Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

57. évfolyam 6. szám Lendva 2013. február 7. ISSN 0352-6569 1,00 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

Info 9–16. oldal

h

e

t

i

l

a

p

j

a

Kódisnak állást adj!

A szegénység egyre mélyebb… Amellett, hogy nincs munka (vagy külföldre kell menni utána)

és csökkennek a szociális juttatások, tovább súlyosbítja a helyzetet a kötelező szociális járulékok,

Žiga Turk a miniszteri találkozó előtt a kisebbségekkel tárgyalt

Sašo Varga, a Turizmus Kft. új igazgatója: Közös kultúrünnep „A bográcsról, a jó borokról Domonkosfán és a gyógyvízről Lendva a megértés jusson az emberek eszébe” jegyében

2. oldal

5. oldal

biztosítások összegének növekedése, a szociális intézmények tervezett központosításával pedig

7. oldal

tovább „koldusodhat” a régió… A közemberek méltó megélhetéséhez azonban az odaföntről érkező, ma-

gasztos célokra szánt projektpénzek helyett inkább munkahelyek kellenének! (Bővebben a 8. oldalon)


Iránytű A lendvai magyar önkormányzat rendkívüli ülése

Középpontban a Lendvai Király M. Jutka

Észérvekkel, jó példával? Kisebbségi társadalmunk (és létünk) egyik legfontosabb kérdése az oktatás – ennek minősége és szervezettsége egyaránt alapvető jelentőségű. Az oktatási kérdéskör társadalmi és politikai érzékenységére utal például a lendvai nemzetiségi önkormányzat legutóbbi két ülése is, melyen a tagok a kétnyelvű középiskola esetében egyértelmű válaszokat kértek/ vártak a szigorúan szakmai-szervezési módosításokat illetően is. Ez így helyes. Hasonlóan sokat vitatott kérdés a nyelvi tagolódás, illetve a nyelvválasztás az elsősök beiratkozásánál a kétnyelvű általános iskolában. Egy felvidéki cikkben olvastam a napokban, hogy az ottani magyarság évről évre visszatérő szívszorító időszaka az iskolai beiratkozás ideje, hiszen meg kell győzni az iskolaköteles gyerekek szüleit a magyar iskolák előnyeiről. Ugyanígy szívszorítónak nevezhetjük a február közepei beiratkozási időszakot a Muravidéken is. Évről évre arról tudósítunk, hogy a magyar szülők is magas arányban a szlovén nyelvi tagozatba íratják gyereküket (tavaly Lendván kísérleti szinten indult a párhuzamos magyar–szlovén oktatás az első osztályban, az idén még nincs minisztériumi döntés a kísérlet folytatásáról, illetve az ilyen beiratkozási lehetőségről), és milyen fontos lenne meggyőzni őket, hogy gyerekük anyanyelvén kezdje tanulni az ábécét. A Felvidéken elsősorban az észérvekről beszélnek: az anyanyelvi oktatás előnyeiről a tananyag megértése és a gyerek szellemi fejlődése szempontjából. Mert – írja Horbulák Zsolt – ha a nemzeti identitás megőrzését nem is mindenki érzi kötelező feladatának, gyermeke legjobb képzését és fejlődési lehetőségét viszont igen. Nem mondhatjuk, hogy a Muravidéken az elmúlt években nem volt ilyen észérvekre alapozó „beiratkozási kampány”, de teljes sikerességről sem beszélhetünk. Épp úgy, mint a Felvidéken – habár ott az egynyelvű magyar, illetve szlovák, és nálunk a kétnyelvű iskolákkal a helyzet az intézmények egzisztenciáját illetően merőben más –, a Muravidéken sem tudni, mi győzi meg leginkább a szülőket. Talán a jó példa?

Megbízott igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Szolarics Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,00 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség 11. soros ülésén felvetett kérdések tisztázásának fontossága miatt Halász Albert elnök február 4-ére rendkívüli ülést hívott össze. A tanácskozás legfontosabb hozadéka a Lendvai Kétnyelvű Középiskola (KKI) finanszírozási szabályzatának elmagyarázása volt. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az új finanszírozási szabályzat elfogadására tavaly év végén került sor, az idő szűke miatt erről a nemzetiségi csúcsszervezet levelező ülésen hozott határozatot a szabályzat előzetes megvitatása nélkül. A Lendva Községi MNÖK tagjai éppen ezt hiányolták, s ennek tükrében

aggodalmukat fejezték ki a kétnyelvűség egyik legfontosabb intézményének jövője kapcsán. A rendkívüli ülésen Hajdinjak Prendl Silvija, a KKI igazgatója tartott ismertetőt a finanszírozási szabályzatról, melyet az iskola részéről elfogadhatónak tart. A szabályzatban a fejkvóta meghatározása mellett (az iskola a diákok átlagos létszámára kapja a

támogatást más függelékek figyelembe vétele mellett) két olyan védő cikkely is helyet kapott, ami alapján a pénzelés nem változtatható meg a nemzetiséggel való egyeztetés nélkül. A normatívák nem változtak. Megbízva a szakma véleményében, miszerint a szabályrendelet biztosítja az iskola működését, néhány tanácstag számára azért nyitott maradt a kérdés az

A miniszteri találkozót megelőzően

Az eredmények mellett mindig marad megoldandó kérdés is A múlt héten Žiga Turk oktatási, tudományos, művelődési és sportminiszter Balogh Zoltán magyar humánerőforrásminiszterrel való közelgő megbeszélései előtt találkozott a magyarországi szlovén és a szlovéniai magyar kisebbség képviselőivel is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A megbeszélésen a rábavidéki szlovén kisebbség vezetősége elégedetten tájékoztatta a minisztert arról, hogy a kivitelezők elkezdték építeni a szlovén kisebbségnek igen fontos Felsőszölnök–Kétvölgy utat, illetve arról is, hogy az állam az Országos Szlovén Önkormányzatnak adta át a kétnyelvű iskolák felügyeletét. Természetesen szó esett nyitott kérdésekről is, például a szentgotthárdi „Lipa” szlovén kulturális központ működéséhez szükséges eszközök biztosításáról magyar oldalról, illetve a kétnyelvű iskolák

káderproblémáiról is. A miniszter fogadta a magyarság vezetőit is. Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke, illetve Göncz László parlamenti képviselő a megbeszéléseken megállapították, az országban bevezetett takarékoskodási intézkedések nem érintették a magyar önkormányzatokat, intézeteket. Kivételt képezett tavaly a kultúra területe, de ezt is sikerült módosítani a 2013-as és 2014-es költségvetésekben. A minisztert tájékoztatták viszont a különleges nevelési igényű tanulók kétnyelvű oktatási hiányosságairól, amelyeket a szomszédos hasonló magyarországi iskola bevoná-

sával lehetne véleményük szerint kiküszöbölni. Szó esett a lendvai iskolában folyó pilótaprojektekről is, amelyeket mindenki üdvözölt, egyben a magyar kisebbség vezetői kifejtették reményüket, hogy a pilótaprojektként elindult „párhuzamos beiratkozást” a minisztérium továbbra is biztosítani tudja. Horváth Ferenc és Göncz László újra felhívta a miniszter figyelmét a kisebbségi tudományos szféra intézményesítésének kérdéskörére, amelyet a jelenlegi válságos helyzetben leginkább a ljubljanai Nemzetiségi Kutatóintézet keretein belül látnak megoldhatónak.

N É P Ú J S Á G 2 0 13 . f e b r u á r 7.


Nemzetiség

i Kétnyelvű Középiskola finanszírozása

A felvetett kérdéseket a rendkívüli ülés után remélhetőleg tisztábban látják a tanácstagok. iskola kétnyelvűségét illetően abban az esetben, ha a jövőben romlik az arány a két- és egynyelvű iskolákból beiratkozó diákok között. Ez a kérdés viszont nem ennek a szabályzatnak a része. Elhangzott azonban, hogy az MMÖNK

a finanszírozási szabályzatról utólag tájékoztatót tarthatott volna. Az MMÖNK vitatott hivatásos elnöki tisztségének kérdése – legalábbis erre a mandátumra – vélhetően lezárult, hiszen Horváth Ferenc, az MMÖNK elnö-

kének a rendkívüli ülésen tett kijelentése szerint a hivatásos elnöki pozíció kérdését nem tűzi többször napirendre. A közösség alapszabályzatának módosítása pedig majd a nemzetiségi kerettörvény elfogadása után esedékes.

A tanácstagok átgondolásra ajánlották az elnökség ismételt létrehozását és a bizottságok működését, a nemzetiségi csúcsszervezet működési formájának újragondolását. Az Oral History SLO– HU projektről tartott tájé-

A negatív kritika ellenére támogatták a programot

Fókuszban a vár és az intézet kiépítése A Lendvai Galéria-Múzeum Intézet Tanácsa múlt szerdán hozott döntést mint az igazgatói kinevezési folyamatban véleményezési joggal rendelkező társalapítók egyike: az egyetlen „továbbjutó”, Lázár Beáta programjáról a tanács pozitív véleményt fogalmazott meg. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A jobbára már ismert, a tanács ülésén részletezésre nem szoruló program a vár teljes körű felújítását, a 2. Számú Lendvai KÁI helységeinek teljes körű átalakítását a padlástér beépítésével, valamint kávézó és üzlet kialakítását tervezi. A programról meg-

oszlottak a vélemények, Lendvai Kepe Zoltán tanácstag szerint gyenge alkotás, melyből hiányzik a tartalom. Nem is csoda – így Lendvai Kepe –, hiszen a jelölt sem a galériai, sem a múzeumi tevékenységhez nem ért. Menedzseri vezetői képességeit pedig két alkalommal is bizonyíthatta volna, két vállalatnál mondott fel a közelmúltban. Emiatt

N É P Ú J S Á G 2 0 13 . f e b r u á r 7.

a vezetői helyre sem alkalmas. A tanácstag, muzeológus továbbá ismertette a dolgozók véleményét is a jelöltről, e szerint 3 személy mellette voksolt, 6 szavazati cédula pedig üresen maradt. Unger Mira tanácstag másfajta véleményt fogalmazott meg: merész program, melynek megvalósítására mindenkinek tö-

rekednie kell, hiszen csak együtt lehetünk sikeresek. Unger véleményét a tanács többi tagja is osztotta. Így egy tartózkodó szavazattal elfogadták Lázár Beáta programját. A jelölt a 2013-as program jelentősebb eseményei között említette a márciusban nyíló Rembrandt-kiállítást, a 40 éves művésztelep és az intézet évfordulójára kis késéssel megjelenő monográfiákat, a LindArt és az augusztusi képzőművészeti művésztelep megrendezését, valamint az ehhez kapcsolódó módszertani kiállítást. A Lendván nyomtatott első

koztató szerint a projekt megvalósítása és pénzelése a lendvai és a lenti kivitelezőnél is az ütemterv szerint halad. A kiadványok minőségi szintjére azonban jobban oda kell figyelni. Kiadás előtt áll a 3. kiadvány, a DVD, illetve a történelmi vetélkedő és az ifjúsági találkozó megszervezése őszig. A projekt vezetőpartnere a Lámfalussy Sándor Szakközépiskola, vezetője Molnár Márta, szlovén oldalon a felelős az MNMI, projektmenedzsere pedig Horváth Ferenc. A lendvai nemzetiségi önkormányzat tagjai megjegyezték, hogy az utólagos tájékoztatás helyett időben történő és folyamatos tájékoztatást szeretnének. A KRÜH lendvai irodájának megnyitása kapcsán továbbá elhangzott, hogy az a magyar kormány és nem az MMÖNK projektje, és a folyamatokba nem vonták be a szervezetet – hangzott el a rendkívüli ülésen. magyar könyv és nyomda működésének 440. évfordulójára konferenciát szerveznek. Az év végén az 50 éves Cvetka Hojnik retrospektív kiállítására kerül sor. A revizori ellenőrzésen tapasztaltakat Sabina Sobočan revizor ismertette, miszerint az intézetekre vonatkozó törvény szabályzati megjelenítése igencsak hiányos képet mutat. Ugyancsak ehhez kapcsolódóan Lendvai Kepe Zoltán előremeneteli kérelme sem kerülhetett kielégítésre, hiszen ezt az intézet nem vezette. Csupán a doktori fokozat után járó 115 euró kifizetésére van mód esetében, ezt visszamenőleg is folyósítani fogják egyszeri kifizetéssel.

3


Muravidék Képviselői fórum

„A kisebbségi szavazat nem eladó” Hétfőn este megtartotta rendszeres képviselői fórumát Göncz László nemzetiségi képviselő, ezúttal „Nemzetiségi mozgástér a kialakult politikai és társadalmi válság időszakában” címmel. Tekintettel a megjelent beszélgetőpartnerekre – többek között jelen volt Anton Balažek lendvai polgármester is – a fórum tárgyköre, témái az említettek mellett más irányt is vettek. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az eddigi képviselői fórumokhoz híven Göncz László az összejövetel elején a hallgatósággal megosztotta véleményét az országban dúló válságos helyzetről, kifejtette, ez akarva-akaratlanul hatással van a nemzetiség életére is. Hangsúlyozta, arra a kérdésre, hogy mi lehet a szlovéniai válság kimenetele, sajnos nem tud válaszolni,

is, amelyre – hasonlóan a szlovénhez – senki sem számított, legalábbis nem ilyen mértékben. A képviselő a rövid bevezető után kitért az aktuális általános politikai helyzet taglalására. Kifejtette, mindenképpen csak az előrehozott választásban látja a megoldás lehetőségét. Az elmúlt hetekben véleménye szerint voltak egyéb lehetőségek is, például a kormányfő által benyújtott bizalmi szavazás, amely

a helyét hosszabb távon, vagyis az igazi megoldás véleménye szerint csakis az új választás lehet. A képviselő kifejtette, ahogy eddig is, a kisebbségi képviselők kiállnak amellett, hogy csak a nélkülük többséget szerző koalíciókat tudják támogatni, ahogy ezt megtették a jelenlegi koalíció esetében is, természetesen itt is kritérium az alapvető kisebbségi, illetve regionális feltételek biztosítása, vagyis a kisebbségi

A képviselői fórumon az aktuális politikai helyzet mellett Lendva, a Muravidék, illetve a szélesebben vett térség kitörési lehetőségeit is boncolgatták. még azt sem merné megbecsülni, mi történik majd két hét múlva. Leszögezte, öt évvel ezelőtt semmiképpen sem gondolta volna, hogy az úgynevezett „szlovén sikertörténetből” ez sülhet ki, habár már akkor is osztotta azt a véleményt, hogy nem egy „leányálomról” van szó. Már akkor is észrevehetők voltak az elkövetett hibák, akár az önkormányzati rendszert, akár a privatizációs modellt illetően, de valószínűleg senki sem gondolta volna, hogy a korrupciós és egyéb problémák ilyen mély válságot okoznak. Hozzátette, ehhez természetesen kellett az általános világválság

4

után a jelenlegi koalíció maradhatott volna hatalmon egy új miniszterelnökkel, de ez eddig nem történt meg, és véleménye szerint most már nem is fog, mert a koalíciót sorban hagyják el a partnerek, a jelenleg kialakuló kisebbségi kormány pedig nem valószínű, hogy hosszabb ideig állja a parlamenti szavazásokat. A másik út, és véleménye szerint jelenleg csak ez járható, a bizalmatlansági szavazás, amely után egy teljesen új koalíció jöhetne létre, mondjuk a jelenlegi legnagyobb ellenzéki párt, a PS és a koalícióból már kilépett DL között, de véleménye szerint ez sem állná meg

szavazatok „nem eladók”. Göncz László kifejtette, a mostani koalíció a kisebbségi feltételeket ígéreteihez híven betartotta, ez látszik egyedülálló módon például a tavalyi szinten maradt kisebbségi költségvetéseken, de a kormányzati procedúrán már átesett általános nemzetiségi törvényen is, amely jóformán kész a parlamenti tárgyalásra. Sajnos elfogadása a koalíció bizonytalansága miatt igencsak bizonytalanná vált, de még nem veszett el a remény, hogy esetleg elfogadásra kerül. Ha ez nem sikerül, akkor a még a Pahor-kormány időszakában útjára indított,

integráló, jogérvényesítő kisebbségi törvényt az új kisebbségi frakciónak az új kormánnyal kell elfogadtatnia. Göncz László az aktuális politikai helyzet, válság elemzése után kifejtette, minden baj ellenére mégis a társadalomban eluralkodott kilátástalanságot, tehetetlenséget látja a legnagyobb veszélynek, a muravidéki térség súlyos problémáinak megoldását pedig egyértelműen a határmentiségben lévő lehetőségek sokkal erőteljesebb kiaknázásában, elsősorban a legnagyobb lehetőségeket mutató idegenforgalmi fejlesztésekben látja. Hasonlóan vélekedett Anton Balažek, Lendva Község polgármestere is, aki kifejtette, a turizmusban valóban nagyok a lehetőségek, de ehhez meg kell teremteni a feltételeket is, például el kell feledkeznünk a hagyományos konvencionális mezőgazdaságról, és minden téren erősítenünk kell az ökológiai vonalat, legyen az mezőgazdaság vagy éppen vízvédelem stb. Az utóbbiba tartozik véleménye szerint a vasút fejlesztése is, amelyről Lendván egyszerűen nem szabad lemondanunk. Kifejtette, mindenképpen

egységre lesz szükségünk ezekben a nehéz időkben, egyébként más térségek kerekednek felül. Véleménye szerint az egyre nehezedő szociális nyomás közepette mindenképpen törekedni kell a különböző nemzeti, nemzetiségi, nacionalista kirohanások tompítására is. Az egység szép példájaként a polgármester a rétegrepesztés ügyében kifejtett közös munkát hozta fel példaként, a megosztottságot pedig a szlovén társadalom legnagyobb problémájaként jelölte meg, és véleménye szerint ennek megoldásához hosszabb időre lesz szükség, az új választások ugyanis csak a társadalomra jellemző polarizációt hozhatják ki újra. A beszélgetőpartnerek egyetértettek abban, külön problémát jelent a mai világban a rohanó és igencsak szabályok nélkül működő technológiai fejlődés, többek között a különböző közösségi hálózatok működése – például a nacionalista megnyilvánulások szempontjából is –, amelyek teljesen új helyzet elé állították az emberiséget, és a hatalmas pozitívum mellett igencsak nagy veszélyeket is rejtenek, s mindenképpen valamilyen szabályozást igényelnek.

Maradt a régi elnök A Muravidéki Gazdasági Kamara kedden megtartott 6., egyben tisztújító ülésén a kamara vezetésére a következő mandátumban ismét megbízást kapott Štefan Sobočan eddigi elnök. A Muravidéki GazdasáŠtefan So­b o­ gi Kamara a tagságával a gazdaság č a n m a r a d t kétharmadát fedi le, de ennek ellea Muravidéki nére a jóváhagyott 2013-as munkaGazdasági Ka­ program egyik legfontosabb célja a mara elnöke. tagság növelése. Az ülésen a tagok elfogadták a 2012-es beszámolót és megerősítették az új felügyelő- és igazgatósági bizottság összetételét. SNK

N É P Ú J S Á G 2 0 13 . f e b r u á r 7.


Kultúra Közös kultúrünnep Domonkosfán

A másság megértésének fontossága „A Himnusz a közös hitünket, akaratunkat fejezi ki. Hovatartozásunkat, nyelvünket, értékeinket a kultúra közvetíti” – hangzott el szombat este a domonkosfai kultúrházban a két nemzet közös kultúrnapját megünneplő rendezvényen, melyet a Šalovci községi magyar önkormányzat szervezett. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A kultúra ápolása különösen nagy szerepet játszik

a vegyesen lakott területen, és van még egy fontos

A domonkosfai közös ünnepélyen felléptek a helyi óvodások és kisiskolások is.

szempont, a másság megértésének szükségessége. Šalovci község egyetlen magyar ajkú településén, Domonkosfán is méltóképp tisztelegtek hétvégén az együtt élő két nép kultúrája előtt. Megemlékeztek a neves költőkről, Kölcseyről és Prešerenről, szóltak a két nemzet himnuszáról, majd színes, gazdag kultúrműsorral ünnepeltek. A két nemzet himnusza a domonkosfai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület énekkarának előadásában hangzott el, majd a legkisebbek, a helyi óvodás és kisiskolás gyerekek léptek színpadra magyar és szlovén népdalokkal és tánccal. Őket a nagyobbak, a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola versmondói követték. A különböző kultúrák együt-

tes érvényesülése és az ehhez szükséges kölcsönös megbecsülés jegyében a község szlovén falujából, Budinciról lépett színpadra a „Zgrableni na kvadrat” nevű zenekar, akik szlovén dalokat adtak elő, köztük egy magyar énekkel is tisztelegtek a kisebbségben élő nemzet kultúrája előtt. A színpadon a domonkosfai Petőfi Sándor ME énekkara következett, majd az önkormányzat meghívásának eleget téve az Új Muravidéki Citerazenekar lépett színpadra. A helyiek büszkén konferálták fel őket, hiszen az együttesnek három domonkosfai tagja is van. A citerazenekar szereplését a beltinci kultúregylet t amburaegyüttese követte, akik kellemes dallamokkal zárták a közös kultúrünnepet. A szombat esti ünnepélyen gazdag műsorban lehetett része a jelenlévő közönségnek, a szlovén és a magyar lakosság méltóképp ünnepelt.

East Balkán – Bárka Színház

Urbánus szociográfia: a „szétesés” diszkrét bája Hazudnék, ha a Bárka Színház vendégjátékában (East Balkán, magyar bérletes előadás, Lendva, február 1.) olyan tartalmakat fedeztem volna fel, amelyeket az előre beharangozás nélkül is minden részletében ne ismertem volna. De az, hogy a szülők ne tudnák, hogy hova engedik ki gyermekeiket, ha kimennek, abban bizony kételkedem. Ez olyan furcsa kijelentés lenne, mintha valaki a mai tévéző társadalomban meglepődne a pornóipar szadista/mazochista alkotásain. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Leginkább az rettent el, ha a budapesti West Balkán diszkóban történt tűzvész és tragédia után a szülők (létezik-e még ilyen kategória?), illetve elvált szülők (ez új kategória, ami a felnövekvő nemzedéket 60 százalékban érinti) a színházból kell hogy értesüljenek, mivel is foglalkoznak a gyerekek hétvégi szórakozásaik alkalmával. Az előadásban ettől függetlenül – s ez a rendező fő erénye – nem a művészi túlzás, hanem kis

mértékben a nyelvi erőszak kap hangot. (Ez utóbbi a színházi megjelenés más, klasszikusabb hangú darabjaira is érvényes – saját és írói-beszédtechnikai probléma.) A serdülői-if júsági szlenggel teletűzdelt darab olyannyira „hitelesre” sikeredett, hogy részleteiben – különösen az idősebb nézők számára – nem is volt érthető. A sztroboszkópos fényekkel és más effektusokkal, zenei zörejekkel kísért darab a durvább kiszólások mellett nemigen jelentett fogódzót a szubkultúrával még

N É P Ú J S Á G 2 0 13 . f e b r u á r 7.

csak ismerkedők számára, az unottság, a közöny és primitívség lépten-nyomon való megnyilatkozása pedig csak fokozta a felszínes bemutatás hiányosságait. A „talált történetből” (Tasnádi István író és Vidovszky György rendező) kibomló tartalom ezért a darab első részében tudja csak szinten tartani a néző érdeklődését, nem beszélve arról, hogy a fiatalok ízlésvilágához igazodó színpadra állítás és hatásvadászás nem a tragikus oldaláról közelíti meg a társadalmi problémát. Nem is kíváncsi erre

Jelenet a fiataloknak szóló darabból. – hacsak a zárójelenetben nem, a fiúk-lányok valódi „lecsúszási jelenetében”, amikor az elvadult tömeg egymáson taposva, ütvenyomva élő masszaként viselkedik. A színészi alakítás, az évek óta formálódó és más darabokban is kipróbált

társulat sok üresjáratot hagyott. Mess Attila lendvai rendezései és amatőr csoportjai – különösen az ugyancsak Tasnádi-darab Titanic vízirevü esetében, nem szólva a Kakukkfészekről – némely esetben felülmúlták a „pesti profikat”.

5


Muravidék A kommunális közszolgáltatások árairól

Áremelkedések várhatók

hez, a hulladék lerakásához járul majd hozzá a község, éspedig szubvenciókkal. Az árak enyhítésére 35 százalék szubvenciót javasolunk. A végső szót erről a községi tanács hoz-

A kommunális közszolgáltatások árainak meghatározásáról szóló országos rendelet módosítása a vízellátás, a hulladékgyűjtés és -szállítás területén változásokat hozott, az árak meghatározását a községekre ruházta át. A kommunális közszolgáltatások árai a legtöbb helyen változnak, „értelemszerűen” valószínűleg felfelé. Az átalakítást megérzik a fogyasztók, de túlzott aggodalomra még nincs ok. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A későbbi jelentősebb drágulások azonban nem zárhatók ki, a kérdés csak az, mikor és milyen módon, mekkora mértékben emelkednek a különböző szolgáltatások árai közsé-

legfeljebb 30 százalékos lehet. A minisztériumi jóváhagyás elhagyása az állam látszólagos kivonulását jelenti, de mindent pontosan előír, s a rendelet következetes betartása drasztikus áremelést hozna. Anton Balažek, Lendva Község polgármestere hoz-

A CEROP az idén a hulladékkezelésre és -lerakásra háztartásonként 10 százalékkal magasabb előleget számol el, év végi elszámolással. A központban 2013ban kimutatást készítenek a feldolgozott hulladék mennyiségéről, mely alapja lesz a 2014-es – már pontosabb – előleg kiszámításának. genként. A szlovén átlaghoz hasonlítva környékünkön a kommunális szolgáltatások árai viszonylag kedvezőek, de nem biztos, hogy a január 1-jével hatályba lépett módosított rendelet után is így marad. Az árak kialakítása már a községi tanácsok hatáskörébe tartozik, melyek a kötelező környezetvédelmi gazdasági közszolgálatot kivitelezők árváltoztatási elaborátuma alapján hozzák meg a döntést az árak módosításáról. A drágítás

záfűzi, hogy a drágulások enyhítésére engedélyezett a szubvencionálás a községi költségvetésből, viszont az EU következetesen meghatározza, milyen célokra lehet ezeket nyújtani. Eme lehetőséget gyengíti a községek pénzügyi ereje, így az áremelések valószínűleg elkerülhetetlenek lesznek. – Hozzánk már küldtek a közművállalatok árelaborátumot, s ebből az áremelések szükségessége derül ki. A végső szót

a községi tanács mondja ki a község tényleges pénzügyi erejének figyelembe vétele után. A döntésnek elfogadhatónak kell lennie a polgárok és a költségvetés számára is – mondta Balažek. A vízellátás terén a hálózati díj 1 euróval, a köbméterenkénti díj 0,10 euróval emelkedik, ami a fogyasztóknak a 2 százalékos emelés mellett sem jelent nagy változást. A hulladékgyűjtés és a hulladékszállítás ára a Lendvai községben sokkal alacsonyabb a többi községben lévő áraknál. A hulladéklerakás árát muravidéki szinten a CEROP határozza meg, a hosszúfalui depó bezárásának erre nincs hatása, hiszen már eddig is a puconci fuvar volt elszámolva. A hulladékgyűjtés és -lerakás terén április 1-től várható árváltozás a községben. – A változás szerint mindenki 120 literes kuka utáni árat vizet, a szállítás gyakorisága a családtagok számától függ majd. Áremelést nem tervezünk, ha

A vízellátás az egyik kommunális szolgáltatás, ahol az árban a hálózati díj emelkedése miatt változás várható. Balažek. A szennyvíz elvezetése és tisztítása terén nem várható árváltozás. Bunderla Rudolf, Ho­

A kommunális közszolgáltatások árának részesedése a megélhetési költségek összetételében alacsony – az ivóvízellátás 1,4 százalékot, a hulladékgyűjtés és -szállítás 0,7, a szennyvíz és az esővíz elvezetése és tisztítása 0,2 százalékot tesz ki. dos Község polgármestere elmondta: a módosított rendelet az ivóvízellátás területén nem hoz változást, más azonban a helyzet a hulladékgyűjtés

Lendván a távfűtés ára a 2012/2013-as fűtési idényben mintegy 15 százalékkal alacsonyabb a 2011/2012-es idényhez viszonyítva. A tavaly májusi számlához viszonyítva a fűtési költség decemberben 14,7 euróval alacsonyabb volt. A távfűtés közszolgáltatás kivitelezői a községhez már benyújtották az új árelaborátumot, melyet a községnél áttanulmányoznak, mielőtt az illetékes állami ügynökség eljárásába kerül.

A szolgáltatások árát akkor emelhetik meg, ha ezt elabo­ rátum alapján jóváhagyják a községi tanácsok. Érdemes a számlák tételeire külön-külön odafigyelni.

6

a fizetésbe be tudjuk vonni a szolgáltatás azon felhasználóit, akik eddig teljesen vagy részben kimaradtak: a hétvégi házak tulajdonosairól van szó – mondta

za meg – mondta Bunderla polgármester. – Tavasszal, illetve a nyár folyamán azonban változás várható

és -szállítás, valamint -lerakás területén. Az elsőt a háztartások fizetik (kuka, sárga zsákok, öko-sziget, hulladékgyűjtő központ). – A legnagyobb tétel-

a szennyvíznek a tisztítóberendezésre való elvezetése és a tisztítás, azaz a csatornadíj és a hálózati díj elszámolásában. A tételek a tisztítóberendezés (mely közös tulajdon a Szlovén Vasutakkal) és a rendszer karbantartására és egyéb működési költségeinek fedezésére fordítandók. A kérdésről közvitán tájékoztatjuk majd a lakosságot, ezt követően kerül sor a döntéshozatalra – mondta Hodos Község polgármestere. – A Šalovci község területén a hulladékszállítás és -gyűjtés ára a számítások alapján mintegy 2 euróval emelkedik, az ivóvízellá-

N É P Ú J S Á G 2 0 13 . f e b r u á r 7.


Muravidék tás közszolgáltatási ára viszont az idén nem változik, szem előtt tartva a háztartások teherbíró képességét. A község a hulladéklerakás díját továbbra is 20 százalékban támogatja. A szennyvíz elvezetése és tisztítása esetében is változatlan marad az ár. Fontos, hogy a környezetvédelemben mindenki részt vegyen, igényelje a közszolgáltatást, a hulladékszállítást, a szennyvíz elvezetését, amiért bizonyos árat kell fizetni. A mi községünkben e téren még vannak hiányosságok – mondta Iztok Fartek, Šalovci Község polgármestere. A közszolgáltatások árainak esetleges változ á s á va l k a p c s o l a t b a n Moravske Toplicéről azt válaszolták, hogy jelenleg nincs folyamatban semmi-

lyen árváltozás bevezetése. A Dobronaki községben januártól a vízellátásnál elszámolják a hálózati díjat, ami 0,42 eurót tesz ki ÁFA nélkül. A díj a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium szakvéleményével áll összhangban. A hulladékgyűjtés és -lerakás ára tavaly májustól érvényes, és éves szinten ÁFA és illetékek nélkül a 120 literes kannára 62,19, a 240 literes kannára 76,29 eurót jelent, s magába foglalja – mint más községekben – a vegyes hulladék gyűjtését, a vegyes csomagolási hulladék, a szelektált hulladék és a veszélyes és különleges hulladék szállítását. Dobronak Község még nem határozta meg a hulladéklerakás árának szubvencionálását. A szennyvíz és az esővíz elvezetésének

Sašo Varga a Turizmus Kft. élén A lendvai Turizmus Kft. közgyűlésén Sašo Varga igazgatói pályázata támogatást kapott, így 2013. február 1-jétől ő a kft. vezetője. Az igazgatói munkahelyre kiírt pályázatra két jelentkezés érkezett, az egyik határidő után. A vezetői posztot eddig megbízott igazgatóként Persa Bruno töltötte be. Sašo Varga idegenfor- Sašo Varga, a Turiz­ galmi szakot végzett közgaz- mus Kft. új igazgató­ dász, és 10 éves idegenfor- ja. Megbízatása négy galmi tapasztalattal tért vissza évre szól. Lendvára. Varga elsősorban a város és környéke felismerhetőségén kíván a legaktívabban tevékenykedni, össze kívánja kapcsolni a már meglévő produktumokat, valamint létrehozni a hiányzó láncszemeket. A várost és környékét egységes idegenforgalmi kínálatként szeretné látni a piacon úgy, hogy a bogrács, a jó borok, az egyéb gasztronómiai kínálat és a gyógyvíz hallatán az érdeklődőnek Lendva jusson eszébe, pontosan tudva földrajzilag, hogy mindez hol található. Az új igazgató kifejtette, reméli, hogy e célkitűzésekben partnerek lesznek a Turizmus Kft. társalapítói, Lendva Község, a Lendvai Terme és az Idegenforgalmi Egyesületek Szövetsége, utóbbi a kilépett Lendvai Kisipari és Vállalkozói Kamara helyett került a gazdasági társaságba. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 013 . j a n u á r 31.

és tisztításának hálózati díját 50 százalékkal támogatta, így a háztartások 1,14 eurót fizettek ÁFA nélkül. Az idén a szubvenció 45 százalékra csökken, ami 1,24 euró kötelezettséget jelent háztartásonként. A kötelező gazdasági közszolgálatot kivitelező községi vállalatok vagy a községek részéről szerződéssel vagy koncesszióval

megbízott cégek tehát akkor emelhetik meg a szolgáltatás árát, ha ezt a kidolgozott tervezet vagy elaborátum alapján jóváhagyják a községi tanácsok. Mivel a kommunális vállalatok 2009 óta lefagyasztott árak mellett végezték a szolgáltatást, több helyen anyagi gondok jelentkeztek (főként az üzemanyagárak miatt), ezért az áremelés

érdekében erős nyomás várható. Kérdés, mit hoz majd az árak terén a muravidéki vízvezeték-hálózat kiépítése és az egyre szigorúbb környezeti előírások rendszere, ami minden bizonnyal emeli a víz, a szemétszállítás és -kezelés, a szennyvíztisztítás árát. Érdemes a számlák tételeire külön-külön odafigyelni.

Az út javítása során várhatóan a járdák is megépülnek Zvone Černač infra­ strukturális és területfejlesztési miniszter választ adott Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő kérdésére, melyben a Petesháza és Pince települések határában megvalósítandó zajvédelemről és az újabb zajmérések elvég-

ták, hogy Petesházán az autópályához legközelebb álló családi háznál (100 méter) a zajterhelés nem haladja meg a megengedett határértéket. Hasonló megállapítást eredményezett a mérés Pince esetében is: a határértéket nem lépi túl a zajszint

a munkálatokat vezető DRSC 2012 januárjában kidolgoztatta a projektterveket, melyek bemutatására ez év január 16-án Lendva Község hivatalában is sor került. A találkozó megállapítása az volt, hogy a projekt nem jelent teljes megoldást a közlekedé-

A projekt nem jelent teljes megoldást a közlekedési gondokra Csentében, Völgyifaluban és Pincén, ezért módosítani kell. zéséről, a megállapítások utáni intézkedésekről érdeklődött. A két települést – főleg Petesházán a felüljáró szomszédságában lévő részt – szüntelenül nagy zajterhelés éri a mellettük elhaladó autópályáról. Černač miniszter válaszában arra emlékeztet, hogy az ügyben ő, valamint az Infrastrukturális Igazgatóság 2012 márciusában már magyarázatot adott. Eszerint a 2009-ben elvégzett első zajterhelési mérésekkel megállapítot-

egyetlen objektumnál sem (a legközelebbi ház 350 méterre van a sztrádától). Újabb zajterhelési mérések a Lendva–Pince szakaszon helyzetkövetésként már az idén várhatók, a monitoring elvégzésére az üzemeltető, a DARS már kiírta a pályázatot. Az R2–440-es, Völ­gyi­ falu és Pince közötti útszakasz rekonstrukciójára és a járdák megépítésére vonatkozó képviselői kérdésre Černač miniszter válaszából kitűnik, hogy

si gondokra Csentében, Völgyifaluban és Pincén. A közlekedési körülmények javítását a terv csak a főút mentén oldja meg, a településeken azonban nem. A megbeszélések eredményeként a terveket a járdák megépítésével, az utcai világítás és a csapadékvíz elvezetésével bővítik mind a három falut illetően. Az OZZING Kft. a terveket májusig módosítja, majd újra bemutatja Lendva Község képviselőinek. Szolarics Nađ Klára

7


Muravidék Szociális Munkaügyi Központ

Csökkenhet a lendvai központ szerepe Az egészség- és szociális ügyek terén 2014. január 1-jével tervezett átalakulások, úgy tűnik, a Lendvai Szociális Munkaügyi Központot is érintik. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

Verbančič Erika igazgató elmondta, hogy az augusztus végéig tartó, Posavjében működő pilótaprojekt kíván válaszokat adni a változások hatásaira. A mostani elképzelés szerint Szlovéniában 15 regionális központ lenne, a Muravidéken Muraszombatba tervezik ezt, a lendvai egység szerepe módosul, mégpedig helyi szintűre csökken. Ez azt jelenti, hogy a lendvai intézet megszűnne működni önálló jogi személyként, s hatásköre is jelentősen csorbulna, ugyanis a határozatok nem itt születnének meg. Pedig az idei évben a központ az új törvénnyel összhangban 20.000 határozatot adott ki, ami 244 százalékos növekedést je-

az országos tervekkel, de mindenképpen hátrányosan érinti az ország egyik legfejletlenebb vidékét, továbbá a magyar nyelv használatának biztosítása Muraszombatban – a hatá-

rozatok a mostani koncepció szerint ott születnének majd meg – külön kérdést vet fel, valamint az idősebb személyek utazása számos bonyodalommal és pluszköltséggel jár majd. Az elképzelés szerint ugyanis a lendvai egység a jövőben gyakorlatilag csak a „fogadóiroda” szerepét töltené be.

Égbeszökő járulékok

A tervek szerint a Muravidéken Muraszombatban működ­ ne a regionális szociálügyi központ, a lendvai egység csupán helyi szintű intézménnyé válna és megszűnne működni önálló jogi személyként. lent az előző évhez képest. A változás állítólag nem érintené az alkalmazottak számát, de az egységnek már nem lenne igazgatója, csak vezetője. A kormány a módosítással a költségek

csökkentését szeretné elérni, bár bizonyos számítások szerint az új modell nem jelent költségcsökkenést. A lendvai központ hatáskörének megvonása ugyan összhangban lehet

Január 1-jével megváltozott a kötelező egészségügyi biztosítás alapjának a fizetése, amely így 14,17 euró helyett 45,48 euró lett. Az egészségügyi biztonságról és biztosításról, illetve a rokkant- és nyugdíjbiztosításról szóló törvény elsősorban a hosszú távon munkanélkülieket sújthatja. 2012 december végéig a nyugdíjbiztosításért (58 EUR), a rokkantnyugdíj-biztosításért, valamint a kötelező és kiegészítő egészségügyi biztosításért összesen körülbelül 100 eurót kellett fizetniük, az idei évben viszont ez az összeg mintegy 260 euróra növekszik. Ennek oka a fizetést meghatározó alap növekedése. A Szlovén Egészségügyi Biztosító adatai szerint az országban 4880 személyt érint a növekedés. A szakszervezet arra is figyelmeztet, hogy az új törvénnyel az önkéntes biztosítás összege 58 euróról 186 euróra nőtt, s ez szintén a munkanélkülieket érinti elsősorban hátrányosan A munkaügyi minisztérium az ígéret szerint rövidesen módosítja a törvény eme szakaszát, előreláthatólag erre március elején kerül majd sor. HF

Radamosi ÖTE

Megerősítették az eddigi vezetőséget

A közgyűlés végén az egylet vezetősége átadta elismeréseit is a következő személyeknek: Kocon Bojan (altiszt, I. fokozat), Tüske Daniel (altiszt, I. fokozat) és

A szombaton megtartott tisztújító közgyűlésen a Radamosi Önkéntes Tűzoltóegylet ötéves időszakra választotta meg újra a vezetőséget. A radamosi tűzoltóság sikeres évet, illetve mandátumot zárt, munka azonban bőven marad a következő ötéves időszakra is. A radamosi faluotthonban megtartott közgyűlésen – amelyen a helyi tűzoltók mellett magyarországi és szlovéniai egyletek vezetői, önkormányzati képviselők, szövetségi képviselők is részt vettek – először a tavaly elhunyt kollégára, Fehér Lajosra emlékeztek egyperces tiszteletadással. Az egylet elnöke, Lebar Teodor, illetve parancsnoka, Petkovič Dejan beszámolóikban kifejtették, az előző év bővelkedett feladatokban, a radamosiak

8

különböző versenyeken, a szomszédos szlovéniai és magyarországi egyletek ünnepségein is jelen voltak, nem utolsósorban megtartották a szervezet megalapításának 80. jubileumát is. A radamosi tűzoltók részt vettek a „Tisztítsuk meg Szlovéniát” akcióban, ellenőrizték a tűzcsaphálózatot, rendezték saját helyiségeiket, különböző oktatásokon is részt vettek, és nem utolsósorban a hagyományokhoz híven jelen voltak a falu rendezvényein is. A

tűzoltóknak két tűzesethez kellett kivonulniuk. A beszámolók után a közgyűlés újabb ötéves mandátumra megerősítette az elnököt és a parancsnokot is, megválasztotta különböző testületeit, illetve szövetségi képviselőit is. A közgyűlésen megfogalmazódott a következő ötéves időszak programja, ennek prioritásai is. A beszámolóban említett tevékenységek mellett tervezik a szlovéniai és a magyarországi kapcsolatok elmélyítését, a falubeli ku-

A közgyűlés az elismerések átadásával zárult, a fotón Tüske Daniel veszi át a díjat. tak tisztítását, a személyes tűzjelzőkészülékek, mentőkötelek beszerzését is.

Gönc Ferenc (60 éves munka az ÖTE kötelékében). Feri.h.m., tt

N É P Ú J S Á G 2 0 13 . f e b r u á r 7.


Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

Info

Egyeztettek a csoport- és szakvezetőkkel Kedden az MNMI és a csoportok művészeti vezetői, szakvezetői közötti szokásos megbeszélésen a 2013-as év fontosabb műsorairól, készülő produkcióiról szóltak. A szerződések megkötése mellett a csoportok hamarosan sorra kerülő találkozójának a részleteit is megtárgyalták. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Kepe Lili igazgató köszöntőjében sok erőt és egészséget kívánt az új évben is a magyar kultúra ápolóinak és művelőinek. A tavalyi évben az átalakítások miatt, a megyei támogatások megszűnésével felborult egy 20 éves gyakorlat, de később központi forrásból mégiscsak sikerült helyreállítani a finanszírozási rendszert. Hor váth Ferenc, az MMÖNK elnöke kifejtette: óriási munkát végeztek a csoportok, s a növekvő re-

cesszió ellenére is sikerült teljesíteni a kitűzött célokat, a programok lebonyolítását. Idén is ígéret van arra, hogy az anyaországi támogatás nem marad el. A február 15-ére tervezett, több forrásból is támogatott operettgála (sztárvendégek: az Orfeum Színpad tagjai, valamint Oszvald Marika és Kalocsai Zsuzsa) jó alkalom lesz arra, hogy a csoportok az operett-előadást követően találkozzanak egymással. A csoportok és mentoraik beszámolói előtt az igazgató arra kérte a jelenlévőket, őszintén szóljanak a

problémákról is, hiszen senki sem hibátlan, s csak így lehet javítani a helyzeten. A megszűnt vagy megszűnőben lévő csoportok tagjainak üzente: ezentúl sem lesznek előadások nélkül, hiszen az intézet a rendezvényeiket műsorral segíti. A szakemberek útiköltségeinek és tiszteletdíjának kifizetésére, a próbák számaira, csoportokra és kategóriákra is külön szabályzatot dolgoztak ki, s az egyesületek közötti együttműködés kiszélesítésére is támogatást irányoztak elő legfeljebb 100 euró összegben. Az intézet

a Pannonhalmi Bencés Főapátság, a Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta, Pécs ókeresztény temetője, a Fertő kultúrtáj és a tokaji borvidék kultúrtáj.

csupán húszegynéhány város a tagja, a szeces�sziós városok hálózatába – döntött a Réseau Art

továbbá a viseletek és kellékek, valamint a szakirodalom beszerzéséhez is nyújt segítséget. A hazai szakemberképzést pedig kiemelten ösztönzi, illetve támogatja. A szerződések meg-

kötésével kezdetét veheti a munka az egyesületekben, hiszen a téli hónapok kimondottan alkalmasak a felkészülésre. A jövő heti lendvai rendezvényre pedig a falvakból autóbuszokat is indít az intézet.

Megkapják a korábbi összeget A közpénzek kiegyensúlyozásáról szóló törvény értelmében a szlovén nyugdíjbiztosító a nyugdíjak kiegyenlítésénél a tavalyi évben módosította azon nyugdíjak összegének kifizetését, amelyek haszonélvezője 1992. március 31-e előtt a volt Jugoszláviában volt biztosítva. A kiegyenlítés csökkenéssel járt, a törvény módosítása viszont 2013. január 1-jével lehetővé teszi a nyugdíjak másfajta elszámolását. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy az érintett nyugdíjasok január 1-jével ugyanannyit kapnak, mint 2012 májusában, hiszen a megvonás ezt követően lépett életbe. A különbséget a szlovén költségvetés biztosítja. HF

hétről hétre Budapest – Új hun­g a­ ri­k umok: a Hungarikum Bizottság január végi döntése értelmében a hungarikumnak minősülő nemzeti értékek sorába került a táncház-módszer mint a szellemi kulturá-

lis örökség átörökítésének magyar modellje, a mohá­c si busójárás, a solymászat mint élő emberi örökség és a matyó népművészet (a szellemi kulturális örökség területéről), valamint a világörökség területéről a Duna-partok, a Várnegyed és az Andrássy út Budapesten, Hollókő ófalu, az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai,

Ljutomer – A legsikeresebb Ford-kereskedő Szlovéniában: 2012-ben a ljutomeri Avto Rajh lett a Ford legeredményesebb márkakereskedője, hiszen országos szinten átlagon felüli, 8,04 százalékos piaci részesedést ért el, míg Ljutomerben (ott nyílt első szalonjuk és szervizük 1994-ben) a piaci részesedés 17,36 százalékot tesz ki. Az Avto Rajh ma két Ford-szalont és -szervizt működtet Ljutomerben és Muraszombatban. Szabadka – Szabadka is bekerült abba a szűk körbe, amelynek világszerte

N É P Ú J S Á G 2 0 13 . f e b r u á r 7.

Nouveau Network szervezet a portugáliai Aveirben megtartott évi közgyűlésén. Az Art Nouveau Network 1999-ben alakult, azok az európai városok alapították, amelyekben sok szecessziós épület található. A hálózat célja, hogy tudatosítsa az emberekben a szecessziós örökség kulturális jelentőségét. Bern – Nem sújtotta a válság a Swatch óragyártót: a világ vezető óragyártójának adózott eredménye

26 százalékkal nőtt tavaly, és elérte az 1,61 milliárd frankot. A luxusipar sok szereplőjéhez hasonlóan a svájci Swatch sem érzi a válságot: a működési

eredmény 23 százalékkal 1,98 milliárd frankra, az értékesítési árbevétel 14 százalékkal 8,14 milliárd frankra emelkedett. A Swatch olyan márkák mögött áll, mint a Glashütte, az Omega, a Breguet, a Tissot és a Certina, de a színes műanyag Swatchórák révén, amelyekről nevét kapta, az alacsonyabb árkategóriában is jelen van.

Leicester – Parkoló alatt volt a legendás király: III. Richárd néhai angol király földi maradványait találták meg a középangliai Leicester egyik autóparkolójának betonja alatt. A Shakespeare drá-

mája által világhírűvé vált uralkodót egy ferences kolostorban temették el a korabeli dokumentumok szerint, ennek nyomait találták meg. Ez az első alkalom, hogy a király leszármazottainak DNSét összehasonlították a csontvázból kivont DNSsel, és így állapították meg a személyazonosságot.

9


Info a mai napon... Február 7-én történt 1812 Megszületett Charles Dickens angol író (Copperfield Dávid). 1885 Megszületett Sinclair Lewis Nobel-díjas amerikai regényíró (Arrowsmith). 1903 Megszületett Claudio Arrau León chilei zongorista, a 20. század egyik legnagyobb zongoristája. 1905 Meghalt Foltényi Vilmos színész, operaénekes, Latabár Endre társulatának elismert művésze. 1906 Megszületett Buga László orvos, egészségügyi szakíró, „Buga doktor”. 1920 Megszületett Béres József tudományos kutató, rákkutató, a Béres csepp megalkotója. 1954 Megszületett Dieter Bohlen német popénekes, zongorista, szintetizátoros, a Modern Talking együttes tagja. 1966 Megszületett Chris Rock színész (New Jack City, Kóla, puska, sültkrumpli). 1968 Ausztriában eltörölték a halálbüntetést. 1978 Megszületett Ashton Kutcher amerikai színész. 1979 Meghalt Josef Mengele német orvos, antropológus, aki a II. világháborúban emberek ezrein kísérletezett. 1984 Bruce McCandless és Robert L. Stewart asztronauták végrehajtották az első biztosítókötél nélküli űrsétát. 1993 Meghalt Mensáros László színész, színházi rendező, érdemes és kiváló művész.

visszapillantó

2003. február 6-án, 5. szám

A jó pásztor kápolnája az Idősek Otthonában Dr. Franc Kramberger maribori püspök és mag. Geza Erniša evangélikus püspök múlt pénteken, január 31-én az Idősek Otthonában Lendván megáldotta az otthon új kápolnáját, melyet a jó pásztornak szenteltek. A felszentelési szertartáson részt vettek a lendvai plébánia lelkészei, Šantak Tomislav plébános, Bernád József püspöki tanácsos és Horvath Dean káplán, Režonja Franc dobronaki plébános, a lendvai esperesség lelkészei, valamint Škalič Gustav evangélikus lelkész. A megható szertartáson jelen volt az otthon 152 lakójának többsége és a személyzet. Mindkét püspök az élet őszét a l e n d va i ot t h o n b a n töltő gondozottakhoz szólt: a meghitt szavak, melyek lelki nyugvásra és imára szólított ak , nem egy jelenlévő szem é b ő l kö n nye ket fa kasztottak. A püspöknek és a lelkészeknek az otthon lakói megköszönték a felszentelést és a meleg szavakat,

Az új kápolna felszentelése az Idősebb Polgárok Otthonában Lendván.

saját kézimunkáikat ajándékozva nekik. A nyolc éve működő Lendvai Idősebb Polgárok Otthonában eddig is példásan gondoskodtak a lakók lelki és vallási szükségleteiről, most, a kápolna létrehozásával – melynek terveit Judita Šeruga építész készítette – viszont méltó helyet is kaptak a lelki élet gyakorlásához.

Annamária, a Maribori Egyetem nyelvről mindenkinek Gróf Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének lektora

Maskuranap Itt a farsangi időszak, a finom fánk elfogyasztása mellett érdemes szót ejtenünk az alakoskodásról, a farsangi szokásokról nyelvi szempontból is. A Muravidéken szerencsére él még az alakoskodás hagyománya. A gyerekek és sok felnőtt is szívesen öltözik jelmezbe. A maskurázik, maskura, maszka szavakat az összmagyar standard nem használja, ám megérti, hiszen a maszk szóból

10

kikövetkezteti, ez a magyarban német jövevényszó (Maske), azonos a jelentése a francia masque főnévvel. A m a g ya r fa r s a n g szó német, közelebbről bajor-osztrák jövevényszó (faschang), a német Fasching szó jelentése farsang, karnevál. A karnevál szó északolasz eredetű (carnevale). Ez a szó az olaszban a nyelvjárási húsétel elhagyása jelentésű főnévre vezethető vissza. A

magyar nyelvben Csokonai Vitéz Mihály Dorottya, vagyis a dámák diadala a Fársángon című műve tette népszerűvé (vö.Etimológiai szótár. Magyar szavak és toldalékok eredete 2006. Főszerk. Zaicz Gábor. Budapest: Tinta Kiadó). Mai szóhasználatunkban a két fogalom elválik egymástól. Farsangon a vízkereszt és hamvazószerda közötti időszakot értjük, karnevál alatt pedig főként a farsang utolsó hetén, farsangvasárnap vagy húshagyókedden tartott álarcos, jelmezes felvonulásokat, táncmulatságokat (http://vmek.

oszk.hu/00000/00057/ html/09.htm). A szavak, kifejezések eredetét kutatni külön tudományág. Sajnos előfordul azonban, hogy laikusok előállnak olyan szóeredet-magyarázatokkal, amelyek ideológiákhoz köthetők, holott az etimológiával foglalkozó nyelvészeknek jól bevált, megalapozott módszereik vannak a kutatásaikhoz. Tévhiten alapul például a karácsony szó kerecsenre (kerecsensólyom) való vis�szavezetése, amely orosz jövevényszó (krecseny).

A karácsony szó a keleti keresztény egyház szláv nyelvéből kerülhetett a magyarba, valószínűleg bolgár közvetítéssel. Egyes bolgár nyelvjárásokban a kracsun szó a téli és a nyári napfordulót, illetve az azok körüli ünnepnapokat jelenti. Macedón nyelvjárásokban a kracsun kifejezetten karácsonyt jelent. A kracsun szó az (át)lép jelentésű tőre vezethető vissza, a szó pedig a lépő, átlépő értelemtől a fordulónap, napforduló felé fejlődve jutott el mai tartalmáig (vö. Etimológiai szótár).

N É P Ú J S Á G 2 0 13 . f e b r u á r 7.


Info

Teendők tetoválás előtt legyünk tisztában a saját testünk adottságaival és hosszú évekig szerethető megoldást és testrészt

a munkahelyeden nem szeretnéd mutogatni, akkor olyan helyet válassz, amely könnyen eltakarható – nyáron is! Az sem utolsó dolog, hogy tisztában légy a tetkód jelentésével. Járj utána, hogy egyes szimbólumok mit takarnak.

vá l a s s z u n k ! É rd e m e s mérlegelni az öltözködési szokásaidat is, de ne feledkezz meg a hétköznapi dolgokról sem. Ha például

Ne elégedjünk meg azzal, amit ismerőseink mondanak, olvassunk utána a teljes jelentésnek. Sok kellemetlenségtől kíméljük

meg magunkat így a jövőre nézve. A tetoválás az önkifejezés egy formája, ezért nagyon fontos, hogy tényleg rólunk szóljon! De nem csak a leendő tetoválás jelentésével kapcsolatban érdemes tájékozódni, lehetőleg járj alaposan utána minden információnak, ami hasznos lehet a tetoválás előtt és után is. Jó, ha tudod, mit kell tenned hegek, sebek esetén, és hogy egyáltalán milyen fájdalommal kell számolnod, míg rádvarrják a tetkót. A megvalósítás egyik legfontosabb kérdése pedig, hogy hol csináltatod a tetoválásodat. Járj ennek is alaposan utána, egy jó szalonban látsz tanúsítványokat, okleveleket és engedélyeket, amelyek a dolgozók szakmaiságát alátámasztják. Győződj meg róla, hogy sok elégedett vendégük van, akik valószínűleg vis�szajárnak. Hiszen ne feledd, egyetlen tetoválásnál általában kevesen állnak meg!

A szilveszteri műsor egyik fénypontja volt a Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán paródia. Szerdán a nézőknek a páros újra mosolyt csalhat az arcára (M1 15.05). Csütörtökön ismét a Dunára invitálom a nézőket. Az esti műsorok közül kiemelkedik az Indul a bakterház című magyar tévéfilm. Az 1979-ben készült mozival a közmédia a 110 éve született író, Rideg Sándor emléke előtt tiszteleg. A magyar filmtörténet örökzöld alkotását akárhányszor meg lehet nézni, sohasem válik unalmassá. Ezt a Kossuth- és József Attila-díjas alkotó jól sikerült karaktereinek és az azokat megformáló színészeknek köszönhetjük (Duna 21.05). A közmédiában egyre inkább teret kapnak a gyermekműsorok. Ennek jegyében in-

dult el az M2 gyerekcsatorna karácsonykor. Pénteken a Kossuth Rádió Gyermeksávját ajánlom figyelmükbe. Az Időfutárt a Zenés állatkert összeállítás követi, ezután A

A másfélórás magazinban bőven van idő a vendég sokoldalú megismerésére: a néző közelebb kerülhet hozzá, megismerheti kedvenc időtöltését,

vadmacska nem oly csacska című mese szórakoztatja az ifjabb nemzedéket. A történethez a színészóriás, Márkus László kölcsönzi a hangját (19.30). Szombaton megint hazabeszélek, mivel a Családbarát hétvégi kiadásának én vagyok az egyik szerkesztője. A műsorban egy-egy híres, népszerű színészt, énekest vagy sportolót mutatunk be.

családját (M1 6.30, Duna World 16.25). Nagyon szeretem a jó filmeket, ezért vasárnap az Oscar-díjas filmeket bemutató sorozat csábít a képernyő elé. A némafilmes című alkotás a film hőskorába röpít minket. A blogbejegyzések alapján azok, akik látták a filmet, mindenképpen a szívükbe zárták.

Tetoválást csináltatni ma már nem feltétlenül szól egy életre, de ettől függetlenül érdemes alaposan átgondolni előtte, hogy mit szeretnénk, hova szeretnénk, kivel szeretnénk, illetve főleg azt, hogy biztosan szeretnénk-e tetováltatni bármit is a testünkre.

praktika Ha még csak a tervezgetés stádiumában vagy, akkor érdemes elég időt adni magadnak a végleges döntésre. Nem kell azonnal a szalonba rohanni, inkább érleld magadban a döntést! Ha jó az elgondolás, akkor tetszeni fog néhány hónap múlva is az ötlet. Ha azonban nem vagy biztos magadban, akkor ne tegyél visszavonhatatlan vagy legalábbis nehezen visszavonható lépést! Az sem mindegy, hogy kezdetben mekkora tetoválást szeretnél. Érdemes egy kisebb, diszkrétebb darabbal kezdeni, hogy ha később mégsem tetszene, akkor könnyebben szabadulhass meg tőle.

Bármilyen mintát is választasz, egy jó tetováló szinte bármilyen méretben meg tudja neked csinálni, ezért nem érdemes eleve túlzásba esni és a kelleténél nagyobbal próbálkozni. No meg persze, tetszik vagy sem, tisztában kell lennünk azzal, hogy testünk az évek során sokat változik – ráadásul általában nem az előnyére. Ezért gondoljuk végig, hogy a most kigondolt tetoválás vajon 20–30 év múlva is jól fog-e mutatni rajtunk. Lehetőleg ne tetessük olyan helyre, ahol bőrünk túl könnyen elkezdhet ereszkedni, ráncosodni. Helyette inkább

Közmédia-javallat

Kozári Réka heti ajánlója E héten az RT V Részletes című újságot Kozári Réka, a Kárpát Expressz műsorvezetője, a Család-barát szerkesztője fogta kézbe, s osztotta meg a nézőkkel kedves műsorait. Hétfőn, ha lehet, elfogult leszek: a Kárpát Expresszt ajánlom a nézők figyelmébe. A Kárpát-medence politikai, gazdasági, kulturális, társadalmi folyamatairól szóló napi műsor hetedik évébe lépett. (Duna 6.00, Duna Word 9.00). Kedden is maradjunk a Kárpát-medencében, mivel a Hazajáró című

műsoron akadt meg a szemem. A haza legmagasabb oltára című ismeretterjesztő film epizódja a Magas-Tátrába kalauzolja a nézőket. Nagyon sokat jártam e vadregényes tájon: gyermekként túrabakancsban, felnőttként a televízió stábjával. A Kárpát Expressz is sokat foglalkozott ezzel a vidékkel (Duna 8.35).

N É P Ú J S Á G 2 0 13 . f e b r u á r 7.

11


Info február 8. péntek Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 12:00 Ami szent és a világ, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Prešeren-ünnepély, ism., 15:20 Hidak, 16:00 Roma nemzetiségi műsor, 16:15 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Az Apaporis folyó titkai – kolumbiai dok. műsor, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 A híradó válogatásából, 20:05 Karolina Žašler özvegysége – szlovén film, 21:50 A keresők – dok. film, 23:10 Hírek, 23:40 Éjféli klub, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:45 Az időn át, 8:00 A pont, 8:50 Infodrom, 9:00 Helyek és szokások, 9:45 Schladming: Lesiklás, nők, 11:00 Jó óra, 12:25 Rogla: Snowboard vk, 13:45 Schladming: Műlesiklás, nők, 15:15 Rogla: Snowboard vk, ism., 16:35 Schladming: Szuperkombináció, nők, ism., 18:10 Hidak, 18:40 Írások, 19:10 Érdekel a könyv, 19:30 A nyolcadik nap, 20:05 Schladming éjszaka, 20:25 Róma sorsa – francia dok. sorozat, 21:15 Scott és Bailey – angol sorozat, 22:05 Fanny és Alexander – svéd film.

Magyar Tévé 5:20–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 12:55 Esély, 13 : 2 5 Gasztroangyal, 14:20 Ízőrzők, 14:50 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 15:40 Acu hercegnő – japán 20:15 A három testőr Afrikában sorozat, 16:25 Boston Legal – am. sorozat, 17:15 Híradó, 17:25 Michael Bublé – koncertfilm, 18:30 Humoróra, 19:30 Híradó este, 20:15 A három testőr Afrikában – magyar film, 21:40 Szeretettel Hollywoodból, 22:10 Az Este, 22:45 Halálkeringő – magyar film, 0:30 Híradó, 0:45 Ismétlések.

február 9. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:25 A Hét, ism., 14:30 Helyes ötlet!, ism., 14:50 Alpok–Duna–Adria, 15:45 A sötétség vadászai – dok. sorozat, ism., 16:20 Állatokról, emberekről, 17 : 0 0 H í re k , 17:15 A kertben, 17:35 Dél-Olaszország – francia 21:35 Jó szomszéd dok. sorozat, 18:35 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanások, 20:00 Az én Szlovéniám – kvíz, 21:35 Jó szomszéd – német film, 23:10 Hírek, 23:40 Reklámőrültek – am. sorozat, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:50 Az időn át, 7:40 Tizenkettő, 8:40 Szlovén villanások, 9:10 Különleges kínálat, 9:30 A játék művészete, 10:00 A nyolcadik nap, 10:45 Schladming: Lesiklás, férfiak, 12:45 Nove Mesto: Biatlon, férfiak, 13:55 Willingen: Síugró vk, csoportos, 16:05 Nove Mesto: Biatlon, nők, 17:45 Sportkihívás, 18:15 Isten hozta Önöket Délen – olasz film, 20:05 Schladming éjszaka, 20:25 Celje: Kosárlabda-mérkőzés, 22:15 33/45 – zenés műsor, 23:05 Aranyfüst, 23:40 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:30–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:05 Summa, 12:35 Történetek a nagyvilágból, 13:05 A zene összeköt – szerb dok. film, 13:30 Meztelen diplomata – magyar film, 14:55 Az utolsó előtti út – dok. sorozat, 15:50 A Csendes-óceán – dok. sorozat, 16:45 Doc Martin – angol sorozat, 17:35 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:15 A Dal – 2. elődöntő, 22:15 Van az a pénz, ami megbolondít – am. film, 23:55 Karácsonyi rémálom – német–kanadai film, 1:20 MüpArt.

RTL Klub

RTL Klub 8:15 Reggeli, 11:40 Asztro Show, 12:40 Autómánia, 13:20 Fókusz, 14:00 Gálvölgyi-show, 15:15 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:20 Riválisok – mexikói sorozat, 17:20 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 A Kód, 20:15 Fókusz, 20:55 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 A zöld íjász – am. sorozat, 22:30 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:35 Az egység – am. sorozat, 0:35 Reflektor, 0:55 Gasztrotúra, 1:15 Autómánia.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:00 Titkok hálójában – am. sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 15:00 Szerelmes Anna – német sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Doktor House – am. sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Aktív, 18:30 Tények, 19:30 Családi titkok – reality-show, 20:25 Bűnök és szerelmek – magyar sorozat, 21:00 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:30 Agyő, nagy Ő – am. film, 23:45 A kör 2. – am. film, 1:50 Tények este.

Duna Tévé 5:25–8:30 Virradóra, 8:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:20 Öregberény – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 A világ metrói – dok. sorozat, 15:55 Zodiákus – magyar sorozat, 16:30 Térkép, 17:05 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:25 Dunasport, 18:35 Közbeszéd, 19:05 Angyali 22:10 Wallander érintés – am. sorozat, 19:55 Csillagjegyek – francia sorozat, 20:45 Hírek, 20:50 Dunasport, 21:00 Egy tiszta nő – angol sorozat, 21:50 Kultikon, 22:10 Wallander – angol– svéd–am.–német sorozat, 23:40 Bűn és bűnhődés – színházi előadás, 2:00 Koncertek az A38 hajón.

7:00 Kölyökklub, 10:35 112 – Életmentők – német sorozat, 11:30 XXI. század, 12:00 Házon kívül, 12:30 Autómánia, 13:10 Férfi kézilabdamérkőzés, 15:00 A zöld íjász – am. sorozat, 16:05 Ágyúgolyó futam 2. – am. film, 18:30 Híradó, 0:00 A jeti visszatér 19 : 0 0 Fókusz plusz, 19:30 Hazárd megye lordjai – am. film, 21:35 Deja vu – am. film, 0:00 A jeti visszatér – am. film.

TV2 6:25 TV2-matiné, 11:30 Babavilág, 12:00 Herkules – am. sorozat, 13:00 Psych – Dilis detektívek – am. sorozat, 14:00 Autóguru, 14:30 Monk – Flúgos nyomozó – am. sorozat, 15:30 Célkeresztben – am. sorozat, 16:30 Kettős ügynök – am. sorozat, 17:30 Irigy Hónaljmirigy Show, 18:30 Tények, 19:00 Aktív Extra, 19:35 Pókember – am. film, 21:50 Kémjátszma – német–am. film, 0:15 A kártyás, a csaj és a mesterlövész – kanadai film.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:15 Néprajzi értékeink, 12:30 Az aranykezű férfi – am. film, 14:25 Táncvarázs, 14:30 Hagyaték – magyar sorozat, 15:00 A Pireneusok a levegőből – dok. sorozat, 15:30 Önök kérték!, 16:25 Katyi – magyar film, 18:00 Híradó, 18:35 Mága Zoltán – Budapesti újévi koncert, 19:30 Futótűz – am.–kanadai sorozat, 20:20 Hogy volt!?, 21:15 Sky kapitány és a holnap világa – am.–angol film, 23:00 Dunasport, 23:15 Törzsasztal, 0:10 MüpArt, 1:50 Koncertek az A38 hajón.

február 10. vasárnap

február 11. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:50 Hallgassunk a csöndre, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:20 Prifarci gremo v svet! – koncert, 15:30 Igaz szerelem – norvég film, 17:00 Hírek, 17:15 Dekameron – szlovén sorozat, 17:55 Színészek álarc nélkül, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:05 Az arany hatvanas évek, 21:35 Interjú: dr. Erik Brecelj, 22:30 A sötétség vadászai – dok. sorozat, 23:05 Hírek, 23:40 Az anarchia fiai – am. sorozat, 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:35 Az időn át, 7:45 Glóbusz, 8:25 Turbulencia, 8:55 Helyek és szokások, 9:45 Alpok–Duna–Adria, ism., 10:15 Zenés matiné, 10:30 Prešeren zenében, 10:45 Schlad­ ming: Lesiklás, nők, 12:45 Nove Mesto: Biatlon, férfiak, 13:55 Willingen: Síugró-vk, 21:50 Nukleáris hulladék – 16:05 Nove Mesto: a világ rémálma Biatlon, nők, 17:10 Celje: Kosárlabdamérkőzés, döntő, 19:10 Schladming: Lesiklás, nők, 20:05 Schladming éjszaka, 20:25 Lottó, 20:35 A kis nagyvilág – angol sorozat, 21:25 Először lakás – dok. műsor, 21:50 Nukleáris hulladék – a világ rémálma – francia dok. műsor, 23:10 Kisfilmek.

Magyar Tévé 6:00 Esély, 9:00 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:05 Világ+Kép, 12:35 A Csendes-óceán – dok. sorozat, 13:30 Telesport, 14:00 KorTárs, 14:30 Én a tied, pénz a mienk – am. film, 15:55 Határtalan zene, 18:05 Elcserélt lányok – am. sorozat, 18:50 A Lényeg, 19:30 Híradó este, 20:15 Retró kabaré, 21:10 Millió dolláros bébi – am. film, 23:20 Két szerető – am. film, 1:10 MüpArt classic.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:00 Egészségkalauz, 10:35 Teleshop, 11:30 Gasztrotúra, 11:55 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek, 12:35 Havazin, 13:10 Tuti gimi – am. sorozat, 14:10 Annapolis – Ahol a hősök születnek – am. film, 16:15 Lelkipásztor-kutya – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 Valentin-nap – am. film, 22:30 Kommandó – am. film, 0:20 Portré, 0:50 Ismétlések.

TV2 6:25 TV2-matiné, 10:00 AstroVilág, 11:00 Egészségmánia, 11:30 Stahl konyhája, 12:00 Több mint TestŐr, 12:30 13-as raktár – am. sorozat, 13:25 Zsaruvér – am. sorozat, 14:20 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 15:10 Pókember – am. film, ism., 17:30 Lángoló Chicago – am. so22:05 Halálosabb rozat, 18:30 Tények, 19:00 Napló, iramban 20:05 S.O.S. Love – Az egymillió dolláros megbízás – magyar– am. film, 22:05 Halálosabb iramban – am. film, 0:10 A mandzsúriai jelölt – am. film, 2:20 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:15 Ízőrzők, 12:45 Nyár a hegyen – magyar film, 14:25 Szerelmes földrajz, 14:55 Hazajáró, 15:25 Mága Zoltán – Budapesti újévi koncert, ism., 16:25 Valamit visz a víz – magyar film, 18:00 Híradó, 18:25 Dunasport, 18:35 Heti Hírmondó, 19:05 Önök kérték!, 20:00 Özvegy és leánya – magyar sorozat, 21:00 Redl ezredes – magyar–osztrák film, 23:25 Klubszoba, 0:35 Guca! – Trombitaverseny – szerb–osztrák film, 2:05 Ismétlések.

7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Éjféli klub, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 A kép képe, 23:35 Érdekel a könyv, 23:55 Jazz, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:00 Jó reggelt, 11:45 Schlad­ ming: Lesiklás, férfiak, 14:05 Roma nemzetiségi műsor, ism., 14:25 Interjú, ism., 15:15 Róma sorsa – francia dok. sorozat, ism., 16:05 Jó napot, Koroška!, 16:35 Ez lesz a szakmám, 17:15 Schladming: Lesiklás, férfiak, ism., 18:00 Schladming: Műlesiklás, férfiak, 19:20 A pont, 19:50 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:05 Schladming éjszaka, 20:25 Dosztojevszkij – orosz sorozat, 22:10 Vares – finn sorozat, 23:40 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Magyarlakta vidékek krónikája, 14:20 Ízőrzők, 14:55 Humoróra, 15:45 Boston Legal – am. sorozat, 16:30 Acu hercegnő – japán sorozat, 17:15 Jövő időben, 17:20 Híradó, 15:45 Boston Legal 17:30 A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai sorozat, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 Híradó este, 20:15 Hacktion újratöltve – magyar sorozat, 21:10 Kékfény, 22:05 Az este, 22:40 KorTárs, 23:10 Aranymetszés, 0:05 Híradó, 0:20 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 10:00 Top Shop, 11:40 Asztro show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 Fókusz plusz, 13:35 Gálvölgyi-show, 14:40 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:25 Riválisok – mexikói sorozat, 17:20 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:05 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Csont nélkül – am. sorozat, 22:30 A főnök – am. sorozat, 23:35 A hatalom hálójában – am. sorozat, 0:30 Reflektor, 0:50 Terminátor – Sarah Connor krónikája – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 10:30 Astro-Világ, 11:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:00 Titkok hálójában – am. sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 15:00 Szerelmes Anna – német sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Doktor House – am. sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Aktív, 18:30 Tények, 19:30 Családi titkok – reality-show, 20:25 Bűnök és szerelmek – magyar sorozat, 21:00 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:30 NCIS – am. sorozat, 22:30 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:30 A médium – am. sorozat, 0:30 Tények Este, 1:05 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:00 Kapcsoljuk az Országházat, 16:30 Térkép, 17:05 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Közbeszéd, 19:05 Angyali érintés – am. sorozat, 19:55 A 78-as körzet – magyar sorozat, 20:30 Hírek, 20:35 Dunasport, 20:45 William és Kate 20:45 William és Kate – Az – Az álomesküvő álomesküvő – am. dok. film, 21:50 Álomkövetők – magyar dok. film, 22:25 Kultikon, 22:40 Sportaréna, 23:10 Koncertek az A38 hajón, 0:15 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 13 . f e b r u á r 7.


Info február 13. szerda

február 12. kedd Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:15 Gyerekműsor, 12:20 A kép képe, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, 14:20 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Kanapé, 15:50 Gyerekmű23:35 Interjú: Dr. Erik sor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:30 Brecelj Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Nyíltan, 21:00 Felfordult világom – dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Glóbusz, 23:35 Interjú: Dr. Erik Brecelj, ism., 0:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:20 Jó reggelt, 13:50 A sötétség vadászai – dok. sorozat, ism., 14:30 Az én Szlovéniám – kvíz, 16:05 A hírnök, 16:45 Schladming: csoportos verseny, 19:00 A pont, 19:55 Az Astro sorsolása, 20:05 Schladming éjszaka, 20:25 Ezazene – szlovén sorozat, 20:55 Zenés műsor, 22:10 Kilencedik mennyország – német film, 23:45 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Kékfény, 14:20 Fejjel a Fajnak – dok. sorozat, 14:30 Ízőrzők, 15:00 Nevetni kell, ennyi az egész, 15:55 Boston Legal – am. sorozat, 16:40 Acu hercegnő – japán sorozat, 17:25 Híradó, 17:30 A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai sorozat, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 Híradó este, 20:15 Egyszer volt, hol nem volt – am. sorozat, 21:00 Camelot – am. sorozat, 21:55 Az Este, 22:30 Luther – angol sorozat, 23:25 Hírek, 23:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:15 Gyerekműsor, 11:55 Felfordult világom – dok. film, ism., 13:00 Híradó, 13:30 A Hét, ism., 14:20 Glóbusz, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:05 Jó óra, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 Drága Alice – svéd film, 21:40 Kisfilm, 22:00 Visszhangok, 23:05 Tizenkettő: Charles Simić, 0:05 Zenés est, 1:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:20 Jó reggelt, 13:40 Színészek álarc nélkül, 14:10 Ez lesz a szakmám, 14:50 Európai magazin, 15:10 Klingenthal: Síugró vk, 17:00 Novo 22:20 Én, Tomek Mesto: Biatlon, nők, 19:10 A pont, 19:50 Lottó, 20:05 Schladming éjszaka, 20:30 Sportkihívás, 21:00 Fekete fivérek – szlovén sorozat, 21:45 Aranyfüst, 22:20 Én, Tomek – lengyel film, 23:55 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Arisztokraták – angol sorozat, 14:15 Öveges 33, 14:30 Ízőrzők, 15:05 Humoróra, 16:00 Boston Legal – am. sorozat, 16:45 Acu hercegnő – japán sorozat, 17:30 Jövő időben, 17:35 Híradó, 17:40 A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai sorozat, 18:35 Rex felügyelő – német sorozat, 19:30 Híradó este, 20:15 Bosszú – am. sorozat, 21:00 A Kennedy család – kanadai sorozat, 21:50 Az Este, 22:25 Summa, 22:55 Történetek a nagyvilágból, 23:25 Híradó, 23:35 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 11:40 Asztro show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 Gasztrotúra, 13:40 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:35 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:25 Riválisok – mexikói sorozat, 17:20 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19 : 10 Éjjel-nappal Bu19:10 Éjjel-nappal Budapest dapest – magyar sorozat, 20:05 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 A mentalista – am. sorozat, 22:25 A Grace klinika – am. sorozat, 23:30 XXI. század, 0:00 Reflektor, 0:20 Ments meg! – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények Reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 10:30 Astro-Világ, 11:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:00 Titkok hálójában – am. sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 15:00 Szerelmes Anna – német sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Doktor House – am. sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Aktív, 18:30 Tények, 19:30 Családi titkok, 20:25 Bűnök és szerelmek – magyar sorozat, 21:00 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:30 Hollywoodi őrjárat – am. film, 23:50 Hősök – am. sorozat, 0:45 Update Konyha, 0:50 Tények Este, 1:25 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00 Kapcsoljuk az Országházat, 16:00 A Duna – Utazás ínyenceknek – francia sorozat, 16:30 Térkép, 17:05 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:25 Dunasport, 19:05 Angyali érintés – am. sorozat, 19:55 Mire megvénülünk – magyar sorozat, 20:50 Hírek, 21:05 Hamlet – am.–angol film, 23:15 Kultikon, 23:30 Koncertek az A38 hajón, 0:25 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli 11:40 Asztro show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 Trendmánia, 13:40 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:35 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:25 Riválisok – mexikói sorozat, 17:20 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:05 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Szulejmán – török sorozat, 22:30 Házon kívül, 23:05 Góóól! – am. film, 1:25 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:00 Titkok hálójában – am. sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 15:00 Szerelmes Anna – német sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Doktor 16:30 Doktor House House – am. sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Aktív, 18:30 Tények, 19:30 Családi titkok, 20:25 Bűnök és szerelmek – magyar sorozat, 21:00 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:30 Sherlock és Watson – am. sorozat, 22:30 Frizbi Hajdú Péterrel, 23:45 Áldott jó nyomozó – am. sorozat, 0:40 Update Konyha, 0:45 Tények este, 1:20 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:10 Helló, Doki – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 Magyar történelmi arcképcsarnok, 15:30 Vidékességek – dok. sorozat, 16:00 A Duna – Utazás ínyenceknek – dok. sorozat, 16:30 Térkép, 17:05 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Közbeszéd, 19:05 Angyali érintés – am. sorozat, 19:55 Eszmélet – magyar sorozat, 20:45 Hírek, 20:55 Dunasport, 21:00 Esküvői keringő – német film, 22:30 Kultikon, 22:50 Élet a Marson – angol sorozat, 0:35 Koncertek az A38 hajón.

február 14. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:10 Állatokról, emberekről, ism., 12:35 A kertben, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Nyíltan, ism., 14:20 Szlovén villanások, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Súlypont, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:35 Helyes ötlet!, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:35 Panoptikum, 0:30 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 13 . f e b r u á r 7.

Február 7-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:45 Schladming: Óriás műlesiklás, nők, 1. futam, 11:50 Jó óra, 13:15 Schladming: Óriás műlesiklás, nők, 2. futam, 14:30 Az arany hatvanas évek, ism., 15:55 A szlovén vízkör, 16:20 Ezazene – szlovén sorozat, ism., 17:00 Novo Mesto: Biatlon, 19:10 A pont, 19:50 A lóhere, 20:05 Schladming éjszaka, 20:25 Schladming: Óriás műlesiklás, nők, ism., 21:00 London: Tottenham – Lyon, labdarúgómérkőzés, 22:55 Korszerű család – am. sorozat, 23:15 Marchlands – angol sorozat, 0:05 Ismétlés.

Magyar Tévé 5:55-9:00 Nap-kelte, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 A Kennedy család – kanadai sorozat, 14:10 Öveges 33 – dok. sorozat, 14:25 Ízőrzők, 14:55 Beugró, 15:50 Boston Legal – am. sorozat, 16:35 17:40 A Acu hercegnő – japán sorozat, 17:20 szenvedélyek Szerencse Híradó, 17:35 Híradó, 17:40 lángjai A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai sorozat, 18:35 Rex felügyelő – német sorozat, 19:30 Híradó este, 20:15 Fábry, 21:35 Munkaügyek – IrReality Show – magyar sorozat, 22:05 Az Este, 22:40 Nemzeti Nagyvizit, 23:10 Barangolások öt kontinensen, 23:40 Híradó, 23:55 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 11:40 Asztro Show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 Havazin, 13:40 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:35 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:25 Riválisok – mexikói sorozat, 17:20 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:05 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Die Hard 3. – am. film, 0:00 Totál szívás – am. sorozat, 1:05 Reflektor, 1:20 Infománia.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:00 Titkok hálójában – mexikói sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 15:00 Szerelmes Anna – német sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Doktor House – am. sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Aktív, 18:30 Tények, 19:30 Családi titkok, 20:25 Bűnök és szerelmek – magyar sorozat, 21:00 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:30 Ilyen a formám – am. film, 23:40 Grimm – am. sorozat, 0:35 Update Konyha, 0:40 Tények Este, 1:15 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:10 Helló, Doki – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 Magyar történelmi arcképcsarnok, 15:20 Amikor sötétedni kezd… – dok. film, 15:50 Szerelmes földrajz, 16:30 Térkép, 17:05 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Közbeszéd, 19:05 21:05 Indul a Angyali érintés – am. sorozat, 19:55 bakterház Angyalbőrben – magyar sorozat, 20:50 Hírek, 20:55 Dunasport, 21:05 Indul a bakterház – magyar film, 22:10 Kultikon, 22:30 Az aranyműves boltja – színházi előadás, 23:20 Beavatás, 23:30 MüpArt Classic, 1:15 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Vendégem: Gerics Ferenc tanár, a Lendvai Galéria–Múzeum nyugalmazott igazgatója (ismétlés: csütörtökön 16.20-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Február 8-án, pénteken 18.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Hidak: benne a Turizmus és média projekt keretében megismételjük a Lendváról, Kőszegről és Keszthelyről készült kisfilmeket (ismétlés: pénteken 18.05-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Február 12-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Kanapé: ifjúsági műsor, benne az érettségi bálozók készülődése, egy klipforgatás kulisszatitkai, a Magashegyi Underground együttes, sok zene és Gusztáv (az ismétlés elmarad) Február 13-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne egy új rovattal jelentkezünk, amelyben jelesebb múltbeli eseményeket elevenítünk fel, tehát: Emlékezünk (az ismétlés elmarad) Február 14-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Súlypont: stúdióbeszélgetés (az ismétlés elmarad) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info gyertyafény Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2013. február 5-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Biztosítási ügynök – Lendva területén Prima zavarovalna družba d.o.o., Partizanska ulica 19., Ljubljana (1 munkahely, középiskolai végzettség, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2013. február 18.) Karbantartó Tolerance, proizvodnja in storitev d.o.o., Ulica Prekmurske čete 20., Črenšovci (4 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2013. február 13.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

figyelmükbe •Február 11., hétfő 18.00 óra, •Színház- és Hangversenyterem, Lendva •Smejček Színház: Pust gre na dopust (Szabadságon a farsang) című gyermekelőadás Belépődíj: 2 euró •Február 16., szombat 19.00 óra, •Színház- és Hangversenyterem, Lendva •Mirko Švenda – Žiga, Žiga-Žaga bend és Sofija Cingula (mezzoszoprán) „Žiga és Sofija a szerelmeseknek” című Valentin-napi koncertje Belépődíj: 9 euró

névnapsoroló Február 8-tól 14-ig Péntek – Szlovén kultúrünnep, Aranka Szombat – Abigél, Alex Vasárnap – Elvira Hétfő – Bertold, Marietta Kedd – Lídia, Lívia, Húshagyókedd Szerda – Ella, Linda Csütörtök – Bálint

14

apróhirdetés •Eladó használt, rozsdamentes konyhai mosogatóvályú, 1 részes – 60x80 cm, bal oldali (ára: 20,00 euró), használt rozsdamentes konyhai mosogatóvályú, 2 részes – 60x120 cm (ára: 20,00 euró), 4 db Snow Wolf 175x70x13-as téli gumiabroncs felnivel, egy idényben használt (ára: 100,00 euró), valamint 3 db Matador 165x70x13-as nyári gumiabroncs (ára: 50,00 euró). Érdeklődni: tel. 041-948-708. •Magyarországi cég Szlovéniában induló üzletéhez magyarul is beszélő munkatársakat keres. Érdeklődni: tel. 0036/30-742-9704 vagy 041-585-252. GéSz és Sziklás Kft., Debrecen, Veres Péter u. 19. •Eladók friss, megtisztított, otthon nevelt csirkék. Házhoz is szállítunk. Érdeklődni: 051-790-036. •Sertések eladók levágásra vagy továbbnevelésre. Érdeklődni: tel. 040-938-073. •Lentiben, a fürdőtől 500 méterre jó állapotban lévő, bebútorozott, 14 éves családi ház hosszabb időre kiadó. Érdeklődni: tel. 02/5791662.

Január 31-e és február 6-a között Lendvai Plébánia Pénteken munkaszüneti nap, ezért ezen a napon zárva lesz a plébániahivatal és a hittan is elmarad. Április 22. és 24. között (hétfőtől szerdáig) plébániai zarándoklatra kerül sor Szarajevóba és Među­ gorjéba. A program a templom kijáratánál található, illetve hozzáférhető a plébánia honlapján is. A következő vasárnap évközi ötödik vasárnap. Szentmisék Lend­ ván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise. Szombaton 16.00 órakor Völgyifaluban, 17.00 órakor Petesházán lesz szentmise. Lendván 18.00 órakor a hittanosok és a családok részére lesz szentmise.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor lesznek, kivéve szerdán, amikor a szentmisére 7.30-kor kerül sor. Szombaton szentmise lesz 16.00 órakor Radamosban, 18.00 órakor pedig a klarisszáknál. Vasárnap a szentmisék 8.00 és 10.00 órakor lesznek, 11.30-kor pedig Göntérházán. Február 13-án keresztúti ájtatosság: 17.00-kor a plébániatemplomban, 17.30-kor Göntérházán, valamint Ra­damosban 18.00 órakor lesz szentmise.

Evangélikus Egyház Lendván minden első és harmadik vasárnap van istentisztelet.

Református Egyház Február 10-én 10.00 órakor Szent­ lász­lón lesz istentisztelet.

Legyen Ön is az előfizetőnk!

36. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázat Pályázni vers, próza és tanulmány kategóriában lehet. Várjuk minden 14–18 év közötti középiskolás diák magyar nyelven írt írásait. Egyegy pályázat maximális terjedelme műfajonként 15 kéziratoldal lehet írógéppel, számítógéppel – 14 pontos betűnagysággal – írva, de ebben a terjedelemben kézzel írt, jól olvasható írásokat is elfogadunk.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Írók Alapítványa, az Írók Szakszervezete, a sárvári Tinódi Lantos Sebestyén Gimnázium és Sárvár Város Önkormányzata meghirdeti a 36. Kárpátmedencei Középiskolás Irodalmi Pályázatot, és 2013. március 26–29. között Sárvár városában megrendezi az irodalmi pályázat táborát. A pályázatok beérkezésének határideje: 2013. február 15. Kérjük, hogy a pályázók postán, egy példányban küldjék el munkáikat, és a borítékra kívülről írják rá, hogy melyik kategóriában pályáznak (így: „verspályázat”, „prózapályázat” vagy „irodalmi tanulmánypályázat”). Tehát aki például két kategóriában pályázik, két borítékban küldje el munkáit. A pályázatokat a következő – új – címre várjuk: Írók Alapítványa, Budapest, 9. Posta, 1450 Budapest – postán maradó. Fontos: e-mailben beérkező pályamunkákat nem veszünk figyelembe, mivel hitelességük nem biztosítható. Kérünk mindenkit, hogy pályázata belső címoldalán tüntesse fel nevét, címét, e-mail címét, esetleg telefonszámát, valamint iskolája nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát. A pályázat nem jeligés. Az ötven legjobb pályázat szerzőinek 2013. március 16-ig elküldjük a meghívást az idei sárvári irodalmi táborba, ahol a műhelymunka során a neves írókból, költőkből álló zsűri tagjai értékelik a pályaműveket és sor kerül a díjkiosztó ünnepségre is. A beérkezett írások visszaküldésére a szokásosan nagyszámú pályázatra való tekintettel nem vállalkozhatunk. A táborban csak a meghívottak részvételét tudjuk biztosítani, számukra a rendezvény díjmentes. Szükség esetén a meghívottak útiköltségét megtérítjük.

Megrendelőlap Megrendelem a Népújság hetilapot az alábbi címre:

példányban

Név: Cím:

időjárás A hét végére változékony idő várható.

Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

" N É P Ú J S Á G 2 0 13 . f e b r u á r 7.


Info GYÁSZJELENTÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Minket örökre itt hagytál.

Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, család, szorgalom volt az életed. Elfeledni téged soha nem lehet, csak meg kell tanulni élni nélküled.

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, testvérünk, apósom és nagyapánk,

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, jóbarátoknak, komáknak és ismerősöknek, akik szeretett halottunk,

Kovács Ferenc (1959–2013)

Domonkos Laci (1939–2013)

örökre megpihent a messzi Ausztráliában. Köszönjük mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Melbourne, Dobronak

Szerettei

temetésén részt vettek, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisére és egyéb célokra adakozva, részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek, valamint e nehéz pillanatokban mellettünk álltak. Külön köszönet Bernád József püspöki tanácsos úrnak a gyászszertartásért, a völgyifalui imádkozóknak az elmondott imákért, valamint a Soós temetkezési vállalatnak a szolgáltatásért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Völgyifalu, 2013. január 27-én

Sorozatbetörőket fogtak el A muravidéki nyomozók folytatják az adatgyűjtést több személy után, akik több hónapon keresztül betöréseket hajtottak végre a Muravidéken és Stájerszkón. A sikeres felderítéshez hozzájá-

A nyomozás folytatásában még négy további személyt tartóztattak le, akik szintén közreműködtek a betöréseknél: egy 18 éves férfit, egy 20 éves nőt és egy 32 éves férfit a lendvai, illetve egy 31 éves férfit

A házkutatások során lefoglalt eszközök. rult, hogy január 26-án a lendvai rendőrök éjszakai őrjárata közúti ellenőrzést hajtott végre, s megállított egy kocsit, amelyet egy a lendvai közigazgatási egységben állandó lakhellyel rendelkező 29 éves férfi vezetett. Mellette ült egy 22 éves férfi, szintén a lendvai közigazgatási egységből. A két férfit a feljelentések és a személygépkocsiban talált tárgyak alapján 48 órára a rendőrségi fogdában tartották. Hogy veszélyes betörőkről volt szó, az is bizonyítja, hogy pitbull volt a kocsijukban.

a ljutomeri közigazgatási egység területéről. Bűncselekmény gyanúja miatt három házkutatást tartottak, s ennek során számos lopott tárgyat, illetve betöréshez használt eszközöket foglaltak le összesen több mint 10 ezer euró értékben. Az összegyűjtött adatok alapján 2012 júniusától elfogásuk napjáig ös�szesen 26 betöréses lopást és 6 lopást hajtottak végre a Muravidéken, illetve több mint 35 alkalommal követtek el bűncselekményt a maribori körzetben. Elsősorban üzletekbe, bárokba,

N É P Ú J S Á G 2 0 13 . f e b r u á r 7.

szórakozóhelyekre és autókba törtek be, felfeszítve az ajtót. A 29 éves férfi ellen a vizsgálóbíró előzetes letartóztatást rendelt el. A többi személyt érintően még folyik a nyomozás. Egy másik esetben január 27-én egy a lendvai közigazgatási egységben élő 21 éves személy Bratoncin próbált betörni egy szórakozóhelyre, ám a riasztóberendezés menekülésre késztette. Veržejben is szerencsét próbált, itt viszont a sértett csapott le rá. Sikerült ugyan elmenekülnie, de a 113-as számon történő értesítést követően nem sokkal később a rendőrök Ljutomerben elfogták. A házkutatás során ismeretlen forrásból származó pénzt találtak. 2012 novemberétől a tettes Muravidékszerte összesen legalább 15 épületbe hatolt be, ös�szesen 3000 euró értéket eltulajdonítva. Az elkövető szabadlábon védekezhet. A harmadik esetben a Bogojinán történt több mint 10 betörés esetében a rendőrség szinte biztosan állítja, hogy magyarországi elkövetőkről van szó, így már kapcsolatban vannak az ügy felderítése érdekében a magyar hatóságokkal. HF

Gyászoló szerettei

Zdravstveni dom Lendava Egészségház Lendva Kidričeva 34. 9220 Lendava–Lendva Az Egészségház Lendva egészségügyi közintézet Statútumának 16. cikkelye értelmében az intézet tanácsa pályázatot hirdet az

intézet igazgatója munkahely betöltésére. A pályázónak a törvényekben meghatározott általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell eleget tennie: – egyetemi végzettség egészségügyi, közgazdasági vagy jogi szakon, – legalább 5 év munkatapasztalat. A pályázónak a kérvényhez mellékelnie kell az Egészségház Lendva fejlesztésének vízióját a kiírt mandátumra. A mandátum 4 évre szól. A pályázók a kérvényt és a pályázati feltételeknek való megfelelést igazoló okiratokat a pályázat megjelenésétől számított 8 napon belül küldjék az alábbi címre: Zdravstveni dom Lendava – Egészségház Lendva, svet zavoda, Kidričeva 34., 9220 Lendava–Lendva „Prijava na razpis za direktorja zavoda” megjegyzéssel. A pályázat eredményéről a pályázókat a pályázat megjelenésétől számított 30 napon belül értesítjük. Az intézet igazgatóját az alapítók beleegyezésével az intézet tanácsa nevezi ki és menti fel. Zdravstveni dom Lendava Egészségház Lendva

15


Info

Télűző rendezvény 2013. február 12-én 1

Humor

Egy árva fiú a tanácselnök közreműködésével ingyen kitanulta a kőfaragó szakmát. A tehetséges ifjonc egy mesterhez kerül, aki mielőtt átadja neki a mesterlevelet, így szól: – Na fiam, holnap menj el szépen a tanácselnök elvtárshoz, és köszönd meg szépen, hogy kitanulhattad a szakmát. A fiú így is tesz. Elmegy a tanácselnökhöz, és így szól: – Kedves tanácselnök elvtárs! Nagyon köszönöm, hogy kitanulhattam a kőfaragó szakmát. Olyan szép síremléket készítek magának, hogy amíg él, nem felejti el. A börtönben az egyik rab a másiktól: – Te min buktál le? – Egy apróságon. A fiaméknál arról kellett írni az iskolában, hogy mivel foglalkozik az apjuk. Egy férfi bemegy az autókereskedésbe: – A feleségem szeretne pár szót váltani önökkel arról a Volkswagen Golfról a kirakatban. Az eladó értetlenül mondja: – De uram, ez egy Mercedes-kereskedés, nekünk nincs Golfunk a kirakatban! Mire a férfi: – Hát, most már van. Pont ezért akar a feleségem Önnel beszélni.

A paraszt szánt a földjén. Jön a szomszédja: – Hé, Jóska! Meghalt az anyósod! A paraszt szánt tovább. – Hé, Jóska! Süket vagy? – Hallom én, de előbb a munka, aztán a szórakozás! A folyóban egy fürdőző fuldoklik, és közben egy csónak felé kiabál: – Horgászok! Horgászok! Mire visszakiabálnak neki a csónakból: – Mi is, de mi nem kiabálunk!

16

Tetejére Bíróságra beidézett személyt

Régi kézi­ fegyver

Humor

2

3

Halottat felvágna, vizsgálna

Földkívü­ Régi mat­ ractöltés liekkel foglalkozó kutató

1

Szövegből válogat, szemezget Neutron

Talál

2

Római 50

Vigyáz rá

Origó

Kötőszó

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Az őszinteség néha bántó is lehet. Addig ne fedje fel az érveit, amíg nem teljesen biztos a dolgában.

Meglelé Egynemű néző!

Newton Páratlan neje!

Palack­ bontó Kenyér­ szelet

Morze­ hang

Tibi része!

Ezüst Kiejtett betű Ruhát me­ leggé tesz Szempont, vélemény

Nitrogén

Norvég autójel

Szürkeál­ lományom

Y. F.

Két­ harmad! Elevenen létezik

Van felesége Déli­ gyümölcs Kínai játék

N

El!

Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Dobronak, Martjanci, Domonkosfa, Kebele, Muraszombat. A szerencse Horvat Gyöngyi radamosi olvasónknak kedvezett. Az ajándékot szerkesztőségünkben veheti át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje február 18. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

kulcslyuk

Horvat Jože, völgyifalui zenész Az ideális nő? • Aki elfogadja a párját hibáival együtt. Álomszakma? • Még nem gondolkodtam rajta. Ha sport, akkor... • Foci. Ha lazítás, akkor... • Sportműsorok a tévében minden mennyiségben. Ha étel, akkor... • Bécsi szelet, hasábburgonya, palacsinta. Ha ital, akkor... • Sör, bor, pálinka. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Epres Milka-csoki. Kedvenc ruhadarab? • Melegítő, póló. Kedvenc író, könyv? • Nincs. Melyik a kedvenc rajzfilmje? • Magyar népmesék, Tom & Jerry. Kabala, amulett? • Nincs. Legjobb tulajdonsága? • Közvetlen, barátságos, jókedvű, segítőkész.

Rák Jún. 22. - júl. 22. Iktasson be olyan estéket, amikor azt csinálhat, amit csak akar, és olyan társaságban, amilyenhez kedve van! Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Remek terveket dolgozott ki, csak az a gond, hogy nem bízik saját képességeiben. Valósítsa meg őket!

Fegyverrel tüzel

I

Kos Már. 21. – ápr. 20. A kollégái sokat segíthetnek ötletei kidolgozásában, de ne hagyjon mindent rájuk. Bika Ápr. 21. – máj. 20 Az Ön körül lévő káosz arra ad okot és módot, hogy sok mindent másként csináljon, rendezzen el.

Azon a helyen Több­... kórusmű

... még egy lapáttal Becézett Irén

Arzén

U

3 Középen szab! A hegy leve

Horoszkóp

Gyalogolt, sétált, haladt

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Nem szívesen mond le arról, ami olyan sok örömet okoz Önnek, főként, ha mások nem igazán értékelik áldozatát. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Munkahelyén lehetősége nyílik a folyamatban lévő munkaügyei megnyugtató lerendezésére. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Ha olyasmivel foglalkozik, ami mindig is érdekelte, felfedezhet magában általa új készségeket. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ahol eddig uralta a terepet, meginoghat a pozíciója. Hagyja, hogy az események haladjanak a maguk útján.

Legrosszabb tulajdonsága? • Makacs, akaratos. Ha tehetné, a világban eltörölné... • A háborút, az erőszakot, a szegénységet. A leghasznosabb tárgya? • Az autóm. Amit a legjobban szeret hallani.... • Ha a kisfiam azt mondja: „Apa, szeretlek!”

Bak Dec. 23. – jan. 20. Ha belevágott valamibe, de időközben rájött, hogy rosszul döntött, ismerje be tévedését minél hamarabb! Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Ha felkészül az eseményekre, jól jön ki a dologból. Környezetétől távol felszabadul a gátlásaitól. Halak Febr. 20. – már. 20. Végre visszavághat azoknak, akik alábecsülték a képességeit, adottságait. Ön most a nyerő.

N É P Ú J S Á G 2 0 13 . f e b r u á r 7.


Horizont Új gyógyszerüzlet és gyógyászati eszközkölcsönző Lendván

Sanoliv – Megőrizni az egészséget Segíteni, kezet nyújtani egészségesnek és betegnek, rászorulónak! Talán ez is lehetne a szlogenje a Sanoliv speciális üzletnek, mely két hónapja nyitotta meg kapuit a vásárlók előtt Lendván, a Ledava bevásárlóközpontban. Az üzlet, ami nem csak a gyógyulni vágyókat segíti, de az egészség megőrzésére is nagy hangsúlyt fektet, újdonság a városban. Tulajdonosával, Jordaki Livijával a gyógyászati üzlet kínálatáról és az árukészlet széles skáláján keresztül az egészség megőrzéséről beszélgettünk. Livija Lendván él férjével és két gyermekével. A családi vállalkozásban született Sanoliv üzlettel és gyógyászati kölcsönzővel nagy vágyát váltotta valóra. Ahogy mondta, segíteni az embereken, ez a fő mozgatórugója a történetének. Livija Ljubljanában és Mariborban tanult gyógyszerészetet és kémiát, az iskola elvégzése után 7 éven át tanított a lendvai középiskolában, majd a lendvai Sanovitában dolgozott tíz évig, a Škrilec vállalatnak a rakičani kórházban működő Orfam üzletében pedig újabb három és fél évig. – A Sanovitában és az Orfamban eltöltött munkaévek alatt egyre érlelődött bennem, hogy valójában ez az, amivel foglalkozni szeretnék, ez az a terület, amiben igazán otthon érzem magam. Aztán lassacskán megérett bennem az elhatározás, eljött az idő, hogy végre a saját lábamra álljak és azzal foglalkozzak, amit szívvel-lélekkel tudok végezni – mondta Livija, akinek az egészségügyi üzletekben eltöltött évek sok tapasztalatot és a végső elhatározásban is magabiztosságot adtak. Így végre elkezdhette élni a saját álmát és megnyitotta saját üzletét szülővárosában, elhozva a helyi embereknek azokat a szolgáltatásokat, amelyekkel egészségesebbé

tehetik és megkönnyíthetik életüket. Livija fehér köpenyében, széles mosollyal fogadott, ahogy az üzletbe beléptem. Az árukészleten körbepillantva azonnal tudtam, lesz miről mesélnie.

gondoskodniuk kellett a fuvarról is, hiszen a nagyobb dolgok, mint például egy ágy elszállítása autóval nehezen oldható meg. Mi a házhoz szállítást is vállaljuk, nem csak Lendva körzetében, hanem min-

szolgáló gyógyhatású, természetes készítményeket is. Ezek a dolgok Lendván hiánycikkek voltak, ezért is bővítettük ezekkel a kínálatot az üzletünkben. – Tehát elindultak az egészséges táplálkozás felé is… – Igen, és ezt is fogjuk továbbfejleszteni. Úgy gondolom, hogy az egészség megőrzésében a preventív olcsóbb is, mint a kúratív,

Jordaki Livija: – Az embereknek segíteni, segítő kezet nyújtani, mindig is ez volt az életfilozófiám. A gyógyszeres dobozok mellett gyógyászati segédeszközök és természetes alapú készítmények is helyet kaptak. – Az üzletben a fájdalomcsillapító szerek kivételével minden kapható. Miben különbözik még a kínálat a hagyományos patikákhoz képest? – Gyógyászati segédeszközök forgalmazásával is foglalkozunk, tehát járókeretet, ágyat, tolószéket és sok mást kölcsönözhetnek nálunk a betegek, orvosi rendelvényre. Az üzlet megnyitásának is ez volt a fő kiindulópontja, hogy a lendvai emberhez elhozzam a kölcsönzőt. Eddig ugyanis Muraszombatba kellett járni, hogy ezeket a dolgokat a rászorulók kikölcsönözzék, emellett

N É P Ú J S Á G 2 0 13 . f e b r u á r 7.

denhova ingyenesen. Ez, úgy gondolom, elég nagy segítség, főleg az idősebb betegeknek. – A boltban minden segédeszköz megtalálható, amit az orvos felírhat? – Igen, mindenből van készleten, hiszen fontosnak tartom, hogy az emberek lássák is azt, amit megrendelnek. Az üzletünk is aszerint van kialakítva, hogy a beteg, a gondozó vagy a hozzátartozó eljöhessen ide és meg is nézhesse azt, amit az orvosa előírt a számára. Aztán ami már nem kell többet, azt vissza lehet hozni. A Sanolivban az egészség megőrzése a legfontosabb. Az emberek pedig már egyre inkább keresik a megelőzésre, az egészség megőrzésére

tehát a megelőzésre nagyobb hangsúlyt kell fektetni – mutatja a polcokat Livija, melyeken többféle készítmény, teák, olajak, porok, tinktúrák sorakoznak. – Ezek közül mi az, amit az emberek manapság a leginkább keresnek? – Most az olajak, a kender-, argán-, dióolajak, ezek hidegen sajtolt olajak, nagyon egészségesek, nincs bennük semmi adalék, teljesen tiszták. Lehet őket külsőleg és belsőleg is használni. Ezek most a legkeresettebbek. De nagyon közkedveltek a különféle gyökerek és teák is, valamint a minőségi természetes kozmetikumok. A polcokon pedig természetesen minden szigorúan ellenőrzött, bevizsgált termék, s

köztük jócskán akad hazai, szlovén termék is. Ami még megkülönbözteti a Sanolivet az általános patikától, talán a kiszolgálás. Livija ezt így jellemzi: – Itt van idő minden páciensre. A patikákban mindig nagy a tömeg, az emberek jönnek a receptekkel, sorban állás van, türelmetlenség. A gyógyszerész pedig nem tud annyit foglalkozni egyetlen vevővel, amennyit az megérdemelne. Mi meghallgatjuk a beteg panaszait, és próbálunk segíteni, gyógymódot találni. Ellátjuk a vásárlókat tanácsokkal is, például az alternatív gyógymódokkal vagy éppen az egészséges táplálkozással kapcsolatban. A decemberi nyitás óta már sok a visszatérő vásárló, ami azt jelenti, hogy az emberek elégedettek a szolgáltatásokkal. Újdonságként Livija elárulta, hogy február 13-ától minden szerdán tematikus napokat tartanak. Az első alkalommal az olajak és az egészséges kozmetikumok témakörébe kalauzolják el a betérő vendégeket. Aztán szintén újdonság, hogy minden hónap elején 1-től 7-ig a nyugdíjasok 7 százalékos kedvezménnyel vásárolhatnak. Ami még feltűnhet az üzletben, hogy egy sokkal barátságosabb móddal találkozhatunk a gyógykészítmények tárolását illetően is. Előttünk van, levehetjük a polcról, kézbe vehetjük, nincs szekrénybe vagy fiókba zárva. Azt a terméket, amiből nincs az üzletben, a vevő kívánságára azonnal megrendelik, így már akár másnap kézhez is kaphatja. – Remélem, idővel még többen megismernek minket és még jobban beindulunk, s bízunk abban is, hogy az emberek egymással megosztják a jó tapasztalataikat az üzletünkről – zárta gondolatait Livija. (x)

17


Horizont Családi Napok Révkomáromban

Muravidékiek a disznótoros étel A tél utolsó hónapjának első hétvégéjén, azaz febuár 2-án és 3-án első alkalommal rendezték meg a szlovákiai Révkomáromban a tavaszindító Családi Napokat. A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség projektpartnerként kapott meghívást, hogy egy 25 fős csoporttal vegyen részt a fesztiválon. Sobočan Gabriela

Így szombaton reggel útra keltünk Révkomárom felé, az egész út igazi kalandnak ígérkezett. A fesztivált a Vidám Fiúk nyitották, pontosabban fújták, a kitűnő fúvósok után pedig indult a böllérbemutató disznóöléssel. A remeknek ígérkező rendezvény három helyszínen várta látogatóit: a komáromi vár melletti

koztatták a gyerekeket. Az érdeklődők elsajátíthatták a horgolás, a mandalarajzolás, valamint a farsangi álarc készítésének alapjait. Eközben a Civil Szigeten ugyancsak 14 órától a szlovéniai és magyarországi partnerek, valamint a révkomáromi régió mutatkozott be. Ezután folytattuk a városban felfedező utunkat. Mivel az idő egy kicsit szo-

merkedtünk Révkomárom történetével is. Felfedeztük a 45 ország jellegzetes építészetét felvonultató Európa udvart, a főteret a Klapka-szoborral, a Tiszti pavilon épületegyüttesét és megismerkedtünk a város szülötteivel: Lehárral és Jókaival is. Az Európa udvaron elkerülhetetlen volt, hogy ne térjünk be egy igazi szlovák sörözőbe, ahol kimondottan nagy élvezettel kortyolgattuk és

tiszta lesz. Szlovákiában nemzeti italként tartják számon. A rendezvénysátorban szombaton este többek közt fellépett a Ladánybene 27 zenekar, fedett rendezvénysátorban adták a koncertet. Egy húzós Bob Marley-blokkal és saját műsorral készültek, Utána sör-after következett a RÉV-ben… Vasárnap a rendezvénysátorban nemzetközi főzőverseny kezdődött disznótoros ételekkel. És ez volt az egészben a legérdekesebb számunkra: böllérbemutató, disznóölés, kolbászkészítés, főzőverseny, hagyományos disznóölési ételek elkészí-

kóstolgattuk a söröket és a borovičkát. A borovička a közönséges boróka megerjesztett tobozbogyójának lepárlásával készül, melyet palackozás előtt finomszesszel kevernek. Paraffinozott vagy kőrisfa hordókban érlelik, amitől színtelen, átlátszó, víz-

tése. Egy fél disznót kapott mindegyik csoport „áldozatul”, melynek sorsa a finomabbnál finomabb étkek elkészítésében teljesedett ki. Így csoportunk házikolbászt, hajdinakásából és disznómájból hurkát, savanyúkáposzta-levest és pörköltet készített.

A lendvai csapat a tiszteletreméltó 2. helyet vitte el. nagyparkolóban, a Városi Művelődési Központban, valamint a Rév-Magyar Kultúra Házában. Az esős idő ellenére több száz érdeklődőt megmozgatott a szombat délutáni program. A Városi Művelődési Központban kézműves foglalkozásokkal szóra-

18

rított bennünket, legalább ismeretterjesztő jelleggel „feltártuk” a Komáromot körülvevő hatalmas bástya- és falrendszer titkait és a komáromi vár történetét. Majd gyalogos városnézés következett a csodálatosan felújított főutcán, mely közben megis-

Csapatunk mintha már régóta ezt csinálta volna, összehangolva tette a dolgát és szépen elosztotta a munkát. Közben sokat nosztalgiáztunk is. Több mint fél évszázada hajnalban kezdődött a tor a „fogópálinkával”. Az öregek megitták a kis kupicát és leszúrták a disznót, rátették a szalmát és pörzsöltek. Akkoriban mindig nagyon hideg volt, de ez nem számított. Összeszedték az edényeket, nagy vájlingokat, nagy fateknőket, amik kellettek. Hajnalban, még sötétben mentek a disznóvágás helyszínére, jó volt a hangulat. De jó volt a hangulat nálunk is. A látogatóknak próbáltuk egy kicsit bemutatni a Muravidék ízvilágát is, így hazai vágottzsíros kenyér hagymával, perec, lepény és helyi borok kerültek az asztalra. Közben Korpás Éva – mintha a tündérkertben járnánk, úgy elvarázsol – kicsiknek és nagyoknak adott programot. A ritmusok még inkább ösztönözték a csapatot a sürgölődésnél. Délutánra a csapatok feldolgozták a húst, betöltötték a hurkát és a kolbászt, megfőzték a toroskáposztát, kisütötték a friss húsból a pecsenyét, amelyet a zsűri értékelt. Az LKMNÖK csapata a tiszteletreméltó 2. helyet vitte el, örültünk is az eredménynek! Ezt követően a csapat élvezettel majszolta el a disznótoros finomságokat. A rendezvény mindan�nyiunk számára érdekes volt. Nem csak azért, mert megmérettettük főzőtudásunkat, hanem azért is, mert szórakozást, kreativitást kínált mindenkinek. Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy egy igazi élmény volt! Ezenkívül mindenki-

N É P Ú J S Á G 2 0 13 . f e b r u á r 7.


Muravidék

lek versenyén

Zupanec 1515-ször volt a Lármafánál!

Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A Klub 100 eredményes évet zárt.

Jó hangulatban jól megy a munka. nek nagyon szépen köszönöm a részvételt, a közreműködést abban, hogy egy sikeres, jó han-

gulatú hétvégét tudhatunk magunk mögött. Mit is kívánhatnánk? Még sok ilyen szép napot!

A Klub 100 a Lendvai Hegymászó Egyesület keretében működik, s azon tagokat fogja össze, akik évente minél többször (lehetőség szerint 100-szor) megteszik az utat a síkságról a 328 méteren lévő Lármafáig gyalog vagy

kerékpárral. A tavalyi esztendőben a Lármafánál elhelyezett könyvbe 6574 tag iratkozott be, ami 893 fővel több, mint tavaly. Összesen 22 tag lépte túl a 100-as határt, három tag pedig a 800 alkalmat is meghaladta: Jože Zupanec (1515 alka-

Ökumenikus találkozó Lendván

Az út, az igazság és az élet jegyében Az ökumenizmus hetének zárásaként szombaton a lendvai Szent Katalin plébániatemplomban a tavalyi nemzedékek közötti találkozó folytatásaként adventista igehirdetésre került sor.

Tartalmas és szép találkozó zajlott az ökumenizmus jegyében. N É P Ú J S Á G 2 0 13 . f e b r u á r 7.

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A gyermekkórus felvezető éneke után Martin Dolamič Konrad lendvai plébános a szertartás elején szólt az ökumenizmus fontosságáról, hiszen mint mondta, a Szentírás a krisztusi egyház fő alapköve, és fontos, hogy jobban megismerjük egymást. Dolamič a Bibulovičházaspár tevékenységét isteni ajándéknak nevezte, akik fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy az emberek jobban megértsék egymást – Ilonka az egyház berkeiben, David pedig a házastársi kapcsolatok ápolásában.

lom), Esad Mehađić (890) és Varga Ladislav (819). A hölgyek közül Podgorelec Katarina 300 alkalommal volt a legaktívabb, míg a fiataloknál Aljaž Miklavžin (27), Nejc Šendlinger (25) és Gaja Miklavžin (21). HF Az igehirdetés előtt Bibulovič David teológus az adventista egyházról osztott meg néhány jellemző adatot, mint mondotta, nem azért, hogy reklámot csináljon, hanem úgyszintén a jobb megismerés jegyében. Majd a gyertyaszentelői jézusi liturgia magyarázataként Jézusnak az „Én vagyok az út, az igazság és az élet”, illetve „Senki sem jut el az atyához rajtam kívül” mondatai kapcsán a krisztusi út és tanítás fontosságát hangsúlyozta, mely az örök igazsággal karöltve jár együtt. A plébános az est végén – mivel rövid időre Ausztráliába utazik a házaspár – szerencsés utat és mielőbbi visszatérést kívánt nekik, illetve a maribori konzervatórium tanárai énekeltek néhány egyházi dalt.

19


Horizont

A lendvai érettségizők emlékalbumából

Fotó: Berke

A 4.b gimnáziumi osztály Zver Gabriela osztályfőnökkel.

Fotó: Šimonka

A 4.a gimnáziumi osztály Sabo Sandra osztályfőnökkel.

Fotó: Šimonka

Fotó: Berke

A Lendvai Kétnyelvű Középiskola végzős osztályai az idén is hagyományosan január második felében, illetve február elején rendezték meg érettségi báljukat. A lendvai Lipa szállóban perdültek táncra január 26-án a két gimnáziumi tagozat diákjai, míg február 2-án a közgazdasági és gépésztechnikumi tagozatok tanulóinak gálája volt. Az érettségi osztályok emlékfotóit hagyományosan lapunkban is megjelentetjük.

A 4.c közgazdasági technikumi osztály Fehér Alfred osztályfőnökkel.

A 4.d gépésztechnikumi osztály Sándor Ferenc osztályfőnökkel.

Farsangi felvonulás és bál Völgyifaluban Völgyifaluban 2013. február 12-én farsangi programot szervezünk: 16.00 Hagyományos farsangi felvonulás a falu utcáin 18.00 Maszkabál Szervezők: VÖLGYIFALUI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET és a VÖLGYIFALUI TURISZTIKAI EGYESÜLET

20

N É P Ú J S Á G 2 0 13 . f e b r u á r 7.


Helló!

Kedves gyerekek! A farsang a mulatozás, a tréfacsinálás, a bolondozás és az eszem-iszom ünnepe, valamint a jelmezbálok, a maskurázás időszaka, mikor valaki más bőrébe bújhatunk. Az 1. Számú Lendvai KÁI 4. és 5. osztályos tanulói már javában készülnek a farsangra, el is küldték nekünk jelmez- és maszkötleteiket. Aki még tanácstalan, hogy idén mi is legyen a maszkabálon, annak talán ezek az alkotások is segítenek.

Oletič Rok

Milaković Rina

Jezernik Vanesa

Lešnjak Mihaela

Kepe Aljoša N É P Ú J S Á G 2 0 13 . f e b r u á r 7.

Völgyi Marcel

21


Sport

A község legjobb sportolói Utroša duplázott A Színház- és Hangversenyteremben hirdették ki a Lendvai község tavalyi legjobb sportolóit. Az ünnepi köszöntőket követően elsőként az ígéretes csapatok vehették át az elismerést: a Nafta 1903 U–14-es, a KBV Ju­do Lendava U–11-es és a Var­stroj CE cicibáncsapata.

Doler (Mladost). A fiúknál az első hat helyezett: 1. Niko Gorjan (Judo Klub Lendava), 2. Lu­ka Denša (KBV Judo Len­d ava), 3. Lino Lipuš (KBV Judo Lendava), 4. Fe­h er Erik (Varstroj CE), 5. Aljoša Marič (KBV Judo Lendava), 6. Hozjan Vito (Mladost).

a KK Lindau, a 20. évfordulóra a Rokada, míg 10 éves fennállása alkalmából a Lendvai Kerékpárklub. Sokéves aktív munkájáért Boris Kotnjek érdemelte ki a szövetség különdíját. A csapatok versenyét a Nafta tekeklub nyerte a KBV előtt, míg a hölgyek-

A Kungota szervezte meg idén az 56. tollaslabda-bajnokságot, s az ország legjobbjainak seregszemléjén rendkívül sikeres volt a Mladost, elsősorban Utroša Iztoknak köszönhetően: a jelenlegi legjobb szlovén tollaslabdázó nem tette lehetővé a meglepetést, hiszen úgy egyéniben, mint párosban (Miha Horvattal az oldalán) diadalmaskodott. A triplázás nem jött össze, Nika Koncuttal ugyan-

is elbukta a vegyespáros döntőjét. A hölgyek egyéni versenyében Nika Koncut é s M a g ya r S a b i n a a z 5–8. helyen végzett, Magyar a vegyespárosban is ugyanilyen eredményt ért el Matevž Bajukkal (BK Mirna) az oldalán. Egy dobogós helyezés még így is született: a Magyar és Koncut alkotta páros a hölgyek versenyében a dobogó alsó fokára léphetett. HF

Tesztelték magukat Fotó: Gönc Edit

A Szlovén Labdarúgó-játékvezetők Szövetsége Nova Goricán szervezett szemináriumot a bírók fizkai tesztelésére. Lendváról 9 (Miran Bukovec, Bojan Mertuk és Borut Hozjan, illetve Marjan Tompa, Jože Koren, Kepe Štefan, Robert Horvat, Tratnjek Tomislav

A díjazottak a színpadon. Egyéniben a hölgyeknél a következőképpen alakult a sorrend: 1. Nina Kotnjek (Judo Klub Lendava), 2. Pia Perc (KBV Judo Len­ da­va), 3. Maja Adanič (Ju­ do Klub Lendava), 4. Eva Lepoša (KBV Judo Len­ dava), 5. Nika Pal (KBV Judo Lendava), 6. Maša

Az év legjobb rekreatív sportolója címet Alek­san­ der Marič érdemelte ki, míg a legjobb szakmunkatársnak Dušan Vargát, a KBV Judo Lendava edzőjét választották. Díjat vehetett át az 50. évfordulóját ünneplő NK Graničar, a 40. jubileumra

nél a gyorsasági görkorcsolyázó Tadeja Donko végzett az élen Gönc Melita cselgáncsozó és Cilka Ščap tekéző előtt. A férfiak kiírását Utroša Iztok tollaslabdázó nyerte Gál Patrik és Nagy Marko előtt (mindkettő KBV). HF

Negyedik lett a középiskola Lendván a Kétnyelvű Középiskolában rendezték meg a középiskolák regionális labdarúgó-bajnokságát. A nyolc csapat közül

a muraszombati közgazdasági iskola aratott győzelmet, a lendvaiak pedig negyedikek lettek, miután 8:5-re legyőzték a Radencit,

Vezet a Nafta A Lendvai Körzeti Labdarúgó-szövetség által szervezett U–12-es bajnokságnak Lendván bonyolították le a második részét. A Nafta első csapata 3:0-ra verte a Nafta kettőt, majd 5:0-ra a Pomurje női csapatát, a második csapat pedig 3:0-ás vereséget szenvedett a Turniščétől. A

22

Dobronak 0:0-át ért el a Nafta 1 ellen, illetve 1:1-es döntetlent a Bistrica ellen. A listát a Nafta 1 csapata vezeti 13 ponttal, a Dobronak hatodik 3 ponttal, a Nafta második csapata pedig pont nélkül az utolsó, nyolcadik. HF

5:1-es vereséget szenvedtek a későbbi győztestől, illetve 2:1-re kikaptak a muraszombati gimnáziumtól. F. m. h.

A dobronakiak otthon maradtak Sečovljében rendezték meg az 1. A céllövőliga 5. fordulóját légpuskával és légpisztollyal, de a nagy távolság miatt a ligában szereplő dobronakiak nem utaztak el a versenyre, hiszen esélytelenek voltak a bennmaradásra. F. B.

és Herzsenyák Erik), Muraszombatból pedig 13 bíró vett ezen részt. A teszt 6x40 és 20x150 méteres futásból állt. Az A listás bírók erőfelmérésére majd Törökországban kerül sor, a játékvezető-segédek pedig Portorožban bizonyíthatják felkészültségüket. f.m.h.

Nem jutottak tovább A Lendvai Kétnyelvű Középiskola csapata az iskolák bajnokságának folytatásában a Rogaška slatina-i csapatot látta vendégül. A vendégek alaposan meglepték a lendvaiakat, hiszen már az első negyedben elhúztak 4:0-ra, majd még tovább növelték előnyüket, így a

feltámadás késve érkezett. A végeredmény 4:6 (0:4, 0:1, 2:0, 2:1). A lendvai csapat, amelyet Žalik, Klujber, Bacsi, Pozsgai, Kerek, Hor­ vat, Gönc, Markoja, Petek és Adorjan alkotott, így kiesett a bajnokságból. A lend­vai gólokat Horvat, Klujber és Pozsgai (2) lőtte. F. m. h.

Végi és Lackovič 3. lett A tollaslabdázók muravidéki regionális bajnokságán 40 általános iskolás vett részt két korosztályban. A lendvai kétnyelvű iskolából saját korosztályában Végi No-

émi, illetve Jure Lackovič léphetett a dobogó alsó fokára, így mindketten továbbjutottak a március 5-én megrendezésre kerülő döntőbe. F. B.

Koncut döntött a legjobban A Lendvai Téli Bow­ling­ liga 9. fordulójában mindös�sze 13 versenyző állt rajthoz. A legjobb eredményt, 492 fát Ivan Koncut érte el a 440 fás

Könye Tibor előtt. Összesítésben Radakovič 3894 fával fölényesen vezet Könye (3693) és Koncut (3628 fa) előtt. f.m.h.

N É P Ú J S Á G 2 0 13 . f e b r u á r 7.


Sport

Šimundža lett a Mura új edzője Persa Bruno maradt az elnök A Muránál sajtótájékoztatón mutatták be a labdarúgóklub terveit, valamint Ante Šimundžát, a régi-új edzőt. Nataša Horvat elnök asszony és Fabijan Cipot szakmai vezető elmondta: morálisan és etikusan is átlátható működést szeretnének, ezzel visszanyerve a környezet bizalmát és a tekintélyt. Ezért első körben szeretnék megállapítani a klub tényleges tartozását, illetve

helyreállítani a viszonyt a klub és a labdarúgó-iskola között, hogy ez mindkét fél előnyére váljon. A sport oldaláról nézve a csapat szeretne az első ligában maradni. Az előző vezetés sok kárt tett, hiszen több fiatal játékos ingyen hagyhatta el a klubot. Ante Šimundža az idény végéig kötött szerződést a klubbal, két segítője pedig Feri Cifer és Damjan Ošlaj lesz. S bár az alapozás 2–3

hetet késik és a játékosállomány sem teljes még, Filip Drakovič, Aleš Luk, Fabijan Cipot, illetve Matic Maruško maradása, valamint Aleš Majer, Rajko Rep és Alen Ploj érkezése Mariborból optimizmusra ad okot. Az alapozás során megmérkőznek a második ligát vezető Zavrč-csel és a Zágrábbal, amelyet Ćiro Blažević vezet, aki már szintén ült a Mura kispadján. F. B.

Az öregfiúk tornát nyertek A Nafta öregfiúk csapata részt vett a muraszombati orvosok egyesülete által szer vezett focitornán, s 12 csapat közül az élen végeztek. A csoportmeccsek során a Nafta 1:0-ra legyőzte

a Szombathelyt, 2:0-ás vereséget szenvedett a Ban Jelačić Zagrebtől, s 2:0-ra verte a DNK Zágrábot. Az elődöntőben az Old Boys ellen született 2:0-ás lendvai siker, a döntőben pedig vissza-

vágtak Jelačićéknak, s 3:1-re nyertek. A Naftában Magdič, Novak, Drvarič, Me­s ze­ lics, Horváth Á., Horváth L., Vida, Kerek és Sabján lépett pályára. feri.h.m.

A Nafta alapozási meccsei Nafta 1903 – Beltinci 2:4 (1:3)

Csentében a labdarúgóklub megtartotta éves közgyűlését, amelyen 25 személy vett részt. Persa Bruno elnök az év értékelésekor kifejtette, hogy elégedettek az eredményekkel: a bajnokságot az 5. helyen zárták, az őszt viszont egy hellyel hátrébb, ez annak tudható be, hogy jelentős fiatalításon ment át a csapat. A közgyűlésen egyhangúlag elfogadták az új alapszabályzatot, majd a tisztújítás következett: a klub élén továbbra is Persa Bruno maradt, az új vezetőségben helyet kapott még Hebar Robert (pénztáros), Lebar Tomi (titkár), Lebar Leon és Gerencsér Borut (tagok). A fegyelmi bizottságba Branko Kolenko, Magyar Romeo és Lázár Evgen került. A 2013-as esztendőre számos tervet tűztek ki maguk elé. Többek közt szeretnék megoldani a

pálya locsolását, hiszen a nyári szárazság nagyon megviselte a gyepet. Ennek érdekében a közelben kutat fúrnak. Új szerelést is kíván venni a csapat, ős�szel pedig az új, korszerű helyiségekbe költöznek. Szervezőként pedig szeretnének csatlakozni több, a faluban megrendezendő rendezvényhez. Az eredményt illetően szeretnének a legjobb hat között végezni, hiszen az átszervezést követően ez a hely még biztosan az első ligában tartaná a csapatot. Az alapozást február 10én kezdi meg a csapat két újonccal: Urban Kolenko a Petesházától érkezett, Gyurkács Marcellt pedig frissen regisztrálta a klub. A csapat a Kapca (febr uár 24.), a Dobronak (március 3.) és a Zvezda (március 10.) ellen beszélt meg alapozási mecset. feri.h.m.

Csalódást okoztak

A Nafta első alapozási meccse tetszetős játékot hozott. Mintegy 100 néző volt kíváncsi a Nafta idei első felkészülési meccsére, melyen a lendvai csapat a hideg idő és a vereség ellenére tetszetős játékkal mutatkozott be. A vendégek Pejnovič révén már az első percben vezetést szerezhettek volna, majd az újonc Bedő hagyott ki helyzetet. A 11. percben Smodiš használta ki a kavarodást a kapu előtt, két perccel később pedig már 2:0-ra vezettek a vendégek: Berden talált Litrop kapujába. A 3. gólt Pejnovič lőtte a 20. percben, miután lecsapott egy a kapusról kijövő labdára. A 24. percben szépített a Nafta: Biro jobb oldali szögletére az újonc Antonovič emelkedett a legmagasabbra és védhetetlenül bólintott. A félidő végéig Bedő és M. Ivanič helyzetét jegyeztük még fel. A 60. percben Bedő látványos góllal hozta fel csapatát: 25 méterről átemelte a labdát a vendégek kapusán. Hét perccel később a Nafta majdnem egyenlített, de Dejan Smej elügyetlenkedte a helyzetet. A végeredményt Krauthaker állította be a 75. percben. A Nafta 1903 a Litrop, Kocet Levačič, Antonovič, Žlebič, Biro, Doma, M. Ivanič, L. Ivanič, Bedő és Bunderla felállásban kezdett, a folytatásban pedig De. Smej, Vida, D. Smej, Š. Horvat, Pozsgai, R. Horvat, Vereš és Duh lépett pályára. A meccset a Gönc (Hídvég), Herzsenyák (Kapca) és Borovič (Hídvég) hármas vezette. F. m. h.

N É P Ú J S Á G 2 0 13 . f e b r u á r 7.

A Nafta férfi tekecsapata a 2. liga 13. fordulójában Miklavžon vendégszerepelt, s a vártnál gyengébb játékot nyújtva 6:2-es, fában 3207:3130-as vereséget szenvedett. A Naftában Radakovič 571, Zadravec 503, Matjašič 546, Matko 542, Šimon 511 és Kuk/ Horvat 457 fát ért el, győzni pedig Radakovičnak és Matkónak sikerült.

A hölgyeknek sem hozott szerencsét a 13-as szám, hiszen bár jó ellenállást nyújtottak, mégis kifogott rajtuk a Rudar Trbovlje csapata. Az eredmény: 5:3, fában 3065:3042. A Nafta csapata: Stanič 491, Gomzi 538, Kolar Donko 531, Ut­ roša 448, Hozjan 497 és Sapač 537 fa. Győzött Gom­ zi, Kolar Donko és Sapač. F. B.

Hatodik lett a Varstroj A Kovinar Ormož szervezte meg a 2. céllövőliga keleti csoportjának 5. tornáját. A versenyt a TSO nyerte 1174 körrel, a Varstroj pedig 6. lett 1112 körrel, egyéniben Tadej Horvat (TSO) 398 körrel végzett az élen, a lendvaiak pedig a következő eredményt érték el: 13. Bruno Peric 379, 19.

Matija Topolnjak 372 és 24. Bertalan Kristjan 361 kör. Az összesítést a TSO vez eti 5794 kör rel, a Varstroj hatodik 5597 körrel. Egyéniben Mitja Černi (Gančani) 1969 körrel, 142 ponttal áll az élen. A legjobb lendvai a 9. helyen Bruno Peric 1906 körrel, 83 ponttal. feri.h.m.

23


Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önöket a szlovén kultúra napja alkalmából megrendezett ünnepélyre, amelyre 2013. február 7-én, 18.00 órakor kerül sor a lendvai színház- és hangversenyteremben! A műsorban fellépnek: • • • • •

PUPILLA bábszínház ŠKATLA, a Kétnyelvű Középiskola színjátszó csoportja KU KUC, gyermekszínház KOFETARJI, a Lendvai Nyugdíjas Egyesület színjátszó csoportja TEATER.smO, a Lendvai 1. sz. KÁI színjátszó csoportja mag. Anton Balažek, Lendva Község polgármestere

A potrét Milan Gal festette.

Új Népújság magazin 2012 | ii • ár a, 3,90 EUR

1

A Népújság előfizetőinek továbbra is ingyen.

Népújság, 2013/6. szám  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2012. 02. 07.

Népújság, 2013/6. szám  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2012. 02. 07.

Advertisement