patakok, így a tűzoltók készenlétben állnak az esetleges árvizek esetére. A nehéz napok hősei tehát az önkéntes tűzoltók voltak, akik szívesen látnak új tagokat a soraikban. vásárokon, kiállításokon terjesztik annak érdekében, hogy Szlovéniáról teljes és megbízható tájékoztatás jelenjen meg. Felöleli a kormányról, a miniszteri tárcákról szóló információkat, valamint bemutatja az ország jól felismerhető jellegzetességeit, legyen az kulturális hír, természeti adottság vagy egy-egy jeles személyiség. A Sinfo magazin igyekszik havonta felölelni az aktuális politikai eseményeket, ezen kívül pedig több érdekességről tudósít Szlovénia különböző részeiről, többek közt a Muravidékről is. A Sinfo magazinban bemutatták már a Passero csokoládémanufaktúrát Tešanovciról, a muraszombati Mikulás-vásárt, a Vulkániát Gradról, a Rajh vendéglős családot Bakovciról... A 2014-es évben először történt meg, hogy ilyen jellegű kiadványban bemutatásra kerültek a magyarlakta területről érdekességek. A magazin riportrovatát dobronaki kézművesekkel indította a szerkesztőség: a kerámia dísztárgyakat készítő Toplak családdal (Terike, Ernő és Zita), Urisk Erzsébet hagyományos viaszolt hímes tojásaival és Szolarics Loreta mézeskalácsaival, valamint bemutatták a PannArt házat is. Szolarics Nađ Klára

19


Horizont Magda és Feri rímekbe foglalt szerelme

Tündérálom és valóság: „Földi él Vannak emberek, akik életük minden szakaszában aktívak, számtalan területen boldogulnak és bármit tesznek, abban megtalálják önmagukat. A titok talán abban rejlik, hogy mindenbe beleadják a szívüket. Hóbor Magdát is ilyen embernek gondolom. A Lendva-vidékiek számára bizonyára nem ismeretlen a hölgy, hiszen munkája, aktív szerepvállalása a közéletben, a kultúrában számos kapcsolatot hozott az életébe. Engem férje, Feri szerelmes versei vezettek el hozzá, de a verseken túl egy egész életbe kaptam betekintést. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Romantikus udvarlás Gondosan megőrzött levelek vártak az asztalon, bennük szépírással rímekbe szedett vallomások. Hóbor Feri így udvarolt a fiatal Magdinak, a legszebb tervek, a boldog házasság elővetítése jelent meg a sorokban. Ez volt a kezdete közös életüknek. Magda megmutatja a fekete-fehér esküvői fényképet, aztán a többi fotót: gyerekek, unokák, kirándulások, utazások. Az idő pedig csak úgy

Hóbor Magda suhan a fotókon keresztül – boldogan éltek. Magda Csentében élte a gyermekkorát. Az elemi iskola első három osztályát is falujában végezte, majd a 4. osztálytól már Lendvára, szlovén tagozatra íratták szülei. Középiskolába Muraszombatba ment az ötéves tanítóképzőbe. 17 éves volt, másodikos diák, amikor megismerkedett Ferivel. – Apám nem volt szigorú ember, de ha

20

fiú érkezett hozzám szerenádot adni, még a ház elé sem engedett ki soha. Amikor viszont a Hóbor Feri jött hozzám, az apám csak annyit kérdezett, hogy miért ott kint beszélgetünk, jöjjünk inkább be a házba! Azonnal megkedvelte. Részemről pedig szerelem volt első látásra – meséli Magda szerelmük kezdetét. A férfi pedig megadta a módját az udvarlásnak. Szerelmes versekkel árasztotta el kedvesét, melyekben „földi élete legdrágább angyalának” nevezte őt. – Az első versek 1965-ben születtek – mutatja Magda a papíron, majd felolvasott egyet és elérzékenyült: – Nem olyan versek ezek, mint amilyeneket ma a nagy költők írnak, ezekben nem kell a sorok között keresni az értelmet, egyszerűek, egyértelműek és hozzám szóltak. De mivel nagyon szépek, úgy gondoltam, másokkal is megosztom őket. – Melyik a legkedvesebb vers közülük? – Mind szép, nem tudnék választani. Amikor egyet megkaptam, akkor annyit olvasgattam, hogy kívülről megtanultam. Most már persze nem tudom őket, de mindegyikre emlékszem, és mind tetszett, mert tudtam, hogy hozzám és rólam szólnak, a megismerkedésünkről, az életünkről. Feri pincei fiú volt, Varasdon végezte el a főiskolát. Az írással már korábban is próbálkozott; a vajdasági újságokba írogatott gyermekverseket, kis elbeszéléseket. De szerelmes verseket csak Magda kapott tőle. Megismerkedésük után egy évvel bevonult katonának Belgrádba. Amikor vis�-

Magda és Feri esküvői fényképe 1968-ból. szatért, dolgozni kezdett, és egy év múlva, 1968. július 6-án elvette Magdát feleségül. Házasságkötésük után hamarosan megszületett lányuk, Anita. Magda pedig nemsokára dolgozni kezdett, majd beiratkozott a főiskolára. Házépítés, gyerek és munka mellett végezte el, és elsőként diplomázott a muravidéki kétnyelvű területen mint osztálytanító. Később beköltöztek Lendvára – az asszony azóta is itt él. Akkoriban az osztálytanítók számára a tanítás délutánonként volt, így Magda a családját délelőtt és este látta el. Ez kilenc éven át ment így. Aztán felvételt hirdettek a Lendvai Könyvtárba pedagógusok számára, magyar irodalmi és meseórák órák tartására, könyvek beszerzésére stb. – Mivel minden feltételem megvolt, elhatároztam, hogy jelentkezem a könyvtárba pedagógusnak. Meg is

kaptam a munkát és 10 évig dolgoztam a könyvtárban, így délután a családommal lehettem. Majd amikor már az alsó tagozatosoknak is délelőtt volt a tanítás, visszajöttem tanítani a kétnyelvű iskolába. A szakmája és családja mellett Magda széles körű társadalmi, politikai munkát is végzett. – Amikor még munkaviszonyban voltam, szívesen részt vettem a társadalmi és politikai életben. Többek között tagja voltam a köztársasági művelődési tanácsnak, néhány évig elnöke a Lendva Községi Nevelési és Oktatásügyi Tanácsnak, tagja a muravidéki nemzeti közösségnek. A hetvenes években táncoltam a muravidéki tánccsoportban, színdarabokban szerepeltem, kultúrműsorokat szerveztem és vezettem. Eleinte vezettem a műsort a hagyományos Lendvai Szüreten is, több mint tíz évig mentora

voltam a lendvai Kétnyelvű Általános Iskola magyar néptánccsoportjának, és még egyéb szerepeket is vállaltam, amivel hozzájárultam kultúránk ápolásához. Sok felkérést és ajánlatot kaptam azután is, hogy nyugdíjas lettem, de semmit nem vállaltam. Nem azért, mert nem éreztem többé feladatomnak, hanem mert úgy gondolom, hogy a fiataloké a jövő. Mi, idősebbek pedig legyünk kívülálló megfigyelői és rajongói a fiataloknak, ez az élet rendje. Nagyon szépen és jól csinálják. Csak gratulálni lehet nekik, milyen eredményesen közreműködnek a társadalmi, politikai életben. A férjem is aktív volt, a munkája mellett színdarabban játszott és nagy futballista volt, a csentei labdarúgóklub kapitánya. A Népújság sportrovatába is tudósított. Verseket akkor már nem írogatott,

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 13 .


Horizont

letem legdrágább angyala vagy” de szeretett jegyzeteket, élménybeszámolókat készíteni mindenről, például kirándulásokról. Ez valóban a hobbija volt. Magda és Feri élete kiteljesedett, gyermekeik felcseperedtek, ők pedig amellett, hogy szívvel-lélekkel dolgoztak, igyekeztek mozgalmasan élni napjaikat. – Feri víg kedélyű ember volt, szeretett táncolni, nótázni, úgyhogy nem unatkoztunk. Nagyon sokat jártunk társaságba, minden héten mentünk valahová táncolni. Mindenhol jelen voltunk, ahol valami történt, ahol zene, társaság volt. Nem volt olyan hét, hogy valahova ne mentünk volna vagy hozzánk ne jöttek volna. Itthon is szerettünk kikapcsolódni, ha más nem kártyázgattunk, vacsorázgattunk, elbeszélgettünk. Ebből a szempontból igazán tartalmas életet éltünk. 1990-ben életünk legszebb nyaralására indultunk, elutaztunk Feri húgához Amerikába. Egy hónapig voltunk az Egyesült Államokban. Voltunk New Yorkban, Washingtonban, Floridában, a gyerekekkel Disneyland-ben. Maradandó élmény volt – mutatja Magda a fotókat. Bárcsak ábrándozott volna Feri hosszú életről is verseiben, hiszen az élettől fiatalon el kellett búcsúznia. – Sajnos pár évre rá eljött az a szörnyű nap is, amikor a férjem nagyon rossz leletekkel jött haza az orvostól. 1994 februárjában leukémiát állapítottak meg nála. Nehéz időszak kezdődött meg az életünkben. Feri egy évig betegeskedett, 1995 februárjában pedig végleg megadta magát a kórnak. Egy kicsivel előbb született meg a második unokánk, őt egyszer láthatta. Magda nehezen gondol

A verseket olvasgatva Magda ma is szívesen nosztalgiázik. vissza a történtekre, a férje 54 éves volt, amikor meghalt, Magda pedig egyedül maradt a kisebbik lányukkal. – Feri nagyon szeretett volna fiúgyereket. Míg élt, az idősebb lányomnak két kislánya született. Most pedig, hogy ő már nincs, két fiúunokánk is érkezett. Lehet, hogy föntről vigyáz rájuk – mondja ki nehezen a szavakat.

A nyugdíjas évekkel új élet kezdődött Amikor Magda nyugdíjba vonult, új dolgok érkeztek az életébe. Többé nem vállalt szerepet a közéletben, helyette a könyvek, gyógynövények és az egyre gyarapodó család kapta a főszerepet, ami nem csak kitöltötte, de újra boldoggá

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 13 .

varázsolta napjait. – Anita lányom, aki Mariborba ment férjhez, két gyönyörű lányunokával örvendeztetett meg, Nina és Nika már egyetemisták. Mónika lányom akkor kezdte tanári pályafutását, amikor én nyugdíjba vonultam, ő is osztálytanító lett. És milyen véletlenek vannak az életben! Ugyanazt az osztályt kapta meg a lányom, akiket én hátrahagytam – mosolyog Magda. – Mónika három csöppséggel szépítette meg nyugdíjas éveimet. Mátyás 4, Tina 2 éves, Tomi pedig egy hónapos. Az unokák pedig rendszeresen látogatják a nagymamát, nagyon szeretik őt. – A gyerekek, unokák a jelent szebbé, az életet boldogabbá, a jövőt értelmessé és gazdagabbá teszik. Szeretném látni, hogyan cseperednek fel az unokáim, hogyan boldogulnak

majd az életben, és őszinte szívvel kívánok mind az ötnek szép gyerekkort és boldog fiatal élveket és sikeres munkahelyeket. Az évek múlásával Magda újra megtalálta önmagát. A család mellett új hobbijának is több időt szentelt és egy egészen új világot fedezett fel. – Amikor a férjem megbetegedett, akkor kezdtem érdeklődni a gyógynövények iránt. Még dolgoztam, tanítottam, amikor Lentiben a piactéren ráakadtam egy könyvre. Akkoriban problémám volt a jobb karommal, ezért gondoltam, utánanézek, mi segíthet a panaszaimon. Ebben a könyvben a csalán jótékony hatásairól olvastam, hogy mindenféle gyulladást meggyógyít. Én elkészítettem a teát és kúraszerűen kezdtem használni. A fájdalom pedig mindörökre kiment a karomból. Mivel láttam, hogy ez működik, érdekelni kezdett a többi gyógynövény is. Így kezdtem gyűjteni az ibolyától a cickafarkig mindent. Aztán később már ültetgettem is. A kertemben gazdagon teremnek ezek a csodaszerek, melyeknek ma már mindegyikét használom. Az aranyvessző például olyan gyógynövény, amit mindenkinek fogyasztania kellene – mondja Magda, aki a gyógynövények terén az évek alatt nagy jártasságot szerzett. Saját teakeverékét naponta fogyasztja. – Amikor már lehet, akkor reggelente kimegyek a kertbe, szakítok mindegyik növényemből, leforrázom őket, és ebből naponta 1,5 litert megiszom. Télen pedig a szárított növényeimet használom. Persze nem mondom azt, hogy csak gyógynövényeket fogyasztok, szeretem a jó házi pálinkát, szomjúságra pedig egy jó fröccsre vagy a

sörre sem mondok nemet. De amióta ezzel komolyabban foglalkozom, azóta gyógyszert nem kellett bevennem. Beleástam magam a tanulásba, gyűjtöm a könyveket, az internetet is folyamatosan böngészem, frissítem a tudásomat, új dolgokat ismerek meg. Készítek olajakat, krémeket, tinktúrákat, a növényeket csakis házi dolgokkal vegyítem, tehát semmi kemikália nincs bennük. A családnak és az ismerősöknek mindig tudok valamit ajánlani, a lányom ezekkel a krémekkel, olajokkal kenegeti a piciket is.

Megőrizni, de továbbadni – Apámmal sokat daloztunk együtt, nagyon vidám természetű ember volt. Amikor még nem volt rádiónk, füttyszóra táncoltunk a konyhában – emlékszik vissza újra gyermekkorára Magda. – Anyámtól pedig megtanultam az első balladákat. Gyerekkoromban nagyon sok lakodalomban voltam, így minden nótát megtanultam. Később is szerettem nótázni és ma is tudom a szövegeket. A 70-es év elején egy kis magnóra felvettem egy idős rokonunk, Böske néni dalait, jónéhány balladát, népdalt, amit valóban nálunk a Muravidéken nótáztak. Nekem ezek mind le vannak írva, és a mai napig megvannak a 40 éves felvételek. Azt szeretném, ha valahol megjelenne, hogy mások, korombeliek, akiknek szintén van otthon a fiókban néhány jegyzet, ők is kedvet kapjanak és továbbadják, hogy ezek a dolgok ne menjenek feledésbe. Hogy megmaradjon az utókornak.

21


Sport

A focimúlt emlékeinek feltárása

Horvat és Dominko számos anekdotát mesélt el a fiatalabb korosztálynak. A régi idők sportolóival készített beszélgetéssorozat keretében a Lendvai Könyvtárban Horvat Meštrovič Feri vendége ezúttal Anton Dominko egykori labdarúgó volt. Horvat a beszélgetés kezdetén felelevenítette a középisko-

lásoknak a lendvai labdarúgás gazdag történelmét, majd pedig a kobiljei születésű, jobbösszekötőként játszó Dominkóval meséltek érdekes sztorikat a múltból. Így elhangzott, hogy otthon rongyokból készített labdával fociztak

először, a Nafta csapatához 1954-ben került, s egészen 1960-ig maradt a klub tagja, így volt még szerencséje játszani az „aranycsapat” néhány tagjával is. Mint elmondta, akkoriban megvolt a szigorú hierarchia a csapatban, így

Veszteséggel zárták az évet A Lendvai Speedway Team pénteken tartotta még éves tisztújító közgyűlését. A beszámolóban elhangzott, hogy a tavalyi

ügyi helyzetre is, hiszen a tavalyi évet 16 ezer euró bevétel mellett 33 ezer euró kiadással zárták. Mint elmondták, a válság nem

szeretnének megpályázni egy grand prix challenge versenyt. A tisztújítás előtt az eddigi vezetőség benyúj-

A vezetőség csak részben volt elégedett a tavalyi évben elért eredményekkel. évvel csak részben lehetnek elégedettek, hiszen Aleksander Čonda egyéniben második lett, akárcsak Vida Ladislav a juniorok között, illetve a Čonda/Vida páros a párosok versenyében. Az idén jobb eredményekre számítanak, s jobb pénz-

22

kedvez a salakmotorsportnak, így a szponzoroktól tervezett bevételek mintegy 10 százalékát tudták csak megszerezni. A klub legnagyobb támogatója, Lendva Község is csökkentette hozzájárulását. Ettől függetlenül a klubban továbbra is

totta lemondását, a héttagú igazgatói bizottságot pedig a következő négy esztendőben Vida Ksenija, Andrej Matjašec, Branko Kolenko, Simon Denis, Verbančič Robert, Kolenko Igor és Boris Kotnjek alkotja. HF

például a meccs után az egyetlen kádba elsőként Török László léphetett be. Régebben a mérkőzésekre gyakran teherautókon utaztak, amelyekre feltettek néhány padot, illetve szénát dobtak fel: az idősebb játékosok a padon ülhettek, a fiatalabbak pedig a szénán. Szóba került a híres válogatott kapus, Vladimir Beara mondása is, aki a Hajduk kapusaként játszott a Nafta ellen: „10 ház, 10 játékos” van a városban. Egy másik anekdota: azokban az időkben nehezen lehetett cementhez jutni, így a trbovljei csapat felajánlott a Nafta egyik építkezni készülő játékosának cementet. A lendvaiakkal a meccs előtt rakatták fel a kocsira az anyagot, abban reménykedve, hogy a játékosok elfáradnak majd a meccs­ re, ám nem így történt, hiszen a meccs lendvai győzelemmel zárult és a csapat egy teherautónyi

cementtel érkezett meg a városba. Dominko egyik legemlékezetesebb meccsét a muravidéki válogatottban játszotta, amikor az első jugoszláv ligában szereplő OFK Beograd ellen a csapat egyetlen gólját lőtte, pontosabban fejelte. Igazgatóként büszke volt arra, hogy Szekeres Vilmos vezetésével az iskolai csapat eljutott az országos torna döntőjébe Belgrádba. Kedden Martin Hajdinjak kézilabdás osztotta meg élményeit a közönséggel. HF

Szomi negyedik lett Šenčurban A Lendvai Íjászklub tagjai részt vettek a Šenčurban megrendezett íjásztornán, amelyen 33 klubból 275 versenyző indult, a versenyzők 18 méteres távon lőttek különböző korosztályokban. A versenyen nagyon jól szerepelt Szomi Lars a lendvai klubból, aki 559 körrel a negyedik helyen zárta a versenyt. HF

Megfiatalodott a csapat Csentében a Kolar borozóban tartotta meg éves közgyűlését a Csente Labdarúgóklub, amelyen 30 klubtag és szimpatizáns jelent meg. A jelenlévőknek Persa Bruno klubelnök értékelte az évet. Elmondta: a csapat a 8. helyen zárta az őszi idényt, ami sikernek számít tekintettel arra, hogy a csapatot ősszel jelentősen megfiatalították, főleg úgy, hogy mindössze egy ponttal vannak lemaradva a második helyezettől. A fiatal játékosok teljesítménye ősszel hullámzó volt, ezért edzőcserét is végrehajtottak a klubban. A csapat több nemzetközi meccsen is pályára lépett, a faluban pedig több akcióban vettek részt, így összességében a 2013-as esztendő sikeresnek mondható. A csapat február 15én kezdi az alapozást, a

bajnokság kezdetéig 4–5 barátságos meccset terveznek lejátszani. Basa Aleksander edző újoncként köszöntheti a csapatban Molnár Denist, Silvo Lutart (mindkettő Hídvég), illetve a visszatérő Vida Ladislavot, míg kölcsönbe a Zvezdához kerül Urban Kolenko. A klubban az idei évre merész terveket szőnek, hiszen a legjobb háromban szeretnék zárni a versenyt. Pályán kívül számos feladat szerepel a napirenden, így februárban új klubhelyiségekbe költöznek, részt vesznek a határmenti gyalogtúrán, csöveket vásárolnak a pálya locsolásához, felújítják a kispadokat, kisfocitornát és utcatornát szerveznek, valamint részt vesznek a szüreti felvonuláson is. feri.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 13 .


Sport

Csoportkörös búcsú A Nafta U11-es csapata Ljutomerben részt vett az Én játékom a labdarúgás elnevezésű 2014-es tornán, amelyen a 2002-ben születettek léptek pályára. A lendvai csapat viszont két évvel fiatalabbakból állt, s a korkülönbség meg is látszott a pályán. A nyolc csapat két csoportban játszott. A „B”-ben a lendvaiak 2:0-ra a Palomától, 7:0-ra a Veržejtől és 6:0-ra a Murától kaptak ki, s búcsúztak a tornától. Boris Radoš csapatában Hac, Utroša, Gabor, Lovenjak, Sobočan, Gavrič, Niko-

lič, Kepe és Gál szerepelt. A Nafta U13-as csapata Turniščén a Fiatal Csillagok tornán lépett pályára, s ők sem jutottak túl a csoportmérkőzéseken, amelynek során egy győzelmet értek el és három vereséget szenvedtek: 1:0-ra legyőzték a házigazdák második csapatát, vereséget szenvedtek a Rakičan (0:2), a Bistrica (6:§) és a Beltinci (2:1) csapatától. Jernej Hozjan csapatát Berden, Novak, Kotnjek, Kovačič, Grča, Horvat, Pavšič és Krajačič alkotta. feri.h.m.

Ketten is a dobogón Tišinán rendezték meg 3. országos céllövőliga 5. fordulóját. A csapatversenyt a Janko Jurkovič Sv. Jurij csapata nyerte meg 1113 körrel, a Coal 1102 körrel 3., a Jezero II 999 körrel pedig 8. lett. Egyéniben 378 körrel Vesna Mele (TSO Ormož) diadalmaskodott, a dobogó két másik fokára pedig 376 körrel Horvat Daniel (Jezero) és 376 körrel Havasi Ferenc (Coal) léphetett.

A csapatversenyt 48 ponttal a J. Jurkovič vezeti, a Coal 20 ponttal a 4., a Jezero 4 ponttal a 9. helyen áll. Egyéniben Gorenc (J. Jurkovič) 114 ponttal áll a tabella élén, Horvat Daniel (Jezero) 88 ponttal pedig 6. a tabellán, ahol az alábbi helyeken állnak a Coal és a Jezero tagjai: 8. D. Horvat (Jezero) 85, 9. Havasi (Coal) 84, 16. Kopinya (Coal) 47 és 20. Varga (Coal) 33 pont. F. B

Sikeres előadás A Lendvai Labdarúgóedzők Körzeti Egyesülete előadást szervezett a tagjai számára a tavaszi bajnoki rajt előtt, amelyen 30 edző vett részt, köztük zalaegerszegi, varasdi és lénárti trénerek is. Prof. Damir Jagečič „Az amatőr csapatok

félkészülési ciklusa” címmel tartott előadást, s a varasdi labdarúgó-iskola vezetőjének előadása lenyűgözte a résztvevőket. A következő hasonló jellegű továbbképzésre jövő hétvégén Muraszombatban kerül majd sor. feri. h. m.

Legyőzhetetlen volt Horvat Rušéban rendezték meg a 2. országos céllövőliga 5. fordulóját az északkeleti régióban lég­ pisztollyal. A forduló legjobb teljesítményét 372 körrel a dobronaki Horvat Avgust (Jezero) érte el. A csapatversenyt 1085 körrel a Ptuj II csapata nyerte, a Jezero pedig 990 körrel az

5. lett. A másik két jezerós eredménye: 14. Babič 329 és 15. Hermán 289 kör. Az összesítésben a Ptuj II. 50 ponttal áll az élen, a Jezero pedig 24 ponttal a 4. a táblázaton. Egyéniben Kostanjevec (Ptuj II) 120 ponttal áll az élen a 106 pontos Horvat előtt. F. B.

N É P Ú J S Á G 2 014 . f e b r u á r 13 .

Csak a nők nyertek A 2. tekeliga keleti csoportjában egyhetes kihagyást követően a 13. fordulóval folytatódott a bajnokság. A 13-as szám a Nafta női csapatának kedvezett, hiszen a sereghajtó Dormeo Zagorje ellen 6:2-re, fában 2942:2753-ra győztek. A Naftában Stanič 477, Gomzi 467, Utroša 491, Hozjan 489, Kolar Donko 491 és Sapač 527 fás eredményt ért el, győznie pedig Utrošának, Hozjannak, Kolar Donkónak és Sapačnak sikerült. A lendvaiak 7. ponttal a 6. helyen állnak. A férfiaknak a 13-as szám viszont már nem hozott szerencsét, a csapat ugyanis hazai pályán a Konstruktor II. Maribor ellen szenvedett 6:2-es, fában 3162:3231-es vereséget, amelynek következtében a mariboriak megelőzték a 11 pontos, 6. helyen álló Naftát. A csapatban Radakovič 539, Horvat 519, Kuk 500, Matko 501, Simon 538 és Zadravec 565 fát ért el, győztesként pedig Radakovič és Zadravec hagyhatta el a pályát. HF

Kiválóan futott Roman Sonja ezúttal Stockholmban lépett pályára, mégpedig a 3000 méteres távon. A hodosi atlétának jól sikerült a futás, hiszen 9.12,17-es idővel tizenegyedikként ért célba. HF

Dupla vereség Az 1. B tekeligában a 13. fordulóban a Radenska 6:2-es vereséget szenvedett a Mas Tech csapatától. A vesztesek oldalán sorakozott fel Kardinar Marika is, hiszen gyenge teljesítményt nyújtva nem tudta legyőzni ellenfelét. F. B.

Öt lendvai érem Slovenj Gradec adott otthont az idősebb fiúk országos cselgáncsbajnokságának, amelyen 55 klubból 187 dzsúdós lépett pályára. A KBV tagjai három éremmel tértek haza az országos megmérettetésről: Pia Perc (40 kg) második lett, Larisa Zver (44 kg)

és Sebastjan Zver (66 kg) pedig a dobogó alsó fokára léphetett. A Judo Klub Lendava részéről Jure Markoja (60 kg) a döntőben szenvedett vereséget, Nejc Mlinarič (50 kg) pedig bronzérmet akaszthatott a nyakába. F. B.

Vuk volt a legjobb lendvai Nemčavcin a Čarda szállodában rendezte meg a Radenska Pomgrad a 3. hétvégi sakktornát, amely egyben a 2. emléktorna is volt az elhunyt muravidéki sakkozók tiszteletére. A versenyen Magyarországról, Szlovéniából és Horvátországból 67 sakkozó mérte össze tudását,

a győzelmet pedig a szervező csapatból Denis Gjuran szerezte meg 7,5 ponttal. Jože Vuk 5,5 ponttal a 15. helyen zárta legjobb lendvaiaként a tornát. Csapattársainak eredményei: 22. Vučko Jože 5, 29. Kristjan Žalik 4,5 és 41. Cofek Milan 4 pont. F. B.

Dobronakon alapoznak Dobronakon múlt pénteken a focicsapat megkezdte az alapozást a tavaszi idényre. Imre Leon edzőnek az első edzésen 15 játékos állt rendelkezésére, hatan pedig igazoltan hiányoztak. Az első edzésen a játékosokat Horvat

Kristjan klubelnök is köszöntötte. A csapat idehaza végzi a teljes alapozást, ha az időjárás lehetővé teszi, akkor a szabadban. A Dobronak a bajnokságot a harmadik helyen szeretné zárni. F. B.

Muravidéki Kosárlabdaliga KD Sobota – KK Lindau 67:64 (15:16, 22:17, 20:24, 10:7) A Lindau rendkívül szoros meccsen maradt alul az esélyesebbnek számító Sobota ellen. A két utolsó meccsen mutatott játék alapján elmondható, hogy a csapat formája fölfelé ível, de ezúttal is a végén hiányzott egy kis szerencse és bátorság, s így már a harmadik meccset a hajrában veszítették el a fiúk. De ami a legfontosabb, hogy a csapatban jó hangulat uralkodik, s ez meglátszik a pályán mutatottakon is. A teljes meccsen hol az egyik, hol a másik csapat vezetett, az utolsó percre fej-fej mellett érkeztek meg. A lendvaiak nem tudtak betalálni, a hazaiaknál viszont T. Novak keze nem remegett meg, így

hárompontosa eldöntötte a meccset. A lendvaiak kaptak még egy lehetőséget, de az utolsó támadásban nem sikerült pontot szerezni. A hazaiaknál a már említett T. Novak 21 ponttal remekelt, a Lindauból G. Horvatič 17, T. Cilar 8, T. Mladen 8, K. Svetko, S. Horvatič 7 és T. Hozjan 7–7, T. Balaž 4, A. Sijarič és D. Zrna 3–3 pontot szerzett. A 11. forduló további eredményei: Radenci – Paloma–Alfa Sladki Vrh 71:85 (19:15, 19:21, 18:24, 15:15), KK Sistemorg Beltinci – KK Sveta Ana 75:56 (24:9, 8:16, 28:10, 15:21) és PŠK Ljuto­ mer 3 – PŠK Ljutomer 2 65:89 (11:23, 22:26, 12:21, 20:19). HF

23


Népújság, 58. évf. 6. sz.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2014. 02. 13.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you