Page 1

นายเสถียร ปุรณะวิทย์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

µÔ´µÒÁ¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ

ต ิ ส ิ น ร า ก จ ิ ก กอง มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนธันวาคม - มกราคม ๒๕๖๑


Contents

ËÅÑ¡¡Òà “ºÃÔËÒçҹ ºÃÔËÒä¹” นายเสถียร ปุรณะวิทย์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

๒ แขกไปใครมา

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - มหาวิทยาลัยนครพนม

๓ - ๕ นานากิจกรรม

- สัปดาหแสนสุขสะอาด (Seansuk Cleaning Week) - ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ - ชมรมคริสเตียน มหาวิทยาลัยบูรพา - งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๓

๖ บริการนิสิต

- บริจาคโลหิตมหาวิทยาลัยบูรพา

๗ - ๘ พัฒนานิสิต

- เขียนเรซูเมอยางไรใหไดงาน - รณรงคปองกันยาเสพติด - พัฒนาจิตอาสานิสิต กยศ. - ปจฉิมนิเทศนิสิต กยศ.

๙ สาระนารู

- พ.ร.บ. กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

๑๐ ประชาสัมพันธ - โครงการหอพักเทา-ทอง รับจองหองพักชวงรับปริญญา

หลักการ “บริหารงาน บริหารคน”

ผมมีหลักการงายๆ สำหรับการบริหารงาน คือ “ ความถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัย เขาใจงาน ทำงานรวมกันได” นายเสถียร ปุรณะวิทย รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต กลาวถึงหลักการ บริหารงาน ๕ ขอ ดังนี้ ๑. ความถูกตอง : หลักการทำงาน ความถูกตองเปนสิ่งสำคัญ การปฏิบัติงานตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของสังคมที่เราอยูนั้น การวางตนใหถูกตอง ก็เปนหลักสำคัญอยางหนึ่ง หากการตัดสินใจอะไรบางอยางที่ถูกใจเราแตไมถูกตอง เราควรตองมีสติ หากมีสติ ชีวิตก็เปน อยางถูกตองมากขึ้น ๒. รวดเร็ว : การทำงานนอกจากจะถูกตองแลว ความรวดเร็วในการทำงานก็เปน หลักสำคัญ การทีง่ านจะเสร็จเร็วนัน้ ควรตองมีการวางแผนทีด่ ี มีการจัดเรียงลำดับความสำคัญ ของงานที่ทำ เพื่อที่จะไดไมตองทำงานที่ซ้ำไปซ้ำมา ๓. ทันสมัย : การจัดระบบการทำงานที่ดี และคลองตัว ในยุค ๔.๐ เนื่องจากเปนยุค ที่ทุกคนให ความสนใจ Social Media และเขามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น องคกร ก็ไมควรมองขาม ควรหันมาเลือกใชประโยชนจาก Social Media ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการทำงาน ๔. เขาใจงาน : บุคลากรมีความรู ความเขาใจในงานที่ปฏิบัติ มีความชำนาญ และ สามารถประยุกตใชความรูท กั ษะตางๆ ในการปฏิบตั งิ านใหเกิดผลสำเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ ๕. ทำงานรวมกันได : คนเรานั้นไมสามารถทำงานคนเดียวตามลำพังได การทำงาน รวมกับบุคคลอืน่ จึงเปนสิง่ สำคัญทีไ่ มสามารถหลีกหนีได ซึง่ คนทีจ่ ะตองทำงานรวมดวยอาจเปน ไดทง้ั คนทีอ่ ยูภ ายในหรือภายนอกหนวยงาน หากสามารถปรับตัวเองใหทำงานรวมกับคนอืน่ ได การทำงานก็ยอมจะไดรับความรวมมือ การยอมรับ และความชวย เหลือตางๆ ในการทำงาน รวมทั้งการไดรับขอมูลขาวสารตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกหนวยงานการทำงานก็ จะทำงานอยางมีความสุข สุดทายนี้ การทำงานทีด่ ไี ดนน้ั สุขภาพ กับ การพักผอน ก็เปนสิง่ สำคัญ คนทีท่ ำงาน หนักโดยไมมกี ารพักผอนทีเ่ พียงพอ แทนทีง่ านจะเสร็จเร็ว กลับผิดพลาดเพราะรางกายไมพรอม การพักผอนจึงเปนสิ่งสำคัญ ที่จะชวยใหสมองคิดงานเร็ว ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ หากเรามีสุขภาพที่ดีแลว การทำงานก็จะมีความสุขไปพรอมๆกับสุขภาพที่ดี ขอใหมีความสุข กับการทำงาน ครับ

ºÃóҸԡÒà .. ÊÇÑÊ´Õ¤‹Ð .. ทานผูอาน

พบกับจดหมายขาวกองกิจการนิสิต ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนธันวาคม – มกราคม ๒๕๖๑ จัดทำขึน้ เพือ่ ประชาสัมพันธขอ มูลขาวสารใหกบั นิสติ บุคลากร และบุคคลภายนอก ไดทราบเกีย่ วกับการดำเนินงาน ของกองกิจการนิสติ และขอมูลขาวสาร กิจกรรมตางๆทีน่ า สนใจนำมาบอกเลานำเสนอทุกทาน ฉบับนีพ้ บกับกิจกรรมสัปดาหแสนสุขสะอาด รวมจิตอาสา ดูแลบานของเรา กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พรอมทัง้ การตอนรับคณะเยีย่ มชมศึกษาดูงานเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู กระบวน การทำงานตางๆ ฯลฯ และขอประชาสัมพันธขาวสารที่จะดำเนินการจัดขึ้นในเดือนตอๆไป


จดหมายขาวกองกิจการนิสติ ๒

แขกไปใครมา ? ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผานมา

กองกิจการนิสิต นำโดยผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร) พรอมดวยบุคลากรและผูน ำนิสติ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ไดรับเกียรติจากผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ (ผศ.นพ.สมชาย ยงศิร)ิ เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแ กนสิ ติ นักศึกษาในหัวขอ “การประกันคุณภาพดานกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา” ใหกับคณะศึกษาดูงานและมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดดานการ ทำงานระหวางนิสิตนักศึกษาดวยกัน

ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผานมา

กองกิ จ การนิ ส ิ ต นำโดย รองอธิ ก ารบดี ฝ  า ยกิ จ การนิ ส ิ ต (นายเสถียร ปุรณะวิทย) พรอมดวยบุคลากรกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพารวมใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดยผูอ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา (นายวันเฉลิม อุปราคม) และบุคลากร โดยมีการแลกเปลี่ยน เรียนรูการสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการสราง จิตสำนึกที่ดีใหกับนิสิตและนักศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ การศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกูเ พือ่ การศึกษาทีผ่ กู กับรายได ในอนาคต (กรอ.) วิธีการเรงรัดการชำระหนี้ กยศ.และกรอ. และเงื่อนไขในการกูยืมของกองทุนฯ ทั้งนี้ในการศึกษาดูงาน ดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค ที่ตั้งไว


๓ จดหมายขาวกองกิจการนิสติ

นานากิจกรรม

Seansuk Cleaning Week

ÊÑ»´ÒˏáʹÊØ¢ÊÐÍÒ´

๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผานมา กองกิจการนิสิต นำโดย ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต

(นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร) และ บุคลากรกองกิจการนิสิต ไดรวมกับชุมชนแสนสุขในกิจกรรมนอมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนือ่ งในวันสำคัญของชาติไทย และจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี..ดวยหัวใจ” โครงการสัปดาหแสนสุขสะอาด(Seansuk Cleaning Week) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันศุกรที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริเวณวงเวียนยินดี ตอนรับชายหาดบางแสน โดยในครั้งนี้มีกิจกรรมแบงกลุม ทำความสะอาดและเก็บขยะ แบงจุดเปน ๓ จุด กิจกรรมในครั้งนี้ ไดรับความ รวมมือจากผูค นในชุมชนแสนสุขเปนอยางดี โดยมีคณะ ผูบ ริหาร พนักงาน เจาหนาทีจ่ ากเทศบาลตำบลแสนสุข ผูแ ทนชุมชน ผูป ระกอบการคา สถานประกอบการ นิสติ มหาวิทยาลัยบูรพา นักเรียนจากโรงเรียนตาง ๆ และประชาชนทัว่ ไป รวมทำความสะอาดโดยรวมทำดีถวายพอดวยหัวใจ


จดหมายขาวกองกิจการนิสติ ๔

นานากิจกรรม

à¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾ Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅѧ¡Ò เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่ผานมา กองกิจการนิสิต ไดจัดโครงการสงเสริม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำวันทุกๆวัน อังคารและวันพฤหัสบดี ณ ลานเวทีกลางอาคาร ศูนยกจิ กรรมนิสติ ๒ มหาวิทยาลัยบูรพา กิจกรรม ในครั้งนี้มี บุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอก เขารวมออกกำลังกายเพื่อสงเสริมใหสุขภาพของ นิสติ แข็งแรง

๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผานมา

เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. ชมรมคริสเตียน มหาวิทยาลัยบูรพา ไดจดั โครงการคริสตมาสนีเ้ พือ่ คุณ ขึน้ ณ หองทำการชมรมคริสเตียน อาคารศูนยกจิ กรรมนิสติ ๒ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกิจกรรมในครัง้ นี้ มุงเนนถายทอดเรื่องราวของวันคริสตมาสหรือวันคลายวันครบรอบ วันประสูติของพระเยซู ภายในงานไดมีกิจกรรม สงมอบของขวัญ ของที่ระลึก ความรักและมอบความรูสึกที่ตนประทับใจแกผูเขารวม กิจกรรม ตลอดจนการเฉลิมฉลองวันครบรอบวันประสูตขิ องพระเยซู ดวยการขับรองบทเพลงตางๆ รวมกันซึง่ เปนบรรยากาศทีส่ รางความ เปนกันเองและอบอุนมาก

µÔ´µÒÁ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒâͧªÁÃÁ¤ÃÔÊàµÕ¹


๕ จดหมายขาวกองกิจการนิสติ

นานากิจกรรม §Ò¹´¹µÃÕä·ÂÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ¤ÃÑ駷Õè ôó

§Ò¹´¹µÃÕä·ÂÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ¤ÃÑ駷Õè ôó “Ê´Ø´ÕÍѤÃÈÔÅ»¹ ¹ÇÁÔ¹·ÃÁËÒÃÒªÒ”

มหาวิทยาลัยบูรพา โดย นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต พรอมดวยคณาจารย

บุคลากร และนิสิต เขารวมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๓ “สดุดีอัครศิลปน นวมินทรมหาราชา” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวตั ถุประสงคการเขารวมงานเพือ่ อนุรกั ษ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดานดุรยิ างคศิลปใหอยูค อู ดุ มศึกษาและเยาวชนไทย ผานกระบวนการฝกฝน เพิม่ พูนความรูค วามสามารถดานดนตรีไทย ไปพรอม กับการแลกเปลีย่ นเรียนรูก จิ กรรมดานศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมใหนสิ ติ ไดแสดงออกในทางทีส่ รางสรรค ดีงามกอเกิดสุนทรียารมณ อีกทั้งยังเปนการเผยแพรชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งงานดนตรีไทยอุดมศึกษา จัดขึ้นเปนประจำทุกปอยางตอเนื่องและเปนการเสริมสรางความรู ความเขาใจอันดี ในวัฒนธรรมดานดุริยางคศิลป การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนบทบาทหนาที่หลักประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา งานดนตรีไทยจึงเปนการสงเสริมใหนสิ ติ ทีม่ คี วามสนใจงานดานวัฒนธรรมไทย สามารถนำไปเปนสือ่ สรางสรรคสมั พันธภาพทีด่ ตี อ นิสติ นักศึกษาตางสถาบันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน ตอไป


จดหมายขาวกองกิจการนิสติ ๖

บริการนิสิต ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµ

๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ผานมา

¡Í§¡Ô¨¡ÒùÔÊÔµ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѺÙÃ¾Ò ขอเชิญ รวม บริจาค

โลหิต

งานวินยั และพัฒนานิสติ กองกิจการนิสติ รวมกับภาคบริการโลหิตแหงชาติท่ี ๓ จังหวัดชลบุรี โดยไดดำเนินการรับบริจาคโลหิตใหกับสภากาชาดไทย โดยมี นางกนกวรรณ อุดอาจ พยาบาล ๖ และทีมพยาบาล มาเปนวิทยากรใหความรู ถาม - ตอบเรือ่ งการบริจาคโลหิตแกนสิ ติ มหาวิทยาลัยบูรพา เพือ่ ใหกลุม เยาวชน ซึ่งเปนเปาหมายที่สามารถบริจาคโลหิตไดอยางยั่งยืน และยังสามารถเปนกลุม ในการชวยประชาสัมพันธและเชิญชวนผูอื่น ใหมีความรูในเรื่องการบริจาค โลหิตอยางถูกตองตอไป และเมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น. นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร ผูช ว ยอธิการบดีฝา ยกิจการนิสติ มาใหกำลังใจผูม าบริจาคโลหิต และนิสติ จิตอาสา ชวยเหลือผูบริจาคโลหิตในครั้งนี้ดวย

“àµÔÁ¤ÇÒÁÃÑ¡´ŒÇÂËÑÇ㨠àµÔÁ¹éÓ㨴ŒÇÂâÅËÔµ” ã¹Çѹ¾ÄËÑʺ´Õ·Õè ñõ ¡ØÁÀҾѹ¸ ¾.È. òõöñ àÇÅÒ ðù.ðð - ññ.ðð ¹. àÇÅÒ ñò.ðð - ñõ.ðð ¹. ³ ˌͧÊÑÁÁ¹Ò (òññ) ÍÒ¤ÒÃÈٹ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹ÔÊÔµ µÔ´µÒÁ¢‹ÒÇÊÒÃä´Œ·Õè

QR code ྨºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµ

Page Facebook : ˹‹ÇÂÃѺºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµÁËÒÇÔ·ÂÒÅѺÙÃ¾Ò ËÃ×ÍàÇçºä«µ¡Í§¡Ô¨¡ÒùÔÊÔµ (affairs.buu.ac.th) ËÃ×Íâ·Ã. ð óøñð òõóõ


๗ จดหมายขาวกองกิจการนิสติ

พัฒนานิสิต Work Shop à¢Õ¹àëÙàÁ‹

๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีผ่ า นมา งานแนะแนวและจัดหางานไดจดั โครงการ

Work Shop “เขียนเรซูเม (ใบสมัคร) อยางไรใหไดงาน” ณ หองสัมมนากองกิจการนิสติ ๒๑๑ อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ไดรับเกียรติจาก วิทยากรบริษัท TOPGUN และ SUPER RESUME รวมจัดกิจกรรม Work Shop การเขียนประวัติตนเองอยางไรใหนาสนใจ วิธีการเขียนใบสมัครอยางไรใหไดงาน ซึง่ กิจกรรมดังกลาวเปนประโยชนตอ การพัฒนาทักษะการเขียนประวัตติ นเองเปนอยางดี ทั้งนี้มีนิสิตและบุคคลภายนอกใหความสนใจเขารวมโครงการเปนจำนวนมาก

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѺÙÃ¾Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ»ÅÍ´ºØËÃÕèµÒÁ¡®ËÁÒ ó礏»‡Í§¡Ñ¹ÂÒàʾµÔ´

â¤Ã§¡ÒÃó礏»‡Í§¡Ñ¹áÅÐᡌ䢻˜ÞËÒÂÒàʾµÔ´áÅкØËÃÕèã¹Ê¶ÒºÑ¹

งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต จะจัดดำเนินการแจกปายไวนิลประชาสัมพันธรณรงคปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดและบุหรี่ ภายใต “โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและบุหรี่ในสถาบัน” ใหแกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต โครงการจัดตัง้ คณะ สำนัก กอง และศูนย ในชวงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป โดยมีวตั ถุประสงค ในการจัดรณรงคครั้งนี้เพื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพติดและบุหรี่ใหนิสิตรับทราบถึงปญหาและพิษภัยของยาเสพติดและบุหรี่ และ เพื่อเปนการสรางเสริมความเขมแข็งในสถานศึกษาในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและบุหรี่อีกดวย อีกทั้งเพื่อเปนการ ประชาสัมพันธรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและบุหรี่ใหแกนิสิตไมเขาไปเกี่ยวกับยาเสพติดและบุหรี่


จดหมายขาวกองกิจการนิสติ ๘

พัฒนานิสิต ¾Ñ²¹Ò¨ÔµÍÒÊÒ¹ÔÊÔµ ¡ÂÈ.

๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีผ่ า นมา เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

ณ หองสัมมนากองกิจการนิสิต (๒๑๑) อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา นายเสถียร ปุรณะวิทย รองอธิการบดีฝา ยกิจการนิสติ เปนประธานเปดโครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตอาสานิสิตกองทุน เงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโดยงานทุนการศึกษา กองกิจการนิสติ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ เปนแนวทาง ใหนิสิตสามารถออกแบบกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสาธารณประโยชนตามความถนัด สามารถวิเคราะหกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม และรายงานผลพรอมทัง้ เผยแพรผลการจัดกิจกรรมใหมปี ระสิทธิภาพ สามารถนำไปพัฒนาตนเอง ในดานจิตอาสา การเรียน การประกอบอาชีพ และประเทศตอไป

ปัจฉิมนิเทศนิสิต กยศ. ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีผ่ า นมา เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. งานทุนการศึกษา กองกิจการนิสติ จัดโครงการปจฉิมนิเทศนิสติ

กูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ไดรบั เกียรติจาก นางสาวเพียงฤทัย สุขสวาง ผูจ ดั การธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทอง บางแสน จังหวัดชลบุรี เปนวิทยากรบรรยายใหความรู การชำระหนีค้ นื กองทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกูเ พือ่ การศึกษาทีผ่ กู พันกับรายไดในอนาคต (กรอ.) โดยมีวตั ถุประสงค เพื่อใหนิสิตไดรับทราบกฎหมายที่เกี่ยวของกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา และการชำระหนี้คืนกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา อีกทั้ง ยังเปนการปลูกจิตสำนึกนิสิตในการชำระหนี้คืนกองทุนฯ เพื่อสงตอโอกาสใหกับผูกูยืมกยศ. และกรอ. ในรุนตอๆ ไป


๙ จดหมายขาวกองกิจการนิสติ

สาระน่ารู้


จดหมายขาวกองกิจการนิสติ ๖๑๐

ประชาสัมพันธ์

๐๔

â¤Ã§¡ÒÃË;ѡà·Ò·Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѺÙÃ¾Ò เปดจองหองพัก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๑ ก.พ. - ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑

เทา - ทอง ๒

เทา - ทอง ๔ ๕๐ ป เทา - ทอง แสกน QR Facebook หอพัก อัตราคาหองพักและเงือ่ นไขการสำรองหองพัก ในชวงงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา ๒๕๕๙ เหมาจาย (๘ คืน) ตัง้ แตวนั ที่ ๓๐ เม.ย. - ๘ พ.ค. ๖๑

เงื่อนไขสำรองหองพัก กรอกขอมูลการจองหองพักสงมาที่ E-mail : dormitorybuu@hotmail.com

ดังนี้ ชื่อ-สกุล , รหัสนิสิต , หมายเลขโทรศัพท (ที่ติดตอได) จำนวนหองพัก ,ประเภทหองพัก หองพัก : รวมชาย หญิง ๕๐ ป เทา-ทอง หองปรับอากาศ ๖,๔๐๐ บาท หรือ หองพัดลม ๓,๒๐๐ บาท หองพัก : เฉพาะหญิง เทา-ทอง ๒ หองพัดลม ๓,๒๐๐ บาท / เทา-ทอง ๔ หองปรับอากาศ ๖,๔๐๐ บาท ตรวจสถานะการเขาพักไดท่ี Website : กองกิจการนิสติ หรือ facebook : โครงการหอพักเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ตอ ๑๕๓๙ , ๑๕๔๑ , ๑๕๔๕ , ๔๑๑๘

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในเวลาราชการ)

หมายเหตุ : อุปกรณในหองพัก : โตะ , ตู , เตียง , เกาอี้ , หมอน , ปลอกหมอน , ผาปูที่นอน , ผาหม(เฉพาะหองปรับอากาศ)


ปฏิทินกิจกรรม

¡.¾. òõöñ

“ÍÍ¡¡ÓÅѧ¡ÒÂà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾ ¢ÂѺ¡ÒÂʺÒªÕÇÕ”

ËÇÁÍÍ¡¡ÓÅѧ¡ÒÂà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾ ä´ŒµÑé§áµ‹ òó Á¡ÃÒ¤Á ¶Ö§ ñõ ÁÕ¹Ò¤Á ¾.È. òõöñ ³ ÅÒ¹àÇ·Õ¡Åҧᨌ§ Èٹ¡Ô¨¡ÃÃÁ ò

ñõ ¡.¾.

ñó-ñõ

Á.¤.-ÁÕ.¤.

“àµÔÁ¤ÇÒÁÃÑ¡´ŒÇÂËÑÇ㨠àµÔÁ¹éÓ㨴ŒÇÂâÅËÔµ”

¡ÒÃẋ§»˜¹¤ÇÒÁÃÑ¡ãËŒ¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹´ŒÇ ¡ÒÃàÊÕÂÊÅкÃÔ¨Ò¤ âÅËÔµà¾×èͪ‹ÇªÕÇÔµ¼ÙŒà¨çº»†Ç ËÃ×Í¡ÒÃàµÔÁ¹éÓ㨴ŒÇÂâÅËÔµ¹Ñè¹àͧ

“¨Ñ´ËÒ§Ò¹ÊÓËÃѺ¹ÔÊÔµ·Õè¨ÐÊÓàÃ稡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »ÃШӻ‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõöð”

òò ¡.¾.

§Ò¹´Õ ºÃÔÉÑ·´Ñ§ ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ÁÒÂÃͤسÍÂÙ‹...

๑ ม ๒๕๖ ที่ ๒ ค บ ั า บ ร ฉ ก ม ๑ ปีที่ ธันวาคม น อ ื ด เ ำ ประจ

¤³Ð¼ÙŒ¨Ñ´·Ó

กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ ที่ปรึกษา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต บรรณาธิการ : ผูอำนวยการกองกิจการนิสิต กองบรรณาธิการ : นางสาวกนกนาถ อินตะบูรณ นางธันยมัย บุศยน้ำเพชร นางสาววิมลพรรณ จันทศร นางสาววัลญา ดาแหม็ง นางสาวพลอยนภัส แนบเชย นางสาวสุดาพิม สาระกุล นางสาวอโณทัย พรมเกตุ นายนาวี ทับทิมงาม http://affairs.buu.ac.th/

StudentAffairsBuu

๐-๓๘๑๐-๒๕๔๗

จดหมายข่าวฉบับที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม - มกราคม พ.ศ. 2561  
จดหมายข่าวฉบับที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม - มกราคม พ.ศ. 2561  
Advertisement