Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

55. évfolyam 3. szám Lendva 2011. január 20. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Otthon, magyarul

Amikor úgy hozza a sors, hogy az élet őszét az idősek nem tudják otthonukban leélni, s a helyzet úgy alakul, hogy intézményes gondozás-

ra szorulnak, akkor a szülőfaluban, hazai környezetben megépült idősek otthona jelentheti a legjobb megoldást. Mert sokkal jobb, ha az idős

ember a szoba ablakán át a hazai dombokat, rajtuk a templomot és az ismerős házakat látja, és nem kerül mes�sze hozzátartozóitól. És

Magyar Lajos, Lenti város anyakönyvvezetője:

„Az egyszerűsített honosítási kérelem beadásával igényelhető a keresztnév magyarosítása is.” 2–3. oldal

nagyon fontos a léleknek és a szívnek az is, hogy az otthon lakója anyanyelvén, magyarul értethesse meg magát. E megfontolásból is épült

meg az idősek otthona Hodoson, melynek megnyitását nyárra tervezik. A beruházásról beszámolónk a 7. oldalon. snk

Képviselői Rendet kellene már tenni a fórum hulladékok szakminiszteri gyűjtése, részvétellel az agrárágazatról szállítása terén 6. oldal

17. oldal


Iránytű A polgármester és az anyakönyvvezető tájékoztatója

Lenti felkészült a hono Király M. Jutka

Fiatalok Sokszor esik róla szó, és általában mindenki egyetért vele (legalább is deklaratív szinten), hogy a fiatalokat aktívabban kell bekapcsolni a társadalmi, szervezeti folyamatokba, szerepvállalási lehetőséget kell nyújtani és biztosítani nekik. Mert ők öregedő társadalmunk legértékesebb erőforrásai – és a jövő. Nemzetiségi szempontból még erőteljesebbek (kell hogy legyenek) ezek a törekvések, hiszen itt a fiatalok bekapcsolása a közösségi folyamatokba ténylegesen, a szó szoros értelmében a jövőt jelenti. Ennek kapcsán ugyanúgy sokszor esik szó a fiatalok érdektelenségéről, társadalmi nemtörődömségéről is. A hét elején közzétett „Fiatalok 2010” című átfogó országos felmérés eredményei, melyet a Maribori Bölcsészettudományi Kar készített, cáfolják a teljes társadalmi nemtörődömség vádját. Tény, vázolták a kutatók, hogy a fiataloknak a politika nem jelent sokat, és ebben az élen járunk Európában, ugyanakkor viszont nem annyira társadalmilag „visszafogottak”, mint gondoljuk: a fiatalok körében nő az önkéntesség, egyre tevékenyebbek a tiltakozások, a demonstrációk, az aláírásgyűjtés szervezése területén, és különösen aktívak az internethez fűződő akciókban. (A világháló használata az utolsó tíz évben a szlovéniai fiataloknál különben is feltűnően megnövekedett és jóval átlagon felüli az EU-s országokhoz viszonyítva). A felmérés eredményei szerint Szlovéniában a fiatalok a 2000-es évhez hasonlítva most sokkal többet foglalkoznak sporttal, valamint gyakrabban keresik kifejezési, megnyilvánulási lehetőségeiket a kulturális-művészeti tevékenységekben. Ami (egyéni és társadalmi) jövőjüket illeti, nem pesszimisták, egyre jobban aggasztja viszont őket a pénzhiány, a lakásprobléma és a szakmai elhelyezkedés kérdése. A muravidéki fiatalok (ha szűkebb környezetünkre alkalmazzuk a felmérési tényeket) valószínűleg hasonló válaszokat, aggályokat és kihívásokat tárnának elénk. Talán jó lenne figyelembe venni mindezeket a tervezett kisebbségi ifjúságstratégia elkészítésénél is.

Igazgató: Horváth Ferenc, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Az LKMNÖK szervezésében a múlt héten a Bánffy Központban Lenti Város Polgármesteri Hivatalának szakemberei a magyar állampolgárság egyszerűsített és kedvezményes igényléséhez tájékoztató formában adtak konkrét gyakorlati segítséget. A tájékoztatón jelen voltak a Magyar Köztársaság szlovéniai nagykövetségének illetékes munkatársai is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A fór umon Halász Albert, az LKMNÖK elnökének bevezetője után Szent-Iványi István nagykövet elmondta, hogy az előző, azonos témában a nemzetiségi képviselő és a nagykövetség által szervezett fórumon született az ötlet, hogy a magyar állampolgárság egyszerűsített megszerzéséről a szomszédos magyarországi önkormányzat is megadja a szükséges információkat a muravidéki magyarságnak. A nagykövet egyben beszámolt arról, hogy a külügyi tárca egyelőre nem tudja biztosítani – elsősorban a nagy vajdasági és erdélyi érdeklődésre hivatkozva –, hogy külön a Muravidékre kihelyezett személyzet tudja fogadni az állampolgársági igényléseket, de a nagykövetség hamarosan, várhatóan a hó végétől önerőből biztosítja, hogy a kérelmek fogadásával

megbízott konzul, Molnár G. Bíborka időről időre a Muravidéken is fogadni tudja a kérelmeket. A nagykövet után Horváth László, Lenti város polgármestere kifejtette, az ominózus állampolgársági népszavazás negatív eredményt hozott a magyarság számára, de arra jó volt, hogy a témát a köztudatban tartotta, és valószínűleg szerepe volt a jelenlegi kormány pozitív döntésében. Továbbá kifejtette, Szlovénia a kérdéshez pozitívan állt hozzá, ami valószínűleg abból is fakad, hogy az elmúlt évtizedekben a két ország között nem voltak nagyobb súrlódások. A polgármester szavai szerint az önkormányzat felkészült az állampolgársági kérelmek fogadására és mindent megtesz az igénylési eljárás zökkenőmentességéért. Magyar Lajos, Lenti város anyakönyvvezetője konkrétan fogalmazva kifejtette, az egyszerűsített állampolgársági

igényt minden határon túli magyar beadhatja, függetlenül attól, hogy éppen határon túl vagy határon belül él. A kérelmek a Magyarországon található valamennyi jegyzőségen, körjegyzőségen beadhatók – szám szerint 2200 helyen –, lakhelytől függetlenül. Konkrétan Lentiben a Polgármesteri Hivatalban lehet ezt megtenni hétfőn, szerdán és csütörtökön 8 és 12 óra, valamint 13 és 16 óra között. Az igénylés beadásához nem kell előre bejelentkezni. Emellett az igénylések beadhatók a külképviseleteken – konkrétan a ljubljanai nagykövetségen –, illetve a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Regionális Igazgatóságain (Zalaegerszeg, Mártírok útja 42–44.; Szombathely, Kisfaludy utca 1.). Magyar Lajos anyakönyvvezető továbbá elmondta, hogy az igényléshez elsősorban egy hatoldalas, interneten is letölthető nyomtatvány szükséges. Ennek különböző

Pénzügyi gondok a csúcsszervezetnél Hétfőn Pártosfalván összeült az öt községi magyar önkormányzat elnöke, illetve az MMÖNK elnöke, hogy megtárgyalják a magyar nemzetiség aktuális problémáit. A nem nyilvános ülésről Horváth Ferencet, a csúcsszervezet újonnan megválasztott elnökét kérdeztük: „Az elnökség első ülésén három témát vettünk terítékre. Javaslatomra az elnökség megállapodott abban, hogy az MMÖNK soron következő ülésén Cár Annát és Vugrinec Zsuzsát javaslom majd alelnököknek. A jelöltek elfogadták a tisztséget. Tárgyaltunk a bizottságok összetételéről is, az eredmény itt is nagyjából megvan, de ez még nem végleges, így konkrét nevekről még nem

szólnék, a jelölteket ugyanis még nem kérdeztük meg, hogy vállalják-e a tisztséget. Emellett tárgyaltunk az MMÖNK költségvetés-tervezetének első olvasatáról is. Sajnos rádöbbentünk, a költségvetés nagyon nehéz helyzetben van. A tavalyi év negatív szaldóval zárult és az első becslések alapján nehéz lesz pozitívan zárni a jelen esztendőt is. A hiány egy része, még nem tudtuk megállapítani milyen arányban, az uniós pályázatból következett be. Ez tudniillik előfinanszírozást igényelt. Többet a soron következő, január 26-ra összehívott ülésen tudok majd mondani.” tt

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j a n u á r 2 0 .


Muravidék

osítási eljárásra

szükség. Az állampolgárságot igénylő személynek bizonyítania kell, hogy ő vagy felmenője volt magyar állampolgár, ezt pedig a felmenő anyakönyvi kivonatával, házassági okmányával, egyházi anya-

Molnár G. Bíborka konzul, Szent-Iványi István nagykövet, Horváth László, Lenti város polgármestere, illetve Magyar Lajos, Lenti város anyakönyvvezetője. mellékletei vannak, például a névmódosítás igénylése, amellyel a leendő magyar állampolgár már magyarosított keresztnévvel szerepelhet. Mellékletként szerepel a magyarországi anyakönyvvezetést igénylő nyomtatvány is, mert az állampolgárság megszerzésével a személyt átvezetik a magyar anyakönyvön is. A harmadik mellékletet csak azon személyek töltik ki, akik állandó jelleggel élnek Magyarországon, ebben az esetben az állampolgárnak személyi igazolvány is jár.

Állandó lakhely nélkül az állampolgár csak útlevelet kaphat, ez bármely magyarországi okmányirodában igényelhető az állampolgári eskü letétele után. Az állampolgári eskü megtehető Magyarországon, de konkrét esetben akár Lendván is. Az említett nyomtatványhoz és mellékleteihez csatolandó az igénylő személy anyakönyvi kivonata, amely ha kétnyelvűen került kiadásra, akkor nincs szükség fordításra. Ha az okmány egynyelvű, akkor hiteles fordításra van

könyvvel, illetve különböző más okmányokkal is lehet igazolni. Ebben az esetben is hiteles fordításra van szükség, ha egynyelvű idegen okmányokról van szó. Az igényléshez csatolni kell egy kézzel írt önéletrajzot és egy fényképet is. Az állampolgárság kérhető egy személyre, valamint a házastársra és a kiskorú gyermekekre, illetve korlátoltan cselekvőképes családtagra is. A házastárs esetében is szükség van a magyar állampolgárságú felmenő bizonyítására.

Megállapodás a honosítási eljárásról Budapesten január 18án együttműködési megállapodás aláírására került sor a Magyar Köztársaság Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériuma, illetve Külügyminisztériuma, valamint a muravidéki, a horvátországi és a vajdasági magyar közösségek között az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó kérelmek hatékony és zökkenőmentes benyújtásának elősegítése érdekében. A külügyminisztérium képviseletében Németh Zsolt államtitkár írta alá a megállapodást. A muravidéki magyarságot Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke képviselte, felszólalásában megköszönve a magyar kormánynak a gyü-

A megállapodást Horváth Ferenc és Németh Zsolt írta alá. mölcsöző együttműködést, valamint elmondta, hogy a muravidéki magyarság nem tud vetélkedni a többi magyar kisebbséggel, mivel lélekszámban a legkisebb,

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j a n u á r 2 0 .

viszont mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a kettős állampolgárságon keresztül minél többen vállalják fel magyarságukat. T.I.

Jegyzet

Nem mindegy, az ország miképp gondoskodik a mezőgazdaságról A Muravidék gazdag mezőgazdasági hagyományokkal rendelkezik, és ez igaz a mezőgazdasági területeket és a mezőgazdaságból élők számát illetően is. A mezőgazdaság eddig is és jelenleg is a fő gazdasági tevékenységnek nevezhető. Annak ellenére, hogy Muravidék Szlovénia csak 6,6 százalékát Grof Andrej, me­ teszi ki, a szántóföldek és kertek ző­­gazdasági szak­ 22,3 százaléka, a gyümölcsösök tanácsadó 12,7 százaléka és a szőlőültetvények 11,7 százaléka található a vidéken. Az állattenyésztés tekintetében a Muravidéken tenyésztjük a szarvasmarhák 9,1 százalékát, a sertések 37 százalékát és a szárnyasok 8,1 százalékát. Az utóbbi 20 évben lényeges változások történtek, az állattenyésztő gazdaságok száma évről évre csökkent. Ez különösen a szarvasmarha-tenyésztésre igaz, vannak ugyanis már olyan falvaink is, ahol egy kezünk ujjain is meg tudjuk számolni a tenyésztők számát. Hasonló mondható el a kisebb parasztgazdaságokon valamikor még meglévő sertéstenyésztésről, mindez pedig biztos, hogy nem kedvez mezőgazdaságunk sokszínűségének. A növénytermesztés tekintetében elmondható, hogy – mondjuk úgy – a „földterületek természetes egyesítésének” egyértelmű trendje észlelhető, a nagyobb gazdaságok ugyanis átveszik a kisebb, többnyire elöregedett gazdaságok területeit. Ezzel egyre több a nagyobb gazdaság, míg a gazdaságok száma összességében csökken. A többnyire negatív fejlemények, a piac viszontagságai, a felvásárlási árak igen erős ingadozása és egyebek mellett a mezőgazdaság – elsősorban a közvetlen támogatások révén – talpon tudott maradni, a földművesek nagy nehezen, de meg tudták tartani eddigi anyagi helyzetüket. Mindez természetesen nem elég a fejlődéshez. A Muravidék természet adta előnyökkel rendelkezik a mezőgazdaságot illetően, ezeket azonban csak a jól irányított mezőgazdasági politika intézkedéseivel tudja igazából gyümölcsöztetni, elsősorban anyagiak révén. A mezőgazdaság fejlesztési programjával egyértelműen új perspektívát kell mutatni a mezőgazdaságnak. A Muravidéknek Szlovénián belül mindene megvan a jövedelmező mezőgazdasághoz. Rendelkezik termőfelületekkel, amelyeken számtalan mezőgazdasági kultúra termeszthető, a lakosság gazdag hagyományokkal, tudással rendelkezik a termesztést és a tenyésztést illetően, de nem elhanyagolható a kisiparos, gasztronómiai gazdagság sem, amely alapját adhatja a mezőgazdaság kiegészítő tevékenységeinek. Annak ellenére, hogy a Muravidék az autópálya megépítésével közelebb került az ország központjához, vidékünk még egy jó ideig elsősorban agrárjellegű marad, éppen ezért számunka nem mindegy, hogy az ország a következő, 2014–2020-as programidőszakban hogyan gondoskodik a mezőgazdaságról.

3


Muravidék Varga József köszöntése

Szépbe szőtt hit – köszöntő könyv

is csatlakozott, aki a Varga családdal baráti kapcsolatot alakított ki már korábban, s ez a nyelvjárás-kutatási gyűjtőutak során szakmaivá nemesedett.

Kedden a Bánffy Központban volt munkatársak, ismerősök és jóbarátok köszöntötték a 80 éves Varga Józsefet. Ez alkalomból bemutatták a Muratáj különszámaként megjelentetett „Szépbe szőtt hit” című tanulmánykötetet. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Dr. Kolláth Anna, a Maribori Egyetem Magyar Tanszékének tanszékvezetője lírai bevezetőjében a „nyugalmazott rendkívüli egyetemi tanárt, tanszékalapítót, a nyelvészt és irodalmárt, költőt és írót, kollégát és főnököt” így köszöntötte: – Nyolcvan év… Egy emberöltő. Szép kor, mondják, megélni még napjainkban sem adatik meg mindenkinek. Megélni töretlen szellemi erővel, friss tenni akarással, szűnni

nem akaró alkotókedvvel, a közösség társadalmi életében való aktív részvétellel – különös kiváltság, isteni ajándék, tartják. A születésnaphoz ajándék dukál, ezért egy köszöntő könyvvel, tanulmányok gyűjteményével ajándékozták meg a szépkorú szerzőt volt kollégái, a tanszék mai oktatói. Kolláth kiemelte: a kötet szerzői igyekeztek olyan ajándékot adni, mely „minden sorában, mondatában” az Ünnepeltnek szól. Gróf Annamária, a kötet társszerkesztője a könyv

Az olasz közösség megosztása ellen A parlamenti nemzetiségi bizottság múlt heti ülésének elején a helyi önkormányzatokért és regionális politikáért felelős nemrég kinevezett új tárca nélküli miniszter, Duša Trobec Bučan bemutatta az összehangolt regionális fejlődésről szóló törvényjavaslatot, majd ehhez a nemzetiségek képviselői hozzátették észrevételeiket. Elsősorban azt hiányolják a javaslatban, hogy a nemzeti közösségeket nem kezelik gazdasági szereplőként, így kompetenciákat igényelnek a községekhez hasonlóan, továbbá hiányolják a nemzeti közösségek gazdasági alapjáról szóló cikkelyeket, valamint azt is, hogy a tervezet nem biztosít helyet a nemzetiségeknek a regionális fejlesztési tanácsokban. A továbbiakban a bizottság negatív véleményt fogalmazott meg a községek megalapítása és ezek területei meghatározásának módosításairól szóló törvényről. A jelenlévő kisebbségek képviselői, majd a bizottság többsége is egyértelműen az ankarani község megalakítása ellen voksolt, mert ezt a kisebbség megosztásának és ezzel gyengítésének vélték. A döntéssel nem értett egyet Franco Juri bizottsági tag, aki utólag a döntés miatt le is mondott tagságáról. Döntését a bizottság elnökének, Roberto Battelinek azzal indokolta, úgy látja, a bizottság az ellenzék malmára hajtja a vizet, és ezt nem tudja elfogadni. A bizottság az ülés végén támogatta az utazási okmányokról szóló törvény módosítási javaslatát, illetve a személyi igazolványról szóló törvény javaslatát is. tt

4

szerzőiről, a tanulmányok jellegéről, tartalmi összetevőiről szólt. Két akadémikus írása is megtalálható a kötetben, dr. Zinka Zorkoé, a kiváló nyelvjáráskutatóé és dr. Kiss Jenő magyar nyelvészé, egyetemi tanáré. A tanszék valamennyi oktatója is tanulmánnyal tiszteleg a tanszékalapító előtt, míg mások, a pályatársak, a jóbarátok visszaemlékező írásokkal rukkoltak elő. Dr. Gadányi Károly, a szombathelyi Nyugat-Magyarországi Egyetem BTK

Mess Attila egy korai prózát olvasott fel Varga Józseftől. dékánja Varga Józsefre mint a mindig derűs és baráti, egy csöppnyi humorral is megáldott emberre emlékezett, átadva neki az egyetem Berzsenyi-díját. A gratulálók seregéhez a jubileumi ünnepségen megjelent dr. Zinka Zorko

A jó hangulatú est fennkölt hangulatához Z. Szekeres Ilona verssel, Mess Attila színművész-rendező pedig egy korai prózával járult hozzá a szerzőtől. A jubiláns meghatódva köszönte meg a jókívánságokat, a szellemi és „tárgyi” ajándékokat!

Megjegyzések az oktatási Fehér Könyvhöz

A tanítókat mélyvízbe dobtuk Az igazgatók legutóbbi ülésén az illetékes minisztérium és az oktatási munkacsoportok által elkészített „Fehér Könyvről” tárgyaltak az igazgatók. Sabo Tatjanát, a Lendvai 1. Számú KÁI igazgatóját, a kétnyelvű iskolák igazgatói aktívájának vezetőjét kérdeztük a részletekről. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

– Le szeretném szögezni, hogy az alaptétel továbbra is az, hogy a kétnyelvű oktatás mint a szlovén oktatás alrendszere „hozzáadott értékként” egzisztál – kezdi a beszélgetést az igazgatónő. – A tanulók az államnyelvi kompetenciák elsajátítása mellett a magyar 1 (anyanyelvi) és a magyar 2 (környezetnyelvi) kompetenciákat is elsajátítják. Nagyon fontos kitételnek számít, hogy a kétnyelvű iskola Szlovénia többi iskolájával is összehasonlítható legyen. Ennek a célnak az elérését, egyúttal e komplex probléma megoldását a tanerőnél kell kezdeni. Javaslataink között szerepel a kétnyelvű oktatás

egyetemi program szerinti módszertani és didaktikai kiegészítő képzése, illetve

Sabo Tatjana „modulbeli” továbbfejlesztése. Ez azért is fontos, mert az elmúlt 50 év alatt ilyen nem volt, a gyakornokokat egy rövid, az oktatási intézet által összeállított kivitelezési utasítással mélyvízbe dobtuk. A má-

sik nagyon fontos kérdés a tanácsadói munkahely szisztemizációja, mely évtizedek óta betöltetlen. Ugyancsak megszívlelendő lenne a „tanítóhoz kötött nyelv” sikerességén felbuzdulva a programot a 4. és 5. osztályra is kiterjeszteni. A második idegen nyelv problémájára is nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, ez az ország több iskolájában már 2. osztálytól bevezetésre került. Itt a kétnyelvű oktatás többlet óraszáma jelenti majd a fő gondot a választható és kötelezően választott tantárgyak sorában. Egyet azonban nem szabad szem elől téveszteni, hogy a tanuló nyelvválasztási szabadsága ne csorbuljon a számonkérés során: értékelni ugyanis csak a tudást szabad.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j a n u á r 2 0 .


Nemzetiség Kulturális Fórum és Közművelődési Kerekasztal Zentán

Az egyeztetésre azért számítottak volna A magyar kultúra ünnepének hét végén megtartott délvidéki központi ünnepsége a szervezők véleménye szerint jól sikerült, hiszen talán először voltak nagy számban jelen a Kárpát-medencei magyarság kulturális szférájának képviselői Szarajevótól Galántáig, Kolozsvártól Lendváig. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A szombati tanácskozásra a kulturális szervezetek képviselői külön készültek, hiszen az áp-

művelődési Kerekasztal sok meglepetést tartogatott. Elekes Botond igazgató a kulturális államtitkárság korábban összeállított programtervének ismerte-

elsősorban az embereknek az agyában kell a paradigmaváltásnak megszületnie. A Kárpát-medencei magyarság 8, egymástól gazdaságilag, politikailag eltérő államban él. Egy

Dudás Károly, a VMMSZ elnöke.

Lakatos Mihály államtitkár.

Elekes Botond államtitkársági kabinetigazgató.

rilisi kormányváltás óta a Magyar Kultúra Napján hagyományosan megrendezett Kárpát-medencei Kulturális Fórum és Köz-

tésében kifejtette: az egy nemzetben való gondolkodást lehet támogatásokkal ösztönözni, de ez a pénz nem elég semmire, ezért

azonban kétségtelen: a nemzettudat asszimilációcsökkentő tényezői közül a kultúra meghatározó szereppel bír. A kulturális tárca részéről 200 millió forint áll a határon túli közösségek rendelkezésére a 2011-es esztendőben. Pomogáts Béla, az Anyanyelvi Konferencia elnöke a magyar állampolgárságról elmondta, sok olyan jogpolitikai elemet tartalmaz a jelenlegi törvény, amelyet – tekintet nélkül arra, hogy szavazati jogot is ad – a határon túli magyarok nem tudnak teljességgel kihasználni. Kulturális téren a nagy veszélyek között az olcsó kozmopolitizmust említette az előadó, hiszen egy silány idegen kultúrát terjeszt. – Értékmegőrzés, értékteremtés, értékterjesztés pénz nélkül nem megy,

Lakatos Mihály, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkárságának egyik vezetője a Márai Programról elmondta: – A Márai Program egy skandináv példára létrehozott program, amelyben az állam 1 milliárd forintot fordít arra, hogy a megjelent művek a könyvtárakba jussanak, s így az olvasókhoz. Kiváló találmány, mert egy összeggel támogatja a könyves szakma minden részét. Sokféle vita volt a körül, hogy kik tartozhatnak hozzá, milyen kiadók stb. Mi ezt egy tollvonással elintéztük, úgy, hogy azt mondtuk: a mű legyen a meghatározó. Olyan művek kapnak elsőbbséget, amelyek a két, szépirodalmi és tényirodalmi kollégium tagjai tetszését elnyerik. A pályázatok január végén megjelennek, éspedig a kiadók számára. Minden kiadó 60 címmel jelentkezhet, továbbá eltöröltük azt a korábbi kitételt is, mely három évre visszamenően korlátozta a támogatandó könyvek megjelenését. A két kollégium 500–500 címre kap támogatást két részletben. Az 1000 címből 300 a nemzeti alapcsomagban kerül majd a könyvtárak polcaira. Ezt kérés nélkül mindegyik könyvtár meg fogja kapni. A programban 640 anyaországi és 48 határon túli könyvtár fog részt venni.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j a n u á r 2 0 .

hiszen sem Kárpátalján, sem Szlovákiában semmiféle támogatást nem adnak a kormányok. A kultúra összehoz bennünket – mondták a felvidéki és kárpátaljai vezetők. A kulturális államtitkárság igazgatójától, Elekes Botondtól megtudtuk még, hogy két új program is indul, az egyik, a Márai Program már elkészült, a másiknak, a Bethlen Alapnak a törvényi megfogalmazása most folyik. Dudás Károly, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke zárszóban összegezte az elhangzottakat. Az elnök kiemelte: nagy dolgok történtek az elmúlt időszakban a vajdasági magyar és a ma-

gyarországi politikában. Mindkettő üdvözölni való, hiszen a Magyar Nemzeti Tanács újjászervezésével az intézetek is alapítót kaptak, olyat, amelytől anyagi segítséget is lehet várni. A magyarországi intézmények megszüntetéséről (Magyar Kultúra Alapítvány, Égtájak), amelyek a határon túli kultúra alakulására is hatással voltak, jó lett volna egyeztetni. S a jövőben ezt az ernyőszervezet el is várja. A délutáni kerekasztal a vártnál szerényebb információs töltettel bírt, hiszen a programok most készülnek csak. Ebben a Millenáris képviselői jártak elöl, akik az új lehetőségekről tájékoztatták a jelenlévőket.

A Szlovéniában élő őshonos nemzeti kisebbségek szervezettségének 35 éve kötetben A Népújság gondozásában megjelent „A Szlovéniában élő őshonos nemzeti kisebbségek szervezettségének 35 éve” című kötet, melyben a 2010es év második felében az újságban közölt – a muravidéki magyarság önálló érdekképviseleti rendszere 35. évfordulója kapcsán készült – sorozatot összegeztük. A nemzetiségi szervezettség elmúlt évtizedeit megvilágító cikk-, interjú- és portrésorozatot a kötetben a szlovéniai kisebbségvédelem területén kutató és dolgozó szakemberek tanulmányai, írásai, valamint a magyar nemzetiségi szervezetek 1975– 2010 közötti kronológiai bibliográfiája, elsősorban a Naptárban, a Muratájban és a Népújságban megjelent tanulmányok és cikkek egészítik ki. A kötetet a következő – tehát a 2011. január 27-én megjelenő – Népújság mellékleteként ingyenesen eljuttatjuk minden előfizetőnkhöz, illetve a könyvet meg is lehet vásárolni.

5


Mezőgazdaság Képviselői fórum Dobronakon

A miniszter a mezőgazdaság jövőjéről Múlt csütörtökön a dobronaki művelődési ház adott otthont a Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő által összehívott képviselői fórumnak, amelyen Dejan Židan, a mezőgazdasági tárca vezetője mutatta be a mezőgazdaság jelenlegi helyzetét, illetve az ágazat hosszú távú kilátásait. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A dobronaki művelődési házban szép számban egybegyűlt polgárokat Göncz László köszöntötte, majd rövid bevezetőjében kifejtette, a Muravidéken a mezőgazdaságnak mindig rendkívül fontos szerepe volt, de az utóbbi évtizedekben sajnos az ágazatot leginkább a kilátástalansággal lehetne jellemezni. Hangsúlyozta, amióta Dejan Židan vette át a tárca vezetését, az ágazatban pozitív trendek,

tet pedig az súlyosbítja még inkább, hogy ez elmondható az utóbbi 3–4 évre is. Éppen ezért a minisztérium 3,2 millió euróval segítette meg a tejszektort, 1,2 millióval a sertéstenyésztőket, illetve karácsony után a legrosszabb helyzetben lévő gazdaságokat további 4 millió euróval. Segítségnek nevezhetjük a kataszteri jövedelemadó csökkentését is, amely megközelítően 6 millió eurót hagyott meg a mezőgazdaságban. Hasonlóan pozitívnak nevezte a tárcavezető a jövedelemadó módosításait is,

lében kerül majd elfogadásra. 2011-ben Dejan Židan az egyik legfontosabb feladatnak mindenképpen azt tartja, hogy az élelmiszerláncban rendet kell teremteni, mindenképpen igazságosabb arányokat kell kialakítani, nem tűrhető, hogy az egész láncban csak a kereskedők járnak jól. Remélhetőleg ebben meg tudnak állapodni a felek, ha nem, akkor ezt is törvényileg szabályozzák majd. Az élelmiszerlánc rendbetételébe beletartozik a miniszter szerint az egyre inkább elburjánzó

Marjan Kardinar dobronaki polgármester, Dejan Židan miniszter, illetve Göncz László képviselő vezette le a fórumot. elmozdulások észlelhetők, ami örvendetes hír, hiszen ennek a Muravidék felzárkózása és fejlődése szempontjából rendkívül fontos szerepe van. Felszólalásának elején a mezőgazdasági miniszter, Dejan Židan hangsúlyozta, annak ellenére, hogy a 2010-es évben némi statisztikai javulás volt észlelhető, az esztendő igen nehéz volt a mezőgazdaság számára, a parasztgazdaságok nagy többsége negatív eredmén�nyel zárta az évet, a helyze-

6

amely leginkább a kisebb gazdálkodóknak kedvezett, s mindenképpen igazságosabb rendszert eredményezett. Kicsi, de igen fontos lépésnek nevezte a miniszter a búzatermelők és búzakereskedők, -feldolgozók megállapodását a felvásárlási árakat illetően. Természetesen nem hagyható ki az sem, hogy a tárca elkészítette a 2020-ig érvényes mezőgazdasági stratégiát, amely a tárcák közti összehangolás után várhatóan az év másik fe-

élelmiszerhamisítás megakadályozása is, leginkább a sokkal szigorúbb büntetések bevezetésével. A miniszter igen fontosnak tartja 2011-re nézve a mezőgazdasági földterületekről, illetve az erdőgazdálkodásról készülő törvények, valamint a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek promóciójáról szóló törvény elfogadását is. Az utóbbit még az előző év végén a kormány megerősítette, ezt a következő hetekben várhatóan

megteszi a parlament is. Így jóformán egy évtizedes késéssel olyan törvényt kaphat az ország, amely felállítja a mechanizmusokat az élelmiszereket előállítók és a fogyasztók közötti kommunikációhoz. Mindennek egy célja van, az, hogy növelje a fogyasztók bizalmát és egyben lojalitásukat is a magas minőségű szlovén élelmiszerek iránt. Dejan Židan többek között kifejtette azt is, a folyó évben igen fontos tárgyalások folynak majd uniós szinten a 2014-től 2020-ig tartó időszakot tekintve. A tárcavezető kifejtette, az unió közös mezőgazdasági politikájában nem várhatók nagyobb változások, így az eddig működésben lévő támogatási rendszerekben sem, vagyis a konzervatív mezőgazdasági séma marad érvényben. A miniszter kifejtése után a művelődési házban egybegyűlt polgárok kérdezték a minisztert. A kérdésekben, majd a válaszokban az élelem kontra energia tárgykör, az egyre nagyobb goricskói vadkár, a gazdákra nehezedő egyre nagyobb adminisztratív terhek szükségessége került terítékre. Herženjak Jožef, ivanovci gazdálkodó: „A tej jelenlegi felvásárlási árai mellett nincs értelme a gazdálkodásnak. A probléma abban van, hogy még az állatokat sem tudtam eladni, amikor abba akartam hagyni a gazdálkodást. Csak egy kelt el, ezt is csak 160 euróért tudtam értékesíteni. Ha a tehenek nem lennének vemhesek, mind a vágóhídra küldeném, mert egyszerűen nem akarok mínuszokat termelni.” A miniszter válaszában kifejtette, a tej alacsony felvásárlási ára szlovéniai specifikum, amelyet sok esetben maguk a tejgyárat

tulajdonló gazdák okoznak. Biztatta a termelőt, hogy ha eddig kibírta, ak-

kor most, amikor az árak növekvő trendeket mutatnak, semmiképpen se hagyjon fel a termeléssel. Mirko Berden, kebelei gazdálkodó: „A Muravidéken elburjánzó biogáz-erőművek kapcsán felmerül bennem, hogy élelmiszert vagy energiát termelünk-e a jövőben?” A miniszter válaszában egyértelműen az élelmi-

szertermelés mellett állt ki, az ország eddigi megújuló energiaforrás-politikáját rossznak, nem átgondoltnak nevezte. A megépült energiaüzemeket elsősorban túldimenzionáltnak tartja, pozitív példának pl. a bajor megoldást nevezte, ahol a gazdaságok mellett épültek mini gázerőművek, amelyekben a saját mezőgazdasági hulladékaik kerülnek feldolgozásra.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j a n u á r 2 0 .


Muravidék A Hodosi Idősek Otthona 52 személyt tud majd fogadni

Nyárra tervezik a megnyitást A működési engedéllyel is már rendelkező Idősek Otthona az első lakókat már az idén fogadni tudja Hodoson, hiszen az 52 férőhelyes létesítményt a községi ünnepig be kívánják rendezni. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Bunderla Rudolf, Ho­ dos Község polgármestere kedvező hírrel tudott szolgálni, miszerint a Népjóléti Minisztérium keretet biztosít a már felépített Idősek Otthonának bebútorozására, berendezésére. Ez ügyben decemberben – mint mondta – sikeres

építkezés. A munkálatokat az SGP Pomgrad 2010-ben be is fejezte. Az otthon ma már minden szükséges közművel, burkolatokkal, felszerelt mosdókkal rendelkezik. A központi fűtés úgy van kiépítve, hogy szükség esetén más középületek – az evangélikus közösség tőszomszédságban lévő épülete, az iskola, a községháza, a kultúrott-

szomszédos települések időseinek elhelyezésére gondoltunk, hiszen az élet őszén át kellemesebb élni a hazai környezetben, mint távol a családtól. Az otthon előnye lesz az is, hogy a személyzet – a tervek szerint összesen 24 fő – magyarul is beszél majd. A Hodosi Idősek Otthonát a Lendvai Idősek Otthona üzemelteti, így bizonyos

A modern tervezésű idősek otthonának aulája tágas és világos. tárgyalásokat folytattak Göncz László nemzetiségi képviselő közreműködésével az illetékes minisztériumnál, hiszen a berendezés beszerzését illetően gondok merültek fel. Mivel most már ez is megoldódni látszik, elmondhatjuk, hogy Hodoson a 2007-ben eltervezett beruházás az út végére ért. – Az Idősek Otthonának építéséről 2007-ben hozott döntést a községi tanács, s ezután minden lépés arra irányult, hogy ez meg is valósuljon. Elkészültek a tervek, a pályázatokon is sikeres volt a község. A Ravnikar–Potokar-féle tervrajz került kiválasztásra, s 2009-ben elkezdődött az

hon – rákapcsolhatnak. Az idősek otthonát már fűtjük, az épület nemrégiben megkapta a működési engedélyt is – mondta Bunderla Rudolf polgármester. A korszerű tervezésű épület körül rendezett már az udvar, a park, a sétautak és a parkolók. Minden úgy áll, hogy már januárban esedékes lehetne a bútorok és egyéb berendezések elhelyezése az otthon szobáiba, társalgójába, konyhájába… – Remélem, hogy júliusig teljesen elkészül minden, s fogadhatjuk az első lakókat. Az otthont a községi ünnep alkalmával kívánjuk átadni. Elsősorban a község és a

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j a n u á r 2 0 .

dolgok közösek lesznek – jelentette ki Bunderla polgármester. Az otthon berendezésére meghirdetett közbeszerzésre két kivitelező jelzett érdeklődést, az Atlas Ljubljanából és a Koval cég. A Koval fellebbezése után az állami felügyelőség megállapította, hogy az elsődleges döntés az Atlas cég mellett nem kifogásolható, így elkezdődhetnek a munkálatok. S mint említettük, most már a finanszírozás is megoldódott. Hodoson a beruházáshoz a község kommunális infrastruktúrával és a telek egy részével járult hozzá, de nagyobb részben társtulajdonos az evangé-

likus egyház is, s a háromoldalú együttműködési szerződésben partnerként szerepel az illetékes minisztérium is. A község és az evangélikus egyház a beruházó, a Népjóléti Minisztérium felé vállalta az áramköltség fedezését, átmeneti időszakra a község az evangélikus egyházzal közösen fedezi a karbantartási kiadásokat és a fűtőanyag (biomassza) költségeit. A beruházás értéke 3,5 millió euró, plusz a berendezés, melyhez megközelítően 320 ezer euróra lesz szükség. Az eddigi költségeket a minisztérium állta, s mint említettük, rendeződött a berendezés, a bútorok költségeinek fedezése is minisztériumi forrásból. A községnek a beruházást illetően nem kellett hitelhez folyamodnia. Hodoson az Idősek Otthona 52 lakót tud majd fogadni, de a létesítmény keretein belül működik majd a nappali tagozat is, ami nem bentlakásos idősellátást, hanem társalgási, foglalkoztatási lehetőséget biztosít. A bentlakásos idősek teljes ellátását és kü-

ben felépült létesítményt, amikor az otthonban való elhelyezkedés nem jelent kötelezően idegen környezetet. Az evangélikus egyház vezetőjével, mag. Vilijem Kerčmarral

Bunderla Rudolf azt az elképzelést követjük, hogy mindazok, akik tőlünk, azaz Hodosról, Kapornakról, Šalovciból és Gornji Petrovciról távolabbi otthonokban vannak elhelyezve, feltétel nélkül átköltözhessenek hozzánk, illetve új lakókat fogadunk be a hazai környezetbe, ahol nem utolsó sorban az idevalósi személyzet magyarul is tud velük beszélni. Tudjuk, hogy az otthonba költözésnél fontos tényező az ellátási ár, de sajnos erről végleges információm még nincs, nem tudok

Már a park is készen várja a lakókat. lön részen a demenciában szenvedő idősek gondozását is vállalni tudják, természetesen megfelelő káderrel és berendezéssel. – Nagyon fontosnak tartjuk a hazai környezet-

pontos összeget mondani, de azt hiszem, a hozzátartozóknak elfogadható lesz az ellátási ár – mondta a Népújságnak Bunderla Rudolf, Hodos Község polgármestere.

7


Muravidék Az Első Magyar–Dán Termelőiskola

Az elmúlt 16 év tapasztalatai biztatóak A Lendvai Kétnyelvű Középiskolában január 12-én került sor arra a konferenciára, amelyen a már szép eredményekkel büszkélkedő zalaegerszegi Első Magyar–Dán Termelőiskola Alapítvány és Iskola, illetve szlovéniai partnerei együttműködéséből származó előnyöket ismertették. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Az említett alapítvány és iskola mára már közel fél évtizedes együttműködése lendvai partnerintézményeivel, a házigazda kétnyelvű középiskolával, illetve az ugyancsak lendvai székhelyű Népi Egyetemmel biztató például szolgálhat a TÁMOP 2.2.4 projekt szlovéniai fogadására. Az ismertető konferencián négy előadás hangzott el magyarországi és szlovéniai előadóktól

a projekt sikerességéről, annak lehetséges kiterjesztéséről, valamint a képzés pszichoszociális és mentális fejlesztő szerepéről a felnőttképzésben. Molnár Máté projektvezető az újságíróknak elmondta, elégedett az együttműködéssel, ezért szeretné, ha a modell Szlovénia-szerte ismertté válna. Annál is inkább, hiszen a zalaegerszegi iskolában két csoportban, illetve modulban szakmai képzés is folyt, éspedig kőműves és pincér szakosodással,

melyben 34 felnőtt vett részt, s egy kivételével minden résztvevő országos érvényű bizonyítványt kapott. A projektvezető az országos érvényű bizonyítványon olyan bizonyítványt ért, amelyet mindenkinek el kell ismernie. A cél a halmozottan hátrányos helyzetűek képzése, olyanoké, akik nem képesek változtatni hátrányos helyzetükön, a társadalom peremén vegetálnak. A projekt egyébként három dolgot egyesít: a képzést, a foglalkoztatást

A lelki egészség megőrzéséért

A rászorulók érdekében A Határon Átnyúló Operatív Program keretében 2007-ben indult „Mental Health – A lelki egészség megőrzése című” projekt helyiségeinek átadására került sor pénteken a tešanovci Oaza zdravje (Egészség Oázis) központban. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A „Mental Health – A lelki egészség megőrzése” című projekt helyiségeinek megnyitóján jelen volt többek közt Alojz Glavač, Moravske Toplice Község, a vezető partner polgármestere, Franc Cipot, a község volt polgármestere, Franc Hočevar, a szlovén elnöki hivatal képviselője, valamint a projektpartnerek képviselői, köztük Zora Levačič, a Maribori Egészségvédelmi Intézet igazgatója, Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere és Fábián Béláné, a Szentgotthárdi Városi Gondozási Központ igazgatója. A projekt a 2007–2013-as költségvetési keretből 600

8

A „Lelki egészség megőrzése” című projekt helyiségeinek megnyitója. ezer euró támogatást nyert. A program keretében két muravidéki és két Rábavidéki közreműködő fél együtt valósítja meg a kitűzött célokat. A segítségre

szorulók orvosi beutaló nélkül látogathatják a szakmai vezetésű találkozókat a Tešanovcin megnyílt helyiségekben, így segítve a lelki betegségek kialakulásának megelőzését. Ugyanis a gazdasági válság, a demográfiai és szociális viszonyok fokozottan kedvezőtlenül befolyásolják a célcsoportok lelki egészségügyi állapotát. A projekt a muravidéki és a Rába-vidéki népességnek (gyermekek, fiatalok, felnőttek, idősebb lakosság) a széles körű, átfogó és személyre szabott lelki egészségügyi szolgáltatások iránti igényére épít. Szentgotthárdon a projekt keretében gyermekpszichológiai szolgálatot tudtak már indítani.

és a személyiségfejlesztést. A konferencián részt vettek a Szlovén And­ra­gó­ giai Központ munkatársai Andrej Sotošek vezetésével, akik a felnőttoktatás, de főleg a szakmai képzés területén elért eredményekhez gratuláltak, s kifejezték együttműködési szándékukat a Szlovéniában már félig adoptált projekttel, illetve kivitelezőikkel. Rahela Hojnik

Kelenc, a Népi Egyetem igazgatója előadásában kifejtette, hogy a felnőttképzésben részt vevő hátrányos helyzetű egyének pszichoszociális és mentális fejlesztésének is fontos szerepet szánnak a képzés folyamán, valamint az érzelmi nevelésnek is, hiszen a hátrányos helyzetűek nagy többsége szeretethiányos és ingerszegény környezetből érkezik.

Együttes ülés Bajánsenyén Január 15-én este Bajánsenyén megtartották Hodos és Bajánsenye évenkénti együttes ülését. Az értekezleten a két község önkormányzata, valamint a községekben működő szervek képviselői vettek részt. A gyűlést Bajánsenye polgármestere, Györke Gyula nyitotta meg, aki örömét fejezte ki a szép számban megjelent hodosi delegáció kapcsán, majd kijelentette, hogy mivel az önkormányzati választások mindkét településen eredményeztek személyi változásokat, így az ülés mindenképpen mérföldkőnek számít, hogy a kapcsolat fennmaradjon és sikeresen működjön tovább. A magyarországi polgármester hangsúlyozta, hogy részükről az együttműködés töretlen, a jövőben is a jó kapcsolatra és annak fejlődésére törekednek. Hodos Község polgármestere, Bunderla Rudolf üdvözölte Györke Gyula szavait, majd hozzáfűzte, hogy még szorosabb együttműködésre számít, továbbá örömét fejezte ki a hagyományos közös rendezvények sikere kapcsán. Mindkét polgármester értékelte a 2010-es évet a községeikben történt események, valamint a közös programok, illetve saját rendezvények tükrében. Majd Györke polgármester köszönetet mondott a nagy számú hodosi részvételért a december 11-i jótékonysági bálon, melynek teljes bevétele a bajánsenyei közalapítványt szolgálja. A gyűlés egyik legfontosabb napirendi pontja az éves programok egyeztetése volt, ami a hagyományos rendezvények mellett néhány új elemet is tartalmazott. Hodoson táncházba és filmestékre invitálják a szomszédokat, míg Bajánsenyén idén újra megszervezik a Parasztlakodalmat. Mindkét polgármester egyetértett abban, hogy a két község életében a kulturális programokon túl a közös pályázati lehetőségeket is figyelemmel kell kísérni, ha az mindkét településnek a hasznára válhat. Bunderla polgármester a községben folyamatban lévő projektekről is beszámolt, ezen belül az idősek otthona tervezett megnyitásáról, az ott adódó munkalehetőségekről is beszélt. a.k.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j a n u á r 2 0 .


Muraszombati kórház

Info

Megkezdődtek a vizsgálatok az MR-berendezéssel A Muraszombati Általános Kórházban hétfőn megkezdték a vizsgálatokat az új mágnesrezonanciás vizsgálóberendezéssel (MR), a hét folyamán előreláthatólag 13 beteget vizsgálnak meg. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Az MR-berendezést – a testről a belső képalkotást röntgensugarak nélkül

(mágnes, rádióhullámok és számítógép segítségével) végző gépet – a radiológiai osztályon helyezték el. A páciensek a vizsgálatra beutalóval

telefonon vagy személyesen jelentkezhetnek. A radiológiai osztály szakemberei szerint évente várhatóan mintegy 2500 vizsgálatot végeznek el,

Decemberben tízezer munkanélküli Cvetka Sreš, a Területi Foglalkoztatási Központ igazgatója kedden sajtótájékoztatón ismertette, hogy a Muravidéken december végén 10.278 munkanélküli volt bejegyezve, ami 7,4 százalékkal kevesebb, mint 2009 azonos időszakában. Azonban a 2010-es évi átlag 10.105 munkanélküli, ami 16,8 százalékkal magasabb a 2009-es átlag-

nál, s a munkanélküliségi ráta a Muravidéken így 18 százalékos. A munkanélküliség arányát erősen befolyásolta a Mura cég munkaerő-elbocsájtása. A munkaadók 2010-ben 8.197 munkahely betöltésére adtak be igényt, ami 1,3 százalékkal kevesebb, mint 2009-ben volt. A Murából 2.446 dolgozó került a munkanélküliek listá-

jára, közülük néhányan nyugdíjba vonultak, 113-an közmunkát vállaltak, 202en pedig munkát kaptak a Mura és Partnerei Kft.-ben, valamint a környéken lévő, illetve újonnan induló üzemekben. A „murások” közül 1.834 volt dolgozó (74,3 százalék) bekapcsolódott az aktív foglalkoztatási programokba. SNK

amit a következő években növelni szeretnének. Mint ismeretes, eddig a muravidéki betegek Mariborban vagy Ljubljanában végeztethetik el a vizsgálatot. Az MR beszerzése, munkába állítása és öt évre szóló karbantartása

1,2 millió euróba került. Az Egészségügyi Minisztérium 300 ezer eurót biztosít, a különbözetet a kórház hitelből és támogatásokból (179 ezer euró gyűlt össze) fedezte. Az MR-berendezés ünnepélyes átadására február elején kerül sor – tudtuk meg a kórháztól.

Vissza a kamarát a kisiparosoknak! Ez a vezérelve Bánutai ÉvaMarijának, a Lendvai Kisipari és Vállalkozói Kamara új elnökének. A kamara élére a 2010. december 16-i tisztújító közgyűlésen választott a tagság új vezetőséget, a kamara két alelnöke Ivan Denša és Sobočan Árpád lett. Bánutai Éva-Marija Bánutai Éva-Marija, elnök elmondta: nagy munka a Lendvai Kisipari elé néznek, hiszen a létrejött és Vállalkozói Ka- helyzet bizonyos változásokat sürget a kamara működését mara új elnöke. illetően. Mindenképpen olyan programot kívánnak megvalósítani, ami racionális pénzeléssel oldható meg. A tevékenységnek a kisiparosok és a vállalkozók javát kell szolgálnia, azaz vissza kell adni a kamarát a kisiparosoknak, hogy a szervezetet ismét sajátjuknak érezzék, azonosuljanak vele. SNK

hétről hétre Ljubljana – A kenyér és a gabonatermékek múlt heti drágulása után Szlové-

bútorkereskedelmi lánca. A társaság (családi vállalkozás) 2,7 milliárd euró adózott eredményre tett szert, ez 6,1 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A bevétel 7,7 százalékkal 23,1 milliárd

niában ezen a héten 5–10 százalékkal megdrágult a hús, a tejtermékek drágulását pedig 2011 február elsejével jelentették be a tejgyárak. A legnagyobb tejgyár (Ljubljanske mlekarne) közzétette, hogy 3,5-től 6 százalékig terjedő áremelkedés várható.

euróra emelkedett. Az árak gyakorlatilag nem változtak 2010-ben, a mostani üzleti évben viszont már 2,6 százalékkal csökkentették az árakat és további árleszállítás várható a következő üzleti évben.

ünnepelték: a havi szinten mintegy 440 millió látogatót vonzó online enciklopédia a világ ötödik legnézettebb weboldalává nőtte ki magát. A papíralapú enciklopédiáknál terjedelmesebb portálon több mint 260 nyelven tizenöt milliónál is több szócikk olvasható.

Stockholm – Rekord nyereséget könyvelt el tavaly a svéd Ikea, a világ első számú

USA – A Wikipedia tízéves fennállását január 15-én 104 országban 316 eseményen

Róma – XVI. Benedek pápa megtörténtnek ismerte el az elődje, II. János Pál köz-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j a n u á r 6 .

benjárására bekövetkezett csodát, s ennek alapján elrendelte a 2005-ben, 27

személyéhez köthető csoda kell.

évi uralkodás után elhunyt egyházfő boldoggá avatását. A ceremóniát, amelyre több százezer zarándokot várnak, május 1-jén maga a pápa fogja elvégezni Rómában. A boldoggá avatás a szentté avatás előtti utolsó állomás. Ahhoz, hogy valakit szentté nyilvánítsanak, két, a

Megállapodást kötött erről az űrturizmussal foglalkozó amerikai Space Adventures cég és az orosz űrhajókat gyártó Energija vállalat. Az űrturizmust 2009-ben szüntették meg, amikor megnőtt az űrállomáson egyszerre tartózkodó űrhajósok száma.

Moszkva – Az orosz Szojuz űrhajók 2013-tól újra évente három űrturistát szállítanak a Nemzetközi Űrállomásra.

9


Info a mai napon... Január 20-án történt: 1270 Meghalt Özséb, az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálos rend alapítója. 1612 Meghalt I. Rudolf magyar király, II. Rudolf néven németrómai császár és cseh király. 1920 Megszületett Federico Fellini olasz filmrendező és forgatókönyvíró. 1841 Nagy-Britannia megszerezte Hongkong szigetét. 1967 Megszületett Csomor Csilla színésznő (Barátok közt). 1984 Meghalt Johnny Weissmüller ötszörös olimpiai bajnok amerikai úszó, a Tarzan filmek hősének megformálója. 1986 Megállapodott Franciaország és Nagy-Britannia a La Manche csatorna alatti alagút megépítésében.

visszapillantó

1981. január 22-én, 3. szám

Szociális biztonságot minden dolgozónknak A Szlovén Szakszervezeti Szövetség 9. kongresszusa utáni második év végén megállapíthatjuk, hogy a szakszervezet a lendvai községben szervezetten és nagy odaadással látott hozzá terveinek megvalósításához, különösen ami a tömegek közti tevékenységet illeti. A megvalósított feladatokról és a lendvai szakszervezeti tanács 1981es évre szóló feladatairól Unger Mirával, a tanács titkárával beszélgettünk. Mit foglal magába az 1981-es törvény?

A községi szakszervezeti tanács álláspontja

szerint valamennyi tervet úgy kell elkészíteni, hogy annak megvalósításában minél több dolgozó vegyen részt, hogy ezzel is hozzájáruljanak a demokratikus viszonyok megteremtéséhez a szakszervezet kereteiben, valamint hogy erősítsék a dolgozók önigazgatási helyzetét és felelősségét a gazdaságszilárdítási politika megvalósításában és a társadalmi tervezésben. Ezzel persze

javul a dolgozók szociális helyzete is. Ezen kívül valamennyi tervet úgy kell felállítani, hogy eléggé világosan mutassanak rá a dolgozók céljaira. Ezen kívül foglalkozunk a foglalkoztatási problémákkal is, az önigazgatási társadalmi-gazdasági viszonyok megvalósításával a lakásgazdálkodásban, a lakosság áruellátásával, a munkások nevelésével és képzésével, és nem utolsó sorban fejleszteni szeretnénk a kultúra szerepét a dolgozók körében.

egészségünk Dr. Požgai Horvat Olga, szakorvos A téli hónapok igen szeszélyes arcukat mutatják meg nekünk, és cseppet sem hasonlítanak a megszokott szürke, fagyos, havas téli hónapokhoz. Ez az időjárás kedvez a vírusok szaporodásának. A téli időszak két leggyakoribb betegsége a megfázás és az influenza. Mindkét betegséget a légutak nyálkahártyájában szaporodó vírusok okozzák. A legtöbb megfázást okozó vírus a szájon át kerül be a szervezetbe: ha valaki ránk köhög, ránk tüsszent vagy kissé fröcsögősen beszél hozzánk. A betegségre főként a hirtelen kezdet jellemző: általában már a betegség kezdetén hidegrázással kísért magas láz lép fel, fejfájás, a torokban égő, kaparó érzés, nyelési nehezítettség, torokfájás, mely a fülbe sugárzik. Ezek a tünetek rendszerint néhány nap lefolyása

10

Tavasz a télben: az időjárás kedvez a vírusok szaporodásának alatt elmúlnak. A betegség kezdeti fázisára jellemző a száraz köhögés, illetve a bő vizes orrfolyás. Hidegben egészséges embernek is folyamatosan csöpöghet az orra, mivel a kilégzési pára fokozott lecsapódása miatt az orrváladék felhígul. Ez még nem megfázás! A vírusos eredetű megfázás speciális kezelést nem igényel, fő cél a tünetek enyhítése. Láz esetén fontos a lázcsillapítás, erre alkalmasak a patikákban kapható lázcsillapító gyógyszerek. A torokfájás elleni készítmények általában pasztillák és cukorkák formájában kaphatók, a tüneteket átmenetileg enyhítik csak. Kiemelt jelentőségű a megfelelő folyadékbevitel is! Az egyik leggyakoribb tévhit a megfázással kapcsolatban, hogy ha hidegben alulöltözünk, elkaphatjuk a betegséget. Ennek azonban egyetlen módja, ha a vírus bejut a szervezetünkbe. Az átfázás és azt követően a betegség felbukkanása tehát

csakis véletlen egybeesés. A náthás megbetegedést közel 250 fajta vírus okozhatja, ezért nem is létezik a megfázás megelőzésére szolgáló védőoltás, de számtalan módja van a védekezésnek: • Mosson kezet minél gyakrabban, és ne piszkálja a szemét, száját, orrát! • Ha tüsszent, azt a könyökével takarja el, mert így tudja leginkább távol tartani a kezétől a kórokozókat! • Fontos az egészséges életmód: táplálkozzon egészségesen, aludjon eleget és rendszeresen mozogjon! • Ha mégis megbetegszik, kerülje a közösséget! Az első láztalan napot követő 24 órában még maradjon otthon, pihenjen. Így Ön is hamarabb meggyógyul, és másokat sem fertőz meg! • Ha szövődmények léptek fel, feltétlenül keresse meg orvosát.

Az influenza is cseppfertőzéssel terjed. A betegség lázzal, orrfolyással, torokfájással, köhögéssel, fejfájással, izomfájdalommal (mialgia) és általános rossz közérzettel jár. Az influenza határozottan különbözik az egyszerű megfázástól. Más vírus okozza és tünetei súlyosabbak. A tünetek a fertőzés után 24–48 órával kezdődnek, és hirtelen léphetnek fel. A magas láz és a testszerte jelentkező izomfájdalmak segítenek az influenzát megkülönböztetni a megfázástól. Gyakori a hát és a lábak fájdalma, erős fejfájással is járhat. E tünetek később általában erősödnek, s többnyire 2–3 nap után enyhülnek. A láz azonban néha öt napig is eltart, a köhögés pedig még hetekig is megmaradhat. A gyengeség, fáradtság napokig, néha hetekig fennállhat. A kezelése főként ágynyugalmat és lázcsillapítást

jelent, megfelelő folyadékpótlással. A láz és a fájdalmak kezelésére paracetamol szedhető. A gyermeknek nem szabad aszpirint adni, szükség esetén paracetamol és ibuprofen alkalmazható. Az influenza ellen leghatásosabb védelem az évenkénti, rendszeres oltás. Az oltás mellett fontos a higiénés szabályok betartása: a gyakori kézmosás, a kilincsek és íróasztalok gyakori fertőtlenítése, a zsebkendőbe tüsszentés, kerülendő a kézfogás, a puszilkodás. A leggyakoribb szövődmény a tüdőgyulladás, amit okozhat az influenzavírus elterjedése a tüdőben, vagy bakteriális folyamat, melyben baktériumok támadják meg a meggyengült védekezőrendszert. Mindkét esetben a beteg köhögése rosszabbodhat, légzése nehezítetté válhat, tartósan megmaradó vagy visszatérő láza lehet. E szövődmény leggyakrabban idős embereknél alakul ki és orvosi kezelést igényel.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j a n u á r 2 0 .


Info kő kövön maradjon!

A kezdetektől a reneszánszig Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

Az emberiség történelmének folyamát sokféleképpen lehet tagolni. Legelterjedtebb, hogy különféle korokra, korsza­kokra, korstílusokra bontják fel. Egy-egy kor művészeti stílusa mindig kifejezi az egész kort, annak politikai berendezkedését, ideológiáját, vallási meggyőződését és életmódját visszatükrözi, mindig az adott kor fő célkitűzéseit,

elnevezésű lelőhely. Vidékünk az ókorban a Római Birodalom, ezen belül is Felső-Pannónia, azaz Pannónia Superior tartomány része volt. A római kor Kr.e. 1000-től Kr.u. 476ig tartott. Itt haladt el a híres Borostyánkő-út, amely Itáliából Pannónián át a Baltikumba vezetett. Ennek két fontos városa, Peotevio (Ptuj) és Savaria (Szombathely) között jött létre vidékünkön Halicanum (Muraszentmáron) és Lygano (Lendva). Érde-

Körtemplom. Tótlak. (Fotó LKZ) életszemléletét szolgálja. A különféle stílusirányzatok a különféle művészeti ágakban, így az irodalomban, a képzőművészetben, az építészetben, a mozgásművészetben és a színházban is sorra megjelennek. A különféle korstílusok, művészeti irányzatok lenyomatait a Muravidéken is megtaláljuk. Az őskor művészetének töredékeit a régészeink tárták fel a réz-, bronzés vaskorból. Elsősorban különféle edényformák és azok díszítései tanúskodnak erről a korszakról. Lendva-vidéken a legjelentősebb régészeti lelőhelyek az őskorból az Alsólakos melletti Oloris, illetve a Lendva határában lévő Gábor-kert és a Muránál

mes megjegyezni, hogy Lygano neve megőrződött Riganóc (1335: Liganuch) egykori település és szőlőhegy elnevezésében. A Muravidéken a római kor egyik legfontosabb emléke a Hosszúfalu és Hídvég határainak találkozásánál fellelt Vibenus-sírkő, amelyet most a Muraszombati Területi Múzeum falába beépítve találunk. A népvándorlás korából, az 5. és 10. század közötti időszakból, amely vidékünkön a hunok, az avarok, a szlávok és a magyarok megjelenése, kevés emlék maradt ránk. A román stílus a 11–14. század művészete volt. Elnevezése a „romanum” kifejezésből ered, amely az antik Róma építészetére utal. Jellegzetességei

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j a n u á r 2 0 .

a masszív kőépítkezés, a nagy felületű falak, a kicsi, lőrésszerű ablakok. Legfontosabb muravidéki emlékei: a tótlaki Szent Miklós kör templom, a domonkosfai Szent Márton templom tympanonjával és a rajta látható sajátos Isten Báránya-, azaz Agnus Deiábrázolással, a muraszombati Szent Miklós plébániatemplom, a bántornyai, egykori Mária mennybemenetele templom, a bagonyai Szentháromság templom, a péterhegyi Szentháromság templom. Ezek egy része már csak nyomokban tartalmaz románkori elemeket, legtöbbjüket ugyanis többször átépítették. A gótikus stílus az elnevezését a gótokról, az Alpoktól északra élő népcsoportról kapta. Ezen stílus, amely a klasszikus római építészet ellenpólusát hozta létre, a romanikához hasonlóan az egyház szolgálatában állt, de már kecsesebb, finomabb kidolgozású alkotásokat hagyott hátra. A templomok ablakai már mérműves, kőrácsos ablakok lettek, megjelenik a rozetta, azaz kerékablak vagy rózsaablak. A támpillérek és támívek segítségével égbeszökő, többhajós, kereszt- és csillagboltozatos katedrálisok épültek. A gótikus stílus nyomait hordozzák a veleméri, bántornyai, mártonhelyi, csendlaki, felsőlendvai templomok. A román és gótikus stílusú templomokat freskók díszítették. Térségünkben Aquila János és műhelye alkotott 1377–1400 között. Velemér, Bántornya, Mártonhely, Fürstenfeld templomai viselik magukon a keze nyomát. A veleméri templomban található önarcképét a művészettörténet

úgy tartja számon, mint az első, biztosan beazonosítható önarcképet. Bántornya ősi szentélye pedig a Szent László-legenda legteljesebben megmaradt képsorozatát rejti. A

szetben ekkor válik hangsúlyosabbá a természet és az élet szeretete. Témái már nem kizárólag csak vallásosak, az alkotások központjában az ember áll. Ez a korstílus a 14–17. században virágzott, a középkor végét és az újkor elejét is jelentette egyben. A reneszánsz művészet főként az építészetben, a

A reneszánsz-kori alsólendvai vár. Johann Ledentu, 17. századi rajz. gótikában bontakozott ki igazán a táblakép-festészet és a szárnyasoltár-készítés. A szárnyasoltár egy „összművészeti” alkotás: kiképzése épületszerű, egyszerre díszítik szobrok és festmények is. Vidékünk is büszkélkedhet

Zárókő (Másolat). Muraszombat, Szent Miklós templom. (Fotó LKZ) néhány ilyennel. A tótlaki és a felsőlendvai templom szárnyasoltárait a Magyar Nemzeti Galéria őrzi. A reneszánsz szó jelentése újjászületés. Ezen művészeti stílus bölcsője Itáliában ringott. A művé-

festészetben és a szobrászatban tudott kibontakozni. A reneszánsz festészetet és szobrászatot olyan művészek neve fémjelzi, mint Botticelli, Leonardo da Vinci vagy a manierizmusba hajló Michelangelo. A reneszánsz építészet pedig igazán nagyot a palotaépítészetben alkotott. Fő ismérve az ablakokkal, erkélyekkel, korlátokkal dúsan tagolt homlokzat. A reneszánsz európai elterjesztésében rendkívül fontos szerepet játszott Mát yás király. Az alsólendvai Bánffyak vára is reneszánsz stílusban épült, ezen vár három ábrázolása is ismeretes. Justus van Nyport rézkarca a 16. századból, Johann Ledentu rajza a 17. századból és Anonimus rézkarca ugyancsak a 17. századból. A különböző korok muravidéki emlékeiből szemezgető sorozatunk első része ezzel véget ért, a következő alkalommal a barokk kortól napjainkig vesszük sorra épített örökségünk emlékeit.

11


Info január 21. péntek Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:15 Tudományos műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Turbulencia, Ars 360, ism., 14:20 Szlovének Olaszországban, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Különleges ajánlat, 18:00 Lelki villanás, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:50 Öko-villanások, 20:00 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 20:30 Egészségünkre!, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:50 Cortina: Szuper G, nők, 10:50 Sí-magazin, 11:20 Kitzbühel: Szuper G, férfiak, 12:55 A hírnök, Feketefehér idők, ism., 13:45 Fejjel a bulira, Az egyetem, ism., 14:35 Circom regional, 15:00 Tengermelléki mozaik, 15:30 Idegenforgalmi műsor, 15:55 Opus, 16:25 Zakopane: Síugró-vk, 18:15 Mozogj velünk!, 19:00 Glasborola – zenés műsor, 20:00 Helyes ötlet!, 20:30 Ezüst mennyország – dok. műsor, 21:00 Utak keletről – holland dok. sorozat, 21:55 Kingdom – angol sorozat, 22:45 Maffia-susmus – játékfilm, 0:20 Liubi – görög film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:35 Körzeti magazinok, 14:35 Átjáró, 15:00 Nemzet és védelem, 15:30 Sírjaink hol domborulnak…, 16:00 Bárka, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Teadélután, 17:30 A Silla királyság ékköve – dél-koreai sorozat, 18:35 India – Álmok útján – brazil sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Üdítő, 21:05 Az Este, 21:40 A vihar mindent felkavar – francia film, 23:10 Kultúrák és vallások az ókor romjain, 23:40 Hírek, 23:55 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:55 112 – Életmentők – német sorozat, 15:15 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 16:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 NekedValó, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 15:15 A szerelem 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 rabjai CSI – A helyszínelők – am. sorozat, 22:20 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:20 A főnök – am. sorozat, 0:20 Reflektor, 0:35 ittHON, 0:55 Odaát – am. sorozat, 1:45 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:20 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:20 Vad motorosok – am. film, 14:20 EZO.TV, 15:30 Charly, majom a családban – német sorozat, 16:30 Marina – mexikói sorozat, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Ezek megőrültek!, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Roszban – magyar sorozat, 21:20 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 22:20 Zsaruvér – am. sorozat, 23:20 Hősök – am. sorozat, 0:15 Tények este, 0:45 EZO.TV, 1:45 Smallville – am. sorozat.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Kikötő, 14:25 Newton – A két Isaac meséje – kanadai film, 15:20 A világörökség kincsei, 15:40 Szórvány – dok. sorozat, 16:10 Beavatás, 16:20 Anya, az állatorvos – német sorozat, 17:15 Térkép, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Híradó, 19:15 Mama – magyar kisfilm, 19:25 Európai kóstoló – angol dok. sorozat, 20:00 Placido Domingo – Születésnapi gála – koncertfilm,22:35 Underground – francia film, 5. rész, 0:20 Váltó, 0:35 Kikötő, 0:45 Végzetes buli – kanadai film, 2:25 Híradó.

január 22. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 9.05 Villám – dán film, 10:35 Éjféli klub, A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Zenés emlékek Boris Kopitarral, 13:55 Statiszták – lengyel film, 15:55 Szombat délután, 17:00 Hírek, 17:15 13:55 Statiszták Szombat délután, 18:25 Mezsgyék, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Szlovénia személyisége 2010, 22:00 Hírek, 22:35 Gandzsa – am. sorozat, 23:35 Alpok–Duna–Adria, ism., 0:05 A munkatársnő – angol sorozat.

Szlovén Tévé II. 6:50 Az időn át, 7.15 Tengermelléki mozaik, Különleges ajánlat, ism., 8.20 Szlovénia nézetei, ism., 9:50 Cortina: Szuper G, nők, 11:20 Kitzbühel: Lesiklás, férfiak, 12:55 Otepää: Sífutó-vk, 15:00 Utak keletről – holland dok. sorozat, Hullámok közt, ism., 16:25 Zakopane: Síugró-vk, 18:15 Velenje: Asztalitenisz, 20:00 A második Boleyn-nővér – angol film, 21:50 Maurice, a feleségem – francia film, 23:30 Embervadász – izlandi sorozat, 0:50 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:45–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Sztársáv, 13:00 Motorvízió, 13:30 Egészségábécé, 14:00 A Himalája ösvényei – koreai dok. sorozat, 15:00 Kincskereső, 15:30 Magyar Kultúra Napja, 16:00 Zegzugos történetek, 16:30 Aranymetszés, 17:25 Hogy volt!? 18:30 A csábító nyomozó – francia sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 SzerencseSzombat, 21:00 Liszt! Minden tekintetben – hangverseny, 23:05 Hírek, 23:20 Gárdonyi G.: A lámpás – magyar film, 1:00 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 11:25 Házon kívül, 12:00 Híradó, 12:10 Autómánia, 12:40 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 13:05 Tuti gimi – am. sorozat, 13:55 Tengeri őrjárat – olasz sorozat, 14:50 Édes, drága titkaink – am. sorozat, 15:40 Őslények kalandorai – angol sorozat, 16:40 Fegyvere van, veszélyes – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 ValóVilág, 21:05 Hollywoodi őrjárat – am. film, 23:30 Vágott verzió – am. film, 1:20 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 12:15 Babavilág, 12:45 Sentinel – Az őrszem – német sorozat, 13:40 Sliders – am. sorozat, 14:40 Az Ügynökség – am. sorozat, 15:35 Álomgyári feleség – am. sorozat, 16:30 Duval és Moretti – francia sorozat, 17:30 Luxusdoki – am. 19:35 Attila, Isten ostora sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Magellán, 19:35 Attila, Isten ostora – am. film, 23:00 Kimondatlan – kanadai film, 1:45 EZO.TV, 2:45 Kalandjárat.

Duna Tévé 7:35 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Isten kezében, 12:35 EtnoKlub, 13:50 Vértelen vadászat – magyar dok. film, 14:40 Páva variációk – magyar dok. film, 15:10 Kézjegy, 15:55 Balatoni utazás – magyar sorozat, 16:30 Talpalatnyi zöld, 16:55 Pannónia 3 keréken – magyar dok. sorozat, 17:30 Kirakat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Állomás – magyar sorozat, 19:25 Csalódások – magyar film, 20:50 Dunasport, 21:10 Lélek Boulevard – magyar film, 21:40 Születésnap – Cseh Tamás-emlékest, 23:30 Híradó.

január 23. vasárnap

január 24. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:50 Hallgassunk a csöndre, 11:15 Mezsgyék, 11:20 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:15 Egészségünkre!, ism., 14:30 Szlovén magazin, 15:00 Vasárnap délután, 17:00 Hírek, 17:15 Vasárnap délután, 18:10 Első és második, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Ismét itthon, 21:45 A Szlovén TV archívumának kincsei – dok. film, 22:45 Hírek, 23:25 Kennedy agya – német sorozat, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:30 Az időn át, 7:40 Glóbusz, ism., 8:10 Gyerekműsor, 10:05 Kitzbühel: Műlesiklás, férfiak, 1. futam, 11:20 Cortina: Szuper G, nők, 12:40 Otepää: Sífutó-vk, 13:20 Kitzbühel: Műlesiklás, férfiak, 2. futam, 14:40 Zakopane: Síugró-vk, 16:50 Turbulencia, ism., 17:45 Szoba kilátással – angol film, 19:50 Lottó, 20:00 Ars 360, 20:15 A civilizáció kincsei – francia dok. sorozat, 21:05 Napjaink hőse – orosz sorozat, 21:55 Zenés műsor, 23:55 Az orvosnő naplója – német sorozat, 0:40 Az unokaöcs – ír film.

Magyar Tévé 5:50 Híradó, 9:15 Így szól az Úr!, 9:20 Vallási műsor, 12:00 Hírek, 12:10 Sport7, 13:05 Fogadóóra, 13:35 Villanófényben, 14:05 Hogy volt!?…, 16:05 Egy pikoló világos – magyar film, 17:30 Panoráma, 18:00 Magyarország története, 18:30 A csábító nyomozó – francia sorozat, 19:30 Híradó este, 21:00 Cseh Tamás-em- 20:05 Szempont, 21:00 lékkoncert Cseh Tamás-emlékkoncert, 22:25 Hírek, 22:40 Operasztárok Európa kulturális fővárosában, 23:35 Aranymetszés, 0:30 Beszélgetés a belső szabadságról, 1:25 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 11:35 MeneTrend, 12:00 Híradó, 12:10 Havazin, 12:40 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 13:35 Robin Hood – angol sorozat, 14:35 Doktor Addison – am. sorozat, 15:30 Eltűntnek nyilvánítva – am. sorozat, 16:35 Női vonalak – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 ValóVilág, 20:00 Gagyi mami – am. film, 22:05 Heti hetes, 23:20 Ments meg!, 0:15 Portré, 0:45 Másnap – am. sorozat.

TV2 6:45 TV2-matiné, 11:40 Stahl konyhája, 12:10 Kalandjárat, 12:40 Borkultusz, 13:10 Sliders – am. sorozat, 14:05 Monk – am. sorozat, 15:00 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai – olasz sorozat, 15:55 Sheena, a dzsungel királynője – am. sorozat, 16:50 Apa lettem, kisapám! – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Én, a kém – am. film, 21:50 Frizbi, 22:50 A Független – am. sorozat, 23:45 Prérifarkas Blues – am. film, 1:30 EZO.TV.

Duna Tévé 7:40 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Élő egyház 12:35 Élő népzene, 13:05 Csellengők, 13:30 A leányvári boszorkány – magyar film, 14:50 Dunáról fúj a szél, 15:00 A világ konyhái, 15:25 Budapest–Bamako 2010 – dok. film, 16:20 Törzs23:50 Éjjeliőr a hul- asztal, 17:10 Mese, 17:40 laházban Arcélek, 18:00 Híradó, 18:25 Heti hírmondó, 19:10 Egy kis művészet, 19:20 Kikötő extra, 20:05 Mága Zoltán – Budapesti újévi koncert, 20:55 Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya, vagyis a dámák diadala a fársángon – színházi előadás, 23:05 Dunasport, 23:20 Divathét, 23:50 Éjjeliőr a hullaházban – am. film, 1:40 Híradó.

7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:55 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Esőerdő – ausztrál dok. műsor, 18:25 A 3X3 plusz 6 sorsolása, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:00 Glóbusz, 23:30 Zenés est, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggelt, 13:00 Szombat délután, ism., 15:15 Hallgassunk a csöndre, 15:40 Ars 360, Opus, ism., 16:20 Szlovének Olaszországban, Különleges kínálat, ism., 17:15 Ez lesz a szakmám, 17:40 Piszkos tánc – am. sorozat, Szlovén magazin, ism., 18:30 Első és második, 19:00 Fejjel a 20:50 Albert Kahn cso- bulira, 19:25 Az egyetem, dálatos világa 20:00 Aritmia, 20:50 Albert Kahn csodálatos világa – angol dok. sorozat, 21:45 Aranyfüst, 22:15 Nosferatu – német film, 23:55 Betörők – am. film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Átjáró, 15:05 Szülőföldem, 15:45 Remekművek, 16:05 Emberek a természetben – magyar sorozat, 16:30 Híradó, 16:55 Teadélután, 17:35 A Silla királyság ékköve – dél-koreai sorozat, 18:35 India – Álmok útján – brazil sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Kékfény, 21:05 Az Este, 21:40 Orvosi bűnügyek – olasz sorozat, 22:30 Szeretők – angol sorozat, 23:25 Tizenkét kőmíves, 23:55 Hírek, 0:05 Motorsport, 0:35 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:20 Vészhelyzet – am. sorozat, 15:15 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 16:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 NekedValó, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Dr. Csont – am. sorozat, 22:20 A rejtély – am. sorozat, 23:25 Poker after dark, 0:20 Reflektor, 0:35 Odaát – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:20 Szegények hercege – francia film, 13:55 EZO.TV, 15:00 Flash Gordon – am. sorozat, 15:50 Charly, majom a családban – német sorozat, 16:45 Marina – mexikói sorozat, 17:35 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Ezek megőrültek! – magyar sorozat, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 11:20 Szegények hercege NCIS – am. sorozat, 22:20 Gyilkos számok – am. sorozat, 23:20 Elit egység – kanadai sorozat, 0:15 Tények este, 0:45 EZO.TV, 1:20 Négykezes géppisztolyra – am. film.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Kikötő, 14:25 Néprajzi kincseink, 14:55 Párizs, felülnézetből – francia dok. film, 15:40 Az én történelmem – magyar dok. film, 16:10 Halld, Izrael!, 16:40 Heuréka!, 17:15 Térkép, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 18:55 Derrick – német sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 20:40 Szigorúan titkos! – magyar sorozat, 21:45 Váltó, 21:55 Sportaréna, 22:40 Lakat alatt Peruban – norvég dok. film, 23:30 A vörös cárok – orosz dok. sorozat, 0:35 Beavatás, 0:45 Kikötő, 1:05 Híradó.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j a n u á r 2 0 .


Info január 26. szerda

január 25. kedd Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:50 A Szlovén TV archívumának kincsei – dok. film, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Glóbusz, ism., 13:55 Lelki villanás, A lélek horizontja, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Kanapé, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 A mesélő fák – dok. sorozat, 18:00 Tudományos műsor, 18:30 Az Astro sorsolása, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Beszélgetés az államelnökkel, 20:00 Beszélgetés 20.55 Céltábla, 22:00 Visszaz államelnökkel hangok, 23:00 Helyes ötlet!, 23:30 A nyolcadik nap, 0:00 Albert Kahn csodálatos világa – dok. sorozat, ism., 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:45 Céltábla, ism., 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, Hallgassunk a csöndre, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Turbulencia, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Eichmann bukása – német film, 22:00 Visszhangok, 23:00 Kerekasztal, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggelt, 12:30 Ismét itthon, ism., 14:15 Aranyfüst, Zenés műsor, ism., 15:20 Tranzisztor, Impro TV, ism., 16:25 Érdekel a könyv, ism., 16:45 Hidak, A nyolcadik nap, ism., 17:40 Fekete-fehér idők, 18:00 Esőerdő – ausztrál dok. műsor, ism., 18:55 Aritmia, 19:50 Lottó, 20:00 Pavarotti – duettek – zenés műsor, 22:00 Ünnepnap – francia film, 23:15 Jazz.

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggelt, 12:45 Vasárnap délután, Zenés emlékek Boris Kopitarral, ism., 16:00 Idegenforgalmi műsor, Jó napot, Koroška!, ism., 17:00 A hírnök, 17:35 Schladming: Műlesiklás, férfiak, 1. futam, 18.50 Impro Tv, 19:25 Tranzisztor, 20:05 Érdekel a könyv, 20:35 Schladming: Műlesiklás, férfiak, 2. futam, 21:30 A császárság – orosz sorozat, 22:20 Brane Rončel a színfalak mögött, 23:50 A küldemény – am. film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:35 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Átjáró, 15:05 Alma Mater, 16:00 Tudástár 2011, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Teadélután, 17:35 A Silla királyság ékköve – dél-koreai sorozat, 18:40 India – Álmok útján – brazil sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Önök kérték!, 21:05 Az Este, 21:40 Piszkos meló – am. film, 23:15 Zegzugos történetek, 23:45 Hírek, 0:00 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:20 Vészhelyzet – am. sorozat, 15:15 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 16:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 NekedValó, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 23:55 Rottweiler 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Castle – am. sorozat, 22:20 Döglött akták – am. sorozat, 23:25 XXI. század, 23:55 Rottweiler – am. film, 1:50 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:40 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:25 Rock ’n’ Roll sztori – am. film, 13:55 EZO.TV, 15:00 Flash Gordon – am. sorozat, 15:50 Charly, majom a családban – német sorozat, 16:45 Marina – mexikói sorozat, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Ezek megőrültek!, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Nincs alku – am. film, 0:00 A médium – am. sorozat, 0:50 Tények este, 1:20 EZO. TV, 1:55 A titok gyermekei – török film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:25 Talpalatnyi zöld, 14:55 A Pireneusok a levegőből – spanyol dok. sorozat, 15:25 A tészta útja – angol dok. sorozat, 16:25 Napok, évek, századok, 17:15 Térkép, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Újrakezdés – olasz sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 20:40 Szabó Magda: Az ajtó – színházi előadás, 21:00 Retúr – magyar film, 23:15 Kikötő, 0:00 Váltó, 0:15 Divathét, 0:40 Kikötő, 0:50 Az élet méltó befejezése – magyar dok. sorozat, 1:45 Híradó.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:35 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Átjáró, 15:05 Az idegen utas – Viktor Ullmann nyomában – osztrák dok. film, 16:00 Médiaguru, 16:30 Körzeti híradó, 16:55 Teadélután, 21:40 Jónás, aki a cethal 17:35 A Silla királyság gyomrában élt ékköve – dél-koreai sorozat, 18:35 India – Álmok útján – brazil sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Rózsaágy – ausztrál sorozat, 21:05 Az este, 21:40 Jónás, aki a cethal gyomrában élt – francia film, 23:15 Múlt-kor, 23:45 Hírek, 0:00 Ma reggel, 1:50 Kalandozó.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:20 Vészhelyzet – am. sorozat, 15:15 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 16:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 NekedValó, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 A legenda – am. film, 23:50 Ha én gazdag lennék – francia film, 1:55 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:45 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:30 Smokey és a Bandita 3. – am. film, 13:55 EZO.TV, 15:00 Flash Gordon – am. sorozat, 15:50 Charly, majom a családban – német sorozat, 16:45 Marina – mexikói sorozat, 17:35 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Ezek megőrültek! – magyar sorozat, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Dr. House – am. sorozat, 22:20 Mercy angyalai – am. sorozat, 23:20 Szellemekkel suttogó – am. sorozat, 0:15 Tények este, 0:45 EZO.TV, 1:20 Kőkemény – német film.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Kikötő, 14:25 A gyógyító növények világa – német dok. 14:55 London civilben – magyar dok. film, 15:30 Miért éppen Magyarország? – dok. sorozat, 16:05 Tengerszem – dok. sorozat, 17:15 Térkép, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:00 Újrakezdés – olasz sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 20:40 Danielle Tanti 20:40 Danielle Tanti – francia film, 22:40 Váltó, 22:50 Titkos társaságok – argentin dok. sorozat, 23:40 Kikötő, 23:55 Sitke 2008 – koncert, 0:55 Híradó.

január 27. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Studio city, ism., 14:25 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Nagyító alatt, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 A kereszt titkai: Jézus sírboltja – angol dok. sorozat, 18:25 A lóhere, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:00 A játék művészete, 23:30 L. Kreigher: A kagyló – színházi előadás, 2. rész, 0:35 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terepjáró, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j a n u á r 2 0 .

Január 20-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggelt, 13:00 Jazz, A civilizáció kincsei – francia dok. sorozat, ism., 14:55 A mesélő fák – dok. sorozat, ism., 15:25 Tudományos műsor, 16:00 Európai magazin, 16:30 Helyek és szokások, 17:00 Hidak: Nagyító alatt, 17:30 Ez lesz a szakmám, 18:00 A kis 18:00 A kis Dorrit Dorrit – angol sorozat, 19:00 Glasborola, 20:00 Szeretők – angol sorozat, 20:55 Bern: Műkorcsolya – páros, 22:15 Riga védői – lett film, 0:15 A váróterem – angol film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:35 Nemzetiségi magazinok, 14:40 Átjáró, 15:10 Összhang, 16:00 Transzport Auschwitzba, 16:05 Eufória, 16:30 Hírek, 16:55 Teadélután, 17:40 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:35 Házaspárbaj – olasz sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Jelfogó, 21:05 Az Este, 21:40 Műkorcsolya-Eb, 23:30 Szélesvászon, öt kontinensen, 23:55 Hírek, 0:10 Ma reggel, 2:00 Jelfák.

Határtalan: a szombathelyi és a lendvai tévéstúdió közös műsora (ismétlés: csütörtökön 17.00-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Január 21-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:20 Vészhelyzet – am. sorozat, 15:15 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 16:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 NekedValó, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Esti showder Fábry Sándorral, 23:15 Házon kívül, 23:50 PokerStars.net, 0:40 Reflektor, 0:55 Infománia.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:35 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:20 Happy, a flúgos golfos – am. film, 13:55 EZO.TV, 15:00 Flash Gordon – am. sorozat, 15:50 Charly, majom a családban – német sorozat, 16:45 Marina – mexikói sorozat, 17:35 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Ezek megőrültek!, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Gyerekek 21:20 Gyerekek vagy egyebek – francia film, 23:10 Bostoni vagy egyebek halottkémek – am. sorozat, 0:05 Tények este, 0:35 EZO.TV, 1:10 Végveszélyben a Föld – am. film, 2. rész.

Duna Tévé 5:45-9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Kikötő, 14:25 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – dok. sorozat, 14:50 A világörökség kincsei, 15:10 Tűzpiros legenda – Ferrari – olasz dok. film, 16:10 Közelebb Kínához, 16:40 Győztesek világa, 17:15 Térkép, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:00 Univerzum – osztrák dok. sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 20:40 Floyd Spanyolországban – angol sorozat, 21:10 A béke szigete – magyar film, 22:20 16. zsoltár – Volt egyszer egy színház – dok. film, 23:10 Váltó, 23:25 Afrika színei – spanyol dok. sorozat, 0:25 EtnoKlub, 1:35 Kikötő, 1:55 Híradó.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Hidak: századszor adományozott vért Šimonka István (az ismétlés elmarad) Január 25-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Kanapé: ifjúsági műsor, benne beszélgetés a Quimby együttessel és jelentkezik a műsor új rovata, a Divatsarok (az ismétlés elmarad) Január 26-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne ismét jelentkezik gazdasági rovatunk (ismétlés: szerdán 16.45-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Január 27-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: Fürst Erika vallomásai (ismétlés: csütörtökön 17.00-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info A Szlovén Köztársaság Országgyűlése Magyar Nemzetiségi Képviselői Iroda, Lendva

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2011. január 18-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Faipari mérnök Mizarstvo Antolin d.o.o., Mladinska ulica 25., Odranci (1 munkahely, termelésvezető, meghatározott idő: 12 hónap, bruttó havi bér: 900 euró, jelentkezési határidő: 2011. január 21.) Gépészeti szerelő Jansik, inženiring, gradbeništvo, Ulica prekmurske čete 27., Črenšovci (3 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2011. január 28.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet

A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet Alapító Okirata 7. cikkelye alapján a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

NYILVÁNOS FELHÍVÁST tesz közzé a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet Tanácsába az érdekelt közvéleményből kinevezendő tag jelölésére. Jelölhetnek: – a magyar nemzetiségi nyomtatott sajtó olvasói, – olyan, a nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő egyesületek és szervezetek, amelyek tevékenysége a magyar nemzetiség identitása megőrzésére irányul. A jelöltek alkalmasságát az eddigi tevékenységükre vonatkozó rövid magyarázattal kell indokolni. A javaslatokat zárt borítékban 2011. január 25-ig (a postára adás dátuma a mérvadó) a következő címre kell küldeni: Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség – Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Fő utca – Glavna ulica 124., 9220 Lendva – Lendava. A borítékon kérjük feltüntetni: „MNTI NYILVÁNOS FELHÍVÁS – Tilos felnyitni a bontási időpont előtt.” A határidőn túl beérkezett, illetve a hiányos ajánlások nem kerülnek elbírálásra.

14

Képviselői Fórum

A magyar nemzeti identitás és a kétnyelvűség érvényesülésének kérdésköre A Muravidéken az őshonos magyar és szlovén közösség immár ezer esztendeje együtt, illetve egymás mellett él. A nemzetiségileg vegyesen lakott területen, annak keretében a Moravske Toplice-i község magyarok lakta falvaiban is, a szlovén jogrend értelmében a magyar és a szlovén nyelv használata egyenrangú. A gyakorlatban azonban egyre többször tapasztaljuk, hogy a magyar nyelv intézményes használata kevésbé érvényesül, valamint az egyéni és közügyek rendezésénél általában háttérbe szorul. A folyamat a magyar nemzeti identitás vállalása és alakítása szempontjából is nehézséget idéz elő, ezért fontos, hogy e jelenségről, amely az egész térség arculatának megnyilvánulása szempontjából befolyással bír, képviselői fórum keretében kötetlenül véleményt cseréljünk. A képviselői fórum, amelynek GAÁL GABRIELLA, magyar nyelvi fordító lesz a vendége, 2011. január 20-án (csütörtökön) 19.00 órakor lesz Pártosfalván, a Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség üléstermében. Számítunk minden kedves érdeklődő közreműködésére! Dr. Göncz László (országgyűlési képviselő)

figyelmükbe •Január 21., péntek, 20.00 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •A Festine szimfonikus zenekar koncertje •Január 21-én, péntek, 18.00 óra, •Bánffy Központ •Dr. Hagymás István fotókiállításának megnyitása és Kiss Gy. Csaba „Hol van hazám” című könyvének bemutatója a „Határon túli tudományos konferencia dr. Tomka Miklós emlékére” keretében •Január 22-én, •szombat, 9.00 óra, •Bánffy Központ •Határon túli tudományos konferencia dr. Tomka Miklós emlékére. Előadók: dr. Szijártó István, prof. dr. Kellermayer Miklós, prof. dr. Nagy Zoltán, dr. Oravecz Róbert

gyertyafény Január 20-a és 26-a között

Lendvai Plébánia Január 20-án 18.30-kor a plébánia termében szülői értekezlet a hatodik osztályosok szülei részére. Mind a két szülőt várjuk. Január 21-én 18.30-kor a plébánia termében szülői értekezlet a hetedik osztályosok szülei részére. Mind a két szülőt várjuk. Január 23-án évközi harmadik vasárnap. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Gyertyánosban és Petesházán pedig 11.00 órakor. Szombaton szentmisék lesznek Pincén 16.00, Völgyifaluban 17.00 és Lendván 18.00 órakor. Január 24-én 18.30-kor a plébánia termében szülői értekezlet a nyolcadik osztályosok szülei részére. Mind a két szülőt várjuk. Január 25-én 18.30-kor a plébánia termében szülői értekezlet a kilencedik osztályosok, a bérmálkozók szülei részére. Mind a két szülőt várjuk.

Dobronaki Plébánia Vasárnap 8.00 órakor szlovén, 10.00 órakor magyar nyelvű szentmise. Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor – kivéve szerdán reggel 7.30-kor – lesznek. Falvakon szombatonként 17.00 órakor lesznek szentmisék.

Evangélikus egyház •Január 24., szombat 17.00 óra, •Területi és Tanulmányi Könyvtár, Muraszombat •Ivanka Klopčič Casar: Po­ pot­ni okruški című könyv be­mutatója.

Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Református egyház Január 23-án 14.00 órakor Szent­lász­ lón lesz istentisztelet.

A Dobronaki Idegenforgalmi Intézet (Dobronak 297., 9223 Dobronak) közzéteszi az alábbi

PÁLYÁZATOT, amelynek célja a legkedvezőbb ajánlatot tevő vendéglátó-ipari szolgáltató kiválasztása Dobronak Község „Turizmus Napjai” című rendezvényéhez. A pályázat tartalma a www.dobrovnik.si honlapon érhető el.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j a n u á r 2 0 .


Info

Lásson csudát Budapesten! Indulás: 2011. február 8-án reggel 5.30-kor Lendván a Spar Áruháztól. Program: Élő népművészet című kiállítás a Néprajzi Múzeumban muravidéki kiállítókkal is; Parlament; ebéd; szabadidő a Mamut Áruháznál. Fakultatív és önköltséges program: Munkácsy Krisztus-trilógiája a Nemzeti Galériában. Hazaérkezés Lendvára a Spar Áruházhoz kb. 21 órakor. Részvételi díj: 30 euró. A hímzőszakkörök tagjainak és minden kézművesnek 15 euró, és nekik elsőbbségi joguk van a jelentkezésnél (de ha szükséges, két autóbusz indul). Jelentkezni lehet a részvételi díj befizetésével a Bánffy Központban (577-66-70). Szervező: MNMI

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Életének 86. évében örökre itt hagyott bennünket a drága apa, nagyapa, após, testvér és keresztapa,

Elcsitult a szív, amely értünk dobogott, Elpihent a kéz, amely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Gerič Geza Kótból.

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik drága halottunkat elkísérték utolsó útjára, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisékre és jótékonysági célokra adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönet Dolamič Martin plébános úrnak a gyászszertartásért, az imádkozóasszonyoknak és az énekkarnak az elmondott imákért és a gyászénekekért, a kóti és kapcai tűzoltóknak, a lendvai Nafta vállalat munkatársainak, valamint a szónoknak a megható búcsúbeszédért. Köszönet a lendvai Idősebb Polgárok Otthona személyzetének a gondozásért és a Komunala temetkezési vállalatnak a szolgáltatásért. Nyugodj békében!

Értesítés! Értesítjük Önöket, hogy a Magyar Kultúra Napjára rendezendő ünnepi műsorra a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség autóbuszt indít Goricskó irányából. – – – – –

Az autóbusz 2011. január 22-én, szombaton 16.00 órakor indul Hodosról a felső autóbuszmegállóból 16.15-kor Domonkosfáról 16.30-kor Szerdahelyről 16.45-kor Pártosfalváról 17.00 órakor Szentlászlóról.

Az autóbusz az említett településeken az autóbuszmegállóban veszi föl az érdeklődőket.

apróhirdetés •Rotációs kapát (freza) keresek Gorenje-Muta kapálógéphez. Érdeklődni: tel. 041-557-608. •Eladó nagyon jó állapotban lévő nappaliszoba-bútor (szekrény, ülőgarnitúra). Érdeklődni: tel. 041-207-601. •Megvásárolnám Hradil Jože magyar–szlovén szótárát. Tel.: 031-825-015. •Ajándékba adok keveset használt, nagyon jó állapotban lévő ágyat (160x200). Érdeklődni: tel. 030-673340. N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j a n u á r 2 0 .

névnapsoroló Január 21-től 27-ig Péntek – Ágnes Szombat – Vince Vasárnap – Zelma, Rajmund Hétfő – Timót Kedd – Pál Szerda – Vanda, Paula Csütörtök – Angelika

időjárás A hét végére borult, hideg, változékony idő várható. 15


Info

Titokban újra anya lett Nicole Kidman

Humor

Humor

Nos, el kell fogadnom, valóban megöregedtem. Nemrég, amikor épp jöttem ki a közértből, belebotlottam egy 17–18 körüli, csinos szőke lányba. Tényleg dögös volt! És nekem mi jutott eszembe?... Az, hogy vajon hogy nézhet ki az anyja. Kovács bánatos képpel üldögél a kocsmában és a sokadik sörét issza. Odamegy hozzá Takács: – Mi a baj, cimbora? – Ma a munkahelyemen kitöltettek velünk egy tesztet, amiből kiderül, hogy ki milyen feladatra a legalkalmasabb. – És mi a baj ezzel? – Az derült ki, hogy én munkanélküliségre vagyok alkalmas.

Nyomozó a szemtanúnak: – Tehát Ön látta, amint 8 huligán megvert egy idős hölgyet! Miért nem avatkozott közbe? – Kérem, azt sajnos nem láttam, hogy ki kezdte! A kőműves, az ács és a villanyszerelő azon vitatkoznak, hogy melyikük munkája volt előbb a földön. – Mi építettük fel a gízai piramisokat – mondja a kőműves –, tehát először mi léteztünk. – Dehogy! – tiltakozik fejét rázva az ács. – Mi már jóval korábban elkészítettük Noé bárkáját. Erre a villanyszerelő kuncogni kezd. – Mi olyan vicces? – kérdi az ács. – A teremtés első napján Isten azt mondta: „Legyen világosság!” – magyarázza a villanyszerelő. – Addigra mi már lefektettük a kábeleket! – Hogy vagy, barátom? – Rettenetes az életem... Képzeld el, havi húszezret fizetek egy vacak albérleti lakásért, és még csak nőt sem vihetek fel. – Na, akkor akár kezet foghatunk! – Ne beszélj! Hiszen háromszobás lakásod van. – Ez igaz... Meg egy feleségem!

16

December végén titokban kislánya született Nicole Kidman-nek. A színésznő és férje második babáját béranya hozta világra. Döbbenetes bejelentést tett Nicole Kidman! A színésznő és férje, Keith Urban countryénekes a legnagyobb titokban december 28-án újra szülők lettek. Második kislányukat, Faith Margaretet egy béranya hozta világra Nashville-ben. A színésznő boldogan nyilatkozott a kis jövevényről. – Nagyon boldogan tudatjuk a világgal, hogy Faith Margaret megérkezett. Úgy érezzük, a Jóisten megáldott minket vele – mondta el Kidman, aki első kislányát, Sunday Rose-t természetes módon hozta világra, igaz, nagyon megszenvedett terhességével, s az orvosok figyelmeztették: többé nem szülhet. Kidman Tom Cruisezal való házassága alatt hiába próbálkozott teherbe esni, és kétszer elvetélt. Noha Kidman esetében nem volt más útja annak, hogy újra édesanya lehessen, feltűnő, hogy az utóbbi időben szinte di-

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Élvez minden kreatív tevékenységet és nem tud nyugodtan ülni. A környezetében élőket is igyekszik rávenni valamilyen alkotómunkára. Bika Ápr. 21. – máj. 20 Könnyen szerelembe esik, pedig ez általában nem jellemző Önre. Egyszerűen megfeledkezik a józan ész szaváról és beleveti magát a kalandba. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Ne hagyja, hogy egy visszautasítás elvegye a kedvét! Ha nem sikerül valami, az nem feltétlenül az Ön hibája, ne vegye magára!

vat lett Hollywoodban béranyát fogadni. Pár esztendeje még az örökbefogadásnak volt keletje, most viszont a béranya által kihordott csöppségekre vágynak legtöbben. Béranya szült Sarah Jessica Parkernek, akinek állítólag szintén nem lehetett gyermeke, vagy a homoszexuális házaspárnak, Elton Johnnak és David Furnishnek is.

kulcslyuk

Puhan Géza szentlászlói vendéglős Az ideális nő? • A feleségem, Juliska. Melyik a kedvenc rajzfilmje? • Cosmo és Vanda. Ha sport, akkor... • Futball és kézilabda. Ha lazítás, akkor... • Séta. Ha étel, akkor... • Bogrács vagy töltött káposzta. Ha ital, akkor... • Fehérbor vagy egy jó pohár fröccs. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Csokoládé és sütemény. Kedvenc ruhadarab... • Az egyik munkásnadrágom. Vízpart vagy hegyek? • Tengerpart. Kaland vagy kényelem? • Kaland. Kedvenc sorozata? • Barátok közt. Kabala, amulett? • Nincs. Hisz bármilyen természetfeletti erőben? • Igen.

Rák Jún. 22. - júl. 22. Ön talán minden idejét kedvesével töltené legszívesebben, de neki több egyedüllétre van szüksége. Tartsa ezt tiszteletben! Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Legyen nyitott az új élményekre, keresse a lehetőségeket és élvezze az életet! Belső változása hamarosan megnyilvánul a külvilágban is. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Tartózkodjon a nagy horderejű döntésektől, mert átmenetileg cserbenhagyta józan ítélőképessége. Ez vonatkozik szakmai és szerelmi kérdésekre egyaránt. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Az átlagosnál is több pozitív visszajelzésre lesz szüksége, ezért minden helyzetben megmutatja magát. Önbizalma hamar helyreáll. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Fontos az elkövetkező napokban, hogy új, szokatlan helyzetekben ne reagáljon mereven vagy szélsőségesen sem munkahelyén, sem magánéletében. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Kapcsolatai révén most javíthatja szakmai pozícióját, illetve lehetősége nyílhat arra, hogy bebizonyítsa, érdemes hinni Önben. Bak Dec. 23. – jan. 20. Ideje észrevennie, hogy mindig azok a problémák újulnak ki kedvesével, amelyeket nem beszéltek meg, csupán egyikük elunta a vitát és engedett.

Legjobb tulajdonsága? • Segítek, ha csak tudok. Legrosszabb tulajdonsága? • Hirtelen döntéseket hozok. Ha tehetné, a világban eltörölné a... • Nyomorúságot, szegénységet.

Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Önre egyébként sem jellemző, hogy kerülné a feltűnést, de most tényleg mindenre képes, hogy felkeltse az ellenkező nem egyik tagjának figyelmét. Halak Febr. 20. – már. 20. Az utóbbi időben senki nem törődött azzal, hogy Ön mire vágyik. Ezen a héten megtanulja, hogy semmi szégyellnivaló nincs abban, ha szüksége van valakire.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j a n u á r 2 0 .


Horizont Eredményes a szelektív hulladékgyűjtés

Rendet tenni a hulladék-gazdálkodásban A Lendvai Közigazgatási Egység területén 2010. szeptember 1-jével került bevezetésre a szelektív hulladékgyűjtés. Négy hónap után már tapasztalható, hogy az új rendszer bevált, a háztartásoktól havonta 15 tonnányi elkülönített hulladékot gyűjt be a Komunala Kft., így a depókba ennyivel kevesebb háztartási hulladék kerül. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A területen a Komunala Kft. közművállalat koncesszió alapján végzi a háztartási, valamint a szelektív hulladékok összegyűjtését, szállítását. Szeptember 1-jétől a háztartások átlátszó műanyagzsákba, a többi hulladéktól elkülönítve műanyaghulladékot (palackok, kiöblített flakonok, csomagolófólia, tasakok…) és fémhulladékot gyűjtenek. A papír- és az üveghulladék az öko-szigeteken elhelyezett konténerekbe kerül. Így lépésenként megvalósul az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogramjának alkalmazása, mely a forrásnál történő szelektálást, a hulladékgyűjtést és az újrahasznosítást szorgalmazza. E szempontból a nálunk is szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék értékes nyersanyaggá válik, s így a körforgása szabályozott, ellenőrzött lesz. A műanyagzsákokon feltüntetett cég neve nem jelenti, hogy az egybegyűjtött csomagolási hulladék az adott vállalat tulajdona. A csomagolási hulladék a csomagolóanyag-gyártók tulajdona, és felhasználói kártérítést fizetnek az Interseroh, illetve a Slopak „sémába”. Így Szlovéniában a szelektív hulladék átvevői a Slopak és az Interseroh, illetve a vele szerződéses viszonyban álló cégek. A szállítónak a nyersanyag leadását dokumentummal kell igazolnia. – A tapasztalataink nagyon jók, havonta 15 tonna

hulladékot (több zsák is lehet), Lendván pedig kétszer végez szállítást.

az átvételt meg lehetne oldani Hosszúfaluban is – véli Kocon igazgató.

Mikor lesz olcsóbb?

A Cerop szerepe

Erre kedvező válasz anyagot szedtünk össze, így a Cerop e két sémacsoport talán nem is létezik. Egyennyivel kevesebb hulladék egyikével szerződési vi- magában attól, hogy a házkerül a lerakókba. Környe- szonyba lép, nincs semmi tartásoknál, a „forrásnál” zetvédelmi szempontból akadálya, hogy a csomago- megtörténik a szelektív az eredmény nagyon jó. lási hulladékot Puconcira hulladékgyűjtés, a papír- és A községeknek továbbra szállítsuk. Jelenleg törvé- az üveghulladék pedig az is javasoljuk a hulladék nyileg nem lehetséges ez, öko-szigetek konténereibe ilyen módon történő jut, és a fekete kuszelektálását, melykákba (240 liter) nek elszállítása a egyre kevesebb háztartások számára hulladék kerül, díjmentes. Nyilván még nem csöktöbbletköltségek jeken a szolgáltatás, lentkeznek nálunk: a szemétszállítás egy begyűjtési kör ára. egy községben 400 – Világosan tudeuró körül van. Ezt ni kellene, ki fizea jövőben valakinek ti meg a szelektív valamilyen módon hulladékgyűjtéssel fedeznie kell, a prójelentkező plusz baüzemelés után ez költségeket. Jelentárgyalás dolga lesz leg a félig üres kan– mondta a próbanáért is átalányt figyűjtésről Kocon Józetünk. A legkisebb zsef, a Komunala Kft. kanna 240 literes, s igazgatója. a legkevesebb szál– Most a Cerop lítás a havi kétszeri, feliratú zsákokba a leggyakoribb a összegyűjtött hulnégyszeri szállítás. ladékot szállítjuk, Jól bevált a szelektív hulladékgyűjtés A hulladékmennyide elvisszük a kö- környékünkön. Ez csökkenti a kukákban ségtől és a kukák zönséges zsákokba összegyűlő hulladék mennyiségét. számától függetleösszegyűjtött újranül. Egy kannára a hasznosítható hulladékot felelősséggel tartozunk, költségünk 1,8 euró, akkor is, mégpedig Lenartba, hogy kinek és mennyi hul- is, ha csak néhány kannáért a S l o p a k c s o p o r t b a n ladékot adunk le – folytatta kell kimenni, mert a fix szerződés alapján lévő Kocon igazgató. A próbaü- költségek megmaradnak. Papirservis cég átvevő- és zemelés szállítási költsége- Mi ennél kevesebbért nem feldolgozóközpontjába, it a Komunalának a „séma” tudjuk vállalni – mondta mert a cégnek velük van megtéríti, utána községek az igazgató. A Komunala szerződése. A szelektív közti megbeszélések tár- a kukákból összegyűjtött hulladékot nem szállíthat- gya lesz. A havi költségek hulladékot nem Hosszújuk a puconci Ceropba, a Lendvai község területén faluba, hanem Puconcira, mert az ottani lerakó ilyen 4 ezer eurót tesznek ki. A a Ceropba szállítja, bár a szerződéssel a fennálló Cerop ezt a térítést, mivel költségek kalkulációja hos�Slopak „séma” felé nem nincs a Slopakkal szerző- szúfalui szállításról szól. rendelkezik, s nekünk, be- dése, nem tudná vállalni. Puconcin megtörténik az gyűjtőknek és szállítóknak, – Azt, hogy ingyen átvétel, majd a hulladék a akik e témában a Slopakkal dolgozzunk, képtelenség hosszúfalui depóban kerül szerződtünk, nem tudnak elvárni – mondta még az lerakásra. A keletkezett dokumentumot kiadni. A igazgató. A Komunala az költségek különbözetét a csomagolási hulladékot új évtől a falvakból a téli községek fedezik, mintegy tehát nem vihetjük oda, szezonban havonta egy- 6 ezer eurót. ahova éppen akarjuk. Ha szer szállítja el a szelektált – Ez fölösleges, hiszen

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j a n u á r 2 0 .

Franc Cipot, a puconci Cerop igazgatója elmondta, hogy a hulladéknak a központba való szállítása körül több probléma vár megoldásra. A lendvai Komunala például nem hajlandó figyelembe venni azt a községközi megállapodást, mely kimondja, hogy a gazdasági közszolgálatot végző cégek kötelesek minden hulladékot a puconci központba szállítani, mert ez ennek kezelésére megfelelő infrastruktúrával – szortírozó sorral – épült ki európai és állami támogatással. A szelektív hulladék szortírozását – mert csak így kerülhet az átvevőhöz – cégükön belül oldják meg. A hulladék biztosítását a Cerop számára a községeknek kell megoldaniuk, hogy a hulladékkezelés a régióban ellenőrizhető legyen. – Egyes szállítók, köztük a lendvai Komunala, ezt nem veszik figyelembe. A Cerop alapító községei polgármestereinek legutóbbi ülésén az volt napirenden, hogy a hulladékgyűjtés és -szállítás logisztikáját a Cerop venné át, s egy helyről történne a koncesszió kivitelezőjének kiválasztása, ellenőrzése. A Cerop e témában a községek meghosszabbított keze. Nagyon sok a játék a háttérben az ár körül. Ezért szükséges lesz új standardokat is felállítani a hulladékgyűjtést és -szállítást illetően, s mindenképpen rendet kell csinálni a jelenlegi káoszban – mondta Cipot, s megerősítette, hogy minden kommunális hulladék – a központban történő kezelés után – a hosszúfalui depóra kerül, ahol nem terveznek szortírozó sort felállítani. A szelektív hulladékokat illetően pedig a Slopakkal van szerződésük.

17


Horizont Lendvai méhészek

Készülnek a 90. jubileumra Szombaton megtartotta közgyűlését a Lendvai Méhészek Egyesülete. A beszámolókból kiderült, az egyesület jó munkát végzett az elmúlt esztendőben, hasonlóra számítanak az idén is, amikor fennállásuk 90. évfordulóját ünneplik. Feri Horvat Meštrovič

A közgyűlés elején a 42ből jelenlévő 29 egyesületi tag Lidija Matavž előadását hallgatta meg a Varroa betegség elleni küzdelemről, majd Štefan Cigut elnöki beszámolója következett. Az elnök ebben kifejtette, az egyesületnek több népszerű, jól fogadott akciót sikerült megvalósítani, emellett gondoskodtak a

tagság szakmai továbbképzéséről is, illetve szakmai kirándulást szer veztek Dolenjskóra. Az egyesület emellett tevékeny volt a különböző rendezvényeken is, ott bemutatókat, alkalmi programokat szervezett. Nem utolsósorban gondoskodtak arról is, hogy a környéken több helyen mézelő fákat ültettek. Az elnök igen jónak nevezte az együttműkö-

dést a szomszédos magyarországi méhészekkel, az egyesületek meg is látogatták egymást, közös kirándulást szerveztek, valamint közösen léptek fel a zalaegerszegi és a kaposvári mézfesztiválon. A folyó évben az elnök szavai szerint igen fontosnak tartják a júniusban esedékes 90. jubileum méltó megünneplését, de természetesen nem sze-

Ideiglenesen leállt az aláírásgyűjtés Zdenka Bobovec, a ZSSS (Szabad Szlovén Szakszervezeti Szövetség) Muravidéki Bizottságának titkára elmondta, mivel országgyűlési döntés született az alkotmánybírósági véleményezésről a népszavazás következményeit illetően, január 12-ével ideiglenesen leállt az aláírásgyűjtés a nyugdíjreformról szóló népszavazásra. A

ZSSS nyolc napon belül a szükséges 40 ezer aláírásból 30 ezret gyűjtött össze, ebből háromezret a Muravidéken. Ehhez Lendva és Ljutomer, ahol Zdenka Bobovec koordinált, 1500 aláírással járult hozzá. Az aláírásgyűjtés folytatása az alkotmánybíróság döntésétől függ. A nyugdíjrefor mról szóló népszavazási kezde-

ményezéssel párhuzamosan történt az egyetemisták munkavállalását korlátozó tervek elleni aláírásgyűjtés is. Paller Pétertől, a Lendvai Egyetemisták Klubjának elnökétől megtudtuk, hogy múlt szerda óta ugyan nem szervezett módon, de még mindig gyűjtik az aláírásokat. Eddig mintegy 700-at gyűjtöttek össze. SNK

A MURÁN TÚLRÓL MAGYAR SZÓVAL A SZLOVÉN FŐVÁROSBA Szeretettel várunk minden érdeklődőt a muravidéki magyarság kiállítás-megnyitójára (épített örökség, hímzések) 2011. január 27-én 17 órakor Ljubljanába, a Cankar Otthon Kis Galériájába. Egyúttal mindenkit várnak a szervezők a gálaműsorra is, amely 2011. február 15-én 19 órakor lesz szintén a Cankar Otthonban, a Linhart Teremben. Szervezők: a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Cankar Otthon

18

Növelni szeretnék a méhlegelőket az állami kézben lévő földterületeken. retnének elfeledkezni a hagyományos feladataikról sem. Az idén is tervbe vették a mézelő fák ültetését, növelni szeretnék a méhlegelőket az állami kézben lévő földterületeken és továbbra is jó viszonyokra törekednek a szomszédos egyesületekkel, tervbe vették például, hogy kapcsolatokat létesítenek a lenti egyesülettel. A közgyűlésen megha-

tározták azt is, hogy a kö­ zeljövőben Slavica Budja, Jože Kleiderman, Borut Ošlaj, Paller Péter, Štefan Prša, Ladislav Bagladi és Franc Horvat Meštrovič tagokat tüntetik ki. Az egyesület már hamarosan, január 28-án szakmai előadással folytatja programját, majd február elején Muraszombatban vesznek részt egy szakmai továbbképzésen.

Figyelmeztető levél a polgármesternek A turniščei R.Š.A. Vlek, valamint a lendvai Medial gazdasági társaságok – a kéményseprés területén a községben valamikor koncesszióval rendelkező cégek – figyelmeztető levelet írtak Lendva Község polgármesteréhez, valamint a község felügyelőségének vezetőjéhez, Hebar Tiborhoz, amelyben követelik, hogy azonnal intézkedjenek a kéményseprői szolgáltatás koncessziójával jelenleg rendelkező cég, a maribori Talaber ellen, mivel ez véleményük szerint a kéményseprői szolgáltatásokat nem végzi azonos feltételek mellett minden polgár esetében. A levél írói úgy fogalmaznak, hogy már az új koncessziós szolgáltató munkakezdésekor mindkét megszólított tisztában volt ezzel a problémával, ezért a szubjektív és objektív, morális és anyagi felelősségükre célozva a koncessziós jogok elvonását kérik a jelenlegi kivitelezőtől, illetve azt, hogy a koncessziós jogok kerüljenek vissza az előző kivitelezőkhöz, vagyis a Vlek és a Medial gazdasági társaságokhoz. A levelet a címzettek mellett a Népújsághoz, az állami korrupciómegelőző bizottsághoz, a kéményseprői koncessziós rendszer ellen küzdő országos civilkezdeményezéshez és az illetékes, koncessziókat kiadó Területrendezési és Környezetvédelmi Minisztériumhoz is elküldték. A levél leközlését újságírói kötelességünknek vettük, felmerül azonban a kérdés, a kezdeményezők miért nem a koncessziót kiadó minisztériumhoz címezték a levelet koncessziós ügyben? tt

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j a n u á r 2 0 .


Horizont Borkóstoló Szerdahelyen

Borbarátok összejövetele a kóstolás és a jó hangulat jegyében Szombat este a Pártosfalvi Ady Endre Művelődési Egyesület szekciójaként működő borászati kör Janič Rajko elnök vezetésével Szerdahelyen első alkalommal szervezett bordegusztációt. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A vendéglátó szerdahelyieken kívül Filovciról, Pártosfalváról, a szomszédos magyar faluból,

Magyarszombatfáról érkeztek borosgazdák, hogy bemutassák termésük legjavát. Az első szerdahelyi borkóstoló jól sikerült. Nem elég ugyanis a finom bor,

jó társaság is szükséges egy kellemes estéhez. A szakértők elégedettek lehettek, 35 üveg bor került a háromtagú zsűri (Dare Alojz, Kócán Géza és Györek Ladislav) elé. Az értékelés a borok

Jól sikerült az első szerdahelyi borkóstoló. ízvilágára terjedt ki, de sorrendet nem alakítottak ki a szakemberek. Természetesen a borosgazdák is megbizonyosodhattak a zsűri véleményéről, és végigkóstolhatták a felhozatalt, egyéni véleményt formálhattak. Borminősítésre egyébként minden évben sor kerül,

Hagyományos disznóvágás Gyertyánosban Valamikor a disznóölések valódi ünnepnek számítottak, amit a gyerekek alig győztek kivárni. A Muravidéken még felfedezhetőek ezek a hagyományok, Gyertyánosban Göncz Franc és felesége, Margit azon régi módon

mutatták be a disznóvágás menetét, ahogyan az régen volt szokásban. Miután a böllér leszúrta a disznót, a háziasszony felfogta a friss vért, amivel hamar a pincébe sietett, hogy majd finom véreshurkát készítsen belőle. Ezután a disznót

szalmán perzselték, míg a bőre ropogósra nem sült. Kefével és vízzel tisztogatták le a végén, majd friss szalmával újra betakarták, és ahogy azt a szokás előírja, „meglovagolták”.

A disznó ezután egy elég széles asztalra került, ahol a hentes feldarabolta, ekkor jó szokás szerint a háziasszonyt megdicsérik, hogy jól felhizlalta a disznaját. A háziasszony

egyszer Pártosfalván, máskor Magyarszombatfán, melyen a pártosfalvi borászok szekciója is részt vesz. A rendezvény valóban borbarát-összejövetelként, a kóstolás és a jó hangulat jegyében zajlott, s tökéletes program volt egy téli estén. előkészíti a belet a véresés kásáshurkához. Aztán elkészül a bujtarépa, majd felkerül a tűzre a leves és a sütőbe a pecsenye. Este újra visszahívták a rokonságot és a vacsora mellé finom lendvai bort fogyasztottak, társalogtak, énekeltek. Jože Žerdin

Ismét tömeges Jani-túra Dobronakon A Dobronaki Idegenforgalmi Intézet és a helyi turistaegylet immár 9. alka-

úttal Bratonciról Dobronak felé vették az irányt, jövőre pedig ellenkező irányba

felfrissülési lehetőség. A túrázók kivendégelése a célnál, a kultúrotthonban

A disznót szalmán perzselik, míg a bőre ropogósra nem sül.

• Lendván • Dobronakon • Pártosfalván • • Hodoson • Križevcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

A 9. Jani-túrán 110 természetkedvelő vett részt, ezúttal Bratonciról indultak Dobronakra. A hangulat hagyományosan jó volt. lommal megrendezett gyalogtúrája ismét sikeres volt. A vasárnapi Jani-túrán közel 110 induló vett részt, akik a napsütéses délelőttön ez-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j a n u á r 2 0 .

gyalogolnak majd. A mintegy 16 kilométer hosszú túrán idén Renkovcin és Dobronakon a Lujza vendéglőben volt megálló és

volt, ahol jó hangulatban ízletes bográcsgulyást fogyasztottak finom nedűk és zeneszó mellett. SNK

19


Kultúra Ethnotrip-koncert

A zene bűvöletében

A fiatal muravidéki zenei együttest, a Ethnotripet vastapssal jutalmazta a közönség szombat esti koncertjükön a lendvai zsinagógában. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A 2009-ben alakult együttest – Šimonka Tjaša

össze, közös zenei útjukat pedig meghatározta a zenepedagógia tanulása is. Fiatal koruk ellenére már van némi színpadi tapasztala-

Az Ethnotrip a sikeres lendvai koncert után. ének, Miha Kavaš hegedű, Luka Ščavničar nagybőgő és Primož Kramberger zongora – elsősorban a népzene iránti szeretet kötötte

tuk, hiszen saját együttesük megalapítása előtt, illetve most már párhuzamosan is, több együttes (Marko Banda, Beltinška banda, Samo

Budna&Band), kamarakórus tagjaként szerepelnek, különböző zenei műfajokban megnyilvánulva. Az Ethnotrip megalakulása óta folyamatosan bővíti repertoárját: szombaton este muravidéki és Bela Krajina-i szlovén, valamint magyar, medžimurjei, orosz és macedón népdalokkal és közismert műdalokkal mutatkoztak be. Šimonka Tjaša lendvai énekesnő – az együttes színpadi „frontembere” – által bővült a magyar dalok repertoárja, melyben egy meglepő bravúrt is alkalmaztak: az egyik magyar dalt latin átdolgozással fejezték be. Az együttes terve a kö­ zeljövőben a koncertprogram bővítése mellett egy CD elkészítése.

Művészet és spiritizmus Bódis Oxána, Fehér­orosz­országban született festőművész akvarelljeit és olajfestményeit mutatták be hétfőn az RTV lendvai szerkesztőségének házi galériájában. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A kiállítás résztvevőit Zver Ilona igazgatóhelyettes köszöntötte, jelezvén, hogy a szeptemberben megrendezett kiállítást – melynek anyagát maguk az intézmény dolgozói ajánlották fel – idén újabbak is követik, főleg külsősök munkáinak bemutatásai. Így jött létre a jelen kiállítás is, amelyen egy belorusz-zalai festőművész állít ki. László Edina, aki nemrég végzett a szombathelyi tanárképző főiskolán művészeti oktatóként, a festőművészről elmondta: 20 évvel ezelőtt került házasság révén Zala megyébe. Képeire, azok színvilágára és figurális hátterére is nagy hatással

20

volt édesanyja spiritizmus iránti hajlama, aki ezzel a módszerrel gyógyított. A képeken a terápiás jellegű „színterek” – egyrészt a csakrák szerint, másrészt

kel, s a színek fizionómiája módszerével is kimutatható. A művész lényéből sugárzó szelídség képeinek is sajátos vonást kölcsönöz, szinte egybeolvad alkotó és sze-

Bódis Oxána képein a csakrák és a spontán szeretet hatása dominál. pedig spontánul a szeretet mentén – határozzák meg a színválasztást. Ez ma már tudományos módszerek-

mélyiség a műalkotásban, s így egy sajátos művészi világ jön létre – fejtette ki László Edina.

Zenés irodalmi összeállítás Zalából Kedden a határon átívelő EU-s projekt keretében zalai és muravidéki költők verseiből „Zalai–Muravidéki Mozaik” címmel összeállítás hangzott el a Lendvai KKI előadótermében. A kétnyelvű összeállítás a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár, valamint a kétnyelvű középiskola és annak könyvtára közötti jó

kapcsolat révén valósult meg. A műsorban felléptek: Bacsi Jaszna, Császár Sebastian, Gal Desire, Z. Szekeres Ilona versmondók, valamint ifj. Horváth Károly, Kardos Endre Bozi és Soldat Damir hangszeres szólisták, illetve Kolosa Tanja szólóénekes. A „szabálytalan” irodalomórát közel kétszáz diák hallgatta végig, tetszésüket egy-egy műsorszám után tapssal fejezték ki. (-ce)

Valóban kiválasztottak lennénk? Molnár V. József Hunor és Magor népe című, a Bánffy Központban megtartott előadása a magyarságnak Istentől való eredeztetése mellett a Szent Korona „személyiségjegyeit”, a magyar nyelv is-

A Szent Korona a legfőbb „közméltóság”. teni, azaz ősnyelvi voltát taglalta. Az előadó – akit a misztikus tanok egyik legnépszerűbb szószólójának tartanak – előadásában a magyar történelmen

haladt végig Hunortól és Magortól, az eredetmondáktól az Árpád-háziakig, különösen kitérve közülük Szent Istvánra, majd eljutva Horthyig, aki nem volt király, de királyi kompetenciákat kért. (Igaz, sohasem élt velük vissza.) Az előadás mai témákat is érintett, így a zsidóság és a magyarság viszonyát is elemezte, de szóba került II. világháborús kalandunk is német „szövetségeseinkkel”. A mérhetetlen sok szenvedés, a 20. századi sorozatos Golgota-járás feljogosítja a magyarságot arra, hogy Krisztus szeretet-országa itt épüljön fel a Kárpátok alatt – hangzott a szentenciaszerű megjegyzés. Erre azonban fel kell készülnünk, ezért készüljetek! – mondta az előadó. Készüljetek, mint ahogy a régi családok készültek a húsvéti feltámadásra! -ce

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j a n u á r 2 0 .


Helló!

Kedves Gyerekek! A tél furcsa játékot űz velünk. Néhány napra meghívja a tavaszt vendégségbe, majd elzavarja, s havat seper az útjába. Mi közben hóembert építünk, szánkózást tervezünk, mit sem sejtve, hogy a tél újra a tavaszt csalogatja egészen a küszöbig, hogy sár és locspocs maradjon a „porcukor” helyén az udvaron. Aztán köddel és széllel hajtja el újra, mondván január van, a télnek még nincs vége! Várnia kell még a hóvirágnak, a nagykabát és a csizma sem költözhet vissza a nagy szekrény mélyére. Talán éppen ezekről a csizmákról mesélnek nekünk a gyertyánosi óvodások, akik szebbnél szebb rajzokkal örökítették meg „A nagy hanyag csizmák” című színdarabot, amit el is játszottak.

Pavšič Lea, 4,5 éves - A nagy hanyag csizmák

Sakač Tija, 5,5 éves - A nagy hanyag csizmák

Farkaš Petra, 5,5 éves - A nagy hanyag csizmák

Sobočan Larisa, 5,5 éves - A nagy hanyag csizmák

Čizmašija Lana, 5,5 éves - A barátaim N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j a n u á r 2 0 .

A gyertyánosi óvodások egy helyes figurával is meglepték szerkesztőségünket, akit rögtön el is kereszteltünk Rugóbagoly úrnak. Készítéséhez nem kell sok minden, színes lap, műanyagpohár, olló és ragasztó. Használjátok a fantáziátokat és készítsétek el Ti is saját teremtményeteket, küldjétek be fotón vagy hozzátok el személyesen szerkesztőségünkbe, ha másoknak is szeretnétek megmutatni kreativitásotok gyümölcsét! 21


Sport Mihael Režonja, Panonija

Az első öt hely a cél

A Panonija kisebb botlásokkal kezdte a bajnokságot, majd a sorozat második felében egyre inkább lendületbe jött. Új játékosokkal is tárgyalnak – nyilatkozta Mihael Režonja, a Panonija elnöke. Kovačič Miha

– Elégedett az eddig elért eredménnyel? – Azt kell mondjam, hogy elégedett vagyok az őszi idénnyel. Az elején voltak kisebb-nagyobb ingadozások, mert a csapat még nem volt összehangolódva, de a vége felé a fiúk

és fegyelmezettek lesznek a játékosok, valamint mi a vezetőségben is. A legjobb góllövőnk, Magyar Sebastjan a ligában a góllövők listáján a hetedik helyet foglalja el kilenc góllal. – Mi a véleménye a közös ligáról? – Szerintem a közös liga jobb, mint az eddigi

zös körzeti ligában, illetve az, hogy minél több szurkolót vonzzunk ki a meccsekre. A jövőben utánpótláscsapatot is szeretnénk alapítani. – Milyenek az edzési feltételek és a játékosok részvétele a tréningeken? – A feltételek jók. Hetente két-három alkalom-

kettő, hiszen a klubok egyenrangúak és motiváltabbak, mint eddig. – Lesznek-e változások a csapatban? – Nagy változások nem várhatóak, hiszen az ös�szes játékos a csapatnál marad. Tárgyalunk néhány játékossal, akik remélhetőleg csatlakoznak hozzánk. – Mik a klub hosszú távú céljai? – Hosszú távú célunk, hogy stabil csapat legyünk az első, vagyis most a kö-

mal tartunk edzéseket. Az elején, az alapozásokon sok játékos vett részt, majd idővel a látogatottság csökkent. – Hogy áll a klub pénzügyileg? – Pénzügyileg jól állunk. Köszönettel tartozunk szponzorainknak és adományozóinknak, akik az idény során segítettek bennünket. A nagyobb befektetéseink közé a tetőcsere az öltözőkön és a pálya fenntartása tartozik.

Somogyi ezüstérmet szerzett A Rušében szervezett nemzetközi céllövőkupán számos kiváló európai céllövő vett részt. A versenyen szoros küzdelemben, 695,7 körrel a szerb Marko Živić győzött a dobronaki Jezero színeiben versenyző Somo-

22

gyi Péter (695,6 kör) előtt. A legjobb szlovén Rajmond De­bevec volt 693,5 körrel a hetedik helyet megszerezve, a legjobb muravidéki pedig Robert Markoja 693,3 körrel és nyolcadik hellyel.

A Nafta Labdarúgó Klub sorsa változatlanul bizonytalan. A hétfőig megszabott határidő a szponzori szerződések aláírását illetően elmúlt, ám megállapodás sem ebben, sem más kérdésben nem született. Kívülről úgy tűnik, hogy több szféra egyfajta hatalmi játékot űz a Naftával, s természetesen a vállalat súlyos helyzete sem elhanyagolható. De ami a legfontosabb lenne: mielőbb a számlát feloldani, előteremteni az ehhez szükséges pénzt, hogy az alapozás megkezdődhessen és így megmaradjon a Nafta az első ligában. Ha ezen a héten nem történik tényleges előrelépés, akkor kérdéses, elkerülhető-e még a legsötétebb forgatókönyv. Igor Magdič klubelnök sajtónyilatkozatot adott ki, melyben többek közt az áll, hogy a Nafta igazgatói bizottsága a kényszermegegyezésről tárgyalt. Még mindig nem került aláírásra a szerződés a főszponzorral. Ameddig ez nem történik meg, addig nem tudják biztosítani a klub jövőbeli működését. A játékosoknak azt ígérték, hogy 2011. január 17-ig választ adnak nekik a klub jövőjéről, ám ezt a fent említett körülmények miatt nyilván nem sikerült betartani. Intenzív tárgyalások folynak az eddigi és új szponzorokkal, de a legnagyobb hangsúly a bankszámla feloldásán van. A klubnál abban reménykednek, hogy szerdán választ kapnak több kérdésre. Benko után Rok Buzeti is engedélyt kapott a távozásra, s Törökországban már csatlakozott is egy ukrán elsőligás csapat alapozásához. HF

Roman Sonja az év legjobbja

A Panonija csapata a 2010/2011-es idényben. összeszedték magukat és jól játszottak egészen az őszi rész végéig. Pillanatnyilag a hetedik helyen állunk, ami a vártnál ugyan egy kicsit rosszabb eredmény, de az idény végéig még sok meccs van, ezért remélem, sikerül teljesíteni az idény előtt kitűzött célunkat, ami az első és az ötödik közötti helyek egyikét jelentené. Fair playben a negyedik helyen vagyunk. Itt is fejlődhetünk, ha összeszedettek

Mire várnak?

A második napot Trzin­ ben szervezték „15. Skirca Borisa Peternostra” címmel. Légpuskával Sidi Péter győzött 697 körrel Robi Markoja (Štefan Kovač Turnišče) előtt. F.B.

A győztesek: a Kema Puconci csapata, illetve Robert Markoja. Roman Sonja elfoglaltsága miatt nem tudott személyesen részt venni az eredményhirdetésen. A Vestnik olvasói, valamint a Radio Murski val hallgatói kiválasztottak a Muravidék legjobb sportolóit a tavalyi esztendőre. A hölgyeknél Roman Son­ja végzett az élen Urška Potoč­ nik és Melita Hajdinjak előtt. A férfiaknál Robert Markoja kapta a legtöbb

szavazatot Jan Žibrat és Jure Kuhar előtt. A csapatok közül az első három helyen az NTK Kema Puconci asztalitenisz-csapata végzett a Panvita Galex röplabdásai és a Panvita Murska Sobota atlétikai klub előtt. HF

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j a n u á r 2 0 .


Sport

Itthon maradt győzelem A lendvai középiskola tornatermében a KBV Lendava szervezése alatt zajló „13. Harcművészetek Kupája” elnevezésű dzsúdótornán 289 versenyző vett részt Horvátországból, Magyarországról, Romániából és Szlovéniából.

Viktorija Utroša (57 kg, KBV Lendava). A serdülők eredményei: 3. Rok Mihailovič Krpan (+60 kg), 2. Laura Zver (40 kg, mindkettő KBV Lendava). A cicibánok dobogós helyezései: 1. Patrik Zver (21

A tornán 289 versenyző vett részt. A hazai KBV Lendava tagjai szerezték meg a csapatgyőzelmet. Csapatsorrend: 1. KBV Lendava 37, 2. JK Slovenj Gradec 33, 3. JK Šiška Ljubljana 32 pont. A kadétok eredményei: 2. Jan Jurgec (46 kg, JK Lendava), 5. Jan Forjan (50 kg, KBV Lendava), 7. Aljoša Pal (55 kg, KBV Lendava), 3. Grega Ferenc (60 kg, JK Lendava), 3. Niko Gorjan (+73 kg, JK Lendava) és 2.

kg, KBV Lendava), 2. Luka Podgorelec (21 kg, KBV Lendava), 3. Lino Lipuš (24 kg, KBV Lendava), 3. Marko Čeh (40 kg, KBV Lendava), 1. Eva Lepoša (24 kg, KBV Lendava), 1. Pia Perc (27 kg, KBV Lendava), 2. Anja Škafar (27 kg, KBV Lendava), 2. Nika Pal (30 kg, KBV Lendava), 3. Rosemari Kepe (30 kg, KBV Lendava), 2. Urška Marič (34 kg, KBV Lendava). F.B.

A Mura elkezdte az alapozást A pillanatnyilag az ötödik helyet elfoglaló Mura 05 labdarúgócsapata elkezdte az alapozást. Az első edzésen a klubelnök, Miroslav Topič is köszöntötte a játékosokat, majd a Stanko Maučec és Feri Cifer edzőpáros ismertette velük a felkészülési tervet. Fő céljuk a ligában a tabella közepén maradni, valamint már most elkezdeni a fiatalok felkészítését a jövő idényre, amelyben már magasabb célokat tűztek ki maguknak. A csapatban, amely 22 játékosból áll, nem lesznek nagyobb változások. Milko

Kovač és Luka Ivanič távozott, de már az első edzésen részt vett Leon Horvát, aki a Naftától érkezett, és néhány további új próbajátékos. Velük edz Dare Vršič is, aki új klubot keres magának a határon túl. A Mura 05 súlyos vereséggel kezdte a barátságos meccsek sorozatát, 7:1-re veszítették el az osztrák elsőligás Kapfenberg elleni összecsapásukat. A 150 néző közt ott volt Matjaž Kek is, aki a Kepfenbergnél játszó Matej Mavričot figyelte. F.B.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j a n u á r 2 0 .

minisport Cseke továbbjutott Muraszombatban a muravidéki fiatal sakkozók tornán mérték össze tudásukat U–8-as, U–10-es, U–12-es és U–14-es korosztályokban. A legjobbak, köztük a lendvai Cseke Erik (U–12) második helyével is kijutott az országos bajnokságra. A lányoknál az U–14-es korosztályban Požonec Maria Dorothea is második helyet szerzett, de nem jutott ki az országosra, hiszen ebből a korosztályból csak az első hely vezetett oda. F.B. A jó teljesítmény ellenére vereség A második országos női tekeliga keleti csoportjában Celjében a Nafta jó teljesítménye ellenére 6:2-re (fában 3068:3044-re) elveszítette a Lanteks III elleni megmérettetését. A férfiak a harmadik ligában 6:2-re (fában 3230:3250) győzték le a Šoštanjt, és ezzel a második helyre ugrottak a tabellán. F.B. Gyengén teljesítettek Medvodében a harmadik meghívásos ifjúsági tollaslabdatornán 30 versenyző vett részt. A BK Mladost csak fiúkból álló csapattal vett részt, de nem ért el kiemelkedő eredményeket. A legjobb eredményt egyéniben Nejc Šendlinger és Marko Bajs mutatta a 9–16. hellyel. F.B. Hazai győzelem A Lendvai Kétnyelvű Középiskola volt a szervezője a középiskolások kis­f o­c i­tor­n á­j ának, amelyen négy iskola csapata vett részt. Eredmények: SPTŠ MS – ESŠ MS 3:3, KK Lendva – SZŠ Rakičan 4:0, SPTŠ MS – KK Lendva 3:4, SZŠ Rakičan – ESŠ MS 3:7, SZŠ Rakičan – SPTŠ MS 2:8, KK Lendva – ESŠ MS 2:2. A tornát a lendvaiak nyerték a muraszombati közgazdasági középiskola előtt. Mindkét csapat továbbjutott a döntőbe. Feri.h.m. Gömbös volt a legjobb A Lendvai Bowling Liga hetedik fordulójában Gömbös Géza győzött 444 fával Dušan Radakovič (429 fa) és Boštjan Virag (428 fa) előtt. Az összetettben továbbra Dušan Radakovič vezet 2908 fával Boštjan Hac (2843 fa) és Franc Tomažič (2787 fa) előtt. Feri.h.m.

kosárlabda Paloma Sladki Vrh : KK Lindau Lendava 72:68 (14:21, 26:12, 14:17, 18:18) Ismételten csalódást okozott a Lindau a Muravidéki Kosárlabda Liga kilencedik fordulójában. Vendégségben a Paloma Sladki Vrh ellen 72:68-ra (14:21, 26:12, 14:17, 18:18) kaptak ki. A 9. forduló eredményei: Beltinci – Ljutomer I

61:83 (18:21, 13:24, 16:14, 14:24), Gornja Radgona – Gornji Petrovci 103:82 (31:18, 25:11, 19:18, 28:35), Sv. Ana – Sobota 64:98 (16:26, 6:24, 21:17, 21:31). A lendvaiak a hatodik helyre csúsztak vissza a tabellán. HF

Szoros hazai siker A Lendvai Körzeti Labdarúgó-edzők Egyesülete visszavágó összecsapást játszott Nedeliščén a csáktornyaiak ellen. Az izgalmas meccsen a hazaiak

Emlékfotó a nedeliščei találkozóról. szorosan, 6:5-re győztek. A lendvaiak a következő felállásban játszottak: Köveš, Utroša, Vori, Bukovec, Doma, Tompa, Lebar, Mujdrica, Šooš. A következő összecsapás ősszel lesz Lendván. Feri.h.m.

Ötödik Vidovič a Varstroj duplája A Gančanin megrendezett második légpuskaliga északkeleti csoportjának harmadik fordulójában az SD Štefan Kovač Turnišče II győzött 1136 körrel. A második helyet a hazai SD Gan­čani 1134 körrel, a harmadikat pedig az SD Mes­to Ljutomer II szintén 1134 körrel szerezte meg. A Var­ stroj 1126 körrel ötödik lett. Egyénileg Mitja Černi (Gan­ čani) 388 körrel győzött, Tadej Žalik (Turnišče) és Petra Vernik (Ormož) előtt. F.B.

A Radenska Pomgrad által szervezett nemzetközi, nyolcfordulós hétvégi sakktorna-sorozat első versenyét Puconciban szervezték meg 60 sakkozó részvételével, amelyen a horvát Saša Vidovič győzött testvére, Mario Vidovič előtt. A lendvaiak közül Jože Vučko huszadik hellyel volt a legjobb 5 ponttal, 23. lett Jože Vuk 5 ponttal, 25. Kristijan Žalik 5 ponttal és 49. Vili Baša (mind Lendava) 3,5 ponttal. F.B.

Hárman a válogatottban A szlovén tollaslabdaválogatott megkezdte felkészülését a február 14-e és 21-e között zajló Európa-bajnokságra. Az Amszterdam-

ba utazók közt a BK Mladost három tagja is szerepel, éspedig Utroša Iztok, Magyar Sabina és Nika Koncut. F.B.

23


Az MGM Oscar-díjas filmje alapján.

Fordította: Zöldi Gergely

Lendvai Színház- és Hangversenyterem 2011. január 24. (hétfő)

19 óra

Jegyek kaphatók: a színház pénztáránál. Szervező:  Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva.

oldalakon.

Népújság 2011/3. szám  

Népújság, a szlovéniai magyarok hetilapja, 2011/3.szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you