Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

55. évfolyam 6. szám Lendva 2011. február 10. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Fotó: Mediaspeed

Sok-sok látogatót!

A lendvai vár Szlovénia jelentősebb galériáinak a sorába lépett az utóbbi időben. Az elmúlt kéthárom évben a nagy, retrospektív jellegű, a hazai muravidéki grafikusok és festők életmű-kiállításain

kívül olyan nemzetközileg is elismert 20. századi képzőművészek állítottak ki a várgalériában, mint a magyar származású Viktor Vasarely, az osztrák Oskar Kokoschka vagy éppen a francia Francoise

A kultúránk olyan, amik vagyunk, s amikké válni szeretnénk

A tanulmány Dancs József, a 10 éves Muravidéki Nótázók alapítója: szerint nem kellenek „A nótázás számomra leállósávok szórakozás és élvezet, a Muravidéken életem, sorsom része.”

5. oldal

6. oldal

Gilot. Mindezek első ízben Szlovénia területén a muravidéki magyarság központjában: Lendván! Gerič Ferenc igazgató szerint idén talán – ugyancsak az országban elsőként – a közép-európai térség-

18. oldal

ben a porcelángyár tás és -festés terén abszolút hungaricumnak számító Zsolnay keramikus-dinasztia kiállítására is sor kerülhet. Ezért mi mást is kívánhatnánk az éppen kitüntetett galériának és a

vezetésnek, mint amit Barbara Miklič Türk, a Szlovén Köztársaság elnökének felesége kívánt: sok-sok hazai és külföldi látogatót! (A Mucha-kiállításról beszámolónk a 4. oldalon.) -ce


Iránytű A Hodosi MNÖK üléséről

Elfogadták a zárszámadás Tomka Tibor

Kisebbségi összefogás!? A szlovéniai magyar kisebbség időszaktól, a kisebbségi vezetőktől és nem utolsósorban „a nagy politikától” függően különbözően, de általában jó kapcsolatokat ápolt a többi kisebbséggel, legyen az Szlovénián belül az olasz közösség, a Kárpát-medencei magyar kisebbségek bármelyike, vagy éppen a magyarországi szlovén kisebbség. A kisebbségi lét specifikumai miatt Szlovéniában a posztjugoszláv kisebbségek, köztük például a szerb és a horvát, vagy éppen a szerb és az albán közösen léptek fel, hogy az európai normák, az egyetemes emberi jogok által biztosított egyéni jogok mellett kivívjanak némi kollektív jogokat is. Ez az összetartozás, amelynek hiánya az utóbbi esetekben csak egy-kettő évtizeddel ezelőtt is tízezrek halálát, százezrek még a mai napig tartó nyomorát okozta, arra késztette a szlovén politikát, hogy rendezze státuszukat. A jugoszláv köztársaságokból származó polgárokról a szlovén parlament nemrégen deklarációt alkotott, amelyben felruházza őket kulturális, nyelvi kollektív jogokkal, sőt ezeket még nem meghatározott módon pénzelni is hajlandó. Íme, a kisebbségi összetartozás, együttműködés eredményességének szép példája! Remélhetőleg ebből mi is csak tanulni tudunk, a magyarországi szlovén kisebbséggel az utóbbi években valamennyire elhalónak látszó viszonyunkat az elmúlt hónapokban kezdeményezett közös projektek előre tudják mozdítani és mi, magyarok Szlovéniában, illetve a szlovének Magyarországon idővel hasonló áttörést tudunk kieszközölni, mint ezt a napokban közösen tették meg az albánok, horvátok, macedónok, montenegróiak és szerbek. Természetesen elképzelhető az együttműködés egyéb kisebbségekkel is, de a kettő kisebbség földrajzilag, társadalmilag, mentalitásban és nem utolsósorban számában, ezzel problémáiban is igen hasonló. A magyar kisebbségi szakterminológiával élve sajnos „csángósodunk”. Ez igazi áttörést jelentene, és nem csak a két kisebbség számára, mert a már nem meglévő, de a fejekben még mindig erőteljesen jelenlévő határokat is bontaná. Ilyen tudomásom szerint még nem volt, talán a kontinens szerencsésebb, a történelem viszontagságai által ennyire nem sújtott skandináv világban lehetne erre példát találni.

A Hodosi MNÖK csütörtöki ülésén megvitatták és elfogadták az önkormányzat 2010-es zárszámadását, majd első olvasatban megtárgyalták a megközelítően 61 ezer eurós 2011-es tervet. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A határozatképesség megállapítása és az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása után a tanács áttért a 2010-es zárszámadás megvitatására. Először a felügyelőbizottság tagja, Gál Ottó számolt be az önkormányzati testület üléséről, ahogy elmondta, a 2010-es számvitelben mindent rendben találtak, minden kifizetés alá van támasztva a tanács határozataival. Ezután a tanácselnök, Abraham Boris röviden bemutatta az 50,4 ezer euróra tervezett és 37,6 ezer euró összegben megvalósított 2010-es költségvetést. Az egyes bemutatott költségvetési tételekkel kapcsolatosan Orbán Lajosnak voltak

2

kérdései, de ezek megválaszolása után a tanács egyhangúlag elfogadta a

Magyar–szlovén kisebbségi csúcstalálkozó

Bemutatkozó látogatások Az MMÖNK Tanácsának elnöke, Horváth Ferenc múlt heti sűrű programjában tárgyalt a Rába-vidéki szlovén kisebbség vezetőivel, Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkárral, valamint a közös uniós projekt kapcsán Vas és Zala megye illetékes személyeivel. Elsősorban ismerkedő, bemutatkozó látogatásokról volt szó, de konkrétumokról is ejtettek szót. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Igazgató: Horváth Ferenc, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

Abraham Boris, a Ho­ dosi MNÖK Tanácsá­ nak elnöke: „Az önkormányzat számszerűen megduplázta a költségvetést, de a nagyobb összeg a község tavalyi tartozásából származik.”

zárszámadást. A következő napirendi pont alatt a tanács megvitatta a 2011-es pénzügyi tervet. A tanácselnök rövid bevezetőjében kifejtette, hogy a községi önkormányzat már elfogadta a költségvetést, a polgármesterrel való megállapodás szerint a nemzetiségi és a községi önkormányzat 2/3–1/3 arányban osztja meg a Nemzetiségi Hivatal által folyósított összeget, s ez a tavalyi évből fennmaradt tartozással együtt valamivel több mint 61 ezer eurót jelent a magyar önkormányzatnak. A tanácselnök szavai szerint a költségvetés-tervezet az eddigi tevékenységek, költségvetések nyomán készült, újítást jelent a tisztségviselők honorálása, amelyre 10 ezer eurót külö-

A muravidéki csúcsszervezet elnöke lapunknak kifejtette, még múlt héten kedden a zalaegerszegi megyeházán találkoztak az „Élő örökségünk” uniós projekt partnerei, vagyis Vas és Zala megye Közgyűlései, a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága és az MMÖNK képviselői, hogy megtárgyalják, a megvalósítás alatt lévő pro-

jekt miért bicsaklott meg. Horváth Ferenc kifejtette, konstruktív találkozás volt, amelyen meg tudták beszélni, hogyan kerüljék ki az eddig jellemző kommunikációs problémákat, vagyis azt is, hogy az eddig hiányzó beszámolókat a legrövidebb időn belül az illetékes címekre továbbítsák és ezzel rövidre szabják az uniós pénzek folyósítását. Az elnök mellett Laj Ferenc, a projekt muravidéki része pénzügyi

lebonyolításának felelőse, valamint Szabó Gerencsér Metka pénzügyes is részt vett a találkozón. Az MMÖNK küldöttsége, az elnök és Balaskó József gazdasági szakember látogatást tett a Rába-vidéki szlovén kisebbségnél is. A küldöttség találkozott Huszár Gáborral, Szentgotthárd polgármesterével, Hirnök Józseffel és Ropos Mártonnal, a Rába-vidéki szlovének vezetőivel. A beszélgetéseken a kisebbségi

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . f e b r u á r 1 0 .


Muravidék

st, megvitatták a terveket nítettek el – eddig a hodosi önkormányzatban az elnök, illetve az alelnökök sem kaptak tiszteletdíjat. A 61 ezer eurónyi összegből az önkormányzat 38 ezret tervez a folyamatos kiadásokra, 9,3 ezer eurót a különböző egyesületek, illetve az iskola támogatására, valamint 13,8 ezer eurót a különböző beruházási kiadásokra, többek között az ifjúsági otthon és a fitneszklub rendezésére, az önkormányzati iroda felújítására. A tételekkel kapcsolatosan ismét Orbán Lajos kért magyarázatot, ugyanis nem tartotta jónak, hogy csak azért, mert a tavalyihoz képest jóformán kétszeres összeggel rendelkezik az önkormányzat, ezért a tervezet minden tételt megduplázott, ezt ugyanis pénzpazarlásnak tekinti. Érdeklődött a KÁI két tételben szereplő támogatását, illetve az ifjúsági központ tervezett

támogatását illetően is. Az utóbbival kapcsolatosan külön aggályait fejezte ki, mivel információi szerint a központ számláját zárolta az adóhivatal. A tanácstag túlzottnak tartotta a 10 ezer eurós tiszteletdíjakat is. A tanácselnök válaszában kifejtette, ez csak tervezet, a tanácstagok észrevételeit figyelembe fogják venni és a következő ülésen döntenek a költségvetésről. Az iskola támogatását illetően Abraham Boris kifejtette, a költségvetésben azért szerepel két tétel, mert külön szerették volna választani az általános iskolára folyósított támogatást, illetve konkrétan a hodosi fiókiskolára szánt összeget. Az elnök egyben kifejtette, az iskola csak szlovén nyelvű kérvényt küldött, ami a kétnyelvű oktatási intézmény – magyar önkormányzat relációban igen furcsa, ezért a következő ülésig tárgyal az iskola vezetésével. Az

ifjúsági központra vonatkozó kérdésre Roman Darko tanácstag és egyben alpolgármester válaszolt, ahogy kifejtette, az adóhivatal azért neheztel a községre, mert uniós pénzekből készült a központ, és az előző mandátumban a vezetőség csak a használati díjat számolhatta volna fel, nem pedig bért. Orbán Lajos volt polgármester ezt visszautasította, véleménye szerint éppen ezért volt ilyen alacsony bér kiszabva. A tiszteletdíjak kapcsán felszólalt az ülésen jelenlévő muravidéki elnök, Horváth Ferenc is, aki kifejtette, a tervezett igen komoly munka a mai világban már egyszerűen nem képzelhető el díjazás nélkül. Egyben kifejtette, muravidéki elnökként a kisebbségen belüli pozitív diszkriminációban szeretné részesíteni a goricskói magyarságot, minden szakmai segítséget meg szeretne adni a sikeres munkához.

A szlovéniai magyar és a magyarországi szlovén kisebbség vezetői találkoztak a múlt héten Szentgotthárdon. vezetők véleményt cseréltek néhány fontos, aktuális kérdésben, és végül abban állapodtak meg, hogy a két kisebbség feleleveníti a valamikori jó kapcsolatokat és ennek szellemében együttműködési szándéknyilatkozatot ír majd alá. Az aláírásra a tervek szerint néhány rangosabb politikust várnak mind a szlovén, mind a magyar oldalról, hogy mindkettő

kisebbség nyomatékosabban tudjon érvényt szerezni elképzeléseinek. A megbeszéléseken szó esett a határokon is átnyúló új Széchenyi-terv lehetőségeiről, az esetleges közös fellépésről is. Végül Horváth Ferenc elnök tájékoztatta lapunkat arról is, pénteken Budapesten tárgyalt Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai államtitkár-helyettes-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . f e b r u á r 1 0 .

sel és egyben a szlovén– magyar vegyes bizottság egyik társelnökével, illetve Pirityiné Szabó Judittal, az államtitkárság főosztályvezetőjével. Mint elmondta, gyakorlatilag minden nyitott kérdést érintettek, így például a kihelyezett magyar konzul kérdése, a Lendva–Rédics vasútvonal tárgyköre, a maribori magyar tanszék kérdése is terítékre került.

Göncz László

országgyűlési napló

Használjuk anyanyelvünket! Szerteágazó tevékenység jellemezte az év első hónapjában a képviselők ténykedését. A nemzetiségi képviselő szempontjából ez még inkább igaz, hiszen több fontos, az „ország házán” kívüli, a közösség számára annál jelentősebb teendő is bőségesen adódott. Szükséges megemlíteni az első képviselői kollégium megszervezését, majd a két képviselői fórumot: Dobronakon a mezőgazdasági miniszterrel az ágazat helyzetét és stratégiai kérdéseit boncolgattuk. Ezúttal is – eltérő érdeklődésű személyektől érkező felszólalások alapján – bebizonyosodott, hogy a mezőgazdaság valamennyi területén komoly gondok vannak. A másik fórum Pártosfalván pedig a magyar nyelv tényleges használatának a fontosságára irányult: annak a véleménynek adtunk hangot, hogy nagyon fontos a magyar nyelvet a hétköznapi életben és főképpen az ügyintézés keretében tudatosan használni. Fontos a magyar nyelv intézményes érvényesülése, mert ellenkező esetben a legszínvonalasabb jogi állapot sem akadályozhatja meg anyanyelvünk sorvadását. Sajnos egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy az ügyfelek számára ingyenes fordítószolgálattal rendelkező intézményekben sem élünk a magyar nyelv használatának a lehetőségével. Budapesten ülésezett a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának Állandó Bizottsága két fontos kérdéssel a napirenden: az új magyar Alkotmány megalkotásának és elfogadásának a terve, amely az ország határain túl élő magyarok szempontjából is alapvető jogi keretet biztosít, valamint az állampolgárság biztosításával járó általános választási jognak a határon túli magyarokra történő kiterjesztése. Eltérő vélemények fogalmazódtak meg, azonban mivel a konkrét döntés majd csak a választási törvény vitája során lesz aktuális, a végső álláspont kialakítására, muravidéki vonatkozásban is, van még idő. A Szlovén Országgyűlésben szintén élénk munka folyt: a Nemzetiségi Bizottság az egyenletes regionális fejlődés serkentésére vonatkozó törvényjavaslat vitája során módosító javaslatokat fogalmazott meg a nemzetiségileg vegyesen lakott terület hatékonyabb fejlődése és a nemzeti közösségek gazdasági alapjának megteremtése céljából. A módosítások azon része, amely szerint a nemzeti közösségek is a regionális fejlődés tényleges alakítói lehetnek, valamint hogy a nemzetiségileg vegyesen lakott terület fejlődése céljából az állam külön eszközöket biztosít, támogatást nyert már a plenáris ülés előtt. Kérdéses volt azonban bizonyos állami hatáskörök átruházhatóságának a lehetősége a nemzeti közösségekre, amit a kormány nem támogatott. A plenáris ülésen azonban érveléseink sikeresek voltak, aminek következtében az országgyűlés második olvasatban elfogadta a javaslatot. A harmadik, utolsó olvasat keretében – reményeink szerint – már e téren nagyobb változás nem várható. A januári plenáris ülés „slágertémája” a levéltári anyagok elérhetőségére, illetve megtekinthetőségére vonatkozó törvényjavaslat volt. A kérdésből az ellenzék és a koalíció közösen kreált nagy visszhangra szert tevő politikai konfliktust, amelyből nem hiányoztak az „övön aluli ütések” sem. A képviselők többsége végül a törvény elfogadása mellett szavazott. A törvény lényege, hogy bizonyos levéltári dokumentumok, amelyek potenciálisan az ország érdekei szempontjából kockázatos információkat rejtegethetnek, meghatározott időszakra a jövőben is zárolva lesznek a nyilvánosság előtt. A törvények sorában említésre méltó a szociális vállalkozásokra és az önkéntességre vonatkozó törvények elfogadása, amelyek vidékünk szempontjából is különböző lehetőségekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak.

3


Kultúra Alfons Mucha Lendván

Ismét nemzetközi hírű kiállítás a várban A cseh szecesszió mára igen felkapott művésze, Alfons Mucha magángyűjteményből származó kiállításának lendvai megnyitójával kezdődött a szlovén kultúra ünnepére szervezett rendezvénysorozat. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

a „fin de siecle” lázában élő Párizsban találta magát nőalakjaival, s a színi előadások plakátjaival hívta fel magára a figyelmet, motívumvilágát a csodaszép női alakok mellett az érintetlen, szinte édeni tisztaságú természet uralta. – Nőalakjai, amelyek az „art nouveau” szim-

Fotó: Dominko Miran

A tárlatnyitón Gerič Ferenc, a Galéria-Múzeum Intézet igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. – Két nagyobb kiállítás megnyitását terveztük az idén a szlovén kulturális minisztérium segítségével,

megérdemelt, de későn jött világsikerhez hozzásegítették: Alfons Mucha leginkább plakátjairól ismert és felismerhető, amelyeket a litográfia segítségével alkotott. Kevésbé ismert portréiról, utolsó korszakában pedig monumentális, a történelem és a mítosz jegyében megalkotott ké-

A kiállítás ünnepélyes megnyitója a várgaléria nagytermében. az egyik éppen ma valósul meg Alfons Mucha cseh festő-grafikus kiállításával. A M u c h a - kiállítást Judita Krivec Dragan, a Kulturális Minisztérium munkatársa méltatta, kiemelve azokat a jellemzőket, amelyek a század elején alkotó művészt a

peket készített. A Szláv eposz 20 monumentális festményből álló ciklus, melynek egyes darabjait már fiatal korában megálmodta, s az életmű legfontosabb ciklusának számít. A szakember Mucha nőalakjairól elmondta: a litográfia és a rajz mestere

bólumaivá váltak, időtlen bájuk miatt még ma is elkápráztatják a fiatal nemzedékeket, hisz tündérien kedvesek – mondta Judita Krivec Dragan. A kiállítás szervezői és felállítói teljességre törekedtek, hiszen Mucha fotóit, rajzait, továbbá a

Először állítják ki! Riportunkban említettük már, hogy Alfons Muchát már ifjúkora óta foglalkoztatta a századforduló európai művészetében jelentkező historizmus és mitológiai szemlélet. A müncheni képzőművészeti iskola, akár csak a mi Zala Györgyünkre, reá is áttestálta a mitológiával, illetve nemzeti történelemmel való foglalkozás feladatát. A mellékelt festmény, amelyet Lendván első ízben állítanak ki, beilleszthető a 20 monumentális festményből álló „Szláv eposzba”. Ezt jelenleg Moravsky Krumlovban őrzik, mint a nagyon is változatos és sokszínű életmű legértékesebb sorozatát. Judita Krivec Dragan művészettörténész szerint míg a fin de siecle művészetében alig észlelhető a nemzeti múlthoz való fordulás, addig a szláv nemzeteknél igen jelentős szegmentuma valósul meg a történelmi tudatot vallató képzőművészeti témának. Muchánál elsősorban nem nagy történelmi személyiségek, inkább az egyedi események s még inkább a szláv női figurák lépnek elő identitás-megjelenítő szerepkörben. Az Eliška címet viselő vászon-olajképen – melyet Zdenek Trimal mecénás és gyűjtő nemrég vásárolt egy skót árverésen – szintén a drapériahatás érvényesül. A kedves leányalak ruházatában és szelíd tartásában ott van a korábbi nőalakok minden bája. Ezen a festményén is a népies hangulat érvényesül, amely a monarchia területén alkotó művészeknek új lehetőséget biztosított az identitáskinyilvánítás terén. A szlovén szecesszió még egészében feltáratlan, de létezik, s a művészettörténész szerint éppen ebből az időszakból maradtak ránk az idén száz éve megjelenő szlovén mesegyűjteményben Gvidon Birolla nagyszerű illusztrációi. Az említett időszakban ugyanis a szlovén művészek a Prágai Akadémia mellett Zágrábban folytatták tanulmányaikat, s műveik között az impresszionizmushoz hasonlóan bizonyára több szecessziós alkotás is lappang.

Kettős kultúrünnep Hodoson

Egymás kultúrájának és nyelvének tisztelete jegyében A magyar és a szlovén kultúra napja alkalmából ünnepi műsorral várta vendégeit a hodosi kultúrotthon vasárnap Hodos Község, a hodosi Őrség ME, valamint a Hodos Községi MNÖK és az MNMI szervezésében. A kultúrműsort követően a teremben felállított falvédőkiállítást is megnyitották. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A hodosi kultúrház terme, a gyönyörű falvédőkkel körbeölelt nézőtér teljesen megtelt vasárnap délután.

4

A Szlovén Kultúrünnepet – február 8. – és a Magyar Kultúra Napját – január 22. – összekapcsolva ünnepelt a kétnyelvű lakosság. Totić Rozalija, a helyi kultúregylet vezetőjének

köszöntő beszédével vette kezdetét a kultúrműsor. Mindkét nép e napot himnusza költőjének nevéhez kötötte, mindkét költő tisztelte és szerette népét, becsülte embertársait, és a

szabadság és másság elismerése után epekedett. A megemlékezések alkalmat adnak arra is, hogy elgondolkodjunk azon, hogy mit tettünk és még mit kell tennünk azért, hogy megőrizzük évezredes hagyományainkat, gyökereinket, hogy erősítsük nemzeti tudatunkat. Külön súlyt kell arra fektetni, hogy nemzeteink megmaradjanak, hogy a nemzeti

himnuszainkat sok-sok év múlva utódunk is büszkén és szeretettel énekelje. Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő beszédében hangsúlyozta, hogy a mai globalizált világban főleg a vegyesen lakott területeken egymás kultúrájának és nyelvének tisztelete kiemelten fontos, és törekedni kell annak minél tartalmasabb megismerésére. Az ünnepélyen

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . f e b r u á r 1 0 .


Kultúra szerző pénzérmén-bankón és bélyegen megjelent motívumait is kiállították. Így közel 100, kisebb-nagyobb műve került kiállításra a várgalériában. A kiállítást Barbara Miklič Türk, a Szlovén Köztársaság elnökének neje e szavakkal nyitotta

meg: – Rendkívül örülök, hogy ezt a kiállítást és ezeket a csodálatos képeket Önökkel együtt tekinthetem meg. Bevallom, hogy ennek a ragyogó művészegyéniségnek a képeit ily nagy számban együtt még nem láttam, s azt is megtiszteltetésnek

veszem, hogy én nyithatom meg a kiállítást. Mindenek előtt gratulálni szeretnék a szervezőknek, mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a tárlathoz – a galériának, a gyűjtemény tulajdonosának és a községnek –, gratulálni szeretnék az

Önök nagyvonalúságához, ambiciózusságához és világi szemléletéhez, az Önök kommunikációkészségéhez, amely nélkül nem jöhetett volna létre ez a tárlat. Lendva kulturális horizontja igen széles: büszkék lehetnek az itt zajló kulturális

eseményekre, s kívánok Önöknek sok látogatót az egész szlovén térségből és a szomszédos országokból. A műsorban muravidéki szlovén népdalfeldolgozásokkal fellépett Šimonka Tjaša fiatal, tehetséges énekes.

A szlovén kultúra ünnepére

Amik vagyunk, s amikké szeretnénk válni Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

– Nyilván méltóbb szónokot is el lehetett volna képzelni a szlovén kultúra ünnepére szervezett ünnepségen, mint amilyen én vagyok, például

A rendezvény ünnepi szónoka, Anton Balažek polgármester.

a lendvai gyökerekkel is rendelkező Tomaž Pandur színházi rendezőt vagy Varga Irena színésznőt, de nem tudtunk közös időpontot találni – mondta Balažek. Az ünnepi szónok a sztereotípiák halmozása helyett egy esetet idézett fel, mely a himnuszköltő, Prešeren nagyságát dicséri. – Egyik barátom születésnapjára egy Prešerenfordításkötetet ajándékoztam magyar nyelven, azzal a célzattal, hogy jobban megismerjük egymást. Kis idő elteltével a jóbarát megkérdezte: a Pohárköszöntő szövege azonos-e a szlovén himnusz szövegével? Mert: erős, öntudatos és világpolgári nézeteket is vallhat az a nemzet, amely a saját himnuszában helyet tud adni a jószomszédi viszonynak, a barátságnak,

A fellépők vegyesen válogattak a szlovén és a magyar kultúrából. tánccal, verssel és dalokkal szerepeltek a hodosi óvodás és iskolás gyerekek, a Pártosfalvi KÁI diákjai

tánccal és versmondással, a Hodosi Népdalkör pedig szlovén és magyar népdalokkal lépett színpad-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . f e b r u á r 1 0 .

tásában rejlik. – Amikor a Makovecz Imre által tervezett épületbe belépek, ebbe a „fordított” bárkába, vagy ahogy többen is ne-

Šimonka Tjaša az elismeréssel.

Gerics Ferenc átveszi az elismerést.

a bornak. Nagyon nagy költőtök van nektek! Balažek a kultúra megkerülhetetlen szerepét hangsúlyozva kifejtette: egy város kultúrájának alakulása a kultúrában dolgozók és a kultúrafogyasztó egyének kreativi-

vezik, Noé bárkájába, arra gondolok, hogy nagyon jó helyen van ez itt, Lendván, a kultúrák találkozási pontján, ahol szlovének, magyarok, horvátok, romák és a zsidó kultúra emlékei is megtalálhatók, állandó dialógusban egymással.

Ilyen a multikulturális jellegű Lindua folyóirat is, amelyben mindenki a saját anyanyelvén szólal meg, egyfajta dialógust teremtve saját olvasótáborával. A lendvai kultúra gazdag, gyakran hivalkodóan az, presztízsértékű, ugyanakkor mindenki számára hozzáférhető, a különböző kultúrákból összeállított csokor, lokális, ugyanakkor közép-európai, tanuló és tanító, lenyomata mindannak, amik vagyunk, s amikké szeretnénk válni. A gálaműsorban kiosztották a polgármester által adományozott évi elismeréseket a kultúra terén kifejtett tevékenységért. Idén Šimonka Tjaša énekesnő és Gerič Ferenc, a Lendvai Galéria-Múzeum igazgatója vehette át az elismerést. A műsorban a Lendvai Kétnyelvű Középiskola diákjai és a zeneiskola növendékei, valamint fúvósés harmonikazenekara lépett fel.

ra. A kultúrműsor végén Göncz László megnyitotta a „Messze jártam, másutt is volt jó dolgom, de a szívem csak azt súgja: jobb otthon!” című, feliratos falvédőkből rendezett kiállítást Török Károly és Török Károlyné gyűjteményéből, amelyet 2011. március 5-ig munkanapokon 7–15 óráig lehet megtekinteni. Török Károlyné Miszori Marianna az ünnepély után a kiállításról szólt néhány mondatban: – A mostani kiállítás vándorol, hiszen a keszthelyi Georgikon Múzeumban

állítottuk ki és jutott el ide Zala megye és a Muravidék együttműködése kapcsán. Az itt látható falvédők nagyon régiek, van olyan, amelyik a száz évet is elkerülte. Manapság már nagyon ritka és nagyon nehéz találni ilyen régieket. A tárlat különlegessége az, hogy nem csak magyar, hanem szlovén és horvát nyelvű falvédőket is kiállítottunk. A kiállítás másik érdekessége, hogy be tudtunk rendezni egy sarkot a teremben, ahol a falvédők előnyomtatásának a technikáját is be tudjuk mutatni. Egy több

mint százéves előnyomat látható itt, a göntérházi hímzőszakkörtől kaptuk azt a pauszpapírt, amire rányomtatták. Megspékeltük a kiállítást egy-két olyan fotóval, ami a Muravidékről, Zalából és az Őrségből származik. A kiállítás anyaga is nagyrészt az Őrségből, Göcsejből és a Muravidékről származik. Ez vonja maga után, hogy innen nagyon sok tárgyi és szellemi gyűjtést tudunk végezni. Reneszánszát éli a falvédő, és jó pár hímzőszakkör foglalkozik már ennek a hímzésével is.

Ugyancsak pénteken került sor a szlovén kutúrünnep központi rendezvényére a lendvai Színház- és Hangversenyteremben, melynek ünnepi szónoka mag. Anton Balažek polgármester volt.

5


Muravidék Még mindig üzemeltetési engedély nélkül

A tanulmány szerint nem szükségesek a leállósávok A muravidéki autópálya átadására 2008. augusztus 19-én került sor, de a szűkített forgalmi sávok és a leállósávok hiánya miatt nem hozott teljes megoldást. A sztráda még ma sem kapott üzemeltetési engedélyt, valamint kiszélesítésére sem került sor. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Muravidék Szlovénia önállósulása után 17 évvel kapott autópályát. A sztrádára már mindenképpen

több mint egymillió kamion hajtott végig, nem beszélve arról, mekkora megterhelést okozott ez az emberek életkörülményeiben, a környezetben. A Beltinci és Pince közötti 30 kilomé-

kilométernyi gyorsforgalmi utat is átadták a hosszúfalui csomóponttól a Hosszúfalu–Rédics határátkelőhelyig. Annak ellenére, hogy az autópálya megépítése és megnyitása örömöt hozott

A leállósávok megépítésének indokoltságát felmérő tanulmány szerint nem kell épülnie leállósávoknak a muravidéki autópálya mentén. szükség volt, hiszen ez idő alatt vidékünkön a G 1/3as regionális úton évente

ternyi autópálya átadására 2008 augusztusában került sor, vele egyidőben a 2,8

– a G 1/3-as útról a teherforgalom áthelyeződött a sztrádára, így a falvakban

A posztjugoszláv kisebbségekről A múlt héten a szlovén országgyűlés nagy többséggel elfogadta a szlovén kormány és a volt Jugoszlávia egyéb köztársaságaiból származó, Szlovéniában élő polgárok együttműködéséről szóló deklarációt. A Szlovéniában élő albánok, bosnyákok, horvátok, macedónok, montenegróiak és szerbek, akik jelenleg a volt Jugoszlávia államalkotó népei és nemzetiségei szövetsége keretében szerveződnek, elégedetten nyilatkoznak a deklaráció elfogadásáról – az utolsó, 2002-es népszámlálás adatai szerint Szlovénia lakosságának 11 százalékát teszik ki –, amely sok mindent lehetővé tesz számukra és státusukat némileg közelíti a szlovén Alkotmányban is elismert olasz és ma-

6

gyar kisebbséghez, illetve a roma etnikumhoz. A deklaráció egyértelművé teszi, hogy a posztjugoszláv népeknek joguk van önszerveződésre és ezzel természetesen saját maguk megnevezésére nemzeti alapon, amivel deklaratív módon is élvezhetik és fejleszthetik saját kultúrájukat, nyelvüket és írásmódjukat, őrizhetik saját történelmüket, és a többségi nemzettel, illetve a nemzeti közösségekkel egyetemben hozzátehetnek Szlovénia multikulturális mivoltához. Az ilyen jellegű tevékenységeket Szlovénia serkenti és anyagilag is támogatja. Ennek érdekében az állam és az említett nemzetiségek képviselői közös tanácsot hoznak létre, amely meg tudja oldani a felmerülő

kérdéseket, feladatokat, amelyeket a tanácshoz a nemzetiségek képviselői címeznek. Emellett a tanács állást foglal a hatalmi struktúrák nemzetiségeket érintő döntéseiben, évente egyszer a kormánynak és a parlamentnek is beszámolót készít tevékenységéről. A tanács elnöke a mindenkori művelődési miniszter, alelnöke pedig a nemzetiségek képviselője lesz. Az említett deklaráció egyébként most kerül második alkalommal a parlament elé, az első kísérletben az elfogadást meggátolta az ellenzék, amelynek képviselőit, legalábbis a legnagyobb ellenzéki pártét a posztjugoszláv kisebbségeknek, illetve a kormánypártoknak sikerült az ügy mellé állítani. tt

elfogadhatóbbá váltak a közlekedési és az életkörülmények –, keserű szájíz is maradt, hiszen a muravidéki szakasz „csökkentett standardú”, ami szűkebb közlekedési sávokat jelent. A csökkentett standard a leállósáv építését sem tartalmazza, így ez sem készült el. Már a muravidéki sztráda tervezésekor, építésekor figyelmeztette a jelentkező hiányosságokra a helyi nyilvánosság az államot és a beruházót, a DARS-ot. A legtöbb megjegyzés a forgalmi sávok szélességére, a leállósáv hiányára és a zajfogó falak megépítésére irányult. Mivel nem épült leállósáv, az illetékesek azt ígéreték, hogy ez a jövőben megtörténik majd. Balesetek esetén a gyors mentést a szalagkorlát leszerelése, a helikopter és a motoros mentés teszi most csak lehetővé. A leállósávok megépítésének fontosságát pedig külön tanulmánnyal mérik fel – tett ígéretet 2009ben Radovan Žerjav, az akkori közlekedési miniszter. Arról, hogy hol tart a

beruházás igazoltságáról készült tanulmány elkészítése, illetve mit mutatnak az eredmények, a nyilvánosság a múlt hétig nem tudott semmit. Mindaddig, amíg az építőipari válság kapcsán újságírói kérdés révén ki nem derült, hogy a tanulmány már egy éve elkészült és a Közlekedési Minisztérium rendelkezésére állt. Erről viszont Patrick Vlačič miniszter és Anton Kampuš, a muravidéki autópálya építésével foglalkozó bizottság tagja és képviselő nem tudott. A DARS a tanulmányt 2010 januárjában a minisztériumhoz továbbította. A tanulmány szerint a muravidéki autópálya leállósávjainak megépítése építési-műszaki, közlekedési, közlekedésbiztonsági és gazdasági szempontból sem indokolt. Az üzemeltetési engedélyt illetően pedig az SCT alvállalkozóinak társulása kijelentette: amíg a tartozást feléjük nem rendezik, nem adják át az engedélyhez szükséges projektdokumentációt.

Domonkosfán az évi programról Múlt héten 4. rendszeres ülésén a Šalovci Községi MNÖK elnapolta az önkormányzat költségvetésének elfogadását, mivel eddig még nem fogadta el saját költségvetését Šalovci Község. A tanács elnöke, Jakosa Emerik elmondása szerint a polgármesterrel megállapodtak abban, hogy a nemzetiségi önkormányzat és a község 80/20 százalékos arányban osztja szét a Nemzetiségi Hivatalból a kétnyelvűségre folyósított összeget. A tanácstagok így összegek nélkül megvitatták a folyó évi programot. Többek között azt is megtárgyalták, tekintettel arra, hogy az önkormányzat rossz anyagi helyzetben van a tájház épületének korábbi megvásárlása miatt, csökkenteni szeretnék az önkormányzat működési költségeit. A tanács kinevezte a felü­gyelő­bizott­ságot, aprólékosabban megbeszélte a március 15-i ünnepély forgatókönyvét is, illetve szót ejtett a magyar–magyar kapcsolatok területéről is, többek között egy kisalföldi magyar településsel való kapcsolatfelvétel lehetőségét tárgyalták. tt

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . f e b r u á r 1 0 .


Gazdaság Válság az építőiparban

Nagy a nyomás az árakra, sok a körbetartozás Nem látszik még a kiút a válságból, nem mozdult el még a mélypontról az építőipar. Szlovénia-szerte a válság komoly méreteket ölt, de szerencsénkre a Muravidék építőiparában jobb a helyzet. De ha a nagyvállalatok – SCT, Vegrad, környékünkön a Stavbar-Gradnje – körbetartozásai nem oldódnak meg, magukkal ránthatják a ma még működő muravidéki építőipari vállalatokat is. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Muravidéken a három legerősebb gazdasági ágazat közé tartozik a textilipar, a mezőgazdaság és az építőipar, de már jó ideje egyik helyzete sem rózsás. A válság legutóbb az építőipart érte el, a Muravidéken valamivel később, mint Szlovéniában, de a nagyberuházások, mint például az autópálya építésének befejezése után felszínre kerültek olyan botrányos ügyek is, melyek következménye nem csak a nagy építőipari vállalatokat sodorta kilátástalan helyzetbe, hanem a nagy munkáknál velük kapcsolatban álló és együttműködő alvállalkozókat is. Az elmúlt hónapokban a szlovén építőipar helyzete egyre nehezebbé vált. A beruházások hiánya miatt csökkent az építőipari munkák száma, 2010-ben 2009-hez viszonyítva 17,2 százalékkal, előtte (2009ben) pedig már 21,6 százalékkal. Biztató előrejelzések nincsenek, a kormány a hatékony helyzetjavítási intézkedésekkel késik. Aggasztó problémává nőtte ki magát a körbetartozás, az elvégzett munkálatok utáni fizetés elmaradása, valamint a nyilvános pályázatok hiánya és a cégek számára megélhetést nem biztosító alacsony árak… A kisebb cégek a fizetési határidő be nem tartásának áldozataivá váltak már. A kormányt a gondokra a Gazdasági Kamara, a Kisipari és Vállalkozói Kamara, valamint a szakszervezet együtt figyelmeztette,

eddig nem nagy sikerrel. A Muravidéken 13 építőipari vállalat tevékenykedik mintegy 2000 dolgozóval, de a kisiparosoknál és a vállalkozóknál tevékenykedők e számot még növelik.

szágban, ahol ez év május elsejével megszűnik az építőipari piac védelme, s szabaddá válik a munkaerő és a szolgáltatások áramlása. Így lehetőség lesz e két ország nyilvános pályáza-

a túlélés a cél, és még nem is vagyunk a válság mélyén. Nehéz lesz, szerintem májusban már látjuk, mi vár ránk. Gondolok itt a Stavbar és az alvállalkozók helyzetére is. Lendván és szűkebb környékén nem is kapunk munkát, azt a kevés munkát is valahogy a községen kívüli vállalkozók kapják meg. Más községek pedig ezt illetően nagyon szorosra zárják a kaput, nehéz oda bejutni – mondta Podgorelec.

Kevés az építőipari megrendelés – Lendván a stadion volt az utolsó nagyobb beruházás. – A Muravidék gazdaságában az építőipar bevétele az összbevétel 15 százalékát teszi ki, az ágazat foglalkoztatási aránya 15,3 százalék. A legnagyobb problémát a megrendelések hiányában látjuk, de probléma a fizetési határidők be nem tartása, illetve ezek elnyújtása már a községek és az ország – közszféra – megrendeléseinek esetében is. Szinte szabály már, hogy a közbeszerzéseken az egyedüli döntő tényező az alacsony ár. Meg kell említeni, hogy a muravidéki építőipari cégekre nem jellemzők a tartozások saját alvállalkozóik felé. A muravidéki építőipari cégek reményt látnak még Ausztriában és Németor-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . f e b r u á r 1 0 .

taira jelentkezni – mondta a válságról Robert Grah, a Muravidéki Gazdasági Kamara igazgatója. Lendvai nézőpontból Ladislav Podgorelec, a Lindau Kisipari Szövetkezet igazgatója értékelte a helyzetet. A munkálatok hiánya mellett ő is a feléjük fennálló tartozásokról szólt, ami egy kisebb vállalkozó felé sokkal veszélyesebb lehet, mint a nagyobb cégek esetében. – A kisebb egyszerűen nem éli túl. Megrendelésekhez is alig jutunk, és amikor elvégezzük a munkát, még fizetést sem kapunk. Főleg alvállalkozói helyzetben nehéz pénzhez jutni. A több mint 100 napos futamidőt nem tudjuk túlélni. Pedig jelenleg csak

Szerinte a válság még 2–3 évig is eltarthat, és sajnálja, hogy néhány évvel ezelőtti figyelmeztetéseiket Lendván nem vették figyelembe. Kormányintézkedések (beruházás-ösztönzés) nincsenek, de késnek az egyéb szabályozások is, például a fizetési határidő rövidítése és a tartozó cégek kizárása a közbeszerzési pályázatokból. Az építőipari válság gyakorlati következményeiről Štefan Kuzmával, az Elmond Kft. igazgatójával beszélgettünk. A keddi ünnep miatt hétfőn a 40 tagú kollektíva szabadságon volt, csak az igazgatót találtuk munkában. Elmondása szerint a vállalkozónak állandóan, főleg pedig most a válság idején

figyelemmel kell kísérnie a helyzet alakulását. A megrendelések hiánya, a körbetartozások terhe, az árakra való nyomásgyakorlás, az alvállalkozók nehéz helyzete állandó alkalmazkodást követel. – Húszéves a vállalkozásunk, de ilyen nehéz helyzetnek még nem néztünk elébe, mint amilyen most látszik kialakulni az építőiparban. A nagyvállalatok körbetartozásai miatt próbálunk a pályázatokon közvetlenül megrendeléseket kapni, de a feltételek könyörtelenek. Mi egyébként a muraszombati Pomgraddal működünk együtt, korrektül fizetnek, viszont nagy a nyomás az árakra, amelyek már szinte a költségek szintjén mozognak. Az áraink 30–50 százalékkal csökkentek, ami súlyos nyomot hagyott a gazdálkodás eredményén is. Remélem, év végére világosabb lesz, mi vár ránk. Mi az SCT-vel és a Vegraddal nem dolgoztunk együtt, üzleti kapcsolatban a Stavbarral voltunk. Remélem, hogy az ügyet megelégedettségünkre le tudjuk zárni velük – mondta Štefan Kuzma. A csőd, a felszámolás közvetlen veszélye az építőipari válság miatt a muravidéki cégeket nem fenyegeti. Máról holnapra ugyan bekövetkezhet valami előre nem látható, de jelenleg nem tudunk ilyenről – mondta Zdenka Bobovec, a ZSSS Muravidéki Területi Bizottságának titkára. Tavaly a cégek rendszeresen folyósították a béreket, a nyaralási pótlékot, sőt – három cég kivételével – az év végi jutalékot is. – Tény, hogy nehéz a helyzet, hogy nehéz munkához jutni, hogy nem fizetik az alvállalkozókat, de adataink szerint a cégek erősen dolgoznak a talpon maradásukért – mondta még Zdenka Bobovec.

7


Muravidék Bárdos Lajos Kamarakórus – Újudvar

A kultúra szilárd pontja a kórus Közel 130 kórusmű, helyi és országos sikerek és elismerések jelzik a tizenöt évet, amelyet az újudvari Bárdos Lajos Kamarakórus végigdolgozott Cseke József karnagy vezetésével. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A helyi Havas Boldogasszony templomban megtartott szombati koncert előtt a Nagykanizsa közvetlen szomszédságában lévő település, Újudvar polgármestere, Horváth Józsefné a kultúra „szilárd

mint elmondta, nem volt olyan esemény, évforduló vagy találkozó, amelyen ne szerepeltek volna. A koncerten az együttes keresztmetszetét próbálta adni az elmúlt 15 év sikeres előadásainak, díjnyertes számainak, megismételni, újra átélni, ami az emlékekben lerakódott.

Az újudvari kamarakórus jubileumi koncertjén. pontjának” nevezte a 12 tagú vegyeskar jelenlétét a település életében, hiszen,

Így az egyházi zenétől, a gregorián dallamoktól az operairodalom népsze-

rű dallamaiig (pl. Verdi Nabucco Rabszolgák kórusa), végül a névadó, Bárdos Lajos népdal-átirataiig (ezekből kb. 600 darab maradt az utókorra) sok szép dalt, a zeneirodalom klasszikusainak darabjait hallhatta a szépszámú hazai és vendégekből álló közönség. Közel két órában! A koncert végén a karnagy átvehette a KÓTA népzenei és kórus szakosztálya által kiállított díszes oklevelet, amelyet a szakosztály a 15 éves évforduló alkalmával adományozott a kórusnak. Apropó, vendégek! A kórus immár hagyományosan ezúttal is meghívta a jubileumi koncertre azokat a zenész- és énekes társakat, valamint csoportokat, akikkel az elmúlt másfél évtized alatt baráti kapcso-

A lendvai zsidók története

Héber nyelven is megjelent Lazar Beáta és Gašpar Mirjana 1997-ben megjelent könyve a lendvai zsidóság történetéről a közelmúltban héber nyelven is napvilágot látott. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A könyvet Joel Shachar fordította le héber nyelvre, így az eredeti, 1997-es magyar–szlovén kiadás mellett már három nyelven olvasható a lendvai zsidó népcsoport életével foglalkozó kiadvány. A lendvai zsidók, mint ismeretes, a kisváros életében is nagyon fontos gazdasági, felekezeti és kulturális szerepet töltöttek be. Az első zsidó telepesek már 1792 előtt megjelentek Lendván, és a kézműves szakmában dolgoztak, csak később kezdtek kereskedelem-

8

A héber nyelvű könyv címlapja. mel foglalkozni. Pontos adataink a lendvai zsidó lakosságról csak az 1896-os Millenniumi emlékkönyvben találhatók. A második

világháború végén bekövetkezett tragédiájukról Varga Sándor a Lendvai Füzetek – Lendavski zvezki 12–13. számában írt részletesebben. Az izraeli Herzliya városban megjelent kiadás az eredetiben is található fotó- és dokumentumanyag mellett térképekkel és útmutatónak szánt bevezetővel is kibővült. A kiadvánnyal pedig a világ zsidóságának ama szándéka testesül meg, mely szerint minden zsidó felelős minden nemzettársáért. Más nemzetek számára is megfontolásra érdemes szemlélet…

latot sikerült kialakítani, így például a petesházi népdalkört és a Muravidéki Nótázókat. A két hazai együttesben közös, hogy mindkettő szakmai vezetését szintén Cseke József karnagy végzi immár egy évtizede.

A jól sikerült fellépés után előbb Dancs József, a néhány nap múlva jubiláló Muravidéki Nótázók vezetője köszöntötte a kamarakórust, kívánva még sok felejthetetlen, sikerekkel koronázott évet, majd Fehér Gabi, a Petesházi ME elnöke következett. Az elnök egy acéledényt és egy gyermeket (fumu-kalács) is átnyújtott a csoportnak, mondván: az „utánpótlás” se maradjon el!

Dragosics István emlékére Szőlőskertjeink, gyümölcsöseink és mezeink nemsokára ébredezni kezdenek téli álmukból, egy kiváló agrárszakember, természetbarát számára azonban sajnos lezárult a földi élet időszaka. Aki ismerte Dragosics Istvánt, nehezen hiszi el, hogy a mindig szorgoskodó, erős fizikummal megáldott agrárszakember szinte máról holnapra elosont közülünk. Ősszel még tervezett, erőteljesen tevékenykedett a szőlőben és kedvelt gyümölcsösében, a hótói-ritási mezőn, aztán a betegség szokatlan gyorsasággal kiszakította őt kedves családja, szerettei, barátai és ismerősei sorából. István a tágabb Lendva-vidék és a muravidéki magyarok első magasan képzett agrárszakembere volt, aki fiatal kora óta a szívén viselte a muravidéki mezőgazdaság ügyét. Sajnos nem mindig hallgattak a szavára, de amikor igen, akkor általában jó irányt vett egy-egy ágazat. Okleveles agronómusként, igazgatóként, szaktanácsadóként és a mezőgazdaság különböző területeit népszerűsítő szakemberként, valamint nyugdíjas éveiben magánvállalkozóként is maradandót alkotott térségünkben. A magyar média számára is mindig rendelkezésre állt, amikor segítségére, szakmai tanácsaira és véleményére igényt tartottak. Talán kevesebben tudják, azonban Dragosics István a magyar nemzeti közösség szervezettsége és intézményes megnyilvánulása vonatkozásában is fontos szerepet töltött be. A múlt század hetvenes éveitől rendszeresen képviselője volt az érdekvédelmi szervezetnek, bizonyos időszakban a Lendva Községi Magyar Nemzetiségi Oktatási-Művelődési Érdekközösség Végrehajtó Bizottsága alelnöki tisztségét is betöltötte. A rendszerváltás időszakában és a későbbi években is a Muravidéki Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Mezőgazdasági Bizottságában állandó szerepet vállalt, bizonyos ideig vezette is annak munkáját. Ez mellett a közösség szakmai képviseletében is közreműködött, magyarországi és szlovéniai programok keretében egyaránt. A magyarországi, különösképpen a zalai agrárszakemberekkel közvetlen, szerteágazó együttműködést ápolt. Volt azonban arra is mindig ideje, hogy a magyar nemzeti ünnepeket, valamint a különböző kulturális rendezvényeket és társadalmi szempontból fontos eseményeket látogassa. A különböző szakmai és társadalmi gondokat észlelő és általában felismerő, azokon mindig segíteni, javítani szándékozó, optimista beállítottságú egyéniség volt. Dragosics István távozása nagy űrt hagy maga mögött vidékünk és a muravidéki magyarság társadalmi életében, és különösképpen a mezőgazdaság terén. Emlékét őrizni fogjuk! Barátai és tisztelői, valamint a magyar nemzeti közösség intézményei

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . f e b r u á r 1 0 .


Klórmentes vízkezelés

Info

Szlovén idegenforgalmi delegáció Sárváron Tapasztalatcserére utazott Sárvárra egy fürdőigazgatókból, marketinges szakemberekből, szállodaigazgatókból álló szlovén delegáció. A találkozón részt vett Andrej Klasinc, a Szlovén Fürdőszövetség elnöke is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A megbeszélés fő pontja a Sárváron egyedülállóként alkalmazott klórmentes víztisztítás volt. Vancsura Miklós, a Sárvári Gyógyfürdő Kft ügyvezető igazgatója – és egyben a Magyar Fürdőszövetség elnöke – bemutatta a különleges ultraszűrős eljárást, mely egész Euró-

pában újdonságnak számít, és lehetővé teszi, hogy a fürdésre használt vizet klór hozzáadása nélkül is baktérium-mentesítsék és algátlanítsák. Az igazgató számokkal támasztotta alá az elért eredményeket. Elmondta, hogy az új családi fürdőközpont már kazánház nélkül épült, az elfolyó meleg víz hőjét is hasznosítják, és megújuló energiával, valamint hő-

szivattyúkkal biztosítják a hőellátást. A szakemberek leginkább technológiai, műszaki és üzemeltetési kérdéseket vitattak meg. A Szlovén Fürdőszövetség elnöke, Andrej Klasinc méltatta a Sárváron elért eredményeket, „nagy európai fürdővárosnak” nevezte Sárvárt, és elmondta, hogy a látogatószám alapján ha a sárvári fürdő Szlovéniában lenne, az ország harmadik

Szlovén és magyar idegenforgalmi szakemberek találkozója Sárváron. legnagyobb fürdője lenne. Ez a találkozás az első volt ugyan, de nem az utolsó, a

tárgyalások és az együttműködés építése márciusban Szlovéniában folytatódik.

Súlyosabb szabálysértés = magasabb bírság A súlyosabb közlekedési szabálysértést elkövetők magasabb bírságokkal számolhatnak, a kisebb szabálysértések bírsága pedig csökken. Akár 1200 euróba és 18 pontunkba is kerülhet a gyorshajtás. A közúti forgalomról szóló törvényt a képviselők decemberben fogadták el, április 1-jével lép életbe, július 1-jével pedig már alkalmazni is fogják az új jogszabályt.

A súlyosabb bírságok közé tartozik az autópályán ellentétes irányba vezetés: ez a jövőben 1200 eurós bírság mellé 18 büntetőpont levonását is jelenti az elkövetőnek. A gyorshajtók is majd mélyebbre nyúlhatnak a pénztárcájukba, így lakóövezeten belül (ahol általában a 30 km/órás sebesség engedélyezett) ha 30 km/órával túlhaladják az engedélyezett sebességet, akkor legalább

1200 eurós bírsággal és 18 ponttal számolhatnak. Lakott településen belül a következőképpen alakulnak a bírságok: 100 euró 10 km/h túllépésre, 300 euró 20 km/h túllépésre, 500 euró 30 km/h túllépésre, 1000 euró 40 km/h és 1200 euró 50 km/h-ig való túllépésre, valamint a pénzbírság mellé pontok is járnak. Alkohol fogyasztása esetében (0,24 milligramm

alkohol 1 liter levegőben) a legalacsonyabb bírság 300 euró, a legmagasabb pedig 1200 euró (0,52 milligramm alkohol 1 liter levegőben). Azok, akik elveszítik jogosítványukat, kötelesek lesznek orvosi vizsgálaton részt venni, valamint a biztonságos vezetést szolgáló továbbképzésen és egyéb rehabilitációs programokon. Azokra a szabálysértésekre, amelyek hatása általában

nem jár súlyosabb következményekkel a forgalomban, a bírság csökken. Ezek közé tartozik az áru fel- és lerakása, a rendőr által adott jelek figyelembe nem vétele. A törvény továbbá azt is kimondja, hogy fél éven belül az útvonalak mellől el kell távolítani az elektronikus táblákat, amelyek negatívan befolyásolhatják a közlekedést, illetve a sofőröket. Horváth Ferenc

Budapest – Magyarországon egyre több átlagember – nem csak a profi befektetők – érdeklődik a befektetési

me jelent. Az ékszerarany nem, mert – esetleg gyorsan csökkenő – értékét a divat határozza meg.

nagyobb teherautókra és a buszokra is vonatkozik majd. Olyan speciális lámpákról van szó, amelyek alkalmasak a nappali világításra, és kevés energiát fogyasztanak. A bizottság emlékeztetett arra, hogy azokban az országokban, ahol már kötelező a nappali világítás, nagyon kedvezőek a tapasztalatok.

a hagyományostól, mert nem a vírus felszíni burkán lévő fehérjéket támadja, hanem a vírus belsejében lévő fehérjéket. A hagyományos influenza

Oxford – Sikeres az univerzális influenzaoltás tesztje: brit kutatók sikeresen teszteltek egy vakcinát, amely többféle influenzatörzs ellen működőképes lehet. Az oxfordi egyetem kutatói által kifejlesztett új vakcina működési módja eltér

elleni oltások arra késztetik a szervezetet, hogy termeljen antitesteket az influenza vírusa ellen. Ezzel szemben az új eljárás a T-sejtek termelődését fokozza, amelyek a fertőzött sejteket azonosítják és pusztítják el.

hétről hétre Ljubljana – A legrangosabb szlovén kulturális díjat, a Prešeren-díjat az idén Miroslav Košuta költő és Anton Nanut zeneszerző vette át a kultúrünnep előestéjén, február 7-én rendezett központi állami ünnepségen. A Prešeren-alap kitüntetett művészei pedig Emil Filipčič író, Zlatko Kaučič zeneszerző, Janja Majzelj színművész, Jure Miklavc ipari tervező, Lila Prap író és illusztrátor, valamint Branko Robinšak operaénekes.

EU – Az Európai Unióban hétfőn életbe lépett az a szabályozás, amelynek értelmében minden új személyautót és kisteherautót kötelezően arany iránt. Az elemzők szerint 1997 óta nem volt ilyen rossz hónapja a befektetési aranynak, mint a január, amikor unciánként (1 uncia = 31,1 gramm) 1.423 dollárról 1.300 dollárra esett az ár. Hosszú távú befektetést viszont csak a tömbarany és az arányér-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . f e b r u á r 1 0 .

nappali világítással kell felszerelni. Az Európai Bizottság közlése szerint másfél év múlva ugyanez az előírás a

9


Info a mai napon... Február 10-én történt: 1763 A párizsi békével véget ér az angol–francia gyarmati háború, Franciaország elveszti észak-amerikai gyarmatait. 1807 Megszületett Batthyány Lajos gróf, Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke. 1853 Elkezdik építeni a Budai Várhegy alatti alagutat, melynek ötletadója Széchenyi István volt. 1890 Megszületett Borisz Leo­nyi­do­ vics Paszternak, Nobel-díjas orosz költő, író. 1898 Megszületett Bertolt Brecht német író, rendező. 1910 A Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Bizottságának megalakulása. 1919 Megszületett Komlós Juci színművésznő, 2002-től a Nemzet Színésze.

visszapillantó

1981. február 12-én, 6. szám

A lendvai építőtelepek

magyar sajtó a nagyvilágban

Bécsi Napló – az ausztriai magyarok újságja Csortán Tünde

1980 márciusától, három évtizede jelenik meg az ausztriai magyarok újságja, a Bécsi Napló (honlap: www.becsinaplo.eoldal. hu). Az egyetlen Ausztriában szerkesztett magyar nyelvű lap tulajdonosa és kiadója az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége. Az emigráns magyarok lapjaként induló folyóirat, amit egykor csak titokban, csempészve lehetett bejuttatni Magyarországra, pártpolitikától független, az európai integrációt támogató és az európai kisebbséget támogató jellegű kiadvány. Az előfizetési díjak mellett az Illyés Közalapítványtól és az osztrák államtól kapott támogatásokból tartják fenn a lapot. A munkatársak díjazás nélkül dolgoznak, mivel a források így is szűkösen fedezik a lap önköltségét. Lapzárta minden páratlan hónap 15-én van, és hó végén jelenik meg az évi 6 szám 12 oldalas terjedelemben, 2500 példányszámban.

10

Az újság vételára 2 euró. Több országban vannak állandó terjesztői: az Amerikai Egyesült Államokban, Angliában, Hollandiában, Kanadában, Magyarországon, Németországban, Svájcban, Svédországban, és vannak előfizetői EUállamokból, Svájcból, az

nelemről és irodalomról szóló cikkek, foglalkozik a magyar kisebbség aktuális helyzetével, jogaival, demográfiájával, oktatásával, nevelésével, lehetőségeivel, a magyar találmányokkal, évfordulókkal, nemzeti ünnepekkel és az emigráció traumáival is. Az alábbi-

Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Dél-Amerikából és Ausztráliából is. A Bécsi Napló szerkesztőségi munkáját tizenegy újságíró végzi, főszerkesztője Deák Ernő, Európa-érmes (Szabadelvű Médiaműhely-díj) újságíró. A folyóirat alapvető tematikája az ausztriai és a többi kisebbségi magyarság: múltja, jelene és jövőjének előrevetítése. Ennek kapcsán megtalálhatók a magyar törté-

akban az érdekesebbeket említjük meg. „Természete már ez a magyar embereknek – Életmód, szokások, észjárások, lelkület” című, Dr. Kósa László egyetemi tanár 2010-es felsőpulyai előadásának sorozatszerű kiadása. A „Sikeres tanévet zárt a Bécsi Magyar Iskola” cikk arról számol be, hogy a 2002-ben indított Bécsi Magyar Iskolát 2010-ben már 241 gyermek rendszeresen látogatja 13 csoportra oszt-

va, heti egy-, illetve kétszeri 120 perces magyar anyanyelvű oktatás céljából és ahol megalakult az Ifjúsági klub a nagyobbaknak és Baba-mama klub a picinyeknek. A „Határok nélkül” rovat „Megszámláltattunk” című cikkéből megtudhattuk, hogy 2010-ben megközelítőleg 30.000 magyar nemzetiségű él Ausztria területén. A „Véleménykutatás az ausztriai magyarok körében” címűből kiderült, hogy az ausztriai magyarok nagy százaléka óhajtja az 1976-os népcsoporttörvény módosítását, a magyar nyelv és irodalom oktatását a magyar nyelv mint népcsoport nyelv fennmaradása érdekében. A „Közöttünk élnek” sorozat pedig a nagyvilágban élő magyar honfitársaink érdekes életútjának beszámolója. Ugyanakkor olvashatunk a Bornemis�sza Péter Társaság 50 éves jubileumáról, a Magyar Cserkészet 100 éves évfordulójáról, a Szent István Egylet ösztöndíjainak kiosztásáról, amivel több mint 200 magyarul tanuló diákot

támogattak 5 ország 11 iskolájából, Erkel Ferenc születésének bicentenáriumáról, az Európa-érem (újságírás) és a Rotary díjak (magyar irodalom) kiosztásáról, a technikai és tudományos kiválóságainkhoz tartozó magyarjainkról és vívmányokról, mint ahogyan Gyugyi László ANTROSOLO hibrid autójáról és az ennek alapján készülődő MOVED robogóról. Közölt tudósításai, eseményei nem csak Ausztriával és Magyarországgal kapcsolatosak, a „Nemzetközi sajtószemle” rovatban olvashatunk – a fontosabbakat említve – a Financial Times (USA), New York Times (USA), Le Figaro (FR), (Kurier (AT), El Mundo (ES), Süddeutche Zeitung (DE) érdekesebb híreiből is. Az utolsó lapon az újság beszámol az újabban megjelent magyar könyvekről, kortárs verseket és elbeszéléseket közöl, a „Kulturális kaleidoszkóp”ban pedig előre ismerteti, melyik eseményen vagy programon hol és mikor lehet részt venni.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . f e b r u á r 1 0 .


Info

Valentin-napi tippek A Valentin-nap nem csupán a fiatal szerelmesek ünnepe. Valójában egy kissé erőltetett ünnepnap, amikor minden áruház és a média arra késztet bennünket, hogy költekezzünk, pedig még ki sem hevertük a karácsonyi kiadásokat és az év végi kiárusításokat. Azonban férfiolvasóink számára örömmel közöljük, hogy a legtöbb nő nem egy újabb ajándékra vágyik, hanem egy kis extra figyelmességre, ami nem kerül sok pénzbe, csak kreatív energiába.

praktika Természetesen a legegyszerűbb A megoldás az, ha foglalunk egy asztalt egy étteremben, ahol átadunk kedvesünknek egy ajándékot – de ez nem igazán egyedi, ugye, hiszen ezt bármikor meg lehet tenni! Inkább, ha lehet, a Valentin-napot vegyük ki titokban szabadságként és lepjük meg a párunkat egy romantikus vacsorával vagy ebéddel. Íme néhány ötlet: Gyerekeinket adjuk le a

nagyszülőkhöz – lehetőleg éjszakára is. Készítsünk kis kártyás üzeneteket és ezeket dugjuk el párunk zsebében, pénztárcájában, a tükör mögé, a párna alá stb. Ezek lehetnek romantikus idézetek vagy saját szavainkkal kifejezve az, hogy mit jelent a kedvesünk számunkra. Lehet egy láncfonal játék is, amely egy eldugott ajándékhoz vezet – minden kártyán adjunk egy kulcsszót a következőhöz, természetesen az utolsó vezessen egy speciális ajándékhoz vagy egy üveg pezsgőhöz...

Díszítsük fel a lakást Fújjunk fel léggömböket, ezekbe rejthetünk csokoládét, romantikus üzeneteket, kisebb ajándékokat (pl. ékszert) is! Gyújtsunk gyertyákat, helyezzük őket polcokra, tucatjával az asztalra vagy a hálószobában az ágy köré! Szórjunk vörös vagy pink rózsaszirmokat a hitvesi ágyra! Engedjünk forró fürdővizet tíz perccel párunk hazaérkezése előtt. Illatosítsuk néhány csepp aromás olajesszenciával

étel, erő, egészség

és dekoráljuk rózsaszirommal. A fürdőszobát dekoráljuk gyertyákkal – a fürdőkádat körbe lehet venni mécsesgyertyákkal. Készítsünk elő egy üveg pezsgőt – amíg kedvesünk felfrissül, addig tálaljuk fel a vacsorát. Ha nem tudjuk kivenni az egész napot szabadságként, talán sikerülhet egykét órával korábban elszabadulni a munkahelyről, amely elég arra, hogy a fenti tippek némelyikét kivitelezzük. Íme néhány gyors ötlet: Készítsünk villásreggelit, amit fogyasszunk el közösen az ágyban! Előző nap küldjünk egy Valentinlapot kedvesünk munkahelyére, vagy küldjünk neki

virágot! Készítsünk vagy készíttessünk egy speciális Valentin-ajándékot! Fizessünk be egy romantikus hétvégére Például egy wellnessvagy kastélyszállodába, a foglalás visszaigazolását dugjuk el a fenti tippek alapján! Rendeljünk valami egyedi ételt – vagy foglaljunk asztalt egy különleges étteremben. Ha az utolsó pillanatra hagyjuk a Valentin-napi meglepetést, persze sokkal nehezebb lesz a megvalósítása. (Tipp: ha kifogytunk az időből, vegyünk irányba egy ékszerboltot – egy nő soha nem mond nemet egy ékszernek!)

MURASZOMBATI EGÉSZSÉGVÉDELMI INTÉZET

prim. mag. Branislava Belović, dr. med.

A karfiol védi az egészséget Minél gyakrabban fogyasszunk karfiolt! Védi és erősíti egészségünket. A férfiakat védi a prosztatarák ellen. Emellett

véd a bélrák és a mellrák ellen is. A karfiol könnyen emészthető zöldségféle, ezért nagyon alkalmas a különféle diéták alkotó-

elemeként alkalmazni. Fogyasztása hozzájárul más krónikus betegségek kockázati tényezőinek csökkentéséhez is. Az

artritiszben szenvedő betegeknek nagyon ajánlott. Hogy minél jobban kifejtse a hatását, ne főzzük sokáig. A szabadban fejlődő karfiolban a fény hatására sokkal gyorsabban lebomlik a benne található nitrát. Sokféle-

képpen felhasználható, próbáljuk ki a belőle készült krémlevest, a főtt karfiolt hozzáadhatjuk rizottóhoz is. Meghinthetjük reszelt sajttal és a sütőben megsütjük. Kitűnő összetevője a különféle egytálételeknek.

Karfiolsaláta paradicsommal

Sült karfiol

• 1 fej karfiol • 4 paradicsom • 1 zöldpaprika • 1 pirospaprika • Ecet, só, bors, szerecsendió • 1 kiskanál mustár • Olaj, petrezselyem

• 1 karfiol • 3 kanál olívaolaj • Köménymag, aszalt, zúzott feferóni, vagy egy fél friss vagy eltett feferóni • Koriander • 10 dkg durvára őrölt, hámozott mandula • Só • Egy citrom leve • 10 dkg reszelt sajt (25%-os zsírtartalmú)

A karfiolt forró vízben megfőzzük. A paprikát csíkokra, a paradicsomot szeletekre vágjuk. Egy üvegtálba beletesszük a zöldséget. Leöntjük a páclével, amelyet a következőképpen készítünk el: a vizet, ecetet, olajat, szerecsendiót, borsot és felaprított petrezselymet elkeverjük. Ízlés szerint sózzuk, néhány órára a hűtőszekrénybe tesszük. A páclét végül a zöldségekre öntjük.

A karfiolt rózsáira szedjük és pár percig főzzük – kemény állagú maradjon. Leszűrjük. Elkeverjük a fűszereket, a citromlevet és olajat, majd hozzáadjuk a jól leszűrt karfiolt. Elkeverjük. Kisebb tepsibe helyezzük és megsütjük. Meghintjük sajttal és még 5 percig sütjük.

" N É P Ú J S Á G 2 0 11 . f e b r u á r 1 0 .

" 11


Info február 11. péntek Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:20 Tudományos műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Turbulencia, Ars 360, ism., 14:25 Szlovén villanások, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Különleges ajánlat, 18:00 Lelki villanás, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:50 Öko-villanások, 20:00 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 20:30 Egészségünkre!, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:10 Símagazin, 9:40 Garmisch P.: Lesiklás, nők, 11:25 A hírnök, Európai magazin, ism., 12:25 Fekete fehér idők, Fejjel a bulira, ism., 13:10 Az egyetem, 13:40 Garmisch P.: Műlesiklás, nők, 15:00 Idegenforgalmi műsor, A kép képe, ism., 15:50 Circom regional, 16:15 Tengermelléki mozaik, 16:50 Garmisch P.: Szuperkombináció, nők, 17:55 Škofja Loka: Union Olimpija – Krka, kosárlabda-mérkőzés, 19:45 Fort Kent: Biatlon-vk, 21:00 Kingdom – angol sorozat, 21:50 A kereszt titkai: Összeesküvés Mária Magdolna ellen – angol dok. sorozat, ism., 22:40 Az utolsó lövés – olasz film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:35 Körzeti magazinok, 14:30 Átjáró, 15:00 Nemzet és védelem, 15:30 Sírjaink hol domborulnak…, 16:00 Zegzugos történetek, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Teadélután, 17:40 India – 18:30 Házaspárbaj Álmok útján – brazil sorozat, 18:30 Házaspárbaj – olasz sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Üdítő, 21:05 Az Este, 21:40 Este találkozunk! – francia film, 23:15 Barangolások öt kontinensen, 23:45 Hírek, 23:55 Prizma, 0:15 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:20 Vészhelyzet – am. sorozat, 15:10 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 16:15 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:15 NekedValó, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 CSI – A helyszínelők – am. sorozat, 22:25 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:20 Pokerstars.net, 0:20 Reflektor, 0:35 ittHON, 0:55 Döglött akták – am. sorozat, 1:45 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:05 Árva angyal – mexikói sorozat, 11:50 Meglógtam a Ferrarival – am. film, 13:35 EZO.TV, 14:45 Sentinel – am. sorozat, 15:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:35 Marina – mexikói sorozat, 17:35 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Ezek megőrültek!, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Roszban – magyar sorozat, 21:20 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 22:20 Zsaruvér – am. sorozat, 23:20 Hősök – am. sorozat, 0:20 Tények este, 0:50 EZO.TV, 1:50 Smallville – am. sorozat.

Duna Tévé

február 12. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 9:40 Grimm-mesék: A két testvér – német film, 10:40 Éjféli klub, Nemzetközi látóhatár, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Zenés emlékek Boris Kopitarral, 14:20 Csokoládé a főnöknek – német film, 15:55 Szombat délután, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat délután, 18:25 Mezsgyék, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Fogjunk össze a mammográfért, 22:00 Hírek, 22:40 Az arany hatvanas évek, 23:40 Gandzsa – am. sorozat, 0:45 Szlovén magazin, 1:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:40 Az időn át, 10:10 Különleges ajánlat, ism., 10:40 Garmisch P.: Lesiklás, férfiak, 13:00 Circom regional, Tengermelléki mozaik, ism., 14:05 Lilaprap – dok. műsor, 15:00 Labdarúgás – összefoglaló, 15:55 Vikersund: Síugró-vk, 17:55 Fort 17:55 Fort Kent: Biatlon-vk Kent: Biatlon-vk, 20:25 Škofja Loka: Kosárlabda-mérkőzés, elődöntő, 22:15 Televíziós hírek – am. film, 0:25 A végzetes baleset – am. sorozat, 1:10 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:45–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Sztársáv, 12:45 Autóvízió, 13:15 Egészségábécé, 13:45 A Himalája ösvényei – koreai dok. sorozat, 14:50 Kincskereső, 15:20 Magyarország, 15:50 Szellem a palackból..., 16:20 Aranymetszés, 17:15 Hogy volt!?, 18:25 Lovas a sötétben – olasz sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 SzerencseSzombat, 21:00 Az ábécés gyilkos – am. film, 22:40 Hírek, 22:55 Szökésben – am. film, 0:55 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 11:25 Házon kívül, 12:00 Híradó, 12:10 Autómánia, 12:45 Tuti gimi – am. sorozat, 13:35 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 14:05 Édes, drága titkaink – am. sorozat, 15:00 Őslények kalandorai – angol 16:05 Mindenem sorozat, 16:05 Mindenem a a tánc tánc – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 ValóVilág, 22:10 Bad boys 2. – am. film, 1:00 Helyszíni szemle – német sorozat, 2:00 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 12:15 Babavilág, 12:45 Sentinel – Az őrszem – német sorozat, 13:40 Sliders – am. sorozat, 14:40 Az Ügynökség – am. sorozat, 15:35 Álomgyári feleség – am. sorozat, 16:30 Duval és Moretti – francia sorozat, 17:35 Luxusdoki – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Magellán, 19:35 Gagyi mami 2. – am. film, 21:30 Menekülés Los Angelesből – am. film, 23:30 A könnyek völgye – am. film, 1:00 EZO.TV, 2:00 Kalandjárat.

Duna Tévé

5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Kikötő, 14:25 Valóságos kincsesbánya – magyar sorozat, 14:55 Dűlők szolgái – magyar sorozat, 15:10 A mesék háza – magyar film, 15:40 Mundi Romani – magyar sorozat, 16:05 Beavatás, 16:20 Anya, az állatorvos – német sorozat, 17:15 Térkép, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Híradó, 19:15 Férjhez mész, mert azt mondtam – am. film, 21:00 Váltó, 21:10 A balga dáma – spanyol film, 22:50 Repedés – lengyel film, 0:15 Kikötő, 0:35 Híradó, 1:00 Cigányút – magyar film.

7:35 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Isten kezében, 12:30 EtnoKlub, 13:45 Daktari – am. sorozat, 14:40 Balatoni utazás – magyar sorozat, 15:10 Kisenciklopédia – francia sorozat, 15:20 ISIS Open Nemzetközi táncverseny, 16:20 Talpalatnyi zöld, 16:50 Pannónia 3 keréken – magyar dok. sorozat, 17:30 Kirakat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 A zene az kell, 19:30 Egy férfi és egy nő – francia film, 21:10 Dunasport, 21:25 Lélek Boulevard – magyar film, 21:55 Randi az oltárnál – am. film, 23:30 Kis Moszkva – lengyel film, 1:35 Híradó.

február 13. vasárnap

február 14. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:50 Hallgassunk a csöndre, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:15 Egészségünkre!, ism., 14:30 Alpok–Duna–Adria, 15:00 Vasárnap délután, 17:00 Hírek, 17:15 Vasárnap délután, 21:45 Branko 18:10 Első és második, 18:30 Robinšak Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A portréja hét tükre, 20:00 Ismét itthon, 21:45 Branko Robinšak portréja, 22:35 Hírek, 23:15 Sherlock – angol sorozat, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:30 Az időn át, 7:50 Glóbusz, ism., 8:25 Turbulencia, ism., 9:15 Gyerekműsor, 10:40 Garmisch P.: Lesiklás, nők, 12:10 Lynx-magazin, 13:05 Sport-bolygó, 13:40 Vikersund: Síugró-vk, 15:55 Fort Kent: Biatlon-vk, 16:55 Škofja Loka: Kosárlabda-mérkőzés, döntő, 18:50 Sí-magazin, ism., 19:25 Podgorica: Budučnost – Krim, kézilabda-mérkőzés, nők, 21:00 Lottó, 21:10 Fort Kent: Biatlon-vk, 22:00 Napjaink hőse – orosz sorozat, 22:55 Zenés műsor, 0:15 Sürgős esetek – osztrák sorozat.

Magyar Tévé 5:50 Híradó, 9:05 Így szól az Úr!, 9:15 Vallási műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Sport7, 13:00 Fogadóóra, 13:30 Kul-túra 2010, 14:00 Gyerekjáték a számítógép – dok. sorozat, 14:10 Hogy volt!?, 16:00 Éjfélre kiderül – magyar film, 17:25 Panoráma, 17:55 Magyarország története, 18:25 Lovas a sötétben – olasz sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Szempont, 21:00 24 – am. sorozat, 21:45 Aranymetszés, 22:40 Hírek, 22:55 A Győri Filharmonikus Zenekar hangversenye, 0:00 Koncertek az A38 hajón, 1:45 Orvvadászok éjszakája – francia dok. film.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 11:35 MeneTrend, 12:00 Híradó, 12:10 Havazin, 12:40 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 13:05 Robin Hood – angol sorozat, 15:00 Doktor Addison – am. sorozat, 15:50 Eltűntnek nyilvánítva – am. sorozat, 16:55 Nő a köbön – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 ValóVilág, 20:00 Csak barátok – am. film, 22:00 Heti hetes, 23:20 Így készült, 1:30 Portré.

TV2 6:45 TV2-matiné, 11:15 Stahl konyhája, 11:45 Kalandjárat, 12:15 Borkultusz, 12:45 Sliders – am. sorozat, 13:40 Monk – am. sorozat, 14:35 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai – olasz sorozat, 15:35 Sheena, a dzsungel királynője – am. sorozat, 16:30 Két cowboy New York-ban – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 A szuper exnőm – am. film, 22:00 Frizbi, 23:00 Bionic Women – am. sorozat, 23:55 Mária, a skótok királynője – angol film, 2:05 EZO.TV, 3:05 Napló.

Duna Tévé 7:40 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Élő egyház 12:30 Élő népzene, 13:00 Csellengők, 13:25 Hahó, Öcsi! – magyar film, 14:50 Dunáról fúj a szél, 15:00 Család-barát, 16:10 Vannak vidékek – magyar sorozat, 17:10 Mese, 17:40 Arcélek, 18:00 Híradó, 18:25 Heti hírmondó, 19:10 13:25 Hahó, Öcsi! Egy kis művészet, 19:20 Kikötő extra, 20:00 Család-barát, 21:00 Dunasport, 21:00 Emma – angol film, 23:05 Divathét, 23:35 Figaro házassága – magyar operafilm, 2:35 Benyovszky Móric és a malgasok földje – magyar sorozat, 3:35 Híradó

7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Kilátás a..., 17:40 Mi minden van az ételünkben? – angol dok. műsor, 18:25 A 3X3 plusz 6 sorsolása, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 A Hét, 21.00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:00 Glóbusz, 23:35 Zenés est, 1:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:10 Megyünk síelni, ism., 9:40 Garmisch P.: Lesiklás, férfiak, 11:25 Szombat délután, ism., 13:40 Garmisch P.: Műlesiklás, férfiak, 15:05 Hallgassunk a csöndre, A kép képe, ism., 16:00 Különleges kínálat, 16:25 Garmisch P.: Szuperkombináció, férfiak, 17:25 Két öreg bömbölő – angol sorozat, Alpok–Duna–Adria, ism., 18:30 Első és második, ism., 18:55 Fejjel a bulira, 19:25 Az egyetem, 20:00 Pokoli választás, 20:50 Albert Kahn csodálatos világa – angol dok. sorozat, 21:45 Aranyfüst, 22:15 Menedék – angol film, 23:50 Eltemetve a tengerben – kanadai dok. műsor.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:35 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Átjáró, 15:05 Szülőföldjeim, 16:05 Emberek a természetben – magyar sorozat, 16:30 Híradó, 16:55 Teadélután, 17:45 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:35 Házaspárbaj – olasz sorozat, 19:30 Híradó este, 21:40 Bolondos 20:05 Kékfény, 21:05 Az Este, vakáció 21:40 Bolondos vakáció – magyar–román film, 23:05 Tizenkét kőmíves, 23:35 Hírek, 23:45 Prizma, 0:30 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:20 Vészhelyzet – am. sorozat, 15:15 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 16:15 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:15 NekedValó, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Dr. Csont – am. sorozat, 22:20 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 23:25 Poker after dark, 0:20 Reflektor, 0:35 Döglött akták – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:10 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:00 3 nindzsa nem hagyja magát – am. film, 13:35 EZO.TV, 14:45 Sentinel – am. sorozat, 15:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:35 Marina – mexikói sorozat, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Ezek megőrültek! – magyar so12:00 3 nindzsa nem rozat, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar hagyja magát sorozat, 21:20 NCIS – am. sorozat, 22:20 Gyilkos számok – am. sorozat, 23:20 Elit egység – kanadai sorozat, 0:20 Tények este, 0:50 EZO.TV, 1:20 Az őrület vonzásában – francia film.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Kikötő, 14:25 A világörökség kincsei – német sorozat, 14:45 India és Nepál – spanyol dok. sorozat, 15:45 Liszt rapszódiája – kanadai film, 16:30 Kisenciklopédia – francia sorozat, 16:45 Heuréka!, 17:15 Térkép, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 18:55 Derrick – német sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 20:40 Idézés – magyar dok. film, 22:10 Váltó, 22:25 Sportaréna, 23:10 Áldozatok 1944/45 – szerb dok. sorozat, 0:30 Beavatás, 0:45 Kikötő, 1:05 Híradó.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . f e b r u á r 1 0 .


Info február 16. szerda

február 15. kedd Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 12:00 Branko Robinšak portréja, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Glóbusz, ism., 14:00 Lelki villanás, A lélek horizontja, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Kanapé, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Velencei Koper – dok. film, 18:05 Tudományos műsor, 18:30 Az Astro sorsolása, 18:40 Rajzfilm, 22:00 Anton 19:00 Híradó, 20:00 A háromszög, Nanut portréja 21:00 Dosszié, 22:00 Anton Nanut portréja, 23:00 Helyes ötlet, 23:30 Albert Kahn csodálatos világa – angol dok. sorozat, Hírek, 0:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggelt, 12:35 Vasárnap délután, ism., 15:10 Zenés emlékek Boris Kopitarral, ism., 16:05 Idegenforgalmi műsor, Jó napot, Koroška!, ism., 17:00 A hírnök, 17:25 Hidak: Kanapé, ism., 18:00 A vasfüggöny – angol dok. műsor, 18:50 Impro TV, 19:15 Tranzisztor, 20:00 Érdekel a könyv, 20:30 Babilon.tv, 21:00 A császárság – orosz sorozat, 21:50 Brane Rončel a színfalak mögött, 23:35 Fivérem esküvője – francia film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:35 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Átjáró, 15:05 Alma Mater, 16:00 Tudástár 2011, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Teadélután, 17:35 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:25 Házaspárbaj – olasz sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Önök kérték!, 21:05 Az Este, 21:40 Joanne Kilbourn rejtélyei: Halálos tavasz – kanadai film, 23:10 Szellem a palackból..., 23:40 Hírek, 0:05 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:20 Vészhelyzet – am. sorozat, 15:15 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 16:15 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:15 NekedValó, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Casino – magyar sorozat, 22:20 Döglött akták – am. sorozat, 23:25 XXI. század, 0:00 Totál szívás – am. sorozat, 1:05 A hatalom hálójában – am. sorozat, 2:00 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:10 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:00 A 3 nindzsa visszarúg – am. film, 13:35 EZO.TV, 14:45 Sentinel – am. sorozat, 15:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:35 Marina – mexikói sorozat, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Ezek megőrültek!, 20:00 Aktív, 20:05 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 20:35 Bajnokok Ligája, 23:20 A médium – am. sorozat, 0:20 Tények este, 0:50 EZO.TV, 1:20 Egy hét Pesten és Budán – magyar film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:25 Talpalatnyi zöld, 14:55 A világörökség kincsei – német sorozat, 15:05 Kisenciklopédia – francia sorozat, 15:20 Világvallások nyomában – magyar sorozat, 16:10 A tészta útja – angol sorozat, 17:15 Térkép, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Széchenyi napjai – magyar sorozat, 19:50 Egy kis 20:40 Felfelé művészet – spanyol sorozat, a lejtőn 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 20:40 Felfelé a lejtőn – magyar film, 22:05 Kikötő, 22:50 Váltó, 23:00 Divathét, 0:55 Kikötő, 1:15 Híradó.

Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, Hallgassunk a csöndre, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Turbulencia, 18:25 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Távozások – am. film, 21:35 Kilátás a..., 22:00 Visszhangok, 23:05 Kerekasztal, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Zenés műsor, ism., 10:40 Garmisch P.: Alpesi sí – csoportos, 13:15 Ismét itthon, Aranyfüst, ism., 15:15 Impro TV, A nyolcadik nap, ism., 16:10 Babilon.tv, ism., 16:35 Garmisch P.: Alpesi sí – csoportos, ism., 17:40 Fekete-fehér idők, 18:00 Mi minden 20:00 Leonard Cohenvan az ételünkben? koncert – angol dok. műsor, Pokoli választás, ism., 19:50 Lottó, 20:00 Leonard Cohen-koncert, 21:00 Turbofolk a Triglav alatt – dok. műsor, 21:30 A szomjas ország – dél-afrikai film, 23:10 Jazz.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:35 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Átjáró, 15:05 A magányos cédrus – magyar film, 16:00 Optika, 16:40 Körzeti híradó, 16:50 Teadélután, 17:45 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:35 Házaspárbaj – olasz sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Rózsaágy – ausztrál sorozat, 21:05 Az este, 21:40 Joanne Kilbourn rejtélyei: Véres ítélet – kanadai film, 23:10 Múlt-kor, 23:40 Hírek, 0:05 Ma reggel, 2:00 Kalandozó.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:20 Vészhelyzet – am. sorozat, 15:15 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 16:15 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:15 NekedValó, 18:30 21:25 Osztály, vigyázz! Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Osztály, vigyázz! – am. film, 23:20 A felkelés – indiai film, 2:15 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:10 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:05 Winnetou és a félvér Apanatschi – olasz western, 13:35 EZO.TV, 14:45 Sentinel – am. sorozat, 15:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:35 Marina – mexikói sorozat, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Ezek megőrültek! – magyar sorozat, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Dr. House – am. sorozat, 22:20 Szellemekkel suttogó – am. sorozat, 0:20 Tények este, 0:50 EZO. TV, 1:20 Esze semmi, fogd meg jól! – kanadai film.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Kikötő, 14:25 Aqua – spanyol sorozat, 15:20 Miért éppen Magyarország? – magyar dok. sorozat, 16:45 Nyelvőrző, 17:15 Térkép, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:00 Széchenyi napjai – magyar sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 20:40 Tíz kenu – ausztrál film, 22:20 Váltó, 22:35 Titkos társaságok – argentin dok. sorozat, 23:20 Közelebb Kínához – magyar sorozat, 23:50 Kikötő, 1:40 Híradó.

február 17. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, ism., 11:35 Kerekasztal, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Studio city, ism., 14:25 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Határtalan, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 A kereszt titkai: A templomosok megpróbáltatása – angol dok. sorozat, 18:25 A lóhere, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:00 A kép képe, 23:30 F. M. Dosztojevszkij: A félkegyelmű – színházi előadás, 1:20 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terepjáró, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . f e b r u á r 1 0 .

Február 10-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 9:40 Garmisch P.: Óriás műlesiklás, nők, 1. futam, 11:20 Fiatal virtuózok, 12:45 Tévéshop, 13:10 Garmisch P.: Óriás műlesiklás, nők, 2. futam, 14:20 Velencei Koper – dok. műsor, ism., 14:55 Tudományos műsor, 15:15 Európai magazin, 15:45 Segítsünk egymásnak, 16:20 Labdarúgás – összefoglaló, 17:10 Garmisch P.: Óriás műlesiklás, nők, ism., 18:55 Nápoly: Napoli – Villareal, labdarúgó-mérkőzés, 21:00 Sevilla: Sevilla – Porto, labdarúgó-mérkőzés, 22:55 Labdarúgás – összefoglaló, 23:25 Wallander – angol sorozat.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:35 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Átjáró, 15:05 Összhang, 16:00 Van öt perce?, 16:05 Emberek a természetben – magyar sorozat, 16:30 Hírek, 21:40 Feltépett szerb 16:55 Teadélután, sebek 17:45 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:35 Házaspárbaj – olasz sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Jelfogó, 21:05 Az Este, 21:40 Feltépett szerb sebek – am. film, 23:15 A rejtélyes XX. század, 23:45 Hírek, 0:10 Ma reggel, 2:05 Kalandozó.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:20 Vészhelyzet – am. sorozat, 15:15 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 16:15 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:15 NekedValó, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Száguldó erőd – am. film, 23:30 Házon kívül, 0:05 Odaát, 1:05 Reflektor, 1:15 Infománia.

Súlypont: stúdióbeszélgetés a népszámlálásról (ismétlés: csütörtökön 17.00-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Február 11-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Hidak: benne riport az iskolai vállalatok vásáráról (az ismétlés elmarad) Február 15-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:30 A folyó – am. film, 13:35 EZO.TV, 14:45 Sentinel – am. sorozat, 15:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:35 Marina – mexikói sorozat, 17:35 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Ezek megőrültek!, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Papás-mamás – angol film, 23:30 Bostoni halottkémek – am. sorozat, 0:25 Tények este, 0:55 EZO. TV, 1:25 Hajsza a gyémántok nyomában – am. film.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Kikötő, 14:25 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – dok. sorozat, 14:55 Védett szépségeink – magyar sorozat, 15:25 Bacardi – A rum legendája – kanadai film, 16:20 Elsüllyesztett arzenál – kanadai film, 17:15 Térkép, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:00 Kanyini – Negyvenezer éves kultúra – ausztrál film, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 20:40 Floyd Spanyolországban – angol sorozat, 21:10 A nyitány – thaiföldi film, 23:00 Váltó, 23:15 A Karamazov testvérek – orosz sorozat, 0:45 EtnoKlub, 1:55 Kikötő, 2:15 Híradó.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Kanapé: ifjúsági műsor, benne beszélgetés a Csík zenekarral, Leo és Fred és Divatsarok (ismétlés: kedden 17.25-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Február 16-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne ismét jelentkezik Iskolapad című rovatunk (az ismétlés elmarad) Február 17-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Határtalan: a szombathelyi és a lendvai tévéstúdió közös műsora (az ismétlés elmarad) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzatának (Népújság, 44/2006, 1/2007) 18. szakasza alapján a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa a 2011. február 26-án megtartott, 2. rendszeres ülésén elfogadta a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzatának módosítását 1. cikkely A 21. cikkely oly módon módosul, hogy a következőképpen hangzik: A tanács állandó és ideiglenes bizottságokat alapít. Az állandó bizottságok a tanács tanácsadó szervei. A tagok száma öt, és legalább egy tag a tanács tagjai köréből kerül ki. Munkájukat ügyrend szabályozza. Az állandó bizottságok a következők: – Statutáris-Jogi Bizottság, – Tájékoztatási, Társadalmi, Kulturális és Tudományos Bizottság, – Mezőgazdasági Bizottság, – Oktatási Bizottság, – Gazdasági Bizottság, – Ifjúsági Bizottság, – Választási, Kinevezési és Mandátumvizsgáló Bizottság. A bizottság tagjai kinevezésénél a szakmai szempontokat kell figyelembe venni. 2. cikkely Az alapszabályzat módosítása a megjelenést követő tizenöt nap elteltével lép hatályba. Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzatának (Népújság, 44/2006, 1/2007) 18. szakasza alapján a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa a 2011. február 6-án megtartott, 1. rendszeres ülésén elfogadta a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Ügyrendjének módosítását 1. cikkely A 8. cikkely 2. bekezdése oly módon módosul, hogy a következőképpen hangzik: A Tanács az első ülésen a tanácstagok közül – legalább egy tanácstag javaslatára – megválasztja a Tanács elnökét és alelnökét. 2. cikkely Az ügyrend módosítása az elfogadás napján lép hatályba. Az MMÖNK Tanácsa

14

A Dvojezična osnovna šola II. – II. sz. Kétnyelvű Általános Iskola INTÉZET TANÁCSA, Ulica Sv. Štefana 21, 9220 Lendava – 9220 Lendva, Szent István utca 21.

meghirdeti az alábbi munkahelyet IGAZGATÓ Az igazgatói kinevezéshez a jelöltnek teljesítenie kell A nevelés- és oktatás szervezettségéről és finanszírozásáról a Szlovén Köztársaságban című törvénybe (ZOFVI, Ul. RS 16/07 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 36/08, 58/09, 64/09), valamint Az olasz és a magyar nemzeti közösségnek a nevelésés oktatás terén érvényes külön jogairól rendelkező törvénybe (Ul. RS 35/01) foglalt általános és speciális törvényi feltételeket. A jelöltnek, lehetőség szerint, rendelkeznie kell az intézet sikeres vezetéséhez szükséges pedagógiai, vezetői, szervezői és egyéb képességekkel. A kiválasztott jelölt kinevezése 5 évre történik. A munkába állás tervezett ideje 2011. 9. 1. A pályázatot a feltételek teljesítését igazoló bizonylatokkal (végzettség igazolása, erkölcsi bizonyítvány – igazolás, hogy szándékosan nem követett el hivatalból üldözendő bűncselekményt, igazolás, hogy ellene hat hónapot meghaladó jogerősen letöltendő börtönbüntetést nem szabtak ki, igazolás, hogy ellene szeméremsértés bűncselekménye ügyében büntetést nem szabtak ki, valamint írásbeli nyilatkozat, miszerint szeméremsértés bűncselekménye ügyében ellene, más (lakhelyén kívüli) bíróságon sem folyik eljárás), az intézet vezetési programjával és az eddigi munkatapasztalatokat is tartalmazó rövid önéletrajzzal a pályázat közzétételét követő 10 napon belül az alábbi címre kell beküldeni: Dvojezična osnovna šola II. – II. sz. Kétnyelvű Általános Iskola Intézet Tanácsa, Ulica Sv. Štefana 21, 9220 Lendava, „IGAZGATÓI PÁLYÁZAT” megjelöléssel. Érvényesnek minősül még az a pályázat, amelyet ajánlott küldeményként a pályázati határidő utolsó napján postáznak. A jelöltek a kinevezésről a törvényes határidőben kapnak írásos tájékoztatást.

Fenyőfacsonkítás Csentében Csentei olvasónk juttatta el szerkesztőségünkbe a fényképet, melyen dokumentálta, hogy az udvara tövében, az út mentén az elmúlt napokban ismeretlen tettesek levágták, letördelték egyik fenyőfája ágait és azokat ott hagyták a megcsonkított fa mellett. Mivel hivatalos intézmények, cégek nem végeztek munkálatokat, vandalizmusra gyanakodva közzétette a történtek nyomait dokumentáló fotót.

gyertyafény Február 10-e és 16-a között

Lendvai Plébánia Február 11-e a lourdes-i szűzanya ünnepe. Ezen a napon kerül megünneplésre a fatimai emléknap is: délután 16.30-kor imaóra, amelynek keretében mindenki, aki igényli, részesülhet a betegek kenetében. A busz a szokásnak megfelelően délután 3 órakor kezdi el felvenni a híveket Kótban. Február 12-én 8-12 óráig kerül sor a padbérlések kiadására. A 8.00 és a 10.00 órai szentmisét látogatók ezt a hittanteremben rendezhetik el, a kilenc órai szentmisére járók pedig a plébániateremben. Február 13-án évközi hatodik vasárnap. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Gyertyánosban és Petesházán 11.00 órakor. Szombaton 16.00 órakor szentmise Pincén, 17.00 órakor Völgyifaluban és 18.00 órakor Lendván a családok szentmiséje.

Dobronaki Plébánia Vasárnap 8.00 órakor szlovén, 10.00 órakor magyar nyelvű szentmise. Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor – kivéve szerdán reggel 7.30-kor – lesznek. Falvakon szombatonként 17.00 órakor lesznek szentmisék.

Evangélikus egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Református egyház Februárban 13-án 14.00 órakor református istentisztelet lesz Szent­ lászlón.

figyelmükbe •Február 13., vasárnap 15.00 óra, •gyertyánosi faluotthon •Rendezvény a szlovén kultúrünnep alkalmából

névnapsoroló Február 11-től 17-ig Péntek – Bertold, Marietta Szombat – Lídia, Lívia Vasárnap – Ella, Linda Hétfő – Bálint Kedd – Kolos, Georgina Szerda – Julianna, Lilla Csütörtök – Donát

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . f e b r u á r 1 0 .


Info Képviselői fogadóórák Értesítünk minden érdeklődőt (nemzetiségi, önkormányzati és egyéb szervezetet, intézményt, valamint ügyfelet), hogy Göncz László, magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő február folyamán a következő menetrend szerint tart képviselői fogadóórát: HODOS: hétfőn, 2011. február 14-én 9.00 és 9.45 óra között a Hodos Községi MNÖK székhelyén, Hodos 52.;

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS „A világ elmúlik, de aki az Isten akaratát cselekedte, megmarad örökké!” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy rövid betegsége után, 85. életévében örökre itt hagyott bennünket drága édesanyám, anyósom, nagyanyánk és dédanyám,

Simonka Mária

DOMONKOSFA: hétfőn, 2011. február 14-én 10.00 és 10.45 óra között a Šalovci Községi MNÖK székhelyén, Domonkosfa 67.; PÁRTOSFALVA: hétfőn, 2011. Február 14-én 11.00 és 11.45 óra között a Moravske Toplice Községi MNÖK székhelyén, Pártosfalva 67.; DOBRONAK: hétfőn, 2011. február 14-én 12.15 és 13.00 óra között a Dobronak Községi MÖNK székhelyén, Dobronak 297.; LENDVA: – ügyfélfogadás – Az illetékes referens munkanapokon 8 és 11 óra között, valamint 13 és 15 óra között áll az ügyfelek rendelkezésére, péntekenként csak délelőtti ügyfélfogadás van. – találkozási lehetőség a képviselővel a referenssel történő egyeztetés szerint

Felsőlakosból (1927–2011)

Hálás köszönetet mondunk a rokonoknak, komáknak, keresztgyerekeknek, szomszédoknak, barátoknak és ismerősöknek, akik drága halottunk temetésén részt vettek, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisére, a templomra és a lakosi halottasházra adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetet mondunk Bernád József püspöki tanácsos úrnak a gyászszertartásért, a lakosi imádkozóasszonyoknak az imákért és az énekkarnak a gyászénekekért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet A gyászoló család

A lendvai képviselői iroda telefonszáma: 02 620 36 00 fax: 02 575 1 419 e-mail: gabriela.sobocan@lendava.si

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Dragosics István (1937–2011)

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2011. február 7-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Értékesítő VVindor, posredništvo, trgovanje d,o.o., Ipari utca 4., Lendva (1 munkahely, magyar nyelv tudása, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2011. február 12.) Szerelő/gépkocsivezető Darvis, trženje in posredništvo, Velika Polana 45., Velika Polana (1 munkahely, meghatározatlan idő, jelentkezési határidő: 2011. február 24.) Géplakatos Femont, proizvodnja in storitve, Gornja Bistrica 107a., Črenšovci (2 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2011. február 12.) Tervező Artex, tovarna skladiščne opreme d.o.o., Vasút utca 43., Lendva (2 munkahely, gépészmérnök, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2011. február 19.) Biztosítási ügynök Premoženjsko svetovanje alfa in omega, Zadružna 10., Črenšovci (3 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, havi bér: 900 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2011. február 12.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . f e b r u á r 1 0 .

Felsőlakos, 2011. február 3-án

„És ez a legfurcsább: a semmi, hogy lehet többé sose lenni, ez a legérthetetlenebb, végső lakójául agyamnak, a nagy csodálkozás marad csak, hogy voltam, és hogy nem leszek.” (Szabó Lőrinc)

Hálás szívvel megköszönjük mindazok őszinte együttérzését, akik mély fájdalmunkban személyesen vagy bármi más módon osztoztak, részvétüket kifejezték, drága halottunk temetésén részt vettek, virágot és gyertyát, valamint jótékonysági célokra, szentmisére és a templomra adományoztak. Köszönet Štihec Simon plébános úrnak a megható gyászszertartásért és az énekkarnak a gyászénekekért. Külön köszönetünket fejezzük ki a Szlovén Borlovagrend és a DA BIBERE Zalai Borlovagrend megható búcsúztatójáért. Ugyanúgy köszönjük a Lendvai Földműves Szövetkezet volt munkatársainak megható búcsúját is. Köszönet a baráti búcsúbeszédért. Köszönjük a Muravidéki Magyar Rádióban a megható gyászhirdetést, a megemlékezést és a búcsút.

A gyászoló család Felsőlakos, Lendva, Radamos, Kelowna, Canberra, 2011. február 5-én

Túra Szalafőre A Hodosi MNÖK február 12-én, szombaton gyalogtúrát szervez Szalafőre. Indulás reggel 9.00 órakor a Hodosi Ifjúsági Otthontól. Jelentkezés és egyéb információk a Hodosi MNÖK irodájában, vagy a 02 55 98 033-as telefonszámon péntekig 8–12 óra között. A túra hossza körülbelül 11 kilométer.

Magyar cég szlovéniai területi képviselőt keres fő- vagy mellékállásban. Rada Tamás, Szabadság út 52., Becsehely Telefon: 0036/20 9705 904 e-mail: rada.tamas@gylcomp.hu

apróhirdetés •Megvásárolnám Hradil Jože magyar–szlovén szótárát. Tel.: 031-825-015. •Ajándékba adok keveset használt, nagyon jó állapotban lévő ágyat (160x200). Érdeklődni: tel. 030-673340. •Eladó fiatal anyadisznó és 100–130 kg-os sertések. Ár: 1,10 euró/kg. Érdeklődni: tel. 040-938-073.

időjárás A hét végére részben borult, hideg idő várható. 15


Info

KERESZTREJTVÉNY

Humor

Humor

Két régi kolléganő találkozik: – Mi újság? – A bíróság nemrég kimondta a válást. – És az baj? – Igen, mert mindkét gyereket a férjemnek ítélték. – És? – Egyik se tőle van.

Kos Már. 21. – ápr. 20. Fontos terveket bíztak most Önre. Egyelőre csak az előkészületekkel foglalkozzon és ne vesse bele magát azonnal a kivitelezésbe! Bika Ápr. 21. – máj. 20 Jogosan érezheti úgy, hogy új fejezet kezdődik a szerelmi életében. A most bekövetkezett változások váratlanok ugyan, de mindenképp pozitívak.

– Jean, mondja, visszatért már Anasztázia grófnő a reggeli lovaglásból? – Nem, uram, de a ló már itthon van.

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Esélye van rá, hogy egy kedvező spekuláció révén jelentős anyagi nyereséghez jusson. Ezt az összeget most végre csak önmagára költheti.

– Doktor úr, tud segíteni? A feleségemnek súlyos beszédhibája van. – És ez miben nyilvánul meg? – Nem bírja abbahagyni.

Rák Jún. 22. - júl. 22. Nagyon intenzíven érzékeli most környezete rezdüléseit és ez rengeteg energiájába kerül. Egészen kimerülhet, ha nem gondoskodik kikapcsolódásról. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Sokan küzdenek most átmeneti pénzügyi problémákkal, és sajnos az Ön pénztárcája is megérzi, hogy szereti a kényeztetést, a luxust.

Kisfiú kérdi az apjától: – Apa, mit jelent az a szó, hogy „idióta”? – Tudod, fiam, az egy olyan ember, aki mindig túl bonyolultan és érthetetlen módon próbálja a gondolatait elmagyarázni másoknak, így azoknak esélye sincs felfogni a magyarázó szándékát. Érted most már? – Nem.

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Alkotókedve szokatlanul erős. Ha munkája nem olyan jellegű, ahol kreatív lehet, akkor hobbijában vagy akár szerelmi életében is kiélheti teremtő erejét. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Most mindenkivel harmonikus a kapcsolata. Jó érzékkel tesz különbséget saját és mások érdekei között és ez segít határt szabni.

A buszon az egyik fiatal utas csukott szemmel ül a széken. – Uram, jól van? – kérdi a szomszédja. – Igen. – Akkor miért hunyta be a szemét? – Nem bírom nézni, ahogy a sok szerencsétlen öreg néni álldogál itt előttem. Egy fiatalember egyszer felkereste a híres Wolfgang Amadeus Mozartot, hogy tanácsot kérjen tőle. – Uram, én szimfóniákat szeretnék írni, mit javasol, hogyan kezdjek hozzá? – Először is, kedves barátom, várjon, amíg idősebb és tapasztaltabb lesz, aztán pedig egyszerűbb darabokkal kezdje. – De mester, ön sokkal fiatalabb volt, mint én most, amikor már komoly zeneműveket komponált. – Igen, de én nem kértem tanácsot senkitől.

Horoszkóp

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Ha ösztöneire bízza magát, remekül sikerül megoldania egy olyan kihívást, amelyhez bizony hiányzik a tapasztalata és a tudása. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ha sikerül megszabadulnia attól a tulajdonságától, hogy túlzott elvárásokat támasszon másokkal szemben, az könnyedebbé teszi kapcsolatait.

KERESZTREJTVÉNY Megfejtés:

Név: Lakcím:

Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Élő népművészet kiállítás, Parlament, Munkácsy Krisztus-trilógiája. A sorsoláskor a szerencse Ftičar Mária kapcai olvasónknak kedvezett. Az ajándékot szerkesztőségünkben veheti át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje február 21. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

Bak Dec. 23. – jan. 20. Nagyon komoly pluszmunkától mentheti meg munkatársait azzal, hogy pontosan méri fel a körülményeket, és helyesen dönt. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Bármilyen leküzdhetetlennek tűnnek is a felmerülő nehézségek, tartson ki, mert rengeteg nem várt segítséget kap a megoldásukhoz. Halak Febr. 20. – már. 20. Pontosan tudja, hogy mit akar, ezért elszántan halad a célja felé. Semmi sem tántoríthatja el, hiszen végre olyan célért küzd, ami régóta a szívügye.

"

16

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . f e b r u á r 1 0 .


Horizont Szlovén Posta

Hat új alkalmi bélyeg az első sorozatban Január végén a Szlovén Posta 6 új alkalmi bélyeggel örvendeztette meg a gyűjtőket. A sorozat „legalkalmibb” bélyege a Bálint-napi szív alakú, B-jelzéssel ellátott szerelmes bélyeg. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A már említett szív alakú, Valentin-napi meglepetés egy emlékkönyv kiragadott oldalát idézi meg, „csókos” üzenettel. Tízes kiszerelésben kerül forgalomba a szerelmesek napja előtt. A Népviseletek sorozatban ezúttal egy női-férfi ünnepi öltözetet ábrázoló bélyeget kaptunk, a 19. század első felében hordták ezeket hűvösebb időben a notranjskói Kamnik, illetőleg Dobrovo környékén. Ez már a 2003-ban

elkezdett, népviseleteket bemutató sorozat 9. darabja. A következő évben egy bohinji népviselet kerül bemutatásra. A Jeles személyiségek sorozatban két bélyeggel gazdagíthatjuk gyűjteményünket. Az első dr. Matija Murko, szlovén irodalomtörténész, néprajzos, filológus, szlavista és szerkesztő 150. évfordulójára emlékezik, a másik Franc Rozman-Stane partizánra, spanyol „harcosra”, tábornokra és néphősre. A Kranj melletti Šenčur „Godlar” csoportja a múlt század 90-es éveiben fel-

újított farsangi népszokást mutatja be. Ezzel lezárul a „maszkokat-maskarákat” bemutató folklórsorozat, melynek keretében 1996tól 19 bélyeget jelentetett meg a posta. A „Kínai horoszkóp” sorozatban a 2011-es év fő zodiákus jele, a Nyúl szerepel. A következő csomagot március 25-re ígéri a posta, amikor az Európai Közösség szénről és acélról szóló szerződés-aláírásának 60. évfordulóját ünnepeljük, továbbá emlékbélyeg jelenik meg a Maribori Posta Fúvószenekara – Kulturális

Művészi Egyesületének (KUD) 80. évfordulójára. Ezen kívül a turizmus, a növények és középkori

kolostorok témakörben, valamint a húsvéti témakörben is jelennek meg alkalmi bélyegek.

Újdonságok a Lendvai Könyvtárban • • • • • •

Bereznay Tamás: Süteményeskönyv Kispál–Pető–Radics–Vincze: Valentin-napi ajándékok Boiron, M. – Payre-Ficot, A.: Homeopátia a mindennapi gyakorlatban Magyar népmesék: A víz tündére és más mesék Harris, Charlaine: Vörös telihold – True Blood 9. Stiefvater, Maggie: Linger – Várunk

Meghívó A Szlovén RTV Magyar Műsorok Stúdiója szeretettel meghívja Önt a lendvai Bánffy Központba, ahol nyilvánosan bemutatjuk a Muravidéki Magyar Rádió hallgatottságáról és a magyar nyelvű tévéműsorok nézettségéről készített közvéleménykutatás eredményeit. A bemutató időpontja: 2011. február 14., hétfő 15 óra.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . f e b r u á r 1 0 .

17


Kultúra 10 éves a Muravidéki Nótázók csoportja

Szóljon a nóta!

Az ajtóban szemüveg mögül elővillanó huncut tekintettel fogad Dancs József, a Muravidéki Nótázók népdalénekes csoport alapítója, készen állva a 10 évnyi nótázós múlt felidézésére. Lényéből csak úgy árad a jókedv izgalma és a vele született életvidámság. A csoport jubileumi ünnepsége előtt idézte fel emlékeit, de a tervekről is szó esett. Csortán Tünde

– Hogyan és mikor alakultak, kinek volt az ötlete, hogy megalakuljon a Muravidéki Nótázok népdalénekes csoport? – Az én ötletem volt, s 2000 őszén született meg. A népzene szeretete ugyanis már gyermekkorom óta él bennem, ami egyben családi örökség is. A nótázás számomra szórakozás és élvezet, életem, sorsom része. Így elkezdtem toborozni a csoportot, végül 2001. január 13-án megalakultunk tizenöt taggal, mind férfiak. – Ki támogatta a népdalénekes csoport megalakulását, illetve a 10 év működését? – Az ötletet Kepe Lilivel, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet akkori igazgató-helyettesével osztottam meg, aki örömmel fogadta csoportunk megalakulását. Az MNMI biztosította a működésünkhöz szükséges anyagi hátteret, de mi is hozzájárultunk ennek megteremtéséhez, más támogatók felkutatásával. – Hogyan kezdték? Mikor és hol volt az első fellépésük? – Hosszúfaluban a kultúrotthonban kaptunk lehetőséget, hogy próbálhassunk két éven keresztül, itt is léptünk fel először 2001 tavaszán, amikor is csárdásokat és magyar nótákat adtunk elő. Próbáink alatt egy Lentiből fogadott szakmabelitől kaptunk segítséget, összesen 5–6 alkalommal. Aztán öt társunk kiszállt, így maradtunk nyolcan, mind a mai napig, névsor szerint: Bence Lajos, Cseke

18

József, Dancs Károly, Fehér Robi, Gerencsér Sándor, Szabó Ferenc, Völgyi István és jómagam. – Hogyan folytatódott a Muravidéki Nótázók története? – Cseke József énekesünk, karnagy, vállalta fel a népdalcsoport további felkészítését, s ekkor katonadalok előadásával jelentkeztünk a Kárpátmedencén belül kétévente megrendezett Vass Lajos Népzenei Verseny elődöntőjén, ahol 2002 áprilisában Ezüst Fokozatot értünk el Dobronakon. Ez volt az első oklevelünk. Két

évre rá, 2004-ben szintén Dobronakon, az V. Vass Lajos Népzenei Verseny középdöntőjében bordalok és régi betyárdalok nótázásával megkaptuk a Kiváló Arany Fokozatot, amivel abban az évben bejutottunk a budapesti döntőre, ahol meg is nyertük az első Vass Lajos Nagydíjat. Ebből az alkalomból kaptuk az első Vass Lajos Emlékplakettet. 2005-ben, a Magyar Kultúra Napján csoportunk kiemelkedő teljesítményéért megkapta a Muravidéki Magyar Kulturális Nívódíjat. 2006 őszén ismét bejutottunk a

Budapesten tartott VI. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjébe, ahol id. Horváth Károly gyűjteményeiből válogattunk, a Muravidék és Zala történeti énekeiből és balladáiból adtunk elő, és ezzel másodszorra is elnyertük a Vass Lajos Nagydíjat. Ez lehetővé tette – mint előfeltétel – a benevezést a KÓTA, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége által évente megrendezett Kárpát-medencei népzenei minősítésre. Így még 2006 novemberében részt vettünk a Csókán megrendezett KÓTA 14. országos népzenei minősítő keretében tartott térségi szintű versenyen, ahol Kiváló Fokozatot kaptunk. 2007 nyarán a XIII. Hévízi Országos Borfesztivál Bordalversenyén 3. helyezést kaptunk a művészeti közösség kategóriában – amit egy szép serleg örökít meg. 2008 májusában a Gellénházán rendezett KÓTA 15. országos népzenei gáláján megkaptuk az Arany Fokozatot igazoló oklevelet és a díszoklevelet is: az Aranypáva Díjat, majd 2008 októberében a csókai KÓTA-rendezvényen ismét elvittük az Aranypáva Díjat. 2009 áprilisában Alsópáhokon megnyertük a KÓTA népzenei együttesek országos minősítésének lehetséges legnagyobb díját, az Aranypáva Nagydíjat. – Melyik díj átvétele volt a nótázók számára a legemlékezetesebb? – A legnagyobb öröm és egyben a siker kezdete a 2004-es Vass Lajos Nagydíj volt, mivel 102 jelentke-

zőből minket választottak legjobbnak. Az Aranypáva Nagydíj önmagáért beszél, számunkra egy olyan elismerés, amire büszkék lehetünk és vagyunk is. – Hány előadáson vettek részt a 10 év alatt a népdalversenyekkel együtt? – Több mint 230 előadáson vettünk részt Szlovéniában, Magyarországon, Horvátországban, Szerbiában és Szlovákiában. – Van-e hanganyag, amely megörökítette a Muravidéki Nótázók csodálatos hangját? – Igen, van. A lendvai Bánffy Központban készült

az Újudvari Kamarakórus és újabban a Csókai Férfikórus. – Ha Muravidéki Nótázók, akkor melyik nóta jusson eszünkbe? – A Muravidéki Nótázók himnusza, amely a muravidéki pincei Öreghegyről és a lendvai Cserhegyről szóló bordal. – Ha megjelenne a népdalegyüttesekről egy lexikon, mit olvassanak az önök népdalcsoportjáról? – ... hogy a Muravidéki Nótázók a szeretett szép Zalának gyönyörű magyar népdalait nótázták hittel, szívvel és lélekkel, amerre

A 2009-ben elnyert Aranypáva Nagydíj. a felvétel, amit támogatóinknak köszönhetően 2006 januárjában meg is jelentettek CD-n, „Hogy megbecsülje minden ember egymást” címmel, csoportunk 5 éves évfordulója alkalmából, amit Hosszúfaluban meg is ünnepeltünk. Sokan eljöttek. – Van-e testvér-együttesük, akikkel szorosan tartják a kapcsolatot? – Hogyne lenne, nem is egy. A Muravidékről a hos�szúfalui Fehér Jani Népdalcsoport és a Hármasmalmi Nótakör, Magyarországról pedig a Csesztregi Pávakör, a Rédicsi Asszonykórus,

csak megfordultak; őrizve, éltetve és hirdetve a muravidéki magyarság népzenei örökségét. – Hogyan tovább, mit hozzon a jövő? – Szeretnénk tovább folytatni a nótázást, aminek most már inkább a népdal iránti vonzalom, az éneklés szeretete a hajtóereje, mint a megmérettetés. – Utolsó kérdés: le tudna-e mondani az éneklésről? – Azt, hogy az Élet mit tartogat számomra, előre nem tudhatom, de az éneklésről nem tudnék lemondani soha.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . f e b r u á r 1 0 .


Horizont 2011 – az Önkéntesség Európai Éve

Az összefogás értéke felbecsülhetetlen Önkéntes az az egyén, aki más személynek vagy más személy hasznára szabad akaratából és ellenszolgáltatás nélkül szolgáltatást nyújt. 2011 az Önkéntesség Európai Éve, a program elindításával remélhetőleg növekedni fog az önkéntesség népszerűsége, segít jobban tudatosítani az abban rejlő társadalmi értékeket, növelni fogja az állampolgári részvételt és nem mellékesen segíthet a gazdasági válság leküzdésében is. Egy tanulmány szerint tízből három európai saját bevallása szerint aktívan vállal önkéntes munkát, és majdnem 100 millió felnőtt vesz részt valamilyen önkéntes munkában. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Az önkéntes munka nagyon értékes, s ezért az elismerése is kiemelten fontos a gazdasági válság idején. Az unió tagállamainak önkéntességgel kapcsolatos hagyományai, felfogása, kultúrája eltérő, ezért az önkéntes munkát végzők százalékos aránya is országonként változik, „nagyon magas” (40 százalék) arányokkal rendelkezik Ausztria, Hollandia, Szlovénia és Nagy-Britannia, azonban Bulgária, Görögország, Olaszország és Lettország lakosságának csak kevesebb mint 10 százaléka vállal önkéntes tevékenységet. Hasonló mondható el a jogszabályi háttérről is, hiszen jelenleg 12 tagállam rendelkezik kifejezetten az önkéntességhez kapcsolódó jogszabályokkal, másik 12 csupán tágabb, általános jogszabályi keretben kezeli azt, a fennmaradó 3 pedig jelenleg dolgozza ki az erre vonatkozó részletesebb szabályozását. Az Önkéntesség Európai Éve a tervek szerint erősíti az önkéntes szervezeteket, javítja az önkéntesség minőségét, elismeri és jutalmazza az önkéntes tevékenységeket, valamint növeli a tudatosságot az önkéntesség értékével és fontosságával kapcsolatosan. Az európai döntéshozók úgy látják, hogy az európai polgárok

társadalmi szerepvállalásra való ösztönzése leghatékonyabban a sporton keresztül valósulhat meg. Ezt alátámasztja egy másik Eurobarometer-felmérés, amely kimutatta, hogy a sport és a szabadban végzett tevékenységeket gyakorló klubok vonzzák a legnagyobb arányban az önkénteseket (34 százalék), erre Goricskón is kitűnő példát találtunk. A nehéz anyagi helyzetével küszködő Hodos Labdarúgó Klub sokat köszönhetett az önkéntes segítségnyújtásnak, amikor a község megtagadta a pénzbeli támogatást a klub felé. Önkéntes munkával és összefogással sikerült az öltöző és a pálya rendben tartása, illetve – részbeni – renoválása ebben az időszakban is. A faluban önkéntesek kaszálták a pálya füvét, a karbantartási munkákat, a mosást és a takarítást végző személyek szintén önkéntesen végezték tevékenységüket, időt, energiát és saját pénzüket belefektetve. Persze nem csak a sport hat ösztönzőleg, az oktatás, a művészet, a zene vagy a kulturális tevékenység is, ez áll Európában a sorban a következő helyen (22 százalék). A kulturális rendezvények sikeréhez a kis településeken nagyban hozzájárul az önkéntes munka, csaknem természetes, hogy egy-egy esemény alkalmával ös�szefog a falu, és ki miben tud, segít. Ez talán minden

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . f e b r u á r 1 0 .

faluban jellemző. Kovács Suzana, a pártosfalvi Ady Endre Művelődési Egyesület vezetője például így nyilatkozott kérdésünkre: – A falunkban megtartott kulturális események vagy

Rozgonyi Emőke: Az egyházi rendezvényeken mindig számíthatunk az emberek segítségére. egyéb rendezvények kapcsán mindig lehet számítani a lakosság támogatására, az önkéntes segítségre, ahogy ez a vidékünkön megszokott. Nem veszi tehernek senki, aki szeret közreműködni. Sőt, mondhatjuk, hogy a lakosság ezeket a munkákat teljesen természetesen végzi. A sütéstől az előkészületekben való részvételig, a termek elrendezéséig mindig önkéntes alapon folynak a munkák. Ezeknél kevesebb a segélyszervezeteket (17 százalék), valamint a vallási szervezeteket (16 százalék) önkéntes mun-

kával támogatók aránya. Hogy a vallás és a hívők miként k apcsolódnak az önkéntességhez, arról a szentlászlói református egyház lelkészét, Rozgonyi Emőkét is megkérdeztük. – Egyházunk nagyon jó véleménnyel van a hívők együttműködési készségéről, az egyházi rendezvényeken mindig számíthatunk az emberek segítségére. Valójában a református egyház szervezésében létrejövő események mind önkéntes alapon valósulnak meg Szentlászlón, ami nagy örömünkre szolgál és nagyon hálásak vagyunk érte. De további ösztönző lépéseket is kívánunk tenni, főleg a f iatalok bevonásával, az elkövetkezendő években csatlakozni kívánunk a „72 óra kompromisszum nélkül” elnevezésű ökumenikus magyarországi mozgalomhoz, s bízunk benne, hogy lesznek helyi fiatal csatlakozók. Az önkéntesség szervezett működésére a legjobb példa térségünkben az önkéntes tűzoltó-egyesületek működése. Domonkosfán 100 éves a helyi ÖTE, most új elnökkel és új parancsnokkal megfiatalodott a szép múltra visszatekintő egyesület. Az elnök, Kranjec Ferenc bizakodva néz a jövőbe. Annak ellenére, hogy pénzhiányban szenvednek, s az ország által felállított magas kritériumoknak – a továbbképzéseket és a felszereltséget illetően – meg kell felelni, bízik az egyesület gyarapodásában. – Megfiatalodott az egyesületünk, bízunk abban, hogy a generációváltás új tagok csatlakozására is hatással lesz, mindenképpen ebben látom a legnagyobb ösztönző erőt. Mint tűzoltó-egyesület első és legfontosabb feladatunk a faluban a biz-

tonság, a segítségnyújtás. Törekszünk a magasabb színvonalra és tudásunk bővítésére. Szeretnénk, ha a jövőben női tagokkal is gyarapodnánk, és még több pionírral. De természetesen minden új tagnak örülünk, és szeretnénk is, hogy minél többen lássák meg e munkában az értéket és csatlakozzanak egyletünkhöz. A szervezett önkéntességen alapuló egységre Hodoson újabb példát találtunk. A tűzoltó-egyesületeken kívül működik az Önsegélyező Egyesület, amelynek tagjai éves díj

Kranjec Ferenc: Tűzoltóegyletként első és legfontosabb feladatunk a faluban a biztonság, a segítségnyújtás. ellenében egyes károk – például tűz esetén – szervezett segítségnyújtásban részesülnek. Összefogásból, segítségnyújtásból vidékünkön tehát nincs hiány. Az önkéntes tevékenységek a szó szoros értelmében felbecsülhetetlen értékűek. Világszerte a nemzetközi önkéntes programok bizonyulnak az egyik legsikeresebb módszernek az országok közti jó kapcsolatok, a béke és a kölcsönös tisztelet ápolására, ahogy ez a legkisebb közösségekben is összetartó erő és adomány.

19


Muravidék

Hosszan tartó szeretet, megértés, megbecsülés Megértés, megbecsülés, elfogadás – ez a két ember közti szeretet titka. A viszonyt ápolni, építeni kell az élet minden szerepében külön-külön. Így az esküvői fekete-fehér fényképek sosem fakulnak meg, a két

Kovačič, akik 1961. február 5-én Lendván, a Szent Katalin templomban kötöttek házasságot. Az esküvői szertartást a reggeli 7 órai misénél Zver Štefan plébános tartotta. Erményi Štefan 1922-

Erményi (született Kovačič) Helena és Štefan, lendvai aranylakodalmasok. házastárs együtt töltött, megélt pillanatainak emlékei színesítik az életet. Febr uár 5-én ünnepelte aranylakodalmát az Erményi házaspár Lend­ váról, Erményi Štefan és neje, Helena, született

ben született Lendván abban a Župančič utcai házban, ahol nejével él ma is. Kitanult pék, öt évig a szakmájában dolgozott, majd ezután 23 évig a Mehanikánál volt munk avezető, majd a

Varstrojtól mint portás vonult nyugdíjba. Örök életében szerette az állatokat és a természetet. Gombászni járt, mindig volt kutyája, papagájai, galambjai, valamint méhészettel is foglalkozott. Ma már csak kutyája és galambjai vannak. Erményi Helena 1941ben a Kovačič családban született Hosszúfaluban. Az akkori körülmények miatt az iskola után azonnal dolgozni kezdett a helyi téglagyárban, majd a Mehanikában, ahol megismerte férjét. Nyugdíjba az ELMÁ-tól ment. A családban két gyermek született, Vera és Kornelija, külön örömöt pedig a négy unoka, Ivan és Ksenija, valamint Patrik és Marsel jelent a nagyszülőknek. Házasságuk 50. évfordulóját Erményék a gyerekek, vők, unokák, komák, esküvői tanúik és az ismerősök körében jó hangulatban ünnepelték meg. Szolarics Nađ Klára

Kárpát-medencei Kulturális Napok Maglódon Maglód – Budapest egyik külvárosa – három éve rendszeresen hívja és látja vendégül az elcsatolt részek magyarságát a Kárpát-medencei Kulturális Napok című találkozóra. Az idei rendezvényre február 4–6. között került sor, a Muravidéket az MNMI szervezésében háromtagú csapat képviselte. A maglódiak versengenek azért, hogy vendégül láthassanak 2–3 napra az otthonaikban néhány határon túli magyar t. Körülbelül száz elszakított magyart fogadnak. A

20

vendéglátó családokon kívül a szervezésben és kiszolgálásban is legalább százan működnek közre. Minden ellenszolgáltatás nélkül. Sőt! A személyes anyagi áldozathozataltól sem riadnak vissza. Mit kapnak ezér t cserébe? Bármily hihetetlen: mindössze „csak” a magyarság összetartozásának felemelő érzését. Na meg a hangulatos disznótorban szívvel-lélekkel elkészített eredeti horgosi pörköltet és hájastésztát, kárpátaljai korhelylevest,

gömöri húsos gombócot, székely töltöttkáposztát, drávaszögi hurkát és kolbászt, csallóközi kenőmájast és nem utolsó sorban muravidéki bujta répát, melyből egy egész kondérral elfogyott – Bíró Károly kiváló szakácsnak köszönhetően. A főzés jó hangulatához hozzájárult köcsögdudás nótáival a dobronaki Varga József. A találkozó kulturális részében városnézés, istentisztelet, koncert, humor, néptánc szerepelt a kínálatban. P.Z.

Kertésznaptár

Gyepápolás februárban Februárban, különösképpen, ha valamivel enyhébb, fagymentes időjárás jellemző, elkezdhetjük a kerti gyepfelületek ápolását. A munka időpontjának kiválasztása nagyban függ attól is, milyen talajon vetettük a füvet. Amennyiben kertünk talaja homokos, jó vízelvezetésű, túl sok gondot az olvadás nem okoz. Ha a kertünk talaja inkább agyagos, valamint a gyepfelület vízelvezetése nincs tökéletesen rendezve és belvizes jellegű területek vannak, akkor a talaj oxigénhiányossá válik, a növényzet gyökere, így a gyepet alkotó fűfélék gyökere is károsodhat, megfulladhat. Ez ellen tudunk tenni, méghozzá gyepszellőztetéssel, melynek hagyományos módja a vasvillával történő szurkálás, lehetőség szerint 20 cm mélységig. Léteznek természetesen modern gyepszellőztető és egyben gyeplazító szerkezetek is. Elsősorban gyepszellőztetőre van szükségünk, mert ez képes a talajt mélyebben is meglyuggatni, míg a gyeplazító lényegében csak a gyep fésülésére alkalmas! A korai gyepszellőztetés elvégzése után javasolt a lyukakba talaj lazításra alkalmas tőzeg betöltése A korszerű, kistraktorra (lehet homok is). Figyeljünk szerelhető gyepszellőzvásárláskor a tőzeg pH-ér- tető. Kisebb területeken tékére. A balti tőzegek ala- megteszi a vasvilla és A csony pH-val (2–3) rendel- hagyományosabb, kézi keznek, és inkább savanyú gépezet is. talajt kedvelő rododendronok, erikák ültetéséhez használjuk. Gyepünk talajának lazításához használjunk inkább semleges tőzegeket. A lyukakat és a tőzeg bejuttatását kihasználva gyepünket később megfelelő, komplex (nitrogén, foszfor, kálium és nyomelemek) műtrágyával feljavíthatjuk! Februártól a kertész számára már mindenhol található teendő. A zöldségeskertben meg lehet kezdeni a korai zöldségfélék fólia alá vetését. A hónap végétől a nem fagyérzékeny fajtákat már szabadföldbe is lehet vetni. A fóliába ültethetünk előcsírázott burgonyát. Ültethetünk fokhagymát, csicsókát. A korai fejes salátát trágyázzuk szerves trágyával. A gyümölcsösben lehet trágyázni a fákat, cserjéket. Metszhető az ősszel is termő málnabokor. A díszkertben az ágyásokat és a gyepet február végétől trágyázhatjuk. A mentát ilyenkor kell kiemelni, szétosztani, sarjairól szaporítani. tt

• Lendván • Dobronakon • Pártosfalván • • Hodoson • Križevcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . f e b r u á r 1 0 .


Helló!

Kedves Gyerekek! Köszöntünk benneteket ismét, és egyben meghívjuk mindannyiótokat egy pár perces játékra. Nem, nem! Nem megyünk sehová, itt, ezen a lapon vár titeket keresztrejtvény, találós kérdés és mondóka. De nézzétek csak, van itt más is, a gyertyánosi iskolásoktól érkezett szerkesztőségünkbe ez a három fogalmazás, olvassátok el őket, és ha kedvetek van, írjatok nekünk ti is! Szeretettel várjuk leveleiteket!

Mondóka a hónapokkal Január elöl jár. A nyomán február. Március szántó-vető. Április nevettető. Május szépen zöldellő. Június nevelő. Július érlelő. Augusztus csépelő. Szeptember gyümölcshozó. Október borozó. November télelő. December pihenő.

Találós kérdések Öltöztetik, mégsem jár, tolla van és nem madár, nem ember és haja van, veled van az ágyadban. Mi az?

(vánkos)

Púp a hátán, de nem bánja, sivatagot körbejárja. Mi az?

Számoljunk és írjunk együtt Katicával!

(teve)

Koronás, de nem király, még csak nem is hercegnő, Törzse vastag, ága sok, évek alatt nagyra nő. (fa)

Kereke van, mégsem kocsi, rajta ormány, nem is kicsi. Nagyon szív, de nem dobog, kitisztítja otthonod. Mi az?

1. 10+20 2. 8+8 3. 100-30 4. 7+4 5. 6x6 6. 23+37 7. 25:5 8. 76+15+8 9. 6x7 10. 6+9-15

Nincs más dolgotok, mint kiszámolni a felsorolt számításokat, az eredményeket betűvel beírni a keresztrejtvénybe, így a kiemelt függőleges sorból kiderül, mi Katica kedvenc tantárgya.

(porszívó)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. N É P Ú J S Á G 2 0 11 . f e b r u á r 1 0 .

21


Sport

Még komolyabban fogom venni a sportot Bot Dalibor fiatal lendvai salakmotoros idény előtti terveiről és elképzeléseiről beszélt a Népújságnak. Kovačič Miha

– Mivel telik az ideje télen? – Jelenleg sok munkám van a műhelyben a motorok és vázak felkészítésével. A klubbal való tárgyalásra várok, hiszen a motorokkal kapcsolatosan még nincsenek tisztázva a dolgok. Idén a motorokon kívül (csak a „hajtómű”) nagyrészt saját felszereléssel versenyzek. Két motor áll majd rendelkezésemre. – Télen hogyan zajlik az edzés? – A kondíció miatt télen konditeremben edzek és heti 2–3 alkalommal futok. – Melyek a céljai az

Bot Dalibor pályafutása nemsokára a weben is kísérhető lesz. idei évben? – Még komolyabban

Előrelépni a tabellán A Muravidéki Ligában szereplő Dobronak az őszt az elvárásoknál egy kicsit gyengébb, tízedik helyen zárta. Az alapozást február 4-én kezdték, céljuk pedig néhány fokkal feljebb kerülni a tabellán, és a hatodik, hetedik helyen végezni. Car Matija edző 21 játékosra számíthat, a csapat alig változott: a Nafta ifjúsági csapatától csatlakozott Horvát Mihael,

távozott Kološa Franc (NK Lipa). Az edzői munkánál Carnak besegít segédedzője, Szolarics László is. Az alapozás során legalább hat barátságos mérkőzést szeretnének lejátszani a hosszúfalui Olimpija, a Turnišče, a Čarda, a Zsitkóc és két magyar klub ellen (Tormafölde és Zalalövő), amelyekkel már évek óta kapcsolatot ápolnak. F.B.

Az eredmény elmaradt Múlt szombaton a körzeti ligás Kapcánál tartottak közgyűlést, amelyen részt vettek a helyi közösség, a helyi ÖTE, a kultúregylet és a Körzeti Labdarúgó-szövetség képviselői is. Herzsenyják József elnök beszámolója után Lecsek Avgust edző beszámolója következett, aki elmondta, hogy a csapat játéka jobb volt az elért eredménynél. Ezért már ér-

22

kezett is erősítés a klubhoz. A csapathoz csatlakozott Damjan Oletič (Hotiza) és Andreas Žižek (Odranci), távozott viszont Uroš Cigan (Bistrica). Az edző 18 játékosra számíthat. Az alapozást vasárnap, február 13-án délelőtt kezdik. Már előre megegyeztek néhány barátságos mérkőzésben a Polanával, a Graničarral, a Hotizával és a gyertyánosi Panonijával. F.m.h.

fogom venni az egészet, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy minél jobb helyen végezzek az idény végén az ifjúsági és a felnőtt korosztályban. Minél jobb eredményt szeretnék elérni az idei ifjúsági világbajnokságon is. Ez szerintem kinyitna előttem néhány ajtót valamely erősebb speedway-ligába is. Kezdetként az olasz ligára számítok. Köszönetet szeretnék mondani a klubomnak, az ST Lendavának, valamint Alen Vogrinčičnek, aki sokat segít a fizikai felkészültségemnél és természetesen külön köszönet jár a szurkolóimnak, akiknek hamarosan a www.daliborbot.com címen elérhető lesz a web­ oldalam is.

Duplázott a Nafta Az előző hétvége jelentős volt a Nafta tekeklub számára, hiszen mindkét csapata győzelmet aratott. A harmadik férfi tekeliga keleti csoportjának tizenharmadik fordulójában fontos pontot szereztek és pillanatnyilag elsők a tabellán. Az eredmény: Nafta – Gašper 7:1 (fában 3260:3201). A Naftából Radakovič 553, Zadravec 533, Šimon 555, Kuk 526 és Matjašič 574 fával győzött. A második ligában szereplő nők szintén magabiztos győzelmet arattak a Gašper ellen, mégpedig 6:2re (fában 2990:2925). Egyéniben Hozjan 492, Gomzi 510, Tišler 479 és KolarDonko 488 fával győzte le ellenfelét, így a csapat már nem utolsó. F.B.

Barátságos mérkőzések Nafta – Grad 6:0 A mérkőzés helyszíne: lendvai műfüves pálya Nézők száma: 250. Játékvezetők: Miran Bukovec (Felsőlakos), illetve Marjan Tompa és Štefan Kepe. Góllövők: 1:0 Lesjak (11. Perc 11-esből), 2:0 Ibrahimi (28. perc), 3:0 Prašnikar (38. perc), 4:0 Prašnikar (45. perc), 5:0 Jovanovič (49. perc), 6:0 Jovanovič (60. perc). Nafta: Aljec, Levačič, Idrizi, Lazič, Korošec, Komljenovič, Pavel, Lesjak, Vinko, Prašnikar, Ibrahimi. A folytatásban: Jozič, Raduha, Balažic, Jovanovič, Maruško, Olujič. Edző: Stanko Preradovič. Grad: Nemec, Banfi, Pucko, Bernjak, Šiško, Krančič, Pretnar, Kreft, Benkič, Krpič, Stojsič. Cserejátékosként belépők: Da. Recek, De. Recek, Kuronja, Sukič, Kamnik. Edző: Štefan Šavel. A Nafta 6:0-ra verte meg a harmadik ligában szereplő Grad csapatát. Már a 11. percben előnyt szerzett a lendvai csapat: 11-esből Lesjak talált be. A továbbiakban Vinko, Ibrahimi és Prašnikar sikertelenül próbálkozott néhányszor, majd a 28. percben Komljenovič passza után Ibrahimi lőtt gólt. Ezután Ibrahimi és Prašnikar két szép helyzetet hagyott ki, de már a 38. percben betalált Prašnikar. Az első félidő végeredményét az utolsó percben szintén Prašnikar módosította 4:0-ra. A vendégek két helyzetet harcoltak ki maguknak, de sikertelenek voltak. A második félidőben mindkét edző számos cserejátékost küldött a pályára. Ezt a játékrészt is a hazaiak kezdték jobban és már a 49. percben Jovanovič gólt szerzett. Jovanovič a 60. percben szerzett góljával a mérkőzés végeredményét is beállította. A Naftánal sérülés miatt nem játszott Vass, Caban és Matjašec. F.B. Nafta – Mura 05 4:2 Lendván, a műfüves pályán barátságos mérkőzést játszott a Nafta és a Mura 05 ifjúsági csapata. A Nafta (U–16-os és U–18-as vegyes csapata) 4:2-re győzte le a Mura U–16-os csapatát. A gólokat Požgai (2), Bunderla és Recek lőtte. F.B. Mura 05 – Čarda 3:0 A muraszombati Mura 05 barátságos mérkőzésen látta vendégül a harmadikligás Čardát Martjanciról, s a hazaiak 150 néző előtt 3:0-s győzelmet ünnepelhettek. A Muránál Mitja Lotrič kettő és Bohar egy gólt szerzett. A következő barátságos mérkőzésüket kedden, február nyolcadikán játsszák Međimurje ellen, majd februar 12-én az Aluminijt látják vendégül. F.B.

Somogyi mindenkit megelőzött Ljubljanában Ljubljanában zajlott az országos céllövőliga negyedik fordulója. Az 1. A légpuskaligában a dobronaki Jezero a hetedik helyet érte el, így az összetettben négy forduló után a tizenegyedikek. Egyénileg a legjobbnak

a jezerós Somogyi Péter bizonyult, aki négy forduló után 75 ponttal a negyedik helyen van az összetettben, míg Kološa Franc a 31. (15 pont) és Franc Car a 32. (13 pont) helyet foglalja el. F.B.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . f e b r u á r 1 0 .


Sport

Fiatal reménységek 2011 A Nafta „Fiatal reménységek 2011” elnevezésű ifjúsági kisfocitorna az ország egyik legrangosabb utánpótlásversenye. A kétnapos seregszemlén idén is számos híres klub fordult meg Lendván. Elsőként a 14 évesek kezdték a versenyt, az U–14-es korosztályban az Aluminij A és B csapata jutott a döntőbe, ahol a B csapat 4:0-ra győzte le az A csapatot. A harmadik helyen az ormožiak végeztek. A Nafta A csapata ötödik lett, miután 3:2-re legyőzte a Tehnostrojt, a B csapat

pedig a nyolcadik helyen végzett, 4:0-s vereséget szenvedve a Murától. A díjakat Caban Stjepan és Lesjak Zoran adta át. Az U–12-es korosztályban a Tehnostroj Veržej a döntőben 3:0-ra győzte le a Sturm Graz együttesét. A Nafta nem szerepelt fényesen, hiszen a hetedik helyért az A csapat 3:1-re győzte le a B csapatot. Az elismeréseket Vinko Vedran és Vass Árpád nyújtotta át. A 10 évesek tornáját a Maribor nyerte, amely a döntőben 3:1-re győzte le a Sturm Grazot. A Nafta A az

ötödik helyért 2:0-ra verte a ZTE-t, a B csapat pedig a hetedik helyért 5:1-es vereséget szenvedett Csáktornyától. Szarjas Dávid (Nafta A) lett a korosztály legjobb kapusa. A díjakat Olic Nikola és Vass Árpád adta át. A 8 éveseknél a Varasd 3:0-ra verte a Csáktornyát, a Nafta a hetedik helyért folytatott küzdelemben 1:0-ra maradt alul a Poli Drava ellen. A legjobbaknak járó jutalmat Vöröš Patrik és Levačič Saša kezéből vehették át. HF

A nyolc között az öregfiúk A DOC, a muraszombati orvosok sportegyesülete volt a szervezője az orvosok, fogorvosok és öregfiúk már hagyományos, 17. alkalommal megszervezett kisfocitornájának, amelyen az idén 12 csapat vett részt

Bosznia-Hercegovinából, Horvátországról, Magyarországról és Szlovéniából. A döntőbe két zágrábi csapat jutott, végül a Ban Jelačič 2:0-ra győzte le a zágrábi orvosok focicsapatát, illetve a harmadik helyen is zágrá-

bi csapat végzett. A Horvát Telekom 4:2-re győzte le a Rogašovcit a kisdöntőben. A nyolc közé bejutott három muravidéki csapat is; a Nafta öregfiúi, a muraszombati Legendák és az Old boys. F.B.

Jobb eredményre számítanak kor épp a kevés játékos jelentett nekik sok gondot. Hét játékos érkezett a klubhoz, köztük a tapasztalt Bauer (Kovinar Maribor) is, a szomszédos Dobronaktól pedig Miha Cigan és az ifjú Denis Rogan. Öt barátságos meccset fognak lejátszani a hosszúfalui Olimpijával, a Lipával, a Hodossal, a Dobronakkal

és a Bogojinával. Tavas�szal az erősítéseknek köszönhetően néhány fokkal feljebb szeretnének jutni a tabellán. F.B.

Horvat párosban bajnok lett

Sveti jurij ob Ščavnicin folytatódott az északkeleti 2. regionális céllövőliga standard légfegyverrel. A győzelmet 1142 körrel a Varstroj céllövői ünnepelhették. A második helyet a tišinai SD Koloman Flisar, a harmadikat pedig a Kovinar Ormož szerezte meg. Egyénileg Matija Černi győzött 392 körrel, Kristijan Bertalan a Varstrojból a negyedik helyen végzett. A céllövőkre még három forduló vár. Feri.h.m.

Az ősszel elért 11. hel�lyel az egységes községközti ligában a zsitkóciak nem lehetnek elégedettek, ezért néhány erősítés érkezett a klubhoz. Az alapozást Bacsi Ladislav edző és Horvát Zoltán segédedző felügyelete alatt február 5-én kezdték. A csapat 24 játékosból áll, ami sokkal több, mint az ősszel, ami-

Zgornja Kungotán a hazai BK Kungota szervezte az 54. országos tollaslabda-bajnokságot. A bajnoki címekért több mint 80 versenyző küzdött meg, köztük a lendvai BK Mladost tagjai is, akik három éremmel tértek haza. A tapasztalt Miha Horvat párosban Luka Petrič-csel (Branik Maribor) bajnoki címet ünnepelt, az egyéni férfi kategóriában Utroša

Iztok ezüstérmet szerzett. A harmadik érmet Magyar Sabina nyerte, aki párjával, Eva Miklič-csel (BK Medvode) női párosban lett harmadik. Egyénileg a nőknél Nika Koncut és Magyar Sabina az 5–8. helyen végzett, a vegyes pároknál pedig Magyar Sabina és Matevž Šrekl (BK Medvode) szintén az 5–8. helyet érte el. F.B.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . f e b r u á r 1 0 .

Győzött a Varstroj

kosárlabda Gornji Petrovci – Lindau 71:61 (12:10,15:21,22:13, 22:17) A Muravidéki Kosárlabda Liga 12. fordulójában a lendvaiak újabb vereséget szenvedtek és ezzel már a kilencedik helyre csúsztak vissza a tabellán. Gornji Petrovcin a Lindau 10 pontos vereséget szenvedett, 71:61 (12:10,15:21,22:13, 22:17) arányban, pedig a félidőben még minimálisan ugyan, de vezettek. A forduló további ered-

ményei: Paloma Sladki vrh – Beltinci 60:53 (15:16, 18:9, 10:14, 17:14), Gornja Radgona – Ljutomer I 62:77 (21:21, 16:17, 13:21, 12:18) és Sveta Ana – Ljutomer II 51:104 (6:32, 12:22, 12:30, 21:20). A Sobota szabad volt. A tabellát 17 ponttal a Sobota vezeti, a Lindau 14 pontot gyűjtött. F.B.

Sakk és futball között A 11 éves Cseke Erik a muravidéki regionális sakkversenyen elért második helyével kijutott az országos bajnokságra. Mint mondja, az eddigi legjobb eredménye a muraszombati „Mikov turnir” megnyerése volt, egyénileg és a Rokadával is. – Akkor még Gerencsér József FIDE-mester irányítása alatt a Rokadánál edzettem, viszont most már Mitja Kovač felügyelete alatt az ifjaknak jobb körülményeket biztosító Radenska Pomgrad színeiben játszom – mondta Erik. – A sakkban azt szeretem, hogy sok lehetőség közül választhatok. Magam dönthetek, melyiket választom. Igaz, nem mindig a legjobb döntést hozom, de a hibákból tanulunk. A példaképem Gari Kaszparov. Egyébként a sakkal kapcsolatosan nincsenek nagy terveim. Futballista szeretnék lenni – hangoztatta Erik, majd ezt a meglepő kijelentést meg is indokolta: – Már nyolcéves koromban Šooš Ladislavnál a Nafta U–8-as

Cseke Erik a két sportág közül inkább a focit szereti. korosztályában kezdtem. Ma az U–12-esben játszom Denis Lutar edző kezei alatt. Természetesen nagyon kedvelem a Naftát és remélem, játszhatok is majd a színeiben a felnőtteknél is. A Nafta mellett a madridi Real a kedvenc klubom, Cristiano Ronaldo pedig a kedvenc játékosom. F.B.

Vütek 9. lett A Dornava melletti Pecinjén zajlott a negyedik regionális Rang torna, amelyen 35 darts-játékos vett részt. Egyénileg a kapcai Sašo Vütek a 9. helyezést érte el az 501-es kategóriában, a vegyes páros DYP kategóriában pedig a 13. helyet szerezte meg. Feri h.m.

23


Katona József Színház, Budapest

2011. február 17. (csütörtök) 19 óra Szervező: Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

PORTUGAL

tragikomédia

Egressy Zoltán:

Lendvai Színház- és Hangversenyterem Jegyek válthatók a színház pénztáránál.

Népújság, 2011/6. szám  

A szlovéniai magyarok hetilapja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you