Page 1

Naturskolan i Umeå Lärande för hållbar utveckling 2015–2016

www.umea.se/naturskolan 1


Naturskolan i Umeå 2016 Mejl: erika.aberg@umea.se www.umea.se/naturskolan Tryck: Tryckeri City, Umeå 2016 Fotografer: Matz Glantz, Hans Lindborg, Daniel Olausson © Naturskolan i Umeå 2


Innehåll Naturskolan i Umeå Geografiskt verksamhetsområde Finansiering

4 5 5

25 år med Naturskolan 6 Vår vision 7 Medarbetare 8 Naturskolans uppdrag Strategiskt arbete med lärande för hållbar utveckling Kompetensutveckling och stöd till ledare och pedagoger

10

12

Uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete Utomhuspedagogik Övrigt arbete

15 16 17

11

Projektverksamhet 20 Samarbeten 22

“Vår största utmaning i det nya århundradet är att ta en idé som upplevs som abstrakt – hållbar utveckling – och göra det verkligt för alla världens människor” Kofi Annan 3


Naturskolan i Umeå Naturskolan i Umeå är en del av för- och grundskolans utvecklingsavdelning. Vi arbetar med lärande för hållbar utveckling bl.a. genom kompetensutveckling i utomhuspedagogik, seminarier och konferenser. Vi erbjuder stöd för ledare och pedagoger och genom en pedagogisk bredd underlättar vi för fler inom förskola och skola att nå målen och må bra. I arbetet för en hållbar utveckling, innebär det samtidigt att vi arbetar för att det ska gälla för alla, också i ett globalt perspektiv - i dag och i framtiden. En omfattande kompetens behövs för att kunna ­förbereda våra unga för den verklighet de ska leva i, där en hållbar livsstil är en förutsättning för planetens och därmed vår egen överlevnad. Ömsesidig sam­ verkan med det omgivande samhället – både lokalt och globalt är därför viktigt för att förstå vad en hållbar livsstil innebär. Naturskolans arbete med utomhuspedagogik är ett komplement till klassrumsundervisningen. Utgångspunkten för lärandet är det som omger oss: hem­ bygden, staden, kommunhuset, skogen med mera. ­Utomhusmiljön är en kunskapskälla som alltid är ­aktuell. Kunskap är för oss reflekterad erfarenhet som förenar direkt upplevelse och erfarenhet. Här tränas också andra förmågor än i klassrummet och därmed blir olikheterna hos eleverna en tillgång och då som öppnar fler möjligheter för lärande.

4

Lärande för hållbar u ­ tveckling – vägen mot det ­hållbara målet

Lärande för hållbar utveckling innebär att vi utvecklar kunskaper • som vi lär oss värdera • som leder oss till aktiva handlingar som stödjer en hållbar utveckling. Det som kännetecknar lärande för hållbar utveckling är att det bör: • integreras i skolans olika ämnen och i förskolans hela verksamhet • vara ämnesövergripande • ha ett lokalt och globalt perspektiv • använda en mångfald av pedagogiska metoder • göra barn och elever delaktiga och kritiskt tänkande • utgå från demokratiska värderingar Naturskolans viktigaste styrdokument är läroplanerna och all vår verksamhet syftar till att stärka arbetet med måluppfyllelsen. Naturskolan arbetar för en god hälsa, både fysiskt och själsligt hos alla i vår verksamhet men också som ett bidrag till ett bättre liv för fler i världen.

Målgrupper

Naturskolan vänder sig till i första hand till personal inom den kommunala förskolan och skolan i Umeå. Vi erbjuder även kompetensutveckling till övriga ­intresserade, men då mot en kostnad.


5


25 år med Naturskolan Naturskolan i Umeå startades 1991 som en resurs för skolan och förskolan i arbetet med ­utomhuspedagogik. Till en början köpte verksamheterna Naturskolans tjänster, men 1998 gick för- och grundskolenämnden in med medel som utökades varje år. Under 2002 tillsattes en tillsvidaretjänst och 2004 blev Naturskolan en del av Utvecklingsavdelningen på för- och grundskole­ förvaltningen. Under 2004 utökades tjänsterna till 2, och tack vare projektmedel från Naturvårdsverket kunde bemanningen ökas till 4 tjänster under 2005–2008, vilka har kunnat behållas med hjälp av intäkter via p ­ rojektmedel från bl a Naturvårdsverket, Skolverket och Världsnaturfonden, WWF. Ett viktigt, och för framtiden avgörande arbete påbörjades 2005. Tack vare det stora intresset för utomhuspedagogik och ett engagemang för hållbar utveckling,

väcktes frågan om Umeå skulle ta ett samlat grepp i syfte att få hållbarhetsperspektivet att genomsyra alla verksamheter – ett paraply för arbetet. Ledarna deltog i utbildning och 2006 togs beslutet att alla förskolor och skolor skulle utbilda all personal samt ansöka om Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling” – ett miljöledningssystem för förskola och skola. Naturskolan har stöttat arbetet på olika nivåer. I enlighet med för- och grundskolenämndens uppdragsplan så ska alla verksamheter ansökt om eller erhållit utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” under vårterminen 2016. Alla förskolor och skolor har därmed egna planer för att utveckla sitt arbete för hållbarhet. Under året har också referensgruppen för LHU omarbetat ”Handlingplan för LHU” som efter att ha varit på remiss i alla ledarlag, ska antas för en ny 3-årsperiod.

Följ oss på vår Facebooksida

Följ oss på naturskolanblog.wordpress.com

6


Vår vision är att Naturskolan genom utomhuspedagogik och lärande för ­hållbar utveckling är s­ jälvklara a­ ktörer i det dagliga arbetet på ­förskolor och skolor, i utbildningen av pedagoger/skolledare och i vår samverkan med omvärlden.

7


Medarbetare

Erika Åberg Verksamhetschef och biolog

Agneta Fries Lärare

Hans Lindborg Lärare

Lennart Wendel

Lärare och biolog

Matz Glantz Lärare och kommunikatör

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov, utan att äventyra förutsättningarna för framtida generationer.”

8


Verksamheter 2015–2016 Vår verksamhetsidé är att med hjälp av utomhuspedagogik och lärande för hållbar ­utveckling, erbjuda förskolan och skolan en pedagogisk bredd som underlättar för fler att nå målen och må bra.

9


Naturskolans uppdrag

10


Strategiskt arbete med lärande för hållbar utveckling Naturskolan utgör navet i det strategiska arbetet med lärande för hållbar utveckling inom för- och ­grundskolan. För att kunna vara ett stöd och tillgodose det behov som finns i verksamheterna behövs en tydlig kommunikation mellan de olika nivåerna i organisationen. Referensgrupp

I syfte att stötta arbetet för en hållbar utveckling så bildades under 2013 en referensgrupp med ledare från våra fem skolområden samt från Kompetenscentrum för flerspråkighet. Sammankallande i gruppen är Erika Åberg, Naturskolan. De har under det gångna läsåret träffats en gång per månad. En struktur finns för kommunikation och kunskapsspridning och ­referensgruppen planerar det stöd som erbjuds.

v­ erksamheterna formuleras en aktivitetsplan med olika former av utbud.

Handlingsplan

Referensgruppens första uppdrag blev att ta fram en 3-årig handlingsplan för lhu med utgångpunkt i nämndens uppdrag att lärande för hållbar utveckling ska genomsyra alla verksamhet. Innehållet i handlingsplanen ska varje år revideras och godkännas i skol­ direktörens ledningsgrupp SLG.

Aktivitetsplan

Enligt handlingsplanen skall k­ ompetenstutveckling i olika former erbjudas ledare, pedagoger och ­övrig skolpersonal varje år. Utifrån en dialog med

11


Kompetensutveckling och stöd till ledare och pedagoger Kompetensutveckling i verksamheten

Naturskolan kommer till förskolegruppen eller ­klassen fyra dagar under en termin. I närmiljön ­arbetar vi med utomhuspedagogik inom olika teman. Vi leder och pedagogerna får kompetensutveckling genom att iaktta hur vi gör, reflektera över lärandet och över hur gruppen fungerar. Vi arbetar med flera av skolans ämnen och vi stödjer pedagogerna i att ­anknyta naturskoledagarnas innehåll till klassens fortsatta arbete.

”När det gäller elevgrupperna har pedagogerna berättat att man kunnat bryta negativa och i många fall destruktiva mönster. Genom utevistelse i skogen med nya uppgifter som rört natur och teknik har nya kompetenser, ledargestalter och grupperingar kunnat komma fram” ur Umeå universitets utvärdering av UMBRA

12

En femte utedag håller pedagogerna själva i. De får då handledning av Naturskolans pedagog och får låna material.

Kompetensutveckling genom kurser

Naturskolan arrangerar utbildningar för pedagoger och ledare. Ofta är en kurs uppdelad i två tillfällen med eget arbete mellan träffarna för att lättare kunna befästa kunskaperna. Under året har vi bl a erbjudit teman som fokuserat på skolgårdsutveckling, kretslopp, matematik, naturvetenskap och demokrati och mänskliga rättigheter.

Skola för hållbar utveckling

Enligt för- och grundskolenämndens uppdragsplan ska alla enheter ansöka om utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” utifrån kriterier från Skolverket, senast vt 2016. Naturskolan har erbjudit konsultativt stöd för ledarlag inom skolområdena och idag har alla förskolor och skolor i Umeå certifierats, men några få undantag. Ett arbete med att inventera och synliggöra verksamheten på barn- och elevnivå har påbörjats.

Seminarier

Under läsåret 15/16 erbjöds ledare och pedagoger seminarier med fokus på exempelvis klimat, mat,


13


konsumtion och mänskliga rättigheter. Under v 44 deltog ca 200 lärare och ledare från högstadiet och gymnasiet i en utbildningsdag med temat ”Mänskliga rättigheter” i samarbete med Den Globala Skolan och Segerstedtinstitutet med bl a Christer Mattsson och Ove Brink.

UMBRA – socialt arbete i naturen

Naturskolan har under flera år utvecklat Umbra – ett socialt arbete i naturen, i samarbete med special­ pedagoger, pedagogiskt stödcentrum och med stöd av forskare och specialkompetens. Umbra vill bidra till att stötta grupper där det finns uttalade psykosociala svårigheter och verksamheten bygger på gruppstärkande övningar och utmaningar – ett förebyggande arbete i klasser där gruppen eller den enskilda individen behöver stärkas socialt. ­ edagoger och ledare deltar i handledning och i semiP narier som stöd för att utveckla ledarskap och tar del av forskning som rör grupprocesser, ­konflikthantering, genus med mera. UMBRA har nu utvärderats av Pedagogiska institutionen vi Umeå universitet och med ett mycket gott resultat.

Give me five

Med Umeå kommuns bibliotek som huvudman ­har verksamheten riktat sig till alla femåringar i Umeås barn­omsorg och deras vuxna. Alla har inspirerats av en ­gemensam bilderbok, denna gång En stackars liten haj, av Mårten Sandén och Per Gustavsson. Naturskolan har deltagit med aktiviteter som på olika sätt haft anknyt-

14

ning till bokens tema. Vid den a­ vslutande Sago­festen deltog över tusen barn och vuxna

Metodfestival

Ett av arrangemangen i aktivitetsplanen är den Metodfestival för lärande för hållbar utveckling som under v 44 arrangerades för tredje gången. Här varvades föreläsningar med parallella seminarier och målguppen var ledare och pedagoger från för- och grundskolan, ca 300 deltagare.

Nätverksträffar

Nätverket har under läsåret träffats vid 4 ti ­ llfällen. ­Nätverksträffarna ska innehålla en gemensam ­före­läsning, kollegialt lärande och exempel från ­verksamheterna. I nätverket deltar representanter från samtliga enheter, cirka 150 personer. Nätverksträffarna har utvärderats och visar på att deltagarna känner att de är mycket värdefulla.

”Arbetet med LHU är inget vi gör isolerat på vår enhet för att vi vill eller för att visa upp. Det ingår i vårt uppdrag och nätverket hjälper och stöttar oss hålla rätt kurs.” Citat från utvärdering av nätverksträffarna


Uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete Liksom alla verksamheter inom vår organisation så strävar Naturskolan efter att lära av erfarenheterna och ständigt förbättra verksamheten. Då vi har en nära kontakt med både ledare, pedagoger, barn och elever kan vi genom kontinuerlig utvärdering få en tydlig uppfattning om vilket behov som finns och vilka förbättringar som är nödvändiga för att vi ska kunna tillgodose behoven och bidra till ökad måluppfyllelse.

METOD Hur gör vi?

MÅLSÄTTNING Vart ska vi?

UTVÄRDERING Hur blev det?

ANALYS Var är vi?

15


16


Övrigt arbete En viktig uppgift för Naturskolan är att skapa förutsättning och underlätta förskolans och skolans samverkan med aktörer utanför skolan – i närmiljön men också internationellt. Här följer några exempel.

Rådslag för hållbar stadsutveckling

Naturskolan arrangerade tillsammans med flera aktörer inom Umeå kommun ”Rådslag för hållbar stadsutveckling”, där elever från högstadiet och gymnasiet arbetade med fokus på konsumtion. Syftet var att elever, tjänstepersoner, experter och politiker skulle få mötas och d ­ iskutera samhällsplanering i relation till elevernas tankar om framtiden. Arbetet avslutades med en välbesökt ­konferens på kulturhuset Väven där elevernas engage­mang i framtidsfrågor stod i fokus. Arrangemanget planeras bli årligt återkommande.

Utlåning av material

Naturskolan stöttar också skolor och förskolor genom att låna ut lämpligt material för utomhuspedagogik. Det handlar om formar för snöskulpturbygge, GPS:er, håvar, spritkök, luppar m.m.

Fritidsforum

Personal på kommunens fritidshem har under läsåret blivit inbjudna till att delta på Fritidsforum. Träffens syfte har varit att genom erfarenhetsutbyte ge inspiration till verksamhetsutveckling ute på fritidshemmen. Forumet har även öppnat en möjlighet att diskutera gemensamma och angelägna arbetsmiljöfrågor.

Förhoppningen från friidshemmen är att forumet ska bli regelbundet återkommande, vilket ska diskuteras i ledningsgruppen.

Lärande för hållbar utveckling genom utomhuspedagogik i grundskolan Vår pedagogik bygger på ett aktivt lärande där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnes­intryck är i fokus. Eleverna blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig i skolan då kunskapen ­förankras i verkligheten. Utomhusaktiviteter svetsar också samman klassen till en grupp som samarbetar bättre även i klassrummet. Genom utomhuspedagogiken knuten till skolans styrdokument får eleverna en rik och inspirerande lärmiljö. Där flera elever hittar sitt eget sätt att lära och nå sina kunskapsmål.

17


Lärarutbildningen, utematte

Lärarstuderande från Umeå universitet har deltagit i utbildningen ”Matematik ute” med Naturskolan.

NOT (Naturvetenskap och teknik)

I kommunens satsning på naturvetenskap och teknik i skola och förskola (NOT) har Naturskolan välkomnat fyra klasser till Forslunda för att lära sig mer om vatten, ekologi och hur vårt landskap har formats.

SEE, hållbarhetsveckan

Naturskolan har deltagit i ledningsgruppen för ­arrangemanget och planerat och samverkat för att för- och grundskolan bättre ska kunna ta del av det utbud som erbjuds.

18

RCE – Regional Centre of Expertise in ­Education on Sustainable Development

Spritt runt hela världen finns idag 110 RCE-nätverk och i december 2012 fick RCE North Sweden ett godkännande som det nordligaste RCE-nätverket i världen. Under läsåret har en koordinator tillsatts och en styrgrupp med representanter från Umeå kommun, Umeå universitet och Region Västerbotten har bildats. Naturskolan deltar i referensgruppen för RCE-arbetet.


19


Projektverksamhet 2015–2016 Naturskola i tätortsnära natur Här har Naturskolan observerats 2015–16 = Naturskola

Upptäck stadens natur

Arjeplog Sorsele Malå Storuman Vilhelmina

Norsjö Skellefteå

Lycksele

Dorotea

Vindeln Åsele

Bjurholm Nordmaling

Tomtebo Sävar Marieberg Holmsund Kasamark Carlshöjd Stöcksjö Ålidhem Västangård Böleäng

20

Naturskolan har under året avslutat två LONA-­projekt där Naturvårdsverket har bidragit med medel under 3 års tid. Syftet har varit att öka kunskaperna om och intresset för den tätortsnära naturen. Ett av projekten genomfördes i Umeå och ett i kranskommunerna.

Robertsfors

Vännäs Umeå

Rödäng Vännäs Vindeln Lycksele Sorsele Arjeplog Blattniksele Tvärålund Hällnäs

Under våren påbörjades ett nytt projekt med bidrag från Lokala Naturvårdssatsningen där Naturskolan skall vägleda i den tätortsnära naturen. Projektet kommer att pågå till 2018.

Nyfiken på vatten

Under våren påbörjade Naturskolan ett projekt som inspirerar Umeås tioåringar till att lära mer om vattnets kretslopp. Projektet är ett samarbete mellan Bottenvikens vattendistrikt, UMEVA, Miljö- och Hälsoskydd i Umeå och För- och grundskolan i Umeå.

Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka

Området Vindelälven-Juhtatdahka har godkänts som biosfärkandidat av det svenska Biosfärprogrammets kommitté. Kandidaturen pågår till 2017. Målet är att ansökan blir beviljad av Unesco maj/juni 2018. Naturskolan har fått uppdraget att utbilda skolelever och personal i områdets sex kommuner. Ett förankringsarbete har genomförts under våren då Naturskolan besökt kommunernas skolledningar. Under våren/ hösten har vi träffat 14 klasser i åk 4 vid två tillfällen


”En helt otrolig dag, lärorik, fylld med glädje och skratt, många idéer som man bara kan genomföra!” Citat från Naturskolans utvärdering

då vi informerat om Biosfärområdet och lärt mer om hembygden. Under året har vi dessutom genomfört en seminariedag i Sorsele för ett femtiotal pedagoger i Arjeplog och Sorsele. På en nystartad blogg kan klasserna utbyta bilder och tankar om sin egen hemort.

UMEVA, skolinformation

Naturskolan har för andra året genomfört UMEVAs skolinformation om vatten och avfall. Det innebär att vi besökt kommunens klasser i åk 4 inklusive fri­skolorna. Totalt har vi mött 1 137 elever med ­pedagoger i 62 klasser.

Vietnamprojektet

Under tre år har Umeå kommun och distriktet Cau Giay i Hanoi, fått medel från ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, för att genomföra ett projekt med fokus på hållbar utveckling, demokrati och jämställdhet. Ett nytt tre-årigt projekt har beviljats ac ICLD, nu med syfte att sprida arbetet till fler verksamheter och ytterligare implementera arbetet i verksamheterna.

21


Samarbeten Naturskolan i Umeå samarbetar med en rad olika organisationer, myndigheter och företag både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vårt kontaktnät är till stor nytta både för kompetensutveckling i regionen och för att sprida våra erfareheter i Sverige och världen. Nedan följer några av de vi samarbetat med under 2015–2016.

Umeå Universitet

Naturskyddsföreningen

Sorsele Skolverket

ICLD

Arjeplog 22

Europeiska Unionen

RCE

Region Västerbotten Biblioteken Västerbottens museum

CauCiay district Hanoi

Vindeln

Länsstyrelsen

DenGlobala Skolan vid Universitets- och högskolerådet

Naturskoleföreningen

VAKIN

Naturvårdsverket

Lycksele Vännäs

VindelälvenJuhtatdahka

Världsnaturfonden


23


24

Naturskolan i Umeå Besök: Backenvägen 28, gårdshuset Postadress: 901 80 Umeå Tel: 090-16 50 95 Mejl: erika.aberg@umea.se www.umea.se/naturskolan

Naturskolan i Umeå 2015-16  

Naturskolan i Umeå - verksamhetsbeskrivning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you