Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

62. évfolyam 2. szám Lendva 2018. január 11. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

7–14. oldal

h

e

t

i

l

a

p

j

a

Fontos pontok lehetnek

A magyar történelmi-honismereti vetélkedő a muravidéki kétnyelvű iskolák egyik legrégibb versenye. Az évtizedek alatt generációk

sora bizonyította tudását a helyi és egyetemes magyar történelemből, nyert díjakat, kapott elismeréseket… Ha a verseny országos kategóriá-

ba kerülne – amire megvan minden lehetőség –, a legjobb versenyzők tanulmányi pontokhoz is juthatnának és érvényesíthetnék ezeket

a továbbtanulásnál. Kezdeményezze-e a közösség a verseny átminősítését vagy van az éremnek másik oldala is? Bővebben a 2–3. oldalon.

Kerék Péter, a külhoni magyar családi vállalkozások pályázatának muravidéki nyertese:

„Köszönjük Magyarországnak a lehetőséget, mi élünk is vele” 5. oldal


Iránytű Magyar történelmi és honismereti vetélkedő

Legyen-e országos ta Bence Lajos

Választási év itt is, ott is A választási év valami különös „előjellel” bír idehaza (Szlovéniában) és odahaza (Magyarországon) is, bár sokak szerint itt is, ott is le vannak már osztva a kártyák. Vagy mégsem? Nekünk, állampolgársággal rendelkező, egyszer már választóként is fellépő, szavazati joggal rendelkező muravidéki magyaroknak is föl van adva a lecke. Mert a magyar ellenzék ezúttal sem szeretné, hogy mi is beleszóljunk a közös, de időnként mégis „kisajátítható” Magyarhon sorsának alakulásába. Ezért jönnek a fenyegetések a „Ne szavazzatok!” és hasonló felszólítások formájában. A válasz – ha már túllépünk a pertuszokásokon és lenyeljük a soha meg nem erősített „tegesülő” (v)iszonyt! – ez lehet: De, akkor is szavazni fogunk, egy azonban bizonyos, hogy nem tirátok! S mielőtt belefognánk az indokok és miértek, illetve „miért igen és miért nem”-ek hosszú sorozatába, én a magam részéről egyetlen indokkal szeretnék szolgálni. Nekem közöm van a magyar néphez, ha úgy tetszik, nemzethez, és nem a gazdasági eredmények féltése miatt megyek el szavazni, nem. Hanem azért, mert nevelő dajkámnak és éltető elememnek tekintem a magyar népet és a magyar kultúrát. Lehet, hogy nem értek mindenben egyet a regnáló kormánnyal s annak a határon túliak irányában mutatott támogatáspolitikájával, mert túl későn jött, mert lehetetlen az adópolitika és a többi bürokratikus akadály, vagy mert a kulturális javak tekintetében alig teljesíthető az egyenlő elosztás, a diszkriminációt kizáró követelményrendszer stb., de a föntiek miatt: én szavazni akarok, talán az sem titok, hogy melyik politikai erőre, pártra, kormányra. A Fidesz–KDNP táborában már tudják: „brutális” kampány várható, ami a határon túli magyarokat csak részben érinti, hiszen az ország érdekeibe közvetlen beleszólásunk nem lévén amolyan szimpatizánsokként csak szurkolhatunk, hogy minden marad a régiben… Egyébként: úgysem szavaz mindenki a lelkiismerete szavára hallgatva, hanem érdekek és érdekeltségek döntenek a szavazófülkékben. Ahova mindenki egyedül vonul el…

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A muravidéki kétnyelvű általános és középiskolás diákok már több mint húsz éve vesznek részt a magyar történelemből, földrajzból és honismeretből rendezett versenyen, amely rangos helyi vetélkedő nemzetiségi jelleggel. A muravidéki magyar közösség tanácsa legutóbbi ülésén felvetődött a kérdés, miért nem lehet ez a megmérettetés tanulmányi jellegű – ahogy a Petőfi Sándor magyar nyelvi verseny –, amivel országos szinten pontszerzési lehetőséget biztosítanának a diákoknak? Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A versenyt a kezdetek óta a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) szervezi, házigazdája rotációs alapon egy-egy kétnyelvű általános iskola, illetve a lendvai középiskola. A versenyzők két korcsoportban – az általános iskolások 6–9. osztályos korosztálya és a középiskolai korosztály – vetélkednek három-, illetve kétfős csoportokat alkotva. A verseny témáját és a feladat­típusokat a szervező intézet a történelemtanárokkal együttműködve határozza meg. Az utóbbi néhány évben például az 1. világháború (2014), az őskortól az államalapításig tartó időszak (2015), az 1956-os magyar forradalom (2016), Magyarország nemzeti parkjai és a Dunántúl (2017) témaköröket dolgozták fel. A tudást háromtagú zsűri értékeli. Az első három helyezést elnyerő csapat az elismerés mellett az MNMI ajándékutalványát kapja és részt vehet a tanév végi jutalomkiránduláson. A verseny a résztvevő diákoktól komoly felkészülést és tudást igényel, ezért is vetődött fel jogosan, miért nem minősül országos jellegű tanulmányi versenynek, mely a dobogós diákoknak pontokat hozhatna, például a Zoisösztöndíj megpályázásánál. És ezzel még nagyobb presztízse lenne.

Mivel a magyar nyelvi Petőfi Sándor tanulmányi verseny, melyet szintén a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervez, már

is, és majd utána hoznak döntést. Az intézetben viszont óvatosan kezelnék az átminősítés kérdését, leginkább abból a szem-

Milyen pontozási rendszer legyen a magyar történelmi vetélkedőn? több éve országos jellegű verseny, a történelmi-honismereti verseny esetében sem lehet formális akadálya ennek. Az MNMI a kezdeményezést mindenképpen megfontolja, a versenyek (nem csak kimondottan a történelmi vetélkedő) rangsorolásának kérdését megtárgyalják az anyanyelvi munkacsoportban

pontból, hogy a verseny – mivel tanulmányiként csak egyéni verseny lehet – elveszítheti csoportszellemi varázsát – nyilatkozta Vida Simona, az MNMI igazgatói teendőkkel megbízott munkatársa. A Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete iskolai versenyekről szóló szabályzata ugyanis meghatározza, hogy a tanulmányi

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . j a n u á r 11 .


Nemzetiség

anulmányi verseny? versenyek egyéniek. A csoportos versenyek (melyek szintén pontokat hoznak például az ösztöndíjnál) a sport, a vitaversenyek, a kutatói feladatok területén vannak. Pisnjak Mária, az Oktatási Intézet magyar nyelvi szaktanácsosa, a Petőfi Sándor tanulmányi verseny szakmai vezetője lapunknak még hozzátette: a versenyszabályzat szerint az egyéni vetélkedés mellett az országos versenyek egyik kritériuma, hogy legalább két szinten folyjanak, azaz iskolai és regionális, illetve országos szinten. Továbbá a versenynek legkésőbb április végéig

be kell fejeződnie, nyilvánosan meg kell jelennie a versenyfelhívásnak, meg kell lennie a versenyszabályzatnak (célok, a verseny tárgya, lebonyolítása, az elismerések számának meghatározása, az eredményhirdetés szabálya, a finanszírozás…), az országos versenybizottságnak. A talán legmeghatározóbb kritérium viszont az, hogy országos versenyeknek azok a versenyek minősülnek, amelyeket az Oktatási Intézet társfinanszíroz. A finanszírozásra pályázni kell, s pozitív elbírálás esetén a verseny (természetesen az egyéb említett feltételek

teljesítésével) bekerül az országos versenyek sorába és az országos versenynaptárba. Az Oktatási Intézettől kapott információk szerint ha a magyar történelmi-honismereti verseny szervezői eleget tesznek minden szabályzati meghatározásnak, a verseny országosnak minősülhet. A döntő kérdés most az, célszerűnek látja-e a magyar közösség, hogy a történelmi vetélkedő is országos legyen, hogy átlépje a helyi kereteket, más minőségben jelenjen meg? A muravidéki magyar pedagógusok szakmai fórumához, a Muravidéki

Pedagógusok Egyesületéhez fordulva Vida Törnar Judit, az egyesület elnöke a következőket nyilatkozta: – A magyar versenyeknek – a Petőfi tanulmányi verseny kivételével, ami országos, s hangsúlyozni kell, ezért hála Pisnjak Máriának és az MNMI-nek – jó volna végiggondolni a jelentőségét, és talán valamelyiket magasabb szintre is emelni. Gondolok itt a történelmi vetélkedőre vagy akár a szavalóversenyre is – az utóbbit még Kárpát-medencei szintre is ki lehetne bővíteni, így nem csak országos, hanem nemzetközi is lenne. Fontos viszont végiggondolni, mennyire veszítené el a történelmi vetélkedő a varázsát, ha nem csapatverseny lenne. Vigyáznunk kell arra is, hogy milyen eredmények születnének akkor, ha egyéni lenne, mert a szabályzatok leg-

A gazdasági fejlődés érdekében

Sikeres évet zárt a kereskedőház Több mint 5,2 milliárd forint értékű üzletkötés jött létre a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) Közép-európai Irodahálózatának köszönhetően. Oláh Zsanett, a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatója szerint a következő időszakban még dinamikusabbá tehetők a magyar–magyar gazdasági kapcsolatok, köszönhetően elsősorban a magyar kormány által meghirdetett Gazdaságfejlesztési Programoknak. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A magyar vállalkozások számára az elsődleges exportpiacot a környező országok jelentik – tekintettel a földrajzi közelségre, a hasonló gazdasági, üzleti és jogi környezetre. Mindez az exportszámokban is visszatükröződik, hiszen a teljes magyar export mintegy egynegyede irányul a szomszédos országokba. Az MNKH 22 közép-európai irodájának köszönhetően – Lendván 2015 decemberében nyílt meg – a Kárpát-medencei térségbe exportáló partnerei 2017-ben több mint

2,1 milliárd forint értékű konkrét üzleti lehetőséget realizáltak, míg az első képviselet megnyitása óta ez a szám összességében meghaladja az 5 milliárd forintot. „Az irodahálózat létjogosultságát kiválóan mutatja, hogy az első külképviselet megnyitása óta a sikeres üzletkötések mellett közel 200 szakmai programot és 8, a régióban rejlő üzleti lehetőségeket bemutató roadshowt szerveztünk. Ezen túlmenően pedig kiállítási lehetőséget biztosítottunk Közép-Európa valamennyi meghatározó szakkiállításán, vásárán a partnereink számára,

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . j a n u á r 11 .

amely kiszélesítette az együttműködések körét mind az anyaországi, mind a külhoni vállalkozók között, teret adva a további exportsikereknek” – fogalmazott Oláh Zsanett, a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatója. A kereskedőház külképviseleti irodái mára mintegy 4000 külhoni vállalkozással alakítottak ki napi szintű szakmai együttműködést, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak a magyar árualap további bővítéséhez, a kiajánlható termék- és szolgáltatási paletta kiszélesítéséhez. A kereskedőház kiemelt feladata a magyar

Oláh Zsanett vezérigazgató: „Idén a terveink szerint ismét elérhetővé tesszük partnereink számára a régió legjelentősebb szakkiállításait, a vásárokon való részvételt.” kormány által meghirdetett Gazdaságfejlesztési Programok hatékony felhasználásához szükséges szakmai háttér biztosítása pályázati tanácsadás, valamint képzések révén. Ennek

alább 70 százalékot írnak elő a továbbjutáshoz, és tudomásom szerint az idei történelmi vetélkedő általános iskolai szinten a legjobb csoport esetében is alig volt 70 százalék feletti. Talán az egyik évben lehetőséget kellene adni a történelmi versenynek egyéni kategóriában, és így egy kicsit „kitapogatni” a tanulók hajlandóságát. Véleményét megosztott a velünk Szekeres Zadravec Ilona egyesületi tag is: – Amennyiben országos verseny státuszra emelnénk a vetélkedőt, félek, kevés lenne a jelentkező. Elsősorban a kis iskolákra gondolok. Ügyelni kellene arra is, hogy a verseny minősége megfeleljen az országos szintű versenyeknek – mondta. A kérdés a következő hetek, hónapok egyik aktuális témája marad. részeként a kereskedőház kiterjesztette képzési tevékenységét a határon túli magyarlakta területekre is. Az eddig négy alkalommal megtartott MNKH Exportakadémiát összesen több mint 200 határon túli magyar vállalkozó és cégvezető végezte el, akik a képzések során átfogó tájékoztatást kaptak a Gazdaságfejlesztési Programok elért eredményeiről és aktualitásairól, a sikeres marketing- és üzleti stratégia kialakításáról, illetve az exporttevékenység során felmerülő kihívásokról és azok lehetséges megoldásairól. Ezen túlmenően az MNKH 2017-ben elindította a pályázati programok keretében elérhető eszközök, valamint szállítók bemutatását biztosító Kárpát-medencei Minősített Szállítói Adatbázist. Az online felületen keresztül a pályázók megtekinthetik a Gazdaságfejlesztési Programok keretében lehívható gépeket, berendezéseket és eszközöket, míg a gyártók számára lehetőség nyílik az eszközök hivatalos minősítésére, illetve értékesítésére.

3


Muravidék Új elnöke lesz a turisztikai szövetségnek

Többet kell tenni a promóció terén

A muravidéki idegenforgalom tavaly is kedvezően alakult, az első tíz hónap növekedést mutatott. A vendégéjszakák száma szerint a régió országos viszonylatban a 12 statisztikai régió között az ötödik helyen van. De vannak gondok is, melyek megoldása még gyorsabb fejlődést hozhatna az ágazatnak – véli a Muravidéki Turisztikai Szövetség elnöke, Kolenc Barbara. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Muravidéki Turisztikai Szövetség (MTSz) egyik fontos feladata 2018-ban a tisztújító közgyűlés lebonyolítása lesz. Kolenc Barbara, a szövetség jelenlegi elnöke nem jelölteti magát, így a vezetői tisztségen és a testületi összetételben is változások várhatók. A kiírást várhatóan már januárban közzéteszik. – 2018-ban a már bejáratott tevékenységeken kívüli többi célkitűzés meghatározása az új elnök feladata lesz, és jól jönne a szövetség egy kis „átszellőztetése” is. A szervezetnek egy olyan vezetőre van szüksége, aki a megbízatásom alatt megszilárdított alapokat továbbfejleszti. Határozott személyre lesz szükség, aki hallhatóbbá teszi a szövetséget és előrelépést tesz ott, ahol én már nem tudtam – mondta Kolenc Barbara, az MTSz jelenlegi elnöke. – Milyen a turizmus a Muravidéken ma az MTSz szerint? – A kép nem borúlátó, mint ahogy sokan vélik. A Muravidék 2016-ban a 12 szlovén statisztikai régió közül a vendégéjszakák száma szerint az ötödik helyen volt, s ez szlovéniai viszonylatban 8,6 százalékos részesedést tesz ki. Ez évi 5–6 százalékos növekedést is jelent, ami szintén a középmezőnybe helyez minket. A legtöbb vendégéjszaka a gyógyfürdőkben valósul meg, így nem meglepő, hogy Moravske Toplice a 15 szlovén gyógy-

4

Kolenc Barbara, a Muravidéki Turisztikai Szövetség jelenlegi, az új ciklusban már nem induló elnöke. fürdős település között a nyolcadik helyen van. A Muravidéken jellemzően még mindig a hazai vendég a legtöbb, a külföldiek többsége a hegyes vidéket választja úti célul. Nálunk is vannak nagyon jól látogatott kirándulópontok, köztük az első a Vinárium kilátótorony Lendván, majd a Bakonaki-tó és a Szerelem szigete következik Ižakovcin. Nagyon magas a rendkívül aktív egyesületek száma is, sok a rendezvény is, ami jelentős ereje a muravidéki turizmusnak. – Hol vannak akkor a gondok, a hiányosságok? – Az idegenforgalom irányítóiként tudatában vagyunk a muravidéki turizmus hiányosságainak és igyekszünk ezeket megoldani, de a változások csak hosszú távú folyamat eredményeként születhetnek meg. A MTSz kiemelten törekszik az ös�szekapcsolásra, nem csak az egyesületi szektorban,

hanem szélesebb körben is. A múltban hiányos volt az idegenforgalmi dolgozók szakképzése is, pedig a tudás a minőségi turisztikai kínálat előfeltétele. Több képzést is szerveztünk, az egyik ilyen a szállást nyújtók részére a booking.com képzése volt. Idén pedig megszervezzük a német nyelv oktatását, hiszen még mindig leginkább német nyelvet beszélő vendégek érkeznek hozzánk. A régió mint turisztikai desztináció promóciója szintén nem a

legjobb még, a régió felosztottsága miatt felaprózott ez a tevékenység is. – Mennyire sikeres a régió bekapcsolódása a szlovén turisztikai szervezetekbe? – Szlovéniában két fő szervezet működik, a Szlovén Turisztikai Szövetség és a turisztikai egyesületek ernyőszerve, a Szlovéniai Turisztikai Szövetség, mindkettőt az állami költségvetés finanszírozza. Aztán vannak a TIC-irodák, intézetek, amiket a községek finanszíroznak. Az MTSz pedig tagsági díjból él, de ebből kevés jön be. Voltak próbálkozások a Regionális Desztináció nevű szervezet felállítására, de országos szinten ezek nem mondhatók sikertörténetnek. Az új idegenforgalmi stratégiába

a regionális szervezettség nincs bekapcsolva, ami azt jelenti, hogy minden régió „magára hagyatott” a bekapcsolódási szándékot illetően is. Az MTSz elsősorban az egyesületek szövetsége, de együtt kívánunk működni a gazdasággal és az intézetekkel is. A 27 község többségével jó az együttműködésünk, de sajnos nem az összessel. Más régiókban az egyesületek szövetségének működése nem ilyen széles körű, csupán az egyesületekre összpontosítanak. Nálunk viszont megvan a szélesebb együttműködési készség, mi ezt természetes együttműködési folyamatnak tartjuk, amelyet már Dravec Štefan, az MTSz korábbi elnöke kezdeményezett – emelte ki Kolenc Barbara.

Még nincs új üzemeltető A Vinárium kilátótorony jelenlegi üzemeltetője a Lendva Várja Önt Turisztikai Szövetség, de a feladatokat csak addig látja el, amíg nem választanak új (társ)üzemeltetőt. Ennek érdekében Lendva Község 2017. október 3-án közbeszerzési felhívást jelentetett meg a honlapján, a közbeszerzések portálján és az EU 2017/S 190-389337 Hivat alos Köz­lönyében. A kiírásra november 6-ig lehetett jelentkezni. Lendva Község a pályázatban foglalt feladatokra a megbízást hároméves időszakra írta ki, a tárgyát pedig két csoportra osztotta. Az A csoport a kilátótorony üzemeltetésére, a B csoport pedig a marketingtevékenységre, a kínálat fejlesztésére és az értékesítésre vonatkozik. Vélhetően azért, mert az elmúlt évek során kiütközött a B csoportba sorolt tevékenységek hiánya.

Január végéig várhatóan döntés születik az üzemeltetésről és az új marketingszolgáltatóról. Az ügy fontossága miatt talán elvárható lett volna a közbeszerzés lezárása után a rövid időn belüli döntéshozatal. Ez azonban

még több mint két hónappal a határidő lejárta után sem született meg egyik feladatkörben sem. Ezzel kapcsolatos kérdéseinkkel Lendva Községhez fordultunk, a lapunknak adott hivatalos tájékoztatóban az áll, hogy a közbeszerzési folyamat még nem zárult le, ezért a község nem ad válaszokat a feltett kérdésekre. A község minden fontos dokumentumot a közbeszerzési törvénnyel összhangban a közbeszerzések portálján jelentet meg. A folyamat várhatóan januárban fejeződik be, az eredményeket ezt követően közzéteszik – kaptuk a tájékoztatást. Nem hivatalos forrásból azonban megtudtuk, hogy a kiírás iránt volt érdeklődés, a marketingfeladatok ellátására több, mint az üzemeltetésre, amelyre állítólag csak egy jelentkező volt, mégpedig az eddigi üzemeltető. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . j a n u á r 11 .


Gazdaság A külhoni családi vállalkozások pályázatának nyertese

A tökmagelőkészítést fejlesztenék Kapcán A kapcai Kerék Péter néhány éve vette át a szüleitől a családi parasztgazdaságot, s egyetemi tanulmányai után a jövőjét a mezőgazdaságban képzeli el. Mintegy 25 hektárnyi földterületükön több növénykultúrát termeszt, a gabonafélékén kívül babot és tökmagot is. A tökmag feldolgozására irányult az a projekt is, mellyel tavaly – egyedüliként a Muravidékről – a külhoni magyar családi vállalkozások pályázatán 4,4 millió forint támogatást nyert. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2017 júniusában pályázatot hirdetett – az ennek szentelt év jegyében – a külhoni magyar családi vállalkozások

természetet is szeretem, s nem tudom elképzelni földművelés nélkül az életem. Jelenleg a 25 hektárnyi földterületen többfajta gabonát vetünk, kukoricát, búzát, de termesztünk babot és olajtököt is – beszélt a jelenről Kerék Péter. Elmondta, hogy szakmai

Nem a meredek utat választották, lépésenként valósítják meg a kitűzött célokat, ahogy eddig: 20 éven át mindig egy-egy hektárral gyarapították a gazdaságot. Amennyire lehet, a termesztést a piachoz igazítják, átgondolva, hol lehet a termést eladni.

Kerék Péter fiatal mezőgazdasági termelő a tökmagszárító előtt. A berendezés jelentősen hozzájárul a termény minőségének megőrzéséhez. támogatására mintegy 890 millió forintos keretösszeggel. A pályázatokat a pályázat lebonyolítójához, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez (BGA) kellett benyújtani. A kiíráson négy családi vállalkozás indult a Muravidékről, közülük a kapcai Kerék Péter projektje el is nyerte a támogatást, aki a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával, illetve forgalmazásával kapcsolatos fejlesztésre nyújtott be programtervet. – A mezőgazdaságba beleszülettem, így a földművelés, a vele járó munka nem idegen számomra. A

tanácsokat, segítséget édesapjától és édesanyjától kapott, s rájuk ma is mindig számíthat. – De ha kérünk, akkor ma már kapunk külső segítséget is, akár a BGA-tól, akár a Magyar Nemzeti Kereskedőház lendvai irodájától vagy a Pro Futura Magyar Nemzetiségi Fejlesztési Intézettől. Köszönet Magyarországnak, hogy gazdasági támogatásokkal is gondját viseli a külhoni magyaroknak – fejtette ki a fiatal vállalkozó. A Kerék család közösen tervezi a jövő feladatait, tudatosan fejleszt és keresi a piaci lehetőségeket.

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . j a n u á r 11 .

Mint mondták, érdeklődés van a terményeikre, s már több éve a Muravidéken, hazai felvásárlóknak adják el a termést. A gépek beszerzésénél pedig ezek hatékonyságára helyezik a hangsúlyt, hiszen nagyon fontos, hogy a hétvégékre beszoruló munkát minél gyorsabban és jobban el tudják végezni, kordában tartva a költségeket. – A használt, régi gépek mellé a pályázaton nyert támogatás segítségével a feldolgozást segítő eszközöket vásároltunk. A tevékenységünkön belül a tökmag magasabb fokú feldolgozását tervezzük,

ehhez szerezzük most be a gépi felszerelést. Szeretnénk olyan tevékenységet folytatni ezáltal, amely nem csak a saját terményeink feldolgozását tenné lehetővé, de a piacon is felkínálhatnánk a kapacitásunkat. A Muravidéken nincs ilyenfajta magyar kézben lévő üzem – mondta Péter. Az tudvalévő ugyanis, hogy a nyers tökmag nem állhat napokig, hiszen megsavanyodik, a szárítását egy napon belül el kell végezni. Péter tervei között az szerepel, hogy a saját feldolgozóüzemükben a tökmag szárításától a tökmagolaj sajtolásáig minden tevékenységet elvégezhetnek majd. A pályázatok előtt a parasztgazdaság már rendelkezett roppantógéppel és tökmagszárítóval. A megvásárolt eszközök abban a gazdasági épületben találhatók, amelyet a Pro Futura mezőgazdasági pályázatának támogatásával építettek fel. A nemzetiségi fejlesztési intézet második körös pályázatán pedig a gumihevederes szállítószalagra kaptak támogatást, most várják a magyar gép leszállítását, beüzemelését. – A külhoni családi vállalkozások BGA-s pályázatára júniusban jelentkeztünk, a programtervvel a tökmagpolírozógép és a garatos szállítósor beszerzését céloztuk meg. A csigasor a nedves tökmagot a mosóba viszi, innen a billentős konténerekbe kerül, ahol lecsöpög róluk a víz. Ha ez megvan, akkor kerül a szárítóba. A polírozógépen kívül mind magyar gyártmányú gépekről van szó – részletezi Kerék Péter. A BGA által támogatott projektet február végéig kell megvalósítani, március végéig pedig el kell számolni. A családi vállalkozásban úgy gondolják, hogy az eddigi legjobb befekteté-

sük a tökmagszárító volt, hiszen évente hektáronként 600–700 kilogramm magot termesztenek, ami 7–8 hektáron nem kis mennyiség. A szárító kapacitása négy tonna, a szárítás 14–16 órán át tart. A polírozógép pedig eltávolítja a tökmagról a szélrosta után rajta maradt hártyát, s a magot is kifényesíti. Ezáltal a magot csemegeként is lehet értékesíteni, sütőiparban lehet felhasználni, de az olaj is sokkal finomabb lesz így. Külön elismerés Péterék számára a siker a külhoni magyar családi vállalkozások pályázatán, hiszen nagy volt az érdeklődés és a versengés, több nagyobb gazda mellett tudtak bizonyítani. Minden tervezett gép vásárlását meg kellett indokolni, részletesen le kellett írni, hogy miben segíti a gazdaságot. A BGA a projekt zárása után Kapcán ellenőrzi, értékeli majd a megvalósítást. Kerék Péter elmondta még, hogy a magyar pályázatok könnyebben lebonyolíthatók, mint a szlovéniaiak, amelyekre túlzott bürokrácia jellemző. A családi vállalkozás keretében gondolkodnak még egy szortírozógép beszerzésében is, amely szenzorok segítségével a nem zöld magokat válogatja ki. Kerék Péter fel szeretné tehát állítani a tökmagelőkészítés teljes folyamatát a tökroppantástól a mosásig, a szárításon át egészen a polírozásig. Az egyes műveletek közötti szállítást az ezt a célt szolgáló szalagokkal, csigákkal végzik, hogy a mag ne sérüljön meg. – Terveink és céljaink mindig vannak, megvalósításuk az anyagiaktól, a pályázatoktól és a piactól is függ. Minden támogatás jól jön. Köszönjük Magyarországnak a lehetőséget, mi élünk is vele – mondta Kerék Péter fiatal kapcai gazda.

5


Muravidék A közösség ereje

Összefogással a református egyház templomáért Egy templom a jelen és a jövő számára épül. Olyan hely, ahová az ember lelke megnyugodni tér be. Szentlászlón olyan vallási közösség működik, ami példaértékű kitartással, adakozással és önkéntes munkával képes volt megvalósítani az álmát. A templom felújításáról, Bódis Tamás helyi lelkész és Kócán Géza, a református egyház világi elnöke mesélt. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A szentlászlói református közösségnek mindig is vágya volt, hogy a faluban új templom épüljön. 2008-ban, amikor a falunak új lelkésze lett Bódis Tamás személyében, a presbiterekkel újra átgondolták a templomépítés lehetőségeit. Ám hamar kiderült, hogy ez az álom megvalósíthatatlan. Egyetlen lehetőség maradt, hogy azt a templomot alakítsák át, ami a rendelkezésükre állt. 2010-ben hozzáfogtak a tervezéshez. Eltökélt szándék, szorgalmas és kitartó munka, valamint egy követhető

el Géza a találó kifejezésen –, vagyis a templom átalakításának tervét, már hittem abban, hogy ezek a tervek megvalósulhatnak. A munka megkezdése előtt viszont hosszas hivatali ügyintézés indult, még házszáma sem volt a templomnak, illetve a telek tulajdonjogát is tisztázni kellett – emlékszik vissza. Kihívattak két építészmérnököt, akik Géza tervei alapján adtak árajánlatot. A számok azonban magukért beszéltek, és akkor már tudták, ennyi pénzük nem lesz. – Apránként kezdtünk hozzá a felújításhoz. Magyarországi pályázati pénzekből, a református és a katolikus

lelkész, majd a legfontosabb munkálatokról szól. Első lépésként a harangtornyot és a harangszerkezetet javíttatták meg, utána a szigetelés következett. A villanyvezetékek és a tetőcsere után pedig a bejáratot helyezték át a templom elejébe; korábban közvetlenül az útra nyílt a templomkapu. – A belső átalakításnál Géza arra is figyelmeztetett, hogy ez egy fiatal templom (1967-ben épült), és nem egy ősi épület. Ezért igyekeztünk egyfajta modernitást is belevinni az épületbe. A belső tér egyszerűségét szépen kiemeli a fa padlózat és a karzat. A székekre királykék

A szentlászlói templombelső, az Úr asztala felett a református egyház címerével. vízió eredményeként 2017-re teljesen megújult a templom. – Kócán Géza volt az, aki már akkor olyanak látta a templomot, amilyennek mára elkészült – mondja a lelkész. – Géza akadémiát végzett rajztanár és grafikai tervező, s így több évtizednyi tapasztalatait felhasználva már kész tervekkel állt elénk – mondja, majd Gézára tekint, hogy ő folytassa. – Amikor megrajzoltam a templom reformációját – mosolyodik

6

hívek hozzájárulásából, a helyiek és az elszármazottak adományaiból és az ide látogatók adakozásából dolgoztunk. Mindenről pontos elszámolást készítettünk, amit a közösséggel is megosztottunk. És mindenről a presbiterekkel való egyeztetés alapján döntöttünk. Elnyertük az emberek bizalmát és az anyagiak mellett nagyon sok ember önkéntes munkájára is számíthattunk – mondja hálásan a

kárpit került, az új ablakok pedig valódi díszei lettek a templomnak – mondja a lelkész. Karzata sem volt korábban a templomnak, ezzel a befogadóképességet is növelni tudták. Mivel a bejárat is bővült, szükség esetén ott is le tud ülni még tíz ember, így a templomban ma több mint hetvenöt ember is kényelmesen elfér. A beltér mellett a templom külső környezetére is igyekeztek odafigyelni. Azt kívánták

Bódis Tamás és Kócán Géza. elérni, hogy a templom teljes egészében olyan hely legyen, ahová jó megérkezni. A külső jegyeknél például a kakas-szimbólumot használták, ami arra emlékeztet minket, hogy ne tagadjuk meg az Úr nevét úgy, ahogy Péter tette. A téren tavaly felállították a Kálvinszobrot – szintén Géza ötlete nyomán –, így a tér funkciót is nyert. Elhelyeztek egy információs táblát, illetve felírták a homlokzatra, hogy református templom. – Úgy gondolom, a település arculatába szépen illeszkedik a templom – folytatja Bódis Tamás, és elmagyarázza, hogy a református kegyesség nem nagyon enged meg díszítéseket, így a templom belsejét teológiai vonatkozásában kellett továbbgondolni. – Ami megengedett, az legtöbbször a növényi motívum; időnként megjelennek az apostolok szimbólumai, az angyal-, oroszlán-, bikaés sas-motívum. De elsősorban a teremtett világból vett minták érvényesülnek. A református hit elsődlegesen a szentírásra teszi a hangsúlyt, és minden, ami az igéről elveszi a figyelmet, az számunkra rossz. Ezért a motívumokkal visszafogottan bántunk. A szimbólumok közül a bárány, a kenyér, a kehely és a csillag az, amelyek a legfontosabbak. A csillag a betlehemi csillagot jelenti, így a csillár felett kapott helyet, míg a bárány Krisztus képe, ami a címerben található meg

dominánsan. A címer is Géza munkáját dicséri. Bibliai feliratokat is használtunk, két magyart, illetve egy szlovént. És áll a három zászló, a szlovén, a magyar és az Őrségi Református Egyházmegye zászlója, utóbbi azért, mert szervezetileg ez a rész az Őrséghez tartozott, és ma ez az egyházmegye gondoskodik a muravidékiekről. Az új ablakoknál fontos volt, hogy kifelé ne lásson az ember, ezért színezett üveget használtak. – Ónémet színes üveget rakattunk, ami a templom belsejének is meleg érzetet ad – magyarázza Kócán Géza. – Az ablakok díszítését pedig egy speciális festékkel nyomtatták az üvegre. Ez sokkal olcsóbb, és az épület jellegéhez is jobban illik – magyarázza, majd a lelkész egészíti ki a gondolatot: – Mindennél igyekeztünk odafigyelni az anyagválasztásra, hogy időtálló legyen, mivel az ember templomot nem magának, hanem több generációnak előre tervez. A jövő mellett pedig legalább olyan fontos a múlt is, így a régi bejáratnál egy olyan helyiséget alakítottunk ki, ahol elhelyeztük a régi emlékeket, az egykori konfirmációs képeket a falon, a könyveket, amik fontosak számunkra. Ez egy olyan része a templomnak, ami a múltról és a közösségről is beszél. Szentlászló és a református egyház megérdemli, hogy legyen egy kellemes templomunk – zárta gondolatait a lelkész.

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . j a n u á r 11 .


A gyógyszertári ügyeletről a hónap végén döntenek Tavaly októberben az új lendvai gyógyszertár megnyitásán hangzott el, hogy a központi gyógyszer-

évre vonatkozó pénzügyi és személyzeti tervekbe beterjesztették a munkaidő meghosszabbításához

Info

el a lendvai gyógyszertár ügyeleti rendjének sorsa is. Jelenleg az egészségház melletti gyógyszertár

A Lendvai Óvoda – Vrtec Lendava (Župančič utca 5., 9220 Lendva) Intézmény Tanácsa pályázatot hirdet

IGAZGATÓI munkakör betöltésére. A jelöltnek az igazgatói tisztségre való kinevezéshez eleget kell tennie a törvényes feltételeknek, mégpedig A Szlovén Köztársaságban folyó nevelés és oktatás szervezéséről és finanszírozásáról szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Lapja 2007. évi 16. sz. – hivatalosan tisztázott szöveg, 2008. évi 36. sz., 2009. évi 58. sz., 2009. évi 64. sz. – helyesbített változat, 2009. évi 65. sz. – helyesbített változat, 2011. évi 20. sz., 2012. évi 40. sz. – ZUJF, 2012. évi 57. sz. – ZPCP2D, 2015. évi 47. sz., 2016. évi 46. sz., 2016. évi 49. sz. – helyesbített változat és 2017. évi 25. sz. – ZVaj; a folytatásban: ZOFVI) és Az olasz és a magyar nemzeti közösség nevelésre és oktatásra vonatkozó külön jogairól szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Lapja 2001. évi 35. sz. és 2007. évi 102. sz. – ZOsn-F) összhangban. Előnyt jelent, ha a jelölt rendelkezik pedagógiai, vezetői, szervezői és az intézmény eredményes irányításához szükséges egyéb képességekkel. A munkakezdés tervezett időpontja 2018. május 1.

Nagy szükség lenne az ügyeleti nyitva tartás bővítésére. tár vasárnapi és ünnepnapi nyitva tartása az idei évtől esedékes. Az ügy fejleményeiről a Pomurske Lekarne megbízott igazgatójánál, Zajc Ivannál érdeklődtünk, aki elmondta, hogy a megbeszéltek alapján a 2018-as

szükséges alkalmazotti számot és a szükséges pénzösszegeket. A terveket január végén a Pomurske Lekarne Intézet Tanácsa erősíti meg, amelyet a 16 alapító község képviselői alkotnak. Ekkor dől majd

hétfőtől péntekig 7.30-tól 19 óráig, szombaton 7.30tól 12 óráig tart nyitva. A belvárosi, Malom utcai gyógyszertár hétfőtől péntekig reggel nyolctól délután négyig van nyitva. hs

Őszig átszervezik a Szociális Ügyintéző Központokat A kor mány még az elmúlt év utolsó ülésén fogadta el a szociális ügyintéző központokról szóló rendeletet, amellyel 2018. október 1-ig a jelenleg önállóan működő 62 helyi központot 16 területi központba vonják össze. A muraszombati székhelyű Muravidéki Regionális Területi Ügyintéző Központba a lendvai, a muraszombati, a radgonai és a ljutomeri egység tartozik majd. Ezzel, amint már korábban megírtuk, a jelenlegi központok működése és feladatköre lé-

nyegesen nem változik, ezt Anja Kopač Mark, a Munka-, Család- és Szociálisügyi Minisztérium vezetője is többször hangoztatta. Első lépésként az átszervezéssel az egyes közpénzekből fizetett juttatások – például gyermekpótlék, országos ösztöndíj – informatív kiszámításának bevezetését szorgalmazzák, ami az adóbevallás mintájára működik majd, az egyszer beadott kérvényt a következő évben automatikus kiszámítás követi. Ezzel a szociális dolgozók adminisztrációs terheit csökkentenék. Emellett

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . j a n u á r 11 .

viszont a szociális segélyben részesülőkkel új formában folyik majd a munka, amely több terepmunkával jár. A regionális központok létrehozásával az egységekben az erőszak áldozatait segítő és koordináló szolgálat működése megszűnik, hogy ez milyen formában működik majd tovább, az év folyamán derül ki. Legkésőbb szeptember végéig szűnik meg az eddigi központok jogi személy státusza, ezt követően helyi egységekké alakulnak át a központok keretében. hs

Az igazgató a munkáját teljes munkaidőben végzi. A kiválasztott pályázó kinevezése 5 évre szól. A mandátumra munkaszerződést kötnek vele az igazgatói munkakör betöltésére. Az írásos pályázatokat a bizonylatokkal, melyek igazolják, hogy a pályázó eleget tesz a pályázati feltételeknek (végzettség és cím igazolása, magyar nyelvtudás igazolása, elvégzett szakvizsga, elvégzett igazgatói vizsga – amennyiben még nem rendelkezik vele, a mandátum kezdetétől számított egy éven belül meg kell szereznie –, legalább 5 év szakmai tapasztalat a nevelés és oktatás terén, büntetlenség igazolása és bírósági igazolás arról, hogy nem folyik ellene eljárás), küldjék ajánlott postai küldeményként a pályázat megjelenését követő 8 munkanapon belül az alábbi címre: LENDVAI ÓVODA – VRTEC LENDAVA INTÉZMÉNY TANÁCSA Župančič utca 5. 9220 Lendava – Lendva „Pályázat igazgatói munkakör betöltésére” megjelöléssel. A jelöltnek a pályázathoz csatolnia kell az intézmény vezetésére vonatkozó programját az adott mandátumra és az életrajzát. A jelöltek a kinevezésről a törvényes határidőn belül írásos értesítést kapnak.

7


Info a mai napon... Január 11-én történt 1793 Jean-Pierre Blanchard végrehajtotta az első sikeres ballonos repülést Amerikában. 1800 Megszületett Jedlik Ányos István pap, fizikus, az elektromotor, a szódavíz-előállító készülék és a dinamó feltalálója. 1875 Meghalt Luppis János fregattkapitány, a torpedó feltalálója. 1892 Paul Gauguin festőművész feleségül vett egy 13 éves tahiti lányt. 1922 Először használtak inzulint a cukorbetegség kezelésére. 1961 Megszületett Eszenyi Enikő színésznő, színházi rendező. 1968 Meghalt Seress Rezső zeneszerző, zongorista, a „Szomorú vasárnap” című világsláger szerzője. 1969 A Concorde szuperszonikus repülőgép teljesítette első próbarepülését Bristolban. 1970 Meghalt Latabár Kálmán (Latyi) Kossuth-díjas színészkomikus. 1980 Meghalt Fodor Józsefné, Szabó Ilona pingáló- és hímzőasszony.

visszapillantó

1998. január 15-én, 2. szám

A hollóházi porcelángyár két díja Lendvára került A budapesti Fürge ujjak című lap és a Hollóházi Porcelángyár Rt. tavaly júliusban közösen meghirdetett kézimunka-pályázatára több mint 60 munka érkezett. Köztük volt Krajačič Marika és Jandl Olga, két lendvai asszony kézimunkája is. A pályázati munkának a hollóházi porcelán mintáját kellett tartalmaznia. A minta átvételében és rajzolásában – mint egyébként a pályázatra való felhívásban és a munkára való buzdításban – oroszlánrésze van Török Eta népművelőnek, aki már tíz éve a csentei hímzőszakkör szakmai vezetője. Marika és Olga – akik Budapesten a Fürge ujjak klubhelyiségében megrendezett kiállításon és szakmai értékelésen első, illetve különdíjat nyertek – a csentei szakkör tagjai.

– A kézimunka elkészítésére igen kevés idő állt rendelkezésünkre, hiszen a pályázat október végén lezárult, mi pedig

hér alapon fehér cérnával. A masni szalagjába egy szál aranycérna van belevarrva. Az asztalterítőm elnyerte a zsűri tetszését és szak-

Krajačič Marika és Jandl Olga díjazott munkái még nem érkeztek vissza Budapestről, de a nagy értékű porcelánkészleteket – a díjakat – már átvehették. szeptemberben szereztünk tudomást róla. Így, ahogy kézhez kaptuk Eta rajzát, nekiláttunk a munkának. Én a hollóházi porcelángyár védjelét (két összehajló kalács) dolgoztam ki fe-

mailag a legmagasabban értékelte, ami a pályázat I. díját jelentette. Ez egy hatszemélyes ebédlőkészlet a hollóházi porcelángyártól – mondta látogatásunk során Krajačič Marika.

– A pályázaton két munkával indultam. Az egyik színben igazodott a porcelánkészlethez, a másik pedig a mintájában. Szívem szerint nekem a minta nélküli halványlila terítő – melyet lila horgolt csipke szegélyezett, hozzá pedig még négy alátétet is készítettem szintén ilyen színben – jobban tetszett, mint a fehér alapon a halványlila rózsák, amelyek a terítőt borították. Ezt a terítőt fehér csipke díszítette, melyet halványlila fonallal horgoltam a legvégén körül. Ez a kézimunka a pályázat különdíját – egy hatszemélyes süteménykészletet, melyet ugyanolyan minta díszít, mint a terítőmet – érdemelte ki – mondta Jandl Olga. (…) Szerző: Solarič Nađ Klára

Tóth Melita építész

lakberendezési sarok

Lakberendezési tippek a 2018-as év tökéletes otthonához Fénysebességgel megérkeztünk az új esztendőbe. Az újévi fogadalmak szellemében jöjjön tőlem is néhány tipp, hogyan frissíthetjük fel otthonunkat és hogyan szabadulhatunk meg a felesleges tárgyaktól néhány egyszerű lépésben. Amennyiben nagytakarításba kezdünk, csináljuk ezt helyiségenként, lépésekben. Ne vágjunk mindenbe egyszerre, mert belefáradunk és nem fejezzük be a nagytakarítást. Ne hagyjuk a dolgokat befejezetlenül. Ha belekezdtünk valamelyik lakásrész átalakításába, ne hagyjuk félbe, mert idővel elveszítjük a kedvünket a folytatáshoz. A kidobásra vagy elajándékozásra szánt dobozoktól/zacskóktól szabaduljunk meg minél

8

előbb, különben ott ragadnak otthonunkban. Célszer ű önkritikusan

átfésülni a fiókokat, szekrényeket, megvizsgálni a dolgok szavatosságát, ren-

átnézni a gardróbszekrényünket. Talán nem is kell új gardróbszekrényt vásárolnunk? Célszer ű

dezni a polcokon heverő szétszórt tárgyakat. Meg fogunk lepődni, mennyi felesleges holmit hozunk

be az otthonunkba, amely utána ott ragad, foglalja a helyet és akadályozza az új energiák szabad áramlását. Takarítás után jöhet a lakásfrissítés is. A legolcsóbb és legegyszerűbb térfrissítő eszköz a falszín megváltoztatása. Válaszunk ki egy falat és változtassuk más színűre. Jó trükk az is, ha a könyvespolcok mögötti látható falat frissítjük fel új színnel. Pénztárcakímélő az is, ha áthelyezzük a falon levő képeket, festményeket, vagy lecseréljük őket. Ha merészek vagyunk, akár helyezzük őket valamilyen szokatlan helyre. Végtelen variáció áll rendelkezésünkre lakás-kiegészítőkkel, melyeket áthelyezünk vagy megvásárolunk a meglevőkhöz. Nagyobb pénzbefektetés mellett akár bútort

is lecserélhetünk az otthonunkban. Amennyiben engedi a tér, változtassuk meg a bútorok elrendezését. Játszadozhatunk a világítással is. Az állólámpák áthelyezése jelenti a legegyszerűbb térbeavatkozást. A tárgyak és fényforrások áthelyezése plasztikus változtatást jelent a térben. És itt vannak még a szobanövények is… Fontos, hogy legyen az otthonunk elrendezésénél egy koncepciónk, amelyhez tartjuk magunkat. Ehhez kell némi lakberendezési tudás is, melyek alapjait akár könyvekből, online vagy tanfolyamokon is megtanulhatjuk. Lehet, hogy ez lesz az új évben a legújabb szenvedélyünk, a lakberendezési tudásunk kiegészítése? Fotó: Pinterest

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . j a n u á r 11 .


Info Közös bormustra Magyarszombatfán

Élénk egyesületi kapcsolat, egyre jobb borok Pártosfalva és Magyarszombatfa, a két határmenti település kiváló kapcsolatokat ápol, s a szőlészet és borászat is olyan terület, melyben megtalálták a közös fonalat. A két egyesület így közös borkóstolóval kezdte az évet. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A már hagyományos közös borkóstoló házigazdája ezútt al a magyarszombatfai egyesület volt. A helyi kultúrház termében mintegy negyven borbarát és bortermelő

jelent meg, akik 38 féle bort kóstoltak végig az este folyamán. A négytagú zsűri – Tabányi György, Albert Tamás, Rajner Alojz és Györek László – formált véleményt a borokról, így két-két tag képviselte a magyarszombatfai és a pártosfalvi egyesületet.

Tabányi György soproni származású agrármérnök és borkedvelő először ült a zsűri székében. – Ahhoz képest, amikor 1988ban először kínáltak meg borral a helyiek, óriási fejlődésen ment át a vidék. Ma valóban nagyon szép borokat kóstolhattunk.

A minősítésen 38 féle bort kóstoltak.

Érezhető, hogy a borászok fejlesztették a tudásukat, bővítették az ismereteiket és tapasztalatot cseréltek. A legtöbb minta vegyes fehérbor volt, az átlag termelő ezzel foglalkozik. Aki egy kicsit jobban képzett és bátrabb, már chardonnayt, traminit, rizlinget is készít. És nagyon érdekes, hogy a vörösborok is kezdenek szépen lassan meghonosodni – mondta el lapunknak. A rendezvény szervezője nevében Magyarszombatfa település szőlőtermelő egyesületének elnöke, Sebők Endre elégedetten szólt a teltházas eseményről, valamint méltatta a két falu és a két borászati egyesület kapcsolatát is. Az esemény kapcsán elmondta, hogy a bormustra azért hasznos a termelők számára, mert még a minősítés előtt képet kapnak arról, hogy ízre, színre, zamatra milyen bort termeltek. – Már három éve folyamatosan megszer-

vezzük a közös borkóstolást, s évről évre egyre színesebb a felhozatal. Pártosfalva, Filóc, Szerdahely és Magyarszombartfa, Gödörháza, Őriszentpéter, Bajánsenye, és Zalalövő borai, bortermelői találkoznak ilyenkor. Ma negyvenen vagyunk, ami nagyon szép szám. Vörös Laci, a pártosfalvi borászati szekció vezetője szerint a kapcsolat egyik fontos hozadéka az, hogy a borászok egy-egy ilyen eseményen, találkozón tapasztalatot cserélhetnek. – Igyekszünk bővíteni az ismereteinket, átadni a jól bevált tapasztalatokat. Kitűnő az együttműködésünk a filóci borászokkal, a magyarszombatfaiakhoz pedig a zalalövőiek csatlakoztak. Minél többen vagyunk, annál több és hasznosabb dolgot tudunk egymással megosztani. A kritikát is el kell fogadni, hiszen az építő kritika elengedhetetlen a fejlődéshez – mondta.

nyelvről mindenkinek Dr. N. Császi Ildikó, a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének lektora

Éves számvetések az év szavaival Európában több országban hirdetnek pályázatot az év szavaira. Németországban 1991-ben indította el egy nyelvész Az év legcsúnyább szava mozgalmat. A digitális korban világszerte keresik az év szavait alkalmazott nyelvészek, szótárcégek szakemberei. Alaposan megvizsgálják a keresési trendeket, hogy miért nő meg az egyes szavak iránti érdeklődés, és megpróbálják az aktuális hírekben található eseményekhez kötni. A posztigazság (posttruth) lett az év szava 2016ban az oxfordi angol szótár szerint, amikor a politikai véleményformálásban az objektív tények helyett az

érzelmes szólamok számítanak. Előzménye a júniusi brexit és a novemberi amerikai elnökválasztás volt. Mély nyomot hagyott Ausztriában is a 2016-os elnökválasztás, mivel az 51 betűs Bundespräsiden tenstichwahlwiederholun gsverschiebung (szövetségielnök-pótválasztás) szót választották az év szavának. A szót a grazi egyetem nyelvészeti kutatóintézete választotta ki 10 ezer jelölt közül. A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport és a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda a nyelvkritikai szemlélet erősítése, az anyanyelvünk iránti figyelem felkeltése és az anyanyelvi kultúránk fej-

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . j a n u á r 11 .

lesztése céljából 2008-ban meghirdette Az év szavai pályázatot, ennek nyomán 2010-től évente eredményt hirdetnek. Lássuk ezeket! Az év szavai: vuvuzela (2010), alkotmány (2011), árfolyamgát (2012), rezsicsökkentés (2013), nekirugaszkodó vállalkozás (2014), kerítés – megtanulhattuk a kerítés különböző szinonimáit is: a gyoda (gyorstelepítésű drótakadály), a pengésdrót, szárnyas kapu, (2015), CSOK, a Családi Otthonteremtési Kedvezmény mozaikszava (2016), bubi, bubizik – mozaikszó a Budapest, bicikli szavakból, környezetbarát kölcsönzés (2017); Az év antiszavai: vörös-

iszap-katasztrófa (2010), banki ter mék (2011), botosjeti – iskolai munkafüzetben a fel nem ismert juhász képe alá írt szó (2012), mamahotel, papabank – otthon lakó fiatalokra (2013), vénaszkenner – a beléptető kapuk azonosítója (2014), nemsemleges óvoda (2015), párváltás – komoly kötődés nélküli párkapcsolatokban élőkre utal (2016), plázaterepjáró – a hivalkodás megtestesítője (2017); Az év ifjúsági szavai: lájkol (2010), fészel (2011), romkocsma (2012), szelfi (2013), punnyad (2014), mekizik, mekizés – üzletek, vendéglátóhelyek neve könnyen válik közszóvá

(2015), filterbuborék – az interneten elérhető közösségi oldalak tartalomkezelési módja (2016), egoszörf – az énkeresés sajátos módja a digitális térben (2017). Az év költői szava: aranymálinkó (2010), málnahabos fa – vérszilva (2011), kenyérhéjmagyarság – a szórványmagyarság metaforája (2012), tojáséj Weöres Sándor születésének 100. évfordulóján (2013), messzeringó gyermekkor (2014), mifántológia – a szólások történetének kutatása, O. Nagy Gáborra emlékezve (2015), tetthazafi, szájhazafi Széchenyi Istvánra emlékezve (2016), hímes templom – Zentai Tünde néprajzkutató szófelújítása (2017).

9


Info január 12. péntek Szlovén Tévé I. 6:10 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:05 Jó napot kívánunk, 11:15 Tudom! – kvíz, 12:00 Tudományos műsor, 12:30 Titokzatos Kiotó – japán sorozat, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Céltáb23:00 Női ügyek la, 15:20 Hidak, 16:10 Lelki villanás, 16:25 Mindennapi kenyerünk – szlovén sorozat, 17:00 Hírek, 17:30 Szlovén magazin, 17:55 Hírek, 18:00 Infodrom, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A Modrijani zenekar éjszakája, 2. rész, 22:00 Visszhangok, 23:00 Női ügyek – francia film, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:20 A múlt visszhangja – dok. sorozat, 9.00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 9:50 Alpesi magazin, 10:25 Wengen: Lesiklás, férfiak, 11:50 Kulm: Síugró vk, 13:55 Wengen: Műlesiklás, férfiak, 14:45 Biatlon, férfiak, 15:50 Labdarúgómagazin, 16:30 Halló TV, 17:20 A kertben, 17:55 Bad Gastein: Snowboard, 20:00 Műsor a kézilabda Európa-bajnokságról, 20:20 Split: Horvátország – Szerbia, kézilabda Eb, 22:00 Zvezdana, 22:45 Est a Palladiumban, 23:35 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:00 ÉletmódKalauz, 12:25 Fókusz, 13:00 Éjjel-nappal Budapest, 14:10 Rendőrakadémia – am. sorozat, 15:10 Szulejmán – török sorozat, 16:15 Story Extra, 16:45 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz, 19:40 Barátok közt – magyar sorozat, 20:20 Éjjel-nappal Budapest, 21:25 Cobra 11 – német sorozat, 22:35 CSI: A helyszínelők – am. sorozat, 23:35 Híradó, 0:05 Magyarul Balóval, 0:40 Dakar-rali 2018, 0:55 Ismétlések.

TV2

január 13. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:50 Közelről, ism., 11:40 A Hét, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Híradó, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 A kertben, 14:30 Anyák – szlovén sorozat, 15:00 Ambiensek, 15:30 Profil, 16:00 A császár szakácsa – japán sorozat, 17:00 Hírek, 17:20 Városi sétányok: Izola – dok. sorozat, 18:00 Édes élet Rachel Allennel, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanás, 20:05 Captain Fantastic – am. film, 22:00 A viszony – am. sorozat, 23:05 Hírek, 23:35 A lány, aki a tűzzel játszik – svéd film, 1:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Jó reggelt, 8:10 Titokzatos Kiotó – japán sorozat, 9:15 Saporo: Síugró vk, nők, 10:40 Bad Kleinkirchheim: Lesiklás, nők, 11:35 Idre: Szabadstílusú 22:15 Karácsony Kylie-val sí, 12:25 Wengen: Lesiklás, férfiak, 13:30 Drezda: Sífutó vk, 14:00 Kulm: Síugró vk, 16:15 Ruhpolding: Biatlon, nők, 17:05 Zágráb: Németország – Montenegró, kézilabda Eb, 19.00 Zágráb: Macedónia – Szlovénia, kézilabda Eb, 21:20 Derren Brown: Trükkök, 22:15 Karácsony Kylie-val – koncert, 23:45 Zenés műsor.

RTL Klub 6:50 Kölyökklub, 10:05 Top Shop, 11:00 Dallas – am. sorozat, 12:25 Autogram, 12:55 Nyugi, Charlie! – am. sorozat, 13:50 Észak és Dél – am. film, 15:30 Négyen egy gatyában – am.–görög–mexikói film, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz plusz, 19:10 Kis hableány – am. rajzfilm, 20:40 2012 – am. film, 23:40 Dakar-rali 2018, 23:50 Halálos gyengédség – am. film, 1:55 True Justice 2 – am. sorozat.

TV2

6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi titkok – am. dok. sorozat, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 Álmodj velem! – mexikói sorozat, 16:50 Bosszú vagy szerelem – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 A Piramis – kvíz, 20:35 Pénzt vagy éveket!, 22:00 Tények, 22:25 Pofa be! – francia film, 0:20 Különvélemény – am. sorozat, 1:30 Ismétlések.

Duna Tévé 5:50–9:05 Virradóra, 9:05– 12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Jamie vidéki konyhája, 13:20 Honfoglaló – vetélkedő, 14:15 Don Matteo 20:25 Robin Hood, a – olasz sorozat, 15:20 A vidéki doktor – német sorozat, 16:10 tolvajok fejedelme Mámoros szerelem – mexikói sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Végtelen szerelem – török sorozat, 19:30 Honfoglaló – vetélkedő, 20:25 Robin Hood, a tolvajok fejedelme – am. film, 22:55 Az eltántoríthatatlan – olasz film, 0:50 Örvényben – dok. sorozat, 1:50 Tóth János – magyar sorozat, 2:20 A világörökség kincsei, 2:35 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:15 Délelőtti műsor, 11:15 II. Richárd – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Kosár, 13:50 Rúzs és selyem, 14:20 A rejtélyes XX. század, 14:50 Család-barát, 16:25 Nemzetiségi magazinok, 16:55 Öt kontinens, 17:30 Ízőrzők, 18:05 Gasztroangyal, 19:05 Itthon vagy!, 19:25 Hazajáró, 20:00 Önök kérték!, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, ism., 22:35 Honfoglaló, ism., 23:30 Kulturális híradó, 0:10 Mindenki Akadémiája, 0:45 Dicsőség a Hősöknek! 1956, 0:50 Az én ’56-om, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek.

7:00 TV2 matiné, 9:30 Trendmánia – magazin, 10:00 Babavilág, 10:35 Az év háziasszonya, 11:05 TechGuru – magazin, 11:40 Poggyász, 22:30 Euro túra 12:10 SzÉpítők, 12:45 Gyilkos sorok – am. sorozat, 13:50 Szívdobbanás – am. sorozat, 14:50 A szultána – török sorozat, 15:55 Őrangyalok – olasz sorozat, 18:00 Tények, 18:55 A múmia visszatér – am. film, 21:30 Korhatáros szerelem – magyar sorozat, 22:30 Euro túra – am.–cseh film, 0:30 Elhagyott szoba – am. film, 2:15 A férjem védelmében – am. sorozat.

Duna Tévé 6:20–9:30 Virradóra, 9:30 Unitárius ünnepi istentisztelet közvetítése Tordáról, 12:50 Új idők új dalai, 13:25 Peru, Chile – dok. sorozat, 13:45 A világörökség kincsei, 14:05 Tappancsok – ausztrál–angol film, 15:35 A Hamis Izabella – magyar film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:35 SzerencseSzombat, 19:35 A DAL emlékezetes pillanatai, 20:35 Cuki a sütid (Édes pillanatok) – am. film, 22:10 New York-i történetek – am. film, 0:15 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 Tisztelet a kivételnek! – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 MMA-portrék, 14:15 Hangvilla, 14:50 Család-barát, 16:25 Új idők új dalai, ism., 16:50 Hétvégi belépő, 18:50 Térkép, 19:25 Ízőrzők, 20:00 Mindenből egy van – magyar sorozat, 21:00 Híradó, 21:35 A Bagi Nacsa Show, 22:35 Tóth János – magyar sorozat, 23:10 Kulturális híradó, 23:40 Opera Café, 0:15 Evangélium, 0:45 Az én ’56-om, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:35 Ismétlések.

január 14. vasárnap

január 15. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:00 Vasárnapi szentmise, 10:55 Hallgassunk a csöndre, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 A Modrijani zenekar éjszakája, ism., 15:05 Rögeszmés – német film, 16:45 Fókusz Mozi, 17:00 Hírek, 17:15 Vita Mavrič: Séta – sanzonest, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Anyák – szlovén sorozat, 20:25 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 21:55 Interjú, 22:45 Hírek, 23:10 A Trump család – angol dok. műsor, 0:00 Jó éjszakára – zenés műsor, 0:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:00 Zenés matiné, 8:50 Saporo: Síugró vk, nők, 10:10 Wengen: Műlesiklás, férfiak, 1. futam, 11:10 Bad Kleinkirchheim: Szuper G, nők, 12:15 Ruhpolding: Biatlon, férfiak, 13:10 Wengen: Műlesiklás, férfiak, 2. futam, 14:10 Kulm: Síugró vk, 16:15 Idre: Szabadstílusú sí, 17:20 Ruhpolding: Biatlon, nők, 18:15 Drezda: Sífutó vk, 19:20 Zenével és tánccal, 20:00 Lottó, 20:20 Split: Izland – Horvátország, kézilabda Eb, 22:00 Bedrag – dán sorozat, 23:00 Ismétlések.

RTL Klub 6 : 4 5 Kölyökklub, 9 : 3 0 Teleshop, 10:3205 A Muzsika TV bemutatja, 10:50 Nyugi, Charlie! – am. sorozat, 11:30 ÉletmódKalauz, 20:40 Jack és Jill 12:00 Havazin, 12:30 Az Év Hotelje, 13:05 XXI. század – a legendák velünk élnek, 13:35 Házon kívül, 14:05 A védelmező – am. film, 15:50 Fantasztikus négyes – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 Esti mesék – am. film, 20:40 Jack és Jill – am. film, 22:25 Hanna – Gyilkos természet – am.–angol–német film, 0:25 Dakar-rali 2018, 0:45 Portré, 1:20 Halálos meló – am. film.

TV2 7:00 TV2-matiné, 9:15 Mindennapok hősei – dok. sorozat, 9:45 Nagy Vagy, Auchan Kupa! – szórakoztató műsor, 10:20 Ötletgazda – magazin, 10:50 Több mint TestŐr, 11:25 Super Car, 11:55 Bűvös szakás – dok. sorozat, 12:30 Boldogság Minisztérium – magazin, 13:00 Gyilkos sorok – am. sorozat, 14:05 Doktor House – am. sorozat, 15:10 A vadon mélyén – Sárga kutya kalandjai – am. film, 16:50 Hello Hollywood – Návai Anikóval, 17:25 Ripost – magazin, 18:00 Tények, 18:55 Az 50 első randi – am. film, 21:00 Kémes hármas – am. film, 23:05 Against the Dark – román–am. film, 1:10 Ismétlések.

Duna Tévé

7:00 Jó reggelt, 10:15 Édes élet Rachel Allennel, ism., 10:45 10 hazai, 11:20 Tudom! – kvíz, 12:05 Roma nemzetiségi műsor, ism., 12:25 Titokzatos Kiotó – japán 17:30 Saját ritmusá- sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 ban: latino Ami szent és a világ, 14:30 Szórakoztató műsor, 15:00 Jó napot, Koroška!, 15:30 A nyolcadik nap, 16:00 Zenével és tánccal, 16:30 Mindennapi kenyerünk – szlovén sorozat, 17:00 Híradó, 17:30 Saját ritmusában: latino – zenés dok. sorozat, 17:55 Hírek, 18:00 Young Village Folk, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 22:55 Írások, 23:25 Zenés est, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:15 Két hidrogén, egy oxigén – dok. film, 11:10 Jó reggelt, 13:45 Derren Brown: Trükkök, 14:50 Mezőgazdasági műsor, 16:00 Kihívások – ipar és üzlet – dok. műsor, 16:30 Halló TV, 17:40 Zágráb: Szlovénia – Németország, kézilabda Eb, 20:20 Zágráb: Montenegró – Macedónia, kézilabda Eb, 22:00 A napilap – horvát sorozat, 23:00 Amikor a föld könnyűnek tűnik – német–grúz dok. műsor, 23:50 Ismétlések.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:05 Nyugi, Charlie! – am. sorozat, 12:45 Éjjel-nappal Budapest, 14:05 Rendőrakadémia – am. sorozat, 15:10 Szulejmán – török sorozat, 16:15 Story Extra, 16:45 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:55 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Dr. Csont – am. sorozat, 22:30 Halálos fegyver – am. sorozat, 23:30 Híradó, 0:05 Magyarul Balóval, 0:35 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi titkok – am. dok. sorozat, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 Álmodj velem! – mexikói sorozat, 16:50 Bosszú vagy szerelem – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 A Piramis – kvíz, 20:35 Pénzt vagy éveket! – szórakoztató műsor, 22:00 Tények, 22:25 Az 50 első randi – am. film, 0:30 Bűnös Chicago – am. sorozat, 1:35 Tények este, 2:15 Felejthetetlen – am. sorozat.

Duna Tévé

5:50–12:00 Vallási műsorok, 12:00 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 Európai piacok és vásárcsarnokok – olasz–német dok. sorozat, 14:20 Virtuózok 2016 – A zene útján, 14:55 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 15:50 Csókolj meg, édes! – magyar film, 17:00 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:35 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 19:40 Magyarország, szeretlek!, 21:15 Senki többet – olasz film, 23:30 Páduai Szent Antal – A szó, mely éget – olasz film, 1:15 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:50 Délelőtti műsor, 11:50 A Dal, ism., 13:00 Híradó, 13:20 Nagyok – dok. sorozat, 13:50 A Nagybereki Állami 21:35 Felvidék Gazdaság után – dok. film, 14:20 Az utolsó hadifoglyok – dok. film, 14:55 Ismerd meg!, 16:50 Hétvégi belépő, 18:55 Öt kontinens, 19:25 Hazajáró, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:35 Felvidék – szlovák–cseh dok. film, 23:00 Hogy volt!?, 0:00 Kulturális híradó, 0:30 Hangvilla, 1:00 Ismétlések.

5:50–9:20 Virradóra, 9:20– 12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Jamie vidéki konyhája, 13:20 Honfoglaló – vetélkedő, ism., 14:15 Don Matteo – olasz sorozat, 15:15 A vidéki doktor – oszt12:50 Jamie vidéki rák sorozat, 16:05 Mámoros konyhája szerelem – mexikói sorozat, 17:00 Ridikül, 18.00 Híradó, 18:35 Végtelen szerelem – török sorozat, 19:30 Honfoglaló – vetélkedő, 20:25 Kékfény, 21:25 Éjszakai szolgálat – angol sorozat, 22:30 NCIS – Tengerészeti helyszínelők – am. sorozat, 23:20 Agatha Raisin – angol sorozat, 1:00 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:25 Délelőtti műsor, 11:25 Három csengő – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Életkor, 13:45 Ízőrzők, 14:50 Család-barát, 16:25 Nemzetiségi magazinok, 17:25 Ízőrzők, 18:00 Gasztroangyal, 19:00 Itthon vagy!, 19:25 Hazajáró, 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül – beszélgetős műsor, 22:35 Honfoglaló, ism., 23:30 Kulturális híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:30 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.mmr.si, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 575 17 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Otthon, külhonban / Mozaik / Boszorkányság. Vagy mégsem? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Pannónia földjén (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . j a n u á r 11 .


Info január 17. szerda

január 16. kedd

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 10:05 Jó napot kívánunk, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:50 A lélek horizontja, 12:30 Titokzatos Kiotó – japán sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, ism., 14:40 Fókusz Mozi, ism., 15:00 Hidak: Pitypang, 15:30 Gyerekműsor, 16:00 Hétköznapi ételek Rachel Allennel, 16:25 Mindennapi kenyerünk – szlovén sorozat, 17:00 Híradó, 17:25 A kód – dok. műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A hosszú út hazáig – ausztrál sorozat, 21:00 Jože Babič portréja, 22:00 Visszhangok, 23:00 Emlékek, 0:05 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:05 Village folk, 9:35 Hallgassunk a csöndre, 10:15 Szlovén magazin, 11:00 Halló TV, 11:40 Jó reggelt, 14:15 Jó napot kívánunk, 15:25 A sportos 22:00 Május után 365 – dok. műsor, 16:30 Halló TV, 17:15 A farm, ahol élünk – am. sorozat,:518:10 Tele M, 18:40 Tengermelléki krónika, 18:55 Gyerekműsor, 19:25 A szegfű – japán sorozat, 20:20 Split: Horvátország – Svédország, kézilabda Eb, 22:00 Május után – francia film, 0:00 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:05 Fókusz Plusz, 12:45 Éjjel-nappal Budapest, 14:05 Rendőrakadémia – am. sorozat, 15:10 Szulejmán – török sorozat, 16:15 Story Extra, 16:45 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:55 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Castle – am. sorozat, 22:35 XXI. század – a legendák velünk élnek, 23:00 Híradó, 23:30 Magyarul Balóval, 0:05 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Te l e s h o p , 10 : 4 5 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi Titkok – 2:15 Pánik reality-sorozat, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 Álmodj velem! – mexikói sorozat, 16:50 Bosszú és szerelem – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 A Piramis – kvíz, 20:35 Pénzt vagy éveket! – szórakoztató műsor, 22:00 Tények, 22:25 Született szobalányok – am. sorozat, 23:30 Lángoló Chicago – am. sorozat, 0:30 Backstrom nyomozó – am. sorozat, 1:35 Tények este, 2:15 Pánik – magyar film.

Duna Tévé 5:50–8:40 Virradóra, 8:40–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Jamie vidéki konyhája, 13:20 Honfoglaló, ism., 14:15 Don Matteo – olasz sorozat, 15:15 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 16:05 Mámoros szerelem – mexikói sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Végtelen szerelem – török sorozat, 19:30 Honfoglaló – vetélkedő, 20:25 Önök kérték, 21:25 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 22:20 Laura rejtélyei – am. sorozat, 23:10 Te nem vagy te – am. film, 0:55 Nagyok – dok. sorozat, ism., 1:30 Ismétlések.

Duna World 5:00–11:10 Délelőtti műsor, 11:10 Sértés – magyar film, 13:00 Híradó, 13:45 Hazajáró, 14:45 Család-barát 16:20 Nemzetiségi magazinok, 17:25 Útravaló, 17:35 Ízőrzők, 18:10 Gasztroangyal, 19:30 Hazajáró, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Honfoglaló, ism., 23:25 Kulturális híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:30 Dicsőség a Hősöknek! 1956 – dok. sorozat, 0:35 Az én ’56-om, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:40 Ismétlések.

7:00 Jó reggelt, 10:05 Jó napot kívánunk!, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:45 Ízletes konyhaművészet, ism., 12:00 Írások, 12:30 Titokzatos Kiotó – japán sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Interjú, 14:35 Lelki villanás, 15:00 Hidak, 15:35 Gyerekműsor, 16:30 Mindennapi kenyerünk – szlovén sorozat, 17:00 Híradó, 17:25 Turbulencia, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 S one strane – horvát–szerb film, 22:00 Visszhangok, 22:55 Panoptikum, 23:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:00 10 hazai, 9:50 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 11:00 Halló TV, 11:35 Jó reggelt, 14:05 Jó napot kívánunk, 14:50 Vita Mavrič: Séta – sanzonest, ism., 16:15 Moszkva: Műkorcsolya Eb, férfiak, 18:05 Zágráb: Németország – Macedónia, kézilabda Eb, 19:50 Lottó, 20:00 Zágráb: Montenegró – Szlovénia, kézilabda Eb, 22:20 Moszkva: Műkorcsolya Eb, páros, 23:25 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:05 Portré, 12:45 Éjjelnappal Budapest, 14 : 0 5 R e n d ­ő r­ akadémia – am. s o r o z a t , 15 : 1 0 22:40 Házon kívül Szulejmán – török sorozat, 16:15 Story Extra, 16:45 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:55 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Szulejmán – török sorozat, 22:40 Házon kívül, 23:15 Híradó, 23:45 Magyarul Balóval, 0:20 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi Titkok – reality-sorozat, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 Álmodj velem! – mexikói sorozat, 16:50 Bosszú és szerelem – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 A Piramis – kvíz, 20:35 Pénzt vagy éveket! – szórakoztató műsor, 22:00 Tények, 22:25 Revolver – angol–francia film, 0:45 Az indíték – am. sorozat, 1:45 Tények este, 2:25 Félholt – német–am. film.

Duna Tévé 5:55–9:25 Virradóra, 9:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Jamie vidéki konyhája, 13:15 Honfoglaló, ism., 14:10 Don Matteo – olasz sorozat, 15:15 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 16:10 Mámoros szerelem – mexikói sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Végtelen szerelem – török sorozat, 19:30 Honfoglaló – vetélkedő, 20:25 Skandináv lottó sorsolása, 20:35 Hölgyek öröme – angol sorozat, 21:35 Háború és béke – angol sorozat, 22:30 Az én kis falum – cseh film, 0:20 A rejtélyes XX. század, 0:50 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:40 Délelőtti műsor, 11:40 A béke 7. napja – magyar film, 13:00 Híradó, 13:50 Noé barátai – dok. sorozat, 14:50 Családbarát, 16:30 Nemzetiségi 11:40 A béke 7. napja magazinok, 17:30 Ízőrzők, 18:10 Gasztroangyal, 19:05 Itthon vagy!, 19:30 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül – beszélgetős műsor, 22:35 Honfoglaló, ism., 23:25 Kulturális híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:30 Dicsőség a Hősöknek! 1956 – dok. sorozat, 0:35 Ismétlések.

január 18. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:50 Turbulencia, 12:30 Titokzatos Kiotó – japán sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Jože Babič portréja, ism., 14:35 Szlovén villanások, 15:00 Hidak: Súlypont, 15:50 Helyes ötlet, 16:25 Mindennapi kenyerünk – szlovén 13:30 Jože Babič portréja sorozat, 17:00 Híradó, 17:30 Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, 22:00 Visszhangok, 22:50 A nyolcadik nap, 23:25 Franciaország művészete – angol dok. sorozat, 0:20 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . j a n u á r 11 .

Január 11-én, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:40 Városi sétányok: Izola – dok. sorozat, ism., 9:20 A kód – dok. műsor, 10:15 Breda Smolnikar írónő portréja, 11:05 Jó reggelt, 13:25 Hétköznapi ételek Rachel Allennel, 14:10 Antholz: Biatlon, nők, 15:45 Oberstdorf: Síugró vb, 18:05 Zágráb: Kézilabda Eb, 20:00 Téli olimpiai játékok – dok. sorozat, 20:50 Automobilitás, 21:25 Moszkva: Műkorcsolya Eb, páros, 23:00 Jazz, 23:35 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:05 Havazin, 12:45 Éjjel-nappal Budapest, 14:05 Rendőrakadémia – am. sorozat, 15:10 Szulejmán – török sorozat, 16:15 Story Extra, 16:45 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:55 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Válótársak – magyar sorozat, 22:30 Halálos fegyver – am. sorozat, 23:30 Híradó, 0:05 Magyarul Balóval, 0:35 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi titkok – reality-sorozat, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 Álmodj velem! – mexikói sorozat, 16:50 Bosszú vagy szerelem – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 A Piramis – kvíz, 20:35 Pénzt vagy éveket! – szórakoztató műsor, 22:35 Tények, 23:00 1/1 Azurák Csabával – beszélgetős műsor, 0:00 NCIS – Tengerészeti helyszínelők – am. sorozat, 1:00 A múlt fogságában – am. sorozat, 2:00 Tények este, 2:40 Spíler TV bemutatja: Premier League, 3:00 Árnyék nélkül 2. – am. film.

Vendégem: A szórványban élő magyarok (ismétlés: pénteken 7.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Január 12-én, pénteken 15.20-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Hidak: benne ismét jelentkezik Hagyományőrző című rovatunk (ismétlés: szombaton 7.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Január 16-án, kedden 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:40–9:10 Virradóra, 9:10–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Jamie vidéki konyhája, 13:15 Honfoglaló, ism., 14:10 Don Matteo – 23:55 Édes Anna olasz sorozat, 15:10 A vidéki doktor – német sorozat, 16:00 Mámoros szerelem – mexikói sorozat, 16:45 Szerencse Híradó, 17.00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Végtelen szerelem – török sorozat, 19:30 Honfoglaló – vetélkedő, 20:25 Tóth János – magyar sorozat, 22:20 Szerelmi játszma – kanadai–am. film, 23:55 Édes Anna – magyar film, 1:30 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:20 Délelőtti műsor, 11:20 Csalódások – magyar film, 13:00 Híradó, 13:50 Opera Café, 14:20 Magyar Krónika, 14:55 Család-barát, 16:30 Nemzetiségi magazinok, 17:30 Ízőrzők, 18:10 Gasztroangyal, 19:05 Itthon vagy!, 19:25 Hazajáró – magazin, 20:00 Szenes Iván-emlékkoncert 2017, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Honfoglaló, ism., 23:30 Kulturális híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:35 Dicsőség a Hősöknek! 1956 – dok. sorozat, 0:40Ismétlések.

719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Pitypang: gyermekműsor, benne a gyerekek a rendőrök, a tűzoltók és a mentősök munkájával és járműveivel ismerkednek (ismétlés: szerdán 8.15-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Január 17-én, szerdán 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne egészségügyi rovat (ismétlés: csütörtökön 7.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Január 18-án, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Súlypont: stúdióbeszélgetés (ismétlés: pénteken 7.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 17.30-kor és másnap 11.00-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info figyelmükbe Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2018. január 9-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Pincér Center d.o.o., Zag utca 6., Felsőlakos, Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2018. január 19.) Kozmetikus Kozmetični salon lepote El, Vaška ulica 64., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, havi bér: 804,96 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2018. január 22.) Telekommunikációs vezetékszerelő Ferato d.o.o., Ljudska pravica tér 4., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2018. január 13.) Programozó Pohištvo Horvat d.o.o., Zadružna ulica 23., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, horvát, német, angol alaptudás, havi bér: 1300,00 euró bruttó jelentkezési határidő: 2018. január 13.) Programozó – CNC-program előkészítő Pohištvo Horvat d.o.o., Zadružna ulica 23., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, német, angol alaptudás, havi bér: 1300,00 euró bruttó jelentkezési határidő: 2018. január 13.) Termelésvezető Pohištvo Horvat d.o.o., Zadružna ulica 23., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, német, angol alaptudás, havi bér: 1000,00 euró bruttó jelentkezési határidő: 2018. január 13.)

•Január 11-én, csütörtökön, 18.00 órakor, •Muraszombati Galéria •Samo Perpar: 3delne slike című kiállításának megnyitója. •December 11-én, csütörtökön, 18.00 órakor, •Muraszombati Galéria •Ignac Meden: Portreti című kiállításának megnyitója. •Január 14-én, vasárnap, 9.00 órától, •Dobronak, a művelődési ház előtt •16. János Gyalogtúra Dobronaktól Bratonciig. •Január 14-én, vasárnap, 15.00 órakor, •Dobronaki Művelődési Ház •A felsőlakosi színjátszócsoport bemutatja a „Dr. Tóth László rendelője” című egyfelvonásos vígjátékot. Magyarország Lendvai Főkonzulátusa keres takarító, kertész, karbantartó munkakörre egy főt teljes munkaidős (napi 8 órás) alkalmazásban. Feltételek: magyar és szlovén nyelvtudás, büntetlen előélet. A jelentkezést kérjük írásban, postai úton megküldeni a Főkonzulátus címére: Magyarország Lendvai Főkonzulátusa, 9220 Lendva–Lendava, Fő utca/Glavna ulica 124. A jelentkezéshez kérünk egy önéletrajzot csatolni. Az alkalmazással kapcsolatos felvilágosítás a 02 577-3850-es telefonon. Jelentkezési határidő: 2018. január 19

Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

Zelko az új parancsnok Január 1-től Zelko Mojmir lett a pe­ tesházi határrendészeti állomás új parancsnoka. Zelko 1991-ben Ljubljana–Moste Rendőrállomáson kezdte szakmai pályafutását, majd 2009-ben áthelyezték Muraszombatba, ahol a mostani petesházi áthelyezésig a Közlekedésrendészeti Állomáson a parancsnoki munkakört töltötte be. HS

12

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . j a n u á r 11 .


Info KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

FELSŐFOKÚ TANULMÁNYI TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség a felsőfokú tanulmányi támogatásáról szóló szabályzat alapján, melyet a tanács 2016. novemberi 24-ei 11. rendes ülésén fogadott el, felsőfokú tanulmányi támogatást hirdet felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók részére, mégpedig 12 hónap időtartamra. Felsőfokú tanulmányi támogatásban azok a felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók részesülhetnek, akik: – a Dobronaki községben állandó lakhellyel rendelkeznek, – a magyar névjegyzékben aktív választójoggal rendelkeznek, – legalább egy nemzetiségi programot kivitelező országos vagy határon túli intézmény, civilszervezet ajánlását nyújtják be. A pályázati beadványnak a következőket kötelezően tartalmaznia kell: – kitöltött pályázati formanyomtatványt és annak mellékleteit, – önéletrajzot, – személyazonosságot igazoló okmány másolatát, – a folyó tanévre vonatkozó hallgatói jogviszonyról szóló igazolást, – igazolást az utolsó befejezett évfolyam tanulmányi eredményéről, – igazolást a magyar nyelv anyanyelvi szintű tanulásáról, – oklevelek, elismerések másolatait, – legalább egy nemzetiségi programot kivitelező intézmény, illetve civilszervezet által kiállított aktív tevékenységet bizonyító igazolást a mellékelt űrlapon, vagy magyar jellegű országos és határon túli versenyeken helyezést elért, három évnél nem régebbi oklevelet, illetve egyéb bizonyíték másolatát. Az aktív tevékenységet bizonyító igazolásban, illetve ajánlásban kötelező részletesebben feltüntetni, hogy az illető az intézményben vagy civilszervezeten belül milyen tevékenységet végez. A hiányosan beérkezett pályázatokat a pályázók pótolhatják, mégpedig írásos (elektronikus módon) a felszólítást követő 8 napon belül. Jelentkezési határidő: 2018. január 30. A határidőn túl beérkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázati formanyomtatvány a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség székhelyén igényelhető, vagy letölthető a www. dobronak.eu honlapról. A pályázatot postai úton ajánlva, zárt borítékban, „FELSŐFOKÚ TANULMÁNYI TÁMOGATÁS” megjelöléssel kell a támogató székhelyére eljuttatni. Személyesen leadni nem lehet. A támogató levelezési címe: Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Dobronak 297., 9223 Dobronak. Car Ana, a DKMÖNK Tanácsának elnöke

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . j a n u á r 11 .

Megpihen a dolgos jó apai szív, Áldás és hála övezi e sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, Bánatos családodnak most az őrangyala.

Pál László (1926–2017)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak. Köszönet a virágokért, gyertyákért, egyéb adományokért, valamint a petesházi imádkozóasszonyoknak az elmondott imákért. Külön köszönet Kraner David lelkésznek a megható gyászszertartásért, valamint a háziorvosnak és az ápolónőnek áldozatos munkájukért. A gyászoló család

gyertyafény

December 8-a és 14-e között Lendvai Plébánia Szombaton, január 13-án, fatimai emléknapon 17.00 órakor imaóra, utána szentmise. Az autóbusz 16.00 órakor indul Kótból a szokásos útvonalon. Vasárnap, január 14-én, Évközi 2. vasárnap Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, valamint Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor, valamint szerdán 7.30-kor vannak. Pénteken, január 12-án a fatimai emléknap megünneplése – 17.00 órakor imaóra és 18.00 órakor szentmise. Szombaton, január 13-án 15.00 órakor szentmise a házassági áldásért. Vasárnap, január 14-én, Évközi 2. vasárnap Dobronakon 8.00 és 10.00 órakor, valamint Radamosban 11.30-kor és Göntérházán 18.00 órakor lesz szentmise.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 8.00 órakor.

Református Egyház

Petesháza, 2017. december 27-én

apróhirdetés •Vendéglő bérbe adó Csentében (a focipálya mellett). Bérleti díj: megbeszélés alapján. Érdeklődni: tel. 031-786-012. •Költözés miatt eladó Kirby porszívó összes kellékkel és tisztítószerrel, valamint ebédlőbútor (kerek asztal, komód és hat párnázott szék). Érdeklődni: tel. 041-730-922. •Lendván eladó komfortos családi ház kerttel, gyümölcsössel, leaszfaltozott bejárattal, két garázzsal, pincehelyiséggel és üzleti célra alkalmas résszel, külön bejárattal. Érdeklődni: tel. 041-730-922.

névnapsoroló Január 12-től 18-ig Péntek – Ernő Szombat – Veronika Vasárnap – Bódog Hétfő – Lóránt Kedd – Gusztáv Szerda – Antal, Antónia Csütörtök – Piroska

időjárás A hét végére hűvös, változékony idő várható.

•Dobronakon eladó 60 literes pálinkafőző kazán. Érdeklődni: tel. 041-904-564.

Kedves Szülők és Nagyszülők! 2018. január 17-én 16.45-kor minden kisgyermekes családot szeretettel várunk a Ringatóra Lendván, a Bánffy Központban. A program a fél évnél idősebb, de három évnél fiatalabb gyermekek számára a legizgalmasabb. A foglalkozások a Miniszterelnökség és az MMÖNK jóvoltából INGYENESEK!

Vasárnap, január 14-én 10.00 órakor Szentlászlón és 14.00 órakor Csekefán lesz istentisztelet.

13


Info Humor Egy elhagyatott dűlőúton autózik egy turista, de olyan rossz az út, hogy egyszer csak elakad egy sáros gödörben. Arra jön egy egylovas szekér, kérdi a gazda, hogy segítsen-e kihúzni az autót. Az autós nagyon megörül neki. A gazda a kocsi elé köti a lovát, aztán így szól a lovához: – Húzd, Ráró, húzd! – A ló meg sem mozdul. Még egyszer szól: – Húzd, Fakó, húzd! – A ló csak áll mozdulatlanul. – Húzd, Deres, húzd! – Semmi. Végül felkiált: – Húzd, Nelli, húzd! – Mire a ló nagyot ránt és egyből ki is húzza a kocsit a sárból. A turista megköszöni a segítséget, aztán még hozzáteszi: – Csak azt nem értem, miért szólította a lovát más-más néven? – Azért, uram, mert vak a lovam, és ha tudta volna, hogy csak ő húzza egyedül, meg se próbálta volna. – Mit is mondtál, mivel foglalkozik a testvéred? – Numizmatikus. – Az micsoda? – Pénzérméket gyűjt... – Ááá, szóval koldus, csak flancosan van elnevezve… A 7 éves Áron és a 10 éves Olivér anyák napja reggelén megkérték anyukájukat, hogy maradjon az ágyban. Az anya élvezte a semmittevést, miközben a konyhából finom sonkás rántotta illata áradt a hálószoba felé. Elég sokáig feküdt ott, várva a reggelit, de az csak nem érkezett meg. Felkelt hát, kiment a konyhába, és látta, hogy a gyerekei békésen eszegetik a sonkás tojást az asztalnál. Megszólal a kisebbik fiú: – Anyák napi meglepetés! Látod, egyedül elkészítettük magunknak a reggelit!

14

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Merjen kiállni magáért. Még akár a hosszú távú jövőjét is megalapozhatja, ha nem retten vissza a kihívástól. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Csordultig lesz energiával. Buzog Önben a bizonyítási vágy, hogy megmutassa a környezetének, mire képes. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Tegye félre az elnapolható feladatokat. Nyújtson segítséget ott, ahol szükség van rá. Rák Jún. 22. - júl. 22. Ha megragadja az új energiákat, akkor abba az irányba kezdheti el terelni az életét, amelyikbe szeretné. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Óriási eredményeket ért el, amit mások is elismernek. Kedvező helyzetét igyekezzen kihasználni a munkahelyén! E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje január 22. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét! A keresztrejtvény támogatója 2018-ban a Prekmurec d.o.o. – Hungarikum vállalat.

kulcslyuk

Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Ne lásson mindenütt ellenségeket, főleg ne a szerettei körében, akik csak igyekeznének Önt útbaigazítani.

Molnár Ferencné Ilona népdalkörvezető Amit először megnézek egy férfin: • A szemeit. Horoszkópjegyem: • Ikrek. Legjobb tulajdonságom: • Kitartás, türelem. Ahol házat építenék: • Már nem tervezek ilyet. Akivel szívesen megismerkednék: • A Milánói Scala zeneigazgatójával. Gyermekkori álmom: • Tanítani szerettem volna, ez meg is valósult. A hobbim: • Zenehallgatás, olvasás, kézimunka. Amit a legjobban meg tudok főzni: • A családomat kellene megkérdezni. Amire a legbüszkébb vagyok: • A tanítványaim, csoportjaim eredményeire és az unokáimra. Kedvenc évszakom: • Tavasz.

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Egyelőre zárja le a folyamatban lévő ügyeit, és azokba a feladatokba kezdjen bele, amelyeket be is fejezhet.

Akinek a tanácsát mindig megfogadom: • Akinek a tanácsát kikérem, ők a férjem és a fiaim. Ami azonnal kihoz a sodromból: • Az emberi butaság. Ami leginkább zavar a világban: • A tisztelet és a megbecsülés hiánya. Amit meg kellett volna már tennem: • Többet utazni. Háziállatom: • Kutya. A legfontosabb, amit a szüleimtől megtanultam: • Ha az ember elhagyja magát, akkor a világ is lemond róla. Ha lehetne egy kívánságom: • Szeretném elvinni a csoportjaimat énekelni a tengeren túli magyarokhoz. Amire örökre emlékezni akarok: • A szeretteimre: családomra, tanítványaimra.

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Vissza kell fognia kritikus énjét, mert könnyen odamondhatja másoknak a véleményét, amivel megbánthatja őket. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Szép szerelmet ígérnek a csillagok! A kezdeti ellentétek után kialakuló kapcsolat tartósnak ígérkezik. Bak Dec. 23. – jan. 20. Észreveheti, hogy valaki igyekszik Önnek keresztbetenni. Semmiképpen se süllyedjen le az illető szintjére. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Ne is bosszankodjon azok miatt, akik elfordulnak Öntől, hiszen így világossá válik, kikkel tervezhet hosszabb távon. Halak Febr. 20. – már. 20. Nagyszerűen érzi majd magát! Végig optimista lesz és ráadásul másokra is ráaggatja jókedvét és derűlátását.

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . j a n u á r 11 .


Horizont Karácsonyi keresztrejtvényünk díjazottai

Hasznos díjak, boldog nyertesek Karácsonyi keresztrejtvényünk nyertesei idén a Hungarikum üzletlánc vásárlási utalványaival gazdagodtak. Hétfőn délután Lendván a Tomšič utcai Hungarikum Marketben az üzletlánc vezetője, Magyar János adta át a nyerteseknek a díjakat. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Első díjazottunk – Bedő Margit Kótból – gyakorlott keresztrejtvényfejtő, számára nem okoznak túl nagy fejtörést a feladványaink. Szinte perceken belül ér

a kisorsoltak között. – Hogy őszinte legyek, megéreztem, hogy ki fognak sorsolni, még mondtam is a férjemnek, hogy figyelje csak meg, a nevem benne lesz az újságban. És így is lett. Amikor a postás meghozta a lapot, azonnal fellapoztam, és láttam, hogy

nos díj. Nagyon köszönöm mindenkinek! – fejezte ki háláját Margit, majd hozzáfűzte, hogy nem csak a rejtvényekért rajong, de a Népújság hűséges olvasója is. Szerencsés nyertesünk a Hungarikum üzletlánc bármely boltjában bevált-

szeretem a keresztrejtvényt, rendszeresen kitöltöm az újságban, de legtöbbször nem küldöm be. Ezt a nagy keresztrejtvényt viszont, úgy gondoltam, mégiscsak beküldöm. Meg is lepődtem nagyon, amikor megláttam, hogy kisorsoltak. Még soha életemben nem nyertem semmit, ez az első alkalom, és nagyon örülök a nyereménynek – mondta el Vilmos, aki azt még hozzáfűzte, hogy a keresztrejtvényt általában egyedült töltögeti ki, de annak is örül, ha akad hozzá társasága. Harmadik díjazottunk egy tizennégy éves lány, aki már most rendszeres keresztrejtvényfejtő: Hermán Nika Felsőlakosból nem

csak magyar, de szlovén nyelven is szeret töltögetni. A 20 eurós vásárlási utalvány fiatal tulajdonosa még nem tudja, mire fogja elkölteni a nyereményt. – Nagyon meglepődtem, amikor megláttam az újságban, hogy kisorsoltak. Nem gondoltam volna, hogy erre van esély. Igaz, hogy eddig még soha nem is küldtem be a megfejtéseket, ez volt az első alkalom, és éppen ezért érzem magam nagyon szerencsésnek. A szüleim viszont már többször nyertek valamit, és ők is nagyon örültek, hogy nekem is sikerült – mondta Nika, aki elmondása szerint a rejtvényekkel általában könnyen megbirkózik. A nyeremények átvételét követően még sor került egy újévi koccintásra, könnyed beszélgetésre, de egy-két vicc is elcsattant zárásként. Nyerteseink akár azonnal be is válthatták nyereményüket.

Lenti – a sikeres újrakezdés városa Nyerteseink, Herman Nika, Soós Vilmos és Bedő Margit, jobbról pedig Magyar János, a Hungarikum üzletlánc tulajdonosa. a végére a rejtvényeknek, rendszeresen be is küldi a megfejtéseket, így több könyvutalvánnyal gazdagodott már az idők folyamán. Egy cseppet sem lepődött meg, amikor meglátta nevét

valóban ott áll a nevem. Már törént velem hasonló, hogy megéreztem dolgokat, de arra azért nem számítottam, hogy ráadásul a fődíjat kapom. Nagyon örülök a nyereménynek, igazán hasz-

A hét végén Lenti várossá nyilvánításának 39. évfordulóját kulturális műsorral és díjkiosztóval ünnepelték. Horváth László polgármester köszöntőjében

pedig a sikeres újrakezdés városának nevezte Lentit, mely a kitörési pontot az idegenforgalomban találta meg. Idén nyolcan részesültek városi elismerésben a

hatja az 50 eurós vásárlási utalványt. A második díj, a 30 eurós utalvány Göntérházára került Soós Vilmoshoz, aki szintén boldogan vette át a nyereményt. – Nagyon

Az új évtől magasabb fizetések Az idegenforgalom a Muravidéken is kedvező eredményeket ér el: tavaly januártól októberig a régióba 260 ezer turista érkezett, ebből a hazaiak száma 164 ezer volt. Növekedett a vendégéjszakák száma is – az első tíz hónapban 838 ezer volt –, ebből 473 ezret hazai vendégek vettek igénybe. A Muravidéken a legnagyobb idegenforgalmi vál-

lalat a Sava Turizem, amely Morácon, Radányban, Ba­ novcin és Lendván, valamint a Hoteli Bledben és a Ptuji Termében mintegy ezer személyt foglalkoztat. Tavaly mintegy 1,1 millió vendégéjszakát realizáltak, a cég 6,5 millió euró nyereséggel gazdálkodott, amiből 1,2 milliót osztalékra fordított. A jó g a z d á l ko d á s i eredményeknek viszont

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . j a n u á r 11 .

nem volt hatása a cég dolgozóinak fizetésére. Az elégedetlenség nyomán azonban tiltakozni kezdett a szakszervezet, a vezetőséggel folytatott tárgyalások pedig sikeresen zárultak, így a legalacsonyabb fizetések is (4. és 5. besorolási osztály) a minimálbér összege fölé – bruttó 805 euró – emelkedtek 2018. január 1-jével. SNK

A kitüntetettek Horváth László polgármester, Fazekas Sándor földművelési miniszter és Vigh László országgyűlési képviselő társaságában. kiemelte, hogy a 2018as esztendőben a városra egy 5 milliárd forintos beruházás elkezdése vár, ezért méltán nevezte a folyó évet a „küzdelem, a szorgalom és a fejlődés” évének. Fazekas Sándor földművelési miniszter

közélet, a kultúra, a gazdaság, az egészségügy, a sport területén. A műsorban a helyi Szivárvány Kamarakórus, a Terézvárosi Tóth Aladár Zeneiskola növendékei, valamint a Kerka Táncegyüttes lépett színpadra. -ce

15


Közlemény Az Intézetekről szóló törvény (az SzK Hiv. L., 12/91. sz. és a 8/96. sz.) 45. cikkelye és a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Lendva 2016. november 23-i Alapító Okirata (a továbbiakban: Alapító Okirat) alapján a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Lendva Tanácsa 1. ülésén, 2017. 03. 01-jén elfogadta

A MAGYAR REGIONÁLIS NEMZETISÉGI FEJLESZTÉSI INTÉZET LENDVA STATÚTUMÁT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. cikkely A jelen Statútum szabályozza a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Lendva (a továbbiakban: Intézet) feladatait és illetékességeit, szervezettségét és a tevékenységével kapcsolatos egyéb kérdéseket.

III. AZ INTÉZET SZERVEI Az Intézet szervei: A) Intézet Tanácsa B) Igazgató C) Programtanács

A Tanács döntése akkor érvényes, ha az ülésen a tanácstagok többsége jelen van. A Tanács a döntését a jelenlévő tagok szavazattöbbségével hozza meg.

A) Intézet Tanácsa

15. cikkely

8. cikkely 2. cikkely Az Intézet alapítójának adatait, az Intézet nevét és székhelyét az Alapító Okirat tartalmazza.

Az Intézet legmagasabb szintű szerve az Intézet Tanácsa, amely hét tagból áll. Az Intézet Tanácsának összetételét és tagjainak kinevezését az Alapító Okirat szabályozza.

3. cikkely 9. cikkely Az Intézetnek saját pecsétje van. A kör alakú pecséten az alábbi felirat olvasható: Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Lendva – Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava. A pecsét méretét, számát, tárolását és használatát a szabályzat írja elő.

A tanácstagok megbízatási ideje négy évre szól, és mandátumuk lejárta után ismételten kinevezhetők. A tanácstagok mandátuma az előző tanácstagok megbízatási idejének megszűnésével kezdődik és az újonnan megválasztott Tanács alapító üléséig tart.

4. cikkely 10. cikkely Az Intézet közjogi személy, jogait, kötelezettségeit és felelősségét a törvény, az Alapító Okirat és jelen Statútum írja elő. 5. cikkely Az Intézet pénzügyi ügyvitele tranzakciós számlán történik.

A tanácstag mandátuma az időtartamának lejárta előtt az őt kinevező szerv visszahívásával, illetve a tanácstag írásos lemondása alapján szűnik meg. A visszahívást írásban kell indokolni és fel kell tüntetni a visszahívás okát. 11. cikkely

II. AZ INTÉZET TEVÉKENYSÉGE ÉS FELADATKÖRE 6. cikkely Az Intézet alapfeladata a gazdasági fejlődés következetes serkentése a Muravidéken, ahol az őshonos magyar nemzeti kisebbség él. Alapvető tevékenysége az általános fejlesztési feladatok elvégzése, továbbá a vállalkozási tevékenység előmozdítása, valamint a Muravidék mint régió gazdasági fejlesztése a kétnyelvű területeken, ahol az őshonos magyar nemzeti kisebbség él. A régió gazdaságfejlesztése mint tevékenység elsősorban a gazdasági pályázati felhívások elkészítését, továbbá kivitelezését jelenti.

14. cikkely

A Tanács a feltüntetett okok keletkezését követő első ülésén erről megállapítási határozatot fogad el. Az a szerv, amely képviselőjének mandátuma a megbízatási idő lejárta előtt szűnt meg, új tagot nevez ki a mandátum fennmaradó idejére. 12. cikkely A Tanács munkáját elnök irányítja, akit a tagok saját maguk közül választanak. Az üléseket a Tanács elnöke hívja össze és vezeti.

A Tanács feladatai: • felügyeli az Intézet törvényességét és ügyvitelét, • az alapítóval egyetértésben elfogadja az Intézet Statútumát, • elfogadja az Intézet költségvetését, zárszámadását és egyéb okiratokat, • az alapítóval egyetértésben elfogadja az Intézet éves programját és pénzügyi tervét, • rendelkezik az Intézet ingó- és ingatlanvagyonával, amennyiben erről az Alapító Okirat, illetve a Statútum másképp nem rendelkezik, • véleményezi az Intézet igazgatójának kinevezését, • az alapítóval egyetértésben kinevezi a Programtanácsot, • ellátja a munkáltató, az Intézet vezetési feladatát, • az igazgató javaslatára elfogadja az Intézet stratégiáját és munkatervét, valamint figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli azok megvalósítását, • a Programtanács és az igazgató egyeztetett javaslatára elfogadja a magyar nemzetiségi gazdasági fejlesztési koncepciót és felügyeli annak megvalósítását, • megvitatja az Intézet tevékenységére vonatkozó kérdéseket, ezek megoldása érdekében véleményeket, javaslatokat és kezdeményezéseket juttat el az igazgatóhoz, • a törvényben, az Alapító Okiratban és a Statútumban meghatározott, az illetékességi körébe tartozó egyéb feladatokat lát el. B) Igazgató 16. cikkely

A Tanácsnak lehet alelnöke is, akinek megválasztása az elnök megválasztásával azonos módon történik. 13. cikkely

Az igazgató illetékessége kiterjed az Intézet szakmai-szervezeti irányítására. Az igazgatónak a gazdálkodás során a jó gazda gondosságával kell eljárnia.

7. cikkely Az Intézet a tevékenységét csak az alapító egyetértésével változtathatja meg, illetve bővítheti ki.

16

A Tanács ülését szükség szerint, de legalább évente kétszer össze kell hívni. Az ülést a tagok egyharmadának, illetve az igazgató vagy az alapító kérésére is össze kell hívni.

17. cikkely Az Intézet igazgatóját nyilvános pályázat alapján nevezik ki. N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . j a n u á r 11 .


Közlemény A nyilvános pályázat tartalmát, az eljárást, valamint az igazgató kinevezésére és a mandátuma lejárta előtti felmentésére vonatkozó feltételeket a törvény, az Alapító Okirat és az Intézet Statútuma tartalmazza.

• •

18. cikkely Igazgatónak olyan jelölt nevezhető ki, aki a törvényben meghatározott általános feltételek mellett az alábbi feltételeknek is eleget tesz: • egyetemi vagy másodfokú bolognai végzettség, • öt év szakmai gyakorlat, ebből legalább egyéves vezetői gyakorlat, a magyar és a szlovén nyelv ismerete C1-es szinten • kívánatos valamely világnyelv ismerete. A jelöltnek a pályázatához mellékelnie kell az Intézet fejlesztési elképzelését és programját a kinevezés időtartamára. 19. cikkely Az igazgatót az alapító nevezi ki az Intézet Tanácsa és alkalmazottai előzetes véleményezése alapján. Ha az alapító a beérkezett pályázatok alapján nem nevezi ki az igazgatót, úgy a pályázati kiírást meg kell ismételni.

• • • •

nyezése alapján elfogadja a munkahelyi besorolási dokumentumot, elfogadja az állóalap, valamint a beruházási jellegű karbantartási alap beszerzésének tervét, az Intézet Tanácsának előzetes véleményezése alapján egyéb, az Intézet tevékenységéhez szükséges okiratokat fogad el, elkészíti az üzleti jelentést, az alapítónak és az Intézet Tanácsának minden jelentősebb ügyről jelentést tesz, operatív feladatokat végez az Intézet programjával összhangban, az Intézet munkájáért a törvénnyel, az Alapítói Okirattal és jelen Statútummal összhangban felelősséget vállal.

27. cikkely A Programtanács illetékessége és munkaköre: • gondoskodik az ésszerű munkaszervezésről, • véleményez, javasol és kezdeményez az igazgatónál, • értékeli a pályázatokat és felügyeli azok kivitelezését, • egyéb feladatokat végez a jelen Statútum alapján. 28. cikkely A Programtanács tagjának megbízatási ideje öt év, és újra kinevezhető.

23. cikkely 29. cikkely Az igazgató megbízatási időtartamának lejárta előtt felmenthető, ha: • saját maga kérte a felmentését, • bekövetkezik egy olyan ok, amikor a munkaviszonyról szóló jogszabály értelmében maga a törvény szünteti meg a munkaviszonyt, • munkája során nem az előírások és az Intézet általános okirata szerint jár el, • gondatlan, illetve szabálytalan munkájával nagyobb kárt okoz az Intézetnek, illetve ha elhanyagolja vagy gondatlanul végzi feladatait, • a Tanács véleményezi a felmentést.

A Programtanács tagja megbízatási időtartamának lejárta előtt felmenthető, ha: • saját maga lemond a posztról, • munkája során nem az előírások és az Intézet általános okirata szerint jár el, • gondatlan, illetve szabálytalan munkájával nagyobb kárt okoz az Intézetnek, illetve ha elhanyagolja vagy gondatlanul végzi feladatait. A Programtanács tagját az igazgató javaslatára és az alapító egyetértésével az Intézet Tanácsa menti fel.

Amennyiben az igazgató a megismételt pályázati kiírás során sem kerül kinevezésre, úgy az alapító legfeljebb egyéves időtartamra megbízott igazgatót nevezhet ki.

Az igazgatót az őt kinevező szerv menti fel. A felmentés során értelemszerűen a kinevezéskor alkalmazott előírásokat kell alkalmazni.

IV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

20. cikkely

24. cikkely

30. cikkely

Az Intézet igazgatóját ötéves időtartamra nevezik ki és megbízatási idejének leteltével újra kinevezhető.

Az igazgató más személyeket is meghatalmazhat, akik egy-egy ügyben képviselik az Intézetet.

Az Intézetet határozatlan időre alapították. 31. cikkely

21. cikkely Az igazgatót, akinek kinevezése előtt határozatlan időre szóló munkaviszonya volt az Intézetben, megbízatási időtartamának lejártával az előírt feltételeknek, valamint képzettségének megfelelő munkakörbe osztják be. 22. cikkely Az igazgató feladatai: • képviseli az Intézetet, • szervezi az Intézet tevékenységét, • az Intézet Tanácsának javaslatot tesz a Programtanács tagjaira, • aláírja az Intézet okiratait és dokumentumait, • felügyeli és jóváhagyja a pénzeszközök felhasználását, • javaslatot tesz az Intézet Tanácsának az Intézet stratégiai tervének, munkatervének, valamint pénzügyi tervének elfogadására, • az Intézet Tanácsának előzetes vélemé-

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . j a n u á r 11 .

C) Programtanács 25. cikkely A Programtanács kötelessége és felelőssége a gazdasági fejlesztési koncepció megvalósítása. A Programtanács az Intézet szakmai szerve, amely három tagból áll, akiket az Intézet Tanácsa az Igazgató javaslata alapján nevez ki. A Programtanács megtárgyalja az Intézet szakmai gazdasági fejlesztési kérdéseit és saját hatáskörén belül dönt azokról.

A jelen Statútumot az Intézet Tanácsa kétharmados többséggel és az alapító egyetértésével fogadja el. A Statútum módosításai és kiegészítései a Statútum elfogadásával azonos módon kerülnek elfogadásra. 32. cikkely Az Intézet okiratait a jelen Statútum elfogadását követő hat hónapon belül kell a jelen Statútummal egyeztetni. 33. cikkely

26. cikkely A Programtanácsba az a személy nevezhető ki, aki a törvényben előírt általános feltételek mellett az alábbi feltételeknek is megfelel: • egyetemi végzettség, • öt év szakmai gyakorlat a gazdaság területén.

A jelen Statútum a Népújság hetilapban történő közzételét követő napon lép hatályba. az Intézet Tanácsának elnöke

17


Sport KBV Judo Klub

Cselgáncstehetségek küzdenek szombaton Lendván A Lendvai Küzdősportok Klubja (KBV) szombaton a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában immár a 20. KBV dzsúdókupát rendezi meg. A nemzetközi tornán a fiatal dzsúdótehetségek három korosztályban (U12, U14, U16) küzdenek meg a dobogós helyezésekért, első alkalommal lengyel résztvevőkkel is. A versenyről és a klub terveiről, helyzetéről és fejlődéséről Serec Zvezdana klubelnökkel beszélgettünk. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Szombaton 10 órától 20. alkalommal rendezik meg a korosztályos KBV kupát Lendván. Amint Serec Zvezdana elnök találkozásunkkor elmondta, a két évtizedet ünneplő verseny idén az eddigi legnagyobb nemzetközi részvétellel indul, hiszen tíz országból erősítették meg jelenlétüket a klubok. Emellett úgy ígérkezik,

igyekszünk viszonozni.” A versenyről az elnök továbbá elmondta, hogy a 12 és 14 éves korosztály versenye a szlovén kupa versenysorozatába is beleszámít, ezért színvonalas küzdelmek várhatók. A torna lebonyolítása is korszerűbb formában történik, ugyanis a hangszórós bemondásokat kivetítők váltják fel, amelyen keresztül könnyebben követhető lesz a párbajok és a verseny menete. A 12 éveseknél

edzésekhez szükséges edzőhelyszín létrehozása. Jelenleg ugyanis a kétnyelvű középiskolában folynak az edzések, ahol a küzdőterek felállítása minden alkalommal időt igényel, emellett pedig a tatamik és az egyéb eszközök is minden alkalommal rongálódnak. A terv megvalósítása még a kezdő szakaszban van: „Tiszában vagyunk azzal, hogy reálisan nincs esélyünk önállóan egy ilyen központot létrehozni,

A hagyományos KBV kupa az évek alatt színvonalas nemzetközi korosztályos tornává nőtte ki magát. hogy a szombati verseny lesz a legnagyobb létszámú seregszemle is egyben: „Azt tapasztaljuk, hogy az általunk szervezett torna az évek alatt egyre népszerűbbé válik, mindezt a klubban apró léptekkel és fáradhatatlan munkával értük el. De részben annak a törekvésünknek is köszönhető, hogy év közben igyekszünk minél több tornán szerepelni, különösen a lendvai látogatásokat

18

a párbajok két, a 14 éveseknél három, míg a 16 éveseknél négy percig tartanak. A vendéglátó klub összesen tíz versenyzővel száll versenybe szombaton. Közel egy évvel ezelőtt vállalta el az elnöki feladatokat Serec Zvezdana, aki előtte a titkári munkát végezte a klubban. Az elnökségére merész célokat tűzött ki, ezek közül az elsődleges a folyamatos

ezért szükség lesz együttm ű kö d ő p a r t n e re k re . Ésszerű lenne a projekt kivitelezését valamelyik másik sportlétesítmény keretében megvalósítani. Egy állandó edzőtermet a cselgáncs minden bizon�nyal megérdemelne a községben, hiszen Lendván már 1958 óta jelen van a sportág.” Ugyanakkor az elnök tervei közé tartozik egy hivatásos edző alkalmazása is, mert az tapasz-

Serec Zvezdana, aki közel egy éve áll a klub élén, elsődleges céljának egy edzőterem létrehozását és hivatásos edző alkalmazását tartja. talható, hogy a minőségi utánpótlás-neveléshez és a sportág népszerűsítéséhez egy profi edző jelentősen hozzájárulhatna. A klubban természetesen most is képzett edzői állománnyal dolgoznak a hároméves gyerekektől egészen a 18 éves versenykorosztályig, a felnőtt korosztály viszont csak rekreatív szinten edz: „Az edzői feladatkört négyen látják el a klubban. Ők mind a munkájuk mellett, a szabadidejük alatt végzik a fiatalok oktatását. Sajnáljuk, hogy a felnőtt mezőnyben nincs versenyzőnk, de ezt egyrészt a saját edzőterem hiánya, másrészt pedig a fiatalok elköltözése jelenti egyetemista

éveikben. Az egyetemista években a tagok elvesztik a köteléket a sportággal és szerencsésebb esetben is csak rekreatív szinten térnek vissza a klubhoz.” Többek közt azt is hozzátette az elnök a programokat illetően, hogy évente az izolai és a ljutomeri edzőtáborba is ellátogatnak. A klubban a jövőben is törekednek minél több gyereket toborozni és megszerettetni velük a világ egyik legnehezebb sportágát, eközben pedig megtartani az eddigi munka színvonalát: „Nem olimpiai bajnokok nevelése a klub célja, hanem a fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltése, amelyen keresztül tudást és értékeket szerezhetnek.” Ennyi idő után is küzdeniük kell azonban a sportág rossz megítélése ellen: „A versenyjellegű cselgáncsban a szabályok pontosan rendelkeznek a tiltott és veszélyes mozdulatokról, vagyis a technika önmagában nem veszélyes, helytelen használata viszont az lehet. Emellett viszont a sportág kitűnő mozgásfejlődést biztosít és pozitív a hatása a pszichikai fejlődésre is. A dzsúdó egy összetett sportág, ahol egyszerre szükséges a robbanékonyság és az erő. A küzdőtéren gyorsan ki kell ismerni az ellenfelet, előre kell látni a mozdulatait és a gondolatmenetét. Ettől is érdekes a cselgáncs” – tette hozzá az elnök.

Somogyi az Eb-részvételért küzd Százhalombattán, a második országos Európa-bajnoki válogatóversenyen küzdöttek a legjobb magyar sportlövők, akik közt ott volt Somogyi Péter, a Jezero tagja is, aki ezúttal a zalaegerszegi ZTE színeit képviselve a légpuskaversenyt a második helyen fejezte be Sidi Péter sportlövő világlegenda mögött. A harmadik válogatót Budapesten rendezik meg a hónap folyamán, ami után eldől a Győrben februárban rendezendő kontinensbajnokságon résztvevő magyar válogatott keretnévsora. FB

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . j a n u á r 11 .


Sport

A Torcida legyőzte összes kihívóját A belatinci kispályás öregfiúk fociliga keretében vasárnap hatcsapatos teremfocitornát rendeztek, amelyen a Lakosi Torcida

csapata is részt vett. A küzdelmes és szoros döntőben a csapat felülmúlta a házigazda belatinci csapatot, és 2:1-es győzelmével

A tornagyőztes Torcida csapata (állnak): Bedő, Novak, Pozderec, Meselič; (guggolnak): Horváth, Šooš, Kerek.

megnyerte az idei tornát. A Torcida sikere azonban nem született meg egyszerűen, hiszen csak csoportmásodikként jutottak az elődöntőbe. Miután Melinci ellen 2:1-re győztek, Gančanitól 3:2-re kikapott a csapat. Ezek után az elődöntőben a lakosi együttes a meglepetéseknek már nem engedett teret, és könnyen, 5:1-re verte Dokležovjét. Ezután szárnyra kapva a döntőben a Šooš, Horváth, Pozderec, Novak, Bedő, Kerek és Meselič játékoskeret keményen megdolgozott a megérdemelt első helyért. A csapatból Bedő Igor ötször, Horváth László háromszor talált hálóba a tornán. f.h.m.

Meglepetés nélkül

Egy győzelem és két vereség

A BK Mladost fiatal, az országos ligában induló csapata. A BK Mladost versenyzői az év első hétvégéjén Mirnán a Szlovén Tollaslabdaliga első fordulójában szerepeltek. A fiatal lendvai csapat Györköš Hac Anel, Bedič Nika, Doler Maša, Škrban Kaja, Gabor David, Gavrilović Luka és Paller Péter felállásban férfi és női egyéniben, párosban és a vegyes párosok k üzdelmében mérkőzött meg az ellenfelekkel. Felemás eredmények születtek, hiszen há-

rom klub ellen öt kategóriát végigjátszva az összesítésben egy győzelmet és kettő vereséget könyveltek el. Medvode fiataljai ellen 3:2-es győzelmet arattak, aztán a Konex és Brežice ellen 3:2-re maradtak alul. A hatcsapatos liga első fordulóját a BK Mladost a harmadik helyen zárta. A háromfordulós liga következő két tornájára március 23-án és május 5-én kerül sor. hs

Csapatban másodikak lettek Pincén a szomszédok rangadóját az éllovas vendégek nyerték. A nyolcadik fordulóval folytatódott hétfőn a lendvai dartsliga, amelyben meglepetés nélkül pörögtek le a küzdelmek. A szomszédos Pince és Völgyifalu közötti rangadót fölényesen, 12:4-re az éllovas Völgyifalu nyerte

meg idegenben. Gyertyános 10:6-ra verte a Padlást és a kapcai csapat is 11:5-re felülmúlta a lendvai Retrót. A Völgyifalu II csapata 7:9re veszítette el a párbajt a petesházi felállástól. A fordulót követően az

élvonalban így nem történt változás, továbbra is egy pont előnnyel vezet a Kvatro Gal a petesházi Bar Lero előtt, négy ponttal van lemaradva a harmadik helyen álló kapcai Matko Bar. hs

Iskolások sakkbajnoksága A muraszombati Ra­ den­s ka Pomgrad Sakkegyesület szervezésében pénteken lebonyolították az általános iskolák területi sakkbajnokságát három korosztály számára. Az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános iskola tanulói

az U9-es és U12-es korosztályban eredményesen szerepeltek, míg a legidősebbek között, a 15 évesek korosztályában ezúttal nem volt képviselője az iskolának. A 12 éveseknél a hatodik helyezést Grof Aleks szerezte meg, a 12.

N É P Ú J S Á G 2 0 1 8 . j a n u á r 11 .

Žalik Luka, a 14. Hozjan Tian lett. A kilencévesek korosztályában Šimon Lars a 18. helyezést érte le, míg a lányoknál Tot Taja a hatodikon zárt. Az iskolai versenyen 94 fiú és 24 lány versenyzett. F.h.m

A legfiatalabb céllövők pénteken a regionális spor tlövészeti bajnokság negyedik fordulójában versenyeztek Gornja Radgonán. A csapatversenyben a második helyet a lendvai sportegyesület tagjai érték el, a petesházi Coal versenyzői ötödikek lettek. A pioníroknál legyőzhetetlen volt a lendvai Jezernik Alina, csapattársa, Zver Nina az ötödik helyen végzett. A fiúk mezőnyében Galambos Milán a harmadik helyet szerezte meg a Coalból, ötödik lett Lebar Vik (Lendva), hetedik Vugrinec Vito (Coal), nyolcadik Palnec Bogar Marck (Coal). A legfiatalabbak között, a cicibán

korosztályban a lendvai Aladič Aleksander a kiváló második, Galambos Greta a Coalból az ötödik helyezést érte el. Két fordulóval a verseny vége előtt kemény küzdelem folyik az első helyért: Galambos csupán egy ponttal van lemaradva az első helytől, míg Lebar Vik a harmadik. A lányoknál az összesítést Jezernik vezeti, a cicibánoknál Aladič a második. A csapatverseny élmezőnyében is szoros véghajrára lehet számítani, hiszen Lendvának hárompontos lemaradást kellene az első helyért behoznia, amelyen Ormosd csapata 74 ponttal áll. FB/hs

19


MAGYAR BÉRLETES ELŐADÁS – MINDENKINEK! Felvidékről érkezik Lendvára a Komáromi Jókai Színház zenés előadása.

Megtekinthető: 2018. január 16-án, kedden 19 órakor Lendván a Színház- és Hangversenyteremben. Belépődíj: felnőtteknek (és nyugdíjasoknak) 15€, diákoknak 12€.

Népújság, 2018. 01. 11.  
Népújság, 2018. 01. 11.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 62. évf. 2. sz.

Advertisement