Page 1

Informatiebrochure Academie van Bouwkunst Maastricht

Maastricht Academy of Architecture Info brochure


Architect worden Nederland kent een unieke manier om architect, stedenbouwer of landschapsarchitect te worden: de opleiding aan een Academie van Bouwkunst, een ontwerpopleiding in samenhang met een werkkring in de beroepspraktijk (concurrency-onderwijs). De beroepspraktijk van de student is een wezenlijk onderdeel van de studie met als doel de praktijk van het vak onder de knie te krijgen. Er zijn zes Academies van Bouwkunst in Nederland, in Amsterdam, Rotterdam, Tilburg, Arnhem, Groningen en Maastricht. Zij hebben allen een sectie Architectuur. Amsterdam, Rotterdam en Tilburg hebben bovendien een sectie Stedenbouw en in Amsterdam is een sectie Landschapsarchitectuur. Maastricht onderscheidt zich onder andere doordat zij ook een studievariant heeft met het eerste jaar geheel dagonderwijs, interessant voor studenten met een studiebeurs.

Academie van Bouwkunst Maastricht De Academie van Bouwkunst te Maastricht (ABM) is een Masteropleiding en leidt op tot ‘Master in Architecture’. Met het diploma van de Academie kun je je direct laten inschrijven in het Nederlandse Architectenregister en kun je in alle landen van Europa (EU) het vak architect uitoefenen. De Academie is opgericht in 1947. Na lange tijd zelfstandig te zijn geweest, maakt zij na diverse omzwervingen sinds 1 september 2002 deel uit van de Hogeschool Zuyd. De Academie van Bouwkunst Maastricht heeft vanaf 1 september 2002 een samenwerking met de Academie van Bouwkunst Tilburg, zodat ook de opleiding tot stedenbouwkundige tot de mogelijkheden behoort.

Becoming an Architect The Maastricht Academy of Architecture offers a unique training course to become an architect, an urban planner or a landscape architect. Its training in planning and designing concurs with a professional training in a working environment (concurrency-education). This professional training is an essential part of the course, it field-tests knowledge and skills by practical experience. There are six Academies of Architecture in the Netherlands: in Amsterdam, Rotterdam, Tilburg, Arnhem, Groningen and Maastricht. They all have a department of Architecture. Amsterdam, Rotterdam and Tilburg have, on top of that, a department of urban planning. Amsterdam also has a department of landscape architecture. Maastricht distinguishes itself by offering a full-time course for the first year, which is interesting for students that benefit from a study grant.

Maastricht Academy of Architecture The Maastricht Academy of Architecture (ABM) offers an MA in Architecture. This degree allows to enter the Nederlandse Architectenregister (Dutch Architectural Register) and to set up practice as an architect in every country of the European Union. The Academy was founded in 1947. From the first of September 2002 onwards, it has become part of the Hogeschool Zuyd. At the same time, it established a cooperation with the Tilburg Academy of Architecture, and thus also offers a training as urban planner.

De Academie van Bouwkunst Maastricht is gelegen in de historische binnenstad van Maastricht en opgenomen in een concentratie van cultuur, wetenschap en onderwijs. In de nabijheid van de Academie bevinden zich de Universiteit Maastricht met de Faculteit der Cultuurwetenschappen,

The Maastricht Academy of Architecture is situated in the historical city centre of Maastricht and is part of the close web of culture, science and education. The University of Maastricht is close by, with its Faculty of Cultural Sciences. So is the Academie Beeldende Kunsten (Academy of Fine Arts), the Jan van Eyck Academie, the Toneelacademie (Academy of Performing


de Academie Beeldende Kunsten, de Jan van Eyck Academie, de Toneelacademie en het Conservatorium. Naast Amsterdam is Maastricht de enige stad waar al vele decennia lang alle kunsten worden onderwezen op, wat tegenwoordig heet, Bachelor- Master- of Postgraduate-niveau. Voortgezette opleiding op Masterniveau De Masteropleiding tot architect volgt op een vierjarige initiële opleiding in het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO), zoals HTO Bouwkunde of Civiele Techniek. Het is aan te bevelen bij het HTO af te studeren in één van de differentiaties Architectuur, Stedenbouw of Landschapsarchitectuur. Er is tevens een mogelijkheid om in te stromen vanuit vergelijkbare opleidingen in het buitenland of vanuit de Academies van Beeldende Kunsten (opleiding architectonische vormgeving of interieurarchitectuur). Deze laatste studenten dienen een cursus techniek te volgen om aan de formele toelatingseisen te voldoen. Deze cursus kan

Arts) and the Conservatorium (Academy of Music). Besides Amsterdam, Maastricht is the only city where for decades all the arts have been taught on Bachelor, Master and Postgraduate levels. Advanced Education on Master Level The MA in Architecture succeeds a four-year initial Technical and Vocational Training (HBO), such as HTO Bouwkunde (College of Technology in Architecture) or Civil Techniques. It is recommended to graduate in the departments of either Architecture, Urban Planning or Landscape Architecture. It is possible to enrol having received similar training abroad or at one of the academies of Fine Arts (Architectural Design or Interior Architecture). These graduates have to take a course in technology to comply with the formal admission requirements. This course can be taken along with the first-year programme. A bachelor degree is the principal requirement.

parallel aan het onderwijsprogramma van het eerste jaar gevolgd worden. Belangrijkste voorwaarde is dat men een bachelorexamen heeft afgesloten. Erkenning Verworven Competenties (EVC) Naast de voortzetting van een initiële opleiding bestaat de mogelijkheid om zogenaamd zijwaarts in te stromen. Na jarenlange praktijkervaring mag men verwachten dat iemand diverse competenties heeft vergaard. Middels een assessment kan worden vastgesteld hoe een ‘praktijkmens’ met maatwerkonderwijs het diploma kan behalen. Een academische studie Een wezenlijk aspect van de studie aan de Academie van Bouwkunst Maastricht is het directe contact dat er bestaat tussen docent en student. De belangrijkste voorwaarde voor deze individuele benadering is de kleinschaligheid. De student wordt persoonlijk gekend. Het is dan ook geen

Recognition Acquired Competences (EVC) Sufficient working experience and knowhow can be considered equivalent to a bachelor degree to meet the admission requirement. Persons with working experiences are assessed and can obtain the Master degree through made-to-measure training. An Academic Education The close interaction between student and teacher is an essential aspect of the training at the Maastricht Academy of Architecture. The academy is a small-scale institute, which allows for an individual approach. It is not an educational factory but a community, a real Academy in the classical sense of the word. The staff have their own practices, usually as architects, urban planners or landscape architects. Students at the Academy are taught by people who have first-hand knowledge of


onderwijsfabriek, maar een onderwijsgemeenschap, een echte Academie, in de oude betekenis van het woord. Het docentencorps staat volop in de beroepspraktijk, meestal als architect, stedenbouwer of landschaps-architect. Academiestudenten krijgen dan ook les van mensen, die weten wat het betekent om het beroep daadwerkelijk uit te oefenen en die ook de risico’s en idealen kennen van het vrije onder-nemerschap. Omdat de studenten zelf in de praktijk werken, kunnen zij hun docenten daarover heel gericht bevragen. Veel docenten vinden het boeiend en stimulerend om een paar jaar les te geven en ervaringen met de nieuwe generatie te delen. De ontwerpprojecten vervullen voor hen vaak de functie van een ‘proefopstelling’ en dat maakt het extra onderwijs interessant, terwijl de studenten nieuwe ideeën meenemen naar het bureau waar zij werken. Ontwerpbureaus prijzen de Academiestudenten hoog vanwege de vernieuwingen die zij binnenbrengen. De Academie vervult daarom een centrale

the risks and challenges of free entrepreneurship. The students themselves are put on work placement. They are being advised on very specific issues. Many teachers find it stimulating and thought-provoking to teach for a number of years and share experiences with younger generations. The design projects often function to them as test designs. The students introduce new ideas to the offices they work in. The architectural offices highly praise the students of the Academy for their innovative input. The Academy positively affects the general architectural climate through crucial debate and lectures.

rol in het algemene architectuurklimaat, waarin debat en lezingen een belangrijke rol vervullen. Beroepsperspectieven: bijzonder gunstig Door de grote praktijkervaring en de diepgaande scholing op technisch- en vormgevend gebied, levert het beroepsperspectief voor afgestudeerde studenten geen enkel probleem. Zij zijn direct inzetbaar, want zij waren dat immers al. Velen groeien dan ook door in de organisatie waarvan zij reeds deel uitmaakten. Maar ook voor de startende architectondernemers is de uitgangspositie gunstig. Zij hebben namelijk niet alleen leren ontwerpen en construeren, maar hebben ook het gehele proces van de totstandkoming van een ontwerp en van een bouwwerk leren kennen. En dat is een zeer complexe aangelegenheid, met vele instanties en partijen. Academiestudenten hebben leren omgaan met bureaumedewerkers, aannemers, bouwvakkers, toeleveranciers, technische adviseurs, ambtenaren

Professional Prospects: Highly Favourable Graduates can boast extensive practical experience and thorough training in the fields of technology and design. They can be immediately deployed, versatile and expert as they are. Many continue their careers in the organisations where they previously worked as students. Also those who start practices as independent architects have a solid base. They know how to design, they know how to construct, they know about the processes of making a building design materialise, a complex matter that involves many official bodies and parties. Graduates of the Academy have worked with office employees, building contractors, construction workers, supply companies, technical advisors, civil servants of the municipality, clients and inhabitants. They have thorough knowledge of the juridical, social, cultural, economical and organisational bases of the profession.


van gemeentelijke diensten, opdrachtgevers en bewoners. Zij hebben uitgebreid kennis gemaakt met de juridische, sociale, culturele, economische en organisatorische grondslagen van het vak. Zij hebben leren samenwerken, onderhandelen – en als het moet – ook op hun strepen te staan. Zij weten wat het betekent om de kwaliteit van een project te bevechten en overeind te houden. Zij hebben geleerd wat het betekent om als ontwerper in het leven te staan. De opleiding en haar profiel Het onderwijs aan de Academie van Bouwkunst Maastricht is internationaal georiënteerd, projectgebonden, flexibel gestructureerd en afgestemd op de individuele student; dit is het voordeel van een relatief klein instituut gelegen in een internationaal georiënteerde regio. De opleiding in Maastricht ontleent van oudsher een eigen profiel aan haar situering in de oudste cultuurstad van Nederland, een kruispunt van meerdere talen en culturen. Verkenning en onderzoek van de geschiedenis en

They have been taught to cooperate, to negotiate, and, if need be, to stand on their dignity. They know what it means to guarantee the standards of the projects. In other words, they have taken on an attitude of designer apt for the real world. Course’s Profile The training at the Maastricht Academy of Architecture is international, project-based, flexible and made to measure the individual student. This is the trump of a relatively small institute in an internationally-oriented region. The training at the Academy has a idiosyncratic profile which it derives from its location in Maastricht, the oldest cultural city in the Netherlands, at the crossroads of various languages and cultures. To explore and research the history and potential of this place is an essential part of the design assignments given to the students. In this respect the Academy has set up a course that focuses on internationalisation and the

het gebruik maken van de potenties van de plek behoren tot de vanzelfsprekende onderdelen van een ontwerpopgave. In deze optiek heeft de Academie een ontwikkeling in gang gezet waarbij de internationalisering en de cultuurhistorische component een wezenlijke plaats innemen in het onderwijsprogramma. Elke ontwerpopgave is een ingreep in het bestaande. Daarnaast worden de turbulente internationale ontwikkelingen in de wereld en in de architectuur, met haar vaak hybride vormentaal, kritisch beschouwd in het actuele architectuurdebat. De uitzonderlijke positie van Maastricht wordt, naast de gebruikelijke internationale samenwerkingen in termen van uitwisseling en activiteiten met andere instituten, ook bepaald door het buitengewoon hoge potentieel aan gekwalificeerde praktijkplaatsen in Nederland, Duitsland en België. Onderwijsfilosofie De drager voor de leerstof is steeds het ontwerpproject. Ontwerpprojecten vinden

cultural-historical. After all, every design assignment encroaches on what already exists. At the Academy turbulent international architectural developments and its hybrid manifestations are critically considered. It establishes international cooperation, sets up student exchanges and project coproductions. It profits from its geographical location on the borders of the Netherlands, Belgium and Germany, providing students access to practices in these countries. Educational Concept The design project is the basis of the courses. Design projects are developed during a six-month term in the design studios. Extensive analytical seminars and short-term workshops support these projects, focusing on specific aspects. The head instructors lead a team of four to eight instructors and guest lecturers that set up and thematically develop design projects


plaats gedurende een semester in het ontwerpatelier. Ondersteunend aan de ontwerpopgave zijn langere analyseoefeningen en kortere workshops, die inzoomen op specifieke deelaspecten van het ontwerpproject. De jaardocenten leiden een team van vier tot acht docenten en gastdocenten, die samen en in overleg met de studieleiding, ontwerpprojecten opzetten en thematisch inhoud geven. De thema’s in de ateliers, alsook het actualiteitenprogramma – internationale lezingen en workshops geprogrammeerd voor alle studenten, dat steeds in december/januari plaatsvindt – worden elk jaar opnieuw gekoppeld aan de actualiteit. Naast de aan de ontwerpopgaves gerelateerde analyseoefeningen en workshops, bestaat het onderwijs uit vaardigheidsoefeningen en theorie- en werkcolleges die de ontwerpopgaves relateren aan de canon van de architectuur en stedenbouw.

Algemene opbouw van het studieprogramma Het studieprogramma wordt onderscheiden in vier perioden:

together with the director of studies. The themes worked on in the studios and the daily programme – international lectures and workshops that all students are invited to attend and that take place in December/ January – are always linked to current events. Further, training consists of theory lectures and exercises in skills that are related to the canon of architecture and urban design.

General Make Up of the Course Programme The course programme consists of four stages.

Periode 1: Ruimtelijk denken Het onderzoek naar architectuur start met de zintuigen. De haptische waarneming, het omzetten van het waargenomene in beeldtaal en het lezen en interpreteren van de beeldtaal middels perceptie, illusie en theorievorming staan centraal. Virtuele en analoge technieken worden hierbij gebruikt en onderzocht. De opgaves in deze periode zijn sterk contextueel. De context van het landschap (de natuur) én van de stad (de cultuur) vormen het uitgangspunt bij het denken in ruimtelijke structuren. Periode 2: Idee ‘wonen’ Het idee ‘wonen’ vormt de kern van het tweede jaar. Middels het individuele woonhuis worden filosofische kernbegrippen van het wonen onderzocht. De discipline van de architectuur wordt opgevat als een taal.

Stage 1: Spatial thinking The senses are crucial to architectural research. It is all about haptic perception, transferring what is perceived into visual language and reading and interpreting images by means of perception, illusion and theory. Virtual and analogous techniques are studied and deployed. In this stage, the assignments are strongly contextual. This spatial thinking centres on the contexts of the landscape (nature) and the city (culture). Stage 2: The concept of ‘dwelling’ The concept of ‘dwelling’ is key in the second year. Through the study of a private house philosophical concepts about dwelling are explored. The discipline of architecture is considered a language.


Vervolgens worden de transformerende opvattingen in de architectuur en filosofie met betrekking tot het begrip (ingewikkelde) ruimte in het interieur, het huis, de stad en het landschap kritisch beschouwd en ruimtelijk verder onderzocht en ontwikkeld. Tegenover het individuele woonhuis staat de opgave van het wonen als een massaproduct. Deze typologische en voor Nederland zo kenmerkende bouwopgave wordt gerelateerd aan de volkswoningbouw, de burgerlijke stedenbouw, woonmilieus, het nomadisch wonen en fenomenen van de hedendaagse massacultuur, consumptie, leasure en toerisme als moderne vormen van ruimtegebruik. De context van het tweede jaar is de moderne Europese stad. Deze periode is gericht op het ontwikkelen van de vakkennis. Periode 3: Verdieping van de vakkennis in een complexe opgave In de derde periode wordt de student geoefend zelf een onderzoeksopgave te stellen vanuit de moderne condities van

Next, changing ideas about the architectural and philosophical concepts of complex space (the interior, the house, the city, the landscape) are critically studied and spatially developed. Students do not only study the private house but also mass housing. The typology of mass housing, typical of the Netherlands, is central to social housing, urban housing, the nomadic dwelling and the phenomena of contemporary mass culture, consuming, leisure and tourism as current ways of using space. The second year centres on the modern European city. In this stage professional skills and knowledge are being developed. Stage 3: Gaining in-depth knowledge within the context of a complex assignment In this third stage the student is trained to draw up a research assignment of his/her own taking into account the international region and the networking culture. They have to design a large building. As part of

een (internationale) regio met een netwerkcultuur. De zelf ontwikkelde parameters van het (beeldend) onderzoek en het onderzoek naar het ‘andere’ en het ‘bijzondere’ vormen de denkconstructie voor de ontwerpopgave van een groot gebouw. De ontwerper en architect in spé dient in staat te zijn om in een complexe context met vaak tegenstrijdige factoren tot een krachtig en integrerend ontwerp te komen dat de lokale condities samenbrengt en op een nieuwe wijze overschrijdt. Periode 4: Afstuderen In het afstudeerjaar moeten inzicht, kennis en vaardigheden door de student worden bewezen in de vorm van een zelfgekozen afstudeerproject. Bij de afronding moet een goede beheersing van alle aspecten van het architectonisch ontwerpen blijken en men wordt geacht het niveau bereikt te hebben waarop zelfstandige beroepsuitoefening als architect mogelijk is.

that exercise, they have to develop parameters for their (visual) research and research into the ‘other’ and the ‘exceptional’. The aspiring designer and architect have to be able to come up with a powerful and integral design despite the complex context and many contradictory factors. The design integrates and transcends the local conditions in an innovative way. Stage 4: Graduating In the final year, students show their insights, knowledge and skills in a final project of their own choosing. They have to show that they master all aspects of architectural design and have reached that level of competence that will allow them to professionally practice as an independent architect.


Docenten De Academie kent geen docenten met vaste aanstelling. De vaak buitenlandse docenten worden vanwege hun specifieke deskundigheid op freelancebasis uitgenodigd voor het begeleiden van projecten en het geven van colleges of oefeningen. Accreditatie In 2007 is de Academie van Bouwkunst Maastricht als eerste Academie van Bouwkunst gevisiteerd en in 2008 geaccrediteerd voor de komende zes jaar. Van de 21 aspecten behaalde de Academie van Bouwkunst Maastricht op 18 onderdelen goed. Dit is voor een Masteropleiding een zeer bijzonder resultaat, maar doet ook recht aan de inzet van de studenten, docenten en studieleiding van deze opleiding.

Staff The Academy does not employ tenured instructors. Often expert foreign teachers are employed on freelance basis to supervise and coach projects and give lectures and seminars. Credits In 2007 the Maastricht Academy of Architecture was assessed by a visiting committee. In 2008 it was accredited for the next six years. 18 of the 21 aspects of the educational course were assessed as ‘good’. This positive assessment does justice to the efforts of the students, staff and director of the Academy.

Aanmelding/inschrijving Aanmelding dient te geschieden via http://studielink.hszuyd.nl. Van een eventuele mogelijkheid tot toelating wordt de kandidaat schriftelijk op de hoogte gesteld. Na selectie volgt de officiële inschrijvingsprocedure via de Hogeschool Zuyd. Het collegegeld, bedraagt ca. 1.500 euro. Nadere informatie is te verkrijgen bij het studiesecretariaat: Academie van Bouwkunst Maastricht Brusselsestraat 75 6211 PC Maastricht t (0)43 321 96 45 e abm@hszuyd.nl www.hszuyd.nl/bouwkunst www.academievanbouwkunst.com

Registration/enrolment Please register via http://studielink.hszuyd. nl. Candidates will be notified in writing whether they are admitted. Once they are admitted, Hogeschool Zuyd organises the official enrolment procedure. The tuition fee amounts to 1,500 Euros. Further information can be accessed at the secretariat: Academie van Bouwkunst Maastricht Brusselsestraat 75 NL–6211 PC Maastricht t +31 43 321 96 45 e abm@hszuyd.nl www.hszuyd.nl/bouwkunst www.academievanbouwkunst.com

Informatiebrochure ABM  

Maastricht Academy of Architecture Info brochure